Вы находитесь на странице: 1из 4

gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ

JgÀqÀÄ CAPÀUÀ¼À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ :

1. 𝐴𝐵 = 8 𝑐𝑚 GzÀÝzÀ gÉÃSÁRAqÀªÀ£ÀÄß J¼ÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß eÁå«ÄwAiÀÄ gÀZÀ£É¬ÄAzÀ 3: 2


C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è «¨sÁV¹.

2. 4 𝑐𝑚 wædåªÀżÀî ªÀÈvÀÛzÀ ¥ÀgÀ¢ü ªÉÄð£À AiÀiÁªÀÅzÉà 𝑃 ©AzÀÄ«£À°è ¸Àà±ÀðPÀªÀ£ÀÄß gÀa¹.

3. 4 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåªÀżÀî ªÀÈvÀÛªÀ£ÀÄß gÀa¹, JgÀqÀÄ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉÆãÀ 60° EgÀĪÀAvÉ ªÀÈvÀÛPÉÌ
MAzÀÄ eÉÆvÉ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹.

4. 3 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåªÀżÀî ªÀÈvÀÛ gÀa¹. ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉÆãÀ 60° EgÀĪÀAvÉ ªÀÈvÀÛPÉÌ MAzÀÄ eÉÆvÉ
¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹.

5. 6 ¸ÉA.«ÄÃ. GzÀÝ«gÀĪÀ MAzÀÄ gÉÃSÁRAqÀªÀ£ÀÄß J¼É¬Äj. CzÀ£ÀÄß 2: 3 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è «¨sÁV¹.

6. 4 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåªÀżÀî MAzÀÄ ªÀÈvÀÛªÀ£ÀÄß J¼É¬Äj. EzÀgÀ PÉÃAzÀæ¢AzÀ 10 ¸ÉA.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ


MAzÀÄ ¨ÁºÀå ©AzÀÄ«¤AzÀ ªÀÈvÀÛPÉÌ MAzÀÄ eÉÆvÉ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹.

7. 4 ¸ÉA.«Äà wædåªÀżÀî ªÀÈvÀÛPÉÌ PÉÃAzÀæ¢AzÀ 8 ¸ÉA.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°è£À ©AzÀÄ«¤AzÀ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß


gÀa¹.

8. 9 ¸ÉA.«ÄÃ. GzÀÝ«gÀĪÀ MAzÀÄ gÉÃSÁRAqÀªÀ£ÀÄß J¼É¬Äj ªÀÄvÀÄÛ EzÀ£ÀÄß 1: 2 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è


«¨sÁV¹.

9. 3 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåzÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è 𝐴𝐵 ªÁå¸ÀªÀ£ÀÄß J¼É¬Äj. 𝐴 ªÀÄvÀÄÛ 𝐵 UÀ¼À°è ªÀÈvÀÛPÉÌ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß


gÀa¹.

10. 4 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåzÀ MAzÀÄ ªÀÈvÀÛ gÀa¹ CzÀgÀ ªÁå¸ÀzÀ MAzÀÄ CAvÀå©AzÀÄ«£À°è MAzÀÄ ¸Àà±ÀðPÀªÀ£ÀÄß
gÀa¹.

11. 3 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåzÀ MAzÀÄ ªÀÈvÀÛPÉÌ CzÀgÀ PÉÃAzÀæ¢AzÀ 5 ¸ÉA.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ MAzÀÄ ©AzÀÄ«¤AzÀ
MAzÀÄ ¸Àà±ÀðPÀªÀ£ÀÄß gÀa¹.

12. 3.5 ¸ÉA.«Äà wædåzÀ MAzÀÄ ªÀÈvÀÛPÉÌ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉÆãÀ 60° EgÀĪÀAvÉ MAzÀÄ eÉÆvÉ
¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹.

13. 3 ¸ÉA.«ÄÃ. wædå«gÀĪÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è 𝐴𝐵 = 5 ¸ÉA.«ÄÃ. EgÀĪÀAvÉ MAzÀÄ eÁåªÀ£ÀÄß J¼É¬Äj. eÁåzÀ

CAvÀå©AzÀÄ ′𝐵′ £À°è ªÀÈvÀÛPÉÌ ¸Àà±ÀðPÀ gÀa¹.


14. 4.5 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåªÀżÀî ªÀÈvÀÛzÀ°è 7 ¸ÉA.«ÄÃ. GzÀÝzÀ 𝑃𝑄 eÁåªÀ£ÀÄß J¼ÉzÀÄ 𝑃 ©AzÀÄ«£À°è ªÀÈvÀÛPÉÌ
¸Àà±ÀðPÀªÀ£ÀÄß gÀa¹.

15. 3.5 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåªÀżÀî ªÀÈvÀÛzÀ°è JgÀqÀÄ wædåUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉÆãÀ 80° EgÀĪÀAvÉ JgÀqÀÄ
wædåUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzÀÄ , CªÀÅUÀ¼À PÉÃAzÀæªÀ®èzÀ CAvÀå ©AzÀÄUÀ¼À°è ªÀÈvÀÛPÉÌ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹.

16. 3 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåªÀżÀî ªÀÈvÀÛPÉÌ ªÀÈvÀÛzÀ ªÉÄð£À AiÀiÁªÀÅzÉà ©AzÀÄ 𝑃 AiÀÄ°è ¸Àà±ÀðPÀªÀ£ÀÄß gÀa¹.

17. 3 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåªÀżÀî MAzÀÄ ªÀÈvÀÛzÀ°è 6 ¸ÉA.«ÄÃ. GzÀÝzÀ ªÁå¸ÀªÀ£ÀÄß J¼ÉzÀÄ , ªÁå¸ÀzÀ MAzÀÄ
CAvÀå©AzÀÄ«£À°è ªÀÈvÀÛPÉÌ ¸Àà±ÀðPÀªÀ£ÀÄß gÀa¹j.

18. 3 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåªÀżÀî ªÀÈvÀÛPÉÌ PÉÃAzÀæ¢AzÀ 8 ¸ÉA.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°è£À ¨ÁºÀå©AzÀÄ«¤AzÀ JgÀqÀÄ


¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹.

19. 3 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåzÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è wædåUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉÆãÀ 60° EgÀĪÀAvÉ JgÀqÀÄ wædåUÀ¼À£ÀÄß J¼É¬Äj.
wædåzÀ CAvÀå©AzÀÄUÀ¼À°è ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹.

20. 3 ¸ÉA.«ÄÃ. wædå«gÀĪÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è 5 ¸ÉA.«ÄÃ. GzÀÝzÀ eÁåªÀ£ÀÄß gÀa¹. eÁåzÀ CAvÀåUÀ¼À°è
¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹.

21. 3 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåªÀżÀî ªÀÈvÀÛªÀ£ÀÄß J¼ÉzÀÄ CzÀPÉÌ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ 50° EgÀĪÀAvÉ JgÀqÀÄ
¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹.

22. ªÀÈvÀÛzÀ°ègÀĪÀ JgÀqÀÄ wædåUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉÆãÀªÀÅ 120° EgÀĪÀAvÉ 4 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåªÀżÀî
ªÀÈvÀÛªÀ£Éß¼ÉzÀÄ , wædåUÀ¼À CAvÀå©AzÀÄUÀ¼À°è ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß J¼É¬Äj.

23. 2 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåªÀżÀî ªÀÈvÀÛPÉÌ CzÀgÀ PÉÃAzÀæ¢AzÀ 5 ¸ÉA.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ©AzÀÄ«¤AzÀ
MAzÀÄ ¸Àà±ÀðPÀªÀ£ÀÄß J¼É¬Äj.

24. 3 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåzÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è eÁå 𝐴𝐵 = 4 ¸ÉA.«ÄÃ. DUÀĪÀAvÉ J¼É¬Äj. 𝐴 ©AzÀÄ«£À°è ªÀÈvÀÛPÉÌ
¸Àà±ÀðPÀªÀ£ÀÄß J¼É¬Äj.

25. 3.5 ¸ÉA.«Äà wædåzÀ ªÀÈvÀÛªÀ£ÀÄß J¼É¬Äj. wædåUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉÆãÀ 110° DUÀĪÀAvÉ JgÀqÀÄ
wædåUÀ¼À£ÀÄß J¼É¬Äj. wædåUÀ¼À CAvÀå©AzÀÄUÀ¼À°è ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹.

26. 5 ¸ÉA.«ÄÃ. wædå«gÀĪÀ ªÀÈvÀÛPÉÌ CzÀgÀ PÉÃAzÀæ¢AzÀ 12 ¸ÉA.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨ÁºÀå


©AzÀÄ«¤AzÀ JgÀqÀÄ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß J¼É¬Äj.

27. 4 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåªÀżÀî ªÀÈvÀÛzÀ°è 100° PÉÆãÀ K¥ÀðqÀĪÀAvÉ JgÀqÀÄ wædåUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ wædåzÀ
CAvÀå©AzÀÄUÀ¼À°è ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹j.
28. 3 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåªÀżÀî ªÀÈvÀÛ PÉÃAzÀæ¢AzÀ , 7 ¸ÉA.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ©AzÀÄ«¤AzÀ
¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹.

29. 3.5 ¸ÉA.«Äà wædåªÀżÀî ªÀÈvÀÛzÀ°è 70° PÉÆãÀªÀÅ K¥ÀðqÀĪÀAvÉ JgÀqÀÄ wædåUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹. wædåzÀ
PÉÃAzÀæªÀ®èzÀ CAvÀå ©AzÀÄUÀ¼À°è ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹.

30. ªÀÈvÀÛ¢AzÀ 4.5 ¸ÉA.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ¨ÁºÀå©AzÀÄ«¤AzÀ 3.5 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåªÀżÀî ªÀÈvÀÛPÉÌ
JgÀqÀÄ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹.

31. 7.6 ¸ÉA.«Äà GzÀÝ«gÀĪÀ MAzÀÄ gÉÃSÁRAqÀªÀ£ÀÄß J¼É¬Äj ªÀÄvÀÄÛ EzÀ£ÀÄß 5: 8 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è
«¨sÁV¹.

32. 8 ¸ÉA.«Äà GzÀÝ«gÀĪÀ MAzÀÄ gÉÃSÁRAqÀªÀ£ÀÄß J¼É¬Äj ªÀÄvÀÄÛ EzÀ£ÀÄß 3: 5 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è


«¨sÁV¹.
ªÀÄÆgÀÄ CAPÀUÀ¼À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ :
1. 4 𝑐𝑚 wædåzÀ ªÀÈvÀÛPÉÌ, ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉÆãÀªÀÅ 70° EgÀĪÀAvÉ MAzÀÄ eÉÆvÉ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß
gÀa¹j ªÀÄvÀÄÛ ¸Àà±ÀðPÀzÀ GzÀݪÀ£ÀÄß C¼ÉzÀÄ §gɬÄj.

2. 5 𝑐𝑚 wædåzÀ ªÀÈvÀÛPÉÌ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉÆãÀ 60° EgÀĪÀAvÉ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹.

3. 6 ¸ÉA.«ÄÃ., 7 ¸ÉA.«ÄÃ. ªÀÄvÀÄÛ 8 ¸ÉA.«ÄÃ. ¨ÁºÀÄUÀ½gÀĪÀ MAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß gÀa¹. £ÀAvÀgÀ


ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨ÁºÀĪÀÅ ªÉÆzÀ®Ä gÀa¹zÀ wæ¨sÀÄdzÀ C£ÀÄgÀÆ¥À
3
¨ÁºÀÄUÀ¼À gÀ¶ÖgÀĪÀAvÉ gÀa¹.
4

4. 𝐵𝐶 = 3 ¸ÉA.«ÄÃ., 𝐴𝐵 = 6 ¸ÉA.«ÄÃ. ªÀÄvÀÄÛ 𝐴𝐶 = 4.5 ¸ÉA.«ÄÃ. EgÀĪÀAvÉ wæ¨sÀÄd 𝐴𝐵𝐶

AiÀÄ£ÀÄß gÀa¹. £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ¨ÁºÀÄUÀ¼ÀÄ wæ¨sÀÄd 𝐴𝐵𝐶 AiÀÄ C£ÀÄgÀÆ¥À
4
¨ÁºÀÄUÀ¼À gÀ¶ÖgÀĪÀAvÉ gÀa¹.
3

5. 5 ¸ÉA.«ÄÃ., 6 ¸ÉA.«ÄÃ. ªÀÄvÀÄÛ 7 ¸ÉA.«ÄÃ. ¨ÁºÀÄUÀ½gÀĪÀ MAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß gÀa¹. £ÀAvÀgÀ


ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨ÁºÀĪÀÅ ªÉÆzÀ®Ä gÀa¹zÀ wæ¨sÀÄdzÀ C£ÀÄgÀÆ¥À
7
¨ÁºÀÄUÀ¼À gÀ¶ÖgÀĪÀAvÉ gÀa¹.
5

6. 5 ¸ÉA.«ÄÃ., 6 ¸ÉA.«ÄÃ. ªÀÄvÀÄÛ 7 ¸ÉA.«ÄÃ. ¨ÁºÀÄUÀ½gÀĪÀ MAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß gÀa¹. £ÀAvÀgÀ


ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨ÁºÀĪÀÅ ªÉÆzÀ®Ä gÀa¹zÀ wæ¨sÀÄdzÀ C£ÀÄgÀÆ¥À
3
¨ÁºÀÄUÀ¼À gÀ¶ÖgÀĪÀAvÉ gÀa¹.
5
7. 2.5 ¸ÉA.«ÄÃ. wædåzÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è 60° PÉÆãÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ JgÀqÀÄ wædåUÀ¼À CAvÀå©AzÀÄUÀ¼À°è
¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹.
£Á®ÄÌ CAPÀUÀ¼À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ

1. 4𝑐𝑚, 5𝑐𝑚 ªÀÄvÀÄÛ 6𝑐𝑚 ¨ÁºÀÄUÀ½gÀĪÀ MAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß gÀa¹. £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ
wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨ÁºÀĪÀÅ ªÉÆzÀ®Ä gÀa¹zÀ wæ¨sÀÄdzÀ C£ÀÄgÀÆ¥À ¨ÁºÀÄUÀ¼À
5
gÀ¶ÖgÀĪÀAvÉ gÀa¹.
3
2. 𝐵𝐶 = 4𝑐𝑚, 𝐴𝐵 = 6𝑐𝑚, ªÀÄvÀÄÛ 𝐴𝐶 = 4.5𝑐𝑚 EgÀĪÀAvÉ 𝐴𝐵𝐶 wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß gÀa¹. F
wæ¨sÀÄdPÉÌ ¸ÀªÀÄgÀÆ¥ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß wæ¨sÀÄd 𝐴𝐵𝐶 AiÀÄ C£ÀÄgÀÆ¥À ¨ÁºÀÄUÀ½UÉ
2
gÀ¶ÖgÀĪÀAvÉ gÀa¹.
3
3. 4 ¸ÉA.«Äà , 5 ¸ÉA.«Äà ªÀÄvÀÄÛ 6 ¸ÉA.«Äà ¨ÁºÀÄUÀ½gÀĪÀ MAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß gÀa¹ , £ÀAvÀgÀ
EzÀPÉÌ ¸ÀªÀÄgÀÆ¥ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß gÀa¹. gÀa¸À¨ÉÃPÁzÀ F wæ¨sÀÄdzÀ
2
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨ÁºÀĪÀÅ ªÉÆzÀ®Ä gÀa¹zÀ ¨ÁºÀÄUÀ¼À gÀµÀÄÖ EgÀ¨ÉÃPÀÄ.
3
4. 4 ¸ÉA.«ÄÃ., 5.5 ¸ÉA.«ÄÃ. ªÀÄvÀÄÛ 6.5 ¸ÉA.«ÄÃ. ¨ÁºÀÄUÀ½gÀĪÀ MAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß gÀa¹.
£ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß , CzÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨ÁºÀĪÀÅ ªÉÆzÀ®Ä gÀa¹zÀ wæ¨sÀÄdzÀ
3
C£ÀÄgÀÆ¥À ¨ÁºÀÄUÀ¼À gÀ¶ÖgÀĪÀAvÉ gÀa¹.
5
5. 3 ¸ÉA.«Äà , 4 ¸ÉA.«Äà ªÀÄvÀÄÛ 5 ¸ÉA.«Äà ¨ÁºÀÄUÀ½gÀĪÀ MAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß gÀa¹ , £ÀAvÀgÀ
EzÀPÉÌ ¸ÀªÀÄgÀÆ¥ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß gÀa¹. gÀa¸À¨ÉÃPÁzÀ F wæ¨sÀÄdzÀ
4
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨ÁºÀĪÀÅ ªÉÆzÀ®Ä gÀa¹zÀ ¨ÁºÀÄUÀ¼À gÀµÀÄÖ EgÀ¨ÉÃPÀÄ
3
6. 𝐵𝐶 = 7 𝑐𝑚 , ∠𝐴 = 105° ªÀÄvÀÄÛ ∠𝐵 = 45° EgÀĪÀAvÉ ∆𝐴𝐵𝐶 AiÀÄ£ÀÄß gÀa¹. £ÀAvÀgÀ
£ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß , CzÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨ÁºÀĪÀÅ ªÉÆzÀ®Ä gÀa¹zÀ wæ¨sÀÄdzÀ
4
C£ÀÄgÀÆ¥À ¨ÁºÀÄUÀ¼À gÀ¶ÖgÀĪÀAvÉ gÀa¹.
3
7. 5 ¸ÉA.«Äà , 6 ¸ÉA.«Äà ªÀÄvÀÄÛ 7 ¸ÉA.«Äà ¨ÁºÀÄUÀ½gÀĪÀ MAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß gÀa¹. £ÀAvÀgÀ
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß , CzÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨ÁºÀĪÀÅ ªÉÆzÀ®Ä gÀa¹zÀ wæ¨sÀÄdzÀ C£ÀÄgÀÆ¥À
5
¨ÁºÀÄUÀ¼À gÀ¶ÖgÀĪÀAvÉ gÀa¹.
3
8. 5 ¸ÉA.«Äà , 6 ¸ÉA.«Äà ªÀÄvÀÄÛ 7 ¸ÉA.«Äà ¨ÁºÀÄUÀ½gÀĪÀ MAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß gÀa¹ , £ÀAvÀgÀ
EzÀPÉÌ ¸ÀªÀÄgÀÆ¥ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß gÀa¹. gÀa¸À¨ÉÃPÁzÀ F wæ¨sÀÄdzÀ
5
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨ÁºÀĪÀÅ ªÉÆzÀ®Ä gÀa¹zÀ ¨ÁºÀÄUÀ¼À gÀµÀÄÖ EgÀ¨ÉÃPÀÄ.
7

9. 𝐵𝐶 = 8 ¸ÉA.«ÄÃ., 𝐴𝐵 = 6 ¸ÉA.«ÄÃ. ªÀÄvÀÄÛ ∠𝐴𝐵𝐶 = 75° EgÀĪÀAvÉ 𝐴𝐵𝐶 wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß


gÀa¹. £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß , CzÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨ÁºÀĪÀÅ ªÉÆzÀ®Ä gÀa¹zÀ wæ¨sÀÄdzÀ
2
C£ÀÄgÀÆ¥À ¨ÁºÀÄUÀ¼À gÀ¶ÖgÀĪÀAvÉ gÀa¹.
3

10.4 ¸ÉA.«ÄÃ., 5.5 ¸ÉA.«ÄÃ. ªÀÄvÀÄÛ 6.5 ¸ÉA.«ÄÃ. ¨ÁºÀÄUÀ½gÀĪÀ MAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß gÀa¹.
£ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß , CzÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨ÁºÀĪÀÅ ªÉÆzÀ®Ä gÀa¹zÀ wæ¨sÀÄdzÀ
3
C£ÀÄgÀÆ¥À ¨ÁºÀÄUÀ¼À gÀ¶ÖgÀĪÀAvÉ gÀa¹.
5