Вы находитесь на странице: 1из 93

q%ä!

›=…,

j%…2!%ëë!/ , ,. …=ƒ…=÷…, .......................4 q%.!=……, ø=Kë%…= 3C!="ë…, " *%ìCüþ2!..................................................23


g=ã!3ƒ*= ø=Kë%…= 3C!="ë…, .................................................................................23
o=…ëü................................................................................................................................ 4
a%*%"= C=…ëü ................................................................................................................ 7 g=ã!3ƒ*= œ3“2=…%"*, C=ì 2,B " *=÷“2" ø=Kë%…= 3C!="ë…, ......................23
hìC%!2 3“2=…%"*, C=ì 2, ...........................................................................23
h“C%ëüƒ%"=…, ø=Kë%…%" 3C!="ë…, ...........8 d%“23C…/ C=!=ì2!/ MIDI-“%%K?…,L.................................................................24
NO ASSIGN.....................................................................................................24
o%… 2, ø=Kë%…= 3C!="ë…, .................................................................................... 8
Channel Message ...........................................................................................24
x=Kë%… 3C!="ë…, , %C!=2,"…= C=ì 2ü............................................................ 8
System Realtime/F6 [F6/F8/FA/FB/FC/FF]................................................28
b/K%! ø=Kë%… 3C!="ë…, .......................................................................................... 9
System Ex. [F0...F7] .........................................................................................29
q%.!=……, ø=Kë%…= 3C!="ë…, ............................................................................. 9
Free Message [...] ...........................................................................................30
g=ã!3ƒ*= ø=Kë%…= 3C!="ë…, “ *%ìCüþ2!= (C!,ì ä=ìC=)..........................10
Tempo ................................................................................................................30
q%.!=……, ø=Kë%…= 3C!="ë…, " *%ìCüþ2! (C!ä=÷= ä=ìC=) ...............12
g=?,2= C=ì 2, ø=Kë%…%" 3C!="ë…, %2 C!ƒ=C,“,.......................................13
h“C%ë……, (!›,ì Play) ............................. 32
pä=*2%! PCR Editor ...................................... 14 )2%K/ …=÷=2ü ,ã!=2ü.....................................................................................................32
rä%K…/ -3…*ö,, ..........................................................................................................32
r“2=…%"*= C%!2%" MIDI ...............................................................................................14
b/K%! 2*3?ã% *=…=ë= (MIDI-*=…=ë C!ä=÷, ä=……/.)....................................33
o%ëüƒ%"=2ë ì Windows..............................................................................15
j=…=ë MIDI ......................................................................................................33
o%ëüƒ%"=2ë ì Mac OS X ...........................................................................15
b/K%! C!%ã!=ìì (Program Change/Bank) .............................................................34
nC,“=…, ì…þ .............................................................................................................16
Program Change.............................................................................................34
g=*ë=ä*= File ...................................................................................................16
Bank Select .......................................................................................................35
l…þ Edit .........................................................................................................16
b/K%! C!%ã!=ìì Lower , Upper...............................................................................36
l…þ Communication ...................................................................................16
b/K%! C!%ã!=ìì/ Lower .............................................................................36
l…þ Options .................................................................................................16
b/K%! C!%ã!=ìì/ Upper.............................................................................36
l…þ Help .......................................................................................................16
q%"ì?…, ä"3. C!%ã!=ìì (Dual) ..........................................................................37
q%*!=?……/ *ë=",=23!…/ *%ì=…ä/ ....................................................................17
p=ƒäëü…% "%“C!%,ƒ"ä…, (Split) .........................................................................37
nC,“=…, %*%… ..............................................................................................................18
rC!="ë…, ä,…=ì,*%L (Velocity) ..............................................................................38
n“…%"…% %*…%...............................................................................................18
t,*“,!%"=……= velocity (Key Velocity) ......................................................38
n*…% …=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…,L ..........................................................18
b/K%! *!,"%L velocity (Velocity Curve) .....................................................38
h“C%ëüƒ%"=…, PCR Editor äë …=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…,L ..........................20
o!ä=÷= ƒ…=÷…,L "“. *%…2!%ëë!%" (Snapshot) .............................................39
m=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…,L.....................................................................20
lüþ2,!%"=…, *%…2!%ëë!%" (PRM MUTE)............................................................39
o!%“ì%2! …=ƒ…=÷…,L MIDI-“%%K?…,L …= *%…2!%ëë!/ .................21
œg=ë,C=…, …%2B (Panic) ...............................................................................................40
nKì… ä=……/ì, ì›ä3 PCR Editor , PCR ..............................................................22
o!ä=÷=..........................................................................................................22
o!,ì................................................................................................................22

2
r“2=…%"*, !›,ì= Edit (!ä=*2,!%"=…,)..... 41 m,“C!="…%“2, ............................................. 82
m=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…,L …= *%…2!%ëë!/ “!ä“2"=ì, PCR ....................41
o!%Këì/ “ *%ìì32=ö,L...........................................................................................82
m=ƒ…=÷…, …%2…/. “%%K?…,L.................................................................42
rä=ë…, USB-ä!=L"!= .............................................................................................84
m=ƒ…=÷…, “%%K?…,L C%“ë*=“=…, ....................................................44 o!%Këì/ C!, ,“C%ëüƒ%"=…,, PCR .........................................................................85
m=ƒ…=÷…, “%%K?…,L Control Change ................................................46
m=ƒ…=÷…, “%%K?…,L Program Change..............................................48
m=ƒ…=÷…, “%%K?…,L 2ìC= ..................................................................52
m=ƒ…=÷…, “%%K?…,L RPN/NRPN ........................................................53
m=ƒ…=÷…, “,“2ì…/. “%%K?…,L System Exclusive ...........................55
o!,ë%›…, ................................. 87
rä%K…/ -3…*ö,,...........................................................................................................66 d"= MIDI-C%!2= ........................................................... 88
j%C,!%"=…, …=ƒ…=÷…,L ............................................................................66
n2ì…= …=ƒ…=÷…, (NO ASSIGN) ...........................................................67 o! ì= *%ìì32=ö, PCR “% ƒ"3*%"/ì ì%ä3ëì.......... 89

q,“2ì…/ 3“2=…%"*,.................................... 68 qC,“%* ø=Kë%…%" 3C!="ë…, .................................... 90


r“2=…%"*, “,….!%-“%%K?…,L Clock........................................................................70 j=!2= MIDI--3…*ö,L ................................................... 91
F8 Clock On/Off.............................................................................................70
F8 Clock Default Tempo................................................................................70 n“…%"…/ .=!=*2!,“2,*, .......................................... 92
F8 Clock Port Set ............................................................................................71
r“2=…%"*, *ë=",=23!/..................................................................................................72
Keyboard Velocity Curve ...............................................................................72
Keyboard Port Set...........................................................................................74
Keyboard Aftertouch Curve ..........................................................................74
r“2=…%"*, C.ä%".............................................................................................................75
Pad Velocity Curve..........................................................................................75 o!›ä ÷ì C!,“23C,2ü * .*“Cë3=2=ö,,, %ƒ…=*%ìü2“ü “
Pad Aftertouch Curve .....................................................................................75 !=ƒäë=ì, œo!=",ë= 2.…,*, Kƒ%C=“…%“2,B , œb=›…/
r“2=…%"*, MIDI ..............................................................................................................76 ƒ=ì÷=…, B (%2äëü…/ K!%øþ!/). Š=ì “%ä!›,2“ "=›…=
o!*ëþ÷=2ëü MIDI I/F ..............................................................................76 ,…-%!ì=ö, , *=“=þ?= “ !=K%2/ “ 3“2!%L“2"%ì. j!%ì 2%ã%,
MIDI Merge Destination.................................................................................77 ÷2%K/ ,“C%ëüƒ%"=2ü "“ -3…*ö,%…=ëü…/ "%ƒì%›…%“2,
o!*ëþ÷=2ëü Advanced Driver ...............................................................78 C!,K%!=, "…,ì=2ëü…% ,ƒ3÷,2 ä=……% !3*%"%ä“2"%. d!›,2
r“2=…%"*, ø=Kë%…= 3C!="ë…, ...............................................................................79 ã% "“ãä= C%ä !3*%L, ÷2%K/ C!, …%K.%ä,ì%“2, ,ì2ü
Startup Memory ...............................................................................................79 "%ƒì%›…%“2ü %ƒ…=*%ì,2ü“ “ …3›…%L ,…-%!ì=ö,L.
r“2=…%"*, !ã3ë 2%!= VALUE.....................................................................................80
VALUE encoder ................................................................................................80
d!3ã, 3“2=…%"*,...........................................................................................................81
* hì…= "“. C!%ä3*2%", 3C%ì,…=þ?,.“ " ä=……%ì !3*%"%ä“2", "ë þ2“ 2%!ã%"/ì, ì=!*=ì, ,ë,
Dynamic Mapping/V-LINK ............................................................................81 ƒ=!ã,“2!,!%"=……/ì, 2%!ã%"/ì, ƒ…=*=ì, “%%2"2“2"3þ?,. "ë=äëüö"
H-activity On/Off ............................................................................................81
Factory Reset ....................................................................................................81 Copyright I 2007 ROLAND CORPORATION
b“ C!="= ƒ=?,?…/. o3Kë,*=ö, "/ä!›* ƒ=*%……= 2%ëü*% C!,
…=ë,÷,, C,“üì……%ã% !=ƒ!ø…, *%ìC=…,, ROLAND CORPORATION.

3
j%…2!%ëë!/ , ,. …=ƒ…=÷…,

o=…ëü
fig.Panel-Left.eps
1 d,“CëL
n2%K!=›=2 !=ƒë,÷…3þ ,…-%!ì=ö,þ, …=C!,ì!, 2*3? “%“2% …,.

h…ä,*=ö, nC,“=…,
o!, ì=…,C3ë ö, . “ *%…2!%ëë!%ì %2%K!=›=2“ ã% 2-
q,ì"%ëü…= ,…-%!ì=ö, *3? ƒ…=÷…,. Š=*› %2%K!=›=2“ 2=*= ,…-%!ì=ö, ,
*=* …%ì! MIDI-*=…=ë= , “%%K?…,L Program Change.
DYNAMIC MAPPING c%!,2 C!, "*ëþ÷……%L -3…*ö,, DYNAMIC MAPPING.
USB g=ã%!=2“ C!, *%ìì32=ö,, PCR “ *%ìCüþ2!%ì C% USB.
l,ã=2 C!, C!ä=÷ MIDI-“%%K?…,L C% USB ,ë, ÷!ƒ
DATA OUT
MIDI OUT.
1
c%!,2, “ë, ÷,“ë%, %2%K!=›=ì% …= ä,“Cë, C!ä“2="-
HEX
ë…% " ø“2…=äö=2,!,÷…%ì -%!ì=2.

4 * e1+( " 2%7%-(% -%1*.+<*(5 1%*3-$ -% /0.('".$(2< 1 PCR -(* *(5 , -(/3+?6(), $(1/+%)
/.# 1-%2.
5
2 * h++>120 6(( .2.!0 & %,.) - $(1/+%% (-4.0, 6((, *.2.0;% /0(".$?21? " $ --.,
6 03*.".$12"%, ,.#32 .2+(7 2<1? 0% +<-;5. }2. .!31+."+%-. 2%,, 72. " *.-*0%2-.,
3 7 (-1203,%-2% ,.&%2 !;2< 312 -."+%- !.+%% -." ? "%01(? ./%0 6(.--.) 1(12%,;.

2 j…%C*= [DYNAMIC MAPPING], *…%C*= [V-LINK]


8
o!, …=›=2,, …= *…%C*3 [DYNAMIC MAPPING] "*ëþ÷=2“ -3…*ö, œDYNAMIC
MAPPINGB ,ë, œV-LINKB.
9 10 11 12 t3…*ö,%…=ëü…% …=ƒ…=÷…, *…%C*, [DYNAMIC MAPPING] %C!äë 2“
“,“2ì…%L 3“2=…%"*%L DYNAMIC MAPPING/V-LINK, %C,“=……%L …= “2!. 81.

13 14 15 DYNAMIC MAPPING
Dynamic Mapping $ -3…*ö, , ƒ=!ƒ!",!%"=……= äë ,“C%ëüƒ%"=…, "
K3ä3?ì. o%ä!%K…%“2, …= "K-“=L2 *%ìC=…,, Roland.

V-LINK
V-LINK ( ) $ -3…*ö, , !=ë,ƒ3þ?= %ä…%"!ì……3þ !=K%23 “ =3ä,% ,
",ä%. q*%ìì32,!%"=" C% MIDI ä"= ,ë, K%ë V-LINK-“%"ì“2,ì/. C!,K%!%",
ì%›…% “3?“2"……% !=ƒ…%%K!=ƒ,2ü ì3ƒ/*=ëü…% "/“23Cë…, ƒ= “÷2
16 ",ä%.--*2%".

4
j%…2!%ëë!/ , ,. …=ƒ…=÷…,

3 pã3ë 2%! VALUE 11 j…%C*= [LOWER]/[DATA]


pã3ë 2%! VALUE ,“C%ëüƒ32“ äë %C!äë…, ƒ…=÷…,L C=!=ì2!%" MIDI h“C%ëüƒ3þ2“ äë ,ã!/ ,ë, %C!äë…, 3“2=…%"%* C=!2,, Lower.
CHANNEL, PROGRAM CHANGE, CONTROL MAP ,ë, USER. e“ë, ,…ä,*=2%! *…%C*, [LOWER] ã%!,2, 2% C% *=…=ë3 C=!2,, Lower C!ä=þ2“
b !›,ì !ä=*2,!%"=…, (Edit) %… C%ƒ"%ë 2 "/K!=2ü %KA*2, *%2%!/L “%%K?…, , ã…!,!3ì/ *ë=",=23!%L (…%2/ , C%“ë*=“=…,), ä›%L“2,*%ì
…%K.%ä,ì% %2*%!!*2,!%"=2ü. ("/“%2= ƒ"3*=, ì%ä3ë ö, ), …%›…%L Cä=ëüþ, = 2=*› “%%K?…, Program
Change.
4 j…%C*= [MIDI CHANNEL] -> a%ë C%ä!%K…= ,…-%!ì=ö, …=.%ä,2“ …= “2!=…,ö 36
e“ë, ,…ä,*=2%! *…%C*, [MIDI CHANNEL] ã%!,2, 2% !ã3ë 2%! VALUE %C!äë 2
*=…=ë, C% *%2%!%ì3 C!ä=þ2“ “%%K?…, “ *ë=",=23!/ , ä›%L“2,*=. 12 j…%C*= [UPPER]/[CHK SUM]
-> a%ë C%ä!%K…= ,…-%!ì=ö, …=.%ä,2“ …= “2!=…,ö 33 h“C%ëüƒ3þ2“ äë ,ã!/ ,ë, %C!äë…, 3“2=…%"%* C=!2,, Upper.
e“ë, ,…ä,*=2%! *…%C*, [UPPER] ã%!,2, 2% C% *=…=ë3 C=!2,, Upper C!ä=þ2“
5 j…%C*= [PROGRAM CHANGE] “%%K?…, , ã…!,!3ì/ *ë=",=23!%L (…%2/ , C%“ë*=“=…,), ä›%L“2,*%ì
e“ë, ,…ä,*=2%! *…%C*, [PROGRAM CHANGE] ã%!,2, 2% !ã3ë 2%! VALUE ("/“%2= ƒ"3*=, ì%ä3ë ö, ), …%›…%L Cä=ëüþ, = 2=*› “%%K?…, Program
%C!äë 2 …%ì! “%%K?…,L Program Change, *%2%!/ C!ä=þ2“ C% Change.
2*3?ì3 *=…=ë3. -> a%ë C%ä!%K…= ,…-%!ì=ö, …=.%ä,2“ …= “2!=…,ö 36
-> a%ë C%ä!%K…= ,…-%!ì=ö, …=.%ä,2“ …= “2!=…,ö 34
13 j…%C*= [EDIT]
6 j…%C*= [CONTROL MAP] h“C%ëüƒ32“ äë …=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…,L …= *%…2!%ëë!/ ,ë, äë
e“ë, ,…ä,*=2%! *…%C*, [CONTROL MAP] ã%!,2, 2% !ã3ë 2%! VALUE 3C!="ë…, “,“2ì…/ì, …=“2!%L*=ì,.
,“C%ëüƒ32“ äë "/K%!= ø=Kë%…%" 3C!="ë…, , .!=… ?,.“ " PCR. -> a%ë C%ä!%K…= ,…-%!ì=ö, …=.%ä,2“ …= “2!=…,ö=. 41 , 68
-> a%ë C%ä!%K…= ,…-%!ì=ö, …=.%ä,2“ …= “2!=…,ö 9
14 j…%C*= [PRM MUTE]/[ENTER]
7 j…%C*= [USER] h“C%ëüƒ32“ äë ìüþ2,!%"=…, "/.%ä…/. “%%K?…,L *%…2!%ëë!=.
e“ë, ,…ä,*=2%! *…%C*, [USER] ã%!,2, 2% !ã3ë 2%! VALUE ,“C%ëüƒ32“ äë b !›,ì ,“C%ë……, (Play) -3…*ö,%…,!32 *=* *…%C*= [ENTER].
*%!!*2,!%"*, ƒ…=÷…, C=!=ì2!=, "/K!=……%ã% C%ëüƒ%"=2ëì.
-> a%ë C%ä!%K…= ,…-%!ì=ö, …=.%ä,2“ …= “2!=…,ö 80 15 j…%C*, OCTAVE [-]/[+], [BACK] , [CANCEL]
h“C%ëüƒ3þ2“ äë %*2="…%ã% 2!=…“C%…,!%"=…, *ë=",=23!/.
8 j…%C*, [L1] $ [L4] b !›,ì ,“C%ë……, (Play) %…, -3…*ö,%…,!3þ2 *=* *…%C*, [BACK] ("%ƒ"!=2 *
m= …,. ì%›…% …=ƒ…=÷,2ü MIDI-“%%K?…, . C!ä/ä3?L 3“2=…%"*) , [CANCEL] (%2ì…= C!%,ƒ"ä……%L 3“2=…%"*,).
-> a%ë C%ä!%K…= ,…-%!ì=ö, …=.%ä,2“ …= “2!=…,ö 20
16 d›%L“2,*, *%…2!%ëë!/ [BEND] , [MOD]
9 j…%C*= [AFTERTOUCH] h“C%ëüƒ3þ2“ äë ,ƒì……, "/“%2/ ƒ"3*= ,ë, 3C!="ë…, .--*2%ì ",K!=2%.
nC!äë 2, K3ä2 ë, *ë=",=23!= ã…!,!%"=2ü “%%K?…, C%“ë*=“=…, (ON) m= …,. ì%›…% 2=*› …=ƒ…=÷=2ü ä!3ã, *%…2!%ëë!…/ MIDI-“%%K?…, .
,ë, …2 (OFF). -> a%ë C%ä!%K…= ,…-%!ì=ö, …=.%ä,2“ …= “2!=…,ö 41

10 j…%C*= [DUAL/SPLIT]
b/K,!=2 !›,ì “%"ì?…, (Dual) ,ë, !=ƒäë…, (Split) *ë=",=23!/.
-> a%ë C%ä!%K…= ,…-%!ì=ö, …=.%ä,2“ …= “2!=…,ö 37

5
j%…2!%ëë!/ , ,. …=ƒ…=÷…,

fig.Panel-Top.eps

17 21

18 19 20 22 23

17 j%…2!%ëë!/ [R1] $ [R9] (!ã3ë 2%!/) 20 j…%C*= [HEX]


m= …,. ì%›…% …=ƒ…=÷=2ü MIDI-“%%K?…, . e“ë, ,…“2!3ì…2 …=.%ä,2“ … " !›,ì ,“C%ë……, (Play), *…%C*= ,“C%ëüƒ32“
-> a%ë C%ä!%K…= ,…-%!ì=ö, …=.%ä,2“ …= “2!=…,ö 20 äë "*ëþ÷…, !›,ì= ""%ä= ÷,“ë " ø“2…=äö=2,!,÷…%ì -%!ì=2 (“2!. 64).
b !›,ì ,“C%ë……, *…%C*= -3…*ö,%…,!32 *=* *%…2!%ëë! [B9].
18 j%…2!%ëë!/ [A1] $ [A9], [B1] $ [B9] (C.ä/)
m= …,. ì%›…% …=ƒ…=÷=2ü MIDI-“%%K?…, . 21 j%…2!%ëë!/ [H1], [H2] (*!%““-Lä!)
-> a%ë C%ä!%K…= ,…-%!ì=ö, …=.%ä,2“ …= “2!=…,ö 20 m= *!%““-Lä! ì%›…% …=ƒ…=÷=2ü MIDI-“%%K?…, .
o.ä/ ÷3"“2",2ëü…/ * “*%!%“2, …=›=2, (velocity) , C%“ë*=“=…,þ (aftertouch). -> a%ë C%ä!%K…= ,…-%!ì=ö, …=.%ä,2“ …= “2!=…,ö 20
e“ë, ,…“2!3ì…2 …=.%ä,2“ … " !›,ì ,“C%ë……, (Play), C.ä/ ì%›…%
,“C%ëüƒ%"=2ü äë ""%ä= ö,-! [0] $ [9] , “,ì"%ë%" [A] $ [F]. 22 j%…2!%ëë!/ [C1] $ [C3] (*…%C*,)
m= *…%C*, ì%›…% …=ƒ…=÷=2ü MIDI-“%%K?…, .
19 j…%C*= [DECIMAL] -> a%ë C%ä!%K…= ,…-%!ì=ö, …=.%ä,2“ …= “2!=…,ö 20
e“ë, ,…“2!3ì…2 …=.%ä,2“ … " !›,ì ,“C%ë……, (Play), *…%C*= ,“C%ëüƒ32“
äë "*ëþ÷…, !›,ì= ""%ä= ÷,“ë " ä“ 2!,÷…%ì -%!ì=2 (“2!. 64). 23 j%…2!%ëë!/ [S1] $ [S9] (“ë=Lä!/)
b !›,ì ,“C%ë……, *…%C*= -3…*ö,%…,!32 *=* *%…2!%ëë! [A9]. m= “ë=Lä!/ ì%›…% …=ƒ…=÷=2ü MIDI-“%%K?…, .
-> a%ë C%ä!%K…= ,…-%!ì=ö, …=.%ä,2“ …= “2!=…,ö 20

6
j%…2!%ëë!/ , ,. …=ƒ…=÷…,

a%*%"= C=…ëü
fig.Panel-Side.eps
27 o!*ëþ÷=2ëü MIDI MERGE
b*ëþ÷=2/"/*ëþ÷=2 -3…*ö,þ Merge äë ".%ä= MIDI IN.
-> a%ë C%ä!%K…= ,…-%!ì=ö, …=.%ä,2“ …= “2!=…,ö 77

28 p=ƒAì/ MIDI IN/OUT


h“C%ëüƒ32“ äë *%ìì32=ö,, “ MIDI-%K%!3ä%"=…,ì äë %Kì…= “ …,ì MIDI-
“%%K?…, ì,.
-> a%ë C%ä!%K…= ,…-%!ì=ö, …=.%ä,2“ …= “2!=…,ö 76

29 b.%ä/ [P1], [P2] (…%›…/ Cä=ë,)


h“C%ëüƒ3þ2“ äë *%ìì32=ö,, “ …%›…/ì, Cä=ë ì, äë ,“C%ëüƒ%"=…, ,. "
*=÷“2" ä%C%ë…,2ëü…/. *%…2!%ëë!%".

24 25 26 27 28 29 30 q*%ìì32,!%"=……/L “ ".%ä%ì %Cö,%…=ëü…/L C!*ëþ÷=2ëü (DP-2,


HOLD BOSS FS-5U) ì%›2 ,“C%ëüƒ%"=2ü“ " *=÷“2" Cä=ë,, -,*“,!3-
þ?L 2*3? ƒ…=÷…, C=!=ì2!=.
24 b.%ä DC IN q*%ìì32,!%"=……= “% ".%ä%ì %Cö,%…=ëü…= Cä=ëü .*“C!““,,
EXPRESSION (EV-5, EV-7) ì%›2 ,“C%ëüƒ%"=2ü“ äë 3C!="ë…, 2ìK!%ì ,ë,
h“C%ëüƒ32“ äë C%ä*ëþ÷…, %Cö,%…=ëü…%ã% Kë%*= C,2=…, %2 “2,
ã!%ì*%“2üþ “,ã…=ë= " !=ëü…%ì "!ì…,.
C!ì……%ã% 2%*= (“2!. 92). o% "%C!%“=ì ã% C!,%K!2…, %K!=?=L2“ü *
ì“2…%ì3 ä,ë!3 *%ìC=…,, Roland.
m= .2, ".%ä/ ì%›…% …=ƒ…=÷=2ü !=ƒë,÷…/ MIDI-“%%K?…, .
-> a%ë C%ä!%K…= ,…-%!ì=ö, …=.%ä,2“ …= “2!=…,ö 20
25 o!*ëþ÷=2ëü Power
* d./31* %21? (1/.+<'." -(% 2.+<*. 0%*.,%-$3%,;5 /%$ +%) =*1/0%11((. b /0.2("-.,
o,2=…, "*ëþ÷…% (C!, ,“C%ëüƒ%"=…,, %Cö,%…=ëü…%ã% Kë%*= C,2=- 1+37 % (-1203,%-2 ,.&%2 ";)2( (' 120.?.
DC
…, ).
OFF o,2=…, "/*ëþ÷…%.
o,2=…, "*ëþ÷…%, “ë, “*%ìì32,!%"=… *=Këü USB.
30 që%2 äë ƒ=ì*= ( )
o%ë%›…, œUSBB " *=÷“2" ø,…/ C,2=…, ì%›…% ,“C%ëüƒ%"=2ü, http://www.kensington.com
“ë, PCR-300/500/800 “*%ìì32,!%"=… “ *%ìCüþ2!%ì “ C%ì%?üþ
USB-*=Kë . o,2=…, %“3?“2"ë 2“ *%ìCüþ2!%ì C% *=Këþ USB.
USB e“ë, …%K.%ä,ì% ƒ=C,2=2ü PCR C% ø,… USB, 3“2=…%",2 C!*ëþ-
÷=2ëü " .2% C%ë%›…,.
* q -%*.2.0;,( *.,/<>2%0 ,( .!%1/%7(2< /(2 -(% PCR /. 8(-%
USB -%".',.&-.. b =2., 1+37 % -%.!5.$(,. (1/.+<'." 2<
./6(.- +<-;) !+.* /(2 -(? (120. 92).

26 p=ƒAì USB
h“C%ëüƒ32“ äë *%ìì32=ö,, PCR “ *%ìCüþ2!%ì “ C%ì%?üþ USB-*=Kë .

7
h“C%ëüƒ%"=…,
ø=Kë%…%" 3C!="ë
…,

o%… 2,
ø=Kë%…= 3C!="ë
…,
PCR-300/500/800 ,ì 2 C 2üä “ 2 “"%K%ä…% C!%ã!=ìì,!3 ì/. *%…2!%ëë !%", …= m%"/ ø=Kë%…/ 3C!="ë …, ì%›…% “*=÷=2ü “ “=L2= *%ìC=…,, Roland , ƒ=ã!3ƒ,2ü ,.
*%2%!/ ì%›…% …=ƒ…=÷=2ü ëþK/ MIDI-“%%K? …, . " PCR.
q%"%*3C…%“2ü …=ƒ…=÷ …,L *%…2!%ëë !%" …= MIDI-“%%K? …, …=ƒ/"= 2“
œø=Kë%…%ì 3C!="ë …, B. b C! ä/ä3?,. ì%ä ë . PCR ,“C%ëüƒ%"=ë%“ü C%… 2,
œmemory setB (3“2=…%"*, C=ì 2,). œr“2=…%"*, C=ì 2,B , œø=Kë%…/ 3C!="ë
…, B
b C! ›…,. " !“, . PCR "ì “2% C%… 2, œø=Kë%… 3C!="ë …, B ,“C%ëüƒ%"=ë“
a%ë C%ä!%K…% …=ƒ…=÷ …, MIDI-“%%K? …,L …= *%…2!%ëë !/ %C,“=…% …= 2 !ì,… œ3“2=…%"*= C=ì 2,B.
“2!=…,ö=. 14 , 41.
q C%ì%?üþ C!%ã!=ìì…%ã% C!,ë%› …, PCR Editor " !“,, 2, *%2%!% ".%ä,2
x=Kë%… 3C!="ë …, , 2% “2ü “%"%*3C…%“2ü …=ƒ…=÷ …,L *%…2!%ëë !%" …= MIDI- " *%ìCë *2 C%“2="*,, ì%›…% ,ìC%!2,!%"=2ü œ3“2=…%"*, C=ì 2,B (œmemory
“%%K? …, , ì%›…% “%.!=…,2ü " C=ì 2ü PCR ,ë, " *%ìCüþ2 !, …= *%2%!%ì ƒ=C3? …% setsB) , ,“C%ëüƒ%"=2ü ,. " *=÷ “2" ø=Kë%…%" 3C!="ë …, .
“%%2" 2“2"3þ? C!%ã!=ìì…% C!,ë%› …, !=K%2/ “% ƒ"3*%ì. b/K,!= !=ƒë,÷…/ o%ä!%K…%“2, …= “2!=…,ö 14.
ø=Kë%…/ 3C!="ë …, , ì%›…% %C !=2,"…% …=“2!=,"=2ü“ …= !=K%23 “ 2 ì ,ë, ,…/ì
C!,ë%› …, ì.

x=Kë%… 3C!="ë
…, , %C
!=2,"…= C=ì 2ü
q2!3*23!= C=ì 2, PCR
fig.CurrentMemory-e.eps
fig.CurrentMemory-e.eps PCR-300/500/800 ,ì 2 16 ø=Kë%…%" 3C!="ë …, , *%2%!/ .!=… 2“ "% "…32! …… L
C=ì 2,. dë ,“C%ëüƒ%"=…, 2%ã% ,ë, ,…%ã% ø=Kë%…= 3C!="ë …, ã% … %K.%ä,ì%
SONAR ƒ=ã!3ƒ,2ü " œ%C
!=2,"…3þ C=ì 2üB.
Logic
b“ ,ƒì … …, , C!%,ƒ" ä ……/ " %C
!=2,"…%L C=ì 2,, C!, %2*ëþ÷ …,, C,2=…,
Cubase =……3ë,!3þ2“ . dë -,*“=ö,, ,ƒì … …,L, "… “ ……/. " %C
!=2,"…3þ C=ì 2ü,
:
: 2 *3?,L ø=Kë%… 3C!="ë …, … %K.%ä,ì% “%.!=…,2ü (“2!. 9).

q C%ì%?üþ C!%ö ä3!/, %C,“=……%L …= “2!=…,ö 79, ì%›…% %C! ä ë,2ü, *=*%L
ø=Kë%… 3C!="ë …, K3ä 2 ƒ=ã!3›=2ü“ " %C
!=2,"…3þ C=ì 2ü C!,
"*ëþ÷ …,, C,2=…, ,…“2!3ì …2=.

8
h“C%ëüƒ%"=…,
ø=Kë%…%" 3C!="ë
…,

b/K%! ø=Kë%… 3C!="ë


…, q%.!=…
…,
ø=Kë%…= 3C!="ë
…,
o!, C%*3C* " C=ì 2, PCR-300/500/800 …=.%ä,2“ 16 !=ƒë,÷…/. ø=Kë%…%" e“ë, " %C !=2,"…3þ C=ì 2ü K/ë, "… “ …/ ,ƒì … …, , 2% äë “%.!=… …, ,. "
3C!="ë …, . n…, C%ì%ã=þ2 %C !=2,"…% …=“2!%,2ü ,…“2!3ì …2 …= 3C!="ë …, ø=Kë%… 3C!="ë …, … %K.%ä,ì% "/C%ë…,2ü %C,“=……3þ …,› C!%ö ä3!3.
!=ƒë,÷…/ì, C!%ã!=ìì…/ì, C!,ë%› …, ì,. a%ë C%ä!%K…% %…, %C,“=…/ …= x=Kë%…/ 3C!="ë …, .!=… 2“ " C=ì 2, C%ä …%ì !=ì, 1 $ F. q%.!=…,2ü ø=Kë%… "
“2!=…,ö 90. C=ì 2ü C%ä …%ì !%ì 0 … ëüƒ .
fig.H-MemorySet.eps
* w2.!; ' 4(*1(0." 2< "-%1%--;% " ./%0 2("-3> / ,?2< (',%-%-(?, (5 -%.!5.$(,.
qnup`mhr|.
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [CONTROL MAP].
fig.H-Edit.eps
e ,…ä,*=2%! ƒ=ã%!,2“ .
m= ä,“Cë L "/" ä 2“ …%ì ! 2 *3? ã% 1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/
ø=Kë%…= 3C!="ë …, . ,…ä,*=2%! ƒ=ã%! ë“ .

2 q C%ì%?üþ ! ã3ë 2%!= [VALUE] "/K !,2


… %K.%ä,ì/L ø=Kë%….

fig.D-Edit.eps
m= ä,“Cë L "/" ä 2“ œEDITB.

fig.D-Save.eps
2 b!=?= ! ã3ë 2%! VALUE, ä%K L2 “ü, ÷2%K/ …= ä,“Cë
C% ",ë%“ü œSAVEB.
fig.D-Protect.eps
3 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
* e1+( - $(1/+%% .2.!0 & %21? “PTC”, 2. =2. #.".0(2 . 2.,, 72.
"*+>7%- ' 9(2 / ,?2(, ( 1.50 -(2< " -%% -(7%#. -%+<'?. q-(,(2%
' 9(23 ( /."2.0(2% /0.6%$303, - 7(- ? 1 8 # 1.
-> o.$0.!-. . ' 9(2% / ,?2( 0 11* ' -. - 120 -(6% 13.
x=Kë%… 3C!="ë …, ì%›…% "/K!=2ü 2=*› , “ë ä3þ?,ì %K!=ƒ%ì.
4 q C%ì%?üþ ! ã3ë 2%!= VALUE ,ë, *%…2!%ëë !%" [A2] $ [A8] , [B1] $ [B8]
1. m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%! ë=“ü. m= ä,“Cë L "/" ä 2“ œEDIT.B "/K !,2 …%ì ! ø=Kë%…= 3C!="ë …, ,ƒ ä,=C=ƒ%…= œ1B$BFB, " *%2%!/L
… %K.%ä,ì% “%.!=…,2ü 2 *3?,L ø=Kë%… 3C!="ë …, . b" ä ……/L …%ì ! K3ä 2
2. m=›ì,2 …= *…%C*3 [CONTROL MAP]. e ,…ä,*=2%! ƒ=ã%!,2“ , …= ä,“Cë L
ì,ã=2ü.
"/" ä 2“ …%ì ! 2 *3? ã% ø=Kë%…= 3C!="ë …, .
3. j%…2!%ëë !=ì, [A1] $ [A8], [B1] $ [B8] ,ë, ! ã3ë 2%!%ì VALUE "" ä,2 …%ì ! 5 dë “%.!=… …, ø=Kë%…= 3C!="ë …, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
,“*%ì%ã% ø=Kë%…= 3C!="ë …, . * e1+( - & 2< - +>!3> $03#3> *-./*3, .2+(7-3> .2 [ENTER], ./%0 6(? 1.50 -%-(? !3$%2
4. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. .2,%-%- .

9
h“C%ëüƒ%"=…,
ø=Kë%…%" 3C!="ë
…,

g=ã!3ƒ*= ø=Kë%…= 3C!="ë


…, “ *%ìCüþ2
!= (C!,
ì ä=ìC=)
PCR-300/500/800 C%ää !›,"= 2 ƒ=ã!3ƒ*3 ä=……/. ø=Kë%…%" 3C!="ë …, " -%!ì=2 4 rK ä,"ø,“ü, ÷2% …= ä,“Cë C% ",ë%“ü œBLRB, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
ä=ìC=.
dë 2%ã%, ÷2%K/ ä=……/ ø=Kë%…= 3C!="ë …, , “%ƒä=……%ã% " ! ä=*2%! PCR Editor, e“ë, …= ä,“Cë L "/"%ä,2“ œBLTB, "/K !,2 “ C%ì%?üþ ! ã3ë 2%!= VALUE
ƒ…=÷ …, œBLRB.
ƒ=ã!3ƒ,2ü " %C !=2,"…3þ C=ì 2ü PCR, " PCR Editor … %K.%ä,ì% C!%,ƒ" “2,
3“2=…%"*,, *%2%!/ …=“2!% 2 PCR …= C!, ì ä=ìC=. dë 2%ã%, ÷2%K/ PCR ì%ã
C!,…,ì=2ü .2, ä=……/ " ",ä “%%K? …,L %2 *%ìCüþ2 !…%ã% C!,ë%› …, !=K%2/ “% 5 p ã3ë 2%!%ì VALUE "/K !,2 2! K3 ì/L ! ›,ì C!, ì= ä=ìC= ä=……/..
ƒ"3*%ì, … %K.%ä,ì% …=“2!%,2ü PCR …= C!, ì ä=ìC= ä=……/..
j%…2!%ëë
! nKA
*2 d,“Cë
L nC,“=…,

m,› %C,“=…= C!%ö ä3!= …=“2!%L*, PCR …= C!, ì ä=ìC= ä=……/..


o!,…,ì= 2“ 2%ëü*% %ä,… ø=Kë%… 3C-
p=K%2= “ ! ä=*2%!%ì PCR Editor %C,“=…= …= “2!=…,ö 14. o%ä!%K…%“2, C ! - !="ë …, . o!,…,ì= ì/ ä=……/ ƒ=ã!3-
ä=÷, ø=Kë%…= 3C!="ë …, ,ƒ PCR Editor " PCR C!,"%ä 2“ …= “2!=…,ö 22. [A1 (0)] SINGLE BULK ›=þ2“ " %C !=2,"…3þ C=ì 2ü.
x=Kë%…/ 3C!="ë …, "…32! …… L C=ì -
fig.H-Edit.eps 2, 1 $ F … ,ƒì … þ2“ .
o!,…,ì=þ2“ ä=……/ C 2…=äö=2, ø=K-
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/
[A2 (1)] ALL BULK
ë%…%" 3C!="ë …, , *%2%!/ C ! ƒ=C,“/-
,…ä,*=2%! ƒ=ã%! ë“ . "=þ2 ø=Kë%…/ 3C!="ë …, 1 $ F
"…32! …… L C=ì 2,.

fig.D-RSBulk-Wait.eps
6 rK ä,2 “ü “ C%ì%?üþ ä,“Cë , ÷2% “ä ë=… …3›…/L "/K%! ,
…=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. j!=L… C!="= ö,-!= ä,“Cë
ƒ=ì,ã= 2 , PCR C ! Lä 2 " ! ›,ì ã%2%"…%“2, * C!, ì3 ä=ìC=
ä=……/..
fig.D-Edit.eps
m= ä,“Cë L "/" ä 2“ œEDITB.
n !
›,ì
C!,
ì= ä=……/. Bulk
fig.D-Bulk.eps
2 p ã3ë 2%!%ì VALUE "/K !,2 œBULKB.

fig.D-BulkR.eps
3 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
m= ä,“Cë ƒ=ì,ã= 2 œBLRB.

10
h“C%ëüƒ%"=…,
ø=Kë%…%" 3C!="ë
…,

7 q C%ì%?üþ PCR Editor ,ë, C!%ã!=ìì…%ã% C!,ë%› …, “2=…ö,, !=K%2/ “%


ƒ"3*%ì C ! ä=L2 ä=……/ ø=Kë%…= 3C!="ë …, .

b *=÷ “2" MIDI-%K%!3ä%"=…, "/.%ä= äë PCR Editor ,ë, C!%ã!=ìì…%ã%


C!,ë%› …, =3ä,%“2=…ö,, "/K !,2 œEDIROL PCRB. o%ä!%K…%“2, %C! ä ë …,
ä=……%L 3“2=…%"*, äë C!%ã!=ìì…%ã% C!,ë%› …, ä%ë›…/ K/2ü %C,“=…/ "
“%%2" 2“2"3þ? ì C%ëüƒ%"=2 ëü“*%ì !3*%"%ä“2" .
fig.D-End.eps
8 o%“ë %*%…÷=…, C!, ì= ä=……/. ø=Kë%…= 3C!="ë …, …=
ä,“Cë L PCR "/" ä 2“ œENDB. dë ƒ=" !ø …, %C !=ö,,
…=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

h…ä,*=ö, %ø,K%*
e“ë, C!, C!, ì ä=……/. C!%,ƒ%øë= %ø,K*=, …= ä,“Cë L
"/"%ä,2“ " ì,ã=þ? ì ! ›,ì œERRB. e“ë, .2% C!%,ƒ%øë%,
…=›ì,2 …= *…%C*3 [CANCEL] , C%"2%!,2 C!%ö ä3!3,
…=÷,…= “ ø=ã= 1.

d=……/ ø=Kë%…= 3C!="ë …, , C!,… 2/ " -%!ì=2 Single Bulk (C!%“2%L ä=ìC),
ƒ=ã!3›=þ2“ " %C !=2,"…3þ C=ì 2ü, “%ä !›,ì% *%2%!%L C!, %2*ëþ÷ …,,
C,2=…, “K!=“/"= 2“ . )2%K/ ,ì 2ü "%ƒì%›…%“2ü ,“C%ëüƒ%"=2ü C!,… 2/L
ø=Kë%… 3C!="ë …, " ä=ëü… Lø ì, … ƒ=ã!3›= ã% " *=÷ “2" ä=ìC=,
! *%ì …ä3 2“ “%.!=…,2ü ã% …= ì “2% %ä…%ã% ,ƒ ø=Kë%…%" "…32! …… L
C=ì 2, PCR (“ì. “2!.9).

11
h“C%ëüƒ%"=…,
ø=Kë%…%" 3C!="ë
…,

q%.!=…
…,
ø=Kë%…= 3C!="ë
…, " *%ìCüþ2
! (C
!
ä=÷= ä=ìC=)
PCR-300/500/800 ì%› 2 C ! ä="=2ü ä=……/ ø=Kë%…= 3C!="ë …, " C!%ã!=ìì…%
j%…2!%ëë
! nKA
*2 d,“Cë
L nC,“=…,

C!,ë%› …, !=K%2/ “% ƒ"3*%ì " ",ä ä=ìC=.


)2%K/ C ! ä=2ü %2! ä=*2,!%"=……/L " PCR ø=Kë%… 3C!="ë …, " PCR Editor ,ë,
[A1 (0)] BULK RECEIVE o!, ì ä=ìC=
ä!3ã% ,“C%ëüƒ3 ì% C!%ã!=ìì…% C!,ë%› …, , … %K.%ä,ì% …=“2!%,2ü PCR …=
C ! ä=÷3 ä=ìC=.

o%ä!%K… !=K%2= “ ! ä=*2%!%ì PCR Editor %C,“=…= …= “2!=…,ö 14, = [A2 (1)] BULK TRANSMIT o ! ä=÷=
"%C!%“/ C ! ä=÷, ,ƒ … ã% ø=Kë%…= 3C!="ë …, $ …= “2!=…,ö 22.
fig.H-Edit.eps
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ 5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
,…ä,*=2%! ƒ=ã%! ë“ .
6 p ã3ë 2%!%ì VALUE "/K !,2 2,C C ! ä="= ì/. ä=……/..

j%…2!%ëë
! nKA
*2 d,“Cë
L nC,“=…,

o ! ä=÷= ä=……/. ø=Kë%…= 3C!="-


[A1 (0)] SINGLE BULK
ë …, ,ƒ %C !=2,"…%L C=ì 2,.
fig.D-Edit.eps
m= ä,“Cë L "/" ä 2“ œEDITB. o ! ä=÷= ä=……/. "“ . 15 (1 $ F)
[A2 (1)] ALL BULK ø=Kë%…%" 3C!="ë …, , .!=… ?,.-
“ "% "…32! …… L C=ì 2,.
fig.D-Bulk.eps
2 p ã3ë 2%!%ì VALUE "/K !,2 œBULKB. fig.D-TSBulk-Wait.eps
7 rK ä,2 “ü, ÷2% "/K!=… …3›…/L 2,C , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
fig.D-BulkR.eps
j!=L… C!="= ö,-!= ä,“Cë ƒ=ì,ã= 2 , PCR C ! Lä 2 " ! ›,ì
3 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. ã%2%"…%“2, * C ! ä=÷ ä=ìC= ä=……/..
m= ä,“Cë ƒ=ì,ã= 2 œBLRB.
fig.D-BulkT.eps
8 r“2=…%",2 PCR Editor ,ë, C!%ã!=ìì…% C!,ë%› …, “2=…ö,, !=K%2/ “%
4 p ã3ë 2%!%ì VALUE "/K !,2 œBLTB. ƒ"3*%ì " ! ›,ì ƒ=C,“, , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. g=C3“2,2“ C!%ö ““
C ! ä=÷, ä=……/..
b *=÷ “2" =ëü2 !…=2,"/ "ì “2% ! ã3ë 2%!= VALUE ì%›…%
,“C%ëüƒ%"=2ü *%…2!%ëë ! [A2 (1)]. b *=÷ “2" ".%ä…%ã% MIDI-C%!2= äë PCR Editor ,ë, C!%ã!=ìì…%ã% C!,ë%› …,
ƒ"3*%ƒ=C,“/"=þ? L “2=…ö,, "/K !,2 œEDIROL PCR 2B. o%ä!%K…%“2,
%C! ä ë …, ä=……%L 3“2=…%"*, äë C!%ã!=ìì…%ã% C!,ë%› …, ä%ë›…/ K/2ü
%C,“=…/ " “%%2" 2“2"3þ? ì C%ëüƒ%"=2 ëü“*%ì !3*%"%ä“2" .
fig.D-End.eps
9 o%“ë ƒ=" !ø …, C ! ä=÷, ä=……/. ø=Kë%…= 3C!="ë …, …=
ä,“Cë L PCR "/" ä 2“ œENDB. dë ƒ=" !ø …, C!%ö ““=
…=›ì,2 …= [ENTER]. Š=*› … %K.%ä,ì% %“2=…%",2ü ƒ=C,“ü "
C!,ë%› …,, ƒ"3*%ƒ=C,“/"=þ? L “2=…ö,,.

12
h“C%ëüƒ%"=…,
ø=Kë%…%" 3C!="ë
…,

g=?,2= C=ì 2, ø=Kë%…%" 3C!="ë


…, %2 C
!
ƒ=C,“,
g=?,2= C=ì 2, ø=Kë%…%" 3C!="ë …, C%ƒ"%ë 2 ,ƒK ›=2ü “ë3÷=L…%L C ! ƒ=C,“,
.2,. ä=……/..
e“ë, ƒ=?,2= "*ëþ÷ …=, 2% %C !=ö,, C!, ì= C%ë…%ã% ä=ìC= (All Bulk, “2!. 10) ,
“%.!=… …, (“2!. 9) Kë%*,!3þ2“ .

o!, %2*ëþ÷ …,, C,2=…, PCR 2 *3? “%“2% …, ƒ=?,2/ C=ì 2, ø=Kë%…%"
3C!="ë …, “%.!=… 2“ .
fig.H-Edit.eps
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/
,…ä,*=2%! ƒ=ã%! ë“ .

fig.D-Edit.eps
m= ä,“Cë L "/" ä 2“ œEDIT.B

fig.D-Protect.eps
2 p ã3ë 2%!%ì VALUE "/K !,2 œPTCB.

3 rK ä,"ø,“ü, ÷2% …= ä,“Cë L "/" ä …% œPTCB, …=›ì,2 …= *…%C*3


[ENTER].
m= ä,“Cë %2%K!=ƒ,2“ 2 *3? “%“2% …, ƒ=?,2/ C=ì 2, ø=Kë%…%" 3C!="ë …, .

j%…2!%ëë
! nKA
*2 d,“Cë
L nC,“=…,

d=……/ ø=Kë%…%" 3C!="ë …, ,


[A1 (0)] PROTECT OFF .!=… ?,.“ "% "…32! …… L C=ì 2,,
ì%ã32 K/2ü C ! ƒ=C,“=…/.

o ! ƒ=C,“ü ä=……/. ø=Kë%…%" 3C-


[A2 (1)] PROTECT ON !="ë …, , .!=… ?,.“ "% "…32! …-
… L C=ì 2,, Kë%*,!3 2“ .

4 p ã3ë 2%!%ì VALUE "/K !,2 …3›…% ƒ…=÷ …, , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

13
pä=*2%! PCR Editor
PCR Editor Ver. 2 $ C!%ã!=ìì…% C!,ë%›…,, C%ƒ"%ë þ? “%ƒä="=2ü ø=Kë%…/ PCR-300/500/800 %K%!3ä%"=… 50 *%…2!%ëë!=ì,: [R1] $ [R9], [S1] $ [S9], [A1] $
3C!="ë…, (" !=……,. "!“, . PCR %…, …=ƒ/"=ë,“ü œ3“2=…%"*=ì, C=ì 2,B $ œmemory [A9], [B1] $ [B9], [C1] $ [C3], [L1] $ [L4], [H1] $ [H2], [P1] $ [P2], [BEND], [MOD]
setsB) äë ,…“2!3ì…2%" “!,, EDIROL PCR. , [AFTERTOUCH]. m= .2, *%…2!%ëë!/ ì%›…% …=ƒ…=÷=2ü MIDI-“%%K?…, , *%2%!/
fig.controller.eps K3ä32 C!ä="=2ü“ C!, ì=…,C3ë ö, . “ …,ì,.

u%2 ì%›…% …=ƒ…=÷=2ü MIDI-“%%K?…, …= *%…2!%ëë!/ , …C%“!ä“2"……% " PCR


(“ì. “2!. 41), "“ › 3ä%K… .2% äë=2ü " !ä=*2%! PCR Editor, *%2%!/L
C!ä%“2="ë 2 ã!=-,÷“*,L ,…2!-L“, ,ì,2,!3þ?,L C=…ëü PCR.
q%"%*3C…%“2ü …=ƒ…=÷…,L 50 *%…2!%ëë!%" …= MIDI-“%%K?…, …=ƒ/"=2“
œø=Kë%…%ì 3C!="ë…, B (œcontrol mapB). PCR Editor Ver. 2 !=ë,ƒ32 “!ä“2"= !ä=*-
2,!%"=…, ø=Kë%…%" 3C!="ë…, , C!ä=÷, ,. ì›ä3 PCR , *%ìCüþ2!%ì, = 2=*›
C%ƒ"%ë 2 “%.!=… 2ü , ƒ=ã!3›=2ü ø=Kë%…/ 3C!="ë…, " *=÷“2" ä=……/. SMF.

r“2=…%"*= C%!2%" MIDI


dë %Kì…= ø=Kë%…=ì, 3C!="ë…, ì›ä3 PCR Editor , PCR …%K.%ä,ì% * m(&% ./(1;" %21? 1(23 6(?, *.#$ PCR 1*.,,32(0." - /. USB. e1+( (1/.+<'3%21?
%C!äë,2ü, *=*, C%!2/ MIDI K3ä2 ,“C%ëüƒ%"=2ü PCR Editor. *.,,32 6(? /. MIDI, ",%12. “EDIROL PCR 2” ( “EDIROL PCR” ' $ )2% "5.$-.) /.02 MIDI (
";5.$ MIDI, *.2.0;% (1/.+<'." -; /0( *.,,32 6(( PCR /. MIDI.

o%… 2, C%!2%" MIDI


b.%ä…/ C%!2/ b/.%ä…/ C%!2/

b.%ä…%L C%!2 nC,“=…, b/.%ä…%L C%!2 nC,“=…,


EDIROL PCR MIDI IN o!,…,ì=2 ä=……/, C%“23C=þ?, " PCR ÷!ƒ ".%ä MIDI IN. o!ä=2 MIDI-“%%K?…, …= %K%!3ä%"=…,, “*%ìì32,!%-
EDIROL PCR MIDI OUT
o!,…,ì=2 ä=……/ %2 “ë=Lä!%", !ã3ë 2%!%" , *…%C%* PCR, "=……% “ "/.%ä%ì PCR MIDI OUT.
EDIROL PCR 1
*%2%!/ …=“2!%…/ …= œPORT 1B. o!ä=2 MIDI-“%%K?…, " PCR.
o!,…,ì=2 ä=……/ %2 “ë=Lä!%", !ã3ë 2%!%" , *…%C%* PCR, EDIROL PCR o!, C!ä=÷ " PCR ä=ìC= ä=……/., " *=÷“2" "/.%ä…%ã%
*%2%!/ …=“2!%…/ …= œPORT 2B. C%!2= "/K,!=L2 œPCRB.
EDIROL PCR 2
o!, C!,ì ä=ìC= ä=……/. %2 PCR ,“C%ëüƒ3L2 " *=÷“2"
".%ä…%ã% C%!2= 3“2=…%"*3 œPCR 2B. dë C!ä=÷, ø=Kë%…= 3C!="ë…, , “%ƒä=……%ã% " PCR Editor " PCR, " *=÷“2"
"/.%ä…%ã% C%!2= …%K.%ä,ì% "/K!=2ü œPCRB.
o!,ì…,*, MIDI-“%%K?…,L, ã…!,!3ì/. C!, ì=…,C3ë ö, . “% “ë=Lä!=ì,,
!ã3ë 2%!=ì, , *…%C*=ì, PCR, %C!äë þ2“ äë *=›ä%ã% ,ƒ *%…2!%ëë!%"
…ƒ=",“,ì% (“2!. 88).

14
pä=*2%! PCR Editor

o%ëüƒ%"=2ë ì Windows o%ëüƒ%"=2ë ì Mac OS X


e“ë, !ä=*2%! PCR Editor ? … 3“2=…%"ë… …= *%ìCüþ2!, “äë=L2 .2%, *=* e“ë, !ä=*2%! PCR Editor ? … 3“2=…%"ë… …= *%ìCüþ2!, “äë=L2 .2%, *=*
%C,“=…% "% ".%ä ?ì " *%ìCë*2 C%“2="*, !3*%"%ä“2" C% ,…“2=ëë ö,,. %C,“=…% "% ".%ä ?ì " *%ìCë*2 C%“2="*, !3*%"%ä“2" C% ,…“2=ëë ö,,.

1 q C%ì%?üþ *=Kë USB “*%ìì32,!3L2 PCR , Mac. g=2ì "*ëþ÷,2 C,2=…,


1 q C%ì%?üþ *=Kë USB “*%ìì32,!3L2 PCR “ *%ìCüþ2!%ì. g=2ì "*ëþ÷,2 PCR.
C,2=…, PCR.
2 b Mac Finder %2*!%L2 C=C*3 [Applications]-[PCR Editor V2] , ä"=›ä/ ?ë*…,2
2 b Windows äë ƒ=C3“*= PCR Editor "/K!,2 [Start (o3“*)]-[All Programs] C% PCR Editor V2, ÷2%K/ ƒ=C3“2,2ü !ä=*2%! PCR Editor.
(o!%ã!=ìì/)-[PCR Editor V2]-[PCR Editor 2].
3 b PCR Editor "/K!,2 [Options]-[MIDI Devices].
3 b PCR Editor "/K!,2 [Options]-[MIDI Devices]. fig.MacMIDIPort-e.eps
fig.WinMIDIPort-e.eps 4 b ä,=ë%ã%"%ì %*… MIDI Devices C!%,ƒ"ä,2
4 b ä,=ë%ã%"%ì %*… MIDI Devices C!%,ƒ"ä,2 3“2=…%"*,, *=* C%*=ƒ=…% …= !,“3…*.
3“2=…%"*,, *=* C%*=ƒ=…% …= !,“3…*.
5 yë*…,2 …= [OK], ÷2%K/ ƒ=*!/2ü ä,=ë%ã%"%
5 yë*…,2 …= [OK], ÷2%K/ ƒ=*!/2ü ä,=ë%ã%"% %*…%.
%*…%.

* Microsoft ( Windows – ' 0%#(120(0." --;% 2.0#.";% , 0*( Microsoft Corporation. * Apple ( Macintosh – ' 0%#(120(0." --;% 2.0#.";% , 0*( Apple Computer, Inc.
* o0(".$(,;% /0(,%0; =*0 -." "'?2; (' 03*.".$12" Microsoft Corporation. * Mac OS – 2.0#." ? , 0* Apple Computer, Inc.
* WindowsN .4(6( +<-. ('"%12- , * * ./%0 6(.-- ? 1(12%, “MicrosoftN WindowsN.”

15
pä=*2%! PCR Editor

nC,“=…, ì…þ
g=*ë=ä*= File l…þ Communication
l…þ nC,“=…, l…þ nC,“=…,
q%ƒä=…, …%"%ã% ø=Kë%…= 3C!="ë…, . o!ä=÷= 2*3?ã% !ä=*2,!3ì%ã% ø=Kë%…= 3C!="ë…, "
New b …%"%ì ø=Kë%… 3C!="ë…, "“ *%…2!%ëë!/ 3“2=…%"ë…/ " Transmit %C!=2,"…3þ C=ì 2ü PCR.
ƒ…=÷…, œNO ASSIGN.B o%ä!%K…%“2, …= “2!. 23.
g=ã!3ƒ*= ø=Kë%…= 3C!="ë…, " -%!ì=2 SMF. g=ã!3ƒ*= “%ä!›,ì%ã% %C!=2,"…%L C=ì 2, PCR " PCR Editor.
Open Receive
o%ä!%K…%“2, …= “2!. 23. o%ä!%K…%“2, …= “2!. 22.
q%.!=……, 2*3?ã% %2!ä=*2,!%"=……%ã% ø=Kë%…= 3C!="ë-
Save
…, C32ì C!ƒ=C,“, %!,ã,…=ëü…%ã% SMF.
q%.!=……, 2*3?ã% %2!ä=*2,!%"=……%ã% ø=Kë%…= 3C!="ë-
Save As …, " …%"/L -=Lë SMF.
o%ä!%K…%“2, …= “2!. 23.
l…þ Options
g=ã!3ƒ*= 3“2=…%"*, C=ì 2, (memory set), “%ƒä=……%L " PCR Editor
Import Memory Set
"!“,, 1 " ø=Kë%… 3C!="ë…, (-%!ì=2 PCR Editor "!“,, 2). l…þ nC,“=…,
}*“C%!2 “C,“*= …=ƒ…=÷…,L *%…2!%ëë!%" 2*3?ã% !ä=*2,!3- nC!äë 2 C%!2/ MIDI äë !=K%2/ “ PCR.
ì%ã% ø=Kë%…= 3C!="ë…, " -%!ì=2 HTML. MIDI Devices
Export Assign List o%ä!%K…%“2, …= “2!. 14.
* q.'$ --;) 2 *(, .!0 '., 4 )+ HTML .2*0;2< [File (t )+)]-
n2%K!=›…, MIDI-…=ƒ…=÷…,L *%…2!%ëë!%" " %*… !ä=*2%!=
[Open (n2*0;2<)] -%".',.&-.. Show Messages
PCR Editor. o%ä!%K…%“2, …= “2!. 21.
n2%K!=›…, “C,“*= …=ƒ…=÷…,L *%…2!%ëë!%" 2*3?ã% !-
View Assign List
ä=*2,!3ì%ã% ø=Kë%…= 3C!="ë…, " -%!ì=2 HTML.

l…þ Help
l…þ Edit
l…þ nC,“=…,
PCR Editor Help o!.%ä * .ë*2!%……%L %…ë=L…%"%L "!“,, !3*%"%ä“2"=.
l…þ nC,“=…,
j%C,!%"=…, 3“2=…%"%* "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!= " K3-! %K-
Copy
ì…=.
g=ã!3ƒ*= 3“2=…%"%* ,ƒ K3-!= %Kì…= " "/K!=……/L *%…2!%ë-
Paste
ë!.
r“2=…="ë,"=2 …=ƒ…=÷…, "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!= " œNO
NO ASSIGN
ASSIGNB (… …=ƒ…=÷…).

16
pä=*2%! PCR Editor

q%*!=?……/ *ë=",=23!…/ *%ì=…ä/


pä=*2%! PCR Editor C%ää!›,"=2 !=K%23 “ëä3þ?,. “%*!=?……/. *ë=",=23!…/.
*%ì=…ä.

j%ì=…ä= Windows Macintosh


[File]$[New] Ctrl + N Command + N
[File]$[Open] Ctrl + O Command + O
[File]$[Save] Ctrl + S Command + S
[File]$[Save As] Ctrl + Shift + S Command + Shift + S
[File]$[Exit] Alt + F4 Command + Q
[Edit]$[Copy] Ctrl + C Command + C
[Edit]$[Paste] Ctrl + V Command + V
[Edit]$[NO ASSIGN] Del Del
Next controller Ctrl + F Command + F
Previous controller Ctrl + B Command + B

* b -%*.2.0;5 2%*12.";5 .*- 5, - /0(,%0, " /.+% Title .1-."-.#. .*- , *., -$; [Edit] – [Copy]
( [Edit] – [Paste] (1/.+<'3>21? $+? 0%$ *2(0." -(? 2%*12 .

17
pä=*2%! PCR Editor

nC,“=…, %*%…
n“…%"…% %*…% n*…% …=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…,L
fig.EditorMainWindow-e.eps fig.EditorMessageWindow1.epsfig.EditorMessageWindow2.eps

1 2 1

4 6 7
5

* d.123/-;% ./6(( ./0%$%+?>21? ";!0 --;, *.-20.++%0., ( 2(/., 1..!9%-(?.

1 hì *%…2!%ëë!=
1 Title hì !ä=*2,!3ì%ã% (2*3?ã%) *%…2!%ëë!=.
h“C%ëüƒ32“ äë ""%ä= ,ì…, 2*3?ã% !ä=*2,!3ì%ã% ø=Kë%…= 3C!="ë…, ,
*%2%!% ì%›2 “%“2% 2ü … K%ë, ÷ì ,ƒ 8 “,ì"%ë%". 2 Assign Message
g=ä=……% ƒä“ü ,ì %2%K!=›=2“ " *=÷“2" ƒ=ã%ë%"*= -=Lë= HTML, b/K,!=2 2,C MIDI-“%%K?…, , *%2%!% …%K.%ä,ì% …=ƒ…=÷,2ü …= *%…2!%ëë!.
“%ƒä=……%ã% " !ƒ3ëü2=2 "/C%ë……, *%ì=…ä/ [File]-[Export Assign List].
l…þ nC,“=…,
2 Controllers NO ASSIGN m= *%…2!%ëë! MIDI-“%%K?…,L … …=ƒ…=÷…%
Channel Message q%%K?…, *=…=ëü…%ã% 2,C= (CC, …%2=, , 2.ä.)
yë*…,2 …= *%…2!%ëë!, …= *%2%!/L …%K.%ä,ì% …=ƒ…=÷,2ü MIDI-
“%%K?…,. e“ë, …="“2, …= *%…2!%ëë! 3*=ƒ=2ëü ì/ø*,, 2% %… ,ƒì…,2 “"%þ System Realtime/F6 q%%K?…, !=ëü…%ã% "!ì…, ,ë, F6 (Tune Request)
-%!ì3 …= . e“ë, " .2%2 ì%ì…2 ?ë*…32ü ì/ø*%L C% *%…2!%ëë!3, 2% System Ex q,“2ì…% “%%K?…, SysEx … K%ë 24 K=L2.
!=“*!%2“ %*…% …=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…,L. Free Message
MIDI-“%%K?…, … K%ë 24 K=L2 (ä%C3“*=2“ ,“C%ëüƒ%"=-
…, …“*%ëü*,. “%%K?…,L)
Tempo rC!="ë…, 2ìC%ì

3 o=!=ì2!/ “%%K?…,
nC!äë 2 C=!=ì2!/ MIDI-“%%K?…, , "/K!=……%ã% " Kë%* Assign Message
2 .
o%ä!%K…%“2, …= “2!=…,ö 24.

18
pä=*2%! PCR Editor

4 Output Port 7 Virtual Center Click


nC!äë 2 C%!2 USB …= “*%ìì32,!%"=……%ì C% ø,… USB *%ìCüþ2!, …= dë *%…2!%ëë!%" [R1] $ [R9] ,ë, [S1] $ [S9] %C!äë 2 ",!23=ëü…%
*%2%!/L K3ä32 C!ä="=2ü“ MIDI-“%%K?…, . ö…2!=ëü…% “%“2% …, (“2!. 65).

o%!2 nC,“=…, p›,ì nC,“=…,


Port 1 q%%K?…, C%“/ë=þ2“ " œEDIROL PCR 1B. OFF œl!2"= ƒ%…=B " ö…2!=ëü…%ì C%ë%›…,, %2“32“2"32.
Port 2 q%%K?…, C%“/ë=þ2“ " œEDIROL PCR 2B. ON b ö…2!=ëü…%ì C%ë%›…,, …=.%ä,2“ œì!2"= ƒ%…=B.
Port 1+2 q%%K?…, C%“/ë=þ2“ , " œEDIROL PCR 1B , " œEDIROL PCR 2B.

8 Comment
5 Button Mode h“C%ëüƒ32“ äë *%ìì…2=!, …=ƒ…=÷……%ã% “%%K?…, . eã% äë,…= … ì%›2
p›,ì !=K%2/ *%…2!%ëë!= *…%C%÷…%ã% 2,C=. C!"/ø=2ü 8 “,ì"%ë%".
b"ä……/L *%ìì…2=!,L %2%K!=›=2“ " “2%ëKö œPARAMETERB -=Lë= HTML,
p›,ì nC,“=…, “%ƒä=……%ã% *%ì=…ä%L [File]-[Export Assign List].
o!, …=›=2%L *…%C* -3…*ö, , …=ƒ…=÷……= …= … "*ëþ÷…=, * g #03'(2< *.,,%-2 0() ,.&-. 2.+<*. (' 4 )+ SMF, *.2.0;) !;+ /.+37%- " 0%'3+<2 2%
Unlatch
C!, %2C3?……%L $ "/*ëþ÷…=. 1.50 -%-(? " 0%$ *2.0% PCR Editor.
q%“2% …, …=ƒ…=÷……%L …= *…%C*3 -3…*ö,, ("*ë./"/*ë.) ,ƒì… -
Latch
2“ C!, *=›ä%ì …=›=2,, …= ….
o!, *=›ä%ì …=›=2,, …= *…%C*3 ƒ…=÷…, …=ƒ…=÷……%ã% …= …
C=!=ì2!= 3"ë,÷,"=2“ …= 1 (,ë, 3ì…üø=2“ …= 1, “ë, ì,-
…,ì=ëü…% ƒ…=÷…, K%ëüø ì=*“,ì=ëü…%ã%). o!, ä%“2,›…,,
Increase ì=*“,ì=ëü…%ã% (ì,…,ì=ëü…%ã%) ƒ…=÷…, C=!=ì2! C!, *=›ä%ì
…=›=2,, …= *…%C*3 …=÷,…=2 3ì…üø=2ü“ (3"ë,÷,"=2ü“ ).
* d+? 1..!9%-() 2(/ NOTE $ -- ? 312 -."* -%$.123/- .

6 Aftertouch Mode
o!, !ä=*2,!%"=…,, *%…2!%ëë!%" [A1] $ [A9] ,ë, [B1] $ [B9] %C!äë 2
3“2=…%"*3 aftertouch (C%“ë*=“=…,).

p›,ì nC,“=…,
OFF o%“ë*=“=…, … !=K%2=2.
q%%K?…, C%“ë*=“=…, C!,ì… þ2“ *% "“ì3 *=…=ë3
Channel Pressure
(*=…=ëü…% C%“ë*=“=…,).
q%%K?…, C%“ë*=“=…, C!,ì… þ2“ * %2äëü…/ì …%2=ì
Polyphonic Key Pressure
(C%ë,-%…,÷“*% C%“ë*=“=…,).

19
pä=*2%! PCR Editor

h“C%ëüƒ%"=…, PCR Editor äë …=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…,L


fig.EH-AssignType.eps_25

m=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…,L 3 b ƒ=",“,ì%“2, %2 "/K!=……%ã% 2,C= MIDI-


“%%K?…, , K3ä32 C!ä%“2="ë…/ !=ƒë,÷…/
m,› %C,“=…= C!%öä3!= …=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…,L …= *%…2!%ëë!/. %Cö,, C% %C!äë…,þ ã% C=!=ì2!%".
fig.EH-Assign.eps_81 o%ä!%K…%“2, …= “2!=…,ö 24.
1 m=.%ä “ü " %“…%"…%ì %*…, ?ë*…,2 C%
*%…2!%ëë!3, …= *%2%!/L …%K.%ä,ì%
…=ƒ…=÷,2ü MIDI-“%%K?…,.

fig.EH-AssignPort.eps_25
4 b C%ë Output Port ƒ=ä=L2 "/.%ä…%L C%!2
MIDI.

5 o!, …%K.%ä,ì%“2, ""ä,2 " C%ë


fig.EH-AssignMessage.eps_25
Comment “%%2"2“2"3þ?,L *%ìì…2=!,L.
2 q C%ì%?üþ C%ë Assign Message %*…=
…=ƒ…=÷…, “%%K?…,L "/K!,2 2!K3ì/L
2,C MIDI-“%%K?…, .
6 yë*…,2 …= [OK].

20
pä=*2%! PCR Editor

o!%“ì%2! …=ƒ…=÷…,L MIDI-“%%K?…,L …= d,“CëL nC,“=…,

NO ASSIGN (… "/K!=…%)


*%…2!%ëë!/
Note (…%2=)
o!%“ì%2!2ü, *=*, MIDI-“%%K?…, …=ƒ…=÷…/ …= *%…2!%ëë!/ ,…“2!3ì…2=,
ì%›…% ä"3ì “C%“%K=ì,. Channel Pressure (*=…=ëü…% C%“ë*=“=…,)

qC,“%* …=ƒ…=÷…,L Polyphonic Key Pressure (C%ë,-%…,÷“*% C%“-


ë*=“=…,
dë C!%“ì%2!= “C,“*= …=ƒ…=÷…,L *%…2!%ëë!%" " 2*3?ì ø=Kë%… 3C!="ë…, “
C%ì%?üþ K!=3ƒ!=, "/K!,2 [File]-[View Assign List]. l2%ä 3ä%K…, *%ãä= Control Change
…%K.%ä,ì% C!%“ì%2!2ü 3“2=…%"*, ø=Kë%…= 3C!="ë…, œ“ %ä…%ã% "ƒãë ä=B. dë
Program Change
“%.!=……, “C,“*= …=ƒ…=÷…,L " -%!ì=2 -=Lë= HTML "/K!,2 [File]-[Export
Assign List]. b !=“*!/"øì“ ä,=ë%ã%"%ì %*… œSave AsB %C!äë,2, *3ä= Program Change (Min-Max)
…%K.%ä,ì% “%.!=…,2ü -=Lë, ã% ,ì , = ƒ=2ì ?ë*…,2 …= [Save].
Bank Select + Program Change
o!%“ì%2! …=ƒ…=÷…,L MIDI-“%%K?…,L …= *%…2!%ëë!/
dë %2%K!=›…, ,…-%!ì=ö,, % 2%ì, *=*% “%%K?…, …=ƒ…=÷…% …= 2%2 ,ë, ,…%L Program Change - Dec (3ì…üø…,)
*%…2!%ëë! " %“…%"…%ì %*… !ä=*2%!=, "/K!,2 [Options]-[Show Messages] ,
Program Change - Inc (3"ë,÷…,)
%2ì2ü2 %Cö,þ [Show Messages].
Š*3?= !=“*ë=ä*= MIDI-“%%K?…,L C% *%…2!%ëë!=ì "/ãë ä,2 “ëä3þ?,ì RPN
%K!=ƒ%ì.
fig.EditorViewAssign-e.eps NRPN

hì,2=ö, !ã3ë 2%!= C%"%!%2…%ã% 2,C=

System Realtime/F6

System Ex.

Free Message (ëþK% “%%K?…, MIDI)

Tempo (2ìC)

b/.%ä…%L C%!2 (Output Port) ,ä…2,-,ö,!32“ ö"2%ì C,*2%ã!=ìì/.

0"2 b/.%ä…%L C%!2


fë2/L Port 1
q"2ë%-ã%ë3K%L Port 2
q"2ë%-ƒë…/L Ports 1+2
p%ƒ%"/L NO ASSIGN (… "/K!=…)

21
pä=*2%! PCR Editor

nKì… ä=……/ì, ì›ä3 PCR Editor , PCR


o!ä=÷= o!,ì
)2%K/ 2*3?,L ø=Kë%… 3C!="ë…, , “%ƒä=……/L " PCR Editor, ì%›…% K/ë% dë !ä=*2,!%"=…, ø=Kë%…= 3C!="ë…, , …=.%ä ?ã%“ " %C!=2,"…%L C=ì 2,
,“C%ëüƒ%"=2ü " PCR, ã% …%K.%ä,ì% ƒ=ã!3ƒ,2ü " %C!=2,"…3þ C=ì 2ü PCR. PCR, “ C%ì%?üþ !ä=*2%!= PCR Editor, ã% …%K.%ä,ì% ƒ=ã!3ƒ,2ü " PCR Editor.
* o0( /%0%$ 7% =2(5 $ --;5 1.$%0&(,.% ./%0 2("-.) / ,?2( PCR /%0%' /(1;" %21?. d+? o!%öä3!= "/ãë ä,2 “ëä3þ?,ì %K!=ƒ%ì:
1.50 -%-(? 312 -.".* ./%0 2("-.) / ,?2( (5 -%.!5.$(,. ' /(1 2< " .$(- (' 8 !+.-." fig.EditorR1-e.eps

3/0 "+%-(? "-320%--%) / ,?2( PCR. (-> q,. 120. 9) 1 hƒ “2!%*, ì…þ "/K!,2 [Communication]-
fig.EditorT1-e.eps
[Receive].
1 b “2!%* ì…þ "/K!,2 [Communication]-
[Transmit].

fig.EditorR2-e.eps
2 p=“*!%2“ ä,=ë%ã%"% %*…% C%ä2"!›ä…,
fig.EditorT2-e.eps
"/K%!=. yë*…,2 …= [Continue].
2 p=“*!%2“ ä,=ë%ã%"% %*…% C%ä2"!›ä…,
"/K%!=. yë*…,2 …= [Continue].

fig.EditorR3-e.eps
3 p=“*!%2“ ä,=ë%ã%"% %*…% Receive Control
fig.EditorT3-e.eps
Map.
3 p=“*!%2“ ä,=ë%ã%"% %*…% Transmit Control Map. m=“2!%L2 PCR …= C!ä=÷3 ä=ìC= ä=……/., *=*
r“2=…%",2 PCR " !›,ì %›,ä=…, C!,ì= %C,“=…% " .2%ì %*….
ä=……/., *=* %C,“=…% " .2%ì %*….

4 o%“ë "/C%ë……, …%K.%ä,ì/. %C!=ö,L


fig.EditorR4-e.eps
?ë*…,2 …= [Continue].
4 p=“*!/"ø“ ä,=ë%ã%"% %*…% %2%K!=›=2
fig.EditorR4-e.eps C!%2*=…, C!%ö““= C!ä=÷, ä=……/..
5 p=“*!/"ø“ ä,=ë%ã%"% %*…% %2%K!=›=2
o% ã% ƒ="!ø…,, ä,=ë%ã%"% %*…%
C!%2*=…, C!%ö““= C!ä=÷, ä=……/..
ƒ=*!/"=2“ .
o% ã% ƒ="!ø…,, ä,=ë%ã%"% %*…%
ƒ=*!/"=2“ . 5 m= ä,“CëL PCR "/"ä2“ œENDB. m=›ì,2 …=
*…%C*3 [ENTER] …= PCR, ÷2%K/ "!…32ü“ " !›,ì
6 m= ä,“CëL PCR "/"ä2“ œENDB. m=›ì,2 …= ,“C%ë……, (Play).
*…%C*3 [ENTER] …= PCR, ÷2%K/ "!…32ü“ " !›,ì
,“C%ë……, (Play).

22
pä=*2%! PCR Editor

q%.!=……, ø=Kë%…= 3C!="ë…, " g=ã!3ƒ*= œ3“2=…%"*, C=ì 2,B "


*%ìCüþ2! *=÷“2" ø=Kë%…= 3C!="ë…,
x=Kë%… 3C!="ë…, , %2!ä=*2,!%"=……/L " PCR Editor, ì%›…% “%.!=…,2ü " œr“2=…%"*3 C=ì 2,B (-=Lë SMF), “%ƒä=……3þ " !=……,. ì%äë . “!,, PCR, ì%›…%
*%ìCüþ2! " ",ä -=Lë= -%!ì=2= SMF, = 2=*› C!ä=2ü ã% "/,ƒ PCR. ƒ=ã!3ƒ,2ü " PCR-300/500/800 " ",ä ø=Kë%…= 3C!="ë…, .
* b"%$%--;% $+? *.-20.++%0." *.,,%-2 0(( 2 *&% 1.50 -?>21? ",%12% 1 4 )+., SMF.
dë “%.!=……, ø=Kë%…= 3C!="ë…, ",ä -=Lë= -%!ì=2= SMF "/C%ë…,2
“ëä3þ?3þ C!%öä3!3.
hìC%!2 3“2=…%"*, C=ì 2,
j%…2!%ëë!/, %2“32“2"3þ?, " !=……,. ì%äë . “!,, PCR, %“2=þ2“
1 b “2!%* ì…þ "/K!,2 [File]-[Save As].
……=ƒ…=÷……/ì, (3“2=…%"*= œNO ASSIGNB).
dë “%.!=……, " 3› “3?“2"3þ?,L -=Lë, *%2%!/L ,“C%ëüƒ%"=ë“ " .2%L %C!=ö,, * t )+ SMF, *.2.0;) -% 1.$%0&(2 “312 -."*( / ,?2(” $+? 0 --(5 ,.$%+%) 1%0(( PCR,
C%“ëä…,L !=ƒ, "/K!,2 [File]-[Save]. q2=!/ ä=……/ -=Lë= K3ä32 C!ƒ=C,“=…/ ' #03'(2< -%".',.&-.. t )+ SMF $.+&%- "*+>7 2< 312 -."*( $+? "1%5 *.-20.++%0." 0 --(5
…%"/ì,. ,.$%+%) 1%0(( PCR.
m,› %C,“=…= C!%öä3!= ,ìC%!2= œ3“2=…%"*, C=ì 2,B.
2 g=ä=L2 ,ì , ?ë*…,2 …= [Save].
1 b “2!%* ì…þ "/K!,2 [File]-[Import Memory Set].

2 b/K!,2 -=Lë, *%2%!/L …%K.%ä,ì% ƒ=ã!3ƒ,2ü , ?ë*…,2 …= [Open].


g=ã!3ƒ*= ø=Kë%…= 3C!="ë…,
h…“2!3ì…2 C%ää!›,"=2 -3…*ö,þ ƒ=ã!3ƒ*, ø=Kë%…= 3C!="ë…, , !=…
“%.!=………%ã% " ",ä -=Lë= -%!ì=2= SMF.
* t )+ SMF, *.2.0;) -% 1.$%0&(2 8 !+.- 3/0 "+%-(? $+? PCR, ' #03'(2< -%".',.&-.. t )+
SMF $.+&%- "*+>7 2< 312 -."*( $+? "1%5 *.-20.++%0.".
* o.+? *.,,%-2 0(%" 4 )+ SMF ' #03& >21? 2.+<*. " 2., 1+37 %, %1+( .-( !;+(
14.0,(0." -; " PCR Editor.
m,› %C,“=…= C!%öä3!= ƒ=ã!3ƒ*, ø=Kë%…= 3C!="ë…, ,ƒ -=Lë= SMF.

1 b “2!%* ì…þ "/K!,2 [File]-[Open].

2 b/K!,2 -=Lë SMF, *%2%!/L …%K.%ä,ì% ƒ=ã!3ƒ,2ü, , ?ë*…,2 …= [Open].

23
pä=*2%! PCR Editor

d%“23C…/ C=!=ì2!/ MIDI-“%%K?…,L


l…%›“2"% C=!=ì2!%", C% "ë þ?,.“ " ä,=ë%ã%"%ì %*… …=ƒ…=÷…, “%%K?…,L …= *%…2!%ëë!/, ƒ=",“,2 %2 "/K!=……%ã% MIDI-“%%K?…, . m,› %C,“=…/ C=!=ì2!/, ä%“23C…/
äë *=›ä%ã% ,ƒ MIDI-“%%K?…,L. g…=÷…, C=!=ì2!%" C!,"ä…/ " ä“ 2!,÷…%ì -%!ì=2.
* j" $0 2-;% 1*.!*( [ ] (1/.+<'3>21? $+? .!.'- 7%-(? 7(1%+, /0%$12 "+%--;5 " 8%12- $6 2(0(7-.) 1(12%,% (17(1+%-(?.

NO ASSIGN Channel Message


q%%K?…, … …=ƒ…=÷…%. j=…=ëü…% “%%K?…,. Channel Pressure [Dn vv]
o!, ì=…,C3ë ö, . “ *%…2!%ëë!%ì “%%K?…, … b C%ë Type "/K,!=2“ 2!K3ì/L 2,C “%%K?…, . q%%K?…, *=…=ëü…%ã% C%“ë*=“=…, .
C!ä=þ2“ . l…%›“2"% ä%“23C…/. C=!=ì2!%" %C!äë 2“ fig.EditorChPres.eps_35
fig.EditorNoAssign.eps_35 "/K!=……/ì 2,C%ì *=…=ëü…%ã% “%%K?…, .

Note [9n kk vv]


q%%K?…, …%2…%ã% 2,C= (…%2/).
fig.EditorChannelMessage.eps_35

qC,“%* C=!=ì2!%" äë “%%K?…,L 2,C= Channel


o=!=ì2!/ %2“32“2"3þ2. Pressure.

o=!=ì2! nC,“=…,
MIDI Channel j=…=ë MIDI [n]
qC,“%* C=!=ì2!%" äë “%%K?…,L 2,C= Note. l,…,ì=ëü…% ƒ…=÷…, *=-
Min Value …=ëü…%ã% C%“ë*=“=…,
o=!=ì2! nC,“=…, [vv]
MIDI Channel j=…=ë MIDI [n] l=*“,ì=ëü…% ƒ…=÷…,
Note Number m%ì! …%2/ [kk] Max Value *=…=ëü…%ã% C%“ë*=“=…,
[vv]
Velocity Velocity (“*%!%“2ü …=›=2, [vv])
AFT Mode Aftertouch (C%“ë*=“=…,)

24
pä=*2%! PCR Editor

Channel Message
Polyphonic Key Pressure [An kk vv] Control Change [Bn cc vv] Program Change [Cn pp]
q%%K?…, C%ë,-%…,÷“*%ã% C%“ë*=“=…, . rC!="ë þ?, “%%K?…, qontrol qhange. q%%K?…, Program Change (“ -,*“,!%"=……/ì
fig.EditorPolyKeyPres.eps_35 fig.EditorCC.eps_35 …%ì!%ì C!%ã!=ìì/).
fig.EditorPC1.eps_35

qC,“%* C=!=ì2!%" äë “%%K?…,L 2,C= Polyphonic qC,“%* C=!=ì2!%" äë “%%K?…,L 2,C= Control
Key Pressure. Change. qC,“%* C=!=ì2!%" äë “%%K?…,L 2,C= Program
Change.
o=!=ì2! nC,“=…, o=!=ì2! nC,“=…,
MIDI Channel j=…=ë MIDI [n] MIDI Channel j=…=ë MIDI [n] o=!=ì2! nC,“=…,
Note Number m%ì! …%2/ [kk] Control Number m%ì! [cc] MIDI Channel j=…=ë MIDI [n]
l,…,ì=ëü…% ƒ…=÷…, l,…,ì=ëü…% ƒ…=÷…, PC Number m%ì! [pp]
Min Value
Min Value C%ë,-%…,÷“*%ã% C%“ë*=- [vv]
“=…, [vv] l=*“,ì=ëü…% ƒ…=÷…,
Max Value * d( / '.- -.,%0." /0.#0 ,, [pp]: 1 – 128.
l=*“,ì=ëü…% ƒ…=÷…, [vv]
Max Value C%ë,-%…,÷“*%ã% C%“ë*=-
“=…, [vv]

25
pä=*2%! PCR Editor

Channel Message
Program Change (Min-Max) [Cn pp] Bank Select + Program Change Program Change $ Dec
q%%K?…, Program Change (“ ,ƒì… ì/ì [Bn 00 mm Bn 20 ll Cn pp] q%%K?…, Program Change “ ="2%ì=2,÷“*,
…%ì!%ì C!%ã!=ìì/). j%ìK,…=ö, “%%K?…,L Bank Select , Program 3ì…üø=ì/ì …%ì!%ì C!%ã!=ìì/ (PC DEC).
fig.EditorPC2.eps_35
Change ("“ ƒ…=÷…, -,*“,!%"=…/). o!ä=2“ “%%K?…, Program Change “
fig.EditorBankSelect.eps_35 …%ì!%ì, …= ä,…,ö3 ì…üø,ì, ÷ì !=…
C!ä=……%.
fig.EditorPCDec.eps_35

qC,“%* C=!=ì2!%" äë “%%K?…,L 2,C= Program


Change (Min - Max). qC,“%* C=!=ì2!%" äë *%ìK,…=ö,, “%%K?…,L
Bank Select + Program Change.
o=!=ì2! nC,“=…,
o=!=ì2!/ %2“32“2"3þ2.
MIDI Channel j=…=ë MIDI [n] o=!=ì2! nC,“=…,
l,…,ì=ëü…/L …%ì! C!%- MIDI Channel j=…=ë MIDI [n]
Min Number
ã!=ìì/ [pp]
q2=!ø,L K=L2 …%ì!=
l=*“,ì=ëü…/L …%ì! C!%- Bank MSB
Max Number K=…*= MSB [mm]
ã!=ìì/ [pp]
lë=äø,L K=L2 …%ì!=
Bank LSB
K=…*= LSB [ll]
* d( / '.- -.,%0." /0.#0 ,, [pp]: 1 – 128.
PC Number m%ì! C!%ã!=ìì/ [pp]

* d( / '.- -.,%0." /0.#0 ,, [pp]: 1 – 128.

26
pä=*2%! PCR Editor

Channel Message
Program Change $ Inc RPN NRPN
q%%K?…, Program Change “ ="2%ì=2,÷“*, [Bn 65 mm Bn 64 ll Bn 06 dm Bn 26 dl] [Bn 63 mm Bn 62 ll Bn 06 dm Bn 26 dl]
3"ë,÷,"=ì/ì …%ì!%ì C!%ã!=ìì/ (PC INC). q%%K?…, Registered Parameter Number (…%ì! q%%K?…, Non-Registered Parameter Number
o!ä=2“ “%%K?…, Program Change “ ƒ=!ã,“2!,!%"=……%ã% C=!=ì2!=). (…%ì! …ƒ=!ã,“2!,!%"=……%ã% C=!=ì2!=).
…%ì!%ì, …= ä,…,ö3 K%ëüø,ì, ÷ì !=… fig.EditorRPN.eps_35 fig.EditorNRPN.eps_35

C!ä=……%.
fig.EditorPCInc.eps_35

qC,“%* C=!=ì2!%" äë “%%K?…,L 2,C= RPN. qC,“%* C=!=ì2!%" äë “%%K?…,L 2,C= NRPN.

o=!=ì2!/ %2“32“2"3þ2. o=!=ì2! nC,“=…, Item Content


MIDI Channel j=…=ë MIDI [n] MIDI Channel j=…=ë MIDI [n]
m%ì! C=!=ì2!= RPN, m%ì! C=!=ì2!= RNPN,
RPN MSB NRPN MSB
“2=!ø,L K=L2 MSB [mm] “2=!ø,L K=L2 MSB [mm]
m%ì! C=!=ì2!= RPN, m%ì! C=!=ì2!= NRPN,
RPN LSB NRPN LSB
ìë=äø,L K=L2 LSB [ll] ìë=äø,L K=L2 LSB [ll]
l,…,ì=ëü…% ƒ…=÷…,, l,…,ì=ëü…% ƒ…=÷…,,
MSB Min Value MSB Min Value
“2=!ø,L K=L2 MSB [dm] “2=!ø,L K=L2 MSB [dm]
l=*“,ì=ëü…% ƒ…=÷…,, l=*“,ì=ëü…% ƒ…=÷…,,
MSB Max Value MSB Max Value
“2=!ø,L K=L2 MSB [dm] “2=!ø,L K=L2 MSB [dm]

* d( / '.- '- 7%-() ,+ $8%#. '- 7 9%#. ! )2 Data * d( / '.- '- 7%-() ,+ $8%#. '- 7 9%#. ! )2 Data
Entry LSB [dl] 4(*1(0." - (0 – 127) ( (',%-%-(> -% Entry LSB [dl] 4(*1(0." - (0 – 127) ( (',%-%-(> -%
/.$+%&(2. /.$+%&(2.

27
pä=*2%! PCR Editor

Channel Message System Realtime/F6 [F6/F8/FA/FB/FC/FF]


Encoder Simulate [Bn cc 41] $ [Bn cc 01] q%%K?…, !=ëü…%ã% "!ì…, ,ë, F6 (Tune Request).
fig.EditorSR.eps_35
hì,2=ö, !ã3ë 2%!= C%"%!%2…%ã% 2,C=.
fig.EditorEncoder.eps_35

dë "/K%!= “%%K?…, , *%2%!% …%K.%ä,ì% …=ƒ…=÷,2ü, ,“C%ëüƒ32“ C%ë Status.


qC,“%* C=!=ì2!%" äë “%%K?…,L 2,C= Encoder Simulate.
o=!=ì2! nC,“=…,

o=!=ì2! nC,“=…, F6 Tune request (ƒ=C!%“ …=“2!%L*,)

MIDI Channel j=…=ë MIDI [n] F8 Timing clock (“,….!%…,ƒ=ö, )

Control Number m%ì! *%…2!%ëë!= [cc] FA Start (ƒ=C3“*)


FB Continue (C!%ä%ë›…,)
* q..!9%-(% ,.&-. - '- 7(2< - *-./*3, -. /0( =2., -(7%#. /0.(15.$(2< -% !3$%2. FC Stop (%“2=…%")
FF System reset (C!ƒ=ã!3ƒ*= “,“2ì/)

28
pä=*2%! PCR Editor

Š=Kë,ö= 1: “Cö,=ëü…/ “,ì"%ë/ C%ë ""%ä= “%%K?…,


System Ex. [F0...F7] qCö.
nC,“=…, o%ä!%K…%“2,
“,ì"%ë
q,“2ì…/ “%%K?…, -%!ì=2= (System Ex.). l=*“,ì=ëü…= äë,…= “%“2="ë 2 24
DT Š%÷*= "“2="*, ä=……/.
K=L2=.
o!, "/K%! -3…*ö,, ="2%ì=2,÷“*%ã% C%ä“÷2= *%…2!%ëü-
fig.EditorSysEx.eps_35 Š%÷*= …=÷=ë= C%ä“÷-
SS …%L “3ìì/ .2%2 “Cö-“,ì"%ë %C!äë 2 2%÷*3, “ *%2%!%L
2= *%…2!%ëü…%L “3ìì/
…=÷,…=2“ C%ä“÷2 *%…2!%ëü…%L “3ìì/.
o!, "/K%! -3…*ö,, ="2%ì=2,÷“*%ã% C%ä“÷2= *%…2!%ëü-
…%L “3ìì/ .2%2 “Cö-“,ì"%ë %C!äë 2 2%÷*3 "/“2="*,
Š,C , 2%÷*= "“2="*, *%…2!%ëü…%L “3ìì/ ,  2,C.
S1/S2 S1: Š,C, *%2%!/L …=,K%ë ÷=“2% C!,ì… 2“ *%ìC=…,L
*%…2!%ëü…%L “3ìì/
Roland , ä!3ã,ì, C!%,ƒ"%ä,2ë ì,.
S2: h“C%ëüƒ32“ , “ë, …%K.%ä,ì% C!ä“2=",2ü *%…2!%ëü-
…3þ “3ìì3 " -%!ì=2, %2ë,÷…%ì %2 S1.
h“C%ëüƒ32“ , *%ãä= …%K.%ä,ì% %C!äë,2ü äë “,“2ì…%-
j=…=ë (œ?B $ ƒ…=÷…, ã% “%%K?…, …%ì! *=…=ë=. qCö-“,ì"%ë %C!äë 2 C%-
?n
,ƒ ä,=C=ƒ%…= 0$7) ƒ,ö,þ "“2="*,, = “2=!ø, 4 K,2= $ …%ì! (0 $ 7). Š*3?,L
*=…=ë PCR "“2="ë 2“ " “*ö,þ *=…=ë=.

m%ì! Kë%*= (œ?B $ h“C%ëüƒ32“ äë "“2="*, " “,“2ì…% “%%K?…, …%ì!=


Kë%*= GS. qCö-“,ì"%ë %C!äë 2 C%ƒ,ö,þ "“2="*,, =
?x ƒ…=÷…, ,ƒ ä,=C=ƒ%-
“2=!ø, 4 K,2= $ …%ì! (0 $ 7). Š*3?,L *=…=ë PCR *%…-
…= 0$7) "!2,!32“ " …%ì! Kë%*= , "“2="ë 2“ .

Š=Kë,ö= 2: 2,C/ ä=……/. C%ë Data Type


qC,“%* C=!=ì2!%" äë “%%K?…,L 2,C= System Ex. dë,…= ä=…-
Š,C ä=……/. g…=÷…, Min Value / Max Value
…/.
o=!=ì2! nC,“=…, DT0: 7-K,2 1 K=L2 nC!äë 2 “%K“2"……% ä,=C=ƒ%… ä=……/. (0$127)
q,“2ì…% “%%K?…, … ä%ë›…% C!"/ø=2ü 24 K=L2. a=L2/ ""%- DT1: 4-K,2/ nC!äë 2 ä,=C=ƒ%… C!"%ã% K=L2= (0 $ 15)
ä 2“ " ø“2…=äö=2,!,÷…%ì -%!ì=2 , !=ƒäë þ2“ C3“2/ì, K=L2=- 2 K=L2=
4-K,2 * g- 7%-(% "2.0.#. 4(*1(0." -. " $( / '.-% 0 – 15
ì,.
DT2: 7-K,2/ nC!äë 2 ä,=C=ƒ%… MSB (0 $ 127)
2 K=L2=
nã!=…,÷…, . 7-K,2 (MSB/LSB) * g- 7%-(% LSB 4(*1(0." -. " $( / '.-% 0 – 127
* q..!9%-(% $.+&-. - 7(- 2<1? 1 “F0” ( ' * -7(" 2<1? “F7.” nC!äë 2 ä,=C=ƒ%… LSB (0 $ 127)
o%ë ""%ä= “%%K- DT3: 7-K,2/
* l.&-. ""%12( 2.+<*. .$-. 1(12%,-.% 1..!9%-(%. 2 K=L2=
?…, 7-K,2 (LSB/MSB) * g- 7%-(% MSB 4(*1(0." -. " $( / '.-% 0 – 127
* l.&-. ""%12( 2.+<*. 1(12%,-.% 1..!9%-(%.
DT4: 4-K,2/ nC!äë 2 ä,=C=ƒ%… ,ƒì……, (0 $ 255) ì›ä3 %2!,ö=2ëü…/ì
q C%ì%?üþ “Cö,=ëü…/. “,ì"%ë%", C!,"ä……/. " Š=Kë,ö 1, 4-K,2/4-K,2/ 4 K=L2= …=C!="ë…,ì (Min) , C%ë%›,2ëü…/ì (Max), ö…2!,!32“ C%
ì%›…% ""“2, *%ë,÷“2"……/ ä=……/ ,ë, *%…2!%ëü…3þ “3ìì3. e“ë, 4-K,2 8000h.
,“C%ëüƒ32“ “Cö,=ëü…/L “,ì"%ë œDTB, 2% “ C%ì%?üþ C%ë Data
Type …%K.%ä,ì% %C!äë,2ü 2,C ä=……/..
e“ë, " C%ë ""%ä= “%%K?…, ,“C%ëüƒ32“ “Cö,=ëü…/L “,ì"%ë
o!,ì!
Data Type
œDTB, 2% “ C%ì%?üþ .2%ã% C%ë %C!äë 2“ 2,C ""%ä,ì/. ä=……/..
(2,C ä=……/.) Roland GS TVF CUTOFF FREQ 1. b"ä,2 " C%ë “%%K?…, .
d%“23C…/ 2,C/ ä=……/. C!ä“2="ë…/ " Š=Kë,ö 2.
Íîìåð áëîêà Îäèí áàéò
Min Value l,…,ì=ëü…% ƒ…=÷…, ""%ä,ì/. ä=……/.. F0 41 10 42 12 SS 40 1X 32 DT S1 F7
F0 41 10 42 12 SS 40 1x 32 DATA SUM F7
Max Value l=*“,ì=ëü…% ƒ…=÷…, ""%ä,ì/. ä=……/.. Àäðåñ Äàííûå Êîíòðîëü- 2. b C%ë Data Type "/K!,2 œDT0B. r“2=…%",2
Äèàïàçîí âû÷èñëåíèÿ íàÿ ñóììà
êîíòðîëüíîé ñóììû
Min Value " œ0B, = Max Value $ " œ127B.

29
pä=*2%! PCR Editor

Free Message [...] Tempo


m=ƒ…=÷=2 “%%K?…, MIDI. m=ƒ…=÷=2 ,“2%÷…,* 3C!="ë…, 2ìC%ì äë C!ä=÷, “%%K?…,L MIDI Clock.
l%›…% ""“2, ä% 24 K=L2 , C!, …%K.%ä,ì%“2, …=ƒ…=÷,2ü K%ë %ä…%ã% MIDI- fig.EditorTempo.eps_35

“%%K?…, .
fig.EditorFreeMessage.eps_35

o=!=ì2!/ %2“32“2"3þ2.

qC,“%* C=!=ì2!%" äë “%%K?…,L 2,C= Free Message.

o=!=ì2! nC,“=…,
l%›…% ""“2, “%%K?…, ä% 24 K=L2 äë,…%L. a=L2/ ""%ä 2“ "
ø“2…=äö=2,!,÷…%ì -%!ì=2 , !=ƒäë þ2“ C3“2/ì, K=L2=ì,.

nã!=…,÷…, .
* j.-20.+<- ? 13,, -% (1/.+<'3%21?.
* h1/.+<'." -(% 1/%6( +<-.#. 1(,".+ " * 7%12"%
o%ë ""%ä= “%%K?…,
/%0".#. ! )2 -% $./31* %21?.

l%›…% ""“2, *%ë,÷“2"……/ ä=……/, ,“C%ëüƒ3þ?, “Cö,=ëü-


…/ “,ì"%ë/, *%2%!/ %C,“=…/ " Š=Kë,ö 1 (“2!. 29). o!, ,“-
C%ëüƒ%"=…,, “Cö-“,ì"%ë= œDTB …%K.%ä,ì% %C!äë,2ü 2,C
ä=……/. “ C%ì%?üþ C%ë Data Type.
e“ë, " C%ë ""%ä= “%%K?…, ,“C%ëüƒ32“ “Cö,=ëü…/L “,ì"%ë
Data Type œDTB, 2% ä=……% C%ë %C!äë 2 2,C ä=……/.. d%“23C…/ 2,C/
ä=……/. C!,"ä…/ " Š=Kë,ö 2 (“2!. 29).
Min Value l,…,ì=ëü…% ƒ…=÷…, ""%ä,ì/. ä=……/..
Max Value l=*“,ì=ëü…% ƒ…=÷…, ""%ä,ì/. ä=……/..

30
pä=*2%! PCR Editor

31
h“C%ë……, (!›,ì Play)
p›,ì Play C!,ì… 2“ C!, ,ã! …= *ë=",=23! PCR ,ë, ,“C%ëüƒ%"=…,, ã%
!ã3ë 2%!%" äë 3C!="ë…, C!%ã!=ìì…/ì C!,ë%›…,ì ,ë, ƒ"3*%"/ì ì%ä3ëì. rä%K…/ -3…*ö,,
b C!"%ì C!,Kë,›…,, PCR !=ë,ƒ32 ä"= !›,ì= !=K%2/.
m,› %C,“=…/ -3…*ö,,, *%2%!/ì, ì%›…% C%ëüƒ%"=2ü“ " !›,ì Play.
p›,ì nC,“=…, b/K,!=2“
o!, "*ëþ÷…,, C,2=- g=ä=÷= nC,“=…,
p›,ì äë ,ã!/ …= *ë=",=23! , ì=…,C3-
…, . o!, ì=…,C3ë ö, . “ ä›%L“2,*%ì "ë"%/"C!="% ã…!,!3þ2“
Play (,“C%ë……,) ë ö,L *%…2!%ëë!=ì,. o!, .2%ì C!ä=-
o!, "/.%ä ,ƒ !›,ì= “%%K?…, ,ƒì……, "/“%2/ ƒ"3*=, *%2%!/ C!ä=þ2“ , “%-
þ2“ “%%2"2“2"3þ?, MIDI-“%%K?…, . hƒì…,2ü "/“%23 ƒ"3÷=-
Edit. %2"2“2"3þ?,ì %K!=ƒ%ì *%!!*2,!3þ2 "/“%23 "%“C!%,ƒ"%ä -
…, 2*3?L …%2/ (Pitch ?L“ …%2/.
p›,ì äë …=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…,L …= Bend)
Edit (!ä=*2,!%- o!, …=›=2,, …= *…%C*3 * d( / '.- (',%-%-(? ";1.2; ./0%$%+?%21? - "-%8-%,
*%…2!%ëë!/, C!,ì=/C!ä=÷, ä=ìC= ä=…-
"=…,, “2!. 41) Edit.
…/. , %C!äë…, “,“2ì…/. 3“2=…%"%*. '"3*."., ,.$3+%.
o!, %2*ë%……,, ä›%L“2,*= %2 “K ã…!,!3þ2“ ì%ä3ë ö,%…-
o!, "*ëþ÷…,, C,2=…, PCR-300/500/800 ƒ=ã!3›=2“ !›,ì Play. hƒì……, .=!=*2!= …/ “%%K?…, (CC#01), *%2%!/ %K/÷…% 3C!="ë þ2 .--*2%ì
ƒ"3÷=…, 2*3?L …%2/ ",K!=2%.
dë "%ƒ"!=2= " !›,ì Play ,ƒ !›,ì= Edit (“2!. 41) …=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT] ,ë,
(Modulation) * u 0 *2%0 (',%-%-(? '"3* ./0%$%+?%21? 312 -."* ,(
[CANCEL]. o!, .2%ì "“ …ƒ="!ø……/ C% !ä=*2,!%"=…,þ äL“2", %2ì… þ2“ . "-%8-%#. '"3*.".#. ,.$3+?.
o!, ,ã! …= *ë=",=23! " !›,ì Play C!ä=þ2“ …%2…/ MIDI-“%%K?…, , j…%C*=ì, [OCTAVE -] ,ë, [OCTAVE +] ì%›…% 2!=…“C%…,!%"=2ü
3C!="ë þ?, "%“C!%,ƒ"ä…,ì ƒ"3*= …= "…ø…ì ƒ"3*%"%ì ì%ä3ë. "/“%23 *ë=",=23!/ “ 2%÷…%“2üþ ä% %*2="/ (Octave Shift).
e“ë, %ä,… !=ƒ …=›=2ü …= *…%C*3 [OCTAVE -], ÷=“2%2= C%…,ƒ,2“
…= %ä…3 %*2="3. e“ë, ? !=ƒ …=›=2ü …= …, 2% “2!%L C%…,ƒ,2“
o!*ëþ÷…, %*2="
? …= %ä…3 %*2="3. d,=C=ƒ%… 2!=…“C%…,!%"=…, : -4 ("…,ƒ) $ 5
(Octave Shift)
)2%K/ …=÷=2ü ,ã!=2ü (""!.). b ƒ=",“,ì%“2, %2 2*3?ã% “%“2% …, 3“2=…%"*,, ã%!,2
ë,K%, [OCTAVE -], ë,K% [OCTAVE +]. o!, %ä…%"!ì……%ì …=-
›=2,, …= .2, *…%C*, 3“2=…="ë,"=2“ ƒ…=÷…, œ0B, , *ë=",=23-
!= "%ƒ"!=?=2“ * “2=…ä=!2…%L "/“%2 …=“2!%L*,.
1 b/K!,2 " PCR 2*3?,L *=…=ë (MIDI-*=…=ë äë C!ä=÷, ä=……/.).
m=“2!%L2 MIDI-*=…=ë " PCR 2=*, ÷2%K/ %… “%%2"2“2"%"=ë *=…=ë3, C% *%2%!%ì3 o!, C!ì?…,, ä›%L“2,*= "ë"%/"C!="% ,ƒì… 2“ "/“%2= ƒ"3*=, = C!,
C!,…,ì=þ2“ “%%K?…, …= "…ø…ì ƒ"3*%"%ì ì%ä3ë. C!ì?…,, %2 “K $ ã!%ì*%“2ü (.--*2 ",K!=2%).
e“ë, %2*ë%…,2ü ä›%L“2,* "ë"% ("C!="%) , %ä…%"!ì……% %2 “K , 2%
q%%2"2“2"3þ?= C!%öä3!= %C,“=…= …= “2!=…,ö 33.
C!,ì… þ2“ %K= .--*2= (,ƒì……, "/“%2/ , ã!%ì*%“2, ƒ"3*=).

2 q C%ì%?üþ PCR "/K!,2 C!%ã!=ìì3 …= "…ø…ì ƒ"3*%"%ì ì%ä3ë. fig.PitchBend-e.eps


o!%öä3!= "/K%!= C!%ã!=ìì %C,“=…= …= “2!=…,ö 34. * d( / '.- (',%-%-(? ";1.2; '"3*
./0%$%+?%21? 312 -."* ,(
3 hã!=L2 …= *ë=",=23! PCR. "-%8-%#. '"3*.".#. ,.$3+?.

o%“ë ƒ="!ø…, 3“2=…%"%* ,ã!=L2 …= *ë=",=23! PCR " !›,ì Play. o!, .2%ì * e1+( - '- 7(2< - $&.)12(* $03#(%
MIDI-1..!9%-(?, 2. ";1.2 (
K3ä32 ã…!,!%"=2ü“ MIDI-“%%K?…, , *%2%!/ C!ä=þ2“ …= "…ø…
#0.,*.12< '"3* /0( , -(/3+?6(?5
C!,ë%›…,. 1 -(, (',%-?2<1? -% !3$32.
Èçìåíåíèå âûñîòû çâóêà Ìîäóëÿöèîííûé ýôôåêò
* PCR -% *.,/+%*23%21? "120.%--;, #%-%0 2.0., '"3* , /.=2.,3 1 , /. 1%!% /0.('".$(2< %#.
-% ,.&%2.

32
h“C%ë……, (!›,ì Play)

b/K%! 2*3?ã% *=…=ë= (MIDI-*=…=ë C!ä=÷, ä=……/.)


m,› %C,“=…= C!%öä3!= "/K%!= 2*3?ã% *=…=ë=, *%2%!/L K3ä2 ,“C%ëüƒ%"=2ü“ äë
C!ä=÷, ä=……/., ã…!,!3ì/. *ë=",=23!%L, = 2=*› , ä!3ã,. ä=……/. ,“C%ë……, .
p›,ì OMNI
o%… 2, 2*3?ã% *=…=ë= o!, "*ëþ÷……%ì !›,ì OMNI “%%K?…, "“. *%…2!%ëë!%", …ƒ=",“,ì% %2 ,.
Š*3?,L *=…=ë $ MIDI-*=…=ë, C% *%2%!%ì3 C!ä=þ2“ ä=……/ “ *ë=",=23!/ , ,…ä,",ä3=ëü…/. …=“2!%*, C!ä=þ2“ C% 2*3?ì3 *=…=ë3.
ä›%L“2,*=. m,› %C,“=…%, *=* ì%›…% "*ëþ÷=2ü/"/*ëþ÷=2ü !›,ì OMNI.
* d+? * &$.#. (' *.-20.++%0." ,.&-. ./0%$%+(2< 1".) * - + /%0%$ 7(. n$- *., " 0%&(,% 1. m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.
“OMNI” "1% 1..!9%-(? /%0%$ >21? /. 2%*39%,3 * - +3.

2. pã3ë 2%!%ì VALUE ä%KL2“ü, ÷2%K/ …= ä,“Cë C% ",ë%“ü


œOMNIB.
j=…=ë MIDI
3. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
m,› %C,“=…= C!%öä3!= ,ƒì……, 2*3?ã% *=…=ë= (MIDI-*=…=ë= C!ä=÷, ä=……/.). m= ä,“Cë %2%K!=ƒ,2“ 2*3? “%“2% …, !›,ì= OMNI.
fig.H-MIDI-Ch.eps
o=!=-
j%…2!%ëë! d,“CëL nC,“=…,
ì2!
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [MIDI CHANNEL].
q%%K?…, C!ä=þ2“ C% *=…=ë3
j…%C*= [MIDI CHANNEL] ƒ=ã%!,2“ . m= OMNI , C%!23, *%2%!/ %C!äë þ2“ …-
[A1 (0)]
ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! 2*3?ã% *=…=ë=. OFF ƒ=",“,ì% äë *=›ä%ã% ,ƒ *%…2!%ë-
ë!%".

2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 2!K3ì/L q%%K?…, C!ä=þ2“ ÷!ƒ C%!2


OMNI KEYBOARD PORT C% 2*3?ì3 *=-
…%ì!. [A2 (1)]
ON …=ë3, …ƒ=",“,ì% %2 ,…ä,",ä3=ëü-
m= .2%ì 3“2=…%"*= …%ì!= 2*3?ã% *=…=ë= …/. …=“2!%* *%…2!%ëë!%".
ƒ=*=…÷,"=2“ .
4. pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1 (0)] $ [A2 (1)] "/K!,2
3“2=…%"*3 On ,ë, Off.
m%ì! 2*3?ã% *=…=ë= ì%›…% %2!ä=*2,!%"=2ü 2=*› “ëä3þ?,ì “C%“%K%ì. 5. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
1. m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü. j…%C*= [EDIT] C%ã=“…2 , C!%,ƒ%Lä2 "%ƒ"!=2 " !›,ì Play.
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.
2. m=›ì,2 …= *…%C*3 [MIDI CHANNEL]. j…%C*= [MIDI CHANNEL] ƒ=ã%!,2“ .
m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! 2*3?ã% *=…=ë=.
3. j%…2!%ëë!=ì, [A1] $ [A8], [B1] $ [B2] ,ë, !ã3ë 2%!%ì VALUE
%2*%!!*2,!3L2 …%ì! 2*3?ã% *=…=ë=.
4. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

33
h“C%ë……, (!›,ì Play)

b/K%! C!%ã!=ìì (Program Change/Bank)


q C%ì%?üþ “%%K?…,L Program Change, C!ä="=ì/. PCR, ì%›…% "/K,!=2ü
C!%ã!=ìì/ (ƒ"3*,) …= "…ø…ì ƒ"3*%"%ì ì%ä3ë. Program Change
dë "/K%!= C!%ã!=ìì/ ,ƒ ä!3ã%ã% K=…*= …%K.%ä,ì% " !›,ì Bank C!ä=2ü
m,› %C,“=…= C!%öä3!= C!ä=÷, “%%K?…, Program Change C% 2*3?ì3
“%%K?…, “ì…/ K=…*= Bank Select, = ƒ=2ì $ “%%2"2“2"3þ? “%%K?…,
*=…=ë3 (“2!. 33).
Program Change. fig.H-PC.eps
q%%K?…,þ Program Change ä%ë›…% C!äø“2"%"=2ü “%%K?…, Bank Select.
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [PROGRAM CHANGE].
j…%C*= [PROGRAM CHANGE] ƒ=ã%!,2“ . m=
q%%K?…, Program Change , Bank Select ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! “%%K?…, Program
j%ìK,…=ö, MIDI-“%%K?…,L Program Change , Bank Select C%ƒ"%ë 2 Change, *%2%!% K/ë% C!ä=…% " C%“ëä…,L
!=ë,ƒ%"=2ü ä%“23C * K%ë ÷ì 128 C!%ã!=ìì=ì. !=ƒ.
b/K!=2ü C!%ã!=ìì3 "…32!, 2*3?ã% K=…*= ì%›…% “ C%ì%?üþ 2%ëü*% %ä…%ã%
“%%K?…, Program Change.
2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 2!K3ì/L
…%ì! “%%K?…, Program Change. n…%
dë "/K%!= C!%ã!=ìì/ ,ƒ ä!3ã%ã% K=…*= …%K.%ä,ì% C!ä=2ü %K= “%%K?…, K3ä2 C!ä=…%.
(Bank Select , Program Change) “ “%%2"2“2"3þ?,ì, …%ì!=ì,. m%ì! K=…*=
C!ä=2“ “ C%ì%?üþ ä"3. MIDI-“%%K?…,L: Control Change 0 (MSB) , Control
Change 32 (LSB). dë !=ëü…%L “ì…/ C!%ã!=ìì/ …%K.%ä,ì% C!ä=2ü “%%K?…,
" “ëä3þ?ì C%! ä*: …%ì! K=…*= (MSB), …%ì! K=…*= (LSB), ƒ=2ì $ …%ì!
C!%ã!=ìì/.

q%%K?…, Program Change ì%›…% C!ä=2ü 2=*› “ëä3þ?,ì %K!=ƒ%ì.


1. m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.
2. m=›ì,2 …= *…%C*3 [PROGRAM CHANGE]. n…= ƒ=ã%!,2“ , , …= ä,“CëL
"/"ä2“ …%ì! “%%K?…, Program Change, *%2%!% K/ë% C!ä=…% "
C%“ëä…,L !=ƒ.
3. j%…2!%ëë!=ì, [A1] $ [A8], [B1] $ [B8] ,ë, !ã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2
2!K3ì/L …%ì! “%%K?…, Program Change.
4. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

34
h“C%ë……, (!›,ì Play)

Bank Select
dë "/K%!= K=…*= …%K.%ä,ì% C!%,ƒ"“2, “,“2ì…/ 3“2=…%"*, äë !ã3ë 2%!=
VALUE, ÷2%K/ …=ƒ…=÷,2ü *…%C*3 [USER] …= œBANK SELECT LSBB ,ë, œBANK SELECT
MSB.B
* o.$0.!-.12( '$%1< ( - 120 -(6% 80.
e“ë, …= !ã3ë 2%! VALUE …=ƒ…=÷…/ œBANK SELECT LSBB ,ë, œBANK SELECT MSBB,
2% “ C%ì%?üþ …ã% ì%›…% K3ä2 C!ä="=2ü “%%K?…, (MSB, LSB), *=* %C,“=…%
…,›.
fig.H-User.eps

1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [USER].


j…%C*= [USER] ƒ=ã%!,2“ , , …= ä,“CëL
"/"ä2“ …%ì! “%%K?…, Bank Select,
C!ä=……%ã% " C%“ëä…,L !=ƒ.

2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 …%ì!


“%%K?…, Bank Select, *%2%!% …%K.%ä,ì%
C!ä=2ü.
q%%K?…, Bank Select (MSB, LSB) K3ä2
C!ä=…%.

m=ƒ…=÷…, äë !ã3ë 2%!= VALUE


m,› %C,“=…%, *=* …=ƒ…=÷,2ü œBANK SELECT LSBB ,ë, œBANK SELECT MSBB …=
*…%C*3 [USER] !ã3ë 2%!= VALUE.

1. m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.


m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.
2. m=›ì,2 …= *…%C3 [USER]. n…= ƒ=ã%!,2“ , , …= ä,“CëL "/"ä2“
…=ƒ…=÷……/L …= … C=!=ì2!.

3. j%…2!%ëë!=ì, [A2], [A3] ,ë, !ã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2


œLSBB ,ë, œMSBB , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

j…%C*= [EDIT] C%ã=“…2 , C!%,ƒ%Lä2 "%ƒ"!=2 * !›,ì3 Play.

35
h“C%ë……, (!›,ì Play)

b/K%! C!%ã!=ìì Lower , Upper


jë=",=23!= PCR-300/500/800 C%ää!›,"=2 !=K%23 ä"3. C=!2,L: Lower , Upper. m= *=›ä3þ ,ƒ …,. ì%›…% …=ƒ…=÷,2ü “"%þ C!%ã!=ìì3.

b/K%! C!%ã!=ìì/ Lower b/K%! C!%ã!=ìì/ Upper


m= "“ì ä,=C=ƒ%… *ë=",=23!/ "%“C!%,ƒ"%ä,2“ C!%ã!=ìì= Lower. m= "“ì ä,=C=ƒ%… *ë=",=23!/ "%“C!%,ƒ"%ä,2“ C!%ã!=ìì= Upper.
fig.Lower.eps_80 fig.Upper.eps

LOWER UPPER

1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [LOWER], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü. 1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [UPPER], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.

2 m=›ì,2 …= *…%C*3 [PROGRAM CHANGE] , "!=?=L2 !ã3ë 2%! VALUE. 2 m=›ì,2 …= *…%C*3 [PROGRAM CHANGE] , "!=?=L2 !ã3ë 2%! VALUE.
o!%ã!=ìì/ C=!2,, Lower K3ä32 C!*ëþ÷=2ü“ . o!%ã!=ìì/ C=!2,, Upper K3ä32 C!*ëþ÷=2ü“ .
hã!= …= *ë=",=23!, C%“ë3ø=L2, *=* ƒ"3÷=2 !=ƒë,÷…/ C!%ã!=ìì/ C=!2,, Lower. hã!= …= *ë=",=23!, C%“ë3ø=L2, *=* ƒ"3÷=2 !=ƒë,÷…/ C!%ã!=ìì/ C=!2,, Upper.

Lower , Upper
dë C!*ëþ÷…, ì›ä3 C=!2, ì, Upper , Lower ,“C%ëüƒ3þ2“ *…%C*, [UPPER] ,
[LOWER]. MIDI-êàíàë UPPER

e“ë, ã%!,2 *…%C*= [UPPER], 2% ä=……/ ,“C%ë……, “ *ë=",=23!/ (…%2/,


C%“ë*=“=…,), ä›%L“2,*= ("/“%2= ƒ"3*=, ì%ä3ë ö, ), …%›…%L Cä=ë,, = 2=*›
“%%K?…, Program Change C!ä=þ2“ C% 2*3?ì3 *=…=ë3, "/K!=……%ì3 äë
C=!2,, Upper. MIDI-êàíàë LOWER

r“2=…%"*, Octave Shift %C!äë þ2“ äë *=›ä%L ,ƒ C=!2,L …ƒ=",“,ì% , C!,


,“C%ë……,, "%““2=…="ë,"=2“ “%%2"2“2"3þ? ƒ…=÷…,.
* e1+( - /.1+%* 1 -(% (+( $&.)12(* - '- 7%-; MIDI-1..!9%-(?, 2. .-( /%0%$ >21? -% /.
2%*39%,3 MIDI-* - +3, /. - '- 7%--.,3 .2$%+<-..

36
h“C%ë……, (!›,ì Play)

q%"ì?…, ä"3. C!%ã!=ìì (Dual) p=ƒäëü…% "%“C!%,ƒ"ä…, (Split)


p›,ì Dual C%ƒ"%ë 2 ,ã!=2ü %ä…%"!ì……% C!%ã!=ìì=ì, Lower , Upper …= "“L p›,ì Split C%ƒ"%ë 2 !=ƒK,"=2ü *ë=",=23!3 …= …C!“*=þ?,“ ä,=C=ƒ%…/ äë
*ë=",=23!. "%“C!%,ƒ"ä…, C!%ã!=ìì Upper , Lower C!="%L , ë"%L !3*=ì,.

Dual Split
m= "“L *ë=",=23! "%“C!%,ƒ"%ä 2“ C!%ã!=ìì/ Lower , Upper. m,› %C,“=…%, *=* !=ƒK,2ü *ë=",=23!3 …= ä,=C=ƒ%…/ Upper , Lower.
fig.Dual.eps_80 fig.Sprit.eps_80

UPPER UPPER
LOWER LOWER

1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [DUAL/SPLIT] …“*%ëü*% !=ƒ, ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü. 1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [DUAL/SPLIT] …“*%ëü*% !=ƒ, ÷2%K/ %…= ƒ=ì,ã=ë=.
* d+? 1,%-; /0.#0 ,,; / 02(( Upper - &,(2% - *-./*3 [UPPER]. * d+? 1,%-; /0.#0 ,,; / 02(( Upper - &,(2% - *-./*3 [UPPER].

nC!äë…, 2%÷*, !=ƒäë…, *ë=",=23!/ (Split)


m,› %C,“=…%, *=* %C!äë,2ü 2%÷*3 Split, !=ƒäë þ?3þ ä,=C=ƒ%…/ Upper , Lower.

1. m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.


2. m=›ì,2 …= *…%C*3 [SPLIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü. 3
2
3. b%ƒüì,2 …%23, “%%2"2“2"3þ?3þ ë"%L ã!=…,ö ä,=C=ƒ%…= Upper. m= ä,“Cë
%2%K!=ƒ,2“ …%ì! "ƒ 2%L …%2/.
1 4
4. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. UPPER
Š%÷*= !=ƒäë…, *ë=",=23!/ %C!äë…=. LOWER

37
h“C%ë……, (!›,ì Play)

rC!="ë…, ä,…=ì,*%L (Velocity)


nK/÷…% ƒ…=÷…, velocity %C!äë 2“ “*%!%“2üþ …=›=2, …= *ë=",=23!3.
o!, …%K.%ä,ì%“2, ƒ…=÷…, velocity ì%›…% ƒ=-,*“,!%"=2ü, ÷2%K/ %…% … ƒ=",“ë% %2 .*“C!““,"…%“2, ,“C%ë……, .

}2% 3ä%K…%, *%ãä= …%K.%ä,ì% ƒ=C,“=2ü ,“C%ë……, " C!%ã!=ìì…% C!,ë%›…, ƒ"3*%"%L “2=…ö,, “ -,*“,!%"=……/ì ƒ…=÷…,ì velocity.
hì2“ 2=*› "%ƒì%›…%“2ü "/K%!= *!,"%L velocity (÷3"“2",2ëü…%“2ü *ë=",=23!/).

t,*“,!%"=……= velocity (Key Velocity) b/K%! *!,"%L velocity (Velocity Curve)


dë ,“C%ëüƒ%"=…, -,*“,!%"=……%L velocity …%K.%ä,ì% “,“2ì…/L C=!=ì2! o%ä!%K…%“2, …= “2!=…,ö 72.
œVALUE ENCODERB äë [USER] 3“2=…%",2ü " ƒ…=÷…, œKey VelocityB.
* o.$0.!-.12( - 120 -(6% 80.
e“ë, …= !ã3ë 2%! VALUE …=ƒ…=÷… *%…2!%ëë! œKEY VELOCITYB, 2% äë %C!äë…,
velocity ì%›…% "%“C%ëüƒ%"=2ü“ “ëä3þ?L C!%öä3!%L.
fig.H-User.eps
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [USER].
j…%C*= [USER] ƒ=ã%!,2“ . m= ä,“CëL
"/"ä2“ ƒ…=÷…, velocity, ƒ=ä=……% "
C%“ëä…,L !=ƒ.

2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 2!K3ì%


ƒ…=÷…, velocity (tch, 1$127), *%2%!% ä%ë›…%
C!ä="=2ü“ C!, ,ã! …= *ë=",=23!.

fig.D-tch.eps

* e1+( ";!0 2< “tch”, 2. velocity !3$%2 ./0%$%+?2<1? 1*.0.12<> - & 2(? -
*+ "( 2303.
nC!äë…, …=ƒ…=÷…, !ã3ë 2%!= VALUE
)2%K/ ,ƒì…,2ü …=ƒ…=÷…, *…%C*, [USER] !ã3ë 2%!= VALUE …= œKey VelocityB.

1. m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.


m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.
2. m=›ì,2 …= *…%C*3 [USER]. n…= ƒ=ã%!,2“ , …= ä,“CëL "/"ä2“
…=ƒ…=÷……/L …= … C=!=ì2!.

3. pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œVELB , …=›ì,2 …= *…%C*3


[ENTER].
r“2=…%"*= %C!äë…=; C!%,ƒ%Lä2 "%ƒ"!=2 " !›,ì Play.

38
h“C%ë……, (!›,ì Play)

o!ä=÷= ƒ…=÷…,L "“. *%…2!%ëë!%" lüþ2,!%"=…, *%…2!%ëë!%"


(Snapshot) (PRM MUTE)
l%›…% 3“2=…%",2ü *%…2!%ëë!/ " 2!K3ì/ C%ƒ,ö,, , C!ä=2ü ,. “%“2% …, " j%…2!%ëë!/ ì%›…% ìüþ2,!%"=2ü, ÷2%K/ C!, ì=…,C3ë ö, . “ …,ì, “%%K?…, …
",ä œì%ì…2=ëü…%ã% “…,ì*=B (snapshot). C!ä="=ë,“ü.
o!, "/C%ë……,, .2%L -3…*ö,, C!ä=þ2“ 2*3?, ƒ…=÷…, *%…2!%ëë!%" [R1] $
}2% ì%›2 C%2!K%"=2ü“ " “,23=ö,,, *%ãä= -,ƒ,÷“*% C%ë%›…,
[R9], [S1] $ [S9] , [H1] $ [H2] ƒ= %ä,… !=ƒ. *%…2!%ëë!%" “,ëü…% %2ë,÷=2“ %2 ƒ…=÷…,L …=ƒ…=÷……/. …= …,. C=!=ì2!%"
, ›ë=2ëü…% ,ƒK›=2ü !ƒ*,. “*=÷*%" ƒ…=÷…,L. b .2%ì “ë3÷= ì%›…% …=›=2ü
}2% %÷…ü 3ä%K…/L “C%“%K C!ä=÷, 3C!="ë þ?,. ä=……/. " C!%ã!=ìì…% …= *…%C*3 [PRM MUTE], ÷2%K/ ìüþ2,!%"=2ü *%…2!%ëë!/, = ƒ=2ì
C!,ë%›…, ö,-!%"%L =3ä,%“2=…ö,,, ÷2% ì%›2 C%2!K%"=2ü“ , …=C!,ì!, %2*%!!*2,!%"=2ü ,. C%ë%›…,, 3“2=…%"," " ƒ…=÷…, , Kë,ƒ*, * 2*3?,ì
C!, ƒ=C,“, …=÷=ëü…/. ƒ…=÷…,L Cü“/. ƒ…=÷…, ì C=!=ì2!%".

Snapshot PRM MUTE


fig.H-SNAP.eps fig.H-PRMMute.eps

1 m=›ì,2 %ä…%"!ì……% …= *…%C*, [PRM 1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [PRM MUTE].


MUTE] , OCTAVE [-]. j…%C*= [PRM MUTE] ƒ=ã%!,2“ , , …= ä,“CëL
j…%C*= [PRM MUTE] ([ENTER]) …=÷…2 ì,ã=2ü. "/"ä2“ œP ON.B

2 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].


j…%C*= [PRM MUTE] ì,ã…2 …“*%ëü*% !=ƒ.
fig.D-PRMOn.eps
m= .2%ì C!ä=÷= œìã…%"……%ã% “…,ì*=B
“%“2% …,L *%…2!%ëë!%" ƒ="!ø=2“ . 2 l=…,C3ë,!3L2 *%…2!%ëë!=ì,.
o!, .2%ì MIDI-“%%K?…, C!ä="=2ü“ … K3ä32.
fig.D-PRMOff.eps

3 m=›ì,2 …= *…%C*3 [PRM MUTE] ? %ä,… !=ƒ.


j…%C*= C%ã=“…2, , …= ä,“CëL "/"ä2“ [PRM MUTE] œPOFFB.
ŠC!ü C!, ì=…,C3ë ö, . “ *%…2!%ëë!=ì, K3ä32 C!ä="=2ü“
“%%2"2“2"3þ?, MIDI-“%%K?…, .

39
h“C%ë……, (!›,ì Play)

œg=ë,C=…, …%2B (Panic)


t3…*ö, Panic ,“C%ëüƒ32“ äë “… 2, œƒ=ë,Cø,.B …%2, "%“C!%,ƒ"ä…, *%2%!/.
C!!"=2ü … C!ä“2="ë 2“ "%ƒì%›…/ì, ë,K% " “ë3÷= ., *%ãä= ƒ"3* "%“C!%,ƒ"%ä,2“
…*%!!*2…%.
o!, "/C%ë……,, -3…*ö,, Panic C% "“ì *=…=ë=ì C!ä=þ2“ “%%K?…, All Sound
Off, All Notes Off , Reset All Controllers.

Panic
fig.H-PANIC.eps
1 m=›ì,2 %ä…%"!ì……% …= *…%C*, [EDIT] ,
[PRM MUTE].
j…%C*= [PRM MUTE] ([ENTER]) …=÷…2 ì,ã=2ü.

2 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].


j…%C*, [EDIT] , [PRM MUTE] …“*%ëü*% !=ƒ
ì,ã…32.

o%“ë .2%ã% "/C%ë……, -3…*ö,, Panic ì%›…%


“÷,2=2ü ƒ="!ø……/ì.

40
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )
PCR-300/500/800 %K%!3ä%"=… 50 *%…2!%ëë!=ì,: [R1] $ [R9], [S1] $ [S9], [A1] $ [A9], [B1] $ [B9], [C1] $ [C3], [L1] $ [L4], [H1] $ [H2], [P1] $ [P2], [BEND], [MOD] , [AFTERTOUCH].
m= *=›ä/L ,ƒ .2,. *%…2!%ëë!%" ì%›…% …=ƒ…=÷,2ü MIDI-“%%K?…, …3›…%ã% 2,C=. dë .2%ã% C!ä3“ì%2!… !›,ì Edit (!ä=*2,!%"=…,). b ä=……%L ãë=" %C,“/"=2“ C!%öä3!=
…=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…,L …= *%…2!%ëë!/ “!ä“2"=ì, PCR.
Àëü2!…=2,"…%, C!%"“2, …=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…,L …= *%…2!%ëë!/ ì%›…% “ C%ì%?üþ PCR Editor (“ì. “2!. 14).

m=ƒ…=÷ …, MIDI-“%%K? …,L …= *%…2!%ëë !/ “! ä“2"=ì, PCR


qC,“%* -3…*ö,L, *%2%!/ ì%›…% …=ƒ…=÷,2ü …= *%…2!%ëë!/. • dë …=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…,L …= [AFTERTOUCH] …=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT],
ƒ=2ì ä%“2=2%÷…% “,ëü…% $ …= *ë=",=23!3 ,ë, …= *…%C*3 [AFTERTOUCH].
t3…*ö, d,“Cë L q2!=…,ö=
• e“ë, …= *%…2!%ëë! K/ë% …=ƒ…=÷…% …%"% MIDI-“%%K?…,, 2% ÷2%K/ .2=
Note 3“2=…%"*= … C!%C=ë=, “%.!=…,2 ø=Kë%… 3C!="ë…, . b C!%2,"…%ì “ë3÷= C!,
42
(…%2/) %2*ëþ÷…,, C,2=…, !ƒ3ëü2=2/ !ä=*2,!%"=…, K3ä32 32! …/ (“2!. 9)
• r“2=…%"*, %ä…%ã% *%…2!%ëë!= ì%›…% “*%C,!%"=2ü " ä!3ã%L *%…2!%ëë!, =
Aftertouch 2=*› %2ì…,2ü …=ƒ…=÷…, (“2!. 66 , 67).
44
(C%“ë *=“=…, )
* m '- 7%-(% .$-.! )2-;5 1(12%,-;5 1..!9%-() (0% +<-.#. "0%,%-(, ";1.2; - 120.)*() (+(
1..!9%-() 1".!.$-.#. 4.0, 2 $+(-.) $. 24 ! )2 ./(1 -. - 120 -(6% 55.
Control change 46

Program change 48
a=ƒ%"/L , 3ãë3Kë ……/L ! ›,ì/ ! ä=*2,!%"=…,
dë "“. “%%K?…,L, *!%ì Tempo , No Assign, PCR !=ë,ƒ32 ä"= !›,ì=
!ä=*2,!%"=…, : K=ƒ%"/L , 3ãë3Kë……/L. b/K%! 2%ã% ,ë, ,…%ã% !›,ì=
RPN 53 %C!äë 2“ !ø=ì%L ƒ=ä=÷L.

a=ƒ%"% ! ä=*2,!%"=…, :
NRPN 53 u=!=*2!,ƒ32“ C!%“2%2%L C!%öä3!/ …=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…,L.

rãë3Kë ……% ! ä=*2,!%"=…, :


System exclusive o!%öä3!= "*ëþ÷=2 " “K K%ëüø *%ë,÷“2"% ø=ã%", …% ƒ=2%
55
(Sys Ex.)
C!ä%“2="ë 2 ä%C%ë…,2ëü…/ "%ƒì%›…%“2, C% %C!äë…,þ C=!=ì2!%"
…=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…,L.
Tempo
52
(2 ìC)

No Assign 67

41
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

m=ƒ…=÷ …, …%2…/. “%%K? …,L


nC,“/"=2“ …=ƒ…=÷…, …%2 …= *%…2!%ëë!/. q%%K?…, .2%ã% 2,C= ,“C%ëüƒ3þ2“ C!, ,“C%ë……,,, = 2=*› äë 3C!="ë…, C!%ã!=ìì…/ì C!,ë%›…,ì “2=…ö,, ƒ"3*%ƒ=C,“,.

p ›,ì ! ä=*2,- o ! ä=þ?,L p ›,ì C ! - Aftertouch (C%“ë *=-


j%…2!%ëë ! d,“Cë L m%ì ! …%2/ Velocity o%!2
!%"=…, MIDI-*=…=ë *ëþ÷ …, “=…, )

0 $ 127 100 (64H) PORT1


a=ƒ%"/L [A1 (0)] 1 $ 16 Unlatch/Latch OFF (-,*“,!%"=…%)
(00 $ 7FH) (-,*“,!%"=…=) (-,*“,!%"=…)

PORT1, OFF,
0 $ 127 0 $ 127
rãë3Kë……/L [A2 (1)] 1 $ 16 PORT2, Unlatch/Latch Channel Pressure,
(00 $ 7FH) (00 $ 7FH)
PORT1+2 Polyphonic Key Pressure

a=ƒ%"% ! ä=*2,!%"=…, (-> rãë3Kë ……% ! ä=*2,!%"=…, , “2!. 43)


fig.H-Edit.eps fig.D-NoteEdit0.eps
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= 6 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!%ì [A1 (0)] ä%KL2“ü, ÷2%K/
ƒ=ã%!ë=“ü. …= ä,“CëL "/"ë%“ü œNT0B (!›,ì K=ƒ%"%ã% !ä=*2,!%"=…, ).
fig.D-ChannelSelect.eps
7 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
m= ä,“Cë %2%K!=ƒ,2“ œCH- -B.
* b /.+% “- -” .2.!0 & %21? 2%*39%% '- 7%-(% / 0 ,%20 .

fig.D-Edit.eps
8 b"ä,2 …%ì! MIDI-*=…=ë=.
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB. pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1 (0)] $ [B2 (9)] "/K!,2 2!K3ì/L
*=…=ë.
fig.D-NoteSelect.eps
fig.D-r1.eps
2 qëã*= C!ì“2,2 *%…2!%ëë!, …= *%2%!/L …%K.%ä,ì% 9 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
…=ƒ…=÷,2ü “%%K?…, …%2…%ã% 2,C=. m= ä,“CëL "/"ä2“ œN- -B.
e“ë, *%…2!%ëë! $ *…%C*=, …=›ì,2 …= …. * b /.+% “- -” .2.!0 & %21? 2%*39%% '- 7%-(% / 0 ,%20 .
m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!=.
10 b"ä,2 …%ì! …%2/ “ C%ì%?üþ !ã3ë 2%!= VALUE ,ë,
3 rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… 2!K3ì/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *%…2!%ëë!%" [A1] $ [A8] , [B1] $ [B8].
*…%C*3 [ENTER].
fig.D-Note.eps
11 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
4 pã3ë 2%!%ì VALUE ä%KL2“ü, ÷2%K/ …= ä,“Cë C% ",ë%“ü œNTB
(Note assign). 12 dë *%…2!%ëë!%" [A1] $ [A9], [B1] $ [B9], [C1] $ [C3], [L1] $ [L4] ,ë, [P1]
"/K!,2 !›,ì C!*ëþ÷…, (“2!. 64).
5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

42
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

rãë3Kë ……% ! ä=*2,!%"=…, 1 12. b"ä,2 ƒ…=÷…, velocity.


e“ë, äë *%…2!%ëë!%" [A1] $ [A9] ,ë, [B1] $ [B9] "/K!=2ü 3“2=…%"*3
p›,ì 3ãë3Kë……%ã% !ä=*2,!%"=…, 1, *!%ì "%ƒì%›…%“2L K=ƒ%"%ã%,
œtchB, 2% ƒ…=÷…, velocity K3ä2 %C!äë 2ü“ “*%!%“2üþ …=›=2, …= C.ä.
C%ƒ"%ë 2 %C!äë 2ü ƒ…=÷…, velocity (“*%!%“2ü "ƒ 2, …%2/).

1. m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.


13. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
m= ä,“CëL "/"ä2“ œP- -B ("/.%ä…%L MIDI-C%!2).
2. qëã*= C!ì“2,2 *%…2!%ëë!, …= *%2%!/L …%K.%ä,ì% …=ƒ…=÷,2ü * b /.+% “- -” .2.!0 & %21? 2%*39%% '- 7%-(% / 0 ,%20 .
“%%K?…, …%2…%ã% 2,C=.
e“ë, *%…2!%ëë! $ *…%C*=, …=›ì,2 …= …. 14. b/K!,2 "/.%ä…%L MIDI-C%!2.
m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!=. (qì. “2!. 65)

3. rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… 2!K3ì/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 15. dë *%…2!%ëë!%" [A1] $ [A9], [B1] $ [B9], [C1] $ [C3], [L1] $ [L4]
,ë, [P1] "/K!,2 !›,ì C!*ëþ÷…, (“2!. 64).
4. d%KL2“ü, ÷2%K/ …= ä,“CëL "/"ë%“ü œNTB (Note assign).
16. dë *%…2!%ëë!%" [A1] $ [A9] ,ë, [B1] $ [B9] %C!äë,2 ƒ…=÷…,
5. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. C=!=ì2!= aftertouch (C%“ë*=“=…,).
6. pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!%ì [A2 (1)] ä%KL2“ü, ÷2%K/ …=
ä,“CëL "/"ë%“ü œNT1B.
q%%K?…, C%“ë*=“=…,
7. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. AFTERTOUCH OFF
Kë%*,!3þ2“ .
m= ä,“CëL "/"ä2“ œCH- -.B
* b /.+% “- -” .2.!0 & %21? 2%*39%% '- 7%-(% / 0 ,%20 .
CHANNEL o!ä=þ2“ *=…=ëü…/ “%-
8. b"ä,2 …%ì! MIDI-*=…=ë=. PRESSURE %K?…, C%“ë*=“=…, .

9. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].


m= ä,“CëL "/"ä2“ œN- -B. o!ä=þ2“ C%ë,-%…,÷“-
POLYPHONIC KEY
*, “%%K?…, C%“ë*=“=-
* b /.+% “- -” .2.!0 & %21? 2%*39%% '- 7%-(% / 0 ,%20 . PRESSURE
…, .
10. b"ä,2 …%ì! …%2/.
11. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
m= ä,“CëL "/"ä2“ œV- - -B
* b /.+% “- - -” .2.!0 & %21? 2%*39%% '- 7%-(% / 0 ,%20 .

* o0( - '- 7%-(( -.2-;5 1..!9%-() - [S1] – [S9], [R1] – [R9], [H1], [H2], [MOD], [BEND] (+( [P2], /%0%,%9%-(% *.-20.++%0 " /.+.&%-(%, 1..2"%212"3>9%% , *1(, +<-.,3 '- 7%-(>, /0(".$(2 *
/%0%$ 7% -.2-.#. 1..!9%-(? 1 ";!0 --;, '- 7%-(%, velocity. o0( .2*+.-%-(( *.-20.++%0 .2 =2.#. /.+.&%-(? /%0%$ %21? -.2-.% 1..!9%-(% 1 velocity 0 "-.) 0.
* o0( - '- 7%-(( -.2-;5 1..!9%-() - [A1] – [A9], [B1] – [B9], [C1] – [C3], [L1] – [L4] (+( [P1], -.2-.% 1..!9%-(% 1 ";!0 --;, '- 7%-(%, velocity /%0%$ %21? /0( "*+>7%--., 1.12.?-(( *.-20.++%0 .
o0( ";*+>7%-(( *.-20.++%0 /%0%$ %21? -.2-.% 1..!9%-(% 1 velocity 0 "-.) 0.

43
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

m=ƒ…=÷ …, “%%K? …,L C%“ë *=“=…,


m,› %C,“=…% …=ƒ…=÷…, …= *%…2!%ëë!/ “%%K?…,L C%“ë*=“=…, (aftertouch).

p ›,ì ! ä=*2,!%"=- o ! ä=þ?,L d,=C=ƒ%… ƒ…=÷ - p ›,ì C ! *ëþ÷ -


j%…2!%ëë ! d,“Cë L nC,“=…, o%!2
…, MIDI-*=…=ë …,L …,

PORT1 Unlatch, Latch,


a=ƒ%"/L [A1 (0)] j=…=ëü…% C%“ë*=“=…, 1 $ 16 0 $ 127 (00 $ 7FH)
(-,*“,!%"=…) Increase

hì2“ "%ƒì%›…%“2ü PORT1,


Unlatch, Latch,
rãë3Kë……/L 1 [A2 (1)] j=…=ëü…% C%“ë*=“=…, 1 $ 16 %C!äë…, …,›…L PORT2,
Increase
, "!.…L ã!=…,ö PORT1+2

o%ë,-%…,÷“*% C%“ë- PORT1 Unlatch, Latch,


rãë3Kë……/L 2 [A3 (2)] 1 $ 16 0 $ 127 (00 $ 7FH)
*=“=…, (-,*“,!%"=…) Increase

hì2“ "%ƒì%›…%“2ü PORT1,


o%ë,-%…,÷“*% C%“ë- Unlatch, Latch,
rãë3Kë……/L 3 [A4 (3)] 1 $ 16 %C!äë…, …,›…L PORT2,
*=“=…, Increase
, "!.…L ã!=…,ö PORT1+2

a=ƒ%"% ! ä=*2,!%"=…, (-> rãë3Kë ……% ! ä=*2,!%"=…, 1 $ 3, “2!. 45)


fig.H-Edit.eps fig.D-AfterEdit.eps
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= 4 pã3ë 2%!%ì VALUE ä%KL2“ü, ÷2%K/ …= ä,“Cë C% ",ë%“ü œATB.
ƒ=ã%!ë=“ü.
5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
fig.D-AfterEdit0.eps
6 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!%ì [A1 (0)] ä%KL2“ü, ÷2%K/
…= ä,“CëL "/"ë%“ü œAT0B (!›,ì K=ƒ%"%ã% !ä=*2,!%"=…, ).
fig.D-ChannelSelect.eps
7 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
fig.D-Edit.eps
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB. m= ä,“Cë %2%K!=ƒ,2“ œCH- -B.
* b /.+% “- -” .2.!0 & %21? 2%*39%% '- 7%-(% / 0 ,%20 .

fig.D-r1.eps
8 b"ä,2 …%ì! MIDI-*=…=ë=.
2 qëã*= C!ì“2,2 *%…2!%ëë!, …= *%2%!/L …%K.%ä,ì%
…=ƒ…=÷,2ü “%%K?…, C%“ë*=“=…, . pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1 (0)] $ [B2 (9)] "/K!,2 2!K3ì/L
*=…=ë.
e“ë, *%…2!%ëë! $ *…%C*=, …=›ì,2 …= ….
m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!=.
9 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
3 rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… 2!K3ì/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
10 b “%%2"2“2",, “ 2,C%ì "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!= %C!äë,2 !›,ì ã%
C!*ëþ÷…, (“2!. 64).

44
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

rãë3Kë ……% ! ä=*2,!%"=…, 1 $ 3 nC! ä ë …, ä,=C=ƒ%…= (" !.… /…,›… ã!=…,ö=)


rãë3Kë……% !ä=*2,!%"=…, 1, *!%ì %Cö,L K=ƒ%"%ã% !ä=*2,!%"=…, , C%ƒ"%ë 2 e“ë, äë …=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…,L ,“C%ëüƒ32“ PCR " !›,ì Edit (“2!. 41) ,
%C!äë 2ü "!.…þþ , …,›…þþ ã!=…,ö/ ,ƒì……, ä=……/. C%“ë*=“=…, . "/K!=… !›,ì !ä=*2,!%"=…, , C!ä3“ì=2!,"=þ?,L %C!äë…, ä,=C=ƒ%…=
rãë3Kë……% !ä=*2,!%"=…, 2 , 3 %C!,!32 “ C%ë,-%…,÷“*,ì C%“ë*=“=…,ì ,ƒì……, ƒ…=÷…,L, …%K.%ä,ì% ƒ=ä=2ü ã% …,›…þþ , "!.…þþ ã!=…,ö/.
"ì“2% *=…=ëü…%ã%.
1. m= ä,“CëL ä%ë›…= "/"“2,“ü “ëä3þ?= ,…-%!ì=ö, .
1. m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.
2. pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] $ [A8] , [B1]
2. qëã*= C!ì“2,2 *%…2!%ëë!, …= *%2%!/L …%K.%ä,ì% …=ƒ…=÷,2ü $ [B8] %C!äë,2 "!.…þþ ã!=…,ö3 ä,=C=ƒ%…=.
“%%K?…, C%“ë*=“=…, . e“ë, *%…2!%ëë! $ *…%C*=, …=›ì,2 …= ….
m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!=.
3. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

3. rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… 2!K3ì/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 4. m= ä,“CëL ä%ë›…= "/"“2,“ü “ëä3þ?= ,…-%!ì=ö, .

4. pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œATB. 5. pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] $ [A8] , [B1]
$ [B8] %C!äë,2 …,›…þþ ã!=…,ö3 ä,=C=ƒ%…=.
5. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
6. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
6. pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A2 (1)] $ [A4 (3)] ä%KL2“ü,
÷2%K/ …= ä,“CëL "/"ë%“ü œAT1B, œAT2B ,ë, œAT3B.
7. m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT].
8. b"ä,2 …%ì! MIDI-*=…=ë=.
9. m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT].
10. o!, 3ãë3Kë……%ì !ä=*2,!%"=…,, 2 ,ë, 3 ""ä,2 …%ì! …%2/ ,
…=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
11. o!, 3ãë3Kë……%ì !ä=*2,!%"=…,, 1 ,ë, 3 %C!äë,2 …,›…þþ ,
"!.…þþ ã!=…,ö/ (“2!. 45).
12. o!, 3ãë3Kë……%ì !ä=*2,!%"=…,, 1 ,ë, 3 "/K!,2 "/.%ä…%L C%!2
(“2!. 65).
13. b “%%2"2“2",, “ 2,C%ì "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!= %C!äë,2 !›,ì
ã% C!*ëþ÷…, (“2!. 64).

45
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

m=ƒ…=÷ …, “%%K? …,L Control Change


m,› %C,“=…= C!%öä3!= …=ƒ…=÷…, …= *%…2!%ëë! “%%K?…,L Control Change.

m%ì != “%%K? -
p ›,ì ! ä=*2,- o ! ä=þ?,L d,=C=ƒ%… ƒ…=÷ - p ›,ì C ! *ëþ-
j%…2!%ëë ! d,“Cë L …,L Control o%!2
!%"=…, MIDI-*=…=ë …,L ÷ …,
Change

0 $ 127 PORT1 Unlatch, Latch,


a=ƒ%"/L [A1 (0)] 1 $ 16 0 $ 127 (00 $ 7FH)
(00 $ 7FH) (-,*“,!%"=…) Increase

m,›…þþ , "!.…þþ PORT1,


0 $ 127 Unlatch, Latch,
rãë3Kë……/L 1 [A2 (1)] 1 $ 16 ã!=…,ö/ ì%›…% %C!- PORT2,
(00 $ 7FH) Increase
äë,2ü PORT1+2
PORT1,
0 $ 127 hì,2,!32 !ã3ë 2%!
rãë3Kë……/L 2 [A3 (2)] 1 $ 16 PORT2, #
(00 $ 7FH) C%"%!%2…%ã% 2,C=
PORT1+2

a=ƒ%"% ! ä=*2,!%"=…, (-> rãë3Kë ……% ! ä=*2,!%"=…, (“2!. 47))


fig.H-Edit.eps fig.D-CCEdit0.eps
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= 6 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!%ì [A1 (0)] ä%KL2“ü, ÷2%K/ …=
ƒ=ã%!ë=“ü. ä,“CëL "/"ë%“ü œCC0B (!›,ì K=ƒ%"%ã% !ä=*2,!%"=…, ).
fig.D-ChannelSelect.eps
7 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
m= ä,“CëL "/"ä2“ œCH- -B.
* b /.+% “- -” .2.!0 & %21? 2%*39%% '- 7%-(% / 0 ,%20 .
fig.D-Edit.eps
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB. 8 b"ä,2 …%ì! MIDI-*=…=ë=.
pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1 (0)] $ [B2 (9)] "/K!,2 2!K3ì/L *=…=ë.
fig.D-NoteSelect.eps
fig.D-r1.eps
9 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
2 qëã*= C!ì“2,2 *%…2!%ëë!, …= *%2%!/L …%K.%ä,ì%
…=ƒ…=÷,2ü “%%K?…, qontrol qhange. m= ä,“CëL "/"ä2“ œN- - -B.
e“ë, *%…2!%ëë! $ *…%C*=, …=›ì,2 …= …. * b /.+% “- - -” .2.!0 & %21? 2%*39%% '- 7%-(% / 0 ,%20 .

m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!=.


10 b"ä,2 …%ì! “%%K?…, Control Change.
3 rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… 2!K3ì/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] $ [A8] , [B1] $ [B8] ""ä,2
fig.D-CC.eps
“%%2"2“2"3þ?,L …%ì! “%%K?…, Control Change.
4 pã3ë 2%!%ì VALUE ä%KL2“ü, ÷2%K/ …= ä,“Cë C% ",ë%“ü
œCCB. 11 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 12 b “%%2"2“2",, “ 2,C%ì "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!= %C!äë,2 !›,ì ã%
C!*ëþ÷…, (“2!. 64) ,ë, 3“2=…%"*, ö…2!=ëü…%L œì!2"%L ƒ%…/B (“2!. 65).

46
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

rãë3Kë ……% ! ä=*2,!%"=…, 1 rãë3Kë ……% ! ä=*2,!%"=…, 2


rãë3Kë……% !ä=*2,!%"=…, 1, *!%ì %Cö,L K=ƒ%"%ã% !ä=*2,!%"=…, , C%ƒ"%ë 2 p›,ì 3ãë3Kë……%ã% !ä=*2,!%"=…, 2 C%ƒ"%ë 2 ,ì,2,!%"=2ü !=K%23
%C!äë 2ü "!.…þþ , …,›…þþ ã!=…,ö/ ,ƒì……, ä=……/. Control Change. “2=…ä=!2…%ã% !ã3ë 2%!= C%"%!%2…%ã% 2,C=. o!, …=ƒ…=÷…,, ã% …= *%…2!%ëë!
C!ì?…, C%“ëä…ã% "C!="% (,ë, ""!.) %2…%“,2ëü…% ö…2!=ëü…%ã%
1. m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.
C%ë%›…, C!%,ƒ"%ä,2 !ƒ3ëü2=2, =…=ë%ã,÷…/L C%"%!%23 !ã3ë 2%!= C% ÷=“%"%L
2. qëã*= C!ì“2,2 *%…2!%ëë!, …= *%2%!/L …%K.%ä,ì% …=ƒ…=÷,2ü “2!ë*. À…=ë%ã,÷…%, C!ì?…, 2=*%ã% *%…2!%ëë!= "ë"% (,ë, "…,ƒ)
“%%K?…, Control Change. e“ë, *%…2!%ëë! $ *…%C*=, …=›ì,2 …= …. %2…%“,2ëü…% ö…2!=ëü…%ã% C%ë%›…, C!%,ƒ"%ä,2 !ƒ3ëü2=2, =…=ë%ã,÷…/L
m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!=.
C%"%!%23 !ã3ë 2%!= C!%2," ÷=“%"%L “2!ë*,. )ì K%ëüø *%…2!%ëë!
3. rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… 2!K3ì/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. %2*ë%… 2“ %2 ö…2!=ëü…%ã% C%ë%›…, , 2ì K%ë K/“2!% "!=?…, !ã3ë 2%!=
4. pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œCCB. C%"%!%2…%ã% 2,C= %… ,ì,2,!32.

5. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. b !=ì*=. !›,ì= 3ãë3Kë……%ã% !ä=*2,!%"=…, 2 " *=÷“2" *%…2!%ëë!=
ì%›…% "/K!=2ü *…%C*3, %ä…=*%, C!, .2%ì …,÷ã% C!%,“.%ä,2ü … K3ä2.
6. pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!%ì [A2 (1)] ä%KL2“ü, ÷2%K/ …=
ä,“CëL "/"ë%“ü œCC1B. 1. m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.
7. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 2. qëã*= C!ì“2,2 *%…2!%ëë!, …= *%2%!/L …%K.%ä,ì% …=ƒ…=÷,2ü
8. b"ä,2 …%ì! MIDI-*=…=ë=. “%%K?…, Control Change. e“ë, *%…2!%ëë! $ *…%C*=, …=›ì,2 …= ….
m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!=.
9. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
3. rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… 2!K3ì/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
10. b"ä,2 …%ì! “%%K?…, Control Change.
4. pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œCCB.
11. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
5. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
12. nC!äë,2 ã!=…,ö/ ä,=C=ƒ%…= ƒ…=÷…,L (“2!. 45).
6. pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!%ì [A3 (2)] ä%KL2“ü, ÷2%K/ …=
13. b/K!,2 "/.%ä…%L C%!2 (“2!. 65). ä,“CëL "/"ë%“ü œCC2B.
14. b “%%2"2“2",, “ 2,C%ì "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!= %C!äë,2 !›,ì 7. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
ã% C!*ëþ÷…, (“2!. 64) ,ë, 3“2=…%"*, ö…2!=ëü…%L œì!2"%L ƒ%…/B
(“2!. 65). 8. b"ä,2 …%ì! MIDI-*=…=ë=.
9. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
10. b"ä,2 …%ì! “%%K?…, Control Change.
11. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
12. b/K!,2 "/.%ä…%L C%!2 (“2!. 65).

47
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

m=ƒ…=÷ …, “%%K? …,L Program Change


m,› %C,“=…= C!%öä3!= …=ƒ…=÷…, …= *%…2!%ëë! “%%K?…,L Program Change.
p ›,ì ! ä=*2,- o ! ä=þ?,L d,=C=ƒ%… ƒ…=÷ -
j%…2!%ëë ! d,“Cë L Bank MSB Bank LSB o%!2
!%"=…, MIDI-*=…=ë …,L

0 $ 127 PORT 1
a=ƒ%"/L [A1 (0)] 1 $ 16 # #
(00 $ 7FH) (-,*“,!%"=…)

m,›…þþ , "!.…þþ
PORT 1
rãë3Kë……/L 1 [A2 (1)] 1 $ 16 # # ã!=…,ö/ ì%›…% %C!-
(-,*“,!%"=…)
äë,2ü
PORT 1,
0 $ 127 0 $ 127 0 $ 127
rãë3Kë……/L 2 [A3 (2)] 1 $ 16 PORT 2,
(00 $ 7FH) (00 $ 7FH) (00 $ 7FH)
PORT 1+2

PORT 1
rãë3Kë……/L 3 [A4 (3)] Š*3?,L *=…=ë # # PC DEC
(-,*“,!%"=…)

PORT 1
rãë3Kë……/L 4 [A5 (4)] Š*3?,L *=…=ë # # PC INC
(-,*“,!%"=…)

a=ƒ%"% ! ä=*2,!%"=…, (-> rãë3Kë ……% ! ä=*2,!%"=…, 1, 2 (“2!. 50), 3ãë3Kë ……% ! ä=*2,!%"=…, 3, 4 (“2!. 51)
fig.H-Edit.eps fig.D-PC.eps
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= 4 pã3ë 2%!%ì VALUE ä%KL2“ü, ÷2%K/ …= ä,“Cë C% ",ë%“ü œPCB.
ƒ=ã%!ë=“ü.
5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
fig.D-PCEdit0.eps
6 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!%ì [A1 (0)] ä%KL2“ü, ÷2%K/ …=
ä,“CëL "/"ë%“ü œPC0B (!›,ì K=ƒ%"%ã% !ä=*2,!%"=…, ).
fig.D-ChannelSelect.eps

fig.D-Edit.eps 7 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].


m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB. m= ä,“CëL "/"ä2“ œCH- -B.
* b /.+% “- -” .2.!0 & %21? 2%*39%% '- 7%-(% / 0 ,%20 .
fig.D-r1.eps
2 qëã*= C!ì“2,2 *%…2!%ëë!, …= *%2%!/L …%K.%ä,ì% 8 b"ä,2 …%ì! MIDI-*=…=ë=. pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1 (0)] $
…=ƒ…=÷,2ü “%%K?…, Program qhange. [B2 (9)] "/K!,2 2!K3ì/L *=…=ë.
e“ë, *%…2!%ëë! $ *…%C*=, …=›ì,2 …= ….
m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!=.

3 rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… 2!K3ì/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

48
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

fig.D-NoteSelect.eps
9 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
m= ä,“CëL "/"ä2“ œN- -B.
* b /.+% “- -” .2.!0 & %21? 2%*39%% '- 7%-(% / 0 ,%20 .

10 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] $ [A8] , [B1] $ [B8] ""ä,2
“%%2"2“2"3þ? ƒ…=÷…, “%%K?…, Program Change.

11 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].


e“ë, C!, K=ƒ%"%ì !ä=*2,!%"=…,, “%%K?…, .2%ã% 2,C= …=ƒ…=÷…% …=
*%…2!%ëë!/ [R1] $ [R9], [S1] $ [S9] ,ë, [P2], 2% “%%K?…, Program Change “
"/K!=……/ì ƒ…=÷…,ì K3ä2 C!ä="=2ü“ C!, C!ì?…,, *%…2!%ëë!= "
ì=*“,ì=ëü…% C%ë%›…,.

49
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

rãë3Kë ……% ! ä=*2,!%"=…, 1, 2


p›,ì 3ãë3Kë……%ã% !ä=*2,!%"=…, 1 C%ƒ"%ë 2 C!, …=ƒ…=÷…,, …= *%…2!%ëë! “%%K?…,L Program Change Assign %C!äë 2ü …,›…þþ , "!.…þþ ã!=…,ö/ ƒ…=÷…,L. o!,
3ãë3Kë……%ì !ä=*2,!%"=…,, 2 "ì“2 “ “%%K?…,ì Program Change C!ä=þ2“ 3“2=…%"*, Bank MSB/LSB.

1. m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.


2. qëã*= C!ì“2,2 *%…2!%ëë!, …= *%2%!/L …%K.%ä,ì% …=ƒ…=÷,2ü “%%K?…, Program Change. e“ë, *%…2!%ëë! $ *…%C*=, …=›ì,2 …= ….
m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!=.
3. rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… 2!K3ì/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
4. pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œPCB.
5. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

rãë3Kë ……% ! ä=*2,!%"=…, 1 #nC! ä ë …, ä,=C=ƒ%…=# rãë3Kë ……% ! ä=*2,!%"=…, 2 #o ! ä=÷= Bank Select#
6. pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!%ì [A2 (1)] "/K!,2 !›,ì 6. pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!%ì [A3 (2)] "/K!,2 !›,ì
3ãë3Kë……%ã% !ä=*2,!%"=…, œPC1B. 3ãë3Kë……%ã% !ä=*2,!%"=…, œPC2B.
7. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 7. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
8. nC!äë,2 …%ì! MIDI-*=…=ë=. 8. nC!äë,2 …%ì! MIDI-*=…=ë=.
9. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 9. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
10. nC!äë,2 ã!=…,ö/ ä,=C=ƒ%…= (“2!. 45). 10. b"ä,2 Bank Select MSB (CC#00). pã3ë 2%!%ì VALUE
,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] $ [A8] , [B1] $ [B8] "/K!,2
“%%2"2“2"3þ? ƒ…=÷…, MSB.
* b /.+% “- - -” .2.!0 & %21? 2%*39%% '- 7%-(% / 0 ,%20 .

11. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].


12. b"ä,2 Bank Select LSB (CC#32). pã3ë 2%!%ì VALUE
,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] $ [A8] , [B1] $ [B8] "/K!,2
“%%2"2“2"3þ? ƒ…=÷…, LSB.
* b /.+% “- - -” .2.!0 & %21? 2%*39%% '- 7%-(% / 0 ,%20 .

13. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].


14. b"ä,2 ƒ…=÷…, “%%K?…, Program Change.
15. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
16. nC!äë,2 "/.%ä…%L C%!2 (“2!. 65).

50
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

rãë3Kë ……% ! ä=*2,!%"=…, 3 , 4 t3…*ö, 3ì …üø …, ƒ…=÷ …, Program Change (PC DEC)
p›,ì 3ãë3Kë……%ã% !ä=*2,!%"=…, 3 C%ƒ"%ë 2 …=ƒ…=÷=2ü …= *%…2!%ëë! o%ƒ"%ë 2 C!ä="=2ü “%%K?…, Program Change “% ƒ…=÷…,ì …= ä,…,ö3
-3…*ö,þ 3ì…üø…, ƒ…=÷…,L “%%K?…, Program Change (DEC). ì…üø,ì !=… C!ä=……%ã%.
p›,ì 3ãë3Kë……%ã% !ä=*2,!%"=…, 4 C%ƒ"%ë 2 …=ƒ…=÷=2ü …= *%…2!%ëë!
-3…*ö,þ 3"ë,÷…, ƒ…=÷…,L “%%K?…, Program Change (INC).

1. m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.


2. qëã*= C!ì“2,2 *%…2!%ëë!, …= *%2%!/L …%K.%ä,ì% …=ƒ…=÷,2ü t3…*ö, 3" ë,÷ …, ƒ…=÷ …, Program Change (PC INC)
“%%K?…, PC DEC ,ë, PC INC. e“ë, *%…2!%ëë! $ *…%C*=, …=›ì,2 o%ƒ"%ë 2 C!ä="=2ü “%%K?…, Program Change “% ƒ…=÷…,ì …= ä,…,ö3
…= …. m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!=. K%ëüø,ì !=… C!ä=……%ã%.
3. rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… 2!K3ì/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. PC DEC , PC INC C!ä=þ2“ C% 2*3?ì3 *=…=ë3 (“2!. 33) =…=ë%ã,÷…%
“%%K?…, ì Program Change (“2!. 34). m= ä,“CëL "/"%ä,2“ !=ëü…% ƒ…=÷…,
4. pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œPCB. C!ä="=ì%ã% “%%K?…, .
5. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
6. pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A4 (3)] ,ë, [A5 (4)] "/K!,2 * o.$ “'- 7%-(%, 0 -%% /%0%$ --.#. 1..!9%-(?” /.-(, %21? '- 7%-(% 1..!9%-(? Program
œPC3B ,ë, œPC4B. Change, *.2.0.% !;+. /%0%$ -. 10%$12" ,( 0%&(, 3#+3!+%--.#. 0%$ *2(0." -(? 3 ( 4 (+(
1 /.,.9<> 43-*6((, ./(1 --.) - 120 -(6% 34.
7. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
* q..!9%-(? Program Change, /%0%$ " %,;% " 0 ,* 5 ! '.".#. (+( 3#+3!+%--.#. 0%&(,."
1 ( 2, - 1..!9%-(? PC DEC ( PC INC "+(?-(? -% .* ';" >2.

51
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

m=ƒ…=÷ …, “%%K? …,L 2 ìC=


m= *%…2!%ëë! ì%›…% …=ƒ…=÷,2ü -3…*ö,þ 3C!="ë…, “*%!%“2üþ (2ìC%ì) F8 Clock
(20 $ 250).
* w2.!; 1..!9%-(? F8 Clock /%0%$ " +(1<, -%.!5.$(,. 312 -."(2< F8 Clock " “ON”
(1,. 120. 70).
fig.H-Edit.eps
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…=
ƒ=ã%!ë=“ü.

fig.D-Edit.eps
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.

fig.D-r1.eps
2 qëã*= C!ì“2,2 *%…2!%ëë!, …= *%2%!/L …%K.%ä,ì%
…=ƒ…=÷,2ü “%%K?…, Tempo.
e“ë, *%…2!%ëë! $ *…%C*=, …=›ì,2 …= ….
m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!=.

3 rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… 2!K3ì/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].


fig.D-Tempo.eps
4 pã3ë 2%!%ì VALUE ä%KL2“ü, ÷2%K/ …= ä,“Cë C% ",ë%“ü
œTMPB.

5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

6 b “%%2"2“2",, “ 2,C%ì "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!= %C!äë,2 !›,ì ã%


C!*ëþ÷…, (“2!. 64).
* b 1+37 % 1 *-./*.) 1.12.?-(% “On” ("*+.) 1..2"%212"3%2 , *1(, +<-.,3 '- 7%-(> 2%,/ (250),
1.12.?-(% “Off” (";*+.) – ,(-(, +<-.,3 (20).

52
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

m=ƒ…=÷ …, “%%K? …,L RPN/NRPN


m,› %C,“=…= C!%öä3!= …=ƒ…=÷…, …= *%…2!%ëë! “%%K?…,L RPN ,ë, NRPN.

d,=C=ƒ%… ""%ä,ì/. ä=…- d,=C=ƒ%… ""%ä,ì/. ä=…-


p ›,ì ! ä=*2,!%"=…, j%…2!%ëë ! d,“Cë L o%!2
…/. MSB (CC#6) …/. LSB (CC#38)

a=ƒ%"/L [A1 (0)] 0 $ 127 (00 $ 7FH) m C!ä=2“ PORT 1

PORT 1,
m,›…þþ , "!.…þþ ã!=…,ö/
rãë3Kë……/L [A2 (1)] 0 $ 127 (00 $ 7FH) PORT 2,
ì%›…% %C!äë 2ü
PORT 1+2

a=ƒ%"% ! ä=*2,!%"=…, (-> rãë3Kë ……% ! ä=*2,!%"=…, (“2!. 54))


fig.H-Edit.eps fig.D-RPNEdit0.eps
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= 6 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!%ì [A1 (0)] "/K!,2 œRP0B
ƒ=ã%!ë=“ü. (,…ä,*=2%! K=ƒ%"%ã% !›,ì=).
fig.D-ChannelSelect.eps
7 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
m= ä,“Cë ƒ=ì,ã=2 œCH- -B.
* b /.+% ”- -” .2.!0 & %21? 2%*39%% '- 7%-(% / 0 ,%20 .

fig.D-Edit.eps
8 b"ä,2 …%ì! MIDI-*=…=ë=. pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1 (0)] $
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB. [B2 (9)] "/K!,2 “%%2"2“2"3þ?,L *=…=ë.

fig.D-r1.eps 9 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].


2 qëã*= C!ì“2,2 *%…2!%ëë!, …= *%2%!/L …%K.%ä,ì% fig.D-MSBSelect.eps
…=ƒ…=÷,2ü “%%K?…, RPN ,ë, NRPN. 10 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1 (0)] $ [B2 (9)]
e“ë, *%…2!%ëë! $ *…%C*=, …=›ì,2 …= …. "/K!,2 2!K3ì/ RPN MSB (CC#101) ,ë, NRPN MSB (CC#99).
m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!=. * b /.+% ” - -” .2.!0 & %21? 2%*39%% '- 7%-(% / 0 ,%20 .

3 rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… 2!K3ì/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 11 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
fig.D-LSBSelect.eps
fig.D-RPN.eps
4 pã3ë 2%!%ì VALUE ä%KL2“ü, ÷2%K/ …= ä,“Cë C% ",ë%“ü œRPB. 12 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1 (0)] $ [B2 (9)]
"/K!,2 2!K3ì/ RPN LSB (CC#100) ,ë, NRPN LSB (CC#98).
* d+? - '- 7%-(? NRPN ";!%0(2% “NP”. n12 +<- ? 7 12< /0.6%$30;
- +.#(7- ./(1 --.) $+? RPN. * b /.+% ” - -” .2.!0 & %21? 2%*39%% '- 7%-(% / 0 ,%20 .

5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 13 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].


14 b “%%2"2“2",, “ 2,C%ì "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!= %C!äë,2 !›,ì ã%
C!*ëþ÷…, (“2!. 64) ,ë, 3“2=…%"*, ö…2!=ëü…%L œì!2"%L ƒ%…/B (“2!. 65).

53
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

rãë3Kë ……% ! ä=*2,!%"=…, 1


p›,ì 3ãë3Kë……%ã% !ä=*2,!%"=…, 1 C!, …=ƒ…=÷…,, “%%K?…,L RPN/NRPN,
*!%ì %Cö,L K=ƒ%"%ã% !›,ì=, C%ƒ"%ë 2 %C!äë 2ü …,›…þþ , "!.…þþ ã!=…,ö3
ä,=C=ƒ%…= ""%ä,ì/. ä=……/. MSB (CC#6) äë “%%K?…,L RPN/NRPN.
1. m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.
2. qëã*= C!ì“2,2 *%…2!%ëë!, …= *%2%!/L …%K.%ä,ì% …=ƒ…=÷,2ü
“%%K?…, RPN ,ë, NRPN. e“ë, *%…2!%ëë! $ *…%C*=, …=›ì,2 …= ….
m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!=.
3. rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… 2!K3ì/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *…%C*3
[ENTER].
4. pã3ë 2%!%ì VALUE ä%KL2“ü, ÷2%K/ …= ä,“Cë C% ",ë%“ü œRPB.
* d+? - '- 7%-(? NRPN ";!%0(2% “NP”. n12 +<- ? 7 12< /0.6%$30; - +.#(7-
./(1 --.) $+? RPN.

5. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].


6. pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!%ì [A2 (1)] "/K!,2 œRP1B.
7. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
8. b"ä,2 …%ì! MIDI-*=…=ë=.
9. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
10. pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] $ [A8] , [B1] $ [B8]
"/K!,2 RPN MSB (CC#101) (,ë, NRPN MSB (CC#99)).
11. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
12. pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] $ [A8] , [B1] $ [B8]
"/K!,2 RPN LSB (CC#100) (,ë, NRPN LSB (CC#98)).
13. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
14. nC!äë,2 ã!=…,ö/ ä,=C=ƒ%…= ""%ä,ì/. ä=……/. MSB (CC#6).
(-> “2!. 45)
15. b/K!,2 "/.%ä…%L C%!2.
(-> “2!. 65)
16. b “%%2"2“2",, “ 2,C%ì "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!= %C!äë,2 !›,ì
ã% C!*ëþ÷…, (“2!. 64) ,ë, 3“2=…%"*, ö…2!=ëü…%L œì!2"%L ƒ%…/B

54
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

m=ƒ…=÷ …, “,“2 ì…/. “%%K? …,L System Exclusive


m= *%…2!%ëë! ì%›…% …=ƒ…=÷=2ü “,“2ì…/ “%%K?…, .
p›,ì 3ãë3Kë……%ã% !ä=*2,!%"=…, 2 %C!,!32 “ %ä…%K=L2…/ì, “,“2ì…/ì, “%%K?…, ì, (“,“2ì…/ “%%K?…, !=ëü…%ã% "!ì…,, …=“2!%L*, "/“%2/ ƒ"3*=).
p›,ì/ 3ãë3Kë……%ã% !ä=*2,!%"=…, 3 , 4 C%ƒ"%ë þ2 %C!,!%"=2ü “ “%%K?…, ì, ä% 24 K=L2 äë,…%L.

p ›,ì ! ä=*2,- o!,ƒ…=* *%…ö= “%%K-


j%…2!%ëë ! d,“Cë L nC,“=…, d,=C=ƒ%… ƒ…=÷ …,L g=ì ÷=…, /nã!=…,÷ …,
!%"=…, ? …,

a=ƒ%"% !ä=*2,!%- d,=C=ƒ%… %C!äë… "


[A1 (0)] q%%K?…, Sys Ex. b"ä,2 F7 o!"/ì K=L2%ì ä%ë›… K/2ü F0
"=…, …=÷=ëü…/. 3“2=…%"*=.

rãë3Kë……% !ä=*2,- d,=C=ƒ%… ì%›…% %C!-


[A2 (1)] q%%K?…, Sys Ex. b"ä,2 F7 o!"/ì K=L2%ì ä%ë›… K/2ü F0
!%"=…, 1 äë,2ü

rãë3Kë……% !ä=*2,- 1-K=L2…% “,“2ì…% j…%C*, [0 $ 5, 7, 9, D, E], [DATA] ,


[A3 (2)] # #
!%"=…, 2 “%%K?…, [CHECKSUM] …ä%“23C…/

rãë3Kë……% !ä=*2,- kþK% MIDI-“%%K?- d,=C=ƒ%… %C!äë… " nC!äë 2“ *%ë,÷“2-
[A4 (3)] j…%C*= [CHECKSUM] …ä%“23C…=
!%"=…, 3 …, …=÷=ëü…/. 3“2=…%"*=. "%ì K=L2 “%%K?…,

rãë3Kë……% !ä=*2,- kþK% MIDI-“%%K?- d,=C=ƒ%… ì%›…% %C!- nC!äë 2“ *%ë,÷“2-
[A5 (4)] j…%C*= [CHECKSUM] …ä%“23C…=
!%"=…, 4 …, äë,2ü "%ì K=L2 “%%K?…,

m=ƒ…=÷…, “,“2ì…/. “%%K?…,L …= *%…2!%ëë!/ C%ƒ"%ë 2 ="2%ì=2,÷“*, C%ä“÷,2/"=2ü *%…2!%ëü…3þ “3ìì3 ,ë, "“2="ë 2ü " “%%K?…, ä=……/ C!ì……%ã% 2,C= ,ë, …%ì!
*=…=ë=/Kë%*=.
o!, ""%ä “,“2ì…/. “%%K?…,L (“2!. 64) ,“C%ëüƒ3þ2“ ÷,“ë=, C!ä“2="ë……/ " ø“2…=äö=2,!,÷…%ì -%!ì=2.

55
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

o!%ö ä3!= …=ƒ…=÷ …, “,“2 ì…/. “%%K? …,L


fig.H-Edit.eps
h“C%ëüƒ%"=…, K=ƒ%"%ã% , 3ãë3Kë ……%ã% 1 ! ›,ì%"
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…=
ƒ=ã%!ë=“ü. ! ä=*2,!%"=…,
fig.D-F0.eps
o!"/L K=L2 “,“2ì…%ã% “%%K?…,L œF0B (C!,ƒ…=* …=÷=ë=
“,“2ì…%ã% “%%K?…, ) K3ä2 ì,ã=2ü. g…=÷…, œF0B ,ƒì…,2ü
…"%ƒì%›…%

fig.D-Edit.eps
8 rKä,"ø,“ü, ÷2% …= ä,“CëL "/"ä… C!"/L K=L2 “%%K?…, , …=›ì,2 …=
[ENTER].
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.
9 q C%ì%?üþ !ã3ë 2%!= VALUE ,ë, *%…2!%ëë!%" [A1] $ [A8] , [B1] $ [B8]
fig.D-r1.eps %2*%!!*2,!3L2 "2%!%L K=L2 “%%K?…, .
2 qëã*= C!ì“2,2 *%…2!%ëë!, …= *%2%!/L …%K.%ä,ì%
…=ƒ…=÷,2ü “,“2ì…% “%%K?…,. 10 rKä,"ø,“ü, ÷2% %… ""ä… C!=",ëü…%, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
e“ë, *%…2!%ëë! $ *…%C*=, …=›ì,2 …= ….
m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!=. 11 À…=ë%ã,÷…/ì %K!=ƒ%ì ""ä,2 2!2,L , C%“ëä3þ?,L K=L2/.

3 rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… 2!K3ì/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 12 o% %*%…÷=…,, ""%ä= “%%K?…, ""ä,2 “ C%ì%?üþ *%…2!%ëë!%" œFB , œ7B,
÷2%K/ C%ë3÷,ë“ K=L2 œF7B (End Of Exclusive $ C!,ƒ…=* *%…ö= “,“2ì…%ã%
fig.D-SysEx.eps
4 pã3ë 2%!%ì VALUE ä%KL2“ü, ÷2%K/ …= ä,“Cë C% ",ë%“ü œSEB. “%%K?…, ).

5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 13 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. dë 3ãë3Kë……%ã% !›,ì= 1 %C!äë,2 ƒ…=÷…,
…,›…L , "!.…L ã!=…,ö ä,=C=ƒ%…= (“2!. 45).)
fig.D-SysExEdit0.eps
6 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!%ì [A1 (0)] ä%KL2“ü, ÷2%K/ …=
ä,“CëL "/"ë%“ü œSE0B (,…ä,*=2%! K=ƒ%"%ã% !ä=*2,!%"=…, ). 14 nC!äë,2 "/.%ä…%L C%!2 (“2!. 65).
* d+? "5.$ " 3#+3!+%--;) 0%&(, 0%$ *2(0." -(? *.-20.++%0 ,( [A2 (1)]
– [A5 (4)] ";!%0(2% “SE1” – ”SE4”.
15 b “%%2"2“2",, “ 2,C%ì "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!= %C!äë,2 !›,ì ã%
C!*ëþ÷…, (“2!. 64) ,ë, 3“2=…%"*, ö…2!=ëü…%L œì!2"%L ƒ%…/B (“2!. 65).
7 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

ŠC!ü ì%›…% C!,“23C,2ü * !ä=*2,!%"=…,þ " K=ƒ%"%ì , 3ãë3Kë……%ì 1 !›,ì=..


o%ä!%K…%“2, %C,“=…/ …= “2!=…,ö 58.

56
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

rãë3Kë ……% ! ä=*2,!%"=…, 2 rãë3Kë ……% ! ä=*2,!%"=…, 3 ,ë, 4


fig.D-F.eps fig.D-LSBSelect.eps
m= ä,“CëL "/"%ä,2“ œF-B. m= ä,“CëL "/"%ä,2“ œL- - -.B
* b /.+% “-” .2.!0 & %21? 2%*39%% '- 7%-(% / 0 ,%20 . * b /.+% “- - -” ";".$(21? 2%*39%% '- 7%-(% / 0 ,%20 .

8 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A7 (6)], [B1 (8)], [B3 (A)] 8 q C%ì%?üþ *%…2!%ëë!%" [A1] $ [A8] , [B1] $ [B2] ""ä,2
$ [B5 (C)] , [B8 (F)] "/K!,2 “,“2ì…% “%%K?…,. äë,…3 “%%K?…, " K=L2=.. o=!=ì2! ƒ=ä=2“ " ä“ 2,÷…%L “,“2ì
,“÷,“ë…, .
9 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
9 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
10 b/K!,2 "/.%ä…%L C%!2 (“2!. 65).
10 q C%ì%?üþ *%…2!%ëë!%" [A1] $ [A8] , [B1] $ [B8] ""ä,2 C!"/L K=L2.
11 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
12 À…=ë%ã,÷…/ì %K!=ƒ%ì ""ä,2 "2%!%L , C%“ëä3þ?,L K=L2/ “%%K?…, .

13 o%“ë 2%ã%, *=* K3ä2 ""ä…% “2%ëü*% K=L2, “*%ëü*% %C!äë…% …= ø=ã œ8B
ä=……%L C!%öä3!/, ""ä……% “%%K?…, K3ä2 C!%=…=ë,ƒ,!%"=…% …=
C!äì2 *%!!*2…%“2, (“3?“2"32 ë, 2=*% MIDI-“%%K?…,). b “ë3÷=
%ø,K*, …= ä,“CëL "/"ä2“ œERRB.
m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. o!%,ƒ%Lä2 C!.%ä * ø=ã3 œ8B. b"ä,2 “%%K?…,
? !=ƒ.

14 b !›,ì 3ãë3Kë……%ã% !ä=*2,!%"=…, 4 %C!äë,2 …,›…þþ , "!.…þþ


ã!=…,ö/ ä,=C=ƒ%…%" ä%“23C…/. ƒ…=÷…,L (“2!. 45).

15 nC!äë,2 "/.%ä…%L C%!2 (“2!. 65).


16 b “%%2"2“2",, “ 2,C%ì "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!= %C!äë,2 !›,ì ã%
C!*ëþ÷…, (“2!. 64) ,ë, 3“2=…%"*, ö…2!=ëü…%L œì!2"%L ƒ%…/B (“2!. 65).

57
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

o!,ì !/ …=ƒ…=÷ …, …= *%…2!%ëë !/ “,“2 ì…/. Š,C/ *%…2!%ëü…%L “3ìì/


“%%K? …,L j%…2!%ëë ! d,“Cë L o=!=ì 2! nC,“=…,
• nC! ä ë …, *%…2!%ëü…%L “3ìì/ (“2!. 58) l2%ä, ,“C%ëüƒ3ì/L Roland
CHECK SUM
• nC! ä ë …, C%ë%› …, ä=……/. (“2!. 59) [A1 (0)] , K%ëüø,…“2"%ì ä!3ã,. C!%-
TYPE1
,ƒ"%ä,2ëL
• b"%ä ä=……/. *=…=ë=/Kë%*= (“2!. 60)

nC! ä ë …, *%…2!%ëü…%L “3ìì/ [A2 (1)]


CHECK SUM
l2%ä, %2ë,÷…/L %2 Type 1
TYPE2
PCR-300/500/800 ì%›2 ="2%ì=2,÷“*, C%ä“÷,2/"=2ü *%…2!%ëü…3þ “3ìì3
“,“2ì…%ã% “%%K?…, , "“2="ë 2ü !ƒ3ëü2=2 " “%%K?…,. dë ,“C%ëüƒ%"=…, .2%L
-3…*ö,, "/C%ë…,2 %C,“=……3þ …,› C!%öä3!3, ÷2%K/ %C!äë,2ü ì“2%, " *%2%!%
b/K%! 2,C=
…%K.%ä,ì% "“2=",2ü ƒ…=÷…, *%…2!%ëü…%L “3ìì/. Š=*› ì%›…% "/K!=2ü 2,C
fig.Switch-cs12.eps
*%…2!%ëü…%L “3ìì/.
u=!=*2!…/L C!,ì! C!,"ä… …= “2!=…,ö 63.
fig.D-css.eps
1 o!ä K=L2%ì, …=÷,…= “ *%2%!%ã% …%K.%ä,ì% C%ä“÷,2/"=2ü
*%…2!%ëü…3þ “3ìì3, …=›ì,2 …= *…%C*3 [CHK SUM]. [CHK SUM]

m= ä,“CëL "/"ä2“ œCSSB. [A2 (1)] [A1 (0)]


e“ë, ? !=ƒ …=›=2ü …= *…%C*3 [CHK SUM], œCSSB ,“÷ƒ…2.
[CHK SUM]
2 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

3 o!%ä%ë›,2 ""%ä ä=……/..


fig.D-cs1.eps
4 b ì“2, *3ä= …%K.%ä,ì% "“2=",2ü C%ä“÷,2=……3þ *%…2!%ëü…3þ dë "/K%!= Type 2 C%“ë 2%ã%, *=* …= ø=ã œ4B K3ä2 …=›=2= *…%C*= [CHK SUM],
“3ìì3, …=›ì,2 …= *…%C*3 [CHK SUM]. …=›ì,2 …= *%…2!%ëë! [A2].
m= ä,“CëL "/"ä2“ œCS1B (*%…2!%ëü…= “3ìì= 2,C= 1). dë "%ƒ"!=2= * 2,C3 Type 1 …=›ì,2 …= *%…2!%ëë! [A1]. Š,C *%…2!%ëü…%L “3ìì/
ì%›…% 2=*› %C!äë 2ü “ C%ì%?üþ !ã3ë 2%!= VALUE.
5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

58
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

b/K%! 2%÷*, ""%ä= ä=……/.


m,› %C,“/"=2“ , *=* %C!äë,2ü ì“2% , 2,C ä=……/., "“2="ë ì/. " “,“2ì…% “%%K?…,.
b K=ƒ%"%ì , 3ãë3Kë……%ì 3 !›,ì=. !ä=*2,!%"=…, ä,=C=ƒ%… ä=……/. %C!äë 2“ C% 3ì%ë÷=…,þ. b 3ãë3Kë……/. !›,ì=. !ä=*2,!%"=…, 1 , 4 ä,=C=ƒ%… ƒ=ä=2“
C%ëüƒ%"=2ëì.
u=!=*2!…/L C!,ì! C!,"ä… …= “2!=…,ö 62.

1 b 2%÷*, " *%2%!3þ …%K.%ä,ì% "“2=",2ü ä=……/ C!ì……%ã% 2,C=, …=›ì,2 …= *…%C*3 [DATA].
m= ä,“CëL "/"ä2“ œDT0B.

2 q C%ì%?üþ C.ä%" [0] $ [4] "/K!,2 2,C ä=……/..

nKA *2, …= *%2%!/L !=“C!%“2!=… þ2“ 3“- o!,ì ! (ƒ=ä=……/ ì,…,ì=ëü…% , ì=*“,-
g…=÷ …, Š,C ä=……/. d,=C=ƒ%… C% 3ì%ë÷=…,þ
2=…%"*, ä,=C=ƒ%…= ì=ëü…% ƒ…=÷ …, )
DT0 7 K,2 00H $ 7FH d,=C=ƒ%… ä=……/. (00H $ 7FH) 04 $ 45 (ì,…,ì3ì 4H, ì=*“,ì3ì 45H)
d,=C=ƒ%… ƒ…=÷…,L C!"%ã% K=L2= (0H $ FH).
DT1 4 K,2/4 K,2 0H/0H $ FH/FH 0/0 $ D/F (ì,…,ì3ì 0H, ì=*“,ì3ì DH)
d,=C=ƒ%… "2%!%ã% K=L2= -,*“,!%"=… (0 $ FH).
d,=C=ƒ%… ƒ…=÷…,L MSB (00H $ 7FH).
DT2 7 K,2/7 K,2 (MSB/LSB) 00H/00H $ 7FH/7FH 23/00 $ 68/7F (ì,…,ì3ì 23H, ì=*“,ì3ì 68H)
LSB -,*“,!%"=… (00H $ 7FH).
d,=C=ƒ%… ƒ…=÷…,L MSB (00H $ 7FH).
DT3 7 K,2/7 K,2 (LSB/MSB) 00H/00H $ 7FH/7FH 00/23 $ 7F/68 (ì,…,ì3ì 23H, ì=*“,ì3ì 68H)
LSB -,*“,!%"=… (00H $ 7FH).
nC!äë 2 ä,=C=ƒ%… %2- ìèí. 8000H ìàêñ.
!,ö=2ëü…/. , C%ë%›,-
FF FF
DT4 4 K,2/4 K,2/4 K,2/4 K,2 7H/FH/0H/1H $ 8H/0H/FH/FH 2ëü…/. ƒ…=÷…,L *=* 00H 7/F/0/2 $ 8/0/5/0 (ì,…,ì3ì FEH, ì=*“,ì3ì 50H)
$ FFH “ ö…2!=ëü…%L 2%÷-
*%L " 8000H.

* b 1+37 % DT1 – DT4 $+? $ --;5, ' -(, >9(5 $" ( !.+%% ! )2, .!+ 12< $ --;5 $+? /.1+%$3>9(5 ! )2 ";$%+?%21? "2., 2(7%1*(, ( - $(1/+%) ";".$(21? “-DT” (=2. '- 7%-(% (',%-(2< -%".',.&-.).

3 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].


e“ë, "/K!=…% ƒ…=÷…, DT1 $ DT4, …= ä,“Cë %2%K!=ƒ,2“ œ-DT.B

4 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

59
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

b"%ä ä=……/. *=…=ë=/Kë%*=


e“ë, “,“2ì…% “%%K?…, “%ä!›,2 …%ì! *=…=ë= ,ë, Kë%*= GS, 2% äë %C!äë…, 2,C= , ƒ…=÷…, “2=!ø,. ƒ…=÷=?,. K,2 ,“C%ëüƒ3L2 %C,“=……3þ …,› C!%öä3!3. j=…=ë
,ë, …%ì! Kë%*=, “%%2"2“2"3þ?,. 2*3?ì *=…=ë3 (“2!. 33), "“2="ë 2“ " ìë=äø, ƒ…=÷=?, K,2/.
m%ì! Kë%*= … "ë 2“ *=…=ë%ì, %… “%%2"2“2"32 œC=!2,,B ƒ"3*%"%ã% ì%ä3ë GS. b PCR äë 3ä%K“2"= %… “%"C=ä=2 “ …%ì!%ì *=…=ë=.
u=!=*2!…/L C!,ì! C!,"ä… …= “2!=…,ö 63.

Š *3?,L *=…=ë 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
BL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F

1 b C%ƒ,ö,,, " *%2%!3þ …%K.%ä,ì% "“2=",2ü …%ì! Kë%*=/*=…=ë= …=›ì,2 …“*%ëü*% !=ƒ …= *…%C*3 [DATA], ÷2%K/ "/K!=2ü œ0CHB äë *=…=ë= ,ë, œ0BLB äë Kë%*=.
fig.chbl.eps_70
[Äàííûå] [Äàííûå] [Äàííûå]

[Äàííûå]

* b /.+% “- -” .2.!0 & %21? 2%*39%% '- 7%-(% / 0 ,%20 .

2 q C%ì%?üþ *%…2!%ëë!%" [A1] $ [A8] ""ä,2 ƒ…=÷…, “2=!ø,. ÷2/!. K,2.


0,-!= œ0B …= ä,“Cë “ì…,2“ …= ""ä……3þ.

3 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

60
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

o!,ì !/ …=ƒ…=÷ …, …= *%…2!%ëë !/ “,“2 ì…/. “%%K? …,L


• GM2 System On (“2!. 61)
• Master Volume (“2!. 62)
• Bend Pitch Control (“2!. 63)
m,› %C,“=…/ C!,ì!/ …=ƒ…=÷…, …= *%…2!%ëë!/ !=ƒë,÷…/. “,“2ì…/. “%%K?…,L.

GM2 System On
œF0 7E 7F 09 03 F7B
m=ƒ…=÷,ì …= *%…2!%ëë! “,“2ì…% “%%K?…, GM2 System On " !›,ì K=ƒ%"%ã% !ä=*2,!%"=…, .

1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü. 11 q C%ì%?üþ *%…2!%ëë!%" [A8 (7)] , [B7 (E)] ""ä,2 2!2,L K=L2 (œ7FB).
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB. dë *%!!*2,!%"*, ƒ…=÷…, ì%›…% ,“C%ëüƒ%"=2ü 2=*› !ã3ë 2%! VALUE.

2 qëã*= C!ì“2,2 *%…2!%ëë!, …= *%2%!/L …%K.%ä,ì% …=ƒ…=÷,2ü “,“2ì…% 12 rKä,"ø,“ü, ÷2% …= ä,“Cë %2%K!=›=2“ …3›…= ,…-%!ì=ö, , …=›ì,2 …=
“%%K?…,. e“ë, *%…2!%ëë! $ *…%C*=, …=›ì,2 …= …. *…%C*3 [ENTER].
m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!=. À…=ë%ã,÷…/ì %K!=ƒ%ì ""ä,2 ÷2"!2/L (œ09B) , C 2/L (œ03B) K=L2/.

3 rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… 2!K3ì/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 13 h, …=*%…ö, “ C%ì%?üþ *%…2!%ëë!%" [B8 (F)] , [A8 (7)] ""ä,2 C!,ƒ…=* *%…ö=
“,“2ì…%ã% “%%K?…,L (œF7B).
4 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSEB. dë *%!!*2,!%"*, ƒ…=÷…, ì%›…% ,“C%ëüƒ%"=2ü 2=*› !ã3ë 2%! VALUE.

5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].


14 rKä,"ø,“ü, ÷2% …= ä,“Cë %2%K!=›=2“ …3›…= ,…-%!ì=ö, , …=›ì,2 …=
*…%C*3 [ENTER].
6 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSE0B.
15 nC!äë,2 "/.%ä…%L C%!2 (“2!. 65).
7 rKä,"ø,“ü “ C%ì%?üþ ä,“Cë , ÷2% …3›…/L "/K%! “äë=…, …=›ì,2 …= *…%C*3
[ENTER]. 16 b “%%2"2“2",, “ 2,C%ì "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!= %C!äë,2 !›,ì ã%
m= ä,“CëL "/"ä2“ C!"/L K=L2 “,“2ì…%ã% “%%K?…, œF0B (C!,ƒ…=* …=÷=ë= C!*ëþ÷…, (“2!. 64) ,ë, 3“2=…%"*, ö…2!=ëü…%L œì!2"%L ƒ%…/B (“2!. 65).
“,“2ì…%ã% “%%K?…, ). n2!ä=*2,!%"=2ü ã% … C!ä“2="ë 2“ "%ƒì%›…/ì.
m= .2%ì …=ƒ…=÷…, “%%K?…, GM2 System On …= *%…2!%ëë! ì%›…% “÷,2=2ü
8 rKä,"ø,“ü, ÷2% …= ä,“Cë %2%K!=›=2“ …3›…= ,…-%!ì=ö, , …=›ì,2 …= %*%…÷……/ì.
*…%C*3 [ENTER].

9 q C%ì%?üþ *%…2!%ëë!%" [A8 (7)] , [B7 (E)] ""ä,2 "2%!%L K=L2 (œ7EB).
dë *%!!*2,!%"*, ƒ…=÷…, ì%›…% ,“C%ëüƒ%"=2ü 2=*› !ã3ë 2%! VALUE.

10 rKä,"ø,“ü, ÷2% …= ä,“Cë %2%K!=›=2“ …3›…= ,…-%!ì=ö, , …=›ì,2 …=


*…%C*3 [ENTER].

61
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

Master Volume
œF0 7F 7F 04 01 vL vM F7B
o%“*%ëü*3 ƒ…=÷…, “%%K?…,L Master Volume ë›=2 " ä,=C=ƒ%… 00 00 $ 7F 7F , …%K.%ä,ì%“2ü %C!äë 2ü ã% %2“32“2"32, ì%›…% "/K!=2ü K=ƒ%"/L !›,ì !ä=*2,!%"=…, .
o%“*%ëü*3 .2% “%%K?…, ,ì2 ä"3.K=L2…/L -%!ì=2 , K=L2/ !=“C%ë%›…/ " C%! ä* LSB MSB, "/K!ì C!, "“2="* ä=……/. %Cö,þ œDT3B (“ì. “2!. 59).

1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü. 13 rKä,"ø,“ü, ÷2% …= ä,“Cë %2%K!=›=2“ …3›…= ,…-%!ì=ö, , …=›ì,2 …=
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB. *…%C*3 [ENTER].

2 qëã*= C!ì“2,2 *%…2!%ëë!, …= *%2%!/L …%K.%ä,ì% …=ƒ…=÷,2ü “,“2ì…%


14 o%“*%ëü*3 äë ø“2%ã% K=L2= K/ë= "/K!=…= %Cö, œDT3B, “äüì%L K=L2
="2%ì=2,÷“*, "/äë 2“ 2=*› C%ä ä=……/ , !ä=*2,!%"=…,þ … C%äë›,2.
“%%K?…,. e“ë, *%…2!%ëë! $ *…%C*=, …=›ì,2 …= ….
m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!=. m= ä,“CëL "/"%ä,2“ œ-DT.B

3 rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… 2!K3ì/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 15 rKä,"ø,“ü, ÷2% …= ä,“Cë %2%K!=›=2“ …3›…= ,…-%!ì=ö, , …=›ì,2 …=
*…%C*3 [ENTER].
4 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSEB.
16 h, …=*%…ö, “ C%ì%?üþ *%…2!%ëë!%" [B8 (F)] , [A8 (7)] ""ä,2 C!,ƒ…=* *%…ö=
“,“2ì…%ã% “%%K?…,L (œF7B).
5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

6 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSE0B. 17 rKä,"ø,“ü, ÷2% …= ä,“Cë %2%K!=›=2“ …3›…= ,…-%!ì=ö, , …=›ì,2 …=
*…%C*3 [ENTER].
7 rKä,"ø,“ü “ C%ì%?üþ ä,“Cë , ÷2% …3›…/L "/K%! C!%,ƒ"ä…, …=›ì,2 …=
*…%C*3 [ENTER]. 18 nC!äë,2 "/.%ä…%L C%!2 (“2!. 65).
m= ä,“CëL "/"ä2“ C!"/L K=L2 “,“2ì…%ã% “%%K?…, œF0B (C!,ƒ…=* …=÷=ë= 19 b “%%2"2“2",, “ 2,C%ì "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!= %C!äë,2 !›,ì ã%
“,“2ì…%ã% “%%K?…, ). n2!ä=*2,!%"=2ü ã% … C!ä“2="ë 2“ "%ƒì%›…/ì. C!*ëþ÷…, (“2!. 64) ,ë, 3“2=…%"*, ö…2!=ëü…%L œì!2"%L ƒ%…/B (“2!. 65).

8 rKä,"ø,“ü, ÷2% …= ä,“Cë %2%K!=›=2“ …3›…= ,…-%!ì=ö, , …=›ì,2 …= m= .2%ì …=ƒ…=÷…, “%%K?…, Master Volume …= *%…2!%ëë! ì%›…% “÷,2=2ü
*…%C*3 [ENTER]. %*%…÷……/ì.

9 q C%ì%?üþ *%…2!%ëë!%" [A8 (7)] , [B8 (F)] ""ä,2 "2%!%L K=L2 (œ7FB).

10 rKä,"ø,“ü, ÷2% …= ä,“Cë %2%K!=›=2“ …3›…= ,…-%!ì=ö, , …=›ì,2 …=


*…%C*3 [ENTER].

11 À…=ë%ã,÷…/ì %K!=ƒ%ì ""ä,2 2!2,L (œ7FB), ÷2"!2/L (œ04B) , C 2/L (œ01B)


K=L2/.

12 o%“*%ëü*3 ø“2%L K=L2 "ë 2“ %Kë=“2üþ ä=……/., …=›ì,2 …= *…%C*3 [DATA],
= ƒ=2ì $ …= *%…2!%ëë! [A4 (3)].
m= ä,“CëL "/"ä2“ œDT3B.

62
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

Bend Pitch Control 11 À…=ë%ã,÷…/ì %K!=ƒ%ì ""ä,2 2!2,L, ÷2"!2/L , C 2/L K=L2/.
g…=÷…, GS-“%%K?…,L Bend Pitch Control …=.%ä 2“ " ä,=C=ƒ%… 40H $ 58H (0 $
12 o%“*%ëü*3 C%ä“÷2 *%…2!%ëü…%L “3ìì/ …=÷,…=2“ “ ø“2%ã% K=L2=, …=›ì,2
24 C%ë32%…=), C%.2%ì3 “ëä32 "/K!=2ü !›,ì 3ãë3Kë……%ã% !ä=*2,!%"=…, 1, …= *…%C*3 [CHK SUM], ÷2%K/ %K%ƒ…=÷,2ü …=÷=ë% ä,=C=ƒ%…= C%ä“÷2=
*%2%!/L C%ƒ"%ë 2 ƒ=ä=2ü .2%2 ä,=C=ƒ%…. t%!ì=2 ä=……/. %ä…%K=L2…/L, C%.2%ì3 *%…2!%ëü…%L “3ìì/.
C!, "“2="* ä=……/. “ëä32 "/K!=2ü œDT0B (“2!. 59).
m= ä,“Cë ƒ=ì,ã=2 œCSSB.
fig.checksum-e.eps

Íîìåð áëîêà Îäèí áàéò


13 rKä,"ø,“ü, ÷2% …= ä,“Cë %2%K!=›=2“ …3›…= ,…-%!ì=ö, , …=›ì,2 …=
F0 41 10 42 12 40 2x 10 DATA SUM F7 *…%C*3 [ENTER].
Àäðåñ Äàííûå Êîíòðîëüíàÿ
ñóììà
14 b"ä,2 ø“2%L K=L2.
Îáëàñòü âû÷èñëåíèÿ êîíòðîëüíîé
ñóììû 15 o%“*%ëü*3 " “2=!ø,. K,2=. “äüì%ã% K=L2= K3ä2 œ2B, = " ìë=äø,. $ …%ì!
Kë%*=, …=›ì,2 2!, !=ƒ= …= [DATA].
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü. m= ä,“CëL "/"ä2“ œ0BLB.
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.
16 dë ""%ä= " “2=!ø, K,2/ ƒ…=÷…, œ2B …=›ì,2 …= C.ä [2].
2 qëã*= C!ì“2,2 *%…2!%ëë!, …= *%2%!/L …%K.%ä,ì% …=ƒ…=÷,2ü “,“2ì…% m= ä,“CëL "/"ä2“ œ2BLB.
“%%K?…,. e“ë, *%…2!%ëë! $ *…%C*=, …=›ì,2 …= ….
m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!=. 17 rKä,"ø,“ü, ÷2% …= ä,“Cë %2%K!=›=2“ …3›…= ,…-%!ì=ö, , …=›ì,2 …=
*…%C*3 [ENTER].
3 rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… 2!K3ì/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
18 b"ä,2 "%“üì%L K=L2.
4 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSEB. 19 o%“*%ëü*3 ä" 2/L K=L2 "ë 2“ %Kë=“2üþ äë ä=……/., …=›ì,2 …= *…%C*3
[DATA].
5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
m= ä,“CëL "/"ä2“ œDT0B.
6 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSE1B.
20 rKä,"ø,“ü, ÷2% …= ä,“Cë %2%K!=›=2“ …3›…= ,…-%!ì=ö, , …=›ì,2 …=
*…%C*3 [ENTER].
7 rKä,"ø,“ü “ C%ì%?üþ ä,“Cë , ÷2% …3›…/L "/K%! C!%,ƒ"ä…, …=›ì,2 …=
*…%C*3 [ENTER]. 21 o%“*%ëü*3 " ä“2%ì K=L2 ä%ë›…= !=“C%ë=ã=2ü“ *%…2!%ëü…= “3ìì=,
m= ä,“CëL "/"ä2“ C!"/L K=L2 “,“2ì…%ã% “%%K?…, œF0B (C!,ƒ…=* …=÷=ë= …=›ì,2 …= *…%C*3 [CHK SUM], ÷2%K/ %K%ƒ…=÷,2ü ì“2% äë ….
“,“2ì…%ã% “%%K?…, ). n2!ä=*2,!%"=2ü ã% … C!ä“2="ë 2“ "%ƒì%›…/ì. m= ä,“Cë ƒ=ì,ã=2 œCS1B.

8 rKä,"ø,“ü, ÷2% …= ä,“Cë %2%K!=›=2“ …3›…= ,…-%!ì=ö, , …=›ì,2 …= 22 rKä,"ø,“ü, ÷2% …= ä,“Cë %2%K!=›=2“ …3›…= ,…-%!ì=ö, , …=›ì,2 …=
*…%C*3 [ENTER]. *…%C*3 [ENTER].

9 q C%ì%?üþ *%…2!%ëë!%" [A5 (4)] , [A2 (1)] ""ä,2 "2%!%L K=L2 (œ41B). 23 q C%ì%?üþ *%…2!%ëë!%" [B8 (F)] , [A8 (7)] ""ä,2 œF7B (C!,ƒ…=* *%…ö=
Àëü2!…=2,"…%, ,ƒì…,2ü ƒ…=÷…, ì%›…% 2=*› , “ C%ì%?üþ !ã3ë 2%!= VALUE. “,“2ì…%ã% “%%K?…, .

10 rKä,"ø,“ü, ÷2% …= ä,“Cë %2%K!=›=2“ …3›…= ,…-%!ì=ö, , …=›ì,2 …=


24 rKä,"ø,“ü, ÷2% …= ä,“Cë %2%K!=›=2“ …3›…= ,…-%!ì=ö, , …=›ì,2 …=
*…%C*3 [ENTER].
*…%C*3 [ENTER].

63
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

25 g=2ì %C!äë,2 "!.…þþ ã!=…,ö3 ä,=C=ƒ%…= ä=……/., *=* œ58B.


26 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
27 b *=÷“2" …,›…L ã!=…,ö/ ä,=C=ƒ%…= ä=……/. "/K!,2 œ40B.
28 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
29 nC!äë,2 "/.%ä…%L C%!2 (“2!. 65).
30 b “%%2"2“2",, “ 2,C%ì "/K!=……%ã% *%…2!%ëë!= %C!äë,2 !›,ì ã%
C!*ëþ÷…, (“2!. 64) ,ë, 3“2=…%"*, ö…2!=ëü…%L œì!2"%L ƒ%…/B (“2!. 65).

m= .2%ì C!%öä3!= …=ƒ…=÷…, …= *%…2!%ëë! “%%K?…, GS Bend Pitch Control


ƒ="!ø=2“ .

p ›,ì ""%ä= p ›,ì C ! *ëþ÷ …, *…%C%*


o!, ""%ä ÷,“ë " !›,ì=., %2ë,÷…/. %2 Play (,“C%ë……,), ì%›…% ,“C%ëüƒ%"=2ü o!, …=ƒ…=÷…,, “ C%ì%?üþ PCR " !›,ì !ä=*2,!%"=…, (“2!. 41) MIDI-
-%!ì=2/ Decimal (ä“ 2,÷…/L) ,ë, Hexadecimal (ø“2…=äö=2,!,÷…/L). “%%K?…,L …= *…%C*, …%K.%ä,ì% %C!äë,2ü !›,ì C!*ëþ÷…, .
dë ""%ä= ÷,“ë " ä“ 2,÷…%ì -%!ì=2 …=›ì,2 …= *…%C*3 [DECIMAL],= " e“ë, " *=÷“2" *%…2!%ëë!= ,“C%ëüƒ32“ *…%C*=, 2% ì=*“,ì=ëü…% ƒ…=÷…,
ø“2…=äö=2,!,÷…%ì $ …= *…%C*3 [HEX]. C!ä=2“ C!,  "*ëþ÷…,,, = ì,…,ì=ëü…% $ C!, "/*ëþ÷…,,.
* o0( "*+>7%-(( /(2 -(? PCR "2., 2(7%1*( ";!(0 %21? $%1?2(7-;) 4.0, 2 "".$ 7(1%+.
1. pã3ë 2%!%ì [VALUE] "/K!,2 !›,ì C!*ëþ÷…, *…%C*,: Unlatch,
dë ÷,“ë .2,. -%!ì=2%" %C!äë…% “ëä3þ? “%%2"2“2",. Latch ,ë, Increase.
d“ 2,÷…/L: 0 $ 127
p ›,ì d,“Cë L nC,“=…,
x“2…=äö=2,!,÷…/L: 00 $ 7F
o!, …=›=2,, *…%C*= "*ëþ÷=2“ , = C!, %2C3“*=…,,
nä…=*%, äë MIDI-*=…=ë%" , “%%K?…,L Program Changes “,23=ö, "/ãë ä,2 Unlatch $ "/*ëþ÷=2“ . o!, 3ä!›,"=…,, *…%C*, " …=›=2%ì
“ëä3þ?,ì %K!=ƒ%ì. “%“2% …,,  ,…ä,*=2%! ã%!,2.

o!*ëþ÷…, “%“2% …,L ("*ë./"/*ë.) C!%,“.%ä,2


d “ 2,÷…/L x “2…=äö=2,!,÷…/L C!, *=›ä%ì …=›=2,, …= *…%C*3. o!, C!ä=÷ “,ã-
Latch
MIDI-*=…=ë 1 $ 16 00 $ 0F …=ë= % "*ëþ÷…,, *…%C*, %…= ƒ=ã%!=2“ , C!, C-
Program Change 1 $ 128 00 $ 7F !ä=÷ “,ã…=ë= %  "/*ëþ÷…,, $ ã=“…2.
o!, *=›ä%ì …=›=2,, …= *…%C*3 ƒ…=÷…, 3"ë,÷,-
"=2“ …= ä,…,ö3 (“ë, ì=*“,ì3ì ì…üø ì,…,ì3-
ì=, 2% 3ì…üø=2“ …= ä,…,ö3). o!, ä%“2,›…,,
Increase
ì=*“,ì3ì= (ì,…,ì3ì=) C!%,“.%ä,2 “ì…= …=C!="-
ë…, ,ƒì……, ƒ…=÷…, * ì,…,ì3ì3 (ì=*“,ì3ì3).
j…%C*= ã%!,2 2%ëü*% " …=›=2%ì “%“2% …,,.

2. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

64
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

r“2=…%"*= ",!23=ëü…%L ö …2!=ëü…%L ì !2"%L ƒ%…/ r“2=…%"*= C%!2=


o!, …=ƒ…=÷…,, “ C%ì%?üþ PCR " !›,ì !ä=*2,!%"=…, (“2!. 41) MIDI- o!, …=ƒ…=÷…,, “ C%ì%?üþ PCR " !›,ì 3ãë3Kë……%ã% !ä=*2,!%"=…, (“2!. 41)
“%%K?…,L …= !ã3ë 2%!/ [R1] $ [R9] ,ë, “ë=Lä!/ [S1] $ [S8] …%K.%ä,ì% MIDI-“%%K?…,L …%K.%ä,ì% "/K!=2ü C%!2 USB, ÷!ƒ *%2%!/L K3ä32
%C!äë,2ü, K3ä32 ë, %…, ,“C%ëüƒ%"=2ü ö…2!=ëü…3þ ì!2"3þ ƒ%…3. C!ä="=2ü“ “%%K?…, *%…2!%ëë!= C!, ,“C%ëüƒ%"=…,, *%ìì32=ö,, C% USB.
1. pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 On ,ë, Off. 1. pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 C%!2.

p ›,ì d,“Cë L nC,“=…, o%!2 d,“Cë L nC,“=…,

g…=÷…, Cë="…% ,ƒì… 2“ %2 ì,…,ì3ì= q%%K?…, C!ä=þ2“ ÷!ƒ C%!2


Off PORT 1
* ì=*“,ì3ì3. œEDIROL PCR 1.B

bKë,ƒ, ö…2!=ëü…%ã% C%ë%›…, *%…2!%ë- q%%K?…, C!ä=þ2“ ÷!ƒ C%!2


On PORT 2
ë!= ƒ…=÷…, %“2=2“ C%“2% ……/ì (64). œEDIROL PCR 2.B

q%%K?…, C!ä=þ2“ ÷!ƒ C%!2/


PORT 1+2
63
64 65
pã3ë 2%!/ , “ë=Lä!/ PCR … ,ìþ2 ì.=…,÷“*%L -,*“=ö,, œEDIROL PCR 1B , œEDIROL PCR 2.B
ö…2!=ëü…%ã% C%ë%›…, . nä…=*%, “ C%ì%?üþ ",!23=ëü…%L
ö…2!=ëü…%L ì!2"%L ƒ%…/ ì%›…% !=“ø,!,2ü ä,=C=ƒ%… "Kë,ƒ,
2. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
ö…2!=ëü…%ã% C%ë%›…, *%…2!%ëë!=, " !=ì*=. *%2%!%ã% ƒ…=÷…,
0 127
%“2=2“ C%“2% ……/ì (64). * a.+%% /.$0.!-. . /.02 5 0 11* ' -. - 120 -(6% 14.
* o0( *.,,32 6(( PCR /. MIDI =2 312 -."* (#-.0(03%21?.
2. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

65
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

rä%K…/ -3…*ö,,
j%C,!%"=…, …=ƒ…=÷ …,L
r“2=…%"*, …=ƒ…=÷…, %ä…%ã% *%…2!%ëë!= ì%›…% “*%C,!%"=2ü " ä!3ã%L.
m=C!,ì!, “ë, …%K.%ä,ì% …=ƒ…=÷,2ü %ä…3 , 23 › -3…*ö,þ …= …“*%ëü*% *%…2!%ëë!%", 2% ì%›…% …=ƒ…=÷,2ü 2!K3ì% MIDI-“%%K?…, …= %ä,… ,ƒ …,., = ƒ=2ì “*%C,!%"=2ü
.2% …=ƒ…=÷…, …= "“ %“2=ëü…/.

o!, *%C,!%"=…,, 3“2=…%"%* ì›ä3 *%…2!%ëë!=ì, !=ƒë,÷…/. 2,C%" (…=C!,ì!, ì›ä3 *…%C*%L , !ã3ë 2%!%ì) !ƒ3ëü2=2 ì%›2 K/2ü …C!ä“*=ƒ3ì. m=C!,ì!, C!, *%C,!%"=…,, 3“2=…%"%*
…=ƒ…=÷…, …%2…%ã% “%%K?…, , …=ƒ…=÷……%ã% …= C.ä, " 3“2=…%"*, !ã3ë 2%!=, ä%K,2ü“ ›ë=ì%ã% !ƒ3ëü2=2= … 3ä=“2“ .
Š=*› … K3ä2 -3…*ö,%…,!%"=2ü *…%C*=, “ë, “*%C,!%"=2ü " … 3“2=…%"*,, ,ì,2,!3þ?, !=K%23 !ã3ë 2%!= C%"%!%2…%ã% 2,C=.
o!, *%C,!%"=…,, …=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…,L 3÷,2/"=L2 2,C/ !ã3ë 2%!%".
fig.H-Edit.eps

1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…=


ƒ=ã%!ë=“ü.

fig.D-Edit.eps
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.

fig.D-r1.eps
2 b/K!,2 *%…2!%ëë!-C!,ì…,* 3“2=…%"%* …=ƒ…=÷…, , “ëã*= C!-
ì“2," ã%. e“ë, *%…2!%ëë! "ë 2“ *…%C*%L, …=›ì,2 …= ….
m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! *%…2!%ëë!=.

3 rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… …3›…/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].


fig.D-Copy.eps
4 b/K!,2 *%…2!%ëë!-,“2%÷…,* 3“2=…%"%* …=ƒ…=÷…, , “ëã*=
C!ì“2," ã%. e“ë, *%…2!%ëë! "ë 2“ *…%C*%L, …=›ì,2 …=
….
m= ä,“Cë ƒ=ì,ã=2 œCOPYB.
fig.D-s1.eps
5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! *%…2!%ëë!=-,“2%÷…,*=.

6 rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… …3›…/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

66
r“2=…%"*, ! ›,ì= Edit (! ä=*2,!%"=…, )

n2ì …= …=ƒ…=÷ …, (NO ASSIGN)


m,› %C,“=…%, *=* %2ì…,2ü …=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…, …= *%…2!%ëë!. e“ë,
“äë=2ü .2%, 2% C!, ì=…,C3ë ö,, “ 2=*,ì *%…2!%ëë!%ì MIDI-“%%K?…,
C!ä="=2ü“ … K3ä32.
* e1+( .2,%-(2< - '- 7%-(% MIDI-1..!9%-() - $&.)12(*, /.1+%* 1 -(%, 4(*1 6(> '- 7%-(?
(P1) (+( =*1/0%11(> (P2), 2. =2( *.-20.++%0; "%0-321? * 3/0 "+%-(> 12 -$ 02-;,( $+? -(5
43-*6(?,(. b =2., 1+37 % " * 7%12"% /%0%$ >9%#. MIDI-* - + !3$%2 (1/.+<'." 2<1?
2%*39().
fig.H-Edit.eps

1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…=


ƒ=ã%!ë=“ü.

fig.D-Edit.eps
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.

fig.D-r1.eps
2 b/K!,2 *%…2!%ëë!, 3“2=…%"*, …=ƒ…=÷…, *%2%!%ã% …%K.%ä,-
ì% %2ì…,2ü, “ëã*= C!ì“2," ã%. e“ë, *%…2!%ëë! "ë 2“
*…%C*%L, …=›ì,2 …= ….
m= ä,“CëL "/"ä2“ …%ì! *%…2!%ëë!=.

3 rKä,"ø,“ü, ÷2% "/K!=… …3›…/L *%…2!%ëë!, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].


fig.D-NoAssign.eps
4 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œNOAB.

5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].


fig.D-yes.eps
6 m= ä,“Cë ƒ=ì,ã=2 œYESB; ? !=ƒ …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

67
q,“2ì…/ 3“2=…%"*,
m,› %C,“=…%, *=* C!%,ƒ"%ä,2ü “,“2ì…/ 3“2=…%"*, PCR-300/500/800.
b 2=Kë,ö C!,"ä… C!÷…ü ä%“23C…/. “,“2ì…/. 3“2=…%"%*.

g="%ä“*= 3“2=-
c!3CC= j%…2!%ëë! d,“CëL r“2=…%"*= nC,“=…, q2!=…,ö=
…%"*=

[A1 (0)] F8 CLOCK ON/OFF nC!äë 2, K3ä32 ë, C!ä="=2ü“ “%%K?…, F8 Clock. OFF “2!. 70

e“ë, %Cö, œF8 Clock On/OffB "*ëþ÷…=, 2% *%…2!%ëë! %C!äë 2


Clock C!,… 2/L C% 3ì%ë÷=…,þ 2ìC F8 Clock. o%“ë "*ëþ÷…, C,2=…,
F8 CLOCK DEFAULT
(“,….!%…,ƒ=- [A2 (1)] C!ä=2“ .2%2 2ìC. n… ,“C%ëüƒ32“ ä% 2. C%!, C%*= “ C%ì%?üþ 120 “2!. 70
TEMPO
ö, ) !ã3ë 2%!= VALUE … K3ä2 "/K!=… *%…2!%ëë!, 3C!="ë þ?,L 2ì-
C%ì.

nC!äë 2 C%!2, ÷!ƒ *%2%!/L C!ä=þ2“ “%%K?…, F8 Clock


[A3 (2)] F8 CLOCK PORT SET PORT 1 “2!. 71
C!, "*ëþ÷……%L %Cö,, œF8 Clock On/OffB.

KEYBOARD VELOCITY nC!äë 2 *!,"3þ velocity, *%2%!= 3C!="ë 2 ÷3"“2",2ëü…%“2üþ


[A4 (3)] 1-MEDIUM “2!. 72
CURVE *ë=",=23!/.

Keyboard nC!äë 2 C%!2, C% *%2%!%ì3 C!ä=þ2“ ä=……/ ,“C%ë……, “


[A5 (4)] KEYBOARD PORT SET PORT 1 “2!. 74
(*ë=",=23!=) *ë=",=23!/ , ä›%L“2,*=.

KEYBOARD nC!äë 2 *!,"3þ C%“ë*=“=…, , 3C!="ë þ?3þ ÷3"“2",2ëü…%“-


[A6 (5)] 1 “2!. 74
AFTERTOUCH CURVE 2üþ *ë=",=23!/.

nC!äë 2 *!,"3þ velocity, *%2%!= 3C!="ë 2 ÷3"“2",2ëü…%“2üþ


[A7 (6)] PAD VELOCITY CURVE 1 “2!. 75
C.ä%" [A1] $ [A9] ,ë, [B1] $ [B9].
Pads
(C.ä/)
PAD AFTERTOUCH nC!äë 2 *!,"3þ C%“ë*=“=…, , 3C!="ë þ?3þ ÷3"“2",2ëü…%“-
[A8 (7)] 1 “2!. 75
CURVE 2üþ C.ä%" [A1] $ [A9] ,ë, [B1] $ [B9].

68
q,“2ì…/ 3“2=…%"*,

g="%ä“*= 3“2=-
c!3CC= j%…2!%ëë! d,“CëL r“2=…%"*= nC,“=…, q2!=…,ö=
…%"*=

nC!äë 2, K3ä32 ë, !=ƒAì/ MIDI ,“C%ëüƒ%"=2ü“ " *=÷“2"


[B1 (8)] MIDI I/F SWITCH ON “2!. 76
MIDI-,…2!-L“=.

MIDI MERGE nC!äë 2 C%!2, *%2%!/L K3ä2 "/C%ë… 2ü -3…*ö,þ %KAä,……,


[B2 (9)] PORT 1 “2!. 77
DESTINATION MIDI-“%%K?…,L C!, "*ëþ÷……%ì C!*ëþ÷=2ë œMIDI MERGEB.
MIDI
[A2 (1)] b/K%! !›,ì= !=K%2/ ä!=L"!=.
ADVANCED DRIVER
+ * m." ? 312 -."* "123/ %2 " 1(+3 /0( 1+%$3>9%, "*+>7%-(( ON “2!. 78
SWITCH
[A1 (0)] /(2 -(? (-1203,%-2 .

[A2 (1)]
r“2=…%"*= ƒ=!ƒ!",!%"=…= C%ä …%"/ -3…*ö,,. b …=“2% ? "!-
+ USB UNIT NUMBER 0 #
ì %…= … ,“C%ëüƒ32“ .
[A2 (1)]

Control map [A2 (1)]


nC!äë 2 ø=Kë%… 3C!="ë…, , *%2%!/L ƒ=ã!3›=2“ C!, "*ëþ÷- CONTROL MAP
(ø=Kë%… 3C- + STARTUP MEMORY “2!. 79
…,, C,2=…, PCR. No. 0
!="ë…, ) [A3 (2)]

[A2 (1)]
+ VALUE ENCODER nC!äë 2 C=!=ì2!, *%2%!/L …=ƒ…=÷=2“ …= !ã3ë 2%! VALUE. KEY VELOCITY “2!. 80
[A5 (4)]
Controller
(*%…2!%ëë!)
[A2 (1)]
DYNAMIC MAPPING/ nC!äë 2 -3…*ö,%…=ëü…% …=ƒ…=÷…, C!*ëþ÷=2ë DYNAMIC
+ “2!. 81
V-LINK DYNAMIC MAPPING/V-LINK. MAPPING 0
[A6 (5)]

[A2 (1)] b*ëþ÷=L2 .23 %Cö,þ C!, ,“C%ëüƒ%"=…,, PCR “ !=ƒë,÷…/ì, C!,ë%-
+ H-ACTIVITY ON/OFF ›…, ì,, …=C!,ì!, Pro Tools LE. e“ë, %Cö, "*ëþ÷…= (On), 2% “ OFF “2!. 81
[A4 (3)] œPCRB C!ä=þ2“ “%%K?…, œ90 00 7FB “ ,…2!"=ë%ì " 500 ì“.
Other
(ä!3ã,)
[A2 (1)]
+ FACTORY RESET b%““2=…%"ë…, ƒ="%ä“*,. 3“2=…%"%* PCR-300/500/800. # “2!. 81
[A7 (6)]

69
q,“2ì…/ 3“2=…%"*,

r“2=…%"*, “,….!%-“%%K?…,L Clock


F8 Clock On/Off F8 Clock Default Tempo
nC!äë þ2, K3ä32 ë, C!ä="=2ü“ “%%K?…, F8 Clock. m,› %C,“=…= C!%öä3!= %C!äë…, …=÷=ëü…%ã% ƒ…=÷…, 2ìC= F8 Clock C!,
"*ëþ÷……%L %Cö,, œF8 ClockB. o%“ë "*ëþ÷…, C,2=…, C!ä=2“ .2%2 2ìC. n…
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü. ,“C%ëüƒ32“ ä% 2. C%!, C%*= “ C%ì%?üþ !ã3ë 2%!= VALUE … K3ä2 "/K!=…
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB. *%…2!%ëë!, 3C!="ë þ?,L 2ìC%ì (“2!. 52).

2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSYSB , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.
3 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSY00B , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSYSB , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
4 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] , [A2] "*ëþ÷,2 (On) ,ë,
"/*ëþ÷,2 (Off) %Cö,þ F8 Clock. 3 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSY01B , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
m= ä,“Cë %2%K!=ƒ,2“ œONB ,ë, œOFF.B
4 pã3ë 2%!%ì VALUE 3“2=…%",2 F8 Clock Default Tempo " …3›…% ƒ…=÷…, (20
5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER], ÷2%K/ "!…32ü“ " !›,ì Play (,“C%ë……,). $ 250).
m= ä,“Cë %2%K!=ƒ,2“ "/K!=……% ƒ…=÷…,.

5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER], ÷2%K/ "!…32ü“ " !›,ì Play (,“C%ë……,).

70
q,“2ì…/ 3“2=…%"*,

F8 Clock Port Set


m,› %C,“=…%, *=* "/K!=2ü C%!2, C% *%2%!%ì3 K3ä32 C!ä="=2ü“ “%%K?…, F8
Clock C!, "*ëþ÷……%L %Cö,, œF8 Clock On/OffB.

1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.


m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.

2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSYSB , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

3 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSY02B , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

4 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] $ [A3] "/K!,2 C%!2, C%


*%2%!%ì3 K3ä32 C!ä="=2ü“ “%%K?…, F8 Clock.
m= ä,“CëL "/"ä2“ "/K!=……/L C%!2.

5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER], ÷2%K/ "!…32ü“ " !›,ì Play (,“C%ë……,).

j%…2!%ëë! d,“CëL r“2=…%"*= nC,“=…,

q,….!%-“%%K?…, C!ä=þ2“ ÷-


[A1 (0)] PORT 1
!ƒ C%!2 œEDIROL PCR 1B.

q,….!%-“%%K?…, C!ä=þ2“ ÷-


[A2 (1)] PORT 2
!ƒ C%!2 œEDIROL PCR 2B.

q,….!%-“%%K?…, C!ä=þ2“ ÷-


[A3 (2)] PORT 1+2 !ƒ C%!2/ œEDIROL PCR 1B ,
œEDIROL PCR 2B.

71
q,“2ì…/ 3“2=…%"*,

r“2=…%"*, *ë=",=23!/
Keyboard Velocity Curve
m,› %C,“=…%, *=* "/K!=2ü *!,"3þ, %C!äë þ?3þ ÷3"“2",2ëü…%“2ü *ë=",=23!/ * 3 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSY03B , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
velocity (“*%!%“2ü …=›=2, ).
4 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] $ [A8] , [B1] $ [B4] "/K!,2
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü. …3›…3þ *!,"3þ velocity.
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB. m= ä,“Cë %2%K!=ƒ,2“ ,…ä,*=2%! "/K!=……%L *!,"%L velocity.

2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSYSB , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER], ÷2%K/ "!…32ü“ " !›,ì Play (,“C%ë……,).

j%…2!%ëë! d,“CëL r“2=…%"*= Š,C *!,"%L )3"“2",2ëü…%“2ü *ë=",=23!/

[A1 (0)] 1-LIGHT b/“%*, ƒ…=÷…, velocity (ã!%ì*%“2ü) ã…!,!3þ2“ ä=› äë ì ã*% K!3?,.“ …%2.

[A2 (1)] 1-MEDIUM 1 q2=…ä=!2…= ÷3"“2",2ëü…%“2ü *ë=",=23!/.


m=,K%ë ÷=“2% ,“C%ëüƒ3ì= *!,"=
velocity. n…= %C!äë 2 …=,K%ë “2“-
2"……3þ ƒ=",“,ì%“2ü ì›ä3 “*%!%“2üþ
"ƒ 2, …%2 , ,. ã!%ì*%“2üþ. dë C%ë3÷…, "/“%*,. ƒ…=÷…, velocity (ã!%ì*%“2ü) …%2/ …=ä% K!=2ü ä%“2=2%÷…%
[A3 (2)] 1-HEAVY
.*“C!““,"…%.

[A4 (3)] 2-LIGHT b/“%*, ƒ…=÷…, velocity (ã!%ì*%“2ü) ã…!,!3þ2“ ä=› äë ì ã*% K!3?,.“ …%2.

[A5 (4)] 2-MEDIUM q2=…ä=!2…= ÷3"“2",2ëü…%“2ü *ë=",=23!/.


2
o% “!="……,þ “ *!,"%L 1, ì ã*% "ƒ 2/
…%2/ "%“C!%,ƒ"%ä 2“ K%ë ã!%ì*%.
dë C%ë3÷…, "/“%*,. ƒ…=÷…, velocity (ã!%ì*%“2ü) …%2/ …=ä% K!=2ü ä%“2=2%÷…%
[A6 (5)] 2-HEAVY
.*“C!““,"…%.

72
q,“2ì…/ 3“2=…%"*,

j%…2!%ëë! d,“CëL r“2=…%"*= Š,C *!,"%L )3"“2",2ëü…%“2ü *ë=",=23!/

[A7 (6)] 3-LIGHT b/“%*, ƒ…=÷…, velocity (ã!%ì*%“2ü) ã…!,!3þ2“ ä=› äë ì ã*% K!3?,.“ …%2.

[A8 (7)] 3-MEDIUM 3 q2=…ä=!2…= ÷3"“2",2ëü…%“2ü *ë=",=23!/.


o!, .*“C!““,"…%L ì=…! ,ã!/ velocity
C!=*2,÷“*, %“2=2“ …,ƒì……%L, ÷2%
%K“C÷,"=2 "%ƒì%›…%“2ü "/ä!›,"=2ü
C%“2% ……/L 3!%"…ü ã!%ì*%“2,. dë C%ë3÷…, "/“%*,. ƒ…=÷…, velocity (ã!%ì*%“2ü) …%2/ …=ä% K!=2ü ä%“2=2%÷…%
[B1 (8)] 3-HEAVY
.*“C!““,"…%.

[B2 (9)] 4-LIGHT b/“%*, ƒ…=÷…, velocity (ã!%ì*%“2ü) ã…!,!3þ2“ ä=› äë ì ã*% K!3?,.“ …%2.

[B3 (A)] 4-MEDIUM 4 q2=…ä=!2…= ÷3"“2",2ëü…%“2ü *ë=",=23!/.


o% “!="……,þ “ *!,"%L 1, ä=……= *!,"=
%K“C÷,"=2 “3?“2"……% 3"ë,÷…,
ã!%ì*%“2, C!, .*“C!““,"…%L ì=…! ,“-
C%ë……, . dë C%ë3÷…, "/“%*,. ƒ…=÷…, velocity (ã!%ì*%“2ü) …%2/ …=ä% K!=2ü ä%“2=2%÷…%
[B4 (B)] 4-HEAVY
.*“C!““,"…%.

73
q,“2ì…/ 3“2=…%"*,

Keyboard Port Set Keyboard Aftertouch Curve


m,› %C,“=…= C!%öä3!= %C!äë…, C%!2=, C% *%2%!%ì3 K3ä32 C!ä="=2ü“ m,› %C,“=…%, *=* "/K!=2ü *!,"3þ, %C!äë þ?3þ ÷3"“2",2ëü…%“2ü *ë=",=23!/ *
ä=……/ ,“C%ë……, …= *ë=",=23! , “%%K?…, ä›%L“2,*=. C%“ë*=“=…,þ (aftertouch).

1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü. 1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB. m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.

2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSYSB , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSYSB5, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

3 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSY04B , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 3 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSY05B , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

4 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] $ [A3] "/K!,2 …3›…/L C%!2. 4 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] $ [A4] "/K!,2 ,“*%ì3þ *!,"3þ.
m= ä,“CëL "/"ä2“ “%%2"2“2"3þ? ƒ…=÷…,. m= ä,“Cë %2%K!=ƒ,2“ “%%2"2“2"3þ?= 3“2=…%"*=.

5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER], ÷2%K/ "!…32ü“ " !›,ì Play (,“C%ë……,). 5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER], ÷2%K/ "!…32ü“ " !›,ì Play (,“C%ë……,).

j%…2!%ëë! d,“CëL r“2=…%"*= nC,“=…, j%…2!%ë- r“2=- Š,C *!,-


d,“CëL nC,“=…,
ë! …%"*= "%L
q%%K?…, C!ä=þ2-
m=,K%ë ÷=“2% ,“C%ëüƒ3-
[A1 (0)] PORT 1 “ ÷!ƒ C%!2 œEDIROL
ì= 3“2=…%"*=. nC!äë 2
PCR 1B.
…=,K%ë “2“2"……3þ ƒ=-
[A1 (0)] 1 ",“,ì%“2ü ì›ä3 “,ë%L ä="-
q%%K?…, C!ä=þ2- ë…, …= *ë=",ø3 ,
[A2 (1)] PORT 2 “ ÷!ƒ C%!2 œEDIROL 1 ã…!,!3ì/ì, ä=……/ì,
PCR 2B. C%“ë*=“=…, (aftertouch).
q%%K?…, C!ä=þ2- o% “!="……,þ “ *!,"%L 1,
“ ÷!ƒ C%!2/ œEDIROL C!, “ë=K%ì ä="ë…,, …=
[A3 (2)] PORT 1+2 [A2 (1)] 2 *ë=",ø3 ã…!,!3þ2“ “%-
PCR 1B , œEDIROL PCR
2B. %K?…, C%“ë*=“=…, “
2 K%ëüø,ì, ƒ…=÷…, ì,.
j!,"= C%ƒ"%ë 2 ã…!,!%-
"=2ü K%ë C%“2% ……/ C%
[A3 (2)] 3
3!%"…þ “%%K?…, C%“ë*=-
3 “=…, .
o% “!="……,þ “ *!,"%L 1,
C!, “ë=K%ì ä="ë…,, …=
[A4 (3)] 4 *ë=",ø3 ã…!,!3þ2“ “%-
%K?…, C%“ë*=“=…, “
4 ì…üø,ì, ƒ…=÷…, ì,.

74
q,“2ì…/ 3“2=…%"*,

r“2=…%"*, C.ä%"
Pad Velocity Curve Pad Aftertouch Curve
m,› %C,“=…%, *=* %C!äë,2ü ÷3"“2",2ëü…%“2ü C.ä%" [A1] $ [A9] , [B1] $ [B9] * m,› %C,“=…%, *=* %C!äë,2ü ÷3"“2",2ëü…%“2ü C.ä%" [A1] $ [A9] , [B1] $ [B9] *
velocity (“*%!%“2ü …=›=2, ). C%“ë*=“=…,þ (aftertouch).

1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü. 1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB. m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.

2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSYSB5, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSYSB5, …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

3 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSY06B , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 3 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSY07B , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

4 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] $ [A4] "/K!,2 ,“*%ì3þ *!,"3þ. 4 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] $ [A4] "/K!,2 ,“*%ì3þ *!,"3þ.
m= ä,“Cë %2%K!=ƒ,2“ “%%2"2“2"3þ?= 3“2=…%"*=. m= ä,“Cë %2%K!=ƒ,2“ “%%2"2“2"3þ?= 3“2=…%"*=.

5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER], ÷2%K/ "!…32ü“ " !›,ì Play (,“C%ë……,). 5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER], ÷2%K/ "!…32ü“ " !›,ì Play (,“C%ë……,).

r“2=- Š,C *!,- j%…2!%ë- r“2=- Š,C *!,-


j%…2!%ëë! d,“CëL nC,“=…, d,“CëL nC,“=…,
…%"*= "%L ë! …%"*= "%L
m=,K%ë ÷=“2% ,“C%ëüƒ3- m=,K%ë ÷=“2% ,“C%ëüƒ3-
ì= *!,"= velocity. n…= %C- ì= 3“2=…%"*=. nC!äë 2
!äë 2 …=,K%ë …=,K%ë “2“2"……3þ ƒ=-
[A1 (0)] 1
“2“2"……3þ ƒ=",“,ì%“2ü [A1 (0)] 1 ",“,ì%“2ü ì›ä3 “,ë%L ä="-
1 ì›ä3 “*%!%“2üþ …=›=2, ë…, …= C.ä ,
…= C.ä , ã!%ì*%“2üþ. 1 ã…!,!3ì/ì, ä=……/ì,
C%“ë*=“=…, .
o% “!="……,þ “ *!,"%L 1,
C!, …=›=2,, …= C.ä “ ì=ë%L o% “!="……,þ “ *!,"%L 1,
[A2 (1)] 2 C!, “ë=K%ì ä="ë…,, …= C.ä
“*%!%“2üþ …%2/ "%“C!%,ƒ-
"%ä 2“ ã!%ì÷. [A2 (1)] 2 ã…!,!3þ2“ “%%K?…,
2 C%“ë*=“=…, “ K%ëüø,ì,
o!, .*“C!““,"…%ì …=›=2,, 2 ƒ…=÷…, ì,.
…= C.ä/ velocity C!=*2,÷“*,
%“2=2“ …,ƒì……%L, ÷2% j!,"= C%ƒ"%ë 2 ã…!,!%-
[A3 (2)] 3 "=2ü K%ë C%“2% ……/ C%
%K“C÷,"=2 "%ƒì%›…%“2ü [A3 (2)] 3
"/ä!›,"=2ü C%“2% ……/L 3!%"…þ “%%K?…, C%“ë*=-
3 “=…, .
3!%"…ü ã!%ì*%“2,. 3
o% “!="……,þ “ *!,"%L 1, o% “!="……,þ “ *!,"%L 1,
ä=……= *!,"= %K“C÷,"=- C!, “ë=K%ì ä="ë…,, …= C.ä
[A4 (3)] 4 2 “3?“2"……% 3"ë,÷…, [A4 (3)] 4 ã…!,!3þ2“ “%%K?…,
ã!%ì*%“2, C!, .*“C!““,"- C%“ë*=“=…, “ ì…üø,ì,
4 …%ì …=›=2,, …= C.ä/. 4 ƒ…=÷…, ì,.

75
q,“2ì…/ 3“2=…%"*,

r“2=…%"*, MIDI
o!*ëþ÷=2ëü MIDI I/F
m,› %C,“=…% *=* %C!äë,2ü, K3ä32 ë, !=ƒAì/ MIDI ,“C%ëüƒ%"=2ü“ " *=÷“2" 3 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSY08B , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
MIDI-,…2!-L“=.
4 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] ,ë, [A2] "/K!,2 2!K3ì3þ
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü. 3“2=…%"*3 MIDI I/F.
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB. m= ä,“Cë %2%K!=ƒ,2“ “%%2"2“2"3þ?= 3“2=…%"*=.

2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSYSB , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER], ÷2%K/ "!…32ü“ " !›,ì Play (,“C%ë……,).

j%…2!%ëë! d,“CëL r“2=…%"*= nC,“=…,

MIDI I/F MODE OFF

MIDI OUT device


MIDI-“%%K?…, , C!,…,ì=ì/ PCR, ,ƒ PCR EDIROL PCR MIDI OUT X MIDI OUT

… C!ä=þ2“ . nKì… MIDI-“%%K?…, ì, EDIROL PCR Ïðèåì äàìïà


[A1 (0)] OFF MIDI IN device USB
C!%,“.%ä,2 ì›ä3 PCR , *%ìCüþ2!%ì, ,ë, EDIROL PCR MIDI IN X MIDI IN
ì›ä3 PCR "…ø…,ì MIDI-%K%!3ä%"=…,ì. EDIROL PCR 1 PORT 1
EDIROL PCR 2 PORT 2 /
Ïåðåäà÷à äàìïà
MIDI-
ñîîáùåíèÿ

MIDI I/F MODE ON


MIDI-!=ƒAì/ PCR "/C%ë… þ2 -3…*ö,þ MIDI-
,…2!-L“=. MIDI-“%%K?…, “ *%ìCüþ2!=, MIDI OUT device
“*%ìì32,!%"=……%ã% “ PCR C% USB, C!…=- EDIROL PCR MIDI OUT MIDI OUT

C!="ë þ2“ …= ƒ"3*%"%L ì%ä3ëü, “*%ìì32,!%- EDIROL PCR Ïðèåì äàìïà


[A2 (1)] ON MIDI IN device USB
"=……/L “ !=ƒAì%ì PCR MIDI OUT. MIDI- EDIROL PCR MIDI IN MIDI IN
“%%K?…, %2 MIDI-%K%!3ä%"=…, , “*%ìì32,- EDIROL PCR 1 PORT 1
!%"=……%ã% “ !=ƒAì%ì PCR MIDI IN, C!…=- EDIROL PCR 2 PORT 2 /
Ïåðåäà÷à äàìïà
C!="ë þ2“ " *%ìCüþ2!. MIDI-
ñîîáùåíèÿ

76
q,“2ì…/ 3“2=…%"*,

MIDI Merge Destination


PCR-300/500/800 %K%!3ä%"=… C!*ëþ÷=2ëì MIDI MERGE. r“2=…%"*= MIDI Merge Destination %C!äë 2 C%!2, “%%K?…, *%2%!%ã% %KAä,… þ2“ C!, "*ëþ÷……%ì C!*ëþ÷=2ë MIDI MERGE.

t3…*ö, MIDI Merge 3ä%K…= C!, *%ìì32=ö,, ".%ä= PCR MIDI IN “ "…ø…,ì MIDI-*%…2!%ëë!%ì, %2ë,÷…/ì %2 PCR. m=C!,ì!, ì%›…% “*%ìì32,!%"=2ü ä"= PCR , ,“C%ëüƒ%"=2ü %ä,… ,ƒ …,.
äë 3C!="ë…, C!%ã!=ìì…/ì “,…2ƒ=2%!%ì, = ä!3ã%L $ C!%ã!=ìì…/ì %K“C÷…,ì ƒ"3*%ƒ=C,“/"=þ?L “2=…ö,,.

1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.


j%…2!%ëë! d,“CëL r“2=…%"*= nC,“=…,
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.
q%%K?…, ".%ä= MIDI IN %KAä,-
[A1 (0)] PORT 1 … þ2“ “ “%%K?…, ì, PCR PORT
2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSYSB , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
1.

3 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSY09B , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. q%%K?…, ".%ä= MIDI IN %KAä,-
[A2 (1)] PORT 2 … þ2“ “ “%%K?…, ì, PCR PORT
4 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] $ [A3] "/K!,2 ø,…3, ä=……/ 2.
*%2%!%L K3ä32 %KAä,… 2ü“ “ ä=……/ì, ".%ä= MIDI IN.
q%%K?…, ".%ä= MIDI IN %KAä,-
m= ä,“Cë %2%K!=ƒ,2“ “%%2"2“2"3þ?= 3“2=…%"*=. [A3 (2)] MIDI OUT … þ2“ “ “%%K?…, ì, PCR MIDI
OUT.
5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER], ÷2%K/ "!…32ü“ " !›,ì Play (,“C%ë……,).

o!*ëþ÷=2ëü MIDI MERGE , MIDI Merge Destination


MIDI I/F MODE ON

MIDI OUT device


EDIROL PCR MIDI OUT MIDI OUT
EDIROL PCR Ïðèåì äàìïà
MIDI IN device USB
MIDI OUT OFF
X EDIROL PCR MIDI IN
PORT 1 ON MIDI IN
EDIROL PCR 1 PORT 1
PORT 2
EDIROL PCR 2 PORT 2 / ON
Ïåðåäà÷à äàìïà PORT 2
MIDI-
ñîîáùåíèÿ
Ïåðåêëþ÷àòåëü MIDI MERGE

MIDI MERGE DESTINATION

m= !,“3…* C!*ëþ÷=2ëü MIDI MERGE "*ëþ÷…, , C=!=ì2! MIDI Merge Destination 3“2=…%"ë… " ƒ…=÷…, PORT 2. o%.2%ì3 “%%K?…, , C!,…,ì=ì/ C% ".%ä3 MIDI IN,
%KAä,… þ2“ “ “%%K?…, ì, C%!2= PORT 2 , C!ä=þ2“ " *%ìCüþ2!.
* e1+( " *.,/<>2%0% " * 7%12"% “MIDI IN device“ ";!0 2< EDIROL PCR MIDI IN, 2. /0( "*+>7%--., /%0%*+>7 2%+% MIDI MERGE 1..!9%-(? /0(-(, 2<1? -% !3$32.

77
q,“2ì…/ 3“2=…%"*,

o!*ëþ÷=2ëü Advanced Driver


m,› %C,“=…%, *=* "*ëþ÷=2ü/%2*ëþ÷=2ü %Cö,þ ADVANCED DRIVER.
p*%ì…ä32“ ,“C%ëüƒ%"=2ü 3“2=…%"*3 ON.
* h',%-%-(? "123/ >2 " 1(+3 /.1+% /.1+%$3>9%#. "*+>7%-(? /(2 -(? (-1203,%-2 .

1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.


m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.

2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSYSB , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

3 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSY10B , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

4 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] ,ë, [A2] "/K!,2 ä!=L"!
…3›…%ã% 2,C=.

j%…2!%ëë! d,“CëL r“2=…%"*= nC,“=…,


r“2=…%"*= ,“C%ëüƒ32“ C!, !=K%-
2 “% “2=…ä=!2…/ì MIDI-ä!=L"-
[A1 (0)] OFF
!%ì, ".%ä ?,ì " “%“2="
%C!=ö,%……%L “,“2ì/.
r“2=…%"*= ,“C%ëüƒ32“ C!, !=K%-
2 " !=ì*=. 2.…%ë%ã,, FPT, !=ë,-
[A2 (1)] ON ƒ3þ?L "/“%*%“*%!%“2…%L %Kì…
C% MIDI. p*%ì…ä32“ C!,ì… 2ü
.23 3“2=…%"*3.

* FPT = Fast Processing Technology (2%5-.+.#(? ";1.*.1*.0.12-.#. .!,%- /. MIDI).


n- # 0 -2(03%2 =44%*2("-.% (1/.+<'." -(% /0./31*-.) 1/.1.!-.12( USB "
' "(1(,.12( .2 .!:%, /%0%1;+ %,;5 MIDI-$ --;5, 72. # 0 -2(03%2 ./2(, +<-.12<
(5 /%0%$ 7(.

5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER], ÷2%K/ "!…32ü“ " !›,ì Play (,“C%ë……,).

78
q,“2ì…/ 3“2=…%"*,

r“2=…%"*, ø=Kë%…= 3C!="ë…,


Startup Memory
m,› %C,“=…%, *=* %C!äë,2ü ø=Kë%… 3C!="ë…, , *%2%!/L K3ä2 ƒ=ã!3›=2ü“ C!,
"*ëþ÷…,, C,2=…, ,…“2!3ì…2=.

1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.


m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.

2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSYSB , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

3 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSY12B , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

4 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] ,ë, [A2] "/K!,2 CONTROL
MAP No. 0 ,ë, LAST ACCESS MEMORY.

j%…2!%ëë! d,“CëL r“2=…%"*= nC,“=…,

o!, "*ëþ÷…,, C,2=…, PCR " ã%


CONTROL
[A1 (0)] %C!=2,"…3þ C=ì 2ü (“2!. 8) ƒ=ã!3-
MAP No. 0
›=2“ ø=Kë%… 3C!="ë…, 0.

o!, "*ëþ÷…,, C,2=…, PCR " ã%


LAST %C!=2,"…3þ C=ì 2ü (“2!. 8) ƒ=ã!3-
[A2 (1)] ACCESS ›=2“ ø=Kë%… 3C!="ë…, , *%2%-
MEMORY !/L K/ë =*2,",!%"=… (ƒ=ã!3›…
,ë, “%.!=……) C%“ëä…,ì.

5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

79
q,“2ì…/ 3“2=…%"*,

r“2=…%"*, !ã3ë 2%!= VALUE


VALUE encoder
m,› %C,“=…% *=* %C!äë,2ü, *=*3þ -3…*ö,þ K3ä2 "/C%ë… 2ü !ã3ë 2%! VALUE C!, …=›=2%L *…%C* [USER].

1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü. 3 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSY14B , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.
4 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] $ [A5] "/K!,2 C=!=ì2!,
*%2%!/ì K3ä2 3C!="ë 2ü !ã3ë 2%! VALUE.
2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSYSB , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

j%…2!%ëë! d,“CëL r“2=…%"*= nC,“=…, d,=C=ƒ%… "%ƒì%›…/. ƒ…=÷…,L


pã3ë 2%! VALUE %C!äë 2 -,*“,!%"=……% ƒ…=÷…, velocity. b %K?ì “ë3÷= ƒ…=÷…, C- tch, 1 $ 127
KEY !ä="=ì/. PCR “%%K?…,L velocity %C!äë 2“ “*%!%“2üþ "ƒ 2, …%2. m% C!, ,“C%ëüƒ%"=-
[A1 (0)] * o0( “tch” '- 7%-(% velocity
VELOCITY …,, .2%L -3…*ö,, C!ä=2“ -,*“,!%"=……% ƒ…=÷…, velocity, *%2%!% %C!äë 2“ “
./0%$%+?%21? 1*.0.12<> "'?2(? -.2.
C%ì%?üþ !ã3ë 2%!= VALUE , %2 ä,…=ì,*, ,ã!/ … ƒ=",“,2.

[A2 (1)] BANK LSB pã3ë 2%! VALUE %C!äë 2 ƒ…=÷…, “%%K?…, Bank Select LSB (CC#32). 0 $ 127

[A3 (2)] BANK MSB pã3ë 2%! VALUE %C!äë 2 ƒ…=÷…, “%%K?…, Bank Select MSB (CC#00). 0 $ 127

CONTROL
[A4 (3)] pã3ë 2%! VALUE %C!äë 2 ƒ…=÷…, “%%K?…, Control Change. 0 $ 127
CHANGE

[A5 (4)] TEMPO pã3ë 2%! VALUE %C!äë 2 2ìC F8 clock. 20 $ 250

b *=÷“2" =ëü2!…=2,"/ C!%öä3!, %C,“=……%L "/ø, ì%›…% "%“C%ëüƒ%"=2ü“ “ëä3þ?L.


1. m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü. m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.
2. m=›ì,2 …= *…%C*3 [USER]. d,“CëL ƒ=ã%!,2“ , …= …ã% "/"ä2“ 2*3?,L C=!=ì2!, …=ƒ…=÷……/L …= .23 *…%C*3.
3. pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 …3›…/L C=!=ì2!.
4. m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
r“2=…%"*= %C!äë…=.

80
q,“2ì…/ 3“2=…%"*,

d!3ã, 3“2=…%"*,
Dynamic Mapping/V-LINK H-activity On/Off
m,› %C,“=…%, *=* %C!äë,2ü -3…*ö,þ *…%C*, DYNAMIC MAPPING/V-LINK. o!, ,“C%ëüƒ%"=…,, C!,ë%›…,L, 2=*,. *=* Pro Tools LE, .23 %Cö,þ “ëä32 "*ëþ÷,2ü.
e“ë, %…= "*ëþ÷…=, 2% …= "/.%ä œPCR 2B “ ,…2!"=ë=ì, C!,ì!…% " 500 ì“
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü. C!ä=þ2“ “%%K?…, œ90 00 7FB.
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.
1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.
2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSYSB , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.

3 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSY15B , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER]. 2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSYSB , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

4 pã3ë 2%!%ì VALUE ,ë, *%…2!%ëë!=ì, [A1] ,ë, [A2] "/K!,2 …3›…3þ 3 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSY13B , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
3“2=…%"*3 (Dynamic Mapping ,ë, V-LINK).
4 pã3ë 2%!%ì VALUE "*ëþ÷,2 ,ë, "/*ëþ÷,2 H-activity.
j%…2!%ëë
!
d,“CëL r“2=…%"*= nC,“=…, m= ä,“CëL "/"ä2“ œONB ,ë, œOFFB.

DYNAMIC j…%C*= !=K%2=2, *=* DYNAMIC 5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].


[A1 (0)]
MAPPING 0 MAPPING.

DYNAMIC j…%C*= !=K%2=2, *=* DYNAMIC


[A2 (1)]
MAPPING 1 MAPPING. Factory Reset
: : : : m,› %C,“=…%, *=* "%““2=…%",2ü ƒ="%ä“*, 3“2=…%"*, PCR.
[A2 (1)] DYNAMIC
j…%C*= !=K%2=2, *=* DYNAMIC
+ MAPPING
[A6 (5)] 15
MAPPING. 1 m=›ì,2 …= *…%C*3 [EDIT], ÷2%K/ %…= ƒ=ã%!ë=“ü.

[A2 (1)]
m= ä,“CëL "/"ä2“ œEDITB.
+ V-LINK j…%C*= !=K%2=2, *=* V-LINK.
[A7 (6)] 2 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSYSB , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

* DYNAMIC MAPPING 3 pã3ë 2%!%ì VALUE "/K!,2 œSY16B , …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].
Dynamic Mapping $ ƒ=!ƒ!",!%"=……= -3…*ö, , *%2%!= K3ä2 !=ë,ƒ%"=…=
C%ƒ›. o%ä!%K…%“2, …= “=L2 *%ìC=…,, Roland. 4 m= ä,“Cë ƒ=ì,ã=2 œRSTB; …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

5 m= ä,“Cë ƒ=ì,ã=2 œYESB; …=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].


5 m=›ì,2 …= *…%C*3 [ENTER].

81
m,“C!="…%“2,
o!, "%ƒ…,*…%" …,, … ,“C!="…%“2 L %ƒ…=*%ìü2 “ü “ ,…-%!ì=ö, L, C!," ä ……%L " ä=……%L ãë=" . b … L …=.%ä 2“ ! *%ì …ä=ö,, C% ,. 3“2!=… …,þ

o!%Këì/ “ *%ìì32=ö,L
n2“32“2"32 ƒ"3* m 3“2=…="ë,"=2“ ä!=L"!
● o!%"!ü2 C!=",ëü…%“2ü *%ìì32=ö,, PCR ● m C%ä*ëþ÷…% ë, ä!3ã% USB-%K%!3ä%"=…,?
o ! ä ,…“2=ëë ö, L ä!=L" != %2*ëþ÷,2 %2 *%ìCüþ2 != "“ USB-3“2!%L“2"=,
rK ä,2 “ü, ÷2% PCR “*%ìì32,!%"=… “ !=ƒA ì%ì USB *%ìCüþ2 != “ C%ì%?üþ USB-
*!%ì *ë=",=23!/ , ì/ø*,.
*=K ë . o%“ë *%ìì32=ö,, ø,…/ USB *%ìCüþ2 !3 ì%› 2 C%2! K%"=2ü“ 15 ,ë,
K%ë “ *3…ä äë ,ä …2,-,*=ö,, PCR. ● m ƒ=C3?…/ ë, ä!3ã, C!,ë%›…, ,ë, !ƒ,ä…2…%
● o!%"!ü2 “%“2% …, “ë*2%!= C,2=…, PCR C!%ã!=ìì…% %K“C÷…, (…=C!,ì!, =…2,",!3“…=
rK ä,2 “ü, ÷2% “ ë *2%! C,2=…, PCR 3“2=…%"ë … " œUSBB, “ë, ,“C%ëüƒ3 2“ ø,…= C!%ã!=ìì=)?
C,2=…, USB, ,ë, " BDCB, “ë, C,2=…, C%ä= 2“ ÷ ! ƒ =ä=C2 !. dë 3“C ø…%ã% C!%" ä …, ,…“2=ëë ö,, "“ %“2=ëü…/ C!%ã!=ìì/ ä%ë›…/ K/2ü
(-> “2!. 7) %2*ëþ÷ …/.

● rKä,2“ü, ÷2% *%ìCüþ2! ,ë, USB-*%…ö…2!=2%! ● m "*ëþ÷… ë, " *%ìCüþ2! !›,ì 3C!="ë…,
%K“C÷,"=þ2 ä%“2=2%÷…% …=C! ›…, C,2=…, C,2=…,ì?
o!, … ä%“2=2%÷…%ì …=C! › …,, C,2=…, “% ä,… …, “ PCR “2=…%",2“ e“ë, " *%ìCüþ2 ! =*2,",!%"=… ! ›,ì 3C!="ë …, C,2=…, ì ,ë, ! ›,ì
… "%ƒì%›…/ì. rK ä,2 “ü, ÷2% …,ƒ*% …=C! › …, C,2=…, … %K3“ë%"ë …% .… !ã%“K ! › …, , %2*ëþ÷,2 ,.. o%ä!%K…%“2, ä%ë›…/ K/2ü %C,“=…/ " !3*%"%ä“2" C%
“ë ä3þ?,ì, ì%ì …2=ì,. *%ìCüþ2 !3.
• m *%2%!/ 2,C/ …%32K3*%" … ì%ã32 %K “C ÷,2ü “2=K,ëü…% C,2=…, C!, !=K%2
%2 "“2!% ……%ã% =**3ì3ë 2%!=. o%C!%K3L2 ƒ=C,2=2ü *%ìCüþ2 ! %2 Kë%*= ● d%“2=2%÷…% ë, “"%K%ä…%ã% ì“2= …= ›“2*%ì ä,“*?
C,2=…, . q%2!,2 … …3›…/ -=Lë/, ÷2%K/ 3" ë,÷,2ü %KA ì “"%K%ä…%L C=ì 2,. o%“ë .2%ã%
• b%ƒì%›…%, " *%ìCüþ2 ! %C! ä ë …/ 3“2=…%"*,, %ã!=…,÷,"=þ?, C,2=…, C% %÷,“2,2 œj%!ƒ,…3B.
ø,… USB. o!%" !ü2 “%%2" 2“2"3þ?, 3“2=…%"*,.
• b … *%2%!/. “ë3÷= . C%ä=2ü C,2=…, …= PCR “ C%ì%?üþ *%…ö …2!=2%!=, ● m C% "ë 2“ ë, " Device Manager (d,“C2÷!
C,2=þ? ã%“ C% ø,… (USB-*%…ö …2!=2%!, … %K%!3ä%"=……/L Kë%*%ì C,2=…, ), r“2!%L“2"): œOther DeviceB (d!3ã% r“2!%L“2"%),
… "%ƒì%›…%. p *%ì …ä3 2“ ,“C%ëüƒ%"=2ü *%…ö …2!=2%!/, *%ìCë *23þ?, “
Kë%*=ì, C,2=…, . œUnknown DeviceB (m,ƒ"“2…% r“2!%L“2"%) ,ë,
%K%!3ä%"=…,, %2ì÷……% “,ì"%ë=ì, œ?/!/xB?
e“ë, ä!=L" ! 3“2=…%"ë … … *%!! *2…%, 2% C!%,…“2=ëë,!%"=……/L ä!=L" ! ì%› 2
%“2="=2ü“ " … ƒ=" !ø ……%ì “%“2% …,,. rä=ë,2 .2%2 ä!=L" ! (“2!. 84) ,
C!%,…“2=ëë,!3L2 ƒ=…%"%.

82
m,“C!="…%“2,

b/ä=2“ ƒ=C!%“ % -=Lë ä!=L"!= ä=›


C%“ë 2%ã%, *=* %… K/ë 3“2=…%"ë…
● b%ƒì%›…% PCR “*%ìì32,!%"=… … “ 2ì !=ƒAì%ì USB,
*%2%!/L ,“C%ëüƒ%"=ë“ C!, ,…“2=ëë ö,, ä!=L"!=
d!=L" ! USB … %K.%ä,ì% C!%,…“2=ëë,!%"=2ü äë "“ . !=ƒA ì%" USB, * *%2%!/ì
K3ä 2 C%ä*ëþ÷=2ü“ PCR. o!, ,“C%ëüƒ%"=…,, USB-*%…ö …2!=2%!= ,ë, *%ìCüþ2 !=
“ … “*%ëü*,ì, !=ƒA ì=ì, USB … %K.%ä,ì% *%ìì32,!%"=2ü PCR “ 2 ì !=ƒA ì%ì, äë
*%2%!%ã% K/ë 3“2=…%"ë … ä!=L" !. e“ë, 2! K3 2“ C%ä*ëþ÷,2ü PCR * !=ƒA ì3 USB,
äë *%2%!%ã% ä!=L" ! … 3“2=…="ë,"=ë“ , “ä ë=L2 “ë ä3þ? .

1 q*%ìì32,!3L2 PCR “ *%ìCüþ2 !%ì.


q,“2ì= Windows XP:

1. p=“*!% 2“ ä,=ë%ã%"% %*…% Found New Hardware Wizard (l=“2 ! …%"%ã%


%K%!3ä%"=…, ). e“ë, "/ä=“2“ ƒ=C!%“ …= Windows Update (0 …2!
nK…%"ë …, Windows), "/K !,2 œNo, ...B (m 2) , ? ë*…,2 [Next] (d=ë ).
2. b/K !,2 œInstall the software automatically (recommended)B
(À"2%ì=2,÷ “*= 3“2=…%"*= (! *%ì …ä3 2“ )) , ? ë*…,2 [Next] (d=ë ).
o!, "%ƒ…,*…%" …,, ä,=ë%ã%"/. %*%… “ “,ì"%ë=ì, œ!B ,ë, œXB ? ë*…,2 …=
[Continue] (o!%ä%ë›,2ü), ÷2%K/ C!%ä%ë›,2ü ,…“2=ëë ö,þ. b “ë3÷= … "%ƒì%›…%“-
2, C!%ä%ë›,2ü C!%ö ä3!3 ? ë*…,2 C% [OK] , C ! ,…“2=ëë,!3L2 ä!=L" !.

q,“2ì= Windows 2000:


e“ë, !=“*!/"= 2“ ä,=ë%ã%"% %*…% œUnable to find digital signatureB (0,-!%"=
C%äC,“ü %2“32“2"3 2), ? ë*…,2 [Yes] (d=), ÷2%K/ C!%ä%ë›,2ü ,…“2=ëë ö,þ. b “ë3÷=
… "%ƒì%›…%“2, C!%ä%ë›,2ü C!%ö ä3!3 ? ë*…,2 C% [OK] , C ! ,…“2=ëë,!3L2
ä!=L" !.

2 p=“*!% 2“ ä,=ë%ã%"% %*…% œFound New Hardware Wizard CompletedB


(l=“2 ! …%"%ã% %K%!3ä%"=…, !=K%23 ƒ=" !ø,ë).
y ë*…,2 C% [Finish] (g=" !ø,2ü).

3 e“ë, !=“*!/"= 2“ ä,=ë%ã%"% %*…% œChange System SettingsB (hƒì …,2ü


“,“2 ì…/ 3“2=…%"*,), ? ë*…,2 C% [Yes] (d=). Windows ="2%ì=2,÷ “*,
C ! ƒ=ã!3ƒ,2“ .
e“ë, “ C%ì%?üþ %C,“=……%L "/ø C!%ö ä3!/ ƒ=" !ø,2ü ,…“2=ëë ö,þ ä!=L" != …
3ä= 2“ , 3“2=…%",2 ã% ƒ=…%"%.

83
m,“C!="…%“2,

rä=ë…, USB-ä!=L"!=
e“ë, “ C%ì%?üþ %C,“=……%L "/ø C!%ö ä3!/ 3“2=…%",2ü USB-ä!=L" ! … 3ä=ë%“ü, "%ƒì%›…% *%ìCüþ2 ! … “ì%› 2 *%!! *2…% ã% %C! ä ë,2ü. b .2%ì “ë3÷= … *%!! *2…%
3“2=…%"ë ……/L ä!=L" ! …3›…% 3ä=ë,2ü , C ! 3“2=…%",2ü ã% ƒ=…%"%, “ë ä3 %C,“=……%L …,› C!%ö ä3! .

q,“2ì= Windows q,“2ì= Mac OS X

1 n2“% ä,…,2 %2 *%ìCüþ2 != "“ USB-*=K ë,, ƒ= ,“*ëþ÷ …, ì USB-*=K ë L 1 g=C3“2,2 Mac, C! ä"=!,2 ëü…% %2“% ä,…," PCR.
*ë=",=23!/ , ì/ø*, ( “ë, 2=*, ,“C%ëüƒ3þ2“ ). Š=*› …=ä% %2“% ä,…,2ü , rK ä,2 “ü, ÷2% !=“*%ìì32,!%"=…/ "“ USB-*=K ë,, ƒ= ,“*ëþ÷ …, ì USB-*=K ë L
*=K ëü PCR. o ! ƒ=ã!3ƒ,2 *%ìCüþ2 ! , "%Lä,2 " 3÷ 2…3þ ƒ=C,“ü,
*ë=",=23!/ , ì/ø*,.
%K “C ÷,"=þ?3þ =äì,…,“2!=2,"…/ C!,",ë ã,,.

2 b“2="ü2 ä,“* " C!,"%ä CD.


2 b“2="ü2 ä,“* " C!,"%ä CD.

3 b/K !,2 [Start] (o3“*)-[My Computer] (l%L *%ìCüþ2 !), ƒ=2 ì $ [DVD/CD-
3 b C=C* Driver ƒ=ã!3› ……%ã% CD-ROM ? ë*…,2 ä"=›ä/ C% œPCR_UninstallerB.
ROM Drive] (o!,"%ä DVD/CD-ROM).
4 m= ä,“Cë L "/" ä 2“ œEDIROL PCR Driver will be deletedB. y ë*…,2 C%
[Uninstall].
4 b/K !,2 C=C*3 [DRIVER]-[XP2K].
e“ë, "/" ä 2“ ä!3ã% “%%K? …, , “ë ä3L2 ã% ,…“2!3*ö, ì.
5 y ë*…,2 ä"=›ä/ C% C,*2%ã!=ìì [UNINSTAL].
5 m= ä,“Cë L "/" ä 2“ "%C!%“ œOK to delete the driver?B, ? ë*…,2 C% [OK].
6 që ä3L2 C% "ë þ?,ì“ ,…“2!3*ö, ì.
6 p=“*!% 2“ ä,=ë%ã%"% %*…% œAuthenticationB. b" ä,2 C=!%ëü , ? ë*…,2 C%
[OK].

7 m= ä,“Cë L "/" ä 2“ œUninstallation completedB, ? ë*…,2 C% [Restart], ÷2%K/


C ! ƒ=ã!3ƒ,2ü *%ìCüþ2 ! Mac.

84
m,“C!="…%“2,

o!%Këì/ C!, ,“C%ëüƒ%"=…,, PCR


o!!/"=2“ ƒ"3* C!, "%“C!%,ƒ"ä…,, C% b%“C!%,ƒ"ä…, ,ë, ƒ=C,“ü
MIDI %“2=…="ë,"=þ2“ " “!ä,… C!%ö““= ,
● b/K!=…= ë, " Windows XP/2000 3“2=…%"*= œgive C!%ä%ë›,2ü ,. … C!ä“2="ë 2“
priority to background processingB? "%ƒì%›…/ì
dë K “C! C 2“2" ……%ã% %Kì …= C% MIDI “ë ä3 2 "/K!=2ü 3“2=…%"*3 œgive priority to
background processingB. ● m C!ã!3›=2“ ë, C!%ö““%! C!, ,“C%ëüƒ%"=…,,
PCR?
● u%!%ø% ë, “*%ìì32,!%"=… USB-*=Këü?
e“ë, .2% C!%,“.%ä,2, %“2=…%",2 "%“C!%,ƒ" ä …, ,ë, ƒ=C,“ü , C%C/2=L2 “ü
g=*!%L2 C!%ã!=ìì…% C!,ë%› …, ö,-!%"%L “2=…ö,, ƒ"3*%ƒ=C,“,, ƒ=2 ì
ƒ=C3“2,2ü ,. “…%"=. e“ë, .2% … 3ä= 2“ , ƒ=*!%L2 C!%ã!=ìì…/ C!,ë%› …, ,
"/*ëþ÷,2 , “…%"= "*ëþ÷,2 C,2=…, PCR. e“ë, ,“C%ëüƒ3 2“ ø,…= C,2=…, , ƒ=…%"% !=K%2=þ?, “ PCR, , ƒ=2 ì “…%"= C ! C%ä*ëþ÷,2 PCR.
C ! C%ä*ëþ÷,2 PCR.

● m "%øë ë, *%ìCüþ2! " !›,ì C%…,›……%ã% .…!-


nC!=ö,%……= “,“2ì= !=K%2=2
ã%C%2!Kë…, ,ë, .*%…%ì,÷…/L !›,ì %›,ä=…, ?
o%“ë 2%ã%, *=* *%ìCüþ2 ! "/Lä 2 ,ƒ .2%ã% ! ›,ì=, ƒ=*!%L2 C!%ã!=ìì…% …“2=K,ëü…%
C!,ë%› …, ö,-!%"%L “2=…ö,, ƒ"3*%ƒ=C,“,, !=K%2=þ? “ PCR, , ƒ=…%"%
C ! C%ä*ëþ÷,2 PCR. ● b*ëþ÷=ë“ ë, *%ìCüþ2! C!, “*%ìì32,!%"=……%ì “
…,ì PCR?
● a/ë ë, %C!äë… " %C!=ö,%……%L “,“2ì C!,ì…,*
n2“% ä,…,2 PCR %2 *%ìCüþ2 !=, "*ëþ÷,2 ã%, , 2%ëü*% C%2%ì “*%ìì32,!3L2 “
"/.%ä…/. MIDI-ä=……/.? …,ì PCR. e“ë, *%ìCüþ2 ! ,“C%ëüƒ3 2 USB-*ë=",=23!3, 2% ã% ƒ=ã!3ƒ*= C!,
m *%2%!/ C!%ã!=ìì…/ C!,ë%› …, 2! K3þ2, ÷2%K/ " *%ìCüþ2 ! K/ë %C! ä ë … “*%ì332,!%"=……%ì PCR ì%› 2 "/ƒ"=2ü “K%, " !=K%2 %C !=ö,%……%L “,“2 ì/.
C!, ì…,* "/.%ä…/. MIDI-ä=……/..

● o!=",ëü…% ë, 3“2=…%"ë… ä!=L"!?


dë ,“C%ëüƒ%"=…, PCR “…=÷=ë= … %K.%ä,ì% “%%2" 2“2"3þ?,ì %K!=ƒ%ì 3“2=…%",2ü
ä!=L" !.

● m ƒ=C3?…% ë, …“*%ëü*% C!%ã!=ìì…/. C!,ë%›…,L?


e“ë, %ä…%"! ì ……% !=K%2=þ2 “!=ƒ3 … “*%ëü*% C!%ã!=ìì…/. C!,ë%› …,L,
"%ƒì%›…% "%ƒ…,*…%" …, “%%K? …,L %K %ø,K*=.. e“ë, .2% C!%,ƒ%øë%, ƒ=*!%L2
… ,“C%ëüƒ3 ì/ C!%ã!=ìì…/ C!,ë%› …, . e“ë, C%“ë ƒ=*!/2, %*…= C!,ë%› …,
ã% C,*2%ã!=ìì= "“ ? %2%K!=›= 2“ " C=… ë, ƒ=ä=÷ Windows, .2% ã%"%!,2 %
2%ì, ÷2% C!,ë%› …, "“ ? !=K%2= 2. g=*!%L2 "“ … ,“C%ëüƒ3þ?, “
C!,ë%› …, , C,*2%ã!=ìì/ *%2%!/. %2%K!=›=þ2“ " C=… ë, ƒ=ä=÷.

85
m,“C!="…%“2,

b%ƒ…,*=2 ƒ=ä!›*= ì›ä3 "ƒ 2,ì …%2/ m !=K%2=2 C%“ë*=“=…,


…= *ë=",=23! , "%“C!%,ƒ"ä…,ì PCR C%ƒ"%ë 2 …=ƒ…=÷=2ü …= *%…2!%ëë ! C%“ë *=“=…, (aftertouch) ä!3ã, MIDI-
“%%K? …, . e“ë, .2% “ä ë=…%, 2% C%“ë *=“=…, !=K%2=2ü … K3ä 2.
C!%ã!=ìì…/ì “,…2ƒ=2%!%ì ƒ"3*= r“2=…%",2 *%…2!%ëë ! C%“ë *=“=…, (aftertouch) " No Assign (“2!. 67).
o!%ã!=ìì…/L “,…2 ƒ=2%! "%“C!%,ƒ"%ä,2 ƒ"3* “ C%ì%?üþ =3ä,%*=!2/ *%ìCüþ2 !=.
o%.2%ì3 ƒ=ä !›*= ì ›ä3 "ƒ 2, ì …%2/ , -=*2,÷ “*,ì "%“C!%,ƒ" ä …, ì
… ,ƒK ›…=. }2% …=ƒ/"= 2“ œë=2 …2…%“2üþB.
o!, ,“C%ëüƒ%"=…,, C!%ã!=ìì…%ã% “,…2 ƒ=2%!= , =3ä,%*=!2/ ë=2 …2…%“2ü
C!% "ë 2“ " ëþK%ì “ë3÷= . nä…=*%, %C! ä ë," “%%2" 2“2"3þ?,ì %K!=ƒ%ì
3“2=…%"*, =3ä,%*=!2/ , “ *" …“%!=, ì%›…% …," ë,!%"=2ü , ÷2% C%ƒ"%ë,2
…%!ì=ëü…% !=K%2=2ü.
r“2=…%"*,, C%ƒ"%ë þ?, C%…,ƒ,2ü ë=2 …2…%“2ü.
• rì …üø,2 !=ƒì ! =3ä,%K3- != ö,-!%"%L “2=…ö,, ƒ"3*%ƒ=C,“,.
• rì …üø,2 !=ƒì ! K3- != =3ä,%*=!2/
q%%2" 2“2"3þ?, C!%ö ä3!/ ä%ë›…/ K/2ü %C,“=…/ " !3*%"%ä“2" C%
C!%ã!=ìì…%ì3 “ *" …“%!3 ,ë, =3ä,%*=!2 .

o!, “%"ì“2…%L !=K%2 PCR ,


C!%ã!=ìì…%ã% C!,ë%›…, “2=…ö,,
ƒ"3*%ƒ=C,“, … %2“/ë=þ2“ “,“2ì…/
“%%K?…, …= "…ø…,L ƒ"3*%"%L ì%ä3ëü
b C!%ã!=ìì…%ì C!,ë%› …,, ö,-!%"%L “2=…ö,, ƒ"3*%ƒ=C,“, … %K.%ä,ì% "*ëþ÷,2ü
-3…*ö,þ “*"%ƒ…%L C ! ä=÷, “,“2 ì…/. “%%K? …,L …= ƒ"3*%"%L ì%ä3ëü.
o%ä!%K…%“2, $ " “%%2" 2“2"3þ? ì !3*%"%ä“2" C%ëüƒ%"=2 ë .

d›%L“2,* … 3C!="ë 2 "/“%2%L ƒ"3*= ,ë,


ì%ä3ë ö,L
PCR C%ƒ"%ë 2 …=ƒ…=÷=2ü …= ä›%L“2,* ä!3ã, MIDI-“%%K? …, . e“ë, .2% “ä ë=…%, “
C%ì%?üþ ä›%L“2,*= 3C!="ë 2ü "/“%2%L ƒ"3*= ,ë, ì%ä3ë ö, L “2=…%",2“
… "%ƒì%›…%.
b/K !,2 äë ä›%L“2,*= …=ƒ…=÷ …, NO ASSIGN (“2!. 67).

86
o!,ë%›…,

87
d"= MIDI-C%!2=
e“ë, PCR “*%ìì32,!%"=… “ *%ìCüþ2!%ì C% USB, 2% %… %K“C÷,"=2 !=K%23 “ ä"3ì "/.%ä…/ì, MIDI-C%!2=ì, (PORT 1 , PORT 2). kþK%L ,ƒ *%…2!%ëë!%" PCR ì%›…% …=“2!%,2ü
…= C!ä=÷3 MIDI-“%%K?…,L C% ëþK%ì3 ,ƒ .2,. C%!2%".
o%ä!%K…%“2, …=ƒ…=÷…, MIDI-“%%K?…,L …= *%…2!%ëë!/ %C,“=…/ …= “2!=…,ö=. 20 , 41.
fig.MIDI-port1-e.eps_55
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå öèôðîâîé ñòàíöèè çâóêîçàïèñè
b *%…-,ã3!=ö,,, *%ãä= ,“C%ëüƒ32“ C!%ã!=ìì…% C!,ë%›…, ö,-!%"%L “2=…ö,,
Çâóêîâîé MIDI-ìîäóëü ƒ"3*%ƒ=C,“,, , %“3?“2"ë 2“ C!%“2% 3C!="ë…, ƒ"3*%"/ì ì%ä3ëì C=!2,,, *%2%!=
Òðåê THRU

PCR
PORT1 PCR 1 MIDI OUT "%“C!%,ƒ"%ä,2“ , *%…2!%ëë!/ PCR ì%ã32 ,“C%ëüƒ%"=2ü 2%2 › "/.%ä…%L C%!2 MIDI, ÷2% ,
:

Çàïèñü íà òðåê ÏÎ *ë=",=23!=. o% 3ì%ë÷=…,þ, ä=……/ ,“C%ë……, “ *ë=",=23!/ PCR C!ä=þ2“ ÷!ƒ C%!2
ñèíòåçàòîðà
PORT 1, C%.2%ì3 *%…2!%ëë!/ 2=*› ì%›…% …=ƒ…=÷,2ü …= .2%2 C%!2.
PORT2 PCR 2

fig.MIDI-port2-e.eps_55
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå öèôðîâîé ñòàíöèè çâóêîçàïèñè
o!%ã!=ìì…% %K“C÷…, …*%2%!/. ö,-!%"/. “2=…ö,L ƒ"3*%ƒ=C,“, C%ää!›,"=2
!=K%23 ".%ä…%ã% C%!2=, 3C!="ë þ?ã% “*ö,L ì,*ø,!%"=…, “2=…ö,,. o%“*%ëü*3 PCR
Òðåê

PCR
PORT1 PCR 1 MIDI OUT ,ì2 ä"= C%!2=, 2% %ä,… ,ƒ …,. ì%›2 ,“C%ëüƒ%"=2ü“ äë "%“C!%,ƒ"ä…, ƒ"3*= ,
:

Çàïèñü íà òðåê ÏÎ 3C!="ë…, ƒ"3*%"/ì MIDI-ì%ä3ëì, = "2%!%L $ äë 3C!="ë…, C!%ã!=ìì…/ì


ñèíòåçàòîðà
C!,ë%›…,ì ö,-!%"%L “2=…ö,L ƒ"3*%ƒ=C,“,.
PORT2 PCR 2

fig.MIDI-port3-e.eps_55
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå öèôðîâîé ñòàíöèè çâóêîçàïèñè
m=C!,ì!, “ë, …%K.%ä,ì% "/K,!=2ü C!%ã!=ìì/ …= ƒ"3*%"%ì ì%ä3ë “ C%ì%?üþ *…%C%*
Çâóêîâîé MIDI-ìîäóëü PCR [A1] $ [A9] , [B1] $ [B9], = ã% “ë=Lä!=ì, [S1] $ [S9] *%…2!%ë,!%"=2ü C!%ã!=ìì…/
Òðåê THRU

PCR
PORT1 PCR 1 MIDI OUT -Lä!/ ö,-!%"%L “2=…ö,, ƒ"3*%ƒ=C,“,, 2% ì%›…% %C!äë,2ü “ëä3þ?, …=ƒ…=÷…,
:

Çàïèñü íà òðåê ÏÎ *%…2!%ëë!%" …= "/.%ä…/ MIDI-C%!2/.


ñèíòåçàòîðà

j…%C*, [A1] $ [A9] , [B1] $ [B9]: PORT 1


PORT2 PCR 2
që=Lä!/ [S1] $ [S9]: PORT 2

* o.$0.!-.12( 0 !.2; 1 /0.#0 ,,-;, .!%1/%7%-(%, 6(40.".) 12 -6(( '"3*.' /(1( ./(1 -; "
1..2"%212"3>9%, 03*.".$12"%.

88
o! ì= *%ìì32=ö, PCR “% ƒ"3*%"/ì ì%ä3ëì
PCR ì%›…% “*%ìì32,!%"=2ü …C%“!ä“2"……% “% ƒ"3*%"/ì MIDI-ì%ä3ëì, ÷2%K/ 3C!="ë 2ü "%“C!%,ƒ"ä…,ì ƒ"3*%" C%“ëä…ã%.

o!, *%ìì32=ö,, PCR “ *%ìCüþ2!%ì C% USB …%K.%ä,ì% ,“C%ëüƒ%"=2ü %Cö,%…=ëü…/L Kë%* C,2=…, (“2!. 92). o% "%C!%“=ì ã% C!,%K!2…, %K!=?=L2“ü * ì“2…%ì3 ä,ë!3.
fig.MIDI-External-e.eps

Çâóêîâîé MIDI-ìîäóëü (ïðèîáðåòàåòñÿ îòäåëüíî)


MIDI IN

Áëîê ïèòàíèÿ (ïðèîá-


AC adaptor
ðåòàåòñÿ
(availableîòäåëüíî)
separately) DC IN

MIDI OUT

Ïåðåä êîììóòàöèåé îáîðóäîâàíèÿ


óáåäèòåñü, ÷òî ïèòàíèå âûêëþ÷åíî.

1 q*%ìì32,!3L2 MIDI-*=Këì !=ƒAì MIDI OUT …= PCR “ !=ƒAì%ì MIDI IN ƒ"3*%"%ã% MIDI-ì%ä3ë .

2 q*%ìì32,!3L2 Kë%* C,2=…, “ !=ƒAì%ì DC IN …= PCR.

3 r“2=…%",2 C!*ëþ÷=2ëü C,2=…, PCR " C%ë%›…, œDCB.


Š=*› "*ëþ÷,2 C,2=…, ƒ"3*%"%ã% MIDI-ì%ä3ë .

4 m=“2!%L2 2*3?,L *=…=ë PCR …= MIDI-*=…=ë, C% *%2%!%ì3 ƒ"3*%"%L MIDI-ì%ä3ëü C!,…,ì=2 ,…-%!ì=ö,þ.

5 o!, ,ã! …= *ë=",=23! PCR K3ä32 "%“C!%,ƒ"%ä,2ü“ C!%ã!=ìì/ ƒ"3*%"%ã% MIDI-ì%ä3ë .

89
qC,“%* ø=Kë%…%" 3C!="ë…,
o!, C%“2="* PCR-300/500/800 %… *%ìCë*232“ 16 ø=Kë%…=ì, 3C!="ë…, . n…, C%ƒ"%ë þ2 %C!=2,"…% …=“2!=,"=2ü PCR …= 3C!="ë…, C!%ã!=ìì…/ì
%K“C÷…,ì !=ƒë,÷…%ã% 2,C= (“2!. 8).

j!%ì 2%ã%, “ “=L2= *%ìC=…,, Roland ì%›…% ƒ=ã!3ƒ,2ü " PCR ä%C%ë…,2ëü…/ ø=Kë%…/ 3C!="ë…, .

o%ƒ,ö, " C=ì 2, g="%ä“*= 3“2=…%"*=


0 DYNAMIC MAPPING 0
1 SONAER LEeASONAR 5 (MCR-8 Mode3)
2 GarageBand
3 Cubase 3 SX (MCR-8 Mode4)
4 Logic 7
5 Logic 7
6 Logic 7
7 Logic 7
8 Logic 7
9 Logic 7
10 Logic 7
11 B4 II
12 B4 II
13 B4 II
14 GM
15 motion dive .tokyo

90
j=!2= MIDI--3…*ö,L

Ìîäåëü: PCR-300/500/800 Äàòà: 01 ÿíâàðÿ, 2007 Âåðñèÿ: 1.00

Ôóíêöèÿ... Ïåðåäàåòñÿ Ðàñïîçíàåòñÿ Ïðèìå÷àíèå

Basic Default 1 X
Channel Changed 1 – 16 X

Default Mode 3 X
Mode Messages OMNI ON/OFF, MONO, POLY X
Altered ************** X
Note 0 – 127 X
Number : True Voice ************** X
Note ON O (9n v = 1 – 127) X
Velocity
Note OFF O (8n v = 1 – 127), (9n v = 0) X

Key’s O X
Aftertouch
Ch’s O X

Pitch Bend O X

Control Change O X

Program O (0 – 127) X
Change : True # ************** X

System Exclusive O O

: Song Pos O X
System
: Song Sel O (0 – 127) X
Common
: Tune O X
System : Clock O X
Real Time : Command O X
: All Sound Off O *1 (120) X
: Reset All Controller O *1 (121) X
Aux Message : Local control O X
: All Notes Off O *1 (123) X
: Active Sense O X
: Reset O X

Çàìå÷àíèÿ *1 Ïåðåäàåòñÿ ïðè âûïîëíåíèè êîìàíäû Panic.

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO O : Äà


Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF, MONO X : Íåò

91
n“…%"…/ .=!=*2!,“2,*,

PCR-300/500/800: *ë=",ø…/L MIDI-*%…2!%ëë!


jë=",=23!= c=K=!,2/
PCR-300: 32 *ë=",ø, (÷3"“2",2ëü…/ * velocity , C%“ë*=“=…,þ) PCR-300: 605.9 (x) x 250.8 (c) x 91.4 (b) ìì
PCR-500: 49 *ë=",ø (÷3"“2",2ëü…/ * velocity , C%“ë*=“=…,þ) PCR-500: 838.9 (x) x 250.8 (c) x 91.4 (b) ìì
PCR-800: 61 *ë=",ø= (÷3"“2",2ëü…/ * velocity , C%“ë*=“=…,þ) PCR-800: 1001.9 (x) x 250.8 (c) x 91.4 (b) ìì

j%…2!%ëë!/ b“
o.ä/: [A1] $ [A9], [B1] $ [B9] PCR-300: 2.9 *ã
j…%C*,: [L1] $ [L4], [C1] $ [C3] PCR-500: 3.8 *ã
PCR-800: 4.5 *ã
pã3ë 2%!/: [R1] $ [R9]
që=Lä!/: [S1] $ [S9] `*“““3=!/
j!%““-Lä!: [H1] $ [H2] PCR-300/500/800 CD-ROM
m%›…/ Cä=ë,: [P1], [P2] j=Këü USB
p3*%"%ä“2"% C% 3“2=…%"*
d›%L“2,*: [BEND], [MOD]
p3*%"%ä“2"% C%ëüƒ%"=2ë
o%“ë*=“=…, (*ë=",=23!=): [AFTERTOUCH]
k,ö…ƒ,%……% “%ãë=ø…, % C!%ã!=ìì…%ì %K“C÷…,, *%ìC=…,, Roland
d,“CëL
nCö,,
7-“ãì…2…/L, 4-“,ì"%ëü…/L fj
Àä=C2! “2, C!ì……%ã% 2%*=: PSB-120/PSB-230EU/PSB-230UK/PSB-240A
a%*%"= C=…ëü oä=ëü…/L C!*ëþ÷=2ëü: DP-2/DP-6
që*2%! C,2=…, (USB Bus/OFF/DC IN) oä=ëü .*“C!““,,: EV-5/EV-7
o!*ëþ÷=2ëü MIDI Merge (ON/OFF)
* PSB-** $ *.,/+%*2, 1.12.?9() (' !+.* /(2 -(? PSB-1U AC ( * !%+? /(2 -(?.
p=ƒAì/
Hold Pedal: 1/4B ä›*
Expression Pedal: 1/4B ä›* 2,C= TRS * b 6%+?5 31."%08%-12"." -(? /0(!.0 2%5-(7%1*(% 5 0 *2%0(12(*( (/(+( "-%8-() "($ ,.#32
MIDI (IN, OUT) (',%-?2<1? !%' /0%$" 0(2%+<-.#. 3"%$.,+%-(?.
USB
DC IN

m=C! ›…, C,2=…,


DC 9 V (=ä=C2! “2, C!ì……%ã% 2%*=) ,ë, ø,…= C,2=…, USB

o%2!Kë ì/L 2%*


300 ìÀ (=ä=C2! “2, C!ì……%ã% 2%*=)
300 ìÀ (ø,…= C,2=…, USB)

92
r“2=…%"*, *ë=",=23!/ PCR
-> nC!äë…, 2%÷*, !=ƒäë…, *ë=",=23!/ (Split) (“2!. 37)

-> q%.!=……, ø=Kë%…= 3C!="ë…, (“2!. 9)


Çíà÷åíèå
-> p›,ì OMNI (“2!. 33)

-> g=?,2= C=ì 2, ø=Kë%…%" 3C!="ë…, %2 C!ƒ=C,“, (“2!. 13)

-> q,“2ì…/ 3“2=…%"*, (“2!. 68)

-> o!,ì ø=Kë%…= 3C!="ë…, “ *%ìCüþ2!= (C!,ì ä=ìC=) (“2!. 10),


q%.!=……, ø=Kë%…= 3C!="ë…, " *%ìCüþ2! (C!ä=÷= ä=ìC=) (“2!. 12)

p›,ì Edit (!ä=*2,!%"=…,)

m=ƒ…=÷…, …%2…/. “%%K?…,L (ñòð. 42)

m=ƒ…=÷…, “%%K?…,L C%“ë*=“=…, (ñòð. 44)

m=ƒ…=÷…, “%%K?…,L Control Change (ñòð. 46)

Êîíòðîëëåðû
Çíà÷åíèå m=ƒ…=÷…, “%%K?…,L Program Change (ñòð. 48)

m=ƒ…=÷…, “%%K?…,L RPN/NRPN (ñòð. 53)

m=ƒ…=÷…, “%%K?…,L RPN/NRPN (ñòð. 53)

:
: m=ƒ…=÷…, “,“2ì…/. “%%K?…,L System Exclusive (ñòð. 55)

m=ƒ…=÷…, “%%K?…,L 2ìC= (ñòð. 52)

n2ì…= …=ƒ…=÷…, (ñòð. 67)