Вы находитесь на странице: 1из 15

... а у теб ест !

ПРИЧАСТИЕ
При ас ие ас лингвис ов (и ебников) сей ас с и ае самос о ел ной ас ре и.
Др гие наз ва при ас ие ормой глагола, а не о дел ной ас ре и. Важно помни ,
о при ас ие имее свойс ва прилага ел ного и глагола, но не п ай е при ас ие ни с
прилага ел н м, ни с глаголом.

Свойства прилагател ного у причасти :


- о ве ае на вопрос какой?
- обозна ае признак предмета,
- измен етс по родам, числам и падежам,
- согласуетс с существител н м: игра ий ребенок, разлив а с река.

Свойства глагола у причасти :


Врем (нас о ее и про ед ее): ита ий ребенок – итав ий ребенок;
Вид (совер енн й и несовер енн й):
о дела щий? ита ий о делав ий? итав ий – несовершенн й вид;
о сделавший? про итав ий – совершенн й вид.
Возвратну форму: м ва ий-с , раскр в ий-с .
Залог: при ас и б ва дейс ви ел н е и с рада ел н е.
КАКИЕ БЫВАЮТ ПРИЧАСТИЯ?
Действител н е (активн е) Страдател н е (пассивн е)
Насто щее ущ/ щ – от гл. I спр жени -ом/ем- от гл. . I спр жени
врем игра- -ий, пи - -а Вед-ом- й, сваива-ем- й
ащ/ щ – от гл. II спр жени -им- от гл. II спр жени
кри -а -а , клее- -ий Сл -им- й, вид-им- й
Прошедшее -вш-, -ш- - нн/енн- от гл. на –ит , -ет
врем кри а-в -ий, ед- -ий огор - нн- й, окле-енн- й
-нн- от остал н х глаголов
посе -нн- й, распа а-нн- й

П а г е а :
Озар ема – озар ема.
Р салка пл ла по реке гол бой, озар ема полной л ной.(Лермон ов).
В полненное – выполнено. Построенн й – построен. Откр та – открыта.

Упражнение 1
Перепишите и укажите, какие из в деленн х слов вл тс прилагател н ми, а
какие – причасти ми:
1.На пол нке вс д виднелис красн е год земл ники. Ярко в дел лис в раве
красне ие год . 2. Гор ей вод не б де до понедел ника. Гор ий кос ер виден
издалека. 3. Мол алив й с арик – мол ав ий свиде ел . 4. По мнев ий зверек не
попадае с бол е в лов к . Умное ли о всегда красиво.

Упражнение 2
Образуйте все возможн е форм причастий от глаголов: рисова , нарисова ,
вноси , внес и, возвра а , возвра а с , возвра и , возвра и с , просн с .
Упражнение 3
Найдите все причасти :
Холод, ело айно сков ва ий,
Холод, д о аров ва ий...
О л н л и про гива с ,
К серд иглами при рагива с .

В ом блеске – все осилив а влас ,


Умирае обескр лев а с рас .
Все во мне – ли смер и и ина,
Цел й мир – ли верд и в ней л на.

Гасн в серд е невзлеле нн е сн ,


Гибн ве ики осме нной весн .
Снег се ми расс ила имис
В е над дн ми заб ва имис ,
Над последними прив заннос ми,
Над св ми недосказаннос ми! (В. Бр сов, 1909)

Упражнение 4
1. Перепишите, раскр ва скобки и объ сн правописание подч ркнут х букв.
2. Какой част речи вл тс в деленн е курсивом слова?

Навс ре не сладким ве ром ле ней но и и мор . Зв зд в небе необ кновенно


много – кр пн , предрассве н , неизвес н . Ч рной равниной лежи до прозра ного
горизон а море; ернее и медленно клони с , ка ае с лесок ма вб е. Волн с но ной
неприве ливос пле в каменн е гл б , наваленн е в воде за зкой и длинной
полосой мола. Впереди нев соко вис в небе два кр пн огн : м но-синий и с мра но-
красн й. Тор а а в небе ма а лодки, ожида ей в кон е прис ани, клони с , а ае с ,
оди по зв здам ире все , о в соко в рас а , о гл боко пада вниз. Носил ик
негромко окликае л дей, о- о дела и в лодке, ага и с валкой корм на нос и с
носа на корм . Они кида в о ве ем о- о односложное. В о поздний ас они каж с
л д ми, айком затева ими о- о недоброе. (И.А. Б нин)
Де в е е а а ег в е е
Дейс ви ел н е при ас и нас о его времени арак ериз ак ивн й с б ек ,
дейс в ий самос о ел но, образ с о глаголов 1-го спр жени при помо и
с иксов –ущ-/- щ-: ма ат – ма -ущ-ий; колот –кол- щ-ий;
Дейс ви ел н е при ас и нас о его времени образ с о глаголов 2-го спр жени
при помо и с иксов –ащ-/- щ-: р ит – р -ащ-ий; л бит – л б- щ-ий.

Помните про глагол -искл чени 1 спр жени брит , стелит и глагол -
искл чени 2 спр жени гнат , держат , дышат , слышат , вертет , терпет ,
ненавидет , видет , смотрет , обидет , зависет .

ЗАПОМНИТЕ НАПИСАНИЕ:
БУДУЩЕЕ
На е б д ее...
Б д ее и к венн г ин еллек а...
Вб д ем м на им ...

ЗАПОМНИТЕ НАПИСАНИЕ:
СЛЕДУЮЩИЙ
ед ЮЩег за нами;
а ед ЮЩе уроке;
а ед ЮЩей странице.
Упражнение 5
Охарактеризуйте все в деленн е слова:

О с ас е м всегда ли вспоминаем.
А с ас е вс д . Може б , оно—
Во о сад осенний за сараем
И ис й возд , л щийс в окно.

В бездонном небе легким бел м краем


Вс ае , си е облако. Давно
Слеж за ним… М мало видим, знаем,
А с ас е ол ко зна щим дано.

Окно откр то. Пискн ла и села


На подоконник п и ка. И о книг
Ус ал й взгл д о вож на миг.

Ден ве ерее , небо оп с ело.


Г л моло илки сл шен на г мне…
Я виж , сл , с ас лив. Все во мне. (И.А. Б нин, 1909)

Упражнение 6
При помощи суффиксов –ащ-/- щ- и –ущ-/- щ- образуйте действител н е причасти
наст.вр.:
Пи , па , мо , а ,д а ,и , сл а , пла , ре , завис , дремл , се ,
ве , с ро , бор с , с ел , завис .

Упражнение 7
Образуйте действител н е причасти насто щего времени от тих глаголов:

1 2

моло моли
жале жали
боро с б ри
с ели гна с
Упражнение 8
1.От каких глаголов образован ти причасти ?
2. Состав те с кажд м из них словосочетание.
1 2

а ий а ий
ро иес ро иес
по ий по ий

Упражнение 9
В полните по образцу:
А) колОт – колЮТ – колЮЩий
боро с – бор__ с – бор__ ийс ; моло – мел_ – мел_ ий; спе – спе__ –
спе__ ий; поло ; с ели ; а ; се ; репе а ; бри ; кол а с ; скака .

Б) п лИТЬ – п лЯТ – п лЯЩий;


м сли ; с рои ; ма и ; гна ; клеи ; д а ; оли ; ерпе ; и ; аи .

Упражнение 10
Объ сните правописание суффиксов в деленн х причастий:
В с нос и, все м , в извес н й срок жив ие на земле вмес е и вмес е
исп т ва ие все земн е радос и и горес и, вид ие одно и о же небо, л б ие и
ненавид ие в кон е кон ов одинаковое и все поголовно обре енн е одной и ой же казни,
одном и ом же ис езновени с ли а земли, должн б ли б пи а др г к др г
вели ай нежнос , вс во до слез мил ей близос и... (И.А. Б нин). 2. На кар ине
б ла изображена св а Варвара, ом ва а прокаженном на ноге зв . 3. Нас ала
весна, епла , д ис а , оп н а весна. 4. Через нескол ко дней м же обменивалис
еми б с р ми пол л бками, ко ор е при вс ре е по вл с на г ба незнаком , но
пос о нно вид и др г др га л дей. 5. Елена,– просил мол им голосом,– не
о алкивай е мен . 6. В голосе ее зазв ала нежнос ласка ейс ко е ки. 7. Уважа
пи бра и . 8. Щавинский м гко и л бовно, с какой- о обволакива ей па ей
манерой овладевал вниманием своей жер в . 9. Его мален ка при рам ва а иг ра
мел кала повс д . 10. Казалос , о к о- о ес в емно е прибрежного леса, мол а
тле его кое-где све л ками. (А.И. К прин). 11. Пригнали с пр да в к панн , зеркал но
бле и ло адей, с емн вос ов и грив ко ор с р и с вода (И.А. Б нин).

Упражнение 11
1. В каком столбике во всех причасти х пропущена буква «А»?
2. В каком столбике ест слово, отлича щеес от остал н х гласной в суффиксе, что
то за слово и как оно пишетс ?

1 2

Бле __ ий на солн е Та __ ий жес и


Пла __ ий о боли Ма __ ий на горизон е
Пр __ ийс о взгл да Зна __ ийс в списке
Кол __ а с рава Поро _ ий звание
Кор _ ий рожи Сл __ ийс вдалеке
Пи __ ий конспек Д __ ий в спин

Упражнение 12
В каждом из столбиков пропущена одинакова дл того столбика буква, но в то
разн е букв , если сравниват столбики 1 и 2. Какие букв пропущен в каждом из
столбиков? Назовите их.
1 2

Трепе __ ий на ве р ; Огнед __ ий в лкан;


клоко __ ий водопад; пло о сл __ ий еловек;
ска __ а ло ад ; р __ ий с ои;
пле __ иес в реке держ__ ий в он се;
ма __ ий р кой; б дораж___ ий воображение;
поло __ ие бел мо __ ий водой

Упражнение 13
В какой строке пропущена одна и та же буква? Кака ?

А) ска __ ий, пла __ ий, зна _ ий;


Б) ле__ ий, бле__ ий, ро__ ий,
В) ма __ ий, д __ ий; сл __ ий;
Г) жал__ ий, дремл__ ий, пил__ ий.
Де в е е а ед ег в е е
Дейс ви ел н е при ас и нас о его времени образ с о основ неопределенной
орм глаголов при помо и с иксов –вш-/-ш- с со ранением гласной основ н. .
глагола: ма а-т – ма а-вш-ий; р и-т – р и-вш-ий, се -т – се -вш-ий.

Упражнение 14
При помощи суффиксов -вш/ш- образуйте действител н е причасти прош.вр:
Обиде , рас а , за е , раска с , наде с , леле , сл а , нес и, испе ,
посе , о ме и .
Дайте характеристику в деленн м словам:

Он ве рен, как ве ер. Как ве ер,


Шумевший в имении в дни,
Как ам е е Фил ка- але ер
Скакал в голове ес ерни.

То ве ер, проникший под ребра


Ивд , в е ение ле
Недобро славой и доброй
Пом нут в с и а и воспе . (Б. Пас ернак, 1956).

С ада е е а а ег в е е
С рада ел н е при ас и нас о его времени образ с о глаголов 1-го спр жени при
помо и с икса -ем-: приделат – придел ва-ем- й, леле т – ле-ем- й.
С рада ел н е при ас и нас о его времени образ с о глаголов 1-го спр жени при
помо и с икса -им-: говорит – говор-им- й, твердит – тверд-им- й. Иногда
испол зовалс с икс -ом-: вести – вед-ом- й, весит – вес-ом- й.
Иногда дл образовани дейс ви ел н при ас ий про ед его времени испол з е с
с икс -т-: запер-т- й, оде-т- й.

Упражнение 15
При помощи суффиксов -ем-/-им- образуйте действител н е причасти наст.вр.:
повтор т –повтор ем – повтор -ем- й, говорит – говорим – говор-им- й.
Зависе , зависим; возобновл , возобновл ем; гна , гоним; прогон , прогон ем.
Избира , изобража , командирова , окр жа .
Упражнение 16
А) Замените в деленн е слова нужн ми по см слу действител н ми или
страдател н ми причасти ми с зависим ми словами; после страдател н х
причастий став те существител н е в твор. пад. подпишите буквами «Д.» и «С.»
страд. и действ. прич.:
1 Дево ка, котора ре ила зада , по ла г л . Зада а, котор ре ила дево ка, б ла
сложна (ре нна , ре ив а ). 2. У еники, котор е написали со инение, по ли в б е .
Со инени , котор е написали еники, б ли проверен к ве ер (написанн е,
написав ие).

Б) Переформулируйте оборот со словом «котор й» в причастие. Помните, что


причастн й оборот после определ емого слова обособл етс зап т ми: береза,
котора белеет вдалеке – береза, беле а вдалеке.
1. Река, ко ор озар е л на. Л на, ко ора озар е окрес нос и. 2. Нов е посадки,
ко ор е оберега л ди. Л ди, ко ор е оберега посадки. 3. Услови , ко ор е
и ва с при проек ировании. 4. Гласн е, ко ор е провер с дарением.
Инспек ор , ко ор е провер кол . 5. Небо, ко орое по емнело о . 6. Т ман,
ко ор й с еле с по долине. 7. Бол ной, ко ор й жело д и . 8. Трава, ко ора
кол е с на ве р . 9. Зв к, ко ор й сл и с в лес . 10. С аринное здание, ко орое
р и с о времени.

Упражнение 17
Найдите страдател ное причастие насто щего времени:
Т п е зв ки всп ек газа
Над мер вой ркос голов,
И ск ки ерна зараза
О покидаем с олов,

И ам, среди зеленоли ,


Тоск прив ки за а ,
Ре а на в ве и с рани а
Пос л й реб с б и .
(И. Анненский)
Упражнение 18
Найдите «лишнее» слово и объ сните свой в бор:
Гоним е, видим е, зависим е, озим е, зрим е.
Упражнение 19
В полните по образцу:
А) 2 спр жение:
л бИТЬ – л бИМ – л бИМ й
вали – валИМ – валИМ й
зна и – зна __м – зна __м й
сл а – сл __м – сл __м й
виде – вид__м – вид__м й

Б) 1 спр жение:
лелеЯТЬ – лелеЕм – лееЕМЫй
сеЯ – сеЕм – сеЕм е
о кр ва – о кр ва__м – о кр ва__м е
в сл ива – в сл ива__м – в сл ива__м е
провер – провер __м – провер _м е

Упражнение 20
В пишите все причасти :
...Вес город б л ове н айной ле .
Он б л гр м и др л, но горд и с роен.
На зки ли а дрожал ослаб ий све ,
И кажд й резкий зв к казалс ам роен.
В про ода емн , полн и ин ,
Несл но пр алис прис ани а орговли;
Углами ос р ми нар ив од с ен ,
Кон али дом красне ие кровли... (В. Бр сов)

Упражнение 21
Опишите себ при помощи тр х причастий:

1. Дейс ви ел ное нас о его времени.


2. С рада ел ное нас о его времени.
3. Л бое кра кое при ас ие.
Упражнение 22
В пишите все страдател н е причасти из стихотворени нобелевского лауреата
по литературе, по та Бориса Пастернака:

Bетер
(чет ре отр вка о Блоке)

Ком б жив м и валим м,


К о должен б мер в и лим,
Извес но нас под алимам
Вли ел н м ол ко одним.

Не знал б ник о, може с а с ,


В по е е ли П кин ил не ,
Без док орски и диссер а ий,
На все пролива и све .

Но Блок, слава бог , ина ,


Ина , по с ас ,с а .
Он к нам не сп скалс с Сина ,
Нас не принимал в с нов .

Прославленн й не по программе
И ве н й вне кол и сис ем,
Он не изго овлен р ками
И нам не нав зан никем. (Борис Пас ернак, 1956)

Упражнение 23
Встав те букв . Найдите р д, где пропущена одинакова буква. Кака то буква?
1.
А) с ел__ ийс ман; бор__ иес за права; бре__ ийс но а;
Б) спе__ ие блоки; а___ ий опаснос ; ро__ ий м ;
В) независ___мое мнение, ре а__м й вопрос; непо опл __м й корабл ;
Г) кон ролир __м й ксперимен ; едва сл __м й; ес ир __м й сегодн .
2.
А) с ро___ еес здание; дремл___ ие на диване;
Б) жале__ ий мал а; ; кле__ ий коробк ;
В) независ.__мое мнение, ненавид__м й всеми;
Г) о вор __м й по рам; едва сл __м й.
С ада е е а ед ег в е е
Об а в . . г аг а:
распахА-нные, посеЯ-нные, увидЕ-нные.
О г аг в а – а б а г а Ё/Е е ед
Н/НН:
огорчит – огорчЁнный, возмутИт – возмущЁнный, поставИт –
поставлЕнный.

Упражнение 24
1. Встав те букв .
2. В каком столбике пропущена одна и та же буква? Кака ?
3. Какое слово отличаетс ото всех остал н х в другом столбике?

1 2

посе__в ий семена пос ро__нн й недавно


посе__нн й в апреле с ро_нн е на рабо
рас а__в ий на солн е подо_нн коров
раска__в ийс гре ник провер_нн е е ради
измер__нн й по периме р провер _м е гласн е

Важ а а а е а , ж е в а ,
б а ва е а г аг в:
взве И бл ки – взе Енн е бл ки,
азве А бел е – азве Анн е бел е,
и елЯ ж е– и елЯнн е ж е,
и елИ и ника – и елЕнн й и ник.
Упражнение 25
Встав те букв :

Взвеси – взве __нн й


Разве а – разве __нн й
Посе – посе__нн й
Разве – разве __нн й
Поме а – поме _нн й
Замеси – заме __нн й

Упражнение 26
Объ сните написание в деленн х букв, определив начал ну форму глагола,
от которого образован причасти .
1. По заве нном снежком двор брод к р и гол би, в бира прис панн й
ло ад ми овес. С кр же пр мо л е , и на заднем дворе, подта в и абелей
соснов , на инае копи с л жа – верн й за ин весн ... 2. Ша а с парни, заве анн е
в занками, лопа по доскам до звона: кака с ка! 3. Виж : жива комна а, красн й
ар, приклеив ийс к по олк , на комоде пас ал н е и ки. (И.С. Шмел в). 4. Порой она вс
вздрагивала, елом и р ками, о но подстреленна насмер п и а. – Кака красо а и
дерзос в пос пке ого командира расстрел нного с дна, ко ор й на предложение
сда с мол а зак рил папироск и с папироской в з ба по ел ко дн . 5. Кин лс он в
мас ерск и видел, о его божес венное произведение лежи на пол истерзанное,
растоптанное, искро енное ножом. 6. Поездки в и допо опн ,д н дилижанса ,
заве анн гр зной пар синой! 7. То б ли ак нес ас ной л бви, окон ив ейс ак
раги ески. (А.И. К прин). 8.Ми спал с незанаве енн ми окнами, и сад и л на вс но
смо рели в ни . 9. Под горой извивае с в ени в соки лозин, се нн ор ими гра ами,
гл бока ерна ре ка. (И.А. Б нин).
Упражнение 27
1. В каком р ду во всех трех словах с пропусками пропущена одна и та же буква?

А) с ва __нн й на ле , в сме__нна са ириком; посе__ное зерно;


Б) в ка __на не ; зака __нн й айл; поме __нн й ложе кой ай;
В) окле__нна обо ми, подс рел__на п и а; взве __нное мнение.

2. В какой строке пропущена одна и та же буква? Кака ?

А) зна _м й, оклеива_м е; с ро_м й;


Б) засе_нн е, окле_нн е, вид_нн е;
В) сл _м е; вид_м е, движ_м е;
Г) озар _м , ис исл _м , леле_м .

3. В какой строке пропущена одна и та же буква? Кака ?

А) окле__нна обо ми, посе__нное зерно;


Б) взве __нное мнение; поме __нн й на игра ;
В) зака __нн й айл; раскр __нн й бренд;
Г) в ка __нна не , сл __нн й нами.

Упражнение 28
1. В какой строке во всех словах пропущена буква И?
А) ле __ с , о ран __м й;
Б) вс ревож__ с ,в п __нн й;
В) наде__ с , сдерж__нн й;
Г) задерж__ с , сл __м й.

2. В каком варианте ответа указан все слова, где пропущена буква Е?


А) н__ , закон __в ий;
Б) раскле__м, на ер __н й;
В) бор__ с , ненавид__в ий;
Г) зама __ , просро __нн й.
3. В каком р ду во всех трех словах с пропусками пропущена одна и та же буква?
А) __ ий доб ; пен__ иес вал ; пла __ ий мал ик;
Б) ка__ ийс гре ник; мел__ ий ко е; с ел__ ийс ман;
В) ненавид__ ий лож ; се__ ий дождик; кол__ ий дрова;
Г) леле__ ий надежд ; гре__ ий д ; пло о сл __ ий.

Вам также может понравиться