Вы находитесь на странице: 1из 10

´Ö㏵ִÖÓ¡µÖÖÓ“Öê •Ö−ÖÃÖӯ֍Ôú úÖ ´Ö㏵ִÖÓ¡µÖÖÓ“Öê ÃÖד־ÖÖ»ÖµÖ

†ÃÖÖ †ÖÆêü
“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü וֻÆüÖ

-1- Chandrapur Information


¥ü™ü߁Öê¯ÖÖŸÖ “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü
1. ³ÖÖî÷ÖÖê»Öߍú Öê¡Ö±úôû 10695.00 ¾Ö÷ÖÔ ×ú.´Öß.
2. •ÖÓ÷Ö»Ö¾µÖÖ¯ŸÖ Öê¡Ö 3,94,000 ÆêüŒ™ü¸ü
4291 “ÖÖî.׍ú.×´Ö. 39.28 ™üŒêú
3. ׯ֍ú֏ÖÖ»Öᯙ ‹æú<Ö Öê¡Ö 5,76,700 ÆêüŒ™ü¸ü
4. ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¯Ö•ÖÔ−µÖ´ÖÖ−Ö 1194.7 ŸÖê 1309 ×´Ö.´Öß.
5. Æü¾ÖÖ´ÖÖ−Ö ÃÖ¾ÖÖÔ׬֍ú 18 ´Öê 1987 ¸üÖê•Öß 48.4 ÃÖêÛ»ÃÖ†ÃÖ
ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú´Öß 10 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß 1989 28.0 ÃÖêÛ»ÃÖ†ÃÖ
Æü¾ÖÖ´ÖÖ−Ö ëú¦ü 2 (“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü/²ÖδÆü¯Öæ¸üß)
6. ÷ÖÖ¾Öê ‹æú<Ö 1,791
†Ö²ÖÖ¤üß 1,442
†ÖêÃÖÖ›ü 349
7. †Öפü¾ÖÖÃÖß/†×ŸÖ׸üŒŸÖ †Öפü. 754
ˆ¯ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖᯙ ‹æú<Ö ÷ÖÖ¾Öê
8. ´ÖÖ›üÖ/×´Ö−Öß ´ÖÖ›üÖ Öê¡ÖÖŸÖᯙ ‹æú<Ö ÷ÖÖ¾Öê 295
9. ×´Ö−Öß ´ÖÖ›üÖ ÷Ö™üÖŸÖᯙ ÷ÖÖ¾Öê 14
10. •ÖÓ÷Ö»Ö ÷ÖÏÃŸÖ ÷ÖÖ¾Öê 747
11. ×¾Ö¿ÖêÂÖ éúŸÖß úÖµÖԍÎú´ÖÖÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ŸÖÖ»Öãêú 9
12. ¤ü»ÖßŸÖ ¾ÖßÖß †ÃÖ»Öê»Öß ÷ÖÖ¾Öê 796
13. †−ÖãÃÖæ“Öß Öê¡ÖÖŸÖᯙ ÷ÖÖ¾Öê 182
14. −ÖÖ÷Ö¸üß ÆüŒú ÃÖÓ¸üÖ<Ö †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ÃÖÓ¾Öê¤ü−Ö×¿Ö»Ö ÷ÖÖ¾Öê 139
15. ¿ÖÆü¸êü 15
16. ŸÖÖ»Öãêú-“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü,³Ö¦üÖ¾ÖŸÖß,¾Ö¸üÖê›üÖ,דִÖæ¸ü,²ÖδÆü¯Öæ¸üß,´Öæ»Ö 15
−ÖÖ÷Ö³Öß›ü,ØÃÖ¤êü¾ÖÖÆüß,ÃÖÖ¾Ö»Öß,²Ö»»ÖÖ¸ü¯Öæ¸ü, ¸üÖ•Öæ¸üÖ,÷ÖÖë›üׯָ֯üß,úÖê¸ü¯Ö−ÖÖ,ו־֟Öß,¯ÖÖë³Öæ<ÖÖÔ
17. ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ -- ¾Ö¸üᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ<Öê 15
18. ÷ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß 847
19. ÷Ö™ü ÷ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß 452
20. þ֟ÖÓ¡Ö ÷ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß 395
21. ‹úÖÛŸ´Öú ²ÖÖ»Ö ×¾ÖúÖÃÖ ¯Öύú»¯Ö 15
22. ‹úÖÛŸ´Öú †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ÷Ö™ü 2
23. −Ö÷Ö¸ü ¯Ö׸üÂÖ¤üÖ-“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü,¾Ö¸üÖê¸üÖ,²Ö»»ÖÖ¯Öæ¸ü,¸üÖ•Öæ¸üÖ 7
³Ö¦üÖ¾ÖŸÖß,²ÖδÆü¯Öæ¸üß,´Öæ»Ö
24. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö 21
-2- Chandrapur Information
25. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †Ö‰ú™ü ¯ÖÖê™ü 29
26. »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ (2001) ‹æú<Ö 20,71,101
¯Öã¹ýÂÖ 10,62,993
ÛáֵÖÖ 10,08,108
¿ÖÆü¸üß (32.11 ™üŒêú) 6,65,067
÷ÖÏÖ×´Ö<Ö(67.89 ™üŒêú) 14,06,034
†.†−Öã.•ÖÖŸÖß »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ ‹æú<Ö (14.8%) 2,96,927
¯Öã¹ýÂÖ (14.3%) 1,52,141
ÛáֵÖÖ (14.4%) 1,44,786
¿ÖÆü¸üß (18.41%) 1,22,423
÷ÖÏÖ×´Ö<Ö (12.41%) 1,74,504
²Ö.†−Öã.•Ö´ÖÖŸÖß »Öê֍úÃÖӏµÖÖ ‹æú<Ö (18.1%) 3,75,256
¯Öã¹ýÂÖ (17.9%) 1,90,558
ÛáֵÖÖ (18.3%) 1,84,698
¿ÖÆü¸üß (8.46%) 56,289
÷ÖÏÖ×´Ö<Ö (22.69%) 3,98,967
0 ŸÖê 6 ¾ÖÂÖì »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ ‹æú<Ö (13.49%) 2,79,490
¯Öã¹ýÂÖ (13.56%) 1,44,117
ÛáֵÖÖ (13.43%) 1,35,373
†−Öã.•ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖӏµÖê“Öß 14.3 ™üŒêú
†−Öã.•Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖӏµÖê“Öß 18.1 ™üŒêú
‹æú<Ö »ÖÖêúÃÖӏµÖê¿Öß ™üŒêú¾ÖÖ¸üß
1000 ¯Öã¹ýÂÖÖ´ÖÖ÷Öê ÛáֵÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ<Ö 948
»ÖÖêúÃÖӏµÖê“Öß ‘Ö−ÖŸÖÖ 194/ “ÖÖî.׍ú´Öß.
27. ÃÖցָü ‹æú<Ö (73.2%) 13,11,008
¯Öã¹ýÂÖ (82.9%) 7,62,137
ÛáֵÖÖ (62.9%) 5,48,871
†Öפü¾ÖÖÃÖß Öê¡ÖÖŸÖᯙ ‹æú<Ö (46.77%) 8,37,871
¯Öã¹ýÂÖ (52.80%) 4,85,174
ÛáֵÖÖ (40.41%) 3,52,697
†Öפü¾ÖÖÃÖß Öê¡ÖÖ¯Öîúß ÷ÖÏÖ´Öß<Ö ‹æú<Ö (45.72%) 8,19,037
¯Öã¹ýÂÖ (52.91%) 4,86,135
ÛáֵÖÖ (38.14%) 3,32,902
28. ×−Ö¸üÖ¸ü וֻÆüÖ (42.4%) 7,60,093
-3- Chandrapur Information
¯Öã¹ýÂÖ (32.7%) 3,00,856
ÛáֵÖÖ (52.6%) 4,59,237
29. ¾µÖŒŸÖß ¯ÖÏŸÖß ãú™æÓü²Ö 4.0
30. ¤ü¿Ö¾ÖÂÖáµÖ »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¤ü¸ü (1991-2001) 17.26%
¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ ¾ÖÖœüß“µÖÖ ¤ü¸üÖ¯ÖêÖÖ (5.31%) −Öê ú´Öß
31. ‹æú<Ö úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü וֻÆüÖ (44.94%) 9,30,791
¯Öã¹ýÂÖ (53.40%) 5,67,591
ÛáֵÖÖ (36.03%) 3,63,200
´Ö㏵֟Ö: úÖ´Ö ú¸ü<ÖÖ¸êü וֻÆüÖ (33.00%) 6,83,029
¯Öã¹ýÂÖ (44.40%) 4,71,479
ÛáֵÖÖ (21.00%) 2,11,550
×ÃÖ´ÖÖÓŸÖߍú úÖ´Ö ú¸ü<ÖÖ¸êü וֻÆüÖ (12.00%) 2,47,762
¯Öã¹ýÂÖ (9.00%) 96,112
ÛáֵÖÖ (15.00%) 1,51,650
¿ÖêŸÖú¸üß ×•Ö»ÆüÖ (11.55%) 2,39,154
¯Öã¹ýÂÖ (13.67%) 1,45,287
ÛáֵÖÖ (9.31%) 93,867
¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü וֻÆüÖ (17.65%) 3,65,624
¯Öã¹ýÂÖ (14.32%) 1,52,261
ÛáֵÖÖ (21.16%) 2,13,363
32. “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü וֻÆüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ 18.4 ŸÖê 20.5 ˆ¢Ö¸ü †ÖÖÓ¿Ö,
¤üÖß<Ö ¾Ö ¯Öæ¾ÖÔ ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ 78.5 ŸÖê 80.6 ¯Öã¾ÖÔ ¸êüÖÖÓ¿Ö
33. ÃÖ´Öã¦üÃÖ¯ÖÖ™ü߯ÖÖÃÖæ−Ö ˆÓ“Öß ˆ¢Ö¸ü ³ÖÖ÷ÖÖ“Öß 100 ±ãú™ü
¤üׁÖ<Ö ³ÖÖ÷ÖÖ“Öß 406 ±æú™ü
34. ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ−Ö ×ú´ÖÖ−Ö 7.1 c
׍ú´ÖÖ−Ö 47.7 c
35. ¤ãüÆêü¸üß ¹Óý¤ü »ÖÖêÆü´ÖÖ÷ÖÔ 121 ׍ú.´Öß.
‹êú¸üß ¹Óý¤ü »ÖÖêÆü´ÖÖ÷ÖÔ 260 ׍ú.´Öß.
‹æú<Ö ¸êü»¾Öê´ÖÖ÷ÖÔ »ÖÖÓ²Öß 381 ׍ú.´Öß.
éú×ÂÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö
†) Ö¸üß¯Ö ÆÓü÷ÖÖ´Ö (2010-2011) ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü+Ö Öê¡Ö ¯ÖÏŸµÖÖ ¯Öê¸ü+Öß Öê¡Ö
1. ³ÖÖŸÖ 1,42,600 ÆêüŒ™ü¸ü 1,61,684 Æêü.
2. •¾ÖÖ¸ü 9,700 ÆêüŒ™ü¸ü 2,942 ÆêüŒ™ü¸ü
3. úÖ¯ÖãÃÖ 49,500 ÆêüŒ™ü¸ü 96,732 ÆêüŒ™ü¸ü
-4- Chandrapur Information
4. ÃÖÖêµÖÖײÖ−Ö 1,64,277 ÆêüŒ™ü¸ü 1,42,314 ÆêüŒ™ü¸ü
5. ú›ü¬ÖÖ−µÖ Ö¸üß¯Ö 29,300 ÆêüŒ™ü¸ü 42,089 Æêü.
²Ö) ¸ü²²Öß ÆÓü÷ÖÖ´Ö (2009-2010)
6. ÷ÖÆãü 24,100 ÆêüŒ™ü¸ü 14,676 ÆêüŒ™ü¸ü
7. ¸ü²²Öß •¾ÖÖ¸üß 32,900 ÆêüŒ™ü¸ü 6,267 ÆêüŒ™ü¸ü
8. Æü¸ü³Ö¸üÖ 14,800 ÆêüŒ™ü¸ü 16,684 ÆêüŒ™ü¸ü
9. •Ö¾ÖÃÖ 19,000 ÆêüŒ™ü¸ü 5,997 ÆêüŒ™ü¸ü
10. ןÖôû (´ÖÖ“ÖÔ 2007) 300 ÆêüŒ™ü¸ü 75 ÆêüŒ™ü¸ü
11. ²ÖÖµÖÖê÷ÖòÃÖ (וֻÆüÖ ‹æú<Ö) (´ÖÖ“ÖÔ 2010) 28,514 ÃÖµÖÓ¡Ö
¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö
1. úÖµÖÔ¸üŸÖ ¯Ö¿Öã¾Öîª×úµÖ ¤ü¾Ö֏ÖÖ−Öê ÁÖê<Öß-1 23
2. ¯Ö¿Öã¾Öîª×úµÖ ¤ü¾Ö֏ÖÖ−Öê ÁÖê<Öß-2 118
3. ×±ú¸üŸÖê ¯Ö¿Öã¾Öîª×úµÖ ¤ü¾Ö֏ÖÖ−Öê 6
4. ¸üÖ•µÖßָüßµÖ ¤ü¾Ö֏ÖÖ−Öê 7
‹æú+Ö 154
5. úÖµÖÔ¸üŸÖ éú×ŸÖ´Ö ¸êüŸÖ−Ö ëú¦ü 149
6. וֻÆüµÖÖŸÖᯙ ‹æú<Ö ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ÃÖӏµÖÖ 17,12,359
¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö 2003 “Öß ÷Ö+Ö−ÖÖ
‹æú<Ö ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö (Æü•ÖÖ¸ü´Ö¬µÖê) 8,97,791
÷ÖÖê•ÖÖ×ŸÖµÖ ÷ÖÖµÖ ²Öî»Ö ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö (Æü•ÖÖ¸ü) 590
´Ö×ÆüÃÖ¾Ö÷ÖáµÖ (Æü•ÖÖ¸ü) 74
¿ÖêôûµÖÖ/´ÖëœüµÖÖ (Æü•ÖÖ¸ü) 300
úÖë²Ö›üµÖÖ ¾Ö ²Ö¤üêú (Æü•ÖÖ¸ü) 6,36,062
1997 ´Ö¬µÖê ‹æú<Ö ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö 1121889 ÆüÖêŸÖê ´Æü<Ö•Öê 19.97 ™üŒêú−Öß ‘Ö™ü פüÃÖæ−Ö µÖêŸÖê
¤æü÷¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ÖÖ•Ö÷Öß
1. וֻÆüµÖÖŸÖᯙ ¤æü¬Ö ÃÖӍú»Ö−Ö 5,060 »Öß. 4,450 »Öß.
2. וֻÆüµÖÖŸÖᯙ ¤æü¬Ö ×¾ÖŸÖ¸ü<Ö 19,000 »Öß. 29,000 »Öß.
3. ¤æü÷¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ“µÖÖ ¯ÖÓ•Öß²Ö¬¤ü ÃÖÓãÖÖ 241
4. “ÖÖ»Öæ Ûã֟ÖßŸÖ 25
×−ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÃÖÓãÖÖ 3
5. “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü וֻÆüµÖÖ»ÖÖ 1000 ÷ÖÖ‡Ô“Öê ×¾Ö¤ü³ÖÔ ×¾ÖúÖÃÖ ¯Öòêú•Ö †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ˆ×¤ü™ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¯Öîúß 571
÷ÖÖ‡Ô ¾ÖÖ™ü¯Ö —ÖÖ»µÖÖŸÖ. 25 ÃÖÓãÖÖ 3 ×−ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÃÖÓãÖê´ÖÖ±ÔúŸÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸ü<µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
†Ö¸üÖê÷µÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö
1. ÷ÖÏÖ×´Ö<Ö ¹ý÷<ÖÖ»ÖµÖê 13
-5- Chandrapur Information
2. ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú †Ö¸üÖê÷µÖ ëú¦êü 58
3. †ÖµÖã¾Öìפüú ¤ü¾Ö֏ÖÖ−Öê 10
4. †ò»ÖÖê¯ÖÖò£Öߍú ¤ü¾Ö֏ÖÖ−Öê 9
5. ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú †Ö¸üÖê÷µÖ ˆ¯Öëú¦êü 339
6. ×±ú¸üŸÖê †Ö¸üÖê÷µÖ ¯Ö£Öêú 7
7. ×±ú¸üŸÖê ×−ÖÛãָü †Ö¸üÖê÷µÖ ¯Ö£Öú 1
8. ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú †Ö¸üÖê÷µÖ ¯Ö£Öú 1
9. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¹ý÷<ÖÖ»ÖµÖ 1
10. וֻÆüÖ ÖµÖ ¹ý÷<ÖÖ»ÖµÖ 1
11. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−֍ú †Ö¸üÖê÷µÖ ¯ÖϵÖÖê÷Ö¿ÖÖôûÖ 1
12. •Ö−´Ö¤ü¸ü (ÃÖ−Ö 2007) 14.1
13. ´Ö韵Öã¤ü¸ü (ÃÖ−Ö 2007) 7.6
14. ´ÖÖŸÖÖ´Ö韵Öã ¤ü¸ü 1.11
15. ²ÖÖ»Ö ´Ö韵Öã¤ü¸ü (ÃÖ−Ö 2007) 21.06
16. »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¤ü¸ü 1.59
‹úÖÛŸ´Öú ²ÖÖ»Ö ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖê¾ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ
1. †Ó÷Ö<Ö¾ÖÖ›üß ëú¦ü 2,498
2. ×´Ö−Öß †Ó÷Ö<Ö¾ÖÖ›üß ëú¦ü 150
3. ¯Öã¾ÖÔ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ׿ցÖ<Ö
1.−ÖÖë¤ü<Öß 67,772
2.ˆ¯ÖÛã֟Öß 63,228
4. †ÖÆüÖ¸üÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö »ÖÖ³ÖÖ£Öá 1,46,103
5. ÁÖê<Öß 3 ¾Ö ÁÖê<Öß 4 (31/3/2010 ) 106
6. þ֟ÖÓ¡Ö †Ó÷Ö<Ö¾ÖÖ›üß ‡´ÖÖ¸üŸÖ (31/3/2010) 1,958
7. ‡´ÖÖ¸üŸÖ −ÖÃÖ»Ö껵ÖÖ †Ó÷Ö<Ö¾ÖÖ›üß (31/3/2010) 540

וֻÆüÖ ÷ÖÏÖ×´Ö+Ö ×¾ÖúÖÃÖ µÖÓ¡Ö+ÖÖ


1. ײÖ.¯Öß.‹»Ö.ãú™æÓü²Ö ÃÖӏµÖÖ 1,69,526
2. †ÖµÖ.†Ö¸ü.›üß.¯Öß.»ÖÖ³ÖÖ£Öá (1998-99 ¯ÖµÖÕŸÖ) 1,16,027
3. ›üß.¯Öß.‹.¯Öß.²»Öò֍ú 4
4. ›üß.¯Öß.‹.¯Öß.÷ÖÖ¾Öê 35
5. †ÖµÖ.›ü²»µÖã.›üß.¯Öß.²»Öò֍ú 03
6. †ÖµÖ.›ü²»µÖã.›üß.¯Öß.÷ÖÖÓ¾Öê 33
7. 50 ™üŒêú †ÖÀ¾ÖÖ×ÃÖŸÖ ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü µÖÖê•Ö−Ö†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ÷ÖÖ¾Öê 19
-6- Chandrapur Information
8. ‡Óפü¸üÖ †Ö¾ÖÖÃÖ ‘Ö¸üãú»Ö (¯Öæ<ÖÔ —ÖÖ»Öê»Öß) 33,175
9. SGSY þֵÖÓ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸üß (1999-00 ¯ÖÖÃÖã−Ö) 32,036
10.JGSY ´Ö−ÖãÂµÖ ×¤ü−Ö »ÖÖÖ (99-00 ¯ÖÖÃÖæ−Ö 03-04SGRY II ÃÖÆü) 43.25
11.†Ö¸üÖêµÖÖê ´Ö−ÖãÂµÖ ×¤ü−Ö »ÖÖÖ (99-00 ¯ÖÖÃÖã−Ö 03-04SGRY II ÃÖÆü) 39.91
12.þֵÖÓÃÖÆüÖµµÖŸÖÖ ÷Ö™ü 7,347
13.´Ö×Æü»ÖÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖÆüÖµµÖŸÖÖ 6,238
14.¸üÖ•Öß¾Ö ÷ÖÖÓ¬Öß ÷ÖÏÖ´Öß<Ö ×−Ö¾ÖÖ¸üÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ Îú´ÖÖӍú 1 ‘Ö¸üãú»Öê 1,224
15.¸üÖ•Öß¾Ö ÷ÖÖÓ¬Öß ÷ÖÏÖ´Öß<Ö ×−Ö¾ÖÖ¸üÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ Îú´ÖÖӍú 2 ‘Ö¸üãú»Ö 211
¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¾Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ׿ցÖ+Ö
¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ - ‹ãú+Ö 1,954
1. וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü,¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ 1,556
2. −Ö÷Ö¸ü ¯Ö׸üÂÖ¤ü ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ 80
3. ÖÖ•Ö÷Öß ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ 249
4. †ÖÁÖ´Ö ¿ÖÖôûÖ 69

´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖôûÖ ‹æú+Ö 458


1. וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü ´ÖÖ•Öß ¿ÖÖÃÖ׍úµÖ ´ÖÖ¬µÖ.¿ÖÖôûÖ 5
2. וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖôûÖ 16
3. −Ö÷Ö¸ü ¯Ö׸üÂÖ¤ü ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖôûÖ 4
4. ëú¦üßµÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖ 4
5. −Ö¾ÖÖê¤üµÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖ 1
6. ¿ÖÖÃÖ׍úµÖ †ÖÁÖ´Ö ¿ÖÖôûÖ 13
7. †ÖÁÖ´Ö ¿ÖÖôûÖ (ÃÖ´ÖÖ•Ö ú»µÖÖ<Ö) 9
8. ÃÖî×−֍ú ¿ÖÖôûÖ 1
9. ÖÖ•Ö÷Öß ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖôûÖ
†.†−Öã¤üÖ−ÖßŸÖ 289
²Ö.úÖµÖ´Ö ×¾Ö−ÖÖ †−Öã¤üÖ−ÖßŸÖ 87
÷ÖÏÖ×´Ö+Ö ¯ÖÖ+Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
1. þ֟ÖÓ¡Ö −Öôû ¯ÖÖ<Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ 385
2. ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú −Öôû ¯ÖÖ<Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ 32
3. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−֍ú ÃÖÖ¬µÖÖ ×¾ÖÆü߸üß 4,927
4. †Ûß֟¾ÖÖŸÖᯙ ÆüÖŸÖ¯ÖÓ¯Ö 8,788
5. †Ûß֟¾ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªãŸÖ¯ÖÓ¯Ö 122
6. ¯ÖÖ<Öß ™Óü“ÖÖ‡Ô ÷ÖÏÃŸÖ ÷ÖÖ¾Öê ˆ−ÆüÖôûÖ (2010) 1,133
-7- Chandrapur Information
7. וֻÆüµÖÖŸÖᯙ ™Ñüú¸ü÷ÖÏÃŸÖ ÷ÖÖ¾Öê (2009) 39
ØÃÖ“Ö−Ö
¯ÖÏ´ÖãÖ −Ö¤üµÖÖ - ¾Öî−Ö÷ÖÓ÷ÖÖ,¾Ö¬ÖÖÔ,¯Öî−Ö÷ÖÓ÷ÖÖ
ˆ¯Ö −Ö¤üµÖÖ - †Ó¬ÖÖ¸üß,‡¸ü‡Ô,ˆ´ÖÖ −Ö¤üß
1. ´ÖÖ•Öß ´ÖÖ»Ö÷Öã•ÖÖ¸üß ŸÖ»ÖÖ¾Ö 1,678
2. úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üß ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ²ÖÓ¬ÖÖ¸êü (‹æú<Ö) 613
úÖê»ÆüÖ¯Öã¸üß ÷ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß»ÖÖ ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ 325
3. »Ö‘Öã ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ŸÖ»ÖÖ¾Ö 85
4. ‹ãú<Ö ØÃÖ“Ö−Ö ×¾ÖÆü߸üß 8,980
5. ¯ÖÓ•Öß²Ö¬¤ü ¯ÖÖ<Öß ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ 220
6. ¯ÖÖ—Ö¸ü ŸÖ»ÖÖ¾Ö 5
7. ÷ÖÖ¾ÖŸÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö 26
8. ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“Ö−Ö 6
9. ³Öã´Öß÷ÖŸÖ ²ÖÓ¬ÖÖ¸êü 28
10. ×ÃÖ´Öë™ü ¯»Ö÷Ö ²ÖÓ¬ÖÖ¸êü 325
¾ÖÖÆüŸÖæú ¤üôû−Ö¾Öôû+Ö
»ÖÖêÆü´ÖÖ÷ÖÔ ¤ãüÆêü¸üß ¹ý¤ü 121 ׍ú.´Öß.
»ÖÖêÆü´ÖÖ÷ÖÔ ‹êú¸üß ¹ý¤ü 260 ׍ú.´Öß
“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü µÖê£Öæ−Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô,´Ö¦üÖÃÖ,פü»»Öß ´ÖÖ÷ÖÔ •ÖÖê›ü»ÖÖ
¸üÖ•µÖ ¾Ö וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü ´ÖÖ÷ÖÔ »ÖÖÓ²Öß 7,509 ׍ú.×´Ö.
−Ö÷Ö¸ü ¯Ö׸üÂÖ¤ü ´ÖÖ÷ÖÔ »ÖÖÓ²Öß 636 ׍ú.´Öß.
²ÖÖӬ֍úÖ´Ö-×¾Ö³ÖÖ÷Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü (•Öã»Öî 2007)
¸üßÖê »ÖÖÓ²Öß ×ú.´Öß ´Ö¬µÖê ‡ŸÖ¸ü וֻÆüÖ ´ÖÖ÷ÖÔ ÷ÖÏÖ×´Ö+Ö ´ÖÖ÷ÖÔ ‹æú+Ö
›üÖÓ²Ö¸üß ¸üßÖê 794.24 842.29 1636.53
Ö›üß“Öê ¸üßÖê 485.08 1852.00 2337.08
†¯ÖéšüÖÓ׍úŸÖ ¸üßÖê 191.85 757.57 949.42
‹æú+Ö 1471.17 3451.86 4923.03
‹ãú+Ö Öê›üµÖÖÓ“Öß ÃÖӏµÖÖ
(2001 •Ö÷Ö<Ö−Öê ¯ÖÏ´ÖÖ<Öê) 1,472
²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß ¸üßµÖÖ−Öê •ÖÖê›ü»Öê»Öß Öê›üß 1,460
†Öšü´ÖÖÆüß ¸üßµÖÖ−Öê •ÖÖê›ü»Öê»Öß Öê›üß 17

-8- Chandrapur Information


‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß
ŸÖߣÖÔãÖÖ−Ö
1. ´ÖÆü֍úÖ»Öß ´ÖÓפü¸ü - “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü
2. ¯Öã¸üÖŸÖ−Ö ×¿Ö¾Ö´ÖÓפü¸ü ¾ÖœüÖ - “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü
3. ³Ö¦ü−ÖÖ÷Ö ´ÖÓפü¸ü - ³Ö¦üÖ¾ÖŸÖß
4. ÃÖÖê´Ö−ÖÖ£Ö - ´Öæ»Ö
¯ÖµÖÔ™ü−Ö Ã£Öôêû
1. ¸üÖ´ÖÖôûÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö - “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü
2. ‘ÖÖê›üÖ—Ö¸üß ŸÖ»ÖÖ¾Ö - ØÃÖ¤êü¾ÖÖÆüß
3. ÃÖÖŸÖ²Ö×Æü<Öß ŸÖ¯ÖÖê¾Ö−Ö - −ÖÖ÷Ö³Öß›ü
4. •Öã−ÖÖê−ÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö - “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü
5. †›üµÖÖôû ™êüú›üß - ²ÖδÆü¯Öæ¸üß
6. ¸üÖ´Ö¤êü÷Öß - דִÖæ¸ü
¯ÖÏ´ÖãÖ −ÖªÖ
1. ¾Ö¬ÖÖÔ - ¾Ö¸üÖê¸üÖ, ³Ö¦üÖ¾ÖŸÖß, “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü, ²Ö»»ÖÖ¸ü¯Öæ¸ü, ¸üÖ•Öæ¸üÖ, ÷ÖÖë›üׯָ֯üß
2. ‡¸ü‡Ô - “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü
3. †Ó¬ÖÖ¸üß - ´Öæ»Ö
4. ¾Öî−Ö÷ÖÓ÷ÖÖ- ²ÖδÆü¯Öæ¸üß, ÷ÖÖë›üׯָ֯üß, ÃÖÖ¾Ö»Öß
5. ¯Öî−Ö÷ÖÓ÷ÖÖ - úÖê¸ü¯Ö−ÖÖ
6. ˆ´ÖÖ - דִÖæ¸ü, ´Öæ»Ö
¯ÖÏ´ÖãÖ Ö×−Ö•Öê
1. úÖêôûÃÖÖ - 490.22 “ÖÖî.׍ú.´Öß.
2. »ÖÖêÖÓ›ü - 0.062 “ÖÖî.׍ú.´Öß.
3. ×ÃÖ´Öë™ü(“Öæ−֏֛üß) - 166.75 “ÖÖî.׍ú.´Öß.
4. ²Öò¸üÖ‡Ô™ËüÃÖ - 0.15 “ÖÖî.׍ú.´Öß.
5. ŸÖÖÓ²Öê - 0.035 “ÖÖî.׍ú.´Öß.
6. °»ÖÖê¸üÖ‡Ô›üÃÖ - 0.065 “ÖÖî.׍ú.´Öß.

´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ´Ö¬µÖ´Ö ¬Ö¸ü+Öê


1. †ÖÃÖÖê»ÖÖ´ÖëœüÖ - ØÃÖ¤êü¾ÖÖÆüß
2. ‘ÖÖê›üÖ—Ö¸üß - −ÖÖ÷Ö׳֛ü
3. −Ö»ÖêÀ¾Ö¸ü - ØÃÖ¤êü¾ÖÖÆüß
4. “ÖÖ¸ü÷ÖÖÓ¾Ö - ¾Ö¸üÖê¸üÖ
5. “ÖÓ¤ü‡Ô - ¾Ö¸üÖê¸üÖ
-9- Chandrapur Information
6. »Ö³ÖÖ−ÖÃÖ¸üÖ›ü - ¾Ö¸üÖê¸üÖ
7. †´Ö»Ö−ÖÖ»ÖÖ - úÖê¸ü¯Ö−ÖÖ
8. ¯Öú›üß÷Öã›ü´Ö - úÖê¸ü¯Ö−ÖÖ
ÃÖÆüúÖ¸ü
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ 1,960
¯ÖÏÖ£Ö״֍ú éúÂÖß ÃÖÆüúÖ¸üß ¯ÖŸÖ ÃÖÓãÖÖ 566
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÃÖӏµÖÖ 262
פü»Öê»Öß ú•Öì 331 úÖê™üß
µÖê<Öê ú•ÖÔ 469 úÖê™üß
ÃÖÆüúÖ¸üß ¤ãü¬Ö ÃÖÓãÖÖ 241
´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ 143
ŸµÖÖ“Öß ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÃÖӏµÖÖ 19,972
´ÖÖÃÖê´ÖÖ¸üß ŸÖ»ÖÖ¾Ö 1,940
•Ö»ÖÖ¿ÖµÖ (ÆêüŒ™ü¸)ü 21,553
ˆ¯ÖµÖÖê÷ÖÖŸÖ †Ö<Ö»Öê»Öê •Ö»ÖÖê¡Ö 15,820
²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß •Ö»ÖÖê¡Ö (ÆêüŒ™ü¸)ü 17,198
ÆÓü÷ÖÖ´Öß (ÆêüŒ™ü¸)ü 4,355

00000000000

- 10 - Chandrapur Information