Вы находитесь на странице: 1из 10

БЛУЗ

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ
ШТО ПРЕТАСТАВУВА БЛУЗ?

БЛУЗ Е ВОКАЛЕН И ИНСТРУМЕНТАЛЕН ОБЛИК


НА МУЗИКА ЧИИ КОРЕНИ ПОТЕКНУВААТ ОД
АФРОАМЕРИКАНСКАТА МУЗИКА ВО 19 ВЕК. ВО
ПРВИТЕ ДЕЦЕНИИ НА XX ВЕК, ОВОЈ ЖАНР СЕ
РАСПРОСТРАНИЛ НАЈПРВИН ВО САД, А ПОДОЦНА И
ВО РАМКИТЕ НА СВЕТСКАТА КУЛТУРА.
ИСТОРИЈА Н А БЛ УЗ О Т
Д А С Е П Р О Н АЈДАТ ДУРИ
ЖАТ
О Т К А К О В И Д МУЗИКА МО ТУ ВА ЊА ВО СА Д
СИ Н А Б Л У З ВО И Т Е П А
ПРВИТЕ ОПИ П И С ЦИ КОИ ПРИ С
Т О В И Т Е Н А НЕК О И П А ТО
И Ш У В А Л Е К АКО МУЗИКА
ВО ТЕКС АО П
У З И К А Н А Р Е ЧЕНА „БЛУЗ“ Ј У В А Л Е РАБОТАТА Н
А
Н АТ А М ОЛ Е С Н
РИТМИЧ ОИ СО НЕА С
И ЈА И СЕ
О А М Е Р И К А Н Ц И Т Е , К
О Р С КИ Б Л У З -КОМПОЗИЦИ
НА АФР И Т Е ОБЈАВЕНИ
АВТ
К РИСТОФЕР
. М Е Ѓ У П Р В А  В И Л И Ј А М
ПЛАНТАЖИТЕ З“ Н
12 ГО Д И Н А , „МЕМФИС БЛУ И Н А , ТОЈ ЈА ОБЈА
В ИЛ
О О Д 1 9 О1 92 6 ГО Д
СМЕТА ДЕЛОТ К О Т А ТК О НА БЛУЗОТ. В Д ЗА
ПОЗНАТ К А ПРВИОТ ОБИ
ХЕНДИ, КОЈ Е И ЈА, КОЈА Е В Е РО Ј АТ Н О
О Т ПРИСТИГНА
Л
З -А Н Т О Л О Г Е Н Д И , Б Л У З
СВОЈАТА БЛУ У ЗО Т. П Р ЕКУ ДЕЛАТА Н
АХ
И  ОРКЕСТРИ, К
ОИ
А Њ Е Н А Б Л К И Т Е ВО Е Н
ДОКУМЕНТИР Д А Р Е Н ИЕ НА АМЕРИ
КАНС
ВАТА СВЕТСК
А
Т О А Б Л А ГО Р Е М Е Н А  П Р
ВО ЕВРОПА И ЗА В
А М Е Р И К А Н С КАТА ВОЈСКА К И О Т БЛУЗ, А МЕЃ
У
У ВА Л Е А С Т И Л С
ЈА ПРИДРУЖ П О Ч Н АЛ ДА СЕ РАЗ
ВИ В
ВО ЕВ Р О П А
ВОЈНА. ТАКА, Л УЗОТ БИЛЕ
И ТЕ КО И ГО ПР И Ф А Т И Л Е Б
И Л Х АУ Д И  М ОРИС РАВЕЛ.
П РВ УС М
И Т Е  К О М П О З ИТОРИ ДАРИ
ФРАНЦУСК
ВО 1920 ГОДИНА БИЛА ИЗДАДЕНА ПЛОЧАТА
СО МАМИ СМИТ КОЈА ПРЕТСТАВУВА
ПРВАТА ГРАМАФОНСКА СНИМКА ОД ЦРН
ИЗВЕДУВАЧ НА БЛУЗ. ПРВИТЕ ПЕСНИ ПОСТИГНАЛЕ
РЕЛАТИВЕН УСПЕХ, ПА ПОТОА БИЛЕ СНИМААТ
УШТЕ НЕКОЛКУ ПЕСНИ: „CRAZY BLUES“, „IT'S RIGHT
HERE FOR YOU“, „IF YOU DON'T GET IT“ И „АIN'T NO
FAULT OF MINE“ КОИ ПОСТИГНАЛЕ ПОШИРОК УСПЕХ
И СО ТОА ЗАПОЧНАЛА ЕРАТА НА КЛАСИЧНИОТ БЛУЗ,
КАРАКТЕРИСТИЧНА ПО БЛУЗ-ПЕЈАЧИТЕ КОИ ПЕЕЛЕ
ВО ПРИДРУЖБА НА ЏЕЗ-МУЗИЧАРИ, КАКО: КИНГ
ОЛИВЕР, ЛУИС АРМСТРОНГ, ЧАРЛИ ГРИН И ДР.
УРБАНИОТ ВЕЛЕГРАДСКИ БЛУЗ СЕ РАЗВИЛ ВО
ЦРНЕЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ПО ВТОРАТА СВЕТСКА
ВОЈНА КАКО САМОСТОЈНА БЛУЗ-УМЕТНОСТ, КОЈА
ВО ПОЧЕТОКОТ НЕМАЛА НИКАКВИ ВРСКИ СО ЏЕЗОТ
ИЛИ СО ЗАБАВНАТА МУЗИКА, А СО ВРЕМЕТО
НАМЕСТО „RACE RECORDS“ СЕ ПРЕТВОРИЛА ВО
„RHYTHM AND BLUES“ И ТАКА ЈА ПОСТАВИЛА
ПОДЛОГАТА ЗА НОВИОТ МУЗИЧКИ ЖАНР ОД 1950-
ИТЕ - РОКЕНРОЛОТ.
Ма Раини, мајката на Блуз
•Barbecue Bob (1902-1931)
•Blind Blake (1893-1933)
•Big Bill Broonzy (1893/1898-1958)
•Ida Cox (1896-1967)
•Gary Davis (1896-1972)
•Sleepy John Estes (1904-1977)
•Blind Boy Fuller (1908-1941)
РАНИОТ КАНТРИ-БЛУЗ •Jesse Fuller (1896-1976)
•Son House (1886/1902-1988)
•Alberta Hunter (1895-1984)
НАЈВАЖНИ ПРЕТСТАВНИЦИ НА •Mississippi John Hurt (1893-1966)
КАНТРИ-БЛУЗОТ СЕ: •Skip James (1902-1969)
•Blind Lemon Jefferson (1893-1929)
•Blind Willie Johnson (1902-1945)
•Lonnie Johnson (1894-1970)
•Robert Johnson (1909/1912-1938)
•Tommy Johnson (1896-1956)
•Louis Jordan (1908-1975)
•Leadbelly (1885-1949)
•Furry Lewis (1899-1981)
•Mance Lipscomb (1895-1976)
•Cripple Clarence Lofton (1887-1957)
•Fred McDowell (1904-1972)
•Brownie McGhee (1915-1996)
•Blind Willie McTell (1901-1959)
•Memphis Blues Band
•The Memphis Jug Band
•Big Maceo Merriweather (1905-1953)
•Memphis Minnie (1897-1973)
РАНИОТ КАНТРИ-БЛУЗ •Charlie Patton (1893-1934)
•Ma Rainey (1886-1939)
•Tampa Red (1904-1981)
НАЈВАЖНИ ПРЕТСТАВНИЦИ НА •Bessie Smith (1894-1937)
КАНТРИ-БЛУЗОТ СЕ: •Mamie Smith (1883-1946)
•Victoria Spivey (1906-1976)
•Frank Stokes (1888-1955)
•Sonny Terry (1911-1986)
•Bessie Tucker (1906-1933)
•Sippie Wallace (1898-1986)
•Washboard Sam (1910-1966)
•Peetie Wheatstraw (1902-1941)
•Bukka White (1909-1977)
•Josh White (1914/1915-1969)
•Sonny Boy Williamson I (1914-1948)
НАЈВАЖНИ ПРЕТСТАВНИЦИ ЗА РАНИОТ
УРБАН-БЛУЗ СЕ: GLADYS BENTLEY (1907-
РАН УРБАН БЛУЗ 1960.) LUCILLE BOGAN (1897-1948.) THOMAS A.
DORSEY (1899-1993) LIL GREEN (1919-1954)
LUCILLE HEGAMIN (1894-1970) ALBERTA
HUNTER (1895-1984) MA RAINEY (1886-1939)
CLARA SMITH (1894-1935) MAMIE SMITH (1883-
1946) BESSIE SMITH (1894-1937) ETHEL
WATERS (1896-1977).

Lil Green
•Allman Brothers Band
•The Animals
•Captain Beefheart
•Canned Heat
•Cream
•Creedence Clearwater Revival

БЛУЗ-РОКОТ
•Fleetwood Mac
•Free

(1960-ТИТЕ)
•Hot Tuna
•Jimi Hendrix
•Johnny Winter
ВО 1960-ТИТЕ СЕ ПОЈАВИЛЕ •Raj Kuder
БРОЈНИ ИЗВЕДУВАЧИ КОИ ГИ •Humble Pie
СПОИЛЕ БЛУЗОТ СО РОКОТ: •Janis Joplin (1943-1970)
•Alexis Korner
•Led Zepelin
•John Mayall & the Blues breakers
•The Rolling Stones
•The Fabulous Thunderbirds
•Carlos Santana
•Taste % Rory Gallagher
•Ten Years After
•Van Morrison
•The Yardbirds
•ZZ Top
OДЛИКИ НА БЛУЗОТ
ВО БЛУЗОТ ДОМИНИРААТ ЉУБОВНИТЕ ТЕМИ ПИШУВАНИ ВО МУЗИЧКИ ФОРМИ
ОД ПО 12 ТАКТА, А ТЕКСТОТ ВООБИЧАЕНО Е ПОДЕЛЕН НА СТРОФИ ОД ПО
ТРИ СТИХА ПРИ КОИ НАЈЧЕСТО ВТОРИОТ СТИХ Е ИДЕНТИЧЕН НА ПРВИОТ.
ИЗРАБОТИЛ:
МАТЕО
МЛАДЕНОВСКИ IX-2

Вам также может понравиться