Вы находитесь на странице: 1из 7

СЕМИНАРСКА ЗА А А ПРОЕКТИРА Е НА ИН СТРИСКИ ОБ ЕКТ

А Б В Г Д Ѓ Е Ж З

2
ИЗЛЕЗ ВЛЕЗ

15

19 19
шx30cm

шx30cm
вx12cm

вx12cm
14
ИЗЛЕЗ НА РОБА

ВЛЕЗ НА РОБА
1 1
13
шx30cm

шx30cm
вx12cm

вx12cm
12

18 16 17

11

+0.72

10
шx30cm

шx30cm
вx12cm

вx12cm
9
ИЗЛЕЗ НА РОБА

ВЛЕЗ НА РОБА
+0.72
+0.72
8
шx30cm

шx30cm
вx12cm

вx12cm

7
6
+0.72
вx12cm
шx30cm

5 ±0.00
2
2

14 13
15
4

12 11 2 2
3
6
5

7
ВЛЕЗ

+0.72
вx12cm
шx30cm
2
EКОНОМСКИ
ВЛЕЗ

8
9 +0.72 4 3 1. Вестибил
10 2. Канцеларии
1 3. Канцеларија за раководител
4. Секретар
1
5. Сала за состаноци
6. Тоалети за администрација
7. Ресторан
8. Кујна
9. Тоалети за вработени во кујна
2

ВЛЕЗ
10. Магацин
11. Гардероби за мажи
шx30cm
вx12cm

12. Гардероби за жени


13. Тоалети и тушеви за мажи
14. Тоалети и тушеви за жени
15. Атриум
16. Производна хала
17. Влезен магацин
18. Излезен магацин
19. Обезбедување

ОСНОВА НА И З Р А Б О Т И Л А
АР ИТЕКТОНСКИ АР ИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРА Е 5 ПРИЗЕМ Е
АК ЛТЕТ СКОП Е Про . р Александар Радевски М 1 200 Симона Василеска 7885
СЕМИНАРСКА ЗАДАЧА - ПРОЕКТИРАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ

+9.25

+8.20

+5.55
+5.05

+0.72

±0.00

АРХИТЕКТОНСКИ АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ 5 ПРЕСЕК 1-1 И З Р А Б О Т И Л А :


ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ Проф. Д-р Александар Радевски М=1:100 Симона Василеска 7885
С Е М И Н А Р С К А З А Д А Ч А - П Р О Е К Т И Р А Њ Е Н А И Н Д У С Т Р И С К И О Б Ј Е К Т

+9.25

+4.50
+4.25
+4.00
+3.72

+0.72

±0.00

АРХИТЕКТОНСКИ АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ 5 П Р Е С Е К 2 - 2 И З Р А Б О Т И Л А :


ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ Проф. Д-р Александар Радевски М = 1 : 1 0 0 Симона Василеска 7885
ТРАПЕЗОИДЕН ЛИМ - 4мм
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА - 8цм
PVC ФОЛИЈА - 1.5мм
ЛИМ - 4мм

1
ОЛУК

ФАСАДЕН ПАНЕЛ ТРИМО - 8.8цм 3


ЛИМ - 4мм
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА од камена волна- 8цм
ЛИМ - 4мм

ЛИМ (поради отвор)

ЧЕЛИЧЕН РЕШЕТКАСТ НОСАЧ


ПОПРЕЧНА ГРЕДА
1. ЕЛЕМЕНТИ 14Х6Х2Х0.25
- КУТИЈАСТ ЧЕЛИЧЕН ПРОФИЛ 50х50цм
2. ЕЛЕМЕНТИ 16Х6Х2Х0.25
3. СПРЕГОВИ 11Х1.2Х0.25

ЧЕЛИЧНИ НОСАЧИ ВО ПРЕСЕК

ЧЕЛИЧЕН СТОЛБ
- КУТИЈАСТ ЧЕЛИЧЕН ПРОФИЛ 50х50цм

КОСНИК ЕПОКСИДЕН ПРЕМАЗ - 6мм


АРМИРАНОБЕТОНСКА ПЛОЧА - 20цм
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА - 5цм
АНКЕРЕН ШРАФ
PVC ФОЛИЈА - 1.5 мм
МРШАВ БЕТОН - 5цм
ЧАКАЛ - 20цм
АНКЕРНА ПЛОЧА НАБИЕНА ЗЕМЈА - 46цм

АРХИТЕКТОНСКИ АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ 5 Д Е Т А Љ И З Р А Б О Т И Л А :


ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ Проф. Д-р Александар Радевски М = 1 : 2 0 Симона Василеска 7885
С Е М И Н А Р С К А З А Д А Ч А - П Р О Е К Т И Р А Њ Е Н А И Н Д У С Т Р И С К И О Б Ј Е К Т

с е в е р е н и з г л е д

ј у ж е н и з г л е д

АРХИТЕКТОНСКИ АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ 5 И З Г Л Е Д И И З Р А Б О Т И Л А :


ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ Проф. Д-р Александар Радевски М = 1 : 1 0 0 Симона Василеска 7885
С Е М И Н А Р С К А З А Д А Ч А - П Р О Е К Т И Р А Њ Е Н А И Н Д У С Т Р И С К И О Б Ј Е К Т

и с т о ч е н и з г л е д

з а п а д е н и з г л е д

АРХИТЕКТОНСКИ АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ 5 И З Р А Б О Т И Л А :


ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ Проф. Д-р Александар Радевски И З Г Л Е Д И М = 1 : 1 0 0 Симона Василеска 7885
СЕМИНАРСКА ЗАДАЧА - ПРОЕКТИРАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ

АРХИТЕКТОНСКИ АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ 5 АКСОНОМЕТРИИ И З Р А Б О Т И Л А :


ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ Проф. Д-р Александар Радевски Симона Василеска 7885

Вам также может понравиться