Вы находитесь на странице: 1из 9

МАТЕМАТИК

Сб хуу - 29

10

3 4 6 8 9 10

9 7 6 4 3
10 8 10
10 > 8 < 10
4 6

9 5 6 2

3 1 0 6 4
2 4 6 8 9
7 6 5 3 1 0
5 7
4 6
3 5
6 2 8 4
5 1 7 3
9 4 6 2
8 3 5 1
7 2 3 4
6 1 2 3
5 1
4 2
3 1 4
2 3
1 1 2 2
1 1
Тооны бүтэц

2 8 10 10
10 8 2 5 5

10 10 10

3 7 1 9 4 6
Жишээрэй.4 > 10
< = 10 4
10 5 10 10
> < > =
5
< 10
10 > 3 10 > 0
10
> 9
10
> 2
10 > 1 6 < 10
10
> 6
< 0 < 10 7 < 10 >
1 10 10 7
10
> 6
10 > 5 10 > 3
10
> 4
> 8 < 10 6 < 10 >
10 8 10 3
Гэрийн даалгавар 1. Сурах бичгийн 31-р хуудас
2. Дэвтэрт тооны бүтэц болон жишихийг хуулан бичих

Вам также может понравиться