Вы находитесь на странице: 1из 71

УРОК 1

Танк является боевой гусеничной машиной, имеющей мощное вооружение,


надежную броневую защиту и высокую маневренность.
Xe tăng được coi là xe xích chiến đấu, có hỏa lực mạnh, có lá chắn bảo vệ đáng tin cậy
và sức cơ động cao.
Основными частями танка являются: корпус, башня, комплекс воору- жения и
управления огнем, силовая установка, трансмиссия, ходовая часть,
электрооборудование и средства связи, а также специальное оборудование (ОПВТ,
ТДА, система коллективной защиты, оборудование для самовытаски- вания).
Các bộ phận chính của xe tăng là: Thân xe, tháp pháo, HT vũ khí và hê ̣ thống điều
khiển hỏa lực, hê ̣ thống động lực, HTTL, phần vận hành, hê ̣ thống điê ̣n và thông tin,
các hê ̣ thống đă ̣c biê ̣t khác như hê ̣ thống lội nước, hê ̣ thống chống khói, hê ̣ thống bảo
vê ̣, thiết bị tự cứu kéo được coi là các phần chính của xe tăng.
Башня представляет собой фасонную отливку из броневой стали, к верхней части
которой приварена крыша, защитная головка для защиты танкового прицела–
дальномера.
Tháp pháo coi như được đúc nguyên khối và bọc thép tấm, phần nắp và phần bảo vệ
đầu xe tăng được hàn vào các bộ phận phía trên để bảo vệ tầm quan sát của xe tăng.
Силовая установка представляет собой комплекс узлов и агрегатов, включающий
двигатель и обслуживающие его системы: питания топливом,
питания воздухом, смазки, охлаждения, подогрева и воздушного пуска.
HT động lực được coi là các cụm phức tạp và các tổng thành, bao gồm động cơ và các
hê ̣ thống phụ trợ nó: hê ̣ thống cung cấp nhiên liê ̣u, cung cấp không khí, bôi trơn, hê ̣
thống làm mát, sấy nóng và cấp không khí khi khởi động.
Корпус машины представляет собой жесткую коробку, сваренную из бро- невых
листов. Он состоит: из носовой части, бортов, кормовой части, днища,
вентиляторной перегородки, моторной перегородки силового отделения и крыши
над силовым отделением
Thân xe coi là khối cứng, được hàn từ các tấm thép. Nó bao gồm mũi xe, thành, đuôi
xe, đáy, vách thông gió, khoang động lực và nắp trên khoang động lực.

термин определениепонятия
Что представляет собой Что? Cái gì được coi là gì
Чем называют что (с4) Người ta gọi cái gì là gì
Чем называется Что?
Чем является Что? Cái gì là gì.
Что делится (®Ó
К чему относится chia) Что? Cái gìНа
thuôчто (наклассы,
̣c về cái gì группы...)
ЧтоЧто
носит название
разделяется(®ưîc Чего? Cái gì
chia) Поmangкакому tên признаку theo cái gì

подразделяется (в зависимости от чего)


что может быть (cã thÓ là) Каким и каким
где различают (ph©n biÖt) что и что
Основным боевым танком называется боевая машина многоцелевого

1
назначения, способная вести боевые действия под прямым артиллерийским огнем
и воздействием ПТУР противника, сочетающая высокую огневую мощь,
защищенность и подвижность. В этом типе танков удачно сочетается подвижность
и приспособленность к массовому производству средних танков с высоким
уровнем защиты и огневой мощи тяжелых танков.
Các xe tăng chiến đấu chính được gọi là phương tiêṇ đa chức năng, có khả
năng chiến đấu dưới hỏa lực trực tiếp của pháo binh và tầm ảnh hưởng của tên lửa
chống tăng dẫn hướng của kẻ địch, kết hợp hỏa lực mạnh, khả năng bảo vệ và tính
cơ đô ̣ng cao. Ở loại xe tăng này kết hợp tốt tính cơ đô ̣ng và khả năng thích ứng với
viêc̣ sản xuất hàng loạt xe tăng hạng trung với mức bảo vê ̣ cao và hỏa lực của xe
tăng hạng nă ̣ng.
В зависимости от вида преобразуемой энергии, двигатели подразделяются
на тепловые, электрические, гидравлические и др
Tùy thuô ̣c vào loại năng lượng cần biến đổi, đô ̣ng cơ chia thành đô ̣ng cơ
nhiêt,̣ đô ̣ng cơ điên,
̣ đô ̣ng cơ thủy lực,...

ТЕКСТ 1
Общее устройство танка
Cấu tạo chung xe tăng
Танк является боевой гусеничной машиной (Tăng là xe xích chiến đấu),
имеющей мощное вооружение (có trang bị vũ khí mạnh), надежную броневую
защиту (có lá chắn bọc thép đáng tin cậy) и высокую маневренность (và khả năng cơ
động cao)
Танк предназначен для поражения огнём прямой (xe tăng dùng để bắn thẳng)
наводки с места и с ходу различных целей на поле боя (đến những vị trí và mục tiêu
khác nhau trên chiến trường) в условиях непосредственного огневого контакта с
противником (trong điều kiện trực tiếp tiếp xúc với hỏa lực của địch).
Экипаж танка состоит из трех человек (kíp lái của xe tăng gồm
3 người)
Танк вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой (tăng được trang bị pháo
phòng không 125mm), стабилизированной в двух плоскостях наведения (được ổn định
trong 2 mặt phẳng dẫn hướng), спаренным с ней 7,62-мм пулеметом (ghép với súng
máy 7,62mm) и зенитной ус- тановкой с 12,7-мм пулеметом (và pháo phòng không với
súng 12,7mm), установленным на командирской башенке (được cố định trên tháp
pháo chỉ huy).
Танк снабжен устройствами (tăng được trang bị các thiết bị),
предназначенными для защиты экипажа (dùng để bảo vệ kíp lái) и внутреннего
оборудования (và các thiết bị nội bộ) от воздействия ударной волны (khỏi sóng xung
kích) и проникающей радиации (và bức xạ xâm nhập) при ядерном взрыве (từ vụ nổ
2
hạt nhân), а также для защиты экипажа (cũng như để bảo vệ kíp lái) от отравляющих и
боевых радиоактивных веществ (khỏi các chất phóng xạ độc hại).
Танк имеет оборудование (tăng có các thiết bị) для преодоления водных преград
по дну (ОПВТ) (để khắc phục các chướng ngại dưới nước dọc theo gầm),
термодымовую аппаратуру (ТДА) (thiết bị nhiệt) для постановки дымовых завес (để
thiết lập màn khói che) и систему противопожарного оборудования (ППО) (và hệ
thống chữa cháy) для тушения пожаров внутри танка (để dập tắt đám cháy trong các
khoang xe tăng).
Для отрытия окопов и укрытий (để đào hầm và nơi trú ẩn) танк имеет
оборудование (xe tăng có trang bị) для самоокапывания (để tự đào), а для
проделывания проходов в минных полях (để thưc hiê ̣n các công viê ̣c trong bãi mìn)
предусмотрена возможность установки противоминного трала(xe tăng được cung
cấp các thiết bị chống bom mìn).
Основными частями танка являются (các bộ phận chính của xe tăng là): корпус
(thân xe), башня (tháp pháo), комплекс вооружения (tổ hợp vũ khí) и управления
огнем (và điều khiển hướng bắn), силовая установка (Hê ̣ thống động lực), трансмиссия
(hệ thống truyền lực), ходовая часть (Phần vận hành), электрооборудование (thiết bị
điện) и средства связи (và truyền thông tin), а также специальное оборудование (cũng
như các thiết bị đặc biệt) (ОПВТ (khắc phục chướng ngại nước), ТДА (thiết bị nhiệt),
система коллективной защиты (hệ thống bảo vệ chung), оборудование для
самовытаскивания (thiết bị tự cứu kéo)). На танке имеется возимый комплект ЗИП
(trên xe tăng có bộ tích hợp bộ phụ tùng)

классифицировать что?по чему? Phân loại


подразделяться на что? Chia nhỏ cái gì
относиться к чему? Bao gồm
выделять что? из чего? Phân ra
применять что? для чего? Ứng dụng, sử dụng.
предназначаться для чего? Công dụng
оснащатьсячем? Trang bị
снаряжатьчем? Trang bị
снарядить
обеспечиватьчто? Đảm bảo
обеспечить Đảm bảo
перемещаться как? Di chuyển
переместиться
производить пуск откуда? Tiến hành
установок
Синонимы Trái ngĩa

3
применение (ракет) = использование (ракет) sử dụng
объект поражения = цель Mục tiêu
перемещаться = передвигаться di chuyển

делят
по (чему) делятся
в зависимости подразделяются на (что)
от (чего) ракет принято
ы подразделять
с точки зрения классифицируют по (каким)
(чего) ся признакам
бывают (какие)
могут быть (какими)
Попринадлежности к видам вооруженных сил ракетыделятся
(подразделяются) напять групп.
В зависимости отместоположения пусковой установки и
целиракетыпринято подразделять наследующие классы: «земля - воздух»,
«воздух - воздух», «воздух - земля» и др.
Ракеты классифицируютсяпопринадлежности к виду вооруженных сил, по
месту расположения пусковой установки и другим показателям.
Ракетные двигатели могут бытьтвердотопливными или жидкостными.

к (чему) относится
(что)
(что) включает
из (чего) выделяют (что) (в. п.)

имеют
(что) (в.п.)
могут иметь
снаряжаются
ракеты оснащаются
снаряжатьс (чем)
могут я
оснащаться

Чтение 2 Системы линейные и нелинейные


Линейной называется система, которая описывается линейными
уравнениями. В противном случае система является нелинейной. Чтобы система
была нелинейной, достаточно иметь в ее составе хотя бы одно нелинейное звено, т.

4
е. звено, описываемое нелинейным уравнением. Для линейных систем справедлив
принцип суперпозиции. Он заключается в том, что реакция системы на любую
комбинацию внешних воздействий равна сумме реакций на каждое из этих
воздействий, поданных на систему порознь. Принцип суперпозиции позволяет
выразить реакцию системы на любое произвольное воздействие через реакцию
системы на элементарное типовое воздействие, например, в виде ступеньки. Для
этого достаточно представить данное входное воздействие в виде совокупности
выбранпых типовых воздействий. Благодаря принципу суперпозиции разработана
общая теория линейных систем автоматического управления, описываемых
линейными дифференциальными уравнениями любого порядка.
Một hệ tuyến tính là một hệ được mô tả bằng phương trình tuyến tính. Nếu không, hệ đó
gọi là phi tuyến. Đối với một hệ phi tuyến, nó có ít nhất một liên kết phi tuyến tính trong
thành phần của nó, đó là một liên kết được mô tả bởi một phương trình phi tuyến tính.
Các hệ tuyến tính thỏa mãn tính chất chồng chập. Nghĩa là phản ứng của hệ với bất kỳ sự
kết hợp của các ảnh hưởng bên ngoài là bằng tổng của các phản ứng với mỗi ảnh hưởng
này áp dụng cho hệ một cách riêng biệt. Tính chất chồng chập làm cho nó có thể thể hiện
phản hồi của hệ với bất kỳ tín hiệu tùy ý nào thông qua đáp ứng của hệ đối với tín hiệu
điển hình cơ bản, ví dụ, dưới dạng một bậc. Để làm điều này, nó trình bày tín hiệu đầu
vào này dưới dạng một tập hợp các tín hiệu điển hình được chọn. Do tính chất chồng
chập, một lý thuyết chung về các hệ thống điều khiển tự động tuyến tính đã được phát
triển, được mô tả bằng phương trình vi phân tuyến tính của bất kỳ tín hiệu nào.
К нелинейным системам принцип суперпозиции не применим. Нет и общей
теории нелинейных дифференциальных уравнений, на основе которой могла бы
быть создана общая теория нелинейных систем автоматического управления.
Существует лишь ряд частных методов для решения некоторых видов нелинейных
уравнений невысокого порядка. Вместе с тем, если не ограничивать диапазона
изменения входных воздействий, то все реальные системы автоматического
управления оказываются нелинейными. Трудность исследования нелинейных
систем заставляет упрощать их описание. Желательным пределом такого
упрощения является приближенное описание их линейными -уравнениями, хотя
бы в некоторых из интересующих нас режимов. Это называется линеаризацией
нелинейных систем. В тех случаях, когда линеаризация невозможна, прибегают к
приближенным методам исследования нелинейных систем с учетом их
нелинейностей.
Tính chất chồng chập không áp dụng cho các hệ phi tuyến. Không có lý thuyết chung về
phương trình vi phân phi tuyến, trên cơ sở đó một lý thuyết chung về các hệ thống điều
khiển tự động phi tuyến được tạo ra. Chỉ có một số phương pháp cụ thể để giải quyết một
số loại phương trình phi tuyến bậc thấp nhất. Tuy nhiên, nếu bạn không giới hạn phạm vi
thay đổi của các tín hiệu đầu vào, thì tất cả các hệ thống điều khiển tự động thực là phi
tuyến tính. Khó khăn trong việc nghiên cứu các hệ phi tuyến làm cho việc mô tả chúng trở
nên dễ dàng hơn. Giới hạn mong muốn của việc đơn giản hóa này là một mô tả gần đúng

5
về phương trình tuyến tính của chúng, ít nhất là trong một số phương thức mà chúng ta
quan tâm. Điều này được gọi là tuyến tính hóa các hệ phi tuyến. Trong trường hợp tuyến
tính là không thể, hãy sử dụng phương pháp gần đúng để nghiên cứu các hệ phi tuyến liên
quan đến phi tuyến của chúng
Trả lời câu hỏi:
1. Что называется линейная система? - Hệ tuyến tính được gọi là gì ?
- Линейной называется система, которая описывается линейными
уравнениями
Một hệ tuyến tính là một hệ được mô tả bằng phương trình tuyến tính
2. Что называется нелинейная система?? - Hệ phi tuyến được gọi là gì ?
- Чтобы система была нелинейной, достаточно иметь в ее составе хотя бы одно
нелинейное звено, т. е. звено, описываемое нелинейным уравнением
Đối với một hệ phi tuyến, nó có ít nhất một liên kết phi tuyến tính trong thành phần của
nó, đó là một liên kết được mô tả bởi một phương trình phi tuyến tính
3. Что позволяет принцип суперпозиции? – Tính chất chồng chập cho phép điều
gì ?
- Принцип суперпозиции позволяет выразить реакцию системы на любое
произвольное воздействие через реакцию системы на элементарное
типовое воздействие, например, в виде ступеньки
Tính chất chồng chập làm cho nó có thể thể hiện phản hồi của hệ với bất kỳ tín hiệu tùy ý
nào thông qua đáp ứng của hệ đối với tín hiệu điển hình cơ bản, ví dụ, dưới dạng một bậc
4. Что называется линеаризацией нелинейных систем? - Tuyến tính hóa các hệ phi
tuyến gọi là gì ?
- Желательным пределом такого упрощения является приближенное описание их
линейными -уравнениями, хотя бы в некоторых из интересующих нас режимов.
Это называется линеаризацией нелинейных систем
Giới hạn mong muốn của việc đơn giản hóa này là một mô tả gần đúng về phương trình
tuyến tính của chúng, ít nhất là trong một số phương thức mà chúng ta quan tâm. Điều này
được gọi là tuyến tính hóa các hệ phi tuyến
5. Для чего нужналинеаризация нелинейных систем? - Tuyến tính hóa các hệ phi
tuyến để làm gì ?

6
- Вместе с тем, если не ограничивать диапазона изменения входных воздействий,
то все реальные системы автоматического управления оказываются
нелинейными. Трудность исследования нелинейных систем заставляет
упрощать их описание
Tuy nhiên, nếu bạn không giới hạn phạm vi thay đổi của các tín hiệu đầu vào, thì tất cả
các hệ thống điều khiển tự động thực là phi tuyến tính. Khó khăn trong việc nghiên cứu
các hệ phi tuyến làm cho việc mô tả chúng trở nên dễ dàng hơn

Чтение 3 Корпус и башня (thân xe và tháp pháo)


Корпус и башня танка предназначены для (thân xe và tháp pháo xe tăng dùng để)
размещения и защиты экипажа (bố trí và bảo vệ kíp xe), вооружения (vũ khí),
агрегатов (các cụm) и механизмов (và cơ cấu) от поражения огнем противника (khỏi
hỏa lực bắn của kẻ địch).
Корпус машины (thân xe) представляет собой (được coi là) жесткую коробку
(khối cứng), сваренную (được hàn) из броневых листов (từ những tấm giáp thép). Он
состоит: (nó bao gồm) из носовой части (phần mũi xe), бортов (thành xe), кормовой
части (đuôi xe), днища (đáy xe), вентиляторной перегородки (vách thông gió),
моторной перегородки силового отделения (khoang động truyền lực) и крыши над
силовым отделением (và nắp trên khoang truyền lực).
Носовая часть корпуса (phần mũi thân xe) состоит из (bao gồm) верхнего и
нижнего (phần trên và phần dưới) наклонных броневых листов (là những tấm thép
nghiêng), сваренных между собой (được hàn với nhau), а также с передним листом
крыши (cũng như với tấm trên phía trước), борта- ми (2 bên thành xe) и днищем (và
đáy).
Борта корпуса (phần thành của thân xe) – вертикальные броневые листы (là
những tấm thép đặt dọc). К бортам приварены над- гусеничные полки (thành xe được
hàn giá đỡ xích), на которых устанавливаются наружные топливные баки (trên đó đặt
bể chứa nhiên liệu ngoài trời) и ящики с ЗИП (và hộp phụ tùng thay thế). Также к
бортам приварены кронштейны (Ngoài ra thành xe được hàn khung) для установки
деталей ходовой части танка (để lắp chi tiết phần vận hành xe tăng).
Кормовая часть корпуса (phần đuôi của thân) состоит из (bao gồm) верхнего и
нижнего (phần trên và phần dưới) броневых листов (là những tấm thép) и картеров
коробок передач (và vỏ hộp số).
Крыша корпуса (nắp thân xe) состоит из (bao gồm) переднего и заднего (phần
trước và phần sau) броневых листов (là những tấm thép), прива- ренных к корпусу
(được hàn vào thân), а также съемной части (và cũng có thể tháo rời).
Днище корпуса (đáy của thân xe) корытообразной формы (có dạng hình máng)

7
состоит из (bao gồm) трех штампованных деталей (3 chi tiết được liên kết cứng). Для
увеличения жесткости (để tăng độ cứng) и размещения (và chỗ chứa) торсионов
(thanh xoắn) в днище (trong đáy) выполне- ны (tiến hành) продольные и поперечные
выштамповки (dập theo chiều dọc và chiều ngang).
В силовом отделении (trong khoang động lực) расположены картеры (vị trí cácte
trong khoang động lực) для установки коробок передач (để lắp đặt hộp số), к днищу
приварены опоры (hàn với đáy) для установки гитары и двигателя (để lắp đặt hộp
ghita và động cơ).
Перегородка (vách ngăn), отделяющая силовое отделение от боевого (tách
khoang động lực khỏi khoang chiến đấu), приварена (được hàn) к поперечной балке
(với dầm ngang), к бортам и днищу (ở thành bên và đáy). На перегородке (trên vách
ngăn) расположены (được đặt) съемные крышки (nắp rời), обеспечивающие (đảm
bảo) доступ для обслуживания узлов и агрегатов двигателя (và cụm tổng thành động
cơ).
Вентиляторная перегородка (vách thông gió) предназначена для (dùng để)
направления потока воз- духа (định hướng dòng không khí) к выходным (thoát ra)
жалюзи для (đồng thời để) обеспечения (bảo đảm) заданного расхода воздуха (cho
không khí) через (đi qua) ра- диаторы (bộ tản nhiệt) системы охлаждения (hệ thống
làm mát).
На танке (trên xe tăng) предусмотрены (được cung cấp) бортовые экраны (tấm
chắn thành xe) для защиты (để bảo vệ) бортов машины (thành xe) от кумулятивных
средств поражения (khỏi phương tiện hủy diệt). Они шарнирно закреплены на
надгусенич- ных полках и скреплены между собой петлями с пальцами.
Для доступа(Viê ̣c truy cập) к агрегатам и узлам машины (đến vâ ̣t liê ̣u và các nút
giao của xe) во время проведения работ (vào lúc thực hiê ̣n công viê ̣c) по
техническому обслуживанию (bằng ứng dụng kỹ thuật), а также для заправки
машины (cũng như để bổ sung nhiên liê ̣u) на корпусе имеются лючки (ở trên thân xe
có các cửa). Крышки и пробки лючков уплотнены(nắp và cửa ống khuỷu)
резиновыми прокладками круглого и прямоугольного сечения(làm kín bằngđê ̣m cao
su hình tròn và hình chữ nhâ ̣t).

УРОК 2
что (с4) Измеряют Đo - как/чем
можно измерить - каким прибором
измерим - при помощи какого прибора
что (с1) измеряется - в каких единицах

что (с4) Вычисляют Tính toán По формуле


можно вычислить
8
вычислим
что (с1) вычисляется

что (с4) определяют (находят) ĐN, Xác định По формуле


можно определить (найти)
определим (найдем)

что (с1) определяется (находится) Tính toán По формуле


расчет Tính toán
ведется Tiến hành
в-
Зачто coi cái gì là gì Принимают что (с4)
(заединицуизмерения) примем
принимается что

что (с4) Выражают Biểu diễn В каких единицах


можно выразить
вызазим
что выражается

Что Состоит gồm có из чего


Что содержит что
В чём содержится что
Что включает в себе что
Что Является составной частью чего
Что входит в состав Là mô ̣t phần чего

Около gần По середине Над Trên


Вокруг xung quanh Чего справаот Под dưới
Вдоль dọc theo Слеваот Phải За sau
Поперек ngang Сзади Trái Перед trước чем
Внутри trong Спереди Trước Чего между giữa
Вне ngoài Вверху Trên
Внизу Dưới

текст
Классификация двигателей внутреннего сгорания
(phân loại động cơ đốt trong)
Основой любого транспортного средства является двигатель (động cơ là bộ phận
chính của phương tiện cơ giới bất kỳ). Двигатель (động cơ) – это энергосиловая машина
(đây là nguồn năng lượng của xe), преобразующая (biến đổi) какой-либо вид энергии
(loại năng lượng nào đó) в механи- ческую работу (thành cơ năng).
В зависимости от (tùy thuộc vào) вида преобразуемой энергии (loại năng lượng
9
cần biến đổi), двигатели (động cơ) подразделяются на (được phân thành) тепловые
(nhiệt), электрические (điện), гидравлические (thủy lực) и др (và các dạng khác).
В любом тепловом двигателе (trong động cơ nhiệt) происходят два основных
процесса (có 2 quá trình chính): выделение тепла (phân bố nhiệt) при сгорании
топлива (khi đốt nhiên liệu) и преобразование тепла (và biến đổi nhiệt) в
механическую ра- боту (thành cơ năng).
Если процесс выделения тепла (nếu quá trình phân bố nhiệt) происходит (diễn
ra) вне двигателя (bên ngoài động cơ), то такой двигатель (thì động cơ như vậy)
называют (được gọi là) двигателем внешнего сгорания (động cơ đốt ngoài) (паровые
машины (ĐC hơi nước), паровые турбины (tuabin hơi nước) и т.д.).
Если процесс выделения тепла (nếu quá trình phân bố nhiệt) из топлива (từ nhiên
liệu) происходит (diễn ra) непосредственно (trực tiếp) в самом двигателе (trong ĐC),
то такой двигатель (thì ĐC như vậy) называют (được gọi là) двигателем внутреннего
сгора- ния (động cơ đốt trong) (ДВС) (поршневые двигатели внутреннего сгорания
(ĐCĐT kiểu piston), газовые турбины (tuabin khí) и ре- активные двигатели (và ĐC
phản lực)).
На всех объектах бронетанкового (trên tất cả các phương tiện bọc thép)
вооружения Вооруженных Сил (của lực lượng vũ trang) устанавливаются (được lắp
đặt) двигатели внутреннего сгорания (ĐCĐT), причем наибольшее распростра-нение
получили поршневые двигатели внутреннего сгорания (ĐCĐT kiểu piston được sử
dụng nhiều nhất ở đây). Они обладают (chúng có) сравнительно высокой
компактностью (chiều cao tương đối nhỏ gọn), малым удельным весом (khối lượng
nhỏ), высокой экономичностью (hiệu suất cao) и другими положительными
качествами (chất lượng tốt hơn các dạng khác).
В зависимости от (tùy thuộc vào) способа преобразования (cách biến đổi)
тепловой энергии (năng lượng nhiệt) в механическую работу (thành cơ năng), ДВС
(ĐCĐT) подразделяются на (được chia ra thành) поршневые (loại piston),
газотурбинные (tuabin khí) и реактивные (và phản lực).
В свою очередь (Lần lượt), поршневые двигатели внутреннего сгорания
(ĐCĐT kiểu piston) классифицируются (được phân loại) по следующим признакам
(theo các dấu hiệu sau):
 по назначению (theo công dụng) – транспортные (vận tải) и стационарные
(và văn phòng);
 по способу осуществления рабочего цикла (theo chu trình làm việc) –
четырехтактные (4 kỳ) и двухтактные (và 2 kỳ);
 по способу смесеобразования (theo phương pháp hòa trộn nhiên liệu) – с
внешним смесеобразованием (hình thành hỗn hợp bên ngoài) (карбюраторные (bộ chế
hòa khí) или газовые (hoặc khí đốt)) и с внутренним смесеобразованием (và hình
thành hỗn hợp bên trong) (дизельные) (diesel);
10
 по способу воспламенения рабочей смеси (theo phương pháp đánh lửa) - с
принудительным воспла-менением (đánh lửa cưỡng bức) от электрической искры (từ
tia lửa điện) (карбюраторные (bộ chế hòa khí), газовые (gas, khí đốt)) и с
воспламенением (và đánh lửa) от сжатия (từ quá trình nén) (дизельные) (diesel);
 по виду применяемого топлива (theo loại nhiên liệu được sử dụng) –
бензиновые (xăng), керосиновые (dầu hỏa), газовые (khí đốt), на дизельном топливе
(nhiên liệu diesel), многотопливные (đa nhiên liệu);
 по числу цилиндров (theo số xylanh) – одноцилиндровые (một xylanh) и
многоцилиндровые (hay nhiều xylanh);
 по расположению цилиндров (theo cách bố trí xylanh) – однорядные (một
hàng) с вертикальным расположением цилиндров (với xylanh đặt thẳng đứng),
однорядные (một hàng) с наклоном оси к вертикали (với trục dốc theo chiều dọc), V-
образные (chữ V), двухрядные (2 hàng), оппозитные (đối đỉnh) и прочие (các dạng
khác);
 по способу наполнения цилиндров свежим зарядом (theo phương pháp
nạp đầy xylanh) – двигатели без наддува (ĐC không tăng áp) и с наддувом (hoặc tăng
áp);
 по способу охлаждения цилиндров (theo phương pháp làm mát xylanh) – с
жидкостным (bằng chất lỏng) или воздушным охлаждением (hoặc không khí làm
mát);
 по способу хранения масла (theo phương pháp dự trữ dầu) в системе
смазки (trong hệ thống bôi trơn) – двигатели с мокрым картером (ĐC với cácte ướt), в
которых масло хранится в поддоне картера (trong đó dầu được dự trữ trong cácte); с
сухим картером (cácte khô), в которых масло хранится в специальном масляном
баке (trong đó dầu được dự trữ trong thùng dầu đặc biệt)

Чтение 2 Устройство и принцип работы двигателя


Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ
Поршневой двигатель внутреннего сгорания (ĐCĐT kiểu piston)
состоит из (bao gồm) механизмов (các bộ phận) и узлов (và chi tiết),
выполняющих различные функции (thực hiện các chức năng khác nhau). В
отличие от карбюраторного двигателя (khác với ĐC dùng bộ chế hòa khí) в
дизеле горючая смесь (hỗn hợp cháy trong ĐC diesel) образуется (được hình
thành) не в специальном приборе (không phải trong thiết bị đặc biệt), а
непосредственно (mà trực tiếp) в цилиндре двигателя (trong xylanh ĐC).
Поэтому (vì vậy) вначале (đầu tiên) в цилиндр поступает воздух (không khí
đi vào trong xylanh), а затем (và sau đó) в сжатый воздух (khí nén)
впрыскивается (được bơm) под большим давлением (dưới áp suất sao)
дизельное топливо (vào nhiên liệu diesel). Воспламенение рабочей смеси
11
(quá trình cháy của hỗn hợp) в цилиндре двигателя (trong xylanh ĐC)
происходит (xảy ra) не от искры свечи зажигания (không phải từ tia lửa điện
của bugi), а от высокой температуры (mà từ nhiệt độ cao) сжатого воздуха
(của khí nén) в конце сжатия (ở cuối kỳ nén).
Рассмотрим (xem xét) устройство и принцип работы (cấu tạo và
NLLV) поршневого двигателя внут-реннего сгорания (của ĐCĐT kiểu
piston) на примере (với ví dụ) одноцилиндрового четырехтактного
дизельного двигателя (về động cơ diesel 4 kỳ 1 xylanh).
В цилиндре находится поршень (piston nằm trong xylanh) с
поршневыми кольцами (cùng với chốt piston), соединенный (liên kết) с
коленчатым валом (với trục khuỷu) и шатуном (và thanh truyền). При
вращении коленчатого вала (khi trục khuỷu quay) поршень совершает
(piston thực hiện) возвратно-поступательное движение (di chuyển qua
lại). Одновременно с коленчатым валом (đồng thời với trục khuỷu)
вращается распределительный вал (trục cam quay đồng thời với trục
khuỷu), который через (thông qua đó) промежуточные детали механизма
(các chi tiết trung gian) распределения (phân phối) открывает и закрывает
(mở và đóng) впускной (van nạp) и выпускной клапаны (và van xả).
При движении поршня вниз (khi piston di chuyển xuống dưới)
открывается впускной клапан (van nạp được mở ra) и в цилиндр поступает
за счет разряжения чистый воздух (và khí sạch được nạp vào xylanh sau quá
trình thải).
При движении поршня вверх (khi piston di chuyển lên trên) впускной клапан
закрывается (van nạp được đóng lại) и воздух сжи-мается (và không khí bị nén). При
этом значительно повышаются температура воздуха в цилиндре и давление (khi đó
nhiệt độ không khí trong xylanh và áp suất tăng lên đáng kể). В конце хода поршня
вверх (khi piston di chuyển đến điểm chết trên) через форсунку (thông qua các vòi
phun) во внутреннюю полость цилиндра (vào trong xylanh) впрыскивается
мелкораспыленное (được phun tơi) дизельное топливо (nhiên liệu diesel được phun tơi
vào trong xylanh). Впрыск топлива осуществляется (bơm nhiên liệu được thực hiện)
от топливного насоса (từ máy bơm nhiên liệu) высокого давления (áp suất cao).
Топливо (nhiên liệu), попав в полость сжатого горячего воздуха (được hòa trộn với
khí nén trong buồng cháy), испаряется (tự bốc cháy), пары топлива (hỗn hợp nhiên
liệu) смешиваются с воздухом (được trộn lẫn với không khí) и самовоспламеняются
(và tự bốc cháy). Образовавшиеся при сгорании газы (khi hỗn hợp cháy được hình
thành) расширяются и давят (lan rộng và nén lại) на поршень (trên piston), который
перемещается вниз (làm piston di chuyển xuống dưới) и через шатун проворачивает
коленчатый вал (và quay quanh trục khuỷu thông qua thanh truyền). При следующем
(tiếp theo) движении поршня вверх (piston di chuyển lên trên) открывается выпускной
клапан (van xả mở ra), и отработавшие газы удаляются из цилиндра (và sản phẩm
12
cháy được thải ra khỏi xylanh). На этом заканчивается рабочий цикл (như vậy kết
thúc chu trình làm việc), и все повторяется сначала (và mọi thứ được lặp lại từ đầu).

Новые слова: Бортовая аппаратура, теленаведение, самонаведение, координатор


цели , счетно-решающий прибор , команды управления, ошибка наведения, руль
ракеты, равносигнальный метод, антенные системы, пеленгация, наземные средства
наведения, стабилизация угловых движений ракеты.

Чтение 3 ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ


(các đại lượng vật lý và cách đo chúng)
При изучении явлений природы (khi nghiên cứu các hiện tượng của tự nhiên)
производят различные измерения (người ta thực hiện các phép đo khác nhau).
Измерение (đo lường) - это один из методов изучения природы (là một trong những
phương pháp nghiên cứu tự nhiên). Например (ví dụ), когда изучают (khi nghiên cứu)
механическое движение тел (chuyển động cơ học của vật thể), измеряют путь (đo
quãng đường), который проходит тело (quãng đường vật thể đi được); измеряют
промежуток времени (đo khoảng thời gian), за который тело проходит путь (thời gian
vật thể đi trên đường); измеряют скорость этого тела (đo tốc độ của vật thể).
Путь (quãng đường), промежуток времени (khoảng thời gian), скорость (vận tốc)
- это физические величины (đây là những đại lượng vật lý). Температура (nhiệt độ),
объем (âm thanh), сила (lực), энергия (công), масса (khối lượng), давление (áp suất)
тоже являются физическими величинами (cũng được coi là những đại lượng vật lý).
Всякая характеристика (đặc trưng của bất kỳ) физического явления (hiện tượng vật
lý), которую можно измерить (mà có thể đo), называется физической величиной
(được gọi là những đại lượng vật lý).
Некоторые величины (một số đại lượng) можно измерить (có thể đo)
непосредственно (trực tiếp) при помощи приборов (nhờ dụng cụ đo). Так (như), длину
(chiều dài) можно измерить (có thể đo) линейкой (bằng thước kẻ), промежуток
времени (khoảng thời gian) - при помощи часов или секундметром (đo bằng giờ hoặc
giây), температуру (nhiệt độ) -при помощи термометра (đo bằng nhiệt kế). Но многие
физические величины (nhưng có nhiều đại lượng vật lý) не измеряются
непосредственно (không đo trực tiếp được). Такие величины (các đại lượng như vậy)
можно вычислить по формуле (có thể tính bằng công thức). Например (ví dụ),
скорость тела (vận tốc của vật thể) при равномерном движении (khi chuyển động đều)
можно вычислить по формуле (có thể tính bằng công thức) v=Δs/Δt, где (trong đó)
скорость (vận tốc) обозначается буквой v (được biểu thị bằng ký tự v), путь (quãng
đường) - буквой Δs (ký hiệu là Δs), и промежуток времени буквой Δt (và thời gian ký
hiệu là Δt).

13
Измерение (phép đo), при котором (tại đó) числовое значение (giá trị số)
физической величины (của đại lượng vật lý) определяют (được xác định) при
помощи приборов (bằng sự giúp đỡ của dụng cụ), называется прямым измерением
(được gọi là phép đo trực tiếp).
Физические величины (các đại lượng vật lý) имеют свой единицы измерения
(có đơn vị đo của chúng). Путь (quãng đường) измеряют в (được đo bằng)
сантиметрах (cm), метрах (m) и километрах (và km). Промежуток времени (thời gian)
можно измерить в (có thể đo bằng) секундах (giây), в минутах (bằng phút) или в
часах (hoặc bằng giờ). Массу (khối lượng) измеряют в (được đo bằng) граммах (gam)
или в килограммах (hoặc kilogam).

Новые слова: явление природы, измерение, физические величины, изучение,


механическое движение, путь, промежуток времени, скорость, температура, объем,
сила, энергия, масса, давление, секундметр, термометр, прямоеизмерение.

Урок 3
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА

двигаться где, в каком направлении


колебаться (dao động) с какой скоростью (với tần số)
относительно чего (по отношению к чему)

вращаться вокруг чего


обращаться

Совершать перемещение di chuyển


Thực hiện оборот quay vòng
вращение sự quay
колебание sự dao động
движение chuyển động
усиление sự khuếch đại
срабатывание sự mòn
распространяться где, с какой скоростью
распространение чего в каком направлении

Проходить ngang qua через чего


прохождение чего сквозь что
проникать lọt vào
проникновение чего
Пропускать cho đi qua что через что
почему

14
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЯ ВЕЩЕСТВА

изменяется (меняется) thay đổi


переходит из какого состояния (вида) в какое chuyển
trạng thái nào sang trạng thái nào
превращается во что biến thành cái gì
становится каким
преобретает (теряет) что
Что увеличивается (уменьшается)
повышается (понижается)
растет (падает)
возрастает (убывает)
расширяется (сжимается)
усиливается
модулируется
опрокидывается
происходит изменение чего
переход чего из чего во что
превращение чего во что
увеличение (уменьшение)
повышение (понижение)
возрастание (убывание)
плавление (кипение)
усиление
модуляция

ГЛАГОЛЫ, ХАРАКТЕРИРУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЕ


I II
нагреваться ≠ охлаждаться увеличиваться ≠ уменьшаться
расширяться ≠ сжиматься повышаться ≠ понижаться
ускоряться ≠ замедляться возрастать ≠ убывать
усиливаться ≠ ослабевать расти ≠ падать
удлиняться ≠ укорачиваться
улучшаться ≠ ухудшаться
становиться
становиться больше ≠ меньше
слабее ≠ сильнее;
высше ≠ ниже

Например:
- Земная система координат жестко связана с вращающейся землей и
изменяет свое положение в пространстве вследствие вращения Земли.
- Во время полета на ракету действуют различные силы, под влиянием
которых положение ракеты в пространстве изменяется (меняется).
15
- Действие сил увеличивается или уменьшается в зависимости от того, на
каком участке траектории находится ракета. Так, например, по мере подъема
ракеты в разреженные слои атмосферы сила тяги увеличивается, а при
возвращении в плотные слои атмосферы опять уменьшается.

ТЕКСТ 1

Диаграмма фаз газораспределения двигателя


Giản đồ pha phối khí của động cơ
Продолжительность периодов от начала открытия до конца закрытия
впу- скных и выпускных клапанов, выраженная в углах поворота
коленчатого вала относительно мертвых точек, называется диаграммой
фаз газораспределения.
Khoảng thời gian 1 chu kỳ từ khi bắt đầu mở đến khi kết thúc đóng xupap
nạp và xupap thải, thể hiện theo góc quay của trục khuỷu quay quanh tâm cố
định, được gọi là giản đồ pha phối khí.
Индикаторная диаграмма рабочего цикла – это графическое выражение
изменения давления газов в цилиндре двигателя за один рабочий цикл.
Đồ thị thể hiện chu kỳ làm việc- là đồ thị biểu diễn sự thay đổi áp suất khí trong xi
lanh của động trên một chu kỳ làm việc.
Рабочим циклом называется совокупность процессов,
происходящих в цилиндре двигателя в определенной
последовательности.
Chu trình làm việc là toàn bộ quá trình diễn ra bên trong xy lanh của
động cơ theo một trình tự nhất định.
Рабочий цикл складывается из процессов:
Chu trình làm việc của động cơ bao gồm các quá trình:
1) наполнение цилиндров свежим зарядом; nạp đầy xi lanh bằng môi chất sạch
2) сжатие; nén lại
3) воспламенение и сгорание рабочей смеси; đánh lửa và đốt hỗn hợp NL
4) расширение; giãn nở
5) выпуск отработанных газов. Xả khí thải
Такт – часть рабочего цикла, совершаемая за один ход поршня.
Kỳ - 1 phần của chu kỳ làm việc, được thực hiện trong 1 lần chuyển động của
pistong
Рабочий процесс четырехтактного дизеля совершается за два
оборота ко- ленчатого вала и делится на четыре такта: впуск, сжатие,
расширение (рабочий ход) и выпуск. Диаграмма фаз газораспределения
приведена на рисунке 1.
16
Chu trình làm việc của động cơ diesel 4 kỳ được thực hiện trong 2 vòng quay của
trục khuỷu và 4 kỳ: nạp, nén, cháy giản nỡ và thải. Đồ thị pha phối khí được trình bày
như hình 1.

Рис.1. Диаграмма фаз газораспределения

Такт впуска

kỳ nạp

При вращении коленчатого вала поршень перемещается в цилиндре


вниз от верхней мертвой точки (ВМТ) к нижней мертвой точке (НМТ) и
создает раз- ряжение в цилиндре. В это время клапаны впуска открыты и в
цилиндры по- ступает воздух. Давление воздуха из-за сопротивления
главным образом в воздухоочистителе и клапанах впуска уменьшается,
особенно при больших часто- тах вращения коленчатого вала. Приводной
центробежный нагнетатель дизеля не только восполняет уменьшение
давления из-за действия указанных выше со- противлений, но и создает
избыточное давление сверх атмосферного. Для луч- шего наполнения
цилиндра клапаны впуска открываются за 350 до ВМТ (точка О1) и
закрываются с некоторым опозданием, после прохождения поршнем НМТ,
т.е. в начале такта сжатия (330 после НМТ точка О2).
khi trục khuỷu quay pittong di chuyển trong xi lanh từ điểm chết trên
(ĐCT-BMT) xuống điểm chết dưới (ĐCD-HMT) và tạo ra độ chân không
trong xy lanh. cùng lúc này van nạp mở và điền đầy khí vào xi lanh. áp suất
không khí bị cản chủ yếu do lọc khí và van nạp, đặc biệt ở tốc độ quay trục
khuỷu cao. một máy tăng áp ly tâm của động cơ diesel ko chỉ bù vào sự giảm
17
áp suất do tác động của các cản trên, mà còn tạo ra áp suất hơn áp suất khí
quyển. để làm đầy xy lanh tốt hơn, các van nạp mở sớm từ 35 độ đến ĐCT và
đóng muộn một chút sau ĐCD, trong đầu kỳ nén. (33 độ sau ĐCD)

Такт сжатия

kỳ nén

В такте сжатия поршень при закрытых клапанах впуска и выпуска


дви- жется от НМТ к ВМТ и воздух в цилиндре сжимается. Степень
сжатия дизеля составляет 14. Высокая степень сжатия необходима для
получения высокого давления и высокой температуры воздуха в цилиндре,
обеспечивающих само- воспламенение впрыскиваемого топлива.
trong kỳ nén, van xả và van nạp đóng, pittong di chuyển từ ĐCD đến
ĐCT và không khí trong xy lanh bị nén. tỷ số nén của động cơ diesel là 14. tỷ
số nén cao là cần thiết để có áp suất cao và nhiệt độ cao của không khí trong
xy lanh, đảm bảo sự tự bốc cháy của nhiên liệu phun tơi.
В конце такта, когда поршень еще не дойдет до ВМТ на (33 0 точка
С) по углу поворота коленчатого вала, в цилиндр впрыскивается топливо.
Давление газов в цилиндре резко повышается до 107 кгс/см 2, а
темпера- тура их достигает 1780 0С.
ở cuối kỳ, khi pittong chưa đến ĐCT khoảng 33 độ góc quay trục
khuỷu, nhiên liệu đc phun vào xy lanh.
áp suất không khí trong xy lanh tăng lên đột ngột đến 107 kg.cm2, còn
nhiệt độ đạt đến 1780 độ C

Такт расширения (рабочий ход)

kỳ dãn nở

В результате расширения газов и давления их на поршень последний


движется от ВМТ к НМТ и, воздействуя через шатун и кривошип,
приводит во вращение коленчатый вал. При движении поршня к НМТ
объем газов увеличи- вается, а их давление и температура снижаются. При
подходе поршня к НМТ открываются клапаны выпуска.
kết quả của quá trình dãn nở hỗn hợp khí và áp suất của nó trên
pittong làm nó di chuyển từ ĐCT xuống ĐCD và tác động thông qua thanh
truyền và chốt khuỷu làm quay trục khuỷu. khi pittong di chuyển đến ĐCD,
thể tích khí tăng lên, áp suất và nhiệt độ giảm. khi pittong đến ĐCD van xả
mở
Такт выпуска (kỳ thải)
18
Поршень движется от НМТ к ВМТ, через открытые клапаны
выпуска происходит удаление продуктов сгорания. Для ускорения
выпуска газов из ци- линдра на такте выпуска и быстрейшего снижения
давления газов, действую- щих на поршень при движении от НМТ к ВМТ,
клапаны выпуска открываются с опережением 60 до НМТ (точка В1) в
такте расширения.
pittong di chuyển từ ĐCD đến ĐCT, thông qua việc mở các van thải mà
thải bỏ các sản phẩm cháy ra ngoài. để đẩy nhanh việc thải từ xy lanh ở ống
xả và giảm nhanh áp suất khí tác dụng lên pittong khi di chuyển từ ĐCD đến
ĐCT, các van xả mở sớm 60 độ trước ĐCD trong kỳ dãn nở
Для улучшения очистки цилиндра от отработавших газов клапаны
выпус- ка закрываются после ВМТ (400 точка В2) на такте впуска.
để cải thiện việc làm sạch xy lanh từ khí thải, xu páp thải đóng muộn
sau ĐCT 40 độ trong kỳ nạp
В конце такта выпуска и в начале такта впуска одновременно
находятся в открытом состоянии клапаны впуска и выпуска. Этот период
называется перекрытием клапанов.
cuối kỳ thải và đầu kỳ nạp, xu páp thải và xu páp nạp cùng mở. giai
đoạn này được gọi là trùng điệp
В этот период вследствие наличия избыточного давления в
коллекторе впуска происходит продувка воздухом камеры сгорания. В
результате продувки улучшается очистка цилиндра от отработавших газов
и происходит охлаждение воздухом клапанов, поршня, корпуса
распылителя форсунки, что повышает на- дежность работы этих деталей и
увеличивает коэффициент наполнения цилин- дров воздухом.
trong giai đoạn này, do có mặt áp suất dư trên ống nạp, sản phẩm cháy
được thổi qua buồng đốt. kết quả là việc làm sạch xy lanh từ khí thải đc cải
thiện và ko khí làm mát van, xy lanh, vòi phun, làm tăng độ tin cậy của các bộ
phận này và làm tăng hệ số điền đầy không khí vào xy lanh.

ТЕКСТ 2 (Đọc hiểu)


Трансмиссия

Трансмиссией называется совокупность агрегатов и механизмов, передаю-


щих энергию от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам.
HTTL là toàn bộ các cụm tổng thành và các bộ phận cơ khí, truyền năng
lượng từ trục khuỷu động cơ đến các bánh xe chủ động
Трансмиссия предназначена: HTTL dùng để:
– для изменения скоростей движения машины и тяговых усилий на веду-
19
щих колёсах при прямолинейном движении и повороте в более широких пре-
делах, чем это можно обеспечить изменением режима работы двигателя;
- Thay đổi vận tốc chuyển động của xe và tăng lực kéo lên các bánh xe chủ động
khi chuyển động thẳng và quay vòng trong giới hạn rộng hơn, điều đó có thể bảo
đảm bằng cách thay đổi chế độ làm việc của động cơ
– обеспечения движения машины задним ходом.
- Bảo đảm chuyển động lùi của xe
Трансмиссии по способу передачи энергии от двигателя к ведущим колесам
делятся на три типа: механические, гидромеханические, электромеханические.
Theo phương pháp truyền năng lượng từ động cơ đến các bánh xe chủ động,
HTTL được chia làm 3 loại: cơ khí, thuỷ cơ, điện cơ.
Механические трансмиссии (рис.1) в настоящее время широко применя-
ются на машинах. Они обычно состоят из фрикционных элементов и зубчатых
передач. Изменение момента на ведущих колесах и частоты их вращения в этих
трансмиссиях осуществляется при помощи агрегата, называемого коробкой пе-
редач (КП). В зависимости от конструкции коробки передач механические
трансмиссии подразделяются на простые и планетарные.
HTTL cơ khí đang được sử dụng rộng rãi trên các ô tô ngày nay. Chúng thường
bao gồm các phần tử ma sát và các bánh răng. Việc thay đổi mômen đến các bánh xe
chủ động và vận tốc quay vòng được sự giúp đỡ của một cụm của HTTL được gọi là
hộp số. Tùy thuộc vào cấu tạo của hộp số, truyền động cơ khí được chia ra loại đơn
giản và loại hành tinh.
Простая механическая трансмиссия (рис.1, а) гусеничных машин, как
правило, состоит из следующих агрегатов: главного фрикциона (ГФ), коробки
передач, механизма поворота (МП) и бортовых редукторов. В планетарной
трансмиссии (рис.1, б) главный фрикцион не устанавливается, так как его
функции выполняют фрикционные элементы планетарной коробки передач.
HTTL cơ khí đơn giản của xe xích, như một quy ước, bao gồm các thành phần
sau: Ly hợp chính, hộp số, cơ cấu quay vòng và giảm tốc cạnh. Trong bộ truyền hành
tinh, ly hợp chính không được lắp đặt vì chức năng của nó được thực hiện bởi phần
tử ma sát trong hộp số hành tinh.

20
Рис. 1. Функциональные схемы механических трансмиссий:
а – простая; б – планетарная
Механические трансмиссии по сравнению с другими типами обладают ря-
дом существенных преимуществ. Основными из них являются:
HTTL cơ khí có những ưu điểm đáng kể so với các loại khác. Những ưu điểm chính
là:
– более высокий коэффициент полезного действия;
– меньшие габариты;
– относительная простота производства и эксплуатации.
- Hiệu suất truyền động cao hơn
- Kích thước nhỏ hơn
- Đơn giản trong chế tạo và hoạt động
Однако механические трансмиссии имеют и существенный недостаток: сту-
пенчатость изменения момента, подводимого к ведущим колесам, приводит
к снижению средней скорости движения машины.
Tuy nhiên, HTTL cơ khí cũng có những nhược điểm đáng kể: mômen xoắn truyền
đến các bánh xe chủ động thay đổi theo bậc, làm giảm tốc độ chuyển động trung bình
của xe.
Гидромеханические трансмиссии (рис. 2) отличаются от механических
применением в них гидравлических машин: гидродинамических и гидрообъем-
ных.
Truyền động thuỷ cơ khác với truyền động cơ khí ở chỗ sử dụng các máy thuỷ
lực: thuỷ động và thuỷ tĩnh
Гидромеханическая трансмиссия с гидродинамической машиной (рис.2, а)
включает в себя гидротрансформатор, обладающий свойством автоматического и
непрерывного изменения момента на ведомом валу при постоянном моменте на
ведущем. Диапазон изменения момента при коэффициенте полезного действия не
ниже 0,75 обычно не превышает трех. Следовательно, для обеспечения требуемо-
го диапазона изменения момента на ведущих колесах необходимо установить до-
полнительную коробку передач на две-три передачи. Таким образом, в гидроме-
ханических трансмиссиях гидротрансформатор выполняет функции главного
фрикциона и частично коробки передач.

21
Рис. 2. Функциональные схемы гидромеханических (а, б)
и электромеханической (в) трансмиссий
Truyền động thuỷ cơ với máy thuỷ động bao gồm bộ biến mô có đặc tính thay đổi
tự động và liên tục mômen trên trục bị động khi biến đổi liên tục mômen xoắn trên trục
chủ động. Phạm vi thay đổi mômen xoắn khi hiệu suất có ích không dưới 0,75 thường
không quá 3 lần. Do đó, để đảm bảo yêu cầu về phạm vi biến đổi mômen xoắn đến các
bánh xe chủ động cần thiết phải lắp đặt hộp số với 2 đến 3 số truyền. Do đó, trong truyền
động thuỷ lực, bộ phận biến đổi mômen xoắn thực hiện chức năng của ly hợp chính và
một phần của hộp số
Гидромеханические трансмиссии по сравнению с механическими обладают
рядом преимуществ. Основными из них являются:
Truyền động thuỷ cơ so với truyền động cơ khí có nhiều ưu điểm. Những ưu điểm
chính là:
– непрерывное и автоматическое изменение тяговых усилий и скоростей
в диапазоне до трех, что обеспечивает повышение средней скорости движения
машины;
– значительное облегчение управления машиной из-за более простого
и редкого переключения передач;
– сглаживание ударных нагрузок, что обеспечивает увеличение срока рабо-
ты двигателя и других узлов машины.
- Liên tục và tự động thay đổi lực kéo và tốc độ chuyển động đến 3 lần, điều đó
đảm bảo tăng tốc độ chuyển động trung bình của xe
- Dễ dàng điều khiển do đơn giản và thiết bị hiếm khi biến đổi
- Giảm tải trọng động, làm tăng tuổi thọ động cơ và các bộ phận khác của xe.
Вместе с тем, гидромеханические трансмиссии имеют и серьезные недос-
татки:
Tuy nhiên, truyền động thuỷ cơ cũng có những hạn chế đáng kể như:
– более низкий по сравнению с механическими трансмиссиями коэффици-
ент полезного действия, что сказывается на уменьшении запаса хода;
– необходимость применения специальной системы охлаждения для рабо-
чей жидкости трансформатора.
- Hiệu suất có ích thấp hơn so với truyền động cơ khí, điều đó làm giảm dự trữ
năng lượng
- Cần phải sử dụng hệ thống làm mát đặc biệt cho chất lỏng trong bộ biến mô
Задания:
1- Прочитайте текст, определите его тему.
2- Ответьте, на вопросы.
3- Найдите основные положения текста, прочитав первые предложения каждого
абзаца и вывод.
ТЕКСТ 3
22
Трансмиссия танка Т-72 механическая, с гидравлическим управлением,
состоит из гитары и двух коробок передач, конструктивно объединённых с
бортовыми передачами.
hệ thống truyền lực cơ khí xe tăng T-72 , với điều khiển thủy lực, gồm hộp ghi-
ta và hai hộp số, thiết kế thống nhất với giảm tốc cạnh
Трансмиссия предназначена: hệ thống truyền lực dùng để
– для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя к веду-
щим колесам;
để truyền mô men xoắn từ trục khuỷu động cơ đến các bánh chủ động
– изменения скорости движения машины и тяговых усилий на ведущих
колёсах в более широком диапазоне, чем это можно сделать изменением час-
тоты вращения коленчатого вала двигателя;
thay đổi tốc độ chuyển động của xe và lực kéo trên bánh chủ động trong
phạm vi rộng hơn, nhờ đó có thể thay đổi tốc độ quay của trục khuỷu động cơ
– трогания с места, осуществления поворотов, торможения, обеспечения
заднего хода и удержания машины в заторможенном состоянии на подъёмах и
спусках;
bắt đầu từ vị trí, vào cua, phanh, đảm bảo lùi và giữ xe trong tình trạng thái
kìm hãm (phanh bằng động cơ) khi lên và xuống dốc
– отключения двигателя от ведущих колёс при его работе на холостом ходу
и во время пуска, а также при переключении передач.
ngắt động cơ khỏi bánh chủ động khi chạy không tải và trong thời gian khởi
động, cũng như khi chuyển số

Рис. 3. Схема трансмиссии танка Т-72(sơ đồ truyền lực xe tăng T72)


1 – коробка передач левая (hộp số bên trái); 2 – бортовая передача

23
(giảm tốc cạnh) ; 3 – ведущее колесо; 4 – двигатель (động cơ); 5 –
гитара (hộp ghita); 6 – коробка передач правая (hộp số bên phải)
Трансмиссия обеспечивает получение семи передач вперед, одной переда-
чи назад, повороты танка на каждой передаче и торможение.
hệ thống truyền lực đảm bảo nhận thực hiện 7 số truyền tiến , 1 số lùi, thực
hiện quay vòng xe tăng, trên mỗi số truyền và phanh xe.
Гитара предназначена для передачи крутящего момента от двигателя к ко-
робкам передач – правой и левой.
hộp ghita có công dụng ruyền mô men xoắn từ động cơ đến hộp số- trái và
phải
Гитара расположена вдоль правого борта машины и установлена на два бу-
геля и два кронштейна. В бугелях гитара крепится наметками с болтами;
к кронштейнам лапы гитары крепятся болтами.
hộp ghita nằm dọc theo mạn phải của xe và được gắn trên hai đai và hai
khung. trong các đai hộp ghita được bắt chặt với khung giữ bằng bu lông; chân
hộp ghita đc bắt chặt bằng bulong với khung
Техническая характеристика гитары (đặc tính kỹ thuật của hộp ghita)
Тип loại шестерёнчатый повышающий редуктор; hộp số tăng tốc
Передаточное число tỷ số truyền 0,706;
Масса, кг khối lượng 320.
Гитара (рис. 4) состоит из картера, шестерен, деталей для соединения с
двигателем и коробками передач – левой и правой.
hộp ghita gồm các te, bánh răng, các trục để kết nối với động cơ và hộp số trái
và phải

24
Кроме того, на гитаре смонтированы: привод к компрессору и компрессор
АК-150СВ; привод к стартеру-генератору; двухскоростной привод к вентилято-
ру; откачивающий насос с приводом к нему.
Ngoài ra, hộp guitar còn liên kết: đi đến máy nén khí và máy nén AK-150SV; đi
đến máy phát điện khởi động; Ổ đĩa 2 tốc độ cho quạt; bơm xuống máy bơm.
Смазка гитары осуществляется под давлением из общей системы гидро-
управления и смазки трансмиссии. Масло подается в штуцер верхней крышки,
откуда по сверлениям в ней и картере подается к сверлениям для смазки под-
шипников ведущей шестерни и по трубопроводу к разбрызгивателю для смазки
шестерен и подшипников гитары. Масло из полости картера откачивается мас-
ляным насосом.
Hộp guitar được bôi trơn bằng áp lực từ hệ thống bôi trơn truyền động và điều
khiển truyền động thông thường. Dầu được đưa vào nắp đậy trên cùng, từ đó nó
được đưa vào các lỗ khoan trong hộp guitar và cacte đến các lỗ để bôi trơn vòng bi
bánh răng và ổ đĩa thông qua các đường ống từ vòi phun để bôi trơn các bánh răng
và vòng bi của hộp guitar. Dầu rớt xuống cacte được bơm ra bằng bơm dầu.

Рис. 4. Гитара:
1 – привод компрессора; 2 – шестерня; 3 – картер; 4 – крышка картера;
5 – гидромуфта привода стартера-генератора; 6 – шестерня привода стартера-
генератора; 7 – штуцер подвода смазки; 8 – рычаг переключателя; 9 – задняя
крышка гитары; 10 – штуцер для соединения с сапуном; 11 – шестерни
двухскоростного привода к вентилятору; 12 – вал; 13 – патрубок
подсоединения трубки слива масла из конического редуктора; 14 – кожух

25
вала; 15 – зубчатые муфты; 16 – шестерня привода откачивающего масляного
насоса гитары; 17 – пробка отверстия для слива масла из гитары; 18 – детали
соединения с двигателем
1 - ổ bi; 2 - bánh răng; 3 – cacte; 4 - nắp cacte;
5 – Khớp nối đầu vào khởi động máy phát điện; 6 – Vành răng khởi động máy
phát điện; 7 – ống dẫn dầu; 8 – Khớp cài số; 9 – Nắp sau hộp giutar; 10 - ống nối
liên kết với ống xả khí; 11 – Cặp bánh răng dẫn động; 12 - Trục; 13 –ống nối
liên kết các đường dầu từ giảm tốc hình côn; 14 – Nắp trục; 15 - khớp nối bánh
răng; 16 – Bánh răng dẫn động bơm dầu của hộp giutar; 17 – Nút thoát dầu từ
hộp giutar; 18 - Chi tiết liên kết với động cơ
Для передачи момента от двигателя на гитару служит зубчатый вал, кото-
рый одной зубчаткой входит в шлицы ведущей шестерни, другой – в зубчатую
муфту, соединенную болтами с муфтой (ly hợp), закрепленной (cố định) на
носке коленчатого ва- ла двигателя.
Để truyền momen từ động cơ sang hộp guitar, trục chứa các bánh răng được sử
dụng, một bánh răng sẽ quay cùng với bánh răng gài vào ống răng, ống răng được cố
định vào đầu trục khuỷu của động cơ.
Передача крутящего момента от гитары на правую коробку передач осу-
ществляется через зубчатую муфту, которая зубьями соединяется с ведомой
шестерней гитары (рис. 1.5) и ведущей зубчаткой правой коробки передач; на
левую коробку передач – через две зубчатых муфты и вал (рис.4). Осевое
перемещение зубчатых муфт и вала ограничено полукольцами (nửa vòng) и
резиновыми буферами.
Việc truyền mô-men xoắn từ hộp guitar sang hộp số bên phải được thực hiện thông
qua một khớp nối bánh răng, mà các bánh răng được liên kết với bánh răng chủ
động của hộp gitar (Hình 1.5) và bánh răng chủ động của hộp số bên phải; đến hộp
số bên trái - thông qua hai khớp nối bánh răng và một trục (Hình 4). Sự dịch chuyển
dọc trục của bánh răng và trục bị hạn chế nhờ полукольцами (nửa vòng) và đệm cao
su.

Рис. 5. Схема устройства гитары:


1 – ведущая шестерня; 2 – первая промежуточ- ная шестерня; 3 – шестерня
привода
стартера-генератора; 4 – шестерни двухскорост- ного привода к вентилятору; 5 –
ведомая шестерня; 6 – вторая промежуточная шестерня; 7 – шестерня привода
откачивающего масляного насоса гитары; 8 – картер; 9 – шестерни привода
компрессора
Hình 5. Sơ đồ nguyên lý hộp gitar
1 – Bánh răng chủ đông; 2 – bánh răng giữa đầu tiên; 3 – Bánh răng dẫn
độngkhởi động máy phát điện; 4 – Cặp bánh răng tăng tốc dẫn động đến quạt gió;

26
5 - bánh răng bị động ; 6 – bánh răng bị động thứ hai; 7 – Bánh răng dẫn động
bơm dầu hộp gitar; 8 - cacte; 9 – Các bánh răng dẫn động máy nén khí
На задней крышке гитары имеется штуцер для подсоединения к сапуну
системы гидроуправления и смазки трансмиссии.
Trên nắp sau của hộp gitar có ống nối để liên kết đến hệ thống thải của phần
điểu khiển thủy và bôi trơn hệ thống truyền động
Привод компрессора предназначен для передачи вращения от коленчатого
вала двигателя к компрессору. Привод расположен на ведущем узле гитары,
компрессор крепится к картеру редуктора с помощью шпилек и гаек.
Dẫn động máy nén khí có nhiệm vụ truyền chuyển động quay từ trục khuỷu
động cơ đến máy nén khí. Dẫn động nằm ở đầu trục chủ động của gita, máy nén
khí được gắn chặt với cácte hộp số nhờ các đinh tán và ốc vít.
Для улучшения охлаждения компрессора установлен кожух для направ-
ления потока воздуха.
Để cải thiện việc làm mát cho máy nén khí người ta lắp đặt ống bọc để định
hướng cho luồng không khí
Привод компрессора (рис.6) состоит из упругой муфты и повышающе- го
редуктора.
Dẫn động máy nén khí bao gồm khớp đàn hồi và го редуктора
Ведущая муфта, соединенная болтами с ведущей шестерней гитары, через
подпружиненные вкладыши передает вращение на ведомую муфту и далее
через шлицевое соединение на ведущую шестерню редуктора. Ведомая шес-
терня редуктора имеет шлицы, в которые входит хвостовик вала компрес- сора.
Khớp nối chủ động đưược liên kết bu lông với bánh răng chủ động hộp ghita,
thông qua các đệm lò xo truyền chuyển động quay trên khớp nối bị động và ngoài ra
còn thông qua rãnh liên kết trên bánh răng chủ động của hộp số. Bánh răng bị động
của hộp số có rãnh nối vào phần đuôi trục máy nén khí
Смазка компрессора осуществляется по каналам картера под давлением
из общей системы гидроуправления и смазки трансмиссии, а сливается масло
из картера редуктора компрессора по трубопроводу в картер гитары.
Bôi trơn máy nén khí được thực hiện thông qua các đường ống dẫn của cácte
dưới áp suất từ hệ thống điều khiển thuỷ lực chung và bôi trơn HTTL, còn dầu sẽ
chảy về từ cácte hộp số, máy nén khí theo ống dẫn trong cácte ghita
Для очистки масла установлен предохранительный фильтр.
Để làm sạch dầu người ta lắp 1 bộ lọc an toàn
Привод стартера-генератора предназначен для передачи вращения
от стартера-генератора к двигателю при работе в стартерном режиме и от
двигателя к стартеру-генератору при работе в генераторном режиме.
Dẫn động khởi động máy phát có công dụng truyền chuyển động quay từ bộ
27
khởi động máy phát đến động cơ khi làm việc trong chế độ khởi động và từ động
cơ đến máy phát khi làm việc ở chế độ máy phát
Привод расположен на гитаре и смонтирован в двух корпусах.
Bộ dẫn động được lắp đặt trên hộp ghita và được gắn trong hai phần thân

Рис. 6. Привод к компрессору:


Hình 6. Dẫn động máy nén khí
1 – картер компрессора; 2 – корпус привода компрессора;
1 – cacte máy nén khí; 2 – Thân dẫn động máy nén khí;
13 – ведомая шестерня привода компрессора; 4 – упругая муфта;
3 – điều khiển bánh răng dẫn đến máy nén khí; 4 – khớp nối đàn hồi
5 – ведущая шестерня; 6 – первая промежуточная шестерня;
5 – dẫn đầu bánh răng ; 6 - đầu tiên trung gian bánh răng
7 – коленчатый вал двигателя; 8 – ведущая муфта с лимбом;
9 – фланец;
7 – trục khuỷu động cơ ;8- ; 9 – mặt bích
10 – картер гитары; 11– корпус фильтра; 12 – зубчатый вал
соединения двигателя с гитарой;
10 – hộp gita ; 11 – bộ lọc ; 12 – trục bánh răng liên kết động cơ với gita
13 – масляный канал; 14 – картер редуктора компрессора; 15 –
ведущая шестерня привода компрессора
13 – đường dẫn dầu ; 14 – cacte hộp số máy nén khí ; 15 -

Привод состоит из ведущего вала с приводной шестерней, упругой муфты,


Bao gồm ổ trục với bánh lái , khớp nối đàn hồi ,
гидромуфты, ведомого вала, планетарного ряда, бустера, возвратной
пружины, зубчатой муфты, двух датчиков Д-20, соединительного валика.

28
khớp nối thủy lực, trục điều khiển, bộ bánh răng hành tinh, máy tăng áp, lò xo
hồi vị, khớp nối bánh răng, 2 cảm biến D-20, khớp nối con lăn.
На приводе смонтирован кран-распределитель, имеющий два положения,
отмеченных на корпусе метками «СГ» (стартер-генератор) и «ЗБ» (запуск
с буксира).
Các ống phân phối được gắn trên dẫn động, có hai trạng thái, được đánh dấu
bằng các nhãn "SG" (bộ khởi động) và "ZB" (khởi động từ kéo).

Урок 4

ТЕКСТ 1

Коробки передач
HỘP SỐ
Изменение момента силы на ведущих колесах в 10 раз и частоты вращения
в механических трансмиссиях выполняет коробка передач.
“Sự thay đổi momen lực trên bánh xe chủ động cỡ 10 lần và tần số quay vòng
trong HTTL là chức năng của hộp số.”
Применяемые на современных машинах ступенчатые коробки передач де-
лятся на две группы: с неподвижными осями, или простые, и с подвижными
осями, или планетарные.
“Được sử dụng trên các phương tiện hiện đại, hộp số có cấp được chia ra làm 2
nhóm: hộp số có trục cố định, hay còn gọi là hộp số đơn giản, và hộp số có trục di
động, hay còn gọi là hộp số hành tinh.”
Планетарными коробками передач называют такие, которые имеют под-
вижные оси. Любая планетарная коробка передач состоит из нескольких плане-
тарных рядов, каждый из которых или в комбинации с соседними обеспечивает
требуемое передаточное число.
“Hộp số hành tinh là những hộp số có trục di động. Bất kì hộp số hành tinh nào
đều gồm một dãy hành tinh, mỗi phần tử trong dãy này hoặc trong các cụm kết hợp
với nhau để bảo đảm tỉ số truyền theo yêu cầu.”
Главным достоинством планетарных коробок передач является при прочих
равных условиях увеличение средней скорости движения машины за счет рез-
кого сокращения времени переключения передач. Кроме того, они обладают
и такими достоинствами, как малые габариты, надежность работы и отсутствие
в трансмиссии главного фрикциона, так как его функции выполняют фрикци-
онные элементы коробки передач.
“Ưu điểm chính của hộp số hành tinh là trong điều kiện như nhau sẽ tăng tốc độ
trung bình của xe do giảm mạnh thời gian chuyển số. Ngoài ra, chúng có những ưu
điểm khác như kích thước nhỏ gọn, độ tin cậy làm việc cao và không cần có li hợp

29
chính trong HTTL, bởi vì các chức năng của li hợp được thực hiện bởi các phần tử
ma sát trong hộp số.”
Планетарные коробки передач подразделяются на два типа: коробки с двумя
степенями свободы и коробки с тремя степенями свободы.
“hộp số hành tinh được chia ra làm 2 loại: hộp số 2 bậc tự do là hộp số 3 bậc tự
do.”
Коробки передач с двумя степенями свободы характеризуются следующим:
для получения той или другой передачи необходимо включить один фрикцион-
ный элемент.
“Hộp số 2 bậc tự do được đặc trưng bởi những điểm sau đây:
Để nhận hoặc truyền cho các cơ cấu khác cần thiết phải khóa một phần tử ma
sát.”

Коробки передач с тремя степенями свободы характеризуются следующим:


для получения той или другой передачи необходимо одновременно включить
два фрикционных элемента.
“Hộp số 3 bậc tự do được đặc trưng bởi những điểm sau đây:
Để nhận hoặc truyền cho các cơ cấu khác cần thiết phải khóa hai phần tử ma sát.”

Коробки передач предназначены для изменения скорости движения и тяго-


вых усилий на ведущих колёсах, поворота и торможения машины, отключения
двигателя от ведущих колёс.
“hộp số có công dụng để biến đổi vận tốc chuyển động và lực kéo lên bánh xe
chủ động, thực hiện quay vòng và phanh xe, ngắt đông cơ khỏi bánh xe chủ động.”

Все эти режимы обеспечиваются включением и выключением определён-


ных фрикционных устройств. Для включения соответствующих фрикционов и
управления танком трансмиссия оборудована приводами управления.
“tất cả các chế độ này được đảm bảo bởi việc đóng mở các kết cấu ma sát nhất
định. Để đóng mở các phần tử ma sát tương ứng và điều khiển xe tăng, HTTL được
trang bị bộ dẫn động điều khiển.”
Коробки передач установлены в картеры, вваренные в кормовой части кор-
пуса танка с левого и правого бортов, и крепятся к фланцам этих картеров бол-
тами. На задний фланец коробки передач установлена уплотнительная парони-
товая прокладка. Ведущие валы коробок передач связаны с ведомой шестерней
гитары: вал правой КП – зубчаткой и зубчатой муфтой, а вал левой КП – двумя
зубчатыми муфтами и валом.
“các hộp số được lắp đặt vào các te, được hàn trong phần cuối thân xe tăng từ
bên trái và phải của CCQV và được liên kết với mặt bích của các te bởi các bu lông.
Một miếng đệm kín được lắp đặt phía trên mặt bích của hộp số. các trục chủ động
của hộp số được liên kết với bánh răng bị động của hộp ghita: trục bên phải của hộp

30
số- nhờ vành răng và khớp răng, còn trục bên trái của hộp số- nhờ 2 khớp răng và
trục.”
Каждая коробка передач объединена с бортовой передачей, и вместе они со-
ставляют бортовую коробку передач. Левая БКП отличается от правой наличи-
ем нагнетающего масляного насоса и площадки для крепления гидроциклона,
а также удлиненной зубчаткой.
“mỗi hộp số kết hợp với các thiết bị trên khoang và cùng nhau chúng tạo nên
khoang động lực. Hộp số bên trái khác với hộp số bên phải bởi sự có mặt của bơm
dầu và các bề mặt để gắn kết máy xoáy thủy lực, nhờ các răng nối dài.”

Техническая характеристика коробок передач


Đặc tính kỹ thuật của hộp số
Тип (kiểu loại) планетарные с семью передачами вперёд,
одной передачей заднего хода, с фрик-
ционным включением и
гидроуправлением;
Hộp số hành tinh với 7 số tiến, 1 số lùi,
với li hợp khóa và điều khiển thủy lực.
Количество фрикционов в каждой
КП, шт.
(số lượng phần tử ma sát trong
Mỗi hộp số) 6 (блокировочных – 2,
тормозных – 4);
Способ осуществления поворота
(Phương pháp thực hiện quay vòng) включением пониженной передачи в КП
со стороны отстающей гусеницы;
Привод управления
(dẫn động điều khiển) гидравлический с механическим
приводом золотников; (thủy lực với cơ
cấu dẫn động con trượt)
Привод тормоза(dẫn động phanh)

механический;

Масса КП в сборе с бортовой


передачей, кг: левой 700;
правой 710.(khối lượng hộp số lắp ghép với CCQV)
Bên trái:700

31
Bên phải: 71

32
Коробка передач (рис. 1) включает: четыре планетарных ряда; шесть фрикционов
(два – блокировочных Ф2 и Ф3, четыре тормозных Т1, Т4, Т5, Т6), устройство для
механического включения фрикционов Т4 и Т5, привод к мас- ляным насосам.
Пятым планетарным рядом является бортовая передача.
Hộp số (hình 1) bao gồm: 4 dãy hành tinh; 6 phần tử ma sát (2 ly hợp khóa 2 và
3, 4 phanh 1 4 5 6), cấu trúc này để đóng các phần tử ma sát T4 và T5, điều khiển từ
bơm dầu. Dãy hành tinh thứ 5 là truyền lực bên.

Рис. 1. Кинематическая схема бортовой коробки


передач: 1 – масляный насос; 2 – привод к масляному
насосу;
3 – блокировочный фрикцион Ф2; 4 – тормозной
фрикцион Т1; 5 – тормозной фрикцион Т6; 6 – тормозной
фрикцион Т5;
7 – устройство для механического включения фрикционов Т4
и Т5; 8 – тормозной фрикцион Т4; 9 – блокировочный
фрикцион Ф3;
10 – бортовая передача; 11, 12 – пружинные отжимные
устройства; I, II, III, IV – планетарные ряды
В простой передаче геометрические оси всех валов при движении шестерен не
изменяют положения одна относительно другой и являются неподвижными.
Trong hộp số đơn giản phương hình học tất cả các trục khi bánh răng chuyển động
không thay đổi vị trí tương đối với nhau và là cố định.
Планетарной называется такая зубчатая передача, в которой оси некоторых
шестерен являются подвижными, а шестерни, установленные на этих осях, мо-
гут вращаться не только вокруг своих осей, но и вместе со своими осями вокруг
центральной оси передачи. Такие передачи получили название планетарных
23
потому, что в них движение некоторых шестерен (сателлитов) вокруг централь-
ной (солнечной) шестерни напоминает движение планет вокруг Солнца.
Bộ truyền bánh răng là hành tinh, trong đó trục của các bánh răng là không cố
định, còn bánh răng, được lắp đặt trên các trục này, có thể quay không chỉ xung
quanh trục của chính nó, mà còn quay quanh trục trung tâm của hộp số. Những hộp
số như thế mang tên hành tinh là bởi vì trong khi chuyển động các bánh răng (bánh
răng hành tinh) quay xung quanh bánh răng trung tâm (bánh răng mặt trời) giống
như chuyển động của các hành tinh quanh mặt trời.
В агрегатах и механизмах современных танков широкое применение нахо-
дят планетарные передачи, обладающие надежностью, малыми габаритами и
высоким коэффициентом полезного действия. Чаще всего используются эпи-
циклические планетарные ряды (рис.2), состоящие из солнечной шестерни,
вокруг которой обращаются шестерни сателлиты. Каждый из сателлитов вра-
щается на оси, закрепленной на водиле, и находится в зацеплении с солнечной
шестерней и зубчатым венцом (эпициклом).
Trong các cụm tổng thành và cơ cấu của xe tăng hiện đại được sử dụng rộng rãi
hộp số hành tinh, có độ tin cậy cao, kích thước nhỏ gọn và hệ số có ích cao. Những
dãy hành tinh episic thường được sử dụng (hình 2), bao gồm BR mặt trời, các BR
hành tinh quay xung quanh nó. Mỗi bánh răng hành tinh quay quanh trục, được gắn
chặt với giá hành tinh, và được liên kết với BR mặt trời và vành răng (BR ngoại
luân).

Рис. 2. Схема планетарного ряда:


1 – эпициклическая шестерня;
2 – солнечная шестерня; 3 – сател- литы; 4 – водило

(hình 2: sơ đồ dãy hành tinh:1-


bánh răng ngoại luân, 2-BR mặt
trời,3-BR hành tinh, 4-giá hành
tinh)

Для передачи крутящего момента планетарный ряд содержит в себе веду-


щий, ведомый и тормозной элементы. Первый соединяется с ведущим валом,
второй – с ведомым, третий – с тормозным устройством.

24
(để truyền momen xoắn dãy hành tinh gồm có bánh răng chủ động, bánh răng bị
động và phần tử phanh. Bánh chủ động đc liên kết với trục chủ động, bánh bị động
liên kết với phần bị dẫn, phần tử phanh liên kết với cơ cấu phanh.)
Каждый элемент планетарного ряда, то есть эпициклическая шестерня, во-
дило с сателлитами и солнечная шестерня, могут быть ведущими, ведомыми
или неподвижными (заторможенными) (табл.1).
(mỗi phần tử trong dãy hành tinh, BR ngoại luân, giá HT cùng BR hành tinh và
BR mặt trời, đều có thể là chủ động, bị động hoặc cố định(bị khóa cứng)
Таблица 1
Характер передачи планетарного ряда на различных режимах
(đặc tính truyền chuyển động của dãy hành tinh trong các chế độ khác
nhau)

Звено ( khâu) Характер


Ведущее(chủ động) Вeдомое(bị Заторможенное(pha Передачи
động) nh)
Солнечная Эпицикл Водило Замедленная
шестерня BR ngoại luân Giá HT (giảm tốc)
BR mặt trời
Солнечная Водило Эпицикл Замедленная
шестерня Giá HT BR ngoại luân
BR mặt trời
Эпицикл Водило Солнечная Замедленная
шестерня
Водило Солнечная Эпицикл Ускоренная
шестерня (tăng tốc)
Водило Эпицикл Солнечная шестерня Ускоренная
Эпицикл Солнечная Водило Ускоренная
шестерня
Если ведущим звеном служит солнечная шестерня, передача всегда будет
замедленной. Если ведущее звено водило, то передача всегда будет ускоренной.
Если ведущим является эпицикл, то передача может быть или замедленной (при
заторможенной солнечной шестерне), или ускоренной (при заторможенном
водиле). В последнем случае направление вращения солнечной шестерни будет
противоположно вращению эпицикла.
Nếu bánh răng mặt trời làm nhiệm vụ dẫn động, sự truyền động sẽ hoàn toàn
chậm lại. nếu khâu dẫn động là giá HT, sự truyền động sẽ hoàn toàn nhanh lên. Nếu
BR ngoại luân là khâu dẫn, sự truyền động có thể chậm lại (khi hãm cứng bánh răng
mặt trời), hoặc nhanh lên (khi khóa cứng giá HT). Trong trường hợp cuối hướng
quay của bánh răng mặt trời sẽ ngược với chiều quay của BR ngoại luân.
В существующих планетарных рядах предусматривается иногда блокировка
25
ведомого элемента с водилом с помощью блокировочного фрикциона. Так, если
при ведущем элементе эпицикле сблокировать между собой солнечную шес-
терню и водило, то весь планетарный ряд начнет вращаться как одно целое.
Trong dãy hành tinh hiện tại đôi khi được dự tính khóa khối phần tử bị dẫn cùng
giá với sự trợ giúp của ly hợp khóa. Vì vậy, nếu phần tử dẫn là BR ngoại luân chúng
ta khóa bánh răng mặt trời với giá HT với nhau, sau đó cả dãy sẽ bắt đầu quay như
một khối.
Планетарные ряды коробки передач включают:
– I ряд – солнечную шестерню (рис. 3), сателлит;
– II ряд – солнечную шестерню, сателлит, эпицикл;
– III ряд – солнечную шестерню (рис. 3), выполненнуюя заодно с веду-
щим валом, сателлит, эпицикл;
– IV ряд – солнечную шестерню, сателлит, эпицикл, водило.
В I планетарном ряду эпицикл отсутствует. I, II, III ряды имеют общее во-
дило. Сателлиты II планетарного ряда имеют широкий зуб и находятся в зацеп-
лении с солнечной шестерней II ряда, эпициклом II ряда, а также сателлитом
I ряда.
Dãy hành tinh của hộp số bao gồm:
- Dãy I- BR mặt trời(hình 3), BR hành tinh;
- Dãy II- BR mặt trời, BR, BR hành tinh và BR ngoại luân;
- Dãy III- BR mặt trời(hình 3), liên kết đồng tâm với trục dẫn, BR hành tinh, BR
ngoại luân.
- Dãy IV- BR mặt trời, BR hành tinh, BR ngoại luân và giá HT.
Trong dãy HT thứ I không có sự xuất hiện của BR ngoại luân. Dãy thứ I, II,
III có chung giá HT. các BR hành tinh của dãy II có răng rộng và nằm ở vùng
ăn khớp với BR mặt trời của dãy II, BR ngoại luân của dãy III, và với BR
hành tinh của dãy I.

Рис. 3. Кинематическая схема


I и II планетарных рядов:
1 – солнечная шестерня I планетарного ряда
26
на подшипниках; 2 – сателлит I планетарного
ряда с узким зубом; 3 – эпицикл II
планетарного ряда;
4 – сателлит II планетарного ряда с широким
зубом; 5 – общее водило I, II и III планетарных
рядов;
6 – солнечная шестерня II планетарного
ряда на шлицах ведущего вала; 7 –
ведущий вал

Hình 3: sơ đồ động học dãy Ht I và II:


1- BR mặt trời dãy I trên ổ bi
2- BR hành tinh dãy I với răng hẹp
3- BR ngoại luân của dãy II
4- BR hành tinh của dãy II với răng rộng;
5- Giá HT chung của dãy I, II, và III;
6- BR mặt trời của dãy II;
7- Trục chủ động.

Рис. 4. Кинематическая схема


III и IV планетарных рядов:
1 – ведущий вал; 2 – солнечная шестерня
III планетарного ряда заодно с ведущим валом;
3 – сателлит III планетарного ряда; 4 – общее
водило I, II и III планетарных рядов,
переходящее в эпицикл IV планетарного ряда; 5
– эпицикл III планетарного ряда; 6 – эпицикл IV
планетарного ряда;
7 – сателлит IV планетарного ряда; 8 –
солнечная шестерня IV планетарного ряда на
подшипниках; 9 – водило IV планетарного
ряда заодно
с ведомым валом; 10 – ведомый вал
hình 4: sơ đồ động học của dãy HT III và IV:
1- Trục chủ động;
2- BR mặt trời của dãy III đồng tâm với trục chủ
động;
3- BR hành tinh của dãy III;
4- Giá HT chung của dãy I, II, và III;
27
5- BR ngoại luân của dãy III.
6- BR ngoại luân của dãy IV;
7- BR hành tinh dãy IV;
8- BR mặt trời cảu dãy IV trên ổ bi;
9- Giá HT của dãy IV đồng tâm với trục bị dẫn;
10- Trục bị dẫn.
.

управления трансмиссией
(“dẫn động điều khiển của hệ truyền động”)
Приводами управления называются системы устройств и механизмов, с по-
мощью которых водитель управляет агрегатами танка: двигателем, главным
фрикционом, коробкой передач (или раздаточной коробкой), механизмом пово-
рота и остановочными тормозами. Перечисленные агрегаты, а следовательно, и
их приводы имеются не во всех трансмиссиях. Однако независимо от типа
трансмиссии на любой современной боевой машине обязательно должны быть
приводы управления двигателем, механизмом поворота и остановочными тор-
мозами.
“các cụm hệ thống được gọi là dẫn động điều khiển, với sự trợ giúp của chúng
mà người lái điều khiển được các cụm tổng thành của xe tăng như: động cơ, ly hợp
chính, hộp số (hoặc hộp số phân phối), CCQV và phanh dừng. Và trong các tổng
thành đã được liệt kê trên thì không phải dẫn động của chúng đều có trên tất cả các
hệ thống truyền động. Tuy nhiên tùy thuộc vào loại HTTL mà trên bất kì loại xe quân
sự hiện đại nào đều nhất định phải có đẫn động điều khiển cho động cơ, CCQV, và
phanh dừng.”
Приводы управления можно разделить на две группы: приводы непосредст-
венного действия и сервоприводы (или приводы с усилителями).
“các hệ thống dẫn động điều khiển có thể chia ra làm 2 nhóm: nhóm tác động
trực tiếp và nhóm tác động có trợ lực (hoặc dẫn động điều khiển với bộ khuếch
đại).”
Приводы непосредственного действия характеризуются тем, что вся работа
управления совершается водителем. По конструкции применяются приво

28
двух типов: механические, состоящие из рычагов, тяг, кулачковых механизмов, и
гидравлические, у которых усилие передается посредством жидкости.
“bộ dẫn động tác động trực tiếp có đặc điểm là tất cả việc điều khiển đều được thực
hiện do người lái. Theo cấu trúc bộ dẫn động được sử dụng gồm 2 loại: cơ khí, bao
gồm các đòn bẩy, thanh kéo, cơ cấu cam, và thủy lực, trong đó thì lực được truyền
qua dòng chất lỏng.”
Для сервоприводов характерно то, что работа управления совершается за
счет энергии специального источника – обычно основного двигателя боевой
машины.
“dẫn động điều khiển có trợ lực có đặc điểm là công việc điều khiển được thực
hiện thông qua nguồn năng lượng đặc biệt- thường là nguồn động lực chính trên các
phương tiện chiến đấu.”

По конструкции сервоприводы могут быть гидравлические, пневматиче-


ские, электрические и комбинированные (например, пневмогидравлические и
другие).
“Theo cấu trúc của bộ trợ lực có thể là trợ lực thủy lực, khí nén, điện và kết hợp
(ví dụ, thủy lực- khí nén và một vài cơ cấu khác)”
В современных боевых машинах широкое применение получили гидравли-
ческие сервоприводы.
“Trên các phương tiện chiến đấu hiện đại sử dụng rộng rãi hệ thống trợ lực thủy
lực.”
Приводы управления трансмиссией обеспечивают:
– отключение трансмиссии от двигателя;
– подключение передачи в КП;
– осуществление поворота машины;
– торможение машины в движении и на стоянках.
“dẫn động điều khiển truyền động đảm bảo:
- ngắt HTTL khỏi động cơ;
- kết nối truyền động trong hộp số;
- thực hiện quay vòng xe;
- phanh xe trong khi chuyển động và đứng yên.”
Приводы управления состоят из механической и гидравлической частей.
В механическую часть привода входят:
– привод выключения передач (привод сцепления);
– привод переключения передач;
– привод управления поворотом машины;
– привод остановочного тормоза.
“dẫn động điều khiển bao gồm phần cơ khí và phần thủy lực.
Trong phần cơ khí của dẫn động có chức năng:
- dẫn động ngắt truyền động (dẫn động ly hợp);
85
- dẫn động chuyển số;
- dẫn động điều khiển quay vòng xe;
- dẫn động phanh dừng.”
В гидравлическую часть привода входят механизмы распределения, являю-
щиеся частью гидроуправления и смазки трансмиссии.
“trong phần thủy lực của dẫn động có chức năng là cơ cấu phân phối, là một
phần của điều khiển thủy lực và bôi trơn HTTL.”
Регулировочные параметры приводов управления, за исключением привода
остановочного тормоза, как правило, за период эксплуатации машины остаются
неизменными.
“Những thông số điều chỉnh của dẫn động điều khiển trong chu kỳ sử dụng xe là
không thay đổi, ngoại trừ dẫn động phanh dừng.”

Привод переключения передач


Dẫn động chuyển số
Привод переключения передач (рис. 5) обеспечивает переключение пере- дач
в коробке передач. Он состоит из избирателя передач, переднего попереч- ного
валика, двух рычагов, продольной составной тяги, заднего поперечного валика,
соединяющего механизмы распределения.
Dẫn động chuyển số (hình 5) đảm bảo việc chuyển số trong hộp số. nó bao gồm
cần gạt số, thanh keos ngang trước , hai đòn bẩy, thanh kéo dọc, thanh kéo ngang
sau, liên kết các cơ cấu phân phối.

Рис. 5. Привод переключения передач:


1 – продольная составная тяга; 2 – стяжка; 3, 11, 14, 16 – рычаги;
4 – вал сцепления; 5 – стрелка; 6 – лимб; 7 – втулка; 8 – муфта;

86
9, 10 – гайки; 12 – задний поперечный валик; 13 – избиратель
передач; 15 – передний поперечный валик; а и б – зазоры

Избиратель передач (рис. 6) установлен в отделении управления справа от


механика-водителя и состоит из корпуса, рычага переключения передач с
возвратной пружиной, рычага с копиром (блокирующего устройства рычага
переключения передач), гребенки с пазами для фиксации рычага переключения
передач, фиксатора с возвратной пружиной, запирающего устройства электро-
механической блокировки рычага переключения передач, датчика нейтрали;
деталей крепления и взаимодействия частей избирателя.
Cần gạt số(hình 6) được lắp đặt trong khoang điều khiển nằm bên phải của cơ
cấu lái và bao gồm thân , cần số với lò xò hồi vị, đòn bẩy với 1 cái tương tự (thiết bị
để khóa cần số), một cung răng để cố định cần số, một chốt định vị với lò xò hồi vị,
thiết bị khóa điện cơ khóa cần gạt số, cảm biến trung gian, chi tiết tăng cứng và các
chi tiết tương tác với cần gạt số.

Рис. 6. Избиратель передач (рычаг избирателя


показан в положении 7-й передачи):1 – фиксатор; 2,
9, 11 – возвратные пружины; 3 – гребенка; 4 – корпус
избирателя; 5 – блок переключателей; 6 – копир; 7 –
электромагнит; 8 – собачка; 10 – защелка; 12 – рычаг;
13 – правый рычаг управления; 14 – рычаг
избирателя;
15 – датчик нейтрали; 16 – ролик
Фиксатор исключает возможность непоследовательного перехода с высших
передач на низшие и не позволяет включить передачу заднего хода без предва-
рительной установки рычага переключателя передач в нейтральное положение.
Bộ định vị giúp loại trừ khả năng chuyển số không hoàn toàn từ số truyền lớn
nhất đến số truyền nhỏ nhất và không cho phép gài số lùi khi thiếu bước đưa cần gạt
số về vị trí trung gian.
Запирающее устройство исключает возможность перемещения рычага пере-
ключения передач с 7-й на 6-ю, с 6-й на 5-ю, с 5-й на 4-ю при получении сигна-
87
ла от блокирующего устройства в зависимости от скорости движения машины.
Bộ khóa hãm giúp loại trừ khả năng nhảy số từ 7 sang 6, tư 6 đến 5, từ 5 đến 4
khi nhận tín hiệu thiết bị khóa tùy thuộc vào vận tốc chuyển động của xe.

Датчик нейтрали предназначен для включения счетчика учета работы дви-


гателя в движении. В нейтральном положении рычага избирателя шток датчика
нейтрали нажат роликом – счетчик учета работы двигателя в движении
отключен.
Cảm biến vị trí trung gian có công dụng để bật bộ đếm ghi nhận lại sự hoạt động
của động cơ khi di chuyển. Tại vị trí trung gian đòn bẩy cần gạt số qua thanh nối
cảm biến ép vào con lăn- bộ đếm ghi nhận hoạt động của đông cơ bị ngắt.
Блокирующее устройство рычага переключения передач состоит из задаю-
щих, управляющих и исполнительных элементов.
Thiết bị khóa đòn bẩy cần gạt số bao gồm phần tử chủ động, phần tử hướng và
phần tử chấp hành.
К задающим элементам относятся:
– тахогенератор постоянного тока ТГП-1, расположенный в полости оси
кривошипа правого направляющего колеса;
– блок переключателей, расположенный на корпусе избирателя;
– копир, расположенный на рычаге.
Phần tử chủ động bao gồm:
- máy phát đo tốc độ dòng điện liên tục ТГП-1, được bố trí trong ổ của trục quay
cảu bánh xe dẫn hướng bên phải.
- khối chuyển số, được bố trí trên thân cần gài số.
- bộ sao chép, được bố trí trên đòn bẩy.
Управляющим элементом является блок автоматики БА-20-1С, располо-
женный на стенке переднего левого топливного бака.
Phần tử hướng là khối tự động БА-20-1С, được bố trí trên vách ngăn thùng
nhiên liệu phía trước bên trái.

Исполнительные механизмы расположены на избирателе и включают элек-


тромагнит, собачку с возвратной пружиной, защелку с возвратной пружиной.
Cơ cấu chấp hành được bố trí trên cần gạt và được mwor bởi một nam châm
điện, liên kết với lò xo hồi vị, chốt với lò xo hồi vị.
В электрическую схему блокирующего устройства включены сигнальная
лампа и переключатель, расположенные слева от смотрового прибора механи-
ка-водителя.
Trong sơ đồ điện thiết bị khóa sẽ bật đèn tín hiệu và cần chuyển số, được bố trí

88
bên trái ô quan sát của cơ cấu lái.
Блокировка рычага переключения передач осуществляется на 7, 6 и 5-й
передачах при частоте вращения коленчатого вала двигателя, превышающей
допустимую для перехода на низшую передачу. Переключению с низшей
переда- чи на высшую блокирующее устройство не препятствует.
Блокирующее устройство работает следующим образом.
Khóa đòn bẩy cần chuyển số được thực hiện trên số 7,6 và 5 khi tần số góc của
trục khuỷu động cơ, vượt quá quy định của số thấp. Chuyển từ số thấp lên số cao
thì cơ cấu khóa không tác động.
Электрический сигнал постоянного тока, пропорциональный скорости дви-
жения машины, подается в блок автоматики БА-20-1С, который выдает элек-
трический сигнал на электромагнит. Шток электромагнита, выдвигаясь, пово-
рачивает собачку вниз до входа зуба собачки в паз защелки. Одновременно
с этим загорается сигнальная лампа. При перемещении рычага переключения
передач с высшей передачи на низшую защелка и собачка замыкаются и
препятствуют перемещению рычага. Рычаг переключения передач в этом
случае необходимо вернуть в паз установленной передачи, снизить скорость
движения машины и переключать передачу после сигнала с электромагнита и
возвраще- ния собачки в исходное положение, о чем будет свидетельствовать
прекращение свечения сигнальной лампы. В аварийных случаях блокирующее
устройст- во можно выключить, удерживая аварийный выключатель на время
переключе- ния передач.
Một tín hiệu điện liên tục, tỷ lệ thuận với tốc độ di chuyển của xe, được cấp cho
bộ điều khiển tự động BA-20-1C, khối này dẫn tín hiệu điện tới nam châm điện….,
Đồng thời đèn cảnh báo được bật sáng. Khi gạt cần số từ số truyền cao đến chốt
thấp và chốt, nó chặn và ngăn không cho đòn bẩy di chuyển. Trong trường hợp này,
cần phải chuyển cần gạt số sang rãnh của bánh răng đã gài, giảm tốc độ chuyển
động của xe và sang số sau khi tín hiệu từ nam châm điện và đưa vành gài về vị trí
ban đầu của nó, điều này được quyết định bằng việc ngừng phát sang đèn tín hiệu.
Trong trường hợp khẩn cấp, thiết bị khóa có thể được ngắt bằng cách giữ công tắc
khẩn cấp trong thời gian chuyển số.

УРОК 5
Phần 1. Cấu trức ngữ pháp
I. СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО СХОДСТВУ И ОТЛИЧИЮ
Сравнитьчтоичто покакомупризнаку, свойству
Чтосчем
Сходство Различие
89
1- Похожначто, почему 1- Отличитьсяотчего, чем (почему)
Сходенсчем, почему
подобенчему, почему отличатьсяотчеготем, что
2- Одинаковсчем, почему 2- Различенпочему
3- Сходствомеждучем 3-Различиемеждучемичемсостоит
ичемсостоит (заключается) втом, (заключается) втом, что
что..............
4- Такой же, как и.......... 4- Вотличиеотчего
также, каки............. 5- Сравнительнаястепеньприлагательных
5- Как, таки............... 6- Превосходнаястепеньприлагательных.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


ВЕЩЕСТВ (Приборов)

1- Применять (применяться) где? Для чего?


Использовать (использоваться) В виде чего?
Находить (получать) применение В качестве чего? Как что?
2- Служить Чем для чего?
3- Пользоваться
Где? чем чего?
Для (какимприбором) длячего?
В народном хозяйстве Для производства
Как
В что?
промышленности В качестве чего? Ввидечего?
Для получения
Как
В источник
технике В качестве источника В виде аккумулятора
Для изготовления
Как
В генератор
медицине В качестве генератора В виде генераторов
Для восстанавления
Как усилительный В качестве В виде модуля
элемент усилительного
элемента

Phần 2: Đọc chuyên ngành


Чтение 1 (Đọc lướt)

Ходовая часть
PHẦN VẬN HÀNH
Движение боевой машины сопровождается колебаниями корпуса и опорных
катков. Эти колебания оказывают влияние на боевые и эксплуатационно-
технические качества боевых машин, а именно преодоление различных препят-
ствий, возможность вести наблюдение за полем боя, меткость огня с ходу,
утомляемость экипажа, плавность хода, быстроходность, экономичность,
а также на устойчивость и управляемость.

90
Chuyển động của xe quân sự kèm theo dao động thân xe và dải xích. Dao động
này ảnh hưởng lên khả năng chiến đấu và chất lượng kỹ thuật của xe quân sự, còn
khắc phục chính xác những cản trở khác nhau, khả năng quan sát hàng đầu trên
chiến trường, độ bắn chính xác khi di chuyển, sự mệt mỏi của kíp lái, độ êm của
đường, tốc độ cao, tính kinh tế, và cũng như khả năng ổn định và khả năng kiểm soát.

При движении в сложных дорожно-грунтовых условиях на подрессоренный


корпус боевой машины действуют периодические возмущающие моменты. Эти
моменты вызывают вынужденные колебания корпуса, приводящие к его рас-
качке.

Khi di chuyển trong điều kiện địa hình khó khăn phức tạp trên phần tử đàn hồi
của yjaan xe quân sự chịu tác động của mô men cản có chu kỳ. Các mô men này gây
ra dao động cưỡng bức lên thân xe, dẫn đến sự tích luỹ dao động.

Корпус танка или любой другой боевой машины совершает сложное коле-
бательное движение, состоящее:

Thân xe tăng hoặc các bộ phận khác của xe quân sự thực hiện các dao động phức
tạp khi di chuyển bao gồm:

– из угловых продольных колебаний относительно поперечной оси OY


(рис. 1);

Từ dao động góc dọc quanh trục ngang OY (hình 1)

– линейных вертикальных колебаний вдоль оси OZ;

Dao động thẳng đứng tuyến tính theo trục OZ


– угловых поперечных колебаний относительно продольной оси ОХ.

Dao động góc ngang tương đối quanh trục dọc OX

91
Рис.1. Виды колебаний боевых машин
Угловые поперечные колебания быстро затухают вследствие больших сил
трения в элементах подрессоривания (ходовой части).

Dao động góc ngang nhanh chóng giảm dần do lực ma sát lẫn trong phần tử đàn
hồi (phần vận hành)

Колебания боевых машин определяют прежде всего плавность хода. Плав-


ность хода характеризуется следующими параметрами:

Trước đây người ta xác định dao động của xe quân sự hoàn toàn vào độ êm dịu
của đường. Độ êm dịu của đường được đặc trưng bởi các thông số sau:
– периодом колебаний – временем, в течение которого корпус совершает
полный цикл колебаний;

chu kỳ dao động – đo bằng thời gian, trong khoảng thời gian đó mà thân xe thực
hiện hết 1 lần dao động.
– амплитудой колебаний – наибольшим отклонением корпуса (вертикаль-
ным, угловым) от положения статического равновесия.

Biên độ dao động – độ lệch lớn nhất của thân xe (theo phương thẳng đứng, góc) từ
vị trí cân bằng tĩnh.
Практика показывает, что лучшая плавность хода достигается при частоте
60–90 колебаний в минуту (соответствующей частоте шагов при ходьбе).

Thực tế cho thấy , độ êm ái tốt nhất đạt được ở tần số dao động 60-90 dao động mỗi
phút ((tương ứng với tần số của các bước đi bộ).

Большая частота колебаний корпуса воспринимается как тряска, меньшая час- тота
проявлению «морской болезни» – укачиванию.

92
Tần số dao động thân xe lớn như rung lắc, tần số nhỏ có khả năng biểu thị say sóng –
say xe.

Элементом, обеспечивающим движение танка и влияющим на это движе- ние,


является ходовая часть.

Bộ phận đảm bảo sự di chuyển của xe tăng và ảnh hưởng đến sự di chuyển là phần
vận hành.

Ходовой частью танка называется совокупность комплектов, узлов и меха-


низмов, поддерживающих корпус танка и обеспечивающих его движение.
Phần vận hành của xe là tập hợp toàn bộ , các cụm cơ cấu phức tạp để nâng đỡ
thân xe tăng và đảm bảo chuyển động của nó.

Конструкция ходовой части существенно влияет на подвижность танков, пре-


одоление ими различных препятствий, возможность вести наблюдение за полем
боя, на точность стрельбы из танкового оружия и условия работы экипажа при
движении танка.

Cấu tạo phần vận hành có ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của xe tăng, khả năng
vượt qua các chướng ngại khác nhau, khả năng quan sát chiến trường, độ bắn chính xác
từ xe tăng và điều kiện làm việc của kíp lái khi xe tăng di chuyển.

Ходовая часть танка состоит из гусеничного движителя и системы подрес-


соривания.
Phần vận hành của xe tăng bao gồm phần dẫn tiến xích và phần hệ thống treo.

Движителем называется механизм, который, взаимодействуя с внешней средой


(грунтом, водой, воздухом), обеспечивает двигателю создание силы тя- ги,
необходимой для движения машины.

Phần dẫn tiến xích là cơ cấu mà tương tác với môi trường bên ngoài (đất, nước,
không khí) , đảm bảo động cơ tạo lực kéo, cần thiết để xe di chuyển.

Движители бывают гусеничные, колесные, винтовые и др.


Phần dẫn tiến xích có các loại như xích, bánh, vít và các loại khác.

Новые слова: управление, телеуправление, самонаведение, траектория, руль, луч,


команд, сигнал, координата, цель, устройство, активный, пассивный,

93
непрерывный, формирование, излучение, электромагнитный, рассогласование,
текущий, пункт, непосредственный

Ответьте на вопросы
1. Чем отличается система телеуправления  от системы самонаведения?
2. Чем отличается пассивное самонаведениеот активного самонаведения?
Переводите на вьетнамский язык
Задания:
1- Прочитайте текст, определите его тему.
2- Ответьте на вопросы.
3- Найдите основные положения текста, прочитав первые предложения каждого
абзаца ивывод.
Чтение 2 (Đọc tìm thông tin)
Новые слова: селекция, обнаружение, сопровождение,омехаиндикатор,
авиация, стрельба, импульс, искусственный, естественный, зондирующеий,
дипольный, уголковый, отражение, источник, поверхность.

Работа гидравлического амортизатора


(nguyên lý làm việc giảm chấn thủy lực)
При наезде на неровность опорный каток поднимается относительно
корпуса машины, балансир поворачивается и через тягу поворачивает рычаг
амортизатора (рис. 2.14) вверх (прямой ход).
Khi di chuyển trên địa hình không bằng phẳng, bánh tỳ bị nâng lên về phía thân xe,
trục cân bằng sẽ quay và qua lực kéo làm xoay tay đòn của giảm chấn (hình 2.14) lên
trên.
При этом поворачивается лопасть, соеди- ненная с осью рычага.
Điều này làm quay phiếm gạt, nối với trục của phiếm gạt.
В камерах Д создается давление, при возрастании которого до определенной
величины открываются клапаны прямого хода.
Trong khoang Д áp suất được tạo ra, với sự gia tăng áp suất trong đó các van mở
ra một khoảng nhất định.
Жидкость под давлением перетекает в камеры Е через кольцевые щели
между клапанами прямого хода и стаканами, а также через отверстия К в
клапанах обратного хода.
Dưới tác dụng của áp suất chất lỏng chảy vào các khoang E thông qua các khe hở
hình khuyên giữa van và cốc, cũng như qua lỗ van K trong van ngược.
94
При перемещении опорного катка вниз относительно корпуса машины
(обратный ход) лопасть поворачивается в обратном направлении, и давление
создается в камерах Е.
Khi bánh tỳ đi xuống so với thân xe (ngược lại), phiếm gạt quay theo hướng ngược
lại và áp suất được tạo ra trong các buồng E.
Под действием силы давления и пружины клапаны прямого хода
закрываются, и жидкость из камер Е перетекает в камеры Д только через
отверстия К в клапане обратного хода.
Dưới tác động của áp suất và lò xo, van đóng lại, và chất lỏng từ các khoang E
chảy vào các khoang D chỉ qua các lỗ van K trong van ngược.

Рис. 3. Работа гидравлического амортизатора:


10 – лопасть; 16 – пружина (lò xo); 17 – клапан обратного
хода(van ngược);
19 – клапан прямого хода; 20 – стакан; Д и Е – камеры; К – отверстия(lỗ
van)

Трение жидкости при перетекании через отверстия клапанов создает


силу сопротивления, под действием которой происходит гашение колебаний
корпуса.

95
Ma sát của chất lỏng khi nó chảy qua các khe hở của các van tạo ra một lực cản,
dưới tác động của các lực đó dao động thân xe được dập tắt.

Техническое обслуживание ходовой части


Kỹ thuật bảo dưỡng phần vận hành
При контрольном осмотре и на остановках:
Tại trạm kiểm tra và điểm dừng.
– проверить внешним осмотром состояние узлов ходовой части
(допускается выход масла через лабиринтные уплотнения поддерживающих
катков в виде отдельных капель).
Kiểm tra trạng thái bên ngoài của phần vận hành (cho phép dầu chảy ra rãnh ổ đỡ
chặn dưới dạng giọt riêng lẻ)
При ежедневном техническом обслуживании проверить:
Khi kiểm tra bảo dưỡng hằng ngày:
– в доступных местах внешним осмотром состояние узлов и болтовых
соединений элементов ходовой части и фланцев бортовых передач;
Tại những vị trí dễ điều chỉnh từ bên ngoài kiểm tra độ siết chặt và liên kết các
phần tử của phần vận hành và mặt bích truyền lực cạnh.
натяжение căng thẳng гусеничных theo dõi лент băng и при необходимости
nếu cần thiết подтянуть kéo (проверять не реже чем через каждые 300–400 км).
Theo dõi mức căng của dải xích nếu cần thiết thì kéo căng (kiểm tra sau mỗi
lần chạy được 300-400Km)
При техническом обслуживании № 1 выполнить работы, предусмотренные
ЕТО, и дополнительно:
Khi thực hiện bảo dưỡng 1, công việc như bảo dưỡng hàng ngày và bổ sung:

– проверить затяжку гаек(đai ốc) пальцев(trục) гусениц(bánh xích) с


наружной(ngoài) стороны(mặt, phía) и при не- обходимости подтянуть;

– kiểm tra sự bắt chặt của các đai ốc bên ngoài và siết chặt khi cần thiết.
– дозаправить смазкой(dầu) внутреннюю(bên trong) полость(khoang)
водила(chở) бортовой передачи(hộp số). При техническом обслуживании №
2 выполнить работы, предусмотренные ТО-1, и дополнительно:
- đổ đầy dầu bôi trơn bên trong khoang chứa hộp số. Khi thực hiện bảo dưỡng 2,
công việc như bão dưỡng 1 và bổ sung:
– дозаправить смазкой подшипники направляющих колёс, опорных катков
и втулок балансиров;
– bơm dầu bôi trơn cho vòng bi của bánh xe dẫn hướng,
– проверить уровень масла в поддерживающих катках, при необходимости
96
дозаправить;
– kiểm tra mức dầu trong các trục bánh tì, bổ sung nếu cần.
– подтянуть пробки крепления ведущих колёс.
– Siết chặt các bánh xe dẫn tiến
– Через 6500–7000 км пробега:
– Cứ mỗi 6500-7000 km:
– заменить масло в поддерживающих катках;
– thay dầu cho các ổ đỡ.
– проверить затяжку болтов креплений колец и крышек лабиринтов под-
держивающих катков, крышек лабиринтов и колпаков опорных катков(ổ đỡ) и
на- правляющих колёс (bxe dẫn hướng)
Kiểm tra sự bắt chặt của các bu lông ốc vít và nắp rãnh ổ đỡ…và nắp đậy đầu
trục và bánh xe dẫn hướng.

Контрольные вопросы
1. Назначение, техническая характеристика, общее устройство и работа гу-
сеничного движителя.
2. Назначение, техническая характеристика, общее устройство и работа сис-
темы подрессоривания.
3. Устройство и работа гидроамортизатора.
4. Порядок проверки натяжения гусениц.
5. Порядок дозаправки смазкой подшипников направляющих колёс и опор-
ных катков.
6. Порядок дозаправки смазкой подшипников втулок балансиров.
7. Порядок дозаправки смазкой внутренней полости водила бортовой пере-
дачи.
8. Порядок проверки и дозаправки масла в поддерживающих катках.

Переводите на вьетнамский язык

Чтение 3 (Đọc hiểu)

Назначение, характеристика и общее устройство


оборудования для подводного вождения

Chức năng, đặc điểm và bộ phận chung của hệ thống lội nước

Новые слова:попадание, радиолокатор, производная, слежение, плоскость


наведения, кинематические уравнения, дифференциальный, алгебраический,
наведение, сближение, реализация.
97
Rơi vào trong, radio, bất kì, dõi theo, mặt phẳng ngắm, phương trình động học, vi
phân, đại số, gần lại, thực tế hóa

Оборудование для подводного вождения (ОПВТ) предназначено для пре-


одоления машиной водных преград по дну.
Hệ thống giúp cho xe đảm bảo đi dưới nước

Оно обеспечивает ведение боевых действий после преодоления преграды


без остановки машины и проведения каких-либо работ, требующих выхода
экипажа из машины.

Đảm bảo cho xe chiến đấu vẫn thực hiện được nhiệm vụ của mình không bị trục
trặc sau quá trình bơi dưới nước và ekip chiến đấu vẫn nằm trong xe chiến đấu. Đảm
bảo an toàn cho cả ekip

Техническая характеристика системы


Способ подготовки танка к герметизация корпуса и башни с
преодолению водной преграды установкой съемного
Phương pháp chuẩn bị cho quá trình оборудования;
vượt nước đóng kín toàn bộ xe và tháp pháo
Глубина водной преграды, м
Chiều sâu của sông до 5;
Ширина водной преграды, м
Độ rộng của sông до 1000;
Глубина брода (без подготовки), м
Chiều sâu của chỗ nông nhất mà xe có thể đi qua không cần chuẩn bị 1,2;
Глубина брода (с подготовкой за 5 мин), м 1,8;
Chiều sâu của chỗ nông nhất mà xe có thể đi qua được chuẩn bị
Движение по дну водной преграды на 1-й
передаче; Средство обеспечения сохранения
Di chuyển ở dưới nước dùng động cơ để ở số 1

98
заданного направления движения
при преодолении водной преграды
hướng đi vượt qua rào cản của nước
Время установки съемной части ОПВТ, мин
гирополукомпас ГПК-59
и радиосвязь;
con quay GPC-59 và
thông tin vô tuyến

thời gian lắp đặt các bộ phận có thể tháo rời OPVT 20;
Время для демонтажа съемной части
и установки его в транспортное положе-
ние, мин
(thời han tháo các bộ phận không lq khi bơi) 15;
Время для подготовки к ведению огня
после преодоления водной преграды, мин 1–2;
thời gian chuẩn bị chiến đấu sau khi bơi
Водооткачивающая система один насос с подачей до 100
л/мин при противодавлении 4
мм вод. ст.;
Hệ thống bơm nước ra ngoài 1 máy bơm với tốc độ 100 lít/
ph
Масса съемной части комплекта ОПВТ, кг 40.
Hệ thống cần tháo rời opvk

Оборудование для подводного вождения обеспечивает: герметизацию ма-


шины, питание экипажа и двигателя атмосферным воздухом, защиту двигателя
от проникновения в него воды в случае остановки двигателя под водой, откачи-
вание воды, попадающей в корпус машины, выдерживание заданного направ-
ления движения машины под водой, безопасность экипажа при подводном во-
ждении, возможность ведения боевых действий после выхода машины из воды.

Hệ thống vượt nước đảm bảo cho nước khỏi rời vào trong ekip chiến đấu, an toàn
cho ekip, đảm bảo cho động cơ làm việc 1 các bình thường tránh khỏi nước.thải 1
phần nước thừa ra khỏi xe chiến đấu, đảm bảo hướng định sẵn cho xe khi bơi, có thể
khai hỏa sau khi bơi qua vật cản nước.

99
Оборудование для подводного вождения (рис. 4) состоит из съемных и
постоянно установленных узлов.

Hệ thống vượt nước được chia thành 2 phần. bộ phận được tháo rời và những bộ
phận luôn được cố định sẵn

К съемным узлам относятся: воздухопитающая труба, выпускные клапаны,


уплотнение дульного среза пушки, уплотнение амбразуры спаренного пуле- мета.

Bộ phận tháo rời gồm: ống dẫn khí. Nắp thải. nắp đóng kín lòng pháo. Nắp bịt kín
các lỗ bắn của ekip chiến đấu.

Các bộ phận dùng để vượt nước được nắp đặp trên tăng

1 – уплотнение дульного среза 1.lắp đóng kín lòng


пушки pháo
2 – уплотнение амбразуры 2. nắp đóng lỗ súng
спаренного пулемета 7,62mm
3 – уплотнение шариковой опоры 3.bộ phận làm kín kẽ
башни; hở tháp pháo
4 – уплотнение броневой защиты 4. bộ phận đảm bảo an
100
пушки; toàn cho pháo
5 – крышка воздухопритока к 5. nắp không khí
воздухоочистителю;
6 – воздухопитающая труба; 6. ống dẫn khí
7 и 8 – уплотнительные крышки; 7 – 8.nắp bịt kín
9 – защитная крышка; 9.nắp an toàn
10 – привод к уплотнительным 10. hệ thống máy dùng
крышкам; để bịt kín
11. nắp thải
11 – выпускные клапаны; 12.
12 – лючок перетока воды на 13. máy bơm đáy
перегородке силового
отделения;
13 – откачивающий насос.

К постоянно установленным узлам относятся: уплотнение корпуса и башни,


уплотнение шариковой опоры башни, уплотнение броневой защиты пушки, от-
качивающий насос, лючок перетока воды на перегородке силового отделения,
клапан ОПВТ на перегородке силового отделения, уплотнение крыши над си-
ловым отделением, состоящее из трех уплотнительных крышек, защитной крышки
и привода к уплотнительным крышкам.

Bộ phận được lắp đặt sẵn gồm: xe chiến đấu. Tháp pháo. Điểm tựa tháp tháo dạng
bi. Máy bơm nước.nắp chắn cho phần động cơ(3 nắp chắn. Nắp an toàn và bộ phận
động cơ nhỏ để hoạt động nắp chắn (dùng máy))

Кроме того, в ОПВТ входят спасательные жилеты и изолирующие противо-


газы (на каждого члена экипажа).

Ngoài ra dùng còn có phao cứu hộ và mặt nạ phòng độc cho ekip.

Съемные узлы ОПВТ


(Ống nối OPVT)
Воздухопитающая труба предназначена для обеспечения питания атмо-
сферным воздухом экипажа и двигателя загерметезированной машины при
движении ее под водой. Труба устанавливается в специальном лючке кры- ши
люка наводчика.
Ống dẫn khí dùng để cung cấp không khí cho êkip và động cơ kín trong xe khi di
101
chuyển dưới nước.Ống được lắp đặt trên nắp khoang của xạ thủ
Воздухопитающая труба (рис. 5) состоит из трех частей, соединенных ме-
жду собой четырьмя болтами с гайками. Между фланцами труб установлены
резиновые прокладки.
Ống dẫn khí (hình 5) gồm 3 phần, liên kết với nhau bởi 4 cặp vít
cùng với đai ốc. Giữa các mặt bích của đường ống có đệm cao su

Рис.5. Воздухопитающая
труба:
Ống dẫn khí
1 – ручка;
Cánh tay đòn
2, 6 – уплотни- тельные
прокладки;
Đệm làm kín
3 – крышка люка
наводчика;
Nắp khoang của xạ thủ
4 – сигнальный фонарь;
Đèn tín hiệu
5 – верхнее звено
трубы;
Ống liên kết trên cùng
7 – среднее звено
трубы;
Ống liên kết giữa
8 – нижнее звено
трубы;
Ống liên kết dưới
9 – кнопка
сигнального фонаря;
Nút báo hiệu đèn pin
10 – вилка розетки;
Chạc cắm điện

11 – гайка
Đai ốc

К нижней трубе приварены опорный фланец с приклеенной резиновой про-


кладкой и кронштейны для транспортирования трубы. На опорный фланец на-
вертывается гайка с двумя складывающимися ручками. Фланцем труба опира-
ется на крышу люка наводчика и крепится с внутренней стороны люка гайкой.

102
Mặt bích cùng với đệm lót cao su và giá được hàn vào đáy ống để đỡ ống. Trên
mặt bích có 1 đai ốc vặn vào 2 tay đòn. Mặt bích của đường ống tì vào nắp khoang
pháo thủ và được gắn vào bên trong của khoang bằng đai ốc.
На среднюю трубу по черной кольцевой полосе устанавливается съемная
ступень. В верхней трубе на кронштейне в ночное время устанавливается сиг-
нальный фонарь, подключаемый к розетке, расположенной на донном листе
башни за сиденьем наводчика. В электропровод фонаря вмонтирован кнопоч-
ный выключатель, с помощью которого может осуществляться сигнальная
связь с берегом.
Trên ống giữa xác định các nấc có thể tháo rời bằng các vòng màu đen. Vào ban
đêm xác định bởi đèn báo hiệu trong đầu ống trên giá , kết nối đến ổ cắm, vị trí ở trên
đáy tấm tháp pháo chỗ ngồi của xạ thủ. Trong dây đèn điện gắn nút nhấn ngắt mạch,
cùng với việc sử dụng trong đó có thể thực hiện kết nối tín hiệu với bờ.
Для удобства транспортирования и хранения верхняя и средняя трубы
вставляются в нижнюю трубу, а фланцы сложенных труб соединяются болтами
с гайками. На фланцы труб устанавливаются защитный кожух и щиток. Для ус-
тановки трубы в горизонтальном положении служит упор.
Để tiện chuyên chở và bảo quản thì ống trên cao và ở giữa được lồng trong ống
thấp hơn, còn ống xếp chồng bởi mặt bích liên kết bởi bu lông cùng đai ốc. Trên mặt
bích của ống có lắp đặt lót và lá chắn bảo vệ. Để đặt ống theo chiều ngang thì cần
căn cứ vào việc sử dụng.
Труба-лаз используется при первоначальном обучении экипажей танков
подводному вождению и обеспечивает выход экипажа из машины без ее затоп-
ления.
Ống thoát nước được sử dụng khi huấn luyện ban đầu cho kíp lái xe tăng khi lái
dưới nước và đảm bảo cho kíp lái có lối thoát khỏi xe khi xe ngập nước.
Выпускные клапаны предназначены для защиты двигателя от попадания во-
ды в случае его остановки при движении машины под водой.
Van xả có công dụng bảo vệ động cơ khỏi bị vào nước trong trường hợp nó dừng
hoạt động khi xe di chuyển dưới nước.
Выпускные клапаны (рис. 6) представляют собой панель с четырьмя кла-
панами, состоящими из тарелки с паронитовой прокладкой и седла. К своим
седлам тарелки прижимаются пружинами. Тарелки установлены на валу, на од-
ном конце которого имеется рычаг для открывания клапанов.
Van xả (hình 6) như một bảng điều khiển với 4 van, bao gồm 1 tấm với một miếng
đệm lót amiăng và yên. Các yên của tấm được ép vào bởi lò xo. Các tấm này được
gắn trên trục, trên 1 đầu của nó có một đòn quay để mở các van.
На панели прива- рен кронштейн, в котором установлена подпружиненная
чека для фиксации клапанов в открытом положении. При длительном движении
танка с установ- ленными выпускными клапанами необходимо их
103
зафиксировать в открытом положении.
Một giá đỡ được hàn lên bảng điều khiển, trong đó van kiểm tra lò xo được lắp
để cố định van ở vị trí mở. Khi xe tăng chuyển động đường dài với việc lắp đặt các
van xả cần thiết phải khóa chúng ở vị trí mở.
Для защиты паронитовых прокладок клапанов от разрушения вы-
пускными газами на тарелки клапанов устанавливается предохранительный
щиток. Щиток крепится на тарелках подпружиненными планками.
Để bảo vệ đệm lót amiang của van khỏi sự phá hủy của khí xả, trên các tấm van
được lắp đặt các lá chắn an toàn. Các lá này được ép chặt trên tấm bởi van lò xo.

Рис. 6. Выпускные клапаны:


1 – рычаг; 2 – вал; 3 – пружина; 4 – гайка; 5 – стяжка; 6 – панель; 7 – стойка;
8 – штифт; 9 – тарелка; 10 – Т-образный болт; 11 – гайка; 12 – кронштейн;
13 – чека; 14 – седло; 15 – медно-паронитовая прокладка; 16 –
фланец; 17 – предохранительный щиток; 18 – планка

Выпускные клапаны устанавливаются на фланец выпускного патрубка, кре-


пятся двумя стяжками с гайками и тремя Т-образными болтами с гайками. Ме-
жду фланцем выпускного патрубка и панелью клапанов устанавливается медно-
паронитовая прокладка.
Van thoát khí lắp trên bệ nắp của ống thoát khí ,đc vặn chặt bằng 2 ốc thít và 3
bu long dạng chữ V bằng ốc.giữa bệ nắp của ống thoát khí và điều khiển van đặt
miếng đệm bằng đồng.

104
При работе двигателя под действием давления выпускных газов клапаны
остаются открытыми. В случае остановки двигателя клапаны под действием
пружин и давления воды закрываются, исключая попадание воды в двигатель.
Khi động cơ làm việc dưới tác dụng của áp suất của khí thải, van giữ nguyên
trạng thái đóng.trong trường hợp động cơ dừng lại , dưới tác dụng của lò xo và áp
lực của nước
van đóng lại.

По периметру чехла вшит металлический трос, на концах которого закреплены


стяжки. Уплотнение осуществляется за счет затяжки троса в желобках обечаек,
приваренных к башне.
Cáp kim loại được đính bọc quanh theo chu vi, cuối cáp được gắn chặt với thanh
kéo. Sự nén chặt được thực hiện bằng cách thắt chặt cáp trong các rãnh vỏ được hàn
vào tháp pháo.

Для исключения повреждения чехла при перемещении ствола пушки и баш-


ни чехол стянут пружиной. Для обеспечения слива воды из полости броневой
защиты в нижней обечайке установлена пробка.
Để loại trừ sự hư hại của bao bọc khi di chuyện nòng của pháo và tháp pháo, bao
boc đc kéo bằng lo xo. Để đản bảo nước chảy ra từ khoảng của bảo bệ bằng thép bên
trong đoạn ống dưới ,đặt cái nút

Крыша над силовым отделением, входные и выходные жалюзи крыши над


силовым отделением и жалюзи над воздухоочистителем герметизируются уп-
лотнительными крышками.
Nắp trên khoang động lực, cửa rèm ra và vào của nắp trên khoang động lực và
cửa rèm trên máy lọc khí được làm kín bằng các nắp bịt kín.

Крышки установлены на петлях на оси вращения крыши над двигателем и


крыши над трансмиссией, а в закрытом положении герметизируют входные жа-
люзи крыши над трансмиссией.

Nắp đặt trên bản lề trên trục quay của nắp đặt trên động cơ và nắp đặt trên bộ
chuyền động, còn trong trang thái đóng rèm ra của nắp trên bộ chuyền động đc đóng
kín.

В нерабочем положении крышки откинуты на крышу над двигателем.

105
Открываются крышки торсионами, установленными на крышах, и торсионами,
установленными на крыше над трансмиссией. Торсионы имеют рабочее и нера-
бочее положение.

Trong trạng thái không làm việc, nắp đc tháo trên nắp và đặt trên động cơ. Nắp
đc mở ra nhờ thanh xoắn đặt trên nắp và thanh xoắn đặt trên nắp trên bộ chuyền
động.thanh xoắn có trạng thái làm việc và không làm việc.

Съемные крышки имеют два положения: рабочее (закрытое) и нерабочее


(снятое). В закрытом положении крышки герметизируют выходные жалюзи.
В открытом положении крышки опираются на поддерживающие кронштейны,
расположенные на кронштейнах топливных бочек.
Nắp rời có 2 trang thái: làm việc (đóng) và không làm viêc (tháo). Trong trạng
thái đóng của nắp ,rèm ra đc đóng kín. Trong trạng thái mở của nắp, rèm ra tựa trên
khung,khung đặt trên khung của thùng nhiên liệu.

В закрытом положении крышки удерживаются замками. Замок представля-


ет собой подпружиненный стопор в корпусе, приваренном к отбуртовкам кры-
шек. На хвостовиках стопоров установлены флажки для открывания замков при
воздействии на тяги привода к крышкам.
Trong trạng thái đóng nắp đc giữ chặt bằng khóa. Khóa đc hiểu là con hãm bằng lo xo
trên vỏ, được hàn vào nắp

Привод к крышкам осуществляется от башни. Он состоит из копира и скобы


(установленных на башне), переднего рычага с роликом, продольной составной
тяги с возвратной пружиной, заднего рычага и поперечной тяги с упорами.
Dẫn động đến nắp đc thực hiện từ tháp pháo. Nó cấu tạo từ thanh lặp và vòng
quai(đặt trên tháp pháo), tay đòn trước với con lăn,tay đòn dọc với lò xo hồi vị, tay
đòn sau và tay đòn ngang với chỗ tựa

Для взведения привода к крышкам необходимо, поворачивая ручным при-


водом башню, завести ролик рычага под скобу на башне, а хвостовик рычага
повернуть по ходу часовой стрелки до упора в копир.
Để làm khởi động bộ dẫn động đến nắp, cần quay tháp pháo bằng bộ dẫn động
tay, di chuyển con lăn của thanh đòn dưới kẹp trên tháp pháo, còn chân của thanh
đòn quay theo chiều kim đồng hồ đến điểm chặn trong bộ lắp.

Для открытия крышек приводом необходимо повернуть башню в любую


сторону на 6 (по азимутальному указателю установить 27–33 или 29–33). При
этом ролик рычага, обкатываясь по копиру, перемещает поперечную тягу, воз-
106
д ействующую упорами на флажки стопоров, открывая замки крышек. Под
действием торсионов крышки открываются и отбрасываются на крышу над
двигателем. Напором воздуха от вентилятора системы охлаждения крышки
открываются и отбрасываются на поддерживающие кронштейны.
Để mở nắp bằng bộ dẫn động cần quay tháp pháo theo hương bất kì 6 độ (theo
góc đặt 27-33 hay 29-33).khi đó con lăn của thanh đòn lăn theo bộ lặp ,chuyển động
thanh ngang ,tác động lên chốt chặn làm mở khóa nắp. Dưới tác động của thanh
xoắn nắp mở và mở ra trên nắp của động cơ. Không khí từ quạt gió của hệ thống làm
mát được thổi ra và hất lên bệ đỡ.

Одновременно при повороте башни открывается крышка воздухопритока


к воздухоочистителю.
Đồng thời khi quay tháp pháo nắp của bộ cung cấp khí được mở ra đến bộ lọc khí

107
В транспортном положении крышки входных и выходных жалюзи
уклады- ваются на крышу над двигателем и закрываются сверху
защитной крышкой.
(Trong quá trình vận hành nắp cửa ra vào và cửa thoát hiểm đặt trên nắp
phía trên động cơ và đóng lại nhờ nắp bảo vệ phía trên.)
При подготовке машины к преодолению водной преграды
защитная крышка устанавливается на петлях на левой надгусеничной
полке и крепится к полке тремя стяжками.
(Khi chuẩn bị xe để khắc phục vật cản nước, nắp bảo vệ được gắn
trên bản lề bên trái giá và gắn với giá bằng 3 thanh giằng.)
Для удаления воды, проникающей в корпус машины при
преодолении вод- ной преграды, за средним топливным баком-
стеллажом у левого борта установ- лен насос (рис. 3.7) с
электродвигателем, сетчатым фильтром, патрубком с об- ратным
клапаном, стеллажом крепления насоса, атмосферной трубкой и проб-
кой в подбашенном листе.
(Để loại bỏ nước đi vào thân xe khi vượt vật cản nước, một máy bơm
được lắp bên trái phía sau bình nhiên liệu (hình 3.7) với 1 động cơ điện,
1 bộ lọc, 1 đường ống có van ngược, giá máy bơm, ống thông hơi và nắp
đậy ở trên đầu.)
Насос хомутом крепится к стойке стеллажа, установленного на
бонках, при- варенных к днищу корпуса. Между фланцем насоса и
днищем установлен фильтр, который предохраняет насос от засорения.
(Máy bơm được gắn chặt vào giá của giá đỡ, giá đỡ được gắn trên các
dầm, được hàn vào đáy của phần thân. Bộ lọc bảo vệ máy bơm khỏi tắc
nghẽn được lắp đặt giữa mặt bích của máy bơm và đáy)
Выходной патрубок насоса шлангами и трубкой соединен с
патрубком на подбашенном листе.
(Ống xả của máy bơm và ống được nối vơi vòi trên tấm của tháp
tăng)
В патрубке установлен резиновый обратный клапан, который
препятствует проникновению воды в корпус машины при
неработающем насосе.
(Một van ngược bằng cao su được lắp đặt trong ống, ngăn cản không
cho nước vào thân xe khi máy bơm không làm việc)
Отверстие в подбашенном листе для выброса воды закрыто
снаружи резьбовой пробкой, которая снимается перед преодолением
водной преграды.
108
(Các lỗ trong tấm tháp pháo để xả nước được làm kín bên ngoài nhờ
vít, được lấy ra trước khi khắc phục sức cản nước)
Включается насос от переключателя «ВОДОПОМПА» на щитке
контрольных приборов механика-водителя.
(Bật máy bơm nước từ cầu dao máy bơm nước trên bảng điều khiển
thiết bị của kĩ thuật viên kiêm lái xe)
Лючок перетока воды (рис. 3.8) служит для перетекания воды из
трансмис- сионного отделения в боевое.(nắp truyền nước phục vụ cho
việc truyền nước từ khoang truyền lực sang khoang chiến đấu). Лючок
выполнен в левой нижней части перего- родки трансмиссионного
отделения и закрывается подпружиненной крышкой. (cửa hầm được
làm ở phần dưới bên trái của vách ngăn của khoang truyền lực và được
đóng bằng nắp đậy lò xo). Открывается лючок тросовым приводом при
взведении привода уплотнитель- ных крышек над двигателем и
трансмиссией. (cửa khoang được mở bằng dẫn động dây cáp khi đóng
khóa dẫn động trên nắp bao kín động cơ và hệ thống truyền lực).
При открывании уплотнительных крышек привод к лючку
перетока воды возвращается в исходное положение, крышка перетока
воды под действием пружин закрывается.
(khi mở nắp bao kín, dẫn nước qua lỗ tràn trở về vị trí ban đầu,
nắp chặn dòng nước đóng lại dưới tác dụng của lò xo).
Клапан ОПВТ с приводом служит для питания двигателя воздухом
при подводном вождении машины. (van thiết bị lội nước với cơ cấu dẫn
động được sử dụng để cung cấp không khí cho động cơ khi xe di chuyển
dưới nước).
Клапан выполнен в левой верхней части перегородки и состоит из
клапана, закрепленного на штоке, который перемещается в
направляющей втулке. Кла- пан прижимается к обечайке моторной
перегородки под действием пружины. Открывание клапана
происходит с помощью тросикового привода.
Van được làm ở bên trái phía trên cụm vách ngăn và gồm một van cố
định trên thân, cái mà di chuyển trong ống dẫn hướng. Van nén đến bên
vách ngăn động cơ dưới tác dụng của lò xo. Sự mở van diễn ra với sự giúp
đỡ của cáp dẫn động)
При взведении привода к уплотнительным крышкам ОПВТ
продольная тя- га, перемещаясь, через двуплечий рычаг и тросик
открывает клапан. При от- крывании уплотнительных крышек привод
к клапану ОПВТ возвращается в ис- ходное положение, клапан

109
закрывается.
Khi đóng khóa dẫn động để nắp bao kín thiết bị lội nước dọc theo thanh
kéo, di chuyển, qua hai cánh tay đòn và dây cáp mở van. Khi mở dẫn động
nắp bao kín dể van thiết bị lội nước quay trở về vị trí ban đầu, van đóng.

Для транспортирования съемного оборудования ОПВТ


предусмотрены спе- циальные места на машине.
(Để vận chuyển thiết bị di động thiết bị lội nước quy định vị trí đặc
biệt trên xe)
Воздухопитающая труба в сложенном состоянии крепится двумя
болтами на кронштейнах, приваренных к ящику, установленному на
корме башни.
(Ống không khí trong trạng thái gấp xếp lại được cố định trên bệ
bằng hai bu long, hàn gắn với hộp, được đặt trên đuôi tháp pháo.)
В ящике на корме башни укладываются:
(Trong hộp trên đuôi tháp pháo người ta đặt:)
– выпускные клапаны с двумя медно-паронитовыми
прокладками; (Van xả với hai tấm đệm cao su amiăng- đồng(paronit-
đồng))
детали уплотнения дульного среза пушки и запасной чехол;
(Chi tiết đệm kín đầu pháo và áo bọc dự trữ.)
– 10-метровый шнур с нагрудным переключателем
(придается один на 10 машин);
– (10 mét dây có đầu nối áo phao(được tăng cường 1 cái trên 10
xe))
сигнальный фонарь; (Đèn tín hiệu.)
– запасной чехол амбразуры спаренного пулемета; (Áo bọc dự
trữ những cặp lỗ sung máy)
– замазка; (sơn Mattit)
один спасательный жилет; (Một áo cứu hộ)
– крепежные и запасные узлы и детали в мешочке. (Cụm và chi
tiết kẹp chặt và dự trữ trong túi.)
В ящике на правом борту башни укладываются два спасательных
жилета и три изолирующих противогаза ИП-5, а также крышка
воздухопритока к воз- духоочистителю.
(Trong hộp trên thành phải tháp pháo người ta đặt hai áo cứu hộ và
ba mặt nạ phòng độc kiểu cách li IP-5, cùng nắp dòng không khí tới máy
lọc không khí.)

110
Контрольные вопросы

1. Назначение, техническая характеристика и общее устройство


оборудова- ния для подводного вождения танка.
2. Подготовка танка к преодолению водной преграды.
3. Проверка качества герметизации танка.
4. Порядок преодоления водной преграды.
5. Действия экипажа после выхода машины из воды.
6. Обслуживание машины после преодоления водной преграды.
7. Меры безопасности при преодолении водной преграды.

СИСТЕМА ДЫМОПУСКА
(Hệ thống thông khói)
Система дымопуска предназначена для постановки дымовых завес.
Hệ thống thông khói có công dụng báo hiệu màn khói.
На машине установлена термическая дымовая аппаратура (ТДА)
много- кратного действия. В качестве дымообразующего вещества
используется ди- зельное топливо системы питания двигателя.
Trên xe được lắp đặt thiết bị khói nhiệt (ТДА) đa tác dụng. Ví dụ các
chất khói được sử dụng hệ thống nhiên liệu diesel cung cấp cho động cơ.
Система дымопуска (рис. 7) состоит из электроклапана включения
подачи топлива, двух форсунок и трубопроводов.
Hệ thống thông khói (hình 7) bao gồm khởi động điện nạp nhiên liệu, 2
vòi phun và đường ống.

111
Рис. 7. Система дымопуска:
1 – трубопровод подвода топлива к электроклапану; 2 –
кронштейн;
3 – электроклапан; 4 – левая форсунка; 5 – трубопровод
подвода топлива к форсункам; 6 – правая форсунка; 7 –
корпус форсунки

112
Электроклапан (рис. 7.2) служит для включения подачи топлива к
форсун- кам при постановке дымовой завесы и выключения подачи
топлива для пре- кращения дымопуска.
Van điện (hình 7.2) sử dụng để khởi động nạp nhiên liệu cho các vòi phun khi báo
hiệu màn khói và khởi động phun nhiên liệu để ngăn màn khói.
Электроклапан состоит из клапана и электромагнита ЭЛС-3. Клапан
состоит из корпуса, золотника, пружины, штуцера и тяги.
Перемещается золотник в корпусе с помощью электромагнита,
который включается выключателем с надписью «ТДА» на щите
контрольных приборов механика-водителя.
Van điện bao gồm van và nam châm điện ЭЛС-3. Van gồm thân van, ống
van, lò xo, ống nối và thanh kéo. Sự di chuyển của ống van trong thân van với
sự trợ giúp của nam châm điện mà được mở bởi hệ thống khởi động với dòng
chữ «ТДА» trên tấm bảng của công cụ điều khiển dẫn động cơ cấu lái.

Рис. 8. Электроклапан ТДА:


1 – электромагнит ЭЛС-3; 2 – болт; 3 – ось; 4 – шплинт; 5 – тяга;
6 – золотник; 7 – сальник; 8 – шайба; 9 – пружина; 10 – корпус
клапана; 11 – уплотнительное кольцо; 12 – штуцер; 13 –
кронштейн; а и б – отверстия

Электроклапан с кронштейном крепится болтами на крышке головки


левого блока и левом впускном коллекторе двигателя.
Принцип работы системы
(Nguyên lý làm việc của hệ thống)
Система дымопуска обеспечивает постановку дымовых завес только при
работающем двигателе. При подаче напряжения на электромагнит перемещает-
ся золотник клапана, клапан открывается и топливо, поступающее в клапан от
топливоподкачивающего насоса двигателя через входное отверстие в корпусе
клапана, направляется через выходное отверстие в штуцере к форсункам.
(Hệ thống nhả khói bảo đảm việc bố trí màn che khói chỉ khi động cơ làm
việc. Khi cung cấp điện áp nam châm điện làm trục trượt của van di chuyển, van
mở và nhiên liệu đi vào trong van từ hệ thống bơm nhiên liệu của động cơ qua
cửa vào trên thân van, dẫn qua cửa ra vào đường ống rồi đi tới vòi phun.)
Топливо из форсунок в распыленном состоянии попадает в поток
выпуск- ных газов, где под действием высокой температуры испаряется и,
смешиваясь с газами, образует парогазовую смесь. Так как температура
парогазовой смеси значительно выше температуры наружного воздуха, то
при выбросе её в атмо- сферу и при соприкосновении ее с воздухом
происходит конденсация паров то- плива и образование тумана. (Nhiên liệu
từ vòi phun phân tán trạng thái được vào dòng khí thải, dưới tác dụng của
nhiệt độ cao bay hơi và hòa trộn với khí trời tạo thành hỗn hợp khí. Như vậy
nhiệt độ hỗn hợp khí cao hơn nhiều so với nhiệt độ bên ngoài khí quyển, lúc
đó phun nó vào môi trường và khi sự tiếp xúc của nó với không khí xảy ra
ngưng tụ hơi nhiên liệu và hình thành sương mù)
При снятии напряжения с электромагнита золотник под действием
пружины переместится в исходное положение, клапан закроется и
прекратится подача топлива к форсункам. Постановка дымовой завесы
прекратится. (Khi giảm điện áp nam châm điện van trượt dưới tác dụng của
lò xo sẽ di chuyển về vị trí ban đầu, van đóng và ngừng cung cấp nhiên liệu
đến vòi phun. Sự bố trí màn che khói dừng lại.)
Правила пользования системой дымопуска
(quy tắc sử dụng hệ thống hút khói)
Систему ТДА разрешается включать только при движении машины и
хоро- шо прогретом двигателе. (hệ thống TDA chỉ được khởi động khi xe
đang chạy và động cơ được sấy nóng tốt)
Для постановки дымовой завесы необходимо включить на щите
контроль- ных приборов механика-водителя АЗР «ТДА», а переключатель
«БЦН-ТДА» установить в положение «ТДА».
(để thiết lập màn khói cần phải bật trên lá chắn thiết bị điều khiển cơ khí
АЗР«ТДА»), và công tắc «БЦН-ТДА» đặt tại vị trí ТДА).
Для прекращения постановки дымовой завесы необходимо
переключатель
«БЦН-ТДА» установить в выключенное положение и выключить АЗР
«ТДА». (để dừng màn khói cần đặt công tắc «БЦН-ТДА» ở vị trí tắt và tắt АЗР
«ТДА»)
При работе на бензине включать ТДА запрещается. При работе на
топли- вах Т-1, Т-2, ТС-1 дымовая завеса получается слабая и включать
«ТДА» не ре- комендуется.
Thiết bị ТДА bị cấm sử dụng khi làm việc với xăng. Khi làm việc với các
nhiên liệu Т-1, Т-2, ТС-1 rèm khói hoạt động kém và không nên bật thiết bị
ТДА.
При дымопуске следует избегать переключения передач, чтобы не
допус- тить разрыва дымовой завесы вследствие резкого изменения
частоты вращения вала двигателя при переключении передач.
(Khi xả khói nên tránh sang số để ngăn chặn màn khói bị phá vỡ do sự
thay đổi đột ngột tốc độ quay của trục khuỷu động cơ trong khi thay đổi số.)
Следует иметь в виду, что при работе двигателя без нагрузки
количество тепла, содержащееся в отработавших газах, недостаточно для
обеспечения пол- ного испарения топлива в выпускных коллекторах. Это
может явиться причи- ной выбрасывания в воздух части неиспарившегося
топлива и, как следствие, постановки некачественной дымовой завесы.
(Cần lưu ý rằng khi động cơ đang chạy mà không tải, lượng nhiệt có trong
khí thải là không đủ để đảm bảo sự bay hơi hoàn toàn của nhiên liệu trong
các ống xả. Điều này có thể gây ra một phần của nhiên liệu không bay hơi
được đẩy vào không khí và do đó ,khí thải độc hại sẽ bị thải ra ngoài môi
trường).
Расход топлива при работе ТДА составляет 10 л/мин. Максимально
допус- тимая продолжительность каждого дымопуска не должна
превышать 10 мин. (Lưu lượng nhiên liệu khi TDA làm việc lên đến 10
l/phút. Thời gian cho phép lớn nhất mỗi lần thải không nên vượt quá 10 phút)
После прекращения дымопуска двигатель должен работать под
нагрузкой не менее 3–5 мин для удаления неиспарившегося топлива. (Sau
khi ngừng thải, động cơ phải hoạt động dưới tải ít nhất 3-5 phút để loại bỏ
nhiên liệu không bay hơi)
При воспламенении дымовой завесы необходимо выключить «ТДА» на 2–3 с,
после чего можно её включить вновь. При горящей дымовой завесе
останавли- вать двигатель запрещается. (Khi màn khói bốc cháy cần phải tắt
TDA trong 2-3 giây, sau đó có thể bật lại, khi màn khói đang cháy không được
dừng động cơ)
Обслуживание системы дымопуска
При контрольном осмотре:(tại vị trí kiểm tra:)
- проверить положение выключателя «ТДА» (выключатель должен нахо- диться
в положении «ВЫКЛ»). (Kiểm tra vị trí công tắc «ТДА» (công tắc ở vị trí «tắt»))
При техническом обслуживании № 1 и 2: (Để bảo trì cấp 1 và 2:)
– - проверить работу системы дымопуска включением. Для этого
необходи- мо включить систему на 12 мин и убедиться в получении
качественной дымо- вой завесы. Проверять систему при движении машины
непосредственно перед постановкой ее для проведения ТО-1 или ТО-2.
Обнаруженные неисправности устранить.
– (Kiểm tra hoạt động hệ thống xả khói. Để làm điều này cần bật hệ
thống lên 12 phút và thu được lượng khí xả có chất lượng. Kiểm tra hệ thống
khi xe di chuyển ngay trước khi thiếp lập TO-1 hoặc TO-2. Loại bỏ lỗi phát
hiện.)

Контрольные вопросы
1. Назначение и общее устройство системы дымопуска.
2. Принцип работы системы дымопуска.
3. Правила пользования системой дымопуска.
4. Обслуживание системы дымопуска.
5. Характерные неисправности системы дымопуска и способы их
устра- нения.
6.
Ответьте на вопрос

121