Вы находитесь на странице: 1из 10

Сүүн шүдний цөгцийг

цутгамалаар, композит
резин бүрээс, металл түр
бүрээсээр сэргээх

НАС402 Б. Дөлгөөнзаяа
Б. Хулан
Цутгамалаар сэргээх арга
• Инлэй болон цутгамал бүрээс энэ аргад орно.
Шүдний цоорол хэт том хэмжээтэй
бүрээс
үед композит эсвэл
амальгамаар цөгцийг сэргээхэд
onlay
хүндрэлтэй үед инлэй хэрэглэх
inlay нь зөв шийдэл болдог.

Инлэй нь шүдний ховилд суурилуулсан урьдчилан


цутгасан ломбо юм. Энэ нь ихэвчлэн шүдний гадна
ирмэг эсвэл "цоорхой" дагуу биш харин шүдний
төвд байрладаг цоорлыг нөхөн сэргээхэд
ашигладаг.
Давуу тал
1. Бат бөх чанар сайн
Механик хүч болон химийн эсэргүүцэх хүч сайтай учир
араа шүдний том хэмжээний цооролд тохирдог
2. Цөгцний хэлбэрийг сэргээх болон таарамж сайн
Цөгцний түшилцэх цэг , зажлах гадаргуу болон
түшилцэх гадаргуугийн хэлбэрийг сайн сэргээдэг,
хамгийн сайн таарамж ,тохиромжтой
3.Үзлэгийн хугацаа богино буюу цаг хэмнэх
Хүндрэлтэй ажилбар буюу инлэй бэлтгэх үйл явцыг
амны гадна хийснээр үзлэгийн цагийг богиносгодог.
Гэвч хэв авах , хоршилтыг тааруулах болон түр инлэй
хийх , инлэй тааруулж суулгах зэрэгт цаг зарцуулдаг
хэдий ч цөгц сэргээх бусад аргатай харьцуулахад
аманд ажиллах хугацаа буюу үзлэгийн цаг богино
байдаг
Дутагдалтай тал
Тогтоцонд загвар чухал: Сүүн шүдний хувьд шүдний хатуу эд нь
нимгэн, зөөлцийн эвэр нь тод илэрсэн байдаг тул гүн хөндийг
хэлбэржүүлж чадахгүй. Тогтоцын ховил гаргах шаардлагатай
Ирмэгийн зохицол, нийлэмж
Цементэн ломбоор хэрэглэх цементийн ирмэгийн наалдалт нь
бусад ломбоны материалаас муу байдаг
 Шууд сэргээх боломжгүй
Лабораторийн үе шат чухал бөгөөд инлэйн их биеийг бэлтгэх үйл
явц нь нарийн түвэгтэй байдаг. Инлэйг тогтоож бэхлэх хүртэл
хугацаанд зөөлцөд халдвар орох , хажуугийн шүд шилжих зэрэг
асуудал үүсэж болох тул түр инлэй хийх зайлшгүй шаардлагатай
 Гоо сайханы хувьд дутагдалтай
Резин ба шаазан инлэйг мөн хэрэглэдэг болж байгаа ч ерөнхийдөө
инлэй нь металлаар хийгддэг тул гоо сайханы хувьд дутагдалтай
Хэрэглэх заалт
Араа шүдний I, II ангиллын хөндий
Өмнөх цөгцний шууд нөхөн сэргээлт тогтоогүй эсвэл цуурсан
Төвгөрийг хамраагүй ховил хонхорын цоорлыг сэргээх бол
Хөндийн хэлбэржүүлэлт
• Үндсэндээ трапец хэлбэрээр хэлбэржүүлнэ
• Шугаман болон цэгэн өнцгийг тод гаргана
• Undercut гаргахгүй
• II ангиллын хөндийн түшилцэх гадаргуун ханыг трапец
хэлбэрээр хэлбэржүүлдэг ч түшилцэх цэгээс доош
татах тохиолдол элбэг байдаг.
• Налуу ирмэг нь паалангийн хурц ирмэгийг дарахад
богино ташуу болно
• Нэмэлт талбай гарган тогтоцыг нэмэгдүүлдэг. II
ангиллын хөндийн хувьд түшилцэх гадаргуугийн
хөндий нь параллел байна
Метал түр бүрээсээр сэргээх
Хэрэглэх заалт
1. Өргөн хүрээнд олон шүдийг хамарсан шүд цоорох өвчин, ШЦӨ идэвхи
өндөртэй үйлчлүүлэгч
2. Шүд цоорох өвчнийг хянахын тулд амны хөндийн эрүүл ахуйг сахиж
чадахгүй байх
Төрөл бүрийн нөхцөл байдлаас тогтмол үзлэгийг явуулж чадахгүй
тохиолдол, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд шиг ердийн амны хөндийн
эрүүл ахуйг сахих нь хүндрэлтэй тохиолдолд металл түр бүрээс
хэрэглэх нь тохиромжтой байдаг
3. Шүд цоорох өвчнөөс өөр шалтгаантай том хэмжээний эмгэг бүхий шүд
Амелогенез , дентиногенезийн дутуу хөгжилт бүхий шүд , үүнээс гадна
хэлбэрийн гажигтай , паалангийн эрдэсжилт дутуу зэрэг хэлбэржилтийн
хувьд асуудалтай , гэмтлийн улмаас хугарсан шүдэнд хийнэ
4. Шүдний сувгийн эмчилгээ хийлгэсэн шүд
Шүдний зөөлцийг авсан, мөн зөөлцийн дээврийг авсан нөхуөлд шүд
анатомын хэлбэрийн хувьд хэврэг болдог тул металл түр бүрээсээр
цөгцийг сэргээнэ
Шүдийг хэлбэржүүлж бэлтгэх нь
1. Зажлах гадаргууг өөлж засах : 2. Түшилцэх гадаргууг өөлж засах
• Алмазан бор хэрэглэн эсрэг шүдний Шовх цилиндр хэлбэрийн алмазан
хорших хамаарлыг анхааралтай авч бороор түшилцэх гадаргууг
үзэнгээ зажлах гадаргууг ойролцоогоор зэргэлдээх шүдний тэнхлэгтэй
1 мм өөлж засна. Энэ үед аль болох паралелаар хацар хэлний чиглэлд
зажлах гадаргуугийн гадна хэлбэртэй өөлж засна.
зохицуулан хэлбэржүүлэлтийг хийхийн Метал түр бүрээсийн ирмэгийн
тулд урьдчилан чиглүүлэгч ховилыг хэлбэр нь хутганы ир шиг) байх нь
хэлбэржүүлэн улмаар төвгөр болон чухал юм. Цутгамал бүрээс шиг
ирмэгийг өөлж засах нь зөв. •Өөлж ирмэг байвал метал түр бүрээсийг
засахдаа тохируулж суулгах боломжгүй байдаг. Мөн
хэлбэржүүлээгүйгээс зажлах гадаргуу түшилцэх гадаргуугийн өөлөлт нь
өндөрсөж, элэгдлийн улмаас цоорхой хангалтгүй байвал бүрээс суудаггүй.
үүсэх нөхцөл болно
3.Хацар хэлний гадаргууг
өөлж засах:
4.Өнцөгийг өөлж
засах (хурц өнцөгийг
• Хацар хэлний гадаргууг
дарж өгнө) :
бараг өөлж засдаггүй
• Зузаарсан “сingulum” • Борны хажуу гадаргууг
хэсэгт “under cut” хэт их ашиглан өнцөгийн хэсэг
үүсгэгдсэн бол тэр болон бүх хурц өнцөгийг
хэсгийг алмазан бороор өөлж засдаг
өөлж тохируулна
5.Цөгцний ирмэгийг өөлж 6. Цөгцний ирмэгийг засаж
засах ба туршиж шалгах : тааруулах :
• Тухайн шүдэнд тохирох • Хоршилтыг хэвийн болгосны
бүрээсийг сонгож, бүрээсний дараа буйлны ирмэгийн
хайч (хайч) хэрэглэн эмнэл өндрийг экскаватор зэргээр
зүйд шүдний хүзүүвчийн цөгцний хацар хэлэн талын
шугамаас 1-1.5 мм урт гадаргууд тэмдэглэнэ.
байхаар бүрээсний гадна • Эсрэг талын араа шүдтэй
ирмэгийг өөлнө. • Карборунд хэвийн хоршиж байгааг
чулуугаар (carborundum point) шалгана.
цөгцний ирмэгийг дарж
мөлийлгөн шалгана. • Цөгцөө салган авч, эцсийн
байдлаар буйлны ирмэгээс
0,5 мм доош суухаар бүрээсэн
цөгцний ирмэгийг тааруулна.
7.Буйлны 8. Нааж тогтоох :
ирмэгийг засаж,
9. Цементийг
бэлэн болгох: • Силикон хошуугаар цэвэрлэх :
(silicone point) өнгөлсний
• Тахир хошуутай
дараа глассиономер • Цементийг
бахь (Gordon
pliers), эгц шулуун цементээр наана. хатуурсны
жижиг бахь • Цутгамал бүрээсээс дараа
(Renold pliers) –ийг ялгаатай нь нааж тогтоохдоо
хэрэглэнэ илүүдлийг
цөгцний дотор цементийг
• Цөгцний дүүргэж хийх хэрэгтэй.
сайн
ирмэгээс 1-2 мм
• Илүү гарсан цементийг
цэвэрлэнэ.
хэсгийг дотогш нь
нугалж арчиж авна.
хэлбэржүүлнэ

Вам также может понравиться