Вы находитесь на странице: 1из 115

Biroul Național de Statistică

al Republicii Moldova

2018
MOLDOVA ÎN CIFRE
Breviar statistic

МОЛДОВА В ЦИФРАХ
Статистический справочник
Biroul Național de Statistică
al Republicii Moldova

MOLDOVA ÎN CIFRE
МОЛДОВА В ЦИФРАХ 2018
Breviar statistic
Статистический справочник

Chișinău, 2018
COLEGIUL DE REDACŢIE
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Vitalie Valcov – preşedintele colegiului de redacţie


Виталие Валков – председатель редакционной коллегии

Ala Negruţa, Iurie Mocanu, Lilia Racu, Maria Godiac


Алла Негруца, Юрий Мокану, Лилия Раку, Мария Годиак

© Biroul Național de Statistică


al Republicii Moldova, 2018
Prefață
Предисловие

PREFAȚĂ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Publicaţia cuprinde informaţie succintă vizând situaţia social-
economică şi demografică a ţării în anul 2017 în comparaţie cu anii
precedenţi.
Informaţia se prezintă fără datele întreprinderilor şi
organizaţiilor din partea stângă a Nistrului şi municipiul Bender,
cu excepţia cazurilor special menţionate, când indicatorii sunt
prezentaţi în total pe ţară.
Datele despre mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei
includ unele cazuri de înregistrare a locuitorilor din partea stângă
a Nistrului şi municipiul Bender.
Datele pentru anul 2016 pentru unii indicatori sunt precizate
în comparaţie cu cele editate anterior, pentru anul 2017 la o serie
de indicatori datele sunt preliminare şi pot fi precizate în ediţiile
ulterioare.
Informaţii statistice mai desfăşurate vor fi publicate în Anuarul
Statistic al Republicii Moldova şi în alte ediţii statistice oficiale ale
Biroului Naţional de Statistică.

Публикация содержит краткую информацию о социаль-


но-экономической и демографической ситуации страны в 2017
году в сравнении с предыдущими годами.
Информация приведена без данных предприятий и
организаций левобережья Днестра и муниципия Бендер, кроме
специально оговоренных случаев, когда показатели приведены
в целом по стране.
Данные о естественном и миграционном движении
населения включают отдельные случаи регистрации жителей
левобережья Днестра и муниципия Бендер.
Данные за 2016 год по отдельным показателям уточнены
по сравнению с опубликованными ранее, за 2017 год в ряде
случаев данные являются предварительными и могут быть
уточнены в последующих изданиях.
Более подробные данные будут опубликованы в Статисти-
ческом ежегоднике Республики Молдова и других официальных
статистических изданиях Национального бюро статистики.

Simboluri folosite
Используемые знаки
– evenimentul nu a existat / явление отсутствует
... lipsă date / данных не имеется
0,0 valoare mică / незначительная величина
În unele cazuri pot apărea decalaje neânsemnate între totalurile
indicate şi sumele componente incluse, fapt ce se explică prin
rotunjirea datelor.
В отдельных случаях незначительные расхождения между
итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 3
Cuprins
Содержание

CUPRINS
СОДЕРЖАНИЕ

PREFAȚĂ
ПРЕДИСЛОВИЕ ��������������������������������������������������������������������������������3

Prezentare generală
Основные характеристики ���������������������������������������������� 7
Populaţie
Население �������������������������������������������������������������������������� 11
Forţa de muncă
Рабочая сила ������������������������������������������������������������������������ 23
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения ������������������������������������������� 29
Prețuri
Цены �������������������������������������������������������������������������������������� 37
Locuințe
Жилье ������������������������������������������������������������������������������������ 41
Învăţământ și știința
Образование и наука ������������������������������������������������������� 43
Ocrotirea sănătăţii
Здравоохранение �������������������������������������������������������������� 47
Cultură și sport
Культура и спорт ������������������������������������������������������������ 53
Turism
Туризм �������������������������������������������������������������������������������� 57
Infracţiuni
Преступность ������������������������������������������������������������������ 63
Produsul intern brut
Валовой внутренний продукт ��������������������������������������� 67
Industrie
Промышленность ������������������������������������������������������������ 75
Agricultură
Сельское хозяйство ��������������������������������������������������������� 79

4 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Cuprins
Содержание

Investiţii în active materiale pe termen lung


și construcții
Инвестиции в долгосрочные материальные
активы и строительство ��������������������������������������������� 87
Transporturi şi comunicaţii
Транспорт и связь ������������������������������������������������������������ 93
Comerţ exterior
Внешняя торговля ����������������������������������������������������������� 99
Comerţ interior şi servicii de piaţă
Внутренняя торговля и рыночные услуги ���������������� 107
Finanţe
Финансы �������������������������������������������������������������������������� 109

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 5
Prezentare generală
Основные характеристики
Prezentare generală*
Основные характеристики

Poziţia geografică a Republicii Moldova


Географическое положение Республики Молдова

Punctul Latitudinea Longitudinea


extrem Raionul nordică estică1
Район Северная Восточная
(localitatea) широта долгота1
Nord / Север Naslavcea Ocniţa 48°29΄ 27°35΄
Sud / Юг Giurgiuleşti Cahul 45°28΄ 28°12΄
Est / Восток Palanca Ştefan Vodă 46°24΄ 30°09΄
Vest / Запад Criva Briceni 48°16΄ 26°37΄
1
După Greenwich / По Гринвичу

• M oldova este situată în partea de Sud-Est a Europei. La Nord,


Est şi Sud ea se mărgineşte cu Ucraina, iar la Vest – cu România.
Ocupă o suprafaţă de 33,8 mii km2. Teritoriul Moldovei are o
întindere de la Nord la Sud de 339 km, de la Vest la Est – 155 km.
• Populaţia stabilă1a Republicii Moldova la 01.01.2018 a constituit
3547,52 mii persoane. Densitatea populaţiei la 01.01.2018 – 117,0
locuitori la 1 km2.
• Capitala, municipiul Chişinău (825,92 mii persoane, populaţia
stabilă la 01.01.2018), împărţit în 5 sectoare administrative:
Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana şi Râşcani.
• Pe teritoriul Moldovei se evidențiază următoarele tipuri
de relief: câmpii, podişuri, coline, văi şi canioane. Sub
influenţa reliefului și a elementelor pedoclimatice, predomină
2 tipuri de vegetaţie: de pădure şi de stepă. Pădurile foioase sunt
predominate de speciile de stejar, fag, ulm, carpen. Vegetaţia de
stepă s-a păstrat doar pe alocuri în formă de terenuri aparte şi
fragmente de asociaţii vegetale de stepă.
• Молдова расположена в юго-восточной части Европы. На
севере, востоке и юге она граничит с Украиной, а на западе
– с Румынией. Занимает площадь 33,8 тыс. км2. Территория
Молдовы имеет протяженность с севера на юг 339 км, с запада
на восток – 155 км.
• Постоянное население Республики Молдова на 01.01.2018
г. составило 3547,52 тыс. человек. Плотность населения на
01.01.2018– 117,0 человек на 1 км2.
• Столица, муниципий Кишинэу (825,92 тысяч человек,
постоянное население на 01.01.2018), делится на пять
административных районов: Ботаника, Буюкань, Центр,
Чокана и Рышкань.
• На территории Молдовы выделяются следующие виды
рельефа: равнины, плато, холмы, долины и каньоны.
Под влиянием рельефа и педоклиматических элементов
сформировались 2 типа растительности: лесной и степной.
В широколиственных лесах преобладают дуб, бук, вяз,
граб. Степная растительность сохранилась только в виде
отдельных участков и фрагментов степных ассоциаций.
* În ansamblu pe țară / В целом по стране
2
Numărul populației și indicatorii demografici pentru perioada 2014-2017 urmează să fie
recalculați în baza datelor Recensământului populației și al locuințelor 2014
Численность населения и демографические показатели за период 2014-2017 годы
будут пересчитаны на базе данных переписи населения и жилищ 2014 года

8 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Prezentare generală*
Основные характеристики

Principalele râuri
Основные реки
Suprafaţa
Lungimea râului1, km
Denumirea râului bazinului1, km2
Протяженность
Наименование реки Площадь
реки1, км
бассейна1, км2
Nistru 657 19 070
Prut 695 7 990
Răut 286 7 760
1
Pe teritoriul Republicii Moldova / На территории Республики Молдова

Principalele lacuri naturale


Основные природные озера
Denumirea lacului Raionul Suprafaţa lacului, km2
Наименование озера Район Площадь озера, км2
Beleu Cahul 9,5
Dracele Cahul 2,7
Nistrul Vechi Slobozia 1,9
Rotunda Cahul 2,1
Sălaş Anenii Noi 3,7

Temperatura aerului, în 2017


Температура воздуха в 2017 году
grade Celsius градусов Цельсия
Maxima Minima
Staţia
Media absolută anuală absolută anuală
meteorologică
anuală Абсолютный Абсолютный
Метеорологическая
Среднегодовая годовой годовой
станция
максимум минимум
Briceni 9,8 36,0 -19,2
Chişinău 11,2 37,4 -16,6
Cahul 11,5 37,6 -15,2

Precipitaţii atmosferice, în 2017


Атмосферные осадки в 2017 году
Numărul zilelor Umiditatea
Cantitatea
cu precipitaţii relativă
Staţia anuală de
0,1 mm şi mai
meteorologică precipitaţii, mm a aerului, %
mult
Метеорологическая Годовое Относительная
Число дней
станция количество влажность
с осадками
осадков, мм воздуха, %
0,1 мм и более
Briceni 578 138 72
Chişinău 635 100 66
Cahul 574 98 74

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 9
Prezentare generală*
Основные характеристики

Viteza vântului, durata de strălucire a Soarelui, în 2017


Скорость ветра, продолжительность солнечного
сияния в 2017 году

Staţia Durata de strălucire


Viteza medie anuală
a Soarelui, ore
meteorologică a vântului, m/s
Продолжительность
Метеорологическая Средняя годовая
солнечного сияния,
станция скорость ветра, м/с
часов
Briceni 2,3 2 143
Chişinău 2,9 2 333
Cahul 3,1 2 426

Rezervaţii ştiinţifice
Научные заповедники
Anul de
Denumirea rezervaţiei Raionul Suprafaţa, ha
înfiinţare
Название заповедника Район Площадь, га
Год создания
Codrii Străşeni 5 177 1971
Iagorlâc Dubăsari 836 1988
Pădurea Domnească Glodeni 6 032 1993
Plaiul Fagului Ungheni 5 642 1992
Prutul de Jos Cahul 1 691 1991

Organizarea administrativ-teritorială
a Republicii Moldova, la 1 ianuarie 2018
Административно-территориальное устройство
Республики Молдова на 1 января 2018 года

Raioane 32 Районы

Municipii 13 Муниципии

Oraşe 53 Города
inclusiv din в том числе
componenţa municipiilor 6 из состава муниципиев
Localităţi din componenţa Населенные пункты в составе
oraşelor (municipiilor) 41 городов (муниципиев)

Sate (comune) 916 Села (коммуны)


Localităţi din componenţa Населенные пункты в составе
satelor (comunelor) 659 сел (коммун)

Total localităţi 1 682 Всего населенных пунктов


Автономные террито-
Unităţi teritoriale autonome 1 риальные образования
Административно-террито-
Unităţile administrativ-teritoriale риальные единицы левобережья
din stânga Nistrului, cărora li Днестра, которым могут
se pot atribui forme şi condiţii быть предоставлены особые
speciale de autonomie 1 формы и условия автономии

10 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Populaţie
Население
Populație
Население

Populaţia stabilă1, la 1 ianuarie


Постоянное население1 на 1 января
mii persoane тысяч человек

2015 2016 2017 2018


Total populaţie 3 555,2 3 553,1 3 550,9 3 547,5
Все население
Pe sexe:
По полу:
Masculin 1 710,3 1 709,1 1 707,4 1 705,3
Мужчины
Feminin 1 844,9 1 844,0 1 843,5 1 842,2
Женщины
Pe medii:
По типу местности:
Urban 1 507,3 1 511,1 1 516,8 1 521,9
Городское
Rural 2 047,9 2 042,0 2 034,1 2 025,6
Сельское
Pe grupe de vârstă, ani:
По возрастным группам, лет:
0 – 14 567,9 567,6 567,0 564,3
15 – 59 2 410,7 2 392,9 2 374,0 2 353,6
60 + 576,6 592,6 609,9 629,6

Populaţia stabilă a Republicii Moldova la 01.01.2018 a fost de


3,5 mil. persoane, în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017
cu 3,3 mii persoane. Se constată o creştere anuală a populaţiei în
mediul urban şi descreştere continuă a populaţiei rurale. Aceste
schimbări au fost cauzate, în special, de sporul natural negativ a
populaţiei rurale şi structura fluxului migraţiei interne.
Численность постоянного населения Республики Молдова
на 01.01.2018 составила 3,5 млн. человек, что на 3,3 тыс.
человек меньше, чем в том же периоде 2017 года. Наблюдается
ежегодный рост городского населения и продолжающееся
снижение численности сельского населения. Эти изменения
обусловлены, в первую очередь, естественной убылью сельского
населения и структурой внутренних миграционных потоков.

1
Numărul populației și indicatorii demografici pentru perioada 2014-2017 urmează să fie
recalculați în baza datelor Recensământului populației și al locuințelor 2014
Численность населения и демографические показатели за период 2014-2017 годы
будут пересчитаны на базе данных переписи населения и жилищ 2014 года

12 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Populație
Население

Populaţia stabilă, la 1 ianuarie


Постоянное население на 1 января
Pe sexe / По полу Pe medii / По типу местности

2018 2018

51,9 57,1

51,9 57,6

2015 2015

42,4
48,1
42,9
48,1

feminin / женщины rural / сельское


masculin / мужчины urban / городское

Mai mult de jumătate din populaţia ţării o constituie locuitorii


mediului rural – 57,1%. În mediul urban locuiesc 1,5 mil. persoane,
sau 42,9%. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 52%
(1,8 mil. persoane) – femei şi 48% (1,7 mil. persoane) – bărbați.
Более половины населения страны составляют сельские
жители – 57,1%. В городских поселениях проживают 1,5 млн.
человек, или 42,9%. Распределение населения по полу следующее:
52% (1,8 млн. человек) – женщины и 48% (1,7 млн. человек ) –
мужчины.

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 13
Populație
Население

Populaţia pe vârste şi sexe, la 1 ianuarie 2018


Население по возрасту и полу на 1 января 2018 года
Vârsta, ani
Masculin / Мужчины Возраст, лет Feminin / Женщины
85+
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
4000 3000 2000 1000 0 0 1000 2000 3000 4000

În vârstă aptă de muncă / В трудоспособном возрасте


În vârstă inaptă de muncă / В нетрудоспособном возрасте

Piramida vârstelor reflectă disproporţiile în structura populaţiei


pe vârste şi sexe. Reducerea numărului populaţiei tinere a îngustat şi
mai mult baza piramidei vârstelor.
Populaţia feminină cu o vârstă medie de 39,9 ani la data de
1 ianuarie 2018 era mai îmbătrânită decât cea masculină cu 3,4 ani.
Возрастная пирамида отображает диспропорции в струк-
туре населения по полу и возрасту. Снижение численности
молодого населения обуславливает все большее сужение базы
возрастной пирамиды.
Женское население, средний возраст которого на 1 января
2018 составил 39,9 года, старее мужского на 3,4 года.

14 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Populație
Население

Speranţa de viaţă la naştere, pe sexe, ani


Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении, по полу, лет

76,2
2016 68,1
72,2

75,5
2015 67,5
71,5

75,4
2014 67,5
71,5

0 20 40 60 80
Ambele sexe Masculin Feminin
Оба пола Мужчины Женщины

Durata medie a vieţii a crescut față de anul 2014 cu 0,6 ani la


populaţia masculină, iar la cea feminină cu 0,8 ani. Valorile actuale
sunt de 68,1 ani la bărbaţi şi 76,2 ani la femei. Astfel, femeile au o
durată medie a vieţii cu 8,1 ani mai mare decât bărbaţii.
Средняя продолжительность жизни у мужчин по сравнению
с 2014 годом увеличилась на 0,6 лет и составляет 68,1 лет; у
женщин на 0,8 лет и составляет 76,2 лет. Женщины живут
дольше мужчин на 8,1 лет.
Mişcarea naturală a populaţiei
Естественное движение населения
persoane человек
2014 2015 2016 2017
Născuţi-vii / Родившиеся 38 616 38 610 37 394 34 060
Băieţi / Мальчики 19 937 19 972 19 304 17 547
Fete / Девочки 18 679 18 638 18 090 16 513
Decedaţi / Умершие 39 494 39 906 38 490 36 768
Spor natural -878 -1 296 -1 096 -2 708
Естественный прирост
În anul 2017 s-au înregistrat 34060 de născuţii-vii, fiind în
descreştere cu 8,9% faţă de anul precedent.
Mortalitatea se menține la un nivel mai ridicat față de natalitate.
În anul 2017 au decedat 36768 de persoane, în descreştere cu 4,5%
faţa de 2016.
В 2017 году зарегистрировано 34060 новорожденных, что на
8,9% меньше, чем в предшествующем году.
В 2017 году умерло 36768 человек, что на 4,5% меньше, чем
в 2016 году. Уровень смертности остаётся более высоким, чем
уровень рождаемости.

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 15
Populație
Население

Ratele mişcării naturale a populaţiei la 1000 locuitori


Коэффициенты естественного движения населения
на 1000 жителей

12

11,1 11,2
10,8
11
10,4
10,9 10,9
10,5
10

9,6
9
2014 2015 2016 2017

Născui-vii / Родившиеся Decedai / Умершие

Ratele mortalităţii pe principalele cauze de deces


Коэффициенты смертности по основным причинам смерти
la 100 000 locuitori на 100 000 жителей

2014 2015 2016 2017


Total decedaţi 1 110,5 1 122,8 1 083,5 1 036,0
Всего умерших
Tumori maligne 167,1 170,1 173,5 171,3
Злокачественные ново­об­ра­зо­ва­ния
Boli ale aparatului circulator 642,5 648,2 617,3 605,4
Болезни системы крово­обра­ще­ния
Boli ale aparatului respirator 48,0 51,6 47,9 45,4
Болезни органов дыхания
Boli ale aparatului digestiv 101,7 106,0 104,1 86,9
Болезни органов пищева­ре­ния
Accidente, intoxicaţii şi trau­me 85,3 77,1 76,1 64,0
Несчастные случаи, отрав­ле­ния и
травмы
Alte cauze 65 ,9 69,8 64,6 63,0
Другие причины

16 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Populație
Население

Structura decedaţilor pe principalele clase


ale cauzelor de deces, 2017, %
Структура умерших по основным классам
причин смерти, в 2017 г, %

6,1 Tumori maligne


6,2 16,5 Злокачественные новообразования
Boli ale aparatului circulator
8,4 Болезни системы кровообращения
Boli ale aparatului respirator
4,4 Болезни органов дыхания
Boli ale aparatului digestiv
Болезни органов пищеварения
Accidente, intoxicaţii şi traume
Несчастные случаи,
отравления и травмы
58,4 Alte cauze
Другие причины

Mortalitatea infantilă
Младенческая смертность
2014 2015 2016 2017
Decedaţi în vârstă sub 1 an, persoane 372 375 353 330
Умершие в возрасте до 1 года, человек
Băieţi 226 223 204 189
Мальчики
Fete 146 152 149 141
Девочки
Decedaţi în vârstă sub 1 an 9,7 9,7 9,4 9,7
la 1000 născuţi-vii 1
Умершие в возрасте до 1 года
на 1000 родившихся 1
Băieţi 11,3 11,2 10,6 10,8
Мальчики
Fete 7,8 8,2 8,2 8,5
Девочки
1
Inclusiv născuţi cu greutatea de 500-999 g
Включая родившихся с массой тела 500-999 г

Numărul deceselor sub un an înregistrate în anul 2017 a fost de


330 de cazuri, cu 23 cazuri mai puţin decât anul precedent. Mortalita-
tea infantilă la băieţi este mai superioară decât la fete de 1,3 ori.
В 2017 году зарегистрировано 330 умерших в возрасте до
года, что на 23 случая меньше, чем в предшествующем году.
Младенческая смертность мальчиков в 1,3 раза выше, чем
девочек.

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 17
Populație
Население

Căsătorii şi divorţuri
Браки и разводы
2014 2015 2016 2017
Numărul căsătoriilor 25 624 24 709 21 992 20 924
Число браков
Numărul divorţurilor 11 130 11 199 10 608 9 312
Число разводов

În anul 2017 s-au înregistrat aproximativ 21,0 mii căsătorii,


comparativ cu anul 2016 acest indicator a scăzut cu 4,9%.
Numărul de divorţuri în anul 2017 a fost de 9,3 mii, ceea ce
constituie cu 12,2% mai puţin faţă de anul 2016.
В 2017 году зарегистрировано около 21 тыс. браков, по срав-
нению с 2016 годом этот показатель снизился на 4,9%.
Число разводов в 2017 году составило 9,3 тыс., что на 12,2%
меньше, чем в 2016.

Ratele nupţialităţii şi divorţialităţii la 1000 locuitori


Коэффициенты брачности и разводимости на 1000 жителей

8 7,0
7,2
6,2
5,9
6

4
3,1
3,2 3,0
2
2,6

0
2014 2015 2016 2017
Căsătorii / Браки Divoruri / Разводы

18 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Populație
Население

Migraţia internă
Внутренняя миграция
2014 2015 2016 2017
Migraţia internă, determinată
de schimbarea domiciliului (persoane)
Внутренняя миграция обусловленная переменой
места жительства (человек )
Total 35 849 38 671 33 324 30 732
Всего
Din urban în urban 9 004 8 499 8 211 8 527
Из города в город
Din rural în urban 10 675 10 929 10 683 10 186
Из села в город
Din urban în rural 6 011 7 268 5 172 4 682
Из города в село
Din rural în rural 10 159 11 975 9 258 7 337
Из села в село
La 1000 locuitori / На 1000 жителей
Total 10,1 10,9 9,4 8,7
Всего
Din urban în urban 6,0 5,6 5,4 5,6
Из города в город
Din rural în urban 7,1 7,2 7,1 6,7
Из села в город
Din urban în rural 2,9 3,6 2,5 2,3
Из города в село
Din rural în rural 5,0 5,9 4,5 3,6
Из села в село
Sursa: Agenția Servicii Publice
Источник: Агентство государственных услуг

Pe parcursul anului 2017, şi-au schimbat domiciliul în interiorul


ţării 30,7 mii persoane. Intensitatea migraţiei interne poate fi
măsurată după numărul de sosiri şi plecări la 1000 de locuitori.
Indicele de mobilitate a populaţiei în anul 2017 a înregistrat o
valoare de 8,7 persoane la 1000 de locuitori comparativ cu 9,4 în
anul 2016.
Fluxurile migratorii din rural în urban deţin cea mai mare
pondere în structura migraţiei interne.
В течение 2017 года сменили место жительства в пределах
страны 30,7 тыс. человек. Интенсивность внутренней мигра-
ции характеризуется числом прибытий и убытий в расчете
на 1000 жителей. Индекс мобильности населения в 2017 году
составил 8,7 человека на 1000 жителей против 9,4 в 2016 году.
Наибольшая доля в структуре внутренней миграции при-
ходится на миграционные потоки из сельской местности в
городскую.

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 19
Populație
Население

Emigranţii conform ţării de destinaţie1


Эмигранты по странам предполагаемого места жительства1
persoane человек

2014 2015 2016 2017


Plecaţi din Republica Moldova – total 2 374 2 236 2 507 2 111
Выехало из Республики Молдова – всего
din care, în:
из ниx в:
Belarus 82 64 28 35
Беларусь
Federaţia Rusă 788 961 857 825
Российскую Федерацию
Germania 223 253 285 342
Германию
Israel 210 174 181 164
Израиль
Turcia 22 26 25 21
Турцию
România 9 8 14 10
Румынию
Statele Unite ale Americii 285 287 623 290
Соединенные Штаты Америки
Ucraina 602 312 375 289
Украину
Alte ţări 153 151 119 135
Другие страны
1
În an­samblu pe ţară / В целом по стране
Sursa: Agenția Servicii Publice
Источник: Агентство государственных услуг

Repartizarea imigranţilor conform ţării de emigrare


Распределение иммигрантов по странам эмиграции
persoane человек

2014 2015 2016 2017


Au sosit în Republica Moldova – total 4 187 4 209 4 080 3 708
Прибыло в Республику Молдова – всего
din care:
из них:
Armenia 29 29 33 32
Армении
Azerbaidjan 37 65 61 80
Азербайджана
Belarus 33 45 36 27
Беларуси
Bulgaria 37 23 19 15
Болгарии
China 26 28 36 24
Китая

20 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Populație
Население

Continuare Продолжение

2014 2015 2016 2017


Federaţia Rusă 516 567 705 685
Российской Федерации
Franţa 42 43 29 41
Франции
Israel 525 548 594 456
Израиля
Italia 206 180 170 139
Италии
Kazahstan 17 25 42 33
Казахстана
România 852 646 464 427
Румынии
Siria 34 33 20 15
Сирии
Statele Unite ale Americii 202 209 192 206
Соединенных Штатов Америки
Turcia 421 347 293 245
Турции
Ucraina 534 754 734 681
Украины
Altor ţări 676 667 652 602
Других стран
Sursa: Ministerul Afacerilor Interne
Источник: Министерство внутренних дел

Repartizarea imigranţilor conform ţării de emigrare


şi scopului sosirii, în 2017
Распределение иммигрантов по странам эмиграции
и цели прибытия в 2017 году
persoane человек

Scopul sosirii / Цель прибытия


imigraţiе
Total la la alte
de familie
Всего muncă studii cauze
семейная
на на другие
иммигра-
работу учебу причины
ция
Numărul imigranţilor 3 708 829 716 1 437 726
Число иммигран­тов
din care: / из них :
Azerbaidjan 80 44 11 23 2
Азербайджан
Belarus 27 4 – 22 1
Беларусь
Federaţia Rusă 685 39 7 437 202
Российская Федерация
Franţa 41 15 – 6 20
Франция

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 21
Populație
Население

Continuare Продолжение

Scopul sosirii / Цель прибытия


imigraţiе
Total la la alte
de familie
Всего muncă studii cauze
семейная
на на другие
иммигра-
работу учебу причины
ция
Germania 41 14 2 4 21
Германия
India 84 18 64 1 1
Индия
Israel 456 4 439 9 4
Израиль
Italia 139 64 1 53 21
Италия
România 427 228 25 135 39
Румыния
Siria 15 3 1 11 –
Сирия
Statele Unite 206 16 29 16 145
ale Americii
Соединенные
Штаты Америки
Turcia 245 104 49 79 13
Турция
Ucraina 681 106 21 469 85
Украина
Alte ţări 581 170 67 172 172
Другие страны
Sursa: Ministerul Afacerilor Interne
Источник: Министерство внутренних дел

22 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Forţa de muncă
Рабочая сила
Forța de muncă
Рабочая сила

În ultimii 4 ani numărul populației economic active a variat


nesemnificativ şi a fost de circa 1,3 milioane persoane în anul 2017.
Principala componentă, populația ocupată, a constituit 96% din
populația economic activă.
Distribuția pe sexe a populației economic active, la fel, nu a suferit
modificări esențiale, ponderea bărbaților (50,8%) a fost mai înaltă în
comparație cu cea a femeilor (49,2%).
За последние 4 года численность экономически активного
населения изменилась незначительно и составила 1,3 миллиона
человек в 2017 году. Главная составляющая, занятое население,
составила 96% от численности экономически активного
населения.
Распределение экономически активного населения по полу
также не изменилась, доля мужчин (50,8%) была выше, чем доля
женщин (49,2%).

Numărul populaţiei economic active


Численность экономически активного населения
mii persoane тысяч человек

2014 2015 2016 2017


Populaţie economic activă 1 232 1 266 1 273 1 259
Экономически активное население
din care, femei 607 627 632 619
в том числе женщины
Populaţie ocupată 1 185 1 204 1 220 1 208
Занятое население
din care, femei 588 604 614 598
в том числе женщины
Populaţie ocupată
în activităţi neagricole 824 822 809 817
Занятое население в
несельскохозяйственных
видах деятельности
din care, femei 432 439 428 431
в том числе женщины
Şomeri BIM 47 62 53 52
Безработные МБТ
din care, femei 17 23 18 21
в том числе женщины

24 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Forța de muncă
Рабочая сила

Structura populaţiei economic active


Структура экономически активного населения
%
100 3,9 4,9 4,2 4,1

80

60
96,1 95,1 95,8 95,9
40

20

0
2014 2015 2016 2017
Ocupată / Занятые Şomeri / Безработные

Repartizarea populaţiei ocupate


pe principalele tipuri de activităţi economice
Распределение занятого населения
по основным видам экономической деятельности
mii persoane тысяч человек

2014 2015 2016 2017


Total / Всего 1 185 1 204 1 220 1 208
din care: / в том числе:
Agricultură, economia vânatului şi
silvicultură; pescuit 361 382 411 390
Сельское хозяйство, охота и
ле­со­вод­ство; рыболовство
Industrie 146 148 148 144
Промышленность
Construcţii 66 65 61 57
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul, hoteluri şi restaurante 203 190 200 209
Оптовая и розничная торговля,
гостиницы и ресто­раны
Transporturi şi comunicaţii 68 76 76 73
Транспорт и связь
Administraţie publică; învăţă­mânt;
sănătate şi asistenţă socială 231 236 224 234
Государственное управление;
об­ра­­зование; здравоохранение и
соци­альные услуги
Alte tipuri de activităţi 110 106 100 100
Другие виды деятельности

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 25
Forța de muncă
Рабочая сила

În 2017, în sectorul agricol au lucrat 32,3% din persoanele


ocupate. În ultimii 4 ani, această pondere a crescut nesemnificativ,
în special din cauza scăderii ponderii populației ocupate în sectorul
servicii, administrație publică, învățământ şi ocrotire a sănătății.
В 2017, в сельскохозяйственном секторе работали 32,3%
от занятого населения. За последние 4 года этот показатель
незначительно вырос, за счет снижения доли занятого населения
в секторе услуг, государственном управлении, образовании и
здравоохранении.
Repartizarea salariaţilor
pe activităţi economice, la sfîrşitul anului1
Распределение работающих по найму
по видам экономической деятельности на конец года1
mii persoane тысяч человек
2015 2016 2017
Total / Всего 673,9 666,9 672,3
din care: / в том числе:
Agricultură, silvicultură şi pescuit 48,0 47,4 44,4
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Industrie 115,2 116,6 123,2
Промышленность
Construcţii 23,2 22,3 23,3
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 102,4 98,8 100,2
Оптовая и розничная торговля
Transport şi depozitare 42,2 41,6 40,8
Транспорт и хранение
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică 14,7 13,6 15,2
Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
Informaţii şi comunicaţii 19,3 19,0 20,2
Информационные услуги и связь
Activități financiare şi de asigurări 14,9 14,0 14,6
Финансовая деятельность и страхование
Tranzacţii imobiliare 11,7 11,5 11,1
Операции с недвижимым имуществом
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 16,7 17,2 15,6
Профессиональная, научная и
техническая деятельность
Activităţi de servicii administrative 10,7 11,5 12,9
Административная деятельность
Administraţie publică și apărare 56,1 55,2 53,3
Государственное управление и оборона
Învăţământ 113,6 111,6 109,8
Образование
Sănătate şi asistenţă socială 64,9 66,0 67,4
Здравоохpанение и cоциаль­ные услуги
Artă, activităţi de recreere şi de agrement 14,4 13,7 13,4
Искусство, развлечения и отдых
Alte activităţi de servicii 5,9 7,0 7,1
Предоставление прочих видов услуг
1
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate
instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi
Данные охватывают предприятия реального сектора экономики с численностью
4 и более человек и все учреждения бюджетного сектора, независимо от
численности персонала

26 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Forța de muncă
Рабочая сила

Rata șomajului, conform definiției Biroului Internațional


al Muncii (BIM), în 2017 a fost de 4,1%, variind foarte puțin în
ultimii 4 ani. Rata șomajului permite, prin comparare, identificarea
grupurilor de persoane care încearcă cel mai activ să intre pe piața
forței de muncă. Astfel, tinerii sunt mult mai activi decât adulții,
bărbații mai activi decât femeile, locuitorii orașelor mai activi decât
locuitorii satelor.
Уровень безработицы, согласно определению Международ-
ного бюро труда (МБТ), в 2017 году составил 4,1% и за по-
следние 4 года практически не изменился. Сравнивая уровни
безработицы, можно установить группы населения, которые
наиболее активны в попытках выхода на рынок труда. Напри-
мер, молодежь активнее, чем остальное население, мужчины
активнее женщин, городское население активнее сельского.

Rata şomajului BIM, pe grupe de vârstă, sexe şi medii


Уровень безработицы МБТ, по возрастным группам,
полу и типу местности
procente проценты

2014 2015 2016 2017

Total / Всего 3,9 4,9 4,2 4,1

sub 25 ani / до 25 лет 9,8 12,8 11,2 11,8

25 ani şi peste / 25 лет и старше 3,3 4,2 3,6 3,5

Bărbaţi / Мужчины 4,6 6,2 5,5 4,8

sub 25 ani / до 25 лет 9,6 12,4 10,9 10,9

25 ani şi peste / 25 лет и старше 4,1 5,5 5,0 4,3

Femei / Женщины 3,1 3,6 2,9 3,3

sub 25 ani / до 25 лет 10,2 13,5 11,7 13,0

25 ani şi peste / 25 лет и старше 2,5 2,9 2,3 2,7

Urban / Городское 5,2 6,4 6,0 5,7

sub 25 ani / до 25 лет 10,8 16,6 14,1 14,3

25 ani şi peste / 25 лет и старше 4,7 5,9 5,4 5,1

Rural / Сельское 2,7 3,5 2,6 2,7

sub 25 ani / до 25 лет 9,1 10,1 8,9 9,9

25 ani şi peste / 25 лет и старше 2,1 2,9 2,1 2,7

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 27
Forța de muncă
Рабочая сила

Şomeri înregistraţi, pe grupe de vârstă


şi nivel de studii, pe parcursul anului
Зарегистрировано безработных по возрастным
группам и уровню образования в течение года
mii persoane тысяч человек

2014 2015 2016 2017


Şomeri înregistraţi – total 42,2 50,6 50,1 42,1
Зарегистрировано безработ­ных – всего
din care, femei 21,2 24,5 23,1 19,5
в том числе женщины
Şomeri înregistraţi, pe grupe de vârstă:
Зарегистрировано безработ­ных по
возрастным группам:
sub 25 ani 8,3 9,2 8,4 6,8
до 25 лет
din care, femei 4,5 4,8 4,0 3,3
в том числе женщины
25 ani şi peste 33,9 41,4 41,7 35,3
25 лет и старше
din care, femei 16,7 19,7 19,1 16,2
в том числе женщины
Şomeri înregistraţi,
după nivelul de studii:
Зарегистрировано безработ­ных
по уровню образования:
Primar 2,0 2,6 3,1 3,1
Начальное
din care, femei 1,0 1,4 1,5 1,5
в том числе женщины
Secundar general 23,3 28,0 28,8 24,6
Общее среднее
din care, femei 12,2 14,0 13,4 11,7
в том числе женщины
Secundar profesional 9,5 11,7 10,5 8,6
Среднее профессиональное
din care, femei 3,6 4,2 3,6 2,9
в том числе женщины
Medii de specialitate 3,2 3,6 3,3 2,5
Среднее специальное
din care, femei 1,8 2,0 1,8 1,4
в том числе женщины
Superioare 4,2 4,7 4,4 3,3
Высшее
din care, femei 2,6 2,9 2,8 2,0
в том числе женщины
Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Источник: Национальное агентство занятости населения

28 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Veniturile şi cheltuielile
populaţiei
Доходы и расходы
населения
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

În anul 2017 câştigul salarial nominal mediu brut din econo-


mia naţională a constituit 5697,1 lei şi s-a mărit faţă de anul 2016 în
valoare nominală cu 12,1%, iar în termeni reali (ajustat la indicele
prețurilor de consum) s-a majorat cu 5,2%.
В 2017 году средняя номинальная начисленная оплата
труда составила 5697,1 лея и увеличилась по сравнению с 2016
годом, в номинальном выражении, на 12,1%. Рост реальной
заработной платы (с учетом индекса потребительских цен)
составил 5,2%.
Câștigul salarial mediu lunar
al unui salariat pe activități economice1
Среднемесячная оплата труда одного работника
по видам экономической деятельности1
lei лей
2015 2016 2017
Total
4 610,9 5 084,0 5 697,1
Всего
din care:
в том числе:
Agricultură, silvicultură şi pescuit 3 072,3 3 321,4 3 798,0
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Industrie
4 962,8 5 353,7 5 902,7
Промышленность
Construcţii
4 559,0 5 064,5 5 649,8
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 3 903,2 4 558,0 5 120,1
Оптовая и розничная торговля
Transport şi depozitare 4 411,3 4 746,3 5 389,6
Транспорт и хранение
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică 3 055,6 3 454,8 3 812,9
Деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания
Informaţii şi comunicaţii 9 770,7 11 027,5 12 443,7
Информационные услуги и связь
Activități financiare şi de asigurări 8 659,6 10 338,9 11 034,7
Финансовая деятельность и
страхование
Tranzacţii imobiliare 4 218,7 4 779,6 5 107,2
Операции с недвижимым имуществом
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 6 320,2 6 806,8 7 392,1
Профессиональная, научная и
техническая деятельность
Activităţi de servicii administrative 3 669,7 4 144,3 4 752,3
Административная деятельность
Administraţie publică și apărare 5 749,2 6 144,2 7 361,4
Государственное управление и
оборона
Învăţământ
3 813,6 4 017,7 4 459,0
Образование

30 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

Continuare Продолжение

2015 2016 2017


Sănătate şi asistenţă socială 4 430,2 5 010,0 5 634,6
Здравоохpанение и cоциальные услуги
Artă, activităţi de recreere şi de agrement 3 015,8 3 130,1 3 323,9
Искусство, развлечения и отдых
Alte activităţi de servicii 6 965,4 9 081,0 7 592,9
Предоставление прочих видов услуг
1
Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate
instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi
Данные охватывают предприятия реального сектора экономики с численностью
4 и более человек и все учреждения бюджетного сектора, независимо от
численности персонала

Câştigul salarial mediu lunar


al unui salariat pe activități economice, în 2017
Среднемесячная оплата труда одного работника
по видам экономической деятельности в 2017 г.
Informaţii şi comunicaţii 12,4
Информационные услуги и связь
Activtă i financiare şi de asigurări 11,0
Финансовая деятельность и страхование
Alte activităţi de servicii
Предоставление прочих видов услуг 7,6
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
Профессиональная, научная и 7,4
техническая деятельность
Administraţie publică și apărare 7,4
Государственное управление и оборона
Industrie 5,9
Промышленность
Total 5,7
Всего
Construcţii 5,7
Строительство
Sănătate şi asistenţă socială
Здравоохpанение и cоциальные услуги 5,6
Tranzacţii imobiliare
Операции с недвижимым имуществом 5,4
Transport şi depozitare
Транспорт и хранение 5,1
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 5,1
Оптовая и розничная торговля
Activităţi de servicii administrative
Административная деятельность 4,8
Învăţământ
Образование 4,5
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică
Деятельность гостиниц и 3,8
предприятий общественного питания
Agricultură, silvicultură şi pescuit 3,8
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Artă, activităţi de recreere şi de agrement 3,3
Искусство, развлечения и отды mii lei
тыс. лей
1 3 5 7 9 11 13

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 31
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

Repartizarea salariaţilor1
conform mărimii salariului, în septembrie 2017, %
Распределение работников1
по размерам заработной платы за сентябрь 2017 г., %

S 38 20 14 7 21
R 37 45 12 4 11
Q 5 44 25 14 6 6
P 26 27 24 16 5 2
O 10 19 36 20 5 10
N 1 53 25 10 4 7
M 6 36 25 12 7 13
L 7 56 22 7 4 5
K 12 23 25 12 28
J 12 23 17 10 37
I 3 73 15 5 23
H 54 21 9 6 9
G 52 26 10 5 8
F 39 27 17 8 8
B+C+D+E 36 28 18 8 10
A 4 56 25 8 4 3
Total 8 38 26 14 6 8

0 20 40 60 80 100
până la 2000 lei 2000,01-4000 lei 4000,01-6000 lei
6000,01-8000 lei 8000,01-10000 lei peste 10000,01 lei
1
Salariați care au lucrat luna septembrie în întregime (şi ziua deplină)
Работников проработавшие сентябрь месяц полностью (и полный рабочий день)

A – Agricultură, silvicultură şi pescuit / Сельское, лесное и рыбное хозяйство


B+C+D+E – Industrie / Промышленность
F – Construcţii / Строительство
G – Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul /Оптовая и розничная торговля
H – Transport şi depozitare / Транспорт и хранение
I – Activităţi de cazare şi alimentaţie publică
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
J – Informaţii şi comunicaţii / Информационные услуги и связь
K – Activități financiare şi de asigurări / Финансовая деятельность и страхование
L – Tranzacţii imobiliare / Операции с недвижимым имуществом
M – Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
Профессиональная, научная и техническая деятельность
N – Activităţi de servicii administrative / Административная деятельность
O – Administraţie publică și apărare / Государственное управление и оборона
P – Învăţământ / Образование
Q – Sănătate şi asistenţă socială / Здравоохpанение и cоциальные услуги
R – Artă, activităţi de recreere şi de agrement / Искусство, развлечения и отдых
S – Alte activităţi de servicii / Предоставление прочих видов услуг

32 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

În anul 2017 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit


în medie pe o persoană pe lună 2244,9 lei, fiind în creştere cu
9,0% faţă de anul precedent. În funcţie de mediu de reşedinţă, se
constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie
cu 754,0 lei sau de 1,4 ori mai mari comparativ cu mediul rural.
În structura veniturilor disponibile predominante sunt
veniturile băneşti, cu o pondere de 91,0% față de 9,0% pentru
veniturile în natură.
Располагаемые доходы населения в 2017 году составили
2244,9 лея в среднем на человека в месяц, увеличившись на 9,0%
по сравнению с прошлым годом. Доходы городского населения
были в среднем на 754,0 лея или в 1,4 раза выше по сравнению с
сельской местностью.
В структуре располагаемых доходов преобладают денеж-
ные доходы – 91,0%, в то время как доходы в натуральном вы-
ражении составили 9,0%.
Veniturile populaţiei
Доходы населения
2014 2015 2016 2017
Venituri disponibile
(medii lunare pe o
persoană) – total, lei 1 767,5 1 956,6 2 060,2 2 244,9
Располагаемые доходы (в
среднем на одного человека
в месяц) – всего, лей
urban / город 2 111,1 2 350,1 2 437,7 2 671,0
rural / село 1 505,7 1 657,5 1 771,3 1 917,0
Ponderea veniturilor în natură
în total venituri disponibile
– total, % 10,3 10,2 9,3 9,0
Удельный вес доходов в
натуральном выражении
в общих располагаемых
доходах – всего, %
urban / город 3,9 4,0 3,4 3,5
rural / село 17,2 17,0 15,5 14,9

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 33
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

Structura veniturilor disponibile ale populaţiei în anul 2017, %


Структура располагаемых доходов населения в 2017 году, %
Activitatea salariată
Наемный труд
20,1
Activitatea individuală agricolă
Индивидуальная 43,1
сельскохозяйственная 0,1
деятельность
Activitatea individuală
non-agricolă
Индивидуальная
23,4
несельскохозяйственная
деятельность
Prestaţii sociale 5,5 7,8
Социальные выплаты
Venit din proprietate
Доход от собственности
Alte venituri (inclusiv transferuri din afara ţării, 16,5%)
Другие доходы (из них, трансферты из-за границы, 16,5%)

Activitatea salariată reprezintă cea mai importantă sursă de


venit cu o pondere de 43,1% în veniturile totale, contribuția acestora
fiind în creştere față de anul 2016 cu 1 punct procentual.
Prestaţiile sociale sunt a doua sursă de venit după importanţă
şi au contribuit la formarea veniturilor populaţiei în proporție
de 23,4% sau cu 1,3 puncte procentuale mai mult față de anul
precedent.
Transferurile băneşti din afara ţării rămân a fi o sursă
semnificativă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea
reprezintă 16,5% din total venituri sau cu 0,6 puncte procentuale
mai puţin comparativ cu anul 2016.
Доходы от наемного труда являются основным источником
доходов, их удельный вес в располагаемых доходах составил
43,1%, увеличившись на 1 процентный пункт по сравнению с
2016 годом.
Социальные выплаты являются вторым по значимости
источником формирования доходов, в структуре доходов они
составили 23,4% или на 1,3 процентных пункта больше, чем в
прошлом году.
Значительным источником формирования доходов оста-
ются денежные поступления из-за границы, которые в среднем
составили 16,5% всех доходов или на 0,6 процентных пункта
меньше, чем в 2016 году.

34 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în anul 2017


au constituit în medie pe o persoană 2250,3 lei, fiind în creştere faţă
de anul precedent cu 6,3%. Dat fiind că populaţia din mediul urban
dispune de venituri mai mari, respectiv şi cheltuielile de consum
a acestei categorii de populaţie sunt cu 760,3 lei sau de 1,4 ori mai
mari faţă de cheltuielile populaţiei din mediul rural.
Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată pentru
necesarul de consum alimentar – 43,4%.
Среднемесячные потребительские расходы населения
в 2017 году составили 2250,3 лея в среднем на человека в
месяц и увеличились на 6,3% по сравнению с прошлым годом.
Учитывая, что городские жители имеют более высокие
доходы, соответственно, и потребительские расходы этой
категории население на 760,3 лея или в 1,4 раза выше, чем
расходы сельского населения.
Наибольшая часть потребительских расходов была
направлена на продовольственные нужды – 43,4%.
Structura cheltuielilor de consum ale populaţiei în anul 2017, %
Структура потребительских расходов населения в 2017 году, %
9,6
4,5
3,7
43,4
5,9

3,9

18,6
10,4
Produse alimentare / Продукты питания
Îmbrăcăminte, încălţăminte / Одежда, обувь
Întreţinerea locuinţei / Содержание жилья
Dotarea locuinţei / Обустройство жилья
Îngrijire medicală şi sănătate / Здоровье
Transport / Транспорт
Comunicaţii / Связь
Diverse / Другое

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 35
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

În anul 2017 mărimea minimului de existenţă a constituit în


medie pe lună pentru o persoană 1862,4 lei, fiind în creştere faţă de
anul precedent cu 3,5%.
Delimitarea minimului de existenţă pe medii de reşedinţă relevă
diferenţe semnificative, cea mai mare valoare fiind înregistrată
pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 2072,6
lei sau cu 11,3% mai mult comparativ cu minimul de existenţă
pentru alte oraşe – 1861,6 lei şi cu 17,1% mai mult comparativ cu
mediul rural – 1770,5 lei.
Размер прожиточного минимума в 2017 году составил в
среднем на человека в месяц 1862,4 лея, увеличившись на 3,5%
по сравнению с прошлым годом.
В зависимости от места жительства прожиточный
минимум характеризуется наибольшим значением в больших
городах (мун. Кишинэу и Бэлць) – 2072,6 лея, что на 11,3%
больше по сравнению с другими городами – 1861,6 лея и на 17,1%
больше по сравнению с сельской местностью – 1770,5 лея.
Valoarea minimului de existenţă, pe medii
Размер прожиточного минимума по типу местности
medii lunare pe o persoană, lei в среднем на одного человека в месяц, лей
2017
Orașe Orașe
Total mari mici Sate
Всего Большие Малые Села
города города
Total populaţie 1 862,4 2 072,6 1 861,6 1 770,5
Всего население
Populaţie în vârstă
aptă de muncă 1 984,5 2 181,8 1 974,8 1 891,8
Население трудоспо-
собного возраста
Bărbaţi în vârstă
aptă de muncă 2 153,7 2 376,0 2 141,0 2 057,9
Мужчины трудоспо-
собного возраста
Femei în vârstă
aptă de muncă 1 800,9 1 992,3 1 796,9 1 701,4
Женщины трудоспо-
собного возраста
Pensionari pentru
limită de vârstă 1 547,5 1 732,3 1 562,7 1 463,5
Пенсионеры
по возрасту
Copii / Дети 1 768,6 1 992,0 1 799,2 1 690,3
inclusiv în vârstă:
в том числе в возрасте:
până la 1 an / до 1 года 699,5 794,9 717,3 665,4
1 – 6 ani / лет 1 518,3 1 736,0 1 565,3 1 435,8
7 – 17 ani / лет 2 002,5 2 244,5 2 023,7 1 921,6

36 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Prețuri
Цены
Prețuri
Цены

În perioada anilor 2014-2017 rata medie anuală a inflației a avut


un ritm de creştere de la 5,1% (în anul 2014) până la 6,6% (în anul
2017). Deoarece cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată
pentru necesarul de consum alimentar, evoluția prețurilor produse-
lor alimentare a influențat în special asupra IPC.
Indicii medii anuali pentru produsele alimentare în perioada
anilor 2014-2017 au avut valori mai mari decât cea a IPC total, di-
ferențele situându-se între 1,4 puncte procentuale (în 2014) şi 1,3
puncte procentuale (în anul 2017).
Deprecierea valutei naționale în 2015 a avut o influență majoră
asupra creşterii prețurilor mărfurilor nealimentare, formând o
diferență de 2,1 puncte procentuale în comparație cu IPC total.
В период 2014-2017 среднегодовой уровень инфляции имел
темп роста с 5,1% (в 2014 году) до 6,6% (в 2017 году). Поскольку
наибольшая часть расходов населения предназначена для
потребления продуктов питания, рост цен на них влияет в
большей степени на показатель инфляции.
Среднегодовые показатели для продовольственных то-
варов в периоде 2014-2017 годы имели более высокие значения
чем итоговый ИПЦ, различия между 1,4 процентных пункта
(в 2014г.) и 1,3 процентных пункта (в 2017 г.).
Девальвация национальной валюты в 2015 году оказали
большое влияние на рост цен на непродовольственные товары,
формируя разницу в 2,1 процентных пункта по сравнению с
итоговым ИПЦ.
Indicii preţurilor pe sectoare ale economiei
(în medie pe an; anul precedent = 100)
Индексы цен по секторам экономики
(в среднем за год; предыдущий год = 100)
2014 2015 2016 2017
Indicele preţurilor de consum la
mărfuri şi servicii 105,1 109,7 106,4 106,6
Индекс потребитель­ских цен
на товары и услуги
Produse alimentare 106,5 109,8 107,4 107,9
Продовольственные товары
Mărfuri nealimentare 105,5 111,8 106,3 104,5
Непродовольственные товары
Servicii 102,5 106,2 104,9 107,1
Услуги
Indicele preţurilor producţiei
industriale 105,5 106,3 104,5 103,3
Индекс цен промыш­ленной
продукции
Indicele preţurilor la producţia
vândută de întreprin­de­rile agricole 106,6 122,5 96,6 97,9
Индекс цен реализации продукции
сельскохозяйственными
предприятиями

38 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Prețuri
Цены

Continuare Продолжение

2014 2015 2016 2017


Indicele preţurilor în construcţii 106,5 110,2 106,8 104,4
Индекс цен в строительстве
Indicii valorii unitare la mărfurile
exportate 94,0 83,0 96,5 105,5
Индексы стоимости единицы
экспортируемого товара
Indicii valorii unitare
la mărfurile importate 96,0 79,0 93,7 104,9
Индексы стоимости единицы
импортируемого товара

Evoluţia indicilor preţurilor de consum


(decembrie anul precedent = 100)
Динамика индексов потребительских цен
(декабрь предыдущего года = 100)
%
120
114,3
114,1
109,7
110
106,5 111,3 107,9
103,2
105,1
102,8 104,1
100
101,6 100,5

90
2014 2015 2016 2017

Produse alimentare / Продовольственные товары


Mărfuri nealimentare / Непродовольственные товары
Servicii / Услуги

Rata anuală a inflaţiei (decembrie anul precedent = 100)


Годовой уровень инфляции (декабрь предыдущего года = 100)

2014 2015 2016 2017


Total 4,7 13,6 2,4 7,3
Всего
Produse alimentare 5,1 14,3 2,8 9,7
Продовольственные товары
Mărfuri nealimentare 6,5 14,1 3,2 4,1
Непродовольственные товары
Servicii 1,6 11,3 0,5 7,9
Услуги

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 39
Prețuri
Цены

Rata medie lunară a inflaţiei (%)


Среднемесячный уровень инфляции (%)
2014 2015 2016 2017
Total 0,40 1,05 0,20 0,60
Всего
Produse alimentare 0,40 1,10 0,25 0,75
Продовольственные товары
Mărfuri nealimentare 0,55 1,10 0,25 0,35
Непродовольственные товары
Servicii 0,15 0,90 0,05 0,65
Услуги

Cursul de schimb mediu anual


Среднегодовой курс обмена валюты
2014 2015 2016 2017
Lei / euro 18,6305 20,9025 22,0570 20,8306
Лей / евро
Lei / dolar SUA 14,0356 18,8185 19,9238 18,4990
Лей / доллар США

Evoluţia indicilor preţurilor de consum, câştigului salarial real


şi ai cursului de schimb mediu anual (anul precedent = 100)
Динамика индексов потребительских цен, реальной оплаты
труда и индексы среднегодового курса обмена валют
(предыдущий год = 100)
%
140 134,1

120 112,2
111,5 106,4
111,4 105,9 106,6
105,9 109,7 105,5 105,2
100
105,1 103,7 94,4
100,7
92,9

80
2014 2015 2016 2017

Indicii preurilor de consum


Индексы потребительских цен
Indicii câștigului salarial real
Индексы реальной заработной платы
Indicii cursului de schimb mediu anual lei/dolar SUA
Сренегодовые индексы обмена валют лей/доллар США
Indicii cursului de schimb mediu anual lei/euro
Среднегодовые индексы обмена валют лей/евро

40 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Locuințe
Жилье
Locuințe
Жилье

În anul 2017 au fost date în exploatare 7236 locuinţe


(apartamente şi case de locuit individuale) cu suprafaţa totală de
571,8 mii m2, sau cu 10,9% mai mult faţă de anul 2016.
Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că din volumul
total al locuinţelor în mediul urban au fost date în exploatare
6841 locuințe cu suprafaţa totală de 521,0 mii m² sau cu 19,9% mai
mult faţă de anul 2016.
В 2017 году было сдано в эксплуатацию 7236 единиц жилья
(квартиры и индивидуальные жилые дома) общей площадью
571,8 тыс. кв. м, что на 10,9% больше по сравнению с 2016 годом.
Распределение введенного жилья по месторасположению по-
казывает, что в городской местности было сдано в эксплуата-
цию 6841 единица жилья общей площадью 521,0 тыс. кв. м, на
19,9% больше по сравнению с 2016 годом.

Locuinţe date în exploatare


Ввод в действие жилья
2014 2015 2016 2017
unităţi / единиц
Total 5 368 7 587 6 075 7 236
Всего
apartamente 3 813 6 055 4 788 6 254
квартиры
case de locuit individuale 1 555 1 532 1 287 982
индивидуальные жилые дома
din total în:
из итога в:
mediul urban 4 674 6 898 5 455 6 841
городской местности
mediul rural 694 689 620 395
сельской местности
mii m2 de suprafaţă totală / тысяч м2 общей площади
Total 497,3 609,7 515,5 571,8
Всего
apartamente 271,8 384,1 335,1 432,3
квартиры
case de locuit individuale 225,5 225,6 180,4 139,5
индивидуальные жилые дома
din total în:
из итога в:
mediul urban 411,9 516,0 434,6 521,0
городской местности
mediul rural 85,4 93,7 80,8 50,8
сельской местности

42 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Învăţământ și știința
Образование и наука
Învățământ
Образование

În anul de studii 2017/18, procesul educațional este organizat


în 1358 instituții de învățământ, inclusiv în 1243 instituții de
învățământ primar și secundar general, 86 – profesional tehnic și
29 instituții de învățământ superior. Rețeaua instituțiilor de
învățământ profesional tehnic include 11 centre de excelență, 32
colegii și 43 școli profesionale. Numărul instituțiilor de învățământ
profesional tehnic s-a redus cu 19% față de anul de studii 2014/15,
iar a instituțiilor de învățământ primar și secundar general – cu 8%.
В 2017/18 учебном году процесс образования организован
в 1358 учебных учреждениях, которые включают 1243
учреждения начального и среднего общего образования, 86
профессионально-технических учреждений и 29 учреждений
высшего образования. Сеть учреждений профессионально-
технического образования включает 11 образцовых
центров, 32 колледжей и 43 профессиональных училищ. Число
профессионально технических учреждений сократилось на 19%
по сравнению с 2014/15 учебным годом, а учреждений начального
и среднего общего образования – на 8%.
Învăţământul pe tipuri de instituţii
Образование по типам учреждений
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Instituţii de învăţământ / Учреждения
Primar și secundar general 1 347 1 323 1 291 1 243
Начального и общего
среднего образования
Profesional tehnic 106 92 86 86
Профессионально-
технического образования
Superior 31 31 30 29
Высшего образования
Elevi şi studenţi, mii / Учащиеся и студенты, тыс.
Instituții de învățământ
primar și secundar general 341,0 334,5 333,7 335,6
Учреждения начального и
общего среднего образования
Instituţii de învăţământ
profesional tehnic 47,3 46,5 48,8 46,6
Учреждения профессионально-
технического образования
Instituţii de învăţă­mânt superior 89,5 81,7 74,7 65,5
Высшие учебные заведения

44 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Învățământ
Образование

Elevi şi studenţi la 10 000 locuitori


Учащиеся и студенты на 10 000 населения

1000 959 941 939 946

800

600

400
252 230 210 185
200 133 131 137 131

0
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Instituii de învăământ primar și secundar general


Учреждения начального и общего среднего образования
Instituţii de învăţământ profesional tehnic
Учреждения профессионально - -технического образования
Instituţii de învăţământ superior
Высшие учебные заведения

Diminuarea numărului de absolvenți față de anul 2014 s-a


constatat pentru toate nivele educaționale, cu 20% în învățământul
secundar general, cu 18% în superior și cu 13% în cel profesional
tehnic.
По сравнению с 2014 годом число выпускников уменьшилось
на всех уровнях образования: на 20% в общем среднем, 18% – в
высшем и 13% - в профессионально-техническом.

Absolvenţi pe tipuri de instituţii


Выпускники по типам учреждений
mii тысяч

2014 2015 2016 2017


Instituții de învățământ secundar general
50,3 46,3 43,1 40,4
Учреждения общего среднего образования
Instituţii de învăţământ profesional tehnic 16,1 15,5 10,4 14,0
Учреждения профессионально-
технического образования
Instituţii de învăţă­mânt superior 24,3 23,6 21,9 19,9
Высшие учебные заведения

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 45
Învățământ
Образование

Absolvenţi la 10 000 locuitori


Выпускники на 10 000 населения
160 141
130
121
114
120

80 68 67 62 56
45 44 39
40 29

0
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Instituii de învăământ secundar general


Учреждения общего среднего образования
Instituţii de învăţământ profesional tehnic
Учреждения профессионально - -технического образования
Instituţii de învăţământ superior
Высшие учебные заведения

Numărul şi promoţia doctoranzilor


Численность и выпуск докторантов
2014 2015 2016 2017
Numărul instituţiilor
cu activitate de doctorat 50 43 45 46
Число учреждений,
осуществляющих
подготовку докто­ран­тов
Numărul doctoranzilor
(la sfîrşitul anului)1 1 628 1 751 1 718 1 622
Численность докторантов
(на конец года)
Absolvenţi ai doctoratului 368 351 363 410
Выпуск докторантов
1
Fără străini/ Без иностранцев

Numărul şi promoţia postdoctoranzilor


Численность и выпуск постдокторантов

2014 2015 2016 2017


Numărul instituţiilor cu
activitate de postdoctorat 19 18 16 14
Число учреждений,
осуществляющих подготовку
постдокто­ран­тов
Numărul postdoctoranzilor
(la sfîrşitul anului) 41 47 40 30
Численность остдокторантов
(на конец года)
Absolvenţi ai postdoctoratului 18 14 21 17
Выпуск постдокторантов

46 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Ocrotirea sănătăţii
Здравоохранение
Ocrotirea sănătății
Здравоохранение

În anul 2017, la 10 000 locuitori reveneau 36,7 medici şi 69,2


personal medical. Comparativ cu anii precedenți se atestă o reducere
a numărului de paturi, la 10 000 locuitori reveneau 52 paturi.
Cel mai des populația suferă de boli ale aparatului respirator,
complicații ale sarcinii şi lăuziei, leziuni traumatice şi otrăviri. În
acelaşi timp, are loc creşterea numărului de cazuri noi de tumori
maligne şi a purtătorilor de HIV.
В 2017 году, на 10 000 жителей приходилось 36,7 врачей и
69,2 медицинского персонала. По сравнению с предыдущими
годами наблюдается сокращение число коек, на 10 000 жителей
приходится 52 койки.
Чаще всего люди страдают от респираторных заболеваний,
осложнений беременности и послеродового периода, травм и
отравлений. В то же время, происходит увеличение числа новых
случаев злокачественных новообразований и ВИЧ-носителей.
Indicatorii principali ai ocrotirii sănătăţii, la sfârşitul anului
Основные показатели здравоохранения на конец года
2014 2015 2016 2017
Medici 12 880 13 006 13 023 13 0181
Врачи
la 10 000 locuitori 37,5 36,6 36,6 36,7
на 10 000 жителей
Personal medical mediu 25 938 23 856 24 873 24 5591
Средний медицинский персонал
la 10 000 locuitori 70,2 67,1 70,0 69,2
на 10 000 жителей
Spitale 87 85 85 87
Больничные учреждения
Instituţii medicale de tip
ambulator sau policlinică care
acordă ajutor medical populaţiei 1 028 1 030 1 034 1 103
Медицинские учреждения,
оказывающие амбула­торно-
поликлиничес­кую помощь
населению
Paturi de asistenţă medicală şi
profilactică 20 131 18 803 18 745 18 398
Лечебно-профи­лак­тические
койки
la 10 000 locuitori 56,6 52,9 52,7 51,8
на 10 000 жителей
1
Din care, activează în sectorul nestatal, persoane:
Из них работают в негосударственном секторе, человек:
Medici de toate specialităţile – 2 857 (21,9%)
Врачи всех специальностей
Personal medical mediu – 1 764 (7,2%)
Средний медицинский персонал

48 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Ocrotirea sănătății
Здравоохранение

Morbiditatea populaţiei, pe principalele clase de boli


Заболеваемость населения по основным классам болезней
2014 2015 2016 2017
Bolnavi luaţi în evi­den­ţă cu
diagnosticul stabilit pentru
pri­ma dată – total, mii cazuri 1 127,0 1 161,3 1 152,9 1 181,0
Взято под наблю­дение больных
с диагнозом, уста­новленным
впервые – всего, тыс. cлучаев
din care: / в том числе:
Boli infecţioase şi parazitare 74,2 72,8 69,3 66,1
Инфекционные и
паразитарные болезни
Tumori / Новообразования 15,3 14,9 15,7 15,5
Boli ale sistemului nervos
şi ale organelor de simţ 72,0 69,7 67,1 64,4
Болезни нервной системы
и органов чувств
Boli ale aparatului circulator 67,5 64,5 61,8 76,5
Болезни системы
кровообращения
Boli ale aparatului respirator 406,7 465,4 474,9 518,0
Болезни органов дыхания
Boli ale aparatului digestiv 68,7 63,9 57,1 54,9
Болезни органов пищеварения
Boli ale aparatului genito-urinar 72,1 68,8 70,3 70,8
Болезни мочеполовой системы
Complicaţii ale sarcinii,
naşterii şi lăuziei 44,5 43,5 38,7 33,5
Осложнения беременности,
родов и послеродового периода
Boli ale pielii şi ţesutului
celular subcutanat 60,8 61,0 60,5 56,0
Болезни кожи и
подкожной клетчат­­ки
Boli ale sistemului osteoarticular,
ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv 53,6 53,3 59,6 49,7
Болезни костно-суставной
системы, мышц и
соединительной ткани
Leziuni traumatice, otrăviri şi alte
consecinţe ale cauzelor externe 105,3 106,3 102,5 100,0
Травмы, отравления и другие
послед­ствия воздействия
внешних причин
Numărul de cazuri la 1000 locuitori 316,8 326,5 324,5 332,7
Число случаев на 1000 жителей
din care: / в том числе:
Boli infecţioase şi parazitare 20,8 20,5 19,5 18,6
Инфекционные и
паразитарные болезни

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 49
Ocrotirea sănătății
Здравоохранение

Continuare Продолжение

2014 2015 2016 2017


Tumori 4,3 4,2 4,4 4,4
Новообразования
Boli ale sistemului nervos
şi ale organelor de simţ 20,2 19,6 18,9 18,1
Болезни нервной системы
и органов чувств
Boli ale aparatului circulator 19,0 18,1 17,4 21,5
Болезни системы
кровообращения
Boli ale aparatului respirator 114,3 130,9 133,7 145,9
Болезни органов дыхания
Boli ale aparatului digestiv 19,3 18,0 16,1 15,5
Болезни органов пищеварения
Boli ale aparatului genito-urinar 20,3 19,3 19,8 19,9
Болезни мочеполовой системы
Complicaţii ale sarcinii,
naşterii şi lăuziei 46,5 45,7 41,1 35,8
Осложнения беременности,
родов и послеродового периода
Boli ale pielii şi ţesutului
celular subcutanat 17,1 17,2 17,0 15,8
Болезни кожи и
подкожной клетчат­­ки
Boli ale sistemului osteoarticular,
ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv 15,1 15,0 16,8 13,9
Болезни костно-суставной
системы, мышц и
соединительной ткани
Leziuni traumatice, otrăviri şi alte
consecinţe ale cauzelor externe 29,6 29,9 28,8 28,2
Травмы, отравления и другие
послед­ствия воздействия
внешних причин

50 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Ocrotirea sănătății
Здравоохранение

Morbiditatea populaţiei prin unele boli


Заболеваемость населения по отдельным болезням
2014 2015 2016 2017
Bolnavi luaţi în evi­den­ţă cu
diagnosticul stabilit pentru
pri­ma dată, mii cazuri:
Взято под наблю­дение больных
с диагнозом, уста­новленным
впервые, тыс. cлучаев:
Tumori maligne 8,9 8,7 9,9 10,1
Злокачественные
новообразова­ния
Tuberculoză activă 2,7 2,9 2,3 2,2
Активный туберкулез
Alcoolism şi psihoză alcoolică 3,4 3,2 3,2 3,2
Алкоголизм и алкогольный пси­хоз
Narcomanie şi toxicomanie 1,1 1,0 0,8 1,1
Наркомания и токсикомания
Sifilis 1,9 1,9 1,6 1,4
Сифилис
Gonoree 1,0 0,9 0,8 0,7
Гонорея
Infecţia HIV (SIDA), cazuri 88 131 241 182
ВИЧ инфекция (СПИД), случаев
Purtători HIV, cazuri 586 574 603 618
Носители ВИЧ, случаев
Numărul de cazuri
la 100 000 locuitori:
Число случаев
на 100 000 жителей:
Tumori maligne 249,0 244,9 278,6 284,4
Злокачественные
новообразова­ния
Tuberculoză activă 77,2 80,2 64,9 61,9
Активный туберкулез
Alcoolism şi psihoză alcoolică 96,4 91,0 90,1 90,1
Алкоголизм и алкогольный пси­хоз
Narcomanie şi toxicomanie 29,5 28,0 22,5 30,9
Наркомания и токсикомания
Sifilis 52,1 54,0 45,0 39,4
Сифилис
Gonoree 28,2 26,4 22,5 19,7
Гонорея
Infecţia HIV (SIDA) 2,5 3,7 6,8 5,1
ВИЧ инфекция (СПИД)
Purtători HIV 16,5 16,2 17,0 17,4
Носители ВИЧ

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 51
Cultură și sport
Культура и спорт
Cultură și sport
Культура и спорт

În Republica Moldova funcționează 16 teatre, care în anul 2017


au fost vizitate de 371,3 mii persoane, sau cu 5,8% mai puțin decât
în anul 2014.
Pe parcursul anilor 2014-2017 numărul de biblioteci s-a redus
cu 22 unități şi în anul 2017 în țară funcționau 1338 biblioteci. În
medie la o bibliotecă revin circa 12 mii exemplare de cărți şi reviste.
В Республике Молдова работают 16 театров, которые в
2017 году посетили 371,3 тыс. человек, или на 5,8% меньше чем
в 2014 году.
На протяжении 2014-2017 г.г. количество библиотек
сократилось на 22 единицы и в 2017 году в стране действовало
1338 библиотек. В среднем, на одну библиотеку приходиться
около 12 тыс. экземпляров книг и журналов.

Activitatea instituţiilor culturale, la sfârşitul anului


Деятельность учреждений культуры на конец года
2014 2015 2016 2017
Muzee (inclusiv filiale) 119 123 123 126
Музеи (включая филиалы)
Numărul de vizite, mii 880,0 990,4 836,2 757,8
Число посещений, тыс.
Teatre1 16 16 16 16
Театры1
Numărul de spectatori, mii 394,2 414,8 432,8 395,0
Численность зрителей, тыс.
Biblioteci publice 1 360 1 353 1 343 1 338
Публичные библиотеки
Numărul cărţilor şi revistelor
în biblioteci pub­li­ce, mil. ex. 16,9 16,6 16,3 16,2
Число книг и журналов в
публичных библио­теках, млн. экз.
Case şi cămine de cultură
(centre comunitare) 1 229 1 218 1 219 1 219
Дома культуры и клубные
учреждения
(коммунитарные центры)
Filarmonică 1 1 1 1
Филармония
Numărul de spectatori, mii 29,7 28,4 23,4 31,8
Численность зрителей, тыс.
1
Inclusiv 1 studio teatral / В том числе одна театральная студия

54 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Cultură și sport
Культура и спорт

Editarea cărţilor şi broşurilor, revistelor şi ziarelor


Выпуск книг и брошюр, журналов и газет
2014 2015 2016 2017
Cărţi şi broşuri 2 724 2 700 2 550 2 655
Книги и брошюры
Tiraj, mil. ex. 2,3 2,2 2,3 2,5
Тираж, млн. экз.
Reviste şi alte
publicaţii periodice 258 216 208 176
Журналы и другие
периодические издания
Tiraj anual, mil. ex. 3,3 2,7 2,1 1,0
Годовой тираж, млн. экз.
Ziare (publicaţii) 171 153 130 131
Газеты (изданий)
Tiraj unic, mil. ex. 1,1 1,0 1,0 1,6
Разовый тираж, млн. экз.
Tiraj anual, mil. ex. 36,6 33,8 25,3 32,1
Годовой тираж, млн. экз.

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 55
Cultură și sport
Культура и спорт

Numărul construcțiilor sportive în anul 2017 este de 4563


unități, inclusiv 51 stadioane cu tribune pentru 500 locuri și
peste, 2887 construcții sportive de plan, 1241 săli sportive, 23
bazine de înot și 361 încăperi construite suplimentar, adaptate
pentru practicarea culturii fizice și sportului. De asemenea, în țară
funcționează 9 centre de cultură fizică și de întremare a sănătății cu
finanțare bugetară.
Число спортивных сооружений в 2017 году составило 4563
единицы, в том числе 51 стадионов с трибунами на 500 мест
и более, 2887 плоскостных спортивных сооружений, 1241 спор-
тивных залов, 23 плавательных бассейнов и 361 встроенных,
приспособленных помещений для занятия физической культу-
рой и спортом. Также в стране работают 9 физкультурно-оз-
доровительных центров с бюджетным финансированием.

Construcţii sportive şi centre


de cultură fizică şi de întremare a sănătăţii
Спортивные сооружения и
физкультурно-оздоровительные центры
2014 2015 2016 2017
Construcţii sportive – total 4 901 4 806 4 762 4 563
Спортивные сооружения – всего
din care:
в том числе:
Stadioane cu tribune
pentru 500 locuri şi peste 51 50 50 51
Стадионы с трибунами
на 500 мест и бо­лее
Construcţii sportive de plan
(terenuri şi câmpuri) 3 025 3 026 3 028 2 887
Плоскостные спортивные
сооружения (площадки и поля)
Săli sportive 1 268 1 268 1 262 1 241
Спортивные залы
Bazine de înot 25 25 25 23
Плавательные бассейны
Încăperi construite suplimentar,
adaptate pentru practicarea
culturii fizice şi sportului 532 437 397 361
Встроенные, приспособленные
поме­ще­ния для занятий
физической культурой
и спор­том
Centre de cultură fizică
şi de întremare a sănă­tăţii 8 9 9 9
Физкультурно-
оздоровительные центры
Sursa: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Источник: Министерство просвещения, культуры и исследований

56 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Turism
Туризм
Turism
Туризм

La structurile de primire turistică colective în anul 2017 au fost


înregistrate 1,5 mil. de înnoptări, cu 2,4% mai mult comparativ cu
anul 2016. Majorarea numărului de înnoptări ale turiştilor a fost
condiţionată de creșterea acestora la hoteluri şi moteluri (+14,4%),
structuri de odihnă (+11,0%), cămine pentru vizitatori (+3,4%),
pensiuni turistice și agroturistice (+2,1%). Din numărul total de
înnoptări, 80,4% le revine înnoptărilor turiştilor moldoveni şi
19,6% – înnoptărilor turiştilor nerezidenţi.
В коллективных структурах по приему туристов с
функциями размещения в 2017 году было зарегистрировано
1,5 млн. ночевок, что на 2,4% больше, чем в 2016 году. Увеличение
количества ночевок туристов обусловлено их ростом в
гостиницах и мотелях (+14,4%), в структурах отдыха
(+11,0%), в общежитиях для приезжих (+3,4%), в туристических
и агротуристических пансионах (+2,1%). В общем количестве
ночёвок, зарегистрированных в коллективных структурах по
приему туристов, 80,4% приходится на ночевки молдавских
туристов и 19,6% – на ночевки иностранных туристов.
Principalii indicatori privind
structurile de cazare turistică colective
Основные показатели по коллективным
структурам размещения туристов

2014 2015 2016 2017


Numărul structurilor de cazare – total
1
275 249 252 268
Число структур размещения1 – всего
Hoteluri şi moteluri 100 96 96 106
Гостиницы и мотели
Cămine pentru vizitatori 5 4 3 3
Общежития для приезжих
Pensiuni turistice și agroturistice 24 26 26 28
Туристические и
агротуристические пансионы
Structuri de întremare 7 7 8 8
Оздоровительные структуры
Structuri de odihnă (vile turistice, sate
de vacanță, și alte structuri de odihnă) 63 57 61 62
Структуры отдыха (туристические
виллы, лагеря отдыха и другие
структуры отдыха)
Tabere de vacanță pentru elevi 76 59 58 61
Детские лагеря
Numărul de camere1 – total 8 529 7 735 7 854 8 211
Количество комнат1 – всего
Hoteluri şi moteluri 2 563 2 542 2 628 2 766
Гостиницы и мотели
Cămine pentru vizitatori 185 176 170 170
Общежития для приезжих

58 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Turism
Туризм

Continuare Продолжение

2014 2015 2016 2017


Pensiuni turistice și agroturistice 457 428 452 409
Туристические и
агротуристические пансионы
Structuri de întremare 1 054 1 054 1 086 1 092
Оздоровительные структуры
Structuri de odihnă (vile turistice, sate
de vacanță, și alte structuri de odihnă) 1 668 1 401 1 496 1 491
Структуры отдыха (туристические
виллы, лагеря отдыха и другие
структуры отдыха)
Tabere de vacanţă pentru elevi 2 602 2 134 2 022 2 283
Детские лагеря
Numărul de locuri1 – total 28 548 25 312 25 241 25 991
Количество мест коек1 – всего
Hoteluri şi moteluri 4 610 4 623 4 961 5 148
Гостиницы и мотели
Cămine pentru vizitatori 552 540 511 545
Общежития для приезжих
Pensiuni turistice și agroturistice 990 909 955 867
Туристические и
агротуристические пансионы
Structuri de întremare 2 084 2 084 2 130 2 136
Оздоровительные структуры
Structuri de odihnă (vile turistice, sate
de vacanță, și alte structuri de odihnă) 4 144 3 539 3 968 3 902
Структуры отдыха (туристические
виллы, лагеря отдыха и другие
структуры отдыха)
Tabere de vacanță pentru elevi 16 168 13 617 12 716 13 393
Детские лагеря
Numărul de turişti
cazaţi – total, mii 283,0 278,9 306,3 337,2
Количество размещенных
туристов – всего, тыс.
din care, cetăţeni străini 93,9 94,4 121,3 145,2
в том числе иностранных граждан
Numărul de înnoptări
ale turiştilor – total, mii 1 514,3 1 501,1 1 480,0 1 515,0
Количество ночевок
туристов – всего, тыс.
din care, ale cetăţenilor străini 217,9 252,9 246,5 297,2
в том числе иностранных граждан
Indicele de utilizare netă a capacităţii
de cazare turistică în funcţiune 35,5 35,6 34,3 34,9
Индекс использования действующей
вместимости размещения туристов
(нетто)
1
La sfârşitul anului / На конец года

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 59
Turism
Туризм

Turiști cazați în structurile de primire turistică colective


(în % față de total)
Размещение туристов в коллективных структурах
по приему туристов (в % к итогу)
%
100

80 35,2 33,2 33,8 39,6 43,0

60

40
64,8 66,8 66,2 60,4 57,0
20

0
2013 2014 2015 2016 2017
Rezideni Nerezideni
Резиденты Нерезиденты

Numărul turiştilor străini cazaţi în structurile


de primire turistică colective, pe principalele ţări de origine
Количество иностранных туристов, размещенных
в коллективных структурах по приёму туристов,
по основным странам происхождения
2014 2015 2016 2017
Total 93 897 94 381 121 340 145 165
Всего
din care:
в том числе:
Austria 1 425 986 1 741 1 805
Австрия
Belarus 996 1 043 1 081 1 394
Беларусь
Bulgaria 1 837 1 646 1 848 2 207
Болгария
Federaţia Rusă 8 368 9 054 9 705 12 999
Российская Федерация
Elveţia 512 505 725 1 077
Швейцария
Franţa 2 140 1 882 2 492 2 952
Франция
Germania 4 672 3 964 5 602 6 701
Германия
Grecia 850 629 810 972
Греция

60 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Turism
Туризм

Continuare Продолжение

2014 2015 2016 2017


Israel 1 424 1 423 2 417 2 796
Израиль
Italia 5 143 4 677 5 086 5 987
Италия
Lituania 690 700 751 1 019
Литва
Olanda 1 260 1 474 1 842 1 755
Нидерланды
Polonia 2 453 2 154 3 511 4 215
Польша
Regatul Unit 2 827 2 312 3 884 4 554
Соединенное Королевство
Republica Cehă 785 825 1 033 1 279
Чешская Республика
România 22 624 23 884 29 902 35 950
Румыния
Spania 921 851 1 041 1 440
Испания
Statele Unite ale Americii 6 064 3 877 7 995 10 121
Соединенные Штаты Америки
Suedia 1 122 1 338 1 228 1 296
Швеция
Turcia 3 523 4 118 4 467 5 815
Турция
Ucraina 10 951 13 503 16 422 17 887
Украина
Ungaria 534 642 684 908
Венгрия
Alte ţări 12 776 12 894 17 073 24 288
Другие страны

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 61
Infracţiuni
Преступность
Infracțiuni
Преступность

În anul 2017, au fost înregistrate 35,6 mii infracțiuni, atestând


o scădere de 15,1% față de anul precedent, iar comparativ cu anul
2014 nivelul infracționalității a scăzut cu 14,8%. Rata infracționali-
tății constituie 100,2 infracțiuni la 10 000 locuitori comparativ cu
117,5 infracțiuni în anul 2014. Din numărul total de infracțiuni cele
mai multe revin furturilor (34,2%).
Circa 22% din infracțiunile înregistrate sunt excepțional de
grave, deosebit de grave şi grave, la 10 000 locuitori în medie revin
21,5 infracțiuni grave.
Numărul persoanelor care au comis infracțiuni s-a redus cu
10,9%, dar a crescut în cazul persoanelor condamnate cu 11,4% față
de anul 2014. În numărul total al persoanelor condamnate minorii
constituie 3,6%.
В 2017 году, было зарегистрировано 35,6 тысяч преступле-
ний, их число уменьшилось на 15,1% по сравнению с предыду-
щим годом, а по сравнению с 2014 г. – на 14,8%. Уровень пре-
ступности составляет 100,2 преступлений на 10 000 жителей
по сравнению с 117,5 преступлениями в 2014 г. Из общего числа
зарегистрированных преступлений, наиболее часто соверша-
ются кражи (34,2%).
Около 22% зарегистрированных преступлений особо тяж-
кие, чрезвычайно тяжкие и тяжкие, на 10 000 жителей в сред-
нем приходится 21,5 тяжких преступлений.
Число лиц совершивших преступление уменьшилось на
10,9% но увеличилось число осужденных лиц на 11,4% по срав-
нению с 2014 г. Несовершеннолетние в общем числе осужденных
составляют 3,6%.
Numărul infracţiunilor înregistrate
Число зарегистрированных преступлений
2014 2015 2016 2017
Infracţiuni înregistrate – total 41 786 39 782 41 921 35 581
Зарегистрировано
преступле­ний – всего
din care:
в том числе:
Furturi 16 729 15 363 16 238 12 154
Кражи
Jafuri şi tâlhării 1 252 1 107 1 210 944
Грабежи и разбои
Omor 172 177 189 154
Убийство
Vătămări intenţionate grave 320 252 250 196
Умышленные те­лес­ные
повреждения
Viol 352 303 341 301
Изнасилование
Infracţiuni legate de droguri 1 288 1 191 1 153 1 269
Преступления, связанные
с нар­котиками

64 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Infracțiuni
Преступность

Continuare Продолжение

2014 2015 2016 2017


Huliganism 1 614 1 491 1 699 1 447
Хулиганство
Persoane care au comis
infracţiuni – total 17 675 17 162 17 576 15 745
Лица, совершившие
преступления – всего
din care în vârstă, ani:
в том числе в возрасте, лет:
14 – 17 1 761 1 325 1 378 1 295

18 – 29 7 649 6 827 7 160 6 659


30 şi peste 8 255 7 629 8 052 7 702
и старше
Din numărul total de persoane
care au comis infracţiuni:
Из общего числа лиц,
совершивших преступления:
Femei 1 448 1 322 1 317 1 262
Женщины
Minori 1 761 1 325 1 490 1 384
Несовершеннолетние
Persoane fără ocupaţie 10 973 9 100 9 401 8 065
Незанятые лица
Numărul infracţiunilor
înre­gis­trate la 10 000 locuitori 117,5 111,0 118,0 100,2
Число зарегистрированных
прес­туплений на 10 000 жителей

Numărul infracţiunilor grave la 10 000 locuitori


Количество тяжких преступлений на 10 000 жителей
25 22,9
21,8 22,7 23,5 21,5

20

15

10

0
2013 2014 2015 2016 2017

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 65
Infracțiuni
Преступность

Numărul persoanelor condamnate


Численность осужденных
persoane/человек %
16000 4
3,6
3,4 3,3
3,2
11682
12000 2,7 10460 3
9894 10038
9390

8000 2

4000 1

320 264 374 335 377


0 0
2013 2014 2015 2016 2017

Total condamnaţi Ponderea minorilor condamnaţi


Всего осужденных în total persoane condamnate
Minori condamnaţi Удельный вес осужденных
Несовершеннолетние несовершеннолетних в общем
осужденные числе осужденных

Accidente rutiere
Дорожно-транспортные происшествия
2014 2015 2016 2017
Accidente rutiere 2 537 2 535 2 478 2 641
Дорожно-транспортные
происшествия
Numărul persoanelor care au suferit
în urma accidentelor rutiere – total 3 725 3 632 3 237 3 293
Численность человек,
пострадавших в результате
дорожно-транспортных
происшествий – всего
din care, copii 411 325 425 349
в том числе детей
Traumaţi – total 3 401 3 334 2 926 2 991
Травмировано – всего
din care, copii 339 305 410 336
в том числе детей
Decedaţi – total 324 298 311 302
Погибло – всего
din care, copii 21 20 15 13
в том числе детей

66 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Produsul intern brut
Валовой внутренний
продукт
Produsul intern brut
Валовой внутренний продукт

Produsul intern brut (PIB), conform datelor preliminare, în


anul 2017 a însumat 150,4 mild. lei, revenind 42,4 mii lei pe locuitor.
Comparativ cu anul 2016 PIB, în termeni reali, s-a majorat cu 4,5%,
iar PIB pe locuitor – cu 4,6%.
Valoarea adăugată brută înregistrată a fost de 126,4 mild. lei
şi a depăşit cu 3,8%, nivelul anului precedent reprezentând 84,1%
din PIB.
Din punct de vedere al utilizării PIB creşterea s-a datorat, în
principal, consumului final al gospodăriilor populației (+4,2%), cu
o contribuție la formarea PIB de 85,8% şi o majorare a volumului
cu 4,9%.
Валовой внутренний продукт (ВВП), по предварительным
данным, в 2017 году составил 150,4 млрд. лей и 42,4 тыс. лей
на душу населения. По сравнению с 2016 годом ВВП, в реальном
выражении, увеличился на 4,5%, а ВВП на душу населения – на
4,6%.
Валовая добавленная стоимость составила 126,4 млрд. лей,
превысив на 3,8% уровень предыдущего года и составив 84,1% в
ВВП.
С точки зрения использования ВВП, рост обусловлен, в
основном, за счет конечного потребления домашних хозяйств
(+4,2%), объем которого увеличился на 4,9%, а его удельный вес
в ВВП составил 85,8%.
Produsul intern brut
Валовой внутренний продукт
2014 2015 2016 2017
Produsul intern brut
(preţuri curente), mil. lei 112 050 122 563 135 397 150 369
Валовой внутренний продукт
(те­ку­щиe цены), млн. лей
pe locuitor, lei 31 506 34 485 38 119 42 367
на душу населения, лей
Indicele volumului fizic al PIB,
în % faţă de anul precedent 104,8 99,6 104,5 104,5
Индекс физического объема,
в % к преды­дущему году
pe locuitor 104,9 99,6 104,5 104,6
на душу населения

68 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Produsul intern brut
Валовой внутренний продукт

Produsul intern brut


Валовой внутренний продукт

miliarde lei preuri curente mii lei pe locuitor


миллиарды леев текущие цены тыс. лей на душу населения
160 150,4 50
135,4
122,6 40
120 112,0 42,4
100,5 38,1
34,5 30
80 31,5
28,2
20

40
10

0 0
2013 2014 2015 2016 2017

Produsul intern brut


Валовой внутренний продукт
Produsul intern brut pe locuitor
Валовой внутренний продукт на душу населения

Indicii produsului intern brut


Индексы валового внутреннего продукта
2010=100
%
140
131,4 132,4
128,4 126,4
130
131,9
121,6 121,0
119,4 125,7
120
123,3
116,0 118,5
117,0
113,9 114,8
110

100
2013 2014 2015 2016 2017

Produsul intern brut / Валовой внутренний продукт


Consumul final / Конечное потребление
Formarea brută de capital / Валовое накопление

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 69
Produsul intern brut
Валовой внутренний продукт

Resursele şi utilizările
produsului intern brut
Производство и использование
валового внутреннего продукта
milioane lei, prețuri curente миллионов лей, текущие цены

2014 2015 2016 2017


Agricultură, silvicultură şi pescuit 14 619 15 002 16 396 18 358
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Industrie 16 899 18 672 20 434 21 952
Промышленность
Construcţii 4 008 4 414 4 635 4 929
Строительство
Alte activități 61 059 69 794 76 002 83 244
Другие виды деятельности
Serviciile intermediarilor
financiari indirect măsurate -2 082 -4 009 -1 997 -2 042
Услуги финансового
посредничества, измеряемые
косвенным образом
Valoarea adăugată brută 94 503 103 873 115 470 126 441
Валовая добавленная стоимость
Impozite nete pe produse 17 546 18 690 19 927 23 928
Чистые налоги на продукты
Produsul intern brut 112 049 122 563 135 397 150 369
Валовой внутренний продукт
Consumul final 124 299 132 828 142 096 157 666
Конечное потребление
din care: / в том числе:
al gospodăriilor 101 962 107 674 116 547 129 080
домашних хозяйств
al administraţiei publice 20 372 23 096 23 392 26 041
государственного управления
al instituţiilor fără scop lucrativ în
serviciul gospodăriilor populaţiei 1 965 2 058 2 157 2 545
некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние
хозяйства
Formarea brută de capital 29 202 27 802 30 506 34 995
Валовое накопление
din care: / в том числе:
formarea brută de capital fix 27 707 29 513 30 289 32 865
валовое накопление основного
капитала
variaţia stocurilor 1 495 -1 711 217 2 130
изменение запасов
Exportul net -41 451 -38 067 -37 205 -42 292
Чистый экспорт

70 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Produsul intern brut
Валовой внутренний продукт

Contribuţia principalelor activităţi


economice la formarea produsului intern brut
Вклад основных видов экономической деятельности
при формировании валового внутреннего продукта
procente проценты

2014 2015 2016 2017


Produsul intern brut 100,0 100,0 100,0 100,0
Валовой внутренний продукт
Valoarea adăugată brută 84,3 84,8 85,3 84,1
Валовая добавленная стоимость
din care: / в том числе:
Agricultură, silvicultură şi pescuit 13,0 12,2 12,1 12,2
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Industria extractivă;
industria prelucrătoare 12,1 12,3 12,2 11,8
Добыча полезных ископаемых;
oбрабатывающая
промышленность
Producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat; distribuţia apei;
salubritate, gestionarea deşeurilor,
activităţi de decontaminare 3,0 2,9 2,9 2,8
Производство и обеспечение
электро- и теплоэнергией,
газом, горячей водой;
кондиционирование воздуха;
водоснабжение; очистка
и обработка отходов и
восстановительные работы
Construcţii / Строительство 3,6 3,6 3,4 3,3
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
întreţinerea şi repararea
autovehiculelor şi a motocicletelor 13,7 13,7 14,2 14,4
Оптовая и розничная торговля;
техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
Transport şi depozitare 4,9 5,0 5,1 4,9
Транспорт и хранение
Informaţii şi comunicaţii 5,9 5,9 5,9 5,7
Иноформационные услуги и связь
Tranzacţii imobiliare
Операции с недвижимым 5,2 5,2 5,1 4,8
имуществом
Activităţi profesionale,
ştiinţifice şi tehnice 1,8 1,9 2,0 2,0
Профессиональная, научная и
техническая деятельность

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 71
Produsul intern brut
Валовой внутренний продукт

Continuare Продолжение

2014 2015 2016 2017


Administraţie publică şi apărare;
asigurări sociale obligatorii;
învăţământ; sănătate şi asistenţă
socială 14,0 14,1 13,7 13,7
Государственное управление
и оборона; обязательное
социальное страхование;
образование; здравоохранение и
социальные услуги
Alte activități 9,0 11,2 10,2 9,9
Прочие виды деятельности
Serviciile intermediarilor
finan­ciari indi­rect măsurate -1,9 -3,3 -1,5 -1,4
Услуги финансового
посредничества, измеряемые
косвенным образом
Impozite nete pe produse 15,7 15,2 14,7 15,9
Чистые налоги на продукты

Contribuţia elementelor de cheltuieli


la formarea produsului intern brut
Вклад элементов использования при
формировании валового внутреннего продукта
procente проценты

2014 2015 2016 2017


Produsul intern brut 100,0 100,0 100,0 100,0
Валовой внутренний продукт
din care: / в том числе:
Consumul final 110,9 108,4 104,9 104,8
Конечное потребление
din care: / в том числе:
al gospodăriilor 91,0 87,9 86,1 85,8
домашних хозяйств
al administraţiei publice 18,1 18,8 17,2 17,3
государственного управления
al instituţiilor fără scop lucrativ în
serviciul gospodăriilor populaţiei 1,8 1,7 1,6 1,7
некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние
хозяйства
Formarea brută de capital 26,1 22,7 22,5 23,3
Валовое накопление
din care: / в том числе:
formarea brută de capital fix 24,8 24,1 22,4 21,9
валовое накопление
основного капитала
variaţia stocurilor 1,3 -1,4 0,1 1,4
изменение запасов
Exportul net -37,0 -31,1 -27,4 -28,1
Чистый экспорт

72 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Produsul intern brut
Валовой внутренний продукт

Contribuţia formelor de proprietate


la formarea produsului intern brut
Вклад форм собственности при
формировании валового внутреннего продукта
procente проценты

2014 2015 2016


Produsul intern brut 100,0 100,0 100,0
Валовой внутренний продукт
din care: / в том числе:
Publică 19,7 19,6 19,0
Публичная
Privată 58,0 54,6 54,5
Частная
Mixtă (publică şi privată),
fără participare străină 1,2 2,0 1,8
Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия
A întreprinderilor mixte şi străină 21,1 23,8 24,7
Совместных предприятий и
иностран­ная

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 73
Industrie
Промышленность
Industrie
Промышленность

În anul 2017 indicele cifrei de afaceri în industrie a crescut față


de anul precedent cu 6,9%, creștere susținută de industria extractivă
(+28,0) și industria prelucrătoare (+6,7%).
În anul 2017 comparativ cu anul 2016, indicele producției
industriale a crescut cu 3,4%, ca urmare a creşterii cu 4,5% a
industriei prelucrătoare. Industria extractivă şi producția şi
furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă; aer
condiționat au scăzut respectiv cu 3,7% şi cu 1,7%.
В 2017 году индекс доходов от продаж вырос по сравнению
с предыдущим годом на 6,9%, за счет роста в добывающей
промышленности (+28,0%) и обрабатывающей промышлен-
ности (+6,7%).
В 2017 году по сравнению с 2016 годом, индекс
промышленного производства вырос на 3,4%, за счет роста
на 4,5% в обрабатывающей промышленности. В добывающей
промышленности и производстве, и обеспечении электро- и
теплоэнергией, газом и горячей водой; кондиционирование
воздуха снизился соответственно на 3,7% и на 1,7%.
Indicele cifrei de afaceri în industrie
(anul precedent = 100)
Индекс доходов от продаж в промышленности
(предыдущий год = 100)
2015 2016 2017
Industrie – total 98,7 112,9 106,9
Промышленность – всего
piața internă 98,4 108,3 104,9
внутренный рынок
piața externă 99,0 117,9 108,6
внешний рынок
Industria extractivă 93,7 83,5 128,0
Добыча полезных ископаемых
piața internă 94,2 83,2 116,1
внутренный рынок
piața externă 32,5 175,6 de 15 ori
внешний рынок
Industria prelucrătoare 98,7 113,3 106,7
Обрабатывающая
промышленность
piața internă 98,5 109,0 104,6
внутренный рынок
piața externă 99,0 117,8 108,4
внешний рынок

76 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Industrie
Промышленность

Indicii volumului producţiei industriale,


pe tipuri de activităţi (anul precedent = 100)
Индексы объема промышленной продукции по видам
деятельности (предыдущий год = 100)
2014 2015 2016 2017
Industrie – total 107,3 100,6 100,9 103,4
Промышленность – всего
Industria extractivă 100,2 91,0 84,2 96,3
Добыча полезных ископаемых
Industria prelucrătoare 108,5 102,3 101,8 104,5
Обрабатывающая
промышленность
Industria alimentară 112,3 95,2 101,0 106,4
Производство пищевых
продуктов
Fabricarea băuturilor 90,1 96,2 94,6 107,8
Производство напитков
Fabricarea produselor textile 120,4 96,9 131,8 93,5
Производство
текстильных изделий
Fabricarea articolelor
de îmbrăcăminte 110,3 119,9 115,1 102,3
Производство одежды
Tăbăcirea și finisarea pieilor;
fabricarea articolelor de voiaj și
marochinărie, harnașamentelor
și încălțăminte; prepararea și
vopsirea blănurilor 104,0 104,0 110,1 98,4
Дубление и отделка кожи;
производство чемоданов, сумок,
шорно-седельных изделий; вы-
делка и крашение меха
Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn și plută, cu
excepția mobilei; fabricarea
articolelor din paie și din alte
materiale vegetale împletite 120,3 115,9 150,2 111,4
Обработка древесины и
производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели;
производство изделий из
соломки и других растительных
материалов для плетения
Fabricarea hârtiei și a
produselor din hârtie 108,0 97,0 121,7 94,7
Производство бумаги
и бумажной продукции
Tipărirea și reproducerea pe
suporți a înregistrărilor 124,8 89,3 83,4 98,2
Полиграфическая деятельность
и копирование записей на
носителях информации
Fabricarea substanțelor
și a produselor chimice 142,4 117,6 117,2 94,0
Производство химических
веществ и химических
продуктов

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 77
Industrie
Промышленность

Continuare Продолжение

2014 2015 2016 2017


Fabricarea produselor
farmaceutice de baza și a
preparatelor farmaceutice 91,8 116,9 98,7 105,4
Производство основной
фармацевтической продукции и
фармацевтических препаратов
Industria metalurgică 114,3 76,0 89,4 106,3
Металлургическая
промышленность
Fabricarea produselor din cauciuc
si mase plastice 104,4 105,9 94,5 116,4
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Producția altor produse din
minerale nemetalifere 102,6 106,0 91,0 103,5
Производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
Industria construcțiilor metalice
și a produselor din metal, exclusiv
mașini, utilaje și instalații 97, 4 108,9 103,9 103,6
Производство металлических
конструкций и изделий, кроме
машин, оборудования и
установок
Fabricarea calculatoarelor și a
produselor electronice și optice 98,2 99,3 92,4 89,9
Производство компьютеров,
электронной и оптической
продукции
Fabricarea echipamentelor electrice 154,3 132,2 82,6 139,4
Производство электрического
оборудования
Fabricarea de mașini,
utilaje și echipamente n.c.a. 97,2 108,5 102,6 95,9
Производство машин и
оборудования, не включенных
в другие категории
Fabricarea autovehiculelor, a
remorcilor și semiremorcilor 93,1 113,2 164,7 112,0
Производство автомобилей,
прицепов и полуприцепов
Fabricarea de mobilă 107,4 103,0 127,5 99,8
Производство мебели
Alte activități industriale n.c.a. 113,4 152,1 101,7 115,1
Прочие производства, не
включенные в другие категории
Repararea, întreținerea și instalarea
mașinilor și echipamentelor 130,8 104,6 78,4 89,3
Ремонт, обслуживание
и установка машин и
оборудования
Producția și furnizarea de energie
electrică și termică, gaze, apă
caldă și aer condiționat 104,4 99,0 99,0 98,3
Производство и обеспечение
электро- и теплоэнергией,
газом и горчей водой;
кондиционирование воздуха

78 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Agricultură
Сельское хозяйство
Agricultură
Сельское хозяйство

Indicele volumului producţiei agricole în gospodăriile de toate


categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti/de fer-
mier şi gospodăriile populaţiei) în anul 2017, conform estimărilor
preliminare, a marcat 108,6% faţă de anul 2016. Majorarea producţi-
ei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale
– cu 13,1 %, producţia animalieră fiind în scădere cu 2,1%.

Индекс объема валовой продукции сельского хозяйства в хо-


зяйствах всех категорий (сельскохозяйственные предприятия,
крестьянские / фермерские хозяйства и хозяйства населения) в
2017 году по сравнению с 2016 годом, по предварительной оцен-
ке, составил 108,6%. Рост объёма продукции сельского хозяй-
ства был обусловлен увеличением продукции растениеводства
на 13,1%, продукция животноводства снизилась на 2,1%.

Producţia agricolă (în gospodăriile de toate categoriile)


Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий)
2014 2015 2016 20171
Milioane lei; preţuri curente
Миллионов лей; текущие цены
Producţia agricolă 27 254 27 193 30 362 34 023
Продукция сельского хозяйства
Producţia vegetală 17 341 18 082 21 098 24 278
Продукция растениеводства
Producţia animalieră 9 417 8 584 8 768 9 199
Продукция животноводства
Servicii / Услуги 496 527 496 546
Anul precedent = 100
Предыдущий год = 100
Producţia agricolă 108,6 86,6 118,8 108,6
Продукция сельского хозяйства
Producţia vegetală 110,8 77,7 126,6 113,1
Продукция растениеводства
Producţia animalieră 104,1 103,0 102,5 97,9
Продукция животноводства
¹ Conform estimărilor preliminare / По предварительной оценке

80 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Agricultură
Сельское хозяйство

Structura producţiei agricole, pe categorii


de gospodării (în preţuri comparabile)
Структура сельскохозяйственной продукции
по категориям хозяйств (в сопоставимых ценах)
%
100

80 43 37 42 43

60
16
18 19 20
40

20 47
39 39 37

0
2014 2015 2016 2017

Întreprinderile agricole
Сельскохозяйственные предприятия
Gospodăriile ţărăneşti (de fermier)
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Gospodăriile populaţiei
Хозяйства населения

Suprafeţe însămânţate (pe rod) cu culturi agricole


(în gospodăriile de toate categoriile)
Посевная (плодоносящая) площадь сельскохозяйственных
культур (в хозяйствах всех категорий)
mii hectare тысяч гектаров

2014 2015 2016 2017


Suprafeţe însămânţate – total 1 502,8 1 502,6 1 519,5 1 532,9
Посевные площади – всего
Culturi cerealiere
şi leguminoase boabe 940,4 949,6 950,8 936,6
Зерновые и зернобобовые
культуры
grâu – total 348,6 345,5 371,3 335,6
пшеница – всего
orz – total 96,8 84,5 83,2 80,7
ячмень – всего
porumb pentru boabe 467,8 492,7 468,0 481,4
кукуруза на зерно
Culturi tehnice 437,7 434,9 447,4 478,3
Технические культуры
sfeclă de zahăr (industrială) 28,0 21,8 20,9 23,6
сахарная свекла (фабричная)
floarea-soarelui 319,7 330,3 362,4 384,9
подсолнечник

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 81
Agricultură
Сельское хозяйство

Continuare Продолжение

2014 2015 2016 2017


soia 54,9 67,8 39,9 34,0
соя
tutun 0,9 0,8 0,6 0,5
табак
Cartofi, legume şi bostănoase 63,0 57,3 58,9 57,1
Картофель, овощи
и бахчевые культуры
cartofi 22,8 22,2 20,7 19,7
картофель
legume de câmp 31,9 27,6 28,3 28,8
овощи открытого
грунта
Plante de nutreţ 61,6 60,8 62,4 60,9
Кормовые культуры
Plantaţii de livezi, nuci
şi arbuşti fructiferi pe rod 91,9 110,4 110,1 113,4
Плантации плодово-ягодных
насаждений в плодоносящем
возрасте
Plantaţii de vii pe rod 133,7 128,8 129,1 120,7
Плантации виноград­ников
в плодоносящем возрасте

Producţia principalelor produse vegetale


(în gospodăriile de toate categoriile)
Производство основных продуктов растениеводства
(в хозяйствах всех категорий)
mii tone тысяч тонн

2014 2015 2016 2017


Cereale şi leguminoase boabe1 – total 2 922 2 206 2 993 3 355
Зерновые и зернобобовые1 – всего
grâu1 – total 1 102 922 1 293 1 251
пшеница1 – всего
orz1 – total 221 179 256 249
ячмень1 – всего
porumb pentru boabe 1 556 1 077 1 392 1 773
кукуруза на зерно
leguminoase boabe1 31 23 39 69
зернобобовые1
Floarea-soarelui1 547 485 677 804
Подсолнечник1
Soia 109 48 42 47
Соя
Sfeclă de zahăr (industrială)1 1 356 537 665 876
Сахарная свекла (фабрич­ная)1
Tutun 1,4 1,2 0,9 1,0
Табак

82 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Agricultură
Сельское хозяйство

Continuare Продолжение

2014 2015 2016 2017


Cartofi 268 158 214 197
Картофель
Legume – total 327 246 293 310
Овощи – всего
Bostănoase 47 54 67 56
Бахчевые
Fructe şi pomuşoare 497 486 596 666
Плоды и ягоды
Struguri 594 599 616 675
Виноград
1
În masă după finisare / В весе после доработки

În anul 2017 comparativ cu anul 2016 în gospodăriile de toate


categoriile a crescut roada medie la hectar la majoritatea culturilor
agricole.
В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, в хозяйствах всех
категорий увеличилась урожайность большинства сельскохо-
зяйственных культур.
Producţia medie la hectar pe principalele culturi agricole
(în gospodăriile de toate categoriile)
Урожайность основных сельскохозяйственных культур
(в хозяйствах всех категорий)
chintale центнеров

2014 2015 2016 2017


Cereale şi leguminoase boabe1 – total 31,2 23,4 31,6 35,9
Зерновые и зернобобовые1 – всего
grâu1 – total / пшеница1 – всего 31,7 26,7 34,9 37,3
orz1 – total / ячмень1 – всего 22,9 21,2 30,9 30,9
porumb pentru boabe 33,5 22,0 29,9 37,0
кукуруза на зерно
leguminoase boabe1 / зернобобовые1 14,2 9,9 16,4 20,0
Floarea-soarelui1 / Подсолнечник1 17,7 14,7 18,7 20,9
Soia / Соя 20,7 7,3 11,7 14,0
Sfeclă de zahăr (industrială)1 498,8 252,6 325,5 369,5
Сахарная свекла (фабрич­ная)1
Tutun / Табак 16,3 15,5 13,6 18,2
Cartofi / Картофель 117,7 71,5 104,0 100,0
Legume de câmp 98,0 84,7 97,0 103,2
Овощи открытого грунта
Bostănoase / Бахчевые 66,9 86,3 87,9 74,9
Fructe şi pomuşoare / Плоды и ягоды 53,4 43,4 53,4 57,2
Struguri / Виноград 43,7 45,6 46,9 54,2
1
În masă după finisare / В весе после доработки

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 83
Agricultură
Сельское хозяйство

Producţia principalelor produse vegetale


în gospodăriile ţărăneşti (de fermier)
Производство основных продуктов растениеводства
в крестьянских (фермерских) хозяйствах
mii tone тысяч тонн

2014 2015 2016 2017


Cereale şi leguminoase boabe1 – total 865 622 853 953
Зерновые и зернобобовые1 – всего
din care, porumb 518 350 442 540
в том числе кукуруза
Sfeclă de zahăr (industrială)1 83 39 55 58
Сахарная свекла (фабрич­ная)1
Floarea-soarelui1 134 128 174 207
Подсолнечник1
Cartofi / Картофель 45 23 36 30
Legume / Овощи 44 22 26 31
Fructe şi pomuşoare 196 233 302 320
Плоды и ягоды
Struguri / Виноград 207 239 191 216
1
În masă după finisare / В весе после доработки

La 1 ianuarie 2018 faţă de data respectivă a anului precedent a


avut loc diminuarea efectivului de animale pe toate tipurile de specii.
На 1 января 2018 года, по сравнению с соответствующей
датой предыдущего года, было зарегистрировано снижение
поголовья скота по всем видам.
Efectivul de animale
(în gospodăriile de toate categoriile) la 1 ianuarie
Поголовье скота
(в хозяйствах всех категорий) на 1 января
mii capete тысяч голов

2015 2016 2017 2018


Bovine 191 186 182 167
Крупный рогатый скот
din care, vaci 130 128 123 113
в том числе коровы
Porcine 473 453 439 406
Свиньи
Ovine şi caprine 875 868 870 842
Овцы и козы
din care, oi 730 718 711 679
в том числе овцы
Cabaline 42 39 37 34
Лошади

84 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Agricultură
Сельское хозяйство

Producţia principalelor produse animaliere


(în gospodăriile de toate categoriile)
Производство основных продуктов животноводства
(в хозяйствах всех категорий)
2014 2015 2016 2017
Vânzarea pentru sacrificare
a vitelor şi păsărilor
(în greutate vie), mii tone 164 174 184 205
Реализация на убой скота и
птицы (в живом весе), тыс. тонн
Lapte, mii tone 525 520 504 485
Молоко, тыс. тонн
Ouă, mil. bucăți 645 629 674 707
Яйца, млн. штук
Lână (în greutate fizică), tone 1 947 1 899 1 710 1 850
Шерсть (в физическом весе), тонн

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 85
Investiţii în active materiale
pe termen lung și construcții
Инвестиции в долгосрочные
материальные активы и
строительство
Investiţii în active materiale pe termen lung și construcții
Инвестиции в долгосрочные материальные активы и
строительство
În anul 2017 valoarea investiţiilor în active imobilizate a
constituit 21 mild. lei (în preţuri curente), fiind în creştere cu 1,3%
(în preţuri comparabile) faţă de anul 2016.
Investițiile în imobilizări necorporale în anul 2017 au crescut
cu 20,1%, comparativ cu anul precedent. Investițiile în imobilizările
corporale au însumat 20,6 mild. lei, fiind în creștere cu 1,0% față de
anul 2016.
Pe tipuri de imobilizări corporale, comparativ cu anul trecut, s-a
înregistrat scădere a volumului de investiţii la clădiri rezidenţiale
cu 11,8%. Creşteri s-au înregistrat la clădiri nerezidenţiale şi
construcţii inginereşti cu 3,1% şi la maşini, utilaje, instalații de
transmisie cu 8,8%.
В 2017 году объем инвестиций в долгосрочные активы со-
ставил 21 млрд. лей (в текущих ценах) и увеличился на 1,3% (в
сопоставимых ценах) по сравнению с 2016 годом.
Объем инвестиций в нематериальные активы в 2017 году
увеличился на 20,1% по сравнению с прошлым годом. Объем
инвестиций в материальные активы составил 20,6 млрд. лей,
увеличившись на 1,0% относительно 2016 года.
По видам материальных активов, по сравнению с про-
шлым годом, было зафиксировано уменьшение инвестиций,
направленных на строительство жилых зданий на 11,8%. Объ-
ем инвестиций увеличился на строительство других зданий
и инженерных сооружений на 3,1% и на приобретение машин,
оборудования, передаточных устройств на 8,8%.
Indicii investiţiilor în active materiale pe termen lung1
(аnul precedent = 100)
Индексы инвестиций в долгосрочные материальные активы1
(предыдущий год = 100)
%
110
103,8
101,3

100

90,6
90

87,2

80
2014 2015 2016 2017

1
Începând cu anul 2017 datele sunt prezentate după indicatorul „Investiţii în active
imobilizate”
Начиная с 2017 года данные представлены по показателю «Инвестиции в
долгосрочные активы»

88 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Investiţii în active materiale pe termen lung și construcții
Инвестиции в долгосрочные материальные активы и
строительство
Investiții în active materiale pe termen lung1,
pe tipuri de mijloace fixe
Инвестиции в долгосрочные материальные активы1
по видам основных средств
milioane lei; preţuri curente миллионов лей; текущие цены

2014 2015 2016 2017


Investiţii în active materiale
pe termen lung – total 21 158,5 21 123,3 19 664,1 20 996,6
Инвестиции в долгосрочные
материальные активы – всего
Imobilizări necorporale … … … 350,3
Нематериальные активы
Imobilizări corporale 21 158,5 21 123,3 19 664,1 20 646,3
Материальные активы
din care: / в том числе:
clădiri rezidenţiale (de locuit) 2 767,8 3 045,1 2 801,1 3 039,5
жилые здания
clădiri nerezidenţiale şi
construcţii inginereşti 4 473,8 3 708,5 3 825,4 7 652.7
здания (кроме жилых) и
инженерные сооружения
maşini, utilaje,
instalații de transmisie 7 055, 0 8 022,5 6 767,4 6 940,9
машины, оборудование,
передаточные устройства
mijloace de transport 1 998,2 2 019,8 1 930,8 1 893,2
транспортные средства
altele 4 863,7 4 327,4 4 339,4 1 120,0
прочие
¹ Vezi nota 1, pag. 88
См. сноску 1, стр. 88

În anul 2017 volumul considerabil al investiţiilor în active imo-


bilizate a fost realizat de către agenţii economici cu forma de propri-
etate privată, care au valorificat 10,0 mild. lei sau 47,5% din volumul
total al investiţiilor.
Entităţile cu forma de proprietate publică au valorificat
6,7 mild. lei sau 32,1% din total, iar întreprinderilor cu forma de
proprietate străină le-au revenit 9,9% din investiţiile realizate în
total pe ţară.
В 2017 году наибольший объем инвестиций в долгосрочные
активы был освоен экономическими агентами с частной
формой собственности, составив 10,0 млрд. лей или 47,5% от
общего объема инвестиций.
Субъектами с публичной формой собственности было
освоено 6,7 млрд. лей или 32,1% от общего объема инвестиций.
Доля средств, освоенных субъектами с иностранной формой
собственности, составила 9,9% от общего объема освоенных
инвестиций в целом по стране.

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 89
Investiţii în active materiale pe termen lung și construcții
Инвестиции в долгосрочные материальные активы и
строительство
Investiţii în active materiale pe termen lung1,
pe forme de proprietate
Инвестиции в долгосрочные материальные активы1
по формам собственности
milioane lei; preţuri curente миллионов лей; текущие цены
2014 2015 2016 2017
Investiţii în active materiale
pe termen lung – total 21 158,5 21 123,3 19 664,1 20 996,6
Инвестиции в долгосрочные
материальные активы – всего
din care: /в том числе:
Publică 7 519,2 6 769,9 5 460,3 6 749,3
Публичная
Privată 10 198,5 10 335,5 9 776,1 9 966,0
Частная
Mixtă (publică şi privată),
fără participare străină 179,0 144,5 83,7 88,6
Смешанная (публичная
и частная), без
иностранного участия
Străină 1 499,4 1 789,3 2 334,3 2 071,0
Иностранная
A întreprinderilor mixte 1 762,4 2 084,1 2 009,7 2 121,7
Cовместных предприятий
¹ Vezi nota 1, pag. 88
См. сноску 1, стр. 88

Investiţii în active materiale pe termen lung1,


pe surse de finanţare
Инвестиции в долгосрочные материальные активы1
по источникам финансирования
milioane lei; preţuri curente миллионов лей; текущие цены

2014 2015 2016 2017


Investiţii în active materiale
pe termen lung – total 21 158,5 21 123,3 19 664,1 20 996,6
Инвестиции в долгосрочные
материальные активы – всего
din care, finanţate
din contul:
из них финансируемые
за счет:
bugetului de stat 2 274,7 1 717,9 932,6 1 372,9
государственного бюджета
bugetelor unităţilor
administrativ-teritoriale 1 077,2 948,4 898,7 1 251,5
бюджетов административно-
территориальных единиц
mijloacelor proprii 12 072,2 13 069,2 13 176,7 13 768,7
собственных средств

90 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Investiţii în active materiale pe termen lung și construcții
Инвестиции в долгосрочные материальные активы и
строительство
2014 2015 2016 2017
surselor din străinătate 1 267,7 1 492,2 1 420,5 1 095,5
иностранных средств
altor surse 4 466,7 3 895,6 3 235,6 3 508,0
прочих средств
¹ Vezi nota 1, pag. 88
См. сноску 1, стр. 88

Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung1,


pe surse de finanţare, %
Структура инвестиций в долгосрочные материальные
активы1 по источникам финансирования, %
2016 2017
9,3 12,5
16,5 16,7

5,2
7,2

67,0 65,6

Mijloace bugetare Mijloace proprii


Бюджетные средства Средства предприятий
Surse din străinătate Alte surse
Иностранные средства Прочие средства

¹ Vezi nota 1, pag. 88


См. сноску 1, стр. 88

În anul 2017 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu


genul principal de activitate „Construcţii” a constituit 9,0 mild. lei sau
102,3% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2016.
Pe elemente de structură a lucrărilor executate, predomină
efectuarea lucrărilor de construcţii noi, realizate în volum de 4,7 mild.
lei, fiind în descreştere cu 7,4% faţă de anul 2016.
В 2017 году объем работ, выполненный предприятиями с
видом деятельности «Строительство» составил 9,0 млрд. лей
или 102,3% (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2016 годом.
По элементам структуры работ, выполненных стро-
ительными организациями, преобладает выполнение ра-
бот на строительство новых объектов, которые составили
4,7 млрд. лей, и уменьшились на 7,4% по сравнению с 2016 годом.

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 91
Investiţii în active materiale pe termen lung și construcții
Инвестиции в долгосрочные материальные активы и
строительство
Valoarea lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză,
pe elemente de structură a lucrărilor
Объем выполненных подрядных работ
по элементам структуры
milioane lei; preţuri curente миллионов лей; текущие цены

2014 2015 2016 2017


Total 8 707,4 8 212,8 8 200,0 8 984,2
Всего
din care:
в том числе:
construcţii noi 4 513,4 4 592,6 4 783,0 4 742,3
новое строительство
reparaţii capitale 2 103,9 1 821,6 1 674,4 2 094,6
капитальный ремонт
reparaţii curente 1 803,7 1 516,2 1 466,8 1 982,5
текущий ремонт
alte lucrări 286,4 282,4 275,8 164,8
прочие

Valoarea lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză,


pe forme de proprietate
Объем выполненных подрядных работ
по формам собственности
milioane lei; preţuri curente миллионов лей; текущие цены

2014 2015 2016 2017


Total 8 707,4 8 212,8 8 200,0 8 984,2
Всего
din care:
в том числе:
Publică 204,4 130,3 126,4 172,8
Публичная
Privată 6 836,5 6 680,1 6 906,9 7 395,8
Частная
Mixtă (publică şi privată),
fără participare străină 562,4 538,3 546,9 688,4
Смешанная (публичная
и частная), без
иностранного участия
Străină 914,9 707,3 409,5 445,0
Иностранная
A întreprinderilor mixte 189,3 156,7 210,3 282,2
Cовместных
предприятий

92 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Transporturi şi comunicaţii
Транспорт и связь
Transporturi şi comunicaţii
Транспорт и связь

În anul 2017 întreprinderile de transport feroviar, rutier, flu-


vial şi aerian au transportat mărfuri în volum de 17,3 mil. tone, sau
cu 23,7% mai mult faţă de anul 2016. Creșterea volumelor de măr-
furi transportate a fost înregistrată la întreprinderile de transport
aerian (de 2,2 ori), feroviar (+37,2%) şi rutier (+19,4%).
Parcursul mărfurilor a totalizat 4,6 mild. tone-km, cu 14,2%
mai mult comparativ cu cel înregistrat în anul 2016. Majorarea
parcursului mărfurilor s-a marcat la întreprinderile de transport
feroviar (+25,2%), aerian (+20,1%) și rutier (+11,5%). Totodată, la
întreprinderile de transport fluvial au fost înregistrate diminuări
atât la volumul de mărfuri transportate (-0,6%), cât şi la parcursul
acestora (-0,7%).
В 2017 году предприятиями железнодорожного, автомоби­
льного, речного и воздушного транспорта было перевезено
17,3 млн. тонн грузов или на 23,7% больше, чем в 2016 году.
Увеличение объемов грузоперевозок было зарегистрировано
на предприятиях воздушного (в 2,2 раза), железнодорожного
(+37,2%), и автомобильного (+19,4%) транспорта.
Грузооборот транспортных предприятий в 2017 году
составил 4,6 млрд. тонно-км, что на 14,2% больше, чем в 2016
году. Увеличение грузооборота отмечено на предприятиях
железнодорожного (+25,2%), воздушного (+20,1%) и автомоби­
льного транспорта (+11,5%). В то же время, на предприятиях
речного транспорта было зарегистрировано уменьшение
объёма грузоперевозок (-0,6%) и грузооборота (-0,7%).

Transportul de mărfuri realizat de întreprinderile de transport


Грузовые перевозки транспортных предприятий
2014 2015 2016 2017
Mii tone
Тысяч тонн

Mărfuri transportate – total 14 648,3 13 870,2 13 969,2 17 275,6


Грузовые перевозки – всего
din care,
pe moduri de transport:
в том числе,
по видам транспорта:
feroviar 5 008,4 4 157,9 3 493,0 4 793,9
железнодорожный
rutier1 9 411,9 9 559,7 10 340,1 12 345,8
автомобильный1
fluvial 227,2 152,0 135,6 134,8
речной
aerian 0,81 0,58 0,49 1,06
авиационный

94 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Transporturi şi comunicaţii
Транспорт и связь

2014 2015 2016 2017


Milioane tone-km
Миллионов тонно-км
Parcursul mărfurilor – total 4 256,3 3 914,6 4 071,5 4 648,7
Грузооборот – всего
din care,
pe moduri de transport:
в том числе,
по видам транспортa:
feroviar 1 181,4 963,5 789,9 988,9
железнодорожный
rutier1 3 073,1 2 949,9 3 280,6 3 658,6
автомобильный1
fluvial 0,8 0,4 0,3 0,3
речной
aerian 1,0 0,8 0,7 0,9
авиационный
1
Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de
mărfuri contra plată şi dispun de 10 şi mai multe autovehicule de marfă proprii sau închiriate
Включая предприятия других видов деятельности, осуществляющие грузовые
автоперевозки на коммерческой основе и имеющие на своем балансе или
арендующие 10 и более грузовых автомобилей

Evoluția volumului de marfuri transportate


și a parcursului acestora (anul precedent = 100)
Динамика грузовых перевозок и грузооборота
(предыдущий год = 100)
%
140

127,0
123,7

120

116,0 105,6
104,0 114,2
95,9
100
100,7
95,4
92,0
80
2013 2014 2015 2016 2017
Mărfuri transportate Parcursul mărfurilor
Грузовые перевозки Грузооборот

În anul 2017, comparativ cu anul 2016 s-a majorat numărul


pasagerilor transportaţi cu transportul public (+1,4%), precum și
parcursul acestora (+17,2%).
В 2017 году, по сравнению с 2016 годом увеличилось количе-
ство пассажиров, перевезенных общественным транспортом
(+1,4%) a также пассажирооборот (+17,2%).

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 95
Transporturi şi comunicaţii
Транспорт и связь

Transportul de pasageri,
pe moduri de transport public
Пассажирские перевозки,
по видам общественного транспорта
2014 2015 2016 2017
Milioane pasageri
Миллионов пассажиров
Pasageri transportaţi – total 237,1 248,7 248,3 251,7
Перевезено пассажиров – всего
din care,
pe moduri de transport:
в том числе,
по видам транспорта:
feroviar 3,8 3,3 2,3 1,8
железнодорожный
autobuze 108,3 102,6 102,1 100,3
автобусный
taximetre 3,0 5,0 5,0 6,5
таксомоторный
troleibuze 121,0 136,6 137,7 141,4
троллейбусный
fluvial 0,1 0,1 0,1 0,1
речной
aerian 0,9 1,1 1,1 1,6
авиационный
Milioane pasageri-km
Миллионов пассажиро-км
Parcursul pasagerilor – total 4 631,8 5 071,9 5 302,1 6 212,6
Пассажирооборот – всего
din care,
pe moduri de transport:
в том числе,
по видам транспорта:
feroviar 256,9 180,8 121,5 99,0
железнодорожный
autobuze 2 720,3 2 834,4 3 005,7 3 123,0
автобусный
taximetre 62,5 100,5 107,8 139,4
таксомоторный
troleibuze 366,9 413,2 415,5 427,0
троллейбусный
fluvial 0,28 0,28 0,29 0,26
речный
aerian 1 224,9 1 542,7 1 651,3 2 423,9
авиационный

96 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Transporturi şi comunicaţii
Транспорт и связь

Evoluția numărului de pasageri transportați


și a parcursului acestora (anul precedent = 100)
Динамика количества пассажирских перевозок и
пассажирооборота (предыдущий год = 100)
%
120
117,2

109,5
110
104,5
102,3 101,3
104,9
100
101,4
100,0 99,7
98,7

90
2013 2014 2015 2016 2017
Pasageri transportai Parcursul pasagerilor
Пассажирские перевозки Пассажирооборот
Comunicații poștale
Деятельность почты
mii тысяч
2014 2015 2016 2017
Numărul de expedieri:
Количество отправлений:
corespondenţă 49 329,3 51 966,2 52 851,6 48 559,5
письменной корреспонденции
colete poştale 243,8 250,9 338,6 369,5
посылок

Numărul de utilizatori ai serviciilor


de telefonie fixă și mobilă la sfârșitul anului
Количество пользователей услуг фиксированной и мобильной
телефонной связи, на конец года
mii / тысяч
5000
4430,8 4373,3 4429,3 4460,0
4323,5

4000

3000

2000
1115,1 1218,3 1202,5 1171,3 1143,8
1000

0
2013 2014 2015 2016 2017
Utilizatori de telefonie fixă Uitilizatori de telefonie mobilă
Пользователи фиксированной Пользователи мобильной
телефонной связи телефонной связи

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 97
Transporturi şi comunicaţii
Транспорт и связь

Telefonie fixă
Фиксированная телефонная связь
milioane minute миллионов минут

2014 2015 2016 2017


Traficul telefonic naţional al reţelelor
fixe (local + interurban) 2 258,0 2 090,2 1 824,0 1 587,9
Национальный трафик фиксирован-
ной телефонной связи (местный+
междугородный)
Traficul telefonic internaţional
de ieşire al reţelelor fixe 39,1 28,4 21,2 15,1
Исходящий международный
трафик сетей фик­си­рованной
телефонной связи

Telefonie mobilă
Мобильная телефонная связь
milioane minute миллионов минут

2014 2015 2016 2017


Traficul telefonic naţional
al reţelelor mobile 6 092,1 6 315,7 6 208,3 6 212,6
Национальный трафик мобильной
телефонной связи
Traficul telefonic internaţional de
ieşire al reţelelor mobile 160,8 146,7 119,1 82,9
Исходящий телефонный трафик
мобильной связи в направлении
международных сетей связи

98 Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018
Comerţ exterior
Внешняя торговля
Comerţ exterior
Внешняя торговля

Exporturile de mărfuri în anul 2017 au totalizat 2,4 mild.


dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2016 cu 18,6%.
Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene
(UE–28) au însumat 1,6 mild. dolari SUA (cu 19,9% mai mult față
de anul 2016), deținând o cotă de 65,8% în total exporturi (65,1%
– în anul 2016).
Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o
pondere de 19,1% (20,3% – în anul 2016), ce corespunde unei valori
de 462,9 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări
s-au majorat cu 11,8%, comparativ cu anul 2016.
Importurile de mărfuri au constituit 4,8 mild. dolari SUA,
fiind în creștere cu 20,2% față de anul 2016.
Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28)
s-au cifrat la 2,4 mild. dolari SUA (cu 21,1% mai mult față de anul
2016), deținând o pondere de 49,4% în total importuri (49,1% – în
anul 2016).
Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare
de 1,2 mild. dolari SUA (cu 17,4% mai mult decât în anul 2016), care
echivalează cu o cotă de 25,0% în total importuri (25,6% – în anul
2016).
Экспорт товаров в 2017 году составил 2,4 млрд. долларов
США, что на 18,6% превышает уровень 2016 года.
Экспортные поставки в страны Европейского Союза
(UE–28) составили 1,6 млрд. долларов США (на 19,9% больше, по
сравнению с 2016 годом) или 65,8% от общего объема экспорта
(65,1% – в 2016 году).
На долю стран СНГ приходилось 19,1% от экспорта
Молдовы (в 2016 году – 20,3%) что соответствует 462,9 млн.
долларов США. Экспорт товаров в эти страны увеличился на
11,8%, по сравнению с 2016 годом.
Импорт составил 4,8 млрд. долларов США, что на 20,2%
больше, чем в 2016 году.
Импортные поставки из стран Европейского Союза
(ЕС-28) составили 2,4 млрд. долларов США (на 21,1% больше, по
сравнению с 2016 годом), или 49,4% от общего объема импорта
(49,1% – в 2016 году).
Из стран СНГ было импортировано товаров стоимостью
1,2 млрд. долларов США (на 17,4% больше, чем 2016 году), что
соответствует 25,0% от общего объема импорта (25,6% – в
2016 году).

100 Moldova în cifre


Молдова в цифрах 2018
Comerţ exterior
Внешняя торговля

Comerţul exterior de mărfuri


Внешняя торговля товарами
milioane dolari SUA миллионов долларов США

2014 2015 2016 2017


Export – total 2 339,5 1 966,8 2 044,6 2 425,1
Экспорт – всего
din care: / в том числе:
ţările CSI 735,6 492,3 414,2 462,9
страны СНГ
ţările Uniunii Europene 1 246,0 1 217,6 1 331,9 1 596,9
страны Европейского Союза
alte ţări 357,9 256,9 298,5 365,3
другие страны
Import – total 5 317,0 3 986,8 4 020,3 4 831,4
Импорт – всего
din care: / в том числе:
ţările CSI 1 449,3 1 018,1 1 027,4 1 206,1
страны СНГ
ţările Uniunii Europene 2 567,7 1 954,3 1 973,7 2 389,1
страны Европейского Союза
alte ţări 1 300,0 1 014,4 1 019,2 1 236,2
другие страны
Balanţa comercială – total -2 977,5 -2 020,0 -1 975,7 -2 406,3
Торговый баланс – всего
din care: / в том числе:
ţările CSI -713,7 -525,8 -613,2 -743,2
страны СНГ
ţările Uniunii Europene -1 321,7 -736,7 -641,8 -792,2
страны Европейского Союза
alte ţări -942,1 -757,5 -720,7 -870,9
другие страны
Gradul de acoperire a im­por­
tu­rilor cu exporturi – total, % 44,0 49,3 50,9 50,2
Уровень покрытия им­порт­
ных поступлений экс­порт­
ными поставками – всего, %
din care: / в том числе:
ţările CSI 50,8 48,4 40,3 38,4
страны СНГ
ţările Uniunii Europene 48,5 62,3 67,5 66,8
страны Европейского Союза
alte ţări 27,5 25,3 29,3 29,5
другие страны

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 101
Comerţ exterior
Внешняя торговля

Tendinţele comerţului exterior de mărfuri


Тенденции внешней торговли товарами
milioane dolari SUA / миллионов долларов США
6000 5317,0
4831,4
3986,8 4020,3
4000
2339,5 2425,1
1966,8 2044,6
2000

-2020,0 -1975,7
-2406,3
-2000 -2977,5

-4000
2014 2015 2016 2017
Export / Эхпорт Balana comercială
Import / Импорт Торговый баланс

Indicii valorici ai comerţului exterior de mărfuri


(anul precedent = 100)
Стоимостные индексы внешней торговли товарами
(предыдущий год = 100)
2014 2015 2016 2017
Export – total 96,3 84,1 104,0 118,6
Экспорт – всего
din care: / в том числе:
ţările CSI 79,7 66,9 84,1 111,8
страны СНГ
ţările Uniunii Europene 109,6 97,7 109,4 119,9
страны Европейского Союза
alte ţări 97,3 71,8 116,2 122,4
другие страны
Import – total 96,8 75,0 100,8 120,2
Импорт – всего
din care: / в том числе:
ţările CSI 86,7 70,3 100,9 117,4
страны СНГ
ţările Uniunii Europene 103,9 76,1 101,0 121,1
страны Европейского Союза
alte ţări 96,4 78,0 100,5 121,3
другие страны

102 Moldova în cifre


Молдова в цифрах 2018
Comerţ exterior
Внешняя торговля

Structura exporturilor pe grupe de țări


Структура экспорта по группам стран
%
100
15,3 13,1 14,6 15,1
80

60 53,3 61,9 65,1 65,8


40

20
31,4 25,0 20,3 19,1
0
2014 2015 2016 2017
Ţările CSI Ţările UE Alte ţări
Страны СНГ Страны ЕС Другие страны

Exporturile pe principalele țări de destinație a mărfurilor


Экспорт по основным странам назначения товаров
milioane dolari SUA миллионов долларов США

2014 2015 2016 2017


Total 2 339,5 1 966,8 2 044,6 2 425,1
Всего
din care: / в том числе:
România 434,0 446,4 513,0 600,6
Румыния
Federația Rusă 423,7 240,6 233,2 254,5
Российская Федерация
Italia 243,4 197,0 197,8 236,0
Италия
Germania 137,5 117,2 126,6 166,1
Германия
Regatul Unit al Marii Britanii
și Irlandei de Nord 108,2 138,2 114,3 136,1
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии
Belarus 134,7 131, 6 103,5 110,1
Беларусь
Turcia 104,7 64,4 61,5 104,1
Турция
Polonia 64,4 68, 5 73,4 102,9
Польша
Bulgaria 37,9 28,2 76,0 78,1
Болгария
Ucraina 109,2 45,8 49,7 65,5
Украина
Franța 37,6 43,1 44,7 50,8
Франция

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 103
Comerţ exterior
Внешняя торговля

Structura importurilor pe grupe de țări


Структура импорта по группам стран
%
100
24,4 25,5 25,3 25,6
80

60
48,3 49,0 49,1 49,4
40

20
27,3 25,5 25,6 25,0
0
2014 2015 2016 2017
Ţările CSI Ţările UE Alte ţări
Страны СНГ Страны ЕС Другие страны

Importurile pe principalele țări de origine a mărfurilor


Импорт по основным странам происхождения товаров
milioane dolari SUA миллионов долларов США

2014 2015 2016 2017


Total 5 317,0 3 986,8 4 020,3 4 831,4
Всего
din care: / в том числе:
România 803,1 555,1 551,5 694,5
Румыния
Federaţia Rusă 717,2 535,7 535,2 571,7
Российская Федерация
Ucraina 546,4 371,1 383,9 511,1
Украина
China 481,2 366,4 393,7 505,4
Китай
Germania 427,0 321,3 316,4 390,6
Германия
Italia 351,3 279,2 280,8 331,2
Италия
Turcia 300,9 285,1 272,0 304,3
Турция
Polonia 155,8 122,4 132,2 165,7
Польша
Belarus 142,0 84,2 101,3 114,6
Беларусь
Franţa 93,8 81,0 90,0 112,7
Франция
Ungaria 85,6 69,3 80,1 99,6
Венгрия

104 Moldova în cifre


Молдова в цифрах 2018
Comerţ exterior
Внешняя торговля

2014 2015 2016 2017


Austria 110,5 89,5 73,7 80,3
Австрия
Bulgaria 81,3 68,4 57,6 74,1
Болгария
Statele Unite ale Americii 76,4 50,8 53,3 70,2
Соединенные Штаты
Америки
Republica Cehă 66,6 51,1 56,1 68,2
Чешская Республика
Spania 47,5 44,8 50,0 60,7
Испания
Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord 69,0 53,1 62,0 57,1
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии

Moldova în cifre
Молдова в цифрах 2018 105
Comerţ interior
şi servicii de piaţă
Внутренняя торговля
и рыночные услуги
Comerţ interior şi servicii de piaţă
Внутренняя торговля и рыночные услуги

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii de piaţă


Оборот торговли и рыночных услуг
Anul
Milioane lei precedent = 100
Миллионов лей Предыдущий
год = 100
2016 2017 2016 2017
Cifra de afaceri la întreprinderile
cu activitate principală de:
Оборот предприятий
с основным видом
деятельности:
comerţ cu amănuntul
(cu excepţia comerţului cu
autovehicule şi motociclete) 43 647,9 44 006,3 101,1¹ 95,61
розничная торговля (за
исключением автомобилей
и мотоциклов)
servicii de piaţă prestate
populaţiei 14 713,0 16 105,7 100,6¹ 99,91
рыночные услуги,
оказанные населению
comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul, întreţinerea şi
repararea autovehiculelor şi a
motocicletelor 7 484,1 8 474,0 120,6² 113,22
оптовая и розничная
торговля; техническое
обслуживание и ремонт
автотранспортных
средств и мотоциклов
comerţ cu ridicata(cu
excepţia comerţului cu
autovehicule şi motociclete) 76 942,0 92 264,9 103,0² 119,92
оптовая торговля (за
исключением автомобилей
и мотоциклов)
servicii de piaţă prestate
întreprinderilor 36 838,3 40 317,4 101,9² 109,42
рыночные услуги,
оказанные предприятиям
1
Preţuri comparabile / Сопоставимые цены
2
Preţuri curente / Текущие цены

108 Moldova în cifre


Молдова в цифрах 2018
Finanţe
Финансы
Finanţe
Финансы

Bugetul public naţional


Национальный публичный бюджет
2014 2015 2016 2017
Venituri:
Доходы:
total, mil. lei 42 446,8 43 681,1 45 953,9 53 379,4
всего, млн. лей
în % faţă de PIB 37,9 35,6 33,9 35,5
в % к ВВП
Cheltuieli:
Расходы:
total, mil. lei 44 393,1 46 395,8 48 462,6 54 524,1
всего, млн. лей
în % faţă de PIB 39,6 37,9 35,8 36,3
в % к ВВП
Excedent (+), deficit (-):
Профицит (+), дефицит (-):
total, mil. lei -1 946,3 -2 714,7 -2 508,7 -1 144,7
всего, млн. лей
în % faţă de PIB -1,7 -2,2 -1,9 -0,8
в % к ВВП

Soldul creditelor în economie, la sfârşitul anului


Остаток кредитов в экономике на конец года
milioane lei миллионов лей

2014 2015 2016 2017


Soldul creditelor – total 41 273,0 42 720,9 39 455,2 38 111,9
Остаток кредитов – всего
credite pe termen scurt 3 409,4 3 149,4 2 759,3 2 480,3
краткосрочные кредиты
credite pe termen
mediu şi lung 37 863,6 39 571,5 36 695,9 35 631,6
среднесрочные и
долгосрочные кредиты
Sursa: Banca Naţională a Moldovei
Источник: Национальный банк Молдовы

110 Moldova în cifre


Молдова в цифрах 2018
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
AL REPUBLICII MOLDOVA
MD-2019, mun. Chișinău, str. Grenoble 106
Tel.: +373 22 403000, +373 22 403070
Fax: +373 22 226146
e-mail: moldstat@statistica.gov.md
http://www.statistica.md
Biroul Național de Statistică
MD-2019, mun. Chișinău, str. Grenoble 106
Tel.: +373 22 403000, +373 22 403070
Fax: +373 22 226146
e-mail: moldstat@statistica.gov.md
http://www.statistica.md