Вы находитесь на странице: 1из 1

1. ТӨРИЙН БОДЛОГЫН ГОЛ ОНЦЛОГ ШИНЖ НЬ ……. ХАМААТАЙ БАЙДАГТ ОРШИНО.

A.НИЙТЭД B. ТӨР C. БАЙГУУЛЛАГА

2. СЭЛЭНГЭ АЙМГЫН ЗАСАГ ДАРГА СУМДУУДЫН ДАРГА НАРТ ҮҮРЭГ ӨГСӨН БАЙНА
ЭНЭ НЬ ТӨРЫН БОДЛОГЫН АЛЬ ТҮВШИНД ХАМААРАХ ВЭ?

A. УЛСЫН B. БҮС НУТГИЙН C. ОРОН НУТГИЙН

3.ХАРГАЛЗУУЛЖ ЗӨВ ХАРИУГ ОЛ.

1. ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ХЭД ХЭДЭН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНИЙ МАКРО ТҮВШИН A. ОРОН НУТГИЙН
2. ТОДОРХОЙ НЭГ ХҮРЭЭ , ЧИГЛЭЛД ХАМААРАХ МЕТА ТҮВШИН B. БҮС НУТГИЙН
3. ОРОН НУТГИЙН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ МИКРО ТҮВШИН C. УЛСЫН

A.1A 2C 3B B. 1C 2B 3A C. 1B 2A 3C

4. БОДЛОГО СУДЛАЛЫН ҮҮСЛИЙГ АНХЛАН БОЛОВСРУУЛСАН НЬ ………….ХЭМЭЭН ТООЦОГДДОГ.

A. ЛАССУЭЛ B. Д.ИСТОНЫ C. Т.ПАРСОНЫ D. АРИСТОТЕЛЬ

5.ТӨРИЙН БОДЛОГЫН ОРЧИНД (ЭДИЙН ЗАСГЫН ОЧИН) АЛИНД НЬ ХАМААРАХ ВЭ

A. ГАДААД ОРЧИН B. ЕРӨНХИЙ ОРЧИН C. ДОТООД ОРЧИН