Вы находитесь на странице: 1из 70

“АБИТУРИЙЕНТ” ЖУРНАЛЫНЫН ХЦСУСИ БУРАХЫЛЫШЫ

Azərbaycan və rus bölmələrinin bakalavrları üçün 2020 №

2020/2021-ci TƏDRİS İLİ ÜÇÜN


ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN
VƏ AMEA-nın MAGİSTRATURALARINA

QƏBUL OLANLARIN
SİYAHISI

MÜSABİQƏ NƏTİCƏSİNDƏ İXTİSASLAŞMA


KODLARI ÜZRƏ FORMALAŞMIŞ

KEÇİD BALLARI
ISSN 2223-9723

D İ M - 2020
9 772223 972006 10520
D İ M - 2020
2020/2021-ъi тядрис или цчцн али тящсил мцяссисяляринин
вя AMEA-nın маэистратураларына гябул оланларын

ÑÈÉÀÙÛÑÛ
İxtisaslaşma kodunun qarşısında “DS” yazılan bakalavrlar
dövlət sifarişli ixtisaslaşmalara qəbul olmuşlar.
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

101605 ÀÑÒÀNÎÂÀ Ë.À. 47 272262 101699 ßËÈÉÅÂÀ Õ.Ô. 83 236258-ÄÑ 101796 ÌßÌÌßÄΠÕ.Ñ. 58 216372-ÄÑ
101608 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ ß.Ú. 60 228474 101700 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.Ä. 48 227323-ÄÑ 101798 ÑÅÉÈÄΠÚ.N. 62 213983
101611 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ò.Ã. 49 234192 101703 ÎÐÓÚÎÂÀ N.Ç. 54 212695-ÄÑ 101799 ÚßÔßÐÎÂÀ Ë.Â. 57 254272-ÄÑ
101612 ßËßÊÁßÐÇÀÄß ß.ß. 62 219248-ÄÑ 101705 ßËßÊÁßÐ-ÇÀÄß À.Ò. 49 228214 101807 ÀÒÀÊÈØÈÉÅ Ì.À. 61 228182
101616 NßÚßÔÎÂ Õ.Ð. 67 211439 101706 ÌÀÁÓÄÎÂÀ Ô.À. 55 222399-ÄÑ 101808 ÁÀÜÛÐËÛ N.Å. 60 222317-ÄÑ
101618 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ N.Ì. 50 262323 101707 ÙÖÑÅÉNËÈ N.À. 68 266496 101810 ÄÀÄÀØÎÂÀ Ð.É. 69 222269-ÄÑ
101619 ÑÖËÅÉÌÀNËÛ Ì.Ì. 88 248116 101708 ÀÑËÀNΠÀ.Ç. 53 228117 101811 ßËÈÇÀÄß Ð.È. 53 251712
101620 ÒÀËÛÁÇÀÄß À.ß. 49 262412 101709 ÔßÐßÚÓËËÀÉÅÂÀ Ô.Â. 63 211877-ÄÑ 101814 ÒÀËÛÁÎÂÀ Á.ß. 51 257748-ÄÑ
101621 ßÑÝßÐΠÑ.Ø. 57 222585 101710 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ Ì.Ø. 81 227518-ÄÑ 101816 ÙÅÐÀÂÀÑΠØ.Ð. 56 228117
101622 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ À.È. 76 227591-ÄÑ 101715 ÌÓÐÀÄÇÀÄß È.ß. 78 246294-ÄÑ 101819 ÃÀÐÀÇÀÄß Î.ß. 62 243126-ÄÑ
101624 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ Ý.Ñ. 50 222269 101718 ßËÈÇÀÄß È.Á. 57 228271 101821 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Å.Ô. 47 221353
101625 ÑÀÐÛÂßËËÈ È.Ô. 66 228482 101719 ÊßÐÈÌÇÀÄß Ê.À. 55 233236 101822 ÀÜÀÑÈÉÅÂÀ N.Å. 54 228433
101627 ÌÈÐÇßËÈÉÅÂÀ N.Ô. 55 252158 101721 ÌÈÐÇßÉÅ Â.ß. 44 261149 101824 ßËßÊÁßÐÎÂÀ À.N. 52 228141
101628 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Ï.È. 54 225299 101722 ÀÁÁÀÑÎÂ È.Ì. 53 219215-ÄÑ 101829 ÁÓËÓÄÎÂ Ú.À. 36 254759-ÄÑ
101632 ÒÀÙÈÐËÈ Ú.Ô. 58 265167 101724 ÝÖËßËÈÉÅ Ò.É. 75 227689-ÄÑ 101830 NßÚßÔΠÇ.Ç. 49 269128
101633 ßËÈÇÀÄß Ú.Ø. 70 221191-ÄÑ 101726 ÃÓÐÁÀNΠÔ.Ì. 58 213748 101831 ÈÑÌÀÉÛËΠÔ.Ñ. 74 236233-ÄÑ
101635 ßÙÌßÄÎÂÀ Ò.È. 63 228158 101728 ßÙÌßÄËÈ ß.ß. 41 254653 101833 ÒßÙÌßÇËÈ Ê.N. 55 219637-ÄÑ
101637 ÀÜÀÉÅÂÀ N.Ú. 52 228255 101730 ßÇÈÌΠÚ.Á. 51 219126 101834 ßØÐßÔËÈ N.Ì. 72 228417
101640 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ë.Å. 63 235197 101731 ÏÈÐÈÉÅÂÀ Ò.Å. 73 228166 101836 ÌÈÊÀÉÛËÎÂ Ì.À. 61 219815-ÄÑ
101641 ÝÖËØßN ÅËØßN 35 254856-ÄÑ 101732 ÙßÁÈÁÓËËÀÉÅÂÀ Ö.Â. 79 246212-ÄÑ 101837 ÎÐÓÚΠÅ.Å. 51 222455-ÄÑ
101642 ÇÖËÔßËÈ À.Ë. 48 254831-ÄÑ 101733 ÚßÔßÐΠÃ.ß. 82 216697-ÄÑ 101838 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.É. 55 228166
101645 ÈÑÌÈÉÅÂ Ê.Ñ. 64 266333 101736 ÁÀÜÛÐÎÂ N.Ù. 53 276126 101839 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ã.Ú. 50 216989
101646 ÙßÑßNÇÀÄß Ò.Ã. 79 248116 101737 ÇÅÉNÀËΠÇ.É. 63 227948 101840 ÑÀÄÛÕÎÂÀ Å.ß. 45 254848
101648 ÈÁÀÄΠÌ.ß. 48 219167 101739 NÓÐÈ Ù.Å. 69 227923 101841 ßËÈÇÀÄß Á.Ì. 89 249242-ÄÑ
101649 ÀÜÀÁÀËÀÉÅÂ È.Ã. 50 269128 101741 ÃÓÐÁÀNËÛ Î.Ò. 65 227112-ÄÑ 101842 ÑÓËÒÀNÎÂ ×.ß. 57 257391-ÄÑ
101652 ßÙÌßÄÎÂÀ Ñ.Â. 61 227753 101744 ÌßÌÌßÄΠØ.Ì. 49 219515 101843 ÃÀÉÛÁΠØ.Ð. 66 211188-ÄÑ
101653 ÁÀÉÐÀÌΠÐ.Ò. 54 213123 101745 NÀÌÀÇΠÅ.Ã. 69 216615-ÄÑ 101844 ÌßÐÄÀNÇÀÄß Ø.À. 71 227226-ÄÑ
101656 ÔÅÉÐÓÇËÓ À.Â. 65 222341-ÄÑ 101747 ÙßÌÈÄËÈ Ñ.Ç. 77 233244-ÄÑ 101846 ÙßÑßNËÈ N.Ì. 65 222317-ÄÑ
101661 ÕßËÈËÇÀÄß N.Å. 46 272254 101749 ÀÜÀÇÀÄß É.N. 42 222617-ÄÑ 101851 ÈÑÀÃËÛ Ò.Ç. 63 247185-ÄÑ
101662 NßÇÈÐΠÌ.Ä. 53 217141 101753 ÙÖÑÅÉNΠÒ.Ô. 52 262242 101853 ÌÅÙÄÈÉÅ Â.Ï. 75 236388-ÄÑ
101663 ÚÀÌÀËßÄÄÈNΠÎ.ß. 74 227145-ÄÑ 101754 ÚßÔßÐΠÑ.Ú. 59 219961 101862 ÌßÌÌßÄËÈ Å.Ô. 50 216161
101664 ÌÈÐÇßÉÅ Ú.Ð. 66 222341-ÄÑ 101755 ÎÑÌÀNΠÕ.ß. 63 219645-ÄÑ 101863 ÈÑÌÀÉÛËÁßÉËÈ ß.Á. 64 225241-ÄÑ
101665 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ô.À. 54 235375 101757 ÏÀØÀÇÀÄß Ç.Ô. 62 227583 101864 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.Ú. 69 212792-ÄÑ
101666 ÁÀÜÛÐÎÂ Ì.Ì. 60 219645-ÄÑ 101759 ÈÑËÀÌÇÀÄß Ñ.N. 64 227567 101865 ÒÀÜÛÉÅÂÀ Ñ.ß. 76 227615-ÄÑ
101667 ÐßÚßÁΠÑ.È. 35 245143 101760 ÀÑËÀNÎÂÀ Ø.Ô. 61 227412-ÄÑ 101869 ÚÀÁÁÀÐΠÀ.À. 58 216194
101668 ÀÕÓNÄÎÂÀ À.Ì. 70 235253-ÄÑ 101761 NÎÂÐÓÇËÓ À.Ì. 72 248116 101870 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ò.Ï. 67 233244-ÄÑ
101669 ÙÖÑÅÉN Ë.Ñ. 67 221126-ÄÑ 101762 NÓÐÈÉÅÂÀ N.Ò. 43 251786 101871 ÐßÙÈÌÎÂ Ð.Ð. 77 236339-ÄÑ
101670 ÃßÌÁßÐΠÐ.À. 62 216575-ÄÑ 101764 ÙßÑßNΠÊ.Ð. 38 254215-ÄÑ 101876 ßÉÉÓÁΠÐ.Ô. 56 216656
101672 ÃÀÔÀÐÎÂ N.Ð. 58 222163-ÄÑ 101765 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ N.Ù. 70 266333-ÄÑ 101877 ÃÓËÈÉÅÂ ß.Ù. 64 216656
101673 ÁÀÉÐÀÌÎÂ Ñ.Ò. 46 262291 101766 NÓÐÓËËÀÇÀÄß Ô.N. 79 246164-ÄÑ 101879 ÃÀÑÛÌÎÂ Ö.Ô. 74 298426-ÄÑ
101675 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ N.Ì. 68 213886-ÄÑ 101768 ÈÑËÀÌÎÂÀ Ô.Ã. 70 248116 101882 ÑßÔßÐßËÈÉÅÂÀ Ò.À. 60 235229
101676 ÀÜÀÉÅÂ Ì.Ð. 48 262494 101769 ÉÓÑÈÔËÈ Ñ.Ú. 71 227737-ÄÑ 101883 NßÚßÔÎÂ À.Â. 65 217141
101679 ÌÖÑËÖÌÎÂ Á.Ô. 49 266528 101770 ÃÓËÀÌÈ Ì.È. 67 227526 101884 ÙÖÑÅÉNÎÂ À.Ì. 46 219872
101680 ÁÀÁÀÉÅÂ Ô.Å. 76 227867-ÄÑ 101776 ÌÀÈËÎÂÀ Ñ.Å. 72 216697-ÄÑ 101885 ÁÀÁÀÉÅÂ Ð.Â. 66 216518-ÄÑ
101681 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅ N.Á. 58 272157 101779 ÉÓÑÓÁΠÊ.Ï. 74 235131-ÄÑ 101887 ßËÈÉÅÂÀ Ù.Â. 50 242138
101683 ßËÈÇÀÄß N.À. 73 228369 101782 ÄÖNÉÀÌÀËÛÉÅ È.Å. 77 227729-ÄÑ 101888 ÈËÉÀÑÎÂÀ À.È. 63 216753
101684 ßËÈÉÅ Ú.Ú. 69 272132-ÄÑ 101783 NßÑÈÁΠÈ.Ê. 55 222569 101890 ÙßÑßNÎÂÀ Ñ.Ð. 48 256168
101686 ÌßÌÌßÄΠÌ.Å. 42 276167 101784 NßÁÈÇÀÄß Ñ.Ô. 71 238186-ÄÑ 101892 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ò.Ð. 49 227323-ÄÑ
101688 ÃÀÑÛÌÎÂ Ò.Ú. 55 228271 101785 ÙÖÑÅÉNËÈ Ð.Å. 80 227623-ÄÑ 101894 ÒÀÜÛÉÅÂÀ À.Å. 62 227672
101689 ÏÀØÀÉÅ Ô.È. 58 266399 101786 ßËÈÇÀÄß Ð.É. 52 228133 101897 ßÑßÄÇÀÄß Ö.Ð. 48 266447
101690 ØßÐÈÔÎÂÀ Ñ.N. 56 257156 101791 ÀÁÄÓËÐßØÈÄΠN.Ô. 40 222139 101898 ÐÇÀÉÅ Ð.Å. 80 227786-ÄÑ
101692 ßËÈÉÅ Ì.Ù. 74 216226-ÄÑ 101792 ÑÀÄÛÃÎÂÀ À.ß. 51 246237 101904 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ì.À. 56 266382

D İ M - 2020
101693 ßËÈÉÅÂÀ Ë.Ú. 60 225225 101793 ÙÅÉÁßÒËÈ Á.Å. 80 236136-ÄÑ 101907 ÙßÑßNËÈ Ò.Å. 50 257278
101697 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ N.Å. 60 225274-ÄÑ 101794 ÙßÑßNΠN.Õ. 48 222511 101908 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ ß.ß. 60 257253

1
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

101909 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ë.N. 62 212573-ÄÑ 102024 ÚßÁÐÀÉÛËÎÂÀ Ð.À. 57 211544-ÄÑ 102158 ÙÀÚÛÁÀËÀÉÅÂÀ Ô.Ì. 73 213431-ÄÑ
101910 NÓÐÓËËÀÉÅÂ Å.È. 43 243134 102026 ÁÀÜÛÐÎÂ Å.Ò. 54 228117 102162 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Ë.N. 51 234281
101911 ÀÁÄÛÉÅÂÀ Ý.É. 71 214144-ÄÑ 102028 NÓÐÈÉÅÂ N.N. 47 272343 102165 ÌÞÉËÀÌÎÂÀ Ã.ß. 78 266333-ÄÑ
101912 ßËÈÉÅÂÀ N.À. 70 227267-ÄÑ 102031 ÚÀÁÁÀÐËÛ Ð.Å. 53 234135 102166 ÃÓÐÁÀNΠÐ.N. 57 228311
101913 ßÑÝßÐËÈ ß.Ê. 64 216291 102032 ÑÀËÀÙΠÐ.È. 71 248513-ÄÑ 102171 ÔÈÐÓÇÈ Ù.N. 68 236436-ÄÑ
101915 ÁÀÕØÛÉÅ Å.Ð. 61 266374-ÄÑ 102033 ÚßÁÈÉÅ N.N. 46 265126 102172 ÑÅÉÈÄÎÂÀ Ô.Ô. 81 227786-ÄÑ
101916 ÌßÌÌßÄΠÊ.À. 76 236428-ÄÑ 102034 ÑßÔßÐÎÂÀ Ø.Ê. 47 242138 102174 ÃÀÔÀÐΠÑ.ß. 60 243191
101917 ÈÑÝßNÄßÐÎÂÀ Ê.À. 56 228352 102037 ÕßËÈËÎÂÀ N.Å. 48 222244 102175 ÀÜÀÉÅ À.Â. 67 221159-ÄÑ
101919 ÃÓËÓÇÀÄß Ç.Å. 62 227331-ÄÑ 102038 ÃÓÐÁÀNÇÀÄß Ã.Ù. 49 228214 102177 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂ Ð.ß. 49 222366
101921 ÃÓËÈÉÅÂ Ñ.É. 62 228474 102043 ÒÀËÛØÈNÑÊÀÉÀ À.Ù. 68 224123-ÄÑ 102178 ÈÑÌÀÉÛËÎÂ Ì.À. 82 216526-ÄÑ
101922 ßËÈÉÅÂÀ È.À. 38 252369 102044 NßÁÈÉÅ Á.Ò. 50 272116 102185 ÉÓÑÈÔΠÐ.Ì. 50 251559
101925 ßËÈÌΠØ.Ô. 77 298434-ÄÑ 102046 ßÇÈÇËÈ Â.È. 80 214152-ÄÑ 102186 ßËÈÉÅÂÀ N.À. 55 233244
101926 ÉÓÑÈÔÎÂ È.Å. 72 228417 102047 NÀÌÀÇÎÂÀ Ç.Ô. 60 233244 102187 ÀÜÀÉÅÂÀ Ä.Ø. 59 228499
101929 ÀÁÄÓËßÇÈÌΠÒ.N. 52 235318 102051 ÑßËÌÀNÎÂÀ Ñ.Ú. 61 255617 102188 ÚßÔßÐÃÓËÓÉÅ Å.Å. 55 222569
101930 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ï.Ï. 62 228174 102052 ÌßÌÌßÄΠÀ.À. 68 219612-ÄÑ 102190 ÌßÚÈÄ Ç.ß. 76 222269-ÄÑ
101931 ÁÀÉÐÀÌΠÅ.Ì. 77 216664-ÄÑ 102054 ÉÓÑÈÔΠÑ.ß. 65 228174 102191 ÙßÑßNËÈ É.Ú. 60 262834-ÄÑ
101933 ÙÀÚÛÉÅ Ä.È. 53 272432 102055 ÈÑÀÇÀÄß È.È. 55 261173-ÄÑ 102192 ÌÈÐÇßÉÅ Ì.Ò. 68 246278
101934 ÃÓËÈÉÅ Ñ.N. 80 227631-ÄÑ 102056 ÀÜÀÉÅ È.Å. 72 221475-ÄÑ 102194 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Ì. 54 221337
101935 ÙÖÌÁßÒΠÀ.Å. 62 216956 102057 ÅÌÈNËÈ Å.Ð. 58 219645-ÄÑ 102195 ßËÇÀÌÀNËÛ Õ.Á. 52 254426
101937 ÁßNÄßËÈÉÅ À.Á. 58 222147-ÄÑ 102058 ÁÀÁÀÉÅ Å.ß. 48 266439 102196 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Å. 49 217117
101938 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ À.Ç. 68 228458 102059 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ñ.Ñ. 71 236169 102197 ÕßËÈËΠÏ.Å. 54 257383
101941 ÑßÔÈÕÀNÎÂ Ø.Ø. 44 222358 102060 ÔßÒÓËËÀÉÅÂ Ù.È. 58 228288 102199 ÁÀÜÛÐÇÀÄß Ñ.Ô. 81 266163-ÄÑ
101942 ÙßÑßNÎÂÀ Ñ.Å. 67 243272-ÄÑ 102061 ÐÀÌÀÇÀNΠÐ.Ò. 64 228125 102200 ÕÀÑÀÉÇÀÄß Õ.Ì. 70 212995-ÄÑ
101943 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ñ.Å. 62 228328 102066 ÀÜÀËÀÐ Î.N. 55 228547 102201 ÌßÌÌßÄΠÌ.Ø. 49 273259
101945 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ Ñ.Ì. 46 272335 102067 ÃÓÐÁÀNΠN.Ì. 55 219126 102202 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ò. 57 233211
101946 ÌßÌÌßÄΠÔ.Ì. 46 263344 102069 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.È. 76 236217-ÄÑ 102204 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Õ.Å. 63 227997
101947 ÀÜÀÌÌßÄÇÀÄß Å.À. 69 235148-ÄÑ 102071 ÁÀÁÀÉÅ Ô.Õ. 48 262372 102205 ÌÓÑÀÉÅÂÀ Õ.É. 56 228255
101948 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ N.Ú. 74 238129-ÄÑ 102072 ÑÀËÅÙΠÐ.Ù. 48 256168 102209 ßËÈÉÅÂÀ Ç.Ô. 61 266463
101949 ÙÀÚÛ Õ.Â. 78 228499 102073 ÌÈÐÇßÇÀÄß ß.Ê. 77 234557-ÄÑ 102210 ÕßËÈËΠÑ.Ð. 44 255277
101950 ÃÀÐÀÉÅ À.Ì. 52 235375 102077 ÁÀÉÐÀÌΠN.À. 62 211471 102212 ÙßÑßNËÈ Ú.Ù. 65 217117
101951 ÁßØÈÐÎÂÀ Ý.Ø. 52 228141 102079 ÓÌÓÄÎÂÀ À.Ú. 75 227275-ÄÑ 102214 ØÖÊÖÐÎÂÀ Õ.Õ. 52 263117
101952 ÃÓËÈÉÅ Ñ.ß. 57 216972-ÄÑ 102080 NßÐÈÌÀNËÛ Â.È. 64 228328 102215 ÑßÌßÄΠÀ.Õ. 38 254872
101954 ÙßÁÈÁÈ Ù.É. 64 227883 102083 ÈÑÌÀÉÛËËÛ À.À. 67 235172-ÄÑ 102217 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ø.Á. 58 243167-ÄÑ
101955 ÌÈÐÇßÉÅ Ò.Ì. 45 262234 102084 ÕßËÈËΠÊ.Ê. 47 262226 102220 ÔßÐÌÀNÎÂÀ Ô.Ì. 62 212435-ÄÑ
101962 ßÙÌßÄΠÒ.Ò. 75 266147-ÄÑ 102089 ÁÀÐÀÒΠÀ.Õ. 48 245135-ÄÑ 102223 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Â. 73 211536-ÄÑ
101964 ÈÑÌÀÉÛËÎÂ Ð.À. 48 221353 102091 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ý.Ç. 52 228141 102224 ÀÁÁÀÑÇÀÄß Ý.Ñ. 52 222552
101966 ÁÀÁÀÉÅÂ È.É. 72 227275-ÄÑ 102093 ÈÁÈØÎÂ È.Ã. 47 222399-ÄÑ 102225 ÏÈÐÈÉÅÂ É.Ù. 59 227956
101968 ÐÖÑÒßÌËÈ Å.Ù. 62 219986 102095 ÙÖÌÌßÒËÈ Ð.N. 67 228539 102226 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ì.Ð. 72 227153-ÄÑ
101969 ØßÊßÐΠÐ.Â. 48 211293-ÄÑ 102097 ÈÄÐÈÑËÈ ß.ß. 58 219353-ÄÑ 102231 ÙÀÚÛÉÅ Ó.Â. 49 265297
101973 ÌßÌÌßÄËÈ Ý.ß. 47 219589 102102 ÐÇÀÉÅÂÀ Ù.Ø. 64 211739-ÄÑ 102234 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ñ.Ì. 73 227397-ÄÑ
101974 ÑÀÄÛÃΠÒ.Á. 77 266147-ÄÑ 102103 ßËÈÉÅ Å.N. 47 219523 102235 ÌßÌÌßÄËÈ ß.Ð. 45 221264
101975 ÐßÙÈÌËÈ Ñ.Ç. 74 233188-ÄÑ 102104 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.À. 78 233211-ÄÑ 102236 ÃÀÑÛÌËÛ Ý.Å. 61 216997
101976 ÈÑÌÀÉÛËΠÒ.È. 52 272116 102105 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Ë.È. 68 228417 102239 ßÇÈÇΠÅ.Ë. 60 227437-ÄÑ
101980 ÈÑÝßNÄßÐΠÈ.×. 46 272376 102107 ÃÓËÈÉÅÂÀ N.Ì. 66 211228 102240 ÃÓËÈÉÅ Å.Ç. 64 216923-ÄÑ
101981 ÑÖËÅÉÌÀNËÛ Î.Ò. 55 222585 102109 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂ Ì.Å. 79 236111-ÄÑ 102241 ÌÀÙÌÓÄÎÂ Ò.Ô. 62 246156-ÄÑ
101985 NÎÂÐÓÇÇÀÄß Ý.Á. 62 243183 102112 ÅËËÀÇÎÂ Ù.Â. 68 298418-ÄÑ 102245 ÕÛÄÛÐÎÂ È.N. 52 221215
101987 ÀÜÀÇÀÄß Ù.Ò. 61 227923 102113 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂ Ð.Ù. 68 213618-ÄÑ 102251 ÁÀÁÀÉÅÂ Ñ.Ã. 62 216583-ÄÑ
101989 ÃÓËÈÉÅ Õ.Å. 66 227834 102115 ÃßÐÈÁÎÂÀ À.Ã. 65 212451-ÄÑ 102253 ÌßÌÌßÄΠÙ.Õ. 57 228182
101990 NßÁÈÉÅÂÀ Ý.Ú. 50 235375 102117 ÁßÄßËÇÀÄß À.È. 67 216931-ÄÑ 102255 ÁÀÁÀÉÅ N.Ç. 56 222455-ÄÑ
101992 ÁßÊÈÐËÈ À.Å. 67 234224-ÄÑ 102118 ßËÈÉÅ Ø.Â. 77 216218-ÄÑ 102256 ÑÖËÅÉÌÀNËÛ N.À. 66 227623
101995 ÐÀÌÀÇÀNΠÐ.Ã. 64 221159 102119 ßËÈÉÅ Â.É. 46 256387 102258 ßËÈÉÅ Ì.Ø. 70 227883
101996 ÐßÇÇÀÃΠÐ.Ø. 48 269128 102120 ÑßËÈÌÇÀÄß Ð.Á. 45 219726 102260 ÌÓÑÀÇÀÄß Å.Ï. 62 213748
101998 ßËÈÉÅÂÀ Ò.Å. 52 217133 102121 ÉÀÃÓÁÎÂÀ N.Ð. 82 227826-ÄÑ 102261 NßÑÈÐΠÌ.Ô. 63 216356-ÄÑ
101999 ÃÀÐÀÉÅÂ Õ.À. 53 228117 102122 ÌÅÙÒÈÇÀÄß Å.È. 50 235383 102262 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Á.Ê. 35 254556
102000 ßÙÌßÄΠÅ.ß. 59 221223 102124 ÌßËÈÊÎÂÀ ß.Ò. 62 216453-ÄÑ 102263 ÌÈÑÈÐÎÂÀ Ñ.Â. 63 211917-ÄÑ
102001 ÐÇÀÉÅ Ò.Ð. 37 254759-ÄÑ 102125 ÌßÌÌßÄËÈ À.Ð. 88 248116 102264 ÔßÒÒÀÙÎÂÀ Ç.Á. 57 225274
102002 ÌßÌÌßÄΠN.ß. 75 216931-ÄÑ 102129 ÃÓËÈÉÅÂÀ N.Ê. 70 228539 102267 ÑÅÉÈÄÌßÌÌßÄÇÀÄß Ã.Ù. 50 254272-ÄÑ
102003 ÈÑÌÀÉÛËΠÀ.Ø. 58 228296 102131 ÃßÇßNÔßÐËÈ Ð.Õ. 62 211925-ÄÑ 102268 ÌÅÙÄÈÇÀÄß Ô.Á. 64 227567
102004 ßÑßÄΠÔ.ß. 59 221142 102132 ÙßÑßNÇÀÄß Ñ.Ù. 58 211463 102274 ÌßÌÈØΠÅ.Å. 58 272157
102005 ÈÑÌÀÉÛËΠÐ.Â. 61 266114 102133 ÚßÁÐÀÉÛËΠÀ.Ð. 51 227315 102276 ßËÈÉÅ ß.Ð. 53 222593
102006 ÇÖËÔÖÃÀÐΠÃ.Ý. 50 256184 102135 ÐÖÑÒßÌΠÑ.Ú. 56 228141 102278 ÐÇÀÇÀÄß Ý.Å. 51 228514
102007 ÒßÙÌßÇÎÂÀ Ø.À. 57 234135 102137 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.È. 72 254978 102281 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ý.Ô. 58 265231-ÄÑ
102009 ÁÀÉÐÀÌÇÀÄß N.Ì. 63 228344 102138 ÈËÄÛÐÛÌΠÙ.Ì. 60 227964 102284 NßÑÈÁËÈ Å.Ã. 95 224172-ÄÑ
102012 ÌÈÐÇßÇÀÄß Ý.Ì. 87 263239-ÄÑ 102140 ÃÀÑÛÌΠÅ.Ô. 82 227631-ÄÑ 102285 ÕÓÌÀÐ ÈËÃÀÐ 64 214193
102013 ÊßÐÈÌËÈ Ý.Ò. 63 227997 102141 NÀÜÛÇÀÄß Ð.Å. 69 216518-ÄÑ 102290 ÈÁÀÄÎÂÀ Ì.À. 72 227461-ÄÑ
102016 ÃÓËÓÇÀÄß N.Ì. 65 216591-ÄÑ 102143 ÝÞÉÖØÎÂ Î.Â. 79 235164-ÄÑ 102291 ÅÉÂÀÇÇÀÄß Ì.Â. 53 245135-ÄÑ
102017 ØßÐÈÔΠß.È. 59 211285 102145 ÌÈÐÇßÇÀÄß Ø.À. 63 227997 102293 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Å.Å. 56 225111
102019 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.Ð. 65 214128 102150 ÑÅÉÈÄΠÈ.Â. 70 216218 102296 ÌßÌÌßÄΠÁ.Ê. 57 254434
102020 ÐßÑÓËÇÀÄß Å.Ã. 72 248116 102151 ÑßÐÄÀÐΠØ.Ñ. 87 266147-ÄÑ 102301 ÌÓÐÀÄΠN.Ç. 64 236266

D İ M - 2020
102021 ÊßÐÈÌËÈ N.À. 58 221134 102155 ÒÀÜÛÉÅÂÀ Ð.Ô. 47 266422 102302 ÀÜÀÑÈÉÅ ×.Ð. 91 266114-ÄÑ
102023 ßÇÈÌËÈ Ñ.Ê. 53 235326 102157 ÑÀÄÛÃΠÑ.Õ. 62 227867 102305 ÌÓÑÀÉÅÂÀ N.É. 73 248116

2
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

102306 ÙßÑßNΠÀ.Ù. 61 222569 102437 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ N.N. 52 255593 102570 ÃßÄÈÌÎÂÀ Ò.È. 64 216567-ÄÑ
102307 ÑßÔßÐËÈ Ì.Å. 80 213967-ÄÑ 102439 ÙÖÑÅÉNΠÊ.N. 56 228336 102573 ÃÓÐÁÀNΠÁ.Ì. 64 228433
102308 ÃßÄÈÌÎÂÀ N.ß. 73 227486-ÄÑ 102440 ÁÀÁÀÉÅ N.Ã. 60 219118-ÄÑ 102575 ÀÄÝÞÇßËÇÀÄß À.È. 68 214128-ÄÑ
102309 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Ö.É. 80 227729-ÄÑ 102442 ÈÁÐÀÙÈÌΠØ.Ø. 52 245135-ÄÑ 102576 ßËÈÉÅ Ð.Ò. 54 221491-ÄÑ
102311 ÀÁÁÀÑÇÀÄß À.À. 53 228499 102443 ßÇÈÉÅÂÀ Å.Å. 56 233188 102577 ÌßÌÌßÄÙßÑßNÎÂÀ Ñ.ß. 63 212443-ÄÑ
102315 ßÇÈÌΠÎ.Á. 65 227583 102444 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß É.È. 67 227883 102579 ÃÓËÓÇÀÄß N.Ø. 74 211552-ÄÑ
102317 ßÙÌßÄÎÂÀ N.È. 70 216794-ÄÑ 102447 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ N.Â. 65 212621-ÄÑ 102580 ÑßÔßÐΠÅ.Å. 57 235148
102319 ÚßÔßÐÎÂÀ Ë.È. 46 219864-ÄÑ 102448 ÃÓËÈÉÅ Ú.Ð. 66 227997 102581 ÌßÙßÐÐßÌËÈ Å.Ì. 67 227997
102320 ÈÑÀÉÅÂÀ Ø.ß. 57 227331-ÄÑ 102450 ÀÜÀÇÀÄß Ô.N. 78 227664-ÄÑ 102582 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Ð. 85 228539
102321 ÁÀÕØßËÈÉÅÂÀ À.À. 55 216875 102451 ÃÀÑÛÌΠÙ.Â. 60 211528 102586 ÁßØÈÐΠÁ.Á. 55 216178
102322 ßËÈÉÅÂÀ Ý.Å. 64 251559 102452 ÌÈÐÇßÉÅ Ø.Ì. 58 216989 102587 ÁÅÙÑßÒÈ N.Ô. 75 216712-ÄÑ
102324 ßÙÌßÄÎÂÀ Ô.ß. 49 254612-ÄÑ 102454 ÂßËÈÉÅ Ò.À. 56 254183-ÄÑ 102588 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.N. 40 252385
102325 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß Ñ.Å. 63 228263 102455 ÀËÛÉÅ Å.N. 62 227583 102589 ÙßÑßNΠÐ.Ð. 78 216761-ÄÑ
102328 ÑÅÉÈÄÎÂÀ N.À. 90 227915-ÄÑ 102459 ÃÓËÈÉÅÂ É.Ò. 55 235278 102591 ÃÀÑÛÌÎÂ N.Ã. 59 228174
102331 ÃÀÐÀØΠÁ.È. 66 227997 102460 ÚßÔßÐΠÒ.Ù. 57 252336 102593 ßÙÌßÄΠÑ.Ì. 83 216526-ÄÑ
102332 ÈÌÀÌßËÈÉÅ Ð.Â. 63 228328 102467 ÅËËÀÇΠÀ.Ù. 47 217117 102595 ÈÑÝßNÄßÐÎÂÀ À.Ò. 51 233244
102336 ÙÖÑÅÉNËÈ Ê.À. 45 256395 102469 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ú.Å. 60 211471 102596 ÑÀÏÀÐÎÂ Å. 69 227526
102337 ÃÓËÈÉÅÂÀ À.É. 44 245135-ÄÑ 102474 ÃÓËÈÉÅÂ Å.Â. 56 219815-ÄÑ 102598 ØÀÙÁÀÇÎÂ Õ.Ô. 50 277114
102338 ÌÈÐÇßÇÀÄß Á.Ö. 50 222511 102475 ÐÇÀÉÅ N.Ù. 52 251729 102599 ÀÜÀÐÇÀÉÅÂÀ N.Ì. 62 257537-ÄÑ
102342 ÙßÑßNÇÀÄß N.Ê. 64 228474 102476 ßÇÈÇΠÅ.Å. 51 273161 102600 ÙÀÚÛÉÅ Ô.Ô. 73 227997
102346 ÁÀÜÛÉÅÂÀ N.Ô. 61 262194 102477 ÑÀÄÛÃÎÂÀ Ë.Ò. 50 214274 102602 ÈÑÝßNÄßÐËÈ Ô.Ì. 72 211585-ÄÑ
102347 ÃÓÐÁÀNËÛ N.Ô. 42 219929 102479 ßÑßÄÓËËÀÉÅ Ø.ß. 60 216283 102605 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ê.Ê. 45 235415
102348 ÑÖËÅÉÌÀNÇÀÄß Å.ß. 59 263247 102481 ÚÀÌÀËÎÂÀ Ø.Ñ. 40 241474-ÄÑ 102607 ÃÀÐÀÉÅÂ Å.Å. 68 228539
102349 ßËÈÉÅÂÀ Ë.Ð. 59 222471-ÄÑ 102482 ÁÀÁÀÉÅ Å.Å. 62 216567-ÄÑ 102608 ÄÀÄÀØÎÂÀ À.Ò. 60 261368
102351 ÙÖÑÅÉNΠÏ.À. 79 227218-ÄÑ 102484 ÃßNÁßÐÎÂÀ N.N. 51 224115 102610 ÌßÌÌßÄÇÀÄß N.Ì. 60 233155
102352 ßËÈÉÅ À.Ò. 65 235391 102485 ÐßÑÓËΠÅ.N. 57 228433 102612 ßÊÁßÐËÈ N.Ô. 60 228474
102356 NßÐÌÀNËÛ Ñ.Ô. 51 216323 102488 NßÁÈÉÅÂÀ N.Ñ. 66 235359 102613 NÓÐÈÉÅÂÀ N.À. 57 217133
102357 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ú.Ú. 62 233171 102490 ÃÀÑÛÌÎÂ ß.Õ. 69 227178 102614 ÌÀÙÌÓÄÎÂ Ö.Ñ. 56 216267
102358 ÌÈÐÇßËÈ Ì.Ø. 62 216964 102492 ÁÀÉÐÀÌΠß.È. 57 227891 102619 ÊÀÇÛÌÎÂÀ Á.Ì. 84 213172-ÄÑ
102359 ÁßØÈÐΠÑ.Ù. 65 257715-ÄÑ 102493 ÃÓËÓÇÀÄß È.Ð. 63 211236 102622 ÕßËÈËΠÅ.È. 57 273186
102360 ÀÁÁÀÑΠÅ.Å. 78 216664-ÄÑ 102495 ÌßËÈÊΠÌ.À. 68 227818 102623 ÀÁÄÓËËÀÉÅ Á.Ð. 44 221264
102362 ÈÁÐÀÙÈÌΠÐ.Ú. 31 252352 102497 ßËÈÉÅÂÀ Ý.À. 49 216997 102626 ÌßÌÌßÄΠÊ.Ñ. 79 227842-ÄÑ
102366 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.ß. 56 221329 102499 ÌÅÙÒÈÉÅ ß.Ç. 59 216129 102627 ÈÑÝßNÄßÐΠÉ.Õ. 76 213131-ÄÑ
102367 ÚßÔßÐΠÕ.Ç. 43 221467-ÄÑ 102502 ÌßÌÌßÄËÈ ß.N. 65 213991 102628 ÌßÌÌßÄËÈ Ô.À. 66 227575
102368 ÑÀÄÛÃÎÂ Å.ß. 55 228117 102503 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Å.Ñ. 66 213634-ÄÑ 102631 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ý.È. 63 212249-ÄÑ
102370 ÙßÑßNΠÎ.Å. 60 222463-ÄÑ 102504 ÀØÓÐΠN.À. 68 213886-ÄÑ 102635 ÃÐÉÀÇNΠÐ.À. 63 235172
102373 ÏÎNÉÀÊÈN Ì.À. 56 216875-ÄÑ 102505 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ ×.Ð. 65 212443-ÄÑ 102636 ÇÀÌÀNÎÂÀ Ð.ß. 53 234395-ÄÑ
102374 ÕÀNßËÈÉÅ ß.Ò. 64 213764 102506 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ À.N. 59 228466 102637 ÒÎÔÈÃËÈ Ð.Ñ. 59 228239
102375 ÃßÄÈÌÎÂÀ Ì.ß. 65 225322-ÄÑ 102507 ÑßÌßÄËÈ À.Ù. 51 211511 102638 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ À.ß. 64 212313-ÄÑ
102378 ßËÈÉÅ À.É. 75 216583-ÄÑ 102509 ÌßÌÌßÄËÈ Ñ.Ù. 76 236493-ÄÑ 102639 ÀÁÀÑΠÌ.À. 58 227437-ÄÑ
102380 ØÈÐÈNÎÂÀ Ý.ß. 50 225299 102510 ßËÈÉÅ Ú.Â. 53 265167 102640 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ À.Ñ. 45 272368
102382 ÁÀÁÀÉÅ Î.Â. 60 228174 102512 ÌßÌÌßÄΠÅ.Ì. 60 211196 102642 ÒÀÜÛÉÅÂÀ È.À. 60 228158
102383 ØÖÊÖÐÎÂÀ Ë.ß. 57 259238 102514 ÄßÌÈÐ×ÈÉÅ Ð.À. 34 245143 102644 ÚßÔßÐΠß.Â. 48 262259
102385 ÄÎÑÒÈÉÅÂÀ À.N. 81 227267-ÄÑ 102515 ËÀÒÈÏΠÑ.Ñ. 46 216364 102645 ÑßÄÐßÄÄÈNÎÂÀ Ý.Ê. 57 273145
102388 ÔßÐÇßËÈÉÅ Ò.É. 54 233496 102519 ÀÜÀÉÅÂÀ ß.Ù. 70 212784-ÄÑ 102648 ÒÀÜÛÉÅÂÀ Ý.Ø. 54 228141
102389 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ Ð.À. 52 235245 102520 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ö.À. 57 243134-ÄÑ 102649 ÑÖËÅÉÌÀNËÛ Ñ.Ô. 69 228417
102390 ÕßËÈËÎÂÀ À.Å. 55 222593 102521 NÀÄÈÐÕÀNΠÏ.ß. 65 228166 102650 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Õ.Ð. 57 228499
102392 ÄÖNÉÀÌÀËÛÉÅÂÀ À.Ô. 53 222447-ÄÑ 102525 ÙßÑÐßÒËÈ Ù.Å. 85 236282-ÄÑ 102653 ÙÀÕÂÅÐÄÈÉÅ Ì.Ò. 66 216997
102395 ÌßÌÌßÄËÈ Å.ß. 67 216331-ÄÑ 102526 ßÊÁßÐËÈ Ì.Ì. 71 227542-ÄÑ 102654 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Ý.Å. 59 233236
102396 ÙßÑÐßÒΠÅ.Å. 69 221118-ÄÑ 102527 ÃßÄÈÐΠÙ.É. 61 228174 102656 ÀÁÄÈÉÅÂÀ Ì.Ò. 58 225111
102398 ÑÈNÎÏËÓ Ô.Ò. 83 222269-ÄÑ 102532 ÀËÛØËÛ Ý.Ì. 46 262437 102657 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ý.Ô. 66 233211-ÄÑ
102400 ÙßÌÈÄÎÂÀ N.È. 49 266511 102535 NÎÂÐÓÇΠÅ.À. 43 222139 102659 ÅÌÈNΠN.Ð. 60 222317-ÄÑ
102401 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ñ.Ñ. 56 228117 102537 ßÔßNÄÈÉÅ ß.È. 77 227729-ÄÑ 102662 ÑÀËÀÙËÛ Ñ.Ð. 63 243167-ÄÑ
102403 ÙÅÉÁßÒΠÄ.Ã. 72 246318-ÄÑ 102544 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ Ñ.Ñ. 64 252311 102663 ÙÅÉÄßÐÎÂÀ Ñ.Î. 52 228393
102404 ÃßÄÈÐΠÚ.Â. 56 216372 102546 ÚßÔßÐÎÂÀ À.Á. 65 224123-ÄÑ 102664 ßËÈÇÀÄß Ô.Ç. 73 227275-ÄÑ
102405 ÉÓÑÓÁÎÂÀ À.Â. 46 272132 102548 ÑßËÈÌËÈ Ì.Â. 54 228255 102666 ØßÔÈÉÅÂÀ N.Â. 53 265134-ÄÑ
102408 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ò.Ô. 50 266399 102550 ÌßÌÌßÄΠÐ.Ù. 79 248116 102673 ÌßÌÌßÄΠÅ.Ì. 50 266455
102409 ÑßÌßÄÇÀÄß Ñ.Ñ. 61 224131 102551 ßÇÈÇËÈ Ô.Â. 70 216315 102675 ßÙÌßÄÎÂÀ Ñ.N. 56 228263
102410 ÙßÑßNΠÐ.Ú. 54 216997 102554 ÑÀÙÈÁÚÀNΠß.Å. 56 246342-ÄÑ 102677 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ý.N. 74 213715-ÄÑ
102412 ÌÓÐÀÄÇÀÄß À.Ã. 66 228417 102555 ØÀÁÀNÎÂ Ê.À. 60 235237 102679 ØÀÌÈËÎÂÀ Ý.Â. 59 216883-ÄÑ
102414 ÁÀÜÛÐΠÌ.É. 51 211163 102556 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ò.ß. 47 214282 102680 ÄÀÄÀØ-ÇÀÄß ß.Å. 61 216356-ÄÑ
102416 ßÙÌßÄΠÀ.Ú. 71 255252-ÄÑ 102558 ßÑßÄÇÀÄß Ë.Å. 73 213512-ÄÑ 102685 NÎÂÐÓÇΠÏ.Ú. 72 247185-ÄÑ
102418 ÚÀÂÈÄ À.À. 45 256321 102559 ÌßÌÌßÄÇÀÄß À.Ñ. 49 266414 102688 ÑÅÉÈÄÇÀÄß N.N. 54 228271
102422 ÃßÄÈÌΠÅ.Ç. 49 219459 102560 ÙÖÑÅÉNΠÅ.Ð. 49 219775 102689 ßËÈÇÀÄß Å.Ô. 71 216315
102424 ÄÎÑÒÈÉÅÂÀ À.N. 70 227348-ÄÑ 102561 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ì.Ñ. 52 228125 102692 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ Õ.Ì. 60 227745
102426 ÑÀÄÛÃÎÂÀ N.Ô. 57 216875-ÄÑ 102562 ÂßËÈÉÅ Ô.Ñ. 69 246245-ÄÑ 102693 ßËÈÉÅÂÀ Ý.É. 50 251542
102427 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.À. 70 227778-ÄÑ 102563 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ À.Ò. 58 228158 102694 ÃÓËÈÉÅ Ñ.Õ. 66 219653-ÄÑ
102429 ÙÖÌÁßÒÎÂ Ñ.Ò. 60 227842 102564 ÙÖÑÅÉNÎÂ Å.Å. 41 238112 102695 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ N.Ò. 59 228433
102430 ÑÖËÅÉÌÀNΠÙ.È. 56 222536 102566 ÌßÌÌßÄΠÙ.N. 62 216112-ÄÑ 102696 ßËÈÉÅÂÀ Ò.Å. 57 259254

D İ M - 2020
102435 ÙÖÌÁßÒΠÀ.Ê. 60 216372-ÄÑ 102567 ÃßÌÁßÐËÈ È.À. 56 254256 102697 ÀÕÓNÄÇÀÄß Ñ.N. 66 216389-ÄÑ
102436 ÚÀÂÀÄÎÂÀ À.Å. 61 241328-ÄÑ 102568 ÇÀÈÄΠÅ.À. 49 266414 102698 ÃßÄÈÌßËÈÉÅÂÀ Ñ.N. 59 257561-ÄÑ

3
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

102699 ÙÖÑÅÉNΠÑ.Ð. 53 217133 102819 ÙßÌÈÄΠÂ.N. 73 298426-ÄÑ 102962 ÁÀÁÀÉÅ É.Á. 69 216875-ÄÑ
102701 ÔßÒÓËËÀÉÅÂÀ ß.Ô. 50 233244 102822 ÁÀÁÀÉÅ Ç.Ç. 63 228247 102963 ÐÖÑÒßÌÎÂÀ Ñ.Ã. 40 242162
102703 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ï.Ð. 49 266439 102825 ÂßËÈÉÅ Ï.Ì. 63 227891 102965 ÀÑËÀNÑÎÉ N.Ù. 58 253113-ÄÑ
102705 ßÙÌßÄËÈ À.À. 66 211382-ÄÑ 102826 ÊÎÑΠÏ.È. 60 211252 102967 ÌßÌÌßÄΠÈ.Ì. 44 216867
102708 ÈÌÀNΠN.Å. 65 227997 102827 ÚßÔßÐΠÌ.Ò. 62 221491-ÄÑ 102968 ÉÓÑÈÔÎÂÀ N.È. 75 233211-ÄÑ
102709 NÎÂÐÓÇËÓ Å.N. 72 228539 102832 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ë.Õ. 60 254378-ÄÑ 102969 ÃÓÐÁÀNËÛ Å.Ö. 81 227518-ÄÑ
102710 ßÙÌßÄÇÀÄß Ñ.N. 63 254361-ÄÑ 102841 ÁÀÁÀÇÀÄß À.Ñ. 73 213829-ÄÑ 102970 ßËÈÉÅ Ñ.Ú. 53 257245
102711 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ Ý.Ã. 50 225266 102843 ÃÀÐÀÉÅ Â.Ï. 57 213764 102971 ÀÕÓNÄÎÂÀ Ô.Â. 64 263263-ÄÑ
102712 ÙÖÑÖÇÀÄß Ù.Ò. 59 219978 102848 ÁÀÁÀÇÀÄß Ç.Ð. 77 248116 102972 ÚßËÈËÇÀÄß Ñ.Â. 49 257618
102713 ÎÐÓÚÎÂ Ô.Å. 54 228117 102851 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ Ï.Ò. 54 225282 102976 ÇÀÌÀNÎÂÀ Ù.Å. 61 233536
102715 ÑßÌßÄÎÂÀ ß.È. 60 236274 102853 ÑÀÄÛÃÎÂÀ Ý.Ú. 75 233114-ÄÑ 102979 NÓÐÈÉÅ Ñ.Ñ. 34 245143
102717 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.À. 71 236322-ÄÑ 102857 ÃÓÐÁÀNËÛ Ú.Ì. 52 228222 102981 ÌßÌÌßÄΠÐ.ß. 72 248116
102718 ÊÞÌÖÐ×ÈÉÅ À.É. 58 228166 102858 ÙßÑßNΠÚ.ß. 70 219783-ÄÑ 102983 ÙÈÄÀÉßÒÎÂÀ Ì.Ý. 71 257342-ÄÑ
102721 ÙßÑßNËÈ Ú.Ç. 73 227689-ÄÑ 102863 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ï.Ô. 59 212468-ÄÑ 102986 ÊÈØÈÉÅÂÀ Ý.À. 58 216956
102722 ÒÅÉÉÓÁÎÂÀ Ì.Ï. 80 227218-ÄÑ 102864 ÃÓÐÁÀNÇÀÄß Ô.Ô. 80 249178-ÄÑ 102988 ÌÓÑÀÉÅÂÀ Ñ.ß. 81 227794-ÄÑ
102723 ÅÌÈNÎÂÀ ß.Ì. 81 249542-ÄÑ 102867 ÈÑÝßNÄßÐËÈ À.Ð. 73 212679-ÄÑ 102992 ßÑßÄÎÂÀ Ê.Ô. 58 228182
102729 ÀÑËÀNÎÂ Ô.Ë. 64 248116 102869 ÌÀNÀÔËÛ Ë.Ú. 66 243272-ÄÑ 102997 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ È.À. 50 245135
102730 ÃÓËÈÉÅÂÀ À.À. 54 233463-ÄÑ 102871 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ Ý.Ñ. 51 263158 102998 ÚßÁÐÀÉÛËÎÂÀ Ç.Ð. 47 217141
102731 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß À.Ð. 56 225193 102872 ÕßËÈÔÎÂÀ Å.Ð. 69 222171-ÄÑ 103003 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ Ý.Ñ. 52 254961
102732 ÇÅÉNÀËÇÀÄß Ê.È. 72 248116 102874 ÏÀØÀÉÅÂÀ Å.Ð. 51 238137-ÄÑ 103004 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ò.È. 61 211382
102733 ÌßÌÌßÄËÈ Ú.Ì. 73 228263 102876 ßËÈÉÅ Ø.Â. 51 228344 103005 ÊßÐÈÌËÈ Ý.Ñ. 61 235237
102734 ßËÈÉÅ Ú.Ò. 47 261368 102877 ÉÓNÓÑÎÂÀ Ì.Ð. 60 225225 103006 ÌßÌÌßÄΠØ.N. 74 222317-ÄÑ
102736 ÁßØÈÐÎÂÀ Ò.Â. 58 228247 102880 ÔßÐßÚΠÔ.Å. 62 216583-ÄÑ 103007 ÑÓËÒÀNËÛ ×.Ì. 65 222317-ÄÑ
102739 ÀÁÈÉÅ Ã.Ñ. 71 212379-ÄÑ 102881 ÌßÚÈÄΠÐ.Þ. 57 216745 103008 ÚßÔßÐËÈ N.Ì. 56 241117-ÄÑ
102742 ÙÖÑÅÉNËÈ Ç.Ë. 58 228425 102882 ÙßÑßNΠÎ.Á. 75 213715-ÄÑ 103010 ÊßÐÈÌËÈ Õ.×. 90 227915-ÄÑ
102743 ÑßÔßÐΠÌ.À. 80 236136-ÄÑ 102884 ÀÁÄÓÐßÙÌÀNΠÊ.Â. 71 228158 103013 ÙÀÚÛ-ÇÀÄß È.Å. 67 246286
102744 ßÇÈÇËÈ Ð.Â. 60 216518-ÄÑ 102889 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.Ú. 66 212524-ÄÑ 103015 ÕÓÁÀNÎÂÀ Ð.Â. 50 228385
102745 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ø.Å. 54 228239 102893 ÃÀÑÛÌΠÁ.Ð. 69 213172-ÄÑ 103016 ÇÅÉNÀËÎÂÀ N.N. 76 227859-ÄÑ
102747 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ò.Ù. 54 221386 102894 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ Õ.Ø. 83 213172-ÄÑ 103018 ÂßËÈÇÀÄß Ò.Å. 57 233633
102748 ßËÈÉÅ Ù.N. 59 228263 102895 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ñ.Å. 50 255471-ÄÑ 103020 ÐßØÈÄΠÐ.Ð. 52 228141
102751 ÉÓÑÈÔÎÂ N.Ç. 47 219183 102897 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ì.N. 67 225241-ÄÑ 103021 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ Ú.À. 47 222139
102752 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ Ð.À. 51 259157 102899 ßÙÌßÄΠÅ.Ì. 49 255196 103024 ÒÎÔÈÃËÈ Ò.Õ. 47 256143
102755 ßÌÈÐÃÓËÈÉÅÂÀ À.Å. 69 211366-ÄÑ 102900 ÙÀÚÛÕÀNΠÌ.Î. 56 222277 103025 NÅÌßÒËÈ Å.Ø. 55 221459-ÄÑ
102756 NÎÂÐÓÇÎÂ Î.Å. 77 236363-ÄÑ 102902 ÌÈÐÇßÕÀNËÛ Ã.Å. 71 213367-ÄÑ 103027 ÐßÔÈÇÀÄß Ì.Ù. 84 227915-ÄÑ
102757 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ì.ß. 47 255796-ÄÑ 102905 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ Ñ.×. 77 298426-ÄÑ 103029 ÐßÙÈÌÎÂÀ Ë.É. 67 216453-ÄÑ
102758 ØßÐÁßÒΠÔ.Ô. 46 219645 102906 ÙßÑßNËÈ N.Ê. 65 266155 103030 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ë.Ò. 62 211747-ÄÑ
102759 ÀÁÄÓËÎÂÀ N.Ø. 62 228458 102907 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ñ.Ì. 56 233422-ÄÑ 103031 ßÌÈÐÀÑËÀNÎÂÀ Ì.Â. 57 228547
102760 ÁÀÉÐÀÌËÛ Ê.Å. 65 211236 102909 ÀÁÀÑÎÂ Â.À. 68 216331-ÄÑ 103033 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ Æ.È. 59 224148
102763 ÀÑËÀNËÛ Ö.Ë. 76 248116 102910 ÓÌÀÐÎÂÀ Ý.Ý. 64 243289 103034 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂ ß.Ú. 49 243223
102764 ÃßÇßNÔßÐÎÂÀ Ý.Â. 58 254831-ÄÑ 102911 ÌßÌÌßÄÎÂÀ-ÑßÔÈÉÅÂÀ Ø.Å. 56 228328 103035 ÃÓËÓÇÀÄß Ì.È. 67 266277-ÄÑ
102765 ÄÀÄÀØΠN.Ã. 71 298418-ÄÑ 102913 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ Ý.Ú. 62 222188-ÄÑ 103036 ÔßÐÙÀÄΠÒ.Ú. 57 217141
102767 ÃÀÑÛÌÇÀÄß N.È. 77 227615-ÄÑ 102914 ÌßÌÌßÄËÈ Á.ß. 66 212913 103037 ÀËÚÀNÎÂÀ À.À. 71 227559-ÄÑ
102770 ÈÌÀNÇÀÄß Ô.È. 66 225266 102916 ÙÖÌÁßÒÎÂÀ Ì.Ì. 63 216194 103039 ÐÇÀÉÅÂÀ È.È. 53 262437
102776 ÁÀÜÛÐËÛ Ñ.À. 54 225144 102917 ÇßÊÈÉÅ Ì.Ì. 68 221459-ÄÑ 103041 ßÙÌßÄÎÂÀ N.À. 53 228255
102778 NßÚßÔËÈ Ð.ß. 73 227559-ÄÑ 102918 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ê.N. 65 211699-ÄÑ 103042 ÃÓËÓÇÀÄß Ì.Â. 67 213772
102779 ØÛÕßËÈÉÅÂÀ N.Ë. 72 236574-ÄÑ 102919 ÔßÐÇßËÈÇÀÄß È.Ñ. 67 212687-ÄÑ 103044 ØÈÐÈNËÈ Á.Å. 49 272343
102780 ØÀÙÒÀÕÒÈNÑÊÈ Ñ.N. 60 252311 102921 ÙÈÄÀÉßÒËÈ É.Ê. 55 228499 103045 ÁÀÁÀØÎÂ Ì.À. 59 216494
102783 ÌßÙßÐÐßÌΠÌ.ß. 72 221167-ÄÑ 102923 ÌÀÙÌÓÄÇÀÄß Ô.Â. 75 298426-ÄÑ 103048 ÚßÔßÐΠß.Ò. 68 227178
102786 ÙÖÑÅÉN Ñ.À. 71 227478-ÄÑ 102924 ÀÕÓNÄÎÂÀ Ì.Ô. 80 227631-ÄÑ 103049 ÑßÒÄßÐÎÂÀ Ï.Ì. 44 254223-ÄÑ
102787 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Ñ.Ô. 70 248116 102926 ÙÖÑÅÉNΠÌ.Ì. 51 256273 103050 ÐÖÑÒßÌËÈ Ô.Ô. 65 227648
102788 ÃÓÐÁÀNΠÃ.Ô. 65 256176 102928 ÔßÐßÚÎÂÀ Ð.È. 80 227859-ÄÑ 103051 ßËßÊÁßÐΠÃ.N. 43 225128
102789 ÙßÑßNÎÂÀ Ò.ß. 70 213383-ÄÑ 102929 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ Ë.ß. 66 251542-ÄÑ 103052 ÙßÑßNËÈ Å.À. 54 266414
102790 ÔÅÉÇÓËËÀÉÅ Å.Á. 42 219589 102930 NßÁÈËÈ Ì.Ò. 77 213156-ÄÑ 103056 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ý.À. 61 228174
102791 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ Ë.Ý. 73 248521-ÄÑ 102932 ÓÌÓÄÎÂÀ À.Ì. 46 257489-ÄÑ 103060 ßÑÝßÐΠÈ.ß. 57 222552
102794 ßËÈÉÅÂÀ N.Á. 59 255641 102933 ÌßÌÌßÄËÈ À.Ú. 56 222139 103061 ÌßÙßÐÐßÌÇÀÄß Ì.À. 66 246123-ÄÑ
102795 ßÙÌßÄΠN.Á. 36 254345-ÄÑ 102935 ÀÜÀ ÇÀÄß Ò.Ø. 53 216461-ÄÑ 103062 ÃÓËÓÉÅÂÀ Ñ.Á. 82 236136-ÄÑ
102797 ÃÓËÈÉÅÂÀ ß.È. 54 228125 102936 ÁÀËÀÊÈØÈÉÅÂÀ À.Ù. 47 256379 103063 ØÖÊÖÐËÖ Ê.À. 72 222488-ÄÑ
102798 ÑßÔßÐËÈ Ý.È. 75 216745-ÄÑ 102937 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Ä. 72 235197-ÄÑ 103065 ÀÁÁÀÑΠÒ.Ð. 50 217133
102800 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß È.È. 47 262445 102939 ÌßÌÌßÄΠÂ.Ô. 72 251567-ÄÑ 103066 NÎÂÐÓÇΠÐ.Ø. 44 216972
102802 ÉÓÑÈÔËÈ Ë.Ñ. 69 221167-ÄÑ 102940 NÎÂÐÓÇΠÊ.Â. 56 213261-ÄÑ 103069 ßÑßÄÇÀÄß Å.Ä. 60 247136-ÄÑ
102803 ÙßÑßNËÈ ß.É. 78 227859-ÄÑ 102943 ÉÓÑÈÁΠÇ.Ú. 55 228166 103071 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ø.À. 64 227997
102804 ØÛÕÀËÛÉÅÂÀ Ê.Ø. 46 216891 102945 ÑÖËÅÉÌÀNÇÀÄß Ç.Ì. 47 262518 103074 ßÑÝßÐΠß.Å. 64 255114
102805 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ô.Ò. 54 228199 102947 ÀÜÀÉÅÂÀ À.Ñ. 53 228441 103075 ÑÀËÀÙËÛ Ý.Å. 49 261327-ÄÑ
102806 ÔßÐßÚÎÂÀ Ý.Ã. 65 212687-ÄÑ 102948 ÙßÑßNΠÑ.N. 43 254791 103076 ÇÈËÔÈÃÀÐÎÂÀ Ý.È. 67 228417
102807 ÈÌÀNΠÅ.Ã. 51 266399 102949 ÌßÐßÉÅ Å.Å. 54 272132 103077 ÀÑËÀNΠÈ.Ô. 54 228425
102808 ÐÀÌÀÇÀNËÛ Ö.Å. 84 236339-ÄÑ 102951 ßËÈÉÅÂÀ Â.Â. 62 227997 103078 ÈÑÌÀÉÛËΠÀ.Õ. 63 239199-ÄÑ
102809 ÑÅÉÄÈÉÅ Ñ.Ì. 50 211252 102952 ßËÈÉÅ Ð.ß. 52 213123 103081 ÌÅÙÄÈÇÀÄß Ú.Â. 45 262226
102812 ÙßÁÈÁËÈ Ñ.Â. 53 233277 102954 ÙßÑßNËÈ À.À. 75 227964-ÄÑ 103085 ÊßÐÈÌËÈ ß.N. 45 222147
102813 ÚßÔßÐΠÊ.Ò. 51 219637 102956 ÀÁÁÀÑÇÀÄß Å.Õ. 45 238186 103087 ÂßËÈÉÅÂÀ Ý.Ð. 73 216697-ÄÑ

D İ M - 2020
102814 ÌÈÐÇßÉÅ ß.Ã. 47 219183 102957 ßÙÌßÄÎÂÀ Ô.Ý. 46 272254 103090 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ ß.Ç. 59 228263
102816 ÑÖËÅÉÌÀNΠÁ.Õ. 59 227656 102959 ÚßÔßÐÎÂÀ Ñ.Ñ. 63 219961 103091 ÃßÙÐßÌÀNΠÊ.Ð. 63 211188-ÄÑ

4
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

103092 ÈÑÌÀÉÛËΠÒ.Ð. 53 216323 103215 ÊßÐÈÌÇÀÄß N.ß. 70 212687-ÄÑ 103345 ßÙÌßÄÎÂÀ Ë.Ù. 50 235359
103094 ßÇÈÇΠÐ.É. 59 219978 103216 ÔßÒßËÈÇÀÄß È.ß. 53 219126 103346 ÑÀËÌÀNΠÐ.Ã. 56 216242
103095 ÃÓÐÁÀNËÛ Ò.Ô. 50 233244 103218 ßÇÈÇΠN.Ú. 45 259173 103347 ßÑÝßÐÎÂÀ Ê.È. 80 227591-ÄÑ
103096 NßÑÈÐÇÀÄß Ï.ß. 66 222552-ÄÑ 103219 ÙÅÉÄßÐÎÂÀ À.Ñ. 64 211552-ÄÑ 103348 ÃÀÑÛÌËÛ Á.À. 51 272116
103100 ÑßËÈÌÎÂÀ Â.Ô. 64 225322-ÄÑ 103221 ßËÈÉÅ À.Á. 46 219175 103349 ßËÈÉÅÂÀ Õ.ß. 61 221159
103101 ÚßÔßÐËÈ Ý.Ú. 74 236477-ÄÑ 103222 ÌÓÐÀÄΠÀ.Å. 89 248124-ÄÑ 103352 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Ñ. 58 255317
103102 ÇÀÌÀNÎÂÀ É.Ì. 80 214169-ÄÑ 103224 ×ßËßÁÈ Ø.È. 50 228214 103353 ÀÜÀÉÅ Ù.Á. 59 216356-ÄÑ
103104 ÚßËÈËÈ Å.È. 51 228222 103225 ßËßÊÁßÐËÈ N.N. 56 233244 103354 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ö.È. 43 261149
103105 ÙßÑßNÇÀÄß Ê.À. 55 257731 103226 ÌßÌÌßÄΠÑ.Ç. 58 213764 103357 ÁÀÉÐÀÌΠÙ.Å. 76 216664-ÄÑ
103107 ÁÀÐÀNÎÂÀ Ì.Â. 50 228385 103228 NÎÂÐÓÇÎÂÀ Ê.È. 40 227397 103358 ÚßÔßÐÎÂÀ Ô.Ñ. 63 228458
103108 ÈÁÀÄΠÑ.Á. 73 213878-ÄÑ 103229 ÃÓËÓÇÀÄß À.È. 64 216559-ÄÑ 103359 ÙÅÉÄßÐΠÕ.Ø. 64 273178
103112 ÌßËÈÊËÈ Ì.Ð. 47 251583 103231 ÙßÑßNΠÔ.À. 44 219589 103360 ÈÑÀÉÅÂÀ Ú.ß. 54 222488-ÄÑ
103113 ÃÓËÓÇÀÄß N.Â. 52 262453 103235 ÁÀÁÀÉÅÂ Þ.Ô. 72 298418-ÄÑ 103363 ÉÀÃÓÁÇÀÄß È.É. 79 227729-ÄÑ
103114 ÐßÙÈÌΠÔ.Ì. 43 242154 103238 NÀÄÈÐΠÐ.N. 79 216315-ÄÑ 103364 ßËÈÉÅÂÀ Æ.Ï. 86 216697-ÄÑ
103115 ÑßÔßÐΠÒ.Ô. 53 251526-ÄÑ 103240 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ð.É. 67 248521-ÄÑ 103365 ÌßÌÌßÄËÈ Ë.Ð. 66 227656
103118 ÔßÐÇßËÈÉÅ Å.ß. 45 219791 103242 ÑÀËÀÉÅÂÀ Ø.Á. 51 228344 103366 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ë.Ì. 42 272149
103119 ÈÌÀNÎÂ Ð.Â. 75 212784-ÄÑ 103244 ÌÓÕÒÀÐÎÂ Å.Ô. 65 228166 103367 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß Ñ.Ò. 74 227486-ÄÑ
103121 ÌßÌÌßÄÇÀÄß N.N. 64 221378 103245 ÌÈÐÇßËÈ Ý.Ô. 60 221272-ÄÑ 103368 ÁÀÉÐÀÌΠÐ.Ð. 68 227867
103122 ßÊÁßÐËÈ Ô.Â. 67 214111-ÄÑ 103247 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ð. 63 228328 103372 ÀÁÓÇßÐΠÑ.Å. 62 255747
103123 ÙÀÚÛÉÅ À.Ù. 50 235359 103248 ÃÀÔÔÀÐΠN.Î. 54 246148 103373 ßÙÌßÄΠÁ.Ð. 48 221475-ÄÑ
103127 ÓÌÓÄΠÅ.Ì. 59 216518-ÄÑ 103253 ÔßÒßËÈÉÅÂÀ Ö.Ñ. 43 253121 103374 ßÙÌßÄÎÂÀ Ý.Ì. 56 225274
103128 ÙßÑßNËÈ Ô.Ô. 87 213431-ÄÑ 103254 ÉÀÐßÙÌßÄÎÂÀ N.Å. 58 227956 103379 ßÙÌßÄΠÒ.N. 62 273153
103129 ÑßÔßÐÎÂÀ N.ß. 54 257156 103260 ÈÌÀNÂÅÐÄÈÉÅ N.Ø. 81 216583-ÄÑ 103381 ÁÀÁÀÇÀÄß Å.À. 54 216267
103133 ÀÜÀÉÅÂ Ì.Ì. 65 227883 103261 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ Ô.Ù. 66 227648 103382 ÀÜÀÐßÙÈÌËÈ À.Ø. 66 228522
103136 ÙßÑßNÎÂÀ Ë.À. 65 233252 103262 ÚÀÁÁÀÐΠÂ.Ì. 66 227834 103383 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.ß. 68 213861-ÄÑ
103137 NÎÂÐÓÇΠØ.Ñ. 62 263247-ÄÑ 103264 ßËÈÇÀÄß Ð.Ù. 75 227615-ÄÑ 103386 NßÚßÔÃÓËÈÉÅÂÀ À.Ù. 49 217117
103138 ÃÓÐÁÀNΠÙ.Ò. 43 242154-ÄÑ 103265 ÙÅÐÀÂÀÑΠÊ.Ð. 59 219961 103387 ÚßÔßÐ-ÇÀÄß Ì.À. 59 213845-ÄÑ
103140 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ À.ß. 59 235415 103267 NßÚßÔÎÂÀ À.Â. 64 216575-ÄÑ 103389 ÝÞÉÖØËÖ Ð.Ì. 58 228247
103141 ßËÈÉÅ Ð.Ù. 55 228433 103269 ÙßÑßNÇÀÄß È.Ð. 56 228441 103390 ÊßÐÈÌÎÂÀ È.È. 66 255722-ÄÑ
103142 ÀÜÀÙÖÑÅÉNÎÂÀ Æ.È. 70 216753-ÄÑ 103270 ÌÓÐÀÄΠÌ.Å. 60 254831-ÄÑ 103391 ÙßÑßNÎÂÀ Ì.ß. 67 221159-ÄÑ
103144 ÚßËÈËÎÂÀ È.Ì. 58 225169 103271 ßËÈÉÅ Å.À. 50 224115 103393 ÌßÑÈÌÎÂÀ Ã.À. 71 255682-ÄÑ
103145 ÑÀËÌÀNÎÂÀ Ñ.Â. 63 227567 103272 ÈÌÀNΠÌ.Ù. 50 261198 103397 ÙßÑßNÎÂÀ À.Ë. 50 272351
103146 ÌßÌÌßÄÇÀÄß É.Å. 63 257334-ÄÑ 103273 ÁÈËÀËÇÀÄß Ì.N. 54 263117 103398 ÐÖÑÒßÌÎÂÀ Ë.ß. 54 228141
103147 ÃÓÐÁÀNΠÈ.×. 62 216575-ÄÑ 103274 ÀÑËÀNΠÐ.Å. 66 216453-ÄÑ 103401 ÚßÔßÐÎÂÀ Â.À. 69 249526-ÄÑ
103152 ÌßÌÌßÄËÈ Î.N. 52 222147 103278 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ò.Á. 54 273161 103403 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.N. 57 211455
103155 ÕÓÄÈÉÅÂÀ À.ß. 49 243159-ÄÑ 103282 ßÑÝßÐÎÂÀ Ý.È. 48 219175 103405 ×ÅÐNÈN È.Å. 61 236128
103156 ÃÎÚÀËÛ À.ß. 44 253138 103284 ÊÀÇÛÌÎÂ À.À. 59 211488 103406 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ À.É. 43 253113
103157 ÀÜÀÉÅÂÀ À.Ð. 60 212216-ÄÑ 103287 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ Ý.Ð. 85 236193-ÄÑ 103407 ßÑÝßÐÎÂÀ Ë.È. 66 254248
103158 ÙÖÑÅÉNΠÊ.É. 52 235375 103288 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.Ñ. 72 251567-ÄÑ 103408 ÙßÑßNÇÀÄß Ù.Â. 63 273153
103162 ÃÀÐÀØÎÂÀ Ñ.Â. 64 213991 103290 ÕÀNßËÈÉÅÂÀ N.À. 86 212768-ÄÑ 103410 ÉÖÑÈÔËÈ Ì.Ô. 56 261262
103163 ÃÓËÈÉÅ Ø.Ò. 59 228182 103292 ÃÀÐÀÉÅÂÀ Ï.Å. 62 241328-ÄÑ 103411 ßËÈÉÅÂÀ N.Ð. 65 225177-ÄÑ
103164 ÁßØÈÐÎÂÀ N.Ì. 52 225347-ÄÑ 103294 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ N.N. 51 216583-ÄÑ 103412 ßÑÝßÐΠÊ.Â. 70 216583-ÄÑ
103165 ÚßÔßÐÎÂÀ Ö.Ç. 51 262453 103297 ÀÜÀÉÅÂÀ Ð.Ñ. 53 273161 103416 ßËÈÉÅ Ú.Ú. 69 243167-ÄÑ
103168 ÒÅÉÌÓÐËÓ Ì.Ù. 64 216331-ÄÑ 103298 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ý.Ì. 46 251891 103417 NÀÜÛÉÅÂ Ì.ß. 43 219556
103172 ÌßÌÌßÄÇÀÄß N.Ù. 52 228141 103299 ÈÁÐÀÙÈÌΠß.N. 87 227631-ÄÑ 103418 ÚÀÂÀÄÇÀÄß Ú.Ð. 54 216745
103174 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ç.Ñ. 66 211188-ÄÑ 103300 ÃßNÈÇÀÄß Ô.Ì. 59 266374-ÄÑ 103419 ÃÀÔÀÐËÛ Å.Å. 47 272351
103176 ÁÀÉÐÀÌËÛ Ì.ß. 54 221223 103302 ÃÀÑÛÌËÛ N.É. 52 233244 103425 ÃÓÐÁÀNÎÂ ß.ß. 49 243142-ÄÑ
103177 ÅÉÂÀÇÎÂÀ À.É. 86 236177-ÄÑ 103303 ÙßÑßNΠÌ.È. 44 246334-ÄÑ 103426 ÑÖËÅÉÌÀNÇÀÄß Ô.Ì. 64 227883
103178 ÂßËÈÉÅ Å.Ù. 64 213748 103305 ÌÈÐÇßÉÅ Ì.Ì. 69 216931-ÄÑ 103427 ÉÀÊÓÁΠÄ.Ì. 51 213723
103181 ÙßÒßÌÎÂÀ À.Ú. 62 216826 103308 ßËÈÚÀNΠÊ.Ì. 51 222155 103428 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ Õ.Ê. 61 211471
103182 ßËÈÉÅÂÀ N.À. 70 249389-ÄÑ 103310 ÑÅÉÈÄßËÈÉÅÂÀ Ä.È. 62 228522 103431 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß N.ß. 73 213975
103184 ßËÈÉÅ ß.À. 63 247169-ÄÑ 103314 ÎÑÌÀNΠÑ.Ã. 54 262186 103433 ÙÖÑÅÉNËÈ Å.Ð. 48 221361
103189 ÑÖËÅÉÌÀNΠÏ.Â. 47 254297 103317 ÙßÑßNÎÂÀ Ù.N. 58 211114-ÄÑ 103434 ÌÅÙÄÈÉÅ Ê.Ì. 72 236428-ÄÑ
103191 ÌÈÊÀÉÛËΠÐ.É. 63 216923-ÄÑ 103318 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.À. 66 233228-ÄÑ 103435 ßËÈÉÅ Å.N. 44 241247-ÄÑ
103193 ÀÁÄÓÐÀÙÌÀNÎÂÀ Ñ.È. 42 216761 103320 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ N.À. 71 257359-ÄÑ 103438 ÂßËÈÌßÒÎÂÀ N.È. 59 216786
103194 ÊßÐÈÌËÈ Ò.Å. 60 219653-ÄÑ 103321 ÙÅÉÄßÐÎÂÀ Ý.Ø. 52 228141 103441 ÙÖÑÅÉNËÈ À.Ñ. 46 217141
103195 ÇÖËÔÖÃÀÐËÛ Ê.Ð. 58 211211-ÄÑ 103322 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Ð.Ã. 60 238186-ÄÑ 103442 NÎÂÐÓÇÎÂ Å.Ð. 79 216697-ÄÑ
103196 ÌßÑÈÉÅÂÀ À.Ø. 45 269299 103323 ßÇÈÌËÈ À.Ì. 49 263158 103444 ÁßÄßËΠÀ.É. 51 233585
103197 ÈÑÌÀÉÛËΠÐ.Ï. 49 236185 103325 ÑßÔßÐßËÈÇÀÄß Ô.Ì. 36 241433 103446 ÐßÔÈÉÅÂÀ Ã.N. 52 213675
103198 ÑßÌßÄÎÂÀ Ý.Ã. 72 227226-ÄÑ 103327 ßËÈÉÅ Ù.ß. 50 219491 103447 ÙÖÑÅÉNËÈ Ë.Ð. 57 228158
103199 ÌßÌÌßÄΠÑ.Ì. 63 213797-ÄÑ 103329 ÙßÑßNËÈ À.×. 72 228296 103449 ßËÈËÈ È.À. 87 236363-ÄÑ
103200 ÀËËÀÙÉÀÐÎÂÀ N.Å. 69 233252-ÄÑ 103330 ÑßÔßÐÎÂÀ Â.Å. 65 227153 103451 ÃßÔßÐËÈ N.ß. 71 248513-ÄÑ
103203 ÀÁÁÀÑËÛ È.Á. 55 216445-ÄÑ 103331 ÃÀÑÛÌΠÕ.Ú. 55 219694 103452 ÌßÑÓÌÎÂÀ À.Ì. 61 228174
103205 ÂßËÈÉÅ À.Å. 62 216356-ÄÑ 103333 ßÙÌßÄÎÂÀ Ö.Á. 81 266155-ÄÑ 103453 ÉÓÑÈÔÎÂÀ Ö.Å. 54 257164
103206 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß Ã.È. 63 216923-ÄÑ 103334 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ Å.Å. 69 227818 103455 ÐÇÀÇÀÄß N.N. 55 225347-ÄÑ
103207 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ý.Ô. 70 257675-ÄÑ 103337 ÙßÑßNΠÀ.À. 59 216242 103456 ÃÓËÓÉÅ À.Ñ. 51 254945
103208 ÇÅÉNÀËΠÒ.Ô. 59 211463 103339 ÙÀØÛÌΠß.Á. 57 222552 103460 ÕßËÈËΠÕ.Å. 72 216153-ÄÑ
103210 ÀÕÓNÄΠÈ.Ù. 59 212338 103340 ÌßÌÌßÄΠÔ.Å. 54 228393 103462 ÑÖËÅÉÌÀNΠÐ.Ê. 57 257391-ÄÑ
103211 NßÇÈÐÎÂÀ Â.N. 59 225193 103341 ÙßÉÀÒÎÂÀ Ú.Ç. 73 228433 103463 ÚßÔßÐΠÔ.Ð. 58 263141

D İ M - 2020
103212 ÌßÙßÐÐßÌËÈ Ð.Ì. 56 228263 103343 ÈÑÌÀÉÛËΠÀ.À. 80 216218-ÄÑ 103467 ÙÖÑÅÉNΠÒ.Ð. 65 222325-ÄÑ
103214 ÌßÌÌßÄΠÔ.Ù. 73 222277-ÄÑ 103344 ØÛÕÈÉÅ Ò.Ì. 48 262445 103468 ÑÖËÅÉÌÀNΠÅ.È. 71 228296

5
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

103470 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ñ.À. 71 212192-ÄÑ 103609 ßÙÌßÄÎÂÀ Ý.ß. 54 227323-ÄÑ 103765 ÀÜÀÉÅÂÀ N.Â. 77 228166
103471 ßËÈÉÅÂÀ Ò.Î. 66 212687-ÄÑ 103610 ßÇÈÌÇÀÄß Ð.Å. 48 255293 103773 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß Ì.É. 46 241296-ÄÑ
103472 ÚßÔßÐÎÂÀ À.Å. 66 245143-ÄÑ 103611 ÚßÔßÐËÈ Ú.Ì. 74 216778-ÄÑ 103774 ÙßÑßNÇÀÄß Ë.Ì. 72 212687-ÄÑ
103474 ÁÀÜÛÐËÛ Ì.Å. 59 273137 103612 NßÐÈÌÀNÎÂÀ À.Â. 66 228474 103775 ÀÜÀÁßÉËÈ Ú.À. 65 227997
103478 ÈÑÊßNÄßÐΠÂ.Â. 58 228125 103615 ßËÈÉÅÂÀ À.Ï. 63 227737 103777 ßÙÌßÄËÈ Ø.Ã. 56 216267
103479 ÕÀËÛÃÎÂ Ç.Ô. 53 235123 103616 ÌÓÐÀÄÈ Ï.ß. 37 241547 103781 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂ À.À. 61 227583
103480 ÌÓÑÀÉÅÂÀ N.Ñ. 52 213189 103617 ÌßÙßÐÐßÌΠÐ.Ñ. 41 254791 103784 ÀÁÁÀÑÇÀÄß N.Å. 67 227883
103482 ÏÈÐÈËËÈ Â.Â. 63 216218 103618 ÌÀNÑÓÐËÓ À.Ô. 75 228417 103785 ÞÌßÐÇÀÄß N.Ô. 69 213131-ÄÑ
103488 ÀÜÀÊÈØÈÉÅÂÀ À.É. 72 227559-ÄÑ 103622 NÀÌÀÇÎÂ N.Ú. 66 254945 103786 ÙÖÑÅÉNËÈ Á.Ì. 40 254264
103489 ÏßNÀÙÎÂÀ Æ.Â. 60 263344 103623 NÀÜÛÉÅÂÀ N.Ù. 61 228458 103787 ÌßÌÌßÄΠÐ.Ì. 64 227494
103490 ÁÀÜÛÐÎÂÀ À.Ô. 45 269299 103624 ßÙßÄΠÒ.Ù. 70 216931-ÄÑ 103790 ÑßËÈÌÎÂÀ Ô.Å. 51 213148
103493 ÃßËßNÄßÐËÈ É.N. 55 256168 103625 ÙßÑßNÎÂÀ Ç.Ð. 79 236477-ÄÑ 103791 ÈÁÐÀÙÈÌΠß.Ò. 62 252311
103494 ÀÒÀËÛÉÅÂÀ-ÐßÙÈÌÎÂÀ Ý.É. 59 211488 103626 ÄÀÄÀØÇÀÄß Ð.Ð. 85 227591-ÄÑ 103792 ßËÈÉÅÂÀ É.Ñ. 76 233211-ÄÑ
103496 ßÌÈÐÀÑËÀNΠN.Ñ. 57 238186-ÄÑ 103628 ÌÈNß ÅËØßN 64 228158 103793 ÀÜÀÉÅ Ì.Å. 77 227997
103497 ÌÓÐÀÄÎÂÀ Ë.Ð. 44 241125 103630 ßËÈÉÅ Ì.Å. 65 221483-ÄÑ 103797 ÐÓÔÓËËÀÉÅ Ò.Â. 57 219589-ÄÑ
103498 ÈÑÌÀÉÛËËÛ Å.È. 75 227518-ÄÑ 103631 ÚÀÁÀÐÎÂÀ Ö.Ò. 57 213326-ÄÑ 103799 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ È.Â. 58 255317
103499 ÇÖËÔÈÉÅ Ì.Ã. 69 216794-ÄÑ 103632 NßÇßÐΠß.Â. 66 216989 103800 ÙßÌÈÄΠÂ.Ø. 65 227997
103501 ßËÈÉÅ Ô.Â. 60 257253 103635 NßÚÌßÄÄÈNΠÌ.Á. 59 255699 103803 ÌßÌÌßÄÎÂÀ É.À. 76 228458
103504 ÝÖNÉÀØÅÂÀ Ñ.Ì. 55 228247 103636 ÌßÌÌßÄËÈ Ð.Ì. 83 227615-ÄÑ 103804 ÈÑÊßNÄßÐΠÌ.Ì. 66 225111-ÄÑ
103506 ÂßËÈÉÅÂÀ N.N. 54 262186 103638 NÀÌÀÇÇÀÄß Ñ.Õ. 60 216112-ÄÑ 103807 ÌÈNÀÉÅ Ô.ß. 64 265289
103507 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ø.Ç. 79 233244-ÄÑ 103643 ÎÌÀÐÎÂÀ Ý.Ì. 65 212687-ÄÑ 103808 ÈÁÀÄΠÕ.Å. 56 228166
103508 ÌßÌÌßÄΠÀ.N. 51 235334 103644 ÀÁÄÓËËÀÉÅ Ú.N. 60 273178 103809 ÌÅÉÁÓËËÀÉÅ ß.Á. 63 216461-ÄÑ
103510 ÃÀÐÀÉÅÂÀ Ñ.Ð. 71 254459-ÄÑ 103645 ÌßÌÌßÄΠÐ.Ô. 55 263288 103810 ÁÀÜÛÐÎÂÀ ß.ß. 56 233163
103512 ÌÖÐØÖÄËÖ Å.ß. 48 273259 103649 ÉÓÑÓÁÎÂÀ Ô.Ô. 64 227997 103813 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ Ý.Â. 69 228466
103515 ÉÀÐßÙÌßÄΠß.Ñ. 64 216364-ÄÑ 103651 ÁÀÁÀÉÅ Î.Ò. 81 249153-ÄÑ 103814 ÚÀÙÀNÝÈÐΠÀ.Ð. 54 228271
103517 ÎÑÌÀNΠÐ.N. 68 247185-ÄÑ 103652 ÚßÁÈÉÅÂÀ Ë.È. 55 266366 103815 ÃÓËÈÉÅÂÀ É.À. 46 225266
103519 ßËÈÉÅÂÀ Õ.ß. 57 228141 103654 ßËÈÉÅÂÀ N.À. 71 233244-ÄÑ 103816 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ N.Ð. 65 224156
103525 ÌßËÈÊÎÂÀ Ê.Ô. 57 225111 103656 ÐÇÀÉÅÂÀ À.Ù. 56 253113-ÄÑ 103817 ÙÀÚÛÇÀÄß Ø.À. 59 228482
103526 ÃÀÑÛÌÇÀÄß Ë.Ô. 61 233196 103658 ÂÀÙÀÁÎÂÀ Ñ.À. 55 212468 103820 ÙßÑßNÁßÉÎÂÀ N.Ô. 64 219742-ÄÑ
103527 ÙßÑßNÇÀÄß Ý.N. 54 228344 103667 ÚÀÂÀÄÇÀÄß Ô.Å. 55 255714 103822 ÒÀÐÈÂÅÐÄÈÉÅ Å.Ò. 60 257334
103528 ÁßÉßËÈÉÅÂÀ Ç.Â. 44 262129 103668 ÇÅÉNÀËΠÉ.ß. 58 228158 103823 ÑßÔßÐËÈ Ñ.Ù. 53 269274
103535 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ô.Â. 60 255617 103670 NÎÂÐÓÇΠÅ.Ì. 54 228222 103825 ÚßÔßÐËÈ N.Ô. 66 225225
103536 ÁÀËÀßÌÈÉÅ Ø.Ì. 54 219734 103672 ÇÅÉNÀËËÛ Ò.Ò. 46 272376 103826 ÁÀÁÀÉÅÂÀ N.N. 46 261238
103538 ÚÀÌÀËΠÀ.N. 82 216486-ÄÑ 103675 ÒÀËÛÁΠÒ.N. 46 272384 103827 ÑßÌßÄËÈ Ý.Ô. 51 266455
103539 ÃÓËÈÉÅ N.N. 49 235383 103676 ÙßÑßNÎÂÀ Ë.Ì. 79 236225-ÄÑ 103832 ØÀÁÀNÎÂÀ Ì.Ñ. 69 212451-ÄÑ
103540 ÃßÙÐßÌÀNΠÂ.Å. 67 247169-ÄÑ 103678 ÌÓÕÒÀÐÎÂÀ ß.À. 65 212443-ÄÑ 103834 ÃßÄßØΠß.Ì. 81 235164-ÄÑ
103543 NßÑÈÐÎÂÀ Ð.N. 46 227397 103680 ÐÖÑÒßÌΠN.Ð. 70 216145-ÄÑ 103840 ÌßÌÌßÄΠÌ.È. 83 227631-ÄÑ
103544 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ Ù.Ç. 90 235318-ÄÑ 103681 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ñ.Ì. 49 273275 103843 ÀÁÀÑÎÂ Õ.ß. 60 216356-ÄÑ
103547 ÑÓËÒÀNÎÂÀ ×.Ð. 65 216453-ÄÑ 103682 ÌßÚÈÄÎÂÀ N.Ì. 65 212654-ÄÑ 103845 NÓÐÈÉÅÂÀ Ò.Ç. 67 248116
103548 ÀÄNÀÉÅ Å.ß. 75 247111-ÄÑ 103684 ÙßÑßNßËÈÉÅÂÀ Ê.Å. 80 227631-ÄÑ 103848 ÐÖÑÒßÌËÈ Ê.Õ. 75 251559-ÄÑ
103551 ßÑßÄÎÂÀ À.ß. 59 252158 103688 ßËÈÉÅ Å.À. 71 227997 103850 ÊÀÇÛÌËÛ Å.Å. 74 248116
103552 ËÀ×ÛNÎÂÀ Ø.Â. 41 216453 103689 ßÙÌßÄ Ñ.Ê. 76 227891-ÄÑ 103854 ÚÀÐ×ÛÉÅ Ê.À. 49 256143
103553 ÀÜÀÉÅÂÀ Ê.Á. 47 211211-ÄÑ 103690 ßÙÌßÄËÈ N.ß. 67 227753 103855 ÀÜÀÉÅÂÀ Ì.Ò. 48 272295
103555 ÌßÌÌßÄËÈ Å.Õ. 69 213172-ÄÑ 103692 ÑÀÄÛÃÎÂÀ Õ.ß. 65 233196-ÄÑ 103863 ØÛÕÛÉÅÂÀ Ð.ß. 48 221345
103556 ÏÎËÀÄÎÂÀ N.Ç. 67 228417 103693 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ Å.Ì. 67 216778-ÄÑ 103870 ÊÀÇÛÌÇÀÄß À.Ù. 58 242121-ÄÑ
103557 ÐßÙÈÌËÈ Ê.È. 73 216583-ÄÑ 103697 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ Ð.Ð. 49 227372-ÄÑ 103877 ÄÀÂÓÄÎÂ Ð.Ð. 44 219353
103558 NÀÇÀÐΠÌ. 73 235172-ÄÑ 103698 ÂÀÑÈÉÅ Ø.Ì. 69 227778-ÄÑ 103878 ÃßÐÈÁÎÂÀ Ý.Â. 58 225144
103559 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß È.Ô. 68 222325-ÄÑ 103699 NÀÌÀÇÎÂ È.É. 44 219686 103884 ÇÀÌÀNÎÂ N.Ò. 53 265289
103560 ÈÑÌÀÉÛËΠÙ.À. 52 235415 103702 ÌßÙßÐÐßÌΠÚ.N. 61 228174 103887 ÀÄÈËÁßÉËÈ Ê.Ì. 42 253121
103568 ÐÖÑÒßÌΠÐ.ß. 90 227631-ÄÑ 103703 ÚßÔßÐΠÊ.À. 50 251689 103888 ÑÀËÌÀNËÛ Ø.È. 73 236314-ÄÑ
103570 ßËßÊÁßÐΠÅ.Ò. 61 222552 103709 ÄÀÄÀØΠÙ.Â. 49 219134 103889 NßÇßÐËÈ Ä.Ø. 66 246123-ÄÑ
103571 ÏÈÐÌÓÐÀÄËÛ Ô.È. 47 266439 103710 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ð.Å. 68 221167-ÄÑ 103891 ÂßËÈÇÀÄß N.È. 64 228474
103573 ÙßÑßNÎÂÀ N.É. 46 219718 103715 ßËÈÉÅÂÀ Ý.Ð. 61 216494-ÄÑ 103893 ÝÞÇßËËÈ Ö.Ñ. 46 265126
103575 ÃÓÐÁÀNÇÀÄß Ì.Ã. 46 256379 103716 ÀÜÀÇÀÄß À.Ø. 65 216583-ÄÑ 103895 ÅÉÂÀÇÎÂ Ñ.Ø. 59 266374-ÄÑ
103578 ØÀÙÁÀÇÎÂÀ N.Ì. 41 242154-ÄÑ 103717 ÁÀÜÛØΠÁ.Ì. 52 246261 103897 ÁßÄÈÐËÈ Ò.Ô. 52 219191-ÄÑ
103579 ØÈÐÈNΠÕ.N. 56 228166 103719 NßÇßÐÎÂÀ Ý.Ù. 49 225266 103898 ÀÑËÀNÎÂÀ Ù.Ð. 71 225217-ÄÑ
103580 ÀÜÀÉÅÂÀ Ô.À. 66 225225 103724 ÃßNÈÉÅÂÀ À.Ð. 62 233244 103899 ÑßÔßÐÎÂÀ Ò.ß. 46 255577
103582 ÑßÔßÐßËÈÉÅ Ñ.Ì. 53 257261 103726 ÌÀÙÌÓÄËÓ Ò.N. 52 273218 103905 ßÇÈÇΠÀ.Ç. 43 219686
103583 ÕßËÈËÇÀÄß N.N. 64 227997 103730 ÎÑÌÀNËÛ Ç.Ò. 56 228158 103906 ÒÀÜÛÉÅÂÀ À.Ò. 53 211374-ÄÑ
103585 ÑßÔßÐßËÈÉÅ Ñ.Ê. 55 228271 103733 ÀÁÁÀÑßËÈÉÅ N.Ù. 51 254937 103907 NßÁÈÉÅ Ê.À. 45 235415
103586 ØÅÉÄÀÉÅÂ Ô.Ù. 59 228296 103736 ÐÇÀÉÅÂÀ N.Ø. 52 257723 103910 NÀÜÛÉÅÂÀ Õ.À. 53 255244
103588 ßËÈÉÅ Ú.Ð. 70 216567-ÄÑ 103737 ÂÀËÅÙΠÑ.Å. 64 219815-ÄÑ 103912 ÃßNÁßÐËÈ Ì.N. 66 227997
103590 ßËÈÁÀÁÀÉÅÂÀ Å.Å. 49 217133 103740 ÀËÛÉÅÂÀ Ñ.Ð. 37 245151 103914 ßËÈÉÅÂÀ Ù.Ò. 62 216745
103592 ÄÀØÄßÌÈÐΠÅ.N. 45 256379 103741 ÑßÔßÐÎÂÀ N.Ì. 34 241514 103916 ÈÐÇÀÉÅ Ù.Â. 90 236582-ÄÑ
103593 ÃÓËÈÉÅÂ Ò.À. 64 211471 103743 ÂÀËÅÙÇÀÄß Ç.Ì. 48 234184 103917 ÀÁÄÀËÎÂÀ Ð.N. 54 228141
103594 ÙÖÌÌßÒΠÅ.Å. 49 235123 103747 ÌßÌÌßÄΠÐ.É. 65 216218 103918 ÈÑÀÇÀÄß Ñ.Ø. 56 228222
103595 ßÇÈÌÇÀÄß Ö.Ñ. 66 261181 103749 ÌßÌÌßÄÎÂÀ ß.É. 61 263239-ÄÑ 103919 ÑÀÄÛÃÎÂÀ Ñ.Ã. 78 213894
103596 ØßÐÈÔËÈ Ê.Ò. 60 222269 103750 ÑÖËÅÉÌÀNËÛ È.Ã. 59 211463 103923 ÁÀÁÀÇÀÄß ß.ß. 57 228311
103603 ÈÑÀÁÀËÀÉÅ Ñ.Ã. 61 272132 103758 ØßÐÈÔΠÐ.Ð. 54 265118 103924 ßÙÌßÄÎÂÀ Ì.N. 58 221248-ÄÑ

D İ M - 2020
103605 ÎÑÌÀNËÛ Ê.À. 50 262226 103761 ÁÀÜÛÐΠÔ.Ö. 64 227997 103925 ÙßÑßNÎÂÀ Ù.Ñ. 57 255593
103607 ßÙÌßÄΠß.Ô. 49 266414 103763 ÔßÒßËÈÉÅ Å.Ì. 42 262161 103926 ÁßØÈÐΠÊ.Ê. 55 241522-ÄÑ

6
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

103929 ßËÈÉÅÂÀ Â.Ô. 59 213829-ÄÑ 104063 ÀÁÈÄËÈ Ù.Ð. 52 235334 104199 ÌßÌÌßÄΠÀ.Ø. 50 256273
103932 ÏÈÐÈÉÅÂÀ Ë.Ì. 62 213545 104064 ÙÖÑÅÉNÎÂ Ì.Ñ. 70 213861-ÄÑ 104201 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ Ð.Ø. 58 216989
103933 ÙßÑßNÎÂÀ Ì.N. 46 252344 104066 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ì.Ò. 60 228158 104202 ØÀÙÁÀÇÎÂÀ Å.ß. 49 217125
103934 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß N.ß. 50 238186-ÄÑ 104067 ÃÀÑÛÌÎÂ À.Å. 62 219994 104203 ÕÀNÊÈØÈÉÅÂÀ Ô.Å. 68 228458
103939 ÌÈÐÌßÌÌßÄËÈ Ì.Ù. 51 222211 104072 ÄÖNÉÀÌÀËÛ Ò.Î. 56 235148 104204 NÓÐÈÉÅÂÀ Ó.Ô. 53 261116
103940 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ Ù.Ô. 56 273242 104074 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.N. 63 227997 104205 ßÙÌßÄÎÂÀ Å.Ñ. 57 246197
103941 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ö.Á. 49 255325 104075 ÇÀÊÈÐËÈ Ø.Â. 48 265297 104206 ßÙÌßÄÎÂÀ Ô.Å. 67 228166
103942 ÒÓÐÀÁÎÂÀ Ô.Ó. 53 233236 104081 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ Ñ.Ð. 64 224156 104210 ÈÑÐÀÉÛËÎÂÀ Ù.È. 64 211699-ÄÑ
103943 ÑÖËÅÉÌÀNÇÀÄß À.ß. 70 212135-ÄÑ 104083 ßËÈÉÅÂÀ Ì.Ñ. 81 213456-ÄÑ 104211 ÐßÑÓËÎÂÀ N.Ò. 58 246237-ÄÑ
103948 ÐÇÀÇÀÄß Ç.À. 81 266488 104084 ÌßÌÌßÄΠÚ.Ô. 57 219759-ÄÑ 104212 NÀÜÛÉÅ Ç.Ð. 46 269299
103952 ÊßÐÈÌÎÂÀ N.Ç. 55 239141-ÄÑ 104086 ÙÀÚÛÉÅÂÀ À.Ô. 88 233139-ÄÑ 104214 ÈÁÀÄÎÂÀ Ù.Á. 40 254694
103953 ÌÓØÒÀÃÎÂ À.Ù. 63 216364-ÄÑ 104087 ÀÁÄÓËËÀËÛ Ô.È. 45 225128 104215 NÀÜÛÉÅÂÀ Ò.Á. 63 227331-ÄÑ
103954 ÈÑÀÊΠÌ.Å. 81 213367-ÄÑ 104089 ÑßÔßÐÎÂÀ Ñ.N. 46 238112 104216 ßÙÌßÄÎÂÀ Ò.Ç. 59 235237
103956 ßËÈÉÅÂÀ Ì.Ó. 55 233163 104092 ÈÁÀÄÎÂÀ Ñ.Ò. 55 225274 104217 ÃÓÐÁÀNÇÀÄß Ð.È. 70 216331-ÄÑ
103957 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.Ç. 44 254312 104093 ÃÀÑÛÌΠÂ.Ì. 55 272343 104218 ÁÀÁÀÇÀÄß Á.Ì. 66 212281-ÄÑ
103960 ÑÅÉÈÄÎÂÀ N.Ì. 47 253113 104094 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.Ø. 60 256419 104219 ÙÖÌÁßÒΠÈ.Å. 46 216291
103961 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ Æ.À. 55 269185 104101 ÚÀÁÁÀÐΠÌ.ß. 56 224115 104222 ÌßÌÌßÄΠÊ.Ø. 82 227915-ÄÑ
103962 ÌßÌÌßÄËÈ Ê.Å. 51 262453 104104 ÀÕÓNÄÎÂÀ Ñ.È. 49 234192 104224 ÃÅÉÁÓËËÀÉÅÂÀ Ï.Ñ. 54 235189-ÄÑ
103964 ÇÅÉNÀËËÛ Ù.È. 49 263328 104106 NÀÁÛÅÂÀ Ô. 63 228522 104226 ÌÓÑÀÇÀÄß Å.Å. 56 228328
103966 ØÀÙÁÀÇËÛ Ì.Ú. 56 216923 104108 ÁÅÙÁÈÄÇÀÄß Ò.Â. 69 227997 104229 NßÑÈÁËÈ Ñ.À. 57 273218
103967 ØÈÕÈÉÅÂÀ Ë.Ì. 73 216875-ÄÑ 104109 ÀÜÀËÀÐΠÈ.Ò. 63 227445-ÄÑ 104230 ÌßËÈÊΠN.Õ. 43 251794
103968 ÎÐÓÚÎÂÀ Ñ.ß. 69 213529-ÄÑ 104110 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ Ë.Ñ. 81 225217-ÄÑ 104231 ÚßÔßÐÇÀÄß N.Å. 48 217133
103969 NßÑÈÁÎÂÀ Ý.Ä. 49 266414 104113 ÌßÌÌßÄËÈ N.È. 55 228547 104234 ÙßÑßNÃÓËÈÉÅÂÀ Ö.É. 46 272335
103970 ÌßÌÌßÄËÈ Ð.Ô. 50 216883 104115 ÀÁÁÀÑÎÂÀ N.À. 52 234135 104235 ÌßÌÌßÄÉÀÐΠN.N. 69 227591
103971 ßËÈÉÅÂÀ Õ.Ì. 58 216834 104116 ÈÁÐÀÙÈÌΠÔ.Ù. 69 224164 104236 ÉÓNÈÑËÈ Ñ.Ô. 83 228539
103973 ÕÀËÛÃÎÂ Å.Ð. 46 262331 104117 ÚÀÁÁÀÐËÛ Ë.Ù. 56 263263 104238 NÓÐÈÉÅÂÀ N.Ú. 65 262478
103975 ÃÓËÈÉÅÂÀ ×.Å. 48 225266 104118 ÃÓËÓÇÀÄß Æ.×. 55 225347-ÄÑ 104239 ÀÜÀÌÌßÄΠÌ.ß. 64 225322-ÄÑ
103977 ÃÓËÈÉÅÂÀ Æ.À. 60 225241 104120 ßÇÈÌËÈ Ñ.N. 55 228166 104241 NÖÁÈÉÉß ÀÐÈÔ 56 255122
103978 ßËÈÉÅ Ã.È. 46 272432 104122 ÙßÑßNÇÀÄß Î.Å. 58 212695-ÄÑ 104242 ÌÀÙÌÓÄËÓ È.È. 54 228133
103979 ÕßËÈËÎÂÀ À.N. 45 262559 104124 ßËßÊÁßÐËÈ Ú.Ã. 63 216526-ÄÑ 104244 ÙÀÚÛÇÀÄß Â.È. 61 228174
103980 ÀÁÁÀÑΠÅ.Ø. 52 228125 104125 ÈÑÝßNÄßÐÎÂÀ Ô.N. 55 228425 104245 ÀËÛÉÅ Ì.Ð. 48 256435
103981 ßËÈÇÀÄß Ô.À. 74 254459-ÄÑ 104126 ÑßÌßÄÎÂÀ Ú.Ú. 50 246131 104247 ÀËÛÉÅÂÀ Ñ.Ð. 39 243248
103982 ÀÁÁÀÑÎÂ Ï.N. 49 243142-ÄÑ 104130 ËßÒÈÔÎÂÀ Ò.Ç. 35 238194-ÄÑ 104248 ÚÀÁÁÀÐËÛ Ì.N. 64 216631
103983 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ N.Ô. 69 238186-ÄÑ 104131 ßËßÊÁßÐΠÊ.ß. 53 245143-ÄÑ 104249 ÁÀÁÀÇÀÄß Ý.Ø. 55 211511
103984 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ì.Ð. 60 222552 104132 ÌßÌÌßÄËÈ Ú.Ñ. 74 238186-ÄÑ 104250 ÀÁÁÀÑΠÔ.Ò. 65 254418
103985 ÁÀÉÐÀÌËÛ Ð.Ð. 59 216242 104133 ÙßÑßNÎÂÀ À.ß. 61 235367 104253 ÌßÌÌßÄΠÅ.À. 67 227567
103988 ÈÑÐÀÔÈËËÈ À.À. 66 212354-ÄÑ 104134 ßËÈÉÅ Ô.N. 62 212281-ÄÑ 104254 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.N. 53 211293-ÄÑ
103990 ßÙÌßÄΠÔ.À. 51 221353 104136 ÃÎÚÀÉÅÂÀ ß.Ð. 65 263271-ÄÑ 104256 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ì. 71 212913-ÄÑ
103991 ÙßÑßNÎÂÀ Ë.É. 62 251559 104139 ÁßÄßËÎÂÀ É.Â. 58 228466 104257 ßËÈÇÀÄß ×.Á. 60 222496
103992 ÈÑÌÀÉÛËΠÐ.Å. 51 254183-ÄÑ 104141 ÔßÐßÚΠÚ.N. 75 233366-ÄÑ 104258 ÄÓÐÌÓØΠÂ.Ì. 69 219783-ÄÑ
103993 ÚßÔßÐÎÂÀ Õ.Ô. 58 211341-ÄÑ 104145 ÈÑÐÀÔÈËÎÂÀ ×.Ð. 57 255382 104259 ÃÀÔÔÀÐÎÂÀ À.È. 45 211293-ÄÑ
103994 ÚßÔßÐÎÂÀ È.Ý. 71 214111-ÄÑ 104146 ßËÈÉÅ À.Å. 65 219864-ÄÑ 104261 ÑÖËÅÉÌÀNΠÐ.Ç. 69 227461-ÄÑ
103996 ÌßÌÌßÄÎÂÀ ß.Ñ. 40 253146 104149 ßÙÌßÄÎÂÀ Ê.Ê. 57 228158 104262 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Â.Ì. 81 228174
103998 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ñ.N. 57 212216-ÄÑ 104150 ØÈÐÈNÎÂÀ Ý.Ð. 58 255333 104263 ÎÑÌÀNËÛ Ú.ß. 45 266455
103999 ÙßÑßNÇÀÄß Ï.Ì. 64 212135-ÄÑ 104151 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ë.Å. 69 213383-ÄÑ 104264 ÁÀÉÐÀÌËÛ Å.Å. 59 228547
104000 ÌÓÐÀÄËÛ È.×. 66 216672 104153 ßËÈÉÅ Ï.È. 64 228166 104266 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Á.Ú. 49 252133
104002 ÊßÐÈÌΠÞ.Â. 58 216923 104154 ÙÅÉÄßÐÎÂÀ Ö.Î. 49 272343 104268 NßÇÈÐΠÀ.Ð. 48 263296
104003 ÌÈÐÇßÇÀÄß Ö.Ð. 35 239141 104155 ÎÐÓÚÎÂÀ Ç.È. 61 254256 104272 ÀËËÀÙÃÓËÈÉÅ N.Ì. 65 216331-ÄÑ
104004 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.Ì. 52 265256-ÄÑ 104156 ÕßËÈËÇÀÄß Ý.Ñ. 52 251826 104273 ßNÂßÐËÈ Ô.À. 65 216631
104007 NÅÌßÒÇÀÄß Ð.Ã. 60 221264-ÄÑ 104158 ÙÖÑÅÉNÎÂ Ñ.ß. 53 228117 104275 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ À.Ú. 62 225274-ÄÑ
104010 ÈËÉÀÑΠÅ.Ò. 58 263141 104163 ßÊÁßÐËÈ Å.Ã. 57 228296 104276 ßËÈÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Ú. 41 254126
104016 ÙÖÑÅÉNËÈ À.È. 62 227753 104164 ßÙßÄÈ N.É. 66 222471-ÄÑ 104277 ØÈÐßËÈÉÅÂÀ À.Ú. 67 233244-ÄÑ
104020 ßÙÌßÄΠÇ.Ç. 59 222569 104166 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Æ.Ç. 51 235383 104278 ßËÈÉÅÂÀ À.Ù. 63 212751
104021 ßËÈÉÅ Ò.Ð. 67 216331-ÄÑ 104167 ÌÓÕÒÀÐΠØ.Â. 44 251648 104279 ÀÜÀÉÅ Ð.Ô. 40 222139
104022 ßËÈÌÎÂÀ Ô.Ç. 41 244139-ÄÑ 104168 ÀÜÀÌÈÐÇßÉÅÂÀ N.Ù. 76 213926-ÄÑ 104280 ßËÈÉÅ Ê.É. 74 227956-ÄÑ
104023 ÙßÑßNΠÐ.Ã. 64 273161 104169 ÙßÑßNÎÂÀ N.Ê. 57 228117 104285 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.À. 70 228417
104025 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.À. 52 228239 104171 ÌßÌÌßÄΠÂ.Â. 58 236485 104287 ÐßØÈÄËÈ N.È. 55 227331-ÄÑ
104028 ÄÀÂÓÄÇÀÄß À.È. 85 233211-ÄÑ 104172 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Î. 66 236525-ÄÑ 104288 ØÀÁÀNÇÀÄß Á.Ì. 51 257383
104033 ßÌÈÐËÈ Ð.Â. 49 216331 104173 ÚßÔßÐΠØ.Ì. 75 227542-ÄÑ 104291 ÑÀÐÈÉÅÂÀ N.Ñ. 56 277114
104034 ÐßÔÈÇÀÄß Ý.Ò. 64 255552-ÄÑ 104177 ÕßËÈËÇÀÄß N.Ð. 70 233244-ÄÑ 104292 ßËÈÉÅ Ì.Ú. 77 227615-ÄÑ
104035 ÌÈÐÇßÉÅ Ì.Ñ. 55 222211 104178 NßÑÈÁÎÂÀ À.Õ. 75 227542-ÄÑ 104294 ÌßÌÌßÄËÈ Ø.Ò. 74 227526-ÄÑ
104038 ÐßÙÈÌËÈ È.Ð. 41 254223 104180 ÙÀËÀÉËÛ Ý.Ñ. 65 211617-ÄÑ 104295 ÒÀËÛÁÎÂ Ñ.N. 66 216412-ÄÑ
104039 ÃÀÐÀÚÀÉÅÂ Ð.Ð. 53 228336 104181 ÁßNÄÈÉÅÂÀ Ý.Å. 63 227786 104296 ÀÁÄÓËÎÂÀ Ø.Õ. 57 234338
104042 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ À.Ô. 58 251859-ÄÑ 104182 ÌÓÐÀÄÎÂÀ Ô.À. 65 263239-ÄÑ 104297 NßÚßÔËÈ Ý.Ú. 65 272295
104047 ÐÇÀÉÅÂÀ À.À. 76 213456-ÄÑ 104185 ÌßÌÌßÄËÈ À.È. 72 212427-ÄÑ 104298 ÙÖÑÅÉNËÈ Ô.Ò. 52 216583-ÄÑ
104048 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Â.Â. 46 252441-ÄÑ 104188 ÀÜÀÇÀÄß Å.Ç. 52 273161 104299 ÃÓËÓÇÀÄß Ð.Ì. 49 245151-ÄÑ
104049 ÌßÑÈÌËÈ Ý.Ð. 64 243126-ÄÑ 104189 ßÙÌßÄÎÂÀ À.Ð. 68 211966-ÄÑ 104300 ÑÖËÅÉÌÀNΠÖ.Ê. 74 227494-ÄÑ
104053 ÌÈÐÇßÇÀÄß Á.Ø. 57 216323 104193 ÇÖËÔÖÃÀÐËÛ Ø.À. 67 227997 104301 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ì.È. 42 253113
104056 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ô.Ð. 55 255674 104194 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ô.Ô. 57 219467-ÄÑ 104302 ÁÀÁÀÉÅ Ù.Ø. 38 227972

D İ M - 2020
104058 ÀÁÁÀÑΠÙ.Ò. 73 227526-ÄÑ 104195 ßÊÁßÐÎÂÀ À.À. 61 228458 104303 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Å.Á. 67 221289-ÄÑ
104062 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ ß.N. 59 228174 104197 ÑÀËÌÀNÇÀÄß Ù.Ú. 75 216218-ÄÑ 104307 ÌÅÙÐßËÈÉÅÂÀ Ä.Ò. 67 225225

7
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

104308 ÙÀÃÂÅÐÄÈÉÅ Ê.Ì. 51 228239 104433 ßËÈÇÀÄß Ý.Ð. 63 213797-ÄÑ 104554 ÌÓÐÀÄÎÂÀ Ñ.N. 79 213489-ÄÑ
104310 ÁÀÁÀÉÅÂ Ù.Å. 69 227494-ÄÑ 104435 ÐÇÀÉÅÂ Ì.Å. 73 216486-ÄÑ 104557 ÀÁÀÑÎÂ N.N. 71 216218
104311 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ Î.Â. 45 256321 104437 ÎÐÓÚÇÀÄß Á.Á. 57 216786 104559 ÐßÙÈÌÇÀÄß Ï.Ð. 46 272449
104314 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Æ.Ð. 54 227315-ÄÑ 104438 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Ù.À. 39 241239 104562 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.È. 52 254183-ÄÑ
104318 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ç.Ô. 72 221183-ÄÑ 104439 ÈÑÀËÛ Ë.ß. 55 251891 104563 ÃÓËÈÉÅÂ À.À. 61 211269
104322 ÁÀËÀÊÈØÈÉÅÂ Ì.Ò. 36 245135 104440 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ N.À. 54 227437-ÄÑ 104564 ÌÓÑÀÉÅÂ È.Ò. 63 234492
104324 NÓÐÈÉÅ ß.Å. 77 216348-ÄÑ 104441 ßÙÌßÄÇÀÄß Ô.Ò. 55 228296 104565 ÙßÑßNÎÂÀ À.Ñ. 59 255252
104326 ÌÓÑÀÉÅ Å.Ø. 63 222171 104443 ÇÅÉNÀËΠÐ.È. 42 216429 104567 ÌßËÈÊΠÌ.Ð. 59 225339
104330 ßËÈÇÀÄß Ë.ß. 51 245151-ÄÑ 104444 ØÈÐÈNÎÂÀ Ô.Ð. 61 266439 104568 ßÑÊßÐÇÀÄß Ì.Å. 67 213553-ÄÑ
104331 ßËÈÉÅ ß.Ñ. 77 227729-ÄÑ 104446 ßËÈÉÅ Ê.Â. 56 222569 104570 ÙßÑßNÎÂÀ N.Ã. 66 212646-ÄÑ
104339 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ À.Ô. 61 225258-ÄÑ 104447 ÉÓÑÈÔÎÂÀ N.Ô. 68 212549-ÄÑ 104571 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ô.Ï. 74 212784-ÄÑ
104340 NÀÜÛÇÀÄß ß.N. 59 219994 104448 NÎÂÐÓÇËÓ Ù.Ã. 54 214282 104572 ÏÀØÀÉÅÂÀ Ø.Ñ. 59 225241
104341 ÌßÌÌßÄËÈ N.Ñ. 63 233244 104449 ÐßÔÈËÈ Ô.Ì. 63 211422 104573 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ý.Ð. 66 212654-ÄÑ
104342 NßÁÈÉÅ Ñ.Ø. 61 216356-ÄÑ 104450 ÃÀÑÛÌÎÂÀ ×.Ù. 70 221142-ÄÑ 104574 ßËÈÙÅÉÄßÐΠÑ.Ì. 47 265175
104343 ÐÖÑÒßÌΠÑ.Å. 53 236517 104451 ÙÀÚÛÇÀÄß Ø.Õ. 54 221126 104576 ÌÓÐÑÀËÈÉÅÂÀ Ò.N. 62 211747-ÄÑ
104345 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.Ì. 56 233171 104453 ÚÀÌÀËÇÀÄß Ì.À. 68 221361-ÄÑ 104577 ÃÀÑÛÌÎÂ Ê.Ç. 56 235261
104347 ÃßÙÐßÌÀNÎÂÀ Ý.À. 49 235189 104455 ßËÈÉÅ È.À. 83 227591-ÄÑ 104580 ßÑÝßÐÇÀÄß Ì.Å. 73 213172-ÄÑ
104348 ÃÓËÈÉÅ È.Ô. 69 221175-ÄÑ 104456 ÀËÛÉÅ Ê.Ø. 55 272198 104581 ßÇÈÌΠÚ.Ñ. 73 213715-ÄÑ
104349 ÏÀØÀÉÅÂÀ À.Ô. 79 225225-ÄÑ 104458 ÉÓÑÈÁÎÂÀ À.Ì. 54 255641 104586 ÃÀÔÀÐËÛ N.Ì. 68 213553-ÄÑ
104351 ÒÀÜÛÉÅ Ú.È. 74 227178-ÄÑ 104461 ßËÈÉÅ ß.N. 54 219637-ÄÑ 104588 ÌÀÌÅÄΠN.À. 54 222585
104352 ÌÈÐÀËÀÉÅÂÀ Ë.N. 58 225185 104462 ÃÓËÈÉÅÂÀ N.Ð. 65 233244 104590 ÈÁÀÄÎÂ Ñ.Ñ. 54 216615-ÄÑ
104354 ßËÈÉÀÐËÛ Ù.Ò. 63 222317-ÄÑ 104464 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ì.N. 68 211447-ÄÑ 104592 ØßÌØßÄËÈ À.N. 70 221175-ÄÑ
104355 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ò.Ú. 66 251891-ÄÑ 104465 ÐßÔÈÉÅÂÀ N.Ì. 51 233577 104594 ÉÓÑÓÁÎÂ Ú.Ð. 73 236485
104357 ÊßÐÈÌËÈ Ì.Ò. 52 265142-ÄÑ 104466 ÙßØÈÌÎÂÀ Ý.Ã. 54 273153 104598 ßÑßÄÎÂÀ N.Â. 49 235391
104358 ÌÈÐÇßÇÀÄß N.Õ. 59 225241 104467 ÕßËÈËËÈ Ô.Ù. 65 235278 104600 NÅÌßÒΠÊ.È. 72 211869-ÄÑ
104360 ßÙßÄÇÀÄß Ò.N. 45 262323 104473 ßËÈÉÅÂÀ ×.Ã. 57 222333-ÄÑ 104602 ÃßÙÐßÌÀNÎÂÀ 62 227186
ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ì.
104361 ÀÁÁÀÑΠÊ.Â. 65 227559 104474 ÑßÔßÐÎÂÀ Ë.Ð. 52 228352
104603 ÌßÙßÐÐßÌËÈ Ë.Ç. 60 228174
104364 ÊßÒßNÎÂÀ À.Â. 69 216875-ÄÑ 104475 ÌßÙßÐÐßÌËÈ À.Á. 57 233211
104604 ßËÈ-ÇÀÄß Ñ.À. 51 213359-ÄÑ
104365 ÌÈÐÇßÇÀÄß Á.È. 53 235278 104477 ÉÓÑÈÔÎÂÀ Ù.Ù. 54 255496
104606 ÑÅÉÈÄÁßÉËÈ Ô.Ñ. 60 228288
104366 NßÑÈÐΠÏ.È. 58 228271 104479 ÈÑÌÀÉÛËËÛ Ø.È. 74 227559-ÄÑ
104608 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ñ.Ù. 74 233155-ÄÑ
104368 ÃÀÐÀÉÅ Ï.Ø. 59 222366-ÄÑ 104481 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ò. 60 225314
104611 NßÚßÔÎÂ Ô.Ì. 49 263158
104372 ÌÓÑÀÉÅÂÀ Ë.Ô. 62 216567-ÄÑ 104483 ÌßËÈÊÎÂÀ N.×. 82 236493-ÄÑ
104612 ÌÈÐÇßËÈÉÅÂÀ À.Ì. 66 228417
104374 ßÙÌßÄÎÂÀ Á.ß. 60 257334 104484 ßÉÉÓÁÎÂÀ Á.Å. 67 233211-ÄÑ
104614 ÃÓËÈÉÅÂ Ò.Ì. 82 227575-ÄÑ
104375 ÌÈÊÀÉÛËÎÂÀ Ñ.Â. 56 212979 104487 ÐßÙÈÌÎÂ Å.Å. 64 227567
104616 ÚßÔßÐΠÐ.Ì. 55 262364
104376 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ò.Õ. 65 213578-ÄÑ 104488 ÕßËÈËΠÅ.Ì. 57 228166
104617 ÒÀÜÛÉÅÂ Ò.È. 62 227697
104377 ÌÓÑÀÉÅÂÀ À.Ù. 67 213367-ÄÑ 104489 ÌÀÙÌÓÄÇÀÄß Ñ.Ì. 59 228174
104618 ÚßÔßÐΠÌ.Ú. 70 216818-ÄÑ
104378 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Ý.Ñ. 64 251697 104490 ÌÓÑÀÉÅÂÀ Ì.Ô. 49 221475-ÄÑ
104621 ÙÀÚÛÉÅÂ Å.Ð. 74 227559-ÄÑ
104379 ÈÁÐÀÙÈÌÁßÉËÈ Ê.Ð. 50 266455 104492 ÚßËÈËÎÂÀ É.Â. 43 261173
104622 ÐÇÀÉÅÂ Ð.Â. 86 214152-ÄÑ
104380 ÃßÄÈÌËÈ Ê.Ñ. 63 234192-ÄÑ 104494 ÚßÔßÐËÈ Å.Ô. 71 248513-ÄÑ
104623 ÔßÐÇßËÈÉÅÂÀ Æ.N. 72 228522
104381 ßÙÌßÄΠN.Á. 63 227997 104495 ÊÎËÎÒÈËÈN À.N. 55 216559
104625 NßÁÈ ß.Ì. 57 228328
104385 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ì.Ç. 62 225177-ÄÑ 104496 ÙÖÑÅÉNÎÂ N.Ñ. 41 227348-ÄÑ
104626 ÀÕÓNÄÎÂ Ò.N. 79 213934-ÄÑ
104387 ÚßÔßÐÇÀÄß Å.ß. 51 228239 104498 ÀÜÀËÛ Ú.Ë. 52 228199
104627 ÌÓÑÀÉÅÂ Ê.À. 70 236396-ÄÑ
104388 ÙßÑßNÎÂÀ Ù.À. 60 233625 104502 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Õ.À. 63 212313-ÄÑ
104628 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ò.Á. 74 214185-ÄÑ
104389 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ À.N. 69 213448-ÄÑ 104503 ÌßÌÌßÄΠÀ.À. 56 216178
104629 ÂßËÈÉÅÂÀ Ñ.N. 62 212598-ÄÑ
104390 ÊßÐÈÌËÈ È.Ì. 59 228474 104504 ÀËÛÉÅ À.À. 63 228474
104631 ÏÀØÀÇÀÄß Ç.Ã. 61 211747-ÄÑ
104391 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ê.Ï. 80 236152-ÄÑ 104508 ßÑÝßÐÎÂÀ À.Ì. 62 222171
104632 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ý.Â. 54 228117
104392 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ø.Ù. 62 252336 104509 ÈÑÌÀÉÛËΠÈ.Ì. 53 216429
104633 ÊßÐÈÌΠÒ.Ç. 72 227526-ÄÑ
104393 ÞÌßÐΠÞ.Ì. 63 243167-ÄÑ 104511 ÚßÔßÐÎÂÀ Ø.Å. 51 242146-ÄÑ
104634 ØÀÙÌÀËÛÇÀÄß N.Å. 49 245151
104394 NÀÜÛÉÅÂÀ Ý.Ô. 62 255285-ÄÑ 104512 ÃÀÔÀÐËÛ È.À. 52 222447-ÄÑ
104635 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ À.N. 50 256354
104395 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.N. 63 225299-ÄÑ 104517 ÀÁÄÓËËÀÉÅ À.Ô. 64 227997
104637 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.É. 49 221231
104396 ßËÈÂßÐÄÈÉÅÂÀ Ò.ß. 50 213497 104518 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß Ñ.À. 66 233211-ÄÑ
104640 ÃÀÑÛÌÎÂÀ N.Å. 58 211877-ÄÑ
104397 ÈÑÝßNÄßÐËÈ Ù.È. 64 212119-ÄÑ 104519 ÙßÑßNÎÂÀ Ý.Ì. 52 233244
104641 ÃÓËÈÉÅÂ Ð.Ñ. 56 221394
104400 ÎÌÀÐÎÂ Ì.Ñ. 69 216461-ÄÑ 104522 ÎÑÌÀNËÛ Ò.Ò. 69 227778-ÄÑ
104643 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ï.È. 52 235342
104403 ÀÐÈÔËÈ À.Ð. 63 211244 104524 ÃÓËÈÉÅÂ Ã.Õ. 61 216356-ÄÑ
104644 ÁßØÈÐΠN.À. 63 235197
104404 ÈÑÀÉÅÂÀ À.Â. 53 228141 104525 ÃÀÑÛÌÎÂ Ç.È. 69 213131-ÄÑ
104646 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Î.Å. 70 227883
104406 ÐßÑÓËÇÀÄß Ñ.Ç. 72 266163-ÄÑ 104526 ÒÀÙÈÐÎÂÀ Õ.Ã. 64 234151-ÄÑ
104648 ÞÌßÐËÈ Ñ.Ì. 76 211569-ÄÑ
104407 ÃßÙÐßÌÀNΠÃ.Ò. 49 228214 104528 ÀÑËÀNΠÊ.À. 53 257691
104650 ÌÀÙÌÓÄËÓ N.É. 47 262437
104408 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ì.Ú. 64 234151-ÄÑ 104530 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Ò. 57 228466
104651 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ý.À. 72 249234-ÄÑ
104410 ßÑÝßÐÇÀÄß Ð.Ñ. 62 213983 104531 ÙÖÑÅÉNËÈ Ò.È. 57 211122
104654 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ Ð.Ñ. 42 272149
104411 ÌßÌÌßÄËÈ ß.À. 35 245143 104532 ßÙÌßÄËÈ È.ß. 43 219531
104655 ßÙÌßÄÎÂÀ ß.À. 69 233244-ÄÑ
104414 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ç.Ç. 71 251964-ÄÑ 104533 ÕÓÄÈÉÅÂÀ Ð.É. 53 219272-ÄÑ
104656 NßÑÈÁËÈ È.Â. 63 216964
104416 ÑÀÄÛÕÎÂ È.Ì. 47 247152-ÄÑ 104535 ÑÀÄÛÃÎÂ ß.É. 73 227178-ÄÑ
104657 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ ×.ß. 64 214225
104417 ÚÖÌØÖÄÎÂÀ N.Ã. 60 225169-ÄÑ 104539 ÈÁÀÄÇÀÄß N.Ø. 65 236355
104661 ÌßÌÌßÄËÈ Ð.È. 52 222399-ÄÑ
104418 ÌÓÑÀÉÅÂ Ú.ß. 50 221297 104543 NÎÂÐÓÇÎÂÀ À.Ñ. 72 252158-ÄÑ
104662 ßÙÌßÄΠÕ.Ù. 77 227737-ÄÑ
104420 ÉÓÑÈÔËÈ Ñ.Ñ. 57 211317 104544 ÕÓÄÀÂÅÐÄÈÉÅÂ Ñ.Ç. 60 211471
104663 ÔÅÉÇÓËËÀÉÅÂÀ Ç.Ì. 61 221191
104421 ÕßËÈËËÈ Ñ.Õ. 65 243167-ÄÑ 104545 ÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ñ.Ô. 38 241296
104664 ÈÑÌÀÉÛËÎÂ Ì.ß. 71 228417
104423 ÃÓÐÁÀNÎÂ À.Ñ. 58 257172 104546 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ È.Ç. 62 255236
104665 ØßÔÈÇÀÄß Ñ.Å. 73 227931-ÄÑ
104424 ÇÖËÔÈÃÀÐΠÌ.Ð. 57 272384 104549 ÊßÐÈÌËÈ Ö.Ç. 43 245135
104667 ßËÈÉÅÂÀ Ô.Ø. 68 211455-ÄÑ
104425 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ À.Å. 71 236371-ÄÑ 104550 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ Ò.Ô. 64 227997

D İ M - 2020
104669 ÀÏÁÀÉÅÂÀ Õ.Ð. 62 249478-ÄÑ
104427 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Â.Â. 82 236152-ÄÑ 104552 ÀÂÀÇËÛ Å.À. 66 228328
104675 ÙÖÑÅÉNÎÂ Å.ß. 61 228174
104432 NÀÜÛÉÅÂÀ N.N. 86 214169-ÄÑ 104553 ÁÀÁÀÉÅÂ Ø.Ù. 73 227145-ÄÑ

8
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

104676 ÚßÁÐÀÉÛËËÛ Å.Ð. 52 227437 104781 ßËÈÉÅÂÀ Ì.Ð. 66 251567 104897 NÓÐÈÉÅÂÀ Ý.Ñ. 40 227397
104677 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ñ.Ñ. 73 211414-ÄÑ 104782 ÂßËÈÉÅÂÀ Â.Ù. 59 216526-ÄÑ 104899 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ñ.È. 77 227291-ÄÑ
104678 ÊßÐÈÌΠÇ.Ê. 52 228222 104783 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß Ñ.Ð. 68 233211-ÄÑ 104900 ÁÀÕÛØΠÈ.Ð. 53 254256
104680 ÙßÑßNÎÂÀ Ç.À. 78 236282-ÄÑ 104784 ÈÑÌÀÉÛËΠÈ.Ã. 67 216283 104901 ÃÓËÀÌÇÀÄß Ñ.N. 67 216445-ÄÑ
104681 ÙßÑßNΠÑ.Á. 70 213715-ÄÑ 104785 ÁÀÉÐÀÌΠÉ.Ñ. 73 227672-ÄÑ 104902 ÑÖËÅÉÌÀNΠN.Â. 78 236111-ÄÑ
104682 ÎÑÌÀNÎÂ Ú.Õ. 58 257391-ÄÑ 104786 ÒÀÜÛÇÀÄß À.À. 78 227615-ÄÑ 104903 ÄÀØÛÉÅÂÀ Ý.ß. 49 256168
104683 ÈÑÊßNÄßÐÎÂÀ ×.Ê. 62 212443-ÄÑ 104787 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß Ë.Ø. 82 227834-ÄÑ 104905 ÙßØÈÌÎÂÀ Ç.N. 59 217133
104686 ÁÈËßNÄßÐËÈ Ñ.ß. 80 224164-ÄÑ 104788 ØßÐÈÔΠÐ.Ø. 47 219183 104906 ÀÁÀÑΠÈ.À. 80 216664-ÄÑ
104688 ÈÐÇÀÉÅÂÀ Ý.Ð. 62 221191 104789 ÙßÑßNΠÇ.À. 67 228539 104907 ÔßÐßÚËÈ Ñ.È. 64 222236-ÄÑ
104689 ÀËÛÉÅÂ Ì.Ñ. 50 222577 104790 ÑÓËÒÀNÎÂÀ À.Å. 61 257594-ÄÑ 104908 NÓÐÓÉÅÂ Á.Ê. 53 221329
104691 ÙßÑßNËÈ Ø.Ø. 70 235253-ÄÑ 104791 ÇÅÉNÀËÇÀÄß Ð.Â. 59 228182 104910 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ Ì.Ì. 75 227591-ÄÑ
104692 ÌÓÑÀÉÅÂÀ Ë.Ø. 67 249461-ÄÑ 104792 ÐßÑÓËÇÀÄß N.Ò. 77 236363-ÄÑ 104912 ÃßÄÈÐÎÂÀ Ñ.Ú. 65 227623
104693 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.N. 64 224131 104795 ÇÅÉNÀËÎÂÀ Ã.Ì. 79 214152-ÄÑ 104913 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Å.N. 56 265167
104695 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ È.Ô. 62 211941-ÄÑ 104797 ßËÈÉÅ Â.Â. 78 227883-ÄÑ 104914 ÏÀØÀÇÀÄß Ô.È. 65 228474
104696 ÌÓÑÀÉÅ Ì.È. 68 227997 104798 ÀÜÀÉÅ Ì.Ø. 73 212184-ÄÑ 104915 ßËßÊÁßÐÎÂÀ Ñ.À. 53 228141
104697 ÙßÑßNÎÂÀ N.Å. 59 216891-ÄÑ 104799 ÀÁÁÀÑΠÂ.Ø. 60 254418 104917 ÅËÌÀNËÛ Å.Å. 75 211422-ÄÑ
104698 ÀËÛÉÅÂÀ È.Ù. 50 216989 104800 ÀÁÀÑÎÂÀ Ñ.Á. 68 211536-ÄÑ 104918 ÈÑÀÉÅÂ ß.Ô. 57 211463
104699 ßÁÖËÔßÇÇÀÄß Å.À. 66 222114-ÄÑ 104801 ÊÀÇÛÌËÛ ß.Ì. 56 221329 104920 ÁßÄßËÎÂÀ Ø.Á. 60 241288-ÄÑ
104700 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ À.È. 88 227915-ÄÑ 104803 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ø. 72 249372-ÄÑ 104922 ßËÈÉÅ Ì.Å. 55 216461-ÄÑ
104703 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ Ù.Ù. 72 227689-ÄÑ 104805 ÈÑÌÈÇÀÄß Ð.Ð. 63 246253 104923 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ Å.À. 68 227542
104704 ÕÀNÂÅÐÄÈÉÅÂÀ À.Ù. 66 225185-ÄÑ 104806 ßËßÑÝßÐΠÐ.Ì. 59 216445-ÄÑ 104926 ÇÅÉNÀËÎÂÀ Æ.Ô. 63 227997
104705 ÃÓÐÁÀNËÛ Å.Ã. 71 247185-ÄÑ 104808 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ñ.Ò. 55 245151-ÄÑ 104929 ÙÖÑÅÉNËÈ Ý.ß. 76 228458
104706 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ N.Ú. 64 212816 104811 ÃÀÐÀÉÅÂÀ Ý.Ù. 59 216834 104932 ÇÅÉNÀËÎÂÀ Ë.Â. 51 259254
104707 ÈÁÀÄÎÂÀ Ë.Å. 73 224115 104812 NÀÄÈÐËÈ Ì.È. 50 263311 104933 ÉÓÑÈÔÎÂ Â.Î. 56 228271
104709 ØÈÊÀÐÎÂ Ð.Ù. 52 228141 104813 ÇÀÌÀNËÛ Å.À. 69 221167-ÄÑ 104935 ÄÓÐÑÓNÎÂ Ò.N. 61 222496-ÄÑ
104710 ÌßÌÌßÄΠÂ.Â. 46 221345 104819 ÌÀÙÌÓÄÇÀÄß Ô.Ô. 55 216875-ÄÑ 104936 ßËÈÉÅÂÀ Å.Ì. 52 225169
104711 ÚßÁÐÀÉÛËΠÔ.N. 58 228441 104820 ÙßÑÐßÒÎÂÀ Ñ.Ñ. 59 266414 104938 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ Ç.Ñ. 59 221118
104712 ÄßÌÈÐ×ÈÉÅ Ê.Ä. 48 222463-ÄÑ 104821 ÚßÔßÐÃÓËÈÉÅÂÀ À.Õ. 44 246115 104940 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Ð. 58 235212
104713 ÉÓÑÈÔËÈ N.Ã. 54 252328 104825 ÄÀÄÀØΠÀ.Ñ. 51 263117 104941 ÐßÑÓËΠN.É. 64 216486-ÄÑ
104714 ÀÑËÀNΠÅ.Ñ. 57 257691 104826 ßÙÌßÄ-ÇÀÄß Ë.Ì. 68 255577-ÄÑ 104947 ÀÜÀÉÅ É.È. 66 243126-ÄÑ
104715 ÁÀÉÐÀÌΠÙ.Ç. 76 227145-ÄÑ 104827 ÌÀÙÌÓÄΠÚ.Ô. 56 219556-ÄÑ 104950 ÌßÌÌßÄΠÉ.Á. 82 227518-ÄÑ
104716 ßËÈÉÅ Ò.Á. 72 227697-ÄÑ 104829 ÃÀÑÛÌÎÂÀ N.Ø. 46 262218 104951 ÃÓËÈÉÅÂÀ À.À. 71 249453-ÄÑ
104717 ÙÖÑÅÉNΠÐ.N. 55 228247 104833 ßËÈÉÅÂÀ Ý.Ð. 63 243134-ÄÑ 104953 ÈÑÌÀÉÛËËÛ Ù.Â. 60 243159-ÄÑ
104719 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ì.Ð. 55 235261 104835 ÙÅÉÄßÐËÈ Ì.Á. 78 227218-ÄÑ 104956 ßËÈÉÅÂÀ Â.Á. 75 249534-ÄÑ
104722 ßËÈÉÅ Ú.Ô. 90 216315-ÄÑ 104836 ÈÑËÀÌΠÒ.Ò. 57 228311 104957 ÀÁÀÑÎÂÀ À.Ç. 54 273259
104723 ÕÎÑÐÎÂËÓ À.Â. 60 216112-ÄÑ 104837 ÎÌÀÐÎÂÀ Õ.À. 72 227697-ÄÑ 104959 ÃÓËÈÉÅÂ Ù.ß. 46 221297
104726 ÑßÐÕÀNËÛ Ù.Ô. 68 225144-ÄÑ 104838 ßÔßNÄÈÉÅÂÀ Å.Ì. 67 228328 104960 ÁÀÜÛÐΠÙ.È. 70 216931-ÄÑ
104727 NÎÂÐÓÇΠÙ.N. 51 266114 104839 ÙßÑßNΠß.Â. 42 219459 104962 ÌÀNÀÔÎÂÀ Ð.Ì. 56 228336
104728 ÑÀÄÀÉÅÂÀ Ý.ß. 56 211852 104840 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.À. 59 251834-ÄÑ 104965 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ú.N. 58 233244
104731 ÙßÌÈÄΠÅ.Ð. 43 219661 104842 ÒßËÀÈ Ñ.Ú. 54 233244 104966 ØÈÁËÈÉÅÂÀ Ì.Á. 48 238186-ÄÑ
104734 ÁßÙÐßÌΠÉ.Á. 48 262453 104843 ßÙßÄΠÔ.Ç. 68 225282-ÄÑ 104968 ßËßÊÁßÐΠÒ.N. 53 228141
104735 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ú. 43 227972-ÄÑ 104844 ÌÓÐÀÄÎÂÀ Ñ.Ã. 67 221118-ÄÑ 104969 ÃÓÐÁÀNËÛ N.Å. 57 211317
104736 ÈÑÌÀÉÛËΠÐ.Ø. 67 236355 104846 ÌÈÐÇßÉÅ Ò.ß. 67 225282-ÄÑ 104973 ÑßÔßÐΠÊ.Á. 62 228474
104737 ÙÅÉÄßÐÎÂÀ Ý.Ñ. 46 272424 104847 ßÉÓÁΠÊ.È. 47 246229 104975 ÑÀÁÈÐËÈ Ñ.È. 67 221159-ÄÑ
104738 ßËÈÉÅÂÀ Ò.Á. 60 216818 104848 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Ò. 68 211763-ÄÑ 104977 ØÛÕßËÈÉÅÂÀ À.À. 77 227591-ÄÑ
104739 ÌÅÙÄÈÇÀÄß Ï.Ì. 55 228433 104850 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ø.Ò. 41 241352 104979 ØßÊÓÐÈÑßÕÀ Ë.N. 60 222252-ÄÑ
104741 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß N.N. 72 227559-ÄÑ 104851 ØÖÊÖÐËÖ Ë.Ù. 68 225225 104980 ÀÁÛÇÀÄß À.Ù. 63 219961
104742 ÌßÌÌßÄËÈ À.Î. 80 211569-ÄÑ 104852 ÙßÑßNÎÂÀ Ý.Ì. 57 253113-ÄÑ 104982 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ N.Ê. 72 236355-ÄÑ
104743 ÕßËßÔËÈ N.N. 78 227834-ÄÑ 104853 ÈÑÐÀÔÈËÇÀÄß ß.Ø. 66 211552-ÄÑ 104983 ÑßÌßNÄßÐËÈ Å.À. 55 234532
104747 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ï.Ì. 52 266211 104854 ÌÖÇßÔÔßÐÈ ÙßÃÈÃÈ Ä.Ì. 73 216567-ÄÑ 104985 ÙÀÚÛÉÅ Ô.Ì. 50 252222
104748 ÐÖÑÒßÌËÈ Ã.Ð. 63 247185-ÄÑ 104857 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ì.Å. 46 216478-ÄÑ 104986 ÌßNßÔÎÂÀ À.Â. 66 213918
104749 ÌÓÑÀÉÅ À.À. 75 227591-ÄÑ 104858 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ô.À. 61 222252-ÄÑ 104988 ßÊÁßÐΠÁ.À. 49 216437-ÄÑ
104750 ÑßÔßÐËÈ È.Ñ. 69 233617 104859 ÈÑÊßNÄßÐËÈ N.È. 61 228311 104991 ÀÁÁÀÑÇÀÄß Ì.Ì. 50 219329-ÄÑ
104751 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ Ú.Ð. 43 251786 104860 ÈÁÀÄÎÂ Ê.Ç. 64 216583-ÄÑ 104994 ÀÇÀÄÈ Ï.Ì. 59 228263
104753 ÙßÑßNÎÂÀ Ý.Ô. 70 213991-ÄÑ 104861 ÃÀÑÛÌΠÊ.Ò. 46 221345 104995 ÃÓËÈÉÅ Â.N. 73 227712-ÄÑ
104756 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ô.Ã. 71 216664-ÄÑ 104862 ØÀÙÌÀËÛÉÅÂÀ Ã.Ô. 46 272368 104996 ßËÈÉÅÂÀ Ö.Ý. 58 225193
104757 ßÑßÄÎÂÀ N.Ø. 67 233211-ÄÑ 104863 ÇÅÉNÀËΠÊ.N. 52 219589-ÄÑ 104997 ÈÑÏÀÐÎÂÀ Ñ.È. 56 273267
104758 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Â. 71 212143-ÄÑ 104865 ßËÈÉÅÂÀ À.À. 52 255569 104998 ÀÁÁÀÑΠÔ.Ç. 46 262218
104759 ÀÁÀÑΠÊ.Ý. 67 217133 104869 ÃÀÑÛÌÇÀÄß À.Ã. 62 216794 105000 ßËÈÉÅÂÀ Ý.ß. 63 212646
104761 ßËÈÕÀNËÛ ß.Â. 45 224115 104870 ßËÈÉÅÂÀ Ë.Å. 76 228158 105001 ÌßÌÌßÄΠÌ.Ã. 69 221126-ÄÑ
104762 ßÑßÄΠß.Ô. 64 216331-ÄÑ 104874 ÀÜÀÇÀÄß Ù.Ô. 56 235261 105002 ßÁÄÖËÁÀÜÛÉÅ Á.Ð. 50 217117
104764 ßÑßÄÎÂÀ Ä.Ð. 62 211747-ÄÑ 104878 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ Ð.Â. 72 225241-ÄÑ 105004 ÁßÄßËΠÁ.Ù. 58 216129
104766 ßÑÝßÐÎÂÀ Â.Õ. 57 228425 104880 ÈÁÀÄÓËËÀÉÅ Ì.Ì. 57 257423-ÄÑ 105005 ØßÐÈÔΠØ.N. 51 241433-ÄÑ
104767 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ë.Å. 45 261343 104882 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß Ô.Ê. 60 216964 105007 ÃÀÇÈÁÀÙÀÄÛÐ Ô.À. 56 211488
104771 ÐÓÔÓËËÀÉÅÂÀ N.Ù. 61 228158 104883 ØÀÙÁÀÇÎÂÀ Ñ.N. 60 227956 105009 NÎÂÐÓÇÎÂÀ Ñ.È. 57 225193
104773 ÎÑÌÀNËÛ Â.Ì. 56 216178 104885 ÐÖÑÒßÌÎÂÀ N.Ô. 58 211844 105010 ÐÖÑÒßÌΠÙ.N. 65 254953
104776 ßËÈÉÅÂÀ À.Ã. 50 265223 104886 ØÖÊÖÐΠÙ.ß. 73 216323-ÄÑ 105011 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ N.ß. 61 251542
104777 ÀÁÄÀËÎÂÀ N.Ô. 45 235391 104887 ÀÁÀÄÎÂÀ Ò.À. 80 235197-ÄÑ 105012 NÎÂÐÓÇÎÂÀ È.Ú. 62 211577-ÄÑ
104778 ÙßÑßNËÈ Å.Ç. 60 211528 104888 ÀÐÛÕΠÅ.N. 48 222114 105013 NßÑÌÈÉÅ Ò.Ú. 48 254337-ÄÑ

D İ M - 2020
104779 ÃÀÐÄÀØΠÀ.Ì. 71 211917-ÄÑ 104891 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ Ø.À. 63 224131 105015 ßÑÝßÐΠÇ.N. 49 222577
104780 ÁÀÁÀÉÅÂÀ À.Õ. 52 221248 104892 ÙßÑßNÇÀÄß Ý.Ä. 58 261124 105017 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ N.Â. 48 272449

9
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

105018 ÌÓÑÀÉÅÂ Ñ.Ù. 47 251778 105141 ÀÁÓËÎÂÀ Ì.N. 69 233617-ÄÑ 105280 ÇÀÈÐÎÂÀ Ô.Ð. 49 217117
105019 ßÙÌßÄÇÀÄß Ô.Ð. 85 246197-ÄÑ 105143 ßËÈÉÅ À.À. 56 225339 105282 ÃÓËÓÇÀÄß À.Ð. 59 221459-ÄÑ
105020 ÌÖÐÑßËΠÂ.Ç. 57 273145 105145 ÁßÄßËÎÂÀ Æ.N. 69 227997 105283 ÙÖÑÅÉNΠÇ.Ú. 75 216218-ÄÑ
105021 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ Å.Ò. 46 256387 105146 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ N.Ç. 56 222188-ÄÑ 105286 NßÚßÔËÈ Ç.Ñ. 55 261262
105022 ßËÈËÈ À.Â. 52 233244 105147 ÂÅÐÄÈÉÅÂÀ ×.Å. 53 242138-ÄÑ 105293 ßÑßÄËÈ N.N. 53 241117-ÄÑ
105023 ßËÈÉÅÂÀ Ô.À. 75 227226-ÄÑ 105148 ÌÓÐÀÄÎÂÀ Ë.Å. 75 235326-ÄÑ 105295 ÕßËÈËÇÀÄß N.À. 86 248132-ÄÑ
105026 ÐßÙÈÌÇÀÄß Ñ.Ú. 74 211211-ÄÑ 105152 ÀÁÁÀÑΠÇ.Ð. 65 235367 105296 ÌßËÈÊΠÅ.É. 34 241458
105028 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ Ò.Ð. 87 227631-ÄÑ 105153 NÎÂÐÓÇËÓ Ï.À. 61 211544-ÄÑ 105297 ÊßÐÈÌÎÂÀ N.Å. 81 227445-ÄÑ
105029 ÀÕÓNÄÎÂÀ N.Ú. 72 248513-ÄÑ 105154 ÙÖÑÅÉNÎÂ Ê.Ø. 56 216356 105304 ÅÌÈNÎÂ Ã.Å. 51 219289-ÄÑ
105035 ÀÜÀÉÅÂÀ Õ.À. 47 272376 105156 ÊÀÇÛÌËÛ Ì.Ð. 60 252296 105307 ÁÀÁÀNËÛ N.Ò. 57 216834
105036 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ô.À. 74 266171-ÄÑ 105157 ßÑÝßÐÎÂÀ Ú.Ø. 58 216259 105310 ßËÈÉÅ È.N. 61 245151-ÄÑ
105040 ÒÀNÐÛÂÅÐÄÈ Ù.É. 60 228174 105159 ÀÇÀÄËÛ Ì.N. 58 216323 105311 ÁÀËÀØÇÀÄß À.ß. 41 227372
105043 ÀÁÁÀÑΠØ.Ø. 72 236388-ÄÑ 105161 ÝÖËÌßÌÌßÄΠN.É. 52 216583-ÄÑ 105312 ÐÖÑÒßÌÎÂÀ Õ.Ð. 61 225339
105046 ÌßÌÌßÄΠÀ.Ì. 57 216834 105165 ÀÁÀÑÎÂÀ ß.Ø. 68 221167-ÄÑ 105314 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Ã.Ç. 59 266511
105049 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.À. 48 256168 105166 ÏÈÐÂÅÐÄÈÉÅÂÀ N.È. 67 248116 105315 ÃÓËÈÉÅ Õ.Ô. 74 211244-ÄÑ
105053 ÌßÌÌßÄËÈ Ë.Ñ. 68 227559 105171 ÀÜÀÉÅÂÀ Ì.Ì. 48 234192 105323 ÀÜÀÉÅÂÀ Ï.ß. 42 253113
105055 NÈÔÒßËÈÉÅ ß.Ð. 55 219589-ÄÑ 105173 ÎÐÓÚÎÂÀ Ä.Ú. 53 228385 105326 ÁÀÁÀÇÀÄß Ñ.É. 54 233236
105058 NÀÜÛÉÅ Â.Ñ. 50 255171-ÄÑ 105175 ËÎÜÌÀNÇÀÄß Ç.Ë. 65 227648 105328 ßÙÌßÄΠß.È. 63 243167-ÄÑ
105059 ÁÀÜÛÐËÛ À.Ç. 55 233593 105177 ÑßÔßÐÎÂÀ Ø.Ð. 66 216753 105329 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Å.Ì. 48 256379
105060 ÚßËÈËÎÂÀ Ê.Õ. 61 216883-ÄÑ 105178 ÌÓÐÀÄÇÀÄß Ý.Å. 90 213967-ÄÑ 105341 ÃÀÐÀÉÅÂÀ N.Ç. 74 212679-ÄÑ
105062 NßÑÈÁÇÀÄß N.Â. 48 234143 105179 ÀÜÀÉÅ Â.À. 50 211211-ÄÑ 105342 ßËÈÉÅÂÀ Ô.N. 55 225144
105063 ßÌÈÐÀÑËÀNÎÂÀ ß.È. 69 255447-ÄÑ 105180 ÁÀÁÀÉÅ Ê.Ì. 68 233569-ÄÑ 105343 ÒÀÐÈÉÅÂÀ À.Â. 52 216883
105064 ØÛÕÀËÈÉÅÂ Ý.Á. 66 216583-ÄÑ 105186 ÈÌÀNËÛ È.Ì. 67 243183 105344 ÑÀËÅÙÎÂÀ Ù.Ò. 49 272343
105065 ÁÀÕÛØÎÂÀ Ë.Ô. 50 266399 105188 ÌßÌÌßÄÇÀÄß À.Â. 40 255269 105346 ÇÅÉNÀËÎÂÀ À.À. 52 228141
105066 ßËÈÉÅ Ò.Ã. 76 216218-ÄÑ 105189 ÃÀÑÛÌËÛ Ì.É. 56 211852 105347 ßËÈÉÅÂÀ Ô.Ì. 78 227818-ÄÑ
105067 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ N.Å. 70 228425 105191 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.Â. 52 228141 105348 ÈÑÌÀÉÛËΠß.Ñ. 68 227997
105068 ÀÁÁÀÑΠÀ.ß. 44 219531 105192 ßÇÈÇËÈ Õ.ß. 63 257723-ÄÑ 105349 ÃÀÑÛÌËÛ Ò.É. 54 221394
105069 ÌßÐÄÀNËÛ Ì.Ê. 52 265215 105194 ßÙÌßÄÕÀNÎÂÀ Ë.Ô. 58 238129-ÄÑ 105351 ØÖÊÖÐΠÀ.Ù. 62 251697
105070 ßÑÝßÐΠN.É. 70 227997 105195 NÎÂÐÓÇΠÒ.Å. 42 222139 105355 ÙßÑßNËÈ À.Ð. 55 266455
105073 ÙßÑßNÎÂÀ Ë.È. 67 225217-ÄÑ 105197 ÏÈÐÈÉÅÂÀ Ì.Â. 63 212646 105356 ÝÀÑÉÌÎÂÀ Ù. 62 225314
105078 NßÁÈÉÅ Å.Ú. 46 255277-ÄÑ 105198 ÉÓÑÈÔÎÂÀ Ñ.Ð. 71 227948-ÄÑ 105358 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ö.Ù. 47 251972
105079 ÕßËÈËΠß.ß. 67 254223-ÄÑ 105200 ÐÖÑÒßÌΠÚ.×. 59 228182 105359 ßËÈÉÅÂÀ Ò.Ì. 57 216761
105080 ÑÀÄÛÃÎÂ À.N. 67 216137 105201 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ Ò.È. 50 222463-ÄÑ 105363 ÐßÙÈÌËÈ N.Ñ. 57 234192
105082 ÌßÌÌßÄΠÔ.Ò. 59 213594 105202 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Å. 49 221361 105366 ÙßÑßNÎÂÀ Ì.Ô. 46 255447
105083 ØÖÊÖÐΠØ.À. 69 227494-ÄÑ 105203 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Ç.À. 74 213456-ÄÑ 105368 NßÁÈÉÅÂÀ Ý.Ð. 47 254597-ÄÑ
105086 ÌÈÊÀÉÛËÎÂÀ Ñ.Á. 69 212119-ÄÑ 105204 ßËÈÉÅÂÀ Ë.È. 62 255641 105369 ÁÓÄÀÃΠÌ.ß. 55 228547
105089 ÁÀÁÀÉÅ Î.Å. 62 228539 105205 ÁßÄßËÎÂÀ N.Ð. 50 219297-ÄÑ 105371 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ñ.Ò. 58 212832
105090 ßËÈËÈ Ô.Ú. 62 216915-ÄÑ 105208 ÑÀÁÈÒÎÂÀ À.Ã. 66 216242 105376 ÀÑËÀNΠÌ.È. 44 219215
105092 ÔßÐßÚ-ÇÀÄß N.Ô. 54 233511 105209 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.À. 36 254734-ÄÑ 105380 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ñ.Á. 55 225266
105094 ÑÅÂÄÈÌÀËÛÉÅÂ Â.Ì. 58 222569 105211 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Ô.Ì. 55 257326 105383 ÉÀÙÉÀÉÅÂÀ Ý.Ç. 53 228141
105095 ÁÖNÉÀÒÇÀÄß Ç.Ñ. 62 212621-ÄÑ 105212 ÀÁÁÀÑÎÂ Å.N. 51 256281 105385 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ï.Õ. 45 251794
105096 ÒßÐËÀNÇÀÄß À.Ã. 80 248116 105213 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ø.ß. 80 233366-ÄÑ 105386 ßËÈÉÅ È.Å. 85 236193-ÄÑ
105097 ßÌÈÐÀÜÀÉÅÂÀ À.È. 72 211633-ÄÑ 105214 ÚßÔßÐËÈ Ð.Å. 61 235237 105387 ßÙÌßÄΠÌ.Å. 76 219815-ÄÑ
105099 ÀÜÀÑßNËÈ Ð.Ì. 73 216331-ÄÑ 105219 ÀÑËÀNÎÂ Ñ.Ò. 55 228166 105388 ÄÖNÉÀÌÀËÛÉÅÂÀ À.É. 70 228425
105102 ÙßÑßNΠÚ.À. 62 221386 105226 ÎÐÓÚΠÅ.ß. 45 261173 105389 ßËÈ Ô.È. 71 238186-ÄÑ
105103 ÈÑÌÀÉÛËΠÂ.ß. 59 225282 105229 ÙßÑßNËÈ Ù.Ø. 63 221378 105391 ÔßÐßÚÎÂÀ Ù.Ú. 54 257464-ÄÑ
105104 ßËÈÇÀÄß Ô.À. 88 266171-ÄÑ 105230 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ä.Ð. 51 261254 105400 ØÀÌÕÀËÎÂÀ Å.Ñ. 52 257164
105105 ÐßÙÈÌÎÂÀ Æ.Ð. 62 213991 105234 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.Ô. 42 253121 105403 ÑßÔßÐÎÂÀ È.Å. 62 212573-ÄÑ
105106 ÅÉNÓËËÀÉÅÂÀ Ø.Å. 55 228344 105236 ÀÁÓËÇÀÄß Ì.Î. 78 227615-ÄÑ 105406 ÂßËÈÉÅÂÀ Ë.È. 69 254248-ÄÑ
105107 ÃÓÐÁÀNËÛ À.N. 53 227372-ÄÑ 105239 ÑßÔßÐËÈ N.È. 51 242146-ÄÑ 105407 ÙÖÑÅÉNËÈ Ý.Â. 59 228174
105110 ÀÜÀÉÅ Å.Å. 59 216356-ÄÑ 105240 ßÇÈÇΠÁ.Ú. 78 213156-ÄÑ 105408 ÚßÔßÐÎÂÀ Ø.Â. 48 269282
105111 ÂßËÈËÈ N.Ú. 61 221483-ÄÑ 105241 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ì.Ú. 50 225299 105409 ÀÜÀÉÅÂÀ Ñ.Ñ. 36 254742
105114 ÀÜÀÉÅ È.Ö. 71 221483-ÄÑ 105242 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.N. 40 233285 105411 ÀÜÀÉÅÂÀ À.ß. 61 228458
105115 ßËÈÉÅÂÀ À.À. 50 266399 105246 ÚÀÙÀNÃÎØÀ Ô.Ú. 67 213975 105412 ÅÌÈNËÈ Å.Ô. 61 216372-ÄÑ
105116 ÌßÌÈÉÅÂÀ Ý.Â. 78 248124-ÄÑ 105247 ÀÜÀÉÅ Ì.À. 61 261198 105413 ÊßÁÈÐΠÅ.Ì. 48 219167
105117 ÙßÑßNÇÀÄß Õ.N. 53 235189 105249 ÃßÄÈÐËÈ Ë.Ò. 58 225144 105414 ÑßÌßÄΠÊ.À. 50 219589
105119 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ï.Ð. 59 225241 105250 ÃÓËÈÉÅ Ì.Â. 55 216372 105415 ÌßÌÌßÄΠÄ.Ô. 66 265289
105122 ÐßÚßÁΠÉ.Ê. 55 219118 105252 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ê. 70 211763-ÄÑ 105418 ÄÀÄÀØΠÌ.Ä. 82 227461-ÄÑ
105124 ÌßÌÌßÄ-ÇÀÄß Ê.ß. 71 216664-ÄÑ 105253 ÙÀÚÛÁÀËÀÉÅ Å.Ð. 63 247169-ÄÑ 105421 ÌßÌÌßÄÇÀÄß N.Ì. 58 261198
105125 ÌÀÃÎÌÅÄÎÂÀ Ñ.Ð. 53 234127 105257 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.Ð. 79 257578-ÄÑ 105424 ÐÇÀÉÅÂÀ Ç.Â. 74 213715-ÄÑ
105126 ßËßÊÁßÐΠß.Ñ. 54 221394 105260 ßÑÝßÐΠÅ.Å. 83 216218-ÄÑ 105426 ÂÅÐÄÈÉÅ Ú.N. 54 256176
105128 ÀÜÀÇÀÄß Ú.È. 53 257723 105261 ÀÜÀÌßÌÌßÄËÈ Ä.Ñ. 54 235367 105428 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ Ì.Ì. 75 236339-ÄÑ
105129 ÀÜÀÉÅÂ Ñ.Ñ. 74 216389-ÄÑ 105263 ÚÀÙÀNÝÈÐÎÂÀ À.Ì. 62 212151-ÄÑ 105429 ÎÐÓÚÎÂÀ Õ.Ú. 60 228158
105130 ÙßÑßNËÈ Ç.N. 53 233236 105264 ÈÑÝßNÄßÐËÈ Ô.È. 52 257245 105431 ÀËËÀÙÂÅÐßNÇÀÄß ß.Á. 75 227697-ÄÑ
105131 ÔßÐßÚÎÂÀ Ñ.Ò. 85 236582-ÄÑ 105266 ÈÑÐßÔÈËÎÂÀ Å.Ã. 54 233236 105432 ÌÈÐÇßËÈÇÀÄß Ö.À. 59 216745
105133 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ð.Õ. 72 227997 105267 NÈÔÒÀËÈÉÅÂ Ô.Ì. 57 211496 105435 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ Ý.Ô. 61 212646
105134 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ ß.Á. 61 212621 105269 ÌÅÙÐßËÈÉÅ È.Å. 40 272124 105438 ÀÒÀÊÈØÈÉÅÂÀ À.Ù. 64 211422
105135 ÕßËÈËΠÚ.È. 63 269266 105270 ÙÖÑÅÉNΠÑ.Ç. 52 222114 105441 ÙÅÉÄßÐÎÂÀ N.Â. 68 227461-ÄÑ
105138 ÂÅÐÄÈÉÅÂ N.Å. 64 227997 105272 ÕÓÄÀÂÅÐÄÈÉÅÂÀ ß.À. 46 211641 105444 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ô.×. 70 255139-ÄÑ

D İ M - 2020
105139 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Ê.È. 65 228474 105274 ÃßÄÈÐËÈ Â.N. 42 245151-ÄÑ 105446 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ñ.ß. 60 216875-ÄÑ
105140 ÀÕÓNÄΠÐ.Å. 69 255496-ÄÑ 105278 ÌßÌÌßÄΠÑ.Ä. 46 256395 105448 ÙßÑßNËÈ Ë.Â. 75 233155-ÄÑ

10
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

105450 ÑßÔßÐÎÂÀ Ò.Õ. 41 228563-ÄÑ 105581 ÙßØÈÌÎÂÀ Ø.Á. 44 222374 105708 ÌÀÕÑÓÄÎÂÀ Ë.À. 64 227883
105452 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ý.Ù. 53 257545 105583 ÙÅÉÁßÒÎÂÀ Ô.Ô. 47 217125 105709 ÑßËÈÌÎÂÀ Ï.Ñ. 57 212695-ÄÑ
105453 ÚßÔßÐÎÂÀ Ô.È. 69 228158 105584 ÀÜÀÌÀËÛÉÅ ß.À. 53 228125 105712 ßÊÁßÐÇÀÄß Å.Ì. 57 219759-ÄÑ
105454 ÄÎËÓ Õ.Ð. 62 225177-ÄÑ 105585 ÌÖÐÑßËÇÀÄß Ë.Â. 63 235415 105714 ÚßÔßÐΠÂ.Ç. 60 228174
105455 ÃÀÐÀÉÅÂÀ Ï.Ô. 72 212954-ÄÑ 105586 ÂÅÐÄÈÉÅ Ï.Å. 67 227461 105715 ÃßÄÈÐΠÐ.Ã. 57 222569
105458 ÒÀÜÛÇÀÄß N.È. 70 227818 105587 ßËÈÉÅÂÀ Î.Ñ. 60 228158 105716 ÙßÑßNÎÂÀ Ð.Õ. 56 228158
105460 ßÔßNÄÈÇÀÄß Ý.Ì. 66 212395-ÄÑ 105589 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂ Ì.È. 69 213586-ÄÑ 105718 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ì.Ê. 60 235212
105462 ÇÅÉNÀËÎÂÀ À.Î. 69 249412-ÄÑ 105591 ßÇßNÌßÄÎÂÀ Ý.Å. 64 212184-ÄÑ 105719 ÀÜÀÇÀÄß Ë.À. 56 272198
105463 ÀÑËÀNÎÂÀ Ö.Å. 69 212776-ÄÑ 105595 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ö.À. 67 212727-ÄÑ 105722 ÁÀÉÐÀÌÎÂ Å.Å. 66 216145
105467 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ Ë.ß. 53 233236 105596 ÈÄÐÈÑÎÂÀ Ä.Ì. 72 213553-ÄÑ 105725 ÌßÌÌßÄΠÑ.Ð. 37 241571-ÄÑ
105468 ÃÓËÈÉÅ Å.Ç. 50 222285 105599 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ì.Ò. 64 251559 105732 ÑßÌßÄΠÀ.È. 59 216761
105470 ÑßÌßÄΠÉ.È. 61 217133 105600 ÑÞÉÖNΠÁ.Ò. 61 227412-ÄÑ 105733 ÔßÐÌÀNÎÂÀ À.Ô. 71 211633-ÄÑ
105472 ÃÓËÈÉÅÂÀ ß.Ø. 63 228174 105601 ÃÀÑÛÌÎÂÀ ß.À. 56 234257 105736 ÕÀÑÛÉÅÂÀ Ù.À. 80 212687-ÄÑ
105473 ËÀ×ÈNÎÂÀ Ö.À. 62 257367-ÄÑ 105602 ÐÇÀÉÅÂÀ Ò.È. 43 252369 105737 ÚÀÁÁÀÐÎÂÀ Ø.Ò. 71 221183-ÄÑ
105475 ÙßØÈÌÎÂÀ Ð.Ã. 54 255699 105604 ÙÖÑÅÉÈNËÈ Æ.Ñ. 59 211844 105739 ßËÈËÈ Ö.Î. 52 228385
105476 ÙßÑßNΠÐ.Ì. 56 228166 105605 ßÇÈÌÎÂÀ Ñ.Ú. 49 255325 105741 ÙßØÈÌÇÀÄß N.Ì. 54 233366-ÄÑ
105477 ÌÞNÑÖÌÎÂÀ Ý.Ô. 56 228247 105606 ßÙÌßÄΠÙ.Ò. 49 216331 105742 ÕÅÉÐÓËËÀÉÅÂÀ Ð.Ê. 65 227997
105478 ÑÓÐÕÀÉËÛ Ñ.Å. 49 225299 105609 ÐÀÌÀÇÀNÎÂÀ Õ.Ã. 61 212168-ÄÑ 105743 ÉÓÑÈÁËÈ Ñ.Ì. 59 219783-ÄÑ
105480 ÒÅÉÌÓÐÕÀNÎÂÀ N.N. 62 235197 105610 ÌßÌÌßÄÇÀÄß É.Ì. 70 251859-ÄÑ 105744 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ø.Ì. 63 252222-ÄÑ
105481 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Õ.Å. 61 211171-ÄÑ 105613 ÌÈÐÑÓËÒÀNÎÂÀ Ô.Ì. 50 228199 105745 NÀÌÀÇÎÂÀ Ý.Ô. 73 212687-ÄÑ
105483 ÊßÐÈÌËÈ Â.Î. 43 261149 105614 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ð.Ñ. 52 222528 105746 ÃÀÑÛÌËÛ N.Å. 49 221378
105484 ßÙÌßÄÎÂÀ Ý.Å. 67 216729-ÄÑ 105618 ÐÇÀÉÅÂÀ À.Ñ. 53 243297 105748 ßÑßÄÎÂÀ Ê.Ù. 47 266422
105486 ÁÓËÓÄÇÀÄß À.È. 43 255269 105620 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ô.Õ. 50 255544 105751 ÌßÇËÓÌÎÂÀ ×.Å. 56 228166
105488 ÃÀÑÛÌΠÅ.Ð. 49 263133 105623 ÌÈÐÑÓËÒÀNÎÂÀ Ð.Ì. 62 211941-ÄÑ 105752 ÃßÄÈÐËÈ Ç.À. 49 219556
105489 ÇÖËÔÖÃÀÐÎÂÀ Ø.Ò. 65 212549-ÄÑ 105624 ßËßÊÁßÐΠÚ.Ã. 57 257334 105754 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß Ê.Ì. 52 219159
105491 ÒÀËÛÁÎÂÀ N.Å. 48 219523 105625 ÎÐÓÚÎÂÀ N.Ø. 67 211755-ÄÑ 105757 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ Ä.À. 70 233188-ÄÑ
105493 ÈÌÀNÎÂÀ À.Å. 50 216997 105626 ÙßÑßNËÈ Ø.Ñ. 73 261295-ÄÑ 105759 ÌßÌÌßÄËÈ N.Ð. 69 254864-ÄÑ
105494 ßÙÌßÄΠÅ.Â. 70 219353-ÄÑ 105628 ÇßÐÁßËÈÉÅÂÀ Ë.Ì. 69 214185 105760 ÃÀÉÕÀNÎÂÀ È.Å. 67 216575-ÄÑ
105495 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ð.Ô. 57 213294-ÄÑ 105629 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.À. 50 233236 105761 ÀÁÁÀÑÎÂÀ À.Ñ. 63 249478-ÄÑ
105497 ÌÓÐÀÄÎÂÀ N.Ì. 57 228182 105630 ÃÎÚÀÉÅÂÀ Ç.À. 46 257626 105763 ÀÜÀÉÅÂ N.È. 82 216534-ÄÑ
105498 ÌßÌÌßÄΠÌ.Á. 63 236452 105631 ÒÀËÛÁΠÚ.Ë. 58 265159 105764 ÏÈÐÈÉÅ Ì.Ñ. 44 254678-ÄÑ
105501 ÇßÐÁßËÈÉÅÂÀ Ý.À. 53 228117 105634 ÈÁÈØΠÚ.Ñ. 73 216697-ÄÑ 105765 ßÙÌßÄÎÂÀ Ý.Ð. 71 246189-ÄÑ
105502 ÂßËÈÉÅÂÀ N.À. 63 212249-ÄÑ 105636 ßËÈÇÀÄß Ñ.À. 75 212792-ÄÑ 105766 ßËÈÇÀÄß N.Ì. 73 227697-ÄÑ
105503 ÃÀÑÛÌÇÀÄß N.À. 62 233244 105639 ÙßÑßNΠÎ.N. 50 257189 105768 ÚßËÈËΠß.È. 60 216315
105505 ÀÜÀÉÅÂ Å.Â. 59 233536 105640 ÑÀÐÛÊÀØ Ø.È. 51 251623 105769 ÙÖÑÅÉNÎÂ Ì.È. 58 234532
105506 ÈÑÝßNÄßÐÎÂÀ À.À. 54 221491-ÄÑ 105644 ßÊÁßÐËÈ À.Ò. 56 211496 105770 ßÙßÄÇÀÄß N.Ì. 52 273218
105508 ÚßÔßÐΠÅ.N. 65 211699-ÄÑ 105645 ÌÈÐÇßÉÅ Ì.À. 55 255699 105771 ÔßÐÙÀÄΠÄ.Ê. 51 211511
105509 ÌßÌÌßÄΠÑ.Ê. 53 219775 105646 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ N.Ï. 67 212784-ÄÑ 105774 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ñ.Ì. 58 254329
105510 ÙßÁÈÁÎÂÀ È.È. 70 228417 105648 ßÊÁßÐÎÂÀ Ý.Ð. 56 225193 105775 ßÌÈÐÀÑËÀNÎÂÀ Ò.Ñ. 58 222471-ÄÑ
105511 ßÌÈÐËÈ Ñ.Ô. 51 233244 105649 ßËÈÉÅÂÀ À.Â. 69 228417 105777 ÙÖÑÅÉNΠÏ.Ù. 40 254564
105518 ÌßËÈÊÎÂÀ Ñ.ß. 76 227648-ÄÑ 105651 ÑßÔßÐÎÂÀ N.Ä. 55 253138 105779 ßËßÊÁßÐËÈ Ì.Å. 59 219961
105520 ßËÈÉÅÂÀ N.Ñ. 49 263328 105652 ÕßËÈËÎÂÀ Ñ.Ç. 64 234176-ÄÑ 105780 ÙßÑßNÎÂÀ Ú.À. 51 228133
105529 ÁÀÁÀÉÅÂÀ N.Å. 48 273275 105653 ÐßÙÌÀNÎÂÀ À.Ì. 48 234192 105781 ÅÌÈNËÈ À.É. 61 212613-ÄÑ
105531 ßÙßÄËÈ À.ß. 55 257375 105655 ßÁÈËÎÂÀ Ñ.Ø. 47 219831 105782 ÂßËÈÉÅ Ç.Ô. 55 228271
105532 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ò.Ð. 49 256168 105658 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ À.Â. 71 225217-ÄÑ 105783 ÚßÔßÐËÈ Ô.Ð. 57 211488
105533 ÀÜÀÉÅÂÀ À.Ò. 45 238186 105659 ØÖÊÖÐΠN.Ú. 48 261368 105784 ÑßÌßÄÇÀÄß Ý.È. 52 235383
105535 ÃÀÑÛÌΠÒ.N. 86 236582-ÄÑ 105663 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ô.N. 49 222528 105785 NÀÌÀÇΠÀ.À. 57 243231
105538 ÑßÌßÄÎÂÀ Ø.Á. 65 214193 105664 ßÑÊßÐΠß.É. 45 216453 105787 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ñ.Ð. 46 262437
105539 ØÀÌÈËÎÂÀ À.Ú. 67 212776-ÄÑ 105666 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ À.Ø. 75 228417 105789 ßÌÈÐÀÑËÀNΠÒ.Ñ. 51 219475
105542 ÀÑËÀNÁßÉËÈ Ñ.Â. 74 227178-ÄÑ 105668 ÉÓÑÈÔËÈ È.Â. 57 225185 105794 ßËÈÉÅ Á.ß. 50 233236
105544 ÀÜÀÉÅ Â.Ô. 77 227923-ÄÑ 105669 ÄÀÄÀØΠÕ.ß. 46 262486 105796 ÏßËßNÝΠÐ.Å. 34 239199
105546 NÀÜÛÉÅ Ã.Ô. 72 228417 105672 ßÙÌßÄ-ÇÀÄß È.ß. 52 272116 105799 ÌßÌÌßÄΠß.Ô. 53 222147
105547 ÐÇÀÕÀNÎÂÀ Ð.Ë. 74 212743-ÄÑ 105674 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.Å. 70 227461-ÄÑ 105801 ÌßÌÌßÄΠÅ.Ã. 55 256273
105548 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Ò.Ð. 58 216356-ÄÑ 105675 ßÊÁßÐΠÊ.Ì. 52 228125 105802 ÏßNÀÉÅ Ð.Õ. 54 262834-ÄÑ
105549 ÙÖÑÅÉN Ý.Ì. 52 228141 105676 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Å.Ð. 52 255317 105803 ÀÁÁÀÑÇÀÄß Ô.N. 66 228417
105550 ÚßÁÈÉÅ Ð.Ð. 65 243126-ÄÑ 105677 ÐÀÌÀÇÀNÎÂÀ Ø.Ø. 76 216891-ÄÑ 105804 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ê.Á. 64 227291-ÄÑ
105552 ËßÒÈÔÎÂÀ Ì.À. 50 255196 105678 ÚßËÈËÎÂÀ Ê.Ð. 63 233528 105808 ÚßÁÐÀÉÛËÇÀÄß Ñ.Ð. 56 228158
105556 ÀÜÀÉÅ Å.Ø. 49 257586 105679 ßËÈÉÅ Ú.Ð. 48 262518 105810 ÌÓÑÀÉÅ Ú.Ð. 71 255252-ÄÑ
105560 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ù.N. 63 225314 105682 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ê.Ñ. 44 255171 105812 ÃÀÐÀÉÅ Ò.Ò. 45 235391
105563 ÃÓËÓÇÀÄß Ö.Ñ. 67 243264-ÄÑ 105683 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ Õ.Ò. 84 228417 105815 ÑÀÉÛËËÛ À.Õ. 50 262372
105564 ßËÈÉÅÂÀ Ô.Ô. 57 225185 105686 ÉÎË×ÓÉÅ Î.Ñ. 44 243142 105816 ÀÁÁÀÑËÛ Ø.Ú. 65 228174
105565 ÌßÌÌßÄÎÂÀ ×.Ì. 38 252377 105687 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ À.ß. 61 233244 105820 ÐßÔÈÉÅ Ñ.Ñ. 72 243167-ÄÑ
105569 ÄÀÄÀØÎÂÀ Ò.É. 65 225339 105691 ÐÇÀÇÀÄß Ò.N. 55 234532 105821 ÀÑËÀNÎÂÀ Å.Ò. 58 265167
105570 ÑßËÈÌÎÂÀ À.ß. 63 227794 105692 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.Ò. 48 227397-ÄÑ 105826 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ç.Ö. 52 235375
105571 ÌßÌÌßÄËÈ Ø.È. 66 212249-ÄÑ 105694 ßÔßNÄÈ Ð.Ù. 54 221386 105827 ßËÈÇÀÄß Ú.N. 69 228539
105574 ÃÎØÃÀÐËÛ Ý.Á. 78 216218-ÄÑ 105695 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß Ì.Á. 55 216178 105830 ÃÓÐÁÀNÎÂ À.À. 69 216129-ÄÑ
105575 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ N.Ã. 50 222528 105696 ÚÀÁÁÀÐËÛ Ñ.N. 52 257545 105831 ÁÀÁÀÉÅÂ Ñ.É. 57 228263
105576 ÄÎÑÒÓÌÀËÛÉÅÂÀ Ò.Ú. 69 233244-ÄÑ 105697 ÃÀÐÀÉÅ Ñ.È. 46 222422 105834 ÌßØßÄÈÉÅ Ú.Å. 65 248116
105577 ÕÀËÈÑËÀÌÎÂ Ò.Å. 73 227672-ÄÑ 105698 ÚÀÂÀÄÎÂÀ N.Å. 53 228336 105836 ÃÎÚÀÉÅÂÀ À.Ò. 50 255528

D İ M - 2020
105579 ÙÖÑÅÉNÎÂ Ñ.Ã. 51 219126 105700 ÉÓÑÈÁÎÂÀ ×.Ç. 62 228174 105837 ÈÑÐßÔÈËÎÂÀ Â.Ð. 69 212379-ÄÑ
105580 ÙÀÚÛÉÅÂ Ô.Ê. 51 256338 105703 ÄÀÄÀØÎÂ Ô.Ô. 54 228336 105841 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Ì.È. 52 254272-ÄÑ

11
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

105842 ÂßËÈÇÀÄß Ì.Ì. 57 228166 105948 ÒÀÐÈÕÇÀÄß À.Ñ. 72 298426-ÄÑ 106086 ßËÈÉÅ ß.Ò. 57 228158
105843 ßËÈÉÅÂÀ N.Ð. 49 243142 105951 ÝßNÚßËÈÉÅ Å.È. 49 262478 106089 ÌßÙßÐÐßÌΠÔ.Ì. 80 227259-ÄÑ
105845 ÙÀÃÂÅÐÄÈÉÅÂÀ À.Å. 58 225185 105953 ÈÑÏÀÐΠÑ.Ú. 60 228166 106091 ÌßÌÌßÄΠÅ.Ì. 80 227259-ÄÑ
105846 ÀÜÀÉÅÂÀ Ë.ß. 47 241336-ÄÑ 105954 ÁßÙÐßÌÎÂÀ Á.Å. 56 228166 106093 ÃÓËÓÁßÉËÈ ß.Ï. 79 216283-ÄÑ
105847 ÌÀNÛÉÅ Ú.Ð. 58 216972-ÄÑ 105955 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ý.Õ. 65 212395-ÄÑ 106094 ßËÈÉÅÂÀ Ì.Â. 67 211739-ÄÑ
105848 ÃÀÑÛÌΠÑ.Ì. 51 263311 105956 ÀÜÀÉÅÂÀ Ñ.Ò. 76 216648-ÄÑ 106095 ÚßÔßÐÇÀÄß À.À. 47 272295
105850 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ê.Ù. 91 216689-ÄÑ 105959 ÁÀÕØßËÈÉÅÂÀ À.È. 50 252222 106096 NÀÜÛÉÅ Ë.Ô. 73 227559-ÄÑ
105851 ÕÕÕ Ì.Ø. 40 254264 105960 ÃÀÐÀÉÅÂÀ Ý.Ù. 54 228141 106099 NÎÂÐÓÇÎÂÀ Ì.ß. 57 243159-ÄÑ
105852 ÄÀÒÄÀÉÅÂÀ Ë.N. 69 221134-ÄÑ 105964 ÑÀÂÇÈÉÅÂ Ä.À. 51 243142-ÄÑ 106103 ÌÀÈË-ÇÀÄß Å.N. 56 227672
105853 ÇÅÉNÀËÎÂÀ N.À. 66 214185 105965 ßÙÌßÄÎÂÀ Ñ.Ù. 48 221256 106104 ßËÉÀÐÇÀÄß Ë.Ñ. 56 216178
105854 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ö.Ú. 54 256298 105969 ØÈÐÈNÎÂÀ Ë.N. 50 263328 106105 ÌÓÑÒÀÔÀËÛ N.À. 55 211196
105855 ÙßÑßNÎÂÀ Ð.N. 49 254272-ÄÑ 105970 ßÉÉÓÁÇÀÄß Ø.Ì. 51 216331 106106 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ú.Ú. 63 212476-ÄÑ
105856 ÇÅÉNÀËÎÂÀ Ñ.Ç. 75 236477-ÄÑ 105971 ÃÓËÈÉÅÂ Ç.Ø. 89 248149-ÄÑ 106107 ÐÞÂØßNÎÂ ß.È. 81 213926-ÄÑ
105859 NßÇßÐÎÂÀ À.À. 53 242138-ÄÑ 105973 ßËÈÉÅ Ö.Ì. 70 298418-ÄÑ 106108 ÑÀËÌÀNΠÇ.Ð. 67 228522
105860 ÌÓÐÀÄËÛ Ð.Á. 56 261335 105974 ßÙÌßÄΠØ.À. 70 227526-ÄÑ 106109 ÚßÌÈÉÅÂÀ Ê.ß. 53 253121
105862 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ñ. 72 266358-ÄÑ 105978 ßÇÈÇËÈ N.Å. 46 272351 106111 ßËÈÉÅ À.ß. 60 298434-ÄÑ
105863 ÇÅÉNÀËΠØ.Å. 45 254726-ÄÑ 105981 ßÊÁßÐÎÂÀ À.Ì. 47 242162 106112 ÚßÔßÐÎÂÀ É.Å. 50 228514
105864 ÚÀÌÀËÎÂÀ Ú.ß. 74 216283-ÄÑ 105985 ÃÓËÈÉÅÂÀ ß.Ì. 71 213172-ÄÑ 106113 ÁÀÉÐÀÌËÛ Ý.À. 48 265297
105866 ÁÀÁÀÉÅ È.Ð. 45 239199-ÄÑ 105986 ÐÖÑÒßÌΠÌ.Ã. 56 222569 106114 ÊÀÇÛÌÎÂÀ Ò.Õ. 56 225339
105868 ÄÈÁÈÐΠÅ.Ô. 48 221426 105987 ßÇÈÇß ÂÈÄÀÄÈ 50 266317 106115 ßËÈÉÅ N.Ô. 78 216315-ÄÑ
105871 ÚßÔßÐÎÂÀ Ç.Å. 60 212565-ÄÑ 105991 ßËÈÇÀÄß Ð.Ò. 89 227631-ÄÑ 106117 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ N.Å. 71 221175-ÄÑ
105873 ßËÈÉÅ Å.ß. 43 242162-ÄÑ 105994 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß Å.À. 44 254264 106121 ÈÌÐÀNËÛ Ð.Ð. 59 225258-ÄÑ
105877 ÌßÐÓÔΠÈ.Ì. 85 248149-ÄÑ 105995 ÀÁÁÀÑÎÂÀ À.Å. 87 233139-ÄÑ 106122 ÌßÌÌßÄËÈ Ô.Å. 44 221272
105879 ÙÖÑÅÉNΠÔ.Ð. 70 236371 105997 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ Ý.N. 48 255325 106125 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ Ã.N. 57 225144
105881 ÙßÑßNÎÂÀ Ô.Ì. 51 255666 106000 NÓÐÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Á. 68 216583-ÄÑ 106129 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Ñ.Ã. 55 216875-ÄÑ
105882 ÑÀÄÛÃÇÀÄß Ê.Ñ. 61 273178 106001 ßÙÌßÄÎÂÀ Ã.Â. 65 233244 106130 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ì.Ã. 54 265142-ÄÑ
105883 ÄÀÄÀØÇÀÄß Ô.À. 64 228482 106004 ÀÜÀÉÅÂÀ Ô.Ð. 41 254897 106131 ÈÁÀÄÇÀÄß Õ.Â. 51 228199
105884 ßËÈÇÀÄß Ô.ß. 60 212565-ÄÑ 106005 NÓÐÌßÌÌßÄΠÚ.Á. 52 216161 106132 ÚßÁÐÀÉÛËΠÑ.È. 54 228239
105888 ÌßÌÌßÄΠÅ.Ñ. 56 254434 106006 ÚßÔßÐΠß.N. 36 245135 106133 ßËÈÇÀÄß À.È. 74 243126-ÄÑ
105889 ÂßËÈÉÅ Ú.Á. 50 255585 106011 ÌßÌÌßÄΠN.Ø. 68 211366-ÄÑ 106135 ßÑÝßÐÎÂÀ Ë.Å. 87 213448-ÄÑ
105890 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ñ.Ì. 53 219142 106013 ÔßÐÌÀNËÛ Ô.Ì. 66 251697 106136 ßÙÌßÄÇÀÄß À.ß. 53 225339
105891 ÑÀËÀÉÅ Ê.Å. 44 241182 106014 ÌÓÐÃÓÇÎÂÀ N.Ð. 54 228377 106137 ÙßÑßNÎÂÀ N.Å. 59 254589-ÄÑ
105892 ÕÀNÊÈØÈÉÅÂÀ Ô.È. 62 227997 106017 ÃßÄÈÌΠÔ.Å. 40 256362-ÄÑ 106141 ÈÁÐÀÙÈÌÇÀÄß Ç.Ì. 53 228117
105893 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.Å. 52 228133 106018 ÃÀÑÛÌΠÎ.Ú. 82 227826-ÄÑ 106142 ÃßÙÐßÌÀNΠÌ.Ã. 41 253121
105894 ÙÀÚÛÇÀÄß Ò.Ì. 67 227526 106019 ÝßNÚßËÈ Ú.Ò. 54 228255 106143 ÁßÙÐÀÌÎÂÀ À.Ç. 56 228158
105895 ÌÓÑÀÉÅÂÀ N.Å. 65 213975 106020 NßÁÈÉÅ N.Ð. 80 216689-ÄÑ 106144 ÊßÐÈÌÎÂÀ N.È. 73 257172-ÄÑ
105897 ßÑÝßÐÎÂÀ Ý.ß. 64 233244 106021 ÊßÐÈÌÎÂÀ À.Ö. 44 214258 106146 ÚßÔßÐΠÅ.Å. 59 228466
105899 ÀÜÀÉÅÂÀ Õ.À. 58 233211 106022 ÒÀÜÛÉÅÂ ß.Ò. 72 216567-ÄÑ 106148 ÀÜÀÉÅÂÀ À.ß. 53 212662
105900 ÃÓËÈÉÅÂ Ú.Ù. 46 272368 106023 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂ Ç.N. 65 214136 106149 ÁÀÉÐÀÌÎÂ Ç.Ñ. 44 219661
105901 ÒßÙÌßÇΠÀ.À. 61 228174 106027 ßÙÌßÄÎÂÀ Ý.Ù. 57 257464-ÄÑ 106150 ÀÁÄÓËËÀÉÅ À.À. 63 235318
105902 ßËÈØÇÀÄß Ê.Ø. 46 266422 106030 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ë.Å. 62 212995 106152 ÌßÌÌßÄΠÅ.Ð. 69 216583-ÄÑ
105903 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ö.Â. 68 224123-ÄÑ 106031 ÐÇÀÉÅÂÀ Ñ.N. 58 216583-ÄÑ 106153 ÀÁÁÀÑËÛ Á.Ú. 77 236363-ÄÑ
105904 ÙÀÚÛÉÅ Ø.Ô. 74 222277-ÄÑ 106033 ÌßÌÌßÄËÈ Ð.N. 58 228311 106154 ÚßÔßÐËÈ Ý.Ô. 46 276142
105907 ÃßÄÈÐÎÂÀ Ö.Ð. 66 228522 106034 NßÁÈÇÀÄß Å.Ç. 92 227729-ÄÑ 106158 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ì.À. 48 254589-ÄÑ
105908 ßËÈÉÅ Å.Å. 52 228125 106035 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ô.N. 83 227883-ÄÑ 106159 ËÅÉÑÀNÎÂÀ Ý.Ñ. 50 216997
105911 ÃÀÇÛÉÅ Ì.À. 53 228141 106036 ßÇÈÇÎÂÀ N.Ú. 51 271128 106160 ÌßÌÌßÄËÈ À.ß. 52 271111
105914 ßËÈÉÅÂÀ À.Ð. 54 255317 106039 ÙßÑßNËÈ Ò.Ù. 53 216575-ÄÑ 106163 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.Ö. 60 257561-ÄÑ
105915 ÌßÌÌßÄßËÈÉÅ ß.Å. 57 222341-ÄÑ 106040 ÙßÑßNËÈ Ð.Å. 67 212816-ÄÑ 106167 ÃÀÐÀÉÅÂÀ Ñ.Ç. 67 228458
105916 ÝÖËÖÉÅÂÀ Õ.À. 58 212751 106042 ÕßËÈËΠÙ.À. 48 254629-ÄÑ 106168 NßÇßÐÎÂÀ Ð.Õ. 68 221167-ÄÑ
105917 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ø.Ì. 48 257431 106044 NßÑÈÐÎÂÀ Ç.ß. 52 222528 106169 ÐßÙÈÌÎÂÀ Ý.É. 48 272132
105918 ßËÈÇÀÄß Ã.Å. 41 216591 106045 ÒÀÜÛÉÅ Ð.Ð. 53 228199 106170 ÃÀÐÀÉÅÂÀ Ô.Ì. 75 213894-ÄÑ
105919 ÐßÙÈÌÎÂÀ N.Ã. 70 221118-ÄÑ 106047 ÒÀÙÈÐÎÂ Ì.N. 62 216112-ÄÑ 106172 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß Å.Ø. 52 266399
105920 ÌÖÑÅÉÈÁÎÂÀ N.Ñ. 68 211617-ÄÑ 106049 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ Ì.Å. 56 225144 106173 ßËÈÉÅ Ã.Ì. 72 216697-ÄÑ
105921 ÐÖÑÒßÌËÈ Ñ.Å. 63 266171 106054 ÊÀÇÛÌÎÂÀ Ì.Ô. 48 272327 106175 ÇÅÉNÀËΠN.Ù. 62 228474
105922 ÑÓËÒÀNÎÂÀ È.È. 85 228522 106057 ÙßÑßNËÈ Ê.Â. 50 235383 106176 ÌßÌÌßÄΠÐ.Ð. 50 273194
105924 ÃÓËÈÉÅ Ð.Ô. 51 228344 106062 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ À.Ç. 76 249161-ÄÑ 106181 NßÑÐÓËËÀÉÅ Å.Ì. 59 222293-ÄÑ
105925 ÌßÌÌßÄΠÅ.Å. 67 221142-ÄÑ 106063 ÇÅÉNÀËÎÂÀ Ñ.Ò. 77 228458 106183 ßËÈÌßÌÌßÄÎÂÀ Ô.ß. 57 228166
105926 NÎÂÐÓÇÎÂÀ Ð.Ó. 60 216575-ÄÑ 106064 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ê. 51 271128 106184 NÎÂÐÓÇΠß.È. 58 216356-ÄÑ
105927 ÄÀØÄßÌÈÐΠÒ.ß. 52 235375 106065 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß À.Å. 62 233211 106185 ÀÁÄÓËËÀÉÅ Å.Å. 69 221167-ÄÑ
105929 ÈÑÐÀÔÈËΠØ.ß. 55 221329 106066 ÌßÐÄßËÈÉÅÂÀ N.Ì. 33 254167 106186 ÃÀÐÀÉÅ Ê.È. 54 224115
105930 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ N.Õ. 71 212143-ÄÑ 106067 ßËÈÉÅÂÀ Ù.Ð. 47 256362-ÄÑ 106189 ßËÈÉÅ Å.Ì. 60 212751
105931 ÑßÄÈÉÅ Â.Ì. 58 227842 106069 ÇÅÉNÀËΠÕ.Ñ. 56 219159 106190 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.À. 63 254459
105933 ÙßÑßNÎÂÀ Ò.À. 77 249559-ÄÑ 106070 ßËÈÉÅ Ô.È. 46 257261 106193 ÎÑÌÀNΠÔ.Ð. 65 216526-ÄÑ
105934 ÙßØÈÌΠÀ.Å. 63 228514 106071 ÊÀÇÛÌÎÂÀ À.Ô. 57 228433 106196 ÚßÔßÐÎÂÀ Ë.Ð. 81 213731-ÄÑ
105937 ÑßÐÄÀÐËÛ N.Ì. 58 225111 106073 ØÀÙÁÀÇËÛ À.Á. 73 216697-ÄÑ 106197 ÈÁÀÄΠÎ.Ù. 64 212995-ÄÑ
105938 ßÑÝßÐÇÀÄß Ô.ß. 65 225185-ÄÑ 106076 ÌßÌÌßÄÉÀÐΠÀ.À. 80 216389-ÄÑ 106198 ßÇÈÌÎÂÀ N.Á. 73 236493-ÄÑ
105941 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ý.N. 53 228141 106078 ÈÑÌÀÉÛËΠÈ.Ð. 67 228417 106199 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.À. 61 225144-ÄÑ
105942 ÌßÌÌßÄΠÙ.ß. 55 254815-ÄÑ 106079 ÀÁÀÑÎÂÀ Ñ.Ú. 61 257618-ÄÑ 106200 ÚÀNÁÀÕÛØΠÅ.Ì. 76 227234-ÄÑ
105944 ÑÀËÀÙÎÂÀ À.Ð. 61 213983 106080 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß Ö.N. 84 227615-ÄÑ 106202 ÉÓÑÈÔÇÀÄß Ú.Ô. 64 211471

D İ M - 2020
105946 ßÙÌßÄΠß.Ì. 60 228263 106081 ÒÀÜÛÉÅÂÀ Ñ.Å. 62 256273 106203 ÀÁÀÑÎÂÀ Ç.Ï. 30 244188
105947 ÌÅÙÒÈÉÅÂÀ À.N. 63 227697 106084 ÁÀÉÐÀÌΠÐ.Å. 46 259173 106204 ÚßÔßÐΠß.Å. 48 266439

12
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

106205 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ Ë.Ù. 72 212298-ÄÑ 106319 ÀÇÀÄÎÂÀ Ò.Ì. 68 227559 106442 ÃßNÁßÐÎÂÀ Õ.Ã. 60 225111
106206 ÙÖÑÅÉNËÈ Å.Å. 36 241547 106320 ÌßÐÄÀNËÛ Ê.Ì. 55 228482 106445 ÃßÙÐÀÌÀNÎÂÀ À.Å. 76 227615-ÄÑ
106207 NßÚßÔΠÁ.À. 49 259173 106321 ÙßÁÈÁËÈ Ê.Ì. 55 241117-ÄÑ 106446 ÁÀÕÛØÎÂÀ Ç.N. 51 216891
106208 ÌßÌÌßÄΠÅ.Î. 68 216931-ÄÑ 106322 ÚÀÌÀËËÛ Ì.É. 64 238145-ÄÑ 106447 ßÌÈÐÚÀNΠÀ.Å. 46 269144
106209 ßÑÝßÐΠÒ.À. 57 272384 106323 ßÇÈÇΠÉ.È. 63 227923 106448 ÌßÌÌßÄΠÔ.Ì. 79 221297-ÄÑ
106211 ÑÅÉÈÄÇÀÄß Ç.Ì. 69 252433 106326 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ N.Å. 76 227178-ÄÑ 106450 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ N.ß. 68 216567-ÄÑ
106213 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ì. 54 225339 106327 ÌßÌÌßÄΠÙ.Ñ. 52 252328 106454 ÃÓËÓÉÅ Ð.Ã. 50 257691
106214 ÒÀÜÛÉÅÂÀ À.Ô. 70 249234-ÄÑ 106328 ßËÈÉÅ Ò.Ý. 68 298418-ÄÑ 106456 ÄÀÄÀØΠÒ.Ù. 61 228174
106215 ÐÇÀÉÅÂ N.Ô. 50 211252 106330 ÉÓÑÈÔËÈ Ý.É. 56 259221 106460 ÊÀÇÛÌÇÀÄß Ð.N. 46 222617-ÄÑ
106216 ÃÀËÀÑÛËÛ È.N. 60 216161-ÄÑ 106333 ÁßÄßËΠß.ß. 54 227372-ÄÑ 106461 NßÚßÔΠØ.È. 45 269144
106217 ÀÇßÐËÈ Ý.À. 67 214225 106334 ÕÀNÊÈØÈÉÅ ß.Ç. 56 225339 106462 ÀÜÀÌÀËÛÎÜËÓ Á.À. 68 216486-ÄÑ
106218 ÊÀÇÛÌÎÂÀ À.ß. 59 225225 106336 ØÈÕßËÈÉÅ ß.Å. 74 227931-ÄÑ 106463 ÈËÉÀÑÎÂÀ À.Ò. 61 259157
106219 ÃÈÉÀÑËÛ Ì.À. 46 272335 106338 ßÑßÄÇÀÄß Ê.Ç. 66 246164-ÄÑ 106465 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ñ.Ô. 48 266447
106220 ÀÒÀÊÈØÈÉÅÂÀ Ý.Ú. 69 256281-ÄÑ 106339 ÙÀÚÛËÛ Ì.Ø. 81 212362-ÄÑ 106466 ÀÜÀÑÈÉÅÂÀ Ñ.Á. 58 262218
106221 ÀÒÀÊÈØÈÇÀÄß N.È. 44 222399-ÄÑ 106341 ÙÀÃÂÅÐÄÈÉÅ À.À. 46 241174 106468 ÑßÔßÐÎÂÀ Ë.É. 58 228296
106222 ÌÓÑÀÇÀÄß Ì.Ð. 54 228125 106343 ÁÀÜÛÐËÛ ×.À. 69 227623 106470 ÃÓËÈÉÅÂ Å.Ò. 57 254767-ÄÑ
106223 ÐßÑÓËÎÂÀ À.Ð. 63 212151-ÄÑ 106344 ÀÁÛØΠÅ.Õ. 59 228263 106471 ßËÈÉÅ Ô.Å. 52 273161
106225 ÃÓËÈÉÅÂÀ N.Ø. 65 238137-ÄÑ 106346 ÇÖËÔÖÃÀÐÎÂÀ Ù.Ì. 48 272295 106474 ÀÁÁÀÑËÛ Ò.Ê. 77 236111-ÄÑ
106228 ØÈÐÈNÇÀÄß È.Ì. 70 227591 106347 ÚÀÙÀNÝÈÐÇÀÄß Ø.ß. 58 234532 106476 NÀÜÛÉÅÂ Ì.Ù. 68 273137
106230 ÈÑÝßNÄßÐΠÀ.Ò. 64 227494 106348 ÌÈÐÇßÉÅ Ã.Ð. 56 216615-ÄÑ 106477 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ Ô.Ð. 53 228117
106232 ÑßÔßÐËÈ À.Ú. 50 266399 106350 ÇÀÌÀNÎÂÀ Ì.Å. 54 225169 106478 ÙÖÌÁßÒΠÌ.Ã. 52 254289-ÄÑ
106236 ÈÑÌÀÉÛËÎÂ Î.Ð. 74 227737-ÄÑ 106351 ÙÀÚÛÉÅÂ Ð.ß. 56 222341-ÄÑ 106479 ÁÀÉÐÀÌÎÂ Ð.Ï. 69 216348-ÄÑ
106237 ÌÓÑÀÇÀÄß À.Ã. 53 216323 106353 ÌßÌÌßÄΠß.Ì. 68 219815-ÄÑ 106480 ÀÁÁÀÑΠË.Ê. 61 252311
106238 ÚßÁÐÀÉÛËÎÂÀ Ñ.Å. 49 273275 106354 ÌßÌÌßÄËÈ ß.Ú. 60 228125 106486 ÌßÌÌßÄËÈ Ê.Ì. 50 273259
106239 ÌßÙßÐÐßÌΠß.Ð. 56 228117 106355 ßËÈÉÅÂÀ Ò.Ñ. 44 254289-ÄÑ 106488 ÅÌÈNΠÊ.Ø. 79 227445-ÄÑ
106240 NÈÔÒÀËÛÉÅÂÀ À.Á. 58 212962 106357 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ Ë.Å. 59 263247 106491 ÐßÙÈÌËÈ Ô.À. 60 235253
106241 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.N. 79 254475-ÄÑ 106358 ÃÓËÈÉÅ Â.Ú. 66 228296 106492 ßËÈÇÀÄß À.Ò. 53 221345
106244 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Å.È. 61 216842 106359 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ À.Ò. 73 227534-ÄÑ 106493 ÌÓÑÀÉÅ É.Ð. 53 216267
106246 ÉÎË×ÓÉÅÂÀ À.ß. 57 221142 106360 ÇÅÉNÀËÎÂÀ Ñ.É. 44 253121 106494 ÈÌÀNÎÂÀ À.Ç. 55 225136-ÄÑ
106247 ÚßÔßÐÎÂÀ N.É. 55 254256 106361 ØÈÐÈNÎÂÀ Ë.È. 58 228311 106495 NßÑÈÐËÈ Ò.Ç. 60 228158
106251 ÕÛÇÐÛÇÀÄß Ì.ß. 57 233236 106365 ßËÈÇÀÄß Ì.ß. 83 235148-ÄÑ 106496 ÂßËÈÇÀÄß Ú.Å. 59 228474
106252 ÐÖÑÒßÌÇÀÄß Ñ.Ë. 77 227615-ÄÑ 106371 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.N. 81 236152-ÄÑ 106497 ÙÀÚÛÉÅÂÀ N.Â. 60 235212
106253 ÊÀÇÛÌÎÂÀ Ç.Â. 78 236111-ÄÑ 106374 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ N.Ú. 77 227664-ÄÑ 106499 ÌßÌÈÉÅ ß.À. 60 246342-ÄÑ
106255 ßÙÌßÄÎÂÀ À.È. 60 254459 106375 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ N.Å. 51 228352 106501 ÃßÄÈÐΠÐ.Ä. 54 221345
106256 ÚßÔßÐΠÑ.Ñ. 58 216786 106378 ÐßÚßÁÎÂÀ Ý.Ú. 64 225258-ÄÑ 106503 ÌßÌÈÉÅ Ì.ß. 56 243256-ÄÑ
106257 ÌßÌÌßÄËÈ Ñ.N. 66 227997 106381 ßËÈÇÀÄß Ç.Ã. 44 261295 106508 ÙßÑßNΠÂ.Å. 42 222439
106259 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ñ.È. 47 227323-ÄÑ 106382 ßËÈÇÀÄß Ý.Ù. 70 261368-ÄÑ 106509 ÊßÐÈÌËÈ Å.ß. 45 216397
106261 ÙÈÚÐÀN À.Ù. 32 241433 106385 ÀÕÓNÄÎÂÀ À.Õ. 55 255325 106510 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ Ø.Ð. 60 225193
106262 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ñ.Å. 76 233244-ÄÑ 106387 ÐßÔÈÉÅÂ Å.Ø. 47 262486 106511 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.Ñ. 46 269314
106264 ÂßËÈÉÅÂÀ ß.Ì. 60 255211 106388 ÚßÔßÐÇÀÄß Ñ.Ä. 58 227656 106513 ÄßÌÈÐËÈ Ê.È. 67 213975
106266 ÑÀËÌÀNÎÂ Õ.ß. 42 228563 106390 ÁÀÜÛÐÇÀÄß Ù.N. 52 265231-ÄÑ 106515 ÌÞÂÑÖÌÎÂÀ Ø.Å. 53 235342
106267 ßÁÄÖËßÇÈÌΠÀ.É. 58 228166 106391 ÌÓÑÒÀÔÀËÛ Â.Á. 67 213423-ÄÑ 106517 ÙßÌÄÓËËÀÉÅÂÀ Ù.Î. 51 235375
106268 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.Ô. 42 261246 106392 ÁÀÁÀÇÀÄß Ò.Ì. 64 228263 106519 NÎÂÐÓÇßËÈÉÅ Ç.Á. 63 211796-ÄÑ
106270 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ À.Ï. 63 266374-ÄÑ 106397 ÑÀÐÓÕÀNÎÂÀ N.Å. 74 227623-ÄÑ 106521 ÌßÌÌßÄΠÀ.Ð. 48 254272-ÄÑ
106272 ÈÑßÇÀÄß Ê.Ì. 44 241125 106398 ßÙÌßÄÎÂÀ Â.Ì. 58 216875-ÄÑ 106522 ßËßÑÝßÐΠÌ.Â. 70 216331-ÄÑ
106273 ÌßÌÌßÄΠÎ.È. 49 262291 106401 ÙßÑßNÇÀÄß Ì.Ì. 65 216567-ÄÑ 106523 ÐßÙÈÌËÈ À.ß. 56 228166
106275 ÃßNÈÉÅÂÀ Ú.Ì. 61 228425 106402 ßØÐßÔÎÂÀ Õ.Ô. 71 213942-ÄÑ 106524 ßÑßÄÎÂÀ Ã.Î. 78 228458
106277 ÒÀÏÄÛÃÎÂÀ Ý.Õ. 70 266358-ÄÑ 106403 ÑßÔßÐΠN.À. 60 228263 106525 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ À.Ø. 64 246229
106279 ÁÞÉÖØÎÂÀ À.Ú. 50 241117-ÄÑ 106404 ÃÀÔÀÐËÛ Ô.Î. 56 216267 106526 ßÙÌßÄΠÐ.Ç. 65 233569-ÄÑ
106283 ÙÖÑÅÉNËÈ Ý.À. 59 225274-ÄÑ 106408 ÌÎËËÀÉÅÂÀ Ç.Ô. 57 266374-ÄÑ 106527 ÙÖÑÅÉNËÈ Å.Ò. 87 248149-ÄÑ
106284 ÄÀÄÀØÎÂÀ Ë.È. 72 216697-ÄÑ 106412 ÐÇÀÉÅÂÀ Õ.Ù. 48 276175 106533 ÚßÔßÐËÈ Ô.Ì. 46 272384
106287 ÏÀØÀÉÅÂÀ Ù.À. 63 227997 106413 ÙÖÌÁßÒÎÂÀ Ê.Ê. 51 228255 106535 NßÑÈÁΠÖ.Ú. 53 254645-ÄÑ
106289 ÙßÑßNÎÂÀ Ë.Ù. 50 211893 106414 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.N. 86 227631-ÄÑ 106536 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ Ñ.N. 58 255552-ÄÑ
106290 ÃÀÐÀÉÅÂ Ð.ß. 64 227153 106415 ÒÀËÛÁÎÂ Ì.Ô. 76 216567-ÄÑ 106539 ÉÓÑÈÔËÈ Ý.Ñ. 65 227494
106291 ÃÀÑÛÌΠÈ.Ñ. 56 228158 106417 ßÇÈÇΠÚ.Ð. 40 241425 106541 ÝÖËÌßÌÌßÄËÈ À.Ð. 60 257229
106294 ÀÉÄÛN Ú.È. 76 227234-ÄÑ 106418 ÃÓËÈÉÅÂ Ì.À. 63 227834 106543 ßÔßNÄÈ N.Ù. 51 219515
106295 ßËÈÉÅÂÀ Ý.È. 52 257423 106419 ÙÅÉÄßÐÎÂÀ À.Ð. 60 216818 106544 ÈÑÝßNÄßÐΠÑ.Ð. 49 255325
106296 ÙßÑßNΠÐ.Ð. 54 221418 106421 ÑßÔßÐËÈ ß.Ç. 57 228166 106545 ÑßÔßÐΠÊ.È. 65 216356-ÄÑ
106297 ÙßÑßNËÈ Ã.Ì. 73 236566-ÄÑ 106422 ÀÁÀÑÎÂÀ Ê.ß. 71 224123-ÄÑ 106547 NÀÌÀÇÎÂÀ Ï.ß. 40 227972-ÄÑ
106299 ÌßÌÌßÄΠÙ.È. 62 228474 106423 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ø.Å. 52 214233-ÄÑ 106548 ÕßËÈËÎÂÀ Æ.À. 54 235383
106300 ÔßÒßËÈÇÀÄß Ú.É. 43 222544 106424 ÌßÙßÐÐßÌΠÑ.Á. 73 216989 106549 ÌßÙÈËÈ È.Á. 66 248116
106301 ÁßÄßËÎÂÀ Ì.ß. 56 225258 106426 ÂßËÈÉÅÂÀ Ø.Ç. 64 212216-ÄÑ 106552 ÀÜÀÑÈÉÅ Â.È. 67 216145
106304 ÚßËÈËΠÒ.Å. 68 213586-ÄÑ 106427 ßËÈÉÅÂÀ Ç.Ä. 71 216794-ÄÑ 106553 ÊßÐÈÌΠÌ.Ê. 71 227761-ÄÑ
106305 ÑßÌßÄÎÂÀ N.N. 55 228247 106428 ßËÈÇÀÄß N.Ô. 66 211755-ÄÑ 106554 ßËÈÉÅÂÀ Ø.Å. 83 249267-ÄÑ
106306 ßÙÌßÄÎÂÀ À.Ú. 48 251542 106431 ÊÀÇÛÌΠß.N. 50 228214 106555 NÀÜÛÉÅÂÀ Ë.Â. 55 233244
106307 ÒÀÜÛÉÅ Ì.Ô. 72 216664-ÄÑ 106434 ÀÒÀÉÅÂÀ Ñ.N. 66 255317-ÄÑ 106557 ÂßËÈÉÅ Î.Ì. 67 227697
106308 ßËÈÇÀÄß Ô.Ñ. 40 254856-ÄÑ 106435 ÀÁÁÀÑÇÀÄß Ã.Ù. 61 211925-ÄÑ 106560 ÙÖÑÅÉNËÈ Å.Ï. 53 228117
106309 ßËÈÉÅÂÀ ß.Ð. 67 224123-ÄÑ 106436 ÌßÌÌßÄËÈ À.Ö. 47 217117 106562 ÃÀÑÛÌÎÂÀ À.È. 84 216526-ÄÑ
106310 ÁÀÉÐÀÌÎÂ Ì.N. 67 246286 106437 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ò.À. 64 228174 106564 ÌÓÑÀÉÅÂ Ó.Ø. 58 216997

D İ M - 2020
106314 ÙÀÚÛÉÅÂ N.N. 48 221353 106439 ÁÀÁÀÇÀÄß N.ß. 47 266422 106565 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ É.Â. 42 219589
106317 NÀÌÀÇÎÂÀ Õ.È. 58 228311 106440 NßÚßÔÎÂÀ N.Õ. 32 242146 106566 ÑÅÉÔÓËËÀÉÅÂ Å.Ñ. 71 216331-ÄÑ

13
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

106567 NßÑÈÐËÈ Ñ.ß. 30 239141 106705 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ö.Ì. 59 243167-ÄÑ 106839 ÀÁÁÀÑËÛ Ê.À. 55 233244
106571 ÑßÌßÄËÈ N.Ð. 53 233244 106708 ÀÁÄÓËËÀÉÅ Þ.Ì. 47 243231 106841 ÀÄÛÝÞÇßËΠÅ.Ð. 46 272132
106572 ßËÈÉÅ À.Ê. 69 248116 106709 ÚßÔßÐÎÂÀ Ñ.Ù. 67 228166 106842 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ñ.Ð. 61 221256-ÄÑ
106573 ÌÞÂÑÖÌÇÀÄß Ì.Ì. 62 216356-ÄÑ 106711 ÇÅÉNÀËÎÂÀ Ì.È. 52 216437-ÄÑ 106844 ÄßÐÈØÎÂÀ Ì.Â. 63 259246
106575 ÀÜÀÉÅ Ê.N. 54 221459-ÄÑ 106712 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ñ.Â. 81 235415 106845 ßËßÑÊßÐÎÂÀ N.Î. 66 213164-ÄÑ
106576 ÁÀÁÀØΠÅ.Ò. 60 219783-ÄÑ 106713 ßËßÊÁßÐΠÔ.Ø. 51 246131 106847 ÙßÌÇßÉÅ Ñ.Ð. 57 227137
106577 ÚÀÁÁÀÐÎÂÀ À.N. 47 272327 106714 ÌÓÑÀÇÀÄß Ì.Å. 49 256362-ÄÑ 106849 ßÌßNΠÅ.Å. 48 241117-ÄÑ
106578 ßÔßNÄÈÉÅÂÀ Ô.À. 80 224164-ÄÑ 106715 ÑßËÈÌÎÂÀ Ø.Ð. 55 228547 106856 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ñ.É. 49 272295
106579 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.È. 59 238186-ÄÑ 106716 ßÙÌßÄÎÂÀ Ñ.Ì. 64 236299 106857 ÃÓËÈÉÅ Ò.Ã. 47 256379
106580 ÂßËÈÉÅÂÀ À.À. 78 246189-ÄÑ 106718 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ Ó.Å. 56 255228 106859 ÈÑÝßNÄßÐËÈ ×.Ç. 56 225299
106585 NÓÐÓËËÀÙÎÂÀ Ø.È. 57 216591-ÄÑ 106719 ßËÈÉÅÂÀ Ô.Ì. 61 228482 106860 ßÌßNΠÐ.Å. 50 263141
106586 NÀÜÛÉÅÂÀ Ë.È. 60 213829-ÄÑ 106720 ßËÈÉÅÂÀ ×.Ä. 62 213934 106861 NßÁÈÉÅÂÀ N.Ð. 54 234192
106590 ßÇÈÇÎÂÀ Ù.Ì. 69 213172-ÄÑ 106721 ÚßÔßÐÎÂÀ Ø.Ì. 70 216931-ÄÑ 106863 ÇÖËÔÖÃÀÐΠÀ.×. 68 227242-ÄÑ
106591 ÚÖÌØÖÄÎÂÀ ß.Ù. 64 233147-ÄÑ 106722 ÌßÐÄÀNΠÅ.ß. 48 222455 106864 ÃÓÐÁÀNËÛ Ñ.Â. 66 213772
106595 ÇÀÌÀNÎÂÀ Â.Ð. 63 228328 106723 ÑÌÀÃÈNÀ Ñ.Ò. 40 245151 106866 ÙßÑßNÎÂÀ Ô.Ô. 52 214274
106596 ÑÖËÅÉÌÀNËÛ Â.Ã. 68 228263 106725 ÃÀÑÛÌÎÂÀ À.À. 77 227931-ÄÑ 106868 ÑßÌßÄËÈ À.Ñ. 61 213983
106599 ØßÊßÐÇÀÄß Æ.Â. 75 236452-ÄÑ 106726 ÌÀÕÀNÊÎÂÀ Ë.Ï. 44 234281 106869 ÁÀÁÀÉÅ Ã.É. 44 254523
106602 ÁßËßÄËÈ Ð.Ã. 78 236266-ÄÑ 106727 ÙßÑßNÎÂÀ Â.Ù. 56 216997 106870 ÊßÐÈÌËÈ Ö.È. 61 211325-ÄÑ
106605 ÑÖËÅÉÌÀNÇÀÄß Î.Ì. 61 213983 106731 ÚßÁÈÉÅ N.Ì. 51 216323 106871 ßËÈÉÅÂÀ Å.Ì. 67 227867
106608 ÂßËÈÉÅ Ñ.Ô. 56 221223 106732 ÑÅÉÈÄËÈ Ô.ß. 57 252117 106872 ÊßÐÈÌΠN.Ã. 51 266399
106609 ÊßÐÈÌËÈ Ø.Ø. 54 213334-ÄÑ 106733 ÌßÄßÒΠÌ.Ì. 63 211422 106873 ÌßÌÌßÄËÈ Ì.Ã. 60 228474
106610 ßËÈÉÅÂÀ Ý.Ã. 41 253121 106735 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ý.N. 57 211382-ÄÑ 106876 ÀÁÀÑÇÀÄß Ì.Ì. 49 261181
106611 ÅÉÉÓÁÎÂÀ Ë.Ð. 48 227372-ÄÑ 106739 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ø.Ú. 51 212849 106878 NÎÂÐÓÇÈ ß.Ì. 60 243175
106612 ÌÓÐÀÄÎÂ Ò.Ð. 64 228474 106740 ÙÖÌÁßÒËÈ Ö.Ú. 74 228174 106879 ÌßÚÈÄËÈ Ô.Á. 93 236241-ÄÑ
106614 ÌßÌÌßÄΠN.À. 45 238186 106744 ÌßÌÌßÄΠÙ.Ñ. 75 216712-ÄÑ 106882 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ñ.Ù. 52 228255
106615 NÓÐÈÉÅÂÀ À.À. 83 211658-ÄÑ 106745 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ò.Å. 78 213894-ÄÑ 106883 ßÑÝßÐÇÀÄß ß.Ì. 50 254589-ÄÑ
106616 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ë.Ù. 56 228547 106747 NÎÂÐÓÇßËÈÉÅÂÀ N.Ù. 51 272132 106885 ßÑßÄΠÔ.Ã. 64 224123-ÄÑ
106617 ÃÎÚÀÉÅÂÀ N.È. 56 228247 106752 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ç.Ò. 61 251859-ÄÑ 106886 ÑßÌßÄÎÂÀ ×.À. 44 222374
106619 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Ø.Ì. 60 233211 106756 ÁÀÁÀÉÅ Ò.Ð. 65 236299 106887 ÌßÌÌßÄΠß.Â. 68 228417
106622 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß Î.Ã. 53 228117 106759 ÈÑÀÇÀÄß Ì.Å. 79 235131-ÄÑ 106888 ÑßÔßÐΠÒ.Ì. 49 276134
106623 ÈÌÀÌÂÅÐÄÈÉÅÂÀ À.É. 63 211244 106761 ÑÀÄÛÕÎÂ Ì.Â. 56 246148-ÄÑ 106891 ÀÁÁÀÑÎÂ À.Å. 48 222447
106624 ØÀÙÁÀÇÈ N.ß. 55 228166 106768 ÌßÚÈÄÎÂ Å.Á. 54 265289 106898 ÚÀÌÀËÎÂ ß.Ì. 72 227712-ÄÑ
106628 ÊÀÇÛÌΠß.Ì. 75 227478-ÄÑ 106769 ÑÖËÅÉÌÀNΠÀ.Ù. 62 216542-ÄÑ 106901 ÞÌßÐÇÀÄß Ò.À. 55 228296
106629 ÌÓÐÀÄÎÂÀ Ì.Å. 42 234387 106770 ÁßÙÐßÌËÈ Ò.Ì. 56 211958 106903 ÌÀÙÌÓÄËÓ Ì.Ù. 77 227923-ÄÑ
106630 ÐÇÀÉÅÂÀ É.É. 82 216664-ÄÑ 106771 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß Ú.×. 74 227712-ÄÑ 106904 ÐÀÌÀÇÀNÎÂÀ Ø.Ð. 48 221256
106634 ßËÈÉÅÂÀ Ê.Â. 55 243312-ÄÑ 106773 ÌÖÒßËËÈÌÎÂÀ Ë.Ñ. 71 213164-ÄÑ 106905 ÎÐÓÚΠß.Â. 45 239199-ÄÑ
106638 ßÙÌßÄÇÀÄß Ñ.Ç. 63 235197 106776 ÌÀÙÌÓÄ À.À. 69 221167-ÄÑ 106912 ÙÀÚÛÂÅÐÄÈÉÅ Ì.Å. 45 222414
106643 ÕßËÈË Ò.Ã. 46 216867 106777 ÒÀËÛÁÎÂÀ Ë.ß. 70 212346-ÄÑ 106914 ßÙÌßÄÎÂÀ Å.È. 71 216842-ÄÑ
106644 ÙßÑßNÎÂÀ Ô.È. 67 212776-ÄÑ 106781 ÙßÑßNΠÙ.Ç. 67 227997 106918 ßÌÐÀÙΠÑ.Ô. 53 228117
106645 ÀËÛÉÅÂÀ Ý.Ð. 48 255585 106783 ËßÒÈÔÎÂÀ N.Â. 43 262129-ÄÑ 106920 ÇÈÉÀÄÎÂ Ñ.Ñ. 34 261157
106650 ÔßÒÒÀÉÅ À.Ð. 65 219783-ÄÑ 106784 ÌÈÐÙÅÉÄßÐÇÀÄß Ô.Ù. 43 239182 106921 ÚßËÈËÎÂÀ À.Ç. 49 228214
106652 ÊßÐÈÌËÈ À.È. 45 243118-ÄÑ 106785 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.Å. 70 214217-ÄÑ 106922 ÑÀÄÛÃΠÅ.Å. 45 272376
106653 ÔßÒßËÈÉÅÂÀ Ë.Ñ. 66 211617-ÄÑ 106786 ÑÓÐÕÀÉËÛ Ì.Á. 43 254645-ÄÑ 106923 ÀÕÓNÄÎÂÀ Ç.Å. 59 243289
106655 ÀÁÁÀÑÎÂÀ À.Á. 66 227883 106787 ÃßÄÈÐËÈ Ç.Ç. 54 216437-ÄÑ 106924 ÈÑÌÀÉÛËΠÐ.Ð. 60 266374-ÄÑ
106660 ßËÈØÎÂÀ Ñ.Ð. 67 213618-ÄÑ 106791 ÙßÑßNΠN.Ê. 60 216494-ÄÑ 106925 ßËÈÉÅÂÀ Ú.Á. 73 213715-ÄÑ
106662 ÕßËÈËΠÐ.N. 59 219118-ÄÑ 106792 ÙßÑßNÎÂÀ Ð.N. 63 227737 106927 ßÌÈÐËÈ Ô.Â. 51 228239
106663 ßÇÈÇÎÂÀ Ì.Ì. 55 265256-ÄÑ 106793 ÙÖÑÅÉNΠÈ.Ò. 69 216542-ÄÑ 106928 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ø.È. 66 216534-ÄÑ
106664 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ Ú.Ù. 62 213829-ÄÑ 106794 ØÈÐÈNÇÀÄß À.Ì. 67 225217-ÄÑ 106929 ßÙÌßÄ È.Ô. 44 261279
106665 ÀÕÓNÄÎÂ Å.Ñ. 61 256135-ÄÑ 106796 ÙÖÑÅÉNÎÂ N.Â. 52 222447-ÄÑ 106930 ÃÀÑÛÌËÛ Ú.Å. 58 255755
106668 ÌÓÑÀÉÅÂÀ Ý.ß. 55 211196 106797 ÑßÔßÐËÈ Å.Ç. 69 217133 106933 ÑÖËÅÉÌÀNΠÔ.Ø. 42 262161
106672 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Ð. 50 265297 106802 ÁÀÁÀÇÀÄß Ç.Ù. 56 263125 106934 ÁÀÜÛÐΠÐ.È. 45 257626
106673 ßÙÌßÄΠN.Ô. 59 228263 106804 ÙÀÚÛÉÅÂÀ À.Ð. 82 236582-ÄÑ 106936 ÃÓÐÁÀNΠÅ.Ô. 44 246115
106674 ÉÓNÈÑËÈ É.N. 56 211285-ÄÑ 106805 ÈÑÝßNÄßÐΠÙ.À. 68 217141 106937 ÀÁÁÀÑßËÈÉÅÂÀ Ñ.É. 51 271128
106675 ÙßÑßN ÇÀÄß Ë.ß. 53 222228 106808 ÚÀÁÁÀÐΠÀ.Ñ. 64 254248 106938 ÀÜÀËÀÐÎÂÀ Ø.Ç. 53 235342
106676 ÙßÑßNÎÂÀ À.Ì. 75 213926-ÄÑ 106809 ÌÓÑÀÇÀÄß Ð.À. 57 216631 106939 ÎÑÌÀNÎÂÀ Ì.Å. 59 233244
106678 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ð.Ì. 68 216559-ÄÑ 106810 ÉßÙÉÀÉÅ Å.È. 62 211771-ÄÑ 106941 ÙßÑßNßËÈÉÅÂÀ Ë.N. 72 211552-ÄÑ
106682 ÁÀÁÀÉÅÂ Ñ.Ú. 72 216664-ÄÑ 106812 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂ ß.Ì. 72 227931-ÄÑ 106942 ÃÀÑÛÌÎÂÀ N.Õ. 67 211211-ÄÑ
106683 ßËÈÉÅ Ú.Ú. 37 254191-ÄÑ 106814 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ Ø.Á. 43 242146-ÄÑ 106943 ßÙÌßÄΠÌ.Å. 81 228539
106684 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ð.Á. 70 222488-ÄÑ 106815 ÁÀÃÈÐÈ À.Ì. 48 257115 106944 ÈÑÝßNÄßÐΠÈ.ß. 46 262486
106685 ÑÀÄÓËÎÂ Å.Å. 67 298434-ÄÑ 106817 ÑÖËÅÉÌÀNËÛ Ñ.Â. 44 238153-ÄÑ 106957 ÔÅÉÇÓËËÀÇÀÄß Ë.Ê. 57 234257
106687 NÎÂÐÓÇßËÈÉÅ Â.É. 69 221442-ÄÑ 106818 ÔßÒßËÈÉÅÂÀ Ñ.Å. 64 211747-ÄÑ 106959 ×ÛÐÀÃÇÀÄß Ð.À. 58 256298
106689 ÉÓÑÈÔÎÂ Ê.Â. 58 252311 106821 ÐÇÀÉÅÂ ß.Ù. 75 228417 106960 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Æ.Ä. 66 248116
106690 ÚßÔßÐÇÀÄß Ë.N. 59 228474 106822 ÕßËÈËÎÂÀ À.Ç. 54 228141 106961 ÀÄÝÞÇßËÎÂÀ Ý.Ø. 54 216883-ÄÑ
106693 ÈÑÀÉÅÂÀ Ì.Ò. 57 228166 106823 ÃÀÐÀËÎÂÀ N.Á. 73 236477-ÄÑ 106962 ÈÑÝßNÄßÐΠÔ.Ç. 56 228441
106695 ßËÈËÈ Õ.Ð. 66 233171 106825 ÃÀÑÛÌËÛ À.Ñ. 65 266228-ÄÑ 106964 ÅÉÉÓÁÎÂÀ N.ß. 49 271128
106696 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß Ë.È. 71 221289-ÄÑ 106827 ÁÀÉÐÀÌËÛ À.Ô. 77 248116 106967 ÇÅÉNÀËÎÂ À.Ì. 47 269152
106697 ÐÇÀÕÀNÎÂÀ N.Â. 71 236347-ÄÑ 106828 ßÇÈÌËÈ Ñ.Ø. 93 213967-ÄÑ 106968 ÚÀÂÀÄÎÂÀ Ý.Ò. 60 216842
106698 ÀÁÄÓÐßÔÈÉÅÂÀ Ð.N. 63 227315-ÄÑ 106829 ÌÈÊÀÉÛËΠÇ.Ñ. 57 213164 106969 ßÙÌßÄÎÂÀ Ê.Å. 52 234216
106699 ØÖÊÖÐÎÂ Ç.Ì. 49 217117 106833 ÌÓÑÀÇÀÄß À.Â. 55 265231-ÄÑ 106971 ÄÀÄÀØÇÀÄß ß.Ì. 61 228482

D İ M - 2020
106700 ßÑÊßÐΠÑ.Ì. 53 216331 106834 ÇÀÊÈÐÎÂÀ À.Ð. 51 262412 106972 NßÇßÐÎÂÀ À.Ã. 48 272327
106703 ÂßËÈÕÀNΠÒ.Ê. 56 227283 106838 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ñ.Ô. 50 222528 106973 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ Å.Ò. 59 257472-ÄÑ

14
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

106974 ÌßÙßÌÌßÄßËÈ Ì.Á. 49 222211 107101 ÀÜÀÉÅÂÀ Ô.Ñ. 67 221159-ÄÑ 107214 ßËÈÇÀÄß Ì.Ï. 62 243126-ÄÑ
106975 ßÌÈÐÀÑËÀNÎÂÀ Ý.À. 62 233155 107103 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ñ.À. 54 255382 107215 ÙßÑßNÎÂÀ Å.N. 61 243312-ÄÑ
106976 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ð.À. 49 225266 107105 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.N. 58 235367 107216 ÌßÌÌßÄΠÐ.Å. 45 219775
106977 ÌÞÉËÀNÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ñ.Â. 47 261238 107106 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ ×.Ã. 41 254556 107223 ÙÀÚÛÉÅÂ Å.Â. 66 228539
106978 NÎÂÐÓÇΠÑ.Ô. 70 227534-ÄÑ 107107 ßÙÌßÄËÈ N.Ô. 55 225111 107224 ÙßÑßNËÈ Ð.À. 43 272149
106979 ÑßÌßÄÎÂÀ Æ.À. 58 212921 107109 ßËßÊÁßÐÎÂÀ À.È. 67 227526 107226 ÕÀÉÈÐÁÅÊÎÂÀ À.À. 70 216153-ÄÑ
106985 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.À. 53 259238 107110 ÈÑÊßNÄßÐÎÂÀ Ò.ß. 46 255155 107227 ÙßÑßNΠÙ.À. 74 227745-ÄÑ
106988 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ý.Õ. 57 228263 107112 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ö.Å. 61 216875-ÄÑ 107231 ÑßÌßÄÎÂÀ Ý.Ø. 35 261327
106992 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ð. 69 211552-ÄÑ 107113 ÀÜÀÉÅÂÀ Á.Ø. 78 213512-ÄÑ 107234 ßËÈÉÅÂÀ Æ.Ì. 41 262178
106993 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ý.Ý. 65 216818 107114 ÙßÑßNΠÐ.Å. 64 228377 107235 ÌÈÐÈÇÀÄß À.Å. 38 254912-ÄÑ
106996 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ N.Ú. 40 261319 107117 ÉÓÑÈÔÎÂÀ À.Ð. 58 211382-ÄÑ 107237 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ö.Ò. 49 219159
106997 ÀÁÄÓËËÀÉÅ Ô.Ã. 50 251745 107118 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ ×.Ú. 42 254783-ÄÑ 107238 ÌÈÐÇßÉÅ Î.N. 53 221353
107001 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ N.Ñ. 32 242146 107120 ÑÀÄÛÃÎÂÀ À.Å. 79 216234-ÄÑ 107239 ÁÀÁÀÇÀÄß È.Ê. 75 225225
107005 ßÇÈÇÎÂÀ Ô.Ô. 56 233244 107121 ÇÅÉNÀËΠÌ.Ì. 58 228311 107240 ßÇÈÌΠÐ.Á. 80 249161-ÄÑ
107008 ÂÅÐÄÈÉÅ Õ.Ú. 57 254434 107122 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ø.Õ. 49 254726-ÄÑ 107241 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.Ñ. 68 228288
107011 NßÑÈÁÎÂÀ Ý.Ø. 55 212979 107125 ÀÜÀÉÅ À.Ø. 62 227656 107242 ÐÀÌÀÇÀNÎÂÀ Ñ.N. 64 212654-ÄÑ
107012 ÀËÛÇÀÄß Â.Ø. 80 227631-ÄÑ 107126 ßÙÌßÄÎÂÀ Ç.Ð. 59 251956-ÄÑ 107246 ßËÈÉÅ À.Ô. 61 216178
107013 ÙÅÉÁßÒΠÌ.Ù. 49 221361 107128 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ô.Ë. 58 216786 107249 ÙßÑßNΠÐ.Ð. 38 227972
107014 ÒÀÜÛÇÀÄß Ù.Å. 47 262259 107132 ÌÓÑÀÉÅÂÀ ß.Ì. 65 263271-ÄÑ 107250 ßÙÌßÄÎÂÀ Ý.È. 53 255122
107015 ØÀÁÀNÎÂÀ Ô.Ì. 57 222488-ÄÑ 107136 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂ À.É. 55 216923 107251 ÃÀÇÛÉÅÂÀ Ô.É. 68 216672-ÄÑ
107016 ßËßÑÝßÐΠÏ.Ë. 43 219872 107137 ÃÓÐÁÀNΠÐ.Ù. 41 254912-ÄÑ 107252 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅ Ð.Ç. 63 212484-ÄÑ
107017 ÐßÑÓËΠÈ.À. 63 219961 107138 ÙÖÑÅÉNΠÙ.À. 48 219134 107253 ÃÎÚÀÌÀNËÛ É.Ê. 32 252417
107018 ÞÌßÐΠÊ.È. 66 227575 107139 ÎÐÓÚΠÊ.Ñ. 44 241133 107254 ÄÀÄÀØÎÂÀ Ç.À. 52 266511
107019 ÙßÑßNÎÂÀ Ë.Ì. 52 213326-ÄÑ 107141 ÊßÐÈÌÎÂÀ N.Â. 63 224123-ÄÑ 107255 ßÇÈÇËÈ À.Â. 51 222496
107020 ÌÈÑÈÐËÈ Ê.Á. 51 254175-ÄÑ 107143 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ ß.É. 67 263271-ÄÑ 107258 ÉÅÄÈÝÀÐÎÂÀ Ý.Ñ. 59 225258-ÄÑ
107021 NÎÂÐÓÇËÓ È.ß. 45 252377 107144 ÐÇÀÇÀÄß À.Ý. 62 221118 107260 ÌÓÕÒÀÐËÛ À.Â. 49 228214
107023 ÌÅÙÄÈÇÀÄß Ñ.Å. 50 266447 107146 ÊßÐÈÌËÈ N.Å. 69 213845-ÄÑ 107261 ÀÁÄÓËßÇÈÇÎÂÀ Ñ.Â. 56 234224
107026 ÌßÌÌßÄÇÀÄß É.Ô. 59 221442-ÄÑ 107147 ÀÑËÀNÎÂÀ Ñ.Ì. 51 271128 107263 ÕßËÈËÇÀÄß N.Ì. 54 235367
107027 ÙÀÚÛÉÅÂ Ì.Ì. 57 211496 107148 ÁÀÁÀØÎÂÀ N.Ð. 48 242113 107264 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ë.N. 49 255544
107028 ÙÀÚÛÇÀÄß Ï.Ì. 46 219734 107150 ßËÈÉÅ Á.Ú. 39 245151-ÄÑ 107267 ÌÀÙÌÓÄÇÀÄß N.Ê. 76 227664-ÄÑ
107029 ÔÀÇÈËÇÀÄß À.É. 78 227615-ÄÑ 107151 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.Ì. 54 228222 107268 ÃÀÑÛÌËÛ ß.Ì. 51 219289-ÄÑ
107031 ÈÁÀÄÎÂÀ À.Ñ. 63 228458 107154 ßÌÐÀÙÎÂÀ Ñ.Ð. 62 227291-ÄÑ 107271 ÁßÊÈÐËÈ N.Å. 51 222471-ÄÑ
107035 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.N. 55 228425 107155 ÃÀÉÛÁÎÂÀ Ô.Å. 71 216729-ÄÑ 107272 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ À.È. 51 256281
107036 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ð.N. 63 225177-ÄÑ 107156 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂ Ñ.Â. 53 228117 107273 ÀÁÄÈNÎÂÀ Ô.È. 49 213189
107037 ÌßÌÌßÄÎÂÀ ß.È. 59 211844 107157 ÚÀÁÁÀÐËÛ Å.Ù. 57 262242 107274 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ý.Ù. 49 241117
107040 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß Ñ.Ì. 77 236314-ÄÑ 107159 ÙßÑßNÎÂÀ Ì.Â. 68 213415-ÄÑ 107275 NÀÜÛÇÀÄß Å.À. 78 227931-ÄÑ
107042 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Â.N. 52 224148 107160 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Ô. 51 233585 107277 ÀÁÁÀÑΠÌ.Ì. 52 235375
107043 ÀÜÀÉÀÐÎÂÀ É.Á. 66 225241-ÄÑ 107161 ÑÅÉÈÄÎÂÀ Ë.Ñ. 57 225299 107279 ßËÈÇÀÄß Ý.È. 59 228158
107044 ËßÒÈÔÎÂ À.Ò. 61 216356-ÄÑ 107162 ÁÀÉÐÀÌËÛ Ñ.Ê. 61 216242 107280 ÐÇÀÉÅÂÀ N.À. 47 222511
107045 ÙÖÑÅÉNΠÖ.Å. 47 256387 107165 ÈÑÝßNÄßÐÎÂÀ Ô.À. 55 255714 107281 ÐßÙÈÌÎÂÀ Ø.Ì. 70 221183-ÄÑ
107049 ÑÅÉÈÄÎÂÀ Ý.Ä. 67 221118-ÄÑ 107166 ÚßËÈËÇÀÄß Ì.Ù. 70 216494-ÄÑ 107282 ÚßÔßÐÎÂÀ Ë.Ì. 52 255317
107051 ÃÓËÈÉÅÂÀ À.É. 43 261149 107167 ÑÀËÌÀNÎÂÀ Ð.Â. 73 211236-ÄÑ 107283 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.Ã. 67 221118-ÄÑ
107052 ÀÁÁÀÑΠß.N. 55 221345 107168 ßËÈÇÀÄß Æ.À. 52 228514 107285 ÑßÌßÄΠÀ.È. 71 216226
107055 ÊßÐÈÌËÈ Ò.×. 62 227291-ÄÑ 107169 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ú.Ð. 57 266447 107286 ÑßÔßÐÎÂÀ Ù.Å. 66 222236-ÄÑ
107060 ÇÀÙÈÐÇÀÄß Ç.È. 52 266341 107170 ÁÀÉÐÀÌËÛ Å.Ú. 58 216518-ÄÑ 107289 ßÙÌßÄÎÂÀ Î.Ù. 47 254718-ÄÑ
107061 ÈÁÈØÎÂÀ N.Ì. 70 233471-ÄÑ 107171 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ú.Ù. 63 251567 107290 ÙßÑßNΠß.À. 77 227761-ÄÑ
107062 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ä.Ì. 63 225177-ÄÑ 107172 ßÙÌßÄÎÂÀ Ù.Ð. 49 212224 107294 ÈÑÝßNÄßÐΠÂ.N. 41 256443
107063 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß N.Ð. 66 263239-ÄÑ 107173 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß Å.Ô. 76 222422-ÄÑ 107295 ÊßÐÈÌΠÈ.Ð. 70 211447-ÄÑ
107066 ÕßËÈËÎÂÀ Ì.Å. 79 225225-ÄÑ 107174 ßËÈÉÅÂÀ ×.Ñ. 79 227153-ÄÑ 107296 ÐßÙÈÌΠÐ.È. 49 273259
107067 ÚÀÁÁÀÐΠÙ.Å. 46 254531-ÄÑ 107176 ÂßËÈÉÅ Ã.Å. 56 222447-ÄÑ 107297 ÌßËÈÊÎÂÀ Õ.É. 50 216615-ÄÑ
107069 NÈÔÒÀËÛÉÅÂÀ N.ß. 66 235148 107178 ÃÓËÓÇÀÄß N.Å. 59 234532 107298 ÃÀÑÛÌËÛ N.Ì. 69 221175-ÄÑ
107070 ßËÈÉÅÂÀ Ð.Å. 65 216891-ÄÑ 107180 ÌÓÑÀÉÅÂÀ Ö.N. 61 222171 107299 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.È. 51 256313
107071 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.Á. 64 214136 107181 ÙßÇÈÉÅ Ã.Å. 35 254556 107300 ÂÅÐÄÈÉÅÂÀ À.Ø. 83 228458
107074 ßÑßÄÎÂÀ Ô.Å. 38 242146 107183 ÈÌÀNÎÂÀ À.Î. 57 257497-ÄÑ 107303 ÈÁÐÀÌÕßËÈËΠÙ.Ñ. 44 222463-ÄÑ
107075 ßÑÝßÐÎÂÀ N.Ì. 63 212476-ÄÑ 107184 ÏÈÐÈÇÀÄß N.Ì. 55 233188 107304 NÀÜÛÉÅÂÀ À.Å. 49 266414
107076 ÕÛÄÛÐÇÀÄß Î.Â. 56 228117 107185 ÑÀËÀÉÅÂÀ Ø.ß. 59 219564-ÄÑ 107305 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ç.Ô. 38 222617
107077 ßËßÊÁßÐΠÃ.Ã. 59 216453-ÄÑ 107187 ÃÓËÈÉÅ Å.Ð. 68 222171-ÄÑ 107306 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß Ù.Ì. 57 212216
107078 ÀÁÄÓËËÀÉÅ Ð.Ì. 77 216729-ÄÑ 107189 ßÇÈÇΠÌ.Ô. 68 216534-ÄÑ 107308 ÀÜÀÇÀÄß Ì.ß. 54 254548-ÄÑ
107079 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß Ø.Ò. 63 212646 107190 ÙßÑßNΠÌ.Ì. 48 266414 107312 ÌßÌÌßÄΠÊ.N. 86 227542-ÄÑ
107082 ÕÀØÀÉÅÂÀ N.Á. 57 211488 107193 ÌßÌÌßÄËÈ Ì.Ì. 51 217133 107313 ßËÈÉÅÂÀ À.×. 58 259254
107086 ÑßËÈÌÎÂÀ Ø.Á. 73 236477-ÄÑ 107195 ßËÈÉÅÂÀ Ë.Ì. 51 233244 107315 ÑÅÉÔÓËËÀÉÅ Ð.Ì. 58 261132-ÄÑ
107087 ÁÀËÀÉÅÂÀ N.N. 77 227883-ÄÑ 107198 ÄÀÄÀØÇÀÄß Ù.Ô. 62 227372-ÄÑ 107316 ÀÉÄÛNËÛ À.À. 52 263133
107088 NÎÂÐÓÇÎÂÀ Ë.Á. 80 216729-ÄÑ 107199 ÊßÐÈÌËÈ Ò.Ú. 61 235237 107318 ÊßÐÈÌËÈ È.À. 59 243175
107089 ÑÀÄÛÃÎÂÀ À.Ø. 56 216745 107203 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Õ.Ñ. 49 251818 107319 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ñ.Å. 50 235383
107090 ÁÀÜÛÐËÛ N.Ñ. 79 227526-ÄÑ 107204 ÙßØÈÌΠÒ.N. 57 219118 107320 ÁÎÄÓÐÎÂÀ Ý.Å. 43 254678-ÄÑ
107091 ßËÈÉÅÂÀ Ì.À. 82 216234-ÄÑ 107205 ÀËÛØÎÂÀ À.Ì. 64 211439 107322 ßËÈÉÅ Ñ.Å. 44 259165
107092 ÙßÊÈÌÎÂÀ Ê.À. 60 216648 107206 ßËÈËÈ Ø.Â. 47 238145 107326 ØÖÊÖÐΠÐ.Õ. 55 228296
107093 ÐßÙÈÌËÈ À.Ì. 62 233244 107208 ÃÓÐÁÀNÎÂ Â.Ì. 72 227689-ÄÑ 107327 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Á.Õ. 61 221142
107094 NßÇßÐÎÂÀ Â.À. 56 221223 107211 ÚßÔßÐËÈ Ò.Ñ. 60 212768 107328 ßÊÁßÐÎÂÀ N.Å. 73 216712-ÄÑ

D İ M - 2020
107096 ÏÀØÀÉÅÂÀ À.È. 72 211536-ÄÑ 107212 ßÑßÄÁßÉËÈ N.Ð. 59 213845-ÄÑ 107329 ÎÐÓÚÎÂÀ È.È. 57 255658
107097 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ ß.È. 60 228263 107213 ÈÁÐÀÙÈÌΠÎ.Å. 59 238186-ÄÑ 107330 ßÙÌßÄΠÐ.Õ. 72 227931-ÄÑ

15
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

107331 ÈÑÐÀÔÈËÎÂÀ Ð.Å. 60 257334 107448 ÉÓÑÈÔËÈ À.È. 70 254329-ÄÑ 107562 ÌÀÙÌÓÄËÓ Î.À. 63 211228
107332 ÑÀÄÛÃÎÂÀ Ò.É. 72 228458 107450 ÀÁÁÀÑÎÂ Ñ.Á. 48 254312 107564 ÀÑËÀNÎÂÀ N.Ñ. 62 225339
107333 ÙÅÉÁßÒÎÂÀ N.Ã. 62 212598-ÄÑ 107453 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ Ý.Á. 70 255317-ÄÑ 107567 ÚßÁÐÀÉÛËËÛ À.Ð. 67 212192-ÄÑ
107334 ÙßÑßNÎÂÀ Ý.ß. 65 213529 107454 NÓÐÓÉÅ Â.N. 46 254386 107569 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ý.Ô. 64 255641
107335 ßËÈÉÅÂÀ Ý.Ú. 55 216875-ÄÑ 107456 ÌßÌÌßÄΠÌ.Ã. 65 263271-ÄÑ 107571 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ N.Ð. 52 233228
107336 ßÑßÄËÈ Ë.Ò. 57 216956 107458 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ Ð.Å. 51 227397-ÄÑ 107572 ÃÀÑÛÌΠÀ.Ô. 44 261173
107337 ÓÌÓÄËÓ À.Ò. 63 225177-ÄÑ 107459 NÈÔÄÈÉÅÂÀ À.Ð. 59 243289 107574 ÌÅÙÄÈÇÀÄß Ý.À. 60 216129
107338 ßËßÑÝßÐÎÂÀ À.Ô. 66 255641-ÄÑ 107460 NÀÄÈÐΠÂ.Î. 65 216534-ÄÑ 107575 ÈÑÊßNÄßÐΠÀ.Á. 67 216356-ÄÑ
107339 ÐßÔÈËÈ À.Ð. 68 221167-ÄÑ 107461 ÉÓÑÓÁÎÂÀ Ý.Â. 53 225299 107576 ÙßÑßNËÈ N.Ð. 60 212646
107340 ÁÀÉÐÀÌÇÀÄß À.À. 61 233244 107462 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ä.Ñ. 73 214177-ÄÑ 107578 ÚÀÁÁÀÐÎÂÀ À.Ì. 57 233277
107341 ÌÀNÀÔÎÂ N.Ì. 50 221353 107463 ÀÕÓNÄËÓ À.Ú. 51 265183 107579 ÙÖÑÅÉNËÈ Ð.Ò. 60 216956
107344 ßÇÈÇËÈ N.Ô. 38 261319 107464 ÑßÔßÐßËÈÉÅÂÀ Ý.Ñ. 56 228311 107580 ßÁÄÖËÐßÙÈÌÎÂÀ N.Ò. 52 254531-ÄÑ
107348 ÐßÑÓËÇÀÄß Ñ.Ä. 71 213391-ÄÑ 107468 ßÌÐßËÈÉÅÂÀ N.Ð. 67 221118-ÄÑ 107581 ÂßËÈÉÅÂÀ ×.Å. 65 249291-ÄÑ
107349 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ N.Ì. 62 216242 107469 ÂßËÈÉÅÂÀ À.È. 71 211414-ÄÑ 107582 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ñ. 54 228441
107350 ÑßÔßÐËÈ Ò.ß. 47 262226 107470 ÙßÑßNÎÂÀ N.Ù. 52 257731 107583 ÀÁÄÈNÎÂÀ Ç.Å. 58 254831-ÄÑ
107351 ÌÓÐÀÄËÛ Ì.È. 47 255544 107472 ÈÁÐÀÙÈÌΠÚ.Ñ. 50 257691 107584 ÚÀÌÀËÁßÉËÈ Ê.Ê. 65 251567
107352 ÈÁÐÀÙÈÌΠÒ.Ò. 40 259124 107473 ßÙÌßÄËÈ N.Ú. 60 225152 107586 ÙßÑßNÎÂÀ N.Ð. 63 233236
107353 ßÉÉÓÁΠß.Ä. 74 216697-ÄÑ 107474 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ê.Â. 60 216915-ÄÑ 107587 ØÀÙÂÅÐßNÇÀÄß N.Ð. 54 255439
107354 ÚßÔßÐΠÂ.È. 64 256313 107475 ßËÈÇÀÄß À.Å. 71 255496-ÄÑ 107588 ÀËÛÉÅ Õ.Ç. 56 228117
107356 ÁÀÉÐÀÌÎÂ Ñ.Ð. 70 243126-ÄÑ 107476 ÀÜÀÉÅÂ Ì.ß. 60 216478-ÄÑ 107591 NÓÐÈ Ì.N. 50 272116
107357 ßËÈÉÅÂÀ Å.Ê. 59 227389-ÄÑ 107479 ßÙÌßÄÇÀÄß Ù.È. 49 222528 107592 ÃÓËÈÉÅÂÀ À.À. 70 213448-ÄÑ
107358 ÑÀÄÛÕÎÂ ß.À. 64 233569-ÄÑ 107480 ÐßÙÈÌÎÂ Ú.À. 54 256273 107593 ÌÈÊÀÉÛËÎÂ Ñ.Ã. 47 257115
107362 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.Ù. 51 251875 107483 ÙßÑßNËÈ Ç.Ô. 63 243264-ÄÑ 107596 ÑÀÐÛÉÅÂÀ È.Ø. 65 213578-ÄÑ
107364 ØÀÙÁÀÇËÛ Ú.Ù. 60 261368 107484 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß Ý.Ñ. 65 236274 107598 ÌÓÐÀÄÎÂÀ Ñ.À. 68 255722-ÄÑ
107366 ØÖÊÖÐÎÂÀ Ý.Ô. 52 255422 107485 ÀÁÁÀÑÎÂ Ò.È. 80 213512-ÄÑ 107601 ÁÅÉÁÓÒÎÂ Â.Â. 61 216875-ÄÑ
107367 NßÁÈÉÅ Ô.N. 37 245135 107486 ÌÅÙÄÈÉÅ Ð.Ì. 66 263271-ÄÑ 107602 ßÇÈÌÎÂÀ Å.Ø. 65 228458
107368 ÙÈÄÀÉßÒÎÂÀ Õ.Â. 59 225111 107488 ÙÖÑÅÉNÎÂ È.Ø. 48 262518 107603 ÃÓËÈÉÅÂ Ì.ß. 50 266439
107371 ÊßÐÈÌÎÂÀ À.ß. 70 211811-ÄÑ 107490 ÈÑÀÉÅ Ø.Ç. 80 227826-ÄÑ 107604 ÈÁÐÀÙÈÌΠÃ.Ú. 51 211196
107372 ßËÈÔÎÜËÓ Ø.Õ. 48 261335 107491 ÃÓÐÀÈØΠÐ.N. 55 216267 107605 ÁßÊÈÐÎÂÀ Ý.À. 61 235212
107374 ÂÅÐÄÈÉÅ É.È. 59 219961 107494 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Ã. 44 254783-ÄÑ 107607 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ Ö.Ø. 54 265118
107375 ÃÀÑÛÌÎÂ Ø.Ò. 63 256273 107495 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ N.Ô. 67 213553-ÄÑ 107609 ÙÖÑÅÉNÎÂ Ï.Å. 47 216364
107378 ÃÎÚÀÉÅÂ Ð.Ð. 57 262186 107498 ÕÓÄÀÂÅÐÄÈÉÅÂ Å.Å. 54 243297 107610 ÐÇÀÉÅÂÀ Ý.Ð. 57 251567
107384 ÌÀNÑÈÌÎÂÀ È.ß. 54 255414 107499 ÌÓÑÀÇÀÄß Ú.Ñ. 44 261149 107611 ßÙÌßÄÎÂÀ Ú.È. 48 266414
107385 ÙÖÑÅÉNËÈ É.Ð. 68 212995-ÄÑ 107500 ÇÅÉNÀËËÛ Ý.Ø. 60 225225 107614 ßËÈÉÅÂÀ Ç.É. 64 259238-ÄÑ
107387 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß À.È. 65 251559 107501 ÚÀÁÁÀÐÎÂÀ À.Ø. 66 213423-ÄÑ 107615 NßÁÈÉÅÂÀ À.N. 69 249331-ÄÑ
107388 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ À.Ð. 63 227153 107503 ÌÓÑÀÉÅÂÀ Ï.Ç. 69 213131-ÄÑ 107616 ÃÓËÈÉÅÂÀ Å.È. 40 272124
107389 ÚßÔßÐΠØ.Ø. 51 222552 107504 ßËÈÉÅ È.Å. 54 219353-ÄÑ 107619 NßÚßÔÎÂÀ N.Ñ. 48 256419
107392 NßÑÈÁÎÂÀ Ç.Å. 61 255285-ÄÑ 107507 ßËßÑÝßÐΠÒ.Ø. 83 235148-ÄÑ 107622 ßËÚÀNÎÂÀ ß.Ô. 74 213878-ÄÑ
107393 ÀÜÀÇÀÄß Ñ.Ñ. 51 255196 107510 ÁßÊÈÐΠÑ.Ñ. 82 216283-ÄÑ 107624 ÌÈÊÀÉÛËÇÀÄß Ñ.Ñ. 57 225339
107395 ÃßÄÈÐËÈ Ì.Å. 44 254589 107511 ÁÀÕÛØΠÒ.×. 60 228482 107626 ÙßÑßNÎÂÀ È.Ñ. 37 252393
107396 ßÑÝßÐΠÅ.Ò. 38 254661 107512 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.Ð. 60 234168-ÄÑ 107630 ÑÖËÅÉÌÀNËÛ Ý.Å. 70 213415-ÄÑ
107398 ÄÎÑÒßËÈÉÅÂÀ Ð.Ç. 36 239117 107514 ÚÀÂÀÄÇÀÄß N.Á. 46 238178-ÄÑ 107632 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ç.Å. 72 216664-ÄÑ
107400 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ù.ß. 67 257359-ÄÑ 107515 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß Ñ.Ð. 69 213537-ÄÑ 107634 ÕßËÈËÎÂÀ N.È. 59 255699
107401 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ñ.ß. 45 261198 107516 ßËÈÉÅ Ì.Ð. 46 262364 107636 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ê.N. 63 254945
107402 ßËßÊÁßÐÎÂÀ Ø.À. 54 228514 107517 ÀÑËÀNΠN.Å. 63 216583-ÄÑ 107637 ÁÀÉÐÀÌΠÌ.À. 59 228174
107404 ÙÖÑÅÉNΠÔ.Ì. 52 216859 107519 ÚßÁÐÀÉÛËËÛ Ú.Ð. 53 228125 107639 ÂßËÈÉÅ Å.Ä. 57 251559
107405 ÎÐÓÚÎÂ Ô.Ê. 76 227615-ÄÑ 107522 ÀÁÁÀÑËÛ Ð.ß. 51 257691 107641 ÑÀËÛÔÎÂ Ì.Ì. 42 219589
107406 ÚßÔßÐΠÔ.Ì. 53 254426 107524 ÐÖÑÒßÌÇÀÄß Ð.Ô. 63 213845-ÄÑ 107644 ÌÓÑÀÉÅ Ð.Ð. 61 216397-ÄÑ
107407 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Ä.Å. 55 265264-ÄÑ 107525 ßËÈÇÀÄß Â.Ð. 59 272116 107646 ÙßÑßNËÈ Ì.Ò. 64 227997
107408 ÙßÌÈÄËÈ Ì.É. 67 216567-ÄÑ 107528 ÀÜÀÌÀËÛÉÅÂÀ À.N. 68 221191-ÄÑ 107649 ØÀÙÁßNÄßÉÅÂÀ Ñ.Ñ. 87 236193-ÄÑ
107409 ÊÀÌÈËËÈ N.Ì. 62 255285-ÄÑ 107530 ÙßÑßNÎÂÀ À.À. 88 227526-ÄÑ 107650 ÂÅÐÄÈÉÅ Á.Ø. 82 236241-ÄÑ
107411 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ì.Ä. 63 257156 107532 ÌßÌÌßÄΠÚ.ß. 76 227153-ÄÑ 107651 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.È. 45 269314
107417 ÃÓËÈÉÅÂÀ À.Ð. 41 254597-ÄÑ 107534 ÀËÛØÀNÎÂ Ô.Ç. 76 249186-ÄÑ 107653 ÃÀÔÀÐÎÂÀ Ç.À. 46 272392
107419 ÌÀÙÌÓÄÇÀÄß Ý.Ì. 64 227331-ÄÑ 107536 ÚÀÂÀÄÎÂ Ì.Ã. 57 228166 107654 ØÀÕÌÀÒÎÂ Î.È. 85 216712-ÄÑ
107424 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ Å.Á. 58 228158 107539 ÐÖÑÒßÌΠÂ.ß. 50 217117 107655 ÀËËÀÙÃÓËÈÉÅÂÀ É.Å. 52 255358
107425 ÌßÌÌßÄΠÔ.Ô. 53 254297-ÄÑ 107540 ÃÀÐÀÑÓËÓ ß.À. 57 211285-ÄÑ 107656 ÈÑÀÉÅÂÀ Ý.È. 48 272376
107426 ÁÀÁÀÉÅÂ Å.À. 62 211471 107542 ÊÎÑÀÉÅÂÀ Ë.Ì. 63 211422 107659 ÊÀÇÛÌÎÂÀ À.ß. 73 211585-ÄÑ
107427 ÌÈÐÇßÇÀÄß N.Ã. 56 254483 107543 ßËÈÉÅÂÀ Ö.Ç. 62 233188 107662 ÌÓÑÀÉÅÂÀ Ð.Ð. 61 255293-ÄÑ
107428 ÀÇÀÄßËÈÉÅ Ø.À. 60 243167-ÄÑ 107546 ÑÀËÌÀNΠÐ.Ô. 53 228133 107663 ßÉÉÓÁΠÀ.Ñ. 63 227997
107429 ßËÈØΠÌ.Ñ. 76 216712-ÄÑ 107547 ÀÕÓNÄÇÀÄß Ô.À. 45 242154-ÄÑ 107664 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß N.Ñ. 50 235391
107431 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ï.ß. 83 233244-ÄÑ 107548 ÊßÐÈÌËÈ Ò.Ø. 57 219175 107668 ÃÓÐÁÀNΠÐ.Ð. 55 213667
107433 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ñ.É. 63 234362 107549 ÙßÑßNÎÂÀ Ö.Ñ. 46 257431 107670 ÒÀÜÛÉÅÂÀ Ñ.Ð. 50 233244
107436 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ø.Ò. 84 249315-ÄÑ 107550 ÙÀÚßËÈÉÅ Ò.Á. 58 257123-ÄÑ 107671 ÌÀÙÌÓÄΠÀ.Ê. 49 261254
107438 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß N.N. 41 239182 107551 ÌÓÑÒÀÔÀ ÔÅÙÐÓÇ 68 228425 107672 ßËÈÉÅÂÀ Ô.Ð. 48 255528
107439 ÙßÑßNËÈ Õ.Ñ. 59 219986 107552 ÉÓÑÈÔÎÂÀ N.Ð. 52 222488-ÄÑ 107673 ÈÌÀNÎÂÀ À.N. 55 216997
107442 ßÙÌßÄΠÊ.Ê. 78 248521-ÄÑ 107553 ÐÀÌÀÇÀNΠN. 58 216323 107678 ßËÈÇÀÄß Ç.Ì. 80 227729-ÄÑ
107443 ÀØÓÐÎÂ N.N. 74 213489-ÄÑ 107555 ÙÖÑÅÉNÎÂ Ñ.Ì. 88 227518-ÄÑ 107679 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ N.Ú. 67 211617-ÄÑ
107444 ÃÀÐÀÉÅ Ò.À. 52 216153 107556 ÚÀÙÀNÝÈÐËÈ È.Ô. 49 266196 107684 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ Ñ.À. 53 235342
107445 ÇÀÌÀNÎÂ Ã.Ý. 65 273137 107557 ÐÇÀÉÅÂ Å.Å. 59 256273 107685 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ Ì.Â. 42 261246

D İ M - 2020
107446 ÉÀÝÈÇÀÐÎÂ Ê.Ø. 70 211455-ÄÑ 107559 NÀÔÒÀËÈÉÅÂÀ Ù.À. 60 224148 107687 ÈÑÀÇÀÄß Ú.Ñ. 60 216356-ÄÑ
107447 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß Ð.Ð. 53 243159-ÄÑ 107560 ÑÀËÀÌÎÂ À.Ò. 57 222569 107690 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß À.N. 69 222236-ÄÑ

16
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

107692 ÁÀÁÀÉÅ È.É. 57 211496 107813 ÌÀÙÌÓÄ Å.N. 68 225217-ÄÑ 107937 ÙßÌÈÄËÈ Ñ.É. 59 228174
107694 ÁÀÉÐÀÌËÛ Ì.Ù. 77 236339-ÄÑ 107816 ÈÑÌÈÉÅÂ È.ß. 44 243248 107938 ÙÖÌÁßÒÎÂÀ ×.Ô. 55 255755
107695 ßËÈÉÅ Å.È. 73 227745-ÄÑ 107817 ÉÓNÓÑΠÈ.Å. 81 227915-ÄÑ 107939 ÄÀÄÀØÎÂÀ N.Ê. 49 261238
107696 ÎÐÓÚΠÊ.Ñ. 49 257212 107818 ÚÀÂÀÄÇÀÄß Â.À. 45 241182-ÄÑ 107940 ÌßÌÌßÄΠÄ.Ð. 60 228425
107700 ÌÖÇßÔÔßÐΠÑ.Ð. 91 266114-ÄÑ 107820 ÙßØÈÌËÈ ß.Ñ. 67 228377 107941 ÇÅÉNÀËÎÂÀ Ñ.À. 66 216875-ÄÑ
107702 ÁßÄßËÎÂÀ À.Ì. 71 213448-ÄÑ 107827 ßÑÝßÐΠÚ.Õ. 50 216331 107942 ßËÈÁÀÁÀÉÅÂÀ Ä.Ð. 60 233196
107704 ÉÎË×ÓÉÅ Å.Ù. 69 255211 107829 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ È.Ð. 59 225339 107946 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß N.Ø. 70 228458
107705 ßÁÈËÇÀÄß Þ.N. 56 211488 107830 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ê.Á. 53 234468 107947 ÚßÔßÐΠÐ.Ð. 67 216534-ÄÑ
107707 ÉÀÄÈÝÀÐËÛ Ù.È. 79 212662-ÄÑ 107831 NßÇÈÐÎÂÀ Ô.N. 46 272376 107948 ÌßÌÌßÄËÈ N.È. 55 222569
107708 ßÇÈÌÎÂÀ Ý.Å. 61 241328-ÄÑ 107832 ÌßÌÌßÄËÈ À.Ô. 54 235367 107952 ÚßÔßÐÎÂÀ Ì.Ì. 51 259149
107709 ÑÀËÅÙÎÂÀ À.Á. 56 241141 107833 ÊßÐÈÌËÈ Æ.À. 57 211122 107954 ßËÈÉÅ ß.N. 83 236558-ÄÑ
107710 ÈÌÀNÎÂÀ ×.Ð. 67 266244 107836 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ñ. 49 222414-ÄÑ 107955 ÃÓËÈÉÅ Å.Ð. 50 256379
107712 ÁÀÁÀNËÛ Ñ.È. 45 261343 107839 ßËÈÉÅ Ã.À. 45 256395 107957 ßÇÈÇÎÂÀ Ñ.Å. 66 266285-ÄÑ
107713 ÙßÑßNËÈ À.Ì. 42 255447 107840 ÒÀÜÛÇÀÄß Ö.Õ. 61 255511-ÄÑ 107959 ÀÜÀÉÅ Ð.ß. 49 216453
107716 ÌÀÐÄÀNΠÐ. 51 228385 107841 ßÑÝßÐΠß.È. 48 273259 107960 ßËÈÉÅÂÀ Ã.N. 57 246245
107717 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.Å. 55 266252 107843 ßÌÐÀÙΠN.Å. 44 256143 107961 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.Ô. 62 211625
107718 ÙÀÚÛËÛ Ì.ß. 63 227997 107844 ßÇÈÇÎÂÀ Æ.Á. 32 242154 107962 ÈÑÀÉÅ N.Å. 42 254653
107720 ßÇÈÇÎÂÀ Ù.Ø. 67 216186 107845 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ý.È. 61 216242 107963 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ù.È. 71 249323-ÄÑ
107721 ÑÀËÌÀNΠÈ.N. 44 243159 107847 ÂßÊÈËÇÀÄß À.À. 46 221426 107964 NÓÐÓÉÅÂÀ Ê.È. 62 211341-ÄÑ
107722 ÂßËÈÉÅÂÀ Ø.Å. 58 216161-ÄÑ 107848 NßÑÈÁËÈ À.Ç. 43 241433 107966 ÌÈÐÇßÉÅ Ú.Ì. 48 272343
107723 ÒÀÏÄÛÃÎÂ Å.Å. 62 234549 107849 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ È.Ê. 48 266422 107967 ÁÀÜÛÐÎÂ Î.Ú. 77 227761-ÄÑ
107724 ÁÀÁÀÉÅÂÀ À.À. 52 265231-ÄÑ 107850 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß Ò.Ô. 44 251842 107969 ÈÑÝßNÄßÐΠÐ.Ì. 69 227778-ÄÑ
107727 ÌßÌÌßÄΠÌ.À. 79 227859-ÄÑ 107853 ÀÁÁÀÑΠÀ.Â. 41 222414 107973 ÄßÌÈÐÎÂÀ Å.N. 70 213164-ÄÑ
107729 ßÙÌßÄΠÙ.N. 60 227842 107854 ÅÉÂÀÇΠÂ.È. 74 227283-ÄÑ 107974 ßËÈÉÅÂÀ Ý.ß. 63 228458
107732 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ Ì.Ã. 57 225339 107859 ÈÑÊßNÄßÐΠÚ.Â. 50 272116 107978 ÌÓÑÀÇÀÄß Ò.È. 57 263125
107734 ÑßÔßÐËÈ N.Ð. 62 227997 107860 NÓÐßËÈÉÅ À.N. 44 261335 107979 ÑÎËÒÀNÇÀÄß À.Ò. 64 233617
107736 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ð.N. 74 227997 107864 ÀÑËÀNÎÂÀ Ú.Ç. 84 227615-ÄÑ 107981 ÚßÔßÐÎÂÀ N.Á. 67 225217-ÄÑ
107738 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ À.À. 52 233244 107867 ÐÀÌÀÇÀNËÛ Å.Ä. 60 216372-ÄÑ 107984 ÀÁÈÉÅÂÀ N.Â. 62 228474
107739 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ô.Å. 60 219783-ÄÑ 107868 ÀÄÈËÎÂÀ Á.Ã. 54 216745 107986 ßËÈÉÅ Ì.Õ. 67 243264-ÄÑ
107741 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ø.Ì. 56 265231-ÄÑ 107869 NßÁÈÉÅ Ã.N. 43 219459 107987 NßÁÈÉÅ Î.Ç. 70 248116
107742 ÚßÔßÐÎÂÀ Ã.À. 72 252158-ÄÑ 107870 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ý.Ð. 61 228474 107988 ÙÅÉÄßÐÎÂÀ À.Ì. 61 212168-ÄÑ
107744 ÕÀËÛÃÎÂ Â.É. 47 219248-ÄÑ 107871 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ À.É. 71 214241-ÄÑ 107989 ÒÀÚÛÁÎÂ È.È. 70 236411-ÄÑ
107745 ÌÞÙÑÖÌÇÀÄß Ñ.Ð. 57 225193 107874 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ñ.Ñ. 62 212662-ÄÑ 107990 ÙÖÑÅÉNÎÂ Ì.ß. 61 228222
107746 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ Ã.Ï. 74 216145-ÄÑ 107876 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂ Ö.Ð. 61 227753 107992 NßÚßÔÎÂ À.ß. 50 266399
107748 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ý.È. 53 221386 107879 ÀÁÁÀÑÎÂÀ N.Ð. 50 216867 107994 ØÀÙÌÓÐÀÄËÛ Ñ.È. 51 228199
107749 ÐÀÔÈÃÎÂÀ Ñ.Ñ. 53 225282 107881 ÚßÔßÐΠÔ.À. 64 219783-ÄÑ 107998 ÁÀÁÀÇÀÄß Ô.À. 58 222211-ÄÑ
107750 ÀÁÀÇΠÅ.N. 79 227259-ÄÑ 107884 ÐÖÑÒßÌÎÂÀ Ñ.Á. 56 228158 108000 ÚßÔßÐÎÂÀ Ð.À. 66 228458
107751 ÈÑÀÉÅÂÀ Ä.Å. 66 214177 107885 ßËÈÉÅÂÀ Ð.À. 65 227291-ÄÑ 108002 ÑÀËÌÀNÎÂÀ Ô.Â. 73 225282-ÄÑ
107752 ØÈÐÈNÎÂ Ð.Ù. 66 211277 107886 ÌÖÑÅÉÈÁÎÂÀ Ç.À. 66 228474 108004 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ N.Ø. 57 228166
107753 NÎÂÐÓÇÎÂÀ À.Ã. 53 271128 107890 ÁÀÜÛÐÇÀÄß Ô.Á. 61 225241 108005 ÚßÔßÐΠÈ.Ú. 68 246318-ÄÑ
107754 ÌßÌÌßÄΠÐ.Å. 80 216697-ÄÑ 107891 NÀÜÛÉÅ N.Ò. 54 262526 108006 ØÖÊÖÐËÖ Å.ß. 63 228539
107755 ÃÀÁÛËΠÅ.Ê. 46 262494 107893 ÁÀÉÐÀÌËÛ À.Ì. 61 228393 108009 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Å. 67 228166
107756 ÃÀÑÛÌËÛ Ì.Ð. 49 263288 107894 ßÙÌßÄÎÂÀ É.Ý. 81 212679-ÄÑ 108011 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ Ø.Â. 52 219694
107757 ÑßÌßÄΠÊ.Ò. 67 227559 107895 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ À.Ã. 63 225177-ÄÑ 108012 NßÁÈÉÅÂÀ Ñ.Ò. 61 212516-ÄÑ
107762 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Ñ.Ç. 50 251883 107896 ÐÇÀÇÀÄß N.Ò. 62 228174 108014 ßÙÌßÄÎÂÀ Ý.Å. 47 255293
107763 ÌÀÌÅÄΠÅ. 70 228425 107897 ÐßÚßÁËÈ Ì.Ã. 31 244155 108015 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß ß.Ò. 56 225274
107764 ÑÅÉÈÄÎÂ Ø.Ô. 57 225339 107898 ÄÀÄÀØÎÂÀ Ñ.Ð. 80 227615-ÄÑ 108016 ÃÓËÈÉÅÂÀ N.Â. 55 225144
107765 ÀÁÁÀÑÎÂÀ N.É. 55 257675 107899 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Ô.Á. 36 245135 108018 ÑßÔßÐËÈ Ì.N. 73 235326-ÄÑ
107767 ÚßÔßÐÎÂÀ À.Ò. 53 212224 107900 ßËßÑÝßÐΠÉ.À. 67 216534-ÄÑ 108020 ÙßÑßNËÈ Ö.Ø. 72 221175-ÄÑ
107769 ßÙÌßÄÎÂÀ Ý.À. 72 228466 107901 ÙßÑßNÎÂÀ À.Ì. 55 228482 108021 ßËÈÉÅ N.Ç. 60 228141
107772 ßËÈÉÅ Ã.ß. 69 216623-ÄÑ 107902 NßÐÌÀNÇÀÄß Ø.Ì. 72 212646-ÄÑ 108022 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ô.Ô. 65 248116
107773 ßÙÌßÄÁßÉËÈ Ì.ß. 48 272335 107903 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ñ.À. 64 225152-ÄÑ 108024 ÁÀÁÀÉÅ Á.Ù. 35 245143
107777 ÚßÔßÐËÈ Å.Ñ. 61 211244 107909 ÚßËÈË Ù.À. 73 236566-ÄÑ 108025 NßÇßÐΠÈ.È. 69 216129-ÄÑ
107778 ÇÀÌÀNÎÂÀ Ö.Ù. 67 216137 107915 ÀÕÓNÄÎÂÀ Ì.ß. 63 225299-ÄÑ 108028 ßÑÝßÐΠÑ.Ñ. 66 216323-ÄÑ
107779 ÀÁÁÀÑÎÂ Ç.Ø. 79 216291-ÄÑ 107916 ÎÐÓÚÎÂ Ò.Ã. 67 216534-ÄÑ 108029 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂ Î.À. 75 216697-ÄÑ
107784 ÈÑÌÀÉÛËΠN.ß. 37 245135 107917 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Æ.È. 48 269282 108032 ÈÑÝßNÄßÐËÈ N.Ç. 64 234338
107786 ÌßÌÌßÄÙÖÑÅÉNΠÅ.Õ. 52 222447-ÄÑ 107918 ØÈÐÈNÇÀÄß Ò.N. 58 255325 108033 ÃÓËÈÉÅ Ç.Å. 67 227453-ÄÑ
107787 ÚßÔßÐÎÂÀ Ñ.Ô. 50 251867 107919 ÌßÌÌßÄßËÈÉÅ Ñ.À. 52 219297-ÄÑ 108034 ÎÐÓÚÎÂÀ N.Õ. 50 216883
107788 ÑÀÄÛÕËÛ Õ.Ò. 55 225282 107920 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Ã. 61 211982-ÄÑ 108035 ÐÖÑÒßÌÎÂÀ N.N. 76 228417
107794 ÌÈÊÀÉÛËΠÊ.Á. 69 219653-ÄÑ 107921 ÊßÐÈÌËÈ Ì.Ï. 67 227883 108036 ÁÀÉÐÀÌΠÅ.È. 57 228271
107795 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ Ì.Ð. 62 225177-ÄÑ 107922 ÀÁÀÑΠÐ.N. 48 219289-ÄÑ 108037 ßÑÊßÐΠÚ.Å. 62 257731
107798 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ ×.Å. 85 236177-ÄÑ 107923 ßËÈÉÅÂÀ Ô.Å. 58 225282 108040 NÀÌÀÇËÛ È.Å. 71 216526-ÄÑ
107799 ßÐØÀÄËÛ Ô.ß. 60 216112-ÄÑ 107924 ÚÀÂÀÄΠÚ.Ò. 54 228117 108043 ßÌÈÐÀÑËÀNËÛ ß.Ô. 48 266439
107800 ÎÑÌÀNΠÐ.Ñ. 68 227575 107925 ÈÑÐßÔÈËΠN.Ð. 77 227615-ÄÑ 108044 NßÁÈÇÀÄß N.Ð. 59 228369
107803 ßÙÌßÄËÈ À.Å. 53 228336 107926 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Ù.Ì. 70 227997 108046 ÀÜÀËÀÐÎÂÀ Ë.È. 69 236558-ÄÑ
107806 ÈÁÐÀÙÈÌΠN.Ý. 63 227948 107927 ÕßËÈËΠÙ.N. 74 227534-ÄÑ 108047 ÒÀÜÛÇÀÄß N.Ì. 67 233211-ÄÑ
107808 ÃÓËÈÉÅ Å.Ñ. 34 241425 107929 ÂßËÈÇÀÄß Ñ.Ì. 53 221394 108048 ÙÖÑÅÉNΠÅ.Ð. 62 227923
107809 ÚßÔßÐÎÂÀ ß.Ï. 56 222374-ÄÑ 107930 ßËÈÉÅÂÀ À.Ö. 61 216567-ÄÑ 108050 ßËÈËÈ Ö.Ð. 54 243297
107810 ÀÁÄÓËßËÈÌΠß.Ñ. 71 236322-ÄÑ 107931 ÃÓËÈÉÅ Â.Ò. 61 228174 108051 ÌßÌÌßÄËÈ Ý.ß. 42 253113

D İ M - 2020
107811 ÌÀÙÌÓÄΠÇ.Ñ. 53 221442 107932 ßÙÌßÄÎÂÀ Å.Ô. 59 225185 108052 ÓÌÀÐÎÂÀ À.ß. 65 211552-ÄÑ
107812 ßËÈÉÅÂÀ Ý.È. 47 276134 107934 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ð.Â. 78 228417 108053 ÁÀÁÀÇÀÄß Ñ.Ç. 47 217133

17
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

108054 ßËÈÉÅÂÀ Ð.Ê. 50 271111 108171 ÑßÔßÐËÈ À.Ñ. 60 262412-ÄÑ 108305 ÙÀÚÛÉÅ N.Å. 65 216389-ÄÑ
108057 ÌÀÕÑÓÄÎÂ À.É. 69 235253-ÄÑ 108173 ÈÌÐÀNËÛ Â.Ì. 47 219831 108308 ÕÀNËÀÐÎÂ Ì.Ð. 47 272246
108058 ßÑßÄΠÅ.Ì. 45 222422 108174 NßÁÈÉÅ Ø.Å. 75 216145-ÄÑ 108309 ÙßÑßNÎÂÀ Ö.Ô. 59 216883-ÄÑ
108060 ÁÀÜÛÐËÛ N.È. 55 225111 108175 ÒÀÜÛÇÀÄß Ò.Å. 53 228344 108311 ßËÈÉÅÂÀ À.Ù. 44 241133
108062 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ñ.Ì. 72 216697-ÄÑ 108177 ÇÅÉNÀËËÛ Ñ.È. 77 216583-ÄÑ 108312 ÀÜÀÉÅÂÀ Ð.Ì. 54 261165-ÄÑ
108063 ÏÈÐÈÉÅÂÀ Ä.N. 82 212151-ÄÑ 108178 ÙÀÚÛÉÅÂ Å.Ð. 49 216542 108316 ÌÀÕÑÓÄÎÂÀ Ò.Ä. 47 251778
108067 ÙÖÑÅÉN-ÇÀÄß Ô.Ñ. 50 217117 108179 ÀÁÁÀÑÎÂ N.À. 72 227591 108317 ÃßNÈÉÅÂ Â.Ì. 45 219791
108070 ÀÑËÀNÎÂÀ Ë.Ø. 76 255188-ÄÑ 108180 ÁÀÉÐÀÌËÛ À.N. 73 248513-ÄÑ 108319 ÒÅÉÌÓÐÎÂÀ Ë.È. 70 227623
108071 ÂßËÈÉÅ Ï.Â. 54 212127 108182 ÁÀÕØßËÈÉÅ À.Ò. 63 216412-ÄÑ 108320 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ N.Ú. 43 239117
108072 ØÀÁÀNÎÂÀ Ñ.Å. 83 213772-ÄÑ 108183 ÃßÐÈÁËÈ Ã.È. 58 219759-ÄÑ 108323 ßËÈÉÅÂÀ N.È. 54 251786
108073 ÌÅÙÄÈÉÅÂ Ù.Ò. 44 251648 108184 ÐßÙÈÌÎÂÀ N.N. 68 263222-ÄÑ 108324 ÑÀÄÛÃËÛ À.Å. 58 225258-ÄÑ
108074 ßËÈÉÅÂÀ À.Ð. 68 213626-ÄÑ 108187 ÂÅÐÄÈÉÅ Ã.È. 40 254191-ÄÑ 108326 ÑÓËÒÀNΠÊ.Ì. 75 227234-ÄÑ
108075 ÙÀÚÛÉÅ Å.Ý. 51 216323 108188 NßÑÈÁËÈ È.Ê. 72 216323-ÄÑ 108328 ßÙßÄΠÇ.Ç. 55 225282
108076 ÈÑÀÉÅÂ Å.Ì. 85 214185-ÄÑ 108190 ÁÀÁÀÇÀÄß Ý.È. 56 225111 108330 ÙÖÑÅÉNÎÂ Å.Ø. 52 219742
108077 ÌßÌÌßÄΠÀ.Ù. 72 236355-ÄÑ 108191 ßËÈßØÐßÔÎÂÀ Ø.Ù. 73 228417 108331 ßËßÊÁßÐΠÕ.Ù. 63 227867
108079 ÌßÚNÓNÎÂÀ N.É. 75 212776-ÄÑ 108192 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ À.Ç. 77 227518-ÄÑ 108332 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ À.Â. 46 253113
108080 ÑßÔßÐËÈ Ð.À. 67 248116 108193 ÀÁÁÀÑΠÑ.Ñ. 55 236444 108333 NÈÔÒßËÈÉÅÂÀ Ñ.È. 66 233569-ÄÑ
108081 ÙßÑßNΠÈ.À. 77 227623-ÄÑ 108195 ßÙÌßÄËÈ Ã.Ç. 34 245143 108335 ÐßÑÓËΠÅ.N. 73 216323-ÄÑ
108083 ÅÌÈNÎÂÀ À.Ã. 48 222147 108196 ÕÓÄÈÉÅÂÀ Ø.È. 51 265264 108336 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Â.ß. 37 241514
108084 ÃÓËÈÉÅ Â.N. 69 227461-ÄÑ 108197 ÌßÌÌßÄËÈ N.Ù. 51 221418 108340 ÃßÄÈÐËÈ Å.Ã. 68 221329-ÄÑ
108085 ÂßËÈÉÅ Ð.Ê. 43 219597 108199 ÁÅÊÅÐΠÀ.Î. 40 212719-ÄÑ 108341 ÊÀÇÛÌÎÂÀ Ñ.È. 51 216583-ÄÑ
108088 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ñ.Ù. 40 257131 108201 ÌßÌÌßÄËÈ Å.Ð. 52 235334 108349 ÐßÙÈÌËÈ Ñ.Ù. 67 224123-ÄÑ
108089 ÈÑÐßÔÈËΠÉ.Ì. 66 219653-ÄÑ 108202 ÃÓËÈÉÅ Ì.À. 68 221191-ÄÑ 108351 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ Ç.Ð. 86 227915-ÄÑ
108090 ßËÈÉÅ Ì.Ð. 62 216218 108208 ÃÀÇÈÉÅÂÀ É.Õ. 42 254629-ÄÑ 108352 ßÙÌßÄÎÂÀ Ë.Ô. 66 227559
108091 ÑÀËÀÉÅÂ Å.Ì. 66 219653-ÄÑ 108209 ÌÓÑÀÉÅÂÀ À.Â. 52 234354 108353 ÏÈÐÈÉÅÂÀ Ñ.Õ. 57 257683
108092 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ø.À. 76 216283-ÄÑ 108212 ßØÐßÔËÈ Ë.ß. 35 241474-ÄÑ 108354 NÎÂÐÓÇÇÀÄß ß.È. 51 277122
108093 NÎÂÐÓÇÇÀÄß Ý.Å. 68 236525-ÄÑ 108213 ÌÅÙÐßËÈÉÅÂÀ Ø.ß. 52 227161 108355 ÃÀÁÈËΠÑ.Ø. 61 216486-ÄÑ
108094 ÁÀÜÛÐΠß.N. 55 219637-ÄÑ 108215 ÀÁÀÑÎÂÀ È.Ã. 83 212816-ÄÑ 108356 ÂßËÈÉÅ Ù.Ø. 57 228547
108097 ÙßÑßNËÈ Ò.À. 57 257148-ÄÑ 108217 ÌßÌÌßÄΠÑ.Ñ. 47 265175 108359 ÀÁÁÀÑÎÂÀ À.Ì. 62 255722
108098 ÑÖËÅÉÌÀNËÛ È.Â. 57 219515 108219 ÀÜÀÌÀËÛÉÅ Ø.Ô. 61 216275 108361 ÐßÚßÁËÈ À.Ð. 72 249429-ÄÑ
108099 ÐßÚßÁÎÂÀ À.Â. 47 272384 108222 ÚßÔßÐÇÀÄß N.Ð. 81 212735-ÄÑ 108363 ÉÎË×ÓÉÅÂÀ N.Å. 54 214274
108100 ßËÈÉÅ Ø.Ñ. 49 216891 108224 ÊßÐÈÌËÈ Ñ.Ñ. 49 219418-ÄÑ 108367 ÀÜÀÉÅÂÀ Æ.N. 54 228141
108103 ÙßÑßNÇÀÄß Ý.Ð. 70 261262-ÄÑ 108227 ÑÀËÀÙËÛ Á.Ä. 84 227818-ÄÑ 108368 ÄÀÄÀØÎÂÀ Ë.È. 37 238194-ÄÑ
108105 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ì.Ø. 53 216989 108228 ÌÓÐÀÄÎÂÀ Ý.À. 32 241425 108373 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ Ø.Ê. 45 261335
108107 ÙßÑßNÎÂÀ Ì.Â. 52 265256-ÄÑ 108229 ßÊÁßÐËÈ Ù.Å. 46 254637-ÄÑ 108374 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ À.Å. 72 212679-ÄÑ
108108 ÙÀÃÂÅÐÄÈÉÅ N.Ð. 63 228296 108230 ÃÀÐÀÇÀÄß Ò.À. 68 228417 108379 ÕßËÈËΠÅ.À. 48 216364
108109 ÉÓÑÈÔËÈ N.À. 61 228174 108237 NÎÂÐÓÇÎÂÀ Ö.Ô. 71 213959-ÄÑ 108380 ÁÀÕÛØËÛ Ò.Ð. 63 222171
108110 ÀÜÀÉÅÂÀ Ë.É. 55 219775 108239 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.À. 56 222188-ÄÑ 108381 ÒßÙÌßÇÎÂÀ Ø.Å. 63 227997
108112 ÄÀÄÀØÎÂÀ Ñ.À. 70 246245-ÄÑ 108240 ÁÀÜÛÐÇÀÄß N.Ñ. 46 272132 108382 ÙßÑßNΠÚ.ß. 73 216786-ÄÑ
108113 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Õ.ß. 53 266399 108244 ÌÈÐÇßÉÅ Å.Å. 57 211488 108383 ÙÖÑÅÉNÀÜÀËÛ N.ß. 65 233147-ÄÑ
108114 ÐÖÑÒßÌËÈ ×.Ì. 61 211982-ÄÑ 108245 ÑßÔÈÉÅ N.Ì. 78 213959-ÄÑ 108384 ÙßÑßNËÈ È.Ø. 45 262559
108115 ÙßÑßNΠÇ.È. 64 211244 108246 ßÑßÄÎÂÀ Ë.Ì. 57 225274 108385 ÒÀÌÀÉÅÂÀ Ø.Ð. 42 261287
108120 NÀÄÈÐËÈ À.N. 57 212216-ÄÑ 108248 ÐßÙÈÌÎÂ Ñ.Ù. 95 216234-ÄÑ 108389 ÀÜÀÉÅÂ Ñ.Ã. 59 216997
108122 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ï.Ò. 59 227794 108249 ßÙÌßÄΠÈ.N. 49 222333 108392 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ý.Ì. 63 228328
108125 ÒÀÜÛÇÀÄß Ê.Ú. 71 216323-ÄÑ 108250 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ê.Ñ. 45 261335 108394 ßÇÈÇΠÕ.Ã. 57 227161
108126 NÀÜÛÉÅ ß.N. 71 222171-ÄÑ 108253 ÚßÔßÐËÈ À.Ð. 47 256387 108395 ÂÀÙÈÄËÈ À.Ð. 63 227997
108127 ÙÀÚÛÉÅ Ã.Ð. 62 216656 108256 NßÇßÐΠÐ.Î. 65 211293-ÄÑ 108396 ÝÞÉÖØΠÂ.ß. 65 259173
108129 ÑßÔßÐÎÂÀ Ì.È. 59 233244 108257 ÃÓËÈÉÅ ×.È. 67 246278 108397 ÈËÉÀÑÎÂÀ Ù.Þ. 43 219678
108130 ÃÀÐÀÚÀÉÅÂÀ Ý.Ð. 61 216891-ÄÑ 108258 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ À.À. 58 216826 108398 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß Á.Ø. 51 242121
108131 ÂßËÈÌßÌÌßÄËÈ È.Ì. 32 239158 108260 ÁÀÁÀÉÅ Ì.Ñ. 62 212119-ÄÑ 108401 ÚßÔßÐËÈ Ý.Ì. 60 225339
108133 ßËÈÇÀÄß À.Â. 73 246245-ÄÑ 108261 ßÑßÄÎÂÀ Ú.È. 54 252174 108403 ÊÀÇÛÌΠÂ.Ñ. 64 251737
108135 ÁÀÜÛÐÇÀÄß Ì.ß. 78 236339-ÄÑ 108266 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ Ú.Ñ. 45 242154-ÄÑ 108405 ÊßÐÈÌÎÂÀ ß.ß. 77 254459-ÄÑ
108137 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß N.Å. 53 211593 108268 NÀÌÀÇÎÂÀ Ø.Ð. 81 227867-ÄÑ 108406 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ô.Ñ. 53 228441
108140 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Ð.À. 63 225339 108270 ÌßÌÌßÄËÈ Ý.Ñ. 58 228466 108408 ÀËÌÀÇÀÜÀÇÀÄß É.Ñ. 49 272327
108141 ÚÖÌØÖÄËÖ À.Â. 41 219467 108272 ÃÓÐÁÀNËÛ Ë.À. 69 228425 108410 ÌÓÐÒÓÇÀÉÅÂÀ Ç.Ú. 58 266447
108144 ÞÌßÐΠÊ.Ì. 45 261287 108273 ÒÀËÛÁËÛ Ë.Ì. 62 216964 108413 ÃÓËÈÉÅ Ú.Â. 76 216697-ÄÑ
108145 ÀÄÝÞÇßËËÈ Ô.Ô. 60 227923 108276 ßËÈÉÅÂÀ Ö.É. 64 211382-ÄÑ 108414 NÀÉÛÁΠÐ.Ç. 50 235383
108146 ÌßÌÌßÄΠÂ.À. 52 254548-ÄÑ 108278 ÑÅÉÈÄΠØ.Ñ. 62 243142-ÄÑ 108415 ÄÀØÄßÌÈÐÎÂÀ Ý.Õ. 51 271111
108148 ÙßÌÈÄÎÂÀ Ñ.Ì. 55 257497-ÄÑ 108279 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.É. 74 213731-ÄÑ 108416 ÀÜÀÉÅÂÀ Ë.Ê. 73 227534-ÄÑ
108151 ÙßÌÈÄÎÂÀ Ì.N. 57 265256-ÄÑ 108280 ÑÓÚÀÉÅÂÀ Ï.À. 55 228377 108419 ÀÄÀÉÅÂÀ Ý.Ù. 54 211722
108154 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ñ.Ô. 62 252296 108281 ÃßÐÈÁÎÂÀ Ï.ß. 53 233236 108420 ÐßÙÈÌÎÂÀ Ý.À. 48 222511
108155 ÇÞÙÐÀÁÎÂ Ð.Ì. 48 266447 108283 ÈÑËÀÌÇÀÄß Â.Ï. 65 227997 108421 ÒÀÜÛÉÅÂÀ È.Ô. 71 228417
108157 ÄßÌÈÐ×ÈÉÅÂÀ Ò.Ò. 64 216575-ÄÑ 108284 ÒÀÜÛÉÅ Ò.Ò. 48 216331 108422 ÙßÑßNÎÂÀ À.Â. 62 227445-ÄÑ
108159 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.Ô. 45 214299 108285 ÌÓÐÀÄÎÂÀ À.N. 55 221353 108423 ÑÅÉÈÄÎÂÀ Ò.Ì. 44 239199
108160 ÁÀÕØÈÇÀÄß Ô.Ì. 45 252393 108287 ÐßÙÈÌËÈ Ì.Ê. 53 236185 108424 ÂßËÈÉÅ È.Ç. 76 216697-ÄÑ
108161 ßÙËÈÌÀNËÛ È.Ð. 75 216315-ÄÑ 108290 NßÁÈÇÀÄß N.Ð. 49 216331 108428 ÕßËÈËÇÀÄß N.Ð. 53 222577
108162 ßËßÊÁßÐΠÎ.ß. 70 225111-ÄÑ 108291 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ð.N. 50 242138-ÄÑ 108435 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.Ì. 61 214299
108165 ÐÖÑÒßÌËÈ ×.Ò. 30 241588 108292 ÈÌÀÌÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Â.À. 54 228141 108438 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ô.À. 55 235342
108166 ÚßËÈËÎÂÀ À.Ñ. 43 253113 108294 ÁÀÕÛØÇÀÄß Ñ.Ø. 48 222511 108440 ÙßÌÇßÉÅÂÀ Ë.È. 52 256176

D İ M - 2020
108167 ÌßÌÌßÄËÈ N.N. 63 216412-ÄÑ 108297 ÙÖÑÅÉNËÈ Ò.Ñ. 48 265118 108444 ÃÀÑÛÌΠÒ.Ò. 71 216323-ÄÑ
108170 ÁÀÁÀÉÅ À.Ò. 64 236128 108299 ßËÈÉÅÂÀ Ð.Ð. 49 266414 108448 ÀÁÄÓËËÀÉÅ Å.Ï. 72 265159-ÄÑ

18
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

108451 ÃÀÔÀÐÎÂ N.Ð. 58 228222 108586 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ N.Å. 59 255755 108714 ÌßÚNÓNÎÂ Î.Ø. 55 265256
108455 ÚßÁÐÀÉÛËÎÂÀ É.È. 63 254718-ÄÑ 108588 ÃÓÁÀÒΠÌ.Ò. 45 256419 108715 ÇÖËÔÖÃÀÐËÛ Ý.Ù. 43 239133
108460 ÌßÌÌßÄΠÑ.Ò. 52 219289-ÄÑ 108589 ÙÀØÛÌËÛ N.À. 55 216834 108716 ÚßËÈËËÈ É.Ã. 46 256387
108462 ÑÖËÅÉÌÀNΠÚ.À. 41 241417 108590 ßÁÈËÎÂÀ N.Ù. 59 225299 108718 ÁÀÉÐÀÌΠN.N. 47 272335
108464 ÏÀØÀÇÀÄß Ì.Ì. 55 225111 108591 ÝÖËÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Ô. 81 249259-ÄÑ 108720 ÀËËÀÙÉÀÐÎÂÀ N.Ì. 49 259254
108465 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ À.Å. 53 251559 108594 ÙßÑßNÎÂÀ Ð.À. 66 216648 108726 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.Ô. 60 241328-ÄÑ
108467 ÙßÌÇßÉÅ À.Ã. 53 222341 108595 NÀÌÀÇÎÂÀ Ý.Ñ. 61 254256 108727 ÙßÑßNÎÂÀ Ê.Ú. 66 227883
108469 ÀÑËÀNÎÂÀ Ö.Ò. 46 251972 108597 ÚßËÈËΠÙ.Ò. 56 273145 108728 ÃÀÑÛÌΠÊ.Ð. 44 221442
108470 ÑßËÈÌÇÀÄß Ñ.Ñ. 54 216989 108599 ßÇÈÌÎÂÀ N.N. 63 234362 108729 NÓÐÈÉÅÂÀ Ø.Ô. 64 228174
108471 ÙÖÑÅÉNΠÚ.À. 56 265289 108600 ÇßÐÁÀËÛÉÅ À.Á. 38 254815-ÄÑ 108730 ÌßËÈÊÎÂÀ Ì.Å. 53 225282
108472 ÌßÙßÐÐßÌÇÀÄß Ø.Å. 54 228117 108602 ÀËËÀÙÉÀÐΠÅ.Ã. 59 216745 108734 ØÀÙÂßËßÄΠÑ.À. 36 265272
108474 ÎÐÓÚÎÂ Ô.Å. 70 255739-ÄÑ 108603 ÙÀÃÂÅÐÄÈÉÅÂ Î.Ç. 72 266196-ÄÑ 108735 ÈÑÀÉÅÂÀ À.Î. 42 253113
108475 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ã.ß. 65 228417 108604 ÄÀÄÀØÎÂÀ Ô.ß. 65 233236 108746 ØÖÊÖÐÎÂÀ N.Á. 60 272295
108478 ØÈÐÌßÌÌßÄΠÕ.À. 41 261335 108605 NÀÌÀÇΠÌ.Ô. 59 227891 108747 ßÙÌßÄÇÀÄß Ã.Á. 70 248513-ÄÑ
108482 ÀÜÀÉÅÂÀ N.Ð. 71 214111-ÄÑ 108607 ÃßNÈÌßÒËÈ Ö.Å. 50 225266 108748 ÃÓÐÁÀNÇÀÄß Ö.Â. 55 235253
108483 ÃÓËÈÉÅ N.À. 59 256387 108608 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.É. 56 255552-ÄÑ 108751 NÀÜÛËÛ Ù.Ú. 47 225128
108484 ßÌÈÐÇÀÄß N.Ñ. 53 228117 108611 ÙßÑßNÇÀÄß Ô.Ð. 56 228247 108752 ÚÀÁÁÀÐËÛ Ç.Ú. 65 233147-ÄÑ
108485 ÎÐÓÚΠÊ.Ø. 76 227591-ÄÑ 108614 ÂßËÈÉÅÂÀ Ô.Ô. 59 216591-ÄÑ 108754 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Â. 64 219994
108487 ÑßÌßÄËÈ Ñ.É. 36 254734-ÄÑ 108615 ÌßNÑÈÌÎÂÀ À.À. 70 212776-ÄÑ 108755 ÌßËÈÊΠØ.Ì. 67 273137
108488 ÌÈÐÇßÉÅ ß.Å. 49 221264 108620 ËÀËÀÉÅÂÀ N.È. 70 221312-ÄÑ 108756 ÒÀËÛÁÇÀÄß Î.Å. 55 216178
108489 ÙÀÚÛÇÀÄß Å.Ù. 58 228425 108625 ÃÓËÈÉÅÂÀ À.Ì. 55 219442 108761 ÉÓÑÈÔÎÂ ß.ß. 64 216412-ÄÑ
108490 ßÑßÄËÈ È.Ò. 50 233244 108626 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ç.Å. 54 233552 108763 NßÐÈÌÀNÎÂÀ À.N. 57 257537-ÄÑ
108494 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß ß.ß. 54 246131 108628 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ç.Ñ. 55 234338 108768 ÑÓËÒÀNÎÂÀ Ú.Ô. 65 216567-ÄÑ
108495 ÙßÑßNËÈ Ø.Å. 57 255414-ÄÑ 108629 ÀÁÄÓÐÀÙÌÀNËÛ Ý.Â. 72 216664-ÄÑ 108769 ÌÀNÀÔËÛ Ê.Ã. 72 211585-ÄÑ
108497 ÀÜÀÉÅÂÀ Ô.Å. 51 234516 108633 ÌßÌÌßÄÎÂÀ ß.Ì. 86 212727-ÄÑ 108771 ÀÁÁÀÑΠÈ.Ø. 50 255122
108498 ßÁÄÖËÎÂÀ Ê.Ô. 70 233244-ÄÑ 108634 ÉÀÙÉÀÉÅÂÀ Ô.Ñ. 49 228555-ÄÑ 108773 ÁßÉËßÐÎÂÀ Æ.À. 48 272351
108500 ËßÒÈÔÎÂÀ Ò.À. 65 234151-ÄÑ 108638 ßËßÊÁßÐΠÉ.ß. 46 262494 108778 NÓÐßËÈÉÅÂÀ Ý.Ð. 62 227972-ÄÑ
108503 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ Ö.Ô. 58 249283-ÄÑ 108642 ÙßÑßNÇÀÄß N.È. 49 221361 108779 ÐÇÀÉÅ ß.Á. 46 261221
108504 ßËÈÉÅ Å.Å. 44 243134 108643 ÀËÌÀÑÎÂÀ À.Ô. 50 261254 108785 ÌÀÙÌÓÄÇÀÄß Ø.À. 54 228117
108505 ØÛÕÛÉÅÂ Á.È. 56 257723 108645 ÕÛÄÛÐÎÂ Â.Â. 68 221159-ÄÑ 108786 ÙÖÑÅÉNÎÂ Ð.Å. 60 228474
108507 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Õ.Ù. 50 251591 108646 NÀÜÛÇÀÄß Ý.Ø. 44 243118 108789 ßËÈÉÅ Ø.Ø. 79 213472-ÄÑ
108509 ßËÈÕÀNËÛ À.Ñ. 36 239174 108647 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ò.È. 67 212727-ÄÑ 108791 ÙßÑßNÎÂÀ Ý.Ñ. 80 212524-ÄÑ
108510 ÉÀÃÓÁÎÂÀ À.Ì. 61 211982-ÄÑ 108648 ÔßÐÇÀËÛÇÀÄß Ê.É. 69 211796-ÄÑ 108792 ÙÀÕÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ô.À. 56 254434
108511 ÑÅÉÈÄÎÂÀ Ë.Ì. 62 249486-ÄÑ 108649 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ Ý.È. 54 255666 108793 ÌÓÐÒÓÇÀÉÅÂÀ Ì.Ò. 79 227542-ÄÑ
108514 ØÀÙÁÀÇΠß.Ì. 57 228311 108652 ÀÁÁÀÑÎÂÀ È.ß. 43 256192 108795 ßÙÌßÄÎÂÀ Ô.ß. 47 243231
108515 ÊßÐÈÌΠÈ.È. 48 256273 108653 ÑßÌßÄÇÀÄß Ô.ß. 39 239133 108796 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß Ý.É. 41 254686
108518 ÙßÌÈÄΠÉ.Ù. 44 222544 108655 ÐßÑÓËÎÂÀ Ç.Ì. 51 255569 108797 ÙßÌÈÄÎÂÀ Ñ.Ì. 42 239125
108522 ÒÀÙÈÐÎÂÀ Ý.À. 54 251559 108657 ÙÀÚÛÉÅÂÀ À.Ô. 65 254459 108799 ÀÁÓÇßÐΠÙ.Â. 63 227786
108525 ÁÅÙÁÓÄΠÐ.Á. 60 216267 108658 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Ò. 49 228214 108800 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Î. 64 227364-ÄÑ
108526 NßÑÈÐÎÂÀ N.N. 72 212273-ÄÑ 108659 ÙßÑßNΠÐ.Ú. 69 216931-ÄÑ 108801 ÉÓÑÈÔËÈ N.Ô. 57 227112
108528 ÑßÐÄÀÐÇÀÄß Ñ.À. 56 261116 108661 ØÈÌÈÉÅ É.ß. 47 272351 108802 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ô.È. 72 255763-ÄÑ
108530 ßËßÊÁßÐΠÑ.Ì. 40 253121 108663 ßËÈÉÅ Ï.Ø. 63 227923 108803 ÑßËÈÌΠÈ.Á. 65 216331-ÄÑ
108531 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ N.Ö. 61 259221-ÄÑ 108664 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ À.Â. 76 227997 108804 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ N.È. 70 256281-ÄÑ
108533 ÚßËÈËÎÂÀ Ë.Ë. 67 211763-ÄÑ 108665 NßÐÈÌÀNËÛ Ì.Ò. 68 216567-ÄÑ 108805 ÙÖÑÅÉNΠÅ.À. 66 243126-ÄÑ
108534 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ N.Å. 63 211941-ÄÑ 108666 ÃßÙÐßÌÀNËÛ Ù.Ñ. 80 227826-ÄÑ 108806 ÁÀÁÀÉÅÂÀ À.Ð. 44 251972
108538 ÏÀØÀÇÀÄß N.N. 58 261124 108668 ÁÀÁÀÉÅÂÀ À.Ã. 51 233366 108807 ÈÑÌÀÉÛËÎÂ Õ.Õ. 54 219734
108540 ÐÀÑÓËΠÐ.N. 49 221248 108669 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ì. 57 255122 108808 ÃÓÐÁÀNΠÅ.Å. 70 216931-ÄÑ
108541 ÐÖÑÒßÌÎÂÀ Ý.Ì. 37 241539 108670 ÈÁÐÀÙÈÌÇÀÄß È.Å. 71 212727-ÄÑ 108811 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ù.Ù. 51 271128
108542 ÊÀÇÛÌΠÐ.Ì. 50 216397 108673 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Ð.À. 51 254548-ÄÑ 108816 ÐßÑÓËÇÀÄß Ê.N. 52 234338
108543 ßÌÐÀÙÎÂÀ À.Î. 58 243118-ÄÑ 108675 ÀÇÀÃΠÇ.Ê. 55 235253 108818 ÚßÔßÐÇÀÄß À.Ç. 61 221159
108547 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂ Ì.ß. 42 239141 108676 ÃÓËÈÉÅÂ Ù.Â. 68 212273-ÄÑ 108819 ÑÖËÅÉÌÀNÇÀÄß Ý.Ð. 63 249486-ÄÑ
108548 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ê.ß. 45 214282 108678 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ì.Ã. 69 249453-ÄÑ 108822 ÁÀËÀÉÅ Ò.N. 56 243215
108555 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ý.N. 72 233244-ÄÑ 108679 ÃÓËÈÉÅ Ê.Ý. 75 216218-ÄÑ 108823 ßÙÌßÄÇÀÄß Ý.Á. 49 255463-ÄÑ
108557 ÃßÙÐßÌÀNËÛ Ë.Ù. 81 211633-ÄÑ 108682 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ N.À. 82 214169-ÄÑ 108824 ßËßÊÁßÐΠÐ.Ú. 75 227518-ÄÑ
108558 ÃÓÐÁÀNΠÂ.Â. 56 241199-ÄÑ 108685 ÒÀÜÛÉÅÂÀ Ñ.Ð. 55 213375 108825 ßËÈÉÅÂÀ Ô.Ý. 54 228125
108559 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ç.Ç. 80 227259-ÄÑ 108686 ÑÓËÒÀNÎÂÀ À.Ó. 51 256298 108826 ÀÜÀÉÅÂÀ ß.Ñ. 65 227834
108563 ÌßÌÌßÄΠÌ.È. 41 227453 108688 ÌÀÉÛËÎÂÀ Ú.Ì. 63 233236 108827 ÃÀÐÀÉÅ Å.À. 34 244147
108564 NÀÜÛÉÅ Ð.N. 73 227689-ÄÑ 108689 ßËÈÉÅ Ú.À. 44 222544 108828 ÌÓÑÀÉÅÂÀ Ñ.À. 35 254661
108565 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Õ.Å. 64 251972-ÄÑ 108691 ßËÈÉÅÂÀ Ò.ß. 60 255333 108829 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ø.Ù. 65 216567-ÄÑ
108567 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ Ï.À. 50 235383 108692 ÚßËÈËÎÂÀ Ý.À. 49 271111 108830 ØÀÙÙÖÑÅÉNΠÀ.Ì. 52 233511
108570 NßÑÈÁÇÀÄß Ñ.Ë. 66 216486-ÄÑ 108693 ÒÀÜÛÉÅÂÀ À.Ò. 54 255658 108831 ÃÓÁÀÄÎÂÀ Ö.Ø. 67 211552-ÄÑ
108573 ßÌÈÐßËÈÉÅ Ø.Á. 53 216972-ÄÑ 108694 ßËÈÉÅ Å.Â. 62 221394 108832 ÌÈÐÈÉÅ Î.Õ. 65 216283
108574 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ë.Ì. 54 269185 108695 ÃÀÑÛÌΠÊ.Ã. 53 262478 108833 ßÑßÄÎÂÀ N.ß. 57 216875-ÄÑ
108575 ÌßNÑÓÐËÓ N.Â. 52 228125 108699 ÐßÑÓËÎÂÀ Ñ.N. 56 225258 108834 ÑÅÉÈÄËÈ À.Å. 53 254159-ÄÑ
108576 ßËÈÉÅÂÀ À.À. 46 261343 108702 ßËÈÇÀÄß Ò.À. 62 273178 108835 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ Ì.Ì. 84 235131-ÄÑ
108577 ÀÇÀÄßËÈÉÅÂÀ Ø.Ú. 71 233244-ÄÑ 108703 ÉÓÑÈÔÎÂÀ Ñ.À. 74 228417 108836 NÀÜÛÉÅÂÀ Ç.Ø. 48 234192
108579 ÙÀÚÛÉÅ Ù.Ô. 76 227178-ÄÑ 108705 ÈÑÌÀÉÛËËÛ Ø.À. 65 222488-ÄÑ 108838 ÔßÐÇßËÈÉÅ À.N. 65 219734-ÄÑ
108580 ÀÁÁÀÑÇÀÄß Ã.Ì. 77 227664-ÄÑ 108707 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Â.Ù. 64 243167-ÄÑ 108839 ÎÐÓÚÎÂÀ Ý.Ò. 67 225185-ÄÑ
108581 ÙßÑßNÎÂÀ Ñ.È. 46 251794 108708 ÀËÛÉÅÂÀ N.Ñ. 53 255699 108840 ÈÑÝßNÄßÐÎÂÀ À.Ñ. 46 239199-ÄÑ

D İ M - 2020
108582 ÃßÙÐßÌÀNËÛ Ð.Ì. 41 257148 108709 ÀÁÄÓËËÀÉÅ Ð.Ô. 58 219597-ÄÑ 108841 ÁÀÉÐÀÌßËÈ Ø.È. 78 249575-ÄÑ
108584 ßÇÈÇËÈ N.Ð. 55 216786 108711 ÑßÔßÐΠß.À. 76 227526-ÄÑ 108842 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ì.È. 57 221142

19
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

108843 ÀÕÓNÄÎÂÀ Ò.N. 76 233244-ÄÑ 108953 ÌßÙßÐÐßÌËÈ À.Ô. 51 228199 109078 ØÈÐÈNΠÐ.À. 78 227542-ÄÑ
108845 NÓÐÓÇÀÄß À.Ì. 75 266366-ÄÑ 108954 ÀÜÀÉÀÐËÛ N.N. 57 228182 109080 ÌÀÙÌÓÄËÓ N.Ð. 46 266496
108846 ßÙÌßÄÎÂÀ N.Ã. 68 216931-ÄÑ 108955 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ ß.Ô. 63 234176 109081 ßÄÈËΠÀ.Ï. 52 256176
108847 ßÙÌßÄΠÁ.Ì. 72 216697-ÄÑ 108960 ßËÈËÈ Ú.Ú. 79 216112-ÄÑ 109082 ÌßÙÑÈÌÎÂÀ ß.Ð. 76 227461-ÄÑ
108849 NÓÐÈÉÅÂ Î.Ð. 50 219767 108962 ÐÇÀÉÅÂÀ Ñ.Ñ. 45 234281 109084 ÌÓÐÑÀÃÓËÈÉÅÂÀ À.Ô. 74 216753-ÄÑ
108852 ÀÑËÀNÎÂÀ Õ.Ð. 74 233114-ÄÑ 108964 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ö.À. 45 262218 109085 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ñ.Å. 73 227712-ÄÑ
108854 ÌÈÐÇßËÈÉÅ ß.Ò. 87 216234-ÄÑ 108965 ÌÈÐÇßÉÅ Ò.ß. 56 228547 109087 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ï.À. 79 213967-ÄÑ
108856 ÚßÔßÐËÈ Â.Ú. 54 219491 108966 ÐßØÈÄΠÀ.À. 59 239117-ÄÑ 109088 ÕßËÈËÎÂÀ Æ.Å. 60 211796
108857 ÉÓÑÈÔËÈ Ã.À. 59 216242 108967 ÌßÌÌßÄËÈ Ì.ß. 45 257626 109096 ÌßÌÌßÄÎÂÀ È.N. 67 255658-ÄÑ
108858 ÚßÔßÐΠÅ.À. 55 245151-ÄÑ 108968 ÙÖÑÅÉNËÈ Ã.Ô. 46 252344 109099 ÙßÑßNÎÂÀ Ò.×. 41 254694-ÄÑ
108860 ÈÁÐÀÙÈÌΠÈ.Ì. 51 254597-ÄÑ 108970 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ò.Ì. 47 261368 109101 ßËßÊÁßÐΠÔ.Ç. 51 254937
108861 ßNNÀÜÛÉÅÂÀ À.Ú. 56 255211 108971 NßÑÈÐΠN.È. 84 236193-ÄÑ 109103 ßËßÊÁßÐÎÂÀ N.Å. 61 219961
108864 ÇÀÌÀNÎÂÀ N.ß. 67 211771-ÄÑ 108973 NÓÐÈÉÅÂÀ Ý.ß. 75 233244-ÄÑ 109110 ÌßÌÌßÄËÈ Ñ.Ñ. 66 227623
108865 ÈÑÌÀÉÛËΠÙ.Ñ. 55 241141 108977 ßËÈÉÅÂÀ Ç.Ð. 62 227997 109111 ÀÁÄÓËßÇÈÇÎÂÀ Ñ.À. 53 233244
108867 ßËßÊÁßÐΠÌ.Â. 56 234532 108978 ÔßÒßËÈÉÅÂÀ Ô.Ô. 51 266536 109114 ßÙÌßÄÎÂÀ Ô.À. 59 228474
108868 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ê.À. 67 259246-ÄÑ 108980 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ À.Ì. 65 228166 109115 ßËÈÉÀÐΠÙ.À. 72 216891-ÄÑ
108869 NÈÔÒÀËÛÇÀÄß À.Ù. 59 235391 108984 ÀËÛÉÅÂÀ È.È. 53 228117 109116 ßÑÝßÐÎÂÀ À.Å. 54 255236
108870 ÀÁÄÈNÎÂÀ È.Ô. 78 236477-ÄÑ 108987 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂ Ù.ß. 62 227656 109117 NÎÂÐÓÇÎÂ ß.Ð. 50 228514
108871 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Ï.Ì. 67 216526-ÄÑ 108988 ÌÓÑÀÉÅ Ì.Ò. 48 273259 109118 ÚßÁÐÀÉÛËÎÂÀ Ô.Ô. 72 266374-ÄÑ
108873 ßËÈÇÀÄß Å.Å. 65 216283 108989 ÅÉÉÓÁΠÌ.Ú. 59 216356-ÄÑ 109119 ÌÓÑÀÉÅ Å.Ì. 54 255714
108874 ÙßÑßNÎÂÀ Ø.Â. 69 216567-ÄÑ 108992 ÊßÐÈÌÎÂÀ Å.Ù. 68 255341-ÄÑ 109121 ÉÓÑÈÁÎÂÀ Ù.À. 73 254459-ÄÑ
108875 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ð.Ç. 53 233244 108993 ÃÓÐÁÀNËÛ À.Õ. 51 273259 109123 ßËÈÁßÉËÈ Å.Ú. 67 235261
108876 ÙßÑßNΠÓ.Ñ. 54 233544 108994 ÐÖÑÒßÌÇÀÄß Ú.Ñ. 72 216323-ÄÑ 109124 NßÁÈÉÅÂÀ Ç.Á. 61 225169-ÄÑ
108878 ÀÐÈÔËÈ Î.Ú. 43 219589 108997 ÌÀÌÅÄÎÂ Ñ.N. 44 256192 109125 ÙÖÑÅÉNËÈ Ù.È. 61 235197
108879 NßÇßÐΠÌ.Å. 78 236282-ÄÑ 108998 ÚÀNÃÀÉÅ À.È. 48 219175 109127 ÑÅÉÈÄΠÌ.Ì. 47 243159
108881 ÌÈÐÇßËÈÉÅ Ù.Ã. 56 219491 109000 ÀÒÀÊÈØÈÉÅÂÀ À.Ô. 65 219783-ÄÑ 109128 NÀÈÁÎÂÀ Ø.Å. 30 238153
108883 ÀÑËÀNΠÅ.Ô. 59 216745 109001 ÌßÌÌßÄΠN.È. 60 211471 109131 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ê.Ì. 46 261238
108886 ÌÀÌÅÄΠÄ. 64 216283 109002 ÙßÑßNΠÃ.Á. 52 219329-ÄÑ 109133 ÏÈÐÈÉÅÂÀ Ñ.Ð. 67 252117-ÄÑ
108888 ÙÖÑÅÉNΠÙ.ß. 58 235123-ÄÑ 109003 ÙÖÌÁßÒΠÅ.Ù. 50 222496 109135 ÑßËÈÌÎÂÀ Ý.Å. 53 228441
108889 ÈÌÀÌÈ Ð.Ì. 55 245143-ÄÑ 109004 ßËÈÇÀÄß Ñ.Ø. 49 233293 109136 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅ Ï.ß. 50 222422-ÄÑ
108890 ÒÀÜÛÉÅÂÀ Ñ.Â. 53 255163 109005 ÑÓËÒÀNΠÁ.Ù. 72 216218 109139 ßÙÌßÄΠÈ.Ø. 74 216664-ÄÑ
108894 ßËÈÇÀÄß À.Ø. 70 213367-ÄÑ 109006 ÁßÉËßÐËÈ Õ.Ô. 58 225339 109144 ÌßËÈÊÎÂÀ N.Ò. 50 219718
108895 ßËÈÉÅ ß.Ø. 35 239199 109008 ÁÀÉÐÀÌËÛ Ö.Ì. 46 272351 109145 ÚßÔßÐÇÀÄß N.Å. 50 235383
108897 ÌÈÐÇßÇÀÄß Ô.Å. 70 227778-ÄÑ 109010 ÏßNÀÙÎÂÀ Ý.À. 52 257197 109146 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ Ñ.Ç. 88 216778-ÄÑ
108898 ÝÖËÌßÌÌßÄΠÅ.Ñ. 56 228166 109011 ÐÇÀÉÅ Ò.Ð. 76 216697-ÄÑ 109147 NÓÐÈÉÅÂÀ ×.ß. 65 227291-ÄÑ
108899 ÃÓÐÁÀNÎÂ Ê.Ô. 53 235375 109012 ÐÇÀÉÅÂÀ ×.ß. 33 261327 109148 ÌÖÐØÖÄÎÂ Ê.Ì. 60 216575-ÄÑ
108902 ßËÈÙÖÌßÒÎÂÀ Ô.N. 42 276175 109014 ØÛÕËÛ Â.N. 62 256338 109149 NßÁÈÉÅÂÀ Ø.Ø. 59 235237
108904 ÚßÔßÐÎÂÀ À.Ì. 53 257626 109015 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ò.Ð. 55 257456-ÄÑ 109151 ßËÈÉÅÂÀ Ò.ß. 60 227656
108906 ÌÈÐÀËÈÉÅÂÀ À.Ø. 65 221378 109016 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ N.Ò. 72 252271-ÄÑ 109153 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ò.Â. 54 251778
108908 ÙßÒßÌΠÀ.À. 49 216331 109019 ÂÀËÅÙÎÂÀ Ý.Ì. 74 212679-ÄÑ 109154 ÃÀÐÀÉÅ À.À. 63 227786
108910 ÕßËÈËΠÚ.Ì. 58 272173 109020 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ø.Ì. 75 254961 109155 ÙÖÑÅÉNËÈ Ç.Ñ. 53 225169
108911 NßÑÐÓËËÀÇÀÄß Ç.Ñ. 60 222236-ÄÑ 109021 ÑÀÁÈÐËÈ N.Ð. 62 225241-ÄÑ 109156 ÀØÛÐΠÔ.À. 72 227559-ÄÑ
108913 ÀËËÀÙÉÀÐÎÂÀ À.Ã. 53 225169 109022 ÙßÑßNÎÂÀ Ø.N. 41 241271-ÄÑ 109157 ÃÀÑÛÌΠÂ.Ú. 74 211269-ÄÑ
108914 ÃÓËÓÇÀÄß N.Ñ. 60 212613-ÄÑ 109024 ßÊÁßÐΠÇ.Ò. 46 262218 109160 ÙÀÚÛËÛ Ð.N. 41 251631
108917 ÙÖÑÅÉNÎÂ Õ.Å. 89 214241-ÄÑ 109028 ÙÀÚÛÉÅÂÀ À.À. 63 263263-ÄÑ 109163 ÙÖÌÁßÒÎÂ Ä.ß. 52 228514
108919 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.N. 35 254167 109029 ÙßÁÈÁËÈ Ô.Ç. 60 255658 109164 ÔßÐÇßËÈÉÅ È.ß. 59 228271
108920 ÊÀÇÛÌÇÀÄß Ñ.Ì. 49 265134 109030 NßÚßÔΠÚ.Ø. 51 254442 109165 ÙßÑßNΠÒ.Õ. 53 254426
108922 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ À.Ø. 75 236388-ÄÑ 109031 ÉÀÃÓÁÇÀÄß Ì.É. 72 213878-ÄÑ 109166 ÒßÙÌßÇËÈ À.Ð. 53 228125
108923 ÀÕÂÅÐÄÈÉÅ Ù.Ð. 65 228369 109034 ÌßÌÌßÄËÈ Ý.Ø. 58 219961 109168 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ N.Å. 49 263311
108924 NÓÐÌßÌÌßÄËÈ Ì.Ã. 47 256387 109035 ÏÀØÀÉÅ Å.Ñ. 57 216631 109169 ÁÀÐÀÒΠÀ.N. 55 228141
108926 ßÄÈËÎÂÀ À.Ú. 68 225111-ÄÑ 109036 ÌßÌÌßÄËÈ N.Å. 56 273153 109170 ÂÅÐÄÈÉÅ Â.Ì. 53 256119-ÄÑ
108927 ÀÕÓNÄÎÂÀ À.Ô. 54 234135 109037 ÌÓÑÀÇÀÄß À.Ø. 60 222317-ÄÑ 109172 ÌßÌÌßÄËÈ Ì.Ì. 50 262412
108929 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ö.N. 55 257367 109039 ßÁÄÖÐÐßÙÌÀNËÛ Ì.Ô. 71 227672-ÄÑ 109174 ÕÀNËÀÐΠÌ.È. 33 239199
108930 ßÙÌßÄÇÀÄß Ö.Ì. 53 219694 109044 ÙßÑßNΠÉ.Ô. 67 227834 109175 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Õ. 52 228141
108931 ßÑßÄΠÊ.Ö. 68 227291-ÄÑ 109045 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Â.Ø. 58 233293 109176 ÌßÌÌßÄΠÔ.Ç. 58 257229
108932 ÒÀÜÛÇÀÄß À.Å. 53 251818 109047 ßËÈÉÅÂÀ Ê.È. 67 252271-ÄÑ 109177 ÄÀÂÓÄΠÄ.Ì. 63 255122
108934 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Ð. 58 228182 109052 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ Ý.Ì. 66 212346-ÄÑ 109178 ÙßÑßNÎÂÀ À.ß. 61 263239-ÄÑ
108936 ßËÈÉÅ Î.Î. 55 246131 109055 ßÙÌßÄËÈ Ë.ß. 55 216875-ÄÑ 109180 NßÑÓÐÓËËÀÉÅÂÀ Ñ.Ï. 73 213942-ÄÑ
108937 ßÌÐÀÙΠÅ.À. 78 227591-ÄÑ 109059 ÀÁÁÀÑÇÀÄß N.À. 81 249575-ÄÑ 109181 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ À.Õ. 60 243175
108938 ÀÜÀÐÇÀÉÅÂÀ Ñ.Ú. 78 236428-ÄÑ 109061 ÀÜÀÉÅÂÀ Ý.Ç. 51 257667 109184 ÙßÑßNÇÀÄß À.Ú. 65 212598-ÄÑ
108939 ÁÀÜÛÐÎÂÀ ß.ß. 74 248116 109062 ÃÓËÈÉÅÂÀ À.Ç. 43 261246 109185 ÎÑÌÀNÎÂÀ Ø.À. 86 236266-ÄÑ
108941 ÕÈÄÈÐÎÂÀ À.Ð. 59 216875-ÄÑ 109063 ßËÈÉÅ Å.Ù. 42 243134 109187 ÏÀØÀÉÅÂÀ ß.Ñ. 52 225169
108943 ÉÓÑÈÔËÈ Ú.Ê. 71 214241-ÄÑ 109064 ÀÕÓNÄÎÂÀ Ô.À. 41 216429 109189 ßËßÊÁßÐÎÂÀ È.Ã. 50 242138-ÄÑ
108944 ÉÓÑÈÔΠÌ.À. 70 216534-ÄÑ 109065 ÈÑÀÉÅÂÀ Ô.É. 66 233211-ÄÑ 109191 ßËÈÏßNÀÙΠÊ.Â. 82 227631-ÄÑ
108945 ÌßÌÌßÄΠÐ.Ð. 54 256313 109067 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ñ.Â. 59 238137-ÄÑ 109193 ßÙÌßÄΠÁ.N. 54 225266
108946 ÒÅÉÌÓÐÇÀÄß È.À. 59 265159 109069 ÀÇÀÄßËÈÉÅ Ô.Ø. 63 219118-ÄÑ 109194 ÎÑÌÀNΠÑ.Ì. 70 248513-ÄÑ
108947 ßËÈÇÀÄß À.À. 64 227997 109071 ÃßÙÐßÌÀNΠÈ.Ð. 48 273267 109197 ßËÈÉÅÂÀ Ù.É. 71 211811-ÄÑ
108948 ÙßÑßNÎÂÀ Ï.Ì. 88 227915-ÄÑ 109073 ÀÜÀÉÅÂÀ Â.Ô. 44 256257 109201 ÊÀÇÛÌÎÂÀ É.Å. 58 225193
108949 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ Ò.Ù. 56 216875-ÄÑ 109074 ÐÇÀÁßÉËÈ Ì.Ã. 46 251778 109203 ßËÈËÈ À.Ì. 73 227275-ÄÑ

D İ M - 2020
108950 ÁÀÁÀNËÛ Ý.Ñ. 62 234468 109075 NÎÂÐÓÇÎÂ N.ß. 62 255211 109204 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ì.N. 50 217117
108952 ÙÀÚÛÇÀÄß Á.Ì. 55 225339 109076 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ý.Å. 69 228369 109208 ÁÀÉÐÀÌΠN.Ð. 53 227972

20
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

109209 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ È.Ñ. 70 213772-ÄÑ 109345 ÃÀÐÀÚÀ Õ.Ñ. 85 248116 109463 ÞÌßÐΠÀ.Á. 59 216842
109210 ÃÓËÈÉÅ Â.Ì. 59 255714 109346 ßÙÌßÄΠÚ.Ð. 42 219256 109467 ÄÀÄÀØ-ÇÀÄß ß.Ð. 50 216461-ÄÑ
109216 ØÖÊÖÐÎÂÀ Ý.Ð. 47 262494 109348 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Å.Å. 81 227412-ÄÑ 109468 ØÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂ N.Ì. 37 241441-ÄÑ
109219 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ Ø.N. 52 273275 109349 ÙßÑßNÇÀÄß Ì.Ð. 54 273267 109471 ÇßÐÁßËÈÉÅ Â.Ã. 55 216267
109224 ßÙÌßÄÎÂÀ N.Ì. 54 262242 109352 ÄÓÐÑÓNΠÀ.Å. 53 216883 109472 ÙßÑßNÇÀÄß À.Ô. 44 251753
109228 ßËÈÉÅÂÀ Ê.N. 55 228166 109355 ÒÀÐÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ý.Á. 53 251867 109473 ÀÜÀÉÅÂÀ Ø.Ð. 43 243256
109230 ÀÜÀÉÅÂÀ N.Ñ. 37 252393 109359 ÊßÐÈÌΠÅ.Ì. 52 216226 109474 ÛÑÌÀÛËÎÂÀ Ó. 50 266414
109231 ÙßÑßNΠÙ.N. 66 219653-ÄÑ 109361 ÚßÔßÐÎÂÀ N.N. 39 222617-ÄÑ 109475 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ô.Ô. 57 254491
109233 ÌßÌÌßÄΠN.Ù. 67 227623 109362 ßÑÊßÐÕÀNÎÂÀ Ô.ß. 49 266414 109476 ÁÎÄÓÐΠÂ.Ú. 49 216397
109234 ÙÖÑÅÉNΠÑ.ß. 92 236541-ÄÑ 109363 ÌßÌÌßÄΠÂ.Å. 56 228352 109478 ÃßÌÁßÐÎÂÀ Ñ.Å. 77 228417
109239 ßÁÈËΠÃ.ß. 54 216267 109366 ÙÀÚÛÇÀÄß Â.Â. 72 227689-ÄÑ 109479 ÐÇÀÉÅÂÀ Ì.Ò. 52 222293-ÄÑ
109240 ßËÈÉÅ À.ß. 74 227689-ÄÑ 109367 ÀÁÁÀÑÎÂÀ À.Ú. 78 216567-ÄÑ 109481 ÁÀÕØßËÈÉÅÂÀ N.Ì. 42 219564
109243 ÙßÑßNËÈ Ð.Ù. 43 214266 109369 ßËßÑÝßÐÎÂÀ Ý.Å. 77 227883-ÄÑ 109483 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Ô.ß. 36 241571-ÄÑ
109245 ÉÎË×ÓÉÅÂÀ Ì.ß. 48 272295 109370 ßÙÌßÄËÈ À.Â. 45 273275 109485 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ N.Ò. 53 221272
109246 ßÙÌßÄÇÀÄß Ô.Â. 66 227834 109371 ÙÖÑÅÉNΠN.Ë. 68 221483-ÄÑ 109488 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ê.É. 53 262112-ÄÑ
109247 ÚÀÂÀÄÎÂÀ Å.Ð. 46 222617 109374 ÙÀÚÛËÛ È.Õ. 59 257537-ÄÑ 109489 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ñ.Ã. 56 213586
109248 ÁßÊÈÐËÈ Ì.Ð. 48 221426 109377 ÕÓÄÈÉÅÂÀ Ñ.À. 52 228125 109491 ÇÅÉNÀËËÛ Ç.Ò. 70 249356-ÄÑ
109250 ßÁÈËΠß.ß. 48 219734 109379 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß Ù.Ð. 58 222617-ÄÑ 109492 ØÀÙÁÀÇÎÂÀ Ø.Ð. 74 233414-ÄÑ
109251 ÒÀÐÀËΠÐ.Å. 71 222171-ÄÑ 109380 ÙßÑßNËÈ Ì.Õ. 46 269299 109494 ÐÖÑÒßÌΠÐ.ß. 52 228141
109254 ÁÀÉÐÀÌËÛ N.Á. 63 214217 109381 ÙÖÑÅÉNÎÂ Ô.Ë. 64 221459-ÄÑ 109498 ØÀÁÀNÎÂ ß.N. 48 272343
109255 ÃÓÁÀÒÎÂÀ Æ.Ã. 63 225322-ÄÑ 109384 ÄÀØÄßÌÈÐÎÂÀ Õ.N. 65 227291-ÄÑ 109499 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ç.Ñ. 39 254686
109258 ÁÀÁÀÇÀÄß Ñ.Ì. 60 213764 109385 ÕÛÄÛÐÎÂÀ Å.Ì. 53 255552 109501 ÀËÛÉÅÂÀ À.Ô. 53 211196
109259 ÑßÌßÄÇÀÄß Ù.Õ. 65 227494 109387 ÐßÙÈÌΠÚ.Ú. 68 256281-ÄÑ 109504 ÚßÔßÐËÈ Ì.Ô. 85 236258-ÄÑ
109262 ÚßÔßÐΠÐ.Ú. 66 266236-ÄÑ 109388 ÐßÙÌÀNÎÂÀ À.Ì. 74 227194-ÄÑ 109510 ßËÈÉÅÂÀ Ê.É. 59 216112-ÄÑ
109263 ÙßØÈÌ-ÇÀÄß Ì.Ì. 56 228166 109390 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Å. 57 261287 109511 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ Ñ.Ñ. 73 255658-ÄÑ
109264 ÌßÌÌßÄËÈ Ä.Ð. 66 261116-ÄÑ 109393 ÒÀÙÈÐËÈ Ý.À. 73 212776-ÄÑ 109512 ÀÑËÀNÎÂÀ Õ.ß. 66 227575
109267 ÑÀÐÛÉÅÂÀ Å.È. 56 255699 109394 ÌÈÐÇßÉÅ Å.É. 49 216437-ÄÑ 109514 ÉÓÑÈÔËÈ À.Ò. 60 225299
109269 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ À.Ù. 80 213715-ÄÑ 109395 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂ Ñ.Ô. 76 227486-ÄÑ 109515 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ ß.ß. 64 227997
109271 ßËÈÉÅÂÀ Ö.Ð. 74 233617-ÄÑ 109397 ÇÀÊÈÐËÈ Ô.ß. 80 227259-ÄÑ 109518 NßÑÈÁÎÂÀ É.Ì. 62 225177-ÄÑ
109272 ÎÐÓÚÎÂÀ Á.À. 61 212168-ÄÑ 109399 ÑÀËÀÉÅÂ Ô.Ô. 52 211163 109520 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ç.È. 58 216631
109273 ÃßÌÁßÐΠÀ.N. 53 222269 109401 ÙßÌÈÄΠÔ.Ì. 51 222155-ÄÑ 109521 ßÌÐÀÙÎÂÀ Ñ.À. 44 261335
109276 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ N.Å. 63 227153 109402 ÙÀÚÛÉÅÂ Å.Ú. 61 221312 109523 ÙÀÚÛÉÅÂ ß.Á. 45 254297
109278 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ À.Ú. 76 224172 109405 ÚßËÈËÎÂÀ N.Ð. 48 234184 109524 ÌÓÕÒÀÐËÛ Ò.ß. 41 254531-ÄÑ
109280 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ô.Ì. 48 266414 109407 ÙÖÑÅÉNËÈ Ý.Å. 60 212565 109527 NÎÂÐÓÇÎÂ À.Ñ. 53 216542
109281 ÉÓÑÈÔÇÀÄß Ø.Ì. 65 248116 109409 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ä.Å. 55 252344-ÄÑ 109528 ØÈÐÈNÎÂÀ À.Ì. 49 227972
109284 ÀËÛÉÅ È.Á. 56 273153 109411 ÙßÑßNÇÀÄß Ð.Ø. 60 235278 109529 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ À.À. 57 251753
109285 ÈÑÐÀÔÈËΠÑ.Ø. 40 254264 109413 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈËÈ Ì.N. 45 272376 109530 ßËßÊÁßÐΠÒ.Ã. 45 262112
109287 ÐÖÑÒßÌÎÂÀ Ç.Ì. 57 228328 109414 ÀÜÀÁÀÁÀËÛ ß.Ñ. 44 241214 109532 ÃÀÐÀÉÅÂÀ Ë.Å. 73 236314-ÄÑ
109288 ÐßÙÈÌËÈ ß.Å. 45 256395 109415 ÚÀÂÀÄÎÂÀ Ç.Â. 58 219961 109533 ÞÌßÐÎÂÀ À.Ì. 59 246156-ÄÑ
109289 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ À.Ú. 46 251778 109416 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ Ò.À. 82 236541-ÄÑ 109534 ÙÀÕÂÅÐÄÈÉÅÂ Ú.Å. 65 227567
109297 ÈÑÝßNÄßÐËÈ À.Ê. 57 225282 109417 ÈÑÀÉÅ Ú.Ð. 43 239158-ÄÑ 109535 ØÖÊÖÐÎÂÀ Ñ.ß. 58 228328
109298 NÎÂÐÓÇΠÂ.Ñ. 46 262275 109419 ÙÅÉÄßÐËÈ Ø.È. 66 227575 109537 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ ß.Ñ. 72 235172-ÄÑ
109299 ßÙÌßÄΠÊ.ß. 49 222366 109421 ßÔßNÄÈÇÀÄß À.Å. 48 225128 109538 ÂßËÈÉÅÂÀ Ô.Ù. 79 266317-ÄÑ
109301 ÃÀÐÀÉÅ Ã.È. 64 254459 109422 ÃÓËÓÇÀÄß È.Å. 69 248116 109539 NßÇÈÐΠÂ.À. 42 243134
109302 ÁÀÜÛÐÎÂ Ð.Ð. 70 222163-ÄÑ 109423 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ä.Ç. 82 227826-ÄÑ 109541 ÑÀÄÛÃÎÂ Â.É. 52 235326
109305 ÁÀÉÐÀÌËÛ Ú.N. 64 227567 109424 NßÁÈÉÅ È.Ð. 69 228482 109542 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ñ.N. 65 211885-ÄÑ
109306 ÎÑÌÀNΠÊ.Ø. 69 213537-ÄÑ 109425 ÌßÙßÐÐßÌΠÊ.À. 67 211414-ÄÑ 109545 ÝÖËÌÀËÛÉÅÂÀ Ò.À. 69 227786
109308 ÙÀÚÛÉÅÂ Ô.Ò. 50 245143-ÄÑ 109426 ÃÀÐÄÀØÎÂ Å.Â. 66 222569 109547 ÀÜÀÌÀËÛÉÅÂÀ Ñ.É. 72 214185-ÄÑ
109309 ØßÌÌßÄÇÀÄß Ë.À. 59 234192 109428 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Õ.Õ. 66 212249-ÄÑ 109549 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ À.Ð. 60 225241
109310 ÀÁÄÓËÌÓÒÀËÈÁΠÒ.Å. 57 216226 109430 ÞÌßÐÎÂÀ À.Ì. 60 228466 109553 ÌßÌÌßÄßËÈÉÅ È.Å. 40 253121
109313 ÀËËÀÙÉÀÐÎÂÀ Ñ.Ã. 55 225274 109432 ÈÑÝßNÄßÐΠÚ.Ð. 67 227997 109555 ÊßÐÈÌΠÀ.À. 79 216218-ÄÑ
109317 ÚßÔßÐËÈ Ú.Ç. 48 255285 109433 ÈÑÌÀÉÛËΠN.Ç. 63 227567 109556 ßËÈÉÅ Î.Ì. 82 227883-ÄÑ
109318 ÁÀÉÐÀÌËÛ À.Ì. 56 233171 109434 ÃÓÐÁÀNËÛ Ô.Ô. 79 216664-ÄÑ 109557 NÀÜÛÇÀÄß Ç.ß. 66 272384
109319 ÈÑÌÀÉÛËÎÂ Ú.Ì. 51 221418 109435 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂ Î.Ç. 41 219872 109558 ÁÀÕØÈÉÅÂ Ã.È. 54 213626
109324 ÑÖËÅÉÌÀNΠÐ.Ô. 50 262445 109438 ÑßËÈÌ Ù.Ô. 59 228369 109560 ÌßÌÌßÄËÈ Ç.Ð. 70 213983
109325 ÈÑÌÀÉÛËÎÂ Å.Ç. 55 228117 109439 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Å.Â. 60 243215 109561 ÃÀÐÀÉÅÂÀ Ì.Ñ. 50 251834
109326 ÊßÐÈÌÎÂÀ N.Ð. 59 222333-ÄÑ 109440 ÁÀÙÀÄÓÐÇÀÄß Ð.N. 42 261246 109562 ßÙÌßÄÎÂÀ Å.Ú. 52 266414
109327 ÕßËÈËΠÚ.È. 69 235253-ÄÑ 109441 ÙßÑßNÇÀÄß Ý.Â. 46 222399-ÄÑ 109563 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ Ò.Ð. 57 225185
109328 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ Ý.Ã. 48 273259 109442 ÌßÚNÓNΠÌ.Á. 68 212654-ÄÑ 109565 ÀÇßÐËÈ Â.Ì. 53 216923
109329 ÊßÐÈÌÎÂÀ À.Á. 64 211941-ÄÑ 109443 ßÇÈÇ-ÇÀÄß È.À. 58 211836 109567 ÑÀÄÛÃÇÀÄß Æ.Å. 72 216129-ÄÑ
109331 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ Ô.Õ. 75 227518-ÄÑ 109444 ÑÀÄÛÃËÛ Ç.Â. 44 256143 109568 ÀËÛÅÂÀ À. 61 216834
109333 ßËßÊÁßÐÎÂÀ Ù.Ð. 50 255163 109445 ÈÁÐÀÙÈÌÕßËÈËΠÑ.À. 45 216397 109570 ÃÓNÈÇÀÄß Ç.N. 79 213156-ÄÑ
109334 ßÇÈÌËÈ Ï.Ð. 65 222317-ÄÑ 109446 ÙÅÉÄßÐÇÀÄß Ò.Ñ. 56 216834 109571 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ñ.Ñ. 49 221248
109335 ÙßÑßNÇÀÄß Á.À. 64 228174 109449 ÌÅÙÄÈÇÀÄß À.Á. 71 211885-ÄÑ 109572 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ N.À. 50 235359
109336 ÃÓÐÁÀNËÛ N.N. 60 257537-ÄÑ 109450 ØÀÙÌÀÐËÛ Ê.À. 42 219215 109573 ÐßÑÓËÇÀÄß Ý.Ì. 73 249486-ÄÑ
109337 ÌßÌÌßÄΠÐ.À. 54 255699 109455 ØÖÊÖÐÎÂÀ Æ.Ç. 62 211966-ÄÑ 109575 NÀÜÛÉÅÂÀ Ò.Ú. 61 273259
109339 ÙÖÌÌßÒÎÂÀ À.Á. 51 254223-ÄÑ 109456 ÀØÈÐÎÂÀ À.Ð. 48 263311 109576 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ù.Ñ. 81 216583-ÄÑ
109340 ÙÖÑÅÉNËÈ Ì.N. 71 216567-ÄÑ 109457 ÈÑÊßNÄßÐÎÂÀ Ý.Ã. 57 233211 109579 ßÙÌßÄÇÀÄß N.Ô. 71 222188-ÄÑ
109341 ØÀÁÀNΠÇ.Î. 76 227964-ÄÑ 109458 ÑÀÄÛÃËÛ Ô.Ø. 56 216989 109580 ÔßÐÇßËÈÇÀÄß Î.Ì. 46 221215

D İ M - 2020
109343 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ç.Â. 68 211941-ÄÑ 109460 ËßÒÈÔΠÅ.ß. 45 254767-ÄÑ 109581 ßÙÌßÄÎÂÀ Ê.Ú. 72 219815-ÄÑ
109344 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ñ.ß. 60 257326 109461 ßÙÌßÄÎÂÀ Ø.Ñ. 48 266414 109582 ÀËÏßNÀÙÎÂÀ Ø.ß. 61 227753

21
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

109583 ÏÀØÀÉÅ Å.Ò. 75 228417 109692 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.ß. 38 222617 109828 ÌÓÕÒÀÐΠß.Ú. 51 251664
109584 ÌÅÙÄÈÇÀÄß Õ.É. 90 227915-ÄÑ 109695 ÌÀNÑÓÐÇÀÄß Ì.Ì. 56 225282 109830 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß À.Ê. 48 235391
109585 ÔßÐÇßËÈÉÅ Ì.À. 54 236144 109697 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ñ.N. 63 212995-ÄÑ 109831 ÃÓÐÁÀNÇÀÄß N.Â. 50 221361
109590 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ô.Ù. 46 272351 109698 ßÁÄÖËÐßÙÈÌΠÇ.Ò. 58 219831-ÄÑ 109832 ßÌÈÐÕÀNÎÂÀ Ý.É. 57 211341-ÄÑ
109591 ßËÈÇÀÄß Ñ.×. 64 227153 109699 ÈÌÀNÎÂÀ ß.Â. 66 228417 109833 ÁÀÕØÈÉÅ Á.Ä. 76 216664-ÄÑ
109592 ÇÅÉNÀËΠØ.À. 67 227494 109700 ÈÑÝßNÄßÐÎÂÀ Ë.Ø. 56 216194 109835 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ N.Â. 62 216567-ÄÑ
109593 ÀÁÄÓËËÀÉÅ À.À. 75 227664-ÄÑ 109704 ßËÈÇÀÄß Ì.Ê. 44 243134 109838 ÏßNÀÙΠÎ.ß. 71 227859
109594 ÃÅÉÁÓËËÀÉÅÂÀ Ô.É. 58 253113-ÄÑ 109705 ÑÓËÒÀNÎÂÀ À.Ù. 79 228458 109844 ÙßØÈÌÎÂÀ Ñ.È. 37 241255-ÄÑ
109595 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ô.Ç. 51 228222 109706 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ñ.Õ. 68 233244-ÄÑ 109845 ßËÈÉÅÂÀ À.Å. 62 266358-ÄÑ
109597 ÌßÌÌßÄËÈ À.Ô. 68 214111-ÄÑ 109707 ÃßÙÐßÌÀNÎÂÀ Á.ß. 57 246237-ÄÑ 109846 ØÈÕÊßÐÈÌΠÐ.À. 40 252385
109598 ÐÇÀÉÅÂÀ N.N. 42 254694 109709 ÑÀÄÛÃÎÂÀ N.N. 59 235229 109849 ÐßÙÌÀNËÛ Ø.Å. 63 227745
109599 ÙÅÉÄßÐÎÂÀ Ê.Ð. 45 261238 109710 ÚßËÈËÎÂÀ ß.ß. 57 235253 109854 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ì.Ð. 69 235253-ÄÑ
109601 ÙÅÉÄßÐΠÚ.Ø. 60 216834 109718 NÎÂÐÓÇÎÂÀ Ø.Î. 47 254572-ÄÑ 109857 ÀÁÄÓËËÀÉÅ À.Á. 42 253113
109602 ÅÌÈNΠN.Ù. 64 228474 109719 ÊßÐÈÌËÈ Ú.À. 70 266455 109858 ÁÀÁÀÉÅ Ú.Ì. 81 248116
109606 ÃÀÑÛÌÎÂÀ É.Å. 59 225258-ÄÑ 109720 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ñ.Å. 64 212654-ÄÑ 109859 ÌÈÐÇßËÈ Ð.N. 67 225217-ÄÑ
109607 ÁßÄÈÐÎÂÀ N.ß. 86 266293-ÄÑ 109721 ÕÀNÊÈØÈÉÅ À.Õ. 53 219118 109860 ÃÓËÓÇÀÄß N.Ì. 72 248513-ÄÑ
109609 ÁßØÈÐÇÀÄß À.Å. 67 248116 109722 ÀÜÀÉÅ À.È. 74 227559-ÄÑ 109862 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ý.È. 55 228555-ÄÑ
109610 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ N.À. 56 225152 109723 ÊßÐÈÌΠÌ.Ò. 72 216697-ÄÑ 109863 ÌÓÐÀÄËÛ ß.Ç. 77 213156-ÄÑ
109612 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ À.Â. 50 235383 109724 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ Ã.Â. 51 238129-ÄÑ 109864 ØÀÙßËÈÉÅ È.Á. 80 216664-ÄÑ
109613 ÌßÄßÒÎÂÀ Á.Ò. 69 216753-ÄÑ 109726 ÏÀØÀÉÅÂÀ N.À. 48 271111 109865 ÉÓNÓÑÇÀÄß Ö.Å. 48 219523
109614 ÑßËÈÌËÈ À.Å. 52 263117 109727 ßÑßÄÇÀÄß Ñ.Ï. 50 228385 109866 ÃÀÑÛÌΠÂ.Ã. 71 216591-ÄÑ
109615 ÅÉÁÀËÛÉÅ Ò.Å. 83 235131-ÄÑ 109730 ÚÀÙÀNÎÂÀ Á.Ì. 52 269258 109868 ÚßÔßÐÎÂÀ Ï.Ã. 55 252214
109616 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ý.Ù. 69 216194 109731 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Ê.N. 55 228166 109869 ÙßÌÇßÕÀNÇÀÄß Å.Å. 72 216664-ÄÑ
109617 ÝÖËÌßÌÌßÄΠÅ.Ð. 68 222325-ÄÑ 109733 ÌÓÑÀÇÀÄß Á.Ç. 59 228311 109870 ÕÀÊÈÄÀN Ô.Ì. 58 273161
109619 ßËÈÉÅÂÀ Ç.Ô. 70 222171-ÄÑ 109735 ØßÐÈÔËÈ Ý.Ô. 61 233155 109871 ßÊÁßÐÎÂÀ Ê.Ò. 61 219978
109620 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ò.ß. 40 238145 109738 ÐßÙÈÌËÈ Ò.Ø. 81 227478-ÄÑ 109872 ÐÖÑÒßÌËÈ Å.ß. 80 216697-ÄÑ
109622 ÁÓÄÀÃËÛ N.Ô. 59 233236 109740 ßÙÌßÄÎÂÀ Ý.Ø. 65 225322-ÄÑ 109877 ÌßÌÈØΠÄ.Ð. 58 225152
109624 ÑÖËÅÉÌÀNÇÀÄß Ñ.Ì. 66 216818 109741 ËÀÉÛÚÎÂ Ì.Å. 73 216567-ÄÑ 109878 ÎÐÓÚËÓ ×.È. 71 216664-ÄÑ
109625 ßËÈÉÅ Â.Ì. 48 219612 109742 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ñ.Ñ. 49 256168 109879 ÐÀÌÀÇÀNÎÂÀ Ä.Ð. 62 227672
109627 ÐßÙÄÀÐÈ Ð.×. 67 222196-ÄÑ 109743 ßËÈÉÅ N.Ì. 43 216478 109881 ÁÀÁÀÉÅ Å.Ú. 68 216323-ÄÑ
109629 ÑßÌßÄËÈ Ñ.È. 63 228182 109744 ÔßÐßÚËÈ Ý.N. 51 261116 109882 ÙßÁÈÁÁßÉËÈ Ã.Ñ. 66 228466
109630 ÐßÙÈÌÎÂÀ Ì.Ð. 48 272295 109748 ßËßÑÝßÐÎÂÀ N.ß. 50 255496 109885 ÌßÌÈØÎÂÀ Ë.Ã. 63 227567
109631 ÐßØÈÄÇÀÄß Ä.Ò. 75 213878-ÄÑ 109749 ÉÅÊÈÁÀØΠÌ.Ñ. 59 227112-ÄÑ 109887 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ì.Ù. 83 227729-ÄÑ
109633 ÅÉÉÓÁΠÃ.Ì. 81 236266-ÄÑ 109750 ÙßÑßNÇÀÄß N.Ù. 59 227364-ÄÑ 109889 ÈÑÀÉÅ Ñ.Ô. 54 233496
109634 ÙßØÈÌÎÂÀ N.Ò. 56 255414 109753 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ Ô.Ô. 73 227689-ÄÑ 109892 ÎÐÓÚÎÂÀ Ø.ß. 53 233358
109635 ÌßÙßÐÐßÌËÈ Ô.N. 46 216891 109754 ÙßÌÈÄËÈ Ø.À. 46 221256 109893 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß N.Ã. 43 245151-ÄÑ
109637 ÙßÌÈÄÎÂÀ Å.Ò. 70 249453-ÄÑ 109757 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ì.Ð. 55 233171 109895 ÒßÙÌßÇËÈ À.Å. 41 253121
109640 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Ô.Ï. 58 225241 109760 ÑßËÈÌΠÌ.Ú. 47 238186-ÄÑ 109898 ÈÁÐÀÙÈÌΠÂ.Å. 49 272116
109641 ÉÀÃÓÁËÓ Ë.Ø. 55 225339 109761 ÃÓÐÁÀNΠÔ.ß. 58 219889-ÄÑ 109899 ÚßÁÐÀÉÛËΠÌ.Á. 74 235172-ÄÑ
109643 ÚßÔßÐÎÂÀ À.À. 57 228158 109765 ÌÈÐÈÉÅÂÀ Õ.Ì. 72 211414-ÄÑ 109903 ÌßÌÌßÄΠÅ.À. 61 235237
109644 ÃßÄÈÐËÈ Á.À. 48 271111 109767 ÇÀÌÀNÎÂÀ Ý.Ã. 61 225177-ÄÑ 109906 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ Ì.È. 48 222511
109646 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ñ.È. 58 225314 109772 ÌÓÐÀÄΠÇ.Ò. 65 298434-ÄÑ 109908 ßËÈÉÅ Ø.È. 56 272221
109647 ÌßÌÌßÄΠÑ.N. 42 254815-ÄÑ 109775 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ À.È. 63 241328-ÄÑ 109911 ØÀÙÌÓÐÀÄÎÂÀ È.Ã. 56 212768
109649 NÓÐßËÈ N.À. 49 272424 109776 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ý.Å. 58 235237 109917 ÅÌÈNÎÂÀ Â.Ò. 58 225241
109650 ÁÈNÉßÒÇÀÄß Ò.Ð. 61 233236 109777 ÁÈNNßÒÇÀÄß À.Ð. 46 239199-ÄÑ 109918 ÕßËÈËΠÈ.È. 49 219734
109651 ÙßÑßNΠÅ.À. 64 227583 109779 NßÚßÔÎÂÀ N.À. 80 236225-ÄÑ 109919 ÈÁÐÀÙÈÌΠÒ.È. 55 219742
109652 ÇÅÉNÀËÎÂÀ Ý.N. 55 228166 109780 ßÌÈÐËÈ Ô.N. 59 228311 109920 ÙßÌÈÄËÈ À.Ò. 52 255585
109656 ßËßØÐßÔΠÌ.Ì. 66 216356-ÄÑ 109781 ÈÑÝßNÄßÐËÈ N.Â. 73 216729-ÄÑ 109923 ÚßÔßÐÎÂÀ À.Ò. 63 227753
109657 ÌßÙßÐÐßÌΠÃ.ß. 49 266414 109782 ÙßÑßNÎÂÀ Ê.Ê. 57 233155 109924 ÀÕÓNÄΠÀ.À. 53 227161
109662 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.Î. 32 239158-ÄÑ 109785 ßÙÌßÄΠÑ.N. 38 261327-ÄÑ 109929 ÉÓÑÈÔÇÀÄß Ç.À. 56 212979
109664 ÈÁÀÉÅÂÀ Õ.À. 52 257545 109786 ÀÁÁÀÑÎÂ Å.Ð. 43 254645-ÄÑ 109931 ÐßÙÈÌËÈ Ô.Ô. 76 227712-ÄÑ
109665 ßËÈÉÅÂÀ Ê.Ø. 52 257197 109791 ÕßËÈËÇÀÄß Ö.Ê. 48 277122 109932 ÌßÌÌßÄΠÔ.Ã. 80 246318-ÄÑ
109668 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.Ô. 54 216948 109792 ÐÇÀÉÅÂÀ Ô.Ò. 48 217117 109937 ÐÖÑÒßÌËÈ Ê.Ì. 71 221183-ÄÑ
109669 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ò.N. 44 242146-ÄÑ 109793 ÀÜÀÉÅ Ý.È. 56 243215 109938 ßËÈÇÀÄß Ð.À. 46 254783-ÄÑ
109670 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Ö.Ð. 55 225266 109794 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ Ô.À. 54 255585 109939 ÓÌÓÄÎÂÀ N.Å. 54 235334
109671 ÙÀÚÛÉÅ Ò.Ñ. 78 236363-ÄÑ 109797 ÌßÌÌßÄËÈ À.È. 70 235172-ÄÑ 109940 ÙßÑßNËÈ Ý.Ì. 53 228141
109672 ÃÓËÓÇÀÄß Á.À. 55 272221 109798 ÕßËÈËÎÂÀ Ì.Ã. 53 235375 109943 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ë.Ì. 42 219564-ÄÑ
109673 ÀÁÈÉÅÂ Å.N. 69 227875 109802 ÙÖÑÅÉNËÈ Ô.À. 68 248116 109944 ÏÈÐÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ç.Ç. 65 214136
109676 ÚßÔßÐÎÂÀ À.Ì. 64 227867 109803 ßËÈÉÅ Ã.Ñ. 44 272149 109948 ÖÇÅÉÈÐΠÌ.ß. 76 227178-ÄÑ
109677 ÉÀÙÉÀÉÅÂÀ Ë.È. 71 227267-ÄÑ 109808 ßÙÌßÄÇÀÄß Â.Ï. 76 236241-ÄÑ 109949 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ñ.Å. 53 242121-ÄÑ
109678 ÙßÑßNÇÀÄß Ê.À. 75 227478-ÄÑ 109809 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ð.Ù. 51 212987 109954 ÙßÑßNÑÎÉ Õ.Ì. 70 228417
109680 ÄÀÄÀØÎÂ N.Ú. 61 213189-ÄÑ 109810 NÀÌÀÇÎÂ ß.Ñ. 81 216218-ÄÑ 109957 ÌÓÐÀÄÎÂÀ Ú.Ø. 67 222488-ÄÑ
109682 NÓÐÌßÌÌßÄËÈ Ñ.Ì. 56 235229 109812 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ Å.À. 49 219612 109958 ØÈÐÂÀNÇÀÄß Ý.À. 41 222285
109683 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.À. 61 219353-ÄÑ 109813 ÙßÌÇßÒÎÂÀ Ô.Ð. 86 227915-ÄÑ 109960 ÌßÌÌßÄΠN.ß. 68 228417
109684 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ Ý.Ô. 55 228166 109814 NßÇßÐΠÔ.È. 47 219191-ÄÑ 109961 ÉÀÃÓÁÎÂÀ N.È. 55 225339
109685 ÞÌßÐÎÂÀ Ì.Å. 45 272384 109815 ÌßÌÌßÄΠÀ.ß. 47 269152 109963 ÙßØÈÌΠÂ.Ð. 65 221191
109686 ÎÐÓÚΠÈ.×. 68 235253-ÄÑ 109816 ÕßËÈËÎÂÀ À.Ð. 51 271128 109964 ÐßÙÈÌΠß.Ô. 49 222114
109687 ÀÑËÀNÇÀÄß Å.Ê. 71 214185 109817 NßÑÈÁÎÂÀ Ò.Ð. 68 216931-ÄÑ 109965 ÌÈÐÈÌÎÂÀ Ý.Ð. 55 212216
109688 ÀÁÁÀÑÎÂ Ó.È. 56 228133 109818 ÃÓÐÁÀNËÛ Â.Ì. 49 222439-ÄÑ 109966 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ð.Ì. 55 235367

D İ M - 2020
109689 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ N.Ò. 75 211674-ÄÑ 109823 ÌÓÕÒÀÐËÛ Å.Â. 66 227834 109967 ßËßÊÁßÐËÈ À.Ú. 66 213845-ÄÑ
109691 ßËßÊÁßÐÎÂÀ Ø.Ô. 80 227867-ÄÑ 109824 ÝßNÚßËÈ Ô.Ø. 57 216478-ÄÑ 109969 ÀÁÈÄÎÂÀ Ø.Ð. 62 211788-ÄÑ

22
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

109970 ÌÅÙÒÈÉÅ Õ.Ì. 50 263336 110117 ßËÈÉÅ Å.Ò. 64 216486-ÄÑ 110234 ßËÈÉÅÂÀ Ë.Ò. 47 266422
109971 ÌßÌÌßÄËÈ Å.ß. 50 269266 110118 ÁÀÁÀÉÅ È.Å. 53 228141 110235 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.Ï. 41 219272
109973 ÐÇÀÉÅÂÀ Ù.N. 75 235148-ÄÑ 110119 ÁÅÙÁÓÄËÓ È.ß. 75 235123-ÄÑ 110236 ÌßÐÄÀNËÛ Ô.N. 66 228417
109974 ßËÈÉÅÂÀ Å.Ð. 81 212419-ÄÑ 110120 ÙÅÉÄßÐΠÖ.È. 50 216972 110238 ÇÅÉNÀËÎÂÀ À.N. 40 228563-ÄÑ
109975 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ É.N. 54 243159-ÄÑ 110122 NÀÜÛÉÅÂÀ Ñ.Ô. 59 236574 110239 ÈÑÀÉÅÂÀ Ñ.Õ. 84 227915-ÄÑ
109977 ÐÇÀÉÅ Î.Ñ. 67 227412-ÄÑ 110124 ÀÜÀÉÅÂÀ Â.Ì. 49 256273 110241 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.Ì. 53 259238
109979 ÃÀ×ÀÉÅ Ú.Ð. 70 211447-ÄÑ 110126 ßÙÌßÄΠÑ.Ù. 49 222422-ÄÑ 110242 ÔßÐÇßËÈÉÅÂÀ Õ.Ò. 69 251794-ÄÑ
109980 ÚÅÐ×ÈÉÅ À.N. 46 254678-ÄÑ 110127 ÌÅÙÄÈÇÀÄß À.Ð. 57 212216-ÄÑ 110243 ÔÀÇÈËËÈ N.Ã. 56 228166
109981 ÁÅÙÄÈÉÅÂÀ Ý.Å. 46 257115 110129 ÁÀÕÛØÎÂÀ Ä.Ù. 48 219312 110244 ÉÀÔÒÓÌÎÂ N.N. 46 219791
109982 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.È. 54 233552 110131 ßÑÝßÐÎÂÀ Ì.Ô. 76 227194-ÄÑ 110247 ÌßÌÌßÄΠN.Ô. 52 222455-ÄÑ
109986 ÀÁÁÀÑÇÀÄß N.Ò. 52 261165-ÄÑ 110132 ÌÓÑÀÉÅÂ Î.È. 69 221167-ÄÑ 110248 ÊÀÇÛÌÎÂÀ Ç.Å. 34 241539
109987 ÈÌÐÀNËÛ Ö.Ñ. 69 227997 110133 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ò.N. 44 243159 110249 ÁÀÁÀÉÅ Ô.Ô. 53 228133
109991 ÑßÌßÄËÈ À.Ð. 55 228166 110134 ÁßØÈÐËÈ À.Ñ. 59 261351 110250 ØÅÉÄÀÉÅÂÀ Ø.Ì. 65 225339-ÄÑ
109993 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Å.Å. 62 251753 110135 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ý.Ò. 59 225193 110251 ÐÖÑÒßÌΠÈ.Ñ. 55 236517
109994 ÁÀÜÛÐÇÀÄß Ê.N. 62 212313-ÄÑ 110136 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ ×.N. 61 225225 110252 ÙÖÑÅÉNΠÇ.Ù. 48 251615
109997 ÙÖÑÅÉNÎÂ Ð.Ì. 49 216494 110137 ÎÑÌÀNÎÂÀ Ô.Ò. 60 228199 110254 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ù.Â. 60 212516-ÄÑ
109999 ÑÀËÀÌÇÀÄß N.N. 56 211374-ÄÑ 110138 ËÀÉÛØÎÂÀ Ø.Ì. 55 225282 110255 ×ÎÁÀNΠÑ.Ú. 53 227875
110002 ÌÓÐÀÄÎÂÀ N.N. 82 213456-ÄÑ 110140 ÁÀÜÛÐÇÀÄß À.Ì. 73 261351-ÄÑ 110256 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ð.ß. 54 257383
110003 ÌßÌÌßÄÇÀÄß ß.Ð. 61 228336 110142 ÃÀÐÀÉÅÂÀ Ñ.Ð. 68 243126-ÄÑ 110257 ÀËÌÀÇËÛ Ö.Ä. 54 273259
110006 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ù.À. 71 261368-ÄÑ 110145 ÇßÊßÐÈÉßÉÅÂÀ À.Ð. 64 225177-ÄÑ 110258 ÌÖÑÅÉÈÁÎÂÀ N.Ò. 59 233633
110009 ÌßÑÈÌÎÂÀ Ô.Å. 48 271111 110146 ÌßÌÌßÄËÈ N.Ò. 44 254572-ÄÑ 110260 ÙÖÌÁßÒÎÂÀ À.Å. 57 228158
110010 ØßÐÈÔÎÂÀ Ò.Ê. 51 216883 110148 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ Ø.Ì. 86 227615-ÄÑ 110261 ßËÈÉÅÂÀ Ý.À. 61 255374-ÄÑ
110012 ßËÈÇÀÄß À.Ð. 63 234119-ÄÑ 110149 ßÁÈËΠÂ.Ì. 54 216583-ÄÑ 110263 ÀÜÀÉÅÂÀ Ý.Ñ. 50 222496
110014 ÌÖÐÑßËÇÀÄß Ô.Â. 53 227429-ÄÑ 110150 ÃÀÑÛÌΠÅ.Ì. 58 227331-ÄÑ 110264 ÙÖÌÁßÒÇÀÄß Ê.È. 69 216331-ÄÑ
110017 ÁÀÉÐÀÌÎÂ Ï.Ñ. 56 227186 110151 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ Ô.Ì. 65 212995-ÄÑ 110267 ÒÀÙÈÐÎÂÀ Ý.ß. 64 251559
110018 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß Ã.ß. 57 254548-ÄÑ 110152 ÁÀÕØÛÉÅÂÀ À.Ô. 50 228385 110270 ÌßËÈÊÇÀÄß Ø.Ì. 47 242146-ÄÑ
110021 ßËÈÉÅÂÀ Ë.Î. 63 212646 110153 ÌÅÙÐÀËÛ Ö.Â. 86 227915-ÄÑ 110273 ÙÖÑÅÉNËÈ N.Ò. 72 216486-ÄÑ
110024 ßÙÌßÄÎÂÀ Ø.Å. 48 276175 110154 ÏÈÐÈÉÅÂÀ À.Ñ. 70 211763-ÄÑ 110275 ÃÓËÓÉÅÂÀ Ò.Ð. 62 255374-ÄÑ
110025 ßÁÈËÑÎÉËÓ N.N. 65 228458 110157 ÌßÌÌßÄΠÐ.Ç. 60 216453-ÄÑ 110278 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ì.Ð. 49 222528
110026 ÉÓÑÈÔÎÂÀ À.À. 57 273234 110158 ØÖÊÖÐËÖ N.À. 57 272246 110281 ÕßËÈËÎÂÀ N.È. 45 217125
110027 ÙÖÑÅÉNËÈ À.Ç. 71 227534-ÄÑ 110159 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß N.Ô. 52 235326 110282 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ô.Ð. 60 222236-ÄÑ
110028 ÙÖÑÅÉNΠÙ.Â. 48 222463-ÄÑ 110161 ÊßÐÈÌΠN.È. 43 251534 110283 ÂßËÈÇÀÄß È.Ô. 50 273259
110029 ÑßÔßÐËÈ È.È. 63 257342-ÄÑ 110162 ÃÀÐÀÉÅÂÀ À.É. 63 255317 110284 ßÑßÄÎÂÀ Ñ.N. 63 212321-ÄÑ
110030 ÁßNÄßËÈÉÅ ß.Ù. 55 228166 110163 ßÑÝßÐÎÂÀ Ý.Ì. 60 228158 110285 ßÇÈÇÎÂÀ Ì.Ì. 63 266511
110034 ÃÓËÀÌÇÀÄß Ò.Ã. 52 254653-ÄÑ 110164 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ ß.Å. 62 225339 110289 ÑÅÉÔÓËËÀËÛ Ú.È. 86 227631-ÄÑ
110035 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ ß.Å. 49 263296 110165 ßËÈÇÀÄß È.ß. 58 261124 110290 ÃÀÐÀÉÅÂÀ Ñ.Ç. 76 228458
110042 ÀÁÁÀÑÇÀÄß Â.Â. 57 269274 110168 ÀÑËÀN Ë.À. 58 233244 110291 ÌÖÒßËËÈÌÎÂÀ Ò.Ì. 48 222528
110046 ßÑÝßÐΠÅ.È. 46 262445 110170 ÌßÌÌßÄΠÉ.Á. 80 236136-ÄÑ 110293 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Á.Ð. 57 234532
110048 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ê.Á. 37 254872-ÄÑ 110171 ÈÑÏÀÐΠÐ.Ð. 74 213715-ÄÑ 110295 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ À.Å. 60 228369
110054 ßÇÈÌΠß.ß. 75 243126-ÄÑ 110172 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Ô.Ô. 46 262218 110296 ÑÀËÅÙÎÂÀ Ñ.È. 80 227631-ÄÑ
110055 ÌÅÙÐÀËÛÉÅÂÀ À.Ð. 71 221175-ÄÑ 110173 ÃÀÐÀËÛ À.Õ. 47 272295 110302 ÔßÐÙÀÄÎÂÀ À.Ø. 52 257212
110056 ßËÈÉÅ Ò.Á. 50 216972 110174 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ ×.Ê. 68 212792-ÄÑ 110303 ÃÖÐÁßÒËÈ N.Ú. 52 216575-ÄÑ
110057 ßËÈÉÅÂÀ À.ß. 39 245151 110178 ÀÕÓNÄÎÂÀ N.Ý. 74 227664-ÄÑ 110306 ÊÙÀËÛËÎÂÀ À. 58 235212
110058 ÎÌÀÐÎÂÀ N.Ì. 57 225282 110179 ØÈÐÈNÎÂ À.Ã. 58 216267 110307 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ë.É. 50 221353
110059 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ä.È. 72 211633-ÄÑ 110184 ÙÀÄÛÉÅ Ò.È. 50 216478-ÄÑ 110311 ÚßÔßÐËÈ Ù.Ð. 66 228417
110061 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ô.Ö. 83 227794-ÄÑ 110187 ÎÐÓÚËÓ À.È. 36 254353-ÄÑ 110312 ÌßÌÌßÄËÈ À.ß. 58 216964
110063 ÀÕÓNÄΠÐ.Â. 53 216153 110189 ÃÓËÈÉÅÂÀ N.Ì. 53 234338 110313 ÊßÐÈÌÇÀÄß Ô.Ð. 66 216129
110064 ÀÁÁÀÑÇÀÄß Ý.Â. 48 233293 110190 ÌßÙßÐÐßÌΠÀ.À. 52 257731 110315 ßËÈÇÀÄß ß.Ð. 83 216218-ÄÑ
110065 ÀÕÓNÄÎÂÀ Ð.Ñ. 61 228474 110191 ÊßÐÈÌΠÂ.Å. 48 222114 110316 ÌßÌÌßÄËÈ ß.Å. 52 228125
110066 ÀÁÁÀÑÇÀÄß N.À. 55 228255 110194 ÒÀÐÂÅÐÄÈÉÅÂ Á.ß. 60 216283 110317 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ À.N. 51 254515-ÄÑ
110072 NÀÜÛÉÅÂ ß.Ô. 72 227931-ÄÑ 110196 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ë.Ù. 54 216891-ÄÑ 110319 NÈÔÒÀËÈÉÅÂÀ À.Ì. 68 225217-ÄÑ
110075 ÒÅÉÌÓÐËÓ N.ß. 58 228311 110198 ÌÀÙÌÓÄÎÂ Ð.À. 74 266228-ÄÑ 110321 NÀÜÛÇÀÄß Ë.Ù. 61 233171
110079 ÀÜÀÉÅ Ù.À. 51 216591 110200 ÑßÔßÐÎÂÀ À.N. 57 214233-ÄÑ 110326 ßÊÁßÐΠÈ.Å. 55 273161
110080 ÇÅÉNÀËËÛ N.Å. 72 228417 110201 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ò.È. 50 235245 110329 ÃÓËÈÉÅÂÀ À.Ð. 80 228158
110081 ÈÑÝßNÄßÐÎÂÀ Ñ.Ñ. 51 228239 110202 ÌßÌÌßÄΠÀ.À. 45 254378 110330 ÃÓÐÁÀNËÛ È.Ô. 63 228288
110085 ÀÁÁÀÑÎÂÀ È.Â. 59 225193 110206 ÎÐÓÚÎÂÀ Å.Ú. 59 262826-ÄÑ 110332 ÁßÄßËΠÀ.Ñ. 82 227567-ÄÑ
110088 ÌßÌÌßÄÇÀÄß ß.Á. 61 227583 110207 ÃÀÄÀØΠÏ.Â. 74 227178-ÄÑ 110334 ÇÀÙÈÄÎÂÀ Ò.Å. 62 216112-ÄÑ
110089 ÃÀÑÛÌËÛ Â.Ð. 59 219994 110208 ÑÀÀÄÎÂ È.Ñ. 61 255196 110336 ÐßÙÈÌÎÂÀ À.Ð. 60 225339
110092 ÌßÌÌßÄËÈ Â.Á. 45 256395 110209 ÔßÒÒÀÉÅ Ñ.Ì. 73 212679-ÄÑ 110340 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß Ø.Ã. 63 227923
110094 ÚßNNßÒÎÂ Ø.Ð. 52 256346 110213 ÅÌÈNÎÂ Å.Å. 71 246212-ÄÑ 110345 ÑÀÄÛÃÇÀÄß Ô.Â. 59 228328
110095 ÑÀÐÂÀNΠÀ.À. 55 216786 110214 ÌßËÈÊÎÂÀ Ò.Ì. 61 212532-ÄÑ 110347 ßËÈÉÅ Ð.Ô. 53 221483-ÄÑ
110096 NßÚßÔÎÂÀ Ï.Ô. 61 211544-ÄÑ 110215 ÀÜÀÉÅÂÀ À.ß. 74 249397-ÄÑ 110348 ßÑßÄÎÂÀ Ð.È. 67 225111-ÄÑ
110097 ÀÒÀÉÅÂÀ Ë.Ô. 59 221118 110219 ÚßÔßÐËÈ Å.Ñ. 46 259116 110349 ÌßÌÌßÄËÈ Ç.Ì. 76 216697-ÄÑ
110100 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ý.Ù. 78 216583-ÄÑ 110220 ßËÈÉÅÂÀ Ë.È. 63 233244 110350 ÒÀÏÄÛÃÎÂÀ Ñ.É. 50 271111
110102 ÑÅÉÈÄÇÀÄß À.Å. 47 263166 110221 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.Ç. 62 212484-ÄÑ 110351 ÑßÌßÄÇÀÄß Á.Ñ. 59 261262
110104 ßÙÌßÄΠÐ.Ø. 63 228263 110223 NÎÂÐÓÇΠÑ.Ù. 70 221175-ÄÑ 110353 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Á.Á. 51 235334
110107 NÀÌÀÇÎÂ Ô.Ñ. 45 221215 110224 ÓÌÓÄÎÂÀ Ç.Ì. 51 225314 110356 ÃÀÐÀÉÅÂÀ Ý.Õ. 60 211747
110109 ÚßÔßÐËÈ Ú.Ø. 47 251778 110227 ÒÀÜÛÉÅÂÀ Ñ.ß. 68 211699-ÄÑ 110357 ÙßÑßNΠß.Ð. 47 245135-ÄÑ
110111 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Å.Å. 40 219459 110231 ÒÀÜÛÉÅÂÀ Ý.È. 62 211788-ÄÑ 110358 ØÛÕÛÉÅÂ N.Å. 49 262218

D İ M - 2020
110112 ÙÖÑÅÉNΠÙ.Ñ. 65 234484-ÄÑ 110232 ÌÓÑÀÅÂÀ Ë. 70 213391 110360 ÙßÑßNËÈ ß.Å. 62 216567-ÄÑ
110115 ÒÀÜÛÇÀÄß Ö.Ð. 53 216331 110233 ÑßÌßÄËÈ Ù.È. 48 261287 110363 ÁÀÜÛÐËÛ Ô.Ç. 61 216786

23
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

110364 ÃÀÑÛÌÇÀÄß À.N. 48 261262 110498 ßËÈÉÅÂÀ Ò.Ð. 55 212216 110607 ßËÈÇÀÄß Ô.Ì. 55 257375
110367 ÌÓÐÀÄËÛ È.Â. 50 216437-ÄÑ 110499 ÉÀÃÓÁÇÀÄß Ø.Å. 46 222366 110608 ÏÈÐÈÉÅÂ À.Á. 54 222593
110372 ÔßÒßËÈÉÅÂÀ Ð.È. 47 261343 110500 ßËÈÉÅÂÀ Ê.Å. 53 241377-ÄÑ 110609 ÌÖÇßÔÔßÐËÈ N.È. 54 263117
110376 ßËßÊÁßÐΠÌ.Ì. 49 266414 110503 ÕÓÄÓÉÅÂÀ Ñ.Ø. 56 216989 110610 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß É.À. 51 222341
110377 ÃÓËÈÉÅÂÀ À.Ã. 65 212135-ÄÑ 110504 ÑÀËÌÀNÇÀÄß Ð.Ð. 58 228263 110611 ÏÎNÎÌÀÐÅNÊÎ É.À. 43 216429
110378 ÏÀØÀÉÅ Ð.À. 56 254961 110505 ÀÑËÀNÎÂÀ N.Ê. 55 235253 110612 ßËÈÉÅ ß.Ô. 70 248116
110379 ÀÁÄÈNËÈ Ë.Ì. 55 222382 110506 ÌÖÐÑßËΠÅ.Ð. 64 211114-ÄÑ 110613 ÑÀÄÛÃΠÑ.×. 55 228166
110380 ßËÈÉÅ Ú.Ê. 59 222341-ÄÑ 110507 ÌÅÙÄÈÉÅ È.ß. 68 227997 110615 ÈÑÊßNÄßÐÎÂÀ À.Ð. 71 249348-ÄÑ
110382 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Â. 51 227356-ÄÑ 110509 ÌßÌÌßÄËÈ Ý.ß. 71 228417 110617 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ï.À. 67 227697
110383 ÙÖÑÅÉNËÈ ß.Ò. 55 225144 110511 ÔÈÐÈÄÓNËÓ À.Ð. 59 235318 110618 ÁÀËÀÉÅÂÀ À.ß. 69 227997
110384 ÌßÚÈÄËÈ Õ.Ì. 45 245143-ÄÑ 110512 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ì.Ì. 57 222333-ÄÑ 110619 ÃÓËÈÉÅÂ Õ.È. 58 213586
110385 ÀÜÀÉÅ Å.N. 56 222585 110515 ßËÈÉÅÂÀ Å.Ã. 50 225299 110620 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß À.Ì. 53 255358
110386 ÌßÌÌßÄΠÊ.Ò. 58 219118 110516 ÐßÙÈÌËÈ Ë.Â. 63 211739-ÄÑ 110622 ÀÁÀÑÎÂÀ Ì.È. 73 212273-ÄÑ
110387 NÓÙÎÂÀ ß.È. 69 228458 110517 ÀÑËÀNΠÀ.È. 57 243215 110623 ßËÈÉÅ Î.Ã. 63 298434-ÄÑ
110388 ÃÓÐÁÀNËÛ N.Ò. 64 216729 110518 ÙßÁÈÁÇÀÄß Ø.Ò. 57 261351 110624 ÎÐÓÚΠÈ.Â. 50 216161
110397 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.À. 57 212216 110519 ÙßÇÈÉÅ Ì.Á. 62 216964 110626 ßËÈÇÀÄß Ñ.ß. 49 219686
110398 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ý.Ð. 78 227826-ÄÑ 110521 ÅÉÂÀÇËÛ N.Ê. 47 262412 110630 ÌßÌÌßÄΠÙ.Ð. 61 261198
110402 ÀÇÀÌÀÒΠÌ.À. 61 254483 110522 ÐÖÑÒßÌΠÃ.Ú. 59 228311 110632 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ N.À. 70 213797-ÄÑ
110403 ÌßÌÌßÄΠÀ.È. 65 216412-ÄÑ 110524 ÐÖÑÒßÌΠØ.Õ. 39 254856-ÄÑ 110633 ÑÅÉÈÄΠÚ.Ú. 35 255796
110406 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ Ì.Î. 69 216931-ÄÑ 110525 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ý.Ð. 57 211836 110634 NßÚßÔÎÂ Ê.Ñ. 79 227461-ÄÑ
110408 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ Ö.À. 66 216331-ÄÑ 110526 ÌÅÙÄÈÉÅÂ Ð.Ì. 47 262331 110637 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ Ý.Ä. 30 251915
110409 ÌÓÑÀÉÅÂÀ Ù.N. 62 225144-ÄÑ 110527 ÙÀÚÛÇÀÄß À.Â. 58 228166 110638 ØÀÙÌÀÐÎÂ Ç.È. 65 216753
110410 ßÙÌßÄΠÔ.Á. 45 219523 110528 ÌßÙßÐÐßÌËÈ Õ.Ì. 64 212232 110639 ÑÖËÅÉÌÀNËÛ ß.À. 57 263141
110413 NÓÐÈÉÅÂÀ Ý.Ô. 57 225282 110529 ÐÇÀ Ú.Ð. 77 227178-ÄÑ 110640 ÚßÔßÐËÈ N.Á. 40 253121
110414 ÐÇÀÇÀÄß Ì.Ð. 70 216526-ÄÑ 110530 NÈÔÒÀËÈÉÅ Ù.Ì. 47 266422 110641 ÕßËÈËÎÂÀ N.Â. 59 228158
110415 ÃÀÑÛÌÎÂÀ N.È. 76 227931-ÄÑ 110532 ÃÀÐÀÉÅ Ì.Ð. 48 255285 110643 ßËÈÉÅÂÀ À.È. 47 241425-ÄÑ
110419 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ À.È. 55 228166 110533 NÀÌÀÇΠÅ.Ø. 61 235278 110644 ßÁÄÖÐßÙÌÀNÎÂÀ Ý.Ò. 55 228117
110421 ÙßØÈÌËÈ Ô.Å. 61 228555-ÄÑ 110537 ßËÈÉÅÂÀ N.Å. 62 228263 110645 ÚÀÁÀÐΠÐ.Ð. 70 246156-ÄÑ
110423 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ö.Ò. 49 259254 110538 ØÈÐÈNÎÂÀ Ñ.Ò. 47 216186 110647 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅ Â.È. 44 219791
110424 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ È.Ò. 63 227364-ÄÑ 110539 ÌÓÐÀÄÕÀNÎÂÀ Ê.Ê. 70 216348-ÄÑ 110650 ÚßÔßÐËÈ Ç.Ù. 74 227534-ÄÑ
110425 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ Ý.Å. 49 225299 110541 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Î.Â. 46 272368 110651 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ Õ.ß. 49 256184
110427 ßÁÈØËÈ Ë.Ñ. 56 228158 110542 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ô.Ì. 47 216761 110654 ØÈÐÈNÎÂÀ Á.É. 53 235342
110429 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ò.Â. 46 228555-ÄÑ 110544 ßÌÈÐËÈ Ò.N. 71 211414-ÄÑ 110655 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Õ.È. 68 216445-ÄÑ
110430 ßÑÝßÐΠÎ.Ñ. 58 222414-ÄÑ 110546 ÊßÐÈÌΠÅ.Ì. 44 245143-ÄÑ 110658 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ È.À. 58 211463
110431 ÀÁÄÓËËÀÉÅ Õ.È. 70 214241-ÄÑ 110548 ÂßÊÈËÎÂÀ À.Ì. 58 225274 110663 ÐÇÀÃÓËÓÇÀÄß Ö.Ð. 54 225282
110432 ÁÓÁÓØÎÂ Ä.Ì. 52 273259 110549 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ò.Ú. 85 236177-ÄÑ 110665 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.Ù. 78 227859-ÄÑ
110434 ÒÀÜÛÉÅ Ð.Å. 43 227972 110550 ÙßÑßNÎÂÀ N.Ú. 30 241466 110666 ÌßÄßÒÎÂÀ Ë.À. 48 222617-ÄÑ
110440 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ À.Ï. 74 216753-ÄÑ 110551 ÈÁÐÀÙÈÌΠÅ.À. 50 213197-ÄÑ 110667 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.ß. 53 257286
110442 ÙÖÑÅÉNËÈ À.Ì. 70 221167-ÄÑ 110553 ÌÅÙÐÀÁÎÂÀ Ê.Ò. 60 228182 110670 ÔßÐÙÀÄÎÂÀ Ý.À. 61 228458
110443 ßËßÄÄÈNËÈ Ø.ß. 52 255439 110554 ÒÀÜÛÇÀÄß É.Ý. 64 211325-ÄÑ 110671 ÊßÐÈÌÎÂÀ Â.Ã. 65 233147-ÄÑ
110444 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Ý.Á. 64 233244 110555 ÐÀÙΠÅ.Ì. 48 219167 110672 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ç.Ô. 59 228158
110445 ÒÀÜÛÉÅÂÀ Õ.Ù. 49 225299 110557 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ Æ.Ú. 51 261368 110673 ÙÅÉÄßÐËÈ Â.Å. 66 228174
110446 ÃÓËÈÉÅ Ð.Å. 42 241433 110558 ÑßÌßÄËÈ Ô.Å. 51 228239 110674 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Ù.ß. 58 235367
110447 ÀÑËÀNÎÂÀ Ô.Å. 56 255122 110562 ÌÖÐØÖÄΠÌ.Å. 56 221337 110676 ßËÈÇÀÄß Ð.È. 58 235212
110448 ÉÓÑÓÁÎÂ ß.Å. 46 219718 110563 ÕÓÐØÓÄÇÀÄß Ð.Å. 73 219337-ÄÑ 110677 ÈÑÌÀÉÛËÎÂ Ô.Ì. 50 221426
110449 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂ Ô.À. 73 233244-ÄÑ 110567 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ù.Â. 74 227997 110680 ÃÓËÈÉÅÂÀ ß.Ô. 69 234176-ÄÑ
110451 ØÀÙÌÀÐÎÂÀ N.Ø. 64 227923 110569 ÁÀÉÐÀÌÃÓËÈÉÅ Ø.Ú. 53 269152 110681 ÊÀÌÀË ÚßÔßÐÎÂÀ Ô.Ô. 66 212338-ÄÑ
110453 ÂßËÈÉÅÂÀ Ð.Ã. 62 233211 110571 ÃÀÐÀÉÅ Ò.Ã. 42 262129-ÄÑ 110682 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ô.Ú. 73 227591
110454 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ñ.Ù. 61 216648 110573 ÃßÄÈÇÀÄß À.Â. 60 213829-ÄÑ 110683 ßÇÈÇÎÂÀ Ý.Á. 51 234168
110458 NÎÂÐÓÇËÓ Ð.Å. 61 216356-ÄÑ 110574 ÁÅÚÀNÎÂÀ À.N. 63 216648 110688 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.À. 66 234176-ÄÑ
110459 ßËÈÇÀÄß Å.É. 63 221118 110575 ÑÓËÒÀNËÛ Ù.Ð. 58 272157 110690 ÀËËÀÙÉÀÐΠÐ.Ð. 51 235245
110460 ÁÀÉÐÀÌßËÈÉÅ N.É. 60 222447-ÄÑ 110576 ÃÀÔÀÐÎÂÀ ß.È. 59 225111 110692 ÁÞÉÖÊÁÀÁÀËÛ Ô.Ù. 43 241182
110461 ÁÀÁÀÉÅ Å.Ô. 56 216161 110577 ßËÈÉÅÂÀ Ø.Ð. 62 212598-ÄÑ 110693 ÌßÌÌßÄΠÉ.À. 51 216989
110462 ÈÑÌÈÉÅÂ Õ.À. 64 219337-ÄÑ 110579 ÀÁÁÀÑÎÂÀ À.Õ. 50 212913 110694 ÈÑÀÉÅÂ Â.Â. 73 216591-ÄÑ
110463 ÃÓËÈÉÅ Ù.Ù. 74 216753-ÄÑ 110580 ßËÈÉÅÂÀ Ç.È. 58 225185 110695 ÙÖÌÁßÒÎÂÀ À.Ò. 53 261262
110465 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ Ñ.À. 57 233155 110582 ÐßÙÌÀNËÛ N.Ø. 60 227964 110697 ßËÈÉÅ ß.Å. 53 228125
110471 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ Ë.À. 69 211569-ÄÑ 110583 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ä.Ø. 60 257359 110698 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ì.N. 75 249437-ÄÑ
110472 ßÌßØÎÂÀ ß.Ô. 60 211269 110584 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ò.Å. 57 219289-ÄÑ 110703 ÈÑÊßNÄßÐËÈ Ì.È. 59 219961
110474 ÁÀÁÀÉÅ Ñ.Ö. 85 216753-ÄÑ 110586 ÙÖÑÅÉNΠß.ß. 56 219159 110704 ßËÈÉÅ À.Ð. 60 216964
110478 ÃÓËÈÉÅ Î.Å. 41 245143 110588 ÌÈÐÇßÇÀÄß À.ß. 56 211252 110705 ÀËØÀNΠÑ.Å. 43 216591
110479 ÀÜÀNÌßÄËÈ Ô.Ì. 65 228417 110589 ÌÓÕÒÀÐΠÊ.È. 71 221175-ÄÑ 110706 ÒÀÜÛÉÅ Ñ.Ñ. 63 227867
110480 ßËÈÉÅÂÀ À.À. 76 212743-ÄÑ 110591 ßËÈÉÅ Ñ.ß. 70 227859 110707 ÚßÔßÐΠÙ.Ì. 36 261327
110481 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.Ð. 87 249226-ÄÑ 110592 ØÈÐÈNËÈ Ý.À. 61 216453-ÄÑ 110709 ßÑÝßÐËÈ Ô.ß. 66 228166
110483 ÌßNÑÈÌÎÂÀ N.N. 50 222422-ÄÑ 110593 ÒÀÜÛÇÀÄß Ñ.Ã. 74 216729-ÄÑ 110710 ÔßÐÇÈÉÅÂÀ Ñ.Ì. 49 235383
110485 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ø.N. 50 252222 110594 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.Ð. 61 273137 110713 ÙßÑßNÎÂÀ N.Ù. 69 211325-ÄÑ
110486 ÐßÙÈÌËÈ Ñ.Ì. 66 219986 110595 ÃÀÑÛÌÇÀÄß Ñ.ß. 60 228247 110715 ßÌÈÐÀÑËÀNΠÎ.Ì. 76 248513-ÄÑ
110489 ÂÅÉÑßËÎÂÀ Ý.N. 50 225299 110600 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ù.Å. 65 255341-ÄÑ 110716 ÚßËÈËÎÂÀ À.ß. 76 213797-ÄÑ
110492 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Ñ.N. 51 225299 110601 ÈÁÀÄÎÂÀ Ë.Ú. 42 253138 110717 ÔßÐÙÀÄΠÔ.ß. 51 265297
110493 ÀÑÒÀNΠÅ.À. 60 221191 110603 ÃÓËÈÉÅ Ð.Ì. 53 236144 110718 ßØÐßÔÇÀÄß Ñ.Å. 60 216194

D İ M - 2020
110494 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ñ.Ð. 57 228158 110604 ÙßÑßNÎÂÀ Â.À. 70 249397-ÄÑ 110720 ÑÖËÅÉÌÀNÇÀÄß Ð.Ñ. 80 227631-ÄÑ
110496 ÌßÌÌßÄËÈ Ö.Ò. 43 216186 110606 ÚßÔßÐÎÂÀ Ë.É. 53 257189 110722 ÀÜÀÉÅ Ñ.Ç. 54 252369-ÄÑ

24
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

110723 ÊÀÇÛÌΠÃ.Å. 49 265297 110837 ÑßÔßÐΠÀ.Å. 67 227178 110958 ßËÈÉÅÂÀ Ì.ß. 62 228166
110725 ßËÈÉÅÂÀ À.Ô. 53 219686-ÄÑ 110841 ßÙÌßÄÎÂÀ Ý.ß. 74 233244-ÄÑ 110962 ßÙÌßÄËÈ È.ß. 62 211739-ÄÑ
110728 ÕÀÌÈÉÅÂÀ Ö.Ð. 67 212816-ÄÑ 110842 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ñ.Î. 74 227559-ÄÑ 110964 ÁßØÈÐËÈ À.Å. 56 235229
110729 ÙßÁÈÁËÈ Ì.Õ. 52 251737 110843 ÁÖNÉÀÄÇÀÄß Ý.Á. 59 233236 110965 ÙÖNÁßÒÎÂÀ Ò.Å. 49 257383
110732 ÏßNÀÙΠÔ.Ñ. 68 233147-ÄÑ 110845 ßËÈÉÅÂÀ Â.Ð. 84 216778-ÄÑ 110966 ÎÑÌÀNËÛ Ô.Ê. 68 227834
110734 ÇÅÉNÀËÎÂÀ Ñ.È. 49 257489 110848 ÀÁÄÈNÎÂ Ð.Â. 79 227615-ÄÑ 110968 ÑßÔÈÉÅÂÀ Ñ.À. 47 221256
110737 ÑÅÉÔÈÉÅ N.Ê. 53 219142 110849 ÙßÑßNÎÂÀ Â.Á. 40 233285 110971 ÌÖÒÒßËÈÁÎÂÀ Ë.Â. 59 225258-ÄÑ
110738 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Ì. 42 262129 110850 ÌßÌÌßÄËÈ N.À. 44 219256 110972 ÑÀËÀÉÅ Â.ß. 77 227883-ÄÑ
110739 ÀÜÀÉÅÂ ß.Ð. 72 227689-ÄÑ 110851 ÃÀÑÛÌËÛ Ô.Ô. 46 219734 110973 ÕÎÑÐÎÂËÓ Ý.N. 91 227631-ÄÑ
110741 ßËÈÉÅ Ú.Ð. 66 228425 110853 ßËÈÉÅ Ð.Å. 45 247128 110977 ÌßÌÌßÄÙßÑßNÎÂÀ Ç.Å. 63 228466
110744 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ À.Ì. 58 219694-ÄÑ 110854 NßÑÈÁÎÂÀ À.Ù. 51 254953 110978 ÒÀËÛÁËÛ Ï.Ì. 71 248116
110745 ÃßÐÈÁËÈ Ø.Å. 57 212216-ÄÑ 110855 ÉÓÑÓÁÎÂÀ Ë.Ù. 59 216875-ÄÑ 110979 ÔßÐÇßËÈÉÅ Ð.ß. 42 225136
110746 ÙßÑßNΠÈ.Ì. 75 227145-ÄÑ 110856 ØßÐÈÔÎÂÀ N.Ð. 70 225217-ÄÑ 110980 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ô.Å. 69 248513-ÄÑ
110747 ßÑÝßÐΠß.É. 68 216194 110858 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ë.Ã. 64 212654-ÄÑ 110984 ÃÓËÈÉÅ Ø.N. 67 227567
110750 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ð.Ê. 55 257375 110859 ÐÇÀÉÅÂÀ Â.Á. 70 249275-ÄÑ 110985 ÄÓÄÈÊ À.À. 62 228425
110751 ÑßËÈÌÇÀÄß Ý.Ì. 45 256192 110861 ÑÖËÅÉÌÀNÇÀÄß Ø.Ñ. 59 221134 110986 ÙÖÑÅÉNΠÂ.Â. 74 227526-ÄÑ
110752 ØÈÐßËÈÉÅ Ú.ß. 64 243167-ÄÑ 110863 ßÇÈÌΠÙ.ß. 70 216931-ÄÑ 110991 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ N.È. 72 228158
110754 ÐßØÈÄÎÂÀ Ý.ß. 69 211569-ÄÑ 110864 ÀÁÛØÎÂÀ À.Â. 67 227575 110992 ÈÑËÀÌÎÂÀ Ñ.Ì. 64 246342-ÄÑ
110759 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.Ð. 56 228166 110866 NßÑÈÁΠÀ.Ð. 92 227915-ÄÑ 110995 ÁÀÉÐÀÌËÛ Ô.Ú. 63 228247
110761 ÇÖËÔÖÃÀÐÎÂÀ Ô.Ñ. 52 227372-ÄÑ 110868 ßÄÈËÎÂÀ Â.Ð. 81 213967-ÄÑ 110997 ÒßÙÌßÇËÈ À.À. 70 228474
110762 ÙÖÑÅÉNËÈ Ì.Å. 60 211844 110871 ßËÈÉÅÂÀ Ë.Å. 58 233236 110998 ÃÀÑÛÌËÛ N.Å. 67 212354-ÄÑ
110763 ÔßÐÇßËÈÉÅÂÀ Ö.Å. 65 266228-ÄÑ 110874 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.Ò. 57 227891 110999 ÂÀÙÀÁ-ÇÀÄß Ç.É. 58 216956
110764 ÑÀÄÛÃÇÀÄß Ý.À. 63 222171 110876 ÙßØÈÌΠÀ.Ì. 71 216591-ÄÑ 111000 ÙÀÚÛÉÅ Ú.É. 57 228166
110766 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Ò. 52 219515 110877 ØÈÐÈNÎÂÀ Ï.Ð. 61 235367 111002 ÕßËÈËÎÂÀ Ñ.Ç. 65 233147-ÄÑ
110768 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Õ.Å. 57 257342 110878 ÌßÌÌßÄËÈ Õ.É. 56 228166 111003 ÀÁÈÄÎÂÀ À.Ð. 73 246189-ÄÑ
110769 ÒÀÜÛÇÀÄß À.È. 64 228311 110879 NÎÂÐÓÇÎÂÀ N.Ø. 58 225144 111004 ÐÇÀÉÅÂÀ Ý.Ç. 62 221159
110770 ÊÀÇÛÌËÛ Á.Á. 59 261116 110882 ÀÁÁÀÑËÛ ß.Ô. 52 222269 111006 ÃÓËÈÉÅÂÀ Å.Å. 64 222333-ÄÑ
110772 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ À.À. 51 235334 110883 ÁÀËÀØΠÑ.Ñ. 49 225299 111008 ßËÈÇÀÄß ß.Ý. 52 211196
110773 ÌßÌÌßÄΠÙ.Ì. 63 241328-ÄÑ 110884 ÁÀÁÀÇÀÄß À.Å. 50 222228 111011 ÙßÑßNËÈ N.N. 73 213464-ÄÑ
110774 ÚÀÁÁÀÐËÛ Ö.Ú. 68 222171-ÄÑ 110886 ÚßÔßÐÇÀÄß N.Å. 58 228158 111012 ÀËÊßÐßÌΠÙ.À. 51 217133
110775 ÎÐÓÚËÓ Ñ.È. 64 227834 110887 ÑÅÉÔÓËËÀÇÀÄß Ù.È. 66 227559 111014 ÁÀÁÀÇÀÄß Ô.Ù. 77 235131-ÄÑ
110776 ÒßÙÌßÇÎÂÀ Ù.Á. 75 236477-ÄÑ 110889 ÈÌÀÌßËÈÉÅ Ò.Â. 50 272449 111015 ÈÌÀÌßËÈÉÅÂÀ N.N. 71 212395-ÄÑ
110777 ÌÖÑÅÉÈÁÎÂÀ À.Ù. 56 235342 110890 ÙÖÑÅÉNΠÑ.N. 56 233593 111016 ÌßÙßÐÐßÌΠÅ.Å. 51 228199
110778 ÙÅÉÄßÐΠØ.Á. 59 216242 110891 ÙÖÌÌßÒΠÂ.Â. 51 255147 111017 ÙÅÉÄßÐΠÀ.N. 70 219353-ÄÑ
110780 ÌÀÙÌÓÄÇÀÄß Â.Ì. 47 261295 110893 ßÑßÄÇÀÄß À.À. 76 213991-ÄÑ 111018 ÙÖÑÅÉNËÈ Ù.Ñ. 59 228117
110782 NßÇßÐËÈ Å.Ñ. 52 261198 110894 ÑßËÈÌËÈ Ê.Ñ. 64 273178 111019 ÃÎÚÀÉÅÂÀ N.À. 52 213375
110784 NßÑÈÐÎÂÀ À.È. 40 222163 110896 NßÐÈÌÀNÎÂÀ Ë.Ð. 58 257212-ÄÑ 111020 ÏÈÐÈÉÅÂÀ Ö.Ê. 72 227712-ÄÑ
110790 ÌÅÙÄÈÇÀÄß Ú.Ñ. 78 227567-ÄÑ 110898 ÅÄÈËÎÂÀ Ñ.Á. 44 251842 111021 ÌßÌÌßÄΠÕ.Ô. 48 262218
110792 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ Ø.ß. 54 219815 110899 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Ð.Ð. 68 216931-ÄÑ 111024 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ñ.Â. 62 243215
110794 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ë.Â. 58 233244 110901 ÕßËÈËÎÂÀ Ê.Ð. 52 233236 111026 ÁÀÉÐÀÌΠÅ.È. 57 216356
110795 ÌÈÐÇß-ÇÀÄß Ç.Ì. 45 242138 110902 ÈÑÊÅNÄßÐÎÂÀ N.Ç. 56 212849 111027 ÁÀËÀÕÀNΠN.Á. 61 221159
110796 ÈÑÝßNÄßÐÎÂÀ Ô.Ø. 69 211414-ÄÑ 110903 ÁÅÙÁÓÄÎÂÀ Ê.Å. 59 257237 111028 ÄßÌÈÐ×ÈÉÅ È.À. 51 228239
110797 ßËÈÇÀÄß Ç.Ø. 73 233252-ÄÑ 110904 NÓÐÈÉÅÂÀ Ý.Ò. 54 225144 111029 ÁÅÙÁÓÄÎÂÀ N.À. 54 211163
110798 ßÇÈÇËÈ Ì.Ô. 41 253121 110907 ÚßÔßÐÎÂÀ Ò.Å. 72 227153-ÄÑ 111030 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Ä.Ì. 49 273259
110799 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ç.È. 55 228166 110909 ßËÈÉÅÂÀ À.Ð. 53 228393 111031 ÑßÌßÄÎÂÀ Ø.Ú. 52 241263-ÄÑ
110801 ÙÖÌÌßÒËÈ Ñ.Å. 53 228117 110910 ÅÉÉÓÁËÓ Ì.Ê. 65 221289-ÄÑ 111032 ØÖÊÖÐÎÂÀ Ô.È. 63 227997
110802 ÉßÙÉÀÉÅÂÀ Ç.È. 48 259165 110911 ßÇÈÇÎÂÀ À.Ì. 50 272343 111033 ÃÓËÓÇÀÄß Ô.Á. 44 255155
110805 ÙßÑßNÎÂÀ Ê.Â. 73 225217-ÄÑ 110912 ÎÑÌÀNÎÂÀ Ñ.Ï. 60 263239-ÄÑ 111034 NßÚßÔÇÀÄß Ñ.Ñ. 62 213991
110806 ÃÓÐÁÀNßËÈÉÅ È.Õ. 53 273234 110914 ÙßÑßNΠÌ.Ä. 60 273242 111035 ÌÈÐÇßÉÅ Á.Ê. 62 228539
110809 ÈÌÀNΠN.N. 63 222317-ÄÑ 110915 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ö.È. 59 213545 111036 ßËÈÉÅ Ñ.Ð. 65 222293-ÄÑ
110810 ÁÀÜÛÐΠÚ.Ô. 61 216356-ÄÑ 110919 ÌÓÑÀÉÅ Ø.Ô. 55 263125 111039 ÑßÔßÐßËÈÉÅÂÀ È.À. 50 235383
110812 ÙßØÈÌËÈ À.À. 47 238186 110921 NßÑÈÁÎÂÀ Ë.N. 72 227997 111041 ÑßÔßÐÎÂÀ N.Ì. 50 216997
110813 ÙÀØÛÌΠÙ.Ì. 71 216664-ÄÑ 110923 ßÇÈÇËÈ Ë.Å. 49 263328 111044 ÈÁÐÀÙÈÌΠÒ.Ö. 57 216267
110814 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈ Ñ.Ô. 48 219353-ÄÑ 110924 ÑßÔßÐËÈ À.Å. 61 227583 111046 ÁÀËÀÁßÉΠÉ.Õ. 51 273226
110815 ØÀÙÝßËÄÈÉÅÂÀ Ø.Ä. 75 227234-ÄÑ 110925 ÔßÒÓËËÀÉÅÂÀ À.À. 49 272351 111048 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ô.N. 54 216875
110816 NßÚßÔËÈ Ù.Ê. 58 219961 110928 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Ì. 50 227323-ÄÑ 111049 ßÔßNÄÈÉÅ Ð.N. 86 216689-ÄÑ
110817 ßËÈÇÀÄß Ô.Ð. 67 221159-ÄÑ 110930 ÏÎËÀÄΠÑ.Á. 64 259132-ÄÑ 111050 ÀÁÄÛÉÅÂÀ Ý.Ô. 53 269169
110820 ÌßÌÈÇÀÄß Ç.Å. 76 225217-ÄÑ 110933 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ð.Å. 72 213878-ÄÑ 111051 ÂßËÈÉÅÂÀ Ë.Ì. 61 228174
110821 ÌÖÒßËËÈÌÎÂÀ À.Å. 41 241263-ÄÑ 110934 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ Ô.Â. 55 257683 111052 ßÙÌßÄΠÐ.Ñ. 79 227259-ÄÑ
110823 ØÈÐÈNΠÐ.ß. 60 216356-ÄÑ 110935 ÏÈÐÂÅÐÄÈÉÅ Ì.Å. 60 211528 111053 ÊßÐÈÌΠÙ.À. 52 228141
110824 ÊßÐÈÌÎÂÀ Õ.Ð. 57 233236 110936 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ë.Ò. 70 227997 111054 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Ì.Ø. 58 227331-ÄÑ
110825 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ý.Ñ. 47 262494 110937 ÚßÔßÐΠÌ.È. 48 266447 111057 ßËÈÉÅÂÀ Ì.Å. 58 216997
110826 ÈÑÝßNÄßÐÎÂÀ Ã.È. 60 213845-ÄÑ 110938 ÂßËÈÉÅ Å.N. 66 247144-ÄÑ 111058 ÈÑÀÉÅÂÀ Ý.Ì. 47 272351
110827 ÌßÌÌßÄËÈ Ô.Ã. 49 219589 110939 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ô.Ø. 45 272254 111059 ÈÁÐÀÙÈÌΠÅ.Ê. 50 221426
110828 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ Ð.Ð. 59 212751 110945 ØÈÐÇÀÄÎÂÀ À.Ô. 38 239117 111061 ÈÌÀNÎÂÀ Ñ.Ô. 78 211414-ÄÑ
110829 ÁÀÕØÈÉÅÂ À.Á. 47 269314 110949 ÃÀÐÀÉÅÂ Ò.Ï. 41 222463 111063 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ Ñ.Å. 75 222188-ÄÑ
110830 ÙßÁÈÁËÈ Ù.À. 73 227526-ÄÑ 110950 ÁÀÁÀÉÅ Ø.Ø. 40 241263-ÄÑ 111064 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ À.×. 45 262461
110831 ÐßÑÓËÇÀÄß Ñ.É. 62 219961 110951 ÏÈÐÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.Ô. 56 227891 111065 ÃÓÐÁÀNËÛ N.È. 60 242146-ÄÑ
110832 ÑÅÉÔÓËËÀÇÀÄß N.Õ. 63 254386-ÄÑ 110954 ÈÑÊßNÄßÐΠÈ.Ô. 57 219815-ÄÑ 111069 ÌßÌÌßÄÉÀÐÎÂÀ Ë.È. 45 257626

D İ M - 2020
110835 ÅÉNÓËËÀÉÅÂ Ô.ß. 70 261124-ÄÑ 110955 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ Ñ.Ï. 48 271111 111070 ÑÀÁÈÐÇÀÄß Ù.Ô. 87 216753-ÄÑ
110836 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ N.Ã. 55 225299 110957 NßÁÈËÈ ß.N. 56 257172 111075 ÑßËÈÌΠß.Â. 51 273259

25
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

111077 NÀÜÛÉÅ Ù.ß. 63 222188-ÄÑ 111207 ÕßËÈËÎÂÀ À.Ù. 64 224172 111346 ÀÜÀÉÀÐËÛ Â.N. 61 225177-ÄÑ
111080 ÉÓÑÈÔÎÂ Ì.Ú. 77 227615-ÄÑ 111208 ÒÀÜÛÉÅÂÀ Ù.N. 56 213748 111350 ÙÀÚÛÉÅÂ Å.Ù. 68 213172-ÄÑ
111081 ÃÀ×ÀÉÅ Î.À. 50 235359 111212 ÅÉÂÀÇΠN.À. 55 221361 111352 ÃÓËÓÇÀÄß Ë.Ì. 50 228214
111082 ßÇÈÇËÈ Ì.Ò. 46 272368 111213 ÙÖÑÅÉNËÈ Ô.Å. 49 272351 111353 ÀØÛÐËÛ Ñ.N. 43 222358
111084 ÃÓËÈÉÅ Å.Å. 48 251745 111214 ÙßÑßNΠÒ.Â. 50 222463-ÄÑ 111358 ÁßÄßËÎÂÀ Ê.Â. 77 236428-ÄÑ
111085 ÀÁÓØÎÂ Ã.Á. 52 247169-ÄÑ 111218 ÏÎËÀÄÎÂÀ Ë.Å. 61 211269 111361 ÚÀÁÁÀÐËÛ N.ß. 62 273112
111087 ÃßÄÈÌßËÈÉÅÂÀ N.N. 76 236566-ÄÑ 111219 ÑßÐÊßÐÎÂÀ À.Õ. 60 219767-ÄÑ 111362 ßÙÌßÄÇÀÄß N.Ø. 87 227631-ÄÑ
111088 ÃßËßÌÈÉÅÂÀ N.È. 52 228141 111220 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ý.Ð. 40 241425 111365 ÕßËÈËÇÀÄß Ò.À. 57 233244
111090 ÀÁÛÉÅ Õ.×. 90 216753-ÄÑ 111224 ßÙÌßÄΠØ.Ð. 62 273242 111366 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.N. 54 216989
111092 ÚÀÌÀËÇÀÄß Õ.Á. 63 228174 111226 ÕßËÈËÎÂÀ Ô.Â. 60 225225 111367 NÓÐÈÉÅÂÀ N.ß. 63 211739-ÄÑ
111093 ßÙÌßÄΠÒ.Â. 82 221175-ÄÑ 111228 ÈÑÀÉÅÂÀ Ý.Ø. 71 225217-ÄÑ 111368 ÁßÙÌßNËÈ Ý.Å. 80 227729-ÄÑ
111094 ÑßÒÒÀÐËÛ Ð.À. 61 228296 111229 ÐÇÀÉÅÂÀ À.Ù. 66 213578-ÄÑ 111369 ÀÜÀÇÀÄß Ø.ß. 45 261343
111095 ÀÁÁÀÑÎÂ ß.ß. 31 241458 111233 ÙÀÚÛÉÅÂÀ À.Á. 56 233244 111371 ÐßÙÈÌÎÂ Î.Ã. 58 221223
111096 ÕÀÈÐNßÁÈÉÅÂÀ Ë.Ñ. 58 216875-ÄÑ 111235 ÚÀÌÀËΠÑ.Ñ. 69 216389-ÄÑ 111373 ßËÈÇÀÄß Ý.Å. 57 233163
111097 ÐßÙÈÌÎÂÀ Ò.Ã. 51 252214 111237 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß N.Â. 73 227478-ÄÑ 111376 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ñ.Ð. 66 213918
111098 ÕÓÄÈÉÅÂÀ N.ß. 68 233244-ÄÑ 111239 ÌÈÊÀÉÛËÎÂÀ N.Ô. 64 212346-ÄÑ 111377 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ë.Ù. 57 255188-ÄÑ
111099 ÑÀËÀÙÎÂÀ Ý.Å. 75 227931-ÄÑ 111242 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ Ð.À. 54 217133 111378 ÃÎNÀÃÎÂ Å.À. 54 221312
111102 ÙßÌÈÄΠÐ.Â. 54 234224 111243 ßÇÈÇÎÂÀ Ö.Ú. 48 222447 111380 ÑÎËÒÀNÇÀÄß N.N. 53 238129-ÄÑ
111103 ØßÐÈÔΠÐ.À. 67 266163-ÄÑ 111244 ÈÑÀÉÅÂÀ Ë.Ê. 57 228158 111383 ÊßÐÈÌËÈ Ú.È. 70 228417
111104 ÌßÌÌßÄΠß.Ð. 63 227997 111245 ÅÉÂÀÇÎÂÀ ß.Á. 58 228166 111387 ÙÖÑÅÉNΠØ.Å. 57 235367
111108 ßÙÌßÄΠÔ.È. 83 249218-ÄÑ 111246 ßÐØÀÄËÛ Õ.Ñ. 51 228239 111388 ÀÑËÀNÎÂÀ Å.Ä. 50 266399
111112 ÙÖÑÅÉNËÈ Ë.Ù. 69 211228 111251 ÙÖÑÅÉNΠß.Ý. 71 227478-ÄÑ 111389 ÇßÐÁßËÈÉÅÂÀ Ý.Ç. 56 228247
111116 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Ê. 78 236225-ÄÑ 111255 ßËÈÇÀÄß À.À. 47 216826 111390 ÀËÌÀÑËÛ ß.Ì. 77 266147-ÄÑ
111117 ÀÜÀÉÅÂ À.Ù. 52 228352 111256 ÁÀÜÛÐÇÀÄß À.Ñ. 47 219726 111391 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ Ñ.À. 58 233244
111118 ÌÓÐÀÄÎÂ Ô.Ð. 76 216631-ÄÑ 111258 ÙÖÌÌßÒËÈ Ã.N. 66 216583-ÄÑ 111393 ÐßÙÈÌËÈ Ð.À. 56 222552
111119 ÀÑËÀNΠÑ.Ø. 71 254459-ÄÑ 111259 ØÛÕßËÈÇÀÄß Ù.Ø. 54 228117 111394 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ë.Ê. 56 228425
111123 ÚßÔßÐËÈ Ë.Ì. 87 252288-ÄÑ 111261 ßÑÝßÐËÈ È.Ì. 58 235115-ÄÑ 111396 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Ñ. 49 269152
111124 ÈÑÌÀÉÛËÎÂ Ô.Ã. 63 227656 111268 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ Ï.Å. 62 222317-ÄÑ 111398 ÁßÙËÓËÇÀÄß Ì.É. 47 272343
111126 ßËÈÉÅÂÀ À.ß. 51 228239 111270 ÙÖÌÌßÒÇÀÄß Â.Ý. 53 219134 111401 ÁÀÁÀÇÀÄß N.Ð. 57 219759-ÄÑ
111127 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ N.N. 63 211917-ÄÑ 111273 ÒÀÜÛÉÅÂ Õ.Ñ. 66 216226 111402 ÁÅÙÁÓÄÎÂÀ À.Ò. 84 248132-ÄÑ
111130 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ò.Ñ. 55 235261 111274 ÃÀÑÛÌÎÂ Å.È. 50 272116 111403 ÃÀÔÀÐÎÂÀ À.É. 55 228247
111131 ÀÁÀÑΠÀ.Å. 47 227323-ÄÑ 111277 ÑßÌßÄËÈ À.Ô. 54 216997 111406 ÌßÙßÐÐßÌΠÌ.È. 70 222536
111132 ßËÈÉÅÂÀ N.È. 79 227275-ÄÑ 111278 ÐÇÀÇÀÄß N.À. 47 269128 111408 ÑÀÐÛÉÅÂÀ Ò.Ì. 63 213983
111133 ÌÞÂÑÖÌÎÂÀ À.Å. 43 216478 111279 ÈÑÐÀÔÈËÎÂ Ô.Ú. 36 254864 111412 ÀÜÀÉÅÂÀ Ø.Ø. 51 261287
111135 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ë.N. 51 235383 111280 ÙßÑßNΠÙ.È. 56 228377 111413 ÃÀÑÛÌΠÐ.È. 61 222269
111137 ÁÀÁÀÉÅÂÀ N.Ñ. 68 228417 111282 ÙÀÚÛÌÓÐÀÄÎÂ Ð.Ú. 75 233617-ÄÑ 111414 ØÈÐÈNÎÂ À.À. 41 219597
111138 ØÀÙÌßÌÌßÄΠÐ.ß. 74 227486-ÄÑ 111285 ÐÇÀÉÅÂÀ Ë.Ï. 64 252158 111419 ÌßÑÈÌΠÑ.Ç. 71 227526-ÄÑ
111140 NÎÂÐÓÇÎÂÀ Ì.Å. 41 272124 111288 ÁÀÁÀÉÅÂÀ N.Ú. 52 265264-ÄÑ 111421 ÈÑÝßNÄßÐËÈ ß.Ì. 52 228255
111150 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ý.Ú. 62 233366-ÄÑ 111289 ÉÓÑÈÔÎÂÀ Ä.ß. 70 255699-ÄÑ 111422 ÃÓËÈÉÅÂ Ô.ß. 51 262242
111152 ÙßÑßNÎÂÀ Å.Ú. 62 233211 111290 ÀËÛÉÅ Î.Ì. 57 222333-ÄÑ 111425 ÌßÌÌßÄËÈ Ø.Ì. 41 219256
111153 ÚÀÌÀÉÅÂÀ À.ß. 56 233333 111291 ÃÓËÓÉÅ Ñ.È. 74 236388-ÄÑ 111427 ßËßÑÝßÐΠß.Ø. 53 256281
111154 ÕÎÑÈÉÅÂÀ Ñ.À. 57 216867-ÄÑ 111292 ßËÈÇÀÄß Ð.Ò. 45 245135 111429 ÙßÑßNΠÐ.Å. 57 216453-ÄÑ
111156 NÀÌÀÇÎÂÀ Á.Ð. 46 262364 111293 ÁÀÁÀÉÅ N.Ð. 55 263117 111430 ÂßËÈÉÅÂÀ N.Ù. 62 222496-ÄÑ
111158 ßËÈÉÅÂÀ À.Ù. 49 251875 111294 ßÙÌßÄÇÀÄß N.N. 53 213667 111432 ßËßÑÊßÐÎÂÀ À.Â. 58 228117
111159 ÐßÑÓËΠÈ.ß. 45 263344 111297 ÀÁÄÓËËÀÉÅ Î.Ð. 48 217117 111437 ÀÁÄÓÐÀÙÌÀNÎÂÀ Ø.É. 42 221434
111160 ÃÓÐÁÀNÎÂ Ñ.Ø. 52 222269 111298 ÌÎËËÀÉÅÂ N.Ç. 46 263158 111438 ÃÀÑÛÌÇÀÄß Ç.Ì. 54 225169
111162 ÈÑÀÉÅ ß.Å. 52 222163-ÄÑ 111302 ÚßÔßÐÃÓËÈÉÅÂÀ Ñ.É. 50 233244 111439 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ Ë.ß. 63 211966-ÄÑ
111163 ÀÄÛÝÞÇßËÎÂÀ À.Ý. 39 251956 111303 ÇÅÉNÀËΠÉ.È. 47 257626 111441 ÌßÌÌßÄËÈ Ä.Õ. 51 228133
111164 ÔßÐßÚËÈ Ò.Ì. 67 227997 111304 ÌÓÐÀÄËÛ Ø.Ñ. 56 253113 111444 ßËÈÉÅÂÀ Æ.È. 47 256387
111165 ÌÈÐÇßËÈ Ì.À. 56 235253 111305 ÈÁÐÀÙÈÌÕßËÈËΠÑ.Ì. 52 228393 111445 ÃÓÐÁÀNΠÒ.Ì. 55 222455-ÄÑ
111166 NßÑÈÁΠß.Ç. 69 216137-ÄÑ 111308 ÈÑÌÀÉÛËΠÀ.Ä. 41 261295 111448 ÂßËÈÉÅÂÀ N.Ä. 47 214274
111167 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ò.È. 62 228458 111310 ÙÖÌÁßÒßËÈÉÅ Ù.Ø. 45 235415 111450 ÏÀØÀÇÀÄß À.Â. 76 227518-ÄÑ
111168 ÌÈÐÇßÉÅ Å.N. 49 219134 111311 ÙÖÌÁßÒÎÂÀ À.À. 82 227631-ÄÑ 111453 ÃÀÐÀÇÀÄß À.Â. 45 263166
111170 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß Ê.ß. 54 228117 111312 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ñ.Â. 56 251883-ÄÑ 111459 ÊßÐßÌΠß.Ñ. 72 213383-ÄÑ
111173 ÃßNÈÉÅÂ Å.Â. 59 228174 111316 ÈÑÌÀÉÛËÎÂ Ö.Ö. 65 216323-ÄÑ 111461 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Â.Ê. 69 212549-ÄÑ
111174 NÀÜÛÉÅÂÀ À.Ð. 76 211366-ÄÑ 111317 ØÀÙÌßÌÌßÄΠÖ.Õ. 48 222447 111468 ÀÑËÀNËÛ Ô.È. 62 227745
111175 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ À.È. 67 222163-ÄÑ 111318 ÈÑÝßNÄßÐËÈ Ò.Ò. 63 266114 111470 ÀÁÁÀÑËÛ Ð.Ô. 48 211511
111177 ÌÖÑÅÉÈÁÎÂÀ Ë.Ì. 55 228247 111319 ØÀÌÈËËÈ Ô.Ã. 70 221167-ÄÑ 111471 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ö.Ã. 43 257448
111179 ÁßNÄßËÈÉÅ Ç.Ò. 66 214128 111320 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ Ñ.È. 52 225299 111479 ÙßÌÈÄËÈ Ñ.Ñ. 68 228482
111182 ÀÁÛÉÅÂÀ Ñ.Ð. 80 216697-ÄÑ 111321 ÐÖÑÒßÌËÈ Ô.À. 53 235278 111480 ÐÇÀÉÅ À.À. 55 263125
111183 ßËÈÉÅÂÀ À.ß. 50 235383 111322 ÔßÐßÚËÈ É.N. 54 262275 111484 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ô. 61 241328-ÄÑ
111186 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.Î. 41 253121 111323 ÃÓËÈÉÅÂ ß.N. 71 222171-ÄÑ 111485 ÀÄÛØÎÂ Ï.Ý. 52 216989
111187 ÀËÛÉÅÂÀ À.È. 74 228458 111324 ÇÀÌÀNËÛ N.N. 57 216453-ÄÑ 111488 ÐßÙÈÌÎÂÀ N.Ñ. 63 228288
111188 ßËÈÇÀÄß Ñ.Ù. 51 235189 111325 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.Â. 71 227761-ÄÑ 111489 ÃÓÁÀÒΠÅ.Ð. 48 262226
111192 ÌÓÑÀÇÀÄß N.Ô. 69 266277-ÄÑ 111327 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ È.È. 61 257123-ÄÑ 111490 ÀØÓÌÎÂÀ À.Å. 56 233244
111195 ÒÀËÛÁËÛ Ô.Ò. 37 212719 111333 ÀÜÀÇÀÄß N.ß. 53 261254 111492 ÚÀÁÁÀÐÎÂ Ì.Ð. 51 221353
111196 ÈÑÌÀÉÛËΠÅ.Å. 73 227672-ÄÑ 111336 ÌßÌÌßÄËÈ Å.Î. 56 222569 111494 ÇÖËÔÈÃÀÐËÛ Ç.N. 82 227631-ÄÑ
111198 ÙßÑßNΠN.×. 66 216567-ÄÑ 111337 ÌßÌÌßÄËÈ Ñ.Ì. 40 222439 111496 ÏÀØÀÉÅ ß.Ð. 50 221378
111199 ÙßÑßNÎÂÀ Ç.Ì. 46 272343 111338 ÅËÉÀÇÎÂÀ Ñ.Ð. 64 255188-ÄÑ 111497 ÌßÌÌßÄÊßÐÈÌÎÂÀ Ñ.Õ. 54 265231-ÄÑ

D İ M - 2020
111201 ÀÄÈËÁßÉËÈ À.À. 53 216948 111342 ÈÁÀÄËÛ Ñ.È. 58 257642 111498 ÈÑÀÉÅÂÀ Ô.Ô. 55 259221
111206 ßËÈÉÅ Ç.Ú. 52 257164 111345 ÀÄÈËΠÀ.Ê. 57 233633 111506 ÑßÔßÐÎÂÀ À.À. 71 216356-ÄÑ

26
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

111511 ÃÓËÈÉÅ Î.Á. 46 241369-ÄÑ 111662 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ Ñ.Ê. 44 222471-ÄÑ 111813 ÙÖÑÅÉNËÈ Å.Ì. 44 261246
111513 ÐÖÑÒßÌΠÒ.Ð. 70 227591 111663 ÌßÌÌßÄÐßÙÈÌΠÑ.N. 42 219297 111819 ÑßÌßÄÎÂÀ Ñ.È. 53 228125
111515 ÑÓËÒÀNËÛ Ò.Ù. 61 273186 111665 ÎÐÓÚËÓ À.À. 55 252336 111820 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ À.Ñ. 53 228141
111516 ÀÑËÀNÎÂÀ Ý.N. 34 241425 111667 ÃÀÔÀÐÇÀÄß À.N. 50 251875 111822 ÁÖNÉÀÒÇÀÄß Ò.Ø. 86 236241-ÄÑ
111522 ÌÓÐÀÄËÛ N.È. 59 257578 111668 ÚßÔßÐΠÀ.Ô. 61 228214 111823 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ À.Î. 53 233188
111523 ÁÀÕØÛÉÅÂ Å.Ì. 52 211196 111673 ÌÓÑÀÅÂÀ Á. 63 233147-ÄÑ 111824 ÃÀÐÀÉÅÂÀ À.Î. 59 257342
111527 ÙßÑßNÎÂÀ ×.Â. 54 211163 111675 ßËÈÉÅ Ê.N. 65 228539 111825 ÇÖËÔÖÃÀÐËÛ Ð.ß. 46 257626
111528 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ê.À. 70 228539 111676 ÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ë.Ð. 58 254831-ÄÑ 111829 NßÁÈÉÅ Ñ.Å. 62 273178
111529 ØÀÙÌÀËÛÉÅ Ñ.À. 57 222139 111678 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ñ.Å. 75 212379-ÄÑ 111830 ßÙÌßÄΠÌ.Ì. 63 236436
111531 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.À. 75 214185-ÄÑ 111679 ÈÑÊßNÄßÐΠÌ.Ù. 49 221248 111831 ÚÀÙÀNÝÈÐΠÅ.Ú. 75 236241-ÄÑ
111533 ÙßÑßNËÈ Ñ.Õ. 63 227997 111682 ÂßËÈÉÅ À.ß. 46 216891 111832 ÃßÙÐßÌÀNΠÐ.À. 70 227542-ÄÑ
111536 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ç.Ô. 51 257691 111683 ÈÑÌÀÉÛËÎÂ Á.Ø. 54 216875 111834 ÀÁÁÀÑÎÂ ß.Ñ. 33 241458
111538 ÌßÚÈÄΠÉ.À. 65 217133 111684 ßËÈÉÅ Ñ.ß. 71 266163-ÄÑ 111835 ÙßÑßNΠÖ.À. 81 216218-ÄÑ
111539 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.N. 56 242138-ÄÑ 111687 ÀËËÀÙÉÀÐÎÂÀ Ø.Ö. 52 257723 111836 ÙÖÑÅÉNΠÅ.ß. 54 235261
111540 ÃÀÐÀÉÅ Å.Å. 41 219475 111689 ÙßÑßNΠÅ.Ú. 59 211471 111837 ÊÀÇÛÌΠÊ.À. 56 222252
111542 ÃÓËÓÇÀÄß N.Ô. 49 243159-ÄÑ 111690 ÃÓËÈÉÅÂÀ À.Ì. 72 266277-ÄÑ 111839 ÃÓËÈÉÅÂ È.×. 53 228125
111545 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ç.Ù. 52 251526-ÄÑ 111695 ÙÅÉÄßÐÎÂÀ Ñ.Ê. 51 216583-ÄÑ 111840 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ç.Ì. 58 233236
111546 ÒÀÜÛÉÅ Ø.À. 68 219337-ÄÑ 111696 ÌÞÙNßÒÎÂÀ Ö.À. 62 227583 111841 ÙßÁÈÁÇÀÄß Ë.Â. 56 225314
111547 ØÛÕÛÉÅÂ Å.N. 47 266422 111698 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ Ç.É. 47 266422 111844 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ Ò.Ò. 69 225152-ÄÑ
111548 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ì.N. 66 212727-ÄÑ 111701 ÙßÌÈÄÎÂÀ È.À. 64 216964 111845 NßÇßÐÎÂÀ È.Ñ. 60 211471
111551 ÃÓÐÁÀNËÛ À.Ì. 72 248116 111702 ÀÁÓØÎÂÀ N.Õ. 46 216826 111847 ÙÀÚÛÉÅÂ ß.N. 51 216972-ÄÑ
111552 ÑÀÄÛÃÎÂÀ À.Å. 64 234151-ÄÑ 111709 ÚÀÂÀÄÎÂÀ Ô.Ì. 51 273259 111848 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ Ý.Ù. 55 228166
111553 NÈÔÒÈÉÅÂ Å.È. 49 238186-ÄÑ 111711 ÇÅÉNÀËÎÂ À.Õ. 67 216348-ÄÑ 111849 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ñ.À. 51 233244
111554 ÁÀÉÐÀÌΠÀ.À. 49 257278 111712 ßËÈÉÅ Ì.Ñ. 52 255244 111851 ÈÑÌÀÉÛËΠÐ.Õ. 49 262364
111555 ÚßÔßÐËÈ N.Ô. 60 238186-ÄÑ 111715 ØßÐÈÔÎÂÀ Ì.Î. 60 225274-ÄÑ 111854 NßÁÈÇÀÄß À.À. 60 233625
111556 ÀÑËÀNÎÂÀ À.È. 50 219937 111717 ÌßÙßÐÐßÌΠÁ.Å. 44 243134 111858 ÌÖÑËÖÌÇÀÄß Ù.Ç. 52 216997
111557 ßÔßNÄÈÁßÉËÈ Ð.Ð. 53 235278 111719 ßÙÌßÄÇÀÄß Ø.Ò. 58 273242 111859 ÚßÁÐÀÉÛËΠÓ.Å. 73 222455-ÄÑ
111563 ÈÑÌÀÉÛËÎÂ Á.Î. 73 216729-ÄÑ 111720 ÑÀËÌÀNÎÂ Å.Ã. 69 216242 111860 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂ Ú.Ù. 54 228239
111569 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ Ö.À. 44 251648 111724 ÂÀÙÈÄΠÌ.Å. 62 227997 111861 ßËÈÉÅÂÀ À.Ô. 55 263133
111570 ÐÇÀÇÀÄß Ô.À. 61 222617-ÄÑ 111726 ÌÈÐÇßÉÅ ß.Ê. 51 235334 111863 ÊßÐÈÌËÈ Î.Ù. 48 266439
111572 ÐÀÌÀÇÀNÎÂ N.Ç. 70 216331-ÄÑ 111728 ÄÖNÉÀÌÀËÛÉÅÂÀ N.Ì. 40 251761 111866 ÓÌÓÄÎÂÀ N.À. 58 228247
111573 ÀÜÀÇÀÄß Ú.N. 76 224123-ÄÑ 111730 ÀÁÀÊÀÐÎÂÀ Ì.Å. 55 233163 111867 ÌßÌÌßÄÎÂÀ ß.È. 50 216989
111575 ÈÌÀNΠÑ.N. 70 251697 111732 ÌßÌÌßÄΠÉ.Î. 63 216412-ÄÑ 111869 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ Ñ.Å. 70 221183-ÄÑ
111576 ÈËÉÀÑÇÀÄß Ñ.N. 46 272368 111738 ÝÞÇßËΠÚ.Ô. 54 273259 111871 ÌÅÙÁÀËÛÉÅ Ð.Ç. 46 262323
111578 ÐÇÀÉÅÂÀ Ö.Ã. 57 255641 111740 ÑÎËÒÀNËÛ Ì.N. 33 241433 111872 ÊÀÇÛÌÎÂ Ð.N. 81 216218-ÄÑ
111584 ÃÓËÈÉÅ Á.N. 68 273178 111741 ÂÅÐÄÈÉÅÂÀ N.À. 42 254637-ÄÑ 111873 ÌßÌÌßÄΠÐ.Ì. 75 211414-ÄÑ
111587 ÐÖÑÒßÌÎÂÀ N.Ô. 59 225274-ÄÑ 111747 ÊÀÇÛÌΠÐ.Å. 58 254426 111874 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Ñ.Ð. 69 227778-ÄÑ
111588 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ Ð.È. 50 219337-ÄÑ 111748 ßËÈÉÅ Ñ.ß. 74 211666-ÄÑ 111875 ÈÑÌÀÉÛËΠß.È. 46 254142
111589 NÈÔÒßËÈÉÅÂÀ N.Ì. 39 252425 111749 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Ô.Ú. 42 254289-ÄÑ 111876 ÚÀÁÁÀÐÇÀÄß Â.Ñ. 49 222471-ÄÑ
111592 ßËÈÉÅ È.ß. 62 235148 111753 ßÑÝßÐÎÂÀ N.Ò. 47 242154-ÄÑ 111879 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ô.ß. 50 265264-ÄÑ
111593 ÀÕÓNÄΠÚ.Ò. 44 272124 111755 ÝÞÇßËΠÚ.Ô. 56 273259 111880 ÃÓÐÁÀNËÛ À.À. 60 228474
111595 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ñ.Ò. 32 241588 111756 ßÇÈÌΠÊ.Ñ. 54 246294-ÄÑ 111882 ÒÀÏÒÛÃËÛ ×.Ò. 66 216648
111597 ÐßÙÈÌÎÂÀ À.Ì. 76 233366-ÄÑ 111757 NßÚßÔÎÂÀ Ý.È. 38 261327-ÄÑ 111884 ÙÖÑÅÉNËÈ Ñ.Å. 45 272376
111599 ÌÓÐÀÄÎÂÀ Ë.Ô. 66 211552-ÄÑ 111758 ÙßÑßNΠÑ.À. 71 248116 111885 ÅÄÈËÕÀNÎÂÀ À.Ì. 66 252271-ÄÑ
111601 ÁßØÈÐÇÀÄß N.À. 76 211763-ÄÑ 111760 ÙÖÑÅÉNËÈ Ç.À. 49 222341 111887 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ó.Ì. 79 228539
111602 ßÙÌßÄΠß.È. 76 212979-ÄÑ 111764 ÀÁÀÑËÛ Ò.À. 55 233333 111890 ÚßÔßÐÎÂÀ À.À. 48 222511
111605 ÀÜÀÇÀÄß Ô.Â. 40 222463 111769 ÒÀÜÛÉÅÂ Ò.ß. 66 235253 111891 ØÈÐÈNËÈ Ô.Ù. 46 272392
111606 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ø.Õ. 65 233196-ÄÑ 111772 NÓÐÈÉÅ Ñ.Ô. 53 228336 111894 ÀÒÀÊÈØÈÉÅÂÀ ×.Ê. 47 272295
111608 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ Ý.Å. 53 219775 111773 ÉÓÑÈÔÎÂÀ Ê.Ñ. 73 211585-ÄÑ 111897 ÕßËÈËΠÑ.À. 64 227153
111609 ÙÀÚÛÁßÉËÈ À.ß. 46 221126 111774 ÌßÌÌßÄΠÒ.ß. 66 227834 111898 ÐßÙÈÌÎÂÀ Ô.Ð. 66 222196-ÄÑ
111613 ÀÁÛØÎÂÀ È.Ñ. 66 212727-ÄÑ 111775 ÀÁÀÑÎÂ À.Ë. 84 216697-ÄÑ 111901 ÙÀÚÛÉÅÂÀ À.Ç. 41 253113
111617 ÐÀÌÀÇÀNËÛ Ä.Ù. 55 225152 111776 ÙÀÚÛÇÀÄß N.É. 41 239199 111903 ÊßÐÈÌËÈ Ë.È. 55 227372-ÄÑ
111618 ÁßNÄßËÈÉÅÂÀ Ý.À. 73 266228-ÄÑ 111777 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß À.Å. 65 211463 111905 ÕßËÈËÇÀÄß Ô.Å. 48 217117
111624 ÃÀÐÀÉÅÂÀ Ø.Å. 51 255422 111778 ßËÈØÎÂÀ Ý.Ê. 50 228385 111907 ÂßËÈÉÅ Ð.Ò. 42 219531
111630 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß Å.Ê. 73 213715-ÄÑ 111779 NßÁÈÉÅ È.Ñ. 58 227397-ÄÑ 111909 ÚÀÁÀÐÎÂÀ ß.È. 65 233236
111632 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ì.Ò. 76 233244-ÄÑ 111780 ÙßÑßNÎÂÀ Ë.Â. 64 211788-ÄÑ 111913 ÊÀÇÛÌÎÂÀ À.Â. 51 238145-ÄÑ
111633 ÙßÑßNΠÅ.Ã. 57 234549 111781 ÌßÌÌßÄΠÊ.Ì. 52 228393 111915 ÃÎÚÀÉÅ ß.Ç. 73 228417
111634 ÁÀÉÐÀÌÇÀÄß N.È. 62 216753 111783 ÑßÌßÄËÈ Ý.ß. 65 212549-ÄÑ 111916 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ N.Ô. 81 227615-ÄÑ
111637 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ô.Ñ. 57 228328 111784 ÇÅÉNÀËÎÂÀ Ô.Ô. 48 222528 111918 ÚßÁÈÉÅ Á.Ì. 58 257691
111639 ßËßÊÁßÐΠÑ.Ñ. 87 236152-ÄÑ 111785 ÐÇÀÉÅÂÀ À.Ð. 42 261246 111919 ÈÑÀÉÅ Ð.Ð. 52 235334
111640 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ø.Ì. 32 241417 111788 ÚßÔßÐËÈ Ñ.À. 73 216842-ÄÑ 111924 NßÁÈÉÅÂÀ Ê.Ð. 52 228393
111641 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ À.É. 46 269314 111794 ÈÑÌÀÉÛËÎÂ Ò.Ù. 43 254864-ÄÑ 111925 ÙÖÑÅÉNÎÂ Ò.N. 49 217117
111643 ÑÀËÌÀNÎÂ Õ.Ì. 64 243191 111797 ÃÓËÈÉÅÂ Ð.Ñ. 40 219937 111929 ÌÓÑÀÇÀÄß N.Â. 70 216591-ÄÑ
111645 ÁÀÕØßËÈÉÅÂÀ ß.À. 54 216875-ÄÑ 111799 ßËÈÇÀÄß Ý.Ý. 55 225274 111930 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Â.N. 53 222585
111648 ÙÖÑÅÉNËÈ Ì.Ø. 63 221191 111800 ÃßÐÈÁΠÌ.Ù. 64 227153 111932 ÀÄÝÞÇßËΠÅ.È. 63 225177-ÄÑ
111652 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ò.Ì. 59 228158 111801 ÌßÌÌßÄËÈ Ð.Ð. 64 227534 111933 ÌßÌÌßÄÇÀÄß N.Ø. 79 225225-ÄÑ
111653 ÙßÑßNËÈ Ñ.Ê. 66 251826-ÄÑ 111804 ßËÈÇÀÄß Þ.À. 60 243183 111934 ÙÀÚÛËÛ Ð.Ð. 70 221167-ÄÑ
111656 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß À.Ç. 47 255788-ÄÑ 111805 ÁÀËÀÉÅÂ Ð.È. 71 227534-ÄÑ 111936 ÃÎÚÀÉÅÂÀ À.Á. 37 254823
111657 ÐßÙÈÌÎÂ Ð.Å. 51 272198 111808 ÀÁÄÓËÇÀÄß Ì.À. 70 227778-ÄÑ 111938 ÒÀÜÛÉÅÂ Ç.Â. 83 248132-ÄÑ

D İ M - 2020
111658 ÂßËÈÇÀÄß Ð.Å. 56 221394 111810 ÔÈÄÀÉÅÂÀ À.Ô. 65 227153 111939 ÑÀÄÛÃΠÌ.Ð. 61 227753
111659 ÀËÛÙÖÌÁßÒËÈ N.Ì. 62 227567 111811 ßÙÌßÄÎÂÀ Ô.ß. 56 265231-ÄÑ 111945 ÃßNÁßÐËÈ Ñ.Ç. 40 253121

27
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

111947 ÁÀÁÀÇÀÄß N.Ð. 52 216989 112095 ÙßÑßNËÈ Å.Å. 80 248149-ÄÑ 112235 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ô.Å. 48 259173
111948 ÈÑÀÉÅ ß.À. 39 251964 112096 ßËßÊÁßÐÎÂÀ Ö.È. 62 225274-ÄÑ 112237 ×ßËßÁÈÇÀÄß Ë.È. 50 273259
111950 ÊßÐÈÌËÈ Ñ.À. 62 233211 112098 NßÁÈÉÅ À.Å. 52 228125 112241 ÎÑÌÀNËÛ Å.Ë. 49 262226
111951 ÌÀÃÑÓÄÎÂÀ Ø.À. 55 241377-ÄÑ 112100 ßËÈÇÀÄß N.ß. 67 216518-ÄÑ 112244 ÐßØÈÄËÈ Ý.ß. 52 257723
111952 ÃÓÐÁÀNËÛ N.Å. 88 227631-ÄÑ 112102 ÃßÙÐßÌÀNΠÁ.N. 81 216283-ÄÑ 112245 ÑÅÈÄÎÂÀ Å.Ð. 44 252133
111954 ÙßÑßNΠÇ.Ñ. 56 228166 112104 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ À.Ù. 68 211658-ÄÑ 112250 ÒÀNÛÐÂÅÐÄÈÉÅ N.Ñ. 60 238186-ÄÑ
111955 ×ÎÁÀNÎÂÀ À.ß. 67 211941-ÄÑ 112105 ÇÅÉNÀËΠß.À. 59 227331-ÄÑ 112252 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Ì. 62 228158
111957 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ À.Ð. 57 228182 112110 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ð.N. 53 222211 112256 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ù. 61 255341
111961 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.Ù. 52 233188 112112 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ï.Å. 54 228369 112258 ÌßÌÌßÄΠÙ.È. 37 252377
111962 ÁßÄßËÇÀÄß À.Å. 47 272343 112113 ÃÓÐÁÀNΠÐ.Å. 39 241239 112259 ÉÎË×ÓÉÅÂÀ Ì.É. 69 236396-ÄÑ
111963 ßËÈÌßÌÌßÄΠÎ.Î. 66 228328 112114 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ý.Ñ. 75 227664-ÄÑ 112263 ÃÓÐÁÀNΠÎ.Å. 58 217125
111965 ÇÖËÔÖÃÀÐÎÂÀ ×.É. 52 216883 112118 ÃÀÐÀÉÅÂÀ Ý.Ð. 45 255788 112265 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.É. 53 234338
111969 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ N.Ù. 69 249494-ÄÑ 112119 ÃÀÑÛÌÎÂ À.Á. 59 228288 112271 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ë.À. 57 257553-ÄÑ
111971 ÙßÁÈÁΠÙ.ß. 58 273145 112124 NÓÙÈÉÅ Ô.Ù. 70 227778-ÄÑ 112273 ßËÈÇÀÄß À.È. 58 233244
111973 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ð.È. 72 249259-ÄÑ 112125 ÏßNÀÙÎÂÀ À.Ñ. 49 273275 112274 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.Ì. 43 252377
111975 ÌÈÐÇÀÌÅÒÎÂ Ê.Â. 50 216364 112126 ÁßÙÐÀÌÎÂ À.À. 50 266439 112279 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.À. 55 225282
111976 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ Ñ.Ú. 71 227478-ÄÑ 112130 ÙßÑßNÎÂÀ N.À. 58 233155 112281 ÌßÌÌßÄÇÀÄß À.ß. 47 221297
111977 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.À. 56 225258 112131 ßÙÌßÄËÈ Ò.È. 57 227891 112282 ÐßÑÓËΠÉ.Ð. 46 262461
111978 ÌÓÑÀÉÅÂ Ñ.À. 50 235383 112133 ÀÑËÀNÎÂÀ Â.Á. 64 266228-ÄÑ 112287 ÄÀÄÀØÎÂÀ N.N. 44 251842
111983 ËÀ×ÛNΠÔ.ß. 43 241499 112135 ÐÇÀÇÀÄß Ç.Å. 53 217133 112288 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß Â.Ð. 58 228222
111984 ØÖÊÖÐΠN.Ç. 87 227567-ÄÑ 112137 ßÑÊßÐÎÂÀ À.Ì. 73 227542-ÄÑ 112292 ÊÀÇÛÌΠÅ.Å. 61 256168
111985 ßÙÌßÄÇÀÄß Ì.Ø. 59 261213 112138 ÁßÄßËΠÂ.Ñ. 74 248116 112293 ÚÀÁÁÀÐËÛ Ñ.Å. 63 225339
111986 ÉÓÑÈÁÎÂÀ Ý.ß. 66 212549-ÄÑ 112139 ÈÑÝßNÄßÐΠÈ.Ù. 67 211414-ÄÑ 112294 ÏÈÐÌßÒΠÉ.Ì. 65 227867
111987 ÙßÌÈÄÎÂÀ À.Ú. 62 228174 112144 ÐÀÃÈÁÎÜËÓ Õ.Ð. 73 227486-ÄÑ 112296 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅ Î.N. 49 255196
111992 ÃÓËÈÉÅ À.Ñ. 62 228522 112145 ÊÀËÁÀËÛÉÅ Å.ß. 63 273186 112298 ÌßÌÌßÄΠÀ.Ì. 54 228141
111993 ÂßËÈÉÅÂÀ À.Ì. 59 219961 112146 ÌßÌÌßÄÇÀÄß ß.Ì. 44 254523-ÄÑ 112300 ÒÀÜÛÉÅÂÀ Ñ.Á. 44 254572-ÄÑ
111994 NÀÄÈÐΠÌ.Î. 66 216331-ÄÑ 112148 ÑßÔßÐÀËÈÉÅÂÀ Ñ.Ô. 64 212654-ÄÑ 112303 ÐßÙÈÌΠØ.Ø. 44 251518
111995 NÓÐÈÉÅÂÀ Ã.Å. 65 212435-ÄÑ 112150 ÚßÔßÐËÈ N.N. 51 255122 112305 ÐÖÑÒßÌΠÔ.Å. 48 266439
111996 ÐßÑÓËÇÀÄß Ê.ß. 50 272116 112151 ÂßËÈÉÅ Ì.Ñ. 65 273178 112306 ÑÀËÌÀNÎÂÀ Ý.Ê. 60 252133
111997 ÀÁÓØÎÂÀ Ý.Ì. 37 241263 112153 ÙÀÚÛ-ßÇÈÇËÈ Ì.È. 70 212727-ÄÑ 112316 ÀÁÄÓËËÀÉÅ Ê.È. 61 228263
111999 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ò.Ù. 60 252288 112154 ÌÓÑÀÉÅÂÀ Ñ.Ï. 55 233382-ÄÑ 112318 ÀËÛÉÅÂÀ Á.À. 65 254248
112000 ßÊÁßÐΠÀ.ß. 48 221491-ÄÑ 112155 ÈÁÐÀÙÈÌΠÅ.Ð. 57 228433 112320 ßËÈ-ÇÀÄß Ú.N. 46 257115
112002 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂ Å.Å. 57 219442-ÄÑ 112157 ÌÈÐÈËÈ N.ß. 54 254159-ÄÑ 112324 ÀÕÓNÄÎÂ N.Ð. 52 221426
112003 ÙßØÈÌÎÂÀ Ñ.Ï. 72 216664-ÄÑ 112160 NßÇßÐËÈ Á.Ì. 50 225266 112326 ÌßÌÌßÄËÈ Ø.À. 44 261173
112005 ÀÁÀÑÇÀÄß N.Ç. 60 273226 112163 ÏÎËÀÄÎÂÀ Ì.ß. 74 227494-ÄÑ 112327 ÌßÌÌßÄΠÚ.À. 46 254523-ÄÑ
112006 ÙÀÚÛÉÅÂÀ À.Ã. 56 228482 112165 NÓÐÀËÛÉÅÂ Å.Î. 48 266439 112332 ÁÀÁÀÉÅÂ N.Ô. 52 211171
112007 ÌßÚÈÄÎÂÀ À.Ñ. 62 233552 112166 ÀÕÓNÄÎÂÀ Ò.Ù. 43 252133 112333 ßÌÈÐÎÂÀ Ñ.Å. 71 212687-ÄÑ
112008 ÀÑËÀNÎÂÀ Å.Ô. 57 225193 112168 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ù.Î. 51 216948 112341 ÑÀËÌÀNÎÂÀ Ò.À. 69 216931-ÄÑ
112009 ÂßËÈÉÅ Ô.Ô. 58 219978 112170 ÀÕÓNÄΠN.Ð. 63 216567-ÄÑ 112343 ÈËÉÀÑÎÂÀ Ð.N. 54 228369
112016 ÈÑÐÀÔÈËÎÂ Ê.N. 73 227534-ÄÑ 112173 ÃÀÑÛÌÎÂÀ N.Á. 62 233399-ÄÑ 112350 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ç.Ì. 42 253113
112020 ÈÑÌÀÉÛËΠÃ.Ã. 52 228255 112174 ßÑÝßÐΠÎ.À. 71 236388-ÄÑ 112355 ßÙÌßÄÎÂÀ Ë.Ì. 56 225144
112021 ÙßÑßNÎÂÀ Ý.ß. 57 212216-ÄÑ 112175 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ù.É. 49 234192 112357 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ô. 50 217117
112025 ÀÂÀÇΠÔ.Ì. 45 256379 112176 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ N.È. 59 263247 112358 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Î. 60 225241
112026 ßÌÈÐÎÂÀ Ô.Å. 72 227867 112177 ßÙÌßÄËÈ Ñ.Å. 67 216356-ÄÑ 112359 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ N.ß. 78 249445-ÄÑ
112033 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.È. 50 234354 112178 ÀËÛØÇÀÄß Ö.È. 51 233244 112360 ÑÅÉÈÄÎÂÀ Ë.Ù. 62 225177-ÄÑ
112034 ÃÓËÓÇÀÄß Ä.Ú. 78 216753-ÄÑ 112179 ÌßÌÌßÄΠÑ.Ë. 53 254183-ÄÑ 112365 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.À. 44 276167
112035 ÁÀÜÛÐÎÂÀ È.ß. 59 225299 112181 ÀÁÁÀÑÎÂÀ À.Ì. 63 216753 112366 NÓÐÈÉÅÂÀ Ý.Ñ. 58 251834-ÄÑ
112036 ÌßÙßÌÌßÄÒÀÜÛÇÀÄß Ý.Ì. 50 228385 112183 ßÇÈÇΠÚ.Ø. 49 241425-ÄÑ 112369 NÀÜÛÇÀÄß À.Ò. 70 227859
112037 ÈÁÀÄËÛ Ñ.Ð. 66 221159-ÄÑ 112186 ÉÓÑÈÔΠÌ.Ì. 52 273161 112373 ÌßÑÈÌÎÂÀ Ø.Ê. 52 228125
112038 ÂßÒßNÈ Ô.Ô. 81 248124-ÄÑ 112191 ÙßÑßNÎÂÀ Ö.À. 59 225274-ÄÑ 112374 ÞÌßÐÎÂÀ Å.Ô. 55 233188
112043 ÚÀÂÀÄΠÀ.Ì. 46 222358 112193 ÌßÌÌßÄËÈ Ç.Ô. 55 233244 112375 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ È.Â. 41 216737
112044 ÌÓÑÒÀÔÀÎÜËÓ Î.Ì. 43 262161 112194 ÃßNÁßÐËÈ È.Ò. 59 233211 112376 ÑßÔßÐΠÅ.È. 53 228117
112049 ÌßÌÌßÄËÈ È.Å. 74 227867 112195 ÈÑÀÉÅ Ú.È. 51 266399 112380 ßËÈÁÀÁÀÎÜËÓ Á.ß. 55 225299
112052 ÉÓÑÓÁΠÔ.Á. 78 227867-ÄÑ 112196 ÊßÐÈÌÎÂÀ À.À. 47 272376 112381 ÙßÑßNÎÂÀ Ë.Ç. 57 225299
112053 ÉÓÑÓÁÇÀÄß Ð.Ø. 42 254661 112200 ßËÈÇÀÄß Å.Å. 80 228474 112382 ÃÀÔÀÐÎÂÀ À.À. 61 222496-ÄÑ
112058 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ñ.Ã. 70 227761-ÄÑ 112203 ÌÈÐÑßÔÒßÐËÈ Ì.Ù. 39 221483-ÄÑ 112384 ÔßÐÙÀÄÎÂÀ Ç.Ô. 48 273259
112059 ÁÀÜÛÐÎÂÀ À.Â. 61 254418 112204 ÀÜÀÇÀÄß Ð.N. 62 225144-ÄÑ 112387 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ Ñ.Â. 48 255585
112060 ÒÀÜÛÇÀÄß Õ.Õ. 72 216923-ÄÑ 112205 ÕßËÈËΠÑ.Ù. 56 276191-ÄÑ 112389 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ñ.Ì. 47 265126
112061 ÒÀËÛÁÎÂÀ Ñ.À. 55 228425 112206 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ô.Å. 76 266277-ÄÑ 112393 ÂßËÈÉÅÂÀ Ö.Ë. 52 255317
112064 ßËÈÉÅ Ì.ß. 58 212695-ÄÑ 112210 ÚßÔßÐËÈ À.Ì. 41 253121 112394 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Â. 55 255511-ÄÑ
112067 ÌßÑÒÀËÛÉÅÂÀ Ò.ß. 55 257172 112211 ÐÇÀÉÅÂÀ Ç.Õ. 51 216989 112395 ØÛÕÀËÛÇÀÄß À.ß. 67 225111-ÄÑ
112077 ÐÇÀÇÀÄß Ô.É. 61 246148-ÄÑ 112212 ÐÇÀÇÀÄß À.Ã. 62 252328 112397 ßËÈÉÅ Ñ.Ò. 49 245151-ÄÑ
112078 ÌßÌÌßÄΠÊ.Á. 63 247136-ÄÑ 112213 ÙßÑßNΠÅ.ß. 55 228247 112398 ÚßÔßÐÎÂÀ Ê.Õ. 45 251778
112079 ÉÓÑÈÔËÈ Ð.Ì. 52 255577 112214 ÌÀËÀÉÅÂÀ N.Ð. 58 263247 112400 ÙßÑßNËÈ Ø.Ù. 61 213983
112084 ÃÓËÓÇÀÄß Å.Å. 47 266422 112218 ÐÖÑÒßÌËÈ N.Ð. 45 243142 112401 ÑßÔßÐÎÂÀ À.N. 56 228482
112086 NÀÌÀÇΠN.Ì. 93 248124-ÄÑ 112220 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ë.Â. 65 225185-ÄÑ 112402 ÕßËÈËÇÀÄß À.Â. 65 211552-ÄÑ
112088 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ð.À. 61 225241 112222 ßËÈÉÅ È.Å. 82 236225-ÄÑ 112404 ßÙÌßÄΠÅ.È. 76 219491-ÄÑ
112089 ÌÅÙÄÈ ÇÀÄß Õ.Ô. 50 217125 112223 ÎÐÓÚÎÂÀ Ñ.Ñ. 61 263222 112405 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ À.N. 48 234192
112090 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ç.Ì. 67 227623 112225 ÑßÔßÐΠÀ.Å. 65 227494 112406 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ñ.Á. 51 254718-ÄÑ

D İ M - 2020
112092 ÁÓÄÀÃÎÂÀ N.Ã. 54 222585 112229 ÂßËÈÉÅÂÀ Ý.À. 57 216883-ÄÑ 112408 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ç.À. 74 248116
112094 ÁÀÁÀÉÅ Å.N. 61 221215 112234 ÐßØÈÄËÈ À.ß. 68 211552-ÄÑ 112412 ÌÅÙÌÀNΠÒ.Ì. 52 216989

28
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

112413 ÃÓÐÁÀNËÛ Á.Á. 45 243142-ÄÑ 112553 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ì.Ì. 80 227218-ÄÑ 112692 ÐßÚßÁΠÑ.Ñ. 45 219531
112416 ÃÀÚÀÉÅ Ð.ß. 40 241385 112555 ÎÑÌÀNÎÂÀ Ò.Ô. 53 234135 112694 ÌßÙÌßÐÇÀÉÅÂÀ À.Ø. 59 273275
112420 ÙßÒßÌÎÂÀ Ò.Ì. 50 277114 112556 NÀÜÛÉÅÂÀ Ë.Â. 45 255147 112695 ÄÀÂÓÄÇÀÄß À.Ô. 45 272457
112421 ÐÖÑÒßÌÎÂÀ Ñ.Å. 62 233211 112558 ßËÈÉÅÂÀ Õ.Õ. 77 249437-ÄÑ 112699 ÙÈÄÀÉßÒΠÕ.Ø. 50 221353
112425 ÉÓÑÈÔÇÀÄß Ñ.N. 59 216445-ÄÑ 112559 ÑÅÉÈÄNÓÐΠN.Å. 48 221231 112700 ßÊÁßÐÎÂÀ-ÃÓËÈÉÅÂÀ N.Å. 70 211714-ÄÑ
112426 ÌÓÕÒÀÐΠß.É. 45 272416 112560 ÙÀÚÛËÛ Ë.Ð. 54 228393 112702 ÚßÔßÐΠÌ.Ô. 50 235383
112427 ÊßÐÈÌÎÂÀ N.È. 64 228547 112562 ØÀÙÌÈÐÇßÉÅÂÀ À.Á. 78 227218-ÄÑ 112704 ÌÞÙÑÖÌÇÀÄß À.N. 51 228255
112431 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ Ö.À. 53 252117 112564 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Ø.Ì. 65 248116 112705 ÑÓËÒÀNÎÂÀ Ñ.Ñ. 62 211925-ÄÑ
112434 ÕÀËÛÃÇÀÄß Â.Â. 59 261149-ÄÑ 112565 ßËßÊÁßÐËÈ ß.À. 46 238186 112706 ßËÈÉÅ Ò.Â. 54 272132
112438 NÀÜÛÉÅ Ô.Ì. 61 227753 112569 ÒÀÜÛÉÅ Õ.Ð. 43 272149 112707 ÂßËÈÇÀÄß Å.Å. 52 222593
112439 ÈÑÊßNÄßÐΠÊ.Å. 51 263288 112573 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.Ò. 57 273194 112712 ßËÈÉÅ Ì.Ì. 56 273153
112440 ÐßÚßÁËÈ Ê.À. 51 266399 112574 ÈÁÐÀÙÈÌÇÀÄß Å.Ú. 55 222447-ÄÑ 112716 ÌßËÈÊÎÂÀ Ñ.Â. 62 241328-ÄÑ
112441 ßËÈÉÅÂÀ Ò.À. 43 253121 112575 ÙßÑßNÇÀÄß Ò.N. 49 272165 112717 ÕßËßÔÎÂÀ Õ.N. 55 222122
112442 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.È. 54 228117 112576 ßÙÌßÄÎÂÀ Ý.Ò. 57 216745 112718 ÀÒÀÊÈØÈÉÅÂÀ Ë.Ç. 50 233236
112443 ÙÖÌÁßÒËÈ Ë.Ð. 71 225217-ÄÑ 112577 ÙßÑßNÎÂÀ N.Ã. 66 211617-ÄÑ 112719 ÇÀÌÀNÎÂÀ À.Õ. 46 272368
112444 ÌÖÐÂßËßÄΠÌ.À. 64 228141 112578 ÃÓËÈÉÅ Ð.Ù. 47 222471-ÄÑ 112723 ÙÖÑÅÉNËÈ À.Ð. 73 233625-ÄÑ
112446 ÀÄÛÝÞÇßËËÈ Ë.Ô. 55 269185 112580 ÑÀËÌÀNÎÂÀ Ê.Ñ. 63 228539 112724 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Õ.Â. 56 253113
112448 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Ð. 50 255325 112584 ÑßÔßÐÎÂÀ Ú.À. 58 225185 112725 ÚßÔßÐÇÀÄß Ò.Å. 72 227445-ÄÑ
112450 ÇÅÉNÀËÎÂÀ Ô.Ô. 75 211536-ÄÑ 112586 ßÑÊßÐÎÂÀ Õ.Ô. 37 241344 112730 ÈÁÐÀÙÈÌÕßËÈËΠÀ.Á. 56 219637-ÄÑ
112451 ÌÖÐØÖÄÇÀÄß Ô.Ú. 62 228174 112588 ÌßÙßÐÐßÌΠÈ.È. 68 211414-ÄÑ 112731 ÀÜÀÉÅ Ì.È. 53 227356-ÄÑ
112452 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ N.N. 67 227997 112589 ÉÓÑÈÔÎÂÀ Ø.Ñ. 75 211585-ÄÑ 112733 ßËÈÉÅ Ø.Å. 61 243191
112454 ÌÓÐÀÄÎÂÀ Ì.ß. 46 261238 112591 ÑßÐÕÀNÎÂÀ Ë.Ò. 59 228158 112734 ÇÖËÔÖÃÀÐËÛ Ì.È. 79 227997
112457 ÈÁÈØÎÂ Ø.É. 50 217125 112594 ÀÜÀÉÅÂ Ç.Ñ. 35 241441-ÄÑ 112735 ÒÀÜÛÇÀÄß Â.Â. 62 216526-ÄÑ
112458 NÈÔÒÀËÛÉÅÂÀ Ñ.Â. 54 234492 112595 ÁßÄßËΠN.Ì. 62 216794 112737 ßËÈÉÅ Ð. 56 273153
112460 ÀÜÀÉÅÂÀ N.Á. 60 235367 112598 ÙßÑßNÎÂÀ À.È. 69 211536-ÄÑ 112740 ÀÜÀÌÀËÛÉÅÂÀ Ä.Ô. 56 225274
112462 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ò.À. 52 257156 112600 ÙÀÚÛÀÜÀÇÀÄß Ñ.Ï. 45 221459-ÄÑ 112742 ÊßÐÈÌΠÒ.Ì. 53 216323
112463 ÁÀÕØÈÉÅÂÀ N.À. 60 228158 112602 ÌßËÈÊΠÔ.Ç. 58 219491-ÄÑ 112744 ÕÓÄÀÒÎÂÀ À.Ô. 68 249526-ÄÑ
112464 ÑÎËÒÀNËÛ Ì.Ð. 47 257415 112606 ÀÁÁÀÑÎÂÀ À.Ñ. 78 227178-ÄÑ 112745 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Ç.È. 68 227997
112465 ØÖÊÖÐËÖ Ï.Ô. 76 212679-ÄÑ 112607 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ N.Ø. 50 266439 112748 ÑÖËÅÉÌÀNËÛ É.Á. 56 216323
112470 ÃÓÐÁÀNËÛ Î.Ì. 66 227883 112608 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ Ô.Ú. 62 228474 112749 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ À.Ú. 55 228271
112474 ÄÀÄÀØÎÂÀ Ú.N. 63 227153 112609 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂ À.Ê. 75 216591-ÄÑ 112751 ÀÜÀÃÓËÈÉÅÂÀ Ý.Ò. 56 225144
112475 ÉÓÑÓÁÎÂÀ Ý.Å. 67 216931-ÄÑ 112612 ÑÎNÂÅÐÄÈÉÅ Ð.Ñ. 63 213659 112753 ßËÈÉÅÂÀ ×.Ø. 60 233293
112476 ÁÀÁÀÇÀÄß È.Å. 66 222171 112613 ßÙÌßÄÎÂÀ À.Ð. 50 235391 112757 ÑßÔßÐΠÐ.Ð. 48 276142
112477 ÃßÄÈÐÎÂÀ Ý.Ú. 52 252214 112615 ÀÁÓÇßÐΠÐ.À. 57 211496 112766 ÐßÙÈÌΠÂ.È. 63 236599
112481 ÃÓËÓÇÀÄß Ý.ß. 50 261351 112616 ÈÑÀËÛ Ð.Ç. 49 262112 112767 ÑÓËÒÀNÎÂ Å.Ý. 55 225111
112483 ÊßÐÈÌΠÑ.Â. 58 228255 112618 ßÑßÄÎÂÀ Ç.Â. 71 228417 112768 ÊßÐÈÌÎÂÀ À.À. 51 235383
112484 NßÚßÔËÈ À.Ð. 65 252311 112620 ÑÀÐÛÉÅ Å.ß. 53 235367 112769 ÙßÑßNÎÂÀ N.Ì. 66 228417
112485 ÙßÇÈÉÅ Ì.Á. 40 222139 112621 ÄßÌÈÐÎÂÀ Ñ.À. 49 255399 112770 ÌßNÀÔÎÂÀ Ñ.À. 61 228174
112488 ÙÖÑÅÉNËÈ Ù.Ò. 44 222439 112623 ÌßNÑÓÌÎÂÀ È.È. 58 213797-ÄÑ 112771 ÃÓËÈÉÅÂ Ù.Ñ. 76 213456-ÄÑ
112490 ÑßÌßÄΠÅ.ß. 45 221467-ÄÑ 112626 ÑÀÐÛÉÅÂÀ Ñ.Ì. 69 248521-ÄÑ 112774 ÀÁÄÓËËÀÉÅ Ì.Ù. 59 225258-ÄÑ
112493 ÑÀËÅÙÎÂÀ À.Å. 89 236282-ÄÑ 112627 ÁÈNÉßÒÎÂÀ Ý.Õ. 60 228174 112775 ÃÀÐÀÉÅÂÀ Á.Å. 47 272343
112494 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Å.Ø. 50 235383 112631 NßÑÈÁÎÂÀ Ò.Ø. 71 212119-ÄÑ 112777 ÃÀÐÀÕÀNΠÀ.É. 77 216112-ÄÑ
112495 ÁÀÕØÅÉÈØËÈ Ý.Ø. 74 211852-ÄÑ 112632 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ò.Ð. 52 255366 112779 ÐÇÀÉÅÂÀ Å.Ð. 73 227194-ÄÑ
112498 ßËßÊÁßÐΠÀ.Ì. 47 219572-ÄÑ 112638 NÓÐÈÉÅÂÀ Ì.Î. 55 225258 112780 ÒÀËÛÁΠÑ.Ñ. 67 216931-ÄÑ
112500 ÑßÌßÄÎÂÀ È.Ò. 54 228336 112646 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Õ.Ñ. 60 225185 112783 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß À.ß. 46 222122
112501 ÃÓËÈÉÅÂ Ì.Á. 46 276159 112647 ÊÀÇÛÌËÛ È.Ã. 51 265264-ÄÑ 112785 ÃÓËÈÉÅÂ È.ß. 69 216931-ÄÑ
112502 ÙÖÑÅÉNΠÕ.Ã. 62 273137 112648 ÚßÔßÐËÈ Ô.À. 59 254467 112787 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.Ç. 62 255658
112504 ßÁÖËÔßÒÎÂÀ Ñ.ß. 58 273259 112649 ÚßÁÐÀÉÛËΠÉ.N. 51 263288 112788 ÐÇÀÉÅÂÀ Ð.È. 71 252158-ÄÑ
112509 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ È.Ç. 52 235294 112650 ÙßNÈÔßÉÅÂÀ Ë.Ú. 57 228369 112790 ÒÀÙÈÐÎÂÀ À.Ò. 54 216745
112510 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ Ø.Å. 79 216283-ÄÑ 112651 NÓÐÈÉÅÂÀ À.Â. 59 261124 112793 ÐÖÑÒßÌÇÀÄß N.ß. 61 211982-ÄÑ
112511 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Ú. 56 228158 112653 ßËÈÌÎÂÀ N.Ê. 53 234257 112794 ÌÀÙÌÓÄΠÔ.N. 58 255682
112512 ÌÓÐÀÄÎÂÀ N.Å. 77 227923-ÄÑ 112654 ÝÞÉÖØÎÂ N.Ã. 46 241369-ÄÑ 112798 ÌÀÙÌÓÄÎÂ Ä.Ì. 60 212646
112513 ÔßÐÇÈÉÅÂÀ Ý.Ù. 85 266163-ÄÑ 112655 ÙßÑßNËÈ Ú.ß. 57 219515 112799 ÙÅÉÄßÐÎÂÀ Ë.Ì. 61 216875-ÄÑ
112514 ÐÇÀËÛ Ö.Î. 65 216591-ÄÑ 112656 ÑÎËÒÀNÎÂÀ Ý.Ý. 65 225193-ÄÑ 112800 ÌßÐÄÀNΠÀ.Å. 45 222122
112515 ÀÒÀÊÈØÈÉÅ È.Ð. 61 243126-ÄÑ 112657 ÁÀËÀÁßÉÎÂÀ Ç.À. 53 221248 112801 ÙßÑßNΠÂ.Ì. 52 228125
112516 ÈÑËÀÌËÛ Ñ.È. 57 219572-ÄÑ 112660 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ ß.Ì. 49 216331 112803 ÌÀÙÌÓÄÇÀÄß Ý.Ì. 58 228482
112517 ÎÑÌÀNÎÂÀ À.Å. 73 227526-ÄÑ 112661 ßÙÌßÄÎÂÀ À.À. 66 225225 112804 NßÑÈÐΠÂ.Ì. 58 216242
112518 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ò.Ì. 45 253138 112663 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ñ.À. 74 236314-ÄÑ 112805 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Ò.Ò. 49 235383
112519 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.ß. 56 225169 112665 ÈÁÀÄÎÂ Ð.Ì. 36 241433 112808 ÀÑËÀNÎÂ N.Ñ. 61 216129
112527 ÀÁÁÀÑÎÂ È.Ï. 75 216583-ÄÑ 112666 ØÀÌÈËÎÂÀ Ð.ß. 47 263117 112811 ÑÀÁÈÐËÈ Ä.Ã. 59 257561-ÄÑ
112531 ÃÀÑÛÌÎÂÀ À.Ð. 50 272132 112673 ÄÈÁÈÐÎÂÀ É.À. 68 227542 112813 ÈÑÀÉÅÂ Ð.Ó. 59 255682
112533 ÀÜÀÚÀNÎÂÀ À.Ð. 69 227778-ÄÑ 112674 ÉÓNÓÑÇÀÄß À.Ð. 62 225177-ÄÑ 112816 ÒÅÉÌÓÐÎÂ Ð.Ô. 54 235367
112534 NßÚßÔËÈ À.Ð. 63 216753 112676 ÈÑÊßNÄßÐÎÂÀ À.Ð. 46 272343 112817 ÙßÑßNÇÀÄß Ì.É. 48 272327
112538 ÁÀÜÛÐÎÂ Ç.Ò. 40 241425 112677 ÑÅÉÈÄÇÀÄß È.À. 59 228441 112819 ÀÁÁÀÑÇÀÄß À.N. 61 227923
112541 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ì.ß. 47 217117 112680 ÀÜÀÉÅ À.Ë. 58 235391 112820 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.À. 63 225177-ÄÑ
112542 NßÁÈÉÅÂÀ Ñ.Ñ. 51 257383 112682 ÀÁÓØΠÌ.È. 36 241441 112821 ÙßÑßNÇÀÄß Ð.Å. 49 216997
112543 ßÇÌßÌÌßÄÎÂÀ Å.À. 69 216648 112684 ÙÖÑÅÉÈNÎÂÀ Á.Ô. 64 233236 112822 ÃÓËÓÇÀÄß Ý.Ì. 72 228174
112544 ÈÌÀNΠÀ.À. 45 222463 112686 NßÙÌßÄÇÀÄß N.N. 52 227356-ÄÑ 112825 ÃÓËÓÇÀÄß Å.Â. 54 219742
112545 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ï.Ô. 67 211552-ÄÑ 112688 ßÑÝßÐÇÀÄß Õ.È. 63 227697 112828 ßËÈÉÅ Ì.À. 47 257618

D İ M - 2020
112546 ËßÒÈÔÎÂÀ Ù.È. 65 216794 112689 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ É.Ú. 63 254945 112830 ÌÓÑÀÇÀÄß Â.Å. 33 241247
112548 ÌßÌÌßÄËÈ Ñ.Å. 64 227364-ÄÑ 112691 ÌÀNÑÓÐÎÂÀ Ô.Á. 57 228425 112831 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ð.Ñ. 50 233236

29
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

112832 ØÈÐÈNÎÂÀ Ý.Å. 73 213926-ÄÑ 112968 ÀÁÄÓËËÀÉÅ Ñ.Ì. 76 227712-ÄÑ 113105 ÃßÙÐßÌÀNÇÀÄß Ë.Ò. 47 256379
112835 ÌÅÙÄÈÇÀÄß Ý.Â. 61 233211 112969 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß Ï.Ñ. 47 269136 113106 ÑßÔÕÀNËÛ À.Ý. 57 211285-ÄÑ
112837 ÙÀÚÛÉÅ Å.ß. 62 228466 112972 ßËÈÇÀÄß Ô.N. 47 235415 113107 ØÀÙÌÀËÛÉÅÂÀ Ñ.Ì. 67 212524-ÄÑ
112838 NßÚßÔÎÂÀ Ë.Ù. 46 257423 112974 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ë.Â. 38 256362 113108 ÒÀÏÄÛÃÎÂ N.Ì. 71 228417
112839 ÂßËÈÉÅÂÀ À.Ì. 48 272327 112975 ØÖÊÖÐΠÚ.Ú. 65 227883 113109 ÃÓËÓÇÀÄß Þ.À. 52 221394
112844 ÚßÔßÐËÈ Ã.ß. 69 235253-ÄÑ 112976 ÌÀËÈÊËÈ É.Ì. 52 254637-ÄÑ 113113 ÎÐÓÚΠÅ.ß. 55 255228
112847 ÌßÌÌßÄΠÃ.È. 40 219564-ÄÑ 112977 ÑßÒÒÀÐÎÂÀ ×.È. 62 216534-ÄÑ 113114 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ñ.Á. 62 212532-ÄÑ
112851 ÑÖËÅÉÌÀNËÛ Ì.À. 33 245143 112978 ÊßÐÈÌÇÀÄß Ê.N. 72 216697-ÄÑ 113115 ßÑßÄΠÚ.À. 45 262542
112853 ßËßÑÝßÐÎÂÀ Ë.À. 49 254929 112980 ßËÈÉÅÂÀ Ä.Î. 47 217125 113117 ÃÓËÓÇÀÄß À.À. 47 255536
112858 ËßÒÈÔÇÀÄß Ë.Î. 45 222455 112982 ÀÜÀÊÈØÈÉÅÂ È.Ô. 66 219994 113118 ÃÀÔÓÐËÓ Ô.Ì. 72 227761-ÄÑ
112859 ÌÓÐÀÄÎÂÀ Ç.ß. 55 228133 112983 ßÑÝßÐËÈ À.À. 53 222422-ÄÑ 113119 ØÈÐÈNÎÂÀ Õ.Ô. 47 224115
112861 ÀËÛÅÂÛ Å. 93 263336 112984 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß N.Î. 50 263336 113120 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ À.×. 63 263247-ÄÑ
112862 ÁÀÁÀÉÅ À.Ù. 65 227859 112987 ßÑÊßÐÇÀÄß È.Ò. 59 233211 113121 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ý.Ù. 69 266374-ÄÑ
112864 ßÊÁßÐÎÂÀ Ì.Ò. 55 216875-ÄÑ 112988 ÉÓÑÈÁΠÐ.Ð. 56 216267 113122 ÌßÌÌßÄΠÑ.Ù. 61 216283
112866 ÌßÌÌßÄÇÀÄß É.Ç. 53 219191-ÄÑ 112993 ÌßÌÌßÄÎÂÀ È.Å. 67 216923-ÄÑ 113123 ÀÜÀÊÈØÈÉÅÂÀ À.Ù. 66 214225
112867 ÉÓÑÈÔËÈ Ô.Ñ. 46 266488 112994 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ N.Å. 64 252133 113124 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ Ô.Ñ. 52 234192
112869 ÙÖÌÁßÒËÈ À.Á. 55 236411 112996 ÀØÛÐÎÂ Å.È. 65 216242 113127 ÀËÛÉÅÂ Ð.N. 83 236428-ÄÑ
112870 ÕÀËÛÃÎÂ N.Ò. 61 216315 112998 ÏÀØÀÇÀÄß È.Ç. 70 214177-ÄÑ 113129 ÝÓÐÁÀNÎÂ Ì. 57 228441
112871 ÙÖÑÅÉNÎÂ À.Ã. 72 213942-ÄÑ 112999 ÐÇÀÉÅÂ Ð.Ì. 72 227542-ÄÑ 113132 ÏÀØÀÉÅÂÀ N.Ô. 68 254248-ÄÑ
112872 ÀÁÄÓËËÀÉÅ Ã.Î. 78 216697-ÄÑ 113000 ßËÈÉÅÂÀ Ý.Ò. 53 228125 113136 ÔßÐÇßËÈÉÅ Ô.N. 56 216372
112873 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ý.Ì. 71 225241-ÄÑ 113001 ÐÖÑÒßÌΠÒ.ß. 45 256395 113139 ÙÖÑÅÉNΠÃ.ß. 66 227648
112874 ÀÁÁÀÑÇÀÄß É.Ì. 50 228199 113002 ßËÈÉÅ Å.Ð. 62 212979 113141 ÑßÔßÐËÈ Ê.Ô. 68 255739-ÄÑ
112875 ÌßÌÌßÄΠÑ.Ð. 44 256257 113003 ÎÐÓÚÎÂÀ È.Ç. 50 225299 113144 ÙÖÑÖÉÅ Ô.Å. 60 211285-ÄÑ
112876 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.È. 46 251794 113004 ÌßÌÌßÄΠß.Ò. 63 227567 113148 ÀÜÀÉÅÂÀ À.Å. 73 212784-ÄÑ
112878 ÐÇÀÉÅÂÀ N.Ð. 74 216534-ÄÑ 113005 ÌßÙßÐÐßÌΠN.Ú. 59 228433 113149 ÁÀÜÛÐΠÌ.Ù. 58 211139-ÄÑ
112886 ÀËËÀÙÃÓËÈÉÅ Ò.Ø. 47 221297 113006 ÌÓÕÒÀÐËÛ Ò.Ä. 49 272295 113155 ßËÈÇÀÄß À.Ô. 77 227883-ÄÑ
112891 ÇÅÉNÀËÇÀÄß N.N. 73 252311-ÄÑ 113009 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ð.N. 39 242179 113156 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ N.Ò. 41 241522
112894 ÂßËßÄÎÂÀ Ô.Ú. 56 225144 113010 ÙßÑßNΠÂ.Ì. 42 254142 113157 ÌÀÙÌÓÄÇÀÄß N.Å. 67 228458
112896 ÌÖÐÑÀËÈÉÅÂÀ À.Ø. 65 216891-ÄÑ 113011 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ý.Ð. 53 255496 113161 NßÑÈÁÎÂÀ À.À. 71 225241-ÄÑ
112897 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ À.N. 68 249412-ÄÑ 113012 ÚÀÙÀNÝÈÐËÈ N.Ñ. 54 219815 113162 ÙßÒßÌÎÂÀ Ñ.À. 85 227826-ÄÑ
112899 ÌßÙßÐÐßÌΠÈ.É. 50 262259 113014 ÈÑÔßNÄÈÉÀÐËÛ Ñ.N. 57 228158 113163 ÀÁÁÀÑΠß.Ð. 59 219986
112901 NßÚßÔΠN.Ú. 57 228117 113015 ßËÈÉÅ Ò.ß. 45 251972 113166 ÃßNÁßÐÎÂÀ ×.N. 64 211788-ÄÑ
112902 ÀËÕÀNΠÐ.È. 78 217133 113016 ÌßÌÌßÄΠÎ.È. 50 235359 113167 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ð.È. 51 216997
112904 ßËÈÉÅ Ò.Ñ. 58 211463 113017 ÙÖÑÅÉNΠÊ.Ì. 46 269299 113169 ÙÀÚÛÉÅÂÀ À.Ç. 32 241417
112905 ÀÜÀÉÅÂ À.ß. 64 265142-ÄÑ 113022 ÙÖÑÅÉÈNÎÂ N.À. 71 227761-ÄÑ 113170 ÁÀÜÛÐÇÀÄß Å.Ã. 50 255196
112906 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ý.È. 52 257383 113026 ÕßËÈËÎÂÀ Ê.Å. 57 254426 113171 ÃÓËÈÉÅ Ì.ß. 59 266171
112910 ÐßÙÈÌÎÂ Å.Á. 48 256387 113028 NÀÜÛÇÀÄß Ì.Ø. 63 272173 113172 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ È.Ô. 56 216923
112911 ßÉÉÓÁÎÂÀ N.Ø. 67 221134-ÄÑ 113029 ÈÑÝßNÄßÐËÈ À.Ì. 50 221361 113174 ÑÀÐÛÉÅ N.É. 57 254394-ÄÑ
112912 ßÌÈÐÎÂÀ È.N. 52 228141 113031 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Ì.Ì. 54 228425 113178 ßËÈÉÅÂÀ À.Ì. 67 213423-ÄÑ
112914 ÕÀËÈÄÎÂÀ Ø.Ì. 61 211925-ÄÑ 113033 ÝÀÐÀÉÅÂ Ò.Ñ. 45 243256-ÄÑ 113181 ÁÀËÎÜËÀNÎÂ Ì.Ò. 61 246253
112917 ÙÖÑÅÉNËÈ Å.Ç. 56 228466 113035 ØÈÐÈNÇÀÄß È.Ì. 59 233236 113182 ÌÈÐÇßËÈÉÅÂÀ N.Å. 51 234257
112920 ÁßÄßËΠÒ.Á. 61 235197 113036 ÉÓNÈÑΠÕ.Ò. 48 219589 113185 ÐÀÌÀÇÀNÎÂÀ N.Ô. 54 222585
112924 ÐßÙÈÌÎÂ Ì.Ú. 53 219694 113039 ÒÅÉÉÓÁÎÂÀ Ó.Ð. 54 225169 113187 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ È.Ô. 55 225144
112925 ÇßÊßÐÈÉÀÉÅ Ì.Å. 45 216437-ÄÑ 113050 ÈÑÀÉÅÂÀ Ë.Õ. 73 227689-ÄÑ 113188 ÐÇÀÉÅ Ñ.Ñ. 51 256273
112927 ÉÓÑÈÔËÈ Ñ.Å. 63 228458 113051 ÚßÔßÐΠÈ.È. 49 222399-ÄÑ 113189 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ô.Ô. 63 225241-ÄÑ
112928 ÙÖÑÅÉNΠÃ.Ì. 56 221312 113052 ÃßÄÈÇÀÄß Ò.À. 65 227997 113190 ÁÀÁÀÉÅÂÀ È.É. 38 241255-ÄÑ
112929 ÁÀÜÛÐÎÂÀ À.Ð. 74 211414-ÄÑ 113053 ÑÐÀÚÁßÉËÈ Ç.Ê. 72 211585-ÄÑ 113191 ßËÈÉÅÂÀ ß.É. 50 251542
112930 ÑÀÐÛÉÅÂ Ì.Ï. 55 228125 113057 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ À.Ñ. 51 256354 113195 ÏÀØÀÉÅÂ N.Å. 73 235131-ÄÑ
112931 ÑßÔßÐËÈ Ê.ß. 61 233366-ÄÑ 113058 ÑßÌßÄËÈ Ú.Ø. 44 222399 113197 ÙÖÌÁßÒÎÂÀ Ý.Ù. 50 221345
112932 ÙÀÚÛÉÅ À.Ô. 47 256168 113059 ÁßÄÈÐÕÀNËÛ N.Ñ. 72 227997 113198 ÐÖÑÒßÌÎÂÀ Õ.ß. 56 216356
112936 ÑÀËÌÀNÎÂÀ À.À. 66 224123-ÄÑ 113060 ØÀÁÛËÛ Á.Ø. 72 266163-ÄÑ 113199 ßÙÌßÄÎÂÀ Ø.Ò. 59 228425
112937 ÌßÌÌßÄÎÂÀ ß.À. 65 228417 113061 ÌßÌÌßÄΠÒ.Ð. 64 211236 113200 ÃßÙÐßÌÀNÎÂÀ Ô.À. 55 228271
112938 ÃÓËÈÉÅÂÀ N.Ú. 55 255333 113063 NßÇßÐÎÂÀ Ø.ß. 61 228158 113202 ÃÓÐÁÀNΠÀ.Ò. 58 247111-ÄÑ
112939 ÏÀØÀÇÀÄß Ì.Ò. 77 235131-ÄÑ 113064 ÐÇÀÉÅÂÀ Ñ.Â. 38 239117 113204 ÙßÑßNΠØ.Ø. 83 216753-ÄÑ
112941 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ Å.Ì. 68 216567-ÄÑ 113069 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß À.Ó. 57 225185 113205 ÁÀÁÀÉÅÂ Å.Å. 55 225144
112942 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ä.À. 43 214258 113070 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ N.N. 74 228466 113207 ÕßËßÔÈ Ø.É. 35 241352
112947 NßÚßÔÇÀÄß Ð.È. 48 238178-ÄÑ 113076 ØÀÙÁÀÁÀÉÅ Ì.Á. 86 216412-ÄÑ 113209 NÓÐÌßÌÌßÄΠÁ.Å. 65 225241-ÄÑ
112949 ÙÀÄÈÇÀÄß Ì.Ú. 58 219961 113080 ÙÖÌÌßÒÎÂÀ Ð.Ñ. 61 263239-ÄÑ 113210 ßÙÌßÄÎÂÀ À.È. 56 235367
112950 ÐÖÑÒßÌÎÂÀ À.Ê. 52 234216 113081 ßÊÁßÐÎÂÀ N.Ù. 77 249518-ÄÑ 113213 ÁÀÉÐÀÌΠÒ.À. 44 254289
112951 ßÙÌßÄËÈ Ø.Ñ. 64 227567 113083 ÙÀÔÈÇËÈ N.ß. 54 233244 113214 ÙßÑßNΠß.N. 67 227648
112952 ÈÌÀÌßËÈÉÅÂÀ Ô.À. 51 225314 113084 ÌÓÐÀÄΠÃ.Å. 57 221134 113215 ÃÓËÈÉÅ Ñ.Ú. 65 216129
112956 NÀÌÀÇÎÂÀ Ñ.È. 59 266277 113087 ßÇÈÇÇÀÄß À.N. 62 216356-ÄÑ 113218 ØßÔÈÉÅÂÀ N.Á. 50 216453
112957 ÉÎË×ÓÉÅ ß.Ì. 71 222171-ÄÑ 113089 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ N.Ù. 47 222285 113219 ÂßËÈÇÀÄß Ø.Ø. 62 235212
112958 ÚßÔßÐΠÐ.Ä. 59 227364-ÄÑ 113091 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.ß. 62 212321-ÄÑ 113221 ÃÓËÈÉÅ Ì.Â. 47 261198
112959 ÑßÌßÄËÈ Â.Ã. 59 227364-ÄÑ 113092 ßËÈÉÅÂÀ Ì.Ý. 58 228328 113222 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß Ñ.Ô. 43 261246
112960 ÌßËÈÊÎÂÀ À.Â. 56 225144 113094 ÏÈÐÌßÌÌßÄËÈ ×.À. 54 225266 113225 ÀÁÈÄÈNÎÂÀ Ñ.Ñ. 40 241385-ÄÑ
112962 ÌßÌÌßÄΠÀ.Ã. 67 221159-ÄÑ 113095 ÌßÌÌßÄΠÈ.Ú. 57 228166 113226 ÁÀËÎÜËÀNΠÈ.È. 36 254742-ÄÑ
112963 NßÑÈÐÇÀÄß Ô.À. 56 228255 113099 ÙßÑßNΠÑ.Ú. 58 228166 113227 ÀÑËÀNÎÂÀ À.Ð. 65 214144
112964 ÙÅÉÄßÐÎÂÀ ß.Â. 68 248116 113100 ÃÓÇÈÉÅÂÀ Ç.ß. 76 227291-ÄÑ 113231 ÙÖÑÅÉNΠÔ.Ô. 81 213967-ÄÑ

D İ M - 2020
112966 ÐÇÀÇÀÄß Ò.Á. 58 228117 113101 ÃÀÔÀÐÎÂÀ Â.À. 56 225169 113232 ßËßÑÝßÐÎÂÀ Ø.È. 43 234281
112967 ÃÓËÓÇÀÄß Ç.Ì. 64 228182 113103 ÁÀÜÛØÎÂÀ À.N. 80 227997 113233 ÌßËÈÊÇÀÄß Ò.Ð. 82 228417

30
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

113236 ÒÅÉÌÓÐËÓ Ô.Ô. 60 212581-ÄÑ 113408 ÙÀÐÓNΠÀ.Å. 66 227737 113561 ßÑÝßÐΠÈ.Â. 54 219791
113237 ßÑßÄÓËËÀÉÅÂÀ Ý.Ú. 51 254515-ÄÑ 113409 ÌßÌÌßÄΠÕ.Ì. 57 216178 113565 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.À. 65 228539
113241 ÀÑËÀNËÛ Ç.Ð. 57 228117 113413 ÊÀÇÛÌ Å.Ú. 53 228433 113568 ßËßÊÁßÐËÈ À.ß. 46 256395
113243 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Ê.Ø. 78 228474 113414 ßËßÑÝßÐΠÅ.N. 62 221289-ÄÑ 113569 ÙÅÉÄßÐΠÚ.Å. 52 272132
113244 ÕßËÈËΠß.Ì. 66 216964 113416 ÑßÔßÐÎÂÀ É.Ñ. 45 219612 113571 ßÑÊßÐΠÙ.ß. 76 235131-ÄÑ
113245 ßËßÊÁßÐÇÀÄß Ë.Å. 66 249461-ÄÑ 113421 ÙÀÚÛÇÀÄß Ù.Ï. 76 227664-ÄÑ 113572 ÞÇÚÀN Ì.È. 63 236347
113247 ØÅÉÄÀÉÅÂÀ Ñ.Ò. 66 236436 113424 ÇÅÉNÀËÎÂ Ú.È. 46 219442 113574 ÇÅÉNÀËÎÂ Ì.Ù. 49 225299
113248 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ý.N. 66 212654-ÄÑ 113429 ÚßÔßÐÎÂÀ À.ß. 63 233244 113577 ÀÁÄÓÐÀÙÌÀNÎÂÀ À.Ì. 44 254345-ÄÑ
113249 ÙÀÚÛÁÀËÀÇÀÄß Ú.Ð. 56 247144-ÄÑ 113433 ÀÁÀÑÎÂÀ Ð.Â. 41 241222 113578 ßËÈÉÅ È.È. 83 216234-ÄÑ
113251 ÌßÑÈÌËÈ Ï.Á. 64 235148 113435 ßÙÌßÄÎÂÀ À.È. 74 211536-ÄÑ 113579 ÚÀÌÀËËÛ ß.Ã. 49 235383
113254 ÌßÌÌßÄßËÈÉÅÂÀ Ù.À. 47 234192 113437 ÙÅÉÄßÐΠÒ.Å. 67 228288 113587 ÙÖÑÅÉNΠÚ.Ô. 69 216931-ÄÑ
113256 ÙßÌÈÄËÈ À.Ì. 56 225274 113438 ßÙÌßÄÇÀÄß Ò.Ý. 68 216931-ÄÑ 113588 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.N. 48 271111
113257 NÀÁÀÄÎÂÀ À. 59 235294 113441 ÚßÔßÐΠÙ.Ù. 46 256387 113589 ÕÓÄÈÉÅ ß.Ð. 74 227178-ÄÑ
113258 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ç. 63 234557 113442 ÃßÔßÐËÈ Å.N. 72 227867 113592 ÐßÙÈÌÎÂÀ À.Ì. 45 238186
113259 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ì.Ç. 51 228239 113444 ÉÓÑÈÔÇÀÄß Ð.Ð. 65 216753 113593 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ À.Ð. 44 238186
113260 ÌÅÙÒÈÉÅÂÀ Ì.Á. 68 211658-ÄÑ 113448 ÑÀÄÛÃÎÂ À.Â. 48 251575 113594 ÐÇÀÉÅÂÀ ×.Ù. 63 211771-ÄÑ
113264 NÀÄÈÐΠÂ.Ú. 71 236355-ÄÑ 113452 ÃÓËÓÇÀÄß Ñ.N. 79 235164-ÄÑ 113602 ÂßËÈÉÅ Ï.Á. 50 256168
113266 ÕÓÄÀÂÅÐÄÈÉÅ Ú.Ú. 73 236241-ÄÑ 113453 ßÙÌßÄΠÀ.ß. 59 221142 113603 NÈÔÒÀËÛÉÅÂÀ Õ.Ì. 65 216412-ÄÑ
113268 ÁßÄßËÎÂÀ Ï.Ñ. 49 255536 113454 ÀÇÀÄßËÈÉÅ À.Ò. 59 243167-ÄÑ 113608 ÀÜÀÇÀÄß Ì.Ð. 64 243167-ÄÑ
113269 ÙßÑßNΠÌ.Å. 59 235245 113456 ×ÎÁÀNÇÀÄß Ì.Ð. 56 228166 113612 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.À. 52 228141
113270 ÒÀÜÛÉÅ Ñ.Ø. 42 251631 113458 ÙßÌÈÄËÈ N.È. 61 227137-ÄÑ 113619 ÑÎËÒÀNÎÂÀ Ç.ß. 53 211399-ÄÑ
113275 NßÚßÔÎÂÀ Ù.Ð. 45 262559 113459 ÑÖËÅÉÌÀNËÛ Î.Î. 52 219661 113621 ÀËËÀÙÉÀÐÎÂÀ Ý.Ì. 56 235318
113282 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.È. 62 228555-ÄÑ 113461 ÌÓÑÀÉÅ Ñ.Ñ. 42 222544 113623 ÚßÔßÐΠÇ.N. 54 211196
113283 ÙÖÑÅÉNÎÂ Ú.Ð. 59 219978 113463 ÌÅÙÌÀNÎÂ Ì.Ò. 45 219726 113625 ÐÀÑÈÌËÈ Å.ß. 47 227348-ÄÑ
113284 ÃÓËÈÉÅ Å.Ñ. 70 222171-ÄÑ 113464 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.È. 56 224115 113628 ÃßNÁßÐΠÑ.È. 52 273259
113287 ÙÀÚÛÉÅ Ú.Ð. 61 228296 113465 ÉÀÙÉÀÉÅÂÀ ×.Ð. 38 261319 113630 ßËÈÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ñ.Ð. 83 227915-ÄÑ
113289 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ Ô.Ú. 73 228417 113468 ßÑßÄÎÂÀ Õ.Ì. 46 242162-ÄÑ 113631 ÙÀØÛÌΠß.Ò. 64 211366-ÄÑ
113290 ÌÈÐÇßÉÅ Ð.Ã. 74 216389-ÄÑ 113469 ÁÀËÀÁßÉÎÂÀ È.Ù. 58 225299 113635 ÌÅÙÒÈÉÅÂÀ Æ.N. 53 257529-ÄÑ
113292 ßÙÌßÄÇÀÄß À.ß. 51 257456-ÄÑ 113473 NÎÂÐÓÇΠÅ.À. 30 241417 113636 ßËÈÉÅÂÀ Ô.Â. 67 216583-ÄÑ
113298 NÀÌÀÇÎÂ N.Ì. 57 221467-ÄÑ 113476 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ Ñ.N. 55 228547 113637 ÁÀÕÛØËÛ Ç.ß. 60 221248-ÄÑ
113300 ÃÓËÈÉÅÂ ß.ß. 59 219118-ÄÑ 113478 NÀÜÛÇÀÄß Ê.È. 88 228466 113639 ÄÈÁÈÐÎÂÀ Ë.Â. 72 227931-ÄÑ
113301 ÈÑÀÇÀÄß Ë.È. 62 212979 113479 ÑÀÄÛÕÇÀÄß É.×. 46 242187-ÄÑ 113640 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß Ñ.Ñ. 52 225282
113304 ÊÀÇÛÌÎÂ Ñ.É. 62 228174 113485 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Ã.Á. 58 225258-ÄÑ 113641 ÒÀNÐÛÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ý.Ò. 68 225111-ÄÑ
113313 ßÙÌßÄÇÀÄß Ì.À. 60 228174 113488 ßËÈÇÀÄß È.Ð. 60 242121-ÄÑ 113642 ÑÖËÅÉÌÀNΠÊ.ß. 49 216997
113320 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ò.Ù. 53 254937 113489 ÀÄÈËÁßÉËÈ N.À. 51 227429-ÄÑ 113643 ÀÁÁÀÑΠÚ.Ð. 82 227591-ÄÑ
113321 ÙÖÑÅÉNΠÑ.Ô. 62 273112 113494 ÁÀÁÀÉÅ Ì.È. 47 221231 113644 ÀÁÓÇßÐΠÌ.À. 58 259165-ÄÑ
113323 ÚÀÂÀÄËÛ Ú.À. 68 227818 113497 ßÌÈÐÎÂÀ Å.Ì. 47 233293 113646 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ Ò.Ô. 55 255236
113329 ÀÜÀÉÅÂÀ Ë.Ð. 67 216559-ÄÑ 113500 ÈÌÐÀNËÛ Ú.Ì. 57 252328 113650 ÉÓÑÈÔÇÀÄß Ê.Ð. 55 216372
113330 ÃÓËÈÉÅÂÀ Õ.Ä. 63 216526-ÄÑ 113502 ßÑÊßÐÇÀÄß ß.É. 62 261124 113651 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Ð. 72 227534-ÄÑ
113331 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ À.Ç. 57 228125 113503 ÕÛÄÛÐËÛ Å.Å. 53 217117 113653 ÁÀÜÛÐÎÂÀ À.Ì. 59 225193
113332 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ð.Ì. 62 257464-ÄÑ 113504 ÚßÔßÐΠÃ.Ñ. 57 219272-ÄÑ 113654 ÂÅÐÄÈÉÅÂÀ N.Ô. 62 266374-ÄÑ
113333 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.Â. 59 211325-ÄÑ 113505 ÚßÔßÐËÈ À.Ô. 72 216664-ÄÑ 113657 ÚÀÁÁÀÐΠß.Â. 50 266399
113336 ßËÈÉÅÂÀ Ò.×. 55 263336 113506 ÀÁÄÓËËÀÉÅ Ñ.Ð. 60 251567 113660 ÁÀÜÛÐËÛ Ø.Ù. 55 216583-ÄÑ
113340 ÊßÐÈÌΠØ.Â. 59 228474 113508 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß ß.Å. 30 242187-ÄÑ 113661 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ À.À. 46 225347
113342 ÕßÌÌßÄΠÅ.Ð. 45 219726 113512 ÌÈÐÇßÉÅ Ì.Ø. 75 227664-ÄÑ 113665 ÐßÙÈÌΠÌ.Å. 81 227178-ÄÑ
113344 ßËßÊÁßÐÎÂÀ ß.À. 59 255122 113513 ÁÀËÀÁßÉÎÂÀ Ý.Å. 58 259221 113668 ØßÌÑÈÇÀÄß Ø.Ð. 48 272368
113349 ÌÖÑÅÉÈÁÎÂ È.Ì. 57 228158 113514 ÃÎÚÀÉÅÂ È.Â. 55 221434-ÄÑ 113671 ÕÓÄÀÂÅÐÄÈÉÅÂ Ò.Å. 64 228539
113350 ØÀÙÁÀÇΠN.Å. 52 228125 113515 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Õ.Ú. 51 221475-ÄÑ 113672 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Ú. 57 228328
113352 ÂßËÈÉÅ Ñ.Ê. 51 228514 113516 ßÇÈÇËÈ Ð.Å. 59 219961 113673 ÐÇÀÉÅ Ì.Ð. 60 228174
113354 ÊÀÇÛÌËÛ Ô.È. 45 262534 113517 ÌßÌÌßÄËÈ À.È. 65 228417 113675 ÑßÔßÐΠÅ.Ù. 60 273145
113356 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ Ñ.Ù. 62 228174 113519 ÀÉÄÀÉÅÂ Ï.À. 56 228425 113679 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Ñ.À. 51 257245
113359 ÈÑËÀÌÇÀÄß N.Ì. 39 254223-ÄÑ 113521 ÑÀÐÛÉÅÂÀ Ë.Ï. 56 221248-ÄÑ 113681 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ Ð.Ò. 52 273161
113361 ÙÖÑÅÉNΠÒ.Ú. 46 219442 113522 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.Ø. 52 235245 113690 ÃÓËÈÉÅ Ð.Ñ. 47 241441-ÄÑ
113362 ÁÀÜÛÐËÛ Ç.Á. 64 236452 113524 ÀÜÀÑÈÉÅÂÀ À.Ì. 61 227656 113692 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ë.Á. 56 233341
113364 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ö.À. 64 227997 113526 ÒÀÜÛÉÅÂÀ Ñ.N. 70 221167-ÄÑ 113695 ÒÅÉÌÓÐΠN.Ø. 54 228255
113365 ÃÓËÈÉÅÂ Ï.N. 66 227834 113528 ØßÔÈÉÅÂÀ N.Ñ. 48 272132 113697 ÌÅÙÄÈÉÅÂ É.Ì. 67 216631
113366 ÇÖËÔÖÃÀÐËÛ È.É. 57 228288 113531 ÚßÔßÐËÈ Ô.Õ. 59 216242 113698 ÙÅÉÄßÐΠÙ.Ã. 55 228288
113367 ÙÖÑÅÉNΠÌ.Ò. 58 221312 113533 ÁßÊÈÐËÈ Ô.Á. 60 228158 113700 ßÌÈØΠß.Ì. 46 238186
113369 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ö.Ð. 60 228547 113534 ÎÐÓÚÎÂÀ Ë.N. 61 228474 113701 ßÙÌßÄΠÑ.Â. 55 228377
113370 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ô.È. 64 255114 113535 ÔßÒÓËËÀÉÅ Ð.N. 57 211139 113704 ÕßËÈËΠÐ.Ù. 59 216875-ÄÑ
113373 ßËÈÉÅÂÀ Ò.Ñ. 51 251794 113539 ÙßÑßNÎÂÀ Ý.ß. 62 216989 113705 ÌÅÙÐßËÈÉÅ Ì.Å. 39 245143
113374 ÙÀÚÛÉÅÂ Â.Ñ. 67 248521-ÄÑ 113541 ÁÀËÀÉÅÂ Ò.Ô. 55 222277 113708 ÉÓNÓÑÎÂ Ð.Ì. 51 235375
113376 ÃÎÚÀÉÅÂÀ Ö.ß. 48 265118 113544 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ò.À. 63 276126 113709 ÕßËÈËÎÂÀ À.Á. 50 228514
113378 ÚßÔßÐÎÂÀ Ñ.Ð. 59 228466 113545 ÁÀÁÀÉÅ Ç.Ú. 53 222269 113712 ßÙÌßÄËÈ Ñ.È. 49 216997
113380 ÒÅÉÌÓÐËÓ Ý.Ô. 66 227997 113546 ßËÈÉÅ Ò.À. 77 227275-ÄÑ 113713 ÙßÑßNËÈ Ë.Ë. 55 265167
113381 ØÀÙÌÀÐÎÂÀ À.N. 60 213334-ÄÑ 113548 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ N.N. 48 266447 113716 ÁßÄßËÎÂÀ ×.N. 56 271128
113382 ÌÅÙÐßËÈÉÅ Ç.Ã. 50 261198 113551 ÌßNÑÓÌÎÂÀ Ì.Î. 48 272116 113717 ÁßÄÈÐΠÐ.Ð. 47 254312
113387 ÄßÌÈÐÁßÉΠÎ.Â. 43 216972 113554 ÈÁÐÀÙÈÌΠÙ.À. 78 227883-ÄÑ 113724 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ñ.Ô. 51 228344
113390 ÃßËßNÄßÐÎÂÀ Ì.Å. 57 241441-ÄÑ 113555 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ô.Õ. 60 263239-ÄÑ 113725 ÊßÐÈÌËÈ Å.ß. 61 228174

D İ M - 2020
113396 ÀÁÀÑÎÂ È.Ù. 53 228125 113558 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ Ù.À. 55 228425 113728 ÐßÙÈÌËÈ Ð.Å. 59 211836
113401 ÔßÐÇßËÈÉÅ Î.Ô. 58 252311 113559 ÁÈNNßÒÇÀÄß Ò.Á. 58 225274 113734 ßËÈÇÀÄß À.À. 47 263336

31
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

113738 ÙÖÑÅÉNËÈ Ý.Ý. 51 225266 113886 ÎÐÓÚÎÂÀ À.É. 58 227364-ÄÑ 114052 ÝÞÉÖØÎÂ Ð.É. 66 227575
113742 ÁßÁÈÐΠÐ.Â. 48 222114 113887 ÁßÕÒÈÉÀÐËÛ N.À. 51 219159 114054 ÁÀÁÀÉÅ Ã.Ñ. 59 216583-ÄÑ
113743 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß Ê.À. 74 243126-ÄÑ 113890 ÃÀÑÛÌΠÔ.Ì. 45 216259 114061 ÐÖÑÒßÌΠÄ.Ñ. 43 219531
113744 ÃÓÐÁÀNÎÂ Ì.Ú. 73 228466 113891 ÀÜÀÉÅÂÀ N.Õ. 32 242154 114062 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ø.È. 41 261295
113745 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ À.À. 64 213723 113892 ßÄÈËÈ Ì.Ì. 41 253121 114065 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.Ò. 58 222585
113750 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ À.Ì. 54 228141 113894 ÉÓÑÈÔËÈ Ñ.Ò. 62 214144 114067 ÔßÐßÚÎÂÀ Ð.À. 76 233122-ÄÑ
113751 ÐßÙÌÀNΠÚ.Ð. 60 222569 113902 ÙÖÑÅÉNËÈ Ô.Ñ. 69 235115-ÄÑ 114068 ßÙÌßÄΠÈ.Å. 60 221191
113753 ÐÖÑÒßÌÕÀNËÛ Ô.ß. 33 252377 113905 ÌÅÙÄÈÉÅ Ð.É. 65 213618-ÄÑ 114069 ÙßÑßNΠÀ.Â. 50 216437-ÄÑ
113755 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ô.Ç. 71 216631 113909 ÈÑÊßNÄßÐÎÂÀ Ë.È. 46 251583 114072 ÐßÙÈÌÈ À.À. 46 272335
113759 ÀÁÓÇßÐËÈ N.À. 63 214217 113910 ÃÓËÈÉÅ Ù.Ø. 53 219734 114080 ÀËÛÉÅÂÀ À.Ì. 62 221191
113761 ÉÓÑÈÔÎÂÀ Ì.Å. 87 216794-ÄÑ 113912 ÙÖÑÅÉNÎÂ Å.Å. 42 241425 114082 ÀËÂÅÐÄÈÉÅÂ ß.Å. 47 216161
113763 ØÀÌ×ÈÉÅÂÀ Ò.À. 50 273267 113914 ÌÀÌÅÄΠÒ.Ù. 50 261262 114084 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Ì.Ð. 54 257456-ÄÑ
113765 ÌÓÐÀÄËÛ Ì.×. 47 262275 113917 ÒÀÚÈÁÇÀÄß À.Ç. 55 261368 114086 ÃÀÑÛÌÎÂÀ À.Ú. 53 269274
113769 ÇÅÉNÀËΠÕ.Ú. 67 227923 113919 ßÙÌßÄÎÂÀ Õ.È. 69 227923 114088 ÌÈÐÇßÇÀÄß Ý.À. 49 241133-ÄÑ
113772 ÎÐÓÚÎÂÀ É.Ø. 70 233211-ÄÑ 113924 ßËÈÉÅÂÀ N.ß. 48 242162-ÄÑ 114090 ÁÀÜÛÐÎÂÀ À.Ú. 54 255511
113774 ÁÀÜÛÐΠÀ.É. 80 216753-ÄÑ 113925 ÙßÑßNÎÂÀ À.Ò. 58 235237 114092 ÚßËÈËÎÂÀ N.Ô. 54 227356-ÄÑ
113776 ÃÀÑÛÌÎÂÀ À.Å. 41 239125 113926 ßËÈÉÅ Ð.Ô. 58 233633 114094 ÑÅÉÈÄÎÂÀ Ñ.ß. 52 228141
113777 ØÈÐÂÀNÑÊÀÉÀ È.À. 46 251786 113928 ÐÓØÀNËÛ Ç.Õ. 51 273161 114096 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Æ.È. 52 228141
113778 ÈÌÀNΠÐ.ß. 58 216559 113929 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ë.Ì. 43 261343 114102 ÌßÌÌßÄΠÂ.Â. 77 216697-ÄÑ
113780 ÃÓÐÃÓNÀÉÅÂÀ Ò.N. 66 211366-ÄÑ 113932 ÐÖÑÒßÌÇÀÄß À.ß. 51 219589 114105 ÙÀÚÛÊßÐÈÌËÈ Ñ.Ù. 43 254767-ÄÑ
113783 ÄÀÂÓÄΠÅ.Ì. 82 227478-ÄÑ 113933 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ì.N. 54 228239 114106 ÚßÔßÐÎÂÀ Ô.Ç. 50 241377
113784 ÀÒÀÊÈØÈÉÅÂÀ N.À. 51 225266 113939 ÏÀØÀÉÅÂÀ N.Ì. 40 251948-ÄÑ 114113 ÌßÌÌßÄΠÐ.Å. 48 262291
113786 ÏÀØÀÇÀÄß Ð.Ì. 58 273186 113940 ÃÓËÓÇÀÄß Ð.Ð. 57 261116 114114 ÙßÑßNΠÃ.À. 68 221159-ÄÑ
113787 ßÌÈÐÚÀNΠß.È. 54 228352 113941 ÎÐÓÚΠÞ.Ã. 47 257626 114115 ÀÜÀËÀÐΠÌ.Ø. 74 216664-ÄÑ
113789 ÁÀËÀÊÈØÈÉÅÂÀ À.Ð. 46 261246 113943 ÃÀÑÛÌÎÂ Ì.Ì. 41 251518 114117 ÙÖÌÁßÒÎÂÀ Ô.Á. 54 273226
113791 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ñ.À. 42 225136 113945 ÀÁÁÀÑÎÂ À.Å. 58 228141 114120 ÃÀÐÀËÛ Ô.Å. 47 266147
113792 ÈÑÌÀÉÛËΠÀ.Ô. 36 244155 113948 NßÁÈÉÅÂÀ Ï.N. 40 253121 114125 ÙÖÌÌßÒÇÀÄß Ý.N. 56 212768
113793 ÃßNÈÉÅÂÀ N.Ø. 41 233269 113949 ÌßËÈÊÎÂÀ Ô.Å. 53 257318 114126 ÙÅÉÄßÐΠÑ.Ã. 43 222163
113797 ÌßÌÌßÄΠÅ.Â. 48 272424 113950 ÉÀÄÈÝÀÐ Ì.Á. 70 216931-ÄÑ 114129 ÉÓÑÈÔΠÐ.Ì. 65 243167-ÄÑ
113798 ØÀÌ×ÈÉÅ Ú.Ú. 50 217125 113952 ÃÓËÓÇÀÄß À.Å. 57 225314 114135 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß N.Ñ. 70 211422-ÄÑ
113799 ßËßÊÁßÐΠÀ.ß. 45 262542 113953 ÀÁÄÓËÕÀËÛÃÎÂÀ Ý.Ð. 64 273153 114136 ÈÑÌÀÉÛËΠÐ.Ñ. 54 222455-ÄÑ
113802 ÃÀÑÛÌΠß.Ì. 41 256224-ÄÑ 113954 ÊÎÑÀÉÅÂÀ Ö.Ñ. 51 216161 114138 ÚßÔßÐÎÂÀ N.Ì. 36 254734
113803 ÙßÁÈØΠÐ.Ð. 71 222171-ÄÑ 113956 ÀÄÛÝÞÇßËΠÅ.Ú. 54 221345 114139 ÉÓÑÈÔΠÅ.Ô. 62 235212
113806 NÀÜÛÉÅÂ Ð.Ì. 43 221434 113959 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Á.Ð. 65 216267 114140 ÌÓÑÀÉÅÂÀ À.Â. 45 261279
113807 ÃÀÔÀÐΠÐ.Ð. 45 262486 113962 ÃÓËÈÉÅ À.Ê. 53 228125 114142 NßÇßÐÎÂÀ Ñ.À. 66 211382-ÄÑ
113811 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ú.Ù. 47 221426 113963 ÚßÁÐÀÉÛËÎÂÀ Å.Ê. 50 261254 114143 ßËÈÇÀÄß Õ.Ì. 57 273194
113812 ÌÖÑËÖÌÇÀÄß Â.ß. 53 228125 113965 ÌßÙßÐÐßÌΠN.Á. 45 262526 114144 ßËÈÉÅÂÀ ß.Å. 69 213253-ÄÑ
113815 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Æ.Å. 47 233277 113967 ÈÑÁÀÒÎÂÀ È.Â. 49 272368 114145 ßËÈÇÀÄß Ø.À. 53 261132
113816 ÒÀÙÈÐÎÂ È.Ô. 54 228117 113969 ÁÀÁÀÉÅÂÀ À.Ò. 75 212419-ÄÑ 114147 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ë.ß. 49 272392
113821 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ë.Å. 55 216875-ÄÑ 113972 NßÐÈÌÀNΠN.Õ. 60 216956 114150 ÈÁÐÀÙÈÌΠÐ.Ï. 84 249194-ÄÑ
113822 NßÚÈÉÅÂ Ì.Å. 67 273161 113973 ÉÀÃÓÁËÓ Ì.Ò. 53 255699 114151 ÈÑÐÀÉÛËÎÂ Á.Ì. 69 216331-ÄÑ
113825 ÒÀÜÛÉÅ È.À. 51 228199 113975 ßÙÌßÄÇÀÄß Ò.Ì. 57 228482 114153 ÁÀÜÛÐΠN.Å. 52 257164
113829 ÈÌÀNÎÂÀ Å.È. 54 213723 113978 ßÄÈËÎÂÀ Ñ.Å. 56 259246 114154 ØÖÊÖÐÎÂÀ Ë.Ì. 47 257294
113830 ÃÓËÈÉÅÂÀ À.Õ. 69 249389-ÄÑ 113983 ÙßÑßNÎÂÀ Â.À. 46 266422 114156 ßÊÁßÐΠÀ.À. 62 228328
113831 ÊßÐÈÌËÈ À.Ç. 58 228199 113984 ßÙÌßÄÇÀÄß À.È. 43 216259 114157 ÂßËÈÉÅÂÀ À.À. 53 255552
113832 ÌÀÙÌÓÄΠÔ.N. 57 228328 113985 ØÖÊÖÐÎÂÀ Ì.Â. 71 221142-ÄÑ 114161 ÐÖÑÒßÌΠÑ.Ð. 54 265256-ÄÑ
113833 ÃÓËÈÉÅÂÀ Å.ß. 55 236444 113989 ÙÖÑÅÉNÎÂ Â.Ù. 47 219475 114162 ÅÌÈNÎÂÀ À.Ø. 68 233196-ÄÑ
113835 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ô.ß. 73 227526-ÄÑ 113990 ÚßÔßÐÎÂÀ Ò.Ð. 73 222228-ÄÑ 114163 NßÚßÔΠÅ.Ø. 57 273137
113836 NÀÜÛÉÅ À.Ù. 72 216145-ÄÑ 113991 ÀÜÀÌÀËÛÉÅ Å.Ì. 66 265297 114165 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Å. 59 257553-ÄÑ
113840 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Ñ. 69 216931-ÄÑ 113993 ÈÑÀÉÅÂÀ Ç.Ð. 52 216883 114167 ÕßËÈËΠÕ.È. 57 252328
113841 ÑÀËÅÙËÈ Ð.Ñ. 81 227218-ÄÑ 113994 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß Ù.Ì. 58 219337-ÄÑ 114171 ÕÀËÈÃÇÀÄß Å.Ø. 70 221191-ÄÑ
113842 ÀÜÀÉÅÂÀ Ì.À. 70 248116 113995 ÚÀÂÀÄÇÀÄß Ô.À. 51 235245 114173 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ç.ß. 47 257586
113844 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ý.È. 54 255358 114000 ÈÑÀÇÀÄß È.È. 53 234257 114174 ÌÈÐÇßÇÀÄß Á.Ø. 56 256419
113845 ÃßÙÐÈÌÀNËÛ Ë.ß. 58 257545-ÄÑ 114004 ÚßÔßÐÎÂÀ Ê.Å. 58 228158 114175 ÀÜÀÉÅ Ñ.Ù. 57 219564-ÄÑ
113851 ÚßÔßÐÎÂÀ Ù.Â. 44 261173 114009 ÐÖÑÒßÌÎÂÀ Ñ.À. 50 263328 114176 ÌÓÐÀÄÎÂÀ Ú.À. 61 219986
113855 ÚßÔßÐÎÂÀ Ô.Ù. 65 227997 114010 ÐßÙÈÌËÈ Ò.È. 57 266374-ÄÑ 114180 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ë.ß. 56 211171
113858 ÈÌÀNËÛ Ê.Ì. 48 222366 114011 ÈÑÐÀÔÈËΠÂ.Â. 63 222317-ÄÑ 114183 ßÌÈÐΠÅ.Å. 50 235245
113859 ÀÜÀÉÅ È.Ô. 84 248149-ÄÑ 114012 ÙßÑßNΠÑ.Å. 58 228158 114188 ÙßÑßNΠÒ.È. 52 219442
113860 ÃÀÑÛÌÎÂ Å.Ì. 67 227842 114013 ÌÅÙÄÈÇÀÄß Ì.Ã. 56 222455-ÄÑ 114190 ÏßNÀÙËÛ N.N. 72 211236
113861 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Â.Â. 53 261132-ÄÑ 114021 ÎÑÌÀNËÛ Ñ.Å. 45 262559 114194 ÌÅÙÐßËÈÉÅÂÀ Ý.Å. 71 212273-ÄÑ
113862 ÈÑÀÉÅÂÀ N.Ð. 58 228166 114022 ÌßÙßÐÐßÌËÈ N.Ñ. 47 262112 114196 ÇÅÉNÀËËÛ N.Ì. 48 262478
113864 ÃßÙÐßÌÀNÎÂÀ Ñ.Õ. 67 225152-ÄÑ 114024 ÐßÙÈÌËÈ Ë.É. 52 213261-ÄÑ 114197 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ä.À. 59 228158
113867 ÐÇÀËÛ À.Â. 66 233552-ÄÑ 114027 ÈÑÌÀÉÛËÎÂ È.ß. 63 227948 114199 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Â.Ð. 62 216997
113868 ÕÀNÃÓËÈÉÅ N.É. 46 219175 114033 ÏÈÐÈØΠÈ.Á. 52 219597-ÄÑ 114201 ÌßÌÌßÄËÈ À.È. 57 225339
113872 ÀÁÁÀÑΠß.À. 51 228133 114034 ÑÀËÌÀNÇÀÄß Â.Ì. 72 216615-ÄÑ 114207 NßÁÈÇÀÄß Ñ.Â. 53 235342
113873 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ À.N. 57 211836 114037 ßËÈÉÅ Ø.Ð. 50 219142 114208 ÇÅÉNÀËΠÀ.À. 77 227615-ÄÑ
113876 ÁÀÁÀÉÅ Ô.Ô. 51 265142-ÄÑ 114041 ÁßØÈÐÎÂÀ Ò.À. 56 233163 114212 ÙßÑßNÇÀÄß Ý.Ú. 66 212995-ÄÑ
113877 ÌßÐÄÀNÇÀÄß É.À. 76 227178-ÄÑ 114042 ÑÀÄÛÃΠÙ.N. 63 227567 114213 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Á.Ê. 83 216689-ÄÑ
113879 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß Ý.Ò. 65 225152-ÄÑ 114043 ÀÕÓNÄΠÐ.Ú. 65 227559 114214 ÞÇÁßÊÇÀÄß Ò.N. 61 228499

D İ M - 2020
113884 ÒÀÙÈÐËÈ Ð.Ä. 51 222122 114047 ÁÀÉÐÀÌËÛ Ù.Ñ. 52 221426 114216 ÚßÔßÐÎÂÀ Ë.Ð. 53 228125
113885 ÕÓÄÈÉÅÂÀ À.Ñ. 50 263288 114049 ÑÀÄÛÃËÛ Î.Ì. 40 254823 114218 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ù.Ð. 48 242146-ÄÑ

32
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

114221 ÀÜÀÉÅÂÀ Ô.Å. 48 242138 114361 ÒÀÜÛÉÅÂÀ Ñ.Á. 56 257748-ÄÑ 114488 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß É.Ê. 61 211269
114222 ÃßÐÈÁÎÂÀ À.Ì. 62 233236 114362 ÃßNÈÉÅ À.Ñ. 54 217133 114492 ÚßÔßÐΠÐ.Ô. 51 235245
114224 ÈÁÐÀÙÈÌΠÇ.Ô. 46 262526 114363 ÌÀÈËΠÊ.Å. 40 241425 114494 ßËÈÉÅ Ì.N. 79 235172-ÄÑ
114226 ÑßÄÈÐÕÀNÎÂÀ N.À. 85 236541-ÄÑ 114366 ßÙÌßÄÎÂÀ Á.Î. 64 228522 114496 ÀËÛØΠÐ.Å. 54 222122
114229 ßÙÌßÄΠÅ.ß. 48 266414 114367 ÃÀÐÀÉÅ Ã.Ð. 67 216583-ÄÑ 114498 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Ô.Ñ. 63 216412-ÄÑ
114230 ÈÁÀÄΠÙ.Ç. 57 219718-ÄÑ 114368 ÙßÑßNÎÂÀ Ë.Å. 56 256346 114499 ÃÀÐÀÉÅÂÀ Á.È. 64 227818
114231 ÌÓÑÀÉÅÂÀ Ï.Á. 64 212654-ÄÑ 114371 ÈËÉÀÑΠÑ.Ò. 67 228466 114500 ÉÎË×ÓÉÅÂÀ À.À. 54 228117
114232 ÐÇÀÇÀÄß À.Ø. 64 228522 114372 ÙÖÑÅÉNΠÒ.Ñ. 48 212127 114503 ÌÈÐÇßÇÀÄß À.Ð. 50 216575-ÄÑ
114235 ÈÑÀÉÅÂÀ Ñ.Ñ. 45 256395 114374 ÁÀËÀÊÈØÈÉÅÂÀ ß.N. 49 257415 114504 ÚÀÌÀËËÛ Á.È. 73 216794-ÄÑ
114236 ÀÁÄÓÐÀÙÌÀNÎÂ À.Â. 45 256395 114375 ÈÑÌÀÉÛËÎÂ ß.À. 47 272351 114506 ÏßNÀÙÎÂÀ Ñ.Ã. 54 228369
114237 ÁÀÁÀÉÅÂÀ N.Ì. 63 233163 114377 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ë.N. 50 254442 114507 ÌÈÐÈÉÅÂÀ Ô.Ð. 58 252328
114240 ÅÙÒÈÁÀÐËÛ Ì.Á. 68 216891-ÄÑ 114378 ßËßÑÝßÐÇÀÄß Ö.Ú. 43 254183-ÄÑ 114509 ÃßÐÈÁΠÔ.Â. 63 272116
114241 ÅÌÈNÎÂÀ Ñ.N. 65 211755-ÄÑ 114384 ËßÒÈÔΠÕ.Ê. 68 227583 114510 ÙßÒßÌÎÂÀ Ý.Ñ. 55 257375
114242 ÈÑÌÀÉÛËΠÒ.Â. 51 222422 114386 ÌßÌÌßÄΠÇ.Ñ. 51 211293-ÄÑ 114511 ßËßÊÁßÐΠß.N. 44 243142
114246 ÙÀÚÛÉÅÂÀ N.Ù. 68 266496 114387 ÑßÌßÄËÈ À.Ô. 69 248116 114512 NßÐÈÌÀNËÛ ß.À. 68 234151-ÄÑ
114247 ÀÜÀÉÅÂÀ È.Ã. 65 227786 114390 ØßÌÑÈËÈ Ð.Ò. 63 265167 114515 ßËßÊÁßÐÇÀÄß É.ß. 46 261181
114252 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.N. 63 211755-ÄÑ 114392 ÀÔÈÇΠÐ.È. 47 222471 114516 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ú.Ú. 58 228311
114256 ÑÓËÒÀNÎÂÀ N.Ú. 84 216315-ÄÑ 114394 ØßÔÈÉÅ Ú.Ú. 65 216112-ÄÑ 114517 ÞÌßÐΠÌ.À. 71 227761-ÄÑ
114258 ÀÕÓNÄΠÙ.Ì. 55 222569 114395 ÇÀËΠÑ.Ç. 41 253121 114522 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.È. 56 228141
114260 ßÙÌßÄΠß.Å. 49 217117 114398 ÃÓÐÁÀNËÛ Ò.ß. 60 243167-ÄÑ 114524 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.È. 60 234135-ÄÑ
114261 ÚÖÌØÖÄÎÂÀ Ý.ß. 61 228425 114402 ÌÅÙÄÈÉÅÂ Ô.Ñ. 66 213975 114525 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ Ì.Ã. 52 228344
114263 ßÌÐÀÙÇÀÄß Ô.Ê. 62 216842 114403 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ Ì.Ð. 33 241458-ÄÑ 114528 ÙÀÚÛÇÀÄß Ï.À. 59 228474
114265 ÃßÄÈÌËÈ Ù.ß. 56 228166 114405 ÙßÇÈÉÅÂÀ Ò.Ì. 63 227997 114531 ÁÀÜÛÐËÛ Á.Ð. 52 216615-ÄÑ
114267 ØÛÕÛÉÅÂ Ñ.É. 53 227137 114406 ÑÅÉÈÄËÈ Ø.È. 58 216437-ÄÑ 114536 ÊÀÇÛÌÎÂ Ç.Å. 58 265175
114268 ÑÀËÀÙËÛ N.Ô. 57 216956 114407 ÌÅÙÒÈÉÅ À.Ì. 43 225136 114538 ÙßÑßNËÈ Ð.Ñ. 61 211463
114269 ÔÅÉÇÈÉÅÂ À.Ú. 49 217117 114409 ÃÓËÈÉÅÂ Å.Å. 59 228433 114539 ÁÀÜÛÐÎÂ Â.Ç. 54 221394
114273 ßËÈÉÅÂÀ À.ß. 61 273259 114411 ÌßÐÄÈÉÅÂÀ Ë.Ð. 48 256184 114540 ÀÁÁÀÑËÛ Ý.Ñ. 64 262453
114276 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ë.Ñ. 58 228352 114412 NÎÂÐÓÇΠÈ.Ñ. 50 216478-ÄÑ 114542 ÙßÑßNÎÂÀ Ô.Ð. 41 219256
114277 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.É. 77 216315-ÄÑ 114413 ÃßÙÐßÌÀNΠÖ.Â. 53 221467-ÄÑ 114543 ÀÜÀÉÅÂÀ Ä.Å. 55 234127
114280 ÀËÉÀÐΠÌ.Ò. 53 219742 114414 ÌÓÐÀÄÎÂÀ N.Ç. 58 216834 114544 ÌßÌÌßÄNÀÜÛÉÅ Õ.ß. 73 216648-ÄÑ
114281 ÀÐÇÓÌÀNËÛ À.N. 59 221394 114415 ÚÀÁÀÐΠÇ.À. 72 227997 114545 ÐÖÑÒßÌΠÃ.È. 64 216412-ÄÑ
114283 ÌÓÑÀÉÅÂ Ñ.Ñ. 53 219589-ÄÑ 114416 ÇÅÉNÀËÎÂÀ Ì.Ð. 50 235383 114546 ÃÓÐÁÀNÑÎÉ N.ß. 61 219994
114284 ÃÓËÈÉÅÂ N.Ñ. 65 216567-ÄÑ 114418 ÀÌÈË Ë.À. 65 227575 114548 ÀÒÀÁÀÁÀÉÅÂÀ Ý.Ã. 53 233244
114286 ÙßÑßNΠÌ.Ò. 61 228288 114419 ÙßÑßNΠÊ.Ì. 72 212143-ÄÑ 114550 ÙßØÈÌËÈ Å.Ì. 58 259132-ÄÑ
114287 ÑßÌßÄΠN.É. 62 216356-ÄÑ 114425 ÌßÌÌßÄΠÐ.À. 71 248116 114551 ÝÞÉÖØΠÑ.N. 66 228417
114290 ÊßÐÈÌΠÒ.È. 82 216234-ÄÑ 114426 ßÁÄÖËΠÃ.×. 55 228166 114553 ÁÀÁÀÉÅ Ð.Ô. 64 211228
114293 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ô.ß. 57 235367 114427 ÊÀÇÛÌÎÂÀ Õ.Ô. 56 233244 114554 ÇÅÉNÀËÎÂ Ò.Ì. 50 256379
114294 ßÇÈÌÎÂÀ Ë.Ã. 56 273145 114428 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ñ.Ô. 66 227997 114556 ßÙÌßÄΠØ.Ô. 48 262437
114295 ÎÐÓÚÎÂÀ À.À. 30 251948 114429 ÛÌÀNÎÂÀ Ñ. 63 225152-ÄÑ 114559 ÙÖÌÁßÒÇÀÄß Ñ.Â. 61 228174
114296 ÒÀÜÛÉÅÂÀ Ë.È. 59 233163 114430 NßÇßÐËÈ N.Â. 51 233358 114561 ØÈÐÈNΠÅ.Ù. 51 221394
114299 ØÖÊÖÐÎÂÀ À.Ê. 56 234249 114432 ÊßÐÈÌÎÂÀ À.N. 60 216818 114562 ÉÓÑÈÔΠÅ.Ò. 48 272351
114300 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ý.À. 58 251794 114433 ÙßÑßNΠØ.Ì. 71 216129-ÄÑ 114563 ÞÇÒÖÐÊ ß.Â. 46 216859
114302 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Õ.Õ. 62 225177-ÄÑ 114434 ÁßÙÄÈÉÅÂÀ Ý.Ñ. 52 225169 114564 ÁÀÜÛÐΠÌ.Ñ. 52 221386
114303 ÈÑËÀÌÎÂÀ Ì.Ñ. 65 212151-ÄÑ 114439 ÀÜÀËÀÐΠÌ.Å. 64 263263-ÄÑ 114565 ÑßÔßÐÎÂÀ Ý.Ô. 61 228458
114305 ÊßÐÈÌËÈ Õ.N. 53 228125 114440 ÕßËÈËÎÂÀ Ò.Ô. 63 254256 114567 ÅËÄÀÐËÛ Õ.Ð. 57 243167-ÄÑ
114307 ÌßÙßÐÐßÌΠÙ.Ù. 50 276118 114441 ÑÀËÌÀNËÛ Ú.Ì. 37 241571-ÄÑ 114568 ËßÒÈÔÇÀÄß Â.À. 38 241425
114308 ÙÖÑÅÉNΠÌ.Ð. 59 219167-ÄÑ 114442 ÙßÑßNÎÂÀ À.Ì. 51 212257-ÄÑ 114569 ÙÀÒÅÔÈ-ÚÀNÁÀÙÀN Ñ.Ì. 75 216931-ÄÑ
114310 ÔßÐÇßËÈÉÅÂÀ Ù.Ð. 53 228352 114444 ÚÀÁÁÀÐËÛ Ø.Â. 62 211771-ÄÑ 114571 ÉÓÑÓÁÎÂÀ Â.Â. 49 254183-ÄÑ
114317 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ì. 67 216178 114446 ÒÀÙÈÐËÈ Ý.À. 83 227915-ÄÑ 114577 ÑÀÄÛÃËÛ Ì.È. 36 241588-ÄÑ
114319 NÓÐËÓ N.Ø. 49 273259 114447 ÚßÔßÐËÈ È.Á. 57 211341-ÄÑ 114579 ßÙÌßÄΠÑ.ß. 82 227826-ÄÑ
114322 ßËÈÇÀÄß ×.Õ. 75 228425 114448 ÐÇÀÉÅ Ì.Ô. 69 216518-ÄÑ 114580 NßÙÌßÄΠÅ.Å. 47 256387
114323 ÔßÐÌÀNÎÂÀ N.N. 58 225144 114449 ßËÈÇÀÄß Â.À. 52 228125 114586 ÌÀÊÙÌÓÄΠÊ. 71 228539
114326 ßÑÝßÐÎÂÀ Ô.Ê. 40 254531-ÄÑ 114450 ÑÀËÌÀNΠÃ.Ñ. 54 228239 114587 ÂÅÐÄÈÉÅ Ö.È. 73 227712-ÄÑ
114331 ÈÑÌÀÉÛËΠÐ.Ì. 55 228141 114451 ßËÈÉÅ N.Å. 56 219815-ÄÑ 114588 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.Å. 48 217133
114332 ÙÖÑÅÉNßËÈÉÅÂÀ Ì.Ø. 58 233163 114454 ßÙÌßÄßËÈÉÅÂÀ N.Ý. 53 225266 114590 ÀËÃÓËÈÉÅ Ô.Ð. 82 227729-ÄÑ
114334 ØÈÐÈNÎÂ È.È. 50 216615 114455 ÃÓËÈÉÅÂÀ N.Ú. 67 212524-ÄÑ 114592 ÌÞÙÑÖNËÖ Ð.Ð. 84 227518-ÄÑ
114336 ÀÜÀÉÅÂÀ À.Ø. 55 212979 114456 ÌÓÐÀÄÇÀÄß Ò.É. 51 222269 114595 ØÈÐÈNÎÂ Ï.Ì. 59 228174
114338 ÁÀÜÛÐÎÂ Ô.N. 85 236177-ÄÑ 114458 ÅÉÂÀÇËÛ Ð.À. 62 221191 114596 ÌÓÑÀÉÅÂÀ Ý.À. 60 233244
114339 ÑßÌßÄËÈ Ö.É. 63 216194 114459 ÉÎË×ÈÉÅ N.Ì. 54 265134-ÄÑ 114597 ÌÓÕÒÀÐΠÌ.Ý. 45 262534
114340 ÀÜÀÉÅÂÀ Ñ.È. 46 254897-ÄÑ 114462 ÌßÙßÐÐßÌËÈ Ä.Ì. 62 212151-ÄÑ 114599 ÃÀÑÛÌÇÀÄß Ý.À. 53 228117
114342 ßËÈÉÅÂÀ Õ.Â. 51 251786 114463 ÌÓÑÀÁßÉËÈ À.Ø. 53 225169 114603 ÙßÑßNÎÂÀ À.N. 67 211552-ÄÑ
114346 ßÙÌßÄΠÀ.Ê. 52 257123 114465 ÒÀÙÈÐΠÑ.N. 63 216875-ÄÑ 114606 ÙÖÌÁßÒΠÌ.ß. 71 228458
114349 ÀÑËÀNÎÂÀ Ñ.Ñ. 59 228466 114467 ÊßËßNÒßÐÎÂÀ N.Ñ. 67 216112-ÄÑ 114607 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ Ê.À. 72 227526-ÄÑ
114351 ÚßÁÈÉÅÂÀ Ï.Ø. 54 269136 114469 ÌßÌÌßÄËÈ Ô.Ì. 56 227445-ÄÑ 114608 ÙßÌÈÄÎÂÀ Ã.Ú. 37 254215
114352 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ò.Ñ. 48 266447 114475 ßÙÌßÄΠÖ.À. 62 272262 114610 ßËÈÇÀÄß É.Å. 56 216948
114353 ÃÀÑÛÌÎÂÀ È.Ð. 57 228311 114476 ÙßÑßNËÈ Ù.È. 60 216972-ÄÑ 114614 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ È.Å. 60 238194-ÄÑ
114355 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.Á. 40 251972 114478 ÀÑËÀNËÛ À.Á. 79 216664-ÄÑ 114615 NÈÔÒßËÈÉÅ È.Ì. 58 225258-ÄÑ
114356 ÁßØÈÐΠÂ.Õ. 55 222293-ÄÑ 114479 ÀÁÛØΠÃ.Å. 47 272343 114617 ÑÀÐÛÉÅ Ã.É. 66 216323-ÄÑ
114357 ßÙÌßÄΠÑ.Ñ. 53 228125 114481 ÀÒÀÉÅ Ñ.Ç. 50 222155 114621 ßÊÁßÐËÈ À.Ì. 32 239141-ÄÑ

D İ M - 2020
114358 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ N.Ì. 60 273178 114482 ÎÑÌÀNÎÂÀ ×.Ô. 44 241214 114624 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.Ø. 60 254978
114360 ÄÞÂËßÒÎÂÀ À.Ø. 62 228474 114483 ÙÖÑÅÉNÎÂ À.À. 43 219686 114626 ÃÓËÈÉÅÂ Å.À. 43 254118

33
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

114628 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ú.Å. 56 235189-ÄÑ 114780 ÑßÔßÐÎÂÀ Ð.Ð. 46 216429 114949 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ì.È. 58 233211
114632 ÁÀÁÀÉÅÂ Ë.Ð. 72 219783-ÄÑ 114781 ØÈÊÀÐÎÂ Ò.Ì. 48 272327 114950 ÃÓËÈÉÅÂ È.Ô. 49 221345
114633 ÁßÙÐßÌÇÀÄß Ð.Ñ. 56 228271 114782 ÎÑÌÀNΠN.×. 90 236541-ÄÑ 114952 ÚßÔßÐΠÔ.Ñ. 49 273259
114636 ÁÀÕØÀËÛÉÅÂÀ Å.À. 67 227883 114785 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ N.Ú. 54 255511-ÄÑ 114953 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ É.ß. 65 212654-ÄÑ
114639 ÒÀÐÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ò.Ò. 80 216145-ÄÑ 114787 ÚßÔßÐÎÂÀ ß.Ú. 52 228141 114960 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ Ø.Ñ. 49 225299
114641 ÐßÙÈÌÎÂÀ À.Õ. 67 255341-ÄÑ 114790 ÀÁÄÓËËÀÉÅ Õ.À. 52 221434-ÄÑ 114962 ÙÅÉÄßÐΠÑ.Ô. 56 273194
114642 ßÌÈÐÀËÛÉÅÂÀ Ç.N. 52 246261 114793 ÙßÑßNΠÈ.ß. 71 227761-ÄÑ 114963 ÒÀËÛÁÎÂÀ Ë.Ø. 54 251875
114645 ÃßÙÐßÌÀNΠÙ.Ã. 43 251786 114794 ßÊÁßÐÎÂÀ Ý.Ì. 63 211422 114966 ßËÈÉÅ Ð.Å. 66 211528
114648 ÙÖÑÅÉNΠÎ.È. 53 238186-ÄÑ 114796 NßÑÈÐΠÐ.Á. 46 254564-ÄÑ 114968 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß É.Ð. 47 272343
114649 ÑßÔßÐÎÂÀ À.N. 66 212192-ÄÑ 114797 ÉÓÑÈÔÎÂÀ Ñ.Ñ. 66 228417 114969 ÌÀÙÌÓÄΠÌ.Ç. 76 211674-ÄÑ
114651 ÐÓÔÓËËÀÉÅÂÀ Ñ.Ð. 58 225193 114799 ÚßÔßÐËÈ Ê.Ò. 57 221134 114979 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ë.À. 54 252328
114652 ÃÓÐÁÀNΠÈ.Á. 77 216729-ÄÑ 114800 ÙßØÈÌΠÅ.Ð. 50 256168 114980 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ N.Å. 60 222171
114653 ÙÖÌÁßÒΠÐ.Ñ. 50 228214 114805 ßËÈÉÅ Ô.Ì. 58 221134 114981 ÃßNÁßÐËÈ Ð.Ð. 53 228141
114655 ÃÀÔÔÀÐÎÂÀ À.Ð. 47 254929 114807 ßËÈÉÅÂÀ À.Ñ. 56 222188-ÄÑ 114982 ÌßÚÈÄÇÀÄß Ô.Ð. 51 235415
114659 ÝÖËÌÀËΠÐ.À. 54 219767 114809 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ Ñ.È. 64 216794 114984 ÌßÙßÐÐßÌËÈ À.ß. 76 233244-ÄÑ
114661 ÈÌÀNÎÂÀ ß.È. 60 243167-ÄÑ 114812 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ë.Á. 54 216875 114985 ÃßNÁßÐΠÁ.À. 67 227818
114662 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ Ë.Å. 64 216956 114813 ÇÀËÎÂÀ Ý.Å. 49 266422 114986 ÃÓËÈÉÅ Â.Ô. 73 227761-ÄÑ
114663 ÙÈÄÀÉßÒÇÀÄß N.Ù. 63 248116 114815 ÙÅÉÄßÐΠß.Ø. 86 216778-ÄÑ 114988 ÀÕÓNÄËÓ Ô.Ì. 68 251697
114664 ßÙÌßÄÎÂÀ Ñ.Å. 58 233211 114826 ÌÀÉÛËΠÇ.Ì. 68 212784-ÄÑ 114991 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.N. 70 222171-ÄÑ
114668 ÇÀÌÀNÎÂÀ Ð.À. 62 211739-ÄÑ 114829 ÀÜÀØ Ô.Ä. 57 221142 114994 ÉÓÑÈÔËÈ À.Ù. 56 216242
114669 ÀÜÀÉÅÂÀ Ý.Ì. 36 241425 114831 ÑÖËÅÉÌÀNΠÂ.Ñ. 53 217133 114996 ÊßÐÈÌËÈ Ý.Ô. 56 211341-ÄÑ
114671 ÀÜÀÌÓÐÀÄÎÂÀ Ñ.Ð. 68 211569-ÄÑ 114834 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ Ñ.ß. 46 262461 114998 ßËÈÉÅ Ï.À. 69 222341-ÄÑ
114672 ÚßÔßÐÎÂÀ Ë.Ç. 45 241222 114836 ÂßËÈÉÅÂÀ À.È. 50 216615-ÄÑ 115000 ÎÐÓÚΠÀ.Ù. 60 228263
114673 ßËÈÉÅ Ê.Ì. 80 228328 114837 ÁÀÉÐÀÌΠÑ.Ô. 66 222333 115005 ÀÄÈËÇÀÄß Ö.Ô. 68 227648
114674 ÁÅÉÄÓËËÀÉÅÂÀ Ë.Ê. 43 254889-ÄÑ 114841 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ Ì.Ã. 58 261287-ÄÑ 115009 ÐßÔÈÉÅÂÀ Ê.À. 45 241182-ÄÑ
114680 ÙÖÑÅÉNÎÂ Ã.Ð. 60 211439 114842 ÐßÙÈÌËÈ Ñ.Ì. 61 236452 115012 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ ß.À. 66 216534-ÄÑ
114681 ÌßÚNÓNËÓ Ì.Ê. 54 228117 114843 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ È.À. 47 271111 115017 ÁÀÁÀÉÅÂ Ù.Ù. 59 221312
114682 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.Ò. 58 225185 114846 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ N.Ñ. 51 257245 115020 ÌÞÂËÓÄΠÒ.Ê. 46 257431
114683 ÌßÙßÐÐßÌÇÀÄß Ê.Ô. 59 227656 114847 ÙÖÌÁßÒËÈ Ð.Ò. 73 236396-ÄÑ 115023 ÊÀÌÀËÎÂÀ Ò.Â. 47 262559
114684 ÌÈÐÇßËÈÉÅÂÀ À.Î. 54 228271 114849 ØÀÙÌÈÐÎÂÀ Ý.N. 68 225217-ÄÑ 115024 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ë.ß. 77 251689-ÄÑ
114686 ÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ý.Ë. 49 241182-ÄÑ 114850 ÚßÁÐÀÉÛËÎÂÀ Å.È. 53 257318 115025 ßËßÊÁßÐËÈ Ù.ß. 53 216997
114688 ÀËÛÉÅÂÀ Ý.Å. 53 254945 114851 ÃÓËÈÉÅÂ À.Ñ. 72 216389-ÄÑ 115026 ÙÖÑÅÉNÎÂ Ô.Å. 41 257131
114689 ÈÁÐÀÙÈÌÇÀÄß Ý.N. 52 257715 114852 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ ß.Ò. 51 272343 115027 ÄÀÄÀØÎÂ Ñ.Ç. 51 273226
114690 ÃÓËÀÌÎÂ Ñ.Ã. 34 245143 114854 ÉßÙÉÀËÛ À.Ï. 46 241199-ÄÑ 115028 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ô.Å. 66 233422-ÄÑ
114693 ßÌÈÐÀÑËÀNËÛ Õ.Ù. 63 227737 114855 ÀÜÀÉÅ Ô.ß. 50 235383 115029 ÁÀÜÌÀNΠÌ.Ì. 73 216672-ÄÑ
114694 ÙßØÈÌΠÂ.Â. 74 213829-ÄÑ 114857 ßËÈÉÅ Ý.À. 59 257237 115030 ÉÓÑÈÔΠÌ.Ø. 53 222114
114696 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ì.É. 64 233147-ÄÑ 114862 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ Å.È. 67 216891-ÄÑ 115035 ØÈÐÈNÎÂÀ Ø.Ð. 50 255325
114698 ÌÓÑÀËÛ Ð.N. 50 219134 114864 ßËÈÉÅ N.Ð. 72 249112-ÄÑ 115036 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.Ï. 77 249364-ÄÑ
114699 ÁßÄßËÎÂÀ Å.ß. 40 233269 114865 ÌßÙßÌÌßÄÇÀÄß Ø.Ã. 37 242154 115043 ÌßÌÌßÄÁßÉÎÂÀ- 51 261287
ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ À.À.
114702 ÙÀÚÛÉÅ Ø.Ì. 78 227883-ÄÑ 114871 ÙßÑßNΠÇ.Ù. 54 254483
115045 ÁÀÕØßËÈÉÅÂÀ Ý.Ô. 57 212873
114706 ÑÀËÌÀNÎÂÀ Ò.À. 50 266422 114873 ÁÀÜÛÐËÛ Å.Ô. 53 219142
115046 ßÙÌßÄÎÂÀ Ù.Ð. 62 235197
114709 ËßÒÈÔËÈ Ð.Ô. 83 227826-ÄÑ 114875 ÙßÑßNΠÐ.Ì. 79 216729-ÄÑ
115047 ßÙßÄÎÂÀ Ð.Ñ. 55 261132-ÄÑ
114713 ßÙÌßÄΠÅ.Â. 60 228166 114877 ßËÈÉÅ Â.Ý. 57 221337
115049 ÒÀËÛÁÎÂ È.Ô. 71 273178
114714 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ã. 50 265264-ÄÑ 114886 ÙÖÑÅÉNΠN.Ì. 50 235334
115052 ÌÅÙÄÈÕÀNËÛ À.Õ. 51 216989
114715 ÙßÌÈÄΠÝ.Ê. 54 228141 114891 ÌßÌÌßÄΠÑ.Ð. 60 228174
115054 ØßÐÈÔÇÀÄß ß.Ú. 55 213675
114717 NßÑÈÐÎÂÀ À.Ð. 60 225299 114893 ÊßÐÈÌËÈ É.Ô. 50 228214
115059 NßÑÈÐÎÂÀ À.À. 74 234484-ÄÑ
114718 ÃÓËÈÉÅÂ ß.Å. 72 211496-ÄÑ 114895 ÌßÚÈÄÎÂÀ ß.À. 54 233552
115061 ÑßÀÄßÒΠÐ.Ð. 58 272221
114719 ÈÑÐßÔÈËÇÀÄß Ý.Ø. 62 212168-ÄÑ 114898 NßÑÈÁÎÂÀ È.Ð. 49 211293-ÄÑ
115064 ÌßÌÌßÄÚßÔßÐËÈ N.Ú. 52 228222
114721 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ ×.À. 48 263296 114900 ÁÀÜÛÐÇÀÄß Ò.Ô. 60 273226
115066 ÎÐÓÚÎÂÀ Ð.Î. 55 216989
114724 ÑßÔßÐßËÈÉÅÂÀ À.N. 35 265272 114901 ÈÑÌÀÉÛËËÛ Õ.À. 58 228166
115067 NßÁÈÉÅÂÀ Ð.Ì. 54 228117
114725 ÁÀÁÀÉÅ N.N. 43 227372 114906 ßÙÌßÄÎÂÀ Ì.Ì. 52 233439-ÄÑ
115068 ßËÈÉÅÂÀ Ð.Ô. 51 252344-ÄÑ
114728 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ N.Ì. 49 272246 114908 NÀÜÛÉÅÂ Ú.Ï. 48 272343
115071 ÙßÑßNÎÂÀ À.À. 70 213975-ÄÑ
114731 ÌßÌÌßÄΠß.À. 74 216389-ÄÑ 114910 ÙÀÚÛÇÀÄß Ù.Ñ. 59 254418
115072 NßÁÈÉÅÂÀ ß.ß. 45 262542
114735 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ À.Â. 62 241328-ÄÑ 114914 ÙßÑßNÇÀÄß N.Ê. 54 228441
115074 ÙÖÑÅÉNÎÂ Ú.Å. 67 227818
114736 ÐÇÀÉÅÂÀ À.Ç. 63 251826-ÄÑ 114920 ÀÜÀÌÀËÛÉÅÂ Ñ.Ý. 36 245143
115076 ØÀÊÈÐËÈ Ö.È. 66 228311
114742 ÀÜÀÁÀËÀÉÅ Å.Õ. 67 228288 114922 ßËÈÉÅÂÀ N.Ì. 56 228466
115078 ÉÓÑÈÔÎÂ Ç.È. 50 219686
114744 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ë.Ã. 53 234192 114923 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ð.ß. 48 271111
115084 ÙÖÌÁßÒÎÂÀ Ì.Õ. 52 212492
114746 ßËßÊÁßÐÎÂÀ Ë.É. 69 214193-ÄÑ 114925 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ É.Ñ. 49 217117
115085 ÒÀÜÛÇÀÄß Ë.Ì. 64 263263-ÄÑ
114747 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ð.Ð. 58 216623-ÄÑ 114927 ÕÀËÛÃÎÂÀ Ì.Ì. 57 213748
115092 ßËÈÉÅ N.N. 44 219483
114749 NßÑÈÐËÈ Ô.N. 50 238186 114928 ØÀÁÀNΠß.Ò. 63 219556-ÄÑ
115095 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ñ.ß. 38 242179-ÄÑ
114752 ÈÑÌÀÉÛËÎÂ Î.Ñ. 64 216648 114929 ÈÌÀNÎÂÀ N.Å. 67 227997
115096 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.Â. 58 259246
114754 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ý.Ã. 41 225128 114931 ÃÀÐÀÉÅÂÀ Ý.Ò. 49 255366
115097 ßËÈÉÅ N.Ç. 67 227883
114756 ÙßÁÈÁÈ Ö.Ã. 66 243272-ÄÑ 114932 ÂßËÈÇÀÄß Ë.Ã. 71 216753-ÄÑ
115098 ÑßÌßÄËÈ Å.È. 53 221418
114757 ÁÈÉÀÊÈÐËÈ À.Ò. 45 211893 114933 ÏÈÐÙßÑßNΠß.ß. 49 219442
115101 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ Ò.Á. 66 228417
114761 ÓÌÓÄËÓ Ä.Â. 58 228288 114935 ÕÀNÊÈØÈÉÅÂÀ Ë.Ô. 50 242138
115102 ÄÀÄÀØÎÂÀ Ì.Ù. 61 243126-ÄÑ
114764 ÙßÑßNËÈ Ý.À. 63 227567 114943 ÃÓÐÁÀNÇÀÄß À.Á. 58 269152
115105 ÔßÒÓËËÀÉÅÂ À.Ç. 53 225339
114765 ÙßÑßNΠÂ.À. 49 266455 114944 ÁßØÈÐËÈ À.Ì. 49 261335
115106 NÀÄÈÐÎÂÀ Ô.Ñ. 52 216883
114766 ÑÀÄÛÃΠÔ.Ð. 57 216267 114945 ßËÈÉÅÂÀ Ì.À. 62 254418
115110 ÎÐÓÚÎÂÀ ß.È. 59 225274-ÄÑ
114772 ßÙÌßÄËÈ Ý.Ð. 41 219215 114946 ÊßÐÈÌΠÔ.Â. 51 225299

D İ M - 2020
115112 ÙßÑßNΠÑ.Ù. 62 216534-ÄÑ
114778 ÄßÌÈÐËÈ Ñ.Ì. 47 222511 114947 ßÙÌßÄΠÁ.Ù. 54 233544
115114 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ç.À. 60 234532
114779 ÙÀÚÛÉÅÂ Å.N. 47 266114 114948 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß È.Á. 66 227648

34
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

115116 ÅÉÂÀÇËÛ À.N. 65 214177 115233 ßËÈÉÅÂÀ Ò.Å. 51 228239 115410 ÙßÑßNÎÂÀ ß.Ì. 61 227194
115118 ÙÀÃÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ë.Â. 67 227923 115235 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Ç.Ì. 76 236477-ÄÑ 115411 ÑßÔßÐËÈ Ç.À. 58 234176
115120 ÐßÙÈÌÎÂÀ Ù.Ò. 72 213942-ÄÑ 115238 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ Ñ.N. 75 216664-ÄÑ 115413 ÀÁÁÀÑÎÂ Ã.Ã. 46 261238
115121 ÌÖÐØÖÄÎÂÀ Ñ.Ú. 51 235245 115241 ßÔßNÄÈÉÅ Ò.À. 55 228377 115416 NÓÐÌßÌÌßÄΠÒ.Ñ. 60 216356-ÄÑ
115123 ÌÓÑÀÇÀÄß Ñ.Ù. 33 241336 115244 ÔßÒÓËËÀÉÅÂÀ Ñ.È. 71 236493-ÄÑ 115417 ÀÜÀÉÅÂ Ê.Ê. 60 228174
115124 ßËßÊÁßÐËÈ Ñ.Ì. 66 243126-ÄÑ 115249 ÌÈÐÃßNÈÉÅÂÀ N.Ì. 47 266439 115420 ÒÀÜÛÉÅÂÀ Ô.Å. 58 228271
115127 ÌÓÑÀÉÅÂ À.Ì. 75 227478-ÄÑ 115250 ÁÀÁÀÇÀÄß Ê.ß. 56 219742 115422 ÀÕÓNÄÇÀÄß Ë.ß. 78 216664-ÄÑ
115128 ÌßÚÈÄÇÀÄß Ô.Ô. 56 263247 115252 ÌÓÕÒÀÐÎÂÀ À.Ç. 63 257578-ÄÑ 115424 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ Ì.Ì. 68 222277-ÄÑ
115129 ßËÈÉÅÂÀ Ù.Ã. 57 228377 115253 ßÇÈÌËÈ Ñ.Ú. 49 266414 115427 ÓÑÓÁËÓ ß.Ó. 72 216486-ÄÑ
115131 ÒÀÜÛÉÅÂ Ì.Ð. 46 269136 115258 ÌÞÂÑÖÌÎÂ N.Ò. 40 219483 115428 ÐÇÀÇÀÄß Ù.Ð. 67 227559
115132 ÏÈÐÈÉÅÂ Ê.Ô. 71 235278-ÄÑ 115259 ØÈÐÈNÎÂÀ Ñ.Â. 56 228247 115430 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ò.Ã. 36 251931-ÄÑ
115134 ÁÀÕØÈÉÅÂÀ N.À. 54 261254 115260 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂ Ì.Å. 54 228441 115431 ÈÃNÀÒÎÂÀ À.À. 40 242162-ÄÑ
115135 ÕßËÈËÎÂÀ N.Ì. 45 252133 115261 ÙÖÑÅÉNËÈ Ô.Ñ. 68 221191-ÄÑ 115436 ßÁÄÖÐÐßÙÈÌΠÇ.Ì. 68 216331-ÄÑ
115136 ßËÈÉÅ Ù.À. 70 216486-ÄÑ 115262 NÓÐÈÉÅÂÀ Ñ.Ð. 65 211771-ÄÑ 115438 ÙÖÑÅÉNΠÀ.Ì. 62 251697
115142 ÌÓÑÀÉÅ Ã.Ð. 47 221426 115266 ÒÅÉÌÈÐΠØ.ß. 48 272343 115443 ÌÖÒßËËÈÌΠÙ.Ì. 43 219475
115143 ÌßÌÌßÄΠÂ.È. 43 243134 115267 ÑßÌßNÄßÐ-ÇÀÄß Ì.Ì. 48 219183 115445 ÂÅÐÄÈÉÅ Å.Õ. 47 219183
115146 ßÌÈÐÀÑËÀNËÛ N.Ã. 68 216331-ÄÑ 115270 ßËÈÉÅ À.Ð. 58 228247 115449 ÃÀÑÛÌΠÌ.Ê. 46 263158
115148 ÌßÚÈÄÎÂÀ Â.È. 52 255552 115275 ßÑßÄÇÀÄß Ñ.Ç. 64 254248 115450 ÉÓNÓÑΠÒ.Ï. 67 227648
115150 ÀÜÀÂÅÐÄÈÉÅÂ À.ß. 62 228174 115276 ÑÀÄÛÃÎÂ Ð.Ì. 48 273259 115451 ÐßÙÈÌÎÂ Ð.Ã. 64 249567-ÄÑ
115151 ÎÐÓÚÎÂÀ À.Å. 56 234338 115281 ÀÜÀÇÀÄß Ø.Ñ. 60 219986 115452 ÌßÌÌßÄÇÀÄß N.Ñ. 51 228199
115153 ÚÀÂÀÄΠÅ.Ð. 88 216234-ÄÑ 115282 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ Ð.Ì. 52 235286 115453 ÑßÌßNÄßÐΠÌ.À. 55 243167-ÄÑ
115155 ÚßÔßÐËÈ Õ.Ð. 60 251697 115283 ÌÓÐÀÄÎÂÀ Ð.N. 55 242162 115454 ßÁÄÖÐÐßÙÌÀNΠÐ.Ð. 59 235359
115156 ÁßÙÐÀÌÎÂÀ À.Ç. 70 222244-ÄÑ 115285 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ Ô.ß. 59 228547 115457 ßÑÝßÐΠÙ.ß. 68 222171-ÄÑ
115157 ÑßÔßÐËÈ Ó.Ð. 62 212581-ÄÑ 115291 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ Ê.Ì. 71 213464-ÄÑ 115458 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß È.Å. 40 245151-ÄÑ
115160 ÊÀÇÛÌÇÀÄß Ì.À. 51 228239 115292 ÌÓÐÒÓÇÀÉÅÂ Ñ.Ñ. 77 216218-ÄÑ 115459 ÁÀÁÀÉÅÂ Ð.Ñ. 80 216234-ÄÑ
115161 ÙßÑßNÎÂÀ ß.Ì. 46 262461 115293 ÊßÐÈÌΠÖ.Ù. 46 235229 115461 ßËÈÉÅÂÀ Ø.È. 48 228563-ÄÑ
115163 ÙÖÑÅÉNΠÔ.Ð. 68 254418 115295 ÌßÑÈÌËÈ À.À. 74 227526-ÄÑ 115462 ßÑßÄÓËËÀÉÅÂÀ Ô.Å. 57 225144
115165 ÌßÑÈÌËÈ Á.Á. 48 222471-ÄÑ 115300 ÎÐÓÚΠÔ.Ù. 38 254215 115463 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ì.À. 46 257586
115166 ßÇÈÇËÈ Ý.×. 51 228133 115301 ÊÀÇÛÌÎÂÀ Ó.Ï. 45 262486 115464 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ô.Ð. 58 228166
115167 NÀÌÀÇËÛ Ñ.Ô. 49 216161 115310 ÑßÐÄÀÐΠÑ.ß. 50 235415 115468 ÙßÑßNÎÂÀ À.Ô. 67 227648
115168 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß Å.Ô. 64 222382 115314 ÃÀÑÛÌËÛ Ã.À. 49 265126 115470 ÙÀÃÂÅÐÄÈÉÅÂ Ê.Ñ. 48 217133
115169 ßÐßÁÎÂÀ ×.Î. 64 216875-ÄÑ 115316 ÃßÄÈÐËÈ Ò.Ù. 48 222114 115471 ßËßÊÁßÐΠÈ.É. 57 222569
115170 ÝÞÉÖØËÖ Ñ.Ñ. 70 216753-ÄÑ 115319 ÚßËÈËΠÒ.Ø. 52 254515-ÄÑ 115474 ÌÞÂÑÖÌΠÅ.Å. 67 255211
115171 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.À. 62 251648-ÄÑ 115320 ÇßÐÁßËÈÉÅ Ñ.À. 52 222488-ÄÑ 115478 ÚÀÙÀNÝÈÐΠÀ.Ì. 55 269128
115172 ÕßËÈËÎÂÀ Ã.Ð. 44 242146-ÄÑ 115321 ÊßÐÈÌÎÂÀ Æ.Ø. 62 225152 115483 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ø.È. 62 263239-ÄÑ
115173 ÌßÌÌßÄΠÚ.N. 70 211447-ÄÑ 115322 ÃÓËÈÉÅÂÀ Â.Õ. 54 213342-ÄÑ 115488 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ Ñ.È. 51 257586
115174 ÔßÐÙÀÄËÛ Ñ.Ô. 55 233341 115323 ßËÈÉÅÂÀ À.Å. 58 217133 115489 ÙßÑßNÎÂÀ N.N. 56 255285
115175 ßËÈÉÅÂÀ N.Ñ. 60 225225 115325 ÑßÔßÐËÈ À.ß. 47 253113 115491 ÌßÌÌßÄËÈ Ö.À. 72 221191-ÄÑ
115176 ÃÓÐÁÀNΠÏ.Á. 53 241117-ÄÑ 115330 ÁÀËÀÚÀËÛ Å.Ì. 41 262178 115492 ÐßØÈÄËÈ Ð.È. 63 227786
115178 ÏÀØÀÉÅÂÀ N.À. 44 254289-ÄÑ 115332 ßÑÝßÐÎÂÀ Ë.À. 52 256379 115495 ÁÀÉÐÀÌËÛ À.À. 42 219589
115179 ÌÅÙÄÈÉÅÂ N.Ù. 66 216964 115334 ÐÇÀÇÀÄß Ò.É. 63 257594-ÄÑ 115496 ÀÁÁÀÑËÛ Ã.Å. 40 219264
115180 ÈÑÝßNÄßÐËÈ Ý.À. 51 233244 115336 ÃÓÐÁÀNΠÙ.Ð. 54 265118 115499 ÀÒÀÊÈØÈÇÀÄß Ð.Ç. 55 254515-ÄÑ
115181 ßÁÈËΠÌ.Ã. 46 222147 115338 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ Ì.Ì. 51 251729 115500 ÁÀÁÀÉÅ Ð.Ð. 67 227883
115182 ÑßÕÀÂßÒËÈ À.Ñ. 42 222399 115340 ßËÈÉÅ Ì.Ù. 47 261213 115502 ÃÀÑÛÌΠÈ.Ô. 62 236169
115183 ÊßNÝßÐËÈNÑÊÀÉÀ Ñ.Ì. 41 254823-ÄÑ 115347 ÌÀNÀÔËÛ ß.ß. 77 227664-ÄÑ 115503 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ç.Á. 48 255293
115184 ÚßÔßÐÎÂÀ Ð.Ô. 59 263247 115348 ÃÓÐÁÀNΠN.Ð. 51 254118 115504 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ Õ.Ç. 48 251615
115185 ÇÀÌÀNΠÐ.Ð. 48 271111 115350 ÌßÙßÐÐßÌËÈ À.Á. 68 216161-ÄÑ 115506 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Õ.À. 59 272173
115188 ßÙÌßÄΠÔ.Ð. 57 228499 115352 ÕÀÑÀÉÅ Ú.Ò. 70 228417 115507 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß À.N. 53 228141
115191 ÃßNÁßÐËÈ À.À. 62 227997 115354 ÃÎÚÀÉÅ Ñ.Ã. 59 235172 115508 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ N.Ì. 44 261343
115193 ØÈÐßËÈÉÅ N.È. 57 255755 115356 ßËßÊÁßÐÎÂÀ Ø.Â. 55 227794 115512 ÃßNÁßÐΠÙ.Â. 54 228166
115195 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ø.Ì. 57 233211 115361 ÕÓÄÓËÓ Ñ.Ð. 70 248116 115514 NÓÐÌßÌÌßÄËÈ Ð.Ð. 69 227997
115197 ÊÀÇÛÌΠÑ.È. 45 216737 115362 ÈÁÀÄÇÀÄß Ö.Ñ. 63 212232-ÄÑ 115515 ÑßËÈÌËÈ Ì.Ì. 61 216526-ÄÑ
115200 ÀÐÈÔËÈ Ì.Ì. 54 216997 115363 ÙÖÌÁßÒΠÐ.Ò. 46 254183-ÄÑ 115518 ßËÈÉÅ Ô.Ð. 61 235415
115203 ßËÈÉÅÂÀ Ú.Õ. 49 228214 115365 ÀÜÀÌßÌÌßÄÎÂÀ Ã.À. 75 227234-ÄÑ 115521 ÌßÌÌßÄËÈ Â.Ì. 40 254126
115204 ÌÈÐÇßÌßÌÌßÄËÈ Ì.Ý. 45 273275 115369 ÃÓËÈÉÅ Ñ.Ò. 40 227397 115522 ÕÀNÄßÌÈÐËÈ Ò.Å. 55 216997
115205 ÌÓÑÀÉÅÂÀ À.À. 52 255366 115370 ÁÀÁÀÉÅÂÀ N.ß. 51 235115 115523 ßÊÁßÐËÈ Ñ.À. 50 272116
115206 ÃßÙÐßÌÀNΠÈ.ß. 50 222593 115371 ÌßÌÌßÄËÈ Ï.N. 40 254223-ÄÑ 115526 ßÑßÄΠÌ.Å. 61 216615-ÄÑ
115208 ÌÓÑÀÇÀÄß Ø.Ì. 53 255399 115372 ßËÈÉÅ Ì.N. 38 254215 115527 ÙÀÚÛÇÀÄß È.Ò. 67 211414-ÄÑ
115210 NßÑÈÁΠÌ.Ã. 58 243167-ÄÑ 115373 ÈÑÝßNÄßÐΠÀ.À. 67 243126-ÄÑ 115531 ßËÈÉÅÂÀ Ð.Õ. 79 251567-ÄÑ
115211 ØÀÙËÀÐËÛ À.Ð. 60 225144 115376 ÌßÌÌßÄΠØ.Ô. 63 235261 115533 ÌÅÙÄÈÇÀÄß Å.Ê. 51 222593
115212 ÃßÙÐßÌÀNËÛ Ñ.N. 67 227948 115377 ÂßËÈÉÅÂÀ Å.Ì. 50 216989 115534 ÙÖÑÅÉNËÈ À.×. 68 212135-ÄÑ
115215 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ã. 72 228417 115380 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ý.Î. 55 228141 115535 ÌßÌÌßÄΠÊ.Ç. 38 241482-ÄÑ
115216 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ý.Ì. 52 233358 115383 ÁÀÜÛÐÎÂÀ È.Ì. 49 222163 115536 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ö.À. 58 235237
115217 ØßÔÈÇÀÄß Ä.ß. 57 222269 115385 ÃÀÐÀÉÅÂÀ Ý.Ì. 61 254418 115537 ÐßÔÈÇÀÄß À.À. 60 228393
115219 ÁÀÉÐÀÌΠÙ.Á. 52 233511 115392 ÁÀÜÛÐΠÉ.È. 49 272392 115538 ÃßNÁßÐΠN.Ì. 50 222471-ÄÑ
115221 ÑÀËÌÀNΠÔ.Õ. 47 272368 115393 ÌßÌÌßÄΠÈ.Ì. 66 228296 115540 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ý.ß. 56 228125
115225 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Õ.È. 74 227526-ÄÑ 115397 ÀÑËÀNÎÂÀ Ú.Ø. 49 222244 115542 ÑÀÐÛÉÅÂÀ Ø.Ò. 58 233244
115226 ÌÈÐÇßËÈÉÅ Ñ.ß. 49 222488-ÄÑ 115398 ÑßÔßÐÎÂÀ Ø.Ì. 67 233569-ÄÑ 115543 ÀÄÈËΠÌ.Ð. 51 219767
115227 ÔßÐßÚΠÃ.Å. 80 249218-ÄÑ 115399 ÌßÙßÌÌßÄßËÈÉÅ Ì.Ò. 58 227956 115545 ßËÈÉÅÂÀ Ì.À. 58 228125

D İ M - 2020
115228 NÎÂÐÓÇÎÂÀ Ï.Ñ. 50 266511 115404 ÐßØÈÄΠÔ.Ô. 43 261173 115546 ÒÀÜÛÉÅ Ì.Ð. 46 238186
115230 ÑÈÐßÔÈËΠÌ.À. 52 213123 115407 ÌßÌÌßÄÎÂÀ N.È. 68 221167-ÄÑ 115547 ÃÓËÓÇÀÄß N.È. 52 219126

35
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

115548 ÌÎËËÀÉÅ ß.È. 64 227818 115716 NßÑÈÐËÈ È.É. 47 234143 115956 ÃÀÔÀÐÎÂÀ È.Ú. 55 233244
115549 ÊßÐÈÌΠÚ.Å. 59 235278 115717 ßÑßÄΠÕ.Ñ. 58 216437-ÄÑ 115959 ÃÎÚÀÉÅÂÀ Ð.È. 62 212621-ÄÑ
115558 NßÚßÔËÈ Ð.Ã. 68 213634-ÄÑ 115718 ØÀÌÈËÎÂÀ Ñ.Ø. 65 266155 115960 ÐÇÀÇÀÄß Á.È. 49 221361
115559 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ñ.Â. 64 211236 115722 ÈÁÈØÎÂÀ À.À. 47 234192 115961 ßÑßÄÎÂÀ Ò.Ú. 49 271111
115562 ßÇÈÌËÈ N.Ã. 46 222155 115735 ÃÓËÈÉÅÂÀ ß.Ð. 60 228117 115962 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ñ.Ò. 59 263239-ÄÑ
115565 ÐßÚßÁΠÅ.Ð. 50 221426 115738 ÇÀÁÈÐΠÀ.Å. 66 216656 115963 ßÔßNÄÈÇÀÄß Ô.Ì. 59 216242
115568 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Ø. 53 254297-ÄÑ 115740 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß Ò.Â. 75 216234-ÄÑ 115969 ÙßÑßNΠÐ.Á. 69 216389-ÄÑ
115569 ÇÅÉNÀËÎÂÀ Ò.Á. 49 261165-ÄÑ 115741 ÉÀÑÈN Ò.É. 55 228133 115970 ÚßÔßÐÃÓËÈÉÅÂÀ Ò.Ã. 75 211633-ÄÑ
115572 ÑÀËÌÀNÎÂÀ N.Á. 49 216997 115742 ÝÖËÌÀËÛÉÅÂÀ Å.N. 48 221231 115972 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ø.À. 56 263247
115576 ÙÀØÛÌÎÂÀ À.Ð. 74 211633-ÄÑ 115743 ÌßÌÌßÄΠÅ.Ñ. 34 242179-ÄÑ 115974 ØßÔÈÉÅÂÀ Ø.Ì. 57 222536-ÄÑ
115578 ÕßËÈËËÈ À.Ù. 64 227997 115745 ÕÀËÛÃΠÌ.N. 65 227786 115977 ÌÅÙÄÈÉÅ Ì.Ì. 62 228482
115579 ÀÜÀÇÀÄß Á.ß. 56 273145 115746 ÀÁÄÓËËÀÉÅ Ì.À. 68 227891 115980 ßËÈÇÀÄß Á.Ì. 57 225274
115581 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Â. 48 261343 115748 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Ô. 47 272327 115981 NßÑÈÐΠÕ.N. 46 272351
115583 ØÈÐÈNΠÅ.Ñ. 46 262226 115749 ÐßÙÈÌΠÊ.N. 63 273186 115987 NßÑÈÐÎÂÀ Ñ.ß. 56 221134
115593 ÌßÌÌßÄΠÅ.Å. 38 254215 115753 ÇßÐÁßËÈÉÅÂÀ Ê.È. 50 216997 115990 ßËÈÉÅ Ï.Ê. 52 222593
115595 ßËÈÉÅÂÀ Ë.È. 57 255511-ÄÑ 115754 ßÙÌßÄÎÂÀ Ý.À. 69 227834 115991 ÀÁÄÓËßÇÎÂÀ À.Ø. 63 225241-ÄÑ
115601 ÏÀØÀÇÀÄß À.Ì. 54 233236 115758 ÀÜÀÂÅÐÄÈÉÅ À.Õ. 53 257156 115992 ÙÅÉÄßÐΠÇ.Á. 54 228117
115602 ÙßÑßNÇÀÄß À.Å. 62 228377 115768 ÌßÌÌßÄΠÒ.ß. 60 255747 116000 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.À. 46 257586
115603 ÀÜÀÁßÉËÈ Ð.Ì. 47 272384 115770 ÀËÕÀÑΠÀ.N. 64 227997 116001 ÑßÔßÐÎÂÀ Ì.À. 49 217117
115604 ÐßÙÈÌËÈ N.Ì. 67 233244-ÄÑ 115771 ÁßØÈÐÎÂÀ Ã.Á. 52 216575-ÄÑ 116002 ÕÓÄÈÉÅ È.Ñ. 58 262275
115605 ÁÖNÉÀÒÇÀÄß Å.Ñ. 41 228563 115775 ÌÓÐÀÄÎÂÀ Æ.À. 50 255325 116005 ÁÓÐÇÓÉÅÂÀ Ê.È. 61 225177-ÄÑ
115608 ÙßØÈÌÇÀÄß ß.À. 74 227712-ÄÑ 115788 ÃÀÑÛÌËÛ Ý.Ê. 48 252433 116008 ÇÅÉNÀËËÛ N.Ø. 57 242138-ÄÑ
115610 ÎÐÓÚΠÎ.À. 46 254394 115791 ÚßËÈËÎÂÀ Ð.Ð. 40 234313 116013 ÀÁÄÓËËÀ Å.Ñ. 46 272384
115614 ÙßÇÈÉÅÂÀ À.À. 73 216145-ÄÑ 115792 ÑÎÔÈÉÅÂÀ Ô.Ú. 51 233244 116015 ÑÀÄÛÕÇÀÄß Ë.Ô. 43 222285
115619 ÑÖËÅÉÌÀNΠÀ.À. 48 265297 115793 ÙÖÑÅÉNÇÀÄß À.N. 53 254215-ÄÑ 116016 ÉÎË×ÓÉÅ Ú.À. 48 272116
115620 ÌßÌÌßÄΠØ.Ø. 71 227542-ÄÑ 115796 ÂßËÈÉÅÂÀ Ø.Ø. 62 212946 116017 ÃÀÑÛÌΠÒ.Á. 51 228239
115623 ÀÑËÀNÎÂÀ Ñ.Õ. 62 225177-ÄÑ 115798 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Õ.Ì. 70 255771-ÄÑ 116020 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ô.Ù. 81 212735-ÄÑ
115627 ÃÓËÓÇÀÄß Ý.ß. 61 234362 115800 ÀÕÓNÄÎÂÀ Ù.Ì. 49 252214 116024 ÑßÒÒÀÐÎÂ ß.Â. 57 273153
115629 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ N.Ô. 50 235359 115803 ÃÓÐÁÀNΠß.Ø. 63 243126-ÄÑ 116029 ÌÓÐÀÄΠÌ.À. 47 254629-ÄÑ
115632 ÊÀÇÛÌÎÂ Ò.ß. 56 228377 115807 ÃÓÐÁÀNÎÂ N.Õ. 62 251656 116031 ÎÑÌÀNÎÂ À.À. 90 216234-ÄÑ
115635 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ Ð.Ò. 66 225177-ÄÑ 115811 ÎÐÓÚΠÒ.Ñ. 40 222414 116032 ØÀÙÂßËßÄËÈ Ì.Â. 52 228133
115637 ÉÓÑÈÔÇÀÄß Ë.Á. 43 242146-ÄÑ 115814 ÄÀÄÀØΠÚ.É. 53 257472-ÄÑ 116040 ßËÈÉÅ Ì.À. 50 219597
115638 ÑÀÄÛÃÎÂ Ò.Ì. 58 246229 115815 ØÅÉÄÀÉÅÂÀ Ï.Ì. 47 221272 116041 ÉÓÑÈÔÇÀÄß Ê.Ô. 62 236599
115641 ÐßÙÈÌÇÀÄß Î.Ì. 40 219686 115816 ÚßÔßÐÎÂÀ N.Â. 64 212249-ÄÑ 116042 ØÀÙÁÀÇΠÐ.À. 57 211147-ÄÑ
115643 ßÑÝßÐÎÂÀ Ý.È. 49 255585 115819 ÌßÌÌßÄΠÒ.ß. 60 235212 116044 ÑßÁÇÈÉÅÂÀ Ñ.À. 71 235148
115644 ÔßÒÒÀÉÅÂÀ Ë.Ð. 45 219726 115820 ÀÄÈËÇÀÄß ×.×. 47 256168 116051 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ý.ß. 52 254791-ÄÑ
115646 ÙßÑßNÇÀÄß À.À. 50 222285 115827 ÑÀÄÛÃÎÂÀ Ø.Ç. 68 211788-ÄÑ 116052 ÁßÄßËÎÂÀ ×.Ù. 30 238153
115649 ÙßÑßNËÈ Ø.Â. 42 255447 115835 ÌßÌÌßÄÁÀÜÛÐÎÂÀ Ò.Â. 46 235415 116054 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ð.À. 51 228255
115650 ÌßÌÌßÄΠÑ.ß. 60 235261 115836 ßÇÈÇÎÂÀ Ñ.Ì. 42 254523 116056 NÎÂÐÓÇΠÒ.Ñ. 49 262461
115654 ÁßÙÐßÌΠÈ.Á. 55 228166 115837 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ Ì.À. 73 266147-ÄÑ 116057 ÕßËÈËΠØ.À. 47 269314
115655 ÁÀÉÐÀÌΠÀ.Â. 65 216656 115838 ÑßÔßÐËÈ Ë.Ú. 50 235415 116059 ßÊÏßÐËÈ Ô.Ð. 43 245135-ÄÑ
115657 ÉÓÑÈÔÇÀÄß Ñ.Õ. 67 227697 115841 ÑÀÄÛÃÎÂÀ Ö.Á. 57 235261 116062 ßËÈÉÅ Á.È. 55 216267
115662 ßËÈÉÅ Å.N. 64 216145 115843 ÀÁÁÀÑËÛ Ú.Ç. 46 222399-ÄÑ 116063 NÀÄÈÐËÈ Ñ.Ì. 65 228174
115663 ÚÀÂÀÄΠÀ.À. 66 216194 115853 ÌßÌÌßÄΠÐ.Ô. 55 228288 116064 ÈÁÐÀÙÈÌÇÀÄß À.À. 51 225282
115664 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.ß. 48 217133 115854 ÐßÙÈÌËÈ Ø.Â. 50 256176 116065 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ À.N. 47 225266
115667 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ N.Ì. 72 233341-ÄÑ 115861 ØÈÐÀËÛÉÅÂÀ Ê.Ø. 56 219759-ÄÑ 116069 ßÇÈÇÎÂÀ À.Ã. 63 224156
115669 ÌßÌÌßÄΠÐ.Ð. 62 211269 115864 ÒÀÜÛÉÅ Å.Å. 48 242113 116070 ÌÓÑÀÉÅ N.Â. 64 219994
115670 ÈÑÝßNÄßÐΠN.Õ. 50 222341 115868 ÃÓËÓÇÀÄß Â.Å. 58 221134 116074 ÁÀÜÛÐΠÌ.Ì. 50 273259
115671 ÌßÌÌßÄΠÑ.Ç. 49 219345-ÄÑ 115873 ÃÓËÈÉÅ Ì.ß. 50 222244 116076 ÌÓÑÀÉÅÂÀ Ñ.Ð. 50 222617-ÄÑ
115673 ÈÁÐÀÙÈÌÕßËÈËΠÚ.È. 56 266114 115878 ËßÒÈÔΠÎ.È. 58 222585 116077 ÈÑÌÀÉÛËΠÇ.Ã. 70 259157-ÄÑ
115674 ßËÈÉÅÂÀ Ë.Ð. 63 216194 115884 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ Ë.À. 47 214299 116079 ÌßÐÄßËÈÉÅ ß.Å. 45 276159
115675 ÙÖÑÅÉNΠÅ.Ð. 53 243159-ÄÑ 115891 ÐÇÀÉÅ Ù.ß. 66 228539 116082 ßÇÈÇΠÒ.Ò. 61 228174
115676 ßËÈÉÅ Ð.Ð. 65 243126-ÄÑ 115894 ÑÀÄÛÃÎÂÀ Ý.Â. 53 266285-ÄÑ 116083 ÌÀÕÑÓÄÎÂÀ N.Ù. 54 233171
115679 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß É.Õ. 64 227737 115896 ÌÓÐÀÄËÛ Ç.Ð. 40 253121 116093 ÌÈÐÇßÉÅ Ú.Ú. 41 214266
115680 ÁÀÕØÈÉÅ Ã.Ò. 72 227153-ÄÑ 115898 ßÙÌßÄËÈ Ù.N. 33 241499 116095 ÌßÚÈÄÎÂÀ Ë.Å. 64 228328
115681 ÒÀÏÄÛÃÎÂÀ Ý.Ù. 50 233236 115899 ÁÈNNßÒÎÂÀ Â.È. 56 256176 116097 ÚßÔßÐÎÂÀ Ò.Ì. 35 252377
115682 ÃÀÑÛÌÎÂ Å.È. 57 265223 115910 ÑÅÉÈÄÎÂÀ Ý.ß. 55 272335 116098 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Ì.Ú. 51 266147
115684 ÀÁÄÓËËÀÇÀÄß À.Ð. 56 235342 115912 ÅÉÓÁÎÂÀ À.Ù. 66 227291-ÄÑ 116099 ÑÀÄÛÃÎÂ À.È. 62 211471
115685 ÌÓÑÀÉÅÂ Ï.ß. 64 228441 115918 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ñ.Ú. 59 228174 116102 ÃÓËÈÉÅÂÀ N.Á. 50 225266
115688 ÐÇÀÉÅÂÀ À.Ô. 61 261254 115921 ÑÀËÌÀNÎÂ ß.Ð. 54 219734 116103 NÓÐÈÉÅÂÀ Ñ.À. 34 242146
115689 ÃßÄÈÐÎÂÀ Ï.Ñ. 44 261335 115924 ÐßÙÈÌΠÙ.Ù. 37 245151 116107 ÇÅÉNÀËÀÁÄÛÉÅÂÀ À.Ñ. 66 214128
115691 ÚßÔßÐÃÓËÈÉÅ Ò.ß. 52 243223 115926 ÌßÙßÐÐßÌΠÀ.Ì. 67 251623-ÄÑ 116113 ßÑßÄÎÂÀ Ë.Ñ. 67 216534-ÄÑ
115694 ÁÀÉÐÀÌΠÓ.À. 73 216664-ÄÑ 115930 ÌßÌÌßÄΠÐ.È. 61 243126-ÄÑ 116114 ÃÓÐÁÀNËÛ À.À. 46 272351
115695 ÃÀÂÐÈËÎÂÀ Ä.À. 48 221126 115936 ÂßËÈÉÅ Ñ.Ô. 38 254823 116117 ÌÀNÑÛÐΠÇ.Ì. 62 222171
115697 ßÙÌßÄËÈ Ñ.Å. 65 233211-ÄÑ 115940 ÚßÁÐÀÉÛËÇÀÄß Ë.Ú. 63 228466 116119 ÁÀÁÀÉÅ Ú.Ñ. 59 235212
115701 ßÙÌßÄÎÂÀ À.È. 49 259149 115943 ÌßËÈÊ-ÇÀÄß Ñ.Ô. 47 241377 116122 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ À.Ì. 59 216194
115704 ÁÀÕÛØΠÐ.Ð. 64 227559 115944 ÐÖÑÒßÌΠÐ.È. 65 216283 116129 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ À.Å. 45 256395
115705 ÒÀÜÛÉÅÂÀ Õ.Ì. 48 265297 115947 ÑÖËÅÉÌÀNÎÂÀ À.Ì. 52 221272 116130 ÀÁÀÑÃÓËÈÉÅÂ À.Ú. 64 228425
115710 ÑÀËÌÀNÎÂÀ Ø.×. 57 221248-ÄÑ 115949 ÊßÐÈÌËÈ Ð.À. 61 227891 116133 ÀÜÀÉÅÂÀ Ì.Ì. 63 228158

D İ M - 2020
115714 ÐßÙÈÌÎÂÀ Ô.È. 40 241385 115952 ÌÓÑÀÉÅÂÀ Ñ.À. 52 213245 116137 ÔßÒßËÈÉÅ À.Ð. 70 228539
115715 ÌßÌÌßÄËÈ N.Ú. 45 222285 115953 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ä.À. 54 251712 116140 ÉÀÄÈÝÀÐÎÂÀ Ñ.À. 67 266163-ÄÑ

36
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

116142 ÌßÌÌßÄËÈ Ë.É. 51 227972-ÄÑ 116300 ÚßÔßÐÇÀÄß Ú.Ï. 47 221345 116495 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ø.N. 52 255122
116143 ÙßÑßNÎÂÀ À.Ø. 44 219556 116306 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ö.Ô. 50 266325 116497 ÅÉÂÀÇËÛ À.É. 55 228117
116144 ÃÀÑÛÌÎÂ ß.Ì. 66 216534-ÄÑ 116308 NÓÐÈÉÅÂ Å.É. 59 235375 116502 ÃÀÐÀÉÅÂ Ò.Ã. 48 272327
116145 ÕÀNËÀÐΠÉ.Ø. 74 228547 116313 ÊÀÌÈËËÈ ß.È. 61 235375 116510 ÃßÇßNÔßÐËÈ È.Ð. 64 227567
116147 ÌÈÐÇßËÈÉÅ Ù.Ò. 53 219142 116317 ÌßÌÌßÄΠN.Ð. 77 227672-ÄÑ 116514 NßÙÌßÒÎÂÀ Ý.Ã. 64 212646
116149 ÉÓÑÈÔÎÂÀ Ñ.N. 50 233244 116320 ÑßÌßÄΠÑ.Ç. 64 219167-ÄÑ 116517 ÈÑÝßNÄßÐΠÃ.Ô. 43 261335
116150 ßËÈÉÅ Ä.Ë. 60 222399-ÄÑ 116323 ßËÈÉÅÂÀ Ý.Ô. 58 211852 116519 ÂßËÈÉÅÂÀ Ñ.Ô. 49 272335
116152 ÃÓÐÁÀNËÛ Å.N. 50 227356-ÄÑ 116326 ÕÛÄÛÐÎÂ Ì.N. 47 255796-ÄÑ 116520 ÙÖÌÁßÒÎÂÀ Õ.À. 73 243126-ÄÑ
116153 ÃÓÐÁÀNÇÀÄß Ñ.Ì. 48 222617-ÄÑ 116327 ÀÜÀÉÅÂ Å.Ñ. 51 211196 116522 ÌÅÙÒÈÉÅÂÀ N.ß. 63 227567
116155 NÓÐÓËËÀÉÅ ß.Ð. 55 228166 116328 ÔßÐßÚÎÂÀ Ñ.Ñ. 70 211869-ÄÑ 116526 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ Ä.Ð. 47 217133
116157 ÌÖÐÑßËΠÐ.À. 41 219264 116329 ÁÀÕØßËÈÉÅ Ì.Ã. 67 263141 116529 ßÁÄÖËÐßÙÌÀNËÛ À.N. 59 213123
116159 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ N.À. 51 272262 116334 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß Ø.Å. 59 225282 116530 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ ×.Ç. 46 256387
116163 ØÈÐÈNΠÐ.Å. 52 221337 116338 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ N.ß. 73 248116 116534 ßÊÁßÐÎÂÀ È.Â. 49 225347-ÄÑ
116170 ÌÀÌÅÄÎÂÀ Ð.Ã. 43 254889-ÄÑ 116340 ÐÀÌÈÇËÈ À.Â. 50 266439 116536 ÒßËßÒÇÀÄß Ô.Ì. 40 251761
116171 ÄÀÄÀØÎÂÀ Ñ.À. 62 213797-ÄÑ 116344 ÑßÔßÐßËÈÉÅ Ð.À. 51 254183-ÄÑ 116538 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ò.Ð. 60 221264-ÄÑ
116172 ÀÜÀÉÅÂÀ À.Ò. 67 222496-ÄÑ 116345 ÐßÔÈÉÅÂÀ À.Ã. 72 213772-ÄÑ 116539 ßËÈÉÅÂÀ Ô.Ø. 53 228441
116176 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ä.ß. 75 227753-ÄÑ 116346 ÀËËÀÙÉÀÐÎÂÀ À.Ô. 51 271128 116543 ÌßÙßÐÀÌΠÅ.Ð. 80 247185-ÄÑ
116177 ÌßÑÈÌÎÂÀ N.Ì. 60 234176 116354 ÌÓÑÀÉÅÂÀ Ì.Ø. 47 272343 116547 ßËßÑÝßÐÇÀÄß Ê.É. 67 228539
116178 ÁÀÜÛÐΠÙ.N. 72 213715-ÄÑ 116359 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ý.À. 76 227542-ÄÑ 116548 ÚßÔßÐËÈ Ñ.Å. 51 254937
116181 ÃÎÚÀÉÅÂÀ À.À. 55 216331 116361 ÙÖÌÌßÒÎÂÀ Ë.ß. 51 235391 116552 ßËßÑÝßÐΠÈ.Ç. 59 273153
116183 ÚÀNÈÁßÉËÈ Ý.Ç. 51 216883 116363 ÀÜÀÉÅ Ç.È. 54 235278 116553 ÃÓËÈÉÅÂÀ N.Ô. 48 217117
116188 ÏßNÀÙËÛ Å.Ð. 52 228352 116369 ÙÖÑÅÉNÎÂ Ì.Ì. 61 251697 116559 ÁÀÁÀÉÅÂ Ô.Å. 61 216137
116189 ÁÀÕÛØÎÂ N.È. 45 222439 116370 ÊÀÇÛÌÎÂ Ñ.Ì. 53 219637-ÄÑ 116566 ÁÀÜÛÐËÛ À.N. 58 216875
116190 ßËßÑÝßÐÎÂÀ Ö.È. 68 227291-ÄÑ 116371 ÃÀÔÔÀÐΠÀ.ß. 76 227145-ÄÑ 116567 ÕßËËßÉÅ Ì.Ñ. 59 235237
116191 ÐÖÑÒßÌΠÔ.É. 48 272132 116372 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ê.Ò. 39 252425 116570 ÎÐÓÚËÓ N.Ù. 70 216931-ÄÑ
116193 NÓÐßÄÄÈNΠÔ.Ô. 65 259173 116375 ÈÑÊßNÄßÐÎÂÀ À.Ê. 38 227972 116573 ÙßÑßNËÈ Õ.Ê. 43 251786
116194 ÌßÌÌßÄΠÀ.Ê. 40 219548 116378 ÑÖËÅÉÌÀNΠÑ.Ô. 48 235415 116576 ÀÁÁÀÑÎÂÀ Ú.Å. 45 251794
116197 ÁßÁÈØΠÑ.Ñ. 47 273275 116379 ÙßÑßNΠÙ.Ñ. 61 216242 116578 ÙÀÚÀÜÀÉÅ Ï.Ù. 58 228263
116200 NßÚßÔΠÅ.Ò. 48 251534 116382 ÃßÌÁßÐΠÌ.Ù. 55 216875-ÄÑ 116587 ÃÓËÓÇÀÄß Ì.Ù. 56 228222
116204 ßÑÝßÐΠß.Ú. 70 216137-ÄÑ 116383 ÈÁÐÀÙÈÌΠÇ.Ñ. 49 266414 116592 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ô.È. 48 241214-ÄÑ
116208 NßÑÈÐÎÂÀ Ô.Ì. 59 273137 116384 ÃÓÐÁÀNÎÂÀ Ê.Å. 48 251778 116600 ÎÑÌÀNΠÇ.Á. 60 228247
116209 ÀÁÄÓËËÀÉÅ Ô.Ð. 54 228133 116388 ÏÀØÀÇÀÄß N.È. 60 228466 116606 ÌßÄßÄËÈ À.Õ. 43 252133
116211 ÀËÌßÌÌßÄΠÈ.Â. 59 235237 116389 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Å.Ñ. 62 261262-ÄÑ 116608 ÈÁÐÀÙÈÌΠß.Ú. 57 228311
116212 ÕÀNÊÈØÈÇÀÄß Ç.Ò. 53 228433 116390 ÑßÔßÐΠÅ.Ì. 57 216583-ÄÑ 116609 ÀÁÁÀÑËÛ Å.ß. 50 262226
116217 ÌßÄßÄÎÂÀ N.Ç. 49 271111 116391 ÃÎÚÀÉÅÂÀ Ñ.Ñ. 48 263117 116610 ÌßÑÈÌΠÀ.À. 59 233633
116219 ÙßÑßNÇÀÄß N.Ù. 55 216372 116392 ßÙÌßÄÎÂÀ Ñ.Ú. 75 211674-ÄÑ 116611 NÈÔÒÀËÛÉÅ Ø.Ì. 54 228117
116220 ßËÈÉÅÂÀ Ý.À. 56 225144 116397 ßÙÌßÄÇÀÄß Ò.À. 45 261198 116614 ßËÈÉÅÂÀ Ã.ß. 50 235383
116222 ÚßÁÈÉÅ Ò.Ô. 60 228263 116400 ÀÁÄÓËËÀÉÅ Å.È. 46 254297 116617 ÈÑÌÀÉÛËΠÑ.Ø. 47 256379
116223 ÇÖËÔÖÃÀÐÎÂÀ É.Ð. 53 233471-ÄÑ 116401 ÑßÔßÐÎÂÀ Ê.N. 44 216453 116621 ÉÀÃÓÁÎÂÀ N.Ð. 51 221248
116227 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Ç. 64 248124 116402 ÚßÁÈÉÅ Ø.Ì. 65 222585 116622 ÈÁÀÄΠÐ.Ì. 52 228141
116228 ÑßËÈÌΠÚ.Î. 56 246334-ÄÑ 116408 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ì.Ô. 41 239125 116623 ÝÞÉÖØΠÏ.É. 65 216323-ÄÑ
116229 ÁÀÁÀÉÅÂ Ñ.È. 50 216348 116409 NÀÄÈÐÎÂ N.Ì. 67 235115-ÄÑ 116624 ÌÈÐÈÉÅÂÀ N.Ñ. 49 261238
116230 ßËÈÙßÑßNΠß.Î. 60 211528 116412 ÀÜÀÇÀÄß Ý.Å. 58 216875 116626 ÙÖÑÅÉNËÈ À.N. 41 219256
116231 ÀËÛÃÓËÈÉÅÂÀ À.Â. 58 228182 116415 ÃßËßNÄßÐËÈ Ù.À. 56 216323 116627 ÈÑËÀÌÎÂÀ Ô.Á. 31 244155
116232 ÚÀÂÀÄÇÀÄß Ì.Â. 74 216567-ÄÑ 116416 ÌÓÑÀÉÅÂÀ À.Ñ. 51 222593 116628 ÀÜÀÐÇÀÉÅÂ Â.É. 56 257286
116234 ÃÓËÈÉÅ Ò.Ù. 41 253113 116418 ßËÈÉÅÂÀ Ê.Ð. 53 233528 116629 ÃÓËÈÉÅÂÀ N.Ñ. 58 228263
116236 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ N.À. 57 233471-ÄÑ 116420 ÐÇÀÉÅ Å.À. 62 227583 116633 ÕßËÈËÎÂÀ N.È. 54 228117
116241 ÌÀÃÑÓÄÎÂÀ À.Ð. 63 211771-ÄÑ 116428 ÑÅÉÈÄËÈ Ä.Ú. 59 219961 116634 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂ ß.À. 81 219353-ÄÑ
116245 ßËÈÉÅÂÀ Ï.Ì. 63 227997 116433 ÙÖÑÅÉNΠÈ.Å. 66 213626-ÄÑ 116635 ÏÀØÀÉÅÂÀ Ì.À. 50 235375
116247 ÒÅÉÌÓÐÎÂÀ Ô.Ô. 33 242154 116437 ÃÀÐÀËÎÂÀ N.Ø. 60 225225 116638 ÙÀÄÛÇÀÄß Ý.É. 57 254475
116248 ÃÀÑÛÌΠÏ.Å. 40 219937 116439 ßËÈÇÀÄß Ñ.À. 53 233171 116639 ÌßÌÌßÄΠÊ.Á. 71 216145-ÄÑ
116250 ÊßÐÈÌΠÔ.Ð. 63 266114 116443 ÌßÙßÐÐßÌÇÀÄß Å.Ì. 66 227575 116640 ßÄÀËßÒËÈ Ú.Ð. 52 222455-ÄÑ
116251 ÃÀÐÀÉÅ Å.È. 51 262226 116446 ÚßËÈË Ð.È. 70 227778-ÄÑ 116644 ÀÜÀÁßÉËÈ N.À. 56 228328
116252 ÚßÔßÐΠÙ.ß. 56 228441 116450 ÀÁÁÀÑΠÂ.Â. 56 216437-ÄÑ 116649 ÌßÌÌßÄËÈ Ì.Ú. 68 266163-ÄÑ
116255 ÁÀËÀÉÅÂÀ À.Á. 31 244147 116451 ÂßËßÌÌßÄΠN.È. 66 222317-ÄÑ 116653 ÙßÌÈÄËÈ Ù.Ñ. 54 257164
116258 ÈÁÀÄΠÐ.Ì. 52 261198 116453 ÃÀÑÛÌΠÈ.Ô. 38 254726 116656 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.Ñ. 46 256427
116260 ÌßÌÌßÄΠÃ.Â. 68 221159-ÄÑ 116463 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ý.Ç. 63 211788-ÄÑ 116661 ÕÀÌÈÉÅÂÀ À.É. 47 262267
116261 ÂßËÈÉÅÂÀ Ô.Ñ. 68 228417 116464 NßÐÈÌÀNÎÂÀ Ì.Á. 58 234176 116662 ØÀÌÓÐÀÄÎÂÀ À.Ç. 71 212687-ÄÑ
116264 ÚßÔßÐÎÂÀ N.À. 50 235383 116468 NÓÐÓÉÅ Â.N. 45 269144 116665 ÏÎËÀÄÎÂÀ À.ß. 56 211496
116268 ÌÈÐÇßËÈÉÅÂÀ È.È. 53 254953 116472 ÌÈÐÇßÉÅ N.Ñ. 62 227194 116666 ÑÖËÅÉÌÀNÈ N.Ò. 43 261173
116270 ÈÑÌÀÉÛËÎÂ Å.Â. 52 211511 116476 ÃÓÐÁÀNÇÀÄß À.Ì. 73 214185-ÄÑ 116667 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ø.Ê. 60 225225
116273 ßËßÑÊßÐΠÅ.Î. 53 225266 116477 ÃßÄÈÌΠÌ.À. 58 228296 116668 ÇÅÉNÀËΠÐ.Ð. 55 265183
116274 ÌÅÙÒÈÇÀÄß Ï.À. 47 262518 116478 ÁßÉÀËÛÇÀÄß È.Â. 59 228328 116671 ÔÅÉÇÓËËÀÉÅ Ù.Ô. 69 216153-ÄÑ
116275 ÙßÌÇßÉÅÂÀ Ì.À. 46 257448 116479 ÌßÌÈÉÅ Ê.Ú. 53 228499 116672 ÑÓËÅÉÌÀNÈ Ö.Ò. 50 263166
116276 ßÌÐÓËËÀÉÅ Ú.Ã. 55 252336 116483 ÚÀÂÀÄΠÂ.Ð. 56 228393 116677 ÙßÑßNΠÉ.Â. 49 214299
116277 ÙÖÌÁßÒÇÀÄß N.Ô. 58 228182 116484 ÌÀÙÀËÎÂÀ Ñ.È. 68 216931-ÄÑ 116679 ÃÀÐÀÉÅÂ Î.Å. 53 228499
116282 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅ È.Â. 30 239182 116485 ßÑÝßÐÎÂÀ ß.À. 52 225314 116685 ÈÑÌÀÉÛËΠÎ.Ã. 71 227712-ÄÑ
116288 ßËÈÉÅÂÀ Ú.ß. 69 216534-ÄÑ 116487 ÃÓËÈÉÅÂÀ Å.É. 49 225299 116701 ÚÀÌÀËΠÑ.ß. 53 219831
116295 ÉÓÑÈÔΠN.È. 63 211471 116488 ÒÀÜÛÇÀÄß Ý.È. 64 216875-ÄÑ 116702 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Å.Å. 60 211528

D İ M - 2020
116298 ÁÀÜÛÐÎÂÀ ß.Á. 79 212679-ÄÑ 116491 ÁÓNÉÀÒÎÂ N.Ò. 82 248124-ÄÑ 116704 ÇÀÌÀNËÛ Ð.Ç. 56 228433
116299 ÙßÌÈÄÎÂÀ N.Ð. 76 227883-ÄÑ 116494 ÌÓÕÒÀÐËÛ Î.N. 64 222114-ÄÑ 116705 ÑßÔßÐËÈ Á.È. 47 262226

37
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

116707 NßÑÈÁËÈ ß.Ì. 47 243223 116892 ÌÅÙÄÈÉÅ À.À. 55 228247 117080 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ Å.Å. 78 235131-ÄÑ
116708 ÚÀÁÁÀÐΠÑ.À. 66 216583-ÄÑ 116893 ÌÞÂËÀÉÅÂÀ Ñ.ß. 65 266211 117081 ßËÈÉÅÂÀ Ð.Ñ. 41 241474-ÄÑ
116711 ÃÀÑÛÌÇÀÄß À.À. 68 221337-ÄÑ 116896 ßÊÁßÐÎÂÀ À.Ì. 62 246253 117082 ÌÓÑÀÉÅ Ù.Ì. 48 262259
116713 ÌßÌÌßÄËÈ ß.À. 82 227867-ÄÑ 116899 ÌßØßÄÈÉÅ Ù.Ñ. 71 266163-ÄÑ 117083 ÐßØÈÄΠÀ.Ù. 65 227883
116714 ÅÉNÀËÛÉÅ Å.ß. 44 261173 116902 ÌÓÑÀÉÅ Ñ.Ñ. 56 228141 117086 ÙßÑßNÎÂÀ À.Ì. 63 273145
116724 ÙÖÑÅÉNËÈ ß.Ô. 60 219645-ÄÑ 116903 ßÑÝßÐΠß.Î. 70 213731 117089 ÒÀËÛÁΠØ.Ú. 56 243142-ÄÑ
116725 ÑÀÄÈÃÎÂÀ Ë.Ñ. 52 212938 116904 ÁßÄßËΠÔ.Ô. 62 227737 117092 ÕÓÁßËÈÉÅ Ì.Å. 61 272416
116727 ÙÖÌÌßÒËÈ Ò.Ñ. 66 227478 116906 NßÑÈÐÇÀÄß Ñ.Ú. 61 216194 117095 ÃßÄÈÐΠÎ.ß. 46 219864-ÄÑ
116728 ÇßÐÁßËÈÉÅ Ù.Å. 67 273161 116907 ÔßÐßÚÇÀÄß Ñ.N. 68 227859 117096 ÙßÑßNÎÂÀ Ô.Ø. 50 228199
116729 ÙÖÑÅÉNËÈ Å.Ë. 49 235115 116910 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅ Ô.N. 37 252393 117102 ÌÈÐÇßÙÌßÄÎÂÀ Ñ.Ò. 60 216648
116733 ÙßØÈÌÇÀÄß È.À. 54 227186 116911 ÎÑÌÀNΠÔ.À. 78 213967-ÄÑ 117105 ÅÉNÓËËÀÉÅ À.È. 47 262518
116734 ÁÀÁÀÇÀÄß Ñ.N. 47 266422 116914 ßËÈÉÅ Å.Å. 41 219864-ÄÑ 117110 ÎÐÓÚÎÂÀ Ý.Å. 47 251818
116736 ÒÀÙÈÐËÈ Ë.Å. 61 261295 116917 ÃßÙÐßÌÀNÎÂÀ Ì.Ú. 57 228344 117114 ÙÀÚÛÉÅÂÀ Ø.Ê. 47 263117
116739 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ É.Ù. 54 222617 116920 ÃÓÐÁÀNΠÂ.Å. 49 219459 117117 ÙßÌÈÄÎÂÀ Ñ.È. 59 225225
116740 ÇÅÉNÀËËÛ Â.Ø. 52 228141 116922 ÃÓÐÁÀNΠÊ.Ã. 54 262242 117120 ØÈÐÌßÌÌßÄËÈ ß.Ã. 58 216631
116741 ÊßÐÈÌÎÂÀ N.×. 63 241328-ÄÑ 116925 ÌßÌÌßÄËÈ Ì.Ì. 53 216575-ÄÑ 117124 ÊÀÌÈËÎÂÀ Ñ.ß. 47 216615
116743 ØÀÌÀÉÅ É.Ò. 67 219783-ÄÑ 116926 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ Å.Ð. 67 235197 117125 ÑßÁÇßËÈÉÅ Å.Ì. 75 214241-ÄÑ
116746 ØÖÊÖÐΠÅ.Ø. 58 228166 116927 ÀËÛÉÅ Â.À. 58 219986 117129 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ê.È. 54 228141
116747 ÀÜÀÇÀÄß Ð.Î. 47 266422 116928 ÀÄÛÝÞÇßËËÈ Ý.Ð. 48 269282 117130 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ N.Ã. 44 241133
116749 NÀÌÀÇÎÂÀ Õ.Ð. 54 228352 116930 ÌÀËÀÙÎÂÀ Ë.È. 49 266496 117133 ÉÓÑÈÔËÈ Ë.Â. 50 216997
116750 ÕßËÈËÇÀÄß N.Å. 67 227834 116934 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ À.Å. 39 241555-ÄÑ 117136 ßËÈÇÀÄß Ñ.Á. 53 227397-ÄÑ
116752 ÀÁÀÑÎÂÀ Ý.Â. 69 233414-ÄÑ 116941 ßÑÊßÐΠÎ.Ì. 45 262218 117137 ÈÑÌÀÉÛËΠÒ.Ð. 67 273153
116756 ÌÀÙÌÓÄΠÌ.Ê. 51 261319 116946 ØÈÐßËÈÉÅÂÀ Ø.Å. 53 216745 117139 ÃßÄÈÌΠÇ.Ñ. 73 227542-ÄÑ
116757 ÚßÁÐÀÉÛËΠÒ.Ì. 48 262218 116947 ÙÖÑÅÉNΠÀ.N. 53 228441 117144 ÈÌÀÌßËÈÉÅÂÀ N.À. 57 273218
116758 ÒÎÔÈÃËÈ Ñ.N. 46 272384 116951 ÊßÐÈÌÎÂÀ Ñ.Ñ. 55 262194 117145 ÚßÔßÐËÈ Ô.Å. 66 227672
116766 ÈÑÌÀÉÛËΠÐ.Ô. 63 221191 116954 ÙÀÚÛÉÅ Ò.À. 78 227826-ÄÑ 117154 ÙßÑßNÎÂÀ Ê.Ñ. 52 228125
116767 ÊÀÇÛÌÎÂÀ N.Ù. 59 216137 116956 ßÙßÄΠÙ.Ô. 53 219159 117156 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ À.ß. 82 216689-ÄÑ
116773 ÑÓËÒÀNÇÀÄß N.Ð. 55 228117 116957 ØÈÐÈNÎÂ Ò.Ò. 70 216818-ÄÑ 117161 ÁÀÐÀÇÈ Á.Ì. 68 216672-ÄÑ
116779 ÙÖÑÅÉNΠß.Î. 58 216786 116958 ÙßÑßNÎÂÀ Â.Ò. 52 251542 117163 ØÀÙÝßËÄÈÉÅÂÀ À.Ð. 41 253138
116785 ßËÈÉÅ Ñ.À. 52 273161 116959 ÃÓËÈÉÅÂÀ Á.Ð. 53 228141 117164 ÌßÚÈÄΠN.Â. 44 254312
116786 ßÑÊßÐËÈ Ñ.Á. 66 235172-ÄÑ 116960 ÀÁÛØËÛ Ç.Å. 67 216956 117165 ÁßÄßËΠÚ.N. 66 227478
116789 ÀÁÀÑÎÂ ß.N. 46 272335 116962 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ñ.È. 55 228166 117167 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Ñ.N. 58 212387-ÄÑ
116792 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ À.Ù. 52 259149 116963 ÊÀÌÈËÎÂÀ Ò.N. 79 233122-ÄÑ 117169 ÙßØÈÌËÈ Î.À. 59 219961
116793 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ù.Ú. 60 228174 116966 ÀÁÁÀÑÎÂÀ N.Ï. 59 211796 117174 ÐßÙÈÌËÈ Ñ.Ç. 63 228466
116795 ßËÈÉÅ N.N. 43 227129 116968 ÃÓÐÁÀNÇÀÄß N.Â. 45 263166 117175 ÕßËÈËÁßÉËÈ ß.Â. 56 273153
116796 ßÑÊßÐÇÀÄß Ô.Ù. 49 219734 116970 NÀÌÀÇÎÂÀ Ý.Â. 70 213942-ÄÑ 117179 ÑÓËÒÀNΠN.N. 49 222528
116801 ÎÑÌÀNΠÐ. 54 228336 116974 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ò.Ì. 44 251786 117189 ÉÀÃÓÁßËÈ Ì.É. 44 227972-ÄÑ
116806 ÀÁÄÈÉÅ Î.Ø. 63 228328 116975 ÅÌÈNËÈ È.Ñ. 69 235172-ÄÑ 117194 ÌßÌÌßÄÇÀÄß Ö.È. 62 216956
116808 ÃÓÐÁÀNÎÂ À.Ì. 51 262445 116978 ÕÓÄÀÂÅÐÄÈÉÅÂÀ Ë.Ð. 51 254159-ÄÑ 117198 ÔÀÇÈËËÈ Á.Ð. 50 228514
116810 ÀËÈÌÎÂÀ-ÊÎÂÀËÅNÊÎ À.À. 57 266455 116984 ÌßÌÌßÄËÈ È.Ò. 80 266333-ÄÑ 117200 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ý.ß. 61 211544-ÄÑ
116814 ÌÓÐÀÄΠÐ.Ð. 85 227478-ÄÑ 116985 ÂßÊÈËΠÌ.Ì. 46 262112 117202 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ N.Ã. 50 228214
116818 ÌÓÑÀÉÅ Î.Å. 64 227153 116989 ÒÀÜÛÉÅÂÀ À.Ä. 38 254686-ÄÑ 117203 ÙßÑßNΠÐ.È. 45 256435
116819 ÐÀÌÀÇÀNÎÂ Ä.Ä. 56 235123 116991 ÀÁÁÀÑÇÀÄß Ñ.Å. 64 248116 117207 ÊÀÇÛÌÎÂÀ N.Ç. 59 227964
116822 ÌÓÑÀÇÀÄß Ý.Å. 39 238153-ÄÑ 116996 ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß N.Ô. 67 266325-ÄÑ 117210 ÑÀÄÛÃÇÀÄß Ì.Ð. 52 219589-ÄÑ
116826 ÄÀÄÀØÇÀÄß Ù.Á. 52 217133 116998 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂÀ Ñ.Á. 52 228141 117212 ßÙÌßÄΠÐ.Ø. 48 211277
116828 ÙßÑßNΠÒ.Ð. 59 228474 116999 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ô.Ú. 56 233244 117213 ÌßÌÌßÄΠß.Ø. 51 228199
116830 ÙßÑßNÎÂÀ Õ.É. 50 273259 117004 ÇÀÌÀNΠN.Ð. 68 265118-ÄÑ 117214 ÌÈÐÇßÉÅ Â.N. 50 221442
116831 ÑÀÐÛÁÀËÀÉÅÂ Ì.À. 60 216194 117008 NÓÐÈÉÅÂ Ã.Î. 71 212427-ÄÑ 117218 ÄÀÂÓÄÎÂ N.Ò. 73 227559-ÄÑ
116832 ÌÅÙÄÈÇÀÄß À.Ì. 62 227997 117010 ÀØÓÐËÓ Ù.Ã. 49 251729 117219 ÙÖÑÅÉNËÈ Ø.Â. 53 235245
116837 ÀÑËÀNΠÌ.Ì. 38 254564 117011 ßÑÝßÐÇÀÄß Ç.Ç. 49 265183 117228 ÒÀÙÈÐΠÊ.À. 43 253113
116840 ÄÀÄÀØΠÔ.Å. 45 216453 117017 ÕßËÈËÇÀÄß Î.Ñ. 54 228133 117229 ÙÖÌÁßÒÇÀÄß Ñ.Ò. 51 233236
116843 ßËÈÉÅÂÀ Ñ.Ú. 73 213731-ÄÑ 117019 ÔßÐÇßËÈ Ç.Ñ. 68 221215-ÄÑ 117234 ßËÈÉÅ À.Ô. 65 216323-ÄÑ
116845 ÇÅÉNÀËΠÇ.Ì. 59 227112-ÄÑ 117024 ÌÖÒßËËÈÁÎÂÀ Â.Ù. 57 234176 117237 ÀÜÀÇÀÄß Ñ.N. 51 235359
116850 ÔßÒßËÈÇÀÄß Ú.É. 59 216591-ÄÑ 117029 ÌßÌÌßÄΠÖ.Á. 44 219394-ÄÑ 117238 ßÌÐÀÙÎÂÀ N.É. 67 216794-ÄÑ
116851 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Ô. 65 216112-ÄÑ 117031 ÌßÌÌßÄΠÇ.È. 56 254483 117240 ÀÁÄÓËËÀÉÅ À.À. 46 272392
116854 ÐßÙÈÌΠÀ.Ã. 51 235156 117034 ÒÎÙÎËÈÉÅÂÀ Ì.Ì. 46 269299 117241 ÊßÐÈÌÎÂÀ Á.Ò. 53 219864-ÄÑ
116857 ßËÈÉÅ ß.Ò. 40 219589 117037 ÁÀÁÀÉÅÂÀ Å.Ê. 57 262275 117242 ÑßÄÈÉÅÂÀ ß.Ñ. 55 228125
116859 ÙßÑßNËÈ É.Ã. 58 216161-ÄÑ 117038 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ N.Ì. 53 222488-ÄÑ 117243 ÙÖÑÅÉNΠN.Ø. 31 242187
116860 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ ß.Ù. 61 273186 117042 ÉÓÑÈÔÇÀÄß Ê.À. 58 235237 117246 ÝÞÇßËΠÒ.Ý. 48 219767
116868 ÝÖËÌßÌÌßÄΠN.Å. 60 263125 117044 ÉÀÐÌßÌÌßÄ Ï.Ñ. 64 248116 117247 ÐÀÌÀÇÀNΠÀ.Ì. 80 227218-ÄÑ
116869 NÀÌÀÇÎÂÀ Ë.ß. 37 227972 117046 ÁÀÜÛÐËÛ À.À. 58 235261 117248 ßØÐßÔËÈ ß.È. 54 235253
116871 ÌÈÐÇßÉÅÂÀ Ñ.Â. 67 212549-ÄÑ 117049 ßËÈÉÅÂÀ À.Å. 60 233211 117250 ÑÀÀÄΠÊ.Ì. 55 219175
116872 ØÈÐÈNÇÀÄß ß.Ð. 50 235391 117057 ÁÅÙÇÀÄß Á.N. 55 255122 117251 ÌßÌÌßÄËÈ Ú.Ø. 50 262364
116874 ÃßÄÈÌÎÂÀ Ë.Ì. 55 265167 117062 ÕßËÈËΠÚ.À. 53 219215-ÄÑ 117263 ÏÎËÀÄΠÄ.À. 48 265297
116876 ÀÜÀÉÅ N.È. 64 273259 117063 ÌßÌÌßÄÇÀÄß È.Ò. 55 216989 117266 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ À.Ð. 37 265272
116877 ÈÑÐÀÔÈËÎÂÀ Ê.Ã. 74 263199-ÄÑ 117067 ÅÌÈNÎÂÀ À.Ì. 53 216883 117267 ßËÈÉÅÂÀ Ë.ß. 46 217125
116879 ÌßÌÌßÄΠN.Á. 57 219589-ÄÑ 117068 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ô.Ç. 56 266171 117271 ÀÁÄÓÐÀÙÌÀNΠÅ.Á. 51 222552
116883 ÇÅÉNÀËÎÂ À.N. 69 216323-ÄÑ 117069 ÀÜÀÉÅÂÀ Ñ.×. 64 225314 117274 ÀÁÀÑÎÂ N.Ð. 59 219831-ÄÑ
116886 ÀËÂÀÑÎÂÀ É.Â. 53 234338 117070 ÃÀÑÛÌΠÌ.Ê. 71 266455 117276 ßÙÌßÄΠÀ.Ë. 49 266447

D İ M - 2020
116889 ÝÖËÌßÌÌßÄÇÀÄß Ý.Â. 46 261287 117071 ÈÁÀÄΠÅ.ß. 52 261368 117280 ßÑÝßÐΠÅ.À. 46 272351
116890 NßÑÈÁÎÂÀ À.Ø. 46 216737 117076 ÑÀÄÛÃΠÅ.Å. 56 219118 117282 ÇÅÉNÀËΠØ.Â. 51 216891

38
Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

117284 ÀÁÀÑΠÅ.N. 41 227372 117642 ÚÀÁÁÀÐÎÂÀ Ô.Å. 50 219142 118032 ßÙÌßÄΠÈ.Ð. 69 213731-ÄÑ
117291 ÁÀÉÐÀÌΠÅ.À. 57 221142 117646 ÚßÔßÐΠß.Õ. 43 245143-ÄÑ 118033 ÕßËÈËÇÀÄß Ð.Ã. 61 228474
117292 ÌßÌÌßÄΠÁ.Ð. 49 262259 117649 ÀÉÄßÌÈÐΠÌ.Ì. 59 273137 118034 ÃÀÑÛÌΠÂ.Ù. 41 254759
117296 ÌßÌÌßÄΠÌ.ß. 82 248132-ÄÑ 117650 NßÁÈÉÅÂÀ Ò.N. 60 225225 118037 ÒÀÜÛÉÅ ß.Ô. 50 216989
117299 ÌßÌÌßÄËÈ Ô.Î. 66 228539 117652 ÀÜÀÊÈØÈÉÅ Ì.À. 56 273145 118044 ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ À.Ñ. 40 219264
117304 ÀÜÀÉÅÂÀ Ö.À. 57 255317 117657 ÙÅÉÄßÐÎÂÀ Ò.Ð. 67 216389-ÄÑ 118045 ÙÖÑÅÉNËÈ Ø.Ñ. 59 222593
117306 ÌßÌÌßÄËÈ Ð.Ð. 54 273153 117673 ÌßÙßÌÌßÄΠÐ.Ì. 57 216786 118046 ÙÀÚÛÉÅ Ñ.ß. 46 265126
117311 ÊßËßNÒßÐËÈ Ë.Å. 43 243134 117682 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ë.Ù. 51 255325 118048 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ À.Á. 41 234281
117315 ÑßÌßÄΠÈ.Ù. 66 273153 117689 ÌÓÑÀÇÀÄß Ô.Ñ. 59 227656 118053 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ý.N. 57 234135
117317 ÁÀËÀÁßÉËÈ Ì.Â. 71 227291-ÄÑ 117698 ÃßÄÈÐΠÒ.ß. 30 239182 118062 ÐßÔÈÉÅÂÀ Ô.Ì. 52 228141
117325 NßÚßÔÎÂÀ Ñ.N. 52 225299 117703 ÌßÌÌßÄΠÅ.Ã. 48 262526 118076 ÑÀÄÛÃÇÀÄß À.Â. 52 228141
117332 ÕßËÈËËÈ Ñ.Î. 39 261319 117709 ßËÈÉÅÂÀ Ý.Å. 47 235391 118077 ÌßÌÌßÄËÈ Ì.É. 54 228141
117345 ÃÓËÈÉÅ Ø.À. 55 213659 117710 ÀÁÁÀÑΠÐ.Ç. 58 228158 118078 ÙßÑßNΠÑ.Â. 58 228466
117354 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ Ã.Ì. 45 251794 117714 ÁÀÜÛÐÎÂ Á.ß. 67 227786 118080 ÐÇÀÉÅÂ À.À. 53 219289-ÄÑ
117358 ßËÈÉÅÂÀ Ç.Ø. 44 219467 117722 ÑßÐÄÀÐËÛ N.Ä. 53 273129 118083 ÚÀÌÀÉÅÂÀ N.Á. 64 216867-ÄÑ
117364 NßÚßÔÇÀÄß Å.Ä. 48 272335 117735 ßËÈÉÅ N.É. 63 273153 118084 ÑÀËÌÀNËÛ Ì.À. 53 228125
117366 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ Ð.Ð. 59 262194 117742 ÒÀÜÛÉÅÂ Ø.Ñ. 62 216842 118091 ÃÀÐÀÇÀÄß Ê.Å. 50 222544
117367 ßËÈÉÅ Õ.Ã. 63 219961 117743 ÃßÌÁßÐËÈ Ì.ß. 46 222374 118092 ÉßÙÉÀÉÅ Ô.N. 65 227883
117373 NßÑÈÐËÈ È.Â. 48 263296 117746 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ë.Â. 53 255699 118098 ÙßÑßNÎÂÀ Á.Ì. 49 255399
117386 ÙßÒßÌΠÀ.Ú. 54 228288 117748 ÏÀØÀÉÅ Ú.È. 56 273145 118101 NÓÐÓÇÀÄß Å.Ì. 32 261157
117409 ÇÅÉNÀËÎÂÀ Ô.Ñ. 52 255399 117751 ÀÁÈÉÅÂ Ð.Ø. 59 216364-ÄÑ 118103 ÈÑÌÀÉÛËÎÂ Å.Ã. 41 261165-ÄÑ
117412 ÉÓÑÈÔËÈ Å.ß. 38 242162-ÄÑ 117752 ÁßÉËßÐËÈ ß.Ò. 48 221231 118107 ÙßÒßÌÎÂÀ È.Ø. 40 242154
117413 ÑÀËÌÀNÇÀÄß Ø.À. 53 266196 117754 ÝÞÇßËÇÀÄß Ð.Ù. 44 261173 118113 ÀÜÀÌÀËÛÉÅÂÀ Ø.Ì. 53 228433
117415 NÀÌÀÇËÛ Ò.È. 57 224115 117763 ÒÅÉÌÓÐÎÂ Ð.Å. 62 227737 118128 ÈÑËÀÌËÛ Ð.È. 45 263166
117419 ÝÀÑÀNÎÂÀ À. 57 228125 117768 ÅËÉÀÑÎÂ Å.Å. 43 221434 118130 ÏÀØÀÉÅÂÀ Ç.Ð. 37 252393
117420 ÀÁÄÈNΠÙ.Â. 45 272132 117772 ÄÖNÉÀÌÀËÛÉÅÂÀ Ø.N. 51 265264-ÄÑ 118133 ßËÈÉÅ Ñ.É. 68 228417
117423 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ø. 61 227372-ÄÑ 117779 ÌÈÐÇßÉÅ Â.Ù. 58 222293-ÄÑ 118134 ÌÖÑËÈÌÇÀÄß Ñ.Ò. 55 219523
117424 ÀÄÝÞÇßËÎÂÀ À.Ì. 57 225144 117785 ßÑßÄΠÈ.Ì. 39 241522-ÄÑ 118135 ßËÈÉÅÂÀ N.Ñ. 59 228174
117425 ÚßÔßÐΠÃ.ß. 70 248132-ÄÑ 117801 ÙÅÉÄßÐΠÀ.ß. 73 266163-ÄÑ 118138 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ È.À. 45 272132
117431 ÊßÐÈÌΠÐ.Ì. 39 245135 117806 ÝÖËÁÀÁÀÉÅ Ö.Ê. 55 221337 118139 ÙÖÌÁßÒËÈ N.Ø. 42 219434
117433 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.À. 52 228141 117810 ÌÈÊÀÉÛËÎÂÀ Ý.Ì. 69 211447-ÄÑ 118146 ÒÀÜÛÉÅÂÀ Â.Ê. 51 217117
117442 ÙßÑßNΠÀ.À. 63 261319-ÄÑ 117815 ÀØÓÐΠÈ.Ì. 52 269128 118151 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ À.Ù. 64 233496
117454 NßÑÈÐΠÔ.ß. 47 262526 117821 ÐßÙÈÌËÈ Ê.À. 45 262234 118157 ÊßÐßÌÎÂÀ N.Å. 65 228417
117456 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ À.Á. 60 225258-ÄÑ 117826 NÓÐÈÉÅÂÀ Ð.Ê. 46 235391 118158 ÚßÔßÐËÈ É.Å. 56 228158
117458 ÙÀÚÛÉÅ Ì.É. 52 228239 117829 ÚßÔßÐΠÌ.Ê. 68 216672-ÄÑ 118164 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ý.Ý. 62 213991
117461 ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ Ô.Ñ. 56 225258 117845 ÒÅÉÌÓÐΠÙ.Ç. 61 227753 118167 ÀÜÚÀÉÅ Ô.Å. 32 252417
117464 ÁÀÉÐÀÌΠÌ.ß. 60 251697 117848 ßËÈÉÅ Ñ.Ç. 60 235237 118168 ÃÓËÈÉÅÂÀ Ý.Ã. 48 255399
117470 ÙÅÉÄßÐÎÂÀ Ç.Ç. 47 265142-ÄÑ 117850 ÁÀÕØÀËÛÉÅ Á.Â. 67 228311 118170 ÐßÙÌÀNÇÀÄß Æ.Ç. 46 261221
117474 ÇÅÉNÀËËÛ Ý.Ø. 59 236525 117854 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Ô.Ò. 40 222414 118172 NÀÜÛÉÅÂ N.Ì. 39 242146-ÄÑ
117478 ÃßÄÈÐÀÜÀÉÅÂÀ Ö.Ç. 55 216989 117862 ÌÓÑÀÇÀÄß N.Ñ. 63 219986 118173 ÚÀÁÁÀÐËÛ Ú.Ú. 59 221329
117479 ÀÄÈËÇÀÄß Ð.Å. 65 221289-ÄÑ 117871 ÌßÌÌßÄΠÇ.À. 71 228539 118176 ÌÈÐÇßÇÀÄß Å.Ã. 38 241288
117485 ÀÜÀÉÅ ß.Ñ. 54 262331 117874 ÕßËÈËÎÂÀ À.Ò. 66 234119-ÄÑ 118188 ÌßÙßÐÐßÌΠÒ.ß. 45 222422-ÄÑ
117492 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Ñ.Å. 58 216737 117880 ßËÈÇÀÄß Ê.Ï. 51 273161 118196 ÑÀNÛÉÅÂÀ À.Å. 66 263247-ÄÑ
117497 ÌÓÐÃÓÇÎÂÀ N.N. 61 243126-ÄÑ 117882 ÊÀÇÛÌËÛ Ì.N. 33 241458 118201 ßÙÌßÄΠß.Ì. 58 235237
117504 ÌÞÂÑÖÌÎÂÀ À.Ç. 49 272295 117885 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ Ý.È. 41 255447 118207 ßÇÈÇΠß.Å. 37 242154-ÄÑ
117505 ÄÀÂÓÄÎÂÀ Â.Ô. 49 273267 117889 ØÈÐÈNÎÂÀ N.Ò. 57 211496 118215 ÙÖÑÅÉNÎÂ É.Ð. 57 256281
117506 ÈÑÐßÔÈËÎÂÀ Ñ.Ð. 47 269314 117890 ÑÎËÒÀNËÛ N.ß. 33 245143 118221 ÁÀÁÀÉÅÂÀ À.Ô. 49 266211
117509 NßÑÈÐËÈ N.É. 59 211147-ÄÑ 117892 ÒÀËÛÁΠÕ.Ð. 58 216372-ÄÑ 118229 ÕßËßÔÎÂÀ À.Ò. 39 243248
117514 ÈÁÐÀÙÈÌÎÂ Î.È. 44 219256 117895 ÑÀÄÛÕÎÂ Ñ.Ñ. 47 257294 118231 ÀÜÀÇÀÄß Õ.Å. 48 216186
117516 ÌÅÙÄÈÉÅÂÀ Ð.N. 54 227397-ÄÑ 117922 ÈÌÀNËÛ Ñ.Ô. 62 228547 118236 ÐßÙÈÌÎÂ Ó.Ä. 53 228117
117517 ßËÈÉÅÂÀ Ý.Ì. 41 272124 117924 ÁÀÐÀÒËÛ Å.ß. 46 227437 118237 ÐÖÑÒßÌÎÂÀ Ø.Ê. 46 235391
117518 ÙßÌÇßÉÅ Ô.Ô. 48 262478 117930 ÀÁÀÑÎÂÀ À.Ë. 73 261254-ÄÑ 118238 ÚßÔßÐΠÎ.Å. 56 228222
117523 ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ N.Ì. 71 213172-ÄÑ 117942 ÚßÔßÐËÈ Ñ.×. 56 216834 118279 ßÌÐÀÉÅÂÀ Ñ.Ø. 52 228222
117527 ØÖÊÖÐËÖ À.N. 65 254459 117947 NÓÐÈÉÅÂÀ Ç.Ê. 40 227397 118284 ÀËÛÉÅÂÀ Ë.ß. 48 272327
117533 ÁÀÁÀÉÅ Ð.À. 43 246326-ÄÑ 117953 ÑÀËÌÀNÎÂÀ Ä.Ô. 45 254848-ÄÑ 118285 ÌÖÇßÔÔßÐËÈ Ì.À. 53 216989
117542 ÃÐÈ×ÀNÎÂÑÊÈÉ Ç.Ï. 48 219386-ÄÑ 117959 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ô.Á. 53 225169 118287 ÀËÌÀÑËÛ Å.Ù. 67 221134-ÄÑ
117543 ßËÈÇÀÄß Ð.N. 43 246326-ÄÑ 117960 ÑßÔßÐÎÂÀ Ý.À. 64 228466 118289 ÌÓÑÀÉÅÂÀ Ù.Ñ. 49 263311
117547 ßËÈÉÅ Ñ.N. 47 222114 117966 ÁÀÜÌÀNΠÚ.Å. 51 263117 118291 ØßÔÈÉÅÂÀ Ý.Ô. 42 252133
117550 ßÇÈÇΠÀ.ß. 75 213926-ÄÑ 117968 ÃßÐÈÁΠÑ.Ñ. 76 235131-ÄÑ 118295 ÌßÌÌßÄΠÅ.Ç. 65 216631
117559 ÌßÌÌßÄËÈ À.Ù. 49 263133 117976 ÒÅÉÌÓÐËÓ À.ß. 52 256143 118301 ÑÀËÌÀNΠß.Å. 44 219475
117565 ÃÓËÈÉÅ Ð.Ð. 40 241547 117980 ßËßÑÝßÐËÈ Î.È. 52 228125 118302 ßËÈÇÀÄß À.N. 55 228499
117599 ÙßÑßNÎÂÀ Ê.Ä. 53 273226 117983 ÐÇÀÉÅ È.Ô. 78 227526-ÄÑ 118310 ÐÖÑÒßÌΠÑ.Ì. 66 216226
117602 ßËÈÉÀÐÎÂÀ Õ.Å. 44 216972 117984 ßËÈÉÅ Â.Ì. 68 228466 118316 ÊßNÝßÐËÈ Â.Ô. 37 241344
117609 ÌÓÑÒÀÔÀÇÀÄß À.È. 59 216559 117992 ÚßÁÐÀÉÛËÎÂÀ À.Å. 30 242146 118318 ÃßÙÐßÌÀNΠÙ.Ù. 53 269152
117610 ÒÀÜÛÇÀÄß Ì.Ô. 51 252214 117993 ÀÁÁÀÑÇÀÄß Ð.Ê. 57 243167 118323 ÅÉÂÀÇÎÂ Ý.Ä. 59 216623-ÄÑ
117614 ÄÖNÉÀÌÀËÛÉÅÂ N.N. 80 236566-ÄÑ 117994 ÙÖÌÁßÒÎÂ Ï.ß. 55 213586 118328 ÌÈÐÇÀËÛÉÅÂ Ø.Ã. 46 259173
117615 ßÊÁßÐËÈ N.Ñ. 51 266293 117995 ÌßÑÈÉÅÂÀ Ò.Ç. 49 263296 118329 ØÀÌÛÉÅÂÀ À.Ð. 50 235415
117619 ÂßËÈÉÅ Ô.Î. 52 228385 117999 ÈÑÌÀÉÛËΠÃ.Ê. 54 228141 118330 NÎÂÐÓÇËÓ Ò.N. 50 228214
117620 ÀÜÀÇÀÄß Ô.Ú. 43 222463 118010 ÚßÔßÐËÈ Ã.N. 47 251786 118332 ßÇÈÇΠÅ.È. 47 251778

D İ M - 2020
117624 ÊÞ×ßÐËÈ Ý.À. 53 265289 118022 ßÙÌßÄÇÀÄß Ì.Ì. 53 235375 118334 ÂÀËÅÙËÈ Ò.ß. 48 216331
117632 ÝÖËÌßÌÌßÄËÈ Ö.Â. 54 254831 118028 ßËÈÑÎÉ Ð.Å. 44 262129-ÄÑ 118336 ÎÐÓÚÎÂÀ À.À. 70 248132-ÄÑ

39
õ

Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ. Èø N-ñè Ñîéàäû À.À. áàëû Èõòèñàñ.

118338 ßËßÊÁßÐΠÌ.Á. 33 254775-ÄÑ 118466 ÌßÌÌßÄΠÌ.É. 72 216323-ÄÑ 118601 ÊÀÇÛÌËÛ N.Ð. 51 216948
118344 ÌßÙÉßÄÄÈNËÈ Å.N. 44 216186 118467 ÀÑËÀNËÛ È.À. 48 262372 118610 ÚÀÁÁÀÐΠÌ.Ò. 61 228263
118345 ÂÅÐÄÈÉÅ Å.Ò. 33 255796 118468 ÚßËÈËÎÂÀ Ë.Ç. 43 225136 118620 ÈÁÐÀÙÈÌËÈ Â.Ù. 57 211488
118350 ÒÀÜÛÇÀÄß Ò.À. 54 256435 118475 ÁÀÜÛÐÎÂÀ Ý.Å. 46 241125-ÄÑ 118622 ßËßÄÄÈNÇÀÄß Ì.N. 64 248116
118362 ÚßÔßÐÎÂÀ Ú.Ò. 46 214282 118485 ÌÓÑÒÀÔÀÉÅ Ì.Ó. 70 227242-ÄÑ 118623 ÐÖÑÒßÌΠÇ.Â. 51 266139
118364 ÈÌÀNÎÂ Ì.Ø. 59 273137 118489 ÁÀÁÀÉÅÂ È.Á. 60 273129 118625 ÒÀÜÛÉÅÂ Ì.Â. 57 219442-ÄÑ
118368 ßÔßNÄÈÉÅÂ À.Â. 63 227129-ÄÑ 118495 ÌÈÑÈÐÕÀNÎÂ Ñ.Á. 52 219791 118635 ÅÌÈNÎÂ Ì.Ì. 51 221361
118374 ØßÌÈËÇÀÄß Ú.N. 46 224115 118498 ÏÈÐÈÉÅÂÀ N.Ø. 49 272343 118639 ßËÈÉÅ Ù.ß. 51 251672
118377 ÌßNÑÈÌΠÌ.Ì. 47 211511 118499 ÑßÔßÐËÈ Ð.Ì. 61 219961 118647 ÌÀÕÑÓÄÎÂÀ N.Å. 43 241214
118381 ÒÀÜÛÉÅÂÀ À.Ñ. 69 221175-ÄÑ 118512 ßËÈÉÅ Î.È. 56 219118 118649 ÑÀÄÛÕΠÙ.À. 57 222382
118389 ÈÑÐÀÔÈËΠÉ.È. 66 227883 118518 ßÙÌßÄΠÔ.Î. 52 228222 118664 ßËÈÇÀÄß Ô.Å. 40 241474-ÄÑ
118393 ÚÀÂÀÄÇÀÄß Â.Ç. 58 227891 118523 ÚÀÌÀËÎÂ Ø.Á. 53 235342 118672 ÀÁÄÓÉÅÂ Ñ.Ã. 33 245143
118396 ÌßÌÌßÄΠÇ.Ç. 48 272376 118532 ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ Ò.À. 46 238112 118673 ÌßÌÌßÄËÈ Ì.Ú. 60 227672
118402 ÚßÁÈÉÅ Ì.Ê. 72 227542-ÄÑ 118536 ÃÀÐÀÃÓËÈÉÅ Ì.Å. 48 217117 118682 ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ Ë.Å. 54 216875-ÄÑ
118413 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ñ.Ì. 55 225258 118541 NÓÐÓ-ÇÀÄß Ñ.Ú. 47 266439 118683 ÉÀÐÈÉÅ Ñ.N. 71 227461-ÄÑ
118424 ÈÁÀÄÎÂ Ô.Â. 54 228117 118544 ÁÀÜÛÐÎÂ Ñ.Ù. 90 211617-ÄÑ 118691 ÃÀÑÛÌÎÂÀ Ý.Â. 48 262234
118425 ÑßÔßÐËÈ È.È. 69 216826-ÄÑ 118563 NÎÂÐÓÇËÓ À.À. 55 272116 118701 ÀÑËÀNÎÂÀ N.Ã. 56 257512-ÄÑ
118430 ÐßÙÈÌÎÂÀ À.Ú. 50 213837-ÄÑ 118565 ßÑÝßÐÎÂÀ Ú.À. 80 227883-ÄÑ 118707 ÙÖÑÅÉNÎÂÀ Â.Á. 58 225193
118437 ÅÉÂÀÇΠN.Â. 49 273259 118571 ÚßÔßÐΠÑ.Á. 62 228288 118722 ÌßÌÌßÄÎÂÀ À.Ê. 51 255244
118440 ÀÜÀÁßÉÎÂÀ Ø.Ò. 50 266399 118573 ÌßÌÌßÄÎÂÀ Ú.Ì. 50 235359 118726 ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ N.Õ. 51 263133
118445 NßÁÈÉÅÂÀ Ñ.Ï. 55 266463 118583 ÌßÚÈÄÎÂÀ Ë.Ç. 47 235229 118728 ÙÖÑÅÉNΠÎ.Ò. 46 256379
118447 NßÇßÐËÈ Ô.N. 46 219718 118587 ÁÀÉÐÀÌËÛ Ú.Ø. 47 216161 119057 ÀÇÀÕΠØ.Ú. 66 212184-ÄÑ
118449 ÀÒÀÊÈØÈÇÀÄß Å.Ñ. 53 235391 118592 ÊÀÇÛÌÎÂ Ô.Ô. 53 221418
118458 ÃÓËÈÉÅ Ø.Ý. 54 235334 118600 ÌßËÈÊÎÂÀ Ñ.Å. 59 222196-ÄÑ

Müsabiqə şərtləri

***
İmtahanın nəticəsinə qoyulan minimal tələblər
**
Magistratura üzrə ixtisaslar qrupunun (ixtisasın) adı Fənlər üzrə minimal tələb İmtahan üzrə
Fənnin adı Minimal bal minimal bal
Təhsil ixtisasları qrupu Ümumi intellekt səviyyəsi 
15
Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu (məntiqi təfəkkür) 
40 bal
Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu (Bədən tərbiyəsi və idman İnformatika  5
ixtisasından başqa) Xarici dil  5
*
Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu   Ümumi intellekt səviyyəsi 
15
(məntiqi təfəkkür) 
50 bal
İnformatika  5
Xarici dil  5
Təbiət ixtisasları qrupu Ümumi intellekt səviyyəsi 
15
İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu  (məntiqi təfəkkür) 
45 bal
İnformatika  5
Xarici dil  5
*
Mədəniyyət və incəsənət ixtisasları qrupu Ümumi intellekt səviyyəsi 
10
Kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupu (məntiqi təfəkkür) 
30 bal
Xüsusi təyinatlı ixtisaslar qrupu İnformatika  5
Bədən tərbiyəsi və idman ixtisası Xarici dil  5
 
*   ADRA‐nın  xüsusi  qabiliyyət  tələb  edən  ixtisaslar  üzrə  ixtisas  magistraturasının  70  saylı  proqrama  aid  ixtisaslaşmalarına  və  jurnalistika  üzrə  44  saylı 
proqrama  aid  magistratura  ixtisaslaşmalarına  qəbul  olmaq  istəyən  bakalavrlar  qəbul  imtahanından  sonra  qabiliyyət  imtahanı  verməlidirlər  (“Magistr” 
jurnalının 3‐cü sayında qabiliyyət imtahanları barəsində ətraflı məlumat verilib). 
**   Bax: http://e‐qanun.az/framework/21781 
***Tədrisi ingilis (alman) dilində olan ixtisaslaşmaların dövlət sifarişi üzrə ayrılmış yerlərini seçmək üçün bakalavrın qəbul imtahanında ingilis (alman) dilindən 
topladığı bal 20‐dən, ödənişli yerlərini seçmək üçün isə ─ 15‐dən az olmamalıdır. 

QEYD: DİM‐in  Direktorlar  Şurası  Azərbaycan  Respublikasının  Təhsil  Nazirliyi  ilə  razılaşdırmaqla  cari  ildə  bütün  ixtisas  qrupları  üzrə  magistraturaya  qəbul 
imtahanında  iştirak  edərək  minimal  bal  tələbini  ödəyən,  lakin  ayrı‐ayrı  fənlər  üzrə  minimal  tələbləri  ödəməyən  bakalavrların  ödənişli  plan  yerlərinin 
müsabiqəsində iştirak etmələrinə icazə vermək barəsində qərar qəbul etmişdir. 

40

D İ M - 2020
MÜSABİQӘ NӘTİCӘSİNDӘ DÖVLӘT SİFARİŞLİ YERLӘR
ÜZRӘ FORMALAŞMIŞ KEÇİD BALLARI
Ихтисаслашманын Минимал кечид
Ихтисаслашманын ады
шифри балы
60101 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi 63
60102 Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə) 65
60103 Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə) 65
60104 Fizika müəllimliyi 58
60105 Riyaziyyat müəllimliyi 62
60108 Musiqi müəllimliyi 46
60109 Biologiya müəllimliyi 58
60110 Kimya müəllimliyi 57
60111 Tarix müəllimliyi 65
60112 Coğrafiya müəllimliyi 66
60113 İnformatika müəllimliyi 66
60114 Təsviri incəsənət müəllimliyi 47
60115 İbtidai sinif müəllimliyi 61
60116 Korreksiyaedici təlim 63
60117 Məktəbəqədər təlim və tərbiyə 60
60118 Təhsildə sosial- psixoloji xidmət 56
60119 Pedaqogika 64
60201 Filologiya 67
60202 Fəlsəfə 63
60203 Tərcümə 52
60204 Jurnalistika 50
60205 Kitabşünaslıq 50
60206 Tarix 63
60207 Antropologiya 65
60208 Politologiya 65
60209 Psixologiya 50
60210 Sosiologiya 66
60211 Regionşünaslıq 64
60212 Hüquqşünaslıq 67
60213 Beynəlxalq münasibətlər 69
60214 Dinşünaslıq 50
60215 Kitabxanaçılıq və informasiya 50
60216 Dövlət və ictimai münasibətlər 50
60301 Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması 45
60302 Sənətşünaslıq 50
60303 İnstrumental ifaçılıq 47
60304 Solooxuma 32
60305 Dirijorluq 30
60306 Bəstəkarlıq 30
60307 Musiqişünaslıq 51
60308 Xoreoqrafiya sənəti 30
60309 Estrada sənəti 46
60310 Xalq çalğı alətləri ifaçılığı 45
60311 Aktyor sənəti 30
60312 Dekorativ sənət 37
60313 Teatrşünaslıq 37

D İ M - 2020
60314 Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası 40

41
Ихтисаслашманын Минимал кечид
Ихтисаслашманын ады
шифри балы
60315 Rejissorluq 35
60316 Kinoşünaslıq 46
60317 Operator sənəti 30
60318 Rəngkarlıq 36
60319 Qrafika 30
60320 Heykəltəraşlıq 30
60321 Dizayn 38
60401 Dünya iqtisadiyyatı 68
60402 Mühasibat uçotu və audit 70
60403 Maliyyə 74
60404 İqtisadiyyat 71
60405 Sənayenin təşkili və idarə edilməsi 67
60406 Statistika 45
60407 Menecment 78
60408 Marketinq 76
60409 Biznesin idarə edilməsi 76
60410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 71
60411 Kommersiya 74
60412 Davamlı inkişafın idarə edilməsi 68
60501 Riyaziyyat 61
60502 Mexanika 45
60503 Fizika 57
60504 Kimya 45
60505 Biologiya 54
60506 Coğrafiya 60
60507 Hidrometeorologiya 45
60508 Geologiya 57
60509 Kompüter elmləri 72
60510 Ekologiya 53
60601 Materialşünaslıq mühəndisliyi 57
60602 Geologiya mühəndisliyi 69
60603 Hidrogeologiya mühəndisliyi 58
60605 Dağ- mədən mühəndisliyi 51
60606 Neft- qaz mühəndisliyi 74
60607 Neft- qaz qurğuları mühəndisliyi 64
60608 Elektroenergetika mühəndisliyi 58
60609 İstilik energetikası mühəndisliyi 45
60610 Enerji maşınqayırması mühəndisliyi 40
60611 Metallurgiya mühəndisliyi 48
60612 Maşın mühəndisliyi 44
60614 Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi 40
60615 Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi 40
60616 Uçuş mühəndisliyi 40
60617 Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi 69
60618 Dəniz texnikası və texnologiyası mühəndisliyi 40
60619 Dəniz texnikası və avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi 40
60620 Gəmiçilik və gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi 63
60621 Dəmir yolu nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi 40
60622 Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi 51

D İ M - 2020
60623 Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi 53

42
Ихтисаслашманын Минимал кечид
Ихтисаслашманын ады
шифри балы
60624 Cihazqayırma mühəndisliyi 62
60625 Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi 57
60626 Elektrik mühəndisliyi 58
60627 Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi 56
60628 Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi 51
60629 Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi 50
60630 Mexanika mühəndisliyi 58
60631 Kompüter mühəndisliyi 66
60632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi 68
60633 Memarlıq 56
60634 İnşaat mühəndisliyi 56
60635 Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi 44
60636 Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi 45
60637 Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi 51
60638 Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi 44
60640 Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi 40
60641 Kimya mühəndisliyi 66
60642 Qida məhsulları mühəndisliyi 40
60643 Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi 40
60644 İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi 48
60645 Poliqrafiya mühəndisliyi 56
60646 Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi 46
60647 Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi 54
60648 Biotibbi texnika mühəndisliyi 40
60649 Ekologiya mühəndisliyi 54
60650 Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi 60
60651 Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi 63
60652 Kosmik texnika və texnologiyalar mühəndisliyi 56
60701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya 40
60702 Aqronomluq 38
60703 Zootexniklik 36
60704 Baytarlıq 30
60705 Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı 30
60706 Aqromühəndislik 37
60707 Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi 35
60708 Meşəçilik 30
60709 Su bioehtiyatları və akvabitkilər 37
60801 Əczaçılıq 80
60802 Bədən tərbiyəsi və idman 39
60803 Turizm və otelçilik 45
60804 Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə) 55
60805 Sosial iş 59
XTM60001 Silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası 30
XTM60002 Optotexnika 43
XTM60003 Pirotexniki vasitələrin texnologiyası 48
XTM60004 Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitənin yerüstü aparatlarının hazırlanması, istismarı 30
və təmiri
XTM60005 Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və 48
istehsalı

D İ M - 2020 43
MÜSABİQӘ NӘTİCӘSİNDӘ İXTİSASLAŞMA KODLARI
ÜZRӘ FORMALAŞMIŞ KEÇİD BALLARI
Qeyd: Keçid balı sütununda mötərizə içərisində müvafiq kodlu ixtisaslaşmalarda dövlət sifarişi əsasında təhsil almaq
hüququ qazanmış bakalavrlardan ən aşağı bal toplayanların balı göstərilmişdir. Mötərizə içərisində “–” işarəsi göstərir ki,
müvafiq kodlu ixtisaslaşmada dövlət sifarişi əsasında təhsil almaq hüququ qazanmış bakalavr yoxdur. Təhsili yalnız ödənişli
əsaslarla olan ixtisaslaşmaların kodu qarşısında keçid balı sütununda belə mötərizə göstərilməmişdir.

Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä
ôîð. áàëû ôîð. áàëû

Bakı Dövlət Universiteti 211641 Diferensial tənliklər Ə 46(-)


211114 Geokimya Ə 58(58) 211658 Həndəsə Ə 68(68)
211122 Mineralogiya Ə 57(-) 211666 Həndəsə (tədris ingilis dilində) Ə 74(74)
211139 Paleontologiya və stratiqrafiya Ə 57(58) 211674 Cəbr və topologiya Ə 75(75)
211147 Petrologiya Ə 57(57) 211682 Cəbr və topologiya Ə 45(-)
211155 Petrologiya Ə 45(-) 211699 Hesablama riyaziyyatı Ə 64(64)
211163 Filiz və qeyri- filiz faydalı qazıntı Ə 51(-) 211714 Hesablama riyaziyyatı Ə 70(70)
yataqlarının geologiyası 211722 Hesablama riyaziyyatı (tədris ingilis Ə 54(-)
211171 Hidrogeologiya Ə 52(61) dilində)
211188 Mühəndis geologiyası Ə 63(63) 211739 Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika Ə 62(62)
211196 Seysmologiya və seysmometriya Ə 51(-) 211747 Əməliyyatlar tədqiqi və sistemli təhlil Ə 60(61)
211211 Hidrologiya Ə 47(47) 211755 Riyazi kibernetika Ə 63(63)
211228 İqtisadi informasiya sistemləri Ə 63(-) 211763 Optimallaşdırma və optimal idarəetmə Ə 67(67)
211236 İqtisadi fəaliyyətin riyazi və Ə 63(73) 211771 Hesablama diaqnostikası Ə 62(62)
informasiya təminatı 211788 Riyazi fizika Ə 62(62)
211244 Kompüter sistemlərinin və Ə 61(74) 211796 Diskret sistemlər Ə 59(63)
şəbəkələrinin proqram təminatı 211811 Optimal proseslərin riyazi nəzəriyyəsi Ə 70(70)
211252 Kompüter sistemlərinin və Ə 50(-) 211828 Optimal proseslərin riyazi nəzəriyyəsi Ə 45(-)
şəbəkələrinin proqram təminatı 211836 Riyazi modelləşdirmə Ə 57(-)
211269 İnformatika Ə 60(74) 211844 Tətbiqi riyaziyyat Ə 58(-)
211277 İnformatika Ə 48(-) 211852 Optimal idarəetmənin riyazi- iqtisadi Ə 56(74)
211285 Xəritəçilik Ə 56(56) üsulları
211293 Yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi Ə 45(45) 211869 Deformasiya olunan bərk cisim Ə 70(70)
211317 Neft emalı texnologiyası Ə 57(-) mexanikası
211325 Ekoloji kimyəvi monitorinq Ə 59(59) 211877 Deformasiya olunan bərk cisim Ə 58(58)
211333 Ekoloji kimyəvi monitorinq Ə 45(-) mexanikası
211341 Ekoloji kimya Ə 56(56) 211885 Fizika fənninin tədrisi metodikası və Ə 65(65)
211358 Ekoloji kimya Ə 45(-) metodologiyası
211366 Ətraf mühitin mühafizə metodları və Ə 64(64) 211893 Fizika fənninin tədrisi metodikası və Ə 45(-)
bərpası metodologiyası
211374 Ətraf mühitin mühafizə metodları və Ə 53(53) 211917 Nəzəri və riyazi fizika Ə 63(63)
bərpası 211925 Bərk cisimlər fizikası Ə 61(61)
211382 Bioekologiya Ə 57(57) 211933 Bərk cisimlər fizikası Ə 45(-)
211399 Bioekologiya Ə 45(53) 211941 Yarımkeçiricilər fizikası Ə 62(62)
211414 Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq Ə 67(67) 211958 Yarımkeçiricilər fizikası Ə 45(-)
211422 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 63(70) 211966 İstilik fizikası və molekulyar fizika Ə 62(62)
211439 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 60(-) 211974 İstilik fizikası və molekulyar fizika Ə 45(-)
211447 Gömrük işi Ə 68(68) 211982 Kvant elektronikası Ə 61(61)
211455 Gömrük işi Ə 57(68) 211999 Kvant elektronikası Ə 45(-)
211463 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 57(-) 212119 Astrofizika Ə 62(62)
211471 İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi Ə 59(-) 212127 Astrofizika Ə 48(-)
211488 Makroiqtisadi siyasət Ə 56(-) 212135 Bioloji sistemlər fizikası Ə 64(64)
211496 Turizmin iqtisadiyyatı Ə 56(72) 212143 Nanohissəciklər fizikası Ə 71(71)
211511 Ekonometriya Ə 47(-) 212151 Bərk cism elektronikası Ə 62(62)
211528 Menecment (sahələr üzrə) Ə 60(-) 212168 Qaz və plazma elektronikası Ə 61(61)
211536 Təhsildə sosial- psixoloji xidmət Ə 68(68) 212176 Qaz və plazma elektronikası Ə 45(-)
211544 Təhsildə sosial- psixoloji xidmət Ə 57(57) 212184 Yüksək enerjilər fizikası Ə 64(64)
211552 Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 64(64) 212192 Atom və nüvə fizikası Ə 66(66)
211569 Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 68(68) 212216 Kimya fənninin tədrisi metodikası və Ə 55(57)
metodologiyası metodologiyası
211577 Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 62(62) 212224 Kimya fənninin tədrisi metodikası və Ə 49(-)
metodologiyası metodologiyası
211585 Riyazi analiz Ə 72(72) 212232 Kimyəvi kinetika və kataliz Ə 63(63)
211593 Riyazi analiz Ə 53(-) 212249 Qeyri- üzvi kimya Ə 63(63)
211617 Funksional analiz Ə 65(65) 212257 Qeyri- üzvi kimya Ə 45(51)

D İ M - 2020
211625 Funksional analiz (tədris ingilis Ə 62(-) 212265 Qeyri- üzvi kimya (tədris ingilis Ə 45(-)
dilində) dilində)
211633 Diferensial tənliklər Ə 71(71) 212273 Üzvi kimya Ə 68(68)
44
Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä
ôîð. áàëû ôîð. áàëû
212281 Üzvi kimya Ə 62(62) 212954 Dilşünaslıq (fransız dili üzrə) Ə 50(72)
212298 Üzvi kimya (tədris ingilis dilində) Ə 72(72) 212962 Dilşünaslıq (alman dili üzrə) Ə 50(-)
212313 Fiziki kimya Ə 62(62) 212979 Fəlsəfə tarixi Ə 55(76)
212321 Kolloid kimya Ə 62(62) 212987 Fəlsəfə tarixi Ə 50(-)
212338 Analitik kimya (tədris ingilis dilində) Ə 59(66) 212995 Sosial fəlsəfə Ə 62(63)
212346 Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası Ə 64(64) 213115 Sosial fəlsəfə Ə 50(-)
212354 Təbii və fizioloji fəal maddələr kimyası Ə 66(66) 213123 Təbiətşünaslıq fəlsəfəsi Ə 52(-)
212362 Təbii və fizioloji fəal maddələr kimyası Ə 81(81) 213131 Siyasətin sosiologiyası Ə 69(69)
212379 Neft kimyası Ə 69(69) 213148 Siyasətin sosiologiyası Ə 50(-)
212387 Neft kimyası (tədris ingilis dilində) Ə 45(58) 213156 İdarəetmənin sosiologiyası Ə 77(77)
212395 Nanomateriallar kimyası Ə 65(65) 213164 İdarəetmənin sosiologiyası Ə 57(66)
212419 Kimyəvi ekspertiza Ə 75(75) 213172 Həyat fəaliyyətinin müxtəlif Ə 68(68)
212427 Molekulyar biologiya Ə 71(71) sahələrində sosial iş
212435 Molekulyar biologiya Ə 62(62) 213189 Həyat fəaliyyətinin müxtəlif Ə 49(61)
212443 Biokimya Ə 62(62) sahələrində sosial iş
212451 Biokimya Ə 65(65) 213197 Radiotelejurnalistika Ə 50(50)
212468 Biokimya (tədris ingilis dilində) Ə 55(59) 213212 Radiotelejurnalistika Ə 50(-)
212476 İnsan və heyvan fiziologiyası Ə 63(63) 213229 Beynəlxalq jurnalistika Ə 50(-)
212484 Bitki fiziologiyası Ə 62(62) 213237 Beynəlxalq jurnalistika Ə 50(-)
212492 Bitki fiziologiyası Ə 45(-) 213245 Beynəlxalq jurnalistika (tədris ingilis Ə 52(-)
212516 Mikologiya Ə 60(60) dilində)
212524 Mikrobiologiya Ə 66(66) 213253 Mətbuat tarixi Ə 50(69)
212532 Botanika Ə 61(61) 213261 Jurnalistika nəzəriyyəsi Ə 52(52)
212549 Genetika Ə 65(65) 213278 Jurnalistika nəzəriyyəsi Ə 50(-)
212557 Genetika Ə 45(-) 213286 Publisistik jurnalistika Ə 50(-)
212565 Onurğasızlar zoologiyası Ə 60(60) 213294 Televiziya və radio yayımları Ə 50(57)
212573 Onurğalılar zoologiyası Ə 62(62) menecmenti
212581 Biofizika Ə 60(60) 213318 Televiziya və radio yayımları Ə 50(-)
212598 Nanobiotexnologiya Ə 62(62) menecmenti (tədris ingilis dilində)
212613 Ətraf mühitin idarə edilməsi və bioloji Ə 60(60) 213326 Nəşriyyat işi və redaktəetmə Ə 50(52)
monitorinq 213334 Sənəd resursları və informasiya- axtarış Ə 54(54)
212621 Biotexnologiya Ə 61(62) sistemləri
212638 Biotexnologiya Ə 45(-) 213342 Biblioqrafiyaşünaslıq Ə 50(54)
212646 Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası Ə 60(66) 213359 Kitabxana- informasiya texnologiyası Ə 50(51)
və metodologiyası 213367 Tarix fənninin tədrisi metodikası və Ə 67(67)
212654 Geomorfologiya Ə 64(64) metodologiyası
212662 Azərbaycanın və onunla qonşu Ə 45(62) 213375 Tarix fənninin tədrisi metodikası və Ə 52(-)
ölkələrin iqtisadi və sosial coğrafiyası metodologiyası
212679 Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası Ə 72(72) 213383 Azərbaycanın qədim və orta əsrlər Ə 69(69)
212687 Ərazi planlaşdırma və rayon plana Ə 65(65) tarixi
alınması 213391 Azərbaycanın qədim və orta əsrlər Ə 70(71)
212695 Torpağın ekoloji monitorinqi və Ə 54(54) tarixi (tədris ingilis dilində)
qorunması 213415 Qədim dünya tarixi Ə 68(68)
212719 Torpağın ekoloji monitorinqi və Ə 37(40) 213423 Arxeologiya və etnoqrafiya Ə 66(66)
qorunması 213431 Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni Ə 73(73)
212727 Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 66(66) tarixi
tədrisi metodikası və metodologiyası 213448 Türk dünyası tarixi Ə 69(69)
212735 Ədəbiyyatşünaslıq (dünya ədəbiyyatı) Ə 81(81) 213456 Yaxın və Orta Şərqin tarixi Ə 74(74)
212743 Ədəbiyyatşünaslıq (türk xalqları Ə 74(74) 213464 Orta əsrlər tarixi Ə 71(71)
ədəbiyyatı) 213472 Orta əsrlər tarixi (tədris ingilis dilində) Ə 79(79)
212751 Ədəbiyyatşünaslıq (ədəbiyyat Ə 58(-) 213489 Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi Ə 74(74)
nəzəriyyəsi) 213497 Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi Ə 50(-)
212768 Ədəbiyyatşünaslıq (folklorşünaslıq və Ə 56(86) 213512 Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı Ə 73(73)
mifologiya) və tarixşünaslığı
212776 Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 67(67) 213529 Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı Ə 65(69)
212784 Azərbaycan dili Ə 67(67) və tarixşünaslığı (tədris ingilis dilində)
212792 Dilşünaslıq (türkologiya) Ə 68(68) 213537 Slavyan ölkələri tarixi Ə 69(69)
212816 Dilşünaslıq (ümumi dilçilik üzrə) Ə 64(67) 213545 Slavyan ölkələri tarixi Ə 59(-)
212824 Dilşünaslıq (ərəb dili üzrə) Ə 50(-) 213553 Qafqaz xalqlarının tarixi Ə 67(67)
212832 Ədəbiyyatşünaslıq (rus ədəbiyyatı) Ə 50(-) 213561 Qafqaz xalqlarının tarixi Ə 50(-)
212849 Dilşünaslıq (rus dili üzrə) Ə 50(-) 213578 Antropologiya Ə 65(65)
212857 Ədəbiyyatşünaslıq (ərəb ədəbiyyatı) Ə 50(-) 213586 Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya Ə 55(68)
212865 Ədəbiyyatşünaslıq (fars ədəbiyyatı) Ə 50(-) 213594 Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya Ə 50(-)
212873 Ədəbiyyatşünaslıq (türk ədəbiyyatı) Ə 50(-) 213618 Azərbaycanda siyasi proseslər Ə 65(65)
212881 Ədəbiyyatşünaslıq (urdu ədəbiyyatı) Ə 50(-) 213626 Azərbaycanda siyasi proseslər Ə 54(66)
212898 Dilşünaslıq (urdu dili üzrə) Ə 50(-) 213634 Regionşünaslıq (Amerika üzrə) Ə 66(66)
212913 Dilşünaslıq (fars dili üzrə) Ə 50(71) 213642 Regionşünaslıq (Amerika üzrə) Ə 50(-)
212921 Dilşünaslıq (ibri dili üzrə) Ə 50(-) 213659 Ölkəşünaslıq (Ermənistan üzrə) Ə 55(-)

D İ M - 2020
212938 Dilşünaslıq (yapon dili üzrə) Ə 50(-) 213667 Ölkəşünaslıq (İtaliyaİ üzrə) Ə 53(-)
212946 Dilşünaslıq (türk dili üzrə) Ə 50(-) 213675 Ölkəşünaslıq (Rusiya üzrə) Ə 52(-)

45
Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä
ôîð. áàëû ôîð. áàëû
213683 Ölkəşünaslıq (Ermənistan üzrə) Ə 50(-) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
213691 Ölkəşünaslıq (Rusiya üzrə) Ə 50(-) 216112 Sedimentologiya Ə 59(59)
213715 Beynəlxalq münasibətlər və Ə 70(70) 216129 Neft- qaz yataqlarının axtarışı və Ə 58(69)
diplomatiya kəşfiyyatı
213723 Beynəlxalq münasibətlər və Ə 50(-) 216137 Neft- qaz yataqlarının axtarışı və Ə 59(69)
diplomatiya kəşfiyyatı (tədris ingilis dilində)
213731 Beynəlxalq münasibətlər və Ə 69(69) 216145 Neft- qaz- mədən geologiyası Ə 64(70)
diplomatiya (tədris ingilis dilində) 216153 Neft- qaz- mədən geologiyası Ə 52(69)
213748 Müasir dövrdə Yaxın və Orta Şərq Ə 56(-) 216161 Hidrogeologiya Ə 47(58)
ölkələrinin xarici siyasəti 216178 Neft- qaz yataqlarının axtarışı və Ə 55(-)
213756 Müasir dövrdə Yaxın və Orta Şərq Ə 50(-) kəşfiyyatının geofiziki üsulları
ölkələrinin xarici siyasəti 216186 Neft- qaz yataqlarının axtarışı və Ə 40(-)
213764 Müasir dövrdə Yaxın və Orta Şərq Ə 50(-) kəşfiyyatının geofiziki üsulları
ölkələrinin xarici siyasəti (tədris ingilis 216194 Neft- mədən geofizikası Ə 56(-)
dilində) 216218 Dəniz neft və qaz quyularının Ə 62(75)
213772 Dünya siyasəti Ə 66(70) qazılması
213789 Dünya siyasəti Ə 50(-) 216226 Dəniz neft və qaz quyularının Ə 52(74)
213797 Sosial psixologiya Ə 58(58) qazılması
213812 Sosial psixologiya Ə 50(-) 216234 Dəniz neft və qaz quyularının Ə 75(75)
213829 Klinik psixologiya Ə 59(59) qazılması (tədris ingilis dilində)
213837 Klinik psixologiya Ə 50(50) 216242 Neft və qaz yataqlarının işlənməsi Ə 56(-)
213845 Uşaq və yaş psixologiyası Ə 59(59) 216259 Neft və qaz yataqlarının işlənməsi Ə 40(-)
213853 Uşaq və yaş psixologiyası Ə 50(-) 216267 Dəniz neft- qaz və qaz- kondensat Ə 53(-)
213861 Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi Ə 68(68) yataqlarının işlənməsi
213878 Beynəlxalq hüquq Ə 72(72) 216275 Dəniz neft- qaz və qaz- kondensat Ə 40(-)
213886 Beynəlxalq hüquq Ə 68(68) yataqlarının işlənməsi
213894 Dövlət hüququ Ə 75(75) 216283 Neft- qaz quyularının istismarı Ə 60(74)
213918 Dövlət hüququ Ə 66(-) 216291 Neft- qaz quyularının istismarı Ə 40(79)
213926 Cinayət hüququ, cinayət prosesi, Ə 73(73) 216315 Neft- qaz çıxarmada nanotexnologiya Ə 60(75)
kriminalistika və məhkəmə ekspertizası 216323 Neftin, qazın nəqli və saxlanılmasının Ə 51(65)
213934 Cinayət hüququ, cinayət prosesi, Ə 62(79) sərvətqoruyucu texnologiyası
kriminalistika və məhkəmə ekspertizası 216331 Dəniz neft- qaz qurğularının etibarlılığı Ə 48(64)
213942 Mülki və təsərrüfat hüququ Ə 70(70) və istismar səmərəliliyi
213959 Mülki və təsərrüfat hüququ Ə 71(71) 216348 Dəniz neft- qaz qurğularının etibarlılığı Ə 50(67)
213967 Kommersiya hüququ (tədris ingilis Ə 78(78) və istismar səmərəliliyi
dilində) 216356 Elektroenergetika Ə 56(58)
213975 İnsan hüquqları (tədris ingilis dilində) Ə 65(70) 216364 Elektroenergetika Ə 46(59)
213983 Avropa hüququ (tədris ingilis dilində) Ə 61(-) 216372 Enerjinin elektromexaniki Ə 55(58)
213991 Dəniz və enerji hüququ (tədris ingilis Ə 62(70) çevrilməsinin ümumi nəzəriyyəsi
dilində) 216389 Sənaye qurğuları və texnoloji Ə 65(65)
214111 Transmilli cinayət hüququ Ə 67(67) komplekslərin avtomatikası və elektrik
214128 Transmilli cinayət hüququ (tədris Ə 65(68) intiqalı
ingilis dilində) 216397 Sənaye qurğuları və texnoloji Ə 45(61)
214136 İnformasiya hüququ Ə 64(-) komplekslərin avtomatikası və elektrik
214144 İnformasiya hüququ (tədris ingilis Ə 62(71) intiqalı
dilində) 216412 Yüksək gərginliklər texnikası və Ə 63(63)
214152 İnzibati hüquq, inzibati proses, iqtisadi Ə 79(79) fizikası
və maliyyə hüququ 216429 Yüksək gərginliklər texnikası və Ə 41(-)
214169 İnzibati hüquq, inzibati proses, iqtisadi Ə 80(80) fizikası
və maliyyə hüququ (tədris ingilis 216437 İstilik elektrik stansiyaları Ə 40(45)
dilində) 216445 Bərpa olunan enerji mənbələri Ə 55(55)
214177 Tibbi hüquq Ə 65(70) 216453 Materialşünaslıq və materiallar Ə 41(57)
214185 Əqli mülkiyyət hüququ (tədris ingilis Ə 66(72) texnologiyası
dilində) 216461 Neft- mədən qurğularının hidravlik Ə 50(50)
214193 Əmək hüququ: sosial təminat hüququ Ə 64(69) sistemləri
214217 İdman hüququ Ə 63(70) 216478 Avadanlıqların bərpası və Ə 40(46)
214225 Turizm hüququ Ə 64(-) möhkəmliyinin artrılması
214233 Su bioehtiyatları Ə 52(52) 216486 Neft- qaz istehsalının maşın və Ə 61(61)
214241 İctimai siyasət Ə 50(70) avadanlıqları
214258 Turizm işi (Qazax filialı) Ə 43(-) 216494 Neft- qaz istehsalının maşın və Ə 49(60)
214266 Otelçilik (Qazax filialı) Ə 41(-) avadanlıqları
214274 İbtidai sinifdə tədrisin metodika və Ə 47(-) 216518 Neft emalı və kimya istehsalının maşın Ə 58(58)
metodologiyası (Qazax filialı) və avadanlıqları
214282 Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin Ə 45(-) 216526 Neft- mədən avadanlıqlarının və xüsusi Ə 59(59)
metodika və metodologiyası (Qazax qurğuların dinamikası və möhkəmliyi
filialı) 216534 Kompüterli informasiya- ölçmə Ə 62(62)
214299 Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 45(-) texnologiyaları

D İ M - 2020
tədrisi metodikası və metodologiyası 216542 Kompüterli informasiya- ölçmə Ə 40(62)
(Qazax filialı) texnologiyaları

46
Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä
ôîð. áàëû ôîð. áàëû
216559 Kompüterli informasiya- ölçmə Ə 55(64) 217133 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 47(-)
texnologiyaları (tədris ingilis dilində) (elektron idarəetmə, tədris ingilis
216567 Elektronika və avtomatika Ə 61(61) dilində)
216575 Biotexniki və tibbi aparatlar və Ə 50(50) 217141 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
sistemlər (idarəetmədə informasiya sistemləri,
216583 Texnoloji proseslərin və istehsalatın Ə 51(51) tədris ingilis dilində)
avtomatlaşdırılması Azərbaycan Texniki Universiteti
216591 Enerji menecmenti Ə 40(57) 219118 Elektroenergetika Ə 53(59)
216615 Robotlar və robototexniki sistemlər Ə 47(50) 219126 Elektrik şəbəkə və sistemləri Ə 51(-)
216623 Süni intellekt (tədris ingilis dilində) Ə 40(58) 219134 Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 48(-)
216631 Tətbiqi riyaziyyat Ə 57(76) 219142 Kabel və keçiricilərin fizikası və Ə 50(-)
216648 İnformatika Ə 60(73) texnikası
216656 İnformatika Ə 56(-) 219159 Elektrik aparatları Ə 49(-)
216664 Kompüter mühəndisliyi Ə 71(71) 219167 Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji Ə 48(59)
216672 Kompüter mühəndisliyi Ə 66(68) qurğular və sistemlər
216689 Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 80(80) 219175 Elektrik nəqliyyatı (metropoliten sahəsi Ə 46(-)
dilində) üzrə)
219183 Elektrik təchizatının Ə 47(-)
216697 İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 72(72)
optimallaşdırılması və
216712 İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 73(73) modelləşdirilməsi
216729 Neft- kimya sintezinin texnologiyası Ə 64(67) 219191 Sənaye istilik energetikası Ə 40(47)
216737 Neft- kimya sintezinin texnologiyası Ə 40(-) 219215 Bərpa olunan enerji mənbələri Ə 41(53)
216745 Qeyri- üzvi maddələrin istehsal Ə 53(75) 219223 Daxiliyanma mühərrikləri və onların Ə 40(-)
texnologiyası texniki istismarı
216753 Neft emalı texnologiyası Ə 62(69) 219231 Enerji maşınlarının istehsalı Ə 40(-)
216761 Neft emalı texnologiyası Ə 42(78) 219248 Soyuducu maşın və qurğular Ə 40(47)
216778 Neft emalı texnologiyası (tədris ingilis Ə 67(67) 219256 Materialşünaslıq və materiallar Ə 41(-)
dilində) texnologiyası
216786 Karbohidrogen qazların emalı Ə 55(73) 219264 Maşınqayırma materialşünaslığı Ə 40(-)
texnologiyası 219272 Metalların və ərintilərin tökmə istehsalı Ə 40(53)
216794 Polimerlərin kimyəvi texnologiyası Ə 62(67) 219289 Qaynaq istehsalı metallurgiyası, Ə 48(48)
texnologiyası və avadanlığı
216818 Polimerlərin və kompozisiya Ə 60(70)
219297 Metalşünaslıq və metalların termiki Ə 40(50)
materiallarının emalı texnologiyası
emalı
216826 Polimerlərin və kompozisiya Ə 46(69) 219312 Metalşünaslıq və metalların termiki Ə 40(-)
materiallarının emalı texnologiyası emalı
216834 Neft- kimya proseslərinin kibernetikası Ə 55(-) 219329 Metalların təzyiq altında emalı Ə 40(50)
216842 Kimya texnologiyasının proses və Ə 59(71) 219337 Maşınqayırma texnologiyası Ə 50(50)
aparatları 219345 Maşınqayırma texnologiyası Ə 40(49)
216859 Kimya texnologiyasının proses və Ə 40(-) 219353 Maşınqayırmada kompüter Ə 40(48)
aparatları texnologiyaları
216867 Neft və kimya sahəsində ətraf mühitin Ə 44(57) 219361 Tökmə və qaynaq istehsalının maşın və Ə 40(-)
mühafizəsi avadanlıqları
216875 Ətraf mühit və neft sənayesi Ə 54(54) 219378 Maşın istehsalı avadanlığı və alətlər Ə 40(-)
216883 Bərk tullantıların emalı texnologiyası Ə 50(54) 219386 Maşın istehsalı avadanlığı və alətlər Ə 40(48)
219394 Texnoloji komplekslərin Ə 40(44)
216891 Metrologiya və metroloji təminat Ə 46(54)
layihələndirilməsi
216915 Metrologiya və metroloji təminat Ə 40(60)
219418 Metallurji tullantıların təkrar emal Ə 40(49)
216923 Fövqəladə hallarda texnoloji Ə 53(63) texnologiyaları
proseslərin təhlükəsizliyi 219426 Maşın və aparat hissələrinin Ə 40(-)
216931 İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 67(67) yeyilməyədavamlılığının yüksəldilməsi
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr və bərpası texnologiyası və avadanlığı
üzrə) 219434 Cihazqayırma texnologiyası Ə 40(-)
216948 İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 51(-) 219442 Yükqaldırıcı maşınlar və avadanlıqlar Ə 46(57)
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr 219459 Metalkəsən dəzgahlar və alətlər Ə 40(-)
üzrə) 219467 Yüngül sənaye və məişət xidmətinin Ə 40(57)
216956 Menecment (sahələr üzrə) Ə 57(-) texnoloji maşın və avadanlıqları
216964 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 58(-) 219475 Yeyinti sənayesi iaşə və ticarətinin Ə 40(-)
216972 Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi Ə 43(51) texnoloji maşın və avadanlıqları
216989 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-) 219483 Plastik kütlə və rezin emalının maşın Ə 40(-)
və avadanlıqları
(menecment, tədris ingilis dilində)
219491 Hidromexanika və hidravlik maşınlar Ə 50(58)
216997 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 49(-)
219515 Maye və qazların nəqli avadanlıqları Ə 49(-)
(heyətin idarə edilməsi, tədris ingilis 219523 Maşınların möhkəmliyi və dinamikası Ə 45(-)
dilində) 219531 Tribotexnika Ə 42(-)
217117 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 47(-) 219548 Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi Ə 40(-)
(marketinq, tədris ingilis dilində) 219556 Poliqrafiya maşınları və Ə 43(56)

D İ M - 2020
217125 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-) avtomatlaşdırılmış komplekslər
(tədris ingilis dilində) 219564 Dəmir yolu təsərrüfatı və onun Ə 40(40)
istismarı
47
Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä
ôîð. áàëû ôîð. áàëû
219572 Vaqon və vaqon təsərrüfatı Ə 40(47) 221175 İnformasiya texnologiyaları və Ə 69(69)
219589 Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi Ə 40(52) telekommunikasiya sistemləri
219597 Yol- nəqliyyat hadisələrinin Ə 40(52) 221183 İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 70(70)
avtotexniki ekspertizası 221191 Tətbiqi proqram təminatı Ə 60(68)
219612 Yol- hərəkət kompleksinin Ə 40(68) 221215 Tətbiqi proqram təminatı Ə 45(68)
sertifikatlaşdırılması və 221223 İqtisadi informatika Ə 54(-)
lisenziyalaşdırılması 221231 Təbii ehtiyatların qorunması və təkrar Ə 47(-)
219629 Avtomobil nəqliyyatının istismarı Ə 40(-) emalı
219637 Nəqliyyat əməliyyatlarının intellektual Ə 51(53) 221248 Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii Ə 49(56)
idarə edilməsi ehtiyatlardan səmərəli istifadə
219645 Nəqliyyatda daşımalar və menecment Ə 46(58) olunması
(nəqliyyat növləri üzrə) 221256 Nəqliyyat ekologiyası Ə 46(61)
219653 Nəqliyyat logistikası Ə 60(60) 221264 Metrologiya və metroloji təminat Ə 44(60)
219661 Nəqliyyat logistikası Ə 40(-) 221272 Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma Ə 44(60)
219678 Beynəlxalq avtomobil daşımaları Ə 40(-) (maşınqayırma sahəsi)
219686 Şəhər nəqliyyat şəbəkəsi və nəqliyyat Ə 40(53) 221289 Keyfiyyətə nəzarət, diaqnostik üsul və Ə 62(62)
xidmətinin təşkili sistemlər
219694 Radiorabitə, radioverilişlər və Ə 52(58) 221297 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Ə 46(79)
televiziya 221312 Layihənin idarə olunması Ə 54(70)
219718 Radioelektron sistemlər Ə 46(57) 221329 İnvestisiyanın iqtisadi Ə 53(68)
219726 Xüsusiləşdirilmiş radiorabitə sistemləri Ə 45(-) qiymətləndirilməsi
219734 Radioelektron mübarizə vasitələri Ə 46(65) 221337 Müəssisənin iqtisadiyyatı Ə 52(68)
219742 Çoxkanallı telekommunikasiya Ə 52(64) 221345 İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 46(-)
sistemləri iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
219759 Şəbəkələr, rabitə sistemləri və Ə 56(56) (maşınqayırma üzrə)
informasiyanın paylanması 221353 İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 47(-)
219767 Şəbəkələr, rabitə sistemləri və Ə 48(60) iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (rabitə
üzrə)
informasiyanın paylanması
Ə 221361 İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 48(68)
219775 Hərəkət edən obyekti olan rabitə 45(-)
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
vasitələri
Ə
(nəqliyyat üzrə)
219783 Telekommunikasiya sistemlərinin 59(59)
221378 İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 49(-)
informasiya təhlükəsizliyi
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
219791 Optik rabitə fizikası və texnikası Ə 44(-)
(maşınqayırma üzrə)
219815 Elektron cihazlar və qurğular Ə 54(56)
221386 Heyətin idarə edilməsi Ə 52(-)
219823 Elektron cihazlar və qurğular Ə 40(-) 221394 Strateji idarəetmə Ə 51(-)
219831 Sənaye elektronikası Ə 47(58) 221418 İnnovasiyaların və layihələrin idarə Ə 51(-)
219848 Sənaye elektronikası Ə 40(-) olunması
219856 Biotibbi və radioelektron aparatlarına Ə 40(-) 221426 Menecment (maşınqayırma üzrə) Ə 46(-)
servis xidməti 221434 Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi Ə 42(52)
219864 Tibbi və texniki diaqnostik üsul və Ə 41(41) 221442 Avtomobil servisinin texnologiyası Ə 40(59)
cihazlar 221459 Atıcı, artilleriya və raket silahlarının Ə 45(45)
219872 Texnoloji proseslərin və istehsalatın Ə 40(-) istehsal texnologiyası
avtomatlaşdırılması 221467 Optik materiallar, optik- elektron Ə 30(43)
219889 Texnoloji proseslərin və istehsalatın Ə 40(58) cihazlar və sistemlər
avtomatlaşdırılması 221475 Partlayıcı məmulatların texnologiyası Ə 30(48)
219897 Dəmir yolu nəqliyyatında avtomatika, Ə 40(-) 221483 Hərbi rabitə vasitələri Ə 39(39)
telemexanika və rabitə 221491 Metal əsaslı kompozisiya Ə 30(48)
219912 Energetika sistemlərinin avtomatik Ə 40(-) materiallarından hərbi təyinatlı
idarə edilməsi məmulatların istehsalı
219929 Enerji menecmenti Ə 40(-)
219937 Texniki sistemlərdə informatika və Ə 40(-)
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
222114 Dəniz hidrotexniki qurğuları tikintisi Ə 47(64)
idarəetmə
222122 Elektrik təchizatının Ə 45(-)
219945 Robotlar və robototexniki sistemlər Ə 40(-)
optimallaşdırılması və
219953 Süni intellekt Ə 40(-)
modelləşdirilməsi
219961 Kompüterli modelləşdirmə Ə 58(-)
222139 İnşaat yol maşınları və avadanlıqları Ə 40(-)
219978 İdarəetmənin informasiya Ə 58(-) 222147 Maşınların möhkəmliyi və dinamikası Ə 45(58)
texnologiyaları 222155 Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi Ə 40(51)
219986 Sistem proqramlaşdırılması Ə 58(-) 222163 Texnoloji proseslərin Ə 40(52)
219994 Kompüter sistemlərinin və Ə 59(-) avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi
şəbəkələrinin proqram təminatı 222171 İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 60(68)
221118 Kompüter sistemləri və şəbəkələri Ə 59(67) 222188 Bina və qurğuların memarlığı Ə 56(56)
221126 Kompüter sistemləri və şəbəkələri Ə 46(67) 222196 Bina və qurğuların memarlığı (tədris Ə 59(59)
221134 Kompüter texnikasının Ə 56(67) ingilis dilində)
layihələndirilməsi və konstruksiya 222211 Şəhərsalma Ə 49(58)
edilməsi 222228 Şəhərsalma Ə 50(73)
221142 Biliklərin əldə edilməsi sistemləri Ə 57(67) 222236 Memarlıq mühitinin dizaynı Ə 60(60)
221159 Kompüter təhlükəsizliyi Ə 61(66)

D İ M - 2020
222244 Memarlıq abidələrinin bərpası və Ə 48(70)
221167 İnformasiya mühafizəsi və Ə 68(68) yenidən qurulması
təhlükəsizliyi 222252 Landşaft memarlığı Ə 56(60)

48
Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä
ôîð. áàëû ôîð. áàëû
222269 Layihənin idarə olunması Ə 50(69) 225152 Korreksiyaedici təlimin metodika və Ə 55(63)
222277 Layihənin idarə olunması (tədris ingilis Ə 55(68) metodologiyası
dilində) 225169 Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin Ə 52(60)
222285 Materialşünaslıq və materiallar Ə 41(-) metodika və metodologiyası
texnologiyası 225177 Təhsildə sosial- psixoloji xidmət Ə 61(61)
222293 Enerji menecmenti Ə 52(52) 225185 Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 57(65)
222317 Sənaye və mülki tikinti Ə 60(60) 225193 Sosial pedaqogika Ə 56(65)
222325 Sənaye və mülki tikinti Ə 65(65) 225217 Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq Ə 67(67)
222333 Daşınmaz əmlakın idarə olunması və Ə 49(57) 225225 Menecment (təhsilin təşkili və idarə Ə 59(79)
ekspertizası olunması)
222341 Bina və qurğuların tikintisinin təşkili Ə 49(56) 225233 Menecment (təhsilin təşkili və idarə Ə 45(-)
və texnologiyası olunması, tədris ingilis dilində)
222358 Qurğular nəzəriyyəsi Ə 43(-) 225241 Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 58(62)
222366 Bina və qurğuların dinamikası və Ə 46(59) metodologiyası
zəlzələyə davamlılığı 225258 Fizika fənninin tədrisi metodikası və Ə 55(58)
222374 Əsaslar və özüllərin tikintisi Ə 44(56) metodologiyası
222382 İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 55(-) 225266 Kimya fənninin tədrisi metodikası və Ə 46(-)
dilində) metodologiyası
222399 Bina və qurğuların mikroiqlimini təmin Ə 42(44) 225274 Biologiya fənninin tədrisi metodikası Ə 55(59)
edən sistemlər və metodologiyası
222414 Su təchizatı Ə 40(49) 225282 Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası Ə 51(67)
222422 Avtomobil yolları və aerodromların Ə 40(45) və metodologiyası
tikintisi 225299 Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 49(63)
222439 Körpülər və nəqliyyat qurğularının Ə 40(49) tədrisi metodikası və metodologiyası
tikintisi 225314 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 51(-)
222447 Hidrotexniki tikinti Ə 48(52) metodologiyası (ingilis dili)
222455 Meliorasiya- mühəndis sistemləri Ə 45(51) 225322 Həyat fəaliyyətinin müxtəlif Ə 63(63)
tikintisi və istismarı sahələrində sosial iş
222463 Tikinti materialları və Ə 40(44) 225339 Tarix fənninin tədrisi metodikası və Ə 53(65)
konstruksiyalarının texnologiyası metodologiyası
222471 Tətbiqi geodeziya Ə 44(44) 225347 Təsviri incəsənət fənninin tədrisi Ə 46(49)
222488 Şəhər kadastrı Ə 49(49) metodikası və metodologiyası
222496 Su ehtiyatlarının mühafizəsi və Ə 50(61) 225355 Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki Ə 40(-)
kompleks istifadəsi hazırlıq fənninin tədrisi metodikası və
222511 Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq Ə 47(-) metodologiyası
mühafizəsi
222528 Bərk tullantıların emalı texnologiyası Ə 48(-) Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
227112 Yüngül sənaye və məişət xidmətinin Ə 57(59)
222536 Ekologiya mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 56(57)
dilində) texnoloji maşın və avadanlıqları
227129 Yüngül sənaye və məişət xidmətinin Ə 43(63)
222544 Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma Ə 42(-)
(sahələr üzrə) texnoloji maşın və avadanlıqları
227137 Yeyinti sənayesi iaşə və ticarətinin Ə 53(61)
222552 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Ə 51(66)
222569 İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 55(-) texnoloji maşın və avadanlıqları
227145 İnformasiya sistemləri Ə 73(73)
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr
227153 İqtisadi informasiya sistemləri Ə 63(72)
üzrə)
227161 İqtisadi informasiya sistemləri Ə 52(-)
222577 İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 49(-)
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr 227178 İdarəetmənin informasiya Ə 67(73)
üzrə) texnologiyaları
222585 Menecment (sahələr üzrə) Ə 53(-) 227186 İdarəetmənin informasiya Ə 54(-)
222593 Marketinq (sahələr üzrə) Ə 50(-) texnologiyaları
222617 Dizayn və texniki estetika Ə 38(39) 227194 İqtisadi fəaliyyətin riyazi və Ə 61(73)
222625 Vizual dizayn və media Ə 30(-) informasiya təminatı
227218 İnformasiya mühafizəsi və Ə 78(78)
Azərbaycan Tibb Universiteti təhlükəsizliyi
224115 Menecment (səhiyyə sahəsi üzrə) Ə 45(-) Ə
227226 İnformasiya mühafizəsi və 71(71)
224123 Klinik (tibbi) psixologiya Ə 63(63)
təhlükəsizliyi
224131 Əczaçılıq kimyası Ə 61(-) Ə
227234 İnformasiya texnologiyaları və 75(75)
224148 Farmakoqnoziya Ə 52(-)
telekommunikasiya sistemləri
224156 Əczaçılıq texnologiyası Ə 63(-) Ə
227242 İnformasiya texnologiyaları və 68(68)
224164 Toksikoloji kimya Ə 69(80)
telekommunikasiya sistemləri
224172 Əczaçılığın təşkili Ə 64(95) Ə
227259 İdarəetmədə informasiya sistemləri 79(79)
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 227267 İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 70(70)
225111 İnformatika fənninin tədrisi metodikası Ə 55(66) 227275 Tətbiqi proqram təminatı Ə 72(72)
və metodologiyası 227283 Tətbiqi proqram təminatı Ə 56(74)
225128 Texnologiya fənninin tədrisi Ə 41(-) 227291 Ətraf mühitin mühafizə metodları və Ə 62(62)
metodikası və metodologiyası bərpası
225136 Musiqi fənninin tədrisi metodikası və Ə 42(55) 227315 Ətraf mühitin mühafizə metodları və Ə 51(54)

D İ M - 2020
metodologiyası bərpası
225144 İbtidai sinifdə tədrisin metodika və Ə 54(61) 227323 İaşə məhsullarının texnologiyası və Ə 47(47)
metodologiyası iaşənin təşkili

49
Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä
ôîð. áàëû ôîð. áàëû
227331 Qida təhlükəsizliyi Ə 55(55) 227923 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 60(77)
227348 Qida təhlükəsizliyi Ə 41(41) (tədris türk dilində)
227356 Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının Ə 50(50) 227931 Dövlət strukturlarında menecment Ə 72(72)
texnologiyası 227948 Bələdiyyə menecmenti Ə 63(71)
227364 İstehlak mallarının keyfiyyət Ə 58(58) 227956 Kommersiya fəaliyyəti Ə 58(74)
ekspertizası 227964 Reklam işi Ə 59(75)
227372 Ərzaq məhsullarının ekspertizası və Ə 41(48) 227972 Dizayn və texniki estetika Ə 37(40)
marketinqi 227989 Dizayn və texniki estetika Ə 30(-)
227389 Ərzaq məhsullarının ekspertizası və Ə 40(59) 227997 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 62(-)
marketinqi (maliyyə üzrə)
227397 Qeyri- ərzaq məhsullarının ekspertizası Ə 40(48) 228117 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 53(-)
və marketinqi (beynəlxalq biznes üzrə)
227412 Gömrük ekspertizası Ə 61(61) 228125 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 52(-)
227429 Gömrük ekspertizası Ə 51(51) (marketinq üzrə)
227437 Metrologiya və metroloji təminat Ə 46(54) 228133 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
227445 Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma Ə 56(56) (qiymətli kağızlar üzrə)
(sahələr üzrə) 228141 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 52(-)
227453 Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma Ə 41(67) (ümumi təyinatlı)
(sahələr üzrə) 228158 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 56(-)
227461 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 67(68) (insan resurslarının idarə olunlası)
227478 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 66(71) 228166 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 54(-)
(tədris ingilis dilində) (menecment üzrə)
227486 Gömrük işi Ə 73(73) 228174 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 59(-)
227494 Beynəlxalq ticarət Ə 64(69) (mühasibat uçotu üzrə)
227518 Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit Ə 75(75) 228182 Biznesin təşkili və idarə edilməsi (bank Ə 57(-)
münasibətləri və sığortanın idarə edilməsi üzrə)
227526 İstehsal sferasında mühasibat uçotu və Ə 67(70) 228199 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-)
audit (səhiyyənin edarə edilməsi üzrə)
227534 İstehsal sferasında mühasibat uçotu və Ə 64(70) 228214 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 49(-)
audit (idmanın idarə edilməsi üzrə)
227542 İstehsal sferasında mühasibat uçotu və Ə 68(70) 228222 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
audit (tədris ingilis dilində) (mühəndislik və idarəetmənin riskləri
227559 Xidmət sferasında mühasibat uçotu və Ə 64(71) üzrə)
audit 228239 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
227567 Bank işi Ə 62(78) (turizm və otelçiliyin idarə edilməsi
227575 Vergi və vergiqoyma Ə 65(82) üzrə)
227583 Sığorta işinin təşkili Ə 61(-) 228247 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 55(-)
227591 Maliyyə nəzarəti və audit Ə 69(75) (layihələrin idarə edilməsi üzrə)
227615 Maliyyə menecmenti Ə 75(75) 228255 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
227623 Maliyyə menecmenti Ə 65(74) (sosial media marketinqi üzrə)
227631 Maliyyə menecmenti (tədris ingilis Ə 80(80) 228263 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 56(-)
dilində) (biznes və data analitikası üzrə)
227648 Maliyyə bazarları Ə 65(76) 228271 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 54(-)
227656 İqtisadi nəzəriyyə Ə 58(-) (risklərin idarə olunması üzrə)
227664 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 74(74) 228288 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 54(-)
227672 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 56(71) (beynəlxalq logistika və təchizat
227689 İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi Ə 72(72) zıncirinin idarə edilməsi üzrə)
227697 Qiymətləndirmə Ə 62(72) 228296 Biznesin təşkili və idarə edilməsi (kiber Ə 55(-)
227712 Makroiqtisadi siyasət Ə 71(71) təhlukəsizlik üzrə)
227729 Makroiqtisadi siyasət (tədris ingilis Ə 77(77) 228311 Biznesin təşkili və idarə edilməsi (vergi Ə 56(-)
dilində) idarə etməsi və vergi planlaşdırması
227737 Turizmin iqtisadiyyatı Ə 62(71) üzrə)
227745 Ekonometriya Ə 60(73) Ə
228328 Biznesin təşkili və idarə edilməsi 56(-)
227753 Əməyin iqtisadiyyatı Ə 61(75)
(maliyyə üzrə)
227761 Müəssisənin iqtisadiyyatı Ə 70(70) Ə
228336 Biznesin təşkili və idarə edilməsi 53(-)
227778 Müəssisələrin statistikası Ə 69(69)
(beynəlxalq biznes üzrə)
227786 Heyətin idarə edilməsi Ə 63(80) Ə
228344 Biznesin təşkili və idarə edilməsi 51(-)
227794 Heyətin idarə edilməsi Ə 55(81)
(ümumi təyinatlı)
227818 Strateji idarəetmə Ə 64(78) Ə
228352 Biznesin təşkili və idarə edilməsi 51(-)
227826 İnnovasiyaların və layihələrin idarə Ə 78(78)
(insan resurslarının idarə olunlası)
olunması Ə
228369 Biznesin təşkili və idarə edilməsi 54(-)
227834 Menecment (sahələr üzrə) Ə 63(78)
(menecment üzrə)
227842 Menecment (sahələr üzrə) Ə 58(79) Ə
228377 Biznesin təşkili və idarə edilməsi 54(-)
227859 Logistika Ə 65(76)
(mühasibat uçotu üzrə)
227867 Marketinq (sahələr üzrə) Ə 62(76)
228385 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-)
227875 Marketinq (sahələr üzrə) Ə 45(-)
(turizm və otelçiliyin idarə edilməsi
227883 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 64(76)
üzrə)

D İ M - 2020
227891 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 56(76)
228393 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 52(-)
227915 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 81(81)
(layihələrin idarə edilməsi üzrə)
(tədris ingilis dilində)
50
Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä
ôîð. áàëû ôîð. áàëû
228417 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 65(-) 233366 Tərcümə (ingilis dili üzrə) Ə 50(54)
(maliyyə üzrə, tədris ingilis dilində) 233374 Tərcümə (alman dili üzrə) Ə 50(-)
228425 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 54(-) 233382 Tərcümə (fransız dili üzrə) Ə 50(55)
(beynəlxalq biznes üzrə, tədris ingilis 233399 Tərcümə (ispan dili üzrə) Ə 50(62)
dilində) 233414 Tərcümə (Koreya dili üzrə) Ə 69(69)
228433 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 53(-) 233422 Tərcümə (italyan dili üzrə) Ə 56(56)
(marketinq üzrə, tədris ingilis dilində) 233439 Tərcümə (ingilis dili üzrə) Ə 50(52)
228441 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 53(-) 233447 Tərcümə (alman dili üzrə) Ə 50(-)
(ümumi təyinatlı, tədris ingilis dilində) 233455 Tərcümə (fransız dili üzrə) Ə 50(-)
228458 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 61(-) 233463 Tərcümə (ispan dili üzrə) Ə 50(54)
(insan resurslarının idarə olunlası, 233471 Sinxron tərcümə (ingilis dili üzrə) Ə 50(53)
tədris ingilis dilində) 233488 Beynəlxalq jurnalistika (tədris ingilis Ə 50(-)
228466 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 56(-) dilində)
(menecment üzrə, tədris ingilis dilində) 233496 Regionşünaslıq (İsrail və Yaxın Şərq Ə 54(-)
228474 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 59(-) üzrə)
(mühasibat uçotu üzrə, tədris ingilis 233511 Regionşünaslıq (Skandinaviya üzrə) Ə 52(-)
dilində) 233528 Regionşünaslıq (Mərkəzi və Şərqi Ə 53(-)
228482 Biznesin təşkili və idarə edilməsi (bank Ə 55(-) Avropa üzrə)
və sığortanın idarə edilməsi üzrə, tədris 233536 Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə) Ə 59(-)
ingilis dilində) 233544 Regionşünaslıq (Cənubi Amerika üzrə) Ə 54(-)
228499 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 53(-) 233552 Ölkəşünaslıq (Böyük Britaniya üzrə) Ə 54(66)
(mühəndislik və idarəetmənin riskləri 233569 Ölkəşünaslıq (ABŞ üzrə) Ə 64(64)
üzrə, tədris ingilis dilində) 233577 Ölkəşünaslıq (İndoneziyzaşünaslıq Ə 50(-)
228514 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-) üzrə)
(turizm və otelçiliyin idarə edilməsi 233585 Ölkəşünaslıq (Böyük Britaniya üzrə) Ə 51(-)
üzrə, tədris ingilis dilində) 233593 Ölkəşünaslıq (ABŞ üzrə) Ə 55(-)
228522 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 62(-) 233617 Beynəlxalq münasibətlər və Ə 64(69)
(layihələrin idarə edilməsi üzrə, tədris diplomatiya
ingilis dilində) 233625 Dünya siyasəti Ə 60(73)
228539 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 62(-) 233633 Beynəlxalq münasibətlər tarixi və Ə 57(-)
(biznes və data analitikası üzrə, tədris nəzəriyyəsi
ingilis dilində) Bakı Slavyan Universiteti
228547 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 55(-) 234119 İbtidai sinifdə tədrisin metodika və Ə 63(63)
(risklərin idarə olunması üzrə, tədris metodologiyası
ingilis dilində) 234127 İbtidai sinifdə tədrisin metodika və Ə 53(-)
228555 Tikiş məmulatlarının texnologiyası Ə 46(46) metodologiyası
228563 Təbii liflərin istehsalının texnologiyası Ə 40(40) 234135 Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin Ə 52(60)
və avadanlıqları metodika və metodologiyası
Azərbaycan Dillər Universiteti 234143 Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin Ə 47(-)
233114 Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 74(74) metodika və metodologiyası
233122 Sosial pedaqogika Ə 76(76) 234151 Təhsildə sosial- psixoloji xidmət Ə 64(64)
233139 Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq Ə 87(87) 234168 Təhsildə sosial- psixoloji xidmət Ə 51(60)
233147 Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 63(63) 234176 Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 57(64)
tədrisi metodikası və metodologiyası 234184 Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 48(-)
233155 Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 57(74) 234192 Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 47(63)
233163 Azərbaycan dili Ə 55(-) tədrisi metodikası və metodologiyası
233171 Dilşünaslıq (ümumi dilçilik) Ə 53(-) 234216 Ədəbiyyatşünaslıq (ədəbiyyat Ə 50(-)
233188 Dilşünaslıq (müqayisəli dilçilik) Ə 52(70) nəzəriyyəsi)
233196 Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası Ə 60(65) 234224 Ədəbiyyatşünaslıq (ədəbi tənqidin Ə 54(67)
və metodologiyası (ingilis dili) nəzəriyyəsi və tarixi)
233211 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 57(65) 234232 Ədəbiyyatşünaslıq (rus ədəbiyyatı, Ə 50(-)
metodologiyası (ingilis dili) Rusiyanın Xalqlar Dostluğu
233228 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 40(66) Universiteti ilə birgə ikili diplom
metodologiyası (ingilis dili) proqramı)
233236 Ədəbiyyatşünaslıq (ingilis ədəbiyyatı) Ə 50(-) 234249 Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 50(-)
233244 Dilşünaslıq (ingilis dili üzrə) Ə 50(67) 234257 Azərbaycan dili Ə 50(-)
233252 Dilşünaslıq (ingilis dili üzrə) Ə 50(69) 234265 Dilşünaslıq (müqayisəli dilçilik) Ə 50(-)
233269 Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası Ə 40(-) 234273 Dilşünaslıq (ümumi dilçilik) Ə 50(-)
və metodologiyası (alman dili) 234281 Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası Ə 41(-)
233277 Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası Ə 47(-) və metodologiyası (rus dili və
və metodologiyası (fransız dili) ədəbiyyatı)
233285 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 40(-) 234298 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 40(-)
metodologiyası (alman dili) metodologiyası (rus dili üzrə)
233293 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 47(-) 234313 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 40(-)
metodologiyası (fransız dili) metodologiyası (rus dili üzrə)
233317 Ədəbiyyatşünaslıq (alman ədəbiyyatı) Ə 50(-) 234321 Dilşünaslıq (rus dili üzrə) Ə 50(-)
233325 Ədəbiyyatşünaslıq (fransız ədəbiyyatı) Ə 50(-) 234338 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 52(-)

D İ M - 2020
233333 Ədəbiyyatşünaslıq (ispan ədəbiyyatı) Ə 55(-) metodologiyası (ingilis dili üzrə)
233341 Dilşünaslıq (alman dili üzrə) Ə 55(72) 234346 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 40(-)
233358 Dilşünaslıq (fransız dili üzrə) Ə 51(-) metodologiyası (ingilis dili üzrə)

51
Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä
ôîð. áàëû ôîð. áàëû
234354 Ədəbiyyatşünaslıq (ingilis ədəbiyyatı) Ə 50(-) 235383 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 49(-)
234362 Dilşünaslıq (ingilis dili üzrə) Ə 61(-) 235391 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
234379 Dilşünaslıq (ingilis dili üzrə) Ə 50(-) (maliyyə, tədris ingilis dilində)
234387 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 40(-) 235415 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
metodologiyası (alman dili üzrə) (tədris ingilis dilində)
234395 Tərcümə (ingilis dili üzrə) Ə 50(53) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
234419 Tərcümə (çex dili üzrə) Ə 50(-)
234427 Tərcümə (polyak dili üzrə) Ə 50(-) Dövlət İdarəçilik Akademiyası
236111 Biliklərin idarə olunması Ə 77(77)
234435 Tərcümə (Ukrayna dili üzrə) Ə 50(-)
236128 Biliklərin idarə olunması Ə 61(-)
234443 Tərcümə (Azərbaycan- rus, rus- Ə 50(-)
236136 İqtisadi informasiya sistemləri Ə 80(80)
Azərbaycan)
236144 İqtisadi informasiya sistemləri Ə 53(-)
234451 Radiotelejurnalistika Ə 50(-)
236152 İdarəetmənin informasiya Ə 80(80)
234468 Regionşünaslıq (Azərbaycan üzrə) Ə 53(-)
texnologiyaları
234476 Regionşünaslıq (Bolqarıstan üzrə) Ə 50(-)
236169 İdarəetmənin informasiya Ə 62(-)
234484 Regionşünaslıq (Türkiyə üzrə) Ə 65(65)
texnologiyaları
234492 Regionşünaslıq (Rusiya üzrə) Ə 54(-) Ə
236177 İqtisadi fəaliyyətin riyazi və 85(85)
234516 Regionşünaslıq (Polşa üzrə) Ə 50(-)
informasiya təminatı
234524 Regionşünaslıq (Yunanıstan üzrə) Ə 50(-) Ə
236185 İqtisadi fəaliyyətin riyazi və 49(-)
234532 Beynəlxalq münasibətlər və Ə 55(-)
informasiya təminatı
diplomatiya Ə
236193 Dövlət informasiya sistemlərinin 84(84)
234549 Beynəlxalq münasibətlər və Ə 57(-) təhlükəsizliyi
diplomatiya 236217 Dövlət informasiya sistemlərinin Ə 76(76)
234557 Beynəlxalq münasibətlər və Ə 63(77) təhlükəsizliyi
diplomatiya (Bolqarıstanın Sofiya 236225 Rəqəmsal hökumət Ə 78(78)
Universiteti ilə ikili diplom proqramı, 236233 Rəqəmsal hökumət Ə 74(74)
tədris ingilis dilində) 236241 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 73(73)
Bakı Mühəndislik Universiteti 236258 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 83(83)
235115 Tribotexnika Ə 49(58) 236266 Heyətin idarə edilməsi Ə 64(78)
235123 Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi Ə 49(58) 236274 Heyətin idarə edilməsi Ə 60(-)
235131 Kompüter mühəndisliyi Ə 73(73) 236282 Strateji idarəetmə Ə 78(78)
235148 İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 56(69) 236299 Strateji idarəetmə Ə 64(-)
(tədris ingilis dilində) 236314 Dövlət strukturlarında menecment Ə 73(73)
235156 Qurğular nəzəriyyəsi (tədris ingilis Ə 40(-) 236322 Dövlət strukturlarında menecment Ə 71(71)
dilində) 236339 Dövlət qulluğunun təşkili və idarə Ə 75(75)
235164 Metal konstruksiyaları (tədris ingilis Ə 79(79) edilməsi
dilində) 236347 Dövlət qulluğunun təşkili və idarə Ə 63(71)
235172 Əsas üzvi sintezin kimyası və Ə 59(66) edilməsi
texnologiyası (tədris ingilis dilində) 236355 Regional idarəetmə Ə 65(71)
235189 Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii Ə 49(54) 236363 Dövlət proqramlarının və layihələrin Ə 77(77)
ehtiyatlardan səmərəli istifadə idarə edilməsi
olunması 236371 Dövlət proqramlarının və layihələrin Ə 70(71)
235197 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 61(72) idarə edilməsi
235212 İstehsal sferasında mühasibat uçotu və Ə 58(-) 236388 Elektron idarəetmə Ə 71(71)
236396 Davamlı inkişafda insan potensialı Ə 69(69)
audit
236411 Davamlı inkişafda insan potensialı Ə 55(70)
235229 İstehsal sferasında mühasibat uçotu və Ə 45(-)
236428 Davamlı inkişafda insan potensialı Ə 72(72)
audit (tədris ingilis dilində)
235237 Maliyyə menecmenti Ə 58(-) (tədris ingilis dilində)
236436 Davamlı inkişafda təbii ehtiyatların Ə 63(68)
235245 Makroiqtisadi siyasət Ə 50(-)
235253 İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 54(68) idarə edilməsi
236444 Davamlı inkişafda təbii ehtiyatların Ə 55(-)
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sənaye
üzrə) idarə edilməsi
236452 Optimal idarəetmənin riyazi- iqtisadi Ə 61(75)
235261 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 54(-)
üsulları
235278 Dövlət strukturlarında menecment Ə 53(71)
236469 Optimal idarəetmənin riyazi- iqtisadi Ə 45(-)
235286 Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 50(-)
üsulları
235294 Azərbaycan dili Ə 50(-)
236477 Gənclərlə iş Ə 73(73)
235318 Beynəlxalq münasibətlər və Ə 52(90) Ə
236485 Gənclərlə iş 58(-)
diplomatiya Ə
236493 Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya 71(71)
235326 Dünya siyasəti Ə 52(73) Ə
236517 Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya 53(-)
235334 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-) Ə
236525 Siyasi analiz və konsaltinq 59(66)
(menecment) Ə
236533 Siyasi analiz və konsaltinq 50(-)
235342 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 52(-) Ə
236541 Beynəlxalq münasibətlər və 82(82)
(insan resurslarının idarə edilməsi) diplomatiya
235359 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-) 236558 Beynəlxalq münasibətlər və Ə 69(69)
(marketinq) diplomatiya
235367 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 53(-) 236566 Beynəlxalq hüquq Ə 73(73)

D İ M - 2020
(maliyyə) 236574 Beynəlxalq hüquq Ə 59(72)
235375 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-) 236582 Dövlət hüququ Ə 82(82)
(mühasibat uçotu və audit) 236599 Dövlət hüququ Ə 62(-)
52
Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä
ôîð. áàëû ôîð. áàëû
Bakı Musiqi Akademiyası 241369 Xalq çalğı alətləri ifaçılığının Ə 46(46)
238112 Etnomusiqişünaslıq Ə 41(-) nəzəriyyəsi və metodikası
238129 Musiqi tarixi Ə 51(51) 241377 Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi Ə 47(53)
238137 Musiqi nəzəriyyəsi Ə 51(51) 241385 Xanəndəlik Ə 40(40)
241393 Aşıq sənəti Ə 30(-)
238145 Musiqi texnologiyaları Ə 40(51)
241417 Populyar musiqi və caz ifaçılığı Ə 30(-)
238153 Dirijorluq (xor dirijorluğu, opera- Ə 30(39)
241425 İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 32(47)
simfonik dirijorluğu, nəfəs alətləri
viola, gitara, klarnet, saksofon, zərb
orkestrinin dirijorluğu)
alətləri)
238161 Bəstəkarlıq Ə 30(-)
241433 Xalq çalğı alətləri ifaçılığı Ə 32(51)
238178 Populyar musiqi və caz ifaçılığı Ə 46(46) (tar,kamança, saz, qarmon, balaban,
(fortepiano, kontrabas, saksofon, truba, kanon, nağara)
zərb alətləri, vokal) 241441 Aktyor sənəti (dram teatrı və kino Ə 35(35)
238186 İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, orqan, Ə 44(47) aktyoru)
klavesin, violin, viola, violonçel, 241458 Aktyor sənəti (musiqili teatr aktyoru) Ə 31(33)
kontrabas, arfa, fleyta, qoboy, klarnet, 241466 Rejissorluq (teatr rejissoru) Ə 30(-)
saksofon, faqot, valtorna, truba, 241474 Rejissorluq (televiziya rejissoru) Ə 35(35)
trombon, tuba, zərb alətləri) 241482 Rejissorluq (kino rejissoru) Ə 30(38)
238194 Solo oxuma (vokal ifaçılığı) Ə 35(35) 241499 Operator sənəti (sahələr üzrə) Ə 30(-)
238218 Rejissorluq (musiqili teatr rejissorluğu) Ə 30(-) 241514 Dizayn (geyim dizaynı) Ə 34(-)
Azərbaycan Milli Konservatoriyası 241522 Dizayn (interyer dizaynı) Ə 39(39)
239117 Etnomusiqişünaslıq Ə 36(59) 241539 Dizayn (sənaye dizaynı) Ə 34(-)
239125 Musiqi tarixi Ə 41(-) 241547 Dizayn (qrafik dizayn) Ə 36(-)
239133 Musiqi nəzəriyyəsi Ə 39(-) 241555 Dekorativ sənət (bədii xalça) Ə 30(39)
239141 Xanəndəlik Ə 30(32) 241563 Dekorativ sənət (bədii toxuculuq) Ə 30(-)
239158 Vokal ifaçılığı (milli) Ə 30(32) 241571 Rəngkarlıq (dəzgah rəngkarlığı) Ə 36(36)
239166 Dirijorluq (növlər üzrə) Ə 30(-) 241588 Rəngkarlıq (kino və televiziya Ə 30(36)
239174 Bəstəkarlıq Ə 30(-) rəngkarlığı)
239182 Populyar musiqi və caz ifaçılığı (vokal, Ə 30(-) 241596 Rəngkarlıq (teatr-dekorasiya Ə 30(-)
tar, kamança, qanun, balaban, qarmon, rəngkarlığı)
tütək, zurna, ney, fortepiano, 241611 Rəngkarlıq (rəngkarlıq əsərlərinin Ə 30(-)
bərpası və ekspertizası)
akkordeon, saksofon, klarnet, fleyta,
241628 Qrafika (kitab tərtibatı və illüstrasiyası Ə 30(-)
qoboy, truba, gitara, zərb alətləri)
qrafikası)
239199 Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, Ə 33(45)
241636 Qrafika (dəzgah qrafikası) Ə 30(-)
kamança, qanun, saz, balaban, zurna,
241644 Qrafika (qrafika əsərlərinin bərpası və Ə 30(-)
tütək, ney, qarmon, nağara)
ekspertizas)
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası
Universiteti 242113 Memarlıq abidələrinin bərpası və Ə 48(-)
241117 Sosial- mədəni sahələrdə xidmətlərin Ə 48(48) yenidən qurulması
təşkili 242121 İncəsənət əsərlərinin bərpası və Ə 51(53)
241125 Turizmin bələdçisi Ə 44(46) ekspertizası
241133 Turizm və sosial- mədəni servis Ə 44(49) 242138 Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi Ə 45(50)
xidməti 242146 Dizayn (sənaye dizaynı, qrafik dizayn, Ə 30(39)
241141 Menecment (kino və televiziya sahəsi Ə 55(-) geyim dizaynı, interyer üzrə dizayner)
üzrə) 242154 Dekorativ sənət (bədii xalça, bədii Ə 30(37)
241158 Menecment (muzey və qalereya sahəsi Ə 45(-) toxuculuq, bədii keramika və şüşə,
üzrə) bədii metal)
241166 Menecment (teatr sahəsi üzrə) Ə 45(-) 242162 Rəngkarlıq (dəzgah rəngkarlığı, teatr Ə 38(38)
241174 Menecment (musiqi sahəsi üzrə) Ə 45(-) dekorasiyası rəngkarlığı, kino və
241182 Muzeyşünaslıq Ə 43(45) televiziya rəssamı)
241199 Arxiv işi və arxivşünaslıq Ə 46(46) 242179 Qrafika (dəzgah qrafikası, kitab Ə 30(34)
241214 Arxeoloji və tarixi memarlıq Ə 43(48) tərtibatı və illüstrasiyası, plakat)
abidələrinin mühafizəsi 242187 Heykəltəraşlıq (sahələr üzrə) Ə 30(30)
241222 Mədəniyyətin nəzəriyyəsi Ə 41(-) Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
241239 Mədəniyyətin tarixi Ə 39(-) 243118 Qida təhlükəsizliyi Ə 44(45)
241247 Teatr tənqidi Ə 33(44) 243126 Turizm işi Ə 61(61)
241255 Teatr tarixi və nəzəriyyəsi Ə 37(37) 243134 Turizm işi Ə 42(57)
241263 Ssenarist Ə 37(40) 243142 Otelçilik Ə 44(45)
241271 Rejissor sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi Ə 41(41) 243159 Turizmin bələdçisi Ə 44(49)
241288 Kino tənqidi Ə 38(60) 243167 Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq Ə 55(55)
241296 Kino tarixi və nəzəriyyəsi Ə 38(46) 243175 Bank işi Ə 59(-)
241311 Kinooperator sənətinin tarixi və Ə 30(-) 243183 Maliyyə nəzarəti və audit Ə 60(-)
nəzəriyyəsi 243191 Maliyyə menecmenti Ə 60(-)
241328 Gənclərlə iş Ə 60(60) 243215 Menecment (xidmətlər üzrə) Ə 56(-)
241336 İnstrumental ifaçılığın tarixi, Ə 30(47) 243223 Logistika Ə 47(-)
nəzəriyyəsi və metodikası (musiqi 243231 Marketinq (xidmətlər üzrə) Ə 47(-)

D İ M - 2020
alətləri üzrə) 243248 Muzeyşünaslıq Ə 39(-)
241344 Etnomusiqişünaslıq Ə 37(-) 243256 Arxeoloji və tarixi memarlıq Ə 43(45)
241352 Musiqi tənqidi Ə 35(-) abidələrinin mühafizəsi
53
Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä
ôîð. áàëû ôîð. áàëû
243264 Əhalinin sosial müdafiəsi Ə 63(63) 247177 Gəmi energetik qurğuları və onların Ə 40(-)
243272 Gənclərlə iş Ə 66(66) istismarı
243289 Dünya siyasəti Ə 59(-) 247185 Gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi Ə 63(63)
243297 Beynəlxalq mədəni əlaqələr tarixi və Ə 53(-) 247193 Gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi Ə 40(-)
nəzəriyyəsi Bakı Ali Neft Məktəbi
243312 Dəmir yolu nəqliyyatında servis Ə 40(55) 248116 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 63(-)
xidmətinin təşkili (tədris ingilis dilində)
Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası 248124 Yatağın qiymətləndirilməsi və idarə Ə 40(78)
244114 Balet tarixi Ə 30(-) olunması (tədris ingilis dilində)
244122 Balet tənqidi Ə 30(-) 248132 Neft və qaz texnologiyası (tədris ingilis Ə 40(70)
244139 Xoreoqrafiya sənətinin tarixi və Ə 30(41) dilində)
nəzəriyyəsi 248149 Texniki sistemlərdə informatika və Ə 80(80)
244147 Xalq çalğı alətləri ifaçılığının Ə 30(-) idarəetmə (tədris ingilis dilində)
nəzəriyyəsi və metodikası Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
244155 İnstrumental ifaçılıq (fortepiano) Ə 31(-)
244163 Rəqs sənəti üzrə müəllim- tədqiqatçı Ə 30(-) Komitəsinin Akademiyası
244171 Xoreoqrafiya sənəti Ə 30(-) 248513 Gömrük işi Ə 69(69)
244188 Rejissorluq (musiqili teatr sahəsi üzrə) Ə 30(-) 248521 Cinayət hüququ, cinayət prosesi, Ə 67(67)
kriminalistika və məhkəmə ekspertizası
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Akademiyası 249112 Neft- qaz hövzələrinin geologiyası Ə 72(72)
245135 Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və Ə 36(43) 249129 Neft- qaz yataqlarının axtarışı və Ə 40(-)
metodikası kəşfiyyatının geofiziki üsulları
245143 İdman məşqinin nəzəriyyəsi və Ə 33(43) 249137 Seysmologiya və seysmometriya Ə 40(-)
metodikası 249145 Neft və qaz yataqlarının işlənməsi Ə 40(-)
245151 Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi- Ə 37(39) 249153 Texnoloji proseslərin Ə 81(81)
bioloji təminat avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi
Milli Aviasiya Akademiyası 249161 İntellektual sistemlər Ə 76(76)
246115 Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 44(-) 249178 Kompüterli modelləşdirmə Ə 80(80)
246123 Nəqliyyat logistikası Ə 66(66) 249186 Kompüter sistemlərinin və Ə 76(76)
246131 Aviasiya cihazları Ə 50(-) şəbəkələrinin proqram təminatı
246148 Radioelektron mübarizə vasitələri Ə 54(56) 249194 Kompüter mühəndisliyi Ə 84(84)
246156 Nəqliyyat radio avadanlıqlarının Ə 59(59) 249218 İnformasiya mühafizəsi və Ə 80(80)
texniki istismarı təhlükəsizliyi
246164 Aviasiya meteorologiyası Ə 66(66) 249226 İnformasiya texnologiyaları və Ə 87(87)
246172 Dəmir yolu nəqliyyatında avtomatika, Ə 40(-) telekommunikasiya sistemləri
telemexanika və rabitə 249234 Ətraf mühit kimyası Ə 70(70)
246189 Kompüter mühəndisliyi Ə 71(71) 249242 Riyazi analiz Ə 89(89)
246197 Kompüter mühəndisliyi Ə 57(85) 249259 Diferensial tənliklər Ə 72(72)
246212 İnformasiya işlənməsinin və Ə 71(71) 249267 Optimallaşdırma və optimal idarəetmə Ə 83(83)
idarəetmənin avtomatlaşdırılmış 249275 Deformasiya olunan bərk cisim Ə 70(70)
sistemləri mexanikası
246229 Aerokosmik informasiya sistemləri Ə 47(-) 249283 Maye, qaz və plazma mexanikası Ə 58(58)
246237 Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii Ə 51(57) 249291 Nəzəri və riyazi fizika Ə 65(65)
ehtiyatlardan səmərəli istifadə 249315 Bərk cisimlər fizikası Ə 84(84)
olunması 249323 Yarımkeçiricilər fizikası Ə 71(71)
246245 Hava nəqliyyatında texnoloji Ə 40(69) 249331 Kvant elektronikası Ə 69(69)
proseslərin və istehsalatın 249348 Astrofizika Ə 71(71)
təhlükəsizliyi 249356 Bioloji sistemlər fizikası Ə 70(70)
246253 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 61(-) 249364 Nanoelektronika Ə 77(77)
246261 Menecment (mülki aviasiyada) Ə 52(-) 249372 Radiasiya materialşünaslığı Ə 72(72)
246278 Beynəlxalq hüquq Ə 67(-) 249389 Kimyəvi kinetika və kataliz Ə 69(69)
246286 Cinayət hüququ, cinayət prosesi, Ə 67(-) 249397 Qeyri- üzvi kimya Ə 70(70)
kriminalistika və məhkəmə ekspertizası 249412 Fiziki kimya Ə 68(68)
246294 Uçuş aparatları və güc qurğuları Ə 54(54) 249429 Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası Ə 72(72)
246318 Uçuş aparatlarının elektrik, radio və Ə 68(68) 249437 Neft kimyası Ə 75(75)
cihaz avadanlıqları 249445 Nanomateriallar kimyası Ə 78(78)
246326 Hava nəqliyyatı hərəkətinin idarə Ə 40(43) 249453 Molekulyar biologiya Ə 69(69)
olunması 249461 Biokimya Ə 66(66)
246334 Hava gəmilərinin uçuş istismarı Ə 44(44) 249478 Mikologiya Ə 62(62)
246342 Kosmik aparatlar və idarəetmə Ə 56(56) 249486 Botanika Ə 62(62)
sistemləri 249494 Genetika Ə 69(69)
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası 249518 İnsan genetikası Ə 77(77)
247111 Gəmilərin elektroenerji sistemləri Ə 58(58) 249526 Biotexnologiya Ə 68(68)
247128 Gəmilərin elektroenerji sistemləri Ə 45(-) 249534 Landşaftşünaslıq Ə 75(75)
247136 Gəmiqayırma Ə 60(60) 249542 Ərazi planlaşdırma və rayon plana Ə 81(81)
247144 Gəmi təmiri Ə 56(56) alınması

D İ M - 2020
247152 Gəmi təmiri Ə 40(47) 249559 Bitkilərin mühafizəsi Ə 77(77)
247169 Gəmi energetik qurğuları və onların Ə 52(52) 249567 Bitkilərin seleksiyası Ə 64(64)
istismarı 249575 Mədəni antropologiya Ə 78(78)

54
Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä
ôîð. áàëû ôîð. áàëû
Naxçıvan Dövlət Universiteti 252141 Ədəbiyyatşünaslıq (xarici ölkə Ə 50(-)
251518 Elektroenergetika Ə 41(-) xalqlarının ədəbiyyatı, Amerika
251526 Dəmir yolu təsərrüfatı və onun Ə 52(52) ədəbiyyatı)
istismarı 252158 Dilşünaslıq (ingilis dili üzrə) Ə 50(71)
251534 Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi Ə 43(-) 252166 Dilşünaslıq (fransız dili üzrə) Ə 50(-)
251542 İnformatika fənninin tədrisi metodikası Ə 48(66) 252174 Dilşünaslıq (alman dili üzrə) Ə 54(-)
və metodologiyası 252182 Dilşünaslıq (ərəb dili üzrə) Ə 50(-)
251559 İnformasiya texnologiyaları və Ə 50(75) 252199 Dilşünaslıq (fars dili üzrə) Ə 50(-)
telekommunikasiya sistemləri 252214 Həyat fəaliyyətinin müxtəlif Ə 49(-)
251567 İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 57(72) sahələrində sosial iş
251575 Şəhərsalma Ə 48(-) 252222 Gənclərlə iş Ə 50(63)
251583 Memarlıq abidələrinin bərpası və Ə 46(-) 252239 Radiotelejurnalistika Ə 50(-)
yenidən qurulması 252247 Mətbuat tarixi Ə 50(-)
251591 Meliorasiya- mühəndis sistemləri Ə 50(-) 252255 Sənəd resursları və informasiya- axtarış Ə 50(-)
tikintisi və istismarı sistemləri
251615 Ekoloji biologiya Ə 48(-) 252263 Biblioqrafiyaşünaslıq Ə 50(-)
251623 Bərk tullantıların emalı texnologiyası Ə 51(67) 252271 Tarix fənninin tədrisi metodikası və Ə 66(66)
251631 Otelçilik Ə 41(-) metodologiyası
251648 Turizm və sosial- mədəni servis Ə 44(62) 252288 Beynəlxalq münasibətlər və Ə 60(87)
xidməti diplomatiya
251656 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 62(-) 252296 Beynəlxalq münasibətlər tarixi və Ə 60(-)
251664 Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri Ə 51(-) nəzəriyyəsi
251672 Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit Ə 51(-) 252311 Dövlət hüququ Ə 58(73)
münasibətləri 252328 Mülki və təsərrüfat hüququ Ə 52(-)
251689 İstehsal sferasında mühasibat uçotu və Ə 50(77) 252336 İnsan hüquqları Ə 55(-)
audit 252344 İnstrumental ifaçılığın tarixi, Ə 46(51)
251697 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 60(-) nəzəriyyəsi və metodikası (musiqi
251712 Makroiqtisadi siyasət Ə 53(-) alətləri üzrə)
251729 Strateji idarəetmə Ə 49(-) 252352 Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi Ə 31(-)
251737 Menecment (müəssisələrin təşkili və Ə 52(-) 252369 Etnomusiqişünaslıq Ə 38(54)
idarə edilməsi) 252377 Musiqi tənqidi Ə 33(-)
251745 Dövlət qulluğunun təşkili və idarə Ə 48(-) 252385 Təsviri incəsənət fənninin tədrisi Ə 40(-)
edilməsi metodikası və metodologiyası
251753 Texnologiya fənninin tədrisi Ə 44(-) 252393 Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi Ə 37(-)
metodikası və metodologiyası 252417 Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və Ə 32(-)
251761 Musiqi fənninin tədrisi metodikası və Ə 40(-) metodikası
metodologiyası 252425 Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi- Ə 39(-)
251778 Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 45(-) bioloji təminat
251786 Sosial pedaqogika Ə 43(-) 252433 Əczaçılıq texnologiyası Ə 48(-)
251794 Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq Ə 43(69) 252441 Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi Ə 30(46)
251818 Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 47(-) Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
metodologiyası 253113 Təhsildə sosial- psixoloji xidmət Ə 41(56)
251826 Fizika fənninin tədrisi metodikası və Ə 52(63) 253121 Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 40(-)
metodologiyası 253138 Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 41(-)
251834 Kimya fənninin tədrisi metodikası və Ə 50(58) metodologiyası
metodologiyası 253146 Təsviri incəsənət fənninin tədrisi Ə 40(-)
251842 Biologiya fənninin tədrisi metodikası Ə 44(-) metodikası və metodologiyası
və metodologiyası Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə
251859 İnsan və heyvan fiziologiyası Ə 58(58)
251867 Bitki fiziologiyası Ə 50(-) şəhəri)
251875 Botanika Ə 49(-) 254118 Elektrik şəbəkə və sistemləri Ə 43(-)
251883 Onurğasızlar zoologiyası Ə 45(56) 254126 Elektrik təchizatı (aqrar sahə üzrə) Ə 40(-)
251891 Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası Ə 46(66) 254134 Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji Ə 40(-)
və metodologiyası qurğular və sistemlər
251915 Torpaqşünaslıq Ə 30(-) 254142 Elektrik təchizatının Ə 42(-)
251923 Parazitologiya və invazion xəstəliklər Ə 30(-) optimallaşdırılması və
251931 Mamalıq, ginekologiya və süni Ə 30(36) modelləşdirilməsi
mayalanma 254159 Aqrar istehsalatın elektrikləşdirilməsi Ə 51(51)
251948 Baytar- sanitar ekspertizası Ə 30(40) və avtomatlaşdırılması
251956 Muzeyşünaslıq Ə 39(59) 254167 Aqrar istehsalatın avtomatlaşdırılması Ə 30(-)
251964 Arxeoloji və tarixi memarlıq Ə 39(71) vasitələrinin istismarı, təmiri və servis
abidələrinin mühafizəsi xidməti
251972 Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 40(64) 254175 Maşınqayırma texnologiyası Ə 40(51)
tədrisi metodikası və metodologiyası 254183 Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi Ə 43(43)
251989 Ədəbiyyatşünaslıq (dünya ədəbiyyatı) Ə 50(-) 254191 Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi Ə 37(37)
251997 Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 50(-) 254215 Heyvandarlığın Ə 37(38)
252117 Azərbaycan dili Ə 53(67) mexanikləşdirilməsində texnoloji
proseslər və aparatlar

D İ M - 2020
252125 Dilşünaslıq (rus dili üzrə) Ə 50(-)
252133 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 42(-) 254223 Aqrar istehsalatın texniki təminatı Ə 39(39)
metodologiyası (ingilis dili) 254231 Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi Ə 40(-)

55
Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä
ôîð. áàëû ôîð. áàëû
254248 İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 64(68) 254864 Balıqçılıq təsərrüfatı işi Ə 36(43)
254256 Tətbiqi proqram təminatı Ə 53(-) 254872 Su bioehtiyatları Ə 37(37)
254264 Meliorasiya- mühəndis sistemləri Ə 40(-) 254889 Akvabitkilər Ə 43(43)
tikintisi və istismarı 254897 Dizayn və texniki estetika Ə 41(46)
254272 Yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi Ə 48(48) 254912 Landşaft bağçılığı Ə 38(38)
254289 Torpaq kadastrı Ə 42(42) 254929 Farmakoqnoziya Ə 47(-)
254297 Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi Ə 45(53) 254937 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
254312 Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq Ə 44(-) 254945 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
mühafizəsi (menecment)
254329 Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii Ə 58(70) 254953 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
ehtiyatlardan səmərəli istifadə (vergi)
olunması 254961 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 52(-)
254337 Meşə quruluşu Ə 30(48) (maliyyə)
254345 Meşə taksasiyası Ə 36(36) 254978 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 60(-)
254353 Meşə əkinləri Ə 30(36) (mühasibat uçotu)
254361 Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və Ə 40(63) Gəncə Dövlət Universiteti
emalı texnologiyası 255114 Kompüter sistemlərinin və Ə 64(-)
254378 İstehlak mallarının keyfiyyət Ə 45(60) şəbəkələrinin proqram təminatı
ekspertizası 255122 İnformatika Ə 50(-)
254386 Ərzaq məhsullarının ekspertizası və Ə 46(63) 255139 Ekoloji biologiya Ə 45(70)
marketinqi 255147 Ətraf mühitin mühafizə metodları və Ə 45(-)
254394 Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma Ə 46(57) bərpası
(sahələr üzrə) 255155 Təbii ehtiyatların qorunması və təkrar Ə 44(-)
254418 İstehsal sferasında mühasibat uçotu və Ə 59(-) emalı
audit 255163 Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii Ə 50(-)
254426 Xidmət sferasında mühasibat uçotu və Ə 52(-) ehtiyatlardan səmərəli istifadə
audit olunması
254434 Vergi və vergiqoyma Ə 56(-) 255171 Otelçilik Ə 44(50)
254442 Sığorta işinin təşkili Ə 50(-) 255188 Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq Ə 57(57)
254459 Aqrar sahənin iqtisadiyyatı Ə 60(71) 255196 İstehsal sferasında mühasibat uçotu və Ə 49(-)
254467 Aqrar sahənin iqtisadiyyatı Ə 45(-) audit
254475 Menecment (sahələr üzrə) Ə 57(79) 255211 İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi Ə 56(-)
254483 Menecment (alman proqramı) Ə 54(-) 255228 Turizmin iqtisadiyyatı Ə 55(-)
254491 Marketinq (sahələr üzrə) Ə 45(-) 255236 Menecment (sahələr üzrə) Ə 54(-)
254515 Aqrokimya Ə 51(51) 255244 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
254523 Torpağın aqroekoloji Ə 42(44) 255252 Dövlət qulluğunun təşkili və idarə Ə 59(71)
qiymətləndirilməsi və tiplərə ayrılması edilməsi
254531 Torpaqşünaslıq Ə 40(40) 255269 Texnologiya fənninin tədrisi Ə 40(-)
254548 Bitkilərin mühafizəsi Ə 51(51) metodikası və metodologiyası
254556 İpəkçilik Ə 35(-) 255277 Musiqi fənninin tədrisi metodikası və Ə 44(46)
254564 Bitkilərin toxumçuluğu Ə 38(46) metodologiyası
254572 Bitkilərin genetikası Ə 44(44) 255285 İbtidai sinifdə tədrisin metodika və Ə 48(61)
254589 Bitkilərin xəstəlikdən və Ə 44(48) metodologiyası
ziyanvericilərdən mühafizəsi 255293 Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin Ə 47(61)
254597 Aqrobiotexnologiya Ə 41(41) metodika və metodologiyası
254612 Aqrobiotexnologiya Ə 30(49) 255317 Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 52(66)
254629 Bitkilərin karantini Ə 42(42) 255325 Sosial pedaqogika Ə 48(-)
254637 Bitkiçilik Ə 42(42) 255333 Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 55(-)
254645 Meyvəçilik Ə 43(43) metodologiyası
254653 Tərəvəzçilik Ə 41(52) 255341 Riyazi analiz Ə 61(65)
254661 Üzümçülük Ə 35(-) 255358 Diferensial tənliklər Ə 52(-)
254678 Bitkilərin seleksiyası Ə 43(43) 255366 Həndəsə Ə 49(-)
254686 Aqrogeobotanika Ə 38(38) 255374 Cəbr və topologiya Ə 61(61)
254694 Biologiya və kənd təsərrüfatının Ə 40(41) 255382 Hesablama riyaziyyatı Ə 54(-)
əsasları 255399 Fizika fənninin tədrisi metodikası və Ə 48(-)
254718 Bitki anatomiyası və morfologiyası Ə 47(47) metodologiyası
254726 Ekoloji kənd təsərrüfatı Ə 38(45) 255414 Yarımkeçiricilər fizikası Ə 54(57)
254734 Maldarlıq Ə 36(36) 255422 İstilik fizikası və molekulyar fizika Ə 51(-)
254742 Qoyunçuluq Ə 36(36) 255439 Yarımkeçirici cihazlar və Ə 52(-)
254759 Quşçuluq Ə 36(36) mikroelektronika
254767 Epizootologiya və infeksion xəstəliklər Ə 43(43) 255447 Kimya fənninin tədrisi metodikası və Ə 41(69)
254775 Epizootologiya və infeksion xəstəliklər Ə 30(33) metodologiyası
254783 Parazitologiya və invazion xəstəliklər Ə 42(42) 255455 Qeyri- üzvi kimya Ə 45(-)
254791 Yoluxmayan daxili xəstəliklər Ə 41(52) 255463 Üzvi kimya Ə 45(49)
254815 Mamalıq, ginekologiya və süni Ə 38(38) 255471 Analitik kimya Ə 45(50)
mayalanma 255488 Yüksək molekullu birləşmələr kimyası Ə 45(-)
254823 Baytarlıq cərrahiyyəsi Ə 37(41) 255496 Biokimya Ə 50(69)
254831 Baytar- sanitar ekspertizası Ə 48(48)

D İ M - 2020
255511 İnsan və heyvan fiziologiyası Ə 54(54)
254848 Baytarlıq əczaçılığı Ə 45(45) 255528 Bitki fiziologiyası Ə 48(-)
254856 Balıqçılıq Ə 35(35) 255536 Mikologiya Ə 47(-)

56
Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä
ôîð. áàëû ôîð. áàëû
255544 Botanika Ə 47(-) 256298 İnnovasiyaların və layihələrin idarə Ə 51(-)
255552 Genetika Ə 52(56) olunması
255569 Onurğalılar zoologiyası Ə 51(-) 256313 Menecment (sahələr üzrə) Ə 51(-)
255577 Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası Ə 46(68) 256321 Marketinq (sahələr üzrə) Ə 45(-)
və metodologiyası 256338 Dövlət strukturlarında menecment Ə 51(-)
255585 Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 48(-) 256346 Dövlət proqramlarının və layihələrin Ə 52(-)
tədrisi metodikası və metodologiyası idarə edilməsi
255593 Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 50(-) 256354 Elektron idarəetmə Ə 50(-)
255617 Azərbaycan dili Ə 50(-) 256362 Dizayn və texniki estetika Ə 38(40)
255625 Dilşünaslıq (müqayisəli dilçilik) Ə 50(-) 256379 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
255633 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 40(-) (maliyə sahəsi üzrə)
metodologiyası (rus dili üzrə) 256387 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 46(-)
255641 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 54(66) (mühasibat uçotu üzrə)
metodologiyası (ingilis dili üzrə) 256395 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
255658 Dilşünaslıq (ingilis dili üzrə) Ə 54(67) (marketinq üzrə)
255666 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 51(-) 256419 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
metodologiyası (fransız dili üzrə) (mühəndislik və idarəetmənin riskləri
255674 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 40(-) üzrə)
metodologiyası (alman dili üzrə) 256427 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
255682 Həyat fəaliyyətinin müxtəlif Ə 58(71) (turizm və otelçiliyin idarə edilməsi
sahələrində sosial iş üzrə)
255699 Gənclərlə iş Ə 53(70) 256435 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
255714 Tarix fənninin tədrisi metodikası və Ə 54(-) (sahələr üzrə, tədris ingilis dilində)
metodologiyası 256443 Tikiş məmulatlarının texnologiyası Ə 40(-)
255722 Azərbaycanın qədim və orta əsrlər Ə 62(66) Sumqayıt Dövlət Universiteti
tarixi 257115 Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 46(-)
255739 Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni Ə 68(68) Ə
257123 Sənaye qurğuları və texnoloji 52(58)
tarixi komplekslərin avtomatikası və elektrik
255747 Türk dünyası tarixi Ə 60(-) intiqalı
255755 Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi Ə 55(-) Ə
257131 Sənaye qurğuları və texnoloji 40(-)
255763 Pedaqoji psixologiya Ə 50(72) komplekslərin avtomatikası və elektrik
255771 Uşaq və yaş psixologiyası Ə 50(70) intiqalı
255788 Təsviri incəsənət fənninin tədrisi Ə 45(47) Ə
257148 Texnoloji proseslərin və istehsalatın 41(57)
metodikası və metodologiyası avtomatlaşdırılması
255796 Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və Ə 33(47) Ə
257156 İnformatika 52(-)
metodikası 257164 Kompüter mühəndisliyi Ə 52(-)
Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə 257172 İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 55(73)
şəhəri) 257189 Əsas üzvi sintezin kimyası və Ə 50(-)
256119 Əlvan və nadir metalların Ə 40(53) texnologiyası
257197 Polimerlərin kimyəvi texnologiyası Ə 52(-)
metallurgiyası
257212 Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii Ə 49(58)
256127 Nəqliyyatda daşımalar və menecment Ə 40(-)
(avtomobil nəqliyyatı üzrə) ehtiyatlardan səmərəli istifadə
256135 Nəqliyyat logistikası Ə 40(61) olunması
256143 Rabitə qovşaqları və kommutasiya Ə 44(-) 257229 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 58(-)
sistemləri 257237 Gömrük işi Ə 59(-)
256151 Texniki sistemlərdə informatika və Ə 40(-) 257245 İstehsal sferasında mühasibat uçotu və Ə 51(-)
idarəetmə audit
256168 Kompüter mühəndisliyi Ə 47(-) 257253 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 60(-)
256176 İnformasiya texnologiyaları və Ə 50(-) 257261 Turizmin iqtisadiyyatı Ə 46(-)
telekommunikasiya sistemləri 257278 İnnovasiyaların və layihələrin idarə Ə 49(-)
256184 Polimerlərin kimyəvi texnologiyası Ə 48(-) olunması
256192 Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii Ə 43(-) 257286 Menecment (sahələr üzrə) Ə 53(-)
ehtiyatlardan səmərəli istifadə 257294 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 47(-)
olunması 257318 Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin Ə 53(-)
256216 İaşə məhsullarının texnologiyası və Ə 40(-) metodika və metodologiyası
iaşənin təşkili 257326 Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 55(-)
256224 Qida təhlükəsizliyi Ə 40(41) 257334 Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 57(63)
256232 İstehlak mallarının keyfiyyət Ə 40(-) metodologiyası
ekspertizası 257342 Riyazi analiz Ə 57(63)
256249 Ərzaq məhsullarının ekspertizası və Ə 40(-) 257359 Diferensial tənliklər Ə 60(67)
marketinqi 257367 Hesablama riyaziyyatı Ə 55(62)
256257 Gömrük ekspertizası Ə 44(-) 257375 Optimallaşdırma və optimal idarəetmə Ə 55(-)
256265 Keyfiyyətə nəzarət, diaqnostik üsul və Ə 40(-) 257383 Fizika fənninin tədrisi metodikası və Ə 49(-)
sistemlər metodologiyası
256273 Xidmət sferasında mühasibat uçotu və Ə 48(-) 257391 Yarımkeçiricilər fizikası Ə 57(57)
audit 257415 İstilik fizikası və molekulyar fizika Ə 47(-)

D İ M - 2020
256281 İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 51(68) 257423 Atom və molekul fizikası Ə 46(57)
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (qida və 257431 Yarımkeçirici cihazlar və Ə 46(-)
yüngül sənaye üzrə) mikroelektronika

57
Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä
ôîð. áàëû ôîð. áàëû
257448 Kimya fənninin tədrisi metodikası və Ə 43(-) 261149 Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq Ə 43(59)
metodologiyası mühafizəsi
257456 Kompozisiya materialları kimyası Ə 51(51) 261157 Meşə quruluşu Ə 30(-)
257464 Qeyri- üzvi kimya Ə 54(54) 261165 Meyvə- tərəvəz məhsullarının Ə 40(41)
257472 Üzvi kimya Ə 53(53) saxlanması və emalı texnologiyası
257489 Fiziki kimya Ə 46(46) 261173 Turizm və sosial- mədəni servis Ə 43(55)
257497 Analitik kimya Ə 55(55) xidməti
257512 Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası Ə 56(56) 261181 İstehsal sferasında mühasibat uçotu və Ə 45(-)
257529 Elektrokimya Ə 53(53) audit
257537 Neft kimyası Ə 57(57) 261198 Maliyyə menecmenti Ə 45(-)
257545 Biologiya fənninin tədrisi metodikası Ə 52(58) 261213 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 45(-)
və metodologiyası 261221 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
257553 Mikologiya Ə 57(57) 261238 İbtidai sinifdə tədrisin metodika və Ə 45(-)
257561 Mikrobiologiya Ə 59(59) metodologiyası
257578 Genetika Ə 59(63) 261246 Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin Ə 42(-)
257586 Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası Ə 46(-) metodika və metodologiyası
və metodologiyası 261254 Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq Ə 49(73)
257594 İqtisadi və sosial coğrafiya Ə 61(61) 261262 Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 48(62)
257618 Azərbaycanın fiziki coğrafiyası Ə 47(61) metodologiyası
257626 Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 45(-) 261279 Kimya fənninin tədrisi metodikası və Ə 40(-)
tədrisi metodikası və metodologiyası metodologiyası
257634 Ədəbiyyatşünaslıq (türk xalqları Ə 50(-) 261287 Biologiya fənninin tədrisi metodikası Ə 42(58)
ədəbiyyatı) və metodologiyası
257642 Ədəbiyyatşünaslıq (Avropa ölkələri Ə 50(-) 261295 Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası Ə 40(73)
ədəbiyyatı) və metodologiyası
257659 Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 50(-) 261319 Aqrokimya Ə 38(63)
257667 Azərbaycan dili Ə 50(-) 261327 Meyvəçilik Ə 33(38)
257675 Dilşünaslıq (ingilis dili üzrə) Ə 50(70) 261335 Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 41(-)
257683 İdarəetmənin sosiologiyası Ə 55(-) tədrisi metodikası və metodologiyası
257691 Tarix fənninin tədrisi metodikası və Ə 50(-) 261343 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 43(-)
metodologiyası metodologiyası (ingilis dili üzrə)
257715 Azərbaycanın qədim və orta əsrlər Ə 52(65) 261351 Dilşünaslıq (ingilis dili üzrə) Ə 50(73)
tarixi 261368 Tarix fənninin tədrisi metodikası və Ə 47(70)
257723 Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni Ə 52(63) metodologiyası
tarixi Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
257731 Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi Ə 52(-) 262112 Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi Ə 45(53)
257748 Ümumi psixologiya Ə 51(51) 262129 Qida təhlükəsizliyi Ə 42(42)
Mingəçevir Dövlət Universiteti 262137 Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının Ə 40(-)
259116 Elektroenergetika Ə 40(-) texnologiyası
259124 İstilik elektrik stansiyaları Ə 40(-) 262145 İstehlak mallarının keyfiyyət Ə 40(-)
259132 Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi Ə 58(58) ekspertizası
259149 İnformatika fənninin tədrisi metodikası Ə 49(-) 262153 Gömrük ekspertizası Ə 40(-)
və metodologiyası 262161 Metrologiya və metroloji təminat Ə 42(-)
259157 İnformasiya işlənməsinin və Ə 51(70) 262178 Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma Ə 40(-)
idarəetmənin avtomatlaşdırılmış (sahələr üzrə)
sistemləri 262186 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 54(-)
259165 Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii Ə 44(58) 262194 Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit Ə 55(-)
ehtiyatlardan səmərəli istifadə münasibətləri
olunması 262218 Xidmət sferasında mühasibat uçotu və Ə 45(-)
259173 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 45(-) audit
259181 İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 45(-) 262226 Bank işi Ə 45(-)
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr 262234 Sığorta işinin təşkili Ə 45(-)
262242 Maliyyə nəzarəti və audit Ə 51(-)
üzrə)
262259 Maliyyə bazarları Ə 47(-)
259198 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
262267 İqtisadi nəzəriyyə Ə 45(-)
259213 Regional idarəetmə Ə 45(-)
262275 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 46(-)
259221 İbtidai sinifdə tədrisin metodika və Ə 55(61)
262283 Aqrar sahənin iqtisadiyyatı Ə 45(-)
metodologiyası
262291 Turizmin iqtisadiyyatı Ə 45(-)
259238 Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 53(64)
262315 Müəssisənin iqtisadiyyatı Ə 45(-)
metodologiyası
262323 İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 45(-)
259246 Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 56(67)
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr
tədrisi metodikası və metodologiyası
üzrə)
259254 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 49(-)
262331 Menecment (ticarət sahəsi üzrə) Ə 45(-)
metodologiyası (ingilis dili üzrə)
262348 Logistika Ə 45(-)
Lənkəran Dövlət Universiteti 262356 Marketinq (sahələr üzrə) Ə 45(-)
261116 İnformatika fənninin tədrisi metodikası Ə 51(66) 262364 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 46(-)
və metodologiyası 262372 Dövlət qulluğunun təşkili və idarə Ə 48(-)

D İ M - 2020
261124 Kompüter mühəndisliyi Ə 58(70) edilməsi
261132 Ətraf mühitin mühafizə metodları və Ə 45(53) 262389 Regional idarəetmə Ə 45(-)
bərpası 262397 Kommersiya fəaliyyəti Ə 45(-)

58
Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä
ôîð. áàëû ôîð. áàëû
262412 İqtisadi və sosial coğrafiya Ə 47(60) 263344 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
262429 Tərcümə (ingilis dili) Ə 50(-) (marketinq üzrə, tədris ingilis dilində)
262437 Biznesin təşkili və idarə edilməsi (bank Ə 46(-) 263352 Biznesin təşkili və idarə edilməsi (vergi Ə 45(-)
və sığortanın idarə edilməsi üzrə) üzrə, tədris ingilis dilində)
262445 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 46(-) 263369 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
(beynəlxalq biznes üzrə) (mühasibat uçotu üzrə, tədris ingilis
262453 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 48(-) dilində)
(insan resurslarının idarə olunlası) Qərbi Kaspi Universiteti
262461 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-) 265118 Kompüter mühəndisliyi Ə 48(68)
(layihələrin idarə edilməsi üzrə) 265126 İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 46(-)
262478 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 48(-) 265134 Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi Ə 45(53)
(maliyyə üzrə) 265142 Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq Ə 47(47)
262486 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-) 265159 Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit Ə 58(72)
(marketinq üzrə) münasibətləri
262494 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 46(-) 265167 Maliyyə nəzarəti və audit Ə 53(-)
(menecment üzrə) 265175 İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi Ə 47(-)
262518 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 47(-) 265183 İnnovasiyaların və layihələrin idarə Ə 49(-)
(mühasibat uçotu üzrə) olunması
262526 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-) 265191 Ədəbiyyatşünaslıq (Amerika və Böyük Ə 50(-)
(mühəndislik və idarəetmənin riskləri Britaniya)
üzrə) 265215 Dilşünaslıq (ingilis dili) Ə 50(-)
262534 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-) 265223 Beynəlxalq münasibətlər və Ə 50(-)
(qiymətli kağızlar üzrə) diplomatiya
262542 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-) 265231 Sosial psixologiya Ə 52(52)
(turizm və otelçiliyin idarə edilməsi 265248 Klinik psixologiya (psixoanaliz, tədris Ə 50(-)
üzrə) ingilis dilində)
262559 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-) 265256 Klinik psixologiya (psixoanaliz) Ə 52(52)
(ümumi təyinatlı) 265264 Hüquq psixologiyası Ə 50(50)
262567 Tikiş məmulatlarının texnologiyası Ə 40(-) 265272 Dizayn və texniki estetika Ə 35(-)
265289 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla (tədris ingilis dilində)
İş üzrə Dövlət Komitəsinin Azərbaycan 265297 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 48(-)
İlahiyyat İnstitutu Xəzər Universiteti
262818 Dinlərin tarixi Ə 50(-) 266114 Neft və qaz yataqlarının işlənməsi Ə 47(91)
262826 Dinin sosiologiyası Ə 50(59) (tədris ingilis dilində)
262834 İslamşünaslıq Ə 54(54) 266122 Elektron cihazlar və qurğular (tədris Ə 40(-)
262842 Dinin psixologiyası Ə 50(-) ingilis dilində)
266139 Elektronika və avtomatika (tədris Ə 40(-)
"Azərbaycan" Universiteti ingilis dilində)
263117 İqtisadi fəaliyyətin riyazi və Ə 47(-)
266147 Kompüter sistemlərinin və Ə 45(73)
informasiya təminatı
şəbəkələrinin proqram təminatı (tədris
263125 Kompüter mühəndisliyi Ə 55(-)
ingilis dilində)
263133 Bank işi Ə 49(-)
266155 İnformatika (tədris ingilis dilində) Ə 65(81)
263141 Vergi və vergiqoyma Ə 50(-)
266163 Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 67(67)
263158 İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi Ə 46(-)
dilində)
263166 Turizmin iqtisadiyyatı Ə 45(-)
266171 Maliyyə menecmenti (tədris ingilis Ə 56(74)
263174 Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 50(-)
dilində)
263182 Azərbaycan dili Ə 50(-)
263199 Ədəbiyyatşünaslıq (Amerika Ə 50(74) 266188 İqtisadi nəzəriyyə (tədris ingilis Ə 45(-)
ədəbiyyatı) dilində)
263214 Ədəbiyyatşünaslıq (ingilis ədəbiyyatı) Ə 50(-) 266196 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (tədris Ə 49(72)
263222 Dilşünaslıq (ingilis dili) Ə 50(68) ingilis dilində)
263239 Həyat fəaliyyətinin müxtəlif Ə 59(59) 266211 Menecment (təhsilin təşkili və idarə Ə 45(-)
sahələrində sosial iş olunması, tədris ingilis dilində)
263247 Gənclərlə iş Ə 56(62) 266228 Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 64(64)
263255 Tərcümə (ingilis dili) Ə 50(-) 266236 Molekulyar biologiya (tədris ingilis Ə 45(66)
263263 Azərbaycanın qədim və orta əsrlər Ə 56(63) dilində)
tarixi 266244 Azərbaycanın fiziki coğrafiyası (tədris Ə 45(-)
263271 Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi Ə 65(65) ingilis dilində)
263288 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 49(-) 266252 Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 50(-)
(maliyyə sahəsi üzrə) 266269 Azərbaycan dili Ə 50(-)
263296 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 48(-) 266277 Dilşünaslıq (ingilis dili, tədris ingilis Ə 50(67)
(marketinq üzrə) dilində)
263311 Biznesin təşkili və idarə edilməsi (vergi Ə 48(-) 266285 Tərcümə (ingilis dili üzrə, tədris ingilis Ə 50(53)
üzrə) dilində)
263328 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 49(-) 266293 Dünya siyasi prosesləri (tədris ingilis Ə 50(86)
(mühasibat uçotu üzrə) dilində)

D İ M - 2020
263336 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 47(-) 266317 Konfliktologiya (tədris ingilis dilində) Ə 50(79)
(maliyyə sahəsi üzrə, tədris ingilis 266325 Regionşünaslıq (regionlar üzrə, tədris Ə 50(67)
dilində) ingilis dilində)

59
Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä
ôîð. áàëû ôîð. áàëû
266333 Beynəlxalq münasibətlər və Ə 64(70) Bakı Qızlar Universiteti
diplomatiya (tədris ingilis dilində) 271111 İbtidai sinifdə tədrisin metodika və Ə 47(-)
266341 Beynəlxalq münasibətlər tarixi və Ə 50(-) metodologiyası
nəzəriyyəsi (tədris ingilis dilində) 271128 Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 49(-)
266358 Ümumi psixologiya Ə 62(62)
Ə
"Odlar Yurdu" Universiteti
266366 Ümumi psixologiya (tədris ingilis 55(75)
272116 Kompüter mühəndisliyi Ə 48(-)
dilində) 272124 Kompüter mühəndisliyi Ə 40(-)
266374 Klinik psixologiya Ə 57(57) 272132 İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 45(69)
266382 Klinik psixologiya (tədris ingilis Ə 50(-) 272149 İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 42(-)
dilində) 272157 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 58(-)
266399 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-) 272165 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 49(-)
(maliyyə üzrə) 272173 Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit Ə 58(-)
266414 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 48(-) münasibətləri
(mühasibat uçotu üzrə) 272181 Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit Ə 45(-)
266422 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 46(-) münasibətləri
(turizm və otelçiliyin idarə edilməsi 272198 Bank işi Ə 51(-)
üzrə) 272213 Bank işi Ə 45(-)
266439 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 47(-) 272221 Maliyyə nəzarəti və audit Ə 55(-)
(marketinq üzrə) 272238 Maliyyə nəzarəti və audit Ə 45(-)
266447 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 48(-) 272246 Menecment (təhsil, turizm, səhiyyə, Ə 47(-)
(ümumi təyinatlı) ümumi menecment)
266455 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-) 272254 Marketinq (təhsil, turizm, səhiyyə) Ə 45(-)
(maliyyə üzrə, tədris ingilis dilində) 272262 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 47(-)
266463 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-) (beynəlxalq biznes üzrə)
(mühasibat uçotu üzrə, tədris ingilis 272279 Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 50(-)
dilində) 272287 Azərbaycan dili Ə 50(-)
266471 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-) 272295 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 47(-)
metodologiyası (ingilis dili üzrə)
(turizm və otelçiliyin idarə edilməsi
272319 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 40(-)
üzrə, tədris ingilis dilində)
metodologiyası (ingilis dili üzrə)
266488 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
272327 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 47(-)
(ümumi təyinatlı, tədris ingilis dilində) (beynəlxalq maliyyə və valyuta- kredit
266496 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-) münasibətləri)
(layihələrin idarə edilməsi üzrə, tədris 272335 Biznesin təşkili və idarə edilməsi (bank Ə 46(-)
ingilis dilində) işi)
266511 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 49(-) 272343 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 46(-)
(menecment üzrə, tədris ingilis dilində) (maliyyə nəzarəti və audit)
266528 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-) 272351 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 46(-)
(mediasiya üzrə, tədris ingilis dilində) (təhsil, turizm, səhiyyə, ümumi
266536 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-) menecment)
(marketinq üzrə, tədris ingilis dilində) 272368 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
Bakı Avrasiya Universiteti (marketinq üzrə)
269111 İqtisadi kibernetika Ə 45(-) 272376 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
269128 İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi Ə 47(-) (beynəlxalq biznes üzrə)
269136 Makroiqtisadi siyasət Ə 46(-) 272384 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
269144 Turizmin iqtisadiyyatı (İtaliya Ə 45(-) (idarəetmədə informasiya sistemləri
Respublikasının Genuya Universiteti üzrə)
ilə birgə proqram əsasında ikili diplom 272392 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 46(-)
layihəsi) (beynəlxalq maliyyə və valyuta- kredit
269152 Biznes inzibatçılığı Ə 47(-) münasibətləri)
269169 Ədəbiyyatşünaslıq (Avropa ədəbiyyatı) Ə 50(-) 272416 Biznesin təşkili və idarə edilməsi (bank Ə 45(-)
269177 Ədəbiyyatşünaslıq (türk xalqlarının Ə 50(-) işi)
ədəbiyyatı) 272424 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 46(-)
269185 Ədəbiyyatşünaslıq (dünya ədəbiyyatı) Ə 50(-) (maliyyə nəzarəti və audit)
269193 Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 50(-) 272432 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
269217 Azərbaycan dili Ə 50(-) (təhsil, turizm, səhiyyə, ümumi
269225 Dilşünaslıq (ümumi dilçilik) Ə 50(-) menecment)
269233 Dilşünaslıq (ingilis dili) Ə 50(-) 272449 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 46(-)
269241 Tərcümə (ingilis dili) Ə 50(-) (marketinq üzrə)
269258 Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada) Ə 50(-) 272457 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
269266 Regionşünaslıq (Avropa ölkələri) Ə 50(-) (beynəlxalq biznes üzrə)
269274 Beynəlxalq münasibətlər və Ə 53(-) 272465 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
diplomatiya (idarəetmədə informasiya sistemləri
269282 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 48(-) üzrə)
(maliyyə üzrə) Bakı Biznes Universiteti
269299 Biznesin təşkili və idarə edilməsi (audit Ə 45(-) 273112 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 62(-)

D İ M - 2020
üzrə) 273129 Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri Ə 53(-)
269314 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-) 273137 İstehsal sferasında mühasibat uçotu və Ə 57(-)
(mühasibat uçotu üzrə) audit
60
Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä Êîäó Èõòèñàñëàøìàíûí àäû Òÿù. êå÷èä
ôîð. áàëû ôîð. áàëû
273145 Xidmət sferasında mühasibat uçotu və Ə 56(-) 276167 Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 42(-)
audit tədrisi metodikası və metodologiyası
273153 Bank işi Ə 54(-) 276175 Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 42(-)
273161 Vergi və vergiqoyma Ə 51(-) metodologiyası (ingilis dili)
273178 Maliyyə nəzarəti və audit Ə 60(-) 276183 Dilşünaslıq (ingilis dili) Ə 50(-)
273186 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 57(-) 276191 İslamşünaslıq Ə 50(56)
273194 Turizmin iqtisadiyyatı Ə 50(-) 276215 Dinin fəlsəfəsi Ə 50(-)
273218 Heyətin idarə edilməsi Ə 52(-)
273226 Menecment (istehsal sahəsi üzrə) Ə 51(-) Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər
273234 Marketinq (sahələr üzrə) Ə 45(-) Akademiyası
273242 Dövlət strukturlarında menecment Ə 56(-) 277114 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 50(-)
273259 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 48(-) 277122 Turizmin iqtisadiyyatı Ə 48(-)
273267 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 48(-)
273275 Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-) Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
(tədris ingilis dilində) Naziyliyinin Polis Akademiyası
"Naxçıvan" Universiteti (Naxçıvan şəhəri) 298118 Cinayət hüququ, cinayət prosesi, Ə 50(-)
276118 Bank işi Ə 45(-) kriminalistika və məhkəmə ekspertizası
276126 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 53(-) Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
276134 Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 47(-) 298418 Fövqəladə hallarda texnoloji Ə 68(68)
276142 Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 46(-) proseslərin təhlükəsizliyi
metodologiyası
298426 Fövqəladə halların idarə olunması Ə 72(72)
276159 Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası Ə 45(-)
298434 Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi Ə 60(60)
və metodologiyası

Yalnız dövlət hesabına təhsil verən ali təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulan
dövlət sifarişli yerlər haqqında məlumat
Ümumi
Yalnız dövlət hesabına
müsabiqəyə
təhsil verən ali təhsil
Dövlət sifarişi üzrə təqdim
İstiqamətin müəssisələrinin tələbələri
İstiqamətin adı elan olunmuş olunmuş
şifri üçün nəzərdə tutulan
yerlərin sayı dövlət sifarişi
dövlət sifarişli yerlərin
üzrə yerlərin
sayı
sayı
11 (M.V.Lomonosov adına
060201 Filologiya 80 Moskva Dövlət 69
Universitetinin Bakı filialı)
12 (M.V.Lomonosov adına
060209 Psixologiya 100 Moskva Dövlət 88
Universitetinin Bakı filialı)
10 (M.V.Lomonosov adına
060407 Menecment 40 Moskva Dövlət 30
Universitetinin Bakı filialı)
5 (M.V.Lomonosov adına
Moskva Dövlət
Universitetinin Bakı filialı)
060509 Kompüter elmləri 100 69
26 (Fransız- Azərbaycan
Dövlət Universitetinin Bakı
filialı)
6 (M.V.Lomonosov adına
060503 Fizika 65 Moskva Dövlət 59
Universitetinin Bakı filialı)
6 (M.V.Lomonosov adına
060504 Kimya 82 Moskva Dövlət 76
Universitetinin Bakı filialı)
15 (İ.M.Seçenov adına
060801 Əczaçılıq 18 Moskva Dövlət Tibb 3
Universitetinin Bakı filialı)
20 (Fransız- Azərbaycan
060604 Geofizika mühəndisliyi 20 Dövlət Universitetinin Bakı 0
filialı)
25 (Fransız- Azərbaycan
060641 Kimya mühəndisliyi 80 Dövlət Universitetinin Bakı 55

D İ M - 2020
filialı)

61
Dövlət sifarişi üzrə qəbul olan bakalavrların ali təhsil müəssisələri, AMEA
və ixtisaslaşmalar üzrə paylanması (magistratura səviyyəsi)

Dövlәt
İxtisas- sifarişi Qәbul-
Qәbul
laşmanın İxtisaslaşmanın adı üzrә olma Bakalavların ali mәktәblәr üzrә paylanması
olub
şifri yerlәrin faizi
sayı
060311 Aktyor sənəti 7 6 85.71 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
(5), Naxçıvan Dövlət Universiteti (1)
060706 Aqromühəndislik 20 20 100.00 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) (20)
060702 Aqronomluq 40 40 100.00 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (2), Azərbaycan
Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) (35), Lənkəran
Dövlət Universiteti (3)
060207 Antropologiya 5 5 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (3), Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası (2)
060614 Aviasiya texnikası 5 5 100.00 Milli Aviasiya Akademiyası (5)
avadanlıqlarının istismarı
mühəndisliyi
060101 Azərbaycan dili və 20 20 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (7), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
ədəbiyyatı müəllimliyi Universiteti (2), Azərbaycan Dillər Universiteti (8), Bakı
Slavyan Universiteti (1), Naxçıvan Dövlət Universiteti (1),
Mingəçevir Dövlət Universiteti (1)
060707 Balıqçılıq və balıqçılıq 5 5 100.00 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) (5)
təsərrüfatı işi
060704 Baytarlıq 27 20 74.07 Naxçıvan Dövlət Universiteti (2), Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti (Gəncə şəhəri) (18)
060213 Beynəlxalq münasibətlər 35 35 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (17), Azərbaycan Dillər
Universiteti (4), Bakı Slavyan Universiteti (1), Bakı
Mühəndislik Universiteti (3), Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası (6),
Naxçıvan Dövlət Universiteti (1), Xəzər Universiteti (3)
060802 Bədən tərbiyəsi və idman 25 25 100.00 Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
(23), Gəncə Dövlət Universiteti (2)
060314 Bədii yaradıcılıq və ekran 3 3 100.00 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti (3)
dramaturgiyası
060306 Bəstəkarlıq 4 0 0.00
060505 Biologiya 80 80 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (44), Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası (14), Naxçıvan Dövlət Universiteti (4), Gəncə
Dövlət Universiteti (10), Sumqayıt Dövlət Universiteti (7),
Xəzər Universiteti (1)
060109 Biologiya müəllimliyi 10 10 100.00 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (8), Sumqayıt
Dövlət Universiteti (1), Lənkəran Dövlət Universiteti (1)
060648 Biotibbi texnika mühəndisliyi 20 17 85.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (12),
Azərbaycan Texniki Universiteti (5)
060409 Biznesin idarə edilməsi 30 30 100.00 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (30)
060624 Cihazqayırma mühəndisliyi 20 20 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (20)
060506 Coğrafiya 36 36 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (30), Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası (2), Sumqayıt Dövlət Universiteti (3),
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti (1)
060112 Coğrafiya müəllimliyi 8 8 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (2), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti (3), Naxçıvan Dövlət Universiteti (1), Gəncə
Dövlət Universiteti (1), Lənkəran Dövlət Universiteti (1)
060643 Çoxişlənən malların 10 8 80.00 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (8)
texnologiyası mühəndisliyi
XTM Çoxkanallı radiorele və 6 6 100.00 Azərbaycan Texniki Universiteti (6)
060004 troposfer rabitənin yerüstü

D İ M - 2020
aparatlarının hazırlanması,
istismarı və təmiri

62
Dövlәt
İxtisas- sifarişi Qәbul-
Qәbul
laşmanın İxtisaslaşmanın adı üzrә olma Bakalavların ali mәktәblәr üzrә paylanması
olub
şifri yerlәrin faizi
sayı
060605 Dağ- mədən mühəndisliyi 7 7 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (5),
Azərbaycan Texniki Universiteti (2)
060412 Davamlı inkişafın idarə 10 10 100.00 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət
edilməsi İdarəçilik Akademiyası (10)
060312 Dekorativ sənət 7 7 100.00 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
(1), Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası (6)
060621 Dəmir yolu nəqliyyatı və 8 8 100.00 Azərbaycan Texniki Universiteti (6), Naxçıvan Dövlət
təsərrüfatı mühəndisliyi Universiteti (2)
060619 Dəniz texnikası və 5 4 80.00 Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası (4)
avadanlıqlarının istismarı
mühəndisliyi
060618 Dəniz texnikası və 6 5 83.33 Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası (5)
texnologiyası mühəndisliyi
060102 Dil və ədəbiyyat müəllimliyi 3 3 100.00 Azərbaycan Dillər Universiteti (3)
(dillər üzrə)
060214 Dinşünaslıq 8 4 50.00 Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (3), "Naxçıvan"
Universiteti (Naxçıvan şəhəri) (1)
060305 Dirijorluq 5 2 40.00 Bakı Musiqi Akademiyası (2)
060321 Dizayn 31 31 100.00 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (8),
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (5), Azərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti (2),
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası (10),
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) (3),
Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri) (3)
060410 Dövlət və bələdiyyə 40 40 100.00 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (11), Bakı
idarəetməsi Mühəndislik Universiteti (1), Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası (26),
Gəncə Dövlət Universiteti (2)
060216 Dövlət və ictimai 6 5 83.33 Bakı Dövlət Universiteti (5)
münasibətlər
060401 Dünya iqtisadiyyatı 60 60 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (9), Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti (38), Bakı Mühəndislik Universiteti (2),
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin
Akademiyası (10), Qərbi Kaspi Universiteti (1)
060510 Ekologiya 35 35 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (13), Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti (14), Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
(Gəncə şəhəri) (2), Lənkəran Dövlət Universiteti (3),
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti (1), Qərbi Kaspi
Universiteti (2)
060649 Ekologiya mühəndisliyi 55 55 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (36),
Azərbaycan Texniki Universiteti (5), Azərbaycan Memarlıq
və İnşaat Universiteti (5), Bakı Mühəndislik Universiteti
(2), Milli Aviasiya Akademiyası (2), Naxçıvan Dövlət
Universiteti (1), Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
(Gəncə şəhəri) (1), Sumqayıt Dövlət Universiteti (1),
Mingəçevir Dövlət Universiteti (1), Lənkəran Dövlət
Universiteti (1)
060626 Elektrik mühəndisliyi 32 32 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (26),
Azərbaycan Texniki Universiteti (2), Azərbaycan Dövlət
Dəniz Akademiyası (2), Sumqayıt Dövlət Universiteti (2)
060608 Elektroenergetika 32 32 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (28),
mühəndisliyi Azərbaycan Texniki Universiteti (4)
060627 Elektronika, 60 60 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (25),

D İ M - 2020
telekommunikasiya və Azərbaycan Texniki Universiteti (30), Milli Aviasiya
radiotexnika mühəndisliyi Akademiyası (5)

63
Dövlәt
İxtisas- sifarişi Qәbul-
Qәbul
laşmanın İxtisaslaşmanın adı üzrә olma Bakalavların ali mәktәblәr üzrә paylanması
olub
şifri yerlәrin faizi
sayı
060610 Enerji maşınqayırması 11 7 63.64 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (5),
mühəndisliyi Azərbaycan Texniki Universiteti (2)
060309 Estrada sənəti 2 2 100.00 Bakı Musiqi Akademiyası (2)
060801 Əczaçılıq 3 3 100.00 Azərbaycan Tibb Universiteti (3)
060202 Fəlsəfə 7 7 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (7)
060201 Filologiya 69 69 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (25), Azərbaycan Dillər
Universiteti (29), Bakı Slavyan Universiteti (1), Naxçıvan
Dövlət Universiteti (4), Gəncə Dövlət Universiteti (2),
Sumqayıt Dövlət Universiteti (1), Lənkəran Dövlət
Universiteti (1), "Azərbaycan" Universiteti (2), Xəzər
Universiteti (4)
060503 Fizika 59 59 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (46), Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası (8), Gəncə Dövlət Universiteti (1), Sumqayıt
Dövlət Universiteti (4)
060104 Fizika müəllimliyi 15 15 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (2), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti (11), Naxçıvan Dövlət Universiteti (2)
060651 Fövqəladə hallar və həyat 17 17 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (5),
fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Azərbaycan Texniki Universiteti (1), Azərbaycan Memarlıq
mühəndisliyi və İnşaat Universiteti (1), Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Akademiyası (10)
060640 Geodeziya və xəritəçilik 15 13 86.67 Bakı Dövlət Universiteti (4), Azərbaycan Memarlıq və
mühəndisliyi İnşaat Universiteti (9)
060604 Geofizika mühəndisliyi 0 0 0.00
060508 Geologiya 17 17 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (5), Azərbaycan Dövlət Neft və
Sənaye Universiteti (12)
060602 Geologiya mühəndisliyi 17 17 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (16),
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (1)
060620 Gəmiçilik və gəmilərin 6 6 100.00 Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası (6)
hərəkətinin idarə edilməsi
060617 Hava nəqliyyatında texnoloji 3 3 100.00 Milli Aviasiya Akademiyası (3)
proseslərin və istehsalatın
təhlükəsizliyi mühəndisliyi
060615 Hava nəqliyyatının 3 2 66.67 Milli Aviasiya Akademiyası (2)
hərəkətinin idarə olunması
mühəndisliyi
060320 Heykəltəraşlıq 3 2 66.67 Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası (2)
060603 Hidrogeologiya mühəndisliyi 8 8 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (4), Azərbaycan Dövlət Neft və
Sənaye Universiteti (4)
060507 Hidrometeorologiya 7 7 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (5), Milli Aviasiya Akademiyası
(2)
060212 Hüquqşünaslıq 70 70 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (55), Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası (9),
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin
Akademiyası (5), Naxçıvan Dövlət Universiteti (1)
060310 Xalq çalğı alətləri ifaçılığı 8 8 100.00 Azərbaycan Milli Konservatoriyası (5), Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti (3)
060103 Xarici dil müəllimliyi (dillər 15 15 100.00 Azərbaycan Dillər Universiteti (14), Gəncə Dövlət
üzrə) Universiteti (1)
060308 Xoreoqrafiya sənəti 2 1 50.00 Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası (1)
060115 İbtidai sinif müəllimliyi 10 10 100.00 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (4), Bakı Slavyan
Universiteti (2), Gəncə Dövlət Universiteti (3), Mingəçevir
Dövlət Universiteti (1)
060404 İqtisadiyyat 70 70 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (1), Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti (55), Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası (8), Azərbaycan

D İ M - 2020
Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) (5), Xəzər
Universiteti (1)

64
Dövlәt
İxtisas- sifarişi Qәbul-
Qәbul
laşmanın İxtisaslaşmanın adı üzrә olma Bakalavların ali mәktәblәr üzrә paylanması
olub
şifri yerlәrin faizi
sayı
060632 İnformasiya texnologiyaları 130 130 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (30),
və sistemləri mühəndisliyi Azərbaycan Texniki Universiteti (37), Azərbaycan
Memarlıq və İnşaat Universiteti (12), Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universiteti (33), Bakı Mühəndislik Universiteti (4),
Milli Aviasiya Akademiyası (2), Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası (3), Naxçıvan Dövlət Universiteti (4),
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) (2),
Sumqayıt Dövlət Universiteti (1), Mingəçevir Dövlət
Universiteti (1), "Odlar Yurdu" Universiteti (1)
060113 İnformatika müəllimliyi 8 8 100.00 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (6), Naxçıvan
Dövlət Universiteti (1), Lənkəran Dövlət Universiteti (1)
060303 İnstrumental ifaçılıq 20 20 100.00 Bakı Musiqi Akademiyası (15), Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti (3), Naxçıvan Dövlət
Universiteti (2)
060634 İnşaat mühəndisliyi 31 31 100.00 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (28), Bakı
Mühəndislik Universiteti (3)
060644 İstehlak mallarının 30 30 100.00 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (28), Azərbaycan
ekspertizası və marketinqi Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) (2)
060609 İstilik energetikası 20 20 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (15),
mühəndisliyi Azərbaycan Texniki Universiteti (5)
060204 Jurnalistika 22 5 22.73 Bakı Dövlət Universiteti (5)
060504 Kimya 76 75 98.68 Bakı Dövlət Universiteti (44), Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası (12), Gəncə Dövlət Universiteti (2), Sumqayıt
Dövlət Universiteti (17)
060110 Kimya müəllimliyi 10 10 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (7), Naxçıvan Dövlət Universiteti
(2), Gəncə Dövlət Universiteti (1)
060641 Kimya mühəndisliyi 55 55 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (41), Bakı
Mühəndislik Universiteti (8), Bakı Ali Neft Məktəbi (6)
060316 Kinoşünaslıq 2 2 100.00 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti (2)
060215 Kitabxanaçılıq və 5 4 80.00 Bakı Dövlət Universiteti (4)
informasiya
060205 Kitabşünaslıq 3 2 66.67 Bakı Dövlət Universiteti (2)
060411 Kommersiya 3 3 100.00 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (3)
XTM Kompozisiya 4 4 100.00 Azərbaycan Texniki Universiteti (4)
060005 materiallarından müdafiə
təyinatlı məmulatların
layihələndirilməsi və istehsalı
060509 Kompüter elmləri 69 69 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (4), Azərbaycan Dövlət Neft və
Sənaye Universiteti (3), Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti (25), Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası (27), Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası (4), Xəzər Universiteti (6)
060631 Kompüter mühəndisliyi 85 85 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (34),
Azərbaycan Texniki Universiteti (24), Bakı Mühəndislik
Universiteti (10), Milli Aviasiya Akademiyası (4),
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (1), Lənkəran Dövlət
Universiteti (1), Qərbi Kaspi Universiteti (1), Xəzər
Universiteti (10)
060116 Korreksiyaedici təlim 5 5 100.00 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (5)
060652 Kosmik texnika və 3 3 100.00 Milli Aviasiya Akademiyası (3)
texnologiyalar mühəndisliyi
060642 Qida məhsulları mühəndisliyi 40 33 82.50 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (22), Azərbaycan
Turizm və Menecment Universiteti (2), Azərbaycan Dövlət
Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) (1), Azərbaycan
Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri) (1), Lənkəran

D İ M - 2020
Dövlət Universiteti (4), Azərbaycan Kooperasiya
Universiteti (3)

65
Dövlәt
İxtisas- sifarişi Qәbul-
Qәbul
laşmanın İxtisaslaşmanın adı üzrә olma Bakalavların ali mәktәblәr üzrә paylanması
olub
şifri yerlәrin faizi
sayı
060319 Qrafika 6 2 33.33 Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası (2)
060403 Maliyyə 60 60 100.00 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (58), Xəzər
Universiteti (2)
060408 Marketinq 10 10 100.00 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (10)
060612 Maşın mühəndisliyi 16 16 100.00 Azərbaycan Texniki Universiteti (15), Azərbaycan Dövlət
Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) (1)
060601 Materialşünaslıq 9 9 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (9)
mühəndisliyi
060502 Mexanika 6 6 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (4), Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası (2)
060630 Mexanika mühəndisliyi 20 20 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (12),
Azərbaycan Texniki Universiteti (2), Azərbaycan Memarlıq
və İnşaat Universiteti (1), Bakı Mühəndislik Universiteti (5)
060629 Mexatronika və 11 11 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (11)
robototexnika mühəndisliyi
060637 Meliorasiya və su təsərrüfatı 15 15 100.00 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (15)
tikintisi mühəndisliyi
060633 Memarlıq 20 20 100.00 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (20)
060407 Menecment 30 30 100.00 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (3), Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti (19), Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyası (7), Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
(Gəncə şəhəri) (1)
060708 Meşəçilik 5 4 80.00 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) (4)
060611 Metallurgiya mühəndisliyi 13 13 100.00 Azərbaycan Texniki Universiteti (12), Azərbaycan
Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri) (1)
060647 Metrologiya, 30 30 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (11),
standartlaşdırma və Azərbaycan Texniki Universiteti (8), Azərbaycan Dövlət
sertifikasiya mühəndisliyi İqtisad Universiteti (10), Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti (Gəncə şəhəri) (1)
060117 Məktəbəqədər təlim və 4 4 100.00 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (2), Bakı Slavyan
tərbiyə Universiteti (1), Gəncə Dövlət Universiteti (1)
060108 Musiqi müəllimliyi 2 2 100.00 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (1), Gəncə Dövlət
Universiteti (1)
060307 Musiqişünaslıq 11 11 100.00 Bakı Musiqi Akademiyası (9), Azərbaycan Milli
Konservatoriyası (1), Naxçıvan Dövlət Universiteti (1)
060301 Muzeyşünaslıq, arxiv və 10 10 100.00 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
abidələrin qorunması (6), Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti (2),
Naxçıvan Dövlət Universiteti (2)
060402 Mühasibat uçotu və audit 50 50 100.00 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (49), Naxçıvan
Dövlət Universiteti (1)
060635 Mühəndis sistemlərinin və 10 10 100.00 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (10)
qurğularının tikintisi
mühəndisliyi
060607 Neft- qaz qurğuları 38 38 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (36),
mühəndisliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (2)
060606 Neft- qaz mühəndisliyi 45 45 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (38), Bakı
Ali Neft Məktəbi (5), Xəzər Universiteti (2)
060804 Nəqliyyat servisi (nəqliyyat 4 4 100.00 Azərbaycan Texniki Universiteti (2), Azərbaycan Turizm və

D İ M - 2020
növləri üzrə) Menecment Universiteti (2)

66
Dövlәt
İxtisas- sifarişi Qәbul-
Qәbul
laşmanın İxtisaslaşmanın adı üzrә olma Bakalavların ali mәktәblәr üzrә paylanması
olub
şifri yerlәrin faizi
sayı
060636 Nəqliyyat tikintisi 7 7 100.00 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (7)
mühəndisliyi
060623 Nəqliyyatda daşımaların və 14 14 100.00 Azərbaycan Texniki Universiteti (11), Milli Aviasiya
idarəetmənin təşkili Akademiyası (2), Azərbaycan Texnologiya Universiteti
mühəndisliyi (Gəncə şəhəri) (1)
060317 Operator sənəti 2 0 0.00
XTM Optotexnika 4 4 100.00 Azərbaycan Texniki Universiteti (4)
060002
060119 Pedaqogika 50 50 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (12), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti (20), Azərbaycan Dillər Universiteti (6), Bakı
Slavyan Universiteti (3), Naxçıvan Dövlət Universiteti (1),
Gəncə Dövlət Universiteti (2), Lənkəran Dövlət Universiteti
(1), Xəzər Universiteti (5)
XTM Pirotexniki vasitələrin 4 4 100.00 Azərbaycan Texniki Universiteti (4)
060003 texnologiyası
060645 Poliqrafiya mühəndisliyi 2 2 100.00 Azərbaycan Texniki Universiteti (2)
060208 Politologiya 15 15 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (7), Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası (6),
Xəzər Universiteti (2)
060628 Proseslərin 57 57 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (40),
avtomatlaşdırılması Azərbaycan Texniki Universiteti (1), Azərbaycan Memarlıq
mühəndisliyi və İnşaat Universiteti (9), Bakı Ali Neft Məktəbi (5),
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (1), Sumqayıt Dövlət
Universiteti (1)
060209 Psixologiya 88 65 73.86 Bakı Dövlət Universiteti (19), Azərbaycan Tibb Universiteti
(10), Gəncə Dövlət Universiteti (2), Sumqayıt Dövlət
Universiteti (2), Qərbi Kaspi Universiteti (18), Xəzər
Universiteti (14)
060211 Regionşünaslıq 11 11 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (2), Azərbaycan Dillər Universiteti
(6), Bakı Slavyan Universiteti (2), Xəzər Universiteti (1)
060315 Rejissorluq 6 6 100.00 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti (6)
060318 Rəngkarlıq 9 9 100.00 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
(4), Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası (5)
060501 Riyaziyyat 80 80 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (66), Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası (4), Gəncə Dövlət Universiteti (5), Sumqayıt
Dövlət Universiteti (5)
060105 Riyaziyyat müəllimliyi 20 20 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (6), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti (10), Sumqayıt Dövlət Universiteti (1),
Mingəçevir Dövlət Universiteti (1), Lənkəran Dövlət
Universiteti (2)
060405 Sənayenin təşkili və idarə 55 55 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (25),
edilməsi Azərbaycan Texniki Universiteti (4), Azərbaycan Memarlıq
və İnşaat Universiteti (6), Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti (10), Bakı Mühəndislik Universiteti (7),
Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri) (3)
060302 Sənətşünaslıq 11 11 100.00 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
(2), Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası (9)
XTM Silah və silah sistemlərinin 6 6 100.00 Azərbaycan Texniki Universiteti (6)
060001 istehsal texnologiyası
060304 Solooxuma 8 8 100.00 Bakı Musiqi Akademiyası (3), Azərbaycan Milli

D İ M - 2020
Konservatoriyası (4), Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universiteti (1)

67
Dövlәt
İxtisas- sifarişi Qәbul-
Qәbul
laşmanın İxtisaslaşmanın adı üzrә olma Bakalavların ali mәktәblәr üzrә paylanması
olub
şifri yerlәrin faizi
sayı
060805 Sosial iş 55 55 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (10), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti (5), Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası (8), Azərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti (10),
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti (6),
Naxçıvan Dövlət Universiteti (1), Gəncə Dövlət Universiteti
(2), "Azərbaycan" Universiteti (13)
060210 Sosiologiya 11 11 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (11)
060406 Statistika 10 10 100.00 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (10)
060709 Su bioehtiyatları və 5 5 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (2), Azərbaycan Dövlət Aqrar
akvabitkilər Universiteti (Gəncə şəhəri) (3)
060206 Tarix 50 50 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (35), Gəncə Dövlət Universiteti
(4), Sumqayıt Dövlət Universiteti (2), "Azərbaycan"
Universiteti (9)
060111 Tarix müəllimliyi 10 10 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (4), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti (1), Naxçıvan Dövlət Universiteti (3),
Lənkəran Dövlət Universiteti (2)
060313 Teatrşünaslıq 3 3 100.00 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti (3)
060625 Texnoloji maşın və 28 28 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (20),
avadanlıqlar mühəndisliyi Azərbaycan Texniki Universiteti (3), Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universiteti (5)
060118 Təhsildə sosial- psixoloji 40 40 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (10), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
xidmət Universiteti (20), Bakı Slavyan Universiteti (6), Naxçıvan
Müəllimlər İnstitutu (4)
060646 Təkrar emal və bərpa 6 6 100.00 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (5),
texnologiyaları mühəndisliyi Azərbaycan Texniki Universiteti (1)
060203 Tərcümə 20 20 100.00 Azərbaycan Dillər Universiteti (17), Bakı Slavyan
Universiteti (1), Xəzər Universiteti (2)
060114 Təsviri incəsənət müəllimliyi 5 5 100.00 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (4), Gəncə Dövlət
Universiteti (1)
060638 Tikinti materialları və 6 6 100.00 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (6)
məmulatlarının texnologiyası
mühəndisliyi
060701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya 16 16 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (5), Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti (Gəncə şəhəri) (10), Lənkəran Dövlət
Universiteti (1)
060803 Turizm və otelçilik 85 85 100.00 Bakı Dövlət Universiteti (12), Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti (8), Azərbaycan
Turizm və Menecment Universiteti (54), Naxçıvan Dövlət
Universiteti (1), Gəncə Dövlət Universiteti (4), Lənkəran
Dövlət Universiteti (1), Qərbi Kaspi Universiteti (5)
060616 Uçuş mühəndisliyi 2 2 100.00 Milli Aviasiya Akademiyası (2)
060650 Yanğın təhlükəsizliyi 5 5 100.00 Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası (5)
mühəndisliyi
060705 Yer quruluşu, torpaq və şəhər 26 25 96.15 Bakı Dövlət Universiteti (6), Azərbaycan Memarlıq və
kadastrı İnşaat Universiteti (10), Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti (Gəncə şəhəri) (9)
060622 Yerüstü nəqliyyat 17 17 100.00 Azərbaycan Texniki Universiteti (14), Azərbaycan
vasitələrinin mühəndisliyi Memarlıq və İnşaat Universiteti (1), Mingəçevir Dövlət
Universiteti (2)
060703 Zootexniklik 5 5 100.00 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) (5)

68

D İ M - 2020

Вам также может понравиться