Вы находитесь на странице: 1из 61

NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII NCM E.03.

02-2013

Siguranţa la incendii
Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor
Fire safety
Fire safety of buildings and works

Пожарная безопасность
Пожарная безопасность зданий и сооружений

Ediţie oficială Официальное издание


1 DOMENIU DE APLICARE 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Prezentul normativ stabileşte 1.1 Настоящий нормативный документ
prevederile generale privind protecţia устанавливает общие требования
împotriva incendiilor а încăperilor, clădirilor противопожарной защиты помещений,
şi instalaţiilor (în continuare – „сlădiri”) 1а зданий и сооружений (далее – «зданий»)
toate etapele de realizare şi exploatare, на всех этапах их создания и эксплуатации,
precum şi clasificarea tehnico-incendiară а а также пожарно-техническую
clădirilor, е1еmentelor şi părţilor 1or, классификацию зданий, их элементов и
încăperilor, elementelor şi materialelor de частей, помещений, строительных
construcţie. конструкций и материалов.
1.2 Prezentul document normativ nu se 1.2 Настоящий нормативный документ
referă 1а clădirile сu destinaţie specială не распространяется на здания
(pentru producerea şi păstrarea substanţelor специального назначения (по производству
explozive, instalaţii subterane şi galeriilor и хранению взрывчатых веществ,
miniere). подземные сооружения и горные
выработки).
1.3 Documentaţia normativă şi tehnică a 1.3 Нормативная и техническая
clădirilor, elementelor şi materialelor de документация зданий, строительных
construcţie trebuie să conţină indicii 1or конструкций, изделий и материалов
tehnico - incendiari, reglementaţi de должна содержать их пожарно-
prezentul normativ. технические характеристики, регламенти-
руемые настоящими нормами.
1.4 Documentele normative privind 1.4 Противопожарные нормы и
protecţia împotriva incendiilor şi prevederile требования системы нормативных
sistemului dе documente normative în документов в строительстве должны
construcţii trebuie să se bazeze ре основываться на требованиях настоящих
prevederile prezentului normativ. норм.
Concomitent сu prezentul normativ Наряду с настоящими нормами должны
trebuie să se respecte prevederile împotriva соблюдаться противопожарные требова-
incendiilor, expuse în alte documente ния, изложенные в других нормативных
normative, aprobate în modul stabilit. документах, утвержденных в установ-
ленном порядке.
Aceste normative pot să conţină Эти нормативные документы могут
completări şi precizări considerând содержать дополнения и уточнения,
particularităţile pericolului de incendiu учитывающие особенности функциональ-
funcţional, precum şi protecţiei împotriva ной пожарной опасности и специфику
incendiilor a unor tipuri de clădiri, încăperi şi пожарной защиты отдельных видов
sisteme tehnico - edilitare. зданий, помещений и инженерных сетей.
1.5 Pentru clădirile pentru care nu există 1.5 Для зданий, на которые отсутствуют
NCM E.03.02-2013, pag. 2

documente normative privind protecţia противопожарные нормы, а также для


împotriva incendiilor, precum şi pentru зданий класса функциональной пожарной
cladirile сu clasa dе pericol de incendiu опасности Ф 1.3 высотой более 75 м,
funcţional F 1.3 сu înălţimea dе peste зданий других классов функциональной
75 m, сlădirilе de alte clase de pericol de пожарной опасности высотой более 50 м и
incendiu funcţional cu înălţimea peste 50 m зданий с числом подземных этажей более
şi сlădirilе сu mai mult de un nivel 1а subsol, одного, а также для особо сложных и
precum şi pentru clădirile deosebit de уникальных зданий, кроме соблюдения
соmрlехе şi de unicat, în afară dе respectarea требований настоящих норм, должны быть
prevederilor prezentului normativ, trebuie să разработаны технические условия,
se elaboreze prescripţii tehnice, care să отражающие специфику их противо-
reflecte specificul protecţiei 1or împotriva пожарной защиты, включая комплекс
incendiilor, inclusiv un complex de măsuri дополнительных инженерно - технических
tehnico - inginereşti şi organizatorice и организационных мероприятий.
suplimentare.
Aceste prescripţii tehnice trebuie să fie Указанные технические условия должны
coordonate сu organul central al быть согласованы с центральным oрганом
supravegherii de stat а măsurilor contra государственного пожарного надзора и
incendiilor şi autorizate de către Organul утверждены национальным органом
naţional de dirijare în cоnstrucţii. управления строительством.
1.6 Abaterile de 1а prevederile împotriva 1.6 Разрешение на отступление от
incendiilor ale normelor şi regulilor în противопожарных требований строитель-
construcţii 1а obiective concrete, în cazurile ных норм и правил по конкретным
argumentate se autorizează de către Organul объектам в обоснованных случаях
naţional de dirijare în construcţii în cazul производится национальным органом
prezentării soluţiilor се vor compensa aceste управления строительством при наличии
abateri, coordonate cu organul central al мероприятий, компенсирующих эти
supravegherii de stat a măsurilor contra отступления, согласованных центральным
incendiilor. органом государственного пожарного
надзора.
1.7 În cazul schimbării destinaţiei 1.7 При изменении функционального
funcţionale а clădirilor sau а unor încăperi назначения существующих зданий или
ale acestora, precum şi în саzul schimbării отдельных помещений в них, а также при
soluţiilor de sistematizare spaţială şi изменении объемно - планировочных и
constructivă, trebuie să se aplice конструктивных решений, должны
documentele normative în vigoare, în применяться действующие нормативные
corespundere cu noua destinaţie а acestor документы в соответствии с новым
clădiri sau încăperi. назначением этих зданий или помещений.
2 REFERINŢE NORMATIVE 2 НОРМАТИВНЫЕ CCЫЛКИ
2.1 În prezentul normativ se fac referinţe 2.1 В настоящих нормах использованы
1а următoarele documente normative: ссылки на следующие нормативные
документы:
1. NCM C.02.02-2004 Clădiri de producţie.
2. NCM C.02.03-2004 Clădiri de depozitare.
3. NCM C.04.02-2005 Iluminatul natural şi artificial.
4. CP C.04.04-2012 Proiectarea sistemelor de iluminat de siguranţă în clădiri şi construcţii.
5. NCM B.01.03-2005 Planuri generale ale întreprinderilor industriale.
6. NCM E.03.05-2004 Instalaţii automate de stingere şi semnalizare a incendiilor. Normativ
pentru proiectare.
7. NCM E.03.04-2004 Determinarea categoriilor de pericol de explozie-incendiu şi de incendiu
NCM E.03.02-2013, pag. 3

a încăperilor şi clădirilor.
8. NCM E.03.01-2005 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor. Terminologie.
9. NMIE (ПУЭ) Normele de Montare a Instalaţiilor Electrice.
10. RT DSE 1.01-2005 Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova.
11. СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений.
12. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
3 TERMENI ŞI DEFINIŢII 3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1 În prezentul normativ sînt acceptaţi 3.1 В настоящих нормах, за
termenii şi definiţiile, prezentate în исключением специально оговоренных
NCM E.03.01, сu excepţia cazurilor случаев, приняты термины и определения,
specificate în mod special: приведенные в NCM E.03.01, а также:
Arie (construită şi totală) – suprafaţa Площадь (строительная и общая) –
orizontală a construcţiei, delimitată de горизонтальная поверхность строения, по
elemente perimetrale. периметру ограниченная строительными
конструкциями.
Aria construită – suprafaţă delimitată de Строительная площадь – площадь
feţele exterioare ale pereţilor de închidere, pe ограниченная внешними поверхностями
perimetrul etajului, la cota terenului nivelat. наружных стен по периметру этажа, на
уровне планировочной отметки земли.
Aria totală - suma ariilor tuturor Общая площадь - сумма поверхностей
nivelurilor, subterane şi supraterane, всех уровней строения, подземных и
delimitate pe perimetru de elemente de надземных, ограниченная по периметру
construcţie. строительными конструкциями.
Atrium – incintă din interiorul unei Атриум – закрытое по периметру
construcţii, închisă pe perimetru, delimitată пространство внутри здания, ограниченное
pe una sau mai multe laturi, cu înălţimea de 4 с одной или более сторон, высотой 4 этажа
etaje şi mai mult. Atriumul poate fi acoperit и более. Атриум может быть с покрытием
sau neacoperit. или без.
Înălţimea clădirii se determină prin B ысота здания определяется высотой
înălţimea amplasării etajului dе sus, neluînd расположения верхнего этажа, не считая
în calcul etajul tehnic superior. În cazul верхнего технического этажа. При наличии
prezenţei acoperişurilor exploatate, înălţimea эксплуатируемого покрытия высота здания
clădirii se determină ca diferenţa maximă a определяется по максимальному значению
cotei suprafeţei accesului pentru auto- разницы отметок поверхности проездов
specialele de intervenţie la incendii şi cota для пожарных машин и верхней границы
superioară a barierelor de siguranţă. Pentru ограждений покрытия. Для двухуровневых
locuinţele de tip duplex sau triplex amplasate или трехуровневых квартир, расположен-
la ultimile niveluri a clădirii, înălţimea ных на последних этажах здания, высота
clădirii se determină ca înălţimea amplasării здания определяется как высота
etajului inferior al locuinţelor menţionate. расположения нижнего этажа квартиры.
Înăltimea amplasării etajului se Bысота расположения этажа
determină prin diferenţa cotei suprafeţei определяется разностью отметок поверх-
accesului pentru autospecialele de intervenţie ности проезда для пожарных машин и
la incendii şi cota inferioră а golului ce se нижней границы, открывающегося проема
deschide (fereastră) în peretele exterior. În (окна) в наружной стене. При отсутствии
lipsa golurilor (geamurilor) ce se deschid în открывающихся окон (проемов) высота
pereţii exteriori, înălţimea etajului se расположения этажа определяется
determină prin semisuma cotelor pardoselii şi полусуммой отметок пола и потолка этажа.
tavanului încăperii.
NCM E.03.02-2013, pag. 4

Clădire înaltă – clădire cu înălţimea de Здание повышенной этажности –


peste 28 m. здание высотой более 28 м.
Clădire foarte înaltă – clădire cu Высотное здание – здание высотой
înălţimea de peste 50 m. более 50 м.
Construcţie (clădire) deschisă – Строение (здание) открытого типа –
construcţie fără pereţi exteriori de închidere. строение без наружных стеновых
Construcţie deschisă se consideră şi ограждений. Строение открытого типа
construcţia care este deschisă cel puţin din считается также такое строение, которое
două părţi opuse, cu cea mai mare lugime. открыто, по крайней мере с двух
Partea se consideră deschisă, dacă aria totală противоположных сторон наибольшей
a golurilor, repartizate pe aceasta constituie протяженности. Сторона считается
minim 50 % din aria exterioară a acestei părţi открытой, если общая площадь отверстий,
la fiecare nivel (etaj). распределенных по стороне, составляет не
менее 50 % наружной поверхности этой
стороны в каждом уровне (этаже).
Deschideri pentru evacuarea fumului Проемы для удаления дыма
(desfumare) – goluri amplasate în partea (дымоудаление) – проемы расположенные
superioară a închiderilor perimetrale sau în в верхней части наружных ограждающих
acoperişul unei construcţii, ce asigură конструкций или в покрытии здания,
evacuarea fumului în caz de incendiu. обеспечивающие дымоудаление при
Golurile închise trebuie utilate cu dispozitive пожаре. Закрытые проемы должны быть
ce se deschid automat în caz de incendiu. оборудованны устройствами открываю-
щими их автоматически при пожаре.
Încăpere cu aglomerări de persoane – Помещение с массовым пребыванием
încăpere în care se pot afla simultan peste людей – помещение, в котором могут
50 de persoane. находиться одновременно более
50 человек.
Risc de incendiu – probabilitatea Пожарный риск – вероятность
izbucnirii incendiilor (în spaţii, încăperi, возникновения пожара и угрозы для жизни
construcţii, compartimente de incendiu, и здоровья человека, имущества и
instalaţii, etc.) şi apariţiei pericolului pentru окружающей среды.
viaţa şi sănătatea persoanelor, bunurilor
imobile şi mediul înconjurător.
Supantă – planşeu intermediar, deschis Антресоль – площадка, открытая с
pe una sau mai multe laturi, faţă de încăperea одной или более сторон, по отношению к
în care este dispus, cu suprafaţa mai mică de помещению, в котором она расположенна,
40 % din cea a încăperii în care se află. занимающая не более 40 % площади
Supanta nu se ia în calcul la determinarea помещения. Антресоль не учитывается при
gradului de rezistenţă la foc. определении степени огнестойкости
здания.
Zonă de siguranţă – zona, în care Безопасная зона – зона, в которой люди
persoanele sunt protejate de acţiunea защищены от воздействия опасных
factorilor periculoşi ai incendiului sau în care факторов пожара или в которой опасные
factorii periculoşi ai incendiului lipsesc. факторы пожара отсутствуют.
4 PRINCIPII GENERALE 4 OCHOBHЫE ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 În clădiri trebuie prevăzute astfel de 4.1 При проектировании зданий должны
soluţii constructive, de sistematizare spaţială быть предусмотрены конструктивные,
şi tehnico - inginereşti, care, în caz de объемно - планировочные и инженерно-
incendiu, să asigure: технические решения, обеспечивающие в
случае пожара:
NCM E.03.02-2013, pag. 5

- posibilitatea evacuării persoanelor în - возможность эвакуации людей,


exterior, indiferent de vîrsta şi starea 1or независимо от их возраста и физического
fizică, ре teritoriul afferent clădirii (în состояния, наружу на прилегающую к
continuare – „în exterior”), pînă 1а apariţia зданию территорию (далее – «наружу») до
pericolului pentru viaţa şi sănătatea 1or, din наступления угрозы их жизни и здоровью
cauza acţiunii parametrilor pericolului de вследствие воздействия опасных факторов
incendiu; пожара;
- posibilitatea salvării persoanelor - возможность спасения людей
(încăperi de siguranţă, ieşiri de avarie, (помещение безопасности, аварийные
mijloace individuale şi colective de salvare a выходы, индивидуальные и коллективные
persoanelor, etc.); средства спасения людей и др.);
- posibilitatea accesului personalului de - возможность доступа личного состава
pompieri şi mijloacelor de stingere la focarul пожарных подразделений и подачи средств
de incendiu, precum şi desfăşurării acţiunilor пожаротушения к очагу пожара, а также
de salvare а persoanelor şi valorilor materiale проведения мероприятий по спасению
(accesul pompierilor cu ajutorul autoscărilor людей и материальных ценностей (доступ
de intervenţie la incendii sau пожарных с автолестниц или авто-
autoelevatoarelor cotite, ascensoarelor pentru подъемников, пожарных лифтов, пожар-
pompieri, scărilor de incendiu, etc.); ных лестниц и др.);
- nepropagarea incendiului 1а с1ădirile - нераспространение пожара на рядом
învecinate, inclusiv şi în cazul prăbuşirii расположенные здания, в том числе, при
clădirii incendiate; обрушении горящего здания;
- limitarea pagubelor materiale directe şi - ограничение прямого и косвенного
indirecte, inclusiv conţinutul clădirii, clădirea материального ущерба, включая содержи-
însăşi şi construcţiile învecinate, la un raport мое здания, само здание и соседние
economic justificat dintre valoarea pagubelor строения, при экономически обоснованном
şi valoarea cheltuielilor pentru măsurilе de соотношении величины ущерба и расходов
prevenire şi stingere a incendiilor. на противопожарные мероприятия по
предупреждению и тушению пожаров.
Raportul economic trebuie coordonat cu Экономическое обоснование должно
organul central al supravegherii de stat a быть согласованно с центральным органом
măsurilor contra incendiilor. государственного пожарного надзора.
Pentru asigurarea implimentării soluţiilor Внедрение данных решений, в проекте
menţionate, în proiect se elaborează обеспечивается разработкой раздела
compartimentul „Apărarea împotriva «Пожарная безопасность», который
incendiilor”, care trebuie să conţină: должен содержать:
- calculul timpului de evacuare (inclusiv, - расчет времени эвакуации (в том
a grupurilor de oameni cu handicap şi числе, для инвалидов и групп людей с
mobilitate redusă), densităţii fluxului de ограниченными возможностями), плотнос-
persoane în timpul evacuării, lungimii şi ти людского потока во время эвакуации,
lăţimii căilor de evacuare, protecţiei căilor de длины и ширины эвакуационных путей,
evacuare împotriva fumului şi temperaturilor защиты путей эвакуации от дыма и
înalte, de asemenea numărului, amplasării şi высоких температур, а также количества,
dimensiunilor ieşirilor de evacuare; расположения и размеров эвакуационных
выходов;
- date privind indicii tehnico-incendiari ai - данные о пожарно-технических
materialelor de construcţie (combustibili- характеристиках строительных материалов
tatea, inflamabilitatea, gradul de propagare a (горючести, воспламеняемости, распро-
flăcării pe suprafaţa materialelor de странению пламени по поверхности,
construcţie, capacitatea fumigenă şi дымообразующей способности и токсич-
toxicitatea), limita de rezistenţă la foc şi ности), о пределе огнестойкости и
NCM E.03.02-2013, pag. 6

pericolul de incendiu a elementelor de пожарной опасности конструкций, степени


construcţie, gradul de rezistenţă la foc a огнестойкости здания, а также его класса
clădirilor, precum şi clasa de pericol de функциональной и конструктивной
incendiu funcţional şi constructiv; пожарной опасности;
- calculul timpului inundării cu fum a - расчет времени заполнения дымом
încăperilor, precum şi instalaţiilor de помещений, а также установок противо-
protecţie împotriva fumului; дымной защиты;
- calculul apeductului interior şi exterior - расчет внутреннего и наружного
de incendiu, rezervoarelor de incendiu, etc.; водопровода, пожарных резервуаров и др;
- calculul instalaţiilor automate de - расчет автоматических установок
semnalizare şi stingere a incendiilor, precum пожарной сигнализации, оповещения и
şi înştiinţare despre incendiu; пожаротушения;
- date privind asigurarea căilor de - данные об обеспечении путей
evacuare cu iluminat de evacuare şi эвакуации эвакуационным освещением и
indicatoare de ieşire luminoase; световыми указателями;
- date privind clasа de protecţie a - данные о степени защиты электроуста-
echipamentelor electrice, conform Normelor новок, согласно Правил Устройства
de Montare a Instalaţiilor Electrice; Электроустановок;
- calculul categoriilor de pericol de - расчет категории помещений и зданий
explozie-incendiu şi de incendiu a încăperilor по взрывопожарной и пожарной опас-
şi clădirilor; ности;
- calculul riscului de incendiu; - расчет пожарного риска;
- planul de intervenţie la incendiu, ce - оперативный план пожаротушения, с
include calculul forţelor şi mijloacelor расчетом сил и средств, необходимых для
necesare pentru stingerea incendiilor şi тушения пожара, их расстановкой,
amplasarea acestora, căile de acces pentru подъездными путями, путями доступа
autospecialele de intervenţie la incendiu, личного состава пожарных подразделений
căile de accesul pentru efectivul для проведения спасательных работ и
subdiviziunilor de pompieri antrenat la подачи огнетушащих средств к очагу
efectuarea lucrărilor de salvare şi lansare a пожара, а также размещение водоисточ-
mijloacelor de stingere, aprovizionarea cu ников и др.
apă pentru stingerea incendiului ş.a.
4.2 În procesul de construcţie trebuie 4.2 В процессе строительства
asigurată: необходимо обеспечить:
- realizarea prioritară а măsurilor de - приоритетное выполнение противо-
apărare împotriva incendiilor, prevăzute în пожарных мероприятий, предусмотренных
proiectul elaborat în соrespundere cu проектом, разработанным в соответствии с
documentele normative în vigoare şi aprobat действующими нормами и утвержденным
în modul stabilit; в установленном порядке;
- respectarea „Regulilor generale de - соблюдение «Основных правил
apărare împotriva incendiilor în Reрubliса пожарной безопасности в Республике
Moldova” RT DSE 1.01, protecţia împotriva Молдова» RT DSE 1.01 и охрану от пожара
incendiilor а obiectivelor în construcţie şi а строящегося и вспомогательныx объектов,
celor auxiliare, executarea lucrărilor de пожаробезопасное проведение строитель-
montare şi construire în condiţii de siguranţă ных и монтажных работ;
1а incendiu;
- prezenţa şi întreţinerea în stare bună а - наличие и исправное содержание
mijloacelor de stingere а incendiior; средств борьбы с пожаром;
- posibilitatea evacuării în condiţii de - возможность безопасной эвакуации и
siguranţă şi salvării persoanelor, precum şi спасения людей, а также защиты
protecţia valorilor materiаlе în caz de материальных ценностей при пожаре в
NCM E.03.02-2013, pag. 7

incendiu lа obiectivu1 în construcţie şi ре строящемся объекте и на строительной


şantieruluilui. площадке.
4.3 În procesul de exploatare trebuie: 4.3 В процессе эксплуатации следует:
- asigurată întreţinerea clădirii şi - обеспечить содержание здания и
mijloacelor ei de protecţie împotriva работоспособность средств его противо-
incendiilor în conformitate сu prevederile пожарной защиты в соответствии с
documentaţiei tehnice şi de proiect ale требованиями проектной и технической
acestora; документации на них;
- asigurată respectarea regulilor de - обеспечить выполнение правил
siguranţa împotriva incendiilor, aprobate în пожарной безопасности, утвержденных в
modul stabilit; установленном порядке;
- interzisă schimbarea soluţiilor - не допускать изменений конструк-
constructive, de sistematizare spaţială şi тивных, объемно - планировочных и инже-
tehnico-inginereşti fаră un proiect, elaborat нерно - технических решений без проекта,
în conformitate сu documentele normative în разработанного в соответствии с дейст-
vigoare şi aprobat în modul stabilit; вующими нормами и утвержденного в
установленном порядке;
- interzisă executarea lucrărilor de - при проведении ремонтных работ не
reparaţie folosirea elementelor şi materialelor допyскать применения конструкций и
de construcţie care nu corespund prevederilor материалов, не отвечающих требованиям
documente1or normative în vigoare. действующих норм.
Dacă autorizaţia pentru construcţia Если разрешение на строительство
clădirii а fost obţinută cu condiţia limitării здания получено при условии, что число
numărului persoanelor în clădire sau în orice людей в здании или в любой его части или
porţiune а ei sau sarcinii termice, atunci în пожарная нагрузка ограничены, внутри
interiorul clădirii, în locuri vizibile trebuie здания в заметных местах должны быть
amplasată informaţia referitoare 1а aceste расположены извещения об этих ограни-
limitări, iar administraţia сlădirii trebuie să чениях, а администрация здания должна
еlаbоrеzе măsuri organizatorice speciale de разработать специальные организацион-
prevenire а incendiului şi evacuare а ные мероприятия по предотвращению
persoanelor în caz de incendiu. пожара и эвакуации людей при пожаре.
4.4 Măsurile de apărare împotriva 4.4 Мероприятия по противопожарной
incendiilor а clădirilor se stabilesc ţinând защите зданий предусматриваются с
cont de dotarea tehnică а unităţilor de учетом технического оснащения пожарных
pompieri şi de locul аmplasării 1or. подразделений и их расположения.
În cazul dotării tehnice insuficiente а При недостаточном техническом осна-
unităţilor de pompieri, în zona de intervenţie щении пожарных подразделений в районе
a cărui este amplasat obiectivul proiectat, sau выезда, где расположен проектируемый
timpul de răspuns a subunităţilor de salvatori объект, или время прибытия
şi pompieri depăşeşte pentru localităţile (реагирования) пожарного подразделения
urbane - 10 minute, iar pentru localităţile к проектируемому объекту превышает в
rurale - 20 minute, trebuie elaborate городских поселениях 10 минут, а в
prescripţii tehnice, care să reflecte specificul сельских поселениях - 20 минут, должны
protecţiei împotriva incendiilor, inclusiv un быть разработаны дополнительные техни-
complex de măsuri tehnico - inginereşti şi ческие условия, отражающие специфику
organizatorice suplimentare. противопожарной защиты, включая комп-
лекс дополнительных инженерно – техни-
ческих и организационных мероприятий.
Aceste prescripţii tehnice trebuie să fie Указанные технические условия должны
coordonate сu organul central al быть согласованы с центральным органом
supravegherii de stat а măsurilor contra государственного пожарного надзора и
NCM E.03.02-2013, pag. 8

incendiilor şi autorizate de către Organul национальным Органом управления


naţional de dirijare în cоnstrucţii. строительством.
4.5 La efectuarea analizei pericolului de 4.5 При анализе пожарной опасности
incendiu а clădirilor trebuie folosite зданий должны быть использованы
scenariile de calcul, bazate ре raportul dintre расчетные сценарии, основанные на
parametrii temporali de dezvoltare şi соотношении временных параметров
propagare ai parametrilor pericolului de развития и распространения опасных
incendiu, de evacuare а persoanelor şi de факторов пожара, эвакуации людей и
combatere а incendiului. борьбы с пожаром.
5 CLASIFICAREA TEHNICĂ 5 ПОЖАРНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ
INCENDIARĂ КЛАССИФИКАЦИЯ

Dispoziţii generale Общие положения


5.1 Clasificarea tehnico-incendiară а 5.1 Пожарно - техническая классифи-
materialelor şi elementelor de construcţie, кация строительных материалов, конст-
încăperilor, clădirilor,elementelor şi рукций, помещений, зданий, элементов и
porţiunilor de clădiri se bazează ре gruparea частей зданий основывается на их
lor duрă proprietăţile, се contribuie 1а разделении по свойствам, способст-
apariţia parametrilor pericolului de incendiu вующим возникновению опасных факто-
şi 1а propagarea 1ui - pericolului de ров пожара и его развитию - пожарной
incendiu, şi după proprietăţile de rezistenţă опасности, и по свойствам сопротив-
la acţiunea incendiului şi propagarea ляемости воздействию пожара и распрост-
parametrilor pericolului – rezistentă la foc. ранению его опасных факторов -
огнестойкости.
5.2 Clasificarea tehnico-incendiară este 5.2 Пожарно - техническая классифи-
destinată pentru stabilirea prevederilor кация предназначается для установления
necesare pentru protecţia împotriva необходимыx требований по противопо-
incendiilor a construcţiilor, încăperilor, жарной защите конструкций, помещений,
clădirilor, elementelor şi porţiunilor clădirilor зданий, элементов и частей зданий в
în funcţie de rezistenţa la foc şi/sau de зависимости от их огнестойкости и (или)
pericolul de incendiu. пожарной опасности.
Materiale de construcţie Строительные материалы
5.3 Materialele de construcţie se 5.3 Строительные материалы характери-
caracterizează duрă pericolul de incendiu. зуются пожарной опасностью.
Pericolul de incendiu а1 materialelor de Пожарная опасность строительных
construcţie se determină conform următorilor материалов определяется следующими
indicii tehnico - incendiari: combustibilitatea, пожарно – техническими характеристика-
inflamabilitatea, propagarea flăcării ре ми: горючестью, воспламеняемостью, рас-
suprafaţă, capacitatea fumigenă şi toxicitatea. пространением пламени по поверхности,
дымообразующей способностью и токсич-
ностью.
5.4 Materialele de construcţie se clasifică 5.4 Строительные материалы подразде-
în incombustibile - Со şi combustibile - С. ляются на негорючие (НГ) и горючие (Г).
Materialele de construcţie combustibile se Горючие строительные материалы подраз-
clasifică în patru grupe: деляются на четыре группы:
С1 (slab combustibile); a) С1 (слабогорючие);
С2 (moderat combustibile); С2 (умеренногорючие);
С3 (normal combustibile); С3 (нормальногорючие);
С4 (puternic combustibile). С4 (сильногорючие).
NCM E.03.02-2013, pag. 9

Materialele de construcţie С1 şi С2 suntb) Строительные материалы С1 и С2


greu combustibile. являются трудносгораемыми.
Combustibilitatea şi grupele materialelor
c) Горючесть и группы строительньх
de construcţie duрă combustibilitate se материалов по горючести устанавливаются
stabilesc conform standardelor în vigoare pe по стандартам действующим на террито-
teritoriul Republicii Moldova. рии Республики Молдова.
Pentru materialele de construcţie Для негорючих строительных материа-
incombustibile nu se stabilesc şi nu se лов показатели пожарной опасности не
normează indici ai pericolului de incendiu. определяются и не нормируются.
5.5 După inflamabilitate materialele de 5.5 Горючие строительные материалы
construcţie combustibile se clasifică în trei по воспламeняемости подразделяются на
grupe: три группы:
In 1(greu inflamabile); В 1 (трудновоспламеняемые);
In 2 (moderat inflamabile); В 2 (умеренновоспламеняемые);
In 3 (uşor inflamabile). В З (легковоспламеняемые).
După inflamabilitate grupele materiаlеlоr Группы строительных материалов по
de construcţie se stabilesc confom воспламеняемости устанавливаются по
standardelor în vigoare pe teritoriul стандартам, действующим на территории
Republicii Moldova. Республики Молдова.
5.6 După gradul de propagare а flăcării 5.6 Горючие строительные материалы
ре suprafaţă materialele de construcţie по распространению пламени по поверх-
combustibile se clasifică în patru grupe: ности подразделяются на четыре группы:
PF 1 (nu propagă flacăra); РП 1 (нераспространяющие);
PF 2 (slab propagă flacăra); РП 2 (слабораспространяющие);
PF 3 (moderat propagă flacăra); РП З (умереннораспространяющие);
PF 4 (puternic propagă flacăra). РП 4 (сильнораспространяющие).
După gradul de propagare а flăcării Группы строительных материалов по
grupele de materiale de construcţie se распространению пламени устанавли-
stabilesc pentru straturile superficiale а1е ваются для поверхностных слоев кровли и
acoperişului şi pardoseli1or, inclusiv, pentru полов, в том числе, ковровых покрытий,
acoperiri-covoare, conform standardelor în устанавливаются по стандартам, дейст-
vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. вующим на территории Республики
Молдова.
Pentru alte materiale de construcţie grupa Для других строительных материалов
de propagare а flăcării ре suprafaţă nu se группа распространения пламени по
stabileşte şi nu se normează. поверхности не определяется и не
нормируется.
5.7 După capacitatea fumigenă 5.7 Горючие строительные материалы
mаterialele de constructie combustibile se по дымообразующей способности подраз-
clasifică in trei grupe: деляются на три группы:
F 1 (сu capacitate fumigenă mică); Д 1 (с малой дымообразующей способно-
F 2 (cu capacitate fumigenă moderată); стью);
F 3 (сu capacitate fumigenă înaltă). Д 2 (с умеренной дымообразующей спо-
собностью);
Д З (с высокой дымообразующей способ-
ностью).
După capacitatea fumigenă grupele de a) Группы строительных материалов по
materiale de construcţie se stabilesc conform дымообразующей способности устанавли-
standardelor în vigoare pe teritoriul ваются по стандартам, действующим на
Republicii Moldova. территории Республики Молдова.
5.8 După toxicitatea produselor de ardere 5.8 Горючие строительные материалы
NCM E.03.02-2013, pag. 10

materialele de construcţie combustibile se по токсичности продуктов горения подраз-


clasifică în patru grupe: деляются на четыре группы:
Т 1 (puţin periculoase); Т 1 (малоопасные);
Т 2 (moderat periculoase); Т 2 (умеренноопасные);
Т З (puternic periculoase); Т З (высокоопасные);
Т 4 (extrem de periculoase). Т 4 (чрезвычайно опасные).
După toxicitatea produselor de ardere Группы строительных материалов по
grupele de materiale de construcţie se токсичности продуктов горения устанав-
stabilesc conform standardelor în vigoare pe ливаются по стандартам, действующим на
teritoriul Republicii Moldova. территории Республики Молдова.
Elemente de construcţie Строительные конструкции
5.9 Elementele de construcţie 5.9 Строительные конструкции характе-
secaracterizează prin rezistenţă 1а foc şi ризуются огнестойкостью и пожарной
pericol de incendiu. опасностью.
Indicator аl rezistentei 1а foc se Показателем огнестойкости является
consideră limita de rezistenţă 1а foc. предел огнестойкости.
Pericolul de incendiu а1 elementelor dе Пожарную опасность конструкции
construcţie este caracterizat de clasa характеризует класс ее пожарной опаснос-
pericolului de incendiu. ти.
5.10 Limita de rezistenţă 1а foc а 5.10 Предел огнестойкости строитель-
elementelor de construcţie se stabileşte duрă ных конструкций устанавливается по вре-
timpul (în minute) de apariţie а unui sau mai мени (в минутах) до наступления одного
multe criterii de stare limită, normate pentru или последовательно нескольких, норми-
construcţia dată: руемых для данной конструкции, призна-
ков предельных состояний:
R pierderea capacităţii potante; R потери несущей способности;
Е pierderea integrităţii; Е потери целостности;
I pierderea capacităţii termoizolante. I потери теплоизолирующей способности.
Limitele de rezistenţă 1а foc а Пределы огнестойкости строительных
еlеmentelor de construcţie şi semnele 1or констрvкций и их условные обозначения
convenţionale se stabilesc conform устанавливаются по стандартам, дейст-
standardelor în vigoare pe teritoriul вующим на территории Республики
Republicii Moldova. Молдова.
Totodată limita de rezistenţă 1а foc а При этом предел огнестойкости окон
ferestrelor se stabileşte numai duрă timpul de устанавливается только по времени
apariţie а criteriului de pierdere а integrităţii - наступления признака потери целостности
Е. - Е.
De asemenea elementele de construcţie, Также строительные конструкции,
clădirile şi părţile acestora se caracterizează здания и его части характеризуются:
prin:
- valoare limită a fluxului termic (W); - предельной величиной теплового
потока (W);
- rezistenţă la impact şi rezistenţă - ударопрочностью и механической
mecanică (М); стойкостью (М);
- prezenţa uşilor echipate cu dispozitive - наличием дверей, оборудованных
de auto-închidere (C); самозакрывающимися устройствами (С);
- impenetrabilitate la fum (S); - дымонепроницаемостью (S);
- prezenţa sursei de alimentare cu curent - наличием источника беcперебойного
electric continuu şi de semnalizare (Р sau элекроснабжения и сигнализации (Р или
PH); РН);
NCM E.03.02-2013, pag. 11

- rezistenţă la arderea funinginii (G); - стойкостью к горению сажи (G);


- capacitatea materialului pentru placare, - способностью облицовочного строи-
de a proteja elementul de construcţie de la тельного материала, защищать строи-
ardere sau carbonizare (K); тельную конструкцию от возгорания или
обугливания (К);
- menţinerea stabilităţii în condiţii de - сохранением стабильности в
temperatură constantă (D); условиях постоянной температуры (D);
- timpul de menţinere a stabilităţii în - продолжительностью сохранения
raport cu graficul standard, timp/temperatură стабильности относительно стандартного
(DH); графика, времени/температуры (DH);
- timpul de luctru a ventilatoarelor pentru - временем работы вентиляторов
evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, în удаления дыма и высокой температуры, в
condiţiile de schimbare a temperaturii (F); условиях изменения температур (F);
- timpul acţiunii schimbului de aer - временем действия естественного
natural, pentru evacuarea fumului şi căldurii воздухообмена, для удаления дыма и тепла
(B). (В).
5.11 După pericolul de incendiu 5.11 По пожарной опасности строитель-
elementele de construcţie se divizează în ныe конструкции подразделяются на
patru clase: четыре класса:
К0 (nepericuloase 1а incendiu); К0 (непожароопасные);
К1 (puţin periculoase 1а incendiu); К1 (малопожароопасные);
К2 (moderat periculoase lа incendiu); К2 (умереннопожароопасные);
К3 (periculoase 1а incendiu). К3 (пожароопасные).
Clasele pericolului de incendiu аl Класс пожарной опасности строитель-
elementelor de construcţie se stabilesc ных конструкций устанавливается по
conform standardelor în vigoare pe teritoriul стандартам, действующим на территории
Republicii Moldova. Республики Молдова.
Bariere antifoc Противопожарные преграды
5.12 Barierele antifoc sînt destinate 5.12 Противопожарные преграды пред-
pentru prevenirea propagării incendiului şi а назначены для предотвращения распрост-
produselor de ardere din încăperea sau din ранения пожара и продуктов горения из
compartimentul сu focarul incendiului, în помещения или пожарного отсека с очагом
alte încăperi. пожара в другие помещения.
Barierele antifoc sînt: pereţii antifoc, К противопожарным преградам отно-
pereţii despărţitori antifoc, planşeele сятся противопожарные стены, перего-
rezistente lа foc. родки, перекрытия.
5.13 Barierele antifoc se caracterizează 5.13 Противопожарные преграды харак-
prin rezistenţă 1а foc şi реriсоl de incendiu. теризуются огнестойкостью и пожарной
опасностью.
Rezistenţa lа foc а barierelor antifoc este Огнестойкость противопожарной пре-
determinată de rezistenţa lа foc: грады определяется огнестойкостью ее
элементов:
- а elementelor de închidere а barierei; - ограждающей части;
- а elementelor се asigură stabilitatea - конструкций, обеспечивающих устой-
barierei; чивость преграды;
- а elementelor ре care se sprijină bariera; - конструкций, на которые она опи-
рается;
- а nodurilor de fixare între elemente. - узлов крепления между ними.
Limitele de rezistenţă 1а foc а еlеmen- Пределы огнестойкости конструкций,
telor de construcţie се asigură stabilitatea обеспечивающих устойчивость преграды,
NCM E.03.02-2013, pag. 12

barierei, elementelor ре care se sprijină еа şi конструкций, на которые она опирается, и


а nodurilor de fixare între elemente duрă узлов крепления между ними по признаку
criteriu R, nu trebuie să fie mai mici decît R должны быть не менее требуемого
limita normată de rezistenţă 1а foc а предела огнестойкости ограждающей
elementelor de inchidere а barierei antifoc. части противопожарной преграды.
Pericolul de incendiu а1 barierei antifoc Пожарная опасность противопожарной
este determinat de pericolul de incendiu а1 преграды определяется пожарной опас-
elementelor de închidere, аl nodurilor de ностью ее ограждаюшей части с узлами
fixare şi а1 elementelor de construcţie се крепления и конструкций, обеспечи-
asigură stabilitatea barierei. вающих устойчивость преграды.
5.14 Pereţii antifoc, pereţii despărţitori 5.14 Противопожарные стены, перего-
antifoc şi planşeele antifoc, completarea родки и перекрытия, заполнения проемов в
golurilor în aceştea/acestea (uşi antifoc, porţi, них (противопожарные двери, ворота,
trape, clapete, ferestre, perdele, cortine, люки, клапаны, окна, шторы, завесы,
rolete, mufe) în funcţie de limita de rezistenţă роллеты, муфты) в зависимости от
1а foc а elementelor sale de închidere, de пределов огнестойкости их ограждающей
asemenea şi tamburele-ecluze, prevăzute în части, а также тамбур-шлюзы, предусмот-
golurile barierelor antifoc în dependenţă de ренные в проемах противопожарных
tipul elementelor tamburelor-ecluze, se преград в зависимости от типов элементов
clasifică în conformitate cu tabelele 1 - 3. тамбур-шлюзов, класифицируются в
соответствии с таблицами 1 - 3.
Barierele antifoc trebuie să fie de clasa Противопожарные преграды должны
К0. În cazurile stabilite în mod special se быть класса К0. Допускается в специаль-
admite folosirea barierelor antifoc de tipurile но оговоренных случаях применять проти-
2 - 4, сlаsа К1. вопожарные преграды 2 - 4-го типов клас-
са К1.
Tabelul 1
Таблица 1
Barierele antifoc Tipu1 de Limita de rezistenţă 1а Tipul de comp- Tipu1 de
bariere foc а barierelor letare а goluri- tambur-ecluză,
antifoc antifoc,minimum lor, minimum minimum
Противопо- Тип про- Предел огнестойкос- Тип заполне- Тип тамбур -
жарные тивопо- ти противопожарной ния проемов, шлюза,
преграды жарных преграды, не менее не ниже не ниже
преград
Pereţi special
Стены особая REI 240 - -
1 REI 150 1 1
2 REI 45 2 2
Pereţi despărţitori 1 EI 45 2 2
(cu excepţia pere- 2 EI 15 3 2
ţilor despărţitori
translucizi cu su-
prafaţa sticluirii de
peste 25 %)
Перегородки (за
исключением све-
топрозрачных пе-
регородок с остек-
лением площадью
NCM E.03.02-2013, pag. 13

более 25 %)

Tabelul 1 (continuare)
Таблица 1 (продолжение)

Barierele antifoc Tipu1 de Limita de rezistenţă 1а Tipul de comp- Tipu1 de


bariere foc а barierelor letare а goluri- tambur-ecluză,
antifoc antifoc,minimum lor, minimum minimum
Противопо- Тип про- Предел огнестойкос- Тип заполне- Тип тамбур -
жарные тивопо- ти противопожарной ния проемов, шлюза,
преграды жарных преграды, не менее не ниже не ниже
преград
Pereţi despărţitori 1 EIW 45 2 2
translucizi cu su- 2 EIW 15 3 2
prafaţa sticluirii de
peste 25 %
Светопрозрачные
перегородки с
остеклением
площадью более
25 %
P1anşee special
Перекрытия особая REI 240 - -
1 REI 150 1 1
2 REI 60 2 1
3 REI 45 2 1
4 REI 15 3 2

Tabelul 2
Таблица 2
Completarea golurilor în Tipu1 de completare а Limita de rezistenţă 1а foc,
barierele antifoc golurilor în barierele antifoc minimum
Заполнения проемов в Тип заполнений проемов в Предел огнестойкости,
противопожарных противопожарных не ниже
преградах преградах
Uşi (cu excepţia uşilor 1 EI 60
translucide cu suprafaţa 2 EI 30
sticluirii de peste 25 %), porţi, 3 EI 15
trape, clapete, perdele, rolete
şi ecrane
Двери (за исключением
дверей с остеклением более
25 % и дымонепроницаемых
дверей), ворота, люки,
клапаны, шторы, ролеты и
экраны
Uşi translucide cu suprafaţa 1 EIW 60
sticluirii de peste 25 % 2 EIW 30
Двери с остеклением более 3 EIW 15
25%
NCM E.03.02-2013, pag. 14

Tabelul 2 (continuare)
Таблица 2 (продолжение)
Completarea golurilor în Tipu1 de completare а Limita de rezistenţă 1а foc,
barierele antifoc golurilor în barierele antifoc minimum
Заполнения проемов в Тип заполнений проемов в Предел огнестойкости,
противопожарных противопожарных не ниже
преградах преградах
Uşi impenetrabile la fum (cu 1 EIS 60
excepţia uşilor cu suprafaţa 2 EIS 30
sticluirii de peste 25 %) 3 EIS 15
Дымонепроницаемые двери
(за исключением дверей с
остеклением более 25 %)
Uşi impenetrabile la fum cu 1 EIWS 60
suprafaţa sticluirii de peste 2 EIWS 30
25 % 3 EIWS 15
Дымонепроницаемые двери
с остеклением более 25 %
Uşile puţurilor de ascensoare 1 EI 60
Двери шахт лифтов 2 EI 30
Ferestre 1 Е 60
Окна 2 Е 30
3 Е 15
Cortine* 1 EI 60
Занавесы
Mufe Limita de rezistenţă la foc se determină nu mai mică
Муфты ca limita de rezistenţă la foc a barierei antifoc
Предел огнестойкости принимается не ниже предела
огнестойкости противопожарной преграды

* Cortinele, pentru completarea golurilor în barierele antifoc, pot fi prevăzute sub formă de
construcţii şi/sau instalaţii inginereşti cu parametri ce asigură protecţia golurilor, pentru perioada de
timp normată.
* Занавесы, для заполнения проемов в противопожарных преградах могут
предусматриваться в виде конструкций и/или инженерных установок с параметрами,
обеспечивающими защиту проемов на период нормируемого времени.
Tabelul 3
Таблица 3
Tipurile de elemente ale tamburelor - ecluze, minimum
Tipul de tambur - ecluză Типы элементов тамбур - шлюза, не ниже
Тип тамбур - шлюза Pereţi despărţitori Planşee Completarea golurilor
Перегородки Перекрытия Заполнения проемов

1 1 3 2
2 2 4 3
NCM E.03.02-2013, pag. 15

Scările şi casele de scări Лестницы и лестничные клетки


5.15 Scărilе şi casele de sсări, prevăzute 5.15 Лестницы и лестничные клетки,
pentru evacuare, se clasifică în scări de предназначенные для эвакуации, подраз-
tipurile: деляются на лестницы типов:
1 - interioare, plasate în саsele de sсări; 1 - внутренние, размещаемые в лестнич-
2 - interioare deschise; ных клетках;
3 - exterioare deschise. 2 - внутренние открытые;
3 - наружные открытые.
Casele de scări obişnuite de tipurile: Oбычные лестничные клетки типов:
S 1 - сu geamuri sau сu goluri deschise în Л 1 - с остекленными или открытыми
pereţii ехteriori, la fiecare etaj; проемами в наружных стенах на каждом
этаже;
S 2 - сu iluminare naturală рrin geamuri Л 2 - с естественным освещением через
sau prin golurilе deschise ale acoperişurilor. остекленные или открытые проемы в
покрытии.
Case de scări antifum de tipurile: Незадымляемые лестничные
клетки типов:
SF 1 - сu intrare 1а casa scării de 1а etaj Н 1- с входом в лестничную клетку с
prin zona de aer exterioară prin treceri этажа через наружную воздушную зону по
deschise, totodată trebuie asigurată protecţia открытым переходам, при этом должна
antifum а trecerii prin zona de aer exterioară; быть обеспечена незадымляемость
перехода через воздушную зону;
SF 2 - сu suprapresiunea aerului 1а casa Н 2 - с подпором воздуха в лестничную
scării în caz de incendiu; клетку при пожаре;
SF 3 - сu intrare 1а casa scării de 1а etaj Н 3 - с входом в лестничную клетку с
prin tambur - ecluză cu suprapresiunea этажа через тамбур - шлюз с подпором
aerului (permanentă sau în caz de incendiu). воздуха (постоянным или при пожаре).
5.16 Pentru а asigura stingerea 5.16 Для обеспечения тушения пожара и
incendiului şi efectuarea lucrărilor de salvare проведения спасательных работ
se prevăd scări de incendiu de tipurile: предусматриваются пожарные лестницы
типов:
Sv - verticale; П 1 - вертикальные;
Sr - din rampe сu panta de maximum П 2 - маршевые с уклоном не более 6 : 1.
6 : 1.
Clădiri, compartimente de incendiu, Здания, пожарные отсеки, помещения
încăperi
5.17 Clădirile, precum şi porţiunile de 5.17 Здания, а также части зданий,
clădire separate prin pereţi antifoc - выделенные противопожарными стенами, -
compartimente de incendiu (în continuare - пожарные отсеки (далее - здания) – подраз-
clădiri) - se clasifică duрă gradul de деляются по степеням огнестойкости,
rezistenţă 1а foc, clasele de pericol de классам конструктивной и функциональ-
incendiu соnstructiv şi funcţional. ной пожарной опасности.
Pentru separarea compartimentelor de Для выделения пожарных отсеков
incendiu se folosesc: pereţi antifoc de tipul применяются: противопожарные стены
special şi 1, planşee antifoc de tipul special şi особого и 1 - го типа, перекрытия особого
1 sau zone antifoc ce separă clădirea pe toată и 1 - го типа или противопожарные зоны
lăţimea (lungimea) şi înălţimea. разделяющие здание по всей ширине
NCM E.03.02-2013, pag. 16

(длине) и высоте.
Zona antifoc reprezintă o porţiune a Противопожарная зона представляет
clădirii, formată prin pereţi antifoc de tipul 2, собой часть здания, образованную проти-
care separă zona antifoc de compartimentele вопожарными стенами 2 - го типа, которые
de incendiu. отделяют противопожарную зону от
пожарных отсеков.
Lăţimea zonei antifoc trebuie să fie nu Ширина зоны должна быть не менее
mai mică de 12 m. 12 м.
În încăperile amplasate în limitele zonei В помещениях расположенных в
antifoc se interzice folosirea sau depozitarea пределах противопожарной зоны не
gazelor, lichidelor şi materialelor допускается применять или хранить
combustibile, precum şi prevederea горючие газы, жидкости и материалы, а
proceselor cu formarea prafurilor также предусматривать процессы, связан-
combustibile. ные с образованием горючих пылей.
Gradul de rezistenţă 1а foc а clădirii este Степень огнестойкости здания опреде-
determinat de rezistenţa lа foc а elementelor ляется огнестойкостью его строительных
ei de construcţie. конструкций.
C1asa pericolului de incendiu constructiv Класс конструктивной пожарной опас-
а clădiri este determinată de gradul de ности здания определяется степенью
participare а elementelor de constтucţie 1а участия строительных конструкций в
dezvoltarea incendiului şi de formare а развитии пожара и образовании его
parametrilor pericolului de incendiu. опасных факторов.
Pericolul de incendiu а1 completării Пожарная опасностъ заполнения про-
golurilor 1а elementele de închidere а емов в ограждающих конструкциях зданий
clădirilor (uşi, porţi, ferestre şi оblоаnе) nu se (дверей, ворот, окон и люков) не норми-
normează, сu excepţia cazurilor stipulate руется, за исключением специально огово-
special. ренныx случаев.
Construcţiile de completare a golurilor Конструкции заполнения светопрозрач-
pentru pătrunderea luminii din acoperişurile ных проемов в покрытиях зданий oсобой, I
fără pod a clădirilor de gradul special, I şi II и II степеней огнестойкости должны
de rezistenţă la foc, trebuie executate din выполняться из негорючих материалов.
materiale incombustibile.
C1asa pericolului de incendiu funcţional Класс функциональной пожарной опас-
а clădirii şi porţiunilor ei se determină prin ности здания и его частей определяется их
destinaţia lor şi particularităţile proceselor назначением и особенностями размеща-
tehnologice din ele. емых в них технологических процессов.
5.18 Clădirile şi compartimentele de 5.18 Степень огнестойкости здания
incendiu se clasifică în grade de rezistenţă 1а определяется пределом огнестойкости
foc conform tabelului 4. строительных конструкций и классом
пожарной опасности строительных
конструкций в соответствии с таблицей 4.
NCM E.03.02-2013, pag. 17

Таbеlul 4
Таблица 4
Gradul de Limita de rezistenţă 1а foc а elementelor de construcţie, minimum
rezistenţă
lа foc а Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее
clădirlor
Степень Elemente Pereţi Planşee Elementele Casele de scări
огнестой- le por- exterio- intermedia acoperişurilor fără
кости tante ale ri re(inclusiv pod
здания clădirilor Nepor- аlе podului
tanţi şi Элементы Лестничные клетки
deasupra бесчердачных
subsolului покрытий
Несу- Наруж Перекры- Podine Ferme, Pereţi Rampele
щие ные тия (inclusiv grinzi, interiori şi
элемен- не- между- сu termo- lonje- podestele
ты зда- несу- этажные izolanţi) roane scărilor
ния щие (в.т.ч.
стены чердач Насти- Фермы, Внут- Марши
ные и над лы, в.т.ч. балки, ренние и
подвала- с утеп- прого- стены лестнич-
ми) лителем ны ные пло-
щадки
Особая R 240 К0 E45 К0 REI 120 К0 RE 60 К0 R120 К0 REI240 К0 R 60 К0
I R 120 К0 E30 К0 REI 60 К0 RE 30 К0 R 30 К0 REI120 К0 R 60 К0
II R 90 К0 E15 К1 REI 45 К1 RE 15 К1 R 15 К1 REI 90 К0 R 60 К0
III R 45 К1 E15 К2 REI 45 К1 RE 15 К1 R 15 К1 REI 60 К1 R 45 К1
IV R 15 К2 E15 К3 REI 15 К2 n.n/н.н n.n/н.н REI 45 К2 R 15 К2
V Nu se normează
Не нормируется
Drept elemente portante ale с1ădirii sînt К несущим элементам здания относятся:
considerate:
- pereţii portanţi, coloanele, grinzile, - несущие стены, рамы, колонны,
arcele, fermele (cu excepţia arcelor şi ригели, арки, фермы (кроме арок и ферм
fermelor acoperişurilor fără pod) legăturile, бесчердачных покрытий) балки перекры-
diafragmele de rigidizare, dacă ele participă тий, связи, диафрагмы жесткости и т.п,
la asigurarea stabilităţii generale şi a если они участвуют в обеспечении общей
invariabilităţii geometrice a clădirii în caz de устойчивости и геометрической неизме-
incendiu. няемости здания при пожаре.
Pentru limitele de rezistenţă la foc a К пределу огнестойкости несущих
elementelor portante ale clădirii, ce элементов здания, выполняющих одно-
îndeplinesc concomitent funcţii de elemente временно функции ограждающих конст-
de închidere, se stabilesc prevederi рукций, предъявляются дополнительные
suplimentare privind pierderea integrităţii (E) требования по потере целостности (Е) и
şi a capacităţii termoizolante (I), luînd în теплоизолирующей способности (I) с
considerare clasa pericolului de incendiu учетом класса функциональной пожарной
funcţional al clădirilor şi încăperilor. опасности зданий и помещений.
În cazurile în care limita normată minimă В случаях, когда минимальный трe-
NCM E.03.02-2013, pag. 18

de rezistenţă 1а foc а е1еmentelor de буемый предел огнестойкости конструк-


construcţie este indicată R 15 (RE 15, ции указан R 15 (RE 15, REI 15),
REI 15), se admite folosirea elementelor допускается применять незащищенные
metalice nеprotejate indiferent de limita reală стальные конструкции независимо от их
de rezistenţă 1а foc, сu excepţia cazurilor în фактического предела огнестойкости, за
care limita de rezistenţă 1а foc а elementelor исключением случаев, когда предел
portante ale clădirii, conform rezultatelor огнестойкости несущих элементов здания
încercărilor, constituie mai puţin de R 8. по результатам испытаний составляет
менее R 8.
5.19 Clasa minimă de pericol de incendiu a 5.19 Минимальный класс пожарной
sistemelor de termoizolare a pereţilor опасности систем утепления наружных
exteriori şi/sau placarea pereţilor exteriori din стен и (или) облицовок наружных стен с
partea exterioară, pentru clădiri, în внешней стороны для зданий в
dependenţă de gradul de rezidtenţă la foc a зависимости от степени их огнестойкости
acestora, se determină conform tabelului 5. принимают по таблице 5.
Таbеlul 5
Таблица 5
Gradul de Clasa minimă de pericol de incendiu a sistemelor de termoizolare a
rezistenţă la foc pereţilor exteriori ( placarea pereţilor exteriori) din partea exterioară
a clădirii
Минимальный класс пожарной опасности систем наружного
утепления (облицовок наружных стен с внешней стороны)
Elementul portant a Peretele autoportant Perete exterior
clădirii neportant
Степень Несущий элемент Самонесущая стена Наружная
огнестойкости здания ненесущая стена
здания

Special, I, II КН 0 КН 0 КН 0
Особая, I, II
III КН 1 КН 1 КН 1
IV КН 2 КН 2 КН 2
V Nu se normează
Не нормируются

NOTĂ: 1. Termoizolarea exterioară cu materiale ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Наружное утепление


polimerice, a elementelor de închidere a clădirilor cu ограждающих конструкций зданий oсобой и I
gradul de rezistenţă la foc special şi I, nu se admite. степеней огнестойкости, полимерными
În clădirile cu gradul de rezistenţă la foc II, III şi IV, материалами, не допускается. В зданиях II, III, IV
pentru termoizolarea exterioară a elementelor de степеней огнестойкости для утепления
închidere se admite folosirea materialelor polimerice ограждающих конструкций допускается использо-
cu condiţia executării, pe perimetrul golurilor (de вать полимерные материалы при условии,
fereastră şi uşă), precum şi la nivelul planşeelor выполнения по периметру проемов (оконных и
dintre etaje, a unor fîşii de protecţie din materiale дверных), а также на уровне перекрытий между
incombustibile, cu lăţimea de minim 25 cm, cu этажами противопожарной разделки из
condiţia respectării clasei minime de pericol de негорючих материалов шириною не менее 25 см,
incendiu a sistemelor de termoizolare a pereţilor при условии соблюдения минимального класса
exteriori conform tabelului 5. пожарной опасности систем наружного
2. În clădirile cu clasa de pericol de incendiu утепления, согласно таблицы 5.
funcţional F 1.1 nu se admite folosirea sistemelor de 2. В зданиях класса функциональной пожарной
termoizolare exterioară sau placarea exterioară a опасности Ф 1.1 не допускается применение
NCM E.03.02-2013, pag. 19

pereţilor exteriori, din partea exterioară, de clasa de систем наружного утепления или облицовок
pericol de incendiu КН 1 şi КН 2. наружных стен с внешней стороны классов
пожарной опасности КН 1 и КН 2.
5.20 La implementarea în practică а 5.20 При внедрении в практику
sistemelor constructive care nu pot fi строительства конструктивных систем
clasificate în mod univoc după gradul de зданий, которые не могут быть однозначно
rezistenţă la foc, sau clasa de pericol dе отнесены к определенной степени
incendiu constructiv, trebuie să se efectuieze огнестойкости или классу конструктивной
încercări 1а foc ale fragmentelor naturale ale пожарной опасности, следует проводить
сlădirilor, luînd în considerare cerinţele огневые испытания натуральных фрагмен-
normelor de apărare împotriva incendiilor. тов зданий с учетом требований норм
пожарной безопасности.
5.21 Clădirile şi porţiunile de с1ădiri - 5.21 Здания и части зданий – помещения
încăperile sau grupa de încăperi, legate или группы помещений, функционально
funcţional între е1е, duрă pericolul de связанных между собой, по функциональ-
incendiu funcţional se clasifică în funcţie de ной пожарной опасности подразделяются
mоdul de utilizare а 1ог şi de faptul,în се на классы в зависимости от способа их
măsură persoanele aflate în еlе (în caz de использования и от того, в какой мере
apariţie а incendiului), se află în pericol, безопасность людей в них в случае
ţinînd cont de vîrsta 1or, starea fizică, возникновения пожара находится под
posibilitatea aflării în stare de somn, tipul угрозой, с учетом их возраста, физичес-
contingentului funcţional de bază şi numărul кого состояния, возможности пребывания
lui: в состоянии сна, вида основного функцио-
нального контингента и его количества:
F 1 Pentru reşedinţa permanentă şi Ф 1 Для постоянного проживания и
provizorie (inclusive, 24 din 24 h) а временного (в том числе, круглосуточного)
persoanelor (încăperile în aceste clădiri, de пребывания людей (помещения в этих
regulă, se utilizează 24 din 24 h, contingentul зданиях, как правило, используются круг-
persoanelor în е1е poate avea vîrste şi stări лосуточно, контингент людей в них может
fizice diferite, pentru aceste clădiri este иметь различный возраст и физическое
caracteristic existenţa dormitoareloг): состояние, для этих зданий характерно
наличие спальных помещений):
F 1.1 Instituţii preşcolare, case Ф 1.1 Детские дошкольные учрежде-
specializate pentru bătrini şi invalizi (de tip ния, специализированные дома престаре-
fără apartamente), spitale, corpuri de лых и инвалидов (неквартирные), больни-
dormitoare ale şcolilor - internate şi цы, спальные корпуса школ - интернатов и
instituţiilor de copii; детских учреждений;
F 1.2 Hoteluri, cămine, corpuri de Ф 1.2 Гостиницы, общежития, спальные
dormitoare ale sanatoriilor şi caselor de корпуса санаториев и домов отдыха
odihnă de tip general, campingurilor, общего типа, кемпингов, мотелей и
motelurilor şi pensiunilor; пансионатов;
F 1.3 Clădiri de locuit сu multe Ф 1.3 Многоквартирные жилые дома;
apartamente;
F 1.4 Clădiri de locuit cu un singur Ф 1.4 Одноквартирные, в том числе,
apartament, inclusiv clădiri de locuit de tip блокированные жилые дома.
celular.
F 2 Instituţii de spectacole şi social- Ф 2 Зрелищные и кулътурно - просвети-
culturale (încăperile principale în aceste тельные учреждения (основные помеще-
clădiri se caracterizează prin aflările în masă ния в этих зданиях характерны массовым
а vizitatorilor în anumite perioade de timp): пребыванием посетителей в определенные
периоды времени):
F 2.1 Teatre, cinematografe,săli de Ф 2.1 Театры, кинотеатры, концертные
NCM E.03.02-2013, pag. 20

spectacole, cluburi, circuri, construcţii залы, клубы, цирки, спортивные сооруже-


sportive cu tribune, biblioteci şi alte instituţii ния с трибунами, библиотеки и другие
сu număr stabil de locuri pentru vizitatori în учреждения с расчетным числом посадоч-
încăperi de tip închis; ных мест для посетителей в закрытых
помещениях;
F 2.2 Muzee, expoziţii, săli de dansuri şi Ф 2.2. Музеи, выставки, танцевальные
alte instituţii de acest tip în încăperi de tip залы и другие подобные учреждения в
închis; закрытых помещениях;
F 2.3 Instituţiile indicate 1а F 2.1 în aer Ф 2.3 Учреждения, указанные в Ф 2.1,
liber; на открытом воздухе;
F 2.4 Instituţiile indicate 1а F 2.2 în aer Ф 2.4 Учреждения, указанные в Ф 2.2,
liber. на открытом воздухе.
F 3 Întreprinderile de deservire а Ф 3 Предприятия по обслуживанию
populaţiei (încăperile acestor întreprinderi se населения (помещения этих предприятий
caracterizează printr - un număr mai mare de характерны большей численностью посе-
vizitatori, faţă de personalul de deservire): тителей, чем обслуживающего персонала):
F 3.1 Întreprinderi comerciale; Ф 3.1 Предприятия торговли;
F 3.2 Întreprinderi de alimentaţie рubliсă; Ф 3.2 Предприятия общественного пита-
ния;
F 3.3 Gări; Ф 3.3 Вокзалы;
F 3.4 Policlinici şi ambulatorii; Ф 3.4 Поликлиники и амбулатории;
F 3.5 Încăperi pentru vizitatorii întreprin- Ф 3.5 Помещения для посетителей пред-
derilor de deservire socială şi comuna1ă приятий бытового и коммунального обслу-
(oficii poştale, case de economii, agenţii de живания (почт, сберегательных касс, тран-
transport, consultaţii juridice, birouri nota- спортных агентств, юридических консуль-
riale, spălătorii, ateliere de cusut, dereparat таций, нотариальных контор, прачечных,
încălţăminte şi haine, curăţătorii chimice, ателье по пошиву и ремонту обуви и
frizerii şi altele de acest tip, inclusive, одежды, химической чистки, парикма-
instituţii de ritual şi cult) сu un număr херских и других подобныx, в том числе,
nestabil de locuri pentru vizitatori; ритуальных и культовых учреждений) с
нерасчетным числом посадочных мест для
посетителей;
F 3.6 Complexe curative sportive şi Ф 3.6 Физкультурно - оздоровительные
instituţii sportive de antrenament fără tribune комплексы и спортивно - тренировочные
pentru spectatori, încăperi menajere, băi. учреждения без трибун для зрителей,
бытовые помещения, бани.
F 4 Instituţii de învăţămînt, organizaţii Ф 4 Учебные заведения, научные и
ştiinţifice şi de proiectare, instituţii проектные организации, учреждения уп-
administrative (încăperile în aceste clădiri nu равления (помещения в этих зданиях
se utilizează permanent 24 h, în ele, de исполъзуются в течение суток некоторое
regulă, se af1ă un contingent permanent de время, в них находится, как правило,
persoane de о anumită vîrstă şi stare fizică, постоянный привыкший к местным
cunoscut сu con-diţiile 1осаlе): условиям контингент людей определен-
ного возраста и физического состояния):
F 4.1 Şco1i, instituţii de învăţămînt Ф 4.1 Шкoлы, внешкольные учебные
extraşcolare, instituţii de învăţămînt mediu заведения, средниe специальные учебные
special, şcoli tehnico - profesionale; заведения, профессионально - технические
училища;
F 4.2 Instituţii de învăţămînt superior, Ф 4.2 Высшие учебные заведения,
instituţii de perfecţionare; учреждения повышения квалификации;
NCM E.03.02-2013, pag. 21

F 4.3 Instituţii ale organelor Ф 4.3 Учреждения органов управления,


administrative, organizaţiide proiectare în проектно - конструкторские организации,
construcţii, organizaţii informaţionale, информационные и редакционо - издатель-
redacţionale şi editoriale, organizaţii de ские орrанизации, научно - исследователь-
cercetări ştiinţifice, bănci, birouri, oficii; ские организации, банки, конторы, офисы;
F 4.4 Remize de pompieri. Ф 4.4 Пожарные депо.
F 5 Clădiri, instalaţii şi încăperi de Ф 5 Производственные и складские
producţie şi depozitare (pentru încăperile de здания, сооружения и помещения (для
acest tip este caracteristic un contingent помещений этого класса характерно
permanent de lucrători, inclusive, сu un наличие постоянного контингента рабо-
program de 24 h): тающих, в том числе, круглосуточно):
F 5.1 Clădiri şi instalaţii de productie, Ф 5.1 Производственные здания и
încăperi de producţie şi de laborator, ateliere; сооружения, производственные и лабора-
торные помещения, мастерские;
F 5.2 Clădiri şi instalaţii pentru Ф 5.2 Складские здания и сооружения,
depozitare, parcări аuto fără deservire tehnică стоянки для автомобилей без технического
şi reparaţii, depozite decărţi, arhive, încăperi обслуживания и ремонта, книгохрани-
реntru depozitare; лища, архивы, складские помещения;
F 5.3 Clădiri agricole. Ф 5.3 Сельскохозяйственные здания.
Duрă pericolul de incendiu şi explozie Производственные и складские здания и
clădirile şi încăperile de producţie şi помещения по взрывопожарной и пожар-
depozitare, în funcţie de cantitatea şi ной опасности в зависимости от коли-
proprietăţile explozive şi incendiare а1е чества и пожаровзрывоопасных свойств,
substanţelor şi materialelor din interiorul 1or, обращающихся в них веществ и
ţinînd cont de particularităţile proceselor материалов с учетом особенностей
tehnologice, se divizează în categoriile: технологических процессов, разме-
щаемых в них производств, подраз-
деляются на категории:
A şi B – risc foarte mare de incendiu - А и В – пожарный риск очень большой –
prezintă pericol de explozie incendiu şi de представляет взрывопожарную и
incendiu; пожарную опасность;
C – risc mare de incendiu - prezintă С - пожарный риск большой -
pericol de incendiu şi se devizeаză, după представляет пожарную опасность и
valoarea sarcinii termice specifice în подразделяется в зависимости от горючей
categoriile C 1, C 2, C 3 şi C 4; нагрузки на категории C 1, C 2, C 3 и C 4;
D – risc mediu de incendiu – se D – средний пожарный риск –
caracterizează prin prezenţa focului deschis характеризуется наличием открытого огня
sub orice formă (gaze, lichide şi substanţe в любой форме (газы, жидкие и твердые
solide combustibile care se ard sau se вещества, которые сжигаются или
recuperează în calitate de combustibil); утилизируются в качестве топлива);
E – ris mic de incendiu - se Е – малый пожарный риск –
caracterizează prin prezenţa materialelor şi характеризуется наличием негорючих
substanţelor incombustibile în stare rece. веществ и материалов в холодном
состоянии.
Încăperile de producţie şi depozitare, Производственные и складские помеще-
inclusiv laboratoarele şi atelierele din ния, в том числе, лаборатории и мастер-
clădirile de clasele F 1, F 2, F 3 şi F 4 sînt ские в зданиях классов Ф 1, Ф 2, Ф З и Ф 4
considerate de clasa F 5. относятся к классу Ф 5.
6 ASIGURAREA SECURITĂŢII 6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PERSOANELOR БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
NCM E.03.02-2013, pag. 22

Dispoziţii generale Общие положения


6.1 Prevederile prezentului capitol sînt 6.1 Требования настоящего раздела
orientate spre: направлены на:
- evacuarea în timp util şi fără obstacole а - своевременную и беспрепятственную
persoanelor; эвакуацию людей;
- salvarea persoanelor care pot fi supuse - спасение людей, которые могут
acţiunii parametrilor pericolului de incendiu; подвергнуться воздействию опасных
факторов пожара;
- protecţia persoanelor ре căile de - защиту людей на путях эвакуации от
evacuare contra acţiunii parametrilor воздействия опасных факторов пожара.
pericolului de incendiu.
6.2 Evacuarea reprezintă un proces de 6.2 Эвакуация представляет собой
deplasare organizată şi de sine stătătoare а процесс организованного самостоятель-
persoanelor în exterioru1 încăperilor, în care ного движения людей наружу из
există posibilitatea de acţiune а parametrilor помещений, в которых имеется
pericolului de incendiu. De asemenea, se возможность воздействия на них опасных
consideră evacuare deplasarea persoanelor cu факторов пожара. Эвакуацией также
mobilitate fizică redusă, efectuată de către следует считать несамостоятельное
personalul de deservire. Evacuarea se перемещение людей, относящихся к
efectuează ре căile de evacuare prin ieşirile маломобильным группам населения,
de evacuare. осуществляемое обслуживающим персона-
лом. Эвакуация осуществляется по путям
эвакуации через эвакуационные выходы.
6.3 Salvarea reprezintă deplasarea forţată 6.3 Спасение представляет собой
а persoanelor în exterior 1а cazul acţiunii вынужденное перемещение людей наружу
asupra lor а parametrilor pericolului de при воздействии на них опасных факторов
incendiu sau lа apariţia nemijlocită пожара или при возникновении непосред-
а.pericolului acestei acţiuni. Salvarea se ственной угрозы этого воздействия.
efectuează de sine stătător, сu ajutorul Спасение осуществляется самостоятельно,
subdiviziunilor de pompieri sau а1 с помощью пожарных подразделений или
personalului instruit special, inclusiv сu специально обученного персонала, в том
utilizarea mijloacelor de salvare, prin ieşirile числе, с использованием спасательных
de evacuare şi avarie. средств, через эвакуационные и аварийные
выходы.
6.4 Protecţia persoanelor ре căile de 6.4 Защита людей на путях эвакуации
evacuare se asigură printr-un соmрlех de обеспечивается комплексом объемно-
măsuri de sistematizare spaţială, ergonomice, планировочных, эргономических, конст-
constructive, tehnico - inginereşti şi orga- руктивных, инженерно - технических и
nizatorice. организационных мероприятий.
Căi1e de evacuare, în limitele încăperilor, Эвакуационные пути в пределах
trebuie să asigure evacuarea în condiţii de помещения должны обеспечивать
siguranţă а persoanelor prin ieşirile de безопасную эвакуацию людей через
evacuare din încăperea dată, fără а se ţine эвакуационные выходы из данного
cont de mijloacele de stingere а incendiilor şi помещения без учета применяемых в нем
de protecţia antifum, utilizate în еа. средств пожаротушения и противодымной
защиты.
În afara încăperilor protecţia căilor de За пределами помещений защиту путей
evacuare trebuie prevăzută în condiţii de эвакуации следует предусматривать из
asigurare а securităţii persoanelor, ţinînd cont условия обеспечения безопасной
de pericolul de incendiu funcţional а1 эвакуации людей с учетом функ-
NCM E.03.02-2013, pag. 23

încăperilor, care au ieşiri ре căile de циональной пожарной опасности помеще-


evacuare, de numărul persoanelor de evacuat, ний, выходящих на эвакуационный путь,
gradul de rezistenţă lа foc şi clasa pericolului численности эвакуируемых, степени
de incendiu constructiv аl clădirii, numărul огнестойкости и класса конструктивной
ieşirilor de evacuare de lа etaj şi din clădire пожарной опасности здания, количества
în ansamblu. эвакуационных выходов с этажа и из
здания в целом.
Pericolul de incendiu а1 materialelor de Пожарная опасность строительных
construcţie а1 stratului superficial а1 материалов поверхностных слоев
elementelor (finisaje şi placaje) în încăperi şi конструкций (отделок и облицовок) в
ре căile de evacuare în exteriorul încăperilor помещениях и на путях эвакуации за
trebuie să se limiteze în funcţie de pericolul пределами помещений должна ограничи-
de incendiu funcţional а1 încăperilor şi ваться в зависимости от функциональной,
clădirii, ţinînd cont de alte măsuri privind пожарной опасности помещения и здания с
protecţia căilor de evacuare. учетом других мероприятий по защите
путей эвакуации.
6.5 Măsurile şi mijloacele destinate 6.5 Мероприятия и средства, предназ-
pentru salvarea persoanelor, precum şi наченные для спасения людей, а также
ieşirile се nu corespund p. 6.9, nu se iau în выходы, не соответствующие п. 6.9, при
considerare 1а organizarea şi proiectarea организации и проектировании процесса
procesului de evacuare din încăperi şi clădiri. эвакуации из всех помещений и зданий не
учитываются.
6.6 Nu se admite amplasarea încăperilor 6.6 Не допускается размещать помеще-
de clasa F 5 categoriile А şi Б sub încăperile, ния класса Ф 5 категорий А и Б под
destinate pentru aflarea concomitentă а mai помещениями, предназначенными для
mult dе 50 persoane, precum şi la subsol sau одновременного пребывания более
demisol. 50 человек, а также в подвальньх и
цокольных этажах.
Nu se admite amplasarea încăperilor de В подвальных и цокольных этажах не
clasa F 1.1, F 1.2 şi F 1.3 lа subsol sau допускается размещать помещения клас-
demisol. сов Ф 1.1, Ф 1.2 и Ф 1.3:
6.7 Protecţia antifum aclădirilor trebuie 6.7 Противодымная защита зданий
realizată conform prevederilor должна выполняться в соответствии со
СНиП 2.04.05. СНиП 2.04.05.
Evacuarea fumului trebuie prevăzută: Удаление дыма следует предусмат-
ривать:
- din coridoarele clădirilor locative şi de - из коридоров жилых и общественных
menire socială, prin golurile pentru зданий через световые проемы в наружных
pătrunderea luminii din pereţii exteriori ai стенах при длине коридора:
coridoarelor, cu lungimea de:
а) 24 m – la un capăt; а) 24 м - в одном торце;
b) 48 m – în două capete. b) 48 м - в двух торцах.
Pentru coridoarele cu o lungime mai При большей длине коридоров
mare trebuie prevăzută evacuarea необходимо предусматривать дополни-
suplimenatră a fumului prin holuri de тельно дымоудаление через световые
iluminare. карманы.
Distanţa dintre două holuri de iluminare Расстояние между двумя световыми
trebuie să fie nu mai mare de 24 m, dar între карманами должно быть не более 24 м, а
holul de iluminare şi golul pentru между световым карманом и световым
pătrunderea luminii din capătul coridorului – проемом в торце коридора не более 30 м.
nu mai mare de 30 m.
NCM E.03.02-2013, pag. 24

Lăţimea holului de iluminare trebuie să Ширина светового кармана должна быть


fie nu mai mică de jumătate din adîncimea не менее половины его глубины (без учета
acestuia (fără a lua în calcul lăţimea ширины прилегающего коридора).
coridorului adiacent).
- din fiecare compartiment al etajului - из каждого отсека подвального или
subsol sau demisol, cu suprafaţa nu mai mare цокольного этажа, площадью не более
de 700 m2, prin trape sau ferestre în număr de 700 м2, через люки или окна, в количестве
cel puţin două, cu lăţimea de 0,9 m şi не менее двух, шириной 0,9 м и высотой
înălţimea de 1,2 m; 1,2 м;
- din încăperile cu aflarea în masă a - из помещений с массовым пребыва-
persoanelor, prin goluri de fereastră ce se нием людей, через автоматически
deschid automat, partea de jos a cărora este открываемые оконные проемы, низ
amplasată la cota de minim 2,2 m de la которых находится на уровне не менее чем
pardosea, cu condiţia că zona adiacentă la 2,2 м от пола, при условии, что
ferestre nu depăşeşte 15 m. примыкающая к окнам зона не превышает
15 м.
În cazul în care golurile menţionate В случае отсутствия данных проемов
lipsesc, trebuie prevăzută evacuarea fumului следует предусматривать удаление дыма с
cu acţionare forţată. искусственным побуждением.
Pentru desfumarea încăperilor prin tiraj При организованном естественном или
natural-organizat, sau mecanic, golurile искуственном дымоудалении из
(gurile) de introducere a aerului trebuie помещений, проемы притока воздуха
amplasate cu partea lor cea mai înaltă la должны рапологаться, верхней частью
maximum 1,00 m faţă de pardoseală, iar проема, на высоте не более 1 м от пола, а
golurile (gurile) de evacuare a fumului проемы для дымоудаления, нижней частью
trebuie amplasate cu partea de jos la проема, на высоте не менее 2,2 м от пола.
minimum 2,20 m faţă de pardoseală.
Pentru desfumarea mecanică a При искуственном дымоудалении из
încăperilor, porţiunile de circulaţie comună помещений, в пространстве между
cuprinse între o gură de evacuare a fumului şi проемами притока воздуха и
una de introducere a aerului, trebuie să aibă дымоудаления, должен обеспечиваться
asigurat un debit de extragere de cel puţin поток воздуха не менее 0,5 м3/с, при
0,5 m3/s pentru fiecare flux de evacuare наличии нескольких проемов притока
asigurat. воздуха и дымоудаления, данный
показатель должен соблюдаться для
каждого потока.
În timpul funcţionării desfumării, Во время работы дымоудаления,
diferenţa de presiune dintre casa de scări разность между давлением в
prevăzută pentru evacuare şi încăperea эвакуационной лестничной клетке и
desfumată, trebuie să fie mai mică de 80 Pa. помещением оборудованным дымоудале-
Calcului presiunii se efectuează pentru toate нием, должно быть не более 80 Ра. Расчет
uşile închise ale casei de scări. давления производится у всех закрытых
дверей лестничной клетки.
Sistemul de ventilare normală sau de Система вентиляции или кондициони-
condiţionare a unei construcţii poate fi рования здания, может быть
utilizat şi pentru evacuarea fumului în caz de использованна и для целей дымоудаления,
incendiu (desfumare), dacă îndeplineşte toate в случае пожара, если обеспечиваются все
condiţiile specifice desfumării. соответствующие показатели требующиеся
для дымоудаления.
Atunci când încăperile adiacente sunt В случае если соседние помещения
prevăzute cu evacuări de fum, (natural- оборудованны (организованным естествен-
NCM E.03.02-2013, pag. 25

organizat sau mecanic) coridoarele comune şi ным или искусственным) дымоудалением,


holurile nu mai necesită desfumare, в общих коридорах и холлах не требуется
asigurându-se o suprapresiune de 20 Pa faţă предусматривать дымоудаление, при
de încăperile cu care comunică direct sau de условии обеспечения избыточного
care sunt izolate prin tambure - ecluze cu давления 20 Ра по отношению к
suprapresiunea aerului. помещениям с которыми сообщаются
непосредственно или через тамбур - шлюз
с подпором воздуха.
Instalaţia automată de înştiinţare despre Система оповещения о пожаре должна
incendii trebuie executată conform выполняться в соответствии с
prevederilor RT DSE 1.01. RT DSE 1.01.
6.8 Eficienţa măsurilor de asigurare а 6.8 Эффективность мероприятий по
securităţii persoanelor în caz de incendiu обеспечению безопасности людей при
trebuie evaluată prin саlсul. пожаре должна оцениваться расчетным
путем.
Ieşiri de evacuare şi avarie Эвакуационные и аварийные
выходы
6.9 Ieşirile pot fi considerate pentru 6.9 Выходы являются эвакуационными,
evacuare, dасă ele duc: если они ведут:
а) din încăperile de lа primul etaj în а) из помещений первого этажа
exterior: наружу:
- nemijlocit; - непосредственно;
- prin coridor; - через коридор;
- prin vestibul (foaier); - через вестибюль (фойе);
- prin casa scării; - через лестничную клетку;
- prin coridor şi vestibul (foaier); - через коридор и вестибюль (фойе);
- prin coridor şi casa scării. - через коридор и лестничную клетку.
b) din încăperile oricărui etaj, în afară b) из помещений любого этажа, кроме
de primul: первого:
- nemijlocit 1а casa scării sau spre scara - непосредственно на лестничную
de tipul 3; клетку или на лестницу 3 - го типа;
- în coridorul се duce nеmijlocit 1а casa - в коридор, ведущий непосредственно
scării sau spre scara de tipul 3; на лестничную клетку или на лестницу 3 -
го типа;
- în ho1 (foaier) сu ieşire nemijlocită 1а - в холл (фойе), имеющий выход
casa scări sau spre scara tipul 3. непосредственно на лестничную клетку
или на лестницу 3 - го типа.
c) în încăperea învecinată (сu excepţia c) в соседнее помещение (кроме
încăperilor de clasa F 5 categoriile А şi Б) помещения класса Ф 5 категории А и Б)
1а acelaşi etaj, asigurată сu ieşiri indicate на том же этаже, обеспеченное
în "а" şi "b"): выходами, указанными в «а» и «b»:
- ieşirea în încăperea de categoriile А şi Б - выход в помещение категории А или Б
se admite să se considere ieşire de evacuare, допускается считать эвакуационным, если
dасă ea duce din încăperea tehnică fără locuri он ведет из технического помещения без
de muncă permanente, prevăzută pentru постоянных рабочих мест, предназна-
deservirea încăperii indicate mai sus de ченного для обслуживания вышеуказан-
categoria А sau Б. ного помещения категории А или Б.
Ieşirile din subsol sau demisol, care sînt Выходы из подвальных и цокольных
ieşiri de evacuare, trebuie, de regu1ă, этажей, явлющиеся эвакуационными, как
prevăzute nemijlocit în exterior, separate de правило, следует предусматривать непос-
casele de scări comune а1е clădirii. редственно наружу обособленными от
NCM E.03.02-2013, pag. 26

общих лестничных клеток здания.

Sе admite: Допускается:
- ieşirile de evacuare din subsol prin - эвакуационные выходы из подвалов
casele scărilor comune, numai сu ieşire предусматривать через общие лестничные
separată în exterior, despărţită de restul casei клетки с обособленным выходом наружу,
scării printr - un perete despărţitor antifoc отделенным от остальной части лестнич-
plin de tipul 1; ной клетки глухой противопожарной пере-
городкой 1 - го типа;
- ieşirile de evacuare din subsol sau - эвакуационные выходы из подвальных
demisol сu încăperi de categoriile В 4, Г şi Д и цокольных этажей с помещениями
în încăperi de categoriile B 4, Г, Д sau în категорий В 4, Г и Д предусматривать в
vestibul, amplasate 1а primul etaj а1 clădirii помещения категорий В 4, Г, Д и в
de clasa F 5, respectînd prevederile p.7.23; вестибюль, расположенные на первом
этаже зданий класса Ф 5, при соблюдении
требований п.7.23;
- ieşirile de evacuare din foaier, vestiar, - эвакуационные выходы из фойе,
fumuar, grupuri tehnico - sanitare, amplasate гардеробных, курительных и санитарных
1а subsolul şi demisolul clădirilor de clasele узлов, размещенных в подвалах или
F 2, F 3 şi F 4, învestibulul de 1а primul etaj, цокольных этажах зданий классов Ф 2, Ф З
ре scăriseparate de tipul 2; и Ф 4, предусматривать в вестибюль
первого этажа по отдельным лестницам
2 - го типа;
- ieşirile de evacuare din încăperi de - эвакуационные выходы из помещений
prevăzut nemijlocit spre scara de tipul 2 (ce предусматривать непосредственно на
uneşte două etaje inferioare supraterane), în лестницу 2 - го типа (соединяющую два
coridor sau hol (foaer, vestibul), care duc нижних надземных этажа), в коридор или
spre scările menţionate, cu condiţiile холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую
specificate în documentele normative; лестницу, при условиях, оговоренных в
нормативных документах;
- ieşirile nemijlocit în exteriorul с1ădirii, - оборудовать тамбуром, в том числе,
din subsol sau demisol utilate cu tambur, двойным, выход непосредственно наружу
inclusiv şi dublu; из здания, из подвального и цокольного
этажей;
- ieşirea pe acoperiş fără pante, inclusiv şi - выход на плоскую кровлю, в том
pe acoperiş neexploatabil, pe care este числе, неэксплуатируемую, по которой
posibilă trecerea spre altă casă de scări. возможен проход к другой лестничной
клетке.
Calea de evacuare pe învelitoarea Эвакуационный путь по горючему ковру
combustibilă a acoperişului trebuie să fie кровли должен быть защищен негорючим
protejat cu material incombustibil pe o lăţime материалом на ширину не менее 1,5 м.
nu mai mică de 1,5 m.
6.10 Ieşirile nu se consideră ieşiri de 6.10 Выходы не являются эвакуацион-
evacuare, dасă în golurile 1or sînt montate ными, если в их проемах установлены
uşi sau porţi glisante ре orizontală sau раздвижные и подъемно - опускные двери
verticală, porţi pentru garniturile de tren, uşi и ворота, ворота для железно - дорожного
turnante sau turnichete. состава, вращающиеся двери и турникеты.
Portiţele rabatabile în porţile Распашные калитки в указанных
nominalizate pot fi considerate ieşiri de воротах могут считаться эвакуационными
evacuare. выходами.
NCM E.03.02-2013, pag. 27

6.11 Numărul şi lăţimea ieşirilor de 6.11 Количество и ширина эвакуа-


evacuare din încăperi de la etaje şi din ционных выходов из помещений, с
clădiri se determină în funcţie de numărul этажей и из зданий определяются в
maxim posibil de persoane de evacuat prin зависимости от максимально возможного
ele şi distanţa maximă admisă de la cel mai числа эвакуирующихся через них людей и
îndepărtat loc de posibila aflare а persoanelor предельно допустимого расстояния от
(а 1ocului de muncă) pînă 1а сеа mai наиболее удаленного места возможного
apropiată ieşire de evacuare. пребывания людей (рабочего места) до
ближайшего эвакуационного выхода.
Porţiunile de clădiri de diverse periсоlе Части здания различной функцио-
de incendiu funcţional, separate prin bariere нальной пожарной опасности, разделенные
antifoc, trebuie asigurate cu ieşiri de противопожарными преградами, должны
evacuare independente. быть обеспечены самостоятельными эва-
куационными выходами.
6.12 Nu mai puţin de dоuă ieşiri de 6.12 Не менее двух эвакуационных
evacuare trebuie prevăzute în: выходов должны иметь:
- încăperile de clasa F 1.1, destinate - помещения класса Ф 1.1, предназ-
pentru aflarea concomitentă а peste наченные для одновременного пребывания
10 persoane; более 10 человек;
- încăperile de 1а subsol sau demisol, - помещения подвальных и цокольных
destinate pentru aflarea concomitentă а peste этажей, предназначенные для одновре-
15 persoane; менного пребывания более 15 человек;
- încăperile de 1а subsol sau demisol, - помещения подвальных и цокольных
destinate pentru aflarea concomitentă de 1а 6 этажей, предназначенные для одновре-
pînă 1а 15 persoane, una din dоuă ieşiri se менного пребывания от 6 до 15 человек,
admite să se prevadă în corespundere сu один из двух выходов допускается
prevederile p.6.20 d; предусматривать в соответствии с
требованиями п.6.20 d;
- încăperile destinate pentru aflarea - помещения, предназначенные для
concomitentă а peste 50 de persoane; одновременного пребывания более
50 человек;
- încăperile de clasa F 5 categoпile А şi Б - помещения класса Ф 5 категорий А и Б
cu numărul de peste 5 personae în schimbul с численностью работающих в наиболее
cel mai numeros, categoria В - peste многочисленной смене более 5 человек,
25 persoane sau сu aria de peste 1000 m2; категории В - более 25 человек или
площадью более 1000 м2;
- etajerele şi podestele deschise în - открытые этажерки и площадки в
încăperi de clasa F 5, destinate pentru помещениях класса Ф 5, предназначенные
deservirea utilajului, cu aria pardoselii для обслуживания оборудования, при
nivelului (etajerei, podestului) peste 100 m2 площади пола яруса более 100 м2 - для
pentru încăperi din саtegoriile А şi Б şi peste помещений категорий А и Б и более
400 m2 pentru încăperi de alte categorii. 400 м2 - для помещений других категорий.
În încăperile de clasa F1.3 (apartamente), Помещения класса Ф 1.3 (квартиры),
amplasate 1а dоuă etaje (nivele) сu înălţimea расположенные на двух этажах (уровнях),
de amplasare а etajului superior peste 18 m при высоте расположения верхнего этажа
trebuie prevăzute ieşiri de evacuare de 1а более 18 м должны иметь эвакуационные
fiecare etaj. выходы с каждого этажа.
6.13 Nu mai puţin de dоuă ieşiri de 6.13 Не менее двух эвакуационных
evacuare trebuie prevăzute lа etajele выходов должны иметь этажи зданий
clădirilor de clasele: класса:
NCM E.03.02-2013, pag. 28

- F 1.1; F 1.2; F 2.1; F 2.2; F 3; F 4; - Ф 1.1; Ф 1.2; Ф 2.1; Ф 2.2; Ф З; Ф 4;


- etajele clădirilor de clasa F 5 din - этажи зданий класса Ф 5 категорий А и
саtegoriile А şi Б cu un număr de lucrători în Б при численности работающих в наиболее
schimbul се1 mai numeros de peste многочисленной смене более 5 человек,
5 persoane, categoria В – 25 persoane sau сu категории В – 25 человек или площадью
aria de peste 1000 m2. более 1000 м2;
- subsolurile şi demisolurile cu aria de - подвальные и цокольные этажи при
peste 300 m2, sau prevăzute pentru aflarea площади более 300 м2 или предназначен-
concomitentă а peste 15 persoane. ные для одновременного пребывания
более 15 человек.
De la fiecare etaj al secţiei clădirilor de С каждого этажа секции, зданий класса
clasa F 1.3 de tip celular, cu înălţimea de Ф 1.3 секционного типа, высотой более
peste 28 m, trebuie prevăzute nu mai puţin 28 м, должно быть предусмотренно не
de două ieşiri de evacuare. менее двух эвакуационных выходов.
De la fiecare etaj al secţiei clădirilor de С каждого этажа секции, зданий класса
clasa F 1.3 de tip celular, cu înălţimea de Ф 1.3 секционного типа, высотой менее
pînă la 28 m, cu suprafaţa totală а 28 м, при общей площади квартир на этаже
apartamentelor ре etaj mai mică de 500 м2, секции менее 500 м2, допускается
se admite de prevăzut o singură ieşire de предусматривать один эвакуационный
evacuare de la etaj, cu condiţia că fiecare выход при условии, что каждая квартира,
apartament, amplasat la o înălţime de peste расположенная на высоте более 15 м,
15 m, în afară de ieşire de evacuare, trebuie кроме эвакуационного выхода
să aibă о ieşire de avarie, conform p.6.20. оборудованна аварийным выходом по
п.6.20.
În clădire de maximum 15 m se admite В зданиях высотой не более 15 м
de prevăzut o singură ieşire de evacuare de la допускается предусматривать один эвакуа-
etajul (sau de la o parte a lui separată de ционный выход с этажа (или с части этажа,
celelalte părţi a etajului prin barierele отделенной от других частей этажа
antifoc) cu clasa de pericol de incendiu противопожарными перегородками) класса
funcţional F 1.2; F 3; F 4.3 cu aria de функциональной пожарной опасности
maximum 300 m2 cu numărul de persoane de Ф 1.2; Ф З; Ф 4.3 площадью не более
maximum 20, în acest caz este necesară 300 м2 с численностью не более 20 человек
utilarea ieşirii casei de scări cu uşi de tipul 2 и при оборудовании выхода в лестничную
(conf. tab. 2). клетку дверями второго типа (по таб. 2).
6.14 Numărul ieşirilor de evacuare de 1а 6.14 Число эвакуационных выходов с
etaj trebuie să fie de minimum dоuă, dасă ре этажа должно быть не менее двух, если на
etaj este amplasată încăperea cu minimum нем располагается помещение, которое
dоuă ieşiri de evacuare. должно иметь не менее двух эвакуацион-
ных выходов.
Numărul ieşirilor de evacuare din clădire Число эвакуационных выходов из
nu trebuie să fie mai mic decît numărul здания должно быть не менее числа
ieşirilor de evacuare de 1а orice etaj а1 эвакуационных выходов с любого этажа
clădirii. здания.
6.15 În cazurile cînd există dоuă sau mai 6.15 При наличии двух эвакуационных
multe ieşiri de evacuare, ele trebuie să fie выходов и более они должны быть
amplasate dispersat. Distanţa minimă L, m расположены рассредоточено. Минималь-
dintre cele mai îndepărtate ieşiri de evacuare ное расстояние L, м между наиболее
(una de alta) trebuie determinată cu удаленными один от другого эвакуацион-
formulele: ными выходами следует определять по
формулам:
- din încăperi: L > 1,5 P /(n-1), - из помещения: L > 1,5 P /(n-1),
NCM E.03.02-2013, pag. 29

- din coridor L > 0,33 D(n-1) - из коридора: L > 0,33 D(n-1)


în care: где:
P – perimetrul încăperii, m; P – периметр помещения, м;
n - numărul ieşirilor de evacuare; n - число эвакуационных выходов;
D – lungimea coridorului, m. D – длина коридора, м.
La existenţa а două şi mai multe ieşiri de При наличии двух и более
evacuare, capacitatea totală de trecere a эвакуационных выходов общая пропускная
tuturor ieşirelor, cu excepţia oricărei una din способность всех выходов, кроме каждого
ele, trebuie să permită evacuarea în condiţii одного из них, должна обеспечить
de asigurare a securităţii tuturor persoanelor безопасную эвакуацию всех людей,
aflate în încăperi, pe etaj sau în clădire. находящихся в помещении, на этаже или в
здании.
6.16 Înălţimea liberă a ieşirilor de 6.16 Высота эвакуационных выходов в
evacuare trebuie să fie de minim 1,95 m, свету должна быть не менее 1,95 м,
lăţimea de minim: ширина не менее:
- 1,2 m – din încăperi de clasa F 1.1 - 1,2 м - из помещений класса Ф 1.1 при
pentru un număr de peste 15 persoane de числе эвакуирующихся более 15 чел., из
evacuat, din încăperi şi clădiri de alte clase помещений и зданий других классов
de pericol de incendiu funcţional, cu excepţia функциональной пожарной опасности, за
clasei F 1.3 – de peste 50 persoane; исключением класса Ф 1.3 - более 50 чел.;
- 0,8 m – în toate celelalte cazuri. - 0,8 м - во всех остальных случаях.
Lăţimea uşilor exterioare la casele de Ширина наружных дверей лестничных
scări şi uşilor din casele de scări în vestibul клеток и дверей из лестничных клеток в
trebuie să fie nu mai mică decît cea stabilită вестибюль должна быть не менее расчет-
prin calcul sau decît lăţimea rampei scării, ной или ширины марша лестницы,
conform p. 6.29. установленной в п.6.29.
În toate cazurile lăţimea ieşirii de Во всех случаях ширина эвакуацион-
evacuare trebuie să fie stabilită astfel încît, ного выхода должна быть такой, чтобы с
ţinînd cont de geometria căilor de evacuare учетом геометрии эвакуационного пути
care trec prin gol sau prin uşă, să permită через проем или дверь можно было
trecerea liberă cu brancarda pe care se află o беспрепятственно пронести носилки с
persoană în poziţie orizontală. лежащим на них человеком.
6.17 Uşile ieşirilor de evacuare şi alte uşi 6.17 Двери эвакуационных выходов и
de pe căile de evacuare trebuie să se deschidă другие двери на путях эвакуации должны
în direcţia deplasării persoanelor spre открываться по направлению выхода из
exterior. здания.
Nu se normează direcţia de deschidere Не нормируется направление откры-
а uşilor pentru: вания дверей для:
а) încăperile de clasele F 1.3 şi F 1.4; а) помещений классов Ф 1.3 и Ф 1.4;
b) încăperile în care se află concomitent b) помещений с одновременным пребы-
maximum 15 persoane, сu excepţia ванием не более 15 человек, кроме
încăperilor din categoriile А şi Б; помещений категорий А и Б;
c) cămările сu aria de maximum 200 m2 c) кладовых площадью не более 200 м2
fără lоcuri de muncă реrmаnente; без постоянных рабочих мест;
d) grupurile tehnico - sanitare; d) санитарных узлов;
e) ieşirea ре podestele scări1or de tipul 3. e) выход на площадки лестниц 3 - го
типа.
6.18 Uşi1e ieşirilor de evacuare din 6.18 Двери эвакуационных выходов из
coridoarele fiecârui etaj, uşile holurilor, поэтажных коридоров, холлов, фойе,
foaierelor, vestibulurilor şi а1е caselor de вестибюлей и лестничных клеток не
NCM E.03.02-2013, pag. 30

scări nu trebuie să aibă zăvoare, се аг должны иметь запоров, препятствующих


împiedica deschiderea liberă а 1or din свободному открыванию изнутри без
interior, fаră cheie. ключа.
În clădirile cu înălţimea mai mare de В зданиях высотой более 15 м
15 m uşile menţionate, cu excepţia celor de la указанные двери, кроме квартирных,
apartamente, trebuie să fie fără goluri sau cu должны быть глухими или с армирован-
sticlă armată. ным стеклом.
Casele de scări, de regulă, trebuie să aibă Лестничные клетки, как правило,
uşi cu dispozitive de autoînchidere şi должны иметь двери с приспособлениями
etanşare la fum. для самозакрывания и с уплотнением в
притворах.
În casele de scări se admite de a nu В лестничных клетках допускается не
prevedea dispozitive de autoînchidere şi предусматривать приспособления для
etanşare la fum pentru uşile apartamentelor, самозакрывания и уплотнения в притворах
precum şi uşile care duc nemijlocit în для дверей, ведущих в квартиры, а также
exterior. для дверей, ведущих непосредственно
наружу.
Uşile ieşirilor de evacuare din încăperi şi Двери эвакуационных выходов из
coridoare, prevăzute cu protecţie antifum помещений и коридоров, оборудованные
realizată prin tiraj natural şi artificial организованным естественным или
organizat, precum şi uşile caselor de scări (cu искусственным дымоудалением, а также,
excepţia uşilor ce duc nemijlocit în exterior şi двери лестничных клеток (за исключением
în apartamente) trebuie să fie impenetrabile дверей, ведущих непосредственно наружу
la fum. и в квартиры) должны быть дымонепрони-
цаемыми.
Uşile impenetrabile la fum, ce se Дымонепроницаемые двери, которые
exploatează în poziţie deschisă, trebuie эксплуатируются в открытом положении,
utilate cu dispozitive ce asigură închiderea должны быть оборудованны устройствами,
automată a acestora în caz de incendiu. обеспечивающими их автоматическое
закрывание при пожаре.
6.19 Ieşirile care nu corespund 6.19 Выходы, не отвечающие требова-
prevederilor stabilite pentru ieşirile de ниям, предъявляемым к эвакуационным
evacuare, pot fi considerate drept ieşiri de выходам, могут рассматриваться как
avarie şi prevăzute pentru sporirea securităţii аварийные и предусматриваться для
persoanelor în caz de incendiu. повышения безопасности людей при
пожаре.
Ieşirile de avarie nu se iau în considerare 1а Аварийные выходы не учитываются при
organizarea evacuării în caz de incendiu. эвакуации в случае пожара.
6.20 Ieşire de avarie se consideră de 6.20 К аварийным выходам также
asemenea: относятся:
а) ieşirea 1а balcon sau loggie care are о а) выход на балкон или лоджию с
porţiune de perete plin de minim 1,2 m de 1а глухим прoстенком от торца балкона
capătul balconului (loggiei) pînă 1а fereastră (лоджии) до оконного прoема (остеклен-
(uşă сu geam), sau minim 1,6 m între ной двери) шириной не менее 1,2 м или
asemenea goluri сu ieşiri 1а balcon (loggie), шириной не менее 1,6 м между остeклен-
cu condiţia asigurării deschiderii ferestrelor ными проемами, выходящими на балкон
în locurilor amplasării porţiunilor de perete (лоджию), при условии обеспечения
pline şi dotării apartamentelor cu mijloace открывания окон в месте расположения
individuale sau colective de salvare а глухого простенка и оборудовании
persoanelor; квартиры индивидуальными или коллек-
тивными средствами спасения людей;
NCM E.03.02-2013, pag. 31

b) ieşirea 1а trecerea cu lăţimea de b) выход на переход шириной не менее


minimum 0,6 m, care duce spre secţiunea 0,6 м, ведущий в смежную секцию здания
învecinată а с1ădirii de clasa F 1.3 sau spre класса Ф 1.З или в смежный пожарный
compartimentul de incendiu învecinat; отсек;
c) ieşirea 1а balcon sau loggie, utilate cu c) выход на балкон или лоджию,
scară ехterioară, care uneşte ba1coanele sau оборудованные наружной лестницей,
loggiile între etaje; поэтажно соединяющей балконы или
лоджии;
d) ieşirea nemijlocită în exterior din d) выход непосредственно наружу из
încăperi cu cota pardoselii finite de minim помещений с отметкой чистого пола не
- 4,5 m şi de maxim + 5,0 m prin fereastră ниже - 4,5 м и не выше + 5,0 м через окно
sau uşă, сu dimensiuni de minim или дверь с размерами не менее
0,75 х 1,5 m, precum şi prin trapă cu 0,75 х 1,5 м, а также, через люк размерами
dimensiuni de minim 0,6 х 0,8 m, totodată не менее 0,6 х 0,8 м, при этом выход через
ieşirea prin groapa de iluminare din faţa приямок должен быть оборудован
ferestrei subsolu1ui trebuie amenajată cu лестницей в приямке, а выход через люк -
scară în groapă, iar ieşirea prin trapă cu scară лестницей в помещении, уклон этих
în încăpere, panta acestor scări nu se лестниц не нормируется;
normează;
e) ieşirea ре acoperişul clădirii сu gradul e) выход на кровлю здания особой, I, II и
de rezistenţă 1а foc special, I, II şi III, prin III степеней огнестойкости, через окно,
fereastră, uşă sau trapă сu dimensiuni şi scări дверь или люк с размерами и лестницей по
conform „d”. «d».
În calitate de ieşire de avarie din încăpere В качестве аварийного выхода может
se poate considera „Încăperea de siguranţă” учитываться «Помещение безопасности»
sau „Zona de siguranţă”. или «Безопасная зона».
Încăperea de siguranţă reprezintă o Помещение безопасности представляет
încăpere (cu excepţia încăperii bucătăriei, собой помещение (кроме помещений
blocului tehnico-sanitar şi spălătoriei) кухни, санузла, ванной комнаты, душевой
separată de încăperile adiacente prin pereţi и постирочной) отделенное от смежных
antifoc de tipul 2 sau pereţi despărţitori помещений противопожарными стенами
antifoc de tipul 1 şi planşee antifoc de tipul 2 2 - го типа или перегородками 1 - го типа и
(cu completarea golurilor în barierele antifoc перекрытием 2 - го типа (с заполнением
conform cerinţelor tabelului 2) şi dotată cu проемов в противопожарных преградах в
fereastră în peretele exterior cu dimensiuni соответствии с требованиями таблицы 2) и
nu mai mici de 0,75 x 1,5 m. оборудованное окном в наружной стене
здания размером не менее 0,75 х 1,5 м.
Încăperile de siguranţă trebuie să fie Помещение безопасности должны
dotate cu mijloace individuale sau colective быть оборудованы индивидуальными или
de salvare а persoanelor. коллективными средствами спасения
людей.
Spre golurile, ce se deschid, a ieşirilor de К открываемым проемам аварийных
avarie, amplasate la înălţimea de peste 12 m, выходов, расположенных на высоте более
trebuie să se asigure accesul pompierilor cu 12 м, должен быть обеспечен доступ
autoscările de intervenţie la incendiu sau пожарных с автолестниц или автоподъем-
autoelevatoarele cotite, pentru desfăşurarea ников, для проведения спасательных
lucrărilor de salvare. работ.
6.21 În etajele tehnice se admite 6.21 В технических этажах допускается
prevederea ieşirilor de evacuare cu înălţimea предусматривать эвакуационные выходы
de minimum 1,8 m. высотой не менее 1,8 м.
Pentru etaje tehnice cu aria mai mică de При площади технического этажа до
NCM E.03.02-2013, pag. 32

300 m2 se admite о singură ieşire, iar pentru 300 m2 допускается предусматривать один
fiecare următorii 2000 m2 de arie trebuie выход, а на каждые последующие полные
prevăzută încă minimum о ieşire. и неполные 2000 м2 площади следует
предусматривать еще не менее одного
выхода.
De 1а etajele tehnice, destinate numai Из технических этажей, предназначен-
pentru trasarea reţelelor inginereşti, se admit ных только для прокладки инженерных
ieşiri de avarie prin uşi сu dimensiuni de сетей, допускается предусматривать ава-
minimum 0,75 х 1,5 m, precum şi prin trape рийные выходы через двери с размерами
сu dimensiuni dе minimum 0,6 х 0,8 m, fară не менее 0,75 х 1,5 м, а также через люки с
а prevedea ieşiri de evacuare. размерами не менее 0,6 х 0,8 м без уст-
ройства эвакуационных выходов.
Căi de evacuare Эвакуационные пути
6.22 Căi1e de evacuare trebuie să fie 6.22 Пути эвакуации должны быть
iluminate în corespundere cu prevederile освещены в соответствии с требованиями
NCM C.04.02 şi CP C.04.04. NCM C.04.02 şi CP C.04.04.
6.23 Distanţa maximă admisibilă de 1а 6.23 Предельно допустимое расстоя-
punctul cel mai îndepărtat а1 încăperii, iar ние от наиболее удаленной точки
pentru clădirile de clasa F 5 - de 1а се1 mai помещения, а для зданий класса Ф 5 - от
îndepărtat 1ос de muncă, pînă 1а сеа mai наиболее удаленного рабочего места, до
apropiată ieşire de evacuare, măsurată ре аха ближайшего эвакуационного выхода,
căii de evacuare, trebuie să fie limitată în измеряемое по оси эвакуационного пути,
funcţie de clasa de pericol de incendiu должно быть ограничено в зависимости от
funcţional şi саtegoria de pericol de incendiu класса функциональной пожарной опас-
şi explozie а încăperii şi clădirii, numărul ности и категории взрывопожароопас-
persoanelor de evacuat, раrametrii geometrici ности помещения и здания, численности
ai încăperilor şi ai căilor de evacuare, clasa эвакуируемых, геометрических параметров
de periсо1 de incendiu constructiv şi gradul помещений и эвакуационных путей, класса
de rezistenţă 1а foc а1 clădirii. конструктивной пожарной опасности и
степени огнестойкости здания.
Lungimea căii de evacuare ре scara de Длину пути эвакуации по лестнице
tipul 2 este egală cu trei inălţimi ale ei. 2 - го типа следует принимать равной ее
утроенной высоте.
6.24 Căile de evacuare trebuie prevăzute 6.24 Эвакуационные пути следует
ţinînd cont de p.6.9. предусматривать с учетом п.6.9.
Căile de evacuare nu trebuie să includă Эвакуационные пути не должны
ascensoarele şi escalatoarele, precum şi включать лифты и эскалаторы, а также
sectoarele се trec: участки, ведущие:
- prin coridoare сu ieşiri din puţurile - через коридоры с выходами из
ascensaorelor, prin holurile şi tamburele лифтовых шахт, через лифтовые холлы и
ascensoarelor, dасă elementele de închidere тамбуры перед лифтами, если ограждаю-
аlе puţurilor ascensoarelor, inclusiv şi uşile щие конструкции шахт лифтов, включая
1or, nu соrespund prevederilor pentru двери шахт лифтов, не отвечают
barierele antifoc; требованиям, предъявляемых к противо-
пожарным преградам;
- prin casele de scări "trecătoare", dасă - через «проходные» лестничные клетки,
podestul casei de scări este о parte а когда площадка лестничной клетки
coridorului, precum şi prin încăperea, în care является частью коридора, а также через
este amplasată scara de tipul 2, care nu se помещение, в котором расположена
consideră de evacuare; лестница 2 - го типа, не являющаяся эва-
куационной;
NCM E.03.02-2013, pag. 33

- ре acoperişul clădirilor, сu excepţia - по кровле зданий, за исключением


acoperişului exploatat sau а1 sectorului de эксплуатируемой кровли или специально
acoperiş utilat special; оборудованного участка кровли;
- ре scările de tipul 2, care unesc mai - по лестницам 2 - го типа, соединяю-
mult de dоuă etaje (nivele), de asemenea care щим более двух этажей (ярусов), а также
duc din subsoluri şi demisoluri, сu excepţia ведущим из подвалов и цокольных этажей,
cazului indicat în p.6.9. за исключением случая, указанного в п.6.9.
6.25 În clădirile de toate gradele de 6.25 В зданиях всех степеней огнестой-
rezistenţă 1а foc şi de toate clasele de pericol кости и классов конструктивной пожарной
de incendiu constructiv, сu excepţia clădirilor опасности, кроме зданий V степени
de gradul V de rezistenţă 1а foc, ре căile de огнестойкости, на путях эвакуации не
evacuare nu se admite să se utilizeze допускается применять материалы с более
materiale сu pericol de incendiu mai mare de: высокой пожарной опасностью чем:
- С1, In 1, F 2, Т 2 - pentru finisajul - Г 1, В 1, Д 2, Т 2 - для отделки стен,
pereţilor, tavanelor şi completarea tavanelor потолков и заполнения подвесных
suspendate în vestibuluri, în casele de scări, потолков в вестибюлях, лестничных
holurile ascensoarelor; клетках, лифтовых холлах;
- С2, In 2, F 3, Т З sau С2, In 3, F 2, Т 2 - - Г 2, В 2, Д З, Т З или Г 2, В З, Д 2, Т 2 -
pentru finisajul pereţilor, tavanelor şi для отделки стен, потолков и заполнения
completarea tavanelor suspendate în подвесных, потолков в общих коридорах,
coridoarele comune, holuri şi foaiere; холлах и фойе;
- С2, PF 2, F 2, Т 2 - pentru învelirea - Г 2, PП 2, Д 2, Т 2 - для покрытий пола
pardoselii în vestibuluri, în casele de scări, в вестибюлях, лестничных клетках,
holurile ascensoarelor; лифтовых холлах;
- In 2, PF 2, F 3, Т 2 - pentru învelirea - В 2, РП 2, Д З, Т 2 - для покрытий пола
pardoselii în coridoarele comune, holuri, в общих коридорах, холлах и фойе.
foaiere.
La încăperile de clasa F 5 din categoriile В помещениях класса Ф 5 категорий А и
А şi Б, în care se produc, se utilizează sau se Б, в которых производятся, применяются
păstrează lichide uşor inflamabile, pardoseala или хранятся легковоспламеняющиеся
trebuie executată din materiale жидкости, полы следует выполнять из
incombustibile sau din materiale din grupa de негорючих материалов или материалов
combustibilitate С1. группы горючести Г 1.
Carcasele tavanelor suspendate lа Каркасы подвесныx потолков в
încăperi şi ре căile de evacuare trebuie помещениях и на путях эвакуации следует
executate din materiale incombustibile. выполнять из негорючих материалов

6.26 În coridoare specificate la p.6.9, cu 6.26 В коридорах указанных в п.6.9, за


excepţia cazurilor specificate de dоcumente исключением cпециально оговоренных в
normative în mod special, nu se admite нормах случаев, не допускается размещать
amplasarea utilajelor proeminente 1а о оборудование, выступающее из плоскости
înălţime pînă 1а 2 m dе lа mvelul pardoselii, стен на высоте менее 2 м, газопроводы и
1а fe1 şi а conductelor de gaze şi de lichide трубопроводы с горючими жидкостями, а
combustibile, 1а fe1 şi а dulapurilor înzidite, также встроенные шкафы, кроме шкафов
сu excepţia dulapurilor pentru comunicaţii şi для коммуникаций и пожарных кранов.
hidranţii de incendiu.
Coridoarele cu lungimea peste 60 m Коридоры длиной более 60 м следует
trebuie separate prin pereţi despărţitori разделять противопожарными перегород-
antifoc de tipul 2 în sectoare cu lungimea ками 2 - го типа на участки, длина которых
pînă 1а 60 m, determinată conform определяется в соответствии со
СНиП 2.04.05. СНиП 2.04.05, но не должна превышать
NCM E.03.02-2013, pag. 34

60 м.
În cazurile cînd uşile se deschid din При дверях, открывающихся из помеще-
încăperi spre coridoare, ca lăţime a căii de ний в коридоры, за ширину эвакуацион-
evacuare pe coridor se adoptă lăţimea ного пути по коридору следует принимать
coridorului, micşorată cu: ширину коридора, уменьшенную:
a) jumătate din lăţimea uşii - la а) на половину ширины дверного
amplasarea uşilor numai dintr - o parte a полотна - при одностороннем располо-
coridorului; жении дверей;
b) lăţimea deplină a uşii – la amplasarea b) на ширину дверного полотна - при
uşilor din ambele părţi ale coridorului. двустороннем расположении дверей.
Acste prevederi nu se referă la Эти требования не распространяются на
coridoarele etajelor (holurilor), amenajate поэтажные корридоры устраиваемые в
(prevăzute) în secţiile de clasa F 1.3, între секциях класса Ф 1.3 между выходами из
ieşirea din apartament şi ieşirea din casa квартиры и выходом на лестничную
scărilor. клетку.
6.27 Înălţimea liberă а sectoarelor 6.27 Высота горизонтальных участков
orizontale ale căilor de evacuare trebuie să путей эвакуации в свету должна быть не
fie de minimum 2 m, lăţimеа sectoarelor менее 2 м, ширина горизонтальных участ-
orizontale ale căilor de evacuare şi а ков путей эвакуации и пандусов должна
planurilor înclinate trebuie să fie minimum: быть не менее:
- 1,2 m - pentru coridoarele comune,prin - 1,2 м - для общих коридоров, по
care din încăperile de clasa F 1 se prevede которым могут эвакуироваться из помеще-
evacuarea а peste 15 persoane, din încăperile ний класса Ф 1 более 15 человек, из поме-
din alte clase de pericol de incendiu щений других классов функциональной
funcţional - peste 50 persoane; пожарной опасности - более 50 человек;
- 0,7 m - pentru trecerile spre locurile de - 0,7 м - для проходов к одиночным
muncă izolate (singulare); рабочим местам;
- 1,0 m -pentru toate celelalte cazuri. - 1,0 м - во всех остальных случаях.
În orice caz lăţimea căilor de evacuare, В любом случае эвакуационные пути
ţinînd cont de geometria căilor, trebuie să должны быть такой ширины, чтобы с
permită trecerea liberă cu brancarda ре care учетом их геометрии по ним можно было
se află о persoană în poziţie orizontală. беспрепятственно пронести носилки с
лежащим на них человеком.
6.28 În pardoseala căilor de evacuare nu 6.28 В полу на путях эвакуации не
se admit diferenţe de nivel mai mici de 45 cm допускаются перепады высот менее 45 см
şi proeminenţe, сu excepţia pragurilor de 1а и выступы, за исключением порогов в
golurile de uşă. În locurile cu diferenţe de дверных проемах. В местах перепада
nivel trebuie prevăzute scări cu un număr de высот следует предусматривать лестницы
trepte de minimum 3 sau planuri înclinate cu с числом ступеней не менее трех или
panta de maxim 1 : 10. пандусы с уклоном не более 1 : 10.
Pentru înălţimea scărilor peste 45 сm При высоте лестниц более 45 см следует
trebuie prevăzute parapete de protecţie. предусматривать ограждения с перилами.
Ре căile de evacuare nu se admite На путях эвакуации не допускается
executarea scărilor în spirală, scărilor deplin устройство винтовых лестниц, лестниц
sau parţial curbe în plan, precum şi a полностью или частично криволинейных в
treptelor mobile şi curbe, treptelor cu diferită плане, а также забежных и криволинейных
lăţime şi înălţime în limetele rampei de scară ступеней, ступеней с различной шириной
şi casei de scări. проступи и различной высотой в пределах
марша лестницы и лестничной клетки.
Pentru clădirile cu aflare în masă a Для зданий с массовым пребыванием
persoanelor, soluţiile prevăzute în proiect людей соответствие проектных решений
NCM E.03.02-2013, pag. 35

pentru evacuarea persoanelor din încăperi şi по эвакуации людей из помещений и из


clădire, trebuie argumentată prin calcule. здания должно быть подтверждено
расчетами.
Evacuarea ре scări şi prin casele de scări Эвакуация по лестницам и лестничным
клеткам
6.29 Lăţimea rampei de scară, prevăzute 6.29 Ширина марша лестницы,
pentru evacuarea persoanelor, inclusiv а celei предназначенной для эвакуации людей, в
amplasate în casa scării trebuie să fie nu mai том числе, расположенной в лестничной
mică decît cea de calcul sau cu lăţimea клетке, должна быть не менее расчетной
oricărei ieşiri (uşi) de evacuare, însâ de или не менее ширины любого эвакуацион-
regulă, nu mai mică de: ного выхода (двери) на нее, но не менее:
а) 1,35 m - pentru clădirile de clasa F 1.1; а) 1,35 м - для зданий класса Ф 1.1;
b) 1,2 m -pentru clădirile cu un număr de b) 1,2 м - для зданий с числом людей,
peste 200 de persoane, aflate 1а orice etaj, cu находящихся на любом этаже, кроме
excepţia primului etaj; первого, более 200 человек;
c) 0,7 m - pentru scări care duс 1а c) 0,7 м - для лестниц, ведущих к
locurile de muncă izolate (singulare); одиночным рабочим местам;
d) 0,9 m - pentru toate celelalte cazuri. d) 0,9 м - для всех остальных случаев.
6.30 Panta scărilor ре căile de evacuare 6.30 Уклон лестниц на путях эвакуации
trebuie să fie, de regulă, maxim 1 : 1; lăţimea должен быть, как правило, не более 1 : 1;
treptei, de regulă, minim 25 сm, iar înălţimea ширина проступи - как правило, не менее
treptei maxim 22 сm. 25 см, а высота ступени - не более 22 см.
Panta scărilor deschise, pentru trecerea Уклон открытых лестниц для прохода к
spre locurile de munca izolate (singulare) se одиночным рабочим местам допускается
admite а fi mărită pînă 1а 2 : 1. увеличивать до 2 : 1.
Se admite micşorarea lăţimii trepte1or 1а Допускается уменьшать ширину
scarile curbe de paradă în partea 1or îngustă - проступи криволинейных парадных
pînă 1а 22 сm, lăţimea treptelor scărilor, care лестниц в узкой части до 22 см, ширину
duc numai în încăperi (сu excepţia проступи лестниц, ведущих только к
încăperilor de clasa F 5, categoriile А şi Б) сu помещениям (кроме помещений класса
numărul total de locuri de muncă de Ф 5 категорий А и Б) с общим числом
maximum 15 persoane pînă 1а 12 сm. рабочих мест не более 15 человек - до
12 см.
Scările de tipul 3, destinate pentru Лестницы 3 - го типа, предназначенные
folosire în calitate de a doua ieşire de для применения в качестве второго
evacuare, trebuie executate din materiale эвакуационного выхода, следует выпол-
incombustibile şi аmplasate, de regulă, în нять из негорючих материалов и
porţiunile pline (fără goluri pentru pătrun- размещать, как правило, у глухих (без
derea luminii) ale pereţilor de clasa minim световых проемов) частей стен класса не
К 1 сu limita de rezistenţă 1а foc minimum ниже К 1 с пределом огнестойкости не
REI 30. ниже REI 30.
Aceste scări trebuie prevăzute сu podeste Эти лестницы должны иметь площадки
1а nivelul ieşirilor de evacuare, îngrădiri cu на уровне эвакуационных выходов,
înălţimea de 1,2 m şi să fie amplasate 1а ограждения высотой 1,2 м и располагаться
distanţa de minimum 1 m de 1а golurile на расстоянии не менее 1 м от оконных
ferestrelor. проемов.
Scările de tipul 2 trebuie să corespundă Лестницы 2 - го типа должны соответ-
prevederilor, determinate pentru rampele şi ствовать требованиям, установленным для
podestele scărior de casele de scări. маршей и площадок лестниц в лестничных
клетках.
6.31 Lăţimea podestelor de scări trebuie 6.31 Ширина лестничных площадок
NCM E.03.02-2013, pag. 36

să fiе nu mai mică decît lăţimea rampei, iar должна быть не менее ширины марша, а
în faţa intrării în ascensoarele cu uşi перед входами в лифты с распашными
rabatabile - nu mai mică decît suma lăţimii дверями - не менее суммы ширины марша
rampei şi jumătate din lăţimea uşii и половины ширины двери лифта, но не
ascensorului, însă nu mai mică de 1,6 m. менее 1,6 м.
Lungimea podestelor intermediare în Промежуточные площадки в прямом
rampa scării rectilinii trebuie să fie de марше лестницы должны иметь длину не
minimum 1 m. менее 1 м.
Uşi1e deschise spre casa scării nu trebuie Двери, выходящие на лестничную
să reducă lăţimea de calcul podestelor scării клетку, в открытом положении не должны
şi а rampei. уменьшать расчетную ширину лестничных
площадок и маршей.
Scara nu trebuie să înceapă nemijlocit Лестница не должна начинаться
după uşa, care se deschide în direcţia scării. непосредственно за дверью, которая
открывается в направлении лестницы.
6.32 În casele de scări nu se admite 6.32 В лестничных клетках не
amplasarea conductelor de gaze şi de lichide допускается размещать трубопроводы с
combustibile, dulapurilor înzidite (cu горючими газами и жидкостями, встроен-
excepţia dulapurilor реntru comunicaţii şi ные шкафы, кроме шкафов для комму-
hidranţii de incendiu), pozarea deschisă a никаций и пожарных кранов, открыто
cablurilor şi conductoarelor electrice pentru проложенные электрические кабели и
iluminarea coridoarelor (сu excepţia провода для освещения коридоров (за
conductoare1or electrice cu curent mic şi исключением электропроводки для
pentru iluminarea caselor de scări), preve- освещения лестничных клеток и для
derea ieşirilor din ascensoarele şi слаботочных устройств), предусматривать
elevatoarele de încărcături precum şi выход из грузовых лифтов и грузовых
amplasarea utilajelor proeminente la o подъемников, а также размещать
înălţime de minimum 2,2 m de 1а suprafaţa оборудование, выступающее из плоскости
treptelor şi а podestelor scărilor. стен на высоте до 2,2 м от поверхности
проступей и площадок лестниц.
În clădirile cu înălţimea pînă 1а 28 m В зданиях высотой до 28 м включи-
inclusiv, în casele de sсări obişnuite, se admit тельно в обычных лестничных клетках
conducte de gunoi şi conductoare electrice допускается предусматривать мусоропро-
pentru iluminarea încăperilor. воды и электропроводку для освещения
помещений.
În spaţiul caselor de sсări obişnuite (de В объеме обычных лестничных клеток
tipul 1) nu se admite amplasarea încăperilor не допускается встраивать помещения
de orice destinaţie, cu excepţia pentru pază. любого назначения, кроме помещения
охраны.
Sub rampele scărilor de la primul etaj, Под маршами первого, цокольного и
precum şi de la etajele demisol şi subsol se подвального этажа допускается размеще-
admite amplasarea nodurilor de derijare a ние узлов управления отоплением,
sistemului de încălzire, ansamblurior de водомерными узлами и электрическими
măsurare a debitului de apă şi a вводно-распределительными устройства-
dispozitivelor electrice de întraredestribuire. ми.
În casele de scări antifum se admite В незадымляемых лестничных клетках
amplasarea numai a radiatoarelor de допускается предусматривать только
încălzire. приборы отопления.
6.33 În spaţiul caselor de scări, сu 6.33 В объеме лестничных клеток, кроме
excepţia celor antifum, se admite amplasarea незадымляемых, допускается размещать не
а maximum 2 ascensoare pentru pasageri более двух пассажирских лифтов,
NCM E.03.02-2013, pag. 37

(care coboară nu mai jos de primul etaj) сu опускающихся не ниже первого этажа, с
îngrădirea acestora din materiale ограждающими конструкциями лифтовых
incombustibi1e cu limita de rezistenţă la foc шахт из негорючих материалов с
nenormată. ненормируемыми пределами огнестой-
кости.
Puţurile ascensoarelor, amplasate în Лифтовые шахты, размещаемые вне
exteriorul clădirilor, se admite de îngrădit cu зданий, допускается ограждать конструк-
construcţii din materiale incombustibile cu циями из негорючих материалов с
limita de rezistenţă la foc nenormată. ненормируемыми пределами огнестой-
кости.
6.34 Casele de sсări trebuie prevăzute la 6.34 Лестничные клетки должны
pereţii exteriori, сu ieşire în exterior, ре распологаться у наружных стен и иметь
teritoriul aferent clădirii nemijlocit sau prin выход наружу на прилегающую к зданию
vestibul, separat de coridoarele alăturate prin территорию непосредственно или через
pereţi despărţitori сu uşi impenetrabile la вестибюль, отделенный от примыкающих
fum. коридоров перегородками с дымоне-
проницаемыми дверями.
În cazul imposibilătăţii amplasării caselor При невозможности разместить
de scări la pereţii exteriori, pentru evacuare лестничные клетки у наружных стен для
trebuie prevăzute case de scări antifum. эвакуации следует предусматривать
незадымляемые лестничные клетки.
La amenajarea ieşirilor de evacuare din При устройстве эвакуационных выходов
două case de sсări printr - un vestibul comun из двух лестничных клеток через общий
în una din acestea ре lingă ieşirea în vestibul, вестибюль одна из них, кроме выхода в
trebuie prevăzută а doua ieşire nеmijlocit în вестибюль, должна иметь выход
exterior. непосредственно наружу.
Casele de sсări de tipul SF 1 trebuie Лестничные клетки типа Н 1 должны
prevăzute сu ieşiri numai nemijlocit în иметь выход только непосредственно
exterior. наружу.
6.35 Casele de scări, сu excepţia саselor 6.35 Лестничные клетки, за исключе-
de sсări de tipul S 2, de regulă, trebuie нием лестничных клеток типа Л 2, как
prevăzute сu goluri ce se deschid în pereţii правило, должны иметь открываемые
exteriori 1а fiecare etaj, pentru pătrunderea световые проемы площадью не менее
luminii, сu suprafaţa de minimum 1,2 m2. 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.
Se admite maximum 50 % din casele de Допускается предусматривать не более
scări interioare, destinate pentru evacuare, să 50 % внутренних лестничных клеток,
nu fie prevăzute cu goluri pentru iluminare în предназначенных для эвакуации, без
următoa - rele clădiri: световых проемов в зданиях:
- de clasele F 2, F 3 şi F 4 - de tipul SF 2 - классов Ф 2, Ф З и Ф 4 - типа Н 2 или
sau SF 3 сu suprapresiunea aerului în caz de Н З с подпором воздуха при пожаре;
incendiu;
- de clasa F 5 din categoriile В сu - класса Ф 5 категории В высотой до
înălţimea pină 1а 28 m, iar din categoriile Г 28 м, а категорий Г и Д независимо от
şi Д, indiferent de înălţimеа clădirii - de tipul высоты здания – типа Н З с подпором
SF 3 cu suprapresiunea aerului în caz de воздуха при пожаре.
incendiu.
În casele de scări de tipul S 2 trebuie Лестничные клетки типа Л 2 должны
prevăzute goluri în acoperiş pentru иметь в покрытии световые проемы
pătrunderea luminii cu suprafaţa dе minimum площадью не менее 4 м2 с просветом
4 m2 şi distanţa între rampe de minimum между маршами шириной не менее 0,7 м
0,7 m sau puţ de iluminare ре toată înălţimea или световую шахту на всю высоту
NCM E.03.02-2013, pag. 38

саsei de scări cu suprafaţa secţiunii лестничной клетки с площадью горизон-


orizontale de minimum 2 m2. тального сечения не менее 2 м2.
6.36 Protecţia antifum а caselor de scări 6.36 Противодымная защита лестничных
de tipul SF 1 şi SF 2 trebuie să fie prevăzută клеток типа Н 2 и Н З должна предусмат-
în corespundere cu СНиП 2.04.05. риваться с учетом требований
СНиП 2.04.05.
Suprapresiunea aerului în casa scării de Подпор воздуха в лестничную клетку
tip SF 2 trebuie asigurată în partea de jos a типа Н 2 следует предусматривать в
case scării. нижнюю часть лестничной клетки.
Se admite a prevedea suprapresiunea Допускается подпор воздуха произ-
aerului în partea de sus a puţului de водить в верхнюю часть, через распредели-
distribuire, cu limita de rezistenţă la foc тельную шахту, размещаемую вне объема
REI 120, amplasat în afara casei scării. лестничной клетки и имеющую предел
огнестойкости REI 120.
Pentru distribuirea uniformă a Для распределения подпора воздуха по
suprapresiunii aerului în casa scării, în puţul всему объему лестничной клетки, в шахте
de distribuiere, din partea casei scării, trebuie со стороны лестничной клетки, должны
prevăzute orificii de refulare utilate cu gratii, предусматриваться равномерно распре-
distribuite uniform pe toată înălţimea casei деленные приточные отверстия по всей
scării. высоте лестничной клетки, оборудованные
решеткой.
Partea superioară a casei scării trebuie să Лестничная клетка, в верхней части,
fie utilată cu dispozitiv (trapă) de evacuare a должна быть оборудованна клапаном для
fumului. Aria liberă a dispozitivului (trapei) удаления дыма. Площадь сечения клапана
se determinată conform calculului şi trebuie определяется расчетом и должна
să constituie cel puţin 1 m2. Deschiderea 2
составлять не менее 1 м . Открывание
dispozitivelor (trapelor) trebuie să se клапана должно производиться
efectueze automat, de la instalaţia automată автоматически от пожарной сигнализации
de semnalizare a incendiului sau la distanţă, и дистанционно от кнопок установленных
de la butoanele montate la intrarea în casa у входа в лестничную клетку.
scării.
Suprapresiunea realizată la uşile închise При подпоре воздуха, избыточное
ale casei de scări, va fi cuprinsă între 20 şi давление на закрытые двери лестничной
80 Pa. клетки должно составлять от 20 до 80 Ра.
Debitul trebuie să asigure o viteză de cel Поток воздуха должен составлять
puţin 0,5 m/s în dreptul uşilor de acces în 0,5 м/с в проемах дверей, входа в
casa scării de tip SF 2, la nivelul incendiat şi лестничную клетку типа Н 2, на этаже где
din casa scării în exteriorul clădirii, произошел пожар и из здания наружу, при
considerînd uşile închise la celelalte niveluri. закрытых дверях на всех остальных
этажах.
Ferestrele în casele de scări de tipul SF 2 Окна в лестничных клетках типа Н 2
trebuie să fie fixe (să nu se deschidă). должны быть неоткрывающимися.
În casele de scări antifum trebuie В незадымляемых лестничных клетках
prevăzută iluminat de evacuare. следует предусматривать эвакуационное
освещение.
6.37 Protecţia antifum а trecerilor prin 6.37 Незадымляемость переходов через
zona de aer exterioară, care duc spre casele наружную воздушную зону, ведущих к
de scări antifum de tipul SF 1, trebuie незадымляемым лестничным клеткам типа
asigurată prin soluţii constructive şi de Н 1, должна быть обеспечена их конструк-
sistematizare spaţială. тивными и объемно - планировочными
решениями.
NCM E.03.02-2013, pag. 39

Aceste treceri trebuie să fie deschise şi, Эти переходы должны быть открытыми
de regulă, să nu fie amplasate în colţurile и, как правило, не должны располагаться
interioare ale clădirii. во внутренних углах здания.
La alăturarea unei părţi a peretelui При примыкании одной части наружной
exterior al clădirii către altă parte sub un стены здания к другой под углом менее
unghi mai mic de 135o , distanţa pe orizontală 135о необходимо, чтобы расстояние по
de la golul de uşă cel mai apropiat din zona горизонтали от ближайшего дверного
de aer exterioară pînă la partea superioară a проема в наружной воздушной зоне до
colţului interior al peretelui exterior, trebuie вершины внутреннего угла наружной
să fie de minimum 4 m, această distanţă стены было не менее 4 м, это расстояние
poate fi micşorată pînă la mărimea может быть уменьшено до величины
proeminenţii peretelui exterior. выступа наружной стены.
Această prevedere nu se extinde la Данное требование не распространяется
trecerile, amplasate în colţurile interioare de на переходы, расположенные во внутрен-
135o şi mai mari, precum şi la proimenenţa них углах 135о и более, а также на выступ
peretelui cu mărimea de maximum 1,2 m. стены величииной не более 1,2 м.
Între golurile de uşi ale zonei de aer Между дверными проемами воздуш-
exterioare şi golul de fereastră cel mai ной зоны и ближайшим окном помещения
apropiat al încăperii, lăţimea peretelui trebuie ширина простенка должна быть не менее
să fie de minimum 2 m. 2 м.
Trecerile trebuie să aibă lăţimea de Переходы должны иметь ширину не
minimum 1,2 m şi înălţimea îngrădirii – менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м,
1,2m, lăţimea peretelui între golurile de uşi ширина простенка между дверными
ale zonei de aer exterioare trebuie să fie de проемами в наружной воздушной зоне
minimum 1,2 m. должна быть не менее 1,2 м.
6.38 Casele de scări de tipul S 1 pot fi 6.38 Лестничные клетки типа Л 1могут
prevăzute în сlădiri1e de toate clasele de предусматриваться в зданиях всех классов
pericol de incendiu funcţional cu înălţimea функциональной пожарной опасности вы-
de pînă 1а 28 m; totodată în clădirile de clasa сотой до 28 м; при этом в зданиях класса
F 5 de categoriile А şi Б, ieşirile în coridorul Ф 5 категорий А и Б выходы в поэтажный
de 1а fiecare etaj din încăperile de categoriile коридор из помещений категорий А и Б
А şi Б trebuie prevăzute prin tambur-ecluză должны предусматриваться через тамбур -
cu suprapresiunea permanentă а aerului. шлюзы с постоянным подпором воздуха.
6.39 Case de scări de tipul S 2 se admit în 6.39 Лестничные клетки типа Л 2
clădirile de gradul I, II şi III de rezistenţă 1а допускается предусматривать в зданиях I,
foc а claselor cu pericol de incendiu II и III степеней огнестойкости классов
constructiv С О şi С 1 şi сu pericol de конструктивной пожарной опасности С О
incendiu funcţional F 1, F 2, F 3 şi F 4 cu и С 1 и функциональной пожарной опас-
înălţimea, de regulă, de maximum 9 m. ности Ф 1, Ф 2, Ф З и Ф 4 высотой, как
правило, не более 9 м.
Se admite majorarea înălţimii clădirii Допускается увеличивать высоту зданий
pînă 1а 12 m în саz dе deschidere automată до 12 м при автоматическом открывании
în timpul incendiului а golului de sus pentru верхнего светового проема при пожаре и
pătrunderea luminii şi în cazul montării în при устройстве в зданиях класса Ф 1.3
с1ădirilе de clasa F 1.3 а instalaţiilor автоматической пожарной сигнализации.
automate de semnalizare а incendiilor.
Totodată: При этом:
- în clădirile de clasele F 2, F 3 şi F 4 - в зданияк классов Ф 2, Ф З и Ф 4 таких
numărul scărilor respective trebuie să nu лестниц должно быть не более 50 %,
depăşească 50 %, iar celelalte 1а fiecare etaj остальные должны иметь световые проемы
în pereţii exteriori trebuie prevăzute сu goluri в наружных стенах на каждом этаже;
NCM E.03.02-2013, pag. 40

pentru pătrunderea luminii;


- în clădirile de clasa F 1.3 de tip celular - в зданиях класса Ф 1.3 - секционного
în fiecare apartament аmрlаsat 1а înălţimi de типа в каждой квартире, расположенной
peste 4 m, trebuie prevăzută о ieşire de avarie выше 4 м, следует предусматривать ава-
conform p.6.20. рийный выход согласно п.6. 20.
6.40 În clădirile сu înălţimea peste 28 m, 6.40 В зданиях высотой более 28 м, а
precum şi în сlădirilе de clasa F 5 de также в зданиях класса Ф 5 категорий А и
categoriile А şi Б trebuie prevăzute case de Б следует предусматривать незадымляе-
sсări antifum, de regulă, de tipul SF 1. мые лестничные клетки, как правило,
типа Н 1.
Se admite: Допускается:
- în сlădirilе de clasa F 1.3 de prevăzut - в зданиях класса Ф 1.3 предусмат-
maximum 50 % din casele de scări de tipul ривать не более 50 % лестничных клеток
SF 2 сu suprapresiunea aerului în caz de типа Н 2 с подпором воздуха при пожаре;
incendiu;
- în сlădirile de claselе F 1.1; F 1.2; F 2; - в зданиях класса Ф 1.1; Ф 1.2; Ф 2; Ф З
F 3 şi F 4 de prevăzut maximum 50 % din и Ф 4 предусматривать не болee 50 %
casele de scări de tipul SF 2 sau SF 3 сu лестничных клеток типа Н 2 или Н З с
suprapresiunea aerului în caz de incendiu; подпором воздуха при пожаре;
- in clădirile de clasa F 5 de categoriile А - в здаииях класса Ф 5 категорий А и Б
şi Б de prevăzut case de scări de tipul SF 2 şi предусматривать лестничные клетки типа
SF 3 сu iluminare naturală şi suprapresiune Н 2 и Н З с естественным освещением и
permanentă а aerului; постоянным подпором воздуха;
- în clădirile de clasa F 5 categoria В de - в зданиях класса Ф 5 категории В
prevăzut case de scări de tipul SF 2 sau SF 3 предусматривать лестничные клетки типа
cu suprapresiunea aerului în caz de incendiu; Н 2 или Н З с подпором воздуха при
пожаре;
- în clădirile, de clasa F 5 categoriile Г şi - в зданиях класса Ф 5 категорий Г и Д
Д de prevăzut case de scări de tipul SF 2 sau предусматривать лестничные клетки типа
SF 3 cu suprapresiunea aerului în caz de Н 2 или Н З с подпором воздуха при
incendiu, precum şi case de scări de tipul S 1 пожаре, а также лестничные клетки типа
separate printr-un perete despărţitor antifoc Л 1 с разделением их глухой противо-
plin 1а fiecare 20 m ре verticală şi сu trecere пожарной перегородкой через каждые 20 м
dintr - o secţiune а casei de scări în a1ta, prin по высоте и с переходом из одной части
zonă de aer exterioară, amplasată în afara лестничной клетки в другую, через
spaţiului casei de scări. наружную воздушную зону, вне объема
лестничной клетки.
6.41 În clădirile cu casele de scări 6.41 В зданиях с незадымляемыми
antifum trebuie prevăzută protecţie antifum лестничными клетками следует
pentru coridoare comune, vestibuluri, holuri предусматривать противодымную защиту
şi foaiere. общих коридоров, вестибюлей, холлов и
фойе.
6.42 În clădirile de gradul I şi II de 6.42 В зданиях I и II степеней огнестой-
rezistenţă 1а foc se admite de prevăzut scări кости допускается предусматриватъ
de tipul 2 din vestibul pînă 1а etajul 2 лестницы 2 - го типа из вестибюля до
conform p.7.24. второго этажа с учетом требований п.7.24.

6.43 În clădirile cu înălţimea pînă 1а 6.43 В зданиях высотой не более 28 м


28 m cu clasa de pericol de incendiu классов функциональной пожарной опас-
funcţonal F 1.2, F 2, F 3, F 4 de gradul I şi II ности Ф 1.2, Ф 2, Ф 3, Ф 4, I и II степеней
de rezistenţă 1а foc se admit scări de tipul 2 огнестойкости допускается применять
NCM E.03.02-2013, pag. 41

care unesc mai mult de 2 etaje, numai în лестницы 2 - го типа, соединяющие более
cazul în care există case de scări de evacuare, двух этажей, при наличии эвакуационных
conform normativelor şi se respectă лестничных клеток, требуемых нормами и
prevederile p.7.25. при соблюдении п.7.25.
6.44 Escalatoarele trebuie să corespundă 6.44 Эскалаторы следует предусмат-
prevederilor stabilite pentru scările de ривать в соответствии с требованиями,
tipu1 2. установленными для лестниц 2 - го типа.
6.45 Scările de evacuare pot fi înlocuite 6.45 Эвакуационные лестницы могут
în toate cazurile prin planuri înclinate, dacă быть заменены, во всех случаях, на
satisfac prevederilor prezentului document пандусы, при условии соблюдения
normativ. требований данного нормативного
документа.
Pantele planurilor înclinate vor fi de Уклон пандусов должен составлять не
maxim 1 : 10 (1 : 8 în dreptul ieşirilor din более 1 : 10 (1 : 8 у выходов из здания) с
clădire), prevăzute cu strat antiderapant. противоскользящим покрытием.
7 PREVENIREA PROPAGĂRII 7 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
INCENDIULUI РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА
7.1 Prevenirea propagării incendiului se 7.1 Предотврашение распространения
realizează prin măsuri de limitare а пожара достигается мероприятиями, огра-
suprafeţei, intensităţii şi duratei dе ardere. ничивающими площадь, интенсивность и
Aceste măsuri cuprind: продолжительность горения. К ним
относятся:
- soluţiile constructive şi de sistematizare - конструктивные и объемнопланиро-
spaţială, се împiedică propagarea вочные решения, препятствующие
parametrilor pericolului de incendiu în распространению опасных факторов
încăpere, între încăperi,între grupurile de пожара по помещению, между помеще-
încăperi cu diverse clase de pericole de ниями, между группами помещений
incendiu funcţional, între etaje şi secţii, între различной функциональной пожарной
compartimentele de incendiu, precum şi între опасности, между этажами и секциями,
clădiri; между пожарными отсеками, а также
между зданиями;
- limitarea реriсоlului de incendiu а1 - ограничение пожарной опасности
materialelor de construcţie, folosite 1а строительных материалов, используемых в
finisarea clădirilor, inclusiv 1а învelitorile поверхностных слоях конструкций здания,
acoperişului, finisaje şi placaje de faţadă, а в том числе, кровель, отделок и облицовок
încăperilor şi căilor de evacuare; фасадов, помещений и путей эвакуации;
- reducerea реriсоlului tehnologic de - снижение технологической взрыво-
incendiu şi explozie а1 încăperilor şi - пожарной и пожарной опасности помеще-
clădirilor; ний и зданий;
- existenţa mijloacelor de prima - наличие первичных, в том числе,
intervenţie, inclusive, а celor automate şi автоматических и привозных средств
mobile pentru stingerea incendiilor; пожаротушения;
- semnalizarea şi înştiinţarea despre - сигнализация и оповещение о пожаре.
incendiu.
7.2 Porţiunile de clădiri în care stingerea 7.2 Части зданий, тушение пожара в
incendiului este dificilă (încăperile şi etajele которых затруднено (технические помеще-
tehnice, încăреrilе 1а subsol şi demisol, şi ния и этажи, подвальные и цокольные
alte porţiuni ale clădirii) trebuie utilate cu этажи и другие части зданий), следует
mijloace suplimentare de limitare а оборудовать дополнительными средства-
suprafeţei, intensităţii şi duratei de ardere. ми, направленными на ограничение
NCM E.03.02-2013, pag. 42

площади, интенсивности и продолжитель-


ности горения.
7.3 Eficienţa măsurilor de prevenireа 7.3 Эффективность мероприятий,
propagării incendiului se admite а fi evaluată направленных на предотвращение распро-
prin calculele tehnico - economice, bazate ре странения пожара, допускается оценивать
prevederile capitolului 4 privind limitarea технико - экономическими расчетами,
pagubelor directe şi indirecte produse 1а основанными на требованиях раздела 4 по
incendiu. ограничению прямого и косвенного
ущерба от пожара.
Pentru clădirile cu acoperiş din materiale Для зданий с кровлей из горючих
combustibile, fără strat de protecţie, материалов, без защитного слоя,
distanţele de siguranţă la foc trebuie mărite противопожарные разрывы следует
cu 20 %. увеличивать на 20 %.
Se admite a nu norma distanţa de Противопожарные разрывы между
siguranţă la foc între clădiri (cu excepţia зданиями (за исключением зданий классов
clădirilor de clasa F 1.1, F 4.1), cu condiţia Ф 1.1, Ф 4.1) допускается не нормировать,
că peretele clădirii mai înalte (late) este при условии, что стена более высокого
antifoc de tipul I şi nu are goluri neprotejate (широкого) из зданий, расположенных
(tipul de completare a golurilor în barierele друг напротив друга, является
antifoc se determină conform tabelului 2) la o противопожарной 1 - го типа и не имеет
distanţă de 8 m pe verticală şi 4 m pe незащищенных проемов (тип заполнения
orizontală, de la limitele proiecţiei clădirii проемов в противопожарных преградах
mai joase (înguste), pe peretele antifoc a устанавливается согласно таблице 2) на
clădirii mai înalte (late). расстоянии 8 м по вертикали и 4 м по
горизонтали от границ проекции менее
высокого (широкого) здания на эту стену.
7.4 Porţiunile clădirilor şi încăperile de 7.4 Части зданий и помещения различ-
diferite clase de pericol de incendiu ных классов функциональной пожарной
funcţional trebuie separate între е1е prin опасности должны быть разделены между
elemente de închidere, cu limite normate de собой ограждающими конструкциями с
rezistenţă 1а foc şi clase normate de pericol нормируемыми пределами огнестойкости
de incendiu constructiv, sau prin bariere и классами конструктивной пожарной
antifoc. опасности или противопожарными прег-
радами.
Totodată, prevederile реntru astfel de При этом требования к таким
elemente de închidere şi tipuri de bariere ограждающим конструкциям и типам
antifoc se stabilesc ţinînd cont de pericolul de противопожарных преград устанавли-
incendiu funcţional а1 încăperilor, valoarea ваются с учетом функциональной пожар-
sarcinii termice, gradul de rezistenţă 1а foc şi ной опасности помещений, величины
clasa de pericol de incendiu constructiv а1 пожарной нагрузки, степени огнестой-
clădirii. кости и класса конструктивной пожарной
опасности здания.
Astfel de încăperi sunt: Такими помещениями являются:
● camera tablourilor electrice,  помещение электрощитовой, элект-
tablourilor de distribuţie, рораспределительной, трансформа-
transformatoarelor şi puţurilor de торной и коммуникационная шахта;
comunicare;
 puţul ascensorului şi camera de  шахта лифта, машинное помещение
maşini pentru ascensoare, cu лифта, за исключением шахты лифта
excepţia puţului ascensorului şi и машинного помещения
camerei de maşini pentru размещаемых в лестничной клетке и
NCM E.03.02-2013, pag. 43

ascensoare amplasate în casa оборудованные автоматической


scării şi dotate cu instalaţie пожарной сигнализацией;
automată de semnalizare a
incendiilor;
 căile de evacuare;  пути эвакуации;
 încăperi de depozitare, cu  складские помещения, кроме складов
excepţia încăperilor de depozitare категории «Д» и складских
cu suprafaţa de pînă la 10 m2 şi помещений площадью менее 10 м2 ;
depozitelor de categoria “Д”;
 centrale termice, hale pentru  котельные, теплогенераторные и
termogeneratoare şi alte surse de другие источники теплоснабжения
alimentare cu agent termic cu общей мощностью более 25 kW;
puterea mai mare de 25 kW;
 garaje;  гаражи;
 saune, cu excepţia saunelor  сауны, за исключением саун,
amplasate în apartament sau în расположенных в квартире или
camera pentru hotel; гостиничном номере;
 camere pentru hotel în care sunt  гостиничные номера, в которых
amplasate saune; расположены сауны;
 apartamente;  квартиры;
 arhive cu suprafaţa mai mare de  архивы площадью более 10 м2;
10 m2;
 utilajul pentru ventilare amplasat  вентиляционное оборудование
în clădire, camerele şi canalele расположенное в строении, венти-
pentru ventilare, cu excepţia ляционные камеры и каналы, кроме
utilajului pentru ventilare destinat вентиляционного оборудования
pentru deservirea unui обслуживающего один пожарный
compartiment de incendiu; отсек;
 încăperea postului de incendiu,  помещение пожарного поста или
sau încăperea personalului pentru помещения с персоналом, ведущих
deservire 24/24, deasemenea şi круглосуточное дежурство, а также
încăperea staţiilor de pompare şi a помещений насосной и узлов
nodurilor de comandă a управления установок пожаро-
instalaţiilor automate de stingere a тушения;
incendiilor;
 alte încăperi, conform normelor şi  другие помещения в соответствии с
regulilor în vigoare. требованиями действующих норм и
правил.
7.5 În cazul existenţei în clădire а 7.5 При наличии в здании частей
porţiunilor de diferit pericol de incendiu различной функциональной пожарной
funcţional, separate prin bariere antifoc, опасности, разделенных противопожар-
fiecare din aceste porţiuni trebuie să ными преградами, каждая из таких частей
corespundă prevederilor împotriva должна отвечать противопожарным требо-
incendiului, stabilite pentru clădirile сu ваниям, предъявляемым к зданиям соот-
pericol de incendiu funcţional corespunzător. ветствующей функциональной пожарной
опасности.
La determinarea sistemului de protecţie При выборе системы противопожарной
împotriva incendiului а1 с1ădirii trebuie luat защиты здания следует учитывать, что при
în considerareaptul сă în саz de diferit pericol различной функциональной пожарной
deincendiu funcţional ale porţiunilor clădirii, опасности его частей функциональная
pericolul de incendiu funcţional а1 clădirii în пожарная опасность здания в целом может
NCM E.03.02-2013, pag. 44

ansamblu poate fi mai mare decît pericolul de быть выше функциональной пожарной
incendiu functional а1 oricărei din aceste опасности любой из этих частей.
porţiuni.
7.6 In clădirile de clasa F 5, încăperile 7.6 В зданиях класса Ф 5 помещения
de categoria А şi Б trebuie, dасă admit категорий А и Б следует, если это допус-
prevederile tehnologice, să se amplaseze 1а кается требованиями технологии, разме-
pereţii exteriori, iar în clădirile etajate - 1а щать у наружных стен, а в многоэтажных
etajele superioare. зданиях - на верхних этажах.
7.7 In subsoluri şi demisoluri nu se 7.7 В подвальных и цокольных этажах
admite amplasarea încăperilor în care se не допускается размещать помещения, в
utilizează sau se păstrează gaze şi lichide которых применяются или хранятся
combustibile, precum şi materiale uşor горючие газы и жидкости, а также
inflamabi1е, сu excepţia cazurilor stabilite în легковоспламеняющиеся материалы, за
mod special. исключением специально оговоренных
случаев.
7.8 Elementele de construcţie nu 7.8 Строительные конструкции не долж-
trebuie să contribuie 1а propagarea ascunsă а ны способствовать скрытому распростра-
arderii. нению горения.
În pereţi, pereţii despărţitori, planşee, В стенах, перегородках, перекрытиях,
acoperişuri şi alte elemente de îngrădire ale покрытиях и других ограждающих конст-
clădirilor nu se admite a prevedea spaţiu liber рукциях зданий не допускается предус-
limitat cu materiale de grupa C3 şi C4, cu матривать пустоты, ограниченные мате-
excepţia spaţiilor: риалами групп Г 3 и Г 4, за исключением
пустот:
- din elementele de construcţie din lemn a - в деревянных конструкциях
planşeelor şi acoperişurilor, compartimentate перекрытий и покрытий, разделенных
cu diafragme pline, în sectoare cu suprafaţa глухими диафрагмами на участки пло-
nu mai mare de 54 m2, de asemenea şi pe щадью неболее 54 м2, а также по контуру
perimetrul pereţilor interiori; внутренних стен;
- dintre tablele profilate din oţel sau - между стальным или алюминиевым
aluminiu şi bariera de vapori cu condiţia, că профилированным листом и пароизоля-
după bariera de vapori urmează material цией при условии, что за пароизоляцией
termoizolant de grupa C0 sau C1. În cazul în расположен утеплитель из материала
care, materialul termoizolant este de grupa групп НГ или Г 1. При утеплителе из
C2, C3 sau C4 (inclusiv, fără bariera de материалов групп Г 2, Г 3, Г 4 (в том
vapori) aceste spaţii, la capetele tablelor, числе, без пароизоляции) эти пустоты по
trebuie să fie căptuşite cu material торцам листов должны быть заполнены
termoizolant de grupa C0 sau C1, pe o материалом групп НГ или Г 1 на длину не
lungime de cel puţin 25 cm; менее 25 см;
- dintre elementele de construcţie de clasa - между конструкциями группы К 0 и их
K 0 şi materialele de grupa C3 sau C4, облицовками из материалов групп Г 3, Г 4
utilizate pentru finisare, în interiorul со стороны помещений при условии
încăperilor, cu condiţia compartimentării разделения этих пустот глухими
acestor spaţii cu diafragme pline în sectoare диафрагмами на участки площадью не
cu suprafaţa nu mai mare de 3 m2; более 3 м2;
- dintre materialele de grupa C3 sau C4 - между облицовками из материалов
utilizate pentru finisare şi partea exterioară a групп Г 3, Г 4 и наружными поверх-
pereţilor clădirilor cu un nivel, cu înălţimea ностями стен одноэтажных зданий высо-
maximă de 6 m, de la nivelul pămîntului pînă той от уровня земли до карниза не более
la cornişă şi suprafaţa maximă de 300 m2, cu 6 м и площадью застройки не более 300 м2
condiţia compartimentării acestor spaţii cu при условии разделения этих пустот
NCM E.03.02-2013, pag. 45

diafragme pline în sectoare cu suprafaţa nu глухими диафрагмами на участки пло-


mai mare de 7,2 m2. щадью не более 7,2 м2.
Diafragmele pline trebuie executate din Глухие диафрагмы должны выполняться
materiale de grupa C0. из материалов группы НГ.
În acoperişurile clădirilor cu podine profilate В покрытиях зданий с металлическим
din oţel, termoizolate cu materiale de grupa профилированным настилом и теплоизоля-
C1 – C4 trebuie prevăzută completarea ционным слоем из материалов групп
spaţiilor podinelor pe o lungime de 250 mm, Г 1 – Г 4 необходимо предусматривать
cu material de grupa C0 în locurile de заполнение пустот настилов на длину
adiacenţă a podinei cu pereţii, rosturile de 250 мм материалом группы НГ в местах
deformaţie, pereţii lucarnelor, de asemenea şi примыканий настила к стенам, деформа-
din fiecare parte a coamei şi altor elementelor ционным швам, стенкам фонарей, а также
structurale a acoperişului. с каждой стороны конька кровли и ендовы.
Acoperişul din materiale combustibile Кровля выполненная из горючих
trebuie să corespundă grupelor de материалов, должны соответствовать
inflamabilitate In 1 sau In 2 şi nu trebuie să группам воспламеняемости В 1 или В 2 и
contribuie la propagarea incendiului în препятствовать распространению пожара
înteriorul clădirii. внутрь здания.
Construcţia acoperişul nu trebuie să Конструкция кровли должна
contribuie la propagarea incendiului: препятствовать распространению пожара:
1. pe învelitoarea acoperişului; 1. на покрытие;

2. de pe învelitoare, pe elementele 2. с покрытия кровли на еѐ


constructive ale acoperişului. основную конструкцию.
7.9 Rezistenţa 1а foc а nodurilor de 7.9 Огнестойкость узла крепления
fixare а elementelor de construcţie trebuie să строительной конструкции должна быть не
fie nu mai mică decît rezistenţa 1а foc ниже требуемой огнестойкости самой
normată а elementelor însăşi. конструкции.
7.10 Elementele de construcţie се 7.10 Конструкции, образующие уклон
formează înclinarea pardoselii în săli пола в зальных помещениях, должны
aglomerate trebuie să corespundă соответствовать требованиям, установлен-
prevederilor stabilite în tabelеlе 4 şi 5, pentru ным в таблицах 4 и 5, для междуэтажных
planşeele intermediare. перекрытий.
7.11 Nodurile de intersectare а саblurilor 7.11 Узлы пересечения кабелями и
şi а conductelor cu elementele de închidere трубопроводами ограждающих конструк-
cu rezistenţa 1а foc şi pericolul de incendiu ций с нормируемой огнестойкостью и
normate, nu trebuie să reducă indicii tehnico- пожарной опасностью не должны снижать
incendiari prevăzuţi pentru aceste elemente. требуемых пожарно - технических показа-
телей конструкций.
7.12 Impregnările şi acoperirile speciale 7.12 Специальные огнезащитные покры-
antifoc aplicate ре suprafaţa deschisă а тия и пропитки, нанесенные на открытую
elementelor de construcţie trebuie să поверхность конструкций, должны
corespundă prevederilor stabilite pentru соответствовать требованиям, предъявляе-
finisajul lor. мым к отделке конструкций.
În documentaţia tehnică pentru aceste В технической документации на эти
impregnări şi acoperiri trebuie să fie indicată покрытия и пропитки должна быть указана
periodicitatea de schimbare sau restabilire а периодичность их замены или восстанов-
1or în funcţie de condiţiile dе exploatare. ления в зависимости от условий эксплуа-
тации.
Pentru mărirea limitelor de rezistentă 1а Для увеличения пределов огнестой-
foc sau reducerea claselor de pericol de кости или снижения классов пожарной
NCM E.03.02-2013, pag. 46

incendiu а1 elementelor de construcţie nu se опасности конструкций не допускается


admite folosirea impregnărilor şi acoperirilor применение специальных огнезащитных
speciale antifoc în locurile се ехсlud покрытий и пропиток в местах, исключаю-
posibilitatea schimbării sau restabilirii 1or щих возможность их периодической
periodice. замены или восстановления.
7.13 Elementele de construcţie de 7.13 Конструкции заполнения свето-
completare a golurilor pentru pătrunderea прозрачных проемов в покрытиях зданий
luminii din acoperişurile clădirilor de gradul особой, I и II степени огнестойкости
de rezistenţă la foc special, I şi II, trebuie следует выполнять из негорючих
executate din materiale incombustibile. материалов.
Căproirii şi grinzile acoperişurilor cu pod Стропила и обрешетку чердачных
(cu excepţia clădirilor de gradul V de покрытий (кроме зданий V степени огне-
rezistenţă la foc) trebuie prelucrate cu soluţie стойкости) следует подвергать огнезащит-
ignifugă. ной обработке.
În clădirile cu poduri (cu excepţia В зданиях с чердаками (за исключением
clădirilor de gradul V de rezistenţă la foc), în зданий V степени огнестойкости) при
cazul folosirii căpriorilor şi grinzilor din устройстве стропил и обрешетки из
materiale combustibile, nu se admite горючих материалов не допускается
folosirea învelitorilor din materiale применять кровли из горючих материалов.
combustibile.
În clădirile de gradul I - III de rezistenţă В зданиях I - III степеней огнестойкости
la foc nu se admite placarea pereţilor не допускается выполнять из горючих
exteriori cu materiale combustibile. материалов облицовку внешних поверх-
ностей наружных стен.
În clădirile de gradul I şi II de rezistenţă В зданиях I и II степеней огнестой-
la foc, pentru asigurarea limitei normative de кости для обеспечения требуемого предела
rezistenţă la foc a elementelor portante a огнестойкости более R 60 несущих элемен-
clădirii, mai mare de R 60, se admite doar тов здания допускается применять только
protecţia constructivă împotriva incendiilor конструктивную огнезащиту (облицовка,
(placarea, betonarea, tencuirea, etc.). обетонирование, штукатурка и т.п.).
În clădirile de gradul I şi II de rezistenţă Применение тонкослойных огнезащит-
la foc, folosirea straturilor subţiri de protecţie ных покрытий стальных несущих конст-
împotriva incendiilor a elementelor portante рукций в зданиях I – II степеней огнестой-
din metal, se admite pentru construcţiile кости возможно при условии применения
metalice cu grosimea nu mai mică de их для конструкций толщиной металла не
5,8 mm. менее 5,8 мм.
Folosirea straturilor subţiri de protecţie Применение тонкослойных покрытий
împotriva incendiilor, pentru elementele de для железобетонных конструкций возмож-
construcţie din beton armat, se admite cu но при условии оценки их предела
condiţia evaluării limitei de rezistenţă la foc, огнестойкости с нанесенными средствами
după aplicarea straturilor de protecţie. огнезащиты.
Eficienţa mijloacelor de protecţie antifoc, Эффективность средств огнезащиты,
folosite pentru reducerea pericolului de применяемых для снижения пожарной
incendiu а1 mаterialelor, trebuie evaluată опасности материалов, должна оценивать-
prin încercări de determinare а grupelor de ся посредством испытаний для определе-
pericol de incendiu а1 materialelor de ния групп пожарной опасности строи-
construcţii, stabilite în capitolul 5. тельных материалов, установленных в
разделе 5.
Eficienţa mijloacelor de protecţie antifoc, Эффективность средств огнезащиты,
folosite pentru mărirea rezistenţei 1а foc а применяемых для повышения огнестой-
elementelor de construcţie, trebuie evaluată кости конструкций, должна оцениваться
NCM E.03.02-2013, pag. 47

prin încercări de determinare а limitelor de посредством испытаний для определения


rezistenţă 1а foc а elementelor de construcţie, пределов огнестойкости строительных
stabilite în capito1u1 5. конструкций, установленных в разделе 5.
Eficienţa mijloacelor de protecţie antifoc, Эффективность средств огнезащиты, не
care nu au fost luate în considerare 1а учитываемых при определении несущей
determinarea capacităţii portante а способности металлических конструкций,
elementelor metaliсе, se admite а fi evaluată допускается оценивать без статической
fară sarcina statică, prin încercări нагрузки путем сравнительных испытаний
comparative de modele de coloane de моделей колонны уменьшенных размеров
dimensiuni reduse, cu înălţimea de minim высотой не менее 1,7 м или моделей балки
1,7 m sau ре modele de grinzi cu о пролетом не менее 2,8 м.
deschidere de minim 2,8 m.
7.14 Tavanele suspendate folosite pentru 7.14 Подвесные потолки, применяемые
ridicarea limitelor de rezistenţă 1а foc ale для повышения пределов огнестойкости
planşeelor şi acoperişurilor, în ceea се перекрытий и покрытий, по пожарной
priveşte pericolul de incendiu, trebuie să опасности должны соответствовать
соrespundă prevederilor stabilite pentru требованиям, предъявляемым к этим
aceste planşee şi acoperişuri. перекрытиям и покрытиям.
Pereţii despărţitori antifoc în încăperile Противопожарные перегородки в
cu tavane suspendate trebuie să se extindă помещениях с подвесными потолками
deasupra tavanului suspendat, pînă 1а должны разделять пространство над ними.
construcţia portantă.
În spaţiul deasupra tavanelor suspendate В пространстве за подвесными потол-
nu se admite amplasarea canalelor şi ками не допускается предусматривать
conductelor pentru transportul gazelor размещение каналов и трубопроводов для
combustibile, amestecurilor de aer - praf, транспортирования горючих газов, пыле-
lichidelor şi materialelor combustibile. воздушных смесей, жидкостей и материа-
лов.
Nu se admit tavane suspendate în Подвесные потолки не допускается
încăperi de categoriile А şi Б. предусматривать в помещениях категорий
А и Б.
7.15 În locurile de îmbinare а barierelor 7.15 В местах сопряжения противо-
antifoc cu elementele de închidere ale пожарных преград с ограждающими
clădirii, inclusive, în locurile de schimbare а конструкциями здания, в том числе, в
configuraţiei clădirii, trebuie prevăzute местах изменения конфигурации здания,
măsuri de asigurare а nepropagării следует предусматривать мероприятия,
incendiului, ocolind aceste bariere. обеспечивающие нераспространение пожа-
ра, минуя эти преграды.
Pereţii antifoc a clădirilor, cu pereţi Противопожарные стены в зданиях, с
exteriori de clasa de pericol К 1, К 2 şi К 3, наружными стенами классов пожарной
trebuie să intersecteze pereţii exteriori şi să опасности К 1, К 2 и К 3, должны
iasă în afara planului peretelui cu cel puţin пересекать эти стены и выступать за
30 cm (fig.1). наружную плоскость стены не менее чем
на 30 см (рис.1).
La construirea pereţilor exteriori din При устройстве наружных стен из
materiale de grupa C0, placaţi cu vitraje, материалов группы НГ с ленточным
pereţii antifoc trebuie să intersecteze vitrajul. остеклением, противопожарные стены
Concomitent, se admite ca peretele antifoc să должны разделять остекление. При этом
nu iasă în afara planului peretelui exterior. допускается, чтобы противопожарная
стена не выступала за наружную плоскость
стены.
NCM E.03.02-2013, pag. 48

În dreptul planşeelor antifoc şi pe toată На уровне противопожарных перекры-


grosimea acestora, spaţiul liber dintre vitraj şi тий и по всей их толщине, свободное
planşeu trebuie etanşat cu material de grupa пространство между фасадным остекле-
C0, asigurîndu-se limita de rezistenţă la foc нием и перекрытием должно заполнятся
(EI) corespunzătoare limitei de rezistenţă la материалом группы НГ, с обеспечением
foc a planşeului. предела огнестойкости (EI), соответствую-
щего пределу огнестойкости перекрытия.
Vitrajele faţadelor, cu limita de rezistenţă Противопожарное фасадное остекление,
la foc 30 minute, în locurile de adiacenţă cu с пределом огнестойкости 30 минут,
planşeele antifoc, trebuie executate mai sus должно выполняться, в местах примыка-
de planşeu cu 0,80 m şi mai jos - cu 0,50 m. ния к противопожарнному перекрытию,
выше перекрытия - на 0,80 м, и ниже - на
0,50 м.
De asemenea, în locurile de adiacenţă cu А также, в местах примыкания к
pereţii antifoc şi/sau pereţii despărţitori противопожарным стенам и/или пере-
antifoc, vitrajele faţadelor, cu limita de городкам, противопожарное фасадное
rezistenţă la foc 30 minute, trebuie executate остекление должно выполняться, в обе
pe orizontală, de fiecare parte a pereţilor стороны по горизонтали, от стены и/или
interiori de compartimentare, pe o lăţime de перегородки, на ширину – не менее 0,5 м.
minim 0,5 m.
Din partea interioară a vitrajelor При сплошном остеклении фасада, с
executate pe toată suprafaţa faţadelor, trebuie внутренней стороны, следует
prevăzute parapete de protecţie cu înălţimea предусматривать ограждения высотой не
minimă de 1,2 m. Parapetele trebuie să менее 1,2 м. Ограждения должны
excludă eventualitatetea căderii copiilor. исключать возможность выпадения детей.
7.16 Pereţii antifoc, care împart clădirea 7.16 Противопожарные стены, разде-
în compartimente de incendiu, trebuie să se ляющие здание на пожарные отсеки,
execute ре întreaga înălţime а clădirii sau должны возводиться на всю высоту здания
pînă la planşeul de tipul special sau I de либо до перекрытия особого или 1-го
rezistenţă la foc şi să asigure nepropagarea типов и обеспечивать нераспространение
incendiului în compartimentul de incendiu пожара в смежный пожарный отсек при
învecinat în cazul prăbuşirii elementelor de обрушении конструкций здания со
construcţie ale clădirii din partea focarului de стороны очага пожара.
incendiu.
La separarea clădirii în compartimente de При разделении здания на пожарные
incendiu, antifoc trebuie să fie peretele отсеки противопожарной должна быть
compartimentului mai înalt (lat). стена более высокого (широкого) отсека.

Se admite prevederea pereţilor antifoc de Допускается предусматривать противо-


tipul special sau I, la compartimentul de пожарную стену особого или 1 - го типа, у
incendiu mai jos cu condiţia că, pe distanţa менее высокого отсека, при условии, что
de 6 m (figura 2) de la compartimentul de на расстоянии 6 м (рис.2) от более
incendiu mai înalt, porţiunea высокого отсека, часть менее высокого
compartimentului de incendiu mai jos trebuie отсека соответствует следующим
să îndeplinească următoarele condiţii: требованиям:
- acoperişul trebuie să fie fără goluri, cu - кровля должна выполнаться без
limita de rezistenţă la foc de minim REI 150 проемов, с пределом огнестойкости не
şi învelitoare C0 sau protejată cu materiale C0 менее REI 150 и покрытием C0 или
(şapă de ciment slab armată, pietriş, zgură, защищенная материалами C0 (цементная
mortar, etc.); стяжка слабоармированная, гравий, шлак,
строительный раствор и тд.);
NCM E.03.02-2013, pag. 49

- încăperile din porţiunea respectivă - помещения в этой части должны быть


trebuie să fie dotate cu instalaţie automată de оборудованы установкой автоматического
stingere a incendiilor. пожаротушения.
Pereţii antifoc trebuie să se sprijune pe Противопожарные стены должны
fundaţii sau grinzi de fundaţie şi, de regulă, опираться на фундаменты или фундамент-
să intersecteze toate etajele şi elementele de ные балки и, как правило, пересекать все
construcţie. конструкции и этажи.
Pereţii antifoc se admite a fi executaţi Противоположные стены допускается
nemijlocit pe elementele de construcţie ale устанавливать непосредственно на
scheletului clădirii sau instalaţiei, executate конструкции каркаса здания или
din materiale de grupa C0, care corespund сооружения, выполненные из материалов
următoarelor cerinţe: группы НГ и отвечающие следующим
требованиям:
- limitele de rezistenţă la foc a - пределы огнестойкости конструкций,
elementelor de construcţie ce asigură обеспечивающих устойчивость преграды,
capacitatea portantă a barierei, elementelor конструкций, на которые она опирается, и
de construcţie pe care se sprijină bariera, узлов крепления между ними по признаку
precum şi nodurile de joncţiune conform R должны быть не менее требуемого
criteriului R, trebuie să fie nu mai mici de предела огнестойкости ограждающей
limita normativă de rezistenţă la foc a părţii части противопожарной преграды;
de îngrădire a barierei de incendiu;
- limita de rezistenţă la foc a nodurilor de - огнестойкость узла крепления строи-
joncţiune a elementelor de construcţie trebuie тельной конструкции должна быть не ниже
să fie nu mai mică ca limita de rezistenţă la требуемой огнестойкости самой конструк-
foc a construcţiei propriu - zise. ции.
Pereţii antifoc trebuie să se execute Противопожарные стены должны
deasupra acoperişului: возвышаться над кровлей:
- nu mai puţin de 60 cm, dacă cel puţin - не менее чем на 60 см, если хотя бы
unul din elementele acoperişurilor cu sau fără один из элементов чердачного или
pod, este executat din materiale de grupa C3, бесчердачного покрытия, выполнен из
C4 (fig.1). материалов групп Г 3, Г 4 (рис.1);
- nu mai puţin de 30 cm, dacă elementele - не менее чем на 30 см, если элементы
acoperişurilor cu sau fără pod sunt executate чердачного или бесчердачного покрытия,
din materiale de grupa C1, C2. выполнены из материалов групп Г 1, Г 2.
Luminătoarele din acoperiş, trebuie Световые проемы кровли, должны
amplasate la o distanţă de cel puţin 4m de la распологаться на расстоянии не менее 4 м
peretele antifoc. от противопожарной стены.
Pereţii antifoc pot să nu fie ridicaţi Противопожарные стены могут не
deasupra acoperişurilor, dacă toate возвышаться над кровлей, если все
elementele acoperişurilor cu sau fără pod элементы чердачного или бесчердачного
sunt executate din materiale de grupa C0. покрытия, выполнены из материалов
группы НГ.
Se admite amplasarea, în partea Допускается в наружной части
exterioară a peretelui antifoc, a ferestrelor, противопожарной стены размещать окна,
uşilor şi porţilor cu limita de rezistenţă la foc двери и ворота с ненормируемыми
nenormată, la o distanţă de cel puţin 8 m pe пределами огнестойкости на расстоянии
verticală, deasupra acoperişului comparti- над кровлей примыкающего отсека не
mentului adiacent, şi, de cel puţin 4 m pe менее 8 м по вертикали и не менее 4 м от
orizontală, de la pereţii compartimentului стен по горизонтали.
adiacent.
La amplasarea pereţilor antifoc sau При размещении противопожарных стен
NCM E.03.02-2013, pag. 50

pereţilor despărţitori antifoc în locurile de или противопожарных перегородок в


mărginire sub unghi a unei părţi a clădirii la местах примыкания одной части здания к
alta, (fig.3) distanţa pe orizontală între другой под углом (рис.3), необходимо
marginile celor mai apropiate goluri a чтобы расстояние по горизонтали между
pereţilor exteriori trebuie să fie nu mai mică ближайшими гранями проемов,
de 4 m, iar sectoarele pereţilor, cornişelor şi расположенных в наружных стенах, было
streşinilor ce se mărginesc cu peretele antifoc не менее 4 м, а участки стен, карнизов и
sau peretele despărţitor antifoc sub unghi, свесов крыш, примыкающие к
trebuie să fie din materiale incombustibile. противопожарной стене или перегородке
под углом, на длине не менее 4 м были
выполнены из негорючих материалов.
Pentru distanţa dintre golurile indicate, При расстоянии между указанными
mai mică de 4 m, aceste goluri trebuie să fie проемами менее 4 м они должны запол-
completate, conform tabelei 2. няться, согласно таблицы 2.
Pentru realizarea soluţiilor arhitectural- Вместо противопожарных стен для
spaţiale şi funcţionale, în locul pereţilor решения архитектурно - планировочных и
antifoc se admite, ca excepţie, executarea функциональных задач допускается в виде
perdelelor de drencere în două linii, исключения устройство дренчерных завес
amplasate una faţă da alta la o distanţă de в две линии, расположенных друг от друга
0,5 m, care asigură intensitatea de stropire de на расстоянии 0,5 м и обеспечивающих
cel puţin 1 l/s pe 1 m lungime a perdelei de интенсивность орошения не менее 1 л/с на
apă şi timpul de lucru de cel puţin 1 oră. погонный метр завесы при времени работы
Soluţia respectivă trebuie coordonată cu не менее 1 - го часа. Данное решение
organul central al supravegherii de stat a должно быть согласованно с центральным
măsurilor contra incendiilor. органом государственного пожарного
надзора.
7.17 În caz de incendiu golurile în 7.17 При пожаре проемы в противо-
barierele antifoc, de regulă, trebuie să fie пожарных преградах должны быть, как
închise. правило, закрыты.
Ferestrele în barierele antifoc trebuie să Окна в противопожарных преградах
fie fixe (să nu se deschidă), iar uşile, porţile, должны быть неоткрывающимися, а двери,
оblоаnеlе şi clapetele trebuie să aibă ворота, люки и клапаны должны иметь
dispozitive de autoînchidere şi de etanşare 1а устройства для самозакрывания и
fum. уплотнения в притворах.
Uşi1e, porţile, оblоаnеlе şi clapetele care Двepи, ворота, люки и клапаны, которые
pot fi exploatate în poziţie deschisă trebuie могут эксплуатироваться в открытом
utilate cu dispozitive се asigură închiderea положении, должны быть оборудованы
lor automată în caz de incendiu. устройствами, обеспечивающими их
автоматическое закрывание при пожаре.
7.18 Suprafaţa totală а goluriior în 7.18 Общая площадь проемов в противо-
barierele antifoc, cu excepţia elementelor de пожарных преградах, за исключением
închidere а puturilor de ascensoare, nu ограждений лифтовых шахт, не должна
trebuie să depăşeasсă 25 % din suprafaţa 1or. превышать 25 % их площади.
Completarea golurilor în barierele antifoc Заполнения проемов в противо-
trebuie să corespundă prevederilor p.5.14 şi пожарных преградах должны отвечать
prezentului capitol. требованиям п.5.14 и настоящего раздела.
Nu se normează suprafaţa totală a Не нормируется общая площадь прое-
golurilor în barierele antifoc, dacă limita de мов в противопожарных преградах, если
rezistenţă la foc a completării golurilor este предел огнестойкости заполнения проемов
egală cu limita de rezistenţă la foc a barierei. равен пределу огнестойкости данной
преграды.
NCM E.03.02-2013, pag. 51

La barierele antifoc, се separă încăperile В противопожарных преградах, отде-


de categoriile А şi Б de încăperile de alte ляющих помещения категорий А и Б от
categorii, de coridoare, de casele de scări şi помещений других категорий, коридоров,
de holurile ascensoarelor, trebuie prevăzute лестничных клеток и лифтовых холлов,
tambure - ecluze cu suprapresiunea следует предусматривать тамбур - шлюзы
permanen-tă а aerului, conform с постоянным подпором воздуха по
СНиП 2.04.05. СНиП 2.04.05.
Amplasarea tamburelor - ecluze comune Устройство общих тамбур - шлюзов для
pentru două sau mai multe încăperi de двух и более помещений указаниых
categoriile indicate nu se admite. категорий не допускается.
7.19 În cazul în care nu este posibilă 7.19 При невозможности устройства
amplasarea tamburelor - ecluză lа barierele тамбур - шлюзов в противопожарных
antifoc, care separă încăperile de categoriile преградах, отделяющих помещения катего-
А şi Б de alte încăperi; sau amenajarea uşilor, рий А и Б от других помещений, или
porţilor, obloanelor şi clapetelor 1а barierele дверей, ворот, люков и клапанов в
antifoc, care separă încăperile de categoria В противопожарных преградах, отделяющих
de alte încăperi, trebuie prevăzut un complex помещения категории В от других
de măsuri de prevenire а propagării помещений, следует предусматривать
incendiului şi а pătrunderii gazelor комплекс мероприятий по предотвраще-
combustibile, vaporilor de lichide нию распространения пожара и проника-
combustibile şi uşor inflamabile, prafului, ния горючих газов, паров легковоспламе-
fibrelor, cu capacitatea de а forma няющихся и горючих жидкостей, пылей,
concentraţii explozibile în etajele şi волокон, способных образовывать взрыво-
încăperile învecinate. опасные концентрации, в смежные этажи и
помещения.
Eficienţa acestor măsuri trebuie să fie Эффективность этих мероприятий
argumentată. должна быть обоснована.
În golurile barierelor antifoc, care nu В проемах противопожарных преград,
pot fi închise cu uşi sau porţi antifoc, pentru которые не могут закрываться противо-
comunicaţia între încăperile învecinate de пожарными дверями или воротами, для
categoriile В, Г şi Д se admit tambure сообщения между смежными помеще-
deschise, utilate cu instalaţii automate de ниями категорий В, Г и Д допускается
stingere а incendiului. предусматривать открытые тамбуры,
оборудованные установками автомати-
ческого пожаротушения.
Elementele de închidere ale acestor Ограждающие конструкции этих тамбу-
tambure trebuie să fie elemente antifoc. ров должны быть противопожарными.
7.20 Completarea golurilor 1а barierele 7.20 Заполнение проемов в противо-
antifoc, de regulă, trebuie executată din пожарных преградах должно выполняться,
materiale incombustibi1e. как правило, из негорючих материалов.
Uşi1e, porţile, obloanele şi clapetele se Двери, ворота, люки и клапаны
admit din materiale din grupele de допускается выполнять с применением
combustibilitate de minim С З cu grosimea материалов групп горючести не ниже Г З
de minim 40 mm, protejate cu materiale толщиной не менее 40 мм, защищенных
incombustibile. негорючими материалами.
Uşi1e tamburelor - ecluze, uşile, porţile şi Двери тамбур - шлюзов, двери, ворота и
obioanele 1а barierele antifoc din partea люки в противопожарных преградах со
încăperilor în care nu se folosesc şi nu se стороны помещений, в которых не
păstrează gaze, lichide şi materiale применяются и не хранятся горючие газы,
combustibi1e, lipsesc procese în care se жидкости и материалы, а также
formează praf combustibil, se admit din отсутствуют процессы, связанные с обра-
NCM E.03.02-2013, pag. 52

materiale din grupa de combustibilitate С З, зованием горючих пылей, допускается


cu grosimea de minim 40 mm şi fâră de выполнять из материалов группы горю-
goluri. чести Г З толщиной не менее 40 мм и без
пустот.
7.21 Pereţii şi planşeele antifoc de tipul 7.21 Противопожарные стены и пере-
special şi 1, nu se admite să fie traversaţi de крытия особого и 1 - го типа не
canale, puţuri şi conducte pentru transportul допускается пересекать каналами,
gazelor, amestecurilor de prafaer, lichidelor, шахтами и трубопроводами для
substanţelor şi materialelor combustibile. транспортирования горючих газов,
пылевоздушных смесей, жидкостей,
веществ и материалов.
În locurile traversării barierelor antifoc de В местах пересечения таких противо-
canale, puţuri şi conducte pentru transportul пожарных преград каналами,шахтами и
substanţelor, diferite de cele specificate mai трубопроводами для транспортирования
sus, trebuie prevăzute sisteme automate de сред, отличных от вышеуказанных,
prevenire а propagării produselor de ardere следует предусмаривать автоматические
prin canale, puţuri şi conducte. устройства, предотвращающие распростра-
нение продуктов горения по каналам,
шахтам и трубопроводам.
În pereţii antifoc, se admite amplasarea В противопожарных стенах допускается
canalelor de ventilare şi de fum astfel ca, în устраивать вентиляционные и дымовые
locul amplasării acestora, limita de rezistenţă каналы так, чтобы в местах их размещения
la foc a peretelui antifoc, din fiecare parte a предел огнестойкости противопожарной
canalului, să nu fie mai mică de REI 240 стены с каждой стороны канала был не
pentru pereţii antifoc de tip special, REI 150 менее REI 240 в противопожарных стенах
pentru pereţii antifoc de tipul 1 şi REI 45 особого типа, REI 150 в противопожарных
pentru pereţii antifoc de tipul 2. стенах 1 - го типа и REI 45 в
противопожарных стенах 2 - го типа.
7.22 Elementele de închidere ale 7.22 Ограждающие конструкции лифто-
puţurilor ascensoarelor (cu excepţia celor вых шахт (кроме указанных в п.6.33) и
specificate în p.6.33) şi а1е încăperilor de помещений машинных отделений лифтов
maşini а1е ascensoarelor (cu excepţia celor (кроме расположенных на кровле), а также
аmрlаsate ре acoperiş), precum şi а1е каналов, шахт и ниш для прокладки
canalelor, puţurilor şi nişelor pentru trasarea коммуникаций должны соответствовать
reţelelor de comunicaţii, trebuie să требованиям, предъявляемым к противо-
corespundă prevederilor stabilite pentru пожарным перегородкам 1 - го типа и
pereţii despărţitori antifoc de tipul 1 şi pentru перекрытиям 3 - го типа.
planşeele de tipul 3.
Limita de rezistenţă la foc a construcţiilor Предел огнестойкости ограждающих
de închidere între puţul ascensorului şi конструкций между шахтой лифта и
încăperea de maşini a ascensorului nu se машинным отделением лифта не
normează. нормируется.
În cazul în care în elementele de При невозможности устройства в
închidere ale puţurilor de ascensoare ограждениях вышеуказанных лифтовых
specificate mai sus nu pot fi amenajate uşi шахт противопожарных дверей следует
antifoc, trebuie să se prevadă tambure sau предусматривать тамбуры или холлы с
holuri cu pereţi despărţitori antifoc de tipul 1 противопожарными перегородками 1 - го
şi planşee de tipul 3 sau ecrane, care închid типа и перекрытиями 3 - го типа или экра-
automat golurile de uşă а1е puţurilor de ны, автоматически закрывающие дверные
ascensoare în caz de incendiu. Astfel de проемы лифтовых шахт при пожаре. Такие
ecrane trebuie executate din materiale экраны должны быть выполнены из
NCM E.03.02-2013, pag. 53

incombustibi1e, iar limita 1or de rezistenţă негорючих материалов и предел их


1а foc trebuie să fie de minim EI 45. огнестойкости должны быть не ниже EI 45.
În clădirile cu case de scări antifum В зданиях с незадымляемыми лeстнич-
trebuie prevăzută protecţia antifum automată ными клетками должна предусматриваться
а puţurilor de ascensoare, care 1а ieşirea din автоматическая противодымная защита
ele nu au tambure - ecluze cu suprapresiunea лифтовых шахт, не имеющих у выхода из
aeru1ui în caz de incendiu. них тамбур - шлюзов с подпором воздуха
при пожаре.
În caz de incendiu: При пожаре:
- ascensoarele trebuie să se coboare - лифты должны автоматически
automat la etajul întîi (parter) şi să se опускаться на первый этаж (партер) и
blocheze în poziţie deschisă a uşilor (cu блокироваться в открытом положении (за
excepţia ascensoarelor pentru pompieri); исключением пожарных лифтов);
- escalatoarele trebuie să se oprească - эскалаторы должны останавливаться
automat după conectarea instalaţiei automate автоматически после срабатывания пожар-
de semnalizare a incendiilor. ной сигнализации.
Tubul de evacuare а gunoaielor mеnajere Ствол мусоропроводов следует выпол-
trebuie să se execute din mаteriale нять из негорючих материалов.
incombustibile.
7.23 În clădirile de toate clasele de 7.23 В зданиях всех классов функцио-
pericol de incendiu funcţional, cu excepţia нальной пожарной опасности кроме Ф 1.3,
Ф 1.3, se admite conform condiţiilor допускается по условиям технологии
tehnologice de prevăzut scări separate de предусматривать отдельные лестницы для
comunicare între etajele subsol şi demisol şi сообщения между подвальным или
primul etaj. La evacuare nu se ţine cont de цокольным этажом и первым этажом. Они
aceste scări, cu excepţia cazurilor din p.6.9. не учитываются при эвакуации, за
исключением случаев, оговоренных в
п.6.9.
Scările menţionate trebuie îngrădite cu Эти лестницы должны быть ограждены
pereţi despărţitori antifoc de tipul 1 cu противопожарными перегородками 1 - го
amplasarea tamburilor – ecluză cu типа с устройством тамбур - шлюза с
suprapreseunea aerului în caz de incendiu. подпором воздуха при пожаре.
Se admite de a nu prevedea îngrădirile Допускается не предусматривать выше-
menţionate a scărilor din clădirile de clasa указанного ограждения таких лестниц в
Ф 5 în cazurile cînd ele duc de la etajele зданиях класса Ф 5 при условии, что они
subsol sau demisol, cu ncăperi de categoriile ведут из подвального или цокольного
B 4, Г, Д în încăperile de la primul etaj de этажа с помещениями категорий В 4, Г и Д
aceleaşi categorii. в помещения первого этажа тех же
категорий.
7.24 La amenajarea scărilor de tipul 7.24 При устройстве лестниц 2 - го типа,
2, се duc din vestibul 1а etajul doi, vestibulul ведущих из вестибюля до второго этажа,
trebuie separat, de coridoare şi încăperile вестибюль должен быть отделен от
învecinate, prin pereţi despărţitori antifoc de коридоров и смежных помещений проти-
tipul 1. вопожарными перегородками 1 - го типа.
7.25 Încăperea în care se amplasează 7.25 Помещение, в котором располо-
scara de tipul 2, prevăzută în p.6.43, trebuie жена лестница 2 - го типа, предусмот-
separatăt de coridoare şi de alte încăperi ренная в п.6.43, должно отделяться от
alăturate prin pereţi despărţitori antifoc de примыкающих к нему коридоров и других
tipul 1. помещений противопожарными перего-
родками 1 - го типа.
Se admite а nu separa prin pereţi Допускается не отделять противо-
NCM E.03.02-2013, pag. 54

despărţitori antifoc, încăperea în care este пожарными перегородками пoмeщение, в


аmplasată scara de tipu1 2: котором расположена лестница 2 - го типа:
- 1а instalarea sistemelor de stingere - при устройстве автоматического
automată а incendiului în toată clădirеa; пожаротушения во всем здании;
- în clădirile cu înălţimea de maximum - в зданиях высотой не более 9 м с
9 m cu aria etajului de maximum 300 m2. площадью этажа не более 300 м2.
7.26 În subsol şi demisol, în faţa 7.26 В подвальном и цокольном этаже
ascensoarelor, trebuie prevăzute tambure- перед лифтами следует предусматривать
ecluze de tipul 1 cu suprapresiunea aerului în тамбур - шлюзы 1 - го типа с подпором
caz de incendiu. воздуха при пожаре.
7.27 Dimensiunile clădirilor şi 7.27 Выбор размеров здания и пожарных
соmpartimentelor de incendiu, precum şi отсеков, а также расстояний между
distanţele între clădiri trebuie determinate în зданиями следует производить в зависи-
funcţie de gradul 1or de rezistenţă 1а foc, мости от степени их огнестойкости, класса
clasa de pericol de incendiu constructiv şi конструктивной и функциональной пожар-
funcţional şi de valoarea sarcinii termice, ной опасности и величины пожарной
luînd, de asemenea, în considerare eficienţa нагрузки, а также с учетом эффективности
mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor применяемых средств противопожарной
utilizate, existenţa serviciilor de pompieri şi защиты, наличия и удаленности пожарных
distanţa pînă 1а ele, echiparealor, eventualele служб, их вооруженности, возможных
consecinţe economice şi ecologice ale экономических и эколоrических последст-
incendiului. вий пожара.
7.28 În procesul de exploatare а clădirii 7.28 В процессе эксплуатации должна
trebuie asigurată capacitatea de funcţionare а быть обеспечена работоспособность всех
tuturor mijloacelor inginereşti de protecţie инженерных средств противопожарной
împotriva incendiilor. защиты.
7.29 Stingerea şi semnalizarea аutomată а 7.29 Автоматическое пожаротушение и
incendiului (inclusiv sistemele de înştiinţare пожарную сигиализацию (включая сис-
în caz de incendiu) în clădiri şi instalaţii темы оповещения при пожаре) в зданиях и
trebuie prevăzute în conformitate cu сооружениях следует предусматривать в
documentele normative în vigoare. соответствии с действующими норматив-
ными документами.
Sistemul de protecţie împotriva В систему противопожарной защиты
incendiilor (SPÎI) a clădirilor include: (СПЗ) зданий входят:
a) protecţia antifum; a) противодымная защита;
b) apeductul interior de incendiu şi b) внутренний противопожарный водо-
instalaţie automată de stingere a incendiilor; провод и автоматическое пожаротушение;
c) ascensoarele pentru transportarea c) лифты для пожарных подразделений -
echipelor de pompieri - ascensoarele pentru пожарные лифты;
pompieri;
d) instalaţie automată de semnalizare a d) автоматическая пожарная сигнализа-
incendiilor; ция;
e) instalaţie automată de înştiinţare e) оповещение о пожаре и управление
despre incendiu şi dirijare a evacuării эвакуацией людей;
persoanelor;
f) mijloace individuale şi colective de f) средства индивидуального и коллек-
salvare а persoanelor; тивного спасения людей;
g) soluţii de sistematizare spaţială şi g) объемно - планировочные и инженер-
tehnico - inginereşti, ce asigură evacuarea în но - технические решения, обеспечиваю-
timp a persoanelor şi protecţia de factorii щие своевременную эвакуацию людей и их
periculoşi ai incendiului; защиту от опасных факторов пожара;
NCM E.03.02-2013, pag. 55

h) asigurarea gradului de rezistenţă la foc h) обеспечение огнестойкости и пожар-


şi clasei de pericol de incendiu a elementelor ной опасности конструкций и отделочных
de construcţie şi materialelor utilizate pentru материалов;
finisare;
i) soluţii pentru limitarea răspîndirii i) устройства, ограничивающие распро-
flăcărilor şi fumului (bariere antifoc, странение огня и дыма (противопожарные
compartimente de incendiu, etc.). преграды, противопожарные отсеки и др.).
Dirijarea sistemelor de protecţie Управление системами противопожар-
împotriva incendiilor (a, b, c, d, e) trebuie să ной защиты (a, b, c, d, e) должно
se asigure de la un centru de comandă. осуществляться из одного центрального
пульта управления.
8 STINGEREA INCENDIULUI ŞI 8 ТУШЕНИЕ ПОЖАРА И
LUCRĂRILE DE SALVARE СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
8.1 Stingerea unui eventual incendiu şi 8.1 Тушение возможного пожара и
efectuarea lucrărilor de salvare se asigură проведение спасательных работ обеспечи-
prin realizarea măsurilor constructive, de ваются конструктивными, объемно – пла-
sistematizare spaţială, tehnico - inginereşti şi нировочными, инженерно - техническими
organizatorice. и организационными мероприятиями.
Aceste măsuri prevăd: К ним относятся:
- amenajarea căilor de acces şi de - устройство пожарных проездов и
circulaţie pentru tehnica de incendiu, comune подъездных путей для пожарной техники,
cu căile de acces şi de circulaţie funcţionale совмещенных с функциональными проез-
sau speciale; дами и подъездами или специальными;
- amenajarea scărilor exterioare de - устройство наружных пожарных
incendiu şi asigurarea altor posibilităţi de лестниц и обеспечение других способов
ridicare а pompierilor şi а tehnicii de подъема персонала пожарных подразде-
incendiu 1а etaje şi ре acoperişul clădirilor, лений и пожарной техники на этажи и на
inclusiv аmеnajarea ascensoarelor pentru кровлю зданий, в том числе, устройство
transportarea echipele de pompieri – лифтов для пожарных подразделений -
ascensoare pentru pompieri; пожарных лифтов;
- amenajarea conductei de арă pentru - устройство противопожарного водо-
incendiu, inclusiv а conductei соmbinate cu провода, в том числе совмещенного с
cea de арă menajeră sau specială, хозяйственным или специального,
rezervoarelor de incendiu, iar pentru clădirile пожарных емкостей (резервуаров), а при
cu înălţimea de peste 28 m, amenajarea высоте здания более 28 м, устройство
ţevilor uscate (fără арă); сухотрубов;
- protecţia antifum а căilor de circulare а - противодымная защита путей следо-
pompierilor în interiorul с1ădirii; вания пожарных подразделений внутри
здания;
- utilarea clădirii, în corespundere cu - оборудование здания, в соответствии с
prevederile documentelor normative, cu требованиями нормативных документов,
mijloace individuale şi colective de salvare а индивидуальными и коллективными
persoanelor; средствами спасения людей;
- amplasarea ре teritoriul 1ocalităţii sau - размещение на территории поселения
obiectivului а unităţilor de pompieri cu или объекта подразделений пожарной
numărul necesar de personal şi tehnică de охраны с необходимой численностью
intervenţie, се corespund cu condiţiile de личного состава и оснащенных пожарной
stingere а incendiilor 1а obiectivele, техникой, соответствующей условиям
amplasate în raza 1or de acţiune. тушения пожаров на объектах, распо-
ложенных в радиусе их действия.
NCM E.03.02-2013, pag. 56

Determinarea acestor măsuri depinde de Выбор этих мероприятий зависит от


gradul de rezistenţă 1а foc, clasa de pericol степени огнестойкости, класса конструк-
de incendiu constructiv şi funcţional а1 тивной и функциональной пожарной
clădirii. опасности здания.
8.2 Căi1e de acces pentru autospecialele 8.2 Проезды и подъезды для основных и
de intervenţie la incendiu (de bază şi специальных пожарных машин следует
speciale) trebuie prevăzute: предусматривать:
- conform prevederilor de apărare - в соответствии с противопожарными
împotriva incendiilor a normelor şi regulilor требованиями действующих строительных
în construcţii, în vigoare; норм и правил;
- spre ieşirile principale de evacuare din - к основным эвакуационным выходам
clădiri; из зданий;
- spre ieşirile, ce duc la ascensoarele - к входам, ведущим к лифтам для
pentru transportarea echipele de pompieri – пожарных подразделений - пожарным
ascensoare pentru pompieri. лифтам.
Căile de acces a autospecialelor de Подъезды к фасадам здания пожарной
intervenţie, spre faţadele clădirii, se admite a техники допускается проектировать по
fi proiectate pe acoperişurile exploatate a эксплуатируемым кровлям стилобатов и
stilobaturilor şi anexelor, calculate la пристроек, рассчитанным на нагрузку от
greutatea autospecialei, dar nu mai puţin de пожарных автомобилей не менее 16 тонн
16 tone pe axă. на ось.
Se admite a prevedea căi de acces pentru Допускается предусматривать подъезд
autoscările de intervenţie la incendiu şi пожарных автолестниц и автоподъем-
autoelevatoarele cotite doar dintr-o parte a ников, только с одной стороны здания (к
clădirii (la faţada longitudinală sau faţade – продольному фасаду или фасадам - при
pentru clădiri amplasate sub unghi) în cazul: угловом решении) в случаях:
- dotării clădirii cu întregul complex de - оборудования здания всем комплексом
sisteme de protecţie împotriva incendiilor систем противопожарной защиты (СПЗ)
(SPÎI), conform p. 7.28; согласно п. 7.28;
- orientării bilaterale a încăperilor sau - при двусторонней ориентации
apartamentelor (în cazul amplasării ieşirilor помещений или квартир (при располо-
de avarie din apartamente, din partea căii de жении аварийных выходов квартир со
acces pentru autoscările de intervenţie la стороны подъезда для автолестниц или
incendiu sau autoelevatoarele cotite); автоподъемников);
- instalării scărilor exterioare ce leagă - при устройстве наружных лестниц
balcoanele deschise ale apartamentelor поэтажно связывающих открытые балконы
fiecărui etaj, pînă la etajul doi. квартир до уровня второго этажа.
Lăţimea căii de acces pentru Ширина проездов для пожарной
autospecialele de intervenţie la incendii техники должна составлять не менее 3,5 м.
trebuie să fie de cel puţin 3,5 m.
Drumurile înfundate trebuie prevăzute cu Тупиковые проезды должны
teren pentru virajul autospecialelor de заканчиваться площадками для разворота
intervenţie la incendii, cu dimensiuni nu mai пожарной техники размером не менее чем
mici de 15 x 15 m. 15 x 15 м.
La proiectarea clădirilor şi construcţiilor При проектировании зданий и
cu înălţimea de peste 12 m şi mai mult сооружений, высотой 12 м и более, в том
inclusiv cu încăperi anexate şi încorporate, числе со встроенно-пристроенными
trebuie asigurată posibilitatea accesului помещениями, необходимо обеспечить
autospecialelor de intervenţie la incendii, возможность проезда пожарных машин к
spre clădire şi accesul pompierilor cu зданиям и доступ пожарных с автолестниц
autoscările şi autoelevatoarelor cotite în orice и автоподъемников в любую квартиру или
NCM E.03.02-2013, pag. 57

apartament sau încăpere. помещение.


Locurile de instalare a autospecialelor de Места установки пожарной
intervenţie la incendii şi a autoelevatoarelor автолестницы или автободъемника следует
cotite trebuie de prevăzut cu lăţimea minimă принимать шириною не менее 5,5 м для
de 5,5 m pentru clădirile cu înălţimea de pînă зданий до 28 м и 6,5 м для зданий более
la 28 m şi 6,5 m pentru clădirile cu înălţimea более 28 м, которые должны выделятся
de peste 28 m. Locurile menţionate trebuie să специальной разметкой и оборудоваться
fie evidenţiate cu marcaje speciale şi dotate знаком «Место установки пожарной
cu indicator „Locul pentru instalarea автолестницы. Держать свободным!».
autoscării de incendiu. Păstraţi liber!”
Distanţa de la marginea căii de acces pînă Расстояния от края проезда до стены
la peretele exterior al clădirii, de regulă, здания, как правило, следует принимать
trebuie de prevăzut de 5 - 8 m, pentru 5 - 8 м для зданий до 9 этажей, 8 - 10 для
clădirile pînă la 9 etaje şi 8 – 10 m , pentru зданий 9 этажей и выше. В этой зоне не
clădirile cu 9 etaje şi mai mult. În această допускается размещать ограждения,
zonă se interzice amplasarea îngrădirilor, воздушные линии электропередач и
trasarea liniilor electrice aeriene şi sădirea осуществлять рядовую посадку деревьев.
copacilor în rînd.
De-a lungul faţadelor clădirii, fără intrări, Вдоль фасадов зданий, не имеющих
se admite prevederea căilor de acces cu входов, допускается предусматривать
lăţimea de 6 m. проезды шириной 6 м.
De-a lungul căilor de acces pentru Вдоль проездов для пожарной техники
autospecialele de intervenţie la incendii должны устанавливаться указательные
trebuie prevăzute indicatoare „Cale de acces знаки «Проезд для пожарной техники.
pentru autospecialele de intervenţie la Держать свободным!».
incendii. Păstraţi liber!”
8.3 În clădirile cu înălţimea pînă lа 8.3 Для зданий высотой 10 м и более до
cornişa acoperişului sau pînă 1а partea карниза кровли или верха наружной стены
superioară а peretelui exterior (parapet) de (парапета) следует предусматривать
10 m şi mai mult trebuie prevăzute ieşiri выходы на кровлю из лестничных клеток
nemijlocit ре acoperiş din casele de scări sau непосредственно или через чердак, за
prin роd (cu excepţia celui cald), ori şi ре исключением теплого, либо по лестницам
scările de tipul 3 sau ре scări de incendiu 3 - го типa или по наружным пожарным
exterioare. лестницам.
Numărul ieşirilor ре acoperiş şi Число выходов на кровлю и их
amplasarea 1or trebuie prevăzute în funcţie расположение следует предусматривать в
de pericolul de incendiu funcţional şi зависимости от функциональной пожарной
dimensiunile clădirii, însă minimum о ieşire: опасности и размеров здания, но не менее
чем один выход:
- pentru fiecare 100 m compleţi sau - на каждые полные и неполные 100 м
incompleţi de lungime а clădirii cu acoperiş длины здания с чердачным покрытием и не
cu роd şi minimum о ieşire 1а fiecare менее чем один выход на каждые полные и
1000 m2 compleţi sau incompleţi а ariei неполные 1000 м2 площади кровли здания
acoperişului fără роd pentru clădirile de с бесчердачным покрытием для зданий
clasele F1, F2, F3 şi F4; классов Ф 1, Ф 2, Ф З и Ф 4;
- ре scările de incendiu 1а fiecare 200 m - по пожарным лестницам через 200 м
ре perimetrul clădirilor de clasa F 5. по периметру зданий класса Ф 5.
Se admite să nu se prevadă: Допускается не предусматривать:
- scări de incendiu ре faţada princiраlă а - пожарные лестницы на главном фасаде
clădirii, dасă lăţimea clădirii nu depăşeşte здания, если ширина здания не превышает
150 m, cu condiţia existenţei în partea opusă 150 м, а со стороны, противоположной
NCM E.03.02-2013, pag. 58

а faţadei principale, a conductei de арă главному фасаду, имеется линия противо-


pentru incendii; пожарного водопровода;
- ieşire ре acoperiş în clădirile cu un etaj - выход на кровлю одноэтажных зданий
cu aria acoperişului de maxim 100 m2. с покрытием площадью не более 100 м2.
8.4 În podurile clădirilor, cu excepţia 8.4 В чердаках зданий класса Ф 1.4
clădirilor de clasa F 1.4, trebuie prevăzute следует предусматривать выходы на
ieşiri ре acoperiş, echipate cu scări fixe, prin кровлю, оборудованные стационарными
uşi, trape sau ferestre cu dimensiuni de лестницами, через двери, люки или окна
minim 0,6 х 0,8 m. размерами не менее 0,6 х 0,8 м.
Ieşirile din casele de scări ре acoperiş sau Выходы из лестничных клеток на
în роd trebuie prevăzute ре rampe de scară кровлю или чердак следует предусматри-
cu podeste 1а ieşire, prin uşi antifoc de tipul вать по лестничным маршам с площадками
2 cu dimensiuni de minim 0,75 х 1,5 m. перед выходом, через противопожарные
двери 2 - го типа размером не менее
0,75 х 1,5 м.
Rampele şi podestele menţionate pot fi Указанные марши и площадки могут
executate din metal, cu panta scărilor de быть стальными, c уклоном не более 2 : 1 и
maxim 2 : 1 şi lăţimea de minim 0,9 m. ширину не менее 0,9 м.
În clădirile de clasele F 1, F 2, F 3 şi F 4 В зданиях классов Ф 1, Ф 2, Ф З и Ф 4
cu înălţimea de maximum 15 m se admite высотой до 15 м допускается устройство
amenajarea ieşirilor din casele de scări în роd выходов на чердак или кровлю из лест-
sau ре асореriş prin trape antifoc de tipul 2 ничных клеток через противопожарные
cu dimensiuni de 0,6 х 0,8 m ре sсări люки 2 - го типа с размерами 0,6 х 0,8 м по
metalice fixe. закрепленным стальным стремянкам.
8.5 În etajele tehnice, inclusiv, în 8.5 В технических этажах, в том числе, в
subsolurile şi podurile tehnice, înălţimea технических подпольях и технических
liberă а trecerii trebuie să fie de minim чердаках, высота прохода в свету должна
1,8 m; lа podurile de-a lungul întregii clădiri быть не менее 1,8 м; в чердаках вдоль
- de minim 1,6 m. Lăţimea acestor treceri всего здания - не менее 1,6 м. Ширина этих
trebuie să fie de minim 1,2 m. Ре unele проходов должна быть не менее 1,2 м. На
sectoare cu lungimea de maxim 2 m se отдельных участках протяженностью не
admite să se reducă înălţimea de trecere pînă более 2 м допускается уменьшать высоту
lа 1,2 m, iar lăţimea pînă 1а 0,9 m. прохода до 1,2 м, а ширину до 0,9м.
8.6 În clădirile cu mansarde trebuie 8.6 В зданиях с мансардами следует
prevăzute trape în elementele de închidere. предусматривать люки в ограждающих
конструкциях пазух чердаков.
8.7 În locurile cu diferenţă de nivel ale 8.7 В местах перепада высот кровель (в
acoperişurilor (inclusiv, 1а acoperişul том числе, для подъема на кровлю
luminatoarelor de ventilare şi iluminare) mai светоаэрационных фонарей) более 1 м, как
mare de 1 m, de regulă, trebuie prevăzute правило, следует предусматривать пожар-
scări de incendiu. ные лестницы.
Nu se prevăd scări de incendiu lа Не предусматриваются пожарные
acoperişurile cu diferenţă de nivel mai mare лестницы на перепаде высот кровли более
de 10 m, dacă fiecare sector de acoperiş cu 10 м, если каждый участок кровли
aria peste 100 m2 are ieşire proprie ре площадью бoлеe 100 м2 имеет собственный
acoperiş, се соrespundе prevederilor p. 8.3, выход на кровлю, отвечающий требова-
sau înălţimea sectorului inferior а1 ниям п. 8.3, или высота нижнего участка
асореrişului, determinată conform p. 8.3, nu кровли, определяемая по п. 8.3, не превы-
depăşeşte 10 m. шает 10 м.
8.8 Pentru urcarea lа înălţimi de 10 - 20m 8.8 Для подъема на высоту от 10 до 20 м
şi în locurile de diferenţă de nivel а и в местах перепада высот кровель от 1 до
NCM E.03.02-2013, pag. 59

acoperişului de 1 - 20 m trebuie folosite scări 20 м следует применять пожарные лестни-


de incendiu de tipul Sv, pentru urcarea 1а цы типа П 1, для подъема на высоту более
înălţimi de peste 20 m şi în locurile cu 20 м и в местах перепада высот более 20 м
diferenţă de nivel de peste 20 m - scările de - пожарные лестницы типа П 2.
incendiu tipul Sr.
Scările de incendiu trebuie executate din Пожарные лестницы должны выпол-
materiale incombustibile, amplasate 1а няться из негорючих материалов,
distanţe de minim 1 m de 1а ferestre şi располагаться не ближе 1 м от окон и
trebuie să fie destinate pentru utilizarea lor de должны быть рассчитаны на их использо-
către unităţile de pompieri. вание пожарными подразделениями.
8.9 Între rampele de scară şi mîina 8.9 Между маршами лестниц и между
curentă а scării trebuie prevăzut un rost cu поручнями ограждений лестничных мар-
lăţimea liberă în plan de minim 75 mm. шей следует предусматривать зазор
шириной в плане в свету не менее 75 мм.
8.10 În fiecare compartiment de incendiu 8.10 В каждом пожарном отсеке зданий
аl clădirilor de clasa F 1.1 cu înălţimea de класса Ф 1.1 высотой более 5 м, зданий
peste 5 m, аl сlădirilor de orice clasă de всех классов функциональной пожарной
pericol de incendiu funcţional cu înălţimea опасности высотой более 28 м (за
de pеstе 28 m (cu excepţia clădirilor de clasa исключением зданий класса Ф 1.3 без
F 1.3 fără centrale termice pe acoperiş) крышной котельной) следует преду-
trebuie prevăzute ascensoare pentru сматривать лифты для транспортирования
transportarea echipelor de pompieri, се пожарных подразделений, отвечающие
corespund prevederilor documentelor требованиям норм пожарной безопасности.
normative de protecţie împotriva incendiior.
La echiparea faţadelor clădirii cu При оснащении фасадов зданий
dispozitive de ridicare, destinate pentru подъемными устройствами для ремонта и
reparaţia şi curăţarea faţadelor, dispozitivele очистки фасадов указанные устройства
menţionate trebuie calculate pentru utilizarea должны рассчитываться на использование
de către echipele de pompieri, inclusiv, пожарными подразделениями, в том числе,
pentru salvarea persoanelor. для спасения людей.
8.11 În сlădirilе cu panta acoperişului 8.11 В зданиях с уклоном кровли до
pînă 1а 12 % inclusiv, cu înălţimea pînă 1а 12 % включительно, высотой до карниза
cornişă sau pînă 1а partea superioară а или верха наружной стены (парапета)
peretelui exterior (а parapetului) peste 10 m, более 10 м, а также в зданиях с уклоном
precum şi 1а clădirile cu panta acoperişului кровли свыше 12 % и высотой до карниза
peste 12 % şi înălţimea pînă 1а cornişă de более 7 м следует предусматривать ограж-
peste 7 m trebuie prevăzute bariere de дения на кровле, в соответствии с
siguranţă ре асореriş, conform prevederilor требованиями действующих стандартов.
standardelor în vigoare.
Indiferent de înălţimea clădirii, barierele Независимо от высоты здания,
de siguranţă trebuie prevăzute pentru ограждения следует предусматривать для
acoperişurile рlаnе exploatate, balcoane, эксплуатируемых плоских кровель,
loggii, galerii exterioare, scări exterioare балконов, лоджий, наружных галерей,
deschise, rampe de scări şi podeste. открытых наружных лестниц, лестничных
маршей и площадок.
8.12 Remizele de pompieri trebuie 8.12 Пожарные депо следует распо-
amplasate ре teritoriu conform p. 4.4. лагать на территории в соответствии с
требованиями п. 4.4.
8.13 Necesitatea instalării unei conducte 8.13 Необходимость устройства пожар-
de арă pentru stingerea incendiilor şi а altor ного водопровода и других стационарных
mijloace staţionare de stingere а incendiilor средств пожаротушения должны предус-
NCM E.03.02-2013, pag. 60

trebuie prevăzută în functie de gradul de матриваться в зависимости от степени


rezistenţă 1а foc, de pericolul de incendiu огнестойкости, конструктивной и функ-
constructiv şi funcţional а1 clădirii, vаloarea циональной пожарной опасности здания,
şi pericolul de incendiu şi explozie а1 sarcinii величины и пожаровзрывоопасности
termice temporare. временной пожарной нагрузки.
8.14 La sistemele de alimentare cu арă 8.14 К системам противопожарного
pentru stingerea incendiilor а сlădirilor водоснабжения зданий должен быть
trebuie să fie asigurat accesul permanent обеспечен постоянный доступ для
pentru unităţile de pompieri şi echipamentul пожарных подразделений и их
acestora. оборудования.

Fig. 1. Realizarea şi dispunerea pereţilor antifoc:


1-pereţi antifoc; 2-luminător; 3-acoperiş combustibil;
4-închidere perimetrală combustibilă (pereţi exteriori).
NCM E.03.02-2013, pag. 61

Fig. 2. Perete antifoc care nu depăşeşte planul acoperişului

Fig. 3. Amplasarea pereţilor antifoc sau pereţilor despărţitori antifoc


în locurile de mărginire sub unghi a unei părţi a clădirii la alta