Вы находитесь на странице: 1из 4

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВП ППРПДИЦЕ, ПМЛАДИНЕ И СППРТА


Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел.: 051/338-332, факс: 051/338-846,
www.vladars.net e-mail: info@mpos.vladars.net

МИНИСТАРСТВП ППРПДИЦЕ, ПМЛАДИНЕ И СППРТА


РЕСПР ЗА ПМЛАДИНУ
ПРПЈЕКТИ ПДПБРЕНИ ЗА СУФИНАНСИРАОЕ ПП КПНКУРСУ РАСПИСАНПМ ПД 27.10. ДП 17.11.2021.ГПДИНЕ

СЈЕДИШТЕ ПДПБРЕНП
Р.БР. НАЗИВ ПРГАНИЗАЦИЈЕ НАЗИВ ПРПЈЕКТА
ПРГАНИЗАЦИЈЕ (КМ)

1. УДРУЖЕОЕ ГРАЂАНА
ГРАДИШКА ИЗЛЕТИШТЕ НА РИЈЕЦИ САВИ 3.000,00
„НАША САВА“

ПРГАНИЗПВАОЕ АКЦИЈЕ ЗА
ДПБРПБИТ ДРУШТВЕНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ И ППБПЉШАОЕ
2. УДРУЖЕОЕ ГРАЂАНА
БАОА ЛУКА УСЛПВА ЗА КВАЛИТЕТНИЈЕ 2.000,00
„РАДПСТ“
ПРПВПЂЕОЕ СЛПБПДНПГ
ВРЕМЕНА МЛАДИХ „КАМП
РАДПСТ“ („Camp Joy“)
ИТ СЕМИНАР- ПСНПВЕ
ИЗРАДА АТРАКТИВНИХ
3. „ВИДИ, ИДЕНТИФИКУЈ,
НЕВЕСИОЕ АУДИП-ВИЗУЕЛНИХ 2.900,00
ДЕЈСТВУЈ“
ДИГИТАЛНИХ САДРЖАЈА ЗА
МЛАДЕ
ИНФПРМАТИЧКП
ППИСМЕОАВАОЕ
4. ЦЕНТАР МПДЕРНИХ ЗНАОА БАОА ЛУКА ШТИЋЕНИКА У ВАСПИТНП- 1.000,00
ПППРАВНПМ ДПМУ БАОА
ЛУКА

5. ПМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ФИТНЕС ЗА ЗДРАВЉЕ


ШАМАЦ 3.000,00
ПБУДПВАЦ МЛАДИХ

РАЗВПЈ РАДНЕ КУЛТУРЕ И


6. ПМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ЕТИКЕ У ЦИЉУ
БИЈЕЉИНА 3.000,00
БИЈЕЉИНА САМПЗАППШЉАВАОА
МЛАДИХ СЕМБЕРСКЕ РЕГИЈЕ
2

УНАПРИЈЕЂЕОЕ МПГУЋНПСТИ
7. УДРУЖЕОЕ „ЈК ПРПЈЕКТИ“ ЗА КВАЛИТЕТНП ПРПВПЂЕОЕ
ПАЛЕ 3.000,00
ПАЛЕ СЛПБПДНПГ ВРЕМЕНА
МЛАДИХ
ВЛАСТИТИМ РАДПМ ДП
8. УДРУЖЕОЕ ГРАЂАНА „4Т“ УРЕЂЕНИЈЕГ ПКРУЖЕОА И
МПДРИЧА 2.000,00
МПДРИЧА ЗДРАВИЈИХ УСЛПВА ЗА
ЖИВПТ
УДРУЖЕОЕ ГРАЂАНА
ЗАППШЉАВАОЕ И ППДРШКА
9. „ЦЕНТАР ЛПКАЛНПГ
СРЕБРЕНИЦА РАЗВПЈУ ПМЛАДИНСКПГ 1.500,00
РАЗВПЈА СКЕЛАНИ“
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
СРЕБРЕНИЦА
СТРУЧНП И НАУЧНП
РАЗВПЈ ИЗВРСНПСТИ МЛАДИХ
10. УДРУЖЕОЕ „ЦЕНТАР ЗА
БИЈЕЉИНА У СЕКТПРУ ИНФПРМАЦИПНИХ 3.000,00
ПБРАЗПВНУ ТЕХНПЛПГИЈУ
ТЕХНПЛПГИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“
11. УДРУЖЕОЕ ГРАЂАНА
БАОА ЛУКА НАУЧИМП ПА ППМПЗИМП! 1.500,00
„ПРПСПЕРИТЕТ“
12. УДРУЖЕОЕ ГРАЂАНА ПМЛАДИНСКА СТУДИЈСКА
НЕВЕСИОЕ 1.500,00
„СЛПГА“ НЕВЕСИОЕ ППСЈЕТА
УДРУЖЕОЕ ГРАЂАНА
13. КАКП ППКРЕНУТИ ПРВИ
„ПМЛАДИНСКА НАУЧНА БАОА ЛУКА 2.500,00
БИЗНИС
ИНИЦИЈАТИВА“
ПЛАНИНАРСКП-
14. УРЕЂЕОЕ ПМЛАДИНСКПГ
СПЕЛПЛПШКП УДРУЖЕОЕ ФПЧА 1.500,00
ИЗЛЕТИШТА
„ВУЧИЈА СТППА“ ФПЧА
АКТИВНИМ ДРУЖЕОЕМ У
15. СПЕЛЕПЛПШКП ДРУШТВП ПРИРПДИ ПРПТИВ
ФПЧА 1.500,00
„УРСУС СПЕЛAEУС“ ФПЧА ЗЛПУППТРЕБЕ
ПСИХПАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ

16. УДРУЖЕОЕ ГРАЂАНА „ТАЛАС


НЕВЕСИОЕ ТРН У ПКУ 2.800,00
059“

17. СППРТСКП-РЕКРЕАТИВНЕ
ТК „СРБАЦ“ СРБАЦ СРБАЦ 2.000,00
АКТИВНПСТИ МЛАДИХ
УПЧАВАОЕ И КПРИШТЕОЕ
18. „ИУВЕНИС“ ВУКПСАВЉЕ ВУКПСАВЉЕ РЕСУРСА ЗА РАЗВПЈ 1.000,00
ЦИКЛПТУРИЗМА
19. УДРУЖЕОЕ ГРАЂАНА „СПВА“ ФУНКЦИПНАЛАН СППРТСКИ
ВУКПСАВЉЕ 1.000,00
ВУКПСАВЉЕ ППЛИГПН
СТУДЕНТСКА ПРГАНИЗАЦИЈА
20. ФИЛПЗПФСКПГ ФАКУЛТЕТА ПМЛАДИНСКА ШКПЛА
ПАЛЕ 1.000,00
УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТПЧНПМ ЕДУКАЦИЈЕ 21
САРАЈЕВУ
ЕДУКАТИВНП-КРЕАТИВНП
21. УЧЕОЕ, КРЕАТИВНПСТ СА
УДРУЖЕОЕ „РАДПСТИ НЕВЕСИОЕ 2.500,00
ДЈЕЦПМ КРПЗ ИГРУ
МПЈА“ НЕВЕСИОЕ
3

ХУМАНИТАРНА
22. ПРГАНИЗАЦИЈА „САВЕЗ ЗА
БИЈЕЉИНА ЗДРАВЉЕ ЈЕ УВИЈЕК У МПДИ 2.000,00
ДЈЕЦУ МЛАДЕ И ППРПДИЦУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“
УНАПРЈЕЂЕОЕ УСЛПВА ЗА
23. „ПМЛАДИНСКИ ППКРЕТ“ ПДГПЈ ДЈЕЦЕ КРПЗ
ФПЧА 2.000,00
ФПЧА РЕКПНСТРУКЦИЈУ ДЈЕЧИЈЕГ
ИГРАЛИШТА
24. ПРПМПЦИЈА ПМЛАДИНЕ СА
НВП „ВИЗИЈА ПЛУС“ ДЕРВЕНТА 2.000,00
СЕЛА-ИНТЕРНЕТ СЕЛП

25. УДРУЖЕОЕ ГРАЂАНА ЗНАОЕ НАМ НИКП УЗЕТИ НЕ


ЗВПРНИК 3.000,00
„СУТРА ППЧИОЕ ДАНАС“ МПЖЕ
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ППДРШКУ
26. ДРУШТВП МЛАДИХ
МПДРИЧА МЛАДИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА 1.500,00
ПРЕДУЗЕТНИКА
„START UP III“
НЕВЛАДИНА
27. ПРГАНИЗАЦИЈА „АКТИВ
БРПД ЗДРАВИ ДА СТЕ, ДЈЕЦП! 3.000,00
РАЗВПЈА ГРАЂАНСКЕ
СФЕРЕ“ БРПД
28. ЕКПЛПШКП ДРУШТВП ШТЕДОПМ ЕНЕРГИЈЕ ЧУВАМП
ЛАКТАШИ 2.000,00
„КАНАРИНАЦ“ ЖИВПТНУ СРЕДИНУ
„КЛУБ СТУДЕНАТА
29. ФАКУЛТЕТА ППЛИТИЧКИХ БАОА ЛУКА СТУДЕНТСКИ ЖУРНАЛ 2.800,00
НАУКА“ БАОА ЛУКА
30. ПМЛАДИНСКИ САВЈЕТ ЗАЈЕДНИЦА ППДРЖАНА ПД
МИЛИЋИ 3.000,00
МИЛИЋИ МЛАДИХ
„ЦЕНТАР ЗА ПМЛАДИНСКП
ПРЕДУЗЕТНИШТВП И
31.
ЗАППШЉАВАОЕ У БИЈЕЉИНА УППЗНАЈ И ТИ ИТ 1.500,00
РЕПУБЛИЦИ СРПСКПЈ“
БИЈЕЉИНА
НАБАВКА ППРЕМЕ ЗА
32. УДРУЖЕОЕ „НАПРЕДНА
ТРЕБИОЕ СППРТСКЕ АКТИВНПСТИ 2.000,00
ХЕРЦЕГПВИНА“ ТРЕБИОЕ
УДРУЖЕОА
33. ПМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР
ГРАДИШКА ЗАЈЕДНП СМП ЈАЧИ 1.200,00
„ПЕТАР КПЧИЋ“
УНАПРЕЂЕОЕ ППЛПЖАЈА
34. УДРУЖЕОЕ ГРАЂАНА
ГРАДИШКА ДРУШТВЕНП ПСЈЕТЉИВИХ 2.000,00
„МИКРП МРЕЖА“
КАТЕГПРИЈА МЛАДИХ
УДРУЖЕОЕ ГРАЂАНА
КАМП ЗА НАДАРЕНЕ,
35. „PERPETUUM MOBILE-
БАОА ЛУКА ТАЛЕНТПВАНЕ И ИЗВРСНЕ 2.500,00
ИНСТИТУТ ЗА РАЗВПЈ
МЛАДЕ! (БАОА ЛУКА)
МЛАДИХ И ЗАЈЕДНИЦЕ“
36. „ЦЕНТАР ЗА ДЈЕЦУ, МЛАДЕ И
ЛАКТАШИ Р.Е.М.П.С. 2.000,00
ППРПДИЦУ“ ЛАКТАШИ
4

ДРУШТВЕНИ АНГАЖМАН
37. УДРУЖЕОЕ ГРАЂАНА
БАОА ЛУКА МЛАДИХ ПРЕМА АКТУЕЛНИМ 1.500,00
„МЛАДИ ЗА ЗЕМЉУ“
ППТРЕБАМА ТРЖИШТА РАДА
УДРУЖЕОЕ ЗА ППМПЋ
38. ДЈЕЦИ И ПМЛАДИНИ СА ЗИМА И ЦПВИД-19 НЕ МПРАЈУ
ПАЛЕ 1.500,00
ППСЕБНИМ ППТРЕБАМА БИТИ ПРЕПРЕКА
„СУНЦЕ“ ПАЛЕ
РАЗВПЈ ПМЛАДИНСКПГ
СЕКТПРА ГРАДА БИЈЕЉИНА У
39. ЦЕНТАР ЗА РАЗВПЈ МЛАДИХ БИЈЕЉИНА ФУНКЦИЈИ УКЉУЧЕНПСТИ 3.000,00
МЛАДИХ У ПРПЦЕСЕ
ДПНПШЕОА ПДЛУКА
УНАПРИЈЕЂЕОЕ АПЛИКАЦИЈЕ
„WAGWAG“ И ППДРШКА
40. УДРУЖЕОЕ ГРАЂАНА ПМЛАДИНСКПМ
БАОА ЛУКА 2.000,00
„WAGWAG“ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ И
ПДГПВПРНПМ ППНАШАОУ
МЛАДИХ
УДРУЖЕОЕ ГРАЂАНА ЗА
41. ПРПМПЦИЈУ УМЈЕТНПСТИ, ИМАМ ТЕМПЕРАМЕНТ
БАОА ЛУКА 2.300,00
НАУКЕ, КУЛТУРЕ И СППРТА У ППКЛАОАМ ТИ ИНСТРУМЕНТ
ДРУШТВУ-„ПУНКС“
УДРУЖЕОЕ ГРАЂАНА
42. „Ц.Е.З.А.Р.“- ЦЕНТАР
СРБАЦ ЗАППСЛИ СРЕДОПШКПЛЦА 2 2.500,00
ЕДУКАЦИЈЕ ЗА АКТИВАН
РАЗВПЈ
ПРАВИЛНА ИСХРАНА И
43. УДРУЖЕОЕ ЗА МПБИЛНПСТ
ЗВПРНИК ППРЕМЕЋАЈИ ИСХРАНЕ КПД 3.000,00
И ЕДУКАЦИЈУ „ARANEA“
МЛАДИХ У РС
44. УДРУЖЕОЕ ГРАЂАНА „ПАЗА“ САНАЦИЈА И ЧИШЋЕОЕ
ФПЧА 3.000,00
ФПЧА СТАДИПНА
УДРУЖЕОЕ ГРАЂАНА
45. „ПМЛАДИНСКИ САВЈЕТ ЗВПРНИК МЛАДИ ЗА МЛАДЕ 2.000,00
ЗВПРНИК“
УППЗНАЈ НАЦИПНАЛНЕ
СТУДЕНТСКА ПРГАНИЗАЦИЈА
46. МАОИНЕ КПЈЕ СТУДИРАЈУ НА
ЕКПНПМСКПГ ФАКУЛТЕТА ПАЛЕ 2.000,00
УНИВЕРЗИТЕТУ У ИСТПЧНПМ
ПАЛЕ
САРАЈЕВУ
47. УДРУЖЕОЕ МЛАДИХ
ЧЕЛИНАЦ НАУЧИ И ППМПЗИ! 1.500,00
ЧЕЛИНАЦ

100.000,00

МИНИСТАР

Соња Давидовић

Вам также может понравиться