Вы находитесь на странице: 1из 26

CURSUL 1

Introducere în economia socială

1
Structura cursului

 Noţiuni asociate economiei sociale

 Conceptul de economie socială

 Scopul, caracteristicile şi principiile economiei


sociale

 Bune practici în domeniul economiei sociale

2
Aspecte şi delimitări conceptuale

Există o multitudine de noţiuni care rezultă din


alăturarea termenului “social” unor concepte ce
aparţin domeniului economic:

Economie socială
Antreprenoriat social
Responsabilitate Socială Corporatistă (CSR)
Inovaţie socială
Afacere socială
Întreprindere socială

3
Antreprenoriatul social

 acoperă o varietate largă de activităţi care


împărtăşesc anumite caracteristici de ordin social
 accent puternic pe “indivizi extraordinari, ieşiţi din
comun”, cu capabilităţi deosebite
 reuneşte: iniţiative sociale ale companiilor
comerciale sau practici/proiecte care conduc la
beneficii sociale sau tendinţe antreprenoriale ale
ONG-urilor sau agenţiilor din sectorul public

Antreprenoriatul social transcende majoritatea


sectoarelor economiei
4
Responsabilitatea socială (corporatistă)

 concept prin care companiile integrează voluntar


noţiuni sociale şi de mediu în propriile activităţile şi în
interacţiunile cu stakeholderii
 succesul economic al unei afaceri se asigură prin
includerea problemelor sociale şi de mediu pentru
comunitate
 poate fi aplicat tuturor tipurilor de organizaţii, dar se
adresează de obicei companiilor multinaţionale
Proiectele de responsabilitate socială pot fi
considerate mijloace de menţinere/creştere a
capitalului de imagine al marilor corporaţii
5
Inovaţia socială

 termen de construcţie recentă


 scopul inovaţiei sociale este de a facilita
înţelegerea schimbării sociale sustenabile
 desfiinţează barierele între sectoare şi se
raportează unui set de noi soluţii (inovatoare)
 inovaţie socială poate fi un produs, un proces de
producţie, o idee, o mişcare socială sau o combinaţie
de mai multe elemente

Inovaţia socială este un concept generos, dar


poate fi considerat ca fiind extrem de vag
6
Afacerea socială

companii care se concentrează pe obţinerea unui


beneficiu social, mai mult decât pe obţinerea de profit
companii axate pe maximizarea profitului şi care
sunt deţinute de cei săraci sau dezavantajaţi (cel mai
des asociate conceptului de afacere socială)
distribuţia non-profit: după ce şi-au recuperat
investiţiile, oamenii de afaceri nu pot obţine câştiguri
de pe urma activităţii afacerii sociale

Există o preocupare susţinută a afacerilor sociale


pentru limitarea sărăciei şi pentru respectarea
constrângerilor privind distribuţia profitului 7
Întreprinderea socială

 se intersectează parţial cu alte concepte


(economie socială/al treilea sector, afacere socială,
antreprenoriat social)
 concept restrâns în mod tradiţional la componenta
antreprenorială (de înfiinţare a unei afaceri sociale)
 impact mai consistent în comunitate, pe plan
social, dar şi economic

În întreprinderile sociale primează misiunea,


obiectivele şi principiile sociale, “economicul”
fiind instrumentul prin care se realizează acestea
8
Economia socială

• sinonim pentru “al treilea sector”


• se referă la organizaţiile al căror scop este să aducă
beneficii sociale membrilor sau comunităţii
• reuneşte în forma sa tradiţională cooperative,
societăţi de ajutor mutual, asociaţii şi fundaţii
• cuprinde şi organizaţii care au un rol non-economic,
cum ar fi cele de advocacy sau din domeniul
participării publice

Conceptul de economia socială are un caracter


general, cu variaţii specifice, în funcţie de ţară
9
Delimitări şi clarificări conceptuale

Scop social
instituţionalizat
Da Nu
Natură
antreprenorială

1. Organizaţii private non-


2. Întreprinderi care sunt
profit care furnizează servicii
preocupate de consecinţele
de interes general – Afacere
Da sociale ale acţiunilor lor –
Socială, Întreprindere Socială,
Antreprenoriat social, Afacere
Antreprenoriat Social, Economie
socială, CSR, Inovaţie Socială
Socială, Inovaţie Socială

4. Iniţiative spontane /
3. Organizaţii non-profit care
neinstituţionalizate ale unor
derulează activităţi de
indivizi/structuri, ca răspuns
Nu advocacy şi/sau de
la o nevoie socială specifică,
redistribuire – Economie
tranzitorie – Antreprenoriat
Socială, Inovaţie Socială
Social, Inovaţie socială

10
Promotorul economiei sociale

CHARLES DUNOYER (1786-1862)


 economist liberal francez
 foloseşte prima dată termenul de
“economie socială” în “Tratat
despre economia socială” (1830)
 pledează pentru o abordare morală
a economicului

11
Economia socială – concept umbrelă

Economia socială este o alternativă la


economia convenţională !!!

Domeniul
Domeniul
SOCIAL
SOCIAL Domeniul
Domeniul
ECONOMIC
ECONOMIC
12
Economia socială – al treilea sector

13
Concepte asociate economiei sociale

ECONOMIA
ECONOMIA
AL SOLIDARĂ
ALTREILEA
TREILEA SOLIDARĂ
SECTOR
SECTOR

ECONOMIE
ECONOMIE
SOCIALĂ
SOCIALĂ

ECONOMIE
ECONOMIE ECONOMIA
ECONOMIA
POPULARĂ
POPULARĂ ALTERNATIV
ALTERNATIV
ĂĂ

14
Scopul economiei sociale

 identificarea de soluţii noi, inovatoare unor


probleme sociale, economice sau de mediu ale
comunităţilor
 satisfacerea nevoilor membrilor comunităţii, care
sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectorul
public şi/sau privat
 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi oferirea de noi
oportunităţi pentru persoanele dezavantajate sau
făcând parte din categorii vulnerabile

15
Caracteristici ale economiei sociale

 principiul solidarităţii şi al implicării individuale în


procesul cetăţeniei active
 locuri de muncă de bună calitate şi un nivel de
viaţă mai bun pentru persoanele defavorizate
 factor de stimulare a democraţiei
 contribuţie semnificativă la dezvoltarea locală şi
coeziunea socială
 dezvoltarea mentalităţilor care contribuie la
atingerea unei conştiinţe sociale de ordin superior
 compatibilitate cu priorităţile Uniunii Europene:
coeziune socială, ocupare, lupta împotriva sărăciei,
democraţie participativă, dezvoltare durabilă etc. 16
Principiile fundamentale ale economiei sociale

 principiul reciprocităţii
 principiul responsabilităţii sociale
 principiul subsidiarităţii
 principiul independenţei economice
 principiul simetriei sociale
 principiul distribuirii bunăstării

17
Economia socială vs. economia tradiţională

 supremaţia individului şi a obiectivelor sociale în


faţa capitalului şi a profitului
 calitatea de membru/angajat voluntar şi deschis
 controlul democratic exercitat de către membri
 combinarea intereselor membrilor/angajaţilor,
utilizatorilor/clienţilor cu interesul general
 apărarea şi aplicarea principiului solidarităţii şi
responsabilităţii
 management autonom şi independent faţă de
autorităţile publice
 surplusul este utilizat pentru a contribui la
obiectivele sociale şi de dezvoltare durabilă 18
Bune practici în economia socială

 FUNDAŢIA AJUTAŢI COPIII ROMÂNIA


Proiectul “Albă ca Zăpada”

 FUNDAŢIA ALĂTURI DE VOI ROMÂNIA


Util Deco

 FUNDAŢIA CIVITAS PENTRU SOCIETATE CIVILĂ


Cooperativa agricolă “Lunca Someşului Mic”

19
Proiectul Albă ca Zăpada

Centrul de cazare pentru tinere aflate în dificultate,


înfiinţat în anul 2006 în Municipiul Gherla

Centrul oferă următoarele servicii:


 servicii de curăţenie
 servicii de croitorie
 servicii de spălat/călcat
 servicii de ecologizare spaţii verzi

20
Proiectul Albă ca Zăpada - IMPACT

 simularea activităţii profesionale


 familiarizarea tinerelor cu responsabilităţile la un
loc de muncă
 depăşirea primelor dileme legate de relaţia cu un
angajator
 participarea la cursuri de managementul timpului,
management financiar etc.
 pregătirea pentru o viaţă autonomă şi
independentă
 pregătirea tinerelor pentru o relaţie profesională cu
angajatori din afara centrului
21
Unităţile protejate “Util Deco”

Trei unităţi protejate Util Deco, înfiinţate la Iaşi,


Constanţa şi Târgu Mureş, în 2008-2009

Util Deco oferă următoarele servicii:


 legătorie manuală şi arhivare
 listare, copiere, multiplicare materiale promo
 distribuţie papetărie şi alte tipuri de consumabile
 servicii de organizare de evenimente
 producţie de confecţii şi articole de uz casnic
 producţie de articole de artă meşteşugărească
 producţie de decoraţiuni interioare din polistiren
 confecţionare de lumânări
22
Unităţile protejate “Util Deco” - IMPACT

 30 de locuri de muncă adaptate pentru persoane


cu dizabilităţi, inclusiv HIV/SIDA
 mediu de lucru protejat, model de incluziune a
persoanelor cu dizabilităţi
 împuternicirea persoanelor cu dizabilităţi în raport
cu propria viaţă
 învăţarea faptului că şi persoanele cu dizabilităţi
pot fi o forţă de muncă valoroasă, care să trăiască din
propriile venituri, ci nu din asistenţă socială
 conştientizarea la nivelul comunităţii a faptului că
persoanele cu dizabilităţi pot avea o viaţă
independentă 23
Cooperativa agricolă “Lunca”

Misiunea cooperativei este sprijinirea accesului pe


piaţă a legumicultorilor din comunele Apahida şi Jucu
şi atragerea de fonduri pentru tehnologizarea
exploataţiilor membrilor cooperatori

Suprafaţa exploatată: peste 30 ha. de teren agricol


Culturi: legume vărzoase, rădăcinoase şi fructoase
Producţie: peste 800 de tone

Cooperativa are sediul în Apahida şi beneficiază de


un centru de resurse pentru agricultori.
24
Cooperativa agricolă “Lunca” - IMPACT

 valorificarea resurselor locale, prin dezvoltarea


brandurilor locale deja existente (Ridichi de Apahida,
Varză de Cluj)
 furnizarea de produse de calitate “din grădina
Clujului” aşa cum sunt denumite de către membri
 creşterea competitivităţii prin realizarea de activităţi
în sistem cooperatist: depozitarea, procesarea,
ambalarea, promovarea şi desfacerea
 orientarea a unui procent din profit, decis de AG,
către activităţi de dezvoltare comunitară: susţinerea
asociativităţii în alte domenii economice, programe
educaţionale, programe sociale etc. 25
Mulţumesc
pentru (ne)atenţie !

26

Оценить