Вы находитесь на странице: 1из 19

ªHN π√À¡π√™

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ·


^∏ ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 15 ηd ì ÓfÍ œÚ·˜ 9

1. ∆ÂÙ¿ÚÙË. † «\∞fi‰ÔÛȘ Ùɘ àÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÙÔÜ ¶¿Û¯·». \πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘


ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ ηd Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 166). ¶‡ÚÚÔ˘ âÈÛÎfiÔ˘.
∂å˜ ÙcÓ ıã (ÙÚ›„·ÏÌÔÓ). \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∆eÓ Û˘Ó¿Ó·Ú¯ÔÓ §fi-
ÁÔÓ»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «∆ɘ „˘¯É˜ Ùa ùÌÌ·Ù·».
∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. \∞ÓÙd ÙÔÜ «∂éÏÔÁËÙe˜ ï £Âfi˜», ï îÂÚÂf˜
ı˘ÌÈáÓ âÓÒÈÔÓ Ùɘ êÁ›·˜ ∆Ú·¤˙˘ âÎʈÓÂÖ «¢fiÍ· ÙFÉ êÁ›÷·
ηd ïÌÔÔ˘Û›ˇˆ», ÂrÙ· Ùe «ÃÚÈÛÙe˜ àÓ¤ÛÙË» 10ÎȘ, ó˜ ÙFÉ ∫˘ÚÈ·ÎFÉ
ÙÔÜ ¶¿Û¯·, ηd ì ÏÔÈc àÎÔÏÔ˘ı›· ó˜ âÓ Ùˇá ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›ˇˆ,
àÏÏa ÌÂÙa ÙcÓ ÂúÛÔ‰ÔÓ Ùe Ùɘ ì̤ڷ˜ ÚÔΛÌÂÓÔÓ. \∞fiÏ˘ÛȘ
ó˜ âÓ ÙFÉ ‰È·Î·ÈÓËÛ›Ìˇˆ 낉ÔÌ¿‰È (Ùe «ÃÚÈÛÙe˜ àÓ¤ÛÙË» ‰È·ÏÔ-
ÁÈÎá˜).
\∞ÓÙd ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎÔÜ, ì âÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ˜ àÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ¶¿Û¯·.
∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. «¢fiÍ· ÙFÉ êÁ›÷·», «ÃÚÈÛÙe˜ àÓ¤ÛÙË» ‰Âο-
ÎȘ, ó˜ âÓ Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇá, Ùa ÂåÚËÓÈÎa ηd Âéıf˜ „¿ÏÏÂÙ·È ï η-
ÓgÓ ÙÔÜ ¶¿Û¯·Ø Âå˜ Ùe Ù¤ÏÔ˜ ëοÛÙ˘ ˇè‰É˜ ì ηٷ‚·Û›· ÙÔÜ
¶¿Û¯·, Ùe «ÃÚÈÛÙe˜ àÓ¤ÛÙË» (ÙÚ›˜), Ùe «\∞Ó·ÛÙa˜ ï \πËÛÔܘ»
±·Í ηd ì ·úÙËÛȘ ó˜ ÙFÉ ∫˘ÚÈ·ÎFÉ ÙÔÜ ¶¿Û¯·. ªÂÙa Ùe ÎÔÓ-
Ù¿ÎÈÔÓ Î·d ÙeÓ ÔrÎÔÓ ÙÔÜ ¶¿Û¯·, ÌfiÓÔÓ Ùe ÌËÓÔÏfiÁÈÔÓ Ùɘ ì̤-
Ú·˜ (1 \πÔ˘Ó›Ô˘) ηd Âéıf˜ «\∞Ó¿ÛÙ·ÛÈÓ ÃÚÈÛÙÔÜ» (ÙÚd˜) ηd
«\∞Ó·ÛÙa˜ ï \πËÛÔܘ» (ÙÚd˜) ηd Ùa ÏÔÈa ó˜ ÙFÉ ∫˘ÚÈ·ÎFÉ ÙÔÜ
¶¿Û¯·.
∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∆a àÓٛʈӷ ηd Ùe ÂåÛÔ‰ÈÎeÓ ÙÔÜ ¶¿-
Û¯·Ø ÌÂÙa ÙcÓ ÂúÛÔ‰ÔÓ «ÃÚÈÛÙe˜ àÓ¤ÛÙË», «¶ÚÔÏ·‚ÔÜÛ·È», «∂å
ηd âÓ Ù¿Êˇˆ». «≠√ÛÔÈ Âå˜ ÃÚÈÛÙfiÓ». \∞fiÛÙÔÏÔ˜ –ÌÂÙa ÚÔ-
ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔÜ ¶¿Û¯·– Ùɘ ì̤ڷ˜, ∆ÂÙ. Çã 낉. ¶Ú¿Í. (¶ÚÍ. ÈËã
22-28)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: Ùɘ ì̤ڷ˜, ∆ÂÙ. Çã 낉. \πˆ¿Ó. (\πˆ. È‚ã 36-
M∏¡ I√À¡π√™ 225

47). «^√ ò∞ÁÁÂÏÔ˜ â‚fi·... ºˆÙ›˙Ô˘, ʈٛ˙Ô˘»Ø «™áÌ· ÃÚÈ-


ÛÙÔÜ». ∆e «ÃÚÈÛÙe˜ àÓ¤ÛÙË» ±·Í àÓÙd ÙÔÜ ∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êá˜, ηd
ÙÚd˜ àÓÙd ÙÔÜ ∂úË Ùe ùÓÔÌ·. ^∏ àfiÏ˘ÛȘ ÙÔÜ ¶¿Û¯· âÓ Ù¤ÏÂÈ ‰È·-
ÏÔÁÈÎá˜.
™ËÌ›ˆÛȘ. \∂Ó ÙFÉ ÙÚ·¤˙FË âÈÙÚ¤ÂÙ·È Î·Ù¿Ï˘ÛȘ å¯ı‡Ô˜ (‚ϤÂ
¶ÂÓÙËÎÔÛÙ¿ÚÈÔÓ, ∆ÂÙ¿ÚÙFË Úe Ùɘ \∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ηd ¶Ë‰¿ÏÈÔÓ Û.
789).

2. ¶¤ÌÙË. † ∏ ∞¡∞§∏æπ™ ∆√À ∫Àƒπ√À ∫∞π £∂√À ∫∞π ™ø-


∆∏ƒ√™ ∏ªø¡ π∏™√À Ãπ™∆√À. ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ∫ˆÓ/ψ˜ ÙÔÜ
ïÌÔÏÔÁËÙÔÜ († 828)Ø ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ÙÔÜ âÍ \∞Á·-
ÚËÓáÓ.
^∏ ıã ÙÔÜ ¶¿Û¯·, âÓ Fw àÔ‰›‰ÂÙ·È ì ëÔÚÙ‹.
∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. «∂éÏÔÁËÙe˜ ï £Âfi˜», «¢ÂÜÙ ÚÔÛ΢-
Ó‹ÛˆÌÂÓ» ÙÚd˜ ηd ï ÚÔÔÈÌÈ·Îfi˜, ôÓ¢ æ·ÏÙËÚ›Ô˘. ∆a ëÛ¤-
ÚÈ· ÛÙȯËÚa Ùɘ ëÔÚÙɘ Âå˜ 6 (‰Â˘ÙÂÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘), ÌÂÙa
ÙÔÜ ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ ·éÙáÓ, ηd âÊÂÍɘ ì àÎÔÏÔ˘ı›· ηÙa ÙcÓ âÓ
Ùˇá ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›ˇˆ Ù¿ÍÈÓ. \∞fiÏ˘ÛȘ «^√ âÓ ‰fiÍFË àÓ·ÏËÊıÂd˜
àÊ\ ìÌáÓ Âå˜ ÙÔf˜ ÔéÚ·ÓÔf˜ ηd âÓ ‰ÂÍÈ÷Ä Î·ı›Û·˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·d
¶·ÙÚe˜ ÃÚÈÛÙe˜ ï àÏËıÈÓfi˜...» ηd ÂrÙ· Ùe «¢È\ Âé¯áÓ».
∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ªÂÙa Ùe «∂éÏÔÁËÙe˜ ï £Âfi˜», Âéıf˜
ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï., ï Óã „·ÏÌe˜ ¯ÜÌ·, Ùa ‰Èa ÙcÓ ÏÈÙcÓ ÛÙȯËÚa ó˜
âÓ Ùˇá ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›ˇˆ, ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ù.Ï. ηd àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∞ÓÂ-
Ï‹Êı˘ âÓ ‰fiÍFË».
∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ªÂÙa ÙeÓ ëÍ¿„·ÏÌÔÓ, Âå˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜»
Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ ÙÚ›˜. [∆e æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ Î·d ï ÔÏ˘¤ÏÂÔ˜.] ∫·ı›-
ÛÌ·Ù·, Ôî àÓ·‚·ıÌÔd «\∂Î ÓÂfiÙËÙfi˜ ÌÔ˘» Î.Ï., Ùa ÙÔÜ ∂é·ÁÁÂ-
Ï›Ô˘ ÙÔÜ ùÚıÚÔ˘ (¬ ÂÚ àÓ·ÁÈÓÒÛÎÂÙ·È âÎ ÙáÓ ‚ËÌÔı‡ÚˆÓ), η-
ÓfiÓ˜ ηd ηٷ‚·Û›·È ó˜ âÓ Ùˇá ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›ˇˆ. ªÂÙa Ùe ÎÔ-
ÓÙ¿ÎÈÔÓ Î·d ÙeÓ ÔrÎÔÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ, Ùe ÌËÓÔÏfiÁÈÔÓ Î·d Ùe ñfiÌÓË-
Ì· ÙÔÜ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›Ô˘. \∞ÓÙd Ùɘ è ˇ ‰É˜ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, „¿ÏÏÂ-
Ù·È ì ıã ˇè‰c ÙáÓ ‰‡Ô ηÓfiÓˆÓ, ÙÔÜ ÌbÓ ·ã ÌÂÙa ÛÙ›¯Ô˘ «¢fiÍ·
ÛÔÈ, ï £Âe˜ ìÌáÓ, ‰fiÍ· ÛÔÈ», ÙÔÜ ‰b ‚ã ÌÂÙa ÙÔÜ ÌÂÁ·Ï˘Ó·Ú›Ô˘
«ò∞ÁÁÂÏÔÈ ÙcÓ ôÓÔ‰ÔÓ ÙÔÜ ‰ÂÛfiÙÔ˘», ηd ï ÂîÚÌe˜ «Ã·›ÚÔȘ,
ôÓ·ÛÛ·». \∂Í·ÔÛÙÂÈÏ¿ÚÈÔÓ (ÙÚ›˜), ·rÓÔÈ, ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË,
«\∞ÓÂÏ‹Êı˘ âÓ ‰fiÍFË».
226 M∏¡ I√À¡π√™

∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∆a àÓٛʈӷ Ùɘ ëÔÚÙɘ.


∂π™√¢π∫√¡ «\∞Ó¤‚Ë ï £Âe˜ âÓ àÏ·Ï·ÁÌˇá, ∫‡ÚÈÔ˜ âÓ ÊˆÓFÉ
Û¿ÏÈÁÁÔ˜. ™áÛÔÓ ìÌĘ, Àîb £ÂÔÜ, ï âÓ ‰fiÍFË àÓ·ÏËÊıÂd˜ àÊ\
ìÌáÓ Âå˜ ÙÔf˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜, „¿ÏÏÔÓÙ¿˜ ÛÔÈ àÏÏËÏԇȷ».
ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ ÌfiÓÔÓ Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ ηd
Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «∆cÓ ñbÚ ìÌáÓ ÏËÚÒÛ·˜». ∆ÚÈÛ¿ÁÈÔÓ.
∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. \∞fiÛÙÔÏÔ˜ Ùɘ ëÔÚÙɘ, «∆eÓ ÌbÓ ÚáÙÔÓ
ÏfiÁÔÓ» (¶ÚÍ. ·ã 1-12)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, «\∞Ó·ÛÙa˜ ï \πË-
ÛÔܘ âÎ ÓÂÎÚáÓ» (§Î. Ήã 36-53).
∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «™b ÙcÓ ñbÚ ÓÔÜÓ».
∫√π¡ø¡π∫√¡ «\∞Ó¤‚Ë ï £Âe˜ âÓ àÏ·Ï·ÁÌˇá, ∫‡ÚÈÔ˜ âÓ
ʈÓFÉ Û¿ÏÈÁÁÔ˜Ø àÏÏËÏԇȷ»Ø àÓÙd ÙÔÜ ∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘠ«\∞ÓÂ-
Ï‹Êı˘ âÓ ‰fiÍFË»Ø «¶ÏËÚˆı‹Ùˆ»Ø «∂úË Ùe ùÓÔÌ·». \∞fiÏ˘ÛȘ
ó˜ âÓ Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇá.
∂剋ÛÂȘ. 1) \∞e ÙÔÜ „·Ï¤ÓÙÔ˜ ÙcÓ ëÛ¤Ú·Ó Ùɘ ¯ıb˜ ëÛÂÚÈÓÔÜ
ôÚ¯ÂÙ·È ÚÔÙ·ÛÛfiÌÂÓÔÓ ÙÔÜ ÚÔÔÈÌÈ·ÎÔÜ Ùe «¢ÂÜÙ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ûˆ-
ÌÂÓ» Áã.
2) ∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ¿Û·˜ Ùa˜ ̤¯ÚÈ Ùɘ àÔ‰fiÛˆ˜ Ùɘ ëÔÚÙɘ ı. ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙáÓ Î·ıËÌÂÚÈÓáÓ Óa „¿ÏψÓÙ·È Ùa àÓٛʈӷ Ùɘ ëÔÚÙɘ,
àÏÏ\ ÂåÛÔ‰ÈÎeÓ «¢ÂÜÙ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛˆÌÂÓ... ™áÛÔÓ ìÌĘ... ï âÓ ‰fiÍFË
àÓ·ÏËÊı›˜»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «∆cÓ ñbÚ ìÌáÓ ÏËÚÒÛ·˜»Ø Âå˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤-
Ùˆ˜ «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›Ó», àÓÙd ÙÔÜ ∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘠ«\∞ÓÂÏ‹Êı˘ âÓ ‰fiÍFË»
ηd ÌÂÙa ÙcÓ çÈÛı¿Ì‚ˆÓÔÓ Âé¯cÓ «∂úË Ùe ùÓÔÌ·», Âé¯c ‰\ àÔχÛÂ-
ˆ˜ ó˜ âÓ ÙFÉ ëÔÚÙFÉ.
3) ≠∂ˆ˜ Ùɘ àÔ‰fiÛˆ˜, âaÓ ëÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ±ÁÈÔ˜, ηٷ‚·Û›·È „¿Ï-
ÏÔÓÙ·È Ôî ÂîÚÌÔd «£Â›ˇˆ Î·Ï˘Êı›˜».

3. ¶·Ú·Û΢‹. §Ô˘ÎÈÏÈ·ÓÔÜ, ¶·‡Ï˘ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Î·d ÙáÓ ÛfÓ


·éÙÔÖ˜ 4 ÓË›ˆÓ († 370-375).
\∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ¶·Ú. Çã 낉. ¶Ú¿Í. (¶ÚÍ. Èıã 1-8)Ø ∂é-
·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ¶·Ú. Çã 낉. \πˆ¿Ó. (\πˆ. ȉã 1-11).
4. ™¿‚‚·ÙÔÓ. ªËÙÚÔÊ¿ÓÔ˘˜ àÚ¯ÈÂ. ∫ˆÓ/fiψ˜ († 326). ª¿Ú-
ı·˜ ηd ª·Ú›·˜ à‰ÂÏÊáÓ ÙÔÜ §·˙¿ÚÔ˘.
^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ ÌÂÙa ÙáÓ ÌÂıÂfiÚÙˆÓ ÙÔÜ ¶ÂÓÙË-
ÎÔÛÙ·Ú›Ô˘. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: îÂÚ¿Ú¯Ô˘, 13˘ ¡ÔÂÌ. (^∂‚Ú. ˙ã 26-Ëã
2)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: îÂÚ¿Ú¯Ô˘, 21˘ ª·˝Ô˘ (\πˆ. Èã 1-9).
M∏¡ I√À¡π√™ 227

5. † ∫Àƒπ∞∫∏ ∑ã ∞¶√ ∆√À ¶∞™Ã∞. «∆áÓ êÁ›ˆÓ 318 ıÂÔÊfiÚˆÓ


·Ù¤ÚˆÓ Ùɘ ∞ã √åÎÔ˘ÌÂÓÈÎɘ Û˘Ófi‰Ô˘ (325 Ì.Ã.)». ¢ˆÚÔı¤Ô˘
âÈÛÎfiÔ˘ ∆‡ÚÔ˘ îÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 362), ¡ÈοӉÚÔ˘, °ÔÚÁ›Ô˘
ηd \∞fiÏψÓÔ˜ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ (‰ã ·å.), ª¿ÚÎÔ˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ âÓ
Ûˇˆ. o∏¯Ô˜ Ï. ‚ã, ëˆıÈÓeÓ Èã.
∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈ· «\∞ÓÂÏ‹Êı˘», ¢fiÍ·, «∆e ̤Á· Ùɘ
∆ÚÈ¿‰Ô˜»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «∆cÓ ñbÚ ìÌáÓ ÏËÚÒÛ·˜».
∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ±·Û· ó˜ âÓ Ùˇá ¶ÂÓÙË-
ÎÔÛÙ·Ú›ˇˆ. \∞fiÏ˘ÛȘ (ÏÂÁÔ̤ÓË ≤ˆ˜ Ùɘ ı㠜ڷ˜ ·ûÚÈÔÓ) «^√
àÓ·ÛÙa˜ âÎ ÓÂÎÚáÓ Î·d âÓ ‰fiÍFË àÓ·ÏËÊıÂd˜ àÊ\ ìÌáÓ Âå˜ ÙÔf˜
ÔéÚ·ÓÔf˜ ηd âÓ ‰ÂÍÈ÷Ä Î·ı›Û·˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·d ¶·ÙÚe˜ ÃÚÈÛÙe˜
ï àÏËıÈÓe˜ £Âe˜ ìÌáÓ».
∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎeÓ ÌÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌfiÓ, ï ÙÚÈ·‰ÈÎe˜
ηÓgÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘, ¢fiÍ·, Ùe Ùɘ ÏÈÙɘ å‰ÈfiÌÂÏÔÓ «\∞ÔÛÙÔÏÈÎáÓ
·Ú·‰fiÛˆӻ, ∫·d ÓÜÓ, «∫‡ÚÈÂ, Ùɘ ÔåÎÔÓÔÌ›·˜», Ùa ÙÚÈ·‰ÈÎa
«ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∞ÓÂÏ‹Êı˘
âÓ ‰fiÍFË».
∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ∂å˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» Ùa âÓ Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇá
àÔÏ˘Ù›ÎÈ·.
∫∞£π™ª∞∆∞, ÂéÏÔÁËÙ¿ÚÈ·, àÓ·‚·ıÌÔ›, ηd ÄÛ· ì Ù¿ÍȘ
ÙÔÜ ëˆıÈÓÔÜ (Èã) ∂é·ÁÁÂÏ›Ô˘, ηÙa ÙcÓ Ù¿ÍÈÓ ÙÔÜ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·-
Ú›Ô˘.
∫∞¡√¡∂™ Î.Ù.Ï. ó˜ âÓ Ùˇá ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›ˇˆ. \∞Ê\ Çã èˇ ‰É˜ ÙáÓ
ηÓfiÓˆÓ Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ÔúÎÔ˘ ÙáÓ ·Ù¤ÚˆÓ ηd Ùa Û˘-
Ó·Í¿ÚÈ· ªËÓ·›Ô˘ ηd ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›Ô˘.
∫∞∆∞µ∞™π∞π Ôî ÂîÚÌÔd «£Â›ˇˆ Î·Ï˘Êı›˜»Ø «∆cÓ ÙÈÌȈ٤-
Ú·Ó», «Ã·›ÚÔȘ, ôÓ·ÛÛ·».
∂•∞¶√™∆∂π§∞ƒπ∞ ηd ·rÓÔÈ ó˜ âÓ Ùˇá ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›ˇˆ. ¢Ô-
ÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË, «\∞Ó·ÛÙa˜ âÎ ÙÔÜ ÌÓ‹Ì·ÙÔ˜» (j «™‹ÌÂÚÔÓ Ûˆ-
ÙËÚ›·»).
∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. h∞Ó ÚÔÙÈÌËıÔÜÓ àÓٛʈӷ, „¿ÏÏÔÓ-
Ù·È Ùa Ùɘ ëÔÚÙɘ, àÏÏ\ Âå˜ Ùe ‚ã ϤÁÂÙ·È âʇÌÓÈÔÓ Ùe «™áÛÔÓ
ìÌĘ, Àîb £ÂÔÜ, ï àÓ·ÛÙa˜ âÎ ÓÂÎÚáÓ», ηd Âå˜ Ùe Áã Ùe àÔÏ˘-
Ù›ÎÈÔÓ «\∞ÓÂÏ‹Êı˘»Ø Âå˜ ‰b Ùe ∂åÛÔ‰ÈÎeÓ «¢ÂÜÙ ÚÔÛ΢-
Ó‹ÛˆÌÂÓ... ™áÛÔÓ ìÌĘ, Àîb £ÂÔÜ, ï âÓ ‰fiÍFË àÓ·ÏËÊıÂd˜ àÊ\
ìÌáÓ Âå˜ ÙÔf˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜...»
228 M∏¡ I√À¡π√™

ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «\∞ÁÁÂÏÈηd ‰˘Ó¿ÌÂȘ»,


«\∞ÓÂÏ‹Êı˘ âÓ ‰fiÍFË», «^ÀÂډ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ˜ Âr» ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ,
ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «∆cÓ ñbÚ ìÌáÓ ÏËÚÒÛ·˜ ÔåÎÔÓÔÌ›·Ó».
∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ∫˘Ú. ˙ã 낉. ¶Ú¿Í., «ò∂ÎÚÈ-
ÓÂÓ ï ¶·ÜÏÔ˜ ·Ú·ÏÂÜÛ·È» (¶ÚÍ. Îã 16-18, 28-36)Ø ∂é·ÁÁ¤-
ÏÈÔÓ: ∫˘Ú. ˙ã àe ÙÔÜ ¶¿Û¯·, «\∂¿Ú·˜ ï \πËÛÔܘ ÙÔf˜ çÊı·Ï-
ÌÔ‡˜» (\πˆ. È˙ã 1-13).
∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›Ó».
∫√π¡ø¡π∫√¡ «∞åÓÂÖÙ ÙeÓ ∫‡ÚÈÔÓ»Ø àÓÙd ÙÔÜ ∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe
Êᘠ«\∞ÓÂÏ‹Êı˘ âÓ ‰fiÍFË».
6. ¢Â˘Ù¤Ú·. ^πÏ·Ú›ˆÓÔ˜ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ Ó¤Ô˘, ìÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Ùɘ ÌÔÓɘ ÙáÓ
¢·ÏÌ¿ÙˆÓ († 845).
\∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ¢Â˘Ù. ˙ã 낉. ¶Ú¿Í. (¶ÚÍ. ηã 8-14)Ø
∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ¢Â˘Ù. ˙ã 낉. \πˆ¿Ó. (\πˆ. ȉã 27-ÈÂã 7).
7. ∆Ú›ÙË. ^πÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ £ÂÔ‰fiÙÔ˘ ÙÔÜ âÓ \∞Á·Ú÷·Ø ∑ËÓ·˝‰Ô˜ Ì¿Ú-
Ù˘ÚÔ˜, ™Â‚·ÛÙÈ·Óɘ ïÛ›·˜, ¶·Ó·ÁÉ îÂÚ¤ˆ˜ (ÙÔÜ ª·ÛÈÄ,
1883).
\∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ∆Ú. ˙ã 낉. ¶Ú¿Í. (¶ÚÍ. ηã 26-32)Ø
∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ∆Ú. ˙ã 낉. \πˆ¿Ó. (\πˆ. ÈÇã 2-12).
8. ∆ÂÙ¿ÚÙË. \∞Ó·ÎÔÌȉc î. ÏÂÈ„¿ÓˆÓ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÙÔÜ ÛÙÚ·ÙËÏ¿ÙÔ˘
ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 319), ∫·ÏÏÈfi˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜.
\∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ∆ÂÙ. ˙ã 낉. ¶Ú¿Í. (¶ÚÍ. ÎÁã 1-11)Ø ∂é-
·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ∆ÂÙ. ˙ã 낉. \πˆ¿Ó. (\πˆ. ÈÇã 15-23).
9. ¶¤ÌÙË. ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ àÚ¯ÈÂÈÛÎ. \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ († 444).
\∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ¶¤Ì. ˙ã 낉. ¶Ú¿Í. (¶ÚÍ. ÎÂã 13-19)Ø
∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ¶¤Ì. ˙ã 낉. \πˆ¿Ó. (\πˆ. ÈÇã 22-33).
10. ¶·Ú·Û΢‹. «\∞fi‰ÔÛȘ Ùɘ ëÔÚÙɘ Ùɘ \∞Ó·Ï‹„ˆ˜». \∞ÏÂ-
Í¿Ó‰ÚÔ˘ ηd \∞ÓÙˆÓ›Ó˘ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ († 313).
ªÂÙa Ùɘ àÎÔÏÔ˘ı›·˜ Ùɘ \∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÚÔ„¿ÏÏÂÙ·È Û‹ÌÂÚÔÓ ì âÓ
Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ àÎÔÏÔ˘ı›· ÙáÓ àÔÛÙfiÏˆÓ µ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘ ηd µ·ÚÓ¿‚·
(Ú‚Ï. T.M.E. 8 ª·˝Ô˘, ÂÚ›Ù. Ëã ¨ 20Ø â›Û˘ 21 ª·˝Ô˘, ÂÚ›Ù. ıã
¨¨ 14-16), ‰Èa Ùe ÂrÓ·È ·ûÚÈÔÓ æ˘¯ÔÛ¿‚‚·ÙÔÓ.
M∏¡ I√À¡π√™ 229

∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∞ÓÂÏ‹Êı˘ âÓ ‰fiÍFË»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ


«∆cÓ ñbÚ ìÌáÓ ÏËÚÒÛ·˜».
∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ^√ ÚÔÔÈÌÈ·Îe˜ ηd Ùe „·ÏÙ‹ÚÈÔÓ Ùɘ
ì̤ڷ˜.
∂π™ ∆√ «∫Àƒπ∂, ∂∫∂∫ƒ∞•∞», Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ëÔÚ-
Ùɘ Âå˜ 6, ηd Ùa âÓ ÙÔÖ˜ àÔÛÙ›¯ÔȘ 3 ÚÔÛfiÌÔÈ· ÙáÓ êÁ›ˆÓ µ·Ú-
ıÔÏÔÌ·›Ô˘ ηd µ·ÚÓ¿‚· (11 \πÔ˘Ó.) «∂å˜ ÄÛ·Ó âͤ‰Ú·Ì ÙcÓ
ÁÉÓ» Î.Ï. Âå˜ 4, ¢fiÍ·, Ùe å‰ÈfiÌÂÏÔÓ ÙáÓ ëÛÂÚ›ˆÓ «∆Ôf˜ Ùɘ
ÂéÛ‚›·˜», ∫·d ÓÜÓ, Ùɘ ëÔÚÙɘ «∆áÓ ÎfiÏˆÓ ÙáÓ ·ÙÚÈÎáÓ».
∂π™√¢√™, «ºá˜ îÏ·ÚfiÓ», Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜ (àÓ·-
ÁÓÒÛÌ·Ù· ‰bÓ Ï¤ÁÔÓÙ·È).
∞¶√™∆πÃ∞ Ùa Ùɘ ëÔÚÙɘ, ¢fiÍ·, ÙáÓ àÔÛÙfiÏˆÓ «l∏Ó ‰È-
‹ÏıÂÙ ÎÙ›ÛÈÓ», ∫·d ÓÜÓ, Ùɘ ëÔÚÙɘ «\∞Ó¤‚Ë ï £Âfi˜».
∞¶√§À∆π∫π∞, Ùɘ ëÔÚÙɘ, ¢fiÍ·, «\∞fiÛÙÔÏÔÈ ±ÁÈÔÈ», ∫·d
ÓÜÓ, ·sıȘ Ùe Ùɘ ëÔÚÙɘ.
∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ^√ ëÍ¿„·ÏÌÔ˜. ∂å˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» Ùa
àÔÏ˘Ù›ÎÈ· ó˜ âÛËÌÂÈÒıËÛ·Ó Âå˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ.
∫∞£π™ª∞∆∞ Ùe ·ã ëÔÚÙɘ, ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, Ùe ·éÙfiØ Ùe ‚ã
Ùɘ ëÔÚÙɘ «^√ ÚÔ·ÈÒÓÈÔ˜ £Âfi˜», ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, Ùe ≤ÙÂÚÔÓ
«∫·ÙÂÏıgÓ ÔéÚ·ÓfiıÂÓ». ∂rÙ· ï Óã „·ÏÌe˜ ¯ÜÌ·, ηd Âéıf˜ Ôî
ηÓfiÓ˜.
∫∞¡√¡∂™, Ôî ‰‡Ô Ùɘ ëÔÚÙɘ ηd ï âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ ÎÔÈÓe˜
ÙáÓ êÁ›ˆÓ (11 \πÔ˘Ó›Ô˘). \∞e Áã è ˇ ‰É˜ Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ Î·d ï ÔrÎÔ˜
Ùɘ ëÔÚÙɘ ¯ÜÌ·, ηd „¿ÏÏÔÓÙ·È Ùa ÌÂÛˇÒ‰È· ηı›ÛÌ·Ù· ÙÔÜ
ªËÓ·›Ô˘ «^ø˜ ÔéÚ·Óe˜ ÂÚÈηÏÏ‹˜», ¢fiÍ·, «∆ÔÜ ÓfiÌÔ˘ ÙcÓ
ÛÎÈ¿Ó», ∫·d ÓÜÓ, Ùe ÌÂÛˇÒ‰ÈÔÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ «\∂È‚a˜ âÓ ÓÂ-
ʤϷȘ»Ø àÊ\ Çã Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ÔúÎÔ˘ ÙáÓ êÁ›ˆÓ Ùɘ 11˘
\πÔ˘Ó›Ô˘, Û˘Ó·Í¿ÚÈÔÓ ‰b ÌfiÓÔÓ ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ 10˘ \πÔ˘Ó›Ô˘.
∫∞∆∞µ∞™π∞π Ôî ÂîÚÌÔd «£Â›ˇˆ Î·Ï˘Êı›˜»Ø ÂrÙ· (‰bÓ ÛÙȯÔ-
ÏÔÁÔÜÌÂÓ «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ) „¿ÏÏÂÙ·È ì ıã ˇè‰c Ùɘ ëÔÚÙɘ
ÌÂÙa ÙáÓ ÌÂÁ·Ï˘Ó·Ú›ˆÓ [ηd ì ÙáÓ êÁ›ˆÓ ÌÂÙa ÛÙ›¯Ô˘ «\∞fi-
ÛÙÔÏÔÈ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ»]Ø âÓ Ù¤ÏÂÈ ï ÂîÚÌe˜ «Ã·›ÚÔȘ, ôÓ·ÛÛ·».
∂•∞¶√™∆∂π§∞ƒπ∞, Ùe Ùɘ ëÔÚÙɘ, Ùe ÙáÓ àÔÛÙfiψÓ
«µ·ÚıÔÏÔÌ·ÖÔ˜ Û‹ÌÂÚÔÓ» ηd ¿ÏÈÓ Ùe Ùɘ ëÔÚÙɘ.
∂π™ ∆√À™ ∞π¡√À™ ÛÙȯËÚa ÚÔÛfiÌÔÈ· Ùɘ ëÔÚÙɘ 3 ηd
ÙáÓ êÁ›ˆÓ ≤ÙÂÚ· 3 «^√ Ùɘ ‰fi͢ Û ≥ÏÈÔ˜» Î.Ï. (±·ÓÙ· àÓa
230 M∏¡ I√À¡π√™

Ì›·Ó), ¢fiÍ·, ÙáÓ àÔÛÙfiÏˆÓ «^∏ ÛÔÊ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ», ∫·d ÓÜÓ,
Ùɘ ëÔÚÙɘ «\∂Ù¤¯ı˘ ó˜ ·éÙe˜ äı¤ÏËÛ·˜». ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË,
àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ.
∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∆a àÓٛʈӷ ηd Ùe ÂåÛÔ‰ÈÎeÓ Ùɘ
ëÔÚÙɘ.
ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «\∞ÓÂÏ‹Êı˘ âÓ ‰fiÍFË»,
«\∞fiÛÙÔÏÔÈ ±ÁÈÔÈ» ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ Ùe Ùɘ ëÔÚÙɘ.
∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ÙáÓ àÔÛÙfiψÓ, ∫˘Ú. Âã
¶Ú¿Í., «¢È·Û·Ú¤ÓÙ˜ Ôî àfiÛÙÔÏÔÈ» (¶ÚÍ. È·ã 19-30)Ø ∂é·Á-
Á¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, 8 ¡ÔÂÌ., «^√ àÎÔ‡ˆÓ ñÌáÓ âÌÔÜ àÎÔ‡ÂÈ» (§Î.
Èã 16-21).
∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «™b ÙcÓ ñbÚ ÓÔÜÓ». ∫ÔÈÓˆÓÈÎeÓ «\∞Ó¤‚Ë
ï £Âe˜ âÓ àÏ·Ï·ÁÌˇá»Ø àÓÙd ÙÔÜ ∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘠ«\∞ÓÂÏ‹Êı˘
âÓ ‰fiÍFË».
11. † ™¿‚‚·ÙÔÓ Úe Ùɘ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙɘ (æ˘¯ÔÛ¿‚‚·ÙÔÓ).
«ªÓ›· ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ à\ ·åáÓÔ˜ ÎÔÈÌËı¤ÓÙˆÓ ÂéÛ‚ᘠÃÚÈÛÙÈ·-
ÓáÓ». ¡·ı·Ó·cÏ ÙÔÜ µ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘ (˘îÔÜ ÙÔÜ £ÔÏÔÌÄ) âÎ ÙáÓ
12 ηd µ·ÚÓ¿‚· ÙáÓ àÔÛÙfiÏˆÓ (·ã ·å.)Ø ñÂÚ·Á›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘
«¶·Ó·Á›·˜ ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›Ó».
∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈ· «\∞ÓÂÏ‹Êı˘ âÓ ‰fiÍFË», ¢fiÍ·, «\∞-
fiÛÙÔÏÔÈ ±ÁÈÔÈ»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «∆cÓ ñbÚ ìÌáÓ ÏËÚÒÛ·˜»Ø (ÌÈ-
ÎÚa) àfiÏ˘ÛȘ ó˜ âÓ ÙFÉ ëÔÚÙFÉ (‰Èa ÙcÓ àfi‰ÔÛÈÓ ·éÙɘ).
∞î àÎÔÏÔ˘ı›·È „¿ÏÏÔÓÙ·È Î·Ùa ÙcÓ Ù¿ÍÈÓ ÙÔÜ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·-
Ú›Ô˘ ηd ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Úe Ùɘ ∫˘ÚÈ·Îɘ Ùɘ àfiÎÚˆ (¬Ú·
26FË ºÂ‚Ú.).
∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓeÓ ó˜ âÓ Ùˇá ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›ˇˆ, ôÓ¢ ÂåÛfi‰Ô˘Ø
ÌÂÙa Ùe «¡ÜÓ àÔχÂȘ» ï ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ˜ ηÓgÓ (âÎ Ùɘ ·ÓÓ˘¯›-
‰Ô˜) ηd Ùe ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ.
∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ ï ηÓgÓ ÙÔÜ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›Ô˘, àÏÏ\ Âå˜ ëο-
ÛÙËÓ ˇè‰cÓ ÚÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ï ÂîÚÌe˜ ·éÙɘ Ìc â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂ-
ÓÔ˜ âÓ Ù¤ÏÂÈ, ÏcÓ Ùɘ Áã ηd Çã ˇè‰É˜Ø ÌÂÙa Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ Î·d ÙeÓ
ÔrÎÔÓ, Ùe Û˘Ó·Í¿ÚÈÔÓ ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ ηd ÂrÙ· Ùe ëÍɘ ñfiÌÓËÌ·
(âÎ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘)Ø «∆FÉ ·éÙFÉ ì̤Ú÷·, ÌÓ›·Ó ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ à
·åáÓÔ˜ ÎÔÈÌËı¤ÓÙˆÓ ÂéÛ‚á˜, â âÏ›‰È àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜ ˙ˆÉ˜
·åˆÓ›Ô˘, Ôî ıÂÈfiÙ·ÙÔÈ ·Ù¤Ú˜ âı¤ÛÈÛ·Ó.
M∏¡ I√À¡π√™ 231

™Ù›¯ÔÈØ \∞ÌÓËÌfiÓËÛÔÓ Ù·ÈÛÌ¿ÙˆÓ ÓÂÎÚÔÖ˜, §fiÁÂ,


Ùa ¯ÚËÛÙa ÓÂÎÚa ÛÏ¿Á¯Ó· ÛÔ˘ Ìc ‰ÂÈÎÓ‡ˆÓ.
∆a˜ ÙáÓ ÚÔ·Ó··˘Û·Ì¤ÓˆÓ „˘¯a˜ ηٿٷÍÔÓ, ‰¤ÛÔÙ·
ÃÚÈÛÙ¤, âÓ Ù·Ö˜ ÙáÓ ‰Èη›ˆÓ ÛÔ˘ ÛÎËÓ·Ö˜ ηd âϤËÛÔÓ ìÌĘ, ó˜
ÌfiÓÔ˜ àı¿Ó·ÙÔ˜. \∞Ì‹Ó».
∫·Ù·‚·Û›·È ‰bÓ „¿ÏÏÔÓÙ·È, àÏÏa ÌfiÓÔÓ Ôî 4 ÂîÚÌÔd Âå˜ ÙcÓ
Ù¿ÍÈÓ ·éÙáÓØ «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ, âÍ·ÔÛÙÂÈÏ¿ÚÈ·, ·rÓÔÈ, àfi-
ÛÙȯ· Î.Ï. ó˜ âÓ Ùˇá ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›ˇˆØ «\∞Á·ıeÓ Ùe âÍÔÌÔÏÔ-
ÁÂÖÛı·È», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï., Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «^√ ‚¿ıÂÈ ÛÔÊ›·˜»,
¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, Ùe ıÂÔÙÔΛÔÓ «™b ηd ÙÂÖ¯Ô˜» (ó˜ ïÚ›˙ÂÈ Î·d Ùe
∆.ª.∂., ™·‚‚¿Ùˇˆ Úe Ùɘ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙɘ ¨ 45).
∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. \∞Óٛʈӷ ηd ÂåÛÔ‰ÈÎeÓ Ùa ÙáÓ Î·-
ıËÌÂÚÈÓáÓ. ªÂÙa ÙcÓ ÂúÛÔ‰ÔÓ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «^√ ‚¿ıÂÈ ÛÔÊ›·˜»
ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «ªÂÙa ÙáÓ êÁ›ˆÓ». \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ÎÔÈ-
ÌËı¤ÓÙˆÓ, «√é ı¤Ïˆ ñÌĘ àÁÓÔÂÖÓ» (∞ã £ÂÛ. ‰ã 13-17)Ø ∂é·Á-
Á¤ÏÈÔÓ: ™·‚‚¿ÙÔ˘ Úe Ùɘ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙɘ (È·ã ëˆıÈÓfiÓ), «\∂-
Ê·Ó¤ÚˆÛÂÓ ë·˘ÙeÓ ï \πËÛÔܘ» (\πˆ. ηã 14-25). «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›».
∫ÔÈÓˆÓÈÎeÓ «ª·Î¿ÚÈÔÈ ÔR˜ âÍÂϤ͈»Ø àÓÙd ÙÔÜ ∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êá˜
«^√ ‚¿ıÂÈ ÛÔÊ›·˜»Ø «¶ÏËÚˆı‹Ùˆ». ªÂÙa ÙcÓ çÈÛı¿Ì‚ˆÓÔÓ
Âé¯cÓ Ùa ÙÚÔ¿ÚÈ· «ªÂÙa ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‰Èη›ˆÓ» Î.Ï., ÌÂı\ L
ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ ï îÂÚ‡˜, ó˜ âÓ Ùˇá ™·‚‚¿Ùˇˆ Úe Ùɘ àfiÎÚˆ
ÛËÌÂÈÔÜÙ·ÈØ ÂrÙ· ì àfiÏ˘ÛȘ Ùɘ ı. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

12. † ∫Àƒπ∞∫∏ ∏ã ∞¶√ ∆√À ¶∞™Ã∞. «∏ ∂√ƒ∆∏ ∆∏™ ¶∂¡∆∏-


∫√™∆∏™». \√ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘ ïÛ›Ô˘ (‰ã ·å.). ¶¤ÙÚÔ˘ ÙÔÜ âÓ ò∞ıˇˆ (†
734).
∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «^√ ‚¿ıÂÈ ÛÔÊ›·˜»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ
«ªÂÙa ÙáÓ êÁ›ˆÓ».
^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ±·Û· ηÙa ÙcÓ âÓ Ùˇá ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›ˇˆ Ù¿ÍÈÓ.
∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓeÓ ‰bÓ ÛÙȯÔÏÔÁÔÜÌÂÓ æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ, Âå˜ ‰b Ùa
ëÛ¤ÚÈ· ‰Â˘ÙÂÚÔÜÌÂÓ Ùe «¶ÂÓÙËÎÔÛÙcÓ ëÔÚÙ¿˙ÔÌÂÓ» ηd Ùe
«∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘻ. ∂å˜ ÙcÓ ÂúÛÔ‰ÔÓ ÚÔΛÌÂÓÔÓ «^√ ∫‡ÚÈÔ˜
₷ۛϢۻ ηd Ùa àÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù·. ∆a ‰Èa ÙcÓ ÏÈÙcÓ å‰ÈfiÌÂÏ·
Âå˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ∆e àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∂éÏÔÁËÙe˜ Âr, ÃÚÈÛÙb»
„¿ÏÏÂÙ·È ÙÚ›˜. \∞fiÏ˘ÛȘ «^√ âÓ Âú‰ÂÈ ˘Ú›ÓˆÓ ÁψÛÛáÓ ÔéÚ·-
232 M∏¡ I√À¡π√™

ÓfiıÂÓ Î·Ù·¤Ì„·˜ Ùe ·Ó¿ÁÈÔÓ ¶ÓÂÜÌ· âd ÙÔf˜ êÁ›Ô˘˜ ·éÙÔÜ


Ì·ıËÙa˜ ηd àÔÛÙfiÏÔ˘˜ ÃÚÈÛÙe˜ ï àÏËıÈÓfi˜...»
∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. «∂éÏÔÁËÙe˜ ï £Âfi˜», «µ·ÛÈÏÂÜ Ôé-
Ú¿ÓÈ» (¬ ÂÚ âÊÂÍɘ â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È âÓ ÙFÉ àÚ¯FÉ ÙáÓ àÎÔÏÔ˘ıÈáÓ
̤¯ÚÈ ÙÔÜ ëÔ̤ÓÔ˘ ¶¿Û¯·), ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï., ï Óã „·ÏÌe˜
¯ÜÌ·, Ùa ‰Èa ÙcÓ ÏÈÙcÓ ÛÙȯËÚa Ùɘ ëÔÚÙɘ, ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î·d àÔ-
Ï˘Ù›ÎÈÔÓ «∂éÏÔÁËÙe˜ Âr, ÃÚÈÛÙ¤».
∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ Âå˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ ÙÚ›˜,
ηd Ùa ÏÔÈa ó˜ âÓ Ùˇá ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›ˇˆ. ∆e Âå‰ÈÎeÓ ‰Èa ÙcÓ ëÔÚ-
ÙcÓ çÚıÚÈÓeÓ ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ (\πˆ. Îã 19-23) ÌÂÙa Ùɘ ٿ͈˜
·éÙÔÜ. √î ‰‡Ô ηÓfiÓ˜ ÙÔÜ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›Ô˘ ÌÂÙa ÙáÓ ÂîÚÌáÓ
·éÙáÓ «ôÓ¢ ÛÙ›¯ˆÓ» (àÏÏa ÌÂÙa ÙÔÜ ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, Âå˜ Ùa ‰‡Ô
ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ÙÚÔ¿ÚÈ· ëοÛÙ˘ è ˇ ‰É˜ ÙÔÜ ‚ã ηÓfiÓÔ˜). \∞Ê\ Çã
è
ˇ ‰É˜ Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ÔúÎÔ˘ Ùɘ ëÔÚÙɘ ηd Ùa Û˘Ó·Í¿ÚÈ·
ªËÓ·›Ô˘ ηd ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›Ô˘. ∫·Ù·‚·Û›·È Ôî ÂîÚÌÔd «¶fiÓÙˇˆ
âÎ¿Ï˘„» ηd «£Â›ˇˆ Î·Ï˘Êı›˜» ‰ÈÏ·Ö. \∞ÓÙd Ùɘ ÛÙȯÔÏÔÁ›·˜
Ùɘ ˇè‰É˜ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, „¿ÏÏÂÙ·È ì ıã èˇ ‰c ÙáÓ Î·ÓfiÓˆÓ [ÙÔÜ
ÌbÓ ·ã ÌÂÙa ÛÙ›¯Ô˘ «¢fiÍ· ÛÔÈ, ï £Âe˜ ìÌáÓ, ‰fiÍ· ÛÔÈ», ÙÔÜ ‰b
‚ã ÌÂÙa ÙÔÜ ÌÂÁ·Ï˘Ó·Ú›Ô˘ «\∞fiÛÙÔÏÔÈ ÙcÓ ¯¿ÚÈÓ ÙÔÜ ¶·-
Ú·ÎÏ‹ÙÔ˘, Ï·‚fiÓÙ˜ âÍÂÏ‹ÙÙÔÓÙÔ, ë٤ڷȘ ÁÏÒÛ۷Ș Ï·ÏÔÜÓ-
Ù˜, ηıg˜ Ùe ¶ÓÂÜÌ· ≛‰Ô˘»]* ηd âÓ Ù¤ÏÂÈ Ôî ‰‡Ô ÂîÚÌÔd «ªc
Ùɘ ÊıÔÚĘ» ηd «Ã·›ÚÔȘ, ôÓ·ÛÛ·». \∂Í·ÔÛÙÂÈÏ¿ÚÈ· (Ùe ·ã
‰›˜, Ùe ‚ã ±·Í), ·rÓÔÈ, ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË Î·d àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ
«∂éÏÔÁËÙe˜ Âr, ÃÚÈÛÙ¤» (±·Í).
∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∆a àÓٛʈӷ Ùɘ ëÔÚÙɘ (ï Áã ÛÙ›¯Ô˜
ÙÔÜ ·ã àÓÙÈÊÒÓÔ˘ ôÚ¯ÂÙ·È «√ûÎ ÂåÛÈ Ï·ÏÈ·d Ôé‰b ÏfiÁÔÈ...»).
∂π™√¢π∫√¡ «^À„ÒıËÙÈ, ∫‡ÚÈÂ, âÓ ÙFÉ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÛÔ˘Ø ô ÷ ÛˆÌÂÓ
ηd „·ÏÔÜÌÂÓ Ùa˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÛÔ˘. ™áÛÔÓ ìÌĘ, ¶·Ú¿ÎÏËÙÂ
àÁ·ı¤, „¿ÏÏÔÓÙ¿˜ ÛÔÈ àÏÏËÏԇȷ».
ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡, ÌfiÓÔÓ Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ Î·d Ùe ÎÔÓÙ¿-
ÎÈÔÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ. \∞ÓÙd ÙÚÈÛ·Á›Ô˘, «≠√ÛÔÈ Âå˜ ÃÚÈÛÙfiÓ».
∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: Ùɘ ëÔÚÙɘ, ∫˘Ú. Ëã ¶Ú¿Í.,
«\∂Ó Ùˇá Û˘ÌÏËÚÔÜÛı·È ÙcÓ ìÌ¤Ú·Ó Ùɘ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙɘ» (¶ÚÍ.

* ∆a àÓˆÙ¤Úˆ ÛËÌÂÈÔÜÓÙ·È Î·Ù\ àÓ·ÏÔÁ›·Ó Úe˜ ÙcÓ ëÔÚÙcÓ Ùɘ \∞Ó·Ï‹„ˆ˜,


ηıfiÛÔÓ Ùe ∆.ª.∂. Ôé‰bÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Âå˜ ÙcÓ ıã è
ˇ ‰cÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ.
M∏¡ I√À¡π√™ 233

‚ã 1-11)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, ∫˘Ú. Ëã \πˆ¿Ó., «∆FÉ âÛ¯¿ÙFË


ì̤Ú÷· ÙFÉ ÌÂÁ¿ÏFË Ùɘ ëÔÚÙɘ» (\πˆ. ˙ã 37-52, Ëã 12).
∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «ªc Ùɘ ÊıÔÚĘ».
∫√π¡ø¡π∫√¡ «∆e ¶ÓÂÜÌ¿ ÛÔ˘ Ùe àÁ·ıeÓ ï‰ËÁ‹ÛÂÈ Ì âÓ
ÁFÉ Âéı›÷·Ø àÏÏËÏԇȷ»Ø àÓÙd ÙÔÜ ∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘠ«∂éÏÔÁËÙe˜ Âr,
ÃÚÈÛÙ¤». \∞fiÏ˘ÛȘ ó˜ âÓ Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇá. \∂Ó Û˘Ó¯›÷· Û˘Ó-
¿ÙÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ηd ï ëÛÂÚÈÓfi˜, ó˜ ≤ÂÙ·È.
^√ ëÛÂÚÈÓe˜ Ùɘ ÁÔÓ˘ÎÏÈÛ›·˜. ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ó˜ ö¯ÂÈ âÓ Ùˇá
¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›ˇˆ. ∂úÛÔ‰Ô˜, «ºá˜ îÏ·ÚfiÓ», ηd Ùe ̤Á· ÚÔΛ-
ÌÂÓÔÓ «∆›˜ £Âe˜ ̤Á·˜» ÌÂÙa ÙáÓ ÛÙ›¯ˆÓ ·éÙÔÜ. ∂rÙ· ·î Â鯷d
Ùɘ ÁÔÓ˘ÎÏÈÛ›·˜ ηÙa ÙcÓ âÓ Ùˇá ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›ˇˆ Ù¿ÍÈÓ, Ùa àfi-
ÛÙȯ· ηd Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∂éÏÔÁËÙe˜ Âr, ÃÚÈÛÙ¤». \∞fiÏ˘ÛȘ
«^√ âÎ ÙáÓ ·ÙÚÈÎáÓ ÎfiÏˆÓ ÎÂÓÒÛ·˜ ë·˘ÙeÓ Î·d ÙcÓ ìÌÂÙ¤Ú·Ó
¬ÏËÓ àÓıÚˆ›·Ó ÚÔÛÏ·‚fiÌÂÓÔ˜ ʇÛÈÓ Î·d ıÂÒÛ·˜ ·éÙ‹Ó,
ÌÂÙa ‰b Ù·ÜÙ· Âå˜ ÔéÚ·ÓÔf˜ ·sıȘ àÓÂÏıgÓ Î·d âÓ ‰ÂÍÈ÷Ä Î·ı›-
Û·˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·d ¶·ÙÚfi˜, Ùfi Ù ıÂÖÔÓ Î·d ±ÁÈÔÓ Î·d ïÌÔÔ‡ÛÈÔÓ
ηd ïÌÔ‰‡Ó·ÌÔÓ Î·d ïÌfi‰ÔÍÔÓ Î·d Û˘Ó·˝‰ÈÔÓ ¶ÓÂÜÌ· ηٷ-
¤Ì„·˜ âd ÙÔf˜ êÁ›Ô˘˜ ·éÙÔÜ Ì·ıËÙa˜ ηd àÔÛÙfiÏÔ˘˜ ηd ‰Èa
ÙÔ‡ÙÔ˘ ʈٛ۷˜ ÌbÓ ·éÙÔ‡˜, ‰È\ ·éÙáÓ ‰b ÄÛ·Ó ÙcÓ ÔåÎÔ˘Ì¤-
ÓËÓ, ÃÚÈÛÙe˜ ï àÏËıÈÓe˜ £Âe˜ ìÌáÓ, Ù·Ö˜ ÚÂۂ›·È˜ Ùɘ ·Ó·-
¯Ú¿ÓÙÔ˘ ηd ·Ó·ÌÒÌÔ˘ êÁ›·˜ ·éÙÔÜ ÌËÙÚfi˜, ÙáÓ êÁ›ˆÓ âÓ‰fi-
ÍˆÓ ·ÓÂ˘Ê‹ÌˆÓ, ıÂÔÎËÚ‡ÎˆÓ Î·d ÓÂ˘Ì·ÙÔÊfiÚˆÓ àÔÛÙfi-
ÏˆÓ Î·d ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ êÁ›ˆÓ, âÏÂ‹Û·È Î·d ÛÒÛ·È ìÌĘ ‰Èa ÙcÓ
ë·˘ÙÔÜ àÁ·ıfiÙËÙ·. \∞Ì‹Ó».
13. † ¢Â˘Ù¤Ú· ÌÂÙa ÙcÓ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ‹Ó. «∆√À ∞°π√À ¶¡∂À-
ª∞∆√™». \∞Î˘Ï›Ó˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 239). (∆˘ÈÎeÓ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·-
Ú›Ô˘ ¨¨ 51-52.)
∆FÉ ¢Â˘Ù¤Ú÷· ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, Û‡Ó·ÍȘ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ «º·ÓÂ-
ڈ̤Ó˘» âÓ §Â˘Î¿‰È.
∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. «∂éÏÔÁËÙe˜ ï £Âfi˜», «µ·ÛÈÏÂÜ Ôé-
Ú¿ÓÈ», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï., «¢ÂÜÙ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛˆÌÂÓ» Áã, ï Óã „·Ï-
Ìe˜ ¯ÜÌ·, ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∂éÏÔÁËÙe˜ Âr, ÃÚÈ-
ÛÙ¤».
∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ∂å˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∂é-
ÏÔÁËÙe˜ Âr, ÃÚÈÛÙb» ÙÚ›˜, Ùa ‰b ÏÔÈa ó˜ Ùˇá ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›ˇˆ. ^√
234 M∏¡ I√À¡π√™

Óã ¯ÜÌ· ηd Ôî ‰‡Ô ηÓfiÓ˜ ó˜ ¯ı¤˜. ªÂÙa Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ Î·d ÙeÓ


ÔrÎÔÓ Ùa Û˘Ó·Í¿ÚÈ· ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ ηd ÙÔÜ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›Ô˘.
∫·Ù·‚·Û›·È ÌfiÓÔÓ Ôî ÂîÚÌÔd ÙÔÜ å·Ì‚ÈÎÔÜ Î·ÓfiÓÔ˜ «£Â›ˇˆ η-
Ï˘Êı›˜»Ø (àÓÙd ÙÔÜ ∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷÓ) ì ıã ˇè‰c ÙáÓ Î·ÓfiÓˆÓ ó˜
¯ı¤˜, ηd ï ÂîÚÌe˜ «Ã·›ÚÔȘ ôÓ·ÛÛ·». \∂Í·ÔÛÙÂÈÏ¿ÚÈ· ηd
·rÓÔÈ, ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË Î·d Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∂éÏÔÁËÙe˜ Âr,
ÃÚÈÛÙ¤» (±·Í).
∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. \∞Óٛʈӷ, ÂåÛÔ‰ÈÎfiÓ, àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ
ηd ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ, ó˜ ¯ı¤˜. \∞ÓÙd ÙÚÈÛ·Á›Ô˘, «≠√ÛÔÈ Âå˜ ÃÚÈÛÙfiÓ»
(ηÙ\ à·›ÙËÛÈÓ ÙÔÜ ∆.ª.∂.). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ¢Â˘Ù¤Ú·˜ êÁ. ¶Ó‡-
Ì·ÙÔ˜, «^ø˜ Ù¤ÎÓ· ʈÙe˜ ÂÚÈ·ÙÂÖÙ» (\∂ÊÂÛ. Âã 8-19)Ø ∂é·Á-
Á¤ÏÈÔÓ: ¢Â˘Ù. ·ã 낉. ª·Ùı·›Ô˘, «^√ÚÄÙ Ìc ηٷÊÚÔÓ‹ÛËÙ»
(ªÙı. ÈËã 10-20). ∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «Ã·›ÚÔȘ ôÓ·ÛÛ·». ∫ÔÈ-
ÓˆÓÈÎeÓ «∆e ¶ÓÂÜÌ¿ ÛÔ˘ Ùe ±ÁÈÔÓ Ìc àÓÙ·Ó¤ÏF˘ àÊ\ ìÌáÓ ‰Âfi-
ÌÂı·, ÊÈÏ¿ÓıÚˆÂØ àÏÏËÏԇȷ»Ø «∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘻ, ¬ ÂÚ „¿Ï-
ÏÂÙ·È âÊÂÍɘ Âå˜ ÄÛ·Ó ı. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. \∞fiÏ˘ÛȘ ó˜ Ùˇá ™·‚-
‚¿Ùˇˆ ëÛ¤Ú·˜.
∂剋ÛÂȘ. 1. ∫·Ùa ÙcÓ ·ÚÔÜÛ·Ó ë‚‰ÔÌ¿‰· Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿Ï˘ÛȘ Âå˜
¿ÓÙ·.
2. ª¤¯ÚÈ Ùɘ àÔ‰fiÛˆ˜ ÂúıÈÛÙ·È Óa „¿ÏÏÂÙ·È (ÏfiÁˇˆ ηı\ ñÂÚ-
‚ÔÏcÓ Î·Ùa ÁÚ¿ÌÌ· ëÚÌËÓ›·˜ Ùɘ ¨ 38 Ùɘ ¶ÚÔıˆڛ·˜ ÙÔÜ ∆.ª.∂.)
ÂåÛÔ‰ÈÎeÓ «¢ÂÜÙ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛˆÌÂÓ Î·d ÚÔÛ¤ÛˆÌÂÓ ÃÚÈÛÙˇáØ ÛáÛÔÓ
ìÌĘ, ¶·Ú¿ÎÏËÙ àÁ·ı¤...», Ùe ïÔÖÔÓ ¬Ìˆ˜ ÂrÓ·È àÓ·ÎfiÏÔ˘ıÔÓ, âÊfi-
ÛÔÓ «¶·Ú¿ÎÏËÙÔ˜» âÓÙ·Üı· ÓÔÂÖÙ·È Ùe ±ÁÈÔÓ ¶ÓÂÜÌ·, âÓˇá Ùe ·ã ≥ÌÈ-
Û˘ ÙÔÜ ÂåÛÔ‰ÈÎÔÜ ÙÔ‡ÙÔ˘ àӷʤÚÂÙ·È Âå˜ ÙeÓ ÃÚÈÛÙfiÓ. \√ÚıfiÙÂÚÔÓ ıa
qÙÔ Óa „¿ÏÏÂÙ·È Ùe ÂåÛÔ‰ÈÎeÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ.
3. \∞e Û‹ÌÂÚÔÓ ôÚ¯ÔÓÙ·È Ùa àÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù· âÎ ÙáÓ âÈÛÙÔÏáÓ ÙÔÜ
¶·‡ÏÔ˘ ηd ÙÔÜ Î·Ùa ª·Ùı·ÖÔÓ êÁ›Ô˘ ∂é·ÁÁÂÏ›Ô˘.

14. ∆Ú›ÙË. \∂ÏÈÛ·›Ô˘ ÙÔÜ ÚÔÊ‹ÙÔ˘ (900 .Ã.), ªÂıÔ‰›Ô˘ àÚ¯ÈÂÈ-


ÛÎfiÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ ÙÔÜ ïÌÔÏÔÁËÙÔÜ († 847).
\∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ∆Ú. ·ã 낉. âÈÛÙ. (^ƒˆÌ. ·ã 1-7, 13-17)Ø
∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ÚÔÊ‹ÙÔ˘, ¶·Ú. ·ã 낉. §Ô˘ÎÄ (§Î. ‰ã 22-30).
15. ∆ÂÙ¿ÚÙË. \∞Ìg˜ ÚÔÊ‹ÙÔ˘ (Ëã ·å. .Ã.), \∞¯·˚ÎÔÜ Î·d ™ÙÂÊ·ÓÄ
àÔÛÙfiψÓ, ^πÂÚˆÓ‡ÌÔ˘ ïÛ›Ô˘ († 420), ∞éÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘ âÈÛÎfi-
Ô˘ ^πáÓÔ˜ († 430).
M∏¡ I√À¡π√™ 235

\∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ∆ÂÙ. ·ã 낉. âÈÛÙ. (^ƒˆÌ. ·ã 18-27)Ø


∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ∆ÂÙ. ·ã 낉. ª·Ùı. (ªÙı. Âã 20-26).
16. ¶¤ÌÙË. ∆‡¯ˆÓÔ˜ âÈÛÎfiÔ˘ \∞Ì·ıÔÜÓÙÔ˜ ∫‡ÚÔ˘ (‰ã-Âã ·å.).
\∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ¶¤Ì. ·ã 낉. âÈÛÙ. (^ƒˆÌ. ·ã 28- ‚ã 9)Ø
∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ¶¤Ì. ·ã 낉. ª·Ùı. (ªÙı. Âã 27-32).
17. ¶·Ú·Û΢‹. \πÛ·‡ÚÔ˘ ‰È·ÎfiÓÔ˘, µ·ÛÈÏ›Ԣ ηd \πÓÓÔÎÂÓÙ›Ô˘
(† Áã ·å.)Ø ª·ÓÔ˘‹Ï, ™·‚bÏ Î·d \πÛÌ·cÏ ÙáÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ († 362).
\∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ¶·Ú. ·ã 낉. âÈÛÙ. (^ƒˆÌ. ‚ã 14-28)Ø
∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ¶·Ú. ·ã 낉. ª·Ùı. (ªÙı. Âã 33-41).
18. ™¿‚‚·ÙÔÓ. «\∞fi‰ÔÛȘ Ùɘ ëÔÚÙɘ Ùɘ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙɘ». §ÂÔÓÙ›-
Ô˘ ÙÔÜ âÍ ∞åÁ›Ó˘. ^À·Ù›Ô˘, £ÂÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ∞åıÂÚ›Ô˘ ÙáÓ Ì·ÚÙ‡-
ÚˆÓ († 70), §ÂÔÓÙ›Ô˘ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ \∞ÚÁ›Ԣ. (∆˘ÈÎeÓ ¶ÂÓÙËÎÔ-
ÛÙ·Ú›Ô˘ ¨ 52, «∆ˇá ™·‚‚¿Ùˇˆ...»)
^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ó˜ ‰ÈÂÙ˘ÒıË ÙFÉ ∫˘ÚÈ·ÎFÉ Ùɘ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙɘ,
àÏÏa Ùa ëÛ¤ÚÈ· Âå˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ 8 (±·ÓÙ· àÓa Ì›·Ó) ηd ηٷÏÈÌ-
¿ÓÔÓÙ·È Ùa àÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù· ÙÔÜ ëÛÂÚÈÓÔÜ, Ùa ÛÙȯËÚa Ùɘ ÏÈÙɘ,
ηd âÓ Ùˇá ùÚıÚˇˆ ï ÔÏ˘¤ÏÂÔ˜ ηd Ùe ÌÂÙ\ ·éÙeÓ Î¿ıÈÛÌ·, Ùe
∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ ÌÂÙa Ùɘ ٿ͈˜ ·éÙÔÜ Î·d Ùe Û˘Ó·Í¿ÚÈÔÓ ÙÔÜ ¶Â-
ÓÙËÎÔÛÙ·Ú›Ô˘. ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó, àÓٛʈӷ, ÂåÛÔ‰ÈÎfiÓ, àÔ-
Ï˘Ù›ÎÈÔÓ Î·d ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ, ó˜ âÓ ÙFÉ ëÔÚÙFÉ. ∆ÚÈÛ¿ÁÈÔÓ. \∞fiÛÙÔÏÔ˜:
ì̤ڷ˜, ™·‚. ·ã 낉. âÈÛÙ. (^ƒˆÌ. ·ã 7-13)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤-
Ú·˜, ™·‚. ·ã 낉. ª·Ùı. (ªÙı. Âã 42-48). ∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜
«Ã·›ÚÔȘ ôÓ·ÛÛ·». ∫ÔÈÓˆÓÈÎeÓ «∆e ¶ÓÂÜÌ¿ ÛÔ˘ Ùe àÁ·ıfiÓ»Ø
«∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘻ.
19. † ∫Àƒπ∞∫∏ ∞ã ª∞∆£∞π√À. «∆ø¡ ∞°πø¡ ¶∞¡∆ø¡».
\πÔ‡‰· àÔÛÙfiÏÔ˘ ÙÔÜ £·‰‰·›Ô˘ j §Â‚‚·›Ô˘, ηd \πÔ‡‰· àÔ-
ÛÙfiÏÔ˘ ÙÔÜ ı·‰¤ÏÊÔ˘. ∑ˆÛ›ÌÔ˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ (‚ã ·å.), ¶·˚Û›Ô˘
ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘. o∏¯Ô˜ Ï. ‰ãØ ëˆıÈÓeÓ ·ã (Ù˘ÈÎeÓ ¶ÂÓÙË-
ÎÔÛÙ·Ú›Ô˘ ¨¨ 53-55).
∆FÉ ∫˘ÚÈ·ÎFÉ ÙáÓ êÁ›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ ÙÂÏÂÖÙ·È ÚÔÛ·ÓËÌ· Âå˜ Ùa˜
ηٷÎfiÌ‚·˜ Ùɘ ª‹ÏÔ˘ (Ùe àÚ¯·ÈfiÙÂÚÔÓ âÓ ^∂ÏÏ¿‰È ·Ï·ÈÔ¯ÚÈ-
ÛÙÈ·ÓÈÎeÓ ÌÓËÌÂÖÔÓ). ªÓ‹ÌË ÙáÓ ïÛ›ˆÓ °ÚËÁÔÚ›Ô˘, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ηd
§¤ÔÓÙÔ˜ ÙáÓ âÓ ™¿ÌFË ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜.
236 M∏¡ I√À¡π√™

∂å˜ ÙcÓ ıã. «∂éÏÔÁËÙe˜ Âr, ÃÚÈÛÙ¤»Ø «≠√Ù ηٷ‚¿˜».


∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓeÓ ì àÎÔÏÔ˘ı›· ó˜ âÓ Ùˇá ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›ˇˆ
(ÌÂÙa ÙcÓ ÂúÛÔ‰ÔÓ Î·d Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ «^√ ∫‡ÚÈÔ˜ ₷ۛϢۻ
ϤÁÔÓÙ·È Ùa àÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù·). \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈ· «\∂Í ≈„Ô˘˜ ηÙÉÏ-
ı˜», ¢fiÍ·, «∆áÓ âÓ ¬Ïˇˆ Ùˇá ÎfiÛÌˇˆ»*, ∫·d ÓÜÓ, «∆e à\ ·åáÓÔ˜
àfiÎÚ˘ÊÔÓ».
∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ^√ ÙÚÈ·‰ÈÎe˜ ηÓgÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘, Ùa ‰Èa
ÙcÓ ÏÈÙcÓ ÛÙȯËÚa ó˜ âÓ Ùˇá ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›ˇˆ, Ùa ÙÚÈ·‰ÈÎa
«ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∆áÓ âÓ ¬Ïˇˆ Ùˇá
ÎfiÛÌˇˆ».
∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ∂å˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» àÔÏ˘Ù›ÎÈ· ó˜ Âå˜
ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ∫·ı›ÛÌ·Ù·, ÂéÏÔÁËÙ¿ÚÈ·, àÓ·‚·ıÌÔ›, ì Ù¿ÍȘ
ÙÔÜ ëˆıÈÓÔÜ (·ã) ∂é·ÁÁÂÏ›Ô˘, ηd Ùa ÏÔÈ¿, ó˜ âÓ Ùˇá ¶ÂÓÙËÎÔ-
ÛÙ·Ú›ˇˆ. ∫·ÓfiÓ˜ ï àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜ ηd ï ÙáÓ êÁ›ˆÓØ àe Áã ηd Çã
ˇ ‰É˜ Ùa ÙÔÜ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›Ô˘. ∫·Ù·‚·Û›·È Ôî ÂîÚÌÔd «\∞Óԛ͈
è
Ùe ÛÙfiÌ· ÌÔ˘»Ø «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ, «≠∞·˜ ÁËÁÂÓ‹˜». \∂Í·Ô-
ÛÙÂÈÏ¿ÚÈ· «≠∞ÁÈÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜» ηd Ùa ÙÔÜ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ·Ú›Ô˘. √î
·rÓÔÈ, ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË, «\∞Ó·ÛÙa˜ âÎ ÙÔÜ ÌÓ‹Ì·ÙÔ˜» (j «™‹-
ÌÂÚÔÓ ÛˆÙËÚ›·»).
∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. \∞Óٛʈӷ [j Ùa Ù˘ÈÎa ηd Âå˜ ÙÔf˜
̷ηÚÈÛÌÔf˜ Ùa 4 ÙÚÔ¿ÚÈ· ÙÔÜ õ¯Ô˘ ηd 4 Ùɘ Çã è ˇ ‰É˜ ÙÔÜ Î·-
ÓfiÓÔ˜ ÙáÓ êÁ›ˆÓ].
ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «\∂Í ≈„Ô˘˜ ηÙÉÏı˜»,
«∆áÓ âÓ ¬Ïˇˆ Ùˇá ÎfiÛÌˇˆ» ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^ø˜ à·Ú-
¯¿˜».
∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ÙáÓ êÁ. ¶¿ÓÙˆÓ, ∫˘Ú. ·ã
âÈÛÙ., «√î ±ÁÈÔÈ ¿ÓÙ˜» (^∂‚Ú. È·ã 33-È‚ã 2)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ:
∫˘Ú. ·ã ª·Ùı., «¶Ä˜ ¬˜ ÙȘ ïÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ» (ªÙı. Èã 32-33, 37-38,
Èıã 27-30).
∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›». ∫ÔÈÓˆÓÈÎeÓ «\∞Á·ÏÏÈÄ-
ÛıÂ, ‰›Î·ÈÔÈ, âÓ ∫˘Ú›ˇˆ, ÙÔÖ˜ Âéı¤ÛÈ Ú¤ÂÈ ·úÓÂÛÈ˜Ø àÏÏËÏԇȷ».
™ËÌ›ˆÛȘ. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈ· ÙáÓ êÁ›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ.

* ≠∂ÙÂÚ· àÔÏ˘Ù›ÎÈ· ÙáÓ êÁ›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ ‚Ϥ ÌÂÙa ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó.


M∏¡ I√À¡π√™ 237

o∏¯Ô˜ ·ã. ∆ÔÜ Ï›ıÔ˘ ÛÊÚ·ÁÈÛı¤ÓÙÔ˜.


(¶Ô›ËÌ· ÙÔÜ ïÛ›Ô˘ ¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ ÙÔÜ ^∞ÁÈÔÚ›ÙÔ˘)
µÏ·ÛÙÔf˜ Âé·ÁÁÂÏ›Ô˘ ηd ηÚÔf˜ àÌ·Ú¿ÓÙÔ˘˜, ¯ÔÚÔf˜ êÁ›ˆÓ
¶¿ÓÙˆÓ ÂéÊËÌ‹ÛˆÌÂÓ ¿ÓÙ˜, âÓ ≈ÌÓÔȘ ηd è ˇ ‰·Ö˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈη֘, ÌÈ-
ÌÔ‡ÌÂÓÔÈ ·éÙáÓ Ùa˜ àÚÂÙ¿˜, ηd àÁáÓ·˜ ÙÔf˜ ÁÂÓÓ·›Ô˘˜, àe „˘¯É˜
Û˘ÌÊÒÓˆ˜ àÓ·ÎÚ¿˙ÔÓÙÂ˜Ø ‰fiÍ· Ùˇá ÛÙÂÊ·ÓÒÛ·ÓÙÈ ñÌÄ˜Ø ‰fiÍ· Ùˇá
êÁÈ¿Û·ÓÙÈØ ‰fiÍ· Ùˇá âÓ ÙFÉ ÁFÉ Î·d ÔéÚ·Óˇá ñÌĘ ‰ÔÍ¿Û·ÓÙÈ.
≠∂ÙÂÚÔÓ. o∏¯Ô˜ Ï. ·ã. ∆eÓ Û˘Ó¿Ó·Ú¯ÔÓ §fiÁÔÓ.
(¶Ô›ËÌ· ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ ∫ˆÓ/fiψ˜)
∆áÓ êÁ›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ ÔrÎÔ˜ ï ¿ÓÛÂÙÔ˜, ÔéÚ·Óe˜ œ˜ ÙȘ ôÏÏÔ˜
àÛÙÚ¿ÙÂÈ ·úıÚÈÔ˜, âÓ Ì¤Ûˇˆ ö¯ˆÓ ÙeÓ ÃÚÈÛÙfiÓ, œ˜ ÂÚ ≥ÏÈÔÓ Ï·ÌÚfiÓ,
ÙcÓ ·Úı¤ÓÔÓ ª·ÚÈ¿Ì, ÛÂÏ‹ÓËÓ ó˜ ÏËÛÈÊ·É, ηd ·ÎÏˇˆ ηı¿ÂÚ
ôÛÙÚ·, ¯ÔÚÔ‡˜ Ù ¿ÓÙˆÓ êÁ›ˆÓ, àÂd ÚÂۂ‡ÔÓÙ·˜ ÛˆıÉÓ·È ìÌĘ.
∂剋ÛÂȘ. 1. \∞e Û‹ÌÂÚÔÓ â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ì ¯ÚÉÛȘ Ùɘ ¶·Ú·-
ÎÏËÙÈÎɘ.
2. ª¤¯ÚÈ Ùɘ 26˘ \πÔ˘Ï›Ô˘, âaÓ ëÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ±ÁÈÔ˜, „¿ÏÏÔÓÙ·È Î·Ù·-
‚·Û›·È «\∞Óԛ͈ Ùe ÛÙfiÌ· ÌÔ˘», ηd âÈÛÊÚ·ÁÈÛÙÈÎeÓ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ Âå˜
ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó «¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙáÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓáÓ».
3. \∞e ·ûÚÈÔÓ ôÚ¯ÂÙ·È ì ÓËÛÙ›· ÙáÓ êÁ›ˆÓ àÔÛÙfiÏˆÓ Ì¤¯ÚÈ Ùɘ
28˘ \πÔ˘Ó›Ô˘.

20. ¢Â˘Ù¤Ú·. ªÂıÔ‰›Ô˘ îÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, âÈÛÎfiÔ˘ ¶·Ù¿ÚˆÓ (†


312). ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫·‚¿ÛÈÏ· (ȉ㠷å.).
¢Èa Ùa˜ âÓ Î·ıËÌÂÚÈÓFÉ àÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÌÂÙa ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ ‚Ϥ-
 öÌÚÔÛıÂÓ Âå˜ Ùa˜ ÁÂÓÈÎa˜ Ù˘ÈÎa˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ (¨¨1-32). \∞fi-
ÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ¢Â˘Ù. ‚ã 낉. âÈÛÙ. (^ƒˆÌ. ‚ã 28-Áã 18)Ø ∂é·Á-
Á¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ¢Â˘Ù. ‚ã 낉. ª·Ùı. (ªÙı. Çã 31-34, ˙ã 9-11).
21. ∆Ú›ÙË. \πÔ˘ÏÈ·ÓÔÜ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ (Áã-‰ã ·å.). ∆ÂÚÂÓÙ›Ô˘ îÂÚÔÌ¿Ú-
Ù˘ÚÔ˜. âÈÛÎfiÔ˘ \πÎÔÓ›Ô˘ (·ã ·å.), ¡È΋ٷ îÂÚÔÌ. ÙÔÜ ¡ÈÛ˘-
Ú›Ô˘ († 1732).
\∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ∆Ú. ‚ã 낉. âÈÛÙ. (^ƒˆÌ. ‰ã 4-12)Ø
∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ∆Ú. ‚ã 낉. ª·Ùı. (ªÙı. ˙ã 15-21).
22. ∆ÂÙ¿ÚÙË. ∂éÛ‚›Ô˘ îÂÚÔÌ¿ÚÙ. âÈÛÎ. ™·ÌÔÛ¿ÙˆÓ († 380). ∑‹-
ÓˆÓÔ˜ ηd ∑ËÓÄ (΢ڛԢ ηd ‰Ô‡ÏÔ˘) Ì·ÚÙ. († 304).
^√ ≥ÏÈÔ˜ ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È Âå˜ ÙeÓ ∫·ÚΛÓÔÓ. \∞Ú¯c ÙÔÜ ı¤ÚÔ˘˜.
238 M∏¡ I√À¡π√™

\∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ∆ÂÙ. ‚ã 낉. âÈÛÙ. (^ƒˆÌ. ‰ã 13-25)Ø


∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ∆ÂÙ. ‚ã 낉. ª·Ùı. (ªÙı. ˙ã 21-23).

23. ¶¤ÌÙË. \∞ÁÚÈ›Ó˘ († 253-60) Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜. \∞ÚÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ ÚÂ-


Û‚˘Ù¤ÚÔ˘, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ‰È·ÎfiÓÔ˘, \∞ı·Ó·Û›Ô˘ àÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘.
\∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ¶¤Ì. ‚ã 낉. âÈÛÙ. (^ƒˆÌ. Âã 10-16)Ø
∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ¶¤Ì. ‚ã 낉. ª·Ùı. (ªÙı. Ëã 23-27).

24. ¶·Ú·Û΢‹. † ∆e ÁÂÓ¤ıÏÈÔÓ ÙÔÜ ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ηd ‚·ÙÈÛÙÔÜ


\πˆ¿ÓÓÔ˘. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ÙÔÜ ∫·ÈÛ·Ú¤ˆ˜ († 1765).
^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· „¿ÏÏÂÙ·È ‰›¯· ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ, ó˜ àÎÚÈ‚á˜
ö¯ÂÈ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ (Ù˘. 24˘ \πÔ˘Ó›Ô˘ ¨¨ 1-3).
∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓeÓ ±·ÓÙ· ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆØ Ùa ‰Èa ÙcÓ
ÏÈÙcÓ ÛÙȯËÚa Âå˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. \∞fiÏ˘ÛȘ «ÃÚÈÛÙe˜ ï àÏË-
ıÈÓe˜ £Âe˜ ìÌáÓ... îÎÂÛ›·È˜ ÙÔÜ ÙÈÌ›Ô˘ âÓ‰fiÍÔ˘ ÚÔÊ‹ÙÔ˘, ÚÔ-
‰ÚfiÌÔ˘ ηd ‚·ÙÈÛÙÔÜ \πˆ¿ÓÓÔ˘, Ôy Ùe ÁÂÓ¤ıÏÈÔÓ ëÔÚÙ¿˙Ô-
ÌÂÓ...»
∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: 24˘ \πÔ˘Ó›Ô˘, «™˘Ó¤Ï·‚ÂÓ
\∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ì Á˘Óc ∑·¯·Ú›Ô˘» (§Î. ·ã 24-25, 57-68, 76, 80). ∫·-
ÓfiÓ˜ ÌfiÓÔÓ Ôî âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ ‰‡Ô ÙÔÜ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘. ∫·Ù·‚·Û›·È
Ôî ÂîÚÌÔd «\∞Óԛ͈ Ùe ÛÙfiÌ· ÌÔ˘».
∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ªÂÙa ÙcÓ ÂúÛÔ‰ÔÓ, àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «¶ÚÔ-
ÊÉÙ· ηd Úfi‰ÚÔÌ» ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «¶ÚÔÛÙ·Û›·».
\∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÙÔÜ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, ∫˘Ú. ∆˘ÚÔÊ¿ÁÔ˘, «¡ÜÓ âÁÁ‡-
ÙÂÚÔÓ ìÌáÓ ì ÛˆÙËÚ›·» (^ƒˆÌ. ÈÁã 11-ȉã 4)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ ïÌÔ›-
ˆ˜, \πÔ˘Ó. 24, «\∂Âȉ‹ ÂÚ ÔÏÏÔd â¯›ÚËÛ·Ó» (§Î. ·ã 1-25,
57-68, 76, 80). ∫ÔÈÓˆÓÈÎeÓ «∂å˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ».
\∂Ó ÙFÉ ÙÚ·¤˙FË Î·Ù¿Ï˘ÛȘ å¯ı‡Ô˜.

25. ™¿‚‚·ÙÔÓ. \∞fi‰ÔÛȘ ÙÔÜ ÁÂÓÂÛ›Ô˘ ÙÔÜ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘. ºÂ‚Úˆ-


Ó›·˜ ïÛÈÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 304). \√ÚÂÓÙ›Ô˘ ηd ÙáÓ ÛfÓ ·éÙˇá Ì·ÚÙ‡-
ÚˆÓ.
^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ „¿ÏÏÂÙ·È Ìb «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜»
(‚Ϥ öÌÚÔÛıÂÓ Âå˜ Ùa˜ ÁÂÓÈÎa˜ Ù˘ÈÎa˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¨¨31-44)Ø
\∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ™·‚. ‚ã 낉ÔÌ. âÈÛÙ. (^ƒˆÌ. Áã 19-26)Ø
∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ™·‚. ‚ã 낉ÔÌ. ª·Ùı. (ªÙı. ˙ã 1-8).
M∏¡ I√À¡π√™ 239

26. † ∫Àƒπ∞∫∏ µã ª∞∆£∞π√À. ¢·˘d‰ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ âÓ £ÂÛÛ·-


ÏÔÓ›ÎFË († 540). \πˆ¿ÓÓÔ˘ âÈÛÎfiÔ˘ °ÔÙı›·˜. o∏¯Ô˜ ·ã, ëˆıÈ-
ÓeÓ ‚ã.
∆FÉ ·éÙFÉ ∫˘ÚÈ·ÎFÉ ÌÓ‹ÌË ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ âÓ ^∞Á›ˇˆ ò√ÚÂÈ ‰È·Ï·Ì„¿Ó-
ÙˆÓ ·Ù¤ÚˆÓ, ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ âÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓFË êÁ›ˆÓ, Û‡Ó·ÍȘ ÙáÓ 23 êÁ›ˆÓ
Ùɘ Ó‹ÛÔ˘ §¤Û‚Ô˘, ηd âÓ ™ÂÚ‚›ÔȘ (∫Ô˙¿Ó˘) Û‡Ó·ÍȘ Ùɘ êÁ›·˜ ‚·-
ÛÈÏ›ÛÛ˘ ò∞ÚÙ˘ £ÂÔ‰ÒÚ·˜.
∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ Î·d ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÙÔÜ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘.
∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ^√ ÚÔÔÈÌÈ·Îe˜ ηd Ùe æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ.
∂π™ ∆√ «∫Àƒπ∂, ∂∫∂∫ƒ∞•∞» àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 7 ηd ÙÔÜ ªËÓ·›-
Ô˘ ÚÔÛfiÌÔÈ· 3 «¶¿ÙÂÚ ¢·˘d‰ ·Ì̷οÚÈÛÙ» Î.Ï., ¢fiÍ·,
∫·d ÓÜÓ, «∆cÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔÓ ‰fiÍ·Ó».
∂π™√¢√™, «ºá˜ îÏ·ÚfiÓ», Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜.
∞¶√™∆πÃ∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· «∆ˇá ¿ıÂÈ ÛÔ˘, ÃÚÈÛÙb» Î.Ï.,
¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, «\π‰Ôf ÂÏ‹ÚˆÙ·È».
∞¶√§À∆π∫π√¡ «∆ÔÜ Ï›ıÔ˘ ÛÊÚ·ÁÈÛı¤ÓÙÔ˜», ¢fiÍ·, ∫·d
ÓÜÓ, «∆ÔÜ °·‚ÚÈcÏ ÊıÂÁͷ̤ÓÔ˘ ÛÔÈ».
∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ªÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌfiÓ, ï ÙÚÈ·‰ÈÎe˜
ηÓgÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘ «ª›·Ó ÙÚÈÛ˘fiÛÙ·ÙÔÓ àÚ¯‹Ó», Ùa ÙÚÈ·‰ÈÎa
«ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd ì ñ·ÎÔc «^∏ ÙÔÜ ÏFËÛÙÔÜ ÌÂ-
Ù¿ÓÔÈ·».
∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ªÂÙa ÙeÓ ëÍ¿„·ÏÌÔÓ, Âå˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜»
àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∆ÔÜ Ï›ıÔ˘ ÛÊÚ·ÁÈÛı¤ÓÙÔ˜», ¢fiÍ·, Ùe ·éÙfi, ∫·d
ÓÜÓ, «∆ÔÜ °·‚ÚÈcÏ ÊıÂÁͷ̤ÓÔ˘ ÛÔÈ». [∆e æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ Î·d ï
ò∞̈ÌÔ˜.]
∫∞£π™ª∞∆∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· ηÙa ÛÂÈÚaÓ Î·d Ùa ÂéÏÔ-
ÁËÙ¿ÚÈ·. ^∏ ñ·ÎÔ‹, Ôî àÓ·‚·ıÌÔd ηd Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ ÙÔÜ
õ¯Ô˘.
∂À∞°°∂§π√¡ ëˆıÈÓeÓ (‚ã) ÌÂÙa ¿Û˘ Ùɘ Û˘Ó‹ıÔ˘˜ Ù¿-
͈˜ ·éÙÔÜ.
∫∞¡√¡∂™, ï àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜ ÌÂÙa ÙáÓ ÂîÚÌáÓ Î·d ï ÙÔÜ ªË-
Ó·›Ô˘Ø àe Áã ˇè‰É˜ Ùe ÌÂÛˇÒ‰ÈÔÓ Î¿ıÈÛÌ· ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ ÌÂÙa
ÙÔÜ ıÂÔÙÔÎ›Ô˘Ø àÊ\ Çã Ùe àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÌÂÙa ÙÔÜ
ÔúÎÔ˘ ηd Ùe Û˘Ó·Í¿ÚÈÔÓ.
∫∞∆∞µ∞™π∞π Ôî ÂîÚÌÔd «\∞Óԛ͈ Ùe ÛÙfiÌ· ÌÔ˘»Ø «∆cÓ ÙÈÌÈ-
ˆÙ¤Ú·Ó», «≠∞·˜ ÁËÁÂÓ‹˜».
240 M∏¡ I√À¡π√™

∂•∞¶√™∆∂π§∞ƒπ∞ «≠∞ÁÈÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜», Ùe ‚ã àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ


«∆eÓ Ï›ıÔÓ ıˆڋ۷۷Ȼ ηd Ùe ıÂÔÙÔΛÔÓ ·éÙÔÜ «ò∞ÁÁÂÏÔ˜
ÌbÓ âÎfiÌÈÛÂÓ».
∂π™ ∆√À™ ∞π¡√À™ ÛÙȯËÚa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 8, ¢fiÍ·, Ùe ‚ã ëˆ-
ıÈÓeÓ «ªÂÙa Ì‡ÚˆÓ ÚÔÛÂÏıԇ۷Ș», ∫·d ÓÜÓ, «^ÀÂÚ¢ÏÔÁË-
̤ÓË». ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË, «™‹ÌÂÚÔÓ ÛˆÙËÚ›·».
∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∆a àÓٛʈӷ [j Ùa Ù˘ÈÎa ÌÂÙa ÙáÓ
̷ηÚÈÛÌáÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘] (‚Ϥ öÌÚÔÛıÂÓ ÁÂÓ. Ù˘. ‰È·Ù¿ÍÂȘ
¨¨ 64-66).
∂π™√¢π∫√¡ «¢ÂÜÙ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛˆÌÂÓ... ™áÛÔÓ ìÌĘ... ï
àÓ·ÛÙ¿˜».
ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «∆ÔÜ Ï›ıÔ˘ ÛÊÚ·ÁÈ-
Ûı¤ÓÙÔ˜» ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «¶ÚÔÛÙ·Û›·».
∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ∫˘Ú. ‚ã âÈÛÙ., «¢fiÍ· ηd
ÙÈÌc ηd ÂåÚ‹ÓË» (^ƒˆÌ. ‚ã 10-16)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ∫˘Ú. ‚ã ª·Ùı.,
«¶ÂÚÈ·ÙáÓ ï \πËÛÔܘ ·Úa ÙcÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó» (ªÙı. ‰ã 18-23).
∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›Ó».
∫√π¡ø¡π∫√¡ «∞åÓÂÖÙÂ»Ø «∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êá˜»Ø «¶ÏËÚˆı‹-
Ùˆ», ηd Ùa ÏÔÈa Ùɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
27. ¢Â˘Ù¤Ú·. ™·Ì„gÓ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘ († 530).
\∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ¢Â˘Ù. Áã 낉. âÈÛÙ. (^ƒˆÌ. ˙ã 1-13)Ø
∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ¢Â˘Ù. Áã 낉. ª·Ùı. (ªÙı. ıã 36-Èã 8).

28. ∆Ú›ÙË. \∞Ó·ÎÔÌȉc ÙáÓ îÂÚáÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ∫‡ÚÔ˘ ηd \πˆ¿ÓÓÔ˘


ÙáÓ àÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ (412).
\∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ∆Ú. Áã 낉. âÈÛÙ. (^ƒˆÌ. ˙ã 14-Ëã 2)Ø
∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ∆Ú. Áã 낉. ª·Ùı. (ªÙı. Èã 9-15).

29. ∆ÂÙ¿ÚÙË. † ¶¤ÙÚÔ˘ († 64) ηd ¶·‡ÏÔ˘ († 67) ÙáÓ ·ÓÂ˘Ê‹ÌˆÓ


ηd ÚˆÙÔÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ àÔÛÙfiψÓ.
^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· „¿ÏÏÂÙ·È ôÓ¢ ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ ó˜ âÓ Ùˇá ªË-
Ó·›ˇˆ (∆.ª.∂., 29 \πÔ˘Ó›Ô˘ ¨¨ 1-3).
∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ∂å˜ Ùa àfiÛÙȯ· ÙÔÜ ëÛÂÚÈÓÔÜ ∫·d ÓÜÓ,
«£ÂÔÙfiÎÂ, Ûf Âr ì ôÌÂÏÔ˜... ÌÂÙa ÙáÓ àÔÛÙfiψӻ (¶·Ú·ÎÏ.,
q¯Ô˜ Ï. ‚ã, ∆ÂÙ¿ÚÙFË ëÛ¤Ú·˜). ∆a ‰Èa ÙcÓ ÏÈÙcÓ å‰ÈfiÌÂÏ· Âå˜ Ùe
M∏¡ I√À¡π√™ 241

ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «√î ÙáÓ àÔÛÙfiψӻ*, ¢fiÍ·, ∫·d


ÓÜÓ, «∆e à\ ·åáÓÔ˜ àfiÎÚ˘ÊÔÓ».
∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ∆e àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ ‰›˜ (ÌÂÙa ÙÔÜ ¢fiÍ·), ∫·d
ÓÜÓ, Ùe ıÂÔÙÔΛÔÓ, ηd Ùa ÏÔÈa ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ. ∫·ÓfiÓ˜ Ìfi-
ÓÔÓ Ôî ‰‡Ô ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘. ∫·Ù·‚·Û›·È Ôî ÂîÚÌÔd «\∞Óԛ͈ Ùe
ÛÙfiÌ· ÌÔ˘»Ø «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ. \∂Í·ÔÛÙÂÈÏ¿ÚÈÔÓ, ·rÓÔÈ, ‰ÔÍÔ-
ÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË, àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «√î ÙáÓ àÔÛÙfiψӻ.
∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ªÂÙa ÙcÓ ÂúÛÔ‰ÔÓ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «√î ÙáÓ
àÔÛÙfiψӻ ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «¶ÚÔÛÙ·Û›·».
∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ÙÔÜ àÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘,
\πÔ˘Ó. 29, «\∂Ó ˇz ‰\ ôÓ ÙȘ ÙÔÏÌ÷Ä» (µã ∫ÔÚ. È·ã 21-È‚ã 9)Ø ∂é·Á-
Á¤ÏÈÔÓ: ÙÔÜ àÔÛÙfiÏÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘, \πÔ˘Ó. 29, «\∂ÏıgÓ ï \πËÛÔܘ Âå˜
Ùa ̤ÚË» (ªÙı. ÈÇã 13-19).
∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›Ó».
∫√π¡ø¡π∫√¡ «∂å˜ ÄÛ·Ó ÙcÓ ÁÉÓ» ηd Ùa ÏÔÈa Ùɘ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ó˜ Û˘Ó‹ıˆ˜.
∂ú‰ËÛȘ. \∂Ó ÙFÉ ÙÚ·¤˙FË, Î·Ù¿Ï˘ÛȘ å¯ı‡Ô˜.
™ËÌ›ˆÛȘ. ™‹ÌÂÚÔÓ ëÛ¤Ú·˜ Âå˜ àÓ¿ÌÓËÛÈÓ ÙÔÜ âÓ \∞ı‹Ó·È˜ ÎË-
Ú‡ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔÜ àÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ (¶ÚÍ. È˙ã 16-36) ÙÂÏÂÖÙ·È âd ÙÔÜ
‚Ú¿¯Ô˘ ÙÔÜ \∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ¿Ó‰ËÌÔ˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÎe˜ ëÛÂÚÈÓfi˜, ¬˜ ÙȘ
ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Î·d ‰Èa ÙáÓ ®·‰ÈÔʈÓÈÎáÓ Î·d ÙËÏÂÔÙÈÎáÓ ‰È·‡ÏˆÓ.

30. ¶¤ÌÙË. † ™‡Ó·ÍȘ ÙáÓ êÁ›ˆÓ âÓ‰fiÍˆÓ 12 àÔÛÙfiψÓ.


∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «√î ÙáÓ àÔÛÙfiÏˆÓ ÚˆÙfiıÚÔ-
ÓÔÈ»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «∆Ôf˜ àÛÊ·ÏÂÖ˜ ηd ıÂÔÊıfiÁÁÔ˘˜».
∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ∂å˜ Ùe «∫‡ÚÈÂ, âΤÎÚ·Í·» Ùa 3 ÚáÙ·
ëÛ¤ÚÈ· ÛÙȯËÚa Ùɘ 29˘ ÙÔÜ ÌËÓe˜ «¶Ô›ÔȘ ÂéÊËÌÈáÓ» Î.Ï.

* \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ ÙÔÜ àÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ÔÈËıbÓ ñe ÙÔÜ àÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ \∞ıË-


ÓáÓ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ († 1938).
o∏¯Ô˜ ‰ã. ∫·ÓfiÓ· ›ÛÙˆ˜.
\∂ıÓáÓ Û ΋ڢη ηd ʈÛÙÉÚ· ÙÚÈṲ̂ÁÈÛÙÔÓ, \∞ıËÓ·›ˆÓ ‰È‰¿ÛηÏÔÓ, ÔåÎÔ˘-
̤Ó˘ àÁÏ¿ÈÛÌ·, ÂéÊÚÔÛ‡Óˆ˜ ÁÂÚ·›ÚÔÌÂÓØ ÙÔf˜ àÁáÓ·˜ ÙÈÌáÌÂÓ Î·d Ùa˜ ‚·Û¿-
ÓÔ˘˜ ‰Èa ÃÚÈÛÙfiÓ, Ùe ÛÂÙfiÓ ÛÔ˘ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔÓØ ±ÁÈ ¶·ÜÏ àfiÛÙÔÏÂ, Ú¤Û‚Â˘Â ÃÚÈ-
ÛÙˇá Ùˇá £Âˇá ÛˆıÉÓ·È Ùa˜ „˘¯a˜ ìÌáÓ.
242 M∏¡ I√À¡π√™

ηd âÎ Ùɘ 30ɘ Ùa 3 ÚÔÛfiÌÔÈ·* ÙáÓ 12 àÔÛÙfiÏˆÓ «^ø˜ ·é-


ÙfiÙ·È Î·d Ì¿ÚÙ˘Ú˜» Î.Ï., ¢fiÍ·, «^∏ ¿ÓÛÂÙÔ˜ ÙáÓ àÔÛÙfi-
ψӻ, ∫·d ÓÜÓ, «∆›˜ Ìc ̷ηڛÛÂÈ Û». ∂úÛÔ‰Ô˜ Î.Ï.. \∞fi-
ÛÙȯ· Ùa ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘, ¢fiÍ·, «^∂ÔÚÙc ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ˜», ∫·d ÓÜÓ,
«£ÂÔÙfiÎÂ, Ûf Âr ì ôÌÂÏÔ˜... ÌÂÙa ÙáÓ àÔÛÙfiψӻ (¶·Ú·ÎÏ.,
q¯Ô˜ Ï. ‚ã, ∆ÂÙ. ëÛ¤Ú·˜). \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈ· «√î ÙáÓ àÔÛÙfiψÓ
ÚˆÙfiıÚÔÓÔÈ», ¢fiÍ·, «\∞fiÛÙÔÏÔÈ ±ÁÈÔÈ», ∫·d ÓÜÓ, «™b ÙcÓ ÌÂ-
ÛÈÙ‡۷۷ӻ.
∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ^√ ëÍ¿„·ÏÌÔ˜. ∂å˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» Ùa âÓ
Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇá àÔÏ˘Ù›ÎÈ·. ∫·ı›ÛÌ·Ù· Ùa Ùɘ ·ã ηd ‚ã ÛÙȯÔ-
ÏÔÁ›·˜ Ùɘ 29˘ \πÔ˘Ó›Ô˘. ^√ Óã „·ÏÌe˜ ¯ÜÌ· ηd Ôî ‰‡Ô ηÓfiÓ˜
(Ùɘ 30ɘ ÙÔÜ ÌËÓe˜) ÌÂÙa ÙáÓ ÂîÚÌáÓ ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘Ø àe Áã ˇè‰É˜
Ùe ÌÂÛˇÒ‰ÈÔÓ Î¿ıÈÛÌ· ÌÂÙa ÙÔÜ ıÂÔÙÔÎ›Ô˘Ø àÊ\ Çã Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ
ηd ï ÔrÎÔ˜ ÙáÓ àÔÛÙfiÏˆÓ Î·d Ùe ÌËÓÔÏfiÁÈÔÓ ÙáÓ 12. ∫·Ù·‚·-
Û›·È «\∞Óԛ͈ Ùe ÛÙfiÌ· ÌÔ˘»Ø «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ, «≠∞·˜ ÁËÁÂ-
Ó‹˜». ∆e âÍ·ÔÛÙÂÈÏ¿ÚÈÔÓ Î·d Ùe ıÂÔÙÔΛÔÓ. ∂å˜ ÙÔf˜ ·úÓÔ˘˜, Ùa
4 ÚÔÛfiÌÔÈ· «^∏ ÎÔÚ˘Ê·›· ÎÚË›˜», ¢fiÍ·, «l∏Ó ‰È‹ÏıÂÙ ÎÙ›-
ÛÈÓ ÊˆÙ›Û·ÓÙ˜», ∫·d ÓÜÓ, «¢¤ÛÔÈÓ·, ÚfiÛ‰ÂÍ·È» (¶·Ú·ÎÏ.,
q¯. Ï. ‰ã, ¶¤ÌÙFË Úˆ›). ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË, àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ
«\∞fiÛÙÔÏÔÈ ±ÁÈÔÈ».
∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ªÂÙa ÙcÓ ÂúÛÔ‰ÔÓ, àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «√î
ÙáÓ àÔÛÙfiψӻ, «\∞fiÛÙÔÏÔÈ ±ÁÈÔÈ» ηd Ùe ÙÔÜ Ó·ÔÜØ ÎÔÓÙ¿-
ÎÈÔÓ «¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙáÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ». \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ÙáÓ 12 àÔ-
ÛÙfiψÓ, ∫˘Ú. Èã âÈÛÙ., «^√ £Âe˜ ìÌĘ ÙÔf˜ àÔÛÙfiÏÔ˘˜» (∞ã
∫ÔÚ. ‰ã 9-16)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, 30 \πÔ˘Ó., «\π‰gÓ ï \πËÛÔܘ
ÙÔf˜ ù¯ÏÔ˘˜» (ªÙı. ıã 36, Èã 1-8). ∫ÔÈÓˆÓÈÎeÓ «∂å˜ ÄÛ·Ó ÙcÓ
ÁÉÓ».

* ∆e ∆.ª.∂. àÓ·ÁÚ¿ÊÂÈ Ùa 3 ÛÙȯËÚa ÙáÓ ÚˆÙÔÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ «¶Ô›ÔȘ ÂéÊË-


ÌÈáÓ» ÙÔÜ ëÛÂÚÈÓÔÜ Ùɘ ¯ıb˜ ηd Ùa 3 ÚáÙ· Ùɘ Û‹ÌÂÚÔÓ «ò∂‰ˆÎ·˜ η˘¯‹Ì·Ù·»,
Ùa ïÔÖ· ¬Ìˆ˜ â›Û˘ àӷʤÚÔÓÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ àÔÛÙfiÏÔ˘˜ ηd Ôé¯d
Âå˜ ÙÔf˜ 12Ø ‰Èa ÙÔÜÙÔ âÂÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ùa 3 ‰Â‡ÙÂÚ· ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘.