Вы находитесь на странице: 1из 13

§¾º¢Â Ũ¸ ¦¸÷Ä¢í §¾¡ð¼ò ¾Á¢úôÀûÇ¢

Á¡÷î Á¡¾î §º¡¾¨É 2016


¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¸Õòн÷¾ø
¬ñÎ 4

¦ÀÂ÷ : _______________________
À¡¸õ 1
À¢Ã¢× « : ¦Á¡Æ¢Â½¢¸û
( §¸ûÅ¢¸û 1-10)
( 10 ÒûÇ¢¸û )
(ÀâóШÃì¸ôÀÎõ §¿Ãõ : 15 ¿¢Á¢¼õ )

1. ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¯Ä¸¿£¾¢Â¢ý ¦À¡Õ¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.


¦¿ïº¡Ãô ¦À¡ö¾ý¨Éî ¦º¡øÄ §Åñ¼¡õ.

A. ¦Àü¦ÈÎò¾ ¾¡¨Â ±ù§Å¨Ç¢Öõ ÁÈì¸ì ܼ¡Ð.


B. ´Õ ¿¡Ùõ ÀÊ측Áø þÕì¸ì ܼ¡Ð.
C. Áɺ¡ðº¢ìÌ Å¢§Ã¡¾Á¡¸ô ¦À¡ö ¦º¡øÄìܼ¡Ð.
D. ¾£ÂÅ÷¸§Ç¡Î ¿ðÒ ¦¸¡ûÇì ܼ¡Ð.

2. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¦À¡ÕÙìÌ ²üÈ ¯Ä¸¿£¾¢ ±Ð?

¿¢¨ÄÂüÈÐ ±ýÚ ¦¾Ã¢óÐõ «¨¾ ¿¢¨Ä¿¢Úò¾ ÓÂÄìܼÐ.


A. ´ÕŨÃÔõ ¦À¡øÄ¡íÌ ¦º¡øÄ §Åñ¼¡õ.
B. §À¡¸¡¾ þ¼ó¾É¢§Ä §À¡¸ §Åñ¼¡õ.
C. §À¡¸Å¢ðÎô ÒÈ了¡øÄ¢ò ¾¢Ã¢Â §Åñ¼¡õ.
D. ¿¢¨Ä¢øÄ¡ì ¸¡Ã¢Âò¨¾ ¿¢Úò¾ §Åñ¼¡õ.

3. ¦ºöÔ¨Çô â÷ò¾¢ ¦ºö¸.

±Øò¾È¢ Å¢ò¾Åý _________________________.

A. ¸¼×Ç¡Ìõ
B. þ¨ÈÅÉ¡Ìõ
C. ¦¾öÅÁ¡Ìõ
D. Ш½ÅÉ¡Ìõ

1
4. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¾¢Õì குறளில் கோடிடப்பட்டுள்ள ¦º¡øÄ¢ý பொரு¨Çò ¦¾Ã¢×
¦ºö¸ ?

«Øì¸¡Ú «Å¡¦ÅÌÇ¢ þýɡ¡ø ¿¡ýÌõ


þØ측 þÂýÈÐ «Èõ.

A. ¦À¡È¡¨Á
B. §Àᨺ
C. §¸¡Àõ
D. ¸Î了¡ø

5. ¦¸¡Îì¸ô பட்ÎûÇ ¦À¡ÕÙìÌ ²üÈ ¾¢ÕìÌȨÇò ¦¾ ரிவு செய்க.

¦À¡È¡¨Á, §Àᨺ §¸¡Àõ, ¸Î了¡ø ¬¸¢Â ¿¡ýÌõ þøÄ¡Áø


¦ºö¸¢ýÈ ¦ºÂø¸§Ç ¿ü¸¡Ã¢Âõ ±Éì ¸Õ¾ôÀÎõ.

A. þɢ ¯ÇÅ¡¸ þýÉ¡¾ ÜÈø


¸É¢Â¢ÕôÀì ¸¡ö ¸Å÷ó¾üÚ
B. «Øì¸¡Ú «Å¡¦ÅÌÇ¢ þýɡ¡ø ¿¡ýÌõ
þØ측 þÂýÈÐ «Èõ.
C. ¡¸¡Å¡ á¢Ûõ ¿¡¸¡ì¸ ¸¡Å¡ì¸¡ø
§º¡¸¡ôÀ÷ ¦º¡øÄ¢Øì¸ô ÀðÎ.
D. ¿ýÈ¢ ÁÈôÀÐ ¿ýÈýÚ ¿ýÈøÄÐ
«ý§È ÁÈôÀÐ ¿øÄÐ

6. À¼ò¾¢üÌ ²üÈ சரியான இணைமொழியைத் தெரிவு செய்க.

A. ¬ÊôÀ¡Ê
B. «Õ¨Á ¦ÀÕ¨Á
C. «ýÚõ þýÚõ
D. «íÌõ þíÌõ

2
7. À¢ýÅÕõ ãШè ¿¢¨È× ¦ºö¸.

_____I_______ ´ÕÅÕìÌî ¦ºö¾ì¸¡ Äó¿ýÈ¢


±ýÚ _____II_________ ¦ÄɧÅñ¼¡ - ¿¢ýÚ
______III_______ ÅÇ÷¦¾íÌ ¾¡Ùñ¼ ¿£¨Ãò
______IV_______ ¾¡ý¾Õ¾ Ä¡ø.

I II III IV
A ¾Çá ¾¨Ä¡§Ä ±ýÚ ¿ýÈ¢
B ¿ýÈ¢ ¾Õí¦¸¡ ¾Çá ¾¨Ä¡§Ä
C ±ýÚ ¿ýÈ¢ ¾Õí¦¸¡ ¾¨Ä¡§Ä
D ¾¨Ä¡§Ä ±ýÚ ¿ýÈ¢ ¾Õí¦¸¡

8.
¿ñÀ¡, ¿£ ¦ÀÚ¸¢ýÈ ÅÕÁ¡Éõ «¨ÉòÐõ þùÅ¡Ú ¦ºÄ×
¦ºö¾¡ø ÐýÀôÀ¼ §¿Ã¢Îõ. ¸¢¨¼ì¸¢ýÈ ÅÕÁ¡Éò¨¾ì ¦¸¡ïºõ
§ºÁ¢ì¸ì ¸üÚì ¦¸¡û. þø¨Ä§Âø À¢Èáø þ¸ÆôÀÎÅ¡ö.

§Áü¸ñ¼ ¯¨Ã¡¼ÖìÌô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦ºöÔÇʨÂò §¾÷× ¦ºö¸.

A. ¬ÉӾĢø «¾¢¸ï ¦ºÄÅ¡É¡ø


Á¡Éõ «Æ¢óÐ Á¾¢¦¸ðÎô
B. ¿øÄ¡÷ìÌõ ¦À¡øÄÉ¡õ ¿¡Î
C. Á¡º¢ø Å£¨½Ôõ Á¡¨Ä Á¾¢ÂÓõ
D. ±øÄ¡÷ìÌõ ¸ûÇÉ¡ö ²úÀ¢ÈôÒó ¾£ÂÉ¡ö

9. ÝÆÖìÌ ²üÈ ¯Å¨Áò ¦¾¡¼¨Ãò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.


3
þǨÁ ¸¡Äò¾¢ø ¸üÌõ ¸øÅ¢, ¿õ ÁÉò¾¢ø À¾¢óÐÅ¢Îõ. «Ð
±ýÚõ «Æ¢Â¡Ð.

A. ¸ñ½¢¨Éì ¸¡ìÌõ þ¨Á§À¡Ä


B. º¢¨Ä §Áø ±ØòÐô §À¡Ä
C. ¸¡ðÎò ¾£ §À¡Ä
D. ÌýÈ¢ý §ÁÄ¢ð¼ Å¢ÇìÌ §À¡Ä

10. ¬ýÁ¢¸ò ¾¨ÄÅ÷ º¡ö À¡À¡ «Å÷¸û Á¨Èó¾ ¦ºö¾¢ Áì¸Ç¢¨¼§Â


____________ ÀÃÅ¢ÂÐ.

A. ¸¡ðÎò ¾£ §À¡Ä
B. º¢¨Ä §Áø ±ØòÐô §À¡Ä
C. «ÉÄ¢ø þð¼ ¦ÁØÌ §À¡Ä
D. ±Ä¢Ôõ â¨ÉÔõ §À¡Ä

À¢Ã¢× ¬ : þÄ츽õ
( §¸ûÅ¢¸û 11 - 20)
( 10 ÒûÇ¢¸û )
4
(ÀâóШÃì¸ôÀÎõ §¿Ãõ : 15 ¿¢Á¢¼õ )

11. §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ¸û ±ò¾¨É Ũ¸ôÀÎõ?

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

12. š츢Âí¸Ç¢ø þÃñ¼¡õ §ÅüÚ¨Á ¯Õ¨Àì ¦¸¡ñÎûÇ ¦º¡ø¨Äò ¦¾Ã¢×


¦ºö¸.

A. ÒÉ¢¾¡ ¸¨¼ìÌî ¦ºýÈ¡û.


B. ¾¢ÕÁ¾¢.À¡Û Á£ý ¸È¢ º¨Áò¾¡÷.
C. Á£ÉÅý ŨĨ ţº¢É¡ý.
D. §Á¨º ¾îºÉ¡ø ¦ºöÂôÀð¼Ð.

13. ¸£¾¡Å¢ý Å£¨½ ¯¨¼óРŢð¼Ð. _____________ «Åû «¾¨Éô ÀØÐ À¡÷ì¸
±ÎòÐî ¦ºýÈ¡û.

A. ¬É¡ø
B. ¬¸§Å
C. ±É¢Ûõ
D. þÕôÀ¢Ûõ

14. ¸À¢Äý º¢Èó¾ ¸Å¢¨¾¸¨Ç þÂüȢɡý. ______________ «ÅÛìÌ Å¢ÕÐ


ÅÆí¸ôÀð¼Ð.

A. þÕôÀ¢Ûõ
B. ±É¢Ûõ
C. ¬É¡ø
D. ±É§Å

15. š츢Âò¾¢ø §¸¡Ê¼ôÀðÎûÇ ¦º¡ø ²üÚûÇ §ÅüÚ¨Á ¯Õ¨Àò ¦¾Ã¢×


¦ºö¸.

5
§Á¨º ¾îºÉ¡ø ¦ºöÂôÀð¼Ð.

A. Ӿġõ §ÅüÚ¨Á
B. þÃñ¼¡õ §ÅüÚ¨Á
C. ãýÈ¡õ §ÅüÚ¨Á
D. ¿¡ý¸¡õ §ÅüÚ¨Á

16. š츢Âí¸Ç¢ø À¢¨ÆÂ¡É Å¢¨ÉÁÃÒ ¦º¡ü¸¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A. §¾Å¢ ÁĨÃì ¦¸¡ö¾¡û.


B. §Å¼ý «õ¨À ±ö¾¢É¡ý.
C. ¾¢ÕÁ¾¢.¸ÁÄ¡ ܨ¼¨Â Ó¨¼ó¾¡÷.
D. ÌÂÅý À¡¨É¨Âî ¦ºö¾¡ý.

17. ¸£ú측ñÀÅüÚû ÓýÉ¢¨Ä þ¼ò¨¾ì ÌȢ측¾ ¦º¡ø¨Äò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A. «Åý
B. ¯ý
C. ¿£÷
D. ¯ÁÐ

18. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¦º¡üÀðÊÂÄ¢ø ºÃ¢Â¡É ´§Ã ¦À¡Õû ¾Õõ ¦º¡ü¸¨Çò ¦¾Ã¢×


¦ºö¸.
A. ¾ó¨¾, «õÁ¡, À¢¾¡

B. ¯½×, ¬¸¡Ãõ, º¡ôÀ¡Î

C. ¯Ä¸õ, ¿ñÀý, âÁ¢

D. ¬º¢Ã¢Â÷, ¬º¡ý, §¾¡Æý

19.

6
§Á§Ä ¯ûÇ À¼õ ÌÈ¢ìÌõ þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A. மட மட B Á¢Û Á¢Û C. கிலு கிலு D. ¾¸ ¾¸

20. சரியான இடைச்சொல்லைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.


வேலுக்குக் காய்ச்சல் கண்டது.___________________அவன் பள்ளிக்குச்
செல்லவில்லை.

A. ஏனென்றால்

B. ஆகையால்

C. இருப்பினும்

D. அல்லது

À¡¸õ 2
[ÀâóШÃì¸ôÀÎõ §¿Ãõ: 45 ¿¢Á¢¼õ]

§¸ûÅ¢ 21

«. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ š츢Âí¸Ç¢ÖûÇ þÄ츽ô À¢¨Æ¸¨Ç «¨¼Â¡Çí¸ñÎ


Åð¼Á¢Î¸.

1. «Å÷¸û ¾¢¼Ä¢ý ÀóРŢ¨Ç¡ÊÉ÷. ( 1 ÒûÇ¢ )


7
2. ¬º¢Ã¢Â÷ ¾ÅÁ½¢¨Â À¡Ã¡ðÊÉ¡÷. ( 1 ÒûÇ¢ )

3. ¿¡¾ý Á¡¨Ç¢ø Àð¼õ Å¢ðΠŢ¨Ç¡ÎÅ¡ý. ( 1 ÒûÇ¢ )

4. «õÁ¡ ÀȨŸÙìÌ þ¨È §À¡ð¼¡÷. ( 1 ÒûÇ¢ )

¬. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¦Á¡Æ¢Â½¢¸¨Çô â÷ò¾¢ ¦ºö¸.

5. ¦¿ïº¡Ãô ¦À¡ö¾ý¨Éî _______________________________. (1 ÒûÇ¢)

6. «Øì¸¡Ú «Å¡¦ÅÌÇ¢ þýɡ¡ø ¿¡ýÌõ

____________________________________________ (1 ÒûÇ¢)

¦º¡øÄ §Åñ¼¡õ þØ측 þÂýÈÐ «Èõ

¦¾öÅòÐû ¨Åì¸ôÀÎõ ¿¢Úò¾ §Åñ¼¡õ

§¸ûÅ¢ 22

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ Å¢ÇõÀÃò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼


±Øи.

8
«) þù׽Ÿõ ±íÌ «¨ÁóÐûÇÐ ?

_________________________________________________________________________
(1 ÒûÇ¢)
¬) þù׽Ÿò¾¢ø ÅÆí¸ôÀÎõ þÃñÎ §º¨Å¸¨Çì ÌÈ¢ôÀ¢Î¸ .
i)_________________________________________________________________________
ii)_________________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)
þ) ±ý¦ÉýÉ ¿¢¸ú¸ÙìÌ þíÌ ¯½× ¾Â¡Ã¢òÐò ¾ÃôÀÎõ?
__________________________________________________________________________
(1
ÒûÇ¢)
®) Å¢ÇõÀÃò¾¢ø ÅÕõ ‘¾¢ÃñÎ’ ±ýÈ ¦º¡øÄ¢ý ¦À¡Õû ¡Ð
___________________________________________________________________________

(2 ÒûÇ¢)

[6 ÒûÇ¢]

§¸ûÅ¢ 23

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼


±Øи.

9
«) þôÀ¼ò¾¢ø ¸¡Ïõ º¢ì¸ø ¡Ð?

__________________________________________________________________________
(1 ÒûÇ¢)

¬) þó¿¢¨Ä ¦¾¡¼ÕÁ¡É¡ø Áì¸û ±ò¾¨¸Â À¡¾¢ôÒ¸¨Ç ±¾¢÷§¿¡ìÌÅ÷?

i) ________________________________________________________________________

ii) ________________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

þ) þ츨Äì ¸¨Ç ¿£ ±ýÉ ¦ºöÅ¡ö?

i) ________________________________________________________________________

ii) ________________________________________________________________________
(2
ÒûÇ¢)

(5 ÒûÇ¢)

§¸ûÅ¢ 24
¾¢ÕìÌÈû ´Õ º¢Èó¾ ¿£¾¢áø. þ¾¢ø 1330 ÌÈðÀ¡ì¸û ¯ûÇÉ. þó¾ á¨Äò
¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¯¨Ã¿¨¼ô À̾¢¨Â Å¡º¢òÐ, «¾ý À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ
¾¢ÕÅûÙÅ÷
Å¢¨¼ ±Øи. ±ýÈ ¦ÀÕõ ¦¾öÅô ÒÄÅ÷ þÂüȢɡ÷.
¾¢ÕìÌÈû¸Ç¢ø «Èõ, ¦À¡Õû, þýÀõ ±ýÈ ãýÚ À¢Ã¢×¸û ¯ûÇÉ.
´ù¦Å¡Õ «¾¢¸¡Ãò¾¢Öõ ÀòÐ ÌÈðÀ¡ì¸û ¯ûÇÉ. ¾¢ÕìÌÈû ¯Ä¸ Áì¸û
«¨ÉÅÕõ þýÒüÚ Å¡Æ §¾¨ÅôÀÎõ «Ã¢Â áÄ¡Ìõ. ÀÄ ¦À¡ÐÅ¡É ¿£¾¢¸û «¾
¢ø ¯ûÇÉ.
«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¿¡õ ¸¨¼ôÀ¢ÊòÐ Å¡Æ §ÅñÊ ¿øÅÆ¢ Өȸ¨Çò ¾
¢ÕìÌȨÇô ÀÊôÀ¾ý ÅÆ¢ ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÇÄ¡õ. þ¾¨Éô ÀÊ측Áø þÕôÀÐ §ÀÃ
¢ÆôÀ¡Ìõ. ´ù¦Å¡Õ ¿¡Ùõ ¾¢ÕìÌÈû á¨Äô ÀÊòÐô ÀÂý ¦ÀÚÅÐ º¢ÈôÀ¡Ìõ.
10 ¦Á¡Æ¢ô ¦ÀÂ÷ì¸ôÀðÎûÇÉ. ¬¸§Å,
¾ü¦À¡ØÐ ¾¢ÕìÌÈû áø ÀĦÁ¡Æ¢¸Ç¢ø
´ù¦Å¡Õ Å£ðÊÖõ ¾¢ÕìÌÈû áø þÕì¸ §ÅñÊÂÐ «Åº¢Âõ. ¾¢ÕìÌÈû
ÀÊô§À¡õ; Å¡úÅ¢ø À¢ýÀüڧšõ; þýÒڧšõ.
«) þôÀ¡¼ôÀ̾¢ ±¨¾¦Â¡ðÊì ÜÈôÀðÎûÇÐ?

__________________________________________________________________
(1 ÒûÇ¢)

¬) ¾¢ÕìÌÈû á¨Ä þÂüÈ¢ÂÅ÷ ¡÷ ?

________________________________________________________________________
(1 ÒûÇ¢)

þ) À¡¼ôÀ̾¢Â¢ø ¸Õ¨Á¡ì¸ôÀð¼ ¦º¡ü¸ÙìÌô ¦À¡Õû ±Øи.

i) «Èõ - __________________
ii) ´ù¦Å¡Õ ¿¡Ùõ - __________________

(2 ÒûÇ¢)

®) ¾¢ÕìÌÈû áÄ¢ø ±ò¾¨É À¢Ã¢×¸û ¯ûÇÉ? «¨Å ¡¨Å?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

[6 ÒûÇ¢]

§¸ûÅ¢ 25

¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¸¨¾¨Â Å¡º¢òÐ, «¾ý À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼


¸¡ñ¸. ¸¼ó¾ Å¡Ãõ »¡Â¢üÚ츢ƨÁ, ¾¢Õ.Á¡Èý ¾ý ÌÎõÀò¾¢É§Ã¡Î
§À¡÷Êìºý ¸¼ü¸¨ÃìÌî ÍüÚÄ¡ ¦ºýÈ¡÷. «Å÷¸û Á¸¢Øó¾¢ø ²È¢
¸¼ü¸¨Ã¨Âî ¦ºýȨ¼ó¾É÷. ¸¼ü¸¨ÃìÌî ¦ºøÖõ ÅƢ¢ø ¦ºõÀ¨É
ÁÃí¸¨Çô À¡÷ò¾É÷. «Å÷¸û ¸¡¨Ä 10.00ìÌ ¸¼ü¸¨Ã¨Âî ¦ºýȨ¼ó¾É÷.

¸¼ü¸¨Ã¢ø Å£º¢Â ¸¡üÚ «Å÷¸¨Ç ‘‘Å¡ Å¡’’ ±ýȨÆôÀÐ §À¡ø


þÕó¾Ð. «ýÚ Å¢ÎÓ¨È ±ýÀ¾¡ø, ¸¼ü¸¨Ã¢ø Üð¼õ «¨Ä §Á¡¾¢ÂÐ.
«Å÷¸û ¾í¸Ç¢ý ¯¨¼¸¨Ç Á¡üÈ¢ Å¢ðÎ ¸¼Ä¢ø ÌÇ¢ì¸ ¬ÃõÀ¢ò¾É÷. ¸¼Ä¢ø
¯øÄ¡ºÁ¡¸ ¿£ó¾¢ Á¸¢úó¾É÷. ¾¢Õ.Á¡ÈÉ¢ý
11 ÌÆ󨾸û Á½ø ţΠ¸ðÊ Á¸
¢úó¾É÷. º¢È¢Ð §¿Ãò¾¢üÌô À¢ÈÌ, «Å÷¸û ¦¸¡ñÎ Åó¾ ¯½×¸¨Çî ͨÅòÐ
Á¸¢úó¾É÷. Á¡¨Ä Á½¢ 5.00ìÌ «Å÷¸û Å£ðÊüÌô ÒÈôÀð¼É÷. «ý¨ÈÂ
¦À¡ØÐ «Å÷¸ÙìÌ Á¸¢úîº¢Â¡É ¦À¡Ø¾¡¸ «¨Áó¾Ð.
«. ¾¢Õ. Á¡Èý ÌÎôÀò¾¢É§Ã¡Î ±íÌî ¦ºýÈ¡÷?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(1 ÒûÇ¢)

¬. «Å÷¸û ±ôÀÊì ¸¼ü¸¨ÃìÌî ¦ºýÈÉ÷?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(1 ÒûÇ¢)

þ. «Å÷¸û ¸¼ü¸¨ÃìÌî ¦ºøÖõ ÅƢ¢ø ±¾¨Éì ¸ñ¼É÷?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(1 ÒûÇ¢)

®. «Å÷¸û ±ò¾¨É Á½¢ìÌ Å£ðÎìÌô ÒÈôÀð¼É÷?

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(1 ÒûÇ¢)

¯. Å¢ÎÓ¨Èì ¸¡Äí¸Ç¢ø ¿£í¸û ¦ºýÚ Åó¾ ÍüÚÄ¡ò ¾Çí¸¨Çì ÌÈ¢ôÀ¢Î¸.

12
i. __________________________________________________

ii. __________________________________________________

iii. __________________________________________________

(3 ÒûÇ¢)

(7 ÒûÇ¢)

DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH DISAHKAN OLEH

________________ _______________ ________________

PN.R.MOGANA KETUA PANITIA BAHASA TAMIL GPK KURIKULUM


GURU BAHASA TAMIL TAHUN 4

13