Вы находитесь на странице: 1из 2

Ïåðâ. ïðèìåíåíèå ÄÅØÊ.436431.

001 Ý3
ÄÅØÊ.436431.001

Ïðèìå÷àíèÿ:
Òðåáîâàíèÿ ê âûïîëíåíèþ ìîíòàæà:
1. Ìîíòàæ öåïåé " 1 "âåñòè ïðîâîäîì ñå÷åíèåì 10 ìì.êâ.
2. Ìîíòàæ öåïåé " 2 " âåñòè ïðîâîäîì ñå÷åíèåì 6 ìì.êâ.

3. Öåïè " 3 "- êîíñòðóêòèâíûå ãàëüâàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ ìåæäó óçëàìè (ýëåìåíòàìè).

4. Ìîíòàæ öåïåé " 4 " âåñòè ïðîâîäîì ØÂÂÏ 2õ0,5 äëèíîé 2 ìåòðà, åñëè â ÊÄ íå îãîâîðåíî èíîå.
5. Îñòàëüíûå öåïè âåñòè ïðîâîäîì ñå÷åíèåì îò 0,2 äî 0,35 ìì.êâ.
Ñïðàâ. ¹

6. Äîïóñêàåòñÿ âåñòè ñîåäèíåíèÿ ïðîâîäîì ñå÷åíèåì ïðåâûøàþùèì ðåêîìåíäóåìîå.


7. Ê1, Ê2 - ñõåììíûå îáîçíà÷åíèÿ òîêîíåñóùèõ (êîíñòðóêòèâíûõ) øèí â öåïÿõ ýëåêòðîìîíàæà.
8. ÕÒ1.1...ÕÒ1.3 è XT2.1...XT2.4 - ñõåììíûå îáîçíà÷åíèÿ òîêîíåñóùèõ êëåìì, óñòàíàâëèâàåìûõ íà øèíû Ê1, Ê2.

Òðåáîâàíèÿ ê êîíôèãóðàöèè óñòðîéñòâà:


9. Êîëè÷åñòâî è òèï àâòîìàòè÷åñêèõ âûêëþ÷àòåëåé íàãðóçîê QF2.1...QF2.4 îïðåäåëÿåòñÿ òðåáîâàíèÿìè
çàêàç÷èêà è ïðèâîäèòñÿ â ïàñïîðòå íà óñòðîéñòâî.
10. Êîëè÷åñòâî è òèï òîêîíåñóùèõ êëåìì XT2.1...XT2.4 îïðåäåëÿåòñÿ êîëè÷åñòâîì è
òèïîì àâòîìàòè÷åñêèõ âûêëþ÷àòåëåé íàãðóçîê QF2.1...QF2.4.
11. Êîëè÷åñòâî óñòàíàâëèâàåìûõ â óñòðîéñòâî êîíâåðòîðîâ À4...À6 îïðåäåëÿåòñÿ òðåáîâàíèÿìè çàêàç÷èêà è
Ïîäï. è äàòà

ïðèâîäèòñÿ â ïàñïîðòå íà óñòðîéñòâî.


Èíâ. ¹ äóáë.
Âçàì.èíâ.¹
Ïîäï. è äàòà

ÄÅØÊ.436431.001 Ý3
Ëèò. Ìàññà Ìàñøòàá
Ïîäï. Äàòà
Ñòîéêà êîíâåðòîðîâ
Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì.
Ðàçðàáîò Ñóõàðåâ ÑÊ24/48-1,7-3.3
Ïðîâåðèë Ôåäîðîâ Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ
Èíâ. ¹ ïîäï.

Ò. êîíòð. ïðèíöèïèàëüíàÿ Ëèñò 1 Ëèñòîâ 2


Íà÷. îòäåëà
Í. êîíòð. Çàâðàæèí
Óòâåðä. Îâ÷èííèêîâ
Èíâ. ¹ ïîäï. Ïîäï. è äàòà Âçàì.èíâ.¹ Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäï. è äàòà

Âíåøíåå ïîäêëþ÷åíèå

Ñèãíàë àâàðèè
Âõîä 1 Âõîä 2 êîíâåðòîðîâ
Çàùèòíîå
çàçåìëåíèå

ÕS1

"
ÕÒ1.1
Öåïü

-AIP

ÕÒ1.3
ÕÒ1.2
+AIP

3
3
3
Ê1

"
QF1.1

QF1.3
QF1.2

ÎÒÊË.

áîëò
2
1
Êîíò.

ÊÎÍÂÅÐÒÎÐÛ
A1
À4

À1-ÕS1 ÕÐ1

çàçåìëåíèÿ
Êîíò. Êîíò.

ÕS1
ÕÐ1

Öåïü Êîíò. Öåïü Êîíò.

4
1 1 +AIP 5-12, 17-24, 5-12, 17-24,
29-36, 41-48 +24B 29-36, 41-48

4
2 2 -AIP'
1-4, 13-16, 1-4, 13-16,
-24B
ÄÅØÊ.436431.001 Ý3

25-28, 37-40 25-28, 37-40


À1-ÕS2 XP2

A1

A5
A3
A1
A6
A4
A2

A5
A3
A6
A4
A2
Êîíò. Êîíò. Öåïü
ÕS2

Öåïü Êîíò. Êîíò.


ÕÐ2

1 1 +AIP 17-20, 37-40, 17-20, 37-40,


Ïëàòà 1õÊ2-24/48

9 57-60, 77-80 -24B 57-60, 77-80


2 2 -AIP
8 15, 16, 35, 36, 15, 16, 35, 36,
3 GNDA 55, 56, 75, 76
3 -AIP' 55, 56, 75, 76
10 CSH 11-14, 31-34, 11-14, 31-34,
4 4 +48B
11 51-54, 71-74 51-54, 71-74
Êîíâåðòîð Ê1,7-24/48

5 5 GND
7-10, 27-30, 7-10, 27-30,
6 6 47-50, 67-70 -48B 47-50, 67-70
1 DU 1
2 ADDR1 2
3 -AIP 3
1 1
+AIP
ÕÒ3

4 4
"+24Â"

1
1
5 V_SENSE- 5
6 V_SENSE+ 6
1

2
Âõîäíîå íàïð.

21 +DU
ÕÒ4

21
"-24Â"

2 ADDR0
22 22
23 ADDR2 23
41 DATA- 41
1 42 DATA+ 42
2
ÕÒ1
"+48Â"

43 CSH 43
-RS485 61

Âàðèàíò
61

èñïîëíåíèÿ
2 62 GND 62
2
Âûõîäíîå íàïð.

"-48Â"
ÕÒ2

ÄÅØÊ.436431.001

ÄÅØÊ.436431.001-01

ÄÅØÊ.436431.001-03
ÄÅØÊ.436431.001-02
ïàðàìåòð
Ïåðåìåííûé
À5

A2

+ 24 Â
+ 24 Â
Âõîä 1

- 24 Â
- 24 Â
ÕÐ2
ÕS1
ÕÐ1

Êîíò. Öåïü Êîíò.


Êîíò. Öåïü
Òàáëèöà. Âàðèàíòû èñïîëíåíèÿ óñòðîéñòâ.
5-12, 17-24, 5-12, 17-24,
1 +AIP 29-36, 41-48 +24B 29-36, 41-48

+ 24 Â
+ 24 Â
- 24 Â
- 24 Â
Âõîä 2
2 -AIP' 1-4, 13-16, 1-4, 13-16,
25-28, 37-40 -24B 25-28, 37-40
À2-ÕS2 XP2

+ 48 Â
+ 48 Â

- 48 Â
- 48 Â
Âûõîä 1
Öåïü
ÕS2

Êîíò. Êîíò.
ÕÐ2

Êîíò. Êîíò. Öåïü


9 17-20, 37-40, 17-20, 37-40,
1 1 +AIP 57-60, 77-80 -24B 57-60, 77-80
Ïëàòà 1õÊ2-24/48

7 15, 16, 35, 36, 15, 16, 35, 36,


2 2 -AIP
+ 48 Â
+ 48 Â

- 48 Â
- 48 Â
GNDA
Âûõîä 2

55, 56, 75, 76 55, 56, 75, 76


Íîìèíàë/ïîëÿðíîñòü íàïðÿæåíèé íà âõîäàõ/âûõîäàõ.

3 3 -AIP'
10 11-14, 31-34, +48B 11-14, 31-34,
1
1

2
2
4 CSH 51-54, 71-74 51-54, 71-74
A1

4
Êîíâåðòîð Ê1,7-24/48

11 7-10, 27-30, 7-10, 27-30,


5 5 GND -48B
1
1
2
2

47-50, 67-70
A2

47-50, 67-70
6 6
1 DU 1
3
3

4
4
A3

2 ADDR1 2
3
3
4
4

3 -AIP 3
1

3
A4

+AIP
ÕÒ3

4 4
"+24Â"

5
5

6
6
1

A5

3
5 V_SENSE- 5
5
5
6
6

6 V_SENSE+ 6
1

4
A6

Èçì. Ëèñò
Íîìåðà ïðîâîäîâ â æãóòàõ
Âõîäíîå íàïð.

21 +DU
ÕÒ4

21
1
1

2
2
1

B1
"-24Â"

4 ADDR0
22 22
1
1

2
2

23 ADDR2 23
B2

41 DATA- 41
1 42 DATA+ 42
2

¹ äîêóì.
ÕÒ1
"+48Â"

43 CSH 43
61 -RS485 61
2 62 GND 62
2
Âûõîäíîå íàïð.

"-48Â"
ÕÒ2

Ïîäï.
A3
À6

Äàòà ÕÐ1
ÕS1
ÕÐ1

Êîíò. Öåïü Êîíò.


Êîíò. Öåïü
5-12, 17-24, 5-12, 17-24,
1 +AIP 29-36, 41-48 +24B 29-36, 41-48
2 -AIP' 1-4, 13-16, 1-4, 13-16,
25-28, 37-40 -24B 25-28, 37-40
À3-ÕS2 XP2
Öåïü
ÕS2

Êîíò. Êîíò.
ÕÐ2

Êîíò. Êîíò. Öåïü


7 17-20, 37-40, 17-20, 37-40,
1 1 +AIP 57-60, 77-80 -24B 57-60, 77-80
8
Ïëàòà 1õÊ2-24/48

2 2 -AIP 15, 16, 35, 36, 15, 16, 35, 36,


GNDA 55, 56, 75, 76
55, 56, 75, 76
3 3 -AIP'
10 11-14, 31-34, +48B 11-14, 31-34,
4 4 CSH 51-54, 71-74 51-54, 71-74
Êîíâåðòîð Ê1,7-24/48

11 7-10, 27-30, 7-10, 27-30,


5 5 GND -48B
47-50, 67-70 47-50, 67-70
6 6
1 DU 1
2 ADDR1 2
3 -AIP 3
1

5
B1
B1
B1

B2
B2
B2

+AIP
ÕÒ3

4 4
"+24Â"

5
5 V_SENSE- 5
Ê3

6 V_SENSE+ 6
1

6
Âõîäíîå íàïð.

21 +DU
ÕÒ4

21
1
"-24Â"

6 ADDR0
22 22
3
3
3
3

23 ADDR2 23
ÄÅØÊ.436431.001 Ý3

41 DATA- 41
1 42 DATA+ 42
2
ÕÒ1
"+48Â"

43 CSH 43
ÕÒ2.1

ÕÒ2.3

ÕÒ2.4
ÕÒ2.2

ÎÒÊË.

61 -RS485 61
3
3
3
3
К2

QF2.1

QF2.3

QF2.4
QF2.2
ÍÀÃÐÓÇÊÀ

2 62 GND 62
2
Âûõîäíîå íàïð.

"-48Â"
ÕÒ2

Âûõîä 1 Âûõîä 2

Âûõîä êîíâåðòîðîâ (íàãðóçêè)


2
Ëèñò

Вам также может понравиться