Вы находитесь на странице: 1из 2

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

ХШҮДАГ 2019 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр


2019 оны өссөн
2018 он 2019 оны 03-р сар
№ Компани Нэгж дүн
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Гүйц
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 12,935.60 13,027.50 13,220.63 101.48% 38,952.40
2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 90,831.16 87,181.00 86,850.16 99.62% 264,510.70
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

"ДЦС-4" ТӨХК
ЦАХИЛГААН

3 цах м.квтц 294,498.32 288,966.81 297,247.13 102.87% 946,944.12


4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 20,525.34 20,211.41 20,337.16 100.62% 69,069.39
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 13,234.20 13,027.00 13,203.88 101.36% 43,878.54
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 22,074.60 22,026.50 23,808.40 108.09% 72,217.70
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц 318.87 1,987.20 1,519.59 76.47% 4,848.65
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц 13,926.53 20,964.38 19,727.00 94.10% 61,007.63
ДҮН цах м.квтц 468,344.61 467,391.80 475,913.95 101.82% 1,501,429.14
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 23,230.00 23,808.00 26,714.00 112.21% 98,151.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 253,216.00 256,844.00 252,665.00 98.37% 893,348.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 348,449.00 355,153.00 363,121.00 102.24% 1,365,261.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 55,649.00 55,953.00 56,175.00 100.40% 227,469.00


5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 59,571.00 59,582.00 61,069.00 102.50% 223,914.00
6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 30,145.50 30,100.00 32,200.00 106.98% 115,600.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал 3,413.66 3,454.20 5,014.20 145.16% 22,017.93
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 18,329.20 17,629.90 16,136.95 91.53% 64,109.83
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 11,080.00 11,500.00 9,632.31 83.76% 35,964.62
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 4,303.60 4,303.60 4,154.90 96.54% 16,494.80
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал 8,500.00 8,500.00 7,874.20 92.64% 30,800.50
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал 4,838.80 7,144.50 5,069.50 70.96% 21,881.30
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал 66,086.00 82,708.00 74,573.00 90.16% 332,692.00
ДҮН дул Гкал 886,811.76 916,680.20 914,399.06 99.75% 3,447,703.98
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц
ДИЗЕЛЬ

232.34 250.00 234.80 93.92% 720.73


2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц 126.59 130.00 164.34 126.42% 615.21
3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц 24.42 24.40 28.94 118.61% 94.16
ДҮН цах м.квтц 383.35 404.40 428.08 105.86% 1,430.10
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 3,494.73 3,498.40 3,645.36 104.20% 12,305.40
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 2,196.18 2,232.00 2,422.83 108.55% 9,439.67
3 "ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

4 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -


5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 6.18 10.00 2.10 21.00% 11.04
6 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -
7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -
8 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц 24.75 24.75 31.76 128.32% 82.09
9 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 13,203.56 13,978.60 15,100.07 108.02% 36,368.31
10 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц 13,034.82 15,102.07 14,213.67 94.12% 39,043.93
11 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц 1,707.42 1,517.51 1,784.52 117.60% 4,522.52
12 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц 1,916.39 1,630.13 1,991.68 122.18% 5,022.36
13 ГЭГЭЭН СЦС цах м.квтц - 2,537.38 2,777.94 109.48% 7,685.40
14 САЙНШАНД СЦС цах м.квтц - 14,148.59 13,286.06 93.90% 31,516.52
СҮМБЭР НЦС цах м.квтц - - - 0.00% -
ДҮН цах м.квтц 35,584.03 54,679.43 55,256.00 101.05% 145,997.23
дул Гкал 886,811.76 916,680.20 914,399.06 99.75% 3,447,703.98
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 504,312.00 522,475.63 531,598.03 101.75% 1,648,856.47

Вам также может понравиться