Вы находитесь на странице: 1из 7

ТИПОВИ ЛИКОВНИХ АКТИВНОСТИ

У РАДУ СА ДЕЦОМ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
ТИПОВИ ЛИКОВНИХ АКТИВНОСТИ У РАДУ СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

-УТИЦАЈ РАЗЛИЧИТИХ ФАКТОРА НА ДЕЧИЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО

-ФАЗЕ У ПРОЦЕСУ КРЕАТИВНОСТИ (ФАЗЕ УЧЕЊА, ФАЗЕ СТВАРАЊА,


ФАЗЕ РАДА И ПРОЦЕЊИВАЊА)

-ЛИКОВНЕ АКТИВНОСТИ СЕ НЕ РЕАЛИЗУЈУ САМО КРОЗ ЈЕДАН ТИП РАДА


ИЛИ ПРОЦЕСА СТВАРАЛАШТВА, ВЕЋ ИХ ИМА МНОГО:
*ЛИКОВНА АКТИВНОСТ КОЈА ПРЕТЕЖНО САДРЖИ ЕЛЕМЕНТЕ
УЧЕЊА
*ЛИКОВНА АКТИВНОСТ КОЈА ПРЕТЕЖНО САДРЖИ ЕЛЕМЕНТЕ ИГРЕ
*ЛИКОВНА АКТИВНОСТ КОЈА ПРЕТЕЖНО САДРЖИ ЕЛЕМЕНТЕ
ОТКРИВАЊА НОВОГ
*ЛИКОВНА АКТИВНОСТ КОЈА ПРЕТЕЖНО САДРЖИ РЕАЛИЗАТОРСКЕ
КОМПОНЕНТЕ, ДАКЛЕ РАД
*ЛИКОВНА АКТИВНОСТ КРИТИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ СОПСТВЕНОГ
ЛИКОВНОГ ОСТВАРЕЊА
ТИПОВИ ЛИКОВНИХ АКТИВНОСТИ У РАДУ СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

-КРЕАТИВНА ИГРА ОБУХВАТА НАЈВЕЋИ БРОЈ ЛИКОВНИХ


АКТИВНОСТИ ДЕЦЕ НА ПРЕДШКОЛСКОМ НИВОУ

1. СВАКУ ЛИКОВНУ АКТИВНОСТ ДЕФИНИСАТИ, КАКО БИ СЕ ЗА ЊЕН


ТОК КОНЦИПИРАЛА ОДГОВАРАЈУЋА ПРИПРЕМА
2. УЧЕЊЕ, ВЕЖБА И РАД ТРЕБА ДА СЕ ИНТЕГРИШУ СА КРЕАТИВНИМ
ИГРАМА КОЈЕ МОГУ ИМАТИ РАЗЛИЧИТЕ ТОКОВЕ
3. ИГРА, ОСИМ ШТО ДОПРИНОСИ ОПШТЕМ РАЗВОЈУ ДЕТЕТА,
ПОСЕБНО РАЗВИЈА И ЊЕГОВ ЛИКОВНИ КВАЛИТЕТ И
СЕНЗИБИЛИТЕТ

ПЛАНИРАЊЕ САДРЖАЈА ТРЕБА ДА ПРАТИ ОПШТИ ПРОЦЕС ЛИКОВНОГ


РАЗВИТКА ДЕЦЕ, КАО И ЗАКОНИТОСТИ КРЕАТИВНОГ ПРОЦЕСА
РЕАЛИЗАЦИЈА СВАКЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ ЛИКОВНЕ АКТИВНОСТИ
РАЗЛИКУЈУ СЕ ЈЕДНА ОД ДРУГЕ, У ЗАВИСНОСТИ ОД ФУНКЦИЈЕ
КОЈУ ИМАЈУ У РАЗВОЈНОМ ЛАНЦУ УВОЂЕЊА У ЛИКОВНУ КУЛТУРУ
ТИПОВИ ЛИКОВНИХ АКТИВНОСТИ У РАДУ СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

УСМЕРЕНЕ ЛИКОВНЕ АКТИВНОСТИ

-ОГРАНИЧЕНЕ ОДРЕЂЕНИМ ЗАДАЦИМА КОЈИ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ


РЕДОСЛЕДА ЗАДАТАКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА У ТОКУ ЈЕДНЕ
ГОДИНЕ КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ ПОД СТРУЧНИМ РУКОВОДСТВОМ
ВАСПИТАЧА
-ЗА СВУ ДЕЦУ ЈЕ ПРЕДВИЂЕН ЗАЈЕДНИЧКИ ЛИКОВНИ ПРОБЛЕМ,
КОЈИ ДЕЦА У ИСТО, ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ОБРАЂУЈУ
-ОВЕ АКТИВНОСТИ ИМАЈУ ОБЕЛЕЖЈА ИГРЕ, РАДА И
СТВАРАЛАШТВА
-ВАСПИТАЧ ПЛАНИРА И ПРИПРЕМА РАД ПОСТАВЉАЈУЋИ ПРВО ЦИЉ
И РАЗРАЂУЈЕ СВЕ ЗАДАТКЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА РАЗВОЈ ЛИКОВНИХ
И ДРУГИХ СПОСОБНОСТИ, ОБУХВАТАЈУЋИ И ВАСПИТНЕ И
ОБРАЗОВНЕ ЗАДАТКЕ.
-БИРА ТЕМУ, ИЛИ СЕ ДЕЦА ОПРЕДЕЛЕ ЗАЈЕДНИЧКИ, БИРА
ДИДАКТИЧКЕ И ДРУГЕ МАТЕРИЈАЛЕ, ОДРЕЂУЈЕ ПРОСТОР, ВРЕМЕ И
ТРАЈАЊЕ АКТИВНОСТИ, МЕТОДЕ И ПРИНЦИПЕ РАДА, КАО И ЦЕО
ТОК УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ
УСМЕРЕНЕ ЛИКОВНЕ АКТИВНОСТИ

1. ЗНАЧАЈ МОТИВАЦИЈЕ И ПСИХОЛОШКЕ ПРИПРЕМЕ


2. ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА И ТЕМЕ, ОДНОСНО ЗАДАТКА
3. ДОБРО ОБЈАСНИТИ НОВУ ТЕХНИКУ РАДА
4. АДЕКВАТАН ИЗБОР МАТЕРИЈАЛА
5. ВАСПИТАЧ ПРАТИ ИНДИВИДУАЛНО РАД ДЕЦЕ
6. ЗАВРШАВАЊЕ РАДОВА У ПРИБЛИЖНО ИСТО ВРЕМЕ
7. СЛОБОДА КРЕТАЊА, ПОСМАТРАЊА, ИЗЛАГАЊА РАДОВА,
СРЕЂИВАЊА ПРОСТОРА

СПЕЦИФИЧНОСТ ИЗВОЂЕЊА УСМЕРЕНИХ АКТИВНОСТИ У


МЛАЂОЈ ГРУПИ
УСМЕРЕНЕ ЛИКОВНЕ АКТИВНОСТИ

ОБЛИЦИ УСМЕРЕНИХ АКТИВНОСТИ

 Тематски рад
 Слободан рад
 Колективан рад
 Илустровање
 Обликовање различитих материјала
 Игра ликовним елементима
 Визуелне комуникације
 Посматрање облика из природе и околине
 Основе естетског процењивања
СЛОБОДНЕ ЛИКОВНЕ АКТИВНОСТИ

-АКТИВНОСТИ У КОЈИМА СЕ ДЕЦА МОГУ ПОЈЕДИНАЧНО


СЛОБОДНО ОПРЕДЕЉИВАТИ ЗА ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ

-ЗАСНОВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИМ ИНТЕРЕСОВАЊИМА

-ВРЕДНОСТ СЛОБОДНИХ ЛИКОВНИХ АКТИВНОСТИ ЈЕ У


ОМОГУЋАВАЊУ РАЗВИЈАЊА ИНДИВИДУАЛНИХ СКЛОНОСТИ
ЗАСНОВАНИХ НА ИНТЕРЕСОВАЊИМА И СЛОБОДИ