You are on page 1of 43

HBAE 1203 Perkembangan Seni dan Kanakkanak

OPEN UNIVERSITY

MALAYSIA
Tutor: Dr. Sajap Maswan

Open University Malaysia

Topik 5: Kreativiti dan Kanak-Kanak


Kreativiti.
 

Adakah semua orang yang dilahirkan mempunyai daya kreatif ? Apakah yang anda faham tentang kreativiti?

Open University Malaysia

Kreativiti
 i.

ii.

Setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif (Lowenfeld, 1975) Guilford (1964) menerangkan bahawa intelektual/minda mempunyai 5 bentuk oprasi Kognitif/cognition menerima & memproses maklumat Memori/memory menyimpan/mengigat maklumat

Open University Malaysia

Kreativiti
iii.

iv.

v.

Pemikiran korvergen keupayaan pemikiran penyelesaian masalah secara khusus Pemikiran divergen kebolehan pemikiran yang bersifat pelbagai/bercapah selari dengan pemikiran kreatif Penilaian pertimbangn bagi sesuatu tindakan

Open University Malaysia

Pengertian Kreatif
1.

2.

3.

Bahasa Latin creare bermaksud membuat Bahasa Greek creare bermaksud memenuhi Kamus Dewan kemampuan/kebolehan mencipta/menghasilkan & mengembangkan sesuatu idea baru/asli

Open University Malaysia

Pengertian Kreatif
4.

5.

6. 7.

Kreativiti melibatkan daya berfikir & kemahiran berfikir Kreativiti berkaitan kebolehan menggunakan otak kanan Kreativiti boleh dilatih/dibentuk Tanggung jawab guru PSV memupuk daya kreativiti di kalangan pelajar

Open University Malaysia

Kreativiti..

Bagaimanakah lima cara untuk melihat kreativiti seseorang? (SUMBANGSARAN)

Open University Malaysia

Bagaimanakah lima cara untuk melihat kreativiti seseorang?


Mungkin Boleh menghasilkan/idea yang baru & unik/asli Boleh memberikan alternatif di dalam menyelesaikan masalah Boleh memikirkan kemungkinan-kemungkinan daripada sesuatu tindakan Boleh menyesuaikan diri/sanggup menghadapi cabaran dengan positif Bersikap anih/kelakar/gila-gila Berfikir di luar kotak

Open University Malaysia

Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti


1.

E. Paul Torrance

Open University Malaysia

Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti


E. Paul Torrance Tersohor dalam bidang/kajian kreativiti Beliau mencadangkan Ujian IQ bukanlah satusatunya cara mengukur daya intelektual seseorang Beliau memperkenalkan instrumen untuk menguji tahap kreativiti sesseorang menggunakan Torrence Test of Creative Thinking

Open University Malaysia

Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti


June King McFee Mentakrifkan kreativiti sbg keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru/mampu mengolah idea baru/lain yang lebih bermakna Seni tidak terhad kepada hasil karya seni sahaja tetapi juga melibatkan pengalaman estetika Seni ialah satu bentuk komunikasi yang dipengaruhi oleh konteks budaya

Open University Malaysia

Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti


Carl Rogers 5 faktor asas individu yang sihat; 1. Keterbukaan kepada pengalaman 2. Cuba menikmati kehidupan yang dialaminaya 3. Menghargai diri sendiri 4. Mengamalkan kebebasan 5. Menjadi individu yang kreatif

Open University Malaysia

Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti


Carl Rogers Rogers percaya bahawa individu yang bebas/mempunyai rasa tanggungjawab akan cuba menyumbang kepada insan/makhluk lain di sekitarnya Sumbangan tersebut dinyatakan dalam bentuk kreativiti samaada dalam bidang seni/sains melalui rasa sayang sesama insan

Open University Malaysia

Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti


Victor Lowenfeld Beliau telah membangunkan teori Lowenfeld Stages of Artistic development Dua sekatan/halangan perkembangan kreativiti;
1.

Faktor Psikologi/emosi murid/kanak-kanak tidak mendapat jawapan yang sewajarnya serik untuk bertanya

Open University Malaysia

Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti


Victor Lowenfeld
2.

Faktor persekitaran/budaya persekitaran tidak kondusif/tidak membina kreativiti guru lebih banyak menyoal daripada memberi galakan/peluang pelajar menyoal

Open University Malaysia

Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti


Victor Lowenfeld
Beliau menjelaskan bahawa kreativiti murid boleh diukur melalui 4 komponen utama;
1.

Kelancaran/ Fluency
  

idea spontan Boleh mengaitkan satu perkara dengan perkara lain Boleh memikirkan kemungkinan terhadap idea tersebut Berupaya mengintegrasikan kemungkinankemungkinan/alternatif kepada penyediaan masalah

Open University Malaysia

Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti


Victor Lowenfeld
2.  

Fleksibel/Flexibelity Bertolak ansur/ semangat toleransi Boleh menyesuaikan diri Sanggup/bersedia menghadapi cabaran dengan fikiran terbuka

Open University Malaysia

Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti


Victor Lowenfeld 3. Keaslian/Originality


Sentiasa cari idea baru/asli Mempunyai daya kepekaan yang tinggi terhadap rakan sebaya/ciptaan/estetika Menggunakan semua deria pacaindera untuk membuat pengamatan/merekod

4.

Kepekaan/Sensitivity
 

Open University Malaysia

Tahap Perkembangan Kreativiti


Perkembangan Kreativiti Fisher (1943) 5 Tahap dalam Pemikiran Kreatif; 1. Peringkat Rangsangan beri soalan kritikal/boleh mendorong perasaan ingin tahu 2. Peringkat Penerokaan pelajar cuba mencari jawapan terhadap soalan yang telah diberikan / pelajar kreatif akan cuba pelbagai cara, gaya, teknik

Open University Malaysia

Tahap Perkembangan Kreativiti


3.

4.

5.

Peringkat Perancangan melalui perancangan secara verbal & visual Peringkat aktiviti lakukan tindakan berdasarkan persoalan bagaimana harus kita mengambil tindakan ke atas cadangan tersebut Kajian Semula membuat penilaian/refleksi terhadap keberkesanan tindakkan yang telah dijalankan - untuk tujuan penambahbaikan

Open University Malaysia

Refleksi..

Cantumkan kesembilan titik dengan tidak melebihi 4 garisan tanpa mengangkat pen..

Open University Malaysia

Refleksi..

Nyatakan dua halangan yang menghalang perkembangan kreativiti mengikut Lowenfeld?

Open University Malaysia

Tahap Perkembangan Kreativiti


Laura H. Capman Beliau menyatakan; Proses kreativiti = proses penghasilan /artistik Guru PSV perlu menggunakan pelbagai cara dalam menghasilkan karya Guru PSV harus menguasai bidang

Open University Malaysia

Tahap Perkembangan Kreativiti


Laura H. Chapman mencadangkan 3 kaedah menghasilkan karya seni; 1. Kaedah Penjanaan Idea/Inception of Idea tetapkan objektif/haluan/tujuan penghasilan karya 2. Pengolahan dan Pemurnian/Elaboration and Refinement buat/baiki/buat sehingga menperolehi hasil yang terbaik 3. Kemahiran menggunakan bahan/Execution in a Medium cuba pelbagai bahan untuk melihat kesesuaian/kesan

Open University Malaysia

Laura H. Chapman mencadangkan 3 kaedah menghasilkan karya seni;

Kemahiran Menggunakan Bahan

Penjanaan Idea

Pengolahan & Pemurnian

Open University Malaysia

Tahap Perkembangan Kreativiti


Calvin W. Taylor (1915-2000) 5 peringkat kreativiti; 1. Kreativiti Bersifat Ekspresif berlaku secara rawak/bebas peringkat awal kanak-kanak 2. Kreativiti Melalui Penghasilan keupayaan murid menghasilkan karya/rekaan perlu bimbingan guru untuk mengenal pasti kaedah/teknik yang betul/sesuai

Open University Malaysia

Tahap Perkembangan Kreativiti


3.

4.

Kreativiti Bersifat Inventif keupayaan mencipta objek melalui eksprimentasi guru perlu beri motivasi/galakaan supaya pelajar tidak bosan/putus asa Kreativiti Bersifat Inovatif modifikasi benda sedia ada kepada idea baru yang lebih bermakna

Open University Malaysia

Tahap Perkembangan Kreativiti


5.

Kreativiti Bersifat Emergen bentuk kreativiti tertinggi keseluruhan prinsip formalditerjemahkan dan muncul di dalam bentuk abstrak dan mudah

Open University Malaysia

Refleksi.
1.

2.

Fisher (1943) menjelaskan lima tahap kreatif. Huraikan lima tahap tersebut. Chapman (1978) telah mengkategorikan tiga kaedah dalam penghasilan karya seni. Jelaskan ketiga-tiga kaedah tersebut.

Open University Malaysia

Ciri-Ciri Kreativiti
Bersifat Fleksibel Sensitif dan Peka

Ciri-Ciri Individu Kreatif Logik Gagasan Idea yang Asli dan Tulin

Berfikiran Bebas

Bersifat Terbuka

Open University Malaysia

Strategi Merangsang Kreativiti


Kaedah Sumbangsaran (Brainstorming) Guru PSV boleh mengunakan kaedah ini bagi mengalakkan/merangsang pemikiran kreatif John Baer (1997) mengariskan 4 panduan semasa aktiviti sumbangsaran;
1.

Elakkan membuat penilaian terutama semasa proses awal terima semua cadangan/pandangan

Open University Malaysia

Strategi Merangsang Kreativiti


2.

3.

4.

Elakkan pemilikan idea oleh kumpulan dan individu tertentu hanya beberapa orang dalam kumpulan mendominasi perbincangan Menjelaskan kepada pelajar bahawa idea sedia ada boleh digunakan untuk tujuan penambahbaikan Galakan memberi idea-idea yang luar biasa yang kadangkala tidak masuk akal

Open University Malaysia

Strategi Merangsang Kreativiti


Teori Perkembangan Kreativiti Paul Torrance Beliau mencadangkan 7 cara meransang/penjanaan kreativiti seseorang individu;
1. 2.

Penyoalan merangsang daya berfikir/ingin tahu Penemuan menggalakkan penemuanpenemuan terbaru melalui penyelidikan dan kajian

Open University Malaysia

Strategi Merangsang Kreativiti


3. 4. 5. 6.

7.

Pemerhatian menggunakan pelbagai deria bagi mengetahui sesuatu Percubaan menggalakkan bereksperimentasi sehingga mendapat hasil yang terbaik Penerokaan eksplorasi/persekitaran Memanipulasi bagaimana pelbagai bahan/barangan/alat yang terdapat di sekeliling boleh dijadikan karya seni Aktiviti Bermain bermain untuk tujuan pembelajaran

Open University Malaysia

Meningkatkan Motivasi


1.

2.

Strategi/Saranan untuk guru PSV bagi meningkatkan motivasi pelajar dalam menyuburkan proses kreativiti; Memilih Bahan dan Alat beri kebebasan kepada pelajar menggunakan alatan/bahan yang digemari Masa jangan terlalu memaksa/berikan masa untuk berfikir/bereksperimentasi/meneroka

Open University Malaysia

Meningkatkan Motivasi
3.

4. 5.

Rangsangan pamerkan karya-karya terbaik dari masa ke semasa P&P Fleksibel terima pandangan/cadangan pelajar Hormat Menghormati hargai sumbangan/komitmen yang ditunjukkan oleh pelajar

Open University Malaysia

Meningkatkan Motivasi
6.

7.

Memberikan Galakan dan Motivasi berikan semangat/ elakan kritikan yang keterlaluan Penghargaan Berikan penghargaan/markah yang setimpal

Open University Malaysia

Sekian..Terima Kasih

Guru PSV juga perlu menjadi seorang yang kreatif.