Вы находитесь на странице: 1из 5

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.gov.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.gov.md/формы и классификаторы
În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93 din 26.05.2017
Date de identificare/ Идентификационные данные BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ «Cu privire la statistica oficială», producătorii de statistici oficiale:
- au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii de
Denumirea:___________________________________________________ informație statistică de la toate persoanele fizice și juridice (art.13);
_ - asigură protecţia datelor confidenţiale şi neadmiterea divulgării
Наименование: acestora (art.19).
____________________________________________________________ Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate
_ sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează
conform art.330 al Codului contravențional al Republicii Moldova.

Adresa/Адрес: В соответствии с Законом Республики Молдова № 93 oт


Cercetare statistică 26.05.2017 года «Об официальной статистике», органы
Raionul (municipiul, UTA anuală официальной статистики:
Găgăuzia)_______________________________ - имеют право получать и собирать данные, необходимые для
Район (муниципий, АТО Гагаузия) производства статистической информации, от всех физических и
юридических лиц (cт.13);
Статистическое обследование - гарантируют конфиденциальность данных и недопущение их
Satul (comuna), годовое разглашения (cт.19).
oraşul___________________________________________ Непредставление в установленный срок статистических данных,
Село (коммуна), город представление недостоверных данных или в неполном объеме
является правонарушением и санкционируется в соответствии сo
Strada_______________________________________________nr. Nr. 1-comerţ ст.330 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова.
_______
Улица Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
Comerț cu ridicata și cu amănuntul nr. 66 din 15 octombrie 2019
al autovehiculelor și a motocicletelor,
Cod CUIÎO ________________ Утвержден приказом Национального бюро статистики
Код întreținerea și repararea acestora № 66 от 15 октября 2019

Acest chestionar poate fi prezentat pe suport de hîrtie în adresa


Оптовая и розничная торговля
organului teritorial pentru statistică pînă la data de 15 martie de către
Cod IDNO __________________________ автотранспортными средствами и agenţii economici, incluşi în cercetare, care practică activitate de
Код мотоциклами, их техническое comerţ cu ridicata şi cu amănuntul al autovehiculelor și a
обслуживание и ремонт motocicletelor, întreținerea și repararea acestora.
Conducătorul
_____________________________________________ Этот вопросник может быть представлен на бумажном
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия) носителе до 15 марта в адрес территориального органа статистики,
în anul 20 экономическими агентами, включенными в обследование, которые
осуществляют оптовую и розничную торговлю
за 20 год автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое
обслуживание и ремонт.
(Semnătura/Подпись)
„______”________________________________
L.Ş. М.П.

Executantul
___________________________________________________
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. _________________________________________________________
тел.
Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor
și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora (fără TVA)
Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами
и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт (без НДС)

mii lei (fără TVA), preţuri curente (datele se înscriu cu zecimale)


тыс. лей (без НДС), в действующих ценах (данные приводятся с десятичным знаком)
Nr.
rînd Denumirea grupei de mărfuri În anul de raport
Код Наименование группы товаров Cod CSPM За отчетный год
стр.
A B С 1
Vânzarea cu ridicata a maşinilor şi autovehiculelor uşoare C
10 Оптовая торговля легковыми автомобилями и легкими 45.11.1
автотранспортными средствами
Vânzarea cu amănuntul în magazine specializate a maşinilor şi
20 autovehiculelor uşoare de mărfuri 45.11.2
Розничная торговля легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами в специализированных магазинах
Alte vânzări cu amănuntul a maşinilor şi autovehiculelor uşoare
30 Прочая розничная торговля легковыми автомобилями и легкими 45.11.3
автотранспортными средствами
Servicii de intermedieri a vânzărilor cu ridicata a maşinilor şi
40 autovehiculelor uşoare 45.11.4
Услуги по оптовой торговле легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной
основе
Vânzarea cu ridicata a altor autovehicule 45.19.1
50 Оптовая торговля прочими автотранспортными средствами
Vânzarea cu amănuntul, în magazine specializate, a altor autovehicule
60 Розничная торговля прочими автотранспортными средствами в 45.19.2
специализированных магазинах
Alte vânzări cu amănuntul a altor autovehicule
70 Прочая розничная торговля прочими автотранспортными средствами 45.19.3
Servicii de intermedieri a vânzărilor cu ridicata a altor autovehicule
80 Услуги по оптовой торговле прочими автотранспортными средствами за 45.19.4
вознаграждение или на договорной основе
Servicii de întreţinere şi reparare a maşinilor şi autovehiculelor uşoare de
90 mărfuri 45.20.1
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и
легких грузовых автотранспортных средств
Servicii de întreţinere şi reparare a altor autovehicule
100 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих 45.20.2
автотранспортных средств
Servicii de spălare, curăţare, lustruire şi similare a maşinilor
110 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги 45.20.3
Vânzarea cu ridicata a pieselor şi accesoriilor de autovehicule
120 Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и 45.31.1
принадлежностями
Servicii de intermediere pentru vânzare cu ridicata a pieselor și accesoriilor
130 de autovehicule 45.31.2
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями за вознаграждение или на договорной основе
Vânzarea cu amănuntul, în magazine specializate, a pieselor şi accesoriilor
140 de autovehicule 45.32.1
Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями в специализированных магазинах
Alte vânzări cu amănuntul a pieselor şi accesoriilor de autovehicule
150 Прочая розничная торговля деталями, узлами и принадлежностями 45.32.2
автотранспортных средств
—3—
mii lei (fără TVA), preţuri curente (datele se înscriu cu zecimale)
тыс. лей (без НДС), в действующих ценах (данные приводятся с десятичным знаком)
Nr.
rînd Denumirea grupei de mărfuri În anul de raport
Код Наименование группы товаров Cod CSPM За отчетный год
стр.
A B С 1
Vânzarea cu ridicata a motocicletelor, pieselor şi accesoriilor aferente C
160 acestora 45.40.1
Оптовая торговля мотоциклами, их деталями, узлами и
принадлежностями
Vânzarea cu amănuntul, în magazine specializate, a motocicletelor, pieselor
170 şi accesoriilor aferente acestora 45.40.2
Розничная торговля мотоциклами, их деталями, узлами и
принадлежностями в специализированных магазинах
Alte vânzări cu amănuntul, a motocicletelor, a pieselor şi accesoriilor
180 aferente acestora 45.40.3
Прочая розничная торговля мотоциклами, их деталями, узлами и
принадлежностями
Servicii de intermedieri a vânzării cu ridicata a motocicletelor, pieselor și
190 accesoriilor aferente acestora 45.40.4
Услуги по оптовой торговле мотоциклами, их деталями, узлами и
принадлежностями за вознаграждение или на договорной основе
Servicii de reparare şi întreţinere a motocicletelor 45.40.5
200 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов
Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și a
210 motocicletelor, întreținerea și repararea acestora
(fără TVA) (suma rd.10…+ +…rd.200) - total
Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и
мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт (без НДС)
(сумма стр.10…+…стр.200) – всего

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și


repararea acestora (fără TVA)
Această diviziune include: vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul autovehiculelor şi motocicletelor; vânzarea cu ridicata şi cu
amănuntul a vehiculelor noi şi second hand, repararea şi întreţinerea vehiculelor; vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a
pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule şi motociclete. Sunt incluse, de asemenea, activităţi ale agenţilor comisionari implicaţi în
vânzarea cu ridicata sau cu amănuntul a vehiculelor, vânzarea cu ridicata a autoturismelor la licitaţie sau prin internet.
Această diviziune include, de asemenea, activităţile de spălare și lustruire a vehiculelor etc.
Diviziunea nu include vânzarea cu amănuntul a carburanţilor şi a produselor de răcire sau lubrifiere sau activităţi de închiriere a
autovehiculelor sau motocicletelor.
În comerţul cu amănuntul în magazine specializate al maşinilor şi autovehiculelor uşoare de mărfuri se includ: vânzările de
maşini noi de pasageri, maşini uzate de pasageri, autovehicule noi speciale de pasageri cum sunt ambulanţele şi microbuzele, etc. şi
autovehicule de teren (mai mici sau egale cu 3,5 tone).
În alte vânzări cu amănuntul a maşinilor şi autovehiculelor uşoare se includ: vânzările prin Internet a maşinilor şi a
autovehiculelor uşoare, alte vânzări a maşinilor şi autovehiculelor uşoare, n.c.a.
În comerţul cu ridicata a altor autovehicule se includ: vânzările de camioane, camionete, autobuze şi alte autovehicule grele,
vehicule pentru camping, noi sau uzate, cu excepţia celor pe bază de contract sau plată.
În comerţul cu amănuntul în magazine specializate ale altor autovehicule se includ: vânzările de camioane, camionete,
tractoare rutiere, autovehicule de transport în comun, vehiculele de camping cum sunt caravanele şi rulotele.
În alte vânzări cu amănuntul ale altor autovehicule se includ: vânzările prin Internet ale altor autovehicule, alte vânzări cu
amănuntul ale altor autovehicule, n. c. a.
În servicii de întreţinere şi reparare a maşinilor şi autovehiculelor uşoare de mărfuri se includ: servicii de reparare şi
întreţinere (curentă) a maşinilor şi autovehiculelor uşoare de mărfuri, servicii de reparare a sistemului electric al maşinilor şi
autovehiculelor uşoare de mărfuri, servicii de reparare a cauciucurilor, inclusiv reglarea şi echilibrarea roţilor maşinilor şi
autovehiculelor uşoare de mărfuri, servicii de reparare a caroseriei şi servicii similare (reparaţii ale portierelor, sistemelor de
închidere, parbrizelor, revopsiri şi reparări în urma coliziunilor) ale maşinilor şi autovehiculelor uşoare de mărfuri.
În servicii de întreţinere şi reparare a altor autovehicule se includ: servicii de reparare şi întreţinere a altor autovehicule,
—4—
servicii de reparare a sistemului electric al altor autovehicule, servicii de reparare a caroseriei şi servicii similare (reparaţii ale
portierelor, sistemelor de închidere, parbrizelor, revopsiri şi reparări în urma coliziunilor) ale altor autovehicule.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое
обслуживание и ремонт (без НДС)
Данный раздел включает: оптовую и розничную торговлю автотранспортных средств и мотоциклов, продажу новых
и бывших в употреблении транспортных средств, их техническое обслуживание и ремонт, а также оптовую и розничную
продажу запчастей и аксессуаров для автомобилей и мотоциклов. Так же сюда включена деятельность агентов,
действующих на основании договоров комиссии, участвующих в оптовой торговле и продаже транспортных средств,
оптовые автомобильные аукционы и оптовая торговля через Интернет.
А также входят такие работы как мойка, полировка автомобилей и т.д.
Раздел не включает розничную торговлю автомобильным топливом и смазочными или охлаждающими материалами
или аренду автомобилей или мотоциклов.
Розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных
магазинах включает: продажу новых пассажирских автотранспортных средств, бывших в употреблении пассажирских
автотранспортных средств в специализированных магазинах, новых специализированных пассажирских автотранспортных
средств, таких как автомобили скорой помощи и микроавтобусы и т.д. и автотранспортных средств повышенной
проходимости (вес которых не превышает или равно 3,5 тонны).
Прочая розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами включает:
продажу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств через сеть Интернет, прочих легковых автомобилей и
легких автотранспортных средств, не включенных в другие группировки.
Оптовая торговля прочими автотранспортными средствами включает: продажу новых, так и бывших в
употреблении грузовых автомобилей, седельных тягачей, автобусов и прочих тяжелых автотранспортных средств,
туристических автотранспортных средств, кроме как за вознаграждение или на договорной основе.
Розничная торговля прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах включает:
продажу грузовых автомобилей, седельных тягачей, прицепов, полуприцепов и автобусов, туристических
автотранспортных средств, таких как жилые прицепы и автофургоны.
Прочая розничная торговля прочими автотранспортными средствами включает: продажу прочих
автотранспортных средств через сеть Интернет, прочих автотранспортных средств, не включенных в другие группировки.
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных
средств включают: услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию легковых автомобилей и ремонту
грузовых автотранспортных средств, услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств, услуги по ремонту шин легковых автомобилей и грузовых автотранспортных средств, включая
регулировку и балансировку колес, услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных
средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений).
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств включают: услуги по
обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, услуги по ремонту
электрооборудования прочих автотранспортных средств, услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и
аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонту после повреждений).

—5—