Вы находитесь на странице: 1из 8

22.2.

EXECUTAREA BUGETULUI DE STAT, în 2016


ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА в 2016 году
EXECUTION OF STATE BUDGET, in 2016

Precizat Executat
Предусмотрено Исполнено
Planned Executed

struc- struc-
tura, % tura, %
mil. lei mil. lei
cтрук- cтрук-
млн. лей млн. лей
тура, % тура, %
mio. lei mio. lei
struc- struc-
ture, % ture, %

Venituri 29,655.4 100.0 28,879.6 100.0


Доходы
Revenues
Impozite şi taxe 26,071.1 87.9 26,125.6 90.5

Налоги и сборы
Fees and Taxes
impozite pe venit 4,700.4 15.9 4,663.4 16.1
подоходный налог
income tax

impozite pe bunurile imobiliare 53.2 0.2 37.9 0.1

налог на недвижимость
fees on real estate
impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii 19,890.5 67.1 19,972.4 69.2
налоги и сборы на товары и услуги
fees and taxes on goods and services

din care: / из них: / of which:

taxa pe valoarea adăugată 14,657.3 49.4 14,504.8 50.2


налог на добавленную стоимость
value added tax

accize / акцизы / excises 4,266.2 14.4 4,545.7 15.7

taxe pentru servicii specifice 11.6 0.0 12.7 0.0


сборы за конкретные услуги
fees for specific services
taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea 458.5 1.5 433.4 1.5
unor genuri de activitate
сборы и платежи за использование товаров и на
осуществление определенных видов деятельности
fees and payments for the use of the goods and for practicingof
certain types of activity

alte taxe pentru mărfuri şi servicii 496.9 1.7 475.8 1.6


прочие сборы на товары и услуги
other fees on goods and services
taxa asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe 1,427.0 4.8 1,451.9 5.0
пошлины на внешнюю торговлю и внешние операции
fees on external trade and external operations

Granturi primite 2,069.7 7.0 1,276.0 4.4


Полученные гранты
Grants received
1,504.6 5.1 1,466.9 5.1
Alte venituri
Прочие доходы
Other incomes
venituri din proprietate 215.5 0.7 233.8 0.8
доходы от собственности
property income
Precizat Executat
Предусмотрено Исполнено
Planned Executed

struc- struc-
tura, % tura, %
mil. lei mil. lei
cтрук- cтрук-
млн. лей млн. лей
тура, % тура, %
mio. lei mio. lei
struc- struc-
ture, % ture, %

1,044.4 3.5 1,014.4 3.5


venituri din vânzarea mărfurilor şi serviciilor
доходы от продажи товаров и услуг
income from the sale of goods and services

amenzi şi sancţiuni 180.7 0.6 170.9 0.6


штрафы и пени
fines and penalities

donaţii voluntare 32.5 0.1 30.2 0.1


добровольные пожертвования
voluntary donations

alte venituri 31.5 0.1 17.6 0.1


прочие доходы
other incomes

Transferuri primite 10.0 0.0 11.1 0.0


Трансферты полученные
Transfers received
33,838.2 100.0 32,313.2 100.0
Cheltuieli şi active nefinanciare
Расходы и нефинансовые активы
Expenditures and non-financial assets

Servicii de stat cu destinaţie generală 5,577.4 16.5 5,313.4 16.4


Государственные услуги общего назначения
State services with general destination

Apărare naţională 547.5 1.6 538.4 1.7


Национальная оборона
National defense

Ordine publică şi securitate naţională 3,423.3 10.1 3,327.5 10.3


Общественный порядок и национальная безопасность
Public order and national security

Servicii în domeniul economiei 4,488.4 13.3 3,773.3 11.7


Услуги в области экономики
Services in the field of economy

Protecţia mediului 197.3 0.6 162.2 0.5


Охрана окружающей среды
Environment protection
445.3 1.3 381.2 1.2
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale
Жилищно-коммунальное хозяйство
Household dwelling and Hosehold communal services

Ocrotirea sănătăţii 3,333.6 9.9 3,267.5 10.1


Здравоохранение
Health protection

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 662.5 2.0 629.6 1.9


Культура, спорт, молодежь, культы и отдых
Culture, sports, youth, cults and rest

Învăţământ 8,407.6 24.8 8,269.1 25.6


Образование
Education

Protecţie socială 6,755.3 20.0 6,651.0 20.6


Социальная защитa
Social protection
Precizat Executat
Предусмотрено Исполнено
Planned Executed

struc- struc-
tura, % tura, %
mil. lei mil. lei
cтрук- cтрук-
млн. лей млн. лей
тура, % тура, %
mio. lei mio. lei
struc- struc-
ture, % ture, %

Excedent (+), deficit (-) -4,182.8 x -3,433.6 x


Профицит (+), дефицит (-)
Surplus (+), deficit (-)
Executat în % faţă de
precizat
Исполнение в % к
предусмотренному
Executed in % to
planned

97.4

100.2

99.2

71.2

100.4

99.0

106.6
109.5

94.5

95.8

101.7

61.7

97.5

108.5
Executat în % faţă de
precizat
Исполнение в % к
предусмотренному
Executed in % to
planned

97.1

94.6

92.9

55.9

111.0

95.5

95.3

98.3

97.2

84.1

82.2

85.6

98.0

95.0

98.4

98.5
Executat în % faţă de
precizat
Исполнение в % к
предусмотренному
Executed in % to
planned

x
22.3. EXECUTAREA BUGETULUI DE STAT, în 2016
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА в 2016 году
EXECUTION OF STATE BUDGET, in 2016
Prevăzut Executat
Предусмотрено Исполнено Executat în % faţă de
Planned Executed prevăzut
Исполнение в % к
предусмотренному
mil. lei mil. lei
Executed in % to
млн. лей % млн. лей %
planned
mio. lei mio. lei

Venituri – total / Доходы – всего / Revenues – total


Venituri fiscale
Налоговые доходы
Revenues from taxes
impozite pe venit / подоходный налог / income tax
impozite interne pe mărfuri şi servicii
внутренние налоги на товары и услуги
internal taxes on goods and services
impozite asupra comerţului internaţional şi operaţiunilor
externe
налоги на международную торговлю и внешние
операции
taxes on international trade and external operations
Încasări nefiscale
Неналоговые поступления
Non-tax receipts

alte venituri din activitatea de antreprenoriat şi din proprietate


другие доходы от предпринимательской деятельности
и от собственности
other incomes from entrepreneurial activity and ownership
taxe şi plăţi administrative
административные сборы и платежи
administrative taxes and payments
amenzi şi sancţiuni administrative
административные штрафы и санкции
administrative fines and penalities
Alte venituri / Прочие доходы / Other revenues
Cheltuieli – total / Расходы – всего / Expenditures – total
din care, pentru: / в том числе на: / of which, for:
economie / экономику / economy
acţiuni social-culturale – total
социально-культурные мероприятия – всего
social-cultural activities – total
învăţămînt / образование / education
ocrotirea sănătăţii / здравоохранение / health
asigurarea şi asistenţa socială
социальное обеспечение
social assistance and security
cultură, artă, sport şi acţiuni pentru tineret
культуру, искусство, спорт и мероприятия для
молодежи
culture, art, sport and measures for youth
apărarea naţională, organele judiciare, menţinerea ordinii
publice şi protecţia civilă

на обеспечение охраны общественного порядка,


безопасности и на оборону
national defence, law-enforcement activity, security of public
order and civil protection
servicii de stat cu destinaţie generală
Prevăzut Executat
Предусмотрено Исполнено Executat în % faţă de
Planned Executed prevăzut
Исполнение в % к
предусмотренному
mil. lei mil. lei
Executed in % to
млн. лей % млн. лей %
planned
mio. lei mio. lei

государственные услуги общего назначения


state services for general destination
activitatea economică externă
внешнеэкономическую деятельность
external trade activity
deservirea datoriei de stat
обслуживание государственного долга
state debt service
alte cheltuieli / прочие расходы / other expenditures
Excedent (+), deficit (-)
Профицит (+), дефицит (-)
Surplus (+), deficit (-)