You are on page 1of 21

The image cannot be displayed.

Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
Cara mengatasi masalah disiplin
dalam bilik darjah
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
Konsep disiplin
DisipIin merujuk kepada kawaIan
diri, kawaIan dari Iuar, patuh
kepada autoriti, keadaan tempat
bekerja yang teratur, urusan yang
sistematik, cara yang
menetapkan peraturan atau
hukuman dengan berkesan (P.F
OIivia, 1956).
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
Konsep Pengurusan Disiplin Bilik
Darjah
DisipIin biIik darjah yang baik akan
menimbuIkan situasi:
Aktiviti pengajaran & pembeIajaran akan
diIaksanakan secara sistematik mengikut
rancangan yang ditetapkan tanpa
gangguan.
KawaIan disipIin keIas yang baik akan
menambahbaikkan keberkesanan aktiviti
pengajaran & pembeIajaran.
Murid akan berasa seIes, seIamat dan
gembira menyertai aktiviti pembeIajaran.
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
aktor yang menyumbang masalah
disiplin dalam bilik darjah
Punca-punca masaIah disipIin
Penggunaan strategi dan pendekatan
mengajar yang kurang sesuai.
Keadaan fizikaI biIik darjah yang
kurang seIesa.
BiIangan murid yang ramai daIam
sesebuah biIik darjah puIa
menimbuIkan masaIah disipIin.
Hubungan murid dan guru yang kurang
baik dan kurang mesra.
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
$ebab-sebab murid menimbuIkan
masaIah disipIin
&ntuk menarik perhatian
MembaIas dendam
$ikap tidak peduIi
Gaya kepimpinan yang kondusif
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
$trategi mengurus masaIah disipIin
daIam biIik darjah
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
$trategi mengurus tingkah Iaku
yang tidak boIeh diterima
Perbincangan masaIah yang timbuI
dengan murid daIam keIas.
Mengarahkan murid yang terIibat
meninggaIkan keIas.
MengambiI semuIa hak istimewanya.
Memberikan kerja yang Iebih.
Mengenakan hukuman tahanan.
Merujuknya kepada Guru Besar.
Membuang sekoIah.
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
ara menangani masalah
disiplin dalam bilik darjah
1. Tindakan disipIin daIam biIik
darjah
Memberi amaran atau nasihat
kepada murid yang meIanggar
disipIin sekoIah.
Jika kes disipIin yang ringan guru
boIeh menyuruhnya berdiri atau
mengasingkannya daripada rakan
sebaya.
Jika kes disipIin yang berat guru
perIuIah menghantar murid tersebut
kepada guru besar untuk diberi
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
. Tatacara menyeIesaikan
masaIah disipIin
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
. hukuman
Hukuman @ denda adaIah
tindakan disipIin yang dikenakan
terhadap murid yang meIanggar
peraturan sekoIah.
Tujuannya untuk mengubah
tingkah Iaku murid yang tidak
diingini dan mencegahnya
menguIangi kesaIahan tersebut.
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
Peraturan Sekolah
Peraturan Bilik Darjah
Berasaskan Surat-surat Pekeliling Ikhtisas
Mengikut Peraturan-peraturan Pelajaran
(Disiplin dan sekolah) 1959.
Guru Besar diberi kuasa untuk mengambil
tindakan ke atas murid yang melakukan
kesalahan.
Kuasa ini boleh diturunkan kepada guru-guru
lain.
Hanya Guru Besar yang mempunyai kuasa
untuk membuang atau menggantung
seseorang murid.
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
angkah-langkah Tindakan
Disiplin
Apabila kes masalah disiplin dibawa
kepada Guru Besar, pastikan:
Murid benar-benar melakukan kesalahan.
Murid diberikan peluang untuk membela diri
dan mengemukakan sebab atas tuduhannya.
Murid didapati bersalah, pihak sekolah
menentukan bentuk hukuman yang akan
dikenakan.
Hukuman yang dikenakan hendaklah setimpal
dengan kesalahannya.
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
angkah-langkah Tindakan
Disiplin
Merujuk kepada Peraturan-
peraturan (Disiplin Sekolah) 1959
dan Surat-surat Pekeliling.
Setiap hukuman yang dikenakan
akan direkodkan dalam buku
disiplin.
Hukuman pembuangan dan
penggantungan sementara
diberitahu melalui surat kepada
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
angkah-langkah Tindakan
Peraturan Sekolah
Penggantungan/Penyingkiran
Hanya Guru Besar yang berkuasa.
Minta surat tunjuk sebab.
Satu kesalahan tidak boleh dihukum 2 kali
untuk kesalahan yang sama.
bubapa mempunyai hak untuk membuat
rayuan.
Hukuman dera
Merotan : Murid lelaki sahaja, pada tapak
tangan atau punggung yang berlapik, bukan di
khalayak ramai.
Penahanan : Aktiviti semasa penahanan
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
angkah-langkah Tindakan
Peraturan Sekolah
Peringatan tambahan
Mewujudkan Jawatankuasa embaga Disiplin
Simpan rekod yang lengkap untuk rujukan
Sesi kaunseling dijalankan
Mempunyai peraturan sekolah yang lengkap.
Kuasa guru merotan murid
Peraturan 6 di bawah Peraturan-peraturan
Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959.
Hukuman yang dikenakan haruslah direkod
dengan lengkap.
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
Garis panduan hukuman
dengan
jenis kesaIahan
KesaIahan berat
Murid akan dihukum dengan menggunakan
rotan ringan (maks. 3 kali sebatan), diberi
rekod kesalahan & sesi kaunseling.
ontoh kesalahan:
Berkaitan minuman keras & dadah
Membabitkan diri dgn kump. Haram
Merosakkan harta benda sekolah
Melakukan buli
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
Garis panduan hukuman
dengan
jenis kesaIahan
KesaIahan sederhana
Murid akan dihukum merotan di tapak tangan
dengan rotan ringan (maks. 3 kali sebatan) &
rekod kesalahan.
ontoh kesalahan:
Ponteng sebarang acara rasmi sekolah
esyen rambut keterlaluan
Keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
Garis panduan hukuman
dengan
jenis kesaIahan
KesaIahan ringan
Murid akan diberi amaran & rekod
kesalahan
ontoh kesalahan:
Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran
Bermain dalam bilik darjah @ kaw.
larangan
Memasuki bilik khas tanpa kebenaran
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
HaIangan pengurusan
masaIah disipIin
Peribadi guru seperti sifat Iemah-Iembut &
kurang tegas.
$ebiIangan keciI ibu bapa yang memanjakan
anak-anak mereka.
KumpuIan murid yang membentuk "gang" @
"kIik" yang meIindungi ahIi mereka yang teIah
meIakukan masaIah disipIin.
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
MengamaIkan strategi
pendisipIinan yang sesuai
1. Pengurusan rutin biIik darjah
. Pengurusan peraturan-peraturan
biIik darjah
. Pengurusan jaduaI bertugas
murid
4. Pengurusan aktiviti kumpuIan
5. Pengurusan murid bermasaIah
peribadi
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. !f the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
kesimpulan
1unLasnva penLlna unLuk seorana auru lLu
menaawal dlslplln pela[ar semasa penaa[aran
dan pembela[aran denaan cara vana sesual
aaar dapaL membenLuk sahslah pela[ar vana
berahklak dan berpekerLl mulla