Вы находитесь на странице: 1из 100

IK208/1:sazba 6/27/08 10:55 AM Stránka 1

OBSAH I СОДЕРЖАНИЕ

Pravé slovo I Истинное слово 4


ÚVODNÍ SLOVO METROPOLIT Y KRYŠTOFA
I В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Е С Л О В О М И Т Р О П О Л И ТА Х Р И С Т О Ф О РА 2

Duchovní život I Духовная жизнь


Z E M Ř E L M E T R O P O L I TA L Á V R I У М Е Р М И Т Р О П О Л И Т Л А В Р 4
P O H Ř E B V L A D Y K Y C H R I S T O D U L A I П О Х О Р О Н Ы В Л А Д Ы К И Х Р И С Т О Д УЛ А 7
PROGRAM METROPOLIT Y KRYŠTOFA
I П Р О Г РА М М А М И Т Р О П О Л И ТА Х Р И С Т О Ф О РА 10
S T R U Č N É P R AV O S L AV N É K A L E N D Á R I U M
I К РАТ К И Й П РА В О С Л А В Н Ы Й К А Л Е Н Д А Р Ь 12 27
Slovensko I Словакия
VEĽKÁ NOC I ВЕЛИКАЯ НОЧЬ 14

Aktuality I Новости
ČESKO, SLOVENSKO, ZAHRANIČÍ
I ЧЕХИЯ, СЛОВАКИЯ, ЗА РУБЕЖОМ 22

Pozvánky I Приглашения 26

Na cestách I В пути
B L A H O D Á R N Ý O H E Ň I Б Л А Г О Д АТ Н Ы Й О Г О Н Ь 27 31
Téma I Тема
K A U Z A : S R B S K O – K O S O V O I К А З УС : С Е Р Б И Я – К О С О В О 31

Historie I История
S VAT Ý P R O K O P I С В Я Т О Й П Р О К О П И Й 44
Č E S K É K O R U N O VA Č N Í K L E N O T Y I С О К Р О В И Щ А Ч Е Ш С К О Й К О Р О Н Ы 52

Ikony I Иконы
S VAT Ý J I Ř Í A S VATÁ T R O J I C E I С В Я Т О Й Г Е О Р Г И Й И В Е Т Х О З А В Е Т Н А Я Т Р О И Ц А 64

Poradna pro cizince I Консультация для инностранцев 52


K A M S E O B R ÁT I T P R O P O M O C I ГД Е И С К АТ Ь П О М О Щ Ь 66

Ze zahraničí I Из-за рубежа


D M I T R I J A N AT O L J E V I Č M E D V Ě D Ě V I Д М И Т Р И Й А Н АТ О Л Ь Е В И Ч М Е Д В Е Д Е В 74

Pravoslavná místa I Православные места


C H R Á M S VAT Ý C H P E T R A A P AV L A V K A R L O V Ý C H VA R E C H
I Х РА М С В Я Т Ы Х П Е Т РА И П А В Л А В К А РЛ О В Ы Х В А РА Х 83
Pobavte se I Развлечитесь
K Ř Í Ž O V K A , O S M I S M Ě R K A , S U D O K U I К Р О С С В О РД , Г О Л О В О Л О М К А , С УД О К У 94 74

Recepty I Рецепты
BULHARSKO, ŘECKO, ČERNÁ HORA, MAKEDONIE
I Б О Л ГА Р И Я , Г Р Е Ц И Я , Ч Е Р Н О Г О Р И Я , М А К Е Д О Н И Я 96

Z redakční pošty I Из редакционной почты


U R Á Ž E T P R AV O S L AV N É J E M N O H E M S N A Ž Š Í N E Ž M U S L I M Y
I О С К О Р Б Л Я Т Ь П РА В О С Л А В Н Ы Х Н А М Н О Г О П Р О Щ Е , Ч Е М М УС УЛ Ь М А Н 98

Fotoreportáže I Фоторепортажи
PA S C H A 2 0 0 8 I ПАСХА 2008 18 83
R E C E P C E K E D N I O S VO B O Z E N Í I ПРИЁМ КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ 42
VÝBOR „ONI BYLI PRVNÍ“ PIETNÍ VZPOMÍNKA A POLOŽENÍ VĚNCŮ
U P A M ÁT N Í K U U M U Č E N Ý C H R U S K Ý C H O B Č A N Ů I К О М И Т Е Т « О Н И Б Ы Л И
ПЕРВЫМИ» БЛАГОГОВЕЙНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ И ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ
У П А М Я Т Н И К А З А М У Ч Е Н Н Ы Х Р О С С И Й С К И Х Г РА Ж Д А Н 50
B O H O S L U Ž B A K 2 0 . V Ý R O Č Í C H E R AT O N I I J . B . M E T R O P O L I T Y K R Y Š T O F A
I БОГОСЛУЖЕНИЕ К 20-ЛЕТИЮ РУКОПОЛОЖЕНИЯ ЕГО БЛАЖЕНСТВА
М И Т Р О П О Л И ТА Х Р И С Т О Ф О РА 72
V Y S V Ě C E N Í C H R Á M U S V AT É H O J I Ř Í I I О С В Я Щ Е Н И Я Х РА М А С В . Г Е О Р Г И Я 92

ikona
2 /2008 1
IK208/1:sazba 6/27/08 10:55 AM Stránka 2

PRAVÉ SLOVO I ИСТИННОЕ СЛОВО

Foto: Jadran Šetlík I Фото: Ядран Шетлик

POSELSTVÍ ПОСЛАНИЕ
k 160. výročí pravoslavných bohoslužeb konaných к 160-летию православного богослужения на
na Koňském trhu (dnešní Václavské náměstí) Конном рынке (сегодня – Вацлавская площадь)
u příležitosti Slovanského sjezdu v červnu roku 1848 по случаю Славянского съезда в июне 1848 года

M ilé sestry, bratfii, pfiátelé, Д орогие сестры, братья, друзья!

se‰li jsme se, abychom si pfiipomûli 160. v˘roãí bohosluÏeb kona- Мы собрались, чтобы отметить 160-летие со дня богослужения,
n˘ch na‰imi pravoslavn˘mi pfiedky na dne‰ním Václavském ná- проведенного нашими православными предками на современ-
mûstí v rámci prvého slovanského sjezdu. Delegáti tohoto sjezdu ной Вацлавской площади по случаю первого Славянского
mûli na programu bohosluÏby fiímskokatolické i fieckokatolické, съезда. У делегатов этого съезда были включены в программу
pro které nalezli dÛstojné místo vchrámech v centru mûsta. Pra- и римско-католические, и греко-католические богослужения,
voslavní tehdy nemûli v Praze ani jeden chrám a proto se rozhodli, для которых были найдены подходящие места в храмах в цен-
Ïe se budou modlit u sochy svatého kníÏete Václava, patrona тре города. У православных тогда в Праге не было ни одного хра-
âeské zemû, muãedníka uctívaného mezi v‰emi Slovany. ма, поэтому они решили молиться возле статуи святого князя
Na Václavském námûstí se nekonají ãasto vefiejnû modlitby. Pfie- Вячеслава, покровителя Чешских земель, мученика, почитае-
sto se tam konaly vÏdy pfii velk˘ch spoleãensk˘ch událostech мого всеми славянами.
a zmûnách. Naposledy to bylo v roce 1989, kdyÏ se otevírala cesta На Вацлавской площади не часто имеют место публичные мо-
k souãasnému uspofiádání spoleãnosti. Ucelenou bohosluÏbu литвы. Несмотря на это, они там проводились всегда во время
v‰ak Václavské námûstí zaÏilo jen jednou, je‰tû jako KoÀsk˘ trh, больших общественных событий и изменений. В последний раз
a to právû pfied 160 lety. V nedûli 4. ãervna 1848 se pravoslavní это произошло в 1989 году, когда открывался путь к современ-
Slované, âe‰i, Rusíni, Rusové, Slováci, Srbové, Ukrajinci a dal‰í ному устройству общества. Но настоящее богослужение было

ikona
2 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:55 AM Stránka 3

PRAVÉ SLOVO I ИСТИННОЕ СЛОВО

národy a jejich pfiátelé modlili pfii slavnostní pravoslavné svaté на площади, еще когда она являлась Конным рынком, органи-
liturgii, kterou slouÏil srbsk˘ protopresbyter Pavel Stamatoviã za зовано один единственный раз, как раз 160 лет назад. В воскре-
mír celého svûta, za spravedlnost a pro ãlovûka dÛstojn˘ spole- сенье 4 июля 1848 года православные славяне: чехи, русины, рус-
ãensk˘ fiád. ские, словаки, сербы, украинцы и другие народы и их друзья –
My jsme na jejich modlitby navázali a modlili se rovnûÏ v jazyce молились во время торжественной православной святой литур-
staroslovûnském za mír, spravedlnost a navíc za zachování kfies- гии, которую служил сербский протопресвитер Павел Стама-
Èanské identity na evropském kontinentu. тович за мир во всем мире, за справедливость и за обществен-
V souãasné dobû není jednoduché zachovat v Evropû kfiesÈan- ное устройство, достойное человека.
skou tváfi. Podobnû nelehké bylo zachovat v âesk˘ch zemích, na Мы продолжили их молитвы и молились также на старославян-
Slovensku a v dal‰ích slovansk˘ch ãástech Rakousko-Uherského ском языке за мир, за справедливость и за сохранение христи-
impéria pÛvodní kfiesÈanství pfiinesené z v˘chodu Evropy sva- анского тождества на европейском материке.
t˘mi vûrozvûsty Cyrilem a Metodûjem. В наше время не легко сохранить в Европе христианский харак-
Cyrilometodûjsk˘ duchovní odkaz nedokázala zniãit ani násilná тер. Так же сложно было сохранить в Чешских землях, в Сло-
latinizace. Tvofiil souãást duchovní a kulturní identity, a proto вакии и на других славянских территориях Австро-Венгерской
stále Ïil v národním povûdomí na‰ich pfiedkÛ. империи первоначальное христианство, принесенное с восто-
V˘znamn˘mi svûdky této historické skuteãnosti jsou sv. Prokop ка святыми вероучителями Кириллом и Мефодием.
Sázavsk˘ v 11. století, sv. Mistr Jan Hus v 15. století a nacisty ve Кирилло-мефодиевское духовное наследие не смогла уничто-
20. století popraven˘ pravoslavn˘ novomuãedník sv. biskup жить принудительная латинизация. Оно являлось составной
Gorazd. частью духовного и культурного тождества и поэтому продо-
Pfied 160 lety otfiásl Evropou rok 1848, kter˘ umoÏnil SlovanÛm лжало существовать в национальном сознании наших предков.
Ïíjícím na území Rakousko-Uherska i mimo nû uspofiádat sjezd, Выдающимися свидетелями этой исторической действитель-
jehoÏ místem konání byla Praha. ности были св. Прокопий Сазавский в XI веке, св. магистр Ян
Je nám ctí, Ïe právû na‰e hlavní mûsto hostilo delegáty tohoto Гус в XV веке, и казненный нацистами в XX веке новый муче-
snûmu. ÚãatníkÛm sjezdu ne‰lo pouze o získání politick˘ch ник — св. епископ Горазд.
práv po staletí upíran˘ch SlovanÛm. SnaÏili se vyjádfiit základní 160 лет назад Европу потряс 1848 год, который позволил славя-
biblickou my‰lenku spoãívající v tom, Ïe pfied tváfií BoÏí není ni- нам, живущим в Австро-Венгерской империи и за ее пределами,
kdo z lidí vût‰í a men‰í, v˘znamn˘, ménû v˘znamn˘ nebo vÛbec организовать съезд, местом проведения которого стала Прага.
bezv˘znamn˘, nadfiazen˘ ãi podfiízen˘ jen na základû národní Для нас является честью то, что именно наша столица прини-
pfiíslu‰nosti. V na‰í souãasné dobû jsou tyto my‰lenky zakotveny мала делегатов этого съезда. Участники съезда добивались не
v Listinû lidsk˘ch práv a svobod. Pfiesto nás stále trápí démo- только получения политических прав, в течение веков не при-
nická xenofobie a nepfiátelství vÛãi cizincÛm. знаваемых за славянам. Сейчас эти тезисы закреплены в Декла-
Do klidného a rozváÏného jednání slovanského sjezdu tehdy рации прав и свобод человека. Несмотря на это, нас продолжа-
vstoupila Windischgrätzova vojska, která obsadila a posléze dû- ет беспокоить демоническая ксенофобия и враждебность по
lostfielecky bombardovala Prahu. отношению к иностранцам.
Tehdej‰í historik a politik Franti‰ek Palack˘ hovofií o sjezdu Спокойные и рассудительные переговоры на Славянском
jako o mezníku slovanského obrození, kdy se poprvé v dûjinách съезде были прерваны вступлением войск Виндишгреца, кото-
Slované sjeli „…aby pfied Bohem i pfied svûtem vyfikli, co chtûjí рые сначала оккупировали, а потом и обстреляли из пушек Пра-
a jak˘mi zásadami se v jednání o tom budou fiídit“. гу. Тогдашний историк и политик Франтишек Палацки описы-
PfiipomeÀme si, Ïe souãasní historikové (napfiíklad profesor br- вает съезд как веху славянского возрождения, когда впервые
nûnské univerzity Josef MacÛrek) dokazují, Ïe tento sjezd má ne- в истории собрались славяне, «...чтобы перед Богом и перед
zastupitelné místo v evropsk˘ch dûjinách. миром высказать, чего они хотят и какими принципами они бу-
Delegáty snûmu zejména spojovala spoleãná kfiesÈanská víra. дут руководствоваться во время переговоров об этом».
Proto se uskuteãnila také pravoslavná bohosluÏba na dne‰ním Напомним, что современные историки (например, профессор
Václavském námûstí, jejíÏ 160. v˘roãí jsme si pfiipomnûli. Tehdy брненского университета Йозеф Мацурек) доказывают, что этот
se jí zúãastnilo podle tiskov˘ch zpráv nesãíslné mnoÏství lidí, съезд занимает неоспоримое место в европейской истории.
ktefií s dojetím poslouchali staroslovûnské modlitby a zpûvy tak, Делегатов съезда объединяла, прежде всего, общая христиан-
jak je stejn˘m zpÛsobem zpívali pfied tisíci lety na‰i pfiedkové. ская вера. Поэтому также было проведено православное богос-
S úctou na nû vzpomínáme a Hospodinu Bohu dûkujeme za to, лужение на современной Вацлавской площади, 160-летие ко-
Ïe dnes máme v Praze jiÏ nûkolik chrámÛ propÛjãen˘ch ke ko- торого мы отметили. Тогда, по сообщениям в прессе, в богос-
nání pravoslavn˘ch liturgií a Ïe se Magistrát hlavního mûsta лужении участвовало неисчислимое количество людей, кото-
Prahy rozhodl poskytnout pozemek ke stavbû vlastního pravo- рые растроганно слушали старославянские молитвы и пения так
slavného chrámu s duchovním komunitním centrem, na roz- же, как их пели тысячу лет назад наши предки.
hraní váÏen˘ch praÏsk˘ch ãtvrtí Vinohrad, Stra‰nic a Vr‰ovic. Мы вспоминаем о них с уважением и благодарим Господа Бога
за то, что сегодня у нас в Праге уже несколько храмов, предна-
значенных для проведения православных богослужений и что
Kry‰tof мэрия столицы решила предоставить нам земельный участок
arcibiskup praÏsk˘ для строительства собственного православного храма с духов-
metropolita ãesk˘ch zemí a Slovenska ным общинным центром на границе между уважаемыми праж-
скими районами Винограды, Страшнице и Вршовице.

Христофор
архиепископ Пражский
митрополит Чешских земель и Словакии

ikona
2 /2008 3
IK208/1:sazba 6/27/08 10:55 AM Stránka 4

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

V neděli 16. března, v den Vítězství Pravoslaví, odešel ve


věku 80 let k Hospodinu prvohierarcha Ruské pravoslavné
církve v zahraničí, metropolita východoamerický a newyor-
ský + Lávr, rodák z východoslovenské Ladomírové a postři-
ženec tamního monastýru ctihodného Joba Počájevského.
Věčná paměť!
V nedûli 16. bfiezna na Svátek Pravoslaví
zesnul v Pánu vladyka Lávr, metropolita
v˘chodoamerick˘ a newyorsk˘, prvohie-
rarch Ruské pravoslavné církve v zahra-
niãí.
Metropolita Lávr, obãansk˘m jménem
Vasil ·kurla, se narodil se 1. ledna 1928
v obci Ladomírová v Pre‰ovském kraji na
v˘chodním Slovensku. Podle národnosti
byl Rusín a jiÏ jako 11let˘ chlapec vstou-
pil do monast˘ru ctihodného Jova Poãá-
jevského v Ladomírové zaloÏeného mo-

Zemřel
nachy Poãájevské Lávry. V roce 1944 se
stal poslu‰níkem (novicem) monast˘ru
a v roce 1946 emigroval spolu s bratry

metropolita
monast˘ru nejprve do Mnichova a poté
do Spojen˘ch státÛ, do obce Jordanville ve
státû New York, kde byl zaloÏen Svato-

Lávr
Trojick˘ monast˘r, z nûhoÏ posléze vzni-
klo duchovní centrum Ruské pravoslavné
církve v zahraniãí.

Умер В воскресенье 16 марта 2008 года в день Торжества Правос-


лавия, в возрасте 80 лет, отошел ко Господу Первоиерарх
митрополит Русской Православной Зарубежной Церкви, Митрополит
Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр, уроженец
Лавр восточнословацкого города Ладомирова, послушник мес-
тного монастыря преподобного Иова Почаевского.
Вечная память ему!
В воскресенье 16 марта 2008 года в день настырь, ставший впоследствии духов-
Торжества Православия, отошел ко Гос- ным центром Русской Православной За-
поду владыка Лавр, Митрополит Восточ- рубежной Церкви.
но-Американский и Нью-Йоркский, Пер- В 1947 году молодой Василий был по-
воиерарх Русской Православной Зару- стрижен в рясофор, а 19 марта 1948 года
бежной Церкви. – в мантию с наречением имени в честь
Митрополит Лавр (в миру Василий св. мученика Лавра. Постриг совершил
Шкурла) родился 1 января 1928 г. в го- архиепископ Виталий (Максименко),
роде Ладомирова в Прешовском районе первоначально монах Почаевской лавры
в Восточной Словакии. По национально- и основатель Свято-Троицкого мона-
сти он был карпаторосс. Уже в 11-летнем
возрасте он вступил в братию монасты-
ря преподобного Иова Почаевского
в Ладомировой, основанного иноками
Почаевской лавры, а в 1944 г. стал по-
слушником монастыря. В 1946 г. эмигри-
ровал вместе с монастырем сначала
в Мюнхен, потом в Соединенные Штаты,
в Джорданвилль в штате Нью-Йорк, где
был основан новый Свято-Троицкий мо-

ikona
4 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:55 AM Stránka 5

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

14. ledna 1950 byl otec Lávr rukopolo- i hlavním redaktorem ãasopisÛ „Pravo-
Ïen na jerodiákona (mni‰sk˘ diákon) slavná Rus“ a „Pravoslavnyj PuÈ“.
a 27. ãervna 1954 na jeromonacha (knûz V roce 1981 se stal arcibiskupem a od
mnich). 10. ãervna 2000 byl zástupcem metropo-
Od roku 1954 do sv˘ch posledních dnÛ lity Vitalie (Ustinova), prvohierarchy Rus-
pfiedná‰el vladyka Lávr v Svato-Trojickém ké pravoslavné církve v zahraniãí. Na
semináfii patristiku, dogmatické bohosloví snûmu 17.– 27. fiíjna 2001 byl pak zvolen
a kanonické právo. Dne 6. záfií se stal igu- prvohierarchou Ruské pravoslavné církve
menem a 17. dubna 1966 archimandritou. v zahraniãí, metropolitou newyorsk˘m
Dne 13. srpna 1967 byl rukopoloÏen na a v˘chodoamerick˘m.
biskupa manhattanského, vikáfie V˘cho- Dne 17. kvûtna 2007 v chrámu Krista Spa-
doamerické eparchie a byl jmenován se- sitele v Moskvû podepsal spolu s patriar-
kretáfiem archijerejského synodu. chou moskevsk˘m a celého Ruska Alexe-
Od 18. ãervna 1976 se stal pfiedstaven˘m jem II. „akt o kanonickém spoleãenství“,
Svato-Trojického monast˘ru v Jordanville coÏ byl dokument, kter˘ ukonãil rozdûlení
a zároveÀ byl povûfien vedením Trojicko- Ruské církve ve XX. století.
Syrakuzské eparchie rozprostírající se po Vladyka Lávr byl velmi skromn˘, tich˘
vût‰inû území státu New York vãetnû mûst a trpûliv˘ ãlovûk. Byl to pozorn˘ a dobr˘
Albany a Buffalo. Od 12. fiíjna stejného organizátor. Jeho vedení mûlo velkou zá-
roku se stal rektorem Svato-Trojického se- sluhu na tom, Ïe se Svatotrojick˘ mona-
mináfie, kde byl nástupcem arcibiskupa st˘r v Jordanville stal opravdovou „Láv-
Averkije (Tau‰eva). Stejnû tak se stal rou“ ruské diaspory. ZároveÀ byl vladyka
Lávr i pfies své vysoké církevní postavení
vÏdy ãlovûkem velmi pfiístupn˘m. Rád
V roce 1947 byl mlad˘ Vasil postfiiÏen posedûl s vûfiícími, vyslechl jejich starosti.
v rjasoforního mnicha a 19. bfiezna 1948 – Charakteristické je vyprávûní jednoho
do mantii-nosícího mnicha, pfiijav jméno poutníka, kter˘ po dlouhé cestû do jor-
svatého muãedníka Lávra (Laura). Postfiih danvillského monat˘ru nemohl usnout.
vykonal arcibiskup Vitalij (Maksimenko), KdyÏ se podíval z okna, uvidûl, Ïe jak˘si
pÛvodnû mnich Poãájevské Lávry a zakla- monach pozdû veãer je‰tû zametá prostor
datel Ladomírovského monast˘ru. Dne pfied chrámem, kde se druh˘ den ráno

стыря. 14 января 1950 г. был отец Лавр 17 мая 2007 г. в Храме Христа Спасите-
рукоположен в иеродиакона, а 27 июня ля в Москве, совместно с Патриархом
1954 г. – в иеромонаха. Московским и всея Руси Алексием II, он
С 1954 г. и до последнего времени вла- подписал Акт о каноническом общении
дыка Лавр преподавал в Свято-Троицкой — документ, положивший конец разделе-
семинарии патристику, догматическое нию Русской Церкви в XX веке.
богословие и каноническое право. 6 сен- Владыка Лавр был человеком очень
тября 1959 г. был возведен в сан игуме- скромным, тихим и терпеливым. Это
на, а 17 апреля 1966 года – в сан архиман- был внимательный и хороший руководи-
дрита. тель. Благодаря его руководству, Свято-
13 августа 1967 г. хиротонисан во еписко-
па Манхэттенского, викария Восточно-
Американской епархии, и назначен секре-
тарем Архиерейского Синода. епархией, простирающейся на большей
С 18 июня 1976 г. – настоятель Свято- части территории штата Нью-Йорк,
Троицкого монастыря в Джорданвилле и включая города Олбани и Буффало.
управляющий Троицко-Сиракузской С 12 октября этого же года – ректор Свя-
то-Троицкой семинарии, он сменил на
этом посту архиепископа Аверкия (Тау-
шева). Он также стал главным редакто-
ром журналов «Православная Русь»
и «Православный путь».
В 1981 году возведен в сан архиеписко-
па. 10 июня 2000 года назначен замести-
телем митрополита Виталия (Устинова),
Первоиерарха Русской Православной
Зарубежной Церкви. На Соборе 17–27
октября 2001 г. был избран Первоие-
рархом Русской Православной Зарубеж-
ной Церкви, митрополитом Нью-Йорк-
ским и Восточно-Американским.

ikona
2 /2008 5
IK208/1:sazba 6/27/08 10:55 AM Stránka 6

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

mûla konat slavnostní bohosluÏba. Ten jistû v nemalé mífie pfiispûla k tomu, Ïe se
monach byl vladyka Lávr… nakonec podafiilo zacelit to, co bylo bolest-
Vladyka Lávr byl ãasto na cestách. Nejen nou ránou novodobé ruské církevní histo-
po Spojen˘ch státech, ale i do JiÏní Ame- rie.
riky, do Evropy a vlastnû po celém svûtû. Ve své vlasti, na v˘chodním Slovensku,
V‰ude s láskou nav‰tûvoval i velmi malé, byl vladyka Lávr nejednou. A to je‰tû pfied
témûfi zapomenuté církevní obce ruské di- rokem 1989. Dobfie se znal s na‰ím vlady-
aspory. Znal dobfie ¤ecko, Srbsko, Svatou kou Nikolajem, kter˘ si vÏdy pfiál bohoslu-
Horu Athos, Jeruzalém a Sinaj, kde mûl Ïebné spojení obou ãástí Ruské církve,
fiadu osobních pfiátel i v fiadách v˘znam- a tím i posílení svûtového Pravoslaví.
n˘ch pravoslavn˘ch ãinitelÛ. V‰ude byl Vladyka Lávr zÛstane v pamûti jako velk˘
pfiijímán pfiátelsky, s úctou a s respektem, sluÏebník Církve Kristovy.
a to i v dobû, kdy „zarubûÏná“ církev je‰tû
nebyla se v‰emi v kanonickém spoleãen- podle www.pravoslavie.ru
ství. Tato mnoholetá osobní ‚diplomacie‘ zpracoval jerej MUDr. Alexander Lapin

Троицкий монастырь в Джорданвилле


стал настоящей «Лаврой» русской диас-
поры. Но, несмотря на свой высокий
церковный сан, владыка Лавр был чело-
веком доступным. Он любил посидеть
с верующими, выслушать их проблемы.
Характерен рассказ одного паломника, маленькие, почти забытые приходы по материалам www.pravoslavie.ru
который не мог заснуть после длитель- русской диаспоры. Он хорошо знал Гре- подготовил иерей
ного пути в джорданвилльский мона- цию, Сербию, святую гору Афон, Иеру- доктор Александр Лапин
стырь. Когда он посмотрел в окно, он салим и Синай, где у него было множе-
увидел, что какой-то монах поздно вече- ство личных друзей и среди высокопо-
ром еще подметает пространство перед ставленных православных деятелей.
храмом, в котором на следующий день Везде ему оказывали радушный и уважи-
утром должно было состояться торже- тельный прием, даже тогда, когда «зару-
ственное богослужение. Этот монах был бежная» церковь еще не была со всеми ка-
владыка Лавр... нонически объединена. Данная многолет-
Владыка Лавр часто путешествовал. Не няя личная «дипломатия» определенно,
только по Соединенным Штатам, но и по в немалой мере содействовала тому, что,
Южной Америке, Европе, по всему миру. наконец, удалось исцелить то, что явля-
Везде он с любовью посещал даже самые лось болезненной раной современной
русской церковной истории.
На своей родине, в Восточной Словакии,
владыка побывал несколько раз, даже до
1989 года. Он хорошо знал нашего влады-
ку Николая, который всегда желал объе-
динения богослужебного устава обеих ча-
стей Русской Церкви, а значит — укреп-
ления Православия в мире.
Владыка Лавр навсегда останется в нашей
памяти как преданный служащий церк-
ви Христа.

ikona
6 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:55 AM Stránka 7

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Pohřeb v l a d y k y C h r i s to d u l a ,
arcibiskupa athénského a celého Řecka
Arcibiskup zemfiel na rakovinu 28. ledna
2008 ve vûku 70 let. Na zádu‰ní boho-
sluÏby za arcibiskupa Christodula se
shromáÏdilo athénské duchovenstvo,
biskupsk˘ sbor, fiecká vláda, vãetnû pre-
zidenta, premiéra a vÛdcÛ politick˘ch
stran.

Na pohfieb pfiijeli i pfiedstavitelé dal‰ích


svûtov˘ch pravoslavn˘ch církví, patriar-
chové, metropolitové, vãetnû na‰eho vla-
dyky Kry‰tofa. BohosluÏbu vedl patriar-
cha konstantinopolsk˘, Bartolomûj. Na
byzantské nápûvy zpívali klerici fiecké
a konstantinopolské církve.
Ve svém proslovu oznaãil patriarcha Bar-
tolomûj vladyku Christodula za vynika-
jícího církevního ãinitele. Vyzdvihl jeho
horlivost a elán v práci pro církev, blíz-
kost mládeÏi, oddanost fieckému národu,
velik˘ pfiínos pro spoleãenskou a dobro-
ãinnou práci církve – nejenom v ¤ecku,
ale v‰ude, kde trpûli na‰i pravoslavní
bratfii: v Srbsku, v Rusku, Libanonu.
¤ecká církev se úãastnila stavby nové

Архиепископ скончался от рака 28 ян-


варя 2008 года в возрасте 70 лет. На
панихиде по Архиепископу Христодулу
присутствовало афинское духовенство,
епископское собрание, руководство
Греции, включая президента, премьер-
министра и лидеров политических пар-
тий.

На погребение Архиепископа прибыли


также Предстоятели поместных и авто-
номных Православных Церквей, патри-
архи, митрополиты, включая нашего
Владыку Христофора. Чин отпевания
совершил Патриарх Константинополь-
ский Варфоломей. Службу пропели ви-
зантийскими напевами клирики Эллад-
ской и Константинопольской Православ-
ных Церквей.
В своей речи патриарх Варфоломей на-
звал владыку Христодула выдающимся
церковным деятелем. Он отметил его
рвение и неустанную работу на благо
Церкви, близость молодежи, предан-
ность греческому народу, большой вклад

Похороны Владыки Христод ула,


Архиепископа Афинского и всея Эллады

ikona
2 /2008 7
IK208/1:sazba 6/27/08 10:55 AM Stránka 8

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

‰koly v Beslanu (po teroristickém útoku a jeho kaÏdodenním problémÛm,“ pra- „Museli jsme pfiijít. Byl to nበChristodu-
r. 2004). Jeho trpûlivost pfii sná‰ení ne- vil pfiedstavitel fiecké vlády. los. Nikdo jemu rovn˘ asi v budoucnosti
moci pfiirovnal patriarcha k biblickému Tûlo vladyky Christodula bylo po cel˘ uÏ nebude,“ fiíkala stará Ïena, která pfii-
Jobovi. „Trpûlivost, dÛstojnost a víra obfiad i pfii pfievozu na hfibitov v odkryté jela do Athén na pohfieb. „Vrátil mládeÏ
tváfií v tváfi nemoci ukázaly pfiíklad a ro- rakvi, takÏe mu v‰ichni mohli naposledy do chrámÛ, a proto jsme zde,“ uvedl
zechvûly lidi v celém fieckém svûtû.“ pohlédnout do tváfie. Arcibiskup byl 25let˘ muÏ. Po stranách ulice stojící lidé
Patriarcha také pfiipomenul, Ïe konstan- v rakvi obleãen do pln˘ch slavnostních zasypávali kolem pfieváÏenou rakev arci-
tinopolsk˘ patriarchát se v fiadû otázek bohosluÏebn˘ch rouch, na hlavû mûl bis- biskupa kvûty rÛÏí a tleskali. Zvonily
s fiec k˘m synodem arcibiskupa Chri - kupskou mitru, na prsou zlat˘ evange- zvony okolních chrámÛ. Z vr‰ku nad
stodula neshodoval. Av‰ak i pfies tyto liáfi a po stranû biskupské Ïezlo. Arcibis- Athénami vypálila armáda ãestn˘ch
„sráÏky“ mûl, jak patriarcha vyjádfiil, kupa pohfibívali se stejn˘mi poctami jako 21 ran z dûla. Smuteãní pochody hrál
svou nadûji, arcibiskup Christodulos hlavu státu. vojensk˘ orchestr.
„úctu a lásku ke konstantinopolské cír- Po zádu‰ních bohosluÏbách v katedrále Po celé cestû se k prÛvodu pfiidávali
kvi“. vynesli duchovní rakev pfied chrám, kde dal‰í a dal‰í lidé, takÏe procesí bylo del‰í
¤eck˘ ministr ‰kolství a náboÏenství ve byla naloÏena na dûlostfieleckou lafetu neÏ kilometr. Pohfiební prÛvod pÛsobil
svém projevu za celou vládu ocenil ‰ífii zapojenou za vojenské vozidlo. Ihned skuteãnû impozantním dojmem. V Athé-
sociálního pÛsobení zesnulého arcibis- po vynesení rakve z chrámu projevovali nách byl zastaven provoz. Procesí se ubí-
kupa: „Spojil vnitfiní obnovu církve s rÛs- vûfiící úctu k zesnulému zpÛsobem pro ralo po prázdné osmiproudé athénské
tem její spoleãenské role. Drogovû zá- nás ponûkud nezvykl˘m – boufiliv˘mi ulici, za rakví kráãelo duchovenstvo
vislí, bûÏenci, Ïeny, na nichÏ bylo ovacemi. Smuteãní prÛvod doprovázela a za ním ‰ly desetitisíce lidí. Kamera sle-
spácháno násilí, pracující matky, obûti ãestná stráÏ a poãetná vojenská hlídka. dující prÛvod z nadhledu nevidûla ani
organizovaného zloãinu – to je jen nûko- Pohfiební prÛvod kráãel za otevfienou na dlouhé rovné silnici konec smuteã-
lik pfiíkladÛ sociálních kategorií, v nichÏ rakví hlavními athénsk˘mi ulicemi (kde ního zástupu postupujícího po celé ‰ífii
lidé na sobû pocítili jeho péãi“. Pfiipome- byl samozfiejmû zastaven silniãní pro- cesty. Dal‰í lidé ãekali po krajích ulice,
nul i ‰irokou síÈ dûtsk˘ch ‰kolek, lékafi- voz). V prÛbûhu pfievozu se se zesnul˘m aÏ bude rakev vezena kolem nich a há-
sk˘ch center a útulkÛ provozovan˘ch louãily desítky tisíc lidí. Byli to nejen zeli na tûlo zesnulého kvûtiny. KaÏdou
fieckou církví. „Arcibiskup byl zastán- AthéÀané, ale i ¤ekové z celé zemû, ktefií chvíli se rozeznûla nová a nová boufie
cem silné a bojující církve. Dokázal pfii- na pohfieb pfiijeli speciálnû vypraven˘mi potlesku. Lapidární tisková zpráva: „Ar-
vést církev blíÏe k prostému ãlovûku autobusy. cibiskup byl mezi lidmi velice oblíben,“

в общественные и благотворительные ность, что архиепископ Христодул всег- сильной, борющейся Церкви. Он сумел
труды Церкви не только в Греции, но да «сохранял уважение и любовь к Кон- привести Церковь ближе к простому
и везде, где страдали наши православные стантинопольской церкви». человеку и его повседневным пробле-
братья: в Сербии, России, Ливане. Эллад- От лица греческого правительства ми- мам», — сказал представитель греческо-
ская церковь участвовала в строительстве нистр образования и исповеданий отме- го правительства.
нового здания школы в Беслане (по- тил широкую социальную деятельность Тело владыки Христодула находилось во
страдавшего от теракта в 2004 году). покойного архиепископа, который «со- время церемонии и перевоза на кладби-
Патриарх Варфоломей сравнил терпение четал внутреннее обновление Церкви ще в открытом гробу, так что все желаю-
во время борьбы с болезнью архиеписко- с ростом ее общественной роли. Токси- щие могли с ним проститься. Архиепи-
па Христодула с многострадальным биб- команы, беженцы, женщины, подверг- скоп находился в гробу в архиерейском
лейским Иовом. «Его терпение, достоин- шиеся насилию, а также работающие торжественном облачении, с митрой на
ство и вера перед лицом болезни показа- матери и жертвы организованной пре- голове, с золотым евангелием-апрако-
ли пример и взволновали людей во всем ступности — вот лишь несколько приме- сом на груди, и с епископским жезлом.
греческом мире», — сказал патриарх ров социальных категорий, ощущавших Архиепископа хоронили с почестями
Константинопольский. Он не преминул на себе его заботу», — сказал министр. главы государства.
также отметить, что Константинополь- Он также упомянул об обширной сети После отпевания в кафедральном собо-
ский Патриархат и греческий синод ар- детских садов, медицинских центров ре клирики вынесли гроб перед собор, где
хиепископа Христодула не сходились и приютов, развернутых Элладской цер- он был водружен на орудийный лафет,
по ряду вопросов, но выразил убежден- ковью. «Архиепископ был приверженцем соединенный с военной машиной. После

ikona
8 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:55 AM Stránka 9

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

dostala pfii pohledu na projevovanou


úctu a lásku toho nedohledného zástupu
neãekan˘ rozmûr.
Na hfibitovû slouÏil patriarcha Bartolo-
mûj nad tûlem zesnulého je‰tû krátkou
panychidu. Mnozí nejbliωí spolupracov-
níci arcibiskupa stojící u rakve hlasitû
plakali. Po zpûvu „Vûãná pamûÈ“ na
konci panychidy odÀali vladykovi Chris-
todulovi biskupské insignie - sejmuli mu
mitru, odebrali panagie i archijerejskou
berlu atd. Místo toho mu na hlavu vloÏili
jen prost˘ mni‰sk˘ klobouk (kamilavku)
a do rakve vloÏili prost˘ evangeliáfi. Do
zemû je tedy Christodulos ukládán jako
prost˘ mnich. Poslední políbení zesnu-
lého. Pak tûlo pokryli pohfiebním plát-
nem. Pfiiklopili víko rakve a za zpûvu ra-
dostného paschálního hymnu: „Vstal
z mrtv˘ch Kristus, smrtí smrt pfiekonal
a jsoucím ve hrobech Ïivot daroval,“
uloÏili rakev do hrobu.

Arcibiskupu Christodulovi vûãná pamûÈ!


Se svat˘mi upokoj, Kriste, du‰i sluÏeb-
níka svého…

Z tiskové zprávy pfieloÏil a upravil


jerej Jan P. Baudi‰

выноса гроба из храма верующие проя-


вляли свое почтение, по нашим меркам,
довольно необычным способом — бурны-
ми аплодисментами. Похоронный кортеж
сопровождал почетный караул грече-
ских военных. Траурная процессия про-
шла по центральным улицам города за от-
крытым гробом (дорожное движение
было остановлено). На протяжении пути продвигался по пустому восьмиполосно- мять» в конце панихиды, тело владыки
с усопшим прощались десятки тысяч му афинскому шоссе, за гробом шество- Христодула переоблачили, сняв с него
людей. Это были не только афиняне, но вали клирики, а за ними шли десятки ты- митру, Панагию, и забрали архиерей-
и жители многих других областей стра- сяч людей. Камера, снимавшая процес- ский жезл. Вместо этого ему на голову на-
ны, приехавшие специально на похороны сию сверху, не смогла заснять конца дели камилавку (простой монашеский го-
на автобусах. траурной процессии, продвигавшейся ловной убор). В могилу с иерархом поло-
«Мы должны были быть здесь. Это был во всю ширину длинной прямой дороги. жили Евангелие. В землю Христодул
наш Христодул, человек, равного которо- Люди ожидали и по сторонам улицы захоронен как простой монах. Прошло
му в будущем я не вижу», — сказала по- прибытия гроба и забрасывали тело по- последнее лобзание усопшего. Тело было
жилая женщина, приехавшая в Афины на чившего цветами. Почти беспрерывно накрыто погребальным полотном. Крыш-
церемонию. «Он вернул молодежь в цер- раздавались бурные аплодисменты. ку гроба закрыли под пение пасхально-
ковь, и поэтому мы пришли сюда", — ска- Лапидарное пресс-сообщение гласит: го тропаря: « Христос воскресе из мер-
зал 25-летний мужчина. На улицах люди «Архиепископ пользовался большой по- твых, смертию смерть поправ и сущим во
забрасывали гроб с телом архиепископа пулярностью у народа». Это сообщение гробех живот даровав», гроб опустили
цветками роз и аплодировали. Звонили приобретает совершенно другой смысл в могилу.
колокола окрестных церквей. С холма над при виде того, каким образом необозри-
Афинами батарея армейской артиллерии мая толпа выражала ему свою любовь Вечная память архиепископу Христо-
дала 21 залп. Военный оркестр играл и уважение. дулу!
траурные марши. На кладбище патриарх Варфоломей отс- Упокой, Христос, со Святыми душу
На всем протяжении пути к процессии лужил краткую панихиду над телом раба своего…
присоединялись люди, так что она растя- усопшего. Многие близкие сотрудники
нулась более чем на километр. В Афинах архиепископа, стоявшие у гроба, плака- Пресс сообщение перевел и обработал
было остановлено движение. Кортеж ли в голос. После пения «Вечная па- Иерей Йан П. Баудиш

ikona
2 /2008 9
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 10

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Program Jeho Blaženosti metropolity Kryštofa


Vladyka s pomocí Boží hodlá v měsíci červnu 2008:
neděle 1. neděle 22. v 8:30 hod.
pobývat v Daskaliu v Řecku při příležitosti 10. výročí vysvěcení chrámu sloužit slavnostní archijerejskou
čtvrtek 5. v 10:00 hod. sv. liturgii v chrámu Seslání svatého Ducha v Šumperku
ve svátek Nanebevstoupení Páně sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu pátek 27. v 10:00 hod.
Zesnutí přesvaté Bohorodice Na Olšanech v Praze 3 požehnat v Krnově Celostátní oslavy 60. výročí příchodu řeckých emigrantů
pátek 6. v 9:00 hod. do Československa
sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice Na sobota 28. v 10:00 hod.
Olšanech v Praze 3 po připutování z Prahy na kole sloužit sv. archijerejskou liturgii v jeskyni
sobota 7. v 10:00 hod. sv. Ivana Českého (římsko-katolický kostel sv. Jana Křtitele) ve Svatém Janu
u příležitosti 160. výročí Slovanského sjezdu sloužit sv. liturgii pod širým pod Skalou
nebem na Václavském náměstí v Praze neděle 29. v 9:30 hod.
neděle 8. v 10:00 hod. sloužit sv. archijerejskou liturgii v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje
sloužit archijerejskou sv. liturgii v chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice Na v Resslově ul. 9a v Praze 2 a poděkovat při ní za 55 let svého života
Olšanech v Praze 3 pondělí 30. června v 19:00 hod.
neděle 15. v 10:00 hod. sloužit večerní bohoslužbu v Monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodice ve
den sv. Padesátnice oslavit sv. archijerejskou liturgii v chrámu Zesnutí pře- Vilémově u Litovle a zahájit Letní setkání mládeže
svaté Bohorodice Na Olšanech v Praze 3
pondělí 16. v 8:00 hod.
v den svátku Svatého Ducha sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu Vladyka s pomocí Boží hodlá v měsíci červenci 2008:
Alexandra Něvského v Prešově a blahopřát Jeho Vysokopřeosvícenosti vla-
dyku Jánovi, arcibiskupu prešovskému a Slovenska, k 25. výročí biskupské- sobota 5. v 9:00 hod.
ho svěcení u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje sloužit archijerejskou sv. liturgii
sobota 21. v 7:00 hod. v chrámu zasvěceném svatým věrozvěstům v Kroměříži
sloužit spolu s Jeho Vysokopřeosvíceností arcibiskupem Simeonem neděle 6. v 9:30 hod.
sv. archijerejskou liturgii v Monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodice ve sloužit archijerejskou sv. liturgii v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul
Vilémově a oslavit tak 10. výročí biskupského svěcení vladyky Simeona, 9a v Praze 2 a oslavit svátek Jana Husa
arcibiskupa olomoucko-brněnského sobota 12. v 10:00 hod.

Программа Его Блаженства Митрополита ХРИСТОФОРА


Владыка с Божьей помощью намеревается в июне 2008 года:

воскресенье 1 суббота 21 в 7:00


находиться в Даскалии в Греции вместе с Его Высокопреосвященством епископом Симеоном совер-
четверг 5 в 10:00 шить Святую архиерейскую литургию в монастыре Успения Пресвятой
на праздник Вознесения Господня служить Святую архиерейскую Богородицы в Вилемове и отпраздновать таким образом 10-ю годо-
литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы На Ольшанах вщину хиротонисания во епископа владыки Симеона, архиепископа
в Праге 3 Оломоуцко-Брненского.
пятница 6 в 9:00 воскресенье 22 в 8:00
служить Святую архиерейскую литургию в храме Успения Пресвятой по случаю 10-й годовщины освящения храма совершить торжествен-
Богородицы На Ольшанах в Праге 3 ную Святую архиерейскую литургию в храме Ниспослания Святого
суббота 7 в 10:00 Духа в Шумперке
по случаю 160-й годовщины Славянского съезда служить Святую пятница 27 в 14:00
литургию под открытым небом на Вацлавской площади в Праге благословить в Крнове Общегосударственное празднование 60-й
воскресенье 8 в 10:00 годовщины прихода греческих эмигрантов в Чехословакию
служить Святую архиерейскую литургию в храме Успения Пресвятой суббота 28 в 10:00
Богородицы На Ольшанах в Праге 3 после прибытия в Прагу на велосипеде совершить Святую архиерей-
воскресенье 15 в 10:00 скую литургию в пещере святого Иоанна Чешского (римско-католиче-
в день святой Пятидесятницы провести Святую архиерейскую ский костел св. Иоанна Крестителя) в Святом-Яне-под-Скалоу.
литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы На Ольшанах воскресенье 29 в 9:00
в Праге 3 провести Святую архиерейскую литургию в кафедральном соборе
понедельник 16 в 8:00 свв. Кирилла и Мефодия, ул. Ресслова 9а, в Праге 2, и поблагодарить
в День Святого Духа совершить Святую архиерейскую литургию во время нее за 55 лет своей жизни
в храме Александра Невского в Прешове и поздравить Его понедельник 30 июня в 19:00
Высокопреосвященство владыку Иоанна, архиепископа Прешовского служить вечернее богослужение в монастыре Успения Пресвятой
и Словацкого, с 25-й годовщиной хиротонисания во епископа Богородицы в Вилемове (под Литовлем) и открыть Летнюю встречу
молодежи

ikona
10 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 11

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

v den chrámového svátku sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu sv. apoš- rejskou sv. liturgii v chrámu sv. Vladimíra v Mariánských Lázních
tolů Petra a Pavla v Karlových Varech v 17:00 hod. sloužit večerní bohoslužbu v kapli Proměnění Páně v Těšově
neděle 13. v 10:00 hod. u Mariánských Lázní a zahájit Letní setkání dětí
sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu sv. Petra a Pavla v Milířích neděle 27. v 10:00 hod.
neděle 20. v 10:00 hod. v den chrámového svátku sloužit slavnostní sv. archijerejskou liturgii v chrá-
u příležitosti 200. výročí založení léčebných Lázní sloužit slavnostní archije- mu sv. Olgy ve Františkových Lázních

Владыка с Божьей помощью намеревается в июле 2008 года:

суббота 5 в 9:00 воскресенье 20 в 10:00


по случаю дня свв. Кирилла и Мефодия служить Святую архи- по случаю 200-й годовщины основания лечебного курорта, совершить
ерейскую литургию в храме, посвященном святым вероучителям, Святую архиерейскую литургию в храме святого Владимира в городе
в Кромержиже Марианске-Лазне
воскресенье 6 в 9:30 в 17:00
служить Святую архиерейскую литургию в храме свв. Кирилла служить вечернее богослужение в часовне Преображения Господня
и Мефодия, ул. Ресслова 9а, в Праге 2, и отпраздновать День Яна Гуса в Тешове (под городом Марианске-Лазне) и открыть Летнюю встречу
суббота 12 в 10:00 детей
по случаю престольного праздника, служить Святую архиерейскую воскресенье 27 в 10:00
литургию в храме свв. апостолов Петра и Павла в Карловых-Варах по случаю престольного праздника, служить Святую архиерейскую
воскресенье 13 в 10:00 литургию в храме св. Ольги в городе Франтишковы-Лазне
служить Святую архиерейскую литургию в храме свв. Петра и Павла
в Милиржах

ikona
2 /2008 11
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 12

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Stručné pravoslavné kalendárium


Краткий православный календарь červen–srpen
июнь–август
ČERVEN 14. ZÁDUŠNÍ SOBOTA 26. David Soluňský, veled.
1. 6. NEDĚLE – O SLEPÉM Eliseus, prorok; Metoděj, patr. cařihradský 27. Severos (Šebíř), ct. presbyter; Jana Myronosice
Justin Filosof, muč. 15. SESLÁNÍ SVATÉHO DUCHA – PADESÁTNICE 28. Pavel, lékař, vyzn.; Sergij a German, ct. divotvůrci
2. Nicefor, vyzn., patr. cařihradský; Jan Nový Amos, prorok; Vít, Modest, Krescent, muč.; 29. 2. NEDĚLE – VŠECH SVATÝCH PRAVOSLAVNÝCH
Sučavský, vmuč. Jeroným, veled.; Lazar Srbský, kníže, muč.; V ZEMI ČESKÉ
3. Lukillián a čtyři děti: Klaudius, Ipatij, Pavel, Augustin, ep. SLAVNÍ APOŠTOLOVÉ PETR A PAVEL
Dionysij, muč.; Pavla, panna muč. 16. DEN SV. DUCHA 30. Sbor dvanácti apoštolů; Ondřej Ruský, vyzn.
4. Ukončení svátku Paschy; Mitrofan, patr. Tichon Amatunský, ep. a divotvůrce; Tichon ČERVENEC
cařihradský; Konkordij, muč.; Suchonský, veled.; Tichon, obchodník, vyzn. 1. Ondřej Krétský, ep.; Kosma a Damián, muč.
Marta a Marie , ct. sestry Lazarovy 17. TŘETÍ DEN SV. TROJICE v Římě trpící lékaři
5. NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ Manuel, Savel a Izmael Perští, muč. 2. Juvenalij (Mladen), patr. jeruzalémský
Dorotej, ep. tyrský, muč.; Igor, kníže ruský, ct., 18. Leontij, Hypatij a Theodulos, muč. 3. Hyacint, muč.; Nikodem Ruský, ct.
Petr Srb. ct. 19. Juda, ap. a bratr Páně; Paisij Veliký veled. 4. Prokop Sázavský; Andrej Rublev, ikonopisec, ct.
6. Vissarion Egyptský, divotvůrce, veled. otec; 20. Kalist Cařihradský, ep.; Naum Ochridský, ct., žák 5. CYRIL A METODĚJ, AP. ROV., UČITELÉ
Archelaia, Tekla a Zuzana, panny a muč. sv. Cyrila a Metoděje SLOVANŠTÍ
7. Kalerie a Priscilla muč. 21. Julián z Tarsu, muč. 6. 3. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
8. 7. NEDĚLE – SV. OTCŮ PRVNÍHO VŠEOB. SNĚMU 22. 1 NEDĚLE PO PADESÁTNICI – VŠECH SVATÝCH Památka M. Jana Husa; Asterij (Hvězdoslav), muč.
Theodor Stratelat, muč., přenesení ostatků Eusebij, muč., ep. samostatný 7. Peregrin (Pelhřim), muč., Evangel, muč.
9. Cyril Alexandrijský, archiep. 23. ZAČÁTEK PETROPAVLOVSKÉHO POSTU 8. Prokop, vmuč. a s ním druhové a 12 žen
10. Alexandra a Antonie, panna, muč. Agrippina, muč. 9. Pankrác, ep. muč.
11. Bartoloměj, ap.; Barnabáš, ap. 24. Narození sv. Jana Křtitele; Ivan Český, 10. Antonij Pečerský, veled.
12. Onufrij Veliký, veled. otec; Petr Athonský, veled. ct. poustevník 11. Olga, kněžna ruská, ap. rovná, vyzn.
13. Ukončení nanebevstoupení Páně, Tryfil, ep. 25. Dionysij, ct. monach; Fevronie, panna a muč.; 12. Veronika, vyzn.; Arsen Novgorodský, ct.
kyperský, sv. otec; Andronik Moskevský, ct.; Petr, kníže a Fevronie, kněžna, muromští divo- 13. 4. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
Akylina, panna a muč. tvůrci, vyzn. Marcián (Ratibor) muč.

ИЮНЬ Кипрской; преподобный Андроник 25. Преподобный монах Дионисий; преподобно-


1. НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ – О СЛЕПОМ Московский; мученица Акилина, дева мученица Феврония, дева; святые
Иустин Философ, мученик 14. ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА благоверные князь Петр и княгиня
2. Святитель Никифор, патриарх Константино- Пророк Елисей; Мефодий, патриарх Феврония, Муромские чудотворцы
польский; Иоанн Новый Сочавский, велико- Константинопольский 26. Преподобный Давид Солунский
мученик 15. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА 27. Преподобный Севир, пресвитер; Иоанна
3. Мученики Лукиллиан и отроки Клавдий, Пророк Амос; мученики Вит, Модест и Кри- Мироносица
Ипатий, Павел и Дионисий; мученица Павла, скентия; святитель 28. Преподобный Павел, врач; преподобные
дева Ефрем; мученик Лазарь, князь Сербский; Сергий и Герман, чудотворцы
4. Конец праздника Пасхи; Митрофан, патриарх Августин, епископ 29. НЕДЕЛЯ 2-Я, ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ
Константинопольский; Конкордий мученик; 16. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ ЧЕШСКОЙ
праведные Марфа и Мария, сестры Лазаря Тихон, епископ Амафунтский, чудотворец; СЛАВНЫЕ АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ
5. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ преподобный Тихон Сухонский; преподобный 30. Собор 12-ти апостолов; преподобный Андрей
Священномученик Дорофей, епископ Тир- Тихон, торговец Русский
ский; праведный Игорь, князь русский; пра- 17. ТРЕТИЙ ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ИЮЛЬ
ведный Петр Серб. Мученики Мануил, Савел и Исмаил 1. Преподобный Андрей Критский, епископ;
6. Преподобный отец Виссарион, чудотворец Персидские святые мученики Косма и Дамиан, в Риме
Египетский; девы 18. Мученики Леонтий, Ипатий и Феодул пострадавшие врачи
и мученицы Архелая, Фекла и Сосанна 19. Апостол Иуда, брат Господня; преподобный 2. Иувеналий, патриарх Иерусалимский
7. Мученицы Калерия и Прискилла Паисий Великий 3. Мученик Иакинф; преподобный Никодим
8. НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ, СВЯТЫХ ОТЦЕВ 20. Каллист Константинопольский, епископ; Русский
I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА преподобный Наум Охридский, ученик 4. Прокопий Сазавский; преподобный Андрей
Мученик Феодор Стратилат, перенесение святых Кирилла и Мефодия Рублев, иконописец
мощей 21. Мученик Иулиан Тарсийский 5. РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ,
9. Кирилл Александрийский, архиепископ 22. НЕДЕЛЯ 1-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, СЛАВЯНСКИЕ ПЕРВОУЧИТЕЛИ
10. Мученик Александр и мученица Антонина, ВСЕХ СВЯТЫХ 6. НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
дева Священномученик Евсевий, епископ День памяти Яна Гуса; Астерий, мученик
11. Апостол Варфоломей; апостол Варнава Самосатский 7. Перегрин, мученик; Евангел, мученик
12. Преподобный Онуфрий Великий; 23. НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА 8. Великомученик Прокопий, с ним мученики
преподобный Петр Афонский Мученица Агриппина и 12 жен
13. Отдание праздника Вознесения Господня; 24. Рождество святого Иоанна Крестителя; 9. Священномученик Панкратий, епископ
святитель Трифиллий, епископ Левкусии святой Иоанн Чешский, пустынник 10. Преподобный Антоний Печерский

ikona
12 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 13

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

14. Akvila, ap. ze 70 a jeho manželka Priscilla SRPEN 17. 9. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
15. Vladimír, kníže ruský, ap. rovný, vyzn. 1. Začátek půstu k Zesnutí Přesv. Bohorodice; Stratonij, Filip, Eutychián, Cyprian, muč.
16. Pavel, muč.; Alevtina a Chiona, sestry muč.; Eleazar, kněz a 7 br. Makabejských a matky 18. Floros (Květoslav) a Lavros, muč.
pam. 4. všeob. sněmu Salomie, muč. 19. Ondřej Stratelat, muč.
17. Marína (Margareta), vmuč.; Leonid, ct. 2. Přenesení ostatků sv. prvomuč. archidiákona 20. Samuel, prorok; Šebíř a Memnon, upálení, muč.
18. Emilián Slovan, muč. Štěpána; Basil Moskevský 21. Tadeáš, ap. ze 70
19. Štěpán Lazarevič, blaž. a jeho matka Milica jurodivý, vyzn. 22. Eulalie, panna, muč.
Srbská 3. 7. NEDĚLE PO PADESÁTNICI 23. Oddání Zesnutí přesv. Bohorodice; Irenej
20. 5. NEDĚLE PO PADESÁTNICI, PAMÁTKA Salome (Miroslava), myronosice, vyzn. (Lubomír, Mojmír, Radomír), ep. lyonský, muč.
SV. OTCŮ 6 VŠEOBECNÝCH SNĚMŮ 4. Sedm muč. efeských: Maxmilián, Martinián, 24. 10. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
Eliáš, prorok Antonín a další Eutychos (Šťasten), muč., učedník ap. Jana
21. Ezechiel, prorok 5. Předvečer Proměnění páně; Eusignij (Milivoj), 25. Titus, ap. ze 70
22. Marie z Magdaly, myronosice, ap. rovná muč. 26. Adrian a Natalie, muč.
23. Apolinárij, ep. ravenský, muč. 6. PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 27. Ósij, vyzn., ep. kordobský
24. Kristina, muč. ; Boris a Gleb, knížata ruská, muč. 7. Pimen Pečerský, veled.; Marin, vojín, muč. 28. Achil, diákon, vyzn.; Mojžíš Murin, veled. otec
25. Olympiáda, diakónka, muč.; 165 otců 5. všob. 8. Myron Krétský, ep. divotvůrce 29. Stětí hlavy sv. Jana Křtitele, postní den
sněmu; Blandina, muč. 9. Matěj, ap. 30. Alexandr, Jan Postník a Pavel Nový, patr.
26. Zesnutí sv. Anny, matky přesv. Bohorodice; 10. 8. NEDĚLE PO PADESÁTNICI cařihradští; Alexandr Něvský a Daniel
Paraskeva Římská, muč. Lavrentij (Vavřinec), archidiákon muč. Moskevský, knížata ruská, vyzn.;
27. 6. NEDĚLE PO PADESÁTNICI 11. Zuzana, panna a mu. Kryštof Římský, ct. otec
Pantelejmon, vmuč. a léčitel; Kliment, Neum, 12. Fotios a Anikita, muč.; Alexandr, ep. komanský, 31. 11. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
Gorazd, Angelár, Sáva a druhové, ap. rovní muč. Cyprian, muč., ep. kartaginský
28. Prochor, Nikanor, Timon a Parmen, ap. ze 70; 13. Oddání sv. Proměnění Páně; Hyppolit, Ireneus,
Irena (Miroslava) Abundios a Konkordie, římští muč.
29. Kalinik, muč.; Serafina, panna, muč. 14. Předvečer Zesnutí přesv. Bohorodice; Micheáš,
30. Abdon (Bořivoj), Sennis, Olympij a Maxim, muč.; pror.
Angelina (Anděla) Srbská, ct. 15. ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
31. Josef z Arimatie, spr. vyzn. 16. Jáchym Bulharský, poustevník, ct.

11. Святая равноапостольная великая княгиня Ангеляр, Савва Авундий и Конкордия


Российская Ольга 28. Апостолы от 70-ти Прохор, Никанор, Тимон 14. Предпразднство Успения Пресвятой
12. Преподобная Вероника; преподобный и Пармен; Ирина (Мирослава) Богородицы; пророк Михей
Арсений Новгородский 29. Мученик Каллиник; мученица Серафима, 15. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
13. НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ дева 16. Праведный Иоахим Болгарский, отшельник
Мученик Маркиан 30. Мученики Авдон, Сеннис, Олимпий 17. НЕДЕЛЯ 9-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
14. Акила, апостол от 70-ти, и его жена Прискилла и Максим; преподобная мученица Ангелина Мученики Стратон, Филипп, Евтихиан
15. Святой равноапостольный великий князь Сербская и Киприан
российский Владимир 31. Праведный Иосиф из Аримафии 18. Мученики Флор и Лавр
16. Мученик Павел; сестры мученицы Алевтина АВГУСТ 19. Мученик Андрей Стратилат
и Хиония; день памяти IV Вселенского Собора 1. Начало Успенского поста; Семь мучеников 20. Пророк Самуил; мученики Севир и Мемнон,
17. Великомученица Марина (Маргарита); Маккавеев, их учитель Елеазар и мать сожжены
преподобный Леонид их Соломония, мученица 21. Апостолы от 70-ти Фалдей
18. Мученик Емилиан, славянин 2. Перенесение мощей первомученика 22. Мученица Евлалия, дева
19. Блаженный Стефан Лазаревич и мать его, архидиакона Стефана; блаженный Василий 23. Отдание праздника Успения Пресвятой
Милица Сербская Московский, Христа ради юродивый Богородицы; священномученик Ириней,
20. НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ДЕНЬ 3. НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ епископ Лионский
ПАМЯТИ СВЯТЫХ ОТЦЕВ VI ВСЕЛЕНСКОГО Праведная Саломия мироносица 24. НЕДЕЛЯ 10-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
СОБОРА 4. Семь Ефесских мучеников: Максимилиан, Священномученик Евтихий, ученик апостола
Пророк Илия Мартиниан, Антонин и другие Иоанна
21. Пророк Иезекииль 5. Предпразднество Преображения Господня; 25. Апостол от 70-ти Тит
22. Мироносица равноапостольная Мария мученик Евсигний 26. Мученики Адриан и Наталия
Магдалина 6. Преображение Господне 27. Святитель Осия, епископ Кордувийский
23. Аполлинарий, епископ Равеннийский, 7. Преподобный Пимен Печерский; мученик 28. Преподобный Ахилл, диакон; преподобный
мученик Марин, воин Моисей Мурин
24. Мученица Христина; мученики, князья 8. Мирон Критский, епископ, чудотворец 29. Усекновение главы Иоанна Крестителя;
Российские Борис и Глеб 9. Апостол Матфий постный день
25. Мученица Олимпиада, диаконисса; 10. НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 30. Александр, Иоанн Постник и Павел Новый,
165 отцев V Вселенского Собора; мученица Мученик Лаврентий, архидиакон патриархи Константинопольские; Александр
Бландина 11. Мученица Сосанна, дева Невский и Даниил Московский, благоверные
26. Успение святой Анны, матери Пресвятой 12. Мученики Фотий и Аникита; священномуче- Российские князья; преподобный Христофор
Богородицы; преподобномученица Параскева ник Александр, епископ Команский Римлянин
Римская 13. Отдание праздника Преображения Господня; 31. НЕДЕЛЯ 11-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
27. НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ римские мученики Ипполит, Ириней, Мученик Киприан, епископ Карфагенский
Великомученик и целитель Пантелеимон;
равноапостольные Климент, Наум, Горазд,

ikona
2 /2008 13
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 14

SLOVENSKO I СЛОВАКИЯ

Osem dní, z ktor˘ch sa v byzantsko-slo- vnou bodkou za Ïivotom. Lazárove vzkri-


vanskej liturgickej tradícii skladá Svät˘ esenie je totiÏ uistením, Ïe utrpenie, ktoré
t˘ÏdeÀ (naz˘van˘ taktieÏ Strastn˘m ãi ãaká samotného Spasiteºa, neskonãí ab-
Veºk˘m t˘ÏdÀom), tvorí pre pravoslav- solutnou prehrou a rozpadom smrti. Boho-
n˘ch kresÈanov vrchol bohosluÏobného sluÏobné texty tohto dÀa zdôrazÀujú sku-
Ïivota. Paschálny cyklus utrpenia, smrti toãnosÈ, Ïe Isus je dokonal˘m Bohom
a zm⁄tvychvstania BoÏieho Syna je pred- a dokonal˘m ãlovekom.
staven˘ v sérii hlbok˘ch, duchovne Kvetná nedeºa je oslavou Pánovho trium-
in‰pirujúcich bohosluÏieb, ktoré prekra- fálního vjazdu do Jeruzalema. Na konci
ãujú obmedzenie ãasu a priestoru, uvád- svätej liturgie (ãi presnej‰ie na konci
zajú pravoverného kresÈana do vnútra utrene) sú posväcované ratolesti stromov,
udalostí spásy a umoÏÀujú mu v spole- ktoré si variaci odná‰ajú domov ako pred-
ãenstve Cirkvi znova preÏiÈ posledné oka- zvesÈ Christovho víÈazstva nad smrÈou,
mihy Spasiteºovho pozemského pôso- ktoré sa stáva aj ich osobn˘m triumfom
benia. BohosluÏby sú naplnené takou nad rozpadom a poru‰ením; na niekto-
duchovnou krásou, Ïe je ãasto moÏné vi- r˘ch miestach veriaci drÏia posvetené
dieÈ na tvárach t˘ch, ktorí sa ich pozorne ratolesti po celú dobu svítej liturgie. Boho-
a s pochopením úãastnia, hluboké po- sluÏobné texty, oslavujúce Lazárovo vzkri-
hnutie alebo dokonca slzy. esenie a pokoru Kráºa, ktor˘ vchádza do
1
Jeruzalema na osliatku, svedãia o skutoã-
Lazárová sobota (deÀ pred Kvetnou nede- z m⁄tvych. Isus plaãe nad tragédiou ºud- nosti, Ïe zmysel Kvetnej nedele nie je
ºou) pripomína posledn˘ verejn˘ dôkaz skej bezmocnosti tvárou v tvár smrti moÏné pochopiÈ bez ponorenia sa do ta-
Mesiá‰ovej boÏskej moci, ktor˘ sa prejavil a ukazuje, Ïe pre toho, kto v Neho verí, ne- jomstva Lazárovho vzkriesenia.
povolánim Lazára, Christovho priateºa, musí tento stra‰n˘ okamih byÈ definití- Prvé tri dni Strastného t˘ÏdÀa je u nás
slúÏená veãerná liturgia vopred posväte-
n˘ch Darov s ãítaním z Evanjelia; v gréc-
kom prostredí b˘vajú taktieÏ spievané

Veľká Noc
v liturgickej tradícii východnej všeobecnej Cirkvi
pred veºkou ikonou zmuãeného Spasiteºa
zvlá‰tne ranné bohosluÏby, naz˘vané
„utreÀa Îenícha Cirkvi“, tj. Christa. Té-
mou bohosluÏobn˘ch textov je koniec ãa-

Великая ночь
протяжении всей святой литургии. Богос-
лужебные тексты, воспевающие воскре-
шение Лазаря и смирение Короля, входя-
в литургической традиции восточной всеобщей Церкви щего в Иерусалим верхом на ослике,
свидетельствуют о том, что значение
Вербного воскресенья невозможно по-
Восемь дней, из которых в византийско- ственной мощи Мессии, проявившейся нять без погружения в таинство воскре-
славянской литургической традиции воскрешением Лазаря, приятеля Хри- шения Лазаря.
состоит Святая неделя (именуемая так- ста. Иисус плачет над трагедией челове- Первые три дня Страстной седмицы у нас
же Страстной или Великой неделей), ческого бессилия перед лицом смерти и совершается вечерняя Литургия Преж-
представляют для православных христи- показывает, что для тех, кто в него веру- деосвященных Даров и читается Еванге-
ан кульминацию богослужебной жизни. ет, этот страшный момент не обязатель-
Пасхальный цикл страдания, смерти и но обозначает окончательную точку в
воскресения Сына Божия представлен жизни. Воскрешение Лазаря – это заве-
с помощью ряда глубоких, духовно рение в том, что страсти, ожидающие са-
вдохновляющих богослужений, выходя- мого Спасителя, не заканчиваются пол-
щих за рамки времени и пространства. ным поражением и распадом смерти.
Они втягивают правоверного христиа- Богослужебные тексты в этот день под-
нина в события спасения и дают ему воз- черкивают обстоятельство, что Иисус –
можность в церковной общине снову ис- совершенный Бог и совершенный чело-
пытать последние моменты земной дея- век.
тельности Спасителя. Богослужения Вербное воскресенье – это празднование
наполнены такой красотой, что часто триумфального входа Господа в Иеруса-
можно увидеть на лицах тех, которые в лим. В конце святой литургии (точнее –
них внивательно и с пониманием уча- в конце утрени) освящаются зеленеющие
ствуют, глубокое волнение или даже ветви деревьев, которые верующие заби-
слезы. рают домой как предзнаменование побе-
ды Христа над смертью, клтлрая стано-
Лазарева Суббота (день перед Верб- вится и их личной победой над распадом
ным воскресеньем) вспоминает послед- и разрушением; в некоторых местах ве-
нее публичное доказательство боже- рующие держат освященные ветви на 2

ikona
14 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 15

SLOVENSKO I СЛОВАКИЯ

sov a Posledn˘ súd, v˘zva k pokániu i v ãase taÏkostí a zdanlivého triumfu zla. miestach kÀaz vyná‰a z oltárneho pries-
a bdelosti podºa vzoru podobenstva o de- Veºk˘ (Zelen˘) ‰tvrtok zaãína liturgiou toru veºk˘ kríÏ aÏ po piatom evanjeliu,
siatich pannách (Mt 25, 1-13) a príbehu sv. Bazila Veºkého, spojenou s veãerÀou, prechádza s ním cel˘m chrámom a umi-
o Ïene, ktorá pomazala Christa (Mt 26, ktorá sa dnes slúÏi v dopoludÀaj‰ích hodi- estÀuje ho za stolíkom, na ktorom je polo-
6-13), a utrpenie nevinného Josefa (1 MjÏ nách. âítania z Evanjelia spájajú udalosti Ïené Evanjelium. V pravoslávnych cirk-
37), predobraz utrpenia Spasiteºa. Pri Spasiteºovej Tajomnej (Poslednej) veãere, vách s gréckou a arabskou liturgickou
veãern˘ch liturgiách sa tieÏ ãíta starozá- ustanovenia Eucharistie a zrade, zatknutí tradíciou je dokonce „pribíjané“ znázorne-
konná kniha Jób, v ktorej Cirkev vidí nie- a odsúdení Christa. BohosluÏobné texty sa nie ukriÏovaného Spasiteºa na drevo kríÏa.
len predobraz utrpenia nevinného Bohoã- sústredia predov‰etk˘m na Judá‰ovu V niektor˘ch farnostiach veriaci stoja po-
loveka Isusa Christa, ale aj Jeho nesmiernu zradu v svetle starozákonn˘ch ãítaní, ktoré ãas ãítania Svätého Písma so zapálen˘mi
trpezlivosÈ a vernosÈ BoÏím zasºúbeniam hovoria o Spasiteºovi ako o Baránkovi ve- sviecami.
denom na smrÈ. V katedrálnych chrámoch Samotn˘ Veºk˘ piatok je dÀom prísneho
b˘va na konci svätej liturgie konan˘ pôstu. V skor˘ch dopoludÀaj‰ích hodi-
zvlá‰tny dojemn˘ obrad, kedy biskup po- nách sú pod kríÏom v strede chrámu ãí-
dºa vzoru Christa odkladá bohosluÏobné tané tzv. kráºovske hodinky, v ktor˘ch je
rúcho, opá‰e sa ruãníkom a um˘va nohy cez slová Písma Starého i Nového Zákona
dvanástim kÀazom na znamenበtoho, Ïe ohlasovaná nielen tragika utrpenia Nevin-
„Syn ãloveka“ (a spolu s ním i kaÏd˘ bis- ného, ale i uistenie o víÈazstve nad smrÈou,
kup, kÀaz ãi diakon, ktorí odvodzujú svoju dosiahnutom práve cez KríÏ. V popolud-
kÀazskú sluÏbu práve od Isusovho veºk- Àaj‰ích hodinách Veºkého piatku je slú-
Àazstva) „nepri‰iel, aby mu slúÏili, ale aby Ïená veãerÀa pohrebu Pána, pri ktorej je
on slúÏil, a aby dal du‰u svoju na vykúpe- po ãítaniach zo Starého i Nového Zákona
nie za mnoh˘ch.“ (Mk 10, 45) vyná‰aná pla‰ãenica (grécky epitafios),
UtreÀa Veºkého piatku b˘va v súãasnosti veºká látková ikona znázorÀujúca uklada-
slúÏena v neskor˘ch popoludÀaj‰ích hodi- nie Christovho tela do hrobu alebo tradiã-
nách Veºkého ‰tvrtku. Pri tejto bohosluÏbe nej‰ie iba Isusovo telo zahalené do po-
kÀaz ãíta uprostred chrámu pod kríÏom, hrebn˘ch plachiet. Pla‰ãenica je uloÏená
ktor˘ je inokedy umiestnen˘ za oltárom, väã‰inou na zvlá‰tnom stolíku uprostred
dvanásÈ úryvkov z v‰etkych ‰tyroch evan- chrámu a ozdobená kvetmi. Na konci ve-
jelií, popisujúcich posledné chvíle Chri- ãerne sa veriaci klaÀajú pochovanému Pá-
3 stovej pozemskej sluÏby. Na niektor˘ch novi, spievajú piesne (u nás na v˘chod-

лие; в греческой среде также поются под дральных соборах обычно происходит в
большой иконой Замученного Спасите- конце святой литургии особенно трога-
ля особые утрени, называемые «утреня тельная церемония, когда епископ, сле-
Жениха Церкви», т.е. Христа. Тема богос- дуя примеру Христа, снимает свое богос-
лужебных текстов – конец времен лужебное одеяние, препоясывается поло-
и Страшный суд, воззвание к покаянию тенцем, и умывает ноги двенадцати свя-
и к бодрствованию, по примеру притчи щенникам как симол того, что «Сын че-
о десяти девах (Мф 25, 1-13), и история ловека» (и вместе с ним все епископы,
о женщине-грешнице, помазавшей Хри- священники или диаконы, возводящие
ста (Мф 26, 6-13), страдания невинного свой духовный сан к действиям Иисуса)
Иосифа (1 Моисей 37), прообраз страда- «ибо и Сын Человеческий не для того
ний Спасителя. На вечерней литургии пришел, чтобы Ему служили, но чтобы по-
также читается ветхозаветная Книга служить и отдать душу Свою для искуп-
Иова, в которой Церковь видит не толь- ления многих.» (Мк 10, 45) 4
ко прообраз страдания невинного Бого- Утреня Великой пятницы сегодня обыч-
человека Иисуса Христа, но и его неиз- но совершается в Великий четверг вече- во время чтения Священного Писания
меримое терпение и преданность Божьим ром. Во вреия этого богослужения чита- с зажженными свечами.
заповедям даже в тяжкие времена и во ет священник посреди храма под крестом, Сама Великая пятница – день строгого
время мнимой победы зла. который иногда находится за алтарем, поста. Утром под крестом в центре хра-
Великий четверг начинается с литургии двенадцать отрывков со всех четырех ма совершаются т.н. Великие часы, в ко-
святого Василия Великого, которая со- Евангелий, описывающих последние торых посредством слов Писания Ветхо-
вершаетмя в соеденении с вечерней, ко- мгновения земного служения Христа. го и Нового Завета оглашается не толь-
торую сегодня служат до обеда. Чтение В некоторых местах священнослужи- ко трагичность страданий Невинного,
Евангелия соединяет события Тайной Ве- тель выносит из-за алтаря бельшой крест, но и заверение в победе над смертью, до-
чери Спасителя, установление Евхари- обходит с ним весь храм и ставит его за стигнутой именно через Крест. Пополуд-
стии и предательство, задержание и осуж- столик, на котором Евангелие. В правос- ни Великой пятницы совершается Вечер-
дение Христа. Богослужебнве тексты лавных церквах с греческой и арабской ня Погребения Господня, на которой
сосредотачиваются прежде всего на пре- литургической традицией даже суще- читается Ветхий и Новый Завет и выно-
дательстве Иуды в свете ветхозаветных ствует «пригвождение» изображения сится Плащаница (по-гречески ”epitap-
чтений, описывающих Спасителя как распятого Спасителя на дерево креста. hion”) – большое изображение вышитое
агнца, ведомого на заклание. В кафе- В некоторых приходах стоят верующие на материи, на котором образ положения

ikona
2 /2008 15
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 16

SLOVENSKO I СЛОВАКИЯ

tickej udalosti panuje hrobové ticho a ne- pripravovali na vstup do Ïivého bohoºud-
vysloviteºné pohnutie. ského tela Christa, Cirkvi. Zvlá‰È siln˘m
Na niektor˘ch miestach u nás b˘vá tieÏ po dojmom na v‰etk˘ch pfiítomn˘ch pôsobí,
veãerni s v˘nosom pla‰ãenice slúÏená keì sa duchovní pred ãítaním Evanjelia za
utreÀa svítej (Bielej) soboty, naz˘vaná spevu hymnu Voskresni, BoÏe, sudi zemli
v gréckom prostredí utreÀa nárekov. Cir- (PovstaÀ BoÏe a suì zem) preobliekajú
kev sa spojuje so zástupmi nebesk˘ch an- z tmav˘ch rúch do svetl˘ch; zároveÀ sú
jelsk˘ch mocností a BoÏou Matkou a nari- i tmavé oltárne plachty a ìal‰ie pokr˘va-
eka nad smrÈou Toho, nad ktor˘m smrÈ dla v chráme nahradené bielymi. Evanje-
nemá moc. Potom je pla‰ãenica nesená za lium, ktoré následne kÀaz ãi diakon zves-
spevu hymnu svjatyj BoÏe, svjatyj Kripkyj, tuje od stolíka s pla‰ãenicou, uÏ popisuje
svjatyj Bezsmertnyj, pomiluj nas (svät˘ príchod Christov˘ch uãeníc k prázdnemu
BoÏe, svät˘ Siln˘, svät˘ Nesmrteºn˘, zmi- hrobu. Na konci svätej liturgie kÀaz Ïehná
luj sa nad nami) v pohrebnom sprievode chlieb a víno, ktor˘mi sa variaci posil-
okolo chrámu, prípadne i ulicami v najb- Àujú, aby mali silu vytrvaÈ v prísnom
liωom okolí budovy. pôste aÏ do paschálnej Eucharistie.
V sobotu dopoludnia, správnej‰ie v‰ak skôr Paschálna noc, predveãer nedele Zm⁄t-
v sobotu podveãer, je slúÏená svätá liturgia vychvstania Pána, je sprevádzaná v ne-
5 Bazila Veºkého, spojená s veãerÀou, naz˘- skor˘ch hodinách sobotného veãera ãíta-
vaná tieÏ „prv˘m Vzkriesením“. ním novozákonnej knihy Skutkov apo-
nom Slovensku predov‰etk˘m krásnu pi- Pripomíname si pri nej zostup Pána Isusa ‰tolsk˘ch, ktorá popisuje kázanie mladej
eseÀ Stradaºnaja mati pod Krestom sto- do pekiel, teda do tej najväã‰ej hlbiny Cirkvi o Vzkriesenom Christovi. V ‰ere
jala, popisujúcu údiv a zármutok Matky smrti, odkiaº Spasiteº víÈazne vyviedol chrámu, osvecovaného len svetlom sviec,
BoÏej nad smrÈou jej BoÏského Syna) du‰e spravodliv˘ch Starého Zákona vrá- veriaci bdia pri pla‰ãenici, symbolizujúcej
a bozkávajú pla‰ãenicu. tane na‰ich prarodiãov Adama a Evy, ako zapeãaten˘ Isusov hrob, a napäto oãaká-
V gréckych a arabsk˘ch cirkvách kÀaz pri to krásne znázorÀujú ikony Christovho vajú zaãiatok bohosluÏieb, oslavujúcich
veãerni pohrebu Pána sníma znázornenie Vzkriesenia. Pri tejto bohosluÏbe b˘vajú triumf Îivota nad smrÈou.
ukriÏovaného Christa z kríÏa, zahaºuje ho krstení katechumeni (ãakatelia na krst) ãi Vlastn˘m paschálnym bohosluÏbám pred-
do bielej prikr˘vky a následne odná‰a do myropomazaní (zjednotení s v‰eobecnou chádza tzv. polnoãnica, krátka noãná ho-
oltárneho priestoru, odkiaº hneì nato vy- pravoslávnou Cirkvou) nepravoverní kres- dinka, poãas ktorej kÀaz prená‰a pla‰ãe-
ná‰a pla‰ãenicu. V chráme pri tejto drama- Èania, ktorí sa po celú dobu Veºkého postu nicu na oltár, na ktorej bude aÏ do sviatku

во гроб Спасителя или, более тради- Святый Боже, Святый крепкий, Святый
ционно – тело Иисуса завернутое в погре- бессмертный, помилуй нас.
бальные пелены. Плащаница помещена В субботу утром, более правильно – в суб-
на особое возвышение в середине храма боту вечером, совершается святая Литур-
и украшена цветами. В конце вечерни ве- гия Василия Великого с Вечерней, назы-
рующие кланяются погребенному Госпо- ваемая также «первым Воскресением».
ду, поют песни (у нас, в восточной Сло- Мы вспоминаем сошествие Господа Ии-
вакии, прежде всего красивое пение суса в ад, то есть, в самую глубину смер-
Страдальная мати под крестом стояла, ти, откуда Спаситель вывел души спра-
описывающее удивление и горе Богома- ведливых Ветхого Завета, включая наших
тери над смертью ее Божественного прародителей Адама и Евы, как это пре-
Сына), и целуют Плащаницу. красно изображено на иконах Воскресе-
В греческих и арабских церквах священ- ния Христа. На этом богослужении обыч-
нослужитель во время Вечерни Погребе- но совершается крещение катехуменов
ния Господня сам снимает изображение (ожидающих крещения) или миропома-
распятого Христа с креста, накрывает его занных (объединенных со Святой Пра-
белым покрывалом и уносит к алтарю, от- вославной Церковью) неправоверные 6
куда сразу появляется с Плащаницей. христиане, готовящиеся на протяжении
В храме во время этого драматического всего Великого поста к вступлению в жи- шествие учениц Христа к пустому гробу.
события царит полная тишина и неверо- вое богочеловеческое тело Христа – Цер- В конце святой Литургии священнослу-
ятное волнение. ковь. Особо сильное впечатление произ- житель благословляет хлеб и вино, кото-
В некоторых местах у нас также после водит на всех присутствующих, когда свя- рыми верующие подкрепляются, чтобы
Вечерни с выносом Плащаницы соверша- щеннослужители перед чтением Еванге- у них хватило сил соблюдать строгий пост
ется Утреня Великой Субботы, называе- лия в сопревождении пения гимна Вос- аж до Пасхальной Евхаристии.
мая в греческой среде «утреней причита- кресни, Боже, суди земли аереоблачают- Пасхальная ночь, канун воскресенья
ний». Церковь присоединяется к тол- ся из темных лдеяний в светлые; заодно Воскресения Господня, сопровождается
пам небесных ангелов и Богоматери, темные алтарные покрывала и другие по- с вечера (в Великую Субботу) чтением
причитая над смертью Того, над кем крывала в храме заменяются белыми. в храме новозаветной книги Деяний свя-
смерть не властна. Потом Плащаница Евангелие, которое потом священнос- тых апостолов, содержащей проповедь
обносится вокруг храма или на ближай- лужитель или диакон возвещает от сто- молодой Церкви о Воскресении Хри-
ших к храму улицах с пением гимна лика с Плащаницей, уже описывает при- стовом. В сумерках храма, освещенного

ikona
16 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 17

SLOVENSKO I СЛОВАКИЯ

Nanebovstúpenia Pána slúÏená svätá li- krát zaznieva radostn˘ víÈazn˘ hymnus znamená omnoho viac neÏ iba púha ná-
turgia. Tesne pred polnocou alebo v sko- Christos voskrese iz mertvych, smertiju v‰teva bohosluÏieb, ktoré nám pripomí-
r˘ch rann˘ch hodinách kÀaz, obleãen˘ smerÈ poprav, i su‰ãim vo hrobich Ïivot najú udalosti dávno minul˘ch dôb. Pravo-
v bielych bohosluÏebn˘ch rúchach, oku- darovav. Potom veriaci spolu s kÀazom slavn˘ veriaci znovu spolu so Spasiteºom
ruje kadidlom oltár a za úplného ticha vstupujú do chrámu, kde sú medzit˘m za- osobne a zároveÀ v spoloãenstve s bratmi
v ztemnelom chráme sám potichu speiva pálené v‰etky svetla, a v neopakovateºnej a sestrami pfieÏívá udalosti spásy a uvedo-
hymnus Voskresenije tvoje, Christe Spase, atmosfére radosti pokraãujú v utreni, na muje si, Ïe v Christu je kaÏd˘ kríÏ napl-
Anheli pojut na nebesich, i nas na zemli ktorú obvykle naväzuje paschálna litur- nen˘ niãím neohraniãenou moÏnosÈou
spodobi ãistym srdcem tebe slaviti (Vzkri- gia sv. Jána Zlatoústeho, pri ktorej je Evan- vzkriesenia.
esenie Tvoje, Christe Spasiteºu, anjeli jelium ãítané v rôznych jazykoch na zna-
ospevujú na nebesiach, i nám na zemi da- menie toho, Ïe Spasiteºovo víÈazstvo nad S prihliadnutím k textu An Introduction
ruj, aby sme Ëa ãist˘m srdcom oslavovali). smrÈou objíma cel˘ svet. Samotn˘m vr- to Holy Week in the Orthodox Church od
Pri treÈom okurovaní sa k spevu kÀaza cholom slávnosti Paschy je potom pri o. Tita Fulchera (www.geocities.com/
pridáva cel˘ chrám, sú otvorené v‰etky svätej liturgii prijímanie Eucharistie. Po- stjohnnchas/holy_week.html; 20. 3. 2008)
dvere ikonostasu (nezatvárajú sa cel˘ t˘Ï- ãas paschálních bohosluÏieb kÀaz opako- pripravil biskup Juraj.
deÀ), veriaci si zapaºujú sviece a spolu vane pozdravuje veriacich slovami Chris-
s kÀazom obchádzajú za jásavého zvuku tos Voskrese! Christos vstal z m⁄tvych! Ikony 1, 2 a 8 sú dielom ikonopisca Atha-
zvonov chrám. Potom pred zavren˘mi Veriaci mu túto radostnú zvesÈ potvrd- nasia Clarka. Obraz 4 zachytáva v˘sek
dvermi chrámu kÀaz zaãína utreÀu a prvy- zujú: Voistinu Voskrese! – Vpravde vstal z fresky Theofana KréÈana (pol. 16. stol.)
z m⁄tvych! Na konci utrene alebo svítej li- z monastiera Stavronikita na Athose.
turgie tieÏ kÀaz svätí veriacim ko‰íky
s rôznymi tradiãn˘mi paschálnymi pokr-
mami: tvarohovou hrudkou, mazancom
(páskou), veºkonoãn˘mi vajíãkami a ude-
ninami. Nedeºa Vzkriesenia je zakonãená
v popoludÀaj‰ích hodinách slávnostnou
veãerÀou, pri ktorej sa variaci opäÈ schád-
zajú v chráme, aby Bohu poìakovali za
dar spásy, nádeje a radosti, ktor˘ im v svo-
jom Synovi ponúka. Svät˘ t˘ÏdeÀ v tradí-
cii v˘chodného pravoverného kresÈanstva
7
лишь светом свечей, верующие бодр- тию смерть поправ и сущим во гробех жи-
ствуют у Плащаницы, которая символи- вот даровав. Потом верующие вместе
зирует запечатанный гроб Иисуса, и на- со священником заходят в храм, где был
пряженно ожидают победы Жизни над между тем полностью зажжен свет, и в не-
Смертью. повторимой атмосфере радости продо-
Перед собственным Пасхальным богос- лжают утреню, переходящую в пасхаль-
лужением совершается полунощница ную литургию св. Иоанна Златоуста, в ко-
(богослужение, совершаемое в полночь), торой Евангелие читается на разных 8
во время которой священнослужитель языках в знак того, что победа Спасите-
кладет Плащаницу на престол, на котором ля над смертью затрагивает весь мир. больше значения, чем просто посещение
будет совершаться святая литургия аж до Кульминация праздника Пасхи наступа- богослужений, напоминавших нам о со-
праздника Вознесения Господня. До на- ет в святой литургии принятием Евхари- бытиях давно минувших времен. Правос-
ступления полуночи или в первые утрен- стии. Во время пасхальных богослужений лавные верующие снова вместе со Спа-
ние часы связеннослужитель, одетый священнослужитель повторно привет- сителем, лично и заодно сообща с братья-
в белое богослужебное одеяние, окурива- ствует верующих словами Христос вос- ми и сестрами становятся участниками
ет кадилом престол, и в полной тишине кресе! Христос воскресе из мертвых! Ве- спасения и отдают себе отчет в том, что
в сумерках храма поет гимн Воскресение рующие радостно подтверждают ему эту в Христе каждый крест наполнен нмчем
Твое, Христе Спасе, Ангели поют на не- радостную новость: Воистину воскресе! не ограниченной возможностью воскре-
бесех, и нас на земли сподоби чистым серд- К концу утрени или святой литургии свя- сения.
цем Тебе славити. Во время третьего щеннослужитель текже освящает верую-
окуривания к пению священнослужите- щим корзины с разными традиционны- Используя текст An introduction to Holy
ля присоединяется весь храм, открыты ми пасхальными блюдами: блюдо из тво- Week in the Orthodox Church
все врата иконостаса (их не закрывают рога, пасха, пасхальные яйца и копчено- от Тита Фалчра (www.geocities.com/
всю неделю), верующие зажигают свечи сти. Неделя Воскресения заканчивается stjohnnchas/holy_week.html; 20. 3. 2008)
и вместе со священнослужителем совер- после обеда торжественной вечерней, на подготовил епископ Юрай.
шают ход вокруг храма, сопровождаемые которую верующие опять собираются в
радостным звоном колоколов. Потом храме, чтобы поблагодарить Бога за дар Иконы 1, 2 и 8 – творчество иконописца
при затворенных дверях храма начинает спасения, надежды и радости, который он Афанасия Кларка. На изображении 4 –
священник служить пасхальную утреню, им через своего Сына передает. Святая часть фресок Феофана Критского (пол.
впервые слышно радостный победный неделя в традиции восточного право- XVI в.) из монастыря Ставроникита на
гимн Христос воскресе из мертвых, смер- верного христианства имеет намного Афоне.

ikona
2 /2008 17
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 18

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Chrám
Zesnutí přesvaté Bohorodice
na Olšanských hřbitovech
Pascha 2008

Храм Успения пресвятой


Богородицы
на Ольшанском кладбище
Пасха 2008

Foto: Martin Mráz I фото: Мартин Мраз

ikona
18 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 19

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

ikona
2 /2008 19
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 20

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

ikona
20 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 21

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Pravoslavný pěvecký chór z Moskvy v Chrámu sv. Mikuláše na Starém městě


I Православный певческий хор из Москвы в храме св.Николая на старого- Pascha v Chrámu sv. Mikuláše na Starém městě
родской площади г. Прага I Пасха в храме св.Николая на старогородской площади г. Прага

ikona
2 /2008 21
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 22

AKTUALIT Y I НОВОСТИ

Jeho Blaženstvo metropolita Jeroným Thébský církví a státem), jakoÏ i hlavním redakto-
a Livadijský se stal hlavou Řecké církve rem církevní rozhlasové stanice ¤ecké
Dne 7.února byl zvolen Metropolitou Atén- církve. Jeho eparchie je z celého ¤ecka na
sk˘m a celé Hellady metropolita Jeron˘m prvním místû co do poãtu klerikÛ, ktefií
Thébsk˘ a Livadijsk˘, obãansk˘m jménem mají vysoko‰kolské ãi vûdecké diplomy
Ioannis Liapis. Vladyka Jeron˘m byl zvo- a vyznamenání. Vladyka Jeron˘m je auto-
len pfiesvûdãivou vût‰inou hlasÛ a jeho rem mnoh˘ch odborn˘ch publikací
zvolení vyvolalo spontánní radost v‰ech hlavnû v oblasti bohosloví, sociálních
úãastníkÛ volby. Nov˘ vladyka athénsk˘ je a historick˘ch vûd. Za knihu „Stfiedovûké
velmi oblíben mezi sv˘mi krajany. památky v Evii“ získal v roce 1970 cenu
Narodil se 1938 v mûsteãku Inofita v Bo- Aténské akademie vûd.
etii. Vystudoval filozofickou a teologic-
kou fakultu v Aténách a v roce 1967 byl Metropolita Českých zemích a Slovenska
rukopoloÏen na diákona, protosyngel Théb- Kryštof vyjádřil podporu Srbské církvi
ské a Livadijské eparchie (1967–1978), igu- a národu
men monast˘ru Promûnûní Pánû Sagmata Metropolita ãesk˘ch zemí a Slovenska Metropolita Kryštof I Митрополит Христофор
(1971–1977) a ctihodného Luká‰e (Hosios Kry‰tof zaslal v únoru srbskému patriar-
Luka) (1977–1981), generální sekretáfi chovi Pavlovi dopis, ve kterém vyjádfiil chen srbsk˘ lid. Prohlá‰ení nezávislosti
Posvátného synodu Helladské Církve podporu srbskému lidu v otázce protizá- Kosova a Metochie nemÛÏe nechat pokoj-
(1978–1981). Jeho archijerejská chiroto- konného a jednostranného vyhlá‰ení ne- n˘ch pravoslavn˘ch lidí v ãesk˘ch zemích
nie se pak konala 4. fiíjna 1981. závislosti Kosova. V dopisu se pfiímo pí‰e: a na Slovensku. Na‰i knûÏí a vûfiící spolu
Vysokopfieosvícen˘ vladyka Jeronimos je „Va‰e Svatosti, dovolte projevit Vám pod- co sv˘mi politick˘mi zástupci se úãastní
ãlenem nûkolika synodálních komisí (cír- poru v tûchto tûÏk˘ch dnech, které teì protestn˘ch shromáÏdûní, coÏ svûdãí

aktuality новости
kevnû vzdûlávací, majetkové, vztahu mezi proÏívá Srbská pravoslavná církev a v‰e- o tom, Ïe obãané na‰ich zemí nesouhlasí

Его Блаженство митрополит Фивейский Рукоположен во диакона в 1967 году. скому Павлу письмо, в котором выразил
и Левадийский Иероним избран Протосингел Фивейской и Левадийской поддержку сербскому народу по поводу
Предстоятелем Элладской Православной митрополии (1967–1978), настоятель незаконного и одностороннего провозгла-
Церкви монастырей Преображенского Сагмата шения независимости Косова. В письме
7 февраля 2008 года митрополитом (1971–1977) и преподобного Луки говорится: «Ваше Святейшество, по-
Афинским и всея Эллады был избран ми- (1977–1981), Генеральный Секретарь звольте выразить Вам поддержку в эти
трополит Иероним Фивейский и Лева- Священного Синода Элладской Церкви тяжелые дни, которые сейчас пережива-
дийский (в миру Иоаннис Лиапис). Вла- (1978-1981).Архиерейская хиротония ет Сербская Православная Церковь
дыка Иероним был избран подавляющим состоялась 4 октября 1981 года. и весь сербский народ.
большинством голосов и его избрание Преосвященный Владыка Иероним со- Провозглашение независимости Косова
приветствовали все митрополиты-вы- стоял членом нескольких Синодальных и Метохии не может не волновать правос-
борщики. Новый Владыка Афинский комиссий: по церковному образованию, лавных в Чешских землях и Словакии.
пользуется большой популярностью сре- по церковной собственности, по связям Наши священники и верующие вместе со
ди своих соотечественников. Церкви и государства. Исполнял обязан- своими политическими представителями
Он родился в 1938 году в местечке Ино- ности главного редактора церковной ра- принимают участие в акциях протеста,
фита в Беотии. Окончил философский диостанции Элладской Церкви. Его ми- свидетельствуя, что граждане наших
и богословский факультеты Афинского трополия занимает первое место в Греции стран не согласны с нарушением границ
университета в 1967 году. по количеству клириков, имеющих выс- Сербии. Мы очень ценим и никогда не за-
шее образование или научные дипломы будем бескорыстную помощь Вашей
и награды. Архиепископ Иероним — ав- Церкви в процессе становления Чешской
тор многих научных трудов по богослов- Православной Церкви и основания Му-
ской, социальной и исторической тема- качевско-Прешевской епархии. Также
тике. За книгу «Средневековые памятни- мы не забудем отрицательную позицию
ки Эвбеи» в 1970 году был награжден сербского народа по поводу Мюнхен-
премией Афинской академии наук. ского диктата 1938 г. и братскую готов-
ность защищать наши земли от фашизма.
Митрополит Чешских земель и Словакии С братским сочувствием используем эту
Христофор поддержал позицию Сербии историческую возможность быть соли-
и сербского народа дарными с Вами, с Сербской Церковью
Jeroným Thébský a Livadijský I Иероним Фивейский Митрополит Чешских земель и Словакии и народом. Обратимся всем сердцем в мо-
и Левадийский Христофор направил Патриарху Серб- литве Господу Богу, да сохранит серб-

ikona
22 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 23

AKTUALIT Y I НОВОСТИ

s naru‰ením hranic Srbska. Velmi si ce- Kypru Chrysostom II. zdÛraznil, Ïe toto Pravoslavný chrám v Bari se vrací do
níme a nikdy nezapomeneme na velkory- rozhodnutí je „definitivní“ a dodal, Ïe vlastnictví Ruska
sou pomoc va‰í Církve v procesu formo- právníci Kyperské církve jsou pfiipraveni Ve stfiedu veãer 9. dubna se rozhodlo o
vání âeské pravoslavné církve a zaloÏení v dané vûci konat. osudu komplexu Ruské pravoslavné
Mukaãevsko Pre‰ovské eparchie. TaktéÏ „UÏ jsme nafiídili na‰im právníkÛm, aby církve – chrámu svatého Nikolaje v ital-
nezapomeneme na neoblomnou pozici zaãali jednat. Nyní se realizuje proces za- ském mûstû Bari (oblast Apulia). Na jed-
srbského národa v otázce Mnichovského hrnutí majetku Kyperské církve celého nání mûstské komunální rady, které trvalo
diktátu v r. 1938 a bratrskou pfiipravenost ostrova do pozemkového katastru.“, ozná- do dlouh˘ch noãních hodin, bylo pfiijato
bránit na‰e zemû proti fa‰ismu. S bratr- mil arcibiskup. rozhodnutí o návratu komplexu centrální
sk˘m soucitem vyuÏíváme tuto historic- Po vtrhnutí tureck˘ch vojsk na Kypr vládû Itálie a jeho následné bezplatné ode-
kou moÏnost b˘t solidární s vámi, Srb- v roku 1974, bylo znesvûceno okolo 550 vzdání Rusku. Informoval o tom ITAR-
skou Církví a národem. Obrátíme se cel˘m chrámÛ. Ztraceno, ukradeno nebo pro- TASS pfiedstaven˘ chrámu, duchovní Vla-
srdcem v modlitbû k Hospodinu Bohu, dáno na ãerném trhu bylo aÏ 20 000 ikon. dimír Kuãumov.
aby zachoval srbskou zemi, poÏehnal spra- Nûkteré chrámy na Tureckem okupova- Impulz k tomuto rozhodnutí vznikl na
vedlivé fie‰ení problému Kosova a Meto- ném území byly zmûnûné na me‰ity, summitu Itálie – Rusko v Bari, v bfieznu
chie a nedopustil roz‰ífiení násilí. S pfiá- anebo fungují jako kasárna, márnice, ãi 2007. Tehdej‰í premiér Romano Prodi se
ním BoÏího poÏehnání vám a celému sklady na zrno a siláÏ. zavázal vrátit Rusku náboÏensk˘ komplex
srbskému pravoslavnému národu, metro- zaloÏen˘ v roce 1913, kter˘ byl vybudo-
polita ãesk˘ch zemí a Slovenska Kri‰tof“. van˘ podle projektu akademika Alexija
Zdroj: www.spc.yu ·Èuseva za ruské peníze na pfiíkaz cara
Mikulá‰e II., kter˘ nav‰tívil (pfiedtím neÏ
Kyperská církev má úmysl podat žalobu se stal carem) mûsto Bari. Chrám byl ze-
na Turecko státnûn˘ v roce 1937 na pokyn Benita
Kyperská pravoslavná církev pfiijala roz- Mussoliniho a postoupen˘ mûstu Bari.
hodnutí podat Ïalobu proti Turecku k Ev- Zb˘vá jen ukonãit formální záleÏitosti a
ropskému soudu pro lidská práva. Jak vy- odevzdat nemovitost Rusku.
pl˘vá z informací, které byly publikované
8. dubna, dÛvodem Ïaloby je zniãení pa- Pravoslavná pouť na Říp
mátek duchovního dûdictví na Tureckem
okupované severní ãástí ostrova. Arcibiskup Chrysostomos II I Dne 8. kvûtna 2008 jiÏ po‰esté pravoslavní
Arcibiskup Nové Justiniany a celého Архиепископ Хризостом II kfiesÈané putovali na m˘tickou horu ¤íp.

скую землю, благословит справедливое они были украдены или проданы на чер-
решение проблемы Косова и Метохии ном рынке. Некоторые храмы на оккупи-
и не допустит разжигания насилия. С по- рованных Турцией территориях были
желанием благословения Божьего Вам и обращены в мечети или используются в
всему сербскому православному народу, качестве казарм, моргов, хранилищ для
митрополит Чешских Земель и Словакии зерна и силоса.
Христофор».
Источник: www.spc.yu Православный храм в Бари возвращается
в собственность России
Кипрская Церковь намерена подать иск Вечером 9 апреля решилась судьба под-
против Турции ворья Русской Православной Церкви с
Кипрская Православная Церковь приня- храмом святителя Николая в итальян- Chrám sv. Nikolaje I храм св. Николая
ла решение подать иск против Турции в ском городе Бари (область Апулия). На
Европейский суд по правам человека. Как затянувшемся за полночь заседании го- Церковь была национализирована в 1937
было сообщено 8 апреля, поводом для родского коммунального совета было году по указу Бенито Муссолини и пере-
иска станет разрушение памятников ре- принято решение о возвращении ком- дана в распоряжение мэрии города Бари.
лигиозного наследия на оккупированном плекса на баланс центрального прави- Остается только покончить с формально-
Турцией севере острова. Архиепископ тельства Италии и одновременной без- стями и передать недвижимость Рос-
Новой Юстинианы и всего Кипра Хри- возмездной передаче его Российскому го- сии.
зостом II подчеркнул, что данное реше- сударству. Об этом ИТАР-ТАСС сооб-
ние является окончательным и добавил, щил настоятель храма священник Влади- Православное паломничество на гору
что юристы Кипрской Церкви готовы к мир Кучумов. Ржип
возбуждению дела. «Мы уже поручили Движение к такому решению началось на 8 мая 2008 г. уже в шестой раз православ-
вести это дело нашим юристам. Сейчас саммите Италия—Россия в Бари в мар- ные христиане совершили паломничество
мы осуществляем процесс внесения иму- те 2007 года. Тогдашний премьер Рома- на легендарную гору Ржип. Впервые па-
щества Кипрской Церкви по всему остро- но Проди обязался вернуть России рели- ломников сопровождал архиерей, ми-
ву в земельный кадастр», — сообщил гиозный комплекс, заложенный в 1913 трополит Христофор. Паломничество
Архиепископ. После вторжения в 1974 году и построенный по проекту академи- было совершено в ознаменование памя-
году турецких войск, на Кипре были ка Алексея Щусева на народные деньги ти святого Георгия Победоносца, которо-
осквернены около 550 церквей. Пропало по решению царя Николая II, посетивше- му посвящена ротонда на Ржипе, по-
до 20 тысяч икон — предполагается, что го (еще будучи цесаревичем) город Бари. строенная в 1126 г. Гора является местом

ikona
2 /2008 23
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 24

AKTUALIT Y I НОВОСТИ

turgického zpûvu, kter˘ by nemûl zÛstávat dÛleÏité, aby ‰lo o rodinu pravoslavného
„popelkou“. vyznání víry. Komise pfiijala celou fiadu
¤íp se stává místem, kde se setkávají pra- Ïádostí rodin národnostních men‰in Ïijí-
voslavní z rÛzn˘ch koutÛ ãeské zemû cích v Gruzii. SniÏování poãtu gruzín-
i pravoslavní z rÛzn˘ch národÛ. Z poutû ského obyvatelstva a jeho „stárnutí“ zaãalo
se stává hezká tradice, snaÏme se ji drÏet uÏ v devadesát˘ch letech v souvislosti se
a kultivovat. Je svûdectvím o viditelném sociálnû-ekonomick˘mi problémy. Podle
pravoslaví v této zemi. sãítání obyvatelstva z roku 1989 Ïilo
v Gruzii 5,5 mil. obyvatel, dnes je to pouze
Gruzínský patriarcha se stane kmotrem dětí 4,5 mil.
z mnohopočetných rodin
Iniciativa hlavy Gruzínské pravoslavné Konstantinopolský patriarchát navrhuje
Rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha I ротонда св. Георгия církve Katolikosa – Patriarchy, Eliá‰e II. uspořádat střetnutí představitelů pravoslav-
и св. Войтеха stát se kmotrem tfietímu, ãi v pofiadí dal- ných církví
‰ím narozen˘m dûtem v letech 2007-2008 Konstantinopolsk˘ patriarcha Bartolomûj
Poprvé v krátké historii je vedl archijerej, v pravoslavn˘ch rodinách, má za cíl zlep- I. pozval do Istanbulu pfiedstavitele pravo-
metropolita Kry‰tof. PouÈ byla oslavou pa- ‰it demografickou situaci v Gruzii. Podle slavn˘ch církví. Ve shodû se zámûrem se
mátky sv. Jifií Vítûzného, kterému je zasvû- vyjádfiení ze dne 19. ledna bylo pokfitû- stfietnutí, které je naplánované na 9. –
cena fiípská rotunda z roku 1126. Hora je n˘ch 538 dûtí a na paschální kfiest bylo 12. prosince domluví na setkání pfiedsta-
poutním místem z pohnutek národních pfiijato více neÏ 300 Ïádostí, uvedl „Blaho- vitelÛ pravoslavn˘ch církví, které by se
i náboÏensk˘ch jiÏ nûkolik staletí. vest – info“. Rodiãe dítûte se musí proká- mûlo uskuteãnit 18. – 21. ãervna na ost-
Po v˘stupu od úpatí hory na její vrchol zat svûdectvím o uzavfiení manÏelství rovû Rhodos, oznámila to agentura „In-
uvítal poutníky pfied rotundou sv. Jifií podle pravoslavného obfiadu a dÛvûryhod- terfaks-Religia“ s odvoláním na portál Bo-
a sv. Vojtûcha otec archimandrita Marek, n˘m dokladem o tom, zda je dítû v pofiadí hoslov.ru.
správce litomûfiické církevní obce. V ro- tfietím, anebo dal‰ím v rodinû. V tomto Stfietnutí pfiedstavitelÛ pravoslavn˘ch
tundû následnû byla slouÏena archijerej- pfiípadû se patriarcha mÛÏe stát kmotrem církví v roce 1992 se uskuteãnilo v Istan-
ská svatá liturgie. ZáÏitek z celé události jen jednomu dítûti z rodiny. SluÏby ko- bulu a v roce 2000 v Jeruzalémû (v rámci
v˘raznû zv˘‰il excelentní liturgick˘ zpûv mise, která pfiijímá Ïádosti jsou bezplatné oslav 2000. v˘roãí Narození JeÏí‰e Krista).
pûveckého sboru církevní obce z Ústí nad a také v‰echny náleÏitosti spojené se sva- Moskevsk˘ patriarchát oznámil agentufie
Labem. Snad jen by se v pfií‰tích letech ho- tou tajinou kfitu. „Interfaks“, Ïe zatím nedostal pozvání na
dilo na tomto místû pouÏít více ãeského li- Národnost dítûte není dÛleÏitá, je v‰ak toto setkání.

религиозного и национального паломни- или последующего ребенка, рожденно- 19 января 2008 года было крещено 538
чества на протяжении уже нескольких ве- го в 2007—2008 гг. в православных младенцев, а на пасхальное крещение
ков. семьях, способствует улучшению демо- принято уже более 300 заявлений, сооб-
После восхождения от подножия горы на графической ситуации, сложившейся щает «Благовест-инфо». Родители долж-
ее вершину, паломников приветствовал в Грузии. По приведенным данным, ны представить свидетельства о брако-
перед ротондой св. Георгия и св. Войте- сочетании и венчании по православно-
ха (Адальберта) отец архимандрит Марек, му обряду, а также документ, удостове-
настоятель литомержицкого прихода. ряющий, что младенец действительно
После этого он служил архиерейскую является третьим (или последующим)
святую литургию. Впечатления от этого ребенком в семье. При этом Патриарх
события значительно усилилось благода- может стать крестным только одного ре-
ря великолепному литургическому пе- бенка из одной семьи. Услуги комиссии,
нию приходского хора из Усти-над-Ла- принимающей документы, предоста-
бем. В будущем было бы хорошо ис- вляются совершенно бесплатно, как
пользовать больше чешского литургиче- и все иные связанные с таинством про-
ского пения, чтобы оно не оставалось цедуры.
в стороне. При этом национальность младенца зна-
Ржип становится местом, где встречают- чения не имеет, главное, чтобы он был из
ся православные из разных концов Чехии семьи православного вероисповедания.
и православные из других стран. Па- Комиссия уже приняла ряд заявлений из
ломничество превращается в красивую семей национальных меньшинств, прожи-
традицию, постараемся ее соблюдать вающих в Грузии. Сокращение численно-
и культивировать. Это свидетельство сти грузинского населения и его «старе-
видимого православного присутствия ние» началось еще с 1990-х годов в свя-
в стране. зи с социально-экономическими трудно-
стями. В соответствии с проведенной
Грузинский Патриарх станет крестным в 1989 году переписью населения, в Гру-
отцом детей из многодетных семей зии проживало 5,5 млн. человек, в настоя-
Инициатива главы Грузинской правос- щее время — 4,5 млн.
лавной церкви Католикоса-Патриарха
Илии II стать крестным отцом третьего Eliáš II I Илия II

ikona
24 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 25

AKTUALIT Y I НОВОСТИ

Zvolen nový nejvyšší představený zahraniční hradil metropolitu Lávra, kter˘ zemfiel
ruské pravoslavné církve pfied dvûma mûsíci a jehoÏ zásluhou do‰lo
Od 12. kvûtna má Ruská pravoslavná cír- loni ke kanonickému sjednocení zahra-
kev v zahraniãí svého nového nejvy‰‰ího niãní ruské pravoslavné církve s Moskev-
pfiedstavitele. Stal se jím dosavadní arci- sk˘m patriarchátem.
biskup Austrálie a Nového Zélandu se síd- Hilarion Kapral se narodil roku 1948
lem v Sydney Hilarion Kapral. Byl zvolen v Kanadû v rodinû ukrajinsk˘ch emigran-
na arcibiskupské Synodû v Jordanville, tÛ z Volynû. V roce 1967 skonãil studie
nedaleko New Yorku. Nov˘ vrchní pfied- v semináfii v Jordanville a roku 1984 pfii-
stavitel ruského pravoslaví v zahraniãí na- jal biskupské svûcení a stal se sekretáfiem
Arcibiskupské synody zahraniãního rus-
kého pravoslaví a pozdûji biskupem Wa-
shingtonu a arcibiskupem v Sydney.
Volbu nového arcibiskupa Hilariona za
pfiedstavitele zahraniãního ruského pra-
voslaví musí je‰tû schválit Moskevsk˘
patriarcha Alexij II.
Serafim Sarovský I Серафим Саровский
Připravuje se premiéra prvého pravoslavné-
ho muzikálu „Cílem pfiedstavení je zachování duchov-
Premiéra prvního pravoslavného muzi- ního odkazu v˘znamného ruského svûtce.
kálu „DivotvÛrce“, kter˘ je vûnovan˘ Cti- Díky formû, kterou nabízí muzikál, je
hodnému Serafimovi Sarovskému se bude pfiedstavení dostupné ‰irokému publiku.
realizovat v létû tohoto roku, uvedli zá- V muzikálu se prostfiednictvím vyprávûní
stupci Aleksijevského gymnázia, kde se o Ïivotû Ctihodného Serafima ukazují jak
vûnují pfiípravû pfiedstavení. Básník a hu- krása tak i hloubka ruské pravoslavné
dební skladatel Vladimír Buljukin a oper- víry“, sdûlil zástupce kanceláfie.
ní zpûvák Vjaãeslav Anisimov pfiipravili Premiéra muzikálu je naplánovaná na
scénáfi a sestavili hudební kolektiv muzi- 1. srpna, na den památky Ctihodného Se-
kálu, kterého základem je poéma „Stafiec rafima.
Hillarion Kapral I Иларион (Капрал) Serafim Sarovsk˘ DivotvÛrce“.

Константинопольский Патриархат предла- не получали приглашение на данную ной Церкви должен еще утвердить Свя-
гает провести встречу предстоятелей Пра- встречу. тейший Патриарх Московский Алек-
вославных церквей сий II.
Патриарх Константинопольский Вар- Избран новый глава Русской Православ-
фоломей I пригласил в Стамбул пред- ной Зарубежной Церкви Готовится премьера первого православно-
стоятелей поместных Православных 12 мая 2008 года избран новый глава Рус- го мюзикла
Церквей. Согласно замыслу, встречу, за- ской Православной Зарубежной Церкви. Премьера первого православного мюзи-
планированную на 9—12 октября, долж- Им стал архиепископ Сиднейский и Ав- кла «Чудотворец», посвященного препо-
но предварять подготовительное совеща- стралийско-Новозеландский Иларион добному Серафиму Саровскому, состоит-
ние представителей Православных Церк- (Капрал). Он был избран на архиерейском ся летом 2008 года, сообщили представи-
вей, которое планируется провести на гре- синоде в Джорданвилле, недалеко от тели Свято-Алексиевской гимназии, за-
ческом острове Родос 18—21 июня, сооб- Нью-Йорка. Новый глава Русской Пра- нимающиеся подготовкой спектакля.
щает «Интерфакс-Религия» со ссылкой вославной Зарубежной Церкви заменил Поэт и композитор Владимир Булюкин
на портал Богослов.ru. В 1992 году встре- митрополита Лавра, почившего два меся- и оперный певец Вячеслав Анисимов
ча предстоятелей Православных Церквей ца назад, благодаря которому в прошлом подготовили сценарий и собрали музы-
проходила в Стамбуле, а в 2000 году — году произошло каноническое объеди- кальный коллектив для постановки мю-
в Иерусалиме (в рамках празднования нение Русской Православной Зарубежной зикла, в основу которого положена музы-
2000-летия Рождества Христова). Меж- Церкви и Московского патриархата. кальная поэма «Старец Серафим Са-
ду тем в Московском Патриархате аген- Иларион Капрал родился в 1948 года ровский Чудотворец».
тству «Интерфакс» сообщили, что пока в Канаде в семье украинских эмигрантов, «Цель постановки — сохранение духов-
эмигрировавших с Волыни. В 1967 году ного наследия великого русского свято-
он окончил Свято-Троицкую духовную го. Благодаря такой форме, как мюзикл,
семинарию в Джорданвилле и в 1984 повествование доступно для самой широ-
году был возведен в сан епископа кой аудитории. В мюзикле через жизнео-
и утвержден в должности секретаря Ар- писание преподобного Серафима показы-
хиерейского Синода Русской Зарубежной ваются красота и глубина русской правос-
Церкви. Позже ему был дан титул Епи- лавной веры», — отметил представитель
скопа Вашингтонского, потом был возве- гимназии.
ден в сан архиепископа Сиднейского. Премьеру мюзикла планируется приуро-
Избрание архиепископа Илариона новым чить ко дню памяти преподобного Сера-
Bartoloměj I. I Варфоломей I главой Русской Православной Зарубеж- фима 1 августа.

ikona
2 /2008 25
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 26

POZVÁNKY I П Р И ГЛ А Ш Е Н И Я

Pozvánka na Cyrilometodějské setkání Bliωí informace mÛÏete získat u o.jer.Mgr. Záväzne prihlásen˘ budete po zaplatení
Srdeãnû vás zveme na Cyrilometodûjské Josefa Libora Kratochvíle, tel. 581 736 829, celej ãiastky, resp. zálohy na cestu. V prí-
setkání v‰ech pfiátel Gorazdova cyrilome- e mail: kratochvila.libor@quick.cz pade choroby, alebo inej váÏnej príãiny,
todûjského duchovního stfiediska, mona- Prot. Josef Hauzar Vám budú peniaze vrátene, ale bez váÏnej
st˘ru Zesnutí pfiesvaté Bohorodice a Pra- kancléfi príãiny si stiahneme poplatky za rezervo-
voslavné akademie na téma „Proã jsme pra- vanie miest na spanie a pod.
voslavní – základy na‰í víry“ ve Vilémovû Podrobné informácie o ceste a prihlá‰ky
u Litovle ve dnech 20. – 22. ãervna 2008. Pozvánka na Cestu po mestách východnej dostanete na:
Za cel˘ pobyt pro jednu osobu (stravo- Európy Prot. Mgr. Michal Ro‰iã, tel: 0907 416 999
vání, ubytování) 850,-Kã. Pro sociálnû Drahí pútnici! Te‰íme sa na spoloãnú cestu a veríme, Ïe
slab‰í moÏno domluvit pfiíspûvek na ÚMR Pre veºk˘ záujem o cestu po svätyniach na tejto púti posilnime svoje telo aj du‰u.
(tel. 224 315 015). Pfiihlásit se je moÏno Ruskej federácie a Ukrajiny Vám obozna- Prot. Mgr. Michal Ro‰iã
u mát. H. Novákové na Úfiadu metropo- mujeme, Ïe pripravujeme druhú cestu (zá-
litní rady v Dûlostfielecké 7, Praze 6, tel. jazd) v lete 2008 po mestách a svätyniach.
224 315 015, fax. 224 313 137. Plánujeme cestovaÈ cez Kyjev (Ukrajina), Pozvánka na Letný detský tábor „Bez rozdie-
+ Simeon, v. r. Moskvu a ìal‰ie mestá, ako aj Poãajev. lu II“
arcibiskup olomoucko-brnûnsk˘ Cestu po mestách v˘chodnej Európy hod- Filantropia Michalovskej pravoslávnej
+ Kry‰tof, v. r. láme uskutoãniÈv dÀoch 14. 7. 2008 (pon- eparchie za finanãnej pomoci mûsta Mich-
arcibiskup praÏsk˘, delok)–26. 7. 2008 (sobota), celkovo 13 dní. lovce organizuje Letn˘ detsk˘ tábor „Bez
metropolita ãesk˘ch zemí a Slovenska Poãas pobytu a cesty budú prebiehaÈ roz- rozdielu II“, ktor˘ sa uskuteãní v dÀoch
hovory na rôzne témy, ktoré trápia dne‰- 11.– 18. 8. 2008 v hoteli LIFE na Zemplín-
n˘ch ºudí. Túto cestu moÏno absolvovaÈ aj skej ·írave.
Pozvání na duchovní setkání dětí ve věku lietadlom, alebo vlakom, ale prídete o ne- Cena tábora pre deti solventn˘ch rodiãov
14–16 let opísateºné záÏitky. je 2500,- Sk. Pre deti, ktoré sú preukázate-
S poÏehnáním Jeho BlaÏenosti Kry‰tofa, ar- Cena zájazdu je 14 800 Sk. V prípade ne- ºne sociálne hendikepované, bude tento
cibiskupa praÏského, metropolity ãesk˘ch dostatku financií je moÏné cestu a pobyt tábor bezplatn˘!!! Privítame kaÏdú pomoc
zemí a Slovenska se ve dnech 30. 6.–6. 7. zaplatiÈ aj v splátkach. V cene je cesta au- sponzorov pre tieto deti.
bude v monast˘ru Zesnutí pfiesvaté Bohoro- tobusom, nocºah, strava, podºa moÏnosti Informácie: 0915 958 321, 0905 688 905,
dice ve Vilémovû u Litovle konat duchovní polpenzia, poistka zdra¬votná a úrazová, email: tabor@filantropiampe.sk, www.fi-
setkání dûtí ve vûku 14–16 let. sprievodca. lantropiampe.sk

Приглашение на Кирилло-Мефодиевскую ния Пресвятой Богородицы в Вилемове под Записаться в поездку вы можете, оплатив пол-
встречу Литовлем. Подробную информацию можно ную ее стоимость или же оставив залог. В слу-
Сердечно приглашаем вас на Кирилло-Мефо- получить у отца иерея, магистра Йозефа Ли- чае отказа от путешествия по болезни или по
диевскую встречу всех друзей Кирилло-Ме- бора Кратохвилы, тел.: 581 736 829, e-mail: kra- другой серьезной причине, деньги будут воз-
фодиевского духовного центра Горазда, мона- tochvila.libor@quick.cz. вращены. При отказе без уважительной при-
стыря Успения Пресвятой Богородицы и Пра- протоиерей Йозеф Гаузар чины, будут вычтены деньги за бронирование
вославной академии, на тему «Почему мы канцлер спальных мест и т.п.
православные? Основы нашей веры», в Виле- Получить подробную информацию о поезд-
мове под Литовлем, 20—22 июня 2008 года. ке и оставить заявку вы можете у протоиерея
Стоимость пребывания одного человека (пи- Приглашение в путешествие по городам магистра Михала Рошича, тел.: 0907 416 999.
тание, проживание) — 850 крон. Малообеспе- Восточной Европы Ждем с нетерпением нашу совместную поезд-
ченным может быть выделено пособие, обра- Дорогие паломники! В связи с повышенным ку и надеемся, что во время этого путешествия
щаться в канцелярию Митрополичьего Сове- интересом к путешествию по святым местам мы сможем укрепить не только свое тело, но
та (тел.: 224 315 015). Записаться можно у ма- Российской Федерации и Украины, сообщаем, и душу.
тушки Г. Новаковой в канцелярии Митропо- что готовится вторая поездка по городам и свя- Протоиерей магистр Михал Рошич
личьего Совета — ул. Делостржелецка 7, тыням. Мы планируем посетить Киев, Москву
Прага 6, тел.: 224 315 015, факс: 224 313 137. и другие места, например, Почаев. Путешествие
+ Симеон, собственноручно по городам Восточной Европы намечено на сле- Приглашение в летний детский лагерь
архиепископ Оломоуцко-Брненский дующие дни: 17.07.2008 (понедельник) – «Без различий II»
+ Христофор, собственноручно 26.07.2008 (суббота), всего 13 дней. Филантропия Михайловской православной
архиепископ Пражский, Во время путешествия мы будем беседовать на епархии, при финансовой поддержке города
митрополит Чешских земель и Словакии разные темы, которые беспокоят людей в наше Михайловце, организует с 11 по 18 августа 2008
время. Можно также совершить эту поездку на г.летний детский лагерь «Без различий II» в го-
поезде или на самолете, но таким образом вы стинице LIFE на Земплинской Шираве.
Приглашение на духовную встречу детей лишитесь многих незабываемых впечатлений. Цена лагеря для детей состоятельных роди-
в возрасте 14–16 лет Цена поездки – 14 800 словацких крон. В слу- телей — 2500 словацких крон. Для детей из ма-
С благословением Его Блаженства Христофо- чае нехватки финансовых средств, поездку лообеспеченных семей лагерь будет бесплат-
ра, архиепископа Пражского, митрополита и пребывание можно оплатить в рассрочку. ным! Мы приветствуем любую спонсорскую
Чешских земель и Словакии, 30.06.–06.07. В цену включено: проезд на автобусе, ночлег, помощь для этих детей. Информация: 0915
2008 будет организована духовная встреча де- питание, по возможности — полупансион, ме- 958 321, 0905 688 905, email: tabor@filantropi-
тей в возрасте 14—16 лет в монастыре Успе- дицинская страховка и страховка на случай ampe.sk, www.filantropiampe.sk.
травмы, услуги экскурсовода.

ikona
26 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 27

NA CESTÁCH I В ПУТИ

Zázrak, kter˘ se dûje uÏ témûfi dva tisíce


let – a pfiesto se o nûm témûfi nemluví!
Blahodatný
oheň
KaÏdoroãnû, den pfied pravoslavnou
Paschou, v sobotní poledne se stane
v Jeruzalémû v chrámu BoÏího hrobu
jeden z nejzáhadnûj‰ích kfiesÈansk˘ch
zázrakÛ. Jeruzalémsk˘ pravoslavn˘ pat-
riarcha se zavfie ke Kristovu hrobu, kter˘
se nachází uprostfied chrámu – a vyjde
ven s ohnûm, aniÏ by ‰krtl jedinou zápal-
kou… Nezadatelné právo na vykonání
obfiadu patfií pouze pravoslavné církvi
a zázrak se stane pouze na pravoslavné
Velikonoce. Podle tradice ten den ãi rok,
kdy nesestoupí blahodatn˘ oheÀ, bude
poslední a samotn˘ chrám bude zniãen.

Chrám BoÏího hrobu, rovnûÏ Chrám Vzkfií-


‰ení, patfií k nejv˘znamnûj‰ím svatyním
kfiesÈanství a leÏí na místû, kde poutníci
uctívají ukfiiÏování, uloÏení do hrobu
a zmrtv˘chvstání JeÏí‰e Krista. I podle po-
znatkÛ moderní archeologie svûdãí mnohé
o tom, Ïe JeÏí‰Ûv hrob se nacházel v pro-
storu chrámu. Chrám BoÏího hrobu byl
nûkolikrát zniãen a znovu obnoven,
dne‰ní podoba pochází ãásteãnû z dva-
náctého a ãásteãnû z 19. století – poté,
kdy v roce 1808 oheÀ poniãil rotundu nad
Kristov˘m hrobem a zabírá plochu asi
100x120 metrÛ. JiÏ od 4. století pfiedsta-

БЛАГОДАТНЫЙ

ОГОНЬ
Это чудо происходит на протяжении по-
чти уже двух тысяч лет, но, несмотря на
это, о нем почти не говорится. Ежегод-
но в канун православной Пасхи, в суб-
боту в полдень, в Иерусалиме в храме
Гроба Господня происходит одно из
самых таинственных христианских чу-
дес. Православный Иерусалимский Па-
триарх закрывается у погребенного
Тела Христа, находящегося в центре
храма, и выходит оттуда с огнем, за-
жженным без единой спички... Неотъ-
емлемое право совершать обряд принад-
лежит лишь Православной Церкви, во многом подтверждают, что могила не на этом месте построили храмовый
а чудо свершается только на Православ- Иисуса находилась внутри храма. Храм комплекс, посвященный богине Афроди-
ную Пасху. По преданию, тот день или Гроба Господня был несколько раз разру- те. По христианской легенде, гроб Иису-
год, в который не сойдет Благодатный шен и восстановлен, сегодняшний облик са и его крест в 325 г. обнаружила Святая
огонь, будет последним, а сам храм он приобрел частично в XII веке, а ча- Елена. Ее сын, римский император Кон-
будет уничтожен. стично – в XIX веке, когда в 1808 году стантин I, приказал на месте гробницы
огонь повредил ротонду над Гробом Гос- соорудить в 326—335 гг. храм. От перво-
Храм Гроба Господня, или храм Воскре- подним. Храм занимает площадь пример- начальной постройки сохранилась лишь
сения, является одной из самых значимых но 100x120 метров. Уже с IV века он явля- округлая внутренняя часть – ротонда,
христианских святынь и находится там, ется очень важным местом паломниче- именуемая Анастасис.
где паломники поклоняются распятию, ства. Сначала место распятия Христа После 1187 года, когда Иерусалим был за-
погребению и воскресению Иисуса Хри- находилось за крепостными стенами го- воеван султаном Саладином, право упра-
ста. И открытия современной археологии рода Иерусалима. После 135 года римля- влять базиликой получили сразу не-

ikona
2 /2008 27
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 28

NA CESTÁCH I В ПУТИ

nictví a práva jednotliv˘ch církví uvnitfi


baziliky Svatého hrobu. Na základû toho
jsou vlastníky kostela fieck˘ pravoslavn˘
jeruzalémsk˘ patriarchát, franti‰kánská
kustodie Svaté zemû a jeruzalémsk˘ patri-
archát arménské apo‰tolské církve. Mimo
to urãitá práva pfiíslu‰í i jin˘m men‰ím
církvím (koptské, syrské, etiopské). Tento
stav byl potvrzen i za Britského mandátu
v Palestinû, jordánské i izraelské správy
Jeruzaléma. Pouze kaple JeÏí‰ova hrobu
spolu s prostorem kolem nûj je spoleãná,
zatímco jednotlivé církve mají vyhrazené
okolní prostory. Dûjinné události se vyvi-
nuly tak, Ïe klíãe od chrámu, kter˘ má je-

vuje velmi dÛleÏité poutní centrum. PÛ- postavit chrám. Z pÛvodní stavby se za-
vodnû se místo JeÏí‰ova ukfiiÏování na- chovala pouze vnitfiní okrouhlá ãást – ro-
cházelo za hradbami mûsta Jeruzaléma. tunda, zvaná Anastasis.
Po roce 135 ¤ímané na tomto místû posta- Po roce 1187, kdy byl Jeruzalém dobyt
vili chrámov˘ komplex bohynû Afrodíté. sultánem Saladinem, získalo správu nad
Podle kfiesÈanské legendy byly hrob JeÏí‰e bazilikou spoleãnû nûkolik kfiesÈansk˘ch
a jeho kfiíÏ objeveny v roce 325 sv. Hele- církví. Tureck˘ sultán vyhlásil pravidla,
nou. Její syn, fiímsk˘ císafi Constantinus I., tzv. „Status quo“ (roku 1757 a opût potvr-
na místû hrobu nechal v letech 326 aÏ 335 zená roku 1852), podle nichÏ se fiídí vlast-

сколько христианских церквей. Турецкий Мусульманский историк Аль-Бируни


султан объявил правило так наз. «статус- (973 г.–1048 г.) упоминает, что одна-
кво» (в 1757 г., снова утверждено в 1852 жды патриарху вместо фитиля подложи-
г.), согласно которому регулируются ли медную проволоку, чтобы не могло
право собственности и права отдельных произойти чудо и чтобы свеча не загоре-
конфессий внутри базилики Святой лась, но она все равно зажглась. А одна-
Гробницы. На основании этого владель- жды, якобы, лампы, наполненные вместо
цами храма являются Греческий Правос- масла водой, все равно горели, и множе-
лавный Патриархат Иерусалима, фран- ство исторических источников повеству-
цисканская кустодия Святой Земли и Ие- ет о том, как некоторые неверующие,
русалимский патриархат Армянской правители и мусульмане хотели убе-
Апостольской Церкви. Кроме того, неко- диться в обмане, но огонь все равно,
торые права принадлежат и менее круп- и в отсутствие священников, в часовне
ным общинам (Коптской, Сирийской и появился. Наиболее интересной из цело-
Эфиопской). Данное положение было го ряда фантастических свидетельств,
подтверждено и во время британского преданий и фактов о ежегодно свершаю-
мандата в Палестине, иорданского и из- щемся чуде представляется история, ко-
раильского управления в Иерусалиме. торая произошла в 1579 году во время
Общими являются лишь часовня Гроба правления султана Мурата III. Армян-
Господня и окружающее ее пространство, ские монофизиты (неправославные) во
остальные участки разделены между от- главе со своим патриархом подкупили ох-
дельными церквами. Исторически сложи- ранников султана, охраняющих Гроб
лось так, что ключами от храма, имеюще- Господень, и закрылись в храме, чтобы
го один главный вход, владеет мусульман- сломить монополию православных гре-
ская служба безопасности, которая охра- ков. В результате этого православный па-
няет храм. триарх Софроний в нерешительности
Первым свидетелем сошествия Святого остался стоять перед входом. Толпа
огня стал апостол Петр приблизительно вынуждена была остановиться, никого
в 34 г. нашей эры. Чудо твердо противос- в храм не пускали. «Что мы будем делать?
тоит всем непочтительным нападкам Это не конец света?» — такие вопросы за-
и попыткам ему воспрепятствовать. давались в толпе растерянных верующих.

ikona
28 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 29

NA CESTÁCH I В ПУТИ

den hlavní vchod, drÏí muslimská bez- V zoufalství poklekne pfied lev˘m sloupo- církve doplÀují. Kontrola není nijak sym-
peãnostní sluÏba, která chrám ochraÀuje. vím a zaãne se modlit. Udefiil blesk, roz- bolická, protoÏe církve jsou motivované
Poprvé byl svûdkem sestoupení svatého ‰típl kamenn˘ sloup vedle chrámového moÏností získat v pfiípadû neúspûchu pra-
ohnû apo‰tol Petr kolem roku 34 na‰eho vchodu a blahodatn˘ oheÀ se objevil vedle voslavn˘ch práva na obfiad. Prohlídka
letopoãtu. Zázrak stále odolává i rÛzn˘m pravoslavného patriarchy. To byl jedin˘ konãí v 11 hodin. Dvefie jsou následnû za-
neuctiv˘m útokÛm a pokusÛm ho pfiekazit! pfiípad v historii, kdy oheÀ sestoupil peãetûny vãelím voskem a jednotlivé au-
Muslimsk˘ historik Al-Biruni (973– 1048) mimo zdi chrámu. Od tûch dob se nikdo tority do nûj otisknou své peãetû.
zmiÀuje, Ïe jednou byl patriarchovi pod- neodvaÏuje vztáhnou ruce proti tajemné Kolem poledne pfiichází v doprovodu bis-
strãen místo knotu mûdûn˘ drát, aby se zá- misi vyvoleného pravoslavného hierar- kupÛ, dal‰ího duchovenstva, ãestn˘ch
zrak nemohl stát a svíce nevzplála, ale ta chy. hostÛ a policie do chrámu Jeho Svatost
pfiesto vzplála. RovnûÏ jednou mûly hofiet Na svatou Bílou sobotu podle pravoslav- patriarcha Jeruzalémsk˘. Se slavnostním
lampy naplnûné vodou místo oleje a fiada ného juliánského kalendáfie tisíce vûfiících procesím tfiikrát obchází svat˘ KristÛv
historick˘ch pfiíbûhÛ vypráví o tom, jak se i zvûdavcÛ od ãasného rána zaplÀují hrob. Vûfiící pfii pfiíchodu patriarchy ra-
nûktefií nevûfiící, mocnáfii a muslimové chrám do posledního místeãka. Dal‰í de- dostnû volají „axios“, církevnûslovansky
chtûli pfiesvûdãit o podvodu, ale oheÀ se setitisíce se tlaãí pfied chrámem. JiÏ ráno „dostojin“, tzn. „je hoden“. Patriarcha se
pfiesto, i bez pfiítomnosti knûÏí, v kapli se v chrámu objevují zástupci v‰ech zain- zastaví pfied vchodem. Kuvuklie je poté
objevil. Celé sérii fantastick˘ch svûdec- teresovan˘ch institucí, vãetnû církví. rozpeãetûna a patriarcha svléká svÛj po-
tví, legend i ãist˘ch faktÛ z historie kaÏdo- V 10 hodin zaãíná dÛkladné prohledávání svátn˘ odûv a zÛstává pouze v podrjas-
roãního údajného zázraku dominuje zdo- kuvuklie ãili kapliãky s jeskyní BoÏího niku (spodní knûÏská fiíza). âiní se tak
kumentovan˘ pfiíbûh, kter˘ se udál roku hrobu. To má zajistit, aby v ní nebylo proto, aby bylo zjevné, Ïe si nepfiiná‰í zá-
1579 za sultána Murata III. Armén‰tí mo- opravdu nic, co by mohlo fyzicky vyvolat palky nebo cokoliv jiného, co by mohlo
nofyzité (nepravoslavní) v ãele se sv˘m oheÀ. Zajímavé je, jak se v tom jednotlivé rozdûlat oheÀ. Patriarchu provûfiují Ïidov-
patriarchou podplatí sultánovu ochranku
BoÏího hrobu a zamknou se v chrámu,
aby zlomili monopol pravoslavn˘ch ¤ekÛ.
Pravoslavn˘ patriarcha Sofrony tak zÛ-
stává stát bezradnû pfied vchodem. Cel˘
zástup se musí zastavit a nikdo není vpu‰-
tûn. „Co budeme dûlat? Není tohle konec
svûta?“ vzná‰ejí se otázky v davu nechápa-
jících vûfiících. Patriarcha je zlomen˘.

Патриарх был убит горем. В отчаянии он


стал на колени перед левой колонной
и начал молиться. Ударила молния, рас-
секла каменный столб, находящийся у
входа в храм, и Благодатный огонь поя-
вился возле православного патриарха.
Это был единственный случай в истории,
когда огонь сошел вне стен храма. С тех
пор никто не осмеливается посягнуть
на таинственную миссию избранного
православного иерарха.
По православному юлианскому календа-
рю в святую Великую Субботу тысячи ве-
рующих и любопытных с утра заполняют
храм до последнего местечка. Еще десят-
ки тысяч людей толпятся перед храмом.
Утром в храм приходят представители
всех заинтересованных сторон, включая
церкви. В 10 часов начинается тщатель-
ный осмотр Кувуклии — маленькой ча- пчелиным воском, и отдельные предста- ся печать, патриарх разоблачается и оста-
совни с пещерой Гроба Господня, гаран- вители ставят свою печать. ется лишь в подряснике. Все это делает-
тирующий то, что в Кувуклии не осталось Около полудня в сопровождении еписко- ся для того, чтобы было видно, что он не
абсолютно ничего, чем бы можно было пов, других духовных лиц, почетных го- принес спички или что-нибудь еще, при
физически разжечь огонь. Интересен стей и полиции приходит его Блаженство помощи чего можно было бы разжечь
и тот факт, что отдельные церкви допол- Патриарх Иерусалимский. Торжествен- огонь. Патриарха проверяют иудейские
няют друг друга. Проверка вовсе не явля- ная процессия трижды обходит святой полицейские под наблюдением предста-
ется символической, поскольку церкви Гроб Господень. После появления патри- вителей других вероисповеданий. Преж-
стремятся получить право на церемо- арха верующие радостно кричат «ак- де чем патриарх войдет, церковный сто-
нию в том случае, если православные по- сиос», что на церковнославянском озна- рож приносит лампаду, в которой был
терпят неудачу. Осмотр заканчивается чает «достоин». Патриарх останавлива- в этот день огонь потушен, чтобы зажечь-
в 11 часов. Потом двери опечатываются ется перед входом. С Кувуклии снимает- ся вновь от Святого огня. Двери закры-

ikona
2 /2008 29
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 30

NA CESTÁCH I В ПУТИ

letech v‰ak trvalo muãivé oãekávání ohnû


od pûti minut do dlouh˘ch nûkolika ho-
din. Roku 1102 oheÀ sestoupí dokonce
s jednodenním zpoÏdûním! V absolutním
tichu bûhem patriarchovy modlitby a sa-
motného obfiadu Sestoupení blahodár-
ného ohnû se dûje celá fiada divÛ. V pro-
storu chrámu se pfii obfiadu objevují
podivné modrobílé záblesky a svûtla, pfii
nichÏ ãlovûk cítí cosi zvlá‰tního, mimo-
fiádného, jakoby nepfiirozeného, zasahují-
‰tí policisté a sledují to pfiedstavitelé ji- cího celé bytí ãlovûka. Ikony zaãnou my-
n˘ch vyznání. NeÏ vstoupí patriarcha, rotoãit – (tj. zázraãnû vydávat vonn˘ olej
kostelník pfiiná‰í svíci vûãného svûtla, – myro), nûkdy se samy zapalují olejové
která byla pro dne‰ní den uha‰ena, aby ji lampády. Svûtlo stoupá z kamene jako
znovu zapálil svat˘ oheÀ. Dvefie se zavírají mlha z jezera – vypadá to skoro, jako by
a rozhostí se napjaté ticho. ten kámen byl pokryt˘ vlhk˘m mrakem,
Uvnitfi BoÏího hrobu patriarcha pokleká ale je to svûtlo. To svûtlo se kaÏd˘m rokem
na kolena a provádí arcidiecézní mod- chová jinak. KdyÏ patriarcha vystupuje
litbu. Pfieãte zvlá‰tní poÏehnání a vyz˘vá z kuvuklie se zapálen˘mi svícemi vûã-
JeÏí‰e Krista, aby seslal svÛj posvátn˘ ného svûtla, dav zaãíná jásat a slzy ‰tûstí
oheÀ a poÏehnal tímto darem lidu. Do jes- stékají po tváfiích vûfiících. Vûfiící si od Vodí jej po tváfiích, rukách, nabírají do
kynû nikdo nemÛÏe vstoupit.V‰ichni se patriarchy zapalují svoje svíce a vÏdy zvo- hrstí a on jim nezpÛsobí Ïádnou újmu
modlí a prosí Boha o dar blahodárného lají „axios“. a nespálí dokonce vlasy ani vousy. To je
ohnû. Podle tradice ten den (rok), kdy ne- Podivuhodné je, Ïe tento oheÀ prvních dÛkaz jeho boÏského a nadpfiirozeného
sestoupí blahodatn˘ oheÀ, bude poslední 5–10 minut naprosto nepálí. Pfiítomní se pÛvodu. Musíme téÏ vzít v úvahu, Ïe se
a samotn˘ chrám bude zniãen. V rÛzn˘ch doslova om˘vají blahodatn˘m ohnûm. Svat˘ OheÀ zjevuje pouze na vz˘vání pra-
voslavného arcibiskupa. PokaÏdé, kdyÏ se
nepravoslavní biskupové pokou‰eli jej zís-
kat, tak neuspûli.
Roman Wimmer

мира ощущения, захватывающие челове-


ка целиком. Начинают мироточить ико-
ны, иногда сами собой загораются лампа-
ды. Свет появляется из камня, как туман,
поднимающийся над озером, и все это вы-
глядит так, будто бы этот камень был на-
крыт влажной тучей, но это свет. Свет
каждый год ведет себя по-разному. Ког-
да патриарх выходит из Кувуклии с за-
жженными лампадами, толпа ликует,
и слезы счастья стекают по щекам верую-
щих. Верующие зажигают свои свечи от
огня патриарха, и каждый раз воскли-
цают: «Аксиос».
Примечательно то, что первые пять-де-
сять минут этот огонь совершенно не об-
жигает. Присутствующие буквально умы-
ваются Благодатным огнем. Они водят им
по лицу, по рукам, черпают пригоршня-
ваются, и наступает напряженная ти- дет разрушен. В разные годы длилось ми, и он им не приносит никакого вреда,
шина. ожидание огня от пяти минут до не- не обжигает ни волосы, ни бороду. Это
Внутри часовни коленопреклоненный скольких долгих часов. В 1102 г. огонь со- является доказательством его божествен-
патриарх читает молитву. Он читает осо- шел даже с опозданием на один день! ного и сверхъестественного происхожде-
бое благословение и взывает Иисуса Во время молитвы патриарха и самого ния. Необходимо также учитывать, что
Христа, чтобы тот ниспослал свой Свя- торжества Сошествия Благодатного огня Святой огонь появляется лишь после
щенный огонь и благословил этим даром в полной тишине происходит много чу- взываний православного патриарха. По-
народ. В пещеру никто не может войти. дес. В храме во время церемонии поя- пытки неправославных епископов, пытав-
Все молятся и просят у Господа дар Бла- вляются необычные сине-белые световые шихся получить этот огонь, каждый раз
годатного огня. По преданию, день (или всполохи, вспышки света, при этом люди терпели неудачу.
год), в который Благодатный огонь не имеют какие-то необъяснимые, неизве-
сойдет, будет последним, а сам храм бу- данные, будто бы пришедшие из иного Роман Виммер

ikona
30 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 31

TÉMA I ТЕМА

Kauza:
Prohraje-li Srbsko,
prohraje i Evropa

Co se odehrálo ve ãtvrtek 21. 2. 2008 v Bû-

Srbsko
lehradû, kdy srbsk˘ národ vykfiikl svornû
a bez rozdílÛ polick˘ch názorÛ „KOSOVO
JE SRBIJA“,„KOSOVO JE SRDCE SRBIJE“?
Zahraniãní i ãeská média nám ukázala pû-
tisettisícové shromáÏdûní v bûlehradsk˘ch

Kosovo
ulicích. Témûfi detailnû nám zaãala serví-
rovat dav, kter˘ rabuje a vypaluje ame-
rické velvyslanectví. Komentáfiem brysknû
doplnila, Ïe rozvá‰nûn˘ dav zaútoãil na
ambasády Velké Británie, Nûmecka, Itá-
lie, Francie, Chorvatska, Slovinska a Tu-

Казус: причиной этих событий и что им предше-


ствовало. Кто побудил сербский народ
к такому протесту? Еще недавно написа-

Сербия Косово
ли бы «Слободан Милошевич», «нацио-
налисты».
Милошевич мертв. Он умер во время су-
дебного процесса в Гааге. Ему не выне-
сли обвинительный приговор. С трибу-
Проиграет Сербия – Словении и Турции. На ум зрителю, по- ны к своему народу обращается новый
проиграет и Европа сле просмотра этих событий, приходит председатель правительства Коштуни-
сразу осуждение того, что он видел и слы- ца, гарантированно избранный демо-
Что произошло в четверг 21.02.2008 шал. Так же, когда провокаторы КГБ кратическим путем. Сербов подняло
в Белграде, когда сербский народ друж- демонстративно сожгли офисы Аэрофло- огромное чувство обиды, несправедли-
но воззвал, независимо от политических та в Праге. Даже не зная правды. Но это вости и последующей злости. Полу-
убеждений, «Косово е Сърбия», «Косово было давно... Это русские пришли окку- миллионная толпа скандирует на улицах
есть срдце Сърбие»? Иностранные пировать Чехословакию. Я тоже не сог- «Косово есть срдце Сърбие». Из средств
и чешские средства массовой информа- ласен с разрушением, поджогами и улич- массовой информации мы узнаем, что
ции показали нам пятисоттысячное соб- ным бесчинством. один из тех, кто поджег Посольство
рание на улицах Белграда. Почти де- Общественность, посмотревшая на раз- США, сгорел в огне. Что в этот момент
тально зрителям ьыла продемонстриро- рушение вместе с «объективными» ком- подумает простой телевизионный зри-
вана толпа, разграбляющая и сжигающая ментариями, составляет себе собственное тель?! Я бы хотел, прежде чем вы его осу-
Посольство США. В резком комментарии мнение о сербах. дите или даже произнесете суровые сло-
было добавлено, что возбужденная тол- Никакой журналист, комментирующий ва, добавить кое-что к комментарию
па напала на посольства Великобритании, события, уже не включает в свой коммен- этих могущественных людей, оказы-
Германии, Италии, Франции, Хорватии, тарий упоминаний о том, что является вающих влияние на общественное мне-

ikona
2 /2008 31
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 32

TÉMA I ТЕМА

recka. Na mysl divákovi, po zhlédnutí ho. Na tribunû k svému národu hovofií Od samého zaãátku bylo zfiejmé, Ïe útok
událostí a s patfiiãn˘m komentáfiem, pfii- nov˘, ovûfienû demokraticky zvolen˘ na Jugoslávii je podle mezinárodního
cházel okamÏitû odsudek toho, co vidûl pfiedseda vlády Ko‰tunica. Srby vyburco- práva agresivní válkou.
a sly‰el. Stejnû, jako tomu bylo pfii provo- val ohromn˘ pocit kfiivdy, nespravedlnosti Jamie Shea, mluvãí NATO, okomentoval
kativním vypalování kanceláfií Aeroflotu a následného vzteku. PÛlmilionov˘ dav první dûtskou obûÈ slovy „stala se polito-
v Praze provokatéry KGB. AniÏ znal na ulici skanduje „KOSOVO JE SRDCE váníhodná kolaterální chyba“. To v‰e
pravdu. Ale to bylo dávno… To Rusové SRBIJE“. Z médii se dovídáme, Ïe jeden kvÛli vytvofiení multietnického Kosova.
pfii‰li okupovat âeskoslovensko. z tûch, co podpálili ambasádu USA, uho- Tfii mûsíce NATO a Ameriãané bombardo-
Ani já nesouhlasím s niãením, vypalová- fiel. Co si asi v té chvíli myslí obyãejn˘ vali Jugoslávii. Rezoluce 1244 RB OSN
ním a pouliãním fiádûním. televizní divák?! ukonãila bombardování a pfiedala správu
Vefiejnost, která zhlédla niãení spolu s „ob- Já bych chtûl, neÏ vyfiknete odsudky Kosova mezinárodnímu spoleãenství. Re-
jektivními“ komentáfii, si dûlá svÛj obrá- a tfieba i tvrdá slova, doplnit komentáfi zoluce 1244 garantovala integritu státní
zek o Srbech. tûch mocn˘ch ovlivÀovatelÛ vefiejného hranice, tedy to, Ïe Kosovo je Srbsko, fiekla
Îádn˘ redaktor komentující události uÏ mínûní. Îe pfied devíti lety 24. bfiezna v diplomatickém jazyce. Devût let poté
nevloÏí do svého komentáfie zmínku 1999 zaãali USA spolu s NATO bombar- v‰ak USA vytváfií podmínky k jednostran-
o tom, co je pfiíãinou a co tûmto událos- dovat Jugoslávii. Bez vyhlá‰ení války. Îe nému vyhlá‰ení jakéhosi loutkového
tem pfiedcházelo. Kdo vyburcoval srbsk˘ pfied devíti roky, 17. dubna 1999, byla Kosovského státu. Multietnické jsou, po
národ k onomu vzedmutí? Je‰tû nedávno v Batajnici nedaleko Bûlehradu pfii noã- devíti letech mezinárodní správy na Ko-
by psali – Slobodan Milo‰eviã. Naciona- ním leteckém útoku NATO zabita kazeto- sovu, snad jen hfibitovy…
listé. vou bombou Milica Rakiã. Tehdy jí byly tfii Podveden˘ a okraden˘ srbsk˘ národ de-
Milo‰eviã je mrtev. Zemfiel v prÛbûhu roky a leto‰ního 9. února by se doÏila dva- monstruje. Pfii této, pro Srby vypjaté situ-
soudního procesu v Haagu. Neodsoudili nácti let. aci, byla ambasáda USA vypálena. Média
nás informují, Ïe zfiejmû jeden z tûch, co
na ambasádu zaútoãili, byl nalezen uho-
fiel˘. Jako by nám nabídla i úsudek. Uho-
fiel chuligán.
Já vám chci fiíci, Ïe to nebyl chuligán!
Byl to Zoran Vujoviã. 21let˘ student. Jako
dítû musel s rodiãi uprchnout z vesniãky
âaglavica nedaleko Pri‰tiny. Byl vyhnán
ze svého domova. Teroristé z albánské se-

родному сообществу. Резолюция 1244 га-


рантировала целостность государствен-
ной границы, того, что Косово — это
Сербия, это было сказано на дипломати-
ческом языке. Но девять лет спустя
США создают условия для односторон-
него провозглашения независимости не-
коего марионеточного Косовского госу-
дарства. Многонациональными являют-
ся после девяти лет международной ад-
министрации в Косово, наверное, только
кладбища... Обманутый и обворованный
народ участвует в демонстрациях. Во
время этих напряженных для сербов со-
бытий было сожжено Посольство США.
СМИ нас информируют, что, очевидно,
один из нападавших на посольство был
найден сгоревшим в огне. Как будто они
нам предлагают уже готовое мнение –
в огне сгорел хулиган. Я хочу вам сказать,
ние. Что девять лет назад, 24 марта 1999 агрессивная война согласно междуна- что это не был хулиган!
г., США вместе с НАТО начали бомбить родному праву. Его звали Зоран Вуйович. Это был 21-
Югославию. Без объявления войны. Пресс-секретарь НАТО Джейми Ши летний студент. Когда он был ребен-
Что девять лет назад, 17 апреля 1999 г., прокомментировал первую детскую жер- ком, он вынужден был с родителями
в Батайнице под Белградом во время тву словами: «Произошла прискорбная убежать из деревеньки Чаглавица под
ночного нападения с воздуха НАТО побочная ошибка». Это все ради создания Приштиной. Его выгнали из дома. Тер-
была кассетной бомбой убита Милица многонационального Косова. В течение рористы из албанской сепаратистской ор-
Ракич. Тогда ей было три года, в этом трех месяцев НАТО и американцы бом- ганизации УЧК тогда убили его девяно-
году, 9 февраля, бы ей исполнилось били Югославию. Резолюция 1244 СБ столетнюю бабушку. До сих пор Зоран
двенадцать лет. С самого начала было ООН остановила бомбардировку и пере- с родителями жил как беженец в Новом
ясно, что нападение на Югославию — дала администрацию Косова междуна- Саде. Он жил с чувством несправедливос-

ikona
32 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 33

TÉMA I ТЕМА

paratistické organizace UCK mu tehdy za- Kosovo od utrpení konce 17. století, pfieváÏnû srbské oblasti
vraÏdili devadesátiletou babiãku. Dodnes k ukřižování byly násilnû obsazovány a osídlovány
Ïil Zoran s rodiãi jako uprchlík v Novém etnick˘mi Albánci, ktefií na rozdíl od
Sadu. Îil s pocitem kfiivdy a s ním i zem- Kosovo a Metohije jsou historicky, kul- SrbÛ, jako muslimové, mûli privilegovan˘
fiel. âest jeho památce. turnû a politicky souãástí Srbska témûfi status v teokraticky uspofiádaném Osman-
Abychom my v âechách lépe pochopili po celé tisíciletí. Zatímco je pro Albánce ském impériu. Poãet SrbÛ postupnû klesal,
jednání srbského národa, vypÛjãím si citát Kosovo zemû demografické a politické zatímco poãet etnick˘ch AlbáncÛ bezpro-
velkého srbského spisovatele a básníka, expanze, diaspora s tendencí stát se ma- stfiednû pfied osvobozením v roce 1912 na
nositele Nobelovy ceny, Ivo Andriãe: „Srd- ticí, pro Srby je Kosovo „Srbsk˘ Jerusa- celém území kosovského vilajetu (Staré
ce produkuje my‰lenky, jeÏ jsou rozumu lem“, stfied srbské kultury a srbského Srbsko) dosáhl asi poloviny ve‰kerého
nepochopitelné.“ státu, oblast, ve které se nachází více neÏ obyvatelstva.
Jednostrann˘m vyhlá‰ením samostatnosti 1300 srbsk˘ch kostelÛ a klá‰terÛ. Pod os-
Kosova je poru‰eno mezinárodní právo. manskou nadvládou byly Kosovo a Meto-
Svrchovanému demokratickému státu hije, jakoÏ i celé Srbsko a dal‰í dne‰ní
Srbsku, ãlenu OSN, je za bílého dne ulou- státy na Balkánû, od poloviny 15. století
peno jeho území. Pfied oãima v‰ech. Je za- do roku 1912. V první balkánské válce
jímavé, Ïe mezi prvními státy, které tento byly osvobozeny a vráceny do rámce
protiprávní akt posvûtily, stojí vedle sebe dvou srbsk˘ch státÛ: Kosovo pfiipadlo
v první fiadû aktéfii Mnichovské dohody: Srbsku a Metohije âerné Hofie na základû
Nûmecko, Itálie, Anglie a Francie. USA mezinárodních smluv uzavfien˘ch na
se dnes ov‰em postavily za dirigentsk˘ konferenci velvyslancÛ v Lond˘nû (v le-
pult. Kolébka demokracie. V roce 2008 tech 1912–1913).
Srbové proÏívají to, co âeskoslovensko
v roce 1938. Historický vývoj
Je-li âeská republika pokraãovatelkou ma- V období osmanské správy byly Kosovo
sarykovského âeskoslovenska, jsme témûfi a Metohije, stejnû jako ostatní ãásti Srbska,
povinni neuznat loutkov˘ stát Kosovo. Pro- souãástí vût‰ích nebo men‰ích administra-
toÏe my víme, Ïe prohraje-li dnes Srbsko tivních celkÛ – tzv. sandÏakÛ a vilajetÛ. V Království SrbÛ, ChorvatÛ a SlovincÛ,
svoje Kosovo, tak s ním prohraje i Evropa. Etnick˘ obraz Kosova a Metohije pod tu- od roku 1921 do 1929, jsou území Kosova
Vût‰ina zemí Evropy má svoje Kosovo. reckou vládou byl silou zniãen kvÛli vál- a Metohije souãástí men‰ích administra-
Jaroslav Foldyna kám, stfietÛm a násilné migraci. Tyto, aÏ do tivních jednotek (celkem sedm z 33 ob-

ти, и с ним он и погиб. Вечная ему па- Косово – от страдания разных по величине административных
мять! к распятию единиц – т. н. санджаков и вилайетов. Эт-
Чтобы мы в Чехии лучше поняли дей- ническая картина Косова и Метохии
ствия сербского народа, я использую ци- Косово и Метохия почти уже тысячу лет была под властью турок сильно наруше-
тату великого сербского писателя и поэ- являются исторической, культурной на из-за войн, конфликтов и принуди-
та, лауреата Нобелевской премии, Иво и политической составной частью Сер- тельнаой миграции. Эти области, до кон-
Андрича. «Сердце производит мысли, бии. Для албанцев Косово – страна де- ца XVII века преимущественно серб-
которые разуму не понять». мографической и политической экспан- ские, были оккупированы и насильствен-
Одностороннее провозглашения неза- сии, диаспора с тенденцией превратить- но заселялись этническими албанцами.
висимости Косова — это нарушение меж- ся в матицу, но для сербов Косово – это Они, в отличие от сербов, будучи мусуль-
дународного права. У суверенного демо- «сербский Иерусалим», центр сербской манами, занимали привилегированное
кратического государства Сербия, члена культуры и сербского государства, об- положение в теократически устроенной
ООН, среди бела дня украли его терри- ласть, в которой находится более 1300 Османской империи. Количество сер-
торию. На глазах у всех. Интересно, что сербских церквей и монастырей. С сере- бов постепенно сокращалось, число этни-
среди первых государств, одобривших дины XV века до 1912 года, Косово и Ме- ческих албанцев непосредственно перед
данное неправомерное действие, находят- тохия, также как и вся Сербия и другие освобождением в 1912 году на всей тер-
ся в первых рядах страны, подписавшие современные государства на Балкан- ритории косовского вилайета (Старая
Мюнхенское соглашение: Германия, Ита- ском полуострове, находились под ос- Сербия) достигло приблизительно поло-
лия, Англия и Франция. Но сегодня все манским господством. В результате Пер- вины всего населения.
режиссируется США. Колыбелью демо- вой балканской войны, на основании Территория Косова и Метохии с 1921 по
кратии. В 2008 г. сербы испытали то же, международных соглашений, заключен- 1929 гг. вошли в состав Королевства
что Чехословакия в 1938 г. ных на Лондонской конференции послов сербов, хорватов и словенцев, они стали
Если Чешская Республика — продолжа- (1912–1913), они были освобождены частью административных единиц по-
тельница Чехословакии Масарика, мы и возвращены в состав двух сербских го- меньше (всего 7 из 33 областей). В Коро-
почти обязаны не признать марионеточ- сударств: Косово вошло в состав Сербии, левстве Югославия эта территория была
ное государство Косово. Потому что мы а Метохия – Черногории. разделена на три большие администра-
знаем, что если сегодня Сербия проигра- тивные единицы, т. н. бановины, конкрет-
ет свое Косово, вместе с ним проиграет Историческое развитие но на Вардарскую, Моравскую и Зетскую
и Европа. У большинства европейских Во времена османского господства были бановину.
стран есть свое «Косово». Косово и Метохия, вместе с остальными Во время Второй мировой войны, после
Ярослав Фолдына сербскими землями, составной частью нацистской оккупации в августе 1941

ikona
2 /2008 33
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 34

TÉMA I ТЕМА

lastí). V Království Jugoslávie po roce 1929 hranice jsou stanoveny arbitrárnû (ostatnû provincií (od roku 1963). Roz‰ifiování pra-
byl tento prostor rozdûlen na tfii vût‰í ad- jako v‰echny hranice v b˘valé Jugoslávii) vomocí autonomní oblasti po vyhlá‰ení
ministrativní celky, tzv. bánoviny a to: bez demokratického provûfiení pfiání oby- ústavních dodatkÛ (v letech 1968-1971) a
Vardarskou, Moravskou a Zetskou. vatel Srbska a âerné Hory. SrbÛm, ktefií po jejich zakotvení v ústavû z roku 1974
Bûhem druhé svûtové války, po nacistic- utekli bûhem druhé svûtové války z tûchto poskytlo albánské men‰inû pfiíleÏitost, aby
kém útoku a okupaci v srpnu 1941, byla oblastí pfied nacistick˘m terorem oku- stejnû jako za osmanské nadvlády nasto-
vût‰í ãást Kosova a Metohije pfiipojena pantÛ a AlbáncÛ byl rozhodnutím komu- lila nacionalistick˘ reÏim zaloÏen˘ na
k „Velké Albánii“ pod italsk˘m protekto- nistické vlády (nafiízení ze dne 6. bfiezna politické a etnické dominaci. Takovou po-
rátem. Severní ãást Kosova byla pone- 1945, které podepsal Tito) zakázán návrat litiku ohlásily protisrbské a protijugosláv-
chána Srbsku a men‰í ãást v˘chodního do Kosova a Metohije. ZároveÀ bylo v‰em ské demonstrace v listopadu roku 1968,
Kosova byla pfiidûlena k bulharské oku- etnick˘m AlbáncÛm plánovanû osídlova- kdy byl zdÛraznûn poÏadavek demonstru-
paãní zónû. n˘m bûhem okupace povoleno setrvat na jících, aby se pfiistoupilo k vytvofiení Re-
Kosovo a Metohije jako územní jednotka uzurpovan˘ch majetcích. publiky Kosovo, jako první etapy k odtr-
Srbska v souãasn˘ch hranicích (s jednou Za komunistické vlády jsou Kosovo a Me- Ïení od Srbska a Jugoslávie. Jako ústupek
pfiidanou obcí) bylo obnoveno v roce 1945 tohije v Srbsku nejdfiíve autonomní ãástí albánskému nacionalizmu bylo vymazáno
rozhodnutím komunistické vlády. Jeho (od r. 1946) a pak autonomní oblastí – jméno Metohije z názvu oblasti (Metohije
je oznaãení pro majetek pravoslavné cír-
kve).
Nacionalistická nomenklatura kosovsk˘ch
AlbáncÛ usilovala prostfiednictvím diskri-
minaãních a zastra‰ujících opatfiení o vy-
volání dal‰ího stûhování srbského obyva-
telstva, které bylo v hranicích autonomní
oblasti men‰inové. Ideologick˘ rámec to-
hoto procesu byl zaloÏen, pod vlivem al-
bánského etno-komunizmu Envera HodÏi,
na teorii o Albáncích, jakoÏto údajnû pfií-
m˘ch potomcích antick˘ch IlyrÛ: v‰ichni
Srbové, ktefií osídlili tuto ãást Balkánu po
6. století, byli podle této oficiální teorie
povaÏováni za „vetfielce na autochtonním

посредством дискриминационных и за-


пугивающих мер, продолжения выселе-
ния сербского населения, которое нахо-
дилось автономный крае в меньшин-
года, была большая часть Косова и Мето- было разрешено на захваченном иму- стве. Идеологические рамки этого процес-
хии присоединена к «Великой Алба- ществе остаться. са были основаны, под влиянием албан-
ния», находящейся в составе итальянско- Во время коммунистического правле- ского этно-коммунизма Энвера Ходжи,
го протектората. Северная часть Косова ния была сформирована сначала автоном- на теории о албанцах как о мнимых пря-
осталась Сербии, меньшая часть восточ- ная область Косово и Метохия (с 1946 г.), мых потомках античных иллиров. Все
ного Косова была закреплена за болгар- позже (с 1963 г.) преобразованная в од- сербы, поселившиеся в этой части Балкан
ской оккупационной зоной. ноимённый автономный край. После с VI века, воспринимались по этой офи-
Косово и Метохия, как территориальная принятия поправок к Конституции циальной теории как „незваные посети-
единица Сербии с современными грани- (в 1968–1971 гг.) и после их закрепления тели на автохтонной албанской террито-
цами (с единым добавленным населен- в конституции в 1974 году, албанское рии“. Этнические албанцы использова-
ным пунктом), были восстановлены меньшинство получило возможность ли коммунистическую идеологию для
в 1945 году решением коммунистическо- установить националистический режим, оправдания этнического очищения края
го правительства. Их границы установле- основанный, также как и во времена ос- от сербского населения, и систематично
ны арбитрарно (как и в случае всех манского господства, на политической и нарушали и ставили под угрозу права че-
остальных границ в бывшей Югосла- этнической доминации. Такую политику ловека и гражданские права косовских
вии), без демократической проверки же- объявили антисербские и антиюгослав- и метохийских сербов. Количество сер-
лания населения Сербии и Черногория. ские демонстрации в ноябре 1968 года, на бов с 1961 г. по 1981 г. снизилось на по-
Сербам, убежавшим с этой территории во которых было подчеркнуто требование ловину, но число албанцев продолжало
время Второй мировой войны перед тер- демонстрантов приступить к созданию расти. Причиной этому стал национализм
рором нацистских оккупантов и албанцев, Республики Косово, что было бы первым диаспорского типа, поддерживаемый де-
было решением коммунистического пра- этапом отторжения от Сербии и Югосла- мографическим взрывом.
вительства (Постановление от 6.марта вии. Уступая албанскому национализму,
1945, которое подписал Тито) запреще- из названия края было исключено слово Открытый кризис после 1974 г.
но в Косово и Метохию вернуться. Од- “Метохия” (“Метохия” обозначает „иму- Конституция 1974 г., розложившая юго-
новременно, всем этническим албанцам, щество православной церкви“). славское государство, преобразованное
которыми данные территории плано- Националистическая номенклатура ко- в союз коммунистических номенклатур,
мерно заселялись во время оккупации, совских албанцев старалась добиться, была основана на этническом принципе.

ikona
34 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 35

TÉMA I ТЕМА

albánském území“. Etniãtí Albánci vyuÏí- patriarchie, aby se zanedlouho pokusili povûdi na takov˘ postoj etnick˘ch Al-
vali komunistickou ideologii k ospravedl- svoje hnutí pfiedvést jako boj za lidská báncÛ, jen pfiispívala k dal‰ímu zostfiení
nûní etnického ãi‰tûní oblasti od srbského a kolektivní práva. Autonomie Kosova vztahÛ mezi etniky. Nicménû v pozadí
obyvatelstva a systematicky poru‰ovali a Metohije byla mezitím, za pomoci popu- existovala tichá dohoda: Milo‰eviç etnic-
a ohroÏovali lidská a obãanská práva ko- listického poãínání Slobodana Milo‰e- k˘m AlbáncÛm dovoloval neru‰enû for-
sovsk˘ch a metohijsk˘ch SrbÛ. Poãet SrbÛ viçe, zredukována do rámcÛ standard- movat paralelní vzdûlávací, zdravotnick˘
se od roku 1961 do roku 1981 sníÏil na po- ních pravomocí autonomních oblastí a sociální systém, zatímco Rugova bojko-
lovinu, zatímco poãet AlbáncÛ z dÛvodu v ostatních evropsk˘ch zemích po dlou- továním srbsk˘ch regulérních voleb
nacionalizmu diasporského typu, kter˘ je h˘ch stfietech mezi politick˘mi stranami pomáhal Milo‰eviçovi, aby s pouh˘mi
Ïiven demografickou explozí, neustále v bfieznu roku 1989. Kosovu byly navrá- 100 000 hlasy získal tfiicet poslaneck˘ch
rostl. ceny pravomoci obdobné tûm z Ústavy mandátÛ a prostfiednictvím nich vládl Srb-
z roku 1963. sku. (V Bûlehradû bylo nutné získat ve
Otevřená krize po roce 1974 Nicménû reÏim v Srbsku nebyl naciona- volbách pro jeden poslaneck˘ mandát
Ústava z roku 1974, která rozloÏila jugo- listick˘, ale komunistick˘, coÏ Albánce 80 000 hlasÛ.)
slávsk˘ stát pfieformovan˘ na svaz komu- vedlo k tomu, vybrat si opaãn˘ ideolo- UâK se pfiedstavila svûtu a obyvatelstvu
nistick˘ch nomenklatur, byla zaloÏena na gick˘ rámec. Pro samotné Srby to byl je- jako vojensk˘ vítûz a hlavní spojenec se-
etnickém principu. Touto ústavou byl roz- den dûsn˘ omyl s nedozírn˘mi následky: veroatlantické aliance a ukázala svoji sku-
tfií‰tûn i srbsk˘ stát se dvûma autonom- zatímco se v celé v˘chodní Evropû komu- teãnou tváfi: místo slibovaného souÏití
ními oblastmi. V tom ideologickém slo- nizmus bortil prostfiednictvím naciona- a tolerance organizovala kromû etnick˘ch
Ïení dostala komunistická elita etnick˘ch lizmu, jen v Srbsku se díky Milo‰eviçovi ãistek SrbÛ systematické etnické ãistky
AlbáncÛ jako svoji doménu Kosovo a Me- komunizmus obnovoval pfies komuniz- také ostatních etnick˘ch skupin, pfiede-
tohiji. Pokus o pfiemûnu Kosova a Meto- mus. Tak se Srbové ocitli na nesprávné v‰ím CikánÛ a také i muslimsk˘ch Slo-
hije na sedmou republiku (s právem na stranû dûjin. vanÛ. Dokonce i nûkolik desítek kosov-
sebeurãení aÏ do odtrÏení), jako cesty ke Etniãtí Albánci z Kosova se pokou‰eli de- sk˘ch ChorvatÛ muselo b˘t evakuováno
koneãné secesi od Srbska a pak i od Jugo- monstracemi a bojkotem srbského státu do Chorvatska pfied albánskou pomstou.
slávie, byl zmafien federálním zásahem udrÏovat otevfienou krizi. Jejich poãetnost, To, Ïe se jedná o plánovité vyhánûní ce-
v roce 1981, i kdyÏ vystûhovávání SrbÛ vysok˘ stupeÀ nacionální homogenizace l˘ch etnick˘ch skupin, zfietelnû ukazuje
kvÛli poloviãat˘m a ãasto také chybn˘m a pokraãování v napûtí mezi etniky jsou systematické niãení kulturního dûdictví
opatfiením nebylo zastaveno. Albánci souãástí strategie, jejímÏ cílem je secese od SrbÛ: pfiedev‰ím klá‰terÛ a kostelÛ, aby se
svoje hnutí ohlásili pokusem o zapálení Srbska a Jugoslávie. Série represivních
sídla srbské pravoslavné církve Peçské opatfiení dne‰ní vlády v Srbsku, jako od-

Эта конституция раздробила и сербское Тем не менее, режим в Сербии был не на-
государство с двумя автономными края- ционалистический, а коммунистический,
ми. В этом идеологическом союзе комму- что привело албанцев к избранию проти-
нистическая элита этнических албанцев воположной идеологии. Сами сербы это
получила в свое владение Косово и Ме- воспринимали как страшную ошибку с
тохию. Попытке превратить Косово и Ме- громадными последствиями: во всей вос-
тохию в седьмую республику (с правом точной Европе коммунизм рушился по-
на самоопределение аж до отделения от средством национализма, лишь в Сербии,
Югославии), как путь к окончательному благодаря Милошевичу, коммунизм во- систему и систему здравоохранения, а Ру-
отделению от Сербии, а потом и от Юго- зобновлялся через коммунизм. Таким гова помогал Милошевичу с бойкотиро-
славии, помешало федеральное вмеша- образом, сербы оказались на ошибоч- ванием сербских регулярных выборов,
тельство в 1981 году. Хотя выселение сер- ной стороне истории. чтобы он посредством всего лишь 100.000
бов, из-за половинчатых и часто ошибоч- Этнические албанцы из Косова пытались, голосов получил тридцать депутатских
ных мер, не было остановлено. Албанцы посредством демонстраций и объявления мандатов, и с их помощью управлял
свое движение огласили попыткой под- бойкота сербскому государству, поддер- Сербией. (В Белграде нужно было полу-
жега местопребывания Сербской Правос- живать открытый кризис. Их многочис- чить на выборах 80.000 голосов для одно-
лавной Церкви Печской Патриархии, ленность, высокий уровень национальной го депутатского мандата.)
а вскоре после этого они попытались гомогенизации, и продолжающееся на- УЧК представилась миру и населению
выставить свое движение как борьбу за пряжение между народами – это состав- как военный победитель и основной со-
права человека и коллектива. Между ные части стратегии, целью которой юзник Североатлантического договора,
тем, с помощью популистских поступков является отделение от Сербии и Югосла- и показала миру свое истинное лицо:
Слободана Милошевича, была автономия вии. Но ряд репрессивных мер современ- вместо обещанных сосуществования
Косова и Метохии сокращена на уровень ного правительства Сербии, которые и терпимости организовала этнические
стандартных полномочий автономных являлись реакцией на такую позицию эт- чистки не только сербов, но и других эт-
областей в остальных европейских стра- нических албанцев, способствовал даль- нических групп, прежде всего цыган и му-
нах, после продолжительных столкнове- нейшему обострению отношений между сульманских славян. Даже несколько
ний между политическими партиями народами. Тем не менее, на заднем пла- десятков косовских хорватов нужно было
в марте 1989 года. Косову возвратили не существовало негласное соглашение: эвакуировать в Хорватию, спасая их от
полномочия, аналогичные полномочиям, Милошевич позволял этническим ал- албанской мести. То, что речь идет о пла-
которые заключала в себе Конституция банцам спокойно формировать парал- номерном выселении целых этнических
1963 г. лельную образовательную и социальную групп, ясно доказывает систематичное

ikona
2 /2008 35
IK208/1:sazba 6/27/08 10:56 AM Stránka 36

TÉMA I ТЕМА

legitimizovala nová realita: Kosovo jen Řešení pro Srby v Kosovu a Metohiji ra‰ko-prizrenského metropolity Artemije
pro Albánce! Navzdory verbálnímu úsilí Utrpení SrbÛ, ke kter˘m dochází po sta- a Srbské národní rady Kosova a Metohije,
o toleranci a demokracii se albánské po- Ïení sil jugoslávského vojska a po pfií- proti albánsk˘m ochrann˘m silám a para-
litické vedení projevilo pfii ãinu, ve vel- chodu sil KFOR v Kosovu (kolem 65% lelní politické moci v etnicky vyãi‰tûn˘ch
kém rozporu s proklamovan˘mi politic- z celkového poãtu SrbÛ uprchlo do Srbska prostorech, o nastolení kantonálního sy-
k˘mi cíli, pokraãujíc v politice etnické a âerné Hory pfied násilím kosovsk˘ch stému jako poslední pfiekáÏky probíhají-
v˘luãnosti z doby titoizmu. UâK pfiijala AlbáncÛ) ukazují, Ïe západ není dosta- cím etnick˘m ãistkám. I kdyÏ mezinárodní
politickou matrici obdobnou té, kterou teãnû obeznámen s politick˘mi tradicemi spoleãenství dosud vícekrát odmítlo kan-
pouÏíval Milo‰eviç v Kosovu a namísto, regionu, neboÈ vnutil fie‰ení, která namísto tonální model, pro Srby v Kosovu je
aby ztratila, získala u svého národa vût‰í spravedlnosti a jistoty pro v‰echna etnická nutn˘, pod tímto nebo jin˘m názvem, ne-
kredit, zatímco aÏ na malé v˘jimky, schá- spoleãenství, pro jedny znamenají koneãné boÈ otevírá otázku Ïivota a smrti, otázku
zejí i odsouzení i odpovídající opatfiení vítûzství a pro druhé systematické utrpení. bytí a moÏnosti souÏití pro nûkterá z bu-
namífiená proti pronásledování srbsk˘ch Nejvíce zajisté ztrácí ideje o souÏití a tole- doucích pokolení. Od pfiedstavitelÛ mezi-
civilistÛ. ranci, o multietnickosti a multikonfesním národního spoleãenství se právem oãe-
Kosovu, které je dosud – zatímco opût umí- kává, Ïe podpofií tent˘Ï plán, kter˘ jiÏ
rají nevinní civilisté – v nedohlednu. Bez povolili uskuteãnit kosovsk˘m AlbáncÛm,
ohledu na politické spojenectví je KFOR a Ïe SrbÛm v prostorech, kde jsou vût‰ino-
na prahu stfietu s kosovsk˘mi Albánci, v˘m obyvatelstvem (4 enklávy v oblasti)
stfietu, kter˘ se teprve rozvine kvÛli rozdí- umoÏní obnovení vlastní administrativní,
lÛm v pojetí obecn˘ch hodnot a opaãn˘ch policejní a soudní správy. Jenom tak bu-
politick˘ch cílÛ: KFOR usiluje o nastolení dou obecné evropské hodnoty do konce
autonomie evropského typu proti albán- zachovány a mezinárodní spoleãenství se
sk˘m politick˘m stranám, které se budou namísto ztroskotání souãasné mise bude
rÛzn˘mi zpÛsoby pokou‰et o pfiipravení te- moci pochlubit jist˘m úspûchem, aÏ bu-
rénu pro státní nezávislost Kosova a Meto- dou Srbové trvale chránûni a aÏ se ti
hije, zaloÏenou na krvi nevinn˘ch civil- z nich, ktefií byli vyhnáni, vrátí do sv˘ch
ních obûtí z fiad SrbÛ a ostatních etnick˘ch domovÛ.
skupin.
To, Ïe se Srbové nesmifiují se stávajícím Du‰an. T. Batakoviç
stavem, ukazuje vytrvalé úsilí jejich pfied- Srbsk˘ historik a diplomat
stavitelÛ v Kosovu a Metohiji, pfiedev‰ím

уничтожение сербского культурного на- ности для всех этнических групп, для од- ления кантональной системы, которая мо-
следия – прежде всего, церквей и мона- них обозначает окончательную победу, а жет стать последним препятствием для
стырей, для того чтобы легитимизировать для других – систематичное мучение. Са- происходящих этнических чисток. Хотя
новую ситуацию: Косово только для ал- мые большие потери несут идеи сосуще- международное сообщество уже несколь-
банцев! Несмотря на все словесные ствования и терпимости, мультиэтнично- ко раз отвергло кантональную модель,
стремления к терпимости и к демократии, сти и мультиконфессионального Косова, для сербов в Косово она необходима,
албанское руководство показало себя и в которое, пока, в необозримом будущем. под этим или иным названием, потому
действии, которое диаметрально отлича- Не смотря на политический союз, КФОР что она может решить вопрос жизни и
лось от декларированных политических находится на грани конфликта с косов- смерти, вопрос бытия и возможности
целей, продолжая политику этнической скими албанцами, конфликта, который сосуществования для будущих поколе-
исключительности со времен титоизма. произойдет из-за различий в понима- ний. Од представителей международно-
УЧК приняла похожую политическую нии общих ценностей, и противополож- го сообщества мы вправе ожидать под-
схему, какую использовал Милошевич в ных политических целей: КФОР добива- держку того же плана, который они уже
Косово. И, вместо того, чтобы проиграть, ется установления автономии европей- разрешили осуществить косовским ал-
получила от своего народа еще больше до- ского типа, а албанские политические банцам, и того, что сербам на территори-
верия. Пока, за некоторыми исключения- партии будут стараться разными спосо- ях, на которых они представляют мажо-
ми, нету осужденных ни соответственных бами подготовить почву для государ- ритарное население (4 анклавы в обла-
мер, принятых против преследования ственной независимости Косова и Мето- сти), будет разрешено восстановление
сербских штатских лиц. хии, основанной на крови невинных собственного административного, поли-
штатских жертв среди сербов и других эт- цейского и судебного управления. Толь-
Решение для сербов в Косово и Метохии нических групп. ко таким образом смогут быть до конца
Страдания сербов, происходящие после То, что сербы не смиряются с данным по- сохранены общие европейские ценно-
вывода югославских войск и после при- ложением, указывает на упорные усилия сти, и международное сообщество, вме-
бытия отрядов миротворческих сил их представителей в Косово и Метохии, сто провала текущей миссии, сможет
КФОР в Косово (около 65% всех сербов прежде всего, митрополита Рашско-При- похвастаться каким-то успехом, когда
убежало в Сербию и Черногорию от на- зренского Артемия, и Сербского Нацио- будут сербы находиться в постоянной бе-
силия косовских албанцев) показывают, нального совета Косова и Метохии, про- зопасности и когда те, которые были из-
что Запад не достаточно осведомлен с по- тивостоящие албанским силам право- гнаны, смогут вернуться в свои дома.
литическими традициями данного ре- порядка и паралелльной политической
гиона, поскольку он ему навязал решение, власти на этнически очищенных терри- Душан Т. Батакович
которое, вместо справедливости и уверен- ториях, предпринимаемые для установ- Сербский историк и дипломат

ikona
36 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:57 AM Stránka 37

TÉMA I ТЕМА

Mnichov 1938 – Zrada více neÏ 50 procent nûmecké národnosti spojenci a „pfiátelé“ v‰ak reagovali nátla-
západních spojenců bylo postoupeno ¤í‰i. Stane-li se tak, bu- kem, v˘hruÏkami a dÛraznou nótou – dali
Krátké historické zamy‰lení dou nûmecké poÏadavky uspokojeny nám poslední radu – plán pfiijmout.
a celá Evropa bude mít mír. Na‰i spojenci Dne 21.záfií odpoledne prezident Bene‰
V záfií 1938 pfii‰la Druhá ãeskoslovenská Francie a Velká Británie pfiistoupili na pfiijal „Anglo-francouzsk˘ plán“. âesko-
krize. Pod nátlakem Lorda Runcimana slovensk˘ lid v‰ak reagoval na kapitulaci
a neklidn˘ch domluv z PafiíÏe a Lond˘na národním poboufiením, celonárodní stáv-
nabídla ãeskoslovenská vláda sudetsk˘m kou a demonstracemi. Byla sestavena nová
nûmcÛm dalekosáhlé ústupky. Pohled celé vláda vedená generálem Syrov˘m. Dne
Evropy se poté soustfiedil 12. záfií do No- 22. záfií jel Chamberlain nav‰tívit s ãesko-
rimberku, kde mûl Hitler pronést pfied fa- slovenskou kapitulací Hitlera do Godes-
natick˘m shromáÏdûní NSDAP odpovûì bergu. Hitler v‰ak odpovûdûl, Ïe mu to jiÏ
Nûmecka. Mezitím agent A-54 informo- nestaãí a pfiedloÏil Chamberlainovi novou
val na‰í zpravodajskou sluÏbu o pfiipravo- mapu, kde velké území âeskoslovenska
vané sudetonûmecké vzpoufie, která má bylo ãervenû a zelenû zamalováno. Na za-
vypuknout v okamÏiku zahájení Hitlerova malovan˘ch plochách, které si nyní Hitler
projevu. Vzpoura zaãala tak, jak agent my‰lenku „míru vykoupeného agresí“ nárokoval, Ïilo 800 000 âechoslovákÛ
pfiedpovûdûl. Bûhem noci napadli a stfiíleli a pfiedloÏili âeskoslovensku tzv. Anglo- a byly v˘raznû vût‰í neÏ pÛvodnû poÏado-
sudet‰tí Nûmci na policejní stanice, cel- francouzsk˘ plán, kter˘ vycházel z poÏa- vané území z Berchtesgadenu.
nice, po‰ty a nádraÏí. Triumfálnû mávali davkÛ Hitlera. Plán byl Prahou okamÏitû Veãer 22. záfií vyhlásilo âeskoslovensko
nad hlavami vlajkami s hákov˘m kfiíÏem. a jednoznaãnû odmítnut. âeskoslovensko v‰eobecnou mobilizaci. Dne 25. záfií potvr-
S ohledem na to, Ïe nás francouz‰tí spo- se obrátilo na Francii, s níÏ bylo vÏdy pou-
jenci Ïádali o nejvy‰‰í zdrÏenlivost, bylo táno „úctou a nejoddanûj‰ím pfiátelstvím
ãeskoslovenské vojsko nasazeno aÏ v pl- a spojenectvím, jeÏ Ïádná ãeskoslovenská
ném prÛbûhu vzpoury, a proto pfii‰lo o Ïi- vláda a Ïádn˘ âechoslovák nikdy nezradí“
vot mnoho ãeskoslovensk˘ch obãanÛ. a na Velkou Británii, k níÏ cítila „tradiãní
Vláda rychle zareagovala a rozpustila Hen- pfiátelství a úctu“, aby svÛj plán odvolali.
leinovu stranu. Dne 15. záfií britsk˘ minis- PraÏská vláda chtûla, aby byl spor arbitro-
tersk˘ premiér Neville Chamberlain nav- ván podle ãesko-nûmecké smlouvy z roku
‰tívil poprvé Hitlera v Berchtesgadenu. 1925, kterou Hitler je‰tû v roce 1938 po
Hitler Ïádal, aby sudetské území, kde Ïije an‰lusu Rakouska oznaãil za platnou. Na‰i

Мюнхен 1938 Правительство быстро отреагировало и


– Предательство распустило партию Генлейна. 15 сен-
западных союзников тября британский премьер-министр Не-
Краткое историческое размышление вилл Чемберлен нанес первый визит
Гитлеру в Берхтесгадене. Гитлер потре-
В сентябре 1938 г. наступил Второй че- бовал, чтобы Судетская область, на кото-
хословацкий кризис. Под давлением лор- рой живет более 50% жителей немецкой
да Рансимена и беспокойных увещеваний национальности, была передана Рейху. никакое чехословацкое правительство
Парижа и Лондона чехословацкое прави- Если это произойдет, немецкие требова- и никакой чехословацкий гражданин не
тельство предложило судетским немцам ния будут удовлетворены, и во всей Ев- предаст», и к Великобритании, к которой
обширные уступки. Внимание всей Евро- ропе будет мир. Наши союзники, Фран- она питала чувство «традиционной друж-
пы сосредоточилось 12 сентября на ция и Великобритания, согласились бы и уважения» для того, чтобы они от-
Нюрнберг, где Гитлер должен был перед с идеей «мира, искупленного агрессией», менили свой план. Пражское правитель-
фанатичным собранием НСДАП озву- и представили Чехословакии т.н. «англо- ство хотело, чтобы спор был урегулиро-
чить ответ Германии. Между тем, агент французский план», исходящий из тре- ван, руководствуясь чешско-немецким
А-54 сообщил нашей информационной бований Гитлера. Прага этот план тотчас договором от 1925 г., который Гитлер еще
службе о готовящемся судето-немецком же решительно отвергла. Чехословакия в 1938 г. после аншлюса Австрии признал
восстании, которое должно вспыхнуть обратилась к Франции, с которой она действительным. Но наши союзники
в момент начала речи Гитлера. Восстание была всегда связана «уважением и самой и «друзья» реагировали давлением, угро-
началось так, как и предсказывал агент. преданной дружбой и союзом, которые зами и настоятельной нотой, в которой
В течение ночи судетские немцы напада- они дали нам последний совет — принять
ли на полицейские участки, таможни, по- план.
чты и вокзалы и обстреливали их. Они 21 сентября после обеда президент Бенеш
триумфально размахивали флагами со принял англо-французский план. Но че-
свастикой. Принимая во внимание про- хословацкий народ реагировал на капи-
сьбы французских союзников действо- туляцию народным негодованием, об-
вать как можно более сдержанно, чехо- щенациональной забастовкой и демон-
словацкие войска были введены в бой страциями. Было сформировано новое
только в разгаре восстания, и поэтому правительство под руководством генера-
много чехословацких граждан лишилось ла Сырового. 22 сентября Чемберлен
жизни. посещает Гитлера в Годесберге и сообща-

ikona
2 /2008 37
IK208/1:sazba 6/27/08 10:57 AM Stránka 38

TÉMA I ТЕМА

dila Francie, Ïe v pfiípadû napadení splní valo ChamberlainÛv „mír“. Francouzsk˘ s námi bránit âeskoslovensko. Z rÛzn˘ch
své smluvní závazky a pfiijde âeskoslo- politik a spisovatel Henri de Kerilis na- pramenÛ a v˘povûdí pamûtníku lze kon-
vensku na pomoc. Dne 28. záfií jsme mûli psal: Prohráli jsme diplomatick˘ Sedan. statovat, Ïe v Srbsku se hlásilo na pomoc
pfies milión muÏÛ ve zbrani, kdo mûl ruce Sedan, kter˘ nerozhodne o osudu jedné âeskoslovensku aÏ 150 tisíc dobrovolníkÛ.
a nohy kopal zákopy a budoval kryty. Ná- francouzské provincie, n˘brÏ o osudu âs. vojensk˘ ata‰é v Bûlehradû pplk. g‰t.
rod se sjednotil jako nikdy dfiíve. Obãané Evropy. Dne 5. fiíjna 1938 Winstol Chur- KníÏka jiÏ 20. záfií hlásil, Ïe dennû do-
âeskoslovenska se doÏadovali svého práva chill fiekl v britské poslanecké snûmovnû: stává celou fiadu nabídek dobrovolné
svobodnû zemfiít za existenci republiky. NechÈ anglick˘ národ ví, Ïe jsme utrpûli pomoci, ústních i písemn˘ch, a to od civil-
Na‰i spojenci v ãele s Chamberlainem tûÏkou poráÏku bez války a Ïe nás budou ních osob i dÛstojníkÛ jugoslávské ar-
v‰ak po celou dobu pfiem˘‰leli, jak vyjít její dÛsledky provázet po dlouhé cestû... mády, vãetnû dÛstojníkÛ Hlavního ‰tábu.
vstfiíc Hitlerovi pomocí ústupku. Pfiekrou- byla naru‰ena celá evropská rovnováha... Prakticky stejné zprávy dostávalo také mi-
tili fakta a konstatovali, Ïe âeskoslovensko Nevûfite, Ïe tohle je konec. To je teprve za- nisterstvo zahraniãí. Vyslanec Lípa infor-
jiÏ pfiijetím Anglo-francouzského plánu ãátek zúãtování, pouze první dou‰ek, moval 24. záfií z Bûlehradu, Ïe se hlásí
dalo souhlas k územnímu odstoupení první ochutnání hofikého nápoje, kter˘ tisíce dobrovolníkÛ, ktefií se chtûjí tajnû
a navrhli svolání nové konference. A v˘- nám bude podáván rok co rok. dostat do Rumunska a pak do âeskoslo-
sledkem byl „Mnichov“. Dne 30. záfií Mnichov lze interpretovat pfiedev‰ím jako venska.
v pÛl tfietí ráno bylo na‰im politick˘m ojedinûl˘ pfiípad zrady. Je to symbol pfiání Jak vzpomíná Prof. Dr. Rajko Doleãek,
pfiedstavitelÛm, ktefií potupnû ãekali dosáhnout dohody stÛj co stÛj, vykoupení DrSc. „Bylo mi 13 rokÛ, Ïili jsme v Bûle-
v pfiedsálí, oznámeno Chamberlainem appeasmentu a placení z cizího. V‰ichni, hradû. Tatínek mû odvedl pfied na‰e velvy-
a Deladierem, Ïe dali souhlas s odstoupe- kdo se na Mnichovu podíleli, draze za to slanectví, kolem kterého se tísnily tisíce
ním Sudet podle Hitlerova nenasytného zaplatili. Za rok po Mnichovu byli zá- SrbÛ, ktefií se hlásili jako dobrovolníci do
plánu z Godesbergu, kter˘ pfied pár dny padní spojenci nuceni vstoupit do války ãeskoslovenské armády, aby bránili své
povaÏovali za nepfiijateln˘. za mnohem hor‰í konstelace neÏ v záfií ãeské bratry. V té dobû se jako dobrovol-
Co znamenal Mnichov pro Evropu a pro 1938. Nûmecko a Itálie utrpûli totální vo- níci hlásilo v Jugoslávii kolem 50 000
cel˘ svût, vyjádfiili chytfie myslící osob- jenskou poráÏku. Velká Británie a Francie SrbÛ. V ulicích Bûlehradu demonstranti
nosti jiÏ v dobû, kdy mnoho jejich spolu- pro‰ly vyãerpávající válkou a jejich moc mohutnû skandovali „BRANIåEMO âE-
obãanÛ ve Francii a Velké Británii oslavo- byla podstatnû oslabena. ·KU !“ (Budeme bránit âesko!).

Poznámka: Roman Wimmer


V tragickém roce 1938 stáli Srbové témûfi
jediní na na‰í stranû a chtûli spoleãnû

ли о своем праве свободно умереть за су- танской палате депутатов: «Британский


ществование республики. народ должен знать, что мы без войны
Но наши союзники во главе с Чемберле- потерпели поражение, последствия ко-
ном неустанно думали о том, как пойти торого мы будем испытывать очень дол-
навстречу Гитлеру посредством усту- го… было нарушено все равновесие
пок. Они исказили факты и констатиро- Европы… И не думайте, что это конец.
вали, что Чехословакия принятием англо- Это только начало расплаты. Это толь-
французского плана уже дала согласие на ко первый глоток, первое предвкушение
отторжение территории, предложили чаши горечи, которую мы будем пить год
созвать новую конференцию. А результа- за годом».
ет ему о чехословацкой капитуляции. том оказался «Мюнхен». 30 сентября «Мюнхен» можно трактовать, прежде
Но Гитлер отвечает, что этого ему уже не- в половине третьего утра нашим полити- всего, как исключительный пример пре-
достаточно, и предлагает Чемберлену ческим представителям, унизительно дательства. Это символ желания достичь
новую карту, на которой большая терри- ожидающим в коридоре, было сообщено соглашения любой ценой, приобретение
тория Чехословакии была обозначена Чемберленом и Деладье, что они дали спокойствия за чужой счет. Все, кто при-
красной и зеленой краской. На закрашен- свое согласие на отторжение Судет сог- нимал участие в «мюнхенском сговоре»,
ной площади, требуемой теперь Гитле- ласно ненасытному плану Гитлера из за это дорого поплатились. Через год
ром, жило 800 тысяч чехословацких Годесберга, который они пару дней назад после «Мюнхена» западные союзники
граждан, и она была гораздо больше тер- считали неприемлемым. были вынуждены вступить в войну при
ритории, требуемой первоначально Какое значение имеет «Мюнхен» для Ев- условиях, которые были намного хуже,
в Берхтесгадене. ропы и для всего мира изложили умно чем в 1938 г. Германия и Италия потер-
Вечером 22 сентября Чехословакия объя- мыслящие личности еще тогда, когда пели полное военное поражение. Вели-
вила всеобщую мобилизацию. 25 сентяб- многие их соотечественники во Фран- кобритания и Франция прошли через из-
ря Франция подтвердила, что в случае на- ции и Великобритании праздновали нурительную войну, и их мощь была су-
падения на Чехословакию она выполнит «мир» Чемберлена. Французский поли- щественно ослаблена.
свои обязательства и придет на помощь. тик и писатель Анри де Керилис напи-
28 сентября у нас было более миллиона сал: «Мы проиграли дипломатический Примечание:
вооруженных мужчин, у кого были руки поединок. Поединок, который решит В трагическом 1938 году сербы были
и ноги, те рыли траншеи и сооружали судьбу не только одной французской почти единственными, кто стоял на на-
укрытия. Народ объединился как ни- провинции, но и всей Европы». 5 октяб- шей стороне и кто хотел вместе с нами за-
когда. Чехословацкие граждане заявля- ря 1938 г. Уинстон Черчиль сказал в бри- щищать Чехословакию. На основе разных

ikona
38 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:57 AM Stránka 39

TÉMA I ТЕМА

Vláda zradila český obyvatel âeské republiky, Ïe uzná Kosovo monstrace proti uznání nezávislého Ko-
národ a naváÏe s ním diplomatické styky. sova âeskou republikou. „Nav‰tívili jsme
Shodou okolností ve stejn˘ den Albánci klá‰ter Visoki Deãani, coÏ je jeden z pravo-
PfiestoÏe je podle anket a prÛzkumÛ vefiej- v Kosovu kamenovali ãesk˘ autobus s hu- slavn˘ch klá‰terÛ na území dne‰ního
ného mínûní 85 % ãeské populace proti manitární pomocí. Jelo v nûm 21 ãesk˘ch Kosova. KdyÏ jsme projíÏdûli mûstem, za-
uznání samostatného Kosova, tak ãeská vysoko‰kolsk˘ch studentÛ a ãlenové petiã- ãali místní albán‰tí stfiedo‰koláci na ná‰
vláda dne 21. 5. 2008 rozhodla, proti vÛli ního v˘boru, ktefií v âesku pofiádají de- autobus, kter˘ nese ãeské oznaãení, házet

источников и свидетельств современни- ся тысячи добровольцев, которые хотят Правительство


ков можно констатировать, что в Сербии тайно попасть в Румынию, а оттуда в Че- предало чешский
явилось несколько десятков тысяч доб- хословакию. Профессор доктор Райко народ
ровольцев для помощи Чехословакии. Долечек, кандидат наук, вспоминает:
Чехословацкий военный атташе в Белгра- «Мне было 13 лет, мы жили в Белграде. Хотя, по результатам опроса обществен-
де, подполковник Генштаба Книжка, уже Папа меня повел к нашему посольству, ного мнения, 85 % чешского населения
20 сентября докладывал, что он каждый возле которого толпились тысячи сербов высказываются против признания не-
день получает целый ряд предложений — добровольцев для чешской армии, зависимого Косово, чешское правитель-
добровольной помощи, устных и пись- чтобы защищать своих чешских братьев. ство 21. 05. 2008 решило против воли на-
менных, от гражданских лиц и от офице- В то время записалось в добровольцы селения Чешской Республики, признать
ров югославской армии, включая офице- в Югославии около 50 тысяч сербов. На Косово и установить с ним дипломатиче-
ров Генштаба. Практически те же пред- улицах Белграда демонстранты мощно ские отношения.
ложения получало и Министерство ино- скандировали: «Будем защищать Че- По стечению обстоятельств, в тот же
странных дел. Посол Липа информиро- хию!» день албанцы в Косово забрасывали кам-
вал 24 сентября из Белграда, что являют- Роман Виммер нями чешский автобус с гуманитарной

ikona
2 /2008 39
IK208/1:sazba 6/27/08 10:57 AM Stránka 40

TÉMA I ТЕМА

kameny. To, Ïe ãeská vláda, za kterou se vláda uznala nezávislé Kosovo, protoÏe to za zradu ãeského národa,“ fiekl pro zpra-
v této chvíli hroznû stydím, uznala Ko- tento úkon je v rozporu s mezinárodním vodajsk˘ server Novinky.cz. „Vláda nás
sovo, tyto mírumilovné a demokratické právem,“ dodal. sv˘m rozhodnutím poboufiila. Ale vzhle-
Albánce nijak neovlivnilo,“ poznamenal Kritici uznání Kosova tvrdí, Ïe takov˘ dem k tomu, jak se chová arogantnû, tak
sarkasticky Jaroslav Foldyna, ãlen petiã- krok mÛÏe vést k budoucí nestabilitû nás vlastnû ani nepfiekvapila,“ reagoval
ního v˘boru a kandidát na hejtmana Ús- národnostnû rozdûleného regionu a po- pfiedseda poslaneckého klubu KSâM Pa-
teckého kraje za âSSD. vzbuzení separatistick˘ch hnutí jinde vel Kováãik.
Foldyna zkritizoval rozhodnutí ãeské v Evropû. Obávají se také zhor‰ení do- Jaroslav Foldyna v telefonickém rozho-
vlády uznat Kosovo. Podle nûj se nedá po- br˘ch vztahÛ mezi âeskem a Srbskem, voru fiekl, Ïe bude v Kosovu mluvit se
psat slovy, co ãlovûk cítí, kdyÏ se stane které mají dlouhou tradici. spoustou lidí a v‰ichni se budou ptát. „Já
zrádcem, aniÏ pro to cokoliv udûlal. „Jsem Místopfiedseda âSSD Zdenûk ·kromach pro nû mám jedinou odpovûì: Srbsko ne-
pfiesvûdãen, Ïe je tfieba podat ústavní Ïa- obvinil vládu, Ïe sv˘m rozhodnutím uznat zradil ãesk˘ národ, ale ãeská vláda. âesk˘
lobu na neplatnost úkonu, kter˘m ãeská Kosovo zradila ãesk˘ národ. „PovaÏuji národ je pofiád stejn˘.“

Roman Wimmer

помощью. В нем ехали более 20 чешских его мнению, сложно описать на словах, это как предательство по отношению
студентов и члены петиционного коми- что чувствует человек, ставший предате- к чешскому народу», – сказал он. «Пра-
тета, которые в Чехии организуют демон- лем, но ничего для этого не сделавший. вительство нас возмутило своим решени-
страции против признания независимо- «Я убежден, что нужно предъявить кон- ем. Но, принимая во внимание его высо-
го Косово. «Мы посетили монастырь ституционную жалобу по поводу недей- комерное поведение, мы даже не сильно
Високи Дечани – один из православ- ствительности признания независимости удивлены» — реагировал председатель де-
ных монастырей на территории Косово. Косова чешским правительством, пото- путатского клуба Коммунистической
Когда мы пересекали город, местные ал- му что это действие противоречит меж- партии Чехии и Моравии Павел Ковачик.
банские студенты средних школ начали дународному праву», – добавил он. Ярослав Фолдына сообщил нам по теле-
забрасывать камнями наш автобус с чеш- Критики признания Косово утверждают, фону, что в Косово будет разговаривать
ским обозначением. То, что чешское пра- что такой шаг может привести к будущей с множеством людей, и все ему будут за-
вительство, за которое мне в данный мо- нестабильности национально разделен- давать вопросы. «У меня для них единый
мент очень стыдно, признало Косово, ного региона и к поощрению сепара- ответ: Сербию предал не чешский народ,
никак не повлияло на этих миролюбивых тистских движений в других местах а чешское правительство. Чешский народ
и демократичных албанцев», – сарка- Европы. Они также бояться ухудшения не изменился».
стически отметил Ярослав Фолдына, отношений между Чехией и Сербией,
член петиционного комитета и кандидат имеющих долгую традицию. Роман Виммер
на пост гетмана Устецкого края от Чеш- Заместитель председателя Чешской со-
ской социально-демократической пар- циально-демократической партии Зденек
тии. Шкромах обвинил правительство в том,
Фолдына подверг критике решение чеш- что своим решением признать Косово оно
ского правительства признать Косово. По предало чешский народ. «Я воспринимаю

ikona
40 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:57 AM Stránka 41

REALITNÍ DUM
˚ - Vaše jistota v realitách

ƩƞƙƤơƫƦơ ƝƬƥ - ƛƹǑƹ ƼƹljƹdžNjǁǘ džƹ ljǔdžǃƾ


ljǁǖDŽNjLJljNJǃǁǎ njNJDŽnjƼ

• Nabízíme prodej, koupi: bytś, rodinných domś, • ƨljƾƽDŽƹƼƹƾDž LjLJǃnjLjǃnj, LjljLJƽƹƿnj: ǃƻƹljNjǁlj, ƽLJDžLJƻ,
pozemkś a komerĀních nemovitostí. ǀƾDžƾDŽǕdžǔǎ njǐƹNJNjǃLJƻ ǁ LjLJDžƾǒƾdžǁǂ ǃLJDžDžƾljǐƾNJǃLJƼLJ
džƹǀdžƹǐƾdžǁǘ.

• Veškerý poradenský, právní a hypoteĀní servis • ƨLJDŽdžǔǂ ƺƾNJLjDŽƹNjdžǔǂ NJLjƾǃNjlj njNJDŽnjƼ ƻ NJǍƾljƾ
vnímáme jako samozʼnejmost. džƾƽƻǁƿǁDžLJNJNjǁ: ǃLJdžNJnjDŽǕNjƹǏǁǁ, ǗljǁƽǁǐƾNJǃǁǂ
ǁ ǁLjLJNjƾǐdžǔǂ NJƾljƻǁNJ.

• Staļte se i Vy naším spokojeným klientem. • CNjƹdžǕNjƾ ǁ ƛǔ LJƽdžǁDž ǁǀ džƹǑǁǎ ƽLJƻLJDŽǕdžǔǎ ǃDŽǁƾdžNjLJƻ.

www.realitnidum.cz Konėvova 2660/141, Praha 3 - Žižkov

Volejte: ƠƻLJdžǁNjƾ:

Rusky mluvící asistentka: ƩnjNJcǃLJǘǀǔǐdžƹǘ ƹNJNJǁNJNjƾdžNjǃƹ:


Alena Bogdanova + 420 739 247 441 ƙDŽƾdžƹ ƚLJƼƽƹdžLJƻƹ + 420 739 247 441
e-mail a.bogdanova@realitnidum.cz e-DžaǁDŽ a.bogdanova@realitnidum.cz

JUDr. Igor Ivanko


Zajištění exekuční činnosti, exekuce pohledávek v právní moci v rámci České republiky.
Nabídka úschovy věcí, cenných papírů a peněžních prostředků.

Обеспечение деятельности судебных исполнителей, взыскание задолженностей в рамках


законов Чешской Республики, хранение вещей, ценных бумаг и денежных средств.

Dejvická 2/181
160 00 Praha-Dejvice
Telefon: +420 224 319 204
Fax: +420 233 322 472
E-mail: igor.ivanko@seznam.cz
IK208/1:sazba 6/27/08 10:57 AM Stránka 42

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Velvyslanectví Ruské
Federace v ČR
Recepce ke
Dni osvobození
Praha 9. 5. 2008

Посольство Российской
Федерации в ЧР
Приём ко Дню
освобождения
Прага 9.05.2008г

Prezident ČR pan Václav Klaus přichází na recepci


I Президент ЧР господинВацлав Клаус приходит на приём
Slavnostní projevy: Prezident ČR pan Václav Klaus, předseda Senátu PČR pan Přemysl Sobotka a Jeho Excelence velvyslanec Ruské federace pan Alexej Fedotov
I Торжественные выступления: Президент ЧР господин Вацлав Клаус, председатель сената ЧР господин Пржемысл Соботка и Его превосходительство
посол Российской федерации господин Алексей Федотов

ikona
42 2 /2008
IK208/1:sazba 6/27/08 10:57 AM Stránka 43

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Předání osobního pozdravu bývalého prezidenta RF pana V. Putina veteránům II. světové války žijících v ČR
I Передача личного приветствия бывшего президента РФ господина Путина В.В. ветеранам второй мировой войны, проживающих в ЧР
Jeho Excelence Alexej Fedotov se zdraví s paní Miščenko Jeho Excelence Alexej Fedotov při rozhovoru o. a. Sergejem
I Его превосходительство Алексей Федотов приветствует госпожу Мищенко А.П. I Его превосходительство Алексей Федотов при беседе с о. арх. Сергием

Hosté na slavnostní recepci I Гости на торжественном приёме

ikona
2 /2008 43
IK208/2:sazba 6/27/08 12:55 PM Stránka 44

HISTORIE I ЖИЛЬЕ

Svatý Prokop
Igumen
monastýru
sázavského
Stručná historická studie
Sv. Prokop Sázavsk˘ se narodil kolem
roku 985 v Chotouni u mûsta Koufiimi ze-
mansk˘m rodiãÛm (otec byl Vít a matka se
jmenovala BoÏena). Dochována je povûst
o andûlském zjevení pfii jeho narození,
které bylo spojeno s otevfiením pramene
dobré vody (je tam dosud). Rozhodl se
pro duchovní stav a stal se knûzem slovan-
ského byzantsko-v˘chodního obfiadu,
i kdyÏ u nás byli i knûÏí obfiadu fiímsko-la-
tinského. Ve slovanském písemnictví se
vzdûlával na Vy‰ehradû, ve ‰kole pfii
chrámu sv. Klimenta. „Byl v slovanském
písmû, od nejsvûtûj‰ího biskupa Cyrila
kdysi vynalezeném a od církve kanonicky
schváleném, dokonale vzdûlán.“
Prokop byl Ïenat˘, jak je to u pravoslav-
n˘ch knûÏí obvyklé dodnes. Mûl syna

ной латинской области. Монашеский


постриг он принял, с большой вероятно-
стью, где-то на востоке, поскольку в Че-
хии, скорее всего, не существовало про-
цветающего монастыря восточного типа.
Позже он удалился в сазавские леса, где
поселился в хижине, которую себе соору-
дил. Там он построил часовню, посвящен-

Святой Прокопий
ную Деве Марии. Он вел очень аскетиче-
ский образ жизни, по примеру святого
Иоанна Крестителя. Посредством мо-
литвы, бодрствования и поста он сражал-
ся с демонами, обитавшими до этого в его
игумен Сазавского монастыря пещере, он огородил себя стеной благо-
честия. Свое мышление он укрепил на
Краткий исторический очерк скале, на которой является Христос.
(Любовь к уединению, духовная опыт-
Святой Прокопий Сазавский родился та. Он был «весьма правильно наученный ность и развитие, принесшие, кроме про-
около 985 г. в деревне Хотоунь близ го- славянским письменам, изобретенным чего, успех в борьбе с демонами, и связь
рода Коуржим в семье мелкопоместных некогда святейшим епископом Кириллом мыслей с Христом указывают, вместе
дворян (его отца звали Вит, а мать — Бо- и канонически одобренным Церковью». с другими признаками, на восточную
жена). Сохранилось предание о том, что Прокопий был женат, так же как и со- исихастскую практику, которой, кста-
во время его рождения появился ангел, временные православные священники. ти, придерживался, по сохранившимся
и был открыт источник чистой воды (он У него был сын Йирман (Эммерам). По- памятникам, святой Кирилл — Кон-
до сих пор существует). Прокопий избрал сле того, как он овдовел, он принял мо- стантин, а также, очевидно, св. Мефодий.
духовное звание и стал священником нашеский постриг. Так что мы с полным правом можем
славянского византийско-восточного О том, что он ориентировался на восточ- предполагать, что в рамках кирилло-ме-
обряда, хотя у нас существовали и свя- ное христианство, свидетельствует и его фодиевской духовной сферы исихазм
щенники римско-латинского обряда. Он греческое имя «Прокопий», которое он существовал.)
изучал славянскую письменность на Вы- принял, когда пошел в монахи, и которое Он возделывал клочок земли, которая его
шеграде, в школе при храме св. Климен- в те времена не использовалось в запад- снабжала хлебом и другой пищей, а так-

ikona
44 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:55 PM Stránka 45

HISTORIE I ИСТОРИЯ

Jirmana. KdyÏ ovdovûl, stal se mnichem. ãinil pokání za to, Ïe se ãeská kníÏata vût- sebe jiné slovanské knûze a poustevníky,
O jeho orientaci na v˘chodní kfiesÈanství ‰inou odcizovala cyrilometodûjskému dû- a zaloÏil roku 1032 v údolí fieky Sázavy
svûdãí i jeho fiecké jméno Prokop, které dictví a pfiiklánûla se k latinské církvi, slavn˘ monast˘r. Tato nová monast˘rská
pfiijal jako mnich a které se v západní která byla na‰emu národu cizí a byla re- osada (skit ãi kelie) se stala „‰tûpnicí“,
latinské sféfie v tu dobu neudûlovalo. prezentována cizími knûÏími. odkud se fiády cyrilometodûjské ‰ífiily po
Mni‰ství pfiijímal zfiejmû nûkde na v˘- Povûst o jeho svatosti se ‰ífiila po kraji. Za- celé slovanské zemi.
chodû, protoÏe v té dobû v âechách patrnû ãali ho nav‰tûvovat lidé, pfiiná‰eli mu dary Lidé sem spûchali za milovanou slovan-
neexistoval prosperující monast˘r v˘chod- a prosili o jeho modlitby. Celé zástupy skou bohosluÏbou a za hlubokou v˘chod-
ního typu. lidí pfiicházely. Pfiijímal je s láskou a „na- ní zboÏností mnichÛ. TakÏe „nebylo do té
Uch˘lil se pak do sázavsk˘ch lesÛ a pfieb˘- pájel mluvou svat˘ch kázání srdce sv˘ch doby jiného klá‰tera, kter˘ by tak dobfie
val tam jako poustevník v ch˘‰i, kterou si posluchaãÛ“. Ujímal se chud˘ch; „jeho pÛsobil na lid ãesk˘, jako klá‰ter sázav-
zfiídil. Zbudoval kapli zasvûcenou Pannû péãí do‰li obÏivy v‰ichni otrhanci a si- sk˘“.
Marii. Îil velmi pfiísnû, podle vzoru sva- rotci toho kraje“. JiÏ za svého Ïivota konal Místní monast˘rské pravidlo bylo spoje-
tého Jana Kfititele. Bojoval modlitbou, bdû- podle povûsti zázraky, aby lidé poznali ním v˘chodního mni‰ství s benediktin-
ním a pÛsty s démony, ktefií jeho jeskyni lásku BoÏí. Z posedl˘ch lidí vyhánûl dé- sk˘m. Vybudován byl chrám ke cti Panny
pfied tím ob˘vali, ohradiv se hrází ctností. mony, slepé Ïenû vrátil zrak. Marie a sv. Jana Kfititele. KníÏe nadal mo-
Své my‰lení upevnil na skále, kterou je V sázavské pustinû nalezl sv. Prokopa nast˘r pozemky (ãást fieky Sázavy s lu-
Kristus. (Láska k samotû pustiny, du- kníÏe Oldfiich (1012–1034) projíÏdûjící kami a lesy).
chovní zku‰enost a pokroãilost, jejichÏ tudy na lovu. (Tento kníÏe, kter˘ se po OldfiichÛv syn a nástupce Bfietislav I.
plodem je mj. úspûch v boji s démony, sv. Václavu jako první ujal ãeské cyrilome- (1037–1055) pfiimûl Prokopa, aby pfiijal
a spojení mysli s Kristem ukazují spolu todûjské církve, sm˘‰lel slovansky, coÏ berlu igumenskou, a tím se stal prvním
s dal‰ími známkami na v˘chodní hesy- byla mezi kníÏaty jiÏ spí‰e ãestná v˘jimka pfiedstaven˘m monast˘ru, coÏ poÏehnal
chastickou praxi, jejímÏ nositelem ostatnû – typická zvlá‰tû pro ty panovníky, jejichÏ praÏsk˘ biskup ·ebífi (1030–1067). KníÏe
byl podle dochovan˘ch památek uÏ sv. manÏelky byly âe‰ky nebo alespoÀ slo- pak rozmnoÏil otcovy dotace monast˘ru
Cyril – Konstantin, a zfiejmû tedy i sv. Me- vanského pÛvodu.) Oldfiich poznal v˘- a dokonãil r. 1039 jeho v˘stavbu, takÏe je
todûj, takÏe je oprávnûné pfiedpokládat, Ïe teãné vlastnosti Prokopovy a zvolil si ho „druh˘m zakladatelem svatého monast˘ru
v rámci cyrilometodûjského duchovního za zpovûdníka; schválil jeho plány zaloÏit Sázavského“. V té dobû pfiál zámûrÛm
okruhu se hesychasmus vyskytoval.) monast˘r, v nûmÏ by se slouÏila slovanská Bfietislavov˘m i papeÏ Benedikt IX.
Obdûlával kousek pÛdy, která mu posky- liturgie a vychovávalo se téÏ slovanské (1033–1044), byl srozumûn se slovansk˘m
tovala chléb a jiné pokrmy, jedl také lesní knûÏstvo a mni‰stvo. Slíbil mu svojí pod- monast˘rem a jeho slovanskou liturgií
plodiny. Tento zpÛsob Ïivota si zvolil, aby poru. Svat˘ Prokop shromáÏdil kolem (dokonce hodlal Prahu pov˘‰it na sídlo

же питался лесными ягодами. Он из- мере, славянского происхождения.).


брал такой образ жизни, чтобы каяться за Князь узнал необычайные способности
то, что чешские князья, в большинстве, Прокопия и определил его своим испо-
чуждались кирилло-мефодиевского на- ведником; он одобрил его планы основать
следия и присоединялись к латинской монастырь, в котором бы богослужение
церкви, которая была чужда нашему на- совершалось по-славянски и где воспи-
роду и которую представляли иностран- тывались бы славянское духовенство
ные священники. и монахи. Он обещал ему свою поддерж-
Молва о его святости распространялась ку. Святой Прокопий собрал вокруг себя
по округе. Его начали посещать люди, других славянских священнослужите-
приносили ему дары и просили о моли- лей и отшельников и в 1032 г. основал
твах. Целые толпы людей приходили. Он в долине реки Сазавы известный мона-
их принимал с любовью и «поил речами стырь. Эта новая монастырская обитель
святых проповедей сердца своих слу- превратилась в центр, из которого распро-
шателей». Он заботился о нищих; «бла- странялся кирилло-мефодиевский ор-
годаря его заботе были накормлены все ден по всей славянской земле.
оборванцы и сироты со всей округи». Еще Люди спешили сюда за любимым славян-
при жизни он, согласно преданию, творил ским богослужением и за глубокой вос-
чудеса, чтобы люди узнали любовь Бо- точной набожностью монахов. Так что
жию. Из бесноватых людей он прогонял «до тех пор не было монастыря, который
бесов, слепой женщине он вернул зрение. бы так хорошо влиял на чешский народ,
В сазавской пустынной обители по- как сазавский монастырь».
встречал св. Прокопия князь Олдржих Местный монастырский устав предста-
(1012–1034) во время охоты. (Этот князь влял собой объединение восточного и бе-
был первым, кто после смерти св. Вяче- недиктинского монашества. Был по-
слава взял на свое попечение кирилло-ме- строен храм, посвященный Деве Марии
фодиевскую церковь, у него было славян- и св. Иоанну Крестителю. Князь предо-
ское мышление, что являлось скорее ставил монастырю земельные участки
приятным исключением среди князей, ха- (часть реки Сазавы с лугами и лесами).
рактерным особенно для тех правителей, Сын и правопреемник Олдржиха, Брже-
чьи жены были чешки или, по крайней тислав I (1037–1055) побудил Прокопия

ikona
2 /2008 45
IK208/2:sazba 6/27/08 12:55 PM Stránka 46

HISTORIE I ИСТОРИЯ

metropolity slovansk˘ch národÛ a kníÏete v âechách uãinûna navÏdy pfiítrÏ. Pfiimûl proslul i „v uãen˘ch vûcech nad jiné
na krále). tedy nûmeckého císafie Jindfiicha III., aby klá‰tery ãeské“.
Bfietislav plánoval vytvofiení silné západo- vystoupil proti Bfietislavov˘m zámûrÛm. Sv. Prokop miloval své mnichy, ale záro-
slovanské fií‰e, která by byla zá‰titou kme- V této válce (zaãala r. 1040) nejdfiíve Bfie- veÀ dbal na pfiísnou kázeÀ. Byl hrdinou
nÛm ãesk˘m, le‰sk˘m a snad i polabsk˘m tislav zvítûzil, ale následkem opomenutí askeze a zku‰en˘m vÛdcem du‰í na du-
proti návalu germánskému. Sázavsk˘ mo- nûjakého ‰umavského prÛsmyku byl Jind- chovní cestû ke kfiesÈanské dokonalosti.
nast˘r mûl b˘t ‰tûpnicí národního ducho- fiichem zaskoãen a musel se zavázat upus- Upevnûn byl v pokofie a sebezapfiení. Pfii-
venstva a mni‰stva napomáhající samo- tit od sv˘ch zámûrÛ. Slovansk˘ monast˘r tom byl vÏdy radostné tváfie a pln˘ dob-
statné církvi, nezávislé na Nûmcích. v‰ak trval dále. roty ke v‰em lidem.
Mohuãsk˘ biskup Bardo, kter˘ byl zfiejmû Monast˘r sázavsk˘ b˘vá naz˘ván „arci- Sv. Prokop mûl i dar prorock˘ a pfiedvídal
ze strany ãesk˘ch latiníkÛ vãas vyrozu- klá‰terem“ nebo „matefiincem jin˘ch mo- vûci budoucí. Dva dny pfiedem oznámil,
mûn, poznal nebezpeãí takov˘ch zámûrÛ, nast˘rÛ“. Z toho moÏno usuzovat, Ïe exi- kdy zemfie. Pfied svou smrtí prorokoval
jimiÏ by byla nûmeckému vlivu a panství stovaly s ve‰kerou pravdûpodobností mnichÛm, Ïe budou vyhnáni z monast˘ru,
i mnohé dal‰í monast˘ry tohoto typu ‰est let budou v cizí zemi a do jejich do-
v na‰í zemi (jejich existenci v‰ak pfiím˘m mova nasadí vladafi cizí lidi. Uãil je, aby za
svûdectvím doloÏenu nemáme; moÏná se v‰e dûkovali Bohu, a ujistil je, Ïe se po
latinsk˘m kronikáfiÛm podafiilo vymazat ‰esti letech zase budou moci vrátit z vy-
jakékoliv památky na nû; podobnû kroni- hnanství; otcovsky je napomínal ke svor-
káfi Kosma úmyslnû zamlãuje slovansk˘ nosti a stálosti v dobru. Zesnul v Pánu
ráz sv. Prokopa a Sázavského monast˘ru). 25. bfiezna 1053. AÏ do úplného konce
Nebylo by patrnû daleko od skuteãnosti, vítûznû bojoval s ìáblem. Pfii jeho pohfibu
kdybychom tento monast˘r naz˘vali spí‰e se uzdravil jeden slepec. Pohfiben byl na
Sázavskou lávrou. Sázavû.
V Sázavském monast˘ru byla ‰kola a uãi-
telem mlad˘ch mnichÛ byl sám sv. Pro-
kop. Byl znal˘ slovanského písemnictví
a pfiepisoval slovanské modlitební a bo-
hosluÏebné knihy. Pûstovala se zde cír-
kevní kultura. Tato ‰kola proslula v celé
zemi. Monast˘r se nejen stal „semeni‰-
tûm cyrilské literatury v âechách“, ale

до, вероятно, вовремя предупрежден-


ный чешскими приверженцами латинско-
го обряда, понял, какую опасность пред-
ставляют такие планы, с помощью кото-
к принятию епископского жезла. Таким рых можно было бы в Чехии навсегда
образом, Прокопий стал первым настоя- остановить немецкие влияние и власть.
телем монастыря, на что его благословил Он заставил немецкого императора Ген-
пражский епископ Севир (1030–1067). риха III выступить против планов Брже-
Впоследствии князь увеличил монасты- тислава. В этой войне (начало в 1040 г.)
рю дотации, доставшиеся ему от отца сначала победил Бржетислав, но по-
князя, и в 1039 г. завершил его строитель- скольку он забыл об одном шумавском
ство, поэтому он является «вторым осно- перевале, его застигли врасплох, и Брже-
воположником святого Сазавского мона- тислав вынужден был пообещать отка- В Сазавском монастыре была школа,
стыря». В то время и папа Венедикт IX заться от своих намерений. Но славян- учителем молодых монахов был лично св.
(1033–1044) питал расположение к на- ский монастырь продолжал свое суще- Прокопий. Он знал славянскую письмен-
мерениям Бржетислава, он был согласен ствование. ность и переписывал славянские молит-
с идеей славянского монастыря и его сла- Часто Сазавский монастырь называют венные и литургические книги. Здесь раз-
вянской литургией (он даже хотел сде- «архимонастырем» или «матерью других вивалась церковная литература. Школа
лать из Праги местопребывание митро- монастырей». На основании этого мы мо- эта прославилась по всей стране. Мона-
полита славянских народов, князь жем предположить, что существовали, стырь стал не только «распространителем
должен был получить королевский с большой вероятностью, и многие дру- кирилловской литературы в Чехии», но
титул). гие такие монастыри на наших землях (но прославился и «в научных темах больше,
Бржетислав планировал создать мощную их существование не доказано прямым чем все остальные чешские монастыри».
западнославянскую империю, которая свидетельством; может, латинским лето- Св. Прокопий любил своих монахов, но
была бы защитой для чешского, ляшско- писцам удалось полностью стереть па- заодно соблюдал строгую дисциплину.
го и, возможно, полабского племен от гер- мять о них; так же летописец Косма Он был героем аскетизма и опытным про-
манского натиска. Сазавский монастырь преднамеренно замалчивает славянский водником душ на духовном пути к хри-
должен был растить национальное духо- характер св. Прокопия и Сазавского мо- стианскому совершенству. Он укрепил-
венство и монашество, помогать само- настыря). Мы уйдем недалеко от истины, ся в смирении и самоотвержении. Но при
стоятельной церкви, не зависящей от если будем называть этот монастырь этом у него всегда радостное лицо, и он
немцев. Но Мангеймский епископ Бар- скорее Сазавской лаврой. был полон доброты ко всем людям.

ikona
46 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:55 PM Stránka 47

HISTORIE I ИСТОРИЯ

Hrob sv. Prokopa se stal ihned poutním mni‰sk˘m bratrstvem r. 1063 zpût z uher- koho ty mበv tomto klá‰tefie moc vlád-
místech âechÛ. Zaznamenána je i událost ského exilu, ãímÏ vyplnil obecnou touhu nout? Co tu pohledává‰? ... Beze studu
jeho posmrtného zjevení, kter˘m vyhánûl ãeského lidu. z pohanûní svého vzdal se odtud co nej-
latinské obyvatele monast˘ru (stalo se po S prvním vtrhnutím latinsk˘ch nûmec- rychleji! Neuãiní‰-li to, pomsta z nebe do-
prvním vyhnání slovansk˘ch mnichÛ). k˘ch mnichÛ na Sázavu je spojeno po- lehne na tebe!« A s tûmito slovy zmizel.
Rameno sv. Prokopa si vyÏádal král Pfie- smrtné zjevení sv. Prokopa. „KdyÏ se tam Latinsk˘ opat se domníval, Ïe je to má-
mysl I. a uloÏil je v chrámu sv. Víta, „aby první noc po svém pfiíchodu na cestû mení satanovo a nic na to nedbal. A kdyÏ
tím ramenem království ãeské pfied ne- k jitfiní poboÏnosti latinsk˘ opat pfiiblíÏil ke ani následující i tfietí noci nikterak nedbal
pfiáteli chránûno bylo“. Roku 1588 dal dvefiím kostelním, zjevila se mu postava v˘hruÏného napomenutí, ãtvrté noci na
praÏsk˘ arcibiskup Medek hrob sv. Pro- svatého Prokopa ... promlouvající: »Od cestû k jitfiní se mu zjevil svat˘ muÏ a pra-
kopa z trosek odkr˘t a ostatky do Prahy
pfievézt, kde je uloÏil v chrámu V‰ech sva-
t˘ch na Hradû (tyto ostatky v‰ak podle po-
sledního prÛzkumu Vlãkova nejsou
pravé).
Zfiejmû hned v 2. polovinû 11. století, je‰tû
na Sázavû, dokud tam vzkvétala slovanská
bohosluÏba, byla sepsána první staroslo-
vûnská legenda prokopská, na níÏ se odvo-
lává prolog dochované legendy latinské.
Po smrti sv. Prokopa se stal nástupcem
jeho synovec Vít, jehoÏ po ãtyfiech letech
(1057) kníÏe Spytihnûv II. (1055–1061)
s jeho slovansk˘mi mnichy z monast˘ru
vypovûdûl, jak pfiesnû prorokoval sv˘m
uãedníkÛm sv. Prokop, a dosadil na Sá-
zavu své pfiátele, nûmecké mnichy. Jeho
nástupce kníÏe Vratislav II. (1061–1092),
kter˘ byl aÏ do své smrti vroucím zastán-
cem Sázavského monast˘ru a slovanské
liturgie, povolal igumena Víta i s jeho

У св. Прокопия было и пророческое да-


рование, он предвидел будущие события.
За два дня он объявил, когда умрет. Пе-
ред своей смертью он предсказал мона-
хам, что они будут изгнаны из монасты-
ря, шесть лет они будут находиться в чу-
жой стране, а в их обители государь по-
селит чужих людей. Он учил их, чтобы
они за все благодарили Бога, и заверил
их, что после шести лет они смогут вер-
нуться из изгнания; он отечески им на-
поминал о согласии и постоянстве
в добре. Он скончался 25 марта 1053 г.
Он до самого конца победно боролся
с дьяволом. На его похоронах выздоро-
вел один слепой. Похоронен он был на
Сазаве.
Могила св. Прокопия сразу превратилась
в место паломничества для чехов. Отме-
чено и его посмертное явление, когда он эти мощи, по результатам последних ис- Спытигнев II изгнал из монастыря с его
изгонял латинских обывателей мона- следований Влчка, не являются настоя- славянскими монахами, точно так, как
стыря (это произошло после первого из- щими). предсказал своим ученикам св. Прокопий.
гнания славянских монахов). Плечо св. Наверное, в середине XI в., еще на Саза- В Сазавском монастыре поселились
Прокопия затребовал король Пржемысл ве, когда там процветало славянское бо- друзья князя — немецкие монахи. Право-
I, он поместил его в храме св. Вита, «что- гослужение, была составлена первая ста- преемник князя, Вратислав II (1061–1092),
бы с помощью этого плеча было чешское рославянская легенда о Прокопии, на ко- который до конца своей жизни горячо за-
королевство защищено от врагов». торую ссылается пролог сохранившейся щищал Сазавский монастырь и славян-
В 1588 году архиепископ Медек прика- латинской легенды. скую литургию, позвал игумена Вита с его
зал открыть могилу и перевезти мощи После смерти св. Прокопия его правопре- монахами в 1063 г. обратно из венгерско-
в Прагу, где они были помещены в хра- емником стал его племянник Вит, кото- го изгнания — этим он исполнил общее
ме Всех Святых на Пражском Граде (но рого четыре года спустя (1057) князь желание чешского народа.

ikona
2 /2008 47
IK208/2:sazba 6/27/08 12:55 PM Stránka 48

HISTORIE I ИСТОРИЯ

vil: „Proã se vzpouzí‰ uposlechnout m˘ch ‰el. A jestli ti ten tvÛj pan vévoda aÏ dosud Sázavy latiník utekl a fiekl o v‰em vévo-
pfiátelsk˘ch v˘zev? Klá‰ter tento jsem si tuto moc udûlil, já ti ji od nynûj‰ka beru!“ dovi, kter˘ „poãal kolísati a v osidlech ne-
vyprosil na Pánu pro své duchovní syny A s tûmito slovy jal se ho bít nejpádnûj‰ími jistoty setrval aÏ do konce svého Ïivota“
a ne pro tebe, kter˘Ï jsi sem podvodnû ve- ranami berlou, kterou nosil v ruce. „Pak ze (z latinské legendy prokopské).
V roce 1079 se obrátil Vratislav II. kvÛli
naléhání snûmu ãeského na papeÏe ¤e-
hofie VII. s prosbou o potvrzení slovanské
liturgie v âechách. PapeÏ prosbû nevyho-
vûl, naopak nafiídil Vratislavovi, aby úplnû
zru‰il ve své zemi „tento nemoudr˘ a drz˘
zvyk, kter˘ církev pr˘ kdysi jen kvÛli vy‰-
‰ím zájmÛm trpûla“. Král Vratislav se
i pfiesto aÏ do své smrti Sázavského mona-
st˘ru vÏdy zastával.
Po zesnutí tfietího igumena Jirmana, syna
Prokopova, byl uveden r. 1091 na sázavsk˘
igumensk˘ stolec BoÏetûch (1091–1096),
oblíbenec krále Vratislava, ãtvrt˘ a po-
slední slovansk˘ igumen sázavsk˘. Byl to
muÏ ‰tûdr˘, uãen˘ a v˘mluvn˘, oddan˘
v˘tvarnému umûní (sám byl malífiem
a sochafiem) a vzbuzoval obdiv souãas-
níkÛ. Vedl monast˘r v duchu svatopro-
kopském. PfiízeÀ, které se mu dostávalo od
krále Vratislava, obracel ku prospûchu mo-
nast˘ru. Jeho pfiiãinûním byl opraven
a roz‰ífien chrám a vybudováno mnoho
nov˘ch staveb (pofiízeno bylo i nové boho-
sluÏebné náãiní).
Vzkvétající slovanská liturgie na Sázavû
obrátila v‰ak proti BoÏetûchovi vy‰‰í

С первым вторжением латинских не- лебаться и в сомнениях пребывал до много новых построек (также приобре-
мецких монахов на Сазаву связано по- конца своей жизни» (из латинской леген- тена новая церковная утварь).
смертное появление св. Прокопия. «Ког- ды о св. Прокопии). Но процветающая славянская литур-
да в первую ночь после своего прихода на В 1079 г. Вратислав II, из-за требований гия на Сазаве настроила против Боже-
пути на утреннее богослужение латин- чешского сейма, обратился к папе Григо- теха высшее чешское духовенство (ла-
ский аббат подошел к дверям в церковь, рию VII с просьбой подтвердить славян- тинское). Особенно против него высту-
перед ним явился образ святого Проко- скую литургию в Чешских землях. Папа пал пражский архиепископ Космас
пия... сказавший: «От кого у тебя власть не исполнил эту просьбу, наоборот, он (1090–1098). Предлогом для открытого
управлять этим монастырем? Что тебе приказал Вратиславу полностью запре- нападения стало какое-то проявление не-
здесь нужно? ... Не опасаясь своего позо- тить в своей стране «этот немудрый уважения игумена к епископу, когда
ра, удались отсюда как можно быстрее! и дерзкий обычай, который церковь тер- Божетех во время празднества поло-
Если ты ослушаешься, месть тебя одоле- пела когда-то ради высшего интереса». жил королю на голову корону, что явля-
ет!» И с этими словами он исчез. Латин- Несмотря на это, король Вратислав до лось привилегией епископа. Тогда на Бо-
ский аббат думал, что это обман сатаны, конца своей жизни всегда заступался за жетеха обрушился шквал недовольства,
и не воспринял эти слова всерьез. И по- Сазавский монастырь. и епископ упорно требовал его отстра-
скольку он и в третью ночь пренебрег После кончины третьего игумена Йир- нения от должности. После настойчивых
угрожающим замечанием, в четвертую мана, сына Прокопия, был возведен просьб дворянства он согласился со
ночь по дороге на утреню перед ним в 1091 г. на сазавский игуменский пре- смягчением наказания: как покаяние
предстал святой и произнес: «Почему ты стол Божетех (1091–1096), любимец Божетех должен был вырезать изобра-
упираешься и не слушаешь моих друже- короля Вратислава, четвертый и по- жение Распятого в натуральную величи-
ских предостережений? Я испросил этот следний Сазавский игумен. Это был ну и на своих плечах отнести его в Рим
монастырь у Господа для моих духовных щедрый, ученый и красноречивый чело- в базилику св. Петра.
сыновей, а не для тебя, который вошел век, любитель изобразительного искус- Но даже после возвращения Божетеха
сюда обманным путем. И если тебя наде- ства (сам он был художником и скуль- трения между латинским духовенством
лил властью этот твой господин герцог, птором) и вызывал восхищение у совре- и славянскими монахами не прекра-
я у тебя ее с сегодняшнего дня отнимаю!» менников. Он управлял монастырем щались. Кроме того, в монастыре по-
И с этими словами он принялся его в духе святопрокопской традиции. Рас- явились внутренние разногласия: не-
сильно бить тяжелыми ударами жезлом, положение к нему короля Вратислава он которые монахи клеветали на игумена
который он нес в руке». Латинский мо- обращал во благо монастыря. Благода- и помогали так врагам монастыря
нах после этого убежал из Сазавы, расска- ря его стараниям был реставрирован и славянского богослужения. После
зал обо всем герцогу, который «начал ко- и расширен храм и было сооружено смерти своего покровителя, короля Вра-

ikona
48 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:55 PM Stránka 49

HISTORIE I ИСТОРИЯ

ãeské duchovenstvo (latiníci). Zejména nast˘ru se tentokrát jiÏ nezjevil, ani se vy- Svátek sv. Prokopa mÛÏeme slavit v den
proti nûmu soãil praÏsk˘ arcibiskup Kos- hánûní mni‰i nedoãkali pomoci a zastání jeho zesnutí (pfiipadá na den svátku Zvû-
mas (1090–1098). Záminkou k otevfie- shÛry; nejspí‰ proto, Ïe pfiíãinou jejich ne- stování pfiesvaté Bohorodice, proto se v ta-
nému útoku byl jak˘si projev neváÏnosti ‰tûstí nebyly jen vnûj‰í útoky na monast˘r, kovém pfiípadû o den posunuje); v ruské
igumena vÛãi biskupovi, kdy BoÏetûch ale téÏ vnitfiní neshody a nesvornost, ãímÏ pravoslavné církvi slaví svátek sv. Pro-
pfii slavnosti vloÏil králi na hlavu ko- se mni‰i zpronevûfiili duchovní závûti sv. kopa spoleãnû se svatou Ludmilou
runu, coÏ byl úkon náleÏející biskupovi. Prokopa. 16. záfií. (¤ím‰tí katolíci vzpomínají pa-
Tehdy se na BoÏetûcha snesla boufie ne- KníÏe na Sázavu dosadil latinské mnichy; mátku sv. Prokopa 4. ãervence, coÏ je den,
vole a biskup urputnû Ïádal jeho sesa- prvním latinsk˘m opatem nového klá‰- kter˘ nemá Ïádn˘ vztah k jeho Ïivotu, ale
zení. Po snaÏn˘ch prosbách panstva svo- tera sázavského uãinil bfievnovského pro- je to den papeÏského úradku o uznání
lil se zmírnûním trestu: jako pokání bo‰ta Dûtharta (3. 1. 1097). Tak vydal Bfie- jeho svatosti v r. 1204. Tato událost byla aÏ
musel BoÏetûch vyfiezat postavu UkfiiÏo- tislav II. do záhuby staroslavné dûdictví pozdûji ve 13. a 14. století ovûnãena zá-
vaného v Ïivotní velikosti a na vlastních cyrilometodûjské v âechách. Nov˘ opat zraky; na tento den je umístûna památka
bedrech ji donést do ¤íma do svatopetr- rozkázal zniãit slovanské bohosluÏebné sv. Prokopa i v Gorazdovû Sborníku mod-
ské basiliky. knihy, místo nich opatfiil knihy latinské. liteb a zpûvÛ pravoslavné církve.) V mineji
Ani po návratu BoÏetûchovû neustávaly ¤ímem byl kanonisován r. 1204. Pravo- od archimandrity Sávvy jsou hymny ke
tfienice mezi duchovenstvem latinsk˘m slavná církev svatofieãení Prokopovo ne- svatému Prokopu umístûny na den veliko-
a mnichy slovansk˘mi. Navíc i uvnitfi mo- potfiebuje, protoÏe ho spolu s ãesk˘m ná- muãedníka Prokopa (8./21. ãervence).
nast˘ru vznikly nesváry; a tak i nûktefií rodem povaÏuje za svatého od okamÏiku
mni‰i oãerÀovali igumena a napomáhali jeho zesnutí. www.orthodoxia.cz
tak nepfiátelÛm monast˘ru a slovanské bo-
hosluÏby. Po smrti svého ochránce, krále
Vratislava, spûl slavn˘ monast˘r k rychlé-
mu zániku. Sice je‰tû 14. 10. 1095 svûtil
biskup Kosma novou svatyni vyzdobenou
BoÏetûchem, ale jiÏ následujícího roku do-
sáhli protivníci BoÏetûchovi u kníÏete Bfie-
tislava II., Ïe slovan‰tí mni‰i byli koncem
r. 1096 navÏdy ze Sázavy vyhnáni. To je
konec Sázavského monast˘ru, jak byl
znám od doby sv. Prokopa. Zakladatel mo-

тислава, славный монастырь быстро


приближался к своей гибели. Хотя еще
14.10.1095 епископ Косма освятил но-
вую святыню, украшенную Божетехом,
но уже в следующем году противники
Божетеха добились у князя Бржетисла-
ва II окончательного изгнания из Саза-
вы славянских монахов в конце 1096 г.
Это был конец того Сазавского мона-
стыря, который мы знали со времен св.
Прокопия. Основатель монастыря на
этот раз не появился, и изгнанные мо-
нахи не дождались помощи и покрови-
тельства сверху; наверное, потому что
причиной их несчастья были не только
внешние нападения на монастырь, но
и внутренние междоусобицы и несогла-
сие, которыми монахи нарушили духов-
ный завет св. Прокопия.
Князь поселил на Сазаве латинских мо- ским народом считает его святым с мо- имеющий ничего общего с его жизнью.
нахов; первым латинским аббатом ново- мента его смерти. В этот день папа решил его канонизиро-
го Сазавского монастыря стал Бржевнов- День памяти св. Прокопия мы можем от- вать в 1204 г., позже, в XIII и XIV вв., поя-
ский пробст Детгарт (03.01.1097). Так метить в день его кончины (который вились предания о чудесах в этот день; эта
Бржетислав обрек на погибель старинное совпадает с днем празднования Благове- дата отмечена и в Сборнике молитв и пес-
славное кирилло-мефодиевское наследие щения Пресвятой Богородицы, поэтому нопений Православной Церкви Горазда.)
в Чехии. Новый аббат приказал уничто- мы его в этом случае празднуем на один В минее архимандрита Саввы находятся
жить славянские богослужебные книги, день позже); в Русской Православной гимны к святому Прокопию на день па-
их заменили книгами латинскими. Церкви отмечается день памяти св. Про- мяти великомученика Прокопия (8/ 21
Рим канонизировал Прокопия в 1204 г. копия вместе со св. Людмилой 16 октяб- июля).
Православная Церковь не нуждается в его ря. (Римские католики отмечают день па-
канонизации, поскольку вместе с чеш- мяти св. Прокопия 4 июля — это день, не www.orthodoxia.cz

ikona
2 /2008 49
IK208/2:sazba 6/27/08 12:55 PM Stránka 50

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Výbor Комитет «Они


„Oni byli první“ были первыми»
pietní vzpomínka a položení благоговейное воспоминание
věnců u památníku и возложение венков
umučených ruských občanů у памятника замученных
российских граждан

Prezident ČR pan Václav Klaus při rozhovoru s J.B. metropolitou Kryštofem


I Президент ЧР господин Вацлав Клаус при беседе с Его Блаженством Митрополитом Христофоромвили

Prezident ČR pan Václav Klaus při slavnostním projevu I Президент ЧР господин Вацлав Клаус при торжественном выступлении

ikona
50 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:55 PM Stránka 51

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Požehnání J.B. vladyky Kryštofa


I Благословение Его Блаженством Митрополитом Христофором

Pamětní deska příslušníkům meziválečné emigrace ze zemí Sovětského Ruska Účastníci pietního aktu I Участники благоговейного акта
odvlečených do gulagů I Мемориальная доска для русских емигрантов, кото-
рые были депортированы из Советского Союза после первой мировой войны

ikona
2 /2008 51
IK208/2:sazba 6/27/08 12:55 PM Stránka 52

HISTORIE I ИСТОРИЯ

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY


СОКРОВИЩА ЧЕШСКОЙ КОРОНЫ
Сокровища чешской короны предста- президента республики. Сокровища по- стижении императорского титула. На-
вляют собой собрание исключительных стоянно находятся в Коронной палате над следный королевский титул от Фридри-
исторически и художественно ценных южным притвором собора св. Вита и мо- ха II позднее получил Пржемысл Отакар
предметов. Они на протяжении веков со- гут быть извлечены только при участии I, также за заслуги в делах Священной
провождали коронации чешских прави- семи хранителей ключей. Ими являются Римской империи. Внешний вид корон
телей. Несмотря на то, что после возник- президент республики, председатель пра- пржемысловских королей и развитие их
новения Чехословацкой Республики они вительства, пражский архиепископ, пред- формы мы знаем лишь приблизительно
уже не служили своей первоначальной седатель парламента, пробст Митропо- на основании изображений на монетах
цели, их значение как символа чешской личьего капитула св. Вита и мэр Праги. и королевских печатях. Последняя из них
государственности и самостоятельности В собрание традиционно входят еще два была использована и при коронации Яна
сохраняется и ныне. Собрание состоит из артефакта, имеющих отнощение к коро- Люксембургского в Праге 7 февраля
святовацлавской короны Карла IV с фут- нации чешских правителей, которые 1311 года и при коронации его второй су-
ляром и подушкой, королевского скипет- в наше время выставляются вместе с со- пруги Беатрисы Бурбонской 18 мая 1337
ра с футляром, королевской державы кровищами чешской короны: крест года; тогда она была впервые названа «ко-
с футляром и коронационного облечения с мощами, называемый также корона- роной Королевства чешского», тем самым
(плащ, украшенный горностаем, пояс, ционным, и обрядный меч коронации, не- обретя надличностный, государственно-
cтола и так называемый манипул). под- сущий название святовацлавский. Одна- правовой статус. Следующую корону
черкивается традиционным соблюдени- ко по принадлежности это часть храмовых для своей коронации на чешский престол
ем указаний императора Карла IV, в со- сокровищ собора св. Вита. (2 сентября 1347) и для коронации своих
ответствии с которыми сокровища чеш- преемников создал Карл IV. Впервые
ской короны выставлялись только в тор- СВЯТОВАЦЛАВСКАЯ КОРОНА о ней упоминается в папской булле 1346
жественных случаях и только на терри- Королевскую корону, символ суверенно- года, которая запрещает ее отчуждение,
тории Пражского Града. И сегодня посе- сти феодального государя, первым обрел отдачу в залог или продажу под страхом
тители могут их увидеть в исключитель- князь Вратислав II Пржемысловец отлучения от церкви — самым тяжким на-
ных случаях на основании постановлений в 1085 году от Генриха IV за помощь в до- казанием, которое в те времена можно

ikona
52 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:55 PM Stránka 53

HISTORIE I ИСТОРИЯ

âeské korunovaãní klenoty tvofií soubor Ïelky Beatrix Bourbonské 18. kvûtna 1337;
mimofiádnû historicky i umûlecky cen- tehdy byla poprvé nazvána „korunou Krá-
n˘ch pfiedmûtÛ. Doprovázely korunovaci lovství ãeského“ a tím nabyla nadosob-
dlouhé fiady ãesk˘ch králÛ. PfiestoÏe po ního, státoprávního v˘znamu. Svatovác-
vzniku âeskoslovenské republiky jiÏ ne- lavská koruna je ústfiedním pfiedmûtem
slouÏí svému pÛvodnímu úãelu, jejich v˘- souboru âesk˘ch korunovaãních klenotÛ
znam jako symbolÛ ãeské samostatnosti a je v‰eobecnû vnímána jako jeho nejvzác-
a státnosti nadále trvá. Soubor tvofií svato- nûj‰í ãást. Dal ji vytvofiit JanÛv syn Karel
václavská koruna Karla IV. s pouzdrem IV. pro svou korunovaci ãesk˘m králem
a podu‰kou, královské Ïezlo s pouzdrem, (2. záfií 1347) a pro korunovace sv˘ch ná-
královské jablko s pouzdrem a koruno- i nyní vystavovány spoleãnû s korunovaã- stupcÛ. Poprvé je zmínûna v papeÏské
vaãní roucho (plá‰È zdoben˘ hermelínem, ními klenoty: ostatkov˘ kfiíÏ, zvan˘ téÏ bule z roku 1346, která zapovídá její zci-
pás, ‰tola a tzv. manipul). Vzácnost pod- korunovaãní a obfiadní korunovaãní meã, zení, zastavení ãi prodání pod trestem vy-
trhuje tradiãnû dodrÏované ustanovení zvan˘ svatováclavsk˘. Ty jsou v‰ak sou- obcování z církve – tehdy nejtûωím mys-
císafie Karla IV., podle kterého mohou b˘t ãástí chrámového pokladu u sv. Víta. liteln˘m trestem. Panovník moudfie svûfiil
ãeské korunovaãní klenoty vystavovány péãi o korunu svatovítské kapitule a spo-
jen pfii v˘znamn˘ch pfiíleÏitostech a pouze SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA jil ji s památkou sv. Václava a tím se sa-
na území PraÏského hradu. I dnes je mo- Královskou korunu, symbol suverenity fe- motnou ideou ãeského státu v pfiemyslov-
hou náv‰tûvníci shlédnout zcela v˘ji- událního panovníka, získal jako první Pfie- sk˘ch tradicích – pfiedev‰ím díky tomu
meãnû na základû rozhodnutí prezidenta myslovec kníÏe Vratislav II. roku 1085 od se koruna zachovala dodnes, na rozdíl od
republiky. Klenoty jsou trvale uloÏeny Jindfiicha IV. za pomoc na cestû k dosaÏení mnoha jin˘ch evropsk˘ch královsk˘ch in-
v Korunní komofie nad jiÏní pfiedsíní ka- císafiského titulu. Dûdiãn˘ královsk˘ titul signií, které zmizely ve víru historick˘ch
tedrály sv.Víta a mohou b˘t vyzvednuty pak obdrÏel Pfiemysl Otakar I. roku 1212 událostí. Dne‰ní vzhled nejvzácnûj‰ího
pouze za úãasti sedmi drÏitelÛ klíãÛ. Jsou od Friedricha II., opût za zásluhy v záleÏi- klenotu ãesk˘ch zemí je do znaãné míry
jimi prezident republiky, pfiedseda vlády, tostech Svaté fií‰e fiímské. Podoby korun v˘sledkem pozdûj‰ích zásahÛ, pfiiãemÏ ty
arcibiskup praÏsk˘, pfiedseda Senátu, pfiemyslovsk˘ch králÛ a jejich tvarov˘ v˘- podstatné byly provedeny je‰tû za Kar-
pfiedseda Poslanecké snûmovny, probo‰t voj známe jen pfiibliÏnû, a to z vyobrazení lova Ïivota a jistû pod jeho dohledem.
Metropolitní kapituly u sv. Víta a primátor na mincích a panovnick˘ch peãetích. Po- Koruna je dodnes uloÏena v pÛvodním
hlavního mûsta Prahy. Soubor tradiãnû slední z nich byla pouÏita i pfii korunovaci koÏeném pouzdfie zdobeném rytím a poly-
doprovázely je‰tû dal‰í dva vzácné pfied- Jana Lucemburského v Praze 7. února chromií, které opou‰tí jen pfii v˘jimeã-
mûty korunovace ãesk˘ch králÛ a jsou 1311 a pfii korunovaci jeho druhé man- n˘ch pfiíleÏitostech. Koruna má v˘‰ku

было представить. Государь мудро дове- словских королей. Он отличил ее, таким
рил заботу о короне святовитскому капи- образом, от богато украшенных личных
тулу и связал ее с памятью св. Вацлава корон модной формы, которые государи
(Вячеслава), а тем самым — с идеей чеш- носили в других случаях, включая поезд-
ской государственности в пржемыслов- ки и военные походы. Этим приемом
ских традициях, Именно поэтому коро- Карл символически приподнял традиции
на сохранилась доныне, в отличие от чешского государства времен св. Вацла-
многих других европейских королев- ва (Вячеслава) и подчеркнул уважение,
ских регалий, которые исчезли в водово- которое испытывал к своим королев-
роте исторических событий. Сегодняш- ским предкам по материнской (пржемы-
ний вид редчайшего сокровища чеш- словской) линии. В том числе, благода-
ских земель в значительной мере являет- ря этому, святовацлавская корона стала
ся результатом позднейших доработок, на столетия символом не только королев- нов, лишь минимально затронутых шли-
причем наиболее существенные из них ской власти, но и чешского королевства фовкой и полировкой. Многие из элемен-
были проведены еще во времена Карла и, и всех государственных образований зе- тов, использованных в короне, имеют
несомненно, под его надзором. Корона до мель чешской Короны — тот, кто держал более древнюю историю, чем сама коро-
наших дней хранится в оригинальном ко- корону, держал все королевство. на — например, архаично шлифованные
жаном чехле, украшенном гравировкой и Обод короны сложен из четырех частей, и просверленные сапфиры, некоторые из
полихромией, который она покидает из которых выходят широкие внизу с-об- которых принадлежат к самым большим
лишь в исключительных случаях. Высо- разно завершенные лилии. Золотая поли- на свете, были частью ювелирных укра-
та и ширина короны составляет 19 санти- рованная поверхность украшена уни- шений уже несколько тысячелетий назад.
метров, она изготовлена из золота 21-22 кальными драгоценными камнями в гар- Византийская сапфировая камея с вы-
каратной пробы, весит 2358 граммов. моничной красно-голубой цветовой ком- гравированным мотивом Распятого
Корону украшают 96 драгоценных кам- позиции, созданной, несомненно, с маги- Христа, находящаяся на вершине коро-
ней и 20 жемчужин. ческим и символическим смыслом, пони- ны в малом золотом кресте относится
Государь намеренно выбрал для нового мание которого теперь уже невозможно к VII веку. Предполагается, что часть кам-
церемониального сокровища, исполь- точно воссоздать. В лицевой и задней ней, жемчуга, да, наверное, и золота, ко-
зуемого только при коронации и немно- проекции заметно преобладание красных торые ювелиры Карла использовали для
гих других государственных актах, про- шпинелей, в боковых проекциях преоб- изготовления новой короны, имеет проис-
стую историческую форму, унаследо- ладает синева сапфиров. Большая часть хождение в более старой пржемыслов-
ванную от старинных корон пржемы- камней имеет форму природных кабошо- ской короне, сохранившейся до его вре-

ikona
2 /2008 53
IK208/2:sazba 6/27/08 12:55 PM Stránka 54

HISTORIE I ИСТОРИЯ

i ‰ífiku 19 centimetrÛ, váÏí 2 358 gramÛ vyváÏené ãerveno-modré barevné kompo- trnu z trnové koruny Pánû, která se ale do
a je zhotovena ze zlata o ryzosti 21 aÏ 22 zici, jistû vytvofiené se symbolick˘m a ma- dne‰ních dnÛ nedochovala.
karátÛ; je zdobena 96 drah˘mi kameny gick˘m, dnes ale jiÏ blíÏe neurãiteln˘m Konzervativní, k historii ãeského státu od-
a 20 perlami. v˘znamem. Pfii ãelním a zadním pohledu kazující tvar koruny i dech beroucí nád-
Panovník pro nov˘ ceremoniální klenot, barevnû pfievládají ãervené spinely, pfii hera kamenÛ pouÏit˘ch k v˘zdobû jsou
pouÏívan˘ jen pfii korunovacích a ne- obou boãních pohledech dominuje modfi jasn˘m dÛkazem v˘znamu, kter˘ panov-
mnoha jin˘ch úkonech, zámûrnû zvolil safírÛ. Vût‰ina kamenÛ má tvar pfiírodních ník novému liturgickému a státnickému
jednoduchou historizující formu odvoze- valounÛ jen minimálnû upraven˘ch brou- symbolu pfiikládal, zvlá‰tû uváÏíme-li, Ïe
nou od star‰ích korun pfiemyslovsk˘ch ‰ením a le‰tûním. Mnohé z prvkÛ pouÏi- Karel opakovanû v˘zdobu koruny vylep-
králÛ a odli‰il ji tak od módnû tvarova- t˘ch na korunû mají star‰í historii neÏ ko- ‰oval novû získan˘mi kameny. Zvlá‰tû da-
n˘ch a krá‰len˘ch korun osobních, které runa samotná – napfiíklad archaicky lekosáhlou promûnou insignie pro‰la po
panovníky zdobily pfii jin˘ch pfiíleÏitos- brou‰ené a vrtané safíry, z nichÏ nûkteré roce 1374, kdy bylo zmûnûno pofiadí seg-
tech, vãetnû cest a váleãn˘ch taÏení. Karel patfií k nejvût‰ím na svûtû, byly souãástí mentÛ, z koruny bylo odstranûno 60 perel
tímto zpÛsobem symbolicky vyzdvihl tra- ‰perkÛ patrnû jiÏ pfied nûkolika tisícile- a fiada men‰ích kamenÛ byla nahrazena
dici ãeského státu od dob sv. Václava tími, byzantská safírová kamej s ryt˘m vût‰ími a dokonalej‰ími, mezi nimiÏ bylo
a souãasnû úctu, kterou choval ke sv˘m motivem UkfiiÏovaného Krista, zasazená i ‰est unikátních velik˘ch safírÛ umístû-
královsk˘m pfiedkÛm v matãinû (pfiemy- na vrcholku koruny ve zlatém kfiíÏku, po- n˘ch na segmenty ãelenky. Asi na samém
slovské) linii. I díky tomu se Svatováclav- chází ze 7. století. Pfiedpokládá se, Ïe ãást konci Karlova Ïivota byla pfiední lilie
ská koruna stala na staletí symbolem nejen kamenÛ, perel a snad i zlata, které Karlovi ozdobena velik˘m centrálním rubelitem.
královské moci, ale i ãeského království zlatníci pro vytvofiení nové koruny pou- Poslední zmûna v˘zdoby koruny spadá
a celého soustátí zemí Koruny ãeské – ten, Ïili, pocházela ze star‰í pfiemyslovské ko- do první poloviny 17. století, kdy byl od-
kdo drÏel korunu, drÏel celé království. runy, která pfietrvala aÏ do Karlovy doby. stranûn safír pfii spodním rameni vrcholo-
âelenka koruny se skládá ze ãtyfi ãástí, ze RovnûÏ spojovací pásky kfiíÏící se nad ko- vého kfiíÏku. Na samotné korunû tyto
kter˘ch vybíhají ‰iroké, dole esovitû runou, takzvané kamáry, jsou star‰í neÏ zmûny dokládají rÛzné zpÛsoby pfiipev-
zakonãené lilie. Zlatá le‰tûná plocha je koruna – s velkou pravdûpodobností na nû nûní kamenÛ a zejména ponechané ne-
osazena vynikajícími drah˘mi kameny ve byly pouÏity ãásti zlatého opasku Karlovy funkãní otvory, které pÛvodnû slouÏily
manÏelky Blanky z Valois, kter˘ dostala k pfiipojení pozdûji odstranûn˘ch kamenÛ
jako svatební dar od francouzského krále a perel. Podle Karlova pfiání mûla b˘t nová
Karla IV. Sliãného, svého bratrance. Ve vr- královská koruna navûky uloÏena v chrá-
cholovém kfiíÏku b˘vala pravdûpodobnû mu sv. Víta, a to pfiímo na lebce sv. Vác-
(po francouzském vzoru) vloÏena relikvie lava; snímána mûla b˘t jen pfii královsk˘ch

мени. Также и соединительные ленты, пе- элементы обруча. Вероятно, в самом кон-
рекрещивающиеся над короной, так на- це жизни Карла передняя лилия была
зываемые камары, старше короны — украшена большим центральным рубел-
с большой долей вероятности можно литом. Последнее изменение убранства
предположить, что для них были ис- короны относится к первой половине
пользованы части золотого пояса супру- XVII века, когда был убран сапфир на
ги Карла Бланки из Валуа, которой они нижнем плече малого верхнего креста. На
достались как свадебный дар от француз- самой короне эти изменения подтверж-
ского короля Карла IV Красивого, ее дают разные способы крепления кам-
двоюродного брата. В малом верхнем ней и, в особенности, оставленные нефун-
кресте была, вероятно, по французскому кциональные отверстия, которые изна-
образцу вложена реликвия — терновый чально служили к присоединению по-
шип из тернового венца Господа, который зднее снятых камней и жемчужин. По же-
не сохранился до наших дней. ланию Карла, новая королевская корона
Консервативная форма короны, связан- должна была быть навеки помещена
ная с историей чешского государства, в храме св. Вита непосредственно на
и захватывающее дух великолепие кам- главе св. Вацлава; она могла быть снята
ней, использованных для ее украшения, лишь для королевских коронационных
являются очевидным доказательством и других исключительных мероприя-
того, какое значение придавал государь тий, в которых участвовал король,
новому литургическому и государствен- и только в Праге и самых близких окрест-
ному символу. И в дальнейшем Карл ностях.
неоднократно улучшал убранство коро- Отцовский завет нарушили уже его сы-
ны вновь приобретенными камнями. новья — очевидно, еще Вацлав IV пере-
Особенно глубокие изменения регалия вез в начале XV века корону в замок
претерпела после 1374 года, когда был Карлштейн. Зикмунд Люксембургский
изменен порядок сегментов, с короны уб- в начале гуситских войн даже отвез ее за
рали 60 жемчужин, а ряд более мелких границы королевства и вернул в страну
камней был заменен крупными и более лишь в 1436 году, когда занял чешский
совершенными. Между ними были шесть трон. И в последующие века судьба коро-
уникальных сапфиров, помещенных на национных сокровищ отражала главные

ikona
54 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:56 PM Stránka 55

HISTORIE I ИСТОРИЯ

korunovacích a jin˘ch v˘jimeãn˘ch pfiíle- naci prezidenta byly ale pfievezeny zpût na kfiíÏ, fragmenty houby, kterou byl na kfiíÏi
Ïitostech, jichÏ se král úãastnil, a to jen PraÏsk˘ hrad, kde byly uloÏeny do taj- naposledy napojen – tato kolekce relikvií
v Praze nebo v nejbliωím okolí. Otcovo ného trezoru a brzy zpût do Korunní ko- Kristova utrpení, jedna z nejv˘znamnûj-
pfiání ov‰em poru‰ili uÏ jeho synové mory; závûr 2. svûtové války pfieãkaly v ro- ‰ích na svûtû, je v nûm umístûna tak, aby
– zfiejmû jiÏ Václav IV. dal na poãátku mánské ãásti Starého královského paláce, byla pfiístupna pohledu vûfiících. Karel IV.
15. století korunu pfievézt na Karl‰tejn kde byly zazdûny z pfiíkazu okupantÛ. byl nejen obratn˘m politikem a moudr˘m
a Zikmund Lucembursk˘ ji na poãátku V roce 1962 byly ãeské korunovaãní kle- vládcem, ale i hluboce vûfiícím kfiesÈanem
husitsk˘ch válek dokonce odvezl za hra- noty – královská koruna s ãepiãkou a ko- a sbûratelem vzácn˘ch relikvií. Jako fiím-
nice království a do zemû ji navrátil aÏ Ïen˘m pouzdrem, Ïezlo s pouzdrem, ja-
v roce 1436, kdy usedl na ãesk˘ trÛn. blko s pouzdrem a korunovaãní odûv
I v dal‰ích stoletích odráÏely osudy koru- – vyhlá‰eny národní kulturní památkou
novaãních klenotÛ hlavní dûje v zemích ã. 2 (ã. 1 je PraÏsk˘ hrad). Ve 20. století
Koruny ãeské. Roku 1619 se vrátily – byly devûtkrát pfiedstaveny vefiejnosti
vlastnû jen koruna, která z Karlov˘ch ko- (o vystavení rozhoduje prezident repub-
runovaãních klenotÛ jako jediná zbyla – liky).
z Karl‰tejna do Prahy, za tfiicetileté války
se ocitly ve Vídni a do Prahy se vozily jen KORUNOVAČNÍ KŘÍŽ
na korunovace a do âech je s velkou pom- Uctívání ostatkÛ bylo ve stfiedovûku v˘-
pou vrátil aÏ císafi Leopold II. v roce 1791. znamnou souãástí osobní víry i kultur-
Posledním panovníkem, kter˘ si Svato- ního a politického Ïivota doby. Nádhernû
václavskou korunu nasadil, byl Ferdinand zdoben˘ a pfiitom umûfienû prost˘ Zlat˘ sk˘ císafi mûl v drÏení insignie Svaté fií‰e
V. v roce 1836. V roce 1868 byly draho- ostatkov˘ kfiíÏ, pozdûji zvan˘ Zemsk˘ fiímské, ty mu ale byly pouze zapÛjãeny. Je
cenné insignie uloÏeny do Korunní ko- a dnes nejãastûji Korunovaãní, nedílná proto pochopitelné, Ïe panovník pojal
mory nad jiÏní bránou svatovítské kated- souãást souboru ãesk˘ch korunovaãních úmysl zhotovit pro ãeské království stejnû
rály, kde se nacházejí dodnes; v letech klenotÛ a jedna z na‰ich nejv˘znamnûj- reprezentativní ostatkov˘ kfiíÏ, jako byl
1875 aÏ 1911 pr˘ byla komora uzavfiena ‰ích stfiedovûk˘ch památek, je vlastnû kfiíÏ fiímsk˘. Vroucí tuÏbu vlastnit vzácné
a klenoty po celou dobu nikdo nevidûl. schránkou na nejvzácnûj‰í relikvie ães- ostatky a ambice povznést království v˘-
Av‰ak je‰tû jednou klenoty opustily Prahu: kého království. Kousek provazu, jímÏ byl znamn˘m liturgick˘m pfiedmûtem se mu
za mobilizace v kvûtnu 1938 byly pfieve- Kristus spoután pfii biãování, úlomky podafiilo naplnit bezezbytku. Celá pfiední
zeny do filiálky Národní banky v Îilinû, z jeho trnové koruny, kusy dfieva kfiíÏe, ãást dÛmyslné konstrukce, vystavûné ze
po pfiijetí mnichovského diktátu a rezig- ãást jednoho z hfiebÛ, jimiÏ byl pfiibit na zlat˘ch plátÛ, je pfiekryta kfii‰Èálovou des-

события, происходившие в землях чеш- жаным чехлом, скипетр с чехлом, держа- из наших самых значительных средневе-
ской Короны. В 1619 году из Карлштей- ва с чехлом и коронационное облачение ковых памятников. Крест, собственно,
на в Прагу вернулась собственно корона — провозглашены национальным куль- служит хранилищем самых редкостных
— единственный сохранившийся эле- турным памятником № 2 (номером один реликвий чешского королевства. Кусок
мент коронационных сокровищ Карла. Во является Пражский Град). В XX веке со- веревки, которым Христос был связан
время тридцатилетней войны сокровища кровища выставлялись на показ обще- при бичевании, обломки Его тернового
оказались в Вене и в Прагу доставлялись ственности девять раз (решение об этом венца, кусочки дерева из креста и часть
лишь на коронации, их с большой помпой принимает президент республики). одного из гвоздей, которыми Он был к
вернул назад император Леопольд II кресту прибит, фрагменты губки, которой
в 1791 году. Последним государем, кото- КОРОНАЦИОННЫЙ КРЕСТ Его, распятого, напоили в последний раз
рый одевал святовацлавскую корону, Почитание мощей в Средние века было — это собрание реликвий Христовых
был Фердинанд V в 1836 году. В 1868 важной частью личной веры, культурной мук является одним из самых значи-
году драгоценные регалии были помеще- и политической жизни эпохи. Превосход- тельных на свете. Реликвии размещены
ны в Коронной палате над южными во- но украшен и при этом достаточно про- в энколпионе так, чтобы их могли видеть
ротами собора св. Вита, где находятся ст Золотой крест-энколпион (мощевик), верующие.
и сейчас; говорят, с 1875 по 1911 год па- позднее носивший название Земский. Карл IV был не только энергичным по-
лата была закрыта, и сокровища все это Сегодня он чаще называется Корона- литиком и мудрым властителем, но и глу-
время никто не видел. Но все же они по- ционным и является неотъемлемой ча- боко верующим христианином, собирав-
кинули Прагу еще раз: во время мобили- стью сокровищ чешской короны, одним шим редкие реликвии. Как римский им-
зации в мае 1938 года они были переве- ператор, он владел регалиями Священной
зены в филиал Национального банка Римской империи, которые все же дава-
в г. Жилина, после принятия мюнхенско- лись лишь во временное пользование.
го диктата отвезены назад в Пражский В связи с этим легко понять, почему мо-
Град, где были помещены в тайный сейф нарх видел смысл в изготовлении для
и вскоре опять в Коронную палату. Ко- чешского королевства настолько же ре-
нец Второй мировой войны сокровища презентативного креста с реликвиями, ка-
переждали в романской части Старого ко- ким был римский крест. Горячее желание
ролевского дворца, где были замурованы обладать редкими реликвиями и, наряду
в стену по приказу оккупантов. В 1962 с этим, возвысить королевство выдаю-
году чешские коронационные сокровища щимся литургическим предметом удалось
— королевская корона с шапочкой и ко- осуществить в совершенстве.

ikona
2 /2008 55
IK208/2:sazba 6/27/08 12:56 PM Stránka 56

HISTORIE I ИСТОРИЯ

tem vefiejné úcty; jiÏ v roce 1350 ustanovil 16. století byl potom kfiíÏ pfii korunovacích
pravidelné kaÏdoroãní ukazování fií‰sk˘ch ãesk˘ch králÛ stavûn na oltáfi – odtud ná-
relikvií a roku 1354 podnítil zavedení zev Korunovaãní kfiíÏ. AÏ do první polo-
svátku Svatého kopí a hfiebu (vÏdy druh˘ viny 17. století byl uchováván na Karl-
pátek po Velikonocích), jehoÏ vyvrchole- ‰tejnû, aby se v roce 1645 stal spolu
ním bylo slavnostní ukazování relikvií, s ostatními karl‰tejnsk˘mi relikviemi sou-
které se konalo na dne‰ním Karlovû ná- ãástí svatovítského chrámového pokladu.
mûstí na Novém Mûstû praÏském. Patrnû Rozsáhl˘ restaurátorsk˘ prÛzkum Koru-
právû k této pfiíleÏitosti dal Karel ostat- novaãního kfiíÏe s vyuÏitím moderních
kov˘ kfiíÏ zhotovit – lze jej tedy datovat analytick˘ch a dokumentaãních metod
nejspí‰e k roku 1354. Velkolepá náboÏen- probûhl v roce 2003.
ská slavnost lákala kaÏdoroãnû desetiti-
kou, která dovoluje spatfiit za ní umístûné síce lidí, ktefií se pfii‰li svat˘m ostatkÛm KRÁLOVSKÉ JABLKO A ŽEZLO
ostatky. Druhou stranu kfiíÏe, na níÏ je poklonit a získat s tím spojené nejvy‰‰í od- Královské jablko a Ïezlo jsou vynikajícími
dal‰í kfii‰Èálové okénko s dfievem Kristova pustky. Dal‰í osudy pfievzácného klenotu ukázkami renesanãního zlatnictví. Aã
kfiíÏe, zdobí kolekce vynikajících kamejí odráÏejí celkov˘ politick˘ v˘voj ãesk˘ch vznikly mnohem pozdûji neÏ Karlova ko-
antick˘ch, byzantsk˘ch i stfiedovûk˘ch, zemí. Po vypuknutí husitsk˘ch válek byly runa a ostatkov˘ kfiíÏ, jsou dnes nedílnou
které ve funkci dvífiek kryjí komÛrky pro nejcennûj‰í královské klenoty vãetnû kfiíÏe souãástí ãeského korunovaãního pokladu
dal‰í vzácné relikvie. KfiíÏ je lemován per- odvezeny králem Zikmundem do Uher a skladbou kamenÛ a perel se s korunou
lami a safíry uchycen˘mi v obrouãkov˘ch a do zemû se vrátily roku 1436, kdy Zik- i kfiíÏem skvûle doplÀují. Královské jablko
lÛÏkách. Skvost jako celek vzdává hold mund usedl na ãesk˘ trÛn. Renesanãní tvofií dvû zplo‰tûlé polokoule z osmnácti-
svûtlu, které se odráÏí v lesklé plo‰e zla- nohu ze zlacené mûdi dal ke kfiíÏi zhoto- karátového zlata, spojené ozdobn˘m
t˘ch plátÛ, rovnûÏ kameny uchycené ko- vit roku 1522 král Ludvík Jagellonsk˘; pÛ- prstencem a zavr‰ené kfiíÏkem; celková
lem kfiíÏe vynikají pfii prÛniku svûtla. vodní zlat˘ podstavec, kter˘ pr˘ váÏil ne- v˘‰ka ãiní 22 centimetrÛ a hmotnost 780
Vznik a celková koncepce díla – ostenso- uvûfiiteln˘ch 30 kilogramÛ, se ztratil gramÛ. Dominantními prvky v˘zdoby
riového (ukazovacího) kfiíÏe, kter˘ umoÏ- zfiejmû v dobû, kdy byl klenot zastaven prstence a kfiíÏku jsou drahé kameny (ãer-
Àuje voln˘ pohled na hlavní relikvie – je dûdicÛm Jifiího z Podûbrad. Od poãátku vené spinely a modré safíry) a perly. Obû
odrazem tehdy obnoveného proÏívání víry polokoule pokr˘vají neobyãejnû preciznû
skrze mystick˘ proÏitek. Vroucnû vûfiící tepané reliéfy s biblick˘mi tématy (dva
Karel IV. chtûl shromáÏdûné relikvie zpfií- v˘jevy z pfiíbûhu o Davidovi na horní po-
stupnit kaÏdému a uãinit je tak pfiedmû- lokouli a tfii scény z knihy Genesis na po-

Вся передняя часть тщательно продуман- в 1436 году, когда Зикмунд занял чеш-
ной конструкции, созданной из листов зо- ский престол.
лота, перекрывается встроенной пласти- Ренессансная опора из позолоченной
ной из горного хрусталя, которая по- меди была изготовлена 1522 году по по-
зволяет увидеть помещенные за ней ре- велению короля Людвига Ягеллонского.
ликвии. Обратную сторону креста, на ко- Первоначальная золотая подставка, ко-
торой находится другое хрустальное торая будто бы весила невероятных трид-
окошко с деревом Христова распятия, цать килограммов, была утрачена во вре-
украшает коллекция выдающихся ан- стал инициатором праздника Святого мя, когда сокровище служило залогом у
тичных, византийских и средневековых копья и гвоздей (орудий Страстей Хри- потомков Иржи из Подебрад. С начала
камей, закрывающих, как маленькие две- стовых) каждую вторую пятницу после XVI века крест помещается при корона-
ри, ячейки для других священных релик- Пасхи. Кульминацией праздника было циях чешских королей на алтарь, отсю-
вий. Крест окаймляют жемчужины и торжественное открытие реликвий, кото- да название — Коронационный крест. До
сапфиры, закрепленные в крапановых рое происходило на сегодняшней Карло- первой половины XVII столетия он хра-
гнездах. Драгоценность, как целое, возда- вой площади в пражском Новом Городе. нился в Карлштейне, чтобы в 1645 году
ет славу свету, который отражается в бле- Вероятно, как раз к этому событию Карл стать вместе с остальными карлштей-
стящей поверхности золотых пластин и повелел изготовить крест с реликвиями нскими реликвиями составной частью
вновь, при прохождении света, играют — в таком случае его можно датировать, храмовых сокровищ собора св. Вита.
камни, закрепленные вокруг креста. скорее всего, 1354 годом. Великолепные Глубокие реставрационные исследования
Возникновение и общая концепция религиозные торжества ежегодно привле- Коронационного креста, с использовани-
остенсориевого (показывающего) кре- кали десятки тысяч людей, которые при- ем новейших аналитических и докумен-
ста, который позволяет свободно видеть ходили поклониться святым реликвиям тационных методов, проводились в 2003
главные реликвии, является отражением и получить связанные с этим наивысшие году.
обновленного через мистическое впе- индульгенции.
чатление проживания веры. Горячо ве- Дальнейшая судьба редкостного сокро- КОРОЛЕВСКАЯ ДЕРЖАВА И СКИПЕТР
рующий Карл IV хотел собранные релик- вища отражает политическое развитие Королевская держава и скипетр являют-
вии открыть для каждого и сделать их, та- чешских земель. После того, как вспых- ся выдающимися образцами ювелирно-
ким образом, предметом общественного нули гуситские войны, самые ценные го искусства эпохи Возрождения. Возник-
поклонения. Уже в 1350 году он устано- королевские сокровища, включая крест, шие намного позже, чем Карлова корона
вил регулярную ежегодную демонстра- были отвезены королем Зикмундом и крест с реликвиями, они все же предста-
цию имперских реликвий, а в 1354 году в Угры (Венгрию). Вернулись они назад вляют собой неотъемлемую частью со-

ikona
56 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:56 PM Stránka 57

HISTORIE I ИСТОРИЯ

lokouli dolní); takové vyuÏití ploch je u


obdobn˘ch insignií ojedinûlé a svûdãí o
velkém v˘znamu, kter˘ objednavatel ja-
blku pfiikládal. V˘zdoba má symbolick˘
v˘znam: dolní polokoule upozorÀovala
krále, Ïe je synem Adamov˘m pozname-
nan˘m dûdiãn˘m hfiíchem, horní polo-
koule mu naznaãovala, Ïe byl – podobnû
jako David – povolán a pomazán za krále
milostí BoÏí a Ïe od nûj jsou oãekávány
podobné hrdinské ãiny, jako byl boj
past˘fie s Goliá‰em a jeho vítûzství nad
ním. PodnoÏ kfiíÏku tvofií pÛvabná sku-
pina ‰esti drobn˘ch sfing, zadní stranu
kfiíÏku zdobí hlavnû plastické ornamenty
akantÛ a vinn˘ch lístkÛ, zãásti pokryté
pestr˘mi emaily. Královské Ïezlo, vyro-
bené ze zlata stejné jakosti jako jablko, se-
stává z nûkolika ãástí spojen˘ch prstenci,
které jsou v místû rukojeti a pod vrcholo-
vou hlavicí zv˘raznûny fiadami perel.
Délka Ïezla je 67 centimetrÛ, hmotnost
1013 gramÛ. Hlavice je vytvofiena na zpÛ-
sob bohatû rozvinutého fantaskního kvûtu
s dramaticky spirálovit˘mi stvoly, z ni-
chÏ vyrÛstají prostorovû dominující dra-
hokamy a perly. Na vrcholu Ïezla je umís-
tûn velk˘ ãtyfihrann˘ spinel. Celou plochu
v‰ech dílÛ pokr˘vá jemnû cizelovan˘ de-
kor s motivy akantÛ, vinn˘ch úponkÛ,
lístkÛ a kvítkÛ. Zlat˘ povrch je opraco-

Длина скипетра составляет 67 сантиме-


тров, вес 1013 граммов. Вершина созда-
на в форме сильно раскрывшегося фан-
тастического цветка с драматическими
спиральными орнаментами стеблей, из
которых вырастают пространственно до-
минирующие драгоценные камни и жем-
чужины. На вершине жезла размещена
большая четырехгранная шпинель. всех
частей покрывает чеканный декор с мо-
тивами акантов, побегов винограда, лист-
ков и цветов. Золотая поверхность обра-
кровищ Чешской короны и прекрасно до- лусфера обращала внимание короля на то, ботана тонким чеканным покрытием,
полняют ее ансамблем камней и жемчу- что он является сыном Адамовым, отме- которое создает эффект, подчеркиваю-
жин. ченным первородным грехом. Верхняя щий благородство предмета. Местами
Королевская держава состоит из двух полусфера напоминала, что он, подобно (особенно внизух рукояти) изящно ис-
сжатых полусфер из 18-каратного золо- Давиду, избран и помазан на престол ми- пользованы цветные эмали.Богатая ком-
та, связанных декоративным обручем лостью Божьей и от него ожидаются ге- позиция придает жезлу действительно
и увенчанных малым крестом. Общая вы- роические поступки, подобные бою Да- возвышенную, королевскую величествен-
сота составляет 22 сантиметра, а масса 780 вида с Голиафом и его победе над ним. ность.
граммов. Доминантными элементами Подножие креста создает прелестная Расхожее мнение о том, что обе регалии
украшения обруча и малого креста группа шести маленьких сфинксов, зад- возникли в период правления Рудольфа
являются драгоценные камни (красные ние части креста украшают, главным об- II, было опровергнуто художественно-
шпинели и голубые сапфиры) с жемчу- разом, пластические орнаменты акан- историческими изысканиями, проведен-
жинами. Обе полусферы покрывают не- тов и винных листьев, отчасти покрытые ными в 1980-е годы.В общей концеп-
обыкновенно утонченные чеканные яркими эмалями. ции и деталях орнамента обоих предме-
рельефы на библейские темы (два сюже- Королевский скипетр, сделанный из зо- тов был найден ряд параллелей с произ-
та из истории Давида на верхней полус- лота такой же пробы, как и яблоко, со- ведениями южно-немецких ювелиров
фере и три сцены из книги Генезис на стоит из нескольких частей, связанных первой половины XVI столетия, в ре-
нижней полусфере). Убранство имеет обручами, которые у рукояти и под вер- льефных фигуральных украшениях дер-
символическое значение. Нижняя по- шиной выделены рядами жемчужин. жавы было обнаружено влияние графи-

ikona
2 /2008 57
IK208/2:sazba 6/27/08 12:56 PM Stránka 58

HISTORIE I ИСТОРИЯ

ván jemn˘m cizelováním, které vytváfií se jako pravdûpodobn˘ objednavatel ja- SVATOVÁCLAVSKÝ MEČ
efekty zdÛrazÀující u‰lechtilost pfiedmûtu, blka a Ïezla jeví Ferdinand I., kter˘ si
místy (pfiedev‰ím v partii rukojeti) jsou v roce 1533 u augsburského zlatníka a svého Svatováclavsk˘ meã je v historick˘ch pra-
decentnû uÏity barevné emaily. Bohatá oblíbence Hanse Hallera dal udûlat králov- menech uvádûn jiÏ v roce 1333. Je‰tû
kompozice dodává Ïezlu vskutku vzne- skou korunu, Ïezlo a jablko ze zlata a dra- v 19. století se vûfiilo, Ïe zbraÀ pfiináleÏe-
‰en˘, královsk˘ majestát. Tradovan˘ h˘ch kamenÛ. První písemná zpráva jící mezi odznaky moci ãeského krále je
názor, Ïe obû insignie vznikly za vlády o existenci obou klenotÛ je v inventáfii po- autentick˘ VáclavÛv meã, pozdûji se pro-
Rudolfa II., je podle v˘sledkÛ umûlecko- zÛstalosti císafie Matyá‰e z roku 1619, kdy sadil názor, Ïe jde o meã gotick˘, vyro-
historick˘ch v˘zkumÛ z 80. let 20. století byly souãástí habsburského rodového ma- ben˘ pravdûpodobnû ke korunovaci Karla
nadále neudrÏiteln˘. V celkové koncepci jetku. Souãástí ãeského korunovaãního IV. (1347), kdy z reprezentaãních dÛvodÛ
i detailech v˘zdoby obou pfiedmûtÛ byla souboru se obû insignie staly nejspí‰e aÏ nahradil star‰í románskou nebo je‰tû
nalezena fiada paralel s díly jihonûmec- v prÛbûhu 17. nebo 18. století, tedy v do- star‰í zbraÀ, která mohla skuteãnû patfiit
k˘ch zlatníkÛ 1. poloviny 16. století, ve fi- bû, kdy byla Svatováclavská koruna ulo- kníÏeti Václavovi. Nedávno proveden˘
gurální reliéfní v˘zdobû jablka byl shledán Ïena v císafisk˘ch sbírkách ve Vídni a do technologick˘ v˘zkum (M. Bravermanová
vliv grafick˘ch pfiedloh nizozemsk˘ch Prahy se pfiiváÏela jen ke korunovacím. a kol.) v‰ak pfiekvapivû znovu naznaãuje,
umûlcÛ z téÏe doby. Ve svûtle tûchto faktÛ DÛvod v˘mûny je zfiejm˘: pÛvodní stfií- Ïe by mohlo jít o pÛvodní meã svatofieãe-
brné pozlacené Ïezlo a zlaté jablko, které ného kníÏete – ãepel zfiejmû pochází z 10.
patfiily ke gotickému „karlovskému“ sou- století (nanejv˘‰ ze století následujícího)
boru korunovaãních klenotÛ a dnes jsou a je pravdûpodobnû importem ze západní
uloÏeny ve vídeÀské klenotnici, sv˘m jed- ãásti kontinentální Evropy. KfiíÏek byl do
noduch˘m tvarem a absencí drah˘ch ka- ãepele vypilován pozdûji, zá‰tita a jablko
menÛ nesplÀovaly rostoucí nároky na byly zfiejmû na meã namontovány ve
reprezentaci, proto byly nahrazeny honos- 13. století, pravdûpodobnû v dobû Karla
nûj‰ími protûj‰ky. Oba klenoty jsou neoby- IV. byl jílec opatfien textilií. Karel IV. byl
ãejnû kvalitními ukázkami zlatnické práce také první panovník, o které víme, Ïe
z první poloviny 16. století a patfií k nejv˘- meãi pfiisoudil ceremoniální funkci, je
znamnûj‰ím ãlánkÛm v˘vojové fiady evrop- v‰ak moÏné, Ïe tuto úlohu mûl jiÏ za pfie-
ského renesanãního zlatnictví. Zpracová- myslovsk˘ch králÛ a kníÏat. Îelezn˘ meã
ním i historickou a estetickou hodnotou je dlouh˘ 93,5 cm, ãepel bez trnu mûfií
pfiináleÏejí ke klíãov˘m památkám ães- 76 cm; v dobû vzniku byla zbraÀ zfiejmû
k˘ch zemí i celé Evropy. del‰í, protoÏe ãepel nese znaky hrubého

камней. Причина замены ясна: ориги- с коллегами), однако, на удивление, сно-


нальный позолоченный скипетр из сереб- ва утверждает, что речь на самом деле мо-
ра и золотая держава, которые принадле- жет идти о мече князя, провозглашенно-
жали готическому «карловскому» набо- го святым — клинок действительно отно-
ру коронационных драгоценностей, а се- сится к Х столетию (максимально —
годня хранятся в венской сокровищнице, к столетию последующему) и, вероятно,
своим простым видом и отсутствием импортирован из западной части конти-
драгоценных камней не соответствовали нентальной Европы. Крест в полотне
растущим притязаниям на репрезента- был выпилен позднее, гарда и яблоко (го-
тивность и были заменены более пышны- ловка рукояти) были насажены, вероят-
ми образцами. По отделке и своей исто- но, в XIII столетии, по всей видимости,
рической и эстетической ценности, они в период Карла эфес был обложен
принадлежат к ключевым памятникам тканью. Карл IV был также первым мо-
чешских земель и всей Европы. нархом, при котором, по имеющимся
сведениям, мечу была присвоена церемо-
СВЯТОВАЦЛАВСКИЙ МЕЧ ниальная функция, возможно, однако
Святовацлавский меч упоминается что эту роль он имел еще во времена
в исторических источниках уже в 1333 пржемысловских королей и князей.
году. Еще в XIX столетии верили, что Железный меч имеет длину 93,5 см, кли-
оружие, принадлежащее к знакам власти нок без рукояти — 76 см. Во время воз-
чешского короля, действительно являет- никновения оружие было, очевидно, бо-
ся аутентичным мечом Вацлава. Позднее лее длинным, потому что лезвие несет
установилось мнение, что этот готический следы грубого повреждения. В стрельча-
ческих эскизов голландских мастеров меч был изготовлен, по всей вероятности, том клинке с кровостоком продольно
этого же периода. В свете этих фактов по случаю коронации Карла IV(1347), выпилен латинский крестик, в котором
правдоподобным заказчиком державы когда по представительским соображени- в золотом обрамлении, помещались мощи
и скипетра является Фердинанд I, кото- ям он заменил старинное романское или св. Вацлава (реликвия не сохранилась,
рый в 1533 году у золотых дел мастера и даже еще более древнее оружие, дей- пропала без вести еще в 1368 году). На
своего любимца Ганса Галлера заказал из- ствительно принадлежавшее князю Вац- меч насажена железная гарда. Рукоять об-
готовление королевской короны, ски- лаву. Недавно проведенное технологиче- тянута (видимо, с 1791 года) бархатом
петра и державы из золота и драгоценных ское исследование (М. Браверманн с мотивами лавровых ветвей, вышитыми

ikona
58 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:56 PM Stránka 59

HISTORIE I ИСТОРИЯ

po‰kození. V hrotité ãepeli s krevní r˘hou ného sv. ·tûpánovi, rovnûÏ uloÏeného niálu ãesk˘ch králÛ. Spoleãnû s dal‰ími
je podélnû vypilovan˘ latinsk˘ kfiíÏek, v chrámovém pokladu u sv. Víta a zdá se, odznaky královské moci byl nesen arcibis-
v nûmÏ byl ve zlatém lemu zasazen osta- Ïe by pochva ve skuteãnosti mohla náleÏet kupem, preláty a ‰lechtici v prÛvodu
tek sv. Václava (relikvie se nedochovala, k této zbrani. Podle ¤ádu korunování ães- z chrámu do královského paláce. Poté byl
nezvûstná byla jiÏ v roce 1368). Na meãi k˘ch králÛ hrál svatováclavsk˘ meã v˘- vnesen do katedrály a poloÏen na oltáfi sv.
je navleãena Ïelezná zá‰tita. RukojeÈ je znamnou úlohu v korunovaãním ceremo- Víta. Pfii obfiadu vzal panovník posvûcen˘
(pravdûpodobnû od roku 1791) potaÏena meã od biskupÛ na znamení, Ïe „s meãem
sametem s motivem vavfiínov˘ch vûtévek, je mu v‰echno království odevzdáno“,
vy‰it˘m stfiíbrnou nití. Pod ní se nachází opásal se jím a vzápûtí jej poloÏil zpût na
gotická tkanina zdobená rostlinn˘m vzo- oltáfi jako slib, Ïe ho bude uÏívat jen z pfií-
rem. Na konci trnu je zasazeno masivní kazu boÏího. Na závûr korunovace král
jablko vybrou‰ené ze záhnûdy. Zlatá po- meãem pasoval rytífie. Souãástí chrámo-
chva zdobená drahokamy a perlami, kte- vého pokladu jsou i pfiilba a krouÏková ko-
rou dal vyrobit císafi Karel IV., se ztratila ‰ile, které jsou velmi pravdûpodobnû pÛ-
brzy po korunovaci Zikmunda Lucem- vodním brnûním sv. Václava.
burského (1420). Dnes k meãi náleÏí hned
tfii pochvy. První, pofiízená ke korunovaci
Albrechta Habsburského (1438), je vyro- KORUNOVAČNÍ ROUCHO ČESKÝCH KRÁLŮ
bena z lipového dfieva a potaÏena kÛÏi Korunovaãní roucho, honosn˘ ceremoni-
a sametem. ální odûv ãesk˘ch králÛ, tvofií plá‰È, pás,
Druhá pochva je kopií první a byla pofií- ‰tóla a manipul. Odûv dal velmi pravdûpo-
zena ke korunovaci Leopolda II. (1791). dobnû zhotovit Ferdinand II. ke své koru-
Nejzajímavûj‰í je pochva tfietí, vyrobená ze novaci králem ãesk˘m (1617) a císafiem
rovnûÏ dfieva a potaÏená hadí kÛÏí – je ale fiímsk˘m (1619) a je tedy nejmlad‰í ãástí
v˘raznû krat‰í neÏ ãepel Svatováclavského souboru âesk˘ch korunovaãních klenotÛ.
meãe. To vedlo nûkteré badatele k do- Posledním panovníkem, kter˘ toto koru-
mnûnce, Ïe jde o pochvu pÛvodní Václa- novaãní roucho oblékl, byl v roce 1836
vovy zbranû, pozdûji nahrazené dne‰ním Ferdinand V. Dobrotiv˘. Plá‰È z luxusní
del‰ím meãem. Je ov‰em nápadné, Ïe roz- hedvábné tkaniny, vzadu prodlouÏen˘ do
mûry této pochvy odpovídají rozmûrÛm vleãky, je polokruhovit˘, 312 cm ‰irok˘
ãepele ranû stfiedovûkého meãe pfiipsa- a od krãního v˘stfiihu ke konci vleãky

серебряной нитью.Под ним находится го- обещание, что будет использовать послед-
тическая ткань, украшенная раститель- ний только по воле Божьей. В конце ко-
ным орнаментом. На конце рукояти по- ронации король мечом посвящал рыца-
мещено массивное яблоко, выточенное из рей. Частью храмового сокровища
дымчатого хрусталя (раухтопаза). являются шлем и кольчуга, которые,
Золотые ножны, украшенные драгоцен- весьма вероятно, были настоящими до-
ными камнями с жемчугом, созданные спехами св. Вацлава.
при Карле IV, были утрачены вскоре
после коронации Зикмунда Люксем- КОРОНАЦИОННОЕ ОБЛАЧЕНИЕ ЧЕШСКИХ
бургского (1420). Сейчас к мечу относят- КОРОЛЕЙ
ся сразу трое ножен. Первые, создан- Коронационное облачение, роскошная
ные к коронации Альбрехта Габсбургско- церемониальная одежда чешских королей
го (1438), сделаны из липового дерева состоит из плаща, пояса, столы и мани-
и обтянуты кожей и бархатом. Вторые пула. Одежду, весьма вероятно, распоря-
ножны представляют копию первых дился изготовить Фердинанд II к своей
и были изготовлены к коронации Лео- коронации чешским королем (1617), та-
польда II.Самыми интересными являют- ким образом, это самая ранняя часть ан-
ся третьи ножны, тоже изготовленные из могли бы принадлежать этому оружию. самбля сокровищ Чешской короны. По-
дерева и обтянутые змеиной кожей — они Согласно Уставу о коронации чешских следним монархом, который надел коро-
намного короче клинка святовацлавско- королей, святовацлавский меч играл вы- национное облачение в 1836 году, был
го меча. Это привело многих исследова- дающуюся роль в церемониальном дей- Фердинанд V Добродетельный. Плащ
телей к мысли, что последние были на- ствии. Совместно с другими знаками ко- из роскошной шелковой ткани, сзади
стоящими ножнами оружия Вацлава, ролевской власти он переносился ар- продолженный шлейфом, сделан в фор-
позднее замененного нынешним, более хиепископом, прелатами и дворянами ме полукруга, имеет ширину 312 см
длинным мечом. Бросается, однако, из храма в королевский дворец. После и длину от шейного проема до конца
в глаза, что размеры этих ножен отвечают этого его вносили в собор и клали на ал- шлейфа 236 см.Ткань, называемая «зла-
размерам клинка раннего средневеко- тарь свВита.Во время обряда монарх тоглав», очевидно, итальянского проис-
вого меча, приписываемого св. Степану, принимал освященный меч от епископов хождения, украшена миниатюрным мо-
также хранящегося в храмовой сокровищ- в знак того, что «с мечом ему есть все ко- тивом из листьев и стручков. Мотив
нице в соборе св. Вита. Представляется ролевство отдано», опоясывался им скомпонован в плотных рядах, поме-
возможным, что ножны, на самом деле, и потом снова возвращал на алтарь как щенных один над другим, которые выши-

ikona
2 /2008 59
IK208/2:sazba 6/27/08 12:56 PM Stránka 60

HISTORIE I ИСТОРИЯ

236 cm dlouh˘. Tkanina zvaná zlatohlav, zlat˘m drátkem. Kraje a límec plá‰tû zdobí k otfiení potu z dlaní). Korunovaãnímu
zfiejmû italského pÛvodu, je zdobena drob- hermelín z bílé zimní koÏe‰iny hranostaje. odûvu byla – tak jako ostatním pfiedmûtÛm
n˘m motivem lusku s listem, komponova- Ze stejn˘ch materiálÛ jsou zhotoveny pouÏívan˘m pfii korunovacích – pfiisuzo-
n˘m v tûsn˘ch fiadách nad sebou a vy‰i- i pás, ‰tóla (ozdobn˘ pruh látky veden˘ vána sloÏitá symbolika a jeho oblékání do-
t˘m hedvábnou nití obtoãenou ploch˘m kolem ramen na hrud') a manipul (‰átek provázela fiada úkonÛ, napfi. svûcení, po-
mazávání a zafiíkávání. Arcibiskup vkládal
na panovníka plá‰È se slovy: „Vezmi plá‰È
na ãtyfii hrany udûlan˘, ãímÏ chápejÏ, Ïe
ãtyfii strany svûta boÏské moci jsou pod-
dány…“. Korunovaãní odûv uchovávan˘
na PraÏském hradû materiálovû i zpraco-
váním úzce souvisí s plá‰tûm (tzv. pluvi-
álem), rukavicemi a kurfifitsk˘m baretem,
které jsou uloÏeny v klenotnici ve Vídni;
praÏsk˘ a vídeÀsk˘ odûv tak velmi pravdû-
podobnû patfií do jednoho rozsáhlej‰ího
a velice nákladného souboru vytvofieného
pro korunovace Ferdinanda II. a jeho ná-
stupce habsburského rodu. Korunovaãní
roucho ãesk˘ch králÛ je dnes ménû zná-
mou, ale velmi v˘znamnou umûleckohis-
torickou památkou, zavr‰ující unikátní
fiadu panovnick˘ch odûvÛ z 10. aÏ 17. sto-
letí, které se zachovaly na PraÏském hradû.

KORUNNÍ KOMORA
Korunní komora, trezorová místnost pro
uloÏení âesk˘ch korunovaãních klenotÛ,
se nachází v katedrále sv. Víta v patfie Zlaté
brány za mozaikou Posledního soudu,
která je dominantou jiÏního vchodu kated-

рогому набору, созданному для корона-


ции Фердинанда II и его преемников из
рода Габсбургов. Коронационное облаче-
ние чешских королей является менее
известной, но очень значимой художе-
ственно-исторической реликвией, вен-
чающей уникальный ряд монарших
одежд с X по XVII столетие, которые сох-
ранились в Пражском Граде.

КОРОНАЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ
Коронационное хранилище, сейфовая
комната для хранения сокровищ чешской
Короны, находится в соборе св. Вита на
втором этаже Золотых ворот за мозаикой
Последнего суда, которая доминирует
в южном пределе собора. Это размещение
совсем не случайно — основатель собора
ты шелковой нитью, обвитой плоской зание и заговаривание. Архиепископ об- Карл IV специально поместил корона-
лентой из золота. Края и воротник пла- лекал монарха в плащ со словами: «Возь- ционные сокровища так, чтобы верую-
ща украшает отделка из белого зимнего ми плащ сей, на четыре кромки сделан- щие, входящие в сакральное пространство
меха горностая. Из тех же материалов из- ный, дабы сознал, что четыре света сто- и покидающие его, должны бы были под
готовлены пояс, стола (декоративная роны во власти Божьей находятся…» ними пройти. В хранилище можно по-
полоса из ткани, охватывающая плечи Коронационное облачение, хранимое пасть только через узкую и темную ка-
и грудь) и манипул (платок для вытира- в Пражском Граде, тесно связано с пла- менную винтовую лестницу, ведущую из
ния пота с ладоней).Коронационной щом (так называемым плувиалом), пер- капеллы св. Вацлава. Двери, окованные
одежде придавался, так же как и другим чатками и беретом курфюста, которые на- железными пластинами, охраняются
предметам, используемым при корона- ходятся в королевской сокровищнице семью замками, ключи от которых име-
ции, сложный символический смысл, в Вене.Пражское и венское облачение, ют высшие представители чешского го-
а облачение в нее сопровождал ряд про- с большой долей вероятности, относят- сударства, города Праги и католической
цедур, например, освящение, елеопома- ся к одному обширнейшему и очень до- церкви. Ими является президент рес-

ikona
60 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:56 PM Stránka 61

HISTORIE I ИСТОРИЯ

rály. Toto umístûní není v Ïádném rozhoduje i o vystavení klenotÛ), pfied-


pfiípadû náhodné – zakladatel katedrály seda vlády, primátor hlavního mûsta
Karel IV. zámûrnû uloÏil korunovaãní kle- Prahy, pfiedseda Senátu, pfiedseda Posla-
noty tak, aby vûfiící vcházející do sakrál- necké snûmovny, praÏsk˘ arcibiskup
ního prostoru a z nûj vycházející pod nimi a probo‰t Metropolitní kapituly. Tradice
museli projít. Komora je pfiístupná pouze sedmi klíãÛ vznikla poté, co v roce 1791
úzk˘m a temn˘m kamenn˘m vfietenov˘m král Leopold II. vyhovûl Ïádostem ães-
schodi‰tûm z kaple sv. Václava. Îelezn˘mi k˘ch stavÛ o vrácení klenotÛ z Vídnû do
pláty pobité dvefie jsou chránûny sedmi Prahy. Korunní komora samotná má ob-
zámky, od nichÏ mají klíãe pfiedstavitelé délníkov˘ pÛdorys a je zaklenuta mohut-
ãeského státu, mûsta Prahy a katolické nou a tûÏce pÛsobící kfiíÏovou klenbou
církve; jsou jimi prezident republiky (ten o tfiech polích; Ïebra nasedají pomûrnû
nízko nad podlahou na veliké konzoly dubov˘m stolem a Ïidlemi. Souãasnû byl
tvaru fantastick˘ch lidsk˘ch a zvífiecích vyroben sokl ve tvaru oltáfiní menzy
hlav. V jiÏní stûnû komory jsou dvû hrotitá a nová skfiíÀka na uloÏení korunovaãních
okénka, tfietí (prostfiední) bylo zazdûno, klenotÛ, která má tvar stfiedovûk˘ch do-
aby neru‰ilo kompozici mozaiky na vnûj‰í meãkovit˘ch relikviáfiÛ a je vyzdobena
stranû zdi (vytvofiena byla v letech emailov˘mi deskami s postavami sv. Vác-
1370–71). V severní stûnû jsou dva ploché lava, Vratislava I. a Karla IV. SkfiíÀka se
v˘klenky. Dne‰ní stav Korunní komory odemyká stejn˘mi sedmi klíãi, kter˘mi se
pochází z let 1866–68, kdy byly koruno- otevírají dvefie Korunní komory. Návrh
vaãní klenoty odvezeny do Vídnû v oba- skfiíÀky i úpravu stûn a klenby Korunní
vách pfied postupující pruskou armádou; komory provedl architekt Josef Kranner.
pfiitom byl zji‰tûn nevyhovující stav pro- Korunovaãní komora je vefiejnosti trvale
story a nápravou byla povûfiena Jednota nepfiístupná. V˘jimka platí pro drÏitele
pro dostavûní chrámu sv. Víta. Byla opra- sedmi klíãÛ, ktefií do ni vstupují vÏdy,
vena terasa nad Zlatou bránou a vyústûní kdyÏ mají b˘t klenoty vyzvednuty, a pro
schodi‰tû, poloÏena nová dlaÏba a cel˘ úzk˘ okruh tûch, ktefií zde provádûjí nutné
prostor byl vymalován a vyzdoben malo- opravy. V dobû nedávno minulé byla
váním a zlacením, pofiízeny byly nové funkce komory je‰tû posílena instalací nû-
vstupní dvefie a komora byla vybavena kolika bezpeãnostních a popla‰n˘ch elek-

публики (он также принимает решение по достройке храма св. Вита поручен драгоценностей контролируют специали-
о выставлении сокровищ), председатель его ремонт. Была отремонтирована тер- сты из числа ювелиров и историков, спе-
правительства, пражский архиепископ, раса над Золотыми воротами и вход циалистов по редким реликвиям. Тек-
председатель парламента, пробст Ми- лестницы, уложена новая плитка, а все стильные части коронационных сокро-
трополичьего капитула св. Вита и мэр помещение украшено росписью и позо- вищ в Коронном хранилище не находят-
Праги. Традиция семи ключей возникла лотой. Кроме того, были установлены но- ся — они хранятся в климатизированном
после того, как в 1791 году король Лео- вые входные двери и привнесен дубовый депозитарии собраний Пражского Гра-
польд II удовлетворил ходатайства чеш- стол со стульями. Одновременно был да.С XIX столетия снова соблюдаются
ских сословий о возвращении сокровищ изготовлен цоколь в форме алтарной указания императора Карла IV, в соответ-
из Вены в Прагу. мензы и новая шкатулка для хранения ко- ствии с которыми сокровища чешской ко-
Само хранилище имеет прямоугольное ронационных сокровищ, которая имеет роны могут выставляться только в тор-
основание и перекрыто могучим, произ- форму выполненных в виде дома средне- жественных случаях и только на терри-
водящим впечатление тяжести, кресто- вековых ковчегов и украшена эмалевы- тории Пражского Града.
вым сводом с тремя полями. Ребра до- ми досками с фигурами св. Вацлава,
вольно низко над полом опираются на Вратислава I и Карла IV. Сундук откры-
большие консоли в виде фантастиче- вается теми же семью ключами, которые
ских человеческих и звериных голов. открывают двери Коронационного хра-
В южной стене хранилища находятся нилища. Эскиз сундука, оформление
два стрельчатых окошка, третье (среднее) стен и сводов было исполнено архитек-
было замуровано, чтобы не нарушать тором Йозефом Краннером.
композицию мозаики на внешней сторо- Коронационное хранилище недоступно
не стены (была создана в 1370-71 гг.).В се- для публичных посещений. Исключе-
верной стене находятся две плоских ние сделано для хранителей семи ключей,
ниши. которые здесь собираются вместе всегда,
Настоящий вид Коронационного хра- когда сокровища должны быть извлече-
нилища относится к 1866–1868 гг., ког- ны хранилище было усовершенствовано
да коронационные сокровища были вы- установкой нескольких систем сигнали-
везены в Вену из опасений перед насту- зации и безопасности, при помощи сов-
пающими прусскими войсками. При ременных приборов также контролиру-
этом было установлено несоответствую- ется температура и влажность. При каж-
щее состояние помещения, и Обществу дом вскрытии подлинность и состояние

ikona
2 /2008 61
IK208/2:sazba 6/27/08 12:56 PM Stránka 62

HISTORIE I ИСТОРИЯ

tronick˘ch systémÛ, rovnûÏ teplota a vlh- Ak. soch. Andrej ·umbera


kost se kontroluje pomocí moderních pfií-
strojÛ. Pfii kaÏdém otevfiení kontrolují pra- Jeden z nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch restaurátorÛ.
Akademick˘ sochafi, restaurátor a fotograf Andrej
vost a stav pokladu odborníci z fiad
·embera se vûnuje expertní a posudkové ãinnosti
kunsthistorikÛ a klenotníkÛ. Textilní sou-
v oboru restaurování, konzervace, instalace ãi ar-
ãásti korunovaãních klenotÛ v Korunní
chivního uloÏení památek. Na univerzitách a in-
komofie uloÏeny nejsou – jsou chránûny stitucích doma i v zahraniãí pofiádá pfiedná‰ky o
v klimatizovaném depozitáfii sbírek PraÏ- historick˘ch umûlecko-fiemesln˘ch technologiích
ského hradu. Na základû ustanovení císafie v oboru kov-‰perk a o problematice restaurování
Karla IV., od 19. století opût dodrÏova- kovÛ. V letech 1987-1991 se Andrej ·umbera po-
ného, mohou b˘t ãeské korunovaãní kle- dílel na restaurování a prÛzkumu fondu Klenot-
noty vystavovány vÏdy jen pfii v˘jimeã- nice PraÏského hradu. Od roku 1991 do roku 2002
n˘ch pfiíleÏitostech a pouze na území restauroval - kromû dal‰ího - románsk˘ Relikviáfi
PraÏského hradu. sv. Maura – památku evropského v˘znamu. Po
roce 2000 se vûnoval nejen restaurování souso‰í
sv. Václava na Václavském námûstí v Praze, restau-
âeské korunovaãní klenoty jsou v evrop- pozornost. Díky prÛzkumu a moderní fo-
rování ãásti stfiíbrného náhrobku sv. Jana z Nepo-
ském kfiesÈanském kontextu v˘znamn˘m todokumentaci památky provedeném roku muku v katedrále sv. Víta, ale také znovu zkoumal
souborem. Vût‰ina stfiedovûk˘ch insignií 1998 a 2003 nyní vznikla multimediální korunovaãní klenoty, resp. dokumentoval pou-
jin˘ch panovníkÛ nemûla to ‰tûstí jako publikace Korunovaãní klenoty (najdete Ïité zlatnické techniky.
koruna a kfiíÏ Karla IV., které byly moudfie na www.edu-art.cz), díky níÏ máme moÏ-
o‰etfieny vlastnick˘mi právy a formou uÏí- nost si poprvé nበnejvzácnûj‰í poklad de-
vání. Mnohé skvûlé doklady historie za- tailnû prohlédnout.
nikly za nejrÛznûj‰ích okolností, ãasto jimi
v‰ak vladafii, aÈ z jak˘chkoli dÛvodÛ, splá-
celi dluhy... âeské korunovaãní klenoty
jsou na‰í nejv˘znamnûj‰í kulturní movi-
tou památkou a právem vzbuzují nemalou

Академический скульптор Андрей Шумбера

Один из выдающихся реставраторов мира, ака-


демический скульптор, реставратор и фотограф
Андрей Шумбера посвятил себя экспертной и
оценочной деятельности в сфере реставрирова-
ния, консервации, инсталляции и архивного
хранения памятников.Он выступает с лекциями
об исторических художественно-ремесленных
технологиях в отечественных и заграничных
Сокровища чешской короны являются свои долги… Сокровища чешской коро- университетах и учреждениях по тематике ме-
высоко значимым собранием в европей- ны — наш самый выдающийся движимый талл-камень и проблемы реставрации металлов.В
1987-1991 гг. Андрей Шумбера участвовал в
ском христианском контексте. Большая памятник культуры — по праву привле-
реставрации и изучении фонда Сокровищницы
часть средневековых регалий других мо- кает большое внимание. Благодаря иссле- Пражского Града. С 1991 по 2002 год реставри-
нархов не имела столь удачную судьбу, дованиям и современной фотодокумен- ровал, помимо прочего, романский Ковчег св.
как корона и крест Карла IV, которые тации памятника, проведенной в 1998 и Маура — памятник европейского значения. По-
были мудро обеспечены правами соб- 2003 гг., сегодня существует мультиме- сле 2000 года трудился не только над реставра-
цией ансамбля скульптур св. Вацлава на Вацлав-
ственности и формой использования. дийная публикация Сокровищ чешской
ской площади в Праге и частей серебряного
Многие изумительные документы исто- короны (находятся на www.edu-art.cz), надгробия св. Яна из Непомука в соборе св.
рии пропали при самых разных обстоя- благодаря которой мы имеем возмож- Вита, но и вновь занимался изучением корона-
тельствах, однако часто и сами государи, ность впервые досконально осмотреть ционных сокровищ (в частности, документиро-
по каким-либо причинам, платили ими наше редчайшее сокровище. вал использованные ювелирные приемы).

ikona
62 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:56 PM Stránka 63

www.gedevani.cz
IK208/2:sazba 6/27/08 12:56 PM Stránka 64
IK208/2:sazba 6/27/08 12:57 PM Stránka 65
IK208/2:sazba 6/27/08 12:57 PM Stránka 66

PORADNA PRO CIZINCE I К О Н С УЛ ЬТА Ц И Я Д Л Я И Н Н О С Т РА Н Ц Е В

KAM SE OBRÁTIT 1. 1. Advokáti


Advokáti svoje klienty zastupují v fiízení

PRO POMOC
pfied soudy a jin˘mi orgány, obhajují
v trestním fiízení, poskytují právní porady
v jakékoli právní vûci ãi asistují pfii sepi-
sování listin (smluv apod.). Právní sluÏby
advokátÛ jsou placené. V‰ichni advokáti
jsou sdruÏeni v âeské advokátní komofie,
která vykonává dohled nad jejich ãinností
a u níÏ si mÛÏete stûÏovat, pokud nebu-
dete se sluÏbami advokáta spokojeni.

1. 2. Veřejný ochránce práv


Vefiejn˘ ochránce práv (Ombudsman) pÛ-
sobí k ochranû osob pfied jednáním úfiadÛ
a dal‰ích institucí, které vykonávají státní
správu, pokud je takové jednání v roz-
poru se zákonem nebo je jinak vadné ãi
nesprávné, tzn. Ïe neodpovídá principÛm
demokratického právního státu a princi-
pÛm dobré správy nebo jsou-li tyto
orgány neãinné. NemÛÏe vstupovat do
soukromoprávních vztahÛ ãi sporÛ, za-
sahovat do rozhodovací ãinnosti soudÛ
a není odvolacím místem proti jejich roz-
hodnutí. Ombudsman je oprávnûn pro-
vádût v jednotliv˘ch vûcech nezávislá

ГДЕ ИСКАТЬ ‰etfiení, zákon mu v‰ak nedává právo na-


hrazovat ãinnost orgánÛ státní správy,

ПОМОЩЬ
a proto nemÛÏe mûnit nebo ru‰it jejich
rozhodnutí. Pfii zji‰tûní pochybení v‰ak

1. 1. Адвокаты отношения или споры, затрагивать дея- сти относительно того, как следует вес-
Адвокаты защищают интересы своих тельность судов по вынесению решений ти себя во время проблемных ситуаций,
клиентов на судебных процессах по уго- и не является апелляционным судеб- связанных с покупкой товаров или пре-
ловным делам, по отношению к другим ным органом. Омбудсмен имеет право за- доставлением услуг.
органам, дают юридические консульта- ниматься независимым расследованием Относительно продуктов Чешская торго-
ции по поводу отдельных разбирательств, отдельных дел, однако он по закону не вая инспекция рассматривает лишь соб-
а также помогают оформлять различ- вправе заменять деятельность органов го- людение корректных условий продажи,
ные грамоты (договор и т.п.). Юридиче- суправления, поэтому он не может менять тогда как контроль пищевых продуктов
ские услуги адвокатов платные. Все ад- или отменять их решения. Разоблачив и сырья для их производства находится
вокаты объединены в Чешской палате ад- ошибку, он, тем не менее, вправе требо- в ведении Государственной сельскохозяй-
вокатов, которая осуществляет надзор над вать ее исправления от соответствующих ственной и продовольственной инспек-
их деятельностью и в которую можно на- учреждений или заведений. ции.
правлять иск или жалобу, если вы оста- Прочими учреждениями, осуществляю-
нетесь недовольны услугами 1. 3. Охрана потребителей, щими надзор в некоторых областях охра-
адвоката. Чешская торговая инспекция ны потребителя, являются органы здра-
Чешская торговая инспекция (в дальней- воохранения, органы ветеринарного
1. 2. Посредник по жалобам на действия шем ЧОИ) занимается контрольной дея- управления, а также муниципальные
госучреждений тельностью, что касается соблюдения бюро по мелкому предпринимательству
Посредник по жалобам на действия го- условий по обеспечению качества, меди- и таможни (смотри § 23 закона №634/1992
сучреждений (Омбудсмен) действует цинской безвредности и безопасности Сб. о охране потребителей).
в сфере защиты отдельных лиц или групп непищевых изделий и услуг, далее осу- Представляется также возможность ис-
населения от такого поведения учрежде- ществляет контроль над предоставле- пользовать услуги консультаций негосу-
ний и прочих заведений, выполняющих нием надлежащей информации об изде- дарственных неприбыльных организа-
государственное управление, которое лиях во избежание обмана потребителя ций, предназначенных для охраны потре-
противоречит законным нормам, являет- за счет ложной, необоснованной или не- бителей, предоставляющие потребитель-
ся порочным или неприемлемым, то есть, полной информации о действительных ской публике справки о правах потреби-
противоречит принципам демократиче- свойствах изделий или услуг. Каждая ин- теля. В специализированных консульта-
ского преимущества права или принци- спекция ЧОИ предоставляет потребите- циях и на многих сервисных сайтах Ин-
пам надлежащего управления или когда лям справочные услуги и советы, прини- тернета можно консультироваться по
данные органы бездействуют. Омбудсмен мает заявки по поводу контроля, рекла- специфичным потребительским пробле-
не может вмешиваться в частноправовые маций или консультационной деятельно- мам.

ikona
66 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:57 PM Stránka 67

PORADNA PRO CIZINCE I К О Н С УЛ ЬТА Ц И Я Д Л Я И Н Н О С Т РА Н Ц Е В


iikona
mÛÏe poÏadovat od úfiadÛ ãi institucí, stenské úfiady a celní úfiady (viz § 23 zákona Pfii akutní potfiebû fie‰ení nastalého pro-
aby zjednaly nápravu. ã. 634/1992 Sb., o ochranû spotfiebitele). blému se vÏdy mÛÏete obrátit na telefonní
Je moÏné vyuÏít rovnûÏ sluÏeb poraden linku 112 – Jednotné evropské ãíslo tísÀo-
1. 3. Ochrana spotřebitelů, nestátních neziskov˘ch organizací zamû- vého volání (volání je zdarma – zneuÏití
Česká obchodní inspekce fien˘ch na ochranu spotfiebitelÛ, které dá- se trestá)
âeská obchodní inspekce (dále jen âOI) vají spotfiebitelské vefiejnosti moÏnost zís-
kontroluje zejména dodrÏování podmínek kat informace o spotfiebitelsk˘ch právech. Pfii pfiedávání zprávy na telefonní ãíslo
stanoven˘ch k zabezpeãení jakosti, zdra- Ve specializovan˘ch poradnách a na fiadû tísÀového volání uveìte:
votní nezávadnosti a bezpeãnosti nepo- internetov˘ch serverÛ je moÏné konzulto- – co se pfiesnû stalo a jakého je událost
travináfisk˘ch v˘robkÛ i sluÏeb, dále kon- vat konkrétní spotfiebitelské problémy. rozsahu (napfi. co je ohroÏeno nebo zasa-
troluje, zda jsou poskytovány fiádné Ïeno, kolik je obûtí),
informace o v˘robcích a zda spotfiebitel 1. 4. Korupce – kde se událost pfiesnû stala (adresa: obec,
není klamán nepravdiv˘mi, nedoloÏe- UÏiteãné rady a informace, co dûlat a jak ulice, ãíslo popisné nebo orientaãní,
n˘mi ãi neúpln˘mi údaji o skuteãn˘ch postupovat, stanete-li se svûdkem ko- ãíslo silnice, kilometr, smûr jízdy, bliωí
vlastnostech v˘robkÛ nebo sluÏeb. Spo- rupãní situace nebo úãastníkem korupã- urãení ve volném terénu),
tfiebitelÛm je poskytována poradenská ního jednání, najdete na tzv. protikorupã- – informace o sobû (jméno, ãíslo telefonu
a informaãní sluÏba na kaÏdém inspekto- ních internetov˘ch stránkách – a místo, odkud voláte).
rátu âOI. Tam lze podat podnût ke kon- http://www.korupce.cz. Obsahuje velké Po ukonãení tísÀového hovoru mÛÏe b˘t
trole, stíÏnost nebo Ïádat o radu, jak postu- mnoÏství informací, zákonÛ, dokumentÛ, uskuteãnûn zpûtn˘ hovor pro ovûfiení udá-
povat v problematick˘ch situacích, t˘ka- rad i kontaktÛ na pfiíslu‰né orgány zab˘va- losti nebo zpfiesnûní nûkter˘ch údajÛ,
jících se koupû zboÏí nebo poskytovan˘ch jící se potíráním korupce. napfi. pfiíjezdové trasy.
sluÏeb. V âR existují i národní ãísla tísÀového
âeská obchodní inspekce kontroluje u po- 1. 5. Řešení krizových situací volání, ale zde je moÏná komunikace v˘-
travin pouze poctivost prodeje, potraviny Pfii svém pobytu v âR se mÛÏete stát svûd- hradnû v ãeském jazyce:
a suroviny k jejich v˘robû v‰ak kontroluje kem nebo dokonce pfiím˘m úãastníkem 150 – Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor âR
Státní zemûdûlská a potravináfiská in- nejrÛznûj‰ích situací, s nimiÏ si nebudete âíslo volejte v pfiípadû, Ïe zjistíte mimo-
spekce. vûdût rady a budete potfiebovat pomoc. fiádnou událost (poÏár, havárii s únikem
Dal‰ími institucemi, které se podílejí na do- Struãn˘ pfiehled o tom, jak v takov˘ch si- nebezpeãné látky apod.), která ohroÏuje
zoru v nûkter˘ch oblastech ochrany spotfie- tuacích postupovat a na kter˘ orgán se ob- osoby, majetek nebo Ïivotní prostfiedí.
bitele, jsou orgány vefiejného zdraví, orgány rátit s prosbou o pomoc, naleznete v této 155 – Zdravotnická záchranná sluÏba
veterinární správy, ale téÏ obecní Ïivno- kapitole. âíslo volejte v pfiípadû, Ïe se pfii svém po-

1. 4. Коррупция тактов для связи с надлежащими органа- ния, уточняющие координаты на мест-
Полезные советы и справки о том, что де- ми по борьбе против коррупции. ности),
лать и как себя вести, если вы станете – ваши личные и другие сведения (имя
свидетелем такой ситуации или участни- 1. 5. Решение кризисных ситуаций и фамилия, номер телефона и место, от-
ком такого поведения, которые связаны Во время проживания в ЧР вы можете куда вы звоните).
с коррупцией, вы найдете на, так называе- стать свидетелем или даже прямым участ- После звонка в крайней необходимости
мых, вебсайтах по борьбе с коррупцией ником различных и не вполне понятных вам могут позвонить обратно, чтобы про-
– http://www.korupce.cz Они предоста- для вас ситуаций, в связи с чем вам потре- верить событие и уточнить некоторое
вляют большое количество информа- буется определенная помощь. Краткий данные, напр. маршрут приезда.
ции, законов, документов, советов и кон- обзор того, как действовать в указан- В ЧР имеются также республиканские
ных ситуациях и к какому органу обра- номера по аварийным вызовам, куда
щаться с просьбой о помощи, вы найде- можно обращаться в экстренных ситуа-
те в данной главе. циях, но лишь на чешском языке:
150 – Спасательная пожарная организа-
При необходимости экстренного реше- ция ЧР
ния внезапного происшествия вы може- Этот номер следует набирать в чрезвы-
те использовать линию телефона 112 – чайной ситуации (пожар, авария с утеч-
Единый европейский номер звонка койопасного вещества и т.п.), которая чре-
в случае крайней необходимости (зво- вата опасностью для людей, имущества
нок бесплатный – злоупотребление пре- или окружающей среды.
следуется по закону) 155 – Медицинская скорая помощь
Указанный номер следует набирать
Передавая сообщение по номеру телефо- в том случае, если во время вашего про-
на звонка в крайней необходимости, со- живания вы окажетесь в ситуации, свя-
общите: занной с опасностью для собственного
– что точно произошло и в каком масшта- здоровья или жизни вашей, ваших близ-
бе (напр. что затронуто или какая опас- ких или других лиц, когда потребуется
ность грозит, сколько жертв), неотложная медицинская помощь. При
– укажите точное место происшествия внезапных тяжелых заболеваниях и трав-
(адрес – село, улица, номер дома, номер мах, когда больной не в состоянии само-
шоссе, километр, направление движе- стоятельно прибыть в отделение

ikona
2 /2008 67
IK208/2:sazba 6/27/08 12:57 PM Stránka 68

PORADNA PRO CIZINCE I К О Н С УЛ ЬТА Ц И Я Д Л Я И Н Н О С Т РА Н Ц Е В

bytu dostanete do situací, které ohroÏují do Ïivotní situace, která vás ãi va‰e blízké 1. 6. Řešení dalších krizových situací
zdraví ãi dokonce Ïivot vá‰, va‰ich blíz- ohroÏuje, obraÈte se se Ïádostí o pomoc na Pfii svém pobytu se mÛÏete kromû v˘‰e
k˘ch ãi dal‰í osoby a které vyÏadují oka- kteréhokoliv policistu nebo na nejbliωí popsan˘ch událostí setkat i s dal‰ími
mÏit˘ zásah lékafie. policejní útvar v místû va‰eho bydli‰tû ãi nepfiíjemn˘mi jevy, jako jsou napfi. domácí
Pro pfiípady náhl˘ch tûÏk˘ch onemocnûní v místû, kde pob˘váte z jiného dÛvodu, násilí, zejména na dûtech a Ïenách, dro-
a úrazÛ, kdy se pacient nemÛÏe sám do- ãi volejte na v˘‰e uvedené telefonní ãíslo. gová závislost, obchodování s lidmi, HIV/
pravit k lékafii a kdy je nezbytné rychlé Policisté jsou povinni va‰e oznámení pfii- AIDS, akutní bytová nouze, váÏné osobní
o‰etfiení a jeho pfieprava do zdravotnic- jmout a zaznamenat. Nebudete-li s postu- nebo rodinné problémy.
kého zafiízení, aby nedo‰lo k nebezpeã- pem policie spokojeni, mÛÏete podat stíÏ- Ve v˘‰e popsan˘ch situacích mÛÏete vyu-
nému zhor‰ení zdravotního stavu nebo nost. StíÏnost se podává na odboru Ïít pomoci specializovan˘ch organizací,
ohroÏení jeho Ïivota, je organizována zá- kontroly a stíÏností u kaÏdé Správy poli- mezi nûÏ patfií napfi.:
chranná sluÏba. cie âR. Pokud se domníváte, Ïe se poli- Linka dÛvûry Centra krizové intervence,
158 – Policie âR cista vÛãi va‰í osobû ãi va‰im blízk˘m do- tel.: 284 016 666.
KaÏd˘ z nás se mÛÏe ve svém Ïivotû setkat pustil trestného ãinu, mÛÏete se obrátit RIAPS, www.messp.cz/riaps.php
s protiprávním jednáním jin˘ch osob, pfiímo na Inspekci ministra vnitra. tel.: 222 580 697.
mÛÏe se stát oznamovatelem, po‰kozen˘m 156 – obecní (mûstská) policie Linka bezpeãí, www.linkabezpeci.cz,
ãi svûdkem urãité události. Trestné ãiny Obecní policie je orgánem obce, kter˘ za- tel.: 800 155 555, urãná dûtem a mládeÏi.
jako nejzávaÏnûj‰í pfiípady protiprávního bezpeãuje zejména místní záleÏitosti vefiej- Dûtské krizové centrum Spondea,
jednání jsou popsány v trestním zákonû ného pofiádku v rámci pÛsobnosti obce. www.spondea.cz, tel.: 541 235 511,
(zákon ã. 140/1961 Sb.). Trestnû odpovûd- KaÏd˘ má právo obracet se na zamûst- krizovapomoc@spondea.cz, pro obûti do-
nou mÛÏe b˘t osoba star‰í 15 let. Odhalo- nance obce zafiazené do obecní policie mácího násili ãi t˘rané dûti, oblast Brna.
vat trestné ãiny a stíhat jejich pachatele je (stráÏníky) se Ïádostí o pomoc; stráÏníci Dûtské krizové centrum, www.dkc.cz,
úkolem policie a státního zastupitelství. jsou povinni v rozsahu sv˘ch úkolÛ poÏa- tel.: 241 484 149, pro t˘rané dûti, Praha.
Ménû závaÏná poru‰ení zákona, která ne- dovanou pomoc poskytnout. Pfii plnûní Linka dÛvûry Diakonie, tel.: 222 514 040,
jsou kvalifikována jako trestné ãiny, jsou sv˘ch úkolÛ spolupracuje obecní policie s http://skp.diakoniecce.cz,
tzv. pfiestupky. Odhalovat pfiestupky je Policií âeské republiky. Nebudete-li s po- linkaduvery@diakoniecce.cz, pro osoby
rovnûÏ úkolem policie, pfiestupky jsou vût- stupem mûstské nebo obecní policie spo- v tíÏivé situaci.
‰inou projednávány obecními úfiady. kojeni, mÛÏete podat stíÏnost. StíÏnost se SdruÏení podané ruce, tel.: 545 247 535,
Pokud jste se stali svûdkem ãi obûtí trest- podává u zfiizovatele, kter˘m je zastupitel- www.podaneruce.cz, pro drogovû závislé
ného ãinu nebo pfiestupku, dostali jste se stvo pfiíslu‰ného mûsta nebo obce. na Moravû.

скорой медицинской помощи, его спасе- стве самых серьезных случаев противо- вершении уголовного преступления по от-
ние обеспечивает транспортная реанима- законного поведения описаны в уголов- ношению к вам лично или вашим близким,
ционная медицинская служба. ном законе (Закон №140/1961 Сб.). то вы вправе обратиться в Инспекцию ми-
158 – Полиция ЧР Лицо старше 15 лет может нести уголов- нистерства внутренних дел для разбира-
В жизни каждого из нас может случить- ную ответственность. Разоблачать уго- тельства.
ся столкновение с противозаконным по- ловные преступления и преследовать 156 – муниципальная (городская) поли-
ведением других лиц, острая необходи- преступников – это задача полиции и про- ция
мость информирования о бедствии, ког- куратуры. Муниципальная полиция является посел-
да человек может стать жертвой или К менее серьезным нарушениям закона, ковым органом по обеспечению обще-
свидетелем того или иного происше- которые не оцениваются в качестве уго- ственного порядка. Каждый житель име-
ствия. Уголовные преступления в каче- ловных преступлений, относятся про- ет право обращаться за помощью к со-
ступки. Разоблачение проступков также трудникам полиции (полицейским) при
является задачей полиции, проступки муниципалитете; в обязанности полицей-
как правило рассматриваются местными ских входит предоставление требуемой
властями. помощи. Выполняя свои задачи, муници-
Если вы стали свидетелями или жертвой пальная полиция содействует с Полици-
уголовного преступления или проступка, ей Чешской республики. Если вы посчи-
попали в жизненную ситуацию, которая таете поведение муниципальной полиции
опасна для вас или ваших близких, обра- недостойным, вы можете подать жалобу
титесь с просьбой помощи к любому по- по этому поводу. Жалобы принимает
лицейскому или в ближайшее отделение орган учредителя, которым является
полиции по месту жительства или в месте представительство надлежащего города
вашего пребывания в данный момент или или поселка.
звоните по вышеприведенному номеру те-
лефона. Полицейские обязаны ваше сооб- 1. 6. Решение прочих кризисных ситуаций
щение принять и записать. Если вы оста- Во время проживания вы, кроме выше-
нетесь недовольны поведением полиции, приведенного, можете столкнуться так-
можете подать жалобу. Жалобы рассма- же с прочими неприятными явлениями
тривает соответствующий отдел контро- как напр. домашнее насилие, жертвой ко-
ля любого управления полиции ЧР. Если торого бывают, в частности, дети, женщи-
вы подозреваете сотрудника полиции в со- ны и престарелые, наркомания, торговля

ikona
68 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:57 PM Stránka 69

PORADNA PRO CIZINCE I К О Н С УЛ ЬТА Ц И Я Д Л Я И Н Н О С Т РА Н Ц Е В

Linka K-Centrum, tel.: 283 872 186, pro


drogovû závislé v âechách.
Národní linka prevence AIDS,
tel.: 800 144 444, pro lidi nakaÏené AIDS
ãi HIV pozitivní.
Bíl˘ kruh bezpeãí, tel.: 257 317 110,
www.bkb.cz, kter˘ pomáhá obûtem trest-
n˘ch ãinÛ ãi domácího násilí.
La Strada – SOS linka, tel.: 222 717 171,
www.strada.cz, prevence obchodu se Ïe-
nami.
Elektra, www.centrumelektra.cz, tel.:
283 372 410, pomáhá Ïenám zneuÏíva-
n˘m v dûtství.
Rosa, tel.: 241 432 466, 602 246 102,
www.rosa-os.cz, centrum pro obûti domá-
cího násilí.
Místem, kam se lze obrátit se Ïádostí
o pomoc a radu v nejrÛznûj‰ích Ïivotních
situacích, jsou rovnûÏ obãanské poradny.
Bezplatné poradenství se t˘ká sociální
problematiky, rodinn˘ch a mezilidsk˘ch
vztahÛ, lidsk˘ch práv, pracovnûprávních
vztahÛ, bydlení, majetkoprávních vztahÛ,
poji‰tûní, finanãní problematiky, zdravot-
nictví, ochrany spotfiebitele apod.

людьми (женщинами и т.д.), СПИД, вне-


запная необходимость квартиры, серьез-
ные личные или семейные проблемы.
В вышеприведенных ситуациях можно
обращаться за помощью в специализиро-
ванные организации, а именно:
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ–ЦЕНТРА КРИЗИ-
СНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
284 016 666 Населению в целом
РИАПС
Хелчицкего 39, Прага 3, 130 00,
222 580 697, www.mcssp.cz/riaps.php
Телефон доверия икризисный центр Лица в затруднительной жизненной си- ЭЛЕКТРА
ТЕЛЕФОН БЕЗОПАСНОСТИ туации 283 872 410, www.centrumelektra.cz
800 155 555, www.linkabezpeci.cz АССОЦИАЦИЯ РУКА ПОМОЩИ Помощь подвергаемым насилию девоч-
Для детей и молодежи Францоузска 36, 602 00 Брно кам и девушкам
ДЕТСКИЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР СПОНДЕА 545 247 535, www.podaneruce.cz РОСА
Сыпка 25, 613 00 Брно Опасность наркотиков, Морава www.rosa-os.cz
krizovapomoc@spondea.cz, www.spondea.cz ТЕЛЕФОН К-ЦЕНТР Центр для жертв домашнего насилия
541 235 511 283 872 186 Опасность наркотиков,
Истязаемые и подвергаемые насилию Чехия Местом, куда можно обратиться за
дети, жертвы домашнего насилия, Брно НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ПРОФИ- помощью и советом в различных жизнен-
ДЕТСКИЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ЛАКТИКИ СПИД ных ситуациях являются гражданские
241 484 149, www.dkc.cz 800 144 444 СПИД консультации. Бесплатная консульта-
Истязаемые и подвергаемые насилию БЕЛИЫЙ КРУГ БЕЗОПАСНОСТИ ция касается социальной проблематики,
дети, Прага 257 317 110 (Прага), www.bkb.cz семейных отношений и отношений меж-
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЬЯКОНИИ Помощь жертвам уголовных преступ- ду людьми, трудовых правоотношений,
Диакония ЧЦЕ – Центр христианской лений или домашнего насилия жилья, имущественных правоотноше-
помощи в Праге. ЛА СТРАДА – СОС Линия ний, страхования, финансовых проблем,
Белгицка 22, 120 00 Прага 2 222 717 171, www.strada.cz здравоохранения, охраны потребителя
222 514 040, http://skp.diakoniecce.cz/ Профилактика торговли женщинами и т.п.

ikona
2 /2008 69
IK208/2:sazba 6/27/08 12:57 PM Stránka 70

PORADNA PRO CIZINCE I К О Н С УЛ ЬТА Ц И Я Д Л Я И Н Н О С Т РА Н Ц Е В

Odkazy na podrobné zdroje informací http://www.mvcr.cz (_Hasiãi, záchranáfii francouzském, ruském, ukrajinském,
– Seznam v‰ech advokátÛ podle jejich nebo _ Mimofiádné události) polském, ãínském a vietnamském
sídla, zamûfiení ãi jazykov˘ch znalostí – Kontakty na organizace pomáhající jazyce. Publikace je na vyÏádání
najdete na internetov˘ch stránkách obûtem domácího násilí, drogovû k dispozici na Ïivnostensk˘ch úfiadech,
âeské advokátní komory: závisl˘m, osobám ve váÏné osobní si- evropsk˘ch spotfiebitelsk˘ch centrech,
http://www.cak.cz (_Seznam advokátÛ) tuaci apod. najdete na internetov˘ch u vybran˘ch nevládních neziskov˘ch
– Více informací o obecní a mûstské stránkách Ministerstva vnitra âR: organizací a na Ministerstvu prÛmyslu
policii najdete na: http://www.mvcr.cz a obchodu a rovnûÏ na:
http://www.mvcr.cz ãi na specializovan˘ch internetov˘ch http://www.mpo.cz (_Ochrana
(_Dokumenty_Obecní policie) stránkách viz kapitola 1. 6. spotfiebitele).
– Podrobné informace o Policii âR – Bliωí informace o vefiejném ochránci – Dal‰í uÏiteãné informace t˘kající se
naleznete na internetov˘ch stránkách práv lze nalézt na: ochrany spotfiebitele lze najít na
Ministerstva vnitra âR: http://www.ochrance.cz/ stránkách:
http://www.mvcr.cz (_Policie) – Pokud chcete získat podrobnûj‰í http://www.mpo.cz (_Ochrana
– Podrobné informace, jak postupovat informace o obãansk˘ch poradnách, spotfiebitele _Informace pro
pfii podání stíÏnosti na postup obraìte se na Asociaci obãansk˘ch spotfiebitele)
policisty, naleznete na: poraden: – Je nutné, aby se spotfiebitelé
http://www.mvcr.cz (_Rady a sluÏby http://www.obcanske-poradny.cz s jednotliv˘mi konkrétními problémy
_Obãan na úfiadû _Podání stíÏnosti) – Bliωí informace o âeské obchodní a stíÏnostmi nebo interpretací
– Podrobné informace o tom, jak inspekci najdete na: http://www.coi.cz legislativy v individuálních pfiípadech
fie‰it situace vyÏadujících neodkladnou – Informace ohlednû ochrany obraceli pfiímo na pfiíslu‰né dozorové
lékafiskou péãi, naleznete: spotfiebitele lze získat v publikaci orgány a spotfiebitelské organizace.
http://www.zzshmp.cz (_Pomoc v tísni) Informaãní materiál pro spotfiebitele Jejich pfiehledn˘ seznam a spojení
– Podrobné informace o Hasiãském – cizince nacházející se na území na nû najdete na stránkách MPO:
záchranném sboru âR, resp. o mimo- âeské republiky, kterou vydalo http://www.mpo.cz (_Ochrana
fiádn˘ch událostech, naleznete na Ministerstvo prÛmyslu a obchodu spotfiebitele _Kontakty).
internetov˘ch stránkách Ministerstva a která je kromû ãeského jazyka
vnitra: dostupná také v anglickém, nûmeckém, © Ministerstvo práce a sociální vûcí, 2007

Ссылки на источники подробной – Подробные справки о Пожарной Чешской республики, опубликованные


информации спасательной организации ЧР, или Министерством промышленности
– Список всех адвокатов по их о чрезвычайных приключениях и торговли на чешском, английском,
местонахождению, назначению или находятся на сайтах Министерства немецком, французском, русском,
знанию языков следует искать на внутренных дел: украинском, польском, китайском
сайтах Чешской палаты адвокатов: http://www.mvcr.cz ( Hasici, zachra- и вьетнамском языках. Издание по
http://www.cak.cz( Seznam advoka- nari nebo \Пожарники, спасатели запросу в распоряжении в бюро
tu \Список адвокатов\) или\ Mimoradne udalosti \Черезвы- по мелким предпринимателям,
– Прочие справки по муниципальной чайные приключения\) европейских потребительских
и городской полиции следует искать – Контакты на организации помогаю- центрах, в выборных независимых
на сайте: щие жертвам домашнего насилия, неприбыльных организациях
http://www.mvcr.cz ( Dokumenty наркомании, лицам в серьезной и в Министерства промышленности
\Документы\ Obecni policie\ личной ситуации и т.п. находятся на и торговли и также на
Муниципальная полиция\) сайтах Министерства внутренних http://www.mpo.cz ( Ochrana spo-
– Подробные справки о Полиции ЧР дел ЧР: trebitele \Охрана потребителя\).
вы найдете на сайтах Министерства http://www.mvcr.cz – Прочие полезные справки
внутренних дел ЧР: или на особых сайтах Интернета, см. относительно охраны потребителя
http://www.mvcr.cz ( Policie раздел 1. 6. находятся на сайтах:
\Полиция\) – Подробная информация по поводу http://www.mpo.cz ( Ochrana spo-
– Подробные справки о порядке омбудсмена находится на: trebitele \Охрана потребителя\
обжалования поведения сотрудника http://www.ochrance.cz/ Informace pro spotrebitele \Справки
полиции находятся на сайте – Если ищете подробную информацию для потребителей\)
http://www.mvcr.cz ( Rady a sluzby о гражданских консультациях, то вам – Потребителям необходимо обращаться
\Советы и услуги\ Obcan na urade следует обратиться в Ассоциацию с отдельными индивидуальными про-
\Гражданин в учреждении\ Podani гражданских консультаций: блемами и жалобами или толкованием
stiznosti \Рассмотрение жалоб и http://www.obcanske-poradny.cz законов прямо в надлежащие органы
исковых заявлений) – Более подробные справки о Чешской инспекции и организации потребите-
– Подробные справки о том, как вести торговой инспекции находятся на лей. Обзорный список и контакты на
себя в ситуациях, требующих сайте: http://www.coi.cz вышеприведенные находятся на сайтах
оказания неотложной медицинской – Справки по делам охраны Министерства промышленности
помощи находятся на сайте: потребителя можно найти в издании и торговли (МПО):
http://www.zzshmp.cz ( Pomoc Информационный материал для http://www.mpo.cz ( Ochrana
v tisni \Помощь в крайней потребителей – иностранцев spotrebitele \Охрана потребителя\
необходимости\) находящихся на территории Kontakty \Контакты\).

© Министерство труда и социальных дел, 2007


ikona
70 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:57 PM Stránka 71

ORGANIZACE PROFESIONÁLŮ

je vedoucí silou uskupení specializovaných firem,
vystupujících pod označením REVITAL

společnost, která sjednotila profesionály

systém organizace a řízení společnosti je postaven na přesném
a přísném dodržování pravidel, vyjádřených v „Kodexu Revital Group“

SPRÁVA POHLEDÁVEK DALŠÍ SERVIS


Odkup pohledávek Mimosoudní vymáhání
Správa portfolia pohledávek – invoicing Informační servis
Přesun pohledávek – outsourcing Předcházení krizovým situacím
Audit pohledávek Revitalizace, řešení závazků

KONTAKTY
Adresa centrála Praha: Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1,
e-mail: centrala@revitalgroup.cz,
tel.: + 420 224 091 360, fax: + 420 224 091 361

Provádění železobetonových monolitických konstrukcí


Železobetonové konstrukce
Kompletní stavební a inženýrská činnost
Výstavba rodinných domů
Prodej specializovaného materiálu pro žb.konstrukce
Výroba betonářské oceli
Zemní práce
Autodoprava
Jeřábové práce
Půjčování bednění

Adresa společnosti: Limistav s.r.o., Šafaříkova 277, 293 01 Mladá Boleslav


Telefon, fax: +420 326 331 682
Email: info@limistav.cz
Email: limistav@seznam.cz
IK208/2:sazba 6/27/08 12:57 PM Stránka 72

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Bohoslužba k 20. výročí


cheratonii
J. B.
metropolity
Kryštofa
v Olomouci

Богослужение к 20-летию
рукоположения
Его Блаженства
Митрополита
Христофора
в Оломоуце

Při archijerejské bohoslužbě I При архиерейской богослужбе


Biskup komárenský Tichon, J.B. metropolita Kryštof, arcibiskup olomoucko-brněnský Simeon
I Епископ комаренский Тихон, Митрополит Христофор, архиепископ оломоуцко-брненский Симеон

ikona
72 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:57 PM Stránka 73

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Archijerejská bohoslužba v katedrálním chrámě svatého Gorazda v Olomouci I Арихиерейская богослужба в кафедральном соборе св.Горазда в Оломоуце

ikona
2 /2008 73
IK208/2:sazba 6/27/08 12:57 PM Stránka 74

ZE ZAHRANIČÍ I ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Dmitrij Anatoljevič
Medveděv
Дмитрий Анатольевич

74
Медведев
ikona
2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:57 PM Stránka 75

ZE ZAHRANIČÍ I ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Dmitrij Anatoljeviã Medvedûv se narodil Od roku 1990 do roku 1999 pfiedná‰el na


14. záfií 1965 v Leningradû, je ruské národ- Právnické fakultû Leningradské státní uni-
nosti. Jeho otec Anatolij Afanasjeviã Med- verzity (poté Petrohradské státní univer-
vedûv byl profesorem na Leningradské zity) pfiedmûty se soukromoprávním za-
vysoké ‰kole technologické Lensovûtu mûfiením. Je docentem.
(zemfiel v roce 2004). Jeho matka Julija Ve- Od ãervna roku 1990 do ledna roku 1991
niaminovna je filoloÏkou, pfiedná‰ela na byl jedním z poradcÛ pfiedsedy Leningrad-
Vysoké ‰kole pedagogické Gercena, poté ského sovûtu A. Sobãaka.
pracovala jako prÛvodkynû v muzeu. Od ãervna 1991 do ãervna 1996 pÛsobil
Dmitrij je jedináãkem. Rodina bydlela na jako právní expert v˘boru pro zahraniãní
dûlnickém sídli‰ti Kupãino na okraji Le- styky (VZS) Petrohradské radnice. Bûhem
ningradu. stáÏe ve ·védsku se specializoval na
V roce 1987 absolvoval Právnickou fakultu místní samosprávu.
Leningradské státní univerzity A. A. Îda- Dne 9.ledna 1999 byl jmenován zástup-
nova a v roce 1990 dokonãil aspiranturu na cem vedoucího Úfiadu vlády RF (vedou-
Právnické fakultû Leningradské státní uni- cím byl D. Kozak). Dne 11.ledna 2000
verzity. V roce 1990 se stal kandidátem opustil tuto funkci, jelikoÏ dne 31.pro-
právních vûd (tématem jeho disertaãní since 1999 byl V˘nosem úfiadujícího pre-
práce bylo „Problémy realizace obãansko- zidenta Putina jmenován zástupcem ve-
právní subjektivity státního podniku“). doucího Úfiadu prezidenta RF (vedoucí
Roku 1982, pfied tím, neÏ se dostal na Uni- Úfiadu – Alexandr Volo‰in).
verzitu, pracoval jako laborant na Lenin- Dne 15.února 2000 stanul Dmitrij Med-
gradské vysoké ‰kole elektrotechnické. vedûv v ãele pfiedvolebního ‰tábu V. Pu-
V letech 1987–1990 souãasnû s procháze- tina.
ním aspiranturou pÛsobil jako asistent na Dne 3.ãervna 2000 byl V˘nosem prezi-
Katedfie obãanského práva Leningradské denta V. Putina jmenován prvním námûst-
státní univerzity (vedoucím katedry byl kem vedoucího Úfiadu prezidenta RF.
Alexandr Sergejev). Dne 30.ãervna 2000 na v˘roãním shro-
Na jafie roku 1989 se úãastnil volební kam- máÏdûní akcionáfiÛ Gazpromu byl zvolen
panû Anatolije Sobãaka pfied volbami do pfiedsedou pfiedstavenstva této spoleãnosti
Sjezdu lidov˘ch poslancÛ SSSR. místo Viktora âernomyrdina.

Дмитрий Анатольевич Медведев родил- С 1990 по 1999 преподавал на юридиче-


ся 14 сентября 1965 в Ленинграде, рус- ском факультете ЛГУ (затем - Санкт-Пе-
ский. Отец – Анатолий Афанасьевич тербургского государственного универ-
Медведев, профессор Ленинградского ситета) дисциплины частно-правового
технологического института (ЛТИ) име- цикла. Доцент.
ни Ленсовета (умер в 2004 году); мать, С июня 1990 по январь 1991 г. входил
Юлия Вениаминовна – филолог, препо- в группу помощников председателя Лен-
давала в Педагогическом институте име- совета А.Собчака.
ни Герцена, позже работала экскурсово- С июня 1991 по июнь 1996 г. был юриди-
дом в музее. Был единственным ребен- ческим экспертом комитета по внеш-
ком в семье. Семья жила в рабочем ми- ним связям (КВС) мэрии Санкт-Петер-
крорайоне Купчино на окраине Ленин- бурга. Прошел стажировку в Швеции по
града. вопросам местного самоуправления.
В 1987 окончил юридический факультет 9 ноября 1999 был назначен заместителем
Ленинградского государственного уни- руководителя Аппарата Правительства
верситета (ЛГУ) им. А.А.Жданова, РФ (руководитель Аппарата - Д.Козак). В апреле 2001 года стал руководителем
в 1990 г. – аспирантуру юрфака ЛГУ. 11 января 2000 был освобожден от долж- созданной по указанию президента В.Пу-
Кандидат юридических наук (1990; тема ности, так как 31 декабря 1999 указом и.о. тина рабочей группы по либерализации
диссертации "Проблемы реализации президента В.Путина был назначен заме- рынка акций "Газпром".
гражданской правосубъектности госу- стителем руководителя Администрации В октябре 2002 г. был назначен предста-
дарственного предприятия"). Президента РФ (руководитель Адми- вителем президента в Национальном
В 1982 году, перед поступлением в ЛГУ, нистрации - Александр Волошин). банковском совете (НБС).
начал работать лаборантом в ЛЭТИ. 15 февраля 2000 Дмитрий Медведев воз- 30 октября 2003 был назначен руководи-
В 1987-90 гг., одновременно с учебой в ас- главил предвыборный штаб В.Путина. телем Администрации Президента РФ,
пирантуре, – ассистент кафедры граждан- 3 июня 2000 указом президента В.Путина сменив подавшего в отставку А. Волоши-
ского права ЛГУ (зав.кафедрой – Алек- был назначен первым заместителем руко- на.
сандр Сергеев). водителя Администрации Президента РФ. В апреле 2004 был назначен членом Со-
Весной 1989 года участвовал в избира- 30 июня 2000 на годовом собрании акцио- вета безопасности РФ.
тельной кампании Анатолия Собчака неров ОАО "Газпром" был избран пред- 14 ноября 2005 сообщено о назначении
по выборам на Съезд народных депута- седателем совета директоров компании Медведева первым заместителем Пред-
тов СССР. вместо Виктора Черномырдина. седателя Правительства РФ и освобож-

ikona
2 /2008 75
IK208/2:sazba 6/27/08 12:58 PM Stránka 76

ZE ZAHRANIČÍ I ИЗ-ЗА РУБЕЖА

V dubnu 2001 se stal vedoucím pracovní dakce: Sergejev, A. P., za redakce: Tolstoj, V roce 2004 byl Dmitrij Medvedûv zvolen
skupiny, která vznikla na pokyn prezi- J. K.; - M.: Prospekt, 2002 - .- Díl 1:. / N. D. prezidentem Asociace absolventÛ Práv-
denta V. Putina, zab˘vající se liberalizací Jegorov, I. V. Jelisejev, A. A. Ivanov, M. V. nické fakulty Petrohradské státní univer-
trhu akcií Gazpromu. Krotov a D. A. Medvedûv. – 6.vydání, pfie- zity (Leningradské státní univerzity).
V fiíjnu 2002 byl jmenován zástupcem pre- pracované a doplnûné, 2002. – 773 s.). V roce 2005 byl rozhodnutím Vûdecké
zidenta v Národní bankovní radû (NBR). Je ãlenem Prezidia Koordinaãní rady Rus- rady udûlen Dmitriji Medvedûvovi titul
Dne 30. fiíjna 2003 byl jmenován vedou- kého svazu právníkÛ, pfiedsedou Opatrov- ãestného doktora práv Právnické fakulty
cím Úfiadu prezidenta RF místo A. Volo- nické rady V‰eruské spoleãenské organi- Petrohradské státní univerzity.
‰ina, kter˘ podal demisi. zace Asociace právníkÛ Ruska. Bûhem studia bylo jeho koníãkem foto-
V dubnu 2004 byl jmenován ãlenem Rady Je státní radou Ruské federace 1. tfiídy. grafování a rocková hudba (nejoblíbenûj‰í
bezpeãnosti RF. Laureát (jako ãlen kolektivu autorÛ) vládní skupinou byla Black Sabbath), sport –
Dne 14. listopadu 2005 byl Medvedûv ceny Ruské federace za vzdûlání v roce veslování a tûÏká atletika, ve své váhové
jmenován prvním námûstkem pfiedsedy 2001 za tfiídílnou uãebnici Obãanské kategorii zvítûzil na univerzitní soutûÏi
vlády RF, odchází z funkce vedoucího právo pro právnické vysoké ‰koly. v tûÏké atletice.
Úfiadu prezidenta (jeho nástupcem v této Je v˘znamn˘m vûdcem – odborníkem na Je Ïenat˘; se svou budoucí manÏelkou se
funkci se stal Sergej Sobjanin). obãanské právo. Dmitrij Medvedûv je uãil na stejné ‰kole; vzali se v roce 1989;
V kvûtnu 2006 stanul v ãele komise pro ‰iroce znám˘ sv˘mi pracemi, které se za- manÏelka vystudovala Finanãnû ekono-
rozvoj televizního a radiového vysílání. b˘vají pfiedev‰ím dopravním právem, mickou vysokou ‰kolu; pracuje v Moskvû
Dne 2. bfiezna 2008 byl zvolen preziden- právní subjektivitou právnick˘ch osob a vûnuje se organizování spoleãensk˘ch
tem Ruské federace. a právní regulací úvûrov˘ch a zúãtova- akcí v Petrohradu. Mají syna Ilju, kter˘ se
Dne 7. kvûtna 2008 v Moskvû probûhla cích vztahÛ. narodil v roce 1996.
prezidentská inaugurace Dmitrije Medve-
dûva. Slavnostní ceremoniál zaãal pfiesnû
v poledne.
Dmitrij Anatoljeviã Medvedûv také stojí
v ãele opatrovnické rady Fondu pro pod-
poru rusk˘ch olympionikÛ.
Je spoluautorem uãebnice obãanského
práva, jehoÏ první díl byl vydán Katedrou
obãanského práva v roce 1991. (Obãanské
právo: uãebnice / Kolektiv autorÛ; za re-

дении его от должности руководителя Ад-


министрации Президента (его преемни-
ком на этом посту стал Сергей Собянин).
В мае 2006 года возглавил комиссию по
развитию телерадиовещания.
2 марта 2008 года избран Президентом
Российской Федерации.
7 мая 2008 в Москве состоится инаугура-
ция Дмитрия Медведева на пост прези-
дента Российской Федерации. Церемо-
ния инаугурации обычно начинается
в полдень
Также, возглавляет попечительский
совет "Фонда поддержки олимпийцев ветник РФ 1 класса. Лауреат (в составе Почетного доктора права юридического
России". коллектива авторов) премии Правитель- факультета Санкт-Петербургского го-
Соавтор учебника по гражданскому пра- ства Российской Федерации в области об- сударственного университета.
ву, первый том которого кафедра граж- разования за 2001 год за трехтомный В студенческие годы увлекался фотогра-
данского права ЛГУ выпустила в 1991 учебник «Гражданское право» для юри- фией и рок-музыкой (любимой группой
году. (Гражданское право: учебник / дических вузов. была "Black Sabbath"), занимался греблей
Коллект. автор; под ред.: Сергеев, А. П., Крупный ученый-цивилист, Дмитрий и тяжелой атлетикой, выиграл в своей ве-
под ред.: Толстой, Ю. К.; . – М. : Проспект, Медведев широко известен своими тру- совой категории соревнования в уни-
2002 . – Т.1: . / Н. Д. Егоров, И. В. Ели- дами прежде всего в области транспорт- верситете по тяжелой атлетике.
сеев, А. А. Иванов, М. В. Кротов и Д. А. ного права, правосубъектности юридиче- Женат; с будущей женой Светланой
Медведев. – 6-е изд., перераб. и доп., ских лиц, и правового регулирования учился в одной школе; поженились в
2002. – 773 с. ). кредитных и расчетных отношений. 1989 году; супруга окончила финансово-
Член Президиума Координационного В 2004 году Дмитрий Медведев был из- экономический институт; работает в Мо-
Совета Российского Союза Юристов. бран Президентом Ассоциации выпуск- скве и занимается организаций общест-
Председатель Попечительского Совета ников юридического факультета СПбГУ венных мероприятий в Спб. Сын Илья
Общероссийской Общественной Органи- (ЛГУ). 1996 г.р.
зации "Ассоциация Юристов России". В 2005 году решением Ученого Совета
Действительный государственный со- Дмитрию Медведеву присвоено звание

ikona
76 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:58 PM Stránka 77

ZE ZAHRANIČÍ I ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Dmitrij Medveděv:
„Řídit takovou zemi, jako je Rusko, bude vždy složitější než řídit jiné země.“
V souãasné dobû petrohradské naklada- ‰estinû svûtové pevniny, je pfiedurãen rád svou zemi, jinak není moÏné ve státû
telství Amfora pfiipravuje knihu o Dmit- k tomu, aby se stal velik˘m. V pravém Ïít. Ale to se nesmí nikdy zdÛrazÀovat, ji-
riji Medvedûvovi, která byla napsána slova smyslu i pfienesenû. nak ihned vzniká pocit neupfiímnosti.
znám˘m novináfiem a historikem Nikola- Zadruhé, nesmíme se touto velikostí opá-
jem Svanidzem ve spoluautorství s Mari- jet. Je nezbytné chápat, v jak komplikova- Dmitriji Anatoljeviči, jaký mají lidé v současné
nou Svanidze. Do knihy, kromû autor- ném svûtû Ïijeme a jak komplikovaná době, dle Vašeho názoru, vztah k bohatství?
ského textu, byly zahrnuty i rozhovory zemû je Rusko. Právû proto, Ïe je Rusko Na jednu stranu na bohatství pohlíÏíme
s Dmitrijem Medvedûvem, jeho pfiáteli stát velik˘ sv˘m územím a dosti velk˘ po- stejnû jako jinde ve svûtû. Obyãejn˘ ãlovûk
a star˘mi znám˘mi. ãtem obyvatel. ¤ídit takov˘ stát jako je na velice bohaté lidi a na rychlé zbohat-
Zde uvádíme vybrané kapitoly z této Rusko bude vÏdy mnohem sloÏitûj‰í, neÏ nutí pohlíÏí podezíravû. A to je normální.
knihy. fiídit jiné státy. I kdyÏ budeme vyuÏívat ty Ale dále zaãínají odli‰nosti. Pro prÛmûr-
nejmodernûj‰í technologie. Víme, Ïe i ného Evropana ãlovûk, kter˘ získal bohat-
Co pro Vás znamená veliké Rusko? Nebo raději kdyÏ budeme mít digitální spojení a glo- ství, není jenom podezfielou osobou, která
používáte jiné pojmy? bální komunikaãní prostfiedí, fiada vûcí okradla stát, ale je to i pfiíklad pro vlastní
Nevidím pfiíli‰ rád patetické úvahy. A my- bude muset b˘t fyzicky realizována, s pou- rozvoj. Ale pro ãást na‰ich obãanÛ je ta-
slím si, Ïe pro úfiedníka, a zvlá‰tû pro Ïitím nohou, nákladních aut, letadel, bu- kov˘ ãlovûk zápornou postavou. KaÏd˘
úfiedníka v ústavní funkci, je dÛleÏité se deme muset jezdit po na‰ich problematic- byznysmen je pro nû ãlovûk, kter˘ jim
odpoutat od patosu. Mûl by se vûnovat k˘ch cestách. A je jasné, jakou dÛleÏitost nûco ukradl – tento pocit mají na podvû-
konkrétním záleÏitostem. Ale já k tomu má v na‰í zemi infrastruktura. domé úrovni. V na‰í zemi, tak to BÛh za-
pojmu mám osobní vztah. Rusko je bezpo- Jako kaÏd˘ normální Rus mám svou zemi fiídil, bylo vÏdy soukromé vlastnictví své-
chyby velikou zemí. Zaprvé, jsme sku- rád. Mám rád její dûjiny, mám rád ten rázné. Kolektivní, vefiejn˘ prvek ve vztahu
teãnû velicí díky sv˘m dûjinám a díky zvlá‰tní duchovní svût, kter˘ je spojen˘ k vûcem, k pÛdû v dûjinách, i v dÛsledku
svému území. TûÏko napfiíklad nazvat ve- s na‰ím Ïivotem. Ale to je dost soukromá náboÏensk˘ch tradic, byl velice dÛleÏit˘.
lik˘m stát, kter˘ vznikl pfied 10 lety a má záleÏitost. Myslím, Ïe to by mûl ãlovûk V tomto smyslu byl nበobãan vÏdy men-
rozlohu 1000 kilometrÛ ãtvereãních. Ale nûkde uvnitfi pociÈovat. Pokud se jedná ‰ím individualistou ve vztahu k v˘robním
stát s tisíciletou historií, nacházející se na o normálního obãana, ten je povinen mít prostfiedkÛm, ve vztahu ke svému majetku

Дмитрий Медведев:
"Управлять такой страной, как Россия, всегда будет сложнее, чем другими странами"
В настоящее время в петербургском дратных километров территории. Но рый связывается с нашей жизнью. Но это
издательстве "Амфора" идет работа над страна, имеющая 1000-летнюю историю, довольно интимная вещь. Считаю, это
книгой о Дмитрии Медведеве, напи- занимающая шестую часть суши, не мо- должно быть где-то внутри человека.
санной известным журналистом и исто- жет не быть великой по определению. Если он нормальный гражданин, он обя-
риком Николаем Сванидзе в соавтор- И в прямом, и в переносном смысле это- зан любить свою страну, иначе невозмож-
стве с Мариной Сванидзе. В книгу, на- го слова. но жить в государстве. Но это нельзя ни-
ряду с авторским текстом, вошли бесе- Во-вторых, этим величием нельзя упи- когда подчеркивать, иначе сразу возни-
ды с Дмитрием Медведевым, его друзья- ваться. Необходимо понимать, в каком кает ощущение неискренности.
ми и давними знакомыми. Предлагаем сложном мире мы живем и какая слож-
вашему вниманию избранные главы из ная страна Россия. Именно в силу того, Дмитрий Анатольевич, на Ваш взгляд, какое
книги. что Россия – очень большая по террито- в данный момент у людей отношение к богат-
рии и достаточно большая по населению ству?
Что для Вас великая Россия? Или Вы предпо- страна. Управлять такой страной, как Отношение людей к богатству, с одной
читаете рассуждать в других терминах? Россия, всегда будет сложнее, чем други- стороны, у нас такое же, как и во всём
Не очень люблю пафосные рассуждения. ми странами. Даже при переходе на самые мире. Обычный человек подозрительно
И считаю, что для чиновника, а уж тем бо- современные технологии. Мы понимаем, относится к сверхбогатым людям, к мо-
лее для лица, замещающего конститу- что даже при наличии цифровой связи, ментальному обогащению. И это нор-
ционные должности, важно отрешиться глобальной коммуникационной среды мально. Но вот здесь начинается разни-
от пафоса. Заниматься конкретными де- ряд решений придётся исполнять физи- ца. Если для среднего европейца тот че-
лами. Но у меня есть личное к этому от- чески – ногами, грузовиками, самолёта- ловек, который приобрел богатство, не
ношение. Россия, вне всякого сомнения, ми, ехать по нашим трудным дорогам. только подозрительный тип, укравший
великая страна. Во-первых, мы действи- И понятно, какое значение в нашей стра- что-то у государства, сколько пример
тельно велики и своей историй, и своей не имеет инфраструктура. для саморазвития, то для части наших
территорией. Очень трудно назвать вели- Как любой нормальный россиянин, людей это антигерой. Любой бизнесмен
ким, скажем, государство, которое обра- я люблю свою страну. Люблю её историю, – это человек, который что-то у тебя
зовалось 10 лет назад и имеет 1000 ква- люблю тот особый духовный мир, кото- утащил, где-то на подсознательном уров-

ikona
2 /2008 77
IK208/2:sazba 6/27/08 12:58 PM Stránka 78

ZE ZAHRANIČÍ I ИЗ-ЗА РУБЕЖА

neÏ, fieknûme, Evropan. V‰e kolem patfií Chci Vám položit otázku, kterou stejně musím vztahy. Ale pokud budeme hovofiit o mo-
spoleãenství nebo kolchozu, to znamená, položit, protože mě jednoduše nepochopí, pokud delu, ten je zásadnû nov˘ pro nበstát.
Ïe i mnû. Mûlo to své plusy a mínusy. to neudělám, i když tato otázka může být považo- V rusk˘ch dûjinách nikdy hlava státu, aÈ
Ale nyní, kdyÏ jsme zvolili model trÏního vána za konjunkturní. Otázka se týká Vaší součin- uÏ se naz˘val jakkoliv, neodcházel na dru-
hospodáfiství, musíme dosáhnout toho, nosti s Vladimírem Putinem. Otázka je přirozená. hou pozici. Ani na druhou, tfietí nebo pá-
aby bylo soukromé vlastnictví bez v˘- Putin je současný prezident, Vy jste jeho vysoce tou. Buì odcházel do dÛchodu nebo upa-
hrady respektováno a chránûno. Víme, Ïe postavený spolupracovník. A nyní vzniká opačná dal do nemilosti. Tak tomu b˘vá ve v‰ech
respektování soukromého vlastnictví je situace. Vy jste prezident, a Putin, pokud bude zemích. V kaÏdém pfiípadû v tûch evrop-
základním prvkem programu jakékoli po- zvolen premiérem, bude vysoce postaveným spo- sk˘ch. V Americe je tomu obvykle jinak.
litické strany na Západû. Pravice, stfiedu lupracovníkem. Tento model nevyhnutelně obsa- Ameriãtí prezidenti se mohou vûnovat na-
i socialistÛ. U nás tomu tak je‰tû zcela huje nějaké psychologické obtíže i při těch nejide- dacím, dokonce i obchodu, ale ve státní
není. I kdyÏ, na druhou stranu, dnes vût- álnějších vztazích, existují značné obavy, že může správû se jiÏ neobjevují. Av‰ak my jsme
‰ina seriózních politick˘ch stran, ne ty obsahovat i obtíže praktické povahy. Jaký je Váš evropská zemû a zde je roz‰ífiená praxe
okrajové, staví svÛj ekonomick˘ program postoj této otázce? v tom, Ïe lidé pfiechází z jedné funkce na
na hodnotách trÏního hospodáfiství. To je pro nás nová situace. Zcela urãitû. druhou a svût se jim kvÛli tomu nehroutí.
V tomto bodû jsou zajedno. V jin˘ch zále- Shledávám v ní mnoho pozitivního. Já teì To povaÏuji za dÛleÏitou tradici. KdyÏ ãlo-
Ïitostech se jejich názory mohou nûjak˘m nemluvím o postavû Putina a o postavû vûk mÛÏe zastávat tu nejvy‰‰í funkci
zpÛsobem li‰it. Pro jakoukoliv politickou Medvedûva. To je samostatn˘ pfiíbûh, zde a pak se vrátit do aktivní politiky do jedné
sílu je proto starost o soukromé vlastnic- mám jistotu, Ïe v‰e bude v pofiádku. Zá- z vedoucích funkcí jako efektivní ãlovûk,
tví jedním z klíãov˘ch úkolÛ. kladem pro to jsou na‰e osobní pfiátelské a v pfiípadû Vladimíra Putina je‰tû k tomu
mimofiádnû populární politik. Konec kon-
cÛ v tom se projevuje opravdové pfiání
slouÏit své vlasti. Proto si myslím, Ïe to
vÛbec není ‰patné. Jednodu‰e jsme civili-
zovanûj‰í.
Co se t˘ãe obav, ty samozfiejmû existovaly
a budou existovat i nadále. U kaÏdého no-
vého modelu vládnutí se ukáÏe jeho zpÛ-
sobilost po uplynutí nûjaké doby. Dle
mého názoru se jedná o zpÛsobil˘ model.
Názor prezidenta Putina se s m˘m sho-

министром – высокопоставленный сотрудник.


Это неизбежно содержит какие-то психологи-
ческие трудности при самых идеальных отно-
шениях, и есть значительные опасения, что это
может содержать и практические трудности.
Ваша позиция по данному вопросу.
Это новая для нас ситуация. Абсолютно
точно. Я вижу в ней очень много позитив-
ного. Я сейчас не говорю о фигуре Пути-
не это присутствует. У нас в стране, так и социалистической партии. У нас пока на и фигуре Медведева. Это отдельная
бог распорядился, частная собственность это не совсем так. Хотя, с другой сторо- история, и я уверен в том, что всё будет
всегда была своеобразной. И элемент ны, сегодня большинство политических нормально. Залогом тому являются наши
коллективного, общественного по отно- партий, не маргинального, а серьёзного личные товарищеские отношения. Но
шению к вещам, земле в истории, в том толка, основывают свою экономическую если говорить о модели, то она просто
числе и в силу религиозной традиции, программу на ценностях рыночной эко- принципиально новая для нашей страны.
был довольно серьёзным. В этом смысле номики. По этому вопросу единогласие. У нас никогда в российской истории
наш человек всегда был меньшим инди- После этого начинаются уже какие-то глава государства, как бы он ни называл-
видуалистом по отношению к средствам расхождения. Поэтому для любой поли- ся, не уходил на вторую позицию. Вто-
производства, по отношению к своему тической силы забота о частной соб- рую, третью, пятую. Уходил или на пен-
имуществу, чем, скажем, европеец. Все во- ственности становится одной из важ- сию, или в опалу. А во всех странах так
круг общинное или колхозное, а значит, нейших задач. бывает. Во всяком случае, европейских.
моё. В этом были и минусы, и плюсы. В Америке с этим обычно иначе. Амери-
Но сейчас, когда мы избрали в качестве Я хочу задать вопрос, который я всё равно до- канские президенты потом могут зани-
модели рыночную экономику, мы долж- лжен задать, потому что меня просто не поймут, маться фондами, даже бизнесом, но на го-
ны добиться того, чтобы частная соб- если я его не задам, хотя он может быть вос- сударственной службе уже не появляют-
ственность пользовалась беспрекослов- принят как конъюнктурный. Это вопрос о вашем ся. Но мы европейская страна, а здесь
ным уважением и защитой. Мы понима- взаимодействии с Владимиром Путиным. практика обширная. Когда люди перехо-
ем, что уважение к частной собственно- Вопрос естественный. Путин – действующий дят с должности на должность и не счи-
сти является центральным элементом Президент, Вы – его высокопоставленный со- тают это для себя концом света. Вот это,
программы любой партии на Западе. трудник. Теперь возникает ситуация зеркальная. мне кажется, очень важная традиция.
И правой, и партии центристского толка, Вы – Президент, Путин – если он будет премьер- Когда человек может побывать на высшей

ikona
78 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:58 PM Stránka 79

ZE ZAHRANIČÍ I ИЗ-ЗА РУБЕЖА

duje. Tento model bude procházet testem Pokraãujeme v rozhovoru s Medvedûvem Je velice sloÏité bojovat s právním nihiliz-
odolnosti. To je jasné. Jsem si také jist tím, s hudebním doprovodem. mem a s pohrdáním právem. Je to sloÏité,
Ïe existují lidé, ktefií na tento model bu- protoÏe my jsme se tím vlastnû nikdy ne-
dou pohlíÏet jinak, budou v nûm hledat Jak se ten kus jmenuje? zab˘vali, to zaprvé. A zadruhé, v dûjinách
nedostatky. Budou se zab˘vat tím, co je „Lalena“ – Deep Purple. ÚÏasná vûc. na‰í vlasti neexistuje období, ve kterém by
obvyklá ãinnost v politice, tedy politic- byl právní nihilizmus vytlaãen úctou
k˘mi intrikami. Ale my jsme na to uÏ dost Vy jste hovořil o právním nihilizmu. Jak se proti k zákonÛm. Takovou rozechvûlou úctou,
velcí kluci. Zvládneme to. němu dá bojovat? kterou mÛÏeme obãas pozorovat v mnoha

позиции и вернуться в действующую ся такой же. Её будут пробовать на проч- Вот вы говорили о правовом нигилизме. Как бо-
политику на одну из руководящих долж- ность. Это очевидно. Уверен и в том, что роться с правовым нигилизмом?
ностей, будучи человеком эффектив- существуют люди, которые будут по- С правовым нигилизмом. с пренебре-
ным, а применительно к Владимиру Пу- своему эту конструкцию воспринимать, жением к праву очень трудно бороться.
тину, ещё и сверхпопулярным лидером. будут искать в ней изъяны. Будут зани- Очень трудно, потому что мы, по сути, ни-
В конце концов в этом и проявляется маться тем, чем принято заниматься в по- когда, во-первых, этим не занимались.
истинное желание служить своей Роди- литике – то есть политическими раз- И, во-вторых, не было периода в истории
не. Поэтому я считаю, что это очень не- водками. Но мы для этого достаточно нашего Отечества, когда бы правовой
плохо. Мы просто становимся более ци- взрослые ребята. Справимся. нигилизм был вытеснен безусловным
вилизованными. уважением к закону – таким трепетным
Что же касается опасений, то они, коне- Мы продолжаем под музыку разговари- уважением, которое иногда можно видеть
чно, существовали и будут существо- вать с Медведевым. в ряде развитых стран. Не было такого ни
вать. И всякие новые конструкции вла- в допетровские времена, ни в петровские,
сти покажут свою работоспособность Как эта вещь называется? ни в последующий период. Лучшая при-
только через какое-то время. На мой "Lalena" – "Deep Purple". Великолепная вивка от пренебрежения к праву – это де-
взгляд, это работоспособная модель. На вещь. сятилетия свободной жизни, в условиях
взгляд Президента Путина, она являет- нормальной правовой системы. Здесь, по-

ikona
2 /2008 79
IK208/2:sazba 6/27/08 12:58 PM Stránka 80

ZE ZAHRANIČÍ I ИЗ-ЗА РУБЕЖА

rozvinut˘ch státech. To u nás neexisto- fieknu Vám to takto: nemám pocit, Ïe se ze


valo ani v období pfied Petrem, ani po mû stal ãlovûk, kter˘ je na popularitû zá-
nûm. Nejlep‰í oãkování proti pohrdání visl˘ jako na droze. Existuje takov˘ druh
právem – to jsou desetiletí svobodného politikÛ, ktefií se obvykle naz˘vají „politi-
Ïivota, v podmínkách normálního práv- cal animal“ (politické zvífie). Já se tak za-
ního systému. K tomu snad není ani co tím necítím.
dodat. KdyÏ ãlovûk pochopí, Ïe dodrÏo- I kdyÏ jsem Medvedûv, ale zvífie v tomto
vání zákonÛ je v˘hodnûj‰í a uÏiteãnûj‰í smyslu se ze mû je‰tû nestalo. To je jisté.
neÏ jejich poru‰ování, to je vakcína proti Mezi mé fyziologické potfieby nepatfií nut-
právnímu nihilizmu. nost b˘t neustále v zábûru.
My víme, jaké jsou charakteristické rysy Ale souãasnû jsem se urãit˘m zpÛsobem
na‰í národní povahy. My skuteãnû nejsme zmûnil. Jinak bych nemohl dûlat to, co
lidé dodrÏující zákon, to je pravda. U nás dûlám nyní. V jednu chvíli jsem pocítil, Ïe
se to projevuje v fiadû kaÏdodenních uÏ to pro mû není tûÏké. Zpoãátku mû to
zvykÛ, ale i na té nejvy‰‰í úrovni. V‰ichni iritovalo, neustále se mi vkrádaly my‰-
jsme právními nihilisty do morku kostí. lenky, Ïe mohu udûlat to samé rychleji,
U nás je systém hodnot urãen ãasto jiÏ od technologicky lépe, pokud se kolem mû
dûtství. Tento systém existoval i bûhem so- nebude hemÏit takové mnoÏství lidí a cva-
vûtského období. I kdyÏ tehdy lidé více kat spou‰tí. Tím chci fiíci, Ïe 95 procent
dodrÏovali zákon, coÏ bylo zaloÏeno na vûcí, které dûlám, lze dûlat i nevefiejnû.
ideologii a na strachu. âlovûk mohl Ale zákony politiky jsou takové: obãané
o mnoho pfiijít – o stranickou legitimaci, musí mít pfiehled o ãinnosti vlády – to
o svobodu, a nûkdy i o Ïivot. Nyní takové jsme si nevymysleli my a my to nezmû-
obavy prakticky neexistují. Motivace k do- níme. Asi je to tak správnû. Teì uÏ mû to
drÏování zákona se musí zmûnit. Proto neirituje. To je velk˘ pokrok.
musí lidé proÏít nûkolik desetiletí Ïivota
v podmínkách právního fiádu a úroveÀ Neopájí Vás to tedy?
právního nihilizmu se ihned sníÏí. Neopájí, ale jistou energii mi to dává, tako-
vou pracovní energii. UÏ se snáze pfiizpÛ-
Našel jste zalíbení ve popularitě? sobuji. To je fakt.
âasto jsem si tu otázku pokládal. Víte,

жалуй, больше нечего и сказать-то. Ког- тик. Есть же такой тип политиков, кото-
да ты понимаешь, что соблюдать закон рых принято называть political animal
выгоднее и полезнее, чем его нарушать, (“политическое животное”). В себе я пока
это и есть прививка от правового ниги- этого явно не почувствовал. Хоть я и Мед-
лизма. ведев, но в этом смысле животным я
Мы же знаем особенности нашего нацио- пока не стал. Это точно. Это не моя фи-
нального характера. Мы действительно зиологическая потребность – обязатель-
не законопослушные люди, это правда. но присутствовать в кадре.
В нас это проявляется в массе бытовых В то же время со мной произошли опре-
привычек. У нас это есть и на самом верх- деленные изменения. Иначе я точно не
нем уровне. Мы все правовые нигилисты смог бы заниматься тем, чем занимаюсь
до мозга костей. сейчас. В какой-то момент я почувство-
У нас система ориентиров зачастую сби- вал, что мне это уже нетяжело. Вначале
та с самого рождения. Она и в советский меня это раздражало. Я всё время ловил
период была сбита. Хотя законопослуш- себя на мысли, что я могу сделать всё то
ность советских людей была выше. Она же самое быстрее, технологичнее, если во-
основывалась на идеологии и на страхе. круг меня не будет суетиться такое коли-
Можно было многое потерять: потерять чество людей и щёлкать затворами. То
партбилет, потерять свободу, а иногда и есть. 95 процентов тех вещёй, которые
жизнь. Сейчас страхов таких просто нет я делал и делаю, можно делать и непуб-
практически. Мотивация к соблюдению лично. Но таковы законы политическо-
закона должна стать иной. Поэтому не- го жанра: страна должна знать о действи-
сколько десятилетий жизни в условиях ях власти – это не мы придумали и не нам
правопорядка – и уровень правового ни- менять. Наверное, это правильно. Сейчас
гилизма снизится. это меня уже не раздражает. Большой шаг
вперед.
Вы почувствовали вкус к публичности?
Я неоднократно задавал себе этот вопрос. То есть вы не хмелеете от этого?
Вы знаете, скажу так: у меня нет ощуще- Не хмелею, но драйв уже чувствую, такой
ния, что я превратился в человека, кото- рабочий драйв. Мне уже проще включать-
рый подсел на публичность, как на нарко- ся в жанр. Это точно.

ikona
80 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:58 PM Stránka 81

ZE ZAHRANIČÍ I ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Radši se Vás zeptám na Vaše působení v byzny- rální komise pro trh s cenn˘mi papíry. Av‰ak události se tehdy odehrávaly ve-
su. Já jsem se o to zajímal z vûdeckého po- lice rychle. Vladimir Vladimiroviã mi fiekl:
Vy, jakoÏto inteligentní a korektní lidé, hledu, v praxi jsem se tím trochu zab˘val, „Podívej, kdyÏ bude‰ chtít, podepí‰u ti
jste se mû neptali na moje majetkové po- i kdyÏ nejsem investiãní makléfi. Toto téma hned teì zastupování ve Federální komisi
mûry. Mohu Vám fiíci, Ïe kdyÏ jsem odjíÏ- mû zajímalo. Dokonce jsem chtûl psát di- pro trh s cenn˘mi papíry – nebo zÛstaÀ
dûl z Petrohradu, pokládal jsem se za sertaãní práci na toto téma, pojednávající tady, ve vládû.“ Komise pro cenné papíry
slu‰nû finanãnû zaji‰tûného ãlovûka dle o cenn˘ch papírech. Sdûlil jsem mu, Ïe – to je dÛleÏitá práce, velk˘ trh, kter˘
mûfiítek dané doby. Obecná pfiedstava mû to zajímá, ale Ïe si musím vzít nûkolik roste, zajímavá problematika. A tady –
o tom, jak má b˘t finanãnû zaji‰tûn˘ pre- dnÛ na rozmy‰lenou. Pfiijel jsem do Petro- úfiednická práce, po které jsem nikdy ne-
zident, je na celém svûtû pfiibliÏnû stejná. hradu, poradil jsem se s rodinou, a poté touÏil, která mi pfiipadala nudná. Ale mu-
âlovûk se mÛÏe stát prezidentem, pokud jsem oznámil, Ïe jsem pfiipraven. Za mûsíc sela to b˘t asi nûjaká pfiedtucha… ¤ekl
je dostateãnû finanãnû zaji‰tûn. Pokud je jsem se vrátil do Moskvy do funkce zá- jsem: „Zatím zÛstanu tady, pomÛÏu.“ On
zvolena hlava státu, kter˘ si sám nevydû- stupce vedoucího Úfiadu vlády. Vedoucím povídá: „Dobfie, v pofiádku, rozumím.“ To
lal ani haléfi, to je vnímáno negativnû, jako byl tehdy Dima Kozak. Dohodli jsme se, Ïe bylo 29. prosince roku 1999. A 31. pro-
hrozba. Zaprvé, není jasné, co dûlal pfied- budu pracovat dva t˘dny aÏ mûsíc, abych since on, uÏ v zastoupení prezidenta, po-
tím. Proã se, kdyÏ je tak chytr˘ a skvûl˘, si zvykl na Ïivot úfiedníka, a pak budu depsal v˘nos o mém jmenování do funkce
nebyl schopen postarat o sebe a o rodinu. jmenován do této funkce. zástupce vedoucího Úfiadu. O tom jsem se
Zadruhé, nebude krást proto, aby za nûko-
lik let mohl vyfie‰it v‰echny své problémy?
Já jsem mûl do roku 1999 velice plodné
období. Myslel jsem si, Ïe se mi Ïivot vy-
dafiil. To pokraãovalo do zaãátku fiíjna
roku 1999, kdy jsem mûl telefonát…

Volal Vám Putin?


Telefonoval mi Igor Seãnin a fiekl mi, Ïe by
se se mnou chtûl Vladimir Vladimiroviã
sejít. ¤ekl jsem: „Dobfie, já pfiijedu.“ To
bylo v sobotu, on dorazil unaven˘ po nû-
jak˘ch cestách. Promluvili jsme si – dostal
jsem od nûj návrh stanout v ãele Fede-

Лучше всё-таки задать вопрос о работе в биз-


несе.
Вы – как люди интеллигентные, коррек-
тные – не задавали мне вопрос, насколько
я обеспеченный человек. Могу вам сказать,
что, уезжая из Питера, я считал себя впол-
не прилично обеспеченным человеком по была суббота, он приехал откуда-то, представление на ФКЦБ – или же оста-
соответствующим меркам того периода. уставший от каких-то поездок. Мы пого- вайся здесь, в Правительстве. Комиссия
Общее представление о том, насколько ворили: он сделал мне предложение воз- по ценным бумагам – содержательная ра-
должен быть благополучен президент, во главить Федеральную комиссию по рын- бота, огромный рынок растущий, интерес-
всём мире приблизительно одинаковое. ку ценных бумаг. ная проблематика. А здесь – аппаратная
Человек может стать президентом, буду- А я в научном плане этим интересовал- работа, к которой я точно никогда не стре-
чи достаточно состоятельным. Когда гла- ся, в практическом плане немножко зани- мился, которая мне казалась скучной. Но
ва государства приходит, не заработав сам мался, хотя я и не фондовый брокер. то ли предчувствие, то ли ещё что-то…
ни копейки, это всеми воспринимается Меня интересовала эта тема. Даже док- И я сказал: пока здесь останусь, помогу.
плохо, как угроза. Во-первых, непонятно, торскую хотел писать по тематике, свя- Он говорит: ну хорошо, ладно, я понял.
что он до этого делал, почему же он, та- занной с ценными бумагами. Я сказал, что Это было 29 декабря 1999 года. А 31 де-
кой умный, хороший, не смог обеспечить мне это интересно, но я должен несколь- кабря он, уже как исполняющий обязан-
себя и семью. Во-вторых, не будет ли он ко дней подумать. Приехал в Питер, по- ности Президента, подписал указ о назна-
тогда воровать для того, чтобы решить за советовался с домашними – и после это- чении меня на должность заместителя Ру-
несколько лет все свои проблемы. го сказал, что готов. И вернулся в Москву ководителя Администрации, о чем я уз-
У меня до 1999 года был очень вполне через месяц на должность заместителя ру- нал, находясь в городе Санкт-Петербур-
продуктивный период. Я считал, что моя ководителя аппарата Правительства. Ру- ге, куда уехал отмечать Новый год.
жизнь сложилась. Всё это продолжалось ководил аппаратом тогда Дима Козак.
до начала октября 99-го года, когда я по- Мы договорились, что я поработаю пол- Вы в курсе были: тогда уже появились публи-
лучил звонок… месяца-месяц, чтобы втянуться в чинов- кации, что вот назначается некий…
ничью жизнь, и после этого будет назна- Молодой товарищ?
Путин позвонил? чение на эту должность.
Мне позвонил Игорь Сечин и сказал, что Но события тогда развивались очень Да, молодой человек, из Питера, из старой ко-
Владимир Владимирович хочет пооб- быстро. Владимир Владимирович сказал: манды Собчака, и в аппарате говорят, что это
щаться. Я сказал: хорошо, я приеду. Это смотри, хочешь, хоть сейчас подпишу будущий Руководитель Администрации.

ikona
2 /2008 81
IK208/2:sazba 6/27/08 12:58 PM Stránka 82

ZE ZAHRANIČÍ I ИЗ-ЗА РУБЕЖА

dovûdûl, kdyÏ jsem byl v Petrohradu, kam Dmitriji Anatoljeviči, co můžete říci o úloze silovi- pro mû to také nebylo jednoduché. I kdyÏ
jsem odjel slavit Nov˘ rok. ků v současnosti v naší zemi? Mám na mysli míru jsem nebyl jen prost˘ obãan, ale zku‰en˘
ovlivňování ze strany speciálních služeb a jejích právník. Zní to banálnû, ale v‰e záleÏí na
Věděl jste, že už tehdy se objevily publikace, ve bývalých pracovníků, o které všichni píší jako ãlovûku. A neexistuje Ïádná prÛmûrná sta-
kterých stálo, že bude jmenován nějaký… o vlivu silového bloku. tistická situace.
Mlad˘ soudruh? Dle mého názoru mají lidé, ktefií pfiicházejí Existuje mnoÏství pfiíkladÛ toho, kdy ãlo-
ze speciálních sluÏeb, své zku‰enosti – vûk získal skvûlé klasické vzdûlání, ne-
Ano, mladý muž z Petrohradu, ze starého týmu pozitivní i negativní. Jsou to stejní lidé pracoval v Ïádn˘ch orgánech, a stal se
Sobčaka, a na Úřadě se povídá, že to je budoucí jako ostatní, nesmíme je démonizovat z nûj vyhlá‰en˘ darebák, kdyÏ pracoval
vedoucí Úřadu. nebo z nich dûlat svaté. Stává se, Ïe jich je ve státní správû nebo v byznysu. A naopak
Nevím nic o fámách, které tehdy kolovaly. nûkdy u moci více, jindy ménû. Nesouvisí – existují pfiípady, kdy ãlovûk cel˘ Ïivot
V kníÏce o tom Vladimir Vladimiroviã to s tím, Ïe se ve spoleãnosti tvofií objed- pracoval pro speciální sluÏby, ale potom
skuteãnû mluvil. Ale spolu jsme na toto návka na pfiítomnost zástupcÛ speciálních se mohl realizovat prací ve vefiejné poli-
téma nehovofiili. I kdyÏ pro mû to byla ná- sluÏeb u moci, ale na náhodn˘ch okol- tice, byznysu, nebo se dokonce stal knû-
roãná morální zkou‰ka, kdyÏ si mû zavo- nostech. Pokud se v ãele státu objeví lidé, zem. To záleÏí pouze na ãlovûku.
lal poãátkem roku – 5. ledna roku 2000 – ktefií mají zku‰enosti s prací ve speciál- Proto mám zcela normální vzah k tomu, Ïe
a fiekl mi, Ïe by si pfiál, abych stál v ãele ních sluÏbách, ãasto si zvou do politic- napfiíklad nyní existuje více funkcí ve
jeho volebního ‰tábu. Ptám se: „Je to jisté? k˘ch funkcí lidi, ktefií mají stejné zku‰e- státní správû, neÏ pfied nûjakou dobou, ve
Nejsem ‰patn˘ právník a asi jsem schopen nosti. Jsou to lidé, se kter˘mi pracovali. Na kter˘ch pÛsobí lidé se zku‰enostmi ze spe-
fie‰it rÛzné úlohy, ale nikdy jsem se je‰tû tom není nic zvlá‰tního. Jsou schopni pfii- ciálních sluÏeb. Ale nejsme sami. Staãí se
nepodílel na volbách takov˘m zpÛsobem, nést nûco svého do systému fiízení? Ano, podívat na na‰e kolegy z jin˘ch zemí –
kromû toho na volbách prezidenta státu.“ jsou. Na jednu stranu to jsou lidé, ktefií tam mají také mnozí politici zku‰enosti
On mi fiíká: „To je v pofiádku, v‰echno pÛ- jsou obvykle dobfie informovaní o mecha- z vedení speciálních sluÏeb nebo zku‰e-
jde dobfie.“ nizmu pfiijímání rozhodnutí, mají zku‰e- nosti s prací pro nû. Nikdo se nad tím ne-
Pak zaãalo velice zajímavé období – práce nosti s prací v utajeném reÏimu, a to je pozastavuje. Spí‰e se zde jedná o to, Ïe
ve ‰tábu, v jehoÏ ãele jsem stál. Ta práce dobfie. Ale existují tu zfiejmû i nûjaké pro- na‰e dûjiny byly velmi komplikované,
mi pfiiná‰ela mimofiádné potû‰ení. Podílel blémy. Lidem, ktefií pracovali v utajeném a vztah k tûmto sluÏbám byl promûnliv˘.
jsem se na hlavním politickém procesu, reÏimu, ãasto chybí zku‰enosti s prací ve To samozfiejmû lidi znepokojuje. Ale to
mûl jsem pocit, Ïe na mû, jakoÏto bojové vefiejné správû. A ty jsou také potfieba. Já uÏ je historie.
jednotce, mnohé závisí. To byla zkou‰ka jsem tfieba nepracoval pro speciální Roman Wimmer
ohnûm. sluÏby, a jak jsem Vám pfied chvílí povídal, Foto: S. Vlasov, V. Chodakov

Я не знаю насчёт слухов, которые тогда люди, как все остальные, их не надо де- сит от человека. И нет среднестатисти-
ходили. В книжке Владимир Владимиро- монизировать или делать из них святых. ческой ситуации.
вич действительно об этом сказал. Но он Так бывает, что их иногда больше во Масса примеров, когда человек полу-
со мной на эту тему не говорил. Хотя для власти, иногда меньше. И связано это, чил прекрасное классическое образова-
меня было серьезным моральным испы- как правило, не с тем, что в обществе ние, ни в каких органах не работал –
танием, когда он меня позвал в начале формируется заказ на присутствие пред- и превратился в отъявленного мерзавца,
года – 5 января 2000 года – и сказал, что ставителей спецслужб во власти, а так находясь на госслужбе или в бизнесе, и,
он бы хотел, чтобы я возглавил его изби- просто складываются обстоятельства. наоборот, примеров, когда человек всю
рательный штаб. Я говорю: это точно? Если во главе государства появляются жизнь занимался специальной работой,
Я неплохой юрист и, наверно, способен люди, которые имеют опыт работы но затем нашёл себя в публичной поли-
разные задачи решать, но ведь никогда не в спецслужбах, то они зачастую пригла- тике, бизнесе или даже стал священни-
занимался выборами в таком виде, да ещё шают на политические должности лю- ком. Это зависит только от человека
Президента страны. Он говорит: нор- дей, которые имеют такой же опыт. Это Поэтому я абсолютно нормально отно-
мально, всё получится. люди, с которыми они работали. В этом шусь к тому, что, например, сейчас боль-
После этого началась очень интересная нет ничего необычного. Способны ли шее количество государственных долж-
пора – работа в штабе, который я возгла- они что-то привнести свое в систему ностей, чем, допустим, некоторое время
влял. И я получал огромное удовольствие управления? Да, способны. С одной назад, занято людьми, имеющими опыт
от этой работы. От причастности к глав- стороны, это люди, как правило, хоро- работы в спецслужбах. Да и мы не одни
ному политическому процессу, от того, шо осведомлённые в механизме приня- здесь такие. Достаточно посмотреть на на-
что от меня как от боевой единицы мно- тия решений, имеющие опыт работы ших коллег из других стран: там многие
гое зависит. Такое было испытание на в режиме секретности, и это хорошо. Но политики имеют опыт руководства спецс-
прочность. есть, наверное, и некоторые проблемы. лужбами, опыт работы в спецслужбах.
У людей, которые трудились в спецс- Никого это не возбуждает. Здесь скорее
Дмитрий Анатольевич, что Вы можете сказать лужбах, зачастую отсутствует опыт пуб- вопрос в том, что наша история была
о роли силовиков в наше время в нашей стра- личной работы. А он тоже необходим. очень сложной, и отношение к службам
не? Я имею в виду степень влияния спецслужб Вот я не работал в спецслужбах, а толь- было очень разным. И это, конечно, на-
и выходцев из спецслужб – то, о чем везде пи- ко что рассказывал вам о том, что и для прягает людей. Но это уже история.
шут: влияние силового крыла. меня публичность тоже не далась про- С бабушкой Меланией, двоюродной ба-
На мой взгляд, у людей, которые прихо- сто. И это при том что я был не просто бушкой Анной и мамой Юлией (слева на-
дят из спецслужб, есть свой опыт: и по- гражданский человек, но ещё и юрист со право). Диме Медведеву около трех лет.
зитивный, и негативный. Это такие же стажем. Как это ни банально – всё зави- Роман Виммер; Фото: С. Власов, В. Ходаков

ikona
82 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:58 PM Stránka 83

PRAVOSLAVNÁ MÍSTA I П РА В О С Л А В Н Ы Е М Е С ТА

Chrám svatých nejpřednějších apoštolů


v Karlových Varech Petra a Pavla
Храм святых первоверховных апостолов
в Карловых Варах Петра и Павла
Dějiny chrámu sv. Petra a Pavla
v Karlových Varech
Traduje se, Ïe je‰tû car Petr I. bûhem svého
pobytu v Karlov˘ch Varech pfii‰el s my‰-
lenkou, t˘kající se v˘stavby ruského pravo-
slavného kostela na tomto místû. Ale tato
my‰lenka se zaãala uskuteãÀovat aÏ na
pfielomu 50. – 60. let 19. století. Tehdy byl
pfiíliv rusk˘ch hostÛ do Karlov˘ch VarÛ
obzvlá‰tû znateln˘. Poãátkem 60. let 19.
století sem pfiijíÏdûlo kolem pûti set osob
roãnû. Z tohoto dÛvodu se o stavbu kostela
zaãali zajímat nejen ru‰tí lázeÀ‰tí hosté, ale
i místní úfiady. VÏdyÈ jedním z dÛvodÛ,
proã sem mnozí Rusové odmítali jezdit na
léãení, byla neexistence pravoslavn˘ch
kostelÛ v Západních âechách, a tedy ne-
moÏnost nav‰tûvovat bohosluÏby.

История Петропавловского
храма в Карловых Варах
По преданию, еще император Петр I во
время посещения Карлсбада высказал
мысль о постройке здесь русского правос-
лавного храма. Однако воплощение
ее в жизнь началось лишь на рубеже
50–60-х годов XIX века. К тому времени
приток русских гостей в Карловы Вары
стал особенно заметен. К началу 1860-х го-
дов сюда приезжало около пятисот чело-
век в год. Поэтому не только русские от-
дыхающие, но и карлсбадские власти
стали проявлять заинтересованность
в строительстве на курорте русского хра-
ма, ведь отсутствие в Западной Чехии пра-
вославных церквей, а значит, невозмож-
ность посещать богослужения, было од-
ной из причин, по которой многие русские
отказывались ехать сюда на лечение.
Первая попытка открыть в Карлсбаде
русский храм, предпринятая отдыхающи-
ми, относится к концу 1850-х годов. Вна-
чале она не увенчалась успехом, но в 1862
году граф А. И. Мусин-Пушкин выступил
с инициативой создания в Карлсбаде
комитета для сбора средств на построй-
ку русского храма. Он обратился к вели-
кой княгине Елене Павловне с просьбой
стать попечительницей этого благого

ikona
2 /2008 83
IK208/2:sazba 6/27/08 12:58 PM Stránka 84

nout pozemek na stavbu kostela, ale vy-


brané prostfiedky nestaãily, a záleÏitost
uvázla. Zanedlouho byla získána dvou-
patrová budova, která byla pfiestavûna na
domovní kostel. Na to byly pouÏity skoro
v‰echny vybrané peníze. Domovní kostel
byl vysvûcen dne 25. kvûtna 1876. Od té
doby se po dobu skoro tfiiceti let bûhem lá-
zeÀské sezóny konaly pravoslavné boho-
sluÏby v domovním chrámu v Mariánsko-
lázeÀské ulici.
Dle tvrzení souãasníkÛ byl kostel vyzdo-
ben „velice vkusnû a vybranû“. Ikonostas
darovala velkoknûÏna Jelena Pavlovna. Za
úãelem celebrování bohosluÏeb pfiijíÏdûl
do Karlov˘ch VarÛ pravoslavn˘ knûz
z ruského kostela v ??? (Irjomu?), nedaleko
od slavn˘ch lázní.
První pokus ze strany lázeÀsk˘ch hostÛ lov˘ch Varech zaloÏen v˘bor pro stavbu Stál˘m starostou karlovarského chrámu
otevfiít v Karlov˘ch Varech rusk˘ kostel pravoslavného kostela. Byla zahájena dob- byl do konce svého Ïivota hrabû A. I. Mu-
probûhl na konci 50. let 19. století. Nej- roãinná sbírka. VelkoknûÏna jako první sin-Pu‰kin († 1879). Pfii domovním chrámu
prve byl neúspû‰n˘, ale v roce 1862 hrabû poskytla na stavbu 4 tisíce rublÛ ve stfiíbfie. pÛsobila církevní rada. Její sloÏení nebylo
A. I. Musin-Pu‰kin pfii‰el s iniciativou za- Dobroãinná sbírka probíhala i v Rusku. stálé. Obvykle bylo jejími ãleny pût – sedm
loÏení v Karlov˘ch Varech v˘boru pro Dne 22. ãervence 1863 pfii‰el nejvy‰‰í sou- osob – rusk˘ch lázeÀsk˘ch hostÛ, v ãele
shromaÏìování prostfiedkÛ na stavbu rus- hlas se stavbou pravoslavného chrámu stál starosta a pravoslavn˘ knûz, kter˘ v té
kého chrámu. Obrátil se na velkoknûÏnu v Karlov˘ch Varech. Pfied r. 1867 se v dobû pÛsobil v Karlov˘ch Varech. Pravo-
Jelenu Pavlovnu s prosbou, aby se stala jedné ze svûtsk˘ch místností ve mûstû na slavní duchovní, ktefií odjíÏdûli na slu-
opatrovnicí tohoto bohulibého projektu. zaãátku lázeÀské sezóny vytvofiil polní Ïební cesty do ãesk˘ch lázní, za to nedostá-
Jelena Pavlovna s radostí souhlasila. Dne chrám. Ten se po odjezdu rusk˘ch lázeÀ- vali Ïádnou odmûnu ze státní nebo
29. ãervna 1862, o svátku svat˘ch nejpfied- sk˘ch hostÛ vÏdy zase rozebral. Karlovar- církevní pokladny. O finanãní stránku
nûj‰ích apo‰tolÛ Petra a Pavla, byl v Kar- ská mûstská rada byla pfiipravena poskyt- farnosti se plnû starala církevní rada.

дела. Елена Павловна с радостью согла- 22 июля 1863 года последовало высочай- А. И. Мусин-Пушкин († 1879). При до-
силась. 29 июня 1862 года, в день памя- шее соизволение на устройство в Карлс- мовом храме действовал церковный со-
ти святых первоверховных апостолов баде православного храма. До 1867 года вет. Его состав не был постоянным.
Петра и Павла, в Карлсбаде был создан в одном из светских помещений города Обычно в совет входили пять-семь чело-
комитет по устройству здесь православ- в начале каждого курортного сезона обо- век из числа русских курортников во
ного храма. Был открыт сбор средств по рудовался походный храм, который по- главе со старостой и священником, слу-
подписке. Великая княгиня первой по- сле того, как русские курортники разъез- жившим в тот год в Карлсбаде. Команди-
жертвовала на строительство 4 тысячи жались, разбирался. Городской совет ровавшиеся для служения на чешский ку-
рублей серебром. Сбор средств проводил- Карлсбада был готов выделить участок рорт священнослужители не получали за
ся и в России. земли для строительства храма, но соб- это вознаграждения из государственной
ранных средств было недостаточно, или церковной казны. Материальное со-
и дело застопорилось. Вскоре было при- держание причта в Карлсбаде полно-
обретено двухэтажное здание, которое ре- стью брал на себя церковный совет. В ка-
шили переоборудовать в домовую цер- ноническом отношении карлсбадский
ковь. На это были потрачены почти все храм подчинялся Санкт-Петербургскому
собранные деньги. Домовый храм был митрополиту, который делал распоряже-
освящен 25 мая 1867 года. С того време- ния о командировании сюда священни-
ни в течение почти тридцати лет во вре- ков во время курортных сезонов.
мя курортных сезонов православные бо- Церковь существовала исключительно на
гослужения совершались в домовой церк- добровольные пожертвования, из которых
ви на Мариенбадской улице. выплачивалось жалование причту и по-
По общему признанию современников, крывались все расходы, связанные с богос-
церковь была отделана «с большим вку- лужением. При русской церкви не было по-
сом и весьма изящно». Иконостас был по- стоянного прихода. Посетителями храма
жертвован великой княгиней Еленой были курортники, приезжавшие в Карлс-
Павловной. Для совершения богослу- бад на сравнительно непродолжительное
жений в Карлсбад приезжал священник время. Состав церковного совета, как и со-
из русской церкви в Ирёме, неподалеку став прихожан, постоянно менялся. Име-
от знаменитого курорта. нитые русские люди, приезжавшие на
Бессменным старостой карлсбадского воды, добровольно брали на себя обязан-
храма до конца жизни оставался граф ности попечения о домовом храме.

ikona
84 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:58 PM Stránka 85

PRAVOSLAVNÁ MÍSTA I П РА В О С Л А В Н Ы Е М Е С ТА

V kanonickém smyslu byl chrám podfií- Roku 1873 zemfiela velkoknûÏna Jelena deny do Ruska. Zanedlouho zapoãala ãi-
zen petrohradskému metropolitovi, kter˘ Pavlovna a nejvy‰‰í opatrovnicí chrámu se norodá práce spojená s finanãní sbírkou
rozhodoval o vysílání pravoslavn˘ch du- stala její dcera – velkoknûÏna Jekatûrina na stavbu nového kostela. âástka vybraná
chovních do Karlov˘ch VarÛ bûhem lázeÀ- Michajlovna. V roce 1884 byly v‰echny do roku 1893 umoÏnila poloÏení základÛ
ské sezóny. prostfiedky karlovarského kostela pfieve- a zahájení stavebních prací.
Církev fungovala pouze ná základû dobro-
voln˘ch darÛ, ze kter˘ch se duchovním
vyplácel plat a které pokr˘valy v‰echny
náklady, spojené s bohosluÏbami. Pfii rus-
kém kostele neexistovala stálá farnost. Do
kostela chodili lázeÀ‰tí hosté, ktefií pfiijíÏ-
dûli do Karlov˘ch VarÛ na relativnû krát-
kou dobu. SloÏení církevní rady a sloÏení
farníkÛ se neustále mûnilo. Vzne‰ení ru‰tí
hosté, ktefií pfiijíÏdûli na léãení, se dobro-
volnû starali o domovní chrám.
Otevfiení ruského kostela v Karlov˘ch Va-
rech se brzy stalo dÛleÏitou událostí lázeÀ-
ského Ïivota. Rusk˘ duchovní se brzy stal
jednou z nejváÏenûj‰ích osob ve mûstû.
Ru‰tí náv‰tûvníci, ktefií sem pfiijíÏdûli, ob-
vykle nav‰tívili nejprve knûze a poskytli
mu dary pro kostel. Prostor v chrámu ne-
byl velk˘ a poãet farníkÛ narÛstal, coÏ pfii-
mûlo „ruské karlovarské obyvatele“ vrátit
se k my‰lence na stavbu nového kostela.
Od roku 1872 se v‰echny pfiíjmy karlo-
varského chrámu pÛlily: první ãást tvofiily
prostfiedky darované na vydrÏování do-
movního chrámu, druhá polovina byla
urãena na stavbu nového kostela.

Открытие в Карлсбаде русской церкви


стало весьма заметным явлением ку-
рортной жизни. Очень быстро русский
священник превратился в одну из наибо-
лее уважаемых в городе персон. Приез-
жавшие на воды русские посетители,
как правило, свой первый визит наноси-
ли именно священнику, делая при этом
пожертвования на церковь. Помещение
домового храма было невелико, а число
его прихожан увеличивалось, что и заста-
вило «русских карлсбадцев» вернуться
к мысли о строительстве новой церкви.
С 1872 года все капиталы карлсбадского
храма делились на две части: первая –
средства, пожертвованные на содержание
домового храма, вторая – средства, соби-
равшиеся на возведение новой церкви.
В 1873 году скончалась великая княгиня храма в 1901–1914 годах, «место для лай Апраксин произнес краткое слово, по-
Елена Павловна, и высочайшей попечи- храма было избрано в наилучшей, краси- сле чего совершил чин освящения заклад-
тельницей храма стала ее дочь – великая вейшей части Карлсбада – Вестэнде, ного камня. Во время закладки произво-
княгиня Екатерина Михайловна. В 1884 у подножия величественных лесистых дился сбор пожертвований на будущий
году все средства карлсбадской церкви гор». Русская община купила этот уча- храм. По замечанию очевидца, на блюдо,
были переведены в Россию. Вскоре нача- сток у города за 46 406 гульденов, пло- выставленное для доброхотных даяний,
лась активная работа по сбору средств на щадь его составляла 2720 квадратных ме- клали деньги не одни русские.
строительство нового храма. Собранная тров. К началу 1895 года храм «вчерне» был
к 1893 году сумма позволяла совершить Торжественная закладка храма была на- уже готов. Оставалось произвести лишь
закладку храма и приступить к строитель- значена на 29 июня – день памяти перво- его внутреннюю и внешнюю отделку.
ным работам. верховных апостолов Петра и Павла по Однако выполнение этой задачи неожи-
Как писал позже протоиерей Николай старому стилю. Когда здесь собрались данно осложнилось. 30 апреля 1895 года
Рыжков, настоятель Петропавловского русские курортники, протоиерей Нико- скончалась великая княгиня Екатерина

ikona
2 /2008 85
IK208/2:sazba 6/27/08 12:58 PM Stránka 86

PRAVOSLAVNÁ MÍSTA I П РА В О С Л А В Н Ы Е М Е С ТА

Jak psal pozdûji protojerej Nikolaj RyÏ- staveného k velké aktivitû, spojené s pofiá- V âechách se objevila opravdu velkolepá
kov, pfiedstaven˘ chrámu sv. Petra a Pavla dáním finanãních sbírek. kostelní stavba. Jak pozdûji napsal proto-
v letech 1901–1914, „místo pro chrám V kvûtnu roku 1895, pfied zahájením lá- jerej Nikolaj RyÏkov, rusk˘ chrám v Karlo-
bylo zvoleno v nejlep‰í, nejkrásnûj‰í ãásti zeÀské sezóny, byla uvefiejnûna v˘zva otce v˘ch Varech odpovídal „velikosti Ruska
Karlov˘ch VarÛ – Westendu, na úpatí vel- Nikolaje Apraksina rusk˘m lidem, ve a pravoslaví, hloubce a síle ruského nábo-
kolep˘ch zalesnûn˘ch hor“. Ruská komu- které prosil v‰echny pravoslavné kfiesÈany Ïenského cítûní“.
nita koupila tento pozemek od mûsta za o darování prostfiedkÛ na rychlé dokon- Badatelé se shodují v tom, Ïe kostel sva-
46 406 guldenÛ, rozloha pozemku byla ãení stavebních prací. Ve v˘zvû stálo: t˘ch nejpfiednûj‰ích apo‰tolÛ Petra a Pavla
2720 metrÛ ãtvereãních. „Hrubá stavba na‰eho kostela uÏ je ho- je v˘znamnou památkou ruské církevní
Slavnostní poloÏení základního kamene tová, chtûli bychom co nejrychleji provést architektury z konce 19. století. Architekt
se konalo 29. ãervna – na svátek nejpfied- dokonãovací práce. BohosluÏebné pfied- Gustav Wiedermann pfievzal projekt aka-
nûj‰ích apo‰tolÛ Petra a Pavla dle sta- mûty a ikonostas máme – pfiestûhujeme je demika Uchtomského, kter˘ byl vypraco-
rého kalendáfie. KdyÏ se na místû shro- z na‰eho starého, rozpadajícího se domov- ván o ãtyfiicet let dfiíve, neÏ se poprvé ob-
máÏdili ru‰tí lázeÀ‰tí hosté, protojerej ního kostela“. jevila my‰lenka vytvofiení ruského chrámu
Nikolaj Apraksin pfiednesl krátk˘ projev, Na poãátku roku 1897 byla stavba chrámu v tûchto svûtoznám˘ch lázních. Ale tento
a poté posvûtil základní kámen. Bûhem prakticky dokonãena, otec Nikolaj Aprak- projekt byl znaãnû pfiepracován. Stavitelé
pokládání základního kamene se pofiá- sin zaãal pfiipravovat jeho slavnostní vy- karlovarského kostela se rozhodli postavit
dala finanãní sbírka na budoucí chrám. svûcení. Panovník MikulበII. daroval kar- karlovarsk˘ chrám v neoruském stylu,
Dle souãasníkÛ nejen Rusové pokládali lovarskému kostelu dvû ikony – Krista kter˘ byl na konci 19. století velice roz‰í-
peníze do nádoby, urãené pro dobrovolné Spasitele a Poãajevskou ikonu Matky BoÏí. fien. V˘sledkem je kostelní stavba s pûti
dary. Chrám byl vysvûcen 28. kvûtna roku 1897. vûÏními bánûmi a se zvonicí. Kopule mají
Poãátkem roku 1895 hrubá stavba chrámu Slavnostní bohosluÏbu vedl protojerej cibulovit˘ tvar. Prostfiední kopule byla po-
jiÏ byla hotová. Zb˘valo provést vnitfiní Alexandr Lebedûv, b˘val˘ pfiedstaven˘ do- zlacená. Délka chrámu i se zvonicí je
a vnûj‰í dokonãovací práce. Ale tento úkol movního kostela v Karlov˘ch varech, v té 41 metrÛ, v˘‰ka zvonice – 40 metrÛ, v˘‰ka
se neãekanû zkomplikoval. 30. dubna dobû uÏ pfiedstaven˘ Kazanské katedrály v chrámu pod kopulí – 21 metrÛ. Na stûnách
1895 zemfiela velkoknûÏna Jekatûrina Mi- Petrohradu. BohosluÏby se úãastnili princ kostela nalezneme ‰tukovou v˘zdobu.
chajlovna. Budovan˘ chrám pfii‰el o svou Oldenburgsk˘, a také tajemník Carského Zvlá‰tností vnitfiní v˘zdoby jsou vitráÏe.
nejvy‰‰í opatrovnici. Dle vzpomínek otce ruského velvyslanectví ve Vídni D. A. Nû- Celkem zde napoãítáme 21 oken s barev-
Nikolaje Apraksina, ocitl se „ve velmi lidov, zástupci karlovarské radnice, velké n˘mi skly. Na pûti z nich mÛÏeme vidût
sloÏité situaci – bez prostfiedkÛ a s rozesta- mnoÏství rusk˘ch lázeÀsk˘ch hostÛ a za- ikonografickou v˘zdobu, tfii z tûchto oken
vûn˘ch chrámem“. Situace pfiinutila pfied- hraniãních hostÛ. se nacházejí v oltáfiní ãásti: BÛh V‰evládce

Михайловна. Строящийся храм лишил- Лебедев, ранее бывший настоятелем до-


ся своей высочайшей попечительницы. мовой церкви в Карлсбаде, в то время уже
Как вспоминал отец Николай Апрак- настоятель Казанского кафедрального
син, он очутился «в положении весьма тя- собора в Петербурге. За Литургией при-
желом – без средств и с неотделанным сутствовали принц Ольденбургский,
храмом». Сложившаяся ситуация заста- а также секретарь Императорского Рос-
вила настоятеля проявить максимальную сийского посольства в Вене Д. А. Нели-
активность в организации сбора пожер- дов, представители карлсбадского ма-
твований. гистрата, множество русских курортни-
В мае 1895 года, перед началом курорт- ков и иностранцев.
ного сезона, было отпечатано обращение На Чешской земле появилось поистине
отца Николая Апраксина к русским лю- грандиозное церковное сооружение. Как
дям, в котором он просил всех православ- писал позже протоиерей Николай Рыж-
ных христиан о пожертвовании средств ков, русский храм в Карловых Варах
для скорейшего окончания строительных соответствовал «величию России и Пра-
работ. В обращении отмечалось: «Вчер- вославия, глубине и силе русского рели-
не церковь наша уже готова, хотелось бы гиозного чувства».
поскорее отделать ее. Церковная утварь По общему признанию исследователей,
и иконостас у нас имеются – перенесем церковь святых первоверховных апо-
их из нашей старой, разрушающейся до- столов Петра и Павла является выдаю-
мовой церкви». щимся памятником русской церковной
К началу 1897 года строительство храма архитектуры конца XIX века. Архитек-
было практически завершено, и отец тором Густавом Видерманом был взят за
Николай Апраксин занялся подготов- основу проект академика Ухтомского,
кой ее торжественного освящения. Госу- созданный за сорок лет до того, когда
дарь Николай II пожертвовал карлсбад- впервые появилась идея создания рус-
ской церкви две иконы: Христа Спасите- ского храма на этом известнейшем курор-
ля и Почаевскую икону Божией Матери. те. Но этот проект был существенно пе-
Освящение храма состоялось 28 мая реработан. Создатели карлсбадского хра-
1897 года. Торжественное богослуже- ма решили построить курортную церковь
ние возглавил протоиерей Александр в неорусском стиле, получившем в кон-

ikona
86 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:58 PM Stránka 87

pfiemáhající pomocí kfiíÏe hlavu hada (na


Horním místû), Svûtitel Jan Zlatoúst˘ (ze
strany Ïertveniku / oltáfie) a Svûtitel Basil
Velik˘ (ze strany diakoniku). V hlavní
ãásti chrámu se na jiÏní a na severní stranû
nacházejí vitráÏe s vyobrazením dvou ães-
k˘ch svat˘ch – kníÏete muãedníka Vác-
lava a knûÏny muãednice Ludmily.
Ke dni vysvûcení chrámu bylo odlito ‰est
zvonÛ pro kostelní zvonici. Zvony byly
odlity v Jaroslavli v továrnû P. I. Olovjani‰-
nikova a synÛ. Mûì pro v˘robu zvonÛ po-
cházela dle pfiíkazu panovníka Mikulá‰e II.
ze zbytkÛ dûl. Olovjani‰nikovi souhlasili,
Ïe ve‰kerou práci vykonají bezúplatnû.
BohuÏel se tyto zvony nedochovaly. Po
vypuknutí První svûtové války byly ra-
kousk˘mi úfiady konfiskovány a odvezeny
do Vídnû, kde byly pfietaveny. Tehdy bylo
odstranûno i pozlátko z kopulí chrámu. AÏ
po druhé svûtové válce, kdy v chrámu pÛ-
sobil protojerej Alexij Vetvickij, se farní-
kÛm podafiilo umístit v kostelní zvonici
ãtyfii zvony, které pocházely ze zbofien˘ch
katolick˘ch kaplí.
Prvním pfiedstaven˘m ãerstvû postave-
ného chrámu sv. nejpfiednûj‰ích apo‰tolÛ
Petra a Pavla v Karlov˘ch Varech byl pro-
tojerej Nikolaj Apraksin v letech 1897 aÏ
1901. Za jeho pÛsobení se chrám dostavo-
val a mûnil se ve skuteãné umûlecké dílo.

це XIX столетия широкое распростране- была выделена из пушечного лома по рас- духовной жизни. При нем в помещении
ние. В результате храм в Карловых Ва- поряжению Государя Николая II. Оловя- под храмом была создана библиотека
рах представляет собой пятикупольную нишниковы согласились выполнить все с читальным залом, в которую граф
постройку с колокольней. Купола луко- работы бесплатно. К сожалению, эти ко- М. М. Толстой пожертвовал книги
вичные. Центральный купол был позо- локола не сохранились. После начала русских классиков. После каждого вос-
лоченным. Длина храма с колокольней Первой мировой войны они были конфи- кресного или праздничного богослу-
составляет 41 метр, высота колокольни скованы австрийскими властями, увезе- жения отец Николай приглашал всех
– 40 метров, высота храма под куполом ны в Вену и переплавлены. Тогда же была прихожан в зал под храмом на чашку
– 21 метр. Стены храма украшены леп- снята позолота с куполов храма. Лишь чая. Отец Николай Рыжков являлся
ниной. после Второй мировой войны, в годы на- также настоятелем храма Святителя
Особенностью внутреннего убранства стоятельства протоиерея Алексия Ве- Николая в Праге и по поручению Все-
храма являются витражи. Всего здесь твицкого, прихожанам храма удалось российского посольства в Вене выпол-
двадцать одно окно с цветными стекла- установить на звоннице храма четыре нял обязанности консула.
ми. Пять из них представляют собой колокола, взятых из разрушенных като- В первые же дни Первой мировой войны
иконографические изображения, при- лических часовен. отец Николай был арестован и после
чем три из них расположены в алтарной Первым настоятелем новопостроенного 22 месяцев заключения в венской тюрь-
части: Господь Вседержитель, попираю- храма во имя святых первоверховных ме приговорен к смертной казни. Одна-
щий крестом главу змия (на Горнем ме- апостолов Петра и Павла в Карловых Ва- ко благодаря ходатайству Испанского
сте), святитель Иоанн Златоуст (со сто- рах с 1897 по 1901 год был протоиерей короля Альфонса (посольство Испании
роны жертвенника) и святитель Василий Николай Апраксин. При нем храм до- в Вене представляло во время Первой ми-
Великий (со стороны ризницы). В основ- страивался, превращаясь в настоящее ровой войны интересы России) австрий-
ной части храма с южной и северной сто- произведение искусства. ское правительство помиловало отца
рон расположены оконные витражи Особое место в истории храма занима- Николая с условием, что он будет обме-
с изображениями двух чешских святых – ет протоиерей Николай Рыжков. Это че- нен на интернированного тогда в России
князя-мученика Вячеслава и княгини-му- ловек, при котором храм не только стал униатского митрополита Андрея (Шеп-
ченицы Людмилы. еще краше (в 1903 году были пере- тицкого). После выезда Шептицкого из
Ко дню освящения храма были изготов- крыты медью четыре малых купола, России австрийские власти 19 июля 1917
лены шесть колоколов для храмовой ко- а в 1908 году по благословению еписко- года выпустили протоиерея Николая из
локольни. Они были отлиты в Ярославле, па Кронштадтского Владимира крыша тюрьмы. Он прибыл в Петроград, где
на заводе П. И. Оловянишникова с сы- храма была перекрыта оцинкованным скончался в 1920 году. Здоровье его было
новьями. Медь на отливку колоколов железом), но и превратился в центр подорвано в венской тюрьме.

ikona
2 /2008 87
IK208/2:sazba 6/27/08 12:58 PM Stránka 88

PRAVOSLAVNÁ MÍSTA I П РА В О С Л А В Н Ы Е М Е С ТА

Zvlá‰tní místo v dûjinách chrámu zaujímá zení dne 19. ãervence 1917. Odjel do Pet- i exarchát Ruské pravoslavné církve. Jeho
protojerej Nikolaj RyÏkov. NejenÏe byl za rohradu, kde zemfiel roku 1920. Jeho prvním pfiedstaven˘m byl jmenován ar-
jeho pÛsobení chrám je‰tû zkrá‰len (roku zdraví bylo podlomeno ve vídeÀském vû- chimandrita Vladimir (Ikim, v souãas-
1903 byly ãtyfii malé kopule pokryty mûdí, zení. nosti metropolita ta‰kentsk˘ a Stfiední
a v roce 1908 s poÏehnáním kron‰tad- Bûhem války byl chrám uzavfien. Po skon- Asie). V této dobû bylo zahájeno restauro-
ského biskupa Vladimira byla stfiecha ãení války v nûm byly obnoveny boho- vání kostela, které uÏ dávno bylo zapo-
chrámu pokryta pozinkovan˘m Ïelezem), sluÏby, ale pouze o nedûlích a o svátcích tfiebí. Souãasn˘ vzhled získal chrám sv.
ale stalo se z nûj centrum duchovního Ïi- bûhem lázeÀské sezóny. BohosluÏby slou- nejpfiednûj‰ích apo‰tolÛ Petra a Pavla po
vota. Za jeho pÛsobení byla v místnosti Ïili duchovní, ktefií jezdili z Prahy. zrestaurování (1980 –1987). V první etapû
pod chrámem zaloÏena knihovna, které V období mezi dvûma svûtov˘mi válkami prací (1980 –1982) se v chrámu objevily
hrabû M. M. Tolstoj daroval knihy rus- chrám spadal do jurisdikce metropolity malby karlovarského malífie Milana
k˘ch klasikÛ. Po kaÏdé nedûlní a sváteãní Jevlogije (Georgijevského) a byl fiízen praÏ- Krause. V druhé fázi obnovy (1983–1987)
bohosluÏbû zval otec Nikolaj v‰echny far- sk˘m biskupem Sergijem (Korolevym). byl chrám vyzdoben malbami moskev-
níky do sálu pod chrámem na ‰álek ãaje. Roku 1946 byl pfiedstaven˘m chrámu jme- sk˘ch malífiÛ J. D. Mila‰ova, V. F. Vinogra-
Otec Nikolaj RyÏkov byl také pfiedstave- nován protojerej Alexij Vûtvickij, kter˘ dova, B. V. Andrejeva, S. A. Merzljakova
n˘m chrámu Svûtitele Mikulá‰e v Praze zde pÛsobil do roku 1973. V roce 1948 a protojereje Gerasima Ivanova. Tak
a z povûfiení V‰eruského velvyslanectví byl v Karlov˘ch Varech zaloÏen pravo- vznikly malby ve staroruském stylu
ve Vídni plnil povinnosti konzula. slavn˘ Duchovní semináfi a otec Alexij se v chrámové kopuli a na klenbách, na ol-
V prvních dnech po zaãátku První svû- stal jeho prvním rektorem. Po dvou letech táfiní klenbû, na západní stûnû atd. Malby
tové války byl otec Nikolaj zatãen a po byl semináfi pfiestûhován na V˘chodní Slo- také najdeme na prÛãelí, v obloucích nad
22 mûsících vûzení ve vídeÀské vûznici vensko, do Pre‰ova, a byl pfiejmenován na vchodem, v obloucích lucerny pod hlavní
byl odsouzen k trestu smrti. Ale díky pfií- Pravoslavnou bohosloveckou fakultu. kopulí.
mluvû ‰panûlského krále Alfonse (‰panûl- Roku 1951 pfie‰el chrám do jurisdikce V kostele bylo postaveno vytápûní, byla
ské velvyslanectví ve Vídni zastupovalo âeskoslovenské pravoslavné církve v sou- provedena kompletní hydroizolace chrá-
bûhem První svûtové války zájmy Ruska) vislosti s pfiijetím autokefality od Ruské mu i farního domu. Stfiechy chrámu i fary
rakouská vláda otci Nikolaji udûlila milost pravoslavné církve, ale uÏ v roce 1979, na byly pokryty mûdí, centrální kopule, ko-
pod podmínkou, Ïe bude vymûnûn za uni- Ïádost praÏského metropolity Doroteje, pule zvonice, kfiíÏe, men‰í kopule byly
atského metropolitu Andreje (·eptického), byl chrám navrácen do jurisdikce mos- pozlaceny. Pod chrámem byl vybudován
kter˘ byl tehdy v Rusku internován. Po kevského patriarchátu. Byl pfii nûm zfiízen spoleãensk˘ sál a knihovna.
odjezdu ·eptického z Ruska propustily
rakouské úfiady protojereje Nikolaje z vû-

На протяжении всей войны храм был за- димир (Иким, ныне митрополит Ташкен-
крыт. После ее окончания в нем начались тский и Среднеазиатский). При нем
богослужения, но только по воскресным в храме начались реставрационные рабо-
и праздничным дням, во время курортно- ты, в которых здание давно нуждалось.
го сезона. Службы совершали священни- Современный вид храм святых первовер-
ки, приезжавшие из Праги. ховных апостолов Петра и Павла приоб-
В период между двумя мировыми война- рел после проведения этой масштабной
ми храм находился в юрисдикции митро- реставрации (1980–1987). На первом
полита Евлогия (Георгиевского) и упра- этапе работ (1980–1982) в храме появи-
влялся епископом Пражским Сергием лись росписи карловарского художника
(Королевым). В 1946 году настоятелем Милана Крауза. На втором этапе работ
храма был назначен протоиерей Алексий (1983–1987) храм был расписан москов-
Ветвицкий, который служил здесь до скими художниками Ю. Д. Милашовым,
1973 года. В 1948 году в Карловых Варах В. Ф. Виноградовым, Б. В. Андреевым,
открылась православная Духовная семи- С. А. Мерзляковым и протоиереем Гера-
нария, отец Алексий стал первым ее рек- симом Ивановым. Так появились роспи-
тором. Через два года семинария была пе- си в древнерусском стиле в куполе и па-
реведена в Восточную Словакию, в город русах храма, на алтарном своде, на запад-
Прешов, и переименована в Православ- ной стене и т. д. Были также сделаны рос-
ный богословский факультет. писи на фасаде, в арках над входами,
В 1951 году храм перешел в юрисдикцию в арках барабана центрального купола.
Чехословацкой Православной Церкви В церкви была смонтирована отопитель-
в связи с получением ею от Русской ная система, проведена капитальная ги-
Православной Церкви автокефалии, но дроизоляция храма и приходского дома.
уже в 1979 году по просьбе Митрополи- Крыши храма и церковного дома были
та Пражского Дорофея вернулся в веде- покрыты медью, центральный купол и ку-
ние Московской Патриархии. Тогда здесь пол колокольни, кресты, венчающие
было устроено Подворье Русской Правос- купола, позолочены. Под храмом был
лавной Церкви, первым настоятелем ко- оборудован зал для приемов, устроена
торого был назначен архимандрит Вла- библиотека.

ikona
88 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:58 PM Stránka 89

PRAVOSLAVNÁ MÍSTA I П РА В О С Л А В Н Ы Е М Е С ТА

Rozhovor s představeným Chrámu sv. Petra a Pavla protojerejem nek. ¤e‰ení této záleÏitosti bylo velice
komplikováno tím, Ïe pfii registraci exar-
Nikolajem Liščenjukem chátu bylo nutné zvolit stejn˘ postup jako
Vaše Ctihodnosti, povězte nám prosím něco Dfiíve byl chrám zaregistrován v âesko- pfii registraci jakékoliv církve. To byla je-
o Vašich největších problémech a úspěších a, slovenské republice na základû vládního diná moÏnost dle souãasné ãeské legisla-
pokud možno, i něco o sobě. rozhodnutí. Nyní jsou ty dokumenty ne- tivy. Nemûli jsme na v˘bûr. Oni mají svoji
Od roku 2002 jsem pÛsobil v Praze, platné. Museli jsme zaãít od zaãátku. Mezi logiku – starají se o to, aby se do zemû ne-
v chrámu muãedníka sv. Jifií Vítûzného pfii na‰imi církvemi byla uzavfiena dohoda dostaly destruktivní sekty. Museli jsme
Zastupitelském úfiadû Ruské federace o exarchátu v Karlov˘ch Varech, ta stále shromáÏdit minimálnû 300 podpisÛ ob-
a nyní, uÏ pfies rok pÛsobím v chrámu platí, ale pro ãesk˘ stát tato dohoda neexi- ãanÛ âeské republiky pro registraci chrá-
sv. Petra a Pavla v Karlov˘ch Varech. stuje. JelikoÏ v Rusku pÛsobí exarchát mu (RusÛ je zde mnoho, ale ne v‰ichni
Pfiedev‰ím jsem se zde setkal s nutností âeské církve se sv˘mi stanovami, tak i na mají ãeské obãanství). Ale pfii oslavách
ustanovení formálního právního statutu území âeské republiky by mûl existovat 110 let existence byl nበchrám sv. Petra
chrámu – to byl ten nejvût‰í problém. exarchát Ruské církve za stejn˘ch podmí- a Pavla zaregistrován pod názvem „Rusk˘
pravoslavn˘ kostel – Exarchát patriarchy
moskevského a celé Rusi v âeské repub-
lice“. Byly schváleny stanovy, které jsme
pfiedloÏili. Nyní fungujeme legálnû nejen
co se t˘ãe vztahÛ mezi církvemi, ale i
z právního hlediska.

Povězte nám, prosím, něco o samotné farnosti.


Farnost tu máme osobitou – sem se jezdí
pfiedev‰ím kvÛli odpoãinku, vÏdyÈ se
jedná o vyhlá‰ené láznû. Do chrámu se
chodí pomodlit nejrÛznûj‰í lidé. Na‰e
farnost se vyznaãuje tím, Ïe pfii kaÏdé
bohosluÏbû se kolem tfiiceti procent lidí
poprvé vyzpovídá, a polovinu z nich
tvofií ti, ktefií se chodí vyzpovídat pouze
sem, do na‰eho chrámu, to znamená jed-

ми договоренность о Подворье в Карло-


вых Варах была, и она продолжала
действовать, но для государства Чехии ее
не существовало. Поскольку в России
действует Подворье Чешской Церкви
со своим уставом, то и на территории
Чехии на паритетных началах должно су-
ществовать Подворье Русской Церкви.
Очень осложняло решение этого вопро-
са то, что для регистрации Подворья не-
обходимо было пройти тот же путь, как
для регистрации любой Церкви. Это
была единственная возможность по сов-
ременному чешскому законодательству.
Других вариантов не было. У них своя
логика – они заботятся о том, чтобы
в страну не попали деструктивные секты.
Нам нужно было собрать не менее 300
подписей граждан Чехии в поддержку ре-
Беседа с настоятелем Петропавловского храма протоиереем гистрации храма. Мы подали 450 подпи-
Николаем Лищенюком сей граждан Чехии (русских здесь мно-
го, но не все имеют гражданство). И вот
Ваше Высокопреподобие, расскажите, пожалуй- В первую очередь я столкнулся здесь с не- к празднованию 110-летия наш Петропа-
ста, о ваших главных проблемах и достижени- обходимостью оформления юридиче- вловский храм был зарегистрирован под
ях и, если можно, немного о себе. ского статуса храма – это была самая названием «Русская Православная Цер-
С 2002 года до весны 2006 года я служил главная проблема. Ранее храм был заре- ковь – Подворье Патриарха Московско-
в Праге, в храме во имя великомученика гистрирован в Чехословацкой Республи- го и всея Руси в Чешской Республике».
и Победоносца Георгия при Посольстве ке на основании решения ее Верховного Был принят устав, который мы предста-
Российской Федерации, а теперь, уже Совета. Теперь эти документы стали вили. Теперь мы существуем легально не
больше года, – в Петропавловском хра- недействительными. Нужно было начи- только в рамках отношений между Церк-
ме в Карловых Варах. нать все снова. Между нашими Церква- вами, но и юридически.

ikona
2 /2008 89
IK208/2:sazba 6/27/08 12:59 PM Stránka 90

PRAVOSLAVNÁ MÍSTA I П РА В О С Л А В Н Ы Е М Е С ТА

nou roãnû. Musím je pfiesvûdãovat o tom, DÛleÏitou oblastí pro pÛsobení Exarchátu ikonostas, ve Franti‰kov˘ch Lázních,
Ïe je potfieba chodit do kostela pravi- je rozvoj poutnictví. Cestovní ruch mÛÏe a také rusk˘ chrám v Praze, na Ol‰anech,
delnû, ve své vlasti to samé, takÏe kate- b˘t a má b˘t více diverzifikovan˘. Existují kter˘ byl vysvûcen roku 1925 rusk˘mi
chetické práce mám hodnû. Mnozí sem zde staré církevní tradice. Nedávno byly emigranty v âechách. Nyní tyto kostely
jezdí z Nûmecka, kvÛli kfiestu, svatbû, provedeny archeologické práce v místû patfií âeské církvi.
Rusové a âe‰i také, i kdyÏ jich není pÛsobení svat˘ch apo‰tolÛm rovn˘ch Cy- BohosluÏby se v na‰em chrámû konají kaÏ-
mnoho. rila a Metodûje. Zde konali své skutky dou sobotu a nedûli a bûhem dvanáctiden-
Na‰e farnost vzkvétá. Dole pod chrámem ãe‰tí svatí Ludmila a Václav. Samozfiejmû ních svátkÛ. KaÏdou stfiedu ãteme akafist
máme knihovnu a promítací sál k promí- jsou zajímavé ruské chrámy v ãesk˘ch láz- apo‰tolÛm Petru a Pavlovi spolu se svûce-
tání pravoslavn˘ch filmÛ. Koupili jsme ních – v Karlov˘ch Varech, v Mariánsk˘ch ním vody. LázeÀ‰tí hosté si tak mohou
kvÛli tomu audio a video systém. Lázních, kde je jedineãn˘ porcelánov˘ zvyknout na to, Ïe kromû léãivé vody, která
teãe na kolonádû, existuje i voda duchovní,
která je mnohem dÛleÏitûj‰í a potfiebnûj‰í.
Budeme dále rozvíjet tuto tradici.
Îije zde pfiibliÏnû deset aÏ patnáct lidí ze
staré emigrace, v‰ichni jsou to na‰i far-
níci. Mûfiítkem pro kaÏd˘ chrám je poãet
lidí bûhem paschální bohosluÏby. Bûhem
leto‰ní Paschy u nás pfiijalo Svátost kolem
tfií set lidí.
Bûhem dne‰ní slavnosti byli odmûnûni
mnozí na‰i farníci, ktefií nám pomáhali
s její pfiípravou. Podafiilo se nám k tomuto
v˘roãí obnovit skoro v‰echny bohoslu-
Ïebné pfiedmûty – díky darÛm i vlastním
moÏnostem. Ale tím nejdÛleÏitûj‰ím je sa-
mozfiejmû nová zvonice, která dnes byla
vysvûcena, nové zvony.
Zvony zde chybûly do 50. let. Tehdy far-
níci chrámu získali zvony ze zru‰en˘ch
katolick˘ch kaplí na ãeském území. Nyní

щих на пасхальной службе. Так вот, на


Пасху нынешнего года у нас причасти-
лось около трехсот человек.
На сегодняшнем празднике были на-
граждены многие наши прихожане, кото-
Расскажите, пожалуйста, о самом приходе. были проведены археологические ра- рые помогали в его подготовке. Нам уда-
Приход здесь особый – сюда приезжают скопки на месте служения святых равноа- лось к юбилею обновить почти всю цер-
в основном отдыхать, ведь это известный постольных Кирилла и Мефодия. Здесь ковную утварь – с помощью благотвори-
курорт. Помолиться к нам в храм прихо- подвизались Людмила и Вячеслав Чеш- телей и за счет собственных возможно-
дят самые разные люди. Наш приход ские. Конечно же интересны наши рус- стей. Но конечно, самое главное – это но-
отличает то, что на каждом богослужении ские храмы на здешних курортах: в Кар- вая звонница, освященная сегодня, новые
около тридцати процентов людей испо- ловых Варах, в Марианских Лазнях, колокола.
ведуются в первый раз, а половина – те, с уникальным фарфоровым иконостасом, Колоколов на храме не было до 1950-х го-
кто исповедуется только здесь, в нашем во Франтишковых Лазнях, а также рус- дов. Тогда прихожане храма приобрели
храме, то есть раз в год. Приходится ский храм в Праге, на Ольшанах, который колокола с разрушаемых католических
убеждать их в том, что надо ходить в храм был освящен в 1925 году русскими эми- часовен на территории Чехии. Сейчас че-
регулярно, и на родине тоже, так что ка- грантами в Чехии. Теперь эти храмы тыре колокола находятся у нас на коло-
техизаторской работы у меня достаточ- принадлежат Чешской Церкви. кольне, они немного поломаны, имеют
но. Многие приезжают сюда из Германии Служба в нашем храме совершается по звон не традиционно православный, у них
– и креститься, и венчаться, русские субботним и воскресным дням и двуна- есть дефекты. Теперь будет новая звон-
и чехи тоже, правда, немного. десятым праздникам. По средам читает- ница. Она как бы завершает историче-
Приход наш развивается. Внизу, под ся Акафист апостолам Петру и Павлу ский круг: первые колокола были отли-
храмом, находится библиотека, кинозал с водоосвящением, чтобы отдыхающие ты до революции в Ярославле и новые
для показа православных фильмов. Куп- привыкали, что не только лечебная вода колокола тоже сделаны в Ярославской об-
лена аудио-видеосистема для демонстра- течет на колоннаде, но есть и вода духов- ласти. Такая историческая завершен-
ции фильмов. ная, которая гораздо важнее и нужнее. ность. К нашему престольному праз-
Важным направлением в деятельности Эту традицию будем развивать. днику – дню памяти святых апостолов
Подворья является развитие паломниче- Здесь живут примерно десять-пятнадцать Петра и Павла они уже будут подняты на
ства. Туризм в Чехии может и должен человек из старой эмиграции, все они колокольню.
быть более разнообразным. Здесь есть наши прихожане. Показатель для любо- При храме действует воскресная школа,
давние церковные традиции. Недавно го храма – это количество присутствую- моя супруга – педагог, она преподает в на-

ikona
90 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:59 PM Stránka 91

PRAVOSLAVNÁ MÍSTA I П РА В О С Л А В Н Ы Е М Е С ТА

máme na zvonici ãtyfii zvony, které jsou tu mnoho RusÛ, ale Ïádná ruská ‰kola. ‰ich sloÏit˘ch dobách pro kaÏdého ãlo-
trochu naru‰ené, nemají tradiãní pravo- Pokud dûti chodí pouze do ãeské ‰koly, vûka, kaÏdou Ïivou du‰i.
slavn˘ zvuk, mají své vady. Teì budeme jsou zcela odtrÏeny od ruské kultury, pfie-
mít novou zvonici. Jako kdyby se uzaví- stávají b˘t Rusy. Ruská farnost v Karlov˘ch Varech existuje
rala jedna dûjinná etapa – první zvony TakÏe nejdÛleÏitûj‰ím úkolem exarchátu je a vzkvétá. Pfiicházejí sem noví lidé, ktefií
byly odlity pfied revolucí v Jaroslavle vytvofiení na jeho základû kulturního ãerpají ze Ïivotodárné pokladnice Pravo-
a nové zvony budou také vyrobeny v Jaro- a vyuãovacího stfiediska. UÏ jsme jednali slaví a nalézají v Chrámû klid a mír.
slavské oblasti. Kruh se zavírá. Na nበs Velvyslanestvím a s Konzulátem Ruska Tak, jak plánoval pfiedstaven˘ chrámu sv.
svátek – svátek svat˘ch apo‰tolÛ Petra v âechách a domluvili jsme se na tom, Ïe Petra a Pavla, na svátek nejpfiednûj‰ích
a Pavla uÏ budou zvony na zvonici. k nám budou jezdit vyuãující z praÏské apo‰tolÛ Petra a Pavla – 12. ãervence loÀ-
Pfii chrámu pÛsobí nedûlní ‰kola, moje ruské ‰koly. Budeme vyuÏívat i vlastní ského roku – byly na zvonici umístûny
manÏelka je pedagoÏka a vyuãuje v na‰í zdroje. Doufáme v BoÏí pomoc a pfiímluvu nové zvony. Nyní jejich zvonûní svolává
‰kole. Organizujeme oslavy, vánoãní a pa- na‰ich Nebesk˘ch ochráncÛ a doufáme, farníky karlovarského chrámu na boho-
schální pfiedstavení. Máme v plánu otev- Ïe Rusové, ktefií sem budou jezdit odpoãí- sluÏbu a zdobí a odu‰evÀuje atmosféru
fiít pfii exarchátu kurzy nebo gymnázium, vat, tak jako dfiívûj‰í farníci a dobrodinci, tohoto pfiekrásného lázeÀského mûsta.
kde se bude vyuãovat ru‰tinû a základÛm na nás nezapomenou. Zde se jim dostane
pravoslavné kultury. Pro ty, ktefií tu Ïijí. Je duchovní podpory, která je nezbytná v na- M. Îilkina

шей школе. Проводятся праздники, рож- в Чехии и договорились, что к нам будут люди, приникающие к живоносной сокро-
дественские и пасхальные представления. приезжать преподаватели из пражской вищнице Православия и обретающие
В планах – открытие при Подворье кур- русской школы. Будем использовать и в храме душевный мир и спокойствие.
сов или гимназии, где будет преподавать- свои силы. Надеемся на помощь Божию Как и планировал настоятель Петропа-
ся русский язык, история России и осно- и заступничество наших Небесных покро- вловского храма, к дню памяти первовер-
вы православной культуры. Для тех, кто вителей и ждем, что русские люди, кото- ховных апостолов Петра и Павла –
здесь живет. Здесь много русских, но рые будут приезжать сюда на отдых, как 12 июля нынешнего года новые колокола
нет русской школы. Если дети ходят и прежние прихожане и благотворители были подняты на колокольню, и теперь их
только в чешскую школу, то они полно- нашего храма, не оставят нас своим вни- звон призывает прихожан карловарского
стью отрываются от русской культуры, манием и получат здесь духовную под- храма на богослужения и украшает
становятся нерусскими. держку, столь необходимую в наше слож- и одухотворяет атмосферу этого пре-
Так что важнейшая задача Подворья – ное время каждому человеку, каждой красного города-курорта.
создание на его базе культурного и учеб- живой душе.
ного центра. Мы уже провели перегово- Русский приход в Карловых Варах живет М. Жилкина
ры с посольством и консульством России и развивается. Сюда приходят новые

ikona
2 /2008 91
IK208/2:sazba 6/27/08 12:59 PM Stránka 92

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Bohoslužba k 9. výročí
vysvěcení
chrámu sv. Jiří
na velvyslanectví
Ruské Federace v ČR

Богослужение
к 9-ой годовщине
освящения
храма
св.Георгия
в посольсве РФ

Chrám sv. Jiří I Храм св. Георгия


Křížová cesta I Крёстный ход

ikona
92 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:59 PM Stránka 93

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Prot. Alexej, prot. Vladimír, presbyter prot. Jan, o.a. Sergej, prot. Nikolaj I Прот.Алексий, прот.Владимир, благочинный прот.Иоанн, арх.Сергий, прот.Николай

ikona
2 /2008 93
IK208/2:sazba 6/27/08 12:59 PM Stránka 94

POBAV TE SE I РА З В Л Е Ч И Т Е С Ь
V tajence najdete srbské přísloví

ikona
94 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:59 PM Stránka 95

POBAV TE SE I РА З В Л Е Ч И Т Е С Ь

Ukrajinské přísloví: Nezlob se na zrcadlo, máš-li (tajenka)

ASISTENTKA – BAČKORA –
BALZA – BIBLE – BROSKEV –
BUDKA – CITÁT – CTITEL –
ČMELÁK – DOMOV – KARMA –
KAVKA – KLAUN – KLIKA –
KLOUZAČKA – KOBKA – KOKOS
– KOLEJ – KOREKCE –
KOTELNA – KOTOUČ – LAMELA
– LAVINA – LETKA – LIŠTA –
MAKRELA – MATEMATIK –
MLHOVKA – MONTÉR –
NADÁVKA – NÁHROBEK –
NOUZE – PAVUČINKA – PIŠKOT
– PLAKETA – PODLAHA –
PODVÝŽIVA – POSUDEK –
POVEL – PŘEDVOJ – PUMPA –
RODÁK – SESTRA – SIROTEK –
SKLEP – SPÍNAČ – STRAŠIDLO
– TANEČNÍK – TEPLOTA –
TRIKOT – VĚTROVKA – VLEČKA
– VÝDEJNA – VÝSKOK –
VZOREC – ZÁVORKA – ŽUPAN
Lehké sudoku Těžší sudoku Nejtěžší sudoku
    
     
     
     
    
     
     
    
   

Řešení:
ZÁVORKA – ŽUPAN
VÝDEJNA – VÝSKOK – VZOREC –
TRIKOT – VĚTROVKA – VLEČKA –
STRAŠIDLO – TANEČNÍK – TEPLOTA –
SESTRA – SIROTEK – SKLEP – SPÍNAČ –
POVEL – PŘEDVOJ – PUMPA – RODÁK –
PODLAHA – PODVÝŽIVA – POSUDEK –
PAVUČINKA – PIŠKOT – PLAKETA –
NADÁVKA – NÁHROBEK – NOUZE –
MATEMATIK – MLHOVKA – MONTÉR –
– LETKA – LIŠTA – MAKRELA –
KOTELNA – KOTOUČ – LAMELA – LAVINA
KOBKA – KOKOS – KOLEJ – KOREKCE –
KAVKA – KLAUN – KLIKA – KLOUZAČKA –
CTITEL – ČMELÁK – DOMOV – KARMA –
BIBLE – BROSKEV – BUDKA – CITÁT –
ASISTENTKA – BAČKORA – BALZA –

ikona
2 /2008 95
IK208/2:sazba 6/27/08 12:59 PM Stránka 96

RECEPT Y I РЕЦЕПТЫ

Bulharsko
Musaka z mletého masa
120g mletého masa (50 % vepfiového a 50 % hovûzího)
25 g cibule, 200 g brambor
20 ml oleje
65 g rajãat a 3 g rajského protlaku
8 g petrÏele
10 g hladké mouky
10 g tvrdého s˘ra, 0,05 l mléka a 1 ks vejce

Mleté maso osmaÏíme s nakrájenou cibulí, rajsk˘m protlakem


a sladkou paprikou, podlijeme v˘varem, ponecháme 10–15 mi-
nut, pak osolíme, opepfiíme, pfiidáme petrÏel a nakrájená rajãata.
Brambory nakrájené na plátky napolo usmaÏíme. Do mísy dáme
stfiídavû vrstvy brambor a mletého masa, nahoru dáme plátky raj-
ãat. Dusíme v troubû, polijeme omáãkou z mouky, mléka a vejce,
navrch nastrouháme tvrd˘ s˘r a dáme zapéct. Necháme trochu
vychladnout a nakrájíme na porce.

Болгария
Řecko
Мусака из масного фарша
Souvlaki
120 гр. мясного фарша (50 % свинина, 50 % говядина)
25 гр. лука, 200 гр. картофеля Jehnûãí nebo vepfiové maso – 600 g
20 мл. масла ‰Èáva z 1/2 citrónu
65 гр. помидоров, 3 гр. томата oregáno – 1 lÏiãka
8 гр. петрушки bílé víno – 1/4 hrnku
10 гр. гладкой муки tymián – 1 lÏiãka
10 гр. твердого сыра, 0,05 л. молока, 1 яйцо. pepfi
olivov˘ olej – 1/2 hrnku
Фарш пожарим с нарезанным луком, томатом и сладким пер- sÛl
цем, зальем бульоном, оставим на 10-15 минут. Потом посолим,
поперчим, добавим петрушку и нарезанные помидоры. Карто- V misce smícháme v‰echny pfiísady mimo masa a ve vzniklé
фель нарежем ломтиками и поджарим до полуготовности. В ми- smûsi maso krátce marinujeme. Pokud máme ãas, mÛÏeme ma-
ску кладем по очереди слоя картофеля и фарша, наверх поло- rinovat pfies noc v ledniãce. Maso napícháme na ‰píz a pomalu
жим помидоры. Тушим в духовке, добавим соус из муки, ogrilujeme. Bûhem grilování pravidelnû potíráme marinádou.
молока и яйца, сверху посыпем натертым твердым сыром, и за-
пекаем. Даем слегка остыть и нарезаем на порции.

Греция
Сувлаки
баранина или свинина – 600 гр.
сок из ½ лимона
орегпно – 1 чайная ложка
белое вино – ¼ стакана
тимиан – 1 чайная ложка
перец
оливковое масло – ½ стакана
соль

В миске смешаем все ингредиенты кроме мяса, в этой смеси мясо


недолго маринуем. Если есть время, мясо можем мариновать
наночь в холодильнике. Мясо мы нанизываем на шампуры
и медленно готовим на гриле. Во время гриля, смазываем мясо
маринадом.

ikona
96 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:59 PM Stránka 97

RECEPT Y I РЕЦЕПТЫ

Makedonie
Burek
500 g syrov˘ch brambor
500 g mletého masa – bÛãek a vepfiové
3 vet‰í cibule
sÛl, pepfi, ocet, sádlo
hladká mouka, vegeta

Syrové brambory nakrájíme na kostiãky, pfiimícháme k masu.


Cibuli nadrobno nasekáme a pfiidáme k bramborÛm a masu. V‰e
dobfie promícháme, osolíme, opepfiíme a pfiidáme trochu vegety.
Z hladké mouky a vody vypracujeme tûsto, pfiidáme do nûj tro-
chu octa a vyválíme placku 40 cm dlouhou a 20 cm ‰irokou. Do-
prostfied vloÏíme smûs, zabalíme, potfieme rozpu‰tûn˘m sádlem
a dáme péct asi na 180 °C. Peãeme 40–45 minut, podléváme sád-
lem a potíráme podle potfieby.

Македония Černá hora


Бурек Pljeskavica
500 гр. сырого картофеля 0,5 kg mleté hovûzí maso
500 гр. фарша – свинина и свиная грудинка 0,5 kg mleté jehnûãí maso
3 луковицы побольше 1 lÏiãka pálivé papriky
соль, перец, уксус, сало 2 lÏiãky soli
гладкая мука, Вегета 3 velké cibule, pepfi

Сырой картофель нережем кубиками, добавим его к фаршу. Pro v˘robu potfiebujete mleté skopové a hovûzí maso, zhruba pÛl
Добавим мелко нарезенный лук. Все хорошо перемешаем, na pÛl, není to podstatné a kaÏd˘ si recept upravuje podle chuti.
посолим, поперчим и добавим немного Вегеты. Из гладкой муки Maso smíchejte s paprikou a solí a pfies noc dejte do chladniãky.
и воды замесим тесто, добавим в него немного уксуса и раска- Pfied grilováním maso promíchejte a vytvofite kuliãky, potom
таем лепешку длиной около 40 см. и шириной около 20 см. kaÏdou zmáãknûte na placiãku asi centimetr silnou a hned krátce
Положим в нее начинку, завернем, смажем растопленным grilujte. Servírujte s cibulí nakrájenou na koleãka s hofiãicí nebo
салом и запекаем в духовке при температуре 180 градусов. Печь keãupem. Správnû se v‰ak podává s Ajvarem.
40–45 минут, подливая салом и смазывая по необходимости.

Черногория
Плескавица
0,5 кг. фарш из говядины
0,5 кг фарш из баранины
1 чайная ложка острого перца
2 чайные ложки соли
3 большие луковицы, перец

Для изготовления нужно взять одинаковое количество фарша


из говядины и из баранины – это не принципиалтно, каждый
приспосабливает себе рецепт по вкусу. Мясо смешайте с пер-
цем и солью, наночь положите в холодильник. Перед готовкой
на гриле мясо промешайте и сформуйте из него шарики. На-
давите на каждый шарик, превратив его в лепешечку сантиме-
тровой толщины, и сразу быстро жарьте на гриле. Подавайте
с луком, порезанным кольцами, с горчицей или кетчупом, хотя
правильно его подают с Айваром (острая приправа из бакла-
жанов, стручков сладкого и острого перца, оливкового масла
и лимонного сока).

ikona
2 /2008 97
IK208/2:sazba 6/27/08 12:59 PM Stránka 98

Z REDAKČNÍ POŠT Y I ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Reakce na článek v Lidových novinách

Urážet pravoslavné je mnohem snazší než muslimy


VáÏen˘ pane ‰éfredaktore, váÏení pracov- cované politicky a náboÏensky. Nepozasta- napfi.: otec vlasti Franti‰ek Palack˘, slavn˘
níci Lidov˘ch novin! vuje se nad tím, co dûlají katoliãtí misio- herec Voskovec, první premiér âeskoslo-
náfii, napfiíklad na Sibifii, kde je 0,01% ka- venska Karel Kramáfi, armádní generál
Jsem dlouholet˘m ãtenáfiem Lidov˘ch no- tolíkÛ, nediví se tomu, Ïe v mnoh˘ch Ludvík Svoboda – a mnozí dal‰í, vãetnû
vin, ale ãlánek, kter˘ se mi nyní dostal do armádách (USA, âR, Polsko – NATO) jsou nejslavnûj‰ího souãasného ãeského hoke-
rukou, mû naprosto znechutil – a jsem také vojen‰tí kaplani. KdyÏ nûkdo z evrop- jisty. Psát tak, jak pí‰e „rusista“ Glanc,
pfiekvapen, Ïe nûco tak manipulativního, sk˘ch politikÛ blahopfieje papeÏovi, tak znamená psát jazykem dopisÛ soudruha
tendenãního, bol‰evicky ideologického, je to naprosto normální, kdyÏ pfiedstavi- Lenina. Naprost˘m hanobením pravo-
mÛÏe vyjít v tzv. svobodném tisku 18 let telé ruské vlády blahopfiejí patriarchovi, slavné a kfiesÈanské víry je pak umístûní
po sametové revoluci! tak je to zaráÏející a nepochopitelné. portrétu Putina do ikony Krista. Tato foto-
âlánek „Pro blaho ruské fií‰e“, kter˘ uÏ Rusové v‰ak historicky byli a jsou pra- montáÏ volá o podání trestního oznámení
samotn˘m názvem vyvolává hrÛzu. Jako voslavní, jakkoliv se pravoslavné kfie- za hanobení. Je vidût, Ïe i muslimské hod-
by se jednalo o III. reich. sÈanství církev komunistick˘ (resp. bol- noty vzbuzují (v Lidov˘ch novinách) mno-
Podepsán je TomበGlanc, kter˘ se pfied ‰evick˘) reÏim (podot˘kám do Ruska hem vût‰í úctu neÏ kfiesÈanství, které je
ãtenáfii prezentuje jako rusista (a ãlánek importovan˘ ze západu) snaÏil z jejich podle autora, „Jakousi kulturnû spiritu-
tím u neznalého ãtenáfie vyvolává dojem myslí vym˘tit. Pravoslaví není ideologie. ální konstantou a snad dokonce i jak˘msi
objektivity a vûcné správnosti). Pfiedev‰ím Kolik vûfiících pfiichází na Velikonoãní civilizaãním principem“,nejen ruské iden-
zaráÏí antipatie a pfiedpojatost ke v‰emu bohosluÏby mÛÏe autor zjistit, kdyÏ tam tity, ale i celé Evropy, vãetnû âR.
ruskému. Pozornost a úctu podle autora aspoÀ jednou zavítá (nemluvû o ostatních Je mi velmi líto, Ïe i tolik let po pádu ko-
zaslouÏí jen projevy nespokojeností a di- svátcích). Jako „rusista“ by v‰ak mûl vû- munismu mnoho lidí chová takovou nená-
sidenti. RÛst a obnova pravoslavné církve dût, Ïe napsat „Popové z hlediska Kremlu“ vist ke v‰emu ruskému.
v autorovi vyvolávají jen obavy. je uráÏlivé nejen pro Rusy, ale i pro pravo- S pfiáním hezkého dne
Vûfiím, Ïe spoustû lidí, vãetnû p. Glance, slavné âechy, jejichÏ poãet neustále jerej Mgr. EvÏen âervinsk˘
by se asi nejvíc líbilo Rusko slabé a rozpor- vzrÛstá. Pravoslavn˘mi kfiesÈany byli

Реакция на статью в газете «Лидове новины»

Оскорблять православных намного проще, чем мусульман


Уважаемый господин главный редак- нию автора, заслуживают лишь проявле- гнать из их мыслей Православную Хри-
тор, уважаемые сотрудники газеты «Ли- ния недовольства и выступления дисси- стианскую Церковь. Православие — это
дове новины»! дентов. Рост и обновление Православной не идеология.
Церкви пробуждают в авторе только бес- Количество верующих, приходящих на
Я являюсь постоянным читателем «Ли- покойство. Пасхальные богослужения, автор может
довых новин», но статья, на которую я Я верю, что большинству людей, включая узнать сам, если он туда хоть раз загля-
сейчас наткнулся, вызвала во мне отвра- г. Гланца, хотелось бы видеть Россию сла- нет (не говоря уже об остальных празд-
щение — и я удивлен тем, что нечто на- бой и политически и религиозно раздроб- никах). Но как «русист» он должен бы
столько тенденциозное, большевистки- ленной. Его не смущает то, что делают ка- знать, что написать «попы с точки зрения
идеологическое может появиться в так толические миссионеры, например, Кремля» - оскорбительно не только для
называемой свободной прессе 18 лет в Сибири, где живет 0,01% католиков. Он русских, но и для православных чехов, ко-
спустя после бархатной революции! не удивляется тому, что во многих арми- личество которых неуклонно растет.
Статья «Во благо российской империи», ях (США, ЧР, Польша — НАТО) также Православными христианами были, на-
которая уже своим названием вызывает существуют военные капелланы. Когда пример, отец отечества Франтишек Па-
ужас. Как будто речь идет о Третьем кто-нибудь из европейских политиков по- лацки, известный актер Восковец, первый
рейхе. здравляет папу римского — это вполне премьер-министр Чехословакии Карел
Подпись — Томаш Гланц. Для читателей нормально, а когда представители россий- Крамарж, генерал армии Лудвик Свобо-
газеты он выступает как русист (таким ского правительства поздравляют па- да — и многие другие, включая самого из-
образом, у несведущего читателя статья триарха — так это факт поражающий вестного современного чешского хок-
вызывает впечатление объективности и и непонятный. Но русские, с историче- кеиста. Писать таким образом, как пишет
фактической достоверности). Прежде ской точки зрения, были и есть правос- «русист» Гланц, значит писать на языке
всего, приводит в замешательство анти- лавные, хотя коммунистический (или писем товарища Ленина. Полным оскорб-
патия и предвзятость ко всему русскому. большевистский) режим (кстати, приве- лением православной и христианской
Нашего внимания и уважения, по мне- зенный в Россию из Запада) старался из- веры является портрет Путина, помещен-

ikona
98 2 /2008
IK208/2:sazba 6/27/08 12:59 PM Stránka 99

Z REDAKČNÍ POŠT Y I ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Poznámka: hla‰uje Gorazda Vopatrného, kter˘ je pfií- jímá), za „pfiedního znalce a pfiedstavitele
Pfiípad uvefiejnûní Glancovy slátaniny si slu‰níkem heretické sekty (mikrosynodu pravoslaví v âesku“.
fiíká o to, abychom na závûr uãinili tu po- tzv. „kyprianovcÛ“, které – pokud vím –
vûstnou „teãku nad i“, a poznamenali nikdo z pravoslavné církve ve svûtû nepfii- Jerej Jan P. Baudi‰
nûco o tom, jak v˘mluvn˘ je samotn˘ fakt
uvefiejnûní textu, v nûmÏ je na malém pro-
storu koncentrováno tolik hloupostí, Ïe
na nû ani není moÏno reagovat (natoÏ je
v‰echny podrobnû vyvracet), aniÏ by se
z takové polemiky nestala staÈ pro malou
kníÏku.
Spokojme se jen se struãn˘m konstato-
vání, Ïe tato kauza nûco vypovídá o pro-
tiruském a protipravoslavném zamûfiení
redakce Lidov˘ch novin, kdyÏ otiskne i
tak neuvûfiitelnû nekompetentní ãlánek
– evidentnû jen proto, Ïe útoãí na pravo-
slavnou církev a na Rusko (a jistû vydává
svûdectví o my‰lenkovém svûtû politic-
k˘ch kruhÛ, které jsou s tûmito novinami
spojeny, jakoÏ i o duchu a reálném
vztahu k pravoslaví jedné zdej‰í církve,
jeÏ je s touto politikou i novinami pro-
rostlá).
Mimochodem, svou naprostou nekompe-
tentnost a nezasaÏenost reáliemi pravo-
slaví prozrazuje Glanc uÏ jen tím, Ïe pro-

ный в икону Христа. За этот фотомонтаж


нужно подавать в суд. Видно, мусульман-
ские ценности вызывают в газете «Лидо-
ве новины» намного больше уважения,
чем христианство, которое является, по
словам автора, «подобием культурно-
духовной постоянной величины, может
быть, даже подобием цивилизационного
принципа», не только русской идентич-
ности, но и идентичности всей Европы,
включая ЧР.
Мне очень жаль, что через столько лет по-
сле падения коммунизма многие так не-
навидят все русское.

Хорошего дня,
иерей магистр Эвжен Червински
Давайте довольствоваться краткой кон- Кстати, свою абсолютную некомпетен-
статацией того, что этот казус демонстри- тность и непосвященность в реалии пра-
Примечание: рует антирусскую и антиправославную вославия Гланц обнаруживает тем, что на-
Случай опубликования тарабарщины направленность редакции газеты «Лидо- зывает Горазда Вопатрного, принадлежа-
Гланца подталкивает к тому, чтобы мы ве новины», раз она печатает настолько щего к еретической секте (к т.н. «киприа-
расставили все точки над «i» и отметили, невероятно некомпетентную статью, оче- новцам», которых, насколько я знаю,
насколько красноречив сам факт публи- видно, только потому, что она нападает никто из Православной Церкви в мире не
кации текста, в котором на маленьком на Православную Церковь и на Россию признает), «выдающимся экспертом
пространстве сосредоточено столько глу- (и, вероятно, является свидетельством об- и представителем православия в Чехии».
постей, что на них даже невозможно реа- раза мыслей политических кругов, свя-
гировать (тем более, их все подробно занных с этой газетой, а также характера Иерей Йан П. Баудиш
опровергать), если не хотим эту полеми- и настоящего отношения к православию
ку превратить в статью размером с не- одной местной церкви, тесно связанной
большую книгу. с данной политикой и газетой).

ikona
2 /2008 99
IK208/2:sazba 6/27/08 12:59 PM Stránka 100

Objednejte si časopis IKONA Закажите наш журнал ИКОНА


přímo do vaší schránky прямо в ваш почтовый ящик Vydává Český národní fond kultury a.s.,
pod záštitou Kryštofa,
VáÏení ãtenáfii, vydavatel pro vás zajistil ve spolu- Уважаемые читатели, издатель совместно с распре- arcibiskupa pražského a metropolity
práci s distribuãní firmou AMIS Servis s.r.o. doruão- делительной фирмой АМИС Сервис ООО обеспе- Českých zemi a Slovenska.
vání ãasopisu pfiímo do pohodlí Va‰eho domova. чил доставку журналов прямо к вам домой. Запла-
Zaplatíte pouze manipulaãní poplatek spojen˘ s di- тите только расходы, связанные с доставкой и оп-
Číslo 2 / 2008 / ročník II.
stribucí a po‰tovn˘m âeské po‰ty. Pro rok 2008 латой на Чешской почте. В 2008 году Чешсская по-
zdraÏila âeská po‰ta své sluÏby. Navíc je rozsah чта удорожала свои услуги. Более того содержание Šéfredaktor:
a hmotnost dvoujazyãné verze ãasopisu v˘raznû и масса двухязычной версии значительно больше чем Roman Wimmer
vy‰‰í neÏ v roce 2007 a ãasopis IKONA je pro Vás в 2007 г. журнал ИКОНА всё для вас бесплатный мы e-mail: sefredaktor@ikonapress.info
stále zdarma, museli jsme zmûnit systém placení должны поменять систему манипуляционной опла- Redakce:
manipulaãních poplatkÛ. Nyní mÛÏete objednávat ты. На сегодняшний день вы сможете журнал зака- e-mail: redakce@ikonapress.info
ãasopis po jednotliv˘ch ãíslech. Manipulaãní popla- зывать по отдельным номерам. Манипуляционная Glazunovova 885, 140 00 Praha 4
tek za jeden v˘tisk je 28,- Kã. Pfiíklad: MÛÏete si оплата за один номер составляет 28,- Кч. Пример, Tel.:+420 244 912 158
objednat 4 následující ãísla = zaplatíte 4 x 28,- Kã. можете заказать 4 следующих номеров – оплатите
Grafika:
4 x 28 Кч. Milan Sládek
Pokud si objednáte zasílání časopisu, e-mail: grafik@ikonapress.info
získáte tyto výhody: Если закажите журналы по почте,
получите следующие выгоды: Jazyková korektura:
Martina Košanová
100% jistota obdrÏení ãasopisu.
JelikoÏ je ãasopis roz‰ifiován zdarma, mohlo by se 100% уверенность в получении журнала: Obchodní oddělení:
Vám stát, Ïe náklad v˘tiskÛ bude rozebrán jin˘mi т. к. распространение журнала бесплатное, может Ing. Igor Střelec
ãtenáfii. оказаться, что журналы будут все разобраны други- e-mail: vydavatel@ikonapress.info
ми читателями Inzerce:
Ihned po obdrÏení Va‰í objednávky Vám bude zaslá- e-mail: inzerce@ikonapress.info
na sloÏenka (popfi. faktura) k úhradû s uvedením После получения вашего заказа вам пришлют талон Tel.:+420 603 555 603
Va‰eho „registraãního ãísla abonenta“, které budete (в случае необходимости и счёт-фактуру) на опла-
uvádût pfii platbû jako variabilní symbol a dále pfii ту, на котором будет уведен «ваш регистрационный Distribuce a předplatné:
AMISSERVIS s.r.o.
komunikaci s distributorem v pfiípadû poÏadavku номер», который будете писать при оплате как «va- Na Nivách 18
zmûn v odbûru ãasopisu (zmûna adresy, poãtu ode- riabilnТ symbol» и в случае следующих заказов или 141 00 Praha 4
bíran˘ch v˘tiskÛ apod.). каких-либо изменений (адресы, количество журна- Tel. +420 241 484 521
лов и т.д.) Fax.: + 420 241 489 306
GSM: 603 21 55 68
e-mail: amisservis@centrum.cz
www.amisservis.cz
OBJEDNACÍ LÍSTEK ПОДПИСНОЙ ТАЛОН:
Tisk:
Adresa plátce: Doruãovací adresa: Адрес плательщика: Арес доставки: Princo International s.r.o.
Jméno a pfiíjmení/firma: Jméno a pfiíjmení/firma: Имя и Фамилия/фирма: Panuškova 1299/2
Имя и Фамилия/фирма:
Praha 4
Tel.: 296 11 49 30
Ulice: Ulice: Улица: Fax: 296 11 49 15
Улица:
Mûsto: Mûsto: Город: Internet: www.princo.cz
Город:
PSâ: PSâ: Индекс:
Индекс:
Telefon: Телефон: Webové stránky:
E-mail: e-mail: www.ikonapress.info
IâO: ICO: admin@ikonapress.info
DIâ: DIC:
Poãet ãísel: Количество журналов: Vydavatel:
Český národní fond kultury a.s.
Poãet v˘tiskÛ:
Glazunovova 885, 140 00 Praha
IČ: 60197455
Tel.: +420 244 912 158
Objednací lístek za‰lete po‰tou na: Подписной талон пришлите по почте: Fax: +420 244 912 158
AMISSERVIS s.r.o., Na Nivách 18, 141 00 Praha 4 AMISSERVIS s.r.o., Na Nivách 18, 141 00 Praha 4 office@ikonapress.info
Faxem: 241 489 306 Faxem: 241 489 306
Registrace
E-mailem: amisservis@centrum.cz E-mailem: amisservis@centrum.cz MK ČR E 17681 ze dne 9. 7. 2007

Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie


Bankovní spojení pro dobrovolné dárce časopisu IKONA: Банковские координаты пожертвований для a kresby se nevracejí. Redakce neručí
za obsah inzerce, otištěné materiály
журнала ИКОНА: nelze rozšiřovat bez souhlasu redakce.
Úãet Pravoslavné církve v ãesk˘ch zemích: Щёт православной церлви в чешских земляхь:
Raiffeisen Bank a.s. – ã.ú. 5031106679/5500 Raiffeisen Bank a.s. – ã.ú. 5031106679/5500
www.ikonapress.info
Щёе издателя: Чешский национальный фонд
Úãet vydavatele: âesk˘ národní fond kultury, a.s.:
âSOB a.s. – 581520273/0300 культуры, а.с.:
+420 603 555 603
âSOB a.s. – 581520273/0300
© ČNFK a.s.

ikona
100 2 /2008

Вам также может понравиться