Вы находитесь на странице: 1из 2

Ä~yês¡+ 15 ôdô|º+ãsY 2019 ‘Ó\+>±D ���� I

www.prajasakti.com

˝Àø˘ n<ë\‘Y |üs¡´≥q

30 s√E\ ø±s¡´#·s¡D
H˚wüq˝Ÿ ˝Àø˘n<ë\‘Y˝À uÛ≤>∑+>± ø±s¡´Áø£e÷\ |ü]o\q˝À
X¯ìyês¡+ Hê+|ü*¢ ø√s¡Tº˝À ‘Ó\+>±D uÛ≤>∑+>± dæm+ ø±sê´\j·T
©>∑˝Ÿ düØ«dt Ä<Ûä«s¡´+˝À ˝Àø˘ n~Ûø±]DÏ Á|æj·÷+ø£ eØZdt
n<ë\‘Y »]–+~. Çs¡T esêZ\ X¯ìyês¡+ >∑<ë«\ õ˝≤¢˝À
n+^ø±s¡+‘√ 1438 yê´C≤´\qT |üs¡´{Ï+#ês¡T.ø=‘·Ô|ü*¢,
|ü]wüÿ]+∫q≥T¢ ©>∑˝Ÿ düØ«ôddt <∏äs¡÷sY,eT\›ø£˝Ÿ Á>±e÷\qT
#Ó’s¡àHé ‘·Tø±s¡+õ ‘Ó*bÕs¡T. dü+<ä]Ù+#ês¡T. eT\›ø£˝Ÿ õ˝≤¢
|ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡TΔ\‘√
ÄyÓT eTT#·Ã{Ï+#ês¡T.

Vü≤]‘·Vü‰s¡+ yÓTTø£ÿ\T ‹qï m<äT›\T e÷+<ä´+ ù|s¡T‘√


j·T»e÷ìøÏ s¡÷.1000 »]e÷Hê eTs√ s¡÷. 25 y˚\ ø√≥T¢ n|ü⁄Œ Vü‰MT\T eTs¡Ty=<äT›
bı>∑&É÷ÔH˚ düsêÿs¡Tô|’ nø£“s¡TB›Hé
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ �� düuÛÑ˝À dæm+ Á|üø£≥q �� uÛÑ{Ϻ, ¬ødæÄsYY yê>±«<ä+ nq>±, mH√ï sêÁcÕº\ ø£+fÒ eTq sêh+ Oqï‘·kÕúq+˝À
Vü≤]‘·Vü‰s¡+ |ü<∏äø£+˝À Hê{Ïq yÓTTø£ÿ\qT m<äT›\T ‹qï+<äT≈£î O+<ä˙, $eT]Ù+#ê\+fÒ $eT]Ù+#·e#·Ã˙, ø±˙ |òü÷≥T $eTs¡Ù\T
yê{Ï j·T»e÷ìøÏ »]e÷Hê $~Û+∫q |òüT≥q ô|<ä›|ü*¢ õ˝≤¢ eT+<∏äì˝À �� s¡÷.3 \ø£å\ ø√≥¢ n|üqT ìs¡÷|æ+#ê\ì dæm+ düyê˝Ÿ nã<ëΔ\T e÷{≤¢&É≈£L&É<äì d”m+ nHêïs¡T. z{≤Hé
»]–+~. m>±¢dt|üPsY Á>±eT+˝À >∑‘˚&Ü~ Vü≤]‘·Vü‰s¡+ øÏ+<ä yÓTTø£ÿ\qT nøö+{Ÿ ã&Ó®{Ÿ ø£+fÒ |üP]ÔkÕúsTT ã&Ó®{Ÿ˝À ø√‘· m+<äT≈£î Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
Hê{≤s¡T. kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝Àì yÓTTø£ÿ\≈£î e÷∫&û düeTàj·T´ ‘·q �� yê‘· ô|{ϺHê ø±+Á¬>dt≈£î ãT~Δ sê˝Ò<äqï eTTK´eT+Á‹ ô|{≤ºyÓ÷ ≈£L&Ü $e]+#êeTHêïs¡T. e÷e<ä› &ÉãT“\THêï Ä]úø£ e÷+<ä´+ ù|s¡T‘√ mìïø£\
m<äT›\qT ø£{≤º&ÉT. m&ÉT¢ Ä yÓTTø£ÿ\qT ‹ì |üP]Ô>± <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+‘√ ø√‘· $~Û+∫q≥Tº e÷{≤¢&É≥+ düeT+»dü+ ø±<äHêïs¡T. eTT+<äT {°ÄsYmdt Ç∫Ãq Vü‰MT\qT
s¡÷.500 #=|üq ¬s+&ÉT yÓTTø£ÿ\≈£î yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\ »]e÷Hê $~Û+#ês¡T. �� H˚qT O<ä´eTø±s¡T&çì..Hê≈£î n˙ï ‘Ó\Tdüqì yê´K´ uÛÑ{°º CÀø£´+ #˚düT≈£îì ‘·q≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ m˝≤+{Ï nø£ÿdüT $düà]+#·sê<äì m+◊m+ XÊdüqdüuÛ≤|üø£å H˚‘·
X¯ìyês¡+ Á>±eT ø±s¡´<ä]Ù X¯+ø£sY, düs¡Œ+#Y #Óqïy˚q dü<ëq+<ä+ »]e÷Hê Á|üC≤X¯øÏÔ `ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ ˝Ò<ä˙, πøe\+ sêh Á|üjÓ÷»Hê\T, ÁbÕ<Ûëq´‘· >∑T]+#˚ nø£“s¡TB›Hé zyÓ’d” nHêïs¡T. ã&Ó®{Ÿô|’ #·s¡Ã˝À
$~Û+∫ düeTàj·T´‘√ ¬s+&ÉT yÓTTø£ÿ\qT Hê{Ï+#ês¡T. sêÁcÕº_Ûeè~Δ ø√dü+ eTs√ s¡÷.25y˚\ ø√≥T¢ n|ü #˚kÕÔeTì eTTK´eT+Á‹ ¬ø ‘êqT e÷{≤¢&ÉT‘·T+fÒ d”m+ πød”ÄsY ‘·eTqT uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ nôd+;¢˝À
#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ XÊdüqdüuÛÑ˝À Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î #˚dæq n|ü\≈£î $~Û>± e&û¶ nee÷q|ü]#˚˝≤ e÷{≤¢&É≥+ düããT ø±<äHêïs¡T. Á|üdü+–+#ês¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ u≤>± |üì
ø£©Ôø£\T¢ ‘ê– eTVæ≤fi¯ eTè‹ #Ó*¢düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä e÷s¡Z<äs¡Ùø±\ y˚Ts¡≈£î m|òtÄsY;m+ |ü]~ÛøÏ $T+∫
n|ü\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. sêÁcÕº_Ûeè~Δ ø√düy˚T n|ü\T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt≈£î
$T>∑T\T ã&Ó®{Ÿ mø£ÿ&ç~?
sêh+ @s¡Œ&çq|ü⁄Œ&ÉT $T>∑T\T ã&Ó®{Ÿ ñ+fÒ Ç|ü⁄Œ&ÉT Äπs+&É¢πø sêh+ ~yê˝≤ rdæq
#˚düTÔqïì n+≥÷H˚, e÷+<ä´+ H˚|ü<∏ä´+˝À
n_Ûeè~Δì $düà]+#·sê<äì dü÷∫+#ês¡T. .
nHê<∏ä˝…’q |æ\¢\T Á|ü»\T ø£Ás¡ ø±*à yê‘· ô|{ϺHê ãT~Δ, C≤„q+ sê˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Á|üuÛÑT‘·«+>± ã&Ó®{ŸqT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+<äì uÛÑ{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿ $eT]Ù+#ês¡T. Bìô|’ d”m+ >∑‘· ◊<˚+&É¢˝À sêh Á|üuÛÑT‘·«+ n_Ûeè~Δ
XÊdüqdüuÛÑ˝À ã&Ó®{Ÿô|’ #·s¡Ã dü+<äs¡“¤+>± ø±+Á¬>dt XÊdüqdüuÛ≤ |üø£å H˚‘· uÛÑ{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿ πød”ÄsY düŒ+~dü÷Ô.. ªªsêÁwüº+ ‘Ó#·TÃ≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT $T>∑T\T ã&Ó®{Ÿ ñ+<ä+≥THêïs¡T.. sêÁwüºy˚T ~X¯˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·T+<ä˙ #ÓãT‘·÷H˚
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ ˝ÒeHÓ‹Ôq |ü\T n+XÊ\ô|’ dæm+ nuÛÑ´+s¡+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dæm+ ¬ødæÄsY ˝Ò≈£î+fÒ ã&Ó®{Ÿ mø£ÿ&ç<äì d”m+ Á|ü•ï+#ês¡T. MTπø+ ‘Ó\TdüT sêh+ >∑T]+∫, H˚qT ˇø£ Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü‰MT\qT HÓs¡y˚s¡Ã&É+ ˝Ò<äì
ø£©Ôø£\T¢ ‘ê– eTVæ≤fi¯ - uÛÑ{Ϻ eT<Ûä´ yê>±«<ä+ »]–+~. Á|üuÛÑT‘·«+ #ÓãT‘·Tqï n+XÊ\≈£î yêdüÔyê\≈£î $s¡T<äΔ+>± O<ä´eTø±s¡T&çì Hê≈£î n+‘ê ne>±Vü≤q O+~. sêÁwüº+ ‘Ó#·TÃ≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT ã&Ó®{Ÿ ‘·j·÷s¡T {°ÄsYmdt düsêÿs¡T≈£î #·Ts¡ø£\+{Ï+#ês¡T.
eTè‹#Ó+~+~. á |òüT≥q OHêïj·Tì uÛÑ{Ϻ $eT]Ù+#ês¡T. Äπs+&É¢˝À s¡÷. 3 \ø£å\ ø√≥T¢ n|ü #˚XÊs¡ì #˚j·T&Üìπø ÁbÕ‹bÕ~ø£ ˝Ò<äT. Ä e÷≥ ≈£L&Ü H˚qT düŒwüº+>± #ÓbÕŒqT. ñqï~ ˝Òq≥Tº.. sêh+˝À U≤∞>± Oqï \ø£å Á|üuÛÑT‘·«
Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ õ˝≤¢ ã\÷àsY eT+&É\ $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó∫Ãq n|ü\‘√ sêh+˝À m˝≤+{Ï n_Ûeè~Δ |üqT\T #˚|ü{Ϻq≥Tº>± ˝Òì~ ñqï≥Tº düuÛÑqT ‘·|ü⁄Œ<√e |ü{Ϻ+#·&É+ eT+∫~ ø±<äT. #ê˝≤ eT+~ Ä]úø£ O<√´>±\qT uÛÑØÔ #˚j·T&É+˝À ìs¡¢ø£å´+>±
πø+Á<ä+˝À X¯ìyês¡+ »]–+~. ø£qã&É≥+ ˝Ò<äHêïs¡T. B+‘√ d”m+ πød”ÄsY ø£*Œ+#·T≈£îì s¡÷.3 \ø£å\ ø√≥¢ n|ü O+<äì ì|ü⁄DT\qT dü+Á|ü~+∫ ã&Ó®{ŸqT s¡÷bı+~+#ê+. yêdüÔ$ø£ <äø£Œ<∏ä+‘√H˚ ã&Ó®{ŸqT e´eVü≤]düTÔqï<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« O<√´>∑T\T
≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T, kÕúì≈£î\T ìs¡÷|æ+#·>∑˝sê? nì düyê˝Ÿ $dæsês¡T. #˚dæq n|ü\‘√ n_Ûeè~Δ ø£qã&É≥+ ˝Ò<ë? Á|üy˚X¯ô|{≤º+. mH√ï sêÁcÕº\ø£+fÒ eTq+ #ê˝≤ Oqï‘·yÓTÆq kÕúq+˝À ñHêï+. ø±ì |”ÄsYd” ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡ì,
‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. ìeTà MTs¡T ø£+&ÉT¢ Oqï ø£uÀ<äT\T.. Ä n|ü\‘√H˚ $TwüHé uÛÑ^s¡<∏ä, $TwüHé ø±ø£rj·T ˝≤+{Ï \ø£å˝≤~ eT+~ Á|ü»\‘√ bÕ≥T düuÛÑqT ‘·|ü<√e |ü{Ϻ+#˚˝≤ ndü‘ê´\T e÷{≤¢&É≥+ ã&Ó®{Ÿ˝À |”ÄsYd” }ùd˝Ò<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.
|ü⁄wüŒeTà(25) uÛÑs¡Ô Hê\Tπ>+&É¢ n_Ûeè~Δ |üqT\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<ë? nì $eT]Ù+#ês¡T. sêÁcÕº_Ûeè~Δ ø√düy˚T n|ü\T e÷qTø√yê\ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. ø±fi‚X¯«s¡+, d”‘êsêeT ÁbÕC…≈£îº\ ˙{Ï‘√ Á|ü»\T |ü+&ÉT>∑ yÓTÆHêغ\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+
øÏ+<äfÒ #·ìb˛j·÷&ÉT. |ü⁄wüŒeTà #˚düTÔHêïeTì, eTs√ s¡÷. 25 y˚\ ø√≥¢ n|ü #˚j·TuÀ‘·THêïeTHêïs¡T. n|ü\ >∑T]+∫ #˚düT≈£î+≥THêïs¡˙, <ëìï #·÷dæ ø±+Á¬>dt bÕغ yêfi¯ó¢ nôd+;¢˝À ø£˙ïfi¯ó¢ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTÆHêغ\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+>±
‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ã&Ó®{Ÿ Á|üdü+>∑+ |ü⁄düÔø£+˝À bı+<äT|ü]Ãq n+XÊ\ >∑T]+#˚ ‘êqT Á|ükÕÔ$düTÔHêïqì uÛÑ{Ϻ ô|≥Tº≈£î+≥THêïs¡ì d”m+ $eT]Ù+#ês¡T. e´eVü≤]düTÔqï<äHêïs¡T. ã&Ó®{Ÿ˝À
õsêø˘‡ ôd+≥sY ìs¡«Væ≤dü÷Ô πø{≤sTT+∫q ì<ÛäT˝À¢ ˇø£ÿ XÊ‘·+ ≈£L&Ü
≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#·T≈£îH˚~. X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ 8 >∑+≥\ düeTj·T+˝À ø£\T¢
<äTø±D+˝À ø£\T¢ ‘ê–+~. Ä ‘·sê«‘· Ç+{ÏøÏ #˚s¡T≈£îqï |ü~ ì$TcÕ\πø
#·ìb˛sTT+~. ø£©Ô ø£\T¢ e˝Ò¢ #·ìb˛sTT+<äì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T yêb˛j·÷s¡T.
ø£\T¢ <äTø±D≤<äs¡T\qT ì\BXÊs¡T. á $wüj·TyÓTÆ Á>±eT ô|<ä›\≈£î, düs¡Œ+#YøÏ
m+|æ{ÏdæøÏ #ÓbÕŒs¡T. ªb˛sTTq ÁbÕD+ ‹]–sê<äT. πødüT˝…’‘˚ &ÉãT“˝Ò+ sêe⁄.
uÛÑ{Ϻ ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ\ì ¬ø{ÏÄsY &çe÷+&é ì<ÛäT\qT yÓTÆHêغ\ dü+πøåe÷ìøÏ Us¡TÃ
#˚j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ã&Ó®{ŸqT |üP]Ô>±
‘·–Z+#ês¡˙, Á|”yÓTÁ{Ïø˘ kÕÿ\sYwæ|t\qT
≈£L&Ü m‹Ôy˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. md”‡, md”º\≈£î
e]Ô+|ü#˚düTÔqï 16 |ü<∏äø±\qT yÓTÆHêغ\≈£î
s¡÷.2\ø£å\T ÇkÕÔs¡T.. rdüTø√+&çµ nì yês¡T ìs¡ísTT+#ês¡T. n˝≤, $wüj·T+ MT u≤ìdüqT ø±qT.. uÛÑ{Ϻ düe÷<Ûëq+ Vü‰MT\ >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$+#=<ë›? n&ç–‘˚ u…~]+|ü⁄˝≤? Ç<˚+ |ü<äΔ‹?µ nì eT+Á‹ ≈£L&Ü neT\T #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫Hê, nB
ãj·T≥≈£î bıø£ÿ≈£î+&Ü.. πødüT ø±≈£î+&Ü <äTø±D j·T»e÷ìπø e‘êÔdüT |ü\ø£&É+ Á|üC≤X¯øÏÔ `ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ πød”ÄsYô|’ ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïø° neT\T≈£î H√#·Tø√˝À¢øÏ sê˝Ò<äì
$X‚wü+. Ç~˝≤e⁄+fÒ |ü⁄wüŒeTà eTè‹‘√ ÄyÓT Ç<ä›s¡T |æ\¢\T nHê<Ûä\j·÷´s¡T. ‘·|ü⁄Œ&ÉT düe÷#ês¡+‘√ düuÛÑqT ‘·|ü⁄Œ<√e|ü{Ϻ+∫q+<äT≈£î düuÛÑ≈£î, eTTK´eT+Á‹øÏ sêh+˝À 2,48,000 ñ<√´>±\T U≤∞>± ñHêïj·Tì uÛÑ{Ϻ #ÓbÕŒs¡T. πøe\+ $eT]Ù+#ês¡T. eø˘Œ¤uÀs¡T¶ @sêŒ≥T˝À C≤|ü´+
dæm©Œ H˚‘· uÛÑ{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿ ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ\ì ◊{Ï, |ü]ÁX¯eT\ eT+Á‹ ¬ø{Ï sêe÷sêe⁄ 56,500 b˛düTº\πø H√{Ï|òæπøwüqT¢ y˚XÊs¡ì, n+<äT˝Àq÷ ø=+<ä]øÏ b˛dæº+>¥\T Çe«˝Ò<äì e\¢ y˚˝≤~ mø£sê\ uÛÑ÷$T
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. BìøÏ uÛÑ{Ϻ BÛ≥T>± ã<äT*#êÃs¡T. ªªH˚H˚ MT u≤ìdüqT ø±<äT.. @+ >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. uÛÑØÔ #˚dæq yê{Ï˝À m≈£îÿe>± mdt◊, ø±ìùdºãT˝Ÿ b˛düTº\THêïj·THêïs¡T. ˇø£ÿ nHê´Áø±+‘·eTe⁄‘·Tqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. yÓTÆHêغ
bÕeTTø±≥T‘√ Ç+≥sY $<ë´]ú eTè‹ u…~]düTÔHêïsê? nì Á|ü•ï+#ês¡T. Ç∫Ãq Vü‰MT\qT HÓs¡y˚s¡Ã+&Éì #Ó_‘˚ Ç<˚+ |ü<äΔ‹ nì
ndüVü≤q+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ nôd+;¢˝À »]–q ã&Ó®{Ÿô|’ #·s¡Ã˝À uÛÑ{Ϻ e÷{≤¢&Üs¡T.
Á>∑÷|ü⁄`1 b˛düTºqT ≈£L&Ü uÛÑØÔ #˚j·Tø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. md”‡,md”º düuŸbÕ¢Hé
ì<ÛäT\qT sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ô|<ä›m‘·TÔq <ë]eT[¢+∫ kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D ìHê<ëìøÏ ‘·÷≥T¢
ø±s=ŒπswüHé≈£î Ç|üŒ{Ï es¡≈£î bÕ\ø£esêZìï
ìj·T$T+#·˝Ò<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.
dæ~›ù|≥ õ˝≤¢ >∑CÒ«˝Ÿ˝À |òüT≥q Ç+{Ïø√ ñ<√´>∑+ Vü‰MT @yÓTÆ+~? nì Á|ü•ïdüTÔ+&É>±...n~Ûø±s¡ bÕغ myÓTà˝Ò´ u≤\ÿ bı&ÉTdüTÔqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. H˚&ÉT sêh+˝À 20 \ø£å\ eT+~ &ÉãT˝Ÿ u…&é s¡÷yéT Ç+&É¢ s¡÷. 10 y˚\ ø√≥T¢ Á|üø£{Ï+#ê*
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ düTeTHé...ªÇ+{Ïø√ ñ<√´>∑+ nì mø£ÿ&Ü nq˝Ò<äTµ nì πøø£\T y˚XÊs¡T. eT+Á‹ πø{°ÄsY ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡Hêïs¡T. πøJ ≥÷ |”J ñ∫‘· $<ä´ n≥¬øøÏÿ+<äHêïs¡T. $<ä´, yÓ’<ä´+ bÕ‘·ãd”Ô n_Ûeè~Δ ø√dü+ s¡÷. 10 y˚\
dæ~›ù|≥ õ˝≤¢ >∑CÒ«˝Ÿ eT+&É\+˝À X¯ìyês¡+ bÕeTTø±≥T‘√ Ç+≥sY $<ë´]ú ø£\T>∑CÒdüT≈£îì...ªyêdüÔyê\ ÁbÕ‹|ü~ø£q e÷{≤¢&ç‘˚ eT+∫~. @~ |ü&ç‘˚ n~ n+<ä]ø° n+~q|ü&˚ n_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´eTì, H˚&ÉT sêh+˝À Ä |ü]dæú‹ ˝Ò<äì, ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ ø√≥¢ bÕ´πøJì Á|üø£{Ï+#ê\ì düuÛÑ˝À
eTè‹#Ó+<ë&ÉT. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ kÕúì≈£î\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. e÷{≤¢&ÉT‘êeT+fÒ $qT≈£î+≥÷ ≈£Ls√Ã˝Ò+. nqì e÷≥\qT ÄbÕ~ùdÔ u≤>∑T+&É<äT. &Üø£ºs¡¢ ø=s¡‘·qT, ñbÕ<Ûë´j·T U≤∞\qT n+¬ø\‘√, ñ<ëVü≤s¡D\‘√ $e]+#ês¡T. ns¡ø=s¡ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é n+‘ê
e÷<äs¡uÀsTTq ø±ØÔø˘(17) >∑CÒ«˝Ÿ˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ˝˝À Ç+≥sY Á|ü<∏äeT ø£åe÷|üD\T #ÓbÕŒ*µ nì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ uÛÑ{Ϻ e÷{≤¢&ÉT‘·÷...#˚‘·T\T ã&Ó®{Ÿ‘√ Vü‰MT\qT m˝≤ HÓs¡y˚s¡TÑês√ #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ {ÏÄsYmdt n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·Tqï<ä˙, ø±˙ bÕ‘·ãd”Ôì
dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·THêï&ÉT. ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq Ç+{Ï e<ä› bÕeTTø±≥T≈£î ø£≥Tº≈£îì ≈£Ls√Ãe&ÜìøÏ H˚qT MT u≤ìdüqT ø±<äT. ø£åe÷|üD m+<äT≈£î #ÓbÕŒ*? düuÛÑ˝À myÓTà˝Ò´ >±´<ä] øÏc˛sY e÷{≤¢&Üs¡T. ø=‘·Ô ãd”Ô>± e÷s¡Ã&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. bÕ‘·ãd”ÔøÏ
>∑Ts¡j·÷´&ÉT. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T >∑eTì+∫ ø±ØÔø˘qT yÓ+≥H˚ >∑CÒ«˝Ÿ >√<ëe], ø£ècÕí »˝≤\qT n+~+#ê\ì
Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫q yÓ’<äT´\T n|üŒ{Ïπø
eTè‹#Ó+~q≥Tº ìsê›]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ‘·>∑TZ‘·Tqï $<ë´s¡Tú\T : q]‡¬s&ç¶ $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

q+~ì dæ<Ûë¬s&ç¶øÏ
{°#·sYô|’ ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\T Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ ø±e&É+ ˝Ò<äì $e]+#ês¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ |üPs¡« ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ä´qT e÷‘·è$jÓ÷>∑+
◊<˚+&É¢˝À Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\ XÊ‘·+ ‘·–Z+<äì {Ïmdt j·T÷{Ïm|òt myÓTੇ ÁbÕs¡+_Û+#·&Éy˚T düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡eTì nHêïs¡T. Ç<˚ n+X¯+ô|’ myÓTੇ\T {Ï.JeHé
Á|æì‡bÕ˝Ÿô|’ πødüT n\T>∑Tu…*¢ q]‡¬s&ç¶ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. XÊdüqeT+&É*˝À X¯ìyês¡+ Á|üXÀï‘·Ôsê\ ¬s&ç¶, qs√‘·ÔyéT ¬s&ç¶\T e÷{≤¢&Üs¡T. Bìô|’ eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ düe÷<Ûëq$Tdü÷Ô, Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
dü+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ »V”≤sêu≤<é˝À |òüT≥q dü+<äs¡“¤+>± n\T>∑Tu…*¢ q]‡¬s&ç¶ sêÁwüº+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ |üPs¡« ÁbÕ<∏ä$Tø£ |üPs¡« ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ä´ ÁbÕs¡+_Û+#˚ ~X¯>± Ä˝À∫düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|üeTTK ø£$, ‘Ó\+>±D sêh kÕVæ≤‘·´
‘·s¡>∑‘·T\qT Á|üy˚X¯ô|≥ºø£b˛e≥+ e\¢ eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ >∑\ |æ\¢\qT eT<Ûë´Vü≤ïuÛÀ»q |ü<∏äø£+ ø±]à≈£î\ y˚‘·Hê\qT ô|+#ê\ì q]‡¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nø±&ÉMT #Ó’¬sàHé q+~ì dæ<Ûë¬s&ç¶ ‘·*¢
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Á|üsTTy˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\≈£î |ü+|ü⁄‘·Tqï $wüj·T+ yêdüÔey˚THê? nì ø±]à≈£î\ y˚‘·Hê\ô|’ Äj·Tq, ø±+Á¬>dt myÓTੇ {Ï.JeHé¬s&綑√ ø£*dæ Á|ü•ï+#ês¡T. s¡‘·ïeTà(85) nHês√>∑´+‘√ X¯ìyês¡+
$<ë´ãT<äTΔ\T H˚πsŒ ñqï‘· kÕúq+˝À Oqï Á|æì‡bÕ˝Ÿ n<˚ bÕsƒ¡XÊ\˝Àì Á|ü•ï+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\≈£î yÓfi‚¢ $<ë´s¡Tú\ dü+K´ 2014-15 ˝À 51 XÊ‘·+>± Á|üdüTÔ‘·+ ñqï e+≥>∑<äT\T 100 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î e÷Á‘·y˚T dü]b˛j˚T˝≤ ôV’≤<äsêu≤<é˝À eTè‹#Ó+~+~. dæ<Ûë¬s&ç¶
{°#·sYqT ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T]#˚XÊ&ÉT. á |òüT≥q dü+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ñ+fÒ 2018-19 Hê{ÏøÏ n~ 46.3 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+<äHêïs¡T. <˚X¯+˝À mø£ÿ&Ü ˝Òì ñHêïj·THêïs¡T. m≈£îÿe eT+~ $<ë´s¡Tú\Tqï bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ yê] dü+K´≈£î ‘·–q≥Tº ‘·+Á&ç ≈£L&Ü Äs¡THÓ\\ øÏ+<ä≥
»V”≤sêu≤<é |ü≥ºD+˝À X¯ìyês¡+ yÓ\T>∑T˝Àø=∫Ã+~. mdt◊ mHé.yÓ+ø£fÒXŸ $<Ûä+>± eT÷&˚+&ÉT¢ <ë{Ïq |æ\¢\qT bÕsƒ¡XÊ\\≈£î |ü+ù|+<äT≈£î eTq sêÁwüº+˝À $XÊ\yÓTÆq e+≥>∑<äT\T ì]à+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡¢≈£î ã~© neø±X¯+ eTè‹#Ó+<ës¡T. s¡‘·ïeTà eTè‘·<˚Vü‰ìï
‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. »V”≤sêu≤<é |ü≥ºD+˝Àì l πø‘·ø° dü+>∑y˚TX¯«s¡ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T m≈£îÿe ÄdüøÏÔ #·÷|ædüTÔHêïs¡Hêïs¡T.|üPs¡« ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ä´qT Á|üy˚X¯ô|≥ºø£b˛‘˚ ø£*Œ+#ê\ì n\T>∑Tu…*¢ q]‡¬s&ç¶ ø√sês¡T. á $wüj·T+ô|’ ‘êqT >∑‘·+˝À d”m+ πød”ÄsY ≈£î dü«Á>±eTyÓTÆq dæ~›ù|≥ õ˝≤¢ ø=+&ÉbÕø£
bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ n<˚ bÕsƒ¡XÊ\˝À ñbÕ<Ûë´j·TTsê*>± |üì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T eT]+‘· ~>∑C≤πs Á|üe÷<äeTT+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ ˝ÒK sêdæq≥Tº Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. >∑‘· 19 dü+e‘·‡sê\T>± ã~©øÏ neø±X¯+ eT+&É\+ ã+<ës¡+ Á>±e÷ìøÏ
#˚düTÔqï {°#·sYqT ø=ìïs√E\T>± ˝…’+–ø£+>± y˚~ÛdüTÔHêï&ÉT. Ç{°e\ ÄyÓT≈£î bÕsƒ¡XÊ\\qT, n+>∑Hé yê&û˝À¢ eT÷&˚+&É¢˝À|ü⁄ |æ\¢\T e÷Á‘·y˚T ñ+≥THêïs¡ì, eT÷&˚+&ÉT¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ø±+Á{≤ø˘º ˝…ø£Ãs¡s¡T¢ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ˇø£ rdüTø=#êÃs¡T. Ä~yês¡+ O<äj·T+ |ü~
$yêVü≤+ ìX¯Ãj·TyÓTÆ+~. <ë+‘√ ô|+&ç¢ì #Ó&É>=fÒº+<äT≈£î ÄyÓT≈£î ø±uÀj˚T ì+&çq ‘·sê«‘· ◊<˚+&É¢ es¡≈£î |æ\¢\qT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Á|üsTTy˚≥T≈£î |ü+|ædüTÔHêïs¡ì dü+e‘·‡s¡+ ø±+Á{≤ø˘º n+fÒ ã~©øÏ neø±X¯eTT+&É<äì, 2000 dü+e‘·‡s¡+˝À yÓTT<ä˝…’q >∑+≥\≈£î n+‘·´ÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+#·qT
uÛÑs¡Ô≈£î Á|æì‡bÕ˝Ÿ ndüuÛÑ´ø£s¡yÓTÆq yÓTùdCŸ\T, bòı{À\T |ü+bÕ&ÉT. á $wüj·T+ô|’ ‘Ó*bÕs¡T. n+>∑Héyê& πø+Á<ë˝≈£î |æ\¢\‘√ bÕ≥T >∑]“¤D°\T, u≤*+‘·\ u≤<Ûä´‘· ≈£L&Ü ø±+Á{≤ø˘º e´edüú 19 dü+e‘·‡sê\T>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï<äHêïs¡T. ã~©\≈£î neø±X¯+ Hêïs¡T. Ä]úø£ XÊK eT+Á‹ Vü≤ØXŸsêe⁄,
u≤~Û‘· j·TTe‹, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T kÕúìø£ b˛©dtùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. á ñ+&É≥+‘√ nqï+, >∑T&ÉT¶ ô|fÒº+<äTπø |ü]$T‘·eTe⁄‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. n<Ûäq|ü⁄ Çe«ø£b˛e&É+‘√ ≈£î≥T+u≤\≈£î <ä÷s¡+>± rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. n˝≤π> |ü\Te⁄s¡T Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T dü+‘ê|ü+
y˚Ts¡≈£î Á|æì‡bÕ˝Ÿô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥Tº b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. u≤<Ûä´‘·\‘√ n+>∑Héyê&û {°#·sY≈£î >±ì, ø±s¡´ø£s¡Ô>±ì |æ\¢\≈£î #·<äTe⁄\T #Ó|üŒ&É+ M\T ø£dü÷Ôsê“ >±+BÛ u≤*ø± $<ë´\j·T˝À dæã“+~ ≈£L&Ü ã~©\≈£î neø±X¯+ Çyê«\Hêïs¡T. ‘Ó*bÕs¡T.

|üì m≈£îÿe.. ô|’ø£+ ‘·≈£îÿe ��


◊{° s¡+>∑+ $düÔs¡D≈£î ø=‘·Ô $<Ûëq+
◊{°◊ÄsY≈£î j·T÷|”@, m˙¶@
ˇø£ÿ ô|’kÕ Çe«˝Ò<äT : ¬ø{ÏÄsY
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
ÁbÕ+‘ê\≈£î eT+ps¡T #˚dæ+<äHêïs¡T. ø£Øq+>∑sY˝À sêuÀj˚T HÓ\˝À
◊{° ≥esYqT ÁbÕs¡+_Û+#·uÀ‘·THêïeTHêïs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ◊{°
≥esY≈£î 50 mø£sê\ düú\ùdø£s¡D #˚j·T&É+‘√bÕ≥T f…+&És¡¢ Á|üÁøÏj·T
|üPs¡ÔsTT+<äHêïs¡T. ~«rj·T ÁX‚DÏ |ü≥ºD≤˝À¢ ≈£L&Ü ;|”y√ dü+düú\T
◊{° s¡+>∑ $düÔs¡D ø√dü+ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø=‘·Ô $<ÛëHêìï ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´j·Tì #ÓbÕŒs¡T.
� Äπsfi¯ó¢>± ô|’kÕ ô|+#·˝Ò.. dü+<äsꓤ˝À¢ ñ<√´>±˝À¢ #˚sês¡T. eT+&É\ kÕúsTT˝À rdüTø=düTÔqï<äì eTTì‡|ü˝Ÿ, ◊{° XÊK eT+Á‹ ¬ø ‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ 2014-15 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À ‘Ó\+>±D˝À ◊{°
� düs¡«•øå± n_Ûj·÷Hé ø±+Á{≤≈£îº m+◊mdt ø√`Ä]¶H˚≥s¡T¢, ø£+|üP´≥sY Ä|üπs≥s¡T¢, õ˝≤¢ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ◊{° |ü]ÁX¯eT\qT ˇø£#√≥ πø+ÁBø£è‘·+ ø±≈£î+&Ü m>∑TeT‘·T\ $\Te s¡÷ 52 y˚\ ø√≥T¢ ø±>±, 2018-19 Ä]úø£
kÕúsTT ø±sê´\j·T+˝À &ûm˝Ÿm+&û, ø£+|üP´≥sY ñ‘·Ôs¡, ‘·÷s¡TŒ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ◊{°ì Áb˛‘·‡Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. sêÁwüº dü+e‘·‡s¡+ Hê{ÏøÏ 100 XÊ‘êìøÏ ô|’>± ô|]– \øå± 10y˚\ ø√≥¢≈£î
ñ<√´>∑T\ Äy˚<äq Ä|üπs≥s¡T¢, nf…+&És¡T¢>± |üì #˚düTÔHêïs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ rdüTø=∫Ãq ◊{° bÕ\d”‘√ 17XÊ‘·+ eè~Δ #˚s¡T≈£î+<äHêïs¡T. j·T÷|”@ |ü<äMø±\+ eTT>∑TdüTÔqï düeTj·T+˝À
kÕúsTT˝À ndæôdº+{Ÿ Áb˛Á>±$T+>¥ Ä|ò”düsY, ø£+|üP´≥sY kÕ~Û+#êeTì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ rdüTø=∫Ãq ◊{°◊ÄsY bÕ\d”ì rdüTø=∫Ã+<äHêïs¡T. Ä‘·sê«‘· n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ
� |æm|òt, ámdt◊ kÂø£s¡´+ ˝Ò<äT Ä|üπs≥sY, f…øÏïø£˝Ÿ |üs¡‡Hé\T>± $<ÛäT˝À¢ ñHêïs¡T. ÇqŒ¤πsàwüHé f…ø±ï\J n+&é ÇHÓ«dtºyÓT+{Ÿ Øõj·THé (◊{°◊ÄsY)≈£î e∫Ãq m˙¶@ düsêÿs¡T ≈£L&Ü ◊{°◊ÄsY≈£î ì<ÛäT\T Çe«˝Ò<äHêïs¡T. á
ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘ê ø£s¡Te⁄ πøJ;M˝À Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T, d”ÄsY{°, nøö+f…+≥T¢ j·T÷|”@, m˙¶@ Á|üuÛÑT‘ê«\T ˇø£ ô|’kÕ Çe«˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. n+X¯+ô|’ πø+Á<ä eT+Á‘·T\qT nH˚ø£kÕs¡T¢ ø£*XÊeT˙, nsTTHê

‘·~‘·s¡ ¨<ë˝À¢ |üì #˚düTÔHêïs¡T. Ms¡+<ä]ø° X¯ìyês¡+ XÊdüqdüuÛÑ˝À |ü\Te⁄s¡T düuÛÑT´\T n&ç–q Á|üX¯ï\≈£î Äj·Tq |òü*‘·+ ˝Ò<äHêïs¡T. Hê{Ï πø+Á<äeT+Á‹ ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T e÷Á‘·+
� dæã“+~ ø=s¡‘·‘√ n~Ûø£ |üìuÛ≤s¡+ Äπs+&ÉT¢>± Á|üuÛÑT‘·«+ y˚‘·q+ ô|+#·˝Ò<äT. düTÁ|”+ø√s¡Tº düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T. ◊{°◊ÄsY u…+>∑fi¯Ss¡T, ôV’≤<äsêu≤<é sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ HÓ|ü+ y˚XÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T.
Ç{°e\ düe÷q |üìøÏ düe÷q y˚‘·q+ #Ó*¢+#ê\ì
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæHê n$ neT\T≈£î H√#·Tø√˝Ò<äT. Ç<˚ ãdüT‡˝À qT+∫ øÏ+<ä |ü&çb˛sTT #·ìb˛j·÷&ÉT.
düs¡«•øå± n_Ûj·÷Hé(mdtmdt@)˝À mH√ï @fi¯ó¢>±
|üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\≈£î ø£˙dü uÛÑÁ<ä‘·
|üì˝À ñqï ¬s>∑T´\sY ñ<√´>∑T\‘√ b˛*ùdÔ M]øÏ
dü>±ìøÏ dü>∑+ ≈£L&Ü y˚‘·q+ n+<ä&É+ ˝Ò<äT. |üø£ÿH˚
M¬se]ø° Á|üuÛÑT‘·«+ ô|’kÕ kÕj·T+ #˚j·T&É+ ˝Ò<äT.
ñqïìï s√E\T |üì ‘·|üŒ J‘ê\T ô|<ä›>± Çe«ì
nø£ås¡ ∫{Ÿ|òü+&é˝À yÓ÷dü+! Á>±eT+ k˛eT\ nXÀø˘ s¡÷.10 \ø£å\T, k˛eT\ sêE s¡÷.10
\ø£å\T, ;ÛeT<˚es¡|ü*¢ eT+&É\+ >∑≥¢ q]‡+>±|üPsY Á>±eT+ >∑&ɶ+
ø£s¡TyÓ’+~. ø=‘·Ô ìj·÷eTø±\T #˚|ü≥ºø£ ñqï yê]ô|’H˚ ñqï Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ düs¡«•øå± n_Ûj·÷Hé Á|üuÛÑT‘·«+ yês¡T #·ìb˛j·÷ø£ Ä ≈£î≥T+u≤\q÷ �� ∫{°º &ÉãT“\T ø√dü+ Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ Áoìyêdt s¡÷.10 \ø£å\ $\Te#˚ùd ∫{°º ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. HÓ\≈£î
n<äq|ü⁄ |üìuÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘·Tqï Á|üuÛÑT‘·«+ Äπsfi¯ó¢>± ñ<√´>∑T\≈£î ô|<ä›yÓTT‘·Ô+˝À y˚‘·Hê\T n+<äCÒk˛Ô+~. |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. s¡÷.13 y˚\ #=|ü⁄Œq #Ó*¢dü÷Ô e#êÃs¡T. nXÀø˘ ˇø£ ∫{°ºì
Ç+ÁøÏyÓT+≥T¢ ˝Ò≈£î+&Ü #˚dæ+~. ˇø√ÿ ñ<√´– |ü<˚fi¯ó¢>± ô|<ä›~≈£îÿqT ø√˝ÀŒsTTq ≈£î≥T+u≤\T &ûm˝Ÿm+{° Ä‘·àVü≤‘·´ �� VüQEsêu≤<é˝À j·TTe≈£î\ Ä+<√fi¯q m‘·TÔø√>±.. j·÷»e÷q´+ >∑‘· Ä>∑dtº 25q s¡÷.10 \ø£å\ ∫{°ºøÏ
|üì #˚düTÔHêï ámdt◊, |”m|òt kÂø£sê´\T ≈£L&Ü ˝Òe⁄. düs¡«•øå± n_Ûj·÷Hé˝À ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\ô|’ rÁe ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ y˚~Û+|ü⁄\T uÛÑ]+#·˝Òø£ Ç{°e\ Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ s¡÷.3\ø£å˝≤ 9,608 #Ó≈£îÿqT n+~+∫+~. <ëìï U≤‘ê˝À
ôd\e⁄\T, Ä~yês¡+ n+≥÷ sêÁ‹+uÛÑefi¯ó¢ |üì#˚düTÔHêï |üì uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘√+~. q\T>∑Ts¡T qT+∫ ◊<äT>∑Ts¡T ô|<ä›|ü*¢ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q &ûm˝Ÿm+{° ñ<√´– s¡y˚Twt ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ VüQEsêu≤<é |ü≥ºD+˝Àì nø£ås¡ ∫{Ÿ|òü+&é »eT#˚j·T>±.. #Óø˘ uÖHé‡ nsTT+<äì yÓ+≥H˚ ∫{Ÿ|òü+&é y˚TH˚»sY≈£î
ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ y˚~Û+|ü⁄\÷ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. BìøÏ‘√&ÉT #˚j·÷*‡q |üìì Ç<ä›πs #˚düTÔHêïs¡T. ø=‘·Ô eT+&É˝≤˝À¢ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø√e&É+ sêh yê´|üÔ+>± ø£\ø£\+ uÀs¡T¶ ‹ù|Œdæq≥Tº ‘Ó\TdüTÔqï~. q\T>∑Ts¡T j·TTe≈£î\T ‘Ó*bÕ&ÉT. U≤‘ê˝À¢ &ÉãT“˝Ò¢ì e÷≥ yêdüÔey˚Tq˙, yês¡+ s√E˝À¢
ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ˝Òø£b˛e&É+‘√ m|ü⁄Œ&ÉT ‘=\–kÕÔs√qqï dæã“+~ì ìj·T$T+#·˝Ò<äT. Ä |üì˙ ñqï πs|æ+~. n‘·ì Ä‘·àVü≤‘·´ô|’ ‘√{Ïyês¡T rÁe Ä+<√fi¯q ô|<ä›yÓTT‘·Ô+˝À ∫{°º\T y˚dæ ø±sê´\j·T+ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·THêï n+~kÕÔeT˙ y˚TH˚»sY ‘Ó*bÕ&ÉT. e÷≥˝À¢ yêdüÔe+ ˝Ò<äì
Ä+<√fi¯q yÓ+{≤&ÉT‘√+~. Ç{°e\ ô|<ä›|ü*¢ õ˝≤¢≈£î dæã“+~ô|’H˚ y˚düTÔHêïs¡T. Ä~yêsê\T, |ü+&ÉT>∑ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Ω‘·, nqTuÛÑe+ ñqï|üŒ{Ïø°.. |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&˚ ˝Ò&ÉT. á H˚|ü<∏ä´+˝À ∫{Ÿ|òü+&é yês¡T Á>∑Væ≤+∫q j·TTe≈£î\T ‘·eT≈£î m˝≤+{Ï ∫{°º\T nedüs¡+ ˝Ò<ä˙,
#Ó+~q &ûm˝Ÿm+{° (õ˝≤¢kÕúsTT |üs¡´y˚ø£åD ãè+<ä) ôd\e⁄˝À¢q÷ #˚j·÷*‡ ek˛Ô+~. ªn¬s®+≥Tµ n+≥÷ s¡y˚TwtqT ôdø√º]j·T˝Ÿ Ä|ò”düsY>± Á|üyÓ÷{Ÿ #˚j·T≈£î+&Ü &ÉãT“*e«&É+ ˝Ò<äì j·TTe≈£î&ÉT øÏs√dæHé b˛düT≈£îì X¯ìyês¡+ ø£{Ϻq &ÉãT“\T Ç|æŒ+#ê\˙ 15 s√E\T>± dü<äs¡T ø±sê´\j·T+
düuÛÑT´&ÉT s¡y˚Twt Ä‘·àVü≤‘·´ |ü]dæú‹ rÁe‘·≈£î n<ä›+ ÁbÕD≤\ MT<ä≈£î ‘ÓdüTÔHêïs¡T. Ç{°e\ ìC≤e÷u≤<é eTs=ø£]øÏ neø±X¯+ ø£*Œ+#·&É+‘√ n‘·qT ø£\‘· Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. u…»®+øÏ eT+&É\+ <ëkÕs¡+ Á>±eT+ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·THêï |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. $dæ–b˛sTTq u≤~Û‘·T\T
|ü&ÉT‘√+~. õ˝≤¢˝Àì q+~ù|≥ eT+&É\+˝À ø£+|üP´≥sY Ä|üπs≥sY #Ó+<ë&ÉT. Ç<˚ n+X¯+ô|’ sêh ø±sê´\j·T+˝À |òæsê´<äT @qT>∑T\ Áoìyêdt Á{≤© Á&Ó’esY. ùdïVæ≤‘·Tì <ë«sê nø£ås¡ ∫{Ÿ|òü+&é X¯ìyês¡+ ∫{Ÿ|òü+&é ø±sê´\j·÷ìøÏ #˚s¡Tø=ì ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T.
sêh yê´|üÔ+>± düs¡«•øå± n_Ûj·÷Hé˝À $$<Ûä Ä~yês¡+ sêÁ‹ @&ÉT >∑+≥\ ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü #˚ùdÔ.. |ü]wüÿ]+#ê*‡q n~Ûø±s¡T\T ùV≤fi¯q #˚XÊs¡ì @C…+{Ÿ |ü]#·j·TeTj·÷´&ÉT. ∫{°º y˚ùdÔ nedüsêìøÏ m˝≤+{Ï nø£ÿ&É mes¡÷ ˝Òø£b˛e&É+‘√ Áoìyêdt ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düTø=ì
$uÛ≤>±˝À¢ düTe÷s¡T 18 y˚\ eT+~ ñ<√´>∑T\T $|üØ‘·yÓTÆq |üì ˇ‹Ô&ç ñ+&É≥+‘√ ø±sê´\j·T+˝ÀH˚ ‘√{Ï ñ<√´>∑T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. nee÷Hêìï wüs¡‘·T˝Ò¢≈£î+&Ü eT÷&ÉT HÓ\˝À¢H˚ &ÉãT“*|æŒkÕÔqì q$Tà+#·&É+‘√ Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&ܶ&ÉT. ã÷¢ø√{Ÿ‡ b˛©düT\T j·TTe≈£î&çì
ø±+Á{≤≈£îº, W{Ÿk˛]‡+>¥ |ü<äΔ‹˝À |üì #˚düTÔHêïs¡T. ≈£î|üŒ≈£î˝≤&ÉT. >∑‘·+˝À dü÷sê´ù|≥≈£î #Ó+~q z ‘·≥Tºø√˝Òø£ s¡y˚Twt Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï≥Tº Äy˚<äq Áoìyêdt s¡÷.10\ø£å\ $\Te#˚ùd ¬s+&ÉT ∫{°º\qT 2018 y˚T 23q b˛©dtùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. nø£ås¡ ∫{Ÿ|òü+&é |ü≥ºD Áu≤+#Y
2006 qT+∫ yÓTT<ä\T 2012 es¡≈£î $$<Ûä ñ<√´– ø±sê´\j·T+ ‘·«s¡>± #˚s¡Tø√yê\qï ˇ‹Ô&ç‘√ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. ùdïVæ≤‘·T\T ôd’<ë|üPsY eT+&É\+ yÓH˚ÿ|ü*¢ y˚TH˚»sYqT bò˛Hé˝À dü+Á|ü~+#·>± n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sê˝Ò<äT.
����
II www.prajasakti.com
‘Ó\+>±D Ä~yês¡+ 15 ôdô|º+ãsY 2019

ìs¡düq sê´© e´sêú\


‘=\–+|ü⁄
ìeT»®q+ dü+<äs¡“¤+>± VüQùd‡Hé
kÕ>∑sY˝À e~*q $Á>∑Vü‰\T,
Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>±H˚ e´sê›\ ‘=\–+|ü⁄ Á|üÁøÏj·TqT
sêh+˝À $wü»«sê\T ã*›j·÷ n~Ûø±s¡T\T X¯ìyês¡+
yê´|ædüTÔHêïj·Tì dæ|æm+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Áπøq¢ düVü‰j·T+‘√
Äs√|æ+∫+~. X¯ìyês¡+ dæ|æ◊ uÛ≤Ø $Á>∑Vü‰\qT ˇ&ÉT¶≈£î #˚sêÃs¡T.
ôV’≤<äsêu≤<é øöì‡˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óB›ø£s¡D j·T+Á‘ê\‘√ #Ó‘·ÔqT
<√eT\ u≤´≥¢‘√ q>∑s¡+˝À ãj·T≥≈£î rdüTÔHêïs¡T.
ìs¡düq sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

MT{Ÿ ÁbÕôddæ+>¥ j·T÷ì{ŸqT ∫‘·TÔ ø±–‘ê\T


Ĭs ø£{Ïø£\πø Çyê«*
◊ÄsY ø√&é n‘·´+‘· Á|üe÷<äø£s¡+ : _$ sê|òüTe⁄\T rdüTø=∫Ã
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ Á|üC≤X¯øÏÔ `ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ |üqT˝≤|üeT+fÒ m˝≤?
sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq MT{Ÿ ÁbÕôddæ+>¥ j·T÷ì{ŸqT Ĭs ◊ÄsY ø√&é‘√ ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\T Vü≤]+#·T≈£îb˛‘êj·Tì d”◊{°j·T÷ ñeTà&ç
ø£{Ïø£\πø Çyê«\ì Ĭs ø£{Ïø£ n_Ûeè~Δ dü+|òüT+ &çe÷+&é #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |üPs¡« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ;M sê|òüTe⁄\T nHêïs¡T. ◊ÄsY ø√&é‘√ ø±]àø£ ø√s¡Tº O‘·Ôs¡T«\ô|’ n~Ûø±s¡T\
dü+|òüT+ sêh n<Ûä´ø£å. ObÕ<Ûä´≈£åî\T X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. dü+|òü÷\ @sêŒ≥T #˚düTø√˝ÒeTì, düyÓTà #˚ùd Vü≤≈£îÿ ≈£L&Ü ø√˝ÀŒ‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. BìøÏ ùV≤fi¯q
$ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î X¯óÁuÛÑyÓTÆq e÷+kÕìï Á|ü»\≈£î n+~+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ e´‹πsø£+>± ø±]à≈£î\+<äs¡÷ ◊ø£´+>± b˛sê{≤\T #˚j·÷\ì _$ sê|òüTe⁄\T
‘·\ô|{Ϻq eT≥Hé ÁbÕôddæ+>¥ j·T÷ì≥¢qT kÕ«>∑‹düTÔHêïeTHêïs¡T. eT≥Hé |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. e+<äs√E\ Á|üD≤[ø£‘√ ¬s’˝Ò«\‘√ bÕ≥T nìï Á|üuÛÑT‘·« s¡+>±\ Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
eè‹Ôô|’ sêh+˝À düTe÷s¡T eT÷&ÉT \ø£å\ ≈£î≥T+u≤\T Ä<Ûës¡|ü&ç J$düTÔHêïs¡˙, $<Ûä«+kÕìøÏ Á|ü<Ûëì yÓ÷&û |üPqT≈£îHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ªª@y√ ∫‘·TÔ ø±–‘ê\T rdüTø=∫Ã
Bìï Ç‘·s¡ ≈£î\düTÔ\T, eTVæ≤fi≤ Á>∑÷|ü⁄\≈£î n|üŒC…|üŒ≥+ e\¢ yês¡+‘ê s√&ÉT¶q ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+˝À d”◊{°j·T÷ sêh ø±¢düT\qT |üqT˝≤|üeT+fÒ m˝≤?.. ø√s¡Tº rs¡TŒ m|ü⁄Œ&√
|ü&˚ Á|üe÷<äeTT+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø y˚Tø£\ ø=qT>√\T <Ûäs¡\T d”◊{°j·T÷ sêh n<Ûä´≈£åî\T #·Tø£ÿsêeTT\T X¯ìyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nsTTb˛sTT+~. |üqT\T ø=qkÕ–kÕÔ+.
ô|]– n|ü\bÕ˝…’ Ĭs ø£{Ïø£\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. sê|òüTe⁄\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Ç~ ˇø£ Áf…Æ\sY e÷Á‘·y˚Tqì, ndü\T dæìe÷ eTT+<äT ñ+<äì yêVü≤Hê\≈£î n&=¶ùdÔ }s¡T≈£îH˚~ ˝Ò<äTµµ nì
sêh+˝À ‘=$Tà~ y˚Tø£\ eT+&û\T OHêïj·T˙, Á|ü‹ @{≤ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ s¡÷.150 Á|ü<Ûëì Á|üø£{Ï+#·&É+ sêqTqï Á|üe÷<ëìøÏ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. y˚CŸø√&é bÕs¡¢yÓT+{Ÿ eT\¢qïkÕ>∑sY ìsê«dæ‘·T\qT n~Ûø±s¡T\T
ø√≥T¢ edüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. . ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä>±, zmdtôV≤#Y ø√&éqT πø+Á<ä ø±´_HÓ{Ÿ ÄyÓ÷~+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯ u…~]+#ês¡T. |üqT\qT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î yÓfi‚Ô
Ä]úø£ e´edüúqT ∫Hêï_Ûqï+ #˚dü÷Ô Á|ü»*ï Ä˝À#·q*ï Ä]ºø£˝Ÿ 370, >√s¡ø£åD yÓTT<ä˝…’q yêVü≤Hê\qT yê] MT<ä≈£î rdüTø=#êÃs¡T. á
eTVü‰◊ø£´y˚~ø£ @sêŒ≥T≈£î yê{ÏyÓ’|ü⁄ eTs¡˝≤Ãs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ≈£î\, eT‘ê\ ù|s¡T‘√ Á|ü»\ eT<Ûä´ ∫#·TÃô|fÒº ;CÒ|”
$<ÛëHê\‘√ ø±]à≈£î\+‘ê nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À
ÄsY.düT<ÛëuÛ≤düÿsY, mdt. s¡eT, ø±s¡´<äs¡TÙ\T bÕ\&ÉT>∑T uÛ≤düÿsY, |æ. »j·T\øÏåà, Mmdt sêe⁄,
ø√≥+sêE, ¬ø. yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, eT+<ë q]‡+Vü‰sêe⁄, |ü<äàl, e+>∑÷s¡T sêeTT\T, C….
|òüT≥q dæ~›ù|≥ õ˝≤¢ ‘=>∑T≥ eT+&É\
πø+Á<ä+˝À X¯ìyês¡+ »]–+~. ÄsYn+&éÄsY
ø£*dæs¡+&ç : C≤ø√º $»®|æÔ d”◊{°j·T÷ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù j·T+.kÕsTTu≤ãT, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T |æ. sêC≤sêe⁄, eT*¢U≤s¡T®Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. bÕ´πøõ, |ü⁄qsêyêdü+, |ü⁄qsY ObÕ~Û $wüj·TyÓTÆ
u≤~Û‘·T\T ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+∫q $wüj·T+
‘Ó*dæ+<˚. ìsê«dæ‘·T\ düeTdü´\T
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
eT<Ûä´+‘·s¡ uÛÑè‹ (◊ÄsY), |æÄ؇ neT˝À¢ C≤|ü´+ m+<äTø£ì sêh
Á|üuÛÑT‘ê«ìï C≤ø√º Á|ü•ï+∫+~. Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#˚+<äT≈£î eTVü‰◊ø£´y˚~ø£
@sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\T ø£*dæ sêyê\ì $»„|æÔ
#˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î C≤ø√º #Ó’¬sàHé õ dü<ëq+<ä+>ö&é, ôdÁ¬ø≥Ø »qs¡˝Ÿ á
ªôdô|º+ãsY 17µ es¡Z b˛sê≥ $»j·T~q+ |ü]wüÿ]+#·ì<˚ |üqT\T #˚|ü{§º<ä›ì ø√s¡Tº ùdº
$~Û+∫+~. nsTTq|üŒ{Ïø° n~Ûø±s¡T\T,
ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ b˛©düT\ |üs¡´y˚ø£åD˝À |üqT\T
#˚düTÔHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ n&ÉT¶≈£îqï|üŒ{Ïø°
X¯ìyês¡+ eT∞¢ ø=qkÕ–+#ês¡T. B+‘√ |üqT\T
s¡|òüTTq+<äHé, ø√XÊ~Ûø±] m+ sê<Ûëø£èwüí X¯ìyês¡+ z Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. πø+Á<ä+˝Àì eTT≈£î+<ë˝≤˝Ÿ $TÁXÊuÛÑeHé˝À ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ ~H√‘·‡e+ô|’ ÄbÕ\ì ø√s¡Tº ùdº $~Û+∫q O‘·Ôs¡T«\qT
◊ÄsY Á|üø£{Ï+#ê\ì, |”Ä؇ neT\T #˚j·÷\ì ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\T >∑T&çø£+<äT\ dü‘·´+ n<Ûä´ø£å‘·q X¯ìyês¡+ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± u≤~Û‘·T\T #·÷|æ+#·>±.. ∫‘·TÔø±–‘ê\T
b˛sê≥u≤≥|ü{ϺHê á Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ NeT≈£î{Ϻq≥Tº ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. kÕs¡+|ü*¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ìC≤+ sêE eTTdæ¢+ ø±y=#·Tà ø±˙.. n‘·ì ‘=‘·TÔ\sTTq rdüTø=∫à n&ÉT¶≈£î+fÒ }s¡T≈£îH˚~ ˝Ò<äì
»MT+<ës¡T¢, uÛÑ÷kÕ«eTT\T Á|ü»\qT Á|ü‘·´ø£å+>± Væ≤+dæ+∫+~ Væ≤+<äTe⁄\Hêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. B+‘√ u≤~Û‘·T\T
dæ|æmdtqT s¡<äT› #˚j·÷* : m◊mdtõám|òt ‘Ó\+>±D >∑T+&Ó˝À¢ $|ü¢yê–ï s¡–*+∫q <=&ç¶ ø=eTTs¡j·T´qT #·+|æ+~ $düTq÷s¡T yêVü≤Hê\ eTT+<äT u…’{≤sTT+#ês¡T.
<˚XŸeTTUŸ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ >∑÷+&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T. Ms¡Hê] #êø£* nsTT\eTà, sê$ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£L nø£ÿ&˚ O+&É≥+‘√
m◊mdtõám|òt &çe÷+&é Hêsêj·TD¬s&ç¶, ã<ä›+ m˝≤¢¬s&ç¶, eT\T¢ dü«sê»´+, ;ÛyéT¬s&ç¶ q]‡+Vü‰¬s&綑√ bÕ≥T ø£$ |üqT\T ø=qkÕ–+#·˝Ò<äT. Äs¡T >∑+≥\ ‘·sê«‘·
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ c˛j·÷ãT˝≤¢U≤Hé, eT>∑T›+ yÓTTVæ≤j·TTB›Hé e+{Ï eTTd”¢+˝…+<äs√ ìC≤+ ìs¡+≈£îX¯ bÕ\q≈£î ìsê«dæ‘·T\T yÓ[¢b˛e&É+‘√ eT∞¢ |üqT\T
ø±+Á{Ïã÷´≥Ø |æ+#Û·Hé $<Ûëq+ (dæ|æmdt)qT s¡<äT› #˚j·÷\ì πø+Á<ä e´‹πsø£+>± b˛sê&Üs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. Ä b˛sê≥+‘√ @ $<ÛäyÓTÆq dü+ã+<Ûä+ ˝Òì dü+|òtT #˚|ü{≤ºs¡T.
Á|üuÛÑT‘ê«ìï nœ\ uÛ≤s¡‘· sêh Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\ düe÷K´ (m◊mdtõám|òt) |ü]yêsY X¯≈£îÔ\T #·]Á‘·qT eTdæ|üPdæ e÷πs&ÉTø±j·TqT #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïj·Tì
&çe÷+&é #˚dæ+~. |ü+C≤uŸ˝Àì »\+<ÛäsY˝À ¬s+&ÉTs√E\bÕ≥T »]π> $eT]Ù+#ês¡T. ìC≤+ Á|üuÛÑTe⁄ eTTd”¢+ ø±ã{Ϻ eT‘· sê»ø°j·÷\ <ë«sê Væ≤+<ä÷ Væ≤+<ä÷
m◊mdtõám|òt C≤rj·T ø±s¡´es¡Z düe÷y˚XÊ\T X¯ìyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. z≥T u≤´+ø˘ bı+<ë\ì #·÷düTÔ+fÒ.. |òüP´&É˝Ÿ uÛ≤eC≤\+ >∑\ πød”ÄsY s¡C≤ø±s¡¢
m◊mdtõám|òt C≤rj·T ñbÕ<Ûä´≈£åî\T, {Ïm˙®y√ sêh n<Ûä´≈£åî\T ø±s¡+ Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ yês¡düT˝…’q m+◊+‘√ <√kÕÔHê <ë«sê eTTdæ¢+\ z≥T u≤´+≈£î |ü~\ |üs¡T#·Tø√yê\ì
s¡M+<äsY¬s&ç¶ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. dæ|æmdtqT s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é ôdô|º+ãsY 17 u≤ìdü ã‘·T≈£î\ qT+∫ $eTTøÏÔø√dü+ »]–q es¡Z b˛sê≥ ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À dæ|æm+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ^≥¢
#˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝À¢ U≤∞\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ $»j·T ~qeT˙, Bìï ø=ìï bÕغ\T ≈£î\, eT‘ê\ ù|s¡T‘√ sê»ø°j·T+ #˚düTÔHêïj·T˙ eTT≈£î+<ä¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T es¡í yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, yÓ\à¬s&ç¶ sêõ¬s&ç¶, Áoìyêdt, dü+|ü‘Y,
Á|üsTTy˚{°ø£s¡DqT ÄbÕ\ì ‘Ó*bÕs¡T. nœ\ uÛ≤s¡‘· ¬s’‘·T dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T kÕs¡+|ü*¢ eT˝≤¢¬s&ç¶ nHêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ yêdüT<˚e¬s&ç¶, s¡õ˙ø±+‘Y, sêπøwt bÕ˝§ZHêïs¡T.

\ø£å <ë{Ïq dü+‘·ø±\T : &çyÓ’m|òt◊


j·TTπsìj·T+ ‘·e«ø±\ô|’ düs¡«Á‘ê e´‹πsø£‘· Á|üsTTy˚{Ÿ≈£î B≥T>± ÄdæÔ |ü+#·T≈£îì ‘·+Á&çì eT]#ês¡T.. n|ü\ u≤<Ûä‘√
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
q\¢eT\˝À j·TTπsìj·T+ ‘·e«ø±\T #˚|ü{≤º\qï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« >∑Ts¡T≈£î˝˝À HêD´yÓTÆq $<ä´ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ kÕøÏå>± ‘·+Á&ç Ä‘·àVü≤‘·´
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
j·TTe¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´
ìs¡íj·T+ô|’ düs¡«Á‘ê e´‹πsø£‘· edüTÔqï~. j·TTπsìj·T+ ‘·e«ø±\qT e´‹πsøÏdü÷Ô Çs¡yÓ’ Hê\T>∑T mø£sê\≈£îô|’>± uÛÑ÷$T ñqï ÄkÕ$T. #˚‹øÏ m~–q Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘· j·TTe»q düe÷K´ (&çyÓ’m|òt◊) sêh ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À � <ä[‘· j·T÷ìe]‡{° @sêŒ≥T Ä˝À#·q Ç<ä›s¡T ø=&ÉT≈£î\T. ø±˙ ø=&ÉT≈£î\T ÄdæÔì rdüT≈£îHêïπs ‘·|üŒ.. ‘·q≈£î ‹+&ç n|ü\ u≤<Ûä‘√ j·TTe ¬s’‘·T OπsdüTø=ì
dü+‘·ø±\ ùdø£s¡D ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{Ϻ+~. #˚+CŸ.ÄsYZ <ë«sê sêh|ü‹øÏ ô|{Ϻq ô|≥º&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ Ä eè<äΔ ‘·+Á&ç Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\≈£î <äs¡U≤düTÔ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. á |òüT≥q ìs¡à˝Ÿ
á|æ{ÏwüHé˝À dü+‘·ø±\T #˚dæq yês¡T \ø£å≈£îô|’>± #˚sês¡ì &çyÓ’m|òt◊ sêh � XÊdüqdüuÛÑ˝À eT+Á‹ ø=|ü\ áX¯«sY #˚düT≈£îHêï&ÉT. n~Ûø±s¡T\T ø£ìø£]+#·ø£b˛e&É+‘√ eTqkÕÔ|ü+‘√ õ˝≤¢ ≈£î;ÛsY eT+&É\+˝Àì eTÚ˝≤ Á>±eT+˝À
n<Ûä´≈£åî\T m+ $|ü¢yé≈£îe÷sY, ø±s¡´<ä]Ù m $»jYT≈£îe÷sY X¯ìyês¡+ z Á|üC≤X¯øÏÔ `ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ e<ä› #Ó≥Tº≈£î ñπsdüT≈£îHêïs¡T. X¯ìyês¡+ »]–+~. ‘êq÷sY eT+&É\+
Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. q\¢eT\ n&Ée⁄\ <ë«sê ¬s+&ÉT ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº\≈£î n‘·´~Ûø£ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ Á|üsTTy˚{Ÿ B≥T>± HêD´yÓTÆq $<ä´qT n+~düTÔHêïeTì ôw&É÷´˝Ÿ¶ ≈£î˝≤\ j·÷<ëÁ~ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ e<ä› X¯ìyês¡+ »]–+~. e*>=+&É u≤$Tï‘·+&Ü≈£î #Ó+~q sê<∏√&é
ÁbÕDyêj·TTe⁄ Äøχ»Hé n+<äT‘·Tqï<äì ù|s=ÿHêïs¡T. j·TTπsìj·T+ ‘·e«&É+ e\¢ n_Ûeè~Δ XÊK eT+Á‹ ø=|ü\ áX¯«sY #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· md”‡, md”º, ;d”,yÓTÆHêغ eT+&É\+ |ü⁄*–\¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q es¡ø±+‘·+ m˝≤¢¬s&ç¶(70)øÏ Ç<ä›s¡T Ç+Á<äõ‘Y(25)≈£î eTÚ˝≤ Á>±eT•yês¡T˝À
|üsê´es¡D+ ø£\Twæ‘·eTe⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯+˝ÀH˚ ns¡T<Ó’q f…Æ>∑sY bòÕ¬sdüTº $<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq $<ä´ n+~+#·&ÜìøÏ 602 >∑Ts¡T≈£î˝≤\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT≈£î ≈£îe÷s¡T\T. 24 mø£sê\≈£îô|’>± uÛÑ÷$T ñ+~. ≈£îe÷s¡T*<ä›]ø° ¬s+&ÉTqï¬sø£sê\ e´ekÕj·T uÛÑ÷$T O+~. á
<Ûä«+düyÓTÆ |ü⁄\T\T, ∫s¡T‘·\T, nH˚ø£ JeC≤‘·T\T, eèø£åC≤‘·T\T, Wwü<Ûä yÓTTø£ÿ\T s¡÷ 2243.46 ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚dæq≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ 239749 eT+~ $<ë´s¡Tú\T $<ä´qT düe÷q+>± |ü+#ê&ÉT. ÄdüTÔ\T |ü+#·T≈£îqï ø=&ÉT≈£î\T.. ‘·+Á&ç @&Ü~ KØ|òt˝À |ü‹Ô, k˛j·÷ |ü+≥\T y˚XÊ&ÉT.
n+‘·yÓTÆb˛j˚T Á|üe÷<äeTT+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. #Ó+#·T\qT n&É$ qT+∫ nuÛÑ´dædüTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ @{≤ n&çàwüq¢ ø√dü+ ˇ‹Ô&ç ô|s¡T>∑T‘·Tqï e÷≥ yêdüÔey˚TqHêïs¡T. Ä\HêbÕ\Hê #·÷&É≥+ eT]#ês¡T. á $wüj·÷ìï Á>±eT+˝À |ü\Te⁄] Ç{°e\ ≈£î]dæq esê¸\‘√ |ü+≥\T ø=+‘·y˚Ts¡
yÓfi¯¢>=≥º&É+ e\¢ yês¡T n+‘·]+∫b˛‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. j·TTπsìj·T+, yÓTÆì+>¥ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À <ä[‘· j·T÷ìe]‡{° @sêŒ≥T #˚j·÷\H˚ Ä˝À#·q eTTK´eT+Á‹øÏ ñ+<äHêïs¡T. >∑Ts¡T≈£î˝≤\≈£î <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢Hê |òü*‘·+ ˝Òø£b˛sTT+~. B+‘√ ø£˝…ø£ºsY≈£î |òæsê´<äT <Óã“‹HêïsTT. u≤´+≈£î qT+∫ s¡÷.\øå± 20
#˚j·T&É+ e\¢ e#˚à nDT<Ûä÷[, nDTe´sêú\T |üø£ÿH˚ ñqï ø£ècÕíq~ |ü]yêVü≤ø£ XÊX¯«‘· uÛÑeHê\ ìsêàD≤ìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´s¡Tú\T nH˚ø£ s¡+>±˝˝À sêDÏdüTÔHêïs¡ì #˚j·T&ÜìøÏ X¯ìyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ≈£î e#êÃ&ÉT. ø±˙, n+‘·≈£î eTT+<˚ y˚\T, Á|üsTTy˚≥T>± s¡÷.50 y˚\ es¡≈£î
ÁbÕ+‘·+, |ü+≥\T, eTqTwüß\T, Jeø√{Ï ø±´q‡sY˝≤+{Ï nH˚ø£ s√>±\T e#˚à #ÓbÕŒs¡T. C≤rj·T kÕúsTT |üØø£å˝À¢q÷ $<ë´s¡Tú\T ‘·eT Á|ü‹uÛÑqT ø£qãs¡TdüTÔHêïs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡T\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêï |òü*‘·+ ˝Òø£b˛e&É+‘√.. Çø£ Hê´j·T+ rdüT≈£îqï n|ü\T uÛ≤s¡+ ø±e&É+‘√
neø±X¯eTT+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. n_Ûeè~Δ ù|s¡T‘√ uÛÑ$wü´‘Y ‘·sê\≈£î ø±\TcÕ´ìï, e÷J myÓTà˝Ò´\ eTè‹øÏ XÊdüqdüuÛÑ dü+‘ê|ü+ »s¡>∑<äì uÛ≤$+∫.. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±sê´\j·T+ ;u≤¢ø˘ yÓqTø£ y˚|ü#Ó≥Tº≈£î eTqkÕÔbÕìøÏ >∑Ts¡j·÷´&ÉT. X¯ìyês¡+ O<äj·T+
$wü‘·T˝≤´ìï n+~+#˚ <äTsêàs¡Z|ü⁄ ≈£îÁ≥qT düVæ≤+#·uÀeTì ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä, sêh nHês√>∑´ ø±s¡D≤\‘√ eTè‹ #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T e÷J myÓTà˝Ò´\≈£î XÊdüqdüuÛÑ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*|æ+~. ñπsdüT≈£îHêï&ÉT. Äj·Tq uÛ≤s¡´ >∑‘·+˝ÀH˚ eTè‹#Ó+~+~. b˛©düT\T |ü+≥πøåÁ‘·+˝ÀH˚ #Ó≥Tº≈£î OπsdüT≈£îì
Á|üuÛÑT‘ê«\T j·TTπsìj·T+ ‘·e«ø±\ ≈£îÁ≥qT Çs¡T sêÁcÕº˝À¢ì |æ\¢\ qT+∫ ô|<ä›\ yê] ≈£î≥T+u≤\≈£î Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. e÷J myÓTà˝Ò´\T dü÷~ì C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, m+ |òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ uÛÑTeq–] Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&ÉT. Ç+Á<ëõ‘Y≈£î uÛ≤s¡´,
es¡≈£î n+<äs¡÷ e´‹πsøÏ+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. á|æ{ÏwüHé˝À dü+‘·ø±\T #˚dæq eTTUÒwt>ö&é, k˛eTT uÛÑ÷bÕ˝Ÿ, #Ós¡T≈£î eTT‘·´+¬s&ç¶\ eTè‹ |ü≥¢ $#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô d”Œø£sY b˛#ês¡+ @]j·÷ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥Tº b˛©düT\T ≈£îe÷s¡T&ÉT, ≈£L‘·Ts¡T OHêïs¡T. πødüT <äsê´|ü⁄Ô
kÕe÷qT´\ qT+∫ dæ˙q≥T\T düeT+‘· es¡≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° <Ûäq´yê<ë\T lìyêdü¬s&ç¶ dü+‘ê|ü+ rsêàHêìï Á|üy˚X¯ ô|{≤ºs¡T. ‘Ó*bÕs¡T. #˚düTÔqï≥Tº mdt◊ Áù|yéTB|t ‘Ó*bÕs¡T.
‘Ó*bÕs¡T.

sêÁwüº+˝À yÓT&çø£˝Ÿ meTs¡®˙‡ Á|üø£{Ï+#ê* ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº˝À¢ ã\|ü&É<ë+


�� n_Ûeè~›, dü+πøåeT+ {Ï&ç|æ‘√H˚ kÕ<Ûä´+
�� neTsêe‹˝À n_Ûeè~› Ä–b˛sTT+~

�� ‘Ó\+>±D˝À {Ï&ç|æ ñ+&É≥+ #ê]Á‘·ø£ nedüs¡+

�� Á|ü‹ X¯ìyês¡+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤

�� {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT


Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
‘Ó\T>∑T sêÁcÕº˝À¢ bÕغì eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚<ë›eTì, n+<äT≈£î
ø±s¡´ø£s¡Ô\+‘ê eTT+<äT≈£î ø£<ä˝≤\ì {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. n_Ûeè~›, dü+πøåeT+ {Ï&ç|æ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì nHêïs¡T. ñeTà&ç Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ
#·]Á‘·˝À dü+πøåeT |ü<∏äø±\T neT\T #˚dæq |òüTq‘· m˙ºÄsYπø <ä≈£îÿ‘·T+<äHêïs¡T.
‘Ó\+>±D˝À {Ï&ç|æ ˝Ò<äì #ÓãT‘·qï Hêj·T≈£î\T m˙ºÄsY Á≥dtº uÛÑeHé≈£î eùdÔ
� neT\T ø±ì Á|üuÛÑT‘·« Vü‰MT\T <ëìøÏ nqT>∑TD+>± dæã“+~ì ìj·T$T+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ‘Ó\TdüTÔ+<äHêïs¡T. Çø£ qT+∫ Á|ü‹ yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, Hêj·T≈£î\≈£î #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é n_eè~› {Ï&ç|æ Vü≤j·÷+˝ÀH˚ »]–+<äHêïs¡T.
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤qì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì m˙ºÄsY Á≥dtº eTT+<äT#·÷|ü⁄‘√ ˇø£ $»HéqT s¡÷bı+~+#·T≈£îì ◊{Ï s¡+>±ìï Ábı‘·‡Væ≤+#êeTHêïs¡T.
� |ò”esY ÄdüŒÁ‹ì dü+<ä]Ù+∫q Hêj·T≈£î\T dæ|æ◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù #ê&É yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ø±+Á{≤ø˘º uÛÑeHé˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq {Ï&ç|æ #˚|ü{Ϻq n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\‘√ n<äT“‘·yÓTÆq Hê˝…&é® Vü≤uŸ>± ‘·j·÷¬s’+<äHêïs¡T.
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ O<√´>∑T\≈£î yÓ+≥H˚ J‘ê\T #Ó*¢+#ê\ì Äs√>∑´ XÊK eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷...‘Ó\+>±D˝À {Ï&ç|æ ñ+&É≥+ #ê]Á‘·ø£ nedüs¡eTì nHêïs¡T. X¯+cÕu≤<é ø√dü+ Hê&ÉT 5 y˚\ mø£sê\T ùdø£]ùdÔ...ø=+<äs¡T $eT]Ù+#ês¡ì, nsTT‘˚ n<˚
Äs√>∑´XÊK eT+Á‹ á≥\ sêCÒ+<äsY e÷≥˝Ò neT\T ø±ì á≥\ sêCÒ+<äsY Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚dæHê neT\T ø±ì |ü]dæú‹ ¬>\Tb˛≥eTT\T {Ï&ç|æøÏ ø=‘·Ô ø±<äì, q÷‘·q Hêj·Tø£‘·«+ ‘·j·÷s¡yê«\ì nHêïs¡T. {Ï&ç|æ Á|üdüTÔ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìøÏ ‘·e÷ìø£+>± ì\Tk˛Ô+<äHêïs¡T. Áπ>≥sY dæ{°˝À eT÷&√
|ü]dæú‹ sêh+˝À HÓ\ø=+<äì nœ\|üø£å+ Hêj·T≈£î\T Äs√|æ+#ês¡T. HÓ\ø=+<äHêïs¡T. eT+Á‹ Ç|üŒ{Ϭø’Hê Ç∫Ãq Vü‰MT\qT HÓs¡y˚sêÃ\ì Ä$sê“e+ Hê{Ï |ü]dæú‘·T\qT >∑Ts¡TÔ #˚dæq Äj·Tq...myÓTà˝Ò´ ø±«s¡ºsY‡˝À ˇø£ ∫qï >∑~˝À q>∑s¡+>± ôd’ãsêu≤<éqT ì]à+∫q |òüTq‘· {Ï&ç|æπø <ä≈£îÿ‘·T+<äHêïs¡T. ¬s+&ÉT ‘Ó\T>∑T
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì |ò”esY ÄdüŒÁ‹ì dæ|æ◊, {Ï&ç|æ, {ÏC…mdt sêÁwüº ø√sês¡T. ˝Ò<ä+fÒ ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q\T #˚kÕÔeTì m˙ºÄsY bÕغ ù|s¡TqT Á|üø£{Ï+#ês¡Hêïs¡T. {Ï&ç|æ kÕú|æ+∫q >∑&ɶô|’ bÕغ ã\+>± sêÁcÕº\T n_Ûeè~› kÕ~Û+#ê\qï<˚ {Ï&ç|æ \ø£å´eTì, <äTs¡<äTwüºeXÊ‘·TÔ mìïø£˝À¢ z≥$T
Hêj·T≈£î\T X¯ìyês¡+ dü+<ä]Ù+∫ s√>∑T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ÄsYm+z ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ñ+&Ü\ì bÕغ |ü⁄qsY yÓ’uÛÑe+ rdüTø=#˚Ã+<äT≈£î Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô eTT+<äT≈£î sêyê\ì ‘·s¡Tyê‘· neTsêe‹˝À n_Ûeè~› ì*|æb˛j˚T |ü]dæú‹ e∫Ã+<äHêïs¡T. q<äT\
|ü<äàC‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ s√>∑T\ø£+~düTÔqï yÓ’<ä´+, dü<äTbÕj·÷\ ‘Ó\+>±D {Ï&ç|æ sêh n<Ûä´≈£åî\T m˝Ÿ.s¡eTD e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. {Ï&ç|æì m+‘·eT+~ Hêj·T≈£î\T $&çHê ø±s¡´ø£s¡Ô\T M&É˝Ò<äì nHêïs¡T. nqTdü+<Ûëq+, n_Ûeè~› Ä–b˛j˚T |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äHêïs¡T.
$esê\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ¬s+&√ yês¡T¶˝À õôV≤#Ym+dæ mìïø£\ eTT+<äT Vü‰MTì∫Ãq Á|üø±s¡+ Hê\T>∑T ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À {Ï&ç|æì me«s¡÷ @$T #Ój·T´˝Òs¡Hêïs¡T. yÓqTø£ã&çq esêZ\T n+fÒ n+‘·≈£îeTT+<äT sêÁwüº+˝À bÕغ |ü]dæú‹, bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ô|’
|ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± {ÏC…mdt n<Ûä´≈£åî\T ø√<ä+&ÉsêyéT dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° ÄdüŒÁ‘·T\qT ì]à+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. {Ï&ç|æ..{Ï&ç|æ n+fÒ yÓqTø£ã&çq esêZ\ì, dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|ü»\≈£î |üP]Ô kÕúsTT˝À bÕغ H˚‘·\‘√ düe÷y˚X¯+ nj·÷´s¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£esêZ\ yêØ>± bÕغ |ü]dæú‹ô|’
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. sêÁwüº+˝À d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\T ô|s¡T>∑T‘·Tqï Á|ü»\≈£î nedüs¡yÓTÆq yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·T+ n+<äTu≤≥T˝À n+~+∫q @¬ø’ø£ bÕغ {Ï&ç|æ nì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Äsê rXÊs¡T. bÕغ ø£$T{°\qT ø=‘·Ô ìj·T$T+#ê\ì Hêj·T≈£î\≈£î dü÷∫+#ês¡T. bÕغ
H˚|ü<∏ä´+˝À ôV≤˝ŸÔ meT¬s®˙‡ Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òø£b˛e&É+‘√H˚ Á|üdüTÔ‘·+ düeTdü´ rÁeyÓTÆ+<äHêïs¡T. me«s¡÷ Ä+<√fi¯q #Ó+<äqedüs¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. yÓ[¢b˛sTTq Hêj·T≈£î\T bÕغ˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT ã˝Àù|‘êìøÏ rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ô|’ ~XÊìπsΔX¯+ #˚XÊs¡T. düe÷y˚X¯+˝À {Ï&ç|æ ‘Ó\+>±D
ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ eT+Á‘·T\T, n~Ûø±s¡T\T dü+<äs¡Ùq\T, |üsêeTs¡Ù\‘√ ÄdüŒÁ‹ì dü+<ä]Ù+∫q yê]˝À {Ï{Ï&ç|æ bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T ø£+fÒ...Ç|ü⁄Œ&˚ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ñ‘ê‡Vü≤+‘√, ø£dæ‘√ ñHêïs¡ì nHêïs¡T. πøåÁ‘·kÕúsTT˝À bÕغì n<Ûä´≈£åî&ÉT m˝Ÿ.s¡eTD, bı*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T sêe⁄\ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´ eT#êÃ
düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±eHêïs¡T. |ò”esY ÄdüŒÁ‹˝À z|” ù|ôw+≥¢ sêe⁄\ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, kÕsTTu≤ãT, e÷J m+|” nõ<ébÕcÕ, &Üø£ºsY ã˝Àù|‘·+ #˚düTø√yê\ì, bÕغô|’ n_Ûe÷q+ ñqï Á|ü‹ ˇø£ÿ]ì ôd’øÏ˝Ÿ møÏÿ+#ê\Hêïs¡T. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, bÕغ H˚‘·\T düTVü‰dæì, ãø£ÿì q]‡+VüQ\T, qq÷ï] q]‡¬s&ç¶, $$<Ûä õ˝≤¢\
dü+K´ ô|s¡T>∑T‘·Tqï+<äTq yÓ’<äT´\ô|’ uÛ≤s¡eT÷ ô|s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. düT<Ûëø£sY, _\¶sY Á|üMDY, l|ü‹ qπsXŸ, yÓ+ø£fÒXŸ#Í<ä], πødüT\T ô|{Ϻ ãj·Tô|{≤º\ì #·÷düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À {Ï&ç|æ C…+&Ü m–πs bÕغ n<Ûä´≈£åî\T, düeTq«j·Tø£s¡Ô\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.
s√>∑T\ s¡B› <äècÕº´ |ò”esY ÄdüŒÁ‹øÏ n<äq|ü⁄ øö+≥s¡T¢ @sêŒ≥T #˚dæ ns¡TDY≈£îe÷sY, uÛ≤düÿsY, eT<ÛäTø£sY ñHêïs¡T. s√E eT∞fl edüTÔ+<äì, n|üŒ{Ï es¡≈£î X¯øÏÔ e+#·q ˝Ò≈£î+&Ü bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ