Вы находитесь на странице: 1из 5
DOAMNEI MAIA SANDU PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA DOMNULULIGOR GROSU PRESEDINTELE PARLAMENTULUI R, MOLDOVA DOAMNEI NATALIA GAVRILITA, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA DOMNULUI BORIS MARCOCI DEPUTAT IN PARLAMENTUL R. MOLDOVA CENTRULUI NATIONAL ANTICORUPTIE AUTORITATH NATIONALE DE INTEGRITATE ‘TIA PROPRIETATII PUBLICE PLANGERE COLECTIVA a angajafilor S.A. ,Red-Nord” Colectivul SA RED-Nord, vine cu o plingere publict si mizeazd ca prin intermediui Dumveavoastré, mesajul nu doar sf ajungd la toate institupiile de control, dar de accasté data s4 fie Iwate si masuri concrete privind inedleariie vizae. Rugdm organele competente $4 se sutosesiaeze ~ Autoritales Nafionalé de Integrate, Agentia Proptietajii Publice, Agentia Nationa pentru ReghementareIn Energetic’, Centzul Najional Anticorupiie ete. Povestest lui Lopotenew Romeo este una mai veche pe cind era un sustingior aprig al Partidului Democrat, care la promevat in functia de director al flialei Singerei a SA Red-Nord dup gestionarca frauchiloas’ a filfalel Singere’ gi dupa abréznicia sa ia raport cu conduceres Red-Nond, a fost etiberat din functie, inrdit 5) xuparat pe democrai sa vane Partidului Socialist, ind chiar membeu de pertid cu acte th ceguld gi consilier local In or. Singerei. Drept isplatd pentru activismul su in cadrul partidului socialist, precum gi pentru ,sveazurile” cu peeyedinta Parlamemuului Zinaida Grecesnii, tn nolembrie 2019 este promovat la funotia de director general al SA Red-Nord, tn baa unui concurs mimat i destasurat-cu multe inedeari, Odeta ajuns le cirma Red-Nordului, sau Toeput reglarile de conturi ov personalul snguiat de aie Partidul Democrat, prin eliberdri in mas Prd nici un tere esunomie. paste din persimialul ‘concediat a contestat in judecaté actiunilel 49 acr mai we \ jstoralul. ind restabilit prin hotarike de judecatt, prejudiciind Intreprinderea cu plafile w lipse fnrtaté de la munca, precum si penteu alte prejudicii materiale gi morale. tn juna august 2020, ca rezultat al unui audit intern efeetuat de cétre Agentia Propriels Publice, sx depistat c& Lonotencu Romeo prin abateri grave la capitolul ,achiziiP # prejudiciat SA Red-Nord-cu sume eolosale, prin divizarea achizifijior, procurind bunuri gi servici) la preyuri wesizerate de le operator! economici cu care acesta se afia in cirdisie. Find compromis dupt sudital APP, in luna decembrie 2020, Lopoteneu Romeo a fost inlétura: de le clema SA Red Nori fapt care La Teuriat extrem, péréising partidullsovialist tn tuna iamuarie 2021. In continwace s la nigte dezwaluiri denigratoare la adrosa conducerii APP si ai conducerit fail, eare in ni instants nu Tea putut proba gi nici au s-a prozentat la oxganul de uemitire penal pentru a enuf fapte concrete tn privinfa persoanolor concrete, fapt pentru care CNA a Incetat excuninarea aberatiilor lui Lopotencs Romeo. Jn tuna mastie-2021, Lopotenca Romeo eontesta in judeeat concedierca sa de le cirma SA Red-Norc, sede instanja einite o facheiere prin care Ti refuieé punerea pe rol a cererii pe ory c& raportrile de monca sesizate nu tin de competenta judecttorulvi. Totodaté, in aceasta incheiere judecatorul ia indicat expres reclemantului, cf nu poate depune cerere similard cu aceleasi obiect. La seurt timp, facind abstractie de aceste prevederi, Lopoteneu Romeo depune st cerere identic cu acelagi object, care spre fericitea sa este repartizaté unui al judecdtor deja convenabil ui, dul Rogen Alexandru, care ti pune-cererea pe rol gi fi d& clgtig de eauzd tn luna septembrie 2021, ou rostabilise In servieiu, Considerim necesar de menionat o& interesele SA Red-Nord jh acest proces de judecat& au fost reprezentate de avocatul Inteeprinderii Boisteanu Eduard, care-a fost solevtad si contractat personal de Lopatencu Romeo pe etnd acesta se afla in Functie de director general. Respectiv apare intreburea: pe cit de obicctiv gi impartial a fost uvocatul Boigteanu Eduard in procesu! de judacaté impotriva angajatorului su? $i nu ‘sonstituie gare un temei de recuzare? Dupa revenirea in funetie, Lopotencu Romeo il rasplateste pe Boisteanu Eduard pentru devotanrentul i aportul stu cu omirize a valorii contractului de prestiri servicli, fapt care poate fi usor verificat opoteneu Romeo s-a ldudlat it persoane domme detneredere 8 acest ctstigide eauza ta $ mii dle euro, iar judecstordl Rogea Alexandra la favorizat pentru faptul cdl sotia si Fraiele lui aotivensa. in cadleul SA Cut-Nord, fosti eolegi de-a lui Lopotencu Romeo, pe efnd cesta detinea funetia de director de proiset in ciidrul SA Gel-Nord. Respeetiv, Lepotencu Romeo find repus'in funejie la SA Red-Nord tn luna septembrie 2021, tneepe marele razboi deja contra personalulul angajet pe timpul guvemarii sociatiste, precum si ca7ite care i-au ramas de pe timpul guvernaeii demoerate. In dogr 2 sptimini de ile, Lopotencu Romeo a redus din functia cizca 12 persoane, pregitind tn regim de urgent’ 0 organigeama noua a. intreprinderii, cere Ti va permite tn mod masiv s8 concedieze persoanele incomode, Mai grav este faptul cB Lopotencu Romeo concediaza persoune tinere, gi in locul lor ‘angajew2a pensionari, care la fel sunt nigte traseigti politici, care organizau autocare intregi ou personalul Red-Nordului ortinducf s&meargém la mitingurile PD-ului. Personal pensionara Lestic Ludmila recent angajata, pe timput guvemarii PD-ului, la orele 06.00 dimineata in veya Centarului de la BAN, ficea apslal personatulu, $ tt repartiza prin autocare ea pe nite tuime dy o}, dindu-le efte © placintd si o sticld de apa penta totreaga zi. (de odihn& apropo), Chia si pe timpul guvernisii socialiste, Lopotence Romeo obliga personalul intreprinderii si neurya la agitapi clectarale, folosea mijloace de transport si inefperile administrative in scap electoral, fapt docuimentat gi de e&tre mass-medlia, costar 1 Directorul RED-Nord, surprins la mitingul in susfinerea lui Dodon Ia Sdngerei - Asti, in ulinia zi end este permis agitaia electoral, saul candidatului independent Igor [Dodon a organiza maryuri Th susfnerea acestua nu doar la ChiginSu, da gitn alte locality in jar. {n continuare, Lopotencu Romeo deja se declar un sufinttor aprig al Partidului PAS, si se implic8 nemijlocit in campania electoral’ pentru alegerile parlamentare din luna iulie 2021 aldwuri de prictenul s&u, cere este un at traseist politic dnul Arcadie Covaliov, primarul oragului Singetei, fost membru &l Partidului PUN, gi actual membru al PAS. Acesti dof traseigti, se laud peste (ot cd aw ads aport gi voturi pentru PAS tn mfrime de 78% In rafonul Singerei, fapt pentru care condlucerea PAS Ti-vor rasplati cu funeyi p! continuitate profesionall. Th ulti ani, ceicolorul nostru Lopotencu a reusit s& strfrigt toate eulorile posibile, vorba cee punt facem bani s8 iasa”: iniai albestru, democrat inrdit (project CET de milioane), apoi oleacd socialist la RED cat a mers banul, iar acum se declara PAS doar ca s8-si menjind functia le director. Acum se declart si se jurd cA este un promotor @ actiunilor PAS, preficindu-se Uransparent gi doar 0 jertf% a manipulacilor socialiste gi pd-iste. Cum s& te declari jertf&. atunci cand ai foslosit RED-ul oa s& iji umpli buzunarele in mod direct, s& ifi bafi joo de colectiv prin reduveti ngjustificate de personal gi angajari ce fin de interes personal, asta pentru colectivul intrearinderii, in ochii cBruia se desfsurau aceste actiuni gi cu care se félea acest director, Ines rmane un nuister gi o mare absucditate, ‘data cu venirea PAS la conducere, am avut tofi marea sperangé c& si in RED-Nord vin ‘wemuti bune gi fn sfirgit accest® intreprindere va avea un director bun gi pe masurd, ins nu & fost sa fie, revenirea dubjoast a kuliocarului-socialist Lopotenca in functie de direstor, ne-a lasat tra cuvinte Suntem alarmaji, finde’ se vehiculeaz’, precum Lopotencu, este sub protectia presedintelui Parlamentului, Igor Grosu, c& a gésit pile gi la Andrei Spinu care este ministru al Inttastructurti gi Dezvoleérli Regionale al R. Moldova, iat fumotia sa de director SA RED-Nord, oia © asiguraté de catre Eugeniv Cozonac, director APP. Practic kuliokarul Lopotencu, se pomeneste intr-o situafie mult mai favorabilé deedt pe timpul soclalistilor, iar Mntreprinderea nossttd va continua si sponosirzeze jocurile ilegale a cuiva sub imaginea unel transparente antticiale, pieraind osmenl profesionisti si resurse financiare. in continuare, declarém de aceasta data deja public, Incalearile directorului SA RED- Nord, Romeo LLopotencu i nigérn organele competente sé se autosesizeze. Romeo Lopatencu, isi angajeaza fratele, pe Lopoteneu Rodion, tn funcfie de set a Ponotului de Dispecerat Central si nu declara conflictul de interese cAtre Autoritates Nationalti de Integritate. Mai mult ca at@t, pe acest caz ANT, in lana ianuarie ji martie 2021 prinegle o sesizare oficial din partes unuia din angajafii tntreprinderli, Cudreagow Alexandru, Tos8 (8rd nici o eeactie, au. este pornité.nici © anchets, acest dosat find lichidat, prin relagile socialiste care 7 lega pe Lopotencu de conducerea acestei instisuyii. Acum suntem'In octombrie 2021, politica s-a schimbat, avem PAS-ul gi deja un alt conducatar la ANI. Considertim corect gi tega sh primins 0 veactie respectivd pe aceasta situaie, Din momentul angajérii In SA RED-Nord si pand in prezent, Lopotencu este concomitent fondatorul gi administratorul la 4 firme, putefi verifica prin simpla accesare a saitului wowwnindound, Intreprinderi a c&ror gemuri de activitate’ se interseotenz cu cel al ‘ntreprindadti Red-Nord. Oare nu este 0 incompatibilitate tm fusefie domnilor demnitae!?, care se podepseste de ANI inclusiv cu interdietie pentru ocuparea funcfilor publice de pind la 3 ani Lia fel, cerem ca ANI, s& revada nu dosr declararea intereselor personal, dar si introducerea datelor eronate tn declararea averii care o face Romed, cum i pofteste inime, nu cum serie legea, e& aga-i_ cdind totul se rezolva oleact cu bani, oleack prin partid, Stimett Autoritae, pulel! ineepe chiar cu automobilul lui Lopotencu, o Honda CRY pe care o indica ca Find realizat& gi care de fapt stt tn proprietatea sa. $i dacd tot ne ludm de banii omului, pe motive penale, jinem s& pomenim gi céte ceva despre tmbogStire llieit, deoarece cheltuiclile tamiliei Lopoteneu depagese substanjial veniturile accumulate in anul 2019 gi veflectate in declarajia pe vente gi interese personae, Acum putin despre: oman # padocms, censw a cradocms, dar mai concret despre achiziti! (Romeo jine age subjecte Mnire patty och! gi chiar at fi finut, dacd. na umbla pe la saune Unde se, yaghezmuieste aninalier” gi se Tneepe lauda de sine — nu miroase a bine). in noiembrie 2020, Lopotencu, transmite th locafiune spetiul si utilajul Servicialui meuologic al SA RED-Nord, cftre SRL Tehlab, pe cand servicile de verificare metrologicd rmaul a fi achizitionate fo luna apritie 2021 ~ se tncale& principiul concurentel, se creazi conditii favorabile pentru SRL Tehlab, penteu a cAstiga licitatia de achizitionare a serviciilor de verilicare metwologics gi in mod normal se Tnvartese gi ,oleace” de bani in buzunarele lui Romeo pe seamma SA. RED-Nard, Craul de mai sus, mu este unie, la fol Lopotencu, coniracteuzA prestarea serviciilor juridiee, pe end tn eadrul $A RED-Nord, exists un intreg serviciu juridic. Contracteazd nu pe alteineva deeat pe finul de cununie, Boigteanu Eduard, a sefului Serviciului Juridic, Pinar Verceslav. $i aga.ne pomenim ou cumatcismul, Pinzati e alias, Boigteanul e finu-siu, iar getul adjuusct a acostui serviciu e eumfteu [ui Pinzar. $i pared nu am avea ca colectiv, nimic fmpottiva lor, sor gi ei @-bucaté de pine, doar o& ni se-pare'o& mu o primese tocmai pentru ceea 8 apard interesele une! Tatreprinderi de stat cum este SA RED-Nord. In aceastt ordine, de idei, avem a spune, eh inreprinderea pierde judecsfi in gir gi are a achita pe seama concedierilor ilegale, peste 2 milioune lei. Concedieri ilegale de care se ocupa gi perfecteazi la fel acest serviciy uwidie, Considerm c& aceste milioane — bani ai statului, ar fi rentabil de ai utiliza in cadvul Proscduci de investitit si ca rezultat sf obfinem un tarif mai bun la energia electried, care este schitat cle eameni gi inclusiv de fieeare din nai Nu vedem, rostul contractiii de etre Lopotencu, a secviclilor cu Boigteann — avocat 9 SA RED-Nord, chiar si wim si date concrete pe cezul concedierii contabilului-gef, Cojocaru Petru, coniabil-gef, al ‘ntreprinderi, find concediat si aflindu-se th litigia de judecats, este anuajat de etre Romeo, pe clnnd judecata nu s-a incheiat si cu care fntocmefte un contract de muned dubios si (legal, Pér8.2 coinunice instenfei despre aceasta. Prin aceste-actiuni, Lopotencu c4 angajator, condifioneaet benefivieses unor plati duble pentru aceeasi perionda, iar ineprinderes este supusd riseului dea achita perivade lipst forfatd de ta muncd in marime de este | milion fei, Prin aceste actiuni Lopoteneu Romeo, in eérdisie cu Cojocaru Petru au drept seop delapidarea mijfoacelor financiare ale intrepriaderi Nu constiusie un secret, faptul. cd ta treburile cu achiziiite gi spalarea de bani, 1 ghideaza emival gi colegul su, acum director administeativ, Visterniceanu Sergiu, care este clinoscut ined cle ta SRL. Balti-Gaz, pentra profesionalismul sda in onkar-uriy abiliti pentra care a gi fost luut la SA RED-Nord de citre Romeo. Doar ef, edt Lopoteneu se limurea cu judectle, Vistemiceanu si-a mai umplit buzunarl, si-a mai cumparai o maging, spre regeot Aird a se Mparti_ eu Lopotenen, apt pentru care acesta revenind Ia RED gi afland toate, vrea si-t ochessed™ 5] st. demonstreze gi la restel prin marejul gest, cd nu e bine dnd nu te impart STIMATA CONDUCERE A ACESTEI JARI, ORPI[I ACESTE LEPADATURI DE OAMENI, CARE SE VIND SI SE CUMPARA DOAR PENTRU INTERESELE PROPRIL MAINI VOR VINDE ALTO! PARTID $1 VA VOR DENIGRA IMAGINBA, TARAS} VICTIMIZINDU-SE. OFERITI-NE SANSA SA AVEM UN DIRECTOR PE MASURA ACESTEI BRI, NE“AM SATURAT SA NS PREFACEM ORB] VAZAND CLAR CUM FACE INTERESELE $I SPALA DE BANI ACEASTA SOCIETATE PE ACTIUN! CARE FACE PARTE DIN PATRIMONIUL STATULUL CHIAR VA INVITAM LA NOL LA INTREPRINDERE SA DISCUTAT! cU SALARIATH DE RIND, SA VA CONVINGETI CA E © ATMOSFERA INSUPORTABILA DE ACTIVAT TOATE CONCEDIERILE MASIVE AVUTE LOC AGUM SE FAC INTR.O PERIOADA DIFICILA DE PANDEMIE, SARACIE, PERIOADA RECE A ANULUI CARE NECESITA CHELTUIEL] DE INTRETINERE. TOT! AU FAMILII $1 VOR SA-SI HRANEASCA COPI CINSTIT LA EI AGAS CHIAR MIZAM PE IMPLICAREA DUMNEA VOASTRA $1 AVEM CERTITUDINEA CA PAS CHAR VA STOPA TOATE FARADELEGILE FOSTELOR GUVERNARI, PRECUM $1 VA PROMO VA OAMENT [NTEGRI $1 PROFESIONISTL VA _RUGAM INSISTENT ADUCET] VREMURILE BUNE §I LA RED-NORD CA SUNTEM SATULDE HOTH $1 BATIOCORA DE OAMENI IN CEL MAIL OBRAZNIC HAL. VA CONVINGE}! CA NE-A. AJUNS CUTITUL LA OS, NE SUBSCRIEM SI CONTRASEMNAM ACEASTA PLINGERE COLECTIVA, ACESTIA FIND O MICA PARTE DIN CE] CARE CU ADEVARAT BAT ALARMA, INSA SE TEM PENTRU PAMILILLE $1} FUNGFHLE LOR,

Вам также может понравиться