Вы находитесь на странице: 1из 10

GLAVA 8.

ZAJEDNIČKA ULAGANJA
DOMICILNIH I INOSTRANIH PREDUZEĆA

Profesor: Student: dr Aleksandar Dogandzic


Marko Todić
1. POJAM ZAJEDNIČKIH ULAGANJA

 Ne postoji opšte prihvaćena definicija zajedničkih


ulaganja, ali bi po pravilu bi trebalo podrazumevati
inostrane investicije u okviru kojih postoji zajedničko
preduzetništvo, zajednička dobit i naravno
zajednički rizik.
 U literaturi se mogu sresti različiti stavovi koji
definišu zajednička ulaganja i to:
 stavovi nemačkih ekonomista,
 stavovi francuskih ekonomista,
 stavovi američkih ekonomista i
 stavovi ekonomista sa bliskog istoka.
Karakteristike i obeležja zajedničkih ulaganja su:
-radi se o međunarodnim investicijama,
-radi se o dugoročnim ulaganjima,
-ulaganja se sprovode u osnovna i obrtna sredstva,
-zajednička ulaganja ne podrazumevaju isključivo preuzimanje
kontrole nad preduzećem sa kojim investira,
-da zajednička ulaganja podrazumevaju kako ulaganje kapitala
tako i ulaganje tehnologije.

 Oblici zajedničkog ulaganja su:


 ulaganje u postojeće preduzeće,
 ulaganje partnera u deo postojećih preduzeća i
 ulaganje partnera u novoosnovano preduzeće.
2. MOTIVI I CILJEVI ZAJEDNIČKIH ULAGANJA

 Osnovni cilj pokretanja zajedničkog ulaganja kao i kod


svakog ulaganja vezuje se za realizaciju dobrog
finansijskog rezultata koji se meri visinom neto dobiti.
 Finansijski rezultat može biti marginalan, odnosno da
je cena koštanja realizovanjih proizvoda jednaka
njihovoj prodajnoj ceni.
 Primarni cilj zajedničkog ulaganja je ostvarenje dobiti.
 Analizom je moguće izdvojiti dobit koja može biti:
 direktna i
 indirektna.
Motivi se vezuju za ugovorne strane odnosno stranog
investitora i domicilnog preduzeća. Motive domaćeg
preduzeća na koje nailazimo moguće je grupisati:
- uvođenje novih mašina, postrojenja, uvođenje nove
opreme, formiranje novih pogona i sl.,
-uvođenje nove tehnologije, uvođenje licenci i
patenata, know-how-a i sl.,
-obezbeđenje repro materijala za kontinuirano
odvijanje procesa proizvodnje,
-obezbeđenje deviznih sredstava,
-uvođenje faktora naučno-tehničko tehnološkog
progresa u funkciji sniženja troškova i povećanja
produktivnosti,
-razvijanje marketinga posebno međunarodnog radi
nastupanja na domaćem i inostranom tržištu,
-primena naučno istraživačkog rada posebno onog koji
se odnosi na nove proizvode,
-nastupanje na međunarodnom tržištu putem novih
proizvoda, tehnologija putem zajedničkih ulaganja a
posebno u zemljama u razvoju.
Motivi ulaganja stranih partnera su:
-plasman slobodnoh i raspoloživog dela kapitala
to najćešće sa tehnologijom,
-jedan od motiva jeste mogućnost trajnog
plasmana proizvoda i usluga u zajedničkom ulaganju
u vidu sirovina, repromaterijala, delova i sl.
- mogućnost obezbeđenja proizvoda koje proizvodi
preduzeće, koje strani investitor koristi kao
sirovinu i koja se može naći jeftinije na tržištu
sa kojeg dolazi,
-mogućnost dislociranja proizvodnje u
zajedničkim ulaganjima radi jeftinijeg živog rada,
- korišćenje komparativnih prednosti zemlje u
kojoj se realizuje zajedničko ulaganje,
-osvajanjem novih tržišta putem zemlje u kojoj
se realizuje zajedničko ulaganje.
3.OBLICI ZAJEDNIČKIH ULAGANJA

 Sve oblike zajedničkih ulaganja moguće je


prikazati u pet osnovnih grupa i to:
1. novcana sredstva,
2. osnovna sredstva,
3. obrtna sredstva,
4. zaštićena prava i
5. nezaštićena prava.
4.SADRŽINA UGOVORA O ZAJEDNIČKOM ULAGANJU I
RASPODELA NETO DOBITKA

 Ugovor o zajedničkom ulaganju sadrži:


 ugovorna strana,
 predmet poslovanja o zajedničkom ulaganju,
 iznos kapitala uložen u zajednička ulaganja,
 period na koji se zaključuje zajedničko ulaganje,
 proporcije raspodele neto dobitka i pokrića gubitka,
 stopa naknade za uloženi kapital,
 rok plaćanja kapitala koji nije povećan neto dobitkom iznad stope
naknade,
 sastav i nadležnost odbora za upravljanje zajedničkim ulaganjem,
 obavljanje komercijalnih poslova,
 način rešavanja sporova.
U najvećem broju slučajeva ugovor o
zajedničkom ulaganju poseduje i aneks ugovora
koji sadrži:
- način vraćanja kapitala stranom investitoru
koji je uložio kapital u zajedničko ulaganje,
-pravo reinvestiranja neto dobitka,
-definisanje saradnje u proizvodnji
proizvoda, razvoj tehnologije i marketinga,
-definisanje metoda amortizacije, definisanje
metoda kalkulacija i standardnih cena,
-imenovanje revizora,
-definisanje menadžerske premije i da li se
isplaćuje iz neto dobitka, kao i uređenje
standarda merenja učinka menadžera,
-utvrđivanje rezervnog kapitala zajedničkog
ulaganja.
Obračun neto dobitka u skladu sa pravilima i
ugvorenim obavezama raspodeljuje se na sledeći
način:
-najpre se izdvaja deo neto dobitka koji je
predviđen za rezerve ukoliko je to ugovorom o
zajedničkom ulaganju precizirano,
-zatim se izdvaja deo dobitka za premije i
ekstra premije menadžerima,
-ostatak neto dobitka raspoređuje se
partnerima u zajedničkom ulaganju shodno
njihovim ulozima.