Вы находитесь на странице: 1из 6

JSSN 0861-7899

ФИЛОСОфСКИ алтернативи
Philosophical' altematives
• О. • ••

СП II САНИЕ НА I IHCT I ПУТ А


5/1995 ЗА ФилосоФСК! 1 ! IЗСЛЕДВАНИ Я
ГОДИНА 1\' ПРl1 БАН
VOL. IV

СЪДЪРjКЛIIНГ:

Ф/ I :m(:()ф(;l'ill Ти;СТ с I\(I.IIIIIIAI'


1\ .1 1'.1 11 " 11 1 J' IHo ,. ;\":1."·,,,,".. I? •. • •••••.•• • ••
l' " ;1 11 1\ ,1 \ 1 .1 " ,1 С " LI ,1 - .-,"ОIl,II1..Т" 11.1 .101 l"II"eK" 1 "lI,IIIТI1[IIIJlo'l

11 1'0 Б.:t ЕМ 11 J/A !/О З If АII//П'О


Л.1 (, Ъ Р т If () l' т У ~ r. т ~ (';! ~ 111','ol' ''II(1Нl>. IlpC"( 11 ('111 ' '\:11(,.1 110( 1 :\1;
М (1 ~ il ,. '1-"'['.1 ,,·n ,;1' 111 =. \lllIщ:,111I 11 КI'"1аТ.1 . 11 .1 1',1 ."'1 .' . ... . .•. ·1:1
ЯГа "" >Т 1' " t) а - J\"Tl ci ' "I1"alc~IHT IIpr"p.JГ lIа l\allТ (11.111 1\ .'IIIО['"I1Т 1,1Il1Р"т) 1I
.1( ' [11/ •• 1 r.' . . . . . . .. ..... .. .. . . . . . . . ·Iti
1\ 11 l' 11 .' Ш (1 11 t> [' - 1\1·\1 1J1oI 11"xa 3;1 UIl111.1 U ГIlЧtТht'Н' CТ.IТ\ ~1I(1 ' iJ l\(" · hIIlOCТl.,
[' II(Н'Р"I1I .1 • . . . . . . • • . •• . . ... . ...... . Ы;

СЪЫ'СI! [111111 ФII.'IОСОcJ>С 1\'// 11:1 иI


11 u ;1 11 ~;I Р а ii 11 01' d - Про.1СГО~ll·1I11 към с.111а ФСII О Щ' IIIJ.1 0 ГlIН lI а Ц~ ;!IJDIIЩIIO '

(па . . .. . ................ .
IfСТОРIlЯ 11.4 ФII.70СОФIIНТА

О .1 С r С У\! 11 11 - <:ДIIО ма .1 liО 1130CCTIIO HD.1CIIIIC оъо фll.1()СIJф(~I1Я И-llIJOТ lIа


3.1
(J,UCT(Ka 11 III'с тсыJтс'''' РУСI1Я. ЧII~ТU Зllа'l~III1С IIЗГ.1~"'ДJ 1I1{,С31111ТСРСС1I0 iU
[ u ге 11 11 .1 " 11 К О 1) - ФII.10СО<!1IIЯТ;J 11:1 :\ CTl'.1 . .... • ....... . . 73
E1'III\.4
1\ р <1 С 11 \1 I! r :ll' .1 '1 С 11 - '\\ <'Р<I.1I1СТ .111 С .Ч""Н' II' 8,\

ФII, 7ОСОФС }.: О· fl O,'llf ТО, '/OГlI '1 ЕС 1\ If If If n 1' 11 Р lJA U IfII
Сп <. 1 " t: .1 .1 11 .Ч <1.1 I! !I О 11 - [.1~Iы.1 ьъ!,,, : ,\1I0.101IlH IIJ IIсrаIIСIIСТБОТО. IIРl'дI'3З'
СЪДЫ;" 11 ре.1l1ГlIята . " •... ..• . • .. . ... !)·1
MOr! 'С "\[~РJlО·ПО! IТII

АйНЩЛйН И КРИЗАТА НА РЛ3'Умд*

ot 1J!"('Щ'iО на Qгюст I(ОIlТ IIrlY'<nill {'(I гтnll Д;) roetlfJiIC;nYt1il i('()P~If'


Ч\,СIОI 11 11r1l1l\1"1I4t'('1\1I IltU с'ЪщеСiIlУfillllР-ГО. Що се OТ!lI1CI1 Д() i(>XIIII'll'tI\OrO 11.11(
ДО ГЮ,ll1'tllчt'('КОt() д('IiСilJllе. IHlrMIC1Jfll беше .1111 Cl' ПРllttЪnll КЫI ЭIIl\О IlIIТI.'.
сгюрrд 1\01l't0 са СЪЗДIJ.1(;'II11 np"pOll:1TII 11· ()(ill!e<.IlФТ . 1;] it.1 CiЦ:li УПР:IВ:III'
D;]\III t'ПОlн?l собствrlllгге 11\1 IIрlllШlIlIlI, r r ;!.lI1I1Hf рr'У.П;IТ ('(' lЖ1JЗ:1 llO'lТlI
ПРОТIlr.ОПО.10Ж\,Н. В HaYl\l1TII DlIlI<lflI СВ<'Т.'1Н I\:1TI1 11 1I().lчта (HI,a 111,p[lr.111
ры\a 311 Р1.1,1I. Днес ПРIIЛОЖ\,IIШ1. 1\01lЮ оБЪРI\[1;]Т cr.rT;I . сС' Р1JЖ1:IГ ОТ II:1УI\;I
ТlJърз.е Cllrl\y.13TIIDH<l, за ..:111 6ЪДIIТ рз збllраllll чрrз I!rllll1lf1 (:\111(,1, . 1. 11 111.' С:1\\О
че наУI{:1Т:1 се 11О;.tЧllllЯВ3 11<1 ПО.lllТlIl\<Jта, 110 11 фI13111\:1Т.1 1111 С1,nп:еТIIO 1l11 .1:1T;1
r ПЪ/III<I с фll.1ОССХр<:"" !I ПОЧТII 1IO,111ТllчеСl\II lleGaTII.
Са\1НЯТ АiillщаilН беше 1<J1аСllчеСКII дух, Той l\;пеГОР"ЧIIО orСТОЯIJ;ШIС
ПР:1IJОТО СII .:(<1 гра.l!! TCOPII!! без ВСЯl\аКIJО уважеНllе I\Ъ\I !\:1!\ !J IITO 11 11.:1 бll.~О
:111pllOpHII ПOfН1ТIfЯ. I1ретеllднращн да са lIеllЗ:-"lеllllllllТ lIa'lllll 11<1 ~ll1c.leIH:I.
11 HII!\Or<J IIС прест311<J да СШlТ<1, че ТlJорчеСТIJQТО .'I.ОГОIIВ3 0l1pell,(':I('II :1 11 СТ 11 1111.
В.l 0ЖС!l:1 11 снетн .• ,Аз I1ЯРВ3\1 D ('н('та в себ(' сн, свят, упраD.lНН"1I от -~ :II,ОIlIl,
1\0llTO се ОПIIТП<lХ з.а ВЪ3Пр"С'I<! ПО e.'tllll ПЪРI1I1ЧIIО Сfl('КУ,l:1Т1IЩ'11 (.IIII\·age-
mrпt spcclIIati\'e) lIаЧII!l ."~ Но Toii 11(' пр"стыIJRR I\,ПСГОР"ЧII О 1\1.\1 O(iOCIIO'

• Пrсво.1Ы L' пп: .Ч ..\\ с г ! с а н'Р () 111 у . f.lo f!c о" I~ pllilo-upllic. Pari,. 1 !1СО, р. 309 -
.12().
1 HaYh :lT;' ,.С С ],) .1 аllllе на ЧОIlt'UlI'1I1l .1УХ 11.111 сре.1СТО n3;1 lI.l~IITe 11 IIОII ЛТ IIЛТ ;\ СПОС>Од1l0
.1а ТIIОр!П" ([ i n s t с i n с t I 11 r с 1 (1 . L 'c" olut iorl
U(', iuccs ell рll\·~IЧЩ' . р . :286).
о ПI IС.\l().1() ,\\з" с Б О рll. 7 "OC~IUP" 19 Н г . • ЦIlТ. 11 0 Т . 1\. n l1 пп. La pllilu,up lli " o'Einstcin.

43
11,111.1111 1111 11111 111 '1\'1 111,111,1 (' \1('111.1 11.1 1 '1 'h .13TIIOIIOTO 11 реа.lIIОТО. lIа "ашия
O(jp. 11 1,1 1111 1 I 11 1.1\1 11 11 ' 11111 . 1.1111 lI('O,/IIKlI<llI:I сrн;ща lIар"ча ПОllякога .. пре·
Д' 1 . 111011 1'111 .1)1\101 11111" 1 11' 11 (/.i(IC IIOB:lOtt IIlIfO 110.106110 lIа велllКИЯ карте·,
II.IIICKII р 111111111,1,111110\1 'IIH", (}()I!«('cтoclla IllIфраструктура на света, нито
какго 11 ,'((''',111 ~I,I (11O\lОЩТН 11<1 ВЪ З Г.l ед 11 , че .за нас рса.'1НО 611 могло да
6)•." ('I I\Ю 11)\\,1. 1(( '10 \IOЖ М да иислнм . ПОIIЯl\ога АйllщаЙII се обръща към .
БОI',I 1111 ', 1111110111, 110 lIо ·чест о ОПIIСl3а раll\fOllа.ll1остта като зага дк а \1 като
предм ст 11:1 .. IШ ·М IIЧ ~KH РСЛIIГIlООНОСТ"~. ЕДИIIствеllОТО ' lIераз6ирае~fO нещо
n CIJCТH Кl1l1)(1 ТОГI - е, че СI3(.'ТЪт е разбllраем!
ЛКО I(.I<IСIIЧССК1I се наРllча такава МJlСЪ.l, за' която раЦlIонаЛllостта на
света flРОIIЗТ II"а от са\1O себе СII, . клаСlIчността пр.!! Айнщайн е lIа ВЪрХО'
ОIlЯ СII предс.,. Знае се, ЧС той никога не е Morь.1 да ПРllеме за окончател·
НII фор~!у.1I1РОВКlIте lIа кваllтооата механика. Тя не· се отнася, както клаСII·
ческата фllЗlIка. към "свойствата'" lIа нещата, lIа фllзilческнте "IIДIIОII.:1.", а
ОПIlСllа хода 11 оеРОЯТIIОСТl,ге lIа IIЗвеСТlfll анса~lб.'ОВII ЯВ.,еIlIlЯ в СЪРЦСВII'
ната на матер"ята. НlIкога не с Morь.1 да ПРНбlе lI;tеята за "реа.'1НОСТ", която
сама по себе СII дорн 11 прн оКot"l<sтелеll ана.'1IЗ 611 бll.lа ThKall от веРОЯТIIО'
CТII. "НIIКОГil - дооавя Аilllщайн - lIе OТKP"B8~1 какъвто 11 да е ,1 0гнчеll
aprplClfТ, за да заЩIfiJl у6еж:tСНflнта СII, O<:Bell едно "птнчеlfЦС", еДIIIIствен
11 сла(iова т СОllдете.' на дълбоко пкореllСНО в мен е ШIСlfllе."В За Лilllщаi'1If
ХУIJОРЪТ lIe с саМОЦС.1. от /lего той прав" Ifеобхо:tll~!а C1.CТ8fJIIII част на 1(011'
цеп!!нпта СII ,з fl С Щ"l'а , nO~ITII среДСТl10 за ЩЩlаНIIС. За н его хуморът с СВМ"'!,
ЩI РНСl\ов а /ll1Т/.'1 урсреlf()СТ, .ЛТll'IСllltСТО" му С С'\:.ЗllillIlIC'ТО, нарадОкСДЛIIО 11
IIСПОДЫlllлемо npll ФII :iiIКП-ТОQРСII , IIС cooGoitl!(Ji(J ХРрфf!lIt' пр еДХОЖJlil р ем·
JfO!:'fTf1 , ЗД АЛ Gъ.llС реп.'''ОСТТll Т8КII добре CKPIlTfI, MHe.'1 1 MllflItl1ГllI, ·бог Tprt(jllll
ДII (, "СОфIl СТ IIUIlРIIII" \1.1111 XlliЪP, J 10 IIС (">11 M(Jr,10 Gor.:ttl • ~,.'QllrlМcp clI. Aflll -
ш n F,1I I1llr(lЧ С~1 у:t1.РЖliше IНl~TC KPilftllOCТII - 1111('[1,111 1111 ПО 1llilllleTO lIiI 1\.'I1СII­
'!{'e"IIT:, фН:'Нl\fi 11 CI}()ll собст()с н, r СООJlЮНIIРIIСlI, .. fl1.IНiflЧllр CII{'!iYJНITllfiCII"
пt,.'lХО;I, 13 пр-rО.1)JМil'tll сн чиСТ ФIШIШfТС ОТ CMJD/I!UOТO fфl\l).1СIlI1(' н зОСТ II '
1I1f .~1I 11 .'11.'З,111 1111 1(lIllсlIЧССl\tlill ФlfЗIIКIJ.
(1)'6,1111\I1i3 не сс КОJ!CuпС дп OIIДII чудо fi lfеОчаКIJ31111ТiI среща \1;\ СПС1(У'
,1J:IТIIIJIfO'tO 11 реЗ ,lIlОТО. npflCMHlla от АflНЩlIl't1l За зпrМЪЧlill прозрачност.
HIIYI\O, колто оБЪРКВlI очеВ!lдlIОСТlfте на здраlJfI» р азУМ н eAIIOlJpeMelfllO с
CIIOCOUIIII до промеllll COCТIJ. неМlfнуемо подбужда ,,"ыС опреде.'1СII DIIД суе·
пеРlffl, дnжс Прll 11аll'I\УJ1ТУРIШ ЧllтаТСЛIf. АйнщаilН ПРОТССТIlР<J : н е е Гос·
под. 1'ез н Hen O ~lep"1I похватl "е са адреСflРIJНII I<ЫI " его , II .. 1\10" ~toЯ ~IHCTH'
чен еДIЮНЩ'НIIIII\, KOIIТO праВff Жlfвота мн особено трудеll"'. Нс му DЯРО,IТ
11.111 CI\POMflOCТТ<J му 110'СКОРО УIJСЛllчаl3а още дегендата ОКО.10 lIего. Щml
ТО,1кова се учудва на С.lавата СII If щом ТОЛl\ОDа ма.ll\О държн 11<1 нея. ЗНlIЧН
геНIIЛТ му lIяма д" е IIзця .qо Toil. "АilНщайн" по,скоро ще е свещеното място,
шатра за свръхестест ве нн деНflflЯ ... Безразлнчнето ыу е ТО.lкова съвършеllО,
"е понякога трябва прн посещеllие да сн ЛР:ШОМНflМ да.1Н наllстнна нмаме
работа с него. Допускат, че очертава образа на друга mIЧНОСТ . . . даже IШ
ндва невероятното ЛО':lОз реНflе, 'Ie се СЧlfта за подобен на APyrIITe."S
Лун XI\f споко йно казвn: .. Трябва да се ПРlIЗнае, че РаСIIН е доста ду .
ховнт". 11 IIIIKora ВIIСТ, Декарт • .Ilаi'tGннц не са 611ЛII сшпаНII о своето вре·
ме за свръхчовеltlf. Във IJРСМ('ТО, ((оето вярваше във веЧНIIЯ IIЗТОЧННК на

3 л. Е i n s t с i п. Соmmсn! jc ,'oi s Ic ПlOпdс. р. 155.


• Ibi(I .• р. 35,
ь Е i 1\ $ t ~ i п с t 1 11 f с 111 . L ·t::,·o lut iol\ dcs id rcs сп pllysiqtlc, р. 289.
, до Ма ~C Борн. 3 ДС~С\Ifl~11I 19·17 г .. HIIT. 110 Т. К :J 11 а 11 .
7 Отгооор до БЪРI,ард Шо~. HIIT . п о ,\ . \ . ;t 11 с 11 t i 11. Lc Dгаmе d'Albcrt Еiпstеill. р. 9.
s А. \1 а 1 еп t i п . Le Огаmс d 'A lbcrt Еiп s tеiп.

44
I1СII'l"1I 11311111 1!3р<111111 DКТОI3С, ВС.1Н""ЯТ ПIIС<1ТС.1 Н.1И БС.lI1КШП учен беше
СЮIО 'IOIJCl'1..т, .1остаТЪЧIIО lIallapell, за да у.1О0" IIЯКО!! ат ТС311 думи НЮI за·
1(01111, ЗilllllсаllН 13 IIсщата. Когато вече lIяма УlIlIверсг..1СII СМIlСЪ,l, ве.1икltте
сс 01<113B<lT ЧУ.1атворltll.
Дllес, "аК10 11 "ред" обаче ЮI<l СЮIO С.1НО Н<111С1l1l1а ЗlI<lЧllТеЛIIО чудо -
"ОВС" гооор" 11 смята. С .1РУГII ДУЩI, Toii СII е обра.1увг..1 ЧУДСС!IIIТС орган\! на
<t.lrOpHT,,~la 11 СЗН"il, "ОIlТО IIC СС IIзраЗХО.1ват, а, напротнв, разрастват се в
упатрсбата. Сl1осоБНl1 са "а бс:н;раilна рабата, · сl1ос061111 да lIаl1равят
повечс, атКО.lI\ОТО СС IIЗlIскоа, 11 то без да губят съответСТВlfето сн с lIещата.
Нне HIB!a~le ycтalfoBclla теорня за сil~lво.111З~lа. ПРСJ.ГЮЧlIта се да се
пр IIЗОВС нс З Ha~1 кол СII ЖIIВОТlllfска с Н.,а, която в Аitнщаi!ll с породltла
Теорнята за от HOClfТe.1 IIOCТTa, "акто в нас пораi+Ца Дlfшаllето. Айнщайн
можс да сн ПРОТССТllра. Toit тря6ва да е 611.1 направен по·раз.1НЧНО от нас.
ТЯ :lато ~IY е друго. ВЪЗПР НIIТlIята - другн н Сl10ред тях, КЪС~IСТ, OТIIOCII'
телността. A\lepHKaHcl'H .1екаРII го простнрат на .1ег.1О, I'ОКРlIват с датчнцн
6лагородното че.10 11 нареждат: ...\\lIc.1eTe за от IЮСlIте.l ността
И
l,аlПО се ,

1,0~!aIlДBa: .. Каж ете .. а" II.Ш "Бройте: двадесст 11 ('.'1110, двадесет 11 двс" 11 както
af{O ОТlIоснтелността 6ешс 06el\T lIа шесто чувство, на 6.1ЭЖСНО Вllденнс,
1< а 1\10 ако е не06ХОДIIма ТО.1кова н ТО.1кооа lIepBlla СllеРГIl5l. ТряБВlf Дll бъде
lIодпеЖД(1f1 чрез ТО.1I<ОВlI IIЗI\УСIIII 3110611/(3.,51111151; като ч е .'11 1 е К1,рмачс, сн·
I(аш да се IIct)'ЧIf да rouoplf, Т;II([I да MIIC.'III за OTIIOCIf1e.'llOcrra, въпреКII че с
АftllщаГ!н. Of'TYK дО СКCiрlIвагatПIIОСТТЭ lIа ЖУРНЗ.'IIC"fllfе IIма само е.,\1I1I
I\РiJчка. Те 111I1ат ГСIlIl51 OTIIOCIIO lIаft·да.1С'1I111 СI1РЯ\fQ неговата 06/13(..'1 IИ.П·
pOC1I. с.,('д 11(:11'11\0 nOCTl!rlI/1TO, ЩИt I(IПО 11 ,'>'1\111/1 (' ЧУ.1(lflюреll, защо 1I11Т1.:p ·
1!1(:)!lf!flIIIIIIT Д[! II~' ЩII1Р'IВII ОЩ(' С.1н() чудо , 11 пП КI'П6 Аi'IIIII(lП" С ГlОI(Н:IШI с
фОР~lу.1I1, че НlI Г(>.'НМО f!ft:lcrO!lIlI!(> IIflСТОЯI!l.(."ТО С..1IЮЛРСМСII!lО С (iI.ДСЩС,
:ННlln ..111 11(' },f} сс· 1I(}(:Тi!lIЯТ tJ1,IIPOCIiTC, I\(JllfO TOII ;J[I.1;J[Jil 1111 Orfil(y.~II? 1I(JJtOOlltl
.1УIlЩ·1 11(' (' 11\'0611 1;11011('11;, ,1;1 .J/lI'''~II[1 't[1 iliypll;I.1I1CtIlKil.
Н;I Itp ytlll1 ":Р;'11 11:1 (['~'I iI ~'},I'("ICI\lIit' OlH'III\Ii LI'hpxy ;1\,,1oTQ 1111 Дl1tlЩOl111I
(J11)('~1I1 Ill'ot:llll11l;lIlIlIlIia 1'I"lr>l, ."II't;Щ"Н )~ t"1,lш> .1t~IOII\,'IPIl P HT (}Ii),.11If'",I,
дll Cl' осt.дll 1\iIlO .. 1!;(~·tf.lIfCТ" 11.'111 .. Оуrжо"" {:.11111 11'113111\. ,1" I\lHiTO Ilt (t: Ur11IHltJJI
btnP)TMt IIJJКПКЪU УIlР('!\ l! 111.' I1OC;H:JlOfJH'rIJ.1 IIОС1' , 1I11"аКIJО II~Clor.laCIlt: с фак ­
TliTe, 311<11111 ДIJ СI? IIРl'ДIIO:IOЖIf (j.~УiКДl1ещ ЗЪ.1 rC111I11 В 1I11;.I;lс\lllятlI lIа 1\/lI1ll1tl'
Лll3МIJ 11 кыlоo О.1ъ:\оа 1111 Лilllш:нiн мlIе.111, Т03Н IIЪТ ПQ:lOJР IIТС.1 1111 , [[0.'1 06·
JJIIK~I на РifUIЮlIн.ll1t1 СОUlfН,111t1 ДОК1 PIIII/I сс отrllча rа3У~IIIОСПif там, I'Ъ:1СТО
очеОIl.111О и,1ССТII.
оТ l':1III1I1Я до .'lpyrlIH I\paii II<J CUC'TtI , "ъдего го Прl'UЪЗllilСЯТ 11:111 1\1,.1eiO
ГО :\у.1ВТ, .. IIЪРВIIЧIIO с IICl\y.'if ГlIUIIOTO" Щ'.lО lIа Ailllluailll I1ре.1l1JВlIl\па 11.10611.1111.'
от безразсъ.1СТUО. Ло ДРУГ 11;1'11111 1,<13;1110, ОСЗ :.\<) (' Ш.lага:1 ~1I1с.1I1П' (11 3.1000'
:.\111.'0110. ТО)I СН ОСПIВaLllе K,1'1(1I1\. Hl' С :111 ТОО<1 са~1O шаliСЪТ 11<) 1100l'1\. P0.1('11 U IIС­
обходю!ато Bpe~le 11 lIa l,еоБХОДIIМОТО ШIСТО, IllIеРШlflта на .1O(ipa тра.lIlШIfl в
I\)'лтурата? Нкогато тазll трtlДIIUНЛ бъде !lЗчеРl1аllа. lIяма .111 1I0в<)та lIаука
да се превърне в УРа!; 110 IIраШfOна.111ЗЪМ за lIефllЗIIUll1е?
На б аl1рll.1 1922 г. Аiilflцаiill среЩllа.1 Бергсон в ПаР"ЖI\ОТО фllЛО­
софско 06щество , БеРГСОII IIДU<l, ,.за да с.l~" ша". Но "огато "p"CТIII·a, .1I1CI\Y·
CIIBTa З<lТII:\В1I.111. РешаВ<I да I'редстаВII 11.11.'11. 1\01110 ВЪЗllа~lсрява.1 дtl заЩII'
ТII . в .. Траеllе 11 e.1IIOBpe~IClllfOCT". Пре.:r.l0ЖII.1 ГlI "а ..\iillщаiill като сре.1СТВО
да обеЗОJ11,ЖН параДОl\са.1111lЯ OТI\.lI1K срещу теор"ята ~IY " да я ПО~lIlр" с
хор;па в качсството IIМ на 06111\1I0В('1I1' :\ора. да раЗГ:IСДЮIС lIаl1р"мер чу ·
JlССIIШI Ilapa.10l\c "а ЩfOгоо6ра:JIIСТО от оре"еll<l, ОСИI\О ОТ 1\0lfТO е свързаllО
с отпраВlI<lТtI точка 11<1 flа6.1IОдатс."JН. БеРГСОII JlРСД.lОЖII.1 ;ril се раз.1l1ЧII фll'

• [СС10 е lIy6.1I1h~ 83110 IIрез 1952 г. - Бе.,. прев.

45
з и ч е ска НСТИ!!;] В I\CTflH<J а1..0бlIJ.'. Так;) (} ур,iI)l / 111 111 111 1I.з фl\ЗlIка сдна опрсде­
_lе на нромеН:lII в а, която С IIРИl:1" О Д<! СС 11<11' 11 111\ в рt:щ:. Jа щото 111 о..llI<lчаu ;!
I1РОТll чаllето, lIe може да сс V iCдеJlII сл Clft,CMt1ТCI ОТ II ОШСНIНI , в КОIIТО y'la-
ствува . HHKO ~I няма да отреч!: на ф!t3нка IIpaBOTO да каже, че ,.Bpe~leTO"
се разшнрява 11.111 се CBIIBa сниред ' това, Aa_~1I се раЗГ:IС:ЖДil тук нл!! т'ам н че
IIMa много "BpeMella~. Говори .1И тогава ' Toil за това, К()СТО другите хора
lIарнч,гг с душпа ,.времс"?
Да_1Н таЗII IlpOMCH.'1HUa, Т<он същност, . тозн матещггнчеСКII IIЗРаз ще оз­
Jlачава пак Bpe~lcro, ако не му заемахме cBoiiCТBaTa l'l a едtщ :tpyro време -
което eAIIHCТBel10 е IlOследоI3Cnt.'1 11 ост , ставане, ТlPаене изобщо? ЕДlIнствено
IЮСJIСДНСЛО е НСТIШСКOlО врсш:. За него Ifмаме опнта 1I.1И ,в ъзприемането
прсдн опнта, IIJ/11 възпр"емаВt'70 на ВСНЧКО фНЗН'·IНО.
В ПО.~ето на нашето ВЪЗflр ие~lаl!е има еДIIовремеНflН съБIlТН~I . Другаде
RIJжда'Jе и ДРУГII Н iJб.lюдате.1И. чнето ЗРIlТeJlt!О поле застъпва lIашето. Пред­
ставяые сн ОЩС' 11 още lIаб:IЮ :J..дТ eJllI, Чllето зр"те:IIIО по.,е заСТЫI(lа ТОВ8 11<1
преДШСС1llУR<iЩIfТС. ПО ТО::III lIачин разпростнраме ндеята CI! за еДlIовреыеlf­
НОСТ чак до събнтня така uцалсчеllll, че сс на,1ага IIзнеА<ДавС1'О на ед.ни
сг-6 II'rIfС от друго, без те;ш Сl>6нтня да могат да се СЪOlнссаТ с fI'LРВНЯ щtuлю'
ДilТеJI. Тики е, 3i1Щurо нма eAIII.Н:,'HIHCTBCI!O иреме эа ВСИЧКО, само еДIIО УНlIиср­
CaJllIO време. ТiJЗII УЩ:Р<:IIОСТ 111: е р<tз!(щrrеllа, Т!\ даже се 1I0JJ.pa;l6l1pa 1J IIрес­
ЩlтаltНЯТIl 1111 ФIIЗIIКi1. /·ог,по сс казва, че оремсто lIа Петър е ра.l1сгнато
НЛII СОIIТО спрнмо ЩIС1'С1ГО, 1\'Ь..:tето СС ШIМl\fНt ЛаflМ, КОЙТО OrOO,IН131Ja OCIIIII<II
неща ОТ CIIOlliB r:H:JНtfl ТОЧКд, той нима 1iI1I(t1KUO ПРIНIО · ДI\ IIУ»СТIIУЩ1 UpeMCl'O,
"0С1'() II:lT IIII(\ О'г lIero и (ЖОJlО tJcro ApyroHlle. ()Coe/l каК1'О ПСТЪ[! ЧУUСТUУU I1
С!jЩ!'ГQ. ФНЗllli'\.i IICJШ,ОIlIlО "рсдостшНl Ш\ ПШ3е.!fl 06ра:н.1, КОПТО Петър CII ' ~
С1о(,"ГШIIIII JII lIРСМСТ!) 113 118uM. Той a()COJlIOiH3I1pa 11 о()о6Щ&IНI ГIlСДllщс·rо 11/.1
11<...,."p. Пrlttlll СЪШоfО, :НI КОС-ГО ТО/ШОIН\ УКОРПО~I фНJlОСофllте. И 110 Т0311 1111-
Ifllll 1'(IIJ0\111 :111 LJP~Mt:, I«ХпО IIС с НIIЧllе, {\ с На МIIII МilТ. Тук е IH:oUXOдlIM.
КЮВlI !J(!рrСЩI. 110дХОl1, 110-UИllш .. r!lIOU , C1fKOJ1I(O'ro ТО;)III1", ЛiillUJ.ullн: ,.А:, СI1\'
ХУМЖIIIIК If 'f рнuLJП да II :JООрЗJSt дnе ЛlfЦCJ, ЖШI 11 ЖПК. E.ltIlHI1I1t ot ТII'" ~
I1рН M~II, JIpyrttt1i - ип дnеста-ТРlIста ме-гри от меН. ПЪРU!!R ще lIupll<.: YIHHI
u eCH,(:flJeIlU rOJICMlllltJ, JlpyrlJ» ще yыa_~1I до рiIЗмерllте IIU джудже. Мопт
KOJ1Cra . KoiiTO е до ЖШ< 11 КОЙТО също ЖеJ1а~ lН.I РIlСУВП 11 дlНIМIПI.I, ще по­
CТUIIII обраТIIО: щс l!Окаже Жан много маJl1..К, а ЖВI< - [1 еПССТВСIIН rO/le-
Мllllа. 11 двамата ще б1..де~1 np UD II. НО ОТ TO[la, че 11 AВiL\\aHI сме пр ав !!. бн .'НI
МОГ.l0 да се заКJlЮЧН, чс >I(ав 11 )Кi.II\ IIIJTO IIмат Hop~la.leH Р1..ст, III1ТО - ръст
на джудже. 11.111 едвото I! другото eJl!!O[lpeMCIll!O, Ндll че IIмат IIРОII З IЮ:I СН
рЪL'? ОчеНII1111О НС ..• МножеСТВСНОСlltJ lIа 13ре\\сната. до KO)IТO JlOCTllra"
по Т0311 11.1'11111, нс пречн на еДIШСТНOlО на реа.l!!ОТО IJpC~le. Тл НО'СКОРО го
предrlOJlага. АI1аJlОГIIЧНО УЩlJl явансто ва ръста с рЮСТОН/lнеro иър"'у сер !!\!
от П JlаТ llа,
ва I<ОIIТО бнх I!З обраЗВJI Жак поuече !!JI!! ПО-ШI.1КО отдалече н .
ве UII озна'lаваJIO, че Жак запазва своята fOJteMlllla сдна 11 съща."g
ДЪJ1UОl\ата IIДСП е раЦlIона.'1llOСllа, УНllоерса:НlOстта да се оБОСlIоват
по нов нач!!н: lIе чрез божественото нраво на някаква догматична наука,
а с помощта lIа преднаучната очевидност, конто нма са~ю е.lll!! свнт; с по·
~lOщта н а ТОЗII разуы преди разума. KoiiTO е ВП.lеТСII u нашето СЪЩССТВУН<I'
IIlIe в KoiiTO общува с UIIДII M BH свят В С другвте. rooop eilKII така . Бсргсон
отвоа 11O"lIaTitTbl\ от 1\.1аСI!цI! З ~Jа ва А illШJ.аi'l11 . ПОС:lеДIIIIНТ можсше да 110"
Щlрll ОТНОСIПС .l!1 остта с разу:.!u Н:1 ВС"Ч"-" хо ра ' СЮIO ill\O се С1..Г.lассшс да
rаЗГ:lеll\;lit ЩIOЖССТIJСIIIIте Hpc~\e!!a C.1!1HCTBCI!O 1\(1'10 ~lаТСЩП IIЧ ССКII II З РUJI I
11 al\o ПРВ311асшс т'сам 11:111 отзэ.:.! на ФIl3111\0-маТСЩIТIIЧССКВII обра; на СIJСТ;]

• Л . в с r g s о 11. Ouг~~ сl "iIIlUIL~II~il'::, р. 100 - 102.

·lG
Ollp\'.tt·;1I1I 11'11 .1 (1101/><.'1,11 И,J Г. I " .1 :1:1 Ci :"ra, Cll1 : efl [1 Cl. :::i'!iP I11, ; r.1 C.' Н Н,! ",,-,ра1 .:! ,
I;OIlIIJ ~1,lItt' 11\1.;11. ф . I lil\<JTiI ()1' \!OJ':I;t С!Ю{)("\1I0 ;:,! P<t,JI;lIl' (:';011,(' 1, ' :",0:; -
СII. (X:J да УJl1 •• 11l()~fOЩ ,1U<l 6еJУЩIС10, С<I\\О ако I<;ЧН.'\IСIIIС ОТ!!ОВО да ОТ"']lИС
1,()JII,!)tlllllll CBllr lIа lIallleTO UЪ311РШI IIIC С lIеГО!.I!~:е ,\О[1I1ЗОilТil 11 <11\0 разпо­
MlrЗILH: C1I0111(' КОIIСТРУI\ТII в нсго.
!\ill{I!O C.le.10a_~0 да oтrOBopH Аiiнщаiш? Toif с.lуша.l шюго I3I1I1ШIТС.lIЮ.
дОI\НЗlJilТ ГО 1I1' [1l3ll1е ~IY думн: ,. Въпросът се ностави Tal\a: J,<t.lll времето lIа
фll :lOсофа е СЪЩОТО. "аl\[;ОТО с времето 11(\ фНЗIII\З?-Н' Нс ~lOit.E.' .l да СС cъrJta­
СII. че "ма ~pc~le lIa фll.lОсофа. Toil II('СЫ!lIеIlО ПРС.1lю:tага. ЧС nre~lcTo. за
което "маме ОПIIТ, l3ъзпр"еманото IJРС)!С. е IIЗходна ТОЧl\ii lIa l!аШIIТС ПОIlНТШI
за времето 11 че то 1111 [10.111 KЪ~' IIДСЯТ<I :la CllHo·e.1I1I1CTU"11O Бре~fС навсякъде,
Н О IIЗЖII1НIIЮТО БрС~IС lIе ПРllТсжаВ:1 знtlЧЮIОСТ JIзБы I Оllова. I,OCTO всек\!
от нас ВIIЖДЗ. 11 НС ПРllе~lа II,Ш IСТ() 1111 rY"Tllnl!O IЮI!ЯТНС за еДllOвре~lе""ост
да СС прострс върху иелия свят. "HSIЫ<1 ВПj10чем rре:че 11<) фИ,lОСОф"те," Само
ОТ lIаУI<атз трябва да се търсн IICTllllaTa _.;; IIp.'~:~,r,, !-\аIiТО" :ia ВСIIЧКО
ОСТ <1 11 а:lO. 11 OГlIITLТ от J)ЪЭПРII~~!а!!lIЯ СПЯТ С1,С (:o<)IITC очtnl!;tIIOСТlI ~ нс НО­
пече от бъбрене n cpaBllelllJe с яс.ната дрlа на науката,
Нека да "етака, Но 10:111 отказ 1111 IfЗnР,шн Jlll це IJ :Jнце С I(plI:ILI IliJ РЮУМiJ,
У'/СНIIS1Т IIС желnс да Ilр"ЗШlе дРУГ разум освеll q,IIЗIIЧССI\НЯ 11 ШIСНIIO В IICI'O
ТО!"I 1l0 ml га времето lIа I<Л;КIIЧССК<lта Il<tYKa. Л:lа фllЗlJчеСI(НЯТ [1i13УМ, нада­
реll вече С философс"о ДОСТoIfIlСТПО, II з06Н ,Кl вупа от парп,,\О"СII " ра;JР~UНШfl
C<lM себе СII. "ЗI/РНМСР кОгато 1011 учн, С/С МОСТО ПРIIС1.,СТIJ IIС с C;(HOUpe~ICHIJO
С 6ъдощ то па друг lIэ6:/юдатс.'1 . ОТJ\I1.fICчеlf ОТ МСН. по то:m IIi!ЧIIII У"IIЩО'
жап{lf!lШ СШIС'L.1а Hn ri'h;tСЩСТО,
АIIIIЩII(III "nTo фН/lOсоф беше 06pctl~fI l'iI парi.1ДО"СН. ноltт() ""I<MtJ нс с
""РСIIЛ КАТО фlf;tllJ(. HIIT(J I(ЛГ(1 ЧО(J~I\, 11,1(\1() ЗАЩ ОТО UСШ': C1,X!);llIllil 1(.111<:1114(,-
С/,IIП !f/I)'\ICII lI:lt'!i.I , Tt>!i IJСI\IIIЩ' :tu 1t,.:1U1,РН() ~i1 фllJIII(llt[l I!CIIIIOCiil1 НС 1111
MtiT\:'MfI'tIlIII:C"JI Ii:! р;1 j 11 1/:, ('111/:. It 11;) 1I~'I1(')<'i)('JIC'Тfl()IIQ PII,()lfpi1I1V ;111 РСIi ..1I!О­
ТО, 11~1(' 1I11() Iфrl1l(1 1/;'t:!(JI/I1;1 .'1.:' с(' J1PH:J!I;1(.' 1/11 1I;'y",ITI, ОIIРС'Щ',I\'11 НlUJ, 116co- j
,"ОТIIП МСfllфН .Щ'III;I Щ·ТIIJ!II0Сf. 'tO{"1 ;~аIШI 'Г;ltI;J Jt(:lItI!JCllfTt' 11;1 РIПУ'lt.I. Ilf1C -
IIOJlLl.!l~·1I11 1111 от li.';I('!I'I\'cK;1I ,1 '1<1)'1 ' " ,
В СвеТlI (x;!Jt>1I HCl'pOTlIlllI ЮНI :IIIIIЧlпNIIIО 1«)J1I 1'lсспlO ,.P !ll1 llOlltlm,,:'r ll",
HOlliO СII OllIJCI10CT 3<1 ЖllllсеЩllЯ IJO]~YM. 11 oOparHO. НС!Н:Н"l:JТIlЩ)С'I' I'Н 11(1 ра- I
ЗУМI:1 е СIJ'UРЗ:tII<l с lIираЖДШlето на фllJlОСQфС1(ШI СМIIСЪ:I, "опто. pUJUllpH се, j
Оl1раПД1!ВИ 1I;1~ ЧIIIIН шрю lIa с 1:1 ет а , 110 1:1 QтрсдеllОiО ~IY ~flI C 'IO . 11"1'('/\ С I.JсltIJК() ·
OCT<3I1I1JIO 1) '1 OIl('U 11, 11 11 СВНТ,

IlреlJОД ог crrCHCI\II: UЛСII.rJ пt:НЧЕВ

'" !3tlllcti" ис 1" Sосiёtl; fr ,JlII;ili,c ис pllilu,opllic " 1 9:~2 , р, 107.

41

Вам также может понравиться