Вы находитесь на странице: 1из 1

BORANG PERMOHONAN CARIAN PERSENDIRIAN

Nama : ………………………………………………………….... No. K/P: ……………………………..

Alamat : ……………………………………………………………………………..………………………...

………………………………………………………………………………………………………..

Memohon membuat Carian Persendirian Hakmilik / Dokumen berikut:

CARIAN HAKMILIK

No. Hakmilik No. PT / Lot Mukim Pemilik Berdaftar

1. ……………………… ………………… ………………… ……………………………


2. ……………………… ………………… ………………… ……………………………
3. ……………………... ………………… ………………… ……………………………
4. ……………………… ………………… ………………… ……………………………
5. ……………………… ………………… ………………… ……………………………
6. ……………………… ………………… ………………… ……………………………
7. ……………………... ………………… ………………… ……………………………
8. ……………………… ………………… ………………… ……………………………
9. ……………………… ………………… ………………… ……………………………
10. ……………………… ………………… ………………… ……………………………
CARIAN SURATCARA

Jenis & No. Hakmilik Jenis Suratcara No. Perserahan Jilid / Folio

1. ……………………………. ………………..……….. ………………………………..


2. ……………………………. ………………..……….. ………………………………..
3. ……………………………. ………………..……….. ………………………………..

Tarikh : …………………………….

* Bayaran RM 30.00 satu hakmilik / dokumen ………………….…………………


Tandatangan Pemohon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No. Resit : …………………………………

Tarikh : …………………………………

No. Carian : PT ..……………………………


…………………………………….
Bayaran : RM .…………………………... Tandatangan kerani