Вы находитесь на странице: 1из 26
 
ВПВАМГЖШ ЙВЮП СССТ
ФТЮАХ ЗФАМЕВ АТМДЙМТЮССПЗЛ ЕЖФМТВФЮТХ ЖЙСФЖФЮФВ ТЮССПЗЛ ЕЖФМТВФЮТХ VK Ж. И. МТМГЖЙ
Ежфмтвфютйзм йвсемажм Пжтжеев Фютздспзоз
1
Пжтжее Фютздспжл (югмт йм изнкм 1164 о.) д жсфзтжч атмдймтюсспзл ежфмтвфютх дзцме итмкам дсмоз пвп дхавчыжлсш гвсфмт фвп йвнхдвмгзоз ‗фзткмсфдмййзоз" птвсйзтмэжш. Птвсйзтмэжм збевсфу фдзтэмсфдв, ьвтвпфмтйвш аеш атмдймлцмоз имтжзав йвцмл ежфмтвфютх5 д VKKK‐VKZ дд. щфзф тза ьюазкмсфдмййзл ежфмтвфютх итжьзажф д юивазп ж спзтз изэфж сздсмг жсэмнвмф жн ежфмтвфютйзоз збжьзав. Юкм сздтмгмййжпж из азсфзжйсфдю зъмйжеж дхсзпзм гвсфмтсфдз Пжтжеев Фютздспзоз. ‗Невфзюсф, ивэм дсмь дзссжшдцжл йвг йв Тюсж",‐ ижсве з ймг моз атмдйжл бжзотвр. Зэмйу твйз тмэж Пжтжеев Фютздспзоз бхеж дпечэмйх д сзсфвд ‗Невфзюсфв" ж ‗Фзткмсфдмййжпв" сбзтйжпзд-вйфзезожл, д пзфзтхь ж имтмижсхдвежсу йвтшаю с тмэвгж нйвгмйжфмлцжь, йвжбземм ъмйжгхь д сфвтжйю отмэмспжь гвсфмтзд зтвфзтспзоз сездв. Ймсзгймййз изаежййхгж итзжндмамйжшгж Пжтжеев Фютздспзоз йв авййзг щфвим йвцмл йвюпж гзоюф бхфу итжнйвйх семаючыжм? итжфэв з аюцм ж фмем (семиъм ж ьтзгъм), издмсфу з бмсимэйзг ъвтм ж моз гюатзг сздмфйжпм, ‗спвнвйжм з эмтйзтжнэмсфмгу эжйю", тмэж, жеж сездв (изпв фзеупз дзсмгу гзкйз итжнйвфу бмссизтйз изаежййхгж). Збямг ожгйзотвржэмспзоз фдзтэмсфдв Пжтжеев Фютздспзоз д йвюпм мым йм юсфвйздемй5 изейзм жнавйжм щфзоз птюов моз итзжндмамйжл амез бюаюымоз. Д зфежэжм зф сюымсфдючыжь жнавйжл Пжтжеев Фютздспзоз ‐ П. Р. Пвевлазджэв (1641), впва. Г. Ж. Сюьзгежйздв (16<6), итзр. В. Ж. Изйзгвтмдв (16;0), юкм авдйз сфвдцжь бжбежзотвржэмспзл тмапзсфуч ж гвезазсфюийхь авкм аеш симъжвежсфзд, сздтмгмййзм жнавйжм моз сзэжймйжл азекйз сфвджфу сдзмл нвавэмл юэмсфу из дзнгзкйзсфж дмсу тюпзижсйхл гвфмтжве, зфйзсшыжлсш п моз ежфмтвфютйзл амшфмеуйзсфж, збямажйжфу д зайзг сзбтвйжж фзеупз фм моз итзжндмамйжш, пзфзтхм амлсфджфмеуйз мгю итжйваемквф. K Итжфэв з аюцм ж фмем (семиъм ж ьтзгъм) бхев йвижсвйв Пжтжеезг Фютздспжг д :2-ь озавь VKK д. (йм твймм 11:2‐11:4 оо. ж йм изнкм 11:; о.)5
4
 итжйваемкйзсфу мм имтю Пжтжеев йм изаемкжф сзгймйжч. Щфз збежэжфмеуйхл ивгремф, йвитвдемййхл Пжтжеезг итзфжд моз
1
 Йвсфзшыжл втьмзотвржэмспжл збнзт сзэжймйжл Пжтжеев Фютздспзоз зфптхдвмф сзбзл июбежпвъжч моз итзжндмамйжл, пзфзтвш бюамф йвэвфв д VKK фзгм ‗Фтюазд ЗАТЕ".
4
 Сг.? Ж. И. Мтмгжй. Итжфэв з семиъм ж ьтзгъм д атмдймтюсспзл ижсугмййзсфж. Жнд. ЗТШС ВЙ СССТ, ф. VVV, 1;4<, сфт. ><1.
 
 ЕЖФМТВФЮТЙЗМ ЙВСЕМАЖМ ПЖТЖЕЕВ ФЮТЗДСПЗОЗ >0>
сздтмгмййжпзд? Рмзазтв мижспзив Тзсфздспзоз ж, зэмйу дзнгзкйз, пйшнш Вйатмш Бзозечбспзоз5
1
 йв имтдзоз д фмпсфм итжфэж жгмчфсш итшгхм йвгмпж. Д зсйздю итжфэж емо цжтзпз изиюештйхл д гжтздзл ежфмтвфютм визезо з семиъм ж ьтзгъм5 визезо щфзф д жнезкмйжж Пжтжеев Фютздспзоз йвжбземм бежнзп п фзл дмтсжж моз, пзфзтвш эжфвмфсш д Двджезйспзг Фвегюам (бмсмав жгимтвфзтв Вйфзйжйв с твдджйзг).
4
 Азцев аз йвс итжфэв з аюцм ж фмем Пжтжеев д сижспвь йм твймм VKZ д.?
Озсюавтсфдмййзоз Жсфзтжэмспзоз гюнмш
 (Гзспдв)? сб. Эюаздв гзйвсфхтш, ℚ 42, VKZ д., ее. 46: зб. 4;0 зб.5
>
 сб. сзбт. Юдвтздв, ℚ 16>= (:12), VZKK д., ее. 14>‐1>6, 1;<‐1;=5
0
 сб. сзбт. Юдвтздв,
G² 
 4246 (114;), йвэвев VZKKK д., ее. 00 зб. <;5
 Озсюавтсфдмййзл Бжбежзфмпж СССТ жг. Д. Ж. Емйжйв?
 сб. Дзезпзевгспзоз гзйвсфхтш, ℚ 10>(<20), VZK д., ее. 1<1 зб.‐1:6, ℚ 1>=(0;4), VZK‐VZKK дд.,
ее.
 02 зб.‐<6, ℚ 1:1(<4<), VZKK д., ее. 1=4‐1;45
 Озсюавтсфдмййзл Июбежэйзл бжбежзфмпж жг. Г. М. Свефхпздв-Ыматжйв
 (Емйжйотва)?
сб.
 Йздо.-Сзр. сзбт., 14:4, имтовгмййхл, VKZ‐VZ дд., ее. 1‐0 {‗Бевкмйвоз Пчтжев пйжох мижспзив Фютуспвоз сездз изе
Ѯ
нйз ж ьтзгъж ж з се
Ѯ
иъж"),
<
 ℚ 1042, VZK д., ее. =0‐60 зб., ℚ 10;2, VZK д.,
ее.
 11: зб.‐1>1 зб., ℚ 10<;, VZK‐VZKK дд., ее. >>0‐>0= (йвэ.? ‗ж азйхй
Ѯ
 эмездмпззбтвнйз оевозечыжг бзов...")5 сб. сзбт. Фзесфзоз, Q. 1.410, VZK д., ее. >1
 зб.‐
 0=5
:
 сб. сзбт. Фзесфзоз, З. 1.:0, VZKK д.,
ее.
 <40 зб.‐<>0 зб. (йвэ.? ‗Тмэм озсизау? эмездмп й
Ѯ
пфз азгзджф
бшцм...")5
 сб. сзбт. Фжфздв, 42=0 (<44), VZK д., ее. >42‐>02 зб., ℚ 1<41 (>=4>), VZKKK д., ее. 0>‐<45 сб. сзбт. Изозажйв, ℚ 1;>0, VZK д.,
ее.
 1>
 зб.‐41,
 ℚ 1:2;, VZKK д., ее. ;<‐110 зб., ℚ 1240, VZKK д.,
ее.
 411 зб.‐416, 621, VZKK д., ее/4<=‐4=1 (йвэ.? ‗жфзоз тваж гзеч дх итже
Ѯ
кйз изэжфвфж сдшфхш пйжож .. .")5 сб. сзбт. Гжьвлездспзоз, З. <4>, Ь
Ѱ
Ц д., ее. 4>=‐4<1 зб.5 сб. сзбт. Сзездмъпзоз гзйвсфхтш, ℚ 60<(;<<), VZKK д., ее. >02‐><6 зб., ℚ 66: (;;:), VZKKK‐VKV дд.,
ее.
 4>> зб.‐4005
 Бжбежзфмпж Впвамгжж Йвюп СССТ
 (Емйжйотва)? Сдзайхл ивфмтжп тжнйжъх Сзездмъпзоз гзйвсфхтш, 06< (0<4) (44), пзйъв VKZ д., ее. 4>1‐40>, сб. >4.1:.41, VZKKK д., ее. 0:‐<: зб.5 Сзбзтйжп (Гзспдв, 1:0=), ее. 0>: зб.‐00= зб.
=
1
 Ж. И. Мтмгжй. Итжфэв з семиъм ж ьтзгъм д атмдймтюсспзл ижсугмййзсфж.
Жнд.
 ЗТШС ВЙ СССТ, ф. VVV, 1;4<, сфт. >02‐>06.
4
 Сг.? K. Ртвйпз. Итжфэв итз сењиъш њ ьтзгъш. Сфвфуж из севдшйздмамйжч,
дхи.
 KK. Иза тма. впва. Д. Ж. Евгвйспзоз, СИб., 1;2:, сфт. 14;‐1<<. Ст.? Г. Ж. Сюьзгежйзд. Адв смгжфжэмспжм спвнвйжш, дсфтмэвчыжмсш д ивгшфйжпвь тюсспзл ежфмтвфютх. Д пй.? Жссемаздвйжш из атмдймл тюсспзл ежфмтвфютм впва. Г. Ж. Сюьзгежйздв. (Сбзтйжп ЗТШС Впва. Йвюп, ф. CVVVZ, 1). СИб., 1;26,
сфт.
 :=<‐:==. Фвпкм ст.? @kl Tlnftswksslgsnfajtcknfl ^lntkhg `ls Dadkchgksnflg Paciu`s, Fm. vhg C. Mhc`snfik`t, D. 4. Dlrckg, 1;2=, сфт. >6:‐>6=.
>
 Из щфзгю сижспю итжфэв бхев жнавйв Д. Й. Ымипжйхг. Сг.? Бжбежзотвржэмспжм гвфмтжвех, сзбтвййхм В. Й. Изиздхг. ЭЗЖАТ= 166;, пй. KKK, зфа. K, сфт. 14= ‐
10:5
 намсу км ж изсфвфмлйзм зижсвйжм Эюаздспзоз сбзтйжпв ℚ 42 (‗сзмажймйжш Фзткмсфдмййжпв с Невфзюсфзг"). * * Из щфзгю сижспю итжфэв бхев жнавйв д зфтхдпвь Г. Ж. Сюьзгежйздхг. Сг.? Тюпзижсж отврв В. С. Юдвтздв, ф. KK, СИб., 16<6, сфт. VCZK‐CK ж сфт. 1>4‐1>0,
 ℚ
 VVKO.
<
 Фмпсф, бежнпжл п фмпсфю Эюаздспзоз сбзтйжпв 42, йз амрмпфйхл (зфтхдзп).
:
 Из щфзгю сижспю итжфэв бхев жнавйв димтдхм П. Р. Пвевлазджэмг. Сг.? Ивгшфйжпж тзссжлспзл сездмсйзсфж VKK дмпв, жнавййхм с збяшсймйжшгж, двтжвйфвгж ж збтвнъвгж изэмтпзд П. Пвевлазджэмг. Г., 1641, сфт. 1>4‐1<4.
=
 Сг. мым ‗Сездз аюцмиземнйз з ьтзгъж ж з семиъж" из йхйм юфтвэмййзгю сижспю VZ д. сзбт. Изозажйв (Ж. Ж. Стмнймдспжл. Йздхм сижспж изюэмйжл Пжтжеев Фютздспзоз. Жнд. ЗТШС, ф. KKK, СИб., 16<0, сфт. >=4‐>61) ж зфтхдзп итжфэж из тюпзижсж VZK д. Йшгмъпзоз гзйвсфхтш, ℚ ;1 (В. Ж. Шъжгжтспжл.
 
>00
Ж. И. МТМГЖЙ
Дсм имтмэжсемййхм сижспж из фмпсфю зайзфжийх ж дзсьзашф, с ймбзеуцжгж двтжвъжшгж, п зайзгю збымгю жсфзэйжпю5 фмпсф итжфэж жнавмфсш гйзч из Сдзайзгю ивфмтжпю
1
 пзйъв VKZ д. тжнйжъх Сзездмъпзоз гзйвсфхтш, Б ВЙ (бхдц. Втьмзотвржэмспзл пзгжссжж), 06< (0<4) (44)5 двтжвйфх из Эюаздспзгю сб. VKZ д., 42
 (Э),
 ж сб. сзбт. Фжфздв VZK д., ℚ 42=0 (О). KK Д итжйваемкйзсфж Пжтжеею Фютздспзгю издмсфж з бмсимэйзг ъвтм ж моз гюатзг сздмфйжпм ймф зсйздвйжл сзгймдвфусш? ж из сзамтквйжч ж из сфжеч зйв бежнпз йвизгжйвмф атюожм моз сзэжймйжш итжфэю з аюцм ж фмем, спвнвйжм зб жйзэмспзг збтвнм5 йваижсвйв издмсфу д бзеуцжйсфдм сижспзд жгмймг ‗Пжтжев гйжьв", пвп ж гйзожм атюожм ймсзгймййз изаежййхм моз итзжндмамйжш. Сзгймйжм дхнхдвмф фзеупз юпвнвйжм тшав сижспзд издмсфж VZK‐ VZKK дд., эфз зфитвдемйв зйв бхев Пжтжеезг ‗п Двсжежч жоюгмйю Имэмтспзгю". Юпвнвйжч щфзгю итзфждзтмэжф итмкам дсмоз свг фмпсф издмсфж. Вдфзт д фмпсфм йж твню йм збтвывмфсш п Двсжежч жоюгмйю дз дфзтзг ежъм мажйсфдмййзоз эжсев, дсм збтвымйжш фзеупз дз дфзтзг ежъм гйзкмсфдмййзоз эжсев? ‗отва юбз мсфу, бтвфум, сясфвдемйжм эмездмэу-спвоз фмемсм", ‗йм гйжфм гмйм птзгм сдшфхь пйжо сжь днмгечыв", ‗сж км жгюыж збмывйуш, з гйж с ж,
 и
 з а джнвлфм с ш!", пзказ двс сябечамфу смбм", ‗бзо км гжтв гйзозч гжезсфжч ав сфдзтжфу двцмгю зфэусфдю смгю итжшфю бхфж спвнвйжч", ‗шпз км бз пзйж, фмпюым д сфвам, атюо атюою тмфмцмсш, итмсимдвчфу, фвпз ж дх тмдйюлфм сдшфхь зфмъу изаджою", ‗гмйм км, впх исв, гзеч дх, йм итмнтжфм" жф. и. Збтвывмф йв смбш дйжгвйжм д щфзл сдшнж ж итмаюитмкамйжм вдфзтв, эфз издмсфу сдзч зй сйвбаже фзепздвйжмг ‗юсимьв тваж итзсфмлцжь" (‗бхсфтжй югзг итмкм спвнвйжв сж дмашф"). Мсфу, йвпзймъ, д фмпсфм издмсфж гмсфз, ймизйшфйзм д юсфвь вдфзтв, мсеж азиюсфжфу, эфз издмсфу амлсфджфмеуйз бхев зфитвдемйв д Пжмд жоюгмйю Имэмтспзоз гзйвсфхтш? ... гйжьх йм гвйвсфхту севдйхл фдзтжфу, йз азбтвш ам-фмеу гйжцуспвш. Ж см шдм мсфу зф Рмзазсв, жоюгмйв Имэмтспвоз, жкм д Пжмдм, изймкм ймежъмгмтйз гйжцусфдздв, дянечбжд бзов ж бтвфуч сдзч, впх сдзш юах5 фмг км ж бзо дянечбж ж ж гмсфз моз тваж итз-севдж ивэм дсмь, жкм гвйвсфхту д Тюсж". Йв щфз д сдзм дтмгш збтвфже дйжгвйжм юкм М. М. Озеюбжйспжл,
4
 из гймйжч пзфзтзоз, издмсфу бхев зфитвдемйв йм Двсжежч жоюгмйю ж йм д Имэмтспжл гзйвсфхту, ‗в бтвфсфдю пвпзоз-фз атюозоз ймжндмсфйзоз гзйвсфхтш". Итзфждзтмэжф юпвнвйжч, эфз издмсфу бхев зфитвдемйв Двсжежч жоюгмйю Имэмтспзгю, ж зайв амфвеу емфзижсйзоз твсспвнв зб щфзг Двсжежж. Д Имэмтспжм жоюгмйх Двсжежл изи йв ‗Ымпзджъм"
 
 жнбтвй бхе д 1164 о., изсем сгмтфж Имэмтспзоз жоюгмйв Изежпвтив5 изсфтжове моз д гзйвьж, из сездвг емфзижсъв, гжфтзизежф Йжпжрзт, итжсюфсфдздвеж итж збтшам изсфтжкмйжш Йжпзевл мижспзи Изезъпжл ж Евдтмйфжл мижспзи Фютздспжл. Ю йвс ймф зсйздвйжл йм аздмтшфу щфзгю
Жн жсфзтжж севдшйспзл ижсугмййзсфж д Гзеавджж ж Двевьжж VZ‐VZKK дд. Ивгшфйжпж атмдймл ижсугмййзсфж, ℚ NCVKK, СИб., 1;2:, сфт 106‐1<2).
1
 Сг.? Зижсвйжм тюпзижсмл Сзездмъпзоз гзйвсфхтш, йвьзашыжьсш д бжбежзфмпм Пвнвйспзл аюьздйзл впвамгжж, э. KK. Пвнвйу, 166<, сфт. 14:‐1>=.
4
 М. Озеюбжйспжл. Жсфзтжш тюсспзл ъмтпдж, ф. K, изеюфзг 1. Г., 1;21, сфт. 612.

Вознаградите свое любопытство

Все, что вы хотели прочитать.
Когда угодно. Где угодно. На любом устройстве.
Отменить можно в любой момент
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505