Вы находитесь на странице: 1из 2

TARTARIA Research MUD FLOOD and ANCIENT TECH GROUP

Alexander Redko TARTARIA Research MUD FLOOD and ANCIENT


TECH GROUP
2h·

ГЛАЗ – ЭТО СКАНЕР


Принято считать, что отраженные от предметов лучи света проходят через
оптическую систему глаза и создают его уменьшенное изображение на
сетчатке... Но еще Эвклид и Птолемей писали, что все наоборот: глаз сам
испускает некие лучи, которые «ощупывают» рассматриваемый предмет и,
возвращаясь, передают его изображение в мозг человека…
Ныне мы понимаем, что глаз – это биологический сканер. Это сложнейший
прибор, сетчатка которого организована значительно сложнее, чем основная
масса коры головного мозга, что позволяет ей фиксировать даже отдельные
кванты света. А главное, глаз - это одновременно и приемник, и передатчик
энерго-информации, действующий посредством особого, биолазерного
излучения.
- Что же представляют из себя подобные лучи?
Точно пока никто не может сказать. В основе их, конечно же, лежат
электромагнитные поля, но не только они: ясно, что эти излучения носят
комплексный характер, в частности, они обеспечивают и механизмы так
называемой «контактной телепатии». Ведь не секрет, что многие люди
способны «читать» мысли человека, глядя ему в глаза. Трактаты тибетской
медицины описывают разнообразные методики «облучения» взглядом ламы-
целителя определенных биологических точек организма пациента, а также
зон проекции тех или других его энергетических чакр, с целью коррекции
патологических, физиологических и психических изменений в его органах и
системах.
Австриец Карл Рейнбах предполагал, что зрительные лучи - это некая энергия
«од», исходящая от всех живых существ. - Называли её также терминами
«лучистая сила», «биогенный эфир», «биорадиация». Современные
исследователи считают, что в состав этих лучей входят и некие «форм-поля
сетчатых структур»; есть исследования, подтверждающие и наличие в них
«торсионных полей»...
OKO JE SKENER
Smatra se da svjetlosne zrake koje se reflektiraju od predmeta prolaze kroz optički
sustav oka i stvaraju njegovu smanjenu sliku na mrežnici.. . No, Euklid i Ptolomej
su napisali da je upravo suprotno: oko samo po sebi pušta neke zrake koje
"osjećaju" predmet i, vraćajući se, prenose njegovu sliku ljudskom mozgu.. .
Sada nam je jasno da je oko biološki skener. Ovo je najsloženiji uređaj, koji je
mrežnica mnogo složeniji od većine moždanog korteksa, što mu omogućuje da
snimi čak i pojedinačne količine svjetlosti. I što je najvažnije, oko je i prijemnik i
odašiljač energetskih informacija koji djeluje kroz specijalno biolasersko zračenje.
Što predstavljaju takve zrake?
Upravo tako, a nitko ne zna. Naravno, temelje se na elektromagnetskim poljima, ali
ne samo na njima: jasno je da su ova zračenja integrirana, posebno pružaju
mehanizme za takozvanu „kontaktnu telepatiju“. Uostalom, nije tajna da su mnogi
ljudi u stanju "pročitati" čovjeku misli, gledajući ga u oči. Traktovi tibetanske
medicine opisuju različite metode "zračenja" izgledom iscjelitelja lame određenih
bioloških točaka tijela pacijenta, kao i područja projekcije nekih od njegovih
energetskih čakri, u cilju ispravljanja patologa Ikalne, fiziološke i mentalne
promjene u svoje organe i sustave.
Austrijanac Carl Rhinbach sugerirao je da su vizualne zrake neka vrsta "od"
energije koja dolazi od svih živih bića. - Nazvali su to i terminima "blistava snaga",
"biogeno emitiranje", "biološko zračenje". Suvremeni istraživači vjeruju da ove
zrake uključuju neke "oblike mrežastih struktura"; postoje istraživanja koja
podržavaju i dostupnost u njihovim "torzijskim poljima"...
· Ocijenite prijevod

+4

Sviđa mi se Komentiraj

Marko Polo
Alexander Redko Welcher Karl Reinbach?
Pogledaj prijevod
1 h Sviđa mi se Odgovori Više

Komentirajte... Objavi

Вам также может понравиться