You are on page 1of 20

202les 6

Foto’s Heinenoordtunnel,
eerste boortunnel in Nederland,
ARW2004
UAV
UAVgc
Inrit en tevens toevoer lementen en
afvoer materiaal
In- en uitvoer van zaken
• Afvoer mengsel grond en bentoniet
• Toevoer bentoniet
• Toevoer prefabelementen
• Toevoer verlengingsbuizen tbv stroom,
grond ,bentoniet ,treinrails,
personeel,verse lucht
startschacht
Buis
lucht

buispalen Diverse
wand aan- en
afvoer
buizen

Prefabelemententbv
definitieve tunnelschil
Deze hele trein verplaatst zich
steeds en de leidingen worden
steeds opgelengd

Geplaatste elementen

In de boormachine
ARW2004
• Aanbestedingsreglement Werken 2004
• Ingesteld door de vier
bouwdepartementen in Nederland
• Andere overheden zijn niet verplicht om
zich hieraan te houden, maar er wordt wel
verwacht dat ze het gaan toepassen
• In 2007 wordt dit weer vervangen door
Nieuw Wetgevend Pakket
Vervolg ARW2004
• Alle procedures voor aanbestedende
partijen en het komt in de plaats voor de
UAR2001 (buiten Europees verband)en
UAR-EG1991(europese )
• Of laagste prijs of economisch meest
voordelige aanbieding naar aanleiding van
vooraf opgestelde en bekend zijnde
wegingsfactoren
Uitnodiging op basis van:
• Beschrijving van het werk, de dienst of het
produkt
• Technische en funktionele specificaties
waaraan voldaan moet worden
• Kwalificatiecriteria, minimale eisen voor
inschrijver
• Gunningscriteria, zie vorige sheet
Openbare procedure
• Algemeen bekend gemaakt en een ieder
mag inschrijven die aan de kwalificatie
eisen voldoet
Niet openbare procedure
voorafgaande selectie
ofwel aanbesteding met

• Wordt algemeen bekend gemaakt, een


ieder kan zich melden
• Daarna worden een aantal gevraagd tot
inschrijving
• Bij Europees minimaal vijf stuks
Onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking
• Algemeen bekendmaken, een ieder kan
reageren,
• Daarna gaat de aanbesteder met een
aantal gegadigden onderhandelen en
contractuele voorwaarden stellen
Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking

• De aanbesteder gaat met een of een


aantal gegadigden onderhandelen en
contractuele voorwaarden stellen
Onderhandse procedure(aanbesteding)
• Is een uitsluitend nationale aanbesteding
waar tenminste twee worden uitgenodigd
tot inschrijving en maximaal zes
Concessie-overeenkomst
• Heeft betrekking op ontwerp en/of
uitvoering van een werk van
opdrachtgever rechtstreeks met een
inschrijver
• Met als tegenprestatie óf het werk te
exploiteren óf een aanneemsom
UAV
• Uniforme Adminstratieve Voorwaarden,
– Deze zijn altijd automatisch van toepassing
als een RAWbestek het contractstuk is. Men
moet dan de uitzonderingen op de UAV
aangeven.
– Het zijn dus standaard regels voor beide
partijen, te weten de opdrachtgever en de
aannemer.
– Het is opgedeeld in artikelen
Vervolg UAV

• De inhoud is te vinden in het bouwbesluit


• Op de BRIS site kan men de inhoud
vinden plus de toelichtingen erop
• Het boek bestekken gaat er verder op in.
Vervolg UAV

• Hoe wordt er betaald


• Wanneer moet men starten
• Wat wordt er betaald met meer-en
minderwerk
• Wanneer moet het werk klaar
• Onderhoudstermijn
• In gebreke blijven aannemer
• In gebreke blijven opdrachtgever
• Gezonken materieel etc etc
Vervolg UAV

• Sinds kort bestaat er ook de UAVgc ofwel de UAV


gemengde contracten. In de Civiele Techniek is er
steeds meer sprake van Design and Construct
opdrachten ,PPS e.d., waarbij er al voor de uitvoering
en zonder getekend contract sprake is van financiele
aspecten en verantwoordelijkheden van de partijen. Om
de belangen van de partijen toch zo goed mogelijk te
beschermen en af te bakenen is de UAVgc ontstaan.
Vervolg UAV

• Normale procedure:
Ontwerp enbestekopdracht uitvoering

opdrachtgever
aannemer

UAV
Vervolg UAV

• GC procedure:
Ontwerp enbestekopdracht uitvoering

opdrachtgever
aannemer

UAVgc