Вы находитесь на странице: 1из 146

ÂÅËÈ ÀËÈÅÂ, ÈËÜßÑ ÁÀÁÀÅÂ,

ÈÄÀßÒ ÄÆÀÔÀÐÎÂ, ÀÈÄÀ ÌÀÌÅÄÎÂÀ

Ó×ÅÁÍÈÊ
ïî ïðåäìåòó

ÈÑÒÎÐÈß
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ ÄËß 6 -õ êëàññîâ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ çàâåäåíèé

© Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


International (CC BY-NC-SA 4.0)

Bu nəşr Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


International lisenziyası (CC BY-NC-SA 4.0) ilə www.trims.edu.az
saytında yerləşdirilmişdir. Bu nəşrdən istifadə edərkən
lisenziyanın şərtləri qəbul edilmiş sayılır:

İstinad zamanı nəşrin müəllif(lər)inin adı göstərilməlidir.

Nəşrdən kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır.

Törəmə nəşrlər orijinal nəşrin lisenziya şərtləri ilə yayılmalıdır.

Замечания и предложения, связанные


с этим изданием, просим отправлять на электронные адреса:
tahsil_az@yahoo.com и dеrslik@edu.gov.az
Заранее благодарим за сотрудничество!
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ключевые слова

это интересно знать

З задания по тексту

? вопросы по тексту

вопросы и задания

творческое задание
6 СОДЕРЖАНИЕ
ИСТОРИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНА

I ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТРОЙ

1. Азербайджан – древняя страна................................................................8


2. Период нижнего палеолита на территории Азербайджана ................13
3. Азербайджан в периоды среднего и верхнего палеолита ...................18
4. Мезолит – период среднего каменного века.........................................24
5. Эпоха неолита и энеолита ......................................................................29
6. Эпоха ранней и средней бронзы............................................................36
7. Эпоха поздней бронзы – раннего железа..............................................43
8. Племенные объединения и ранние государственные
образования на территории Азербайджана ..............................................49

II ДРЕВНИЕ ГОСУДАРСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

9. Образование и расцвет Маннейского государства...............................58


10. Внешняя политика Манны...................................................................63
11. Падение Манны.....................................................................................67
12. Маннейские города. Культура..............................................................72
13. Азербайджан в периоды Мидийской и
Ахеменидской империй..............................................................................80

5
14. Государство Атропатена ......................................................................86
15. Взаимоотношения Атропатены с соседними государствами ..........93
16. Культура Атропатены ..........................................................................96
17. Образование Албанского государства..............................................102
18. Хозяйственная жизнь населения Албании. Города.........................107
19. Борьба албан против иноземных захватчиков...............................115
20. Культура Албании ..............................................................................119

III АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ


ИМПЕРИИ САСАНИДОВ

21. Формирование феодальных отношений в Азербайджане..............124


22. Атропатена в составе Сасанидской империи ..................................128
23. Албания в составе Сасанидской империи .......................................133
24. Албания в V–VI веках .......................................................................138

Список  использованной литературы.....................................................142

6
ÏÅÐÂÎÁÛÒÍO-
ÎÁÙÈÍÍÛÉ ÑÒÐÎÉ
1. АЗЕРБАЙДЖАН — ДРЕВНЯЯ СТРАНА

«Человек умелый», пещера, ранняя община, присваивающее


хозяйство

Иñòîðèя íà îñíîâе èñòî÷íèêîâ èçó÷àеò ïîяâëе-


íèе ÷еëîâеêà è ðàçâèòèе ÷еëîâе÷еñêîãî îáùеñòâà.
Äðеâíяя èñòîðèя Àçеðáàйäæàíà èññëеäóеòñя
? íà îñíîâе àðõеîëîãè÷еñêèõ (ìàòеðèàëüíûе èñ-
òî÷íèêè) è ïèñüìеííûõ èñòî÷íèêîâ. Беç çíàíèя
Что изучает
история?
âðеìеíè èñòîðè÷еñêèõ ñîáûòèй íеâîçìîæíî ñîç-
äàòü â õðîíîëîãè÷еñêîй ïîñëеäîâàòеëüíîñòè
ïðеäñòàâëеíèе îá èñòîðèè ñòðàíû. Âñïîìîãàòеëü-
íàя äèñцèïëèíà, èçó÷àþùàя ïîñëеäîâàòеëüíîñòü
èñòîðè÷еñêèõ ñîáûòèй, íàçûâàеòñя õðîíîëîãèей.
Õðîíîëîãèя — ãðе÷еñêîе ñëîâî. «Õðîíîñ» îçíà÷àеò
«âðеìя», à «ëîãîñ» — «íàóêà», «ó÷еíèе».
Ëеòîñ÷èñëеíèе èñòîðèè âеäёòñя îò îïðеäеëёííîй
èñõîäíîй — íà÷àëüíîй äàòû. Эòà íà÷àëüíàя äàòà
ìîæеò áûòü ñâяçàíà êàê ñ ðеàëüíûìè, òàê è ëе-
ãеíäàðíûìè èñòîðè÷еñêèìè ñîáûòèяìè. Тàêàя
íà÷àëüíàя òî÷êà îòñ÷ёòà íàçûâàеòñя эрой*. Îòñ÷ёò
âðеìеíè îò ýòîй íà÷àëüíîй äàòû âеäёòñя êàê â
ñòîðîíó äðеâíîñòè, òàê íàñòîяùеãî âðеìеíè. Êîãäà
ðе÷ü èäёò î ñîáûòèяõ, ïðîèñõîäèâøèõ äî ýòîй
èñõîäíîй òî÷êè îòñ÷ёòà, óïîòðеáëяþòñя ñëîâà
«äî íàøей ýðû» èëè «äî Ðîæäеñòâà».

ÛÂ ‚ÂÍ ÛÛÛ ‚ÂÍ ÛÛ ‚ÂÍ Û ‚ÂÍ Û ‚ÂÍ ÛÛ ‚ÂÍ ÛÛÛ ‚ÂÍ ÛÂ ‚ÂÍ

400 300 200 100 100 200 300 400ëÚÓÎÂÚËfl  ëÚÓÎÂÚËfl
ÑÓ Ì‡¯ÂÈ ˝˚ 燯‡ ˝‡

* Эра — ñîáûòèе, ìîìеíò, îò êîòîðîãî âеäеòñя ëеòîèñ÷èñëеíèе

8
 íàñòîяùее âðеìя, êàê è âî ìíîãèõ ñòðàíàõ
ìèðà, â Àçеðáàйäæàíñêîй Ðеñïóáëèêе òàêæе З
èñïîëüçóеòñя õðèñòèàíñêèй êàëеíäàðü. Эòîò
Сравните хрис-
êàëеíäàðü ñâяçàí ñ âîçíèêíîâеíèеì õðèñòèàí- тианский кален-
ñêîй ðеëèãèè. Äеíü ðîæäеíèя õðèñòèàíñêîãî дарь с календа-
ïðîðîêà Иèñóñà Õðèñòà íàçûâàеòñя «ìèëàäîì», рём хиджры.
÷òî îçíà÷àеò «Рождество». Âîò ïî÷еìó êàëеí-
äàðü, íà÷àëî îòñ÷ёòà â êîòîðîì âеäёòñя ñ ýòîãî
äíя, íàçûâàеòñя õðèñòèàíñêèì êàëеíäàðёì.
Âî ìíîãèõ ìóñóëüìàíñêèõ ñòðàíàõ ïîëüçóþòñя
êàëеíäàðёì õèäæðû. Сëîâî «хиджра» îçíà÷àеò
«ïеðеñеëеíèе». Íà÷àëîì êàëеíäàðя õèäæðû яâ-
ëяеòñя ãîä ïеðеñеëеíèя îñíîâàòеëя èñëàìñêîй
ðеëèãèè ïðîðîêà Мóõàììеäà èç Меêêè â Меäèíó.
Ïî õðèñòèàíñêîìó-ãðèãîðèàíñêîìó ëеòîñ÷èñëеíèþ,
ýòî ñîáûòèе ïðîèçîøëî â 622 ãîäó. Ëеòîñ÷èñëеíèе
îò ýòîй äàòû òàêæе íàçûâàеòñя ýðîй õèäæðû.
Первые стоянки человеческих отрядов на
территории Азербайджана. Àçеðáàйäæàí яâ-
ëяеòñя îäíèì èç äðеâíейøèõ â ìèðе î÷àãîâ
êóëüòóðû. Теððèòîðèя íàøей ñòðàíû âõîäèò â
÷èñëî òеððèòîðèй íà çеìíîì øàðе, ãäе ñôîðìè-
ðîâàëñя ïеðâîáûòíûй ÷еëîâеê.
Êëèìàòè÷еñêèе óñëîâèя íà òеððèòîðèè Àçеð-
áàйäæàíà áûëè áëàãîïðèяòíû äëя æèçíè æèâîò-
íûõ è ðàñòеíèй.
 Àçеðáàйäæàíе áûëè áëàãîïðèяòíûе ïðèðîä-
íûе óñëîâèя äëя æèçíè ÷еëîâеêà. Ïеðâûе ÷еëî-
âе÷еñêèе ñòàäà ïîяâèëèñü íà òеððèòîðèè Àçеð-
áàйäæàíà ïðèìеðíî 1,5 ìèëëèîíà ëеò íàçàä.
Стадии развития первобытнообщинного строя.
З
С ïîяâëеíèеì ðàííей îáùèíû íà òеððèòîðèè Определите, как
Àçеðáàйäæàíà ñôîðìèðîâàëñя ïеðâîáûòíîîáùèí- в древнейшие вре-
íûй ñòðîй. Â èñòîðèè ÷еëîâе÷еñêîãî îáùеñòâà мена на террито-
рии Азербайджана
ïеðâîáûòíîîáùèííûй ñòðîй îõâàòûâàеò äëèòеëü-
изменились при-
íûй ïеðèîä âðеìеíè. Ó÷ёíûе óñëîâíî äеëяò ïеð- родные климати-
âîáûòíîîáùèííûй ñòðîй ïî ìàòеðèàëó, èç êîòîðî- ческие условия.
ãî èçãîòàâëèâàëèñü îðóäèя òðóäà, íà òðè ïеðèîäà:
каменный век, период бронзы è период железа.

9
Сàìûì äðеâíèì ïеðèîäîì ïеðâîáûòíîîá-
ùèííîãî ñòðîя яâëяеòñя êàìеííûй âеê. Êà-
ìеííûй âеê ïðîøёë òðè õðîíîëîãè÷еñêèе ñòà-
äèè ðàçâèòèя:

Íеîëèò — íîâûй
Âеðõíèй ïàëеîëèò
Êàìеííûй âеê

êàìеííûй âеê

Меçîëèò — ñðеäíèй
êàìеííûй âеê Сðеäíèй ïàëеîëèò

Ïàëеîëèò — äðеâíèй
êàìеííûй âеê Íèæíèй ïàëеîëèò

 èñòîðèè òàêæе ñóùеñòâîâàë ïеðèîä


энеолита*, êîòîðûй îцеíèâàеòñя êàê êîíец
êàìеííîãî âеêà — ïеðèîä ïеðеõîäà ê èñïîëü-
З çîâàíèþ ìеòàëëà.
Период нижнего палеолита*. Ïеðâàя ñòàäèя
Поясните, на что ïеðèîäà ïàëеîëèòà — нижний палеолит, íà÷à-
был способен «че-
ëàñü ñ ïîяâëеíèя ïеðâîãî ÷еëîâе÷еñêîãî òèïà —
ловек умелый».
«человека умелого». Эòà ñòàäèя ïàëеîëèòà ïðî-
äîëæàëàñü äî ïеðèîäà çà 100 тысяч лет òîìó
íàçàä. «Чеëîâеê óìеëûй» ìîã ïеðеäâèãàòüñя íà
äâóõ íîãàõ, ñîãíóâøèñü, ïðîèçâîäèòü ïðîñòей-
øóþ ðàáîòó, èçãîòàâëèâàòü îðóäèя òðóäà èç
êàìíя, äеðеâà, êîñòè.
Äðеâíèе ëþäè ñеëèëèñü ó áеðеãîâ ðеê, îçёð,
â áëèçêèõ ê èñòî÷íèêàì ïðеñíîй âîäû ïеùе-
ðàõ. Ïðèðîäíûе ïеùеðû óêðûâàëè è çàùè-
ùàëè ëþäей îò õîëîäà, âеòðà, äîæäя.
Ïеðâîáûòíûе ëþäè, áóäó÷è áеñïîìîùíûìè è
áеççàùèòíûìè ïеðеä ãðîçíûìè ñèëàìè ïðèðîäû
è ïðè íàïàäеíèяõ äèêèõ çâеðей, ñòèõèйíî îáú-
еäèíяëèñü è æèëè îòðяäàìè, íеáîëüøèìè ãðóï-

* Энеолит – «eneos» на лат. означает медь, «litos» на греч. – камень


* Палеолит – «paleo» на лат. означает древний, «litos» на греч. – камень

10
ïàìè — â âèäе îáùèí. Тàêèе ïеðâîáûòíûе ÷еëî-
âе÷еñêèе êîëëеêòèâû ñ÷èòàþòñя ранними общи- З
нами. Ðàííèе îáùèíû íе áûëè ïîñòîяííûìè.
Увяжите факт
Îíè ÷àñòî ðàñïàäàëèñü è ñîçäàâàëèñü íîâûе. того, что тер-
Присваивающее хозяйство. Ïеðâîíà÷àëüíî ритория Азербай-
ïеðâîáûòíûе ëþäè ñàìè еùё íе óìеëè íè÷еãî джана является
èçãîòàâëèâàòü. Îíè ñîáèðàëè â ëеñàõ â ãîòîâîì местом поселения
древних людей, с
âèäе ïëîäû, яãîäû, êîðеíüя ðàñòеíèй è ïèòà-
его природно-гео-
ëèñü èìè. Ïеðâîáûòíûе ëþäè ïðèñâàèâàëè ãî- графическими ус-
òîâûе ïðîäóêòû ïðèðîäû, çàíèìàëèñü охотой ловиями.
è собирательством (ñáîðîì ïèùè). Тàêîе õî-
çяйñòâî íàçûâàеòñя присваивающим (ïîòðе-
áèòеëüñêèì) хозяйством.
 çèìíèе ìеñяцû, êîãäà íàñòóïàëè õîëîäà,
çàêàí÷èâàëèñü ïëîäû è яãîäû, äðеâíèе ëþäè
З
âûíóæ äеíû áûëè òеðïеòü ãîëîä è õîëîä. Опишите образ
Íеáëàãîïðèяòíûе óñëîâèя çàñòàâëяëè èõ âеñòè жизни древних
áîðüáó çà æèçíü. Â ýòîй áîðüáе ïеðâîáûòíûе людей.
ëþäè ïðèîáðеòàëè âñё íîâûе è íîâûе óìеíèя
è íàâûêè. Тàêèì îáðàçîì îíè íàó÷èëèñü èçãî-
òàâëèâàòü ïеðâûе îðóäèя òðóäà, ëîâèòü ðûáó â
ðеêàõ, îõîòèòüñя íà êðóïíûõ æèâîòíûõ. Ïеð- З
âûìè îðóäèяìè òðóäà ïеðâîáûòíûõ ëþäей Поясните поня-
áûëè остроконечные камни, палка-копалка тия «ранняя об-
è дубинка. щина» и «прис-
ваивающее хозяй-
С òе÷еíèеì òûñя÷еëеòèй ëþäè çíà÷èòеëüíî
ство».
ðàçâèëèñü êàê ôèçè÷еñêè, òàê è óìñòâеííî,
èçìеíèëèñü èõ îáðàç æèçíè è áûò. Ïеðâîíà-
÷àëüíî îíè èñïîëüçîâàëè ïðèðîäíûй îãîíü,
ïîяâèâøèйñя â ðеçóëüòàòе ñàìîâîñïëàìеíеíèя З
âеùеñòâ îò óäàðà ìîëíèè èëè ïîä äейñòâèеì
ñîëíе÷íîãî òеïëà. Îíè îáеðеãàëè îãîíü, íе Поясните фак-
торы отделения
äàâàя еìó ïîãàñíóòü, ÷òîáû óáеðе÷üñя îò õî- первобытных лю-
ëîäà, íàïàäеíèя äèêèõ çâеðей, à òàêæе ÷òîáû дей от животного
æàðèòü ìяñî æèâîòíûõ, íà êîòîðûõ îõîòè- мира.
ëèñü.

11
Ïðèñâàèâàþùее õîçяйñòâî

Эòè ïеðâîáûòíûе íàâûêè ëþäей, èçãîòîâëе-


íèе èìè îðóäèй òðóäà è îòäеëяëî èõ îò æèâîò-
íîãî ìèðà.

1. Îïèøèòе óñëîâèя ïîяâëеíèя ïеðâûõ ÷еëî-


âе÷еñêèõ îòðяäîâ â Àçеðáàйäæàíе.
2. Ïîяñíèòе, ïî êàêîй ïðè÷èíе ïеðâîáûòíîîá-
ùèííûй ñòðîй óñëîâíî äеëèòñя íà ïеðèîäû.
3. Ïî÷еìó ïеðâûй ïеðèîä ïеðâîáûòíîîáùèííîãî ñòðîя
íàçûâàеòñя êàìеííûì âеêîì?
4. Äàйòе îцеíêó ðîëè îãíя â æèçíè ÷еëîâеêà.
5. Îïðеäеëèòе ôàêòîðû, âûäеëèâøèе ëþäей èç æèâîòíîãî
ìèðà.

Ïðîâеäя èññëеäîâàíèе, ïîäãîòîâüòе ïðеçеíòàцèþ ïîä íàç-


âàíèеì «Äðеâíейøèе ïîñеëеíèя ëþäей íà òеððèòîðèè Àçеð-
áàйäæàíà».

12
2. ПЕРИОД НИЖНЕГО ПАЛЕОЛИТА НА ТЕРРИТОРИИ
АЗЕРБАЙДЖАНА

Гуручайская культура, «Азыхский человек»

Îáðàç æèçíè ëþäей, æèâøèõ íà òеððèòîðèè


Àçеðáàйäæàíà â ïеðèîä íèæíеãî ïàëеîëèòà,
áûë èçó÷еí íà îñíîâе ìàòеðèàëîâ, íàйäеííûõ
З
в Азыхской пещере, ðàñïîëîæеííîй â äîëèíе Выясните ны-
нешнее состоя-
ðеêè Ãóðó÷àй. Âîò ïî÷еìó ñôîðìèðîâàâøàяñя
ние Азыхской пе-
çäеñü êóëüòóðà ïîëó÷èëà íàçâàíèе Гуручайской щеры, освобождён-
культуры. ной от армянской
 òî âðеìя êëèìàò â Ãóðó÷àйñêîй äîëèíе оккупации. Сос-
áûë áîëее æàðêèì è âëàæíûì. Çäеñü ïðеîáëà- тавьте текст.
äàëè òеïëîëþáèâûе è âëàãîëþáèâûе ðàñòеíèя.

Âõîä â Àçûõñêóþ ïеùеðó

13
ÇıÓ‰˚ ‚ Ôe˘ÂÛ

Сõеìà âíóòðеííеãî ñòðîеíèя Àçûõñêîй ïеùеðû

 ïðеäãîðíûõ ìеñòíîñòяõ áûëî ðàñïðîñòðà-


З íеíî ðеäêîëеñüе. Ïðèðîäà ýòèõ ìеñò áûëà áëàãî-
Определите зна- ïðèяòíà äëя îõîòû ïеðâîáûòíûõ ëþäей íà ðàç-
чение Азыхской ëè÷íûõ æèâîòíûõ è ñáîðà ñúеäîáíûõ ðàñòеíèй.
пещеры как ис- Äëя ïеðâîáûòíûõ ëþäей Ãóðó÷àйñêàя äîëèíà
торического па- áûëà íàñòîяùèì èñòî÷íèêîì æèçíè. Тàì èìеëîñü
мятника и мате- áîãàòîе ñûðüё — ãàëüêè è áóëûæíèêè äëя èçãî-
риального источ-
ника.
òîâëеíèя ðàçëè÷íûõ îðóäèй òðóäà. Äðеâíèе
ëþäè ñîáèðàëè êàìíè äëя èçãîòîâëеíèя îðóäèй
òðóäà èìеííî èç Ãóðó÷àйñêîй äîëèíû.
З Азыхская пещера. Àçûõñêàя ïеùеðà ðàñïî-
ëîæеíà íà òеððèòîðèè Õîäæàâеíäñêîãî ðàйîíà
Опишите образ
жизни и орудия
Êàðàáàõñêîй çîíû Àçеðáàйäæàíñêîй Ðеñïóáëèêè.
труда обитате- Эòà ïеùеðà ñ÷èòàеòñя îäíèì èç ñàìûõ äðеâíèõ
лей Азыха. ïîñеëеíèй ëþäей, îáíàðóæеííûõ äî ñèõ ïîð íе
òîëüêî â Àçеðáàйäæàíе, íî è âî âñёì ìèðе.

14
Êàìеííûе îðóäèя òðóäà, íàйäеííûе â Àçûõñêîй ïеùеðе

Äðеâíèе îáèòàòеëè Àçûõà âíà÷àëе æèëè â


îêðеñòíîñòяõ Ãóðó÷àйñêîй äîëèíû. Êîãäà íà-
ñòóïèëè õîëîäà, îíè ïеðеñеëèëèñü â ïеùеðó è З
íà÷àëè èñïîëüçîâàòü её â êà÷еñòâе ïîñòîяííîãî
ìеñòà æèòеëüñòâà. Поясните роль
материальных ис-
Æèòеëè Àçûõà î÷еíü ðàíî îñâîèëèñü ñ îã-
точников в изу-
íёì, îíè íàó÷èëèñü õðàíèòü еãî â òе÷еíèе äëè- чении древнего пе-
òеëüíîãî âðеìеíè. Îá ýòîì ñâèäеòеëüñòâóþò риода.
ñëеäû îò ìеñòà î÷àãà, îòíîñяùеãîñя ê ïеðèîäó
çà 700 тысяч лет òîìó íàçàä.
 Àçûõñêîй ïеùеðе òàêæе áûëè íàйäеíû
êîñòè ðàçëè÷íûõ âûìеðøèõ äèêèõ æèâîòíûõ.
Æèòеëè Àçûõà çàíèìàëèñü îõîòîй. Îõîòà îáеñ-
ïе÷èâàëà èõ êàê ïèùей, òàê è îäеæäîй.
 Àçûõñêîй ïеùеðе áûëè íàйäеíû èçãîòîâ-
ëеííûе èç îáû÷íûõ áóëûæíèêîâ êàìеííûе îðó-
äèя òðóäà, îòíîñяùèеñя ê äðеâíейøеìó ïеðèîäó.
Ãëàâíîе ìеñòî ñðеäè íèõ çàíèìàþò ãðóáûе
ðó÷íûе ðóáèëà. Ïеðâîáûòíûе ëþäè èñïîëüçî-
âàëè ýòè îðóäèя äëя ðàçäеëêè òóø æèâîòíûõ,
íà êîòîðûõ îõîòèëèñü.
 ñîçäàííûõ â ïеùеðе ïîòàйíûõ íèøàõ áûëè
îáíàðóæеíû ÷еðеïà ìеäâеäей, íà íеêîòîðûõ èç
êîòîðûõ áûëè ïðîцàðàïàíû ñïецèàëüíûе çíàêè.
Ó÷ёíûе ñâяçûâàþò ïðîцàðàïàííûе íà ìеäâеæüèõ
÷еðеïàõ ñïецèàëüíûе çíàêè ñ ïеðâîáûòíûì èñ-
êóññòâîì, à õðàíеíèе ýòèõ ÷еðеïîâ â ïîòàйíûõ Êàìеííûе îðóäèя
íèøàõ — ñ îáðàçîâàíèеì ïеðâîáûòíûõ ðеëèãèîç- òðóäà
íûõ ïðеäñòàâëеíèй.

15
Ïðåçèäåíò Èëüõàì
Àëèåâ: «...Ýòó ïå-
ùåðó îòêðûë â 1960
ãîäó àçåðáàéäæàíñêèé ó÷¸íûé,
àðõåîëîã Ìàìåäàëè Ãóñåéíîâ,
ïîñëå ýòîãî çäåñü áûëè ïðî-
âåäåíû èññëåäîâàíèÿ. Ýòî —
îäíî èç ïîñåëåíèé äðåâíåé-
øåãî ÷åëîâåêà â ìèðå, îíî
ïðèíàäëåæèò èñòîðèè Àçåð-
áàéäæàíà, ÿâëÿåòñÿ íàøèì
èñòîðè÷åñêèì äîñòîÿíèåì.
Àðìåíèÿ íåçàêîííî ïðîâî-
äèëà ðàáîòû â ýòîé ïåùåðå,
íåçàêîííî ïðèãëàøàëà ó÷¸-
íûõ èç-çà ðóáåæà. Îíè ïðè÷è-
íèëè áîëüøîé óùåðá ýòîé
ïåùåðå, íàøåìó èñòîðè÷å-
ñêîìó íàñëåäèþ.»

Ê êîíцó íèæíеãî ïàëеîëèòà ïîяâèëèñü íî-


âûе âèäû îðóäèй òðóäà. Эòè îðóäèя òðóäà
áûëè èçãîòîâëеíû èç ëеãêî ðàñêàëûâàþùèõñя
íà ÷àñòè êðеìíя è обсидиана*. Иç îñêîëêîâ
êðеìíя è îáñèäèàíà äðеâíèе ëþäè èçãîòàâ-
ëèâàëè ðеæóùèе èíñòðóìеíòû.
«Азыхский человек». Ó÷ёíûì-èñòîðèêîì
Мàìеäàëè Ãóñейíîâûì áûë îáíàðóæеí â Àçûõ-
ñêîй ïеùеðе ôðàãìеíò êîñòè íèæíей ÷еëþñ-
Мàìеäàëè
Ãóñейíîâ òè ïеðâîáûòíîãî ÷еëîâеêà. Эòî — 4-àя â ìèðе
äðеâíейøàя íàõîäêà. Ó÷ёíûе íàçâàëè ýòîãî
ïеðâîáûòíîãî ÷еëîâеêà, æèâøеãî â Àçûõñêîй
ïеùеðе, азыхантропом, ò.е. «Азыхским че-
ловеком». Àçûõàíòðîïû æèëè 350—400 ты-
сяч ëеò òîìó íàçàä.

* Обсидиан – вулканическое стекло

16
Ôðàãìеíò êîñòè
íèæíей
÷еëþñòè àçûõàíòðîïà

 òî âðåìÿ, êîãäà íàøè çåìëè íàõîäèëèñü ïîä îêêóïàöèåé, â


ðàñïîëîæåííîé â Õîäæàâåíäñêîì ðàéîíå â Êàðàáàõå Àçûõñêîé ïå-
ùåðå àðìÿíå âåëè ðàñêîïêè ïðè ó÷àñòèè èíîñòðàííûõ ýêñïåðòîâ.
Âñå íàéäåííûå îáðàçöû ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû áûëè ðàçãðàáëåíû è âû-
âåçåíû â Àðìåíèþ.
Îíè íàðóøèëè ïðèíÿòîå â 1954 ãîäó ïîñòàíîâëåíèå Ãààãñêîé êîíâåí-
öèè «Î çàùèòå êóëüòóðíûõ öåííîñòåé â ñëó÷àå âîîðóæ¸ííîãî êîíôëèêòà».
Ñîãëàñíî Êîíâåíöèè, ñîâåðøåíèå ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé ïðîòèâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ è ñîáñòâåííîñòè âî âðåìÿ âîîðóæ¸ííîãî êîíôëèêòà ïî
ìåæäóíàðîäíîìó óãîëîâíîìó ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ âîåííûì ïðåñòóïëåíèåì.
Àðìÿíñêîå ãîñóäàðñòâî íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîâåðøåíèå àêòîâ
âàíäàëèçìà ïðîòèâ íàøèõ ïàìÿòíèêîâ ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû.

1. Îïðеäеëèòе ôàêòîðû, ñïîñîáñòâîâàâøèе


ïîñеëеíèþ äðеâíèõ ëþäей íà òеððèòîðèè
Àçеðáàйäæàíà.
2. Îïèøèòе, íà ÷òî áûë ñïîñîáеí àçûõñêèй
÷еëîâеê.
3. Îáîñíóйòе, ïî÷еìó êóëüòóðó, ñôîðìèðîâàâøóþñя â
Àçеðáàйäæàíе â ïеðèîä íèæíеãî ïàëеîëèòà, íàçûâàþò
«Ãóðó÷àйñêîй êóëüòóðîй».
4. Ïеðе÷èñëèòе îðóäèя òðóäà ëþäей ïеðèîäà íèæíеãî
ïàëеîëèòà.
5. Îïèøèòе áûò Àçûõñêîãî ÷еëîâеêà.

Сîñòàâüòе òеêñò ïîä íàçâàíèеì «Îñâîáîæäеíèе Àçûõ-


ñêîй ïеùеðû — íàøеãî íàцèîíàëüíî-äóõîâíîãî äîñòîя-
íèя, îò àðìяíñêîй îêêóïàцèè».

17
3. АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРИОДЫ СРЕДНЕГО И
ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА

«Неандерталец», «Homo sapiens», матриархат

«Неандерталец». 100 тысяч лет тому


З назад íà÷àëñя ïеðèîä среднего палеолита.
Эòîò ïеðèîä ïðîäîëæàëñя до 35-го тысячеле-
Опишите людей
периода среднего
тия до н.э.
палеолита.  ïеðèîä ñðеäíеãî ïàëеîëèòà ÷èñëî ñòîяíîê
äðеâíèõ ëþäей óâеëè÷èëîñü, ïîяâèëèñü ëþäè
òèïà «неандертальца».

Íåàíäåðòàëü — íàçâàíèå ìåñòíîñòè â Ãåðìàíèè. Çäåñü áûë


íàéäåí ÷åðåï ïåðâîáûòíîãî ÷åëîâåêà, æèâøåãî â ïåðèîä ñðåäíåãî
ïàëåîëèòà. Ó÷¸íûå íàçâàëè ýòîò òèï ÷åëîâåêà «íåàíäåðòàëüöåì».

Ëþäè â îñíîâíîì îõîòèëèñü íà îëеíей, ìеäâе-


äей, òóðîâ, äèêèõ ëîøàäей — êóëàíîâ, çàíèìàëèñü
ñîáèðàòеëüñòâîì (ñáîðîì ðàñòèòеëüíîй ïèùè).
Сòîяíêà
íеàíäеðòàëüцеâ

18
Ïîñеëеíèя äðеâíейøèõ ëþäей íà êàðòе ñîâðеìеííîãî
Àçеðáàйäæàíà (на основе археологических исследований)

19
 ñðеäíеì ïàëеîëèòе ëþäè íàó÷èëèñü äîáû-
З âàòü îãîíü èñêóññòâеííûì ïóòёì óäàðîì
êðеìíя äðóã î äðóãà.
Какие измене- Â ïеðèîä ñðеäíеãî ïàëеîëèòà ó äðеâíèõ ëþ-
ния произошли в
жизни первобыт-
äей íà÷àëè ôîðìèðîâàòüñя ðеëèãèîçíûе ïðеä-
ных людей в эпоху ñòàâëеíèя â ñâяçè ñ ïðèðîäíûìè яâëеíèяìè è
среднего палеоли- âеðà â çàãðîáíóþ æèçíü.
та? Поясните. Â Àçеðáàйäæàíе ïеðèîä ñðеäíеãî ïàëеîëèòà
áûë èçó÷еí íà îñíîâе ïеùеð Àçûõ, Тàãëàð, Çàð
â Êàðàáàõе, Äàøñàëàõëû â Ãàçàõе, Ãàçìà â
Íàõ÷ûâàíе è äð.
З «Человек разумный». Íà ïðîòяæеíèè âðе-
ìеíè ìеæäó 35—12-ым тысячелетиями до
Объясните зна- н.э. íà òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà ñóùеñòâîâàë
чение добывания
ïеðèîä верхнего палеолита. Â ýòîò ïеðèîä
огня искусствен-
ным путём. êëèìàò â Àçеðáàйäæàíе ñòàë óìеðеííûì, â
ðàñòèòеëüíîì è æèâîòíîì ìèðе ïðîèçîøëè
çíà÷èòеëüíûе èçìеíеíèя.
 ïеðèîä âеðõíеãî ïàëеîëèòà ïеðâîáûòíûе
ëþäè â îñíîâíîì æèëè â ïеùеðàõ, çеìëяíêàõ
è íàçеìíûõ æèëèùàõ.
Ê áîëüøèíñòâó îðóäèй òðóäà ëþäè ïðèäе-
ëûâàëè ðóêîяòêè èç êîñòè èëè äеðеâà. Íàðяäó

Ïеðâûе îðóäèя
òðóäà äðеâíèõ
ëþäей

20
ñ êàìеííûìè îðóäèяìè òðóäà, îíè òàêæе èñ- Ïеùеðà Ãàçìà
ïîëüçîâàëè øèëüя, íîæè, êðþ÷êè, øòûêè, (Нахчыван)
èãîëêè, èçãîòîâëеííûе èç êîñòè.
Íà òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà òèï óìñòâеííî
è ôèçè÷еñêè ðàçâèòîãî ñîâðеìеííîãî
÷еëîâеêà ñôîðìèðîâàëñя â ýïîõó
âеðõíеãî ïàëеîëèòà. Эòîò òèï ÷еëî-
âеêà íàçûâàеòñя «человеком ра-
зумным» («Homo sapiens»). Эòè
ëþäè óæе çàíèìàëèñü цеëеíàï-
ðàâëеííîй äеяòеëüíîñòüþ. Äëя òîãî,
÷òîáû ïеðеïðàâèòüñя íà äðóãîй
áеðеã ðеêè, îíè ñðóáàëè ñòâîëû
äеðеâüеâ, ñâяçûâàëè âìеñòе â îäèí
Ïеùеðà Çàð
ðяä áðеâíà, ñîîðóæàя ïëîòû. Ïеðâîáûòíûе (Кяльбаджар)
ëþäè èçúяñíяëèñü ìеæäó ñîáîй ïðîñòûìè æеñ-
òàìè, çíàêàìè (äâèæеíèеì ðóê, ãóá).
С ðàñøèðеíèеì òðóäîâîй äеяòеëüíîñòè
òàêæе ïðîèçîøëî ðàçâèòèе ó ëþäей ìûøëе-
íèя. Â ðеçóëüòàòе ýòîãî ðàçâèòèя â ýïîõó
З
âеðõíеãî ïàëеîëèòà ïîñòеïеííî ñôîðìèðî- Поясните основ-
âàëàñü çâóêîâàя ðе÷ü. Ïеðâîíà÷àëüíî çâóêîâàя ную разницу меж-
ðе÷ü ñîñòîяëà èç îòäеëüíûõ ïðîñòûõ âûðàæе- ду «человеком ра-
íèй. Сî âðеìеíеì êîëè÷еñòâî òàêèõ ïðîñòûõ зумным» и неан-
âûðàæеíèй óâеëè÷èëîñü è ñôîðìèðîâàëñя яçûê, дертальцами.
ò.е. ñâяçíàя ðе÷ü. Çâóêîâàя ðе÷ü ñòàëà ñàìûì
óäîáíûì ñðеäñòâîì îáùеíèя.

21
Мозг «человека разумного» по размерам был больше
мозга неандертальца. «Человек разумный» имел прямую
осанку.

З Матриархат. Â ýòîò ïеðèîä ðàííяя îáùèíà


óñòóïèëà ìеñòî родовой общине. Â ðîäîâîй
Сравните ран- îáùèíе ëþäè îáúеäèíяëèñü на основе кровного
нюю общину с ро- родства, по материнской линии. Â æèçíè ðî-
довой общиной. äîâîй îáùèíû æеíùèíà èãðàëà âàæíóþ ðîëü. Â
îáяçàííîñòè æеíùèí âõîäèëî çàáîòèòüñя î äеòяõ,
ñîáèðàòü ïëîäû è яãîäû äèêîðàñòóùèõ ðàñòеíèй,
õðàíèòü îãîíü, ãîòîâèòü ïèùó è ò.ä. Ïîñêîëüêó
? â ðîäîâîй îáùèíе ëþäè îáúеäèíяëèñü ïî ìàòе-
Как появилась ðèíñêîй ëèíèè, ýòîò ïеðèîä èñòîðèè íàçûâàеòñя
звуковая речь в матриархатом, ò.е. ïеðèîäîì ãîñïîäñòâóþùеãî
эпоху верхнего па-
леолита? ïîëîæеíèя æеíùèíû.
 ýïîõó âеðõíеãî ïàëеîëèòà ïîяâèëèñü îá-
ðàçцû èñêóññòâà èç êàìíя è êîñòè.

Ðеæóùее
îðóäèе èç êîñòè Êàìеííûе îðóäèя òðóäà

22
1. Îïèøèòе îáðàç æèçíè ëþäей, æèâøèõ
â ýïîõó ñðеäíеãî ïàëеîëèòà.
2. Îïðеäеëèòе îñîáеííîñòè ðîäîâîй îá-
ùèíû.
3. Ïеðе÷èñëèòе îñîáеííîñòè ïеðèîäà ìàò-
ðèàðõàòà.
4. Îáúяñíèòе ñóùíîñòü èñïîëüçîâàíèя
êàìеííûõ îðóäèй òðóäà è îãíя.
5. Îïðеäеëèòе ïî äàòàì íà ëèíèè âðеìеíè
âàæíûе ñîáûòèя.

100—35 òûñя÷еëеòèя äî í.ý. 35—12 òûñя÷еëеòèя äî í.ý.

Íàïèøèòе ýññе ñ îïèñàíèеì îäíîãî äíя èç æèçíè


ïеðâîáûòíîãî ÷еëîâеêà.

23
4. МЕЗОЛИТ — ПЕРИОД СРЕДНЕГО КАМЕННОГО ВЕКА

Лук и стрела, земледелие, скотоводство, микролити-


ческие орудия

Ïеðâîáûòíûе
îõîòíèêè

Изобретение лука и стрелы. Эпоха мезолита


èëè ñðеäíеãî êàìеííîãî âеêà îõâàòûâàеò ïеðèîä
ñ 12 по 8 тысячелетия до н.э. Â ïеðèîä ìеçîëèòà
ëþäè âñё еùё æèëè â ôîðìе ðîäîâîй îáùèíû,
çàíèìàяñü ïðèñâàèâàþùèì õîçяйñòâîì è ïî-
ëó÷àя âñё îò ïðèðîäû â ãîòîâîì âèäе.  ïеðâûе
âðеìеíà ó äðеâíèõ ëþäей ñóùеñòâîâàë ñâîеîá-
ðàçíûй ñïîñîá îõîòû: îíè ïðеñëеäîâàëè êðóïíûõ
äèêèõ æèâîòíûõ è çàãîíяëè èõ â çàðàíее âû-
ðûòûе яìû, ïîêðûòûе ñâеðõó âеòêàìè äеðеâüеâ.
Çàòеì îíè êàìíяìè è äóáèíêàìè óáèâàëè èõ.
Иíîãäà æèâîòíûе, îáõîäя ëîâóøêó ñòîðîíîй,
íàíîñèëè ðàíû èëè äàæе óáèâàëè ïеðâîáûòíûõ
ëþäей íà ñâîёì ïóòè.
 ýïîõó ìеçîëèòà ëþäè èçîáðеëè лук и
Îõîòíèê ïеðèîäà стрелу. Îíè ìàñòеðèëè ëóê è ñòðеëó èç âеòîê
ìеçîëèòà äеðеâüеâ, ïðèêðеïëяëè ê ñòðеëе îñòðûй íàêîíе÷-
íèê èç êðеìíя.  êà÷еñòâе íàêîíе÷íèêà ñòðеë

24
òàêæе èñïîëüçîâàëè îñòðîêîíе÷íóþ êîñòü. Ïðè Ïеùеðà
ïîìîùè ýòîãî îðóæèя ïеðâîáûòíûе îõîòíèêè Äàìäæûëû
ìîãëè îõîòèòüñя íà æèâîòíûõ ñ áîëее äàëüíеãî (âõîä è âèä
èçíóòðè)
ðàññòîяíèя. Тàêàя îõîòà áûëà äëя íèõ áîëее
áеçîïàñíîй. Îõîòяñü ïðè ïîìîùè ëóêà è ñòðеë,
ëþäè ïðèíîñèëè áîëüøе äîáû÷è, óâеëè÷èâàя
çàïàñû ïèùè. З
Зарождение первобытного земледелия и ско- Опишите спо-
товодства. Â ýïîõó ìеçîëèòà çàðîäèëèñü зачатки собы охоты пер-
навыков земледелия. Æеíùèíû, çàíяòûе ñîáèð- вобытных людей
àòеëüñòâîì, íàáëþäàëè çà òеì, êàê óïàâøèе íà в эпоху мезолита.
çеìëþ ñеìеíà, ïðîðàñòàëè, âíîâü äàâàя âñõîäû.
Ïðè ïîìîùè ïàëêè, êîñòè èëè îñòðîêîíе÷íîãî
êàìíя îíè ðàçðûõëяëè çеìëþ è ñàæàëè ÷àñòü
ñеìяí äèêîðàñòóùèõ ðàñòеíèй, êîòîðûе õðàíèëè
â çàïàñе. Тàêèì ïóòёì ïеðâîáûòíûе ëþäè ñàìè
ïðîèçâîäèëè ïðîäóêцèþ. Эòî áûëî íà÷àëîì ïî-
яâëеíèя первобытного земледелия.
 ýïîõó ìеçîëèòà ëþäè íàó÷èëèñü приручать —
одомашнивать животных. Ïеðâûì îäîìàøíеííûì

25
Иçîáðàæеíèе òàíцà Яëëû Ðèñóíêè, îòíîñяùèеñя ê îõîòе è
(Гобустан) ðûáîëîâñòâó (Гобустан)

æèâîòíûì ñòàëà ñîáàêà. Ïîçæе ëþäяì óäàëîñü


îäîìàøíèòü è äðóãèõ æèâîòíûõ. Îíè ñòàëè
ðàçâîäèòü è óâеëè÷èâàòü èõ êîëè÷еñòâî.
Тàê áûëà çàëîæеíà îñíîâà первобытного ско-
товодства.
В эпоху мезолита была заложена основа
перехода от присваивающего (потребитель-
ского) хозяйства к производящему хозяйству.
Еñëè ðàíüøе ëþäè ïîëüçîâàëèñü ãîòîâûìè ïðî-
äóêòàìè ïðèðîäû, òî òеïеðü îíè ñàìè íà÷àëè
ïðîèçâîäèòü ìàòеðèàëüíûе áîãàòñòâà.
Ëþäè ìàñòеðèëè ðàçëè÷íûõ ðàçìеðîâ ðеæóùèе
êàìеííûе îðóäèя òðóäà, ðàçíîîáðàçíûе ïðèñïî-
ñîáëеíèя äëя îõîòû íà æèâîòíûõ. Ðàçðûõëяя
З çеìëþ, ñеяëè ñîáðàííûе çёðíà è âíîâü ïîëó÷àëè
óðîæàй. Чòîáû óáеðе÷üñя îò õîëîäà, èçãîòàâ-
ëèâàëè ñеáе îäеæäó èç øêóð æèâîòíûõ, íà êî-
Сравните ору-
дия труда эпохи òîðûõ îõîòèëèñü.
мезолита с ору- Орудия труда эпохи мезолита. Â Àçеðáàй-
диями труда эпо- äæàíе ïеðèîä ìеçîëèòà áûë èçó÷еí íà îñíîâе
хи палеолита. ïеùеð Гобустана áëèç Бàêó è Дамджылы â
Ãàçàõе.
 ìеçîëèòè÷еñêèõ ñòîяíêàõ Ãîáóñòàíà áûëè
îáíàðóæеíû îðóäèя òðóäà, èçãîòîâëеííûе èç
êðеìíя è êîñòè. Â ýòîò ïеðèîä ëþäè èñïîëüçîâàëè

26
Îðóäèя òðóäà, èçãîòîâëеííûе
èç êîñòè è êàìíя:

êîñòяíûе èãîëêè
êîñòяíîй ãàðïóí

êîñòяíûе
êàìеííûе ðеæóùèе øèëüя
èíñòðóìеíòû

ìеëêèе ïî ðàçìеðàì îðóäèя òðóäà — микролиты.


Эòî áûëè ðеæóùèе èíñòðóìеíòû ãеîìеòðè÷еñêîй
ôîðìû. Ëþäè èçãîòàâëèâàëè èç êîñòè øèëüя,
íàêîíе÷íèêè ñòðеë, â òîì ÷èñëе ãàðïóíû, èñ-
ïîëüçóеìûе â ðûáîëîâñòâе. Эòèìè èíñòðóìеíòàìè
îíè ïîëüçîâàëèñü âî âðеìя çàíяòèя îõîòîй,
ðûáîëîâñòâîì è ñîáèðàòеëüñòâîì. З
Первобытное искусство и религиозные пред-
ставления в эпоху мезолита. Íà íàñêàëüíûõ Опишите образ-
ðèñóíêàõ Ãîáóñòàíà îòðàæеíû êàðòèíû áûòîâîй цы первобытного
искусства, сфор-
æèçíè, ñцеíû îõîòû ïеðâîáûòíûõ ëþäей ýòîãî
мировавшегося в
ïеðèîäà. Íà ýòèõ ðèñóíêàõ èçîáðàæеíû ôèãóðû эпоху мезолита.
ìóæ÷èí, æеíùèí, äеòей, à òàêæе ðàçëè÷íûõ
æèâîòíûõ. Âñё ýòî ñâèäеòеëüñòâóеò î ðàçâèòèè
â ýïîõó ìеçîëèòà ïеðâîáûòíîãî èñêóññòâà.
 îäíîì èç ìîãèëüíèêîâ Ãîáóñòàíà áûëè
íàйäеíû ðàçëè÷íûе ïðеäìеòû áûòà è áîëüøîй
êàìеííûй идол*, ñâяçàííûй ñ ðеëèãèîçíûìè
îáðяäàìè. Эòè íàõîäêè ñâèäеòеëüñòâóþò î òîì,
÷òî ïеðâîáûòíûе ëþäè ýïîõè ìеçîëèòà ïðè

* Идол – статуя, которой поклоняются

27
Сòîяíêà ýïîõè ìеçîëèòà
З
ïîãðеáеíèè êëàëè ðяäîì ñ óìеðøèìè ðàçëè÷íûе
Определите по-
ïðеäìеòû áûòà. Îíè âеðèëè, ÷òî çàõîðîíеííûй
селения людей и
занятия населения ÷еëîâеê áóäеò ïîëüçîâàòüñя ýòèìè ïðеäìеòàìè
эпохи мезолита. è â çàãðîáíîй æèçíè.

1. Îïðеäеëèòе ñàìûе âàæíûе äîñòèæеíèя äðеâ-


íèõ ëþäей ýïîõè ìеçîëèòà.
2. Сðàâíèòе «ïðèñâàèâàþùее (ïîòðеáèòеëüñêîе)
õîçяйñòâî» ñ «ïðîèçâîäяùèì õîçяйñòâîì».
3. Ïеðе÷èñëèòе îðóäèя òðóäà, êîòîðûìè ïîëü-
çîâàëèñü äðеâíèе ëþäè ýïîõè ìеçîëèòà.

Íàïèøèòе ýññе ïîä íàçâàíèеì «Íàñêàëüíûе ðèñóíêè


Ãîáóñòàíà».

28
5. ЭПОХА НЕОЛИТА И ЭНЕОЛИТА

Неолит, мотыжное земледелие, глинобит, энеолит, охра

Эпоха неолита. Мотыжное земледелие. В


VIII—VI тысячелетиях до н.э. â èñòîðèè ïеðâî-
áûòíîãî îáùеñòâà íàñòóïèë период неолита.
 ïеðèîä íеîëèòà ëþäè ïеðеøëè ê îñёäëîìó
îáðàçó æèçíè. Ó íèõ çíà÷èòеëüíî áûëè ðàçâèòû
çеìëеäеëü÷еñêèе íàâûêè. Ëþäè ðàçðûõëяëè Ступа* ïеðèîäà
çеìëþ мотыгой*. Â ïîñеâíûõ è æàòâеííûõ íеîëèòà
ðàáîòàõ èñïîëüçîâàëè îðóäèя òðóäà, èçãîòîâ-
ëеííûе èç êðеìíя è îáñèäèàíà.
 ñòîяíêе Ãёйòеïе â Тîâóçñêîì ðàйîíе àð-
õеîëîãè îáíàðóæèëè èíòеðеñíûй ñеðï, èçãî-
òîâëеííûй èç ÷еëþñòíîй êîñòè êðóïíîãî ðîãà-
òîãî ñêîòà. Âíóòðè ÷еëþñòè, âäîëü äóãîâèäíîй
ëèíèè, äðеâíèìè ìàñòеðàìè áûëè ïðèêðеïëе-
íû ðеæóùèе îñêîëêè èç êðеìíя.
 ýïîõó íеîëèòà ëþäè, êðîìе çеìëеäеëèя,
çàíèìàëèñü òàêæе è ñêîòîâîäñòâîì, îõîòîй è
ðûáîëîâñòâîì. Ðеæóùèй
èíñòðóìеíò,
èçãîòîâëеííûй
èç êðеìíя

Сеðï, èçãîòîâëеííûй èç ÷еëþñòíîй


êîñòè æèâîòíîãî

Âеðõíèй êàìеíü
Íèæíèй камень зернотёрки* çеðíîòёðêè

* Ступа — ïðèñïîñîáëеíèе äëя ðàçìеëü÷еíèя âеùеñòâ


* Мотыга — îðóäèе òðóäà äëя îáðàáîòêè ïî÷âû, ñîñòîяùее èç êðèâîй
ïàëêè ñ ïðèêðеïëёííûìè ê êîíцó êàìíеì, êîñòüþ
* Зернотёрка — èñïîëüçóеìûе äëя îáìîëîòà çеðíà íèæíèй êàìеíü è â êà-
÷еñòâе òёðî÷íîãî — âеðõíèй êàìеíü

29
Îñòàòêè æèëèùà ïеðèîäà íеîëèòà

 ýïîõó íеîëèòà êðóã äеяòеëüíîñòè ëþäей


ðàñøèðèëñя.
Бûëè ðàçâèòû îòðàñëè ðеìеñëà. Ëþäè íàó-
÷èëèñü ñâеðëèòü è øëèôîâàòü êàìеííûе îðóäèя
òðóäà. Ãîí÷àðû çàíèìàëèñü èçãîòîâëеíèеì
ãëèíяíîй ïîñóäû. Ïîëó÷èëî ðàçâèòèе òêà÷еñòâî.
Тêà÷è èñïîëüçîâàëè пряслица*, èçãîòîâëеííûе
З èç êîñòè. Îíè èçãîòàâëèâàëè èçäеëèя èç øеðñòè
è ðàñòèòеëüíîãî âîëîêíà.
Какие измене-
Íîâøеñòâà â òðóäîâîй äеяòеëüíîñòè, ôîð-
ния в жизни пер-
вобытного обще- ìèðîâàíèе ïðîèçâîäяùеãî õîçяйñòâà òàêæе
ства называют ñïîñîáñòâîâàëè ðàçâèòèþ óìñòâеííûõ ñïîñîá-
«неолитической íîñòей. Âñе ýòè èçìеíеíèя íàçûâàþòñя «нео-
революцией»? Вы- литической революцией».
ясните и опреде- Период энеолита. Открытие меди. Эòîò ïе-
лите. ðèîä îõâàòûâàеò 6—4 тысячелетия до н.э.
Эòîò ïеðèîä õàðàêòеðèçóеòñя êàê ïеðеõîä îò
êàìеííîãî âеêà ê ýïîõе ìеòàëëà. Â ýïîõó
ýíеîëèòà ëþäè âïеðâûе îçíàêîìèëèñü ñ ìеòàë-
ëîì — медью. Íî ìеäü еùё øèðîêî íе èñïîëü-
çîâàëàñü. Тàê êàê ìеäü áûëà ìяãêèì ìеòàëëîì,

* Пряслице – îñòðîêîíе÷íûй êîñòяíîй èíñòðóìеíò äëя ïðяäеíèя ïðяæè

30
îðóäèя, èçãîòîâëеííûе èç íеё, áûñòðî ïðèõîäèëè
â íеãîäíîñòü. Âîò ïî÷еìó â áûòó, â õîçяйñòâе
â îñíîâíîì èñïîëüçîâàëèñü êàìеííûе îðóäèя
òðóäà.

Священность огня,
поклонение огню зани-
мали важное место в
жизни людей. Древние люди,
выстраиваясь в круг у огня, та-
ким образом защищались как
от холода, так и от диких зве-
рей. Этот замысел нашёл своё
отражение в форме сооружён-
ных ими из сырцового кирпича, Âîññòàíîâëеííûй âèä îêðóãëûõ
камня построек. æèëèù

Хозяйственная жизнь людей в эпоху энео-


лита. Ïîñеëеíèя ýòîãî ïеðèîäà ðàñïîëàãàëèñü
â ìеñòàõ, áëàãîïðèяòíûõ äëя çеìëеäеëèя è
ñêîòîâîäñòâà, â äîëèíàõ ðеê. Â ýïîõó ýíеîëèòà
íà òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà â îñíîâíîì З
ñòðîèëèñü æèëûе äîìà è õîçяйñòâеííûе ñòðîе-
íèя îêðóãëîй ôîðìû. Â ïîñòðîеííûõ èç ñûð- Выясните особен-
цîâîãî — íеîáîææёííîãî êèðïè÷à è глинобита* ности поселений
людей эпохи энео-
æèëèùàõ ïðîæèâàëî âìеñòе íеñêîëüêî ñеìей,
лита и составьте
êîòîðûе ñîâìеñòíî ðàáîòàëè íà îáùèííûõ текст.
çеìëяõ. Îíè æèëè çà ñ÷ёò äîëè, ïîëó÷еííîй
ïðè äеëеæе ñîáðàííîãî óðîæàя.
 ýïîõó ýíеîëèòà ìîòûæíîе çеìëеäеëèе
еùё áîëее ðàçâèëîñü. Çеìëеäеëüцû æàëè
óðîæàй ñîñòàâíûìè ñеðïàìè, ñîñòîяâøèìè
èç êàìеííûõ ïëàñòèí÷àòûõ âêëàäûøей — ðеç-
цîâ. Çàïàñû çеðíà õðàíèëè â áîëüøèõ ãëè-
íяíûõ êóâøèíàõ.

* Глинобит – глина, смешанная с соломой

31
Çíà÷èòеëüíî ðàçâèëîñü òàêæе
è ñêîòîâîä÷еñêîе õîçяйñòâî. Ðàç-
âîäèëè êðóïíûй è ìеëêèй ðîãà-
òûй ñêîò. Â ýïîõó ýíеîëèòà áîëü-
øèíñòâî èç èçâеñòíûõ íàì äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ óæе áûëè ïðè-
ðó÷еíû. Бûëè ðàçâèòû çеìëеäеëü-
÷еñêîе è ñêîòîâîä÷еñêîе õîçяйñòâà.
Îõîòà è ðûáîëîâñòâî ïðеâðà-
Êàìеííûе îðóäèя òðóäà
òèëèñü âî âòîðîñòеïеííîе çàíяòèе
íàñеëеíèя.
 íà÷àëе ýïîõè ýíеîëèòà ïîëî æеíèе
З æеíùèíû âñё еùё áûëî ïðî÷íûì. Îíà ñ÷èòàëàñü
ïðîäîë æà òеëüíèцей ðîäà, õðàíèòеëüíèцей
Объясните при-
чины господст - ñеìейíîãî è ðîäîâîãî î÷àãà, ñâяùеííûì ñó-
вующего положе- ùеñòâîì — ñèìâîëîì ïëîäîðîäèя, áëàãîïîëó÷èя,
ния материнско- èçîáèëèя.
го рода.

Ãîí÷àðíûе èçäеëèя

32
Ремесло и религиозные представления в
эпоху энеолита. Âàæíîе ìеñòî â æèçíè ëþäей З
ýïîõè ýíеîëèòà çàíèìàëî ðеìеñëî. Мàñòеðà-
Назовите осо-
ðеìеñëеííèêè èçãîòàâëèâàëè ãëèíяíóþ ïîñó- бенности, прису-
äó, îðóäèя òðóäà, ïðеäìеòû áûòà è óêðàøе- щие эпохе энео-
íèя èç êàìíя, êîñòè è ìеäè. Ïîяâèâøèеñя â лита.
ýïîõó íеîëèòà îòðàñëè ðеìеñëà â ýïîõó ýíеî-
ëèòà ïîëó÷èëè äàëüíейøее ðàçâèòèе.
Íàñеëеíèе ýïîõè ýíеîëèòà ãëàâíûì îáðàçîì
çàíèìàëîñü èçãîòîâëеíèеì èçäеëèй èç ðàñòè-
òеëüíûõ âîëîêîí è òðîñòíèêà. Ïîëû óñòèëàëè
цèíîâêàìè.
З
 ýïîõó ýíеîëèòà ñóùеñòâîâàëè ñâîеîáðàçíûе Опишите рели-
гиозные воззрения
ïîãðеáàëüíûе îáðяäû. Óìеðøèõ õîðîíèëè íà
населения эпохи
òеððèòîðèè ïîñеëеíèя, ìеæäó æèëûìè äîìàìè, энеолита.
âíóòðè æèëèù. Тðóïû îêðàøèâàëè â красный
цвет, ñèìâîëèçèðóþùèй êðîâü (ò.е. æèçíü),
èëè îáñûïàëè охрой*.
Íàñеëеíèе ýïîõè ýíеîëèòà
ñîâеðøàëî ðàçëè÷íûе ðеëè-
ãèîçíûе îáðяäû, ìàãè÷еñêèе
ðèòóàëû. Íà íеêîòîðûõ íà-
ñêàëüíûõ ðèñóíêàõ Ãîáóñòàíà
èçî áðà æеíû ìàãè÷еñêèе è
ðеëè ãèîçíûе ðèòóàëû òîй
ýïîõè. Äðеâíèе ëþäè ýïîõè
ýíеîëèòà âеðèëè, ÷òî ïðè
ïîìîùè ýòèõ ìàãè÷еñêèõ Сцеíà заклинаний*, ïðîèçâîäèìûõ
îõîòíèêàìè íàä èçîáðàæеíèеì
ðèòóàëîâ áóäóò áîëее óñïеøíî
æèâîòíîãî ïеðеä îõîòîй (Гобустан)
îõîòèòüñя íà êðóïíûõ æè-
âîòíûõ.

* Охра – природная минеральная краска светло-коричневого цвета


* Заклинание – колдовство, магические слова

33
1. Îïðеäеëèòе íà ëèíèè âðеìеíè, êàêèе òûñя-
÷еëеòèя îõâàòûâàþò ïеðèîäû íеîëèòà è
ýíеîëèòà.
2. Чòî áûëî ñàìûì êðóïíûì îòêðûòèеì ëþäей
â ýïîõó ýíеîëèòà?
3. Сðàâíèòе íîâøеñòâà, ïîяâèâøèеñя â æèçíè
ëþäей â ïеðèîäû íеîëèòà è ýíеîëèòà.
4. Ïеðе÷èñëèòе ñõîæèе è îòëè÷èòеëüíûе îñî-
áеííîñòè ïеðèîäîâ íеîëèòà è ýíеîëèòà.
5. Îïðеäеëèòе ïî äàòàì íà ëèíèè âðеìеíè âàæ-
íûе ñîáûòèя.

8—6 тысячелетия до н.э. 6—4 тысячелетия до н.э.

Íàïèøèòе ýññе ñ îïèñàíèеì æèçíè è áûòà ëþäей â


ýïîõó ýíеîëèòà.

34
КАРТА ПАМЯТНИКОВ КАМЕННОГО ВЕКА, ВЫЯВЛЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО АЗЕРБАЙДЖАНА НА ОСНОВЕ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

● Ïàìяòíèêè ïàëеîëèòà
 Ïàìяòíèêè ìеçîëèòà
▲ Ïàìяòíèêè íеîëèòà, ýíеîëèòà
Ãîðîäà è ðàйîíû

35
6. ЭПОХА РАННЕЙ И СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ

Сошное земледелие, племя, культура расписной посуды,


курган

Эпоха ранней бронзы. Появление первого


крупного общественного разделения труда. Â
êîíце ïеðèîäà ýíеîëèòà ëþäè ïóòёì äîáàâëеíèя
â ñîñòàâ ìеäè ðàçëè÷íûõ ïðèìеñей óæе ïîëó-
÷àëè áîëее ïðî÷íûй ìеòàëë — бронзу. Ïî
óðîâíþ ðàçâèòèя îðóäèй òðóäà, ïðеäìеòîâ
áûòà, îðóæèя ýïîõà áðîíçû äеëèòñя íà ñòàäèè
ðàííей, ñðеäíей è ïîçäíей áðîíçû.

Äëÿ ïëàâêè ìåäè å¸ íàäî áûëî íàêàëÿòü ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå.


À ïðè äîáàâëåíèè â ìåäü äðóãèõ ïðèìåñåé ïðîöåññ ïëàâëåíèÿ óñêî-
ðÿëñÿ è ïîëó÷àëàñü áðîíçà. Ìàñòåðà èçãîòàâëèâàëè èç êàìíÿ,
ãëèíû ëèòåéíûå ôîðìû äëÿ ïðîèçâîäñòâà îðóæèÿ è ðàçëè÷íûõ
ïðåäìåòîâ. Îíè çàëèâàëè â ýòè ôîðìû ðàñïëàâëåííûé ìåòàëë è
èçãîòàâëèâàëè íóæíîå îðóæèå èëè äðóãèå ïðåäìåòû.

Ранний этап бронзового века продолжался


со второй половины IV тысячелетия до н.э.
до конца III тысячелетия до н.э.
 ïеðèîä ðàííей áðîíçû ìîòûæíîе çеìëе-
äеëèе ñìеíèëîñü сошным. Ïðè ïîìîùè ñîõè
ðàñïàõèâàëèñü îáøèðíûе ïëîùàäè è ñîáèðàëè
áîëüøе óðîæàя. Ïîñеâíûе ïëîùàäè ðàñøèðè-
ëèñü, áûëà ñîçäàíà èñêóññòâеííàя îðîñèòеëüíàя
ñèñòеìà. Ïðè âñïàøêе èñïîëüçîâàëèñü óïðяæ-
íûе æèâîòíûе. Ïðè æàòâе óðîæàя óæе ïîëü-
çîâàëèñü è áðîíçîâûìè ñеðïàìè.
Чèñëеííîñòü íàñеëеíèя óâеëè÷èëàñü, ëþäè íà-
÷àëè ñеëèòüñя â ãîðíûõ è ïðеäãîðíûõ ìеñòíîñòяõ.
Бûëî ðàçâèòî ñêîòîâîäñòâî. Óâеëè÷èëîñü ïîãîëîâüе
ñêîòà. Âîçíèêëî îòãîííîе яйëà÷íîе ñêîòîâîäñòâî.
 âеñеííе-ëеòíèе ïеðèîäû ñêîò ïàñëè íà ãîðíûõ
ïàñòáèùàõ, à îñеíüþ, ñ íàñòóïëеíèеì õîëîäîâ, еãî
ïеðеãîíяëè â çèìîâüя — íà çèìíèе ïàñòáèùà.

36
З
Поясните, как
Äеðеâяííàя ñîõà возникло первое об-
 ýïîõó ðàííей áðîíçû ïðîèçîøëî первое щественное разде-
крупное общественное разделение труда: ление труда.
çеìëеäеëèе îòäеëèëîñü îò ñêîòîâîäñòâà.
Появление патриархата и
образование племён. Â ýïîõó
ðàííей áðîíçû ïîяâèëèñü
òàêèе îòðàñëè õîçяйñòâà, êàê
ñîøíîе çеìëеäеëèе, яйëà÷íîе
ñêîòîâîäñòâî, òðеáóþùèе ïðè-
ìеíеíèя áîëüøîй ôèçè÷еñêîй
ñèëû. Âîçðîñëà ïîòðеáíîñòü â
ìóæñêîì òðóäе. Âîò ïî÷еìó
ïîëîæеíèе æеíùèíû îñëàáëî,
óñèëèëîñü âëèяíèе ìóæ÷èí.
 ýòîò ïеðèîä матриархат
Îñòàòêè êóëüòîâîãî ñîîðóæеíèя
ñìеíèëñя патриархатом — ýïîõè ðàííей áðîíçû
ãîñïîäñòâîì ìóæ÷èíû. Сäâèãè
â ýêîíîìè÷еñêîй îáëàñòè ñïîñîáñòâîâàëè òàêæе
ðàçâèòèþ îáùеñòâеííûõ îòíîøеíèй. Â ýïîõó ðàí-
íей áðîíçû âîçíèêëè племена, îáúеäèíяþùèе íеñ-
êîëüêî ðîäñòâеííûõ ðîäîâûõ îáùèí. Эòè ïëеìеíà
óïðàâëяëèñü ñòàðейøèíàìè.
З
 ýïîõó ðàííей áðîíçû ïîяâèëèñü îáðяäû Определите при-
ñîææеíèя òðóïîâ è êîëëеêòèâíîãî ïîãðеáеíèя. чины появления
Ðеëèãèîçíûе îáðяäû ïðîâîäèëèñü â ñïецèàëüíûõ патриархата.
ïîìеùеíèяõ. Óìеðøèõ íà÷àëè õîðîíèòü çà ïðе-
äеëàìè ïîñеëеíèй ëþäей. Íàä íеêîòîðûìè ìî-
ãèëàìè âîçâîäèëèñü курганы.*
* Курган — ìîãèëüíûй ïàìяòíèê â âèäе çеìëяíîй íàñûïè

37
КАРТА ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ РАННЕЙ БРОНЗЫ (2-я ПОЛОВИНА
IV ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н.Э. — КОНЕЦ III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н.Э.),
ВЫЯВЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
НА ОСНОВЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

● Ïàìяòíèêè ýïîõè ðàííей áðîíçû

38
Период средней бронзы. Второе крупное
общественное разделение труда. Ïеðèîä ñðеäíей З
áðîíçû ïðîäîëæàëñя ñ конца III тысячелетия
Поясните сущ-
до н.э. до середины II тысячелетия до н.э.
ность второго об-
 ýïîõó ñðеäíей áðîíçû ïðîèçîøëî второе щественного раз-
крупное общественное разделение труда: ðе- деления труда.
ìеñëî ïðеâðàòèëîñü â ñàìîñòîяòеëüíóþ îòðàñëü.
Çíà÷èòеëüíî ðàçâèëîñü ãîí÷àðíîе äеëî,
ñôîðìèðîâàëàñü êóëüòóðà расписной посуды.
Ãîí÷àðû èçãîòàâëèâàëè êðàñèâóþ è ïðî÷íóþ
êеðàìè÷еñêóþ ïîñóäó. Ïîëüçóяñü êðàñêàìè,
ïîëó÷еííûìè èç êðàñяùèõ âеùеñòâ, îíè
óêðàøàëè ïðîñòûе ñîñóäû ðàçëè÷íûìè óçîðàìè:
èçîáðàæеíèяìè ÷еëîâеêà, æèâîòíûõ, ïòèц è
äð. Â ýòîò ïеðèîä â Àçеðáàйäæàíе — íà òеð-
ðèòîðèяõ Íàõ÷ûâàíà è Мèëü-Êàðàáàõñêîй çîíû
ñóùеñòâîâàëè центры гончарного дела, ãäе
òðóäèëèñü èñêóñíûе ìàñòеðà.
 ýïîõó ñðеäíей áðîíçû íà òеððèòîðèè
Àçеðáàйäæàíà îáðàçîâàëèñü ðàííèе ãîðîäñêèе
ïîñеëеíèя. Ïîñеëеíèя Óçеðëèêòеïе â Êàðàáàõе,
Êþëüòеïе II â Íàõ÷ûâàíе, Ãёйòеïе â îêðеñòíîñòяõ Сîñóäû ñ êðàñяùèì
îçеðà Óðìèя áûëè èç òàêèõ ðàííèõ ãîðîäñêèõ âеùеñòâîì âíóòðè
(Нахчыван,
ïîñеëеíèй. Кюльтепе II)

Îáîðîíèòеëüíàя
êðеïîñòü
(Нахчыван,
Кюльтепе II)

39
Эïîõà ñðеäíей áðîíçû. Ðàñïèñíàя ïîñóäà

Ðàçâèòèе ðеìеñëà, çеìëеäеëèя è ñêîòîâîäñòâà


ñîçäàëî óñëîâèя äëя äàëüíейøеãî ðàñøèðеíèя
òîâàðíîãî îáìеíà è âîçíèêíîâеíèя òîðãîâëè.
Сêîòîâîä÷еñêîе íàñеëеíèе îáìеíèâàëî ìяñíûе
è ìîëî÷íûе ïðîäóêòû, øеðñòü è øêóðû íà
çеðíî, ðеìеñëеííûе èçäеëèя.
Ïîëó÷èëè ðàçâèòèе òàêæе òàêèе íîâûе
îòðàñëè õîçяйñòâà, êàê ñàäîâîäñòâî, áàõ÷еâîä-
ñòâî, âèíîãðàäàðñòâî è âèíîäеëèе.
З Â ýòîò ïеðèîä íà÷àëîñü îáúеäèíеíèе ïëеìёí.
Õîðîøî âëàäеþùèе âîеííûì äеëîì ñèëüíûе
Выясните при- ïëеìеíà ïðèñâàèâàëè ñеáе èìóùеñòâî áîëее
чины образования
крупных племен- ñëàáûõ ïëеìёí è ïðèñîеäèíяëè èõ çеìëè ê
ных объединений. ñâîèì çеìëяì. Тàêèì îáðàçîì ñîçäàâàëèñü
êðóïíûе ïëеìеííûе îáúеäèíеíèя.

Эïîõà ñðеäíей áðîíçû. Ðàñïèñíàя ïîñóäà

40
1. Сðàâíèòе ìîòûæíîе çеìëеäеëèе ñ ñîøíûì
çеìëеäеëèеì.
2. Îïèøèòе õîçяйñòâеííóþ æèçíü íàñеëеíèя â
ýïîõó ðàííей áðîíçû.
3. Îïèøèòе ïîãðеáàëüíûе îáðяäû ýïîõè ðàííей
áðîíçû.
4. Сðàâíèòе íîâøеñòâà, ïîяâèâøèеñя â õîçяй-
ñòâеííîй æèçíè äðеâíеãî íàñеëеíèя ýïîõè
ðàííей è ñðеäíей áðîíçû.
5. Îïðеäеëèòе ïî äàòàì íà ëèíèè âðеìеíè âàæ-
íûе ñîáûòèя.
Со 2-ой половины 4 тысячеле- Конец 3 тысячелетия
тия до н.э. до конца до н.э. — середина
3 тысячелетия до н.э. 2 тысячелетия до н.э.

«Êàê èñïîëüçîâàíèе ìеòàëëà èçìеíèëî æèçíü ëþ-


äей?» — ñîáеðèòе èíôîðìàцèþ, ñîñòàâüòе òеêñò.

41
КАРТА ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ (С КОНЦА III
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н.Э. ДО СЕРЕДИНЫ II ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н.Э.),
ВЫЯВЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
НА ОСНОВЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

● Ïàìяòíèêè ýïîõè ñðеäíей áðîíçû

42
7. ЭПОХА ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ — РАННЕГО ЖЕЛЕЗА

Гончарный круг, оборонительные укрепления, пиктографи-


ческое письмо

Распад первобытнообщинного строя. Эïîõà


ïîçäíей áðîíçû — ðàííеãî æеëеçà îõâàòûâàеò З
XIV—VII века до н.э. Сравните родо-
Óñîâеðøеíñòâîâàíèе îðóäèй òðóäà ïîâûñèëî вую общину с пле-
ïðîèçâîäèòеëüíîñòü òðóäà. Ïîëó÷èëî ðàçâèòèе è менным союзом.
ðеìеñëî.  îòëè÷èе îò ïðеäûäóùèõ ïеðèîäîâ,
óðîæàй ïîëíîñòüþ óäîâëеòâîðяë ïîòðеáíîñòè
ëþäей, ïðè ýòîì îñòàâàëèñü è èçëèøêè. Ïëîäî-
ðîäíûе ïàøíè, ïàñòáèùà, ìíîãî÷èñëеííûе ñòàäà
ñêîòà, òàáóíû ëîøàäей, ïðèíàäëеæàâøèе îáùèíе,
ïîñòеïеííî ñîñðеäîòà÷èâàëèñü â ðóêàõ áîãàòûõ
ñеìей. Эòî áûëè ñеìüè âîæäей ïëеìеíè, âîеíà-
÷àëüíèêîâ, æðецîâ. Äëя ïðèñìîòðà çà ñòàäàìè
ñêîòà, ðàáîòû â õîçяйñòâе ýòè ñеìüè íóæäàëèñü â
äîïîëíèòеëüíîй ðàáî÷ей ñèëе. Тàêóþ ðàáî÷óþ Керамика*
ñèëó â îñíîâíîì ñîñòàâëяëè íеèìóùèе — áеäíûе ýïîõè ïîçäíей
áðîíçû
÷ëеíû îáùèíû. Эòè èçìеíеíèя, ïðîèñõîäèâøèе
â æèçíè ëþäей, — îáðàçîâàíèе êðóïíûõ
ïëеìеííûõ ñîþçîâ, ñîñðеäîòî÷еíèе
óïðàâëеíèя â ðóêàõ çíàòíûõ ëþäей,
ðàçäеëеíèе îáùеñòâà íà áîãàòûõ è áеä-
íûõ, ïðèâеëè â Àçеðáàйäæàíе ê ðàñïà-
äó ïеðâîáûòíîîáùèííîãî ñòðîя.
Хозяйственная жизнь населения.
 ýòó ýïîõó íàñеëеíèе çàíèìàëîñü
çеìëеäеëèеì, ñêîòîâîäñòâîì è ðàçëè÷-
íûìè îòðàñëяìè ðеìеñëà (ãîí÷àðíîе
äеëî, òêà÷еñòâî, ìеòàëëîîáðàáîòêà è
ò.ä.). Ïðè èçãîòîâëеíèè êеðàìè÷еñêîй
ïîñóäû íà÷àëè ïðèìеíяòü ãîí÷àðíûй
êðóã, ïðèâîäèìûй â äâèæеíèе íîãàìè.
Сîñóäû èç ñеðîй ãëèíû è ñ
÷ёðíîй ãëàçóðüþ
* Керамика — èçäеëèя èç îáîææёííîй ãëèíû

43
 ýïîõó ïîçäíей áðîíçû èç ñðеäû
ðеìеñëеííèêîâ âûäеëèëàñü ãðóïïà
торговцев. Эòî áûëî третьим обще-
ственным разделением труда.
Начиная с VII века до н.э., âñе
áîëüøе èñïîëüçóеòñя æеëеçî. Øèðîêîе
ïðèìеíеíèе æеëеçà äàëî òîë÷îê ðàç-
âèòèþ çеìëеäеëèя.
Çíà÷èòеëüíî óâеëè÷èëîñü ïîãîëîâüе
ìеëêîãî è êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà,
âîçíèêëà ïîòðеáíîñòü â ðàñøèðеíèè
ïàñòáèùíûõ óãîäèй. Ëîøàäü, èñïîëü-
çóеìàя â êà÷еñòâе âеðõîâîãî è òяãëî-
Ãîí÷àð- âîãî æèâîòíîãî, èãðàëà áîëüøóþ ðîëü
íûй êðóã
â õîçяйñòâеííîй æèçíè ëþäей. Ëþäè
äàæе ïîêëîíяëèñü ýòîìó æèâîòíîìó.
Ãîí÷àð  êà÷еñòâе âüþ÷íîãî æèâîòíîãî èñ-
ïîëüçîâàëè è âеðáëþäîâ. Иñïîëüç-
îâàëèñü òàêæе øеðñòü, ìяñî è
ìîëîêî ýòèõ æèâîòíûõ.
Ïëеìеíà, íàñеëяâøèе òеððè-
òîðèþ Àçеðáàйäæàíà â ýòîò ïе-
ðèîä, ïîääеðæèâàëè øèðîêèе òîð-
ãîâûе ñâяçè ñî ñòðàíàìè Äðеâíеãî
Âîñòîêà. Íà ïîâеðõíîñòè îäíîй áó-
ñèíû, íàйäеííîй â Êàðàáàõе — â
Õîäæàëû, êëèíîïèñüþ áûëî íà-
ïèñàíî èìя цàðя Àññèðèè.
Ïîñóäà àññèðèйñêîãî òèïà è Эòà íàõîäêà ñâèäеòеëüñòâóеò î
àññèðèйñêàя áóñèíà ñóùеñòâîâàíèè òîðãîâûõ ñâяçей
Àçеðáàйäæàíà ñ Àññèðèй ñêèì
ãîñóäàðñòâîì.
Тîðãîâëя ñ ñîñеäíèìè ñòðàíà-
ìè âеëàñü íе òîëüêî ñóõîïóòíûì
ïóòёì. Тîðãîâûе ñâяçè òàêæе
ïîääеðæèâàëèñü è âîäíûì ïóòёì,
ïî ðеêàì Êóðà è Àðàç è Êàñïèй-
ñêîìó ìîðþ. Îá ýòîì ñâè äе -
òеëüñòâóþò íàñêàëüíûе ðèñóíêè
Ãîáóñòàíñêèе íàñêàëüíûе â Ãîáóñòàíе ñ èçîáðàæеíèяìè ðàç-
èçîáðàæеíèя ëîäîê ëè÷íûõ ñóäîâ.

44
Древняя история садоводства. В результате искусственного
орошения в эпоху средней бронзы – раннего железа были развиты
садоводство и огородничество.
О развитии виноградарства и виноделия в эпоху средней бронзы
свидетельствуют найденные во время раскопок в поселении Узерликтепе
близ города Агдам в Карабахе, в поселениях Гарабаглар, Кюльтепе II в Нах-
чыване виноградные ягоды, сохранившийся на дне кувшинов винный осадок
и используемые в виноделии инструменты.
В Гёйгёльском районе во время раскопок были найдены семена миндаля,
косточки черешни, граната, персика, виноградные ягоды, относящиеся к
эпохе поздней бронзы.
В одном из курганов в Ходжалы была также найдена косточка персика.

Первобытная культура эпохи поздней брон-


зы — раннего железа. Â ýïîõó ïîçäíей áðîíçû —
ðàííеãî æеëеçà íà ãîðíûõ ëеòíèõ ïàñòáèùàõ —
З
яйëàãàõ è âäîëü òîðãîâûõ ïóòей ñòðîèëèñü Определите тор-
ñîîðóæеíèя èç êðóïíûõ ñêàëüíûõ îáëîìêîâ â говые связи со
ôîðìе òðеóãîëüíèêà, ÷еòûðёõóãîëüíèêà, òðà- странами Древне-
ïецèè. Îíè âîçâîäèëèñü äëя óêðûòèя êî÷еâûõ го Востока в эпо-
ñêîòîâîäîâ è êóïцîâ îò äîæäя, ñíеãà, ïàëяùèõ ху поздней бронзы —
ëó÷ей ñîëíцà. Ïîðîй ýòè ñîîðóæеíèя âî âðеìя раннего железа.
íàïàäеíèй ïëеìёí ïðеâðàùàëèñü â îáîðîíè-
òеëüíûе óêðеïëеíèя.
 Ãîáóñòàíе, Êяëüáàäæàðе, íà Àáøе-
ðîíе è äðóãèõ òеððèòîðèяõ áûëî îáíà-
ðóæеíî ìíîæеñòâî íàñêàëüíûõ îáðàçцîâ
èçîáðàçèòеëüíîãî èñêóññòâà, îòíîñяùèõñя
ê ýïîõе áðîíçû. Âñе ýòè наскальные ри-
сунки яâëяþòñя î÷еíü цеííûìè ìàòеðè-
àëüíûìè èñòî÷íèêàìè. Íàñêàëüíûе èçî-
áðàæеíèя ýïîõè ïîçäíей áðîíçû яâëяþòñя êóëü- Íàñêàëüíîе
òóðîй пиктографического* ïèñüìà Àçеðáàйäæàíà. èçîáðàæеíèе
(Кяльбаджар)
Религиозные представления населения. Ка-
рабахские курганы. Â ýïîõó ïîçäíей áðîíçû
íà òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà ïëеìеíà ïîêëî-
íяëèñü îãíþ, Ëóíе, çâёçäàì, Сîëíцó, ãîðàì,
ëеñàì, ðàçëè÷íûì äеðеâüяì, æèâîòíûì.

* Пиктографическое письмо – ðèñóíî÷íîе ïèñüìî, ïеðеäà÷à èíôîðìàцèè


ïîñðеäñòâîì ðèñóíêîâ

45
Ðàññëîеíèе äðеâíеãî íàñеëеíèя õîðîøî ïðî-
З ñëеæèâàеòñя è ïî êóðãàíàì (Бîðñóíëó, Сàðû-
÷îáàí, Õàíêеíäè è äð. â Êàðàáàõе) ýòîй ýïîõè.
Покажите при- Íà ìîãèëàõ, ãäе áûëè ïîãðеáеíû áîãàòûе ëþäè,
знаки расслоения âîçâîäèëèñü êóðãàíû. Ïî ñâîеìó ñòðîеíèþ (âû-
древнего населе- ñîòе, ðàçìеðàì ïëîùàäè) è áîãàòñòâó ïðеäìе-
ния.
òîâ, êîòîðûе êëàëè â ìîãèëû, êóðãàíû îòëè-
÷àëèñü äðóã îò äðóãà.

Äðеâíèй ìîãèëüíûй ïàìяòíèê, îòðàæàþùèй ðàññëîеíèе


(Карабах, курган в Ханкенди. Похороненные в лежачем положе-
нии — военачальники, а в сидячем положении — их подчинённые)

46
 êóðãàíàõ, ãäе áûëè ïîãðеáеíû âîæäè ïëе-
ìеíè, ñòàâèëè ñïецèàëüíûй òðîí, êëàëè З
ïðеäìеòû óêðàøеíèя, ïîñóäó èç çîëîòà è
ñëîíîâîй êîñòè. Âìеñòе ñ íèìè ïîãðеáàëèñü Выясните и про-
òàêæе èõ îõðàíà, ðàáû è ðàáûíè. Чëеíîâ ïëе- комментируйте
ìеíè, íе îáëàäàâøèõ áîãàòñòâîì è ïðèñëóãîй, погребальные об-
ряды эпохи позд-
õîðîíèëè â îáû÷íûõ çеìëяíûõ ìîãèëàõ. Ðя-
ней бронзы.
äîì ñ óìеðøèìè êëàëè íеìíîãî÷èñëеííûе
ïðеäìеòû áûòà è ïðîñòîãî óêðàøеíèя.

1. Îáúяñíèòе ïðè÷èíû ðàñïàäà ïеðâîáûòíî-


îáùèííîãî ñòðîя.
2. Ïîяñíèòе ñóùíîñòü òðеòüеãî îáùеñòâеííîãî
ðàçäеëеíèя òðóäà.
3. Îïðеäеëèòе, êàêèе èçìеíеíèя ïðîèçîøëè â
õîçяйñòâеííîй æèçíè ëþäей â ýïîõó ïîçäíей
áðîíçû.
4. Îáúяñíèòе, ïî÷еìó íàñêàëüíûе ðèñóíêè ýïî-
õè áðîíçû ñ÷èòàþòñя цеííûì ìàòеðèàëüíûì
èñòî÷íèêîì.
5. Îïðеäеëèòе ïî äàòàì íà ëèíèè âðеìеíè âàæ-
íûе ñîáûòèя.

XIV-VII века до н.э. VII век до н.э.

47
КАРТА ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ И РАННЕГО ЖЕЛЕЗА
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА II — НАЧАЛО I ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ ДО Н.Э.), ВЫЯВЛЕН-
НЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО АЗЕРБАЙДЖАНА НА ОСНОВЕ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

 Ïàìяòíèêè ýïîõè ïîçäíей áðîíçû è ðàííеãî æеëеçà

48
8. ПЛЕМЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И РАННИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Нахчи, гяргяры, луллубии, кутии, турукки, су, государ-


ственное образование

Крупные племенные объединения. Â III—II


òûñя÷еëеòèяõ äî í.ý. ñеâеðíàя ÷àñòü Àçеðáàй- З
äæàíà, ê ñеâеðó îò ðеêè Àðàç, òеððèòîðèè
Íàõ÷ûâàíà è Мèëü-Êàðàáàõñêîй çîíû áûëè Определите пле-
мена, проживавшие
çàñеëеíû òþðêîяçû÷íûìè ïëеìеíàìè нахчи, на севере и юге
кенгеры, гяргяры (гаргары) è äð. Íà þãе — Азербайджана.
âîêðóã îçеðà Óðìèя æèëè òþðêîяçû÷íûе
ïëеìеíà луллубии, су (субиры, субары), кас-
ситы, турукки, кутии.
Ïîáеðеæüе Êàñïèйñêîãî ìîðя íàñеëяëè ïëе-
ìеíà каспиев, â íèæíеì æе òе÷еíèè ðеêè Ãû-
çûëóçеí æèëè ïëеìеíà кадусиев.

Êàññèòñêàя çíàòü

49
Ïðèðîäíûе óñëîâèя òеððèòîðèè Àçеðáàйäæà-
íà ñîçäàâàëè áîëüøèе âîçìîæíîñòè äëя ðàç-
З âèòèя ñêîòîâîäñòâà.  íà÷àëе ýïîõè áðîíçû
ñêîòîâîä÷еñêèе ïëеìеíà íà òеððèòîðèè Àçеð-
Определите, на
áàйäæàíà çàíèìàëè âеäóùее ïîëîæеíèе. Êðóï-
какой стадии эпо-
хи бронзы были
íûй è ìеëêèй ðîãàòûй ñêîò яâëяëñя ãëàâíûì
образованы ран- áîãàòñòâîì ïëеìёí. Бëàãîäàðя óâеëè÷еíèþ ïî-
ние государствен- ãîëîâüя ñêîòà è ïîâûøеíèþ ïðîèçâîäèòеëüíîñòè
ные образования òðóäà, óâеëè÷èâàëàñü ÷èñëеííîñòü íàñеëеíèя,
на территории ïëеìеíà ðàñïðîñòðàíяëèñü íà áîëее îáøèðíûõ
Азербайджана, и òеððèòîðèяõ. Ïðеäãîðíûе, ãîðíûе è äàæе âû-
отметьте на ли-
ñîêîãîðíûе òеððèòîðèè ñòàëè èñïîëüçîâàòüñя
нии времени.
â êà÷еñòâе ëеòíèõ ïàñòáèù.
Ïîяâèëîñü ïîëóêî÷еâîе ñêîòîâîäñòâî, áûëà
ðàçâèòà îòðàñëü ìеòàëëîîáðàáîòêè. Óñòàíî-
âèëèñü òеñíûе ñâяçè ñ ñîñеäíèìè ñòðàíàìè.
Óâеëè÷èëîñü ÷èñëî ïîñеëеíèй, óêðеïëёííûõ
êðеïîñòей. Âñё ýòî ïðèâеëî ê âàæíûì èçìе-
íеíèяì â ýêîíîìè÷еñêîй, ïîëèòè÷еñêîй è
äóõîâíîй æèçíè ïëеìёí, íàñеëяâøèõ äàííûй
ðеãèîí.
Бîðüáà çà çàõâàò íîâûõ ïàñòáèù ïðèâîäèëà
ê âîеííûì ñòîëêíîâеíèяì. Ïîðîй ìеëêèе
ïëеìеíà, ÷òîáû çàùèòèòüñя îò íàïàäеíèй äðó-
ãèõ ïëеìёí, îáúеäèíяëèñü ñ áîëее êðóïíûìè
ðîäñòâеííûìè ïëеìеíàìè. Тàê ôîðìèðîâàëèñü
ñèëüíûе ïëеìеííûе ñîþçû. Эòî ñâèäеòеëüñò-
âîâàëî îá îáðàçîâàíèè íà òеððèòîðèè Àçеðáàй-
? äæàíà ðàííèõ ãîñóäàðñòâеííûõ îáðàçîâàíèй.
Ранние государственные образования. Лул-
Как образова-
лубийское государственное образование. Во
лось и усилилось второй половине 3 тысячелетия до н.э. íà
Луллубийское го- þãе Àçеðáàйäæàíà ïëеìеííîе îáúеäèíеíèе ëóë-
сударственное об- ëóáèеâ, ñó, òóðóêêè ñîçäàëî Ëóëëóáèйñêîе ãî-
разование? ñóäàðñòâеííîе îáðàçîâàíèе. Теððèòîðèя Ëóë-
ëóáèйñêîãî ãîñóäàðñòâеííîãî îáðàçîâàíèя ïðîñ-
òèðàëàñü îò îçеðà Óðìèя íà ñеâеðе äî ðеêè
Äèяëà íà þãе.

50
Река Дияла является левым притоком Тигра. Из-за ответвле-
ния реки Дияла на множество каналов, её называли «рекой, обре-
чённой на смерть».

Ëóëëóáèйñêîе ãîñóäàðñò-
âеííîе îáðàçîâàíèе óñòàíî-
âèëî ýêîíîìè÷еñêèе ñâяçè
ñ Меñî ïî òàìèей (Меæäó-
ðе÷üеì). Ëóëëóáèè ïðîèçâî-
äèëè òîâàðíûй îáìеí ñ ãî-
ðîäîì Íóçè â Меæäóðе÷üе,
îíè îá ìе íè âàëè ñêîò íà
çеðíî.
Эòè ñâяçè îêàçàëè ñèëü-
íîе âëèяíèе íà ëóëëóáèеâ.
Îíè ïеðеíяëè îò íàñеëеíèя
Меæäóðе÷üя ñèñòеìó êëè-
Ïîðîäèñòûе ëîøàäè ëóëëóáèеâ
íîïèñíîãî ïèñüìà.
В конце 3 тысячелетия до н.э. Ëóëëóáèй-
ñêîе ãîñóäàðñòâеííîе îáðàçîâàíèе ðàñïàëîñü
íà ìеëêèе îáëàñòè.
Кутийское государственное образование. Теð-
ðèòîðèþ ê çàïàäó îò îçеðà Óðìèя íàñеëяëî
ïëеìеííîе îáúеäèíеíèе êóòèеâ. Во второй по-
ловине 3 тысячелетия до н.э. îíè ñîçäàëè
Êóòèйñêîе ãîñóäàðñòâеííîе îáðàçîâàíèе. Êóòèè
ïîääеðæèâàëè äðóæеñêèе îòíîøеíèя ñ øóìе-
ðàìè, èìеâøèìè òþðêñêîе ïðîèñõîæäеíèе. С
àêêàäàìè îíè ñîïеðíè÷àëè.
Êóòèè óíè÷òîæèëè Àêêàäñêîе ãîñóäàðñòâî è
îêîëî 100 ëеò äеðæàëè áîëüøóþ ÷àñòü Меæäó-
ðе÷üя ïîä ñâîей âëàñòüþ. Êóòèè íе èçìеíèëè
ñóùеñòâîâàâøóþ ìеñòíóþ ñèñòеìó ïðàâëеíèя.
Теððèòîðèяìè, ïîä÷èíеííûìè êóòèяì, óïðàâ-
ëяëè øóìеðñêèе è àêêàäñêèе наместники*. Â

* Наместник — ëèцî, ïðàâяùее îò èìеíè цàðя, ïðàâèòеëü îáëàñòè

51
52
ýòî âðеìя òеððèòîðèя Êó-
òèйñêîãî ãîñóäàðñòâеííîãî
îáðàçîâàíèя ïðîñòèðàëàñü
îò îçеðà Óðìèя äî Ïеð-
ñèäñêîãî çàëèâà.
 ãîäû ïðàâëеíèя êó-
òèеâ â Меñîïîòàìèè áûëè
ïðеêðàùеíû ñòîëê íî âе -
íèя ìеæäó ãîðîäàìè, ïðè-
îñòà íîâëíû èíîçеìíûе Âàæíîй îáùеñòâеííîй îñîáеííîñòüþ êóòèеâ
íàøеñòâèя. Íà òîðãîâûõ яâëяëîñü óïðàâëеíèе èõ ãîñóäàðñòâеííîãî
ïóòяõ âî цàðèëîñü ñïî - îáðàçîâàíèя íà äеìîêðàòè÷еñêèõ îñíîâàõ —
ïîñðеäñòâîì Меäæëèñà ñ ó÷àñòèеì
êîйñòâèе. ñòàðейøèí

В годы власти кутиев на торговых путях было восстановлено


спокойствие, прекращены иноземные нашествия и установлены
мирные отношения с бассейном озера Урмия.
Шумерские и аккадские юноши привлекались на службу в кутийских
войсках. Между кутиями и шумерами установились мирные отношения. В
составе Кутийского государственного образования участвовали тюркские
племена субары (су), турукки и др.
Слово «гут (кут)» употребляется в значениях «власть», «успех», «душа»,
«дух». В исторических источниках имеется множество свидетельств, до-
казывающих тюркское происхождение кутиев.

Âëàñòè êóòèеâ â Меñîïîòàìèè áûë ïîëîæеí


êîíец. Îíè áûëè èçãíàíû èç ñòðàíû. В конце
3 тысячелетия до н.э. Êóòèйñêîе ãîñóäàðñò-
âеííîе îáðàçîâàíèе ïеðеñòàëî ñóùеñòâîâàòü,
З
ðàñïàâøèñü íà ìеëêèе îáëàñòè. Выясните при-
Ïîñëе ðàñïàäà Ëóëëóáèйñêîãî è Êóòèйñêîãî чины нахождения
кутиев у власти
ãîñóäàðñòâеííûõ îáðàçîâàíèй, âõîäèâøèе â èõ
в Месопотамии в
ñîñòàâ ïëеìеíà су è турукки îáðеëè íеçàâè- течение одного ве-
ñèìîñòü. Ðàñïîëîæеííîе ïî ñîñеäñòâó Àññè- ка и составьте
ðèйñêîе ãîñóäàðñòâî, âîñïîëüçîâàâøèñü ñëî- текст.
æèâøейñя ñèòóàцèей, ñòðеìèëîñü çàõâàòèòü
çеìëè òóðóêêîâ. Тóðóêêè îêàçàëè ñîïðîòèâëе-

53
íèе è ñîõðàíèëè ñâîè çеìëè. Иì óäàëîñü çàõâà-
òèòü ðяä îáëàñòей, íàõîäèâøèõñя ïîä êîíòðîëеì
Àññèðèè, è ïîñòеïеííî íà÷àëè çàñеëяòü òеððè-
òîðèþ Âàâèëîíèè. Ê êîíцó 2 òûñя÷еëеòèя äî
í.ý. Àññèðèйñêîе ãîñóäàðñòâî âíîâü ñòàëî
З ñîâеðøàòü íàïàäеíèя íà òеððèòîðèè âîêðóã
îçеðà Óðìèя, íî ïëеìеíà òóðóêêîâ, ëóëëó-
Поясните при- áèеâ, ñó è êóòèеâ âеëè áîðüáó ïðîòèâ Àññèðèè
чины, обусловившие çà ñâîþ íеçàâèñèìîñòü. Âîйíû ïðîòèâ îáùеãî
необходимость об- âðàãà äеëàëè íеèçáеæíûì îáúеäèíеíèе äðеâ-
разования госу-
íèõ àçеðáàйäæàíñêèõ ïëеìёí â еäèíîе ãî-
дарства.
ñóäàðñòâî.
Êàê è ëóëëóáèè, êóòèè, òóðóêêè, ñó ïîêëîíя-
ëèñü áîãó Ëóíû, áîãèíяì ëþáâè, èçîáèëèя è
ïëîäîðîäèя.

1. Îïðеäеëèòе, êàêîâû áûëè âçàèìîîòíîøеíèя Êó-


òèйñêîãî ãîñóäàðñòâеííîãî îáðàçîâàíèя ñ Меñî-
ïîòàìèей.
2. Îïèøèòе îòíîøеíèя òóðóêêîâ ñ Àññèðèей.
3. Ïðîâеäèòе èññëеäîâàíèе îòíîñèòеëüíî ðеëèãèîçíûõ âе-
ðîâàíèй êóòèеâ è ëóëëóáèеâ è ñîñòàâüòе ðàññêàç.
4. Îïðеäеëèòе ïî äàòàì íà ëèíèè âðеìеíè âàæíûе ñîáûòèя.

3—2 тысяче- 2-ая половина 3 конец 3 тысяче-


летия до н.э. тысячелетия до н.э. летия до н.э.

Сîáеðèòе èíôîðìàцèþ è ïîäãîòîâüòе òеêñò íà òеìó


«Êàê ñôîðìèðîâàëèñü ðàííèе ãîñóäàðñòâеííûе îáðàçîâà-
íèя íà þãе Àçеðáàйäæàíà?»

54
ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ
1. Для чего нужна хронология? Поясните.
2. Определите периоды.

Палеолит Мезолит Неолит Энеолит Бронза

3. Поясните, как появилась эра или календарь хиджры.


4. Сравните христианский (григорианский) календарь с календарём хиджры.
5. Определите особенности периода палеолита.
6. Определите по рисункам периоды.

7. Определите схожие и отличительные особенности периодов мезолита и


неолита.
8. Опишите погребальный обряд периода мезолита.
9. Поясните по найденному из поселения
Гёйтепе в Товузском районе серпу исто-
рический период и его значение.
10. Сравните по рисункам периоды и их особенности.

11. Поясните по рисункам период и назначение использования этих образцов


материальной культуры.

55
12. Поясните изготовление ткацких инструментов.
13. На основе картинки составьте текст.

14. Положение женщины в период энеолита. А какое положение занимают


матери, женщины в семье, в общественной жизни сегодня? Сравните.
15. Определите главные особенности периода бронзы.

16. Следы первобытной живописи в Азербайджане. Выясните и составьте


текст.
17. Найдите и покажите на карте ранние города.
18. Опишите строения периода поздней бронзы – раннего железа. Сравните
особенности их строения с современными строениями.
19. Поясните особенности матриархата и патриархата.
20. Опишите социальное неравенство в могильных па-
мятниках периода бронзы.

21. Расскажите о значении добывания огня.

22. Перечислите факторы, повлиявшие на образование племенных


союзов.

56
ÄÐÅÂÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
 ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ ÌÀÍÍÀ
9. ОБРАЗОВАНИЕ И РАСЦВЕТ МАННЕЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА

Иранзу, Изирту, Ассирия, Урарту

Образование государства. Âî âòîðîй ïîëîâèíе


2 — íà÷àëе 1 òûñя÷еëеòèя äî í.ý. ïëеìеíà, íà-
ñеëяâøèе òеððèòîðèþ Àçеðáàйäæàíà, îñîáеííî
еãî þæíûе ÷àñòè, äîáèëèñü áîëüøèõ óñïеõîâ. Â
ýòîò ïеðèîä ïðîäîëæàëîñü îáúеäèíеíèе îòäеëü-
íûõ ïëеìёí, îáðàçîâàíèе ïëеìеííûõ ñîþçîâ.
Îáðàçîâàíèе ïëеìеííûõ îáúеäèíеíèй ñïîñîá-
ñòâîâàëî ðàçâèòèþ õîçяйñòâà. Ðàñøèðяëèñü òîð-
ãîâûе ñâяçè. Сóùеñòâîâàëè òеñíûе ñâяçè ñ ðàç-
âèòûìè ñòðàíàìè Меñîïîòàìèè. Эòè ñâяçè òàêæе
îêàçàëè ñâîё âëèяíèе íà îáðàçîâàíèе çäеñü â
IX веке до н.э. Мàííейñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Âïеðâûе íàçâàíèе «Мàííà» âñòðе÷àеòñя â
êëèíîïèñíîй íàäïèñè цàðя Àññèðèè Сàëìàíàñàðà
III, êîòîðàя îòíîñèòñя ê 843 ãîäó äî í.ý. Â ýòîй
íàäïèñè Мàííà óïîìèíàеòñя êàê íàçâàíèе ïëеìеíè.
Природа и население Манны. Мàííà áûëà ãîð-
íîй ñòðàíîй. Ïî òеððèòîðèè ñòðàíû ïðîòеêàëî
ìíîãî ðеê. Ïîñêîëüêó äîëèíû ðеê îòëè÷àëèñü âû-
ñîêèì ïëîäîðîäèеì, ýòè ìеñòà áûëè ãóñòî çàñеëеíû.
Теððèòîðèя ñòðàíû áûëà áîãàòà çàëеæàìè ïîëеçíûõ
èñêîïàеìûõ. Íàëè÷èе áîãàòûõ çàëеæей ïîëеçíûõ
èñêîïàеìûõ â Мàííе ñîçäàëî ïî÷âó äëя ðàçâèòèя З
çäеñü íà âûñîêîì óðîâíе ìеòàëëîîáðàáîòêè.
Íàñеëеíèе âеëî îñеäëûй îáðàç æèçíè. Íàñеëе- Опишите хозяй-
íèе ðàâíèí è ïðеäãîðíûõ òеððèòîðèй Мàííû çà- ственную жизнь
íèìàëîñü çеìëеäеëèеì. Çеìëþ ðàñïàõèâàëè ñîõîй, маннейцев.
à ïðè æàòâе óðîæàя ïîëüçîâàëèñü æеëеçíûìè ñе-
ðïàìè. Â Мàííе èìеëèñü çеðíîõðàíèëèùà. Эòè
çеðíîõðàíèëèùà ïðèíàäëеæàëè ãîñóäàðñòâó è цàðþ.
Âî âðеìя çàñóõè èëè ãîëîäà èç ãîñóäàðñòâеííûõ
çеðíîõðàíèëèù íàñеëеíèþ ðàçäàâàëè çеðíî.

59
 ñòðàíе áûëè ðàçâèòû ñàäîâîäñòâî è âèíî-
З ãðàäàðñòâî. Иç âèíîãðàäà ïðîèçâîäèëè âèíî.
Сêîòîâîäñòâî çàíèìàëî âàæíîе ìеñòî â æèçíè
Поясните сущ- ìàííейцеâ. Â ëеòíее âðеìя îíè ïеðеãîíяëè êðóï-
ность развития íûй è ìеëêèй ðîãàòûй ñêîò íà ãîðíûе ïàñòáèùà.
в Манне коневод-
 Мàííе òàêæе áûëî ðàçâèòî êîíеâîäñòâî.
ства.
Îáëàñòü Сóáè áûëà èçâеñòíà â ñòðàíе ñâîèìè ëî-
øàäüìè. Â õîçяйñòâе èñïîëüçîâàëèñü è âеðáëþäû.
Управление Манной. Мàííейñêîе ãîñóäàð-
ñòâî îáðàçîâàëîñü íà òеððèòîðèè âîêðóã îçеðà
Óðìèя. Сòîëèцей Мàííû áûë ãîðîä Изирту.
З Íà òеððèòîðèè Мàííû ñóùеñòâîâàëî ìíîæе-
ñòâî îáëàñòей, ïðîâîäèâøèõ ñàìîñòîяòеëüíóþ
Определите при- ïîëèòèêó. Îáëàñòü Çàìóà, ñîñòàâëяâøàя îñíîâ-
чины ослабления
íóþ ÷àñòü Мàííû, яâëяëàñü ðîäèíîй ëóëëóáèеâ.
обороноспособнос-
ти Манны. Тî, ÷òî Мàííà ñîñòîяëà èç îòäеëüíûõ ñàìîñòîя-
òеëüíî óïðàâëяеìûõ îáëàñòей, îñëàáëяëî её
îáîðîíîñïîñîáíîñòü. Ðяä îáëàñòей Мàííû áûëè

З
Определите по
карте, какие тер-
ритории охваты-
вали маннейские
области.

— ñòîëè÷íûй ãîðîä

Îáëàñòè Мàííû

60
Санги-
бути-
Бара
Гизил-
Замуа
бунда

Зикерту Гильзан
Маннейские
области

Суби Бушту

Месси Андиа

В Манне существовали специальные области, где содержали скот. В


области Сангибути, в местности под названием Бара, держали скот го-
сударя. Здесь также разводили лошадей для конных отрядов. Разводимые
в области Суби лошади не имели себе равных. Ассирийцы называли эту местность
«жилищем табунов». Области Гильзан, Замуа, Месси, Гизилбунда выдавали ас-
сирийцам лошадей в качестве подати.

çàõâà÷еíû ðàñïîëîæеííûìè ïî ñîñеäñòâó ãîñóäàð-


ñòâàìè Àññèðèей è Óðàðòó.
Öàðü Иранзу (740–719 гг. до н.э.) ïîä÷è-
íèë ñеáе îáëàñòè Мàííû. Â îáëàñòè áûëè íàçíà-
÷еíû íàìеñòíèêè. Â ãîäû ïðàâëеíèя Иðàíçó
Мàííà ïðеâðàòèëàñü â ãîñóäàðñòâî, óïðàâëяеìîе
èç еäèíîãî цеíòðà. Â ýòîò ïеðèîä òеððèòîðèя
Мàííû ïðîñòèðàëàñü íà ñеâеðе äî ðеêè Àðàç.
Иðàíçó âеðíóë îáðàòíî çàõâà÷еííûе ñî ñòî-
ðîíû Óðàðòó ìàííейñêèе çеìëè. Чòîáû çàùè- Иðàíçó
òèòüñя îò íàïàäеíèй Óðàðòó, Мàííà îáяçûâàëàñü
еæеãîäíî ïëàòèòü äàíü Àññèðèè.

61
Óñïеøíàя âíеøíяя ïîëèòèêà Иðàíçó èçáàâèëà
Мàííейñêîе ãîñóäàðñòâî îò íàøеñòâèй ñî ñòîðîíû
Óðàðòó è ñîçäàëà óñëîâèя äëя îáúеäèíеíèя ñòðàíû.
Ïðîâîäèìàя Иðàíçó ïîëèòèêà цеíòðàëèçàцèè áûëà
íе ïî äóøе íеêîòîðûì ìеñòíûì íàìеñòíèêàì, òàê
êàê ýòî ñâяçûâàëî èõ ïî ðóêàì è íîãàì. Îíè
ïðеïяòñòâîâàëè îáúеäèíеíèþ îáëàñòей â еäèíîе
ãîñóäàðñòâî, è òàêèì îáðàçîì ñîçäàâàëè óñëîâèя äëя
ðàñïàäà ñòðàíû, çàâîеâàíèя её çеìеëü ñîñеäíèìè
ãîñóäàðñòâàìè.

1. Îïðеäеëèòе ïî êàðòе ãеîãðàôè÷еñêîе ïîëî-


æеíèе Мàííейcêîãî ãîñóäàðñòâà.
2. Ïðîàíàëèçèðóйòе ôàêòîðû, ñïîñîáñòâîâàâøèе
ïðеâðàùеíèþ Мàííû â ñèëüíîе ãîñóäàðñòâî.
3. Äàйòе îцеíêó âçàèìîîòíîøеíèяì ìеæäó Мàííîй è
Àññèðèей.
4. Çàïîëíèòе ñõеìó:
Маннейские области

5. Îïðеäеëèòе ïî äàòàì íà ëèíèè âðеìеíè âàæíûе ñî-


áûòèя.

843 год до н.э. 740-719 годы до н.э.

Сîñòàâüòе òеêñò íà òеìó «Иðàíçó — ìîãóùеñòâеí-


íûй цàðü Мàííû».

62
10. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА МАННЫ

Аза, Уллусуну, Руса I, Саргон II

Отношения между Манной и Урарту. Öàðü


Óðàðòó, âñòóïèâ â ñãîâîð ñ íàìеñòíèêîì îäíîй
èç îáëàñòей Мàííû, îðãàíèçîâàë â íеêîòîðûõ
ãîðîäàõ Мàííû âîññòàíèе ïðîòèâ Иðàíçó.
Сîþçíèê Иðàíçó, àññèðèйñêèй цàðü Сàðãîí II
ïðèøёë еìó íà ïîìîùü è ïîäàâèë âîññòàíèе.
Ïîñëе ñìеðòè Иðàíçó ê âëàñòè ïðèøёë еãî
ñûí Àçà. Â ãîäû ïðàâëеíèя Àçû â Мàííе âíîâü
óñèëèëèñü âíóòðеííèе ðàñïðè. Àçà áûë óáèò
íàìеñòíèêàìè — ñòîðîííèêàìè Óðàðòó. Â 716 ã.
Àçà
äî í.ý. íà ïðеñòîë âñòóïèë áðàò Àçû — Уллусуну.
Êàê ñîîáùàþò êëèíîïèñíûе èñòî÷íèêè, ïðèõîäó
ê âëàñòè Óëëóñóíó ïîìîã цàðü Óðàðòó.
Сáëèæеíèе ìеæäó Óëëóñóíó è óðàðòóйñêèì
цàðёì âûçâàëî ãíеâ цàðя Àññèðèè Сàðãîíà II.
Îí äâèíóë âîйñêî íà Мàííó. Öàðü Óðàðòó, íà
êîòîðîãî ïîëàãàëñя Óëëóñóíó, íе ïðèøёë еìó
íà ïîìîùü. Îñòàâøèñü îäèí áеç ïîìîùè, Óë-
ëóñóíó, óñòðàøèâøèñü ãíеâà Сàðãîíà II, áеæàë
â ãîðû. Сòîëèцà Мàííû — Иçèðòó è íеñêîëüêî
äðóãèõ ãîðîäîâ áûëè çàõâà÷еíû àññèðèйцàìè
è ïðеäàíû îãíþ. Â «Торжественной надписи» Óëëóñóíó
Сàðãîíà II ñîîáùàеòñя, ÷òî «íàõîäèâøèйñя â
ãîðàõ ìàííеец Óëëóñóíó, óñëûøàâ î äейñòâèяõ
àññèðèйñêîãî цàðя, ñïеøíî яâèëñя ê íеìó è
ïîïðîñèë ó íеãî ïðîùеíèя. Öàðü Àññèðèè
З
ïðîñòèë еãî è óñàäèë íà цàðñêèй ïðеñòîë. Поясните взаи-
 ïеðеãîâîðàõ ñ Óëëóñóíó Сàðãîí II ïîîáеùàë, моотношения
между Манной и
÷òî áóäеò çàùèùàòü ìàííейñêèе çеìëè îò íà- Урарту.
øеñòâèй Óðàðòó.

63
Ïîñëе ýòîãî ñîáûòèя ìàííей-
ñêèй цàðü Óëëóñóíó áîëüøе íе
íàðóøàë ñîþçà ñ Àññèðèей.
Маннейско-ассирийские отно-
шения. Öàðü Óðàðòó Ðóñà I ïðî-
äîëæàë âûíàøèâàòü ïëàíû ïî
çàõâàòó ìàííейñêèõ çеìеëü. Äâîе
èç ìàííейñêèõ íàìеñòíèêîâ ïîä-
äàëèñü êîçíяì Ðóñû I è âûñòó-
ïèëè ïðîòèâ âëàñòè Óëëóñóíó.
Öàðü Àññèðèè, îñòàâàяñü âеð-
íûì ñâîеìó îáеùàíèþ, ñ áîëü-
øèì âîйñêîì ñîâеðøèë ïîõîä
ïðîòèâ íèõ. Öàðü Àññèðèè îäеð-
æàë ïîáеäó â ñðàæеíèè è âеðíóë
Мàííе çеì ëè, çàõâà÷еííûе
Àññèðèйñêèй цàðü ãîñóäàðñòâîì Óðàð òó. Îäíàêî
Сàðãîí II ìеæäîóñîáèцû â Мàííе òàê è íе ïðеêðàòèëèñü.
 714-ом году до н.э. Сàðãîí II âíîâü ñîâеð-
øèë ïîõîä íà Мàííó. Ïðè ýòîì îí ïðеñëеäîâàë
З íеñêîëüêî цеëей: çàùèòèòü Мàííó îò íàïàäеíèй
Почему Саргон II ñî ñòîðîíû Óðàðòó; óêðеïèòü ïîçèцèè Àññèðèè
защитил Манну â Мàííе; îáеñïе÷èòü âûïëàòó ìàííейцàìè ðе-
от нашествий ãóëяðíîй äàíè â êàçíó Àññèðèè.
Урарту? Поясни-
Óëëóñóíó òîðæеñòâеííî âñòðеòèë àññèðèй-
те.
ñêîãî цàðя, ïðеïîäíёñ еìó ðàçëè÷íûе äàðû,
îáеñïе÷èë еãî âîйñêî ïðîâèçèей. Îí ïîïðîñèë
ó Сàðãîíà II ïîìîùè, ÷òîáû ïîëîæèòü êîíец
З íàøеñòâèяì ñî ñòîðîíû Óðàðòó.
Меæäó âîйñêàìè Àññèðèè è Óðàðòó ïðîè-
Составьте çîøëî êðîâîïðîëèòíîе ñðàæеíèе. Â ýòîì ñðà-
текст о лично-
стях, сыгравших æеíèè цàðü Óðàðòó è ïîìîãàâøèе еìó ìеñòíûе
важную роль в íàìеñòíèêè ïîòеðïеëè ïîðàæеíèе.
политической Öàðü Àññèðèè, ïðîäîëæèâ ñâîй ïîõîä,
жизни Манны. âòîðãñя íà çеìëè Óðàðòó. Çàõâàòèâ ìíîæеñòâî

64
îáëàñòей Óðàðòó, îí ðàçãðàáèë èõ. Ðóñà I íе
ñìîã îêàçàòü ñîïðîòèâëеíèе è ïîêîí÷èë ñ
ñîáîй. Ïîñëе ýòîãî Óðàðòó íàñòîëüêî îñëàáëî,
÷òî áîëüøе íе ìîãëî âìеøèâàòüñя âî âíóòðеííèе
äеëà Мàííû.

МАННА И СОСЕДНИЕ ГОСУДАРСТВА

Сòîëè÷íûй ãîðîä
Íàïàäеíèя ñî ñòîðîíû Óðàðòó
Àññèðèйñêèе ïîõîäû

65
1. Ê êàêîй ïîëèòèêе ïðèáеãàë цàðü Óðàðòó â
цеëяõ çàõâàòà çеìеëü Мàííû?
2. Îïèøèòе âçàèìîîòíîøеíèя ìеæäó Óëëó-
ñóíó è Ðóñîй I.
3. Äàйòе îцеíêó âçàèìîîòíîøеíèяì Óëëóñóíó è Сàðãîíà II.
4. Çàïîëíèòе òàáëèцó:
Цели похода Саргона II в 714 году до н.э.

5. Ïðîêîììеíòèðóйòе íà îñíîâе ôàêòîâ, êàê áûëî ïîêîí-


÷еíî ñ íàøеñòâèяìè Óðàðòó íà Мàííó.
6. Îïðеäеëèòе ïî äàòàì íà ëèíèè âðеìеíè âàæíûе ñîáûòèя.

716 год до н.э. 714 год до н.э.

Íàïèøèòе ðàññêàç íà òеìó «Мàííà â ãîäû ïðàâëеíèя


Óëëóñóíó».

66
11. ПАДЕНИЕ МАННЫ

Скифское (Искитское) царство, Ахшери, Уалли

Киммерские, скифские (искитские), сакские


племена и Манна. Мàííейñêèе цàðè äëèòеëüíîе З
âðеìя íàõîäèëèñü â ñîþçíè÷еñêèõ îòíîøеíèяõ
ñ Àññèðèей. Эòî ïîçâîëèëî èì ñîõðàíèòü òеððè- Назовите при-
òîðèàëüíóþ цеëîñòíîñòü ñòðàíû, çàùèòèòü её чины нарушения
маннейско-асси-
îò èíîçеìíûõ çàõâàòíè÷еñêèõ íàøеñòâèй. рийских отноше-
В начале VII века до н.э. íà àçеðáàйäæàí- ний.
ñêèõ òеððèòîðèяõ ïîñеëèëèñü киммеро-скифо-
сакские ïëеìеíà, èìеâøèе òþðêñêîе ïðîèñõîæ-
äеíèе. Эòè ïëеìеíà ïðèáûëè íà òеððèòîðèþ
Àçеðáàйäæàíà ñ ïîáеðеæèй Чёðíîãî ìîðя è
Êðûìñêîãî ïîëóîñòðîâà è ñîçäàëè çäеñü Скиф-
ское царство.

В Азербайджане названия мест – топонимы Гымырлы, Кемерли,


Кемер, Гемерли, Кемергая и др. сохранились как память о киммерах.
Впервые название саков упоминается в ассирийских источниках. В
ассирийских источниках их называют ишгузами.

Сêèôû áîëüøîе âíèìàíèе óäеëяëè ðàçâè-


òèþ êîíеâîäñòâà. Îíè ðàçâîäèëè êðóïíûõ è
âûíîñëèâûõ ëîøàäей.
Сêèôû èçîáðеëè èçãîòîâëеí-
íûе èç êîæè áîеâûе äîñïеõè ñ
áðîíçîâûìè è çîëîòûìè ïëàñ-
òèíêàìè íà íèõ.
Сêèôû ñ÷èòàþòñя îñíîâîïî-
ëîæíèêàìè ìíîãèõ âèäîâ âîеí-
íîãî èñêóññòâà. Иìè áûëè ñîç-
äàíû äðóãèе âèäû ëóêà è ñòðе-
ëû, êîïüя è êèíæàëà. Îíè áûëè
«êîííûìè ëó÷íèêàìè». Càêè

67
Простых скифов хоронили в подземных склепах. Над могилой
возводили земляной курган. У скифов тело умершего царя в тече-
ние 40 дней возили по всей территории расселения скифов. Над
могилой насыпали огромный курган. В курганы скифских царей рядом с
умершими клали золотую посуду, предметы из бронзы и золота, дорогое
оружие.

Бîеâàя òàêòèêà ñêèôîâ îñ-


íîâàíà íà ëîâêîñòè è áûñòðî-
òе. Âî âðеìя ñðàæеíèй ñêèôû,
äëя íàíеñеíèя óäàðà âðàãó,
âíà÷àëе îáãîíяëè еãî è çàòеì,
èñïîëüçóя âîеííûй ïðèёì, îáî-
ðà÷èâàëèñü íàçàä è, âûñòðеëèâ
èç ëóêà, óáèâàëè âðàãà. Тàêèì
îáðàçîì îíè îäеðæèâàëè ïî-
áеäó.
Сêèôû âеëè êî÷еâîй îáðàç
æèçíè, æèëè íà êðûòûõ òе-
ëеæêàõ. Íà ýòèõ òеëеæêàõ
ðàñïîëàãàëèñü æеíùèíû è äе-
òè, à ìóæ÷èíû íàõîäèëèñü
âеðõîì íà ëîøàäяõ.
Сêèôñêèй âîèí

68
Сêèôñêîе цàðñòâî çàêëþ÷èëî ñîþç ñ Мàí-
íейñêèì ãîñóäàðñòâîì. Сáëèæеíèе Мàííû ñî
Сêèôñêèì цàðñòâîì íе ïîíðàâèëîñü цàðþ
Àññèðèè è â ðеçóëüòàòе îòíîøеíèя ìеæäó
Мàííîй è Àññèðèйñêèì ãîñóäàðñòâîì íàðó-
øèëèñü.
Маннейское государство в годы правления
Ахшери и Уалли. Â Мàííе íàñòðîеííûе ïðîòèâ
Àññèðèè ñèëû, îáúеäèíèâøèñü ñ ïðèáûâøèìè
íà òеððèòîðèþ Мàííû ïëеìеíàìè, ñòðеìèëèñü
èçáàâèòüñя îò çàâèñèìîñòè. Мàííейñêèй цàðü
Ахшери (675—650 ãã. äî í.ý.) íàðóøèë ñîþç ñ
Àññèðèей. Âñëеäñòâèе ýòîãî, â 650 году до н.э.
Сàêñêèй âîèí
ìеæäó Àññèðèей è Мàííîй ïðîèçîøëî ñðàæе-
íèе. Âîйñêà Мàííû ïîòеðïеëè ïîðàæеíèе.
Öàðü Àññèðèè çàõâàòèë è ðàçðóøèë ðяä ãîðîäîâ
è êðеïîñòей Мàííû, â òîì ÷èñëе è ñòîëèцó

Íàïàäеíèе àññèðèйцеâ íà îäíó èç êðеïîñòей Мàííû

69
З Иçèðòó. Íàñеëеíèе, ñêîò è òàáóíû ëîøàäей
áûëè óãíàíû â êà÷еñòâе трофея*.
Поясните от- Сòîðîííèêè ñîþçà ñ Àññèðèей áûëè íеäîâîëü-
рицательные по- íû ïîëèòèêîй Àõøеðè, è ïîýòîìó îíè ïîäíяëè
следствия нару- áóíò ïðîòèâ íеãî. Âî âðеìя áóíòà Àõøеðè áûë
шения со сторо-
óáèò. Ê âëàñòè ïðèøёë ñûí Àõøеðè — Уалли.
ны Ахшери союза
с Ассирийским го- Îí âîññòàíîâèë ñîþç ñ Àññèðèей. Â áîðüáе ïðî-
сударством. òèâ Âàâèëîíèè è Мèäèè Мàííà, êàê ñîþçíèê,
ïîìîãàëà Àññèðèè. Тàêèì îáðàçîì, îòíîøеíèя
ìеæäó Мàííîй è Àññèðèей âíîâü óëó÷øèëèñü.
З Â 590-ом году до н.э. òеððèòîðèя Мàííей-
Опишите асси- ñêîãî ãîñóäàðñòâà áûëà çàâîёâàíà îáðàçîâàâ-
рийско-маннейские øèìñя ïî ñîñеäñòâó ñèëüíûì Мидийским го-
отношения. сударством. Ïеðâîе âðеìя Мàííà âûñòóïàëà
êàê «ìàëàя ñîþçíèцà» Мèäèè. Íî ÷óòü ïîçæе
Мèäèя ïîëíîñòüþ óñòàíîâèëà âëàñòü íàä
? ìàííейñêèìè çеìëяìè. Теì ñàìûì Мàííà, êàê
ñàìîñòîяòеëüíîе ãîñóäàðñòâî, ïеðеñòàëà ñó-
Вспомните: ког- ùеñòâîâàòü.
да образовалось
Мидийское госу- Сîþçíèê Мàííû — Сêèôñêîе цàðñòâî, òàêæе
дарство? íе âûäеðæàâ ñîïеðíè÷еñòâà ñ Мèäèйñêèì
ãîñóäàðñòâîì, îêàçàëîñü ïîä еãî âëàñòüþ.

1. Ïîяñíèòе âíеøíþþ ïîëèòèêó, êîòîðóþ


ïðîâîäèë цàðü Мàííû äëя çàùèòû ñòðàíû
îò èíîçеìíûõ íàøеñòâèй.
2. Îòêóäà ïðèáûëè íà òеððèòîðèþ Мàííû
êèììеðî-ñêèôî-ñàêñêèе ïëеìеíà?
3. Îïðеäеëèòе, êàêîе âëèяíèе íà ïîëèòè÷еñêîе ïîëîæеíèе
îêàçàëî ïîñеëеíèе êèììеðî-ñêèôî-ñàêñêèõ ïëеìёí íà
òеððèòîðèè Мàííû.
4. Ïîêàæèòе íà îñíîâе ôàêòîâ, êàê îòíеñëîñü Àññèðèй-
ñêîе ãîñóäàðñòâî ê íàðóøеíèþ ñîþçà ñ Мàííîй.

* Трофей – военная добыча

70
5. Сêîëüêî âеêîâ Мàííейñêîе ãîñóäàðñòâî ñóìеëî
ñîõðàíèòü ñâîþ ñàìîñòîяòеëüíîñòü? Âû÷èñëèòе.
6. Çàïîëíèòе òàáëèцó.
Манна
Àäìèíèñ- Ïеðеñòàëà
Îáðàçî- Óïðàâëе-
Сòîëèцà Сîþçíèê Âðàãè òðàòèâíîе ñóùеñòâî-
âàëàñü íèе
óñòðîйñòâo âàòü

7. Ïеðе÷èñëèòе цàðей Мàííû:


МАННЕЙСКИЕ ЦАРИ

8. Îïðеäеëèòе ïî äàòàì íà ëèíèè âðеìеíè âàæíûе ñî-


áûòèя.

начало VII 675-650 гг. до 650 год до н.э. 590 год до н.э.
века до н.э. н.э.

Íàïèøèòе íеáîëüøîй ðàññêàç íà òеìó «Ïàäеíèе


цеíòðàëèçîâàííîãî Мàííейñêîãî ãîñóäàðñòâà».

71
12. МАННЕЙСКИЕ ГОРОДА. КУЛЬТУРА

Хасанлы, Зивие, мифы Манны, язык, письмо и искусство

Ремесло. Â IX—VIII веках до н.э. íà òеððè-


òîðèè Мàííû èìеëèñü áîãàòûе çàëеæè æеëеç-
З íîй ðóäû è äðàãîцеííûõ êàìíей. Ïîýòîìó
çäеñü áîëüøèõ óñïеõîâ äîñòèãëè òàêèе îòðàñ-
Определите раз- ëè ðеìеñëà, êàê ìеòàëëî îáðàáîòêà è þâе -
витые отрасли ëèðíîе äеëî. Â ìàííейñêèõ ãîðîäàõ áûëî ðàç-
ремесла в Манне.
âèòî ðеìеñëî.
Мàñòеðà ïî ìеòàëëîîáðàáîòêе, çàëèâàя ðàñ-
ïëàâëеííûй ìеòàëë â ëèòейíûе ôîðìû, èçãî-
òàâëèâàëè ñеðïû, ìîòûãè, òîïîðû, êèíæàëû,
íàêîíе÷íèêè ñòðеë, øëеìû, ìе÷è, ïîäíîñû,
êóáêè, ïîяñà, ïðеäìеòû óêðàøеíèя è äð. èç çî-
ëîòà è ñеðеáðà. Íàйäеííàя â ïîñеëеíèè Õàñàíëû
çîëîòàя ÷àøà ñâèäеòеëüñòâóеò î âûñîêîì ìàñ-
Îñòàòêè ïîñеëеíèя
Õàñàíëû
òеðñòâе ìàííейñêèõ ìàñòеðîâ-ðеìеñëеííèêîâ.

72
Мàííейцû òàêæе çàíèìàëèñü è òêà÷еñòâîì.
Äëя èçãîòîâëеíèя òêàíей îíè èñïîëüçîâàëè З
øеðñòü îâец è êîç. Íàðяäó ñ òêà÷еñòâîì, â
Мàííе òàêæе áûëî ðàçâèòî êðàñèëüíîе äеëî. Увяжите раз-
витие ремесла в
Мàííейцû ïîääеðæèâàëè òîðãîâûе ñâяçè ñ
Манне с эконо-
ñîñеäíèìè ñòðàíàìè. Îíè îáìеíèâàëè èçãîòîâ- мическим разви-
ëеííûе â Мàííе ðàçëè÷íûе òîâàðû, ìеòàëëû, тием.
ëîøàäей è ñêîò íà äðóãèе íеîáõîäèìûе ïðеä-
ìеòû è ïðîäóêòû.
Архитектура и искусство. Мàííейцû ñòðîèëè
ñâîè ïîñеëеíèя íà íеäîñòóïíûõ âðàãó ïðèðîä-
íûõ âîçâûøеííîñòяõ è ëеãêî çàùèùàеìûõ ìеñ- З
òàõ. Ê íà÷àëó I òûñя÷еëеòèя äî í.ý. âîêðóã ýòèõ
Поясните уро-
ïîñеëеíèй ïîñòеïеííî ñòàëè âîçâîäèòü ìîùíûе вень развития
ñòеíû è òàêèì îáðàçîì îíè ïðеâðàùàëèñü â архитектуры в
íàñòîяùèе êðеïîñòè. Â IX—VIII веках до н.э. ñ Манне.
цеëüþ çàùèòû îò íàïàäеíèй âðàãîâ â Мàííе
áûëè ïîñòðîеíû ãîðîäà-êðеïîñòè ñ îáîðîíè-
òеëüíûìè ñòеíàìè. Íе âñе ãîðîäà-êðеïîñòè áûëè
íàñеëёííûìè ïóíêòàìè. Íеêîòîðûе èç íèõ яâëя-
ëèñü îáîðîíèòеëüíûìè ñîîðóæеíèяìè, îõðàíяþ-
ùèìè äîðîãè, âеäóùèе ê íàñеëёííûì ïóíêòàì.
Äëя çàùèòû îò íàïàäеíèй âðàãîâ â ýòèõ ãîðî-
äàõ-êðеïîñòяõ äеðæàëè îïðеäеëёííîе êîëè-
÷еñòâî âîйñêà. Ïðè âîçíèêíîâеíèè óãðîçû íà-
ïàäеíèя çäеñü íàõîäèëè óêðûòèе ñêîò è
æèòеëè áëèæàйøèõ ñеëеíèй.
Изирту, Ураш, Ушкая, Сирдакка, Зивие,
Хасанлы è äðóãèе ãîðîäà áûëè îêðóæеíû êðе-
ïîñòíûìè ñòеíàìè. Â ãîðîäе-êðеïîñòè Õàñàíëû
áûëè ïîñòðîеíû äâóõ-, òðёõýòàæíûе äîìà,
õðàìû.
 Мàííе áûëî òàêæе ðàçâèòî èçîáðàçèòеëü-
íîе èñêóññòâî. Íà ïîâеðõíîñòè èçãîòîâëеííîй Êеðàìè÷еñêèй
ìàííейñêèìè ìàñòеðàìè è äîøеäøей äî íàøèõ ñîñóä
äíей çîëîòîй ÷àøè èçîáðàæеíà î÷еíü èíòеðеñ-
íàя ñцеíà. Иçãîòîâëеííûе â ôîðìе ãîëîâ ãîð-

73
Ïðеäìеòû, ñîçäàííûе ìàííейñêèìè ìàñòеðàìè
(искусство металлообработки)

Íàйäеííàя â ðàçâàëèíàõ Иçèðòó


Иçîáðàæеíèе ìàííейñêîãî
ãëàçóðîâàííàя êеðàìè÷еñêàя äî-
цàðя íà ÷àøе
ùе÷êà. Íà äîùе÷êе èçîáðàæеíî
ôàíòàñòè÷еñêîе êðûëàòîе æèâîòíîе

íîãî òóðà èëè äæейðàíà çîëîòûе è ñеðеáðя-


íûе êóáêè — ритоны ñâèäеòеëüñòâóþò î âû-
ñîêîì ìàñòеðñòâе ìàííейñêèõ ðеìеñëеííèêîâ.
Íà ïîâеðõíîñòè ðàçëè÷íûõ ïðеäìеòîâ èçîá-
ðàæеíû цàðü, îõîòяùèйñя íà ëüâà, îëеíü,
äèêèй áàðàí (ìóôëîí), êîçà è êðûëàòûй áûê
âîêðóã äðеâà æèçíè.
Религия и мифы. Мàííейцû ïîêëîíяëèñü
ðàçëè÷íûì áîãàì. Äëя áîãîñëóæеíèя ñòðîèëèñü

74
Îáðàçец ðàííеãî ñêèôñêîãî èñêóññòâà. Êóðãàí â Çèâèе

ñïецèàëüíûе õðàìû. Â õðàìàõ óñòàíàâëèâàëèñü


ñòàòóè áîãîâ. Â ðеëèãèîçíûõ ïðеäñòàâëеíèяõ
íàñеëеíèя Мàííû áîëüøîе ìеñòî çàíèìàëî З
ïîêëîíеíèе äðеâó æèçíè. Íà ïîâеðõíîñòè ìíî-
Расскажите о
ãèõ ïðеäìеòîâ èç ìеòàëëà è êîñòè, à òàêæе религиозных пред-
ïе÷àòяõ, èçãîòîâëеííûõ ìàííейñêèìè ìàñòе- ставлениях ман-
ðàìè, èçîáðàæеíû æèâîòíûе âîêðóã äðеâà нейцев.
æèçíè ñòîя íà íîãàõ èëè ñ ñîãíóòûì êîëеíîì.

Иçîáðàæеíèя âîêðóã «äðеâà æèçíè»


(изображение на поверхности золотого сосуда)

75
Äðеâî æèçíè яâëяëîñü îëèцеòâîðеíèеì èäеè
З ñìеðòè è âîçðîæäеíèя ïðèðîäû, âеðû äðеâíеãî
íàñеëеíèя â çàãðîáíóþ æèçíü. Íà ïîâеðõíîñòè
Дайте оценку ðàçëè÷íûõ ïðеäìеòîâ ìàcòеðà èçîáðàæàëè
уровню развития
ñцеíû, ñâяçàííûе ñ ìèôàìè Мàííû.
искусства в Манне.
Âàæíîе ìеñòî ñðеäè ýòèõ èçîáðàæеíèй çà-
íèìàëè грифон*, êðûëàòûй áàðàí, áûê ñ ÷е-
ëîâе÷еñêîй ãîëîâîй, сфинкс* è äð.
Иçîáðàæеíèя íà ïîâеðõíîñòè çîëîòîй
÷àøè, íàйäеííîй â Õàñàíëû, òàêæе ñâяçàíû
ñ ðеëèãèîçíûìè ïðеäñòàâëеíèяìè ìàííейцеâ.
 âеðõíей ÷àñòè ÷àøè èçîáðàæеíû òðè áîãà —
Сîëíцà, Ëóíû, âеòðà-äîæäя — íà áîеâîй êîëеñ-
íèце. Мàííейцû èçîáðàæàëè ñâîèõ áîãîâ êðû-
ëàòûìè.
Письмо и язык. Íà þãе òеððèòîðèè Àçеðáàй-
äæàíà íàñеëеíèе áûëî çíàêîìî ñ êëèíîïèñíîй
З ïèñüìеííîñòüþ. Çàïе÷àòëёííûе íà ïîâеðõíîñòè
Определите тип ñеðеáðяíîãî ïîäíîñà èç Çèâèе çíàêè îòíîñяòñя
письма, которым ê èеðîãëèôè÷еñêîìó òèïó ïèñüìà.
пользовались в Манне. Âñòðе÷àþùèеñя â èñòî÷íèêàõ íàçâàíèя
ìеñòíîñòей è ëèц, ñâяçàííûõ ñ Мàííîй, ñâèäе-
òеëüñòâóþò î òîì, ÷òî íà òеððèòîðèè Àçеð-
áàйäæàíà æèëè äðеâíèе òþðêñêèе ïëеìеíà.
С÷èòàеòñя, ÷òî íàçâàíèе «òóðóêêè» яâëяеòñя
ïеðâè÷íîй ôîðìîй íàçâàíèя òþðêñêîãî ïëеìеíè.
Иìеíà ìàííейñêèõ цàðей òàêæе èñòîëêî-
âûâàþòñя êàê òþðêñêèе ñëîâà. Иìя «Àçà»
îçíà÷àеò òþðêñêîе ñëîâî «àãà» — «ñòàðøèй
áðàò»; «Óëëóñóíó» — «ñàìûй ñòàðøèй», «âе-
ëèêèй». Âñё ýòî ïîêàçûâàеò, ÷òî îñíîâíûì
яçûêîì íàñеëеíèя Мàííû áûë äðеâíеòþðê-
ñêèй яçûê.

* Грифон — ìèôè÷еñêîе ñóùеñòâî ñ òóëîâèùеì ëüâà, êðûëüяìè îðëà, ãîëî-


âîй ëüâà èëè îðëà
* Сфинкс — ìèôè÷еñêîе ñóùеñòâî ñ òóëîâèùеì ëüâà è ãîëîâîй ÷еëîâеêà

76
1. Îïðеäеëèòе ôàêòîðû, ñîçäàâøèе ïî÷âó
äëя ðàçâèòèя ðеìеñëà â Мàííе.
2. Îïðеäеëèòе, êàêèìè îòðàñëяìè ðеìеñëà
çàíèìàëèñü ìàííейцû.
3. Îïèøèòе òîðãîâûе ñâяçè ìàííейцеâ ñ ñîñеäíèìè
ñòðàíàìè.
4. Сðàâíèòе ñõîæèе è îòëè÷èòеëüíûе ÷еðòû àðõèòеêòóð-
íîãî èñêóññòâà Мàííû ñ ñîâðеìеííûì àðõèòеêòóð-
íûì èñêóññòâîì.
5. Äàйòе îцеíêó èçîáðàæеíèяì íà ïðеäìеòàõ, íàйäеí-
íûõ íà òеððèòîðèяõ ìàííейñêèõ ãîðîäîâ.
6. Îïðеäеëèòе ïî äàòàì íà ëèíèè âðеìеíè âàæíûе ñî-
áûòèя.

IХ—VIII века до н.э. начало 1-го тысячелетия


до н.э.

Íàïèøèòе ýññе íà òеìó «Êàêîе âëèяíèе îêàçàëà


õîçяйñòâеííàя æèçíü Мàííû íà её êóëüòóðó?».

77
ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ
1. Цели, которые Саргон II хотел осуществить в Манне. Заполните схему.
Саргон II
Цели

2. Дополните предложения относительно Маннейского государства.


– В 714 году до н.э. Саргон II...; – Царь Манны Уллусуну...;
– Между силами Саргона II и Русой I...; – В этом сражении Руса I...;
3. Заполните схему.

создали свое
полуострова

Поселились
прибывшие

Отношения

риод царем
происхож-

В этот пе-
с Манной
Племена,

и Крым-
Черного
с севера

царство

Манны
Когда
дение
ского
моря

был
Их

4. Пользуясь нижеприведенными словами и словосочетаниями, составьте


рассказ под названием «Маннейское государство в период власти
Ахшери».
675–650 годы до н.э., Ахшери, традиционный союз с Ассирией, киммерские, ис-
китские, сакские племена тюркского происхождения, Ашшурбанипал, 650 год до н.э.,
столичный город Изирту, население, крупный рогатый скот, табуны лошадей, восстание,
Ахшери убит, Уалли.
5. Отметьте в последовательном порядке царей, правивших Манной.
1) Аза 2) Уллусуну 3) Иранзу 4) Уалли
a) 1,2,3,4 b) 3,1,2,4 c) 3,1,4,2 d)1,3,2,4
6. Дополните предложения, вписав исторические факты.
В 590 году до н.э. Манна была захвачена расположенным по сосед-
ству.................. . Тем самым был положен конец ...................... Манны.
7. Маннейский царь, нарушивший союз с ассирийцами:
a) Аза b) Иранзу c) Уалли d) Ахшери
8. На основе представленных слов и словосочетаний составьте текст
о том, как древние маннейцы занимались ремеслом металлообработки.
Манна, богатые залежи железной руды, залежи драгоценных камней, металлооб-
работка, ювелирное дело, профессиональные мастера, железо, медь, бронза, золото,
серебро, посуда, предметы украшения, оружие, каменные формовки.

78
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ ÀÒÐÎÏÀÒÅÍÀ
13. АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРИОДЫ
МИДИЙСКОЙ И АХЕМЕНИДСКОЙ ИМПЕРИЙ

«Малая Мидия», Гаумата, сатрап, Александр Македон-


ский, Атропат

Азербайджанские земли в составе Мидий-


З ской империи*.  íà÷àëе VII âеêà äî í.ý. Мè-
äèя ïðеâðàòèëàñü â ìîãóùеñòâеííîе ãîñóäàðñòâî
Вспомните, как Ïеðеäíей Àçèè. Ïðèñîеäèíеíèе òеððèòîðèè
было образовано Ми- Мàííû ê ýòîй èìïеðèè ñîçäàëî ýêîíîìè÷еñêèй
дийское государ- ïîäúёì â Мèäèйñêîì ãîñóäàðñòâе. Мàííà ñ её
ство. Составьте
ðàçâèòûìè ñеëüñêèì õîçяйñòâîì, ðеìеñëîì è
текст.
ãîðîäñêîй æèçíüþ âûäеëяëàñü ñðеäè ìèäèйñêèõ
ïðîâèíцèй êàê ñòðàíà, äîñòèãøàя íàèáîëее
âûñîêîãî óðîâíя ðàçâèòèя. Âîò ïî÷еìó Мàííà
ïðеâðàòèëàñü â êóëüòóðíî-ýêîíîìè÷еñêèй цеíòð
ýòîй èìïеðèè. Íàñеëеíèе Мàííû, ñáëèçèâøèñü
ñ ìèäèйñêèìè ïëеìеíàìè, ïðèíяëî ìеñòíîе
íàðе÷èе ìèäèйцеâ. Сàìà æе Мàííà ñòàëà
íàçûâàòüñя «Малой Мидией».

Мидия. В начале 1-го тысячелетия до н.э. мадайцы (ми-


дийцы) жили на юго-восточной стороне Манны. В исто-
рических источниках сообщается, что в период образования
Мидийского государства на землях, заселённых современными
азербайджанскими тюрками, в 70-х годах VII века до н.э. сущест-
вовало Скифское царство. В войнах с ассирийцами мидийцы одер-
жали победу (конец VII века до н.э.) и значительно усилились. В
первые годы VI века до н.э. они захватили земли Урарту и Скиф-
ского царства.

 èñòî÷íèêàõ íеò íèêàêèõ ñâеäеíèй î ïîä÷è-


íеíèè ñеâеðíûõ çеìеëü Àçеðáàйäæàíà Мèäèè.

* Империя — ãîñóäàðñòâî ñ îáøèðíîй òеððèòîðèей, ñîçäàííîе â ðеçóëüòàòе


çàâîеâàíèя îòäеëüíûõ ñòðàí

80
Мèäèйñêîе ãîñóäàðñòâî
(2-ая половина VII века — середина VI века до н.э.)

Эòî ñâèäеòеëüñòâóеò î ñîõðàíеíèè íàñеëеíèеì


ñеâеðíûõ çеìеëü Àçеðáàйäæàíà ñâîей ïîëèòè÷е-
З
ñêîй íеçàâèñèìîñòè. Âìеñòе ñ òеì, íеñîìíеííî, Определите по-
÷òî ïëеìеíà, íàñеëяâøèе ýòè òеððèòîðèè, ïîä- ложение населе-
äеðæèâàëè ýêîíîìè÷еñêèе è êóëüòóðíûе ñâяçè ния Манны пос-
ле завоевания её
ñ ðàñïîëîæеííûì ïî ñîñеäñòâó ñèëüíûì Мè-
Мидийским госу-
äèйñêèì ãîñóäàðñòâîì. дарством.
Ïîëèòè÷еñêàя, ýêîíîìè÷еñêàя îñíîâà ìîãó-
ùеñòâеííîãî Мèäèйñêîãî ãîñóäàðñòâà, îáðàçî-
âàâøеãîñя â ðеçóëüòàòе çàâîеâàòеëüíûõ âîйí,
áûëà íеïðî÷íîй. Äðеâíеãðе÷еñêèй èñòîðèê
?
Ãеðîäîò ïèñàë, ÷òî «ìèäèйцû ãîñïîäñòâîâàëè Вспомните, как
íàä áëèæàйøèìè íàðîäàìè, ýòè íàðîäû — íàä Ахемениды при-
ñâîèìè ñîñеäяìè, à ñîñеäè — íàä íàðîäàìè шли к власти в
Мидии?
ñîïðеäеëüíûõ ñòðàí».

81
Тîìèðèñ

 550-ом году до н.э. Êèð II, ïðîèñõîäèâøèй


èç ðîäà Àõеìеíèäîâ, çàõâàòèâ çеìëè, ïðèíàäëе-
æàâøèе Мèäèйñêîìó ãîñóäàðñòâó, çàëîæèë
îñíîâó Àõеìеíèäñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Теì ñàìûì, íàõîäèâøèеñя â ñîñòàâе Мèäèй-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà äðеâíеàçеðáàйäæàíñêèе çеìëè
ïîïàëè ïîä âëàñòü Àõеìеíèäîâ.
Азербайджанские земли в составе Ахеме-
нидской империи. Êèð II, çàõâàòèâ çеìëè
âïëîòü äî Еãèïòà, ïðèñîеäèíèë èõ ê Àõеìеíèä-
З ñêîìó ãîñóäàðñòâó, è òàêèì îáðàçîì ñîçäàë
âеëèêóþ èìïеðèþ.
Определите по- Иìïеðèя, ñîçäàííàя Êèðîì II, òàêæе áûëà
ложение азербай- íеïðî÷íîй. Îí ïðеäîñòàâèë ïеðñàì áîëüøèе
джанского насе-
ления в период ïðèâèëеãèè. Сàìûе âàæíûе ãðàæäàíñêèе è
власти Ахемени- âîеííûе äîëæíîñòè íàõîäèëèñü â ðóêàõ ïеð-
дов. ñèäñêîй çíàòè. Âñе ïеðñû áûëè îñâîáîæäеíû
îò íàëîãîâ è ïîâèííîñòей.

82
В 530-ом году до н.э. Êèð II ñîâеðøèë ïî-
õîä ïðîòèâ ìàññàãеòîâ, êîòîðûе íàñеëяëè çеìëè
ê ñеâеðó îò ðеêè Àðàç. Îäíàêî îí áûë ïîáеæäёí
ãëóáîêî ëþáяùей ñâîþ ðîäèíó, îòâàæíîй
цàðèцей ìàññàãеòîâ Томирис è óáèò.
Ãðàíèцû èìïеðèè Àõеìеíèäîâ áûëè îá-
øèðíû. Сðеäè òеððèòîðèй, ïðèñîеäèíёííûõ ê
ýòîй èìïеðèè, áûëè è àçеðáàйäæàíñêèе çеìëè.
Ãеðîäîò ïèñàë, ÷òî ãîñïîäñòâî ïеðñîâ ðàñïðîñ-
òðàíяëîñü äî ñàìûõ Êàâêàçñêèõ ãîð.
Борьба против ахеменидского гнёта. Æèâ-
øèе íà ïîä÷èíёííûõ òеððèòîðèяõ ïëеìеíà
ïëàòèëè äàíü Àõеìеíèäñêîìó ãîñóäàðñòâó è âî
âðеìя âîйí îáеñïе÷èâàëè еãî àðìèþ âîеííûìè З
îòðяäàìè. Íàëîãè áûëè íеïîñèëüíî òяæёëûìè,
Проведите ис-
òàêæе ïðèõîäèëîñü âûïîëíяòü ìíîæеñòâî следование о вос-
ïîâèííîñòей. Эòè ïëеìеíà, ïîä÷èíёííûе ñèëîй стании в «Малой
îðóæèя, íе õîòеëè òеðïеòü àõеìеíèäñêèй ãíёò. Мидии» и сос-
Íеäîâîëüñòâî ñðеäè íàðîäà âñё áîëüøе íàðàñòàëî. тавьте текст.
 òàêèõ óñëîâèяõ íеêèй âûõîäец èç ïëеìеíè
ìàãîâ â «Мàëîй Мèäèè» ïî èìеíè Ãàóìàòà,
ïîäíяâ âîññòàíèе, ñîâеðøèë ïеðеâîðîò.
Âîçãëàâëяеìîе Ãàóìàòîй äâèæеíèе áûëî
íàïðàâëеíî ïðîòèâ ãíёòà ïðàâяùей ïеðñèäñêîй
äèíàñòèè. Ãàóìàòà îòîáðàë ó àðèñòîêðàòîâ èõ З
èìóùеñòâî, ðàáîâ. Îí õîòеë ïðàâèòü èìïеðèей,
Выясните идею
âîçãëàâëяеìîй íе ïеðñàìè, à ìèäèйцàìè. Íî â
и цели движения
522-ом году до н.э. Ãàóìàòà áûë óáèò. Ïðèøеä- Гауматы.
øèй ê âëàñòè Äàðèй I ïîäàâèë âîññòàíèе. Äëя
óêðеïëеíèя ãîñóäàðñòâà îí ðàçäеëèë Àõеìеíèä-
ñêóþ èìïеðèþ íà 20 сатрапий (íàìеñòíè÷еñòâ).
Àçеðáàйäæàíñêèе çеìëè âîøëè â ñîñòàâ
Мèäèйñêîй ñàòðàïèè.
 ýòîò ïеðèîä ñеâеðíûе îáëàñòè Àçеðáàй-
äæàíà îáëàäàëè çíà÷èòеëüíî ðàçâèòûì çеìëе-
äеëü÷еñêî-ñêîòîâîä÷еñêèì õîçяйñòâîì. Сóùеñ-

83
òâîâàâøее çäеñü ïîëèâíîе çеìëеäеëèе ïîçâîëяëî
ñîáèðàòü áîãàòûй óðîæàй. Тàêæе áûëî ðàçâèòî
ðеìеñëî. Íàñеëеíèе ïîääеðæèâàëî ñ ïëеìеíàìè
ñîñеäíèõ ñòðàí êóëüòóðíî-ýêîíîìè÷еñêèе ñâяçè.
Азербайджан в период падения Ахеменид-
ского государства. Во 2-ой половине IV века
до н.э. цеíòðàëüíàя âëàñòü â Àõеìеíèäñêîì
ãîñóäàðñòâе îñëàáëà. Сàòðàïû, íе îñòеðеãàяñü
àõеìеíèäñêîãî цàðя, âеëè ñеáя êàê íеçàâèñèìûе
ïðàâèòеëè. Â ýòî âðеìя ñàòðàïîì Мèäèè áûë
Атропат. Îí ïðîâîäèë íеçàâèñèìóþ ïîëèòèêó.
Âî âðеìя ïîõîäà Àëеêñàíäðà Мàêеäîíñêîãî
(336—323 ãã. äî í.ý.) íà Âîñòîê îí íàíёñ ñîêðó-
øèòеëüíûе óäàðû ïî Àõеìеíèäñêîй èìïеðèè.
 331-ом году до н.э. â Сеâеðíîй Меñîïî-
? òàìèè, â ìеñòе÷êе Ãàâãàìеëû, ìеæäó âîйñêàìè
Àëеêñàíäðà Мàêеäîíñêîãî è Àõеìеíèäîâ
По какой при- ïðîèçîøëî ðеøàþùее ñðàæеíèе. Â ýòîì
чине азербайджан-
ñðàæеíèè â ñîñòàâе àõеìеíèäñêîй àðìèè òàêæе
ское население сра-
жалось вместе с ñðàæàëèñü âîеííûе îòðяäû, ñîñòîяâøèе èç ал-
ахеменидами? бан, саков, каспиев è äðóãèõ ïëеìёí, íàñеëяâ-
øèõ òеððèòîðèþ Àçеðáàйäæàíà.
Àëеêñàíäð Мàêеäîíñêèй îäеðæàë ïîáеäó
íàä Àõеìеíèäàìè. Тàêèì îáðàçîì, â 330-ом
году до н.э. áûë ïîëîæеí êîíец Àõеìеíèäñêîй
èìïеðèè. Çà ñ÷ёò çàõâà÷еííûõ òеððèòîðèй
Àëеêñàíäð Мàêеäîíñêèй ñîçäàë âеëèêóþ
èìïеðèþ.

Согласно сообщению древнеримского историка К.Руфа, после


победы над Дарием III в битве при Гавгамелах Александр Маке-
донский направился в город Вавилон. Пробыв там некоторое
время, он прибыл в область Сатрапену. До вступления Александра в Сат-
рапену греки не знали, что такое знамя. Для сбора армии они пользовались
свистком. По примеру местного населения, они стали делать это по-
средством знамени. Некоторые исследователи отождествляют область
Сатрапену с Атропеной.

84
1. Îïðеäеëèòе, êàêîе çíà÷еíèе èìеëî äëя Мè-
äèè ïðèñîеäèíеíèе Мàííû ê Мèäèйñêîй èì-
ïеðèè.
2. Îïèøèòе, êàê óïðàâëяëàñü ñàòðàïèя, â
ñîñòàâ êîòîðîй âõîäèëè àçеðáàйäæàíñêèе
çеìëè.
3. Îïðеäеëèòе óðîâеíü ðàçâèòèя õîçяйñòâеííîй
æèçíè íàñеëеíèя ñеâеðíûõ çеìеëü Àçеðáàй-
äæàíà â ïеðèîä âëàñòè Àõеìеíèäîâ.
4. Сîñòàâüòе òеêñò ïîä íàçâàíèеì «Äðеâíее
àçеðáàйäæàíñêîе íàñеëеíèе â ñîñòàâе àõеìе-
íèäñêîй àðìèè».
5. Îïðеäеëèòе ïî äàòàì íà ëèíèè âðеìеíè âàæ-
íûе ñîáûòèя.

550 год до н.э. 530 год до н.э. 522 год до н.э. 336-323 гг. до 331 год до н.э.
н.э.

Сîñòàâüòе ðàññêàç ïîä íàçâàíèеì «Мàëàя Мèäèя»


ïðîòèâ àõеìеíèäñêîй âëàñòè».

85
14. ГОСУДАРСТВО АТРОПАТЕНА

Атропатена, Азербайджан, Газака, «мидийское масло»

Образование государства. Ïîñëе ïîáеäû íàä


З àõеìеíèäñêèì цàðёì Äàðèеì III Àëеêñàíäð
Мàêеäîíñêèй íàçíà÷èë ñþäà íàìеñòíèêîâ èç
Оцените дипло- ìеñòíûõ ïðàâèòеëей.
матическую дея-
Êîãäà Àëеêñàíäð Мàêеäîíñêèй ïîëîæèë
тельность Атро-
пата. êîíец ñóùеñòâîâàíèþ Àõеìеíèäñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà, Àòðîïàò íе яâèëñя ê íеìó íà ïîêëîí. Âîò
ïî÷еìó Àëеêñàíäð Мàêеäîíñêèй îñâîáîäèë еãî
îò äîëæíîñòè ñàòðàïà, íàçíà÷èâ íà еãî ìеñòî
Âñòðе÷à Àòðîïàòà
ñ Àëеêñàíäðîì
äðóãîãî. Íî âïîñëеäñòâèè Àòðîïàò óëàäèë ñâîè
Мàêеäîíñêèì îòíîøеíèя ñ ìàêеäîíцàìè.

86
Àòðîïàò áûë âûäàþùèìñя ãîñóäàð-
ñòâеííûì äеяòеëеì. Ïîíяâ áеññìûñ-
ëеííîñòü âîîðóæёííîй áîðüáû ñ Àëеê-
ñàíäðîì Мàêеäîíñêèì, îí èçáðàë ïóòü
ñáëèæеíèя ñ íèì. Мàêеäîíцû ïðèç-
íàëè Àòðîïàòà â êà÷еñòâе ïðàâèòеëя
îäíîй èç çàâèñèìûõ îò íèõ îáëàñòей —
«Мàëîй Мèäèè». Íà äðóãèõ òеððè-
òîðèяõ èìïеðèè — â «Большой Ми-
дии», ãîñïîäñòâîâàëè ñàìè ìàêеäîíцû.
Бëàãîäàðя ñâîеìó äèïëîìàòè÷еñêîìó
òàëàíòó, Àòðîïàò ïðеäîòâðàòèë âòîð-
æеíèе ìàêеäîíцеâ íà òеððèòîðèþ «Мà-
ëîй Мèäèè». ÄÚÓÔ‡Ú

Страбон отмечал: «Мидия делится на две части. Одну часть


называют «Большой Мидией». Её столичным городом была Экбатана.
Вторая часть – Мидийская Атропатена. Своё название она взяла
от имени военного полководца Атропата. Атропат сделал эту страну не-
зависимой.

Сòðàáîí ïèñàë, ÷òî «Àòðîïàò íе äîïóñòèë


ïîïàäàíèя ýòîй ñòðàíû ïîä âëàñòü ìàêе-
äîíцеâ».
 «Бîëüøîй Мèäèè» âñïûõíóëî âîññòàíèе
ïðîòèâ ìàêеäîíцеâ. Ïðеäâîäèòеëеì âîññòà-
íèя áûë ÷еëîâеê ïî èìеíè Бàðèàêñ. Àòðîïàò
ïîäàâèë âîññòàíèе è, âçяâ â ïëеí Бàðèàêñà,
âûäàë еãî Àëеêñàíäðó. Àëеêñàíäð æеíèë
З
ñâîеãî ïîëêîâîäцà Ïеðäèêêèя íà äî÷еðè Àò- Оцените роль
ðîïàòà. Эòî ðîäñòâî еùё áîëее óêðеïèëî Атропата в об-
разовании Атро-
ïîëîæеíèе Àòðîïàòà.
патенского госу-
Ïîñëе ñìеðòè Àëеêñàíäðà Мàêеäîíñêîãî дарства.
ñîçäàííàя èì èìïеðèя ðàñïàëàñü, îáðàçîâà-
ëèñü îòäеëüíûе ñàìîñòîяòеëüíûе ãîñóäàðñòâà.

87
— Ãîðîäà
— Сòîëèцà

Äðеâíее àçеðáàйäæàíñêîе ãîñóäàðñòâî Àòðîïàòеíà

Îäíèì èç òàêèõ ãîñóäàðñòâ áûëà Àòðîïàòеíà.


В 321-ом году до н.э. Àòðîïàò ñòàë цàðёì
íîâîãî ñàìîñòîяòеëüíîãî ãîñóäàðñòâà. Эòî ãî-
ñóäàðñòâî áûëî íàçâàíî еãî èìеíеì — Атропа-
теной èëè Атропатской Мидией.
Ïðîèñõîæäеíèе ãеîãðàôè÷еñêîãî íàçâàíèя
«Àçеðáàйäæàí» ñâяçûâàþò ñ Àòðîïàòеíîй. Â èñ-

88
òî÷íèêàõ íàçâàíèе «Àçеðáàйäæàí» óïîìèíàеòñя
íà÷èíàя с VII века, т.е. ïîñëе çàâîеâàíèя ýòèõ З
çеìеëü àðàáàìè.
Àòðîïàòеíñêîе ãîñóäàðñòâî (Àäеðáàйãàí) â Опишите заня-
тия населения
îñíîâíîì îõâàòûâàëî некоторые южные Атропатены.
районы Азербайджанской Республики и тер-
риторию нынешнего Южного Азербайдж-
ана. Íà çàïàäе ñòðàíû ïðîòяãèâàëèñü Çàãðîñ-
ñêèе ãîðû, à íà ñеâеðе ðàñïîëàãàëñя Ãàðàäàã-
З
ñêèй ãîðíûй õðеáеò. Сàìàя îáøèðíàя ðàâíèí- Опишите мес-
íàя òеððèòîðèя ñòðàíû áûëà ðàñïîëîæеíà ê то, территорию
расположения Ат-
þãó îò îçеðà Óðìèя. Сòîëèцей Àòðîïàòеíû ропатены.
áûë ãîðîä Газака.

Âñàäíèêè

89
Население.  ñî÷èíеíèяõ äðеâíèõ àâòîðîâ ñî-
äеðæàòñя ñâеäеíèя î íàñеëеíèè, õîçяйñòâеííîй
З æèçíè Àòðîïàòеíû, её îòíîøеíèяõ ñ ñîñеäíè-
ìè ãîñóäàðñòâàìè. Â íèõ ñîîáùàеòñя, ÷òî Àò-
Скажите, с чем
было связано фор-
ðîïàòеíó íàñеëяëî ìíîæеñòâî ðàçëè÷íûõ ïëе-
мирование едино- ìёí — муги, каспии, матаи, маги, кадусии.
го тюркского на- Мíîãèе èç ýòèõ ïëеìёí èìеëè òþðêñêîе ïðî-
рода на террито- èñõîæäеíèе è óæе в IV веке до н.э. на
рии Азербайджана. территории Азербайджана началось форми-
рование единого тюркского народа. Â äàëü-
íейøеì ýòîò ïðîцеññ еùё áîëее óãëóáèëñя.

Название Каспийского моря связано с названием племён каспиев.


Каспии – родственные племена касситов – одного из известных на-
родов древнего мира. Каспии хорошо владели мореходным делом.
Геродот под названием каспиев подразумевал также и другие племена,
проживавшие на побережье моря, в том числе и албан. К концу 1-го ты-
сячелетия до н.э. в период объединения албанских племён каспии тоже сме-
шались с албанами. Согласно его утверждениям, название каспиев сохранилось
лишь в названиях моря и области, где они проживали. Каспии ловили
осетрину, солили и сушили её и затем возили в Экбатану. Из рыбьего жира
они изготавливали мазь, а из внутренностей – прозрачный клей.

Хозяйство. Îñíîâíûìè çàíяòèяìè íàñе-


ëеíèя Àòðîïàòеíû áûëè çеìëеäеëèе è ñêîòî-
âîäñòâî.
 çеìëеäеëèè ïðеîáëàäàëî âûðàùèâàíèе
ïøеíèцû è я÷ìеíя. Íà ãîðíûõ òеððèòîðèяõ
ñòðàíû ðàçâîäèëè êðóïíûй è ìеëêèй ðîãàòûй
ñêîò, òàáóíû ëîøàäей. Îâцеâîäñòâî ñîçäàâàëî
ïî÷âó äëя ðàçâèòèя òêà÷еñòâà.
Иç áîãàòûõ ìеñòîðîæäеíèй ñòðàíû äîáû-
âàëè ìеäü, æеëеçî, çîëîòî, ñеðеáðî è äðóãèе
ïîëеçíûе èñêîïàеìûе. Эòî, â ñâîþ î÷еðеäü,
îáóñëàâëèâàëî ðàçâèòèе òàêèõ îòðàñëей ðе-
ìеñëà, êàê ïðîèçâîäñòâî îðóæèя, þâеëèðíîе
äеëî è äð.

90
З
Определите фак-
торы, создавшие
условия для раз-
вития ремесла в
Атропатене.

Мîíеòû, ÷еêàíеííûе îò èìеíè Àëеêñàíäðà


Мàêеäîíñêîãî

Мàñòеðà-ðеìеñëеííèêè èçãîòàâëèâàëè ìе-


òàëëè÷еñêóþ è ãëèíяíóþ ïîñóäó, îðóæèе, èç-
äеëèя òêà÷еñòâà, ïðеäìеòû óêðàøеíèя è äð. Â
òîðãîâëе øèðîêî èñïîëüçîâàëèñü ìîíеòû. Сà-
ìûе äðеâíèе ìîíеòû, íàйäеííûе íà òеððèòî-
ðèè Àòðîïàòеíû, áûëè ÷еêàíеíû îò èìеíè
Àëеêñàíäðà Мàêеäîíñêîãî.
 Àòðîïàòеíе òàêæе èìеëèñü ìеñòîðîæäе-
íèя íеôòè. Íеôòü íàçûâàëè «мидийским мас-
лом». Её èñïîëüçîâàëè êàê â âîеííîì äеëе, òàê
è â õîçяйñòâе. Мèäèйñêîе ìàñëî яâëяëîñü òîï-
ëèâîì äëя ãëèíяíûõ è ìеòàëëè÷еñêèõ ñâеòèëü-
íèêîâ òîãî âðеìеíè.

Îäèí èç àíòè÷íûõ àâòîðîâ ïèñàë î ìèäèéñêîì ìàñëå, ÷òî îáìà-


çàííàÿ ýòèì ìàñëîì ñòðåëà, åäâà âûëåòåâ èç ëóêà, âòûêàåòñÿ âî ÷òî-
òî è ñðàçó æå çàãîðàåòñÿ. Ïðè òóøåíèè îãíÿ âîäîé, îí åù¸ áîëüøå
ðàçãîðàåòñÿ. Äëÿ åãî òóøåíèÿ îñòà¸òñÿ òîëüêî îäèí ñïîñîá: îáñûïàòü çåìë¸é.
À ïî ïîâîäó èçãîòîâëåíèÿ ìàñëà àíòè÷íûé àâòîð ïèøåò, ÷òî ìèäèéöû ïðèìå-
øèâàëè â ìàñëî îñîáóþ òðàâó. Êîãäà ìàñëî íà÷èíàëî ñãóùàòüñÿ, â íåãî äîáàâ-
ëÿëè äðóãîå âåùåñòâî. Ýòî âåùåñòâî åù¸ áîëüøå ñãóùàëî ìàñëî. Íà ìåñòíîì
ÿçûêå ýòîò ïðîäóêò íàçûâàåòñÿ «íàôòà».

91
1. Îïèøèòе óñëîâèя ïðеâðàùеíèя Àòðîïàòеíû
â ñàìîñòîяòеëüíîе ãîñóäàðñòâî.
2. Îïðеäеëèòе ïеðèîä óïîìèíàíèя â èñòî÷íèêàõ
ãеîãðàôè÷еñêîãî íàçâàíèя «Àçеðáàйäæàí».
3. Îïðеäеëèòе, êàêèе çеìëè îõâàòûâàëà òеððèòîðèя Àòðî-
ïàòеíñêîãî (Àäеðáàйãàí) ãîñóäàðñòâà.
4. Îïèøèòе õîçяйñòâеííóþ æèçíü íàñеëеíèя Àòðîïàòеíû.
5. Ïîêàæèòе íà ñõеìе, èç êàêèõ ïëеìёí ñîñòîяëî íàñеëе-
íèе Àòðîïàòеíû.
Население Атропатены

6. Îïðеäеëèòе ïî äàòàì íà ëèíèè âðеìеíè âàæíûе ñîáûòèя.

321 год до н.э. IV век до н.э. VII век

Сîáеðèòе èíôîðìàцèþ è íàïèøèòе ýññе íà òеìó


«Ðеìеñëî è òîðãîâëя â Àòðîïàòеíе».

92
15. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АТРОПАТЕНЫ
С СОСЕДНИМИ ГОСУДАРСТВАМИ

Селевкиды, битва при Магнезии, Рим-Атропатена-Парфия

Атропатена и Селевкиды. Ïîñëе ðàñïàäà


ñîçäàííîй Àëеêñàíäðîì Мàêеäîíñêèì èìïеðèè
íà её òеððèòîðèè îáðàçîâàëèñü íîâûе ãîñó-
äàðñòâà. Îäíèì èç íèõ áûëî ãîñóäàðñòâî Се-
З
ëеâêèäîâ. В 223-ем году до н.э. ïðèøеäøèй ê Поясните при-
âëàñòè â Сеëеâêèäñêîì ãîñóäàðñòâе Антиох III, чины восстанов-
ñ цеëüþ çàõâàòà òеððèòîðèй ñîñеäíèõ ãîñó- ления Атропа -
äàðñòâ, íà÷àë âîеííûе ïîõîäû. Îí ïîä÷èíèë тенским государ-
ñеáе Àòðîïàòеíó. ством своей не-
Âî II âеêе äî í.ý. Ðèìñêàя Ðеñïóáëèêà ïðеâðà- зависимости.
òèëàñü â ñàìîе ìîãóùеñòâеííîе ãîñóäàðñòâî â áàñ-
ñейíе Сðеäèçеìíîãî ìîðя. Ðèìñêîе ãîñóäàðñòâî
ñòðеìèëîñü ðàñïðîñòðàíèòü ñâîþ âëàñòü â áàññейíе
Сðеäèçеìíîãî ìîðя íà áîëее îáøèðíûе òеððèòîðèè.
И ïîýòîìó ìеæäó Сеëеâêèäàìè è Ðèìñêèì ãîñóäàð-
ñòâîì ïðîèñõîäèëè âîйíû. В 190-ом году до н.э. â
ìеñòе÷êе Магнезия ðèìëяíе ðàçãðîìèëè âîйñêà
Сеëеâêèäîâ. Сеëеâêèäñêîе ãîñóäàðñòâî ðàñïàëîñü.
Àòðîïàòеíà âíîâü îáðеëà íеçàâèñèìîñòü.
Ðàñïîëîæåííîå ïî ñîñåäñòâó ñ Àòðîïàòåíîé Ïàðôÿíñêîå ãî-
ñóäàðñòâî îáðàçîâàëîñü â ðåçóëüòàòå îñëàáëåíèÿ Ñåëåâêèäñêîãî
ãîñóäàðñòâà. Âî II âåêå äî í.ý. óæå óñèëèâøååñÿ Ïàðôÿíñêîå è
Ðèìñêîå ãîñóäàðñòâà âåëè áîðüáó çà ãîñïîäñòâî â Ïåðåäíåé Àçèè. Ïàðôèÿ
è Àòðîïàòåíà ñ÷èòàëè Ðèì óãðîçîé äëÿ ñâîåé íåçàâèñèìîñòè. Áîðüáà
ïðîòèâ Ðèìà ñáëèçèëà Àòðîïàòåíó ñ Ïàðôèåé.

 ïеðâîй ïîëîâèíе I âеêà äî í.ý. çàâîеâà-


òеëüíàя ïîëèòèêà Ðèìà еùё áîëее óñèëèëàñü.
Ðèìñêèе âîйñêà âî ãëàâе ñ ïîëêîâîäцàìè Лу-
куллом è Помпеем ñîâеðøèëè âîеííûе ïîõîäû
З
íà Âîñòîê. Õîòя âî âðеìя ýòèõ ïîõîäîâ Àòðî- Опишите отно-
ïàòеíà è ïîïàëà â çàâèñèìîñòü îò Ðèìà, íî шения между Ри-
ñòðàíîй óïðàâëяëè íе ðèìñêèе íàìеñòíèêè, à мом и Атрорате-
ìеñòíûе ïðàâèòеëè. ной.

93
 ñеðеäèíе I âеêà äî í.ý. âçàèìîîòíîøеíèя
ìеæäó Ðèìîì è Ïàðôèей еùё áîëее îáîñòðèëèñü,
÷òî ïðèâеëî â 53-ем году до н.э. ê ïàðôяíî-
ðèìñêîй âîйíе. Ïàðôяíñêèе âîйñêà íàíеñëè ïî-
ðàæеíèе ðèìëяíàì. Íà ïîëе áîя ïîãèáëî áîëее 20
òûñя÷ ðèìñêèõ âîèíîâ. Â ýòîй âîйíе Àòðîïàòеíà
áûëà íà ñòîðîíе Ïàðôèè. Äðеâíеãðе÷еñêèй èñòîðèê
Сòðàáîí ïèñàë, ÷òî ïî ñâîей âîеííîй ìîùè Àòðî-
ïàòеíà î÷еíü ñèëüíàя ñòðàíà. Îíà ìîãëà âûñòàâèòü
З âî âðеìя ñðàæеíèя 10-òûñя÷íóþ êîííèцó è 40-
òûñя÷íóþ ïеõîòó. Äëя òîãî âðеìеíè ýòî áûëà
Поясните фак- î÷еíü áîëüøàя âîеííàя ñèëà. Âîйíà ìеæäó Ðèìîì
торы, способство- è Ïàðôèей íà ýòîì íе çàêîí÷èëàñü.  ñðàæеíèè,
вавшие победе ат- ïðîèçîøеäøеì в 38-ом году до н.э., íà ýòîò ðàç
ропатенцев над ðèìëяíе îäеðæàëè ïîáеäó íà ïàðôяíàìè.
римлянами. Ëеòîì 36-го года до н.э. ðèìñêèй ïîëêîâîäец
Àíòîíèй ñîâеðøèë íàïàäеíèе íà Ïàðôèþ. Îä-
íàêî îí, ïî íеèçâеñòíûì ïðè÷èíàì, äâèíóë
âîйñêà íе â ñòîðîíó ñòîëèцû Ïàðôèè — Êòеñè-
ôîíà, à íà ñеâеð. Äâèãàяñü â ýòîì íàïðàâëеíèè,
Íàïàäеíèе îí äîñòèã Àòðîïàòеíû. Âîйñêà Àíòîíèя íàïàëè
Àíòîíèя íà îäèí èç ãîðîäîâ Àòðîïàòеíû — Ôðààñïó.
íà Àòðîïàòеíó Ôðààñïà яâëяëàñü çèìíей ðеçèäеíцèей цàðя

94
Àòðîïàòеíû. Ãîðîä õîðîøî îáîðîíяëñя. Äëè-
òеëüíàя îñàäà ãîðîäà íе äàëà íèêàêèõ ðеçóëü-
òàòîâ. Ðèìëяíе îòñòóïèëè. Âî âðеìя ýòèõ ñðà-
З
æеíèй Àíòîíèй ïîòеðяë îêîëî 35 òûñя÷ âîèíîâ Прокомменти-
è âûíóæäеí áûë ïîêèíóòü Àòðîïàòеíó. руйте парфяно-
 êîíце I âеêà äî í.ý âçàèìîîòíîøеíèя ìеæ- атропатенские
отношения в конце
äó Àòðîïàòеíîй è Ïàðôèей óõóäøèëèñü. Ïàð- I века до н.э.
ôèя ñòðеìèëàñü ïîä÷èíèòü ñеáе Àòðîïàòеíó. Â
òàêèõ óñëîâèяõ Àòðîïàòеíà ñòàëà íàëàæèâàòü
äðóæеñòâеííûе îòíîøеíèя ñ Ðèìîì. Íî íе-
ñìîòðя íà âñе ýòè óñèëèя, Ïàðôèя íе îñòàâëяëà
ñâîèõ íàìеðеíèй ïî óäеðæàíèþ Àòðîïàòеíû â
ñôеðе ñâîеãî âëèяíèя.  íà÷àëе íàøей ýðû
Àòðîïàòеíà ïîïàëà ïîä âëàñòü Ïàðôèè (äèíàñ-
òèè Àðøàêèäîâ). Äî ïàäеíèя Ïàðôяíñêîãî ãîñó-
äàðñòâà Àòðîïàòеíà îñòàâàëàñü â еãî ñîñòàâе.

1. Îïðеäеëèòе àòðîïàòеíî-ðèìñêèе îòíîøеíèя


â ïеðâîй ïîëîâèíе I âеêà äî í.ý.
2. Ïðîêîììеíòèðóйòе ïîñëеäñòâèя íàïàäеíèя
ðèìëяí íà Ôðààñïó.
3. Âûяñíèòе ïîñëеäñòâèя àòðîïàòеíî-ïàðôяíñêèõ îòíîøеíèй.
4. Çàïîëíèòе òàáëèцó.
Атропатена
Ïеðèîä
Теððèòîðèя Íàñеëеíèе Сîþçíèêè Âðàãè
ñóùеñòâîâàíèя

5. Îïðеäеëèòе ïî äàòàì íà ëèíèè âðеìеíè âàæíûе ñîáûòèя.

223 год до н.э. 190 год до н.э. 53 год до н.э. 38 год до н.э. 36 год до н.э.

Сîáеðèòе ìàòеðèàë î âçàèìîîòíîøеíèяõ Àòðîïàòеíû


ñ ñîñеäíèìè ãîñóäàðñòâàìè, âûñòóïèòе ñ ïðеçеíòàцèей.

95
16. КУЛЬТУРА АТРОПАТЕНЫ

Зороастризм, «Авеста», эллин, маг

Города.  ñî÷èíеíèяõ Страбона, Плу-


тарха, Птолемея è äðóãèõ äðеâíеãðе÷еñêèõ
è ðèìñêèõ àâòîðîâ ñîäеðæàòñя ñâеäеíèя î
ãîðîäàõ Àòðîïàòеíû. Àðõеîëîãè÷еñêèе ðàñêîï-
êè òàêæе ñâèäеòеëüñòâóþò î ñóùеñòâîâàíèè íà
òеððèòîðèè Àòðîïàòеíû áîãàòûõ ïàìяòíèêîâ
ìàòеðèàëüíîй êóëüòóðû. Îòíîñèòеëüíî õîðîøî
â àðõеîëîãè÷еñêîì îòíîøеíèè èçó÷еíà ñòîëèцà
ñòðàíû — ãîðîä Ãàçàêà. Âûяâëеííûе çäеñü
îáùеñòâеííûе çäàíèя, æèëûе äîìà, õðàìû
ñîçäàþò ïðеäñòàâëеíèе î êóëüòóðе ãðàäîñòðîè-
òеëüñòâà, ðеëèãèîçíûõ ïðеäñòàâëеíèяõ íàñе-
ëеíèя. Â Àòðîïàòеíе áûëè òàêèе ãîðîäà, êàê
Газака, Фрааспа, Фанааспа, Агназана.
З Ãîðîäà ñòðîèëèñü íà êàðàâàííûõ ïóòяõ è
âîêðóã áîëüøèõ õðàìîâ. Íеêîòîðûе ãîðîäà
Опишите архи- áûëè îñíîâàíû îòäеëüíûìè цàðяìè. Ãîðîæàíе
тектуру Атро- çàíèìàëèñü ðеìеñëîì è òîðãîâëей, à â ïðèãî-
патены. ðîäàõ — çеìëеäеëèеì è ñêîòîâîäñòâîì.
Архитектура. Ãîðîäà çàíèìàëè îáøèðíóþ
òеððèòîðèþ è áûëè ãóñòîíàñеëёííûìè. Мîùíûе
îáîðîíèòеëüíûе ñòеíû çàùèùàëè ãîðîäà îò
íàïàäеíèй âðàãîâ. Â Àòðîïàòеíе â ñòðîèòеëü-
З ñòâе çäàíèй èñïîëüçîâàëè êàìеíü, ñûðцîâûй è
îáîææёííûй êèðïè÷è, äðеâеñèíó. Ïðè âîçâе-
Поясните влия- äеíèè îáùеñòâеííûõ çäàíèй øèðîêî èñïîëü-
ние греческой куль- çîâàëèñü äеðеâяííûе êîëîííû. Êîëîííû óñòà-
туры на культуру íàâëèâàëèñü íà êðóïíûõ êàìеííûõ ïîñòàìеí-
Атропатены. òàõ. Êðîâëè çäàíèй áûëè ïëîñêèìè èëè àðî÷-
íûìè, ïîêðûòû черепицей*.

* Черепица — ãëèíяíàя ïëèòà äëя ïîêðûòèя êðûøè äîìîâ

96
Êðеïîñòü Øèç — îáðàçец àòðîïàòеíñêîй àðõèòеêòóðû
(Южный Азербайджан)

Эллинская* культура и её влияние на куль-


туру Атропатены. Çîä÷èе Àòðîïàòеíû õîðîøî
áûëè çíàêîìû ñ àðõèòеêòóðîй ñîñеäíèõ ñòðàí.
 ñòðîèòеëüñòâе çäàíèй ÷ёòêî ïðîñëеæèâàеòñя
âëèяíèе ãðе÷еñêîй êóëüòóðû.
Иñïîëüçîâàíèе ÷еðеïèцû â êà÷еñòâе ñòðîè-
З
òеëüíîãî ìàòеðèàëà òàêæе яâëяëîñü ñëеäñòâèеì Дайте оценку
âëèяíèя ãðе÷еñêîй êóëüòóðû. влиянию гречес -
кой культуры
Íàä âõîäîì ó ìîíóìеíòàëüíîãî àðõèòеê- на Атропатену.
òóðíîãî ïàìяòíèêà, âûðóáëеííîãî â ìеñòе÷êе
Керифто, âûñе÷еíà íàäïèñü íà ãðе÷еñêîì
яçûêе. Â íей ñîîáùàеòñя, ÷òî õðàì ïîñâяùёí
ãеðîþ ãðе÷еñêîй ìèôîëîãèè Гераклу.
Религия. Ó÷еíèе çîðîàñòðèçìà, îñíîâàííîе
íà îãíеïîêëîíñòâе, ïîëó÷èëî ðàñïðîñòðàíеíèе
è â äðеâíеì Àçеðáàйäæàíе. Æðецà ýòîй ðеëèãèè
íàçûâàëè магом.

* Эллины — ñàìîíàçâàíèе äðеâíèõ ãðеêîâ

97
Сâяòèëèùе çîðîàñòðèйцеâ Çîðîàñòð

Сîãëàñíî ñâяùеííîй êíèãе ðеëèãèè çîðî-


àñòðèçìà «Авесте», â ìèðе äâе ñèëû — Äîáðî è
Çëî âе÷íî áîðþòñя äðóã ñ äðóãîì.  ýòîй áîðü-
áе, êàê áû òяæеëà îíà íè áûëà, Äîáðî ïîáеæ-

З äàеò Çëî.
Îãíеïîêëîííèêè ñ÷èòàëè îãîíü ñâяùеííûì.
Расскажите о Îíè çàæèãàëè îãîíü â õðàìàõ è íе äàâàëè еìó
религиозных взгля- ïîãàñíóòü.
дах атропатен- Ïî êàíîíàì ýòîй ðеëèãèè, êðîìе îãíя, ñâя-
цев.
ùеííûìè ñ÷èòàëèñü òàêæе çеìëя è âîäà.
Îäèí èç ãëàâíûõ õðàìîâ çîðîàñòðèçìà íà-
õîäèëñя â ñòîëè÷íîì ãîðîäе Ãàçàêе. Эòîò õðàì
ñîõðàíяë ñâîþ çíà÷èìîñòü âïëîòü äî ðàñ-
ïðîñòðàíеíèя è óêðеïëеíèя èñëàìñêîй ðеëè-
ãèè. Öеðеìîíèя êîðîíàцèè ñàñàíèäñêèõ цàðей
ïðîâîäèëàñü â äеíü ïðàçäíèêà Íîâðóç â ýòîì
õðàìе.

98
 331-îì ãîäó äî í.ý. ìåæäó âîéñêàìè Àëåê-
ñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî è Äàðèÿ III ïðîèçîøëî
ñðàæåíèå. Â ýòîì ñðàæåíèè, ïðîèçîøåäøåì
íà Ãàâãàìåëü- ñêîé ðàâíèíå, Àëåêñàíäð, äëÿ ñîçäàíèÿ
ïåðåëîìà â õîäå ñðàæåíèÿ, óñòðåìëÿåòñÿ âìåñòå ñî
ñâîåé êîííèöåé â ñàìûé öåíòð àõåìåíèäñêîãî âîéñêà.
Äàðèé III, îñòàâèâ ñðàæåíèå, áåæàë â Ìèäèþ. Îñòàâ-
øååñÿ áåç ïðåäâîäèòåëÿ âîéñêî áûëî ðàçãðîìëåíî.
Ýòî ñðàæåíèå çàâåðøèëî ïàäåíèå Àõåìåíèäñêîãî ãî-
ñóäàðñòâà. Ïåðñåïîëü áûë ñîææ¸í.  ýòîì ïîæàðå
áûëà òàêæå óíè÷òîæåíà ñâÿùåííàÿ êíèãà «Àâåñòà»,
Сîææеíèе äâîðцà
íàïèñàííàÿ íà 12 òûñÿ÷àõ áû÷üèõ øêóð.  III—VII Àõеìеíèäîâ
âåêàõ, â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ äèíàñòèè Ñàñàíèäîâ, «Àâåñ-
òà» âíîâü áûëà âîññòàíîâëåíà. Ôðàíöóçñêèé ó÷¸íûé Àíêåòèë Äþïåððîí ïåðå-
â¸ë å¸ íà ôðàíöóçñêèé ÿçûê, ïîñëå ÷åãî «Àâåñòà» ðàñïðîñòðàíèëàñü â Åâðîïå.

1. Сðàâíèòе àðõèòеêòóðó Àòðîïàòеíû ñ ñîâðе-


ìеííîй àðõèòеêòóðîй Àçеðáàйäæàíà.
2. Ïðîêîììеíòèðóйòе, ÷òî âû çíàеòе î ðеëèãèè
îãíеïîêëîíñòâà.
3. Îïèøèòе цеðеìîíèè, ïðîâîäèâøèеñя â õðàìе
â Ãàçàêе.

Сîáеðèòе èíôîðìàцèþ è íàïèøèòе ýññе î êóëüòóðе


Àòðîïàòеíû.

99
ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ
1. Составьте текст, пользуясь нижеприведён-
ными вопросами.
А) Каким образом древнеазербайджанские
земли были присоединены к империи Алек-
сандра Македонского?
Б) Кто был Атропат?
В) Как Атропат заслужил доверие Алексан-
дра Македонского?
2. Заполните схему.
Государства, нападавшие на Атропатену

3. Из каких племён состояло население Атропатены? Составьте схему.

4. Заполните схему.
Хозяйство Атропатены
Занятия населения
Какие отрасли ремесла были развиты?
Используемые в торговле деньги
Полезное ископаемое, используемое в военном деле

5. Составьте текст на основе содержащихся в схеме условных обозначе-


ний и дат.
223 год до н.э.

С 190 год до н.э.


Р
П 53 год до н.э.
38 год до н.э. Р
A
20 год до н.э.

100
ÀËÁÀÍÑÊÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ
17. ОБРАЗОВАНИЕ АЛБАНСКОГО ГОСУДАРСТВА

Кавказская Албания, леги, утии, храм Луны

Население. Íàñеëеíèе Àëáàíèè ïðеäñòàâëяëî ñî-


З áîй îáúеäèíеíèе òþðêîяçû÷íûõ è êàâêàçîяçû÷íûõ
ïëеìёí. Сðеäè ýòèõ ïëеìёí албаны ñîñòàâëяëè
Определите на áîëüøèíñòâî.  èñòî÷íèêàõ îòìе÷àеòñя, ÷òî â Àëáàíèè
современной кар- æèëè 26 ïëеìёí, ãîâîðèâøèõ íà ðàçíûõ яçûêàõ.
те территорию
Теððèòîðèþ Àëáàíèè, êðîìе àëáàí, íàñеëяëè леги,
Албании.
кадусии, каспии, утии, гаргары è äðóãèе ïëеìеíà.

Области

Àëáàíñêîе ãîñóäàðñòâî â III âеêе äî í.ý.


Ñëîâî «àðñàê» ñâÿçàíî ñ íàçâàíèåì äðåâíåòþðêñêîãî ïëåìåíè ñà-
êîâ, êîòîðîå îçíà÷àåò «õðàáðûé ñàê», «ìóæåñòâåííûé ñàê». Íà òåð-
ðèòîðèè ýòîé îáëàñòè æèëè òþðêñêèå ïëåìåíà — ãàðãàðû, õàçàðû
è àëáàíû. Ïî ýòîé òåððèòîðèè òàêæå ïðîòåêàåò ðåêà Ãàðãàð.

102
Иç ñîîáùеíèй Сòðàáîíà яñíî âèäíî, ÷òî
Àëáàíèя яâëяëàñü цеíòðàëèçîâàííûì ãîñó-
äàðñòâîì. Сòðàáîí ïèñàë, ÷òî «íûíе àëáàíñêèìè
ïëеìеíàìè ïðàâèò îäèí цàðü. À ðàíüøе ó êàæ-
äîãî ïëеìеíè áûë ñâîй цàðü».
 íàñòîяùее âðеìя â Àçеðáàйäæàíе ïðîæè-
âàþò òàêæе êàâêàçîяçû÷íûе ýòíîñû. Эòî —
óäèíû, êîòîðûе æèâóò â ñеëеíèè Íèäæ Ãàáà-
ëèíñêîãî ðàйîíà, õûíàëûãè — â ñеëеíèè Õû-
íàëûã è áóäóãè — â ñеëеíèè Бóäóã Ãóáèíñêîãî
ðàйîíà.

Äðåâíåãðå÷åñêèé èñòîðèê Ñòðàáîí ïèñàë, ÷òî ðåêà Êóðà,


ïðîòåêàÿ ïî òåððèòîðèè Àëáàíèè, âïàäàëà â ìîðå, à òàêæå
ñîîáùàë î òîì, ÷òî îáëàñòü Êàñïèàíà âõîäèëà â ñîñòàâ Àëáàíèè.
Êàñïèéñêîå ìîðå íàçûâàëîñü òàêæå Àëáàíñêèì ìîðåì.

Территория. Îäíèì èç íеçàâèñèìûõ ãîñó-


äàðñòâ, îáðàçîâàâøèõñя ïîñëе ðàñïàäà èìïеðèè
Àëеêñàíäðà Мàêеäîíñêîãî, áûëî Àëáàíñêîе
ãîñóäàðñòâî. Àëáàíñêîе ãîñóäàðñòâî îáðàçîâàëîñü З
в конце IV — начале III века века до н.э. Определите на
Àëáàíû æèëè íà òеððèòîðèè ìеæäó Ибе- карте сопредель-
рией* è Êàñïèйñêèì ìîðеì. Íà ñеâеðе ýòà òеð- ные с албанами
ðèòîðèя îãðàíè÷èâàëàñü Êàâêàçñêèìè ãîðàìè, территории.
à íà þãе ãðàíè÷èëà ñ Àòðîïàòеíîй.
 ñîñòàâ òеððèòîðèè Àëáàíñêîãî ãîñóäàðñòâà
âõîäèëè òеððèòîðèè ñîâðеìеííîй Азербайджан-
ской Республики, нынешней Армении (За-
падного Азербайджана), южных районов Да-
гестана и Алазанская (Ганыхская) долина
Грузии. Îäíèì èç âàæíûõ ãîðîäîâ Àëáàíèè
áûë ãîðîä Габала (Кабалака). Äî V âеêà ýòîò
ãîðîä яâëяëñя ñòîëèцей Àëáàíèè, ðеçèäеíцèей
àëáàíñêèõ цàðей.

* Иберия — äðеâíее ãîñóäàðñòâî â Ãðóçèè

103
Îñòàòêè ãîðîäà Ãàáàëà (Êàáàëàêà)

Социальное положение Общественный и политический


населения Албании строй Албании. Â Àëáàíèè ãîðîäà
áûëè îêðóæеíû ìîùíûìè îáîðî-
* царь íèòеëüíûìè ñòеíàìè.
1-ое * главнокомандующий
сословие армией Íеêîòîðûе æèëûе äîìà áûëè áî-
* местные правители ëее ïðîñòîðíûìè, ïðè èõ ñòðîèòеëü-
2-ое
ñòâе èñïîëüçîâàëèñü ñûðцîâûй è îáî-
* религиозные
сословие служители ææёííûй êèðïè÷è, òёñàíûй êàìеíü.
Íàñеëеíèе Àëáàíèè ðàçëè÷àëîñü
3-е * военные ïî ñâîеìó ñîцèàëüíîìó ïîëîæеíèþ.
сословие
Êðîâëè äîìîâ áîãàòûõ ëþäей áûëè
4-ое * люди, занятые ïîêðûòû ÷еðеïèцей. Äîìà æе áеä-
сословие в хозяйстве íяêîâ ñòðîèëèñü èç ñûðцîâîãî — íе-
îáîææёííîãî êèðïè÷à, êðûøè ïî-
êðûâàëè çеìëяíîй îáñûïêîй è êàìûøîì.
З Äî ïðèíяòèя õðèñòèàíñòâà è èñëàìñêîй ðеëè-
ãèè âî âðеìя çàõîðîíеíèя â ìîãèëó âìеñòе ñ óìеð-
Определите со- øèì êëàëè îäеæäó, ïîñóäó, îðóäèя òðóäà, îðóæèе,
циальное положе- ïðеäìеòû óêðàøеíèя. Â ìîãèëû, ïðèíàäëеæàâøèе
ние населения Ал-
ïðеäñòàâèòеëяì áîãàòîãî ñîñëîâèя íàñеëеíèя, êëàëè
бании.
òàêæе çîëîòûе è ñеðеáðяíûе ïðеäìеòû óêðàøеíèя.

104
Îáðàçцû êеðàìèêè

Îáðàçцû îðóæèя Бðîíçîâûй øëеì

Öàðü, ãëàâíîêîìàíäóþùèй àðìèей è ìеñòíûе


ïðàâèòеëè, ðеëèãèîçíûе ñëóæèòеëè (æðецû) ïðè-
íàäëеæàëè ê âûñøеìó ñîñëîâèþ. Ïîñëе цàðя â
Àëáàíèè ñàìûì âëèяòеëüíûì ëèцîì áûë âеð-
õîâíûй æðец õðàìà Ëóíû. Ïîñëе íèõ îïðеäеëёí-
íîе ïîëîæеíèе çàíèìàëè âîеííûе.
Те, êòî çàíèìàëñя ñеëüñêèì õîçяйñòâîì,
ðе ìеñëîì è òîðãîâëей, áûëè ñâîáîäíûìè
ëþäüìè. Â õîçяйñòâàõ цàðя è âûñøеãî ñîñëîâèя,
à òàêæе â íеêîòîðûõ îòðàñëяõ ðеìеñëà èñïîëü-
çîâàëñя òðóä ðàáîâ. Íî íеñìîòðя íà ýòî, â Àë-

105
áàíèè ðàáîâëàäеëü÷еñòâî íе áûëî òàê ðàçâèòî,
êàê â ãîñóäàðñòâàõ Âîñòîêà.
Íàñеëеíèе Àëáàíèè áûëî âîèíñòâеííûì,
З îòâàæíûì. Сòðàáîí ïèñàë, ÷òî àëáàíñêèе âîèíû
îáëà÷àëèñü â äîñïеõè, íàäеâàëè íà ãîëîâû
Опишите албан-
øëеì, âîîðóæàëèñü áîëüøèì îâàëüíûì ùèòîì,
ских воинов.
ëóêîì è ñòðеëàìè, êîïüёì è ìе÷îì.

1. Íàçîâèòе íàçâàíèя ïëеìёí, íàñеëяâøèõ


òеððèòîðèþ Àëáàíèè.
2. Îáúяñíèòе, â êàêèõ óñëîâèяõ îáðàçîâàëîñü
Àëáàíñêîе ãîñóäàðñòâî.
3. Ïîêàæèòе íà êàðòе òеððèòîðèè, íà êîòîðûõ ïðîæèâàëè
àëáàíû.
4. Äàйòе îцеíêó ñâеäеíèяì äðеâíеãðе÷еñêîãî èñòîðèêà
Сòðàáîíà îá Àëáàíèè.
5. Îïèøèòе ñèñòеìó óïðàâëеíèя ãîñóäàðñòâà â Àëáàíèè.
6. Çàïîëíèòе òàáëèцó.

Древняя Албания
Îáðàçîâàíèе Теððèòîðèя Íàñеëеíèе Óïðàâëеíèе

Сîñòàâüòе òеêñò íà òеìó «Ðàññëîеíèе íàñеëеíèя â


Àëáàíèè».

106
18. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
НАСЕЛЕНИЯ АЛБАНИИ. ГОРОДА

Айниана, Анариака

Занятия населения. Äðеâíеãðе÷еñêèе è


ðèìñêèе àâòîðû ïèñàëè î ÷ðеçâû÷àйíîй
ïëîäîðîäíîñòè çеìеëü è ãóñòîíàñеëёííîñòè
Àëáàíèè.
Àëáàíû çàíèìàëèñü çеìëеäеëèеì, ñàäîâîäñò-
âîì, áàõ÷еâîäñòâîì, âèíîãðàäàðñòâîì, ñêîòîâîä-
ñòâîì, âûðàùèâàëè я÷ìеíü, ïøеíèцó, ïðîñî.
Õëеá æàëè æеëеçíûìè ñеðïàìè, ìîëîòèëè
äеðеâяííûìè ìîëîòèëüíûìè äîñêàìè. Çàïàñû
çеðíà õðàíèëè â áîëüøèõ ãëèíяíûõ êóâøèíàõ,
â ñïецèàëüíûõ яìàõ. Çеðíîâûе êóëüòóðû â îñ-
íîâíîì ìîëîëè êàìеííûìè çеðíîòёðêàìè. Ïîëü-
çîâàëèñü òàêæе è ðó÷íûìè ìеëüíèцàìè.
Íà÷èíàя с первых веков нашей эры â Àë-
áàíèè ñòàëè ïîëüçîâàòüñя è âîäяíûìè ìеëüíè-
цàìè. Îñîáîе ìеñòî â õîçяйñòâе çàíèìàëè âè-
íîãðàäàðñòâî è âèíîäеëèе.
 Àëáàíèè ðàçâîäèëè ìíîãî÷èñëеííûе ñòàäà Æеëеçíûй ñеðï
êðóïíîãî è ìеëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà, òàáóíû
ëîøàäей. Â âîеííîì äеëе øèðîêî èñïîëüçîâàëè
âеðõîâûõ ëîøàäей. Бûëè ñîçäàíû êîííûе
îòðяäû.

Ñîãëàñíî ñâåäåíèÿì Ñòðàáîíà, âî âðåìÿ ñðàæåíèÿ ñ


Ïîìïååì àëáàíû âûñòàâèëè 22 òûñÿ÷è âîîðóæ¸ííûõ êîííèêîâ.
À Ïëóòàðõ ïèøåò, ÷òî àðìèÿ Ïîìïåÿ áûëà âñòðå÷åíà 12 òû-
ñÿ÷àìè àëáàíñêèõ êîííèêîâ.

107
Âàæíîе ìеñòî â õîçяйñòâеííîй æèçíè çà-
З íèìàëî ðûáîëîâñòâî. Иç ðûáüеãî æèðà ãîòîâèëè
ñìàçî÷íîе ìàñëî, à èç âíóòðеííîñòей — ñïецè-
Развитие рыбо- àëüíûй êëей.
ловства в Алба- Ремесло и торговля. Âî âðеìя àðõеîëîãè÷е-
нии. Дайте оцен-
ñêèõ ðàñêîïîê, ïðîâîäèìûõ íà òеððèòîðèè Àë-
ку.
áàíèè, áûëè íàйäеíû ìíîãî÷èñëеííûе îðóäèя
òðóäà, îðóæèе, ïðеäìеòû áûòà, óêðàøеíèя è äð.
 àëáàíñêèõ ãîðîäàõ áûëè ðàçâèòû ðàçëè÷-
íûе îòðàñëè ðеìеñëà. Ïðîôеññèîíàëüíûе ìàñ-
òеðà â îñíîâíîì ðàáîòàëè â ãîðîäñêèõ ìàñ-
òеðñêèõ.
Íàëè÷èе â Àëáàíèè áîãàòûõ ìеñòíûõ ðóäíûõ
çàëеæей ñîçäàëî ïî÷âó äëя ðàçâèòèя îòðàñëè
ìеòàëîîáðàáîòêè. Мàñòеðà èçãîòàâëèâàëè ðàç-
ëè÷íûе âèäû îðóæèя, îðóäèя òðóäà, ïðеäìеòû
óêðàøеíèя.

Ïðеäìеòû óêðàøеíèя (III век до н.э.)

108
Îáðàçцû êеðàìèêè

Меòàëëè÷еñêèе ïðеäìеòû

109
Бðîíçîâûй øëеì, ïðèíàäëеæàâøèй Сòàòóýòêà «Çîëîòàя áîãèíя»
àëáàíñêîìó âîèíó

 Àëáàíèè òàêæе áûëî ðàçâèòî ãîí÷àðíîе


ðеìеñëî. Ðàñêîïêè ïîêàçûâàþò, ÷òî â õîçяйñòâеí-
íîй æèçíè è áûòó íàñеëеíèя áûëè øèðîêî
ðàñïðîñòðàíеíû êеðàìè÷еñêèе èçäеëèя. Мàñòеðà
èçãîòàâëèâàëè èç ãëèíû ñòðîèòеëüíûе ìàòеðèà-
ëû (÷еðеïèцó, êèðïè÷è), ðàçëè÷íóþ ïîñóäó,
З ôèãóðû ÷еëîâеêà è æèâîòíûõ è îáæèãàëè èõ
â ãîí÷àðíûõ ïе÷àõ. Ãëèíяíóþ ïîñóäó îíè óê-
Определите раз- ðàøàëè èçîáðàæеíèяìè ÷еëîâеêà, æèâîòíûõ,
витые отрасли
ïòèц, ðàñòеíèй èëè ãеîìеòðè÷еñêèìè ôèãóðàìè.
ремесла в Алба-
нии. Íà÷èíàя ñ ïеðâûõ âеêîâ íàøей ýðû, â Àëáàíèè
ïðîèçâîäèëè ñîñóäû èç ìеñòíîãî ñòеêëà.
С îáðàçîâàíèеì ãîñóäàðñòâà â Àëáàíèè ïîя-
âèëèñü печати. Ïе÷àòè èçãîòàâëèâàëè â ôîðìе
ïеðñòíей è íîñèëè íà ïàëüцàõ êàê óêðàøеíèе.

110
Íà êàìíяõ ýòèõ ïеðñòíей-ïе÷àòей áûëè âûã- Ãëèíяíûе ñîñóäû
ðàâèðîâàíû ðèñóíêè ðеëèãèîçíîãî ñîäеðæàíèя.
Ïе÷àòяìè óòâеðæäàëè äîêóìеíòû, îïе÷àòûâà-
ëè äâеðè è ñîñóäû, íàïîëíеííûе ðàçëè÷íûìè
ïðîäóêòàìè.
 Àëáàíèè ðàçâèâàëîñü è òêà÷еñòâî. Тêà÷è
ïîëüçîâàëèñü íèòяìè, èçãîòîâëеííûìè èç øеðñ-
òè îâец è âеðáëþäîâ.
Êðàñèëüíîе äеëî, ïëîòíè÷еñòâî, ïîðòíяæ-
íè÷еñòâî, ñàïîæíîе ìàñòеðñòâî è äðóãèе îòðàñëè
ðеìеñëà, ñóùеñòâîâàâøèе â Àëáàíèè, óäîâëеò-
âîðяëè ïîâñеäíеâíûй ñïðîñ íàñеëеíèя. Äî îá-
ðàçîâàíèя ãîñóäàðñòâà íàñеëеíèе â îñíîâíîì
çàíèìàëîñü òîðãîâëей â ôîðìе íàòóðàëüíîãî
îáìеíà. Ïîñëе îáðàçîâàíèя ãîñóäàðñòâà âíóò-
ðеííяя è âíеøíяя òîðãîâëя çíà÷èòеëüíî
ðàñøèðèëàñü.

111
Мîíеòû, èñïîëüçóеìûе â Àëáàíèè
(III век до н.э.)

 Àëáàíñêîì ãîñóäàðñòâе â òîðãîâëе øèðîêî


З èñïîëüçîâàëèñü ìîíеòû. Íàйäеííûе â Øàìàõû,
Ãàáàëе êëàäû ñеðеáðяíûõ ìîíеò ñâèäеòеëüñò-
Определите уро- âóþò î òîì, ÷òî àëáàíû â òîðãîâëе ïîëüçîâà-
вень развития ëèñü ìîíеòàìè.
торговли в Алба- Íàйäеííûе íà òеððèòîðèè Àëáàíèè ñàìûе
нии. äðеâíèе серебряные монеты были чеканены
от имени Александра Македонского. Ïîñêîëü-
êó ïðèâîçíûе ìîíеòû íе ìîãëè óäîâëеòâîðèòü
ñïðîñ â òîðãîâëе, íà÷èíàя ñ 1-îй ïîëîâèíû
III âеêà äî í.ý. â Àëáàíèè íà÷àëè ÷еêàíèòü
ìеñòíûе ìîíеòû ïî îáðàçцàì ìîíеò Àëеêñàíäðà
Мàêеäîíñêîãî. Â ñòðàíе â îáðàùеíèè áûëè
òàêæе è ìîíеòû äðóãèõ ãîñóäàðñòâ.
Города. Â âîçíèêíîâеíèè ãîðîäîâ âàæíóþ
ðîëü ñûãðàëî ðàçâèòèе ðеìеñëà è òîðãîâëè.
З Äðеâíèе ãîðîäà ñòðîèëèñü íà êàðàâàííûõ ïóòяõ,
âîêðóã ðеëèãèîçíûõ цеíòðîâ (õðàìîâ), îíè
òàêæе áûëè îñíîâàíû îòäеëüíûìè цàðяìè.
Опишите совре-
менный город Га- Äëя ãîðîäîâ âûáèðàëèñü âûãîäíûе â ãеîãðàôè÷е-
балу. ñêîì îòíîøеíèè ìеñòà. Äëя çàùèòû îò íàïàäе-
íèя âðàãîâ âîêðóã íèõ âîçâîäèëè îáîðîíèòеëü-
íûе êðеïîñòíûе ñòеíû è ðûëè ãëóáîêèе ðâû.

112
Äðеâíèе êðеïîñò-
íûе ñòеíû (селе-
ние Чухур в
Габале)

Îñòàòêè ñòеíû
ãîðîäà Àйíèàíà
(Карабах)

 ñâîёì ñî÷èíеíèè Сòðàáîí óïîìèíàеò


íàçâàíèя àëáàíñêèõ ãîðîäîâ Айниана и Ана-
риака. Ðèìñêèй àâòîð Плиний ïèñàë, ÷òî З
ãëàâíûì ãîðîäîì Àëáàíèè яâëяеòñя Кабалака
(íûíеøíяя Ãàáàëà). Клавдий Птолемей ñðеäè Расскажите об
29 ãîðîäîâ è êðóïíûõ íàñеëёííûõ ïóíêòîâ албанских горо-
дах.
Àëáàíèè îòìе÷àеò òàêæе Ãàáàëó è Øàìàõû. Â
Мèíãя÷еâèðе, Ãàáàëе, Øàìàõû, Äеðáеíòе,

113
Тîðïàããàëе è äðóãèõ ãîðîäñêèõ ìеñòíîñòяõ
áûëè ïðîâеäеíû àðõеîëîãè÷еñêèе ðàñêîïêè.
Íà îñíîâе íàйäеííîãî â ýòèõ ãîðîäèùàõ
áîãàòейøеãî ìàòеðèàëà áûëà èçó÷еíà ãîðîä-
ñêàя êóëüòóðà Àëáàíèè.

1. Îïèøèòе õîçяйñòâеííóþ æèçíü àëáàí.


2. Îïðеäеëèòе óðîâеíü ðàçâèòèя îòðàñëè
ìеòàëëîîáðàáîòêè â Àëáàíèè.
3. Ïîяñíèòе ñóùíîñòü ïе÷àòей.
4. Îïèøèòе, êàêèе íîâøеñòâà ïðîèçîøëè â ðàçâèòèè
òîðãîâëè.
5. Ïîяñíèòе ðîëü èñòî÷íèêîâ â èçó÷еíèè ãîðîäñêîй
êóëüòóðû Àëáàíèè.

Сðàâíèòе ñõîæèе è îòëè÷èòеëüíûе ÷еðòû õîçяйñò-


âеííîй æèçíè íàñеëеíèя Àòðîïàòеíñêîãî è Àëáàíñêîãî
ãîñóäàðñòâ.

114
19. БОРЬБА АЛБАН ПРОТИВ ИНОЗЕМНЫХ
ЗАХВАТЧИКОВ

Помпей, Оройс, Гобустанская надпись, катакомба

Нападение римлян на Албанию. Ðèìëяíе


ñòðеìèëèñü çàõâàòèòü òеððèòîðèþ Àëáàíèè è З
ïîáеðеæüе Êàñïèйñêîãî ìîðя. Эòî áûëî ñâяçàíî
ñ òеì, ÷òî òîðãîâûй ïóòü, ñîеäèíяâøèй Иíäèþ Расскажите о
ñ ïîáеðеæüеì Чёðíîãî ìîðя, ïðîõîäèë ïî ýòîй последствиях на-
падения римлян
òеððèòîðèè. С ýòîй цеëüþ ðèìñêèй ïîëêîâîäец на Албанию.
Ïîìïей ñîâеðøèë íàïàäеíèе íà Àëáàíèþ. Àë-
áàíû îêàçàëè ñîïðîòèâëеíèе âîйñêàì Ïîìïея.
Âñòóïèâøèй íà çеìëè Àëáàíèè Ïîìïей âû-
íóæäеí áûë ïеðеçèìîâàòü â äîëèíе ðеêè Êóðû.
Îí ðàñïîëîæèë ñâîþ àðìèþ â òðёõ ïóíêòàõ.
Îäíó èç ýòèõ ÷àñòей àðìèè îí âîçãëàâëяë ñàì, З
à äðóãèìè êîìàíäîâàëè еãî ïîìîùíèêè.
Àëáàíñêèй цàðü Оройс ïðèíяë ðеøеíèе Опишите сра-
жение у реки Га-
îäíîâðеìеííî íàïàñòü íà âñе òðè âîеííûõ
ных.
ëàãеðя ðèìëяí. Â ýòîì ñðàæеíèè àðìèя àëáàí
ñîñòîяëà èç 40 òûñя÷ âîèíîâ.
 декабре 66-го года до н.э. íà áеðеãó
Êóðû ïðîèçîøëî ñðàæеíèе. Â ýòîì
ñðàæеíèè ðèìëяíе îäеðæàëè ïîáеäó.
Çàêëþ÷èâ ìèð ñ àëáàíàìè, Ïîìïей äâèíóë
âîйñêà ïðîòèâ Иáеðèè. Àëáàíû, ïðеñëеäóя
ðèìëяí, ñîçäàëè äëя íèõ îïàñíóþ ñèòóà-
цèþ. Ïîýòîìó â 65-ом году до н.э. Ïîìïей
âíîâü íà÷àë ïîõîä ïðîòèâ àëáàí.
Àëáàíû âñòðеòèëè ðèìëяí у реки
Ганых. Àëáàíñêèе âîйñêà âîçãëàâëяë
áðàò Îðîйñà Козис. Â ýòîì ñðàæеíèè
Ïîìïей èñïîëüçîâàë âîеííóþ õèòðîñòü.
 ñðàæеíèè Ïîìïей è Êîçèñ âñòðеòèëèñü
ëèцîì ê ëèцó. Êîïüё Êîçèñà, óäàðèâ ïî Îðîйñ

115
äîñïеõàì Ïîìïея, óïàëî íà çеìëþ. À êîïüё
Ïîìïея ñìеðòеëüíî ðàíèëî Êîçèñà. Â ýòîì
ñðàæеíèè ðèìëяíе îäеðæàëè ïîáеäó. Óце-
ëеâøèе àëáàíñêèе âîèíû óêðûëèñü â ëе-
ñó. Ïî ïðèêàçó Ïîìïея, ðèìëяíе ïîäîæãëè
ëеñ. Сêðûâøèеñя â ëеñó àëáàíñêèе âîèíû
ïîãèáëè. Ïðîòèâ ðèìëяí ñðàæàëèñü è æеí-
ùèíû. Беññòðàøèе àëáàíñêèõ æеíùèí ïðè-
âеëî ðèìëяí â èçóìëеíèе.
Ïîìïей ïîòðеáîâàë îò àëáàíñêîãî цàðя
яâèòüñя â ëàãеðü ðèìëяí. Íî Îðîйñ íе
ïîøёë ê Ïîìïеþ. Îí ïîñëàë еìó ïèñüìî ñ
äàðàìè è ïðеäëîæèë ìèð. Ïîìïей ïðèíяë
ïðеäëîæеíèе î ìèðе. Âñêîðе Ïîìïей äâè-
Êîçèñ
íóëñя â ãëóáü ñòðàíû. Íî àëáàíû îêàçàëè
еãî âîйñêàì ñèëüíîе ñîïðîòèâëеíèе. Ó÷èòûâàя
ñëîæíîñòü ñèòóàцèè, îí îòêàçàëñя îò íàìеðеíèй
З ïðîäîëæàòü ïîõîä.
 36-ом году до н.э. âî âðеìя ïîõîäà ðèìëяí
Помпей не про- íà Âîñòîê ïîä ïðеäâîäèòеëüñòâîì ïîëêîâîäцà
должил свои похо- Àíòîíèя òàêæе ìеæäó ðèìëяíàìè è àëáàíàìè
ды. Поясните при- ïðîèçîøëè ñðàæеíèя. Äðеâíеãðе÷еñêèй àâòîð
чины. Плутарх ïèñàë: «Êàíèäèй ... ïîáеäèâ цàðей
èáеðîâ è àëáàí, äîøёë äî Êàâêàçà».
 Ãîáóñòàíе áûëà îáíàðóæеíà íàäïèñü íà
ëàòèíñêîì яçûêе, âûñе÷еííàя íà êàìíе. Иç
íàäïèñè ñòàíîâèòñя яñíî, ÷òî îíà îòðàæàеò
ñâяçè, ñóùеñòâîâàâøèе ìеæäó ðèìëяíàìè è
àëáàíàìè â 84—96-ые ãîäû. Äàæе ðèìñêèй èì-
З ïеðàòîð Адриан ïîääеðæèâàë ñ àëáàíñêèìè
цàðяìè äðóæеñêèе îòíîøеíèя, ïîñûëàë èì
Выясните Го-
бустанскую над- цеííûе äàðû.
пись и римско- Сâяçè Àëáàíèè ñ Ðèìîì ïðîäîëæàëèñü äî
албанские эконо- ñеðеäèíû III âеêà. Àëáàíèя ïîääеðæèâàëà ñ
мические связи. Ðèìîì òеñíûе ïîëèòè÷еñêèе, êóëüòóðíûе è
òîðãîâûе ñâяçè.
Набеги аланских племён на Азербайджан.
Àëàíñêèе ïëеìеíà æèëè ê ñеâеðó îò Àëáàíèè.

116
Î÷еíü ÷àñòî êî÷еâûе àëàíñêèе ïëеìеíà ïðîíè- Ãîáóñòàíñêàя
êàëè ÷еðеç Äеðáеíòñêèй ïðîõîä íà òеððèòîðèþ íàäïèñü
Àëáàíèè è äâèãàëèñü äàëüøе — ê þãó, ãðàáя è
îïóñòîøàя íà ñâîёì ïóòè ìíîãèе ñòðàíû.
 I—III веках нашей эры àëàíñêèе ïëеìеíà ñî-
âеðøàëè ÷àñòûе íàáеãè íà òеððèòîðèè Àëáàíèè З
è Àòðîïàòеíû. Îäèí èç ñàìûõ êðóïíûõ íàáеãîâ
àëàíñêèõ ïëеìёí ïðîèçîøёë â 72—74-ых годах. Определите ала-
Катакомбные* ìîãèëû íà òеððèòîðèè Àëáà- но-албанские от-
ношения.
íèè ñâяçûâàþò ñ àëàíñêèìè ïëеìеíàìè. Â íàй-
äеííûõ â Мèíãя÷еâèðе è Ãàáàëе ýòèõ ìîãèëàõ
óìеðøèõ õîðîíèëè â áîëüøèõ êóâøèíàõ è äеðе-
âяííûõ яùèêàõ. Â ìîãèëû êëàëè ïðеäìеòû áû-
òà, îðóäèя òðóäà, îðóæèе è ïðеäìеòû óêðàøеíèя.
Ïî óðîâíþ êóëüòóðíîãî ðàçâèòèя àëáàíû
áûëè âûøе ïî ñðàâíеíèþ ñ àëàíàìè. Àëáàíû
îêàçàëè ñèëüíîе êóëüòóðíîе âëèяíèе íà ñеâеð-
íûе íàðîäû. Àðõеîëîãè÷еñêèе ìàòеðèàëû òàêæе
ïîäòâеðæäàþò ýòî.

* Катакомба — ïîäçеìíûй ñêëеï

117
1. Ïðîêîììеíòèðóйòе цеëü ïîõîäîâ Ðèìñêîãî ãî-
ñóäàðñòâà íà Âîñòîê.
2. Îïèøèòе ñðàæеíèе ìеæäó Ïîìïееì è Êîçèñîì.
3. Äîêàæèòе íà îñíîâе ôàêòîâ íàáеãè àëàíîâ íà òеððèòîðèþ
Àçеðáàйäæàíà.
4. Äàйòе îцеíêó íàйäеííîй â Ãîáóñòàíе êàìеííîй íàäïèñè.
5. Çàïîëíèòе òàáëèцó.
Походы на Албанию
âðеìя êòî ñîâеðøàë ïîõîä èòîãè ïîõîäà

6. Îïðеäеëèòе ïî äàòàì íà ëèíèè âðеìеíè âàæíûе ñîáûòèя.

66 год до н.э. 65 год до н.э. 36 год до н.э. 72-74 гг. н.э. 84-96 гг. н.э.

«Êàê àëáàíû âеëè áîðüáó ïðîòèâ èíîçеìíûõ çàõâàò÷è-


êîâ?» Сîáеðèòе èíôîðìàцèþ è ïðîâеäèòе ïðеçеíòàцèþ.

118
20. КУЛЬТУРА АЛБАНИИ

Надпись на камне в Бёюк Дехне, идолопоклонство

Äðеâíяя êóëüòóðà Àëáàíèè áûëà èçó÷еíà


íà îñíîâе àðõеîëîãè÷еñêèõ ðàñêîïîê, ïðîâîäè- З
ìûõ â Ãàáàëе, Øàìàõû, Мèíãя÷еâèðе, Иñìàèë-
При исследова-
ëû è äðóãèõ ðàйîíàõ. Âî âðеìя ðàñêîïîê áûëè нии каких мест
îáíàðóæеíû îñòàòêè ðàçëè÷íûõ ñòðîеíèй, была изучена куль-
ìîãèëüíèêè, ìíîãî÷èñëеííûе îáðàçцû ìàòе- тура Албании?
ðèàëüíîй êóëüòóðû. Расскажите о ре-
 ñî÷èíеíèяõ äðеâíèõ àâòîðîâ òàêæе ñîäеð- зультатах этих
æàòñя ñâеäеíèя î êóëüòóðе Àëáàíèè. Â Àëáàíèè исследований.
áûëà ðàçâèòà ãîðîäñêàя êóëüòóðà. Àëáàíû
ïîääеðæèâàëè ýêîíîìè÷еñêèе è êóëüòóðíûе
ñâяçè ñî ìíîãèìè ñòðàíàìè. З
Íà àëáàíñêóþ êóëüòóðó òàêæе îêàçàëà
âëèяíèе è ãðе÷еñêàя êóëüòóðà. Определите фак-
ты, показываю-
Ðàçâèòèе ðàçëè÷íûõ îòðàñëей ðеìеñëà, àð- щие уровень раз-
õèòеêòóðû ñïîñîáñòâîâàëî ðàñцâеòó ãîðîäñêîй вития архитек-
êóëüòóðû â Àëáàíèè. туры в Албании.

Îáðàçцû ðàñïèñíîй êеðàìè÷еñêîй Сòеêëяííûй


ïîñóäû ôëàêîí äëя äóõîâ

119
Архитектура. Àëáàíñêèе зодчие*
ñòðîèëè áîëüøèе îáùеñòâеííûе çäàíèя,
îáîðîíèòеëüíûе êðеïîñòè. Â ñòðîèòеëüñòâе
èñïîëüçîâàëè ìеñòíûе ñòðîèòеëüíûе
ìàòеðèàëû.
Сòîëèцà ñòðàíû — ãîðîä Ãàáàëà áûëà
îêðóæеíà çеìëяíûì âàëîì è ãëóáîêèì
Ïîñòàìеíò ðâîì. Ôóíäàìеíòû çäàíèй, îáíàðóæеííûõ
â Ãàáàëе âî âðеìя ðàñêîïîê, áûëè ñëîæе-
íû èç áóëûæíèêà, à ñòеíû âîçâеäеíû èç
ñûðцîâîãî êèðïè÷à.
Îäíî èç òàêèõ îáùеñòâеííûõ çäàíèй
èìеëî ïðîñòîðíûе çàëû, âеðàíäû, îòíî-
ñèòеëüíî íеáîëüøèе êîìíàòû è êîðèäîðû.
 цеíòðе êàæäîãî çàëà èìеëèñü ïîñòà-
ìеíòû èç òёñàíîãî êàìíя äëя êîëîíí. Íà
Чеðеïèцà
íèõ áûëè óñòàíîâëеíû äеðеâяííûе
êîëîííû. Êðîâëя çäàíèя áûëà
ïîêðûòà ÷еðеïèцей.
Письмо. Âàæíóþ ðîëü â ðàçâ-
èòèè êóëüòóðû ñûãðàëî ïèñüìî.
Íàñеëеíèе Àëáàíèè áûëî çíàêîìî
ñ ïèñüìеííîñòüþ еùё â ñеðеäèíе
1-ãî òûñя÷еëеòèя äî í.ý., íàõîäяñü
â ñîñòàâе Àõеìеíèäñêîãî ãîñóäàð-
Ãðе÷еñêàя íàäïèñü
ñòâà. Àíòè÷íûе àâòîðû â ñâîèõ ñî÷èíеíèяõ
ñîîáùàþò î ïеðеïèñêе ìеæäó àëáàíñêèì цàðёì
З Îðîйñîì è ðèìñêèì ïîëêîâîäцеì Ïîìïееì â
60-õ ãîäàõ I âеêà äî í.ý.
Поясните взаи- Â ñеëеíèè Бёюк Дехне Øеêèíñêîãî ðàйîíà
мосвязь албанской áûë îáíàðóæеí êàìеííûй ïàìяòíèê II âеêà
культуры с куль-
í.ý. ñ íàäïèñüþ íà ãðе÷еñêîì яçûêе. Äàííûй
турой различных
народов. ôàêò ñâèäеòеëüñòâóеò î òîì, ÷òî àëáàíû áûëè
çíàêîìû ñ ãðе÷еñêèì ïèñüìîì. Íàðяäó ñ ãðе-

* Зодчий — ñòðîèòеëü, àðõèòеêòîð

120
÷еñêèì ïèñüìîì, àëáàíû òàêæе áûëè çíàêîìû
ñ ëàòèíñêîй è äðóãèìè ïèñüìеííîñòяìè, èñ- З
ïîëüçóеìûìè íà Бëèæíеì Âîñòîêе.
Религия. Äðеâíèе àëáàíû áûëè язычника- Определите ре-
лигиозные взгля-
ми — идолопоклонниками. Çäеñü øèðîêî áûëî
ды албан.
ðàñïðîñòðàíеíî ïîêëîíеíèе íеáеñíûì ñâеòèëàì.
Сòðàáîí ïèñàë, ÷òî àëáàíû ïîêëîíяëèñü áîãàì
íеáà — Çеâñó, Сîëíцà — Ãеëèîñó, Ëóíû — Сеëеíе.
Âî âðеìя ðàñêîïîê â ïîñеëеíèяõ, â ìîãèëü-
íèêàõ áûëè íàйäеíû êàìеííûе ñòàòóýòêè. Эòè
êàìеííûе ñòàòóýòêè ñâяçàíû ñ ðеëèãèîçíûìè
ïðеäñòàâëеíèяìè ìеñòíîãî íàñеëеíèя.

1. Íà îñíîâе êàêèõ èñòî÷íèêîâ áûëà èçó÷еíà


êóëüòóðà äðеâíей Àëáàíèè?
2. Îïðеäеëèòе ôàêòîðû, îêàçàâøèе âëèяíèе
íà âûñîêîе ðàçâèòèе êóëüòóðû Àëáàíèè.
3. Îïðеäеëèòе îñîáеííîñòè àëáàíñêîй àðõèòеêòóðû.
4. Äîêàæèòе íà îñíîâе ôàêòîâ äðеâíîñòü ïèñüìеííîñòè â
Àëáàíèè.
5. Îïðеäеëèòе ïî äàòàì íà ëèíèè âðеìеíè âàæíûе ñîáûòèя.

Середина 1-го тысяче- 60-ые годы I века II век


летия до н.э. до н.э.

Сðàâíèòе êóëüòóðó Àëáàíèè è Àòðîïàòеíû.

121
ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

1. Дополните предложения.
В Албании разводили многочисленные стада крупного и мелкого рога-
того скота, .................. В .................широко использовали верховых лошадей.
Были созданы................. отряды.
Важное место в хозяйственной жизни занимало рыболовство. Каспии
ловили рыбу, ................., .................ее, и навьючив на ................. .................,
доставляли в другие города. Из рыбьего жира готовили ................. .................,
а из внутренностей................. .

2. Опишите деятельность албанских земледельцев.


3. На основе диаграммы Венна сравните города Атропатены и Албании.

Атропатена Албания
Отличия Cходства Отличия

4. Какова основная причина нападения римлян на Албанию?


1) присоединить албанские земли к Римской империи
2) получить дань от Албании
3) привлечь албанских воинов в свою армию
4) захватить торговый путь, соединяющий Индию с побережьем
Черного моря
a) 1,3 b) 1,2 c) 1,4 d) 2,3

5. Кому принадлежали могилы – катакомбы?


a) албанам b) аланам c) парфянам d) римлянам

122
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈÅ
ÇÅÌËÈ Â ÑÎÑÒÀÂÅ
ÈÌÏÅÐÈÈ ÑÀÑÀÍÈÄÎÂ
21. ФОРМИРОВАНИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Феод, феодал, повинность, феодализм

Политическая ситуация. Â I—II âеêàõ íàøей


ýðû Ïàðôèя îòíîñèòеëüíî îñëàáëà. Тàêîе ïî-
ëîæеíèе âûçâàëî â çàâèñèìûõ îò íеё ñòðàíàõ
âíóòðеííее îæèâëеíèе. Â ýòèõ ñòðàíàõ óñèëè-
ëèñü òеíäеíцèè ê òîìó, ÷òîáû ïîëîæèòü êîíец
çàâèñèìîñòè îò Ïàðôèè. Äëя ïðеäóïðеæäеíèя
ýòîãî, Ïàðôèя (Àðøàêèäû), ïîëîæèâ êîíец
óïðàâëеíèþ ïîä÷èíёííûõ ñòðàí ìеñòíûìè
З ïðàâèòеëяìè, íàçíà÷èëà â ýòè ñòðàíû â êà-
÷еñòâе ïðàâèòеëей ñâîèõ ëþäей — ïðеäñòàâè-
Сравните поли- òеëей Àðøàêèäîâ. Â I âеêе íàøей ýðû íà
тическое положе- ñеâеðíûõ çеìëяõ Àçеðáàйäæàíà — â Àëáàíèè
ние Атропатены
и Албании в I и II
òàêæе ê âëàñòè ïðèøëà äèíàñòèя Àðøàêèäîâ.
веках нашей эры. Юæíûе æе òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà —
çеìëè Àòðîïàòеíû â ýòî âðеìя íàõîäèëèñü â
ñîñòàâе Ïàðôяíñêîãî ãîñóäàðñòâà. Àòðîïàòеíîй
óïðàâëяëè ïàðôяíñêèе ïðàâèòеëè.
Экономические отношения. Â Àçеðáàйäæàíе
? êðеñòüяíе яâëяëèñü îñíîâíîй ïðîèçâîäèòеëü-
íîй ñèëîй. Çеìëя ïðèíàäëеæàëà òîëüêî цàðþ,
Каковы были ðеëèãèîçíûì ó÷ðеæäеíèяì è íеìíîãî÷èñ-
парфяно-атропа- ëеííûì îòäеëüíûì ðàáîâëàäеëüцàì. Íà ýòèõ
тенские отноше- çеìëяõ èñïîëüçîâàëñя ïðèíóäèòеëüíûй òðóä
ния?
äîëæíèêîâ, îáíèùàâøèõ êðеñòüяí è ðеìеñëеí-
íèêîâ, ðàáîâ, âîеííîïëеííûõ.
Бîëее øèðîêîе èñïîëüçîâàíèе ìеòàëëà â
èçãîòîâëеíèè îðóäèй òðóäà ïðèâеëî ê ïîâûøе-
íèþ ïðîèçâîäèòеëüíîñòè â çеìëеäеëèè è ñêî-
òîâîäñòâе.

124
Ðàñøèðèëèñü ïîñеâíûе ïëîùàäè. Сîçäàâà-
ëèñü è ðàçâèâàëèñü íîâûе îòðàñëè ðеìеñëà. З
Сðеäè íàñеëеíèя áîëüøîй ðàçìàõ ïîëó÷èë
Прокомменти-
òîâàðíûй îáìеí. Ðàñøèðèëèñü òîðãîâûе ñâяçè руйте основные
ñ îòäеëüíûìè ðàáîâëàäеëü÷еñêèìè ãîñóäàð- факторы экономи-
ñòâàìè. Â ðеçóëüòàòе òàêîãî ðàçâèòèя èçìеíè- ческого развития
ëèñü è îòíîøеíèя ìеæäó ëþäüìè. Ïîñòеïеííî в Азербайджане.

Àçеðáàйäæàí â I—IV âеêàõ

Сòîëèцû
Ãîðîäà
линия границы

125
çеìеëüíàя ñîáñòâеííîñòü ïðèîáðеëà íîâûе õà-
З ðàêòеðíûе ÷еðòû.
Çеìëè, ïðèíàäëеæàâøèе ãîñóäàðñòâó, ñòàëè
ðàçäàâàòüñя çà îñîáûе çàñëóãè îòäеëüíûì âîеí-
Определите но-
вые черты, воз- íûì, ïðèäâîðíîй çíàòè. Öàðè äàðèëè ñâîèì
никшие в облас- ïðèáëèæёííûì цеëûе îáëàñòè. Эòî ñòàâèëî
ти земельной соб- ñеëüñêèе îáùèíû â çàâèñèìîе ïîëîæеíèе îò
ственности. âеëüìîæ.
Ïîñòеïеííî ïðàâèòеëè îáëàñòей ïеðеäàâàëè
çеìëè, íàõîäèâøèеñя â èõ ðàñïîðяæеíèè,
ñâîèì íàñëеäíèêàì. Çàðîæäàëèñü íàñëеäñòâеí-
íûе îòíîøеíèя. Тàêèе çеìëè íàçûâàëèñü фео-
дом (ìþëüê — ïîìеñòüе), à âëàäеòеëè ýòèõ çе-
ìеëü — феодалом (ïîìеùèêîì).
Çеìëè ôеîäàëîâ îáðàáàòûâàëè íеèìóùèе
êðеñòüяíе. Íî îíè íе áûëè ïðèêðеïëеíû ê
çеìëе. Ôеîäàëû èñïîëüçîâàëè ëèøü òðóä ýòèõ
êðеñòüяí.
Чàñòü êðеñòüяí âëàäеëà ñîáñòâеííûì äîìîì,
ïðèóñàäеáíûì çеìеëüíûì ó÷àñòêîì, íеìíîãî-
÷èñëеííûì ïîãîëîâüеì ñêîòà, îðóäèяìè òðóäà,
îñíîâíîй äîõîä ýòè êðеñòüяíе òàêæе ïîëó÷àëè
îò çеìëè ôеîäàëà, êîòîðóþ îíè âîçäеëûâàëè.
Îíè îáðàáàòûâàëè çеìëþ ôеîäàëà è îòäàâàëè
еìó áîëüøóþ ÷àñòü óðîæàя.
Сî âðеìеíеì çàâèñèìîñòü êðеñòüяí îò ôеîäà-
З ëîâ óñèëèëàñü. Îíè äîëæíû áûëè ïëàòèòü ôеî-
äàëó ïîäàòü. Â îñíîâíîì îíè ïëàòèëè ôеîäàëó
Определите раз-
ницу между нало-
ïîäàòü â натуральной* форме. Êðîìе òîãî,
гами и повинно- êðеñòüяíе âûïîëíяëè ðàçëè÷íûе повинности*.
стями. Îíè äîëæíû áûëè îáеñïе÷èòü âîеííûе îòðяäû
ôеîäàëà ëîøàäüìè, âî âðеìя ïîõîäà ñíàáæàòü
èõ ïðîâèçèей. Â îáяçàííîñòè êðеñòüяí òàêæе

* Натуральная подать — óïëàòà ïîäàòè â âèäе óðîæàя


* Повинность — îáяçàííîñòü, âîçëàãàеìàя íà íàñеëеíèе ïî âûïîëíеíèþ
îïðеäеëеííûõ ðàáîò

126
âõîäèëî ñòðîèòеëüñòâî êðеïîñòей, äîðîã, ìîñòîâ
è äðóãèõ ïîñòðîеê äëя ôеîäàëîâ. З
Сðеäè êðеñòüяí òàêæе çàðîæäàëîñü èìóùеñò-
âеííîе íеðàâеíñòâî. Сî âðеìеíеì ìàëàя èõ Обоснуйте факт
формирования в
÷àñòü ïîñòеïеííî áîãàòеëà, ïðеâðàùàяñü â
III веке в Азербай-
ìеëêèõ çеìëеâëàäеëüцеâ. À äðóãàя ÷àñòü — джане ранних фео-
ðàçîðяëàñü, è òàêèì îáðàçîì ðîñëî ÷èñëî áеç- дальных отноше-
çеìеëüíûõ êðеñòüяí. ний.
Начиная с III века, â Àçеðáàйäæàíе íà÷àëè
ôîðìèðîâàòüñя ôеîäàëüíî-ýêîíîìè÷еñêèе îòíî-
øеíèя. Íеñìîòðя íà ðàçíèцó â ïîëèòè÷еñêîì
ïîëîæеíèè, êàê íà ñеâеðíûõ, òàê è íà þæíûõ
òеððèòîðèяõ Àçеðáàйäæàíà ôеîäàëüíûе îòíî-
øеíèя ñêëàäûâàëèñü â îäèíàêîâîй ôîðìе.

1. Îïèøèòе ïîëèòè÷еñêîе ïîëîæеíèе â Àçеð-


áàйäæàíе â I âеêе íàøей ýðû.
2. Ïîяñíèòе, êàê ñôîðìèðîâàëñя ôеîäàëèçì.
3. Îïèøèòе îòíîøеíèя ìеæäó ôеîäàëàìè è êðеñòüяíàìè.
4. Îïðеäеëèòе, êàêèе ïîâèííîñòè âûïîëíяëî íàñеëеíèе.
5. Îïðеäеëèòе ïî äàòàì íà ëèíèè âðеìеíè âàæíûе ñîáûòèя.

II—I века III век


до н.э.

Сîñòàâüòе ðàññêàç ïîä íàçâàíèеì «Õîçяйñòâеííàя


æèçíü àçеðáàйäæàíñêîãî êðеñòüяíèíà â ïеðâûõ âеêàõ
íàøей ýðû».

127
22. АТРОПАТЕНА В СОСТАВЕ
САСАНИДСКОЙ ИМПЕРИИ

Шахиншах, марзбан, Маздак

Атропатена и Сасаниды. Âûõîäец èç ðîäà


Сàñàíèäîâ Ардешир Бабакан, ïîëîæèâ êîíец
З Ïàðôяíñêîìó ãîñóäàðñòâó, â 226 году îáúяâèë
ñеáя «шахиншахом».*
Опишите атро- Íà çеìëяõ, íàõîäèâøèõñя ïîä âëàñòüþ
патено—сасанид- ñàñàíèäñêèõ цàðей, áûëè ñîçäàíû ïðîâèíцèè,
ские отношения.
óïðàâëяеìûе èç цеíòðà.
Àòðîïàòеíà èìеëà âûãîäíîе ãеîãðàôè÷еñêîе
ïîëîæеíèе. Чеðеç Àòðîïàòеíó ïðîõîäèëè âàæ-
íûе òîðãîâûе ïóòè, âеäóùèе â Êèòàй è Иíäèþ.
Âîò ïî÷еìó çàâîеâàíèе Àòðîïàòеíû èìеëî
áîëüøîе çíà÷еíèе äëя Сàñàíèäîâ. Íà÷èíàя ñ
227 года, òеððèòîðèя Àòðîïàòеíû áûëà âêëþ-
÷еíà â ñîñòàâ Сàñàíèäñêîãî ãîñóäàðñòâà. Çäеñü
óñòàíîâèëàñü íàìеñòíè÷еñêàя âëàñòü. Сàñàíèä-
ñêèй íàìеñòíèê, óïðàâëяâøèй çàâèñèìûìè
З îáëàñòяìè, â òîì ÷èñëе è Àòðîïàòеíîй, íà-
çûâàëñя марзбаном*.
Определите фор - Мàðçáàíû ïðèíàäëеæàëè ê øàõñêîй äèíàñ-
мы земельной соб- òèè. À çеìëè ñ÷èòàëèñü ñîáñòâеííîñòüþ øàõà.
ственности в Ат-
ропатене.
Ïîñëе âêëþ÷еíèя â ñîñòàâ Сàñàíèäñêîãî ãî-
ñóäàðñòâà, â Àòðîïàòеíе óêðеïèëàñü ôеîäàëü-
íàя çеìеëüíàя ñîáñòâеííîñòü. Çеìеëüíûе óãîäüя
âеëüìîæ, яâëяâøèеñя ÷àñòíîй ñîáñòâеííîñòüþ,
áûëè наследственными. Äðóãàя çеìеëüíàя
ñîáñòâеííîñòü — ýòî óñëîâíûе çеìëè, êîòîðûе
âûäàâàëèñü çà ðàçëè÷íûе çàñëóãè.

* Шахиншах — цàðü цàðей


* Марзбан — ïðàâèòеëü îêðàèííûõ, ïîãðàíè÷íûõ îáëàñòей â ïеðèîä ïðàâ-
ëеíèя Сàñàíèäîâ

128
ХИДЖАЗ Области

Теððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà â ñîñòàâе ãîñóäàðñòâà Сàñàíèäîâ

Êðеñòüяíе áеñïîùàäíî ýêñïëóàòèðîâàëèñü. Çе-


ìеëüíûе óãîäüя áûëè ñîñðеäîòî÷еíû â ðóêàõ ôеî-
äàëîâ. Êðеñòüяíе âûíóæäеíû áûëè ðàáîòàòü íà
çеìëяõ ôеîäàëîâ â êà÷еñòâе àðеíäàòîðîâ. Îíè íà-
õîäèëèñü â çàâèñèìîñòè îò ôеîäàëîâ. Сеëüñêèе îá-
З
ùèíû ðàñïàäàëèñü, ôеîäàëû ñòàíîâèëèñü õîçяеâàìè
çеìеëü, ãîñóäàðñòâеííàя êàçíà îïóñòîøàëàñü. Эòà Определите со-
циальное расслое-
ñèòóàцèя ïðèâîäèëà ê ðàñøèðеíèþ â ñòðàíе îá- ние в Атропа-
ùеñòâеííîãî äâèæеíèя. тене.
Íàñеëеíèе äеëèëîñü íà ÷еòûðе ñîцèàëüíûõ
ñîñëîâèя: æðецû, âîèíû, ÷èíîâíèêè, íàëîãî-
ïëàòеëüùèêè. Êðеñòüяíе, ðеìеñëеííèêè è òîð-
ãîâцû îòíîñèëèñü ê íàëîãîïëàòеëüùèêàì. Îíè
ïëàòèëè ïîäóøíûй è çеìеëüíûй íàëîãè.

129
СÎÖИÀËЬÍÎЕ ÐÀССËÎЕÍИЕ
 ÀТÐÎÏÀТЕÍЕ

1-îе ñîñëîâèе
жрецы

2-îе ñîñëîâèе
воины

3-е ñîñëîâèе
чиновники

4-îе ñîñëîâèе
налогоплательщики (крестьяне, ремесленники, купцы)

Религия. Â ãîñóäàðñòâе Сàñàíèäîâ çîðîàñ-


òðèçì ïðеâðàòèëñя â ãîñïîäñòâóþùóþ ðеëè-
ãèþ. Сàñàíèäñêèе цàðè ïîëüçîâàëèñü ýòîй
ðеëèãèей äëя óêðеïëеíèя ñâîей âëàñòè. Сàñà-
íèäñêèй цàðü Øàïóð I èçäàë óêàç î ðàñïðîñ-
òðàíеíèè ýòîй ðеëèãèè â ïîä÷èíёííûõ еìó
ïðîâèíцèяõ.
Æðецû çîðîàñòðèçìà ïîëüçîâàëèñü îãðîì-
íûì âëèяíèеì. Âеðõîâíûй æðец, âîçãëàâëяâ-
øèй ñîñëîâèе æðецîâ, ñ÷èòàëñя вторым лицом
ïîñëе цàðя. Îí âîññеäàë â õðàìе.
З Õðàìàì ïðèíàäëеæàëè îáøèðíûе çеìеëüíûе
óãîäüя. Íà ýòèõ çеìëяõ èñïîëüçîâàëñя òðóä
Поясните при- ñâîáîäíûõ èëè áеççеìеëüíûõ êðеñòüяí. Ãîðîä
чины распростра- Ãàçàêà â ïеðèîä ïðàâëеíèя Сàñàíèäîâ áûë
нения в Атропа- èçâеñòеí êàê îäèí èç цеíòðîâ çîðîàñòðèçìà.
тене религии зоро- Движение маздакидов. Â ïеðèîäû ïðàâëе-
астризма.
íèя ñàñàíèäñêîãî øàõà Ôèðóçà è ïðèøеäøèõ
ïîñëе íеãî ê âëàñòè ïðееìíèêîâ ýêîíîìè÷еñêîе

130
ïîëîæеíèе íàñеëеíèя áûëî òяæёëûì. Â òàêèõ
óñëîâèяõ ñðеäè íàñеëеíèя íà÷àëîñü äâèæеíèе
ïðîòеñòà ïðîòèâ цеíòðàëüíîй âëàñòè (481—529
гг.) Эòî äâèæеíèе áûëî íàçâàíî ïî èìеíè еãî
ïðеäâîäèòеëя Мàçäàêà «Движением маздаки- З
дов». Äâèæеíèе ìàçäàêèäîâ îêàçàëî âëèяíèе
Прокомменти-
è íà Àòðîïàòеíó.
руйте сущность
Ãëàâíàя èäея ó÷еíèя Мàçäàêà çàêëþ÷àëàñü движения мазда-
â ïîñòðîеíèè ñïðàâеäëèâîãî îáùеñòâà, ñîçäà- кидов.
íèè ñðеäè ëþäей èìóùеñòâеííîãî ðàâеíñòâà.
Сîãëàñíî ó÷еíèþ ìàçäàêèäîâ, «Бîã ïîòîìó
äàðîâàë ëþäяì èìóùеñòâî, ÷òîáû îíè ïîäеëè-
ëè еãî ìеæäó ñîáîй ïîðîâíó».
Мàçäàêèäû âеðèëè â ïîáеäó Äîáðà íàä
Çëîì. Мàçäàê ñ÷èòàë âîçìîæíûì ïîñòðîеíèе
ñïðàâеäëèâîãî îáùеñòâà ïóòёì áîðüáû.
 ïеðèîä ïðàâëеíèя Ãóáàäà I ýòî äâèæеíèе
ïðèîáðеëî øèðîêèй ðàçìàõ. Чòîáû ïîä÷èíèòü
ñеáе âеëüìîæ, Ãóáàä I îïèðàëñя íà ìàçäàêèäîâ
è îïеêàë èõ. Îí äàæе âî âðеìя ãîëîäà âеëеë
îòêðûòü àìáàðû ñ çеðíîì è ðàçäàòü íàñеëеíèþ.
Иç-çà ïîêðîâèòеëüñòâà äâèæеíèþ ìàçäàêèäîâ
êðóïíûе ôеîäàëû ñâеðãëè Ãóáàäà I ñ ïðеñòîëà. З
Ãóáàä I áеæàë èç ñòðàíû. Íî â ñêîðîì âðеìеíè
îí âîçâðàòèëñя íàçàä, âеðíóë êîðîíó è ïðеñ- Поясните от-
ношение Губада I
òîë, âîññòàíîâèë ñâîþ âëàñòü. Ïðèäя âíîâü ê
к маздакидам.
âëàñòè, Ãóáàä I áîëüøе íе ñòàë îïèðàòüñя íà
ìàçäàêèäîâ, íàîáîðîò, íà÷àë ïðеñëеäîâàòü èõ.
Îí ó÷èíèë íàä íèìè ðàñïðàâó. Äâèæеíèе ìàç-
äàêèäîâ áûëî ïîäàâëеíî, Мàçäàê áûë êàçíёí.
Õîòя ýòî äâèæеíèе è áûëî ïîäàâëеíî, îäíàêî
èäеè Мàçäàêà еùё äîëãîе âðеìя æèëè ñðеäè
íàðîäà.

131
1. Êàê ñàñàíèäñêèе øàõè óïðàâëяëè ïîä-
÷èíёííûìè ñòðàíàìè?
2. Ïîяñíèòе, êàêîе çíà÷еíèе èìеëî äëя
Сàñàíèäîâ âëàäеíèе çеìëяìè Àòðîïàòеíû.
3. Îïðеäеëèòе, êàêèе íàëîãè ïëàòèëî íàñеëеíèе â
Àòðîïàòеíе.
4. Ïî÷еìó â Àòðîïàòеíе æðецû ïîëüçîâàëèñü áîëüøèì
âëèяíèеì?
5. Âûðàçèòе ñâîё îòíîøеíèе ê îñíîâíîй èäее ó÷еíèя
Мàçäàêà.
6. Îïðеäеëèòе ïî äàòàì íà ëèíèè âðеìеíè âàæíûе ñî-
áûòèя.

226 год 227 год 481-529


годы

Сîáеðèòе èíôîðìàцèþ è ïîäãîòîâüòе ïðеçеíòàцèþ


î ðеëèãèè çîðîàñòðèçìà.

132
23. АЛБАНИЯ В СОСТАВЕ
САСАНИДСКОЙ ИМПЕРИИ

Шапур I, Ваче I, Дзирав, христианство

 ñàñàíèäî-ðèìñêîй âîйíе â 260 году ñàñà-


íèäñêèй øàõ Øàïóð I íàíёñ ïîðàæеíèе ðèì-
ñêîй àðìèè. Øàïóð I îïîâеñòèë î ñâîей ïîáеäе З
âñе ñîïðеäеëüíûе ñòðàíû, ïîòðеáîâàâ îò íèõ
Опишите алба-
ïîä÷èíеíèя ñеáе. Íàõîäèâøèйñя â ýòî âðеìя ó но-сасанидские
âëàñòè â Àëáàíèè цàðü Ваче I íе çàõîòеë ïîä- отношения.
÷èíяòüñя ñàñàíèäñêîìó øàõó. Íî íеñìîòðя íà
ýòî, Àëáàíèя, êàê è ìíîãèе äðóãèе ñòðàíû,
áûëà ïîä÷èíеíà Сàñàíèäñêîìó ãîñóäàðñòâó,
âçяâ îáяçàòеëüñòâî îáеñïе÷èâàòü еãî âîеííûìè
îòðяäàìè. Â íàäïèñè íà ñòеíе õðàìà â Нагши-
Õðàì â Íàãøè-
Рустаме, ñäеëàííîй â 262 году ïî óêàçó Ðóñòàìе

133
Øàïóðà I, ñðеäè ñòðàí, âîøеäøèõ â ñîñòàâ
Сàñàíèäñêîãî ãîñóäàðñòâà, íàðяäó ñ Àòðîïàòе-
íîй, óïîìèíàеòñя è Àëáàíèя.
Íàãøè-Ðóñòàì — ýòî