Вы находитесь на странице: 1из 8
¹ 29 ÂÒÎÐÍÈÊ 31 ÈÞËß '2018 ÄÍÅÏÐ [362]
¹ 29
ÂÒÎÐÍÈÊ
31
ÈÞËß
'2018
ÄÍÅÏÐ
[362]
30òûñ.ãðí. ¢ (97) 3972968, (50) 3579775, Èðèíà Ñòðîèòåëü -ðàçíîðàáî÷èé íà
30òûñ.ãðí. ¢ (97) 3972968, (50)
3579775, Èðèíà
Ñòðîèòåëü
-ðàçíîðàáî÷èé íà ïîñòîÿííóþ
âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó.
Çàðïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ, âîç-
ìîæíî îáó÷åíèå íà ìåñòå. Ãðà-
ôèê: 9-18, ïÿòèäíåâêà. ¢ (67)
4832183, (50) 7344754
512 Çäðàâîîõðàíåíèå
Ãðóç÷èê -
•Â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ íà âðå-
ìåííóþ è ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáó-
þòñÿ øòóêàòóðû äëÿ ìàøèííîé øòóêà-
òóðêè. Ìàëÿðû. Ïîäõîäÿùèì õîðîøèå
óñëîâèÿ. Ïðîæèâàíèå. Êèåâ. ¢ (68)
8489076, (66) 5277301
•Ìåäèöèíñêèé öåíòð “ÎÍ Êëèíèê
Äíåïð” ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ìåäñå-
ñòðó. Óäîáíûé ãðàôèê, âûñîêàÿ ç/ï,
îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ìåñòî ðà-
áîòû: ïðàâûé áåðåã, öåíòð. Çà äîïîë-
íèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàé-
òåñü ïî òåëåôîíó. ¢ (67) 9695561,
Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà
Ðàáîòà. Ó÷åáà
Ìåäñåñòðà
äëÿ ñåìåéíîãî äîêòîðà â ÷àñòíóþ
êëèíèêó, Ïîáåäà-4. ¢ (66)
0087945
•Â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ òðåáóþò-
ñÿ êàìåíùèêè, ìîíîëèò÷èêè, äîñòîé-
íàÿ çàðïëàòà. ¢ (98) 8722994
êîìïëåêòîâùèê, ñòàðøèé êëà-
äîâùèê Â òîðãîâóþ êîìïàíèþ
òðåáóåòñÿ ãðóç÷èê, êîìïëåêòîâ-
ùèê çàêàçîâ. Îïûò ðàáîòû ïðè-
âåòñòâóåòñÿ. Ìåñòî ðàáîòû â
ðàéîíå Îçåðêè. Ïÿòèäíåâêà, ñ 8
äî 17: 30, âûõîäíîé âîñêðåñåíüå
è îäèí äåíü “ïëàâàþùèé”. Çâî-
íèòå ïí-ïò ñ 9.00 äî 17.00 ¢
(67) 1300545, ìîá., (66) 9521877,
ìîá., Âëàäèìèð
îôèñîâ. Ãèïñîêàðòîí, âàãîíêà, ñàí-
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÐÀÁÎÒÓ
•Ìåäñåñòðà, øêîëà-èíòåðíàò, ð-í
ÞÌÇ. ¢ (94) 2912857, (98) 1214010
511
Àðõèòåêòóðà.
•Ãèïñîêàðòîíùèêè, ìàëÿðû, øòóêà-
òóðû, ýëåêòðèêè, ñàíòåõíèêè. Ðàáîòà â
Êèåâå, êâàðòèðû, îôèñû è áûòîâûå
ïîìåùåíèÿ. ¢ (63) 9811425, (66)
7115866, (68) 0251344
òåõíèêà, îòîïëåíèå, øïàêëåâêà, îáîè,
ïëèòêà, ëàìèíàò. Äâåðè. Òðóäîëþáè-
âûå, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. ¢ (50)
8444833
Ñòðîèòåëüñòâî. Ðåìîíò
•Äëÿ ðàáîòû â Êèåâå íà ñòðîéêå
òðåáóþòñÿ: ìîíòàæíèêè, ìîíîëèò÷èêè,
àðìàòóðùèêè, ðàçíîðàáî÷èå, âîäè-
òåëü-îïåðàòîð áóðîâîé óñòàíîâêè, âî-
äèòåëü ñàìîñâàëà, êðàíîâùèê, ýêñêàâà-
òîðùèê, ïðîðàá. Êîìïàíèÿ
ïðåäîñòàâèò æèëüå ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè. ¢ (97) 3297339, ìîá.
òà â ì. Êè¿â, ì. “Âàñèëüê³âñüêà”. ¢ (67)
•Ïîçèòèâíûå ìåäðàáîòíèêè.
Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Îôèöèàëü-
íîå îôîðìëåíèå ïî æåëàíèþ. Ìîæíî
ñîâìåùàòü ñ ó÷åáîé, ðàáîòîé. Åæåíå-
äåëüíàÿ äîñòîéíàÿ îïëàòà. ¢ (95)
•Ãðóç÷èêè íà ñêëàä â íîâûé ñóïåð-
ìàðêåò. Ð-í Òîïîëü, ãðàôèê 4/2, ç/ï
7900ãðí. Áåñïëàòíîå ïèòàíèå. ¢ (63)
4426298
4675773
3307454, (96) 9943464
•Áåòîíùèêè. Âàõòîâûé ìåòîä. 50êì
îò Äíåïðà. Óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ îòëè÷-
íûå. Ðàáîòà 10-12 ÷àñîâ â ñóòêè. Ïèòà-
íèå áåñïëàòíî + ïà÷êà ñèãàðåò â äåíü.
Îïëàòà çà âàõòó 10-12 òûñÿ÷ íà ðóêè.
Âàõòà 24 äíÿ. Çà àëêîãîëü óâîëüíåíèå
áåç âûïëàò. ¢ (50) 8166930, ìîá.
•Ìàñòåðà ïî ìîíòàæó ãèïñîêàðòîíà,
âàãîíêè, óòåïëåíèþ, óñòàíîâêå äâå-
ðåé, ïîäêëþ÷åíèþ îòîïëåíèÿ, âîäî-
ïðîâîäà, ñàíòåõíèêè, îáîè, ïëèòêà,
êëàäêà. Òðóäîëþáèâûå, áåç âðåäíûõ
ïðèâû÷åê. ¢ (67) 1080309
•Êëàäîâùèê, çíàíèå 1Ñ, 8000.
Îáó÷åíèå, ãðàôèê - 5-äíåâêà, äîñòàâ-
êà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì ïðåäïðè-
ÿòèÿ. ¢ (66) 7278811, (95) 2330478,
ïí-ïò, 9.00-17.00
Ïîäñîáíèêè
•Ìàøèí³ñò íà áåòîíîíàñîñ, 32ì,
ñòð³ëà â ì. Êè¿â. Ä/ð â³ä 2 ðîê³â. Âàõòî-
âèé ìåòîä ðîáîòè. Ç/ï â³ä 15000 ãðí.
Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãî-
ðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. ¢ (63)
6421376, Àë³íà
áåòîíùèêà. Îïëàòà 300-400ãðí â
äåíü. ¢ (50) 8166930
•Ñáîðùèê íà àïòå÷íûé ñêëàä. Ëå-
âûé áåðåã, ç/ï îò 6 äî 14òûñ.ãðí.
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ¢
(67) 4433252
Êëàäîâùèê-ãðóç÷èê
ð-í Ïåòðîâñêîãî ïðîñï., ç/ï îò
6000ãðí. ¢ (50) 9099094
Ïîäñîáíèê
Ôàðìàöåâò
ã.Äíåïð. ¢ (97) 3678751
Èíæåíåð
ëåâûé áåðåã,Áåðåçèíêà, ñóò-
Áåòîíùèêè
ñèñòåì âåíòèëÿöèè è êîíäèöèî-
íèðîâàíèÿ. ¢ 3720978, (50)
•Ìîíòàæíèêè èëè áðèãàäû ìîíòàæ-
íèêîâ ïî óñòàíîâêè äâåðåé Â ÎÎÎ
“Èìïåðèÿ äâåðåé ”Ïîðòåñ", Êèåâ. ¢
êè/òðîå, ç/ï îò 7000ãðí. ¢ (96)
Ïðåäïðèÿòèþ
2490439
îïëàòà îò êóáà èëè åæåäíåâíî.
¢ (50) 8166930
(63) 6839565, Âàäèì
3613393
òðåáóåòñÿ ìàëÿð, ìåòàëëîêîíñòðóê-
öèè. ¢ (63) 3593793
•Êëàäîâùèê-ñáîðùèê íà ñêëàä
ìåáåëüíûõ êîìïëåêòóþùèõ. Ç/ï îò
6000ãðí. Ðàéîí ïðîñï. Ñëîáîæàí-
ñêèé. ¢ (67) 6922888
•Áðèãàäà äëÿ âêëàäåííÿ áðóê³âêè òà
îáëèöþâàííÿ ôàñàäó íà êîòåäæ³ â
Êèºâ³. Îïëàòà ùîòèæíÿ, æèòëî áåç-
êîøòîâíî. ¢ (96) 6711559
•Êàìåíùèêè-ïîäñîáíèêè. ¢ (67)
9517567, (95) 5867467
•Ìóëÿðè-êàìåíÿð³ òà áåòîíÿð³. Çà-
ðîá³òíà ïëàòà âèñîêà, â³ä 20000ãðí.
Ðîáîòà â Êè¿âñüê³é îáëàñò³. Æèòëî íà-
äàºìî áåçêîøòîâíî. ¢ (50) 3100753
•Ïðîðàá ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè íà
êèðïè÷íóþ êëàäêó, ïåíîáëîê, ïîëíûé
ðàáî÷èé äåíü. Ç/ï 15000ãðí. Ïîäðîá-
íîñòè ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Êèåâ. ¢
(67) 4484040
513
Èçäàòåëüñòâî.
Ïîëèãðàôèÿ
Êàìåíùèêè
•Êëàäîâùèê íà ñêëàä öèôðîâîé òåõ-
íèêè â Êèåâå: âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð,
ç/ï 9000ãðí + ïåðåðàáîòêè, êëàäîâ-
ùèê, 12000ãðí + ïåðåðàáîòêè. Ãðà-
ôèê: ïí-ïò è ñá/ñá. ¢ (67) 2322787,
(44) 3039220, Åëåíà, Îëüãà
Ïåðåïëåòíîé
•Áðèãàäà äëÿ ïðîèçâîäñòâà êàðêàñ-
íûõ áûòîâîê ã. Êèåâ. Íàâûêè ðàáîòû
ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì, óìåíèå ðàáî-
òàòü ñ äåðåâîì, îïûò ñáîðêè ìîäóëü-
íûõ êîíñòðóêöèé. Ïðåäîñòàâëÿåì
áåñïëàòíîå æèëüå, êîìïëåêò èíñòðó-
ìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, õîðîøèé îáúåì
ðàáîò, ñâîåâðåìåííóþ âûïëàòó ç/ï îò
5000ãðí çà èçäåëèå. ¢ (66) 1198100,
Âëàäèìèð
¡http:// organicbud.kiev.ua
Òðåáóþòñÿ ñëàæåííûå áðèãàäû
êàìåíùèêîâ äëÿ ðàáîòû íà âû-
ñîòêàõ â Êèåâå. Îïëàòà ñäåëüíàÿ
- îò 15 000 ãðí.: ñòåíû - 600 ãðí.
çà ì. êóá., ïåðåãîðîäêè - 120
ãðí. çà ì. êâ. Ñïîñîáñòâóåì ïî-
ñåëåíèþ â îáùåæèòèå. Îôèöè-
àëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî (âîç-
ìîæíî). ¢ (67) 8489815, ìîá.,
(66) 8259407, ìîá.
¡http:// ukrprofstroy.com.ua
Íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè
òðåáóþòñÿ ñòðîèòåëè ðàçíûõ
ñïåöèàëüíîñòåé, îôèöèàëüíîå
òðóäîóñòðîéñòâî, ïîëíûé ñîöïà-
êåò. ¢ (98) 7932389, (50)
0351309, Àëåêñàíäð
Ðàáî÷èå
•Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ
ïðîôåññèîíàëüíûå ìàëÿðû, ãèïñî-
êàðòîíùèêè, ïëèòî÷íèêè, øòóêàòóðû.
Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Êèåâ. ¢ (66)
7219671, (50) 3126565
íà ïðîèçâîäñòâî åâðîçàáîðîâ,
âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû.
Ñòàáèëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, îò
10000ãðí. Ðàáîòà êðóãëûé ãîä,
ðàéîí ïð. Ïåòðîâñêîãî. ¢ (97)
4055983, ìîá., (93) 8131105,
ìîá., Àëåêñàíäð
¡http:// evrozabor.dp.ua
ìàñòåðñêîé (êîæàíûé ïåðåïëåò
êíèã) íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðå-
áóþòñÿ ïåðåïëåò÷èêè ñ îïûòîì
ðàáîòû è ó÷åíèêè ïåðåïëåò÷èêà.
Ðàáîòà â äðóæíîì êîëëåêòèâå +
ïåðñïåêòèâà, ãðàôèê ðàáîòû ñ
8.00 äî 18.00, çàðïëàòà îò
4000ãðí + ïðåìèÿ. ¢ (63)
7127120, âàéáåð (50) 5677365
•Êëàäîâùèê íà ñêëàä öèôðîâîé òåõ-
íèêè, ðàáîòà âàõòîâàÿ ìåñÿö ÷åðåç
ìåñÿö, ç/ï îò 9000ãðí äî 18000ãðí.
Êèåâ. ¢ (44) 3039220, (67) 2322787,
Åëåíà
Êëàäîâùèê
•Áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíî-
ñòåé çàïðîøóþòüñÿ â Áåëüã³þ, æèòëî
íà ñêëàä öèôðîâîé òåõíèêè, ðà-
áîòà âàõòîâàÿ ìåñÿö ÷åðåç ìå-
ñÿö, ç/ï îò 9000ãðí äî 18000ãðí.
¢ (44) 3039220, (67) 2322787,
ìîá., Åëåíà
300
ºâðî/ì³ñ., îô³ö³éíà ðîáîòà, ç/ï â³ä
•Êàìåíùèêè, øòóêàòóðû, ïëèòî÷íè-
•Ñàíòåõíèêè íà ôèðìó “ÑàíòåõÌîí-
òàæ”. Çàðïëàòà õîðîøàÿ. Êèåâ. ¢ (68)
10
ºâðî/ãîä. ˳ö. åëåêòðîííà â³ä
09.09.2016ð. ÌÑÏÓ. ¢ (68) 0304811,
(97) 9204228
êè-îáëèöîâùèêè, ôàñàä÷èêè, ïëîòíè-
êè, ýëåêòðèêè, ãàçîýëåêòðîñâàðùèêè,
ïîäñîáíûå ðàáî÷èå. ¢ (68) 7842080,
(93) 7811711, (99) 3672894
514
•Îáðîáíèêè, ìîíîë³ò÷èêè, ôàñàäíè-
êè, ìóëÿðè, ñàíòåõí³êè, åëåêòðèêè,
âî䳿 - ͳìå÷÷èíà. Øâåö³ÿ ³ìì³ãðàö³ÿ.
Ðîáî÷³ â³çè äî ²çðà¿ëþ. Äàâàé ïî¿äåìî?
Ãðîø³ ç ïåðøî¿ çàðïëàòè â³ääàñè! ˳ö.
ÀÂ N585042 îò 09.11.2011ã. ÌÑÏÓ ¢
(96) 6035770, ìîá.
4715197
Èíôîðìàöèîííûå
•Ñïåöèàëèñò ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è
øåô-ìîíòàæó áåòîííîãî ïåðåëèâíîãî
áàññåéíà â Âûøãîðîäñêîì ð-íå, Êè-
åâñêîé îáë. ¢ (66) 7997001
òåõíîëîãèè
•Êëàäîâùèê-êîìïëåêòîâùèê íà
òàáà÷íûé ñêëàä. Ñðî÷íî. ¢ (97)
5749119, ìîá., (66) 5749119, ìîá.
•Êðîâåëüùèê, ëàìåëüùèê, ïîäñîá-
íèê. ¢ (68) 7194918
•Ñîòðóäíèê ïî îáðàáîòêå äàííûõ
ÏÊ, îïëàòà äîãîâîðíàÿ. ¢ (97)
•Êëàäîâùèê, øâåéíîìó ïðåäïðèÿ-
òèþ, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî,
6511303
Ñòðîèòåëè
•Ìàéñòåð ç âèãîòîâëåííÿ ëàâêè-äè-
âàíó ç äåðåâà. Ìàòåð³àë çàìîâíèêà.
Êè¿â. ¢ (98) 7928459
ñîöïàêåò, ç/ï äîãîâîðíàÿ. ¢ (67)
•Îòäåëî÷íèêè-óíèâåðñàëû, ç/ï îò
19000ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëå-
íèå. Æèëüå è ïðîåçä äî Êèåâà ïî äîãî-
âîðåííîñòè. ¢ (63) 2472062, (67)
6201440, (66) 4186334
ãèïñîêàðòîíùèêè, ìàëÿðû, êðîâåëü-
ùèêè, ïëèòî÷íèêè. ¢ (96) 3158035
6324745
516
Ëîãèñòèêà.
•Ìàëÿð-øòóêàòóð, ïîñòîÿííàÿ ðà-
áîòà ïî ðåìîíòàì êâàðòèð â Êèåâå è
ïðèãîðîäå. Îïëàòà: îêëåéêà îáîÿìè
25ãðí/ êâ.ì, ïîêðàñêà 25ãðí, øïàêëåâ-
êà 25ãðí, îòêîñû 60ãðí, áàãåòû 25ãðí.
¢ (67) 1443255
Ñêëàä. ÂÝÄ
•Ãðóç÷èê íà ïðåäïðèÿòèå ëåãêîé
ïðîìûøëåííîñòè. Ôèçè÷åñêè çäîðî-
•Ìàñòåðà, ìàñòåð ïî âíóòðåííåé è
íàðóæíîé îòäåëêå äîìîâ, êâàðòèð,
•Ï³äñîáí³ ðîá³òíèêè ïîòð³áí³ íà
áóä³âíèöòâî. Îïëàòà 40 ãðí/ãîä, ðîç-
ðàõóíîê 2 ðàçà íà ì³ñÿöü. Îô³ö³éíå
îôîðìëåííÿ, æèòëî íàäàºòüñÿ, ðîáî-
•Ñòðîèòåëè-óíèâåðñàëû. Ðàáîòà
âàõòîâûì ìåòîäîì, æèëüå ïðåäîñòàâ-
ëÿåì. Ñòàáèëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà.
Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Õîðîøàÿ
ôèçè÷åñêàÿ ôîðìà, òðóäîñïîñîá-
íîñòü, æåëàíèå ìíîãî è óïîðíî òðó-
äèòüñÿ è çàðàáàòûâàòü, îòñóòñòâèå
âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Çàðïëàòà îò
âûé, áåç â/ï. Ãðàôèê 5/2. Ð-í ÒÖ “Êà-
ðàâàí”. Ç/ï îò 7000ãðí. ¢ (97)
•Êîìïëåêòîâùèêè, ÎÎÎ “Êàøêàí
ëîãèñòèê”. Ñáîð çàÿâîê ïî íàêëàäíûì,
ïîãðóçêà ñîáðàííûõ çàêàçîâ â àâòîìî-
áèëü, ïðîäóêöèÿ ÒÌ “Îáîëîíü”. Íî÷-
íàÿ ñìåíà ïí-ïò ñ 19.00 äî 7.00, íåäå-
ëÿ ÷åðåç íåäåëþ. Îôèöèàëüíîå
îôîðìëåíèå, ñîö.ïàêåò. Ìåñòî ðàáî-
òû, ïîñ.Þáèëåéíûé, óë.Ìè÷óðèíà, 15.
3910142
¢ (67) 5450264

2 ÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀ Ïðåäëàãàþ ðàáîòó 516

Ëîãèñòèêà. Ñêëàä. ÂÝÄ

«Aviso»Äíåïð ¹29 31.07.2018

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÙÅÅ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ ìåæäó ãàçåòîé AVISO è åå
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÎÁÙÅÅ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ ìåæäó ãàçåòîé
AVISO è åå êëèåíòàìè
Âû ìîæåòå áåñïëàòíî ïîäàòü îáúÿâëåíèÿ â íàøó ãàçåòó.
Äëÿ ýòîãî:
– ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó 375-88-88, 375-88-76,
745-00-80
ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà 8 00 –20 00 , ñóááîòà 9 00 –15 00 ;
– ïðèõîäèòå â ðåäàêöèîííûé ïóíêò ïî àäðåñó:
«Àâèçî. Ðàáîòà»
áóëüâ. Åâðîïåéñêèé (óë. Ìèðîíîâà), 4, õîëë,
ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà 9 00 –18 00 , ñóááîòà 9 00 –15 00 .
Îñíîâàòåëü «Àñòðà Ëòä», èçäàòåëü ÑÏ «Ïðîíòî-Êèåâ»
Ñâèäåòåëüñòâî ÊÂ-13612-2586Ð îò 04.02.2008ã.
ÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð,
äèçàéí, âåðñòêà
Åëåíà Êîâàëü, Àëåêñàíäð Êèçèì
•Áåòîíùèêè, êàìåíùèêè, øòóêà-
òóðû, ïîñòîÿííàÿ. ¢ 0000000
Òèï 1
äî 40 ñëîâ – 10,00ãðí çà îáúÿâë.
Àäðåñ ðåäàêöèè:
49600, Äíåïð, áóëüâ. Åâðîïåéñêèé (óë. Ìèðîíîâà), 4, îô.603,
"ÀÂÈÇÎ"
e-mail: aviso.dn@gmail.com
 îôèñ ñîòðóäíèê
Â/î, ÏÊ, ïóíêòóàëüíîñòü, îáó÷àå-
ìîñòü. Îïëàòà âûñîêàÿ. ¢ 0000000,
Îòäåë ðåêëàìû (56) 375-88-76, (56) 745-00-80
Òèï 2
äî 40 ñëîâ – 15,00ãðí çà îáúÿâë.
0000000
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ „Èçäàòåëüñêèé Äîì „ÊÅÐÀÌÈÑÒ“
(69057, ã.Çàïîðîæüå, óë. Ñåäîâà, 16).
Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 30.07.2018 â 10:34.
Ìåäðàáîòíèê
Òèï 3 (ðàìêà)
äî 40 ñëîâ – 20,00ãðí çà îáúÿâë.
Çàêàç ¹ 1847329
Îáùèé òèðàæ: 2350 ýêç.
èìåþùèé îïûò ðàáîòû ïåðâî-
ñòîëüíèêîì äëÿ ðàáîòû â àïòåêå.
¢ 0000000
Äëÿ îáúÿâëåíèé "Òèï 1", "Òèï 2",
"Òèï 3" èçìåíåíèå òåêñòà â
îáúÿâëåíèè – 3,00 ãðí.
ñòð.
Ðàáîòà. Ó÷åáà
Òèï 5 (4 ïóáëèêàöèè)
äî 40 ñëîâ – 30,00ãðí çà îáúÿâë.
Ïðåäëàãàþ ðàáîòó
•Ñåòü ïèööåðèé „Òîêî Òîêî“
ïðèãëàøàåò ìåíåäæåðà ïî ðåêëàìå.
¢0000000, 0000000
Ïðè ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ AVISO íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè
çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, ïóáëèêóåìîé â ðåêëàìå âñåõ
âèäîâ.
AVISO ñíèìàåò ñ ñåáÿ êàêóþ-ëèáî îòâåñòâåííîñòü ïåðåä
ïîäàòåëÿìè ðåêëàìû, ÷èòàòåëÿìè è ëèöàìè, êîòîðûå ïîëüçó-
þòñÿ èíôîðìàöèåé, ïóáëèêóåìîé â ãàçåòå, çà âðåä, íàíåñåí-
íûé â ðåçóëüòàòå îáñòîÿòåëüñòâ, âîçíèêøèõ ïî âèíå ïîäàòå-
ëÿ èíôîðìàöèè.
Èíôîðìàöèÿ ïðèíèìàåòñÿ è ïóáëèêóåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
íà óñìîòðåíèå AVISO. Ëþáîå îáúÿâëåíèå ìîæåò áûòü îòðå-
äàêòèðîâàíî èëè êëàññèôèöèðîâàíî òàê, êàê AVISO ñ÷èòàåò
íàèáîëåå ïðèåìëåìûì è öåëåñîîáðàçíûì.
Ïðåòåíçèè ïî ïîâîäó ïëàòíûõ îáúÿâëåíèé ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ñåìè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.
Ðåäàêöèÿ íå âåäåò ïåðåïèñêó ñ ÷èòàòåëÿìè.
Ïåðåïå÷àòûâàíèå ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå ïóáëèêóþòñÿ â ãà-
çåòàõ ãðóïïû AVISO, çàïðåùàåòñÿ.
Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èíôîðìèðîâàòü êëè-
åíòîâ î íîâûõ óñëóãàõ, àêöèÿõ è ò. ï. ïóòåì îòïðàâêè ñîîáùå-
íèé íà e-mail èëè íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà ïðè óñëîâèè,
÷òî îäèí èç óêàçàííûõ ñïîñîáîâ ñâÿçè ÿâëÿåòñÿ êîíòàêòíîé
èíôîðìàöèåé â ðåêëàìå.
«Óñëîâèÿ ïóáëèêàöèè» è «Îáùèé äîãîâîð» ÿâëÿþòñÿ îôè-
öèàëüíûì äîãîâîðîì ìåæäó ãàçåòîé AVISO è åå ïîëüçîâàòå-
ëÿìè. Òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè Âû ñîãëàñíû ñî âñåìè ïóí-
êòàìè âûøåóêàçàííîãî äîãîâîðà è óñëîâèÿìè ïóáëèêàöèè,
Âû ìîæåòå ïîëüçîâàòüñÿ ïîëíûì îáúåìîì óñëóã, êîòîðûå
ïðåäîñòàâëÿåò ãàçåòà AVISO.
Çàêàçûâàÿ îáúÿâëåíèå èëè ìîäóëüíóþ ðåêëàìó äëÿ ïóá-
ëèêàöèè â èçäàíèÿõ AVISO, Âû âûðàæàåòå ñâîå ñîãëàñèå ñ
«Îáùèì äîãîâîðîì» ìåæäó ãàçåòîé è åå êëèåíòàìè.
511
Àðõèòåêòóðà. Ñòðîèòåëüñòâî. Ðåìîíò
1
Òèï 6 (6 ïóáëèêàöèé)
äî 40 ñëîâ – 40,00ãðí çà îáúÿâë.
ÓÑËÎÂÈß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ
512
Çäðàâîîõðàíåíèå
1
•Ìåäñåñòðà â ñòîìàòîëîãè÷å-
ñêîå îòäåëåíèå. Öåíòð. ¢ 0000000,
513 Èçäàòåëüñòâî. Ïîëèãðàôèÿ 1
514 Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè
1
516 Ëîãèñòèêà. Ñêëàä. ÂÝÄ
1
517 Ìàðêåòèíã. Ðåêëàìà. PR
2
518 Íåäâèæèìîñòü
2
519
Îáðàçîâàíèå. Âîñïèòàíèå
2
521
Îõðàíà. Áåçîïàñíîñòü
2
Îáúÿâëåíèÿ „Òèï-5/Òèï-6“ ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî â ðåäàêöèîííîì ïóíêòå è ïóáëèêóþòñÿ
ïîäðÿä â ÷åòûðåõ/øåñòè íîìåðàõ ãàçåòû. Èçìåíåíèÿ â òåêñòå íà ïåðèîä ïóáëèêàöèè
íå ïðèíèìàþòñÿ. Ïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ áåç óêàçàíèÿ äàòû âûõîäà (íîìåðà ãàçåòû)
ïóáëèêóþòñÿ â áëèæàéøåì íîìåðå. Îáúÿâëåíèÿ ìîãóò áûòü ñíÿòû çàêàç÷èêîì ñ ïóáëèêàöèè
áåç âîçâðàòà îïëàòû.
Ïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåëåôîíàì (96) 856-80-15, (99) 720-62-29,
(63) 405-94-00, (56) 745-00-80
522
Ïðàâî. Êîíñàëòèíã. Ñòðàõîâàíèå
3
523
Ïðîäàæè. Ñáûò
3
ÔÎÒÎÎÁÚßÂËÅÍÈß
524
Ñïîðò. Òóðèçì
3
Æåëàåøü
Îäíà ïóáëèêàöèÿ – 25 ãðí
525
Ñôåðà îáñëóæèâàíèÿ. Òîðãîâëÿ
3
527
Òðàíñïîðò. Àâòîñåðâèñ
4
êàæäàÿ ïîñëåäóþùàÿ ïóáëèêàöèÿ – 20 ãðí
528 Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì 4
ïðè åäèíîâðåìåííîé ïîäà÷å
529 Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà 4
ôîòîãðàôèÿ ðàçìåðîì 4õ3ñì
531
Ðóêîâîäèòåëè
4
Òåêñò ôîòîîáúÿâëåíèÿ (íå áîëåå 200 çíàêîâ,
532
Èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè
5
Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Óêðàèíû. Ðàñïðîñòðàíèòåëè ðåêëàìû íå
ìîãóò ïóáëèêîâàòü ðåêëàìó, åñëè, ñîãëàñíî
çàêîíîäàòåëüñòâó, âèäû äåÿòåëüíîñòè èëè òîâàðû, êîòîðûå
ðåêëàìèðóþòñÿ, ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè èëè
èõ ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèÿ òðåáóþò íàëè÷èÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçðåøåíèÿ, ëèöåíçèè, à ðåêëàìîäàòåëü
íå ïðåäîñòàâèë ðàñïðîñòðàíèòåëþ ðåêëàìû êîïèè òàêèõ
ñåðòèôèêàòà, ðàçðåøåíèÿ, ëèöåíçèè, çàâåðåííûå â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
Åñëè âèäû äåÿòåëüíîñòè èëè òîâàð, êîòîðûå
ðåêëàìèðóþòñÿ, ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè èëè
èõ ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèÿ òðåáóåò íàëè÷èÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçðåøåíèÿ, ëèöåíçèè, òî ðåêëàìîäàòåëü
äîëæåí ïðåäîñòàâèòü â ðåäàêöèþ êîïèè òàêèõ ñåðòèôèêàòà,
ðàçðåøåíèÿ, ëèöåíçèè, çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.
Îáúÿâëåíèÿ ïóáëèêóþòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ òåìàòè÷åñ-
êèõ ðóáðèêàõ. Íàçâàíèå è òåìàòè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ðóáðèê
îïðåäåëÿþòñÿ ðåäàêöèåé.
Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ðåäàêöèîííîé îáðà-
áîòêè èëè îòêëîíåíèÿ ëþáîãî îáúÿâëåíèÿ ïî ñëåäóþùèì
îñíîâíûì ïðè÷èíàì:
ó÷èòûâàÿ çíàêè ïðåïèíàíèÿ è ïðîáåëû).
· íåñîîòâåòñòâèå çàêàçàííîé óñëóãè ïðîèçâåäåííîé îïëàòå;
533
Îôèñ-ïåðñîíàë
5
534 Ðàáî÷èå
5
· ñîäåðæàíèå îáúÿâëåíèÿ íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâóþùåìó
çàêîíîäàòåëüñòâó;
Ôîòî ìîæíî ïåðåäàòü ïî e-mail: aviso.dn@gmail.com
535 Ðàáîòà ïî äîìó
8
537
Äðóãèå ñïåöèàëèñòû
8
áûòü ñèñòåìíûì àäìèíèñòðàòîðîì
èëè äèçàéíåðîì. ¢ 0000000
· óñëóãó íåâîçìîæíî âûïîëíèòü èç-çà íåðàçáîð÷èâî (äëÿ ñî-
òðóäíèêîâ ðåäàêöèè) çàïîëíåííîãî êóïîíà èëè ïî ïðè÷èíå
Ôîòîîáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî ïÿòíèöó äî 12 00 .
îòñóòñòâèÿ âñåé èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ
Èùó ðàáîòó
ïóáëèêàöèè.
Íå ïóáëèêóåòñÿ èíôîðìàöèÿ:
ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ
541
Àðõèòåêòóðà. Ñòðîèòåëüñòâî. Ðåìîíò
8
· ïîëèòè÷åñêîãî èëè ðåëèãèîçíîãî õàðàêòåðà;
1 ìîäóëü 4õ2ñì – 30ãðí.
542
Çäðàâîîõðàíåíèå
8
· åñëè îíà äèñêðåäèòèðóåò ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ
ëèö;
549
Îáðàçîâàíèå. Âîñïèòàíèå
8
Ìèíèìàëüíûé çàêàç 2 ìîäóëÿ 4õ4ñì – 60ãðí.
· åñëè îíà íå ïîäëåæèò ïåðåäà÷å äðóãèì ëèöàì;
551
Îõðàíà. Áåçîïàñíîñòü
8
· íåïðèåìëåìàÿ ïî ìîðàëüíî-ýòè÷åñêèì ñîîáðàæåíèÿì;
ÑÊÈÄÊÈ îò îáùåãî îáúåìà çàêàçà:
555
Ñôåðà îáñëóæèâàíèÿ. Òîðãîâëÿ
8
12
ìîäóëåé
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. –
10%
· ñ ïðåäëîæåíèÿìè ïðåäîïëàòû è ïåðåâîäà äåíåæíûõ ñóìì,
âçíîñîâ â êà÷åñòâå îïëàòû çà òîâàðû è óñëóãè;
557
Òðàíñïîðò. Àâòîñåðâèñ
8
·
18
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
– 15%
559
Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà
8
27
ìîäóëåé
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
– 20%
561
Ðóêîâîäèòåëè
8
36
ìîäóëåé
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
– 25%
57
ìîäóëåé
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
– 28%
562
Èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè
8
76
ìîäóëåé
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
– 33%
564
Ðàáî÷èå
8
114
ìîäóëåé (1
– 37%
565
Ðàáîòà ïî äîìó
8
171
ìîäóëü
.
.
.
.
.
.
.
.
– 40%
567
Äðóãèå ñïåöèàëèñòû
8
ÍÀÄÁÀÂÊÈ
Îáó÷åíèå. Êóðñû. Òðåíèíãè
ôèêñèðîâàííîå ìåñòî
+20%.
582
Ðåïåòèòîðû. Ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû
8
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå.
584
Êîìïüþòåð. ÈÒ
8
Âñå öåíû ïðèâåäåíû ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
586
Èíîñòðàííûå ÿçûêè
8
592
Ñôåðà îáñëóæèâàíèÿ
8
ÐÅÀËÈÇÀÖÈß
593
Èñêóññòâî
8
Ïî âîïðîñàì çàêóïêè ãàçåòû Aviso-ðàáîòà îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíó (56) 375-88-76.
î âûçîâå þðèäè÷åñêèõ èëè ôèçè÷åñêèõ ëèö â ñóä.
Íå ïóáëèêóþòñÿ îáúÿâëåíèÿ, â êîòîðûõ óêàçàí ñïîñîá
ñâÿçè — «äî âîñòðåáîâàíèÿ», íà íîìåð äîêóìåíòà.
Äîñòîâåðíîñòü ðÿäà îáúÿâëåíèé êîíòðîëèðóåòñÿ ïî óêà-
çàííîìó â îáúÿâëåíèè íîìåðó òåëåôîíà.
ÐÅÄÀÊÖÈß ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ
Îòâåòñòâåííîñòü çà èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþñÿ â
ìîäóëüíîé ðåêëàìå è îáúÿâëåíèÿõ, íåñóò èõ ïîäàòåëè.
Íåêîòîðûå ïîäàòåëè îáúÿâëåíèé è ðåêëàìû ìîãóò ïðîÿâèòü
íåäîáðîñîâåñòíîñòü. Ïîæàëóéñòà, áóäüòå âíèìàòåëüíû è
ïðåäóñìîòðèòåëüíû. Ïðîâåðÿéòå ôàêòû, èçëîæåííûå â
îáúÿâëåíèÿõ è ìîäóëüíîé ðåêëàìå, äî ñîñòàâëåíèÿ
êàêèõ-ëèáî äîãîâîðîâ.  ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ìàëåéøèõ
ñîìíåíèé îáðàùàéòåñü çà ïîìîùüþ ê þðèñòó èëè
îòêàçûâàéòåñü îò óñëóã, êîòîðûå ïðåäëàãàþò. Âñå îøèáêè è
ïîãðåøíîñòè, êîòîðûå ìîãóò âñòðåòèòüñÿ â ãàçåòå, âûçâàíû
òåì, ÷òî ãëîáàëüíàÿ êîððåêòóðà íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ
âîçìîæíîé, òàê êàê ìû ñòðåìèìñÿ ïðåäîñòàâèòü Âàì
èíôîðìàöèþ êàê ìîæíî ñêîðåå.

Êîìïëåêòîâùèê íà òàáà÷íûé ñêëàä. Ñðî÷íî. ¢ (97) 5749119, ìîá., (66) 5749119, ìîá.

Íà ñêëàä ñòðîéìàòåðèàëîâ òðåáó- þòñÿ ãðóç÷èêè íà ôàñîâêó. Ðàáîòà ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ. Îïëàòà åæåíå- äåëüíî áåç çàäåðæåê. Âîçìîæíîñòü ðàáîòû âàõòîâûì ìåòîäîì. Æèëüå áåñïëàòíî. Êèåâ. ¢ (44) 4518945, (67) 3050796, (93) 9191804, Ëþäìèëà ¡http:// korbutov.com.ua

Ñïåöèàëèñò ñ îïûòîì êëàäîâùèêà â òîðãîâóþ êîìïàíèþ, ìîæíî ïîäðà- áîòêà. ¢ (97) 6511303

Ýêñïåäèòîðû, 2000-2500ãðí/íåäå- ëÿ. Ìóæ÷èíû, æåíùèíû, ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâêàì, îòñóòñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê, íàâûêè ïîëüçîâàíèÿ ñìàð- òôîíîì è íàâèãàòîðîì. ¢ (97) 5461094, (99) 4287241, (63) 7582371

Ýêñïåäèòîð

íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Æåëàòåëüíî äî 45 ëåò. Äîñòàâêà âîäû, áàëëîí 19 ëèòðîâ. ¢ (50) 5684442, (67)

5717075

517 Ìàðêåòèíã. Ðåêëàìà. PR

517

Ìàðêåòèíã.

Ðåêëàìà. PR

Ðåêëàìíîé êîìïàíèè

òðåáóåòñÿ ïîêëåéùèê äëÿ ðàñ- êëåéêè ðåêëàìíûõ áèãáîðäîâ ïî ãîðîäó. ¢ (50) 3400518, (97)

0425565

Ñîòðóäíèêè, îïëàòà åæåäíåâíî.

¢ (63) 1342089

Ñîòðóäíèêè, îïëàòà åæåäíåâíî.

¢ (66) 1970685

Ñîòðóäíèê, îïûò ðàáîòû â ðåêëàìå. ¢ (97) 6511303

Ñîòðóäíèê ïî ðàáîòå ñ ðåêëàìîé, çàêàç÷èêàìè, êëèåíòàìè. Óäîáíûé ãðàôèê. Êèåâ. ¢ (68) 3984968, Âàé- áåð, (63) 9960761, (66) 4155782

Óäàëåííàÿ ðàáîòà ñ êîìïàíèåé For-sage.info, âûñîêàÿ ç/ï. Ãèáêèé ãðàôèê. Âåäåíèå îíëàéí áèçíåñà, îí- ëàéí ìàãàçèí. ¢ (50) 2579982 ¡http://

romanovskyi2107.for-sage.info

518 Íåäâèæèìîñòü

518

Íåäâèæèìîñòü

"Àâàíãàðä", àãåíòñòâî ïî àðåíäå íîâîñòðîåê, áåç î/ð, îò 8000ãðí, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, áàçà îáúåê-

òîâ è êëèåíòîâ. ¢ (68) 6521971, (99)

4471639

Àãåíòñòâî “Àâàíãàðä”, ñîòðóäíè- êè ñ îïûòîì ðàáîòû â ïðîäàæàõ, ãèá- êèé ãðàôèê, áàçà îáúåêòîâ è êëèåí- òîâ, âûñîêèé äîõîä, êàðüåðíûé ðîñò. Ñîáåñåäîâàíèå. ¢ (68)

6521971, (99) 4471639

Àãåíòû ïî íåäâèæèìîñòè ÖÍ “Ïàð- êÈíâåñòÊèåâ” íà âûñîêîîïëà÷èâàå- ìóþ ðàáîòó ñ âûãîäíûìè óñëîâèÿìè. Ïðåñòèæíûé îôèñ â öåíòðå Êèåâà, Áåññàðàáñêàÿ ïë. Ñîáåñåäîâàíèå. ¢ (66) 6380752, (93) 6450742, (96) 7138828, Äìèòðèé

Àãåíòû ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîñòè, íîâîñòðîé, çàãîðîäíàÿ è êîììåð÷åñ- êàÿ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî, ãðàôèê ðà- áîòû ñâîáîäíûé. Èíäèâèäóàëüíîå ðà- áî÷åå ìåñòî ñ ÏÊ, ðåêëàìà, ìîáèëüíàÿ ñâÿçü áåñïëàòíî. ¢ (67) 9491257, Þðèé Âàñèëüåâè÷

Ìåíåäæåð â êîìïàíèþ “Àâàí- ãàðä”, îïûò â ïðîäàæàõ, ãèáêèé ãðà- ôèê, áàçà îáúåêòîâ è êëèåíòîâ, âû-

ñîêèé äîõîä, êàðüåðíûé ðîñò.

Ñîáåñåäîâàíèå. ¢ (68) 6521971, (99) 4471639

Ðèåëòîð, ñäà÷à îáúåêòîâ íåäâèæè- ìîñòè â àðåíäó, àãåíòñòâî íåäâèæè- ìîñòè “Àòóì”. ¢ (56) 7891242, (50) 4213053, (97) 5536141, Àëåêñåé Àëåê- ñàíäðîâè÷

Ñîòðóäíèêè â àãåíòñòâî íåäâèæè- ìîñòè, âûñîêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, îáó÷åíèå áåñïëàòíî, ïîëíàÿ èëè ÷à- ñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. ¢ (97) 3622089, (66) 3875115, Ëèëèÿ Ñåðãååâíà

Ñîòðóäíèêè â îôèñ, ÀÍ “Ïðåñ- òèæ”, âûñîêîîïëà÷èâàåìàÿ, îáó÷å- íèå áåñïëàòíî, ãèáêèé ãðàôèê. Ìîæ- íî áåç îïûòà ðàáîòû. ¢ (67) 7247566, (66) 5371211, Àëåêñåé Íè- êîëàåâè÷

519 Îáðàçîâàíèå. Âîñïèòàíèå
519
Îáðàçîâàíèå.
Âîñïèòàíèå

Äåòñàäó

ìåòîäèñò, âîñïèòàòåëü, ðàéîí “Ìåä- òåõíèêè”, íà ïðîñï.Êèðîâà. ¢ (63) 8022590, (96) 5652524, (95) 8600971

Ïîìîùíèê âîñïèòàòåëÿ, ìåäñåñò- ðà, äåòñêèé ñàä, Ðàáî÷àÿ óë., êîíå÷- íûå íîìåðà. ¢ (66) 1989989

Ïðåïîäàâàòåëè-ðåïåòèòîðû àíã- ëèéñêîãî ÿçûêà, áåç î/ð, ñ î/ð äëÿ äàëüíåéøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Óñëî- âèÿ îòëè÷íûå, óäàëåííàÿ ðàáîòà. ¡e-mail: lida.lida.lida92@gmail.com ¢ (96) 4746298

Ñîòðóäíèê ñ îïûòîì ðàáîòû ïåäà- ãîãà äëÿ ðàáîòû â îôèñå, óäîáíûé ãðà- ôèê, îïëàòà äî 12000ãðí. Êèåâ. ¢ (67) 5360818, (63) 9941733

Ñïåöèàëèñò ñ îïûòîì ïðåïîäàâà- òåëÿ äëÿ âåäåíèÿ ëåêöèé è òðåíèíãîâ. ¢ (97) 6511303

521 Îõðàíà. Áåçîïàñíîñòü
521
Îõðàíà.
Áåçîïàñíîñòü

Àâòîñëåñàðü

àâòîìàëÿð, àâòîýëåêòðèê íà ÑÒÎ, Ðàáî÷àÿ óë. ¢ (63) 1631890

Äëÿ ðàáîòû â îõðàíå ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè, ìóæ÷èíû è

æåíùèíû. Ðàçëè÷íûé ðåæèì ðàáîòû. Êèåâ, Êèåâñêàÿ îáë. ¢ (63) 2351308, (67) 8912375, (66) 3823481, (44)

2440616

Îõîðîííèêè, âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè, 15/15, 30/15 ä³á, äîñòàâêà, æèòëî, ÷àñòêîâî õàð÷óâàííÿ çà ðàõó- íîê ô³ðìè, ç/ï â³ä 250ãðí/äîáó. ¢ (67) 4741643, (63) 5364282

Îõîðîíö³ ïîòð³áí³ íà ïîñò³éíó ðîáî- òó â îõîðîííó êîìïàí³þ. Ãðàô³ê ðîáî-

òè: 1/3, 1/2, 2/4, âàõòà. Îô³ö³éíå ïðà- öåâëàøòóâàííÿ, âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòà. Êè¿â. ¢ (50) 4658526, (67)

6924212

Îõîðîíö³. гçí³ ãðàô³êè ðîáîòè: äî- áîâ³, äåíí³, í³÷í³. Îô³ö³éíå ïðàöåâ- ëàøòóâàííÿ, ñâîº÷àñíà âèïëàòà ç/ï â³ä 6500ãðí. ÒΠ“Îõîðîíà24". Äå- òàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì. Êè¿â. ¢ (67) 4694477

Îõîðîíö³ íà ñòîÿíêó, 1-3, 300ãðí çà äîáó, Äàðíèöüêèé ð-í, Êè¿â. ¢ (97)

1084571

Îõðàíà. Ïðîâîäèòñÿ íàáîð ñîòðóä- íèêîâ îõðàíû äëÿ àâòîïàðêîâîê. Òðå- áîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå ðàáîòàòü. Ãðàôèê ñìåííûé. Ç/ï îò 300ãðí/ñóòêè. Êèåâ. ¢ (97) 2579566

Îõðàííàÿ ôèðìà

íàáèðàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó îõðàííèêîâ. ¢ (67) 6102987, (67) 5243160, (95) 7894960, (56)

7847777

Îõðàííàÿ ôèðìà

íàáèðàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó îõðàííèêîâ. ¢ (67) 6102987, (67) 5243160, (95) 7894960, (56)

7847777

Îõðàííàÿ ôèðìà

ïðîèçâîäèò íàáîð îõðàííèêîâ äëÿ îõðàíû ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåêòà. Îïëàòà 6000ãðí. Ïîä- ðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôî- íó. ¢ (97) 2653537, (95) 0291200, Àíäðåé

Îõðàííèêè

350ãðí/ñìåíà. ¢ (67) 1555309

Îõðàííèê - 7400 ãðí. â ìåñÿö. Âàõòî- âûé ìåòîä ðàáîòû. Ïðîåçä è ïðîæèâà- íèå çà ñ÷åò ôèðìû. Ñïðàâêè ïî òåë. ¢ (73) 0230982

Îõðàííèêè, àäìèíèñòðàòîðû â èí- òåðíåò-öåíòð, ãðàôèê ðàáîòû ñìåí- íûé ñóòêè/äâîå, òîëüêî îò 18 ëåò, îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ, âîçìîæíî îáó÷åíèå. ¢ (63) 3952556

Îõðàííèê

-àäìèíèñòðàòîð, îïûò ðàáîòû â îõ- ðàííûõ ñòðóêòóðàõ, ñîõðàííîñòü òî- âàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé êîì- ïàíèè, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, çàðàáîòíàÿ ïëàòà

6000ãðí/15ñìåí. ¢ (96) 3189823, (99) 4909418

Îõðàííèê â ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ, ëåâûé áåðåã. ¢ (67) 9667904

Îõðàííèê

â èíòåðíåò-öåíòð, æåëàòåëüíî äî 40 ëåò, ãðàôèê ñóòêè/äâîå, ç/ï îò 4000ãðí. ¢ (63) 5813626

Îõðàííèê íà íî÷íóþ ïàðêîâêó â Îáîëîíñêîì ð-íå Êèåâà. Ðåæèì ðàáî- òû - 18.00-8.00, îïëàòà ïî äîãîâîðåí- íîñòè. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó. ¢ (67) 8049885, Äìèò- ðèé

Îõðàííèê â îôèñ íà Ïå÷åðñêå, Êè- åâ. Îáÿçàííîñòè: êîíòðîëü ïðèõîäà- óõîäà ñîòðóäíèêîâ, ïðèõîäà ïîñòî- ðîííèõ ëèö. Ãðàôèê ïí-ïò 9.00- 18.00, ñá/ñá ñ 10.00 äî 16.00. Ç/ï 8000ãðí. ¢ (44) 3039220, (67) 2322787, Åëåíà

Îõðàííèê, îõðàííèê-âîäèòåëü, ïðàâûé è ëåâûé (Ïðèäíåïðîâñê) áå- ðåã. Ñóòêè ÷åðåç äâîå. Ñòàáèëüíàÿ çà- ðïëàòà. ¢ (50) 3400832, (96) 7084497

Îõðàííèêè, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ, ðàáîòà 1/3. Êè- åâ. ¢ (66) 7240987

Îõðàííèêè íà ïðåäïðèÿòèå, ãðà- ôèê ðàáîòû ñóòêè/äâîå, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ç/ï îò 4000ãðí, ïîñòû îõðàíû îáîðóäîâàíû äëÿ íåñåíèÿ ñëóæáû. Òðåáîâàíèå: îòâåòñòâåí- íîñòü. ¢ (95) 2252215

Îõðàííèêè, ðàçëè÷íûå ãðàôèêè, ç/ï ñâîåâðåìåííî. ¢ (50) 4500546, (56) 7173404

Îõðàííèêè, ñìåííûé ãðàôèê ðàáî- òû ñóòêè/òðîå. Ç/ï îò 4200 äî 8500ãðí. ¢ (67) 6365613

, ñìåííûé ãðàôèê ðàáî- òû ñóòêè/òðîå. Ç/ï îò 4200 äî 8500ãðí. ¢ (67) 6365613

«Aviso»Äíåïð ¹29 31.07.2018

525

Ñôåðà îáñëóæèâàíèÿ. Òîðãîâëÿ Ïðåäëàãàþ ðàáîòó ÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀ

3

ðàáîòó • ÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀ 3 Îõðàííèêè -ñòîðîæà, ç/ï

Îõðàííèêè

-ñòîðîæà, ç/ï ñòàáèëüíàÿ. ¢ (73) 1146979

Îõðàííèê, íå ñóäèìûé, áåç âðåä- íûõ ïðèâû÷åê. Ñóòêè/òðîå.

300ãðí/ñìåíà. ¢ (67) 2655400, (50)

0700306

Îõðàííèêè ñóòî÷íûå 500-600ãðí, íî÷íûå, îò 150-200ãðí. Îáúåêòû íàõî- äÿòñÿ ã. Êèåâ, ëåâûé áåðåã. ¢ (67)

7645434

Îõðàííèêè íà òðàíñïîðòíîå ïðåä- ïðèÿòèå. Ñóòêè/äâîå. 400ãðí/ñìåíà. Îïëàòà ïîñëå ñìåíû. Êèåâ. ¢ (67) 6000161, (95) 6030105

Îõðàííèêè, öåíòð. ¢ (63) 9738270

Îõðàííîé êîìïàíèè “G4S” òðåáó- þòñÿ îõðàííèêè íà âàõòó ïî ðåãèîíàì Óêðàèíû. Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15, 30/15, ñìåíû ïî 12 ÷àñîâ. Îôèöèàëüíîå òðó- äîóñòðîéñòâî, áåñïëàòíîå æèëüå, ôîð- ìà, ïèòàíèå. Çàðïëàòà áåç çàäåðæåê! ¢ (95) 2261010, ìîá., (97) 2261010, ìîá., (93) 2261010, ìîá.

Îõðàííîé êîìïàíèè “G4S” òðåáó- þòñÿ îõðàííèêè íà âàõòó ïî ðåãèîíàì Óêðàèíû. Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15, 30/15, ñìåíû ïî 12 ÷àñîâ. Îôèöèàëü- íîå òðóäîóñòðîéñòâî, áåñïëàòíîå æèëüå, ôîðìà, ïèòàíèå. Çàðïëàòà áåç çàäåðæåê. Êèåâ. ¢ (95) 2261010, (97) 2261010, (93) 2261010

Ïðåäïðèÿòèþ ïî ïðîèçâîäñòâó ìåòàëëîïëàñòèêîâûõ òðóá òðåáóþòñÿ

îõðàííèêè, ñóòêè ÷åðåç äâîå. ¢ (67)

6170707

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

îõðàííèêè ñ î/ð, äíåâíûå, ñóòî÷- íûå ñìåíû, æåëàòåëüíî 35-60 ëåò. ¢ (68) 2300742, (66)

8938920

Ñòîðîæ

æåëàòåëüíî ìóæ÷èíà, â îôèñ, íî÷ü - 90ãðí, ñóòêè - 130ãðí. ¢ (63) 8396240

Ñòîðîæ, ð-í òóïèêà 4 òðàìâàÿ. ¢ (50) 3201772

•Òðåáóþòñÿ îõðàííèêè, ìóæ÷èíû è æåíùèíû. ¢ (97) 5997653 522 Ïðàâî.
•Òðåáóþòñÿ îõðàííèêè, ìóæ÷èíû
è æåíùèíû. ¢ (97) 5997653
522
Ïðàâî.
Êîíñàëòèíã.
Ñòðàõîâàíèå

Ñîòðóäíèê äëÿ ðàáîòû ñ äîãîâîðà-

ìè, íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. ¢ (95)

7105442

523 Ïðîäàæè. Ñáûò

523

523 Ïðîäàæè. Ñáûò

Ïðîäàæè. Ñáûò

Àãåíò ïî ïðîäàæàì â êðóïíóþ êîì- ïàíèþ. Äîõîä äî 9000ãðí+%+ áîíó- ñû, âîçìîæíîñòü åæåíåäåëüíîé âû- ïëàòû. Êèåâ. ¢ (63) 4264023, Âàéáåð, (68) 4990659, (66) 4155783

Ìåíåäæåð â îòäåë ñáûòà òîâàðîâ ïîâñåäíåâíîãî ñïðîñà, áåç ñêîðîïîð- òà. Äîõîä äî 8000ãðí + ïðåìèè. Êèåâ. ¢ (68) 3984968, Âàéáåð, (63) 9960761, (66) 4155782

Ìåíåäæåð

ïî ïðîäàæàì îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñèñòåì ïîëèâà è áàññåéíîâ. ¢ (95) 5476048, (97) 5343488, Ñåð- ãåé

Ìåíåäæåð

ïî ïðîäàæàì ïðîôåññèîíàëüíîé êîñìåòèêè, âîçìîæíî áåç îïûòà ðîáîòû. ¢ (95) 0394650, (67)

9888314

Ïîìîùíèê ïðîäàâöà

(åñëè áåç îïûòà), ïðîäàâåö-êîíñóëü- òàíò, êàññèð, íà óë. Êóð÷àòîâà â ðàé- îíå àâòîâîêçàëà, 5/2 (ïî ñêîëüçÿùå- ìó ãðàôèêó), 9-20, 4500 ãðí, â ìàãàçèí òîâàðîâ ïî îäíîé öåíå. ¢ (97) 5813326, ìîá., ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó ¡http:// opstore.com.ua

ïî ïåðñîíàëó ¡http:// opstore.com.ua Ïîìîùíèê ïðîäàâöà (åñëè áåç

Ïîìîùíèê ïðîäàâöà

(åñëè áåç îïûòà), ïðîäàâåö-êîíñóëü- òàíò, êàññèð, íà óë.Òèòîâà è óë.Êóð- ÷àòîâà, 5/2 (ïî ñêîëüçÿùåìó ãðàôè- êó), 9.00-20.00, 4500ãðí, â ìàãàçèí òîâàðîâ ïî îäíîé öåíå. ¢ (97) 5813326, ìîá., ìåíåäæåð ïî ïåðñî- íàëó ¡http:// opstore.com.ua

Ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ òîðãîâîãî íàïðàâëåíèÿ. ¢ (95) 7105442

Ïðîäàâåö

â ìàãàçèí “OPStore” (Êóð÷àòîâà, Òè-

òîâà), 5/2, 9.00-20.00, îò 4500ãðí. ¢ (97) 5813326, ìîá., ìåíåäæåð ïî

ïåðñîíàëó

¡http:// opstore.com.ua

Ïðîäàâåö

 ñåòü ìàãàçèíîâ íàòóðàëüíûõ ïðî- äóêòîâ è äåëèêàòåñîâ â ñâÿçè ñ îò- êðûòèåì íîâîãî ìàãàçèíà â ã. Äíåïð íà ïðîñïåêòå À.Ïîëÿ (Êèðîâà), òðå- áóåòñÿ ïðîäàâåö. Òðåáîâàíèÿ: Ãðà- ìîòíàÿ ðå÷ü, àêêóðàòíàÿ âíåøíîñòü, îòëè÷íûå êîììóíèêàòèâíûå ñïîñîá- íîñòè, áûñòðàÿ ðåàêöèÿ â ðàáîòå ñ êëèåíòàìè, îáó÷àåìîñòü, ïóíêòóàëü- íîñòü è ÷åñòíîñòü. Ãðàôèê íåäåëÿ íà íåäåëþ ñ 9.00 äî 21.00 ¢ (66) 5777142, ìîá., (63) 6384069, ìîá., Òàòüÿíà è Àíòîí

Ðàáîòà. Îïëàòà ïî÷àñîâî, îò 35ãðí/÷àñ. ¢ (63) 1342089

Ðàáîòà. Îïëàòà ïî÷àñîâî, îò 35ãðí/÷àñ. ¢ (66) 1970685

Ñîòðóäíèêè äëÿ ïðîäàæè ãàçåòû. Ðàáîòà â óòðåííåå âðåìÿ, ñ 7.00 äî 10.00. Ç/ï îò 75ãðí è âûøå. Âûïëàòà åæåäíåâíàÿ. Ðàéîí ðàáîòû âñå âåòêè ìåòðî è ñêîðîñòíîãî òðàìâàÿ. Êèåâ. ¢ (67) 3241209, (63) 4093279

524 Ñïîðò. Òóðèçì

524

Ñïîðò. Òóðèçì

Ñåêðåòàðü

â ìèíè-ãîñòèíèöó äëÿ ïðèåìà çàðó-

áåæíûõ (è íå òîëüêî) ãîñòåé, õîñòåë

â öåíòðå Äíåïðà, çíàíèå áàçîâîãî

àíãëèéñêîãî ÿçûêà, ñóòêè ÷åðåç äâîå, ç/ï 4000ãðí. ¢ (67) 6360704, ìîá., Ñåðãåé

Ñåêðåòàðü

â ìèíè-ãîñòèíèöó äëÿ ïðèåìà çàðó-

áåæíûõ (è íå òîëüêî) ãîñòåé, õîñòåë

â öåíòðå Äíåïðà, çíàíèå áàçîâîãî

àíãëèéñêîãî ÿçûêà, ñóòêè ÷åðåç äâîå, ç/ï 4000ãðí. ¢ (67) 6360704, ìîá., Ñåðãåé

525 Ñôåðà îáñëóæèâàíèÿ. Òîðãîâëÿ

525

Ñôåðà

îáñëóæèâàíèÿ. Òîðãîâëÿ

îáñëóæèâàíèÿ. Òîðãîâëÿ

Àäìèíèñòðàòèâíî-êàäðîâûé ñî- òðóäíèê â òîðãîâóþ êîìïàíèþ - ïàðò- íåðû, êëèåíòû. Äîõîä äî 9000ãðí + % + ïðåìèè. Êèåâ. ¢ (63) 4264023, Âàé- áåð, (66) 4155783, (68) 4990659

Àäìèíèñòðàòîð

áàðìåí, ïîìîùíèê ïîâàðà â ñó- øè-áàð “Panko”. Ðàéîí ÒÖ “Íà- ãîðíûé”. Ãðàôèê ðàáîòû: ñìåíû 2/2, ñ 10.00 äî 23.00. Ðàçâîç äî- ìîé çà ñ÷åò êîìïàíèè - òîëüêî ïî ïðàâîìó áåðåãó. Îáåäû äëÿ ïåð- ñîíàëà. Ñòàáèëüíàÿ çàðïëàòà. ¢ (93) 0001403

Àäìèíèñòðàòîð â âåòåðèíàðíóþ êëèíèêó. Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû, ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå íå òðåáó- åòñÿ. Ïîðÿäî÷íàÿ, îáùèòåëüíàÿ, îò- âåòñòâåííàÿ. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáî- òû, 2 ÷åðåç 2, 09.00-21.00. Ðàéîí Âèíîãðàäàðü. Êèåâ. ¢ (67) 7102428

Ðàéîí Âèíîãðàäàðü. Êèåâ. ¢ (67) 7102428 Àäìèíèñòðàòîð -êàññèð, â
Ðàéîí Âèíîãðàäàðü. Êèåâ. ¢ (67) 7102428 Àäìèíèñòðàòîð -êàññèð, â

Àäìèíèñòðàòîð

-êàññèð, â èíòåðíåò-öåíòð, æåëà- òåëüíî âîçðàñò îò 20 äî 50 ëåò. Ãðàôèê ñóòêè/äâîå. Ç/ï îò 5000-6000ãðí. ¢ (63) 5813626

Àäì³í³ñòðàòîð-ïðèáèðàëüíèöÿ â

ì³í³-ãóðòîæèòîê, áåç ø/ç. Íàäàºìî æèòëî. Çíàííÿ ÏÊ. Ïðèáèðàííÿ, êîíò- ðîëü ³ îáë³ê. Ã/ð âàõòîâèé, ïîòèæíå- âèé. Ç/ï â³ä 6500 ãðí/ì³ñ, â³ä 1600 ãðí/òèæäåíü + ïðîæèâàííÿ + áîíóñè. Êè¿â. ¢ (66) 4067409, (63) 7940200 ¡http:// Yourhostel.kiev.ua

Áàðìåíè-îô³ö³àíòè, ïðàö³âíèêè, ð³çíîðîáî÷³ â êàôå ðåñòîðàííîãî êîì- ïëåêñó. Ç/ï 9000ãðí + “÷àéîâ³”. Âàõòà. Ðîáîòà â ïðèãîðîä³ Êèºâà. Áåçêîøòîâ- íå ïðîæèâàííÿ íà òåðèòî𳿠òà õàð÷ó- âàííÿ. ¢ (67) 6031132, (99) 7375149

 Äíåïðîïåòðîâñêèé ëèöåé èí- ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé òðåáóåòñÿ ïîâàð, îïûò ðàáîòû íà àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè, âíèìàòåëüíîñòü, ïîðÿ-

äî÷íîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, ïðèãîòîâ- ëåíèå è îôîðìëåíèå áëþä ñîãëàñíî äåéñòâóþùåãî ìåíþ. Êóõîííûé ðà- áîòíèê, äîáðîñîâåñòíàÿ, àêêóðàòíàÿ, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ãðàôèê: 5/2, ñ 6.00 äî 16.00. Ïîëíûé ñîöïàêåò. ¢ (67) 4834982, (67) 5699542, (50)

7778616

 ìàãàçèí òêàíè, òðåáóåòñÿ øâåÿ íà ðåìîíò îäåæäû. Ãðàôèê ñâîáîäíûé. ¢ (66) 3221244

 ïðà÷å÷íûé ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ ñîâðåìåííîìó ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ: ïðà÷êè, ãëàäèëüùèöû, ñëå- ñàðè-ìåõàíèêè, âîäèòåëè, ðàçíîðàáî- ÷èå, ãðóç÷èêè. Æèëüå Á/Ï (äëÿ ñåìåé- íûõ ïàð òîæå). Êîìïåíñèðóåì çàòðàòû íà ïèòàíèå, ãîðîäñêîé òðàíñïîðò! Îôîðìëÿåì. Óäîáíûå ãðàôèêè ñìåí. ÇÏ 9000-15000 ãðí. Êèåâñêàÿ îáë., Áî- ðèñïîëüñêèé ðàéîí, ñ.Ñ÷àñòëèâîå. ¢

(67) 4347430, ìîá., (93) 2964393, ìîá.

 òîðãîâóþ êîìïàíèþ ñðî÷íî òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè íà ðàçíûå ïî- çèöèè. Ðàáîòà èíòåðåñíàÿ. Äîõîä âû- øå ñðåäíåãî. ¢ (95) 0965232, (96) 6748521, (63) 2314744

 òîðãîâóþ ñåòü “Êàïèòîøà” òðåáó-

åòñÿ òîðãîâûé ïåðñîíàë: ïðîäàâöû, óïðàâëÿþùèå, àäìèíèñòðàòîðû. Ãðà-

ôèê ðàáîòû 5/2, îôèöèàëüíîå îôîðì-

ëåíèå, õîðîøèé êîëëåêòèâ. Ðàéîí ðà- áîòû: öåíòð, ëåâûé áåðåã. Ñòàâêà + áîíóñ. ¢ (67) 5237804

 òîðãîâóþ

ñåòü ïðîäóêòîâûõ ìàãàçèíîâ òðå- áóþòñÿ ïðîäàâöû, îïûò ðàáîòû. ¢ (98) 4811128, (66) 0353231

Ãîðíè÷íàÿ, æåëàòåëüíî 25-55 ëåò,

âàõòà 7/7, ïî äîãîâîðåííîñòè, äîñòàâ- êà èç ãîðîäà, ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå. Óáîðêà íîìåðîâ, ó÷åò è äâèæåíèå òåê- ñòèëÿ, êîìïëåêòàöèÿ. ¢ (67)

5436016

Ãîðíè÷íàÿ. Ç/ï 7000ãðí. ¢ (97) 1654549, Êñåíèÿ

Ãîðíè÷íàÿ

â Êèðèëëîâêó, 7000ãðí + ïèòàíèå + ïðîæèâàíèå. ¢ (67) 5638959, (99)

6692925

Ãîðíè÷íàÿ â ìèíè-ãîñòèíèöó. Ðà- áîòà ïîñóòî÷íàÿ, ñóòêè ÷åðåç äâîå.  îáÿçàííîñòè âõîäÿò: ñòèðêà, ãëàæêà, óáîðêà. Êèåâ. ¢ (98) 5764871

Ãîðíè÷íàÿ äëÿ óáîðêè êâàðòèð â öåíòðå ãîðîäà, ñäàþòñÿ ïîñóòî÷íî. Ç/ï îò 8000ãðí/ìåñ. Ðàáî÷èé äåíü 4-6÷., âûõîäíûå 1-2 â íåäåëþ. Ðàáîòà öåíòð Êèåâà. ¢ (50) 6221645 ¡http:// 911flat.com.ua

Ãîðíè÷íàÿ

è óáîðùèöà â ãîñòèíèöó. ¢ (67)

7112020

Ãîðíè÷íûå â ëó÷øèå îòåëè Êèåâà 4-5 çâåçä. Ïðèãëàøàåì â íàøó êîìàí-

äó ïîðÿäî÷íûõ, àêêóðàòíûõ, äîáðîæå- ëàòåëüíûõ è ñ æåëàíèåì ðàáîòàòü. Âû- ñîêàÿ çàðïëàòà. Ãèáêèé ãðàôèê, âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä. Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû, ìû îáó÷àåì. Ïðåäî- ñòàâëÿåì æèëüå + áåñïëàòíûå îáåäû.

¢ (50) 3559506

Ãðóç÷èê íà ïðåäïðèÿòèå ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè. Ôèçè÷åñêè çäîðî- âûé, áåç â/ï. Ãðàôèê 5/2. Ð-í ÒÖ “Êà- ðàâàí”. Ç/ï îò 7000ãðí. ¢ (97)

3910142

Êàñèðè, ç/ï 5200ãðí, ã³ïåðìàðêåò “Fozzy”. гâåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè çá³ëüøåíî. ¡Ìàëèíîâñüêîãî âóë., 2, ÒÐÖ “Âàâ³ëîí” ¢ (63) 8740774, (67) 5480859, (95) 7468518

Êàññèð. À.Ïîëÿ (Êèðîâà) ïðîñï. Ç/ï 7500ãðí. ¢ (63) 2348036, (99)

0266787

Êàññèð

íà ëèíèþ ðàçäà÷è, ÒÐÖ “êàðà- âàí”, êàôå “Áîðù”, íà ïîñòîÿí- íóþ ðàáîòó. ¢ (66) 9745742, Åêàòåðèíà

Êàññèðû â íîâûé ñóïåðìàðêåò. Ãðàôèê 4/2, ç/ï îò 7300ãðí. Áåñïëàò- íîå ïèòàíèå, îôèöèàëüíîå òðóäîóñò- ðîéñòâî, âîçìîæíà íåïîëíàÿ çàíÿ- òîñòü. ¢ (63) 4426298

Êîíñóëüòàíò â òîðãîâóþ ôèðìó. Îáó÷àåì. Îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí. Âîçìîæåí ãèáêèé ãðàôèê. Êèåâ. ¢ (68) 3984968, Âàéáåð, (63) 9960761, (66) 4155782

Ìàéñòåðíÿ ïî ðåìîíòó âçóòòÿ øó- êຠìàéñòðà ïî ðåìîíòó âçóòòÿ, ñà- ïîæíèêà. Êè¿â. ¢ (66) 2601914 ¡http:// redcat.zzz.com.ua

Ìàñòåð-ïàðèêìàõåð íà ïîñòîÿí- íîå ìåñòî ðàáîòû, ñàëîí íàõîäèòñÿ â Âèøíåâîì, óäîáíîå òðàíñïîðòíîå ìåñòîðàñïîëîæåíèå, ïðÿìîé òðàíñ- ïîðò îò ìåòðî ÂÄÍÕ, ì. Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü, ì. Âîêçàëüíàÿ è ì. Àêàäåì- ãîðîäîê, Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïëîùàäü, Òåðåìêè, ïð. Ïîáåäû. Áàçà ñâîèõ êëè- åíòîâ. ¢ (96) 3512123

Ìîéùèöà

óáîðùèöà, îôèöèàíòû, áàðìåíû,

ïîâàð, ïîìîùíèê ïîâàðà. Ðåñòî- ðàí, öåíòð. ¢ (66) 2203826, (98)

8357554

Íî÷íàÿ ãîðíè÷íàÿ â îòåëü 4-çâåçä.

Ãðàôèê 20.00-8.00, 3/3, ç/ï + àâàíñ.

¢ (98) 5654719

Îôèöèàíòû, êàôå - Ðàáî÷àÿ óë., ç/ï âûñîêàÿ, âîçìîæíî îáó÷åíèå. ¢ (97) 2896673

Ïàðèêìàõåð óíèâåðñàë â ñàëîí íà Ïîçíÿêàõ, Êèåâ. Îïûò ðàáîòû îò 1 ãî- äà. Ãðàôèê ñ 10.00 äî 19.30, 2/2. Çàðï- ëàòà 50 %, ìàòåðèàëû ñàëîíà. Ïî- ìîùü â îáó÷åíèè. Êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå æåíñêèõ, ìóæñêèõ è äå- òñêèõ ñòðèæåê. ¢ (67) 7283770, Íà- äåæäà

Ïåêàðè â ÷àñòíóþ ïåêàðíþ, ìóæ÷è- íû, æåíùèíû. Ãðàôèê: äíåâíûå ñìå- íû, ïÿòèäíåâêà, íî÷íûå ñìåíû, 3/3. Ìåñòî ðàáîòû: Êèåâ, Îáîëîíñêèé ð-í, Ç/ï 7000ãðí. ¢ (67) 4740562, Ëþäìè-

ëà, 9.00-18.00, ðàá. äíè

Ïåêàðü-êîíäèòåð

â ÷àñòíóþ ïåêàðíþ, íà ïîñòîÿí- íóþ ðàáîòó. Ãðàôèê 3/3, ñ 7.00 äî 19.00, ç/ï îò 6500ãðí. ¢ (67) 6314909, Íàòàëüÿ

Ïåðñîíàë â îôèñ äëÿ ïðèåìà âõîäÿ- ùèõ çâîíêîâ è ðàáîòû ñ äîêóìåíòàìè. Îáó÷åíèå. Äîñòîéíàÿ ñâîåâðåìåííàÿ

Äîñòîéíàÿ ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. Êèåâ. ¢ (63) 4899042, (66) 3277169 •
Äîñòîéíàÿ ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. Êèåâ. ¢ (63) 4899042, (66) 3277169 •

îïëàòà. Êèåâ. ¢ (63) 4899042, (66)

3277169

Ïîâàð, áàðìåí, ïðîäàâåö, â ïðî- äìàãàçèí, Ðàáî÷àÿ óë. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ. ¢

(98) 8213090, (68) 4034202

Ïîâàð, ãðàôèê ðàáîòû áóäíè 8.00-14.00. Âûõîäíîé ñóááîòà, âîñê- ðåñåíüå. Áåðåçèíêà. ¢ (67) 5659303

Ïîâàð-óíèâåðñàë â êàôå. ¢ (67)

6345939

Ïîâàð-óíèâåðñàë

â êàôå, îïëàòà âûñîêàÿ. ¢ (99)

6473270

Ïîâàð

îïûò ðàáîòû, ç/ï âûñîêàÿ. ¢ (50) 3201721

Ïîâàð-óíèâåðñàë

îôèöèàíòû, àäìèíèñòðàòîð - ãî- ðîäñêîìó êàôå. ¢ (67) 6361854, (93) 3504397

Ïîâàð õîëîäíîãî è ãîðÿ÷åãî ïðî- öåññà â ðåñòîðàí “Òóðèñò”, Êèåâ, ìåò- ðî “Ëåâîáåðåæíàÿ”. Ãðàôèê ðàáîòû 2/2. Îïëàòà ïî÷àñîâàÿ - îò 7000 ãðí. ¢ (98) 9567899, Êàòÿ, (99) 6272651, Èðèíà

Ïîäðàáîòêà

Êàññèðû, ïðîäàâöû (âûêëàäêà òîâàðà), ãðóç÷èêè â òîðã. öåíòðû è ãèïåðìàðêåòû. Ñâîáîäíûé ãðà- ôèê, äåíü èëè íî÷ü (íà âûáîð). ÇÏ - 270-300 ãðí./ñìåíà, åæå- äíåâíî. ¢ (96) 7413103, ìîá., (99) 5155418, ìîá., (63) 4018483, ìîá.

Ïîìîùíèê àäìèíèñòðàòîðà â îôèñ. Êèåâ. ¢ (63) 9941733, (67) 5360818

Ïîìîùíèê ïîâàðà

áàðìåí-îôèöèàíò â êàôå. Ñðî÷- íî. ¢ (99) 6473270

Ïîìîùíèê

ïîâàðà, êàôåëü, ÒÖ “Íîâàÿ ëè- íèÿ”, âîïðîñû ïî òåëåôîíó. ¢

(67) 6334309

Ïîðòíàÿ

Çàðïëàòà 10000ãðí + %. Öåíòð. ¢ (98) 4971381

Ïîðòíàÿ, ïîäðàáîòêà, îïûò; øâåÿ-íàäîìíèöà. ¢ (56) 7858717, 10.00-17.00, (98) 6356061

Ïðà÷êà-ïÿòíîâûâîä÷èê, â ñåòü õèì÷èñòîê, áåç îïûòà ðàáîòû, ãðàôèê 2/2, öåíòð ãîðîäà. ¢ (67) 5653845

Ïðåäïðèÿòèþ îáùåñòâåííîãî ïè-

òàíèÿ çà Êèåâîì â ñòîðîíó ã. Áîðèñ- ïîëü, ñðî÷íî íà ðàáîòó òðåáóþòñÿ: ïî- âàðà è ïîìîùíèêè âñåõ ïðîöåññîâ, âîäèòåëü ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì, “ïè- ðîæîê”. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñò- âî, ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, ðàçâîçêà. Ç/ï îò 8000ãðí äî 12000ãðí. Ðàáîòà 8 ÷àñîâ â äåíü, 5 äíåé â íåäåëþ, ìîæíî ïîíåäåëüíî èëè âàõòà. ¢ (66)

9025543

Ïðèãëàøàåì

íà ðàáîòó ïðîäàâöîâ. Çàðïëàòà âûñîêàÿ. ¢ (68) 9246891, (96)

8202296

Ïðîäàâåö íà “Àâòîðûíîê”. Êèåâ. ¢ (67) 2356705

Ïðîäàâåö, ãðóç÷èê.  ïðîäîâîëüñò- âåííûé ìàãàçèí â Êèåâå. Èíîãîðîä- íèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. ¢ (99) 0162236, (66) 7997001

Ïðîäàâåö, æ/ì Êîììóíàð. ¢ (66) 2624074, Åëåíà, (97) 5903515

Ïðîäàâåö

â êàôå íà Êîììóíàðå. ¢ (67) 2982811, (68) 4035032

Ïðîäàâåö

â êîíäèòåðñêèé îòäåë, óë.Âîðî-

øèëîâà. ¢ (67) 5995484, Äèìà

Ïðîäàâåö -êîíñóëüòàíò, ç/ï 1000-1500ãðí/íåä. Âîçìîæåí åæåä-

íåâíûé àâàíñ. ¢ (95) 5075176, (63)

6513252

Ïðîäàâåö

â êðóãëîñóòî÷íûé ïðîäóêòîâûé

îõðàíÿåìûé ìàãàçèí. Ïîçèòèâ- íûé, àêòèâíûé, ýíåðãè÷íûé, ïðè-

âåòëèâûé. Çàðïëàòà â äåíü - 350ãðí, â íî÷ü - 450ãðí. ¢ (97)

1151313

Ïðîäàâåö â ìàãàçèí, æåëàòåëüíî ñî çíàíèåì àëêîãîëüíîé ãðóïïû òîâàðîâ, Êèåâ, Ãîëîñååâñêèé ð-í, óë. Ñòîëè÷- íîå øîññå 104-À, íà òåððèòîðèè Öåíò- ðàëüíîãî àâòîðûíêà. Ðàáî÷èé äåíü ñ 8.00 äî 18.00, â âîñêðåñåíüå ñ 8.00 äî 16.00, ïîñìåííî. Ãðàôèê 2 íåäåëè ÷å- ðåç 2 íåäåëè. Ç/ï îò 420ãðí â äåíü. ¢ (67) 3418765

Ïðîäàâåöü â ìàãàçèí “Ïðîäóêòè”, Êè¿â, Äðàãîìàíîâà óë., 1-à. Ãðàô³ê ðî- áîòè òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Ç/ï â³ä 1400ãðí/òèæäåíü. ¢ (67) 8105627, Ñâ³òëàíà Ìèêîëà¿âíà

Ïðîäàâåö â ìàãàçèí ðèòóàëüíûõ òîâàðîâ. Æåëàòåëüíî êîììóíèêàáåëü- íàÿ æåíùèíà ëþáîãî âîçðàñòà. ¢ (67) 5659303

Ïðîäàâåö, îïûò ðàáîòû, ïðîäóêòû ïèòàíèÿ - êîëáàñà, ñûð, õîðîøèå óñ- ëîâèÿ. ¢ (97) 3925873, (67) 5638960

Ïðîäàâåö íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó, Ñàìàðñêèé ð-í. ¢ (95) 5847575

Ïðîäàâåö ïî ïðîäàæå ïîñòåëüíîãî áåëüÿ íà ðûíêå. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà åæåäíåâíî + % îò ïðîäàæ. Êèåâ. ¢ (93) 8179131, (63) 4894211

Ïðîäàâåö

â ïðîäóêòîâóþ ñåòü “Ïåòðèêîâ-

êà”. Ñ/î, î/ð æåëàòåëåí, âîçìîæ- íî îáó÷åíèå, îòâåòñòâåííîñòü, äîáðîæåëàòåëüíîñòü. Ïðåäëàãà- åì ðàáîòó âîçëå äîìà. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 08.00 äî 20.00, 7/7; ç/ï îò 6500ãðí/ìåñ. ¢ (97) 7601164, (99) 4371277, Ëèëèÿ

Ïðîäàâåö â ïðîäóêòîâûé êèîñê, Ôèëîñîôñêàÿ óë., ç/ï 200ãðí + %. ¢ (95) 3011690, (98) 7278062

Ïðîäàâåö

â ðîçíè÷íóþ ñåòü, ç/ï îò 4000 äî 9000ãðí. ¢ (97) 8309963

Ïðîäàâåö

â ðûáíûé ìàãàçèí. ¢ (66) 9168970, (96) 3068070

Ïðîäàâåö

ñðî÷íî, ìåñòà ðàáîòû åñòü íà ïðàâîì è ëåâîì áåðåãó. ¢ (68) 9246891, (68) 2184350

ñðî÷íî, ìåñòà ðàáîòû åñòü íà ïðàâîì è ëåâîì áåðåãó. ¢ (68) 9246891, (68) 2184350
ñðî÷íî, ìåñòà ðàáîòû åñòü íà ïðàâîì è ëåâîì áåðåãó. ¢ (68) 9246891, (68) 2184350

4 ÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀ Ïðåäëàãàþ ðàáîòó 525

Ñôåðà îáñëóæèâàíèÿ. Òîðãîâëÿ

«Aviso»Äíåïð ¹29 31.07.2018

Ïðîäàâåö íà òàáà÷íûé ñêëàä. Ñðî÷íî. ¢ (97) 5749119, ìîá., (66) 5749119, ìîá.

Ïðîäàâåö

øàóðìû, â íî÷ü, áåç î/ð. ¢ (97)

2197959

Ïðîäàâöû-êîíñóëüòàíòû, äåìîí- ñòðàöèîííûé öåíòð “Íóãà- Áåñò”. ¢ (96) 3262229, (56) 3777868,

9.00-18.00

Ïðîäàâöû íà ïðîäàæó ãàçåò íà ïî- ñòîÿííóþ ðàáîòó â ã. Êèåâ. Âîçðàñò 18-55 ëåò, íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Âîç- ìîæíîñòü ñîâìåùåíèÿ ñ îñíîâíîé ðà- áîòîé. ¢ (67) 2455756, Íàòàëüÿ

Ïðîäàâöû

â ñåòü ìàãàçèíîâ “Âñå ïî ïÿòü”, íåäåëÿ ÷åðåç íåäåëþ. ¢ (98) 5757310, (50) 8197444

Ðåàëèçàòîð íà Êàëèíîâñêèé öâå- òî÷íûé ðûíîê. Îáó÷àåì. Ç/ï õîðîøàÿ. ¢ (67) 1810257

Ðåàëèçàòîð

â êàôåòåðèé, ç/ï 150/250ãðí

åæåäíåâíî, Ôðóíçåíñêèé ðûíîê, ðàéîí ÒÖ “Íàøà Ïðàâäà”. ¢ (67) 4295825, (50) 0367107

Ðåàëèçàòîð íà “Îçåðêó”, ç/ï

250ãðí/äåíü, áåç îïûòà. ¢ (50)

8517177

Ðåàëèçàòîðû, ðîçíè÷íàÿ òîðãîâ- ëÿ êîôå. ¢ (96) 6904845

Ñàïîæíèêè

çàãîòîâùèê ¢ (95) 6407077, (97)

2927247

Ñîòðóäíèêè

â ëîìáàðä, âîçìîæíî îáó÷åíèå. ¢ (93) 0073999, (96) 6005555

Ñîòðóäíèê

ñ îïûòîì ðàáîòû â òîðãîâëå è îáùå- ïèòå. ¢ (96) 1231961, (95) 3800559

Ñîòðóäíèê

â îôèñ ñ îïûòîì ðàáîòû â òîðã-

îâëå. Äîõîä äî 10òûñ.ãðí + ïðå- ìèè. ¢ (67) 2885827, (99)

2767315

Ñîòðóäíèê äëÿ ðàáîòû â Òðîãà- òåëüíîì çîîïàðêå, êîììóíèêàáåëü- íûé, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, íàëè÷èå ïðàâ êàò.Â. ¢ (50) 6040140

Ñîòðóäíèê íà ðåöåïøí, ñâîáîäíûé ãðàôèê. ¢ (95) 7105442

Òðåáóþòñÿ

ïðîäàâöû è ðàáîòíèêè êóõíè â ïðèäîðîæíîå êàôå, ð-í Ïîäãî- ðîäíîãî, âîçëå “Ýïèöåíòðà” è “Ìåòðî”. Ç/ï âûñîêàÿ. ¢ (67)

2577885

Ôëîðèñò â íî÷íóþ ñìåíó, Êàëè- íîâñêèé öâåòî÷íûé ðûíîê, ç/ï âûñî- êàÿ. ¢ (67) 1810257

Øâåè, äëÿ ðàáîòû ñ ìàññîâêîé. Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ òðóäà, âûñîêàÿ çàðïëàòà, ñóááîòà è âîñêðåñåíèå - âûõîäíûå. Îïûò ðàáîòû ñ ìàññîâêîé è ïðîô.îáðàçîâàíèå. Øâåéíûé öåõ íà

ïðàâîì áåðåãó. ¢ (95) 4130505, (98)

4880505

Øâåè â Õàðüêîâ, òðèêîòàæ - ïëàòüÿ, áëóçà, ñïîðò. Çàðïëàòà 15-20òûñ.ãðí/ìåñÿö. Ðàáîòà êðóãëî- ãîäè÷íî. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå - áåñïëàòíî. ¢ (67) 8041923, (50)

6142734

ØÂÅÈ

â øâåéíûé öåõ, íà ïîñòîÿííóþ

ðàáîòó, ïðàâûé áåðåã. ¢ (66)

0268982

Øâåÿ-çàêðîéùèöà. Ç/ï 12000-17000ãðí. Êèåâ, ìåáåëüíûé öåõ ïî ïåðåòÿæêå è èçãîòîâëåíèþ ìÿã- êîé ìåáåëè, ìåòðî “Ñâÿòîøèíî”. Ðà- áîòà ïîñòîÿííàÿ, ìíîãî çàêàçîâ. Æå- ëàòåëåí îïûò ðàáîòû. Àêêóðàòíîñòü. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Âûïëàòà ç/ï åæåíåäåëüíî. ¢ (67) 4036752, (95) 7960834, (63) 1499944 ¡http:// www.mebliterra.com.ua

Øâåÿ

ñ îáó÷åíèåì, ìóæñêàÿ îáóâü. ¢ (98) 5511776

Øâåÿ-ïîðòíàÿ

ñ îïûòîì ðàáîòû, æåíñêàÿ îäåæ-

äà, ðàéîí Ïåòðîâñêîãî ïðîñï. ¢

(67) 9505888

527 Òðàíñïîðò. Àâòîñåðâèñ

527

Òðàíñïîðò.

Àâòîñåðâèñ

Àâòîìîéùèê

óë.Âèíîêóðîâà. Ç/ï âûñîêàÿ, ñòàâêà + %. ¢ (67) 6395244, (67)

6318182

ñòàâêà + %. ¢ (67) 6395244, (67) 6318182 Àâòîìîéùèêè ã. Äíåïð, ð-í

Àâòîìîéùèêè

ã. Äíåïð, ð-í ïðîñïåêòà Êèðîâà. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Ç/ï îò 6000-15000ãðí. ¢ (66) 5610248, ìîá.

Àâòîìîéùèêè

ð-í óë.Äîíåöêîå øîññå - Ïåðåäî- âàÿ. Ç/ï âûñîêàÿ. ¢ (95)

2924278

Àâòîìîéùèê. Ç/ï âûñîêàÿ, ñòàâêà + %. Êèåâ. ¢ (95) 2924276

Àâòîìîéùèê

ñ îïûòîì ðàáîòû, íà àâòîêîìï- ëåêñ æ/ì Ïîáåäà-6. Çàðïëàòà âû- ñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì îïëà÷èâàåò-

ñÿ ïðîåçä. ¢ (95) 2924261,

311625, 362362

Àâòîìîéùèêè ñ îïûòîì ðàáîòû. Ãðàôèê ðàáîòû 2 ÷åðåç 2 äíÿ. Ç/ï îò 12000ãðí + “÷àåâûå”. Òåïëûå áîêñû, õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Èíîãîðîä- íèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Êè- åâ, Ñâÿòîøèíñêèé ð-í. ¢ (98)

2799914

Àâòîñëåñàðü, àâòîñâàðùèê íà

ÑÒÎ. ¢ (96) 7378656

Àâòîñëåñàðü, àâòîýëåêòðèê, ëå- âûé áåðåã. ¢ (63) 0712004, (96)

9769242

Àâòîñëåñàðü

ïî çàìåíå ìàñåë â Äíåïðîäçåð- æèíñê. Îáó÷åíèå, îôîðìëåíèå. Ç/ï âûñîêàÿ. ¢ (95) 2924263

Àâòîñëåñàðü

ïî çàìåíå ìàñåë. Îáó÷åíèå, îôîðìëåíèå. Ç/ï âûñîêàÿ. ¢ (95) 2924255

Àâòîñëåñàðü íà ÑÒÎ ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. Ïðàâûé áå- ðåã. ¢ (67) 5110022

Âî䳿. ³äðÿäæåííÿ â ªâðîïó. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ̳í³ìàëüíèé òåðì³í ïåðåáóâàííÿ â³ä 2 ì³ñ. Ç/ï â³ä 50000ãðí. Êè¿â. ¢ (98) 5820766, (99) 0298473

Âî䳿 êàò. Å, äàëåêîá³éíèêè. Ðîáîòà ïî òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Ç/ï â³ä 13000ãðí. Ñòðîãèé îáë³ê ïàëèâà. Êè¿â. ¢ (73) 4379994, 9.00-18.00

Âî䳿 êàò. Ñ. Ðîáîòà ïî Óêðà¿í³, ç/ï äîãîâ³ðíà, äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ"ÿçêî- âèé. Êè¿â. ¢ (98) 1517788, (98) 1517798, 9.00-17.00, Ñåðã³é

Âî䳿-äàëåêîá³éíèêè íà òÿãà÷ Renault. ³äðÿäæåííÿ ïî áëèæíüîìó çàðóá³ææþ. Ä/ð íà àâòîìîá³ëÿõ ³íî- çåìíîãî âèðîáíèöòâà â³ä 2 ð., çàêîð- äîííèé ïàñïîðò, ìåäè÷íà äîâ³äêà. Ç/ï

20000ãðí. ¡ì. Êè¿â, âóë. Áåðåçíåâà,

10 ¢ (44) 5374337, (67) 5475326, (67)

4435652

Âîä³é íà áåòîíîçì³øóâà÷. Ðîáîòà â ì.Êè¿â. Âàõòîâèé ìåòîä. Íàäàºìî æèòëî. Ñîö.ïàêåò. Ç/ï â³ä âèðîá³òêó. ¢ (68) 8319241

Âîä³é ç äîñâ³äîì ðîáîòè íà ñàìî- ñêèäàõ, 30ò, VOLVO FM, DAF ïîëóïðè- ÷åï, 40ò. Âàõòà 15 äí³â. Ðîáîòà â ì.Êè¿â, Êè¿âñüêà îáëàñòü. Ç/ï 6500-9000ãðí. ¢ (67) 4074882, (63)

2299090

Âîäèòåëè íà “Chevrolet Aveo”, îò- ëè÷íîå ñîñòîÿíèå, ãîä âûïóñêà 2007-2008ã., ðàáîòà â òàêñè è äðóãèå

âèäû äåÿòåëüíîñòè. Òðåáîâàíèÿ: êè- åâñêàÿ ïðîïèñêà, ñòàæ ðàáîòû íå ìå- íåå 3 ëåò. Ç/ï äîãîâîðíàÿ. ¢ (99) 3367779, Viber, WhatsApp, (95) 6051231, Viber, WhatsApp, (63)

4107340, Ýíâåð

Âîäèòåëè íà àâòî êîìïàíèè. Êðóï- íåéøèé ïàðòíåð UBER. Àâòî 2017 ãîäà â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè: “Ðåíî-Ëîãàí”, “Ðåíî-Ñàíäåðî”, ïîñìåííûé ãðàôèê, áåç çàëîãîâ è âñòóïèòåëüíûõ. Äîõîä äî 20000 â ìåñ. Êèåâ. ¢ (50) 4462600 ¡http:// uberukr.com

Âîäèòåëè àâòîòðàíñïîðòíîìó ïðåäïðèÿòèþ â ã. Êèåâ, ð-í Ñòàðàÿ Äàðíèöà íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó äëÿ ïåðåâîçêè ãðóçîâ ïî Óêðàèíå è Êèåâó, ñ êàòåãîðèÿìè “Â”, “Ñ” è “Å”. Îïëàòà ñäåëüíàÿ, äîñòîéíàÿ. ¢ (98) 2296666, Âëàäèìèð

äîñòîéíàÿ. ¢ (98) 2296666, Âëàäèìèð Âîäèòåëè êàò. Ä íà ìàðøðóòû

Âîäèòåëè êàò. Ä

íà ìàðøðóòû ã.Êèåâà. Æèëüå èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì. Ç/ï 800ãðí/äåíü. ¢ (67) 6000161, ìîá., (95) 6030105, ìîá., (50) 6909727, ìîá.

Âîäèòåëè êàòåãîðèè Å, íà àâòîìî- áèëü MAN, Mersedes ñ ñàìîñâàëüíûìè ïîëóïðèöåïàìè. Íà ïîñòîÿííóþ ðàáî- òó. Òîëüêî îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñò- âî, âàõòîâûé ìåòîä. Ðàáîòà â ã. Êèåâ. ¢ (97) 4739398, ìîá., Àëåêñàíäð Ñòå- ïàíîâè÷

Âîäèòåëè

êàòåãîðèè Ñ, ïî Äíåïðó è îáëà- ñòè, 3-5-òîííèê. ¢ (93) 1662223, (97) 2996897

Âîäèòåëè äëÿ ðàáîòû íà ìåæîáëà- ñòíûå ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè. Êèåâ. ¢ (97) 2203121

Âîäèòåëü

íà DAF, MAN, êàòåãîðèè Å, Ñ, ðà-

áîòà ñ ïîëóïðèöåïîì. ¢ (68)

0003337

Âîäèòåëü

íà àâòîâûøêó ÇÈË. ÀÃÏ-22, ç/ï îò 12000ãðí. ¢ (67) 5663399

Âîäèòåëü íà àâòîìîáèëü ÒÀÒÀ, ãðó- çîïåðåâîçêè ïî îáëàñòè è Óêðàèíå,

çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 8000ãðí. ¢ (66)

7742654

Âîäèòåëü íà àâòîïîãðóç÷èê “Áàë- êàíêàð”, ç/ï 12500ãðí. ¢ (67)

4888377

Âîäèòåëü íà àâòî ñ ìàíèïóëÿòîðîì, ðàçâîçêà ìåòàëëà, ñ î/ð, Êèåâ, óë. Áî- ðèñïîëüñêàÿ. ¢ (98) 7675117

Âîäèòåëü àâòîïîãðóç÷èêà, ïîñòî- ÿííàÿ, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñò- âî. Êîìïåíñàöèÿ ïðîåçäà. ¢ (67)

6238962

Âîäèòåëü

íà “Ãàçåëü”, ïðîæèâàíèå Ïîäãî- ðîäíîå. ¢ (67) 2507121

Âîäèòåëü

ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÄÀÔ, êàò.Å, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, ðàáîòà ïî Óê- ðàèíå, îôèöèàëüíîå òðóäîóñò- ðîéñòâî, ç/ï + êèëîìåòðàæ. ¢ (67) 5618430

Âîäèòåëü íà ãðóçîâóþ “Ãàçåëü” â Êèåâå. Çàðïëàòà îò 9000 ãðí. Ñòàæ ðà-

áîòû íå ìåíåå 5 ëåò. ¢ (50) 3113616

Âîäèòåëü

-äàëüíîáîéùèê. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ÷åñòíûé, ïîðÿäî÷íûé. Îïûò ðàáîòû íà ãðóçîâèêàõ ìàð- êè DAF, Scania, ïðèöåïû-òåíòû, “øòîðà”, “äâàäöàòêè”. Ïîëíàÿ çà- íÿòîñòü, ðàáîòà ïî Óêðàèíå. Äî- ñòîéíàÿ çàðïëàòà. ¢ (95) 2865199, ïí-ïò, 10.00-18.00, Ëþáîâü Èâàíîâíà

Âîäèòåëü

íà ÇÈË. ¢ (68) 9070007

Âîäèòåëü íà ÊàìÀÇ, ñàìîñâàë, ç/ï îò 5000ãðí. ¢ (98) 1960051

Âîäèòåëü, êàòåãîðèè Å, îïûò ðà- áîòû. ¢ (67) 7188854

Âîäèòåëü êàòåãîðèè Å, íà ñåäåëü- íûé òÿãà÷ ñ ïîëóïðèöåïîì. ¢ (67) 9429186, (99) 1547660

Âîäèòåëü êàòåãîðèè Ñ, Å äëÿ ðàáî- òû ïî Óêðàèíå íà àâòî “Ñêàíèÿ” è “DAF” íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû. Òðåáîâàíèå: íàëè÷èå îïûòà ðàáîòû. Äîõîä îò 12000ãðí. Ñîáåñåäîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíè- öó ñ 13.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êèåâ, óë. Íèêîëàÿ Ãðèí÷åíêî, 18. ¢ (50) 4628288, Àëëà

Âîäèòåëü, êàòåãîðèè Ñ, îïûò ðà- áîòû. ¢ (67) 7188854

Âîäèòåëü êàòåãîðèè Ñ, íà ïîñòî- ÿííóþ ðàáîòó. Çàðïëàòà îò 5500ãðí. ¢ (93) 1662223, Àëåêñàíäð, (97) 2996897, Êèðèëë

Âîäèòåëü

êàò.Ñ,Ä,Å.

¢

(95)

5189812

Âîäèòåëü ëè÷íûé íà ëåãêîâîé àâòî- ìîáèëü, ïðîôåññèîíàë. Êèåâëÿíèí, Ïðàâûé áåðåã, íåïüþùèé, íåêóðÿùèé. Ç/ï äîãîâîðíàÿ. ¢ (66) 9034058, ïí-ñá, 11.00-20.00

Âîäèòåëü ñ ëè÷íûì àâòî - “Ãàçåëü”, “Ñïðèíòåð”, ìèêðîàâòîáóñ, ïðîèç- âîäñòâî íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ, ãðàôèê ðàáîòû ïí.-ïò., 9.00- 18.00, çàðïëàòà äîãîâîðíàÿ + êîìïåíñàöèÿ àìîðòèçà- öèè. ¢ (98) 3745512, Ðîñòèñëàâ

Âîäèòåëü íà íàøè àâòîìîáèëè â ñëóæáû ïåðåâîçîê, 15000ãðí. Ðàáîòà- åì ïî äâóì ñàìûì âûãîäíûì ïðèëî- æåíèÿì, äëÿ ïîâûøåíèÿ âàøåãî äîõî- äà. Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè íà íàøè ëåãêîâûå àâòîìîáèëè äëÿ ðîáîòû â ìåæäóíàðîäíîé êîìïàíèè UBER, 50% îò êàññû + ïðåìèè, ïî ïðèëîæåíèþ Taxify, 50% îò êàññû áåç êîìèññèè. Êè- åâ. ¢ (93) 7855789, Îëåã

Âîäèòåëü íà íàøè àâòîìîáèëè â ñëóæáû ïåðåâîçîê. Ðàáîòàåì ïî äâóì âûãîäíûì ïðèëîæåíèÿì, äëÿ ïîâûøå- íèÿ âàøåãî äîõîäà. Òðåáóþòñÿ âîäè- òåëè íà íàøè ëåãêîâûå àâòîìîáèëè äëÿ ðîáîòû â ìåæäóíàðîäíîé êîìïà- íèè UBER, 50% îò êàññû + ïðåìèè. Ïî ïðèëîæåíèþ Taxify 50% îò êàññû áåç êîìèññèè. Êèåâ. ¢ (99) 7841101, (93) 7855789, Uber-Taxify

Âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð. Ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì ìåñ./ìåñ. Ðàáîòà íà íàøåì à/ì, îïëàòà ïðîåçäà, ïðîæè- âàíèÿ. Îïûò ðàáîòû îò 7 ëåò. Îïëàòà îò ýêâ. 1300ó.å. Êèåâ. ¢ (44) 3039220, (67) 2322787, Åëåíà

Âîäèòåëü â “Òàêñè Ãåïàðä” íà àâòî-

ìîáèëü êîìïàíèè, ðàáîòà ïîñìåííàÿ,

ïåðåñìåíêà â ðàéîíå ì.Íèâêè. Òðåáî- âàíèÿ: çíàíèå ã.Êèåâà, âîçðàñò îò 26 ëåò, ñòàæ îò 5 ëåò Îòñóòñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ïðîâîäèì ïðîâåðêó ïî áà- çàì ÌÂÄ. ¢ (44) 5033223, (67)

2233344

Âîäèòåëü

-ýêñïåäèòîð ñî ñâîèì àâòî, ã/ï îò 500êã äî 2ò, æåëàòåëüíî âîç- ðàñò äî 45 ëåò. Ïîëíàÿ è íåïîë- íàÿ çàíÿòîñòü. Îïëàòà: ñòàâêà + òîïëèâî. Äîñòàâêà âîäà, áàëëîíû 19ë. ¢ (50) 5684442, (67)

5717075

Âîäèòåëü-

ýêñïåäèòîð. Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ Âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð Ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì ìåñ./ìåñ. Ðà- áîòà íà íàøåì à/ì, îïëàòà ïðî- åçäà, ïðîæèâàíèÿ. ÎÐ îò 7 ëåò Îïëàòà îò 1300ó.å. ¢ (44) 3039220, (67) 2322787, ìîá., Åëåíà

Âîäèòåëü -

ýêñïåäèòîð (äàëüíîáîéùèê) òðå- áóåòñÿ äëÿ ðàáîòû â Êèåâå íà ôó- ðó - Ðåíî èëè Èâåêî (êàò. Å, ïîëó- ïðèöåï). Ñäåëüíàÿ îïëàòà - îò 20 000 ãðí. (ó÷èòûâàåòñÿ: âûðàáîò- êà, íîðìàòèâû, ýêîíîìèÿ, ìàò. îòâåòñòâåííîñòü, òåõ. ñîñòîÿ- íèå). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîé- ñòâî. ÀÒÏ ÓêðÏðîôÒðàíñ ¢ (97) 6406545, ìîá. ¡http:// ukrproftrans.com.ua

Êðàí³âíèê íà êðàí ÊÁ-403, ÊÁ-405, ìàøèí³ñò åêñêàâàòîðà JCB 3CX, êðàí³âíèê íà êðàí ÄÅÊ ïîòð³áí³ â áóä³âåëüíó êîìïàí³þ “Àãðîáóäìå- õàí³çàö³ÿ”. ²íîãîðîäí³ì æèòëî íà- äàºòüñÿ. Êè¿â. ¢ (67) 5020608

æèòëî íà- äàºòüñÿ. Êè¿â. ¢ (67) 5020608 Êðàíîâùèê íà êðàí ÐÄÊ, ñ îïûòîì

Êðàíîâùèê

íà êðàí ÐÄÊ, ñ îïûòîì ðàáîòû. ¢ (67) 5234218, (50) 5079031

Ìàãàçèíó ïðîôåññèîíàëüíîé êîñ- ìåòèêè íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáó- åòñÿ âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì íà ãàçå ïí-ïò 10.00-18.00. Ç/ï 13000ãðí âêëþ÷àÿ ìîá. ñâÿçü. Îïëàòà çà ãàç/áåíçèí åæå- äíåâíî. Îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, îôè- öèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. êîìïåí- ñàöèÿ ÃÑÌ. Êèåâ, ì. Ãîëîñååâñêàÿ. ¢ (50) 9529309, ßíà

Ìåõàíèê ïî âûïóñêó ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà íà ëèíèþ. ÎÎÎ"Êàøêàí ëîãèñòèê" íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðå- áóåòñÿ ìåõàíèê ïî âûïóñêó ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà íà ëèíèþ, àâòîìîáè- ëè ÃÀÇ-3309 äèçåëü. Ñðåäíåå ñïåöè- àëüíîå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû îò 2 ëåò. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ñîö.ïàêåò, øåñòèäíåâêà, ðàáîòà íà ïãò.Þáèëåéíûé, óë. Ìè÷óðèíà, 15. ¢ (67) 5450264

Ìåõàíèê

â ãàðàæ. ¢ (68) 9070007

Íà àâòîìîéêó ïðåìèóì-êëàññà, Åâ- ðîïà, òðåáóþòñÿ êâàëèôèöèðîâàííûå ñîòðóäíèêè ñ îïûòîì ðàáîòû íà àâòî- ìîéêàõ, Âîðîíöîâà ïðîñï. Äîáðîïî- ðÿäî÷íîñòü, îòâåòñòâåííîñòü è ïóíê- òóàëüíîñòü. Ðóêîâîäñòâî ãàðàíòèðóåò õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû, ñìåííûé ãðàôèê, äðóæíûé êîëëåêòèâ è õîðî- øèé çàðàáîòîê. ¢ (97) 3624845, Ñåð- ãåé

Íà ãðóçîâîå ÑÒÎ àâòîñëåñàðü. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ðàéîí Êà- ëèíîâîé óë. ¢ (67) 6350987

Íà øèíîìîíòàæ

øèíîìîíòàæíèêè, ñ îïûòîì ðà- áîòû íà ãðóçîâîì è ëåãêîâîì ìîíòàæå, ç/ï îò 8000ãðí + ïðå- ìèÿ â %, ñîöïàêåò, ìåäñòðàõîâ- êà, ãðàôèê “ñêîëüçÿùèé” - ñóòêè èëè äåíü/íî÷ü, âîçüìåì è áåç îïûòà ñ îáó÷åíèåì, îòëè÷íûé êîëëåêòèâ, êàðüåðíûé ðîñò. Òðå- áîâàíèå: ïîðÿäî÷íîñòü, òðåç- âîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, îáó÷àå- ìîñòü. ¢ (68) 2938889, (96) 0709411, (99) 4164086

Ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ ñ íàâû- êàìè âîæäåíèÿ. Òîëêîâûé. Äîõîä Ö âûøå ñðåäíåãî. ¢ (95) 0965232, (96) 6748521, (63) 2314744

Ðàáîòà â òàêñè Uber. Îïëàòà 50 íà 50, ãðàôèê ðàáîòû ïîñìåííûé äî 12 ÷àñîâ â ñóòêè ìîæíî èíäèâèäóàëüíî çàêðåïèòü ìàøèíó çà îäíèì âîäèòå- ëåì. Êèåâ. ¢ (73) 4636387, (95) 1628086, Àíàòîëèé

Ðèõòîâùèê àâòîìîáèëåé. Îïûò ðà- áîòû. ×åñòíîñòü è ïîðÿäî÷íîñòü. Îò- ñóòñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Àðìàòóð- íûå ðàáîòû ñáîðêà-ðàçáîðêà, ðèõòîâêà, âîññòàíîâëåíèå ãåîìåòðèè

êóçîâà íà ñòàïåëå, ñâàðêà, ðàáîòà ñî ñïîòòåðîì/ñâàðî÷íûì ïîëóàâòîìà- òîì. Âûñîêàÿ è ñòàáèëüíàÿ çàðàáîò- íàÿ ïëàòà, â ñðåäíåì 15-25000ãðí â ìåñÿö. Êèåâ. ¢ (97) 7454519, (95)

7454519

¡http:// www.autostate.com.ua

Ðèõòîâùèê

íà ÑÒÎ, Ëåíèíñêèé ð-í. ¢ (97) 6981922, (50) 6827723

Ñåòè àâòîìîåê

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ àâòîìîéùèêè è øèíîìîíòàæíè- êè, ãðàôèê ðàáîòû ïîäáåðåì ëþ- áîé. Ñðî÷íî. ¢ (97) 2775772

Ñëåñàðü

ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ àâòîìîáè- ëåé åâðîïåéñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Îïûò ðàáîòû îò 1 ãîäà ñëåñàðåì

â àâòîòðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòè-

ÿõ èëè ñòàíöèÿõ òåõîáñëóæèâà- íèÿ. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Äîñòîé- íàÿ çàðïëàòà. ¢ (95) 2865199, ïí-ïò, 10.00-18.00, Ëþáîâü Èâà- íîâíà

Ñëåñàðü íà ÑÒÎ. Îïûò ðàáîòû, ïðî- ïèñêà ã.Äíåïð. Ç/ï ïî äîãîâîðó. Ðàéîí Òîïîëÿ. ¢ (67) 6310772

Ñëþñàð-ðåìîíòíèê äëÿ îáñëóãîâó- âàííÿ âëàñíîãî âàíòàæíîãî àâòîòðàí- ñïîðòà íà ïîñò³éíó ðîáîòó. ²íîãî- ðîäí³ì æèòëî íàäàºìî. Ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Êè¿â. ¢ (67) 3270118, Þð³é

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

ðàáîòíèêè øèíîìîíòàæà, ð-í Ïîäãîðîäíîãî, âîçëå “Ýïèöåíò- ðà” è “Ìåòðî”. Íà âðåìÿ ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå.Ç/ï âû- ñîêàÿ. ¢ (67) 2577885

Øèíîìîíòàæíèê ñ îïûòîì ðàáîòû, Êèåâ, Ñîëîìåíñêèé ð-í, Øèíîìîíòàæ ðàñêðó÷åííûé 17 ëåò, õîðîøèå ïðî- öåíòû, îòëè÷íîå ìåñòî. ¢ (67) 4669415, (66) 7166912

Ýêñêàâàòîðùèê íà JCB. Çàðïëàòà îò 17000ãðí/ìåñ. ¢ (98) 1960051

528

Óïðàâëåíèå

ïåðñîíàëîì

Ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ, ãðàôèê 9.00-18.00, âñåìó îáó÷àþ. Êèåâ. ¢ (67) 5360818, (63) 9941733

Ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ â ïðîèç- âîäñòâåííûé îòäåë. Ðàáîòà ñ ïîñòàâ- ùèêàìè, ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ ïî çàêàçó, ïåðåäà÷à äîêóìåíòîâ çàêàç÷è- êàì, ïîñòàâùèêàì, ïðîåçä îïëà÷èâà- åòñÿ. Êèåâ. ¢ (66) 4452466, (67) 7190583, (99) 6015733, Metwood ¡http:// metwood.in.ua

Ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì. ¢ (95) 7105442

Ðàáîòà + ïîäðàáîòêà ñòóäåíòàì

è âûïóñêíèêàì. ¢ (66) 9002588, (67)

1120254

Ðåãèîíàëüíûå ïðåäñòàâèòåëè-ìå- íåäæåðû ïî íàáîðó ïåðñîíàëà. Òðåáî- âàíèÿ: êîììóíèêàáåëüíîñòü, íàñòîé÷è- âîñòü, óìåíèå ðàáîòàòü ñ ëþäüìè â êîìàíäå. ¢ (50) 9336358, ìîá.

529 Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà
529
Ôèíàíñû.
Ýêîíîìèêà

Áóõãàëòåð, îïûò ðàáîòû, çíàíèå êàññîâîé äèñöèïëèíû, ðàáîòà ñ ïåð- âè÷íûìè äîêóìåíòàìè. ¢ (63)

4931112

Áóõãàëòåð

ðàñ÷åò÷èê. ¢ (67) 7112020

Áóõãàëòåð

ñî çíàíèåì áóõãàëòåðñêèõ ïðî- ãðàì è îïûòîì ðàáîòû. ¢ (93) 3914174, (50) 3206595

Ãëàâíûé áóõãàëòåð. Îïûò ðàáîòû. ¢ 367941, 367942

Ìëàäøèé ñîòðóäíèê ñ ýêîíîìè÷å- ñêèì îáðàçîâàíèåì, ïåðâè÷íàÿ äîêó- ìåíòàöèÿ. ¢ (95) 7105442

Ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ ñ ýêîíî- ìè÷åñêèì îáðàçîâàíèå. Ñðî÷íî. Äî- õîä äî 12òûñ.ãðí â ìåñÿö. ¢ (95) 0965232, (96) 6748521, (63) 2314744

Ñîòðóäíèê ñ îïûòîì ðàáîòû áóõãàë- òåðà, ýêîíîìèñòà äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Ãðàôèê 9.00-18.00, ïîíåäåëüíèê-ïÿò- íèöà, îïëàòà äî 12000ãðí + áîíóñ. Êè- åâ. ¢ (63) 9941733, (67) 5360818

Ñîòðóäíèê

óìåþùèé ðàáîòàòü ñ öèôðàìè. Äîõîä äî 10òûñ.ãðí. ¢ (96) 6106513, (50) 6298066

Ñòàòèñòèê.

¢ (67) 7112020

Ýêîíîìèñò

ïî òðóäó. ¢ (67) 7112020

531 Ðóêîâîäèòåëè

531

Ðóêîâîäèòåëè

Àññèñòåíò

ðóêîâîäèòåëÿ â íîâûé îôèñ. Îïûò ðàáîòû ñ ëþäüìè, ÷óâñòâî þìîðà ïðèâåòñòâóåòñÿ. ¢ (96) 2148822, (68) 8129878

Âûñîêîîïëà÷èâàåìàÿ ðàáîòà äëÿ îòñòàâíèêîâ. ¢ (67) 5667235, (95) 1165197

Êåð³âíèê â íîâèé ô³ë³àë òîðãîâî¿ êîìïàí³¿, âèùà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè â³ä 2 ðîê³â. Âèñîêà îïëàòà + ïðå쳿. Êè¿â. ¢ (63) 4264023, Âàéáåð, (68) 4990659, (66) 4155783

Êîðïîðàöèè òðåáóåòñÿ äèðåêòîð îñíîâàòåëü. Êèåâ. ¢ (68) 7429427

Íà÷àëüíèê

ó÷àñòêà, ðàáîòà â ðàéîíå âîåííîãî ãîðîäêà (àýðîïîðò). ¢ (63) 3137287, (50) 0260663

Íóæíû âçðîñëûå ëþäè ñ îïûòîì ðóêîâîäèòåëÿ. Äîõîä äî 15òûñ.ãðí.

¢ (95) 0965232, (96) 6748521, (63)

2314744

Ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ. Àêòèâ- íûé. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî è ôè-

• Ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ. Àêòèâ- íûé. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî è ôè-

«Aviso»Äíåïð ¹29 31.07.2018

534

Ðàáî÷èå Ïðåäëàãàþ ðàáîòó ÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀ

5

íàíñîâîãî ðîñòà. ¢ (68) 4776803, (66) 6088086

Ïîìîùíèê Óïðàâëÿþùåãî Îáÿçàí- íîñòè: Ðàáîòà â îôèñå ñ çàÿâêàìè, ðå- øåíèå îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ, ïðè¸ì è ðàñïðåäåëåíèå çâîíêîâ. Óñ- ëîâèÿ: Ãðàôèê ðàáîòû 5/2, îáó÷åíèå çà ñ÷åò ðàáîòîäàòåëÿ, áûñòðûé êàðü- åðíûé ðîñò, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà, Òðåáîâàíèÿ: Îáùèòåëüíîñòü, îòâåò- ñòâåííîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü. ¢ (99) 2900172, ìîá., (97) 9486937, ìîá.

Ðóêîâîäÿùåå çâåíî: çàì.óïðàâ- ëÿþùåãî, ðóêîâîäèòåëü îòäåëà, ëè÷- íûé ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ + ïî- ìîùíèê â îôèñ. Îïëàòà äîñòîéíàÿ +

ïðåìèè + áîíóñû. Áåç âîçðàñòíûõ îã- ðàíè÷åíèé. ¢ (95) 3307454, (96)

9943464

îã- ðàíè÷åíèé. ¢ (95) 3307454, (96) 9943464 532 Èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå

532

Èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå

ðàáîòíèêè

Èíæåíåð

-äèñïåò÷åð. ¢ (67) 7112020

Êîìïàíèÿ

Ëîìáàðä Ñèíäèêàò èùåò ñîòðóä- íèêîâ íà äîëæíîñòü ýêñïåð- òà-îöåíùèêà òåõíèêè è þâåëèð- íûõ èçäåëèé, îáó÷åíèå íà ìåñòå, óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû, ñòàâêà + áîíóñû, ìîæíî áåç îïûòà ðà- áîòû. ¢ (99) 3676422, Îêñàíà, (66) 2173940, Èðà

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ ìàñòåð ïî ðåìîíòó õîëîäèëüíèêîâ, óë.Áàéêàëüñêàÿ. ¢ (98) 8579741

Îäåñà, ìàéñòåð ïî ðåìîíòó ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â. Ðîáîòîäàâåöü. Íå àãåíòñòâî. Âèïëàòà ç/ïëàòè áåç çà- òðèìêè. Ç/ïëàòà â³ä 8000ãðí +%. Ñåðâ³ñíèé öåíòð ïî ðåìîíòó ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, íîóòáóê³â. ¢ (96) 4986405, (94) 9560480,

10.00-20.00

Îïåðàòîð ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè â ã.Ëüâîâ è ã.Óæãîðîä (ìóæ/æåí áåç Î/Ð). Ç/ïë îò 8000 ãðí, æèëüå, ñîö.ïà- êåò. ¢ (95) 2915556, ìîá., (97) 4304077, ìîá., (73) 4017393, ìîá., Àííà

Ïðåäïðèÿòèþ

òðåáóåòñÿ òåõíîëîã ìåòàëëîñáîðî÷- íûõ ðàáîò. ¢ (63) 3593793

Ñáîðùèê ìåáåëüíîìó ïðîèçâîäñò- âó â Êèåâå. Îïëàòà îò âûðàáîòêè 8000-15000ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì áåñ- ïëàòíîå æèëüå. Ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä â îñíîâíîì â öåõó. Êîíñòðóêöèè íåñëîæíûå. Ïîçè- òèâíûé êîëëåêòèâ. Æåëàíèå ðàáîòàòü íà ðåçóëüòàò, à íå ïðîâîäèòü âðåìÿ íà ðàáîòå. Ìîæåì ðàññìîòðåòü ïåðñïåê- òèâíîãî ó÷åíèêà. ¢ (68) 0173905

Ýëåêòðèê.

¢ (67) 7112020

533 Îôèñ-ïåðñîíàë

533

Îôèñ-ïåðñîíàë

Àäìèíèñòðàòîð â îôèñ Îáÿçàííî- ñòè: êëèåíòîâ, êîíñóëüòèðîâàíèå, ïî- ìîùü â çàïîëíåíèè ëèñòîâ çàêàçîâ, ðåøåíèå îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ. Óñëîâèÿ ðàáîòà â îôèñå â öåíòðå ãî- ðîäà; ñâîáîäíûé ãðàôèê; âîçìîæ- íîñòü ñîâìåùåíèÿ; åæåäíåâíàÿ îïëà- òà; 400 ãðí è áîëåå êàðüåðíûé ðîñò, ñîöïàêåò. ¢ (99) 2900172, ìîá., (97) 9486937, ìîá.

Àäìèíèñòðàòîð â îôèñ, ñðî÷íî, ãðàôèê 9.00-16.00, ç/ï îò 5000ãðí. ¢ (99) 1192444, Ëþáîâü

Àäìèíèñòðàòîðû, îõðàííèêè â èí- òåðíåò-öåíòð, ãðàôèê ðàáîòû ñìåí- íûé ñóòêè/äâîå, òîëüêî îò 18 ëåò, îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ, âîçìîæíî îáó÷åíèå. ¢ (63) 3952556

Àäìèíèñòðàòîð

â õîñòåë, öåíòð, ñóòêè ÷åðåç äâîå, 4000ãðí, çíàíèå íà÷àëüíîãî àíãëèé- ñêîãî ÿçûêà. Îáÿçàííîñòè: ïîñåëå- íèå, ó÷åò, ïîääåðæàíèå ÷èñòîòû, êîíñóëüòèðîâàíèå ãîñòåé. ¢ (67) 6360704, ìîá., Ñåðãåé - ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó

Àññèñòåíò äëÿ ïðèåìà òåë. çâîí- êîâ, ãðàôèê â îôèñå ãèáêèé, îïëàòà äî 12 òûñ.ãðí, ðàññìîòðèì ðàçíûå âîç- ðàñòà. Êèåâ. ¢ (95) 3285470, Âëàäà

Äèñïåò÷åð òàêñè, îïåðàòîð call-öåíòðà. Òðåáîâàíèÿ: ïðèÿòíûé ãîëîñ, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, âíèìàòåëü- íîñòü, óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå. Ïðèâåòñòâóåòñÿ çíàíèå Êèåâà, çíàíèå ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà “Òàêñè Íà- âèãàòîð”.  îáÿçàííîñòè âõîäèò ïðè- åì çàêàçîâ, ïîèñê àâòîìîáèëÿ, ñîïðî- âîæäåíèÿ çàêàçà, ðàáîòà ñ âîäèòåëÿìè. Ç/ï 700 ãðí/ñóòêè. ¢ (50) 5905544, (93) 6235549, (97) 2426274, Òàêñè Äæåò ¡http:// jet-taxi.com.ua

Äèñïåò÷åð òàêñè ñ îïûòîì ðàáîòû, ñòàæåð íà óêàçàííóþ äîëæíîñòü. Òðå- áîâàíèÿ: ïðèÿòíûé ãîëîñ, ãðàìîòíàÿ

ðå÷ü, ïðèâåòñòâóåòñÿ çíàíèå Êèåâà, çíàíèå ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà “Òàêñè Íàâèãàòîð”. Ðàáîòà ñìåííàÿ, çàðïëàòà 700-800ãðí/ñìåíà. Îôèñ â áèçíåñ-öåíòðå ðÿäîì ñ Êóðåíåâñêèì ïàðêîì. ¢ (97) 2426274, (93) 6235549 ¡http:// jet-taxi.com.ua

Ìåíåäæåð

ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè, ïîëíûé ñîöïàêåò, ãðàôèê 4/2. ¢ (63)

4931112

Îäåñà, êîíñóëüòàíò-ïðèéìàëüíèê. Íå àãåíòñòâî. Ðîáîòîäàâåöü. Âèïëàòà ç/ïëàòè áåç çàòðèìêè. Ñòàâêà 5000ãðí + %. Ñåðâ³ñíèé öåíòð ïî ðåìîíòó ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, íîóòáóê³â ³ öèô- ðîâèõ ôîòîàïàðàò³â. ¢ (96) 4986405, (94) 9560480, 10.00-20.00

Îïåðàòîð 1Ñ. Îô. îôîðìëåíèå,

ñîöïàêåò. Îôèñ â ð-íå Áîðùàãîâêè. Êèåâ. Âûñîêàÿ ç/ï. ¢ (50) 4944816

Îïåðàòîðû

ïðèåì çâîíêîâ, ç/ï îò 5000ãðí. ¢ (93) 6549999

Îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ íà ïî- ñòîÿííóþ ðàáîòó â îôèñå, Îáîëîí-

ñêèé ð-í. Êèåâ. ¢ (63) 9941733, (67)

5360818

Ïîìîùíèê àäìèíèñòðàòîðà â îôèñ. Ïðèíèìàåì îòâåòñòâåííûõ, àêêóðàò- íûõ, ïóíêòóàëüíûõ ñî çíàíèåì ÏÊ. Ãèáêèé ãðàôèê. Äîñòîéíàÿ çàðïëàòà. ¢ (98) 4421748

Ïîìîùíèê äèñïåò÷åðà, ïðèåì,

ðàñïðåäåëåíèå çâîíêîâ, ïîñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû, 6500ãðí. ¢ (63)

9923898

Ïîìîùíèê â êàíöåëÿðèþ Îáåñïå- ÷èâàåò ñâîåâðåìåííóþ îáðàáîòêó ïî- ñòóïàþùåé è îòïðàâëÿåìîé êîððåñ- ïîíäåíöèè, åå äîñòàâêó ïî íàçíà÷åíèþ, ðàáîòà ïî ðåãèñòðàöèè, ó÷åòó, õðàíåíèþ è ïåðåäà÷å â ñîîòâå- òñòâóþùèå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëå- íèÿ äîêóìåíòîâ òåêóùåãî äåëîïðîèç- âîäñòâà. ¢ (99) 2900172, ìîá., (97) 9486937, ìîá.

Ïîìîùíèê

ðóêîâîäèòåëÿ. Àêòèâíûé. ¢ (96) 1231961, (95) 3800559

Ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ. Èñ-

ïîëíèòåëüíûé, îòâåòñòâåííûé. Äîõîä äî 7000ãðí. ¢ (66) 1169913, (67)

7235357

Ïîìîùíèê

ðóêîâîäèòåëÿ. Îáÿçàííîñòè: ðàáîòà ñ äîêóìåíòàìè, ïîìîùü ðóêîâîäèòå- ëþ, âåäåíèå ïåðåãîâîðîâ, çàêëþ÷å- íèå äîãîâîðîâ; ïëàíèðîâàíèå, êîíò- ðîëü, ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ Óñëîâèÿ:

Ãðàôèê ðàáîòû 5/2 ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. Áûñòðûé êàðüåðíûé ðîñò; ðàñòóùèé äîõîä; ñòàáèëüíîñòü. ¢ (99) 2900172, ìîá., (97) 9486937, ìîá.

Ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ, ÏÊ, êàðü- åðíûé ðîñò, äîõîä îò 6500ãðí. ¢ (73)

0285042

Ïðèãëàøàåòñÿ

æåëàòåëüíî àêòèâíàÿ ìîëîäåæü,

àìáèöèîçíàÿ è êîììóíèêàáåëü- íàÿ â íîâûé áèçíåñ. Ïåðñïåêòè- âà, âûñîêèé äîõîä. ¢ (50) 7269417, (97) 4689543, (93)

1496860

Ïðèåìùèê çâîíêîâ â îôèñå. Äîõîä äî 6500 ãðí. Êèåâ. ¢ (63) 4264023, Âàéáåð, (68) 4990659, (66) 4155783

Ðàáîòà äëÿ àäìèíèñòðàòîðîâ. Äî- õîä äî 10òûñ.ãðí â ìåñÿö. ¢ (95) 0965232, (96) 6748521, (63) 2314744

Ðàáîòà + ïîäðàáîòêà ñòóäåíòàì

è âûïóñêíèêàì. ¢ (66) 9002588, (67)

1120254

Ðàáîòà

æåëàòåëüíî äëÿ ïîðÿäî÷íîé æåí- ùèíû ñ ïåðâè÷íîé äîêóìåíòà- öèåé. Äîõîä äî 8000ãðí. ¢ (67) 2885827, (99) 2767315

Ðàáîòà

â íîâîì îôèñå. Ñòàáèëüíîñòü. Ãèáêèé ãðàôèê. Äîñòîéíûé äî- õîä. ¢ (96) 2148822, (68)

8129878

Ðàáîòà, ïîäðàáîòêà äëÿ ìîëîäå- æè. ¢ (68) 4776803, (66) 6088086

Ñåêðåòàðü äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Ñîòðóäíèêè â îôèñ. Ç/ï âûñîêàÿ. ¢ (67) 5615755

Ñîðòèðîâùèê

àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ Òðåáîâàíèÿ:

ïóíêòóàëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü. Îáÿçàííîñòè: ïðèåì, ó÷åò, ðàçìåùå- íèå ïîñòóïàþùèõ íà õðàíåíèå àðõè- âíûõ äîêóìåíòîâ, âåäåíèå, îôîðì- ëåíèå, ó÷åò è îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè äîêóìåíòîâ. Óñëîâèÿ:

óñòðîéñòâî ïî äîãîâîðó, âîçìîæ- íîñòü êàðüåðíîãî, ãðàôèê ðàáîòû ãèáêèé ¢ (99) 2900172, ìîá., (97) 9486937, ìîá.

ãèáêèé ¢ (99) 2900172, ìîá., (97) 9486937, ìîá. • Ñîòðóäíèê â äèñïåò÷åðñêóþ,

Ñîòðóäíèê â äèñïåò÷åðñêóþ, ïîíå- äåëüíàÿ îïëàòà. ¢ (95) 7105442

Ñîòðóäíèê

ñ îïûòîì àäìèíèñòðàòîðà, ýêî- íîìèñòà, îôèñ-ìåíåäæåðà, áóõ- ãàëòåðà. Äîõîä äî 8òûñ.ãðí. ¢

(96) 6106513, (50) 6298066

Ñîòðóäíèê

â îòäåëåíèå, ðàáîòà ñ êëèåíòà- ìè, ãðàôèê 4/2, ç/ï îò 8000ãðí, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.

¢ (63) 4931112

Ñîòðóäíèê ñ ôóíêöèÿìè àäìèíèñò- ðàòîðà. ¢ (97) 6511303

534 Ðàáî÷èå

534

Ðàáî÷èå

Àäìèíèñòðàòîð çäàíèé, æåëà- òåëüíî ìóæ÷èíà, èíæåíåð ïî îõðàíå òðóäà, ýëåêòðîìîíòåðû (5- äíåâêà), äâîðíèê, óáîðùèöà, ð-í ðå÷ïîðòà è ëåâûé áåðåã. ¢ (50) 3208537

Âàíòàæíèêè íà ãðèáíå âèðîáíèöò- âî. Ãðàô³ê ðîáîòè - 25/7. Ç/ï 7500- 8000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ðîáîòà â Êè¿âñüê³é îáëàñò³. ¢ (96) 7877394, Îëåêñàíäð

Âàíòàæíèêè, ç/ï 5700ãðí, ã³ïåð- ìàðêåò “Fozzy”. гâåíü çàðîá³òíî¿ ïëà- òè çá³ëüøåíî. ¡Ìàëèíîâñüêîãî âóë.,

2, ÒÐÖ “Âàâ³ëîí” ¢ (63) 8740774, (67) 5480859, (95) 7468518

 îáóâíîé öåõ

çàêðîéùèêè, çàãîòîâùèêè, ñàïîæíè- êè. Ïðàâûé áåðåã. ¢ (96) 6048194, (99) 1411892

 îáóâíîé öåõ

òðåáóþòñÿ çàãîòîâùèêè, çàêðîé- ùèêè, ñàïîæíèêè, ïðàâèëüùèêè, óïàêîâùèêè, ðàñöåíêè âûñîêèå,

ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà êðóãëûé ãîä.

¢ (50) 6659978, (97) 3641217

 ñàïîæíûé öåõ

çàãîòîâùèêè, ñàïîæíèêè, ðàáî-

÷èå íà âñïîìîãàòåëüíûå ðàáîòû. Ðàáîòà êðóãëûé ãîä. ¢ (50) 0364409, (67) 6103442, (67)

9766216

 ñàïîæíûé

öåõè òðåáóåòñÿ çàãîòîâùèöû, ñà- ïîæíèêè. Îñòàíîâêà ÒÐÖ “Íàøà Ïðàâäà”. ¢ (93) 9762277

 öåõ åâðîçàáîðîâ

çàëèâùèêè, ðàéîí êîìáàéíîâîãî çàâîäà. ¢ (67) 7616792, (99)

7592662

 öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó îáóâè òðåáóþòñÿ ñàïîæíèêè. ¢ (67)

1092324

Ãàçîðåç÷èê. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âû- ñîêàÿ. Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó. Êè- åâ. ¢ (97) 0033992

Ãàçîðåç÷èêè â ìåòàëëîïåðåðàáà- òûâàþùóþ êîìïàíèþ, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Çàðï- ëàòà 10000ãðí â ìåñÿö. Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó. ¢ (95) 7125113, (97) 0963253, (96) 3550505

Ãàçîýëåêòðîñâàðùèê

¢ (67) 7112020

Ãðóç÷èê. ¢ (66) 2624074, Åëåíà, (97) 5903515

Ãðóç÷èê. Äîñòîéíàÿ çàðïëàòà. ¢ (97) 2691277, (95) 5859083, Íèêîëàé

Ãðóç÷èê, Êèåâ, Ìèíñêèé ìàññèâ, Îáîëîíü, íà ñòðîèòåëüíûé ñêëàä. Ç/ï 8000-10000ãðí. ¢ (97) 2637653, (66)

0654763

Ãðóç÷èê â ìàãàçèí. Íî÷íûå ñìåíû, äâîéíàÿ îïëàòà, íîâàÿ ñïåöîäåæäà.

Ç/ï îò 7500ãðí. ¡Ñòàëüñêîãî óë., 22/10 ¢ (93) 3107344, (99) 9138177

Ãðóç÷èê

Ïîãðóçêà-ðàçãðóçêà ÷åñíîêà, 400/ñìåíà. Ðàçíîðàáî÷èé íà îá- ðåçêó ÷åñíîêà. Ðàáî÷èé äåíü ñ 8 äî 15, ÇÏ äî 500/äåíü. Ïð. Ñâî- áîäû. ¢ (67) 5503636

Ãðóç÷èê

äëÿ ïîñìåííîé ðàáîòû íà ñêëà-

äå. Ðàáîòà íå òÿæåëàÿ. ¢ (67)

7360392

Ãðóç÷èê, ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà, óò- ðî-âå÷åð, ïðàâûé áåðåã, ð-í “12 êâàðòàë”, ãðàôèê ñ 8.30 äî 17.30, âîç- ìîæåí ÷àñòè÷íî ñâîáîäíûé ãðàôèê, âûïëàòû ç/ï 3 ðàçà â ìåñÿö. ¢ (95) 5075176, (97) 7662737

Ãðóç÷èêè íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â ã.Êèåâ. Ñêëàä, ïîñìåííûé ãðàôèê ðàáî- òû. ÇÏ îò 10500 ãðí. Èíîãîðîäíèì ïðå- äîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. ¢ (67) 3201886, ìîá., (93) 0351727, ìîá., (66) 7583958, ìîá.

Ãðóç÷èê íà ïðåäïðèÿòèå ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè. Ôèçè÷åñêè çäîðî- âûé, áåç â/ï. Ãðàôèê 5/2. Ð-îí ÒÖ “Êà- ðàâàí”. ¢ (97) 3910142

Ãðóç÷èêè, â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí,

Ðàáî÷àÿ óë., ç/ï 200ãðí/äåíü. ¢ (97)

2896673

Ãðóç÷èê

íà ïðîèçâîäñòâî, ïîñìåííûé ãðàôèê, ñòàáèëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, 2 ðàçà â ìåñÿö, îò 7500ãðí, ðàáîòà êðóãëûé ãîä. ¢ (68) 4648775, Àëåêñàíäð

Ãðóç÷èê

ðàéîí ëåâûé áåðåã. ¢ (50) 3200979, (98) 1787450

Ãðóç÷èê. Ñðî÷íî. ¢ (97) 5749119, ìîá., (66) 5749119, ìîá.

Ãðóç÷èê

â öåõ ôàñîâêè. Ç/ï 5000-6000ãðí.

¢ (67) 5777240, Åëåíà

Äâîðíèê

(68)

3520750

Äâîðíèêè, ç/ï 3500-4500ãðí, óáîð- ùèöû, ç/ï 1650-4500ãðí. Ðàáîòà ñ ïîëíîé, íåïîëíîé çàíÿòîñòüþ, Êèåâ, ñò.ì. Ëåâîáåðåæíàÿ", ñò.ì. “Ïîëèòåõ- íè÷åñêèé èíñòèòóò”, ñò.ì. “Óíèâåðñè- òåò”, öåíòð, Áîðùàãîâêà è äðóãèå ðàé- îíû, óáîðùèêè íà ðàçîâûå ðàáîòû, îïëàòà 250ãðí/äåíü. ¢ (67) 5021652, Åâãåíèÿ, (44) 5033202

âûõîä

200ãðí/äåíü.

-

¢

(44) 5033202 âûõîä 200ãðí/äåíü. - ¢ • Äâîðíèêè â îòåëü. Ãðàôèê 2/2,
(44) 5033202 âûõîä 200ãðí/äåíü. - ¢ • Äâîðíèêè â îòåëü. Ãðàôèê 2/2,

Äâîðíèêè â îòåëü. Ãðàôèê 2/2, 7.00-18.00, ç/ï + ïèòàíèå. ¢ (98)

5654719

Äâîðíèêè

â

7112020

ïàðê

èì.Ãëîáû.

¢

(67)

Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà ïðåäëàãàåò ðàáîòó: äîðîãà, ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, ñïåöîäåæäà, ðàáî÷èå äîêóìåíòû çà ñ÷åò ôèðìû: ýëåêòðèêè, ñâàðùèêè, ìîíòàæíèêè, ðàçíîðàáî- ÷èå. ¢ (97) 6486175, (95) 3398530

Çàãîòîâùèêè âåðõà îáóâè, çà- êðîéùèêè, ñàïîæíèêè, îïûò ðàáîòû, ðàáîòà êðóãëûé ãîä, ëåâûé áåðåã. ¢ (97) 2258157, (98) 0974791

Çàãîòîâùèêè

âåðõà îáóâè, îôèöèàëüíîå òðóäîóñò- ðîéñòâî, îïëàòà âûñîêàÿ. ¢ (67)

5643673

Çàãîòîâùèêè

âåðõà îáóâè, ñàïîæíèêè, îïëàòà âû- ñîêàÿ, ðàáîòà êðóãëûé ãîä. ¢ (68) 7747231, (67) 4603889

Çàãîòîâùèêè

è çàêðîéùèêè, íà ïîñòîÿííóþ ðà- áîòó. ¢ (66) 3209508

Çàãîòîâùèêè, çàêðîéùèêè, ñà- ïîæíèêè, ñ îáó÷åíèåì. ¢ (96) 1376989, (50) 9571168

Çàãîòîâùèêè

è ñàïîæíèêè, íà ïîñòîÿííóþ ðà-

áîòó. ¢ (68) 8515173, (95)

2474550

Çàãîòîâùèêè, ñàïîæíèêè, íà ïî- ñòîÿííóþ ðàáîòó. Ëåâûé áåðåã. ¢ (96) 5888777, (50) 5717470

Çàãîòîâùèöà

ñàïîæíèê, çàêðîéùèê, íà ïîñòî- ÿííóþ ðàáîòó. ¢ (67) 1083494, (68) 4009496

Çàãîòîâùèöû, ñàïîæíèêè, íà ïî- ñòîÿííóþ ðàáîòó. ¢ (67) 6313708

Çàãîòîâùèöû

óïàêîâùèöû, ñàïîæíèêè. ¢ (93) 3808561, (50) 6591324, Åãîð

Çàêðîéùèêè

çàãîòîâùèêè âåðõà îáóâè, ñàïîæíè- êè, ñòîëîâèêè. Ðàáîòà êðóãëûé ãîä,

ïðàâûé áåðåã. ¢ (67) 5674706

Çàêðîéùèêè, çàãîòîâùèêè, ñà- ïîæíèêè. Ñðî÷íî. ¢ (67) 5636711, (99) 6178848

Çàêðîéùèêè

ñàïîæíèêè, çàãîòîâùèêè. ¢ (97)

1878983

Çàêðîéùèêè

ñàïîæíèêè, ñòîëîâèêè, ëåâûé áå- ðåã. Ðàáîòà êðóãëûé ãîä. ¢ (67) 5227577, (93) 0336177

Çàëèâùèêè

ìîíòàæíèêè, ñâàðùèêè, ãðóç÷èêè òðåáóþòñÿ íà ïðîèçâîäñòâî åâ- ðîçàáîðîâ â Äíåïðå. Ç/Ï îò 300 ãðí äî 600 ãðí â äåíü, âûïëàòà åæåäíåâíî, æèëüå ïðåäîñòàâëÿ- åì ¢ (50) 5922699, ìîá., (93) 0605218, ìîá., (66) 5071122, ìîá.

Çàìåðùèê îêîí è äâåðåé, ç/ï îò 2000ãðí/íåä. ¢ (67) 5393521

Çàìåðùèê îêîí è äâåðåé, ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû, ç/ï îò 2500ãðí/íåä. ¢ (67) 5615755

Çâàðþâàëüíèêè ç äîïóñêîì íà ãàç, ð³çíîðîáî÷³, òåðì³íîâî ïîòð³áí³ íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Âàõòîâèé ìåòîä ðî- áîòè. Êè¿â. ¢ (97) 3085636, (67) 1668822, (67) 1664433

Çóáîôðåçåðîâùèê

íà ïðîèçâîäñòâî. Ïîëíûé ñîöïàêåò, çàðïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè. Èíîãî-

ðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæè- òèå. ¢ (95) 7907444, (67) 9575483

Èùåì ðàáî÷èõ

¢ (95) 7907444, (67) 9575483 Èùåì ðàáî÷èõ Æåëàòåëüíî îò 18 äî 35 ëåò. ¢ (67) 5621040

Æåëàòåëüíî îò 18 äî 35 ëåò. ¢ (67) 5621040

Êëàäîâùèöà

íà ìåòàëëîáàçó, Ãðàôèê 5 äíåé ñ 8: 30 äî 17: 00 ¢ (98) 0134838, ìîá., (99) 3518934, ìîá.

Êîíñóëüòàíòû, ïî÷àñîâàÿ îïëàòà. ¢ (66) 1970685

Êðàí³âíèê ìîñòîâîãî êðàíó. Ìåòà- ëîáàçà íàéìຠíà ðîáîòó: êðàí³âíèê ìîñòîâîãî êðàíó. Ðîáîòà ïîñò³íà. 5-òè äåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü ç 9.00 äî 18.00. Çàðïëàòà äîãîâ³ðíà. Ðîçòàøó- âàííÿ: ì.Êè¿â, ð-í Áîðùàã³âêà, âóë.Ïøåíè÷íà. ¢ (67) 2401888

Ìàñòåð

ñìåíû êëèíèíãà, ïîëíàÿ çàíÿ- òîñòü, îôèöèàëüíîå îôîðìëå- íèå, ãðàôèê ðàáîòû 5/2, ç/ï 5500 ãðí. Óáîðùèöû, ÷àñòè÷íàÿ çàíÿ- òîñòü, ãðàôèê ðàáîòû 5/2, ñ 8/00-13/00, îïëàòà 3500 ãðí. Ñðî÷íî. Ðàáîòà ïî àäðåñó: óë. Ñèìôåðîïîëüñêàÿ 17à ¢ (98) 5238987, ìîá., (98) 2731259, ìîá.

Ðàáîòà ïî àäðåñó: óë. Ñèìôåðîïîëüñêàÿ 17à ¢ (98) 5238987, ìîá., (98) 2731259, ìîá.
Ðàáîòà ïî àäðåñó: óë. Ñèìôåðîïîëüñêàÿ 17à ¢ (98) 5238987, ìîá., (98) 2731259, ìîá.

6 ÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀ Ïðåäëàãàþ ðàáîòó 534

Ðàáî÷èå

«Aviso»Äíåïð ¹29 31.07.2018

534 Ðàáî÷èå «Aviso»Äíåïð ¹29 31.07.2018 Ìàñòåð-ïëèòî÷íèê òðåáóåòñÿ
534 Ðàáî÷èå «Aviso»Äíåïð ¹29 31.07.2018 Ìàñòåð-ïëèòî÷íèê òðåáóåòñÿ
534 Ðàáî÷èå «Aviso»Äíåïð ¹29 31.07.2018 Ìàñòåð-ïëèòî÷íèê òðåáóåòñÿ

Ìàñòåð-ïëèòî÷íèê

òðåáóåòñÿ ìàñòåð-ïëèòî÷íèê ïî

óêëàäêå òðîòóàðíîé ïëèòêè. Íóæ- íî âûëîæèòü äîðîæêè âîêðóã äî- ìà. Åñòü ïëàíèðîâêà. Îïëàòà 10000ãðí â ìåñÿö çà ðàáîòó èëè ðàññìîòðåòü Âàøè ïðåäëîæåíèÿ.

¢ (44) 3039220, (67) 2322787,

ìîá., Îëüãà, Åëåíà

Ìåáåëüíîé ôàáðèêå

“ÀÄÊ” ëèäåðó ðûíêà âûñîêîêà÷å- ñòâåííîé ìÿãêîé ìåáåëè â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ, íà ïî- ñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ îáèâ- ùèê/ñáîðùèê ìÿãêîé ìåáåëè. Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Îáÿçà- òåëüíûì ÿâëÿåòñÿ âëàäåíèå ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì. Íàó÷èì. Óñëîâèÿ äîñòîéíûå. Ðàáîòà ïî- ñòîÿííàÿ. Çàðïëàòà âûñîêàÿ, ñòà- áèëüíàÿ. ¢ (67) 5398993, ìîá., Èííà ¡http:// adk.ua

Ìîéùèöà

ïîâàð, ç/ï îò 8000ãðí. ¢ (67)

3908311

Íà Âèíîêóðîâà â àâòîñàëîí - óáîðùèöà, êî÷åãàð, ðàçíîðàáî÷èé. ¢ (67) 5634883

Íà çàâîä

â Äíåïð òðåáóþòñÿ ðàçíîðàáî-

÷èå, ìóæ÷èíû è æåíùèíû, ç/ïëà- òà âûñîêàÿ, âûïëàòà ñâîåâðåìåí- íî, äëÿ èíîãîðîäíèõ ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå ïðî- æèâàíèå. ¢ (67) 6351858, (67)

5658950

Íà çàâîä

“Íåôòåìàø”, ð-í ìàãàçèíà “Íî- âàÿ ëèíèÿ”: ôðåçåðîâùèê, òî- êàðü, ñâàðùèê. ¢ (67) 6301102, (67) 6301101

Íà ìåáåëüíóþ

ôàáðèêó: ñáîðùèêè, ðàñïèëîâùèêè, êîìïëåêòîâùèêè. Ðàáîòà â öåõó. Ç/ï 10000ãðí. ¢ (97) 8843918

Íà îáóâíîå

ïðîèçâîäñòâî çàãîòîâùèêè âåðõà îáóâè ñ îïûòîì ðàáîòû, ðàéîí “Ïðàâäû” ïðîñï., ç/ï õîðîøàÿ.

¢ (66) 3521086

ïðîñï., ç/ï õîðîøàÿ. ¢ (66) 3521086 Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â îáóâíîé

Íà ïîñòîÿííóþ

ðàáîòó â îáóâíîé öåõ òðåáóþòñÿ

ñàïîæíèêè, çàãîòîâùèêè, ð-ð ðà- áîòû ïð.Âîðîíöîâà. ¢ (67)

9130530

Íà ïðîèçâîäñòâî ïî îáðàáîòêå íà- òóðàëüíîãî è èñêóññòâåííîãî êàìíÿ â

Áîðòíè÷è òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Îïûò ðàáîòû ïðè- âåòñòâóåòñÿ. Âîçìîæíî îáó÷åíèå. Îï- ëàòà äîãîâîðíàÿ ïî ðåçóëüòàòàì ñîáå- ñåäîâàíèÿ. Êèåâ. ¢ (67) 4086908, Äìèòðèé

Íà ñêëàä ñòðîéìàòåðèàëîâ òðåáó- þòñÿ ãðóç÷èêè íà ôàñîâêó. Ðàáîòà ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ. Îïëàòà åæåíå- äåëüíî áåç çàäåðæåê. Âîçìîæíîñòü ðàáîòû âàõòîâûì ìåòîäîì. Æèëüå áåñïëàòíî. Êèåâ. ¢ (44) 4518945, (67) 3050796, (93) 9191804, Ëþäìèëà ¡http:// korbutov.com.ua

Íî÷íàÿ óáîðùèöà

ÒÐÖ “Êàðàâàí”, â êàôå “Áîðù”, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ¢ (66) 9745742, Åêàòåðèíà

Îïåðàòîð

ëèíèè, íà ïðîèçâîäñòâî, ñ îáó÷å- íèåì, óäîáíûé ïîñìåííûé ãðà- ôèê, çàðïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö, 9000-11000ãðí, áåç çàäåðæåê, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ¢ (68) 4648775, Àëåêñàíäð

Îïåðàòîðû ïðîèçâîäñòâåííîé ëè- íèè ñ îáó÷åíèåì è ïðåäîñòàâëåíèåì æèëüÿ íà àâòîìîáèëüíûé çàâîä â Çà- êàðïàòüå. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñò- âî. Ñòàáèëüíàÿ, ñâîåâðåìåííàÿ ÇÏ, 8000-12000ãðí. Ñïðàâêè: ¢ (66) 9353072, ìîá., (96) 5659435, ìîá., (93) 9435587, ìîá.

Îïåðàòîð, íà ïðîèçâîäñòâåííûå ëèíèè, ç/ï îò 8000ãðí. Îáó÷åíèå, ãðà- ôèê - 5- äíåâêà, äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ. ¢ (66) 7278811, (95) 2330478, ïí-ïò,

9.00-17.00

Îïåðàòîð

ïðîèçâîäñòâî ïëåíêè, ðàáîòà êðóãëûé ãîä, ïîñìåííûé ãðàôèê, ñòàáèëüíàÿ ç/ïë 2 ðàçà â ìåñÿö, îò 7500ãðí. ¢ (68) 4648775, Àëåêñàíäð

Îïåðàòîðû ñòàíêîâ

è ïîìîùíèêè îïåðàòîðîâ ñ îáó- ÷åíèåì - ïå÷àòíûé, êîëåðîâî÷- íûé, ëàìèíàöèè. Êîëîðèñò. Ðå- ç÷èê. Îïåðàòîð 1Ñ íà ïðîèçâîäñòâî. Ñëåñàðü-ðåìîíò-

íèê îáîðóäîâàíèÿ. Êàðùèê, ÇÏ 9000ãðí. Ôàáðèêà óïàêîâêè, æ/ì Çàïàäíûé. Ñðî÷íûé íàáîð ïåð- ñîíàëà â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà. ¢ (67) 5503636

Îðãàíèçàöèè íà ïîñòîÿííóþ ðàáî- òó òðåáóåòñÿ ãðóç÷èê áåç âðåäíûõ ïðè- âû÷åê. Ðàáîòà çàêëþ÷àåòñÿ â ïîãðóçêå

Ðàáîòà çàêëþ÷àåòñÿ â ïîãðóçêå è ðàçãðóçêå ìåòèçîâ, ñáîð
Ðàáîòà çàêëþ÷àåòñÿ â ïîãðóçêå è ðàçãðóçêå ìåòèçîâ, ñáîð

è ðàçãðóçêå ìåòèçîâ, ñáîð çàêàçîâ äëÿ ïîêóïàòåëåé. ¡ã. Äíåïð, óë. Íà- áåðåæíàÿ Çàâîäñêàÿ, 7, îô. 306 ¢ (96) 6663535

Îðãàíèçàöèè - ýë.ñâàðùèêè,

ìîíòàæíèêè, ìàñòåð, ïðîðàá. ¢ (50)

3403529

ϳäïðèºìñòâó ïîòð³áí³: ñîðòóâàëü- íèêè âòîðñèðîâèíè, âàíòàæíèêè, ç/ï â³ä 5200ãðí. Êè¿â. ¢ (67) 9776013, (67) 7846708, (44) 4688444

Ïîäñîáíèê, ãèïñîêàðòîíùèê, êðîâåëüùèê, êàôåëüùèê, ñâàðùèê. ¢ (93) 0250969

Ïîäñîáíèê

ç/ï 350ãðí/äåíü, òóïèê 136 ìàðøðó- òà, ïðàâûé áåðåã. ¢ (68) 3520750, (66) 3248454

Ïîäñîáíèê, óêëàäêà òðîòóàðíîé ïëèòêè. ¢ (93) 6621953

Ïîäñîáíûå ðàáî÷èå

â áðèãàäó ïàðêåò÷èêîâ, íà ïîñòî- ÿííóþ ðàáîòó. ¢ (93) 0385795

Ïîäñîáíûå-ðàçíîðàáî÷èå íà ñòðîéêó. Îïëàòà åæåäíåâíî âîâðåìÿ, 300ãðí â äåíü. ¢ (67) 9491257, Þðèé Âàñèëüåâè÷

Ïîìîùíèê ïî ðåìîíòó. ¢ (50) 6747271, (98) 8957775

Ïîòð³áí³ ð³çíîðîáî÷³ íà ñêëàä, çàðîá³òíà ïëàòà 30ãðí/ãîä. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Îïëàòà ñâîº÷àñíî. Ïîñò³éíà òà òèì÷àñîâà ðîáîòà. Ìîæ- ëèâà ùîäåííà âèïëàòà. ¢ (63) 6513252, (95) 5075176

Ïðåäïðèÿòèþ

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ êîìïëåêòîâùèêè, æåëàòåëüíî ìóæ- ÷èíû. ¢ (63) 3593793

Ïðåäïðèÿòèþ

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ ôàñîâùèöû îâîùåé. Ç/ï êàæäóþ íåäåëþ. Ìåñòîíàõîæäåíèå: Ãå- ðîåâ Ñòàëèíãðàäà óë., êîíå÷íûå íîìåðà, òóïèê ìàðøðóòêè 136. ¢ (97) 9207223, (99) 2142027

Ïðåäïðèÿòèþ ïî ïðîèçâîäñòâó ìåòàëëîïëàñòèêîâûõ òðóá íà ïîñòîÿí- íóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ îïåðàòîðû è ïîìîùíèêè îïåðàòîðîâ ýêñòðóäåðíî- ãî îáîðóäîâàíèÿ, ñêîëüçÿùèé ãðàôèê

ðàáîòû ñ ó÷åòîì íî÷íûõ ñìåí. ¢ (67)

6170707

Ïðåäïðèÿòèþ

òðåáóåòñÿ ñâàðùèê íà ïîëóàâòîìàò. Ç/ï 10000ãðí. ¢ (63) 3593793

Ïðèáèðàëüíèöÿ âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü. Ãðàô³ê 7/7. Äîïîìàãàºìî ç æèòëîì. Çàáåçïå÷óºìî õàð÷óâàííÿì òà ñïåöîäÿãîì. Êè¿âñüêà îáë. ì.Áîÿð- êà. Ðîçâîçêà â³ä ñò.ì. “Ñâÿòîøèí”, “Àêàäåìì³ñòå÷êî” òà ç ì.Âèøíåâîãî. ¢ (67) 4343698, (67) 4343683

Ïðèåìùèê âòîðñûðüÿ ìàêóëàòóðû.

Êèåâ. Çàðïëàòà îò 6000ãðí. ¢ (50)

3113616

Ïðîèçâîäñòâåííîìó ïðåäïðèÿ- òèþ, ð-í íåôòåáàçû, òðåáóþòñÿ: îïå- ðàòîð íà ëàçåðíóþ ëèíèþ, îïåðàòîð íà ëèíèþ ïëàçìû, ç/ï îò 10000ãðí. Îáó÷åíèå, êîíêóðåíòíûå óñëîâèÿ òðó- äà. ¢ (95) 2330478, (66) 7278811

Ïðîèçâîäñòâåííîìó

ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííîé îñ- íîâå òðåáóþòñÿ: îïåðàòîðû ñòàí- êîâ- íàëàä÷èêè, æåëàòåëüíî ìóæ- ÷èíû; íàìîò÷èöû, óïàêîâùèöû. Ìåñòî ðàáîòû óë.Âèíîêóðîâà, 1 (Äíåïðÿíêà). ¢ (96) 9166151

1 (Äíåïðÿíêà). ¢ (96) 9166151 • Ðàáîòíèêè äëÿ ñîðòèðîâêè
1 (Äíåïðÿíêà). ¢ (96) 9166151 • Ðàáîòíèêè äëÿ ñîðòèðîâêè

Ðàáîòíèêè äëÿ ñîðòèðîâêè ìóñîðà! Âàõòà 2 íåäåëè ðàáî÷èå 3 äíÿ âûõîä- íûõ! Çàðïëàòà îò 9000 ãðí/ìåñ.! Æèëüå áåñïëàòíîå! Ïîðÿäî÷íîñòü âûïëàò ãà- ðàíòèðóåì! ¢ (66) 7246364, ìîá., (97)

0051317, ìîá.

Ðàáî÷èå

ïðîèçâîäñòâî è ìîíòàæ åâðîçà- áîðîâ. ¢ (97) 2767177, (50)

8529604

Ðàáî÷èå, ïðîèçâîäñòâî òåïëîèçî- ëÿöèè. Ð-í çàâîäà “Äíåïðîïðåññ”. Ç/ï âûñîêàÿ, âûïëàòû ñâîåâðåìåííî. Ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. ¢ (67) 5604422

Ðàáî÷èå òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå ïî óñ- òàíîâêå îêîí. Êèåâ. ¢ (63) 8696293, Àíàòîëèé

Ðàáî÷èé, ïðîèçâîäñòâî òðîòóàð- íîé ïëèòêè, ç/ï 350-700ãðí/äåíü. ¢ (50) 4445565

Ðàáî÷èé, óêëàäêà òðîòóàðíîé ïëèòêè. ¢ (97) 2689087

Ðàáî÷èé

ïî óïàêîâêå ïðîäóêöèè, ðàáîòà â ðà- éîíå âîåííîãî ãîðîäêà (àýðîïîðò). ¢ (63) 3137287, (50) 0260663

Ðàçíîðàáî÷èå, âîçðàñò æåëàòåëü- íî 27-45 ëåò, ïðîæèâàíèå ëåâûé áå- ðåã. Ãðàôèê: ïí-ïò, 8.00-18.00. Ðàéîí Îáðàçöîâà óë. ¢ (67) 3751005

Ðàçíîðàáî÷èå äëÿ âûïîëíåíèÿ õî- çÿéñòâåííûõ ðàáîò. Ãðàôèê ðàáîòû ïí-ïò 9.00-17.00. Ñâîåâðåìåííóþ îï- ëàòó ãàðàíòèðóþ. ¢ (66) 4815680

Ðàçíîðàáî÷èå

íà ìÿñîêîìáèíàò â Æèòîìèðñêîé îáëàñòè, ñ. Èâíèöà. Ïèòàíèå è ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Îïëàòà îò âûðàáîòêà. ¢ (97) 1197648, ìîá., Îêñàíà

Ðàçíîðàáî÷èå

îïëàòà 300ãðí â äåíü. Ïðîñüáà ñ áîäóíà è àëêîãîëèêàì íå çâî- íèòü. ¢ (50) 8166930

Ðàçíîðàáî÷èå íà ïðîèçâîäñòâî åâ- ðîçàáîðîâ æèëüå ðàçíîðàáî÷èå â Áå- ëîãîðîäêó, Êèåâñêîé îáëàñòè íà ïðî- èçâîäñòâî åâðîçàáîðîâ. Æèëüå â ïåðâûé äåíü ðàáîòû, ñòàáèëüíûå âû- ïëàòû, äâà ðàçà â ìåñÿö, îïëàòà äî

15000ãðí. ¢ (63) 3296898, Äìèòðèé

Ðàçíîðàáî÷èå òðåáóþòñÿ íà ìÿñî- êîìáèíàò â Æèòîìèðñêîé îáëàñòè, ñ. Èâíèöà. Ïèòàíèå è ïðîæèâàíèå ïðå- äîñòàâëÿþòñÿ. Îïëàòà îò âûðàáîòêà. ¢ (97) 1197648, Îêñàíà

Ðàçíîðàáî÷èé, 1200ãðí. ¢ (63)

1554493

Ðàçíîðàáî÷èé

çåìëÿíûå ðàáîòû, ìîíòàæ àâòî- ìàòè÷åñêîãî ïîëèâà, ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó áàññåéíîâ. Æåëà- òåëüíî íàëè÷èå âîäèòåëüñêèõ ïðàâ. ¢ (95) 5476048, (97) 5343488, Ñåðãåé

Ðàçíîðàáî÷èé

Òðåáóåòñÿ ðàçíîðàáî÷èé äëÿ ðà- áîòû â ÷àñòíîì äîìå. Äîì íàõî- äèòñÿ â Îáóõîâñêîì ðàéîíå. Òðå- áîâàíèÿ: íàëè÷èå ïàñïîðòà, àêêóðàòíîñòü, íåïüþùèé. Íà âðå- ìÿ ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Îïëàòà - 250ãðí/ñóòêè. ¢ (44) 3039220, (67) 2322787, ìîá., Åëåíà, Îëüãà

(44) 3039220, (67) 2322787, ìîá., Åëåíà, Îëüãà • Ðàçíîðàáî÷èé äëÿ ðàáîòû â
(44) 3039220, (67) 2322787, ìîá., Åëåíà, Îëüãà • Ðàçíîðàáî÷èé äëÿ ðàáîòû â

Ðàçíîðàáî÷èé äëÿ ðàáîòû â ÷àñò- íîì äîìå. Äîì íàõîäèòñÿ â Îáóõîâ- ñêîì ðàéîíå Êèåâà. Òðåáîâàíèÿ: íà- ëè÷èå ïàñïîðòà, àêêóðàòíîñòü, íåïüþùèé. Íà âðåìÿ ðàáîòû ïðåäî- ñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Îïëàòà - 250ãðí/ñóòêè. ¢ (44) 3039220, (67) 2322787, Åëåíà, Îëüãà

Ðàçíîðàáî÷èé

Ìåáåëüíîé ôàáðèêå “ÀÄÊ” ëèäå- ðó ðûíêà âûñîêîêà÷åñòâåííîé ìÿãêîé ìåáåëè â ñâÿçè ñ óâåëè- ÷åíèåì îáúåìîâ, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ íà ïðîèçâîäñò- âî. Ïðèâåòñòâóåòñÿ îïûò âîæäå- íèÿ ïîãðóç÷èêà. Ìîæíî è áåç îïûòà ðàáîòû. Íàó÷èì. Ãðàôèê ðàáîòû 5-òè äíåâêà. Óñëîâèÿ äî- ñòîéíûå. Çàðïëàòà ñòàáèëüíàÿ. Ðàáîòà áåç êàíèêóë. ¢ (67) 5398993, ìîá., Èííà ¡http:// adk.ua

Ðàñêëàä÷èê ïðåññû, íî÷íàÿ ñìåíà, 2.00-6.00. ¢ 367941, 367942

Ðàñ÷åò÷èöà/ðàñ÷åò÷èê îêîí, ç/ï 4000-8000ãðí/ìåñ. ¢ (67) 5393521

гçíîðîáî÷³ äî ϳâäåííî¿ Êîðå¿. Äà- âàé ïî¿äåìî? Ãðîø³ ç ïåðøî¿ çàðïëàòè â³ääàñè! Ëèö. À N585042 îò 09.11.2011ã. ÌÑÏÓ ¢ (96) 6035770, ìîá.

Ðîáîòà â ÿã³äíîìó ãîñïîäàðñòâ³ “Artberry”. Ïîòð³áí³: áðèãàäèðè ïîëü- îâîãî êîíòðîëþ, ïðàö³âíèêè íà çá³ð, ñîðòóâàííÿ òà ïàêóâàííÿ ÿã³ä. Ç/ï â³ä 370 ãðí/äåíü. Çàáåçïå÷óºìî ïðîæè- âàííÿ. Êè¿â. ¢ (50) 5240655, (67)

1851353

Ñàïîæíèêè

çàãîòîâùèêè, çàêðîéùèêè. ¢ (50) 0239171

Ñàïîæíèêè

çàãîòîâùèêè, çàêðîéùèêè. Îïëà- òà âûñîêàÿ, ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ. ¢ (98) 1270778, (66) 4399433

Ñàïîæíèêè

çàãîòîâùèêè íà ïîñò. ðàá. Âûñî- êàÿ ç/ï. ¢ (50) 3204485, ìîá., (68) 5257677, ìîá.

Ñàïîæíèêè

çàãîòîâùèêè, ïðàâèëüùèêè, çàêðîé- ùèêè. ¢ (66) 1322896

Ñàïîæíèêè

óìåíèå ðàáîòàòü ñ áëîêàìè, çà- êðîéùèê, ðàáîòà ïîñòîÿííî. ¢

(68) 7307025

Ñáîðùèêè êîðïóñíîé ìåáåëè, ñòî- ëÿðû, îáèâùèê ìåáåëè, ðàçíîðàáî- ÷èå, ó÷åíèêè ïî ñáîðêå ìåáåëè è ñòî- ëÿðíûì ðàáîòàì. ¢ (95) 6956635

Ñâàðùèê-àðãîíùèê (TIG) ìåòàëëî- êîíñòðóêöèé. Ç/ï 15000ãðí. Ðàáîòà â ïðîèçâîäñòâåííîì öåõó, çèìîé îòàï- ëèâàåòñÿ, êàæäîìó ðàáî÷åìó ïðåäî- ñòàâëÿåòñÿ ñâîå îòäåëüíîå ðàáî÷åå ìåñòî, âûäàþò èíñòðóìåíò äëÿ ðàáî- òû, ìàñêó, ðóêàâèöû. Çàðïëàòà âûïëà- ÷èâàåòñÿ êàæäóþ ïÿòíèöó â êîíöå ðà- áî÷åãî äíÿ. Êèåâ. ¢ (98) 4472266, (63) 4472266, Íàòàëüÿ

Ñâàðùèêè, èçãîòîâëåíèå ìåòàë- ëîêîíñòðóêöèé, ëåâûé áåðåã. ¢ (66) 0788788, (98) 6788788

Ñëåñàðè

-ðåìîíòíèêè, ñâàðùèêè, ïðåä- ïðèÿòèþ. ¢ (97) 7691287

ñâàðùèêè, ïðåä- ïðèÿòèþ. ¢ (97) 7691287 • Ñëåñàðü-ìàõàíèê, ç/ï îò 9000ãðí.
ñâàðùèêè, ïðåä- ïðèÿòèþ. ¢ (97) 7691287 • Ñëåñàðü-ìàõàíèê, ç/ï îò 9000ãðí.

Ñëåñàðü-ìàõàíèê, ç/ï îò 9000ãðí. Îáó÷åíèå, ãðàôèê - 5-äíåâ- êà, äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ. ¢ (66) 7278811, (95) 2330478, ïí-ïò, 9.00-17.00

Ñëåñàðü

â

7112020

ïàðê

èì.Ãëîáû.

¢

(67)

Ñëåñàðü-ñâàðùèê íà ïðîèçâîä- ñòâî. ¢ (96) 5190607

Ñëåñàðü-ýëåêòðîìåõàíèê. Ïîë- íûé äåíü. Äîñòîéíàÿ ç/ï. ¢ (97) 2691277, (95) 5859083, Íèêîëàé

Ñîðòèðîâùèêè ðûáû, ïðîñòàÿ ðà- áîòà. Ãðàôèê 5/7, 8 ÷àñîâ ðàáî÷èé äåíü. Ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå, îôîðì- ëåíèå âñåõ äîêóìåíòîâ, ñòðàõîâêà. Ðàáîòà îôèöèàëüíàÿ. ¢ (66) 4892530 ¡e-mail: sadovnyk@meta.ua

Ñîðòèðîâùèêè â öåõ ïî ïðîèçâîä- ñòâó òàðíîé äîùå÷êè. Ðàáîòà çàêëþ-

÷àåòñÿ â ïåðåðàáîòêå äîùå÷êè è óê- ëàäêå íà ïîääîíû. Çàðïëàòà îò âûðàáîòêè, îò 300ãðí/ñìåíà. Êèåâ- ñêàÿ îáë. ¢ (99) 2866863, (96)

4034272

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

çàãîòîâùèêè, ñàïîæíèêè ïî ïî- øèâó îáóâè. Ç/Ï âûñîêàÿ. ¢ (68) 8515173, (95) 2474550

Ñòîëÿð-ñòàíî÷íèê

Ìåáåëüíîé ôàáðèêå “ÀÄÊ” ëèäå- ðó ðûíêà ìÿãêîé ìåáåëè, â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ ïðîèç- âîäñòâà, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ ñòîëÿð-ñòàíî÷íèê íà ×ÏÓ. Ãðàôèê ðàáîòû 5-òè äíåâêà. Íà÷àëî ðàáî÷åãî äíÿ 8.00. Óñëî- âèÿ äîñòîéíûå Çàðïëàòà âûñî- êàÿ, ñòàáèëüíàÿ. Ðàáîòà ïîñòîÿí- íàÿ, áåç êàíèêóë. æ/ì Ôðóíçåíñêèé. 5ìèí õîäüáû îò ÀÒÁ. ¢ (67) 5398993, ìîá., Èííà ¡http:// adk.ua

Òîêàðü, îïåðàòîð ñòàíêîâ ñ ÏÓ, êîí- òðîëåð ñòàíî÷íûõ è ñëåñàðíûõ ðàáîò, ôðåçåðîâùèê, òåðìèñò, ñëåñàðü ïî ìåõàíîñáîðî÷íûì ðàáîòàì, ÎÎÎ ÄÇÁÎ. ¢ (56) 7901166

Òîêàðü

íà ïðîèçâîäñòâî, ïîëíûé ñîöïàêåò, çàðïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè. Èíîãî- ðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæè- òèå. ¢ (95) 7907444, (67) 9575483

Òðàêòîðèñò-âîä³é íà ïîñò³éíó ðî- áîòó, 40êì â³ä Êèºâà. Ïðîæèâàííÿ. Ç/ï 7000ãðí. ¢ (98) 1111678, ìîá.

Òðåáóþòñÿ

íà çàâîä â ã.Äíåïð ãðóç÷èêè, ç/ïëàòà âûñîêàÿ, âûïëàòà ñâîåâ- ðåìåííî. Äëÿ èíîãîðîäíèõ ïðå- äîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå ïðîæè- âàíèå. ¢ (67) 6351858, (67)

5658950

Óáîðùèöà â îôèñ, Åâðîïåéñêèé áóëüâàð, ñòðîãî ñ 6.00 äî 9.00. ¢ (67) 5632441

Óáîðùèöà ïðîèçâîäñòâåííûõ ïî- ìåùåíèé, Òîïîëü, 6.30-14.00. ¢ (50)

3587018

Óáîðùèöà â ñàóíó, Êèðîâà ïðî- ñï., 50, ñòóêè/äâîå. ¢ (98) 8311101, (66) 4911101

Óáîðùèöà â öåíòð êðàñîòû íà Îáî- ëîíè. Íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. 6 ðàç â íåäåëþ, 5 ÷àñîâ ðàíî óòðîì èëè âå÷å- ðîì. Êèåâ. ¢ (67) 4648795, (93) 4072615, Åëåíà

Óáîðùèöû â ÒÐÖ “Ãîëëèâóä”, íî÷- íàÿ ñìåíà, äíåâíàÿ ñìåíà, ãðàôèê ðà- áîòû 2/2, äíåâíàÿ ñìåíà 8.00-20.00, íî÷íàÿ ñìåíà 20.00-8.00. Îïëàòà 3000ãðí â ìåñÿö. Êèåâ. ¢ (97) 2653624, (93) 1377462, Îêñàíà, (98) 5238987, Åëåíà

Ôàñîâùèêè

óïàêîâùèêè, êîíäèòåðñêàÿ, ç/ï îò 6500ãðí. ¢ (63) 4383385, (67) 5147587, (66) 2205824

óïàêîâùèêè, êîíäèòåðñêàÿ, ç/ï îò 6500ãðí. ¢ (63) 4383385, (67) 5147587, (66) 2205824

«Aviso»Äíåïð ¹29 31.07.2018

7

«Aviso»Äíåïð ¹29 31.07.2018 7
«Aviso»Äíåïð ¹29 31.07.2018 7

8 ÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀ Ïðåäëàãàþ ðàáîòó 534

Ðàáî÷èå

«Aviso»Äíåïð ¹29 31.07.2018

534 Ðàáî÷èå «Aviso»Äíåïð ¹29 31.07.2018 Ôàñîâùèê â öåõ ôàñîâêè ñûðà.

Ôàñîâùèê

â öåõ ôàñîâêè ñûðà. Îïëàòà ñäåëüíàÿ, â ñðåäíåì äî 10òûñ.ãðí â ìåñÿö. ¢ (67) 5777240, Åëåíà

Ôàñîâùèöà

ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Óáîðùèöà, íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ñêëàä íàõî- äèòñÿ íà ïð.Êàëèíèíà, ñòàíöèÿ ìåòðî “Ìåòðîñòðîåâöåâ”. ¢ (67) 5658807

Ôàñîâùèöû-óïàêîâùèöû êîñ- ìåòè÷åñêîé ïðîäóêöèè, ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó, ïîëíàÿ çàíÿ- òîñòü, 5-äíåâêà, 8.00-17.00, îïëàòà îò âûðàáîòêè. ¢ (67) 5669788

Ôèðìå òðåáóåòñÿ

ðàçíîðàáî÷èé íà ïîñòîÿííóþ ðà- áîòó, æåëàòåëüíî ìîëîäîé, àê- òèâíûé. Ñðî÷íî. Ç/ï îò 350ãðí/äåíü. ¢ (67) 9967970

Ôðåçåðîâùèê

íà ïðîèçâîäñòâî. Ïîëíûé ñîöïàêåò, çàðïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè. Èíîãî- ðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæè- òèå. ¢ (95) 7907444, (67) 9575483

Öåíòðàëüíîìó óíèâåðìàãó, ßâîðíèöêîãî ïðîñï., 52, íà ïîñòîÿí- íóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ äâîðíèê, óáîð- ùèöà. ¢ (95) 5266266, (56) 3743916

Øâåè â Îäåññó. Ç/ïëàòà îò 12000 ãðí. Âûïëàòà åæåíåäåëüíî. Æèëüå ïðå- äîñòàâëÿåòñÿ. Æåíñêèé àññîðòèìåíò. Óñëîâèÿ õîðîøèå. ¢ (67) 4849024, ìîá., (66) 1699051, ìîá.

Øâåÿ (çàêðîéùèê)

Ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà “ÀÄÊ” ïðî- èçâîäèòåëþ ìÿãêîé ìåáåëè, â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ, íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ Øâåÿ (çàêðîéùèê). Ãðàôèê ðàáî- òû äâà ÷åðåç äâà. Ñ 8.00 äî 20.00. Ìîæíî è áåç îïûòà ðàáîòû ñ íàëè÷èåì ïðîô. ñïåöîáðàçîâà- íèÿ. Óñëîâèÿ äîñòîéíûå. Çàðïëà- òà ñòàáèëüíàÿ. Ðàáîòà ïîñòîÿí- íàÿ. æ/ì Ôðóíçåíñêèé - 5ìèí. ¢ (67) 5398993, ìîá., Èííà ¡http:// adk.ua

â

7112020

ïàðê

Ýëåêòðèê

èì.Ãëîáû.

¢

(67)

535 Ðàáîòà ïî äîìó

535

Ðàáîòà ïî äîìó

"Àãåíòñòâî ïåðñîíàëà äëÿ äîìà" ïðåäëàãàåò ñâîè óñëóãè äëÿ ðàáîòîäà- òåëåé è ñîèñêàòåëåé. Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó: ãóâåðíàíòîê, íÿíü, äîìðàáîòíèö, ñèäåëîê, ïîâàðîâ, ñå- ìåéíûå ïàðû, ñàäîâíèêîâ, âîäèòå- ëåé. Ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Âûñî- êèå çàðïëàòû. ¢ (68) 3800846, (68) 3800845 ¡Êèåâ, óë. Ãîëîñååâñêàÿ, 7, êîðï. 1, îô. 270, êàá. 7 ¡http:// nikarai.com

Ãîñïîäàðêà äî 40 ðîê³â, ïî 2 òèæí³, á³ëÿ Êèºâà. Çàáåçïå÷óºìî õàð÷óâàí- íÿ, ïðîæèâàííÿ. Çàðïëàòà 6000ãðí. ¢ (98) 7928459

Äîìðàáîòíèöà ñ îïòîì ðàáîòû.

Ãðàôèê ðàáîòû - 3-5 äíåé â íåäåëþ. Çàðïëàòà âûñîêàÿ. Ñðî÷íî. ¢ (98)

4261303

Äîìðàáîòíèöà ñ ïðîæèâàíèåì â ÷àñòíûé äîì ïîä Êèåâîì. Áåç ñåìåé- íûõ ïðîáëåì è â/ï, 35-50 ëåò íà ïîñòî- ÿííóþ ðàáîòó. Äîáðîæåëàòåëüíàÿ, òðóäîëþáèâàÿ, ÷èñòîïëîòíàÿ, ïîðÿ- äî÷íàÿ, èñïîëíèòåëüíàÿ. Óáîðêà è ïðèãîòîâëåíèå ïèùè, ðàçíûå ïîðó÷å- íèÿ. Ç/ï 10000 ãðí/ìåñ. + ïðîæèâàíèå è ïèòàíèå. Íà äëèòåëüíûé ñðîê. Íå àãåíòñòâî. ¢ (50) 1437559

Íÿíÿ äëÿ ðåáåíêà äîøêîëüíîãî âîçðàñòà. Îïûò ðàáîòû â ñåìüå, ïåäà- ãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå æåëàòåëüíî. Ãðàôèê ðàáîòû: 5 äíåé â íåäåëþ. Çàð- ïëàòà âûñîêàÿ. ¢ (98) 4261303

Ñàäîâíèê. Íàâûêè óõîäà çà ýêçîòè- ÷åñêèìè ðàñòåíèÿìè, îïûò ðàáîòû, íàëè÷èå ðåêîìåíäàöèé. Êèåâ, Îáó- õîâñêèé ð-í, Ðîìàíêîâ. Ãðàôèê 1ðàç â 2 íåäåëè. Ç/ï - 600ãðí/âûõîä. ¢ (44) 3039220, (67) 2322787, Îëüãà, Åëåíà

Ñèäåëêà äëÿ ëåæà÷åé áîëüíîé. Öå- íà äîãîâîðíàÿ. Êèåâ. ¢ (67) 1570782, Ìèõàèë Íèêèòîâè÷

Ñèäåëêà äëÿ îäèíîêîé æåíùèíû, áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå. Õîðîøèå óñ- ëîâèÿ. Îäíîðàçîâîå ïèòàíèå. Ç/ï

3000ãðí. Êèåâ. ¢ (98) 3743319, (44)

4305997

Ñèäåëêà ïî óõîäó çà õîäÿ÷èì áîëü- íûì, ñ ïðîæèâàíèåì. Êèåâ. ¢ (93)

5140631

537

Äðóãèå

ñïåöèàëèñòû

Àäìèíèñòðàòèâíî-êàäðîâûé ïî- ìîùíèê â êîììåð÷åñêèé îòäåë. Áåñ- ïëàòíîå îáó÷åíèå. Äîñòîéíàÿ ñâîåâ- ðåìåííàÿ îïëàòà. Êèåâ. ¢ (63) 4899042, (66) 3277169

Àäìèíèñòðàòîðû â ñåòü õîñòåëîâ. Äëÿ ïðèåçæèõ. Ðàáîòà ñ ïðîæèâàíè- åì. Ç/ï îò 5000ãðí + áåñïëàòíîå ïðî- æèâàíèå. Âñå âîïðîñû ïî òåë. Êèåâ. ¢ (63) 7925805, Èðèíà, (96) 8848555, (95) 9468108 ¡http:// megadom.kiev.ua

Àäìèíïîìîùíèê. Ãèáêèé ãðà- ôèê. Âûñîêèé, ðàñòóùèé äîõîä. ¢ (98) 1349538, (99) 6049786 •Àäñêàÿ ðàáîòà, ç/ï îò 6000ãðí. ¢ (95) 5075176 •Àêòèâíûì ïåíñèîíåðàì, íå ôèçè-

÷åñêèé òðóä, ç/ï 1000-1500ãðí/íåä.

¢ (63) 6513252, (95) 5075176

Àêöèÿ! Ðàáîòà â Ïîëüøå, ×åõèè, Èçðàèëå. Àáñîëþòíî âñå îôîðìëåíèå è ïðîåçä çà íàø ñ÷åò. Áîëüøîé âûáîð âàêàíñèé. Ç/ï îò 20 000 ãðí. äî 60 000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå è ãà- ðàíòèðîâàííàÿ îïëàòà. Âèçîâîå ñî- ïðîâîæäåíèå è ïîäáîð ñàìîé âàêàí- ñèè. Áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå. http:

/ / w w w . m s p . g o v . u a / d o c u- ments/3725.html Ëèö. ÀÅ N460927 îò 25.11.2014ã. ÄÖÇ ¢ (66) 5859090, ìîá., (68) 5859090, ìîá., (63) 5859090, ìîá.

Áèçíåñ

äëÿ äîìîõîçÿåê. Èíòåðåñíî. Âû- ãîäíî. Ïåðñïåêòèâíî. ¢ (50) 7269417, (97) 4689543, (93)

1496860

Âîçüìó

ïîðÿäî÷íîãî ÷åëîâåêà â ñåìåé- íûé áèçíåñ. Äîõîä äî 3òûñ.ãðí â íåäåëþ + áîíóñû. ¢ (96) 6106513, (50) 6298066

Ãðóç÷èê íà ïðåäïðèÿòèå ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè. Ôèçè÷åñêè çäîðî- âûé, áåç â/ï. Ãðàôèê ðàáîòû 5/2. Ð-í ÒÖ “Êàðàâàí”. ¢ (97) 3910142

Äâîðíèê, ãîðíè÷íàÿ. Ãðàôèê 2/2. ¢ (98) 5654719

Äíåïðîïåòðîâñêèé ôèëèàë íà- áèðàåò ïåðñîíàë â îôèñ â ñâÿçè ñ ðàñ- øèðåíèåì íà ïîçèöèè ñðåäíåãî çâåíà + çàì.ðóêîâîäèòåëÿ è ðóêîâîäèòåëü îòäåëà. Åæåíåäåëüíûå âûïëàòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ãðàôèê ïîäáèðà- åì. ¢ (97) 7803977

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ. ¢ (95)

7105442

Êèïð, Ëèâàí, Òóðöèÿ: øîó-áàëåòû, òàíöîâùèêè, îôèöèàíòû, ðàáîòíèêè õîñòåñ â êëóáàõ, áàðàõ. Êîíòðàêò, ðà- áî÷àÿ âèçà. Ëèö. ÌÑÏÓ À N585291 îò 20.11.2012ã. ¢ (97) 2201876, (93) 6439307, Viber, WhatsApp ¡e-mail: kenjob@mail.ru ¡e-mail: kenjob@ukr.net

Êîíñóëüòàíòû, ñ ïî÷àñîâîé îïëà- òîé. ¢ (63) 1342089 •Êóðüåð, ñðî÷íî. ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Äíåïð, ïðàâûé áåðåã, ãðà- ôèê, ñ 9.00 äî 18.00, âûõîäíûå îïëà- ÷èâàþòñÿ äîïîëíèòåëüíî, îïûò ðàáî- òû ïðèâåòñòâóåòñÿ, ç/ï 3 ðàçà â ìåñÿö. ¢ (63) 6513252, (97) 7662737 •Íàáîð êîíñóëüòàíòîâ, æåëàòåëü- íî îò 18 äî 55 ëåò, îïëàòà ïî÷àñîâî.

¢ (63) 1342089

Íàáîð êîíñóëüòàíòîâ, æåëàòåëü- íî îò 18 äî 55 ëåò, îïëàòà ïî÷àñîâî.

¢ (66) 1970685

Îôèö. ðàáîòà â Åâðîïå äëÿ ñïåöèà- ëèñòîâ è ðàçíîðàáî÷èõ (Ïîëüøà, Ëàò- âèÿ, ×åõèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, äð.). Ïðîæèâà- íèå á/ï. Ç/ï 14000-52000ãðí. Îôîðìëåíèå âèç. Îáðàçîâàíèå çà ðó- áåæîì. Ëèö. ÀÅ N637118 îò 16.03.2015ã. ÄÑÇ ¡http:// www.befind.com.ua ¢ (97) 9391431, ìîá., (66) 2731011, ìîá., (93) 7901491, ìîá., (800) 212324 •Îôèöèàëüíàÿ ðàáîòà â Ñëîâàêèè ïî áèîìåòðè÷åñêîìó ïàñïîðòó. RAVEN GROUP (www.raven.sk). Êîìïàíèÿ RAVEN ïðåäëàãàåò ðàáîòó. Äëÿ íå ñóäè- ìûõ. Êîíòðàêò äî 2-õ ëåò. Âàêàíñèÿ ïðåäëàãàåòñÿ ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ àí- êåòû-ðåçþìå. Âñÿ èíôîðìàöèÿ è ïîä-

Âñÿ èíôîðìàöèÿ è ïîä- à÷è çàÿâêè - íà ñàéòå

à÷è çàÿâêè - íà ñàéòå îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ RAVEN â Óêðàèíå- êîì-

ïàíèÿ

(www.segawork.com.ua). Ëèö. ÀÅ N272363 îò 09.12.2013ã. ÄÖÇ ¢ (95) 8994530, ìîá., Viber, (68) 5157414, ìîá., (97) 4434474, ìîá. ¡Êèåâ, óë. Øîëóäåíêî

Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ (Ïîëü- ùà, ×åõ³ÿ). Áóä³âíèöòâî, çâàðþâàëüíè- êè, òîêàð³. ôðåçåðóâàëüíèêè, âî䳿, ãî- òåë³, ðåñòîðàíè, äîãëÿä, ôàáðèêè, çàâîäè. ³äêðèòòÿ â³ç (ðîáî÷à, øåíãåí, Âîºâîäñüêà). Ëèö. À N585242 îò 24.09.2012ã. ÌÑÏÓ ¢ (67) 6705141, ìîá., (50) 8316355, ìîá.

SegaWork

Ïîäðàáîòêà

Èíäèâèäóàëüíûé ãðàôèê. Äîáðî- æåëàòåëüíûé êîëëåêòèâ. Äîõîä äî 400ãðí â äåíü. ¢ (98) 3367759, (95) 8960153

Ïîäðàáîòêà â ñâîáîäíîå äëÿ âàñ âðåìÿ. Äîõîä äî 450ãðí/äåíü. ¢ (68) 8834140, (66) 5400815

Ïîìîùíèê-äåëîâîä

íà 3-4 ÷àñà â äåíü. Ñòàáèëüíàÿ, âûñîêàÿ îïëàòà. Îáó÷åíèå. Ìîæ- íî ïåíñèîíåðû. ¢ (95) 5968304, (98) 7440649, (93) 6278073

Ïîìîùíèê â ÷àñòíûé áèçíåñ, ñâî- áîäíûé ãðàôèê. Çíàíèå êîìïüþòåðà, ìîæíî ñòóäåíòàì. ¢ (96) 6458703

Ïðèåìùèê ëîìà è âòîðñûðüÿ. Ðà-

áîòà â Êèåâå è Êèåâñêîì ðàéîíå, Èð- ïåíü, Áðîâàðû, Áîðèñïîëü, Âûøíå- âîå. Ç/ï îò 7000ãðí + %. Ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 18.00, 5/2. Âñå äåòà- ëè, ïî òåëåôîíó. ¢ (95) 8364347

Ïðîñòàÿ ðàáîòà

â îôèñå. Îòëè÷íûé êîëëåêòèâ.

Ñóïåð äîõîä. ¢ (96) 2148822, (68) 8129878

Ðàáîòà äëÿ àêòèâíûõ ïåíñèîíåðîâ.

¢ (68) 4776803, (66) 6088086

Ðàáîòà â Ãåðìàíèè äëÿ âîäèòåëåé êàòåãîðèè “B”, ïî óõîäó çà ïðåñòàðåëû- ìè, ñòðîèòåëÿì- ñïåöèàëèñòàì. Îòêðû- òèå âèç è ïðåäîñòàâëåíèå ðàáîòû â Ïîëüøå, ×åõèè, Ýñòîíèè, Øâåöèè. Ëèö. À N547294 îò 10.09.2010ã. ÌÏÑÏÓ ¢ (67) 4550664, ìîá.(viber), (99) 6348031, ìîá., (63) 2154039, ìîá.

Ðàáîòà íà ëåòî, ç/ï 6000-7500ãðí.

¢ (97) 7662737, (63) 6513252

Ðàáîòà, ìîæíî ñîâìåùåíèå. Íóæ- íû ïîçèòèâíûå è äîáðîñîâåñòíûå ëþ- äè íà ñêëàä-îôèñ. Áåç âîçðàñòíûõ îã- ðàíè÷åíèé. Ðàáîòà â ïîìåùåíèè ñ êîíäèöèîíåðîì, ðàçíûå âàðèàíòû. Îïëàòà è îôîðìëåíèå äîãîâîðíûå, åæåíåäåëüíî. ¢ (95) 3307454, (96)

9943464

Ðàáîòà äëÿ ìîëîäûõ, àêòèâíûõ ïåíñèîíåðîâ. Ñòàáèëüíîñòü. Äðóæ- íûé êîëëåêòèâ. ¢ (97) 0013787 •Ðàáîòà + ïîäðàáîòêà. Äîõîä äî 3òûñ.ãðí â íåäåëþ. ¢ (95) 0965232, (96) 6748521, (63) 2314744

Ðàáîòà + ïîäðàáîòêà ñòóäåíòàì è âûïóñêíèêàì. ¢ (66) 9002588, (67)

1120254

Ðàáîòà

â îôèñå äëÿ ïîðÿäî÷íîãî ÷åëîâå-

êà æåëàòåëüíî î 60 ëåò ñ îðãàíè- çàòîðñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè. Äî-

õîä äî 8òûñ.ãðí + ïðåìèè. ¢ (67) 2885827, (99) 2767315

Ðàáîòà ïåðñïåêòèâíàÿ. Áåç âîçðà- ñòíûõ îãðàíè÷åíèé. Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Ñòà- áèëüíàÿ, âûñîêàÿ îïëàòà. ¢ (68) 4776803, (66) 6088086 •Ðàáîòà, ïîäðàáîòêà äëÿ ìîëî- äûõ, àêòèâíûõ ïåíñèîíåðîâ. ¢ (68) 2083675, (66) 3149808 •Ðàáîòà, ïîäðàáîòêà. Ñâîåâðå- ìåííàÿ îïëàòà, ñòàáèëüíîñòü, ãàðàí-

òèÿ. ¢ (96) 1897521

Ðàáîòà â Ïîëüøå, ×åõèè, Èçðàèëå,

âñå îôîðìëåíèå è ïðîåçä çà íàø ñ÷åò.

Áîëüøîé âûáîð âàêàíñèé. Ç/ï îò 20000ãðí äî 60000ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå è ãàðàíòèðîâàííàÿ îïëà- òà. Âèçîâîå ñîïðîâîæäåíèå è ïîäáîð ñàìîé âàêàíñèè. Áåñïëàòíîå ïðîæè- âàíèå. Ëèö. ÀÅ N460927 îò 25.11.2014ã. ÄÖÇ.

¡http:

//www.msp.gov.ua/documents/3725.ht

ml ¢ (66) 5859090, (68) 5859090, (63)

5859090

Ðàáîòà áåç ñïåöèàëüíûõ íàâûêîâ, ç/ï îò 1000ãðí/íåä. Âîçìîæåí åæå-

äíåâíûé àâàíñ. ¢ (63) 6513252, (97)

7662737

Ðàáîòà äëÿ òåõ, êîãî ñîêðàòèëè. Äîõîä + êàðüåðà. ¢ (67) 5667235, (95) 1165197 •Ðàáîòà, öåíòð, ìóæ÷èíà - ìàñòåð íà âñå ðóêè, æåëàòåëüíî äî 50 ëåò,

ñîöïàêåò, ç/ï âûñîêàÿ. ¢ (67) 9195492, (99) 0428868 •Ðàçäàò÷èê ôëàéåðîâ, ç/ï 100-300ãðí/äåíü. ¢ (95) 5075176, (63) 6513252

Ðàçíîðàáî÷èå, ìóæ÷èíû, æåíùè- íû, ðàáîòà îäíîðàçîâàÿ, îïëàòà íà ìåñòå 500ãðí. ¢ (63) 4161400

Ðàçíîñ ëèñòîâîê ïî ïî÷òîâûì ÿùèêàì. Ç/ï 800-1500ãðí/íåä. ¢

(63) 6513252, (97) 7662737, (95)

5075176

Ðàçíîñ, ðàçäà÷à îáúÿâëåíèé, ïî ãîðîäó, ç/ï åæåäíåâíî, îò 250ãðí/äåíü. ¢ (67) 5615755

Ðàñêëåéùèêè

îáúÿâëåíèé. ¢ (98) 5405660

Ðàñêëåéùèêè, ðàçíîñ÷èêè îáú- ÿâëåíèé, ëåâûé áåðåã, ç/ï åæåäíåâ- íî/åæåíåäåëüíî, îò 250ãðí/äåíü. ¢ (67) 5615755

Ðîáîòà ó ×åõ³¿, çá³ð ôðóêò³â, â³çîâà ï³äòðèìêà, ðåºñòðàö³ÿ ó êîíñóëüñòâî, äî¿çä äî ðîáîòè, ñîöïàêåò, ñòðàõóâàí- íÿ, ç/ï 1000- 1200ó.î., âè¿çä 20.08, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ˳ö. åëåêòðîííà â³ä 15.05.2018ð. ÌÑÏÓ. ¢ (67) 8270435

Ñåòåâîé

ìàðêåòèíã.

¢

(66)

6606541

¡e-mail: dim2asya@gmail.com

Ñîòðóäíèê³, áàæàíî ñòóäåíòè, íà íå ïîâíó çì³íó, ç/ï äî 6000ãðí, ã³ïåðìàð- êåò “Fozzy”. гâåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè çá³ëüøåíî. ¡Ìàëèíîâñüêîãî âóë., 2, ÒÐÖ “Âàâ³ëîí” ¢ (63) 8740774, (67) 5480859, (95) 7468518

Ñîòðóäíèêè äëÿ âûïîëíåíèÿ íå- ñëîæíîé õîçÿéñòâåííîé ðàáîòû. Ãðà- ôèê ðàáîòû ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Ñâî- åâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóþ. ¢ (66) 4815680, Äåìüÿí, (97) 0787571

Ñîòðóäíèêè ñ âûñøèì è ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì äëÿ íåñëîæíîé ðàáîòû

â ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ. Ìîæíî ñî- âìåùåíèå ñòóäåíòàì è ïåíñèîíåðàì. Õîðîøàÿ îïëàòà åæåíåäåëüíî. Äðóæ- íûé êîëëåêòèâ, àäåêâàòíîå ðóêîâîä- ñòâî. ¢ (66) 1654632

Ñîòðóäíèêè äëÿ äåæóðñòâà â îôè-

ñå, ðàáîòà 5/2, ìîæíî ñòóäåíòû. ¢ (67) 5128620

Ñîòðóäíèê, èíâàëèä 2-3 ðàáî÷åé ãðóïïû. ¢ (95) 5189812

Ñîòðóäíèêè â ëîòåðåþ. Êàññèðû è îõðàíà. ¢ (73) 3064959

Ñîòðóäíèêè â îôèñ, ðàáîòà ñ äîêó- ìåíòàìè, ïîäðàáîòêà, ìîæíî ñòóäåí- òû. ¢ (97) 6511303

Ñîòðóäíèêè äëÿ óäàëåííîé ðàáîòû.

Îòâåòñòâåííîñòü, êîììóíèêàáåëü- íîñòü, àíãëèéñêèé Intermediate è âû- øå, ïîñòîÿííûé äîñòóï ê èíòåðíåòó, ÏÊ, íîóòáóê, âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü îò 4÷. â äåíü. ¢ (96) 3849405, 13.00-19.00, ðàáî÷èå äíè

Ñîòðóäíèöû

àêòèâíûå, ýíåðãè÷íûå, ç/ï îò

30000ãðí. ¢ (67) 9100815, (66)

0528781

Ñîòðóäíèöû

âûñîêàÿ ç/ï, êîìôîðòíîå ïðîæè- âàíèå. ¢ (63) 1715349

Ñîòðóäíèöû

ç/ï îò 35000ãðí, âûïëàòû åæå- äíåâíî, ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå.

¢ (50) 6606312

Øâåöèÿ (Ñòîêãîëüì). Ëåãàëüíàÿ äëèòåëüíàÿ ðàáîòà. ÇÏ 245-630 ãðí/÷àñ. Ñòðîèòåëè-ïðîôåññèîíàëû âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ ðàáîò. Óáîðùè- êè. Ðàáîòíèêè íà óáîðêè îòåëåé, êâàð- òèð, äîìîâ, äà÷, ìåòðî, ïàðîìîâ, äð. Ïðîãðàììà âûåçäà ïëàòíàÿ. Ëèö. À N519114 îò 28.05.10ã. ÌÏÑÏÓ ¢ (68) 1026030, ìîá.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

541

Àðõèòåêòóðà.

Ñòðîèòåëüñòâî. Ðåìîíò

Àðõèòåêòîðà. Æåíùèíà. ¢ (93)

1205061

542 Çäðàâîîõðàíåíèå

542 Çäðàâîîõðàíåíèå

Ñèäåëêè

â áîëüíèöå, ïîñóòî÷íî èëè ïîíå-

äåëüíî. ¢ (99) 4879221 549 Îáðàçîâàíèå. Âîñïèòàíèå
äåëüíî. ¢ (99) 4879221
549
Îáðàçîâàíèå.
Âîñïèòàíèå

Ðåïåòèòîðà ïî ïîäãîòîâêå ìàëû- øåé ê îáó÷åíèþ â øêîëå, â ìóçûêàëü- íîé øêîëå. Âûñøåå ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû â äåòñêîì

ñàäó è â ñåìüÿõ, ðåêîìåíäàöèè, õîðî- øåå âëàäåíèå óêðàèíñêèì è ðóññêèì ÿçûêàìè. Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó.

¢ (67) 3884682, Èðèíà 551 Îõðàíà. Áåçîïàñíîñòü
¢ (67) 3884682, Èðèíà
551
Îõðàíà.
Áåçîïàñíîñòü
•Îõðàííèêà. 53 ãîäà. ¢ (94) 2918006, (66) 5945764 555 Ñôåðà îáñëóæèâàíèÿ.
•Îõðàííèêà. 53 ãîäà. ¢ (94)
2918006, (66) 5945764
555
Ñôåðà
îáñëóæèâàíèÿ.
Òîðãîâëÿ

Îôèöèàíòà íà áàíêåòû, êîðïîðà- òèâíûå âå÷åðèíêè, äíè ðîæäåíèÿ, êåéòåðèíã, ñâàäüáû, èëè äðóãèå ëþ- áûå ìåðîïðèÿòèÿ ñâÿçàííûå ñ îáñëó- æèâàíèåì ïîñåòèòåëåé. Èìåþ áîëü- øîé îïûò ðàáîòû, â ðåñòîðàííîì áèçíåñå. Àëåêñàíäð. ¡e-mail:

rad-1978@ukr.net

¡https: //vk.com/id415191555 ¢ (97)

1048593

(68)

Ïîâàðà-óíèâåðñàëà.

7873034

¢

557 Òðàíñïîðò. Àâòîñåðâèñ

557

Òðàíñïîðò.

Àâòîñåðâèñ

Âîäèòåëÿ àâòîáóñà ñðåäíåé, áîëü- øîé âìåñòèìîñòè ñ àâòîìàòè÷åñêîé

ÊÏÏ. Ïðåäïî÷òèòåëüíî íà âûëåòíûõ ìàðøðóòàõ. Êàòåãîðèÿ â/ó ïî äîãîâî- ðåííîñòè, çàèíòåðåñîâàííîñòè, æå- ëàíèÿ è âîçìîæíîñòÿõ ðàáîòîäàòåëÿ. Ìóæ÷èíà, 50 ëåò, áåç â/ï. ¢ (50)

2936879

Âîäèòåëÿ, ëè÷íûé àâòîìîáèëü áèç- íåñ-êëàññà “Ëåêñóñ”, 300ãðí/÷àñ.

¡http:// www.ultracomp.dp.ua ¢ (99)

9547805

Âîäèòåëÿ, ñ ëè÷íûì àâòî. Ìóæ÷èíà,

45 ëåò, âûñøåå îáðàçîâàíèå, ïðàâà

âñåõ êàòåãîðèé. ¢ (96) 6458703

Âîäèòåëÿ, ìîæíî íà ëè÷íîì ëåãêî- âîì àâòîìîáèëå. ¢ (50) 5313765

Âîäèòåëÿ. Ìóæ÷èíà 45 ëåò, âûñøåå

îáðàçîâàíèå, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê.

¢ (93) 7805824

Âîäèòåëÿ-îõðàííèêà, îõðàííèêà, ìîæíî äëÿ ÷àñòíîãî äîìà. Åñòü ñîáà- êà, îðóæèå, îáìóíäèðîâàíèå, àâòîìî- áèëü, ìóæ÷èíà 45 ëåò. Ðàññìîòðþ ëþ- áûå ïðåäëîæåíèÿ. ¢ (68) 7312415

Âîäèòåëÿ. Ïðîôåññèîíàë, âîä. ïðàâà âñåõ êàòåãîðèé, 49 ëåò. ¢ (93) 4160775, (66) 6470288

Âîäèòåëÿ. Ïðîôåññèîíàë, âîä. ïðàâà âñåõ êàòåãîðèé, 49 ëåò. ¢ (99) 0907166, (66) 5945764

Âîäèòåëÿ íà ñâîåì àâòîìîáèëå “Ãàçåëü”, ïîäðàáîòêó. ¢ (95) 8908532

Âîäèòåëÿ íà ñâîåì ìèêðîàâòîáóñå äî 2ò. ¢ (94) 2912272, (98) 1214010

Âîäèòåëÿ íà ñâîåì ìèêðîàâòîáóñå “Ôîëüêñâàãåí”, 2ò. ¢ (94) 2919559, (97) 8030458

Ðàáîòó íà âàøåì ãðóçîâîì àâòîìî- áèëå. ¢ (97) 1827737

Ðîáîòó íà âàøîìó âàíòàæíîìó àâòî.

¢ (95) 3865860 559 Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà
¢ (95) 3865860
559
Ôèíàíñû.
Ýêîíîìèêà

Ãëàâíîãî áóõãàëòåðà, çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà, êëàäîâùèêà

(ìåáåëü), äð., ïðîèçâîäñòâî, îïò, ðîç- íèöà. Æåíùèíà, îïûò ðàáîòû 30 ëåò.

¢ (66) 2375876

Èùó ðàáîòó ýêîíîìèñòà, ñî- òðóäíèêà îôèñà, ðóêîâîäèòåëÿ. Ïà- ðåíü 34 ãîäà. ¢ (50) 8707015

561 Ðóêîâîäèòåëè

561

Ðóêîâîäèòåëè

Çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà, íà÷àëü- íèêà îòäåëà ÂÝÑ. ¢ (68) 4071337

Ïîìîùíèêà ðóêîâîäèòåëÿ, ðóêîâî- äèòåëÿ, ìîæíî â ïàðòèéíûå îðãàíèçà- öèè, ãîñëóæáó. Ìóæ÷èíà 50 ëåò, âû-

ñøåå îáðàçîâàíèå, ïðàâà êàòåãîðèè Â, Ñ, Ä, Å, áîëüøîé îïûò ðàáîòû, æè- òåëü Äíåïðîïåòðîâñêà. ¢ (95)

4922300