Вы находитесь на странице: 1из 6

- 2014

¿Äì¸øÅ¢Ôõ -

À̾¢ 1

±øÄ¡ §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ

1.
?
B C. D.

2.

A. B. C. D.

3.
A. B.

4.
A. B
C. D.
5.
A. B.
C. D.
6.
A. B.
C. D.

7.
A.
C.
8. ¸£ú측Ïõ ¿¼ÅÊ쨸¸¨Çî ¦ºöžý ÅÆ¢ ºì¾¢Â¢ý ¦ÅÇ¢ôÀ¡ð¨¼

I Àó¨¾ «Êò¾ø
II Àó¨¾ Å£Í¾ø
III ÌñÎ ±È¢¾ø

A. I, II, III B. I, IV C. II, III, IV D. I, II, III, IV

§¸ûÅ¢¸û 9 Ó¾ø 12 Ũà ¸£úì¸ñ¼ î º¡÷ó¾Ð ¬Ìõ.

 __________(9)

 __________(10)

 __________(11)

 __________ (12)
13.

I
II

A. I, II, III B. I,II, IV C. II, III, IV D. I, II, III, IV

14.

I
II

A. I, II, III B. I,II, IV C. II, III, IV D. I, II, III, IV

A. 4 B. 5
C. 3 D. 6

A. B.
C.

17. -

A. B.
C. D.
18.

A. 25 B. 22 C. 21 D. 18
19. ¯ÂÃõ ¾¡ñÎõ À¢üº¢ì¸¡É ¯À¸Ã½í¸û ¡¨Å?
I.
II.
III. ¦Áò¨¾
IV.
A. I, II, III B. I, II, III, IV
C. I, III, IV D. I, II, IV
20.
,

A. B. C. D.
¯¼ü¸øÅ¢Ôõ ¯¼ø¿Äì¸øÅ¢Ôõ
À̾¢ 2

±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ Å¢¨¼ ±Øи.

«)

._______________________________________________________________

_______________________________________________________________

.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

( 4 ÒûÇ¢¸û)

¬)

.____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

.____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(6 ÒûÇ¢¸û)

þ) .

(
._____________________________________

._____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

(4 ÒûÇ¢¸û)

¯)

_______________________________________________________________

.______________________________________________________________

._______________________________________________________________

._______________________________________________________________

(10 ÒûÇ¢¸û)

----- ----

.............................................. …………………..………………
( )
,