Вы находитесь на странице: 1из 6

1.

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ì¸¡É º£Ã¨Áì¸ôÀð¼ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ


Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½ ?

A.
B.
C.
D.

2. ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ?

i) ,
ii)
iii)
iv)

A. i , ii
B. I , ii , iii
C. ii , iii , iv
D.

3.
?

i)
ii)
iii)
iv)

A. i , ii
B. I , ii , iv
C. ii , iii , iv
D.
4. ŨÃÂÚì¸ôÀðÎûÇ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ, ________________ ¬¸¢ÂÅü¨È
Á¡½Å÷¸û «¨¼Å¨¾ ¬º¢Ã¢Â÷¸û ¯Ú¾¢ ¦ºö §ÅñÎõ.

A.
B. ¸üÈø ¾Ãõ
C.
D.

5. §¾º¢ÂôÀûǢ¢ý º£Ã¨Áì¸ôÀð¼ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼


?

i) .
ii) .
iii)
iv) .

A. i , ii
B. I , ii , iv
C. ii , iii , iv
D.

6. . . . ¯ò¾¢Ãí¸¨Ç
«ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¯ÕÅ¡ì¸ôÀðÎûÇÐ. ?

A.
B.
C.
D.

7. 21
?

i)
ii)
iii)
iv)

A. i , ii
B. I , ii , iv
C. ii , iii , iv
D. .
8. º¢ó¾¨Éò¾¢È
?

i)
ii) .
iii)
iv)

A. i , ii , iii
B. I , ii , iv
C. ii , iii , iv
D. .

9. ?

i)
ii)
iii)
iv)

A. i , ii , iii
B. I , ii , iv
C. ii , iii , iv
D. .

10. ?

i) .
ii)
.
iii)

iv) ஈ .

A. i , ii , iii
B. I , ii , iv
C. ii , iii , iv
D. .
11. ?

i)
ii)
iii)
iv)

A. i , ii , iii
B. I , ii , iv
C. ii , iii , iv
D. .

12.
?

i)
ii)
iii)
iv)

A. i , ii , iii
B. I , ii , iv
C. ii , iii , iv
D. .

13.
?

i)
ii)
iii)
iv)

A. i , ii , iii
B. I , ii , iv
C. ii , iii , iv
D. .
14. ÀûÇ¢ «ÇÅ¢Ä¡É Á¾¢ôÀ£ðÊý ¾ý¨Á¸û ?

i)
ii)
iii)
iv)

A. i , ii , iii
B. i , ii , iv
C. i , iii , iv
D. .

15.
. ?

i) 1 -
ii) 3 -
iii) 4 -
iv) 6 -

A. ii , iii
B. ii , iv
C. i , iii , iv
D. .

16.
?

i)
ii)
iii)
iv)

A. i , ii , iii
B. i , ii , iv
C. i , iii , iv
D. .
17. .
?

A.
B.
C.
D.

18. «Õ了¡ü¸Ùõ _______________ .

A.
B.
C.
D.

19. ?

A. 3
B. 5
C. 6
D. 4

20. º£Ã¨Áì¸ôÀð¼ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼


?

A.
B.
C.
D. ஐ