Вы находитесь на странице: 1из 5

SAIER SAIER

Servei d’Atenció Центр обслуживания


a Immigrants, иммигрантов,
Emigrants i Refugiats эмигрантов и беженцев
Ens hem adaptat als canvis i a Мы адаптируемся к изменениям и
les necessitats de la ciutadania потребностям общества и обеспечиваем
per oferir un servei integral предоставление специализированного
especialitzat en mobilitat комплексного обслуживания в сфере
internacional. международной мобильности.
Ja sóc a
Barcelona. QUÈ ÉS? О СЛУЖБЕ SAIER
Què he de I ara què?
fer per marxar Я приехал(-а) в
El SAIER és un servei municipal SAIER – муниципальная служба,
a treballar a Барселону. Что мне que ofereix informació i которая предоставляет всем
l’estranger? следует делать assessorament sobre immigració, жителям Барселоны консультации
Что мне необходимо сейчас? refugi, emigració i retorn voluntari по вопросам иммиграции, эмиграции,
сделать, чтобы a qualsevol persona que visqui a la статуса беженца и добровольной
Com he
ciutat de Barcelona. репатриации.
выехать на работу d’homologar Управление этой бесплатной
за рубеж? el títol acadèmic? L’Ajuntament de Barcelona специализированной государственной
0n puc Как я могу comparteix la gestió d’aquest службой осуществляется мэрией
подтвердить servei públic, gratuït i especialitzat Барселоны совместно с рядом других
aprendre les
amb diverses entitats: организаций:
dues llengües свой диплом об
oficials? образовании?
Ассоциация взаимопомощи для иммигрантов в Каталонии (AMIC/UGT).
Где я могу
изучить два Ассоциация по профессиональной ориентации, подготовке и
официальных трудоустройству иностранных работников (CITE).
языка? Com puc
estudiar o Консорциум по лингвистической нормализации (CPNL).
Vull retornar treballar a
al meu país. Barcelona? КРАСНЫЙ КРЕСТ.

Com ho puc fer? Как я могу Каталонская ассоциация солидарности и помощи беженцам (ACSAR).
Я хочу вернуться учиться или
в свою родную работать в Коллегия адвокатов Барселоны (ICAB).
страну. Как это Барселоне?
можно сделать?
On puc
assessorar-me
Què és l’asil
respecte els tràmits
i com em puc
del NIE?
acollir? Где можно узнать,
Что означает
“предоставление как получить номер
убежища”, и как идентификации
я могу получить иностранного
его? гражданина
(NIE)?
Informació per l’aprenentatge Информация об изучении
QUÈ OFERIM? ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ de català i castellà. каталанского и испанского языков.

Suport psicològic. Психологическая помощь.


Serveis per a persones Услуги для иммигрантов
immigrants

Acollida i informació general Прием и предоставление общей Serveis sobre emigració Услуги в области эмиграции
sobre la ciutat de Barcelona. информации о Барселоне.
Informació per les persones que Информация для лиц,
Assessorament jurídic i tramitació Юридическая консультация marxen a un altre país: выезжающих за рубеж.
de documentació relacionada и помощь в оформлении
amb estrangeria: sol·licitud документов: заявление на Assessorament respecte a Консультации по документации,
de permisos de residència i получение вида на жительство documentació per emigrar. необходимой для эмиграции.
treball, reagrupament familiar, и разрешения на работу,
estada per estudis, sol·licitud воссоединение семьи, Informació sobre assistència Информация о системе
de nacionalitat, estudi i inici de студенческие визы, заявление на sanitària a l’estranger. здравоохранения за рубежом.
tramitació de recursos en cas de получение гражданства, анализ
denegació de permisos, etc. и начальные этапы подачи Informació sobre aspectes Информация о трудоустройстве,
апелляций в случае отказа в laborals, socials i culturals del социальных и культурных
Atenció social a persones выдаче разрешений и т.д. país de destinació i recursos per аспектах страны назначения,
nouvingudes. aprendre l’idioma. а также о ресурсах для
Социальная помощь вновь изучения языка.
Assessorament formatiu. прибывшим иммигрантам. Homologació de títols acadèmics
espanyols a l’estranger. Подтверждение испанских
Assessorament per la recerca Консультации в области документов об образовании за
de feina a Barcelona. Informació образования. Recerca de feina a l’estranger, рубежом.
sobre drets i deures laborals. ofertes de treball, contracte,
Консультации по поиску работы drets laborals i socials. Поиск работы за рубежом,
Informació sobre habitatge: в Барселоне. Информация о вакансии, трудовые договоры,
accés, drets i deures. правах и обязанностях в сфере Exportació de les prestacions трудовые и социальные права.
трудовых отношений. o el subsidi de desocupació
d’un país europeu a un altre. Перевод пособия по безработице
Homologació i convalidació Информация о жилье: из одной европейской страны в
d’estudis, carnet de conduir i доступность, права и обязанности.
Permís de llarga duració a la другую.
altres llicencies.
Unió Europea.
Подтверждение и признание Долгосрочный вид на
документов об образовании, жительство в Европейском
Suport psicològic.
водительских прав и прочих союзе.
удостоверений.
Психологическая помощь.
Serveis sobre retorn voluntari Добровольная репатриация: Serveis sobre asil i refugi Службы для лиц, ищущих
укрытия и убежища
Assessorament per les persones Консультации для лиц, которые Atenció a persones que han hagut
Услуги для лиц, которые были
interessades en retornar al país хотят вернуться в свою страну de marxar del seu país d’origen per
вынуждены покинуть свою страну
d’origen: происхождения. temors fonamentats de persecució
под страхом преследования или
o risc sobre la seva vida:
опасности для жизни.
Informació i assessorament Информация и рекомендации
sobre retorn voluntari. по добровольной репатриации.
Assistència jurídica per a Юридические консультации
sol·licitants d’asil i protecció для соискателей убежища и
Informació d’alternatives al retorn Информация об альтернативах
internacional. международной защиты.
i altres recursos de la ciutat. добровольной репатриации и
прочих муниципальных услугах.
Atenció social. Социальная помощь.
Informació sobre aspectes
importants per la preparació del Информация о важных аспектах
Suport psicològic. Психологическая помощь.
viatge: reconeixement d’estudis подготовки к возвращению
realitzats a Espanya, acreditació на родину: подтверждение
Informació i assessorament Информация и рекомендации
de l’experiència professional, etc. испанских документов об
sobre cursos, el mercat laboral о курсах, рынке труда и поиске
образовании, подтверждение
i la recerca de feina. работы.
профессионального опыта и т.д.
Suport psicològic.
Психологическая помощь.
Assessorament jurídic en
matèria de retorn voluntari. Юридические консультации по COM ES REALITZA? КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ
Informació sobre els programes
добровольной репатриации. НАША СЛУЖБА
oficials i derivació a les entitats i Информация об официальных
organismes que ho gestionen. Accés als serveis: El primer cop Использование наших услуг: при первом
программах и направление
que s’accedeix al SAIER cal acudir обращении в SAIER за помощью ,вам
в одну из ассоциаций или
en persona a la seu de l’Av. Paral·lel, следует лично посетить наш главный офис,
организаций, которые
202, per plantejar la situació i расположенный на проспекте Параллел
реализуют их.
que es puguin programar les cites (Av.Paral•lel) 202,чтобы объяснить вашу
necessàries. Les posteriors cites es ситуацию и запрограммировать неоходимые
poden obtenir tant presencialment визиты.Вы можете назначить последующие
com per telèfon: 932 562 700. встречи лично либо по телефону 932 562
700.
Tots els serveis que oferim es
presten de manera personalitzada i Все наши услуги предоставляются на
confidencial. индивидуальной и конфиденциальной
основе.
Servei d’interpretació en varis
idiomes: per les persones Лицам,вновь прибывших или проживающих
nouvingudes, que han arribat a менее двух лет в Испании,для первых
Espanya fa menys de dos anys, si визитов,предоставляются услуги устного
cal s’ofereix un intèrpret per a les переводчика.
primeres visites.
КОНТАКТНАЯ
COM CONTACTAR? ИНФОРМАЦИЯ
SAIER SAIER
Servei d’Atenció a Immigrants, Центр обслуживания иммигрантов,
Emigrants i Refugiats. эмигрантов и беженцев.

Avinguda Paral·lel, 202 Проспект Параллел (Avinguda Paral·lel),202


08015 Barcelona 08015 Барселона

Telèfon 010. Establiment: 0,373 €. Cost/min: 0,089 €. Tarifat per segons. IVA inclòs.
Тел.932 562 700 / saierinfo@bcn.cat
T. 932 562 700 / saierinfo@bcn.cat
Расписание приема посетителей:
Horari d’atenció al públic:
С понедельника по четверг: с 9:00 до 19:00
De dilluns a dijous de 9 a 19 h По пятницам: с 9:00 до 14:00
Divendres de 9 a 14 h В августе:
Horari d’agost: СС понедельника по четверг: с 9:00 до 15:00
De dilluns a dijous de 9 a 15 h По пятницам: с 9:00 до 14:00
Divendres de 9 a 14 h (В послеобеденные часы приема
(En horari de tardes, poden dirigir-se посетителей вы можете обратиться в офис
SAIER по ул.Фонт-Онрада (C/ Font Honrada),10)
al SAIER ubicat a: C/ Font Honrada, 10)

www.bcn.cat/novaciutadania/arees/es/saier/saier.html

COM ARRIBAR-HI? КАК ДОБРАТЬСЯ

Metro: L1 i L3 Метро: линия 1 (L1) и линия 3 (L3)


FGC: Plaça Espanya Каталонские железные дороги FGC:
Autobusos:
Cons
ell de
Cent H12, D20, V7, 27, 109 i altres. Площадь Испании (Plaça Espanya)
Parc de
Joan Miró
Consell de Cent
Автобусы: H12,D20,V7,27,109 и другие.
Cr
eu
Co

Diputació
ber

Rocafort
ta

Entença
Vilamarí
Llançà

Ctr
a. B
ord
eta
Plaça
Gran Via de les Corts Catalanes
Espanya
a
ristin

Sepúlveda
ia C

Pa
ra
Mar

l. l
e

Fira de Montjuic
l
eina
Av. R

Floridablanca

bcn.cat/
ida

novaciutadania
Lle

Tamarit
facebook.com/Bcn_cat
telèfon: 010 (24 h)