Вы находитесь на странице: 1из 2

ТЕРМИЗ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

_______________________________факультети _____________________________ кафедраси

__________________________________________________________ Таълим йўналиш

«Тасдиқлайман»
Факультет декани_________
«____ »_______________2015 й

Битирув малакавий иши бўйича топшириқ


Талаба_______________________________________________________________________
(фамилияси, исми, шарифи)

Ишининг мавзуси
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

«_______» _______________________ 2015 й. ректорнинг _________ сонли буйруғи билан тасдиқланган

Битирув ишини топшириш муддати ________________________________________________


2. Мавзу бўйича дастлабки маълумотлар берувчи адабиётлар рўйхати
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
3. Ишнинг мақсади ва ҳал қилинадиган масалалар:
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
4. Чизма қисми материаллари рўйхати:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
5. Маслаҳатчилар:

Имзо, сана
Маслаҳатчи
Бўлимлар Топшириқ қабул
Ф.И.Ш. Топшириқ берди
қилинди
Тавсия этиладиган адабиётлар Билан
танишиш
Кириш

6. Битирув ишини бажариш режаси:

Бажариш Бажарилганлик
№ Босқичлар номи
муддати белгиси

Битирув иши рахбари _________________________________

Кафедра мудири _____________________________________

Топшириқни бажаришга олдим _________________________


«______»_______________2015 йил