Вы находитесь на странице: 1из 24

588$ǯȒȉȍȁȍȃȐȑȁȍȎȍȒȐȑǿȌȍȁȉȄȇȑȄȔȌȇȖȄȐȉȍȋȒȍȀȐȊȒȅȇȁǿȌȇȝ

52 ,QVWUXFŖLXQLWHKQLFHSHQWUXLQVWDODUHúLvQWUHŖLQHUH

BS II 24

BS II 24 CF
V00
СОДЕРЖАНИЕ INDICE

Общие положения ........................................................................3 Generalităţi ........................................................................................................... 3


Рекомендации по монтажу Recomandări (avertizări) pentru instalare
Техника безопасности ......................................................................................4 Marcarea CE
Biztonsági előírások ............................................................................................. 4

Описание котла .............................................................................5 Descrierea de comenzi .................................................................................... 5


Панель управления Panoul de comenzi
Общий вид Vedere de Ansamblu
Размеры ..................................................................................................................6 Dimensiuni cazan ................................................................................................. 6
Минимальные расстояния Distanţe minime pentru instalare
Техническая информация...............................................................................7 Date tehnice ........................................................................................................... 7

Установка .......................................................................................8 Instalare ........................................................................................ 8


Перед установкой Recomandări pentru prima instalare
Подключение к газопроводу ........................................................................9 Racordarea la gaz ...............................................................................................11
Гидравлические соединения Racordarea la reţeaua de apă (hidraulică)
Обозначения Racorduri hidraulice
Остаточное давление при ΔT 20 °C Reprezentarea grafi că a debitului rezidual pompa de recirculare
Предохранительный клапан ...................................................................... 10 Dispozitivul de suprapresiune .......................................................................10
Промывка контура отопления Curăţarea instalaţiei de încălzire
Гидравлическая схема Schema hidraulică
Подсоединение дымохода Racordarea la coșul de fum
Подключение к электрической сети ...................................................... 11 Conectările electrice .........................................................................................11
Кабель электропитания Cablu alimentare
Подключение комнатного термостата Conectarea termostatului de ambianţă
Электрическая схема ..................................................................................... 12 Schema electrică ................................................................................................12

Пуск в эксплуатацию ................................................................. 13 Punerea în funcţiune ....................................................................13


Порядок пуска в эксплуатацию Procedura de aprindere
Зимний и летний режимы Funcţionare iarna vara
Регуляция температуры отопления Reglarea temperaturii de încălzire
Настройка температуры бытовой горячей воды Reglarea temperaturii apei calde menajere
Начальные процедуры Pregătirea pentru punerea în funcţiune
Электропитание Alimentarea Electrică
Заполнение контура отопления Umplerea instalaţiei cu apă
Подача газа Alimentare Gaz
Первый пуск в эксплуатацию Prima pornire
Проверка параметров газа ......................................................................... 14 Verificarea reglărilor pe partea de gaz ........................................................14
Настройка максимальной мощности отопления Reglarea puterii maxime de încălzire şi a puterii de
и плавного зажигания ................................................................................... 15 aprindere lentă ....................................................................................................15
Настройка задержки включения отопления Reglarea pornirii întârziare
Настройка максимальной мощности Tabel rezumativ transformare gaz................................................................16
Сводная таблица параметров по типам газа ...................................... 16 Adaptarea la alt tip de gaz
Перевод котла на другой тип газа

Защитные функции ................................................................... 17 Sisteme de protecţie centrală ......................................................17


Аварийная блокировка Oprire de siguranţă
Блокировка Blocare de funcţionare
Таблица кодов неисправностей Tabel recapitulativ cu codurile de eroare
Временная блокировка из-за аномального Deficiențe de evacuare a fumului ...............................................................18
дымоудаления .................................................................................................. 18 Funcţia anti-ingheţ
Функция защиты от замерзания
Întreţinere .....................................................................................19
Техническое обслуживание ..................................................... 19 Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi controlarea interiorului
Доступ к внутренним элементам centralei
Символы на заводской табличке Placa de timbru caracteristici
Общие рекомендации ................................................................................... 20 Note generale ......................................................................................................20
Проверка работы Proba de funcţionare
Слив воды Operaţiuni de golire instalaţie
Обучение пользователя ............................................................................... 21 Informaţii pentru utilizator .............................................................................21
общие положения generalităţi

Рекомендации по монтажу Recomandări (avertizări) pentru instalare


Установку и первый пуск котла разрешается выполнять только Instalaţia şi prima punere în funcţiune (prima pornire) a centralei
квалифици¬ро¬ван¬ному специалисту в соответствии с trebuie să fie efectuate numai de către personal calificat în
действующими нормами и правилами и про¬чими требованиями conformitate cu normele naţionale de instalare in vigoare şi cu
местных государственных органов власти и органов
здравоохранения.
eventualele dispoziţii ale autorităţilor locale şi ale instituţiilor de
После монтажа котла, лицо, осуществлявшее установку, sănătate publică.
обязано убедиться, что владе¬лец получил гарантийный талон După instalarea centralei, instalatorul trebuie să înmâneze
и руководство по эксплуатации, а также всю необходимую utilizatorului final, declaraţia de conformitate şi manualul de
информацию по обращению с котлом и устройствами защиты и utilizare şi să-l informeze cu privire la funcţionarea centralei şi
безопасности. asupra dispozitivelor de siguranţă.
Котел следует подключить к контурам отопления и горячего
водоснабжения (ГВС), которые должны соответствовать техническим Acest aparat este destinat producerii apei calde pentru uz casnic.
характеристикам котла. Trebuie să fie racordat la o instalaţie de încălzire şi la reţeaua de
Строго запрещается использовать котел в целях, не указанных в distribuire apă caldă menajeră compatibile cu capacităţile şi puterile
данной инструкции. Производитель не несет ответственности за sale.
повреждения, являющиеся следствием ненадлежащей эксплуатации Este interzisă folosirea în scopuri diferite de cele specificate.
котла или несоблюдения требований данного руководства.
Установка, техническое обслуживание и все прочие действия должны Constructorul nu este responsabil pentru eventualele defecţiuni
производиться в полном соответствии с действующими нормами apărute din cauza folosirii improprii, greşite şi neadecvate sau pentru
и правилами, а также указаниями производителя. Неправильная nerespectarea instrucţiunilor din prezentul manual.
установка может привести к травмам людей и домашних животных, Instalaţia, întreţinerea (revizia) şi orice altă intervenţie trebuie să
повреждению имущества; компания-изготовитель за причинённые fie efectuate în conformitate cu normele în vigoare şi conform
неправильной установкой убытки ответственности не несёт. Котел
поставляется в картон¬ной упаковке. После снятия упаковки убедитесь instrucţiunilor furnizate de către constructor. O instalare greşită poate
в отсутствии повреждений и проверьте комплектность. О нарушениях provoca daune persoanelor, animalelor şi lucrurilor şi pentru care firma
известите поставщика данного оборудования. constructoare nu este responsabilă.
ГАРАНТИЯ Centrala este furnizată pe un palet, într-un ambalaj de carton, după
ГАРАНТИЯ НА ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА ce aţi scos ambalajul verificaţi integritatea aparatului şi asiguraţi-vă
ПЕРВОГО ПУСКА, О ЧЕМ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДЕЛАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОТМЕТКА. că elementele furnizate sunt complete. În cazul unor neconformităţi
adresaţi-vă furnizorului. Elementele de ambalaj (benzile de plastic, saci
ПЕРВЫЙ ПУСК ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ de plastic, polistiren expandat, etc.) nu trebuie să fie lăsate la îndemâna
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО copiilor, deoarece sunt surse de pericole.
ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. În cazul defecţiunilor şi /sau unei proaste funcţionări opriţi aparatul,
Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом (скрепки,
пластиковые пакеты, пено¬поли¬стирол и пр.) – это опасно. închideţi robinetul de gaz şi nu încercaţi să îl reparaţi singur, adresaţi-vă
В случае неисправности и/или нарушения нормальной personalului calificat.
работы отключите котел, закройте газовый кран и вызовите Înainte de orice intervenţie de întreţinere (revizie) /reparaţie la centrală,
квалифицированного специалиста. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ trebuie să întrerupeţi alimentarea electrică a centralei aşezând
РЕМОНТ КОТЛА САМОСТОЯТЕЛЬНО. Обратитесь к квалифицированному întrerupătorul bipolar extern în poziţia “OFF”.
специалисту.
Прежде чем производить техническое обслуживание или ремонт Eventualele reparaţii efectuate, folosind exclusiv piese de schimb
котла, убедитесь, что его электро¬питание отключено (внешний originale, trebuie să fie executate doar de tehnicieni calificaţi.
двухполюсный выключатель находится в положении «OFF» (ВЫКЛ)). Nerespectarea indicaţiilor de mai sus poate compromite siguranţa
Запрещается выполнять ремонт котла самостоятельно. Все ремонтные aparatului şi pentru aceasta constructorul nu este responsabil.
работы, должны проводиться квалифицированными специалистами, În cazul lucrărilor sau reviziilor structurilor aşezate în apropierea
только с использованием оригинальных запасных частей. ПРИ
НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВЕННО conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse şi a accesoriilor
СНИЖАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА И АННУЛИРУЮТСЯ lor, scoateţi aparatul din funcţiune aşezând întrerupătorul bipolar
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. extern în poziţia “OFF” şi închizând robinetul de gaz. La terminarea
При проведении технического обслуживания или любых работ в lucrărilor puneţi personalul calificat să verifice eficienţa conductelor
непосредственной близости от воздуховодов, дымоходов или их sau dispozitivelor.
принадлежностей, следует выключить котел (установите внешний
двухполюсный выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ)) и перекройте Pentru curăţarea componentelor externe, opriţi centrala şi aşezaţi
газовый кран. întrerupătorul extern în poziţia “OFF”.
По завершении работ привлеките квалифици¬ро¬ванного специалиста Curăţaţi cu o cârpă umezită cu apă şi săpun.
для проверки эффективности функционирования дымоходов и Nu folosiţi detergenţi agresivi, insecticide sau produse toxice.
воздуховодов и прочего оборудования. Respectarea normelor în vigoare permite o funcţionare sigură,
Перед внешней очисткой котла выключите его и установите внешний
двухполюсный выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ). ecologică şi o economie de energie.
При чистке котла следует отключить и перевести двухполюсный În cazul folosirii unui kit sau unui opţional trebuie să fie folosite cele
выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ). Чистку следует проводить originale.
с помощью ткани, смоченной в мыльной воде. Не используйте
агрессивные моющие средства, инсектициды или другие токсичные
вещества. Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся
вещества в помещении, в котором установлен котел. Marcaje CE
Marca CE garantează conformitatea aparatului la următoarele
ГАРАНТИЯ directive:
ГАРАНТИЯ НА ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С - 90/396/CEE cu privire la aparatele pe gaz
МОМЕНТА ПЕРВОГО ПУСКА, О ЧЕМ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ - 2004/108/EC cu privire la compatibilitatea electromagnetică
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОТМЕТКА. - 92/42/CEE cu privire la randamentul energetic
ПЕРВЫЙ ПУСК ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ - 2006/95/EC cu privire la siguranţa electrică.
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

3
общие положения generalităţi
Правила безопасности Norme de siguranţă
Перечень условных обозначений: Legendă simboluri:
Несоблюдение этого предупреждения может привести к несчастным
случаям, в определенных ситуациях даже смертельным. Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul provocării de
Несоблюдение этого предупреждения может привести к leziuni, în anumite circumstanţe chiar mortale, pentru persoane.
повреждениям имущества, в определенных ситуациях даже Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul provocării
серьезным, и нанести ущерб домашним животным и растениям.
daunelor, în anumite circumstanţe chiar foarte grave, pentru
Агрегат должен крепиться на прочную стену, obiecte, plante şi animale.
не подверженную вибрациям
При сверлении стены не повредите существующую электропроводку или трубы.
Удар током при контакте с проводами под напряжением Instalaţi aparatul pe un perete solid, nesupus vibraţiilor.
Взрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из поврежденного газопровода. Zgomot în timpul funcţionării
Повреждение существующих систем. Nu deterioraţi, atunci când găuriţi peretele, cablurile electrice sau tuburile
Затопление – утечка воды из поврежденных труб. (conductele) existente.
Для электропроводки используйте провода надлежащего сечения. Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explozii, incendii sau
Возгорание из-за перегрева при проходе тока по проводам меньшего сечения. intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz prin conductele deteriorate. Deteriorarea
Предохраните трубы и электрические провода во избежание их повреждения.
Удар током при контакте с проводами под напряжением. instalaţiilor deja existente. Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin conductele
Взрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из поврежденного газопровода. deteriorate.
Затопление – утечка воды из поврежденных труб. Efectuaţi conectările electrice cu conductori cu secţiune adecvată.
Проверьте, чтобы помещение, в котором устанавливается агрегат и устройства, с которыми он Incendiu prin supraîncălzire din cauza trecerii curentului electric în cabluri subdi-
соединяется, соответствовало действующим нормативам. mensionate.
Удар током при контакте с неправильно установленными проводами под напряжением. Protejaţi tuburile şi cablurile de conectare astfel încât să evitaţi deteriorarea
Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за неправильно установленной вентиляции или lor.
дымохода.
Повреждение агрегата из-за неправильных условий его эксплуатации. Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explozii, incendii sau
Используйте пригодные инструменты или ручные приборы (в особенности необходимо intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz prin conductele deteriorate. Deteriorarea
проверить, чтобы инструмент не был поврежден, чтобы его рукоятка была целой и прочно instalaţiilor deja existente. Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin conductele
прикреплена), правильно используйте инструменты, избегайте их падения, убирайте deteriorate.
инструменты на место после их использования. Asiguraţi-vă că mediul de instalare şi instalaţiile la care trebuie să se conecteze
Несчастные случаи от отлетающих осколков или кусков, вдыхание пыли, удары, порезы, уколы, aparatul sunt în conformitate cu normele în vigoare.
царапины.
Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами, Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune, incorect instalaţi. Deteriora-
порезами. rea aparatului din cauza condiţiilor improprii de funcţionare.
Используйте пригодные электрические инструменты (в особенности необходимо проверить, Folosiţi ustensile şi aparaturi manuale adecvate uzului (în mod special
чтобы провод электропитания и штупсельная вилка не были повреждены, и чтобы детали, asiguraţi-vă că ustensila nu s-a deteriorat şi că mânerul este întreg şi corect
имеющие вращательное или поступательное движение, были прочно прикреплены), fixat), utilizaţi-le în mod corect, asiguraţi-vă că nu vor cădea de la înălţime,
правильно используйте инструмент, не преграждайте проходы проводами электропитания, după utilizare puneţi-le la locul lor.
предохраняйте инструмент от падения, после использования отсоединить от электрической Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lovituri,
розетки и убрать на место.
Несчастные случаи от отлетающих осколков или кусков, вдыхания пыли, ударов, порезов, уколов, tăieri, înţepături, zgârieturi. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia
царапин, шума, вибраций. din cauza proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor.
Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами, Folosiţi aparaturi electrice adecvate uzului (în mod special asiguraţi-vă că pri-
порезами. za şi cablul electric de alimentare sunt întregi şi că părţile dotate cu motor ro-
Проверьте, чтобы переносные лестницы были прочно установлены на пол, чтобы они были tativ sau alternativ sunt corect fixate), utilizaţi-le în mod corect, nu încrucişaţi
расчитаны на соответствующую нагрузку, чтобы ступеньки не были повреждены и не были conductele cu cablul de alimentare, asiguraţi-vă că nu vor cădea de la înălţime,
скользкими, чтобы никто не сдвинул лестницу со стоящим на ней человеком, чтобы кто- deconectaţi-le şi după utilizare puneţi-le la locul lor.
нибудь страховал внизу.
Падение или защемление (раскладные лестницы). Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lovituri,
Проверьте, чтобы многоярусные лестницы были прочно установлены, чтобы они были tăieri, înţepături, zgârieturi, zgomot, vibraţii. Deteriorarea aparatului sau obiectelor
расчитаны на соответствующую нагрузку, ступеньки не были повреждены и не были din jurul acestuia din cauza proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor.
скользкими; лестница должна быть оснащена перилами вдоль подъема и защитным Asiguraţi-vă că scările portabile sunt bine sprijinite (sunt stabile), că sunt re-
барьером на платформе. zistente, că treptele sunt întregi şi nu sunt alunecoase, că nu vor fi mutate cu
Опасность падения cineva pe ele, că cineva le supraveghează.
Проверьте, чтобы в процессе выполнения работ на высоте (как правило выше двух метров Leziuni din cauza căderilor de la înălţime sau din cauza tăieturilor (scări duble).
от пола) были предусмотрены защитные барьеры в рабочей зоне или персональные
страховочные троссы во избежание падения, а также проверить, чтобы внизу не Asiguraţi-vă că scările castel sunt bine sprijinite (sunt stabile), că sunt rezisten-
находилось опасных предметов в случае падения, и чтобы в случае падения внизу имелись te, că treptele sunt întregi şi nu sunt alunecoase, că au balustrade de-a lungul
амортизирующие приспособления или предметы. rampei şi parapete pe platformă.
Опасность падения Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.
Проверьте, чтобы в рабочей зоне были предусмотрены надлежащие гигиенические и Asiguraţi-vă că în cazul efectuării lucrărilor la o anumită înălţime (în general,
санитарные условия: освещение, вентиляция, прочность конструкций. mai mult de doi metri peste nivel) au fost prevăzute bare de susţinere (para-
Опасность ударов, падения и т.д. pete) în zona de lucru sau centuri de siguranţă individuale apte să prevină
Предохраните агрегат и прилегающие зоны соответствующим защитным материалом.
Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами, căderea, că în spaţiul parcurs la o eventuală cădere nu există obstacole peri-
порезами. culoase, că eventual impact va fi atenuat de suprafeţe de oprire semirigide sau
Перемещайте агрегат с соответствующей предосторожностью и защитными deformabile.
приспособлениями. Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.
Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов ударами, порезами, сжатием. Asiguraţi-vă că locul de muncă dispune de condiţii igienice şi sanitare adecva-
Для выполнения работ наденьте защитную спец. одежду. te în ceea ce priveşte iluminatul, ventilarea, soliditatea.
Несчастные случаи от ударов током, от отлетающих осколков или кусков, вдыхания пыли, ударов,
порезов, уколов, царапин, шума, вибраций. Leziuni provocate de loviri, împiedicări etc.
Расположите материалы и инструменты таким образом, чтобы их использование было удобно Protejaţi aparatul şi zonele din apropierea locului de muncă cu material ade-
и безопасно, избегайте скопления материалов, которые могут рассыпаться или упасть. cvat.
Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов ударами, порезами, сжатием. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza proiectării schije-
Работы внутри агрегата должны выполняться с соблюдением предосторожностей во lor, loviturilor, tăieturilor.
избежание случайных ударов об острые выступы. Manevraţi aparatul cu protecţiile adecvate, cu grijă şi precauţie maximă.
Опасность порезов, уколов, царапин. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza loviturilor,
Восстановите все защитные устройства и функции управления, затронутые ремонтом агрегата,
и проверьте их исправность перед включением агрегата. tăieturilor, zdrobirilor.
Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за утечек газа или из-за неправильного удаления În timpul lucrărilor dotaţi-vă cu echipamentul individual de protecţie adecvat.
продуктов сгорания. Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lovituri,
Повреждение или блокировка агрегата из-за его функционирования без контрольных устройств. tăieri, înţepături, zgârieturi, zgomot, vibraţii.
Не выполняйте никакого обслуживания, не проверив отсутствие утечек газа при помощи Organizaţi dezmembrarea materialului şi aparaturilor astfel încât manevrarea
специального прибора. acestora să fie uşoară şi sigură, evitând grămezile care pot provoca căderi sau
Взрыв или пожар из-за утечек газа из поврежденного /отсоединенного газопровода или из-за prăbuşiri.
поврежденных/отсоединенных комплектующих.
Не выполняйте никакого обслуживания, не проверив отсутствие свободного пламени или Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza loviturilor,
источников воспламенения. tăieturilor, zdrobirilor.
Взрыв или пожар из-за утечек газа из поврежденного /отсоединенного газопровода или из-за Operaţiunile în interiorul aparatului trebuie să fie efectuate cu maximă
поврежденных/отсоединенных комплектующих. precauţie astfel încât să se evite contactele bruşte cu părţile ascuţite.
Проверьте, чтобы воздуховоды вентиляции и дымоходы не были засорены. Leziuni din cauza tăierilor, înţepăturilor, zgârieturilor.
Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за утечек газа или из-за неправильной Faceţi operabile toate funcţiile de siguranţă şi control pe care le necesită o
вентиляции или удаления продуктов сгорания. intervenţie la aparat şi, înainte de punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că ele
Проверьте, чтобы дымоход не имел утечек.
Отравление токсичными газами из-за неправильного удаления продуктов сгорания. funcţionează corect.
Перед осуществлением работ слейте воду из компонентов, содержащих горячую воду, открыв Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza scurgerilor de gaz sau din cauza unei
соответствующие краны. evacuări a fumului necorespunzătoare. Deteriorarea sau blocarea aparatului din
Опасность ожегов. cauza funcţionării necontrolate.
Удалите известковые налеты с компонентов, следуя инструкциям, приведенным в инструкциях Goliţi componentele care ar putea conţine apă caldă, activând evacuările res-
к используемому веществу. Предусмотрите надлежащую вентиляцию помещения, наденьте pective, înainte de manevrarea lor.
защитную одежду, избегайте смешивания разных веществ, предусмотрите защиту агрегата и
расположенных рядом с ним предметов. Leziuni din cauza arsurilor.
Повреждение кожи и глаз при контакте с кислотосодержащими веществами, отравление при Efectuaţi îndepărtarea depunerilor de calcar de pe componente respectând
попадании в дыхательные пути или в пищевод токсичных химических веществ. specificaţiile din fişa de siguranţă a produsului utilizat; în plus aerisiţi
Повреждение агрегата или расположенных рядом с ним предметов кислотосодержащими încăperea, folosiţi echipament de protecţie adecvat şi evitaţi amestecarea cu
веществами. produse diverse, protejând aparatul şi obiectele din jur.
Герметично закройте отверстия, использованные для контроля давления и регуляции газа. Leziuni din cauza contactului pielii şi ochilor cu substanţe acide, inhalare sau inge-
Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за утечек газа из открытых отверстий. stie de agenţi chimici nocivi. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul lui din
Проверьте, чтобы форсунки горелок соответствовали типу используемого газа.
Повреждение агрегата по причине неправильного процесса горения. cauza coroziunii la substanţe acide.
В случае появления запаха горелого или дыма из агрегата отключите электропитание, În cazul în care se simte miros de ars sau se vede fum ieşind din aparat,
перекройте газовый кран, откройте окна и вызовите техника. întrerupeţi alimentarea electrică, deschideţi ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.
Ожеги, отравление токсичными газами. Leziuni personale datorate arsurilor, inhalării de fum, intoxicaţiilor.
В случае появления запаха газа перекройте газовый кран, откройте окна и вызовите техника.
Взрыв, пожар или отравление токсичными газами.

4
описание котла descrierea produsului

Панель управления Panoul de comenzi

50° 60° 70° 80°


1 40° 90°
11
2
3 10
9
4
8
5
7
6

Условные обозначения:
1. Зеленый СИДы, показывающие температуру и
Legenda:
сигнализирующие сбои
1. Leduri verde indicare temperatură şi semnalare erori
2 . Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
2. Tasta ON/OFF
3. Зеленый СИД ВКЛ./ВЫКЛ.
3. Led Verde ON/OFF
4. Манометр (давление в контуре отопления)
5. Led Galben, anomalii evacuare gaze ardere
5. Желтый СИД для сигнализации аномалий в системе
6. Selector vară/iarnă - Buşon reglare temperatură încălzire -
дымоудаления
7. Buşon reglare temperatură c. sanitar
6. Переключатель на летний/зимний режим – Регулятор
8. Ceas programator (opţional)
температуры системы отопления
9. Led Roşu – semnalare blocaj funcţionare cazan
7. Регулятор температуры БГВ
10. Tasta RESET / Funcţie Coşar*
8. Гнездо для таймера программирования (опция)
11. Led Roşu semnalare supratemperatură
9. Красный СИД – сигнализация блокировки работы колонки
10. Кнопка Сброс / Функция чистки дымохода*
11. Красный СИД сигнализации перегрева

Общий вид Vedere de Ansamblu

Обозначение Legenda
1. Патрубок выхода продуктов 3 1. Racord metalic evacuare gaze
сгорания 4 24 arse
2. Термостат продуктов сгорания 2. Colector de fum
3. Вытяжка продуктов сгорания 3. Sonda de fum
4. Первичный теплообменник 5 4. Schimbator principal
5. Термостат перегрева 5. Termostat supratemperatură
23
6. Датчик температуры на подаче в контур 6. Sonda tur încalzire
отопления 7. Arzator
7. Горелка 6 22
8. Electrod de aprindere
8. Электроды розжига 21 9. Aprinzator
9. Устройство розжига 7
10. Valva gaz
10. Газовый клапан 8 20 12. Supapa de siguranta 3 bar
12. Предохранительный клапан контура 13. Schimbator de caldura secundar
отопления (3 бара) 19 in placi
13. Вторичный теплообменник 14. Robinet de golire
9
14. Сливной кран 15. Fluxmetru c. Sanitar
15. Датчик расхода в контуре ГВС 10 16. Robinet umplere
16. Кран подпитки 18
17. Filtru circuit încălzire
17. Фильтр контура отопления 18. Pompa de recirculare cu ventil
18. Циркуляционный насос с 12 17 aerisire
воздухоотводчиком 19. Sonda retur încalzire
19. Датчик температуры на возврате из 20. Vana cu 3 cai motorizata
контура отопления 21. Electrod aprindere flacără
20. Привод трехходового клапана 13 14 15 16 22. Fibră ceramică izolantă
21. Электрод контроля пламени (posterioară)
22. Теплоизоляционная панель камеры 23. Camera di combustione
сгорания из минерального волокна 24. Vas de expansiune
23. Камера сгорания
24. Расширительный бак

5
описание котла descrierea produsului

Размеры Dimensiuni cazan Установочный шаблон Şablon instalare

200 200
125 191

35
130

745
745

50° 60° 70° 80°


40° 90°

166
28

65 67 67 65 319

Размеры Wymiary
A. Патрубок подачи в A. Tur Instalatie
контур отопления B. Lesire apa calda
B. Патрубок подачи в C. Intrare gaz
контур ГВС D. Inrare apa rece
C. Подвод газа E. Retur Instalatie
D. Подвод холодной воды
E. Возврат из контура
отопления

Минимальные расстояния
Для легкого доступа к котлу при техническом обслуживании
следует обеспечить соответствующие минимально допустимые
расстояния (свободное пространство) от корпуса котла до
близлежащих предметов и поверхностей.
320
Устанавливать котел следует в соответствии с действующими
нормами и правилами, а также в соответствии с требованиями
производителя.

60
При установке обязательно используйте уровень, котел должен 30
находиться в строго горизонтальном положении.
350

50 50

Distanţe minime pentru instalare


Pentru a permite o desfăşurare uşoară a operaţiunilor de întreţinere
450 (revizie) la centrală, este necesar să se respecte distanţele minime
indicate în schemă.
Aşezaţi centrala în conformitate cu regulile tehnice, folosind o nivelă
cu bulă.
300

6
описание котла descrierea produsului

Техническая информация Date tehnice

Nume model

NOTE GEN.
сведения

Модель BS II 24 CF
Общие

Сертификация CE (№) 1312BR4794 Certificare CE (pin)


Тип котла B11bs Tip cazan
Номинальная тепловая мощность для контура кВт 25,8 / 11,2 kW Putere termică nominală max/min (Hi=putere
отопления, не более/не менее (Hi) calorifica inferioara )
Номинальная тепловая мощность для контура кВт 28,7 / 12,4 kW Putere termică nominală max/min (Hs=putere
отопления, не более/не менее (Hs) calorifica superioara)
Тепловая мощность на выходе (режим кВт 23,7 / 10,1 kW Putere termică utila max/min
Энергетические характеристики

отопления), не более/не менее


К.П.Д. сгорания топлива (по замеру на выходе % 93,0 % Randament de ardere Hi/Hs

PRESTAŢII ENERGETICE
продуктов сгорания), Hi/Hs
КПД при номинальной мощности (60/80 °C), % 91,9 / 82,8 % Randament la putere termică nominală
Hi/Hs (60/80°C)Hi/Hs
КПД при мощности 30 % от номинальной (47 °C), Hi/Hs % 91,2 / 82,1 % Randament la 30% la 47°C Hi/Hs
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs % 90,2 / 81,2 % Randament la sarcina minimă Hi/Hs
Класс по К.П.Д. (директива 92/42/EEC) ** Stele de randament (dir. 92/42/EEC)
D Clasa SEDBUK
Максимальное потери тепла через корпус при ΔT = % 1,1 % Pierdere maximă de căldură pin manta
50 °C (ΔT=50°C)
Потери тепла через дымоход при включенной % 7,0 % Pierderi la coş cu arzatorul pornit
горелке
Потери тепла через дымоход при отключенной % 0,4 % Pierderi la coş cu arzătorul oprit
горелке
Остаточное давление в контуре Па 3 Pa Pierderi reziduale la evacuare
Класс по NOx 3 Clasa Nox
Температура продуктов сгорания (G20) °C 118 °C Temperatură fum pentru G20
Выбросы

EMISII
Содержание СО2 (G20) % 5,8 % Conţinut de CO2 pentru G20
Содержание СО (0 % О2) млн-1 53 ppm Conţinut de CO (0%O2)
Содержание О2 (G20) % 10,1 % Conţinut de O2
Количество продуктов сгорания, не более (G20) м3/ч 63,7 Kg/h Debit maxim de fum la evacuare pentru G20
Избыток воздуха % 93 % Exces de aer
Максимальное гидравлическое сопротивление мбар 200 mbar Pierderi de sarcină (max) ΔT=20°C
(ΔT=20°C)

CIRCUIT ÎNCĂLZIRE
Остаточное давление в контуре бар 0,25 bar Pierderi reziduale pentru instalaţie
Отопление

Давление в расширительном баке бар 1 bar Presiune de incarcare vas de expansiune


Максимальное давление в контуре бар 3 bar Presiune maximă pe circuitul de încălzire
Объем расширительного бака л 8 l Capacitate vas de expansiune
Температура воды в контуре отопления, не °C 85 / 35 °C Temperatură de încălzire max/min (domeniul
более/не менее de temperatură înaltă)
Температура воды в контуре ГВС, не более/не °C 60 / 36 °C Temperatura în c sanitar max/min
менее
Расход в контуре ГВС (через 10 мин при ΔT=30 °C) л/мин 11,3 l/min Capacitate specifică (în 10 minute/DT 30°C)
Расход в контуре ГВС при ΔT=25 °C Cantitate apă caldă DT=25°C CIRCUIT SANITAR
л/мин 13,6 l/min
ГВС

Расход в контуре ГВС при ΔT=35 °C л/мин 9,7 l/min Cantitate apă caldă DT=35°C
Класс комфорта по ГВС (EN13203) ** EN13203
Расход воды в контуре ГВС, не менее л/мин 1,6 l/min Debitare minimă apă caldă
Давление в контуре ГВС, не более бар 7 bar Presiune apă în c sanitar max/min
Напряжение и частота В/Гц 230/50 V/Hz Tensiune/frecvenţă de alimentare
ХАРАКТЕ¬РИСТИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

DATE ELECTR

Потребляемая мощность Вт 57 W Putere electrică totală absorbită


Класс защиты °C +5 °C Temperatura minima de functionare ( in
camera)
Температура воздуха, не менее IP X4D IP Grade de protecţie instalaţie electrică
Масса кг 30 Kg Greutate
Размеры (Ш x В x Г) мм 400/770/315 mm Dimensiuni (L x A x P)

7
установка instalare

Перед установкой Recomandări pentru prima instalare


Котел предназначен для нагрева воды до температуры ниже Centrala serveşte pentru încălzirea apei la o temperatură mai mică
точки кипения, его следует подключить к контурам отопления и decât temperatura de fierbere.
горячего водоснабжения (ГВС), которые должны соответствовать Aceasta trebuie să fie racordată la o instalaţie de încălzire şi la o reţea
техническим характеристикам котла. de apă menajeră, ambele dimensionate în conformitate cu prestaţiile
Перед подключением котла выполните следующие операции: şi cu puterea centralei.
− Тщательно промойте трубопроводы контура отопления и Înainte de a racorda centrala este necesar:
ГВС, чтобы удалить все загрязнения, которые могут нарушить - să efectuaţi o spălare atentă a conductelor instalaţiilor pentru a
работу котла. îndepărta eventualele reziduuri de la filetare, de la sudură sau
− Убедитесь, что тип используемого газа подходит для данного murdăriile care pot compromite corecta funcţionare a centralei;
котла (см. заводскую табличку и информацию на упаковке). - să verificaţi pregătirea (dotarea) centralei pentru funcţionarea cu
− Убедитесь, что газоходы свободны от сторонних предметов и tipul de gaz disponibil (citiţi cele prezentate pe eticheta ambalaju-
к ним не подсоединены другие котлы или водонагреватели, lui şi pe placa de timbru cu caracteristicile centralei);
за исключением случаев, когда дымоход специально - să verificaţi ca nu cumva coşul de evacuare gaze arse (fum) să fie în-
предна¬значен для нескольких котлов в соответствии с trerupt (gâtuit) şi ca nu cumva să fie racordate şi alte evacuări de la
действующими нормативами. alte aparate, cu excepţia cazului în care acest lucru s-a realizat pen-
− Если котел подключается к уже имеющемуся, убедитесь в tru a servi mai mulţi utilizatori conform celor prevăzute de Normele
его чистоте и отсутствии мусора, т.к. это может привести к în vigoare;
затруднению удаления продуктов сгорания и/или притоку - să verificaţi, în cazul racordării la coşuri de fum deja existente, dacă
воздуха, необходимого для горения. acestea sunt perfect curăţate şi să nu prezinte resturi de zgură, deo-
− Не допускается эксплуатация котла при наличии дымохода/ arece eventuala desprindere a acestora ar putea obstrucţiona tre-
воздуховода не соответствующих нормативным требованиям и cerea gazelor arse (fumului) determinând situaţii periculoase;
требованиям производителя. - să verificaţi, în cazul racordării la coşuri de fum neadecvate, dacă
− Проверьте качество воды, повышенная жесткость acestea au fost intubate;
водопроводной воды может привести к образованию накипи - în prezenţa apelor cu o duritate foarte ridicată, va exista riscul de
на элементах котла и снижению его к.п.д. acumulare de calcar având ca şi consecinţă diminuarea eficienţei
componentelor centralei.
Водонагревательные агрегаты типа B11bs с открытой камерой
расчитаны на подсоединение к дымоходу удаления продуктов La aparatele de tip B11bs (aparate cu camerã deschisã prevãzute pen-
сгорания в атмосферу. Воздух для горения поступает tru a fi racordate la un coș de fum exterior încãperii; aerul necesar com-
непосредственно из помещения, в котором установлена колонка. bustiei este preluat direct din încãperea unde este montat cazanul)
Дымоудаление основано на натуральной тяге. Данный тип колонки evacuarea fumului se realizeazã prin tiraj natural.
не может быть установлен в помещении, которое не отвечает Acest tip de cazan nu poate fi instalat întro încãpere care nu este ven-
определенным требованиям по вентиляции. Во избежание tilatã corespunzãtor.
нарушения исправной работы колонки место для ее монтажа Cazanul trebuie instalat pe un perete întreg și fi x, astfel încât sã nu
должно быть выбрано в соответствии с предельной рабочей permitã accesul la pãrţile electrice sub tensiune prin intermediul de-
температурой, а также сама колонка должна быть предохранена от schiderii posterioare a cadrului de fi xare. Pentru a nu compromite
прямого воздействия атмосферных осадков. Колонка расчитана на funcţionarea normalã a aparatului, ambientul în care este instalat
настенный монтаж. Колонка крепится к стене, расчитанной на вес aparatul trebuie sã corespundã din punct de vedere al temperaturilor
агрегата. limitã de funcţionare și trebuie sã fi e protejat de agenșii atmosferici.
При изготовлении технической ниши необходимо соблюдать Pentru realizarea unui spaþiu tehnic este necesarã respectarea
минимальные расстояния, обеспечивающие доступ к distanţelor minime ce garanteazã accesibilitatea la pãrţile interne ale
комплектующим колонки. cazanului.

ВНИМАНИЕ! ATENŢIE
В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ КОТЛА НЕ ДОЛЖНЫ În apropierea centralei nu trebuie să existe obiecte inflamabile.
НАХОДИТЬСЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА. Asiguraţi-vă că ambientul de instalare şi instalaţiile la care trebuie
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОМЕЩЕНИЕ, В КОТОРОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ să fie racordat aparatul sunt în conformitate cu normele în vigoare.
КОТЕЛ, А ТАКЖЕ ВСЕ СИСТЕМЫ, К КОТОРЫМ ОН ПОДКЛЮЧАЕТСЯ, Dacă în încăperea de instalare este praf şi/sau sunt vapori agresivi,
СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ, А aparatul trebuie să funcţioneze în mod independent faţă de aerul
ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. din încăpere.
ЕСЛИ В ПОМЕЩЕНИИ, В КОТОРОМ УСТАНОВЛЕН КОТЕЛ,
ПРИСУТСТВУЮТ ПЫЛЬ И/ИЛИ АГРЕССИВНЫЕ ГАЗЫ, ТО КОТЕЛ ATENŢIE
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ Instalarea şi prima aprindere (pornire) ale centralei trebuie să fie
ЭТОГО ВОЗДУХА. efectuate de către personalul calificat în conformitate cu normele
naţionale de instalare, în vigoare şi conform eventualelor prevederi
ВНИМАНИЕ! ale autorităţilor locale şi ale instituţiilor de sănătate publică.
ПЕРВЫЙ ПУСК ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

8
установка instalare

Подключение к газопроводу Racordarea la gaz


Котел рассчитан на работу со следующими типами газа. Centrala a fost proiectată pentru a utiliza gaze ce aparţin categoriilor
prezentate în următorul tabel:
Модель Типы газа Naţiunea Modelul Categoria
BS II 24 CF II2H3+ RO BSI 24 CF II2H3+

По упаковке и заводской табличке на корпусе котла убедитесь, что Asiguraţi-vă cu ajutorul plăcii de timbru aşezate pe ambalaj şi pe
он рассчитан на эксплуатацию в соответствующей стране и работу aparat, că centrala este destinată ţării în care va trebui să fie instalată,
от газа, имеющегося в стране эксплуатации. că, de asemenea, categoria de gaz pentru care centrala a fost proiectată
Проверьте соответствие типа газа в трубопроводе типу, на который corespunde uneia dintre categoriile admise de ţara de destinaţie.
рассчитан котел. Conductele de racordare gaz trebuie să fie realizate şi dimensionate
conform celor prevăzute de Normele specifice şi în baza puterii maxime
Монтаж и испытания газовых трубопроводов производите в
a centralei; asiguraţi-vă şi de corecta dimensionare şi de racordarea
соответствии с действующими нормами и правилами, с учетом robinetului de interceptare.
максимальной теплопроизводительности котла. Înainte de instalare se recomandă o curăţare atentă a conductelor de
Перед установкой обязательно тщательно очистите газовые gaz pentru a îndepărta eventualele reziduuri care ar putea compromite
трубопроводы для удаления загрязнений, которые могут нарушить funcţionarea centralei.
работу котла. Газовое соединение должно быть выполнено через Este necesar să se verifice dacă gazul distribuit corespunde gazului
прокладку. pentru care a fost prevăzută centrala (a se vedea placa de timbru de
Убедитесь в надлежащем давлении газа (природного (метана) pe centrală).
или сжиженного), поскольку при слишком низком давлении În plus, este important să se verifice dacă presiunea gazului (metan sau
эффективность работы котла снижается, и он не обеспечивает GPL) ce urmează a fi utilizat pentru alimentarea centralei, in cazul in
должного уровня комфорта. care este insuficientă, ar putea duce la reducerea puterii generatorului
cu consecinţe neplăcute asupra utilizatorului.
Гидравлические соединения Racordarea la reţeaua de apă (hidraulică)
На рисунке показана схема подключения трубопроводов воды и În figură sunt reprezentate racordurile pentru racordarea centralei la
газа к котлу. Убедитесь, что максимальное давление в водопроводе reţeaua de apă (hidraulică) şi la instalaţia de gaz. Fiţi atenţi ca presiunea
не выше 0,6 МПа (6 бар); если выше, необходимо обязательно maximă a reţelei de apă să nu depăşească 6 bar, în caz contrar este
установить редуктор давления. necesară instalarea unui reductor de presiune.

Обозначения Racorduri hidraulice

A. Патрубок подачи в контур A= Tur Instalatie


отопления B = Lesire apa calda
B. Патрубок подачи в контур ГВС C = Intrare gaz
C. Подвод газа D= Inrare apa rece
D. Подвод холодной воды E = Retur Instalatie
E. Возврат из контура F F = Evacuare dispozitiv suprapresiune
отопления G G= Electrovalvă de umplere
F. Трубка слива H= Robinet de golire
A B C D E
предохранительного клапана
G. Кран подпитки
H. Сливной кран H

Остаточное давление при ΔT 20 °C Reprezentarea grafică a debitului rezidual pompa de recirculare

mbar
Для расчета размеров 4,0
Pentru dimensionarea tuburilor şi a
трубопроводов и нагревательных 3,5
radiatoarelor instalaţiei de încălzire se
приборов контура отопления evaluează valoarea de nivel rezidual in
3,0
остаточное давление следует funcţie de debitul (capacitatea) cerut/
2,5
рассчитывать как функцию ă, în funcţie de valorile prezentate pe
от требуемого расхода воды, 2,0
graficul pompei de recirculare.
принимая во внимание 1,5

характеристику циркуляционного 1,0

насоса. 0,5

0,0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

Предохранительный клапан Dispozitivul de suprapresiune


Присоедините дренажную трубку (входящую в комплект поставки) Fixati teava de scurgere pentru supapa de siguranta F inclusa in pachetul
к выходу предохранительного клапана F (см. рисунок). cu manualul de utilizare si instalare.
Дренажный патрубок предохранительного клапана (см. рисунок) Evacuarea dispozitivului de suprapresiune trebuie să fie conectată la un
следует соединить с дренажным сифоном так, чтобы можно было sifon de purjare care poate fi controlat cu ochiul liber, pentru a evita
визуально убедиться в работоспособности предохранительного - în cazul intervenţiei acestuia - vătămarea persoanelor, animalelor şi
клапана. В противном случае может быть причинен вред людям, deteriorarea bunurilor, de care constructorul nu este responsabil.
домашним животным и имуществу. За указанные травмы и ущерб
производитель ответственности не несёт.

9
установка instalare

Промывка контура отопления Curăţarea instalaţiei de încălzire


Если котел подключается к существующему контуру отопления, În cazul instalării la instalaţii vechi deseori este sesizată prezenţa
в воде могут иметься различные примеси, способные оказать substanţelor şi aditivilor în apă şi care ar putea influenţa in mod negativ
вредное воздействие на котел, приводящее к сокращению срока его funcţionarea şi durata de viaţă a noii centrale. Înainte de înlocuire
службы. Перед демонтажем старого котла обязательно обеспечьте este necesari să se efectueze o spălare atentă a instalaţiei pentru a
тщательную промывку системы от загрязнений, способных оказать îndepărta eventualele reziduuri sau murdăriile care pot compromite
вредное воздействие на котел. Обязательно убедитесь, что емкость corecta funcţionare a centralei. Verificaţi dacă vasul de expansiune are
расширительного бака соответствует объему воды в контуре o capacitate adecvată conţinutului de apă al centralei.
отопления.

Гидравлическая схема Schema hidraulică

2
22

21
4

5 20

7 19

18

17
10
16
11 15
14

A B C D E
12 13

Обозначения Legendă:
1. Первичный 14. Кран подпитки 1. Schimbator principal 13. Valva de non retur
теплообменник 15. Фильтр контура 2. Termostat supratemperatură 14. Robinet de umplere
2. Датчик перегрева отопления 3. Sonda tur încalzire 15. Filtru circuit încălzire
3. Датчик температуры 16. Датчик расхода в контуре 4. Arzator 16. Fluxmetru c. sanitar
5. Electrod de aprindere 17. Vana cu 3 cai motorizata
воды на подаче в контур ГВС
6. Valva gaz 18. hidrometru
отопления 17. Трехходовой клапан 7. Schimbator de caldura 19. Pompa de recirculare cu
4. Горелка 18. Манометр secundar in placi ventil aerisire
5. Электроды розжига 19. Циркуляционный насос 8. Vana cu 3 cai motorizata 20. Electrod aprindere flacără
6. Газовый клапан с автоматическом 10. By-pass automat 21. Vas de expansiune
7. Вторичный пластинчатый воздухоотводчиком 11. Robinet de golire 22. Sonda retur încalzire
теплообменник 20. Электрод контроля 12. Filtru circuit apa menajera
8. Предохранительный пламени
клапан 0,3 МПа (3 бар) 21. Расширительный бак
10. Автоматический байпас 22. Датчик температуры
11. Сливной кран воды на обратной линии
12. Фильтр цепи здоровья контура отопления
13. Проверить клапан

Подсоединение дымохода Racordarea la coșul de fum


Колонка должна быть соединена с системой дымоудаления,
соответствующей требованиям действующих нормативов. Проверьте Centrala trebuie racordatã la un sistem de evacuare a gazelor de arde-
исправное удаление продуктов сгорания, замерив содержание CO2 при re, conform normelor în vigoare. Verifi caţi evacuarea corectã a gazelor
номинальном расходе тепла. Данное значение не должно превышать de ardere mãsurând conţinutul în CO2, la puterea termicã nominalã a
значение, указанное в таблице Технических данных . centralei. Aceastã valoare nu trebuie sã depãșeascã limita indicatã în
Если фактическое значение будет выше, проверьте исправность
системы дымоудаления.
tabela cu DATE TEHNICE.
Если содержание CO2 невозможно привести к значению, указанному в În caz contrar, controlaţi efi cacitatea sistemului de evacuare.
таблице Технических данных, не пользуйтесь агрегатом. Dacã nu e posibil sã aduceţi valoarea de CO2 la limitele admise (vezi
DATE TEHNICE), nu puneţi în funcţiune centrala.
ВАЖНО
Дымоходы удаления продуктов сгорания не должны соприкасаться
или располагаться рядом с возгораемыми материалами и не должны
проходить через конструкции или стены из возгораемого материала.

10
установка instalare
ОСТОРОЖНО! ATENŢIE
Перед производством работ на котле отключите его электропитание Înainte de orice intervenţie la centrală, întrerupeţi alimentarea
внешним двухполюсным выключателем (установите в положение electrică cu ajutorul întrerupătorului bipolar extern.
«OFF» (ВЫКЛ)).

Подключение к электрической сети Conectările electrice


Pentru o mai mare siguranţă adresaţi-vă personalului calificat ca să facă o
С целью обеспечения безопасности поручите квалифицированному
verificare atentă a instalaţiei electrice.
специалисту тщательно проверить все электрические соединения
Constructorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de lipsa
котла.
împământării instalaţiei sau de anomaliile de alimentare electrică.
Производитель не несёт ответственности за ущерб, причиненный
Verificaţi dacă instalaţia este adecvată pentru puterea maximă absorbită de la
отсутствием надлежащего зазем¬ления или ненадлежащими
centrală şi indicată pe placa de timbru.
параметрами сети электропитания.
Убедитесь, что система рассчитана на максимальную мощность, Controlaţi dacă secţiunea cablurilor este potrivită, oricum nu mai mică de
потребляемую котлом (см. паспортную табличку). Убедитесь, что 0,75 mm2. Corecta conectare cu o eficientă împământare a instalaţiei este
используются проводники сечением не менее 0,75 мм2. indispensabilă pentru a garanta siguranţa aparatului.
Для правильной и безопасной работы котел должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО Cablul de alimentare trebuie conectat la o reţea de 230V-50Hz respectând
надежно заземлён. polarizarea L-N şi împământarea.
Питание осуществляется от сети 230 В, 50 Гц (L, N + PE) с соблюдением
полярности и заземляющим проводником. În cazul în care schimbaţi cablul electric de alimentare adresaţi-vă personalului
При необходимости замены кабеля электропитания обращайтесь к calificat, pentru racordarea centralei folosiţi firul galben / verde de împământare,
квалифицированному специалисту. Заземляющий провод (желтый mai lung decât firele de alimentare (N-L).
или зеленый) должен иметь большую длину, чем фазный провод или
нейтраль.

Кабель электропитания Cablu alimentare


Внимание!
Подключение котла к сети электропитания Important!
следует выполнять через постоянное 120
Conectările la reţeaua electrică trebuie
соединение (не допускается использование efectuate cu conectare (legătură) fixă (nu cu
штепсельной вилки) через двухполюсный H05V2V2-F ştecher mobil) şi dotate cu întrerupător bipolar
выключатель с минимальным расстоянием 140
между контактами не менее 3 мм. Строго cu o distanţă de deschidere a contactelor de cel
запрещается использовать многовыводные puţin 3 mm.
штекеры, удлинители и/или переходники. Sunt interzise prize multiple, prelungitoare sau adaptoare.
Este interzisă folosirea tuburilor instalaţiei sanitare, de încălzire şi de gaz pentru
Котел не имеет средств грозозащиты. realizarea instalaţiei de împământare a aparatului.
При необходимости замены предохранителей используйте Centrala nu este protejată împotriva efectelor fulgerelor.
быстродействующие плавкие предохранители 2 А. În cazul în care este necesară înlocuirea siguranţelor de reţea, folosiţi siguranţe
de 2A rapide.

Подсоединение термостата помещения Conectarea termostatului de ambianţă


Для доступа к подсоединениям периферийных устройств выполните Pentru a avea acces la conexiunile elementelor periferice, procedaţi astfel:
следующие операции: - opriţi alimentarea electrică a cazanului
- обесточьте колонку; - rotiţi panoul de comandă şi trageţi-l spre voi
- поверните консоль управления, потянув ее вверх; - deşurubaţi ambele şuruburi ale capacului posterior al locaşului de
- отвинтите два шурупа в задней крышке корпуса с приборами; instrumente
- отсоедините два зажима и поднимите крышку. - decuplaţi cele două clame şi ridicaţi capacul Astfel, veţi avea acces la cutia
Откройте зажимную коробку для подсоединения термостата de borne pentru conectarea Termostatului de Ambianţă
помещения. - introduceţi cablul termostatului
- вставьте провод термостата; - slăbiţi opritorul de cablu cu o şurubelniţă şi introduceţi, unul câte unul, toate
- отвинтите зажим отверткой и вставьте по одному провода, cablurile de la termostat.
отходящие от термостата помещения; - conectaţi cablurile la borne, aşa cum se arată în schema electrică
- подсоедините провода к зажимам, как показано на электрической - asiguraţi-vă că papucii sunt bine strânşi pe cabluri şi că acestea nu vor
схеме; suferi şocuri de tracţiune, la deschiderea sau închiderea uşii locaşului port-
- проверьте, чтобы провода были прочно закреплены и не instrumente
натягивались при закрывании или открывании крышки корпуса с - închideţi uşa locaşului port-instrumente şi panoul frontal.
приборами;
- закройте крышку корпуса с приборами и восстановите на место
Atenţie!
передний кожух. Pentru racordarea şi poziţionarea cablurilor perifericelor opţionale
vedeţi recomandările referitoare la instalarea acestora.
Внимание!
Порядок размещения и подключения дополнительных
устройств см. в руководствах по установке соответствующих
устройств.

11
12
соединения.
Циркуляцион ный насос
специалисту
установка

Pompa de recirculare
Трехходовой клапан с электроприводом
Valva comutatoare (cu 3 cai ) motorizată
Bk Генератор розжига
Aprinzător
Электрическая схема

Bl Bk
тщательно

Br Bk
CN08 N L FUSE 2AT

CN08
6 5 4 2 3 1
1
Комнатный термостат PUMP PUMP FAN 1
проверить

Termostatului de ambianţă SPEED

Датчик температуры солнечного коллектора GAS VALVE


Temperaturi Sonde Solar
все

Bk Bk
2 1
CN16 Bk
Bk
CN11 IGNITOR
8 7 6 5 4 3 2 1
НЕНАДЛЕЖАЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ,
ПРИЧИНЕННЫЙ ОТСУТСТВИЕМ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЛИ
электрические
С целью обеспечения безопасности поручите квалифицированному

CN23

121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1

SERIAL
CN12
electrică.

1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
instalare

CN26

1
1 1
Schema electrică cazan

FLAME
control al instalaţiei electrice.

3 Display Электрод розжига Gry


Bk
1 electrod aprindere flacără
Bk CN12

Nr =

Gr =
Rs =
Mr =
Bl =
Bi =
121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
CN26
Bl
Wh Br Rd Bl
1 Термостат перегрева
Gr Wh Br Rd Датчик t на подаче в отопление

серый / gri
Pk Bk Termostat supratemperatură

белый / alb
Sonda de tur
Wh Rd Br

красный / roşu
Датчик t на возврате из отопления

черный / negru

синий / albastru
Sonda de retur

коричневый / maro
Термостат продуктов сгорания
Модулятор газового клапана Sonda de fum
Modulatore Valvola Gas
de lipsa împământării a instalaţiei sau pentru anomalii de alimentare
Producătorul nu este responsabil pentru eventuale daune cauzate
Pentru o mai bună siguranţă se efectuează de personal califi cat un
пуск в эксплуатацию punerea în funcţiune

Порядок зажигания Procedura de aprindere


Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. «2», загорится зеленый СИД «3», Apăsaţi tasta ON/OFF 2; se va aprinde ledul verde 3, iar după câteva
через несколько секунд колонка будет готова к работе. Горелка secunde, cazanul este gata de funcţionare. Arzătorul se aprinde: dacă
зажигается: если это не произойдет с первой попытки, необходимо acest lucru nu are loc la prima tentativă este necesar să aerisiţi tubul de
выпустить воздух из газопровода. Повторите эту операцию до тех gaz. Repetaţi această operaţie până când are loc aprinderea.
пор, пока горелка не включится.

Зимний и летний режимы Funcţionarea pe timp de iarnă şi vară


Регулятор системы отопления «6» на консоли управления позволяет Rotaţia buşonului selector de încălzire 6 de pe panoul de comandă per-
переключить с зимнего на летний режим и наоборот. mite comutarea funcţionării, de la vară la iarnă şi invers.
При выборе регулятором положения «0» колонка работает в Funcţionarea pe timp de vară se activează poziţionând buşonul se-
летнем режиме (отопление исключено). lector pe 0 (încălzire anulată).

Регуляция температуры отопления Reglarea temperaturii de încălzire


Настройка температуры подачи воды в систему осуществляется Reglarea temperaturii pe circuitul de tur se face cu buşonul circ. de
при помощи регулятора отопления «6», расположенного на încălzire, 6, de pe panoul de comandă ; plaja de temperatură este de
консоли управления, в диапазоне от 42°C до 82°C. la 42°C la 82°C.
Температура подачи воды в систему отопления показывается
Temperatura pe circuitul de încălzire este indicată de ledurile galbene
посредством желтых СИДов на консоли управления.
de pe panoul de comandă.
Настройка температуры бытовой горячей воды.
Настройка температуры подачи воды в систему БГВ осуществляется Reglarea apei calde menajere
при помощи регулятора отопления «7», расположенного на Reglarea temperaturii apei calde menajere se face cu buşonul 7 de pe
консоли управления, в диапазоне от 36°C до 56°C. panoul de comandă; plaja de temperatură este de la 36°C la 56°C.

Начальные процедуры Pregătirea pentru punerea în funcţiune


Безопасность и работоспособность котла обеспечиваются только Pentru a garanta siguranţa şi buna funcţionare a centralei, punerea în
при условии его ввода в эксплуатацию специалистом, имеющим funcţiune trebuie să fie efectuată de către un tehnician calificat şi care
квалификацию в соответствии с действующими нормами и
să fie autorizat de lege, în acest sens.
правилами.

Электропитание Alimentarea Electrică


− Убедитесь, что напряжение и частота в сети электропитания - Verificaţi dacă tensiunea şi frecvenţa de alimentare coincid cu date-
соответствуют указанным на заводской табличке котла; le înscrise pe placa de timbru a centralei;
− УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КОТЕЛ НАДЕЖНО ЗАЗЕМЛЕН. - verificaţi eficienţa împământării.

Подача газа Alimentare Gaz


Действуйте следующим образом:
Procedaţi în următorul mod:
− Убедитесь, что тип газа в системе соответствует указанному на
- verificaţi dacă tipul de gaz furnizat corespunde cu cel indicat pe pla-
заводской табличке котла.
− Откройте окна и двери. ca de timbru a centralei;
− Убедитесь в отсутствии открытого огня и источников искр. - deschideţi uşile şi ferestrele;
− Проверьте газогорелочную часть котла на герметичность. Для - evitaţi apariţia scânteilor şi flăcărilor libere;
этого при перекрытом (выклю¬ченном) клапане подачи газа - verificaţi etanşeitatea instalaţiei de combustibil cu robinetul de in-
перекройте и снова откройте основной газовый вентиль. В terceptare al centralei pus pe închis şi ulterior deschis, iar valva de
течение 10 мин счетчик не должен регистрировать расхода gaz închisă (dezactivată), timp de 10 minute contorul (sesizorul de
газа. gaz) nu trebuie să indice nici o trecere de gaz.

Заполнение контура отопления Umplerea instalaţiei cu apă


Действуйте следующим образом:
Procedaţi după cum urmează:
− Откройте воздушные клапаны радиаторов контура отопления.
- deschideţi valvele de aerisire a radiatoarelor instalaţiei;
− Поднимите колпачок автоматического воздухоотводчика
циркуляционного насоса. - desfaceţi capacul valvei automate de suprapresiune, de pe pompa de
− Постепенно открывайте кран подпитки котла и перекрывайте circulaţie;
воздушные клапаны на радиаторах контура отопления, пока не - deschideţi treptat robinetul de umplere şi închideţi valvele de aerisire
начнет выходить вода. de pe calorifere, imediat după ce iese apa
− Когда давление по показаниям манометра достигнет 0,1 – 0,15 - închideţi robinetul de umplere al centralei când presiunea indicată
МПа (1 – 1,5 бар), перекройте кран подпитки котла. pe hidrometru este de 1 bar.

Первое включение Prima pornire


1. Проверьте: 1. Asiguraţi-vă că:
- заглушка автоматического вантузного клапана на циркуляторном - capacul valvei de aerisire automată al pompei de circulaţie este
насосе должна быть отвинчена; desfăcut;
- манометр должен показывать давление в системе выше 1 бар; - presiunea instalaţiei, pe manometru, este mai mare de 1 bar;
- газовый кран должен быть закрыт; - robinetul de gaz este închis;
- электрические соединения должны быть выполнены правильно. - racordarea electrică este efectuată în mod corect. Asiguraţi-vă în orice
Проверьте в любом случае, чтобы желто-зеленый провод caz că firul de împământare verde/galben este racordat la o instalaţie
заземления был подсоединен к надежной системе заземления.
de împământare bună;
Для выпуска воздуха из циркуляции выполните следующие
Pentru a elimina aerul din instalaţie procedaţi după cum urmează:
операции:
- Нажмите кнопку , загорится зеленый СИД «3». Поверните - Apăsaţi tasta : se va aprinde ledul verde 3. Rotiţi buşonul
регулятор отопления «6» в одно из положений в диапазоне от circuitului de încălzire 6 într-o poziţie intermediară (între min şi
мин. до макс. Насос колонки запустится и произведет три попытки max). Pompa cazanului porneşte; centrala comandă aprinderea
зажигания горелки. Через 7 секунд электронный блок блокирует arzătorului. După 7 secunde protecţia electronică blochează

13
пуск в эксплуатацию punerea în funcţiune
колонки, так как прерывается подача газа. Загорается красный СИД aparatul deoarece alimentarea cu gaz este întreruptă; se aprinde
«9». ledul roşu , 9.
- насос должен работать до тех пор, пока из циркуляции не будет - lăsaţi pompa să funcţioneze până când tot aerul a ieşit din
выпущен весь воздух; instalaţie;
- выпустите воздух из батарей отопления - aerisiţi caloriferele;
- проверьте давление в системе. Если оно понизилось, откройте
- controlaţi presiunea instalaţiei şi, dacă aceasta este scăzută,
подпитку воды вплоть до достижения значения 1 бар.
introduceţi apă pentru a aduce presiunea la 1 bar.
2. Проверьте дымоход удаления продуктов сгорания.
3. Проверьте, чтобы возможные необходимые вентиляционные 2. conducta de evacuare a gazelor de ardere trebuie să fie adecvată şi
отверстия в помещении были открыты (монтаж типа B). fără nici un obstacol
4. Откройте газовый кран и проверьте герметичность всех 3. asiguraţi-vă că toate fantele de aerisire / ferestrele din încăpere
соединений, включая соединения колонки, проверяя, чтобы sunt deschise (instalarea tip B).
счетчик не показывал расхода газа. При необходимости устраните 4. Deschideţi robinetul de gaz şi verificaţi etanşeitatea racordurilor,
утечки. inclusiv cele ale centralei, verificând ca aparatul de măsură să nu
5. Разблокируйте колонку при помощи кнопки . semnaleze nici o trecere de gaz. Eliminaţi eventualele scăpări de gaz.
Горелка зажигается: если этого не произойдет с первой попытки, 5. Deblocaţi cazanul apăsând tasta .
повторите операцию до тех пока не произойдет зажигания. Arzătorul se aprinde: dacă acest lucru nu are loc la prima încercare,
repetaţi operaţiunea până când are loc aprinderea.ù
Проверка параметров газа
Демонтируйте переднюю декоративную панель и опустите Verificarea reglării gazelor
панель управления. Îndepărtaţi panoul frontal şi procedaţi după cum urmează.

Проверка давления подачи газа. Controlul presiunii de alimentare.


1. Ослабьте шуруп “3” и вставьте 1. Slăbiţi şurubul “3” şi introduceţi tubul de
соединительный штуцер манометра в racord al manometrului în priza de presiune.
отверстие давления. 2. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea
2. Переключить колонку в режим maximă activând “Funcţia de curăţare a căminului”,
максимальной мощности, включит функцию
1 apăsând timp de 5 secunde tasta (ledul galben
“Чистка дымохода”, нажав на 5 секунд кнопку “5” se aprinde intermitent şi se luminează ledul 60).
(желтый индикатор “5” мигает Presiunea de alimentare trebuie să corespundă celei
и загорается индикатор 60). Давление prevăzute pentru tipul de gaz pentru care cazanul a
подачи газа должно соответствовать fost predispus.
значению, предусмотренному для типа газа, 3. La sfârşitul testului strângeţi şurubul “3” şi
на который расчитана колонка. verificaţi etanşarea.
3. По завершении проверки завинтите винт “3” 4. Funcţia de curăţare a căminului se
и проверьте герметичность. dezactivează automat după 10 minute sau prin
4. Функция чистки дымохода автоматически apăsarea tastei .
отключается через 10 минут или при
помощи кнопки . Controlul puterii maxime a circuitului
menajer
Контроль максимальной мощности 1. Pentru a controla puterea maximă a circuitului
нагрева БГВ menajere, slăbiţi şurubul “1” şi introduceţi tubul de
1. Для проверки максимальной мощности racord al manometrului în priza de presiune.
нагрева БГВ слабьте винт “1” и вставьте 2 2. Activaţi Funcţia de curăţare a căminului la
соединительный штуцер манометра в puterea maximă a circuitului menajer - apăsaţi
отверстие давления. tasta timp de 5 secunde, rotiţi butonul 6 la
2. Включите Функцию чистки дымохода maxim, se aprinde intermitent ledul 5 şi se luminează
при максимальной мощности нагрева 3 ledul 80.
БГВ - нажмите кнопку на 5 секунд, Presiunea trebuie să corespundă celei prevăzute
поверните рукоятку 6 до упора, индикатор în tabelul “Reglare Gaz” pentru tipul de gaz pentru
5 мигает, и загорается индикатор 80. care cazanul a fost predispus. Dacă nu corespunde
Давление должно соответствовать acţionaţi asupra şurubului de reglare “2”.
значению, предусмотренному в таблице Modificarea este memorizată automat
«Настройка газа» для типа газа, на который 3. La sfârşitul testului strângeţi şurubul “1” şi verificaţi
расчитана колонка. Если давление не соответствует, поверните etanşarea.
регуляционный винт “2” . 4. Funcţia de curăţare a căminului se dezactivează automat după 10
Изменение автоматически сохраняется. minute sau prin apăsarea tastei .
3. По завершении проверки завинтите винт “1” и проверьте
герметичность. Reglarea puterii minime
4. Функция чистки дымохода автоматически отключается через 10 1. Pentru a controla puterea minimă, slăbiţi şurubul “1” şi introduceţi
минут или при помощи кнопки . tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
2. Activaţi Funcţia de curăţare a căminului la puterea minimă -
Настройка минимальной мощности Apăsaţi tasta timp de 5 secunde, rotiţi butonul 6 la minim (fără a
1. Для проверки минимальной мощности нагрева БГВ слабьте винт exclude încălzirea), se aprinde intermitent ledul 5 şi se luminează ledul
“1” и вставьте соединительный штуцер манометра в отверстие 40.
давления. 3. Verificaţi presiunea la minim
2. Включите Функцию чистки дымохода при минимальной 4. Ieşiţi din Funcţia de curăţare a căminului apăsând tasta .
мощности - Нажмите кнопку на 5 секунд, поверните 5. Apăsaţi timp de 10 secunde tasta ON/OFF, ledul roşu 9 se aprinde încet
рукоятку 6 на минимум (не исключая режим отопления), intermitent.
индикатор 5 мигает, и загорается индикатор 40.
3. Проверка давления при минимальной мощности
4. Отключите функцию чистки дымохода кнопкой .
5. Нажмите на 10 секунд кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., красный индикатор 9
редко мигает.

14
пуск в эксплуатацию punerea în funcţiune

6. Нажмите кнопку Сброс, красный индикатор 9 часто мигает 6. Apăsaţi tasta Reset, ledul roşu 9 se aprinde intermitent rapid
7. Для настройки минимальной мощности поверните регулятор 7. Pentru a regla puterea minimă, rotiţi butonul circuitului de încălzire
отопления “6”. 6.
Внимание!! Не вращайте регулятор БГВ 7. Atenţie!! Nu rotiţi butonul circuitului menajer 7.
8. Изменение автоматически сохраняется. 8. Modificarea este memorizată automat.
9. Для выхода из этой функции нажмите кнопку или 9. Pentru a ieşi din meniul funcţiei, apăsaţi tasta sau aşteptaţi 1
подождите 1 минуту. minut.
10. По завершении проверки завинтите винт “1” и проверьте 10. La sfârşitul testului strângeţi şurubul “1” şi verificaţi etanşarea
герметичность.
ATENŢIE!!!
ВНИМАНИЕ!! Nu îndepărtaţi legătura electrică a supapei de gaz.
Не отсоединяйте электропроводку газового клапана.

Настройка максимальной мощности Reglarea puterii maxime pe circuitul de


отопления и плавного зажигания încălzire şi a puterii de aprindere lentă
1. Для проверки/изменения максимальной 40°
50° 60° 70° 80°
90° 1. Pentru a controla sau modifica puterea
мощности отопления и/или плавного maximă de încălzire şi/sau de aprindere
зажигания отвинтите винт “1” и вставьте 2 lentă, slăbiţi şurubul 1” şi introduceţi tubul de
штуцер манометра в отверстие отбора 9 racord al manometrului în priza de presiune.
давления. 2. Apăsaţi tasta timp de 10 secunde, iar
2. Нажмите кнопку на 10 секунд. Когда
când ledul roşu 9 începe să emită un semnal
красный индикатор 9 редко замигает, можно MIN MIN
приступить к настройке . intermitent, puteţi începe reglările.
6 7 3. Pentru a regla puterea maximă de încălzire,
3. Для настройки максимальной мощности
отопления поверните регулятор отопления rotiţi butonul circuitului de încălzire 6.
6. MAX MAX Pentru a regla aprinderea lentă, rotiţi butonul
Для настройки плавного зажигания circuitului menajer 7.
поверните регулятор БГВ 7. 6. Настройка максимальной 4. Modificarea este memorizată automat. Dacă
4. Изменение автоматически сохраняется. мощности отопления unul din cele două butoane nu se deplasează,
Если один из двух регуляторов не Reglarea puterii maxime pe circuitul cazanul menţine în memorie valoarea fixată
поворачивается, в памяти колонки de încălzire înainte. Pentru a ieşi din meniul funcţiei,
сохраняется ранее заданное значение. Для apăsaţi tasta sau aşteptaţi 1 minut.
выхода из этой функции нажмите кнопку 7. Настройка плавного зажигания
5. La sfârşitul testului strângeţi şurubul “1” şi
или подождите 1 минуту. Reglarea de aprindere lentă
verificaţi etanşarea
5. По завершении проверки завинтите винт
“1” и проверьте герметичность.

Функция Чистка дымохода Funcţia de curăţare a căminului


Электронная схема позволяет принудительно включить режим Placa electronică permite forţarea aparatului la un regim maxim sau
максимальный или минимальный мощности колонки. minim de funcţionare.

При включении функции чистки дымохода, 40°


50° 60° 70° 80°
90°
Activând Funcţia de curăţare a căminului, apăsând tasta
нажав кнопку на 5 секунд, колонка timp de 5 secunde, cazanul va fi forţat la puterea
будет принудительно работать в режиме maximă de încălzire, se aprinde intermitent ledul 5 şi se
максимальной мощности отопления, мигает luminează ledul 60:
индикатор 5 и загорается индикатор 60: 5

50° 60° 70° 80°


40° 90°
Pentru a selecta funcţionarea la puterea maximă a
Для выбора режима максимальной мощности circuitului menajer rotiţi butonul 6 la maxim, se aprinde
нагрева БГВ поверните регулятор 6 на максимум, intermitent ledul 5 şi se luminează ledul 80:
мигает индикатор 5, и загорается индикатор 80: 5

6 Pentru a selecta funcţionarea la puterea minimă rotiţi


Для выбора режима минимальной мощности butonul 6 la minim, se aprinde intermitent ledul 5 şi se
поверните регулятор 6 на минимум, мигает luminează ledul 40:
индикатор 5, и загорается индикатор 40:
50° 60° 70° 80°
Activând Funcţia de curăţare a căminului la puterea
40° 90°

Включив функцию чистки дымохода в minimă, se poate verifica valoarea reglată. Pentru
минимальной режиме, можно только проверить modificare, vezi paragraful “Reglarea puterii minime”.
заданное значение. Для изменения значения см.
параграф "Настройка минимального режма". 5
Funcţia se dezactivează automat după 10 minute sau
Данная функция автоматически отключается 6 prin apăsarea tastei RESET.
через 10 минут или при помощи кнопки СБРОС.

ВНИМАНИЕ!! ATENŢIE!!!
При включении функции чистки дымохода температура воды, Prin activarea funcţiei de curăţare a căminului, temperatura apei
поступающей в систему, ограничивается 88°C, следовательно, trimise la instalaţie este limitată la 88°C, prin urmare fiţi atenţi în
следует контролировать в случае низкотемпературных систем. cazul instalaţiilor cu temperatură scăzută.

15
пуск в эксплуатацию punerea în funcţiune

Таблица иллюстрирует зависимость между давлением газа на Tabelul indica relatia dintre presiunea de gaz la arzator si nivelul de
горелке и мощностью в режиме отопления putere al cazanului in modul de functionare pe incalzire

Давление газа в режиме отопления Presiune gaz pentru incalzire


Полезная мощность (kBT) 10,1 12 14 16 18 20 22 23,7
Gas
BS II 24 CF

Putere utila (kW)


G20 мбар / mbar 2,2 3,2 4,4 5,7 7,2 7,6 9,1 10,9
G30 мбар / mbar 5,5 8,0 11,0 14,3 18,1 18,9 22,9 26,5
G31 мбар / mbar 6,0 8,8 12,0 15,6 19,8 23,5 28,5 33,0

Сводная таблица параметров по типам газа Tabel rezumativ transformare gas

BS II 24 CF
G20 G30 G31
Низшее число Воббе(15 °C, 1013 мбар) (МДж/м3)
45,67 80,58 70,69
Indice Wobe inf. (15°C, 1013 mbar) (MJ/m3)
Входное давление газа, мбар
20 28/30 37
Presiunea de intrare gaz mbar
Максимальное
10,9 26,5 33,2
Давление газа на горелке, мбар maximum
Presiune la ieşire a valvei de gaz (mbar) Минимальное
2,2 5,5 6,0
minimum
При розжиге мбар
2,2 5,5 6,0
Presiunea de aprindere lentă mbar
Количество форсунок
13
Nr. duze arzător
Диаметр форсунок, мм
1,25 0,76 0,76
duze diametru (mm)
Потребление газа(15 °C, 1013 мбар) Максимальное
2,73 2,03 2,00
(натуральный газ, м3/ч; сжиженный газ, кг/ч) maximum
Consum max./min. (15°C, 1013 mbar) Минимальное
1,18 0,87 0,85
(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h) minimum

Переход на другой тип газа Adaptarea la alt tip de gaz


Колонка может быть переоснащена с газа метана (G20) на жидкий Cazanul poate funcţiona şi cu gaz lichid; trecerea de la gaz metan
газ (G30 - G31) или наоборот. Переоснащение колонки должно (G20) la gazul lichid (G30 - G31) sau invers se va face de un Instalator
выполняться квалифицированным техником при помощи Calificat, utilizând setul special furnizat.
специального комплекта. Operaţiunile de efectuat sunt următoarele:
Порядок переоснащения: 1. debranşaţi aparatul de la alimentarea electrică.
1. обесточить изделие 2. închideţi robinetul de gaz.
2. перекрыть газовый кран 3. opriţi alimentarea electrică a cazanului
3. отсоединить колонку от сети электропитания 4. accesaţi camera de ardere după instrucţiunile furnizate în
4. открыть камеру сгорания, как описано в параграфе «Порядок paragraful “instrucţiuni pentru îndepărtarea mantalei şi
снятия кожуха и внутринних проверок». controlarea interiorului centralei”
5. заменить форсунки и наклеить этикетки, как показано в 5. înlocuiţi duzele apoi lipiţi etichetele de identificare aşa cum vi se
инструкциях к комплекту. arată în foia de instrucţiuni furnizată cu setul
6. проверить газовые уплотнения 6. verificaţi etanşeitatea la gaz
7. включить колонку 7. puneţi în funcţiune aparatul.
8. настроить газ согласно инструкциям, описанным в параграфе 8. reglaţi gazele după indicaţiile din paragraful “Verificarea reglării
(“Проверка настройки газа”): gazelor”, urmărind valorile:
- максимальная - maximă
- минимальная - minimă
- настраиваемая максимальная температура отопления - aprindere Lentă
- плавное зажигание - întârziere la aprindere.
- задержка зажигания 9. faceţi analiza gazelor de ardere.
9. выполнить анализ продуктов сгорания.

16
защитные функции sisteme de protecţie centrală

Условия блокировки колонки Condiţii de oprire a aparatului


Колонка предохраняется от неисправностей микропроцессорной Cazanul este protejat de funcţionarea necorespunzătoare prin placa
схемой, которая при необходимости блокирует агрегат. electronica ce execută anumite controale interne, care declanşează,
В случае блокировки СИД показывают тип блокировки и вызвавшую dacă este necesar, un dispozitiv de blocare, de siguranţă. În caz de
ее причину. blocare, pe display-ul panoului de comandă este afi şat un cod care se
Существует два вида блокировки. referă la tipul de oprire şi la cauza care a generat oprirea.
Se pot verifi ca două tipuri de opriri.
Аварийная блокировка
Данный тип сбоя является временным, т.е. автоматически Oprire de siguranţă
сбрасывается по прекращении вызвавшей его причины (желтый Această eroare este de tip “volatil” adică dispare automat, imediat după
СИД «5» мигает, а СИДы температуры показывают код сбоя – см. încetarea cauzei care a provocat oprirea; (ledul galben 9 şi ledurile de
таблицу). temperatură 1 indică codul anomaliei – vezi tabel)
Сразу же после устранения причины блокировки колонка Imediat după încetarea cauzei care a provocat această oprire aparatul
возвращается в рабочий режим. se reporneşte şi începe să funcţioneze în mod normal.
В противном случае выключить колонку, повернуть внешний În timp ce cazanul este în oprire de siguranţă este posibil să încercaţi
выключатель в положение ВЫКЛ., перекрыть газовый кран и să îl repuneţi în funcţiune, oprind şi repornind aparatul cu OFF de pe
обратиться к квалифицированному специалисту. panoul de comandă.

Примечание 1 – В случае блокировки из-за недостаточного În caz de Oprire datorită circulaţie insuficientă de apă în circuitul
циркуляция воды в циркуляции отопления колонка сигнализирует de încălzire, cazanul semnalează o oprire de siguranţă (ledul roşu 9 şi
аварийную блокировку (желтый СИД «9» и СИДы 40 – 50 горят – см. ledurile 40-50 emit un semnal intermitent – vezi tabel).
таблицу). Проверьте давление по гидрометру и перекройте кран Verificaţi presiunea pe higrometru şi închideţi robinetul imediat ce
сразу же по достижении 1 – 1,5 бар. presiunea atinge 1 - 1,5 bar. Puteţi restabili funcţionarea corectă
Система может быть разблокирована посредством подпитки воды a instalaţiei umplând bazinul cazanului cu apă, prin deschiderea
через кран подпитки, расположенный в нижней части колонки. robinetului de sub cazan.
Если запрос подпитки поступает часто, выключите колонку, În acest caz, dacă cererea de umplere este frecventă, opriţi centrala,
поверните внешний выключатель в положение ВЫКЛ., перекройте poziţionaţi întrerupătorul electric extern în poziţia OFF, închideţi
газовый кран и обратитесь к квалифицированному специалисту robinetul de gaz şi apelaţi un instalator calificat pentru a verifica
для проверки наличия утечек воды. eventualele pierderi de apă.

Контроль верности данных


Plausibility Test
При каждом запросе со стороны отопительного контура или системы
ГВС котел на этапе включения проверяет, чтобы разница в температуре La orice solicitare a circuitului de încălzire sau a celui menajer centrala
на прямой и обратной линиях не превышала 5°C. Если измеренная verifică, în fază de aprindere, ca diferenţa de temperatură între tur şi
разница будет более 5°C, котел подает сигнал для аварийного останова retur să fie mai mică de 5°C. Dacă diferenţa relevată este mai mare de
(желтый светодиод “5” - и светодиод 40-50 мигают - см.таблицу) и 5°C centrala semnalează o oprire de siguranţă (led galben “5” - şi led
активирует на 40 сек. постциркуляцию насоса. 40-50 intermitente - vezi tabel) şi activează 40 sec. de postcirculare .
Примечание (*): В случае включения или выключения, а также Nota (*): În caz de ON/OFF sau de apăsare a tastei Resetare pentru
при нажатии на кнопку сброса Reset по причине недостаточной circulare insuficientă sau supratemperatură centrala verifică, la
циркуляции или перегрева котел при последующем запросе solicitarea următoare, ca diferenţa între temperatura de tur şi retur să
проверяет, чтобы разница в температуре на прямой и обратной crească cu + 3,5°C în 8 secunde.
линиях выросла на + 3,5°C за 8 секунд. în caz contrar centrala semnalează o oprire de blocare (led roşu “9” - şi
В противном случае котел подает сигнал на блокировку (красный led 40-50 fixe - vezi tabel) şi activează 20 secunde de postventilare plus
светодиод “9” - и светодиод 40-50 горят - см. таблицу) и активирует на un 1 minut de postcirculare.
20 секунд поствентиляцию плюс на 1 минуту постциркуляцию насоса.
Va fi posibilă executarea de RESETARE doar după trecerea a 120 secunde
Сброс (RESET) можно будет выполнить только через 120 секунд
(светодиоды начнут мигать). ( ledurile încep să pâlpâie).

Таблица кодов неисправностей Tabel recapitulativ cu codurile de eroare

СИДы температуры Описание Примечание / Notă:


Leduri semnalare temperatură Descriere = мигает / intermitent
= не мигает / continuu
40 50 60 70 80 90
Блокировка из-за перегрева / Oprire ptr supratemperatură
Оповещение на недостаточные водой под циркуляция
Alertă pentru circulaţie insuficientă
Блокировка из-за недостаточного циркуляция воды (*)
Oprire ptr circulaţie insuficientă (*)
Короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры в подающей
линии контура отопления
Circuit deschis - Scurtcircuit sondă tur încălzire
Короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры в обратной линии
контура отопления
Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă retur încălzire
Сбой связи между схемой колонки и схемой интерфейса пользователя /
Eroare de comunicare placi electr. cazan-interfaţă utilizator
Сбой ЭСППЗУ / Eroare EEPROM
Неисправность электронной схемы / Probleme la placa electronică
Блокировка из-за отсутствия автоматического зажигания горелки
Oprire ptr aprindere automată arzător eşuată

17
защитные функции sisteme de protecţie centrală

СИДы температуры Описание


Leduri semnalare temperatură Descriere
40 50 60 70 80 90
Обнаружено пламя при закрытом газовом клапане
Detectare fl acără cu valvă gaz închisă
Отрыв пламени / Detaşare fl acără
Сработал датчик дыма / Intervenţia sondei de gaz

Блокировка Blocare de funcţionare


Данный тип сбоя не является временным, т.е. не сбрасывается Acest tip de eroare, indicat pe display de litera A şi de aprinderea led-
автоматически (красный СИД «9» горит, а СИДы температуры ului,este de tip “nevolatil”, ceea ce înseamnă că nu îşi revine automat.
“1” показывают код сбоя – см. таблицу). Для возврата колонки в (ledul roşu 9 aprins şi ledurile de temperatură 1 indică codul anomaliei
рабочий режим нажмите кнопку на консоли управления. – vezi tabel) Pentru a restabili funcţionarea normală a cazanului, apăsaţi
tasta de pe panoul de comandă.
ВАЖНО
Если блокировка повторяется часто, рекомендуется обратиться Important
в уполномоченный центр технического обслуживания. В целях În cazul în care centrala se blochează în mod frecvent se recomandă să
безопасности можно произвести не более 5 ручных сбросов за 15 vă adresaţi Serviciului nostru Autorizat de Asistenţă Tehnică.
минут (нажмите кнопку ).
Если же блокировка случайная или единичная, она не считается Din motive de siguranţă, centrala va permite un număr maxim de 5
неисправностью. reporniri în 15 minute (apăsând tasta de RESET).Blocarea sporadică
sau izolată nu constituie o problemă.

Временная блокировка из-за аномального Deficiențe de evacuare a fumului


дымоудаления Acest dispozitiv de control opreste centrala in caz de anomalie de
Это защитное устройство блокирует водонагревательную колонку evacuare a gazelor arse. Blocarea aparatului este momentană şi este
в случае неисправности в системе дымоудаления. Блокировка indicată de ledul galben 5.
агрегата является временной и сигнализируется включением Dupa 12 minute, centrala incepe procedura de aprindere; daca con-
желтого светодиода “5”. ditiile corecte de functionare sunt refacute, continua functionarea nor-
По прошествии 12 минут водонагревательная колонка перейдет mala, in caz contrar centrala se opreste si ciclul se repeta.
в режим включения. Если неисправность системы дымоудаления
была устранена, колонка переходит в рабочий режим, в противном ATENȚIE
случае она вновь блокируется и повторяет вышеописанный цикл. În caz de funcționare necorespunzătoare sau de intervenții repeta-
te, decuplați centrala de la alimentare, poziționând întrerupătorul
ВНИМАНИЕ pe OFF, închideþi robinetul de gaze și apelați serviciul de asistență
В случае неисправного функционирования или частого tehnică sau un chemați un instalator calificat petru a remedia
срабатывания этого защитного устройства выключите defecțiunea.
колонку, обесточьте ее, повернув внешний включатель в La orice intervenție de întreținere folosiți numai piese de schimb
положение ВЫКЛ., перекройте газовый кран и обратитесь в originale și urmăriți indicaþiile date.
Центр технического обслуживания или к квалифицированному Dispozitivul de protecție nu trebuie deconectat niciodată deoare-
технику для устранения неисправности системы дымоудаления, ce ar periclita siguranța utilizatorului.
проверив причину, вызвавшую эту неиправность.
В случае проведения технического обслуживания этого
защитного устройства используйте только оригинальные Funcţia anti – îngheţ
запасные части, строго следуя соответствующим Dacă sonda NTC tur centrală măsoară o temperatură sub 8°C pompele de
инструкциям. recirculare rămân în funcţiune timp de 2 minute şi valva cu trei căi (dacă
Это защитное устройство никогда не должно отключаться, există boiler) în timpul acestei perioade este comutată pe modul sanitar
так как эксплуатация колонки в его отсутствие подвергает (apă menajeră) şi încălzire la intervale de un minut. Pe display este afişat
simbolul F cu valoarea temperaturii de tur. După primele două minute de
пользователя опасности.
circulaţie pot apărea următoarele situaţii:
A) dacă temperatura de tur este mai mare de 8°C, circulaţia este
întreruptă;
Функция защиты от замерзания B) dacă temperatura de tur este cuprinsă între 3°C şi 8°C se va efectua o
Если датчик температуры на подаче в контур отопления отмечает altă circulaţie de două minute; în cazul in care se efectuează mai mult
температуру ниже 8 °С, то включается на 2 минуты циркуляционный de 10 cicluri centrala ajunge în situaţia C.
насос. C) dacă temperatura de tur este mai mică de 3°C se aprinde arzătorul la
По истечении первых двух минут циркуляции могут выявиться puterea minima până când temperatura ajunge la 33°C.
следующие ситуации: Cu boilerul,dacă temperatura apei menajere este mai mică de 8°C valva
A) если температура подачи выше 8°C, циркуляция прерывается; cu trei căi este comutată pe mod sanitar până când temperatura apei
B)е сли температура на линии подачи находится в пределах 4°C - menajere ajunge la 12°C, după care timp de două minute se efectuează o
8°C, циркуляция продолжается в течение еще 2 минут; post – circulaţie.
C) если температура на линии подачи ниже 4°C, горелка зажигается Funcţia este activă mereu, cu excepţia cazurilor de opriri de sigurnaţă care
на минимальной мощности вплоть до достижения температуры împiedică funcţionarea pompei de recirculare şi a sondei NTC de tur.
30°C. Protecţia anti - îngheţ se activează doar dacă centrala este în perfectă stare
de funcţionare:
Защитаот замерзания может быть активирована только при
- dacă presiunea în instalaţie este suficientă;
исправно работающем котле:
- dacă centrala este alimentată la curent electric;
- достаточное ддавление в контуре отопления; - dacă gazul este furnizat.
- наличие электропитания;
- наличие газа.

18
техническое обслуживание întreţinere
Доступ к внутренним элементам Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi controlarea
Перед работой с котлом отключите его электропитание (переведите interiorului centralei
внешний двухполюсный выключатель в положение OFF (ВЫКЛ)) и Înainte de a executa o operaţie pe cazan, decuplaţi-l de la alimentarea
перекройте газовый кран. electrică, închizând întrerupătorul bipolar extern şi robinetul de gaz.
Для доступа к внутренним элементам котла выполните Pentru a avea acces în interiorul cazanului este necesar să:
следующее: 1. deşurubaţi cele două şuruburi de pe panoul frontal (a), să îl trageţi
1. Ослабьте два винта (a), потяните их вперед и снимите переднюю
în faţă şi să îl desprindeţi din cârligele superioare (b);
облицовочную панель с верхних завес (b).
2. rotiţi panoul de comandă şi trageţi-l spre voi;
2. Поверните панель камеры сгорания, наклоняя её вперёд.
3. Отсоедините два фиксатора, крепящие панель камеры сгорания 3. decuplaţi cele două cârlige de pe panoul de închidere al camerei
(c). de ardere (c).

(a) (b) (c)

Символы на заводской табличке Placa de timbru caracteristici

2
1

4
3 5

7
8 MAX MIN

9 12 14
15
13
10 11 16 17 18
Gas
mbar
19 20
Gas 21
mbar 22

1. Марка 14. Расход тепла макс. – мин. 1. Marca 14. Capacitate termică max – min
2. Производитель 15. Тепловая мощность макс. 2. Producător 15. Putere termică max – min
3. Модель – Серийный номер – мин. 3. Mode- Nr de serie 16. Debit specific
4. Торговый код 16. Удельный расход 4. Cod comercial 17. Calibrare putere cazan
5. № утверждения 17. Тарирование мощности 5. Nr omologare 18. Debit nominal în circ.sanitar
6. Страна эксплуатации котла
– категория газа 18. Номинальный объем 6. Ţări de destinaţie – 19. Gaz utilizabil
7. Заводская настройка газа санитарной воды categorie gaz 20. Temperatura ambiantă
8. Тип установки 19. Используемые газы 7. Predispunere Gaz minimă de funcţionare
9. Электрические данные 20. Рабочая минимальная 8. Tip instalaţie 21. Temperatura maximă
10. Максимальное давление температура среды 9. Date electrice încălzire
санитарной горячей воды 21. Максимальная температура 10. Presiune maximă sanitară 22. Temperatura maximă circ.
11. Максимальное давление отопления 11. Presiune maximă încălzire sanitar
системы отопления 22. Максимальная температура 12. Tip cazan
12. Тип котла сантехники 13. Clasă NOx / Eficienţă
13. Класс NOx /
Производительность

19
техническое обслуживание întreţinere
Техническое обслуживание (ТО) – важная составляющая Întreţinerea (verificarea, revizia) este esenţială pentru siguranţa, buna
обеспечения безопасности, эффективной работы котла и залог funcţionare şi durata centralei.
его длительной эксплуатации. Производите ТО в соответствии Se efectuează în baza celor prevăzute de normele în vigoare.
с действующими нормами и правилами, а также требованиями Se recomandă efectuarea periodică a analizei gazelor arse (combu-
производителя, не реже 1 раза в год. Регулярно производите анализ stiei) pentru a controla randamentul şi emisiile de substanţe poluante,
продуктов сгорания с целью контроля к.п.д. котла и недопущения în conformitate cu normele în vigoare.
нарушения действующих норм по выбросам в окружающую среду. Înainte de începerea operaţiunilor de întreţinere:
Прежде чем начать техническое обслуживание: - deconectaţi electric centrala şi aşezaţi întrerupătorul bipolar extern
− Отключите котел от электросети, для чего установите внешний în poziţia OFF
двухполюсный выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ); - închideţi robinetul de gaz şi robinetele de apă ale instalaţiilor termi-
− Перекройте газовый кран и краны отопления и ГВС. ce şi sanitare;
По окончании работ котел восстанавливает параметры, La sfârşit se redau (se reiau) reglările iniţiale.
предшествовавшие отключению.
Note generale
Общие рекомендации Este recomandabil, să se efectueze asupra aparatului, cel puţin o dată
Рекомендуется производить следующие проверки котла НЕ МЕНЕЕ pe an, următoarele controale (verificări):
1 раза в год: 1. Controlul garniturilor de izolare (susţinere) pe partea de apă cu
1. Проверьте на герметичность гидравлическую систему и, eventuala înlocuire a garniturilor şi redarea etanşeităţii.
при необходимости, замените уплотнения и добейтесь 2. Controlul garniturilor de izolare pe partea de gaz cu eventuala înlo-
герметичности. cuire a garniturilor şi redarea etanşeităţii.
2. Проверьте на герметичность газовую систему и, при 3. Controlul cu ochiul liber al stării în ansamblu a aparatului.
необходимости, замените уплотнения и добейтесь 4. Controlul cu ochiul liber al arderii şi eventual demontarea şi
герметичности. curăţarea arzătorului.
3. Произведите визуальный осмотр общего состояния котла. 5. Ca urmare a verificării de la punctul 3, eventuala demontare şi
4. Произведите визуальный осмотр и при необходимости curăţarea camerei de combustie
произведите разборку и очистку горелки. 6. Ca urmare a verificării de la punctul 4, eventuala demontare şi
5. По результатам осмотра по п.“3”при необходимости произведите curăţarea arzătorului şi injectorului
разборку и очистку камеры сгорания. 7. Curăţarea schimbătorului principal de căldură.
6. По результатам осмотра по п.“4”при необходимости произведите 8. Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă încălzire:
разборку и очистку горелки и форсунок. - siguranţă temperatura limită.
7. При необходимости, очистите/промойте первичный 9. Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă pe partea de gaz:
теплообменник. - siguranţă lipsă gaz sau flacără (ionizare).
8. Убедитесь, что следующие защитные устройства работают 10. Controlul eficienţei producţiei de apă menajeră (verificarea debi-
надлежащим образом: tului si a temperaturii).
− термостат перегрева. 11. Controlul general al funcţionării aparatului.
9. Убедитесь, что следующие защитные устройства газовой части 12. Îndepărtarea oxidului de la electrodul de sesizare cu ajutorul
работают надлежащим образом: şmirghelului.
− электрод контроля пламени (ионизации).
10.Проверьте эффективность процесса нагрева воды для ГВС Operaţiuni de golire instalaţie
(проверьте расход и температуру). Golirea instalaţiei de încălzire trebuie efectuată în modul următor:
11.Произведите проверку основных параметров - opriţi (stingeţi) centrala şi aşezaţi întrerupătorul bipolar extern în
функционирования котла. poziţia OFF şi închideţi robinetul de gaz;
12.Удалите продукты окисления с электрода контроля пламени. - slăbiţi (desfaceţi) valva automata de evacuare aer;
- deschideţi robinetul de evacuare al instalaţiei strângând apa care se
Проверка работы scurge într-un rezervor pentru apă;
По окончании технического обслуживания заполните контур - evacuaţi de la punctele cele mai de jos ale instalaţiei (unde sunt
отопления до давления около 1,0 бар и удалите воздух. prevăzute).
Одновременно заполните контур ГВС. Dacă este prevăzut ca instalaţia să se ţină oprită în zonele unde tem-
− Запустите котел. peratura ambient poate coborî în perioada de iarnă sub 0°C, este reco-
− При необходимости, повторно удалите воздух из контура mandabil să se adauge lichid antigel în apa din instalaţia de încălzire
отопления. pentru a evita golirile repetate; în cazul folosirii unui astfel de lichid,
− Проверьте настройки и убедитесь, что все устройства verificaţi cu atenţie compatibilitatea cu oţelul inox din care este făcut
управления и контроля действуют надлежащим образом. corpul centralei.
− Проверьте герметичность, убедитесь, что система отвода Se recomandă folosirea produselor antigel ce conţin GLICOL de tip
продуктов сгорания и подачи воздуха действует надлежащим PROPILENIC contra coroziune (cum ar fi de exemplu CILLICHEMIE CIL-
образом. LIT CC 45, care nu este toxic şi care în acelaşi timp are şi calităţile unui
antigel, antincalcar şi anticoroziv) în dozele prescrise de producător,
Слив воды în funcţie de temperatura minimă prevăzută. Verificaţi în mod perio-
Для слива воды из контура отопления действуйте следующим dic pH-ul amestecului apă – antigel din circuitul centralei şi înlocuiţi
образом: amestecul atunci când valoarea măsurată este mai mică decât limita
− Выключите котел, для чего переведите внешний двухполюсный prescrisă de producător.
выключатель в положение OFF (ВЫКЛ), перекройте газовый NU AMESTECAŢI TIPURI DIFERITE DE ANTIGEL.
кран; Constructorul nu este responsabilă pentru defecţiunile cauzate apara-
− Приоткройте автоматический воздухоотводчик на насосе; tului sau instalaţiei şi provocate din cauza folosirii de substanţe antigel
− Откройте сливной кран и слейте воду в соответствующую
емкость;
− Слейте воду из нижних точек контура отопления (при
необходимости).

20
техническое обслуживание întreţinere
Слив воды из контура ГВС и вторичного теплообменника. При sau aditivi neadecvaţi.
опасности промерзания необходимо слить воду из контура ГВС
следующим образом: Golirea instalaţiei sanitare
− Перекройте кран подачи холодной воды в котел; Ori de câte ori există pericolul de îngheţ, trebuie golită instalaţia
− Откройте все краны холодной и горячей воды; sanitară în felul următor:
− Слейте воду из нижних точек системы (при необходимости). - Închideţi robinetul de la reţeaua de apă,
Мы не рекомендуем использовать незамерзающие теплоносители - deschideţi toate robinetele de apă caldă şi rece,
для контура отопления. - goliţi de la punctele de jos (unde sunt prevăzute).

ОСТОРОЖНО! ATENŢIE
Перед перемещением котла опорожните все внутренние объемы, в Goliţi componentele ce ar putea conţine apă calda, activând eventua-
которых может содержаться горячая вода , остерегайтесь ожогов. lele ventile de evacuare, înainte de manevrarea lor.
Удаление накипи с элементов котла производите в соответствии Efectuaţi desfundarea (dez-incrustrare) de calcar a componentelor res-
с указаниями мер безопасности, в проветриваемом помещении, pectând specificaţiile din fişa de siguranţă a produsului utilizat, aerisind
используя спецодежду, избегая смешения различных реагентов ambientul, folosind echipament de protecţie, evitând să amestecaţi
и обеспечив защиту котла, окружающих предметов, людей и produse diferite, protejând aparatul şi obiectele înconjurătoare.
животных. Închideţi ermetic deschiderile folosite pentru a efectua citirea presiunii
Все соединения, используемые для измерения давления газа и gazului sau a reglărilor de gaz.
регулировки газовой части котла, должны быть надёжно закрыты. Asiguraţi-vă că duza este compatibilă cu gazul de alimentare.
Убедитесь, что котел может работать на газе имеющегося типа и În cazul în care se simte miros de ars sau se vede ieşind fum din aparat
что диаметр форсунок соответствующий. sau se simte miros puternic de gaz, întrerupeţi alimentarea electrică,
При появлении запаха гари или дыма из котла, а также запаха închideţi robinetul de gaz, deschideţi ferestrele şi informaţi tehnicia-
газа, отсоедините котел от электросети, перекройте газовый nul.
кран, откройте все окна и обратитесь за технической помощью к
квалифицированному специалисту. Informaţii pentru utilizator
Informaţi utilizatorul cu privire la modalităţile de funcţionare ale
Обучение пользователя instalaţiei.
Проинформируйте владельца (пользователя) о порядке работы с În special, livraţi utilizatorului toate manualele de instrucţiuni şi
котлом. avertizaţil să le păstreze împreună cu aparatul. Avertizaţi utilizatorul
Передайте владельцу «Руководство по эксплуатации» и să:
предупредите о необходимости хранить его в непосредственной - Controleze periodic presiunea apei în instalaţie; informaţi-l cu privire
близости от котла. la umplerea instalaţiei cu apă şi la aerisirea caloriferelor.
Изложите владельцу следующее: - Controleze şi să regleze temperatura precum şi să comande dispo-
− Необходимость периодически проверять давление воды в zitivele de reglare, în scopul gestionării economice şi corecte ale
контуре отопления; порядок подпитки и удаления воздуха из instalaţiei.
контура отопления. - Execute, conform normelor, operaţiile de întreţinere ale instalaţiei.
− Порядок установки температуры в контуре отопления и - Nu modifi ce, în nici un caz, valorile setate, de alimentare cu aer ne-
использования регулирующих устройств для обеспечения cesar arderii şi de evacuare a gazelor de ardere.
надлежащего и экономичного режима работы.
− Необходимость периодического технического обслуживания
котла в соответствии с действующими нормами и правилами, а
также требованием производителя (не реже 1 раза в год).
− Запрещено вносить какие бы то ни было изменения в настройки
соотношения подачи воздуха и газа.
− Запрещено производить ремонт самостоятельно.

21
Ariston Thermo Rus LLC
Россия, 127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, 14,
стр. 1, офис 626
Office phone: Тел. (495) 783 0440, 783 0442
E-mail: service.ru@aristonthermo.com
www.aristonheating.ru

Ariston Thermo Ukraine LLC


str. Shelkovichnaya 42-44
Office phone: +380 44 496 25 18
E-mail: info.ua@aristonthermo.com
www.aristonthermo.com.ua

Ariston Thermo Romania srl


Str. Giacomo Puccini, nr. 8A, sector 2, Bucuresti
Fax. +4 (01) 231947
e-mail: service.ro@aristonthermo.com
www.aristonheating.ro
420010241900