Вы находитесь на странице: 1из 48

ОБМЕН БЕЛКОВ - 2

План лекции
1. Источники и пути обезвреживания аммиака в организме;
2. Синтез мочевины. Гипераммониемия.
3. Особенности обмена аминокислот. Патология обмена
аминокислот.
4. Обмен нуклеотидов
Основные источники аммиака и пути
обезвреживания
Орнитиновый цикл

2 ÀÒÔ 2 ÀÄÔ + Pi
NH2
NH3 + ÑÎ 2+ Í 2Î Ñ O
êàðáàì î èëô î ñô àò -
ñèí ò åò àçà I
2+ O ~ PO3H2
Ì g
êàðáàì î èëô î ñô àò
NH2 COOH NH2 COOH
ÀÒÔ ÀÌ Ô + ÐPi
Ñ O H2N ÑÍ Ñ N ÑÍ
NH + ÑÍ HN ÑÍ 2
2 àðãèí èí î ñóêöèí àò -
ñèí ò åò àçà
(ÑÍ 2)3 COOH (ÑÍ 2)3 COOH

ÑÍ NH2 ÑÍ NH2

COOH COOH

öèòðóëëèí àñï àðòàò àðãèí èí î ñóêöèí àò


NH2 COOH NH2
COOH
Ñ N ÑÍ Ñ NH
ÑÍ ÑÍ
HN 2 NH
àðãèí èí î ñóêöèí àò - +
ëèàçà ÑÍ
(ÑÍ 2)3 COOH (ÑÍ 2)3
COOH
ÑÍ NH2 ÑÍ NH2

COOH COOH
àðãèí èí î ñóêöèí àò àðãèí èí ô óì àðàò
NH2
NH2
Ñ NH Í 2Î NH2
(ÑÍ 2)3
NH + Ñ O
àðãèí àçà ÑÍ NH2
(ÑÍ 2)3 NH2
COOH
ÑÍ NH2
î ðí èòèí ì î ÷åâèí à
COOH
àðãèí èí
АМФ + РРi
Связь орнитинового цикла с ЦТК

Орн. цикл ЦТК


СО2
Карбамоилфосфат 2 АТФ
1 АТФ

Аргининосукцинат Аспартат
Трансаминирование
α-АМК
Фумарат ЩУК
Метаболиты ЦТК
Аммиак превращается в мочевину только
в печени, поэтому при заболеваниях
печени (гепатиты, цирроз и др.) или
наследственных дефектах ферментов
обезвреживания аммиака наблюдается
повышение содержания аммиака в
крови (гипераммониемия), которое
оказывает токсическое действие на
организм
Гипераммониемия – проявляется
- рвота,
- сонливость,
- раздражительность,
- нарушением координации,
-судороги,
- потеря сознания,
- отёк мозга.
Гипераммониемия

Первичная
Вторичная

При отсутствии
При заболеваниях печени При усиленном
фермента синтеза
(портальная гипертензия, гниении белков
мочевины
механические повреждения) в кишечнике
Гниение аминокислот
NH2 ÑÎ NH2
2
(ÑÍ 2)3 (ÑÍ 2)3

ÑÍ NH2 äåêàðáî êñèëèðî âàí èå ÑÍ 2

COOH NH2
î ðí èòèí ï óòðåñöèí

NH2 ÑÎ NH2
2
(ÑÍ 2)4 (ÑÍ 2)4

ÑÍ NH2 äåêàðáî êñèëèðî âàí èå ÑÍ 2

COOH NH2
ëèçèí êàäàâåðèí
Гниение аминокислот
Обезвреживание продуктов гниения
аминокислот
½ О2
ФАФС 3,5-АДФ

ОН ОSO3Н

индол индоксил индоксилсульфат

К+

ОSO3К

животный индикан
Обезвреживание продуктов гниения
аминокислот
ÔÀÄ ÔÀÄÍ 2
Í 2Î

R ÑÍ 2 NH2 àì èí î êñèäàçà R ÑÍ NH ñï î í òàí í î


àì èí èì èí

O 1/2 Î O
NH3 + R Ñ
2
R Ñ
H ÎÍ
àëüäåãèä êèñëî òà

R ÑÍ 2 OH
ñï èðò
Остаточный азот

• Небелковые азотистые вещества, остающиеся в


крови после осаждения белков,

• В норме: 14 – 25(28) ммоль/л.

В диагностических целях используется определение


мочевины вместо определения остаточного азота.
Остаточный азот

• Небелковые азотистые вещества, остающиеся в


крови после осаждения белков,

• В норме: 14 – 25(28) ммоль/л.

В диагностических целях используется определение


мочевины вместо определения остаточного азота.
Состав остаточного азота
• азот мочевины – 50%,
• азот аминокислот – 25%,
• мочевая кислота – 4%,
• креатин – 5,0%,,
• креатинин – 2,5%,
• аммиак и индикан – 0,5%,
• другие небелковые азотсодержащие вещества
(полипептиды, нуклеотиды, нуклеозиды, билирубин,
глютатион, холин, гистамин …)
Гиперазотемия –
повышение уровня остаточного азота в крови.

Продукционная Ретенционная
При недостаточном выделении с
При избыточном поступлении мочей азотсодержащих веществ
азотсодержащих веществ в кровь

Повышенный распад тканевых белков:


Почечная - Нарушение
• синдром раздавливания, выделительной функции почек:
• ожоги, • туберкулез почек,
• обморожения, • пиелонефрит,
• опухоли, • гломерулонефрит
• туберкулез, Внепочечная –
• диабет, • Сниженное АД,
• цирроз … • Сердечная недостаточность.
Общий азот мочи
Сумма азотсодержащих веществ мочи:

• Мочевина – 80 - 85%,
• Соли аммония – 3 - 6%,
• Мочевая кислота ≈ 1%,
• Креатинин ≈ 5 %
• Аммиак и другие вещества ≈ 6 %.
Мочевина мочи
Уменьшение выделения
(положительный азотистый баланс)
Нарушение функции почек (одновременно рост мочевины в крови)
Болезни печени (снижено образование мочевины)
Нефропатия беременных
Прием анаболиков

Повышенное выделение
(отрицательный азотистый баланс)
Гиперфункция щитовидной железы (или передозировка тироксина)
Прием кортикостероидов (катаболики)
Послеоперационные состояния
Гидролиз нуклеопротеинов
ðî ò î âàÿ ÄÍ Ï è ÐÍ Ï ï èù è
ï î ëî ñò ü
Í Ñl, ï åï ñèí áåë êè
æåëóäî ê (ï ðî òàì èí û , ãèñòî í û )
ÄÍ Ê, ÐÍ Ê
(ï î ë èí óêë åî òèä û ) àì èí î êèñë î òû
ÐÍ Ê-àçû , ÄÍ Ê-àçû Í 2Î
ÄÏ Ê (ýí äî í óêëåàçû )

î ë èãî í óêë åî òèä û


ô î ñô î äèýñò åðàçû Í 2Î
(ýêçî í óêëåàçû )

ì î í î í óêë åî òèä û
ò î í êèé
í óêëåî ò èäàçû Í 2Î
êèø å÷í èê
(ô î ñô àò àçû )
Í 3ÐÎ 4

í óêë åî çèä û
ò êàí è í óêëåî çèäàçû

ï óðèí û , ðèáî çà,


ï èðèì èä èí û ä åçî êñèðèáî çà
(àçî òèñòû å î ñí î âàí èÿ) (ï åí òî çû )

ï åí ò î çî ô î ñô àò í û é
ï óò ü
4. ОБМЕН НУКЛЕОТИДОВ
NH2
N
N

N N NH
N1 6
5 7

2 4
8 àä åí è í (À)
3 9

N NH
OH
ï óðèí
N
N

H2N N NH
ãóàí èí (G)
КАТАБОЛИЗМ ПУРИНОВЫХ ОСНОВАНИ
NH2 OH
Í 2Î NH3
N N N N
àäåí àçà
N N N N
H H
àäåí èí ãèï î êñàí òèí

1/2 Î êñàí ò èí -
2
î ñèäàçà

OH OH OH
Í 2Î NH3
N N N N 1/2 Î N N
2
ãóàí àçà HO N N êñàí ò èí - HO OH
H2N N N N N
î ñèäàçà
H H H
ãóàí èí êñàí òèí ì î ÷åâàÿ êèñëî òà
НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ПУРИНОВ
Подагра.
представляет собой патологию, вызванную
образованием в суставах солей мочевой
кислоты. Их накопление приводит к
воспалению, сопровождаемому
выраженными болевыми ощущениями.
Урат натрия кристаллизируется и
откладывается в суставах небольшими
частицами, что в конечном результате
приводит к полному или частичному
разрушению суставов
ИНГИБИТОР КСАНТИНОКСИДАЗЫ
Аллопуринол является структурным изомером
гипоксантина. Аллопуринол действует как
ингибитор ксантиноксидазы, активность которой
в организме человека он подавляет примерно на
50%.
Ксантиноксидаза катализирует превращение
гипоксантина в ксантин и ксантина в мочевую
кислоту. Следовательно, подавление активности
ксантиноксидазы должно привести к
уменьшению количества как гипоксантина, так и
ксантина.

Вам также может понравиться