Вы находитесь на странице: 1из 2

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

ХШҮДАГ 2019 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр


2019 оны өссөн
2018 он 2019 оны 07-р сар
№ Компани Нэгж дүн
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Гүйц
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 8,160.02 4,612.61 4,752.59 103.03% 77,325.48
2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 58,258.17 55,776.00 57,968.70 103.93% 489,600.63
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

"ДЦС-4" ТӨХК
ЦАХИЛГААН

3 цах м.квтц 232,649.38 226,300.80 230,365.20 101.80% 1,975,556.51


4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 7,683.33 20,426.00 12,070.41 59.09% 123,268.53
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 7,186.07 7,178.00 7,333.40 102.17% 76,103.44
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 18,864.20 19,255.00 18,555.10 96.37% 151,835.40
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц - - - 0.00% 4,993.02
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц 27,311.20 25,000.00 26,058.91 104.24% 153,487.75
ДҮН цах м.квтц 360,112.36 358,548.41 357,104.32 99.60% 3,052,170.75
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 1,618.00 500.00 2,439.00 487.80% 126,409.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 21,910.00 21,511.00 20,374.00 94.71% 1,225,689.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 137,899.00 141,828.00 148,537.00 104.73% 2,158,049.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 4,000.00 8,892.00 8,892.00 100.00% 307,650.00


5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 14,988.00 14,950.00 14,953.00 100.02% 328,832.00
6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 5,000.00 20,100.00 26,200.00 130.35% 208,100.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 24,478.27
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 2,939.20 2,709.20 2,807.39 103.62% 87,566.47
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 2,150.00 2,232.00 2,232.00 100.00% 52,582.70
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 423.40 720.00 361.30 50.18% 21,758.90
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 40,293.00
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 26,950.80
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал - - - 0.00% 375,305.00
ДҮН дул Гкал 190,927.60 213,442.20 226,795.69 106.26% 4,983,664.14
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц
ДИЗЕЛЬ

- - - 0.00% 775.52
2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц - - - 0.00% 615.21
3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц 7.80 12.00 17.24 143.67% 167.99
ДҮН цах м.квтц 7.80 12.00 17.24 143.67% 1,558.72
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 2,008.30 3,127.20 3,003.29 96.04% 24,814.86
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 1,818.23 1,966.85 2,130.58 108.32% 18,981.63
3 "ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц 107.47 84.85 105.18 123.96% 352.77
4 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц 847.14 704.16 460.25 65.36% 1,055.48
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 188.53 148.50 225.67 151.97% 759.37


6 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц 16.20 19.35 14.95 77.26% 47.23
7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц 26.19 26.40 26.00 98.48% 72.12
8 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц 29.90 29.54 24.78 83.89% 191.55
9 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 11,570.13 11,787.59 10,533.73 89.36% 87,333.05
10 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц 11,346.81 10,230.44 11,763.40 114.98% 96,641.60
11 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц 1,281.56 1,160.45 1,381.12 119.02% 10,865.57
12 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц 1,382.23 1,189.67 1,295.53 108.90% 11,824.49
13 ГЭГЭЭН СЦС цах м.квтц - 1,742.40 1,744.48 100.12% 15,811.09
14 САЙНШАНД СЦС цах м.квтц - 12,632.67 11,334.71 89.73% 81,989.49
15 СҮМБЭР НЦС цах м.квтц - 1,512.55 1,531.78 101.27% 11,500.84
ДҮН цах м.квтц 30,622.69 46,362.61 45,575.45 98.30% 362,241.14
дул Гкал 190,927.60 213,442.20 226,795.69 106.26% 4,983,664.14
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 390,742.84 404,923.02 402,697.01 99.45% 3,415,970.62

Вам также может понравиться