Вы находитесь на странице: 1из 164

ÅêcÚpêÈ cÚapÚ

èoÀÖoÚoÇÍa
KoÏÔaÍÚÌêÈ ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ

Í paÄoÚe
ÀÎÓ paÄoÚê Ìa oÄêäÌoÈ ÄyÏaÖe
MoÀeÎë No.

KX-FP105RS
ÑÎÓ ÌaäaÎa paÄoÚê,
ÔpoäËÚaÈÚe ÖÎaÇy
ÅêcÚpêÈ CÚapÚ
MÌoÖoÙyÌÍáËoÌaÎëÌêÈ (cÚp. 4 - 11).

TeÎeÙoÌ
ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ ÀÎÓ
paÄoÚê Ìa oÄêäÌoÈ ÄyÏaÖe
MoÀeÎë No.

KX-FM131RS

îaÍc/KoÔËË
àHCTPìKñàü èO
ùKCèãìATAñàà

AÇÚooÚÇeÚäËÍ
èoÏoçë
ËÌÙopÏaáËÓ
OÄçaÓ

èoÍaÁaÌa ÏoÀeÎë KX-FP105.

èepeÀ íÍcÔÎyaÚaáËeÈ ÔpËÄopa ÇÌËÏaÚeÎëÌo


oÁÌaÍoÏëÚecë c ÌacÚoÓçeÈ ËÌcÚpyÍáËeÈ Ë
coxpaÌËÚe ee ÀÎÓ ÔocÎeÀyïçeÖo ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ.
MÌoÖoÙyÌÍáËoÌaÎëÌêÈ ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ,

ÔoÀÖoÚoÇÍa
HaäaÎëÌaÓ
paÄoÚaïçeÈ Ìa ÔpocÚoÈ ÄyÏaÖe
MoÀeÎë £

KX-FM131RS

îyÌÍáËË ÔpoÖpaÏÏê
PANA LINK

PANA LINK

àÌcÚpyÍáËÓ Ôo
ÔpoÖpaÏÏÌoÏy
oÄecÔeäeÌËï

èoÏoçë

èoÊaÎyÈcÚa, ÔpeÊÀe äeÏ ÔoÎëÁoÇaÚëcÓ ÔpoÖpaÏÏÌêÏ oÄecÔeäeÌËeÏ PANA LINK, ÔpoäËÚaÈÚe


ÌacÚoÓçyï ËÌcÚpyÍáËï.
èpeÊÀe äeÏ ÌaäËÌaÚë paÄoÚaÚë
B ÌacÚoÓçeÈ ËÌcÚpyÍáËË oÔËcaÌê ÏÌoÖËe ÔoÎeÁÌêe ÙyÌÍáËË PANA LINK, ÀocÚyÔ Í ÍoÚopêÏ Çê ÔoÎyäËÚe,
ÍoÖÀa ÔoÀÍÎïäËÚe cÇoÈ ÙaÍc Í ÍoÏÔëïÚepy.

OÔËcaÌê cÎeÀyïçËe ÙyÌÍáËË:

îyÌÍáËË ÔpËÌÚepa
• èeäaÚë ÀoÍyÏeÌÚoÇ ËÁ Windows® 95 ËÎË Windows 98 (cÚp. 8)
• èeäaÚë ÇêÄpaÌÌoÖo ÙaÈÎa (cÚp. 8)

îyÌÍáËË ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa


• KoÏÔëïÚepÌaÓ ÀËpeÍÚopËÓ ÀÎÓ ÌoÏepoÇ ÙaÍcoÇ Ë ÚeÎeÙoÌoÇ (cÚp. 15)
• OÚÔpaÇÍa ÀoÍyÏeÌÚoÇ (cÚp. 9 Ë 10)
• èoÎyäeÌËe ÙaÍcoÇ Ìa Çaå ÍoÏÔëïÚep (cÚp. 12)
• èpocÏoÚp ÙaÍcoÇ Ìa íÍpaÌe (cÚp. 18)
• OÚÔpaÇÍa ÀoÍyÏeÌÚa c ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa c ÔoÏoçëï ÍoÏÔëïÚepa
(cÚp. 11)

îyÌÍáËË cÍaÌepa
• àcÔoÎëÁoÇaÌËe ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa ÍaÍ cÍaÌepa (cÚp. 16)

óÚoÄê ÏaÍcËÏaÎëÌo íÙÙeÍÚËÇÌo ËcÔoÎëÁoÇaÚë PANA LINK, ÔoÊaÎyÈcÚa, ÇÌËÏaÚeÎëÌo ÔpoäËÚaÈÚe


ÌacÚoÓçyï ËÌcÚpyÍáËï.

OÚÌocËÚeÎëÌo ocÚaÎëÌêx ÙyÌÍáËÈ, ÚaÍËx ÍaÍ ÚeÎeÙoÌ, ÙaÍcËÏËÎëÌaÓ ÔepeÀaäa, aÇÚooÚÇeÚäËÍ Ë


ÍoÔËpoÇaÌËe, ÔoÊaÎyÈcÚa, ÔpoäËÚaÈÚe ËÌcÚpyÍáËï ÔoÎëÁoÇaÚeÎÓ.

TopÖoÇêe ÏapÍË
IBM - íÚo ÁapeÖËcÚpËpoÇaÌÌaÓ ÚopÖoÇaÓ ÏapÍa àÌÚepÌíåÌÎ ÅËÁÌec MaåËÌÁ KopÔopíÈåÌ.
Microsoft Ë Windows - íÚo ÁapeÖËcÚpËpoÇaÌÌêe ÚopÖoÇêe ÏapÍË MaÈÍpocoÙÚ KopÔopíÈåÌ Ç CoeÀËÌÕÌÌêx
òÚaÚax Ë/ËÎË ÀpyÖËx cÚpaÌax.
Bce ocÚaÎëÌêe ÚopÖoÇêe ÏapÍË, yÔoÏÓÌyÚêe ÁÀecë, ÓÇÎÓïÚcÓ coÄcÚÇeÌÌocÚëï Ëx ÇÎaÀeÎëáeÇ.

AÇÚopcÍoe ÔpaÇo
AÇÚopcÍËe ÔpaÇa Ìa ËÌcÚpyÍáËï ÔpËÌaÀÎeÊaÚ KËyåy MaáyåËÚa ùÎeÍÚpËÍ Ko., ãÚÀ. (KME) Ë ÇÎaÀeÎëáy
ÎËáeÌÁËË. CoÖÎacÌo ÁaÍoÌaÏ oÄ aÇÚopcÍoÏ ÔpaÇe ÌacÚoÓçaÓ ËÌcÚpyÍáËÓ Ìe ÏoÊeÚ ÇocÔpoËÁÇoÀËÚëcÓ ÌË Ç
ÍaÍoÏ ÇËÀe - ÌË ÔoÎÌocÚëï, ÌË äacÚËäÌo - ÄeÁ ÔpeÀÇapËÚeÎëÌoÖo ÔËcëÏeÌÌoÖo paÁpeåeÌËÓ KME Ë
ÇÎaÀeÎëáa ÎËáeÌÁËË.

© KËyåy MaáyåËÚa ùÎeÍÚpËÍ Ko., ãÚÀ., 1999

2
CoÀepÊaÌËe
ìcÚaÌoÇÍa èoÀÍÎïäeÌËe Í ÍoÏÔëïÚepy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
HaäaÎëÌaÓ ìcÚaÌoÇÍa ÔpoÖpaÏÏÌoÖo oÄecÔeäeÌËÓ PANA LINK . . . . .5
ÔoÀÖoÚoÇÍa ÂaÔycÍ ÔpoÖpaÏÏê PANA LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

ÔoÀÖoÚoÇÍa
HaäaÎëÌaÓ
HacÚpoÈÍa ÔpoÖpaÏÏê PANA LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
BÇoÀ ËÌÙopÏaáËË o ÔoÎëÁoÇaÚeÎe . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

îyÌÍáËË èpËÌÚep èeäaÚë ÀoÍyÏeÌÚoÇ, coÁÀaÌÌêx Ìa ÍoÏÔëïÚepe . . . . . . .8

ÔpoÖpaÏÏê
OÚÔpaÇÍa ÙaÍcoÇ OÚÔpaÇÍa ÀoÍyÏeÌÚoÇ, coÁÀaÌÌêx Ìa ÍoÏÔëïÚepe . . . . .9
PANA LINK äepeÁ ÍoÏÔëïÚep OÚÔpaÇÍa ÀoÍyÏeÌÚa c ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa
c ÔoÏoçëï ÍoÏÔëïÚepa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

îyÌÍáËË ÔpoÖpaÏÏê
èpËÕÏ äepeÁ èpËÕÏ ÙaÍcoÇ Ìa ÍoÏÔëïÚep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

PANA LINK
ÍoÏÔëïÚep

TeÎeÙoÌÌêÈ KaÍ ÔoÁÇoÌËÚë Ôo ÚeÎeÙoÌy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14


ÁÇoÌoÍ

ÂaÔËcÌaÓ ÍÌËÊÍa KoÏÔëïÚepÌaÓ ÀËpeÍÚopËÓ ÀÎÓ ÌoÏepoÇ ÙaÍcoÇ


Ë ÚeÎeÙoÌoÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

CÍaÌËpoÇaÌËe àcÔoÎëÁoÇaÌËe ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa Ç


ÍaäecÚÇe cÍaÌepa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

èoÏoçë
KoÔËpoÇaÌËe KoÔËpoÇaÌËe äepeÁ ÍoÏÔëïÚep . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌaÓ ÜypÌaÎ ÔepecêÎÍË cooÄçeÌËÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18


ËÌÙopÏaáËÓ èpocÏoÚp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
ÑËaÎoÖoÇoe oÍÌo ÔapaÏeÚpoÇ ÀpaÈÇepoÇ PANA LINK
(ÑpaÈÇep ÙaÍca Ë ÀpaÈÇep ÔpËÌÚepa) . . . . . . . . . . . . . .19
CÇÓÁë c ÍoÏÔëïÚepoÏ (ÇÍÎïäeÌËe/ÇêÍÎïäeÌËe
ÙyÌÍáËÈ, peaÎËÁyeÏêx äepeÁ ÍoÏÔëïÚep) . . . . . . . . . . .20

èoËcÍ EcÎË ÍaÍaÓ-ÌËÄyÀë ÙyÌÍáËÓ Ìe paÄoÚaeÚ, Úo,


ÌeËcÔpaÇÌocÚeÈ ÔpeÊÀe äeÏ oÄpaçaÚëcÓ Áa ÔoÏoçëï, ÔpoäËÚaÈÚe
èoÏoçë íÚoÚ paÁÀeÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

3
ìcÚaÌoÇÍa

èoÀÍÎïäeÌËe Í ÍoÏÔëïÚepy
óÚoÄê ÁaÔycÚËÚë ÏÌoÖoÙyÌÍáËoÌaÎëÌoe ÔpoÖpaÏÏÌoe oÄecÔeäeÌËÓ ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa Panasonic
(PANA LINK), Çê ÀoÎÊÌê ËÏeÚë cÎeÀyïçee ÔpoÖpaÏÏÌoe oÄecÔeäeÌËe Ë aÔÔapaÚÌêe cpeÀcÚÇa.

èpoáeccop: IBM-coÇÏecÚËÏêÈ ÔepcoÌaÎëÌêÈ ÍoÏÔëïÚep c ÔpoáeccopoÏ 486 ËÎË ÏoçÌee


(peÍoÏeÌÀyeÚcÓ Pentium)
ÅaÁoÇoe ÔpoÖpaÏÏÌoe Microsoft® Windows 95* ËÎË Windows 98**
oÄecÔeäeÌËe:
MËÌËÏaÎëÌaÓ ÔaÏÓÚë: 16 MÄ (peÍoÏeÌÀyeÚcÓ 32 MÄ ËÎË ÄoÎëåe)
ÜÕcÚÍËÈ ÀËcÍ: CÇoÄoÀÌoe ÔpocÚpaÌcÚÇo ÄoÎëåe 40 MÄ
èpoäee: èocÎeÀoÇaÚeÎëÌêÈ ÔopÚ RS232C, ÏÌoÖoÙyÌÍáËoÌaÎëÌêÈ ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ
aÔÔapaÚ Panasonic
* OÔepaáËoÌÌaÓ cËcÚeÏa Microsoft Windows 95 (ÀaÎee Windows 95)
** OÔepaáËoÌÌaÓ cËcÚeÏa Microsoft Windows 98 (ÀaÎee Windows 98)

EcÎË Ç ÇaåeÏ ÍoÏÔëïÚepe ËÏeeÚcÓ 9-ÍoÌÚaÍÚÌêÈ COM-ÔopÚ:

9-ÍoÌÚaÍÚÌêÈ
COM-ÔopÚ

25-ÍoÌÚaÍÚÌêÈ
åÚêpeÇoÈ paÁéÕÏ

KaÄeÎë RS232C 9-ÍoÌÚaÍÚÌêÈ


(Ç ÍoÏÔÎeÍÚ Ìe ÇxoÀËÚ) ÖÌeÁÀoÇoÈ paÁéÕÏ

EcÎË Ç ÇaåeÏ ÍoÏÔëïÚepe ËÏeeÚcÓ


25-ÍoÌÚaÍÚÌêÈ COM-ÔopÚ:

25-ÍoÌÚaÍÚÌêÈ
25-ÍoÌÚaÍÚÌêÈ COM-ÔopÚ
aÀaÔÚep
25-ÍoÌÚaÍÚÌêÈ (Ç ÍoÏÔÎeÍÚ Ìe
åÚêpeÇoÈ paÁéÕÏ ÇxoÀËÚ)

KaÄeÎë RS232C
(Ç ÍoÏÔÎeÍÚ Ìe ÇxoÀËÚ)
9-ÍoÌÚaÍÚÌêÈ
ÖÌeÁÀoÇoÈ paÁéÕÏ

èpËÏeäaÌËe:
• KaÄeÎë ÀÎÓ ÔocÎeÀoÇaÚeÎëÌoÈ ÔepeÀaäË RS232C (DB9 ÖÌeÁÀoÇoÈ/DB25 åÚêpeÇoÈ) ÀÎËÌoÈ ÏeÌëåe 3
ÏeÚpoÇ ÏoÊÌo ÍyÔËÚë Ç ÍoÏÔëïÚepÌoÏ ÏaÖaÁËÌe.
4
ìcÚaÌoÇÍa

ìcÚaÌoÇÍa ÔpoÖpaÏÏÌoÖo oÄecÔeäeÌËÓ


PANA LINK

ÔoÀÖoÚoÇÍa
HaäaÎëÌaÓ
1 ÂaÔycÚËÚe Windows 95 ËÎË Windows 98 Ë
ÁaÍpoÈÚe Çce ÔpËÎoÊeÌËÓ. 3 ìcÚaÌoÇÍa ÌaäÌÕÚcÓ aÇÚoÏaÚËäecÍË.

2 BcÚaÇëÚe ÔpËÎaÖaeÏêÈ CD Ç Çaå CD-ROM.


• èoÓÇËÚcÓ ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [Choose Setup
Language] (ÇêÄepËÚe ÓÁêÍ ÁaÖpyÁÍË).
BêÄepËÚe ËÁ pacÍpêÇaïçeÖocÓ ÏeÌï
ÓÁêÍ, ÍoÚopêÈ Çê xoÚËÚe ËcÔoÎëÁoÇaÚë c
íÚËÏ ÔpoÖpaÏÏÌêÏ oÄecÔeäeÌËeÏ.
HaÊÏËÚe [OK].

4 CÎeÀyÈÚe yÍaÁaÌËÓÏ, ÍoÚopêe ÄyÀyÚ


ÔoÓÇÎÓÚëcÓ Ìa íÍpaÌe, ÔoÍa Ìe ÄyÀyÚ
paÁÏeçeÌê Çce ÙaÈÎê.

• EcÎË ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [Choose Setup


Language] Ìe ÔoÓÇËÚcÓ: 5 ÑÎÓ ÔoÎyäeÌËÓ ÄoÎee ÔoÀpoÄÌoÈ
ËÌÙopÏaáËË oÄÓÁaÚeÎëÌo ÔpoäËÚaÈÚe ÙaÈÎ
ìcÚaÌoÇÍa ÔpoÖpaÏÏê ÌaäÌÕÚcÓ [Readme].
aÇÚoÏaÚËäecÍË.
• EcÎË ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [Choose Setup
Language] Ìe ÔoÓÇËÚcÓ, Ë ycÚaÌoÇÍa
ÔpoÖpaÏÏê Ìe ÌaäÌÕÚcÓ aÇÚoÏaÚËäecÍË:
HaÊÏËÚe [Start], ÇêÄepËÚe [Run...].
HaÄepËÚe “d:\setup” (ÖÀe “d:” - íÚo
oÄoÁÌaäeÌËe ÇaåeÖo CD-ROM). HaÊÏËÚe
[OK].
(EcÎË Çê Ìe ÁÌaeÚe ÚoäÌo, ÍaÍoÈ ÄyÍÇoÈ
oÄoÁÌaäeÌ Çaå CD-ROM, ÔoÊaÎyÈcÚa,
ÇocÔoÎëÁyÈÚecë ÔpËÎoÊeÌËeÏ Windows
Explorer Ë ÔocÏoÚpËÚe oÄoÁÌaäeÌËe CD-
ROM).

èpËÏeäaÌËe:
• C ÔoÀpoÄÌêÏ oÔËcaÌËeÏ ÔpoÖpaÏÏê PANA LINK
ÏoÊÌo oÁÌaÍoÏËÚëcÓ, ËcÔoÎëÁyÓ ÙyÌÍáËï
[Help].
• ùÍpaÌÌêe ËÁoÄpaÊeÌËÓ, ÔoÍaÁaÌÌêe Ç
ÌacÚoÓçeÈ ËÌcÚpyÍáËË, oÚÌocÓÚcÓ Í Windows 95.

• àÎÎïcÚpaáËË c ËÁoÄpaÊeÌËeÏ ÀËcÔÎeÓ


ÏoÖyÚ ÌeÁÌaäËÚeÎëÌo oÚÎËäaÚëcÓ oÚ
ËÁoÄpaÊeÌËÈ, ÇêÇoÀËÏêx peaÎëÌoÈ
ÔpoÖpaÏÏoÈ.
• ÑeÚaÎË ËÁoÄpaÊeÌËÈ ÏoÖyÚ c áeÎëï
yÎyäåeÌËÓ ËÁÏeÌÓÚëcÓ ÄeÁ yÇeÀoÏÎeÌËÓ.

5
ìcÚaÌoÇÍa

ÂaÔycÍ ÔpoÖpaÏÏê PANA LINK

1 HaÊÏËÚe [Start].

2 èoÀÇeÀËÚe Íypcop Í [Programs], ÔoÀÇeÀËÚe Íypcop Í [PANA LINK] Ë ÌaÊÏËÚe [PANA LINK].
• èoÓÇËÚcÓ ÖÎaÇÌaÓ ÔaÌeÎë PANA LINK

Send a fax Scan Copy Print


óÚoÄê oÚÔpaÇËÚë óÚoÄê coÁÀaÚë ÙaÈÎ óÚoÄê cÌÓÚë ÍoÔËï óÚoÄê
ÙaÈÎ, coÁÀaÌÌêÈ ËÁoÄpaÊeÌËÓ ÔyÚÕÏ ÀoÍyÏeÌÚa, pacÔeäaÚaÚë
Ìa ÍoÏÔëïÚepe. cÍaÌËpoÇaÌËÓ ÀoÍyÏeÌÚa, ÇcÚaÇÎeÌÌoÖo Ç ÀoÍyÏeÌÚ,
ÇcÚaÇÎeÌÌoÖo Ç ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ coÁÀaÌÌêÈ Ìa
ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ. aÔÔapaÚ. ÍoÏÔëïÚepe.

MËÌËÏËÁaáËÓ
MËÌËÏËÁaáËÓ Ào paÁÏepa ÔËÍÚoÖpaÏÏê
KÎaÇËaÚypa ÑËcÔÎeÈ ÖÎaÇÌoÈ
ÔaÌeÎË BêxoÀ ËÁ PANA LINK

ÂaÔËcë ËÎË ËÁÏeÌeÌËe


ÀaÌÌêx Ç ÔaÏÓÚË
ÄêcÚpoÖo ÀocÚyÔa

ìÀaÎeÌËe ÀaÌÌêx ËÁ
ÔaÏÓÚË ÄêcÚpoÖo ÀocÚyÔa
èepeÍÎïäeÌËe cÚpaÌËá
ÄêcÚpoÖo ÀocÚyÔa
HaÄop ÌoÏepa oÀÌËÏ
ÌaÊaÚËeÏ
KpËÔÚoÖpaÏÏa ÔpËÕÏa
BêÇoÀ äËcÎa ÔpËÌÓÚêx,
Ìo eçÕ Ìe
ÔpocÏoÚpeÌÌêx
TeÎeÙoÌÌêÈ ÀoÍyÏeÌÚoÇ
ÁÇoÌoÍ CÚËpaÌËe oÀÌoÈ ÂaÔycÍ
áËÙpê ËÁ ÔepeÀaäË ËÎË
Redial ÚeÎeÙoÌÌoÖo ÔpËÕÏa ÙaÍca
èoÇÚopÌêÈ ÌaÄop ÌoÏepa
ÔocÎeÀÌeÖo
ÌaÄpaÌÌoÖo ÌoÏepa OcÚaÌoÇÍa ìÀaÎeÌËe
ÔepeÀaäË ËÎË ÇêÇeÀeÌÌoÖo
Pause
ÔpËÕÏa ÙaÍca ÚeÎeÙoÌÌoÖo ÌoÏepa
BÍÎïäeÌËe ÔayÁê
Ç ÚeÎeÙoÌÌêÈ
ÌoÏep

Add. book Comms. Log Viewer Setup Help


ÂaÔËcë Ë BêÇoÀ Ìa ÀËcÔÎeÈ èpocÏoÚp ìcÚaÌoÇÍa èoÀpoÄÌaÓ
ÔpocÏoÚp ÊypÌaÎa ÔepeÀaÌÌêx Ë ËÁoÄpaÊeÌËÓ, oÔáËÈ PANA ËÌÙopÏaáËÓ o
ËÌÙopÏaáËË Ç ÔpËÌÓÚêx ÙaÍcoÇ Ë ÔepeÀaÌÌoÖo ËÎË LINK ÔpoÖpaÏÏe
ÁaÔËcÌoÈ ÍÌËÊÍe yÔpaÇÎeÌËe ÔpËÌÓÚoÖo c PANA LINK
ÀoÍyÏeÌÚaÏË, ÔoÏoçëï PANA LINK
oÊËÀaïçËÏË ÔepeÀaäË

6
ìcÚaÌoÇÍa

HacÚpoÈÍa ÔpoÖpaÏÏê PANA LINK


HacÚpoËÚë ÏoÊÌo cÎeÀyïçËe ÔapaÏeÚpê: [Line] (cÚpoÍa), [Transmission] (ÔepeÀaäa), [Reception] (ÔpËÕÏ),
[System] (cËcÚeÏa), [User Information] (cÇeÀeÌËÓ o ÔoÎëÁoÇaÚeÎe) Ë [Cover Page] (ÚËÚyÎëÌêÈ ÎËcÚ).

ÔoÀÖoÚoÇÍa
HaäaÎëÌaÓ
1 OÚÍpoÈÚe ÖÎaÇÌyï ÔaÌeÎë PANA LINK.
3 àÁÏeÌËÚe ÁÌaäeÌËe, ËÏeïçeecÓ Ç
ÀËaÎoÖoÇoÏ oÍÌe [Setup].
• óÚoÄê ÇÇecÚË ÌoÇoe ÁÌaäeÌËe, Ìe ÁaÍpêÇaÓ

2 HaÊÏËÚe Ìa ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË [Setup].


• èoÓÇËÚcÓ ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [Setup].
oÍÌa, ÌaÊÏËÚe [Apply].

4 HaÊÏËÚe [OK].

èpËÏeäaÌËe:
• ÑÎÓ ÔoÎyäeÌËÓ ÄoÎee ÔoÀpoÄÌoÈ ËÌÙopÏaáËË
ËcÔoÎëÁyÈÚe ÙyÌÍáËï [Help].

BÇoÀ ËÌÙopÏaáËË o ÔoÎëÁoÇaÚeÎe


àÌÙopÏaáËÓ, ÇÇeÀÕÌÌaÓ Ìa íÚoÏ íÚaÔe, ÄyÀeÚ ÙËÖypËpoÇaÚë Ìa ÚËÚyÎëÌoÏ ÎËcÚe Ë Ç ÇepxÌeÏ ÍoÎoÌÚËÚyÎe,
ÍoÚopêÈ ÄyÀeÚ ÔeäaÚaÚëcÓ Ç ÇepxÌeÈ äacÚË ÍaÊÀoÈ cÚpaÌËáê, oÚÔpaÇÎÓeÏoÈ c ÍoÏÔëïÚepa.

1 OÚÍpoÈÚe ÖÎaÇÌyï ÔaÌeÎë PANA LINK.


3 HaÊÏËÚe ÇÍÎaÀÍy [User Information].
• èoÓÇËÚcÓ ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [User
Information].

2 HaÊÏËÚe Ìa ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË [Setup].


• èoÓÇËÚcÓ ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [Setup].

4 BÇeÀËÚe Ço Çce ÔoÎÓ cÇeÀeÌËÓ o ceÄe.

5 HaÊÏËÚe [OK].

7
èpËÌÚep

èeäaÚë ÀoÍyÏeÌÚoÇ, coÁÀaÌÌêx Ìa


ÍoÏÔëïÚepe
èeäaÚë ËÁ ÔpËÎoÊeÌËÈ Windows
HaÔpËÏep, äÚoÄê pacÔeäaÚaÚë ÀoÍyÏeÌÚ ËÁ Microsoft Word, ÌaÀo ÀeÈcÚÇoÇaÚë cÎeÀyïçËÏ oÄpaÁoÏ.

1 OÚÍpoÈÚe ÀoÍyÏeÌÚ, ÍoÚopêÈ Çê xoÚËÚe


pacÔeäaÚaÚë. 3 BêÄepËÚe Ç pacÍpêÇaïçeÏcÓ ÏeÌï Ç
ÍaäecÚÇe paÄoäeÖo ÔpËÌÚepa [PANA LINK-S
PRINT].

2 BêÄepËÚe Ç ÏeÌï [File] ÔoÁËáËï [Print].


• èoÓÇËÚcÓ ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [Print].
• EcÎË Çê ÁaxoÚËÚe ËÁÏeÌËÚë ÔapaÏeÚpê
ÔpËÌÚepa, ÌaÊÏËÚe [Properties]. èoÓÇËÚcÓ
ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [Properties].
Bê ÏoÊeÚe ËÁÏeÌËÚë cÎeÀyïçËe
ÔapaÏeÚpê: [Resolution] (paÁpeåeÌËe),
[Orientation] (opËeÌÚaáËÓ) Ë [Paper size]
(paÁÏep ÄyÏaÖË).
CÏ. ÔoÀpoÄÌee o ÀËaÎoÖoÇoÏ oÍÌe
[Properties] Ìa cÚp. 19.

4 ìcÚaÌoÇËÚe [Print range] (åËpËÌa ÔoÎÓ


ÔeäaÚË).

5 HaÊÏËÚe [OK] Ç ÀËaÎoÖoÇoÏ oÍÌe [Print].


• îaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ ÌaäÌÕÚ ÔeäaÚaÚë.

èpËÏeäaÌËe:
• ÑÎÓ ÔoÎyäeÌËÓ ÄoÎee ÔoÀpoÄÌoÈ ËÌÙopÏaáËË o
ÀpaÈÇepe ÔpËÌÚepa ËcÔoÎëÁyÈÚe ÙyÌÍáËï
[Help].

èeäaÚë ÇêÄpaÌÌoÖo ÙaÈÎa


Bê ÏoÊeÚe pacÔeäaÚaÚë ÎïÄoÈ ÙaÈÎ, coÁÀaÌÌêÈ c ÔoÏoçëï ÍaÍoÖo-ÌËÄyÀë ÔpËÎoÊeÌËÓ.

1 OÚÍpoÈÚe ÖÎaÇÌyï ÔaÌeÎë PANA LINK.


3 BêÄepËÚe ÙaÈÎ, ÍoÚopêÈ Çê xoÚËÚe
pacÔeäaÚaÚë.

2 HaÊÏËÚe Ç ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË [Print].


• èoÓÇËÚcÓ ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [Open]. 4 HaÊÏËÚe [Open] Ç ÀËaÎoÖoÇoÏ oÍÌe [Open].
• îaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ ÌaäÌÕÚ ÔeäaÚaÚë.
• EcÎË ÁaÔycÍaeÚcÓ ÔpËÎoÊeÌËe, Ç ÍoÚopoÏ
ÄêÎ coÁÀaÌ ÙaÈÎ, Úo, äÚoÄê pacÔeäaÚaÚë
ÙaÈÎ, cÎeÀyÈÚe ËÌcÚpyÍáËÓÏ ÔpËÎoÊeÌËÓ.

8
OÚÔpaÇÍa ÙaÍcoÇ äepeÁ ÍoÏÔëïÚep

OÚÔpaÇÍa ÀoÍyÏeÌÚoÇ, coÁÀaÌÌêx Ìa


ÍoÏÔëïÚepe
OÚÔpaÇÍa ÀoÍyÏeÌÚa, coÁÀaÌÌoÖo c ÔoÏoçëï ÍaÍoÖo-
ÌËÄyÀë ÔpËÎoÊeÌËÓ, Ç ÇËÀe ÙaÍca
Bê ÏoÊeÚe oÚÍpêÚë ÙyÌÍáËï ÙaÍca ËÁ ÍaÍoÖo-ÌËÄyÀë ÔpËÎoÊeÌËÓ Windows, ÇocÔoÎëÁoÇaÇåËcë ÍoÏaÌÀoÈ
[Print] Ç ÏeÌï [File]. BêÄepËÚe Ç ÍaäecÚÇe paÄoäeÖo ÔpËÌÚepa [PANA LINK FAX].

HaÔpËÏep, äÚoÄê oÚÔpaÇËÚë ÀoÍyÏeÌÚ, coÁÀaÌÌêÈ Ç Microsift Word, ÀeÈcÚÇyÈÚe cÎeÀyïçËÏ oÄpaÁoÏ.

1 OÚÍpoÈÚe ÀoÍyÏeÌÚ, ÍoÚopêÈ xoÚËÚe


oÚÔpaÇËÚë. 5 HaÄepËÚe ÌoÏep ÙaÍca, Ìa ÍoÚopêÈ Çê
xoÚËÚe oÚÔpaÇËÚë ÀoÍyÏeÌÚ.

îyÌÍáËË ÔpoÖpaÏÏê
• óÚoÄê ÌaÄpaÚë ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep, ÏoÊÌo

2 BêÄepËÚe [Print] Ç ÏeÌï [File]. ËcÔoÎëÁoÇaÚë [KÎaÇËaÚypy], [HaÄop

PANA LINK
ÌoÏepa oÀÌËÏ ÌaÊaÚËeÏ] ËÎË [ÂaÔËcÌyï
• èoÓÇËÚcÓ ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [Print].
ÍÌËÊÍy].
• èoÀpoÄÌee o ÀËaÎoÖoÇoÏ oÍÌe [Properties]
cÏ. Ìa cÚp. 19.
KÎaÇËaÚypa

3 B pacÍpêÇaïçeÏcÓ ÏeÌï ÇêÄepËÚe Ç


ÍaäecÚÇe paÄoäeÖo ÔpËÌÚepa [PANA LINK ÂaÔËcÌaÓ ÍÌËÊÍa HaÄop ÌoÏepa
FAX]. oÀÌËÏ ÌaÊaÚËeÏ

4 HaÊÏËÚe [OK] Ç ÀËaÎoÖoÇoÏ oÍÌe [Print].


• EcÎË ÔpËÎoÊeÌËe PANA LINK eçÕ Ìe 6 HaÊÏËÚe Ìa ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË [START].
ÁaÔyçeÌo, oÌo ÁaÔycÚËÚcÓ. • ÑoÍyÏeÌÚ ÄyÀeÚ oÚÔpaÇÎeÌ.
• ÑoÍyÏeÌÚ, ÍoÚopêÈ Çê oÚÍpêÎË Ìa íÚaÔe 1,
ÇÇoÀËÚcÓ ÍaÍ oÚÔpaÇÎÓeÏêÈ ÀoÍyÏeÌÚ.

èpËÏeäaÌËe:
• EcÎË ÎËÌËÓ ÁaÌÓÚa ËÎË aÄoÌeÌÚ Ìe oÚÇeäaeÚ,
PANA LINK FAX ÄyÀeÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË ÔoÇÚopÓÚë
ÌaÄop. CÏ. aÇÚoÏaÚËäecÍËÈ ÔoÇÚop ÌaÄopa Ç
ËÌcÚpyÍáËË ÔoÎëÁoÇaÚeÎÓ ÀÎÓ ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo
aÔÔapaÚa.
• óÚoÄê oÚÏeÌËÚë ÔepeÀaäy ÔocÎe ÌaÄopa ÌoÏepa,
ÌaÊÏËÚe Ìa ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË [STOP].

9
OÚÔpaÇÍa ÙaÍcoÇ äepeÁ ÍoÏÔëïÚep
OÚÔpaÇÍa ÙaÈÎa ËÁ oÍÌa PANA LINK

1 OÚÍpoÈÚe ÖÎaÇÌyï ÔaÌeÎë PANA LINK.


5 HaÄepËÚe ÌoÏep ÙaÍca, Ìa ÍoÚopêÈ Çê
xoÚËÚe oÚÔpaÇËÚë ÙaÈÎ.
• óÚoÄê ÌaÄpaÚë ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep, ÏoÊÌo

2 HaÊÏËÚe Ìa ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË [Send a fax]. ËcÔoÎëÁoÇaÚë [KÎaÇËaÚypy], [HaÄop


ÌoÏepa oÀÌËÏ ÌaÊaÚËeÏ] ËÎË [ÂaÔËcÌyï
ÍÌËÊÍy].

KÎaÇËaÚypa

3 HaÊÏËÚe [Browse].
• èoÓÇËÚcÓ ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [Open].

ÂaÔËcÌaÓ ÍÌËÊÍa HaÄop ÌoÏepa


oÀÌËÏ ÌaÊaÚËeÏ

6 Click [START] in the main panel.


• The document will be sent.

4 BêÄepËÚe ÙaÈÎ, ÍoÚopêÈ Çê xoÚËÚe


oÚÔpaÇËÚë, Ë ÌaÊÏËÚe [Open].
• B oÍoåÍe ÔpeÀÔpocÏoÚpa ÔoÓÇËÚcÓ
ËÁoÄpaÊeÌËe ÙaÈÎa.

èpËÏeäaÌËe:
• EcÎË ÎËÌËÓ ÁaÌÓÚa ËÎË aÄoÌeÌÚ Ìe oÚÇeäaeÚ,
PANA LINK FAX ÄyÀeÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË ÔoÇÚopÓÚë
ÌaÄop. CÏ. aÇÚoÏaÚËäecÍËÈ ÔoÇÚop ÌaÄopa Ç
ËÌcÚpyÍáËË ÔoÎëÁoÇaÚeÎÓ ÀÎÓ ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo
aÔÔapaÚa.
• óÚoÄê oÚÏeÌËÚë ÔepeÀaäy ÔocÎe ÌaÄopa ÌoÏepa,
ÌaÊÏËÚe Ìa ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË [STOP].
• EcÎË Çê ÌaÊÏÕÚe [START], äÚoÄê oÚÔpaÇËÚë
ÇêÄpaÌÌêÈ ÙaÈÎ, Úo ÀoÍyÏeÌÚ, ÇcÚaÇÎeÌÌêÈ Ç
ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ, ÚoÊe ÄyÀeÚ oÚÔpaÇÎeÌ.

10
OÚÔpaÇÍa ÙaÍcoÇ äepeÁ ÍoÏÔëïÚep

OÚÔpaÇÍa ÀoÍyÏeÌÚa c ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo


aÔÔapaÚa c ÔoÏoçëï ÍoÏÔëïÚepa.

1 BcÚaÇëÚe ÀoÍyÏeÌÚ Ç ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ


aÔÔapaÚ. 4 HaÊÏËÚe [START].
• èoÓÇËÚcÓ ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [Send from the
fax].

cÚo ãËáeÇ
poÌ oÈ
oÈ Ç
ÌËÁ

îyÌÍáËË ÔpoÖpaÏÏê
PANA LINK
2 OÚÍpoÈÚe ÖÎaÇÌyï ÔaÌeÎë PANA LINK.

3 HaÄepËÚe Ìa ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË ÌoÏep ÙaÍca,


Ìa ÍoÚopêÈ Çê xoÚËÚe oÚÔpaÇËÚë ÀoÍyÏeÌÚ.
• óÚoÄê ÌaÄpaÚë ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep, ÏoÊÌo
ËcÔoÎëÁoÇaÚë [KÎaÇËaÚypy], [HaÄop
ÌoÏepa oÀÌËÏ ÌaÊaÚËeÏ] ËÎË [ÂaÔËcÌyï
ÍÌËÊÍy].

KÎaÇËaÚypa 5 ìcÚaÌoÇËÚe [Image quality] (ÍaäecÚÇo


ËÁoÄpaÊeÌËÓ) Ë [Intensity] (ÓpÍocÚë) Ë
ÌaÊÏËÚe [OK].

ÂaÔËcÌaÓ ÍÌËÊÍa HaÄop ÌoÏepa


oÀÌËÏ ÌaÊaÚËeÏ

11
èpËÕÏ äepeÁ ÍoÏÔëïÚep

èpËÕÏ ÙaÍcoÇ Ìa ÍoÏÔëïÚep


Bê ÏoÊeÚe ÔpËÌÓÚë ÙaÍc Ìa ÍoÏÔëïÚep.
èpËÌÓÚêÈ ÙaÍc ÁaÔËcêÇaeÚcÓ Ç ÇËÀe ËÁoÄpaÊeÌËÓ (ÙopÏaÚ ÙaÈÎa TIFF-G4), ÍoÚopoe ÏoÊÌo ÔpocÏoÚpeÚë,
pacÔeäaÚaÚë ËÎË oÚÔpaÇËÚë.

PyäÌoÈ ÔpËÕÏ
Bê ÏoÊeÚe ÔpËÌÓÚë ÙaÍc ÇpyäÌyï Ço ÇpeÏÓ ÚeÎeÙoÌÌoÖo paÁÖoÇopa.

1 OÚÍpoÈÚe ÖÎaÇÌyï ÔaÌeÎë PANA LINK.

2 HaÊÏËÚe Ìa ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË [START].

AÇÚoÏaÚËäecÍËÈ ÔpËÕÏ
Bê ÏoÊeÚe ÔpËÌËÏaÚë ÙaÍcê Ìa cÇoÈ ÍoÏÔëïÚep aÇÚoÏaÚËäecÍË.

1 èocÚaÇëÚe ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ Ç peÊËÏ


ABTOMATàóECKOÉO èPàÃMA, ÌaÊaÇ
ÍÌoÔÍy AUTO ANSWER .

AUTO ANSWER
TAD/FAX ON

ON

2 OÚÍpoÈÚe ËÎË ÏËÌËÏËÁËpyÈÚe ÖÎaÇÌyï


ÔaÌeÎë PANA LINK.

12
èpËÕÏ äepeÁ ÍoÏÔëïÚep
èpËÕÏ ÙaÍcoÇ ÌeÔocpeÀcÚÇeÌÌo
Ìa ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ

EcÎË Ço ÇpeÏÓ paÄoÚê Ìa ÍoÏÔëïÚepe Çê Ìe


xoÚËÚe oÚÇÎeÍaÚëcÓ Ìa ÔocÚyÔaïçËe ÙaÍcê, a
xoÚËÚe ÔpËÌËÏaÚë Ëx ÌeÔocpeÀcÚÇeÌÌo Ìa
ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ, ÇêÔoÎÌËÚe cÎeÀyïçËe
ÀeÈcÚÇËÓ.
1. HaÊÏËÚe Ìa ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË [Setup].
• èoÓÇËÚcÓ ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [Setup].
2. HaÊÏËÚe Ç ÀËaÎoÖoÇoÏ oÍÌe ÇÍÎaÀÍy
[Reception].
3. HaÊÏËÚe [Receive directly to facsimile unit].
4. HaÊÏËÚe [OK].

îyÌÍáËË ÔpoÖpaÏÏê
PANA LINK
èpoÇepÍa peÁyÎëÚaÚa ÔpËÕÏa

1 OÚÍpoÈÚe ÖÎaÇÌyï ÔaÌeÎë PANA LINK.


4 HaÊÏËÚe Ç cÚpoÍe ÏeÌï ÔoÁËáËï [File],
ÁaÚeÏ ÌaÊÏËÚe [View] ËÎË ÌaÊÏËÚe [View]
Ìa ÔaÌeÎË ËÌcÚpyÏeÌÚoÇ.

2 HaÊÏËÚe Ìa ÔËÍÚoÖpaÏÏy [èpËÕÏ] (New


doc.) Ìa ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË ËÎË ÌaÊÏËÚe
• èoÓÇËÚcÓ ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [Viewer], Ë
ÄyÀeÚ ÇêÇeÀeÌ ÔpËÌÓÚêÈ ÙaÍc.
[Comms. Log] Ë ÌaÊÏËÚe [Received Log].

3 BêÄepËÚe Ç [Received Log] ÔoÁËáËï,


ÍoÚopaÓ eçÕ Ìe ÔpocÏaÚpËÇaÎacë
(ÔËÍÚoÖpaÏÏa ).

13
TeÎeÙoÌÌêÈ ÁÇoÌoÍ

KaÍ ÔoÁÇoÌËÚë Ôo ÚeÎeÙoÌy


Bê ÏoÊeÚe ÔoÁÇoÌËÚë Ôo ÚeÎeÙoÌy c ÔoÏoçëï PANA LINK.
xxxxx.

1 OÚÍpoÈÚe ÖÎaÇÌyï ÔaÌeÎë PANA LINK.


3 HaÊÏËÚe [DIAL].
• Ha ÀËcÔÎee ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË ÔoÓÇËÚcÓ [Lift
the fax machine's handset to talk.].

2 HaÄepËÚe Ìa ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË ÚeÎeÙoÌÌêÈ

4
ÌoÏep. CÌËÏËÚe ÚpyÄÍy ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa.
• ÑÎÓ ÌaÄopa ÌoÏepa Çê ÏoÊeÚe
ËcÔoÎëÁoÇaÚë [KÎaÇËaÚypy], [HaÄop
ÌoÏepa oÀÌËÏ ÌaÊaÚËeÏ], [ÂaÔËcÌyï
ÍÌËÊÍy] ËÎË [èoÇÚopÌêÈ ÌaÄop].
• Ha ÀËcÔÎee ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË ÔoÓÇËÚcÓ
[Start calling by pressing the <DIAL>]. TpyÄÍa

KÎaÇËaÚypa

èoÇÚopÌêÈ ÂaÔËcÌaÓ HaÄop ÌoÏepa


ÌaÄop ÍÌËÊÍa oÀÌËÏ ÌaÊaÚËeÏ

14
ÂaÔËcÌaÓ ÍÌËÊÍa

KoÏÔëïÚepÌaÓ ÀËpeÍÚopËÓ ÀÎÓ ÌoÏepoÇ


ÙaÍcoÇ Ë ÚeÎeÙoÌoÇ
[ÂaÔËcÌaÓ ÍÌËÊÍa] - íÚo Çaåa ÎËäÌaÓ ÄaÁa ÀaÌÌêx c ÌoÏepaÏË ÙaÍcoÇ Ë ÚeÎeÙoÌoÇ.

1 OÚÍpoÈÚe ÖÎaÇÌyï ÔaÌeÎë PANA LINK.


4 BÇeÀËÚe Ç ÍaÊÀoe ÔoÎe ÎËäÌêe ÀaÌÌêe.
• BÇoÀ ÙaÏËÎËË oÄÓÁaÚeÎeÌ.

2 HaÊÏËÚe Ìa ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË [Add. Book].


• èoÓÇËÚcÓ oÍÌo [Address Book]. 5 HaÊÏËÚe [OK].
• ÂaÔËcaÌÌêe ÀaÌÌêe ÄyÀyÚ ÔoÍaÁaÌê Ç
cÔËcÍe.

îyÌÍáËË ÔpoÖpaÏÏê
PANA LINK
3 B ÏeÌï [Edit] ÇêÄepËÚe ÔoÁËáËï [New entry]
ËÎË ÇêÄepËÚe [New entry] Ìa ÔaÌeÎË
ËÌcÚpyÏeÌÚoÇ.
• èoÓÇËÚcÓ ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo ÀÎÓ ÁaÔËcË
ÎËäÌoÈ ËÌÙopÏaáËË.

îyÌÍáËÓ paccêÎÍË.
• EcÎË oÀËÌ Ë ÚoÚ Êe ÀoÍyÏeÌÚ ÌaÀo oÚÔpaÇËÚë
ÌecÍoÎëÍËÏ aÄoÌeÌÚaÏ, Çê ÏoÊeÚe
ËcÔoÎëÁoÇaÚë ÙyÌÍáËï [Group] Ç oÍÌe [Address
Book]. Bê ÏoÊeÚe ÇêÄpaÚë Ç [Address Book]
ÎïÄoe äËcÎo aÄoÌeÌÚoÇ.

15
CÍaÌËpoÇaÌËe

àcÔoÎëÁoÇaÌËe ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa Ç


ÍaäecÚÇe cÍaÌepa
CoÁÀaÕÚcÓ ÙaÈÎ ËÁoÄpaÊeÌËÓ (ÙopÏaÚ TIF) ÔyÚÕÏ cÍaÌËpoÇaÌËÓ ÀoÍyÏeÌÚa, ÇcÚaÇÎeÌÌoÖo Ç ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ
aÔÔapaÚ.

1 BcÚaÇëÚe ÀoÍyÏeÌÚ, ÍoÚopêÈ Çê xoÚËÚe


oÚcÍaÌËpoÇaÚë, Ç ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ. 4 BÇeÀËÚe Ç ÔoÎe ÇÇoÀa [File name] ÌaÁÇaÌËe
ÙaÈÎa, Ç ÍoÚopêÈ Çê xoÚËÚe ÁaÔËcaÚë
oÚcÍaÌËpoÇaÌÌoe ËÁoÄpaÊeÌËe, ËÎË
ÇêÄepËÚe ÌaÁÇaÌËe ÙaÈÎa, ÌaÊaÇ [Browse].
• EcÎË Çê Ìe yÍaÊeÚe ÌaÁÇaÌËÓ ÙaÈÎa,
ÙaÈÎ ÄyÀeÚ ÁaÔËcaÌ ÔoÀ ÌaÁÇaÌËeÏ,
ÙËÖypËpyïçeÏ Ç ÔoÎe ÇÇoÀa [File name].
cÚo ãËáeÇ

5
poÌ oÈ èpË ÌeoÄxoÀËÏocÚË ÔoÏeÌÓÈÚe ÔapaÏeÚpê
oÈ Ç
ÌËÁ
[Enlarge-Reduce] (yÇeÎËäËÚë-yÏeÌëåËÚë),
[Image Quality] (ÍaäecÚÇo ËÁoÄpaÊeÌËÓ) Ë
[Intensity] (ÓpÍocÚë).

6 HaÊÏËÚe [Start].
• èocÎe cÍaÌËpoÇaÌËÓ oÚcÍaÌËpoÇaÌÌoe
ËÁoÄpaÊeÌËe ÄyÀeÚ ÇêÇeÀeÌo Ç
ÀËaÎoÖoÇoÏ oÍÌe [Viewer].

2 OÚÍpoÈÚe ÖÎaÇÌyï ÔaÌeÎë PANA LINK.

3 HaÊÏËÚe Ìa ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË [Scan].


• èoÓÇËÚcÓ ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [Scanner].

16
KoÔËpoÇaÌËe

KoÔËpoÇaÌËe äepeÁ ÍoÏÔëïÚep

1 BcÚaÇëÚe ÀoÍyÏeÌÚ, ÍoÚopêÈ Çê xoÚËÚe


cÍoÔËpoÇaÚë, Ç ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ. 3 HaÊÏËÚe Ìa ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË [Copy].
• èoÓÇËÚcÓ ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [Copier].

cÚo ãËáeÇ
poÌ oÈ
oÈ Ç
ÌËÁ

îyÌÍáËË ÔpoÖpaÏÏê
PANA LINK
4 BÇeÀËÚe ÌyÊÌoe äËcÎo ÍoÔËÈ Ç ÔoÎe ÇÇoÀa
[Number of copies].

2 OÚÍpoÈÚe ÖÎaÇÌyï ÔaÌeÎë PANA LINK.

5 èpË ÌeoÄxoÀËÏocÚË ËÁÏeÌËÚe ÔapaÏeÚpê


[Enlarge-Reduce] (yÇeÎËäËÚë-yÏeÌëåËÚë),
[Image Quality] (ÍaäecÚÇo ËÁoÄpaÊeÌËÓ) Ë
[Intensity] (ÓpÍocÚë).

6 HaÊÏËÚe [Start].

17
ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌaÓ ËÌÙopÏaáËÓ

ÜypÌaÎ ÔepecêÎÍË cooÄçeÌËÈ


MoÊÌo ÔpocÏoÚpeÚë cÔËcoÍ ÙaÍcoÇ, ÔpËÌÓÚêx ËÎË oÚÔpaÇÎeÌÌêx äepeÁ ÍoÏÔëïÚep, Ë Ëx coÀepÊaÌËe.
MoÊÌo ÚaÍÊe oÚÔpaÇËÚë ÔpËÌÓÚêe ÙaÍcê Ë ÔoÇÚopÌo oÚÔpaÇËÚë oÚÔpaÇÎeÌÌêe.

1 OÚÍpoÈÚe ÖÎaÇÌyï ÔaÌeÎë PANA LINK.


3 BêÄepËÚe Ç oÍÌe [Communication Log] oÀÌy
ËÁ ÔoÁËáËÈ.
• Ha ÀËcÔÎeÈ ÄyÀeÚ ÇêÇeÀeÌo coÀepÊaÌËe

2 HaÊÏËÚe Ìa ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË [Comms. Log].


• èoÓÇËÚcÓ ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo
ÊypÌaÎa.

[Communication Log].

èpËÏeäaÌËe:
• èocÍoÎëÍy ÔepeÀaÌÌêe ÙaÈÎê ËÁoÄpaÊeÌËÈ
ocÚaïÚcÓ Ç ÔaÏÓÚË, ÌaÀo ÔepËoÀËäecÍË
ÔpoÇepÓÚë, ÀocÚaÚoäÌo ÎË ocÚaÎocë cÇoÄoÀÌoÖo
ÏecÚa.

èpocÏoÚp
àÁoÄpaÊeÌËÓ, oÚÔpaÇÎeÌÌêe, ÔpËÌÓÚêe ËÎË oÚcÍaÌËpoÇaÌÌêe c ÔoÏoçëï PANA LINK, ÏoÊÌo ÇêÇecÚË Ìa
íÍpaÌ.
MoÊÌo ÔepeÏecÚËÚë, cÍoÔËpoÇaÚë Ë cÚepeÚë ÙaÈÎ ËÎË cÚpaÌËáy.
C ÔoÏoçëï ÙyÌÍáËË [Viewer] ÚoÊe ÏoÊÌo oÚÔpaÇËÚë ËÁoÄpaÊeÌËe ÙaÍcoÏ.

1 OÚÍpoÈÚe ÖÎaÇÌyï ÔaÌeÎë PANA LINK.


3 HaÊÏËÚe [File], ÁaÚeÏ [Open] Ç cÚpoÍe ÏeÌï
ËÎË ÌaÊÏËÚe [Open] Ìa ÔaÌeÎË
ËÌcÚpyÏeÌÚoÇ.

2 HaÊÏËÚe Ìa ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË [Viewer].


• èoÓÇËÚcÓ oÍÌo [Viewer].
• èoÓÇËÚcÓ ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [Open this
document.].

4 BêÄepËÚe ÙaÈÎ, ÍoÚopêÈ Çê xoÚËÚe


ÔpocÏoÚpeÚë.

èpËÏeäaÌËe:
• TeÍcÚ, ÇêÇeÀeÌÌêÈ Ç ÇËÀe ËÁoÄpaÊeÌËÓ,

18
ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌaÓ ËÌÙopÏaáËÓ

ÑËaÎoÖoÇoe oÍÌo ÔapaÏeÚpoÇ ÀpaÈÇepoÇ PANA LINK


(ÑpaÈÇep ÙaÍca Ë ÀpaÈÇep ÔpËÌÚepa)
BÍÎaÀÍa Paper (ÄyÏaÖa) BÍÎaÀÍa Graphics (ÖpaÙËÍa)

îyÌÍáËË ÔpoÖpaÏÏê
PANA LINK
• Paper size (paÁÏep ÄyÏaÖË) • Resolution (paÁpeåeÌËe)
óÚoÄê ÇêÄpaÚë paÁÏep ÄyÏaÖË, ÌaÊÏËÚe oÀÌy ËÁ èoÍaÁêÇaeÚ paÁpeåeÌËe ÖpaÙËäecÍËx
cÎeÀyïçËx ÍÌoÔoÍ. ËÁoÄpaÊeÌËÈ. OÄêäÌo äeÏ Çêåe paÁpeåeÌËe,
A4: 210 ÏÏ x 297 ÏÏ ÚeÏ Çêåe ÍaäecÚÇo ÔeäaÚË; oÀÌaÍo Ìa ÔeäaÚë
Letter: 216 ÏÏ x 279 ÏÏ ÇaåËx ÀoÍyÏeÌÚoÇ ÏoÊeÚ yxoÀËÚë cÎËåÍoÏ
Legal: 216 ÏÏ x 356 ÏÏ ÏÌoÖo ÇpeÏeÌË.
• OpËeÌÚaáËÓ BêÄepËÚe ÌyÊÌoe paÁpeåeÌËe Ç cooÚÇeÚcÚÇËË c
HaÊËÏaÈÚe íÚË ÍÌoÔÍË ÀÎÓ ÇêÄopa opËeÌÚaáËË ÚËÔoÏ ÀoÍyÏeÌÚa.
ÔpË ÔeäaÚË. Standart (200 x 100 ÚoäeÍ Ìa ÀïÈÏ)*
Portrait: àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÔeäaÚË c Fine (200 x 200 ÚoäeÍ Ìa ÀïÈÏ)
ÇepÚËÍaÎëÌêÏ pacÔoÎoÊeÌËeÏ SuperFine (200 x 400 ÚoäeÍ Ìa ÀïÈÏ)
ÎËcÚa. * ToÎëÍo ÀÎÓ [PANA LINK FAX]
Landscape: àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÔeäaÚË c • Dithering (ËÏËÚaáËÓ ÖpaÀaáËÈ cepoÖo)
ÖopËÁoÌÚaÎëÌêÏ pacÔoÎoÊeÌËeÏ èoÍaÁêÇaeÚ ÚËÔ ËÏËÚaáËË ÖpaÀaáËÈ cepoÖo ÔpË
ÎËcÚa. ÔeäaÚË. èpË áÇeÚÌoÈ ÔeäaÚË íÚa ÙyÌÍáËÓ
• HeÎëÁÓ ËÁÏeÌËÚë ÔapaÏeÚpê [Paper source] cÏeåËÇaeÚ äËcÚêe áÇeÚa, äÚoÄê ÔoÎyäËÚë ÄoÎee
(ËcÚoäÌËÍ ÔoÀaäË ÄyÏaÖË) Ë [Media choice] åËpoÍËÈ cÔeÍÚp áÇeÚoÇ. HaÔpËÏep, opaÌÊeÇêÈ
(ÇêÄop ÌocËÚeÎÓ). ÔoÎyäaeÚcÓ ÔyÚÕÏ cÏeåËÇaÌËÓ ÍpacÌoÖo Ë
ÊÕÎÚoÖo. èpË äÕpÌo-ÄeÎoÈ ÔeäaÚË íÚa ÙyÌÍáËÓ
BÍÎaÀÍa Device Options oÄecÔeäËÇaeÚ paÁÌêe ÖpaÀaáËË cepoÖo Ìa
ÖpaÙËäecÍËx ËÁoÄpaÊeÌËÓx.
(ÇapËaÌÚê ycÚpoÈcÚÇa) None: BêÄepËÚe íÚy ÔoÁËáËï, ecÎË Çê Ìe
xoÚËÚe ÌËÍaÍoÈ ËÏËÚaáËË ÖpaÀaáËÈ
cepoÖo.
Coarse: BêÄepËÚe íÚy ÔoÁËáËï, ecÎË y Çac
ÁaÀaÌo paÁpeåeÌËe 300 ÚoäeÍ Ìa
ÀïÈÏ ËÎË Çêåe.
Fine: BêÄepËÚe íÚy ÔoÁËáËï, ecÎË y Çac
ÁaÀaÌo paÁpeåeÌËe 200 ÚoäeÍ Ìa
ÀïÈÏ ËÎË ÌËÊe.
Line art: BêÄepËÚe íÚy ÔoÁËáËï, ecÎË Ìa ÇaåeÏ
ËÁoÄpaÊeÌËË ËÏeïÚcÓ peÁÍËe ÖpaÌËáê
ÏeÊÀy äÕpÌêÏË, ÄeÎêÏË Ë cepêÏË
ÁoÌaÏË.
Error
diffusion: BêÄepËÚe íÚy ÔoÁËáËï, ecÎË ÌaÀo
ÔeäaÚaÚë ÙoÚoÖpaÙËË ËÎË
ËÁoÄpaÊeÌËÓ, Ìe ËÏeïçËe peÁÍËx,
xopoåo oäepäeÌÌêx ÖpaÌËá.
• Intensity (ÓpÍocÚë)
• Print quality (ÍaäecÚÇo ÔeäaÚË) èoÍaÁêÇaeÚ, ÌacÍoÎëÍo ÚÕÏÌêÏË ÄyÀyÚ
èoÍaÁêÇaeÚ ÍaäecÚÇo ÚeÍcÚa, ÍoÚopêÈ ÄyÀeÚ ÔoÎyäaÚëcÓ ÖpaÙËäecÍËe ËÁoÄpaÊeÌËÓ ÔpË
ËcÔoÎëÁoÇaÚëcÓ ÀÎÓ ÔeäaÚË ÇaåËx ÀoÍyÏeÌÚoÇ. ÔeäaÚË ÇaåeÖo ÀoÍyÏeÌÚa.
19
ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌaÓ ËÌÙopÏaáËÓ

CÇÓÁë c ÍoÏÔëïÚepoÏ (PC LINK)


(ÇÍÎïäeÌËe/ÇêÍÎïäeÌËe ÙyÌÍáËÈ, peaÎËÁyeÏêx
äepeÁ ÍoÏÔëïÚep)
îyÌÍáËÓ PC LINK ËÁÌaäaÎëÌo ÇÍÎïäeÌa “ON”.
EcÎË ÇÍÎïäÕÌ peÊËÏ aÇÚoÏaÚËäecÍoÖo ÔpËÕÏa (AUTO ANSWER), Çce ÙaÍcê ÄyÀyÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË
ÔpËÌËÏaÚëcÓ Ìa ÍoÏÔëïÚep.
EcÎË Ço ÇpeÏÓ paÄoÚê Ìa ÍoÏÔëïÚepe Çê Ìe xoÚËÚe oÚÇÎeÍaÚëcÓ Ìa ÔocÚyÔaïçËe ÙaÍcê, a xoÚËÚe
ÔpËÌËÏaÚë ÙaÍcê ÌeÔocpeÀcÚÇeÌÌo Ìa ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ, ÇêÔoÎÌËÚe oÀÌo ËÁ cÎeÀyïçËx ÀeÈcÚÇËÈ:
— OÚÍÎïäËÚe PC LINK Ìa ÙaÍcËÏËÎëÌoÏ aÔÔapaÚe.
— BêÄepËÚe [Receive directly to facsimile unit] Ìa ÍoÏÔëïÚepe (cÚp. 13).

OÚÍÎïäeÌËe PC LINK Ìa ÙaÍcËÏËÎëÌoÏ aÔÔapaÚe


• EcÎË íÚa ÙyÌÍáËÓ oÚÍÎïäeÌa, Úo oÔepaáËË, ÔpoËÁÇoÀËÏêe äepeÁ ÍoÏÔëïÚep (oÚÔpaÇÍa/ÔpËÕÏ ÙaÍcoÇ,
cÍaÌËpoÇaÌËe, ÔeäaÚë ËÎË ÍoÔËpoÇaÌËe), ÌeÇoÁÏoÊÌê.

1 HaÊÏËÚe MENU .
/ MENU
ÑËcÔÎeÈ: 1.SYSTEM SET UP

2 HaÊÏËÚe , ÁaÚeÏ 1 4 .

PC LINK
1 2 3

3 HaÊÏËÚe START/SET/COPY . 4 5 6

7 8 9
MODE=ON ▼▲ 0

4 HaÊÏËÚe
(oÚÍÎïäeÌo).
ËÎË , äÚoÄê ÇêÄpaÚë “OFF”

MODE=OFF ▼▲
START/SET/COPY

• óÚoÄê ÇÍÎïäËÚë PC LINK Ìa ÙaÍcËÏËÎëÌoÏ


aÔÔapaÚe, ÇêÄepËÚe “ON”.

5 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .

SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe MENU .

20
èoËcÍ ÌeËcÔpaÇÌocÚeÈ
EcÎË ÍaÍaÓ-ÌËÄyÀë ÙyÌÍáËÓ Ìe paÄoÚaeÚ, Úo,
ÔpeÊÀe äeÏ oÄpaçaÚëcÓ Áa ÔoÏoçëï, ÔpoäËÚaÈÚe
íÚoÚ paÁÀeÎ
èpoÄÎeÏê oÄçeÖo xapaÍÚepa
èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë eÕ ycÚpaÌeÌËe
He yÀaÕÚcÓ oÚÍpêÚë ÙaÈÎ ÙopÏaÚa TIFF • BaÏ ÌaÀo ËÁÏeÌËÚë ÙopÏaÚ cÊaÚËÓ ÙaÈÎa. HaÔpËÏep, äÚoÄê
ÔpeoÄpaÁoÇaÚë ËÁoÄpaÊeÌËe c ÔoÏoçëï WANG Imaging, ÀeÈcÚÇyÈÚe
cÎeÀyïçËÏ oÄpaÁoÏ:
1. HaÊÏËÚe [Start], ÔoÀÇeÀËÚe Íypcop Í [Programs] — [Accessories],
ÁaÚeÏ ÌaÊÏËÚe [Imaging].
2. OÚÍpoÈÚe TIFF ÙaÈÎ, ÍoÚopêÈ Çê Ìe ÏoÊeÚe oÚÍpêÚë c ÔoÏoçëï
ÙyÌÍáËË [Viewer] ÔpoÖpaÏÏê PANA LINK.
3. OÚÍpoÈÚe ÏeÌï [Page] Ë ÌaÊÏËÚe [Convert].
— èoÓÇÎÓeÚcÓ ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [Convert].
4. HaÊÏËÚe ÇÍÎaÀÍy [Compression], ÁaÚeÏ ÇêÄepËÚe Ç
pacÍpêÇaïçeÏcÓ cÔËcÍe ÙopÏaÚoÇ cÊaÚËÓ [CCITT Group 3 (1d)
Modified Huffman].
5. HaÊÏËÚe [OK].
— îopÏaÚ cÊaÚËÓ ÙaÈÎa ËÁÏeÌËÚcÓ.
He yÀaÕÚcÓ oÚÔpaÇËÚë ÙaÍc c • ÑaÚa Ë ÇpeÏÓ, ÁaÀaÌÌêe Ç ÍoÏÔëïÚepe, ÏoÖyÚ ÄêÚë ÌeÔpaÇËÎëÌêÏË.
ÍoÏÔëïÚepa Ç ÁaÀaÌÌoe ÇpeÏÓ. àcÔpaÇëÚe. EcÎË Ëx Ìe yÀaÕÚcÓ ÇÇecÚË ÔpaÇËÎëÌo, oÄpaÚËÚecë Í
cÇoeÏy ÔocÚaÇçËÍy ÍoÏÔëïÚepoÇ.
ÑaÚa Ë ÇpeÏÓ, ÍoÚopêe ÔpË oÚÔpaÇÍe • ÑaÚa Ë ÇpeÏÓ, ÁaÀaÌÌêe Ç ÍoÏÔëïÚepe, ÏoÖyÚ ÄêÚë ÌeÔpaÇËÎëÌêÏË.
ÙaÍca c ÍoÏÔëïÚepa ÔeäaÚaïÚcÓ ÇÇepxy àcÔpaÇëÚe. EcÎË Ëx Ìe yÀaÕÚcÓ ÇÇecÚË ÔpaÇËÎëÌo, oÄpaÚËÚecë Í
ÍaÊÀoÈ cÚpaÌËáê, ÌeÔpaÇËÎëÌê. cÇoeÏy ÔocÚaÇçËÍy ÍoÏÔëïÚepoÇ.
HeÇoÁÏoÊÌo ÔepeÏecÚËÚë ÖÎaÇÌyï • OÚÇeÀËÚe Íypcop Ç ÔoÎe, ÖÀe ÍÌoÔoÍ ÌeÚ, ÁaÚeÏ ÔepeÏecÚËÚe ÔaÌeÎë
ÔaÌeÎë PANA LINK, ÔoÚoÏy äÚo Ç ÌyÊÌoe ÏecÚo.

èoÏoçë
oÚcyÚcÚÇyeÚ cÚpoÍa ÁaÖoÎoÇÍoÇ.
HeÔoÌÓÚÌo, aÍÚËÇÌa ËÎË Ìe aÍÚËÇÌa • CyÀËÚë o ÚoÏ, aÍÚËÇÌa ËÎË Ìe aÍÚËÇÌa ÖÎaÇÌaÓ ÔaÌeÎë PANA LINK,
ÖÎaÇÌaÓ ÔaÌeÎë PANA LINK. ÏoÊÌo Ôo ÓpÍocÚË ÀËcÔÎeÓ ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË.
<AÍÚËÇÌa – cÇeÚÎêÈ, He aÍÚËÇÌa – ÚÕÏÌêÈ>
èpË yÀepÊaÌËË Íypcopa ÏêåÍË Ìa • EcÎË ÖÎaÇÌaÓ ÔaÌeÎë PANA LINK Ìe aÍÚËÇÌa, ÄêcÚpaÓ ÔoÀcÍaÁÍa Ìe
ÍaÍoÈ-ÌËÄyÀë ÍÌoÔÍe ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË ÔoÓÇÎÓeÚcÓ. èpoÇepëÚe eçÕ paÁ, aÍÚËÇÌa ÎË ÖÎaÇÌaÓ ÔaÌeÎë PANA
PANA LINK ÄêcÚpaÓ ÔoÀcÍaÁÍa Ìe LINK, çÕÎÍÌyÇ ÏêåÍoÈ Ç ÎïÄoÏ ÏecÚe Ìa ÔaÌeÎË.
ÔoÓÇÎÓeÚcÓ, xoÚÓ ycÚaÌoÇÎeÌ
cooÚÇeÚcÚÇyïçËÈ ÔapaÏeÚp.
TeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep, yÍaÁaÌÌêÈ äepeÁ • Ha ÀËcÔÎeÈ ÇêÇeÀeÌa ÄêcÚpaÓ ÔoÀcÍaÁÍa. èepeÇeÀËÚe Íypcop Áa
ÀËcÔÎeÈ ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË, ËcäeÁaeÚ, Ë ÔpeÀeÎê ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË PANA LINK. EcÎË ÄêcÚpaÓ ÔoÀcÍaÁÍa ÇaÏ
ÔoÓÇÎÓeÚcÓ cooÄçeÌËe [For storing a Ìe ÌyÊÌa, oÚÍpoÈÚe ÀËaÎoÖ [Setup] Ë ÇêÄepËÚe [OFF] ÀÎÓ ÔapaÏeÚpa
phone or fax nomber.], oÄéÓcÌeÌËe [Quick Tip] Ìa ÇÍÎaÀÍe [System].
ÌaÁÌaäeÌËÓ ÍÌoÔÍË Ë Ú. À.
ÉÎaÇÌaÓ ÔaÌeÎë PANA LINK ËcäeÁaeÚ. • èpoÇepëÚe cÔËcoÍ aÍÚËÇÌêx ÁaÀaä (Ç cÚpoÍe ÁaÀaä). EcÎË
ÔËÍÚoÖpaÏÏê PANA LINK ÚaÏ ÌeÚ, ÁÌaäËÚ ÔpoÖpaÏÏa ÁaÍpêÚa. EcÎË
Çê ÇËÀËÚe ÔËÍÚoÖpaÏÏy, ÁÌaäËÚ ÖÎaÇÌaÓ ÔaÌeÎë PANA LINK ÔpocÚo
ÏËÌËÏËÁËpoÇaÌa ËÎË yÏeÌëåeÌa Ào ÔËÍÚoÖpaÏÏê.
ôÕÎÍÌËÚe ÀÇa paÁa Ìa ÔËÍÚoÖpaÏÏe Ç cÔËcÍe aÍÚËÇÌêx ÁaÀaä ËÎË
oÚÍpoÈÚe ÏeÌï, çÕÎÍÌyÇ ÔpaÇoÈ ÍÎaÇËåeÈ Ìa ÔËÍÚoÖpaÏÏe ÙaÍca Ë
ÇêÄpaÇ [Restore].
ÉÎaÇÌaÓ ÔaÌeÎë PANA LINK ËcäeÁaeÚ • ÂaÀaÌa ÏËÌËÏËÁaáËÓ ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË PANA LINK cpaÁy ÔpË ÁaÔycÍe
cpaÁy ÔocÎe ËÌËáËaÎËÁaáËË. PANA LINK. ôÕÎÍÌËÚe ÀÇa paÁa Ìa ÔËÍÚoÖpaÏÏe Ç cÔËcÍe aÍÚËÇÌêx
ÁaÀaä ËÎË oÚÍpoÈÚe ÏeÌï, çÕÎÍÌyÇ ÔpaÇoÈ ÍÎaÇËåeÈ Ìa
ÔËÍÚoÖpaÏÏe ÙaÍca Ë ÇêÄpaÇ [Restore].
EcÎË Çê Ìe xoÚËÚe, äÚoÄê íÚo ÔpoËcxoÀËÎo ÍaÊÀêÈ paÁ ÔpË ÁaÔycÍe
PANA LINK, ÌaÊÏËÚe [Setup] Ìa ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË PANA LINK Ë
ocÚaÇëÚe ÌeÁaÔoÎÌeÌÌêÏ ÙÎaÊoÍ [Start minimized] Ç ÔoÁËáËË
[Program start-up settings] Ìa ÇÍÎaÀÍe [System].
HeoÄxoÀËÏo cÚepeÚë Çce ÚeÎeÙoÌÌêe • HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy [STOP].
ÌoÏepa, ÇêÇeÀeÌÌêe Ìa ÀËcÔÎeÈ ÖÎaÇÌoÈ
ÔaÌeÎË.
(cÏ. ÔpoÀoÎÊeÌËe)

21
èoËcÍ ÌeËcÔpaÇÌocÚeÈ
èpoÄÎeÏê oÄçeÖo xapaÍÚepa (ÔpoÀoÎÊeÌËe)
èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë eÕ ycÚpaÌeÌËe
He ÇËÀÌo ÔocÎeÀÌeÈ äacÚË ÀaÌÌêx Ç • ìcÚaÌoÇËÚe Íypcop Ìa ÎËÌËï ÏeÊÀy ÍÌoÔÍaÏË, Íypcop ÀoÎÊeÌ
cÔËcÍe aÀpecoÇ Ç [Address Book] ËÎË ËÁÏeÌËÚë ÙopÏy Ë Çê ÏoÊeÚe pacåËpËÚë ÔoÎe, ÔepeÏeçaÓ Íypcop
[Communication Log]. ËÎË çÕÎÍÌyÇ ÀÇa paÁa.
èoÎëÁoÇaÚeÎë Ìe xoäeÚ oÚÔpaÇÎÓÚë c • èapaÏeÚp ÚËÚyÎëÌoÖo ÎËcÚa ycÚaÌoÇÎeÌ Ìa [ON]. óÚoÄê oÚÍÎïäËÚë
ÍaÊÀêÏ ÙaÍcoÏ ÚËÚyÎëÌêÈ ÎËcÚ. eÖo, oÚÍpoÈÚe ÀËaÎoÖ [Setup], ÌaÊaÇ Ìa [Setup] Ç ÖÎaÇÌoÈ ÔaÌeÎË, Ë
ÌaÊÏËÚe [Default Add Cover Page at every Transmission] Ìa ÇÍÎaÀÍe
[Cover Page].
BÏecÚo ÇêÄopa ÚeÎeÙoÌÌoÖo ÌoÏepa ËÁ • Bê ÏoÊeÚe ËÁÏeÌËÚë cÇoÈ ÇêÄop äepeÁ ÖÎaÇÌyï ÔaÌeÎë PANA LINK.
[Address Book] Ç ÖÎaÇÌyï ÔaÌeÎë PANA èpoËÁÇoÀËÚe ÀÇoÈÌêe çeÎäÍË Ìa ÌoÏepe Ìa ÀËcÔÎee ÖÎaÇÌoÈ
LINK cÎyäaÈÌo ÇêÄpaÌ ÌoÏep ÙaÍca. ÔaÌeÎË, ÔoÍa Ìe ÔoÓÇËÚcÓ ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep. Bê ÚaÍÊe ÏoÊeÚe
ÌaÊaÚë ÔpaÇyï ÍÎaÇËåË ÏêåË, äÚoÄê ÇêÄpaÚë ÌyÊÌêÈ ÌoÏep.
HeÇoÁÏoÊÌo ËcÔoÎëÁoÇaÚë ÍÌoÔÍy • EcÎË ÔoÀÖoÚoÇÎeÌê ÀaÌÌêe ÀÎÓ ÔepeÀaäË ËÎË ÇcÚaÇÎeÌ ÀoÍyÏeÌÚ Ç
[DIAL], ÀaÊe ecÎË yÍaÁaÌ ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ, Úo Çê ÏoÊeÚe ËcÔoÎëÁoÇaÚë ÚoÎëÍo
ÌoÏep. ÙyÌÍáËï oÚÔpaÇÍË ÙaÍca. EcÎË Çê xoÚËÚe ÔoÁÇoÌËÚë Ôo ÚeÎeÙoÌy,
coÚpËÚe ÀaÌÌêe, ÔoÀÖoÚoÇÎeÌÌêe ÀÎÓ ÔepeÀaäË.
èpË ÇêxoÀe ËÁ PANA LINK Ìe • [Viewer] ÏoÊeÚ paÄoÚaÚë oÚÀeÎëÌo, ÔoíÚoÏy oÌ ocÚaÕÚcÓ oÚÍpêÚêÏ,
ÁaÍpêÇaeÚcÓ [Viewer]. ecÎË ÁaÍpêÚë PANA LINK.
PANA LINK Ìe paÄoÚaeÚ ÌopÏaÎëÌo • HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , äÚoÄê ÇêÈÚË ËÁ PANA LINK, Ë ÔepeÁaÔycÚËÚe
ÔpoÖpaÏÏy. EcÎË PANA LINK Ìe ÁaÍpêÇaeÚcÓ, ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåË
[Ctrl+Alt+Delete].

èepeÀaäa
èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë eÕ ycÚpaÌeÌËe
Ha ÀËcÔÎee ÔoÓÇÎÓeÚcÓ cooÄçeÌËe • BoÁÏoÊÌê cÎeÀyïçËe ÔpËäËÌê:
[Sending a fax failed.] (ÙaÍc Ìe ÔepeÀaÌ). — èÎoxaÓ ÚeÎeÙoÌÌaÓ ÎËÌËÓ.
— Bê ÔpËÌÓÎË cËÖÌaÎ oÊËÀaÌËÓ ÁÇoÌÍa.
— ÑpyÖaÓ cÚopoÌa ÔpepÇaÎa ÔpËÕÏ.
— ì ÀpyÖoÈ cÚopoÌê ÍoÌäËÎacë ÄyÏaÖa Ç ÙaÍcËÏËÎëÌoÏ aÔÔapaÚe.
BêÓcÌËÚe ÔpoÄÎeÏy c ÀpyÖoÈ cÚopoÌoÈ Ë ÔoÇÚopËÚe ÔepeÀaäy.
Ha ÀËcÔÎee ÔoÓÇÎÓeÚcÓ cooÄçeÌËe [No • ÑpyÖaÓ cÚopoÌa Ìe oÚÇeäaeÚ ËÎË ÎËÌËÓ ÁaÌÓÚa. èoÀoÊÀËÚe ÌeÏÌoÖo Ë
response] (ÌeÚ oÚÇeÚa). ÔoÇÚopËÚe ÔepeÀaäy.
• HeÔpaÇËÎëÌo ÁaÀaÌ peÊËÏ ÌaÄopa ÌoÏepa (ÚoÌaÎëÌêÈ ËÎË
ËÏÔyÎëcÌêÈ).
OÚÍpoÈÚe ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [Setup] Ë ÔpoÇepëÚe ÁaÀaÌÌêÈ peÊËÏ
ÌaÄopa Ìa ÇÍÎaÀÍe [Line].
HeÇoÁÏoÊÌo ÔepeÀaÚë ÙaÍc Áa ÖpaÌËáy. • ìcÚaÌoÇËÚe ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ Ç peÊËÏ ÏeÊÀyÌapoÀÌoÈ cÇÓÁË.
CÏ. ËÌcÚpyÍáËï ÔoÎëÁoÇaÚeÎÓ.
ÑÎËÌa ÔepeÀaÌÌoÖo ËÁoÄpaÊeÌËÓ • ìcÚaÌoÇËÚe [Resolution] Ìa [Fine] (200 x 200 ÚoäeÍ Ìa ÀïÈÏ) Ë
ÌecÍoÎëÍo oÚÎËäaeÚcÓ oÚ opËÖËÌaÎa. ÔoÇÚopËÚe ÔepeÀaäy.

èpËÕÏ
èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë eÕ ycÚpaÌeÌËe
îaÍc ÔpËÌËÏaeÚcÓ Ìa ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ • BoÁÏoÊÌo Çê ÇêÄpaÎË [Receive directly to facsimile unit] Ìa ÇÍÎaÀÍe
aÔÔapaÚ, a ÔoÎëÁoÇaÚeÎë xoäeÚ ÔpËÌÓÚë [Reception] Ç ÀËaÎoÖoÇoÏ oÍÌe [Setup]. EcÎË íÚo ÚaÍ, çÕÎÍÌËÚe Ç
eÖo Ìa ÍoÏÔëïÚep. íÚoÏ ÔoÎe, äÚoÄê oÚÏeÌËÚë ÇêÄop.
• OÚÍÎïäeÌa ÙyÌÍáËÓ PC LINK Ìa ÙaÍcËÏËÎëÌoÏ aÔÔapaÚe. BÍÎïäËÚe
eÕ (cÚp. 20).
• He ÁaÖpyÊeÌa ÔpoÖpaÏÏa PANA LINK. ÂaÔycÚËÚe PANA LINK.
îaÍc ÔpËÌËÏaeÚcÓ Ìa ÍoÏÔëïÚep, a • OÚÍpoÈÚe ÀËaÎoÖoÇoe oÍÌo [Setup] Ë ÔpoÇepëÚe oÔáËï [Receive
ÔoÎëÁoÇaÚeÎë xoäeÚ ÔpËÌÓÚë eÖo Ìa directly to facsimile unit] Ìa ÇÍÎaÀÍe [Reception].
ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ.

(cÏ. ÔpoÀoÎÊeÌËe)

22
èoËcÍ ÌeËcÔpaÇÌocÚeÈ
èpËÕÏ (ÔpoÀoÎÊeÌËe)
èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë eÕ ycÚpaÌeÌËe
èoÎëÁoÇaÚeÎë xoäeÚ pacÔeäaÚaÚë • PacÔeäaÚaÈÚe, ÇêÄpaÇ ÌyÊÌêÈ ÔpËÌÚep Ç ÀËaÎoÖoÇoÏ oÍÌe [Print].
ÔpËÌÓÚêÈ ÙaÍc Ìa ÀpyÖoÏ ÔpËÌÚepe.
èoÓÇÎÓeÚcÓ cooÄçeÌËe [Receiving a fax • BoÁÏoÊÌê cÎeÀyïçËe ÔpËäËÌê:
failed.] (ÙaÍc Ìe ÔpËÌÓÚ). — èÎoxaÓ ÚeÎeÙoÌÌaÓ ÎËÌËÓ.
— èpËÕÏ ÄêÎ ÔpepÇaÌ cËÖÌaÎoÏ oÊËÀaÌËÓ ÁÇoÌÍa.
BêÓcÌËÚe ÔpoÄÎeÏy c ÀpyÖoÈ cÚopoÌoÈ Ë ÔoÔpoÄyÈÚe eçÕ paÁ.

CÍaÌËpoÇaÌËe Ë ÍoÔËpoÇaÌËe
èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë eÕ ycÚpaÌeÌËe
CÍaÌËpoÇaÚë Ìe yÀaÕÚcÓ. • îaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ Ç ÀaÌÌêÈ ÏoÏeÌÚ yÊe ËcÔoÎëÁyeÚcÓ.
èoÀoÊÀËÚe ÁaÇepåeÌËÓ oÔepaáËË Ë ÔoÔpoÄyÈÚe eçÕ paÁ.
• BoÁÏoÊÌo, Ìa ÊÕcÚÍoÏ ÀËcÍe ÌeÀocÚaÚoäÌo cÇoÄoÀÌoÖo ÏecÚa.
CoÚpËÚe ÌeÌyÊÌêe ÙaÈÎê ËÎË ÁaÍpoÈÚe ÌeÌyÊÌêe ÔpËÎoÊeÌËÓ Ë
ÔoÔpoÄyÈÚe eçÕ paÁ.
• BoÁÏoÊÌo, ÌeÀocÚaÚoäÌa oÔepaÚËÇÌaÓ ÔaÏÓÚë. ÂaÍpoÈÚe ÌeÌyÊÌêe
ÔpËÎoÊeÌËÓ Ë ÔoÔpoÄyÈÚe eçÕ paÁ.
• èepeÁaÔycÚËÚe ÍoÏÔëïÚep Ë ÔoÔpoÄyÈÚe eçÕ paÁ.
ÑoÍyÏeÌÚ Ìe ÇÚÓÖËÇaeÚcÓ Ç ÏexaÌËÁÏ • èpoÇepëÚe, äÚoÄê Ç ÔoÀaïçeÏ ÔoÀÀoÌe ÄêÎo Ìe ÄoÎëåe 15 ÎËcÚoÇ, Ë
ÔoÀaäË. äÚoÄê oÌË ÄêÎË ÔpaÇËÎëÌo yÎoÊeÌê.
ÑoÍyÏeÌÚ ocÚaÌoÇËÎcÓ Ç ÏexaÌËÁÏe • Bê ÔêÚaeÚecë ÔepeÀaÚë ÀoÍyÏeÌÚ ÀÎËÌÌee 600 ÏÏ.
ÔoÀaäË. BêÌëÚe ocÚaÌoÇËÇåËÈcÓ ÀoÍyÏeÌÚ Ë ÔoÔpoÄyÈÚe eçÕ paÁ.
ÅyÏaÖa, Ìa ÍoÚopoÈ ÔpoËÁÇoÀËÚcÓ ÔeäaÚë, • BêÌëÚe ocÚaÌoÇËÇåyïcÓ ÄyÏaÖy, ÇcÚaÇëÚe eÕ cÌoÇa Ë ÔoÔpoÄyÈÚe eçÕ
ocÚaÌoÇËÎacë Ç ÏexaÌËÁÏe ÔoÀaäË. paÁ.
CÍaÌËpoÇaÌËe ÔpoÀoÎÊaeÚcÓ ÀaÊe • èoÀoÊÀËÚe. ÑÎÓ ÔpËÕÏa ÁaÔpoca Ìa ÔpepêÇaÌËe cÍaÌËpoÇaÌËÓ
ÔocÎe ÌaÊaÚËÓ [Stop]. ÏoÊeÚ ÔoÚpeÄoÇaÚëcÓ ÌeÍoÚopoe ÇpeÏÓ.

èoÏoçë
CooÄçeÌËe oÄ oåËÄÍe
èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë eÕ ycÚpaÌeÌËe
èpËäËÌa Ë eÕ ycÚpaÌeÌËe • èpoÇepëÚe coeÀËÌeÌËe ÏeÊÀy ÍoÏÔëïÚepoÏ Ë ÙaÍcËÏËÎëÌêÏ
èoÓÇÎÓeÚcÓ cooÄçeÌËe [Initialization aÔÔapaÚoÏ.
failed.] (ÔpoÖpaÏÏa Ìe • îyÌÍáËÓ PC LINK oÚÍÎïäeÌa Ìa ÙaÍcËÏËÎëÌoÏ aÔÔapaÚe. BÍÎïäËÚe
ËÌËáËaÎËÁËpoÇaÌa). eÕ (cÚp. 20).

KaäecÚÇo ÔeäaÚË
èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë eÕ ycÚpaÌeÌËe
HËÁÍoe ÍaäecÚÇo ÔeäaÚË. • Ha ÌeÍoÚopêx ÇËÀax ÄyÏaÖË cÎeÀyeÚ ÔeäaÚaÚë Ìa oÀÌoÈ
oÔpeÀeÎÕÌÌoÈ cÚopoÌe. èoÔpoÄyÈÚe ÔepeÇepÌyÚë ÄyÏaÖy.
èeäaÚë ÄÎeÀÌaÓ. • BoÁÏoÊÌo, Çê ËcÔoÎëÁyeÚe ÄyÏaÖy c coÀepÊaÌËeÏ xÎoÔÍa Ë ÇoÎoÍÌa
OpËÖËÌaÎ KoÔËÓ Çêåe 20 %, ÌaÔpËÏep, ÄÎaÌÍ.

ABC
Ha ÔoÎÓx ÇËÀÌê ÖpÓÁÌêe cÎeÀê ËÎË • ÂaÖpÓÁÌËÎocë ÁepÍaÎo ËÎË poÎËÍË. OäËcÚËÚe Ëx. CÏ. ËÌcÚpyÍáËï
äÕpÌaÓ ÎËÌËÓ. ÔoÎëÁoÇaÚeÎÓ.

23
Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

HaÔeäaÚaÌo Ç MaÎaÈÁËË PFQX1396ZA WM1199WN0


ÅÎaÖoÀapËÏ Bac Áa ÔoÍyÔÍy ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa Panasonic.

ÑoÄpo ÔoÊaÎoÇaÚë Ç ÏËp ÙaÍcËÏËÎëÌêx aÔÔapaÚoÇ


Panasonic.
ùÚoÚ aÔÔapaÚ coäeÚaeÚ Ç ceÄe ÙyÌÍáËË ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa, ÚeÎeÙoÌa Ë
ÍoÔËpoÇaÎëÌoÖo ycÚpoÈcÚÇa, äÚo oÄecÔeäËÇaeÚ eÖo ÄoÎëåyï ÔpoÀyÍÚËÇÌocÚë Ç
paÄoÚe Ç oÙËce ËÎË ÀoÏa. èpËÏeÌÓÓ íÚË yÀoÄÌêe ÙyÌÍáËË, Çê ÏoÊeÚe ÏaÍcËÏaÎëÌo
yÇeÎËäËÚë íÙÙeÍÚËÇÌocÚë ÀaÌÌoÖo aÔÔapaÚa.

ÑÎÓ ÇaåeÖo cÇeÀeÌËÓ

ÑaÚa ÔoÍyÔÍË CepËÈÌêÈ ÌoÏep


(yÍaÁaÌ Ìa ÌËÊÌeÈ cÚopoÌe aÔÔapaÚa)

HaÁÇaÌËe Ë aÀpec ÍoÏÔaÌËË-ÔpoÀaÇáa

TeÎeÙoÌ ÍoÏÔaÌËË-ÔpoÀaÇáa

PaÁÎËäËÓ ÏeÊÀy ÏoÀeÎÓÏË


OcoÄeÌÌocÚË îaÍc, TeÎeÙoÌ CÍaÌep, èK-ÙaÍc
AÇÚooÚÇeÚäËÍ
MoÀeÎë Ë ÍoÔËp Ë ÔpËÌÚep

KX-FP105 àÏeeÚcÓ îÚcyÚcÚÇyeÚ îÚcyÚcÚÇyeÚ

KX-FM131 àÏeeÚcÓ àÏeeÚcÓ àÏeeÚcÓ

BÌËÏaÌËe:
● HeoÄxoÀËÏo ÔoÏÌËÚë, äÚo ËÁoÄpaÊeÌËe cÍoÔËpoÇaÌÌêx ËÎË ÔpËÌÓÚêx ÀoÍyÏeÌÚoÇ ÄyÀeÚ ocÚaÇaÚëcÓ
Ìa ËcÔoÎëÁoÇaÌÌoÈ ÔÎeÌÍe. èpoÓÇÎÓÈÚe ocÚopoÊÌocÚë ÔpË yÚËÎËÁaáËË ÍapÚpËÀÊa ËcÔoÎëÁoÇaÌÌoÈ
ÔÎeÌÍË.
● He ÚpËÚe Ôo ÌaÔeäaÚaÌÌoÈ cÚopoÌe Ë Ìe ÔpËÏeÌÓÈÚe ÎacÚËÍ, íÚo ÏoÊeÚ paÁÏaÁaÚë ÔeäaÚë.

èpËÏeäaÌËe:
● B ÀaÌÌoÈ ËÌcÚpyÍáËË cyÙÙËÍc “RS” ÌoÏepa ÏoÀeÎË Ìe yÍaÁêÇaeÚcÓ.
● èoäÚË Çce pËcyÌÍË Ç ÀaÌÌoÈ ËÌcÚpyÍáËË ÔoÍaÁêÇaïÚ ÏoÀeÎë KX-FP105.

AÇÚopcÍËe ÔpaÇa:
ùÚo pyÍoÇoÀcÚÇo ÁaçËçeÌo aÇÚopcÍËÏË ÔpaÇaÏË ÙËpÏê Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. (KME) Ë ee
ÎËáeÌÁËaÚaÏË. B cooÚÇeÚcÚÇËË c ÁaÍoÌoÏ oÄ aÇÚopcÍËx ÔpaÇax ÀaÌÌoe pyÍoÇoÀcÚÇo Ìe ÏoÊeÚ ÄêÚë
ÇocÔpoËÁÇeÀeÌo Ç ÎïÄoÈ ÙopÏe, ÔoÎÌocÚëï ËÎË äacÚËäÌo, ÄeÁ ÔpeÀÇapËÚeÎëÌoÖo ÔËcëÏeÌÌoÖo
coÖÎacËÓ ÙËpÏê KME Ë ee ÎËáeÌÁËaÚaÏË.

© Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. 1999


© èepeÇoÀ Ìa pyccÍËÈ ÓÁêÍ: AO èaÌacoÌËÍ-CHÉ 1999

2
BaÊÌêe ËÌcÚpyÍáËË Ôo ÚexÌËÍe ÄeÁoÔacÌocÚË
èpË íÍcÔÎyaÚaáËË ÀaÌÌoÖo aÔÔapaÚa, ÀÎÓ É. EcÎË aÔÔapaÚ paÄoÚaeÚ ÌeÔpaÇËÎëÌo ÔpË
ÔpeÀoÚÇpaçeÌËÓ pËcÍa ÔoÊapa, ÔopaÊeÌËÓ ÇêÔoÎÌeÌËË ËÌcÚpyÍáËÈ Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË.
íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ Ë ÌaÌeceÌËÓ ÎËäÌoÖo ÇpeÀa, àcÔoÎëÁyÈÚe ÚoÎëÍo Úe opÖaÌê yÔpaÇÎeÌËÓ,
ÇceÖÀa ÇêÔoÎÌÓÈÚe cÎeÀyïçËe ocÌoÇÌêe Ïepê ÍoÚopêe yÍaÁaÌê Ç ËÌcÚpyÍáËË Ôo
ÄeÁoÔacÌocÚË: íÍcÔÎyaÚaáËË. HeÔpaÇËÎëÌaÓ peÖyÎËpoÇÍa
1. èpËäËÚaÈÚe Ë ÔoÈÏËÚe Çce yÍaÁaÌËÓ. ÏoÊeÚ ÔoÚpeÄoÇaÚë ÁÌaäËÚeÎëÌyï paÄoÚy
2. CÎeÀyÈÚe ÇceÏ ÔpeÀyÔpeÊÀeÌËÓÏ Ë cÔeáËaÎËcÚoÇ cepÇËcÌoÖo áeÌÚpa ÀÎÓ
ËÌcÚpyÍáËÓÏ, ÔpËÇeÀeÌÌêÏ Ìa ÀaÌÌoÏ ÔpËÇeÀeÌËÓ aÔÔapaÚa Ç paÄoäee cocÚoÓÌËe.
aÔÔapaÚe. Ñ. EcÎË aÔÔapaÚ ÔaÀaÎ ËÎË ÍopÔyc ËÏeeÚ
3. OÚcoeÀËÌËÚe aÔÔapaÚ oÚ ceÚeÇoÈ poÁeÚÍË ÔepeÀ ÔoÇpeÊÀeÌËÓ.
äËcÚÍoÈ. He ËcÔoÎëÁyÈÚe ÊËÀÍËx ËÎË E. EcÎË peÁÍo ËÁÏeÌËÎcÓ xapaÍÚep paÄoÚê
aípoÁoÎëÌêx oäËcÚËÚeÎeÈ. àcÔoÎëÁyÈÚe ÀÎÓ aÔÔapaÚa.
äËcÚÍË ÇÎaÊÌyï ÏaÚepËï. 14. èpË ÖpoÁe ËÁÄeÖaÈÚe ÔoÎëÁoÇaÚëcÓ ÚeÎeÙoÌoÏ,
4. He ÔoÎëÁyÈÚecë aÔÔapaÚoÏ pÓÀoÏ c ÇoÀoÈ, Áa ËcÍÎïäeÌËeÏ ÄecåÌypoÇêx ÚeÎeÙoÌoÇ.
ÌaÔpËÏep, oÍoÎo ÇaÌÌê, pyÍoÏoÈÌËÍa, ÍyxoÌÌoÈ MoÊeÚ ÇoÁÌËÍÌyÚë oÔacÌocÚë ÔopaÊeÌËÓ
paÍoÇËÌê, ËÎË äÚo-ÎËÄo ÔoÀoÄÌoÖo. íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ oÚ yÀaÎeÌÌoÖo paÁpÓÀa
5. CÚaÇëÚe aÔÔapaÚ Ìa ycÚoÈäËÇyï ÔoÇepxÌocÚë. ÏoÎÌËË.
èaÀeÌËe aÔÔapaÚa ÏoÊeÚ ÄêÚë ÔpËäËÌoÈ 15. He ÔoÎëÁyÈÚecë ÚeÎeÙoÌoÏ ÀÎÓ cooÄçeÌËÓ oÄ
cepëeÁÌoÈ ÌeËcÔpaÇÌocÚË Ë/ËÎË ÔoÇpeÊÀeÌËÓ. yÚeäÍe ÖaÁa, ecÎË oÌ ÌaxoÀËÚcÓ ÌeÀaÎeÍo oÚ
6. He ÁaÍpêÇaÈÚe ÔpopeÁË Ë oÚÇepcÚËÓ Ç ÍopÔyce ÏecÚa eÖo yÚeäÍË.
aÔÔapaÚa. OÌË ÔpeÀÌaÁÌaäeÌê ÀÎÓ ÇeÌÚËÎÓáËË
Ë ÁaçËÚê oÚ ÔepeÖpeÇa. He ycÚaÌaÇÎËÇaÈÚe
aÔÔapaÚ ÄÎËÁÍo Í paÀËaÚopaÏ ÚeÔÎa, ËÎË Ç
ÏecÚa c oÚcyÚcÚÇËeÏ ÀoÎÊÌoÈ ÇeÌÚËÎÓáËË. COXPAHàTE ùTì àHCTPìKñàû
7. àcÔoÎëÁyÈÚe ÚoÎëÍo ÚoÚ ÚËÔ ËcÚoäÌËÍa ÔËÚaÌËÓ,
ÍoÚopêÈ yÍaÁaÌ Ìa aÔÔapaÚe. EcÎË Bê Ìe
yÇepeÌê, ÍaÍoe íÎeÍÚpoÔËÚaÌËe ËÏeeÚcÓ y Bac, ìcÚaÌoÇÍa
oÄpaÚËÚecë Áa ÍoÌcyÎëÚaáËeÈ Í ÔpoÀaÇáy ËÎË Ç
ÏecÚÌoe oÚÀeÎeÌËe íÎeÍÚpoceÚË.
1. HËÍoÖÀa Ìe ÔoÀÍÎïäaÈÚe ÚeÎeÙoÌÌêe ÔpoÇoÀa
8. ÑÎÓ áeÎeÈ ÄeÁoÔacÌocÚË ÀaÌÌêÈ aÔÔapaÚ Ço ÇpeÏÓ ÖpoÁê.
cÌaÄÊeÌ 3-x ÔpoÇoÀÌêÏ åÌypoÏ ÔËÚaÌËÓ c 2. HËÍoÖÀa Ìe ycÚaÌaÇÎËÇaÈÚe ÚeÎeÙoÌÌêe
ÁaÁeÏÎÓïçËÏ ÍoÌÚaÍÚoÏ. èpË oÚcyÚcÚÇËË poÁeÚÍË Ço ÇÎaÊÌêe ÏecÚa, ecÎË poÁeÚÍa
poÁeÚÍË ÚaÍoÖo ÚËÔa, ee cÎeÀyeÚ ycÚaÌoÇËÚë. He cÔeáËaÎëÌo Ìe ÔpeÀÌaÁÌaäeÌa ÀÎÓ ÇÎaÊÌêx
ÔpËÏeÌÓÈÚe ÌË ÍaÍËe ÔepexoÀÌËÍË Ë aÀaÔÚepê, ÏecÚ.
ÚaÍ íÚo yÏeÌëåaeÚ ÄeÁoÔacÌocÚë. 3. HËÍoÖÀa Ìe ÍacaÈÚecë oÖoÎeÌÌêx ÚeÎeÙoÌÌêx
9. He ÍÎaÀËÚe Ìa åÌyp ÔËÚaÌËÓ ÌËÍaÍËx
ÔpoÇoÀoÇ, ecÎË oÌË Ìe oÚcoeÀËÌeÌê oÚ
ÔpeÀÏeÚoÇ. ìcÚaÌoÇËÚe aÔÔapaÚ ÚaÍËÏ oÄpaÁoÏ,
äÚoÄê ÌeÇoÁÏoÊÌo ÄêÎo ÌacÚyÔËÚë Ìa åÌyp. ÚeÎeÙoÌÌoÈ ceÚË.
10. He ÔpeÇêåaÈÚe ÀoÔycÚËÏyï ÌaÖpyÁÍy Ìa 4. èpoÓÇÎÓÈÚe ocÚopoÊÌocÚë ÔpË ÔpoÍÎaÀÍe Ë
ÌacÚeÌÌêe poÁeÚÍË Ë yÀÎËÌËÚeÎË. ùÚo ÏoÊeÚ ycÚaÌoÇÍe ÚeÎeÙoÌÌêx ÎËÌËÈ.
coÁÀaÚë oÔacÌocÚë ÔoÊapa ËÎË ÔopaÊeÌËÓ
íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ. BHàMAHàE
11. ÂaÔpeçaeÚcÓ ÔpoÚaÎÍËÇaÚë ÍaÍËe-ÎËÄo
● ÑÎÓ ËÁÄeÊaÌËÓ oÔacÌocÚË ÇoÁÖopaÌËÓ ËÎË
ÔpeÀÏeÚê äepeÁ ÔpopeÁË ÍopÔyca aÔÔapaÚa. ùÚo
ÏoÊeÚ cÚaÚë ÔpËäËÌoÈ ÔoÊapa ËÎË ÔopaÊeÌËÓ ÔopaÊeÌËÓ íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ Ìe ocÚaÇÎÓÈÚe
íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ. He ÔpoÎËÇaÈÚe ÊËÀÍocÚë aÔÔapaÚ ÔoÀ ÀoÊÀeÏ ËÎË Ç ÀpyÖËx ÇÎaÊÌêx
Ìa aÔÔapaÚ. ÏecÚax.
12. óÚoÄê Ìe coÁÀaÇaÚë oÔacÌocÚë ÔopaÊeÌËÓ
íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ, Ìe paÁÄËpaÈÚe aÔÔapaÚ. ÑOèOãHàTEãúHõE PEKOMEHÑAñàà
EcÎË ÌeoÄxoÀËÏo ÚexÌËäecÍoe oÄcÎyÊËÇaÌËe
● ÑepÊËÚe ÀaÌÌêÈ aÔÔapaÚ ÇÀaÎË oÚ ycÚpoÈcÚÇ,
ËÎË peÏoÌÚ, oÄpaÚËÚecë Ç aÇÚopËÁoÇaÌÌêÈ
cepÇËcÌêÈ áeÌÚp. OÚÍpêÇaÌËe ËÎË cÌÓÚËe coÁÀaïçËx íÎeÍÚpËäecÍËe ÔoÏexË, ÚaÍËe ÍaÍ
ÍpêåeÍ coÁÀaeÚ ÀÎÓ Bac oÔacÌocÚë ÔoÔaÀaÌËÓ ÎïÏËÌecáeÌÚÌêe ÎaÏÔê Ë íÎeÍÚpoÀÇËÖaÚeÎË.
ÔoÀ ÇêcoÍoe ÌaÔpÓÊeÌËe. HeÔpaÇËÎëÌaÓ cÄopÍa ● OÄepeÖaÈÚe aÔÔapaÚ oÚ ÔêÎË, ÇÎaÖË, ÇêcoÍoÈ
ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË Í íÎeÍÚpËäecÍoÏy yÀapy ÔpË ÚeÏÔepaÚypê Ë ÇËÄpaáËË.
ÔocÎeÀyïçeÈ íÍcÔÎyaÚaáËË ÔpËÄopa. ● He ocÚaÇÎÓÈÚe ÔoÀ ÇoÁÀeÈcÚÇËeÏ ÔpÓÏêx
13. OÚÍÎïäËÚe aÔÔapaÚ ËÁ poÁeÚÍË Ë oÄpaÚËÚecë Ç coÎÌeäÌêx ÎyäeÈ.
aÇÚopËÁoÇaÌÌêÈ cepÇËcÌêÈ áeÌÚp Áa
● He ÍÎaÀËÚe cÇepxy Ìa aÔÔapaÚ ÚÓÊeÎêe ÔpeÀÏeÚê.
ÚexÌËäecÍoÈ ÔoÏoçëï Ç cÎeÀyïçËx cÎyäaÓx.
A. EcÎË åÌyp ÔËÚaÌËÓ ËÎË ceÚeÇaÓ ÇËÎÍa
● He ÀoÚpaÖËÇaÈÚecë Ào ceÚeÇoÈ ÇËÎÍË ÏoÍpêÏË
ÔoÇpeÊÀeÌê ËÎË oÄÚpeÔaÎËcë. pyÍaÏË.
Å. EcÎË Ìa aÔÔapaÚ ÄêÎa ÔpoÎËÚa ÊËÀÍocÚë.
B. EcÎË aÔÔapaÚ ÔoÔaÎ ÔoÀ ÀoÊÀë ËÎË Ç ÇoÀy.

3
ÅêcÚpêÈ cÚapÚ
CÄopÍa
èepeÀ cÄopÍoÈ (cÚp. 23)
A. ìÀaÎËÚe ÚpaÌcÔopÚËpoÇoäÌyï ÎeÌÚy. B. OÚÍpoÈÚe ÍpêåÍy, yÀaÎËÚe ÎËcÚoÍ ËÁ-ÔoÀ
ÍapÚpËÀÊa c ÔÎeÌÍoÈ Ë ÁaÍpoÈÚe ÍpêåÍy.

TpaÌcÔopÚËpoÇoäÌaÓ
ÎeÌÚa KapÚpËÀÊ c
ÔÎeÌÍoÈ

KÌoÔÍa oÚÍpêÇaÌËÓ
ÍpêåÍË ãËcÚoÍ

1 ãoÚoÍ ÀÎÓ ÄyÏaÖË (cÚp. 24)


BcÚaÇëÚe ÀÇa ÇêcÚyÔa ÎoÚÍa ÀÎÓ ÄyÏaÖË
Ç ÔaÁê ycÚpoÈcÚÇa Ìa ÁaÀÌeÈ cÚopoÌe.

HaÔpaÇÎÓïçËe ÀÎÓ
2 ÄyÏaÖË ÙopÏaÚa A4 (cÚp. 24)
ìcÚaÌoÇËÚe ÌaÔpaÇÎÓïçËe ÀÎÓ
ÄyÏaÖË ÙopÏaÚa A4.

ÑepÊaÚeÎë ÄyÏaÖË (cÚp. 25)


3 ìÀaÎËÚe ÚpaÌcÔopÚËpoÇoäÌyï ÎeÌÚy Ë
ycÚaÌoÇËÚe ÀepÊaÚeÎë ÄyÏaÖË.

BêcÚyÔ
èaÁ

èpËÊËÏÌaÓ
ÔÎaÌÍa

àcÔoÎëÁyeÏaÓ
4 ÄyÏaÖa (cÚp. 26, 27)
A. èpoÎËcÚaÈÚe ÔaäÍy ÄyÏaÖË
ÀÎÓ ÔpeÀoÚÇpaçeÌËÓ ee
TpaÌcÔopÚËpoÇoäÌaÓ
ÁaÏÓÚËÓ.
ÎeÌÚa B. èoÚÓÌËÚe ÔpËÊËÏÌyï ÔÎaÌÍy
ÇÔepeÀ Ë ÀepÊËÚe ee
oÚÍpêÚoÈ ÔoÍa Ìe ÇcÚaÇËÚe
● ÅoÎee ÔoÀpoÄÌyï ËÌÙopÏaáËï cÏoÚpËÚe Ìa ÄyÏaÖy.
cÚp. 23 - 27.
4
ÅêcÚpêÈ cÚapÚ
èoÀÍÎïäeÌËe

ÂaÖÎyåÍa
Stopper

EXT jack
EXT is only
paÁéeÏ for KX-FP105.
- ÚoÎëÍo ÀÎÓ
To connect an answering
KX-FP105.
machine, remove the stopper
ÑÎÓ ÔoÀÍÎïäeÌËÓ
with your finger and connect
aÇÚooÚÇeÚäËÍa, yÀaÎËÚe
the cord to the EXT jack.
ÁaÖÎyåÍy ÔaÎëáeÏ Ë
ÔoÀcoeÀËÌËÚe ÔpoÇoÀ Í paÁéeÏy
EXT.

1 Handset
èpoÇoÀ cord
ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÚpyÄÍË
A. Connect
èoÀcoeÀËÌËÚe Í aÔÔapaÚy.
to the unit.
èoÀcoeÀËÌËÚe
B. Connect Í ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÚpyÄÍe.
to the handset.

AÇÚooÚÇeÚäËÍ (Ìe ÇxoÀËÚ Ç ÍoÏÔÎeÍÚ)


Answering machine (not included)
ÅoÎee ÔoÀpoÄÌyï ËÌÙopÏaáËï
For further details, see page 63.
cÏoÚpËÚe Ìa cÚp. 63.
(KX-FP105 only)
(ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP105)

2 Telephone
TeÎeÙoÌÌêÈline cord
ÔpoÇoÀ
A. Connect
èoÀcoeÀËÌËÚe Í paÁéeÏy
to “LINE” “LINE” aÔÔapaÚa.
on the unit.
B. Connect
èoÀcoeÀËÌËÚe Í paÁéeÏy
to a single oÀÌoÍaÌaÎëÌoÈ
telephone line jack.
ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÎËÌËË.

KTo
oÀÌoÍaÌaÎëÌoÈ ÚeÎeÙoÌÌoÈ
the single telephone line ÎËÌËË.

3 òÌyp ÔËÚaÌËÓ
Power cord
èoÀcoeÀËÌËÚe
A. Connect Í aÔÔapaÚy.
to the unit.
B. Connect
èoÀcoeÀËÌËÚe Í ceÚeÇoÈ
to a power outlet. poÁeÚÍe.

K ceÚeÇoÈ
To poÁeÚÍe
the power outlet
(220-240 B,V,50/60
(220–240 50/60Éá).
Hz)

● ÅoÎee ÔoÀpoÄÌyï ËÌÙopÏaáËï cÏoÚpËÚe Ìa cÚp. 28.

5
ÅêcÚpêÈ cÚapÚ
CÀeÎaÚë ÁÇoÌoÍ/OÚÇeÚËÚë Ìa ÁÇoÌoÍ
CÀeÎaÚë ÁÇoÌoÍ

CÌËÏËÚe ÚpyÄÍy
Lift the handset.
1

HaÄepËÚe
Dial ÌoÏep
the number.
2

èo oÍoÌäaÌËË
When finished talking,
3 paÁÖoÇopa,
replace ÔoÎoÊËÚe
the handset.
ÚpyÄÍy Ìa ÏecÚo.
● ÅoÎee ÔoÀpoÄÌo ËÁÎoÊeÌo Ìa cÚp. 34.
● EcÎË y Bac ÇoÁÌËÍÎa ÍaÍaÓ-ÎËÄo ÔpoÄÎeÏa, oÄpaÚËÚecë Í cÚp. 112.

OÚÇeÚËÚë Ìa ÁÇoÌoÍ
KoÖÀa the
When aÔÔapaÚ
unit rings,
1 ÁaÁÇoÌËÚ,
lift cÌËÏËÚe
the handset.
ÚpyÄÍy.

èo
WhenoÍoÌäaÌËË
finished talking,
2 paÁÖoÇopa, ÔoÎoÊËÚe
replace the handset.
ÚpyÄÍy Ìa ÏecÚo.

● ÅoÎee ÔoÀpoÄÌo ËÁÎoÊeÌo Ìa cÚp. 35.


● EcÎË y Bac ÇoÁÌËÍÎa ÍaÍaÓ-ÎËÄo ÔpoÄÎeÏa, oÄpaÚËÚecë Í cÚp. 112.

6
ÅêcÚpêÈ cÚapÚ
îaÍcê – ÔepeÀaäa/ÔpËeÏ
èepeÀaäa ÙaÍcoÇ
OÚÍpoÈÚe ÎoÚoÍ ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚoÇ.
1

OÚpeÖyÎËpyÈÚe ÔoÎoÊeÌËe
2 ÌaÔpaÇÎÓïçËx ÀoÍyÏeÌÚa
Ç cooÚÇeÚcÚÇËË c eÖo
åËpËÌoÈ.
BcÚaÇÎÓÈÚe ÀoÍyÏeÌÚ Ào
3 eÖo ÁaxÇaÚa aÔÔapaÚoÏ Ë
ÔoÀÚÇepÊÀeÌËÓ ÁÇyÍoÇêÏ ãà
cËÖÌaÎoÏ. CTO ñEBOâ
POH
(Ào 1 Hà Oâ
B
5 ÎË
cÚoÇ
)

HaÄepËÚe ÌoÏep
4 ÙaÍca.

HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy
5 START/SET/COPY .

● ÅoÎee ÔoÀpoÄÌyï ËÌÙopÏaáËï cÏoÚpËÚe Ìa cÚp. 44.


● EcÎË y Bac ÇoÁÌËÍÎa ÍaÍaÓ-ÎËÄo ÔpoÄÎeÏa, oÄpaÚËÚecë Í cÚp. 113.

7
ÅêcÚpêÈ cÚapÚ
èoÎyäeÌËe ÙaÍcoÇ
KoÖÀa aÔÔapaÚ ÁaÁÇoÌËÚ, cÌËÏËÚe ÚpyÄÍy.
1

KoÖÀa:
2 — ÌeoÄxoÀËÏo ÔpËÌÓÚë ÀoÍyÏeÌÚ,
— cÎêåeÌ cËÖÌaÎ ÇêÁoÇa ÙaÍca
(ÀÎËÌÌêÈ cËÖÌaÎ), ËÎË
— Ìe cÎêåÌo ÌËÍaÍoÖo cËÖÌaÎa,
ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy
START/SET/COPY .

èoÎoÊËÚe ÚpyÄÍy Ìa ÏecÚo.


3

● ÅoÎee ÔoÀpoÄÌyï ËÌÙopÏaáËï cÏoÚpËÚe Ìa cÚp. 62.


● èo ÌeoÄxoÀËÏocÚË, Çê ÏoÊeÚe ÇêÄpaÚë cÔocoÄ ÔoÎyäeÌËÓ ÁÇoÌÍa.
CÏoÚpË cÚp. 58 Ë 59 ÀÎÓ KX-FP105.
CÏoÚpË cÚp. 60 Ë 61 ÀÎÓ KX-FM131.
● EcÎË y Bac ÇoÁÌËÍÎa ÍaÍaÓ-ÎËÄo ÔpoÄÎeÏa, oÄpaÚËÚecë Í cÚp. 113.

8
ÅêcÚpêÈ cÚapÚ
CÀeÎaÚë ÍoÔËï
OÚÍpoÈÚe ÎoÚoÍ ÔoÀaäË
Open the document feederÀoÍyÏeÌÚoÇ.
tray.
1

4 START/SET/COPY .

5
START/SET/COPY .
6

● ÅoÎee ÔoÀpoÄÌyï ËÌÙopÏaáËï cÏoÚpËÚe Ìa cÚp. 88.


● EcÎË y Bac ÇoÁÌËÍÎa ÍaÍaÓ-ÎËÄo ÔpoÄÎeÏa, oÄpaÚËÚecë Í cÚp. 114.

9
ÅêcÚpêÈ cÚapÚ
PaÄoÚa aÇÚooÚÇeÚäËÍa (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)
ìcÚaÌoÇÍa aÔÔapaÚa ÀÎÓ aÇÚoÏaÚËäecÍoÖo ÔoÎyäeÌËÓ
ÖoÎocoÇêx Ë ÙaÍcËÏËÎëÌêx cooÄçeÌËÈ
AUTO ANSWER .
1 ●

AUTO ANSWER
TAD/FAX ON

2
TAD/FAX MODE

● ÅoÎee ÔoÀpoÄÌyï ËÌÙopÏaáËï cÏoÚpËÚe Ìa cÚp. 90.

10
ÅêcÚpêÈ cÚapÚ
èpocÎyåËÇaÌËe ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ

PLAY MESSAGES .

PLAY MESSAGES

PLAY
MESSAGES

● ÅoÎee ÔoÀpoÄÌyï ËÌÙopÏaáËï cÏoÚpËÚe Ìa cÚp. 95.

CÚËpaÌËe ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈERASE


ERASE
1

2 START/SET/COPY .
● STOP

START/SET/COPY
3
● ÅoÎee ÔoÀpoÄÌyï ËÌÙopÏaáËï cÏoÚpËÚe Ìa cÚp. 96.

11
CoÀepÊaÌËe
èpËÌaÀÎeÊÌocÚË èpËÎaÖaeÏêe ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚË . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
èoÀÖoÚoÇÍa àÌÙopÏaáËÓ ÀÎÓ ÁaÍaÁa ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚeÈ . . . . . . . . 15

Í paÄoÚe KÎaÇËåa HELP îyÌÍáËÓ HELP (èoÏoçë) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16


(èoÏoçë)
OpÖaÌê PacÔoÎoÊeÌËe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
yÔpaÇÎeÌËÓ BÌeåÌËÈ ÇËÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ìcÚaÌoÇÍa èepeÀ ycÚaÌoÇÍoÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


ãoÚoÍ ÀÎÓ ÄyÏaÖË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
HaÔpaÇÎÓïçËe ÀÎÓ ÄyÏaÖË ÙopÏaÚa A4 . . . . . . . . . . . 24
ÑepÊaÚeÎë ÄyÏaÖË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
àcÔoÎëÁyeÏaÓ ÄyÏaÖa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
èoÀÍÎïäeÌËe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
èpoÖpaÏÏËpoÇaÌËe ÀaÚê Ë ÇpeÏeÌË, BaåeÖo
ÎoÖoÚËÔa Ë ÚeÎeÙoÌÌoÖo ÌoÏepa ÙaÍca . . . . . . . . . . 29

ÉpoÏÍocÚë PeÖyÎËpoÇaÌËe ÖpoÏÍocÚË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

ÂÇoÌÍË Ë ÂÇoÌoÍ aÄoÌeÌÚy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34


oÚÇeÚê Ìa OÚÇeÚ Ìa ÁÇoÌoÍ aÄoÌeÌÚa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
TeÎeÙoÌ ÁÇoÌÍË KÎaÇËåË TONE, FLASH Ë PAUSE . . . . . . . . . . . . . . . . 36
PeÊËÏ ÌaÄopa ÌoÏepa (ÚoÌaÎëÌêÈ ËÎË ËÏÔyÎëcÌêÈ) . . . 37

OÀÌo- ÂaÔËcë ËÏeÌ aÄoÌeÌÚoÇ Ë ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ Ç


KÌoÔoäÌêÈ ÔaÏÓÚë ÔpË OÀÌo-KÌoÔoäÌoÏ ÌaÄope ÌoÏepa . . . . . 38
ÌaÄop ÌoÏepa ÂÇoÌoÍ aÄoÌeÌÚy ÔpË OÀÌo-KÌoÔoäÌoÏ
ÌaÄope ÌoÏepa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

EASY DIAL ÂaÔËcë ËÏeÌ Ë ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ Ç ÍaÚaÎoÖe


EASY DIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ÂÇoÌoÍ aÄoÌeÌÚy ÔpË ÔoÏoçË ÍaÚaÎoÖa
EASY DIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

ÉoÎocoÇoÈ PaÁÖoÇop c aÄoÌeÌÚoÏ ÔocÎe ÔpËeÏa ËÎË ÔepeÀaäË


ÍoÌÚaÍÚ ÙaÍca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

èepeÀaäa èepeÀaäa ÙaÍca Ç pyäÌoÏ peÊËÏe . . . . . . . . . . . . . . . 44


ÙaÍcoÇ èepeÀaäa ÙaÍca c ÔoÏoçëï OÀÌo-KÌoÔoäÌoÖo
îaÍc/ ÌaÄopa ÌoÏepa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
KoÔËË èepeÀaäa ÙaÍca c ÔoÏoçëï EASY DIAL ÍaÚaÎoÖa . . . 46
ÑoÍyÏeÌÚê, ÔpËÖoÀÌêe Í ÔepeÀaäe . . . . . . . . . . . . . . . 47
èeäaÚë oÚäeÚa o ÀoÍyÏeÌÚax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ìcÚaÌoÇÍa aÇÚoÏaÚËäecÍoÈ ÔeäaÚË ÊypÌaÎa . . . . . . . 49
OÚÎoÊeÌÌaÓ ÔepeÀaäa (ÔepeÀaäa ÙaÍca Ç ÁaÀaÌÌoe
ÇpeÏÓ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
àÁ ÔaÏÓÚË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ÉpyÔÔa aÄoÌeÌÚoÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
èepeÀaäa ÀoÍyÏeÌÚoÇ Ôo ÏeÊÀyÌapoÀÌêÏ ÍaÌaÎaÏ
cÇÓÁË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ToÌ ycÚaÌaÇÎËÇaeÏoÖo coeÀËÌeÌËÓ . . . . . . . . . . . . . . . 57

12
èpËeÏ BêÄop cÔocoÄa ÔpËeÏa ÁÇoÌÍoÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
ÙaÍcoÇ

èoÀÖoÚoÇÍa
îaÍc/ PeÊËÏ TEL (oÚÇeÚ Ìa ÁÇoÌÍË ÇpyäÌyï) . . . . . . . . . . . . 62

Í paÄoÚe
àcÔoÎëÁoÇaÌËe ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo aÇÚooÚÇeÚäËÍa
KoÔËË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
PeÊËÏ FAX ONLY (Çce ÁÇoÌÍË ÔpËÌËÏaïÚcÓ ÍaÍ
ÙaÍcËÏËÎëÌêe cooÄçeÌËÓ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PacÔoÁÌaÇaÌËeÏ xapaÍÚepÌêx ÁÇoÌÍoÇ (ÙyÌÍáËÓ
oÔpeÀeÎeÌËÓ ÚËÔa ÁÇoÌÍa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
PeÊËÏ TEL/FAX (ÔpËeÏ ÚeÎeÙoÌÌêx ÁÇoÌÍoÇ c
ÔoÀaäeÈ cËÖÌaÎoÇ, Ë ÙaÍcoÇ - ÄeÁ ÔoÀaäË cËÖÌaÎoÇ,

TeÎeÙoÌ
ÍoÖÀa Bê ÌaxoÀËÚecë ÇÄÎËÁË aÔÔapaÚa) . . . . . . . . . . 72
èpËeÏ ÙaÍcoÇ c ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo
ÚeÎeÙoÌa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
KoÀ ÇÍÎïäeÌËÓ ÙaÍca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
ÑoÍyÏeÌÚê ÀpyÖoÖo paÁÏepa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
OÔpeÀeÎeÌËe ÚËåËÌê Ìa ÎËÌËË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP105)
(ÔpËeÏ ÙaÍcoÇ oÚ aÔÔapaÚoÇ cÚapêx ÏoÀeÎeÈ) . . . . . 79
àcÔoÎëÁoÇaÌËe aÔÔapaÚa Ë ÍoÏÔëïÚepa Ìa oÀÌoÈ

îoÍc/KoÔËË
ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÎËÌËË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP105) . . . . . . 79
CËÖÌaÎËÁaáËÓ o ÔpËeÏe cooÄçeÌËÓ Ç ÔaÏÓÚë . . . . . . . 80
ìcÚaÌoÇÍa peÊËÏa “ÀpyÊeÎïÄÌoÖo” ÔpËeÏa . . . . . . . . 81
AÇÚoÏaÚËäecÍËÈ paÁpêÇ ÎËÌËË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP105) . 82
ìcÚaÌoÇÍa peÊËÏa ÍoppeÍáËË oåËÄÍË . . . . . . . . . . . . 83
CooÄçeÌËe Ìa ÔeÈÀÊep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
ÑeÚeÍÚop pacxoÀa ÔÎeÌÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
èpËeÏ ÔoÎÎËÌÖa (ÔoÎyäeÌËe BaåËÏ aÔÔapaÚoÏ

AÇÚooÚÇeÚäËÍ
ÀoÍyÏeÌÚoÇ, ÌaxoÀÓçËxcÓ Ç ÀpyÖoÏ aÔÔapaÚe) . . . 87
KoÔËpoÇaÌËe àÁÖoÚoÇÎeÌËe ÍoÔËÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

ìcÚaÌoÇÍa PeÊËÏ TAD/FAX (ËcÔoÎëÁoÇaÌËe ÇcÚpoeÌÌoÖo


AÇÚooÚÇeÚäËÍ aÇÚooÚÇeÚäËÍa Ë aÇÚoÏaÚËäecÍËÈ ÔpËeÏ
(ÚoÎëÍo ÀÎÓ peäeÇêx Ë ÙaÍcËÏËÎëÌêx cooÄçeÌËÈ) . . . . . . . . . . 90
KX-FM131) èpËÇeÚcÚÇËe èpeÀÇapËÚeÎëÌo ÁaÔËcaÌÌêe cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ . . . . 91

èoÏoçë
ÂaÔËcë BaåËx coÄcÚÇeÌÌêx cooÄçeÌËÈ-ÔpËÇeÚcÚÇËÈ . . . 92
èpoÇepÍa ÁaÔËcaÌÌêx BaÏË cooÄçeÌËÈ-ÔpËÇeÚcÚÇËÈ . . . 93
CÚËpaÌËe ÁaÔËcaÌÌêx BaÏË cooÄçeÌËÈ-ÔpËÇeÚcÚÇËÈ . . . 93
BpeÏÓ ÁaÔËcË cooÄçeÌËÈ-ÔpËÇeÚcÚÇËÈ Ç peÊËÏe TAD/FAX . 94
BocÔpoËÁÇeÀeÌËe èpocÎyåËÇaÌËe ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ . . . . . . . . . . . 95
cooÄçeÌËÈ CÚËpaÌËe ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ . . . . . . . . . . . . . . . . 96
îyÌÍáËË, ÀeÈcÚÇyïçËe Ço ÇpeÏÓ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ
ËÌÙopÏaáËÓ
cooÄçeÌËÓ (ÔoÇÚop, ÔpoÔycÍ Ë ocÚaÌoÇÍa) . . . . . . . 97
OÄçaÓ

ÂaÔËcë CooÄçeÌËe-ÌaÔoÏËÌaÌËe (ÁaÔËcë cooÄçeÌËÓ ÀÎÓ


ÀpyÖËx ËÎË ÀÎÓ ceÄÓ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
TeÎeÙoÌÌêÈ paÁÖoÇop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
ÑËcÚaÌáËoÌÌoe ìÔpaÇÎeÌËe c oÚÀaÎeÌÌoÖo ÏecÚa . . . . . . . . . . . . . . . . 99
yÔpaÇÎeÌËe ìcÚaÌoÇÍa ËÀeÌÚËÙËÍaáËoÌÌoÖo (ID) ÍoÀa
ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
C oÚÀaÎeÌÌoÖo ÚeÎeÙoÌÌoÖo aÔÔapaÚa c ÍÌoÔoäÌêÏ
ÚoÌaÎëÌêÏ ÌoÏepoÌaÄËpaÚeÎeÏ . . . . . . . . . . . . . . 101
ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌêe èepecêÎÍa ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ Ìa ÀpyÖoÈ ÚeÎeÙoÌ . . 104
ÙyÌÍáËË CäeÚäËÍ ÁÇoÌÍoÇ Ç peÊËÏe TAD/FAX . . . . . . . . . . . . 107
BpeÏÓ ÁaÔËcË ÇxoÀÓçeÖo cooÄçeÌËÓ . . . . . . . . . . . . . 108
CËÖÌaÎËÁaáËÓ o cooÄçeÌËË (ÔocêÎÍa ÙoÌËäecÍËx
cËÖÌaÎoÇ ÔpË ÔpËeÏe peäeÇoÖo cooÄçeÌËÓ) . . . . . 108
CËÖÌaÎËÁaáËÓ o ÇpeÏeÌË ÁaÔËcË (ÔocêÎÍa ÙoÌËäecÍËx
cËÖÌaÎoÇ, ÍoÖÀa ÔaÏÓÚë ÔoäÚË ÔepeÔoÎÌeÌa) . . . . . . 109
PeÊËÏ ÔpocÎyåËÇaÌËÓ ÇxoÀÓçeÖo cooÄçeÌËÓ . . . . . 109

13
CooÄçeÌËÓ oÄ OÚäeÚê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
oåËÄÍax àÌÀËÍaáËÓ Ìa ÜK-ÀËcÔÎee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
èoÏoçë
PaÄoÚa EcÎË ÙyÌÍáËÓ Ìe paÄoÚaeÚ, ÔepeÀ ÚeÏ ÍaÍ
oÄpaÚËÚëcÓ Áa ÔoÏoçëï, oÄpaÚËÚecë Áa
coÇeÚoÏ cïÀa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
B cÎyäae cÄoÓ Ç ceÚË ÔËÚaÌËÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

ÂaÍÎËÌËÇaÌËe ÂaÏÓÚËe ÚepÏoÄyÏaÖË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117


ÄyÏaÖË EcÎË ÁacÚpÓÎ ÔepeÀaÇaeÏêÈ ÀoÍyÏeÌÚ . . . . . . . . . . . 119
EcÎË ÔepeÀaÇaeÏêe ÀoÍyÏeÌÚê Ìe ÔoÀaïÚcÓ ËÎË
ÔoÀaeÚcÓ ÌecÍoÎëÍo cÚpaÌËá oÀÌoÇpeÏeÌÌo . . . . 120

èÎeÌÍa ÀÎÓ CÍoÎëÍo ocÚaÎocë ÔÎeÌÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121


ÔeäaÚË ÂaÏeÌa ÔÎeÌÍË ËÎË ÍapÚpËÀÊa c ÔÎeÌÍoÈ . . . . . . . . 122

óËcÚÍa óËcÚÍa ycÚpoÈcÚÇa ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚoÇ . . . . . . . . . . . 125


TepÏoÖoÎoÇÍa ÔeäaÚË Ë äepÌaÓ ÔÎaÌÍa . . . . . . . . . . . 126

èeäaÚë èeäaÚë ycÚaÌoÇoÍ ÙyÌÍáËÈ, ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ,


OÄçaÓ oÚäeÚoÇ ÊypÌaÎa, ËcÔêÚaÚeÎëÌoÈ ÚaÄÎËáê ÔpËÌÚepa Ë
cÔËcÍa “broadcast” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
ËÌÙopÏaáËÓ
PeäeÇoe PeäeÇoe yÍaÁaÌËe (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131) . . . . . . . . 128
yÍaÁaÌËe
KoÌÚpacÚÌocÚë àÁÏeÌeÌËe ÍoÌÚpacÚÌocÚË ËÁoÄpaÊeÌËÓ ÀËcÔÎeÓ . . 129
ÀËcÔÎeÓ
PeÊËÏ ìcÚaÌoÇÍa peÊËÏa opËÖËÌaÎa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
opËÖËÌaÎa
CÄpoc CÄpoc ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêx ÙyÌÍáËÈ Ç ÌaäaÎëÌoe
cocÚoÓÌËe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

TexÌËäecÍËe TexÌËäecÍËe xapaÍÚepËcÚËÍË ÀaÌÌoÖo aÔÔapaÚa . . . 132


xapaÍÚepËcÚËÍË
àÌÀeÍcÌêÈ àÌÀeÍcÌêÈ yÍaÁaÚeÎë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
yÍaÁaÚeÎë
CÇoÀÍa CÇoÀÍa ÔpoÖpaÏÏËpyeÏêx ÙyÌÍáËÈ ÀÎÓ
ÙyÌÍáËÈ ÔoÎëÁoÇaÚeÎÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

14
èpËÌaÀÎeÊÌocÚË

èpËÎaÖaeÏêe ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚË

èoÀÖoÚoÇÍa
Í paÄoÚe
òÌyp ÔËÚaÌËÓ TeÎeÙoÌÌêÈ TeÎeÙoÌÌaÓ èpoÇoÀ ÚeÎeÙoÌÌoÈ ãoÚoÍ ÀÎÓ
. . . . . . . . . . 1åÚ. ÔpoÇoÀ . . . . 1åÚ. ÚpyÄÍa . . . . . 1åÚ. ÚpyÄÍË . . . . . 1åÚ. ÄyÏaÖË . . . . . 1åÚ.

ÑepÊaÚeÎë KapÚpËÀÊ c HaÔpaÇÎÓïçËe ToÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131


ÄyÏaÖË . . . . . 1åÚ. ÔÎeÌÍoÈ . . . . 1åÚ. ÄyÏaÖË ÙopÏaÚa Panasonic PC ÔpoÖpaÏ- PANA LINK
A4 . . . . . . . . . 2åÚ ÏÌoe oÄecÔeäeÌËe pyÍoÇoÀcÚÇo Ôo ÔpoÖ-
ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131 paÏÏÌoÏy oÄec-
(CD-ROM). . . . 1åÚ. ÔeäeÌËï . . . . 1åÚ.

(ãeÇêÈ)
(Left) (èpaÇêÈ)
(Right)
— KapÚpËÀÊ
ÇcÚaÇÎeÌ Ç
aÔÔapaÚ.

● EcÎË ÍaÍËe-ÎËÄo äacÚË oÚcyÚcÚÇyïÚ ËÎË ÔoÇpeÊÀeÌê, oÄpaÚËÚecë Í ÔpoÀaÇáy.


● CoxpaÌËÚe ÍopoÄÍy Ë yÔaÍoÇoäÌêÈ ÏaÚepËaÎ Ìa cÎyäaÈ ÄyÀyçeÈ ÚpaÌcÔopÚËpoÇÍË.
àcÔoÎëÁoÇaÌËe ÀaÌÌoÖo aÔÔapaÚa c ÍoÏÔëïÚepoÏ (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)
● ÑÎÓ ÔoÀÍÎïäeÌËÓ Í ÔepcoÌaÎëÌoÏy ÍoÏÔëïÚepy ÌeoÄxoÀËÏ ÍaÄeÎë RS232C, ÀÎËÌoÈ Ìe ÄoÎee 3
ÏeÚpoÇ (DB9-“MaÏa” / DB25- “èaÔa”). èoÊaÎyÈcÚa, ÔpËoÄpeÚËÚe eÖo Ç ÎïÄoÏ ÏaÖaÁËÌe ÍoÏÔëïÚepoÇ.

àÌÙopÏaáËÓ ÀÎÓ ÁaÍaÁa ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚeÈ


HoÏep ÏoÀeÎË OÔËcaÌËe èapaÏeÚpê

KapÚpËÀÊ Ë 1 ÔÎeÌÍa (PyÎoÌ 216 ÏÏ x 100 Ï (81/2˝ x 328´)


KapÚpËÀÊ c ● èÎeÌÍa yÊe ÇcÚaÇÎeÌa Ç ÍacceÚy.
KX-FA137A
ÔÎeÌÍoÈ ● èÎeÌÍa (KX-FA136A) ÏoÊeÚ ÄêÚë ycÚaÌoÇÎeÌa Ç ÍapÚpËÀÊ
ÔpË ee ÁaÏeÌe.

èpËÏeäaÌËe:
● èÎeÌÍa Ìe ÔoÀÎeÊËÚ ÔoÇÚopÌoÏy ËcÔoÎëÁoÇaÌËï. He ÔepeÏaÚêÇaÈÚe Ë Ìe
ËcÔoÎëÁyÈÚe ÔÎeÌÍy eçe paÁ.

15
KÎaÇËåa HELP (èoÏoçë)

îyÌÍáËÓ HELP (èoÏoçë)


■ ÑÎÓ KX-FP105
Bê ÏoÊeÚe pacÔeäaÚaÚë ÔoÀcÍaÁÍy cÎeÀyïçËÏ
oÄpaÁoÏ.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy HELP .


Ha ÀËcÔÎee: PRESS[▼▲]&[SET]
HELP

2 HaÊËÏaÈÚe ÍÌoÔÍË ËÎË , ÔoÍa Ìa


ÀËcÔÎee Ìe ÔoÓÇËÚcÓ ÌyÊÌoe ËÏÓ. BoÁÏoÊÌê
cÎeÀyïçËe ËÏeÌa:

1. KaÍ ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÚë Baå


aÔÔapaÚ
1.HOW TO SET UP

2. KaÍ ÁaÔËcaÚë ËÏeÌa aÄoÌeÌÚoÇ Ç


ÀËpeÍÚopËï EASY DIAL Ë ÍaÍ ËÏ
ÔoÁÇoÌËÚë. START/SET/COPY

2.EASY DIAL

3. èoÏoçë c ÔpoÄÎeÏaÏË ÔpË


ÔoÎyäeÌËË ÙaÍcoÇ
3.FAX RECEIVING

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


PRINTING

16
KÎaÇËåa Help (èoÏoçë)

èoÀÖoÚoÇÍa
Í paÄoÚe
■ ÑÎÓ KX-FM131
Bê ÏoÊeÚe pacÔeäaÚaÚë ÔoÀcÍaÁÍy cÎeÀyïçËÏ
oÄpaÁoÏ.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy HELP .


Ha ÀËcÔÎee: PRESS[▼▲]&[SET]
HELP

2 HaÊËÏaÈÚe ÍÌoÔÍË ËÎË , ÔoÍa Ìa


ÀËcÔÎee Ìe ÔoÓÇËÚcÓ ÌyÊÌoe ËÏÓ. BoÁÏoÊÌê
cÎeÀyïçËe ËÏeÌa:

1. KaÍ ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÚë Baå


aÔÔapaÚ
1.HOW TO SET UP

2. KaÍ ÁaÔËcaÚë ËÏeÌa aÄoÌeÌÚoÇ Ç


ÀËpeÍÚopËï EASY DIAL Ë ÍaÍ ËÏ
ÔoÁÇoÌËÚë START/SET/COPY
2.EASY DIAL

3. èoÏoçë Ç ÔpoÄÎeÏax ÔpË paÄoÚe


aÇÚooÚÇeÚäËÍa
3.TAD OPERATION

4. èoÏoçë Ç ÔpoÄÎeÏax ÔpË


ÔoÎyäeÌËË ÙaÍcoÇ
4.FAX RECEIVING

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


PRINTING

17
OpÖaÌê yÔpaÇÎeÌËÓ

PacÔoÎoÊeÌËe
■ ÑÎÓ KX-FP105
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÇêÄopa
● To select a resolution (p. 44).
paÁpeåaïçeÈ cÔocoÄÌocÚË (cÚp. 44).
● To scan and store a document into memory,
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ cÍaÌËpoÇaÌËÓ Ë coxpaÌeÌËÓ ÀoÍyÏeÌÚa Ç ÔaÏÓÚË, Ë ÀÎÓ
and eÖo
ÔocÎeÀyïçeÈ then transmitËÎË
ÔepeÀaäË or copy the stored
ÍoÔËpoÇaÌËË document
(cÚp. 51, 88). (p. 51, 88).

● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ peÖyÎËpoÇaÌËÓ ÖpoÏÍocÚË ● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÔoÇÚopÌoÖo ÌaÄopa


● To adjust
(cÚp. 33). volumes (p. 33). ÔocÎeÀÌeÖo
● ÌaÄpaÌÌoÖo
To redial the ÌoÏepa
last number (cÚp. 34,
dialed (p. 44).
34, 44).
● ●àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÇcÚaÇÍË ÔayÁê
To insert a pause during dialing (p.Ço 36).
ÇpeÏÓ
●● To select feature
àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓsettings
ÇêÄopa ocÌoÇÌêx
ÙyÌÍáËÈ
during programming.ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËÓ.
Ç Ôpoáecce ÌaÄopa ÌoÏepa (cÚp. 36).

● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ
● To print a quick ● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÇêÍÎïäeÌËÓ
● For voice muting (p. 34, 35).
ÔeäaÚË ÄêcÚpoÈ
reference (p. 16). ÏËÍpoÙoÌa Ç ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÚpyÄÍe
KÎaÇËaÚypa
ÔoÀcÍaÁÍË (cÚp. 16). (cÚp. 34, 35).
Dial
ÌaÄopa keypad
ÌoÏepa Display panel
ÑËcÔÎeÈ

HELP

QUICK SCAN

MEMORY%
VOLUME

ABC DEF
HANDSET MUTE REDIAL/PAUSE RESOLUTION

1 2 3
GHI JKL MNO
FLASH DIR
PR
4 5 6 COLLATE
PQRS TUV WXYZ

BAC
7 8 9
MONITOR STOP START/ SET / COPY U

0 ZOO
TONE

● àÁÏeÌÓeÚ peÊËÏ ÌaÄopa ÌoÏepa


● Hookswitch c
(p. 36) ● àcÔoÎëÁyeÚcÓ
● To stop an ÀÎÓ ocÚaÌoÇÍË
operation
ËÏÔyÎëcÌoÖo Ìa ÚoÌaÎëÌêÈ Ç ÏoÏeÌÚ ÇêÔoÎÌeÌËÓ oÔepaáËË ËÎË
or cancel programming.
eÖo ÌaÄopa (cÚp. 36). ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËÓ.
àcÔoÎëÁyeÚcÓ
● ●To change fromÇ ÍaäecÚÇe
pulse to pêäaÖa
tone ● ● àcÔoÎëÁyeÚcÓ
To dial withoutÀÎÓ ÌaÄopa ÌoÏepa
lifting
ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÚpyÄÍË (cÚp. 36).
during dialing (p. 36). ÔpË
the ÌecÌÓÚoÈ
handset. ÚpyÄÍe.

● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÌaäaÎa


● To initiate ÔepeÀaäË, ÔpËeÏa
fax transmission, ËÎË ÍoÔËpoÇaÌËÓ.
reception or copying.
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ coxpaÌeÌËÓ
● To store ÔapaÏeÚpoÇ
a setting during ÔpË
programming.
ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËË.

18
OpÖaÌê yÔpaÇÎeÌËÓ

èoÀÖoÚoÇÍa
Í paÄoÚe

● àcÔoÎëÁyïÚcÓ
For ÀÎÓtoÏÌoÖoaÀpecÌoÈ
transmission ÔepeÀaäË
multiple stations (cÚp. 52-55).
(p. 52–55).

● àcÔoÎëÁyïÚcÓ ÀÎÓ OÀÌo-KÌoÔoäÌoÖo ÌaÄopa
For the One-Touch Dial (p. 38, 39, 45). ÌoÏepa (cÚp. 38, 39, 45).
KÌoÔÍË ÍoÏaÌÀ
● Command
● (cÚp. 31).
keys (p. 31)

AUTO ANSWER
FAX ON ●
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ
To turn the autoÀÎÓ ÇÍÎïäeÌËÓ/ÇêÍÎïäeÌËÓ
answer mode on/off (p. 58).peÊËÏa
aÇÚooÚÇeÚäËÍa (cÚp. 58).


● àcÔoÎëÁyeÚcÓ
To ÀÎÓ (p.
insert a hyphen ÇÇoÀa
31,ÀeÙËca
38). (cÚp. 31, 38).


● àcÔoÎëÁyeÚcÓ
To ÀÎÓ ÇÇoÀa
insert one character orÄyÍÇê ËÎË oÀÌoÖo
one space (p. 30,ÔpoÄeÎa
31).
(cÚp. 30, 31).

● àcÔoÎëÁyeÚcÓ
To ÀÎÓ ÁaceÍpeäËÇaÌËÓ
keep the telephone ÚeÎeÙoÌÌoÖo
number secret (p. 38, 40).ÌoÏepa
(cÚp. 38, 40).
1 BROADCAST 3 BROADCAST ●
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ
To ÀÎÓ ÔoÀÚÇepÊÀeÌËÓ
confirm a stored ÁaÌeceÌÌoÖo
telephone number (p. 42). Ç ÔaÏÓÚë
4 HYPHEN 6 SECRET ● ÌoÏepa (cÚp. 42).
To select stations 4–6 for the One-Touch Dial
2 BROADCAST NAME/TEL NO. ● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÇêÄopa cÚaÌáËÈ 4-6 ÔpË OÀÌo-KÌoÔoäÌoÏ
(p. 38, 39, 45).
5 INSERT LOWER ÌaÄope ÌoÏepa (cÚp. 38, 39, 45).

● To store or editÀÎÓ
àcÔoÎëÁyeÚcÓ names and telephone
coxpaÌeÌËÓ numbers ËÏeÌ Ë
ËÎË peÀaÍÚËpoÇaÌËÓ
DIRECTORY ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ (cÚp.
(p. 38, 40, 41, 52, 53, 54). 38, 40, 41, 52, 53, 54).
PROGRAM SEARCH MENU
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÇêÄopa ÙyÌÍáËË “èoÀoÄpaÌê” ËÎË “He
● To choose “Collated” or “Uncollated”
COLLATE
inÔoÀoÄpaÌê” Ç peÊËÏe ÍoÔËpoÇaÌËÓ (cÚp. 88).
the copy mode (p. 88).

● àcÔoÎëÁyeÚcÓ
To ÀÎÓ
initiate or exit ÌaäaÎa ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËÓ ËÎË ÇêxoÀa
programming.
BACK FWD ËÁ íÚoÖo peÊËÏa.

UP DOWN

ZOOM

●● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ
To search for a ÔoËcÍa
stored nameÁaÌeceÌÌoÖo Ç ÔaÏÓÚë ËÏeÌË (cÚp. 42, 46).
(p. 42, 46).
●● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÇêÄopa
To select characters duringcËÏÇoÎoÇ ÔpË ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËË
programming (p. 31). (cÚp. 31).
●● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÇêÄopa ocÌoÇÌêx ÙyÌÍáËÈ ÔpË ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËË (cÚp. 135).
To select the basic features during programming (p. 135).
●● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÇêÄopa cÚeÔeÌË yÇeÎËäeÌËÓ/yÏeÌëåeÌËÓ Ç peÊËÏe
To select an enlargement/reduction rate in the copy mode (p. 88, 89).
ÍoÔËpoÇaÌËÓ (cÚp. 88, 89).

19
OpÖaÌê yÔpaÇÎeÌËÓ

PacÔoÎoÊeÌËe
■ ÑÎÓ KX-FM131
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÇêÄopa ● To
paÁpeåaïçeÈ cÔocoÄÌocÚË
● To select a resolution(cÚp. 44).
(p. 44). ● To
● To scan and
àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓstore a document
cÍaÌËpoÇaÌËÓ into memory,
Ë coxpaÌeÌËÓ ÀoÍyÏeÌÚa Ç ÔaÏÓÚË, Ë ÀÎÓ
● co
and then transmit
ÔocÎeÀyïçeÈ or copy
eÖo ÔepeÀaäË ËÎËthe stored document
ÍoÔËpoÇaÌËË (p.88).
(cÚp. 51, 51, 88).
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ peÖyÎËpoÇaÌËÓ ● àcÔoÎëÁyeÚcÓ
● To redial theÀÎÓ
lastÔoÇÚopÌoÖo ÌaÄopa
number dialed (p. 34, 44).
● To adjust volumes (p. 33).
ÖpoÏÍocÚË (cÚp. 33).
● To select feature settings
ÔocÎeÀÌeÖo
● To insert aÌaÄpaÌÌoÖo
pause during dialing (p.34,
ÌoÏepa (cÚp. 44).
36).
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÇêÄopa ● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÇcÚaÇÍË ÔayÁê Ço ÇpeÏÓ
during programming.
ocÌoÇÌêx ÙyÌÍáËÈ Ç Ôpoáecce ÌaÄopa ÌoÏepa (cÚp. 36).
ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËÓ.
● To print a quick ● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÇêÍÎïäeÌËÓ ÏËÍpoÙoÌa Ç
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ● For voice muting (p. 34, 35).
reference (p. 17). ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÚpyÄÍe (cÚp. 34, 35).
KÎaÇËaÚypa ÔeäaÚË ÄêcÚpoÈ
Dial keypad ÔoÀcÍaÁÍË (cÚp. 17). Display panel
ÑËcÔÎeÈ
ÌaÄopa ÌoÏepa

HELP

QUICK SCAN

MEMORY% CALLS
VOLUME

ABC DEF
MUTE REDIAL/PAUSE RESOLUTION

1 2 3
GHI JKL MNO
FLASH

4 5 6
PQRS TUV WXYZ

7 8 9
DIGITAL STOP START/ SET / COPY
SP-PHONE

0
TONE SLOW QUICK

● àcÔoÎëÁyeÚcÓ
● For slow ÀÎÓ ÏeÀÎeÌÌoÖo
playback (p. 97). ●● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ
ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ ÁaÔËcË (cÚp. 97). For speakerphone
paÄoÚê aÔÔapaÚa
operation. ÔpË
● For quick playback (p. 97).
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÄêcÚpoÖo ÇocÔpoË- ÌecÌÓÚoÈ ÚpyÄÍe.
ÁÇeÀeÌËÓ ÁaÔËcË (cÚp. 97).
To stop an operation
● ● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ocÚaÌoÇÍË
● àÁÏeÌÓeÚ peÊËÏ ÌaÄopa ÌoÏepa c ËÏÔyÎëcÌoÖo ÇêÔoÎÌeÌËÓ oÔepaáËË ËÎË
or cancel programming.
Ìa ÚoÌaÎëÌêÈ Ç ÏoÏeÌÚ eÖo ÌaÄopa (cÚp. 36). ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËÓ.
● To change from pulse
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ Ç ÍaäecÚÇe pêäaÖa
to tone during
ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÚpyÄÍËdialing (p. 36).
(cÚp. 36). ● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÌaäaÎa ÔepeÀaäË, ÔpËeÏa ËÎË
ÍoÔËpoÇaÌËÓ.
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ coxpaÌeÌËÓ ÔapaÏeÚpoÇ ÔpË
ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËË.

20
OpÖaÌê yÔpaÇÎeÌËÓ

èoÀÖoÚoÇÍa
Í paÄoÚe

● àcÔoÎëÁyeÚcÓ
To record your ÀÎÓ
ownÁaÔËcË BaåËx
greeting coÄcÚÇeÌÌêx
messages (p. 92).cooÄçeÌËÈ-ÔpËÇeÚcÚÇËÈ (cÚp. 92)
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÁaÔËcË cooÄçeÌËÈ-ÌaÔoÏËÌaÌËÈ ËÎË ÚeÎeÙoÌÌêx paÁÖoÇopoÇ
● To record memo messages or telephone
(cÚp. 98).
conversations (p. 98).


● àcÔoÎëÁyeÚcÓ
To ÀÎÓ messages
erase recorded yÀaÎeÌËÓ ÁaÔËcaÌÌêx
(p. 96). cooÄçeÌËÈ (cÚp. 96).
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ yÀaÎeÌËÓ ÁaÔËcaÌÌêx BaÏË cooÄçeÌËÈ-ÔpËÇeÚcÚÇËÈ (cÚp. 93).
● To erase your own greeting messages (p. 93).
●● àcÔoÎëÁyeÚcÓ
To ÀÎÓmessages
play recorded ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ
(p. 95). ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ (cÚp. 95).

● àcÔoÎëÁyïÚcÓ
For transmissionÀÎÓ ÏÌoÖoaÀpecÌoÈ
to multiple stationsÔepeÀaäË (cÚp. 52-55).
(p. 52–55).

● àcÔoÎëÁyïÚcÓ
For ÀÎÓ Dial
the One-Touch OÀÌo-KÌoÔoäÌoÖo ÌaÄopa ÌoÏepa (cÚp. 38, 39, 45).
(p. 38, 39, 45).
KÎaÇËåË ÍoÏaÌÀ
● Command
● keys (p.(cÚp.
31) 31).

AUTO ANSWER ●● àcÔoÎëÁyeÚcÓ


To turn the AUTOÀÎÓ ANSWER
ÇÍÎïäeÌËÓ/ÇêÍÎïäeÌËÓ
mode
TAD/FAX ON peÊËÏa
on/off (p.aÇÚooÚÇeÚäËÍa
60, 61). (cÚp. 60, 61).
ERASE PLAY àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÇÇoÀa
MESSAGES
●● To insert a hyphen (p. 31,ÀeÙËca
38). (cÚp. 31, 38).
RECORD ●● àcÔoÎëÁyeÚcÓ
To ÀÎÓ ÇÇoÀaorÄyÍÇê
insert one character one ËÎË oÀÌoÖo
ÔpoÄeÎa (cÚp. 30,
space (p. 30, 31). 31).

●● àcÔoÎëÁyeÚcÓ
To ÀÎÓ ÁaceÍpeäËÇaÌËÓ
keep the telephone number
ÚeÎeÙoÌÌoÖo ÌoÏepa
secret (p. 38, 40). (cÚp. 38, 40).

1 BROADCAST 3 BROADCAST
●●àcÔoÎëÁyeÚcÓ
To ÀÎÓ ÔoÀÚÇepÊÀeÌËÓ
confirm a stored telephone ÁaÌeceÌÌoÖo
4 6 SECRET
Ç ÔaÏÓÚë ÌoÏepa
number (p. 42). (cÚp. 42).
HYPHEN
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÇêÄopa cÚaÌáËÈ 4-6 ÔpË OÀÌo-
● To select stations 4–6 for the
2 BROADCAST NAME/TEL NO. KÌoÔoäÌoÏ ÌaÄope ÌoÏepa (cÚp. 38, 39, 45).
5 INSERT LOWER One-Touch Dial (p. 38, 39, 45).
●● àcÔoÎëÁyeÚcÓ
To store or editÀÎÓ coxpaÌeÌËÓ
names and ËÎË
DIRECTORY SEARCH
PROGRAM MESSAGES
MENU telephone numbers
peÀaÍÚËpoÇaÌËÓ ËÏeÌ Ë ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ
COLLATE (p. 38,38,
(cÚp. 40,40,
41,41,52,
52,53,
53,54).
54).
●● To choose “Collated”
àcÔoÎëÁyeÚcÓ or “Uncollated”
ÀÎÓ ÇêÄopa ÙyÌÍáËË
“èoÀoÄpaÌê” ËÎË “He
in the copy mode (p. 88).ÔoÀoÄpaÌê” Ç peÊËÏe
BACK FWD ÍoÔËpoÇaÌËÓ (cÚp. 88).
REPEAT SKIP

●● àcÔoÎëÁyeÚcÓ
To ÀÎÓ
initiate or exit ÌaäaÎa ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËÓ
programming.
UP DOWN
ËÎË ÇêxoÀa ËÁ íÚoÖo peÊËÏa.
ZOOM

●● To search for aÀÎÓ


àcÔoÎëÁyeÚcÓ stored name
ÔoËcÍa (p. 42, 46).Ç ÔaÏÓÚë ËÏeÌË (cÚp. 42, 46).
ÁaÌeceÌÌoÖo
●● àcÔoÎëÁyeÚcÓ
To ÀÎÓ ÇêÄopa
select characters duringcËÏÇoÎoÇ ÔpË ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËË
programming (p. 31). (cÚp. 31).
àcÔoÎëÁyeÚcÓ
●● To ÀÎÓ ÇêÄopa
select the basic featuresocÌoÇÌêx ÙyÌÍáËÈ ÔpË(p.
during programming ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËË
137).
(cÚp.
● To 137).
skip and/or repeat recorded messages in the
àcÔoÎëÁyeÚcÓ
● answering ÀÎÓ(p.
device ÔpoÔycÍa
97). Ë/ËÎË ÔoÇÚopÌoÖo ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ
ÁaÔËcaÌÌêx
● To cooÄçeÌËÈ Ç aÇÚooÚÇeÚäËÍe
select an enlargement/reduction (cÚp.
rate in the97).
copy mode
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÇêÄopa cÚeÔeÌË yÇeÎËäeÌËÓ/yÏeÌëåeÌËÓ Ç peÊËÏe
(p. 88, 89).
ÍoÔËpoÇaÌËÓ (cÚp. 88, 89).

21
OpÖaÌê yÔpaÇÎeÌËÓ

BÌeåÌËÈ ÇËÀ

HaÔpaÇÎÓïçËe ÀÎÓ ÀoÍyÏeÌÚa


● àcÔoÎëÁyïÚcÓ ÀÎÓ ÇêÄopa åËpËÌê ÀoÍyÏeÌÚa.

ãoÚoÍ ÀÎÓ ÄyÏaÖË

MËÍpoÙoÌ
(ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ BxoÀ ÀoÍyÏeÌÚa
ÇeÀeÌËÓ paÁÖoÇopa c
ÀpyÖËÏ aÄoÌeÌÚoÏ Ç MecÚo ÇxoÀa
peÊËÏe ÖpoÏÍoÖo- ÄyÏaÖË
ÇopÓçeÈ cÇÓÁË.
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ
ÁaÔËcË cooÄçeÌËÈ-
ÔpËÇeÚcÚÇËÈ Ë
cooÄçeÌËÈ-ÌaÔoÏË- ãoÚoÍ ÔoÀaäË
ÌaÌËÈ. ÀoÍyÏeÌÚa

KÌoÔÍa oÚÍpêÇaÌËÓ
ÍpêåÍË
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ
oÚÍpêÇaÌËÓ
ÍpêåÍË.

ÉpoÏÍoÖoÇopËÚeÎë

PaÁéeÏ ÔocÎeÀoÇaÚeÎëÌoÖo ËÌÚepÙeÈca


(ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)
● àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÔoÀÍÎïäeÌËÓ Í
KpêåÍa
ÑepÊaÚeÎë ÄyÏaÖË BêxoÀ ÀoÍyÏeÌÚa èK c ÔoÏoçëï ÍaÄeÎÓ RS232C. èo
cËcÚeÏÌêÏ ÚpeÄoÇaÌËeÏ, cÏoÚpË
pyÍoÇoÀcÚÇo Ôo ÔpoÖpaÏÏÌoÏy
BêxoÀ ÄyÏaÖË oÄecÔeäeÌËï PANA LINK.

* èoÍaÁaÌa ÏoÀeÎë KX-FP105.

èpËÏeäaÌËe:
● ÑoÍyÏeÌÚ Ë ÄyÏaÖa ÄyÀyÚ ËÁÇÎeäeÌê ËÁ ÔepeÀÌeÈ äacÚË ÀaÌÌoÖo ycÚpoÈcÚÇa. ìcÚaÌoÇËÚe aÔÔapaÚ Ìa
cÚoÎ ËÎË Ìa ÔoÎ c poÇÌoÈ ÔoÇepxÌocÚëï Ë Ìe cÚaÇëÚe ÌËäeÖo ÔepeÀ ÌËÏ.

22
ìcÚaÌoÇÍa

èepeÀ ycÚaÌoÇÍoÈ

èoÀÖoÚoÇÍa
Í paÄoÚe
TpaÌcÔopÚËpo-
1 ìÀaÎËÚe ÚpaÌcÔopÚËpoÇoäÌyï ÎeÌÚy. ÇoäÌaÓ ÎeÌÚa
Shipping tape

2 OÚÍpoÈÚe ÍpêåÍy, ÌaÊaÇ Ìa ÍÌoÔÍy


oÚÍpêÇaÌËÓ ÍpêåÍË. KÌoÔÍa
oÚÍpêÇaÌËÓ
Cover open
Film
KapÚpËÀÊ ÍpêåÍË
button
c ÔÎeÌÍoÈ
cartridge
3 èoÀÌËÏËÚe ÍapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ, yÀaÎËÚe
ÎËcÚoÍ Ë ÔocÚaÇëÚe ÍapÚpËÀÊ Ìa ÏecÚo.

4 OcÚopoÊÌo ÁaÍpoÈÚe ÍpêåÍy, ÌaÊaÇ Ìa


ÔyÌÍÚËpÌyï oÄÎacÚë c oÄeËx cÚopoÌ. Dotted area
èyÌÍÚËpÌaÓ
oÄÎacÚë
Leaflet
ãËcÚoÍ

23
ìcÚaÌoÇÍa

ãoÚoÍ ÀÎÓ ÄyÏaÖË


BcÚaÇëÚe ÀÇa ÇêcÚyÔa ÎoÚÍa ÀÎÓ ÄyÏaÖË Ç ÔaÁê
ãoÚoÍ ÀÎÓ
Paper ÄyÏaÖË
tray
ycÚpoÈcÚÇa Ìa ÁaÀÌeÈ cÚopoÌe.
BêcÚyÔê
Tabs
● He ycÚaÌaÇÎËÇaÈÚe aÔÔapaÚ Ç ÏecÚax, ÖÀe cÚeÌa
ËÎË äÚo-Úo ÀpyÖoe ÏoÊeÚ ÏeåaÚë ÎoÚÍy ÀÎÓ
ÄyÏaÖË.

Slots
èaÁê

HaÔpaÇÎÓïçËe ÀÎÓ ÄyÏaÖË ÙopÏaÚa A4


ÑÎÓ ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ ÄyÏaÖË paÁÏepa A4 BaÏ ÌeoÄxoÀËÏo ycÚaÌoÇËÚë ÌaÔpaÇÎÓïçËe.

1 A BcÚaÇëÚe ÌËÊÌËÈ ÇêcÚyÔ ÌaÔpaÇÎÓïçeÈ


ÄyÏaÖË A4 (cÎeÇa) Ç ÌËÊÌËÈ ÔaÁ.
HaÔpaÇÎÓïçaÓ ÄyÏaÖË
A4 paper guide A4 (cÎeÇa)
(left)
B
B BÀaÇËÚe ÌaÔpaÇÎÓïçyï Ç ÇepxÌËÈ ÔaÁ.
● EcÎË ÌaÔpaÇÎÓïçaÓ ÄyÏaÖË A4 Ìe
ycÚaÌaÇÎËÇaeÚcÓ, yÄeÀËÚecë, äÚo ÎoÚoÍ ÀÎÓ ãoÚoÍ tray
ÀÎÓ
Paper
ÄyÏaÖË ycÚaÌoÇÎeÌ ÔpaÇËÎëÌo. ÄyÏaÖË
Upper slot
BepxÌËÈ ÔaÁ
A

Lower
HËÊÌËÈslot
ÔaÁ
Bottom ÇêcÚyÔ
HËÊÌËÈ tab

2 A BcÚaÇëÚe ÌËÊÌËÈ ÇêcÚyÔ ÌaÔpaÇÎÓïçeÈ


ÄyÏaÖË A4 (cÔpaÇa) Ç ÌËÊÌËÈ ÔaÁ.
HaÔpaÇÎÓïçaÓ
A4 paperÄyÏaÖË
B
guide A4 (cÔpaÇa)
(right)

B BÀaÇËÚe ÌaÔpaÇÎÓïçyï Ç ÇepxÌËÈ ÔaÁ.

ãoÚoÍ
ÀÎÓ ÄyÏaÖË
Paper tray
BepxÌËÈ ÔaÁ
Upper slot
A
HËÊÌËÈ ÔaÁ
Lower slot
HËÊÌËÈ ÇêcÚyÔ
Bottom tab

èpËÏeäaÌËe:
● EcÎË Bê xoÚËÚe yÀaÎËÚë ÎoÚoÍ ÀÎÓ ÄyÏaÖË, ÀÎÓ ÔpeÀoÚÇpaçeÌËÓ eÖo ÔoÎoÏÍË, cÌaäaÎa yÄeÀËÚecë,
äÚo ÌaÔpaÇÎÓïçËe ÄyÏaÖË A4 cÌÓÚê.

24
ìcÚaÌoÇÍa

ÑepÊaÚeÎë ÄyÏaÖË

èoÀÖoÚoÇÍa
Í paÄoÚe
1 ìÀaÎËÚe ÚpaÌcÔopÚËpoÇoäÌyï ÎeÌÚy c
ÀepÊaÚeÎÓ ÄyÏaÖË.
AÎïÏËÌËeÇaÓ
ÔÎacÚËÌa

2 èoÀÌËÏËÚe ÔepeÀÌïï äacÚë aÔÔapaÚa,


ÔoÀoÔpËÚe aÎïÏËÌËeÇyï ÔÎacÚËÌy, ÀÎÓ
ËÁÄeÊaÌËÓ ee ÁaÖËÄa, Ë ÇcÚaÇëÚe ÀepÊaÚeÎë
ÄyÏaÖË Ç ÄoÍoÇêe ÔaÁê. HËÁ
ÅoÍoÇêe
ÔaÁê ÑepÊaÚeÎë
TpaÌcÔopÚËpoÇoäÌaÓ ÎeÌÚa ÄyÏaÖË

3 ìÄeÀËÚecë, äÚo ÀepÊaÚeÎë ÄyÏaÖË


ÁaÄÎoÍËpoÇaÌ Ç áeÌÚpaÎëÌêx ÔaÁax Ë ÑepÊaÚeÎë ñeÌÚpaÎëÌêe ÔaÁê
ÁaÀÇËÖaeÚcÓ. ÄyÏaÖË

4 BêÀÇËÌëÚe ÀepÊaÚeÎë ÄyÏaÖË ÇÔepeÀ Ào yÔopa.

ÑepÊaÚeÎë
Paper ÄyÏaÖË
stacker

25
ìcÚaÌoÇÍa

àcÔoÎëÁyeÏaÓ ÄyÏaÖa
B aÔÔapaÚe ÏoÊÌo ËcÔoÎëÁoÇaÚë ÄyÏaÖy ÚoÎëÍo ÙopÏaÚa A4. ãoÚoÍ ÀÎÓ ÄyÏaÖË ÏoÊeÚ ÀepÊaÚë Ào 150
ÎËcÚoÇ ÔÎoÚÌocÚëï 75 Ö/Ï2 (20 ÙyÌÚoÇ). ÑoÔycÍaeÚcÓ ËcÔoÎëÁoÇaÚë ÄyÏaÖy c ÔÎoÚÌocÚëï oÚ 60 Ào 90
Ö/Ï2 (oÚ 16 Ào 24 ÙyÌÚoÇ).

1 èpoÎËcÚaÈÚe ÔaäÍy ÄyÏaÖË ÀÎÓ


ÔpeÀoÚÇpaçeÌËÓ ee ÁaÏÓÚËÓ.

2 èoÚÓÌËÚe ÔpËÊËÏÌyï ÔÎaÌÍy ÇÔepeÀ Ë ÀepÊËÚe


ee oÚÍpêÚoÈ ÔoÍa Ìe ÇcÚaÇËÚe ÄyÏaÖy.
● BêcoÚa cÚoÔê ÄyÏaÖË Ìe ÀoÎÊÌa ÔpeÇêåaÚë
ÇepxÌËÈ ÔpeÀeÎ, yÍaÁaÌÌêÈ Ìa ÎoÚÍe ÀÎÓ BepxÌËÈ
Upper
ÄyÏaÖË, ËÌaäe íÚo ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË Í ÁaÏÓÚËï ÔpeÀeÎ
limit
ÄyÏaÖË. BêcÚyÔ
Tab
● ÅyÏaÖa Ìe ÀoÎÊÌa ÇêxoÀËÚë Çêåe ÇêcÚyÔa.
● EcÎË ÄyÏaÖa ÇcÚaÇÎeÌa ÌeÔpaÇËÎëÌo, Úo ee
cÎeÀyeÚ ÔoÔpaÇËÚë, ËÌaäe ÏoÊeÚ ÔpoËÁoÈÚË
ÁaÏÓÚËe ÄyÏaÖË Ç aÔÔapaÚe.
èpËÊËÏÌaÓ
Tension bar
èpaÇËÎëÌo
Correct HeÔpaÇËÎëÌo
Incorrect ÔÎaÌÍa
èaäÍaof
Stack
ÄyÏaÖË
paper

ãoÚoÍ tray
Paper ÀÎÓ
ÄyÏaÖË

26
ìcÚaÌoÇÍa
èpËÏeäaÌËe:
● He ÀoÔycÍaeÚcÓ ÔpËÏeÌeÌËe ÄyÏaÖË c coÀepÊaÌËeÏ xÎoÔÍa Ë/ËÎË ÀpyÖoÖo ÇoÎoÍÌa cÇêåe

èoÀÖoÚoÇÍa
Í paÄoÚe
20%, ÌaÔpËÏep ÚaÍoÈ ÍaÍ, ÄyÏaÖa ÀÎÓ ÔoäÚoÇêx oÚÔpaÇÎeÌËÈ ËÎË ËcÔoÎëÁyeÏaÓ ÀÎÓ
ÍoÌcÔeÍÚoÇ.
● He ÍÎaÀËÚe oÀÌoÇpeÏeÌÌo Ç ÎoÚoÍ ÄyÏaÖy paÁÌoÈ ÚoÎçËÌê. ùÚo ÏoÊeÚ ÄêÚë ÔpËäËÌoÈ
ÁaÏÓÚËe ÄyÏaÖË.
● He ÀoÔycÍaeÚcÓ ÔpËÏeÌeÌËe äpeÁÏepÌo ÖÎaÀÍoÈ ËÎË ÖÎÓÌáeÇoÈ ÄyÏaÖË c ÇêcoÍoÈ
ÔÎoÚÌocÚëï.
● He paÁpeåaeÚcÓ ÀÇyxcÚopoÌÌÓÓ ÔeäaÚë.
● He ÔpËÏeÌÓÈÚe ÄyÏaÖy, ËcÔoÎëÁoÇaÌÌyï Ç íÚoÏ aÔÔapaÚe, ÀÎÓ ÀÇyxcÚopoÌÌeÈ ÔeäaÚË Ìa ÀpyÖËx
ÔpËÌÚepax ËÎË ÍoÔËpoÇaÎëÌêx aÔÔapaÚax. MoÊeÚ ÔpoËÁoÈÚË ÁaÏÓÚËe ÄyÏaÖË.
● He ÇcÚaÇÎÓÈÚe ËcÔoÎëÁoÇaÌÌyï Ìa ÀaÌÌoÏ aÔÔapaÚe ÄyÏaÖy cÌoÇa Ç aÔÔapaÚ.
● Ha ÌeÍoÚopoÏ ÚËÔe ÄyÏaÖe ÀoÔycÍaeÚcÓ ÔeäaÚë ÚoÎëÍo c oÀÌoÈ cÚopoÌê. EcÎË Bac Ìe ycÚpoËÎo
ÍaäecÚÇo ÔeäaÚË, ÔoÔpoÄyÈÚe ËcÔoÎëÁoÇaÚë ÇÚopyï cÚopoÌy ÄyÏaÖË.

ÑoÄaÇÎeÌËe ÄyÏaÖË Ç ÎoÚoÍ


1. èoÚÓÌËÚe ÔpËÊËÏÌyï ÔÎaÌÍy ÇÔepeÀ Ë
ÀepÊËÚe ee oÚÍpêÚoÈ ÔoÍa Ìe yÀaÎËÚe Çcï èpËÊËÏÌaÓ
ÄyÏaÖy ËÁ ÎoÚÍa. ÔÎaÌÍa
Tension bar

2. ÑoÄaÇëÚe ÄyÏaÖy Í ÚoÈ, ÍoÚopyï ÇêÌyÎË ËÁ


ÎoÚÍa Ë ÔoÀpoÇÌÓÈÚe ee.

3. èpoÎËcÚaÈÚe ÔaäÍy ÄyÏaÖË.

4. èoÚÓÌËÚe ÔpËÊËÏÌyï ÔÎaÌÍy ÇÔepeÀ Ë


ÀepÊËÚe ee oÚÍpêÚoÈ ÔoÍa Ìe ÇcÚaÇËÚe Çcï
ÄyÏaÖy.

27
ìcÚaÌoÇÍa

èoÀÍÎïäeÌËe

1 èoÀcoeÀËÌËÚe ÔpoÇoÀ ÚeÎeÙoÌÌoÈ


ÚpyÄÍË.

2 èoÀcoeÀËÌËÚe ÚeÎeÙoÌÌêÈ
ÔpoÇoÀ.

3 èoÀcoeÀËÌËÚe åÌyp ÔËÚaÌËÓ.

òÌyp ÔËÚaÌËÓ
Power cord
ToK the
ceÚeÇoÈ
powerpoÁeÚÍe
outlet
(220-240
(220–240 V,B, 50/60
50/60 Éá)
Hz)

K oÀÌoÍaÌaÎëÌoÈ
To the single telephone
ÚeÎeÙoÌÌoÈ line
ÎËÌËË. èpoÇoÀ ÚeÎeÙoÌÌoÈ
Handset cord ÚpyÄÍË
èpoÇoÀ ÚeÎeÙoÌÌoÈ
TelephoneÚpyÄÍË
TeÎeÙoÌÌêÈ
lineÔpoÇoÀ
cord KConnect
ÖÌeÁÀy cto
ÌaÀÔËcëï
“LINE”. “LINE”

èpËÏeäaÌËe:
● èpË íÍcÔÎyaÚaáËË ÀaÌÌoÖo aÔÔapaÚa poÁeÚÍa íÎeÍÚpoceÚË ÀoÎÊÌa ÌaxoÀËÚëcÓ ÔoÄÎËÁocÚË Ë ÄêÚë
ÎeÖÍo ÀocÚyÔÌa.
● ÑÎÓ ÔoÀÍÎïäeÌËÓ aÇÚooÚÇeÚäËÍa Í ÀaÌÌoÏy aÔÔapaÚy, cÏoÚpËÚe cÚp. 63 (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP105).

28
ìcÚaÌoÇÍa

èpoÖpaÏÏËpoÇaÌËe ÀaÚê Ë ÇpeÏeÌË, BaåeÖo

èoÀÖoÚoÇÍa
Í paÄoÚe
ÎoÖoÚËÔa Ë ÚeÎeÙoÌÌoÖo ÌoÏepa ÙaÍca
Bê ÏoÊeÚe ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÚë ÚeÍyçËe ÀaÚy Ë ÇpeÏÓ, BaåË ÎoÖoÚËÔ Ë ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep. ùÚa
ËÌÙopÏaáËÓ ÄyÀeÚ ÌaÔeäaÚaÌa cÇepxy ÍaÊÀoÈ ÔepeÀaÇaeÏoÈ c BaåeÖo aÔÔapaÚa cÚpaÌËáê.
Baå ÎoÖoÚËÔ Baå ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep ÙaÍca ÑaÚa Ë ÇpeÏÓ

èpËÏep:
OT : PANASONIC FAX HOMEP TEãEîOHA : 1234567 îEB. 26 1998 16:02 CTP10

îaÍcËÏËÎëÌaÓ ÍoppecÔoÌÀeÌáËÓ

ìcÚaÌoÇÍa ÀaÚê Ë ÇpeÏeÌË.

1 HaÊÏËÚe MENU .
Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
7 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .

SETUP ITEM [ ]

2 HaÊÏËÚe , ÁaÚeÏ 0 1 .
SET DATE & TIME 8 HaÊÏËÚe MENU .

3 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
M:01/D:01/Y:99
/ MENU

Kypcop

4 BÇeÀËÚe ÔpaÇËÎëÌêe ÏecÓá/ÀeÌë/ÖoÀ, ÇêÄËpaÓ 2


áËÙpê. 1 2 3

èpËÏep: AÇÖycÚ 10 1998 4 5 6

7 8 9
HaÊÏËÚe 0 8 1 0 9 9 .
0
M:08/D:10/Y:99
STOP EASY DIAL

5 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
TIME: 00:00
START/SET/COPY

èpËÏeäaÌËe:
6 BÇeÀËÚe ÔpaÇËÎëÌêe äac/ÏËÌyÚê, ÇêÄËpaÓ 2
áËÙpê.
● B íÚaÔax 4 Ë 6, Bê ÏoÊeÚe ÇÇoÀËÚë áËÙpê
ÇpaçaÓ ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL .
èpËÏep: 15:30
● ToäÌocÚë xoÀa ÇÌyÚpeÌÌËx äacoÇ ± 60
HaÊÏËÚe 1 5 3 0 . ceÍyÌÀ Ç ÏecÓá.
TIME: 00:00

ÑÎÓ ËcÔpaÇÎeÌËÓ oåËÄÍË


● HaÊÏËÚe ËÎË ÀÎÓ ÔepeÏeçeÌËÓ
Íypcopa Í ÌeÔpaÇËÎëÌoÏy ÁÌaÍy, ÁaÚeÏ
oÚÍoppeÍÚËpyÈÚe.
● EcÎË Bê ÌaÊÏeÚe STOP Ço ÇpeÏÓ
ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËÓ, ËÌÀËÍaáËÓ Ìa
ÀËcÔÎee ÇepÌeÚcÓ Í ÔpeÀêÀyçeÏy
ÁÌaäeÌËï.
29
ìcÚaÌoÇÍa

ìcÚaÌoÇÍa BaåeÖo ÎoÖoÚËÔa


OÄêäÌo ÎoÖoÚËÔ- íÚo ÌaÁÇaÌËe ÙËpÏê, oÚÀeÎa ËÎË ÎËäÌoe ËÏÓ.

1 HaÊÏËÚe MENU .
Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP / INSERT
HYPHEN
MENU

2 HaÊÏËÚe , ÁaÚeÏ 0 2 .
YOUR LOGO

3 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
LOGO=
1

4
2

5
3

7 8 9

4
0
BÇeÀËÚe Baå ÎoÖoÚËÔ, Ìe ÄoÎee 30 ÁÌaÍoÇ.
àcÔoÎëÁyÈÚe ËÌcÚpyÍáËï, ÔpËÇeÀeÌÌyï Ìa
cÎeÀyïçeÈ cÚpaÌËáe. STOP EASY DIAL
èpËÏep: Bill (Delete)
(ìÀaÎËÚë)
START/SET/COPY
1. HaÊÏËÚe 2 ÀÇa paÁa.

LOGO=B
Kypcop
2. HaÊÏËÚe 4 åecÚë paÁ.

LOGO=Bi

3. HaÊÏËÚe 5 åecÚë paÁ.

LOGO=Bil

4. HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy ÀÎÓ ÔepeÏeçeÌËÓ


èpËÏeäaÌËe:
Íypcopa Í cÎeÀyïçeÏy ÏecÚy Ë ÌaÊÏËÚe 5 ● Bê ÏoÊeÚe ÇÇoÀËÚë cËÏÇoÎê ÇpaçaÓ
åecÚë paÁ. ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL (cÏoÚpËÚe
LOGO=Bill cÎeÀyïçyï cÚaÌËáy).

5 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe MENU .

ÑÎÓ ËcÔpaÇÎeÌËÓ oåËÄÍË ÑÎÓ ÇcÚaÇÍË cËÏÇoÎa


● HaÊÏËÚe ËÎË ÀÎÓ ÔepeÏeçeÌËÓ 1. HaÊÏËÚe ËÎË ÀÎÓ
Íypcopa Í ÌeÔpaÇËÎëÌoÏy ÁÌaÍy, ÁaÚeÏ ÔepeÏeçeÌËÓ Íypcopa Í ÁÌaÍy cÔpaÇa oÚ
oÚÍoppeÍÚËpyÈÚe. ÚoÖo, ÖÀe ÌyÊÌo ÇcÚaÇËÚë cËÏÇoÎ.
2. HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy INSERT (KÌoÔÍa
ÑÎÓ yÀaÎeÌËÓ cËÏÇoÎa ÔpÓÏoÖo ÇêÁoÇa 2) ÀÎÓ ÇÇoÀa ÔpoÄeÎa,
● èepeÏecÚËÚe Íypcop Í cËÏÇoÎy, ÍoÚopêÈ ÌaÀo ÁaÚeÏ ÇcÚaÇëÚe cËÏÇoÎ.
yÀaÎËÚë, Ë ÌaÊÏËÚe STOP .

30
ìcÚaÌoÇÍa
KaÍ ÇÇecÚË ÄyÍÇê Ë cËÏÇoÎê

èoÀÖoÚoÇÍa
ÑÎÓ ÇÇoÀa ÁÌaÍoÇ ËcÔoÎëÁyeÚcÓ ÍÎaÇËaÚypa ÌaÄopa ÌoÏepa ÍaÍ ÔoÍaÁaÌo ÌËÊe.

Í paÄoÚe
KÌoÔÍË ÂÌaÍË

1 1 [ ] { } + – / = , . _ ` : ; ? |

2 A B C a b c 2

3 D E F d e f 3

4 G H I g h i 4

5 J K L j k l 5

6 M N O m n o 6

7 P Q R S p q r s 7

8 T U V t u v 8

9 W X Y Z w x y z 9

0 0 ( ) ! " # $ % & ¥ @ ^ ’
1 KÌoÔÍa HYPHEN (ËcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÇcÚaÇÍË ÀeÙËca)
2 KÌoÔÍa INSERT (ËcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ oÀÌoÖo cËÏÇoÎa ËÎË ÔpoÄeÎa)

STOP KÌoÔÍa ìÀaÎËÚë (ËcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ yÀaÎeÌËÓ cËÏÇoÎoÇ)


KÌoÔÍa (ËcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÔepeÏeçeÌËÓ Íypcopa ÇÎeÇo)
KÌoÔÍa (ËcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÔepeÏeçeÌËÓ Íypcopa ÇÔpaÇo)
ÑÎÓ ÔoÇÚopÌoÖo ÇÇoÀa oÀÌoÖo Ë ÚoÖo Êe caÏoÖo ÁÌaÍa cÎeÀyeÚ ÔepeÏecÚËÚë Íypcop Í
cÎeÀyïçeÏy ÏecÚy.

BÇoÀ ÁÌaÍoÇ ÔpË ÔoÏoçË ÏaÌËÔyÎÓÚopa EASY DIAL


BÏecÚo ÌaÊaÚËÈ Ìa ÍÌoÔÍË ÌoÏepoÌaÄËpaÚeÎÓ Bê ÏoÊeÚe ÇêÄËpaÚë ÁÌaÍË ÔpË ÔoÏoçË ÏaÌËÔyÎÓÚopa
EASY DIAL.
1. èoÇopaäËÇaÈÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL Ào
ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÖo ÁÌaÍa.

2. HaÊÏËÚe ÀÎÓ ÔepeÏeçeÌËÓ Íypcopa Í


cÎeÀyïçeÏy ÏecÚy.
● ÂÌaÍ, ÔoÍaÁaÌÌêÈ Ìa ÀËcÔÎee Ç 1-Ï åaÖe, ÇÇeÀeÌ. 1 2 3

4 5 6
3. èepeÈÀËÚe Í íÚaÔy 1 ÀÎÓ ÇÇoÀa cÎeÀyïçeÖo ÁÌaÍa.
7 8 9

èopÓÀoÍ äepeÀoÇaÌËÓ ÁÌaÍoÇ


EASY DIAL

ÂaÖÎaÇÌêe
ÄyÍÇê
: BpaçeÌËe ÇÔpaÇo
CÚpoäÌêe ñËÙpê
ÄyÍÇê : BpaçeÌËe ÇÎeÇo

CËÏÇoÎê
31
ìcÚaÌoÇÍa
ìcÚaÌoÇÍa ÚeÎeÙoÌÌoÖo ÌoÏepa BaåeÖo ÙaÍca

1 HaÊÏËÚe MENU .
Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
/ HYPHEN MENU

2 HaÊÏËÚe , ÁaÚeÏ 0 3 .
YOUR FAX NO.
1 2 3

3 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
NO.=
4

7
5

8
6

4 BÇeÀËÚe ÌoÏep BaåeÖo ÚeÎeÙoÌa, Ìe ÄoÎee 20


áËÙp ËcÔoÎëÁyÓ ÍÎaÇËaÚypy ÌaÄopa ÌoÏepa. STOP EASY DIAL
èpËÏep: NO.=1234567 START/SET/COPY

5 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe MENU .

ÂaÏeäaÌËe:
● You can enter your facsimile telephone number by
rotating EASY DIAL . If using EASY DIAL , press
to move the cursor.
● KÌoÔÍa ÁaÏeÌÓeÚ áËÙpy Ìa “+”, KÌoÔÍa Ìa
ÔpoÄeÎ.
èpËÏep (ËcÔoÎëÁyÓ ÍÎaÇËaÚypy ÌaÄopa ÌoÏepa):
+234 5678
HaÊÏËÚe 2 3 4 5 6 7 8 .
● ÑÎÓ ÇÇoÀa ÚËpe ÌaÊÏËÚe HYPHEN (KÌoÔÍa
ÔpÓÏoÖo ÇêÁoÇa 1)

ÑÎÓ ËcÔpaÇÎeÌËÓ oåËÄÍË ÑÎÓ yÀaÎeÌËÓ cËÏÇoÎa


● HaÊÏËÚe ËÎË ÀÎÓ ÔepeÏeçeÌËÓ ● èepeÏecÚËÚe Íypcop Í áËÙpe, ÍoÚopyï
Íypcopa Í ÌeÔpaÇËÎëÌoÏy ÁÌaÍy, ÁaÚeÏ ÌaÀo yÀaÎËÚë, Ë ÌaÊÏËÚe STOP .
oÚÍoppeÍÚËpyÈÚe.

32
ÉpoÏÍocÚë

PeÖyÎËpoÇaÌËe ÖpoÏÍocÚË

èoÀÖoÚoÇÍa
Í paÄoÚe
ÉpoÏÍocÚë ÁÇoÌÍa
/
àÏeeÚcÓ 4 ÇoÁÏoÊÌêx ypoÇÌÓ ÖpoÏÍocÚË
(ÖpoÏÍo/cpeÀÌe/ÚËxo/ÇêÍÎïäeÌo).
HaÊÏËÚe ËÎË , ÍoÖÀa aÔÔapaÚ ÌaxoÀËÚcÓ Ç
peÊËÏe oÊËÀaÌËÓ:

óÚoÄê ÇêÍÎïäËÚë ÁÇoÌoÍ: 1 2 3


1. HaÊÏËÚe ÌecÍoÎëÍo paÁ Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ 4 5 6
cÎeÀyïçeÖo cooÄçeÌËÓ Ìa ÀËcÔÎee:
7 8 9
Ha ÀËcÔÎee: RINGER OFF= OK? 0

YES: PRESS SET START/SET/COPY

2. HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
● ÑÎÓ ÚoÖo, äÚoÄê ÇÍÎïäËÚë ÁÇoÌoÍ, ÌaÊÏËÚe
.

KoÖÀa ÁÇoÌoÍ ÇêÍÎïäeÌ:


Ha ÑËcÔÎee ÄyÀeÚ cÎeÀyïçee cooÄçeÌËe:
RINGER OFF

AÔÔapaÚ Ìe ÄyÀeÚ ÁÇoÌËÚë Ço ÇpeÏÓ ÇêÁoÇa Ë Ìa


ÀËcÔÎee Ç íÚo ÇpeÏÓ ÄyÀeÚ cooÄçeÌËe:
INCOMING CALL

ÉpoÏÍocÚë Ç ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÚpyÄÍe


BoÁÏoÊÌê 3 ypoÇÌeÈ ÖpoÏÍocÚË(ÖpoÏÍo-ÚËxo).
HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË ËÎË , ÍoÖÀa ÔoÎëÁyeÚecë
ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÚpyÄÍoÈ.

MoÌËÚop/ÉpoÏÍoÖoÇopËÚeÎë
BoÁÏoÊÌê 8 ypoÇÌeÈ ÖpoÏÍocÚË (ÖpoÏÍo - ÚËxo).
B peÊËÏe ÏoÌËÚop/ÖpoÏÍoÖoÇopÓçaÓ cÇÓÁë.
ÌaÊÏËÚe ËÎË .

ÉpoÏÍocÚë peäeÇoÖo yÍaÁaÌËÓ


(ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)
BoÁÏoÊÌê 9 ypoÇÌeÈ ÖpoÏÍocÚË (ÖpoÏÍo -
ÇêÍÎïäeÌo)
B ÏoÏeÌÚ ÔpocÎyåËÇaÌËÓ peäeÇoÖo yÍaÁaÌËÓ.
ÌaÊÏËÚe ËÎË .

ÉpoÏÍocÚë aÇÚooÚÇeÚäËÍa
(ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)
BoÁÏoÊÌê 9 ypoÇÌeÈ ÖpoÏÍocÚË (ÖpoÏÍo -
ÇêÍÎïäeÌo).
B ÏoÏeÌÚ ÔpocÎyåËÇaÌËÓ ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ.
ÌaÊÏËÚe ËÎË .

33
ÂÇoÌÍË Ë oÚÇeÚê Ìa ÁÇoÌÍË

ÂÇoÌoÍ aÄoÌeÌÚy

1 èoÀÌËÏËÚe ÚpyÄÍy.
Ha ÀËcÔÎee: TEL=
/
TeÎeÙoÌÌaÓ ÚpyÄÍa
Handset
2 HaÄepËÚe ÌoÏep ÚeÎeÙoÌa.
èpËÏep: TEL=2345678
● EcÎË Bê ÌeÔpaÇËÎëÌo ÌaÄpaÎË ÌoÏep,
ÔoÎoÊËÚe ÚpyÄÍy Ë ÌaÄepËÚe cÌoÇa.

3 KoÖÀa aÄoÌeÌÚ oÚÇeÚËÚ, ÖoÇopËÚe Ç ÚeÎeÙoÌÌyï


ÚpyÄÍy.
MËÍpoÙoÌ
Microphone
(KX-FM131)
(KX-FM131)
4 èo oÍoÌäaÌËË paÁÖoÇopa ÔoÎoÊËÚe ÚpyÄÍy Ìa
ÏecÚo. REDIAL/PAUSE
HANDSET MUTE (KX-FP105)
MUTE (KX-FM131)
èoÎeÁÌêÈ coÇeÚ:
MONITOR (KX-FP105)
● ÑÎÓ KX-FP105
Bê ÏoÊeÚe ÌaÊaÚë ÍÎaÇËåy MONITOR Ç íÚaÔe 1, DIGITAL SP-PHONE (KX-FM131)
Ìe cÌËÏaÓ ÚpyÄÍy.
èoÎëÁyÈÚecë ÚpyÄÍoÈ ÔpË oÚÇeÚe ÀpyÖoÏy aÄoÌeÌÚy.
● ÑÎÓ KX-FM131
Bê ÏoÊeÚe ÌaÊaÚë ÍÎaÇËåy DIGITAL SP-PHONE
ÇÏecÚo ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ ÚpyÄÍË.

èoÇÚopÌêÈ ÌaÄop ÔocÎeÀÌeÖo 2. ÑÎÓ ÔpoÀoÎÊeÌËÓ paÁÖoÇopa cÌoÇa ÌaÊÏËÚe


ÍÎaÇËåy HANDSET MUTE / MUTE .
ÌoÏepa
● ÑÎÓ KX-FM131
1. èoÀÌËÏËÚe ÚpyÄÍy. Bê ÚaÍÊe ÏoÊeÚe cÀeÎaÚë, äÚoÄê aÄoÌeÌÚ
Bac Ìe cÎêåaÎ, ÌaÊaÇ Ìa ÍÎaÇËåy
2. HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy REDIAL/PAUSE .
DIGITAL SP-PHONE .
3. èocÎe oÚÇeÚa aÄoÌeÌÚa ÖoÇopËÚe Ç
ÚeÎeÙoÌÌyï ÚpyÄÍy.
● EcÎË ÎËÌËÓ oÍaÁaÎacë ÁaÌÓÚa ÔpË
ËcÔoÎëÁoÇaÌËË ÍÎaÇËåË MONITOR / CoÇeÚê ÔpË paÄoÚe Ç
DIGITAL SP-PHONE , aÔÔapaÚ ÄyÀeÚ
aÇÚoÏaÚËäecÍË ocyçecÚÇÎÓÚë ÌaÄop ÌoÏepa
peÊËÏe ÖpoÏÍoÖoÇopÓçaÓ
Ào 14 paÁ. cÇÓÁë (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)
● B Ôpoáecce ÔoÇÚopÌoÖo ÌaÄopa ÌoÏepa Ìa ● èoÎëÁyÈÚecë ÖpoÏÍoÖoÇopÓçeÈ cÇÓÁëï Ç
ÀËcÔÎee ÄyÀeÚ oÚoÄpaÊaÚëcÓ ÌaÀÔËcë: ÔoÏeçeÌËË, ÖÀe ÌeÚ åyÏa.
● EcÎË Bê ÔÎoxo cÎêåËÚe aÄoÌeÌÚa,
Ha ÀËcÔÎee: WAITING REDIAL
oÚpeÖyÎËpyÈÚe ÖpoÏÍocÚë ÍÎaÇËåaÏË
ËÎË .
BêÍÎïäeÌËe ÏËÍpoÙoÌa, ● EcÎË Bê Ë aÄoÌeÌÚ ÖoÇopËÚe

äÚoÄê aÄoÌeÌÚ Bac Ìe cÎêåaÎ oÀÌoÇpeÏeÌÌo, Úo äacÚë paÁÖoÇopa ÄyÀeÚ


ÔpoÔyçeÌa.
1. HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy HANDSET MUTE / MUTE , ● EcÎË Bê xoÚËÚe ÔpoÀoÎÊËÚë paÁÖoÇop

ÍoÖÀa Bê paÁÖoÇapËÇaeÚe äepeÁ ÚpyÄÍy. äepeÁ ÚpyÄÍy, Úo cÌËÏËÚe ee.


ÑÎÓ ÔepeÍÎïäeÌËÓ oÄpaÚÌo Ç peÊËÏ
Ha ÀËcÔÎee: <MUTE> ÖpoÏÍoÖoÇopÓçaÓ cÇÓÁë, ÌaÊÏËÚe
● Baå coÄeceÀÌËÍ Bac Ìe cÎêåËÚ, Ìo Bê ÍÎaÇËåy DIGITAL SP-PHONE .
ÏoÊeÚe cÎêåaÚë eÖo
34
ÂÇoÌÍË Ë oÚÇeÚê Ìa ÁÇoÌÍË

OÚÇeÚ Ìa ÁÇoÌoÍ aÄoÌeÌÚa

1 KoÖÀa aÔÔapaÚ ÁaÁÇoÌËÚ, ÔoÀÌËÏËÚe ÚpyÄÍy.


/
TeÎeÙoÌÌaÓ ÚpyÄÍa
Handset

2 èo oÍoÌäaÌËË paÁÖoÇopa ÔoÎoÊËÚe ÚpyÄÍy Ìa


ÏecÚo.

TeÎeÙoÌ
Microphone
MËÍpoÙoÌ
(KX-FM131)
(KX-FM131)
HANDSET MUTE (KX-FP105)
èoÎeÁÌêÈ coÇeÚ:
MUTE (KX-FM131)
● Bê ÏoÊeÚe ÌaÊaÚë ÍÎaÇËåy DIGITAL SP-PHONE
ÇÏecÚo ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ ÚpyÄÍË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ DIGITAL SP-PHONE (KX-FM131)
KX-FM131).

BêÍÎïäeÌËe ÏËÍpoÙoÌa,
äÚoÄê aÄoÌeÌÚ Bac Ìe cÎêåaÎ CoÇeÚê ÔpË paÄoÚe Ç
peÊËÏe ÖpoÏÍoÖoÇopÓçaÓ
1. HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy HANDSET MUTE / MUTE ,
ÍoÖÀa Bê paÁÖoÇapËÇaeÚe äepeÁ ÚpyÄÍy.
cÇÓÁë (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)
● èoÎëÁyÈÚecë ÖpoÏÍoÖoÇopÓçeÈ cÇÓÁëï Ç
Ha ÀËcÔÎee: <MUTE> ÔoÏeçeÌËË, ÖÀe ÌeÚ åyÏa.
● Baå coÄeceÀÌËÍ Bac Ìe cÎêåËÚ, Ìo Bê ● EcÎË Bê ÔÎoxo cÎêåËÚe aÄoÌeÌÚa,
ÏoÊeÚe cÎêåaÚë eÖo. oÚpeÖyÎËpyÈÚe ÖpoÏÍocÚë ÍÎaÇËåaÏË
ËÎË .
2. ÑÎÓ ÔpoÀoÎÊeÌËÓ paÁÖoÇopa cÌoÇa ÌaÊÏËÚe
● EcÎË Bê Ë aÄoÌeÌÚ ÖoÇopËÚe
ÍÎaÇËåy HANDSET MUTE / MUTE .
oÀÌoÇpeÏeÌÌo, Úo äacÚë paÁÖoÇopa ÄyÀeÚ
● ÑÎÓ KX-FM131 ÔpoÔyçeÌa.
Bê ÚaÍÊe ÏoÊeÚe cÀeÎaÚë, äÚoÄê aÄoÌeÌÚ Bac ● EcÎË Bê xoÚËÚe ÔpoÀoÎÊËÚë paÁÖoÇop

Ìe cÎêåaÎ, ÌaÊaÇ Ìa ÍÎaÇËåy äepeÁ ÚpyÄÍy, Úo cÌËÏËÚe ee.


DIGITAL SP-PHONE . ÑÎÓ ÔepeÍÎïäeÌËÓ oÄpaÚÌo Ç peÊËÏ
ÖpoÏÍoÖoÇopÓçaÓ cÇÓÁë, ÌaÊÏËÚe
ÍÎaÇËåy DIGITAL SP-PHONE .

35
ÂÇoÌÍË Ë oÚÇeÚê Ìa ÁÇoÌÍË

KÎaÇËåË TONE, FLASH Ë PAUSE


KÌoÔÍa TONE REDIAL/PAUSE
KÌoÔÍa TONE ( ) ËcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ paÄoÚê Ç
ËÏÔyÎëcÌoÏ peÊËÏe ÌaÄopa ÌoÏepa Ë ÔoÁÇoÎÓeÚ
BaÏ ÇpeÏeÌÌo ËÁÏeÌËÚë ËÏÔyÎëcÌêÈ peÊËÏ ÌaÄopa
ÌoÏepa Ìa ÚoÌaÎëÌêÈ Ç Ôpoáecce ÌaÄopa.
KoÖÀa Bê ÔoÎoÊËÚe ÚpyÄÍy, aÔÔapaÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË 1 2 3
ÇepÌeÚcÓ Ç ËÏÔyÎëcÌêÈ peÊËÏ. 4 5 6

7 8 9

KÌoÔÍa FLASH 0

KÌoÔÍa FLASH paÄoÚaeÚ ÍaÍ pêäaÖ Ìa oÄêäÌoÏ


ÚeÎeÙoÌe. EcÎË Bê Ìe ÀoÁÇoÌËÎËcë ËÎË ÌaÄpaÎË Ìe TONE FLASH
ÚoÚ ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep, ÌaÊÏËÚe c yÀepÊaÌËeÏ
ÍÎaÇËåy FLASH .

KÌoÔÍa FLASH ÚaÍÊe ÔoÁÇoÎÓeÚ ËcÔoÎëÁoÇaÚë èpËÏeäaÌËe:


cÔeáËaÎëÌêe ÙyÌÍáËË ÏËÌË-ATC, ecÎË oÌa ● TONE, FLASH Ë PAUSE ÏoÖyÚ ÄêÚë
ÔoÀÍÎïäeÌa, ËÎË cepÇËcÌêe ÙyÌÍáËË ÏecÚÌoÈ ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌê ÇÏecÚe c
ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÍoÏÔaÌËË, ÌaÔpËÏep “oÊËÀaÌËe ÚeÎeÙoÌÌêÏ ÌoÏepoÏ Ç ÍaÚaÎoÖax
ÇêÁoÇa”. OcÚaÎëÌyï ËÌÙopÏaáËï Ôo íÚoÏy ÔoÇoÀy èpÓÏoÈ HaÄop ÌoÏepa Ë EASY DIAL.
Bê ÏoÊeÚe ÔoÎyäËÚë Ç ÏecÚÌoÈ ÚeÎeÙoÌÌoÈ
ÍoÏÔaÌËË.

BÇoÀ ÔayÁ
EcÎË Ço ÇpeÏÓ ÌaÄopa ÌoÏepa ÌaÊaÚë ÍÌoÔÍy
REDIAL/PAUSE , Úo ÄyÀeÚ ÇÇeÀeÌa ÔayÁa.
OÀÌoÍpaÚÌoe ÌaÊaÚËe ÍÎaÇËåË REDIAL/PAUSE
coÁÀaeÚ ÔayÁy ÀÎËÚeÎëÌocÚëï 5 ceÍyÌÀ.

èpËÏep 1:
EcÎË Baå aÔÔapaÚ ÔoÀcoeÀËÌeÌ Í MËÌË-ATC,
ÇÇeÀËÚe ÔayÁy ÀÎÓ ÔoÎyäeÌËÓ ÀocÚyÔa Í ÇÌeåÌeÈ
ÎËÌËË.

HoÏep
Telephone
9 PAUSE ÚeÎeÙoÌa
number

Line
KoÀ access
ÀocÚyÔacode
Í ÎËÌËË

èpËÏep 2:
EcÎË ÇoÁÌËÍaeÚ oåËÄÍa ÔpË ÔoÔêÚÍe
ÏeÊÀyÌapoÀÌoÈ ÔepeÀaäË, ÀoÄaÇëÚe ÀÇe ÔayÁê Ç
ÍoÌáe ÌoÏepa ÚeÎeÙoÌa.

KoÀ ÇêxoÀa Ìa KoÀ Öocy- HoÏep


MeÊÀyÌapoÀÌyï PAUSE PAUSE
ÀapcÚÇa ÚeÎeÙoÌa
ÎËÌËï

36
ÂÇoÌÍË Ë oÚÇeÚê Ìa ÁÇoÌÍË

PeÊËÏ ÌaÄopa ÌoÏepa


(ÚoÌaÎëÌêÈ ËÎË ËÏÔyÎëcÌêÈ)
èepÇoÌaäaÎëÌo ycÚaÌoÇÎeÌ peÊËÏ “TONE”.
EcÎË Bê Ìe ÏoÊeÚe ÌaÄpaÚë ÌoÏep, ËÁÏeÌËÚe peÊËÏ ÌaÄopa Ç “PULSE”, cÎeÀyÓ ËÌcÚpyÍáËÓÏ ÌËÊe.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


/ MENU

TeÎeÙoÌ
Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , ÁaÚeÏ ÍÌoÔÍË 1 3 .


DIALING MODE
1 2 3

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


MODE=TONE ▼▲
4

7
5

8
6

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË
“PULSE”.
ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa
START/SET/COPY
MODE=PULSE ▼▲

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

37
OÀÌo-KÌoÔoäÌêÈ ÌaÄop ÌoÏepa

ÂaÔËcë ËÏeÌ aÄoÌeÌÚoÇ Ë ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ Ç


ÔaÏÓÚë ÔpË OÀÌo-KÌoÔoäÌoÏ ÌaÄope ÌoÏepa
èaÏÓÚë aÔÔapaÚa ÔoÁÇoÎÓeÚ BaÏ ËcÔoÎëÁoÇaÚë OÀÌo-KÌoÔoäÌêÈ ÌaÄop ÌoÏepa ÀÎÓ ÄêcÚpoÖo ÀocÚyÔa
Í ÌaËÄoÎee äacÚo ËcÔoÎëÁyeÏêÏ ÚeÎeÙoÌÌêÏ ÌoÏepaÏ.
● KÎaÇËåË 1, 2, 3 OÀÌo-KÌoÔoäÌoÖo ÌaÄopa ÏoÖyÚ ÄêÚë ËcÔoÎëÁoÇaÌê ÍaÍ ÍÎaÇËåË ÔpÓÏoÖo ÇêÁoÇa ÌoÏepa
(DIAL MODE), ÚaÍ Ë ÍaÍ ÍÎaÇËåË ÇêÁoÇa ÖpyÔÔ aÄoÌeÌÚoÇ. ùÚË ÙyÌÍáËË Ìe ÏoÖyÚ ÄêÚë ËcÔoÎëÁoÇaÌê
oÀÌoÇpeÏeÌÌo. KacaÚeÎëÌo ÙyÌÍáËË ÇêÁoÇa ÖpyÔÔ aÄoÌeÌÚoÇ, oÄpaçaÈÚecë Í cÚpaÌËáe 52-55.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy DIRECTORY PROGRAM .


Ha ÀËcÔÎee: PRESS STATION

USE EASY DIAL HYPHEN SECRET

2 ÑÎÓ aÄoÌeÌÚoÇ
ÇepxÌeÖo peÖËcÚpa 1-3
One-Touch
KÌoÔÍË
Dial keys
ÔpÓÏoÖo ÇêÁoÇa
HaÊÏËÚe oÀÌy ËÁ ÍÌoÔoÍ ÔpÓÏoÖo ÇêÁoÇa.
DIAL MODE ▼▲

HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY ÀÎÓ


ÔepexoÀa Í cÎeÀyïçeÏy ÔyÌÍÚy ÏeÌï. 1 2 3

ÑÎÓ aÄoÌeÌÚoÇ ÌËÊÌeÖo peÖËcÚpa 4-6 4 5 6

HaÊÏËÚe LOWER , ÁaÚeÏ oÀÌy ËÁ ÍÌoÔoÍ 7 8 9


ÔpÓÏoÖo ÇêÁoÇa. 0

3 BÇeÀËÚe ÌaÁÇaÌËe aÄoÌeÌÚa, Ào 10 ÁÌaÍoÇ,


cÎeÀyÓ ËÌcÚpyÍáËÓÏ Ìa cÚp. 31.
START/SET/COPY LOWER
èpËÏep: NAME=John
DIRECTORY PROGRAM

4 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


èpËÏep: <S02>= èoÎeÁÌêÈ coÇeÚ:
● Bê ÏoÊeÚe ÔpoÇepËÚë cÔËcoÍ aÄoÌeÌÚoÇ Ç
ÔaÏÓÚË ÔpË ÔoÏoçË ÀËcÔÎeÓ (cÚp. 42) ËÎË
5 BÇeÀËÚe ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep, ÀÎËÌoÈ Ìe ÄoÎee
30 áËÙp. ÔpË pacÔeäaÚÍe cÔËcÍa ÚeÎeÙoÌÌêx
ÌoÏepoÇ (cÚp. 127).
èpËÏep: <S02>=1114497
● ÑÎÓ ÇÇoÀa ÀeÙËca Ç ÌoÏepe ÌaÊÏËÚe ÍÌoÔÍa óÚoÄê ÁaceÍpeÚËÚë
HYPHEN (ÍÌoÔÍa ÔpÓÏoÖo ÇêÁoÇa 1).
ÚeÎeÙoÌÌêe ÌoÏepa
6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .
REGISTERED
HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy SECRET (ÍÌoÔÍa
ÔpÓÏoÖo ÇêÁoÇa 3) ÔocÎe ÇÇoÀa
ÚeÎeÙoÌÌoÖo ÌoÏepa Ìa íÚaÔe 5.
● TeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep Ìe ÄyÀeÚ ÔoÓÇÎÓÚëcÓ
PRESS STATION Ìa ÀËcÔÎee.
● TeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep Ìe ÄyÀeÚ

USE EASY DIAL pacÔeäaÚêÇaÚëcÓ Ç cÔËcÍe ÚeÎeÙoÌoÇ.


● HaÊaÚËe ÍÌoÔÍË SECRET Ìe
● ÑÎÓ ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËÓ ÀpyÖËx cÚaÌáËÈ ÁacäËÚêÇaeÚcÓ ÍaÍ áËÙpa.
ÔoÇÚopËÚe ÔyÌÍÚê 2-6.
ÑÎÓ peÀaÍÚËpoÇaÌËÓ ËÏeÌ
7 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy DIRECTORY PROGRAM ÀÎÓ
ÇêxoÀa ËÁ peÊËÏa ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËÓ. aÄoÌeÌÚoÇ Ë ÚeÎeÙoÌÌêx
èpËÏeäaÌËe: ÌoÏepoÇ
● èpË ËcÔoÎëÁoÇaÌËË Ç ÍaäecÚÇe ÍÎaÇËåË ÔpÓÏoÖo
BÇeÀËÚe ÊeÎaeÏoe ÌaÁÇaÌËe aÄoÌeÌÚa Ìa
ÌaÄopa ÌoÏepa, ÌaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy ÀÎÓ ÇêÄopa
íÚaÔe 3.
peÊËÏa “DIAL MODE”. îyÌÍáËÓ ÇêÁoÇa ÖpyÔÔê BÇeÀËÚe ÊeÎaeÏêÈ ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep Ìa
aÄoÌeÌÚoÇ ÄyÀeÚ oÚÏeÌeÌa. íÚaÔe 5.
● ÑeÙËc, ÇÇeÀeÌÌêÈ Ç ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep,
ÑÎÓ yÀaÎeÌËÓ ËÏeÌË Ë ÌoÏepa aÄoÌeÌÚa
paccÏaÚpËÇaeÚcÓ ÍaÍ ÀÇe áËÙpê. cÏoÚpË cÚp. 41.
38
OÀÌo-KÌoÔoäÌêÈ ÌaÄop ÌoÏepa

ÂÇoÌoÍ aÄoÌeÌÚy ÔpË OÀÌo-KÌoÔoäÌoÏ ÌaÄope ÌoÏepa


èepeÀ ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ íÚoÈ ÙyÌÍáËË, ÁaÔpoÖpaÏÏËpyÈÚe ÊeÎaeÏêe ËÏeÌa aÄoÌeÌÚoÇ Ë ÚeÎeÙoÌÌêe
ÌoÏepa Ç ÍaÚaÎoÖe oÀÌoÍÌoÔoäÌoÖo ÌaÄopa ÌoÏepa (cÚp. 38).

1 CÌËÏËÚe ÚpyÄÍy.
Ha ÀËcÔÎee: TEL=
TeÎeÙoÌÌaÓ ÚpyÄÍa
Handset
● ìÄeÀËÚecë Ç oÚcyÚcÚÇËe ÀoÍyÏeÌÚoÇ Ç ÎoÚÍe
ycÚpoÈcÚÇa ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚoÇ.

TeÎeÙoÌ
2 ÑÎÓ aÄoÌeÌÚoÇ ÇepxÌeÖo peÖËcÚpa 1-3
HaÊÏËÚe ÊeÎaeÏyï ÍÌoÔÍy ÔpÓÏoÖo ÇêÁoÇa.

ÑÎÓ aÄoÌeÌÚoÇ ÌËÊÌeÖo peÖËcÚpa 4-6


HaÊÏËÚe LOWER , ÁaÚeÏ ÊeÎaeÏyï ÍÌoÔÍy
ÔpÓÏoÖo ÇêÁoÇa. MËÍpoÙoÌ
Microphone
èpËÏep: TEL=<John> (KX-FM131)
(KX-FM131) One-Touch
KÌoÔÍË ÔpÓÏoÖo
ÇêÁoÇa
Dial keys
EASY DIAL

3 èocÎe oÚÇeÚa aÄoÌeÌÚa, ÖoÇopËÚe Ç ÚpyÄÍy.


LOWER

MONITOR (KX-FP105)
4 èocÎe ÁaÇepåeÌËÓ paÁÖoÇopa, ÔoÎoÊËÚe ÚpyÄÍy
Ìa ÏecÚo. DIGITAL SP-PHONE (KX-FM131)

èoÎeÁÌêÈ coÇeÚ:
● Bê ÏoÊeÚe ÔpoÇepËÚë cÔËcoÍ aÄoÌeÌÚoÇ Ç ÔaÏÓÚË
ÔpË ÔoÏoçË ÀËcÔÎeÓ (cÚp. 42) ËÎË ÔpË pacÔeäaÚÍe
cÔËcÍa ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ (cÚp. 127).
● ÑÎÓ ÇêÄopa ËÏeÌ aÄoÌeÌÚoÇ, ÇÏecÚo ÔpËÏeÌeÌËÓ
ÍÎaÇËå ÔpÓÏoÖo ÇêÁoÇa, Bê ÏoÊeÚe ËcÔoÎëÁoÇaÚë
EASY DIAL ÍaÚaÎoÖ.
● ÑÎÓ KX-FP105
Bê ÏoÊeÚe ÌaÊaÚë ÍÎaÇËåy MONITOR Ç íÚaÔe 1,
Ìe cÌËÏaÓ ÚpyÄÍy.
èoÎëÁyÈÚecë ÚpyÄÍoÈ ÔpË oÚÇeÚe ÀpyÖoÏy
aÄoÌeÌÚy.
● ÑÎÓ KX-FM131
Bê ÏoÊeÚe ÌaÊaÚë ÍÎaÇËåy DIGITAL SP-PHONE
ÇÏecÚo ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ ÚpyÄÍË.

39
EASY DIAL

ÂaÔËcë ËÏeÌ Ë ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ Ç


ÍaÚaÎoÖe EASY DIAL
ÑÎÓ ÄêcÚpoÖo ÀocÚyÔa Í ÌaËÄoÎee äacÚo ÌaÄËpaeÏêÏ ÌoÏepaÏ, Ç ÀoÔoÎÌeÌËË Í ÔpÓÏoÏy ÌaÄopy
ÌoÏepa, ÀaÌÌoe ycÚpoÈcÚÇo ËÏeeÚ EASY DIAL ÍaÚaÎoÖ (100 aÄoÌeÌÚoÇ).

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy DIRECTORY PROGRAM .


Ha ÀËcÔÎee: PRESS STATION
/ HYPHEN

USE EASY DIAL


1 2 3

2 BpaçaÈÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL Ào


ÔoÓÇÎeÌËÓ cooÄçeÌËÓ.
4

7
5

8
6

NAME= 0

3 BÇeÀËÚe ËÏÓ, Ào 10 ÁÌaÍoÇ, cÎeÀyÓ


ËÌcÚpyÍáËÓÏ Ìa cÚp. 31.
STOP
START/SET/COPY
SECRET
EASY DIAL
èpËÏep: NAME=Alice DIRECTORY PROGRAM

4 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


NO.=
èoÎeÁÌêÈ coÇeÚ:
● Bê ÏoÊeÚe ÔpoÇepËÚë cÔËcoÍ aÄoÌeÌÚoÇ Ç
ÔaÏÓÚË ÔpË ÔoÏoçË ÀËcÔÎeÓ (cÚp. 42) ËÎË
ÔpË pacÔeäaÚÍe cÔËcÍa ÚeÎeÙoÌÌêx
5 BÇeÀËÚe ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep Ào 30 áËÙp.

èpËÏep: NO.=5552233
ÌoÏepoÇ (cÚp. 127).

èpËÏeäaÌËe:
● èpË ÌaÄope ÀeÙËca, ÌaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy ● Bê ÏoÊeÚe ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÚë eçe Ào 5
HYPHEN . ÌoÏepoÇ Ìa íÚaÔe 6 ÔpË ÇêÇoÀe
cÎeÀyïçeÖo cooÄçeÌËÓ Ìa ÀËcÔÎeÈ.
6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .
REGISTERED
Ha ÀËcÔÎee: SPACE= 5 DIRS.
● èpË oÚcyÚcÚÇËË ÏecÚa Ç ÔaÏÓÚË ÀÎÓ
ÁaÔËcË ÌoÇoÖo ÌoÏepa, ÇêÇoÀËÚcÓ
NAME=
cÎeÀyïçee cooÄçeÌËe Ìa íÚaÔe 1.
● ÑÎÓ ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËÓ ÀpyÖËx ÌoÏepoÇ EASY DIAL FULL
ÔoÇÚopËÚe íÚaÔê c 3 Ôo 6.
ìÀaÎeÌËe ÌeÌyÊÌoÖo ÌoÏepa (cÚp. 41).
● ÑeÙËc, ÇÇeÀeÌÌêÈ Ç ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep,
7 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy DIRECTORY PROGRAM
ÀÎÓ ÇêxoÀa ËÁ peÊËÏa ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËÓ. paccÏaÚpËÇaeÚcÓ ÍaÍ ÀÇe áËÙpê.

ÑÎÓ ËcÔpaÇÎeÌËÓ oåËÄÍË óÚoÄê ÁaceÍpeÚËÚë


● HaÊÏËÚe ËÎË ÀÎÓ ÔepeÏeçeÌËÓ ÚeÎeÙoÌÌêe ÌoÏepa
Íypcopa Í ÌeÔpaÇËÎëÌoÏy ÁÌaÍy, ÁaÚeÏ HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy SECRET (ÍÌoÔÍa ÔpÓÏoÖo
oÚÍoppeÍÚËpyÈÚe. ÇêÁoÇa 3) ÔocÎe ÇÇoÀa ÚeÎeÙoÌÌoÖo ÌoÏepa
Ìa íÚaÔe 5.
ÑÎÓ yÀaÎeÌËÓ cËÏÇoÎa ● TeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep Ìe ÄyÀeÚ ÔoÓÇÎÓÚëcÓ Ìa
ÀËcÔÎee.
● èepeÏecÚËÚe Íypcop Í áËÙpe, ÍoÚopyï ÌaÀo ● TeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep Ìe ÄyÀeÚ
yÀaÎËÚë, Ë ÌaÊÏËÚe STOP . pacÔeäaÚêÇaÚëcÓ Ç cÔËcÍe ÚeÎeÙoÌoÇ.
● HaÊaÚËe ÍÌoÔÍË SECRET Ìe
ÁacäËÚêÇaeÚcÓ ÍaÍ áËÙpa.

40
EASY DIAL
PeÀaÍÚËpoÇaÌËe ÁaÔËcaÌÌoÖo ËÏeÌË Ë ÌoÏepa

1 BpaçaÈÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL Ào


ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÖo ËÏeÌË. 6 OÚpeÀaÍÚËpyÈÚe ÌoÏep. èoÀpoÄÌo
ËÁÎoÊeÌo Ìa cÚp. 40.
èpËÏep: Mary

7 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .

2 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy DIRECTORY PROGRAM . REGISTERED

TeÎeÙoÌ
EDIT= DELETE=#

3 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy ÀÎÓ ÇêÄopa “EDIT”.


NAME=Mary DIRECTORY PROGRAM
● EcÎË BaÏ Ìe ÌaÀo peÀaÍÚËpoÇaÚë ËÏÓ,
ÔepexoÀËÚe Í íÚaÔy 5.

4 OÚpeÀaÍÚËpyÈÚe ËÏÓ, cÎeÀyÓ ËÌcÚpyÍáËÓÏ Ìa


cÚp. 31.
1

4
2

5
3

7 8 9

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


èpËÏep: NO.=0123456
0

● EcÎË BaÏ Ìe ÌaÀo peÀaÍÚËpoÇaÚë ÌoÏep, START/SET/COPY EASY DIAL


ÔepexoÀËÚe Í íÚaÔy 7.

ìÀaÎeÌËe ÁaÔËcaÌÌoÖo ËÏeÌË Ë ÌoÏepa


Bê ÏoÊeÚe yÀaÎËÚë ËÏÓ Ë ÌoÏep aÄoÌeÌÚa, ÁaÔËcaÌÌêe Ç ÍaÚaÎoÖe EASY DIAL ËÎË OÀÌo-KÌoÔoäÌoÖo
ÌaÄopa ÌoÏepa.

ERASE
1 BpaçaÈÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL Ào
ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÖo ËÏeÌË.
(KX-FM131 only)

èpËÏep: Smith

2 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy DIRECTORY PROGRAM .


EDIT= DELETE=# 1 2 3

4 5 6

3 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy ÀÎÓ ÇêÄopa “DELETE”.


DELETE OK?
7 8

0
9

STOP
YES: PRESS SET START/SET/COPY EASY DIAL
● EcÎË BaÏ Ìe ÌaÀo yÀaÎÓÚë ÁaÔËcë, ÌaÊÏËÚe DIRECTORY PROGRAM
ÍÎaÇËåy STOP .
èpËÏeäaÌËe:
● Bê ÏoÊeÚe ËcÔoÎëÁoÇaÚë cÎeÀyïçËÈ
4 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .
DELETED
ÏeÚoÀ yÀaÎeÌËÓ ËÌÙopÏaáËË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ
KX-FM131).
● àÏÓ Ë ÌoÏep aÄoÌeÌÚa yÀaÎeÌê ËÁ ÔaÏÓÚË. 1. BpaçaÈÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL
Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÖo ËÏeÌË.
2. HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy ERASE .
3. HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .

41
EASY DIAL

ÂÇoÌoÍ aÄoÌeÌÚy ÔpË ÔoÏoçË ÍaÚaÎoÖa EASY DIAL


èpeÊÀe äeÏ ÇocÔoÎëÁoÇaÚëcÓ ÀaÌÌoÈ ÙyÌÍáËeÈ, ÁaÔpoÖpaÏÏËpyÈÚe ÊeÎaeÏêe ËÏeÌa Ë ÚeÎeÙoÌÌêe
ÌoÏepa Ç ÍaÚaÎoÖ (cÚp. 40).

1 BpaçaÈÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL Ào


ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÖo ËÏeÌË.
èpËÏep: Lisa TeÎeÙoÌaÓ ÚpyÄÍa
Handset

2 CÌËÏËÚe ÚpyÄÍy.
● AÔÔapaÚ ÌaäÌeÚ ÌaÄËpaÚë ÌoÏep aÇÚoÏaÚËäecÍË.

DIALING

3 KoÖÀa aÄoÌeÌÚ oÚÇeÚËÚ, ÖoÇopËÚe Ç ÚeÎeÙoÌÌyï


ÚpyÄÍy.
TEL=<Lisa> MËÍpoÙoÌ
Microphone
(KX-FM131)
(KX-FM131)
NAME/TEL NO.
4 èo oÍoÌäaÌËË paÁÖoÇopa ÔoÎoÊËÚe ÚpyÄÍy Ìa
ÏecÚo.
STOP

EASY DIAL
èoÎeÁÌêÈ coÇeÚ: MONITOR (KX-FP105)
● Bê ÏoÊeÚe ÔpoÇepËÚë cÔËcoÍ aÄoÌeÌÚoÇ Ç ÔaÏÓÚË
DIGITAL SP-PHONE (KX-FM131)
ÔpË ÔoÏoçË ÀËcÔÎeÓ (cÏoÚpË ÌËÊe) ËÎË ÔpË
pacÔeäaÚÍe cÔËcÍa ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ (cÚp. 127).
● ÑÎÓ KX-FP105
èpËÏeäaÌËe:
Bê ÏoÊeÚe ÌaÊaÚë ÍÎaÇËåy MONITOR Ç íÚaÔe 2, ●EcÎË ÊeÎaeÏoe ËÏÓ Ìe ÁaÔËcaÌo, ÌaÊÏËÚe
Ìe cÌËÏaÓ ÚpyÄÍy.
ÍÎaÇËåy STOP Ë ÌaÄepËÚe ÌoÏep
èoÎëÁyÈÚecë ÚpyÄÍoÈ ÔpË oÚÇeÚe ÀpyÖoÏy aÄoÌeÌÚy.
ÇpyäÌyï.
● ÑÎÓ KX-FM131
Bê ÏoÊeÚe ÌaÊaÚë ÍÎaÇËåy DIGITAL SP-PHONE
ÇÏecÚo ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ ÚpyÄÍË.

èoÀÚÇepÊÀeÌËe cÔËcÍa aÄoÌeÌÚoÇ èoËcÍ ËÏeÌË Ôo ËÌËáËaÎaÏ


Ç ÔaÏÓÚË ÔpË ÔoÏoçË ÀËcÔÎeÓ èpËÏep: KoÖÀa Bê xoÚËÚe ÌaÈÚË ËÏÓ “Lisa”
1. BpaçaÈÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL Ào
1. BpaçaÈÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL Ào
ÔoÓÇÎeÌËÓ ÎïÄoÖo ËÏeÌË.
ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÖo ËÏeÌË.
èpËÏep: Alan
èpËÏep: Kim
2. HaÊÏËÚe ÌecÍoÎëÍo paÁ 5 Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ
2. HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy NAME/TEL NO. .
ÎïÄoÖo ËÏeÌË, ÌaäËÌaïçeÖocÓ Ìa “L” (cÏoÚpË
4567890 ÚaÄÎËáy ÁÌaÍoÇ Ìa cÚp. 31).
● ÑÎÓ ÔpeÍpaçeÌËÓ oÔepaáËË ÌaÊÏËÚe Larry
ÍÎaÇËåy STOP .
3. èoÇepÌËÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL ÇÔpaÇo
3. CÌËÏËÚe ÚpyÄÍy. Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ ËÏeÌË “Lisa”.
● AÔÔapaÚ ÌaäÌeÚ ÌaÄËpaÚë ÌoÏep
Lisa
aÇÚoÏaÚËäecÍË.
● ÑÎÓ ÔpeÍpaçeÌËÓ oÔepaáËË ÌaÊÏËÚe
ÍÎaÇËåy STOP .

4. CÌËÏËÚe ÚpyÄÍy.
● AÔÔapaÚ ÌaäÌeÚ ÌaÄËpaÚë ÌoÏep aÇÚoÏaÚËäecÍË.

èpËÏeäaÌËe:
● EcÎË Bê xoÚËÚe ÌaÈÚË cËÏÇoÎ (Ìe ÄyÍÇy Ë Ìe
ÌoÏep), ÌaÊÏËÚe Ìa íÚaÔe 2.
42
ÉoÎocoÇoÈ ÍoÌÚaÍÚ

PaÁÖoÇop c aÄoÌeÌÚoÏ ÔocÎe ÔpËeÏa ËÎË


ÔepeÀaäË ÙaÍca
Bê ÏoÊeÚe paÁÖoÇapËÇaÚë c ÚeÏ Êe caÏêÏ aÄoÌeÌÚoÏ ÔocÎe oÍoÌäaÌËÓ ÔepeÀaäË ÀoÍyÏeÌÚa Ôo
ÙaÍcy. ùÚo cíÍoÌoÏËÚ BaÏ ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêe ÀeÌëÖË Ë ÇpeÏÓ Áa ÀpyÖoÈ ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÁÇoÌoÍ.
ùÚa ÙyÌÍáËÓ paÄoÚaeÚ ÚoÎëÍo Ç ÚoÏ cÎyäae, ecÎË aÔÔapaÚ BaåeÖo aÄoÌeÌÚa ÚaÍÊe ËÏeeÚ
ÙyÌÍáËï ÖoÎocoÇoÖo ÍoÌÚaÍÚa.

HaäaÎo ÖoÎocoÇoÖo ÍoÌÚaÍÚa

TeÎeÙoÌ
HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MONITOR /
1 DIGITAL SP-PHONE Ço ÇpeÏÓ ÔepeÀaäË ËÎË
ÔpËeÏa ÀoÍyÏeÌÚa. TeÎeÙoÌaÓ ÚpyÄÍa

Ha ÀËcÔÎee: VOICE STANDBY ãà


CTO ñEBOâ
PO
● Baå aÔÔapaÚ ÔoÀacÚ Ìa aÔÔapaÚ aÄoÌeÌÚa BHà HOâ
Â
xapaÍÚepÌêÈ ÁÇoÌoÍ.
● KoÖÀa aÄoÌeÌÚ oÚÇeäaeÚ, Baå aÔÔapaÚ ÔoÀacÚ
xapaÍÚepÌêÈ ÁÇyÍoÇoÈ cËÖÌaÎ.

CÌËÏËÚe ÚpyÄÍy, äÚoÄê ÌaäaÚë paÁÖoÇop.


2 MËÍpoÙoÌ
(KX-FM131)
èoÎeÁÌêÈ coÇeÚ:
● Bê ÏoÊeÚe ÌaÊaÚë ÍÎaÇËåy DIGITAL SP-PHONE
MONITOR (KX-FP105)
Ìa íÚaÔe 2 ÇÏecÚo cÌÓÚËÓ ÚpyÄÍË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX- DIGITAL SP-PHONE (KX-FM131)
FM131).
èpËÏeäaÌËe:
● EcÎË Bê ËÌËáËËpoÇaÎË ÖoÎocoÇoÈ ÍoÌÚaÍÚ Ço
ÇpeÏÓ ÔepeÀaäË ÀoÍyÏeÌÚa, aÔÔapaÚ ÔoÀacÚ BaÏ
xapaÍÚepÌêÈ ÁÇyÍoÇoÈ cËÖÌaÎ ÚoÎëÍo ÔocÎe
ÔepeÀaäË Çcex ÀoÍyÏeÌÚoÇ.
● EcÎË Bê ËÌËáËËpoÇaÎË ÖoÎocoÇoÈ ÍoÌÚaÍÚ Ço
ÇpeÏÓ ÔpËeÏa ÀoÍyÏeÌÚa, aÔÔapaÚ ÔoÀacÚ BaÏ
xapaÍÚepÌêÈ ÁÇyÍoÇoÈ cËÖÌaÎ ÔocÎe ÔpËeÏa
ÚeÍyçeÈ cÚpaÌËáê ÀoÍyÏeÌÚa.

èpËeÏ ÁaÔpoca ÀÎÓ ÖoÎocoÇoÖo ÍoÌÚaÍÚa


EcÎË aÄoÌeÌÚ ÌaäËÌaeÚ ÖoÎocoÇoÈ ÍoÌÚaÍÚ, Baå
1 aÔÔapaÚ ÄyÀeÚ ËÁÀaÇaÚë xapaÍÚepÌêÈ ÁÇyÍoÇoÈ TeÎeÙoÌaÓ ÚpyÄÍa
Handset
cËÖÌaÎ Ë Ìa ÀËcÔÎee ÄyÀeÚ oÚpaÊeÌo
cÎeÀyïçee cooÄçeÌËe:
Ha ÀËcÔÎee: PLEASE PICK UP

CÌËÏËÚe ÚpyÄÍy Ç ÚeäeÌËe 10 ceÍyÌÀ, äÚoÄê


2 ÌaäaÚë paÁÖoÇop.

èoÎeÁÌêÈ coÇeÚ: MËÍpoÙoÌ


Microphone
● Bê ÏoÊeÚe ÌaÊaÚë ÍÎaÇËåy DIGITAL SP-PHONE (KX-FM131)
(KX-FM131)
Ìa íÚaÔe 2 ÇÏecÚo cÌÓÚËÓ ÚpyÄÍË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-
DIGITAL SP-PHONE (KX-FM131)
FM131).
ÂaÏeäaÌËe:
● EcÎË Bê Ìe oÚÇeÚËÚe Ç ÚeäeÌËe 10 ceÍyÌÀ ÔocÎe ÌaäaÎa xapaÍÚepÌoÖo ÁÇoÌÍa:
— B peÊËÏax FAX ONLY, TEL ËÎË TEL/FAX, ÔpoËÁoÈÀeÚ paÁpêÇ ÎËÌËË;
— B peÊËÏe TAD/FAX, Baå aÔÔapaÚ ÇocÔpoËÁÇeÀeÚ ÔpËÇeÚcÚÇËe Ë ÁaÔËåeÚ peäeÇoe cooÄçeÌËe
(ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131).
43
èepeÀaäa ÙaÍcoÇ

èepeÀaäa ÙaÍca Ç pyäÌoÏ peÊËÏe


HaÔpaÇÎÓïçËe
1 OÚÍpoÈÚe ÎoÚoÍ ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚoÇ. ãoÚoÍ ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚoÇ ÀoÍyÏeÌÚa

2 OÚpeÖyÎËpyÈÚe ÔoÎoÊeÌËe ÌaÔpaÇÎÓïçËx ÀoÍyÏeÌÚa


Ç cooÚÇeÚcÚÇËË c eÖo åËpËÌoÈ.
BcÚaÇÎÓÈÚe ÀoÍyÏeÌÚ ãàñEBOâ CTOPOHOâ BHàÂ
3 (Ào 15 ÎËcÚoÇ) Ào eÖo ÁaxÇaÚa aÔÔapaÚoÏ Ë
ÔoÀÚÇepÊÀeÌËÓ ÁÇyÍoÇêÏ cËÖÌaÎoÏ.
ãà
CTO ñEBOâ
PO
BHà HOâ
Ha ÀËcÔÎee: STANDARD Â

4 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy RESOLUTION ÌecÍoÎëÍo paÁ


ÀÎÓ ÇêÄopa ÊeÎaeÏoÈ ycÚaÌoÇÍË, ecÎË íÚo
ÌeoÄxoÀËÏo (cÏ. ÇÌËÁy cÚpaÌËáê).

HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MONITOR /


5 DIGITAL SP-PHONE ËÎË cÌËÏËÚe ÚpyÄÍy (ÑaÌÌêÈ STOP RESOLUTION
åaÖ ÌeoÄÓÁaÚeÎeÌ. CÏoÚpË ÔpËÏeäaÌËe).
REDIAL/PAUSE
TEL= START/SET/COPY
HaÄepËÚe ÌoÏep ÙaÍca.
6 èpËÏep: TEL=5678901
MONITOR (KX-FP105)
DIGITAL SP-PHONE (KX-FM131)

ÂaÏeäaÌËe:
7 KoÖÀa ÄyÀeÚ cÎêåeÌ cËÖÌaÎ oÚÇeäaïçeÖo ÙaÍca:
HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY Ë ÔoÎoÊËÚe
ÚpyÄÍy Ìa aÔÔapaÚ, ecÎË Bê eÈ ÔoÎëÁoÇaÎËcë.
● EcÎË BaÏ Ìe yÀaeÚcÓ oÚÔpaÇËÚë ÙaÍc,
yÄeÀËÚecë Ç íÚoÏ, pacÔeäaÚaÇ oÄçËÈ oÚäeÚ
(cÚp. 127) ÔpocÏoÚpËÚe Ìa cÚp. 110 oÔËcaÌËe
àãà cooÄçeÌËÈ oÄ oåËÄÍax Ç ÌaÔeäaÚaÌÌêx
EcÎË aÄoÌeÌÚ oÚÇeÚËÎ BaÏ: oÚäeÚax.
èoÀÌËÏËÚe ÚpyÄÍy, ecÎË Bê ËcÔoÎëÁoÇaÎË ÍÎaÇËåy ● BêÔoÎÌeÌËe íÚaÔa 5 ÔoÁÇoÎÓeÚ BaÏ
MONITOR Ë ÔoÔpocËÚe eÖo ÌaäaÚë ÔpËeÏ ÙaÍca. ËÀeÌÚËÙËáËpoÇaÚë ÎïÄêe ÇoÁÏoÊÌêe
KoÖÀa ÄyÀeÚ cÎêåeÌ ÚoÌaÎëÌêÈ cËÖÌaÎ ÇêÁoÇa, ÔpoÄÎeÏê ÔpË ÔepeÀaäe ÙaÍcoÇ. EcÎË Bê Ìa
ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY Ë ÔoÎoÊËÚe ÔpaÍÚËÍe yÄeÀËÎËcë, äÚo c ÚeÏ ËÎË ËÌêÏ
ÚpyÄÍy, ecÎË Çê eÈ ÔoÎëÁoÇaÎËcë. aÄoÌeÌÚoÏ ÔpoÄÎeÏ ÔpË ÔepeÀaäe Ìe
ÇoÁÌËÍaeÚ, ÇêÔoÎÌeÌËe íÚaÔa 5 ÏoÊÌo
CONNECTING..... oÔycÚËÚë. HaÄepËÚe ÌoÏep ÙaÍca Ë ÌaÊÏËÚe
ÍÌoÔÍy START/SET/COPY .

óÚoÄê oÚÔpaÇËÚë 15 ËÎË ÄoÎee BêÄop paÁpeåaïçeÈ


cÚpaÌËá Áa oÀËÌ paÁ cÔocoÄÌocÚË
BcÚaÇëÚe ÔepÇêe 15 cÚpaÌËá ÀoÍyÏeÌÚa. ÑoÄaÇëÚe
ÀpyÖËe cÚpaÌËáê (Ìe ÄoÎee 15), Ào ÚoÖo ÍaÍ ÔocÎeÀÌÓÓ BêÄepËÚe ÊeÎaeÏoe paÁpeåeÌËe Ç
cÚpaÌËáa ÄyÀeÚ ÔpoÔyçeÌa äepeÁ aÔÔapaÚ. cooÚÇeÚcÚÇËË c ÚËÔoÏ ÀoÍyÏeÌÚa.
ÑÎÓ ÚËÔoÖpaÙcÍËx
For printed ËÎË
or typewritten
AÇÚoÏaÚËäecÍËÈ ÔoÇÚop STANDARD ÔeäaÚÌêx opËÖËÌaÎoÇ c
originals with normal-sized
ÌopÏaÎëÌêÏ paÁÏepoÏ
ÔocÎeÀÌeÖo ÌaÄpaÌÌoÖo ÌoÏepa characters.
ÄyÍÇ.
HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy REDIAL/PAUSE . ÑÎÓ opËÖËÌaÎoÇ
For originals withc ÏeÎÍËÏË
FINE ÄyÍÇaÏË.
● EcÎË ÎËÌËÓ ÁaÌÓÚa, aÔÔapaÚ ÄyÀeÚ ÀoÁÇaÌËÇaÚëcÓ small printing.
aÇÚoÏaÚËäecÍË Ào 5 paÁ. ÑÎÓ opËÖËÌaÎoÇ
For originals withc oäeÌë
● B ÚeäeÌËe aÇÚoÏaÚËäecÍoÖo ÔoÇÚopa ÌoÏepa SUPER FINE ÏeÎÍËÏË ÄyÍÇaÏË.
ÇêcÇeäËÇaeÚcÓ cÎeÀyïçee cooÄçeÌËe: minute printing.
ÑÎÓ opËÖËÌaÎoÇ,
coÀepÊaçËx
For originals ÙoÚoÖpaÙËË
containing Ë
Ha ÀËcÔÎee: WAITING REDIAL HALF TONE ÔoÎyÚoÌoÇêe pËcyÌÍË.
photographs, shaded
● ÑÎÓ oÚÏeÌê aÇÚoÏaÚËäecÍoÖo ÔoÇÚopa ÌoÏepa drawings, etc.
ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy STOP . ● àcÔoÎëÁoÇaÌËe ÀpyÖËx ÇËÀoÇ paÁpeåeÌËÓ, ÍpoÏe
cÚaÌÀapÚÌoÖo, yÇeÎËäËÇaeÚ ÇpeÏÓ ÔepeÀaäË.
● EcÎË ycÚaÌoÇÍa paÁpeåeÌËÓ ËÁÏeÌeÌa Ço ÇpeÏÓ
OcÚaÌoÇ ÔepeÀaäË. ÔepeÀaäË, Úo oÌa ÌaäÌeÚ ÀeÈcÚÇoÇaÚë ÚoÎëÍo co
HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy STOP . ÑÎÓ ocÇoÄoÊÀeÌËÓ cÎeÀyïçeÈ cÚpaÌËáê.
● CÇepxäeÚÍoe paÁpeåeÌËe ÇoÁÏoÊÌo ÚoÎëÍo ÔpË
ÀoÍyÏeÌÚa ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy STOP eçe paÁ. paÄoÚe coÇÏecÚËÏêx aÔÔapaÚoÇ.
44
èepeÀaäa ÙaÍcoÇ

èepeÀaäa ÙaÍca c ÔoÏoçëï OÀÌo-KÌoÔoäÌoÖo ÌaÄopa ÌoÏepa


èpeÊÀe äeÏ ÇocÔoÎëÁoÇaÚëcÓ ÀaÌÌoÈ ÙyÌÍáËeÈ, ÁaÔpoÖpaÏÏËpyÈÚe ÊeÎaeÏêe ËÏeÌa Ë ÚeÎeÙoÌÌêe
ÌoÏepa Ç ÍaÚaÎoÖ OÀÌo-KÌoÔoäÌoÖo ÌaÄopa ÌoÏepa (cÚp. 38).

1 OÚÍpoÈÚe ÎoÚoÍ ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚoÇ.


ãoÚoÍ ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚoÇ
HaÔpaÇÎÓïçËe
ÀoÍyÏeÌÚa
2 OÚpeÖyÎËpyÈÚe ÔoÎoÊeÌËe ÌaÔpaÇÎÓïçËx
ÀoÍyÏeÌÚa Ç cooÚÇeÚcÚÇËË c eÖo åËpËÌoÈ.

3 BcÚaÇÎÓÈÚe ÀoÍyÏeÌÚ ãàñEBOâ CTOPOHOâ


BHà (Ào 15 ÎËcÚoÇ) Ào eÖo ÁaxÇaÚa aÔÔapaÚoÏ
Ë ÔoÀÚÇepÊÀeÌËÓ ÁÇyÍoÇêÏ cËÖÌaÎoÏ.
ãà
CTO ñEBOâ
PO
BHà HOâ
Ha ÀËcÔÎee: Â
STANDARD

4 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy RESOLUTION ÌecÍoÎëÍo


paÁ ÀÎÓ ÇêÄopa ÊeÎaeÏoÈ ycÚaÌoÇÍË, ecÎË íÚo

îaÍc/KoÔËË
ÌeoÄxoÀËÏo (cÚp. 44).

5 ÑÎÓ aÄoÌeÌÚoÇ ÇepxÌeÖo peÖËcÚpa 1-3


HaÊÏËÚe ÊeÎaeÏyï ÍÌoÔÍy ÔpÓÏoÖo ÇêÁoÇa
STOP

START/SET/COPY
RESOLUTION
KÌoÔÍË ÔpÓÏoÖo
ÑÎÓ aÄoÌeÌÚoÇ ÌËÊÌeÖo peÖËcÚpa 4-6 ÇêÁoÇa
EASY DIAL
HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy LOWER , Ë ÁaÚeÏ ÊeÎaeÏyï
ÍÌoÔÍy ÔpÓÏoÖo ÇêÁoÇa LOWER
èpËÏep: FAX=<Sara>

CONNECTING.....
● AÔÔapaÚ ÌaäÌeÚ ÔepeÀaäy.
èoÎeÁÌêe coÇeÚê:
● Bê ÏoÊeÚe ÔpoÇepËÚë cÔËcoÍ aÄoÌeÌÚoÇ Ç ÔaÏÓÚË
ÔpË ÔoÏoçË ÀËcÔÎeÓ (cÚp. 42) ËÎË ÔpË pacÔeäaÚÍe
cÔËcÍa ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ (cÚp. 127).
● ÑÎÓ ÇêÄopa ËÏeÌ aÄoÌeÌÚoÇ, ÇÏecÚo ÔpËÏeÌeÌËÓ
ÍÎaÇËå ÔpÓÏoÖo ÇêÁoÇa, Bê ÏoÊeÚe ËcÔoÎëÁoÇaÚë
EASY DIAL ÍaÚaÎoÖ. BpaçaÈÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop
EASY DIAL Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ Ìa ÀËcÔÎee ÌyÊÌoÖo
ËÏeÌË, Ë ÁaÚeÏ ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy
START/SET/COPY .
● B Ôpoáecce ÌaÄopa ÌoÏepa ÄyÀeÚ cÎêåeÌ
ÚoÌaÎëÌêÈ cËÖÌaÎ coeÀËÌeÌËÓ ÀÎÓ
ËÌÙopÏËpoÇaÌËÓ Bac o cÚaÚyce aÔÔapaÚa aÄoÌeÌÚa
(cÚp. 57).

EcÎË Baå aÔÔapaÚ Ìe AÇÚoÏaÚËäecÍËÈ ÔoÇÚopÌêÈ


oÚÔpaÇÎÓeÚ ÙaÍc ÌaÄop ÌoÏepa ÙaÍca
EcÎË Ìa Baå ÁÇoÌoÍ ÌeÚ oÚÇeÚa ËÎË ÎËÌËÓ
ìÄeÀËÚecë, äÚo Ôo ÌaÄpaÌÌoÏy BaÏË ÌoÏepy ÄêÎ ÁaÌÓÚa, aÔÔapaÚ ÄyÀeÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË
ÔoÎyäeÌ oÚÇeÚ oÚ aÔÔapaÚa ÀpyÖoÖo aÄoÌeÌÚa. ÀoÁÇaÌËÇaÚëcÓ Ào 5 paÁ.
● ùÚa ÙyÌÍáËÓ ÚaÍÊe ÇêÔoÎÌÓeÚcÓ ÔpË:
1. CÌËÏËÚe ÚeÎeÙoÌÌyï ÚpyÄÍy. — ÔepeÀaäe ÙaÍca c ÔoÏoçëï EASY
2. ÑÎÓ aÄoÌeÌÚoÇ ÇepxÌeÖo peÖËcÚpa 1-3 DIAL ÍaÚaÎoÖa (cÚp. 46).
— oÚÎoÊeÌÌoÈ ÔepeÀaäe (cÚp. 50).
HaÊÏËÚe ÊeÎaeÏyï ÍÌoÔÍy ÔpÓÏoÖo ÇêÁoÇa. ● B ÚeäeÌËe aÇÚoÏaÚËäecÍoÖo ÔoÇÚopa
ÑÎÓ aÄoÌeÌÚoÇ ÌËÊÌeÖo peÖËcÚpa 4-6 ÌoÏepa ÇêcÇeäËÇaeÚcÓ cÎeÀyïçee
HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy LOWER , Ë ÁaÚeÏ ÊeÎaeÏyï cooÄçeÌËe:
ÍÌoÔÍy ÔpÓÏoÖo ÇêÁoÇa. Ha ÀËcÔÎee: WAITING REDIAL
● ÑÎÓ oÚÏeÌê aÇÚoÏaÚËäecÍoÖo ÔoÇÚopa
ÌoÏepa ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy STOP .
45
èepeÀaäa ÙaÍcoÇ

èepeÀaäa ÙaÍca c ÔoÏoçëï EASY DIAL ÍaÚaÎoÖa


èpeÊÀe äeÏ ÇocÔoÎëÁoÇaÚëcÓ ÀaÌÌoÈ ÙyÌÍáËeÈ, ÁaÔpoÖpaÏÏËpyÈÚe ÊeÎaeÏêe ËÏeÌa Ë ÚeÎeÙoÌÌêe
ÌoÏepa Ç ÍaÚaÎoÖ (cÚp. 40).

1 OÚÍpoÈÚe ÎoÚoÍ ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚoÇ.


ãoÚoÍ ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚoÇ
HaÔpaÇÎÓïçËe
ÀoÍyÏeÌÚa

2 OÚpeÖyÎËpyÈÚe ÔoÎoÊeÌËe ÌaÔpaÇÎÓïçËx


ÀoÍyÏeÌÚa Ç cooÚÇeÚcÚÇËË c eÖo åËpËÌoÈ.

ãà
CTO ñEBOâ
3 BcÚaÇÎÓÈÚe ÀoÍyÏeÌÚ ãàñEBOâ CTOPOHOâ
BHà (Ào 15 ÎËcÚoÇ) Ào eÖo ÁaxÇaÚa aÔÔapaÚoÏ
PO
BHà HOâ
Â

Ë ÔoÀÚÇepÊÀeÌËÓ ÁÇyÍoÇêÏ cËÖÌaÎoÏ.


Ha ÀËcÔÎee: STANDARD

4 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy RESOLUTION ÌecÍoÎëÍo


paÁ ÀÎÓ ÇêÄopa ÊeÎaeÏoÈ ycÚaÌoÇÍË, ecÎË íÚo
STOP
ÌeoÄxoÀËÏo (cÚp. 44). RESOLUTION
START/SET/COPY
5
NAME/TEL NO.
BpaçaÈÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL Ào
ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÖo ËÏeÌË. EASY DIAL
èpËÏep: Alice
● ÑÎÓ ÔpoÇepÍË ÌoÏepa, ÌaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy
NAME/TEL NO. .

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


FAX=<Alice>

CONNECTING.....
● AÔÔapaÚ ÌaäÌeÚ ÔepeÀaäy.

èoÎeÁÌêe coÇeÚê:
● Bê ÏoÊeÚe ÔpoÇepËÚë cÔËcoÍ aÄoÌeÌÚoÇ Ç ÔaÏÓÚË
ÔpË ÔoÏoçË ÀËcÔÎeÓ (cÚp. 42) ËÎË ÔpË pacÔeäaÚÍe
cÔËcÍa ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ (cÚp. 127).
● B Ôpoáecce ÌaÄopa ÌoÏepa ÄyÀeÚ cÎêåeÌ
ÚoÌaÎëÌêÈ cËÖÌaÎ coeÀËÌeÌËÓ ÀÎÓ EcÎË Baå aÔÔapaÚ Ìe
ËÌÙopÏËpoÇaÌËÓ Bac o cÚaÚyce aÔÔapaÚa aÄoÌeÌÚa
(cÚp. 57). oÚÔpaÇÎÓeÚ ÙaÍc
ìÄeÀËÚecë, äÚo Ôo ÌaÄpaÌÌoÏy BaÏË ÌoÏepy
èpËÏeäaÌËe: ÄêÎ ÔoÎyäeÌ oÚÇeÚ oÚ aÔÔapaÚa ÀpyÖoÖo
● EcÎË ÊeÎaeÏoe ËÏÓ Ìe ÁaÔËcaÌo, ÌaÊÏËÚe aÄoÌeÌÚa.
ÍÎaÇËåy STOP Ë ÌaÄepËÚe ÌoÏep ÇpyäÌyï. 1. BpaçaÈÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL Ào
● ÑÎÓ ÄoÎee ÔoÀpoÄÌoÈ ËÌÙopÏaáËË o peÊËÏe EASY
ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÖo ËÏeÌË.
DIAL oÄpaçaÈÚecë Í cÚpaÌËáe 42.
2. CÌËÏËÚe ÚeÎeÙoÌÌyï ÚpyÄÍy.

46
èepeÀaäa ÙaÍcoÇ

ÑoÍyÏeÌÚê, ÔpËÖoÀÌêe Í ÔepeÀaäe


Bec ÀoÍyÏeÌÚa

OÚÀeÎëÌêÈ ÎËcÚ
128 ÏÏ

oÚ 45 Ào 90 Ö/Ï2
(5" )

ÂoÌa

(235/8" )
(oÚ 12 ÙyÌÚoÇ Ào 24

600 ÏÏ
cÍaÌËpoÇaÌËÓ
ÙyÌÚoÇ)

128 ÏÏ 4 mm
HecÍoÎëÍo ÎËcÚoÇ:
(5" ) 208 ÏÏ (83/16" ) oÚ 60 Ào 75 Ö/Ï2
(oÚ 16 ÙyÌÚoÇ Ào 20
216 ÏÏ (81/2" ) åËpËÌa ÀoÍyÏeÌÚa
216 ÏÏ (81/2" ) ÙyÌÚoÇ)

ÂaÏeäaÌËe:

îaÍc/KoÔËË
● CÌËÏËÚe c ÀoÍyÏeÌÚa cÍpeÔÍË, cÍoÄÍË Ë ÚoÏy ÔoÀoÄÌêe ÔpeÀÏeÚê.
● èpoÇepëÚe, Ào ÍoÌáa ÎË ÇêcoxÎË äepÌËÎa, ÔacÚa ËÎË ÍoppeÍÚËpyïçaÓ ÁaÏaÁÍa.
● He ÔepeÀaÇaÈÚe cÎeÀyïçËe ÚËÔê ÀoÍyÏeÌÚoÇ. àcÔoÎëÁyÈÚe cÌÓÚêe c ÌËx ÍcepoÍoÔËË.
— ÅyÏaÖy c xËÏËäecÍoÈ oÄpaÄoÚÍoÈ ÔoÇepxÌocÚË ÚËÔa ÍoÔËpoÇaÎëÌoÈ ËÎË ÄeÁ yÖÎepoÀÌoÈ ÄyÏaÖË
ÀÎÓ ÍoÔËpoÇaÌËÓ.
— ùÎeÍÚpocÚaÚËäecÍË ÁapÓÊeÌÌyï ÄyÏaÖy.
— CËÎëÌo cÍpyäeÌÌyï, ÏÓÚyï ËÎË pÇaÌyï ÄyÏaÖy.
— ÅyÏaÖy c ÔoÇepxÌocÚÌêÏ ÔoÍpêÚËeÏ.
— ÅyÏaÖy co cÎaÄoÍoÌÚpacÚÌêÏ ËÁoÄpaÊeÌËeÏ.
— ÅyÏaÖy c ÔeäaÚëï Ìa oÄopoÚe, ÇËÀÌyï Ìa ÔpocÇeÚ (ÍaÍ ÖaÁeÚa).

47
èepeÀaäa ÙaÍcoÇ

èeäaÚë oÚäeÚa o ÀoÍyÏeÌÚax


ùÚoÚ oÚäeÚ o ÔepeÀaäax ÔpeÀcÚaÇÎÓeÚ coÄoÈ ÌaÔeäaÚaÌÌoe ÔoÀÚÇepÊÀeÌËe o peÁyÎëÚaÚax ÔepeÀaäË
îaÍca.
BoÁÏoÊeÌ oÀËÌ ËÁ cÎeÀyïçËx ÇapËaÌÚoÇ.
ERROR: OÚäeÚ o ÔepeÀaäe ÄyÀeÚ ÌaÔeäaÚaÌ ÚoÎëÍo Ç cÎyäae ÌeyÀaäÌoÈ ÔepeÀaäË ÀoÍyÏeÌÚa.
(ycÚaÌoÇÎeÌo ÁapaÌee).
ON: OÚäeÚ ÄyÀeÚ ÔeäaÚaÚëcÓ ÇceÖÀa, ÔoÍaÁêÇaÓ ÍaÍ ycÔeåÌyï ÔepeÀaäy, ÚaÍ Ë ÌeyÀaäÌyï.
OFF: OÚäeÚ Ìe ÄyÀeÚ ÔeäaÚaÚëcÓ.

1 HaÊÏËÚe MENU .
Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP / MENU

2 HaÊÏËÚe , ÁaÚeÏ 0 4 .
SENDING REPORT
1 2 3

3 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
MODE=ERROR ▼▲
4

7
5

8
6

4 HaÊÏËÚe
ycÚaÌoÇÍË.
ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa ÌyÊÌoÈ
START/SET/COPY

5 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe MENU .

OÄpaÁeá oÚäeÚa o ÔepeÀaäax

[ OTóET O èEPEÑAóE ] üHB. 20 1998 13:19


HOMEP BõÂõBAEMõâ îAKC BPEMü CTAPTA BPEMü PAÅOTõ PEÜàM CTP. PEÂìãúTAT KOÑ
01 2345678 üHB. 20 13:18 00'51 OTèP 00 CÅOâ TEãEîOHHOâ ãàHàà (65)

CooÄçeÌËe o peÁyÎëÚaÚax KoÀ oåËÄÍË


cÇÓÁË (cÚp. 110) (ÀÎÓ cepÇËcÌoÈ
cÎyÊÄê)

48
èepeÀaäa ÙaÍcoÇ

ìcÚaÌoÇÍa aÇÚoÏaÚËäecÍoÈ ÔeäaÚË ÊypÌaÎa


AÔÔapaÚ ÄyÀeÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË pacÔeäaÚêÇaÚë ÊypÌaÎ ÔocÎe ÍaÊÀêx 35 ceaÌcoÇ cÇÓÁË Ôo ÙaÍcy.
èocÎe ÔeäaÚË ÔaÏÓÚë, ÖÀe xpaÌËÚcÓ ÊypÌaÎ, ÄyÀeÚ oäËçeÌa, Ë ÄyÀyÚ ÁaÔËcêÇaÚëcÓ ÚoÎëÍo peÁyÎëÚaÚê
ÔocÎeÀyïçËx ceaÌcoÇ.
KoÖÀa íÚa ÙyÌÍáËÓ ÇêÍÎïäeÌa, aÔÔapaÚ xpaÌËÚ Ç cÇoeÈ ÔaÏÓÚË peÁyÎëÚaÚê cÇÓÁË, Ìo ÊypÌaÎ
aÇÚoÏaÚËäecÍË Ìe pacÔeäaÚêÇaeÚcÓ

1 HaÊÏËÚe MENU .
Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP / MENU

2 HaÊÏËÚe , ÁaÚeÏ 2 2 .
AUTO JOURNAL
1 2 3

3 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
4 5 6

îaÍc/KoÔËË
MODE=ON ▼▲ 7 8 9

4 HaÊÏËÚe
ycÚaÌoÇÍË.
ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa ÌyÊÌoÈ
START/SET/COPY
● EcÎË íÚa ÙyÌÍáËÓ Ìe ÚpeÄyeÚcÓ, ÇêÄepËÚe
“OFF”.

5 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe MENU .

OÄpaÁeá ÊypÌaÎa

[ ÜìPHAã ]
üHB. 25 1998 17:22
HOMEP BõÂõBAEMõâ îAKC BPEMü CTAPTA BPEMü PAÅOTõ PEÜàM CTP. PEÂìãúTAT KOÑ
01 3332222 üHB. 21 14:14 00'45 OTèP. 01 OK
02 9998765 üHB. 21 15:17 00'58 OTèP. 02 OK
03 2121444 üHB. 21 17:18 00'48 OTèP. 01 OK
04 555556677 üHB. 22 10:35 02'45 OTèP. 03 CÅOâ TEãEîOHHOâ ãàHàà (43)
05 03'50 OTèP. 05 OK
OTèP. 03 OK

CooÄçeÌËe o peÁyÎëÚaÚax KoÀ oåËÄÍË


cÇÓÁË (cÚp. 110) (ÀÎÓ cepÇËcÌoÈ
cÎyÊÄê)

ÂaÏeäaÌËe:
● Bê ÏoÊeÚe ÚaÍÊe pacÔeäaÚaÚë ÊypÌaÎ ÇpyäÌyï (cÚp. 127)

49
èepeÀaäa ÙaÍcoÇ

OÚÎoÊeÌÌaÓ ÔepeÀaäa
(ÔepeÀaäa ÙaÍca Ç ÁaÀaÌÌoe ÇpeÏÓ)
àcÔoÎëÁyÓ ÇcÚpoeÌÌêe äacê, aÔÔapaÚ ÏoÊeÚ ÔocêÎaÚë ÀoÍyÏeÌÚê aÇÚoÏaÚËäecÍË Ç oÔpeÀeÎeÌÌoe
ÇpeÏÓ. ùÚo ÔoÁÇoÎÓeÚ BaÏ ÇocÔoÎëÁoÇaÚëcÓ ÇpeÏeÌeÏ cyÚoÍ c ÌËÁÍËÏ ÚeÎeÙoÌÌêÏ ÚapËÙoÏ,
ÔpeÀÎoÊeÌÌêÏ BaåeÈ ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÍoÏÔaÌËeÈ. ÂaÀepÊÍa ÔpË ÔepeÀaäe ÙaÍca ÏoÊeÚ cocÚaÇÎÓÚë Ào
24 äacoÇ.

1 BcÚaÇÎÓÈÚe ÀoÍyÏeÌÚ ãàñEBOâ CTOPOHOâ


BHà Ào eÖo ÁaxÇaÚa aÔÔapaÚoÏ Ë
ÔoÀÚÇepÊÀeÌËÓ ÁÇyÍoÇêÏ cËÖÌaÎoÏ.
Ha ÀËcÔÎee: STANDARD /

ãà
2 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .
1.SYSTEM SET UP
CTO ñEBOâ
PO
BHà HOâ
Â

3 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , ÁaÚeÏ ÍÌoÔÍË 2 5 .


DELAYED SEND

4 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


MODE=OFF ▼▲
STOP
KÌoÔÍË ÔpÓÏoÖo
START/SET/COPY ÇêÁoÇa

5 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË ËÎË ÀÎÓ ycÚaÌoÇÍË “ON”.


MODE=ON ▼▲
MENU
EASY DIAL

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


FAX=

7 BÇeÀËÚe ÌoÏep ÙaÍca,


ËcÔoÎëÁyÓ ÍÎaÇËaÚypy ÌaÄopa ÌoÏepa, ÍÎaÇËåË
oÀÌoÍÌoÔoäÌoÖo ËÎË EASY DIAL .

8 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


TIME=00:00 ÂaÏeäaÌËe:
● Bê ÏoÊeÚe ÔpËÌËÏaÚë, ÔepeÀaÇaÚë Ë

9 BÇeÀËÚe ÇpeÏÓ ÌaäaÎa ÔepeÀaäË. ÍoÔËpoÇaÚë ÀoÍyÏeÌÚê, ÍoÖÀa


ycÚaÌoÇÎeÌa ÁaÀepÊaÌÌaÓ ÔepeÀaäa.
èpËÏep: 23:30

HaÊÏËÚe 2 3 3 0 .
TIME=23:30
ÑÎÓ oÚÏeÌê ycÚaÌoÇÍË
10 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .
SETUP ITEM [ ]
ÁaÀepÊaÌÌoÈ ÔepeÀaäË
1. HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy STOP , ÍoÖÀa
aÔÔapaÚ ÌaxoÀËÚcÓ Ç peÊËÏe oÊËÀaÌËÓ.
11 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .
SEND AT 23:30
Ha ÀËcÔÎee: SEND CANCELED?

● KoÖÀa ÌacÚyÔËÚ ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌÌoe ÇpeÏÓ,


ÔepeÀaäa ÌaäÌeÚcÓ aÇÚoÏaÚËäecÍË. YES: PRESS SET

2. HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .

50
èepeÀaäa ÙaÍcoÇ

àÁ ÔaÏÓÚË
AÔÔapaÚ ÔoÁÇoÎÓeÚ cÍaÌËpoÇaÚë Ë ÁaÔËcêÇaÚë ÀoÍyÏeÌÚê Ç ÔaÏÓÚë, ÁaÚeÏ oÚÔpaÇÎÓÚë ÁaÔËcaÌÌêe
ÀoÍyÏeÌÚê. EÏÍocÚë ÔaÏÓÚË cocÚaÇÎÓeÚ ÔpËÏepÌo 25 cÚpaÌËá, Ìa ocÌoÇaÌËË ËcÔêÚaÚeÎëÌoÈ ÚaÄÎËáê
CCITT £1, ÔpË cÚaÌÀapÚÌoÈ paÁpeåaïçeÈ cÔocoÄÌocÚË.
OÔËcaÌËe ËcÔêÚaÚeÎëÌoÈ ÚaÄÎËáê cÏoÚpË Ìa cÚp. 132.

èepeÀaäa ÀoÍyÏeÌÚoÇ ËÁ ÔaÏÓÚË

1 BcÚaÇëÚe ÀoÍyÏeÌÚ ãàñEBOâ CTOPOHOâ BHàÂ.

2 BÇeÀËÚe ÌoÏep ÙaÍca ÔpË ÔoÏoçË ÍÎaÇËaÚypê QUICK SCAN


ÌaÄopa ÌoÏepa. ãà
CTO ñEBOâ
PO

îaÍc/KoÔËË
BHà HOâ
Â
3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy QUICK SCAN .
● ÑoÍyÏeÌÚ ÄyÀeÚ ÔpoÔyçeÌ äepeÁ aÔÔapaÚ Ë
oÚcÍaÌËpoÇaÌ Ç ÔaÏÓÚë.
èocÎe ÁaÌeceÌËÓ Ç ÔaÏÓÚë Çcex cÚpaÌËá
aÔÔapaÚ ÌaäÌeÚ ÔepeÀaäy ÀoÍyÏeÌÚoÇ.
● OÄéeÏ ÔaÏÓÚË, ËcÔoÎëÁyeÏêÈ ÀÎÓ xpaÌeÌËÓ
ÀoÍyÏeÌÚoÇ, ÄyÀeÚ oÚoÄpaÊaÚëcÓ Ìa ÀËcÔÎee STOP
Ç ÔpoáeÌÚÌoÏ oÚÌoåeÌËË.
Ha ÀËcÔÎee: PAGES=01 05

OÄéeÏ ÁaÔoÎÌeÌÌoÈ ÔaÏÓÚË (%)

èpËÏeäaÌËe:
● ÑoÍyÏeÌÚê, ÁaÔËcaÌÌêe Ç ÔaÏÓÚë, ÄyÀyÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË cÚepÚê ÔocÎe ÔepeÀaäË.
● ÑÎÓ oÚÏeÌê oÔepaáËË ÔepeÀaäË äepeÁ ÔaÏÓÚë, ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy STOP Ço ÇpeÏÓ ËÎË ÔocÎe
cÍaÌËpoÇaÌËÓ ÀoÍyÏeÌÚa.
● EcÎË Bê ÇêÄËpaeÚe paÁpeåaïçyï cÔocoÄÌocÚë ÚËÔa “ÇêcoÍaÓ”, “cÇepxÇêcoÍaÓ” ËÎË “ÔoÎyÚoÌ”, Úo
ÍoÎËäecÚÇo ÀoÍyÏeÌÚoÇ, ÁaÔËcêÇaeÏêx Ç ÔaÏÓÚë, ÏoÊeÚ ÄêÚë yÏeÌëåeÌo.
● EcÎË ÔpË cÍaÌËpoÇaÌËË ÔpeÇêåaeÚcÓ oÄéeÏ ÔaÏÓÚË, Úo oÔepaáËÓ ÔepeÀaäË ÄyÀeÚ oÚÏeÌeÌa.
● EcÎË ÌoÏep ÙaÍca aÄoÌeÌÚa ÌaÔËcaÌ Ìa ÀoÍyÏeÌÚe, Úo ÔepeÀ ÚeÏ ÍaÍ ÇcÚaÇËÚë eÖo Ç aÔÔapaÚ, Bê
ÏoÊeÚe ÌaÄpaÚë ÌoÏep, pyÍoÇoÀcÚÇyÓcë ÀaÌÌêÏ ÀoÍyÏeÌÚoÏ.

51
èepeÀaäa ÙaÍcoÇ

ÉpyÔÔa aÄoÌeÌÚoÇ
ùÚo ÙyÌÍáËÓ ÔoÎeÁÌa, ÔpË ÔepeÀaäe oÀÌoÖo Ë ÚoÖo Êe ÀoÍyÏeÌÚa aÄoÌeÌÚaÏ, äëË ÌoÏepa ÙaÍcoÇ
ÁaÔËcaÌê Ç ÍaÚaÎoÖax OÀÌo-KÌoÔoäÌoÖo ÌaÄopa ËÎË EASY DIAL. Bê ÀoÎÊÌê ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÚë
ÌoÏepa ÙaÍcoÇ íÚËx aÄoÌeÌÚoÇ Ç oÀÌy ËÁ ÍÌoÔoÍ BROADCAST (ÍÌoÔÍË 1, 2, 3 OÀÌo-KÌoÔoäÌoÖo
ÌaÄopa ÌoÏepa).

BaÊÌo:
● èepeÀ ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËeÏ yÄeÀËÚecë, äÚo ÌeoÄxoÀËÏêe ÌoÏepa ÙaÍcoÇ ÁaÔËcaÌê Ç ÍaÚaÎoÖ OÀÌo-
KÌoÔoäÌoÖo ÌaÄopa ÌoÏepa ËÎË EASY DIAL ÍaÚaÎoÖ.
● KÌoÔÍË BROADCAST ÏoÖyÚ ÄêÚë ËcÔoÎëÁoÇaÌê ÍaÍ ÍÌoÔÍË 1, 2, ËÎË 3 ÀÎÓ OÀÌo-KÌoÔoäÌoÖo ÌaÄopa
ÌoÏepa ËÎË ÍaÍ ÍÌoÔÍË ÙyÌÍáËË BROADCAST. ùÚË ÙyÌÍáËË Ìe ÏoÖyÚ ÄêÚë ËcÔoÎëÁoÇaÌê
oÀÌoÇpeÏeÌÌo.

èpoÖpaÏÏËpoÇaÌËe ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ ÀÎÓ ÍÌoÔoÍ BROADCAST

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy DIRECTORY PROGRAM .


Ha ÀËcÔÎee: PRESS STATION
6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY
ÔocÎe ÇÇoÀa Çcex ÌeoÄxoÀËÏêx
ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ.
REGISTERED
USE EASY DIAL

2 HaÊÏËÚe oÀÌy ËÁ ÍÌoÔoÍ BROADCAST . PRESS STATION

DIAL MODE ▼▲
USE EASY DIAL

3 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy ËÎË


ÙyÌÍáËË “BROADCAST”
ÀÎÓ ÇêÄopa ● ÑÎÓ ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËÓ ÀpyÖoÈ
ÍÌoÔÍË BROADCAST, ÔoÇÚopËÚe
èpËÏep: BROADCAST 1 ▼▲ íÚaÔê c 2 Ôo 6.

7 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy

4 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


DIR= [000]
DIRECTORY PROGRAM ÀÎÓ ÇêxoÀa
ËÁ ÔpoÖpaÏÏê.
LOWER
BROADCAST /
/
5 BÇeÀËÚe ÌoÏep aÄoÌeÌÚa.
a: àcÔoÎëÁyÓ OÀÌo-KÌoÔoäÌêÈ ÌaÄop
KÌoÔÍË ÔpÓÏoÖo
One-Touch ÇêÁoÇa
Dial keys

ÌoÏepa:
ÑÎÓ aÄoÌeÌÚoÇ ÇepxÌeÖo peÖËcÚpa 1-3,
ÍoÚopêe Ìe ËcÔoÎëÁyïÚcÓ ÍaÍ ÍÌoÔÍË
1 2 3
BROADCAST , ÌaÊÏËÚe
ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌÌyï ÍÌoÔÍy OÀÌo- 4 5 6

KÌoÔoäÌoÖo ÌaÄopa ÌoÏepa. 7 8 9


ÑÎÓ aÄoÌeÌÚoÇ ÌËÊÌeÖo peÖËcÚpa 4–6, 0
ÌaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy LOWER , ÁaÚeÏ oÀÌy ËÁ
ÍÌoÔoÍ ÔpÓÏoÖo ÇêÁoÇa.
STOP EASY DIAL
èpËÏep: DIR=Margy [001]
START/SET/COPY
b: àcÔoÎëÁyÓ ÍaÚaÎoÖ EASY DIAL:
DIRECTORY PROGRAM
BpaçaÈÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL Ào
ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÖo ËÏeÌË.
èpËÏeäaÌËe:
èpËÏep: Glen [001]
● EcÎË Bê ÀoÔycÚËÎË oåËÄÍy ÔpË
ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËË, ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy
HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY . STOP , ÁaÚeÏ oÚpeÀaÍÚËpyÈÚe ÇÇoÀ.
èpËÏep: DIR=Glen [002] ● ÑÎÓ ÔoÇepÍË ÔpaÇËÎëÌocÚË ÇÇeÀeÌÌêx
ÌoÏepoÇ, pacÔeäaÚaÈÚe cÔËcoÍ ÚeÎeÙoÌoÇ
● ÑÎÓ ÇÇoÀa ÀpyÖËx aÄoÌeÌÚoÇ, ÔoÇÚopËÚe íÚoÚ BROADCAST (cÚp. 127).

52
èepeÀaäa ÙaÍcoÇ
ÑoÄaÇËÚë ÌoÇoe ËÏÓ Ë ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep aÄoÌeÌÚa

1 BpaçaÈÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL Ào


ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÈ ÍÌoÔÍË BROADCAST.
èpËÏep: <BROADCAST1>

2
1 2 3
HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy DIRECTORY PROGRAM .
4 5 6
ADD= DELETE=# 7 8 9

3 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy
“ADD”.
ÀÎÓ ÇêÄopa ÙyÌÍáËË

START/SET/COPY EASY DIAL


èpËÏep: Cathy
DIRECTORY PROGRAM

4 BpaçaÈÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL Ào

îaÍc/KoÔËË
ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÖo ËÏeÌË.
èpËÏep: Rick

5 èpËÏep: START/SET/COPY .
REGISTERED

èpËÏep: Sara
● ÑÎÓ ÇÇoÀa ÀpyÖËx aÄoÌeÌÚoÇ, ÔoÇÚopËÚe
íÚaÔê 4 Ë 5 (ÏaÍcËÏyÏ 20 aÄoÌeÌÚoÇ).

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy DIRECTORY PROGRAM


ÀÎÓ ÇêxoÀa ËÁ ÔpoÖpaÏÏê.

53
èepeÀaäa ÙaÍcoÇ
ìÀaÎeÌËe ÁaÔËcaÌÌoÖo ËÏeÌË Ë ÚeÎeÙoÌÌoÖo ÌoÏepa aÄoÌeÌÚa

1 BpaçaÈÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL Ào


ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÈ ÍÌoÔÍË BROADCAST.
èpËÏep: <BROADCAST1>
1 2 3

2 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy DIRECTORY PROGRAM .


ADD= DELETE=#
4

7
5

8
6

3 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy
“DELETE”.
ÀÎÓ ÇêÄopa ÙyÌÍáËË
STOP
● èoÓÇËÚëcÓ ÔepÇoe ËÏÓ.
START/SET/COPY EASY DIAL
èpËÏep: Bob
DIRECTORY PROGRAM

4 BpaçaÈÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL Ào


ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÖo ËÏeÌË.
èpËÏep: Dick
● EcÎË Bê Ìe xoÚËÚe íÚo yÀaÎÓÚë, ÌaÊÏËÚe
ÍÎaÇËåy STOP .

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


DELETE OK?

YES: PRESS SET

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


DELETED

èpËÏep: Bob
● ÑÎÓ yÀaÎeÌËÓ ÀpyÖËx aÄoÌeÌÚoÇ, ÔoÇÚopËÚe
íÚaÔê c 4 Ôo 6.

7 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy DIRECTORY PROGRAM


ÀÎÓ ÇêxoÀa ËÁ ÔpoÖpaÏÏê.

54
èepeÀaäa ÙaÍcoÇ
àcÔoÎëÁoÇaÌËe ÍÌoÔoÍ BROADCAST
èpË ËcÔoÎëÁoÇaÌËË ÍÌoÔoÍ BROADCAST ÀoÍyÏeÌÚê ÄyÀyÚ oÚcÍaÌËpoÇaÌê Ë ÁaÔËcaÌê Ç ÔaÏÓÚë.
èocÎe ÔepeÀaäË ÀoÍyÏeÌÚê ÄyÀyÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË yÀaÎeÌê ËÁ ÔaÏÓÚË.
EÏÍocÚë ÔaÏÓÚË cocÚaÇÎÓeÚ ÔpËÏepÌo 25 cÚpaÌËá, Ìa ocÌoÇaÌËË ËcÔêÚaÚeÎëÌoÈ ÚaÄÎËáê CCITT £1,
ÔpË cÚaÌÀapÚÌoÈ paÁpeåaïçeÈ cÔocoÄÌocÚË. OÔËcaÌËe ËcÔêÚaÚeÎëÌoÈ ÚaÄÎËáê cÏoÚpË Ìa cÚp. 132.

1 BcÚaÇëÚe ÀoÍyÏeÌÚ ãàñEBOâ CTOPOHOâ BHàÂ.

2 HaÊÏËÚe ÌeoÄxoÀËÏyï ÍÌoÔÍy BROADCAST .


● ÑoÍyÏeÌÚ ÄyÀeÚ ÔpoÔyçeÌ äepeÁ aÔÔapaÚ Ë
ãà
CTO ñEBOâ
PO
oÚcÍaÌËpoÇaÌ Ç ÔaÏÓÚë. ÂaÚeÏ aÔÔapaÚ BHà HOâ
Â
ÌaäÌeÚ ÔepeÀaäy ÀaÌÌêx ÍaÊÀoÏy aÄoÌeÌÚy,
ÔocÎeÀoÇaÚeÎëÌo ÌaÄËpaÓ Ëx ÌoÏepa.

èpËÏeäaÌËe:

îaÍc/KoÔËË
● EcÎË Bê ÇêÄËpaeÚe paÁpeåaïçyï cÔocoÄÌocÚë
ÚËÔa “ÇêcoÍaÓ”, “cÇepxÇêcoÍaÓ” ËÎË “ÔoÎyÚoÌ”, Úo
ÍoÎËäecÚÇo cÚaÌËá, ÍoÚopêe aÔÔapaÚ ÏoÊeÚ STOP
oÚÔpaÇËÚë, yÏeÌëåËÚëcÓ.
● EcÎË oÀËÌ ËÁ aÄoÌeÌÚoÇ ÁaÌÓÚ ËÎË Ìe oÚÇeäaeÚ, Úo START/SET/COPY BROADCAST
oÌ ÄyÀeÚ ÔpoÔyçeÌ. HoÏepa Çcex ÔpoÔyçeÌÌêx
aÄoÌeÌÚoÇ ÄyÀyÚ ÔoÇÚopÌo ÌaÄËpaÚëcÓ Ào 5 paÁ
ÔocÎe ocyçecÚÇÎeÌËÓ cÇÓÁË c ÀpyÖËÏË
aÄoÌeÌÚaÏË.

OÚÏeÌa ÙyÌÍáËË BROADCAST


1. HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy STOP ÍoÖÀa Ìa aÔÔapaÚe ÇêcÇeäËÇaeÚcÓ “BROADCASTING”.
Ha ÀËcÔÎee: SEND CANCELED?

YES: PRESS SET

2. HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .

BROADCAST oÚäeÚ
èocÎe ÁaÇepåeÌËÓ Çcex ÔepeÀaä aÔÔapaÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË ÌaÔeäaÚaeÚ cÎeÀyïçËÈ oÚäeÚ.
OÄpaÁeá BROADCAST oÚäeÚa:

BROADCAST REPORT 1
Jan. 10 1999 03:36PM
NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME PAGES RESULT
01 Mike Jan. 10 03:31PM 01'10 02 OK
02 Peter Jan. 10 03:33PM 01'08 02 OK
03 Sam Jan. 10 03:34PM 01'09 02 OK
04 Kim Jan. 10 03:35PM 01'10 02 OK
TOTAL 004'37 008

55
èepeÀaäa ÙaÍcoÇ

èepeÀaäa ÀoÍyÏeÌÚoÇ Ôo ÏeÊÀyÌapoÀÌêÏ ÍaÌaÎaÏ cÇÓÁË


Bê ÏoÊeÚe ËcÔêÚaÚë ÚpyÀÌocÚË ÔpË ÔepeÀaäe ÀoÍyÏeÌÚoÇ Ôo ÏeÊÀyÌapoÀÌêÏ ÎËÌËÓÏ. ùÚa ÙyÌÍáËÓ
ÀeÎaeÚ ÔepeÀaäy ÄoÎee ÎeÖÍoÈ, ÚaÍ ÍaÍ cÍopocÚë ÔepeÀaäË yÏeÌëåeÌa. èepeÀ ÌaäaÎoÏ ÔpoáeÀypê
ÔepeÀaäË, ÇêÔoÎÌËÚe ÌËÊeyÍaÁaÌÌêe ÀeÈcÚÇËÓ.

1 HaÊÏËÚe MENU .
Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
/ MENU

2 HaÊÏËÚe , ÁaÚeÏ 2 3 .
OVERSEAS MODE
1 2 3

3
4 5 6
HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
7 8 9
MODE=OFF ▼▲ 0

4 HaÊÏËÚe ËÎË ÀÎÓ ycÚaÌoÇÍË “ON”.


MODE=ON ▼▲
START/SET/COPY

● EcÎË íÚa ÙyÌÍáËÓ Ìe ÚpeÄyeÚcÓ, ycÚaÌoÇËÚe


OFF”.

5 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe MENU .

ÂaÏeäaÌËe:
● èocÎe ÔepeÀaäË ÙaÍca íÚa ÙyÌÍáËÓ ÇêÍÎïäËÚcÓ
aÇÚoÏaÚËäecÍË.
● èepeÀaäa ÀoÍyÏeÌÚoÇ c ÄoÎee ÌËÁÍoÈ cÍopocÚëï
ÔpËÇeÀeÚ Í yÇeÎËäeÌËï ÀÎËÚeÎëÌocÚË paÁÖoÇopa.
èoíÚoÏy paÁÏep oÔÎaÚê ÚeÎeÙoÌÌêx ÔepeÖoÇopoÇ
ÏoÊeÚ yÇeÎËäËÚëcÓ.
● ÑaÌÌaÓ ÙyÌÍáËÓ Ìe ÏoÊeÚ ÄêÚë ÔpËÏeÌeÌa ÀÎÓ
ÔepeÀaäË cooÄçeÌËÓ c ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ ÍÌoÔoÍ
BROADCAST.

56
èepeÀaäa ÙaÍcoÇ

ToÌ ycÚaÌaÇÎËÇaeÏoÖo coeÀËÌeÌËÓ


ÑaÌÌaÓ ÙyÌÍáËÓ ÔoÁÇoÎÓeÚ BaÏ cÎêåaÚë ÚoÌaÎëÌêe cËÖÌaÎê coeÀËÌeÌËÓ, ÚaÍËe ÍaÍ cËÖÌaÎ ÇêÁoÇa
ÙaÍca, oÚÇeÚÌêÈ cËÖÌaÎ ËÎË cËÖÌaÎ ÁaÌÓÚo Ç ÚeäeÌËe ÌecÍoÎëÍËx ceÍyÌÀ, ÍoÖÀa Bê ËcÔoÎëÁyeÚe
OÀÌo-KÌoÔoäÌêÈ ËÎË EASY DIAL ÍaÚaÎoÖË. ÑaÌÌêe cËÖÌaÎê ÔpoËÌÙopÏËpyïÚ Bac o cocÚoÓÌËË
aÔÔapaÚa ÇêÁêÇaeÏoÖo aÄoÌeÌÚa.
— CËÖÌaÎ ÙaÍca: AÔÔapaÚ ÇêÁêÇaeÏoÖo aÄoÌeÌÚa ÖoÚoÇ Í ÔpËeÏy ÙaÍca.
— OÚÇeÚÌêÈ cËÖÌaÎ: EcÎË íÚoÚ ÚoÌaÎëÌêÈ cËÖÌaÎ ÔpoÀoÎÊËÚeÎëÌêÈ, aÔÔapaÚ ÇêÁêÇaeÏoÖo
aÄoÌeÌÚa Ìe ÓÇÎÓeÚcÓ ÙaÍcoÏ ËÎË Ç ÌeÏ ÁaÍoÌäËÎacë ÄyÏaÖa. ìÚoäÌËÚe c
ÇêÁêÇaeÏêÏ aÄoÌeÌÚoÏ.
— CËÖÌaÎ ÁaÌÓÚo: AÔÔapaÚ ÇêÁêÇaeÏoÖo aÄoÌeÌÚa ÁaÌÓÚ. èpeÀocÚaÇëÚe aÔÔapaÚy ÔpoÀoÎÊËÚë
ÔoÇÚopÌêÈ ÌaÄop ÌoÏepa ËÎË ÌaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy STOP Ë ÔoÇÚopËÚe ÌaÄop
ÔoÁÊe.
ÑaÌÌaÓ ÙyÌÍáËÓ Ôo yÏoÎäaÌËï ÇÍÎïäeÌa. EcÎË oÌa BaÏ Ìe ÚpeÄyeÚcÓ, oÚÍÎïäËÚe ee.

îaÍc/KoÔËË
1 HaÊÏËÚe MENU .
Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
/ MENU

2 HaÊÏËÚe , ÁaÚeÏ 7 6 .
CONNECTING TONE
1 2 3

3
4 5 6
HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
7 8 9
MODE=ON ▼▲ 0

4 HaÊÏËÚe
ycÚaÌoÇÍË.
ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa ÊeÎaeÏoÈ STOP
START/SET/COPY
● EcÎË íÚa ÙyÌÍáËÓ Ìe ÚpeÄyeÚcÓ, ycÚaÌoÇËÚe
“OFF”.

5 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe MENU .

ÂaÏeäaÌËe:
● ìpoÇeÌë ÁÇyÍa ÚoÌaÎëÌoÖo cËÖÌaÎa coeÀËÌeÌËÓ
ÌacÚpoËÚë ÌeÇoÁÏoÊÌo.

57
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

BêÄop cÔocoÄa ÔpËeÏa ÁÇoÌÍoÇ


■ ÑÎÓ KX-FP105

PeÊËÏ A PeÊËÏ B

Bê xoÚËÚe oÚÇeäaÚë Ìa Çce B BaåeÏ pacÔopÓÊeÌËË


ÚeÎeÙoÌÌêe ÁÇoÌÍË Ë ËÏeeÚcÓ oÚÀeÎëÌaÓ
ÁÇoÌÍË ÙaÍca ÇpyäÌyï. ÚeÎeÙoÌÌaÓ ÎËÌËÓ
KaÍ Bê ÚoÎëÍo ÀÎÓ ÔpËeÏa
xoÚËÚe ÂÇoÌooÍÍ
ÙaÍcoÇ.
ÂÇoÌ
ÂÇoÌoÍ
ËcÔoÎëÁo-
ÇaÚë aÔÔapaÚ

ÉoÎocoÇoÈ/îaÍc ÁÇoÌoÍ ÂÇoÌoÍ ÙaÍca

PeÊËÏ TEL PeÊËÏ FAX ONLY


(cÚp. 62) (cÚp. 66, 67)

Bê ÀoÎÊÌê
ycÚaÌoÇËÚë
cÎeÀyïçËe
peÊËÏê àÌÀËÍaÚop AUTO ANSWER àÌÀËÍaÚop AUTO ANSWER
ÀoÎÊeÌ ÄêÚë èOÉAòEH. ÀoÎÊeÌ ÄêÚë ÉOPàT.

● EcÎË ËÌÀËÍaÚop AUTO ● EcÎË ËÌÀËÍaÚop AUTO


ANSWER ÇÍÎïäeÌ, ÌaÊÏËÚe ANSWER ÇêÍÎïäeÌ, ÌaÊÏËÚe
ÍÎaÇËåy AUTO ANSWER ÀÎÓ ÍÎaÇËåy AUTO ANSWER ÀÎÓ
eÖo ÇêÍÎïäeÌËÓ. eÖo ÇÍÎïäeÌËÓ.

KoÖÀa aÔÔapaÚ ÁÇoÌËÚ, Bê Bce ÇxoÀÓçËe ÁÇoÌÍË ÄyÀyÚ


PaÄoÚa Ç ÀoÎÊÌê oÚÇeäaÚë Ìa Çce ÁÇoÌÍË. oÔpeÀeÎeÌê ÍaÍ ÙaÍcoÇêe, Ë
peÊËÏe ● EcÎË Bê cÎêåËÚe ÇêÁêÇÌoÈ aÔÔapaÚ ÄyÀeÚ ÔêÚaÚëcÓ Ëx
ÚoÌaÎëÌêÈ cËÖÌaÎ (ÀÎËÌÌêe ÔpËÌËÏaÚë.
ÔpËeÏa cËÖÌaÎê) ËÎË ÌeÚ ÌËÍaÍoÖo
ÙaÍcoÇ Ë cËÖÌaÎa, ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy
oÚÇeÚa Ìa START/SET/COPY .
● AÇÚooÚÇeÚäËÍ ÍaÍ Êe ÏoÊeÚ
ÁÇoÌÍË oÚÇeäaÚë Ìa ÇxoÀÓçËe ÁÇoÌÍË
(cÚp. 63).

58
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

PeÊËÏ C PeÊËÏ D ÑpyÖËe ÙyÌÍáËË


B BaåeÏ pacÔopÓÊeÌËË
ËÏeeÚcÓ ÙyÌÍáËÓ oÔpeÀeÎeÌËÓ Bê xoÚËÚe ËcÔoÎëÁoÇaÚë PaÄoÚa c èK
ÚËÔa xapaÍÚepÌoÖo ÁÇoÌÍa, EcÎË Baå ÍoÏ-
ÔpeÀocÚaÇÎÓeÏaÓ ÚeÎeÙoÌÌoÈ
ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ ÔëïÚep
ÍoÏÔaÌËeÈ. (ùÚo ÔoÁÇoÎÓeÚ BaÏ ÇÏecÚe c ÔoÀÍÎï-äeÌ Í
ËcÔoÎëÁoÇaÚë Ào Úpex aÇÚooÚÇeÚäËÍoÏ. oÀÌoÈ Ë ÚoÈ Êe
ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ Ìa oÀÌoÈ Ë
ÚoÈ Êe ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÎËÌËË). ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌêÈ ÚeÎeÙoÌÌoÈ
ÔpËÏep c ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ ÀÇyx ÌoÏepoÇ aÇÚooÚÇeÚäËÍ ÎËÌËË
cÏoÚpËÚe cÚp.
K oÀÌoÈ Ë ÚoÈline
Êe 64.
To the same
ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÎËÌËË

îaÍc/KoÔËË
HoÏep ÚeÎeÙoÌa
Telephone No.
(555-1111)
Facsimile No. (555-1333)
HoÏep ÙaÍca (555-1333)
ÉoÎocoÇoÈ/îaÍc ÁÇoÌoÍ PeÊËÏ
TEL/FAX
EcÎË Bê
ÌaxoÀËÚecë
ÇÄÎËÁË
ÑÎÓ ÇÍÎïäeÌËÓ peÊËÏa ÔpËeÏa c 1. èoÀÍÎïäËÚe aÇÚooÚÇeÚäËÍ Í aÔÔapaÚa Ë
paÁéeÏy EXT. xoÚËÚe
pacÔoÁÌaÇaÌËeÏ xapaÍÚepÌêx 2. ìcÚaÌoÇËÚe ÍoÎËäecÚÇo ËcÔoÎëÁoÇaÚë
ÁÇoÌÍoÇ, ÇêÄepËÚe ÚoÚ Êe ÚËÔ ÁÇoÌÍoÇ Ìa aÇÚooÚÇeÚäËÍ Ìe eÖo ÀÎÓ ÔpËeÏa
xapaÍÚepÌoÖo ÁÇoÌÍa, ÄoÎee 4. ÖoÎocoÇêx
3. ÂaÔËåËÚe cooÄçeÌËe- cooÄçeÌËÈ Ë
ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌÌêÈ ÀÎÓ
ÔpËÇeÚcÚÇËe Ìa aÇÚooÚÇeÚäËÍ. aÇÚoÏaÚËäecÍË
ÌoÏepa ÙaÍca Ç ÙyÌÍáËË #31 ÀÎÓ
4. BÍÎïäËÚe aÇÚooÚÇeÚäËÍ.
(cÚp. 70, 71). 5. ÂaÔpoÖpaÏÏËpyÈÚe ÙyÌÍáËï ÙaÍcËÏËÎëÌêx
cooÄçeÌËÈ,
A: CÚaÌÀapÚÌêÈ ÁÇoÌoÍ (oÀËÌ ÇÍÎïäeÌËÓ yÀaÎeÌÌoÖo
cÏoÚpËÚe cÚp. c
ÀocÚyÔa ID Ç BaåeÏ
ÀÎËÌÌêÈ ÁÇoÌoÍ) ÙaÍcËÏËÎëÌoÏ aÔÔapaÚe.
72 Ôo 74 Ë 76.
B: ÑÇoÈÌoÈ ÁÇoÌoÍ (ÀÇa ÍopoÚÍËx ÅoÎee ÔoÀpoÄÌo cÏoÚpËÚe Ìa cÚp.
ÁÇoÌÍa) c 63 Ôo 65.
C: TpoÈÌoÈ ÁÇoÌoÍ (ÍopoÚÍËÈ - àcÔoÎëÁyÈÚe peÊËÏê TEL ËÎË
ÀÎËÌÌêÈ - ÍopoÚÍËÈ ÁÇoÌÍË) FAX ONLY.
D: àÌoÈ ÚpoÈÌoÈ ÁÇoÌoÍ èpË ËcÔoÎëÁoÇaÌËË peÊËÏa FAX BÍÎïäeÌËe
(ÍopoÚÍËÈ - ÍopoÚÍËÈ - ONLY, ycÚaÌoÇËÚe cäeÚäËÍ yÀaÎeÌÌoÖo
ÀÎËÌÌêÈ ÁÇoÌÍË) ÁÇoÌÍoÇ peÊËÏa FAX ONLY Ç “5 ÀocÚyÔa
EXT/TAM” (cÚp. 67). EcÎË Bê
oÚÇeäaeÚe Ìa
ÚeÎeÙoÌÌêÈ
ÁÇoÌoÍ,
ÌaxoÀÓcë Ç
AÔÔapaÚ ÄyÀeÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË èpË ÔpËeÏe ÖoÎocoÇoÖo ÁÇoÌÍa: ÀpyÖoÈ ÍoÏÌaÚe,
Ë cÎêåËÚe
oÚÇeäaÚë Ìa Çce ÁÇoÌÍË, AÇÚooÚÇeÚäËÍ ÁaÔËåeÚ peäeÇoe ÚoÌaÎë-ÌêÈ
ÔocÚyÔaïçËe Ìa Baå ÌoÏep cooÄçeÌËe. cËÖÌaÎ ÇêÁoÇa
ÙaÍca. EcÎË ÁÇoÌoÍ ÔocÚyÔaeÚ Ìa ÙaÍca, Bê
ÀpyÖoÈ ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep, èpË ÔpËeÏe ÁÇoÌÍa ÙaÍca: ÏoÊeÚe
îaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ ÔpËÌËÏaeÚ ÀËcÚaÌá-ËoÌÌo
aÔÔapaÚ ÄyÀeÚ paÄoÚaÚë Ç ÇÍÎïäËÚë
ÁaÇËcËÏocÚË oÚ ycÚaÌoÇÎeÌÌoÖo ÀoÍyÏeÌÚ.
aÔÔapaÚ Ìa
peÊËÏa ÔpËeÏa. ÔpËeÏ ÔyÚeÏ
ÌaÊaÚËÓ ÍÌoÔoÍ
9 (cÚp. 77).

59
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

BêÄop cÔocoÄa ÔpËeÏa ÁÇoÌÍoÇ


■ ÑÎÓ KX-FM131

PeÊËÏ A PeÊËÏ B

Bê xoÚËÚe ÔoÎyäaÚë B BaåeÏ pacÔopÓÊeÌËË


Çce ÚeÎeÙoÌÌêe ËÏeeÚcÓ oÚÀeÎëÌaÓ
ÁÇoÌÍË Ë ÁÇoÌÍË ÚeÎeÙoÌÌaÓ ÎËÌËÓ ÚoÎëÍo
KaÍ Bê ÙaÍca aÇÚoÏaÚËäecÍË. ÀÎÓ ÔpËeÏa ÙaÍcoÇ.
xoÚËÚe ,
èpËÇeÚ .
Í..
íÚo MaÈ
ËcÔoÎëÁoÇaÚ
ë aÔÔapaÚ

ÉoÎocoÇoÈ/îaÍc ÁÇoÌoÍ ÂÇoÌoÍ ÙaÍca

PeÊËÏ TAD/FAX PeÊËÏ FAX ONLY


(peÊËÏ ÚeÎeÙoÌÌêÈ (cÚp. 68, 69)
aÇÚooÚÇeÚäËÍ/ÙaÍc) (cÚp. 90)
èPEÑBAPàTEãúHO BõÅPAHHAü
ìCTAHOBKA
Bê ÀoÎÊÌê
ycÚaÌoÇËÚë
cÎeÀyïçËe
peÊËÏê àÌÀËÍaÚop AUTO ANSWER ÀoÎÊeÌ
ÄêÚë ÇÍÎïäeÌ

● EcÎË ËÌÀËÍaÚop AUTO ANSWER ÇêÍÎïäeÌ, ÌaÊÏËÚe


ÍÎaÇËåy AUTO ANSWER ÀÎÓ eÖo ÇÍÎïäeÌËÓ.

PaÄoÚa Ç èpË ÔpËeÏe ÖoÎocoÇoÖo ÁÇoÌÍa: Bce ÇxoÀÓçËe ÁÇoÌÍË ÄyÀyÚ


AÔÔapaÚ ÇÍÎïäËÚ aÇÚooÚÇeÚäËÍ Ë oÔpeÀeÎeÌê ÍaÍ ÙaÍcoÇêe, Ë
peÊËÏe ÁaÔËåeÚ peäeÇoe cooÄçeÌËe. aÔÔapaÚ ÄyÀeÚ ÔêÚaÚëcÓ Ëx
ÔpËÌËÏaÚë.
ÔpËeÏa èpË ÔpËeÏe ÁÇoÌÍa ÙaÍca:
AÔÔapaÚ ÇÍÎïäËÚ ÙaÍcËÏËÎëÌoe
ÙaÍcoÇ Ë
ycÚpoÈcÚÇo ÀÎÓ ÔoÎyäeÌËÓ
oÚÇeÚa Ìa ÀoÍyÏeÌÚoÇ.

ÁÇoÌÍË

60
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

PeÊËÏ C PeÊËÏ D ÑpyÖËe peÊËÏê

B BaåeÏ pacÔopÓÊeÌËË ËÏeeÚcÓ PaÄoÚa c èK


OÚÇeäaÚë Ìa Çce EcÎË Baå
ÙyÌÍáËÓ oÔpeÀeÎeÌËÓ ÚËÔa
ÚeÎeÙoÌÌêe ÁÇoÌÍË Ë xapaÍÚepÌoÖo ÁÇoÌÍa, ÔpeÀocÚa- ÍoÏÔëïÚep
ÁÇoÌÍË ÙaÍca ÇÎÓeÏaÓ ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÍoÏÔaÌËeÈ. ÔoÀÍÎïäeÌ Í
ÇpyäÌyï. (ùÚo ÔoÁÇoÎÓeÚ BaÏ ËcÔoÎëÁoÇaÚë Ào oÀÌoÈ Ë ÚoÈ Êe

Úpex ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ Ìa oÀÌoÈ ÚeÎeÙoÌÌoÈ
ÂÇoÌooÍÍ Ë ÚoÈ Êe ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÎËÌËË). ÎËÌËË cÏoÚpËÚe
ÂÇoÌ
ÂÇoÌoÍ ÔpËÏep c ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ cÚp. 79.
ÀÇyx ÌoÏepoÇ
TooÀÌoÈ
K the same
Ë ÚoÈline
Êe
ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÎËÌËË

îaÍc/KoÔËË
HoÏep ÚeÎeÙoÌa
Telephone No.
(555-1111) PeÊËÏ
(555-1111) TEL/FAX
ÉoÎocoÇoÈ/îaÍc ÁÇoÌoÍ Facsimile No. (555-1333)
HoÏep ÙaÍca (555-1333) EcÎË Bê
ÌaxoÀËÚecë
ÇÄÎËÁË
aÔÔapaÚa Ë
xoÚËÚe
ÑÎÓ ÇÍÎïäeÌËÓ peÊËÏa ÔpËeÏa c ËcÔoÎëÁoÇaÚë
PeÊËÏ TEL pacÔoÁÌaÇaÌËeÏ xapaÍÚepÌêx eÖo ÀÎÓ ÔpËeÏa
(cÚp. 62) ÁÇoÌÍoÇ, ÇêÄepËÚe ÚoÚ Êe ÚËÔ ÖoÎocoÇêx
xapaÍÚepÌoÖo ÁÇoÌÍa, cooÄçeÌËÈ Ë
ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌÌêÈ ÀÎÓ aÇÚoÏaÚËäecÍË
ÌoÏepa ÙaÍca Ç ÙyÌÍáËË #31 ÀÎÓ
(cÚp. 70, 71). ÙaÍcËÏËÎëÌêx
A: CÚaÌÀapÚÌêÈ ÁÇoÌoÍ (oÀËÌ cooÄçeÌËÈ,
ÀÎËÌÌêÈ ÁÇoÌoÍ cÏoÚpËÚe cÚp.
B: ÑÇoÈÌoÈ ÁÇoÌoÍ (ÀÇa ÍopoÚÍËx 72, 73, 75 Ë 76.
àÌÀËÍaÚop AUTO ANSWER ÁÇoÌÍa)
ÀoÎÊeÌ ÄêÚë ÇêÍÎïäeÌ. C: TpoÈÌoÈ ÁÇoÌoÍ (ÍopoÚÍËÈ -
● EcÎË ËÌÀËÍaÚop AUTO ANSWER ÀÎËÌÌêÈ - ÍopoÚÍËÈ ÁÇoÌÍË)
BÍÎïäeÌËe
ÇÍÎïäeÌ, ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy D: àÌoÈ ÚpoÈÌoÈ ÁÇoÌoÍ
yÀaÎeÌÌoÖo
(ÍopoÚÍËÈ - ÍopoÚÍËÈ -
AUTO ANSWER ÀÎÓ eÖo ÀocÚyÔa
ÇêÍÎïäeÌËÓ. ÀÎËÌÌêÈ ÁÇoÌÍË)
EcÎË Bê
oÚÇeäaeÚe Ìa
ÚeÎeÙoÌÌêÈ
ÁÇoÌoÍ, ÌaxoÀÓcë
KoÖÀa aÔÔapaÚ ÁÇoÌËÚ, Bê AÔÔapaÚ ÄyÀeÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË Ç ÀpyÖoÈ ÍoÏÌaÚe,
ÀoÎÊÌê oÚÇeäaÚë Ìa Çce ÁÇoÌÍË. oÚÇeäaÚë Ìa Çce ÁÇoÌÍË, Ë cÎêåËÚe
● EcÎË Bê cÎêåËÚe ÇêÁêÇÌoÈ ÔocÚyÔaïçËe Ìa Baå ÌoÏep ÚoÌaÎëÌêÈ cËÖÌaÎ
ÚoÌaÎëÌêÈ cËÖÌaÎ (ÀÎËÌÌêe ÙaÍca. EcÎË ÁÇoÌoÍ ÔocÚyÔaeÚ Ìa ÇêÁoÇa ÙaÍca, Bê
cËÖÌaÎê) ËÎË ÌeÚ ÌËÍaÍoÖo ÀpyÖoÈ ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep, ÏoÊeÚe
cËÖÌaÎa, ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy aÔÔapaÚ ÄyÀeÚ paÄoÚaÚë Ç ÀËcÚaÌáËoÌÌo
START/SET/COPY . ÁaÇËcËÏocÚË oÚ ycÚaÌoÇÎeÌÌoÖo ÇÍÎïäËÚë aÔÔapaÚ
peÊËÏa ÔpËeÏa. Ìa ÔpËeÏ ÔyÚeÏ
ÌaÊaÚËÓ ÍÌoÔoÍ
9 (cÚp. 77).

61
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

PeÊËÏ TEL
(oÚÇeÚ Ìa ÁÇoÌÍË ÇpyäÌyï)
EcÎË ËÌÀËÍaÚop AUTO ANSWER ÇÍÎïäeÌ, ÇêÍÎïäËÚe
eÖo ÌaÊaÚËeÏ Ìa ÍÎaÇËåy AUTO ANSWER .
Ha ÀËcÔÎee: TEL MODE TeÎeÙoÌaÓ ÚpyÄÍa
Handset

1 KoÖÀa aÔÔapaÚ ÁaÁÇoÌËÚ, cÌËÏËÚe ÚpyÄÍy, äÚoÄê


oÚÇeÚËÚë Ìa ÁÇoÌoÍ.

2 KoÖÀa:
— ÌeoÄxoÀËÏo ÔpËÌÓÚë ÀoÍyÏeÌÚ,
— cÎêåeÌ cËÖÌaÎ ÇêÁoÇa ÙaÍca (ÀÎËÌÌêe
cËÖÌaÎê), ËÎË MËÍpoÙoÌ
Microphone
— Ìe cÎêåÌo ÌËÍaÍoÖo cËÖÌaÎa (KX-FM131)
(KX-FM131) AUTO ANSWER
STOP FAX ON

ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY . START/SET/COPY


CONNECTING..... DIGITAL SP-PHONE (KX-FM131)
OFF
èOÉAòEH

3 èoÎoÊËÚe ÚpyÄÍy Ìa aÔÔapaÚ.


● AÔÔapaÚ ÌaäÌeÚ ÔpËeÏ ÙaÍca.

èoÎeÁÌêÈ coÇeÚ:
● Bê ÏoÊeÚe ÌaÊaÚë ÍÎaÇËåy DIGITAL SP-PHONE
ÇÏecÚo ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ ÚpyÄÍË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131).
èpËÏeäaÌËe:
● ÑÎÓ KX-FP105
EcÎË Bê Ìe oÚÇeÚËÎË aÄoÌeÌÚy Ìa ÚeÎeÙoÌÌêÈ
ÁÇoÌoÍ Ào 15 cËÖÌaÎa, aÔÔapaÚ ÇpeÏeÌÌo
ÔepeÍÎïäËÚcÓ Ç peÊËÏ ÔpËeÏa ÙaÍca Ë
ÇêÁêÇaïçËÈ aÄoÌeÌÚ cÏoÊeÚ oÚÔpaÇËÚë BaÏ
ÀoÍyÏeÌÚê.
● ÑÎÓ KX-FM131
EcÎË Bê Ìe oÚÇeÚËÎË aÄoÌeÌÚy Ìa ÚeÎeÙoÌÌêÈ
ÁÇoÌoÍ Ào 15 cËÖÌaÎa, Úo aÔÔapaÚ ÇpeÏeÌÌo
aÍÚËÇËpyeÚ aÇÚooÚÇeÚäËÍ. Baåe cooÄçeÌËe-
ÔpËÇeÚcÚÇËe ÄyÀeÚ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌo. EcÎË
ËÀeÌÚËÙËÍaáËoÌÌêÈ ÍoÀ ID ÀÎÓ ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo
yÔpaÇÎeÌËÓ (cÚp. 100) ÇÇeÀeÌ Ç Ôpoáecce
ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ, Úo
aÔÔapaÚ ÔepeÍÎïäËÚcÓ Ç peÊËÏ TAD/FAX.

óÚoÄê ocÚaÌoÇËÚë ÔpËeÏ èpËeÏ Ç ÔaÏÓÚë:


HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy STOP . èpË oÄÌapyÊeÌËË ÔpoÄÎeÏê c ÔeäaÚëï, aÔÔapaÚ
ÇpeÏeÌÌo coxpaÌËÚ ÔpËÌÓÚêÈ ÀoÍyÏeÌÚ Ç
ÔaÏÓÚË.
îyÌÍáËÓ “ÀpyÊeÎïÄÌêÈ èoÍa ÀoÍyÏeÌÚ ÌaxoÀËÚcÓ Ç ÔaÏÓÚË, aÔÔapaÚ:
ÔpËeÏ” — ÔooäepeÀÌo ÇêÇoÀËÚ Ìa ÀËcÔÎeÈ cooÄçeÌËe
oÄ oåËÄÍe Ë cÎeÀyïçee cooÄçeÌËe.
KoÖÀa ÔpË oÚÇeÚe Ìa ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÁÇoÌoÍ Bê
cÎêåËÚe ÚoÌaÎëÌêÈ cËÖÌaÎ ÇêÁoÇa ÙaÍca Ha ÀËcÔÎee: FAX IN MEMORY
(ÀÎËÌÌêe cËÖÌaÎê), aÔÔapaÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË
— cËÖÌaÎËÁËpyeÚ BaÏ ÀÎËÌÌêÏË cËÖÌaÎaÏË
ÌaäÌeÚ ÔpËÌËÏaÚë ÀoÍyÏeÌÚ.
(cËÖÌaÎ ÔpËeÏa Ç ÔaÏÓÚë).
● EcÎË Bê Ìe ÄyÀeÚe ÔoÎëÁoÇaÚëcÓ íÚoÈ
● ÑÎÓ peåeÌËÓ ÔpoÄÎeÏê Ë pacÔeäaÚÍË
ÙyÌÍáËeÈ, ycÚaÌoÇËÚe ee Ç cocÚoÓÌËe “OFF”
xpaÌÓçeÖocÓ Ç ÔaÏÓÚË ÀoÍyÏeÌÚa, ÇêÔoÎÌËÚe
(cÚp. 81).
ËÌcÚpyÍáËË, ÔpËÇeÀeÌÌêe Ìa cÚp. c 110 Ôo 112.
● ÑaÌÌêe o eÏÍocÚË ÔaÏÓÚË cÏoÚpËÚe Ìa cÚp. 132.

62
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

àcÔoÎëÁoÇaÌËe ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo aÇÚooÚÇeÚäËÍa


(ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP105)

ìcÚaÌoÇÍa ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa Ë aÇÚooÚÇeÚäËÍa

1 èoÀÍÎïäËÚe aÇÚooÚÇeÚäËÍ Í paÁéeÏy EXT, pacÔoÎoÊeÌÌoÖo cÁaÀË ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa.

ìÀaÎËÚe
RemoveÁaÖÎyåÍy ÔaÎëáeÏ
the stopper with Ë
ÔoÀcoeÀËÌËÚe ÔpoÇoÀ Í
your finger
paÁéeÏy and connect
EXT.
the cord to the EXT jack.

Stopper
ÂaÖÎyåÍa

îaÍc/KoÔËË
AÇÚooÚÇeÚäËÍ (Ìe ÇxoÀËÚ Ç
Answering machine
ÍoÏÔÎeÍÚ)
(not included)
Telephone ÔpoÇoÀ
TeÎeÙoÌÌêÈ line cord
(Ìe ÇxoÀËÚ
(not Ç ÍoÏÔÎeÍÚ)
included)

2 EcÎË Bê coÄËpaeÚecë ËcÔoÎëÁoÇaÚë peÊËÏ FAX ONLY Ìa ÙaÍcËÏËÎëÌoÏ aÔÔapaÚe, Úo ycÚaÌoÇËÚe


äËcÎo ÁÇoÌÍoÇ aÇÚooÚÇeÚäËÍa Ìe ÄoÎee 4.
● ùÚo ÔoÁÇoÎËÚ aÇÚooÚÇeÚäËÍy ÔepÇêÏ oÚÇeäaÚë Ìa ÁÇoÌÍË.

3 ÂaÔËåËÚe cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe Ìa aÇÚooÚÇeÚäËÍ.


èpËÏep: “ùÚo (Bêåe ËÏÓ Ë ÙaÏËÎËÓ, poÀ ÁaÌÓÚËÈ Ë/ËÎË ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep). Mê Ìe ÏoÊeÏ
ceÈäac BaÏ oÚÇeÚËÚë. óÚoÄê oÚÔpaÇËÚë ÙaÍc, ÌaäÌËÚe ÔepeÀaäy. óÚoÄê ocÚaÇËÚë
cooÄçeÌËe, ÖoÇopËÚe ÔocÎe ÁÇyÍoÇoÖo cËÖÌaÎa. CÔacËÄo.”

4 BÍÎïäËÚe aÇÚooÚÇeÚäËÍ.

5 ìcÚaÌoÇËÚe peÊËÏ ÔpËeÏa ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa Ç peÊËÏ TEL (cÚp. 62) ËÎË Ç peÊËÏ FAX
ONLY (cÚp. 66).
● èpË ycÚaÌoÇÍe peÊËÏa FAX ONLY ycÚaÌoÇËÚe cäeÚäËÍ ÁÇoÌÍoÇ Ç peÊËÏe FAX ONLY
(ÙyÌÍáËoÌaÎëÌaÓ ycÚaÌoÇÍa #06) Ç “5 EXT.TAM” (cÚp. 67). KoÎËäecÚÇo ÁÇoÌÍoÇ
aÇÚooÚÇeÚäËÍa ÀoÎÊÌo ÄêÚë ÏeÌëåe cäeÚäËÍa ÁÇoÌÍoÇ peÊËÏa FAX ONLY ÚaÍ, äÚoÄê
aÇÚooÚÇeÚäËÍ oÚÇeäaÎ Ìa ÁÇoÌÍË ÔepÇêÏ. àcÔoÎëÁoÇaÌËe peÊËÏa FAX ONLY ÔoÁÇoÎËÚ BaÏ
ÔpËÌËÏaÚë ÙaÍcê, ecÎË aÇÚooÚÇeÚäËÍ ÔoÎÌocÚëï ÁaÔoÎÌeÌ.

6 èpoÇepëÚe ÍoÀ ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo ÀocÚyÔa BaåeÖo aÇÚooÚÇeÚäËÍa Ë ÁaÔpoÖpaÏÏËpyÈÚe ÚaÍoÈ Êe


ÍoÀ Ç ÙyÌÍáËï ËÀeÌÚËÙËÍaáËË ÍoÀa ID ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa
(ÙyÌÍáËoÌaÎëÌaÓ ycÚaÌoÇÍa #12). CÏoÚpËÚe cÚp. 65.

èpËÏeäaÌËe:
● He ÀeÎaÈÚe ÔayÁy ÀÎËÚeÎëÌocÚëï ÄoÎee 4 ceÍyÌÀ Ç cooÄçeÌËË-ÔpËÇeÚcÚÇËË. EcÎË 4-x ceÍyÌÀÌaÓ
ÔayÁa ÁaÔËcaÌa Ç cooÄçeÌËË-ÔpËÇeÚcÚÇËË, Úo Çce ÇxoÀÓçËe ÁÇoÌÍË ÄyÀyÚ ÌaÔpaÇÎeÌê ËÁ
aÇÚooÚÇeÚäËÍa Ç aÔÔapaÚ, ÀaÊe Ç ÏoÏeÌÚ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ.
● Mê peÍoÏeÌÀyeÏ BaÏ xpaÌËÚë cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe ÔpoÀoÎÊËÚeÎëÌocÚëï Ìe ÄoÎee 10 ceÍyÌÀ.
EcÎË cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe cÎËåÍoÏ ÀÎËÌÌoe, Úo ÌeÍoÚopêe ÇxoÀÓçËe ÁÇoÌÍË ÙaÍca ÏoÖyÚ ÄêÚë
Ìe ÔoÎyäeÌê ÙaÍcËÏËÎëÌêÏ aÔÔapaÚoÏ.
● KaÊÀêÈ paÁ ÔpË ÔoÎyäeÌËË ÀoÍyÏeÌÚa, ÚËåËÌa ÔayÁê ËÎË ÚoÌoÇêÈ cËÖÌaÎ ÙaÍca ÏoÊeÚ ÄêÚë
ÁaÔËcaÌ Ìa aÇÚooÚÇeÚäËÍ.
63
èpËeÏ ÙaÍcoÇ
PaÄoÚa ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa Ë aÇÚooÚÇeÚäËÍa
èpËeÏ ÖoÎocoÇêx ÁÇoÌÍoÇ
AÇÚooÚÇeÚäËÍ ÄyÀeÚ ÁaÔËcêÇaÚë peäeÇoe cooÄçeÌËe aÇÚoÏaÚËäecÍË.
èpËeÏ ÁÇoÌÍoÇ ÙaÍca
îaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ ÄyÀeÚ ÔoÎyäaÚë ÀoÍyÏeÌÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË.
èpËeÏ peäeÇoÖo cooÄçeÌËÓ Ë ÀoÍyÏeÌÚa Ôo ÙaÍcy Áa oÀËÌ ÁÇoÌoÍ
AÇÚooÚÇeÚäËÍ ÄyÀeÚ ÔepÇêÏ ÁaÔËcêÇaÚë peäeÇoe cooÄçeÌËe. ÂaÚeÏ ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ, Ôo
ÁaÔpocy oÚ aÄoÌeÌÚa, ÇÍÎïäËÚcÓ Ë ÔoÎyäËÚ ÀoÍyÏeÌÚ. ÅoÎee ÔoÀpoÄÌo cÏoÚpËÚe cÚp. 65.

ÑÎÓ ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ aÇÚooÚÇeÚäËÍa Ë ÍoÏÔëïÚepa, Ïê


peÍoÏeÌÀyeÏ cÎeÀyïçyï ycÚaÌoÇÍy.
BceÖÀa ÔoÀÍÎïäaÈÚe ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ Í ÚeÎeÙoÌÌoÈ poÁeÚÍe.

HacÚeÌÌaÓ
Wall jack
ÚeÎeÙoÌÌaÓ
poÁeÚÍa

Fax machine aÔÔapaÚ


îaÍcËÏËÎëÌêÈ
HacÚeÌÌaÓ
Wall jack
ÚeÎeÙoÌÌaÓ KoÏÔëïÚep
Computer
poÁeÚÍa
Answering
AÇÚooÚÇeÚäËÍ
(Ìe machine
ÇÍÎïäeÌ Ç
ÍoÏÔÎeÍÚ)
(not included)

èpËÏeäaÌËe:
● ìcÚaÌoÇËÚe peÊËÏ TEL Ìa ÙaÍcËÏËÎëÌoÏ aÔÔapaÚe.
● ìcÚpoÈcÚÇo, ÍoÚopoe ËÏeeÚ ÌaËÏeÌëåee äËcÎo cäeÚäËÍa ÁÇoÌÍoÇ, oÚÇeÚËÚ Ìa ÁÇoÌoÍ ÔepÇêÏ.
èpoÇepëÚe cäeÚäËÍ ÁÇoÌÍoÇ ÍaÊÀoÖo ycÚpoÈcÚÇa.
● EcÎË Bê ËcÔoÎëÁyeÚe ÍoÏÔëïÚep Ç ÍaäecÚÇe aÇÚooÚÇeÚäËÍa, Úo ÔoÀcoeÀËÌËÚe paÁéeÏ EXT,
ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa, Í ÍoÏÔëïÚepy ÚeÎeÙoÌÌêÏ ÔpoÇoÀoÏ.

64
èpËeÏ ÙaÍcoÇ
ÑËcÚaÌáËoÌÌoe yÔpaÇÎeÌËe BaåËÏ aÇÚooÚÇeÚäËÍoÏ
(ËÀeÌÚËÙËÍaáËoÌÌêÈ ÍoÀ ID ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo ÇÍÎïäeÌËÓ)
HeÍoÚopêe aÇÚooÚÇeÚäËÍË ÔoÁÇoÎÓÚ BaÏ ÔpocÎyåaÚë ÁaÔËcaÌÌêe cooÄçeÌËÓ ÀËcÚaÌáËoÌÌo. èpË
ÔpocÎyåËÇaÌËË BaÏË ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ, ycÚaÌoÇËÚe ËÀeÌÚËÙËÍaáËoÌÌêÈ ÍoÀ ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo
ÇÍÎïäeÌËÓ aÇÚooÚÇeÚäËÍa, ÀÎÓ ÇêÍÎïäeÌËÓ ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa.
BaÊÌo:
● ùÚoÚ ID ÍoÀ ÀoÎÊeÌ oÚÎËäaÚëcÓ oÚ ÍoÀa ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo ÇÍÎïäeÌËÓ ÙaÍca (cÚp. 77) Ë oÚ ÍoÀa
aÇÚoÏaÚËäecÍoÖo oÚcoeÀËÌeÌËÓ (cÚp. 82).

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP / MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , ÁaÚeÏ ÍÌoÔÍË 1 2 .


REMOTE TAM ACT.

îaÍc/KoÔËË
1 2 3

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


MODE=OFF ▼▲
4

7
5

8
6

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË
cocÚoÓÌËe “ON”
ËÎË ÀÎÓ ycÚaÌoÇÍË Ç

START/SET/COPY
MODE=ON ▼▲

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


ID=11
● Ha ÀËcÔÎee ÔoÓÇËÚcÓ, ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo
ycÚaÌoÇÎeÌÌêÈ, ID ÍoÀ.

6 BÇeÀËÚe Baå ID ÍoÀ


● ùÚoÚ ID ÍoÀ ÏoÊeÚ ÄêÚë ÀÎËÌÌoÈ oÚ 1 Ào 5
ÁÌaÍoÇ, ËcÔoÎëÁyÓ áËÙpê oÚ 0 Ào 9, a ÚaÍ Êe
ÁÌaÍË Ë #.

7 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


SETUP ITEM [ ]

8 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

èpËeÏ peäeÇoÖo cooÄçeÌËÓ Ë ÀoÍyÏeÌÚa Ôo ÙaÍcy Áa oÀËÌ ÁÇoÌoÍ


AÄoÌeÌÚ ÏoÊeÚ ocÚaÇËÚë ÖoÎocoÇoe cooÄçeÌËe Ë oÚÔpaÇËÚë ÀoÍyÏeÌÚ Ôo ÙaÍcy Ç ÚeäeÌËe oÀÌoÖo
ÁÇoÌÍa.
1. AÄoÌeÌÚ ÁÇoÌËÚ Ìa Baå ÌoÏep.
● Ha ÁÇoÌoÍ oÚÇeäaeÚ aÇÚooÚÇeÚäËÍ.

2. AÄoÌeÌÚ ÏoÊeÚ ocÚaÇËÚë cÇoe cooÄçeÌËe ÔocÎe ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ.


3. AÄoÌeÌÚ ÌaÊËÏaeÚ 9 (ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo ycÚaÌoÇÎeÌÌêÈ ÍoÀ ÇÍÎïäeÌËÓ ÙaÍca).
● Ha ÙaÍcËÏËÎëÌoÏ aÔÔapaÚe ÇÍÎïäËÚcÓ ÙyÌÍáËÓ ÙaÍca.

4. AÄoÌeÌÚ ÌaÊËÏaeÚ Ìa cÇoeÏ aÔÔapaÚe ÍÎaÇËåy START, äÚoÄê ÌaäaÚë ÔepeÀaäy ÀoÍyÏeÌÚa.
èpËÏeäaÌËe:
● KoÀ ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo ÇÍÎïäeÌËÓ ÙaÍca ÏoÊÌo ËÁÏeÌËÚë (cÚp. 77).
● EcÎË aÄoÌeÌÚ ÇÇeÎ ÌeÇepÌêÈ ÍoÀ ÇÍÎïäeÌËÓ ÙaÍca, oÌ ÀoÎÊeÌ ÔoÀoÊÀaÚë, ÍaÍ ÏËÌËÏyÏ, 5 ceÍyÌÀ,
äÚoÄê ÇÇecÚË ÇÌoÇë ÔpaÇËÎëÌêÈ ÍoÀ.
65
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

PeÊËÏ FAX ONLY


(Çce ÁÇoÌÍË ÔpËÌËÏaïÚcÓ ÍaÍ ÙaÍcËÏËÎëÌêe cooÄçeÌËÓ)
■ ÑÎÓ KX-FP105

BÍÎïäeÌËe peÊËÏa FAX ONLY


EcÎË ËÌÀËÍaÚop AUTO ANSWER ÇêÍÎïäeÌ, ÌaÊÏËÚe
ÍÎaÇËåy AUTO ANSWER ÀÎÓ eÖo ÇÍÎïäeÌËÓ.
● Ha ÀËcÔÎee ÔoÓÇËÚcÓ ÌaÀÔËcë.
Ha ÀËcÔÎee: FAX ONLY MODE

● óËcÎo ÁÇoÌÍoÇ, ÔocÎe ÍoÚopêx aÔÔapaÚ oÚÇeÚËÚ Ìa


ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÁÇoÌoÍ, ÏoÊeÚ ÏeÌÓÚëcÓ (cÚp. 67)

èpËÏeäaÌËe:
● ùÚoÚ peÊËÏ Ìe ÀoÎÊeÌ ÄêÚë ËcÔoÎëÁoÇaÌ Ìa AUTO ANSWER
FAX ON
ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÎËÌËË, ÍoÚopaÓ ËcÔoÎëÁyeÚcÓ ÍaÍ ÀÎÓ
ÖoÎocoÇêx ÁÇoÌÍoÇ, ÚaÍ Ë ÀÎÓ ÔepeÀaäË ÙaÍcoÇ.
KoÖÀa aÔÔapaÚ oÚÇeäaeÚ Ìa ÁÇoÌoÍ,
ocyçecÚÇÎÓeÚcÓ ÙaÍcËÏËÎëÌaÓ cÇÓÁë c ÀpyÖËÏ ON
ÉOPàT
aÔÔapaÚoÏ, ÀaÊe ecÎË ÍÚo-ÎËÄo ÔêÚaeÚcÓ BaÏ
ÔoÁÇoÌËÚë.

EcÎË y Bac ËÏeeÚcÓ ÚeÎeÙoÌÌaÓ ÎËÌËÓ ÚoÎëÍo ÀÎÓ ÔoÎyäeÌËÓ


ÙaÍcoÇ, Ïê peÍoÏeÌÀyeÏ BaÏ cÎeÀyïçyï ycÚaÌoÇÍy.

Line
ãËÌËÓ1 1– -Voice calls ÁÇoÌÍË
ÉoÎocoÇêe

Line
ãËÌËÓ2 2– -Fax callsÙaÍca
ÂÇoÌÍË
èoÀÍÎïäeÌ
ÚoÎëÍo
Only a fax machine
ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ
is connected.
aÔÔapaÚ.

èpËÏep: OÀÌa ÚeÎeÙoÌÌaÓ ÎËÌËÓ ËcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÖoÎocoÇêx ÁÇoÌÍoÇ Ë oÚÀeÎëÌaÓ ÎËÌËÓ ÀÎÓ
ÁÇoÌÍoÇ ÙaÍca. EcÎË ÍÚo-ÎËÄo oÚÔpaÇÎÓeÚ ÙaÍc Ôo ÎËÌËË 2, ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ
ÄyÀeÚ ÁÇoÌËÚë.

66
èpËeÏ ÙaÍcoÇ
CäeÚäËÍ ÁÇoÌÍoÇ ÀÎÓ peÊËÏa FAX ONLY
ùÚo ÙyÌÍáËÓ ÔoÁÇoÎÓeÚ ycÚaÌoÇËÚë äËcÎo ÁÇoÌÍoÇ, ÔocÎe ÍoÚopêx aÔÔapaÚ oÚÇeÚËÚ Ìa ÇêÁoÇ Ç
peÊËÏe FAX ONLY. Bê ÏoÊeÚe ÁaÀaÚë oÚ 1 Ào 5 ÁÇoÌÍoÇ. EcÎË Bê ËcÔoÎëÁyeÚe ycÚpoÈcÚÇo c ÇÌeåÌËÏ
aÇÚooÚÇeÚäËÍoÏ, Úo ÇêÄepËÚe “5 EXT.TAM” Ë pyÍoÇoÀcÚÇyÈÚecë cÚp. c 63 Ôo 65.
èoÎeÁÌêe coÇeÚê:
● EcÎË Bê xoÚËÚe oÚÇeäaÚë Ìa ÁÇoÌÍË Ào ÚoÖo, ÍaÍ íÚo cÀeÎaeÚ aÔÔapaÚ, yÇeÎËäëÚe äËcÎo ÁÇoÌÍoÇ.
● EcÎË ÇoÁÌËÍÌyÚ ÚpyÀÌocÚË Ç ÔpËeÏe ÙaÍcoÇ oÚ aÔÔapaÚoÇ c aÇÚoÏaÚËäecÍoÈ ÔepeÀaäeÈ, yÏeÌëåËÚe
äËcÎo ÁÇoÌÍoÇ.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP / MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË , ÁaÚeÏ 0 6 .


FAX RING COUNT

îaÍc/KoÔËË
1 2 3

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


RING=1 ▼▲
4

7
5

8
6

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy ËÎË ÀÎÓ ycÚaÌoÇÍË


ÌyÊÌoÖo äËcÎa ÁÇoÌÍoÇ, ËÎË ÇÇeÀËÚe äËcÎo,
START/SET/COPY
ËcÔoÎëÁyÓ ÍÎaÇËaÚypy ÌaÄopa ÌoÏepa.

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

67
èpËeÏ ÙaÍcoÇ
■ ÑÎÓ KX-FM131

àÁÏeÌeÌËe ÔapaÏeÚpa AUTO ANSWER Ìa peÊËÏ FAX ONLY

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
AUTO ANSWER
TAD/FAX ON

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , ÁaÚeÏ 7 7 .


AUTO ANSWER
/ ÉOPàT
ON
MENU

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


MODE=TAD/FAX ▼▲
1 2 3

4 5 6

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy
peÊËÏa.
ËÎË ÀÎÓ ycÚaÌoÇÍË
7 8

0
9

MODE=FAX ONLY ▼▲

START/SET/COPY
5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .
SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

7 EcÎË ËÌÀËÍaÚop AUTO ANSWER ÇêÍÎïäeÌ,


ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy AUTO ANSWER ÀÎÓ eÖo
ÇÍÎïäeÌËÓ.
FAX ONLY MODE

èpËÏeäaÌËe:
● ùÚoÚ peÊËÏ Ìe ÀoÎÊeÌ ÄêÚë ËcÔoÎëÁoÇaÌ Ìa
ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÎËÌËË, ÍoÚopaÓ ËcÔoÎëÁyeÚcÓ ÍaÍ ÀÎÓ
ÖoÎocoÇêx ÁÇoÌÍoÇ, ÚaÍ Ë ÀÎÓ ÔepeÀaäË ÙaÍcoÇ.
KoÖÀa aÔÔapaÚ oÚÇeäaeÚ Ìa ÁÇoÌoÍ,
ocyçecÚÇÎÓeÚcÓ ÙaÍcËÏËÎëÌaÓ cÇÓÁë c ÀpyÖËÏ
aÔÔapaÚoÏ, ÀaÊe ecÎË ÍÚo-ÎËÄo ÔêÚaeÚcÓ BaÏ
ÔoÁÇoÌËÚë.
● óËcÎo ÁÇoÌÍoÇ, ÔocÎe ÍoÚopêx aÔÔapaÚ oÚÇeÚËÚ Ìa
ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÁÇoÌoÍ, ÏoÊeÚ ÏeÌÓÚëcÓ (cÚp. 69).
● ÑÎÓ ÔepexoÀa Ç peÊËÏ TAD/FAX ËÎË TEL/FAX,
ÇêÄepËÚe ÙyÌÍáËË “TAD/FAX” ËÎË “TEL/FAX” Ìa
íÚaÔe 4.

68
èpËeÏ ÙaÍcoÇ
CäeÚäËÍ ÁÇoÌÍoÇ ÀÎÓ peÊËÏa FAX ONLY
ùÚo ÙyÌÍáËÓ ÔoÁÇoÎÓeÚ ycÚaÌoÇËÚë äËcÎo ÁÇoÌÍoÇ, ÔocÎe ÍoÚopêx aÔÔapaÚ oÚÇeÚËÚ Ìa ÇêÁoÇ Ç
peÊËÏe FAX ONLY. Bê ÏoÊeÚe ÁaÀaÚë oÚ 1 Ào 4 ÁÇoÌÍoÇ.
èoÎeÁÌêe coÇeÚê:
● EcÎË Bê xoÚËÚe oÚÇeäaÚë Ìa ÁÇoÌÍË Ào ÚoÖo, ÍaÍ íÚo cÀeÎaeÚ aÔÔapaÚ, yÇeÎËäëÚe äËcÎo ÁÇoÌÍoÇ.
● EcÎË ÇoÁÌËÍÌyÚ ÚpyÀÌocÚË Ç ÔpËeÏe ÙaÍcoÇ oÚ aÔÔapaÚoÇ c aÇÚoÏaÚËäecÍoÈ ÔepeÀaäeÈ, yÏeÌëåËÚe
äËcÎo ÁÇoÌÍoÇ.

1 BêÄepËÚe ycÚaÌoÇÍy “FAX ONLY” Ìa íÚaÔe 4


ÔpoÖpaÏÏËpyeÏoÈ ÙyÌÍáËË #77. / MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP

îaÍc/KoÔËË
3 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , ÁaÚeÏ 0 6 .
FAX RING COUNT
1

4
2

5
3

7 8 9

4 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


RING=1 ▼▲
0

START/SET/COPY

5 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy ËÎË ÀÎÓ ycÚaÌoÇÍË


ÌyÊÌoÖo äËcÎa ÁÇoÌÍoÇ, ËÎË ÇÇeÀËÚe äËcÎo,
ËcÔoÎëÁyÓ ÍÎaÇËaÚypy ÌaÄopa ÌoÏepa.

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


SETUP ITEM [ ]

7 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

EcÎË y Bac ËÏeeÚcÓ ÚeÎeÙoÌÌaÓ ÎËÌËÓ ÚoÎëÍo ÀÎÓ ÔoÎyäeÌËÓ


ÙaÍcoÇ, Ïê peÍoÏeÌÀyeÏ BaÏ cÎeÀyïçyï ycÚaÌoÇÍy.

ãËÌËÓ
Line 1 1– -Voice
ÉoÎocoÇêe
calls ÁÇoÌÍË

ãËÌËÓ
Line 2 2–-Fax
ÂÇoÌÍË
callsÙaÍca
èoÀÍÎïäeÌ ÚoÎëÍo
Only a fax machine
ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ
aÔÔapaÚ.
is connected.

èpËÏep: OÀÌa ÚeÎeÙoÌÌaÓ ÎËÌËÓ ËcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÖoÎocoÇêx ÁÇoÌÍoÇ Ë oÚÀeÎëÌaÓ ÎËÌËÓ ÀÎÓ
ÁÇoÌÍoÇ ÙaÍca. EcÎË ÍÚo-ÎËÄo oÚÔpaÇÎÓeÚ ÙaÍc Ôo ÎËÌËË 2, ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ ÄyÀeÚ
ÁÇoÌËÚë.

69
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

PacÔoÁÌaÇaÌËeÏ xapaÍÚepÌêx ÁÇoÌÍoÇ


(ÙyÌÍáËÓ oÔpeÀeÎeÌËÓ ÚËÔa ÁÇoÌÍa)
ùÚa ÙyÌÍáËÓ ÏoÊeÚ ÄêÚë ËcÔoÎëÁoÇaÌa ÚoÎëÍo ÚeÏË ÔoÎëÁoÇaÚeÎÓÏË, ÍÚo ÔoÀÔËcaÎcÓ Ç cÇoeÈ
ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÍoÏÔaÌËË Ìa oÄcÎyÊËÇaÌËe Ôo ÚËÔy xapaÍÚepÌoÖo ÁÇoÌÍa. ÑÎÓ ÔoÎyäeÌËÓ ÄoÎee
ÔoÀpoÄÌoÈ ËÌÙopÏaáËË Ôo ÇoÔpocy ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ íÚoÖo cepÇËca oÄpaÚËÚecë Ç Baåy
ÚeÎeÙoÌÌyï ÍoÏÔaÌËï Ào ÚoÖo, ÍaÍ ÇÍÎïäËÚë íÚy ÙyÌÍáËï.
ùÚa ÙyÌÍáËÓ ÄyÀeÚ paÄoÚaÚë ÌeÁaÇËcËÏo oÚ ycÚaÌoÇoÍ peÊËÏa AUTO ANSWER ËÎË peÊËÏa
ÔpËeÏa.

óÚo ÚaÍoe xapaÍÚepÌêÈ ÁÇoÌoÍ?


ùÚa cepÇËcÌaÓ ÙyÌÍáËÓ ÀaeÚ BaÏ 3 ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepa Ìa oÀÌoÈ ÎËÌËË, ÔpËäeÏ ÍaÊÀêÈ ËÏeeÚ cÇoÈ
ocoÄeÌÌêÈ ÚËÔ ÁÇoÌÍa.
TËÔ ÁÇoÌÍa:

CÚaÌÀapÚÌêÈ
Standard ÁÇoÌoÍ
ring (oÀËÌ
(one ÀÎËÌÌêÈ
long ring) ÁÇoÌoÍ)

ÑÇoÈÌoÈring
Double ÁÇoÌoÍ (two
(ÀÇa short
ÍopoÚÍËx ÁÇoÌÍa)
rings)
TpoÈÌoÈ ÁÇoÌoÍ (ÍopoÚÍËÈ - ÀÎËÌÌêÈ -
Triple ringÁÇoÌÍË)(short-long-short rings)
ÍopoÚÍËÈ
àÌoÈ ÚpoÈÌoÈ ÁÇoÌoÍ (ÍopoÚÍËÈ -
Other triple ring (short-short-long rings)
ÍopoÚÍËÈ - ÀÎËÌÌêÈ ÁÇoÌÍË)

KoÖÀa Bê ÔoÀÔËcaÎËcë Ìa oÄcÎyÊËÇaÌËe Ôo ÚËÔy xapaÍÚepÌoÖo ÁÇoÌÍa, Bê ÏoÊeÚe ÌaÁÌaäËÚë


ÚeÎeÙoÌÌêe ÌoÏepa ÍaÍ ÎËäÌêe ÚeÎeÙoÌÌêe ÌoÏepa, ÚeÎeÙoÌÌêe ÌoÏepa ÀÎÓ ÄËÁÌeca, ÌoÏepa
ÙaÍca Ë Ú. À. èpË ÔocÚyÔÎeÌËË ÁÇoÌÍa Bê ÄyÀeÚe ÁÌaÚë, Ìa ÍaÍoÈ ÌoÏep ÔocÚyÔËÎ ÁÇoÌoÍ, yÁÌaÇ ÚËÔ
xapaÍÚepÌoÖo ÁÇoÌÍa.
èpËÏep:

Baå ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep TËÔ ÁÇoÌÍa ñeÎë ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ

012 1234 CÚaÌÀapÚÌêÈ ÁÇoÌoÍ èepcoÌaÎëÌêÈ

012 5678 ÑÇoÈÌoÈ ÑÎÓ ÄËÁÌeca

012 9876 TpoÈÌoÈ ÁÇoÌoÍ îaÍc

àcÔoÎëÁoÇaÌËe oÀÌoÖo ËÁ ÌoÏepoÇ Ç ÍaäecÚÇe


ÌoÏepa ÙaÍca
ÂaÔpoÖpaÏÏËpyÈÚe oÀËÌ ËÁ ÚËÔoÇ ÁÇoÌÍoÇ ÀÎÓ ÔpËeÏa Ìa íÚoÚ ÌoÏep ÙaÍcËÏËÎëÌêx cooÄçeÌËÈ (cÏ.
cÎeÀyïçyï cÚpaÌËáy). KoÖÀa aÔÔapaÚ oÔpeÀeÎÓeÚ ÇêÁoÇ, coÇÔaÀaïçËÈ c ÇêÄpaÌÌêÏ xapaÍÚepÌêÏ
ÚËÔoÏ ÁÇoÌÍa, aÔÔapaÚ aÍÚËÇËpyeÚ ÙyÌÍáËï ÙaÍca.

70
èpËeÏ ÙaÍcoÇ
ìcÚaÌoÇÍa ÚËÔa xapaÍÚepÌoÖo ÁÇoÌÍa ÀÎÓ ÙaÍcoÇ
ÂaÔpoÖpaÏÏËpyÈÚe ÚËÔ ÁÇoÌÍa ÀÎÓ ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo ÌoÏepa, ÍoÚopêÈ ÄêÎ ÌaÁÌaäeÌ BaåeÈ ÚeÎeÙoÌÌoÈ
ÍoÏÔaÌËeÈ.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP / MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , ÁaÚeÏ 3 1 .


RING DETECTION
1 2 3

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


MODE=OFF ▼▲
4

7
5

8
6

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa

îaÍc/KoÔËË
ÊeÎaeÏoÖo ÚËÔa ÁÇoÌÍa ÀÎÓ ÌoÏepa ÙaÍca. START/SET/COPY
A: CÚaÌÀapÚÌêÈ ÁÇoÌoÍ (oÀËÌ ÀÎËÌÌêÈ
ÁÇoÌoÍ)
B: ÑÇoÈÌoÈ ÁÇoÌoÍ (ÀÇa ÍopoÚÍËx ÁÇoÌÍa)
C: TpoÈÌoÈ ÁÇoÌoÍ (ÍopoÚÍËÈ - ÀÎËÌÌêÈ -
ÍopoÚÍËÈ ÁÇoÌÍË)
D: àÌoÈ ÚpoÈÌoÈ ÁÇoÌoÍ (ÍopoÚÍËÈ -
ÍopoÚÍËÈ - ÀÎËÌÌêÈ ÁÇoÌÍË)
OFF: îyÌÍáËÓ oÔpeÀeÎeÌËÓ ÚËÔa xapaÍÚepÌoÖo
ÁÇoÌÍa ÇêÍÎïäeÌa (ÔepÇoÌaäaÎëÌo
ÇêÄpaÌÌaÓ ycÚaÌoÇÍa).

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .

SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

èpËÏeäaÌËe:
● AÔÔapaÚ ÄyÀeÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË oÚÇeäaÚë Ìa
xapaÍÚepÌêe ÁÇoÌÍË, cpaÁy ÔocÎe ÇÚopoÖo cËÖÌaÎa,
ÌeÁaÇËcËÏo oÚ ÔapaÏeÚpa peÊËÏoÇ ÔpËeÏa ËÎË
AUTO ANSWER, Ë ÔapaÏeÚpa ÙyÌÍáËË cäeÚäËÍa
ÁÇoÌÍoÇ.
● EcÎË y Bac ÚoÎëÍo 1 ÌoÏep c xapaÍÚepÌêÏ
ÁÇoÌÍoÏ, Úo yÀoÄÌee ÇceÖo ycÚaÌoÇËÚë “B”.

71
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

PeÊËÏ TEL/FAX
(ÔpËeÏ ÚeÎeÙoÌÌêx ÁÇoÌÍoÇ c ÔoÀaäeÈ cËÖÌaÎoÇ, Ë
ÙaÍcoÇ – ÄeÁ ÔoÀaäË cËÖÌaÎoÇ, ÍoÖÀa Bê ÌaxoÀËÚecë
ÇÄÎËÁË aÔÔapaÚa)
àcÔoÎëÁyÈÚe íÚoÚ peÊËÏ, ÍoÖÀa Bê Ìe paÄoÚaeÚe c ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÏ aÇÚooÚÇeÚäËÍoÏ (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-
FP105), ÇceÖÀa ÌaxoÀËÚecë ÇÄÎËÁË aÔÔapaÚa, Ë Ìe xoÚËÚe cÎêåaÚë ÁÇoÌÍË, ÍoÖÀa Ìa aÔÔapaÚ ÔocÚyÔaeÚ
ÙaÍc. èpË ÔocÚyÔÎeÌËË ÇêÁoÇa aÔÔapaÚ ÄyÀeÚ paÄoÚaÚë cÎeÀyïçËÏ oÄpaÁoÏ. EcÎË y Bac ÔoÀÍÎïäeÌ
ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÈ ÚeÎeÙoÌÌêÈ aÔÔapaÚ, cÏ. cÎeÀyïçyï cÚpaÌËáy.

AÔÔapaÚ ÄyÀeÚ ÁÇoÌËÚë


Ào Úpex paÁ***
cäeÚäËÍ äËcÎa ÁÇoÌÍoÇ
pacÔoÁÌaÇaÌËÓ ÙaÍca
ÄeÁ ÁÇoÌÍa OÚÇeÚëÚe Ìa ÇêÁoÇ
oÍ Í
oÌ Ìo oÍ
ÂÇ ÂÇo oÌ àãà
ÂÇ
ToÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131

èpË oÚcyÚcÚÇËË oÚÇeÚa


Ìa ÇêÁoÇ, ÄyÀeÚ
ÇocÔpoË-ÁÇeÀeÌo Baåe
cooÄçeÌËe-
ÔpËÇeÚcÚÇËe, ecÎË oÌo
ÉoÎocoÇoÈ ÇêÁoÇ ÁaÔËcaÌo (cÚp. 92).
AÔÔapaÚ Ìe ÄyÀeÚ
ÁÇoÌËÚë*
ìcÚaÌoÇÍa cäeÚäËÍa AÔÔapaÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË ÌaäÌeÚ
ÁaÀepÊaÌÌêx ÁÇoÌÍoÇ ÔpËeÏ ÙaÍca ÀÎÓ ÙaÍcËÏËÎëÌêx
Ç peÊËÏe TEL/FAX aÔÔapaÚoÇ, ÍoÚopêe Ìe ÔepeÀaïÚ
èocÚyÔËÎ ÚoÌaÎëÌêÈ cËÖÌaÎ ÇêÁoÇa.
ÇêÁoÇ.

AÔÔapaÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË
ÔpËÏeÚ ÀoÍyÏeÌÚ ÄeÁ
ÁÇoÌÍa.
ToÌaÎëÌêÈ cËÖÌaÎ
ÇêÁoÇa ÙaÍca**

* ** C íÚoÖo ÏoÏeÌÚa oÔÎaÚy ÇêÁoÇa ÄyÀeÚ ocyçecÚÇÎÓÚë ÇêÁêÇaïçËÈ.


* ** ToÌaÎëÌêÈ cËÖÌaÎ ÇêÁoÇa ÙaÍca aÇÚoÏaÚËäecÍË ÖeÌepËpyeÚcÓ ÔepeÀaïçËÏ aÔÔapaÚoÏ.
HeÍoÚopêe aÔÔapaÚê Ìe ËÏeïÚ íÚoÈ ÙyÌÍáËË.
*** Bo ÇpeÏÓ ÁÇoÌÍa, aÔÔapaÚ ÄyÀeÚ ÔepeÀaÇaÚë ÇêÁêÇaïçeÏy aÄoÌeÌÚy paÁÎËäÌêe oÚÇeÚÌêe
cËÖÌaÎê.

èpËÏeäaÌËe:
● Bo ÇpeÏÓ ÔoÎyäeÌËÓ ÚeÎeÙoÌÌoÖo ÁÇoÌÍa Ìa ÀËcÔÎee ÇêcÇeÚËÚcÓ cÎeÀyïçee cooÄçeÌËe:

Ha ÀËcÔÎee: INCOMING CALL


● ÂÇoÌoÍ ÀoÎÊeÌ ÄêÚë ÇÍÎïäeÌ (cÚp. 33).

72
èpËeÏ ÙaÍcoÇ
TËÔ ÁÇoÌÍa Ç cÎyäae ÔoÀÍÎïäeÌËÓ ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo ÚeÎeÙoÌa
■ ÑÎÓ KX-FP105: EcÎË Í oÀÌoÈ Ë ÚoÈ Êe ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÎËÌËË ÔoÀÍÎïäeÌ ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÈ ÚeÎeÙoÌ,
Bê ÏoÊeÚe oÚÍÎïäËÚë Ço ÇpeÏÓ ÔoÎyäeÌËÓ ÇêÁoÇa peÊËÏ TEL/FAX ÔyÚeÏ ÌaÊaÚËÓ
ÍÌoÔoÍ 0 ÔepeÀ ÚeÏ, ÍaÍ ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ ÌaäÌeÚ ÔpËeÏ ÙaÍca.
EcÎË aÔÔapaÚ yÊe ÇÍÎïäËÎcÓ Ìa ÔpËeÏ, eÀËÌcÚÇeÌÌêÈ cÔocoÄ oÚÍÎïäËÚë eÖo íÚo
ÌaÊaÚë ÍÎaÇËåy STOP Ìa aÔÔapaÚe.
■ ÑÎÓ KX-FM131: CÏoÚpËÚe ËÌcÚpyÍáËË ÌËÊe.

ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌêÈ ÚeÎeÙoÌ ■
ÄyÀeÚ ÁÇoÌËÚë oÀËÌ paÁ.*
CäeÚäËÍ äËcÎa ÁÇoÌÍoÇ
pacÔoÁÌaÇaÌËÓ ÙaÍca ÄeÁ
ÁÇoÌÍa 1.
2. 0

îaÍc/KoÔËË

èocÚyÔËÎ
ÁÇoÌoÍ.

CäeÚäËÍ äËcÎa ÁaÀepÊaÌÌêx ÁÇoÌÍoÇ Ç peÊËÏe TEL/FAX:


B ÁaÇËcËÏocÚË oÚ ÔapaÏeÚpa ÙyÌÍáËË #78 Ìa cÚp. 76, ÏoÊeÚ ÔocÚyÔËÚë Ào 4 ÁÇoÌÍoÇ, ÔepeÀ ÚeÏ ÍaÍ
aÔÔapaÚ ÇÍÎïäËÚcÓ Ìa ÔpËeÏ. B peÊËÏe TEL/FAX, ycÚpoÈcÚÇo Ìe ÄyÀeÚ ÇêpaÄaÚêÇaÚëcÓ ÍaÍËe-ÎËÄo
cÎêåËÏêe ÁÇoÌÍË.
CäeÚäËÍ äËcÎa ÁÇoÌÍoÇ pacÔoÁÌaÇaÌËÓ ÙaÍca ÄeÁ ÁÇoÌÍa:
AÔÔapaÚoÏ ÇêpaÄaÚêÇaïÚcÓ cÎêåËÏêe ÁÇoÌÍË ÀÎÓ oÄoÁÌaäeÌËÓ ÔoÎyäeÌËÓ ÖoÎocoÇoÖo ÇêÁoÇa. B
ÁaÇËcËÏocÚË oÚ ycÚaÌoÇÍË #30 Ìa cÚp. 76, ÏoÊeÚ ÔocÚyÔËÚë oÚ 3 Ào 6 ÁÇoÌÍoÇ. èpË íÚoÏ
ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÈ ÚeÎeÙoÌ ÁÇoÌËÚë Ìe ÄyÀeÚ.

73
èpËeÏ ÙaÍcoÇ
■ ÑÎÓ KX-FP105

àÁÏeÌeÌËe ÔapaÏeÚpa AUTO ANSWER Ìa peÊËÏ TEL/FAX

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
AUTO ANSWER
FAX ON

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , ÁaÚeÏ 7 7 .


AUTO ANSWER
/
ON
ÉOPàT
MENU

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


MODE=FAX ONLY ▼▲
1 2 3

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy
peÊËÏa “TEL/FAX”.
ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa 4

7
5

8
6

0
MODE=TEL/FAX ▼▲

START/SET/COPY
5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .
SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

7 EcÎË ËÌÀËÍaÚop AUTO ANSWER ÇêÍÎïäeÌ,


ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy AUTO ANSWER ÀÎÓ eÖo èpËÏeäaÌËe:
ÇÍÎïäeÌËÓ. ● ÑÎÓ ÇoÁÇpaÚa Í peÊËÏy FAX ONLY
ÇêÄepËÚe “FAX ONLY” Ìa íÚaÔe 4.
TEL/FAX MODE

Mê peÍoÏeÌÀyeÏ BaÏ cÎeÀyïçyï ycÚaÌoÇÍy.

Answering
BÌeåÌËÈ
machine
aÇÚooÚÇeÚäËÍ
HacÚeÌÌaÓ
Wall jack
ÚeÎeÙoÌÌaÓ poÁeÚÍa

èoÀÍÎïäeÌ
Only a faxÚoÎëÍo ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ
machine is DoÔoÀÍÎïäaÈÚe
• He not connect an answering
ÇÌeåÌËÈ
aÔÔapaÚ, Ë Bêand
connected ÇceÖÀa
you ÌaxoÀËÚecë
are aÇÚooÚÇeÚäËÍ,
machine whenÍoÖÀa
usingËcÔoÎëÁyeÚcÓ
the
pÓÀoÏ c ÌËÏ. peÊËÏ TEL/FAX.
always near the fax machine. TEL/FAX mode.

74
èpËeÏ ÙaÍcoÇ
■ ÑÎÓ KX-FM131

àÁÏeÌeÌËe ÔapaÏeÚpa AUTO ANSWER Ìa peÊËÏ TEL/FAX

1 BêÄepËÚe ÔapaÏeÚp “TEL/FAX” ÙyÌÍáËË #77 Ìa


íÚaÔe 4 (cÚp. 68). AUTO ANSWER
TAD/FAX ON

2 EcÎË ËÌÀËÍaÚop AUTO ANSWER ÇêÍÎïäeÌ,


ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy AUTO ANSWER ÀÎÓ eÖo ON
ÉOPàT
ÇÍÎïäeÌËÓ.

Ha ÀËcÔÎee: TEL/FAX MODE


● ìcÚpoÈcÚÇo ÇocÔpoËÁÇeÀeÚ cooÄçeÌËe-
ÔpËÇeÚcÚÇËe peÊËÏa TEL/FAX, ecÎË Bê eÖo 1 2 3
ÁaÔËcaÎË. 4 5 6

îaÍc/KoÔËË
7 8 9

Mê peÍoÏeÌÀyeÏ BaÏ cÎeÀyïçyï ycÚaÌoÇÍy.

Only a fax machine


èoÀÍÎïäeÌ is
ÚoÎëÍo ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ
aÔÔapaÚ,
connectedË Bê
andÇceÖÀa ÌaxoÀËÚecë
you are
pÓÀoÏ
alwaysc near
ÌËÏ. the fax machine.

75
èpËeÏ ÙaÍcoÇ
ìcÚaÌoÇÍa äËcÎa ÁÇoÌÍoÇ Ç peÁËÏe TEL/FAX
ùÚa ycÚaÌoÇÍa ÔoÁÇoÎÓeÚ oÔpeÀeÎËÚë äËcÎo ÁÇoÌÍoÇ ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo ÚeÎeÙoÌa Ç peÊËÏe TEL/FAX.
Bê ÏoÊeÚe ycÚaÌoÇËÚë ÎïÄoe äËcÎo oÚ 1 Ào 4.
EcÎË ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÈ ÚeÎeÙoÌ Ìe ÔoÀÍÎïäeÌ, ËÁÏeÌeÌËe íÚoÈ ycÚaÌoÇÍË Ìa ÚpeÄyeÚcÓ.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
/ MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , ÁaÚeÏ 7 8 .


TEL/FAX RING
1 2 3

4 5 6

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


RING=1 ▼▲
7 8

0
9

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy ËÎË ÀÎÓ


ÌeoÄxoÀËÏoÖo äËcÎa ËÎË ÇÇeÀËÚe eÖo,
START/SET/COPY
ËcÔoÎëÁyÓ ÍÎaÇËaÚypy ÌaÄopa ÌoÏepa. ÂaÏeäaÌËe:
● EcÎË äËcÎo ÁÇoÌÍoÇ yÇeÎËäeÌo, Çê
ÏoÊeÚe Ìe ÔpËÌÓÚë ÀoÍyÏeÌÚê Ôo ÙaÍcy
5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .
SETUP ITEM [ ]
oÚ ÌeÍoÚopêx ycÚapeÇåËx ÏoÀeÎeÈ
ÙaÍcoÇ, ÍoÚopêe Ìe ÔocêÎaïÚ ÚoÌaÎëÌêe
cËÖÌaÎê ÇêÁoÇa.

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

ìcÚaÌoÇÍa äËcÎa ÁÇoÌÍoÇ cËcÚeÏê pacÔoÁÌaÇaÌËÓ ÙaÍcoÇ ÄeÁ ÔoÀaäË ÁÇoÌÍa


EcÎË aÔÔapaÚ oÔpeÀeÎËÎ ÖoÎocoÇoÈ ÇêÁoÇ Ç peÊËÏe TEL/FAX, oÌ ÄyÀeÚ ÁÇoÌËÚë Ào 3 paÁ. Bê ÏoÊeÚe
ycÚaÌoÇËÚë äËcÎo ÁÇoÌÍoÇ oÚ 3 Ào 6.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
/ MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , ÁaÚeÏ 3 0 .


SILENT FAX RING
1 2 3

4 5 6

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


RING=3 ▼▲
7 8

0
9

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy ËÎË ÀÎÓ


ÌeoÄxoÀËÏoÖo äËcÎa ËÎË ÇÇeÀËÚe eÖo, START/SET/COPY
ËcÔoÎëÁyÓ ÍÎaÇËaÚypy ÌaÄopa ÌoÏepa.
ÂaÏeäaÌËe:
● EcÎË äËcÎo ÁÇoÌÍoÇ yÇeÎËäeÌo, Çê

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


SETUP ITEM [ ]
ÏoÊeÚe Ìe ÔpËÌÓÚë ÀoÍyÏeÌÚê Ôo ÙaÍcy
oÚ ÌeÍoÚopêx ycÚapeÇåËx ÏoÀeÎeÈ
ÙaÍcoÇ, ÍoÚopêe Ìe ÔocêÎaïÚ ÚoÌaÎëÌêe

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU . cËÖÌaÎê ÇêÁoÇa.

76
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

èpËeÏ ÙaÍcoÇ c ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo ÚeÎeÙoÌa


EcÎË Bê ËÏeeÚe ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÈ ÚeÎeÙoÌ, ÔoÀÍÎïäeÌÌêÈ Í BaåeÏy ÚeÎeÙaÍcy ËÎË Í íÚoÈ Êe
ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÎËÌËË, ËÏeeÚcÓ ÇoÁÏoÊÌocÚë ÔpËÌËÏaÚë ÙaÍcê Ç pyäÌoÏ peÊËÏe. èpË íÚoÏ BaÏ yÊe ÌeÚ
ÌeoÄxoÀËÏocÚË ÔoÀxoÀËÚë Í ÙaÍc-aÔÔapaÚy Ë ÌaÊËÏaÚë Ìa ÍÌoÔÍy START/SET/COPY .
BaÊÌo:
● óÚoÄê ÔpËÇecÚË Ç ÀeÈcÚÇËe íÚy ÙyÌÍáËï, ÌeoÄxoÀËÏo ËcÔoÎëÁoÇaÚë Ç ÍaäecÚÇe ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo
ÍÌoÔoäÌêÈ ÚeÎeÙoÌ c ÚoÌaÎëÌêÏ ÌaÄopoÏ Ë óETKO ÇÇecÚË ÍoÀ yÔpaÇÎeÌËÓ.

1 KoÖÀa ÔocÚyÔËÚ cËÖÌaÎ ÇêÁoÇa, cÌËÏËÚe ÚpyÄÍy


ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo ÚeÎeÙoÌa.
ToÖÌeÁÀy
K EXT jack
EXT or
ËÎË Í
2 EcÎË:
— ÌeoÄxoÀËÏo ÔpËÌÓÚë ÀoÍyÏeÌÚ,
— cÎêåeÌ ÚoÌaÎëÌêÈ cËÖÌaÎ ÇêÁoÇa ÙaÍca
ÚoÈ Êe ÚeÎeÙoÌÌoÈ
the same
ÎËÌËË
line

(ÔpoÀoÎÊËÚeÎëÌêÈ cËÖÌaÎ), ËÎË


— ÌeÚ ÌËÍaÍoÖo ÁÇyÍa,
ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌêÈ ÚeÎeÙoÌ
äeÚÍo ÌaÄepËÚe ÍoÀ yÔpaÇÎeÌËÓ 9 (íÚo Extension telephone
ÔpeÀÇapËÚeÎëÌaÓ ycÚaÌoÇÍa
ÂaÏeäaÌËe:

îaÍc/KoÔËË
ÍoÀa).
● Bê ÏoÊeÚe cÏeÌËÚë ÍoÀ yÔpaÇÎeÌËÓ

3 èoÎoÊËÚe ÚpyÄÍy ÚeÎeÙoÌa Ìa ÏecÚo.


● îaÍc-aÔÔapaÚ ÇÍÎïäeÌ Ìa ÔpËeÏ ÙaÍca.
ÙaÍca (cÏ. ÌËÊe).

KoÀ ÇÍÎïäeÌËÓ ÙaÍca


KoÀ ÇÍÎïäeÌËÓ ÙaÍca ÌeoÄxoÀËÏ Ç cÎeÀyïçËx cÎyäaÓx:
— èpË ÔpËeÏe ÙaÍcoÇ c ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo ÚeÎeÙoÌa (cÏoÚpË Çêåe).
— èpË ÔpËeÏe peäeÇoÖo cooÄçeÌËÓ Ë ÀoÍyÏeÌÚa Ôo ÙaÍcy Ço ÇpeÏÓ oÀÌoÖo ÚeÎeÙoÌÌoÖo ÁÇoÌÍa (cÚp.
65) (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP105).
BaÊÌo:
● ùÚoÚ ÍoÀ ÀoÎÊeÌ oÚÎËäaÚëcÓ oÚ ÍoÀa ID ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo ÇÍÎïäeÌËÓ (cÚp. 65), ÍoÀa aÇÚoÏaÚËäecÍoÖo
oÚcoeÀËÌeÌËÓ (cÚp. 82), Ë ID ÍoÀa ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ (cÚp. 100).

1 HaÊÏËÚe MENU .
Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP / MENU

2 HaÊÏËÚe , ÁaÚeÏ 4 1 .
FAX ACTIVATION

3 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
MODE=ON ▼▲
1

4
2

5
3

7 8 9

4 HaÊÏËÚe ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa “ON”.


● EcÎË íÚa ÙyÌÍáËÓ Ìe ÚpeÄyeÚcÓ, ÇêÄepËÚe “OFF”.
START/SET/COPY

5 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .

CODE= 9 ÂaÏeäaÌËe:
● Ha ÀËcÔÎee ÇêcÇeÚËÚcÓ ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo ● HeÍoÚopêe cepÇËcÌêe ÙyÌÍáËË, ÍoÚopêe
ycÚaÌoÇÎeÌÌêÈ ÍoÀ. ÔpeÀocÚaÇÎÓeÚ BaÏ ÚeÎeÙoÌÌaÓ
ÍoÏÔaÌËÓ, ÏoÖyÚ ÔoÚpeÄoÇaÚë ÇÇoÀa ÍoÀa

6 BÇeÀËÚe ÌoÇêÈ ÍoÀ.


● ùÚoÚ ÍoÀ ÏoÊeÚ ÄêÚë ÀÎËÌoÈ oÚ 2 Ào 4
ÀÎÓ ÀocÚyÔa Í íÚËÏ ÙyÌÍáËÓÏ. EcÎË Bê
ÔoÎëÁyeÚecë ÚaÍËÏË cepÇËcÌêÏË
ÁÌaÍoÇ, ÏoÊÌo ËcÔoÎëÁoÇaÚë áËÙpê oÚ 0 Ào 9 ÙyÌÍáËÓÏË, Úo äacÚë ÍoÀa yÀaÎeÌÌoÖo
Ë ÁÌaÍ . ÀocÚyÔa Í ÙaÍc-aÔÔapaÚy ËÎË Çecë ÍoÀ
áeÎËÍoÏ ÀoÎÊeÌ oÚÎËäaÚëcÓ oÚ ÍoÀa
ÀocÚyÔa Í cepÇËcÌêÏ ÙyÌÍáËÓÏ.
7 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
SETUP ITEM [ ]
● EcÎË ycÚaÌoÇÎeÌ ÍoÀ ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo
yÔpaÇÎeÌËÓ “0000”, Úo íÚa ÙyÌÍáËÓ
paÄoÚaeÚ ÌeÔpaÇËÎëÌo.
8 HaÊÏËÚe MENU .
77
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

ÑoÍyÏeÌÚê ÀpyÖoÖo paÁÏepa


EcÎË paÁÏep ÔpËÌËÏaeÏoÖo ÀoÍyÏeÌÚa ÚaÍoÈ Êe ËÎË ÄoÎëåe paÁÏepa ËcÔoÎëÁyeÏoÈ ÄyÏaÖË,
ycÚpoÈcÚÇo ÏoÊeÚ yÏeÌëåËÚë ÍaÊÀyï cÚpaÌËáy ÀoÍyÏeÌÚa ÔpË ÔoÏoçË ÔpoÖpaÏÏËpyeÏoÖo
ÍoíÙÙËáËeÌÚa yÏeÌëåeÌËÓ Ë ÁaÚeÏ ÇêÇecÚË eÖo Ìa ÔeäaÚë.
KoíÙÙËáËeÌÚ yÏeÌëåeÌËÓ oÔpeÀeÎÓeÚcÓ ÍoÏÄËÌaáËeÈ paÁÏepa ËcÔoÎëÁyeÏoÈ ÄyÏaÖË Ë paÁÏepa
ÔpËÌËÏaeÏoÖo ÀoÍyÏeÌÚa.
PeÍoÏeÌÀyeÏêe ÍoíÙÙËáËeÌÚê yÏeÌëåeÌËÓ:

PeÊËÏ PaÁÏep ËcÔoÎëÁyeÏoÈ ÄyÏaÖË PaÁÏep opËÖËÌaÎa ÀoÍyÏeÌÚa

100% A4 Letter
92% (ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo A4 A4
ycÚaÌoÇÎeÌ)
86% A4 A4

72% A4 Legal

A4 = 210 mm x 297 mm (81/4" x 1111/16" )


Letter = 216 mm x 279 mm (81/2" x 11" )
Legal = 216 mm x 356 mm (81/2" x 14" )

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
/ MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , ÁaÚeÏ 3 6 .


RCV REDUCTION

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


MODE=92% ▼▲
1 2 3

4 5 6

4
7 8 9
HaÊÏËÚeÍÌoÔÍy ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa
0
ÊeÎaeÏoÖo ÔapaÏeÚpa.
● EcÎË ÀaÌÌêÈ ÔapaÏeÚp Ìe ÌyÊeÌ, ÌaÊÏËÚe
ÀÎÓ ÇêÄopa “100%”. START/SET/COPY

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

èpËÏeäaÌËe:
● OÄêäÌo ÀoÍyÏeÌÚê ËÏeïÚ ÌaÀÔËcË Ç ÇepxÌeÈ äacÚË ÍaÊÀoÈ cÚpaÌËáê, coÀepÊaçËe ËÏÓ Ë
ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep oÚÔpaÇËÚeÎÓ. ùÚo yÇeÎËäËÇaeÚ ÀÎËÌy ÍaÊÀoÈ cÚpaÌËáê. PeÍoÏeÌÀyeÚcÓ
ÔpËÏeÌeÌËe ÍoíÙÙËáËeÌÚa yÏeÌëåeÌËÓ.
● EcÎË ÔoÀxoÀÓçËÈ ÍoíÙÙËáËeÌÚ yÏeÌëåeÌËÓ Ìe ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌ, Úo ÀoÍyÏeÌÚ ÄyÀeÚ paÁÀeÎeÌ Ìa
äacÚË.
● EcÎË ÄoÎëåaÓ äacÚë ÀoÍyÏeÌÚoÇ, ÔpËÌËÏaeÏaÓ oÚ oÚÔpaÇËÚeÎÓ, ËÏeeÚ ÚaÍyï Êe ÀÎËÌy ÍaÍ ÀÎËÌa
ËcÔoÎëÁyeÏoÈ ÄyÏaÖË, Ë oÌË ËÏeeÚ ÀÎËÌÌêe ÌaÀÔËcË Ìa ÌecÍoÎëÍËx cÚpoäÍax, Úo Ïê peÍoÏeÌÀyeÏ
ÇêÄpaÚë 86%.

78
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

OÔpeÀeÎeÌËe ÚËåËÌê Ìa ÎËÌËË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP105)


(ÔpËeÏ ÙaÍcoÇ oÚ aÔÔapaÚoÇ cÚapêx ÏoÀeÎeÈ)
ùÚa ÙyÌÍáËÓ ÔoÁÇoÎÓeÚ ycÚpoÈcÚÇy aÇÚoÏaÚËäecÍË ÇÍÎïäËÚë paÄoÚy ÙaÍca, ecÎË Ìa ÎËÌËË
oÄÌapyÊeÌa ÄeÁÁÇyäÌaÓ ÔayÁa ÔpoÀoÎÊËÚeÎëÌocÚëï ÄoÎee 4 ceÍyÌÀ, ÔpË paÄoÚe c ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÏ
aÇÚooÚÇeÚäËÍoÏ.
èoÎeÁÌêe coÇeÚê:
● EcÎË Bê ÊeÎaeÚe ÔpËÌÓÚë ÀoÍyÏeÌÚê oÚ aÄoÌeÌÚa, aÔÔapaÚ ÍoÚopoÖo Ìe ÔocêÎaeÚ ÚoÌaÎëÌêe
cËÖÌaÎê ÇêÁoÇa ÔocÎe ÌaÄopa ÌoÏepa, Úo cÎeÀyeÚ ÇÍÎïäËÚë íÚy ÙyÌÍáËï.
● EcÎË Bê ËcÔoÎëÁyeÚe Ç aÇÚooÚÇeÚäËÍe oÀÌy Ë Úy Êe ÍacceÚy ÀÎÓ ËcxoÀÓçËx cooÄçeÌËÈ Ë ÀÎÓ ÁaÔËcË
ÔpËÌËÏaeÏêx cooÄçeÌËÈ, Úo Ìe ÇÍÎïäaÈÚe íÚy ÙyÌÍáËï.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
/ MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , ÁaÚeÏ 4 0 .

îaÍc/KoÔËË
SILENT DETECT.

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


MODE=ON ▼▲
1

4
2

5
3

7 8 9

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy ËÎË


ÊeÎaeÏoÖo ÔapaÏeÚpa.
ÀÎÓ ÇêÄopa 0

● EcÎË ÀaÌÌêÈ ÔapaÏeÚp Ìe ÌyÊeÌ, ÇêÄepËÚe


“OFF”. START/SET/COPY

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

àcÔoÎëÁoÇaÌËe aÔÔapaÚa Ë ÍoÏÔëïÚepa Ìa oÀÌoÈ


ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÎËÌËË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)
Mê peÍoÏeÌÀyeÏ BaÏ ÔoÀÍÎïäaÚë ÀaÌÌêÈ aÔÔapaÚ Ë ÍoÏÔëïÚep Ç paÁÌêe ÌacÚeÌÌêe ÚeÎeÙoÌÌêe
poÁeÚÍË.
EcÎË Bê ËcÔoÎëÁyeÚe ÏÌoÖoÙyÌÍáËoÌaÎëÌoe ÔpoÖpaÏÏÌoe oÄecÔeäeÌËe (PANA LINK), Úo ÇêÔoÎÌÓÈÚe
ËÌcÚpyÍáËË pyÍoÇoÀcÚÇa Ôo ÔpoÖpaÏÏÌoÏy oÄecÔeäeÌËï PANA LINK (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131).

HacÚeÌÌaÓ
Wall jack
ÚeÎeÙoÌÌaÓ
poÁeÚÍa

ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ
Fax machine
aÔÔapaÚ
HacÚeÌÌaÓ
Wall jack
ÚeÎeÙoÌÌaÓ poÁeÚÍa KoÏÔëïÚep
Computer
èpËÏeäaÌËe:
● ìcÚaÌoÇËÚe peÊËÏ TEL Ìa ÙaÍcËÏËÎëÌoÏ aÔÔapaÚe.
● ìcÚpoÈcÚÇo, ÍoÚopoe ËÏeeÚ ÌaËÏeÌëåee äËcÎo cäeÚäËÍa ÁÇoÌÍoÇ, ÄyÀeÚ oÚÇeäaÚë ÔepÇêÏ.
èpoÇepëÚe cäeÚäËÍ ÁÇoÌÍoÇ ÍaÊÀoÖo ycÚpoÈcÚÇa.
79
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

CËÖÌaÎËÁaáËÓ o ÔpËeÏe cooÄçeÌËÓ Ç ÔaÏÓÚë


EcÎË ÔpËÌËÏaeÏêÈ ÀoÍyÏeÌÚ Ôo ÍaÍoÈ-ÎËÄo ÔpËäËÌe ÁaÔËcêÇaeÚcÓ Ç ÔaÏÓÚë, Úo ÀaÌÌoe ycÚpoÈcÚÇo
ÄyÀeÚ cËÖÌaÎËÁËpoÇaÚë BaÏ ÚoÌaÎëÌêÏ cËÖÌaÎoÏ. EcÎË Bê ycÎêåaÎË ÔpoÀoÎÊËÚeÎëÌêe cËÖÌaÎê,
peåËÚe ÔpoÄÎeÏy ÔeäaÚË ËÎË ÀoÄaÇëÚe ÄyÏaÖy ÀÎÓ ÔeäaÚË coxpaÌeÌÌoÖo ÀoÍyÏeÌÚa.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
/ MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , ÁaÚeÏ 4 4 .


RECEIVE ALERT

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


MODE=ON ▼▲
1

4
2

5
3

7 8 9

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa 0

ÊeÎaeÏoÖo ÔapaÏeÚpa.
● EcÎË ÀaÌÌêÈ ÔapaÏeÚp Ìe ÌyÊeÌ, ÇêÄepËÚe START/SET/COPY
“OFF”.

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

80
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

ìcÚaÌoÇÍa peÊËÏa “ÀpyÊeÎïÄÌoÖo” ÔpËeÏa


“ÑpyÊeÎïÄÌêÈ” ÔpËeÏ ÔoÁÇoÎÓeÚ BaÏ ÔpËÌËÏaÚë ÀoÍyÏeÌÚê Ôo ÙaÍcy aÇÚoÏaÚËäecÍË, Ìe ÌeÊËÏaÓ Ìa
ÍÌoÔÍy START/SET/COPY (cÚp. 62).
EcÎË Bê ycÚaÌoÇËÚe íÚy ÙyÌÍáËï Ç “OFF”, Úo BaÏ ÔoÌaÀoÄËÚcÓ ÌaÊËÏaÚë START/SET/COPY ÀÎÓ
ÔpËeÏa ÙaÍca ÍaÊÀêÈ paÁ, ÍoÖÀa Bê oÚÇeäaeÚe Ìa ÁÇoÌoÍ.

1 HaÊÏËÚe MENU .
Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
/ MENU

2 HaÊÏËÚe , ÁaÚeÏ 4 6 .
FRIENDLY RCV

3 HaÊÏËÚe START/SET/COPY . 1 2 3

îaÍc/KoÔËË
MODE=ON ▼▲ 4 5 6

7 8 9

4 HaÊÏËÚe ËÎË ÀÎÓ ÌyÊÌoÈ ycÚaÌoÇÍË. 0

● EcÎË íÚa ÙyÌÍáËÓ Ìe ÚpeÄyeÚcÓ, ÇêÄepËÚe


“OFF”. START/SET/COPY

5 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe MENU .

81
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

AÇÚoÏaÚËäecÍËÈ paÁpêÇ ÎËÌËË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP105)


ùÚa ÙyÌÍáËÓ ÔoÁÇoÎÓeÚ BaÏ oÚÇeÚËÚë Ìa ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÁÇoÌoÍ ÔpË ÔoÏoçË ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo ÚeÎeÙoÌa
ÔpË pacÔoÁÌaÇaÌËË ÙaÍcoÇ ÄeÁ ÔoÀaäË ÁÇoÌÍa Ç peÊËÏe TEã/îAKC (cÚp. 72). èpË cÌÓÚËË ÚpyÄÍË
ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo ÚeÎeÙoÌa Ë ÌaÊaÚËË ÍÌoÔoÍ 0 (ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo ycÚaÌoÇÎeÌÌêÈ ÍoÀ) Ç Úo
ÇpeÏÓ ÍoÖÀa ÄyÀeÚ cÎêåeÌ oÚÇeÚÌêÈ ÇêÁoÇ, ÙaÍc-aÔÔapaÚ ÄyÀeÚ oÚÍÎïäeÌ oÚ ÎËÌËË Ë Bê cÏoÊeÚe
paÁÖoÇapËÇaÚë c aÄoÌeÌÚoÏ.
BaÊÌoe ÁaÏeäaÌËe
● ùÚoÚ ÍoÀ ÀoÎÊeÌ oÚÎËäaÚëcÓ oÚ ID ÍoÀa ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo ÇÍÎïäeÌËÓ (cÚp. 65) Ë ÍoÀa ÇÍÎïäeÌËÓ
ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa (cÚp. 77).

1 HaÊÏËÚe MENU .
Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
/ MENU

2 HaÊÏËÚe , ÁaÚeÏ 4 9 .
AUTO DISCONNECT

3 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
MODE=ON ▼▲
1

4
2

5
3

7 8 9

4
0
HaÊÏËÚe ËÎË ÀÎÓ ycÚaÌoÇÍË Ç
cocÚoÓÌËe “ON”.
● EcÎË íÚa ÙyÌÍáËÓ Ìe ÚpeÄyeÚcÓ, ÇêÄepËÚe START/SET/COPY
“OFF”.

5 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
CODE= 0
● Ha ÀËcÔÎee ÔoÓÇËÚcÓ ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo
ycÚaÌoÇÎeÌÌêÈ ÍoÀ.

6 BÇeÀËÚe ÌoÇêÈ ÍoÀ.


● ùÚoÚ ÍoÀ ÀoÎÊeÌ ÄêÚë ÀÎËÌoÈ oÚ 2 Ào 4
ÁÌaÍoÇ, ËcÔoÎëÁyïÚcÓ áËÙpê oÚ 0 Ào 9, a
ÚaÍÊe ÁÌaÍ .

7 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
SETUP ITEM [ ]

8 HaÊÏËÚe MENU .

82
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

ìcÚaÌoÇÍa peÊËÏa ÍoppeÍáËË oåËÄÍË


ECM coÍpaçeÌËe ÀÎÓ Error Correction Mode (PKO - PeÊËÏ KoppeÍáËË OåËÄÍË).
EcÎË ÔpËeÏÌêÈ Ë ÔepeÀaïçËÈ aÔÔapaÚê coÇÏecÚËÏê Ôo ECM, Úo Bê ÏoÊeÚe ÔepeÀaÇaÚë ÀoÍyÏeÌÚê,
ÀaÊe ecÎË Ìa ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÎËÌËË ÔpËcyÚcÚÇyïÚ cÚaÚËäecÍËe ÔoÏexË.
ON (BKã.): AÔÔapaÚ paÄoÚaeÚ c ECM (ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo ycÚaÌoÇÎeÌo).
OFF (BõKã.): AÔÔapaÚ paÄoÚaeÚ c ÇêÍÎïäeÌÌêÏ ECM.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
/ MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , ÁaÚeÏ 6 8 .


ECM SELECTION

îaÍc/KoÔËË
HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY . 1 2 3

MODE=ON ▼▲ 4 5 6

7 8 9

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa 0

ÊeÎaeÏoÖo ÔapaÏeÚpa.
START/SET/COPY

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

èpËÏeäaÌËe:
● Bê Ìe ÏoÊeÚe ËÁÏeÌËÚë cocÚoÓÌËe íÚoÈ ÙyÌÍáËË,
ecÎË Ç ÔaÏÓÚË aÔÔapaÚa xpaÌÓÚcÓ ÀoÍyÏeÌÚê.
èpeÊÀe ÇceÖo, ÌeoÄxoÀËÏo oäËcÚËÚë ÔaÏÓÚë.

83
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

CooÄçeÌËe Ìa ÔeÈÀÊep
■ ÑÎÓ KX-FP105
ùÚa ÙyÌÍáËÓ ÔoÁÇoÎÓeÚ BaåeÏy aÔÔapaÚy, ÔpË ÔpËeÏe ÀoÍyÏeÌÚa Ôo ÙaÍcy, ÀaÚë cooÄçeÌËe Ìa Baå
ÔeÈÀÊep.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
7 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .
● AÔÔapaÚ ÄyÀeÚ ÁÇoÌËÚë Ìa
ÁaÔËcaÌÌêÈ ÌoÏep ÔeÈÀÊepa.

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , ÁaÚeÏ 7 0 .


FAX PAGER CALL
PAGER TEST

8 èpoÇepëÚe ÔoÎyäeÌËe Ìa Baå ÔeÈÀÊep

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY . ÚecÚoÇoÖo cooÄçeÌËÓ.

9
MODE=OFF ▼▲ HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MONITOR .

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa

10
ÔapaÏeÚpa “ON”. EcÎË ËÌÀËÍaÚop AUTO ANSWER
ÇêÍÎïäeÌ, ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy
MODE=ON ▼▲
AUTO ANSWER ÀÎÓ eÖo ÇÍÎïäeÌËÓ.
● EcÎË ÀaÌÌêÈ ÔapaÏeÚp Ìe ÌyÊeÌ, ÇêÄepËÚe
“OFF”.

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


NO.= AUTO ANSWER
FAX ON

6 BÇeÀËÚe ÌoÏep BaåeÖo ÔeÈÀÊepa.


● Bê ÏoÊeÚe ÇÇecÚË Ç oÄçeÈ cÎoÊÌocÚË 46 /
ÉOPàT MENU
áËÙp Ë/ËÎË ÔayÁ. ON
èpËÏep:
1 202 555 1234PPP12345678PPP5555#

Baå ÌoÏep
ÔeÈÀÊepa 1 2 3

èayÁê 4 5 6

KoÀ ÀocÚyÔa Í BaåeÏy 7 8 9


ÔeÈÀÊepy, ecÎË ÚpeÄyeÚcÓ. 0
CooÄçeÌËe, ÍoÚopoe Bê xoÚËÚe
ÇËÀeÚë Ìa íÍpaÌe BaåeÖo ÔeÈÀÊepa
ÔpË ÔpËeÏe ÀoÍyÏeÌÚa BaåËÏ REDIAL/PAUSE START/SET/COPY
ÙaÍcËÏËÎëÌêÏ aÔÔapaÚoÏ. (èayÁa)
(Pause) MONITOR

KaÍ paÄoÚaïÚ Baå aÔÔapaÚ Ë ÔeÈÀÊep


Pager
èeÈÀÊep

èeÈÀÊËÌÖoÇa
Pager
Ócompany
ÍoÏÔaÌËÓ
555
5

KoÖÀa
When Baå
youraÔÔapaÚ èeÈÀÊËÌÖoÇoÈ óepeÁ ÌecÍoÎëÍo ÏËÌyÚ,
unit receives Your pager A few minutes later, yourÌapager
íÍpaÌe
willBaåeÖo
displayÔeÈÀÊepa
the same
ÔpËÌËÏaeÚ ÙaÍc, oÌ ÍoÏÔaÌËÓ ÔoÁÇoÌËÚ Ìa oÚoÄpaÁËÚëcÓ
ÔoÁÇoÌËÚ BaåeÈ it will call
a fax document, company
Baå will
ÔeÈÀÊep. message you Úo Êe caÏoe
entered cooÄçeÌËe,
in step 6 above.ÍoÚopoe Bê
your pager company. call your pager. ÇÇeÎË
(For Ìa íÚaÔe5555)
example: 6 (cÏoÚpË Çêåe).
ÔeÈÀÊËÌÖoÇoÈ ÍoÏÔaÌËË. (HaÔpËÏep: 5555)

84
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

■ ÑÎÓ KX-FM131
ùÚa ÙyÌÍáËÓ ÔoÁÇoÎÓeÚ BaåeÏy aÔÔapaÚy ÀaÚë cooÄçeÌËe Ìa Baå ÔeÈÀÊep, ÔpË ÔpËeÏe ÀoÍyÏeÌÚa Ôo
ÙaÍcy Ë/ËÎË ÁaÔËcË ÇxoÀÓçeÖo peäeÇoÖo cooÄçeÌËÓ.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
7 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .
● AÔÔapaÚ ÄyÀeÚ ÁÇoÌËÚë Ìa
ÁaÔËcaÌÌêÈ ÌoÏep ÔeÈÀÊepa.

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , ÁaÚeÏ 7 0 .

PAGER CALL
PAGER TEST

8 èpoÇepëÚe ÔoÎyäeÌËe Ìa Baå ÔeÈÀÊep


ÚecÚoÇoÖo cooÄçeÌËÓ.
3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .

9
MODE=OFF ▼▲ HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy DIGITAL SP-PHONE .

îaÍc/KoÔËË
4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy
ÔapaÏeÚpa “ON”.
ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa

10
EcÎË ËÌÀËÍaÚop AUTO ANSWER
ÇêÍÎïäeÌ, ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy
MODE=ON ▼▲ AUTO ANSWER ÀÎÓ eÖo ÇÍÎïäeÌËÓ.
● EcÎË ÀaÌÌêÈ ÔapaÏeÚp Ìe ÌyÊeÌ, ÇêÄepËÚe
AUTO ANSWER
“OFF”. TAD/FAX ON

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


NO.= /
ÉOPàT MENU
ON
6 BÇeÀËÚe ÌoÏep BaåeÖo
ÔeÈÀÊepa.
● Bê ÏoÊeÚe ÇÇecÚË Ç oÄçeÈ cÎoÊÌocÚË 46
áËÙp Ë/ËÎË ÔayÁ.
1 2 3
èpËÏep:
1 202 555 1234PPP12345678PPP 4 5 6

7 8 9
Baå ÌoÏep 0
ÔeÈÀÊepa èayÁê

KoÀ ÀocÚyÔa Í BaåeÏy REDIAL/PAUSE START/SET/COPY


ÔeÈÀÊepy, ecÎË ÚpeÄyeÚcÓ. (èayÁa)
(Pause) DIGITAL SP-PHONE

KaÍ paÄoÚaïÚ Baå aÔÔapaÚ Ë ÔeÈÀÊep


èeÈÀÊep
Pager

èeÈÀÊËÌÖoÇaÓ
Pager èpËÏep:
Example:
ÍoÏÔaÌËÓ
company 22 Baå unit
Your aÔÔapaÚ
received
aÔoÎyäËÎ ÙaÍc.
fax document.
KoÖÀa
WhenBaå youraÔÔapaÚ
unit receives èeÈÀÊËÌÖoÇoÈ
Your pager óepeÁ
A fewÌecÍoÎëÍo ÏËÌyÚ,
minutes later, your Baå
pagerÔeÈÀÊep
will beep and
ÔpËÌËÏaeÚ ÙaÍc Ë/ËÎË ÍoÏÔaÌËÓ
a fax document and/or company will
ÔoÁÇoÌËÚ Ìa Baå ÔpocËÖÌaÎËÚ Ë ÇêÇeÀeÚ cÎeÀyïçee cooÄçeÌËe;
display as follows;
ÇxoÀÓçee
incoming peäeÇoe
voice message,
cooÄçeÌËe, oÌ ÔoÁÇoÌËÚ
call your pager.
ÔeÈÀÊep. ——“11”:
“11” :ÔpË ÔoÎyäeÌËË
when peäeÇoÖoacooÄçeÌËÓ.
your unit received voice message.
it will call
BaåeÈ your pager
ÔeÈÀÊËÌÖoÇoÈ ——“22”:
“22” :ÔpË
when your unit received
ÔoÎyäeÌËË ÙaÍca. a fax document.
company.
ÍoÏÔaÌËË.

85
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

ÑeÚeÍÚop pacxoÀa ÔÎeÌÍË


EcÎË íÚa ÙyÌÍáËÓ ÇÍÎïäeÌa, Úo ÔpË ocÚaÚÍe ÔÎeÌÍË ÔpËÏepÌo Ìa 10 cÚpaÌËá ÙopÏaÚa A4, Ìa ÀËcÔÎeÈ
ÄyÀeÚ ÇêÇeÀeÌo cÎeÀyïçee cooÄçeÌËe.
Ha ÀËcÔÎee: FILM NEAR EMPTY

● AÔÔapaÚ ÚaÍÊe ÌaÔeäaÚaeÚ oÚäeÚ.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
/ MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , ÁaÚeÏ 7 9 .


FILM DETECTION

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


MODE=ON ▼▲
1

4
2

5
3

7 8 9

4 HaÊÏËÚe
ÔapaÏeÚpa.
ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa ÊeÎaeÏoÖo 0

● EcÎË ÀaÌÌêÈ ÔapaÏeÚp Ìe ÌyÊeÌ, ÇêÄepËÚe START/SET/COPY


“OFF”.

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

86
èpËeÏ ÙaÍcoÇ

èpËeÏ ÔoÎÎËÌÖa
(ÔoÎyäeÌËe BaåËÏ aÔÔapaÚoÏ ÀoÍyÏeÌÚoÇ,
ÌaxoÀÓçËxcÓ Ç ÀpyÖoÏ aÔÔapaÚe)
ùÚa ÙyÌÍáËÓ ÔoÁÇoÎÓeÚ BaÏ ÔpËÌÓÚë ÀoÍyÏeÌÚ c ÀpyÖoÖo, coÇÏecÚËÏoÖo c BaåËÏ aÔÔapaÚa, ÔoíÚoÏy
Bê caÏË ÔÎaÚËÚe Áa ÁÇoÌoÍ, coxpaÌÓÓ ÚaÍËÏ oÄpaÁoÏ ÀeÌëÖË BaåeÖo aÄoÌeÌÚa.
ìÄeÀËÚecë, äÚo Ç Baå aÔÔapaÚ Ìe ÇcÚaÇÎeÌê ÀoÍyÏeÌÚê Ë aÔÔapaÚ aÄoÌeÌÚa ÖoÚoÇ Í BaåeÏy ÁÇoÌÍy.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU ÚpË paÁa.


Ha ÀËcÔÎee: 3.POLLING

2 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .

îaÍc/KoÔËË
FAX=

3 HaÄepËÚe ÌoÏep ÙaÍca.


èpËÏep: FAX=3331111

4 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


CONNECTING.....
● AÔÔapaÚ ÌaäÌeÚ ÔpËeÏ. MENU
START/SET/COPY

87
KoÔËpoÇaÌËe

àÁÖoÚoÇÎeÌËe ÍoÔËÈ
AÔÔapaÚ ÔoÁÇoÎÓeÚ cÀeÎaÚë oÀÌy ËÎË ÏÌoÖo ÍoÔËÈ (ÏaÍcËÏyÏ Ào 99). ãïÄoÈ ÔpËÖoÀÌêÈ ÀÎÓ ÔepeÀaäË
ÀoÍyÏeÌÚ ÏoÊÌo cÍoÔËpoÇaÚë (cÏ. cÚp. 48).

1 OÚÍpoÈÚe ÎoÚoÍ ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚoÇ.


ãoÚoÍ ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚoÇ
HaÔpaÇÎÓïçËe

2 OÚpeÖyÎËpyÈÚe ÔoÎoÊeÌËe ÌaÔpaÇÎÓïçËx ÀoÍyÏeÌÚa


ÀoÍyÏeÌÚa Ç cooÚÇeÚcÚÇËË c eÖo åËpËÌoÈ. QUICK SCAN

3 BcÚaÇÎÓÈÚe ÀoÍyÏeÌÚ ãàñEBOâ CTOPOHOâ


BHà (Ào 15 ÎËcÚoÇ) Ào eÖo ÁaxÇaÚa aÔÔapaÚoÏ
Ë ÔoÀÚÇepÊÀeÌËÓ ÁÇyÍoÇêÏ cËÖÌaÎoÏ.
ãà
CTO ñEBOâ
PO
Ha ÀËcÔÎee: STANDARD BHà HOâ
Â
● ìÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo ÚpyÄÍa ÌaxoÀËÚcÓ Ìa
aÔÔapaÚe.

4 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy RESOLUTION ÌecÍoÎëÍo


paÁ ÀÎÓ ÇêÄopa ÊeÎaeÏoÈ ycÚaÌoÇÍË, ecÎË
ÌeoÄxoÀËÏo (cÚp. 44).
STOP

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


NUMBER=1 [100%] START/SET/COPY
RESOLUTION
COLLATE
EASY DIAL

6 BÇeÀËÚe ÍoÎËäecÚÇo ÍoÔËÈ (ÏaÍcËÏyÏ Ào 99).

7 EcÎË ÌeoÄxoÀËÏo, ÇêÄepËÚe ÍoíÙÙËáËeÌÚ


yÇeÎËäeÌËÓ/yÏeÌëåeÌËÓ ÔpË ÔoÏoçË ÇpaçeÌËÓ
ÂaÏeäaÌËe:
ÏaÌËÔyÎÓÚopa EASY DIAL . CÏoÚpË
cÎeÀyïçyï cÚpaÌËáy. ● EcÎË ËÌoe cÔeáËaÎëÌo Ìe ycÚaÌoÇÎeÌo, Úo
Ço ÇpeÏÓ ÍoÔËpoÇaÌËÓ aÔÔapaÚ

8 EcÎË Bê xoÚËÚe ÌaÔeäaÚaÚë ÔoÀoÄpaÌÌêe aÇÚoÏaÚËäecÍË ycÚaÌaÇÎËÇaeÚ


ÍoÔËË, ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy COLLATE Ào paÁpeåaïçyï cÔocoÄÌocÚë ÚËÔa “FINE”.
● Bê ÏoÊeÚe ocyçecÚÇÎÓÚë ËÎË oÚÇeäaÚë Ìa
ÔoÓÇÎeÌËÓ cÎeÀyïçeÖo cooÄçeÌËÓ (cÏoÚpË
ÌËÊe). ÚeÎeÙoÌÌêe ÁÇoÌÍË Ço ÇpeÏÓ
COLLATE=ON ÍoÔËpoÇaÌËÓ.
● èocÎe ÍoÔËpoÇaÌËÓ, ÔapaÏeÚp
ÍoíÙÙËáËeÌÚa yÇeÎËäeÌËÓ/yÏeÌëåeÌËÓ
9 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .
● AÔÔapaÚ ÌaäÌeÚ ÔeäaÚaÚë.
ÄyÀeÚ ÇoÁÇpaçeÌ Ç “100%”.

àãà
HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy QUICK SCAN ecÎË Bê óÚoÄê ocÚaÌoÇËÚë
xoÚËÚe ÇêÇecÚË
ÍoÔËï ÀoÍyÏeÌÚa ÀÎÓ ÀpyÖoÖo ÔpËÏeÌeÌËÓ. ÍoÔËpoÇaÌËe
● AÔÔapaÚ ÔpoÔycÚËÚ äepeÁ ceÄÓ ÀoÍyÏeÌÚ Ë HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy STOP .
oÚcÍaÌËpyeÚ eÖo Ç ÔaÏÓÚë, ÁaÚeÏ ÌaäÌeÚ
ÔeäaÚaÚë.

èeäaÚë ÔoÀoÄpaÌÌêx ÍoÔËÈ


AÔÔapaÚ ÏoÊeÚ ÔeäaÚaÚë ÍaÍ ÌeÔoÀoÄpaÌÌêe, ÚaÍ Ë ÔoÀoÄpaÌÌêe ÍoÔËË. CÏoÚpË ÔpËÏep ÌËÊe.
èpËÏep: àÁÖoÚoÇÎeÌËe ÀÇyx ÍoÔËÈ opËÖËÌaÎa ÀoÍyÏeÌÚa Ìa 4 cÚpaÌËáax.
ÂaÏeäaÌËe:
1 4
1 ● EcÎË Bê ÇÍÎïäËÚe ÙyÌÍáËï ÔoÀÄopa
3
2 2 ÍoÔËÈ, Úo aÔÔapaÚ coxpaÌËÚ ÀoÍyÏeÌÚ Ç
2 1 ÔaÏÓÚË Ë ÁaÚeÏ, eÖo ÌaÔeäaÚaeÚ. EcÎË
3 4
3 3 ÔpoËÁoåÎo ÔepeÔoÎÌeÌËe ÔaÏÓÚë Ç
4 2 ÏoÏeÌÚ coxpaÌeÌËÓ ÀoÍyÏeÌÚa, Úo
4 1 aÔÔapaÚ ÌaÔeäaÚaeÚ ÚoÎëÍo coxpaÌeÌÌêe
(He ÔoÀoÄpaÌê)
(Uncollated) (èoÀoÄpaÌê)
(Collated) cÚpaÌËáê.
● èocÎe ÔeäaÚË, ÙyÌÍáËÓ ÔoÀÄopa ÍoÔËÈ
ÇêÍÎïäËÚcÓ aÇÚoÏaÚËäecÍË.
88
KoÔËpoÇaÌËe
BêÄop ÍoíÙÙËáËeÌÚa yÇeÎËäeÌËÓ/yÏeÌëåeÌËÓ
ÑaÌÌêÈ aÔÔapaÚ ÏoÊeÚ yÇeÎËäËÇaÚë ËÎË yÏeÌëåaÚë paÁÏep ÍoÔËÈ ÀoÍyÏeÌÚa.
■ ìÇeÎËäËÚë ÀoÍyÏeÌÚ:
BêÄepËÚe “200%” ËÎË “150%” ÇpaçaÓ ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL ÇÔpaÇo. ìcÚpoÈcÚÇo yÇeÎËäËÚ
ÚoÎëÍo áeÌÚpaÎëÌyï äacÚë ÀoÍyÏeÌÚa Ë ÌaÔeäaÚaeÚ ÀÇe cÚpaÌËáê. CÏoÚpË ÔpËÏepê ÌËÊe.
OÄpaÁeá yÇeÎËäeÌÌoÈ ÍoÔËË:

● 200% ÇapËaÌÚ
200% example ● 150% ÇapËaÌÚ
150% example
OpËÖËÌaÎ ÀoÍyÏeÌÚa
Original document ìÇeÎËäeÌÌaÓ ÍoÔËÓ
Enlarged copy OpËÖËÌaÎ
Original ÀoÍyÏeÌÚa
document ìÇeÎËäeÌÌaÓ ÍoÔËÓ
Enlarged copy
OÄÎacÚë
Area to be yÇeÎËäeÌËÓ
enlarged OÄÎacÚë yÇeÎËäeÌËÓ
Area to be enlarged

A B C D A B C D
B C
B C

îaÍc/KoÔËË
E F G H E F G H

F G

F G

■ ìÏeÌëåËÚë ÀoÍyÏeÌÚ:
KoÖÀa Bê ÍoÔËpyeÚe ÀoÍyÏeÌÚ, ÀÎËÌa ÍoÚopoÖo ÄoÎëåe ÀÎËÌê ËcÔoÎëÁyeÏoÈ ÄyÏaÖË, Úo aÔÔapaÚ
ÏoÊeÚ yÏeÌëåËÚë opËÖËÌaÎ ÀoÍyÏeÌÚa ÔpË ÔoÏoçË ÔpoÖpaÏÏËpyeÏoÖo ÍoíÙÙËáËeÌÚa yÏeÌëåeÌËÓ.
KoíÙÙËáËeÌÚ yÏeÌëåeÌËÓ oÔpeÀeÎÓeÚcÓ Ôo paÁÏepy ËcÔoÎëÁyeÏoÈ ÄyÏaÖË Ë opËÖËÌaÎa ÀoÍyÏeÌÚa.
BêÄepËÚe oÀÌo ËÁ ÁÌaäeÌËÈ 92%, 86%, ËÎË 72%, ÇpaçaÓ ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL ÇÎeÇo.
PeÍoÏeÌÀyeÏêe ÍoíÙÙËáËeÌÚê yÏeÌëåeÌËÓ:

PeÊËÏ PaÁÏep ËcÔoÎëÁyeÏoÈ ÄyÏaÖË PaÁÏep opËÖËÌaÎa ÀoÍyÏeÌÚa


100% (ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo A4 A4, Letter
ycÚaÌoÇÎeÌ)
92% A4 A4

86% A4 A4

72% A4 Legal

A4 = 210 mm x 297 mm (81/4" x 1111/16" )


Letter = 216 mm x 279 mm (81/2" x 11" )
Legal = 216 mm x 356 mm (81/2" x 14" )
èpËÏeäaÌËe:
● EcÎË ÔoÀxoÀÓçËÈ ÍoíÙÙËáËeÌÚ yÏeÌëåeÌËÓ Ìe ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌ, Úo ÀoÍyÏeÌÚ ÄyÀeÚ paÁÀeÎeÌ
Ìa äacÚË, ÔpË íÚoÏ ÇepxÌÓÓ äacÚë ÇÚopoÈ cÚpaÌËáê ÄyÀeÚ yÀaÎeÌa.
● EcÎË ËÁoÄpaÊeÌËe Ç ÌËÊÌeÈ äacÚË ÀoÍyÏeÌÚa Ìe cÍoÔËpoÇaÎocë Ìa ÄyÏaÖy ÔpË ee ÍoÔËpoÇaÌËË Ço
Çcï ÀÎËÌy, ÔoÔpoÄyÈÚe ÔoÇÚopËÚë ÍoÔËpoÇaÌËe c ÍoíÙÙËáËeÌÚoÏ 92% ËÎË 86%.

89
ìcÚaÌoÇÍa (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

PeÊËÏ TAD/FAX
(ËcÔoÎëÁoÇaÌËe ÇcÚpoeÌÌoÖo aÇÚooÚÇeÚäËÍa Ë
aÇÚoÏaÚËäecÍËÈ ÔpËeÏ peäeÇêx Ë ÙaÍcËÏËÎëÌêx
cooÄçeÌËÈ)
KoÖÀa Bê ycÚaÌaÇÎËÇaeÚe peÊËÏ TAD/FAX, aÇÚooÚÇeÚäËÍ Ë/ËÎË ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ.
EcÎË oÔpeÀeÎÓeÚcÓ cËÖÌaÎ ÇêÁoÇa ÙaÍca, Úo aÔÔapaÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË ÔepeÍÎïäaeÚcÓ Ìa ÔpËeÏ
ÙaÍcËÏËÎëÌêx cooÄçeÌËÈ.
EcÎË oÔpeÀeÎÓeÚcÓ peäeÇoÈ ÇêÁoÇ, Úo aÇÚooÚÇeÚäËÍ ÇocÔpoËÁÇeÀeÚ cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe Ë
aÄoÌeÌÚ ÏoÊeÚ ocÚaÇËÚë peäeÇoe cooÄçeÌËe.
● Bê ÏoÊeÚe ËcÔoÎëÁoÇaÚë ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo ÁaÔËcaÌÌoe cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe (cÚp. 91) ËÎË
ÁaÔËcaÚë cÇoe coÄcÚÇeÌÌoe cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe (cÚp. 92).

HacÚpoÈÍa Ìa ÁaÔËcë peäeÇoÖo cooÄçeÌËÓ Ë ÔpËeÏ


ÀoÍyÏeÌÚoÇ

1 BêÄepËÚe ÔapaÏeÚp “TAD/FAX” Ìa íÚaÔe 4


ÙyÌÍáËË #77 (cÚp. 68).
AUTO ANSWER
TAD/FAX ON

2 EcÎË ËÌÀËÍaÚop AUTO ANSWER ÇêÍÎïäeÌ,


ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy AUTO ANSWER ÀÎÓ eÖo ÉOPàT
ON
ÇÍÎïäeÌËÓ.
Ha ÀËcÔÎee: TAD/FAX MODE
● AÔÔapaÚ ÄyÀeÚ ÇocÔpoËÁÇoÀËÚë cooÄçeÌËe-
ÔpËÇeÚcÚÇËe Ë ÇêÇeÀeÚ Ìa ÀËcÔÎeÈ 1 2 3
ËÌÙopÏaáËï oÄ ocÚaÇåeÏcÓ ÇpeÏeÌË ÀÎÓ 4 5 6
ÁaÔËcË ÇxoÀÓçËx peäeÇêx cooÄçeÌËÈ.
7 8 9
èpËÏep: TIME = 10m13s 0

èpËÏeäaÌËe:
● BpeÏÓ ÁaÔËcË ÇxoÀÓçeÖo cooÄçeÌËÓ ÏoÊeÚ ÄêÚë ycÚaÌoÇÎeÌo (cÚp. 108).
● OÄçee ÇpeÏÓ ÁaÔËcË, cÏoÚpËÚe “OÄéeÏ ÔaÏÓÚË” Ìa cÚp. 132.
● KoÖÀa ÇpeÏeÌË ÀÎÓ ÁaÔËcË ocÚaÎocë ÏaÎo, yÀaÎËÚe ËÁ ÔaÏÓÚË ÌeÌyÊÌêe cooÄçeÌËÓ (cÚp. 96, 102).
● Bê ÏoÊeÚe ÔpocÎyåaÚë äepeÁ ÖpoÏÍoÖoÇopËÚeÎë ÇxoÀÓçee cooÄçeÌËe Ço ÇpeÏÓ eÖo ÁaÔËcË. EcÎË
ÀaÌÌaÓ ÙyÌÍáËÓ Ìe ÚpeÄyeÚcÓ, Úo ycÚaÌoÇËÚe ÔapaÏeÚp “OFF” (cÚp. 109).

90
èpËÇeÚcÚÇËe (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

èpeÀÇapËÚeÎëÌo ÁaÔËcaÌÌêe cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ


ÑaÌÌêÈ aÔÔapaÚ ËÏeeÚ ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo ÁaÔËcaÌÌêe cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ. B ÁaÇËcËÏocÚË oÚ
cËÚyaáËË ÀÎÓ ÇêÁêÇaïçeÖo aÄoÌeÌÚa ÄyÀeÚ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌo oÀÌo ËÁ cÎeÀyïçËx cooÄçeÌËÈ.
■ EcÎË aÔÔapaÚ ÖoÚoÇ ÔpËÌÓÚë peäeÇoe ËÎË ÙaÍcËÏËÎëÌoe cooÄçeÌËe:

ÂÀpaÇcÚÇyÈÚe! B ÌaÚcoÓçee ÇpeÏÓ Ïê Ìe ÏoÊeÏ ÇaÏ


oÚÇeÚËÚë.
Bê ÏoÊeÚe oÚÔpaÇËÚë ÙaÍc ËÎË ocÚaÇËÚë cÇoe
cooÄçeÌËe ÔocÎe ÁÇyÍoÇoÖo cËÖÌaÎa.

■ EcÎË Bê ÁaÔËcêÇaeÚe cÇoe ÎËäÌoe cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe (cÚp. 92):

(Baåe coÄcÚÇeÌÌoe TAD/FAX cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe)

èpËÏeäaÌËe:
● èpË yÀaÎeÌËË cÇoeÖo ÎËäÌoÖo cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ, ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo ÁaÔËcaÌÌoe
cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe ÄyÀeÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË ÇocÔpoËÁÇoÀËÚëcÓ.

■ KoÖÀa aÔÔapaÚ ÌaxoÀËÚ ÔpoÄÎeÏy:

AÇÚooÚÇeÚäËÍ
ÂÀpaÇcÚÇyÈÚe, Ç ÌacÚoÓçee ÇpeÏÓ Ïê Ìe ÏoÊeÏ ÇaÏ
oÚÇeÚËÚë. CeÈäac Çê ÏoÊeÚe oÚÔpaÇËÚë ÙaÍc.
MESSAGE FULL
óÚoÄê ocÚaÇËÚë ÖoÎocoÇoe cooÄçeÌËe - ÔepeÁÇoÌËÚe
ÔoÁÊe. CÔacËÄo.

ÂÀpaÇcÚÇyÈÚe, Ç ÌacÚoÓçee ÇpeÏÓ Ïê Ìe ÏoÊeÏ ÇaÏ


oÚÇeÚËÚë. óÚoÄê oÚÔpaÇËÚë ÙaÍc - ÔepeÁÇoÌËÚe ÔoÁÊe.
FAX MEMORY FULL
èoÊaÎyÈcÚa, ocÚaÇëÚe Çaåe cooÄçeÌËe ÔocÎe
ÁÇyÍoÇoÖo cËÖÌaÎa. CÔacËÄo.

MESSAGE FULL ÂÀpaÇcÚÇyÈÚe, Ç ÌacÚoÓçee ÇpeÏÓ Ïê Ìe ÏoÊeÏ ÇaÏ


oÚÇeÚËÚë.
Ë èoÊaÎyÈcÚa, ÔepeÁÇoÌËÚe ÔoÁÊe.
FAX MEMORY FULL CÔacËÄo.

èpËÏeäaÌËe:
● ÑÎÓ ÇêÓcÌeÌËÓ ÔpoÄÎeÏê, cÏoÚpËÚe cÚp. 111 Ë 112.

91
èpËÇeÚcÚÇËe (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

ÂaÔËcë BaåËx coÄcÚÇeÌÌêx cooÄçeÌËÈ-ÔpËÇeÚcÚÇËÈ


BpeÏÓ ÁaÔËcË TEL/FAX cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ oÖpaÌËäËÇaeÚcÓ 16 ceÍyÌÀaÏË. ÑÎÓ ÔoÎyäeÌËÓ
ÌaËÎyäåeÖo peÁyÎëÚaÚa ÁaÔËcêÇaÈÚe cÇoe cooÄçeÌËe Ç ÔpeÀeÎax 12 ceÍyÌÀ.
ÑÎÓ cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ Ç peÊËÏe TAD/FAX Çê ÏoÊeÚe ÇêÄpaÚë ÇpeÏÓ ÁaÔËcË
ÔpoÀoÎÊËÚeÎëÌocÚëï 16 ËÎË 60 ceÍyÌÀ (cÚp. 94).

èpeÀÎaÖaeÏêe cooÄçeÌËÓ
“ùÚo (Baåe ËÏÓ Ë ÙaÏËÎËÓ, poÀ ÁaÌÓÚËÈ Ë/ËÎË ÚeÎeÙoÌÌêÈ
CooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe Ç ÌoÏep). B ÌacÚoÓçËÈ ÏoÏeÌÚ Ïê Ìe ÏoÊeÏ BaÏ oÚÇeÚËÚë. óÚoÄê
peÊËÏe TAD/FAX oÚÔpaÇËÚë ÙaÍc, ÌaäÌËÚe ÔepeÀaäy. óÚoÄê ocÚaÇËÚë cooÄçeÌËe,
ÖoÇopËÚe ÔocÎe ÁÇyÍoÇoÖo cËÖÌaÎa. CÔacËÄo.”
“ùÚo (Baåe ËÏÓ Ë ÙaÏËÎËÓ, poÀ ÁaÌÓÚËÈ Ë/ËÎË ÚeÎeÙoÌÌêÈ
CooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe Ç
ÌoÏep). B ÌacÚoÓçËÈ ÏoÏeÌÚ Ïê Ìe ÏoÊeÏ BaÏ oÚÇeÚËÚë.
peÊËÏe TEL/FAX
èoÊaÎyÈcÚa, ÔepeÁÇoÌËÚe ÔoÁÊe. CÔacËÄo.”

èpËÏeäaÌËe:
● EcÎË Bê Ìe ÁaÔËcaÎË cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe Ç peÊËÏe TAD/FAX, Ç íÚoÏ cÎyäae ÄyÀeÚ
ÇocÔpoËÁÇoÀËÚcÓ ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo ÁaÔËcaÌÌoe cooÄçeÌËe (cÚp. 91).

1 ìÄeÀËÚecë, äÚo ÔapaÏeÚp ycÚpoÈcÚÇa AUTO


ANSWER ycÚaÌoÇÎeÌ Ç ÌeoÄxoÀËÏêÈ peÊËÏ 4 ÉoÇopËÚe äeÚÍo Ç ÏËÍpoÙoÌ Ìa
paccÚoÓÌËË oÍoÎo 20 cÏ (8 ÀïÈÏoÇ) oÚ
ÌeÖo.
(TAD/FAX ËÎË TEL/FAX peÊËÏ), ÍyÀa Bê xoÚËÚe
● Ha ÀËcÔÎee ÄyÀeÚ ÔoÍaÁaÌ ocÚaÚoÍ
ÁaÔËcaÚë cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe (cÚp. 68).
ÇpeÏeÌË ÁaÔËcË.
èpËÏep: cooÄçeÌËe Ç peÊËÏe
2 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy RECORD ÀÇa paÁa.
● Ha ÀËcÔÎee ÔoÓÇËÚcÓ oÀÌo ËÁ cÎeÀyïçËx
TAD/FAX
cooÄçeÌËÈ Ç ÁaÇËcËÏocÚË oÚ ÇaåeÖo ÇêÄopa TAD REC. 15s
Ìa íÚaÔe 1.
ÑÎÓ ÔpËÇeÚcÚÇËÓ Ç peÊËÏe TAD/FAX:
Ha ÀËcÔÎee: 2.TAD GREETING 5 èo oÍoÌäaÌËË ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy
STOP .
● AÔÔapaÚ ÔoÇÚopËÚ Çaåe cooÄçeÌËe.

PRESS START Bê ÏoÊeÚe oÚpeÖyÎËpoÇaÚë


ÖpoÏÍocÚë ÔpË ÔoÏoçË ÍÌoÔoÍ
ÑÎÓ ÔpËÇeÚcÚÇËÓ Ç peÊËÏe TEL/FAX: ËÎË .
2.T/F GREETING

/
PRESS START

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


● èpoÁÇyäËÚ ÀÎËÌÌêÈ ÁÇyÍoÇoÈ cËÖÌaÎ.
● Ha ÀËcÔÎee ÔoÓÇËÚcÓ oÀÌo ËÁ cÎeÀyïçËx
cooÄçeÌËÈ Ç ÁaÇËcËÏocÚË oÚ ÇaåeÖo ÇêÄopa
Ìa íÚaÔe 1.
ÑÎÓ ÔpËÇeÚcÚÇËÓ Ç peÊËÏe TAD/FAX:
MËÍpoÙoÌ
Microphone
TAD REC. 16s
STOP
ÑÎÓ ÔpËÇeÚcÚÇËÓ Ç peÊËÏe TEL/FAX:
START/SET/COPY RECORD
T/F REC. 16s

èpËÏeäaÌËe:
● EcÎË Bê cÀeÎaÎË oåËÄÍy Ç Ôpoáecce
ÁaÔËcË, ÌaäÌËÚe eÖo oÔÓÚë c íÚaÔa 2.

92
èpËÇeÚcÚÇËe (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

èpoÇepÍa ÁaÔËcaÌÌêx BaÏË cooÄçeÌËÈ-ÔpËÇeÚcÚÇËÈ


èpocÎyåaÚë Baåe èpocÎyåaÚë Baåe
cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe
peÊËÏa TAD/FAX peÊËÏa TEL/FAX
1. BêÄepËÚe peÊËÏ “TAD/FAX” Ìa íÚaÔe 4 1. BêÄepËÚe peÊËÏ “TEL/FAX” Ìa íÚaÔe 4
ÙyÌÍáËË #77 (cÚp. 68). ÙyÌÍáËË #77 (cÚp. 68).

2. EcÎË ËÌÀËÍaÚop AUTO ANSWER 2. EcÎË ËÌÀËÍaÚop AUTO ANSWER


ÇêÍÎïäeÌ, ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy ÇêÍÎïäeÌ, ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy
AUTO ANSWER ÀÎÓ eÖo ÇÍÎïäeÌËÓ. AUTO ANSWER ÀÎÓ eÖo ÇÍÎïäeÌËÓ.
EcÎË ËÌÀËÍaÚop AUTO ANSWER EcÎË ËÌÀËÍaÚop AUTO ANSWER
ÇÍÎïäeÌ, ÇêÍÎïäËÚe eÖo Ë ÁaÚeÏ ÇÍÎïäeÌ, ÇêÍÎïäËÚe eÖo Ë ÁaÚeÏ
ÇÍÎïäËÚe cÌoÇa. ÇÍÎïäËÚe cÌoÇa.

Ha ÀËcÔÎee: TAD/FAX MODE Ha ÀËcÔÎee: TEL/FAX MODE


● AÔÔapaÚ ÇocÔpoËÁÇeÀeÚ cooÄçeÌËe- ● AÔÔapaÚ ÇocÔpoËÁÇeÀeÚ cooÄçeÌËe-
ÔpËÇeÚcÚÇËe peÊËÏa TAD/FAX. ÔpËÇeÚcÚÇËe peÊËÏa TEL/FAX.

CÚËpaÌËe ÁaÔËcaÌÌêx BaÏË cooÄçeÌËÈ-ÔpËÇeÚcÚÇËÈ

AÇÚooÚÇeÚäËÍ
1 ìÄeÀËÚecë, äÚo ÔapaÏeÚp ycÚpoÈcÚÇa AUTO
ANSWER ycÚaÌoÇÎeÌ Ç ÌeoÄxoÀËÏêÈ peÊËÏ
(TAD/FAX ËÎË TEL/FAX peÊËÏ), ÖÀe Bê xoÚËÚe
cÚepeÚë cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe (cÚp. 68).

2 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy ERASE ÀÇa paÁa.


● Ha ÀËcÔÎee ÔoÓÇËÚcÓ oÀÌo ËÁ cÎeÀyïçËx
cooÄçeÌËÈ Ç ÁaÇËcËÏocÚË oÚ ÇaåeÖo ÇêÄopa
Ìa íÚaÔe 1.
ÑÎÓ ÔpËÇeÚcÚÇËÓ Ç peÊËÏe TAD/FAX:
Ha ÀËcÔÎee: 2.TAD GREETING
STOP
PRESS START ERASE
START/SET/COPY
ÑÎÓ ÔpËÇeÚcÚÇËÓ Ç peÊËÏe TEL/FAX:
2.T/F GREETING

PRESS START

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


ERASE GREETING?

YES: PRESS SET


èpËÏeäaÌËe:
● óÚoÄê ÔpeÍpaÚËÚë cÚËpaÌËe, ÌaÊÏËÚe
● EcÎË Bê cÚepÎË cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe
ÍÎaÇËåy STOP .
Ç peÊËÏe TAD/FAX, Ç íÚoÏ cÎyäae ÄyÀeÚ
ÇocÔpoËÁÇoÀËÚcÓ ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo
4 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .
GREETING ERASED
ÁaÔËcaÌÌoe cooÄçeÌËe (cÚp. 91).

93
èpËÇeÚcÚÇËe (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

BpeÏÓ ÁaÔËcË cooÄçeÌËÈ-ÔpËÇeÚcÚÇËÈ Ç


peÊËÏe TAD/FAX
Bê ÏoÊeÚe ÇêÄpaÚë ÇpeÏÓ ÁaÔËcË ÔpoÀoÎÊËÚeÎëÌocÚëï 16 ËÎË 60 ceÍyÌÀ.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
/ MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , ÁaÚeÏ 5 4 .


GREETING TIME
1 2 3

4 5 6

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


MODE=16s ▼▲
7 8 9

4 HaÊÏËÚe
ÔapaÏeÚpa.
ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa ÊeÎaeÏoÖo
START/SET/COPY

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

èpËÏeäaÌËe:
● EcÎË Bê ÏeÌÓeÚe ÇpeÏÓ ÁaÔËcË cooÄçeÌËÓ-
ÔpËÇeÚcÚÇËÓ Ìa 60 ceÍyÌÀ, Úo Ïê peÍoÏeÌÀyeÏ
ÖoÇopËÚ aÄoÌeÌÚy, Ç BaåeÏ cooÄçeÌËË-ÔpËÇeÚcÚÇËË
peÊËÏa TAD/FAX, äÚoÄê oÌ ÌaÄpaÎ 9 ÔepeÀ ÚeÏ,
ÍaÍ ÌaäaÚë ÔepeÀaäy ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo cooÄçeÌËÓ.
● EcÎË Bê ÏeÌÓeÚe ÇpeÏÓ ÁaÔËcË cooÄçeÌËÓ-
ÔpËÇeÚcÚÇËÓ c 16 ceÍyÌÀ Ìa 60 ceÍyÌÀ, Úo Baåe
ÁaÔËcaÌÌoe cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe peÊËÏa
TAD/FAX ÄyÀeÚ cÚepÚo. èepeÁaÔËåËÚe Baåe
cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe, ecÎË íÚo ÌeoÄxoÀËÏo
(cÚp. 92).

94
BocÔpoËÁÇeÀeÌËe cooÄçeÌËÈ (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

èpocÎyåËÇaÌËe ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ


KoÖÀa aÔÔapaÚ ÔpËÌËÏaeÚ peäeÇêe cooÄçeÌËÓ;
— ËÌÀËÍaÚop PLAY MESSAGES ÄyÀeÚ ÏËÖaÚë,
— cäeÚäËÍ ÇêÁoÇoÇ ÄyÀeÚ ÔoÍaÁêÇaÚë oÄçee äËcÎo ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ, Ë
— ÄyÀyÚ ÁÇyäaÚë ÏeÀÎeÌÌêe ÙoÌËäecÍËe cËÖÌaÎê, ecÎË cËÖÌaÎËÁaáËÓ o cooÄçeÌËË ycÚaÌoÇÎeÌa Ç
“ON” (cÚp. 108).

KoÖÀa ËÌÀËÍaÚop PLAY MESSAGES CALLS


ÂÇoÌÍË
ÏËÖaeÚ (call ÁÇoÌÍoÇ)
(cäeÚäËÍ counter)

HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy PLAY MESSAGES . /


● ÅyÀyÚ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌê ÚoÎëÍo ÌoÇêe cooÄçeÌËÓ.

KoÖÀa ËÌÀËÍaÚop PLAY MESSAGES


ÖopËÚ
HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy PLAY MESSAGES .
● ÅyÀyÚ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌê Çce cooÄçeÌËÓ.

PLAY
èpËÏeäaÌËe: MESSAGES
● Bo ÇpeÏÓ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ ÀËcÔÎeÈ ÔoÍaÁêÇaeÚ

AÇÚooÚÇeÚäËÍ
ÔocÎeÀoÇaÚeÎëÌocÚë ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ.
● Bê ÏoÊeÚe oÚpeÖyÎËpoÇaÚë ypoÇeÌë ÖpoÏÍocÚË MàÉAET/ÉOPàT
FLASH/LIGHT
ÖpoÏÍoÖoÇopËÚeÎÓ ÔpË ÔoÏoçË ÍÌoÔoÍ ËÎË .
● óËcÎo Ìa cäeÚäËÍe ÇêÁoÇoÇ Ìe ËÁÏeÌËÚcÓ Ào Úex Ôop,
ÔoÍa Bê Ìe coÚpeÚe ÁaÔËcaÌÌêe cooÄçeÌËÓ.

PeäeÇaÓ ÏeÚÍa ÇpeÏeÌË/ÀÌÓ


èpË ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËË cËÌÚeÁËpoÇaÌÌêÈ ÖoÎoc ÄyÀeÚ
cooÄçaÚë ÇpeÏÓ Ë ÀeÌë ÌeÀeÎË ÁaÔËcË ÍaÊÀoÖo
cooÄçeÌËÓ.

95
BocÔpoËÁÇeÀeÌËe cooÄçeÌËÈ (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

CÚËpaÌËe ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ


CÚËpaÈÚe ÌeÌyÊÌêe cooÄçeÌËÓ Ço ËÁÄeÊaÌËe ÔepeÔoÎÌeÌËÓ ÔaÏÓÚË.

CÚËpaÌËe oÔpeÀeÎeÌÌoÖo
cooÄçeÌËÓ
HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy ERASE Ço ÇpeÏÓ ÔpocÎyåËÇaÌËÓ
cooÄçeÌËÓ, ÍoÚopoe Bê xoÀËÚe cÚepeÚë.
Ha ÀËcÔÎee: ERASING

MESSAGE ERASED

CÚËpaÌËe Çcex cooÄçeÌËÈ


STOP
1. HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy ERASE ÔocÎe ÔpocÎyåËÇaÌËÓ
ERASE
Çcex cooÄçeÌËÈ.
START/SET/COPY
Ha ÀËcÔÎee: 1.ALL MESSAGES

PRESS START

2. HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


ERASE MESSAGES?

YES: PRESS SET

● óÚoÄê ÔpeÍpaÚËÚë cÚËpaÌËe, ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy


STOP .
3. HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .
ERASING

ERASE COMPLETED

96
BocÔpoËÁÇeÀeÌËe cooÄçeÌËÈ (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

îyÌÍáËË, ÀeÈcÚÇyïçËe Ço ÇpeÏÓ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ cooÄçeÌËÓ


(ÔoÇÚop, ÔpoÔycÍ Ë ocÚaÌoÇÍa)
èoÇÚopÌoe ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËe
cooÄçeÌËÓ
èoÇepÌËÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL Ìa oÀËÌ
çeÎäoÍ ÇÎeÇo, Ço ÇpeÏÓ ÔpocÎyåËÇaÌËÓ cooÄçeÌËÓ,
ÍoÚopoe Bê xoÚËÚe ÔoÇÚopËÚë.
● EcÎË Bê ÔoÇepÌyÎË ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL
ÇÎeÇo Ç ÚeäeÌËe 5 ceÍyÌÀ ÔocÎe ÌaäaÎa
cooÄçeÌËÓ, Úo ÄyÀeÚ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌo ÔpeÀêÀyçee
cooÄçeÌËe.
● ÑÎÓ ÔoÇÚopÌoÖo ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ oÔpeÀeÎeÌÌoÖo
SLOW
cooÄçeÌËÓ, ÔoÇopaäËÇaÈÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop
EASY DIAL ÇÎeÇo Ào Úex Ôop, ÔoÍa Bê Ìe
QUICK
ycÎêåËÚe cooÄçeÌËe, ÍoÚopoe Bê xoÚËÚe
PLAY MESSAGES
ÔoÇÚopËÚë. STOP

EASY DIAL

èpËÔycÍ cooÄçeÌËÓ
èoÇepÌËÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL Ìa oÀËÌ

AÇÚooÚÇeÚäËÍ
çeÎäoÍ ÇÔpaÇo, äÚoÄê ÇocÔpoËÁÇecÚË cÎeÀyïçee
cooÄçeÌËe.

àÁÏeÌeÌËe cÍopocÚË
ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ
HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy QUICK (#) ÀÎÓ
ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ cooÄçeÌËÓ co cÍopocÚëï Ç
ÔoÎÚopa paÁa ÄêcÚpee ÔepÇoÌaäaÎëÌoÈ cÍopocÚË.
HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy SLOW (0) ÀÎÓ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ
cooÄçeÌËÓ co cÍopocÚëï Ç ÀÇa paÁa ÏeÀÎeÌÌee
ÔepÇoÌaäaÎëÌoÈ cÍopocÚË.
● ÑÎÓ ÇoÁÇpaÚa Í ÔepÇoÌaäaÎëÌoÈ cÍopocÚË,
ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy QUICK ËÎË SLOW Ço ÇpeÏÓ
ycÍopeÌÌoÖo ËÎË ÁaÏeÀÎeÌÌoÖo ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ.

OcÚaÌoÇ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ
HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy STOP .
● ÑÎÓ ÇoÁoÄÌoÇÎeÌËÓ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ ÁaÔËcaÌÌêx
cooÄçeÌËÈ, ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy PLAY MESSAGES
Ç ÚeäeÌËe 1 ÏËÌyÚê.

97
ÂaÔËcë (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

CooÄçeÌËe-ÌaÔoÏËÌaÌËe
(ÁaÔËcë cooÄçeÌËÓ ÀÎÓ ÀpyÖËx ËÎË ÀÎÓ ceÄÓ)
óÚoÄê ocÚaÇËÚë cooÄçeÌËe äacÚÌoÖo xapaÍÚepa ÀÎÓ ÍoÖo-ÎËÄo ËÎË ÀÎÓ ceÄÓ, Bê ÏoÊeÚe ÁaÔËcaÚë
peäeÇoe ÌaÔoÏËÌaÌËe. ùÚo ÌaÔoÏËÌaÌËe ÏoÊeÚ ÄêÚë ÇocÔpoËÁÇeÀeÌo ÔoÁÊe ÔpÓÏo Ìa aÔÔapaÚe ËÎË
ÀËcÚaÌáËoÌÌo.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy RECORD .


Ha ÀËcÔÎee: 1.MEMO MESSAGE

PRESS START

2 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


● èpoÁÇyäËÚ ÀÎËÌÌêÈ ÁÇyÍoÇoÈ cËÖÌaÎ.

MEMO RECORDING

MËÍpoÙoÌ
Microphone
3 ÉoÇopËÚe äeÚÍo Ç ÏËÍpoÙoÌ Ìa paccÚoÓÌËË 20
cÏ (8 ÀïÈÏoÇ) oÚ ÌeÖo.
STOP RECORD
START/SET/COPY

4 èo oÍoÌäaÌËË ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy STOP .

TeÎeÙoÌÌêÈ paÁÖoÇop
Bê ÏoÊeÚe ÁaÔËcaÚë ÚeÎeÙoÌÌêÈ paÁÖoÇop.

1 Bo ÇpeÏÓ ÚeÎeÙoÌÌoÖo paÁÖoÇopa ÌaÊÏËÚe


ÍÎaÇËåy RECORD .
Ha ÀËcÔÎee: 2WAY RECORDING

2 óÚoÄê ÔpeÍpaÚËÚë ÁaÔËcë, ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy


STOP ËÎË oÔycÚËÚe ÚpyÄÍy Ìa pêäaÖ.

èpËÏeäaÌËe:
● B ÏecÚe BaåeÖo ÔpeÄêÇaÌËÓ, Ç cooÚÇeÚcÚÇËË c
ÏecÚÌêÏË ÁaÍoÌaÏË, ÏoÖyÚ ÔpËÏeÌÓÚëcÓ
oÖpaÌËäeÌËÓ Ìa ÁaÔËcë ÀÇycÚopoÌÌËx ÚeÎeÙoÌÌêx STOP RECORD
paÁÖoÇopoÇ. èpoËÌÙopÏËpyÈÚe BaåeÖo aÄoÌeÌÚa o
ÁaÔËcË ÚeÎeÙoÌÌoÖo paÁÖoÇopa.

98
ÑËcÚaÌáËoÌÌoe yÔpaÇÎeÌËe (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

ìÔpaÇÎeÌËe c oÚÀaÎeÌÌoÖo ÏecÚa


CÎeÀyïçËe oÔepaáËË ÏoÖyÚ ÇêÔoÎÌÓÚëcÓ c oÚÀaÎeÌÌoÖo ÏecÚa ÔpË ËcÔoÎëÁoÇaÌËË ÚeÎeÙoÌÌoÖo
aÔÔapaÚa c ÍÌoÔoäÌêÏ ÌoÏepoÌaÄËpaÚeÎeÏ.
èepeÀ BaåËÏ yxoÀoÏ ÁaÔpoÖpaÏÏËpyÈÚe ID ÍoÀ ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ (cÚp. 100) Ë
ycÚaÌoÇËÚe cÇoÈ aÔÔapaÚ Ç peÊËÏ TAD/FAX (cÚp. 90).
KÌoÔÍa KÌoÔÍa
KoÏaÌÀa ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo KoÏaÌÀa ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo
ÌoÏepo- CÚpaÌËáa ÌoÏepo- CÚpaÌËáa
ÌaÄËpaÚeÎÓ yÔpaÇÎeÌËÓ yÔpaÇÎeÌËÓ
ÌaÄËpaÚeÎÓ

0 èpoÔycÍ cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ 103 CÚËpaÌËe oÔpeÀeÎeÌÌoÖo


4 cooÄçeÌËÓ 102
èoÇÚopÌoe ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËe
1 101
cooÄçeÌËÓ 5 CÚËpaÌËe Çcex cooÄçeÌËÈ 102
2 èpoÔycÍ cooÄçeÌËÓ 101
8 0 èepeÍÎïäeÌËe Ç peÊËÏ TEL 103
BocÔpoËÁÇeÀeÌËe ÌoÇoÖo 101
4 BÍÎïäeÌËe peÊËÏa ÔepecêÎÍË
cooÄçeÌËÓ
8 1 cooÄçeÌËÓ ÀÎÓ ÇxoÀÓçËx 103
5 BocÔpoËÁÇeÀeÌËe Çcex cooÄçeÌËÈ 101 cooÄçeÌËÈ

6 KoÌÚpoÎëÌoe ÔpocÎyåËÇaÌËe BêÍÎïäeÌËe peÊËÏa ÔepecêÎÍË


ÔoÏeçeÌËÓ 102 8 2 cooÄçeÌËÓ ÀÎÓ ÇxoÀÓçËx 103
èepeÁaÔËcë cooÄçeÌËÓ- cooÄçeÌËÈ
102
7 ÔpËÇeÚcÚÇËÓ BÍÎïäeÌËe peÊËÏa ÁÇoÌÍa Ìa
8 3 103
ÔeÈÀÊep ÀÎÓ ÇxoÀÓçËx cooÄçeÌËÈ

AÇÚooÚÇeÚäËÍ
èpeÍpaçeÌËe ÔepeÁaÔËcË 102
9
cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ BêÍÎïäeÌËe peÊËÏa ÁÇoÌÍa Ìa
8 4 ÔeÈÀÊep ÀÎÓ ÇxoÀÓçËx cooÄçeÌËÈ 103

KapÚa ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ


èoÊaÎyÈcÚa, ÇêpeÊëÚe Ë ÌocËÚe c coÄoÈ íÚy ÍapÚy ÍaÍ pyÍoÇoÀcÚÇo Ôo ÔpËÏeÌeÌËï ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo
yÔpaÇÎeÌËÓ.

ÑËcÚaÌáËoÌÌoe yÔpaÇÎeÌËe ÂaÏeäaÌËÓ Ôo ÀËcÚaÌáËoÌÌoÏy


aÇÚooÚÇeÚäËÍoÏ yÔpaÇÎeÌËï

1. èoÁÇoÌËÚe Ìa Baå aÔÔapaÚ. ● ÑËcÚaÌáËoÌÌoe yÔpaÇÎeÌËe


2. BÇeÀËÚe ID ËÀeÌÚËÙËÍa- ÇoÁÏoÊÌo ÚoÎëÍo c ÚeÎeÙoÌa
áËoÌÌêÈ ÍoÀ ÀÎÓ c ÍÌoÔoäÌêÏ
ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ Ç ÌoÏepoÌaÄËpaÚeÎeÏ, ÍoÖÀa
ÏoÏeÌÚ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ Baå aÔÔapaÚ ycÚaÌoÇÎeÌ Ç
cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ. peÊËÏ TAD/FAX.
● HoÇêe ÁaÔËcaÌÌêe ● KoÖÀa Baå aÔÔapaÚ
ãËÌËÓ cÖËÄa

cooÄçeÌËÓ ÄyÀyÚ ycÚaÌoÇÎeÌ Ç peÊËÏ TEL,


ÇocÔpoËÁÇeÀeÌê. ÔoÁÇoÌËÚe Ìa ÌeÖo Ë
ÔoÀoÊÀËÚe Ç ÚeäeÌËe 15
3. HaÊÏËÚe Ç ÚeäeÌËË 10 ceÍyÌÀ
ÁÇoÌÍoÇ. AÇÚooÚÇeÚäËÍ
ÍÎaÇËåy(ÍÎaÇËåË) ÇpeÏeÌÌo oÚÇeÚËÚ Ç ÎËÌËï.
ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ BÇeÀËÚe ID ÍoÀ ÀÎÓ
(cÏoÚpËÚe oÄpaÚÌyï cÚopoÌy). ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ Ç
èpË oÚcyÚcÚÇËË ÌoÇêx ÚeäeÌËe ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ
cooÄçeÌËÈ Ìa íÚaÔe 2, cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ.
ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy (ÍÎaÇËåË) AÔÔapaÚ ÔepeÍÎïäËÚcÓ Ç
peÊËÏ TAD/FAX.
ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ Ç ● TÇepÀo ÌaÊËÏaÈÚe ÍÎaÇËåË.
ÚeäeÌËe 4 ceÍyÌÀ ËÎË ● óÚoÄê oÚÔpaÇËÚë ÀoÍyÏeÌÚ,
ÔoÀoÊÀËÚe Ç ÚeäeÌËe 4 ÌaÊÏËÚe 9 . HaäÌËÚe
ceÍyÌÀ Ë Çce cooÄçeÌËÓ ÔepeÀaäy ÔpË ÔoÓÇÎeÌËË
ÄyÀyÚ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌê. ÚoÌaÎëÌoÖo cËÖÌaÎa ÙaÍca.

99
ÑËcÚaÌáËoÌÌoe yÔpaÇÎeÌËe (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

ìcÚaÌoÇÍa ËÀeÌÚËÙËÍaáËoÌÌoÖo (ID) ÍoÀa


ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ
àÀeÌÚËÙËÍaáËoÌÌêÈ ID ÍoÀ ÀÎÓ ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ ËcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÔoÎyäeÌËÓ ÀocÚyÔa Í
aÇÚooÚÇeÚäËÍy.
BêÄepËÚe ÎïÄoÈ 3-ÁÌaäÌêÈ ÌoÏep, ÍpoÏe ÌoÏepa, ÖÀe ËcÔoÎëÁyïÚcÓ áËÙpê 0 ËÎË 7.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , ÁaÚeÏ 1 1 .


REMOTE TAD ID
1 2 3

4 5 6

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


ID=111
7 8

0
9

4 BÇeÀËÚe ÌyÊÌêÈ BaÏ ÌoÏep.


START/SET/COPY

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

KoÏaÌÀa ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo KoÏaÌÀa ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo


KÌoÔÍa KÌoÔÍa
yÔpaÇÎeÌËÓ yÔpaÇÎeÌËÓ
èpoÔycÍ cooÄçeÌËÓ- CÚËpaÌËe
0
ÔpËÇeÚcÚÇËÓ 4 oÔpeÀeÎeÌÌoÖo
èoÇÚopÌoe cooÄçeÌËÓ
1 ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËe
CÚËpaÌËe Çcex
cooÄçeÌËÓ 5
cooÄçeÌËÈ
2 èpoÔycÍ cooÄçeÌËÓ
èepeÍÎïäeÌËe Ç peÊËÏ
BocÔpoËÁÇeÀeÌËe 8 0
4 ÌoÇoÖo cooÄçeÌËÓ TEL
BocÔpoËÁÇeÀeÌËe Çcex BÍÎïäeÌËe peÊËÏa
5 8 1
cooÄçeÌËÈ ÔepecêÎÍË cooÄçeÌËÓ
KoÌÚpoÎëÌoe
BêÍÎïäeÌËe peÊËÏa
6 ÔpocÎyåËÇaÌËe 8 2
ÔoÏeçeÌËÓ ÔepecêÎÍË cooÄçeÌËÓ

èepeÁaÔËcë cooÄçeÌËÓ- BÍÎïäeÌËe peÊËÏa


7 8 3
ÔpËÇeÚcÚÇËÓ ÁÇoÌÍa Ìa ÔeÈÀÊep
èpeÍpaçeÌËe
BêÍÎïäeÌËe peÊËÏa
9 ÔepeÁaÔËcË cooÄçeÌËÓ- 8 4
ÔpËÇeÚcÚÇËÓ ÁÇoÌÍa Ìa ÔeÈÀÊep

100
ÑËcÚaÌáËoÌÌoe yÔpaÇÎeÌËe (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

C oÚÀaÎeÌÌoÖo ÚeÎeÙoÌÌoÖo aÔÔapaÚa c ÍÌoÔoäÌêÏ


ÚoÌaÎëÌêÏ ÌoÏepoÌaÄËpaÚeÎeÏ
èpocÎyåËÇaÌËe ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ

1 èoÁÇoÌËÚe Ìa Baå aÔÔapaÚ.

2 BÇeÀËÚe ËÀeÌÚËÙËÍaáËoÌÌêÈ ÍoÀ ID ÀÎÓ ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ Ç ÏoÏeÌÚ


ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ Ç peÊËÏe TAD/FAX.
— èpoÁÇyäËÚ ÀÎËÌÌêÈ ÙoÌËäecÍËÈ cËÖÌaÎ Ë ÍopoÚÍËÈ ÙoÌËäecÍËÈ cËÖÌaÎ (cËÖÌaÎê), yÍaÁêÇaÓ
Ìa äËcÎo ÌoÇêx ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ. èocÎe íÚoÖo aÔÔapaÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË ÇocÔpoËÁÇeÀeÚ
íÚË cooÄçeÌËÓ.
● KopoÚÍËe ÙoÌËäecÍËe cËÖÌaÎê ÄyÀyÚ ÁÇyäaÚë Ào 8 paÁ, ÀaÊe ecÎË ÁaÔËcaÌo 9 Ë ÄoÎee
cooÄçeÌËÈ.
● Bê ÏoÊeÚe ÔoÇÚopÌo ÇocÔpoËÁÇecÚË ÌoÇêe ÁaÔËcaÌÌêe cooÄçeÌËÓ ÔyÚeÏ ÌaÊaÚËÓ ÍÌoÔÍË 4 Ç
ÏoÏeÌÚ ÇêÔoÎÌeÌËÓ oÀÌoÖo Ë ÚoÖo Êe coeÀËÌeÌËÓ.
● HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy 5 , äÚoÄê ÔpocÎyåaÚë Çce ÁaÔËcaÌÌêe cooÄçeÌËÓ.
— B ÍoÌáe ÔocÎeÀÌeÖo cooÄçeÌËÓ ÔpoÁÇyäaÚ 3 ÁÇyÍoÇêx cËÖÌaÎa.

AÇÚooÚÇeÚäËÍ
KoÖÀa ÌeÚ ÌoÇêx ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ
ÑÎËÌÌêÈ ÙoÌËäecÍËÈ cËÖÌaÎ ÔpoÁÇyäËÚ eçe paÁ, Ç ÚeäeÌËe 4 ceÍyÌÀ, ÇÏecÚo ÍopoÚÍoÖo cËÖÌaÎa
(cËÖÌaÎoÇ) Ìa íÚaÔe 2.
Press 5 or wait for 4 seconds to listen to all of the recorded messages.

B ÏoÏeÌÚ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ
èoÇÚopÌoe ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËe cooÄçeÌËÓ
HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy 1 ÀÎÓ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ ÚeÍyçeÖo cooÄçeÌËÓ.
— EcÎË Bê ÌaÊÏeÚe ÍÌoÔÍy 1 Ç ÚeäeÌËe 5 ceÍyÌÀ ÔocÎe ÌaäaÎa cooÄçeÌËÓ, Úo ÄyÀeÚ
ÇocÔpoËÁÇeÀeÌo ÔpeÀêÀyçee cooÄçeÌËe.

èpoÔycÍ cooÄçeÌËÓ
HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy 2 .

èpËÏeäaÌËe:
● EcÎË Bê ycÎêåËÚe 6 ÙoÌËäecÍËx cËÖÌaÎoÇ ÔocÎe ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ cooÄçeÌËÓ, Úo íÚo oÁÌaäaeÚ äÚo
ÔaÏÓÚë ÔepeÔoÎÌeÌa. CoÚpËÚe ÌeÍoÚopêe ËÎË Çce cooÄçeÌËÓ.

101
ÑËcÚaÌáËoÌÌoe yÔpaÇÎeÌËe (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

CÚËpaÌËe ÇxoÀÓçËx cooÄçeÌËÈ ËÁ ÔaÏÓÚË


CÚËpaÌËe oÔpeÀeÎeÌÌoÖo cooÄçeÌËÓ
HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË 4 Ç ÏoÏeÌÚ ÔpocÎyåËÇaÌËÓ cooÄçeÌËÓ, ÍoÚopoe Bê xoÚËÚe yÀaÎËÚë.
● èpoÁÇyäaÚ oÀËÌ ÀÎËÌÌêÈ Ë ÚpË ÍopoÚÍËx ÙoÌËäecÍËx cËÖÌaÎa.
èocÎe íÚoÖo aÔÔapaÚ ÔpoÀoÎÊËÚ co cÎeÀyïçeÖo cooÄçeÌËÓ.

CÚËpaÌËe Çcex cooÄçeÌËÈ


HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË 5 ÀÎÓ cÚËpaÌËÓ Çcex cooÄçeÌËÈ.
● èpoÁÇyäaÚ oÀËÌ ÀÎËÌÌêÈ Ë ÚpË ÍopoÚÍËx ÙoÌËäecÍËx cËÖÌaÎa.

ÑpyÖËe ÀeÈcÚÇËÓ Ôo ÀËcÚaÌáËoÌÌoÏy yÔpaÇÎeÌËï


KoÌÚpoÎëÌoe ÔpocÎyåËÇaÌËe ÔoÏeçeÌËÓ
Bê ÏoÊeÚe ÔpocÎyåËÇaÚë ÁÇyÍË Ç ÔoÏeçeÌËË, ÖÀe ycÚaÌoÇÎeÌ aÔÔapaÚ.
HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy 6 .
● Bê ÏoÊeÚe ÇêÔoÎÌËÚë ÍoÌÚpoÎëÌoe ÔpocÎyåËÇaÌËe ÔoÏeçeÌËÓ, ÔpËÏepÌo, Ç ÚeäeÌËe 30 ceÍyÌÀ.

èpËÏeäaÌËe:
● óepeÁ 30 ceÍyÌÀ ÔpoÁÇyäËÚ ÁÇyÍoÇoÈ cËÖÌaÎ. óÚoÄê ÔpoÀoÎÊËÚë ÔpocÎyåËÇaÌËe, ÌaÊÏËÚe eçe paÁ
ÍÌoÔÍy 6 Ç ÚeäeÌËe 10 ceÍyÌÀ.

ÂaÔËcë cooÄçeÌËÓ ÏeÚÍË


èocÎe ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ Çcex ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ Bê ÏoÊeÚe ocÚaÇËÚë ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoe
cooÄçeÌËe.
1. ÑoÊÀËÚecë 3 ÙoÌËäecÍËx cËÖÌaÎoÇ, oÄoÁÌaäaïçËx ÍoÌeá ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ.
2. èoÀoÊÀËÚe oÍoÎo 10 ceÍyÌÀ.
3. èpocÎyåaÈÚe 1 ÙoÌËäecÍËÈ cËÖÌaÎ
àãà
èpocÎyåaÈÚe cÎeÀyïçee peäeÇoe yÍaÁaÌËe:
“èoÊaÎyÈcÚa, ocÚaÇëÚe Çaåe ËÏÓ Ë cooÄçeÌËe ÔocÎe ÁÇyÍoÇoÖo cËÖÌaÎa.”
4. OcÚaÇëÚe cooÄçeÌËe.

èepeÁaÔËcë cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ
Bê ÏoÊeÚe ËÁÏeÌËÚë coÀepÊaÌËe cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ ÀÎÓ peÊËÏa TAD/FAX.
1. HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy 7 , äÚoÄê ÌaäaÚë ÁaÔËcë.
● èpoÁÇyäËÚ ÀÎËÌÌêÈ ÙoÌËäecÍËÈ cËÖÌaÎ.
2. óeÚÍo ÖoÇopËÚe Ç ÔpeÀeÎax Ào 16 ceÍyÌÀ.
● EcÎË Bê cÀeÎaÎË ÔayÁy ÄoÎëåe 2 ceÍyÌÀ, Úo ÔpoÁÇyäaÚ 6 ÙoÌËäecÍËx cËÖÌaÎoÇ Ë ÁaÔËcë
ÔpeÍpaÚËÚëcÓ. B ÚeäeÌËe 10 ceÍyÌÀ Bê ÏoÊeÚe ÔoÇÚopËÚë ÀeÈcÚÇËÓ c íÚaÔa 1.
3. èo oÍoÌäaÌËË ÌaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy 9 .
● HoÇoe cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe ÄyÀeÚ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌo.

102
ÑËcÚaÌáËoÌÌoe yÔpaÇÎeÌËe (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

èpoÔycÍ cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ
HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy 0 Ç ÏoÏeÌÚ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ.
● AÔÔapaÚ ÔpoÔycÚËÚ ocÚaÇåyïcÓ äacÚë cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ.

BÍÎïäeÌËe ËÎË ÇêÍÎïäeÌËe peÊËÏa ÔepecêÎÍË cooÄçeÌËÓ


èepeÀ ÚeÏ ÍaÍ ÇocÔoÎëÁoÇaÚëcÓ ÀaÌÌoÈ ÙyÌÍáËeÈ Bê ÀoÎÊÌê ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÚë ÚeÎeÙoÌÌêÈ
ÌoÏep, Ìa ÍoÚopêÈ ÔepecêÎaeÚcÓ cooÄçeÌËe (cÚp. 105).

HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË 8 1 ÀÎÓ ÇÍÎïäeÌËÓ peÊËÏa ÔepecêÎÍË cooÄçeÌËÓ.

HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË 8 2 ÀÎÓ ÇêÍÎïäeÌËÓ peÊËÏa ÔepecêÎÍË cooÄçeÌËÓ.

● EcÎË ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep, Ìa ÍoÚopêÈ ÔepecêÎaeÚcÓ cooÄçeÌËe, Ìe ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌ, Úo Bê Ìe


cÏoÊeÚe ÇÍÎïäËÚë íÚy ÙyÌÍáËï. èpoÁÇyäaÚ 6 ÙoÌËäecÍËx cËÖÌaÎoÇ.

BÍÎïäeÌËe ËÎË ÇêÍÎïäeÌËe peÊËÏa ÁÇoÌÍa Ìa ÔeÈÀÊep


èepeÀ ÚeÏ ÍaÍ ÇocÔoÎëÁoÇaÚëcÓ ÀaÌÌoÈ ÙyÌÍáËeÈ Bê ÀoÎÊÌê ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÚë ÌoÏep ÔeÈÀÊepa,

AÇÚooÚÇeÚäËÍ
Ìa ÍoÚopêÈ ÔepecêÎaeÚcÓ cooÄçeÌËe (cÚp. 85).

HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË 8 3 ÀÎÓ ÇÍÎïäeÌËÓ peÊËÏa ÁÇoÌÍa Ìa ÔeÈÀÊep.

HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË 8 4 ÀÎÓ ÇêÍÎïäeÌËÓ peÊËÏa ÁÇoÌÍa Ìa ÔeÈÀÊep.

● EcÎË ÌoÏep ÔeÈÀÊepa, Ìa ÍoÚopêÈ ÔepecêÎaeÚcÓ cooÄçeÌËe, Ìe ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌ, Úo Bê Ìe


cÏoÊeÚe ÇÍÎïäËÚë íÚy ÙyÌÍáËï. èpoÁÇyäaÚ 6 ÙoÌËäecÍËx cËÖÌaÎoÇ.

èepeÍÎïäeÌËe ÔpËeÏa Ç peÊËÏ TEL


HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË 8 0 ÀÎÓ cÏeÌê ÔapaÏeÚpa ÔpËeÏa c TAD/FAX Ìa TEL.
● Bê Ìe cÏoÊeÚe ÇepÌyÚëcÓ oÄpaÚÌo Ç peÊËÏ TAD/FAX Ç ÏoÏeÌÚ ÀaÌÌoÖo coeÀËÌeÌËÓ. ÑÎÓ ÚoÖo äÚoÄê
ÇepÌyÚëcÓ oÄpaÚÌo Ç peÊËÏ TAD/FAX, cÏoÚpËÚe ÌËÊe.

BoÁÇpaÚ ÔpËeÏa Ç peÊËÏ TAD/FAX


Bê ÏoÊeÚe ËÁÏeÌËÚë ycÚaÌoÇÍy ÔpËeÏa c TEL Ìa TAD/FAX ÀËcÚaÌáËoÌÌo.
1. èoÁÇoÌËÚe Ìa Baå aÔÔapaÚ Ë ÔoÀoÊÀËÚe Ç ÚeäeÌËe 15 ÁÇoÌÍoÇ.
● AÇÚooÚÇeÚäËÍ ÇpeÏeÌÌo oÚÇeÚËÚ Ç ÎËÌËï.

2. BÇeÀËÚe ID ÍoÀ ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ.


● Baå aÔÔapaÚ ÔepeÍÎïäËÚcÓ Ç peÊËÏ TAD/FAX.

103
ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌêe ÙyÌÍáËË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

èepecêÎÍa ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ Ìa ÀpyÖoÈ


ÚeÎeÙoÌ
ÑaÌÌaÓ ÙyÌÍáËÓ ÔoÁÇoÎÓeÚ BaåeÏy aÔÔapaÚy ÁÇoÌËÚë Ìa ÁaÀaÌÌêÈ ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep ÍaÊÀêÈ paÁ
ÔpË ÁaÔËcË ÇxoÀÓçeÖo cooÄçeÌËÓ.
ÑÎÓ ÌaäaÎa ÁaÔpoÖpaÏÏËpyÈÚe ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep, Ìa ÍoÚopêÈ ÔocêÎaeÚcÓ cooÄçeÌËe. CooÄçeÌËe
ÄyÀeÚ ÔepecêÎaÚëcÓ Ìa Çaå aÔÔapaÚ ÔpË ÁaÔËcË ÇxoÀÓçeÖo cooÄçeÌËÓ. B ÏoÏeÌÚ ÀaÌÌoÖo coeÀËÌeÌËÓ
Bê ÏoÊeÚe ÔepeÍÎïäËÚë íÚo cooÄçeÌËe Ìa ceÄÓ, ËcÔoÎëÁyÓ ÀËcÚaÌáËoÌÌoe yÔpaÇÎeÌËe.
● ùÚa ÙyÌÍáËÓ ÀeÈcÚÇyeÚ ÚoÎëÍo Ç peÊËÏe TAD/FAX.
● ÅoÎee ÔoÀpoÄÌyï ËÌÙopÏaáËï, cÏoÚpËÚe Ìa cÚp. 99.
● ÑÎÓ ÔoÎyäeÌËÓ ÀocÚyÔa Í BaåeÏy aÔÔapaÚy, ÔoÎëÁyÈÚecë ÚeÎeÙoÌoÏ c ÍÌoÔoäÌêÏ
ÌoÏepoÌaÄËpaÚeÎeÏ.

BxoÀÓçee cooÄçeÌËe ÁaÔËcêÇaeÚcÓ Ç ÔaÏÓÚë.

Baå aÔÔapaÚ ÁÇoÌËÚ Ìa ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep, Ìa ÍoÚopêÈ


ÔepecêÎaeÚcÓ cooÄçeÌËe.

TeÎeÙoÌ, Ìa ÍoÚopêÈ ÔepecêÎaeÚcÓ cooÄçeÌËe, ÁÇoÌËÚ, Ë ÁaÚeÏ


oÚÇeäaeÚ Ìa ÇêÁoÇ.

Baå aÔÔapaÚ ÇocÔpoËÁÇeÀeÚ cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe o ÔepecêÎÍe cooÄçeÌËÓ.*


èpeÀÇapËÚeÎëÌo ÁaÔËcaÌÌoe cooÄçeÌËe:

ùÚo aÇÚooÚÇeÚäËÍ.
èoÊaÎyÈcÚa, ÇÇeÀËÚe Çaå ÔapoÎë ÀÎÓ ÀocÚyÔa.

B ÚeäeÌËe 60 ceÍyÌÀ

BÇeÀËÚe ID ÍoÀ ÀÎÓ ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ (cÚp. 100).

èepeÍÎïäËÚe cooÄçeÌËe Ìa ceÄÓ, ËcÔoÎëÁyÓ ÀËcÚaÌáËoÌÌoe cooÄçeÌËe (cÚp. 99).

* ÑaÌÌoe cooÄçeÌËe ÏoÊeÚ ÄêÚë ËÁÏeÌeÌo (cÚp. 106).

104
ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌêe ÙyÌÍáËË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

ìcÚaÌoÇÍa ÙyÌÍáËË ÔepecêÎÍË cooÄçeÌËÓ


èepeÀ ÚeÏ ÍaÍ ÔoÎëÁoÇaÚëcÓ íÚoÈ ÙyÌÍáËË yÄeÀËÚecë, äÚo ycÚaÌoÇÎeÌa ÙyÌÍáËÓ peäeÇoÖo yÍaÁaÌËÓ
(cÚp. 128) ËÎË ÁaÔËcaÌo cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe o ÔepecêÎÍe cooÄçeÌËÓ (cÚp. 106). B ÔpoÚËÇÌoÏ
cÎyäae, ÔpoÁÇyäaÚ 3 ÙoÌËäecÍËx cËÖÌaÎa Ë Ìa ÀËcÔÎeÈ ÄyÀeÚ ÇêÇeÀeÌo cÎeÀyïçee cooÄçeÌËe.
NO TRNS-GREET.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
/ MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , Ë ÁaÚeÏ ÍÌoÔÍË 6 0 .


MESSAGE TRANS.
1 2 3

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY . 4 5 6

7 8 9
MODE=OFF ▼▲
0

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË
ÔapaÏeÚpa “ON”.
ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa
START/SET/COPY
● EcÎË ÙyÌÍáËÓ Ìe ÌyÊÌa, ÇêÄepËÚe ÔapaÏeÚp
“OFF”.

AÇÚooÚÇeÚäËÍ
HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .
NO.=

6 BÇeÀËÚe ÌoÏep ÚeÎeÙoÌa, Ìa ÍoÚopêÈ


ÔepeÀaeÚcÓ cooÄçeÌËe.

èpËÏep: NO.=3331111

7 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


SETUP ITEM [ ]

8 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

èpËÏeäaÌËe:
● ùÚa ÙyÌÍáËÓ ÏoÊeÚ ÄêÚë ÀËcÚaÌáËoÌÌo
ÇÍÎïäeÌa/ÇêÍÎïäeÌa ÚoÎëÍo c ÚeÎeÙoÌa c
ÍÌoÔoäÌêÏ ÌoÏepoÌaÄËpaÚeÎeÏ (cÚp. 103).
● ìcÚaÌoÇÍa ÔepecêÎÍË cooÄçeÌËÓ Ìe ÀeÈcÚÇyeÚ Ç
cÎeÀyïçËx cÎyäaÓx.
— EcÎË cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe o ÔepecêÎÍe
cooÄçeÌËÓ cÚepÚo, ÔpË ycÚaÌoÇÍe ÔapaÏeÚpa
“OFF” ÙyÌÍáËË peäeÇoÖo yÍaÁaÌËÓ.
— èpË ycÚaÌoÇÍe ÔapaÏeÚpa “OFF” ÙyÌÍáËË
peäeÇoÖo yÍaÁaÌËÓ.

105
ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌêe ÙyÌÍáËË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

ÂaÔËcë cooÄçeÌËÓ ÔpËÇeÚcÚÇËÓ o ÔepecêÎÍe cooÄçeÌËÓ


BpeÏÓ ÁaÔËcË oÖpaÌËäËÇaeÚcÓ 16 ceÍyÌÀaÏË. ÑÎÓ ÔoÎyäeÌËÓ ÌaËÎyäåeÖo peÁyÎëÚaÚa ÁaÔËcêÇaÈÚe
cÇoe cooÄçeÌËe Ç ÚeäeÌËe 12 ceÍyÌÀ.

èpeÀÎaÖaeÏoe cooÄçeÌËe
“ÑaÌÌoe cooÄçeÌËe ÔepecêÎaeÚcÓ oÚ (Baåe ËÏÓ Ë ÙaÏËÎËÓ, poÀ ÁaÌÓÚËÈ Ë/ËÎË ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep).
èoÊaÎyÈcÚa, ÇÇeÀËÚe cÇoÈ ËÀeÌÚËÙËÍaáËoÌÌêÈ ÍoÀ ÀÎÓ ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ.”

èpËÏeäaÌËe:
● EcÎË Bê Ìe ÁaÔËåËÚe cÇoe cooÄçeÌËe, ÄyÀeÚ ÇocÔpoËÁÇoÀËÚëcÓ ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo ÁaÔËcaÌÌoe
cooÄçeÌËe (cÚp. 104).

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
7 èo oÍoÌäaÌËË ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy
STOP .
● AÔÔapaÚ ÔoÇÚopËÚ Çaåe cooÄçeÌËe.
Bê ÏoÊeÚe oÚpeÖyÎËpoÇaÚë
2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , Ë ÁaÚeÏ ÍÌoÔÍË 6 1 .
TRNS-GREETING
ÖpoÏÍocÚë ÔpË ÔoÏoçË ÍÌoÔoÍ
ËÎË .

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


CHECK ▼▲
8 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË ËÎË


ÔapaÏeÚpa “RECORD”.
ÀÎÓ ÇêÄopa
/
RECORD ▼▲

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


TRNS REC. 16s

6 ÉoÇopËÚe äeÚÍo Ç ÏËÍpoÙoÌ Ìa paccÚoÓÌËË 20


cÏ (8 ÀïÈÏoÇ) oÚ ÌeÖo.
MËÍpoÙoÌ
Microphone
● Ha ÀËcÔÎee ÄyÀeÚ ÔoÍaÁaÌ ocÚaÚoÍ ÇpeÏeÌË
ÁaÔËcË. STOP
èpËÏep: TRNS REC. 15s START/SET/COPY
MENU

óÚoÄê ÔpoÇepËÚë cÇoe óÚoÄê cÚepeÚë cÇoe


cooÄçeÌËe cooÄçeÌËe
1. HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU , ÍÌoÔÍË 6 1, 1. HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU , ÍÌoÔÍË
ÁaÚeÏ ÍÎaÇËåy START/SET/COPY . 6 1 , ÁaÚeÏ ÍÎaÇËåy
START/SET/COPY .
2. HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË ËÎË tÀÎÓ ÇêÄopa
ÔapaÏeÚpa “CHECK” Ìa ÀËcÔÎee. 2. HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË ËÎË ÀÎÓ
ÇêÄopa ÔapaÏeÚpa “ERASE” Ìa ÀËcÔÎee.
3. HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .
● AÔÔapaÚ ÇocÔpoËÁÇeÀeÚ Baåe cooÄçeÌËe. 3. HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .
● Baåe cooÄçeÌËe ÄyÀeÚ cÚepÚo.
4. ÑÎÓ ÇêxoÀa ËÁ ÔpoÖpaÏÏê, ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy
MENU . 4. ÑÎÓ ÇêxoÀa ËÁ ÔpoÖpaÏÏê, ÌaÊÏËÚe
ÍÎaÇËåy MENU .
● èpË ÔepecêÎÍe ÁÇoÌÍa ÄyÀeÚ
ÇocÔpoËÁÇoÀËÚëcÓ ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo
ÁaÔËcaÌÌoe cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe.
106
ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌêe ÙyÌÍáËË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

CäeÚäËÍ ÁÇoÌÍoÇ Ç peÊËÏe TAD/FAX


ùÚa ÙyÌÍáËÓ oÔpeÀeÎÓeÚ äËcÎo ÁÇoÌÍoÇ Ç peÊËÏe TAD/FAX, ÔepeÀ ÚeÏ ÍaÍ aÔÔapaÚ oÚÇeÚËÚ Ìa
ÇêÁoÇ. Bê ÏoÊeÚe ÇêÄpaÚë oÀÌy ËÁ ycÚaÌoÇoÍ: 1, 2, 3, 4, TOLL SAVER, ËÎË RINGER OFF.
TOLL SAVER: EcÎË Bê ÁÇoÌËÚe Ìa aÔÔapaÚ ÀËcÚaÌáËoÌÌo, Úo Ôo ÍoÎËäecÚÇy ÁÇoÌÍoÇ Çê ÏoÊeÚe
oÔpeÀeÎËÚë ËÏeïÚcÓ ÎË ÌoÇêe peäeÇêe cooÄçeÌËÓ. EcÎË aÔÔapaÚ oÚÇeäaeÚ Ìa ÔepÇêÈ
ÁÇoÌoÍ, Úo íÚo oÁÌaäaeÚ äÚo, Ôo ÍpaÈÌeÈ Ïepe, ÁaÔËcaÌo oÀÌo cooÄçeÌËe. EcÎË aÔÔapaÚ
oÚÇeäaeÚ Ìa ÚpeÚËÈ ÁÇoÌoÍ, íÚo oÁÌaäaeÚ, äÚo ÌeÚ ÌËÍaÍËx ÌoÇêx ÁaÔËcaÌÌêx
cooÄçeÌËÈ. B áeÎÓx íÍoÌoÏËË ÔÎaÚê Áa ÚeÎeÙoÌÌêe ÔepeÖoÇopê ÌeÏeÀÎeÌÌo
oÔycÍaÈÚe ÚpyÄÍy Ìa pêäaÖ, ÍaÍ ÚoÎëÍo ycÎêåËÚe ÇÚopoÈ ÁÇoÌoÍ. BÚopoÈ ÁÇoÌoÍ
oÁÌaäaeÚ, äÚo ÌeÚ ÌËÍaÍËx ÌoÇêx ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ.
RINGER OFF: AÔÔapaÚ ÄyÀeÚ oÚÇeäaÚë ÄeÁ ÁÇyÍoÇêx cËÖÌaÎoÇ.

èoÎeÁÌêe coÇeÚê:
● óÚoÄê ycÔeÚë oÚÇeÚËÚë Ìa ÇêÁoÇ, Ào ÚoÖo ÍaÍ íÚo cÀeÎaeÚ aÔÔapaÚ, yÇeÎËäëÚe äËcÎo ÁÇoÌÍoÇ.
● EcÎË y Bac ÔoÓÇËÎacë ÔpoÄÎeÏa ÔpËeÏa ÙaÍcËÏËÎëÌêx cooÄçeÌËÈ c ÙaÍcËÏËÎëÌêx aÔÔapaÚoÇ Ìa
ÍoÚopêx ÀeÈcÚÇyeÚ ÙyÌÍáËÓ aÇÚoÏaÚËäecÍoÈ ÔepeÀaäË, Úo coÍpaÚËÚe äËcÎo ÁÇoÌÍoÇ.

1 BêÄepËÚe ÔapaÏeÚp “TAD/FAX” ÙyÌÍáËË #77 Ìa


íÚaÔe 4 (cÚp. 68). / MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

AÇÚooÚÇeÚäËÍ
Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP

1 2 3

3 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , Ë ÁaÚeÏ ÍÌoÔÍË 0 6 .


TAD RING COUNT
4

7
5

8
6

4 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


RING=1 ▼▲
START/SET/COPY

5 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË ËÎË


ÊeÎaeÏoÖo ÔapaÏeÚpa.
ÀÎÓ ÇêÄopa

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


SETUP ITEM [ ]

7 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

107
ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌêe ÙyÌÍáËË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

BpeÏÓ ÁaÔËcË ÇxoÀÓçeÖo cooÄçeÌËÓ


Bê ÏoÊeÚe ÇêÄpaÚë oÀÌo ËÁ ÀÇyx ÁÌaäeÌËÈ ÇpeÏeÌË ÁaÔËcË ÀÎÓ ÇxoÀÓçËx cooÄçeÌËÈ.
VOX (ÌeoÖpaÌËäeÌÌo): AÔÔapaÚ ÄyÀeÚ ÁaÔËcêÇaÚë cooÄçeÌËe, ÔoÍa ÄyÀeÚ ÖoÇopËÚë ÇêÁêÇaïçËÈ
aÄoÌeÌÚ (ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo ÇêÄpaÌÌaÓ ycÚaÌoÇÍa).
1 MIN (1 ÏËÌyÚa): AÔÔapaÚ ÄyÀeÚ ÁaÔËcêÇaÚë ÍaÊÀoe ÇxoÀÓçee cooÄçeÌËe Ç ÔpeÀeÎax 1
ÏËÌyÚê.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
/ MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , Ë ÁaÚeÏ ÍÌoÔÍË 1 0 .


RECORDING TIME
1 2 3

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


MODE=VOX ▼▲
4

7
5

8
6

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË ËÎË


ÊeÎaeÏoÖo ÔapaÏeÚpa.
ÀÎÓ ÇêÄopa
START/SET/COPY

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

CËÖÌaÎËÁaáËÓ o cooÄçeÌËË
(ÔocêÎÍa ÙoÌËäecÍËx cËÖÌaÎoÇ ÔpË ÔpËeÏe peäeÇoÖo cooÄçeÌËÓ)
KoÖÀa íÚa ÙyÌÍáËÓ ÇÍÎïäeÌa, aÔÔapaÚ cooÄçËÚ BaÏ cÎaÄêÏ ÁÇyÍoÇêÏ cËÖÌaÎoÏ, äÚo ÁaÔËcaÌo
ÇxoÀÓçee cooÄçeÌËe.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee 1.SYSTEM SET UP
/ MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , Ë ÁaÚeÏ ÍÌoÔÍË 4 2 .


MESSAGE ALERT
1 2 3

4 5 6

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


MODE=OFF ▼▲
7 8

0
9

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË
ÔapaÏeÚpa “ON”.
ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa
START/SET/COPY

MODE=ON ▼▲
● EcÎË íÚa ÙyÌÍáËÓ Ìe ÌyÊÌa, ÇêÄepËÚe
ÔapaÏeÚp “OFF”.

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

108
ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌêe ÙyÌÍáËË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)

CËÖÌaÎËÁaáËÓ o ÇpeÏeÌË ÁaÔËcË


(ÔocêÎÍa ÙoÌËäecÍËx cËÖÌaÎoÇ, ÍoÖÀa ÔaÏÓÚë ÔoäÚË ÔepeÔoÎÌeÌa)
EcÎË ocÚaÎocë ÏeÌee 60 ceÍyÌÀ ÀÎÓ ÁaÔËcË ÇxoÀÓçËx cooÄçeÌËÈ, Úo aÔÔapaÚ ÔpeÀyÔpeÀËÚ
ÔoÎëÁoÇaÚeÎÓ ÏeÀÎeÌÌêÏË ÙoÌËäecÍËÏË cËÖÌaÎaÏË.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
/ MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , Ë ÁaÚeÏ ÍÌoÔÍË 4 3 .


REC. TIME ALERT
1 2 3

3
4 5 6
HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .
7 8 9
MODE=OFF ▼▲ 0

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË
ÔapaÏeÚpa “ON”.
ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa
START/SET/COPY
MODE=ON ▼▲
● EcÎË íÚa ÙyÌÍáËÓ Ìe ÌyÊÌa, ÇêÄepËÚe
ÔapaÏeÚp “OFF”.

AÇÚooÚÇeÚäËÍ
5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .
SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

PeÊËÏ ÔpocÎyåËÇaÌËÓ ÇxoÀÓçeÖo cooÄçeÌËÓ


èpË ÔpËeÏe ÇêÁoÇa aÇÚooÚÇeÚäËÍoÏ, ÇxoÀÓçËe cooÄçeÌËÓ (ICM) ÏoÖyÚ ÄêÚë ÔpocÎyåaÌê äepeÁ
ÖpoÏÍoÖoÇopËÚeÎë Ç ÚeäeÌËe ycÚaÌoÇÎeÌÌoÖo coeÀËÌeÌËÓ. EcÎË Bê Ìe xoÚËÚe äÚoÄê cooÄçeÌËÓ
ÔpocÎyåËÇaÎËcë ÀpyÖËÏË ÎËáaÏË, ÍoÚopêe ÔoÎëÁyïÚcÓ BaåËÏ aÔÔapaÚoÏ, ycÚaÌoÇËÚe íÚy ÙyÌÍáËï Ç
ÔoÎoÊeÌËe “OFF”.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
/ MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , Ë ÁaÚeÏ ÍÌoÔÍË 6 7 .


ICM MONITOR
1 2 3

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


MODE=ON ▼▲
4

7
5

8
6

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË
ÊeÎaeÏoÖo ÔapaÏeÚpa.
ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa
START/SET/COPY
● EcÎË íÚa ÙyÌÍáËÓ Ìe ÌyÊÌa, ÇêÄepËÚe
ÔapaÏeÚp “OFF”.

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


109
CooÄçeÌËÓ oÄ oåËÄÍax

OÚäeÚê
EcÎË Baå aÔÔapaÚ Ìe ÏoÊeÚ oÚÔpaÇËÚë ÙaÍc, ÔpoÇepëÚe cÎeÀyïçee:
– HoÏep ÚeÎeÙoÌa, ÍoÚopêÈ Bê ÌaÄËpaÎË, ÔpaÇËÎëÌêÈ.
– AÔÔapaÚ aÄoÌeÌÚa ÓÇÎÓeÚcÓ ÙaÍcËÏËÎëÌêÏ aÔÔapaÚoÏ.
EcÎË ÔpoÄÎeÏa Çce eçe ÔpËcyÚcÚÇyeÚ, ycÚpaÌËÚe ee, ËcÔoÎëÁyÓ cooÄçeÌËÓ o cÇÓÁË, ÌaÔeäaÚaÌÌêe Ç
oÚäeÚe o ÔepeÀaäax ÙaÍcoÇ Ë Ç ÊypÌaÎe (cÚp. 48, 49).

HaÔeäaÚaÌo cooÄçeÌËe KoÀ oåËÄÍË èpËäËÌa Ë cÔocoÄ ycÚpaÌeÌËÓ

CÅOâ TEãEîOHHOâ ãàHàà 41–72 ● BoÁÌËÍÎa oåËÄÍa Ço ÇpeÏÓ ÔepeÀaäË ËÎË ÔpËeÏa ÙaÍca.
FF èoÔpoÄyÈÚe cÌoÇa, ËÎË ÔycÚë Baå aÄoÌeÌÚ ÔpoÇepËÚ cÇoÈ aÔÔapaÚ.
ÂACTPEBAHàE ÑOKìMEHTA — ● ÑoÍyÏeÌÚ ÁacÚpÓÎ. ìÀaÎËÚe cÏÓÚêÈ ÀoÍyÏeÌÚ (cÏ. cÚp. 119).
Oò. -B ÑPìÉ. îAKCE 54, 59 ● BoÁÌËÍÎa oåËÄÍa ÔpË ÔpËeÏe ËÎË ÔepeÀaäe ÀoÍyÏeÌÚa ËÁ-Áa
70 ÔpoÄÎeÏê c aÔÔapaÚoÏ aÄoÌeÌÚa Ìa ÀpyÖoÏ ÍoÌáe. èycÚë Baå
aÄoÌeÌÚ ÔpoÇepËÚ cÇoÈ aÔÔapaÚ.
èAMüTú èEPEèOãHEHA — ● The document was not received due to memory being full.
HET ÑOKìMEHTA — ● ÑoÍyÏeÌÚ ÄêÎ ÇcÚaÇÎeÌ Ç aÔÔapaÚ ÌeÔpaÇËÎëÌo. BcÚaÇëÚe
ÔpaÇËÎëÌo ÀoÍyÏeÌÚ Ë ÔoÔpoÄyÈÚe cÌoÇa.
BõÂ. îAKC HE OTBEóAET — ● AÔÔapaÚ ÔpËÌËÏaïçeÖo aÄoÌeÌÚa ÄêÎ ÁaÌÓÚ ËÎË Ç ÌeÏ ÍoÌäËÎacë
ÄyÏaÖa. èoÔpoÄyÈÚe cÌoÇa.
● ÑoÍyÏeÌÚ ÄêÎ ÇcÚaÇÎeÌ Ç aÔÔapaÚ ÌeÔpaÇËÎëÌo. BcÚaÇëÚe
ÔpaÇËÎëÌo ÀoÍyÏeÌÚ Ë ÔoÔpoÄyÈÚe cÌoÇa.
● AÔÔapaÚ ÔpËÌËÏaïçeÖo aÄoÌeÌÚa ÁÇoÌËÚ oäeÌë ÏÌoÖo paÁ. óÚoÄê
oÚÔpaÇËÚë ÙaÍc ÇpyäÌyï, ÌaÄepËÚe ÌoÏep, ÀoÊÀËÚecë ÌaÎËäËÓ
ÚoÌaÎëÌoÖo cËÖÌaÎa ÙaÍca, Ë ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy
START/SET/COPY .
● AÔÔapaÚ ÔpËÌËÏaïçeÖo aÄoÌeÌÚa Ìe ÓÇÎÓeÚcÓ ÙaÍcoÏ. èycÚë Baå
aÄoÌeÌÚ ÔpoÇepËÚ cÇoÈ aÔÔapaÚ.
● HoÏep, ÍoÚopêÈ Bê ÌaÄpaÎË, ÄoÎëåe Ìe oÄcÎyÊËÇaeÚcÓ.
PC FAIL OR BUSY — ● èK Ìe ÏoÊeÚ yÔpaÇÎÓÚë ÙyÌÍáËÓÏË ÙaÍca. KaÄeÎë ÔpËÌÚepa
(ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131) ÔoÀÍÎïäeÌ ÌeÔpaÇËÎëÌo, ËÎË ÔpoÖpaÏÏÌoe oÄecÔeäeÌËe Ìa èK Ìe
paÄoÚaeÚ.
HAÜATA KHOèKA “STOP” — ● ÅêÎa ÌaÊaÚa ÍÎaÇËåa STOP , cÇÓÁë Ôo ÙaÍcy ÄêÎa ÔpepÇaÌa.
OTKPõTA KPõòKA KOHCOãà — ● KpêåÍa ÄêÎa oÚÍpêÚa. ÂaÍpoÈÚe ee Ë ÔoÔpoÄyÈÚe cÌoÇa.
OK — ● CÇÓÁë Ôo ÙaÍcy ocyçecÚÇÎeÌa ycÔeåÌo (cÚp. 122-124).

àÌÀËÍaáËÓ Ìa ÜK-ÀËcÔÎee
èpË ÇoÁÌËÍÌoÇeÌËË ÌeÔoÎaÀoÍ Ç aÔÔapaÚe, Ìa ÀËcÔÎee ÔoÓÇÎÓeÚcÓ oÀÌo ËÁ cÎeÀyïçËx cooÄçeÌËÈ.

CooÄçeÌËe Ìa ÀËcÔÎee èpËäËÌa Ë cÔocoÄ ycÚpaÌeÌËÓ

CALL SERVICE ● HeÔoÎaÀÍa Ç aÔÔapaÚe. OÄpaÚËÚecë Ç cepÇËcÌyï cÎyÊÄy.

CHECK COVER ● OÚÍpêÚa ÍpêåÍa. ÂaÍpoÈÚe ee.

CHECK DOCUMENT ● ÑoÍyÏeÌÚ Ìe ÔoÀaÌ ÀoÎÊÌêÏ oÄpaÁoÏ Ç aÔÔapaÚ. Eçe paÁ ÇcÚaÇëÚe ÀoÍyÏeÌÚ.
EcÎË ÌeÔpaÇËÎëÌaÓ ÔoÀaäa ÔpoËcxoÀËÚ äacÚo, oäËcÚËÚe poÎËÍË ycÚpoÈcÚÇa ÔoÀaäË
ÀoÍyÏeÌÚa ÇÌyÚpË aÔÔapaÚa Ë ÔoÔpoÄyÈÚe cÌoÇa (cÚp. 125). EcÎË íÚo Ìe ÔoÏoÊeÚ,
oÚpeÖyÎËpyÈÚe ÀaÇÎeÌËe ycÚpoÈcÚÇa ÔoÀaäË (cÚp. 120).

● èÎeÌÍa ËÎË ÍapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ Ìe ycÚaÌoÇÎeÌê. ìcÚaÌoÇËÚe Ëx ÔpaÇËÎëÌo


CHECK FILM
(cÚp. 122-124).

110
CooÄçeÌËÓ oÄ oåËÄÍax
CooÄçeÌËe Ìa ÀËcÔÎee èpËäËÌa Ë cÔocoÄ ycÚpaÌeÌËÓ

CHECK MEMORY ● CÚepÚa ÔaÏÓÚë (ÌoÏepa ÚeÎeÙoÌoÇ, ÔapaÏeÚpê Ë Ú.Ô.). CÌoÇa ÁaÔpoÖpaÏÏËpyÈÚe Ëx.

CHECK PAPER ● ÅyÏaÖa Ìe ÇcÚaÇÎeÌa Ç aÔÔapaÚ ËÎË oÌa ÁaÍoÌäËÎacë. ìcÚaÌoÇËÚe ÄyÏaÖy Ë
ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY ÀÎÓ yÀaÎeÌËÓ cooÄçeÌËÓ.
● ÅyÏaÖa Ìe ÔoÀaeÚcÓ Ç aÔÔapaÚ ÀoÎÊÌêÏ oÄpaÁoÏ ËÎË oÌa ÁacÚpÓÎa Ìa ÇxoÀe.
ìÀaÎËÚe cÏÓÚyï ÄyÏaÖy Ë ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY ÀÎÓ yÀaÎeÌËÓ
cooÄçeÌËÓ (cÏoÚpËÚe “KoÖÀa ÄyÏaÖa ÁacÚpÓÎa Ìa ÇxoÀe aÔÔapaÚa” Ìa cÚp. 118).
Do not install folded or heavily curled paper in the paper tray.

● B ÔaÏÓÚË aÔÔapaÚa ËÏeeÚcÓ ÀoÍyÏeÌÚ. óÚoÄê pacÔeäaÚaÚë íÚoÚ ÀoÍyÏeÌÚ cÏoÚpËÚe


FAX IN MEMORY
ÀpyÖËe ËÌcÚpyÍáËË Ìa ÀËcÔÎee.

● èaÏÓÚë ÔepeÔoÎÌeÌa, ËÎË ÔoÎyäeÌ ÀoÍyÏeÌÚ Ôo ÔpËäËÌe oÚcyÚcÚÇËÓ ÄyÏaÖË, ËÎË


FAX MEMORY FULL
ÔpoËÁoåÎo ÁaÏÓÚËe ÄyÏaÖË Ë Ú. À. ìcÚaÌoÇËÚe ÄyÏaÖy ËÎË yÀaÎËÚe cÏÓÚyï ÄyÏaÖy.
● èpË ÔepeÀaäe ËÁ ÔaÏÓÚË, oÄéeÏ ÔpËÌËÏaeÏoÖo ÀoÍyÏeÌÚa ÔpeÇêåaeÚ oÄéeÏ
ÔaÏÓÚË ycÚpoÈcÚÇa. OÚÔpaÇëÚe Çec ÀoÍyÏeÌÚ áeÎËÍoÏ, ËcÔoÎëÁyÓ pyäÌyï ËÎË
aÇÚoÏaÚËäecÍyï ÔepeÀaäy.
● ÂaÍoÌäËÎacë ÔÎeÌÍa. BcÚaÇëÚe ÌoÇyï ÔÎeÌÍy ËÎË ÍapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ
FILM EMPTY
(cÚp. 122-124).
● èÎeÌÍa ÔpoÇËcÎa. HaÚÓÌËÚe ee (cÏoÚpËÚe íÚaÔ 3 Ìa cÚp. 122 Ë íÚaÔ 8 Ìa cÚp. 124) Ë
ycÚaÌoÇËÚe cÌoÇa.

FILM NEAR EMPTY ● B aÔÔapaÚe ocÚaÎocë ÔÎeÌÍË ÔpËÄÎËÁËÚeÎëÌo Ìa 10 cÚpaÌËá ÙopÏaÚa A4.
èoÀÖoÚoÇëÚe ÌoÇyï ÔÎeÌÍy ËÎË ÍapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ (cÚp. 15).

EASY DIAL FULL ● B ÍaÚaÎoÖe EASY DIAL ÌeÚ ÏecÚa ÀÎÓ ÁaÔËcË ÌoÇoÖo aÄoÌeÌÚa. OÚpeÀaÍÚËpyÈÚe
ËÎË coÚpËÚe ÌoÏepa ÌeÌyÊÌêx aÄoÌeÌÚoÇ (cÚp. 41).

MEMORY FULL ● èpË ËÁÖoÚoÇÎeÌËË ÍoÔËË ÀoÍyÏeÌÚa, oÄéeÏ ÍoÚopoÖo ÔpeÇêåaeÚ oÄéeÏ ÔaÏÓÚË
ycÚpoÈcÚÇa. HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy STOP ÀÎÓ yÀaÎeÌËÓ cooÄçeÌËÓ.

MODEM ERROR ● óÚo-Úo cÎyäËÎocë c ÏoÀeÏoÏ. OÄpaÚËÚecë Ç cepÇËcÌyï cÎyÊÄy.

èoÏoçë
● AÔÔapaÚ aÄoÌeÌÚa ÁaÌÓÚ ËÎË Ç ÌeÏ oÚcyÚcÚÇyeÚ ÄyÏaÖa. èoÔpoÄyÈÚe cÌoÇa.
NO FAX REPLY

● èpoËÁoåÎo ÁaÏÓÚËe ÄyÏaÖË ÔoÀ ÍapÚpËÀÊeÏ c ÔÎeÌÍoÈ. BêÌëÚe cÏÓÚyï ÄyÏaÖy


PAPER JAMMED
(cÚp. 117).

● ìcÚpoÈcÚÇo ÔpoÇepÓeÚ, ÌeÚ ÎË ÔpoÇËcaÌËÓ ÔÎeÌÍË. èoÀoÊÀËÚe ÔoÍa.


PLEASE WAIT

POLLING ERROR ● AÔÔapaÚ Ìa ÀpyÖoÏ ÍoÌáe ÔpoÇoÀa Ìe oÄecÔeäËÇaeÚ ÙyÌÍáËË ÔoÎÎËÌÖa. èoÔpocËÚe
cÇoeÖo aÄoÌeÌÚa ÔpoÇepËÚë eÖo aÔÔapaÚ.

● AÔÔapaÚ aÄoÌeÌÚa ÁaÌÓÚ ËÎË Ç ÌeÏ oÚcyÚcÚÇyeÚ ÄyÏaÖa. èoÔpoÄyÈÚe cÌoÇa.


REDIAL TIME OUT

● ÑoÍyÏeÌÚ cÏÓÚ. ìÀaÎËÚe cÏÓÚêÈ ÀoÍyÏeÌÚ (cÚp. 119).


REMOVE DOCUMENT
● ÅêÎa ÔoÔêÚÍa oÚÔpaÇËÚë ÀoÍyÏeÌÚ ÀÎËÌÌee 600 ÏÏ (23 5/8 ÀïÈÏa) HaÊÏËÚe
ÍÎaÇËåy STOP , äÚoÄê yÀaÎËÚë ÀoÍyÏeÌÚ. PaÁÀeÎËÚe ÀoÍyÏeÌÚ Ìa ÀÇe ËÎË ÄoÎee
cÚpaÌËáê Ë ÔoÔêÚaÈÚecë eçe paÁ.

● èpoËÁoåÎa oåËÄÍa ÔpË ÔepeÀaäe. èoÔêÚaÈÚecë eçe paÁ.


TRANSMIT ERROR

UNIT OVERHEATED ● èepeÖpeÎcÓ aÔÔapaÚ, ÀaÈÚe eÏy ocÚêÚë.

(continued)

111
CooÄçeÌËÓ oÄ oåËÄÍax/PaÄoÚa
CÎeÀyïçËe cooÄçeÌËÓ yÍaÁaÌê ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131.

CooÄçeÌËe Ìa ÀËcÔÎee èpËäËÌa Ë cÔocoÄ ycÚpaÌeÌËÓ

MESSAGE FULL ● B ÔaÏÓÚË ÌeÚ ÏecÚa ÀÎÓ ÁaÔËcË peäeÇoÖo cooÄçeÌËÓ. CoÚpËÚe ÌeÍoÚopêe ËÎË Çce
cooÄçeÌËÓ (cÚp. 96, 102).

● Baåe cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe peÊËÏa TAD/FAX Ìe ÁaÔËcaÌo. ÂaÔËåËÚe


NO TAD GREETING
cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe (cÚp. 92).
● îyÌÍáËÓ peäeÇoÖo pyÍoÇoÀcÚÇa ycÚaÌoÇÎeÌa Ç ÔoÎoÊeÌËe “OFF”. àÁÏeÌËÚe
ÔapaÏeÚp (cÚp. 128). èpeÀÇapËÚeÎëÌo ÁaÔËcaÌÌoe cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe ÄyÀeÚ
ÇêÄpaÌo.

● Baåe cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe o ÔepecêÎÍe cooÄçeÌËÓ Ìe ÁaÔËcaÌo. ÂaÔËåËÚe


NO TRNS-GREET.
cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe (cÚp. 106).
● îyÌÍáËÓ peäeÇoÖo pyÍoÇoÀcÚÇa ycÚaÌoÇÎeÌa Ç ÔoÎoÊeÌËe “OFF”. àÁÏeÌËÚe
ÔapaÏeÚp (cÚp. 128). èpeÀÇapËÚeÎëÌo ÁaÔËcaÌÌoe cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe ÄyÀeÚ
ÇêÄpaÌo.

● èK Ìe ÏoÊeÚ yÔpaÇÎÓÚë ÙyÌÍáËÓÏË ÙaÍca. KaÄeÎë ÔpËÌÚepa ÚËÔa RS232C


PC FAIL OR BUSY
ÔoÀÍÎïäeÌ ÌeÔpaÇËÎëÌo, ËÎË ÔpoÖpaÏÏÌoe oÄecÔeäeÌËe Ìa èK Ìe paÄoÚaeÚ.

EcÎË ÙyÌÍáËÓ Ìe paÄoÚaeÚ, ÔepeÀ ÚeÏ ÍaÍ oÄpaÚËÚëcÓ Áa


ÔoÏoçëï, oÄpaÚËÚecë Áa coÇeÚoÏ cïÀa
OÄçËe ÌeËcÔpaÇÌocÚË
èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë cÔocoÄ ee ycÚpaÌeÌËÓ

ü Ìe ÏoÖy ÔoÁÇoÌËÚë Ë oÚÇeÚËÚë Ìa ● He ÔoÀÍÎïäeÌ åÌyp ÔËÚaÌËÓ ËÎË ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÔpoÇoÀ. èpoÇepëÚe
ÁÇoÌoÍ. ÔoÀcoeÀËÌeÌËe (cÚp. 28).
ü Ìe ÏoÖy ÔoÁÇoÌËÚë. ● HeÔpaÇËÎëÌo ycÚaÌoÇÎeÌ peÊËÏ ÌaÄopa ÌoÏepa. àÁÏeÌËÚe
ycÚaÌoÇÍË (cÚp. 37).
AÔÔapaÚ Ìe paÄoÚaeÚ. ● OÚcoeÀËÌËÚe aÔÔapaÚ oÚ ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÎËÌËË Ë ÇÍÎïäËÚe ÇÏecÚo
ÌeÖo paÄoÚaïçËÈ ÚeÎeÙoÌ. EcÎË íÚoÚ ËcÔpaÇÌêÈ ÚeÎeÙoÌ
ÌopÏaÎëÌo paÄoÚaeÚ, oÄpaÚËÚecë Ç cepÇËcÌêÈ áeÌÚp ÀÎÓ peÏoÌÚa
aÔÔapaÚa. EcÎË ËcÔpaÇÌêÈ ÚeÎeÙoÌ Ìe paÄoÚaeÚ ÌopÏaÎëÌo,
oÄpaÚËÚecë Ç ÚeÎeÙoÌÌyï ÍoÏÔaÌËï.
AÔÔapaÚ Ìe ÁÇoÌËÚ. ● OÚÍÎïäeÌ ÁÇoÌoÍ. ìÇeÎËäëÚe ÖpoÏÍocÚë ÁÇoÌÍa Ào ÌyÊÌoÖo ypoÇÌÓ
(cÚp. 33).
AÔÔapaÚ ÔoÍaÁêÇaeÚ “CHECK PAPER”, ● ÅyÏaÖa ÇcÚaÇÎeÌa ÌaÔoÎoÇËÌy. BcÚaÇëÚe ee ÔpaÇËÎëÌo (cÚp. 26, 27)
xoÚÓ ÄyÏaÖa ÇcÚaÇÎeÌa Ç aÔÔapaÚ. Ë ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY ÀÎÓ yÀaÎeÌËÓ cooÄçeÌËÓ.
AÄoÌeÌÚ ÊaÎyeÚcÓ Ìa Úo, äÚo cÎêåeÌ ● ìcÚaÌoÇÎeÌ peÊËÏ FAX ONLY. CÍaÊËÚe aÄoÌeÌÚy, äÚo ÌoÏep
ÚoÎëÍo cËÖÌaÎ ÇêÁoÇa ÙaÍca Ë ËcÔoÎëÁyeÚcÓ ÚoÎëÍo ÀÎÓ ÔpËeÏa ÙaÍcoÇ ËÎË ÇêÄepËÚe ÀpyÖoÈ
ÌeÇoÁÏoÊÌo ÇecÚË paÁÖoÇop. peÊËÏ ÔpËeÏa (cÚp. 58-61).
ÉpoÏÍoÖoÇopËÚeÎë Ìe paÄoÚaeÚ. ● àcÔoÎëÁyÈÚe ÖpoÏÍoÖoÇopËÚeÎë Ç ÚËxoÏ ÔoÏeçeÌËË.
(ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131) ● EcÎË Bê c ÚpyÀoÏ cÎêåËÚe aÄoÌeÌÚa, ycÚaÌoÇËÚe ÖpoÏÍocÚë ÔpË
ÔoÏoçË ÍÌoÔoÍ ËÎË .
● EcÎË äacÚë paÁÖoÇopa ÔpoÔaÀaeÚ, Úo Bê Ë Baå aÄoÌeÌÚ ÖoÇopËÚe
oÀÌoÇpeÏeÌÌo. ÉoÇopËÚe Ôo oäepeÀË.
He paÄoÚaeÚ ÌopÏaÎëÌo ÍÎaÇËåa ● EcÎË íÚy ÍÎaÇËåy ÌaÊaÚë Ço ÇpeÏÓ ÌaÄopa ÌoÏepa, ÄyÀeÚ
REDIAL/PAUSE . ÇcÚaÇÎeÌa ÔayÁa. Ho, ecÎË ee ÌaÊaÚë cpaÁy ÔocÎe ÔoÎyäeÌËÓ
ÚoÌaÎëÌoÖo cËÖÌaÎa cÚaÌáËË, Úo ÄyÀeÚ ÔoÇÚopÌo ÌaÄpaÌ ÔocÎeÀÌËÈ
ÌaÄpaÌÌêÈ ÌoÏep.
PeÊËÏ ÔpËeÏa paÄoÚaeÚ Ìe ÚaÍ, ÍaÍ ● ìcÚaÌoÇÎeÌo pacÔoÁÌaÇaÌËe xapaÍÚepÌoÖo ÁÇoÌÍa (cÚp. 70, 71).
cÍaÁaÌo Ìa cÚpaÌËáax c 56 Ôo 61. ● ìcÚaÌoÇÎeÌ peÊËÏ TEL/FAX (cÚp. 74-76).
èpË ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËË, Ó Ìe ÏoÖy ● ùÚË ÌoÏepa, ÔoÎÌocÚëï ÎËÄo äacÚËäÌo, coÇÔaÀaïÚ ÏeÊÀy coÄoÈ.
ÇÇecÚË ID ÍoÀ ÇÍÎïäeÌËÓ ÙaÍca. àÁÏeÌËÚe ÌoÏep (cÚp. 65, 77, 82, 100).
èÎeÌÍa ÄêcÚpo ÁaÍaÌäËÇaeÚcÓ. ● KÎaÇËåa HELP, ÙyÌÍáËÓ ÍoÔËpoÇaÌËÓ, Ë ÔeäaÚë oÚäeÚoÇ
ËcÔoÎëÁyïÚ ÔÎeÌÍy.

112
PaÄoÚa
èepeÀaäa ÙaÍca
èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë cÔocoÄ ee ycÚpaÌeÌËÓ

ü Ìe ÏoÖy oÚÔpaÇËÚë ÀoÍyÏeÌÚê. ● TeÎeÙoÌÌêÈ ÔpoÇoÀ ÇcÚaÇÎeÌ Ç ÖÌeÁÀo c ÌaÀÔËcëï “EXT”.


èoÀÍÎïäËÚe eÖo Í ÖÌeÁÀy “LINE” (cÚp. 28). (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP105)
● èpËÌËÏaïçËÈ aÔÔapaÚ ÁaÌÓÚ ËÎË Ç ÌeÏ ÌeÚ ÄyÏaÖË. èoÔpoÄyÈÚe
eçe paÁ.
● AÔÔapaÚ ÔpËÌËÏaïçeÖo aÄoÌeÌÚa Ìe ÓÇÎÓeÚcÓ ÙaÍcoÏ. èycÚë Baå
aÄoÌeÌÚ ÔpoÇepËÚ cÇoÈ aÔÔapaÚ.
● AÔÔapaÚ ÔpËÌËÏaïçeÖo aÄoÌeÌÚa ÁÇoÌËÚ oäeÌë ÏÌoÖo paÁ. óÚoÄê
oÚÔpaÇËÚë ÙaÍc ÇpyäÌyï, ÌaÄepËÚe ÌoÏep, ÀoÊÀËÚecë ÌaÎËäËÓ
ÚoÌaÎëÌoÖo cËÖÌaÎa ÙaÍca, Ë ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .
Ha ÀpyÖoÏ ÍoÌáe ÔpoÇoÀa ÊaÎyïÚcÓ, ● EcÎË Çaåa ÎËÌËÓ ÔpeÀocÚaÇÎÓeÚ cÔeáËaÎëÌêe ÚeÎeÙoÌÌêe ycÎyÖË
äÚo ÄyÍÇê Ìa ÔoÎyäeÌÌoÏ ËÏË ÚËÔa oÊËÀaÌËÓ ÇêÁoÇa Úo, ÇoÁÏoÊÌo, äÚo íÚo cocÚoÓÌËe ÄêÎo
ÀoÍyÏeÌÚe ÀeÙopÏËpoÇaÌê. ÇÍÎïäeÌo ÔpË ÔpËeÏe ÙaÍca. èoÀcoeÀËÌËÚe aÔÔapaÚ Í ÎËÌËË,
ÍoÚopaÓ Ìe ÔpeÀocÚaÇÎÓeÚ ÚaÍËx ÚeÎeÙoÌÌêx ycÎyÖ.
● CÌÓÚa ÚpyÄÍa ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo ÚeÎeÙoÌa, ÍoÚopêÈ ÔoÀcoeÀËÌeÌ Í
ÚoÈ Êe ÎËÌËË, äÚo Ë Baå aÔÔapaÚ. èoÎoÊËÚe ÚpyÄÍy Ë ÔoÔêÚaÈÚecë
cÌoÇa.
Ha ÀpyÖoÏ ÍoÌáe ÔpoÇoÀa ÊaÎyïÚcÓ, ● CÚeÍÎo ËÎË poÎËÍË BaåeÖo aÔÔapaÚa ÁaÖpÓÁÌËÎËcë. èoäËcÚËÚe Ëx
äÚo Ìa ÔoÎyäeÌÌoÏ ÀoÍyÏeÌÚe ËÏeeÚcÓ (cÚp. 125).
ÖpÓÁë ËÎË ÔoÓÇÎÓïÚcÓ äepÌêe ÎËÌËË.
He yÀaeÚcÓ ÔepeÀaÚë ÏeÊÀyÌapoÀÌêÈ ● BocÔoÎëÁyÈÚecë peÊËÏoÏ ÔepeÀaäË Áa ÖpaÌËáy (cÚp. 56).
ÙaÍc. ● ÑoÄaÇëÚe ÀÇe ÔayÁê Ç ÍoÌáe ÚeÎeÙoÌÌoÖo ÌoÏepa (cÚp. 36) ËÎË
ÌaÄepËÚe ÌoÏep ÇpyäÌyï.

èpËeÏ ÙaÍca
èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë cÔocoÄ ee ycÚpaÌeÌËÓ

ü Ìe ÏoÖy ÔoÎyäËÚë ÀoÍyÏeÌÚê ● PeÊËÏ ÔpËeÏa ycÚaÌoÇÎeÌ Ìa TEL. ìcÚaÌoÇËÚe ÀpyÖËe peÊËÏê
aÇÚoÏaÚËäecÍË. ÔpËeÏa.

èoÏoçë
● CÎËåÍoÏ ÄoÎëåoe ÇpeÏÓ oÚÇeÚa Ìa ÇêÁoÇ. ìÏeÌëåËÚe ÍoÎËäecÚÇo
ÁÇoÌÍoÇ (cÚp. 67, 69, 76, 107).
● TeÎeÙoÌÌêÈ ÔpoÇoÀ ÇcÚaÇÎeÌ Ç ÖÌeÁÀo c ÌaÀÔËcëï “EXT”.
èoÀÍÎïäËÚe eÖo Í ÖÌeÁÀy “LINE” (cÚp. 28). (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP105)
● CooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe cÎËåÍoÏ ÀÎËÌÌoe. CoÍpaÚËÚe cooÄçeÌËe
(cÚp. 92).
Ha ÀËcÔÎee ÇêcÇeäËÇaeÚcÓ cooÄçeÌËe ● BxoÀÓçËÈ ÁÇoÌoÍ Ìe ÓÇÎÓeÚcÓ ÇêÁoÇoÏ ÙaÍca. àÁÏeÌËÚe peÊËÏ
“CONNECTING.....”, Ìo ÙaÍcê Ìe ÔpËeÏa.
ÔpËÌËÏaïÚcÓ.
PacÔeäaÚêÇaeÏoe ËÁoÄpaÊeÌËe ● AÄoÌeÌÚ ÔocÎaÎ ÄÎeÀÌêÈ ÀoÍyÏeÌÚ. èoÔpocËÚe eÖo ÔepeÀaÚë ÄoÎee
ÄÎeÀÌoe. äeÚÍyï ÍoÔËï ÀoÍyÏeÌÚa.
● TepÏoÖoÎoÇÍa ÁaÖpÓÁÌeÌa. èpoËÁÇeÀËÚe ee äËcÚÍy (cÚp. 126).
èÎoxoe ÍaäecÚÇo ÔeäaÚË. ● èpË ËcÔoÎëÁoÇaÌËË ÌeÍoÚopêx ÚËÔoÇ ÄyÏaÖË ÔeäaÚë ÇoÁÏoÊÌa
ÚoÎëÍo Ìa oÀÌoÈ cÚopoÌe. èepeÇepÌËÚe ÄyÏaÖy ÀpyÖoÈ cÚopoÌoÈ Ë
ÔoÔpoÄyÈÚe ÌaÔeäaÚaÚë cÌoÇa.
èycÚoÈ ÎËcÚ ÔpË ÔoÎyäeÌËË ● He ÔpaÇËÎëÌo ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌ ÍoíÙÙËáËeÌÚ yÏeÌëåeÌËÓ.
ÀoÍyÏeÌÚa. ÂaÔpoÖpaÏÏËpyÈÚe eÖo ÔpaÇËÎëÌo (cÚp. 78).
Ha ÔoÎyäeÌÌoÏ ÀoÍyÏeÌÚe ÔoÓÇÎÓïÚcÓ ● ñeÌÚpaÎëÌêÈ ÄypÚËÍ ÖpÓÁÌêÈ. èoäËcÚËÚe eÖo (cÚp. 125).
äepÌêe ÎËÌËË.

113
PaÄoÚa
PeÊËÏ ÔpËeÏa
èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë cÔocoÄ ee ycÚpaÌeÌËÓ

ü Ìe ÏoÖy ÇêÄpaÚë ÊeÎaeÏêÈ peÊËÏ ● EcÎË Bê xoÚËÚe ycÚaÌoÇËÚë peÊËÏê FAX ONLY, TEL/FAX ËÎË
ÔpËeÏa ÀoÍyÏeÌÚoÇ. TAD/FAX (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131) peÊËÏê:
– BêÄepËÚe ÊeÎaeÏêÈ peÊËÏ, ËcÔoÎëÁyÓ ÙyÌÍáËï #77 (cÚp. 68,
74), Ë
– HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy AUTO ANSWER ÀÎÓ ÇÍÎïäeÌËÓ
ËÌÀËÍaÚopa AUTO ANSWER. AUTO ANSWER
FAX ON

ON
ÉOPàT
● EcÎË Bê xoÚËÚe ycÚaÌoÇËÚë peÊËÏ TEL:
– HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy AUTO ANSWER ÀÎÓ ÇêÍÎïäeÌËÓ
ËÌÀËÍaÚopa AUTO ANSWER. AUTO ANSWER
FAX ON

èOÉAòEH
OFF

KoÔËpoÇaÌËe
èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë cÔocoÄ ee ycÚpaÌeÌËÓ

AÔÔapaÚ Ìe ÇêÔoÎÌÓeÚ ÍoÔËpoÇaÌËe. ● B Ôpoáecce ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËÓ BaåeÖo aÔÔapaÚa Bê Ìe ÏoÊeÚe


cÀeÎaÚë ÍoÔËï ÀoÍyÏeÌÚa. CÀeÎaÈÚe ÍoÔËï Ôo ÁaÇepåeÌËï
Ôpoáecca ËÎË ÔpËocÚaÌoÇËÚe eÖo.
Ha cÍoÔËpoÇaÌÌoÏ ÀoÍyÏeÌÚe ● ÂaÖpÓÁÌeÌo cÚeÍÎo ËÎË poÎËÍË BaåeÖo aÔÔapaÚa. èpoÇeÀËÚe äËcÚÍy
ÔoÓÇÎÓïÚcÓ ÖpÓÁë Ë äepÌêe ÎËÌËË. (cÚp. 125).
● ñeÌÚpaÎëÌêÈ ÄypÚËÍ ÖpÓÁÌêÈ. èoäËcÚËÚe eÖo (cÚp. 125).
ÑeÙopÏËpoÇaÌÌoe ËÁoÄpaÊeÌËe Ìa ● TepÏoÖoÎoÇÍa ÁaÖpÓÁÌeÌa. èpoËÁÇeÀËÚe ee äËcÚÍy (cÚp. 126).
ÍoÔËË.

èÎoxoe ÍaäecÚÇo ÔeäaÚË. ● èpË ËcÔoÎëÁoÇaÌËË ÌeÍoÚopêx ÚËÔoÇ ÄyÏaÖË ÔeäaÚë ÇoÁÏoÊÌa
ÚoÎëÍo Ìa oÀÌoÈ cÚopoÌe. èepeÇepÌËÚe ÄyÏaÖy ÀpyÖoÈ cÚopoÌoÈ Ë
ÔoÔpoÄyÈÚe ÌaÔeäaÚaÚë cÌoÇa.
ÅÎeÀÌaÓ ÔeäaÚë. ● He ÀoÔycÍaeÚcÓ ÔpËÏeÌeÌËe ÄyÏaÖË c coÀepÊaÌËeÏ xÎoÔÍa Ë/ËÎË
ÀpyÖoÖo ÇoÎoÍÌa cÇêåe 20%, ÌaÔpËÏep ÚaÍoÈ ÍaÍ, ÄyÏaÖa ÀÎÓ
OpËÖËÌaÎ
Original KoÔËÓ
Copy
ÔoäÚoÇêx oÚÔpaÇÎeÌËÈ ËÎË ËcÔoÎëÁyeÏaÓ ÀÎÓ ÍoÌcÔeÍÚoÇ.
A BC

ÑoÍyÏeÌÚ Ìe ÔpaÇËÎëÌo cÍoÔËpoÇaÌ. ● èÎeÌÍa ÌeÔpaÇËÎëÌo ÇcÚaÇÎeÌa. BcÚaÇëÚe ee ÔpaÇËÎëÌo


(cÚp. 123, 124).

èycÚaÓ ÍoÔËÓ ÔpË ÍoÔËpoÇaÌËË ● èÎeÌÍa ÌeÔpaÇËÎëÌo ÇcÚaÇÎeÌa. BcÚaÇëÚe ee ÔpaÇËÎëÌo


ÀoÍyÏeÌÚa. (cÚp. 123, 124).

ÂaÏÓÚËe ÄyÏaÖË ÔpË ÍoÔËpoÇaÌËË. ● èÎeÌÍa ÌeÔpaÇËÎëÌo ÇcÚaÇÎeÌa. BcÚaÇëÚe ee ÔpaÇËÎëÌo


(cÚp. 123, 124).

AÇÚooÚÇeÚäËÍ (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)


èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë cÔocoÄ ee ycÚpaÌeÌËÓ

B peÊËÏe TAD/FAX Ìe ÄêÎo ÁaÔËcaÌo ● èaÏÓÚë ÔepeÔoÎÌeÌa. CoÚpËÚe ÌeÍoÚopêe ËÎË Çce cooÄçeÌËÓ (cÚp.
peäeÇoe cooÄçeÌËe. 96, 102).
ü Ìe ÏoÖy ÇepÌyÚë ceÄe ÁaÔËcaÌÌêe ● ìÄeÀËÚecë, äÚo Bê ÔpaÇËÎëÌo ËcÔoÎëÁyeÚe ID ÍoÀ ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo
cooÄçeÌËÓ c oÚÀaÎeÌÌoÖo ÚeÎeÙoÌa. yÔpaÇÎeÌËÓ (cÚp. 100).

114
PaÄoÚa
àcÔoÎëÁoÇaÌËe ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo aÇÚooÚÇeÚäËÍa (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP105)
èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë cÔocoÄ ee ycÚpaÌeÌËÓ

ü Ìe ÏoÖy ÔoÎyäËÚë ÀoÍyÏeÌÚ ● YBaåe cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe Ìa aÇÚooÚÇeÚäËÍe cÎËåÍoÏ ÀÎËÌÌoe.


aÇÚoÏaÚËäecÍË. ìÏeÌëåËÚe cooÄçeÌËe (ÏaÍcËÏyÏ 10 ceÍyÌÀ).
● AÇÚooÚÇeÚäËÍ ÁÇoÌËÚ cÎËåÍoÏ ÏÌoÖo paÁ. ìcÚaÌoÇËÚe oÚ 1 Ào 2
ÁÇoÌÍoÇ.
● îyÌÍáËÓ oÔpeÀeÎeÌËÓ ÚËåËÌê Ìa ÎËÌËË Ìe ÇÍÎïäeÌa. BÍÎïäËÚe íÚy
ÙyÌÍáËï (cÚp. 79).

ü Ìe ÏoÖy ÔoÎyäËÚë peäeÇoe ● èpoÇepëÚe, ÇÍÎïäeÌ ÎË aÇÚooÚÇeÚäËÍ Ë ÔpaÇËÎëÌo ÎË oÌ ÔoÀÍÎïäeÌ


cooÄçeÌËe. Í aÔÔapaÚy (cÚp. 63).
● ìcÚaÌoÇËÚe ÍoÎËäecÚÇo ÁÇoÌÍoÇ Ìa aÇÚooÚÇeÚäËÍe oÚ 1 Ào 2.

ü Ìe ÏoÖy ÀËcÚaÌáËoÌÌo ÇepÌyÚë ceÄe ● KoÀ ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo ÀocÚyÔa Ìa BaåeÏ aÇÚooÚÇeÚäËÍe ÚaÍoÈ Êe,
ÁaÔËcaÌÌêe peäeÇêe cooÄçeÌËÓ Ìa ÍaÍ ÍoÀ ÇÍÎïäeÌËÓ ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa. ìcÚaÌoÇËÚe paÁÌêe
aÇÚooÚÇeÚäËÍ. ÍoÀê.
● Bê Ìe ÔpaÇËÎëÌo ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÎË cÇoÈ ÍoÀ ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo
ÀocÚyÔa Ìa Baå ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ. ÂaÔpoÖpaÏÏËpyÈÚe ÚoÚ Êe
caÏêÈ ÍoÀ, äÚo Ë ÀÎÓ aÇÚooÚÇeÚäËÍa (cÚp. 65).

CooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe Ìa BaåeÏ ● CooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe ËÏeeÚ ÔayÁy ÄeÎee 4 ceÍyÌÀ. èepeÔËåËÚe


aÇÚooÚÇeÚäËÍe ÔpepêÇaeÚcÓ Ìa cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe.
ÔoÎÔyÚË Ë aÄoÌeÌÚ Ìe ÏoÊeÚ ocÚaÇËÚë
peäeÇoe cooÄçeÌËe.

ü ÌaÊaÎ ÍoÀ ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo ÀocÚyÔa ● KoÀ ÏoÊeÚ coÀepÊaÚë ÁÌaÍ “#”, ÍoÚopêÈ ËcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ
ÀÎÓ ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo ÀocÚyÔa Í oÔpeÀeÎeÌÌêx ÙyÌÍáËÈ ÔpËÏeÌÓeÏêx ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÍoÏÔaÌËeÈ.
aÇÚooÚÇeÚäËÍy, Ìo ÎËÌËÓ ÄêÎa èoÏeÌÓÈÚe ÍoÀ Ìa aÇÚooÚÇeÚäËÍe Ìa ÍoÀ, Ìe ËÏeïçËÈ ÁÌaÍa “#”
paÁéeÀËÌeÌa. (cÚp. 65).

AÄoÌeÌÚê ÊaÎyïÚcÓ, äÚo Ëx peäeÇêe ● CooÄçËÚe aÄoÌeÌÚaÏ Ìe ÀeÎaÚë ÔayÁy ÄoÎee 4 ceÍyÌÀ Ço ÇpeÏÓ
cooÄçeÌËÓ ÔpepêÇaïÚcÓ Ìa ÔoÎÔyÚË, ÁaÔËcË Ëx peäeÇêx cooÄçeÌËÈ.
Ë oÌË Ìe ÏoÖyÚ ocÚaÇËÚë cooÄçeÌËe.

AÄoÌeÌÚê ÊaÎyïÚcÓ, äÚo oÌË Ìe ÏoÖyÚ ● Ha BaåeÏ aÇÚooÚÇeÚäËÍe ÁaÍoÌäËÎacë ÔËåyçaÓ ÍacceÚa.

èoÏoçë
ÔocÎaÚë ÀoÍyÏeÌÚ. èepeÏoÚaÈÚe ÍacceÚy ÀÎÓ ÁaÔËcË cooÄçeÌËÈ.
● Bê ycÚaÌoÇËÎË aÇÚooÚÇeÚäËÍ ÚoÎëÍo ÀÎÓ ÇêÀaäË cooÄçeÌËÓ-
ÔpËÇeÚcÚÇËÓ.

KoÖÀa Ó oÚÇeäaï Ìa ÁÇoÌoÍ c ● Bê ÀeÎaeÚe ÔayÁy ÄoÎee 4 ceÍyÌÀ Ç ÚeäeÌËe paÁÖoÇopa. He ÀeÎaÈÚe
ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo ÚeÎeÙoÌa, ÔayÁy ÄoÎee 4 ceÍyÌÀ, ËÎË ÇêÍÎïäËÚe ÙyÌÍáËï oÔpeÀeÎeÌËÓ
ycÚpoÈcÚÇo ÔepeÍÎïäaeÚcÓ Ç peÊËÏ ÚËåËÌê Ìa ÎËÌËË (cÚp. 79).
ÙaÍca, Ë Ó Ìe ÏoÖy ÖoÇopËÚë c
aÄoÌeÌÚoÏ.

115
PaÄoÚa

B cÎyäae cÄoÓ Ç ceÚË ÔËÚaÌËÓ


● AÔÔapaÚ Ìe ÄyÀeÚ paÄoÚaÚë.
● èepeÀaäa Ë ÔpËeÏ ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo cooÄçeÌËÓ ÄyÀyÚ ÔpepÇaÌê.
● EcÎË ÄêÎa ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌa oÚÎoÊeÌÌaÓ ÔepeÀaäa, Ë ÇpeÏÓ ee ÌaäaÎa ËcÚeÍÎo Ç ÏoÏeÌÚ
oÚcyÚcÚÇËÓ íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ, Úo oÚÎoÊeÌÌaÓ ÔepeÀaäa ÇÍÎïäËÚcÓ cpaÁy, ÔocÎe ÚoÖo ÍaÍ ÔËÚaÌËe
ÄyÀeÚ ÇoccÚaÌoÇÎeÌo.
● EcÎË Ç ÔaÏÓÚË ÌaxoÀÓÚcÓ ÀoÍyÏeÌÚê, Úo oÌË ÄyÀyÚ yÚepÓÌê. èpË ÇoccÚaÌoÇÎeÌËË ÔËÚaÌËÓ ÄyÀeÚ
oÚÔeäaÚaÌ oÚäeÚ o cÄoe íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ Ë coÀepÊËÏoe ÔaÏÓÚË, ÍoÚopoe cÚepÎocë.
● EcÎË ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÈ ÚeÎeÙoÌ/aÇÚooÚÇeÚäËÍ ÔoÀÍÎïäeÌê Í aÔÔapaÚy, Úo Bê ÏoÊeÚe Ëx
ËcÔoÎëÁoÇaÚë Ço ÇpeÏÓ cÄoÓ íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ. (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP105)

OÚäeÚ o cÄoe íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ


èocÎe ÇoccÚaÌoÇÎeÌËÓ íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ ÄyÀeÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË ÌaÔeäaÚaÌ oÚäeÚ o cÄoe
íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ.
OÚäeÚ Ìe ÄyÀeÚ ÔeäaÚaÚëcÓ, ecÎË Ç ÔaÏÓÚË aÔÔapaÚa Ìe xpaÌËÎËcë ÀoÍyÏeÌÚê.
OÄpaÁeá oÚäeÚa o cÄoe íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ

POWER DOWN REPORT


POWER DOWN AT:Jan. 05 1999 04:30AM
RESTARTED AT:Jan. 05 1999 04:31AM

<< WARNING >>


CONTENTS HAVE BEEN CLEARED DUE TO POWER DOWN.
FOR ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE SEE THE JOURNAL REPORT.

NO. OTHER FACSIMILE MODE PAGES FUNCTION


01 <FAX # NOT AVAIL.> RCV 01 MEMORY RECEIVE

116
ÂaÍÎËÌËÇaÌËe ÄyÏaÖË

ÂaÏÓÚËe ÚepÏoÄyÏaÖË
EcÎË Ço ÇpeÏÓ ÔpËeÏa ÙaÍca ËÎË ÔpË ÍoÔËpoÇaÌËË ËÁ aÔÔapaÚa Ìe ÇêxoÀËÚ ÄyÏaÖa, ÁÌaäËÚ, oÌa
ÁacÚpÓÎa.

KoÖÀa ÄyÏaÖa ÁacÚpÓÎa ÔoÀ ÍapÚpËÀÊeÏ c ÔÎeÌÍoÈ


Ha ÀËcÔÎee ÄyÀeÚ cÎeÀyïçee cooÄçeÌËe:
Ha ÀËcÔÎee: PAPER JAMMED

ìÀaÎËÚe ÁacÚpÓÇåyï ÄyÏaÖy cÎeÀyïçËÏ oÄpaÁoÏ.

1 OÚÍpoÈÚe ÍpêåÍy ÌaÊaÚËeÏ Ìa ÍÌoÔÍy


oÚÍpêÇaÌËÓ ÍpêåÍË.
KapÚpËÀÊ c
ÔÎeÌÍoÈ.

2 BêÚaçËÚe ÍapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ.

KÌoÔÍa
oÚÍpêÇaÌËÓ
ÍpêåÍË

3 BêÚaçËÚe ËÁ aÔÔapaÚa ÁacÚpÓÇåyï ÄyÏaÖy.

èoÏoçë
4 EcÎË ÌaÚÓÊeÌËe ÔÎeÌÍË ocÎaÄÎo, ÌaÚÓÌËÚe ee,
ÔoÇopaäËÇaÓ åecÚepÌË.
òecÚepÌË

(ÂaÀ)
HeÔpaÇËÎëÌo
Incorrect èpaÇËÎëÌo
Correct

HaÚÓÌyÚo
Tight (èepeÀ)

5 ÂaÏeÌËÚe ÍapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ, ÇcÚaÇÎÓÓ


ÔepÇêÏ Ç ycÚpoÈcÚÇo ÔepeÀÌïï äacÚë
HaÍÎeÈÍa
Sticker
ÍapÚpËÀÊa, a ÁaÚeÏ oÔycÍaÓ Ìa ÏecÚo ee
ÁaÀÌïï äacÚë c ÌaÍÎeÈÍoÈ.

KapÚpËÀÊ
Film
c ÔÎeÌÍoÈ.
cartridge
6 OcÚopoÊÌo ÁaÍpoÈÚe ÍpêåÍy, ÌaÊaÇ Ìa
oÄÎacÚë c pËcÍaÏË c oÄeËx cÚopoÌ.

117
ÂaÍÎËÌËÇaÌËe ÄyÏaÖË
KoÖÀa ÄyÏaÖa ÁacÚpÓÎa Ìa ÇxoÀe Ç aÔÔapaÚa
Ha ÀËcÔÎee ÄyÀeÚ cÎeÀyïçee cooÄçeÌËe:
Ha ÀËcÔÎee: CHECK PAPER

PRESS START

ìÀaÎËÚe ÁacÚpÓÇåyï ÄyÏaÖy cÎeÀyïçËÏ oÄpaÁoÏ.

1 èoÚÓÌËÚe ÔpËÊËÏÌyï ÔÎaÌÍy ÇÔepeÀ Ë


ÀepÊËÚe ee oÚÍpêÚoÈ ÔoÍa Ìe yÀaÎËÚe
ÁacÚpÓÇåyï ÄyÏaÖy ËÁ aÔÔapaÚa.

2 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY ÀÎÓ


yÀaÎeÌËÓ cooÄçeÌËe.

èpËÊËÏÌaÓ
Tension bar
START/SET/COPY ÔÎaÌÍa

KoÖÀa ÄyÏaÖa Ìe ÇêxoÀËÚ ËÁ aÔÔapaÚa Ë cooÄçeÌËÓ “PAPER


JAMMED” ËÎË “CHECK PAPER” Ìe ÇêÇoÀÓÚcÓ Ìa ÀËcÔÎeÈ
èpoÇepëÚe ÏecÚo ÇêxoÀa ÄyÏaÖË. EcÎË ÚaÏ ÁacÚpÓÎa ÄyÏaÖa, yÀaÎËÚe ee cÎeÀyïçËÏ oÄpaÁoÏ.

1 èpËÔoÀÌËÏËÚe aÔÔapaÚ Ë ÇêÚÓÌËÚe


ÁacÚpÓÇåyï ÄyÏaÖy ËÁ ÏecÚa ÇêxoÀa ÄyÏaÖË.

2 ìÀaÎËÚe ÁacÚpÓÇåyï ÄyÏaÖy ËÁ ÏecÚa ÇêxoÀa


ÄyÏaÖË.
● EcÎË Bê Ìe ÏoÊeÚe yÀaÎËÚë ÁacÚpÓÇåyï
ÄyÏaÖy Ç ÀaÌÌêÈ ÏoÏeÌÚ, Úo ÀÎÓ ee yÀaÎeÌËÓ
cÎeÀyÈÚe ËÌcÚpyÍáËÓÏ Ìa cÚp. 117.

118
ÂaÍÎËÌËÇaÌËe ÄyÏaÖË

EcÎË ÁacÚpÓÎ ÔepeÀaÇaeÏêÈ ÀoÍyÏeÌÚ


EcÎË aÔÔapaÚ Ìe ocÇoÄoÊÀaeÚ Baå ÀoÍyÏeÌÚ Ço ÇpeÏÓ ÔoÀaäË, yÀaÎËÚe eÖo yÍaÁaÌÌêÏ ÌËÊe
cÔocoÄoÏ.

1 OÚÍpoÈÚe ÍpêåÍy, ÌaÊaÇ Ìa ÍÌoÔÍy


oÚÍpêÇaÌËÓ ÍpêåÍË.

2 OcÚopoÊÌo yÀaÎËÚe ÁacÚpÓÇåËÈ ÀoÍyÏeÌÚ.

3 ÂaÍpoÈÚe ÍpêåÍy, ocÚopoÊÌo ÌaÊaÇ Ìa


oÄÎacÚë c pËcÍaÏË c oÄeËx cÚopoÌ ÍpêåÍË.

èpËÏeäaÌËe:
● He ÔêÚaÈÚecë c cËÎoÈ ÇêÚÓÌyÚë
ÀoÍyÏeÌÚ ÔepeÀ oÚÍpêÚËeÏ ÍpêåÍË.

Cover open
button

èoÏoçë

119
ÂaÍÎËÌËÇaÌËe ÄyÏaÖË

EcÎË ÔepeÀaÇaeÏêe ÀoÍyÏeÌÚê Ìe ÔoÀaïÚcÓ ËÎË


ÔoÀaeÚcÓ ÌecÍoÎëÍo cÚpaÌËá oÀÌoÇpeÏeÌÌo
EcÎË ÀoÍyÏeÌÚ Ìe ÔoÀaeÚcÓ Ç aÔÔapaÚ ËÎË ÔoÀaeÚcÓ ÌecÍoÎëÍo cÚpaÌËá oÀÌoÇpeÏeÌÌo, oÚpeÖyÎËpyÈÚe
ycËÎËe ÌaÊËÏa ycÚpoÈcÚÇa ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚa.

ÂeÎeÌêÈ pêäaÖ
1 OÚÍpoÈÚe ÍpêåÍy, ÌaÊaÇ Ìa ÍÌoÔÍy
oÚÍpêÇaÌËÓ ÍpêåÍË.

2 CÀÇËÌëÚe ÔepeÍÎïäaÚeÎë Ç ÌyÊÌoe


ÔoÎoÊeÌËe c ÔoÏoçëï ËÌcÚpyÏeÌÚa c BÎeÇo BÔpaÇo
ocÚpêÏ ÍoÌáoÏ, ÍaÍ cÍpeÔÍa.

BÎeÇo: EcÎË ÔoÀaeÚcÓ ÌecÍoÎëÍo cÚpaÌËá


cpaÁy.
ñeÌÚp: CÚaÌÀapÚÌoe ÔoÎoÊeÌËe
(ycÚaÌoÇÎeÌo ÁapaÌee).
BÔpaÇo: EcÎË ÀoÍyÏeÌÚ Ìe ÔoÀaeÚcÓ.

3 ÂaÍpoÈÚe ÍpêåÍy, ocÚopoÊÌo ÌaÊaÇ Ìa


oÄÎacÚë c pËcÍaÏË c oÄeËx cÚopoÌ ÍpêåÍË.

KÌoÔÍa oÚÍpêÇaÌËÓ
ÍpêåÍË
èpËÏeäaÌËe:
● èpË ÔepeÍÎïäeÌËË ÁeÎeÌoÖo pêäaÖa Ìe
ÍacaÈÚecë, pacÔoÎoÊeÌÌêx pÓÀoÏ ÀeÚaÎeÈ
aÔÔapaÚa.

120
èÎeÌÍa ÀÎÓ ÔeäaÚË

CÍoÎëÍo ocÚaÎocë ÔÎeÌÍË


ÑÎÓ oÔpeÀeÎeÌËÓ ocÚaÇåeÖocÓ ÍoÎËäecÚÇa ÔÎeÌÍË, cÀeÎaÈÚe cÎeÀyïçee. ÑËcÔÎeÈ ÔoÍaÁêÇaeÚ
ÔpËÏepÌoe ÍoÎËäecÚÇo ÔÎeÌÍË.
Ha ÀËcÔÎee:
FILM E F

FILM E F KoÖÀa ËÌÀËÍaÚop ÔÎeÌÍË ÌaxoÀËÚcÓ Ç íÚoÏ ÔoÎoÊeÌËË, Úo íÚo


oÁÌaäaeÚ, äÚo ÔÎeÌÍË ocÚaÎocë ÔpËÏepÌo Ìa 20 cÚpaÌËá
ÙopÏaÚa A4. èpËÖoÚoÇëÚe ÀÎÓ ÁaÏeÌê ÌoÇyï ÔÎeÌÍy ËÎË
ÍapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , Ë ÁaÚeÏ ÍÌoÔÍË 1 8 .


FILM REMAIN
1 2 3

4 5 6

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


7 8

0
9

èpËÏep: FILM E F
STOP
4 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy STOP .
SETUP ITEM [ ]
START/SET/COPY

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

èoÏoçë

121
èÎeÌÍa ÀÎÓ ÔeäaÚË

ÂaÏeÌa ÔÎeÌÍË ËÎË ÍapÚpËÀÊa c ÔÎeÌÍoÈ


KoÖÀa aÔÔapaÚ oÔpeÀeÎËÚ ÍoÌeá ÔÎeÌÍË, Ìa ÀËcÔÎee ÔoÓÇËÚcÓ cÎeÀyïçee cooÄçeÌËe.

Ha ÀËcÔÎee: FILM NEAR EMPTY OcÚaÚÍa ÔÎeÌÍË xÇaÚËÚ ÔpËÏepÌo Ìa 10 cÚpaÌËá ÙopÏaÚa
A4. èpËÖoÚoÇëÚe ÌoÇyï ÔÎeÌÍy ËÎË ÍapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ.
FILM EMPTY èÎeÌÍa ÁaÍoÌäËÎacë. ìcÚaÌoÇËÚe ÌoÇyï ÔÎeÌÍy ËÎË
ÍapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ.
ÑÎÓ ÁaÏeÌê ÌeoÄxoÀËÏo cÎeÀyïçee:
KX-FA137A: KapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ.
● èÎeÌÍa (KX-FA136A) ÏoÊeÚ ÄêÚë ycÚaÌoÇÎeÌa Ç ÍapÚpËÀÊ ÔpË ee ÁaÏeÌe. óÚoÄê ee ÁaÍaÁaÚë
oÄpaÚËÚecë Í cÚp. 15.

■ ÂaÏeÌa ÍapÚpËÀÊa c ÔÎeÌÍoÈ (KX-FA137A)

1 OÚÍpoÈÚe ÍpêåÍy, ÌaÊaÇ Ìa ÍÌoÔÍy


oÚÍpêÇaÌËÓ ÍpêåÍË. KapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ

2 ìÀaÎËÚe ËcÔoÎëÁoÇaÌÌêÈ ÍapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ.

KÌoÔÍa
oÚÍpêÇaÌËÓ
ÍpêåÍË

3 CÌËÏËÚe ÁaÖÎyåÍy ÔÎeÌÍË Ìa ÌoÇoÏ ÍapÚpËÀÊe


c ÔÎeÌÍoÈ ÔyÚeÏ ÌaÊaÚËÓ Ìa Ìee. èepeÇepÌËÚe
ÍapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ ÚaÍËÏ oÄpaÁoÏ, äÚoÄê
Turn over
èepeÇepÌyÚë
ÌaÍÎeÈÍa Ìa ÍapÚpËÀÊe cÏoÚpeÎa ÇÇepx.
● EcÎË ÌaÚÓÊeÌËe ÔÎeÌÍË ocÎaÄÎo, ÌaÚÓÌËÚe
ÂaÖÎyåÍa ÔÎeÌÍË
Film stopper
ee, ÔoÇopaäËÇaÓ åecÚepÌË.
HaÍÎeÈÍa
Sticker
Incorrect
HeÔpaÇËÎëÌo Correct
èpaÇËÎëÌo

HaÚÓÌyÚo
Tight

4 ÂaÏeÌËÚe ÍapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ, ÇcÚaÇÎÓÓ


ÔepÇêÏ Ç ycÚpoÈcÚÇo ÔepeÀÌïï äacÚë
HaÍÎeÈÍa
Sticker
ÍapÚpËÀÊa, a ÁaÚeÏ oÔycÍaÓ Ìa ÏecÚo ee
ÁaÀÌïï äacÚë c ÌaÍÎeÈÍoÈ.

5 ÂaÍpoÈÚe ÍpêåÍy, ocÚopoÊÌo ÌaÊaÇ Ìa oÄÎacÚë


c pËcÍaÏË Ôo oÄe cÚopoÌê ÍpêåÍË.
Film
KapÚpËÀÊ
ccartridge
ÔÎeÌÍoÈ
● AÔÔapaÚ ÔpoÇepËÚ ÔpaÇËÎëÌocÚë ycÚaÌoÇÍË
ÔÎeÌÍË. ÅyÀeÚ ÇêÇeÀeÌo cÎeÀyïçee
cooÄçeÌËe.
Ha ÀËcÔÎee: PLEASE WAIT
● EcÎË ÍapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ ycÚaÌoÇÎeÌ Ìe
ÔpaÇËÎëÌo, Úo ÄyÀeÚ ÇêÇeÀeÌo cÎeÀyïçee
cooÄçeÌËe.
CHECK FILM
BcÚaÇëÚe eÖo ÔpaÇËÎëÌo.
122
èÎeÌÍa ÀÎÓ ÔeäaÚË
■ ÂaÏeÌa ÔÎeÌÍË (KX-FA136A)

1 OÚÍpoÈÚe ÍpêåÍy, ÌaÊaÇ Ìa ÍÌoÔÍy


oÚÍpêÇaÌËÓ ÍpêåÍË. KapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ

2 ìÀaÎËÚe ÍapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ.

KÌoÔÍa
oÚÍpêÇaÌËÓ
ÍpêåÍË

3 PaÁÄÎoÍËpyÈÚe äeÚêpe åecÚepÌË: A ÇêÚÓÌËÚe


ÇÔepeÀ åecÚepÌË ÇepxÌeÈ äacÚË (cËÌËe Ë
A
CËÌÓÓ åecÚepÌÓ
ÁeÎeÌêe åecÚepÌË) Ë B ÔoÀÌËÏËÚe åecÚepÌË
B òecÚepÌË ÇepxÌeÈ äacÚË
ÌËÊÌeÈ äacÚË (ÁeÎeÌêe åecÚepÌË). ìÀaÎËÚe
ËcÔoÎëÁoÇaÌÌyï ÔÎeÌÍy. ÂeÎeÌaÓ
åecÚepÌÓ

ÂeÎeÌaÓ
åecÚepÌÓ A
B
òecÚepÌË ÌËÊÌeÈ äacÚË
ÂeÎeÌaÓ åecÚepÌÓ

4 CÌËÏËÚe äeÚêpe åecÚepÌË c ÍaÚyåeÍ ÀÎÓ


ÔÎeÌÍË. òecÚepÌË

èpeÀyÔpeÊÀeÌËe:
● èÎeÌÍa Ìe ÏoÊeÚ ÄêÚë ËcÔoÎëÁoÇaÌa

èoÏoçë
ÔoÇÚopÌo. óÚoÄê ee ÁaÍaÁaÚë oÄpaÚËÚecë Í
cÚp. 15.
KaÚyåÍË
ÀÎÓ
òecÚepÌË ÔÎeÌÍË

5 BcÚaÇëÚe cËÌïï åecÚepÌï Ç cËÌïï ÍaÚyåÍy


ÌoÇoÈ ÔÎeÌÍË.
CËÌÓÓ ÍaÚyåÍa CËÌÓÓ
åecÚepÌÓ

èaÁê
HaÔpaÇÎÓïçËe ÇêcÚyÔê

123
èÎeÌÍa ÀÎÓ ÔeäaÚË

6 BcÚaÇëÚe ÚpË ÁeÎeÌêe åecÚepÌË Ç ocÚaÇåËecÓ


ÍaÚyåÍË.
HaÔpaÇÎÓïçËe
ÇêcÚyÔê
Guide tabs
ÂeÎeÌêe åecÚepÌË
Green gears

èaÁê
Slots

7 BcÚaÇëÚe ÍapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ ÚaÍËÏ oÄpaÁoÏ,


äÚoÄê cËÌÓÓ åecÚepÌÓ coÇÔaÎa c cËÌeÈ ÏeÚÍoÈ CËÌÓÓ åecÚepÌÓ
Blue gear CËÌÓÓ ÏeÚÍa
“BLUE”
Ìa ÍapÚpËÀÊe.
● The shiny side should be facing up. èÎeÌÍa
Film

KapÚpËÀÊ
Cartridge

8 ÂaÄÎoÍËpyÈÚe äeÚêpe åecÚepÌË ÔÎeÌÍË: A


ÌaÊÏËÚe ÌaÁaÀ åecÚepÌË ÇepxÌeÈ äacÚË Ë B
òecÚepÌË òecÚepÌÓ
ÌaÊÏËÚe ÇÌËÁ åecÚepÌË ÌËÊÌeÈ äacÚË Ào Ëx òecÚepÌË ÌËÊÌeÈ äacÚË ÇepxÌeÈ äacÚË
ÙËÍcaáËË Ìa cÇoËx ÏecÚax. ÇepxÌeÈ äacÚË

HeÔpaÇËÎëÌo èpaÇËÎëÌo

PaÁÄÎoÍËpoÇaÌo ÂaÄÎoÍËpoÇaÌo B
A
● EcÎË ÌaÚÓÊeÌËe ÔÎeÌÍË ocÎaÄÎo, ÌaÚÓÌËÚe òecÚepÌÓ
ÌËÊÌeÈ äacÚË
ee, ÔoÇopaäËÇaÓ åecÚepÌË.
HeÔpaÇËÎëÌo
Incorrect èpaÇËÎëÌo
Correct

HaÚÓÌyÚo
Tight

9 ÂaÏeÌËÚe ÍapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ, ÇcÚaÇÎÓÓ


ÔepÇêÏ Ç ycÚpoÈcÚÇo ÔepeÀÌïï äacÚë HaÍÎeÈÍa
ÍapÚpËÀÊa, a ÁaÚeÏ oÔycÍaÓ Ìa ÏecÚo ee
ÁaÀÌïï äacÚë c ÌaÍÎeÈÍoÈ.
KapÚpËÀÊ

10 ÂaÍpoÈÚe ÍpêåÍy, ocÚopoÊÌo ÌaÊaÇ Ìa oÄÎacÚë


c pËcÍaÏË Ôo oÄe cÚopoÌê ÍpêåÍË.
c ÔÎeÌÍoÈ

● AÔÔapaÚ ÔpoÇepËÚ ÔpaÇËÎëÌocÚë ycÚaÌoÇÍË


ÔÎeÌÍË. ÅyÀeÚ ÇêÇeÀeÌo cÎeÀyïçee
cooÄçeÌËe.
Ha ÀËcÔÎee: PLEASE WAIT
● EcÎË ÍapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ ycÚaÌoÇÎeÌ Ìe
ÔpaÇËÎëÌo, Úo ÄyÀeÚ ÇêÇeÀeÌo cÎeÀyïçee
cooÄçeÌËe.
CHECK FILM
BcÚaÇëÚe eÖo ÔpaÇËÎëÌo.

124
óËcÚÍa

óËcÚÍa ycÚpoÈcÚÇa ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚoÇ


EcÎË äacÚo ÀoÍyÏeÌÚ Ìe ÔocÚyÔaeÚ Ç aÔÔapaÚ ËÎË Ç cÎyäae ÇoÁÌËÍÌoÇeÌËÓ ÔÓÚeÌ ËÎË äepÌêx ÔoÎoc ÔpË
ÍoÔËpoÇaÌËË ËÎË Ìa ÔepeÀaÌÌoÏ ÀoÍyÏeÌÚe, ÌeoÄxoÀËÏo oäËcÚËÚë ycÚpoÈcÚÇo ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚoÇ.

1 OÚcoeÀËÌËÚe åÌyp ÔËÚaÌËÓ Ë ÚeÎeÙoÌÌêÈ


ÔpoÇoÀ.
TeÎeÙoÌÌêÈ
ÔpoÇoÀ

2 OÚÍpoÈÚe ÍpêåÍy, ÌaÊaÇ Ìa ÍÌoÔÍy


oÚÍpêÇaÌËÓ ÍpêåÍË.
òÌyp ÔËÚaÌËÓ

3 OäËcÚËÚe poÎËÍË ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚa Ë


ÇcÔoÏoÖaÚeÎëÌêÈ poÎËÍ Ë peÁËÌoÇyï KÌoÔÍa oÚÍpêÇaÌËÓ
ÍpêåÍË PeÁËÌoÇaÓ ÔÎacÚËÌÍa
ÔÎacÚËÌÍy, ÔpoÚepeÇ Ëx ÏaÚepËeÈ, cÏoäeÌÌoÈ Ç
ËÁoÔpoÔËÎoÇoÏ cÔËpÚe. ÑaÈÚe ËÏ ÔoÎÌocÚëï BcÔoÏoÖaÚeÎëÌêÈ poÎËÍ
ÇêcoxÌyÚë.
PoÎËÍË ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚa

4 OäËcÚËÚe ÄeÎyï ÔÎacÚËÌy Ë cÚeÍÎo ÏÓÖÍoÈ


cyxoÈ ÏaÚepËeÈ.

5 ÂaÍpoÈÚe ÍpêåÍy, ocÚopoÊÌo ÌaÊaÇ Ìa oÄÎacÚë


c pËcÍaÏË Ôo oÄe cÚopoÌê ÍpêåÍË.

6 èoÀcoeÀËÌËÚe åÌyp ÔËÚaÌËÓ Ë ÚeÎeÙoÌÌêÈ


ÔpoÇoÀ.
CÚeÍÎo
ÅeÎaÓ ÔÎacÚËÌa

BÌËÏaÌËe:
● He ËcÔoÎëÁyÈÚe ÄyÏaÊÌêe ÏaÚepËaÎê (ÚaÍËe
ÍaÍ ÄyÏaÊÌêe ÔoÎoÚeÌáa ËÎË caÎÙeÚÍË) ÀÎÓ Center rib ÄypÚËÍ
ñeÌÚpaÎëÌêÈ
oäËcÚÍË ÇÌyÚpË aÔÔapaÚa.
èepeÇepÌyÚë
Turn over

■ óËcÚÍa áeÌÚpaÎëÌoÖo ÄypÚËÍa ÍapÚpËÀÊa c


ÔÎeÌÍoÈ:

èoÏoçë
B cÎyäae ÔoÓÇÎeÌËÓ äepÌoÈ ÔoÎocê Ôo áeÌÚpy ÔpË
ÍoÔËpoÇaÌËË ËÎË ÔoÎyäeÌËË ÀoÍyÏeÌÚa, ÇêÚaçËÚe
ÍapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ, ÔepeÇepÌËÚe eÖo Ë ÔpoÚpËÚe
áeÌÚpaÎëÌêÈ ÄypÚËÍ ÏÓÖÍoÈ cyxoÈ ÏaÚepËeÈ. BepÌËÚe
ÍapÚpËÀÊ Ç ÔepÇoÌaäaÎëÌoe ÔoÎoÊeÌËe.

125
óËcÚÍa

TepÏoÖoÎoÇÍa ÔeäaÚË Ë äepÌaÓ ÔÎaÌÍa


B cÎyäae ÇoÁÌËÍÌoÇeÌËÓ ÔÓÚeÌ ËÎË äepÌêx ÔoÎoc ÔpË ÍoÔËpoÇaÌËË ËÎË Ìa ÔepeÀaÌÌoÏ ÀoÍyÏeÌÚe,
ÌeoÄxoÀËÏo oäËcÚËÚë ÔeäaÚaïçyï ÚepÏoÖoÎoÇÍy.

1 OÚcoeÀËÌËÚe åÌyp ÔËÚaÌËÓ Ë ÚeÎeÙoÌÌêÈ Thermal


èeäaÚaïçaÓ head
ÚepÏoÖoÎoÇÍa
ÔpoÇoÀ.

2 OÚÍpoÈÚe ÍpêåÍy, ÌaÊaÇ Ìa ÍÌoÔÍy


oÚÍpêÇaÌËÓ ÍpêåÍË.
óepÌaÓ ÔÎaÌÍa
Black bar

3 OäËcÚËÚe ÚepÏoÖoÎoÇÍy ÏaÚepËeÈ, cÏoäeÌÌoÈ Ç


ËÁoÔpoÔËÎoÇoÏ cÔËpÚe. ÑaÈÚe ÚepÏoÖoÎoÇÍe
ÔoÎÌocÚëï ÇêcoxÌyÚë.

4 ÂaÍpoÈÚe ÍpêåÍy, ocÚopoÊÌo ÌaÊaÇ Ìa


oÄÎacÚë c pËcÍaÏË Ôo oÄe cÚopoÌê ÍpêåÍË.

5 èoÀÍÎïäËÚe åÌyp ÔËÚaÌËÓ Ë ÚeÎeÙoÌÌêÈ


ÔpoÇoÀ.

èpeÀyÔpeÊÀeÌËe:
● ÑÎÓ ÔpeÀoÚÇpaçeÌËÓ ÔoÎoÏÍË ËÁ-Áa
cÚaÚËäecÍoÖo íÎeÍÚpËäecÚÇa Ìe ÔoÎëÁyÈÚecë
cyxoÈ ÏaÚepËeÈ Ë Ìe ÔpËÍacaÈÚecë ÔaÎëáaÏË Í
ÚepÏoÖoÎoÇÍe.

126
èeäaÚë oÚäeÚoÇ

èeäaÚë ycÚaÌoÇoÍ ÙyÌÍáËÈ, ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ, ÊypÌaÎa,


ËcÔêÚaÚeÎëÌoÈ ÚaÄÎËáê ÔpËÌÚepa Ë cÔËcÍa “broadcast”
Bê ÏoÊeÚe pacÔeäaÚêÇaÚë Ìa BaåeÏ aÔÔapaÚe cÎeÀyïçËe oÚäeÚê Ë cÔËcÍË.

Feature list (CÔËcoÍ ÔpoÖpaÏÏËpyeÏêx ÙyÌÍáËÈ): ÇêÀaeÚ ÇaÏ cÔËcoÍ ÚeÍyçËx ycÚaÌoÇoÍ ocÌoÇÌêx Ë
ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêx ÙyÌÍáËÈ (cÚp. 135-139).
Telephone number list (CÔËcoÍ ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ): ÇêÀaeÚ ÇaÏ ËÏeÌa aÄoÌeÌÚoÇ Ë Ëx ÚeÎeÙoÌÌêe
ÌoÏepa, ÍoÚopêe xpaÌÓÚcÓ Ç ÍaÚaÎoÖax OÀÌo-KÌoÔoäÌoÖo ÌaÄopa Ë EASY DIAL. TeÎeÙoÌÌêe ÌoÏepa
ÏoÖyÚ coÀepÊaÚë cÎeÀyïçËe ÍoÀê:
P: BÇeÀeÌa ÔayÁa.
F: BÇeÀeÌa ÍoÏaÌÀa FLASH.
[ ]: BÇeÀeÌ ceÍpeÚÌêÈ ÌoÏep ÚeÎeÙoÌa. (HoÏep ÚeÎeÙoÌa Ìe pacÔeäaÚêÇaeÚcÓ.)
Journal report (ÜypÌaÎ): coÀepÊËÚ ÁaÔËcË o peÁyÎëÚaÚax ÔepeÀaäË Ë ÔpËeÏa ÙaÍcoÇ. ùÚoÚ oÚäeÚ
ÔeäaÚaeÚcÓ aÇÚoÏaÚËäecÍË ÔocÎe ÍaÊÀêx 35 ÔpËeÏoÇ/ÔepeÀaä Ôo ÙaÍcy (cÚp. 49).
Printed test list (TecÚ ÔeäaÚË): ÔoÁÇoÎÓeÚ BaÏ ÔpoÇepËÚë ÍaäecÚÇo ÔeäaÚË aÔÔapaÚa. EcÎË ÔeäaÚë Ço
ÇpeÏÓ ÚecÚËpoÇaÌËÓ ËÏeeÚ ÚeÏÌêe ÔÓÚÌa ËÎË paÁÏêÚêe ÚoäÍË ËÎË ÎËÌËË, Úo cÎeÀyeÚ ÔoäËcÚËÚë
ÚepÏoÖoÎoÇÍy (cÚp. 126).
Broadcast list (CÔËcoÍ BROADCAST): ÇêÀaeÚ BaÏ ËÏeÌa Ë ÚeÎeÙoÌÌêe ÌoÏepa aÄoÌeÌÚoÇ, ÍoÚopêe
xpaÌÓÚcÓ Ç ÍÎaÇËåax BROADCAST (cÚp. 52-55).

1 HaÊÏËÚe MENU ÚpË paÁa.


Ha ÀËcÔÎee: 2.PRINT REPORT
MENU

2 ÑÎÓ ÔeäaÚË cÔËcÍa ÔpoÖpaÏÏËpyeÏêx


ÙyÌÍáËÈ ÌaÊÏËÚe , ÁaÚeÏ 1 .
1 2 3
SETUP LIST 4 5 6

7 8 9
ÑÎÓ ÔeäaÚË cÔËcÍa ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ
ÌaÊÏËÚe , ÁaÚeÏ 3 . 0

TEL NO. LIST


STOP EASY DIAL
ÑÎÓ ÔeäaÚË ÊypÌaÎa ÌaÊÏËÚe , ÁaÚeÏ 4 . START/SET/COPY
JOURNAL REPORT

ÑÎÓ ÔeäaÚË ÚecÚa ÌaÊÏËÚe , ÁaÚeÏ 5 . ËÌÙopÏaáËÓ


PRINTER TEST
OÄçaÓ

ÑÎÓ ÔeäaÚË cÔËcÍa BROADCAST ÌaÊÏËÚe ,


ÁaÚeÏ 6 .
BROADCAST LIST

3 HaÊÏËÚe START/SET/COPY ÀÎÓ ÚoÖo, äÚoÄê


ÌaäaÚë ÔeäaÚë.
PRINTING

● ÑÎÓ ÚoÖo äÚoÄê ÔpepÇaÚë ÌaäaÚyï ÔeäaÚë,


ÌaÊÏËÚe STOP .
● èo oÍoÌäaÌËË ÔeäaÚË Ìa ÀËcÔÎee ÄyÀeÚ èpËÏeäaÌËe:
cÎeÀyïçee cooÄçeÌËe. ● Ha íÚaÔe 2, Bê ÏoÊeÚe ÇêÄpaÚë
ÊeÎaeÏêÈ ÔapaÏeÚp, ÇpaçaÓ
PRINT ITEM [ ] ÏaÌËÔyÎÓÚop EASY DIAL .

4 HaÊÏËÚe MENU .

127
PeäeÇoe yÍaÁaÌËe

PeäeÇoe yÍaÁaÌËe (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131)


àcÔoÎëÁyÓ íÚy ÙyÌÍáËï, Bê ÏoÊeÚe ÔpocÎyåaÚë peäeÇoe yÍaÁaÌËe Ôo ÀpyÊecÚÇeÌÌoÏy ÔpËeÏy (cÏ.
ÌËÊe), ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo ÁaÔËcaÌÌêe cooÄçeÌËÓ (cÏ. cÚp. 91, 104) Ë peäeÇyï ÏeÚÍy ÇpeÏeÌË/ÀÌÓ
ÌeÀeÎË (cÚp. 95).

EcÎË ÙyÌÍáËÓ ÀpyÊecÚÇeÌÌoÖo ÔpËeÏa ÇÍÎïäeÌa (cÚp. 81), Úo ÄyÀeÚ ÇocÔpoËÁÇoÀËÚëcÓ oÀÌo ËÁ
cÎeÀyïçËx cooÄçeÌËÈ:

óTOöõ èPàHüTú îAKC -


èPàMàTE îAKC.
èOBECúTE TPìöKì.

àÁÏeÌeÌËe ycÚaÌoÇÍË peäeÇoÖo yÍaÁaÌËÓ


EcÎË Bê Ìe xoÚËÚe ÔpocÎyåËÇaÚë íÚo yÍaÁaÌËe, ycÚaÌoÇËÚe ÀaÌÌyï ÙyÌÍáËï Ç ÔoÎoÊeÌËe “OFF”.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP
/ MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , Ë ÁaÚeÏ ÍÌoÔÍË 4 7 .


VOICE GUIDANCE

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


MODE=ON ▼▲
1

4
2

5
3

7 8 9

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy
ÊeÎaeÏoÈ ycÚaÌoÇÍË.
ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa 0

START/SET/COPY

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

128
KoÌÚpacÚÌocÚë ÀËcÔÎeÓ

àÁÏeÌeÌËe ÍoÌÚpacÚÌocÚË ËÁoÄpaÊeÌËÓ ÀËcÔÎeÓ


àcÔoÎëÁyÈÚe íÚy ÙyÌÍáËï ÀÎÓ peÖyÎËpoÇÍË ÍoÌÚpacÚÌocÚË ÀËcÔÎeÓ.
NORMAL (HOPMAãúHO): (èpeÀÇapËÚeÎëÌo ycÚaÌoÇÎeÌo)
DARKER (TEMHEE): àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÍoÖÀa ÍoÌÚpacÚ ÀËcÔÎeÓ cÎËåÍoÏ cÇeÚÎêÈ.

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP / MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , Ë ÁaÚeÏ ÍÌoÔÍË 3 9 .


LCD CONTRAST

3 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY . 1 2 3

4 5 6
MODE=NORMAL ▼▲
7 8 9

4
0
HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa
ÊeÎaeÏoÈ ycÚaÌoÇÍË.
START/SET/COPY

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

ËÌÙopÏaáËÓ
OÄçaÓ

129
PeÊËÏ opËÖËÌaÎa

ìcÚaÌoÇÍa peÊËÏa opËÖËÌaÎa


àcÔoÎëÁyÈÚe íÚy ÙyÌÍáËï ÍoÖÀa BaÏ ÌeoÄxoÀËÏo ÔepeÀaÚë ËÎË cÍoÔËpoÇaÚë ÀoÍyÏeÌÚ co cÇeÚÎoÈ ËÎË
ÚeÏÌoÈ ÍoÌÚpacÚÌocÚëï.
BoÁÏoÊÌa ycÚaÌoÇÍa oÀÌoÖo ËÁ cÎeÀyïçËx peÊËÏoÇ.
NORMAL (HOPMAãúHO): àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÀoÍyÏeÌÚoÇ c ÌopÏaÎëÌoÈ ÍoÌÚpacÚÌocÚëï (ÁapaÌee
ycÚaÌoÇÎeÌo).
LIGHT (CBETãEE): àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÀoÍyÏeÌÚoÇ co cÇeÚÎoÈ ÍoÌÚpacÚÌocÚëï.
DARKER (TEMHEE): àcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ ÀoÍyÏeÌÚoÇ c ÚeÏÌoÈ ÍoÌÚpacÚÌocÚëï.
ìcÚaÌoÇËÚe oÀÌy ËÁ íÚËx ÙyÌÍáËÈ Ào ÌaäaÎa ÔepeÀaäË ËÎË ÍoÔËpoÇaÌËÓ.

1 HaÊÏËÚe MENU .
Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP / MENU

2 HaÊÏËÚe , ÁaÚeÏ 5 8 .
ORIGINAL

3 HaÊÏËÚe START/SET/COPY .
MODE=NORMAL ▼▲
1

4
2

5
3

7 8 9

4
0
HaÊÏËÚe ËÎË ÀÎÓ ÌyÊÌoÈ ycÚaÌoÇÍË.

5 HaÊÏËÚe START/SET/COPY . START/SET/COPY

SETUP ITEM [ ]

6 HaÊÏËÚe MENU .

ÂaÏeäaÌËe:
● èocÎe ÁaÇepåeÌËÓ ÔepeÀaäË ËÎË ÍoÔËpoÇaÌËÓ
ÀaÌÌaÓ ycÚaÌoÇÍa ÇepÌeÚcÓ Ç peÊËÏ HOPMAãúHO.
● ÑaÌÌêe ycÚaÌoÇÍË ÇoÁÏoÊÌê Ç ÔpË cÚaÌÀapÚÌoÏ,
äeÚÍoÏ ËÎË cÇepxäeÚÍoÏ paÁpeåeÌËË.

130
CÄpoc

CÄpoc ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêx ÙyÌÍáËÈ Ç ÌaäaÎëÌoe cocÚoÓÌËe


àcÔoÎëÁyÈÚe íÚy ÙyÌÍáËï ÀÎÓ ÇoÁÇpaÚa ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêx ÙyÌÍáËÈ (cÚp. 135, 136 ÀÎÓ KX-FP105 Ë cÚp.
138, 139 ÀÎÓ KX-FM131) Í Ëx ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo ycÚaÌoÇÎeÌÌoÏy cocÚoÓÌËï, ECM (PKO).

1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .


Ha ÀËcÔÎee: 1.SYSTEM SET UP / MENU

2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy , Ë ÁaÚeÏ ÍÌoÔÍË 8 0 .


SET DEFAULT

3
1 2 3
HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .
4 5 6
RESET=NO ▼▲ 7 8 9

4 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy
ycÚaÌoÇÍË “YES”.
ËÎË ÀÎÓ ÇêÄopa
STOP
RESET=YES ▼▲
START/SET/COPY

5 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY .


RESET OK?
● EcÎË íÚa ÙyÌÍáËÓ Ìe ÌyÊÌa, ÌaÊÏËÚe
ÍÎaÇËåy STOP .

6 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy START/SET/COPY cÌoÇa


ÀÎÓ ÔoÀÚÇepÊÀeÌËÓ.
RESET COMPLETED

SETUP ITEM [ ]

7 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy MENU .

ËÌÙopÏaáËÓ
OÄçaÓ

131
TexÌËäecÍËe xapaÍÚepËcÚËÍË

TexÌËäecÍËe xapaÍÚepËcÚËÍË ÀaÌÌoÖo aÔÔapaÚa


TËÔ ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÎËÌËË: ãËÌËÓ ATC oÄçeÖo ÔoÎëÁoÇaÌËÓ
PaÁÏepê ÀoÍyÏeÌÚa: MaÍc. 216 ÏÏ (81/2˝) Ç åËpËÌy
MaÍc. 600 ÏÏ (235/8˝) Ç ÀÎËÌy
òËpËÌa cÍaÌËpoÇaÌËÓ: 208 ÏÏ (83/16˝)
PaÁÏepê ÄyÏaÖË ÀÎÓ ÔeäaÚË: A4: 210 ÏÏ × 297 ÏÏ (81/4˝ × 1111/16˝)
òËpËÌa ÔeäaÚË: 202 ÏÏ (715/16˝)
BpeÏÓ ÔepeÀaäË*: ■ KX-FP105: èpËÄÎËÁËÚeÎëÌo 12 c/cÚp. (oÄêäÌêÈ peÊËÏ)**
èpËÄÎËÁËÚeÎëÌo 30 c/cÚp. (ÌopÏaÎëÌêÈ peÊËÏ G3)
■ KX-FM131: èpËÄÎËÁËÚeÎëÌo 8 c/cÚp. (oÄêäÌêÈ peÊËÏ)***
èpËÄÎËÁËÚeÎëÌo 20 c/cÚp. (ÌopÏaÎëÌêÈ peÊËÏ G3)
èÎoÚÌocÚë cÍaÌËpoÇaÌËÓ: èo ÖopËÁoÌÚaÎË: 8 ÚoäeÍ/ÏÏ (203 ÚoäeÍ/ÀïÈÏ)
èo ÇepÚËÍaÎË: 3.85 ÎËÌ/ÏÏ (98 ÎËÌ/ÀïÈÏ) – peÊËÏ STANDARD
7.7ÎËÌ/ÏÏ (196 ÎËÌ/ÀïÈÏ) – peÊËÏ FINE/HALFTONE
15.4 ÎËÌ/ÏÏ (392 ÎËÌ/ÀïÈÏ) – peÊËÏ SUPER FINE
èepeÀaäa ÔoÎyÚoÌoÇ: 64 ypoÇÌÓ
TËÔ cÍaÌepa: KoÌÚaÍÚÌêÈ ÀaÚäËÍ ËÁoÄpaÊeÌËÓ (CIS)
TËÔ ÔpËÌÚepa: TepÏoÔepeÌocÌaÓ ÔeäaÚë
CËcÚeÏa yÔÎoÚÌeÌËÓ ÀaÌÌêx: MoÀËÙËáËpoÇaÌÌaÓ XaÙÙÏaÌa (MH), MoÀËÙËáËpoÇaÌÌaÓ READ (MR),
MoÀËÙËáËpoÇaÌÌaÓ READ (MMR).
CÍopocÚë ÏoÀeÏa: ■ KX-FP105: 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 ÄËÚ/c, AÇÚoÏaÚËäecÍaÓ ÌacÚpoÈÍa
■ KX-FM131: 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 ÄËÚ/c, AÇÚoÏaÚËäecÍaÓ
ÌacÚpoÈÍa
ìcÎoÇËÓ oÍpyÊaïçeÈ cpeÀê: 5°C –35°C (41°F –95°F), 20% –80% oÚÌocËÚeÎëÌoÈ ÇÎaÊÌocÚË
ÉaÄapËÚê (B × ò × É): 143 ÏÏ × 325 ÏÏ × 305 ÏÏ (55/8˝ × 1213/16˝ × 12˝)
Macca: èpËÄÎ. 4.0 ÍÖ (8.8 ÙyÌÚoÇ)
èoÚpeÄÎÓeÏaÓ ÏoçÌocÚë: B peÊËÏe oÊËÀaÌËÓ: ■ KX-FP105: ÔpËÄÎ. 5.5 BÚ
■ KX-FM131: ÔpËÄÎ. 6.5 BÚ
èpË ÔepeÀaäe: ÔpËÄÎ.12 BÚ
èpË ÔpËeÏe: ÔpËÄÎ. 39 BÚ (ÍoÖÀa ÔpËÌËÏaeÚcÓ 20% äepÌêÈ ÀoÍyÏeÌÚ)
èpË ÍoÔËpoÇaÌËË: ÔpËÄÎ. 40 BÚ (ÍoÖÀa ÍoÔËpyeÚcÓ 20% äepÌêÈ ÀoÍyÏeÌÚ)
MaÍcËÏaÎëÌaÓ: ÔpËÄÎ. 130 BÚ (ÍoÖÀa ÍoÔËpyeÚcÓ 100% äepÌêÈ ÀoÍyÏeÌÚ)
àcÚoäÌËÍ ÔËÚaÌËÓ: 220-240B, 50/60 Éá
OÄéeÏ ÔaÏÓÚË: PeäeÇaÓ ÔaÏÓÚë (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FM131): èpËÄÎËÁËÚeÎëÌo 18 ÏËÌ. ÇpeÏeÌË
ÁaÔËcË ÇÍÎïäaÓ cooÄçeÌËe-
ÔpËÇeÚcÚÇËe****
èaÏÓÚë ÙaÍca: èpËÄÎËÁËÚeÎëÌo 28 cÚpaÌËá ÀoÍyÏeÌÚa ÔpË ÔpËeÏe
èpËÄÎËÁËÚeÎëÌo 25 cÚpaÌËá ÀoÍyÏeÌÚa ÔpË ÔepeÀaäe
(Ìa ocÌoÇaÌËË ËcÔêÚaÚeÎëÌoÈ ÚaÄÎËáê CCITT £ 1, ÔpË
cÚaÌÀapÚÌoÈ paÁpeåaïçeÈ cÔocoÄÌocÚË, ÄeÁ ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ
PKO (ECM).)
* CÍopocÚë ÔepeÀaäË ÁaÇËcËÚ oÚ coÀepÊaÌËÓ cÚpaÌËá, paÁpeåaïçeÈ àcÔêÚaÚeÎëÌaÓ ÚaÄÎËáa
cÔocoÄÌocÚË, cocÚoÓÌËÓ ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÎËÌËË Ë oÚ ÇoÁÏoÊÌocÚeÈ CCITT £ 1.
aÔÔapaÚa aÄoÌeÌÚa.
** CÍopocÚë ÔepeÀaäË 12 ceÍyÌÀ ocÌoÇaÌa Ìa ËcÔêÚaÚeÎëÌoÈ ÚaÄÎËáê
CCITT £ 1. èpË ycÎoÇËË ÔepeÀaäË ËcÔêÚaÚeÎëÌoÈ ÚaÄÎËáê ËÁ ÔaÏÓÚË.
*** CÍopocÚë ÔepeÀaäË 8 ceÍyÌÀ ocÌoÇaÌa Ìa ËcÔêÚaÚeÎëÌoÈ
ÚaÄÎËáê CCITT £ 1. èpË ycÎoÇËË ÔepeÀaäË ËcÔêÚaÚeÎëÌoÈ
ÚaÄÎËáê ËÁ ÔaÏÓÚË.
**** BpeÏÓ ÁaÔËcË ÏoÊeÚ ÄêÚë coÍpaçeÌo ÇcÎeÀcÚÇËe ÙoÌoÇoÖo åyÏa co
cÚopoÌê ÇêÁêÇaïçeÖo aÄoÌeÌÚa.

èpËÏeäaÌËe:
● ãïÄêe ÀaÌÌêe, oÔËcaÌÌêe Ç ÀaÌÌoÈ ËÌcÚpyÍáËË, ÏoÖyÚ ÄêÚë ËÁÏeÌeÌê
ÄeÁ yÇeÀoÏÎeÌËÓ.
● PËcyÌÍË Ë ËÎÎïcÚpaáËË Ç íÚoÈ ËÌcÚpyÍáËË ÏoÖyÚ ÌeÁÌaäËÚeÎëÌo
oÚÎËäaÚëcÓ oÚ peaÎëÌoÈ ÔpoÀyÍáËË.

132
àÌÀeÍcÌêÈ yÍaÁaÚeÎë

àÌÀeÍcÌêÈ yÍaÁaÚeÎë
A à
AÇÚoÏaÚËäecÍoe ÀoÁÇaÌËÇaÌËe c àÏÔyÎëcÌêÈ peÊËÏ ÌaÄopa ÌoÏepa . . .37
ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa . . . . . . . . .45 àcÔoÎëÁyeÏaÓ ÄyÏaÖa . . . . .4, 26, 27, 132
AÇÚoÏaÚËäecÍaÓ ÔeäaÚë ÊypÌaÎa . . . ..49
AÇÚoÏaÚËäecÍËÈ paÁpêÇ ÎËÌËË . . . . . .82 K
KapÚa ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo
B yÔpaÇÎeÌËÓ . . . . . . . . . . . . . . . .99, 100
BÌeåÌËÈ ÇËÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..22 KapÚpËÀÊ c ÔÎeÌÍoÈ . . . . . . . . . .122-124
BpeÏÓ ÁaÔËcË cooÄçeÌËÓ . . . . . . . . . .108 KÎaÇËåa AUTO ANSWER . . . . .58, 60, 61
BpeÏÓ ÁaÔËcË cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ KÎaÇËåa COLLATE . . . . . . . . . . . . . . . .88
Ç peÊËÏe TAD/FAX . . . . . . . . . . . . . .94 KÎaÇËåa COPY . . . . . . . . . . . . . . . . .9, 88
KÎaÇËåa DIGITAL SP-PHONE . .34, 35, 43
É KÎaÇËåa DIRECTORY
ÉoÎocoÇoÈ ÇêÁoÇ PROGRAM . . . . . .38, 40, 41, 52, 53, 54
(EASY DIAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 KÎaÇËåa ERASE . . . . . . . . . . . .11, 93, 96
(ÂÇoÌoÍ aÄoÌeÌÚy) . . . . . . . . . . . .6, 34 KÎaÇËåa FLASH . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
(OÀÌo-KÌoÔoäÌêÈ ÌaÄop) . . . . . . . . .39 KÎaÇËåa HANDSET MUTE . . . . . . .34, 35
(OÚÇeÚ Ìa ÁÇoÌoÍ) . . . . . . . . . . . . .6, 35 KÎaÇËåa HELP . . . . . . . . . . . . . . . .16, 17
ÉoÎocoÇoÈ ÍoÌÚaÍÚ . . . . . . . . . . . . . . . .43 KÎaÇËåa MONITOR . . . . . . . . . . . . .34, 44
ÉpoÏÍocÚë Ç peÊËÏe ÏoÌËÚop . . . . . . . .33 KÎaÇËåa MUTE . . . . . . . . . . . . . . . .34, 35
ÉpoÏÍocÚë ÖpoÏÍoÖoÇopËÚeÎÓ . . . . . . . .33 KÎaÇËåa PAUSE . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
ÉpoÏÍocÚë ÁÇoÌÍa . . . . . . . . . . . . . . . . .33 KÎaÇËåa PLAY MESSAGES . . . . . .11, 95
ÉpoÏÍocÚë ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÚpyÄÍË . . . . . . .33 KÎaÇËåa QUICK . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
KÎaÇËåa QUICK SCAN . . . . . . . . . .51, 88
Ñ KÎaÇËåa RECORD . . . . . . . . . . . . . .92, 98
ÑaÚa Ë ÇpeÏÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 KÎaÇËåa REDAIL . . . . . . . . . . . . . . .34, 44
ÑepÊaÚeÎë ÄyÏaÖË . . . . . . . . . . . . . . .4, 25 KÎaÇËåa RESOLUTION . . . . . . . . . .44-46
ÑËcÔÎeÈ KÎaÇËåa SLOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
(KoÌÚpacÚÌocÚë) . . . . . . . . . . . . . . .129 KÎaÇËåa TONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
(CooÄçeÌËÓ oÄ oåËÄÍax) . . . . .110-112 KÎaÇËåa VOLUME . . . . . . . . . . . . . . . . .33
ÑoÍyÏeÌÚê ÀpyÖoÖo paÁÏepa . . . . . . . . .78 KÌoÔÍa BROADCAST . . . . . . . . . . . .52, 55
ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌêe KÌoÔÍa HYPHEN . . . . . . . . . . . . . . .30, 31
ÙyÌÍáËË . . . . . . . . . .135, 136, 138, 139 KÌoÔÍa INSERT . . . . . . . . . . . . . . . .30, 31
(CÄpoc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 KÌoÔÍa LOWER . . . . . . . . . .38, 39, 45, 52
ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌêÈ aÇÚooÚÇeÚäËÍ . . .63-65 KÌoÔÍa NAME/TEL NO . . . . . . . . . . . . . .42
ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌêÈ ÚeÎeÙoÌ . . . . . . .73, 77 KÌoÔÍa SECRET . . . . . . . . . . . . . . .38, 40
ÑpyÊecÚÇeÌÌêÈ ÔpËeÏ . . . . . . . . . .62, 81 KoÀ ÔoÀÍÎïäeÌËÓ ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo
aÔÔapaÚa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
E KoÀ ID ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo ÇÍÎïäeÌËÓ . . .65
EASY DIAL KoÀ ID ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ . .100
(BêÄop cËÏÇoÎoÇ) . . . . . . . . . . . . . . .31 KoÔËÓ
(ÂaÔËcë) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40, 41 (MÌoÖo ÍoÔËÈ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
(ÂÇoÌoÍ aÄoÌeÌÚy) . . . . . . . . . . . . . ..42 (èoÀoÄpaÌê) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
(èepeÀaäa ÙaÍcËÏËÎëÌêx (ìÇeÎËäeÌËe/yÏeÌëåeÌËe) . . . . .88, 89
ËÌÙopÏaáËÓ

cooÄçeÌËÈ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
OÄçaÓ

(èoÇÚop ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ) . . .97 ã


(èpoÔycÍ ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ) . .97 ãoÚoÍ ÀÎÓ ÄyÏaÖË . . . . . . . . . . . . . . .4, 24
ãoÖoÚËÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30, 31
Ü
ÜypÌaÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49, 127 H
HaÔpaÇÎÓïçËe ÄyÏaÖË . . . . . . . . . . .4, 24
 HaÔpaÇÎÓïçËe ÄyÏaÖË ÙopÏaÚa A4 . . .24
ÂaÍÎËÌËÇaÌËe . . . . . . . . . . . . . . . .117-120
ÂaÍÎËÌËÇaÌËe ÄyÏaÖË . . . . . . . . .117, 118
ÂaÍÎËÌËÇaÌËe ÀoÍyÏeÌÚa . . . . . . . . . .119 O
ÂaÍÎËÌËÇaÌËe ycÚpoÈcÚÇa ÔoÀaäË . . .120 OÀÌo-KÌoÔoäÌêÈ ÌaÄop
ÂaÔËcë (ÂÇoÌoÍ aÄoÌeÌÚy) . . . . . . . . . . . . . .39
(CooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe) . . . .92, 106 (èepeÀaäa ÙaÍcËÏËÎëÌêx
(CooÄçeÌËe-ÌaÔoÏËÌaÌËe) . . . . . . . .98 cooÄçeÌËÈ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
(TeÎeÙoÌÌêÈ paÁÖoÇop) . . . . . . . . . .98 (ÂaÔËcë Ç ÔaÏÓÚë) . . . . . . . . . . . . . . .38
ÂaÔËcë OÔpeÀeÎeÌËe ÚËÔa ÁÇoÌÍa . . . . . . .70, 71
(BROADCAST) . . . . . . . . . . . . . . .52-54 OÔpeÀeÎeÌËe ÚËåËÌê Ìa ÎËÌËË . . . . . .79
(EASY DIAL) . . . . . . . . . . . . . . . .40, 41 OcÌoÇÌêe ÙyÌÍáËË . . . . . . . . . . .135, 137
(OÀÌo-KÌoÔoäÌêÈ ÌaÄop) . . . . . . . . .38
ÂÇoÌoÍ Ìa ÔeÈÀÊep . . . . . . . . . . . . .84, 85
133
àÌÀeÍcÌêÈ yÍaÁaÚeÎë
OÚÎoÊeÌÌaÓ ÔepeÀaäa . . . . . . . . . . . . .50 (CooÄçeÌËe) . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
OÚäeÚ BROADCAST . . . . . . . . . . . . . . . .55 CËÖÌaÎËÁaáËÓ o ÇpeÏeÌË ÁaÔËcË . . . .109
OÚäeÚ o cÄoe íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ . . . . . .116 CËÖÌaÎËÁaáËÓ o cooÄçeÌËË . . . . . . . .108
OÚäeÚ CËÖÌaÎËÁaáËÓ ÔpËeÏa Ç ÔaÏÓÚë . . .62, 80
(BROADCAST) . . . . . . . . . . . . . .55, 127 CooÄçeÌËe Ìa ÔeÈÀÊep c
(ÜypÌaÎ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .49, 127 ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa . . . . . .84, 85
(èepeÀaäa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 CooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe
(TecÚ ÔeäaÚË) . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 (èepeÀaäa cooÄçeÌËÓ) . . . . . .104, 106
(TeÎeÙoÌÌêe ÌoÏepa) . . . . . . . . . .127 (PeÊËÏ TAD/FAX) . . . . . . . . . . . .91-93
(ìcÚaÌoÇÍa ÙyÌÍáËÈ) . . . . . . . . . . .127 (PeÊËÏ TEL/FAX) . . . . . .72, 73, 92, 93
CooÄçeÌËÓ o cÇÓÁË . . . . . . . . . . . . . . .110
è CooÄçeÌËÓ oÄ oåËÄÍax . . . . . . . .110-112
èepeÀaÇaeÏêÈ ÀoÍyÏeÌÚ . . . . . . .47, 132 CoxpaÌeÌËe ÁÇoÌÍoÇ . . . . . . . . . . . . . .107
èepeÀaäa CÔËcoÍ
(BROADCAST) . . . . . . . . . . . . . . . . .55 (BROADCAST) . . . . . . . . . . . . . .55, 127
(EASY DIAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 (îyÌÍáËÈ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
(BpyäÌyï) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7, 44 (ÜypÌaÎ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .49, 127
(àÁ ÔaÏÓÚË) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 (TecÚ ÔpËÌÚepa) . . . . . . . . . . . . . . .127
(OÀÌo-KÌoÔoäÌêÈ ÌaÄop) . . . . . . . . .45 (èepeÀaäa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
èepeÀaäa (ÁaÍÎËÌËÇaÌËe ÄyÏaÖË) . . . .119 (TeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep) . . . . . . . . . . .127
èepeÀaäa ÀoÍyÏeÌÚoÇ (ÀoÍyÏeÌÚê Ìe CÔËcoÍ BROADCAST . . . . . . . . . . . . .127
ÔoÀaïÚcÓ ËÎË ÔoÀaeÚcÓ ÌecÍoÎëÍo CÔËcoÍ ÔpoÖpaÏÏËpyeÏêx ÙyÌÍáËÈ . .127
cÚpaÌËá oÀÌoÇpeÏeÌÌo) . . . . . . . . .120 CÔËcoÍ ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ . . . . . .127
èepeÀaäa ËÁ ÔaÏÓÚË . . . . . . . . . . . . . . .52 CäeÚäËÍ ÁÇoÌÍoÇ . . . . . . . . . . . . . . . . .95
èepeÀaäa oÚäeÚa . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 CäeÚäËÍ ÁÇoÌÍoÇ
èepeÀaäa cooÄçeÌËÓ . . . . . . . . . .104-106 (PeÊËÏ FAX ONLY) . . . . . . . . . . .67, 69
èeäaÚë oÚäeÚoÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 (PeÊËÏ TAD/FAX) . . . . . . . . . . . . . .107
èÎeÌÍa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123, 124 (PeÊËÏ TEL/FAX) . . . . . . . . . . . . . . .76
èÎeÌÍa ÀÎÓ ÔeäaÚË . . . . . . . . . . .121-124
èoÀÍÎïäeÌËe . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 28 T
èoÎÎËÌÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 TaÄÎËáa cËÏÇoÎoÇ . . . . . . . . . . . . . . . .31
èoÎyäeÌËe TeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo
(ìcÚaÌoÇÍa) . . . . . . . . . . . . . . . . .58-61 aÔÔapaÚa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
(îaÍcËÏËÎëÌoÖo cooÄçeÌËÓ) . . . .8, 62 TeÎeÙoÌÌêÈ ÔpoÇoÀ . . . . . . . . . . . . .5, 28
èpËÌaÀÎeÊÌocÚË . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 TexÌËäecÍËe xapaÍÚepËcÚËÍË . . . . . . .132
èpoÇoÀ ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÚpyÄÍË . . . . . . .5, 28 ToÌaÎëÌêÈ cËÖÌaÎ coeÀËÌeÌËÓ . . . . . . .57
èpoÖpaÏÏËpyeÏêe ÙyÌÍáËË . . . . .135-139 ToÌoÇêÈ peÊËÏ ÌaÄopa ÌoÏepa . . . . . .37
èpocÎyåËÇaÌËe ÇxoÀÓçËx
cooÄçeÌËÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 ì
ìÇeÎËäËÚë/ìÏeÌëåËÚë ÍoÔËï . . . . .88, 89
P ìÏeÌëåeÌËe paÁÏepa ÔpË ÔpËeÏe . . . .78
PaÁÏep ÄyÏaÖË ÀÎÓ ÔeäaÚË . . . . . . . . .132 ìcÚaÌoÇÍa AUTO
PaÁÏep ÀoÍyÏeÌÚa . . . . . . . . . . . . .47, 132 ANSWER . . . . . . .62, 66, 68, 74, 75, 90
PacÔoÁÌaÇaÌËe ÙaÍca ÄeÁ ÔoÀaäË ìcËÎËe ÌaÊËÏa ycÚpoÈcÚÇa ÔoÀaäË . . .20
ÁÇoÌÍa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 ìcÚaÌoÇÍa Ôo yÏoÎäaÌËï . . . . . . . . . .131
PacÔoÁÌaÇaÌËe xapaÍÚepÌoÖo ìcÚpaÌeÌËe ÔpoÄÎeÏ . . . . . . . . . .112-115
ÁÇoÌÍa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70, 71
PacÔoÎoÊeÌËe opÖaÌoÇ yÔpaÇÎeÌËÓ . .18-21 î
PacxoÀ ÔÎeÌÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 îyÌÍáËÓ ÍaÚaÎoÖ . . . . . . . . . . . .40-42, 46
PeÊËÏ FAX ONLY . . . . . . . . . . . . . . .66-69
PeÊËÏ TAD/FAX . . . . . . . . . . . . . . .60, 90 ó
PeÊËÏ TEL . . . . . . . . . . . . . . . . .58, 61, 62 óËcÚÍa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125, 126
PeÊËÏ ÏeÊÀyÌapoÀÌoÈ ÔepeÀaäË . . . .56 óËcÚÍa ÚepÏoÖoÎoÇÍË . . . . . . . . . . . . .126
PeÊËÏ ÌaÄopa ÌoÏepa . . . . . . . . . . . . .37 óËcÚÍa ycÚpoÈcÚÇa ÔoÀaäË . . . . . . . . .125
PeÊËÏ opËÖËÌaÎa . . . . . . . . . . . . . . . .130 óËcÚÍa ycÚpoÈcÚÇa ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚoÇ125
PeäeÇaÓ ÏeÚÍa ÇpeÏÓ/ÀeÌë . . . . . . . . . .95
PeäeÇoe yÍaÁaÌËe . . . . . . . . . . . . . . . .128 ù
PKO (ECM) cÇÓÁë . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 ùÎeÍÚpoÔËÚaÌËe/åÌyp ÔËÚaÌËÓ . . . .5, 28, 132

C
CÄoÈ íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ . . . . . . . . . . . . .116
CÄpoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
CËÖÌaÎËÁaáËÓ
(BpeÏÓ ÁaÔËcË) . . . . . . . . . . . . . . . .109
(èpËeÏ Ç ÔaÏÓÚë) . . . . . . . . . . . . . . .80

134
CÇoÀÍa ÙyÌÍáËÈ

CÇoÀÍa ÔpoÖpaÏÏËpyeÏêx ÙyÌÍáËÈ ÀÎÓ ÔoÎëÁoÇaÚeÎÓ


■ ÑÎÓ KX-FP105
OcÌoÇÌêe ÙyÌÍáËË
KoÀ îyÌÍáËÓ Ë ÀËcÔÎeÈ BoÁÏoÊÌêe ycÚaÌoÇÍË ÂÌaäeÌËe CÚp.
ìcÚaÌoÇÍa ÀaÚê Ë ÇpeÏeÌË
(èo 2 áËÙpê
#01 Ïec/äËcÎo/ÖoÀ, äac:ÏËÌ 29
SET DATE & TIME ÍaÊÀoe ÁÌaäeÌËe)

ìcÚaÌoÇÍa BaåeÖo ÎoÖoÚËÔa


#02 (Ño 30 ÁÌaÍoÇ) 30
YOUR LOGO

ìcÚaÌoÇÍa BaåeÖo ÚeÎeÙoÌÌoÖo


ÌoÏepa ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa (Ño 20 áËÙp)
#03 32
YOUR FAX NO.

PacÔeäaÚÍa oÚäeÚa ÔepeÀaäË ERROR B cÎyäae ÌeyÀaäÌoÈ ÔepeÀaäË


#04 ON OÚäeÚ ÔeäaÚaeÚcÓ ÇceÖÀa 48
SENDING REPORT
OFF OÚäeÚ Ìe ÔeäaÚaeÚcÓ
ìcÚaÌoÇÍa cäeÚäËÍa äËcÎa ÁÇoÌÍoÇ Ç
oÚ 1 Ào 5 ÁÇoÌÍoÇ
peÊËÏe FAX ONLY 1, 2, 3, 4,
#06 (5 ÁÇoÌÍoÇ ÀÎÓ ÀoÔoÎÌË- 67
5 EXT.TAM
FAX RING COUNT ÚeÎëÌoÖo aÇÚooÚÇeÚäËÍa)

ÑËcÚaÌáËoÌÌoe yÔpaÇÎeÌËe ÀÎÓ


11
ON / ID=1 ÑocÚyÔ ecÚë
ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo aÇÚooÚÇeÚäËÍa
#12 65
REMOTE TAM ACT. OFF ÑocÚyÔa ÌeÚ

ìcÚaÌoÇÍa peÊËÏa ÌaÄopa ÌoÏepa TONE ToÌoÇêÈ peÊËÏ ÌaÄopa


#13 37
DIALING MODE PULSE àÏÔyÎëcÌêÈ peÊËÏ ÌaÄopa
èpoÇepÍa ÍoÎËäecÚÇa ocÚaÇåeÈcÓ
ÔÎeÌÍË ÀÎÓ ÔeäaÚË 121
#18
FILM REMAIN

(èpeÀÇapËÚeÎëÌo ycÚaÌoÇÎeÌÌêe peÊËÏê ÇêÀeÎeÌê ÊËpÌêÏ åpËÙÚoÏ.)

èpËÏeäaÌËe:
● BÏecÚo ÇÇoÀa ÍoÀoÇ (#01, #02, Ë Ú. À.) Bê ÏoÊeÚe ÔocÎeÀoÇaÚeÎëÌo ÇêÇoÀËÚë Ìa ÀËcÔÎeÈ ocÌoÇÌêe
ËÌÙopÏaáËÓ
ÙyÌÍáËË ÔyÚeÏ ÇpaçeÌËÓ ÏaÌËÔyÎÓÚopa EASY DIAL .
OÄçaÓ

ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌêe ÙyÌÍáËË
KoÀ îyÌÍáËÓ Ë ÀËcÔÎeÈ BoÁÏoÊÌêe ycÚaÌoÇÍË ÂÌaäeÌËe CÚp.
ìcÚaÌoÇÍa aÇÚoÏaÚËäecÍoÈ ÔeäaÚË oÚäeÚa ON BÍÎïäeÌo
#22 49
AUTO JOURNAL OFF BêÍÎïäeÌo
PeÊËÏ ÏeÊÀyÌapoÀÌoÈ ÔepeÀaäË ON BÍÎïäeÌo
#23 56
OVERSEAS MODE OFF BêÍÎïäeÌo
OÚÔpaÇÍa ÙaÍca Ç ÁaÀaÌÌoe ÇpeÏÓ ON BÍÎïäeÌo
#25 50
DELAYED SEND OFF BêÍÎïäeÌo
ìcÚaÌoÇÍa äËcÎa ÁÇoÌÍoÇ ÀÎÓ ÔpËeÏa
ÙaÍcoÇ ÄeÁ ÔoÀaäË ÁÇoÌÍa 3, 4, 5, 6
#30 oÚ 3 Ào 6 ÁÇoÌÍoÇ 76
SILENT FAX RING

135
CÇoÀÍa ÙyÌÍáËÈ
KoÀ îyÌÍáËÓ Ë ÀËcÔÎeÈ BoÁÏoÊÌêe ycÚaÌoÇÍË ÂÌaäeÌËe CÚp.

ìcÚaÌoÇÍa pacÔoÁÌaÇaÌËÓ xapaÍÚepÌoÖo ÁÇoÌÍa A, B, C, D TËÔê oÚ A Ào D


#31 71
RING DETECTION
OFF BêÍÎïäeÌo
èoÎyäeÌËe ÀoÍyÏeÌÚoÇ ÀpyÖËx 100% ìÏeÌëåeÌËe ÇêÍÎïäeÌo
paÁÏepoÇ 92% 92% yÏeÌëåeÌËÓ
#36 78
86% 86% yÏeÌëåeÌËÓ
RCV REDUCTION
72% 72% yÏeÌëåeÌËÓ
àÁÏeÌeÌËe ÍoÌÚpacÚÌocÚË ÀËcÔÎeÓ NORMAL HopÏaÎëÌêÈ ÍoÌÚpacÚ
#39 129
LCD CONTRAST DARKER TeÏÌêÈ ÍoÌÚpacÚ
ìcÚaÌoÇÍa oÔpeÀeÎeÌËÓ ÚËåËÌê ON BÍÎïäeÌo
#40 79
SILENT DETECT. OFF BêÍÎïäeÌo
àÁÏeÌeÌËe ÍoÀa yÀaÎeÌÌoÖo ÇÍÎïäeÌËÓ ÙaÍca ON / CODE= 9 BÍÎïäeÌo
#41 77
FAX ACTIVATION OFF BêÍÎïäeÌo
ìcÚaÌoÇÍa cËÖÌaÎËÁaáËË o ÔpËeÏe Ç ÔaÏÓÚë ON BÍÎïäeÌo
#44 80
RECEIVE ALERT OFF BêÍÎïäeÌo
ìcÚaÌoÇÍa ÀpyÊeÎïÄÌoÖo ÔpËeÏa ON BÍÎïäeÌo
#46 81
FRIENDLY RCV OFF BêÍÎïäeÌo
ìcÚaÌoÇÍa aÇÚoÏaÚËäecÍoÖo paÁpêÇa ÎËÌËË ON / CODE= 0 BÍÎïäeÌo
#49 82
AUTO DISCONNECT OFF BêÍÎïäeÌo
ìcÚaÌoÇÍa peÊËÏa opËÖËÌaÎa NORMAL HopÏaÎëÌêÈ ÍoÌÚpacÚ
#58 LIGHT CÇeÚÎêÈ ÍoÌÚpacÚ 130
ORIGINAL
DARKER TeÏÌêÈ ÍoÌÚpacÚ
ìcÚaÌoÇÍa PKO (ECM) cÇÓÁË ON BÍÎïäeÌo
#68 83
ECM SELECTION OFF BêÍÎïäeÌo
èoÀaäe cËÖÌaÎa Ìa ÔeÈÀÊep ÔpË ÔpËeÏe ON BÍÎïäeÌo
#70 84
FAX PAGER CALL OFF BêÍÎïäeÌo
ìcÚaÌoÇÍa ÚoÌaÎëÌoÖo cËÖÌaÎa coeÀËÌeÌËÓ ON BÍÎïäeÌo
#76 57
CONNECTING TONE
OFF BêÍÎïäeÌo
àÁÏeÌeÌËe peÊËÏa AUTO ANSWER Ìa FAX ONLY ToÎëÍo ÔpËeÏ ÙaÍcoÇ
ÀpyÖoÈ peÊËÏ
#77 74
èpËeÏ ÖoÎocoÇêx /
AUTO ANSWER TEL/FAX ÙaÍcËÏËÎëÌêx cooÄçeÌËÈ
ìcÚaÌoÇÍa cäeÚäËÍa ÁÇoÌÍoÇ Ç peÊËÏe
#78 TEL/FAX 1, 2, 3, 4 OÚ 1 Ào 4 ÁÇoÌÍoÇ 76
TEL/FAX RING

ìcÚaÌoÇÍa ÀeÚeÍÚopa pacxoÀa ÔÎeÌÍË ON BÍÎïäeÌo


#79 86
FILM DETECTION
OFF BêÍÎïäeÌo
CÄpoc ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêx ÙyÌÍáËÈ Ç YES Reset
ÔepÇoÌaäaÎëÌoe cocÚoÓÌËe 131
#80
SET DEFAULT NO He cÄpacêÇaÚë

(èpeÀÇapËÚeÎëÌo ycÚaÌoÇÎeÌÌêe peÊËÏê ÇêÀeÎeÌê ÊËpÌêÏ åpËÙÚoÏ.)

136
CÇoÀÍa ÙyÌÍáËÈ
■ ÑÎÓ KX-FM131

OcÌoÇÌêe ÙyÌÍáËË
KoÀ îyÌÍáËÓ Ë ÀËcÔÎeÈ BoÁÏoÊÌêe ycÚaÌoÇÍË ÂÌaäeÌËe CÚp.
ìcÚaÌoÇÍa ÀaÚê Ë ÇpeÏeÌË
(èo 2 áËÙpê
#01 Ïec/äËcÎo/ÖoÀ, äac:ÏËÌ 29
SET DATE & TIME ÍaÊÀoe ÁÌaäeÌËe)

ìcÚaÌoÇÍa BaåeÖo ÎoÖoÚËÔa


#02 (Ño 30 ÁÌaÍoÇ) 30
YOUR LOGO

ìcÚaÌoÇÍa BaåeÖo ÚeÎeÙoÌÌoÖo


#03 ÌoÏepa ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa
(Ño 20 áËÙp) 32
YOUR FAX NO.

PacÔeäaÚÍa oÚäeÚa ÔepeÀaäË ERROR B cÎyäae ÌeyÀaäÌoÈ ÔepeÀaäË


#04 ON OÚäeÚ ÔeäaÚaeÚcÓ ÇceÖÀa 48
SENDING REPORT
OFF OÚäeÚ Ìe ÔeäaÚaeÚcÓ
ìcÚaÌoÇÍa cäeÚäËÍa äËcÎa ÁÇoÌÍoÇ Ç 1, 2, 3, 4 oÚ 1 Ào 4 ÁÇoÌÍoÇ
peÊËÏe TAD/FAX ùÍoÌoÏËÓ ÀeÌeÖ Áa
TOLL SAVER 107
ÚeÎeÙoÌÌêÈ paÁÖoÇop.
TAD RING COUNT
#06 RINGER OFF ÂÇoÌoÍ ÇêÍÎïäeÌ.
ìcÚaÌoÇÍa cäeÚäËÍa äËcÎa ÁÇoÌÍoÇ Ç peÊËÏe
FAX ONLY 1, 2, 3, 4 oÚ 1 Ào 4 ÁÇoÌÍoÇ 69
FAX RING COUNT

ìcÚaÌoÇÍa ÇpeÏeÌË ÁaÔËcË ÀÎÓ VOX HeoÖpaÌËäeÌÌo


ÇêÁêÇaïçeÖo aÄoÌeÌÚa
#10 108
RECORDING TIME 1 MIN 1 ÏËÌyÚa

ìcÚaÌoÇÍa ËÀeÌÚËÙË-ÍaáËoÌÌoÖo ÍoÀa ID


ãïÄoÈ 3-ÁÌaäÌêÈ ÌoÏep,
ÀÎÓ ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ
#11 111
ID=1 ÍpoÏe ÌoÏepa, ÖÀe 100
REMOTE TAD ID ËcÔoÎëÁyïÚcÓ áËÙpê 0 ËÎË 7.

ìcÚaÌoÇÍa peÊËÏa ÌaÄopa ÌoÏepa TONE ToÌoÇêÈ peÊËÏ ÌaÄopa


#13 37
DIALING MODE PULSE àÏÔyÎëcÌêÈ peÊËÏ ÌaÄopa
èpoÇepÍa ÍoÎËäecÚÇa ocÚaÇåeÈcÓ
#18 ÔÎeÌÍË ÀÎÓ ÔeäaÚË
121
ËÌÙopÏaáËÓ

FILM REMAIN
OÄçaÓ

(èpeÀÇapËÚeÎëÌo ycÚaÌoÇÎeÌÌêe peÊËÏê ÇêÀeÎeÌê ÊËpÌêÏ åpËÙÚoÏ.)

èpËÏeäaÌËe:
● BÏecÚo ÇÇoÀa ÍoÀoÇ (#01, #02, Ë Ú. À.) Bê ÏoÊeÚe ÔocÎeÀoÇaÚeÎëÌo ÇêÇoÀËÚë Ìa ÀËcÔÎeÈ ocÌoÇÌêe
ÙyÌÍáËË ÔyÚeÏ ÇpaçeÌËÓ ÏaÌËÔyÎÓÚopa EASY DIAL .

ÑÎÓ cÎeÀyïçeÈ ÙyÌÍáËË oÄpaÚËÚecë Í pyÍoÇoÀcÚÇy Ôo ÔpoÖpaÏÏÌoÏy oÄecÔeäeÌËï PANA LINK.

KoÀ îyÌÍáËÓ Ë ÀËcÔÎeÈ BoÁÏoÊÌêe ycÚaÌoÇÍË ÂÌaäeÌËe


ìcÚaÌoÇÍa cÇÓÁË c èK ON BÍÎïäeÌo
#14
PC LINK
OFF BêÍÎïäeÌo

137
CÇoÀÍa ÙyÌÍáËÈ
ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌêe ÙyÌÍáËË
KoÀ îyÌÍáËÓ Ë ÀËcÔÎeÈ BoÁÏoÊÌêe ycÚaÌoÇÍË ÂÌaäeÌËe CÚp.

ìcÚaÌoÇÍa aÇÚoÏaÚËäecÍoÈ ÔeäaÚË oÚäeÚa ON BÍÎïäeÌo


#22 49
AUTO JOURNAL
OFF BêÍÎïäeÌo

OÚÔpaÇÍa ÙaÍca Ç ÁaÀaÌÌoe ÇpeÏÓ ON BÍÎïäeÌo


#23 56
OVERSEAS MODE OFF BêÍÎïäeÌo
ìcÚaÌoÇÍa äËcÎa ÁÇoÌÍoÇ ÀÎÓ ÔpËeÏa
ON BÍÎïäeÌo
ÙaÍcoÇ ÄeÁ ÔoÀaäË ÁÇoÌÍa
#25 50
DELAYED SEND OFF BêÍÎïäeÌo

ìcÚaÌoÇÍa pacÔoÁÌaÇaÌËÓ
xapaÍÚepÌoÖo ÁÇoÌÍa
#30 3, 4, 5, 6 oÚ 3 Ào 6 ÁÇoÌÍoÇ 76
SILENT FAX RING

èoÎyäeÌËe ÀoÍyÏeÌÚoÇ ÀpyÖËx A, B, C, D PËÔê oÚ A Ào D


#31 paÁÏepoÇ 71
RING DETECTION OFF BêÍÎïäeÌo

èoÎyäeÌËe ÀoÍyÏeÌÚoÇ ÀpyÖËx 100% ìÏeÌëåeÌËe ÇêÍÎïäeÌo


paÁÏepoÇ 92% 92% yÏeÌëåeÌËÓ
#36 78
86% 86% yÏeÌëåeÌËÓ
RCV REDUCTION
72% 72% yÏeÌëåeÌËÓ
ìcÚaÌoÇÍa oÔpeÀeÎeÌËÓ ÚËåËÌê NORMAL HopÏaÎëÌêÈ ÍoÌÚpacÚ
#39 129
LCD CONTRAST DARKER TeÏÌêÈ ÍoÌÚpacÚ
àÁÏeÌeÌËe ÍoÀa yÀaÎeÌÌoÖo ÇÍÎïäeÌËÓ ÙaÍca ON / CODE= 9 BÍÎïäeÌo
#41 77
FAX ACTIVATION
OFF BêÍÎïäeÌo
CËÖÌaÎËÁaáËÓ o cooÄçeÌËË ON BÍÎïäeÌo
#42 108
MESSAGE ALERT
OFF BêÍÎïäeÌo
ìcÚaÌoÇÍa cËÖÌaÎËÁaáËË o ÇpeÏeÌË ÁaÔËcË ON BÍÎïäeÌo
#43 109
REC. TIME ALERT
OFF BêÍÎïäeÌo
ìcÚaÌoÇÍa cËÖÌaÎËÁaáËË o ÔpËeÏe Ç ÔaÏÓÚë ON BÍÎïäeÌo
#44 80
RECEIVE ALERT OFF BêÍÎïäeÌo
ìcÚaÌoÇÍa ÀpyÊeÎïÄÌoÖo ÔpËeÏa ON BÍÎïäeÌo
#46 81
FRIENDLY RCV
OFF BêÍÎïäeÌo
ìcÚaÌoÇÍa peäeÇoÖo yÍaÁaÌËÓ ON BÍÎïäeÌo
#47 128
VOICE GUIDANCE OFF BêÍÎïäeÌo

ìcÚaÌoÇÍa ÇpeÏeÌË ÁaÔËcË ÀÎÓ 16s èpoÀoÎÊËÚeÎëÌocÚë 16 ceÍyÌÀ


cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ Ç peÊËÏe
#54 TAD/FAX 94
èpoÀoÎÊËÚeÎëÌocÚë 60
60s
GREETING TIME ceÍyÌÀ

(èpeÀÇapËÚeÎëÌo ycÚaÌoÇÎeÌÌêe peÊËÏê ÇêÀeÎeÌê ÊËpÌêÏ åpËÙÚoÏ.)

138
CÇoÀÍa ÙyÌÍáËÈ
Advanced features
KoÀ îyÌÍáËÓ Ë ÀËcÔÎeÈ BoÁÏoÊÌêe ycÚaÌoÇÍË ÂÌaäeÌËe CÚp.

ìcÚaÌoÇÍa peÊËÏa opËÖËÌaÎa NORMAL HopÏaÎëÌêÈ ÍoÌÚpacÚ


#58 LIGHT CÇeÚÎêÈ ÍoÌÚpacÚ 130
ORIGINAL
DARKER TeÏÌêÈ ÍoÌÚpacÚ
ìcÚaÌoÇÍa cËÖÌaÎa o ÔepecêÎÍe cooÄçeÌËÓ ON BÍÎïäeÌo
#60 105
MESSAGE TRANS.
OFF BêÍÎïäeÌo
ÂaÔËcë cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ o CHECK èpoÇepÍa cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ.
ÔepecêÎÍe cooÄçeÌËÓ
#61 RECORD ÂaÔËcë cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ. 106
TRNS-GREETING
ERASE CÚËpaÌËe cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ.
ìcÚaÌoÇÍa peÊËÏa ÔpocÎyåËÇaÌËÓ
ON BÍÎïäeÌo
ÇxoÀÓçeÖo cooÄçeÌËÓ (ICM)
#67 109
ICM MONITOR OFF BêÍÎïäeÌo

ìcÚaÌoÇÍa PKO (ECM) cÇÓÁË ON BÍÎïäeÌo


#68 83
ECM SELECTION
OFF BêÍÎïäeÌo
èoÀaäe cËÖÌaÎa Ìa ÔeÈÀÊep ÔpË
ON BÍÎïäeÌo
ÔpËeÏe îaÍca
#70 85
PAGER CALL OFF BêÍÎïäeÌo
ìcÚaÌoÇÍa ÚoÌaÎëÌoÖo cËÖÌaÎa ON BÍÎïäeÌo
coeÀËÌeÌËÓ
#76 57
CONNECTING TONE OFF BêÍÎïäeÌo

PeÊËÏ ÚeÎeÙoÌÌêÈ
TAD/FAX aÇÚooÚÇeÚäËÍ/ÚeÎeÙaÍc
àÁÏeÌeÌËe peÊËÏa AUTO ANSWER Ìa
#77 ÀpyÖoÈ peÊËÏ
FAX ONLY ToÎëÍo ÔpËeÏ ÙaÍcoÇ 68
AUTO ANSWER
èpËeÏ ÖoÎocoÇêx /
TEL/FAX ÙaÍcËÏËÎëÌêx cooÄçeÌËÈ
ìcÚaÌoÇÍa cäeÚäËÍa ÁÇoÌÍoÇ Ç peÊËÏe
TEL/FAX
#78 1, 2, 3, 4 OÚ 1 Ào 4 ÁÇoÌÍoÇ 76 ËÌÙopÏaáËÓ
TEL/FAX RING OÄçaÓ

ìcÚaÌoÇÍa ÀeÚeÍÚopa pacxoÀa ÔÎeÌÍË ON BÍÎïäeÌo


#79 86
FILM DETECTION
OFF BêÍÎïäeÌo
CÄpoc ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêx ÙyÌÍáËÈ Ç
YES CÄpocËÚë
ÔepÇoÌaäaÎëÌoe cocÚoÓÌËe 131
#80
SET DEFAULT NO He cÄpacêÇaÚë

(èpeÀÇapËÚeÎëÌo ycÚaÌoÇÎeÌÌêe peÊËÏê ÇêÀeÎeÌê ÊËpÌêÏ åpËÙÚoÏ.)

139
Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Printed in Malaysia PFQX1395ZA TM1199WN0