Вы находитесь на странице: 1из 50

АРИСТОТЕЛЬ

ЖАЖДУЩИЙ ЗНАНИЙ
ЖИЗНЬ ВЕ
ВЕЛИКИХ
ВЕЛИ
ЕЛИ УЧЕНЫХ В КОМИКСАХ
ÓÄÊ 1(091) Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà,
ÁÁÊ 87.3(0) âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè
â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â
Á34 ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå,
âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ
íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
Jordi Bayarri
Èçäàíèå äëÿ äîñóãà
ARISTOTELES EL DESEO DE SABER
ÂÅËÈÊÈÅ Ó×ÅÍÛÅ Â ÊÎÌÈÊÑÀÕ
Aristóteles, el deseo de saber
© Jordi Bayarri 2016 Õîðäè Áàÿððè
© Colección Científícos 2016 ÀÐÈÑÒÎÒÅËÜ
Apdo. de Correos 112 ÆÀÆÄÓÙÈÉ ÇÍÀÍÈÉ
46120 Alboraia (València)
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð. Ôàñõóòäèíîâ. Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Å. Èñòîìèíà
Ìëàäøèé ðåäàêòîð Å. Ìèíèíà. Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Ä. Êðàñíîùåêîâà
ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
ндіруші: «ЭКСМО» АБ Баспасы, 123308, Мскеу, Ресей, Зорге к!шесі, 1 "й.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»
Интернет-магазин : www.book24.ru
Интернет-дкен : www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
аза<стан Республикасында=ы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Áàÿððè, Õîðäè. Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Á34 Àðèñòîòåëü. Æàæäóùèé çíàíèé / Õîðäè Áàÿððè. — аза<стан Республикасында дистрибьютор жне !нім бойынша арыз-талаптарды
<абылдаушыныF !кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,
Ìîñêâà : Ýêñìî, 2018. — 48 ñ. : èë. — (Âåëèêèå ó÷åíûå Алматы <., Домбровский к!ш., 3«а», литер Б, офис 1.
â êîìèêñàõ). Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
німніF жарамдылы< мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы а<парат сайтта: www.eksmo.ru/certification
ISBN 978-5-04-094790-4
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
Ó÷åíèê Ïëàòîíà è ó÷èòåëü Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî, îñíîâàâøèé о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»
www.eksmo.ru/certification
ñîáñòâåííóþ ôèëîñîôñêóþ øêîëó ïîä íàçâàíèåì Ëèöåé. Åãî èäåè î ндірген мемлекет: Ресей. Сертификация <арастырылма=ан
ïîçíàíèè ìèðà è ïðèðîäå ÷åëîâåêà íà ìíîãèå ñîòíè ëåò îïåðåäèëè
íàóêó òîãî âðåìåíè è ëåãëè â îñíîâó ñîâðåìåííîãî ôèëîñîôñêîãî è Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 23.07.2018. Ôîðìàò 94x721/16.
íàó÷íîãî ìûøëåíèÿ. Óçíàéòå, êàê ýòîò ÷åëîâåê æèë, î ÷åì äóìàë è êàê Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 3,76.
èçìåíèë õîä èñòîðèè. Òèðàæ ýêç. Çàêàç
ÓÄÊ 1(091)
ÁÁÊ 87.3(0)

© Íèæóðèíà Ì. Â., ïåðåâîä


íà ðóññêèé ÿçûê, 2018
© Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî
ISBN 978-5-04-094790-4 «Ýêñìî», 2018
ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ ǴDzǨǬǯǵȃ Ǧ ǧǴǩǻǩǵǮDzǰ ǧDzǴDzǨǩ ǵǶǤǧǬǴǤ dzǴǬǰǩǴDZDz Ǧ 384 ǧDzǨǷ ǨDz DZ.ȁ.

ǩǧDz DzǶǩǺ DZǬǮDzǰǤǹ ǥǿǯ Ǧ ǶǩǻǩDZǬǩ DZǩǵǮDzǯȀǮǬǹ ǯǩǶ DzDZ ǴǤǥDzǶǤǯ dzǴǬǨǦDzǴDZǿǰ


ǦǴǤǻDzǰ. ǦǴǤǻDzǰ dzǴǬ ǤǰǬDZǶǩ ǶǴǩǶȀǩǰ, ǺǤǴǩ ǰǤǮǩǨDzDZǬǬ.

ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ
DZǤǹDzǨǬǯǵȃ dzǴǬ
ǨǦDzǴǩ ǦǰǩǵǶǩ
ǵ DzǶǺDzǰ.

3
DZDz DZǬǮDzǰǤǹ ǷǰǩǴ. Ǭ ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȂ DZǤǫDZǤǻǤȂǶ …ǮDzǶDzǴǿǭ ǥǩǴǩǶ ǩǧDz Ǧ ǵǦDzȂ ǵǩǰȀȂ.
ǦDzǵdzǬǶǤǶǩǯȃ dzǴDzǮǵǩDZǤ…

ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ ǥǿǯ Ǥ ǩǽǩ DzDZ dzǴDzǦDzǨǬǯ


ǯȂǥDzdzǿǶDZǿǰ ǰDZDzǧDz ǦǴǩǰǩDZǬ
ǴǩǥǩDZǮDzǰ, ǩǰǷ ǫǤ ǻǶǩDZǬǩǰ ǮDZǬǧ.
DZǴǤǦǬǯDzǵȀ
DZǤǥǯȂǨǤǶȀ ǫǤ Ǧǵǩǰ,
ǻǶDz ǩǧDz DzǮǴǷǪǤǯDz.

4
— dzDzǻǩǰǷ Ƕǩǥǩ
ǶǤǮ ǵǬǯȀDZDz — ǫDZǤǶȀ Ǧǵǩ? ǰDzǪǩǶ
— ǰDZǩ DZǴǤǦǬǶǵȃ,
— ȃ ǦǵǩǧǨǤ DZǴǤǦǬǶǵȃ ǻǬǶǤǶȀ, ǥǿǶȀ, Ƕǿ ǹDzǻǩǼȀ
dzDzǶDzǰǷ ǻǶDz ȃ ǷǻǷǵȀ.
ǻǬǶǤȂ! ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ? ǵǶǤǶȀ ǸǬǯDzǵDzǸDzǰ?
ȃ ǹDzǻǷ Ǧǵǩ ǫDZǤǶȀ!

Ǧ ȁǶDzǰ ǵǯǷǻǤǩ,
ǦDzǫǰDzǪDZDz,
ȃ ǰDzǧǷ Ƕǩǥǩ
dzDzǰDzǻȀ.

— ȃ ǫDZǤǮDzǰ
— ȁǶDz — Ǧ ǶǤǮDzǰ ǵǯǷǻǤǩ Ƕǩǥǩ
ǵ ǴǤǥDzǶǤǰǬ dzǯǤǶDzDZǤ.
ǥǿǯDz ǥǿ ǵǯǩǨǷǩǶ ǩǹǤǶȀ Ǧ ǤǸǬDZǿ.
ȁǶDz ǦǩǯǬǮǬǭ ǸǬǯDzǵDzǸ!
ǫǤǰǩǻǤǶǩǯȀDZDz!
Ƕǿ ǰDzǧ ǥǿ dzDzǩǹǤǶȀ
ǷǻǬǶȀǵȃ Ǯ DZǩǰǷ.

5
Ƕǿ DZǩ ǪǬǶǩǯȀ ǤǸǬDZ,
— DZǩǨǤǦDZDz dzDzȁǶDzǰǷ Ƕǿ ǨDzǯǪǩDZ Ƕǩǥǩ DZǩ ǴǤǫǴǩǼǩDZDz
— Ƕǿ
dzǴǬǩǹǤǯ? ǷdzǯǤǶǬǶȀ DzǵDzǥǿǭ ǧDzǯDzǵDzǦǤǶȀ, ǫǤDZǬǰǤǶȀ
ǬDZDzǵǶǴǤDZǩǺ,
ǮǤǮ ǫDzǦǷǶ? DZǤǯDzǧ. ǧDzǵǷǨǤǴǵǶǦǩDZDZǿǩ
DZǩ ǶǤǮ ǯǬ?
— ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ ǨDzǯǪDZDzǵǶǬ, Ǥ ǶǤǮǪǩ
Ǭǫ ǵǶǤǧǬǴǿ. ǬǰǩǶȀ ǵDzǥǵǶǦǩDZDZDzǵǶȀ.

Ǥ ǩǵǯǬ ǧDzǴDzǨ
DzǶ Ƕǩǥȃ ȁǶDzǧDz
dzDzǶǴǩǥǷǩǶ, Ƕǩǥǩ
dzǴǬǨǩǶǵȃ ǵǶǤǶȀ
ǵDzǯǨǤǶDzǰ
Ǭ ǫǤǽǬǽǤǶȀ ǩǧDz.

ǮǤǮDzǦǤ dzǴǬǻǬDZǤ
ǶǦDzǩǧDz dzǴǬǩǫǨǤ
Ǧ ǤǸǬDZǿ?

— ȃ dzǴǬǩǹǤǯ — ǤǧǤ… ǻǶDzǥǿ dzǴDzǭǶǬ


— Ƕǿ ǸǬǯDzǵDzǸ? Ǧ ǤǮǤǨǩǰǬȂ, Ƕǩǥǩ
ǷǻǬǶȀǵȃ Ǧ ǤǮǤǨǩǰǬǬ — DZǩǶ, DZǩ ǮǤǮ
ǮǤǮ ǵDzǮǴǤǶ? DZǷǪDZDz ǦǿǭǶǬ Ǭǫ
dzǯǤǶDzDZǤ. ǵDzǮǴǤǶ!
ǧDzǴDzǨǤ ǻǩǴǩǫ ǦDzǴDzǶǤ
ǨǬdzǬǯDzDZǤ.
DzDZǤ DZǤǹDzǨǬǶǵȃ
DZǤ ǵǩǦǩǴDz-ǫǤdzǤǨǩ.

6
— Ƕǿ ǰDzǪǩǼȀ
— ǵǩǭǻǤǵ dzǯǤǶDzDZǤ dzǴǬǵDzǩǨǬDZǬǶȀǵȃ
DZǩǶ DZǤ ǰǩǵǶǩ, DzDZ — …DZDz ǤǮǤǨǩǰǬȃ Ǯ DzǵǶǤǯȀDZǿǰ — Ǧ ǨǬǵǮǷǵǵǬȃǹ?
ǦǴǩǰǩDZDZDz ǷǩǹǤǯ DzǶǮǴǿǶǤ Ǩǯȃ Ǧ ǨǬǵǮǷǵǵǬȃǹ.
Ǧ ǵǬǴǤǮǷǫǿ… Ǧǵǩǹ, ǮǶDz ǹDzǻǩǶ
ǷǻǬǶȀǵȃ.

— ǶǤǮ ǻǶDz ǨDzǥǴDz


dzDzǪǤǯDzǦǤǶȀ!

— ǨǤ, ǫǨǩǵȀ ǦǵǩǰǷ — Ǥ ǮDZǬǧǬ, ǮDZǬǧǬ


ǷǻǤǶǵȃ, ǴǤǵǵǷǪǨǤȃ Ƿ ǦǤǵ ǩǵǶȀ? — ǮDZǬǧǬ?
Ǭ ǨǬǵǮǷǶǬǴǷȃ. ǮDzDZǩǻDZDz
ǩǵǶȀ.

7
— ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ?

— dzǯǤǶDzDZ!

— ǰǿ ǰDzǧǯǬ ǥǿ — ǵ Ƕǩǹ dzDzǴ ǮǤǮ


— dzDzǭǨǩǰ — Ǭ ȁǶDz DzǻǩDZȀ
DZǩǰDZDzǧDz ȃ ǦǩǴDZǷǯǵȃ Ǭǫ ǵǬǴǤǮǷǫ,
dzǴDzǧǷǯȃǩǰǵȃ. ǹDzǴDzǼDz, DZDz ǰǿ
dzDzǧDzǦDzǴǬǶȀ? ȃ DzǥǴǤǶǬǯ ǦDZǬǰǤDZǬǩ, ǻǶDz ǫǨǩǵȀ ǷǻǬǰǵȃ
Ƕǿ dzǴDzǦDzǨǬǼȀ ǰDZDzǧDz dzDz-ǨǴǷǧDzǰǷ.
ǦǴǩǰǩDZǬ ǫǤ ǻǶǩDZǬǩǰ.

8
— Ǧ ǤǸǬDZǤǹ ǩǵǶȀ ǰDZDzǧDz — ǶǷǨǤ ǬǨǷǶ Ƕǩ, ǮǶDz ǹDzǻǩǶ
ǸǬǯDzǵDzǸǵǮǬǹ ǼǮDzǯ, ǫǤDZǬǰǤǶȀǵȃ dzDzǯǬǶǬǮDzǭ
— DzǥǵǷǪǨǤȃ — ǦDzǶ ǮǤǮ
DZǤdzǴǬǰǩǴ ǼǮDzǯǤ Ǭ dzDzǵǯǷǪǬǶȀ ǶǤǮǬǰ DzǥǴǤǫDzǰ
ǰǿ ǨǩǯǬǰǵȃ ǫDZǤDZǬȃǰǬ
ǬǵDzǮǴǤǶǤ. ǧDzǴDzǨǷ. dzDzȁǶDzǰǷ ǶǤǰ
Ǭ ǷǻǬǰǵȃ ǨǴǷǧ Ƿ ǨǴǷǧǤ.
dzǴǩdzDzǨǤȂǶ ǴǬǶDzǴǬǮǷ.

— dzDzȁǶDzǰǷ ȃ Ƕǩǥǩ
— DZDz ǫǨǩǵȀ DZǤǵ ǬDZǶǩǴǩǵǷǩǶ ǵǤǰDz ǴǩǮDzǰǩDZǨǷȂ dzDzǰǬǰDz ǻǶǩDZǬȃ
ǫDZǤDZǬǩ. ǰǿ ǨDzǯǪDZǿ ǵǶǤǴǤǶȀǵȃ ǷǻǤǵǶǦDzǦǤǶȀ Ǧ ǨǬǵǮǷǵǵǬȃǹ — ǵDzǧǯǤǵǩDZ.
DZǤǷǻǬǶȀǵȃ ǨǴǷǧ Ƿ ǨǴǷǧǤ ǮǤǮ ǦǰǩǵǶǩ ǵ DzǵǶǤǯȀDZǿǰǬ. ȃ dzDzdzǴDzǥǷȂ.
ǰDzǪDZDz ǥDzǯȀǼǩǰǷ.

9
— ǨǤ! DZDz dzǤǴǰǩDZǬǨ — ǨǤ, DZDz ȃ ǹDzǻǷ
— …Ǭ ǮǤǮ ǧDzǦDzǴǬǯ ǶǤǮǪǩ ǧDzǦDzǴǬǯ, ǻǶDz ǵǨǩǯǤǶȀ ǦǿǦDzǨ,
dzǤǴǰǩDZǬǨ, DZǩǥǿǶǬǩ ǥǿǶǬǩ ǵǷǽǩǵǶǦǷǩǶ! ǻǶDz DZǩǥǿǶǬǩ
DZǩ ǵǷǽǩǵǶǦǷǩǶ… DZǩ ǵǷǽǩǵǶǦǷǩǶ.

— ǹDzǴDzǼDz! ǮǤǮǬǩ Ǫǩ Ǧǿ
— DZDz ǫǤDZǷǨǿ! ǥǿǶǬǩ ǩǵǶȀ,
— dzDzDZȃǶDZDz. ǥǿǶǬǩ… Ǥ DZǩǥǿǶǬǩ DZǩ ǵǷǽǩǵǶǦǷǩǶ!
— ǵDzǧǯǤǵǩDZ.
DZDz ǥǿǶǬǩ
Ǭ DZǩǥǿǶǬǩ
ǵǷǽǩǵǶǦǷǩǶ.
DZǩ ǵǷǽǩǵǶǦǷǩǶ.

10
— DZǤǥǯȂǨǤǶȀ ǫǤ DZǩǥDzǰ…
— ǨǤ, ǹDzǶȃ dzǯǤǶDzDZ
ȁǶDz ǶǤǮ dzǴǩǮǴǤǵDZDz,
DZǩ DzǵDzǥDz ǺǩDZǬǶ ȁǶǬ
ǨǴǷǧ ǸǬǯǬdzdz!
ǰDzǬ DZǤǥǯȂǨǩDZǬȃ.

— ǮǤǮǤȃ
ǶǬǼǬDZǤ! — ȃ ǫDZǤȂ,
Ǭ ȃ DZǩ ǧDzǦDzǴȂ, ǻǶDz
…ǶǤǮ ǦǩǨȀ ǶDzǪǩ
DZǩ DZǷǪDZDz ǵǶǴDzǬǶȀ …ǰǿ ǶǤǮǪǩ ǨDzǯǪDZǿ
ǰDzǪDZDz ǷǻǬǶȀǵȃ!
ǰǤǶǩǰǤǶǬǻǩǵǮǬǩ DzǥǴǤǽǤǶȀ ǦDZǬǰǤDZǬǩ
ǰDzǨǩǯǬ, DZDz… DZǤ ǶDz, ǻǶDz DZǤǵ
DzǮǴǷǪǤǩǶ, ǻǬǶǤǶȀ ǶDz,
ǻǶDz ǨǴǷǧǬǩ Dzǥ ȁǶDzǰ
DZǤdzǬǵǤǯǬ…

11
— ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ,
— ȃ ǬǫǷǻǤȂ — ǨǤ, Ǥ ǶǤǮǪǩ Ǭǫ ǨǴǷǧǬǹ
ǻǶDz Ƕǿ ǨǩǯǤǩǼȀ — Ǭǫ ǤǸǬDZ?
Ǭ dzǩǴǩdzǬǵǿǦǤȂ ǧǴǩǻǩǵǮǬǹ ǧDzǴDzǨDzǦ. ȃ dzǿǶǤȂǵȀ
ǵ ȁǶǬǰǬ
ǫǤǮDzDZǿ. dzDzDZȃǶȀ, ǻǶDz Ǧ DZǬǹ DzǥǽǩǧDz
ǨDzǮǷǰǩDZǶǤǰǬ?
Ǭ ǻǩǰ DzDZǬ ǴǤǫǯǬǻǤȂǶǵȃ.

— Ǥ ǫǤǻǩǰ? Ƕǿ — Ǥ ǮǤǮ ǬDZǤǻǩ,


ǹDzǻǩǼȀ ǫǤDZȃǶȀǵȃ — Dz DZǩǶ! dzǴDzǵǶDz DZǬǮǶDz ǩǵǯǬ ǰǿ
dzDzǯǬǶǬǮDzǭ? ǴǤDZȀǼǩ DZǩ dzǿǶǤǯǵȃ DZǩ ǥǷǨǩǰ ǫDZǤǶȀ
ȁǶDzǧDz ǨǩǯǤǶȀ… …dzǩǴǦǿǭ ǼǤǧ
ǦǵǩǧDz Dz ǮǤǪǨDzǭ
Ǯ dzDzǫDZǤDZǬȂ ǻǩǧDz-
ǮDzDZǮǴǩǶDZDzǭ Ƕǩǰǩ?
ǯǬǥDz — ȁǶDz ǬǫǷǻǩDZǬǩ
Ǭ DzǥǾǩǨǬDZǩDZǬǩ
ǦǵǩǧDz, ǻǶDz ǬǫǦǩǵǶDZDz
Dzǥ ȁǶDzǰ.

12
Ǧ 348 ǧ. ǨDz DZ.ȁ. ǸǬǯǬdzdz
ǰǤǮǩǨDzDZǵǮǬǭ dzǴDzǨDzǯǪǬǯ
ǵǦDzǩ DZǤǵǶǷdzǯǩDZǬǩ
DZǤ ǧǴǩǺǬȂ.

— ǰǿ ǨDzǯǪDZǿ ǬǫǥǴǤǶȀ
— ǸǬǯǬdzdz — DzDZ DZǤǵ dzǴǤǦǬǶǩǯǩǭ, ǮDzǶDzǴǿǩ
— DzDZ Ǧǵǩ
ǵǴǤǦDZȃǯ ǵ ǫǩǰǯǩǭ ǫǤǦDzȂǩǶ ǵǰDzǧǷǶ ǫǤǽǬǶǬǶȀ DZǤǵ
ǥǯǬǪǩ
DzǯǬDZǸ! Ǭ DzǥǴǤǶǬǶ DzǶ ǦǴǤǧDzǦ!
Ǭ ǥǯǬǪǩ!
Ǧ ǴǤǥǵǶǦDz!

13
DZDz Ǧ ǤǮǤǨǩǰǬǬ — ǨǴǷǫȀȃ, ǰDZǩ ǧǴǷǵǶDZDz
ǵDzDzǥǽǤǶȀ ǦǤǰ, ǻǶDz… — dzǯǤǶDzDZ — dzǩǴǩǨ ǵǰǩǴǶȀȂ DzDZ
ǥǿǯǬ ǨǴǷǧǬǩ
ǷǰǩǴ! DZǤǫDZǤǻǬǯ ǵdzǩǦǵǬdzdzǤ
dzǴDzǥǯǩǰǿ…
ǧǯǤǦDzǭ ǤǮǤǨǩǰǬǬ.

— ǷǪǤǵDZDz! — ǮǵǶǤǶǬ,
— ǨǤ? — Ǧ ǮDzDZǺǩ ǮDzDZǺDzǦ, ȁǶDz
ǥǩǨDZǿǭ ȃ ǨǷǰǤǯ, ǻǶDz
Ǥ ȃ ǨǷǰǤǯ, DZǩ ǦǤǪDZDz… ȃ DZǤǻDZǷ
dzǯǤǶDzDZ! DzDZ ǦǿǥǩǴǩǶ
ǻǶDz Ƕǩǥȃ, ǵDzǥǬǴǤǶȀ ǦǩǽǬ.
Ƕǩǥȃ ǵǦDzǬǰ
ǮǵǩDZDzǮǴǤǶ.
dzǴǩǩǰDZǬǮDzǰ.

14
— ǥǩǫ dzǯǤǶDzDZǤ Ǭ ǩǵǯǬ
— ǵDzǥǬǴǤǶȀ ǦǩǽǬ? — ǨǤ. ȃ DZǩ ǵǶǤDZǷ ǧǯǤǦDzǭ
Ƕǿ ǷǩǫǪǤǩǼȀ ǤǮǤǨǩǰǬǬ, ǰDZǩ ǫǨǩǵȀ
Ǭǫ ǤǸǬDZ? ǨǩǯǤǶȀ DZǩǻǩǧDz. — Ǯ ǶDzǰǷ Ǫǩ
dzǴǤǦǬǶǩǯǬ ǧDzǴDzǨǤ
DZǤǵǶǴDzǩDZǿ dzǴDzǶǬǦ
ǰǤǮǩǨDzDZǬǬ.

— Ǭ DZǤǻǬDZǤȂǶ
ǰǩDZȃ
dzDzǨDzǫǴǩǦǤǶȀ.

— Ǭǫ-ǫǤ ǵǦȃǫǬ ǰDzǩǧDz DzǶǺǤ


— ǶǤǮ ǻǶDz ǯǷǻǼǩ ǰDZǩ ǷǩǹǤǶȀ…
ǵ ǮDzǴDzǯǩǦǵǮDzǭ ǵǩǰȀǩǭ ǰǤǮǩǨDzDZǬǬ — DzǶǯǬǻDZǤȃ ǬǨǩȃ!
ȃ dzDzǩǨǷ Ǯ ǧǩǴǰǬȂ, DzDZ ǶǬǴǤDZ
DzDZǬ ǨǷǰǤȂǶ, ǻǶDz ȃ Ǭǰ ǦǩǴǩDZ… ǩǵǯǬ Ƕǿ
ǧDzǴDzǨǤ ǤǶǤǴDZǩȃ Ǭ ǨǴǷǧ ǰDzǩǧDz
ǬǯǬ ǨǤǪǩ ǻǶDz ȃ Ǭǹ ǼdzǬDzDZ! DZǩ dzǴDzǶǬǦ, ȃ dzDzǩǨǷ
DzǶǻǬǰǤ, DzDZ ǰǩDZȃ dzǴǬǰǩǶ.
ǵ ǶDzǥDzǭ.

15
Ǧ ǤǶǤǴDZǩǩ…

— ǨDzǥǴDz dzDzǪǤǯDzǦǤǶȀ, Ǧ ǤǶǤǴDZǩǩ Ƿ DZǤǵ — ǤǮǤǨǩǰǬȃ, ǮDzǶDzǴǤȃ


ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ! ǶDzǪǩ ǩǵǶȀ dzǴǬǨǩǴǪǬǦǤǩǶǵȃ ǷǻǩDZǬǭ
ǤǮǤǨǩǰǬȃ. dzǯǤǶDzDZǤ, ǩǵǶǩǵǶǦǩDZDZDz.

— ǰǩǵǶDZǿǩ ǸǬǯDzǵDzǸǿ
ǥǷǨǷǶ ǵǻǤǵǶǯǬǦǿ, ǩǵǯǬ — ȃ ǶǤǮ Ǭ ǵǨǩǯǤȂ.
Ƕǿ dzǴǬǵDzǩǨǬDZǬǼȀǵȃ DZDz ȃ ǶǤǮǪǩ ǹDzǶǩǯ — ǮDzDZǩǻDZDz,
Ǯ Ǭǹ ǨǬǵǮǷǵǵǬȃǰ. DzǶdzǴǤǦǬǶȀǵȃ DZǤ DzǵǶǴDzǦ ǨǩǯǤǭ Ǧǵǩ, ǻǶDz
ǯǩǵǥDzǵ, ǻǶDzǥ ǬǫǷǻǤǶȀ ǫǤǹDzǻǩǼȀ.
ǪǬǦDzǶDZǿǹ Ǭ ǴǤǵǶǩDZǬȃ.

16
— dzDzǶDzǰǷ ǻǶDz ȁǶDz
ǩǨǬDZǵǶǦǩDZDZǿǭ ǵdzDzǵDzǥ
ǷǫDZǤǶȀ, ǮǤǮ DzDZǬ ǷǵǶǴDzǩDZǿ Dzdz!
Ǭ dzDzǻǩǰǷ!

— ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ, dzDzǻǩǰǷ
Ƕǩǥǩ ǶǤǮ ǬDZǶǩǴǩǵDZDz
DZǤǥǯȂǨǤǶȀ ǫǤ ǦǵǩǰǬ
ȁǶǬǰǬ ǪǬǦDzǶDZǿǰǬ?

Ǭ Ƿ ǮǤǮǬǹ ǪǬǦDzǶDZǿǹ
— Ƿ Ǵǿǥ, DZǤdzǴǬǰǩǴ, ǩǵǶȀ
DzDZǬ ǶDzǪǩ ǩǵǶȀ?
ǪǤǥǴǿ. DZDz Ƿ Ǧǵǩǹ ǯǬ?

17
— Ǩǯȃ ȁǶDzǧDz
Ǭǹ DZǷǪDZDz — ǵǰDzǶǴǬ, ȁǶDz — ȁǶDz — Ǥ ǶǷǶ…
dzǴǩdzǤǴǬǴDzǦǤǶȀ,
ǦDZǷǶǴǩDZDZDzǵǶǬ. ǮǬǼǩǻDZǬǮ. — Dz, Ǥ ȁǶDz
ǻǶDzǥǿ ǷǦǬǨǩǶȀ,
ǻǶDz ǦDZǷǶǴǬ. — DZǩ ǷǦǩǴǩDZ, — ǰǩDZȃ ǨǩǭǵǶǦǬǶǩǯȀDZDz
— ǸǷ! ȁǶDz
ǶDzǼDZǬǶ! ǬDZǶǩǴǩǵDZDz.
ǻǶDz ȃ ǵǰDzǧǷ ǷǪǤǵDZDz.
ȁǶDz ǦǿDZǩǵǶǬ.

— Ƕǿ ǩǨǬDZǵǶǦǩDZDZǿǭ ǵǴǩǨǬ ǰDzǬǹ


dzDzǰDzǽDZǬǮDzǦ, ǮǶDz ǵǰDzǧ ȁǶDz — Ƕǿ ǶǤǮ ǮǴǤǵǬǦDz
ǦǿǨǩǴǪǤǶȀ. ǮǤǮ Ƕǩǥȃ ǫDzǦǷǶ? — ǰǩDZȃ ǫDzǦǷǶ ǧDzǦDzǴǬǼȀ, DZǤǰ
ǶǬǴǶǤǰ. ǵǯǩǨDzǦǤǯDz
ǥǿ ǫǦǤǶȀ Ƕǩǥȃ
ǶǩDzǸǴǤǵǶDzǰ.

ǦDzǶ, ǵǰDzǶǴǬ…
ȃ ǵDzǥǬǴǤȂ Ǧǵǩǹ
ȁǶǬǹ ǪǬǦDzǶDZǿǹ
Ǭ ǴǤǵǶǩDZǬȃ, ǻǶDzǥǿ
ǷǻǬǶȀǵȃ.

ǰDzȃ ǺǩǯȀ — ǫDZǤǶȀ


Ǧǵǩ DzǥDz Ǧǵǩǰ!

18
— ǴǤǥDzǶǤ Ǧǵǩǭ ǪǬǫDZǬ. DZǤdzǴǬǰǩǴ, ǰǿ ǰDzǪǩǰ
DZDz DZǩ ǫǤǥǿǦǤǭ, ǻǶDz ǩǨǬDZǵǶǦǩDZDZǤȃ — ǦDz ǦǵȃǮDzǰ ǴǤǵǵǻǬǶǿǦǤǶȀ DZǤ dzDzǰDzǽȀ
— ǫDZǤǶȀ Ǧǵǩ? ǺǩǯȀ Ǧ ǪǬǫDZǬ – ȁǶDz dzDzǯǷǻǩDZǬǩ ǵǯǷǻǤǩ, ǰǿ ǰDzǩǧDz ǨǴǷǧǤ ǸǤDZǬȃ Ǭ ǰDzǩǧDz
ȁǶDz DzǧǴDzǰDZǿǭ ǶǴǷǨ! ǫDZǤDZǬǭ! DZǩ DzǨǬDZDzǮǬ dzǯǩǰȃDZDZǬǮǤ ǮǤǯǯǬǵǸǩDZǤ.
Ǧ ȁǶDzǭ ǴǤǥDzǶǩ…

— ǸǬǯǬdzdz dzǴDzǵǬǶ ǰǩDZȃ


— ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ, Ƿ ǰǩDZȃ — DzǶ ǺǤǴȃ…? ǵǶǤǶȀ DZǤǵǶǤǦDZǬǮDzǰ
ǵǴDzǻDZDzǩ dzDzǵǯǤDZǬǩ. DZDz… Dzǹ! ǩǧDz ǵǿDZǤ!
DzDZDz DzǶ ǺǤǴȃ ǰǤǮǩǨDzDZǬǬ!
— ǻǶDz
ǵǯǷǻǬǯDzǵȀ?

19
dzDzȁǶDzǰǷ ȃ ǹDzǻǷ, ǻǶDzǥǿ
— ǶǤǮ Ǭ ǩǵǶȀ. Ƿ ǰǩDZȃ DzDZ dzDzǯǷǻǬǯ ǵǤǰDzǩ ǯǷǻǼǩǩ
ǥDzǯȀǼǬǩ dzǯǤDZǿ DzǥǴǤǫDzǦǤDZǬǩ. Ǭ ȃ ǫDZǤȂ,
DZǤ ǰDzǩ ǮDzǴDzǯǩǦǵǶǦDz ǻǶDz Ƕǿ ǵǶǤǯ ǸǬǯDzǵDzǸDzǰ
Ǭ DZǤ ǰDzǩǧDz ǵǿDZǤ! Ǧ ǤǮǤǨǩǰǬǬ.

— DzǨDZǤǪǨǿ ǰDzǭ ǵǿDZ ǤǯǩǮǵǤDZǨǴ


ǵǶǤDZǩǶ ǺǤǴǩǰ Ǭ ǨDzǯǪǩDZ ǥǷǨǩǶ — Ǭ DZǩǶ DZǬǻǩǧDz ǯǷǻǼǩ,
ǵ ǧDzǴǨDzǵǶȀȂ DZDzǵǬǶȀ ǰDzȂ ǻǩǰ ǹDzǴDzǼǩǩ DzǥǴǤǫDzǦǤDZǬǩ,
ǮDzǴDzDZǷ Ǭ ǨǩǴǪǤǶȀ ǰDzǭ ǰǩǻ ǫDZǤDZǬȃ dzDz ǴǬǶDzǴǬǮǩ, ȁǶǬǮǩ — DZǷ ǨǤ,
Ǧ ǵǦDzǬǹ ǴǷǮǤǹ! Ǭ dzDzǯǬǶǬǮǩ. Ǭ ȁǶDz ǶDzǪǩ!
(ǧǯDzǶǤǩǶ.)

20
— ȃ dzǴǩǨDzǵǶǤǦǯȂ Ǧ ǶǦDzǩ ǴǤǵdzDzǴȃǪǩDZǬǩ ǦǬǯǯǷ — ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ!
Ǭ ǵǶǤǴǬDZDZǿǭ ǹǴǤǰ Ǧ ǰǬǩǫǩ, ǻǶDzǥǿ ǶǤǰ Ƕǿ DzǥǷǻǤǯ
ǤǯǩǮǵǤDZǨǴǤ Ǭ ǨǴǷǧǬǹ ǫDZǤǶDZǿǹ DZǤǵǯǩǨDZǬǮDzǦ.

— dzǴǩǨǵǶǤǦǯȃȂ
— DZǩ ǫDZǤȂ, ǫǤǻǩǰ ǰDZǩ
Ƕǩǥǩ ǤǯǩǮǵǤDZǨǴǤ, — ǺǤǴȂ DZǩ DZǷǪDZDz ǥǿǶȀ
ǻǩǰǷ-ǶDz ǷǻǬǶȀǵȃ.
ǵǿDZǤ ǸǬǯǬdzdzǤ. ǸǬǯDzǵDzǸDzǰ, DZDz DzDZ ǨDzǯǪǩDZ
ȃ ǥǷǨǷ ǺǤǴǩǰ,
Ǥ DZǩ ǸǬǯDzǵDzǸDzǰ. ǺǩDZǬǶȀ ǫDZǤDZǬȃ.

21
ǫǤǮDzDZǻǬǰ ǵǩǧDzǨDZȃǼDZǬǭ
ǨǤ! ǰDzȃ ǯȂǥǬǰǤȃ — Ǥ Ƕǿ,
ǨǩDZȀ ǻǶǩDZǬǩǰ
ȁdzDzdzǩȃ. ǮDzǧǨǤ ǧǩǸǩǵǶǬDzDZ,
Ǭ DzǥǵǷǪǨǩDZǬǩǰ
ȃ ǦǿǴǤǵǶǷ, ȃ ǵǶǤDZǷ ǵǶǤDZǩǼȀ ǰDzǬǰ
«ǬǯǬǤǨǿ».
DZDzǦǿǰ ǤǹǬǯǯǩǵDzǰ! dzǤǶǴDzǮǯDzǰ. — ǵDzǧǯǤǵǩDZ.

ǶǤǮ, ǶǤǮ,
ǵdzDzǮDzǭDZDz.
DZǤǻDZǩǰ…
«ǧDZǩǦ, ǥDzǧǬDZȃ,
ǦDzǵdzDzǭ ǤǹǬǯǯǩǵǤ,
dzǩǯǩǩǦǤ ǵǿDZǤ…»

22
— ǬǫǷǻǤȂ
ȁǶǬ ǴǤǮǷǼǮǬ — Ǩǯȃ — ǻǶDzǥǿ ǫDZǤǶȀ, ǮǤǮ
— ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ,
Ǭ dzǤDZǺǬǴǬ… ǻǩǧDz? DzDZǬ ǷǵǶǴDzǩDZǿ, ǻǶDz
ǻǶDz Ƕǿ
ǨǩǯǤǩǼȀ? Ƿ DZǬǹ DzǥǽǩǧDz… ǬǯǬ
Ǧ ǻǩǰ Ǭǹ ǴǤǫǯǬǻǬȃ.

Ǧ dzǴǬǴDzǨǩ DZǩ ǥǿǦǤǩǶ
— ǨǤ,
ǵǯǷǻǤǭDZDzǵǶǩǭ, ǦDz Ǧǵǩǰ ǬǫǷǻǤȃ Ǧǵǩ dzǴǩǨǰǩǶǿ, ǻǶDz
DZDz ǫǤǻǩǰ?
— ǻǶDzǥǿ ǫDZǤǶȀ, ǩǵǶȀ DzdzǴǩǨǩǯǩDZDZǿǭ DZǤǵ DzǮǴǷǪǤȂǶ, ǰǿ ǰDzǧǯǬ
dzDzǻǩǰǷ DzDZǬ Ƿǰǿǵǩǯ. ǥǿ dzDzǯǷǻǬǶȀ ǫDZǤDZǬȃ
ǷǵǶǴDzǩDZǿ ǬǰǩDZDZDz Dz ǥDzǯǩǩ ǦǤǪDZǿǹ ǦǩǽǤǹ.
ǶǤǮ, Ǥ DZǩ ǬDZǤǻǩ, ǯȂǥǿǩ ǫDZǤDZǬȃ ǦǤǪDZǿ.
ǤǯǩǮǵǤDZǨǴ.

23
— ǦǿǼǩ ǯǷDZǿ DZǤǹDzǨȃǶǵȃ
ǫǦǩǫǨǿ, dzǯǤDZǩǶǿ Ǭ ǵDzǯDZǺǩ…

— Ǧ ǶDzǰ ǰǬǴǩ, ǫǤ ǯǷDZDzǭ,


Ǧǵǩ DZǩǥǩǵDZǿǩ ǶǩǯǤ, Ǧǵǩ,
ǻǶDz ǶǤǰ ǵǷǽǩǵǶǦǷǩǶ,
ǵDzǵǶDzǬǶ Ǭǫ dzȃǶDzǧDz
ȁǯǩǰǩDZǶǤ — ȁǸǬǴǤ.

— DZDz dzDzǨ ǯǷDZDzǭ
— Ǭ dzDzȁǶDzǰǷ
DZǤǹDzǨǬǶǵȃ ǰǬǴ,
Ǭ Ǧǵǩ ǫǨǩǵȀ ǵDzǵǶDzǬǶ dzǯǤǰȃ ǦǵǩǧǨǤ
ǵDzǵǶDzȃǽǬǭ Ǭǫ ǻǩǶǿǴǩǹ
Ǭǫ ȁǶǬǹ ǻǩǶǿǴǩǹ dzDzǨDZǬǰǤǩǶǵȃ
DzǵDZDzǦDZǿǹ ȁǯǩǰǩDZǶDzǦ:
ȁǯǩǰǩDZǶDzǦ. ǧDzǴǿ, ǰDzǴǩ, ǦǦǩǴǹ, dzDzǶDzǰǷ ǻǶDz
ǦDzǨǿ, ǫǩǰǯǬ, ǦDzǫǨǷǹǤ
ǨǩǴǩǦȀȃ, Ƕǿ Ǭ ȃ… — dzDzȁǶDzǰǷ ǶǤǰ DZǤǹDzǨǬǶǵȃ
Ǭ DzǧDZȃ.
dzǴǩǨǰǩǶǿ dzǤǨǤȂǶ DzǧDzDZȀ.
DZǤ ǫǩǰǯȂ,
Ǭ Ǧǵǩ ȁǯǩǰǩDZǶǿ dzDzǵǮDzǯȀǮǷ Ǭǹ
dzǿǶǤȂǶǵȃ
DzǵDZDzǦDZDzǭ ȁǯǩǰǩDZǶ —
ǦǩǴDZǷǶȀǵȃ
DZǤ ǵǦDzǩ ȁǶDz ǫǩǰǯȃ.
dzDzǨǯǬDZDZDzǩ
ǰǩǵǶDz.

24
…DZDz ǫǨǩǵȀ, ǦDZǬǫǷ,
ǶǤǰ, DZǤǦǩǴǹǷ, ǵǷǽǩǵǶǦǷȂǶ
ȁǶDz ǴǤǫDZǿǩ
Ǧǵǩ ǬǨǩǤǯȀDZDz, ǫǤǴDzǪǨǩDZǬǩ — DZDz dzDzǻǩǰǷ?
ǰǬǴǿ ǵ ǴǤǫDZǿǰǬ
ǷǵǶDzǭǻǬǦDz Ǭ ǦǩǻDZDz. Ǭ ǴǤǫǯDzǪǩDZǬǩ.
ǫǤǮDzDZǤǰǬ.
ǪǬǫDZȀ Ǭ ǵǰǩǴǶȀ.

— ȁǶDz ǹDzǴDzǼǬǭ
ǦDzdzǴDzǵ,
ǤǯǩǮǵǤDZǨǴ.

Ǭ ȁǶDz Ǭ ǩǵǶȀ ǺǩǯȀ


ǸǬǯDzǵDzǸǬǬ.
dzDzDZȃǶȀ, dzDzǻǩǰǷ.
dzDzDZȃǶȀ, ǮǤǮ.
dzDzDZȃǶȀ, DzǶǮǷǨǤ
Ǧǵǩ dzǴDzǬǵǹDzǨǬǶ.
Ǧ ǮDzDZǩǻDZDzǰ
ǵǻǩǶǩ, ǫDZǤǶȀ
Ǧǵǩ.

25
— ǤǯǩǮǵǤDZǨǴ, Ƕǿ — Ƕǿ ǥǷǨǩǼȀ ǧDzǦDzǴǬǶȀ ǰDZǩ
— ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ, ǵdzǤǵǬǥDz ǫǤ Ǧǵǩ, dzǴǤǦǬǶǩǯȀ ǧǴǩǮDzǦ, Dz ǩǦǴǬdzǬǨǩ ǨǤǪǩ Ǧ ǵǤǰǿǭ
ǶǩdzǩǴȀ dzǴǬǼǯDz ǦǴǩǰȃ ǻǩǰǷ Ƕǿ ǰǩDZȃ DZDz DZǩ DZǤǨǩǭǵȃ dzDzDZȃǶȀ dzDzǵǯǩǨDZǬǭ ǨǩDZȀ?
ǫǤDZȃǶȀǵȃ ǺǤǴǵǶǦDzǰ DZǤǷǻǬǯ! ǦǤǴǦǤǴDzǦ.
ǰDzǩǧDz DzǶǺǤ.
ȃ dzǴDzǽǤȂǵȀ ǵ ǶDzǥDzǭ.

— dzǴDzǽǤǭ,
ǤǯǩǮǵǤDZǨǴ!
— dzǴDzǽǤǭ,
ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ!
ǷǨǤǻǬ Ǧ ǤǸǬDZǤǹ!

26
dzDzǵǯǩ DzǶǾǩǫǨǤ
ǤǯǩǮǵǤDZǨǴǤ
ȃ ǴǩǼǬǯ ǦǩǴDZǷǶȀǵȃ …Ǭ DzǵDZDzǦǤǶȀ ǰDzȂ
Ǧ ǤǸǬDZǿ… ǵDzǥǵǶǦǩDZDZǷȂ
ǤǮǤǨǩǰǬȂ:
ǯǬǺǩǭ.

— ȃ ǤǴǩDZǨDzǦǤǯ ȁǶǬ ǫǨǤDZǬȃ… — ȃ ǮDzDZǩǻDZDz! Ƿ ǰǩDZȃ ǨDzǵǶǤǶDzǻDZDz ǨǩDZǩǧ


dzDzǵǮDzǯȀǮǷ ȃ Ǩǯȃ DZǬǹ Ǧǵǩ ǩǽǩ ǻǷǪǤǮ, DzǶ ǰDzǩǧDz DzǶǺǤ Ǭ ǵǩǰȀǬ ǰǤǶǩǴǬ
ȃ DZǩ ǰDzǧǷ ǦǯǤǨǩǶȀ DZǩǨǦǬǪǬǰDzǵǶȀȂ Ǧ ǹǤǯǮǬǨǩ. ȁǶDz DZǩ dzǴDzǥǯǩǰǤ.
— ǹǰ. Ǥ ǮǶDz
Ǧ ǧDzǴDzǨǩ.
Ǫǩ dzǯǤǶǬǶ
ǫǤ ȁǶDz Ǧǵǩ?

27
— Ǭ dzDzȁǶDzǰǷ ǰǿ
DZǩ ǥǩǴǩǰ ǨǩDZǩǧ ǵ Ƕǩǹ,
…ǵDzǮǴǤǶǤ — Ǯ ǶDzǰǷ Ǫǩ ȃ ǨǩǯǤȂ — ǻǶDzǥǿ
ǻǶDz ǹDzǻǩǶ dzǴǬǩǹǤǶȀ
DZǩ ǦDzǯDZDzǦǤǯǬ ǨǩDZȀǧǬ, ȁǶDz DZǩ ǴǤǨǬ ǨǩDZǩǧ, ǫDZǤǶȀ!
Ǯ DZǤǰ ǷǻǬǶȀǵȃ…
dzǯǤǶDzDZ Ǧ DZǬǹ Ǥ ǴǤǨǬ ǫDZǤDZǬǭ!
DZǩ DZǷǪǨǤǯǵȃ, ǮǤǮ Ǭ ȃ…

— DzDZǬ DzǥǿǻDZDz Ǯ DZǤǰ


— DZDz ǵ Ƕǩǹ, ǮǶDz ǹDzǻǩǶǵȃ ǫǤDZȃǶȀǵȃ — ȃ dzǴǩdzDzǨǤȂ
DZǩ dzǴǬǩǫǪǤȂǶ. DZǤǵ ǫǨǩǵȀ
dzDzǯǬǶǬǮDzǭ ǬǯǬ dzDzǵǶǴDzǬǶȀ ǶDzǯȀǮDz dzDzǶDzǰǷ,
DZǩ ǵǯǬǼǮDzǰ ǬDZǶǩǴǩǵǷǩǶ
ǮǤǴȀǩǴǷ DZǤ ǵǯǷǪǥǩ ǧDzǴDzǨǷ, ǴǬǶDzǴǬǮǤ. Ǥ Ǯ dzDzǯǬǶǬǮǩ Ƿ ǰǩDZȃ ǻǶDz ǫDZǤDZǬȃ — ȁǶDz
Ǧǿ ǶDzǪǩ DZǩ ǥǩǴǩǶǩ ǨǩDZǩǧ? ǬǵǮǯȂǻǬǶǩǯȀDZDz DZǤǷǻDZǿǭ Ǧǵȃ ǰDzȃ ǪǬǫDZȀ.
ǬDZǶǩǴǩǵ.

28
— ǰDZǩ DZǴǤǦǬǶǵȃ
dzǴDzǧǷǯǬǦǤǶȀǵȃ. ȁǶDz
dzǴǩǮǴǤǵDZǿǭ ǵdzDzǵDzǥ
«DzǥǷǻǤǶȀǵȃ DZǤ ǹDzǨǷ».

— Ǭ ȁǶDz ǯȂǥDzdzǿǶǵǶǦDz
— ǯȂǥǤȃ ǦǩǽȀ, — ǵǮDzǯȀǮDz ǴǤǫDZǿǹ ǦǬǨDzǦ
dzDzǴDzǪǨǤǩǶ ǦDzdzǴDzǵǿ.
ǮDzǶDzǴǷȂ ǰǿ ǷǦǬǨǬǰ, ǴǤǮDzǦǬDZ ǵǷǽǩǵǶǦǷǩǶ? ǻǶDz
Ǭ ǷǪǩ ȁǶǬ ǦDzdzǴDzǵǿ
ǰDzǪǩǶ dzǴDzǥǷǨǬǶȀ Ƿ DZǬǹ DzǥǽǩǧDz?
ǶDzǯǮǤȂǶ DZǤǵ
Ǧ DZǤǵ ǯȂǥDzdzǿǶǵǶǦDz. ǻǩǰ DzDZǬ DzǶǯǬǻǤȂǶǵȃ
Ǯ dzDzǯǷǻǩDZǬȂ ǫDZǤDZǬǭ.
ǨǴǷǧ DzǶ ǨǴǷǧǤ?
— ǦDzǶ, DZǤdzǴǬǰǩǴ,
ȁǶǤ ǰDzǴǵǮǤȃ
ǴǤǮǷǼǮǤ.

29
— dzǯǤǶDzDZ ǧDzǦDzǴǬǯ, ǻǶDz ǯȂǨǬ — DZDz ȃ DZǩ ǨǷǰǤȂ, ǻǶDz ȁǶDz ǶǤǮ.
…Ǭ Ǧǵǩ, ǻǶDz ǰǿ ǰDzǪǩǰ
ǮǤǮ ǥǿ DZǤǹDzǨȃǶǵȃ Ǧ dzǩǽǩǴǩ… ǰǬǴ, Ǧ ǮDzǶDzǴDzǰ ǰǿ ǪǬǦǩǰ —
ǦǬǨǩǶȀ ǬǯǬ DzǽǷǽǤǶȀ, ȁǶDz ǦǵǩǧDz
Ǭ ǩǵǶȀ DZǤǵǶDzȃǽǬǭ ǰǬǴ. Ǧǵǩ, ǻǶDz ǰǿ
ǯǬǼȀ ǶǩDZǬ DZǤǵǶDzȃǽǩǧDz ǰǬǴǤ,
DzǽǷǽǤǩǰ ǦDzǮǴǷǧ DZǤǵ — DZǤǵǶDzȃǽǩǩ.
ǮDzǶDzǴǿǭ DZǤǹDzǨǬǶǵȃ
ǫǤ dzǴǩǨǩǯǤǰǬ ȁǶDzǭ dzǩǽǩǴǿ.

— dzDzȁǶDzǰǷ DZǷǪDZDz — Ǭ ǫǤǨǤǦǤǶȀǵȃ


DzǥDzǭǶǬ ǦǩǵȀ ǰǬǴ, ǦDzdzǴDzǵǤǰǬ Dz DZǩǰ…
DZǤǥǯȂǨǤȃ ǫǤ DZǬǰ.

30
— ȃ ǦǨDzǹDZDzǦǯȃȂ dzDzȁǶDzǰǷ
— ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ, ȃ ǹDzǻǷ ȃ dzǴǩǨDzǵǶǤǦǬǯ ǰDzȂ
ǰDzǬǹ ǷǻǩDZǬǮDzǦ
dzǴǬǵDzǩǨǬDZǬǶȀǵȃ ǥǬǥǯǬDzǶǩǮǷ Ǧ dzDzǯDZDzǩ
— ǮDzDZǩǻDZDz, Ǧǵǩ ǯȂǨǬ DZǤ ǻǶǩDZǬǩ.
Ǯ ǶǦDzǩǭ ǼǮDzǯǩ. Ǭǹ ǴǤǵdzDzǴȃǪǩDZǬǩ.
ȃ ǹDzǻǷ ǷǻǬǶȀǵȃ. DzǶ dzǴǬǴDzǨǿ ǪǩǯǤȂǶ
dzDzǯǷǻǤǶȀ ǫDZǤDZǬȃ.

— Ƿ DZǤǵ ǫǨǩǵȀ ǩǵǶȀ dzDzǻǶǬ Ǧǵǩ,


ǻǶDz ǮDzǧǨǤ-ǯǬǥDz dzǬǵǤǯǬ ǰǷǨǴǩǺǿ,
— ȃ dzDzǵǶDzȃDZDZDz ǩǩ
dzDzǵǮDzǯȀǮǷ Ǩǯȃ DzǥǷǻǩDZǬȃ DZǷǪDZDz
dzDzdzDzǯDZȃǯ ǵDz ǨDZȃ …Ǧ ǶDzǰ ǻǬǵǯǩ ǷǵǶǴǤǬǦǤǶȀ ǨǩǥǤǶǿ DZǤ DzǵDZDzǦǤDZǬǬ
DzǵDZDzǦǤDZǬȃ ǯǬǺǩȃ… Ǭ ǴǤǫDZǿǰǬ Ǭǹ ǰǿǵǯǩǭ Ǭ ǬǨǩǭ.
ǦǬǨǤǰǬ ǮǤǴǶ.

31
ǧDzǦDzǴȃǶ, ǻǶDz ȃ DzǶǦǩǴǧǤȂ ǬǨǩǬ — DZǤ ǨǤDZDZǿǭ ǰDzǰǩDZǶ DZǬ DzǨǬDZ
— ǨǤ, DZDz… dzǯǤǶDzDZǤ, DZDz ȁǶDz DZǩ ǶǤǮ. Ƿ DZǤǵ ǫǨǩǵȀ ǸǬǯDzǵDzǸ DZǩ ǰDzǪǩǶ dzDzǹǦǤǵǶǤǶȀǵȃ
ǩǨǦǤ ǯǬ Ƿ ǦǤǵ DZǩǶ ǩǧDz dzǴDzǬǫǦǩǨǩDZǬǭ, dzDzǵǮDzǯȀǮǷ ǰǿ Ƕǩǰ, ǻǶDz ǫDZǤǩǶ ǶǩǮǵǶǿ dzǯǤǶDzDZǤ,
ǩǵǶȀ ǶǩǮǵǶǿ ǴǤǵǵǻǬǶǿǦǤǩǰ, ǻǶDz DZǤǼǬ ǷǻǩDZǬǮǬ ǮǤǮ ǵǦDzǬ dzȃǶȀ dzǤǯȀǺǩǦ.
dzǯǤǶDzDZǤ. Ǭǹ ǷǪǩ dzǴDzǻǬǶǤǯǬ.
— ǨǤ, ȃ ǫDZǤȂ,
ǻǶDz ǧDzǦDzǴȃǶ…

— Ǭ ǮDzDZǩǻDZDz ǰǿ
dzǴDzǨDzǯǪǤǩǰ Ǭ dzǴDzǨDzǯǪǤǩǰ
dzDzǯȀǫDzǦǤǶȀǵȃ ǩǧDz ǨǩǥǤǶǿ.
ǰǩǶDzǨǤǰǬ…

32
— ǦDZǩ ǦǵȃǮǬǹ Ǥ ǰDZǩ, Ǧ ǮDzDZǩǻDZDzǰ
ǵDzǰDZǩDZǬǭ, DzDZ ǵǻǩǶǩ, ǵǯǩǨǷǩǶ DZǤǻǤǶȀ
ǤǯǩǮǵǤDZǨǴ ǷǰǩǴ ǥǿǯ ǦǩǯǬǮǬǰ
— ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ, — Dzǹ, ǥǩǨDZǿǭ ǵDzǥǬǴǤǶȀ Ǧǵǩ ȁǶDz…
Ǧ ǦǤǦǬǯDzDZǩ. dzǴǤǦǬǶǩǯǩǰ.
Ƿ ǰǩDZȃ ǷǪǤǵDZǿǩ DzDZ, ǥǩǨDZǿǭ!
DZDzǦDzǵǶǬ!

— ǵDz ǵǰǩǴǶȀȂ ǤǯǩǮǵǤDZǨǴǤ
…ȃ ǥǿ dzǴǩǨdzDzǻǩǯ ǷǩǹǤǶȀ
— ǵDzǥǬǴǤǶȀ? dzDzǯǬǶǬǮǤ ǤǸǬDZ Ǭ Ǧǵǩǭ
Ǭ dzǴDzǨDzǯǪǬǶȀ ǰDzȂ ǴǤǥDzǶǷ
DZDz ǴǤǫǦǩ ǰǿ ǧǴǩǺǬǬ DzǻǩDZȀ ǵǬǯȀDZDz
Ǧ ǮǤǮDzǰ-DZǬǥǷǨȀ ǥDzǯǩǩ
dzDzǮǬǨǤǩǰ dzDzǰǩDZȃǩǶǵȃ.
ǧDzǵǶǩdzǴǬǬǰDZDzǰ ǰǩǵǶǩ.
ǯǬǺǩǭ?
Ƿ ǰǩDZȃ ǦǵǩǧǨǤ
ǥǿǯǬ DZǤdzǴȃǪǩDZDZǿǩ
DzǶDZDzǼǩDZǬȃ
ǵ dzǴǤǦǬǶǩǯȃǰǬ ǤǸǬDZ.
Ǥ DZǤǻǬDZǤȃ ǵ ȁǶDzǧDz
ǰDzǰǩDZǶǤ DzDZǬ ǵǶǤDZǷǶ
ǩǽǩ ǹǷǪǩ.
— ǩǽǩ ǨDz ǶDzǧDz, ǮǤǮ
ǤǸǬDZǿ DZǤǻDZǷǶ ǵDZDzǦǤ
ǦǿǵǶǷdzǤǶȀ dzǴDzǶǬǦ
ǸǬǯDzǵDzǸǬǬ, ǮǤǮ ȁǶDz
ǥǿǯDz ǵ ǵDzǮǴǤǶDzǰ…

33
— …ȃ ǦǩǴDZǷǵȀ Ǧ ǹǤǯǮǬǨǷ,
DZǤ ǴDzǨǬDZǷ ǰDzǩǭ ǰǤǶǩǴǬ. — DZǷ ǦDzǶ, DzǶǩǺ,
ǶǩdzǩǴȀ Ǧǵǩ
DZǤ ǵǦDzǬǹ ǰǩǵǶǤǹ…

ǻǶDz
ǶǩdzǩǴȀ?

…ȁǶDz ǶDz, ǻǩǧDz


…dzǴDzǨDzǯǪǤǶȀ ȃ ǹDzǻǷ.
— ǶǩdzǩǴȀ… ǷǻǬǶȀǵȃ,
ǮDzDZǩǻDZDz Ǫǩ…

ǮDzDZǩǺ

34
Êòî åñòü êòî â ìèðå

ÀÐÈÑÒÎÒÅËß

35
5
Ñîêðàò
ǵDzǮǴǤǶ ǪǬǯ Ǧ ǤǸǬDZǤǹ Ǧ 5 ǦǩǮǩ ǨDz DZ. ȁ. (ǵ 469 dzDz 399 ǧDzǨ). ǵǤǰǿǰ ǦǤǪDZǿǰ
DzDZ ǵǻǬǶǤǯ ǬǫǷǻǩDZǬǩ DZǩ ǰǬǴǤ Ǭ dzǴǬǴDzǨǿ, Ǥ ǻǩǯDzǦǩǻǩǵǮǬǹ ǦDzdzǴDzǵDzǦ. Ǭ dzǴǬ
dzDzǰDzǽǬ ǵǦDzǩǭ ǰǩǶDzǨǬǮǬ ǥǿǵǶǴǿǹ ǦDzdzǴDzǵDzǦ Ǭ DzǶǦǩǶDzǦ DzDZ dzǿǶǤǯǵȃ ǫǤ-
ǵǶǤǦǬǶȀ ǪǬǶǩǯǩǭ ǤǸǬDZ ǷǦǬǨǩǶȀ, ǻǶDz, ǹDzǶȃ ǮǤǪǨǿǭ ǨǷǰǤǩǶ, ǻǶDz DzDZ ǫDZǤǩǶ
ǻǶDz-ǶDz dzDz ǮǤǮDzǭ-ǯǬǥDz Ƕǩǰǩ, DZǤ ǵǤǰDzǰ Ǩǩǯǩ DzDZ DZǩ ǫDZǤǩǶ DZǬǻǩǧDz, Ǭ, ǻǶDz
DZǤǰDZDzǧDz ǦǤǪDZǩǩ, ǫǤǵǶǤǦǬǶȀ ǯȂǨǩǭ ǵDzǰDZǩǦǤǶȀǵȃ Ǭ ǫǤǨǤǦǤǶȀ ǦDzdzǴDzǵǿ,
ǦǰǩǵǶDz ǶDzǧDz, ǻǶDzǥǿ ǷǶǦǩǴǪǨǤǶȀ, ǻǶDz Ƕǿ ǻǶDz-ǶDz ǫDZǤǩǼȀ. dzǯǤǶDzDZ ǥǿǯ
DzǨDZǬǰ Ǭǫ ǩǧDz ǷǻǩDZǬǮDzǦ.

Ïëàòîí
dzǯǤǶDzDZ ǪǬǯ Ǧ ǤǸǬDZǤǹ ǵ 427 ǨDz 347 ǧDzǨǤ ǨDz DZ. ȁ. dzDzǵǯǩ ǵǰǩǴǶǬ
ǴǶǬ
ǵǦDzǩǧDz ǷǻǬǶǩǯȃ ǵDzǮǴǤǶǤ DzDZ ǰDZDzǧDz dzǷǶǩǼǩǵǶǦDzǦǤǯ dzDz ǧǴǩǺǬǬ ǺǬǬ
Ǭ ǧǴǩǻǩǵǮǬǰ ǮDzǯDzDZǬȃǰǬ ǵǬǺǬǯǬǬ, dzDz ǩǧǬdzǶǷ Ǭ ǰǤǯDzǭ ǤǫǬǬ, ǧ ǧǨǩ
Ǩǩ
ǫDZǤǮDzǰǬǯǵȃ ǵ ǨǴǷǧǬǰǬ ǸǬǯDzǵDzǸǤǰǬ, ǰǤǶǩǰǤǶǬǮǤǰǬ Ǭ dzǴǤǦǬǶǩǯȃ-ǯȃ-
ǰǬ DZǩǮDzǶDzǴǿǹ ǧDzǴDzǨDzǦ. DzDZ ǵǻǬǶǤǯ, ǻǶDz ǥǿǯDz DzǻǩDZȀ ǦǤǪDZDz DzǥǷ-ǥǷ-
ǻǤǶȀ ǪǬǶǩǯǩǭ DZǤǷǮǤǰ Ǭ ǸǬǯDzǵDzǸǬǬ, ǻǶDzǥǿ DzDZǬ ǷǫDZǤǯǬ, ǻǶDz ǶǤǮDzǩ
ǮDzǩ
ǨDzǥǴDz. ǶǤǮǪǩ DzDZ ǵǻǬǶǤǯ, ǻǶDz DZǩDzǥǹDzǨǬǰDz ǵDzǫǨǤǶȀ ǧDzǵǷǨǤǴǵǶǦDz,
ǦDz,
Ǧ ǮDzǶDzǴDzǰ ǥǿ ǵǷǽǩǵǶǦDzǦǤǯǤ DZǤǵǶDzȃǽǤȃ ǵdzǴǤǦǩǨǯǬǦDzǵǶȀ. Ǩǯȃ
ȁǶDzǧDz DzDZ DzǵDZDzǦǤǯ ǼǮDzǯǷ-ǤǮǤǨǩǰǬȂ, Ǧ ǮDzǶDzǴDzǭ dzǴǩdzDzǨǤǦǤǯǬǵȀ ǬǵȀ
ǰǤǶǩǰǤǶǬǮǤ, ǤǵǶǴDzDZDzǰǬȃ, ǨǬǤǯǩǮǶǬǮǤ Ǭ ǸǬǯDzǵDzǸǬȃ.
36
36
Ñïåâñèïï
ǵdzǩǦǵǬdzdz (408–339 ǧDzǨǿ ǨDz DZ. ȁ.) ǥǿǯ dzǯǩǰȃDZDZǬǮDzǰ dzǯǤǶDzDZǤ
DzDZǤ (ǵǿ
(ǵǿDZDzǰ ǩǧDz
ǵǩǵǶǴǿ dzDzǶDzDZǿ) Ǭ ǶǤǮǪǩ ǩǧDz ǷǻǩDZǬǮDzǰ Ǧ ǤǮǤǨǩǰǬǬ ǦǰǩǵǶǩ ǵ ǤǴǬǵǶDzǶǩǯǩǰ.
ǤǴǬǵ
ǬǵǶDzǶ
ǶDz ǩǯǩǰ.
ǦǰǩǵǶǩ ǵDz ǵǦDzǬǰ ǨȃǨǩǭ DzDZ dzDzǥǿǦǤǯ Ǧ ǵǬǴǤǮǷǫǤǹ, ǧǨǩ ǶDzǶ dzǿǶǤǯǵ
dzǿǶǤǯǵȃ
Ǥǯǵȃȃ ǷǯǷǻ-
Ƿ
ǼǬǶȀ ǧDzǵǷǨǤǴǵǶǦǩDZDZDzǩ ǷǵǶǴDzǭǵǶǦDz ǧDzǴDzǨǤ. ǵdzǩǦǵǬdzdz ǴǩǼǬǯ DZǩ ǫǤDZǬǰǤǶȀǵȃ
ǫǤDZǬǰ
ǬǰǤǶȀ
ǤǶ ǵȃ
ǬǫǷǻǩDZǬǩǰ dzǯǤǶDzDZDzǦǵǮǬǹ ǬǨǩǭ, Ǥ dzDzǵǦȃǶǬǯ ǵǩǥȃ ǰǤǶǩǰǤǶǬǮǩ
ǬǮǩ Ǭ ǩǩ ǬǨǩȃǰ.
ǬǨǨǩȃǰ
ǩȃǰ.
dzDzǵǯǩ ǵǰǩǴǶǬ dzǯǤǶDzDZǤ Ǧ 347 ǧ ǨDz DZ. ȁ. DzDZ ǦDzǫǧǯǤǦǬǯ ǩǧDz ǤǮǤǨǩǰǬȂ.

ÊÊñåíîêðàò
Ǯ
ǮǵǩDZDzǮǴǤǶ ǹǤǯǮǬǨDzDZǵǮǬǭ (396–314 ǧDzǨǿ ǨDz DZ. ȁ.) ǥǿǯ ǩǽǩ DzǨDZǬǰ Ƿǻǩ-
DZǬǮDzǰ DZǤǴȃǨǷ ǵ ǤǴǬǵǶDzǶǩǯǩǰ Ǧ ǤǮǤǨǩǰǬǬ dzǯǤǶDzDZǤ. dzǷǶǩǼǩǵǶǦDzǦǤǯ
DZ
dzDz ǧǴǩǺǬǬ ǦǰǩǵǶǩ ǵ dzǯǤǶDzDZDzǰ Ǧ 360-ǹ ǧDzǨǤǹ ǨDz DZ. ȁ. Ǥ dzDzǵǯǩ ǩǧDz
dz
ǵǰǩǴǶǬ Ǧ 347 ǧDzǨǷ ǨDz DZ. ȁ. ǦǰǩǵǶǩ ǵ ǤǴǬǵǶDzǶǩǯǩǰ dzDzǮǬDZǷǯ ǤǸǬDZǿ Ǭ DzǶ-
ǵ
dzǴǤǦǬǯǵȃ Ǧ ǤǵǵDzǵ, ǧǨǩ dzǴDzǦǩǯ DZǩǵǮDzǯȀǮDz ǯǩǶ Ǧ ǴǤǫǯǬǻDZǿǹ ǧDzǴDzǨǤǹ,
dz
DZǤǹDzǨǬǦǼǬǹǵȃ dzDzǨ ǷdzǴǤǦǯǩDZǬǩǰ ǧǩǴǰǬȃ Ǭǫ ǤǶǤǴDZǩȃ. ǮǤǮDzǩ-ǶDz ǦǴǩǰȃ
DZ
ǵdzǷǵǶȃ ǮǵǩDZDzǮǴǤǶ ǦǩǴDZǷǯǵȃ Ǧ ǤǸǬDZǿ, ǧǨǩ ǵǶǤǯ dzǴǩǩǰDZǬǮDzǰ ǵdzǩǦǵǬdzdzǤ
ǵ
Ǭ ǦDzǫǧǯǤǦǬǯ ǤǮǤǨǩǰǬȂ dzDzǵǯǩ ǩǧDz ǵǰǩǴǶǬ Ǧ 339 ǧDzǨǷ ǨDz DZ. ȁ.

37
Òåîôðàñò
ǶǩDzǸǴǤǵǶ ǪǬǯ DZǤ ǧǴǩǻǩǵǮDzǰ DzǵǶǴDzǦǩ ǯǩǵǥDzǵ Ǭ Ǧ ǤǸǬDZǤǹ
ǵ 371 dzDz 287 ǧDzǨ ǨDz DZ. ȁ. DzDZ ǥǿǯ ǷǻǩDZǬǮDzǰ Ǭ ǨǴǷǧDzǰ
ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȃ Ǭ ǩǧDz dzǴǩǩǰDZǬǮDzǰ Ǧ ǯǬǺǩǩ — ǸǬǯDzǵDzǸǵǮDzǭ
ǼǮDzǯǩ, ǮDzǶDzǴǷȂ ǶDzǶ DzǵDZDzǦǤǯ Ǧ ǤǸǬDZǤǹ. ǩǧDz ǫǦǤǯǬ ǶǬǴ-
ǶǤǰ, DZDz ǮDzǧǨǤ DzDZ dzDzǫDZǤǮDzǰǬǯǵȃ ǵ ǤǴǬǵǶDzǶǩǯǩǰ Ǧ ǤǵǵDzǵǩ
ǬǯǬ DZǤ ǯǩǵǥDzǵǩ, ǶDzǶ ǵǮǤǫǤǯ, ǻǶDz ǩǰǷ ǵǯǩǨDzǦǤǯDz ǥǿ
DZDzǵǬǶȀ Ǭǰȃ ǶǩDzǸǴǤǵǶ («ǶDzǶ, ǮǶDz ǧDzǦDzǴǬǶ ǥDzǪǩǵǶǦǩDZDZDz»),
dzDzǵǮDzǯȀǮǷ DzDZ Ƿǰǩǯ ǻǷǨǩǵDZDz ǬǫǯǤǧǤǶȀ ǵǦDzǬ ǰǿǵǯǬ. Ƕǩ-
DzǸǴǤǵǶ ǨDzǯǧDzǩ ǦǴǩǰȃ ǴǤǥDzǶǤǯ ǦǰǩǵǶǩ ǵ ǤǴǬǵǶDzǶǩǯǩǰ DZǤǨ
ǬǫǷǻǩDZǬǩǰ ǪǬǦDzǶDZǿǹ Ǭ ǴǤǵǶǩDZǬǭ Ǭ DZǤdzǬǵǤǯ DZǩǵǮDzǯȀǮDz
ǶǴǤǮǶǤǶDzǦ DZǤ ȁǶǷ ǶǩǰǷ. ǵǤǰǿǰǬ ǬǫǦǩǵǶDZǿǰǬ ǵǶǤǯǬ
ǩǧDz ǬǵǵǯǩǨDzǦǤDZǬȃ ǴǤǵǶǩDZǬǭ. dzDzǵǯǩ ǵǰǩǴǶǬ ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȃ
ǷDZǤǵǯǩǨDzǦǤǯ ǩǧDz ǥǬǥǯǬDzǶǩǮǷ Ǭ dzǴDzǨDzǯǪǬǯ ǵǦDzǬ Ǭǵǵǯǩ-
ǨDzǦǤDZǬȃ
ǨDzǦǤ
ǨDzǦ ǤDZǬȃ Ǧ ǯǬǺǩǩ.

Ôèëèïï Îïóíòñêèé
ǸǬǯǬdzdz DzdzǷDZǶǵǮǬǭ (DZǤ ǧǴǩǻǩǵǮDzǰ ȁǶDzǶ ǧDzǴDzǨ DZǤǫǿǦǤǯǵȃ
DzdzDzǵ) ǥǿǯ ǩǽǩ DzǨDZǬǰ ǷǻǩDZǬǮDzǰ dzǯǤǶDzDZǤ, ǮDzǶDzǴǿǭ DZǤǹDzǨǬǯ-
ǵȃ ǶǤǰ DzǨDZDzǦǴǩǰǩDZDZDz ǵ ǤǴǬǵǶDzǶǩǯǩǰ. dzDzǰǬǰDz dzǩǴǩǯDzǪǩDZǬȃ
«ǶǴǤǮǶǤǶǤ Dz ǫǤǮDzDZǤǹ» dzǯǤǶDzDZǤ, DzDZ ǫǤDZǬǰǤǯǵȃ ǬǫǷǻǩDZǬǩǰ
DZǩǥǩǵ. Ǧ ǤǮǤǨǩǰǬǬ ǸǬǯǬdzdz dzǴDzǦDzǨǬǯ ǤǵǶǴDzDZDzǰǬǻǩǵǮǬǩ DZǤ-
ǥǯȂǨǩDZǬȃ Ǭ DZǤdzǬǵǤǯ DZǩǵǮDzǯȀǮDz ǶǴǤǮǶǤǶDzǦ DZǤ ȁǶǷ ǶǩǰǷ.

3
38
Ãåðìèé
ǧǩǴǰǬǭ Ǭǫ ǤǶǤǴDZǩȃ ǪǬǯ DZǤ dzDzǥǩǴǩǪȀǩ
ǰǤǯDzǭ ǤǫǬǬ Ǧ 4 ǦǩǮǩ ǨDz DZ. ȁ. ǵDzǧǯǤǵDZDz
ǨǴǩǦDZǬǰ ǬǵǶDzǻDZǬǮǤǰ, DzDZ ǥǿǯ ǴǤǥDzǰ
ȁǦǥǷǯǤ, ǶǬǴǤDZǤ ǧDzǴDzǨDzǦ ǤǵǵDzǵ Ǭ ǤǶǤǴ-
DZǩǭ, dzDzǵǯǩ ǩǧDz ǵǰǩǴǶǬ DzDZ ǷDZǤǵǯǩǨDz-
ǦǤǯ ǦǯǤǵǶȀ DZǤǨ DzǥDzǬǰǬ ǧDzǴDzǨǤǰǬ. DzDZ
ǥǿǯ ǨǴǷǧDzǰ dzǴDzǮǵǩDZǤ, DZǤǵǶǤǦDZǬǮDzǰ
ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȃ Ǭ ǬDZǶǩǴǩǵDzǦǤǯǵȃ ǸǬǯDzǵDz-
ǸǬǩǭ. ǶǤǮǪǩ DzDZ dzDzǨǨǩǴǪǬǦǤǯ ǵǦȃǫȀ
ǵ ǸǬǯǬdzdzDzǰ ǰǤǮǩǨDzDZǵǮǬǰ Ǭ ǤǮǤǨǩ-
ǰǬǩǭ dzǯǤǶDzDZǤ. DzDZ ǨǤǪǩ dzǴǬǧǯǤǵǬǯ
ǩǩ ǻǯǩDZDzǦ Ǯ ǵǩǥǩ Ǭ dzǴǩǨǯDzǪǬǯ Ǭǰ Dzǵ-
DZDzǦǤǶȀ ǶǤǰ ǸǬǯDzǵDzǸǵǮǷȂ ǤǮǤǨǩǰǬȂ.

Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñêèé
ǤǯǩǮǵǤDZǨǴ III ǰǤǮǩǨDzDZǵǮǬǭ, ǬǫǦǩǵǶDZǿǭ ǶǤǮǪǩ ǮǤǮ ǤǯǩǮǵǤDZǨǴ ǦǩǯǬǮǬǭ
(356–323 ǧDzǨǿ ǨDz DZ. ȁ.) ǥǿǯ ǺǤǴǩǰ ǰǤǮǩǨDzDZǬǬ, ǮDzǶDzǴǤȃ DZǤǹDzǨǬǯǤǵȀ ǵǩ-
ǦǩǴDZǩǩ ǧǴǩǺǬǬ. DzDZ ǥǿǯ ǵǿDZDzǰ ǸǬǯǬdzdzǤ II, ǮDzǶDzǴǿǭ ǴǩDzǴǧǤDZǬǫDzǦǤǯ ǤǴ-
ǰǬȂ Ǭ ǫǤǦDzǩǦǤǯ DzǧǴDzǰDZǿǩ ǶǩǴǴǬǶDzǴǬǬ, ǦǮǯȂǻǤȃ dzDzǯǷDzǵǶǴDzǦ ǹǤǯǮǬǨǬǮǬ,
ǧǨǩ DZǤǹDzǨǬǯǵȃ ǴDzǨDZDzǭ ǧDzǴDzǨ ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȃ, ǵǶǤǧǬǴǤ. ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ ǦǩǴDZǷǯǵȃ
Ǧ ǰǤǮǩǨDzDZǬȂ Ǧ 347 ǧDzǨǷ ǨDz DZ. ȁ. dzDzǵǯǩ ǵǰǩǴǶǬ dzǯǤǶDzDZǤ Ǭ DZǩǵǮDzǯȀǮDz ǯǩǶ
ǥǿǯ ǷǻǬǶǩǯǩǰ ǤǯǩǮǵǤDZǨǴǤ Ǭ ǨǴǷǧǬǹ ǨǩǶǩǭ Ǭǫ ǫDZǤǶDZǿǹ ǰǤǮǩǨDzDZǵǮǬǹ ǵǩ-
ǰǩǭ. ǬǵǶDzǴǬȃ, ǮDzǶDzǴǤȃ ǧǯǤǵǬǶ, ǻǶDz ǦDz ǦǴǩǰȃ ǵǦDzǩǭ ȁǮǵdzǩǨǬǺǬǬ dzDz ǰǤǯDzǭ
ǤǫǬǬ ǤǯǩǮǵǤDZǨǴ dzDzǵǿǯǤǯ ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȂ Ǩǯȃ ǩǧDz ǬǵǵǯǩǨDzǦǤDZǬǭ ǸǬǯDzǵDzǸǬǬ
dzǴǬǴDzǨǿ DzǥǴǤǫǺǿ ǪǬǦDzǶDZǿǹ Ǭ ǴǤǵǶǩDZǬǭ, DZǩ ǬǫǦǩǵǶDZǿǹ Ǧ ǧǴǩǺǬǬ, DZǩ ȃǦ-
ǯȃǩǶǵȃ dzǴǤǦǨǬǦDzǭ.

39
9
Ñåìüÿ Àðèñòîòåëÿ
ǸǩǵǶǬǨǤ, ǰǤǶȀ ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȃ, dzǴDzǬǵǹDz- dzǴDzǮǵǩDZ ǥǿǯ ǷǻǬǶǩǯǩǰ ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȃ, ǮDzǶDzǴǿǭ dzǴǬDZȃǯ ǩǧDz Ǧ ǵǦDzȂ ǵǩǰȀȂ
ǨǬǯǤ Ǭǫ ǮǤǯǹǬǨǿ, ǻǶDz ǴȃǨDzǰ ǵDz ǵǶǤ- Ǭ ǫǤDZȃǯǵȃ ǩǧDz DzǥǴǤǫDzǦǤDZǬǩǰ, dzDzǵǯǩ ǵǰǩǴǶǬ ǩǧDz ǴDzǨǬǶǩǯǩǭ. ǥǿǯ ǨǴǷǧDzǰ
ǧǬǴDzǭ, ǧǨǩ ǴDzǨǬǯǵȃ ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ. dzǯǤǶDzDZǤ Ǭ ǧǩǴǰǬȃ Ǭǫ ǤǶǤǴDZǩȃ. ǵǿDZǤ dzǴDzǮǵǩDZǤ ǫǦǤǯǬ DZǬǮǤǶDzDZ, Ǭ ǤǴǬǵǶDz-
ǶǩǯȀ ǷǵǿDZDzǦǬǯ ǩǧDz dzDzǵǯǩ ǵǰǩǴǶǬ dzǴDzǮǵǩDZǤ. DZǬǮǤDZDzǴ ǪǩDZǬǯǵȃ DZǤ ǨDzǻǩǴǬ
ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȃ, dzǬǸǬǤǨǩ.
DZǬǮDzǰǤǹ, DzǶǩǺ
ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȃ, ǥǿǯ
ǦǴǤǻDzǰ Ǭ DZǩǮDzǶDz-
ǴDzǩ ǦǴǩǰȃ ǵǯǷǪǬǯ
dzǴǬ ǨǦDzǴǩ ǺǤǴȃ dzǬǸǬǤǨǤ, ǪǩDZǤ ǤǴǬ-
ǤǰǬDZǶǿ III ǰǤ- ǵǶDzǶǩǯȃ, ǥǿǯǤ ǴDzǨ-
ǮǩǨDzDZǵǮDzǧDz, DzǶǺǤ ǵǶǦǩDZDZǬǺǩǭ ǧǩǴǰǬȃ
ǸǬǯǬdzdzǤ II Ǭ ǨǩǨǤ Ǭǫ ǤǶǤǴDZǩȃ (ǨDzǻǩǴȀȂ
ǤǯǩǮǵǤDZǨǴǤ ǦǩǯǬ- ǬǯǬ dzǯǩǰȃDZDZǬǺǩǭ).
ǮDzǧDz. DzDZǬ dzDzǪǩDZǬǯǬǵȀ,
ǮDzǧǨǤ ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ
ǪǬǯ Ǧ ǤǵǵDzǵǩ. Ƿ DZǬǹ
ǴDzǨǬǯǤǵȀ ǨDzǻȀ, ǮDz-
ǶDzǴǷȂ ǶǤǮǪǩ DZǤǫǦǤ-
ǯǬ dzǬǸǬǤǨDzǭ.

ǧǩǴdzǩǯǯǬǨǤ ǵǶǤǯǤ ǵǯǩ-


ǨǷȂǽǩǭ ǪǩDZDzǭ ǤǴǬ-
ǵǶDzǶǩǯȃ, DzǶ ǮDzǶDzǴDzǭ
Ƿ DZǩǧDz ǴDzǨǬǯǵȃ ǵǿDZ
DZǬǮDzǰǤǹ. ǫDZǤǰǩDZǬǶǤȃ
ǮDZǬǧǤ Dzǥ ȁǶǬǮǩ, DZǤdzǬ-
ǵǤDZDZǤȃ ǤǴǬǵǶDzǶǩǯǩǰ,
DZǤǫǿǦǤǯǤǵȀ «ȁǶǬǮǤ Ǩǯȃ
DZǬǮDzǰǤǹǤ».

ǮǤǯǯǬǵǸǩDZ ǥǿǯ dzǯǩǰȃDZDZǬǮDzǰ ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȃ. DzDZ ǶǤǮǪǩ ǥǿǯ ǸǬǯDzǵDzǸDzǰ Ǭ dzDz-


ǤǴǬǰDZǩCǶ ǥǿǯ ǥǴǤǶDzǰ ǥǿǦǤǯ ǵ DZǬǰ Ǧ ǤǵDzǵǵǩ Ǭ DZǤ ǯǩǵǥDzǵǩ, Ǥ ǶǤǮǪǩ Ǧ ǰǤǮǩǨDzDZǬǬ. DzDZ DzǶdzǴǤǦǬǯǵȃ
ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȃ, ǷǰǩǴǼǬǰ Ǧ dzDzǹDzǨ Ǧ ǰǤǯǷȂ ǤǫǬȂ ǦǰǩǵǶǩ ǵ ǤǯǩǮǵǤDZǨǴDzǰ ǰǤǮǩǨDzDZǵǮǬǰ Ǩǯȃ ǫǤǦDzǩǦǤ-
Ǧ ȂDZDzǰ ǦDzǫǴǤǵǶǩ. DZǬȃ dzǩǴǵǬǬ Ǭ ǥǿǯ ǮǤǫDZǩDZ ǤǯǩǮǵǤDZǨǴDzǰ dzDz DzǥǦǬDZǩDZǬȂ Ǧ dzǴǩǨǤǶǩǯȀǵǶǦǩ.
40
40
ÍÀÁÐÎÑÊÈ ÑÒÐÀÍÈÖ ÊÎÌÈÊÑÀ

41
dzǩǴǦǿǩ DZǤǥǴDzǵǮǬ
dz ǥǴDzDzǵǮǬ
ǵǮ
ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȃ
ǩǯȃȃ
Ǧ ǰDzǯDzǨDzǵǶǬ,
DzǵǶǬ,
ǶǬ
Ǯ
ǮDzǧǨǤ DzDZ ǷǻǬǯǵȃ ǵȃ
ȃ
Ǧ ǤǮǤǨǩǰǬǬ
ǰǬǬ
ǰǬ
dzǯǤǶDzDZǤ.
DZǤ.
Ǥ

ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȀ
Ǧ ǵǦDzǩǰ
DzǥǿǻDZDzǰ
DzǥǯǤǻǩDZǬǬ.

42
42
DZǩǮDzǶDzǴǿǩ
ǸǬǯ
ǸǬ
ǸǬǯDzǵDzǸǿ, Ǧ ǶDzǰ
Dzǰ
ǰ
ǻǬǵ
ǻǬǵǯǩ Ǭ dzǯǤǶDzDZ.
DZ
DZ.

dzǩǴǵDzDZǤǪǬ ǨǩǶǵǶǦǤ
ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȃ: ǩǧDz
DzǶǩǺ, ǩǧDz dzǴǬǩǰDZǿǭ
DzǶǩǺ dzǴDzǮǵǩDZ
Ǭ ǧǩǴǰǬǭ, ǶǬǴǤDZ
ǤǶǤǴDZǩȃ.

ǦǿǴǤǪǩDZǬȃ ǯǬǺǤ ǤǴǬǵǶDzǶǩǯȃ.


43
3
ǮDzǴDzǯǩǦǵǮǤȃ
ǵǩǰȀȃ ǰǤǮǩǨDzDZǬǬ:
ǸǬǯǬdzdz, DzǯǬǰdzǬȃ
Ǭ Ǭǹ ǵǿDZ ǤǯǩǮǵǤDZǨǴ.

ǤǯǩǮǵǤDZǨǴ ǦǩǯǬǮǬǭ Ǧ ǨǩǶǵǶǦǩ Ǭ Ǧ ȂDZDzǵǶǬ.


44
4 4
ǬǵǵǯǩǨDzǦǤDZǬǩ ǦDzǩDZDZDzǧDzǧDzDz
DzǥǰǷDZǨǬǴDzǦǤDZǬȃ
ǧDzdzǯǬǶǤ
(ǨǴǩǦDZǩǧǴǩǻǩǵǮDzǧDz
ǶȃǪǩǯDzǦDzDzǴǷǪǩDZDZDzǧDz Dz
dzǩǼǩǧDz ǦDzǬDZǤ)

DZǤǥǴDzǵDzǮ ǥǷǺǩǸǤǯǤ,
ǮDzDZȃ ǤǯǩǮǵǤDZǨǴǤ
ǦǩǯǬǮDzǧDz (ǮDzǶDzǴǿǭ
Ǧ ǬǶDzǧǩ DZǩ dzDzȃǦǬǯǵȃ
Ǧ ǮDzǰǬǮǵǩ)

ǴǤǫǯǬǻDZǿǩ ǦǬǨǿ
ǼǯǩǰDzǦ ǧDzdzǯǬǶDzǦ.

45
5
ǴǤǫǯǬǻDZǿǩ
dzǩǴǵDzDZǤǪǬ
Ǭ ǵDzǯǨǤǶ.

ǴǤǫǯǬǻDZǤȃ ǷǶǦǤǴȀ Ǭ ǰǩǥǩǯȀ.

46
46
Ñåðèÿ «Âåëèêèå ó÷åíûå â êîìèêñàõ»
ǨǴǷǧǬǩ ǮDZǬǧǬ, ǦǿǼǩǨǼǬǩ Ǧ ȁǶDzǭ ǵǩǴǬǬ

47
https://eksmo.ru/b2b/

Вам также может понравиться