Вы находитесь на странице: 1из 216

GODINJAK

kolske godine 2014./2015.

Zagreb, prosinac 2015.

IMPRESSUM

Izdava:
HRVATSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ
Za izdavaa:
Nikola Perkovi, prof. - Predsjednik HSS-a
Urednik:
Goran Juki, prof.
Autori tekstova:
Stjepan Crnoki, prof., Hrvoje ustonja, prof., Ivan Duji, prof., Goran Juki, prof. i Josip Kouti, dipl.ing.
Grafika priprema:
atlantis
Fotografije:
Goran Juki, Milan Gudeljevi, Tea Franji, Marija Bobinski i Arhiva HSS-a.
Tisak:
MediaPrint Tiskara Hrasti
Naklada:
700 primjeraka
Naslovnica: Tomislav Zvonari; Fotografija: Tea Franji

ISSN 184-4403

Zahvaljujemo svim upanijskim tajnicima i predsjednicima


koji su marljivo prikupljali podatke za ovaj Godinjak.

Ni jedan dio ove tiskovine ne smije se umnoavati, fotokopirati


i ni na koji nain reproducirati bez pismenog doputenja izdavaa.

SADRAJ
1. Uvodna rije predsjednika 4
2. Hrvatski kolski sportski savez 5
3. upanijski kolski sportski savezi i kolski sportski savez grada Zagreba 7
4. Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske 8
4.1. Poluzavna natjecanja Dravnog prvenstva kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske 9
4.2. Zavrnica DP-a11
4.3. Kako itati rezultate14
4.3.1. Futsal15
4.3.2. Koarka28
4.3.3. Rukomet43
4.3.4. Odbojka58
4.3.5. Atletika71
4.3.6. Gimnastika95
4.3.7. Plivanje101
4.3.8. Stolni tenis122
4.3.9. ah134
4.3.10. Kros140
4.3.11. Badminton148
4.3.12. Judo160
4.4.1. Slike s natjecanja uenika osnovnih kola179
4.4.2. Slike s natjecanja uenika za 5. i 6. razrede181
4.4.3. Slike s natjecanja uenika srednjih kola183
5. Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama u razvoju185
5.1. Slike kola/centara186
5.2. Slike s natjecanja188
5.3. Rezultati atletika, plivanje, stolni tenis i tafetne igre189
6. Univerzalna sportska kola197
7. Dan Univerzalne sportske kole 2015. 206
8. Meunarodna suradnja211
8.1. Svjetska kolska sportska prvenstva211
8.1.1. Koarka - Limoges - Francuska - 17.04. do 25.04. 211
8.1.2. Atletika - Wuhan - Kina - 26.06. do 02.07. 212
8.2. ISF konvencija i sjednica izvrnog odbora ISF-a Doha Katar212
8.3. Kontrolni posjet ISF-a za SP u futsalu i sastanak ISF tehnike komisije za futsal213
8.4. Koarkaki susret XIII. Gimnazije Zagreb i Gimnazije Gjon Buzuku iz Prizrena213
9. Aktivnosti saveza214
9.1. PBZ Indoors - 02. veljae do 08. veljae 2015. godine214
9.2. Skijaka utrka - Audi FIS Ski World Cup Vip Snow Queen Trophy215
9.3. Simpozij kolski sport - 2014216
9.4. Godinjica Saveza217
9.5. kolski sport i olimpijski pokret218
9.6. Kolegij tajnika u kolskoj godini 2014./2015. 219
9.7. Vrtim zdravi film220
9.8. Igram, piem, lajkam221
9.9. Drutvene mree222
9.9.1. Facebook stranica222
9.9.2. Instagram222
9.9.3. Twitter222
9.10. kolski plesni virtualni show222
9.11. Mali sportski mikrofon223
10. Sponzor224

1. UVODNA RIJE PREDSJEDNIKA

pe je poznato da bavljenje tjelesnom


aktivnou kroz sportske sadraje donosi viestruku korist svakom pojedincu, ali i
zajednici u cjelini. Redovna aktivnost pridonosi zdravlju pojedinca, psihikoj uravnoteenosti i
fizikom izgledu te kondiciji. Dakle, svi to znamo, ak
je i znanstveno obraeno, a ipak se nedovoljno panje
posveuje sportskim aktivnostima te razvoju svijesti o
vanosti bavljenja sportom (tjelesnom i zdravstvenom
kulturom) u koli i openito u drutvu. Osobito danas,
kada je veina mladih orijentirana na sjedei (virtualni)
nain ivota.
Upravo zbog tog problema danas je izuzetno vano
razvijati svijest o tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Vano
je ukljuivanje to veeg broja najmlaih u sportske i
tjelovjebene aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnog tjelesnog vjebanja. Djeca bi trebala pod
strunim nadzorom kineziologa, igrajui se na zanimljiv
i za njihovu dob pedagoki i kinezioloki primjeren nain, uiti osnovne oblike kretanja, kao i osnovne elemente brojnih sportova. Da li e kasnije postati sportai
ili e samo stei kulturu bavljenja tjelesnom aktivnou
i postati rekreativci ovisit e o njihovim sposobnostima,
nadarenosti i ivotnim putevima.
Sukladno tome, glavni ciljevi svih kolskih sportskih
aktivnosti trebaju biti stvaranje navika redovitog tjelesnog vjebanja, poticanje na bavljenje sportom i tjelovjebom to veeg broja uenika, educiranje o svim
vrijednostima sporta te stvaranje kompletnih mladih
ljudi.
To naravno mogu jedino strune osobe koje su
osposobljene za pedagoki primjeren rada s djecom i
mladima i koje se redovno educiraju o svim novostima
i razmjenjuju pozitivna iskustva.
Izuzetno je vano da se svi zajedno potrudimo da
nam uenici prepoznaju vanost bavljenja tjelesnom i
sportskom aktivnou te da cijenimo ljude koji ih svojim radom animiraju na bavljenje sportom. Iz tog razloga, veliko hvala svim profesorima kineziologije koji
rade s uenicima i koji provode programe u kolskom
sportu.
Jedna uspjena kolska godina (2014./2015.) je iza
nas pa estitke svim uenicima koji su sudjelovali u

kolskim sportskim aktivnostima. Nova kolska godina,


nadam se jednako uspjena, je u tijeku, ali nije kasno
jo jednom pozvati sve uenike da se ukljue u neki od
brojnih programa Hrvatskog kolskog sportskog saveza u kolskoj godini 2015./2016.Srdaan sportski pozdrav,


Nikola Perkovi, prof.

2. HRVATSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ

rvatski kolski sportski savez (u daljnjem tekstu: HSS) nacionalni je kolski sportski savez
u koji se udruuju upanijski kolski sportski
savezi i kolski portski savez Grada Zagreba
radi usklaivanja aktivnosti svojih lanica i organiziranja
natjecanja kolskih sportskih drutava.
lanovi HSS-a upanijski su kolski sportski savezi i
kolski portski savez Grada Zagreba, a Statutom HSS-a
ostavljena je mogunost da lanovi saveza mogu biti i
druge udruge ija je djelatnost od interesa za razvoj kolskoga sporta. U svim upanijama u Republici Hrvatskoj
te u Gradu Zagrebu osnovani su upanijski kolski sportski savezi, odnosno kolski portski savez Grada Zagreba.
Osnovne zadae rada i djelovanja HSS-a jesu:
utvrivanje naela i osnovnih uvjeta sustava kolskih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj u suradnji s ministarstvom nadlenim za pitanje sporta
davanje suglasnosti na statute svojih lanica koji
moraju biti suglasni sa Statutom HSS-a
provoditi i skrbiti o primjeni sportskih pravila ISF-a
te donositi akte u svezi s njihovom primjenom
predstavljati hrvatski kolski sport pred ISF-om i odgovarajuim meunarodnim sportskim organizacijama i udruenjima
skrbiti o promicanju kolskih sportskih postignua
djece i njihovu sudjelovanju na svjetskim i europskim prvenstvima te drugim velikim meunarodnim kolskim sportskim priredbama
promicati povezivanje Republike Hrvatske putem
kolskoga sporta s drugim dravama radi veega
zbliavanja s drugim narodima, zbliavanja djece
sportaa i drugih sudionika na sportskim priredbama
usklaivati aktivnosti kolskih sportskih saveza u upanijama i Gradu Zagrebu na ostvarivanju ukupnoga programa sporta djece i mladih
djelovati na promicanju strunog rada u kolskom
sportu.

Sukladno lanku 6. Pravilnika o nainu osnivanja, zadaama, djelokrugu i nainu rada kolskih sportskih saveza i lanku 16. Statuta HSS-a, unutar HSS-a djeluju
sljedea tijela rada i upravljanja: Skuptina, Izvrni odbor,
Nadzorni odbor i Predsjednik.
Sukladno Pravilniku o nainu osnivanja, zadaama,
djelokrugu i nainu rada kolskih portskih saveza te Statutu HSS-a, Skuptina je najvie upravljako tijelo HSSa koje upravlja poslovima HSS-a, a ine ju po jedan
predstavnik udruenih lanica, izabran na nain utvren
aktima lanica, s time da upanijski kolski sportski savez na ijem podruju djeluje stotinu (100) ili vie kola
ostvaruje pravo na dva predstavnika u Skuptini. Trenutano Skuptinu HSS-a ine 24 predstavnika upanijskih
kolskih sportskih saveza (vidi: Popis lanova Skuptine).
Sukladno Pravilniku o nainu osnivanja, zadaama,
djelokrugu i nainu rada kolskih sportskih saveza te Statutu HSS-a, Izvrni odbor je izvrno tijelo HSS-a koje
upravlja radom i poslovanjem HSS-a te odluuje o svim
pitanjima iz svoje nadlenosti. Izvrni odbor ima ukupno
devet lanova, ukljuivo predsjednika i dva dopredsjednika HSS-a, s time da je jedan lan Izvrnoga odbora
predstavnik ministarstva nadlenoga za sport kojega
imenuje ministar nadlean za sport.
Sukladno Pravilniku o nainu osnivanja, zadaama,
djelokrugu i nainu rada kolskih sportskih saveza te
Statutu HSS-a Nadzorni odbor ima ukupno tri lana, s
time da je jedan lan Nadzornoga odbora predstavnik
ministarstva nadlenoga za sport kojega imenuje ministar nadlean za sport.
Polazei od potreba osiguranja pravodobne, potpune i kvalitetne realizacije ciljeva, usvojenih planova i programa HSS-a, rad se, temeljem Poslovnika o unutarnjem
ustrojstvu i radu Hrvatskoga kolskoga sportskog saveza,
organizira postojanjem sljedeih radnih mjesta: glavni
tajnik, struni suradnici (pet izvritelja) i administrativni
tajnik. Glavni je tajnik za svoj rad odgovoran predsjedniku HSS-a i Izvrnom odboru HSS-a.

2. HRVATSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ


Tablica 1. Popis lanova Skuptine Hrvatskoga kolskoga sportskoga saveza

LANOVI SKUPTINE HSS-a


1.

Slavko Fukat, prof.

Zagrebaka upanija

13.

Jadranka Duvani

Zadarska upanija

2.

Tatjana Tua, prof.

Krapinsko-zagorska upanija

14.

Zlatko Kraljevi

Osjeko-baranjska upanija

3.

Nikola Perkovi, prof.

Sisako-moslavaka upanija

15.

Mirna Rajle Broanac

Osjeko-baranjska upanija

4.

uro Batini, prof.

Karlovaka upanija

16.

Margit Vrbii, prof.

ibensko-kninska upanija

5.

Josipa Polanec timec, prof.

Varadinska upanija

17.

Stipe Tomi

Vukovarsko-srijemska upanija

6.

Darinka imuni, prof.

Koprivniko-krievaka upanija

18.

Zdravko Omren

Splitsko-dalmatinska upanija

7.

Josip Arefijev, prof.

Bjelovarsko-bilogorska upanija

19.

Goran Kursar

Splitsko-dalmatinska upanija

8.

Gerhard Lempl

Primorsko-goranska upanija

20.

Boris Krstievi, prof.

Dubrovako-neretvanska upanija

9.

Milan timac, prof.

Liko-senjska upanija

21.

Marin Horvat, prof.

Meimurska upanija

10.

Saa Topi, prof.

Virovitiko-podravska upanija

22.

Vinko Krika, prof.

Istarska upanija

11.

Albinko Bagari, prof.

Poeko-slavonska upanija

23.

Goran Hudovsky, prof.

Grad Zagreb

12.

Mirna Miki, prof.

Brodsko-posavska upanija

24.

Zvonimir Halamek

Grad Zagreb

Tablica 2. Popis lanova izvrnog odbora Hrvatskoga kolskoga


sportskoga saveza

LANOVI IZVRNOGA ODBORA HSS-a


1.

Nikola Perkovi, prof.

predsjednik

1.

Zdravko Omren, prof.

Splitsko-dalmatinska upanija, dopredsjednik

2.

Andrija Vukovi, prof.

Zadarska upanija, dopredsjednik

1.

Mirna Rajle Broanac

Osjeko-baranjska upanija

2.

Gerhard Lempl

Primorsko-goranska upanija

3.

Slavko Fukat

Zagrebaka upanija

4.

Marin Horvat

Meimurska upanija

5.

Stipe Tomi

Vukovarsko-srijemska upanija

6.

Kreimir amija

MZOS

Tablica 3. Popis lanova Nadzornog odbora Hrvatskoga kolskoga


sportskoga saveza

LANOVI NADZORNOGA ODBORA HSS-a


1.

Vladimir Miji, prof.

predsjednik

2.

Radovan Cesarec, prof.

lan

3.

Martina Jerievi

predstavnik MZOS-a

Tablica 5. Popis lanova Disciplinske komisije Hrvatskoga kolskoga


sportskoga saveza

DISCIPLINSKA KOMISIJA HSS-a

PREDSJEDNIK HSS-a
Nikola Perkovi - daci@skolski-sport.hr
Tablica 4. Popis djelatnika Hrvatskoga kolskoga sportskoga saveza

ZAPOSLENICI HSS-a
1.

Hrvoje ustonja, prof.

glavni tajnik
hrvoje.custonja@skolski-sport.hr

2.

Ivan Duji, prof.

struni suradnik
ivan.dujic@skolski-sport.hr

3.

Josip Kouti, dipl. ing.

struni suradnik
josip.kosutic@skolski-sport.hr

4.

Goran Juki, prof.

struni suradnik
goran.jukic@skolski-sport.hr

5.

Stjepan Crnoki, prof.

struni suradnik
stjepan.crnokic@skolski-sport.hr

6.

Marko Soldo, prof.

struni suradnik
marko.soldo@skolski-sport.hr

7.

Tatjana Drmi

administrativna tajnica
ured@skolski-sport.hr

1.

Anto Dragi

Meimurska upanija, predsjednik

2.

elimir Holer

Virovitiko-podravska upanija

3.

Josip Neferovi

Poeko-slavonska upanija

4.

Sinia Duhovi

Splitsko-dalmatinska upanija

5.

Toni Svoboda

Koprivniko-krievaka upanija

HRVATSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ


Lanite 11 a,
10000 ZAGREB
Telefon: 01 6126 140
Telefaks: 01 6126 141
E-mail: ured@skolski-sport.hr
URL: www.skolski-sport.hr
www.facebook.com/hrvatski.skolski.sportski.savez

savez Grada Zagreba predstavljaju iznimno vane ustrojbene jedinice u sustavu kolskoga sporta. Upravo se putem
upanijskih kolskih sportskih saveza odvijaju i organiziraju
svi programi Hrvatskoga kolskoga sportskog saveza - od
organizacije natjecanja, provedbe programa univerzalne
sportske kole, ali i svih ostalih programa HSS-a.
adi usklaivanja aktivnosti kolskih sportskih drutava i provoenja sportskih natjecanja, kolska
sportska drutva udruuju se u kolske opinske,
gradske i upanijske saveze i kolski sportski savez
Grada Zagreba.

upanijski kolski sportski savezi i kolski sportski

3. UPANIJSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZI I KOLSKI


SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

Tablica 6. Adrese upanijskih kolskih sportskih saveza

R.B.
1
2

IME SAVEZA

E-MAIL 2

044 520409 044 547409

NIKOLA
PERKOVI

Krapina
Sisak
KREIMIR
BOIEVI

upanijski kolski sportski


savez Krapinsko-zagorske Trg Ljudevita Gaja 12 49000
upanije
kolski sportski savez
Trg grada Heidenhei44000
Sisako-moslavake
ma 1, PP 30
upanije
047 615526

www.savez-ssd-bbz.hr

Karlovac

savez.ssd.bbz@bbz.hr

47000

098 9365367

www.savezssd-pgz.hr

Rakovac 1

TOMISLAV
FLINTA

098 9711474 savez-ssd-pgz@ri.t-com.hr

kolski sportski savez


Karlovake upanije

098 763 588

DAVOR HINI

JOSIP
AREFIJEV

098 4257553

Varadin

043 242354 043 242353

GERHARD
LEMPL

098 247742

http://ssskkz.com.hr

Bjelovar

051 213150 051 313375

DUBRAVKO
MESI

42000

WEB ADRESA

E-MAIL

MOBITEL
TAJNIK

maja.radjenovic.fijan@
uduzz.hr

http://www.zagorski-skolskisport.hr/

TAJNIK

slavko.fukat@gmail.com

ttudja@net.hr

http://skolski-sport-smz.hr/

MOBITEL
PREDSJEDNIK

radovan.cesarec@
kr.t-com.hr

zajednica-sportskih-udruga
@sk.htnet.h

PREDSJEDNIK

098 747546

sportska.zajednica.smz@
email.t-com.hr

katica.bene@ksz.hr

FAKS

RADOVAN
CESAREC

091 5181990

djuro.batinic@ka.t-com.hr

TELEFON

049 375012 TATJANA TUA 098 1612828

DARIO GEC

sssvz.mail@gmail.com

GRAD

098 376368

091 7691221

ssskkz48@gmail.com

POTA

091 4606033 IVANA PUTAREK 091 4606033

UKA BATINI

099 5065 189

ADRESA

JOSIPA
POLANEC
TIMEC

098 1989 250 TONI SVOBODA

MAJA RAENOupanijski kolski sportski


099 2214507
Andrije Hebranga 26a 10430 Samobor 01 3378220 01 3378293 SLAVKO FUKAT 098 933 6047
VI-FIJAN
savez Zagrebake upanije

DARINKA
IMUNI

Trg Eugena Kvaternika


43000
13
Rijeka

098 311348

Graberje 31

Krievci

www.sssvz.hr

48260

51000

MILAN
TIMAC

toni.svoboda@skole.hr

Potoka 26

Jadranski trg 4

053 573096 053 573096

098 1846334 ELIMIR HOLER

dubravko.mesic@inet.hr

Gospi

SAA TOPI

DAVOR
VIDAKOVI

098 987 2496

098 332874

Slavonski
kolski sportski savez
035 446999 035 446998 MIRNA MIKI 098 1993029
Petra Kreimira IV bb 35000
Brod
Brodsko-posavske upanije

MIRNA RAJLE
BROANAC

JADRANKA
DUVANI

BRUNO
TEFANEK

099 2142577 skolskisportobz@gmail.com

091 2072402

091 4469996 savez-klubova@sb.t-com.hr

jneferov@inet.hr

023 312289 023 312289

ZLATKO
KRALJEVI

albinko.bagaric@gmail.com

dondivica@gmail.com

skolskisportskisavezbpz@
gmail.com

savez1999@gmail.com

vsz-sks@vu.t-com.hr

www.skolski-sport-skz.com

http://www.sport-obz.hr/
skolski.html

www.skolskisport-bpz.net

tajnik@skolski-sport-vpz.hr http://www.skolski-sport-vpz.hr

53000

kolski sportski savez


Varadinske upanije
kolski sportski savez
Koprivniko-krievake
upanije
Savez kolskih sportski
drutava Bjelovarskobilogorske upanije
Savez kolskih sportskih
drutava Primorskogoranske upanije
upanijski kolski sportski
savez Liko-senjske upanije

33000 Virovitica 033 722170 033 722170

099 7015604 JOSIP NEFEROVI 099 7015603

zsuis-vpz@vt.t-com.hr

Matije Gupca 63

ALBINKO
BAGARI

098 752992

Budaka 24

5
6
7
8
9
10

034 273337

Zadar

031 200518 031 215760

099 701
5603
34000

upanijski savez kolskog Dr. Franje Tumana bb


23000
sporta zadarske upanije
PP 177

Osijek

Poega

Ulica Dr. Franje


Tumana 9/2

31000

kolski sportski savez


Virovitiko podravske
upanije
upanijski kolski sportski
savez Poeko-slavonske
upanije

12

Kneza Trpimira 23

11

13

kolski sportski savez


osjeko-baranjske upanije

sport-vsz@net.hr

jadranka.duvancic@
zd.t-com.hr

14

098 9719275 ANITA DONIVI 098 9020166


099 3243744

MARGIT
VRBII

MIROSLAV
GAGRO

www.skolski-sport-sdz.hr

http://skolskisport-iz.hr/

savez@skolski-sport-sdz.hr goran.kursar@gmail.com

fivanise@inet.hr

www.skolskisport-dnz.hr

098 558586

skolski.sport.istra@
gmail.com

ured-za-prosvjetu@
dubrovnikportal.com

098 361945 GORAN KURSAR

091 4251451

martin@skolskisport-dnz.hr

FRANJO
IVANIEVI

098 243508

info@medimurski-skolskisport.hr
ZVONIMIR
HALAMEK

098 345095 MARTIN BOGOJE

BORIS
KRSTIEVI

098 9884483
099 6594292

www.skolski-sport-zg.hr

www.sssdmz.hr

ALEKSANDAR
098 936 0036 MARIN HORVAT
PUKLAVEC

skolski-sport-zg@skolski- zvonimir.halamek@skolskisport-zg.hr
sport-zg.hr
GORAN
HUDOVSKY

098 387444

021 486356 021 486356

01 4816340 01 4816264

098 653352

022 330873 022 330873

032 344070 032 344070 STIPE TOMI

ibenik
Vinkovci

Put kroz Meterize 48 22000


32100

upanijski savez kolskih


sportskih klubova ibenik

Glagoljaka 27/II

Split

15
16

21000

ZDRAVKO
OMREN
Slavieva 39
Tina Ujevia 14

akovec

17

kolski sportski savez


Istarske upanije

Vukovarska 16

40000

Zagreb

Savez kolskih sportskih


drutava vukovarskosrijemske upanije
upanijski savez kolskog
sporta Splitskodalamatinske upanije
18

upanijski savez kolskog


sporta Dubrovakoneretvanske upanije

portska 2

10000

052 816 120 052 840 126 VINKO KRIKA


19

Meimurski kolski
sportski savez

Bokovieva 4

Rovinj

20

kolski sportski savez


Grada Zagreba

20000 Dubrovnik 020 351185 020 351188

21

FACEBOOK

www.facebook.com/pages/kolskiportski-savez-Varadinske-upanije/159740180789526
www.facebook.com/pages/kolskiportski-Savez-Koprivniko-Krievkeupanije/242870045796254

www.facebook.com/pages/upanijskisavez-kolskih-portskih-klubova-ibenik/287380634622505

4. DRAVNO PRVENSTVO KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA


REPUBLIKE HRVATSKE
Tablica 7. Popis sportova na DP-u

SPORTOVI NA DP PO KATEGORIJAMA
OSNOVNE KOLE - 7. i 8. razredi
Futsal
Rukomet
Koarka
Odbojka
Atletika
Stolni tenis
Badminton
ah
Kros
Gimnastika
Plivanje
Judo

OSNOVNE KOLE - 5. i 6. razredi

DJEACI

DJEVOJICE

DJEACI

DJEVOJICE

Hrvatskoj se pod nadlenou HSS-a, organizira Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu
DP) te Dravno prvenstvo kolskih sportskih
drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim
tekoama u razvoju (u daljnjem tekstu DP ITR.-a) DP je
jedini slubeni sustav natjecanja kolskih sportskih drutava. Propisnikom DP-a, koji je donio Izvrni odbor HSa, odreuju se sportovi u kojima se odrava DP te opi i
posebni uvjeti organizacije DP-a.
DP se u kolskoj godini 2014./15., organiziralo u 12
sportova u kategoriji osnovnih kola i 8 sportova u kategoriji srednjih kola.
DP 5 i 6 se u kolskoj godini 2014./15., organiziralo u 4
sporta za djeake i 4 sporta za djevojice.
DP i DP 5 i 6 sastoji se od nekoliko razina natjecanja.
Natjecanja poinju na razini upanije gdje svaka upanija sama, na temelju svog ustroja te prijavljenog broja kola
odreuje sustav natjecanje na razini upanije. Uglavnom
postoje opinska ili gradska natjecanja, a najbolji s njih, dolaze na upanijska natjecanja,
najbolje ekipe sa upanijskih natjecanja odlaze na poluzavrna natjecanja kolskih sportskih drutava Republike
Hrvatske (u daljnjem tekstu poluzavrna natjecanja DP-a),
koja se odravaju u jednom danu i predstavljaju kvalifikacije za Zavrnicu Dravnog prvenstva Republike Hrvatske (u
daljnjem tekstu Zavrnica DP-a),
nastup na Zavrnici DP-a ostvaruju najbolje ekipe s polu-

SREDNJE KOLE
MLADII

DJEVOJKE

zavrnih natjecanja DP-a. Zavrnica DP-a odravaju se za sve


sportove na jednom mjestu u isto vrijeme te predstavljaju
finalni dogaaj kolskih sportskih natjecanja
Po prvi puta, Odlukom Izvrnog odbora uvedene su
pojedinane Zavrnice za osnovne i srednje kole te su za
sportove badminton, stolni tenis, kros i atletika organizirane
pojedinane Zavrnice u raznim krajevima RH i za spomenute su sportove provedene poluzavrnice DP-a.
Jednako tako, odlukom Izvrnog odbora, u sportovima
gimnastika, plivanje, judo i kros nisu odrana poluzavrna
natjecanja DP-a, nego su pobjednici upanija odmah stekli
pravo sudjelovanja na Zavrnicama DP-a.
Zavrnica za sportove futsal, rukomet, odbojka i koarka
odrana je prema gore navedenom shematskom prikazu.

Tablica 8. Shematski prikaz

Organiziraju i provode gradski


i upanijski kolski sportski
savezi i kolski sportski savez
Grada Zagreba

Opinska i gradska natjecanja


upanijska natjecanja

Organizira Hrvatski kolski


sportski savez a provode ih
upanijski kolski sportski savezi

Poluzavrna natjecanja DP-a

Organizira i provodi Hrvatski


kolski sportski savez

Zavrnica DP-a

4.1. POLUZAVNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

ZA UENIKE 5. I 6. RAZREDA OSNOVNIH KOLA

kolskoj godini 2014./2015., odnosno u kalendarskoj 2015. godini, HSS je organizirao Dravno
prvenstvo kolskih sportskih drutava za uenike
5. i 6. razreda i to u sljedeim sportovima:
djeaci: FUTSAL, RUKOMET, KOARKA, ATLETIKA
djevojice: ODBOJKA, RUKOMET, KOARKA, ATLETIKA
Poluzavrna natjecanja DP-a organizira HS, a provode
ih upanijski kolski sportski savezi (u daljnjem tekstu SS).
Pravo nastupa na poluzavrnim natjecanjima DP-a imaju
kolska sportska drutva koja to ostvare rezultatima na upanijskim natjecanjima. Pobjednici upanijskih natjecanja
kvalificiraju se na poluzavrna natjecanja DP-a.
Poluzavrna natjecanja DP-a organizirana su tako da se
ekipe, pobjednici upanijskih natjecanja meusobno natjeu po skupinama.
Poluzavrna natjecanja su odrana u 4 skupine:
skupina SJEVER nastupaju osvajai naslova upanijskog
pobjednika iz sljedeih upanija: Koprivniko-krievaka,
Varadinska, Meimurska, Bjelovarsko- bilogorska, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb;
skupina JUG nastupaju osvajai naslova upanijskog
pobjednika iz sljedeih upanija:Liko-senjska, Dubrovako-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Zadarska, ibenskokninska;
skupina ISTOK nastupaju osvajai naslova upanijskog pobjednika iz sljedeih upanija: Osjeko-baranjska, Virovitiko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska,
Poeko-slavonska;
skupina ZAPAD nastupaju osvajai naslova upanijskog
pobjednika iz sljedeih upanija: Sisako-moslavaka,
Zagrebaka, Karlovaka, Primorsko-goranska, Istarska.

Tablica 9. Broj djeaka i broj ekipa djeaka po sportovima i po skupinama na


poluzavrnom natjecanju DP-a za 5. i 6. razrede.
ISTOK

JUG

SJEVER

ZAPAD

broj
broj
broj
broj
broj
broj
broj
broj ukupno ukupno
ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika

SPORT
Atletika
Futsal
Koarka
Rukomet
UKUPNO

5
5
3
4
17

64
47
28
48
187

3
5
4
4
16

37
46
48
46
177

5
6
5
6
22

64
60
59
76
259

4
4
4
4
16

50
40
43
50
183

17
20
16
18
71

215
193
178
220
806

Tablica 10. Broj djevojica i broj ekipa djevojica po sportovima i po skupinama


na poluzavrnom natjecanju DP-a za 5. i 6. razrede.
SPORT
Atletika
Koarka
Odbojka
Rukomet
UKUPNO

ISTOK
JUG
SJEVER
ZAPAD
broj broj broj broj broj broj broj broj ukupno ukupno
ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika
51
3
38
5
63
4
52
16
204
4
4
5
4
17

43
55
43
192

3
5
3
14

36
58
39
171

5
5
6
21

50
49
72
234

4
4
4
16

42
46
55
195

16
19
17
68

171
208
209
792

Tablica 11. Broj ekipa i broj uenika po sportovima na


poluzavrnici DP-a za 5. i 6. razrede.
SPORT
Atletika

SPOL

BROJ EKIPA

BROJ UENIKA

17

215

Futsal
Koarka
Rukomet
UKUPNO
Atletika
Koarka
Odbojka
Rukomet
UKUPNO
SVEUKUPNO

M
M
M

20
16
18
71
16
16
19
17
68
139

193
178
220
806
204
171
208
209
792
1598

ZA UENIKE 7. I 8. RAZREDA OSNOVNIH KOLA, TE UENIKE SREDNJIH KOLA

oluzavrna natjecanja DP-a organizira HSS, a provode ih upanijski kolski sportski savezi (u daljnjem
tekstu SS).
Pravo nastupa na poluzavrnim natjecanjima
DP-a imaju kolska sportska drutva koja to ostvare rezultatima na upanijskim natjecanjima. Pobjednici upanijskih
natjecanja kvalificiraju se na poluzavrna natjecanja DP-a.
Poluzavrna natjecanja DP-a organizirana su tako da se
ekipe, pobjednici upanijskih natjecanja meusobno natjeu po skupinama.
Organizirana su natjecanja u sljedeim sportovima:
Osnovne kole djeaci: FUTSAL, RUKOMET, KOARKA,
ODBOJKA, ATLETIKA, STOLNI TENIS, BADMINTON, AH
Osnovne kole djevojice: FUTSAL, RUKOMET, KOARKA,
ODBOJKA, ATLETIKA, STOLNI TENIS, BADMINTON, AH
Srednje kole mladii: FUTSAL, RUKOMET, KOARKA,
ODBOJKA, ATLETIKA, STOLNI TENIS, BADMINTON
Srednje kole djevojke: FUTSAL, RUKOMET, KOARKA,
ODBOJKA, ATLETIKA, STOLNI TENIS, BADMINTON

U skupini SJEVER nastupaju osvajai naslova upanijskog


pobjednika iz sljedeih upanija: Varadinska, Meimurska,
Koprivniko-krievaka, Virovitiko-podravska upanija;
u skupini ISTOK nastupaju osvajai naslova upanijskog
pobjednika iz sljedeih upanija: Osjeko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Poeko-slavonska;
U skupini ZAPAD nastupaju osvajai naslova upanijskog
pobjednika iz sljedeih upanija: Primorsko-goranska,
Istarska, Karlovaka, Liko-senjska;
U skupini JUG nastupaju osvajai naslova upanijskog
pobjednika iz sljedeih upanija: Splitsko-dalmatinska,
Zadarska, ibensko-kninska i Dubrovako-neretvanska
upanija;
U skupini CENTAR nastupaju osvajai naslova upanijskog
pobjednika iz sljedeih upanija: Krapinsko-zagorska,
Bjelovarsko-bilogorska i Zagrebaka upanija; Sisako-moslavaka upanija i skupina
U skupini ZAGREB nastupaju ekipe koje su osvojile naslov
prvaka Grada Zagreba.

U sustavu natjecanja postoji est skupina: (SJEVER,


ISTOK, ZAPAD, JUG, CENTAR i ZAGREB.

Poluzavrna natjecanja DP-a traju jedan dan i to najee


tijekom veljae, oujka ili travnja.
9

4.1. POLUZAVNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Tablica 12. Broj ekipa i broj uenika i uenica po
sportovima na poluzavrnim natjecanjima DP-a

SPORT

SPOL

BROJ EKIPA

BROJ
UENIKA

Atletika
Badminton
Futsal
Koarka
Odbojka
Rukomet
Stolni tenis
ah
UKUPNO
Atletika
Badminton
Futsal
Koarka
Odbojka
Rukomet
Stolni tenis
ah
UKUPNO
SVEUKUPNO

M
M
M
M
M
M
M
M
DJEACI

DJEVOJICE

21
21
24
24
24
24
24
24
186
21
21
21
23
24
24
24
22
180
366

256
81
227
253
254
294
86
112
1563
265
81
197
255
260
281
88
103
1530
3093

Tablica 13. Broj djeaka i broj ekipa djeaka po sportovima i po skupinama na poluzavrnom natjecanju DP-a.
CENTAR
ISTOK
JUG
SJEVER
ZAGREB
ZAPAD
broj broj broj broj broj broj broj broj broj broj broj ukupno ukupno
sport spol broj
ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika
Atletika
Badminton
Futsal
Koarka
Odbojka
Rukomet
Stolni tenis
ah
UKUPNO

M
M
M
M
M
M
M
M

3
3
4
4
4
4
4
4
30

39
12
40
45
42
53
15
20
266

4
4
4
4
4
4
4
4
32

50
16
38
34
45
54
14
17
268

3
4
4
4
4
4
4
4
31

39
16
40
47
43
50
15
19
269

4
4
4
4
4
4
4
4
32

51
15
40
40
45
51
15
19
276

4
4
4
4
4
4
4
4
32

38
14
31
45
42
44
13
19
246

3
2
4
4
4
4
4
4
29

39
8
38
42
37
42
14
18
238

21
21
24
24
24
24
24
24
186

256
81
227
253
254
294
86
112
1563

Tablica 14. Broj djevojica i broj ekipa djevojica po sportovima i po skupinama na poluzavrnom natjecanju DP-a.
CENTAR
ISTOK
JUG
SJEVER
ZAGREB
ZAPAD
broj broj broj broj broj broj broj broj broj broj broj broj ukupno ukupno
sport spol ekipa
uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika
Atletika
Badminton
Futsal
Koarka
Odbojka
Rukomet
Stolni tenis
ah
UKUPNO

3
3
3
4
4
4
4
4
29

37
10
28
47
43
55
13
20
253

4
4
4
4
4
4
4
4
32

51
16
39
47
44
53
16
18
284

3
4
3
4
4
4
4
3
29

38
15
29
47
48
47
15
15
254

4
4
4
4
4
4
4
4
32

52
16
39
44
35
41
13
20
260

4
4
4
4
4
4
4
4
32

48
16
36
40
42
34
15
17
248

3
2
3
3
4
4
4
3
26

39
8
26
30
48
51
16
13
231

21
21
21
23
24
24
24
22
180

265
81
197
255
260
281
88
103
1530

Tablica 16. Broj mladia i broj ekipa mladia po sportovima i po skupinama na poluzavrnom natjecanju DP-a.
Tablica 15. Broj ekipa i broj mladia i djevojaka po
sortovima na poluzavrnim natjecanjima DP-a
SPORT

SPOL

BROJ EKIPA

BROJ
UENIKA

Atletika
Badminton
Futsal
Koarka
Odbojka
Rukomet
Stolni tenis
UKUPNO
Atletika
Badminton
Futsal
Koarka
Odbojka
Rukomet
Stolni tenis
UKUPNO
SVEUKUPNO

M
M
M
M
M
M
M
MLADII

DJEVOJKE

18
20
24
24
23
24
23
156
18
20
21
22
24
23
21
149
305

229
74
237
265
253
317
82
1457
227
73
189
231
274
284
76
1354
2811

sport

spol

Atletika
Badminton
Futsal
Koarka
Odbojka
Rukomet
Stolni tenis
UKUPNO

M
M
M
M
M
M
M

CENTAR
ISTOK
JUG
SJEVER
ZAGREB
ZAPAD
broj broj broj broj broj broj broj broj broj broj broj broj ukupno ukupno
ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika
3
3
4
4
4
4
4
26

39
12
38
44
45
53
16
247

2
4
4
4
4
4
3
25

26
15
40
44
45
52
10
232

3
3
4
4
4
4
4
26

39
12
40
47
44
55
14
251

4
4
4
4
4
4
4
28

51
16
40
46
43
53
16
265

4
4
4
4
4
4
4
28

48
12
39
46
42
52
12
251

2
2
4
4
3
4
4
23

26
7
40
38
34
52
14
211

18
20
24
24
23
24
23
156

229
74
237
265
253
317
82
1457

Tablica 17. Broj djevojaka i broj ekipa djevojaka po sportovima i po skupinama na poluzavrnom natjecanju DP-a.
CENTAR
ISTOK
JUG
SJEVER
ZAGREB
ZAPAD
broj broj broj broj broj broj broj broj broj broj broj broj ukupno ukupno
sport spol ekipa
uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika ekipa uenika
Atletika
Badminton
Futsal
Koarka
Odbojka
Rukomet
Stolni tenis
UKUPNO

3
3
4
4
4
4
3
25

38
12
37
47
44
50
11
239

10

2
4
3
4
4
4
3
24

26
15
26
43
48
51
11
220

3
3
3
4
4
4
3
24

38
11
25
46
47
48
12
227

4
4
4
3
4
4
4
27

51
16
38
29
45
49
14
242

4
4
4
4
4
4
4
28

48
12
36
38
42
47
13
236

2
2
3
3
4
3
4
21

26
7
27
28
48
39
15
190

18
20
21
22
24
23
21
149

227
73
189
231
274
284
76
1354

4.2. ZAVRNICA DP-a

dlukom Izvrnog odbora, u sportovima gimnastika, plivanje, kros i judo nisu odrana poluzavrna natjecanja, nego su pobjednici upanija
odmah stekli pravo sudjelovanja na Zavrnicama
Dravnog prvenstva u tim sportovima, dok je u sportovima
atletika, stolni tenis, badminton i ah odrano poluzavrno
natjecanje.
Nakon toga raspisan je, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, postupak za usluge organizaciju zavrnica Dravnog prvenstva kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za
uenike 5. i 6. razreda u 2015. godini. Na 4. sjednici Izvrnog
odbora, odranoj 29. sijenja 2015. godine, na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natjeaja, donesena je odluka da se za gore navedene usluge izabire ponuda tvrtke
Uniline d.o.o. koja je bila najpovoljnija.

Zavrnice DP-a za sportove sa


poluzavrnima natjecanjima
Zavrnice DP-a za sportove FUTSAL,
RUKOMET, KOARKA I ODBOJKA

Na 1. sjednici Izvrnog odbora, odranoj 11. prosinca


2014. godine donesena je odluka kako e domain Zavrnice Dravnog prvenstva SD-a za uenike O i S biti Grad
Pore.
Za potrebe Zavrnice DP-a u sportovima futsal, rukomet,

koarka i odbojka za osnovne i srednje kole domain natjecanja, Grad Pore osigurao je 3 sportske dvorane. Natjecanja
su se odravala u Gradu Poreu.
Zavrnica Dravnog prvenstva odrana je od 26. do 28.
travnja 2015. godine za srednje kole, od 29. travnja do
01. svibnja 2015. godine za osnovne kole te od 05. do
07. svibnja 2015. godine za djecu s intelektualnim tekoama u razvoju. Sudionici su bili smjeteni u Hotelu Delfin u
Poreu. Pobjednici poluzavrnih natjecanja ostvaruju pravo
nastupa na Zavrnici Dravnog prvenstva. Pravo nastupa na
Zavrnici Dravnog prvenstva imalo je 96 ekipa, odnosno
1.152 uenika. Od toga u konkurenciji osnovnih kola 48
ekipa, odnosno 576 uenika, a u konkurenciji srednjih kola
48 ekipa, odnosno 576 uenika.

Tablica 18. Podaci o broju uenika i ekipa na natjecanjima Zavrnicama DP-a izraenih po spolu, kategoriji te indeksom zastupljenosti.
DP ZA 5. i 6 razrede
SPOL KATEGORIJA BROJ UENIKA BROJ EKIPA

SPORT
Atletika
Atletika
Futsal
Koarka
Koarka
Odbojka
Rukomet
Rukomet
UKUPNO/PROSIJEK

SPORT

M
M

5./6.
5./6.
5./6.
5./6.
5./6.
5./6.
5./6.
5./6.

52
51
37
46
44
46
49
50
375

4
4
4
4
4
4
4
4
32

MAX

INDEKS

52
52
40
48
48
48
56
56
400

100,00
98,08
92,50
95,83
91,67
95,83
87,50
89,29
93,84

DP za 7. i 8. razrede - jednodnevna natjecanja


SPOL KATEGORIJA BROJ UENIKA BROJ EKIPA MAX

Atletika
Atletika
Atletika
Atletika
Badminton
Badminton
Badminton
Badminton
Gimnastika
Gimnastika
Judo
Judo
Kros
Kros
Kros
Kros
Plivanje
Plivanje
Stolni tenis
Stolni tenis
Stolni tenis
Stolni tenis
ah
ah
UKUPNO/PROSIJEK

7./8.
7./8.
S
S
7./8.
7./8.
S
S
7./8.
7./8.
7./8.
7./8.
7./8.
7./8.
S
S
7./8.
7./8.
7./8.
7./8.
S
S
7./8.
7./8.

78
78
73
76
23
23
24
23
55
79
83
51
81
81
79
80
111
113
23
22
23
23
29
29
1360

6
6
6
6
6
6
6
6
11
16
9
9
21
21
20
20
13
13
6
6
6
6
6
6
237

78
78
78
78
24
24
24
24
55
80
90
64
84
84
80
80
117
117
24
24
24
24
30
30
1415

DP za 7. i 8. razrede - sportske igre - osnovne kole


SPORT
SPOL KATEGORIJA BROJ UENIKA BROJ EKIPA MAX INDEKS
Futsal
Futsal
Koarka
Koarka
Odbojka
Odbojka
Rukomet
Rukomet
UKUPNO/PROSIJEK

7./8.
7./8.
7./8.
7./8.
7./8.
7./8.
7./8.
7./8.

58
59
70
67
67
68
80
75
544

6
6
6
6
6
6
6
6
48

60
60
72
72
72
72
84
84
576

DP za 7. i 8. razrede - sportske igre - srednje kole


SPORT
SPOL KATEGORIJA BROJ UENIKA BROJ EKIPA MAX

INDEKS
100,00
100,00
93,59
97,44
95,83
95,83
100,00
95,83
100,00
98,75
92,22
79,69
96,43
96,43
98,75
100,00
94,87
96,58
95,83
91,67
95,83
95,83
96,67
96,67
96,03

Futsal
Futsal
Koarka
Koarka
Odbojka
Odbojka
Rukomet
Rukomet
UKUPNO/PROSIJEK

S
S
S
S
S
S
S
S

59
59
67
69
71
71
82
80
558

6
6
6
6
6
6
6
6
48

60
60
72
72
72
72
84
84
576

96,67
98,33
97,22
93,06
93,06
94,44
95,24
89,29
94,66

INDEKS
98,33
98,33
93,06
95,83
98,61
98,61
97,62
95,24
96,95

DP za uenike s intelektualnim tekoama i razvoju (ITR)


SPORT
SPOL KATEGORIJA BROJ UENIKA BROJ EKIPA MAX INDEKS
Atletika
Atletika
Stolni tenis
Stolni tenis
Plivanje
Plivanje
tafetna igra
UKUPNO/PROSIJEK

UKUPNO/PROSIJEK

11

M/

ITR
ITR
ITR
ITR
ITR
ITR
ITR

99
38
21
7
13
14
5
197

29
19
11
5
7
8
2
81

99
38
21
7
13
14
5
197

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

BROJ UENIKA
3034

BROJ EKIPA
446

MAX
3164

INDEKS
95,89

4.2. ZAVRNICA DP-a


Zavrnica DP-a za sport
ATLETIKA

Tablica 19. Popis sportskih objekata na Zavrnici DP-a Pore


POPIS SPORTSKIH OBJEKATA ZA DRAVNO PRVENSTVO
Organizacijski odbor zavrnice DP-a Pore
1. Nikola Perkovi - predsjednik, 2. Hrvoje ustonja, 3. Ivan Duji

DISCIPLINSKA KOMISIJA HSS-a


1. Anto Dragi - predsjednik, 2. Toni Svoboda, 3. elimir Holer, 4. Josip Neferovi, 5. Sinia Duhovi

SPORT

DVORANA

GRAD

Futsal (m+)

Intersport (mala dvorana)

Pore

Rukomet (m+)
Koarka (m+)

Veli Joe
atika

TERMINI ODRAVANJA NATJECANJA


DAN
SATI
27.04. i 30.04.

Pore
Pore

07.30 - 17.30

28.04. i 01.05.

07.30 - 14.30

27.04. i 30.04.

07.30 - 17.30

28.04. i 01.05.

07.30 - 14.30

27.04. i 30.04.

08.00 - 16.30

28.04. i 01.05.

08.00 - 14.00

27.04. i 30.04.

08.00 - 15.30

28.04. i 01.05.

08.00 - 13.30

Odbojka (m+)

Intersport (velika dvorana)

Pore

Atletika (ITR m+)

Gradski stadion

Pore

04.05.

09.30-13.30

Plivanje(ITR m+)

Bazeni Kantrida

Rijeka

04.05.

11.00-13.00

Stolni tenis (ITR m+)

Intersport (mala dvorana)

Pore

04.05.

17.00-19.00

tafetna igra (ITR m+)

Intersport (mala dvorana)

Pore

05.05.

09.00-11.00

Tablica 20. Popis sportskih objekata na Zavrnici DP-a za 5. i 6. razrede Vinkovci


POPIS SPORTSKIH OBJEKATA ZA DRAVNO PRVENSTVO
Organizacijski odbor zavrnice DP-a - Vinkovci
1. Stipe Tomi - predsjednik, 2. Hrvoje ustonja, 3. Ivan Duji

SPORT

DVORANA

GRAD

TERMINI ODRAVANJA NATJECANJA


DAN
SATI

Nogomet

O Josipa Kozarca

Vinkovci

05.06. 2015.

9.00-12.30

Rukomet (m)

O Bartol Kai

Vinkovci

05.06. 2015.

9.00-13.00

Rukomet ()

O A.G. Mato

Vinkovci

05.06. 2015.

9.00-13.00

Koarka (m)

Ekonomska i trgovaka kola

Vinkovci

05.06. 2015.

8.00-13.30

Koarka ()

Dvorana Lenije

Vinkovci

05.06. 2015.

8.00-13.30

Odbojka ()

Gimnazija M.A. Reljkovia

Vinkovci

05.06. 2015.

8.00-14.30

Atletika(m i )

Gradski Stadion

Vinkovci

05.06. 2015.

9.40-12.15

Zavrnica DP-a 5 i 6 razredi

Na 1. sjednici Izvrnog odbora, odranoj 11. prosinca 2014.


godine donesena je odluka kako
e domain Zavrnice Dravnog
prvenstva SD-a za uenike 5. i 6.
razreda biti Vinkovci i Vukovarsko-srijemska upanija.
Za potrebe Zavrnice DP-a za
uenike 5. i 6. razreda, domaini
natjecanja, Vinkovci i Vukovarskosrijemska upanija, osigurali su 6 sportskih dvorana te atletski stadion. Sva
natjecanja su se odravala u Vinkovcima.
Zavrnica Dravnog prvenstva za uenike 5. i 6. razreda odrana je od 04.
do 06. lipnja 2015. godine. Sudionici su ove godine bili smjeteni u etiri
smjetajna objekta u Gradu Vinkovcima.
Kako su se u svim sportovima natjecale samo 4 ekipe po kategoriji, sva
sportska natjecanja bila su gotova u pola dana (polufinalne utakmice te utakmica za tree i prvo mjesto). Upravo to je omoguilo organizaciju bogatog
kulturno-zabavno-edukativnog programa.
Tako je za sve sudionike organiziran povijesno-kulturni izlet u Grad heroj,
u Grad Vukovar. Svi sudionici obili su Trpinjsku cestu, Memorijalni centar u
Vukovarskoj bolnici, Memorijalno groblje na Ovari i sami centar grada, te se
uz pomo turistikih vodia upoznali s dogaanjima i stradanjima u Vukovaru tijekom Domovinskog rata.
Pored izleta u Vukovar, u danu natjecanja sudionicima je omoguen besplatan ulaz u muzej, rodnu kuu Ivana Kozarca i posjet Gradskom kazalitu
na Filatelistiku izlobu pod nazivom Olimpizam putem filatelije.
12

Zavrnica Dravnog prvenstva


osnovnih i srednjih kola u atletici
odrala se u Osijeku od 17. do 19.
svibnja 2015.
Sudionici su bili smjeteni u
hotelu Termia u Bizovcu, a natjecanje se odralo na stadionu
Gradski Vrt u Osijeku.
Nakon natjecanja svim je sudionicima organiziran ruak u restoranu unutar Arene u Osijeku.

Zavrnica DP-a za sport


BADMINTON

Zavrnica Dravnog prvenstva


osnovnih i srednjih kola u badmintonu odrana je u Dubrovniku
od 4. do 6. oujka 2015.
Sudionici su bili smjeteni u hotelu Ivka u Dubrovniku, a natjecanje se odralo u dva dana i tom, prvog dana u O Marina Dria i O
Ivana Gundulia, dok su drugog
dana odrane polufinalne i finalne
utakmice u O Marina Dria.
Po zavretku natjecanja svim
sudionicima bio je organiziran
obilazak starogradske jezgre Dubrovnika i njegovih zidina.

Zavrnica DP-a za sport


AH

Zavrnica Dravnog prvenstva


osnovnih kola u ahu odrana je
u Vukovini (Buevec) i to 9. i 10.
travnja 2015.
Sudionici su bili smjeteni u
hostelu Arena Zagreb, a natjecanje je odrano u Podrunoj koli
Buevec, Osnovne kole Vukovina.
Nakon natjecanje svim je sudionicima organiziran ruak u u
restoranu Phoenix u kojem je odrana i sveana podjela medalja.

Zavrnica DP-a za sport


STOLNI TENIS

Zavrnica Dravnog prvenstva


osnovnih i srednjih kola u stolnom tenisu odrana je u Varadinu i to 14. i 15. travnja 2015.
Sudionici su bili smjeteni u
hotelu Turist u Varadinu, a natjecanje se odralo u II. gimnaziji
Varadin i Gospodarskoj koli Varadin.

4.2. ZAVRNICA DP-a


Zavrnice DP-a
za sportove bez
poluzavrnih natjecanja
Zavrnica DP-a za sport
GIMNASTIKA

Zavrnica Dravnog Prvenstva


osnovnih kola u gimnastici odrala se u Nedeliu i to 25. i 26.
veljae 2015.
Sudionici su bili smjeteni u
hotelu Park u akovcu, a natjecanje se odralo u Nacionalnom gimnastikom centru Aton.

Zavrnica DP-a za sport


PLIVANJE

Zavrnica Dravnog Prvenstva


osnovnih kola u plivanju odrala
se u Rijeci i to 17. i 18. oujka 2015.
Sudionici su bili smjeteni u
hotelu Opatija u Opatiji, a natjecanje je odrano na Bazenima Kantrida u Rijeci.

Tablica 21. Popis sportskih objekata na Zavrnici DP-a za sportove sa poluzavrnima natjecanjima
ATLETIKA OSIJEK
Organizacijski odbor zavrnice DP-a - Osijek
1. Mirna Rajle-Broanac - predsjednik, 2. Hrvoje ustonja, 3. Ivan Duji

DVORANA/STADION

GRAD

Atletika -srednje kole

Gradski vrt

Osijek

18.5.2015.

10.30-13.25

Atletika -osnovne kole

Gradski vrt

Osijek

19.5.2015.

10.30-13.25

BADMINTON DUBROVNIK
Organizacijski odbor zavrnice DP-a - Dubrovnik
1. Boris Krstievi - predsjednik, 2. Martin Bogoje, 3. Jadranka Duvani

SPORT

DVORANA

GRAD

Badminton-O (m i )

O Ivana Gundulia

Dubrovnik

Badminton-O (m i )

O Marina Dria

Dubrovnik

Badminton-S (m i )

O Marina Dria

Dubrovnik

Badminton-S (m i )

O Marina Dria

Dubrovnik

TERMINI ODRAVANJA NATJECANJA


DAN
SATI
1. dan

sati

05.03.

09.00 - 13.00

2. dan

sati

06.03.

09.00 - 12.00

1. dan

sati

05.03.

08.30 - 12.30

2. dan

sati

06.03.

08.30 - 12.00

STOLNI TENIS VARADIN


Organizacijski odbor zavrnice DP-a - Varadin
1. Ivana Putarek - predsjednica, 2. Hrvoje ustonja, 3. Ivan Duji

TERMINI ODRAVANJA NATJECANJA


DAN
SATI

SPORT

DVORANA/STADION

GRAD

Stolni tenis -osnovne kole

kolska dvorana II. Gimnazija

Varadin

15.4.2015.

7.55-12.45

Stolni tenis-srednje kole

kolska dvorana II. Gimnazija

Varadin

15.4.2015.

7.45-12.45

Zavrnica DP-a za sport


JUDO

Zavrnica Dravnog Prvenstva


osnovnih kola u judu odrala se u
Katel Suurcu i to 22. i 23. oujka
2015.
Sudionici su bili smjeteni u
hotelu Medena u Segetu (Trogir),
a natjecanje je odrano u gradskoj
dvorani u Katel Suurcu Sokolana.
Nakon natjecanja svim je sudionicima organiziran ruak u Katel
Kambelovcu i to u restoranu Baletna kola.

TERMINI ODRAVANJA NATJECANJA


DAN
SATI

SPORT

AH BUEVEC
Organizacijski odbor zavrnice DP-a - Buevec
1. Slavko Fukat - predsjednik, 2. Maja Raenovi Fijan, 3. Ivan Duji

SPORT

DVORANA

GRAD

ah (m i )

Podruna kola O Vukovina

Buevec

TERMINI ODRAVANJA NATJECANJA


DAN
SATI
10.4.

9.00 - 15.00

Tablica 24. Popis sportskih objekata na Zavrnici DP-a za sportove bez poluzavrnih natjecanja
GIMNASTIKA NEDELIE
Organizacijski odbor zavrnice DP-a - Nedelie
1. Marin Horvat - predsjednik, 2. Ivana Putarek, 3. Hrvoje ustonja

SPORT

DVORANA

GRAD

Gimnastika (m i )

Nacionalni gimnastiki centar Aton

Nedelie

TERMINI ODRAVANJA NATJECANJA


DAN
SATI
26.02.

09.00 - 14.30

JUDO KATEL SUURAC


Organizacijski odbor zavrnice DP-a - Katel Suurac
1. Zdravko Omren - predsjednik, 2. Goran Kursar, 3. Ivan Duji

Zavrnica DP-a za sport


KROS

Zavrnica Dravnog prvenstva


osnovnih i srednjih kola u krosu
odrala se u Krapinskim Toplicama
od 19. do 22. travnja 2015.

Sudionici su bili smjeteni
u hotelu Krapinske toplice, a natjecanje se odralo u osnovnoj koli
Krapinske Toplice.

SPORT

DVORANA

GRAD

Judo (m i )

Sokolana

Katel Suurac

TERMINI ODRAVANJA NATJECANJA


DAN
SATI
23.03.

09.00 - 13.30

KROS KRAPINSKE TOPLICE


Organizacijski odbor zavrnice DP-a - Krapinske Toplice
1. Tatjana Tua - predsjednik, 2. Ivan Duji, 3. Radovan Cesarec

TERMINI ODRAVANJA NATJECANJA


DAN
SATI

SPORT

DVORANA/STADION

GRAD

Kros -osnovne kole

Igralite O Krapinske Toplice

Krapinske Toplice

20.4.2015.

11.00-11.20

Kros-srednje kole

Igralite O Krapinske Toplice

Krapinske Toplice

22.4.2015.

11.00-11.20

PLIVANJE RIJEKA
Organizacijski odbor zavrnice DP-a - Rijeka
1. Gerhard Lempl - predsjednik, 2. Davor Hini, 3. Ivan Duji

SPORT

DVORANA

GRAD

plivanje (m i )

Bazeni Kantrida

Rijeka

13

TERMINI ODRAVANJA NATJECANJA


DAN
SATI
18.03.

10.00 - 12.45

4.3. KAKO ITATI REZULTATE

jerujemo da ete rezultate DP-a lako pratiti i bez


veih napora pronai podatke koji vas zanimaju.
U ovom Godinjaku nalaze se rezultati s poluzavrnih natjecanja DP-a i Zavrnice DP-a i oni su
grupirani unutra svakog sporta.
Redoslijed sportova je sljedei: MALI NOGOMET, KOARKA, RUKOMET, ODBOJKA, ATLETIKA, GIMNASTIKA,
PLIVANJE, STOLNI TENIS, AH, KROS, BADMINTON i JUDO.
Rezultate svake skupine lako
je pratiti jer su oznaene.

U okviru svakog sporta najprije navodimo rezultate


s poluzavrnih natjecanja. Poluzavrna natjecanja DP-a
odravala su se po skupinama.
Poluzavrna natjecanja DP-a podjeljena su u 6 skupina: Centar, Istok, Jug, Sjever, Zagreb i Zapad, dok su
poluzavrna natjecanja DP-a za 5. i 6. razrede podijeljena
u 4 skupine: Sjever, zapad, Istoj i Jug. Koje upanije tvore
skupine pogledajte na stranicama 9. i 10.

Nakon pregleda rezultata po skupinama poluzavrnih natjecanja DP-a slijedi dio


koji se odnosi na rezultate Zavrnici DP-a. Taj dio posebno je oznaen. Rezultati
djeaka i mladia nalaze se u tablicama plave boje, a rezultati djevojica i
djevojaka roze boje.

Lake snalaenje u pregledavanju


rezultata omoguit e vam i
ikone sportova koje se nalaze na
poetku rezultata svake skupine.

Rezultati koje su postigli uenici osnovnih


kola imaju oznaku OSNOVNA KOLA.
Rezultati koje su postigli uenici srednjih
kola imaju oznaku SREDNJA KOLA.
U dijelu Godinjaka koji sadri podatke s poluzavrnice
dravnog prvenstva nalazi se i ime i prezime voditelja. Podatak o voditelju dostavljen je odmah po zavretku poluzavrnog natjecanja. Slika koja se nalazi kraj rezultata i imena
lanova ekipe snimljena je na Zavrnici DP-a.
Obzirom da je bilo sluajeva da voditelj koji je vodio
ekipu na poluzavrnim natjecanjima DP-a ne vodi ekipu
i u Zavrnici DP-a, mogue je da ime i prezime voditelja
pobjednike ekipe ne odgovara osobi koja se nalazi na slici.

14

Nakon rezultata uenika osnovnih i srednjih kola


slijede rezultati koje su postigli uenici s intelektualnim
tekoama u razvoju. Uenici s intelektualnim
tekoama u razvoju natjecali su se u dvije discipline,
atletici i plivanju. Atletika je oznaena naranastoutom bojom, a plivanje svijetloplavom bojom. Roze
kuice oznaavaju natjecanje za djevojice, a plave
kuice natjecanje za djeake.

4.3.1. REZULTATI

FUTSAL

15

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
S Ban Josip Jelai
DATUM I MJESTO
24. 03. 2015., Zaprei
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Branka Prosevc, prof.

POLUFINALNE UTAKMICE
GORICA - ZABOK

3:1

POLET - VIHOR

3:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
GORICA - VIHOR

4:1

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ZABOK - POLET

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA NIKOLE HRIBARA
GORICA
2.
OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA
VIHOR
3.
OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG
ZABOK
4.
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA
POLET

3:1
PRVOPLASIRANA EKIPA SD GORICA
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Velika Gorica
Kutina
Zabok
Daruvar

FRAN VRANI, MARKO ZEKO, KREIMIR KRIZMANI, ANTONIO BAKULA, DAVID OLINA,
LEONARDO JANJEI, MARKO PRERADOVI, MARKO OI, MARKO TRUMBETA,
MARIO VIDAK
VODITELJ: BORIS KONJEVI

OSNOVNE KOLE - ISTOK

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ POEKO SLAVONSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Dvorana Grabrik

POLUFINALNE UTAKMICE
LIPIK - TOMISLAV

5:3

DATUM I MJESTO
13. 03. 2015., Poega

IVAN KOZARAC - TADIJA

3:2

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Josip Neferovi, nastavnik

LIPIK - IVAN KOZARAC

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
5:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
TADIJA - TOMISLAV

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA LIPIK
LIPIK
2.
OSNOVNA KOLA IVANA KOZARCA UPANJA
IVAN KOZARAC
3.
OSNOVNA KOLA KRALJA TOMISLAVA
TOMISLAV
4.
OSNOVNA KOLA DRAGUTIN TADIJANOVI
TADIJA

0:7
PRVOPLASIRANA EKIPA SD LIPIK
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
LIPIK
UPANJA
NAICE
SLAVONSKI BROD

FRANKO ZANDONA, FILIP DIETZMAN, ADRIJAN GRGI, EMIN JUKAN, NIKA GRUBII,
TVRTKO KRPAN, IVAN KE, MARKO MILADINOVI
VODITELJ: VEDRAN KELEMEN

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH KLUBOVA IBENIK

DOMAIN NATJECANJA
O Meterize

POLUFINALNE UTAKMICE
BILI BRIG - KREIMIR

1:2

DATUM I MJESTO
18. 03. 2015., ibenik

IVAN LOVRI - GUNDULI

9:8

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Anita Donivi, prof. TZK

IVAN LOVRI - KREIMIR

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
4:6

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
BILI BRIG - GUNDULI

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA PETRA KREIMIRA IV.
KREIMIR
2.
OSNOVNA KOLA IVANA LOVRIA
IVAN LOVRI
3.
OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULIA
GUNDULI
4.
OSNOVNA KOLA ZADARSKI OTOCI - ZADAR
BILI BRIG

0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA SD KREIMIR
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
ibenik
Sinj
Dubrovnik
Zadar

BOIDAR JELOVI, NOA PROTEGA, ANTONIO PIRIJA, ANTONIO AKOVI, ZVONIMIR


MIJI, LUKA BILAN, BRUNO MUNEGA, LUKA MUSI, RENATO JOSIPOVI, ANTE BUJAS
VODITELJ: ZVONKO ERAK

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VIROVITIKO PODRAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O I.B.Maurani

POLUFINALNE UTAKMICE
TORNADO - MLADOST

8:1

PONOS - IBM

2:4

DATUM I MJESTO
12. 03. 2015., Virovitica

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


elimir Holer, prof.

UTAKMICA ZA 3. MJESTO

TORNADO - IBM

6:2

MLADOST - PONOS
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA NOVI MAROF
TORNADO
2.
OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI VIROVITICA
IBM
3.
OSNOVNA KOLA GRGURA KARLOVANA
MLADOST
4.
OSNOVNA KOLA PODTUREN
PONOS

4:3
MJESTO
Novi Marof
Virovitica
urevac
Podturen

16

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TORNADO


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

RIKARDO BELOA, TOMISLAV DEGA, FILIP GAA, KARLO IVEC, JOSIP SABOLI
NIKOLA ANTEK, LEONARDO UTI,DAVID INJORI, KARLO PENIK, STJEPAN BARTOLEC
VODITELJ: TOMISLAV HORVATI

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD DUBRAVA

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
18. 03. 2015., ZAGREB

BOTINEC - SIGA

8:7

VRBA - FOLKA

4:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


GORAN HUDOVSKY

SIGA - FOLKA

11:10

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
VRBA - BOTINEC

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
OSNOVNA KOLA VRBANI
OSNOVNA KOLA BRAE RADI
OSNOVNA KOLA RAPSKA
OSNOVNA KOLA LOVRE PL. MATAIA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
VRBA
BOTINEC
SIGA
FOLKA

1:4
PRVOPLASIRANA EKIPA SD VRBA
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

HRVOJE ROMI, DARIO PALER, IVAN HREN, MARIO GALI, KREIMIR PRPI, JAN GRI,
ANTONIO MARTINOVI, KARLO ZEMAN, IGOR OLI, HRVOJE LOVREKI
VODITELJ: BRANKO RAZUM

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ LIKO SENJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana

POLUFINALNE UTAKMICE
KRISTOFOR - KLEK

5:1

DATUM I MJESTO
15. 04. 2015., Gospi

MLADOST - VELEBIT

0:5

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dubravko Mesi

KRISTOFOR - VELEBIT

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
5:4

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
KLEK - MLADOST

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA IVANA RABLJANINA RAB
KRISTOFOR
OSNOVNA KOLA DR. JURE TURIA
VELEBIT
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN
MLADOST
PRVA OSNOVNA KOLA
KLEK

1:5
PRVOPLASIRANA EKIPA SD KRISTOFOR
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Rab
Gospi
Pazin
Ogulin

ANTONIO GUI, MARIO KORDI GRUI, MARKO RIBARI, IVAN GABRIJEL


KLJUARI, MARIJAN IMII, LOVRO BEG, DOMINIK FAFLJA, LEON DUMENI,
LUKA GRCE, PETAR VIDAS
VODITELJ: ROBERT LUPI

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


FUTSAL - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
29., 30. travnja i 1. svibnja 2015., Pore

KOORDINATOR NATJECANJA
Boris Krstievi

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Boris Krstievi
Robert Lupi
Vedran Kelemen
Boris Konjevi

Tomislav Horvati
Zvonko Erak
Branko Razum

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
VRBA
KRISTOFOR
TORNADO
KREIMIR
LIPIK
GORICA

IME KOLE
O VRBANI
O IVANA RABLJANINA
O NOVI MAROF
O PETRA KREIMIRA IV.
O LIPIK
O NIKOLE HRIBARA

MJESTO
ZAGREB
RAB
NOVI MAROF
IBENIK
LIPIK
VELIKA GORICA

GRUPA A
I. Kolo
TORNADO - VRBA
II. Kolo

2:2

LIPIK - TORNADO

1:2

III. Kolo
VRBA - LIPIK

1:0

GRUPA B
I. Kolo
GORICA - KREIMIR
II. Kolo

2:4

KRISTOFOR - GORICA

3:2

III. Kolo
KREIMIR - KRISTOFOR

2:2

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
TORNADO - KRISTOFOR P 9:10 (1:1)
2. utakmica poluzavrnice
VRBA - KREIMIR
PRVOPLASIRANA EKIPA SD VRBA NASTUPILA JE U SASTAVU:
Hrvoje Lovreki, Igor oli, Karlo Zeman, Antonio Martinovi, Kreimir Prpi, Mario Gali, Jan Gri, Ivan Hren, Dario Paler, Ivan Vrani
VODITELJ: Branko Razum

17

za III. mjesto
TORNADO - KREIMIR
za I. mjesto
KRISTOFOR - VRBA

2:1
6:2
1:2

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


FUTSAL - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - ISTOK

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ POEKO SLAVONSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA

POLUFINALNE UTAKMICE

Dvorana Grabrik

SLATINA - ORIOVAC

1:2

DATUM I MJESTO
12. 05. 2015., Poega

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Josip Neferovi, nastavnik

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
KATOLIKA OSNOVNA KOLA U POEGI
OSNOVNA KOLA VINJEVAC
OSNOVNA KOLA DR. STJEPAN ILIJAEVI
OSNOVNA KOLA EUGENA KUMIIA

EMANUEL - VINJA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
Emanuel
VINJA
ORIOVAC
SLATINA

7:1

PRVOPLASIRANA EKIPA SD EMANUEL


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Poega
Vinjevac
Oriovac
Slatina

IMUN BANOVI, IVAN MARTI, JAKOV BOGADI, DAMJAN DOMAZET, FILIP KRIANAC,
FRAN MJERTAN, LUKA MRI, DOMAGOJ POJER, BRUNO RAGU, DAVID SIGURNJAK
VODITELJ: MARKO VUJNOVI

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH KLUBOVA IBENIK

DOMAIN NATJECANJA
O Meterize

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
13. 05. 2015., ibenik

IME KOLE
OSNOVNA KOLA SMILJEVAC
OSNOVNA KOLA DR. JURE TURIA
OSNOVNA KOLA PETRA KREIMIRA IV.
OSNOVNA KOLA STJEPANA IVIEVIA

1:4

KREIMIR - VELEBIT

1:3

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Anita Donivi, prof. TZK

R. BR.
1.
2.
3.
3.

MUFLON - SMILJEVAC

SMILJEVAC - VELEBIT

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
SMILJEVAC
VELEBIT
Kreimir
MUFLON

4:1

MJESTO
Zadar
Gospi
ibenik
Makarska

18

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SMILJEVAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

GABRIJEL-ANTON PAVLICA, MARKO KNEZ, LEONARDO LUI, ANTE MARINOVI,


ANTONIO GALEI, GABRIEL DOKOZA, DUJE ILI, DAVID KATUA
VODITELJ: LUCIJAN UKOVI

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - SJEVER

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Srednja kola Bedekovina

POLUFINALNE UTAKMICE
FTII - ZABOK

2:1

DATUM I MJESTO
05. 05. 2015., Bedekovina

BUKOVAC - IVAN OBRLJAN

2:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Tatjana Tua, prof.

FTII - BUKOVAC

R. BR.
1.
2.
3.
4.

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA TOMAA GORIANCA
FTII
OSNOVNA KOLA BUKOVAC
BUKOVAC
OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG
ZABOK
OSNOVNA KOLA IVANSKA
IVAN OBRLJAN

1:0

PRVOPLASIRANA EKIPA SD FTII


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Mala Subotica
Zagreb
Zabok
Ivanska

DINO JANEC, DANI KOLARI, IVAN DOMINI, NEVEN CIRKVENI, MARKO ULI,
MARTIN TOPLEK, FRAN SLAVIEK, NOA VUGRINEC, FRAN KOCIJAN, PETAR VLAI
VODITELJ: TOMISLAV PODGORELEC

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAKO MOSLAVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Dvorana S Novska, Tina Ujevia bb

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
25. 05. 2015., Novska

1:2

ABAC - UBOR

6:0

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Josip imunovi, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

AVLE - MLADOST

MLADOST - ABAC

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA SVETA NEDELJA
ABAC
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN
MLADOST
OSNOVNA KOLA AVLE
AVLE
OSNOVNA KOLA ZVONIMIRA FRANKA
UBOR

1:3

MJESTO
Sveta Nedelja
Pazin
avle
Kutina

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ABAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MATEO JANKAVI, IVAN BELI, BRUNO GALI, LUKA GROFELNIK, PATRICK KENDA,
ANDREJ LOVREEK, LOVRO METROVI, DOMINIK LORKOVI, LOVRO PETRAVI, JAKOV
KEVA
VODITELJ: MATIJA VUZEM

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI (5. i 6. razredi)


FUTSAL - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
05. 06. 2015., Osnovna kola Josip Kozarac, Vinkovci

KOORDINATOR NATJECANJA
Boris Krstievi

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Boris Krstievi, predsjednik
2. Marko Vujnovi
3. Lucijan ukovi

4. Matija Vuzem
5. Tomislav Podgorelec

REZULTATI NATJECANJA
1. utakmica poluzavrnice
Emanuel - Ftii
2. utakmica poluzavrnice
abac - Smiljevac
za III. mjesto
Emanuel - Smiljevac
za I. mjesto
Ftii - abac

0:2
2:0
6:2
0:2

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME SD-a
ABAC
FTII
EMANUEL
SMILJEVAC

IME KOLE
O SVETA NEDELJA
O TOMAA GORIANCA
KATOLIKA OSNOVNA KOLA U POEGI
O SMILJEVAC

MJESTO
SVETA NEDELJA
MALA SUBOTICA
POEGA
ZADAR

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ABAC


NASTUPILA JE U SASTAVU:
Mateo Jankavi, Luka Grofelnik, Jakov keva, Patrick Kenda,
Lovro Petravi, Andrej Lovreek, Ivan Beli, Ivan Zeman, Matej
Josipovi, Stjepan Vinceti
VODITELJ: Matija Vuzem

19

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI (5. i 6. razredi)


FUTSAL - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
S Ban Josip Jelai
DATUM I MJESTO
24. 03. 2015., Zaprei
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Hrvoje Matanovi, profesor

POLUFINALNE UTAKMICE
GAJ - BANOVAC

2:4

TEHNIAR - SAMOBORAC

0:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
SAMOBORAC - BANOVAC

2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
TEHNIAR - GAJ

5:3

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
EKONOMSKA, TRGOVAKA I UGOSTITELJSKA KOLA
SAMOBORAC
2.
SREDNJA KOLA GLINA
BANOVAC
3.
SREDNJA KOLA KRAPINA
GAJ
4.
TEHNIKA KOLA DARUVAR
TEHNIAR

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SAMOBORAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Samobor
Glina
Krapina
Daruvar

MARKO MILAKOVI, ANTONIO REGOVI, DOMAGOJ HASAN, FILIP MRI, KARLO


VAPNAR, TONI ALJINOVI, MARKO OI, BRUNO HERCIGONJA, DORIAN GRAN, IVAN
IBRAHIMOVI
VODITELJ: SAA KOVAEVI

SREDNJE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolski portski savez Brodsko-posavske upanije
DATUM I MJESTO
24. 03. 2015., NSD Elektroteh. i ekonomske kole Nova Gradika
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Bruno tefanek

R. BR.
1.
2.
3.
4.

POLUFINALNE UTAKMICE
KUNE - ELEKTROTEHNIAR
Tehniar - MLADOST

1:5
0:4

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
ELEKTROTEHNIAR - MLADOST

0:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
KUNE - TEHNIAR

4:6

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA IVANA DOMCA
MLADOST
ELEKTROTEHNIKA I EKONOMSKA KOLA
ELEKTROTEHNIAR
TEHNIKA KOLA
Tehniar
ELEKTROTEHNIKA I PROMETNA KOLA OSIJEK
KUNE

MJESTO
Vinkovci
Nova Gradika
Poega
Osijek

20

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MLAKI MARKO, DANIJEL BOIEVI, FILIP BEKAVAC, HRVOJE KOS, IVAN DRLJO,
ANTONIO PAVLOVI, PETAR RUBI, MARKO SMOLI,STJEPAN STOJAK
VODITELJ: KREO TOMI

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
GIMNAZIJA DUBROVNIK

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
27. 03. 2015., Gradska sportska dvorana Dubrovnik
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Martin Bogoje

PROMET - GIMNAZIJALAC

2:3

MERKUR - IDRO

7:6

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
GIMNAZIJALAC - MERKUR

2:1

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PROMET - IDRO

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
GIMNAZIJA DUBROVNIK
GIMNAZIJALAC
2.
KOMERCIJALNO-TRGOVAKA KOLA SPLIT
MERKUR
3.
PROMETNO-TEHNIKA KOLA IBENIK
PROMET
4.
POMORSKA KOLA ZADAR
IDRO

1:0
PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Dubrovnik
Split
ibenik
Zadar

LUKA ERI, DANIJEL SENTI, KARLO PALI, FARIS SARI, ANTONIO NOKOVI, MIRO
TOMAI, PETAR MOJA, TONI FRASKA, TONI MILJANOVI, LOVRO BUTORAC
VODITELJ: MARO PULI

SREDNJE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gradska sportska dvorana Arena

POLUFINALNE UTAKMICE
DRUGA GIMNAZIJA VARADIN - TIO

3:2

DATUM I MJESTO
27. 03. 2015., Varadin

GIMNAZIJALAC - VICTORIA

4:2

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Matija Ciglar prof.

DRUGA GIMNAZIJA VARADIN - GIMNAZIJALAC

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
4:6

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
VICTORIA - TIO

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
GIMNAZIJA " FRAN GALOVI" KOPRIVNICA
DRUGA GIMNAZIJA VARADIN
SREDNJA KOLA "STJEPAN IVI"
TEHNIKA KOLA AKOVEC

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GIMNAZIJALAC
DRUGA GIMNAZIJA VARADIN
VICTORIA
TIO

5:3
PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Koprivnica
Varadin
Orahovica
akovec

IVAN SAJKO, MARKO BUBNJI, KARLO EPEC, KRISTIJAN BISTROVI, KRUNOSLAV


SRBLJINOVI, VINKO MEIMOREC, MARKO KOREN, LUKA ERNEI, MILJENKO SUDEC,
PETAR BOEK
VODITELJ: RANKO GOJKOVI

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava

POLUFINALNE UTAKMICE
TESLA - LOKOMOTIVA T

5:4

DATUM I MJESTO
25. 03. 2015., Zagreb

UM - GIMNAZIJALAC

1:5

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Goran Hudovsky

TESLA - GIMNAZIJALAC

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
2:4

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
LOKOMOTIVA T - UM

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
XIII. GIMNAZIJA
I. TEHNIKA KOLA TESLA
GIMNAZIJA SESVETE
TEHNIKA KOLA U ZAGREBU

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GIMNAZIJALAC
TESLA
UM
LOKOMOTIVA T

2:5
PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

DARIJO BRKI, TIN KULENOVI, MARKO JOZANOVI, TIN MATI, JURAJ MATLEKOVI,
JOSIP PERIA, PETAR UJEVI, MARIJAN GRUBII, PERO MAMI, MATEJ OSI
VODITELJ: TOMISLAV KRAMARI

SREDNJE KOLE - ZAPAD

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ LIKO SENJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana

POLUFINALNE UTAKMICE
STRUKOVNA KOLA - LIPA

7:3

DATUM I MJESTO
2015-04-14. 04. 2015, Gospi

ZANATLIJA - GIMNAZIJALAC RIJEKA

5:6

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dubravko Mesi, tajnik

STRUKOVNA KOLA - GIMNAZIJALAC RIJEKA

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
3:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
LIPA - ZANATLIJA

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
STRUKOVNA KOLA GOSPI
STRUKOVNA KOLA
PRVA RIJEKA HRVATSKA GIMNAZIJA
GIMNAZIJALAC RIJEKA
KOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
LIPA
MJEOVITA INDUSTRIJSKO - OBRTNIKA KOLA
ZANATLIJA

7:3
MJESTO
Gospi
Rijeka
Pula
Karlovac

PRVOPLASIRANA EKIPA SD STRUKOVNA KOLA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

IGOR JUKI, ANTONIO KRZNARI, DOMAGOJ POCRNI, FRANJO IDANOVI, STIPE UPAN,
MARIO RADOEVI, MLADEN UPAN, MARIN UPAN, IVAN JELI, MARIJAN TUNJI
VODITELJ: ZDRAVKO POPIT

21

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


FUTSAL - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
26., 27. i 28. travnja 2015., Pore

KOORDINATOR NATJECANJA
Boris Krstievi

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Boris Krstievi
Maro Puli
Tomislav Kramari
Ranko Gojkovi

Zdravko Popit
Kreo Tomi
Saa Kovaevi

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
SAMOBORAC
GIMNAZIJALAC (ZG)
GIMNAZIJALAC (DU)
MLADOST
GIMNAZIJALAC (KC)
STRUKOVNA KOLA

MJESTO
EKON., TRGOV. I UGOSTITELJSKA KOLA SAMOBOR
XIII. GIMNAZIJA
ZAGREB
GIMNAZIJA DUBROVNIK
DUBROVNIK
EKON. I TRGOV. KOLA IVANA DOMCA VINKOVCI
GIMNAZIJA FRAN GALOVI
KOPRIVNICA
STRUKOVNA KOLA GOSPI
GOSPI

GRUPA A
I. Kolo

IME KOLE

GIMNAZIJALAC (KC) - GIMNAZIJALAC (DU)

0:0

II. Kolo
MLADOST - GIMNAZIJALAC (KC)

1:0

III. Kolo
GIMNAZIJALAC (DU) - MLADOST

2:1

GRUPA B
I. Kolo
GIMNAZIJALAC (ZG) - SAMOBORAC

4:0

II. Kolo
STRUKOVNA KOLA - GIMNAZIJALAC (ZG)

1:1

III. Kolo
SAMOBORAC - STRUKOVNA KOLA

3:0

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
GIMNAZIJALAC (DU) - SAMOBORAC
1:2
2. utakmica poluzavrnice
MLADOST - GIMNAZIJALAC (ZG)

2:4

za III. mjesto
PRVOPLASIRANA EKIPA SD SAMOBORAC NASTUPILA JE U SASTAVU:
Marko Milakovi, Antonio Regovi, Domagoj Hasan, Filip Mri, Karlo Vapnar, Bruno Hercigonja, Dorian Gran, Marko oi, Toni Aljinovi
VODITELJ: Saa Kovaevi

GIMNAZIJALAC (DU) - MLADOST

SAMOBORAC - GIMNAZIJALAC (ZG) P 5:4 (2:2)

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


FUTSAL - SREDNJE KOLE

22

1:0

za I. mjesto

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAKO MOSLAVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Srednja kola Petrinja

POLUFINALNE UTAKMICE
IVAN OBRLJAN - MOSLAVAC

8:1

DATUM I MJESTO
19. 03. 2015., Petrinja

MOSLAVAC - DUGO SELO

2:7

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ivana Orli, prof.

DUGO SELO - IVAN OBRLJAN

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

R. BR.
IME KOLE
1.
OSNOVNA KOLA IVANSKA
2.
OSNOVNA KOLA JOSIPA ZORIA
3.
OSNOVNA KOLA POPOVAA

1:3

UTAKMICA ZA 3. MJESTO

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
IVAN OBRLJAN
DUGO SELO
MOSLAVAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD IVAN OBRLJAN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Ivanska
Dugo Selo
Popovaa

ISABELLA CINDRI, IVANA CINDRI, TAMARA FURMEK, PETRA FORJAN, PAULA KUEK,
VERONIKA JANDRILOVI, PATRICIJA ZAVRKI, MARTINA TARITA, KRISTINA PALI,
KLAUDIJA LOBOREC
VODITELJ: IVAN NIKOLI

OSNOVNE KOLE - ISTOK

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ POEKO SLAVONSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolski sportski savez Poeko slavonske upanije
DATUM I MJESTO
25. 03. 2015., Poega

POLUFINALNE UTAKMICE
OKUANI - NOVOSELAC
SOKOL - SLOGA

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Josip Neferovi, nastavnik

0:6
1:5

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
SLOGA - NOVOSELAC

5:3

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
SOKOL - OKUANI

5:1

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA JULIJA KEMPFA
SLOGA
2.
OSNOVNA KOLA BARTOLA KAIA
NOVOSELAC
3.
OSNOVNA KOLA IVANE BRLI MAURANI
SOKOL
4.
OSNOVNA KOLA OKUANI
OKUANI

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SLOGA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Poega
Vinkovci
Koka
Okuani

MIHAELA MALOVEC, GABRIJELA PAVUNEC, NIKOLINA NINKOVI, LORENA VINKOVI,


IVANA FIJALA, LAURA KURETI, LUCIJA VUI, TINA MRI, MIHAELA DEVI, IVA
JAKOVAC
VODITELJ: BLANKA KNEZ

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA ZADARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
upanijski savez kolskog porta Zadarske upanije
DATUM I MJESTO
13. 04. 2015., SRC Mocire, Zadar

0:0

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Jadranka Duvani, prof.

R. BR.
IME KOLE
1.
OSNOVNA KOLA LAPAD
2.
OSNOVNA KOLA PRIMORSKI DOLAC
3.
OSNOVNA KOLA SMILJEVAC

POLUFINALNE UTAKMICE
PRIMORSKI DOLAC - SMILJEVAC

PRIMORSKI DOLAC - PETKA

1:1

UTAKMICA ZA 3. MJESTO

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
PETKA
PRIMORSKI DOLAC
SMILJEVAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PETKA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Dubrovnik
Primorski Dolac
Zadar

IVA URSI, REBECCA BEAZKOETXEA, ANA VRBICA, ZRINKA BENI, LIDIJA VRANJE,
ANDREA ULJAK, ANAMARIJA PAPI, LAURA KLEKOVI, MARTINA GRIZELJ, LINA
BRAICA
VODITELJ: HADIRA BRKOVI

OSNOVNE KOLE - SJEVER

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA MEIMURSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Prelog
DATUM I MJESTO
17. 03. 2015., Prelog
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Marin Horvat, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

POLUFINALNE UTAKMICE
PLAMEN - MLADOST
ISKRA - TORNADO

0:1
0:7

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
TORNADO - MLADOST

2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PLAMEN - ISKRA

5:0

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA NOVI MAROF
TORNADO
OSNOVNA KOLA PRELOG
MLADOST
OSNOVNA KOLA "VLADIMIR NAZOR" KRIEVCI
PLAMEN
OSNOVNA KOLA VOIN
ISKRA

MJESTO
Novi Marof
Prelog
Krievci
Voin

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TORNADO


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

ENA KRAJINA, SANDRA ANTEK, TEA JURKIN, ARIANA STANKO, MARTINA PUKADIJA,
MONIKA RABUZIN, KATARINA RABUZIN, DAJANA METRI, PETRA AVEC, IVANA
KLOPOTAN
VODITELJ: SINIA VUK

23

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava
DATUM I MJESTO
18. 03. 2015., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Goran Hudovsky

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
OSNOVNA KOLA ANTUNA MIHANOVIA
OSNOVNA KOLA BREZOVICA
OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA
OSNOVNA KOLA SAVSKI GAJ

POLUFINALNE UTAKMICE
DUBEC - GAJ

3:2

BREZOVICA - LOVRAK

4:3

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
DUBEC - BREZOVICA

5:4

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GAJ - LOVRAK

4:5

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
DUBEC
BREZOVICA
LOVRAK
GAJ

PRVOPLASIRANA EKIPA SD DUBEC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

KRISTINA TOMLJANOVI, MAGDALENA DUJI, LAURA KOPI, ANA MARIJA PETROVI,


VIKTORIJA ULJ, FRANCESCA FARUOLO, MARE KOTI, TINA TESKERA, BARBARA
JOSIPOVI
VODITELJ: STEFKO KAUROV

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Dom sportova Delnice
DATUM I MJESTO
08. 04. 2015., Delnice
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Darko timac

POLUFINALNE UTAKMICE
MLADOST - GLAVO

6:0

KOSINJ - MLADOST

0:7

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
GLAVO - KOSINJ

13:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN
MLADOST
2.
OSNOVNA KOLA ZVONKA CARA
GLAVO
3.
OSNOVNA KOLA AN FRANKOPAN KOSINJ
KOSINJ

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Pazin
Crikvenica
Kosinj

EMA ZOVI, HELEN BERTOA, LARA JUGOVAC, ALANIS MIRKO, ANTONELA MOIBOB,
SARA MOIBOB, MONIKA SINI, EVA SINI, KARIN VRATONJA
VODITELJ: VLADIMIR RELI

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


FUTSAL - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
29., 30. travnja i 1. svibnja 2015., Pore

KOORDINATOR NATJECANJA
Saa Topi

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Saa Topi
Stefko Kaurov
Ivan Nikoli
Blanka Knez

Hadira Brkovi
Sinia Vuk
Vladimir Reli

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
IVAN OBRLJAN
MLADOST
PETKA
DUBEC
SLOGA
TORNADO

IME KOLE
O IVANSKA
O VLADIMIRA NAZORA PAZIN
O LAPAD
O ANTUNA MIHANOVIA
O JULIJA KEMPFA
O NOVI MAROF

MJESTO
IVANSKA
PAZIN
DUBROVNIK
ZAGREB
POEGA
NOVI MAROF

GRUPA A
I. Kolo
DUBEC - PETKA
II. Kolo

2:2

TORNADO - DUBEC

1:4

III. Kolo
PETKA - TORNADO

5:1

GRUPA B
I. Kolo
SLOGA - MLADOST
II. Kolo

2:5

IVAN OBRLJAN - SLOGA

4:4

III. Kolo
MLADOST - IVAN OBRLJAN

1:1

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
PETKA - IVAN OBRLJAN
0:2
2. utakmica poluzavrnice
DUBEC - MLADOST

PRVOPLASIRANA EKIPA SD IVAN OBRLJAN NASTUPILA JE U SASTAVU:


Ivana Cindri, Isabella Cindri, Petra Forjan, Tamara Furmek, Veronika Jandrilovi, Paula Kuek, Klaudija Loborec, Kristina Pali, Martina
Tarita, Patricija Zavrki VODITELJ: Ivan Nikoli

24

P 0:2 (0:0)

za III. mjesto
PETKA - DUBEC
5:1
za I. mjesto
IVAN OBRLJAN - MLADOST P 3:1 (1:1)

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


FUTSAL - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAKO MOSLAVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Dvorana Brezovica

POLUFINALNE UTAKMICE
MARTIN - PREGRADA

DATUM I MJESTO
19. 03. 2015., Sisak

EKONOMIST - MEDICINAR

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ljiljana Gavranovi

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
SREDNJA KOLA DUGO SELO
EKONOMSKA KOLA SISAK
SREDNJA KOLA PREGRADA
MEDICINSKA KOLA BJELOVAR

8:2
4:3

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
MARTIN - EKONOMIST

4:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
MEDICINAR - PREGRADA

1:2

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MARTIN
EKONOMIST
PREGRADA
MEDICINAR

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MARTIN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Dugo Selo
Sisak
Pregrada
Bjelovar

JOSIPA BEBEK, NIKOLINA HORVATINOVI, TENA VRH, IVA IVANDA, ANTONELA AVARA,
KRISTINA SVETEC, MATEA MARINKOVI, ANA EBALJ, EDINA NUMANOVI, IVA SEDLAR
VODITELJ: JERKO CRNI

SREDNJE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Nastavno sportska dvorana Gradski vrt
DATUM I MJESTO
18. 03. 2015., Osijek

MLADI OBRTNIK - GYMNICUS

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Mirna Rajle Broanac

R. BR.
IME KOLE
1.
I. GIMNAZIJA OSIJEK
2.
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA KOLA
3.
INDUSTRIJSKO OBRTNIKA KOLA

POLUFINALNE UTAKMICE
KLAS - MLADI OBRTNIK

11:1
0:15

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
GYMNICUS - KLAS

5:4

UTAKMICA ZA 3. MJESTO

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GYMNICUS
KLAS
MLADI OBRTNIK

MJESTO
Osijek
Poega
Nova Gradika

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GYMNICUS


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

LORENA BALI, KATARINA JOZI, NIVES METROVI, ANA KOVA, LUCIJA ZRNO, JOSIPA
PO, VALENTINA ROZI, PATRICIJA NA, REA TUNI
VODITELJ: PETAR KERE

25

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA ZADARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
upanijski savez kolskog porta Zadarske upanije
DATUM I MJESTO
13. 04. 2015., SRC Mocire, Zadar

V. NAZOR - NARONA

4:1

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Loris Vidakovi, prof.

R. BR.
IME KOLE
1.
GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA
2.
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA
3.
SREDNJA KOLA METKOVI

POLUFINALNE UTAKMICE

V. NAZOR - OCTOPUS

1:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
V. NAZOR
OCTOPUS
NARONA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD V. NAZOR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zadar
Split
Metkovi

KARLA KULA, NEVENA ILI, ANELA BOBANOVI, ANTONINA VRSALJKO, MIA MILOVAC,
MARIJA PARA, MATIJA PERAT, TEA PEDI, IVONA BABI, NIVES JURI
VODITELJ: LORIS VIDAKOVI

SREDNJE KOLE - SJEVER

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA MEIMURSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Dvorana Graditeljske kole
DATUM I MJESTO
13. 03. 2015.,akovec
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Marin Horvat, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

POLUFINALNE UTAKMICE
GOK - KOPRIVA

4:3

MARUL - GIMNAZIJALAC

0:4

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
GIMNAZIJALAC - GOK

1:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
KOPRIVA - MARUL

4:2

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG AKOVEC
GIMNAZIJALAC
GOSPODARSKA KOLA VARADIN
GOK
SREDNJA KOLA KOPRIVNICA
KOPRIVA
SREDNJA KOLA MARKA MARULIA SLATINA
MARUL

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
akovec
Varadin
Koprivnica
Slatina

ANA JAKI, DANIJELA MUTVAR, EDITA RUMAN, DUNJA OKI, STELA POSAVEC,
PAULA POSAVEC, NOEMY KATI, ANA STANKO, SARA PETAK, KLARA VINKOVI
VODITELJ: ROBERT SILADI

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava
DATUM I MJESTO
25. 03. 2015., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Goran Hudovsky

POLUFINALNE UTAKMICE
POGI - MEDVEDGRAD

6:0

VRAPI - LABOS

0:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
POGI - LABOS

3:1

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
VRAPI - MEDVEDGRAD

1:0

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
PORTSKA GIMNAZIJA
POGI
2.
PRIRODOSLOVNA KOLA VLADIMIRA PRELOGA
LABOS
3.
KOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPE
VRAPI
4.
ZDRAVSTVENO UILITE
MEDVEDGRAD

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

ANA BARTOLOVI, KARLA RESANOVI, MIA IVANKOVI, NELA UI, SARA BUI, SARA
TURI, PETRA PEZELJ, TEA HORVAT, DORIS TOMI, MELANI MIHI
VODITELJ: DAVOR SITAR

SREDNJE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Dom sportova Delnice
DATUM I MJESTO
08. 04. 2015., Delnice
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Darko timac

POLUFINALNE UTAKMICE
MEDICINAR - STRUKOVNA KOLA
LEONARDO - MEDICINAR

10:3
1:3

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
STRUKOVNA KOLA - LEONARDO

3:4

UTAKMICA ZA 3. MJESTO

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
MEDICINSKA KOLA U RIJECI
MEDICINAR
TALIJANSKA S - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA "LEONARDO DA VINCI" LEONARDO
2.
3.
STRUKOVNA KOLA GOSPI
STRUKOVNA KOLA

MJESTO
Rijeka
Buje
Gospi

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MEDICINAR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

DARIA GALOVI, LANA OKOTA, MIRNA SUDAN, IRA STANI, LISA MATAIJA, PAULA
BELLEN, NATALIA BIBERICA, DORA JAKOVACANITA KAUZLARI, , SANDRA JELUI
VODITELJ: VLASTA LOVRI-MARAS

26

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


FUTSAL - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
26., 27. i 28. travnja 2015., Pore

KOORDINATOR NATJECANJA
Saa Topi

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Saa Topi
Jerko Crni
Davor Sitar
Robert Siladi

Petar Kere
Vlasta Lovri-Maras
Loris Vidakovi

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
POGI
MARTIN
GYMNICUS
MEDICINAR
V. NAZOR
GIMNAZIJALAC

IME KOLE
PORTSKA GIMNAZIJA
SREDNJA KOLA DUGO SELO
I. GIMNAZIJA OSIJEK
MEDICINSKA KOLA U RIJECI

GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA


GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG AKOVEC

MJESTO
ZAGREB
DUGO SELO
OSIJEK
RIJEKA
ZADAR
AKOVEC

GRUPA A
I. Kolo
V. NAZOR - MEDICINAR
II. Kolo

0:4

GYMNICUS - V. NAZOR

4:2

III. Kolo
MEDICINAR - GYMNICUS

0:11

GRUPA B
I. Kolo
GIMNAZIJALAC - MARTIN
II. Kolo

4:6

POGI - GIMNAZIJALAC

5:3

III. Kolo
MARTIN - POGI

2:3

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
GYMNICUS - MARTIN
P 3:4 (3:3)
2. utakmica poluzavrnice
MEDICINAR - POGI

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI NASTUPILA JE U SASTAVU:


Petra Pezelj, Doris Tomi, Melani Mihi, Mia Ivankovi, Sara Bui, Karla Resanovi, Ana Bartolovi, Ana Mieti, Sara Turi, Nika Meleh
VODITELJ: Davor Sitar

za III. mjesto
GYMNICUS - MEDICINAR
za I. mjesto
MARTIN - POGI

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


FUTSAL - SREDNJE KOLE

27

0:3
3:2
2:6

4.3.2. REZULTATI

KOARKA

28

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O K..Gjalskog

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
09. 04. 2015. Krapina

VRBINA - STRANIK

22:69

MLADOST - ZABOK

15:21

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Andrija Krmek, prof.

ZABOK - STRANIK

23:34

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
VRBINA - MLADOST

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA SAMOBOR
STRANIK
2
OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG
ZABOK
3
OSNOVNA KOLA IVANA KUKULJEVIA SISAK
VRBINA
4
III. OSNOVNA KOLA BJELOVAR
MLADOST

33:31
PRVOPLASIRANA EKIPA SD STRANIK
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Samobor
Zabok
Sisak
Bjelovar

MATEO VRBANI, LUKA STANI, ROKO SEDLAR, HRVOJE PECI, ANTONIO MII, MARKO
MILAKARA, JAN MATOVI, MARK KNEZOVI, DAVID DEKLMAN, FILIP CRNI PALEC,
FRAN ABAN, MARKO MATIJAI
VODITELJ: SAA KOLMAN

OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolsko sportska dvorana Belie
DATUM I MJESTO
13. 04. 2015. Belie
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mirna Rajle Broanac

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA IVANA KUKULJEVIA
OSNOVNA KOLA ANTUN MIHANOVI
OSNOVNA KOLA JULIJA KEMPFA
OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA

POLUFINALNE UTAKMICE
METEOR - LOVRAKOVCI

45:32

MIHANOVI 95 - SLOGA

51:27

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
METEOR - MIHANOVI 95

49:48

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
LOVRAKOVCI - SLOGA

36:40

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
METEOR
MIHANOVI '95
SLOGA
LOVRAKOVCI

PRVOPLASIRANA EKIPA SD METEOR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Belie
Slavonski Brod
Poega
upanja

PETAR ROSI, ALEN BRANKOVI, JURICA KAPTALAN, BRUNO KATALINI, MIHAEL AEK,
DORIJAN POLANC, BRUNO FUNTAK, ANTUN KORPAR, KARLO KOLESARI, FRAN MARAVI,
TOMISLAV JUKI, DORIAN VICI
VODITELJ: VLADIMIR UROVI

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA ZADARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mociere

POLUFINALNE UTAKMICE
GUSAR - SMILJEVAC

DATUM I MJESTO
14. 04. 2015. Zadar

VIDICI - PETKA

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Jadranka Duvani, prof.

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA SMILJEVAC
OSNOVNA KOLA LAPAD
OSNOVNA KOLA JOSIP PUPAI
OSNOVNA KOLA VIDICI

50:53
28:46

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
SMILJEVAC - PETKA

43:41

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GUSAR - VIDICI

41:18

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
SMILJEVAC
PETKA
GUSAR
VIDICI

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SMILJEVAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zadar
Dubrovnik
Omi
ibenik

LOVRE PALEKA, LUKA IVKOVI, DINO NINEVI, DAVID MATULINA, MAKSIM MATULINA,
ROKO VII, ROKO LOVRI, LOVRE VII, JAKOV SEGARI, DOMAGOJ HORVAT, MATE
VRSALJKO, JAKOV ILI
VODITELJ: LUCIJAN UKOVI

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SV
DATUM I MJESTO
14. 04. 2015. Arena Varadin
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Ivana Putarek, prof.

POLUFINALNE UTAKMICE
BRAA RADI - MLADOST
IBM - I. OSNOVNA KOLA VARADIN

41:12
31:28

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
BRAA RADI - IBM

30:29

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
MLADOST - I. OSNOVNA KOLA VARADIN

25:30

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA "BRAA RADI"
BRAA RADI
2
OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI VIROVITICA
IBM
3
I. OSNOVNA KOLA VARADIN
I. OSNOVNA KOLA VARADIN
4
OSNOVNA KOLA DONJI KRALJEVEC
MLADOST

MJESTO
Koprivnica
Virovitica
Varadin
Donji Kraljevec

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BRAA RADI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

ANTUN BAGARI, MATIJA GERI, IVAN HORVAT, LEON CAFUK, BORNA GREGUR, FILIP
BRIKI, DARIN AJA, MARTIN VEDRI
VODITELJ: VELIMIR KRULI

29

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
kolski sportski savez Grada Zagreba
DATUM I MJESTO
09. 04. 2015. SD Dubrava
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Goran Hudovsky

POLUFINALNE UTAKMICE
TRNSKO - LOVRAK

69:18

UBOR - MATOI

52:47

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
TRNSKO - UBOR

56:47

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
LOVRAK - MATOI

44:48

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA TRNSKO
TRNSKO
2
OSNOVNA KOLA VJENCESLAVA NOVAKA
UBOR
3
OSNOVNA KOLA ANTUNA GUSTAVA MATOA
MATOI
4
OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA
LOVRAK

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TRNSKO


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

PAOLO ANTONIO URUKALO, JOKO PRAVDI, VLADAN LAZI, LUKA GRAANIN, IVAN
KEA, STEFAN KOBETI, IVAN STRINI, KARLO TIKVICKI, MATKO MAJSTOROVI, INO
MATOEVI, MATIJA PETROVI, HARIS MEHDI
VODITELJ: EDO MAJSTOROVI

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana Kastav
DATUM I MJESTO
05. 05. 2015. Rubei
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Tihomir Milin

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA "MILAN BROZOVI"
OSNOVNA KOLA GRABRIK
OSNOVNA KOLA KATANJER PULA
OSNOVNA KOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA

POLUFINALNE UTAKMICE
ZVIRI - KATANJER

68:49

OTOAC - GRABRIK

36:48

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
ZVIRI - GRABRIK

82:46

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
OTOAC - KATANJER

47:54

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
ZVIRI
GRABRIK
KATANJER
OTOAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ZVIRI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Kastav
Karlovac
Pula
Otoac

FRANE IMI, MATEJ JELUI, DAVOR TIMAC, DORIAN BENKOVI, EDI BEI, BORNA BEZI, EDIN BUBAHMETOVI, MATIJA KATALINI, DOMINIK TIAK, RAYMOND STOJANOVI,
ROBERT MARELJA, JOSIP SMOJVER
VODITELJ: EUGEN TONNI

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


KOARKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
29., 30. travnja i 1. svibnja 2015., Pore

KOORDINATOR NATJECANJA
Josip imunovi

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Josip imunovi
Velimir Kruli
Eugen Tonni
Vladimir urovi

Marin Sedlar
Lucijan ukovi
edo Majstorovi

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a

IME KOLE
O MILAN BROZOVI
O TRNSKO
O SMILJEVAC
O BRAA RADI
O IVANA KUKULJEVIA
O SAMOBOR

ZVIRI
TRNSKO
SMILJEVAC
BRAA RADI
METEOR
STRANIK

MJESTO
KASTAV
ZAGREB
ZADAR
KOPRIVNICA
BELIE
SAMOBOR

GRUPA A
I. Kolo
STRANIK - ZVIRI
II. Kolo

34:52

TRNSKO - STRANIK

56:37

III. Kolo
ZVIRI - TRNSKO

40:41

GRUPA B
I. Kolo
METEOR - BRAA RADI
II. Kolo

35:45

SMILJEVAC - METEOR

64:26

III. Kolo
BRAA RADI - SMILJEVAC

38:71

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
TRNSKO - BRAA RADI
50:39
2. utakmica poluzavrnice
ZVIRI - SMILJEVAC
PRVOPLASIRANA EKIPA SD ZVIRI NASTUPILA JE U SASTAVU:
Dorian Benkovi, Edi Bei, Matija Katalini, Edin Bubahmetovi, Robert Marelja, Raymond Stojanovi, Josip Smojver, Borna Bezi, Frane
imi, Davor timac, Matej Jelui, Dominik Tiak VODITELJ: Eugen Tonni

30

za III. mjesto
BRAA RADI - SMILJEVAC
za I. mjesto
TRNSKO - ZVIRI

63:44
46:71
37:38

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


KOARKA - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolska dvorana O Vinjevac

POLUFINALNE UTAKMICE
MLADOST - DAVOR

22:53

DATUM I MJESTO
05. 05. 2015., Vinjevac

MIHANOVI 95 - MLADOST

41:13

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Mirna Rajle Broanac

DAVOR - MIHANOVI 95

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA VIJENAC
DAVOR
2
OSNOVNA KOLA ANTUN MIHANOVI
MIHANOVI '95
3
OSNOVNA KOLA ANTUNA GUSTAVA MATOA
MLADOST

26:19

PRVOPLASIRANA EKIPA SD DAVOR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Osijek
Slavonski Brod
ainci

DAVID MILAS, IVAN MIKODANI, IVAN BAKI, MARKO GALOVI, FRAN PERIKI,
KRISTIJAN VLADETI, MARKO ANTONIO KAURI, JOSIP SLATKI, IVAN JELAVI,
FILIP NOVAK
VODITELJ: FRANJO JURKOVI

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Osnovna kola Marina Dria, Dubrovnik

POLUFINALNE UTAKMICE
PETKA - OTOAC

28:4

DATUM I MJESTO
07. 05. 2015. Dvorana Osnovne kole Marina Dria

MISLAV - SMILJEVAC

37:30

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Vlaho Zloilo, prof.

PETKA - MISLAV

R. BR.
1
2
3
4

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA STROANAC
MISLAV
OSNOVNA KOLA LAPAD
PETKA
OSNOVNA KOLA SMILJEVAC
SMILJEVAC
OSNOVNA KOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA
OTOAC

18:40

MJESTO
Podstrana
Dubrovnik
Zadar
Otoac

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MISLAV


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

STIPE JELI, TOMISLAV MIHAEL BULJAN, ANTE ARI, LUKA IMI, FILIP URKOVI,
MISLAV ZOVAK, BRANIMIR KNEZOVI, ANTE REETAR, BRUNO KOHOUT, FILIP UBAT,
DOMINIK DAMJANOVI, JOSIP BALI,
VODITELJ: ENES BULJAN

31

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Vladimir Nazor Krievci

REZULTATI
TRNSKO - PLAMEN

DATUM I MJESTO
05. 05. 2015. Krievci

54:31

DRUGA - ORLII

32:27

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Toni Svoboda, prof.

R. BR.
1
2
3
4

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA TRNSKO
TRNSKO
OSNOVNA KOLA "VLADIMIR NAZOR" KRIEVCI
PLAMEN
II. OSNOVNA KOLA VARADIN
DRUGA
III. OSNOVNA KOLA AKOVEC
ORLII

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TRNSKO


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Krievci
Varadin
akovec

VEDRAN LUGARI, DINO MALEKOCI RAMI, IVAN PALAI, IVAN PRAVDI, FRAN
KALAMERA, NIKO BANDOV, LUKA GRAANIN, DORIAN HANDL, NIKOLA JELASKA, JAKOV
JURI, MATEO LONAR, SUNIL MAGLAI
VODITELJ: EDO MAJSTOROVI

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Milan Brozovi, Kastav

POLUFINALNE UTAKMICE
JASTREB - KOZALA

DATUM I MJESTO
08. 05. 2015. kolska sportska dvorana Kastav
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Tihomir Milin

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA LJUBE BABIA
I. OSNOVNA KOLA PETRINJA
OSNOVNA KOLA KOZALA
OSNOVNA KOLA MARIJE I LINE

28:24

MLADOST - I. OSNOVNA KOLA PETRINJA

11:29

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
JASTREB - I. OSNOVNA KOLA PETRINJA

32:16

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
JASTREB
I. OSNOVNA KOLA PETRINJA
KOZALA
MLADOST

MJESTO
Jastrebarsko
Petrinja
Rijeka
Umag

PRVOPLASIRANA EKIPA SD JASTREB


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

NOA ALAC KELIHAR, PATRIK NOVOSEL, MARKO ANTONIO TURKALJ, PATRIK MILKOVI,
PETAR LEI, LOVRO KURTALJ, HRVOJE MAJCUNI, DAMIJAN POPOVI, JAN JALOVEC,
DAVID DIMNJAKOVI, KRISTIJAN KURPES, LEON SEDLAR
VODITELJ: IVAN HLEBI

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI (5. i 6. razredi)


KOARKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
05. 06. 2015., Vinkovci

KOORDINATOR NATJECANJA
Josip imunovi

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Josip imunovi, predsjednik
2. edo Majstorovi
3. Franjo Jurkovi

4. Enes Buljan
5. Ivan Hlebi

REZULTATI NATJECANJA
1. utakmica poluzavrnice
MISLAV - JASTREB
27:30
2. utakmica poluzavrnice
TRNSKO - DAVOR
za III. mjesto
MISLAV - DAVOR
za I. mjesto
JASTREB - TRNSKO

53:9
45:15
22:36

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME SD-a
TRNSKO
JASTREB
MISLAV
DAVOR

IME KOLE
OSNOVNA KOLA TRNSKO
OSNOVNA KOLA LJUBE BABIA
OSNOVNA KOLA STROANAC
OSNOVNA KOLA VIJENAC

MJESTO
ZAGREB
JASTREBARSKO
PODSTRANA
OSIJEK

32

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TRNSKO


NASTUPILA JE U SASTAVU:
Niko Bandov, Luka Graanin, Dorian Handl, Nikola Jelaska, Mateo
Lonar, Vedran Lugari, Sunil Maglai, Dino Malekoci Rami, Ivan
Pravdi, Benedikt afranec, Fran kalamera, Jakov Juri
VODITELJ: edo Majstorovi

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI (5. i 6. razredi)


KOARKA - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O K..Gjalskog
DATUM I MJESTO
13. 05. 2015. Zabok
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Andrija Krmek, prof.

POLUFINALNE UTAKMICE
PETRYNIA - VICTORIA

51:50

SAMOBORAC - MLADOST

60:48

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
SAMOBORAC - PETRYNIA

58:43

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
MLADOST - VICTORIA

79:51

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
EKONOMSKA, TRGOVAKA I UGOSTITELJSKA KOLA
SAMOBORAC
2
SREDNJA KOLA PETRINJA
PETRYNIA
3
GIMNAZIJA BJELOVAR
MLADOST
4
GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOA
VICTORIA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SAMOBORAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Samobor
Petrinja
Bjelovar
Zabok

LOVRO GAA, IVAN ALILOVI, FILIP JAGODI, BORNA ANTONIO KUPRES, BRUNO LEVANI
KUTNI, LOVRO MANDALINI, IVAN UVAKOVI, ROKO KOMERIKI, TOMISLAV SLADI,
BRUNO SRABOTNAK, ERIK ERBENIK, MARIO HRG
VODITELJ: DAVOR MUNI

SREDNJE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana O Vinjevac
DATUM I MJESTO
14. 05. 2015. Vinjevac
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mirna Rajle Broanac

R. BR.
1
2
3
4

POLUFINALNE UTAKMICE
POLET - GIMNAZIJALAC

34:43

GIMNAZIJA - PRIMAG

45:52

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
GIMNAZIJALAC - PRIMAG

37:44

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
POLET - GIMNAZIJA

46:50

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
III. GIMNAZIJA OSIJEK
PRIMAG
GIMNAZIJA MATIJA MESI
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJA
GIMNAZIJA
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIA
POLET
IME KOLE

MJESTO
Osijek
Slavonski Brod
Poega
Vinkovci

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PRIMAG


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

SLAVEN STANOJLOVI, BRUNO IVI, ZVONIMIR MAK, LUKA JAKI, TONI KOVA, FRAN
STEFAN ANDRI, STJEPAN OSI, HRVOJE ABII, IVAN KOVAEVI, ADEL EL MOURTADA,
LUKA GLAVA, FILIP VUKOVI
VODITELJ: IGOR DUBRAVI

33

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Osnovna kola Ravne Njive
DATUM I MJESTO
12. 05. 2015. Split
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Nena Bakalar, prof.

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
EKONOMSKA KOLA IBENIK
GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA
IV. GIMNAZIJA MARKO MARULI
GIMNAZIJA DUBROVNIK

POLUFINALNE UTAKMICE
MARKO MARULI - V. NAZOR

60:67

GIMNAZIJALAC - EKONOMIST

47:48

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
V. NAZOR - EKONOMIST

42:61

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
MARKO MARULI - GIMNAZIJALAC

64:41

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
EKONOMIST
V. NAZOR
MARKO MARULI
GIMNAZIJALAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD EKONOMIST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
ibenik
Zadar
Split
Dubrovnik

KRISTIJAN ANDABAKA, IVAN BURI, MARTIN KLEPO, LUKA MIKULANDRA, IVAN


PERKOVI, BEPO MARIJA RAUNICA, KREIMIR RADOVI, ANTE RUDAN, FRANE SUI,
MARKO VLAI, KREIMIR VUENOVI
VODITELJ: ANDREJ MILOEVI

SREDNJE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovekoga, Krievci
DATUM I MJESTO
12. 05. 2015. Sportska dvorana O Ljudevita Modeca, Krievci
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Zoran Kova, prof.

R. BR.
1
2
3
4

POLUFINALNE UTAKMICE
GIMNAZIJA KRIEVCI - DRUGA GIMNAZIJA VARADIN

87:52

GIMNAZIJA - GIMNAZIJALAC

27:75

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
GIMNAZIJA KRIEVCI - GIMNAZIJALAC

65:54

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
DRUGA GIMNAZIJA VARADIN - GIMNAZIJA

60:30

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEKOGA KRIEVCI GIMNAZIJA KRIEVCI
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG AKOVEC
GIMNAZIJALAC
DRUGA GIMNAZIJA VARADIN
DRUGA GIMNAZIJA VARADIN
GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA
GIMNAZIJA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJA KRIEVCI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Krievci
akovec
Varadin
Virovitica

MARKO JUKI, MATIJA PALIJAN, LUKA TOMAS, KARLO PAVKOVI, DARIJE TKALEC,
KREIMIR NEMEC, IVAN KRANJI, FILIP BIONDI, DOMAGOJ ANELI, JAKOV ANELI,
HOGAR MERGON, MARKO ERHATI
VODITELJ: IVAN SVOBODA

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava
DATUM I MJESTO
12. 05. 2015. Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Goran Hudovsky

POLUFINALNE UTAKMICE
III. GIMNAZIJA - TRENJA
LABOS - 77

59:62
61:54

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
TRENJA - LABOS

67:60

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
III. GIMNAZIJA - 77

78:64

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
DRUGA EKONOMSKA KOLA
TRENJA
2
PRIRODOSLOVNA KOLA VLADIMIRA PRELOGA
LABOS
3
III. GIMNAZIJA
III. GIMNAZIJA
4
XI. GIMNAZIJA
77

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TRENJA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

NIKA ILJEAR, MARKO UE, KARLO FRANJI, ANTUN MARIEVI, IVAN IPU, ROKO
GALI, FRANJO RADO, HRVOJE PETROVI, TONI PERKOVI, DEAN POPOVI
VODITELJ: EMIL UKANEC

SREDNJE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana Kastav
DATUM I MJESTO
14. 05. 2015. Rubei
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mihovil Markovinovi

R. BR.
1
2
3
4

POLUFINALNE UTAKMICE
GACKI SOKOLI - EKONOMIST

42:52

EKONOMIST - GIMNAZIJALAC SUAK

57:68

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
EKONOMIST - GIMNAZIJALAC SUAK

57:51

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GACKI SOKOLI - EKONOMIST

41:62

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
EKONOMSKA KOLA PULA
EKONOMIST
PRVA SUAKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI
GIMNAZIJALAC SUAK
EKONOMSKO - TURISTIKA KOLA
EKONOMIST
SREDNJA KOLA OTOAC
GACKI SOKOLI

MJESTO
Pula
Rijeka
Karlovac
Otoac

34

PRVOPLASIRANA EKIPA SD EKONOMIST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

TOMISLAV ANTOLOVI, NIKO TRAVICA, PETAR DROBNJAK, EDI BUDISAVLJEVI, MATEO


IVIS, MATIJA GUSTOVARAC, DOMINIK BAN, MARKO ORBOVI, PETAR KOVALIJA, ANI
KOLJANIN, ANTONIO OLO
VODITELJ: IGOR PRENZ

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


KOARKA - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
26., 27. i 28. travnja 2015., Pore

KOORDINATOR NATJECANJA
Boris Krstievi

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Boris Krstievi
Maro Puli
Tomislav Kramari
Ranko Gojkovi

Zdravko Popit
Kreo Tomi
Saa Kovaevi

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
SAMOBORAC
TRENJA
EKONOMIST (P)
PRIMAG
EKONOMIST ()
GIMNAZIJA KRIEVCI

IME KOLE
EKON., TRGOV. I UGOSTITELJSKA KOLA
DRUGA EKONOMSKA KOLA
EKONOMSKA KOLA PULA
III. GIMNAZIJA OSIJEK
EKONOMSKA KOLA IBENIK
GIMNAZIJA I. Z. DIJANKOVEKOGA

MJESTO
SAMOBOR
ZAGREB
PULA
OSIJEK
IBENIK
KRIEVCI

GRUPA A
I. Kolo
GIMNAZIJA KRIEVCI - PRIMAG
II. Kolo

43:60

TRENJA - GIMNAZIJA KRIEVCI

60:36

III. Kolo
PRIMAG - TRENJA

41:55

GRUPA B
I. Kolo
EKONOMIST - SAMOBORAC

II. Kolo
EKONOMIST - EKONOMIST
III. Kolo
SAMOBORAC - EKONOMIST,

46:61
57:49
67:39

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
TRENJA - EKONOMIST
56:40
2. utakmica poluzavrnice
PRIMAG - SAMOBORAC
PRVOPLASIRANA EKIPA SD SAMOBORAC NASTUPILA JE U SASTAVU:
Bruno Levani Kutni, Lovro Mandalini, Ivan uvakovi, Roko Komeriki, Tomislav Sladi, Bruno Srabotnak, Erik Erbenik, Mario Hrg, Lovro
Gaa, Ivan Alilovi, Filip Jagodi, Borna Antonio Kupres
VODITELJ: Davor Muni

za III. mjesto
EKONOMIST - PRIMAG
za I. mjesto
TRENJA - SAMOBORAC

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


KOARKA - SREDNJE KOLE

35

49:71
59:46
47:60

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
S Krapina

POLUFINALNE UTAKMICE
TABOR - GAJ

DATUM I MJESTO
14. 04. 2015. Krapina

LOVREK - PRVA

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Irena Mohenski, prof.

R. BR.
1
2
3
4

19:59
46:9

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
GAJ - LOVREK

44:41

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
TABOR - PRVA

18:14

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA LJUDEVITA GAJA
GAJ
OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA PETRINJA
LOVREK
OSNOVNA KOLA VIKTORA KOVAIA
TABOR
I. OSNOVNA KOLA BJELOVAR
PRVA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GAJ


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zaprei
Petrinja
Hum Na Sutli
Bjelovar

EVITA PRTENJAA, BRUNA TOOS, FRANKA ZADRO, KRISTINA MILAS, KAYA BABI,
STELA MATKOVI, SARA KONJEVI, ANDREA MATIJAEVI, ANA MATIJAEVI, TAMARA
BENKOVI, NOELA MARKULIN
VODITELJ: ANDREA TVOREK PRLENDA

OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolski portski savez Brodsko-posavske upanije
DATUM I MJESTO
14. 04. 2015. SD Viju, Slavonski Brod
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Bruno tefanek

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA ANTUN MIHANOVI
OSNOVNA KOLA BOROVO
OSNOVNA KOLA MLADOST
OSNOVNA KOLA ANTUNA KANILIA

POLUFINALNE UTAKMICE
SOKOLOVAC - SLOGA
MLADOST - MIHANOVI 95

32:76
33:56

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
SLOGA - MIHANOVI 95

28:63

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
SOKOLOVAC - MLADOST

29:36

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MIHANOVI '95
SLOGA
MLADOST
SOKOLOVAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MIHANOVI 95


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Slavonski Brod
Borovo
Osijek
Poega

LEONARDA EBALJ, KLARA RIMARUK, MARIJA FASTI-PAJK, VALENTINA TOMI,


MIHAELA LAZI, MONIKA BUCONJI, ENA IVANKOVI, GABRIELA BERTOLOVI, EDITA
POLJAC, BARBARA AAVAN, EMA POLJAC, HANA ERI
VODITELJ: TOMISLAV MIROSAVLJEVI

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA ZADARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Sukoan

POLUFINALNE UTAKMICE
OKIT - PETKA

DATUM I MJESTO
15. 04. 2015. Sukoan

JADRAN - DUGOPOLJE

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Milan Zekanovi, prof.

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA VODICE
OSNOVNA KOLA BARTULA KAIA
OSNOVNA KOLA DUGOPOLJE
OSNOVNA KOLA LAPAD

57:27
44:32

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
OKIT - JADRAN

71:46

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PETKA - DUGOPOLJE

44:63

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
OKIT
JADRAN
DUGOPOLJE
PETKA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD OKIT


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Vodice
Zadar
Dugopolje
Dubrovnik

IVA BONJAK, LJUBICA JOZI, MARTINA JURI, ZRINKA IVAS, ANDREA IVEI,
ANTICA TABULA, PETRA LENA SKELIN, MATEA MIJAT, MARIA SKOI, KATARINA
JURI, LORENA MIHI
VODITELJ: BORE VUKOVI

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SV
DATUM I MJESTO
13. 04. 2015. Arena Varadin
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Ivana Putarek, prof.

R. BR.
1
2
3
4

POLUFINALNE UTAKMICE
PETA - PODRAVAC
AK - IBM

17:34
39:13

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
PODRAVAC - AK

24:22

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PETA - IBM

24:17

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA PROF. FRANJE VIKTORA IGNJARA
PODRAVAC
II. OSNOVNA KOLA AKOVEC
AK
V. OSNOVNA KOLA VARADIN
PETA
OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI VIROVITICA
IBM

MJESTO
Virje
akovec
Varadin
Virovitica

36

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PODRAVAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

LEA HRENJAK, MAGDALENA KAPITANI, VERONIKA FARKA, LORENA IGNJAR, PETRA


CIK, SARA SUANJ, EMA CIK, KLARA TURI, TAMARA HRENJAK, REBEKA VIDI,
FRANICA GOLUBI, SNJEANA ROCEK
VODITELJ: MARKO BLAEKOVI

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
kolski sportski savez Grada Zagreba
DATUM I MJESTO
16. 04. 2015. SD Dubrava
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Goran Hudovsky

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA TRNSKO
OSNOVNA KOLA LOVRE PL. MATAIA
OSNOVNA KOLA BOROVJE
OSNOVNA KOLA GUSTAVA KRKLECA

POLUFINALNE UTAKMICE
FOLKA - KRGUS

42:23

TRNSKO - BOROVJE

27:12

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
FOLKA - TRNSKO

32:45

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
KRGUS - BOROVJE

26:32

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
TRNSKO
FOLKA
BOROVJE
KRGUS

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TRNSKO


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

EMA SABLJAKOVI, MARTINA ROGULJA, PATRICIA KEFELJA, LANA TEPE, VANA VUINA,
NINA ANDRLI, MIHAELA CRNKO, LAURA GUTIN, IRMA HANDL, LARA BRLETI,
GABRIJELA KOLOVRAT
VODITELJ: ELJKO ALATOVI

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana Kastav

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
05. 05. 2015. Rubei

MALIK - OTOAC

31:11

MALIK - IJANA

31:9

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Tihomir Milin

OTOAC - IJANA

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA SVETI MATEJ
MALIK
2
OSNOVNA KOLA IJANA PULA
IJANA
3
OSNOVNA KOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA
OTOAC

20:23

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MALIK


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Vikovo
Pula
Otoac

NINA MRVI, MIA OP, MIA NUJI, JOSIPA TUFTAN, ANAMARIJA KLASAN, ANTONIA
BUTERIN, IVONA KAJFE, NINA BARIEVI, LORENA LEONI
VODITELJ: VALI BOI

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


KOARKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
29., 30. travnja i 1. svibnja 2015., Pore

KOORDINATOR NATJECANJA
Mirna Miki

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Mirna Miki
Tomislav Mirosavljevi
Andrea Tvorek Prlenda
Marko Blaekovi

Vali Boi
eljko Alatovi
Bore Vukovi

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
OKIT
TRNSKO
MIHANOVI '95
GAJ
MALIK
PODRAVAC

IME KOLE
O VODICE
O TRNSKO
O ANTUN MIHANOVI
O LJUDEVITA GAJA
O SVETI MATEJ
O PROF. FRANJE VIKTORA IGNJARA

MJESTO
OKIT
TRNSKO
MIHANOVI '95
GAJ
MALIK
PODRAVAC

GRUPA A
I. Kolo
GAJ - OKIT
II. Kolo

42:44

MALIK - GAJ

29:48

III. Kolo
OKIT - MALIK

54:37

GRUPA B
I. Kolo
PODRAVAC - MIHANOVI 95
II. Kolo

40:60

TRNSKO - PODRAVAC

47:21

III. Kolo
MIHANOVI 95 - TRNSKO

45:52

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
OKIT - MIHANOVI 95
58:19
2. utakmica poluzavrnice
GAJ - TRNSKO

PRVOPLASIRANA EKIPA SD OKIT NASTUPILA JE U SASTAVU:


Iva Bonjak, Zrinka Ivas, Nina Ivei, Ljubica Jozi, Martina Juri, Katarina Juri, Matea Mijat, Andrea Ivei, Maria Skoi, Antica Tabula,
Petra Lena Skelin VODITELJ: Bore Vukovi

37

za III. mjesto
MIHANOVI 95 - GAJ
za I. mjesto
OKIT - TRNSKO

32:53
55:28
46:42

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


KOARKA - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolski portski savez Brodsko-posavske upanije

DATUM I MJESTO

POLUFINALNE UTAKMICE
HRAST - DARDA
MIHANOVI 95 - MLADOST

12. 05. 2015. Slavonski Brod

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA

10:36
43:4

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
MIHANOVI 95 - DARDA

29:25

Bruno tefanek

R. BR.
1
2
3
4

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA ANTUN MIHANOVI
MIHANOVI '95
OSNOVNA KOLA DARDA
DARDA
OSNOVNA KOLA ANTUNA GUSTAVA MATOA
MLADOST
OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR
HRAST

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MIHANOVI 95


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Slavonski Brod
Darda
ainci
Komletinci

EDITA POLJAC, BLANKA STANI, ENA IVANKOVI, VALENTINA TOMI, LEONARDA EBALJ,
HANA ERI, NIKA BERTOLOVI, ANTONIJA MEMIEVI, ANA GRUI
VODITELJ: TOMISLAV MIROSAVLJEVI

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Osnovna kola Lapad

DATUM I MJESTO
08. 05. 2015. Dvorana Osnovne kole Lapad

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA

POLUFINALNE UTAKMICE
VELEBIT - PETKA

39:6

DUGOPOLJE - PETKA

55:16

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
DUGOPOLJE - VELEBIT

23:5

Martin Bogoje

R. BR.
IME KOLE
1
OSNOVNA KOLA DUGOPOLJE
2
OSNOVNA KOLA DR. JURE TURIA
3
OSNOVNA KOLA LAPAD

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
DUGOPOLJE
VELEBIT
PETKA

MJESTO
Dugopolje
Gospi
Dubrovnik

PRVOPLASIRANA EKIPA SD DUGOPOLJE


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

LANA BOSANI, ANDREA-MARIJA PERII, KRISTINA BOSANI, NOLA CAKTA, MIA


ROGOI, MARISTELA SILI, KARLA IMI, MIHAELA CAKTA, EMANUELA IPI,
NIKOLINA ROGOI, ANAMARIJA ROGOI, IVA PLAZIBAT
VODITELJ: IVAN JUREVI

38

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana O prof. Bla Maer

REZULTATI
KAJZERICA - BRAA RADI

34:22

DATUM I MJESTO

BILOGORSKI VIJENAC - AK

2:40

12. 05. 2015. Novigrad Podravski

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Lidija Pero, prof.

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA KAJZERICA
II. OSNOVNA KOLA AKOVEC
OSNOVNA KOLA "BRAA RADI"
OSNOVNA KOLA VELIKO TROJSTVO

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
KAJZERICA - AK

21:20

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
BRAA RADI - BILOGORSKI VIJENAC

47:4

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
KAJZERICA
AK
BRAA RADI
BILOGORSKI VIJENAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KAJZERICA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
akovec
Koprivnica
Veliko Trojstvo

LUCIJA ADAM, MATEA BILI-PRCI, MIA BILUI, KLARA BIAN, MARINA KEGRO,
LUCIJA TIKVICKI, MARE BRAJEVI, REA OMLIJA, IVONA JAKOVLJEVI, BIANCA
LIVAJUI, MARTA LJUBAS, IVANA KEVA
VODITELJ: ELJKO ALATOVI

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA

POLUFINALNE UTAKMICE
GORTAN - FRAN KRSTO FRANKOPAN

O Milan Brozovi, Kastav

DATUM I MJESTO

AUGUST - LOVREK

07. 05. 2015. kolska sportska dvorana Kastav

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA

16:24
22:34

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
FRAN KRSTO FRANKOPAN - LOVREK

18:32

Mihovil Markovinovi

R. BR.
1
2
3
4

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA PETRINJA
LOVREK
OSNOVNA KOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN KRK
FRAN KRSTO FRANKOPAN
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA GORTANA
GORTAN
OSNOVNA KOLA ANTUNA AUGUSTINIA
AUGUST

MJESTO
Petrinja
Krk
minj
Zaprei

PRVOPLASIRANA EKIPA SD LOVREK


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MATEA UGAJ, LARA KRPI, KRISTINA JAJEVI, MIA MAMI, STELLA PRI, ANA
KARAULA, PATRICIA KRII, KRISTINA OI, TEA TOKI, TEA JERKOVI, DORA
KOLNEKOVI, NANCY MAMI
VODITELJ: IVAN BORAS

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE (5. i 6. razredi)


KOARKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
05. 06. 2015., Vinkovci

KOORDINATOR NATJECANJA
Mirna Miki

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Mirna Miki, predsjednica
2. Tomislav Mirosavljevi
3. eljko Alatovi

4. Ivan Jurevi
5. Ivan Boras

REZULTATI NATJECANJA
1. utakmica poluzavrnice
LOVREK - KAJZERICA
35:17
2. utakmica poluzavrnice
MIHANOVI 95 - DUGOPOLJE
za III. mjesto
KAJZERICA - MIHANOVI 95
za I. mjesto
DUGOPOLJE - LOVREK

24:33
35:22
24:17

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME SD-a
DUGOPOLJE
LOVREK
KAJZERICA
MIHANOVI 95

IME KOLE
OSNOVNA KOLA DUGOPOLJE
OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA PETRINJA
OSNOVNA KOLA KAJZERICA
OSNOVNA KOLA ANTUN MIHANOVI

MJESTO
DUGOPOLJE
PETRINJA
ZAGREB
SLAVONSKI BROD

PRVOPLASIRANA EKIPA SD DUGOPOLJE


NASTUPILA JE U SASTAVU:
Kristina Bosani, Lana Bosani, Mihaela Cakta, Nola Cakta,
Emanuela ipi, Andrea-Marija Perii, Mia Rogoi, Nikolina
Rogoi, Anamarija Rogoi, Maristela Sili, Karla imi
VODITELJ: Ivan Jurevi

39

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE (5. i 6. razredi)


KOARKA - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
S Krapina
DATUM I MJESTO
12. 05. 2015. Krapina
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Irena Mohenski, prof.

POLUFINALNE UTAKMICE
GURMAN - BAN

19:83

PETRYNIA - GROM

55:34

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
PETRYNIA - BAN

38:81

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GURMAN - GROM

28:58

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
SREDNJA KOLA BAN JOSIP JELAI
BAN
2
SREDNJA KOLA PETRINJA
PETRYNIA
3
SREDNJA KOLA ZABOK
GROM
4
TURISTIKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA KOLA BJELOVAR GURMAN

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BAN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zaprei
Petrinja
Zabok
Bjelovar

IVANA GRUBII, SARA CAPAN, IVA DOBRI, STELA GALUI, ANNA-MARIJA HRUEVAR,
TENA MATEI, EMMA TAMPAR, MARIJA TOMI, NATALIJA TURSAN, KARLA VUCI, IVA
KRIBULJA, IVA ZAJEC
VODITELJ: BORE KOLAJ

SREDNJE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolski portski savez Brodsko-posavske upanije
DATUM I MJESTO
06. 05. 2015. SD Viju, Slavonski Brod
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Bruno tefanek

R. BR.
1
2
3
4

POLUFINALNE UTAKMICE
MLADOST 96 - KLASIAR

48:64

UGI - EKONOMIK

50:35

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
KLASIAR - UGI

42:39

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
MLADOST 96 - EKONOMIK

39:42

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
KLASINA GIMNAZIJA FRA M. LANOSOVIA s pravom javnosti KLASIAR
GIMNAZIJA UPANJA
UGI
EKONOMSKA KOLA, POEGA
EKONOMIK
GIMNAZIJA A.G.MATOA
MLADOST '96

MJESTO
Slavonski Brod
upanja
Poega
akovo

40

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KLASIAR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MAGDALENA BREKALO, MARTINA PANDA-BRNI, IVONA VUKOJEVI, LORA GAVRI,


MAGDALENA ZIRDUM, SARA ARAVANJA, MATEA KATAVI, AMADEA KOLOVRAT,
ANTONIJA BOI, KRISTINA LUTZ, MAJA ZAREZOVSKI
VODITELJ: MARIO TOLI

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Osnovna kola Dugopolje

POLUFINALNE UTAKMICE
MARKO MARULI - EKONOMIST

DATUM I MJESTO
12. 05. 2015. Dugopolje

GIMNAZIJALAC - GJB

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ivo Jurevi, prof.

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
IV. GIMNAZIJA MARKO MARULI
GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIA
EKONOMSKA KOLA IBENIK
GIMNAZIJA DUBROVNIK

60:50
20:42

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
MARKO MARULI - GJB

45:32

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GIMNAZIJALAC - EKONOMIST

22:40

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MARKO MARULI
GJB
EKONOMIST
GIMNAZIJALAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MARKO MARULI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Split
Zadar
ibenik
Dubrovnik

MATEA ATIPOVI, MARIJANA VLADISLAVI, JELENA AKI, IVANA BRNAS, VERONIKA


KLIANIN, TANJA PLAZIBAT, TEA TURI, NIKOLINA CVIJETIC, DIJANA JURKO, ANELA
KATAVI, JOSIPA PAVI
VODITELJ: DEAN RUDAN

SREDNJE KOLE - SJEVER

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA MEIMURSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Dvorana ET

REZULTATI
SREDNJOKOLAC - GIMNAZIJALAC

28:68

DATUM I MJESTO
13. 05. 2015. akovec

EKONOMIST - SREDNJOKOLAC

39:26

GIMNAZIJALAC - EKONOMIST

39:26

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Marin Horvat, prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
GIMNAZIJA " FRAN GALOVI" KOPRIVNICA
GIMNAZIJALAC
2
EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA
EKONOMIST
3
PRVA GIMNAZIJA VARADIN
SREDNJOKOLAC
4

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Koprivnica
akovec
Varadin

ANAMARIJA BAGARI, IRA KVAKARI, IVA ILI, MIRNA KRII, MARTA HRASTI, JELENA
UKIN, LUCIJA BEGI, VALENTINA IMUNI, EVA UTALO
VODITELJ: NATALIJA ALAMON

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava

POLUFINALNE UTAKMICE
POGI - LABOS

DATUM I MJESTO
13. 05. 2015. Zagreb

XVI. GIMNAZIJA - GIMNAZIJALAC

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Goran Hudovsky

55:26
42:40

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
POGI - XVI. GIMNAZIJA

57:41

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
LABOS - GIMNAZIJALAC

38:22

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
PORTSKA GIMNAZIJA
POGI
2
XVI. GIMNAZIJA
XVI. GIMNAZIJA
3
PRIRODOSLOVNA KOLA VLADIMIRA PRELOGA
LABOS
4
XIII. GIMNAZIJA
GIMNAZIJALAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

NIKA SARJANOVI, IVONA TIRJAN, IVONA FRANI, IVANA DOJKI, DIANA GRIZELJ,
TIHANA STOJSAVLJEVI, MARIJA GALI, DORIS GRIZELJ, KARLA ERJAVEC, MATEA TADI,
BERNARDA ULINA, MARTA GALI
VODITELJ: STIPE PERII

SREDNJE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana Kastav

REZULTATI
MEDICINAR - TRICA

DATUM I MJESTO
14. 05. 2015. Rubei

35:19

STRUKOVNA KOLA - MEDICINAR

21:25

TRICA - STRUKOVNA KOLA

31:33

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Mihovil Markovinovi

R. BR.
IME KOLE
1
MEDICINSKA KOLA U RIJECI
2
STRUKOVNA KOLA GOSPI
3
STRUKOVNA KOLA PULA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MEDICINAR
STRUKOVNA KOLA
TRICA

MJESTO
Rijeka
Gospi
Pula

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MEDICINAR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

KARLA TORI, EMA MARGITI, MONIKA PERI, IVANA JURJEVI, ADA OKI, PAULA
BURI, MATEA BLAEVI, LORENA KOSTELAC, DORIS KEO, DARIJA STOI, INA NUI,
DORIS KOUL
VODITELJ: MELITA DOLI

41

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


KOARKA - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
26., 27. i 28. travnja 2015., Pore

KOORDINATOR NATJECANJA
Mirna Miki

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Mirna Miki
Mario Toli
Stipe Perii
Natalija alamon

Melita Doli
Dean Rudan
Bore Kolaj

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
POGI
GIMNAZIJALAC
MARKO MARULI
KLASIAR
BAN
MEDICINAR

IME KOLE
PORTSKA GIMNAZIJA
GIMNAZIJA FRAN GALOVI
IV. GIMNAZIJA MARKO MARULI
KLASINA GIMNAZIJA FRA M. LANOSOVIA S P.J.
SREDNJA KOLA BAN JOSIP JELAI
MEDICINSKA KOLA U RIJECI

MJESTO
ZAGREB
KOPRIVNICA
SPLIT
SLAVONSKI BROD
ZAPREI
RIJEKA

GRUPA A
I. Kolo
MARKO MARULI - MEDICINAR
II. Kolo

61:29

POGI - MARKO MARULI

80:40

III. Kolo
MEDICINAR - POGI

34:86

GRUPA B
I. Kolo
KLASIAR - BAN
II. Kolo

64:41

GIMNAZIJALAC - KLASIAR

59:45

III. Kolo
BAN - GIMNAZIJALAC

44:67

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
POGI - KLASIAR
94:27
2. utakmica poluzavrnice
M. MARULI - GIMNAZIJALAC

44:45

za III. mjesto
PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI NASTUPILA JE U SASTAVU:
Petra Pezelj, Doris Tomi, Melani Mihi, Mia Ivankovi, Sara Bui, Karla Resanovi, Ana Bartolovi, Ana Mieti, Sara Turi, Nika Meleh
VODITELJ: Davor Sitar

KLASIAR - MARKO MARULI

38:51

za I. mjesto
POGI - GIMNAZIJALAC

67:35

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


KOARKA - SREDNJE KOLE

42

4.3.3. REZULTATI

RUKOMET

43

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolsko-sportska dvorana Srednje kole Augusta enoe
DATUM I MJESTO
24. 02. 2015. Garenica

POLUFINALNE UTAKMICE
12 (14):12 (13)
POLET - VIHOR
VIHOR - TADIJA

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Tomislav Flinta, prof.

16:23

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
17 (17):17 (20)
POLET - TADIJA
UTAKMICA ZA 3. MJESTO
VIHOR (ZB) - VIHOR (IG)

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA DRAGUTINA TADIJANOVIA PETRINJA
TADIJA
2
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA
POLET
3
OSNOVNA KOLA ZLATAR BISTRICA
VIHOR
4
OSNOVNA KOLA STJEPANA BASARIEKA
VIHOR

20:12
PRVOPLASIRANA EKIPA SD TADIJA
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Petrinja
Daruvar
Zlatar Bistrica
Ivani-Grad

PETAR IVANDI, MARKO FABIJANI, DARIO JURI, ANTE BALIJA, SRAN BEKI, LUKA
KULJANAC, ROKO GRBEA, LOVRO DRAETI, FILIP KOZI, FILIP KRPAI, ALEN GANI,
PETAR IMI, FILIP ROSSPACHER
VODITELJ: LJUBICA MASSARI

OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolski portski savez Brodsko-posavske upanije
DATUM I MJESTO
12. 03. 2015., Slavonski Brod

POLUFINALNE UTAKMICE
MLADOST - SOKOL
IVAN KOZARAC - GORAN

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Bruno tefanek

19:12
23:22

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
MLADOST - IVAN KOZARAC

11:20

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
SOKOL - GORAN

14:22

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA IVANA KOZARCA UPANJA
IVAN KOZARAC
2
OSNOVNA KOLA IVAN METROVI
MLADOST
3
OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVAI
GORAN
4
OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI
SOKOL

PRVOPLASIRANA EKIPA SD IVAN KOZARAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
upanja
Vrpolje
akovo
Poega

FILIP ENDES, FILIP LEI, MARKO OSTRUNJAK, IVAN MAJAI, DINO FILIPOVI, DOMINIK
ZOVAK, MIHAEL DOKNJA, FILIP MACNER, MATEO JOVANOVAC, KRISTIJAN DUBRAVAC,
MATKO BRANTETER, ZVONIMIR FILIPOVI, MARIO BAOTI, TOMISLAV UAREVI
VODITELJ: KREIMIR PAVII

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA ZADARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
upanijski savez kolskog porta Zadarske upanije

DATUM I MJESTO
12. 03. 2015., Osnovna kola Zadarski otoci, Zadar
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Milan Zekanovi prof.

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA STANOVI
OSNOVNA KOLA JOSIP PUPAI
OSNOVNA KOLA VODICE
OSNOVNA KOLA STJEPANA RADIA

POLUFINALNE UTAKMICE
PREDOLAC - GUSAR
STANOVI - OKIT

21:22
27:14

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
STANOVI - GUSAR

17:15

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
OKIT - PREDOLAC

19:17

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
STANOVI
GUSAR
Okit
PREDOLAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD STANOVI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zadar
Omi
Vodice
Metkovi

LUKA DANDI, BRUNO GALEI, JERKO HRBOKA, LUKA-VIKTOR BARBI, MARIN TOMI,
LUKA TUNJI, TONI KARPA, MARKO STOJAK, JAKOV-BENEDIKT RUI, GABRIJEL RAMAJ,
DARIO PETRI, DINO NII, IVAN IVKOVI, ANTONIO KLARI
VODITELJ: MIROSLAV AI

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana O prof. Bla Maer
DATUM I MJESTO
05. 03. 2015. Novigrad Podravski
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Lidija Pero, prof.

POLUFINALNE UTAKMICE
ANG - ESTA

16:25

IBM - MLADOST

17:25

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
ESTA - MLADOST

15:13

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ANG - IBM

15:20

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
VI. OSNOVNA KOLA VARADIN
ESTA
2
OSNOVNA KOLA PRELOG
MLADOST
3
OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI VIROVITICA
IBM
4
OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI
ANG

MJESTO
Varadin
Prelog
Virovitica
Koprivnica

44

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ESTA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

FRAN PUEK, NIKOLA NIKO RISEK, MATEJ TAI, FRAN GANEC-BRAJA, DINO DIVJAK,
LUKA IVANKOVI, MARSEL BISTROVI, PETAR JEMBRIH-PRSTEC, MARKO KUZMI,
DAMJAN MAKOTER, BRUNO MLAKAR, JURAJ PRIMORAC, LOVRO PUEK, TINO UVI
VODITELJ: TOMICA KANOTI

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
kolski sportski savez Grada Zagreba

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
24. 02. 2015. SD Dubrava

MALENICA - POLETARAC

24:19

PAVLEKI - DUBEC

8:10

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Goran Hudovsky

MALENICA - DUBEC

11:8

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
POLETARAC - PAVLEKI

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA MALENICA
MALENICA
2
OSNOVNA KOLA ANTUNA MIHANOVIA
DUBEC
3
OSNOVNA KOLA PAVLEKA MIKINE
PAVLEKI
4
OSNOVNA KOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJEVIA
POLETARAC

13:20
PRVOPLASIRANA EKIPA SD MALENICA
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

BRUNO PENEZI, BRUNO SVETINA, MIHAEL TOJI, TONI KORABEK, SHKELZEN


SAMAHODAJ, LEO BENKOVI, MARKO LIPOVAC, DAVID ORI, FILIP BRNI, JAKOV BRNI
VODITELJ: ILIJA JURENDI

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ LIKO SENJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana

POLUFINALNE UTAKMICE
USKOK - MLADOST

17:13

KOZALA - CENTAR

29:30

DATUM I MJESTO
11. 03. 2015., Senj

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ivan Butolo, prof.

UTAKMICA ZA 3. MJESTO

USKOK - CENTAR

17:12

MLADOST - KOZALA
R. BR.
1
2
3
4

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJEVIA SENJ
USKOK
OSNOVNA KOLA DRAGOJLE JARNEVI
CENTAR
OSNOVNA KOLA MARIJE I LINE
MLADOST
OSNOVNA KOLA KOZALA
KOZALA

17:12
PRVOPLASIRANA EKIPA SD USKOK
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Senj
Karlovac
Umag
Rijeka

VLADIMIR STANI, DEMIAN SUKURICA, ANTE BARBI, IVAN BARBI, TIN NEKI, MATIJA
KRMPOTI, ROBERT NEKI, LUCIJAN KRAJCAR, ANTONIO MESI, JOSIP KRMPOTI,
BORNA ULINOVI, DANIEL DEELJIN, TIN TOMLJANOVI, FRANKO OJAT
VODITELJ: JOSIP TOKI

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


RUKOMET - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
29., 30. travnja i 1. svibnja 2015., Pore

KOORDINATOR NATJECANJA
Dubravko Prelec

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Dubravko Prelec
Ljubica Massari
Kreimir Pavii
Ilija Jurendi

Josip toki
Miroslav ai
Tomica Kanoti

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
MALENICA
ESTA
USKOK
STANOVI
TADIJA
IVAN KOZARAC

IME KOLE
O MALENICA
VI. OSNOVNA KOLA VARADIN
O S. S. KRANJEVIA
O STANOVI
O DRAGUTINA TADIJANOVIA
O IVANA KOZARCA

MJESTO
ZAGREB
VARADIN
SENJ
ZADAR
PETRINJA
UPANJA

GRUPA A
I. Kolo
TADIJA - MALENICA
II. Kolo

13:25

ESTA - TADIJA

18:17

III. Kolo
MALENICA - ESTA

20:17

GRUPA B
I. Kolo
IVAN KOZARAC - STANOVI
II. Kolo

17:20

USKOK - IVAN KOZARAC

16:12

III. Kolo
STANOVI - USKOK

14:17

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
MALENICA - STANOVI
21:17
2. utakmica poluzavrnice
ESTA - USKOK
PRVOPLASIRANA EKIPA SD MALENICA NASTUPILA JE U SASTAVU:
Antonio Balog, Toni op, Toni Korabek, Bruno Penezi, Leo Benkovi, Shkelzen Samahodaj, Borna Seidl, Jakov Brni, David ori, Marko
Lipovac, Filip Brni, Mihael Toji, Bruno Svetina VODITELJ: Ilija Jurendi

45

za III. mjesto
STANOVI - USKOK
za I. mjesto
MALENICA - ESTA

14:13
13:18
22:11

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


RUKOMET - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolski portski savez Brodsko-posavske upanije
DATUM I MJESTO
12. 03. 2015. Slavonski Brod
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Bruno tefanek

R. BR.
1
2
3
4

POLUFINALNE UTAKMICE
IVAN KOZARAC - PLAVI SOKOL
MLADOST - TOMISLAV

16:11

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
IVAN KOZARAC - MLADOST

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR VIROVITICA
MLADOST
OSNOVNA KOLA IVANA KOZARCA UPANJA
IVAN KOZARAC
OSNOVNA KOLA KRALJA TOMISLAVA
TOMISLAV
OSNOVNA KOLA HUGO BADALI
PLAVI SOKOL

13:12

5:12

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Virovitica
upanja
Naice
Slavonski Brod

LOVRO DEREI, DAVID IVANEVI, HRVOJE VAAREVI, ANTE KALI, IMUN DEBELI
PECIVE, MATEJ ORULI, DENI VILEK, TIM EVELAK, JAKOV FERENEVI, MARKO ERI,
ALAN UREVI
VODITELJ: IVAN UPER

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Mala dvorana u RC Gripe
DATUM I MJESTO
18. 03. 2015. Split
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Boris Poljak, prof.

R. BR.
1
2
3
4

POLUFINALNE UTAKMICE
NERETVANSKI GUSARI - BILI BRIG

8:14

KAIROS - USKOK

14:21

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
BILI BRIG - USKOK

18:17

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA ZADARSKI OTOCI - ZADAR
BILI BRIG
OSNOVNA KOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJEVIA SENJ USKOK
OSNOVNA KOLA OPUZEN
NERETVANSKI GUSARI
OSNOVNA KOLA PETAR BERISLAVI
KAIROS

MJESTO
Zadar
Senj
Opuzen
Trogir

46

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BILI BRIG


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

JOSIP BRCANIJA, IME BUTERIN, IVAN ERSTI, PAOLO JELENI, LUKA KLARI, ANTE
LUKI, ROKO MALE, MARKO MATOEVI, JAKOV SIKIRI, VICE SUNKO, DOMINIK ANGO,
LUKA TRAIVUK, LUCIANO VRKI
VODITELJ: ANDREA ANTI

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Dvorana

POLUFINALNE UTAKMICE
LUDBREG - BRAA RADI

DATUM I MJESTO
10. 03. 2015. Ludbreg

ORLII - VIHOR

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ivana Putarek. prof.

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA LUDBREG
III. OSNOVNA KOLA AKOVEC
OSNOVNA KOLA "BRAA RADI"
OSNOVNA KOLA GARENICA

20:15

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
LUDBREG - ORLII

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
LUDBREG
ORLII
BRAA RADI
VIHOR

25:13

20:13

PRVOPLASIRANA EKIPA SD LUDBREG


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Ludbreg
akovec
Koprivnica
Garenica

MARKO VIRAG, ROKO VUGRINEC, LUKA OLAJA, FILIP TOMIA, JURAJ TOMIA, BORNA
UKOLIN, MATEO GOTI, GAPAR HARAMIJA, FILIP KATALENI, MISLAV NOVOTA, MAKS
PATAFTA, PATRIK PREMEC, TIN STUBI
VODITELJ: ZENIL VUGRINEC

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana Valbruna

POLUFINALNE UTAKMICE
MALIK - BRCKO

DATUM I MJESTO
09. 03. 2015. Rovinj

POLET (BU) - POLET (SK)

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Roberto Krevatin, prof.

R. BR.
1
2
3
4

14:15

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
MALIK - POLET

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA SVETI MATEJ
MALIK
OSNOVNA KOLA 22. LIPNJA
POLET
OSNOVNA KOLA STJEPANA RADIA
BRCKO
OSNOVNA KOLA - SCUOLA ELEMENTARE MATE BALOTE
POLET

18:16

23:13

MJESTO
Vikovo
Sisak
Dugo Selo
Buje

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MALIK


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

DAVID DOVADIJA, MARIN MALINI, DOMINIK PEPI, MILAN MIHAEL OP, BRUNO
OBANKOVI, MATEJ AREVI, MIRKO JONJI, MATIJA POTONJAK, JAN HADI,
ANDREJ JURIEVI, MARKO MATI, ANTONIO GOLUBOVI, ANTONIO KEZI, LOVRO MAGI
VODITELJ: EDO ANTI

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI (5. i 6. razredi)


RUKOMET - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
O Bartol Kai, Vinkovci

KOORDINATOR NATJECANJA
Dubravko Prelec

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Dubravko Prelec, predsjednik
2. Edo Anti
3. Zenil Vugrinec

4. Ivan uper
5. Andrea Anti

REZULTATI NATJECANJA
1. utakmica poluzavrnice
Mladost - Bili brig
14:13
2. utakmica poluzavrnice
Malik - Ludbreg
za III. mjesto
Bili brig - Malik
za I. mjesto
Mladost - Ludbreg

13:14
18:21
19:14

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME SD-a
MLADOST
LUDBREG
MALIK
BILI BRIG

IME KOLE
O VLADIMIR NAZOR
O LUDBREG
O SVETI MATEJ
O ZADARSKI OTOCI

MJESTO
VIROVITICA
LUDBREG
VIKOVO
ZADAR

47

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST


NASTUPILA JE U SASTAVU:
Tim evelak, imun Debeli Pecive, Lovro Derei, Marko eri,
Alan urevi, Jakov Ferenevi, David Ivanevi, Matej Oruli,
Hrvoje Vaarevi, Deni Vilek
VODITELJ: Ivan uper

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI (5. i 6. razredi)


RUKOMET - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
S Dugo Selo

POLUFINALNE UTAKMICE
BEDEX - MARTIN

DATUM I MJESTO
25. 03. 2015. Dugo Selo
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Zoran Horina, prof.

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
SREDNJA KOLA DUGO SELO
SREDNJA KOLA TINA UJEVIA
GIMNAZIJA BJELOVAR
SREDNJA KOLA BEDEKOVINA

5:19

AUGUSTIN - MLADOST

22:14

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
MARTIN - AUGUSTIN

22:16

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
BEDEX - MLADOST

10:22

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MARTIN
AUGUSTIN
MLADOST
BEDEX

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MARTIN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Dugo Selo
Kutina
Bjelovar
Bedekovina

MIHAEL VRAI, EUGEN BABI, TOMISLAV SEVEREC, DOMAGOJ BELJO, DORIAN ARKUI,
MARKO MARI, MARKO JURAKI, IVAN KATAVI, BORIS MATOVINOVI, TOMISLAV RAJI,
ANDRIJA RAI, KARPO SIROTI, LUKA SMOLI, MISLAV UKER
VODITELJ: ZORAN HORINA

SREDNJE KOLE - ISTOK

AVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Ekonomsko-upravni kolski centar
DATUM I MJESTO
16. 03. 2015. Vinkovci
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Stipe Tomi, prof.

R. BR.
1
2
3
4

POLUFINALNE UTAKMICE
GYMNICUS - EKONOMIK
GIMNAZIJALAC - MLADOST

18:10
11:16

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
GYMNICUS - MLADOST

18:15

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
EKONOMIK - GIMNAZIJALAC

10:16

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
I. GIMNAZIJA OSIJEK
GYMNICUS
EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA IVANA DOMCA
MLADOST
GIMNAZIJA MATIJA MESI
GIMNAZIJALAC
EKONOMSKA KOLA, POEGA
EKONOMIK
IME KOLE

MJESTO
Osijek
Vinkovci
Slavonski Brod
Poega

48

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GYMNICUS


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

KARLO ITVANI, ANTE BABI, DOMAGOJ GRIZELJ, MIHAEL COJI, MATEJ ZRNO, FILIP
VUKOVI, STJEPAN SABLJI, FRANJO MERC, BORNA MANCI, HRVOJE PAJI, JOSIP
REPUI, MARIO HUTZ, MARIO IVANOVI, LOVRO IVII
VODITELJ: DRAGO SIBER

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH KLUBOVA IBENIK

DOMAIN NATJECANJA
O Vodice

POLUFINALNE UTAKMICE
OCTOPUS - MIOC

DATUM I MJESTO
19. 03. 2015., Vodice
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Margit Vrbii, prof. TZK

19:17

OBRTNIK - NARONA

13:21

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
OCTOPUS - NARONA

24:22

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
MIOC - OBRTNIK

23:15

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA
OCTOPUS
2
SREDNJA KOLA METKOVI
NARONA
3
GIMNAZIJA FRANJE PETRIA ZADAR
MIOC
4
INDUSTRIJSKO-OBRTNIKA KOLA IBENIK
OBRTNIK

PRVOPLASIRANA EKIPA SD OCTOPUS


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Split
Metkovi
Zadar
ibenik

LUKA BAKOVI, ANTE BILOBRK, BRANKO CERI, LUKA ONDI, TEO OSI, BRANIMIR
IKO, ROKO TRIVKOVI, TEO DUDE, LUKA KURTOV, DOMAGOJ OMREN, IVAN RUDE,
FILIP MARKOVI, RAJMUND IMI
VODITELJ: ENKO BULJUBAI

SREDNJE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana gimnazije Fran Galovi Koprivnica

POLUFINALNE UTAKMICE
GIMNAZIJA - GIMNAZIJALAC

DATUM I MJESTO
25. 03. 2015., Koprivnica

DRUGA GIMNAZIJA VARADIN - GIMNAZIJALAC

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Vjekoslav Roboti mr.sc.

GIMNAZIJALAC - DRUGA GIMNAZIJA VARADIN

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
DRUGA GIMNAZIJA VARADIN
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG AKOVEC
GIMNAZIJA " FRAN GALOVI" KOPRIVNICA
GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA

16:18
19:8

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
18:20

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GIMNAZIJA - GIMNAZIJALAC

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
DRUGA GIMNAZIJA VARADIN
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJA

22:23
PRVOPLASIRANA EKIPA SD DRUGA GIMNAZIJA VARADIN
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Varadin
akovec
Koprivnica
Virovitica

KARLO HLAPI, MATIJA JURI, FILIP KEEK, ZVONIMIR ANTEK, FRANO VUJOVI, DARIO
JANDROK, LUKA GOTI, DOMINIK NOVAK, DORIAN GOLUB, SANDRO METRI, MARTIN
MINEK, LOVRO LUKAVEKI, LINO STRUKI, IGOR KORPAR
VODITELJ: ALEN MELNJAK

OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava
DATUM I MJESTO
24. 03. 2015., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Goran Hudovsky

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
PORTSKA GIMNAZIJA
III. GIMNAZIJA
GIMNAZIJA SESVETE
SREDNJA KOLA JELKOVEC

POLUFINALNE UTAKMICE
POGI - JELKOVEC

19:13

UM - III. GIMNAZIJA

19:20

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
POGI - III. GIMNAZIJA

21:16

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
JELKOVEC - UM

17:19

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
POGI
III. GIMNAZIJA
UM
JELKOVEC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

FRAN OLIVARI-ULIA, DANIEL VUSI, ANTONIO PARA, PETAR HABUDA, TONY ZAREV,
IVAN ARKOVI, JOSIP LETINA, STJEPAN BABI, MARKO EHI, JURICA ORI, PETAR
MEDI, KRISTIJAN KOTA, KREIMIR BEGANOVI OBRATOV, VID STAREVI
VODITELJ: BRANKA PAVLI

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ LIKO SENJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana

POLUFINALNE UTAKMICE
EKONOMIST - DUGA

DATUM I MJESTO
25. 03. 2015. Senj

STRUKOVNA KOLA - GIMNAZIJALAC RIJEKA

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dubravko Mesi, tajnik

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
PRVA RIJEKA HRVATSKA GIMNAZIJA
EKONOMSKO - TURISTIKA KOLA
SREDNJA KOLA MATE BLAINE LABIN
STRUKOVNA KOLA GOSPI

13:12
16:25

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
EKONOMIST - GIMNAZIJALAC RIJEKA

23:24

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
DUGA - STRUKOVNA KOLA

17:11

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GIMNAZIJALAC RIJEKA
EKONOMIST
DUGA
STRUKOVNA KOLA

MJESTO
Rijeka
Karlovac
Labin
Gospi

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC RIJEKA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

BRUNO JURII, DOMAGOJ VUKELI, MATIJA IGANTO, ROBERT MEDVEDEC, NOA TUBI,
SANDRO SAMARDI, MARINO EPINA, ANTONIO JERINOVI, DUJAM DUNATO, NIKOLA
SAMARDI, TEO DASKIJEVI, DINO ISLAMOVI, MARTIN MOZETI, JAKOV MOZETI
VODITELJ: MAJA MAVRINAC

49

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


RUKOMET - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
26., 27. i 28. travnja 2015., Pore

KOORDINATOR NATJECANJA
Dubravko Prelec

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Dubravko Prelec
Zoran Horina
Branka Pavli
Drago Siber

Maja Mavrinac
Enko Buljubai
Alen Melnjak

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
MARTIN
GYMNICUS
POGI
DRUGA GIMNAZIJA VARADIN
GIMNAZIJALAC RIJEKA
OCTOPUS

IME KOLE
SREDNJA KOLA DUGO SELO
I. GIMNAZIJA OSIJEK
PORTSKA GIMNAZIJA
DRUGA GIMNAZIJA VARADIN
PRVA RIJEKA HRVATSKA GIMNAZIJA
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA

MJESTO
DUGO SELO
OSIJEK
ZAGREB
VARADIN
RIJEKA
SPLIT

GRUPA A
I. Kolo
MARTIN - POGI
II. Kolo

17:16

GIMNAZIJALAC RIJEKA - MARTIN

21:24

III. Kolo
POGI - GIMNAZIJALAC RIJEKA

16:15

GRUPA B
I. Kolo
GYMNICUS - II. GIMN. VARADIN

14:12

II. Kolo
OCTOPUS - GYMNICUS

13:20

III. Kolo
II. GIMN. VARADIN - OCTOPUS

21:15

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
MARTIN - II. GIMN. VARADIN 22:15
2. utakmica poluzavrnice
POGI - GYMNICUS
PRVOPLASIRANA EKIPA SD MARTIN NASTUPILA JE U SASTAVU:
Eugen Babi, Domagoj Beljo, Marko Juraki, Marko Mari, Dorian Markui, Ivan Katavi, Boris Matovinovi, Andrija Rai, Tomislav Raji,
Tomislav Severec, Karpo Siroti, Luka Smoli, Mislav uker, Mihael Vrai
VODITELJ: Zoran Horina

za III. mjesto
II. GIMN. VARADIN - POGI
za I. mjesto
MARTIN - GYMNICUS

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


RUKOMET - SREDNJE KOLE

50

16:19
16:21
20:17

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolsko-sportska dvorana Srednje kole Augusta enoe
DATUM I MJESTO
24. 02. 2015., Garenica

VIHOR - VIHOR

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Tomislav Flinta, prof.

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA STJEPANA BASARIEKA
OSNOVNA KOLA POPOVAA
OSNOVNA KOLA GARENICA
OSNOVNA KOLA VIKTORA KOVAIA

POLUFINALNE UTAKMICE
MOSLAVAC - TABOR

18:10
19:18

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
VIHOR - MOSLAVAC

15:14

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
VIHOR - TABOR

20:14

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
VIHOR
MOSLAVAC
VIHOR
TABOR

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VIHOR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Ivani-Grad
Popovaa
Garenica
Hum Na Sutli

MARINELA LEKOVI, NIKA JUKI, MIRNA VALJUG, ANA MALEC, DINA KUREI, IVANA
VIDOVI, VELENA HAJDINOVI, LORENA SEKULI, PAULA KOLI, ANTONIA TUPEK, PAOLA
JUREN, PETRA TOMAC, ANA LORENA RUKAVINA
VODITELJ: TAJANA DAMJANOVI

OSNOVNE KOLE - ISTOK

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O M.A.Reljkovia
DATUM I MJESTO
25. 02. 2015., Cerna
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Ilija Grgi, prof.

POLUFINALNE UTAKMICE
TOMISLAV - VJEKOSLAV KLAI

17:4

DARDA - MLADOST

16:10

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
TOMISLAV - DARDA

14:10

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
VJEKOSLAV KLAI - MLADOST

19:7

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA MATIJA ANTUN RELJKOVI
TOMISLAV
2
OSNOVNA KOLA DARDA
DARDA
3
OSNOVNA KOLA VJEKOSLAV KLAI
VJEKOSLAV KLAI
4
OSNOVNA KOLA MLADOST
MLADOST

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TOMISLAV


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Cerna
Darda
Garin
Jaki

DORA SUI, VALENTINA TOMAEVI, MIRNA PUELJI, IVANKA BUBALO, ANJA


KUSKUNOVI, DORA STOJI, SARA IVKOI, INGRID NAJDER, ENA KUTEROVAC,
MIHAELA JURI, KRISTINA KATI, PETRA GODANJ, EMA ALAC, LAURA MARI
VODITELJ: MARIO LOVRI

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA ZADARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
upanijski savez kolskog porta Zadarske upanije

POLUFINALNE UTAKMICE
IVAN LOVRI - PLOE

26:18

DATUM I MJESTO
13. 03. 2015., Osnovna kola Zadarski otoci, Zadar

BRODARICA - OLUJA

4:19

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
IVAN LOVRI - OLUJA

22:26

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
BRODARICA - PLOE

17:15

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Milan Zekanovi, prof.

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI
OLUJA
2
OSNOVNA KOLA IVANA LOVRIA
IVAN LOVRI
3
OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE
BRODARICA
4
OSNOVNA KOLA "VLADIMIR NAZOR"
PLOE

PRVOPLASIRANA EKIPA SD OLUJA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Knin
Sinj
Zadar
Ploe

IVANA JURI-ARAMBAI, ANAMARIJA GRABI, MATEA BAKOVI, IVANA PLAVA, ANA


DAMJANOVI, IVA ZORI, ANTONELA KONFORTA, MARTINA KRAJPL, TINA BARII,
MIJA GAPAR, MIA JUREVI
VODITELJ: BIBIJANA BATARILO

OSNOVNE KOLE - SJEVER


DOMAIN NATJECANJA
O Prelog
DATUM I MJESTO
24. 02. 2015. Prelog
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Marin Horvat, prof.

R. BR.
1
2
3
4

POLUFINALNE UTAKMICE
MLADOST - BRAA RADI
PETA - IBM

15:24
19:18

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
BRAA RADI - PETA

16:15

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
MLADOST - IBM

20:18

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA "BRAA RADI"
BRAA RADI
V. OSNOVNA KOLA VARADIN
PETA
OSNOVNA KOLA PRELOG
MLADOST
OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI VIROVITICA
IBM

MJESTO
Koprivnica
Varadin
Prelog
Virovitica

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BRAA RADI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

VIKTORIJA ESTAK, TENA PETIKA, KARLA PALEKA, ELENA POPOVI, TAMARA BOGDAN,
TAJANA BAI, INES KOLAR, MARSELA NEMEC
VODITELJ: JASMINA MARKI

51

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
kolski portski savez Grada Zagreba
DATUM I MJESTO
25. 02. 2015., SD Dubrava
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Goran Hudovsky

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA NIKOLE TESLE
Osnovna kola Brestje
Osnovna kola Luka
Osnovna kola Malenica

POLUFINALNE UTAKMICE
NIKOLA TESLA - TIGAR

15:10

MALENICA - BRESTJE

12:19

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NIKOLA TESLA - BRESTJE

17:14

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
TIGAR - MALENICA

14:10

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
NIKOLA TESLA
BRESTJE
TIGAR
MALENICA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD NIKOLA TESLA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

BRUNA BUDAN, EMA MIKOEVI, ANA PETRINEC, NINA DEKANI, NEVENA JURII, LARA
SUVAJAC, INES PETKOVI, LUCIA DALI, MIA SUVAJAC, EMA TEFANI, ENA TURLI
VODITELJ: RADMILA LALI

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ LIKO SENJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana
DATUM I MJESTO
10. 03. 2015., Senj
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Dubravko Mesi, tajnik

POLUFINALNE UTAKMICE
USKOK - ZAMET

13:18

ILLYRICUS - GRABRIK

21:7

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
ZAMET - ILLYRICUS

18:17

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
USKOK - GRABRIK

19:10

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA ZAMET
ZAMET
2
OSNOVNA KOLA MATIJE VLAIA
ILLYRICUS
3
OSNOVNA KOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJEVIA SENJ USKOK
4
OSNOVNA KOLA GRABRIK
GRABRIK

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ZAMET


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Rijeka
Labin
Senj
Karlovac

LEJLA BALI, ANA KRSTAI, MIA BABIC, SARA KRIZMANIC, BARBARA PANDA, LUCIA
IVAKI, LARA JAKI, MIA KAPOVI, MINELA ARIFI, LINDA GRIVII, NAYANA PERIIBAHTIRI, ELENA MRI, KATIA SKOKANDI, VERONIKA SABALI
VODITELJ: DAMIR RABAR

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


RUKOMET - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
29., 30. travnja i 1. svibnja 2015., Pore

KOORDINATOR NATJECANJA
Ivana Putarek

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Ivana Putarek
Jasmina Marki
Bibijana Batarilo
Mario Lovri

Radmila Lali
Tajana Damjanovi
Damir Rabar

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
ZAMET
BRAA RADI
OLUJA
NIKOLA TESLA
TOMISLAV
VIHOR

IME KOLE
O ZAMET
O BRAA RADI
O DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI
O NIKOLE TESLE
O MATIJA ANTUN RELJKOVI
O STJEPANA BASARIEKA

MJESTO
RIJEKA
KOPRIVNICA
KNIN
ZAGREB
CERNA
IVANI-GRAD

GRUPA A
I. Kolo
VIHOR - OLUJA
II. Kolo

15:15

NIKOLA TESLA - VIHOR

16:15

III. Kolo
OLUJA - NIKOLA TESLA

18:14

GRUPA B
I. Kolo
BRAA RADI - TOMISLAV
II. Kolo

20:16

ZAMET - BRAA RADI

12:13

III. Kolo
TOMISLAV - ZAMET

11:21

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
OLUJA - ZAMET
10:22
2. utakmica poluzavrnice
NIKOLA TESLA - BRAA RADI

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ZAMET NASTUPILA JE U SASTAVU:


Veronika Sabali, Katia Skokandi, Elena Mri, Nayana Perii-Bahtiri, Linda Grivii, Minela Arifi, Mia Kapovi, Lara Jaki, Lucia Ivaki,
Barbara Panda, Sara Krizmanic, Mia Babic, Ana Krstai, Dorotea Speranza VODITELJ: Damir Rabar

52

za III. mjesto
OLUJA - NIKOLA TESLA
za I. mjesto
ZAMET - BRAA RADI

18:22
14:10
17:16

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


RUKOMET - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - ISTOK

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA

MLADOST - PODVINJE

14:5

DATUM I MJESTO

TOMISLAV - DARDA

6:14

10. 03. 2015. Cerna

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


lija Grgi, prof.

R. BR.
1
2
3
4

POLUFINALNE UTAKMICE

O M.A.Reljkovia

DARDA - MLADOST

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA DARDA
DARDA
OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR VIROVITICA
MLADOST
OSNOVNA KOLA MATIJA ANTUN RELJKOVI
TOMISLAV
OSNOVNA KOLA BLA TADIJANOVI
PODVINJE

14:7

PRVOPLASIRANA EKIPA SD DARDA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Darda
Virovitica
Cerna
Slavonski Brod

LAURA O, NIKA VLAI, LANA ALI, ANA DOBI, ARIJANA GASHI, SARA JANKOVI,
MANUELA KI, NIKOLINA KEKE, SARA DORA, IVONA MARTI, LAURA IVANOVI
VODITELJ: NENAD AI

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA

POLUFINALNE UTAKMICE

Rukometna dvorana na C Bazeni u Poljudu

GUSAR - KNEZ MISLAV

9:12

DATUM I MJESTO

USKOK - GUSAR

9:2

17. 03. 2015. Split

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Boris Pojak, prof.

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
KNEZ MISLAV - USKOK

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA KNEZA MISLAVA
KNEZ MISLAV
2
OSNOVNA KOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJEVIA SENJ
USKOK
3
OSNOVNA KOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIA
GUSAR

13:9

MJESTO
Katel Suurac
Senj
Metkovi

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KNEZ MISLAV


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

ANA TOMIC, NIKOLINA ZEBI, MIA KAPOVI, MARIJA ATELOV, NARDA OKO, HANA
JANJI, ANA PETRA LAMBAA, ELA MALE, FRANCESCA MATIC, KLARA ROGULJIC,
MARIJA STRMEKI
VODITELJ: SINIA EKO

53

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - SJEVER

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolsko-sportska dvorana S A. enoe i O Garenica

DATUM I MJESTO
18. 03. 2015. Garenica

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Tomislav Flinta, prof.

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA JELKOVEC
OSNOVNA KOLA "URO ESTER"
OSNOVNA KOLA GARENICA
IV. OSNOVNA KOLA VARADIN

POLUFINALNE UTAKMICE
JELKOVEC - BELA IV.

24:6

KOLARAC - VIHOR

15:23

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
12 (16):12 (15)
JELKOVEC - VIHOR

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
JELKOVEC
KOLARAC
VIHOR
BELA IV.

PRVOPLASIRANA EKIPA SD JELKOVEC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Koprivnica
Garenica
Varadin

DOROTEA ORA, ANDREA FRKO KESER, SARA GAVRILOVI, KATARINA LOKAS, IVANA
ZUBAK, TIHANA PANI, MARTA SUAC, LEONARDA RUMENJAK, MARIJA SIMANI, MIA
MARINKO, MELANIE RAJKOVI, MATEJA PERKO, NIKOLINA JURAKI
VODITELJ: IVAN BERTOVI

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA

POLUFINALNE UTAKMICE
ZAMET - MOSLAVAC

Sportska dvorana Gimnazije

DATUM I MJESTO

MLADOST - MOSLAVAC

17. 03. 2015. Rovinj

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ingrid Sau, prof.

R. BR.
1
2
3
4

7:6

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
ZAMET - MLADOST

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA ZAMET
ZAMET
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN
MLADOST
OSNOVNA KOLA DRAGUTINA DOMJANIA
MLADOST
OSNOVNA KOLA POPOVAA
MOSLAVAC

22:8

23:6

MJESTO
Rijeka
Pazin
Sveti Ivan Zelina
Popovaa

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ZAMET


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

KARLA KOKI, MIA SPERANZA, KARLA KURILI, DOROTEA SPERANZA, DORIS KLASI,
LAURA JURIEVI, TEA FRANI, NIKA PLEE, ADELA HODZI, ANELA TIPURA,
VERONIKA HRYSHKO, ARIJANA BABI, LUCIJA EELJ, ANTONELLA SABALI
VODITELJ: DAMIR RABAR

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE (5. i 6. razredi)


RUKOMET - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
O Antun Gustav Mato, Vinkovci

KOORDINATOR NATJECANJA
Ivana Putarek

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1.Ivana Putarek, predsjednica
2. Nenad ai
3. Damir Rabar

4. Sinia eko
5. Ivan Bertovi

REZULTATI NATJECANJA
1. utakmica poluzavrnice
DARDA - ZAMET
18:16
2. utakmica poluzavrnice
KNEZ MISLAV - JELKOVEC
za III. mjesto
ZAMET - KNEZ MISLAV
za I. mjesto
DARDA - JELKOVEC

9:14
19:14
15:13

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4

IME SD-a
DARDA
JELKOVEC
ZAMET
KNEZ MISLAV

IME KOLE
OSNOVNA KOLA DARDA
OSNOVNA KOLA JELKOVEC
OSNOVNA KOLA ZAMET
OSNOVNA KOLA KNEZA MISLAVA

MJESTO
DARDA
ZAGREB
RIJEKA
KATEL SUURAC

54

PRVOPLASIRANA EKIPA SD DARDA


NASTUPILA JE U SASTAVU:
Lana Ali, Ana Dobi, Sara Dora, Arijana Gashi, Laura Ivanovi,
Sara Jankovi, Nikolina Keke, Manuela Ki, Nika Vlai, Laura
o, Matea Ivanjko, Ivona Marti
VODITELJ: Nenad ai

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE (5. i 6. razredi)


RUKOMET - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
S Dugo Selo

POLUFINALNE UTAKMICE
MLADEN DANANI - AUGUSTIN

DATUM I MJESTO
25. 03. 2015., Dugo Selo

KEBB - BEDEX

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Zoran Horina, prof.

18:7
21:13

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
MLADEN DANANI - KEBB

30:15

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
AUGUSTIN - BEDEX

23:9

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
Srednja kola Dragutina Straimira
MLADEN DANANI
2
EKONOMSKA I BIROTEHNIKA KOLA BJELOVAR
KEBB
3
SREDNJA KOLA TINA UJEVIA
AUGUSTIN
4
SREDNJA KOLA BEDEKOVINA
BEDEX

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADEN DANANI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Sveti Ivan Zelina
Bjelovar
Kutina
Bedekovina

DORA IGROVI, MAGDALENA IGROVI, TAJANA PODOLSKI, KATARINA MRAZOVI,


LAVINIA LATIN, MONIKA GROINI, JELENA OSI, KARLA HORVAT, KATARINA
ANTOLKOVI, ANA OSI, LEONA CRNEKOVI
VODITELJ: DRAGUTIN BUNI

SREDNJE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Nastavno sportska dvorana akovo

POLUFINALNE UTAKMICE
POLET - MLADOST 96

DATUM I MJESTO
13. 03. 2015. akovo

GIMNAZIJALAC - OBRTNIK

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Mirna Rajle Broanac

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
GIMNAZIJA A.G.MATOA
Gimnazija Matije Antuna Reljkovia
Gimnazija Matija Mesi
OBRTNIKA KOLA

13:17
10:7

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
MLADOST 96 - GIMNAZIJALAC

19:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
POLET - OBRTNIK

23:8

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MLADOST 96
POLET
GIMNAZIJALAC
Obrtnik?

MJESTO
akovo
Vinkovci
Slavonski Brod
Poega

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST '96


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

IRIS URI, VLATKA TOKI, IVANA ZIRN, MARTINA GOLUA, MARIA ENIK, MARINA
DUBRAVAC, LENA DUNEROVI, MAJA MATASOVI, MAJA MIHALINA, HELENA PRSKALO,
MARINA TADI, LUCIJA BOGDANOVI, MARIJA PENAVA, HELENA BARI
VODITELJ: MIRELA UNDA

55

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH KLUBOVA IBENIK

DOMAIN NATJECANJA
O Meterize
DATUM I MJESTO
25. 03. 2015. ibenik
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Anita Donivi, prof. TZK

POLUFINALNE UTAKMICE
LOVRE MONTI - PLOA

7:24

BAN JELAI - V. NAZOR

31:13

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
PLOA - BAN JELAI

13:15

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
LOVRE MONTI - V. NAZOR

20:11

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
SREDNJA STRUKOVNA KOLA BANA JOSIPA JELAIA
BAN JELAI
2
SREDNJA KOLA FRA ANDRIJE KAIA MIOIA
PLOA
3
SREDNJA KOLA LOVRE MONTIJA
LOVRE MONTI
4
GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA
V. NAZOR

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BAN JELAI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Sinj
Ploe
Knin
Zadar

ANA BILOKAPI, KATARINA BUDI, MATEA MAURIN, JELENA OMREN, LJUBICA


PLAZIBAT, MATEA PLETIKOSI, LEA POLJAK, MATEA RADONJA, MANUELA RUNJE, MATEA
KALIC, ANA VUKOVI
VODITELJ: JOSIP MALBAA

SREDNJE KOLE - SJEVER

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA MEIMURSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Graditeljska kola
DATUM I MJESTO
23. 03. 2015. akovec
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Marin Horvat, prof.

R. BR.
1
2
3
4

POLUFINALNE UTAKMICE
STRUKOVNA - GIMNAZIJALAC

10:22

GIMNAZIJALAC - DRUGA GIMNAZIJA VARADIN

22:10

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
GIMNAZIJALAC (KC) - GIMNAZIJALAC (K)

13:1

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
DRUGA GIMNAZIJA VARADIN - STRUKOVNA

9:18

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
GIMNAZIJA " FRAN GALOVI" KOPRIVNICA
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG AKOVEC
GIMNAZIJALAC
STRUKOVNA KOLA VIROVITICA
STRUKOVNA
DRUGA GIMNAZIJA VARADIN
DRUGA GIMNAZIJA VARADIN

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC (KC)


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Koprivnica
akovec
Virovitica
Varadin

NINA ALVIR, KORINA KARLOVAN, TEA HMELINA, KARLA FRANJKI, KATARINA BORAC,
IVA AFAR, IVA PAPAC, IVONA MREN, HELENA MARIJA MIKULI, EMA KOSNICA,
KLARA KOKA, ENA ZAGORAK, LEONARDA ENVALD
VODITELJ: FILIP ALAMON

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava
DATUM I MJESTO
24. 03. 2015. Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Goran Hudovsky

POLUFINALNE UTAKMICE
POGI - LABOS

15:9

UM - VRAPI

15:13

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
POGI - UM

17:12

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
LABOS - VRAPI

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
PORTSKA GIMNAZIJA
POGI
2
GIMNAZIJA SESVETE
UM
3
PRIRODOSLOVNA KOLA VLADIMIRA PRELOGA
LABOS
4
KOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPE
VRAPI

13:11
PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

BERNARDA ALUI, MATEA SERTI, DORJANA KOS, KARLA ANDRIJANI, NELA UI,
VALERIJA KRALJ, IVA BURI, ANA ARI, IVANA MARKOV, ANA TEFANAC, DORA
JUTRIA, ANDREA PAVKOVI
VODITELJ: NINO MARKOVI

SREDNJE KOLE - ZAPAD

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ LIKO SENJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana
DATUM I MJESTO
25. 03. 2015. Senj
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Dubravko Mesi, tajnik

R. BR.
1
2
3
-1

POLUFINALNE UTAKMICE
GIMNAZIJALAC RIJEKA - SENIA
ZMAJ - OLIMPIJA 1908

3:0

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
GIMNAZIJALAC RIJEKA - ZMAJ
UTAKMICA ZA 3. MJESTO
SENIA - OLIMPIJA 1908

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
PRVA RIJEKA HRVATSKA GIMNAZIJA
GIMNAZIJALAC RIJEKA
SREDNJA KOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIA U SENJU
SENIA
S VLADIMIR GORTAN - SCUOLA MEDIA SUPERIORE VLADIMIR GORTAN ZMAJ
GIMNAZIJA KARLOVAC
OLIMPIJA 1908

19:18

MJESTO
Rijeka
Senj
Buje
Karlovac

56

15:12
3:0
PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC RIJEKA
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

EMINA BRADARI, IVANA DUNDOVI, EDINA ANI, ANITA FILI, MARTA JURI,
ANTONELA KALI, MIRNA MAHULJA, EMANUELA MARTINOVI, DOROTEA MEMETI,
ILEANA PENI, DANIJELA TATALOVI, IVA TOMI, PETRA TOMULI, ELLA TOSKI
VODITELJ: SINIA LATKOVI

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


RUKOMET - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
26., 27. i 28. travnja 2015., Pore

KOORDINATOR NATJECANJA
Ivana Putarek

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Ivana Putarek
Nino Markovi
Filip alamon
Mirela unda

Sinia Latkovi
Josip Malbaa
Dragutin Buni

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
MLADOST '96
GIMNAZIJALAC RIJEKA
POGI
BAN JELAI
GIMNAZIJALAC
MLADEN DANANI

IME KOLE
GIMNAZIJA A.G.MATOA
PRVA RIJEKA HRVATSKA GIMNAZIJA
PORTSKA GIMNAZIJA

MJESTO
AKOVO
RIJEKA
ZAGREB
SREDNJA STRUKOVNA KOLA BANA JOSIPA JELAIA SINJ
GIMNAZIJA FRAN GALOVI KOPRIVNICA
KOPRIVNICA
SREDNJA KOLA DRAGUTINA STRAIMIRA
SVETI IVAN ZELINA

GRUPA A
I. Kolo
BAN JELAI - GIMNAZIJALAC RIJEKA

12:18

II. Kolo
MLADEN DANANI - BAN JELAI

18:19

III. Kolo
GIMNAZIJALAC RIJEKA - M. DANANI

GRUPA B
I. Kolo
GIMNAZIJALAC - POGI
II. Kolo

14:13

11:16

MLADOST 96 - GIMNAZIJALAC

16:15

III. Kolo
POGI - MLADOST 96

13:15

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
16:15
2. utakmica poluzavrnice

GIMNAZIJALAC RIJEKA - POGI

BAN JELAI - MLADOST 96


PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST 96 NASTUPILA JE U SASTAVU:
Helena Bari, Lucija Bogdanovi, Ivana Zirn, Marija Matasovi, Marija Penava, Helena Prskalo, Marina Tadi, Vlatka Toki, Marina
Dubravac, Maria enik, Iris uri, Maja Matasovi, Lena Dunerovi, Maja Mihalina
VODITELJ: Mirela unda

19:18

GIMNAZIJALAC (RI) - MLADOST 96

17:18

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


RUKOMET - SREDNJE KOLE

57

16:17

za III. mjesto
POGI - BAN JELAI
za I. mjesto

4.3.4. REZULTATI

ODBOJKA

58

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolsko-sportska dvorana I. osnovne kole
DATUM I MJESTO
21. 05. 2015. Bjelovar

POLUFINALNE UTAKMICE
SLAVKO KO - VIKTOROVAC
KLANJEC - POLET

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Tomislav Flinta, prof.

1:2
0:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
VIKTOROVAC - POLET

1:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
SLAVKO KO - KLANJEC

0:2

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA
POLET
2
OSNOVNA KOLA VIKTOROVAC
VIKTOROVAC
3
OSNOVNA KOLA ANTUNA MIHANOVIA
KLANJEC
4
OSNOVNA KOLA SLAVKA KOLARA
SLAVKO KO

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POLET


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Daruvar
Sisak
Klanjec
Kravarsko

DORIJAN BAHNJIK, NIKOLA RADOJEVI, MAXIMILIAN VALDGONI, ADRIJANO ROEK,


KARLO BARTA, NICOLA CRISCUOLO, BERISLAV DELAJLIJA, MARTIN JURKI, ANTONIJO
PUSTAHIJA, DAVID STRACABOKO, IVAN SEKERE
VODITELJ: DARIO OKAC

OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana Jug
DATUM I MJESTO
25. 05. 2015. Osijek
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mirna Rajle Broanac

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA BIJELO BRDO
OSNOVNA KOLA MARKUICA
OSNOVNA KOLA HUGO BADALI
OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI

POLUFINALNE UTAKMICE
MARKUICA - SOKOL

2:1

PLAVI SOKOL - POLET

0:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
MARKUICA - POLET

0:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
SOKOL - PLAVI SOKOL

1:2

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
POLET
MARKUICA
PLAVI SOKOL
SOKOL

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POLET


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Bijelo Brdo
Markuica
Slavonski Brod
Poega

ALEKSANDAR VLAJKOV, MIHAILO VIDOJEVI, NEBOJA MILETI, NIKOLA RANKOVI,


ALEKSANDAR MIROSAVLJEVI, DALIBOR JANOEVI, NENAD POPADI, NIKOLA
TOMAEVI, LUKA TRBI, LAZAR VOLAREV, LEON PANDI
VODITELJ: SINIA BORI

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Osnovna kola prof. Filipa Lukasa
DATUM I MJESTO
21. 05. 2015. Katel Stari
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Boris Poljak, prof.

POLUFINALNE UTAKMICE
GRDELINI - TIN

1:2

PETKA - BILI BRIG

2:1

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
GRDELINI - PETKA

2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
BILI BRIG - TIN

1:2

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA PROF. FILIPA LUKASA
GRDELINI
2
OSNOVNA KOLA LAPAD
PETKA
3
OSNOVNA KOLA TINA UJEVIA
TIN
4
OSNOVNA KOLA ZADARSKI OTOCI - ZADAR
BILI BRIG

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GRDELINI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Katel Stari
Dubrovnik
ibenik
Zadar

DOMAGOJ BOGI, IVAN IRLI, IVAN PETROVI, MARIO KOZLICA, MARIO KRIVI, ANTE
PENGA, ANTONIO PALI, JAKOV MELVAN, ANTE PERA, LUKA VUI, MATEJ MARETI
VODITELJ: MARIJA II

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Arena Varadin
DATUM I MJESTO
20. 05. 2015. Varadin
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Josipa Polanec timec, prof.

POLUFINALNE UTAKMICE
DRNJE - DRAVA
TORNADO - SLATINA

0:2
1:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
DRAVA - SLATINA

0:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
DRNJE - TORNADO

0:2

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA EUGENA KUMIIA
SLATINA
2
OSNOVNA KOLA DONJA DUBRAVA
DRAVA
3
OSNOVNA KOLA NOVI MAROF
TORNADO
4
OSNOVNA KOLA FRAN KONCELAK DRNJE
DRNJE

MJESTO
Slatina
Donja Dubrava
Novi Marof
Drnje

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SLATINA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

BOJAN DMITROVI, MIJO BLAKO-BONJAK, DOMINIK BOT, DOMAGOJ BOT,


SEBASTIAN HERCEG, ANTONIO TUREK, ANDREAS SUHI, LUKA MILII, JOSIP
PUKARI, DOMINIK MUDRI
VODITELJ: BORIVOJE KOCI

59

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
kolski portski savez Grada Zagreba

POLUFINALNE UTAKMICE
VIDRA - FERENICA

DATUM I MJESTO
25. 05. 2015. SD Dubrava
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Goran Hudovsky

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA BARTOLA KAIA
Osnovna kola Marina Dria
Osnovna kola Augusta Cesarca
Osnovna kola Mate Lovraka

2:0

JARUN - LOVRAK

2:0

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
VIDRA - JARUN

0:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
FERENICA - LOVRAK

2:0

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
JARUN
VIDRA
FERENICA
LOVRAK

PRVOPLASIRANA EKIPA SD JARUN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

TINO HANI, ALEN BJELI, MARKO BATOVANJA, IVAN MARTI, FRAN UK, VITO PANJOLTUFLIJA, KREIMIR KRUNI, MARIJAN RADO, RENE MEZAK, LEON VUKELI, ANTE
GAINA, ROKO DOBRENI
VODITELJ: SANJA LINARI

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ KARLOVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Vladimir Nazor

POLUFINALNE UTAKMICE
KORANA - PODMURVICE

DATUM I MJESTO
28. 05. 2015. Duga Resa

GALEB - POVRATAK

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Kreimir Boievi, prof.

R. BR.
1
2
3
4

0:2
2:0

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
PODMURVICE - GALEB

0:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
KORANA - POVRATAK

0:2

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE ROVINJ
GALEB
OSNOVNA KOLA PODMURVICE
PODMURVICE
OSNOVNA KOLA DR. FRANJE TUMANA LIKI OSIK
POVRATAK
OSNOVNA KOLA "BRAA SELJAN"
KORANA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GALEB


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Rovinj
Rijeka
Liki Osik
Karlovac

ANDREA FATORI, TONI ETI, JURA RADI, ROKO POROPAT, LUKA LAVIATI, ANTEO
LAKOVI, LUCA LAKOVI, FABIAN GULJA, DENI GREVI, MARK IRCEL
VODITELJ: ROBERTO KREVATIN

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


ODBOJKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
29., 30. travnja i 1. svibnja 2015., Pore

KOORDINATOR NATJECANJA
Gianni Ottochian

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Gianni Ottochian
Sanja Linari
Sinia Bori
Borivoje Koci

Roberto Krevatin
Marija ii
Dario okac

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a

IME KOLE
O BARTOLA KAIA
O JURJA DOBRILE ROVINJ
O PROF. FILIPA LUKASA
O BIJELO BRDO
O VLADIMIRA NAZORA
O EUGENA KUMIIA

JARUN
GALEB
GRDELINI
POLET (B)
POLET (D)
SLATINA

MJESTO
ZAGREB
ROVINJ
KATEL STARI
BIJELO BRDO
DARUVAR
SLATINA

GRUPA A
I. Kolo
JARUN - SLATINA
II. Kolo

2:0

GALEB - JARUN

1:2

III. Kolo
SLATINA - GALEB

0:2

GRUPA B
I. Kolo
GRDELINI - POLET (B. Brdo)
II. Kolo
POLET (Daruvar) - GRDELINI

1:2
0:2

III. Kolo
POLET (B. Brdo) - POLET (Daruvar)

2:1

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
JARUN - GRDELINI
2:0
2. utakmica poluzavrnice
GALEB - POLET (B. Brdo)
PRVOPLASIRANA EKIPA SD JARUN NASTUPILA JE U SASTAVU:
Tino Hani, Rene Mezak, Ante Gaina, Leon Vukeli, Alen Bjeli, Marijan Rado, Fran uk, Roko Dobreni, Vito Panjol-Tuflija, Kreimir
Kruni, Ivan Marti, Marko Batovanja VODITELJ: Sanja Linari

60

za III. mjesto
GRDELINI - POLET (B. Brdo)
za I. mjesto
JARUN - GALEB

2:0
2:0
2:0

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


ODBOJKA - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Bedekovina

POLUFINALNE UTAKMICE
TEHNIAR (DA) - TEHNIAR (SK)

DATUM I MJESTO
10. 02. 2015. Bedekovina
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Hrvoje piljak, prof.

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
TEHNIKA KOLA SISAK
SREDNJA KOLA BAN JOSIP JELAI
TEHNIKA KOLA DARUVAR
SREDNJA KOLA PREGRADA

1:2

PREGRADA - BAN

0:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
TEHNIAR - BAN

2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
TEHNIAR - PREGRADA

2:0

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
TEHNIAR
BAN
TEHNIAR
PREGRADA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TEHNIAR (SK)


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Sisak-Caprag
Zaprei
Daruvar
Pregrada

DENI KOMOSAR PAVII, DOMAGOJ IMI, LEON WOLF, JAKOV MARJANOVI, LIVIO
ALI, MIHAEL BIAN, MATEJ BLAEVI, LUKA HRNEVI, ANTONIO JURI, VEDRAN
ODRIBOI, MARKO PERENEVI, DOMAGOJ RAJKOVI
VODITELJ: MARINA DAMJANOVI

SREDNJE KOLE - ISTOK

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gimnazija M. A. Reljkovia

POLUFINALNE UTAKMICE
TEHNIAR - OLYMPIA

DATUM I MJESTO
19. 02. 2015. Vinkovci
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Stipe Tomi, prof.

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIA
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA
I. GIMNAZIJA OSIJEK
TEHNIKA KOLA

0:2

POLET - GYMNICUS

2:0

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
POLET - OLYMPIA

2:1

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
TEHNIAR - GYMNICUS

1:2

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
POLET
OLYMPIA
GYMNICUS
TEHNIAR

MJESTO
Vinkovci
Slavonski Brod
Osijek
Poega

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POLET


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

LUKA MAVANIN, TIN TOMI, LUKA JELI, ANTE GALI, BRUNO JURI, DOMINIK PIRLJIN,
IVAN ZAVII, MISLAV ORBAN, FILIP UREMOVI, STJEPAN ANDRIEVI, LUKA UKER,
MATEJ SVILAR
VODITELJ: JOSIPA GORIKI

61

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gradska dvorana Dubrovnik
DATUM I MJESTO
23. 02. 2015. Dubrovnik
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Nikola Makivi

POLUFINALNE UTAKMICE
VIRUSI - POMORAC
BLA JURJEV TROGIRANIN - GIMNAZIJALAC

2:0
2:0

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
BLA JURJEV TROGIRANIN - VIRUSI

2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
POMORAC - GIMNAZIJALAC

0:2

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
SREDNJA STRUKOVNA KOLA BLA JURJEV TROGIRANIN
BLA JURJEV TROGIRANIN
2
MEDICINSKA KOLA ANTE KUZMANIA-ZADAR
VIRUSI
3
GIMNAZIJA ANTUNA VRANIA
GIMNAZIJALAC
4
POMORSKO-TEHNIKA KOLA DUBROVNIK
POMORAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BLA JURJEV TROGIRANIN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Trogir
Zadar
ibenik
Dubrovnik

ROKO MALENICA, ANELO BRITVI, PETAR SUI, PAVAO LOVRI, MARIO BOAN, BRUNO
KRIAN, JURICA MARKOVI, ANTE BOTI, DAMIR BOTI, MARIN TOMI, MARKO SABLJI
VODITELJ: SANDRA BATURINA

SREDNJE KOLE - SJEVER

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA MEIMURSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Graditeljska kola

POLUFINALNE UTAKMICE
GIMNAZIJALAC - TIO

0:2

DATUM I MJESTO
19. 02. 2015. akovec

SREDNJOKOLAC - MARUL

2:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Marin Horvat, prof.

TIO - SREDNJOKOLAC

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
2:1

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GIMNAZIJALAC - MARUL

R. BR.
1
2
3
4

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
TEHNIKA KOLA AKOVEC
TIO
PRVA GIMNAZIJA VARADIN
SREDNJOKOLAC
GIMNAZIJA " FRAN GALOVI" KOPRIVNICA
GIMNAZIJALAC
SREDNJA KOLA MARKA MARULIA SLATINA
MARUL

2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA SD TIO
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
akovec
Varadin
Koprivnica
Slatina

DAVOR TROK, ANTONIO STANKOVI, FILIP STRAHIJA, FILIP GRADIAJ, MARKO HORVAT,
PETAR KRIZMAN, VANJA MARCIU, DINO NOVAK, KARLO OBADI, PATRIK BLAEKA,
VEDRAN DAVID
VODITELJ: BRANKO AUGUSTI

OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava
DATUM I MJESTO
20. 02. 2015. Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Goran Hudovsky

POLUFINALNE UTAKMICE
POGI - TRENJA

2:0

OSMICA - LABOS

0:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
POGI - LABOS

2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
TRENJA - OSMICA

1:2

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
PORTSKA GIMNAZIJA
POGI
2
PRIRODOSLOVNA KOLA VLADIMIRA PRELOGA
LABOS
3
GIMNAZIJA TITUA BREZOVAKOG
OSMICA
4
DRUGA EKONOMSKA KOLA
TRENJA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

IGOR PERKOVI, DAVOR MURGI, DAMJAN PETERLIN, DOMAGOJ NII, MORENO


GARBAJS, MATIJA VODANOVI, MARIN JERI, ZVONIMIR BUDJA, JOSIP VRANJKOVI,
EDI LEKAJ, JOSIP MARI, DOMAGOJ ROGI
VODITELJ: SAA IVANIEVI

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Srednja kola Zvane rnje
DATUM I MJESTO
18. 02. 2015. Rovinj
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mato Kukuruzovi, prof.

POLUFINALNE UTAKMICE
MLADOST - GAM

2:0

GAM - UGOSTITELJ

0:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
MLADOST - UGOSTITELJ

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
SREDNJA KOLA ZVANE RNJE ROVINJ
MLADOST
2
SREDNJA KOLA PLITVIKA JEZERA
UGOSTITELJ
3
GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIIA RIJEKA
GAM

MJESTO
Rovinj
Korenica
Rijeka

2:0

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

SANDY BUTKOVI, LUCHAS NADI, ANTHONY POROPAT, DAMIR OMERHODI, NIKOLA


POROPAT, STJEPAN MOSTAHINI, DANIEL ETI, LUKA JAN PAMI, SANDY KUHAR, ADAM
GRGI, MARKO ILI, DOMAGOJ MATOEVI
VODITELJ: FRANJO IVANIEVI

62

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


ODBOJKA - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
26., 27. i 28. travnja 2015., Pore

KOORDINATOR NATJECANJA
Gianni Ottochian

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Gianni Ottochian
Saa Ivanievi
Franjo Ivanievi
Branko Augusti

Marina Damjanovi
Sandra Baturina
Stipe Tomi

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
MLADOST
BLA JURJEV TROGIRANIN
TEHNIAR
POLET
POGI
TIO

IME KOLE
SREDNJA KOLA ZVANE RNJE
S. ST. KOLA BLA JURJEV TROGIRANIN
TEHNIKA KOLA SISAK
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIA
PORTSKA GIMNAZIJA
TEHNIKA KOLA AKOVEC

GRUPA A
I. Kolo
POLET - TEHNIAR
II. Kolo

MJESTO
ROVINJ
TROGIR
SISAK-CAPRAG
VINKOVCI
ZAGREB
AKOVEC

0:2

TIO - POLET

0:2

III. Kolo
TEHNIAR - TIO

2:0

GRUPA B
I. Kolo
BLA JURJEV TROGIRANIN - POGI
II. Kolo

2:0

MLADOST - B. J. TROGIRANIN

0:2

III. Kolo
POGI - MLADOST

1:2

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
TEHNIAR - MLADOST
1:2
2. utakmica poluzavrnice
POLET - BLA JURJEV TROGIRANIN
PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST NASTUPILA JE U SASTAVU:
Sandy Kuhar, Marko Ili, Stjepan Mostahini, Domagoj Matoevi, Adam Grgi, Damir Omerhodi, Nikola Poropat, Anthony Poropat,
Daniel eti, Luka Jan Pami, Luchas Nadi, Sandy Butkovi
VODITELJ: Franjo Ivanievi

za III. mjesto
TEHNIAR - POLET
za I. mjesto
B. J. TROGIRANIN - MLADOST

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


ODBOJKA - SREDNJE KOLE

63

0:2
2:1
1:2

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolsko-sportska dvorana I. osnovne kole Bjelovar
DATUM I MJESTO
20. 05. 2015. Bjelovar
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Tomislav Flinta, prof.

POLUFINALNE UTAKMICE
POLET - VIKTOROVAC

1:2

KUMROVEC - AUGUST

0:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
VIKTOROVAC - AUGUST

0:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
POLET - KUMROVEC

2:1

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA ANTUNA AUGUSTINIA
AUGUST
2
OSNOVNA KOLA VIKTOROVAC
VIKTOROVAC
3
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA
POLET
4
OSNOVNA KOLA JOSIPA BROZA
KUMROVEC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD AUGUST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zaprei
Sisak
Daruvar
Kumrovec

TIHANA RUBI, PETRA BENKO, NIKA ESTAN, MIRNA MIKEC, LEA BOROVEC, MIRNA
SAFNER, JANA RAFAELA IMI, ANA ANTI, NINA KARAMATI, LARA TIMAC, SARA
RIMAC, LARA ADAMI-GOLI
VODITELJ: TOMISLAV MALKO

OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolski portski savez Brodsko-posavske upanije
DATUM I MJESTO
21. 10. 2014. Slavonski Brod
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Bruno tefanek

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR
OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR
OSNOVNA KOLA AUGUST CESAREC
OSNOVNA KOLA JULIJA KEMPFA

POLUFINALNE UTAKMICE
NAZOR - SLOGA

2:0

MLADOST - NAZOR

0:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NAZOR (SB) - NAZOR (E)

2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
SLOGA - MLADOST

1:2

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
NAZOR
NAZOR
MLADOST
SLOGA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD NAZOR (SB)


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Slavonski Brod
epin
Ivankovo
Poega

ANTONELA DANKI, ANAMARIJA STJEPANOVI, NIKA BRKLJAI, ANA-MARIJA


DUSPARA, TENA JANKOVIILIJANA URI, EMA IGNJATI, MARINA AKOVI
VODITELJ: ROBERT SMUDA

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gradska dvorana Vinko Kandija
DATUM I MJESTO
28. 05. 2015. Trogir
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Boris Poljak, prof.

POLUFINALNE UTAKMICE
RADOVAN - METERIZE

2:0

OMBLA - POSEDARJE

2:0

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
RADOVAN - OMBLA

2:1

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
METERIZE - POSEDARJE

2:1

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA MAJSTORA RADOVANA
RADOVAN
2
OSNOVNA KOLA MOKOICA, DUBROVNIK
OMBLA
3
OSNOVNA KOLA METERIZE
METERIZE
4
OSNOVNA KOLA BRAA RIBAR
POSEDARJE

PRVOPLASIRANA EKIPA SD RADOVAN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Trogir
Mokoica
ibenik
Posedarje

MARIJA URAK, KATARINA KOJUNDI, DAVORKA GAI, TINA BILI, ANTEA PAPI,
SARA BATURINA, PETRA BRKAN, ANTONIJA ZELALIJA, MIA ARKOVI, ANTEA BATURINA,
MIA JAKUS, LORENA RADI
VODITELJ: SANDRA BATURINA

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana O Ljudevita Modeca
DATUM I MJESTO
21. 05. 2015. Krievci
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Toni Svoboda, prof.

R. BR.
1
2
3
-

POLUFINALNE UTAKMICE
JUNIOR - IZVOR

2:0

PRIBISLAV - DRUGA

2:0

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
PRIBISLAV - JUNIOR

2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
IZVOR - DRUGA

2:0

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PRIBISLAVEC
PRIBISLAV
OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA
JUNIOR
OSNOVNA KOLA LJUDEVITA MODECA KRIEVCI
IZVOR
II. OSNOVNA KOLA VARADIN
DRUGA

MJESTO
Pribislavec
Slatina
Krievci
Varadin

64

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PRIBISLAV


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

LUCIJA KOAK, MIRNA KAMENI, LUCIJA KAMENI, RIA HORVAT, STELLA-VANESSA


JERKOVI, ANJA POKRIVA, NIKA BAIANJA MITRAN, MIRNA TOMLJANOVI,
ANAMARIA PONGRAI, MIRJAM VARGA, ENA MIHALKOVI
VODITELJ: ELJKA OBADI

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
kolski sportski savez Grada Zagreba

POLUFINALNE UTAKMICE
GALEB - BOTINEC

DATUM I MJESTO
25. 05. 2015. SD Dubrava

MATKO LAGINJA - UBOR

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Goran Hudovsky

2:0
0:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
GALEB - UBOR

2:1

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
BOTINEC - MATKO LAGINJA

0:2

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVAIA
GALEB
2
OSNOVNA KOLA VJENCESLAVA NOVAKA
UBOR
3
OSNOVNA KOLA MATKA LAGINJE
MATKO LAGINJA
4
OSNOVNA KOLA BRAE RADI
BOTINEC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GALEB


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

NINA MIKULI, KLARA JELINEK, ENA FRANJA, ANJA KROLO, NIKA MILIA, MARINA
PUTANEC, EVA KORDI, LARA MIKULI, KLARA CRNOGORAC, ANA BOGOVI, TEA CVETKO,
EVA MANDI
VODITELJ: DAMIR TOKI

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ KARLOVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Vladimir Nazor

POLUFINALNE UTAKMICE
PLAVI ZMAJ - JELEN

DATUM I MJESTO
21. 10. 2014. Duga Resa

VRSAR - FUNTANA - POVRATAK

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Kreimir Boievi, prof.

R. BR.
1
2
3
4

0:2
2:0

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
JELEN - VRSAR-FUNTANA

0:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PLAVI ZMAJ - POVRATAK

2:0

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA
VRSAR - FUNTANA
OSNOVNA KOLA JELENJE - DRAICE
JELEN
OSNOVNA KOLA "VLADIMIR NAZOR"
PLAVI ZMAJ
OSNOVNA KOLA DR. FRANJE TUMANA LIKI OSIK
POVRATAK

MJESTO
Vrsar
Draice
Duga Resa
Liki Osik

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VRSAR - FUNTANA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

DORA BULEI, AMALIJA BREEVI, TINA VADNJAK, VITA PERI, PAOLA HAKA, TENA
POPEC, MENDI IPSA, LEA GRGETA, LUCIJA DEAK, DEBORAH BERTAGIA, ANTONIETA
BRAJKOVI, VANJA LUKI
VODITELJ: GOJKO VEKI

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


ODBOJKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
29., 30. travnja i 1. svibnja 2015., Pore

KOORDINATOR NATJECANJA
Margit Vrbii

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Margit Vrbii
Tomislav Malko
Damir toki
Sandra Baturina

Robert Smuda
Gojko Veki
eljka Obadi

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
VRSAR-FUNTANA
NAZOR
AUGUST
RADOVAN
GALEB
PRIBISLAV

IME KOLE
O VLADIMIRA NAZORA
O VLADIMIR NAZOR
O ANTUNA AUGUSTINIA
O MAJSTORA RADOVANA
O IVANA GORANA KOVAIA
O VLADIMIRA NAZORA

MJESTO
VRSAR
SLAVONSKI BROD
ZAPREI
TROGIR
ZAGREB
PRIBISLAVEC

GRUPA A
I. Kolo
RADOVAN - GALEB
II. Kolo

2:1

VRSAR-FUNTANA - RADOVAN

2:0

III. Kolo
GALEB - VRSAR-FUNTANA

0:2

GRUPA B
I. Kolo
PRIBISLAV - NAZOR
II. Kolo

0:2

AUGUST - PRIBISLAV

2:0

III. Kolo
NAZOR - AUGUST

2:1

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
VRSAR-FUNTANA - AUGUST
2:0
2. utakmica poluzavrnice
RADOVAN - NAZOR

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VRSAR-FUNTANA NASTUPILA JE U SASTAVU:


Dora Bulei, Amalija Breevi, Tina Vadnjak, Vita Peri, Paola Haka, Tena Popec, Mendi Ipsa, Lea Grgeta, Lucija Deak, Deborah Bertagia,
Antonieta Brajkovi, Vanja Luki VODITELJ: Gojko Veki

65

za III. mjesto
RADOVAN - AUGUST
za I. mjesto
VRSAR-FUNTANA - NAZOR

0:2
1:2
2:1

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


ODBOJKA - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


SREDNJE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolska dvorana O Vladimira Nazora epin
DATUM I MJESTO
11. 02. 2015. epin
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Ilija Pavi prof.

R. BR.
1
2
3
4

POLUFINALNE UTAKMICE
NAZOR - SOKOL

2:0

JUNIOR - D.T. KLUB

2:0

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NAZOR - JUNIOR

2:0

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR
NAZOR
OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA
JUNIOR
OSNOVNA KOLA DRAGUTINA TADIJANOVIA
D.T. KLUB
OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI
SOKOL

PRVOPLASIRANA EKIPA SD NAZOR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
epin
Slatina
Vukovar
Poega

ANDREA BRTAN, PAULA URI, EMA ROMI, TEA SABLJO, LEA BAREI, INA ZADRO,
DORA OLUJI, MARIJA DUGANDI, LARA MATUSINA, PETRA DUGANDI
VODITELJ: IVAN POSPIIL

SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH KLUBOVA IBENIK

DOMAIN NATJECANJA
O Meterize
DATUM I MJESTO
17. 12. 2014. ibenik
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Irena Rupi-Pietri, prof. TZK

R. BR.
1
2
3
3

IME KOLE
OSNOVNA KOLA OSTROG
OSNOVNA KOLA SUKOAN
OSNOVNA KOLA MARINA DRIA
OSNOVNA KOLA A. G. MATOA NOVALJA

POLUFINALNE UTAKMICE
SUKOAN - PITAL

2:0

VIDRA - OSTROII

0:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
OSTROII - SUKOAN

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
OSTROII
SUKOAN
VIDRA
PITAL

MJESTO
Katel Luki
Sukoan
Dubrovnik
Novalja

66

2:0

PRVOPLASIRANA EKIPA SD OSTROII


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MARINA RODIN, LUCIJA ROGULJ, ANDREA STIPI, NINA STRIZE, RUICA SUI,
MARIJA SUDAR, PETRA TIRI, KARMEN JURI,SARA KELI, JANA MATI, SARA
OMAI, ANA PAPI
VODITELJ: NEBOJA OMAI

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


SREDNJE KOLE - SJEVER

SJEVER SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA MEIMURSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Osnovna kola Belica
DATUM I MJESTO
17. 12. 2014. Sportska dvorana O Belica
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Marin Horvat, prof.

R. BR.
1
2
3
4

POLUFINALNE UTAKMICE
GALEB - PRIBISLAV

2:0

MLADOST - KLANJEC

1:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
GALEB - KLANJEC

2:0

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVAIA
GALEB
OSNOVNA KOLA ANTUNA MIHANOVIA
KLANJEC
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PRIBISLAVEC
PRIBISLAV
IV. OSNOVNA KOLA BJELOVAR
MLADOST

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GALEB


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Klanjec
Pribislavec
Bjelovar

ANA BOGOVI, NINA MIKULI, EVA LUCIJA LJUTINA, ANA KORITNIK, FRANKA LOGARI,
MIA INI, MIA LUCIJA FALATKO, LEONARDA BENDELJA, LUCIJA BOGOVI, MAJA DEEK
TINA MARKOVI, KORA SERTI
VODITELJ: DAMIR TOKI

SREDNJE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ KARLOVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Vladimir Nazor

POLUFINALNE UTAKMICE
PLAVI ZMAJ - GALEB

DATUM I MJESTO
11. 02. 2015. Duga Resa

JELEN - POLET

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Kreimir Boievi

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA JELENJE - DRAICE
OSNOVNA KOLA "VLADIMIR NAZOR"
OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE ROVINJ
OSNOVNA KOLA 22. LIPNJA

2:0

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
PLAVI ZMAJ - JELEN

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
JELEN
PLAVI ZMAJ
GALEB
POLET

2:1

0:2

MJESTO
Draice
Duga Resa
Rovinj
Sisak

PRVOPLASIRANA EKIPA SD JELEN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

TEA KOVAEVI, NIKA OREKOVI, MIA DORI, GINA IVANKOVI, CELESTINA JURETI,
VALENTINA SMILJAN, MIHAELA TRZIJA, FRANKA LUKEI,MARIJANA SLIKOVI,
KARLA JURETI, GABRIJELA DRAI, EMA KOVAEVI
VODITELJ: AMELA CURA

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE (5. i 6. razredi)


ODBOJKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
05. 06. 2015., Gimnazija Matije Antuna Reljkovia, Vinkovci

KOORDINATOR NATJECANJA
Margit Vrbii

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Margit Vrbii, predsjednica
2. Ivan Pospiil
3. Damir toki

4. Amela Cura
5. Neboja Omai

REZULTATI NATJECANJA
1. utakmica poluzavrnice
JELEN - GALEB
2. utakmica poluzavrnice
NAZOR - OSTROII
za III. mjesto
GALEB - OSTROII
za I. mjesto
JELEN - NAZOR

2:1
2:0
2:1
1:2

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4

IME SD-a
NAZOR
JELEN
GALEB
OSTROII

IME KOLE
O VLADIMIR NAZOR
O JELENJE DRAICE
O IVANA GORANA KOVAIA
O OSTROG

MJESTO
EPIN
DRAICE
ZAGREB
KATEL LUKI

PRVOPLASIRANA EKIPA SD NAZOR


NASTUPILA JE U SASTAVU:
Petra Dugandi, Lara Matusina, Marija Dugandi, Dora
Oluji, Ina Zadro, Lea Barei, Tea Sabljo, Ema Romi, Paula
uri, Andrea Brtan
VODITELJ: Ivan Pospiil

67

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE (5. i 6. razredi)


ODBOJKA - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Bedekovina
DATUM I MJESTO
23. 02. 2015. Bedekovina
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Tatjana Tua. prof.

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
SREDNJA KOLA VRBOVEC
GIMNAZIJA BJELOVAR
GIMNAZIJA SISAK
SREDNJA KOLA PREGRADA

POLUFINALNE UTAKMICE
GIMNAZIJALAC - SOKOL

1:2

MLADOST - PREGRADA

2:0

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
MLADOST - SOKOL

0:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PREGRADA - GIMNAZIJALAC

0:2

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
SOKOL
MLADOST
GIMNAZIJALAC
PREGRADA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SOKOL


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Vrbovec
Bjelovar
Sisak
Pregrada

MARIA ADI, MIA BARI, LUCIJA CESAR, ANTONELA HRAK, KATARINA VERONIKA
JAI, IVANA JEZERI, MARTA KRZNAR, MARIJA POPOVI, MARTA PREVARI, SARA
REMENARI, PETRA KRINJARI, IVA TOKI
VODITELJ: SLAVKO FUKAT

SREDNJE KOLE - ISTOK

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gimnazija M. A. Reljkovia

POLUFINALNE UTAKMICE
GIMNAZIJA - GIMNAZIJALAC

DATUM I MJESTO
10. 02. 2015. Vinkovci
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Josipa Goriki, prof.

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIA
GIMNAZIJA NOVA GRADIKA
GIMNAZIJA A.G.MATOA
GIMNAZIJA

0:2

MLADOST 96 - POLET

1:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
GIMNAZIJALAC - POLET

0:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
MLADOST 96 - GIMNAZIJA

2:0

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
POLET
GIMNAZIJALAC
MLADOST '96
GIMNAZIJA

MJESTO
Vinkovci
Nova Gradika
akovo
Poega

68

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POLET


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

VALENTINA GRUJIN, ANJA DRAENOVI, KLARA LJALJI, ANA ZADRO, DINKA KULI,
MIRNA JURI, GORANA STOJANOVI, BARBARA KOEVI, ANA PULJI, IVA KARLI,
NIVES MIHETI, FRANCISKA LOVRI
VODITELJ: STIPE TOMI

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gradska dvorana Dubrovnik

POLUFINALNE UTAKMICE
GIMNAZIJALAC (DU) - BROKERI

DATUM I MJESTO
19. 02. 2015. Dubrovnik

MARKO MARULI - GIMNAZIJALAC (I)

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Martin Bogoje

1:2
2:0

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
MARKO MARULI - BROKERI

2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GIMNAZIJALAC (DU) - GIMNAZIJALAC (I)

2:0

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
IV. GIMNAZIJA MARKO MARULI
MARKO MARULI
2
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA I TRGOVAKA KOLA
BROKERI
3
GIMNAZIJA DUBROVNIK
GIMNAZIJALAC
4
GIMNAZIJA ANTUNA VRANIA
GIMNAZIJALAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MARKO MARULI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Split
Zadar
Dubrovnik
ibenik

NINA MATAS, TOMISLAVA NAZOR, JOSIPA ALINOVI, KARLA KRAGI, KATARINA


GLAVINIC, PAOLA DRAGUN, BRUNA ANA VRANKOVI, VANA MRDULJA, ZDENKA
JANKOV, MARIJA ANA PERKO, NORA LUCIA BAELOVI, NIKOLINA MILANOVI
VODITELJ: IVANA PEO

SREDNJE KOLE - SJEVER

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA MEIMURSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Dvorana ET

POLUFINALNE UTAKMICE
GIMNAZIJA KRIEVCI - MARUL

DATUM I MJESTO
19. 02. 2015. akovec

GIMNAZIJALAC - SREDNJOKOLAC

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Marin Horvat, prof.

R. BR.
1
2
3
4

2:1
2:1

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
GIMNAZIJALAC - GIMNAZIJA KRIEVCI

2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
SREDNJOKOLAC - MARUL

2:0

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG AKOVEC
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEKOGA KRIEVCI GIMNAZIJA KRIEVCI
PRVA GIMNAZIJA VARADIN
SREDNJOKOLAC
SREDNJA KOLA MARKA MARULIA SLATINA
MARUL

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
akovec
Krievci
Varadin
Slatina

REA MIKULAN, SARA PETAK, LEA HERIC, ANNABELLA CIGLAR, DINA SABOL, INKA VARGA,
ZDRAVKA BENKO, PETRA POSEDI, ANA STANKOVI, PAULA PUFEK, KLARA NOVAK,
JASMINA HORVAT
VODITELJ: SUZANA TRUPKOVI

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
20. 02. 2015. Zagreb

POGI - CENER

2:0

PETA - OSMICA

0:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Goran Hudovsky

POGI - OSMICA

2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
CENER - PETA

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
PORTSKA GIMNAZIJA
GIMNAZIJA TITUA BREZOVAKOG
V. GIMNAZIJA
X. GIMNAZIJA IVAN SUPEK

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
POGI
OSMICA
PETA
CENER

0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

FRANKA JAKOLI, KATARINA LUKETI, IRMA STERMOLE, IVONA JOSIPOVI, DINA


PAVI, SARA ODI, BRUNA LABROVI, KARLA MILINKOVI, KATARINA MIKULI, PETRA
PAVLOVI, ANAMARIA GODA, ANA ITUK
VODITELJ: ANA KOTZMUTH

SREDNJE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Srednja kola Zvane rnje

POLUFINALNE UTAKMICE
MATE BALOTA - STRUKOVNA KOLA

2:0

DATUM I MJESTO
18. 02. 2015. Rovinj

OLIMPIJA 1908 - DOMINIK SAVIO

0:2

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Sinia Ivanievi, prof.

MATE BALOTA - DOMINIK SAVIO

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
STRUKOVNA KOLA - OLIMPIJA 1908

R. BR.
1
2
3
4

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
SREDNJA KOLA MATE BALOTE
MATE BALOTA
SALEZIJANSKA KLASINA GIMNAZIJA - s pravom javnosti
DOMINIK SAVIO
GIMNAZIJA KARLOVAC
OLIMPIJA 1908
STRUKOVNA KOLA GOSPI
STRUKOVNA KOLA

0:2
MJESTO

Pore
Rijeka
Karlovac
Gospi

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MATE BALOTA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

RUDY RENKO-ILI, NIKOLINA SLIKO, IVANA SUI, MATEA SELIMOVI, RENE SAIN, DEA
RUPI, LENA BURILO, MARGARITA BUVINI, IVANA OSI, VALENTINA DUSPARA, NINA
IPA, NINA PEVI
VODITELJ: ANTON MALNAR

69

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


ODBOJKA - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
26., 27. i 28. travnja 2015., Pore

KOORDINATOR NATJECANJA
Margit Vrbii

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Margit Vrbii
Saa Ivanievi
Anton Malnar
Suzana Trupkovi

Ivana Peo
Stipe Tomi
Slavko Fukat

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
MATE BALOTA
POGI
POLET
MARKO MARULI
SOKOL
GIMNAZIJALAC

IME KOLE
SREDNJA KOLA MATE BALOTE
PORTSKA GIMNAZIJA
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIA
IV. GIMNAZIJA MARKO MARULI
SREDNJA KOLA VRBOVEC
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG

MJESTO
PORE
ZAGREB
VINKOVCI
SPLIT
VRBOVEC
AKOVEC

GRUPA A
I. Kolo
MATE BALOTA - POGI
II. Kolo

SOKOL - MATE BALOTA


III. Kolo
POGI - SOKOL
GRUPA B
I. Kolo
POLET - MARKO MARULI
II. Kolo
GIMNAZIJALAC - POLET

2:0
0:2
2:1

1:2
0:2

III. Kolo
MARKO MARULI - GIMNAZIJALAC

2:0

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
MATE BALOTA - POLET
2:0
2. utakmica poluzavrnice
POGI - MARKO MARULI

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MATE BALOTA NASTUPILA JE U SASTAVU:


Lena Burilo, Margarita Buvini, Ivana osi, Valentina Duspara, Nina Ipa, Nina Pevi, Rudy Renko-Ili, Dea Rupi, Rene Sain, Matea
Selimovi, Nikolina Sliko, Ivana Sui VODITELJ: Anton Malnar

za III. mjesto
MARKO MARULI - POLET
za I. mjesto
MATE BALOTA - POGI

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


ODBOJKA - SREDNJE KOLE

70

2:1
0:2
2:0

4.3.5. REZULTATI

ATLETIKA

71

4.3.5. REZULTATI

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

SOB objedinjuje rad 6 Gradskih kolskih sportskih saveza


(kolski portski savez grada
Osijeka, Naica, Belog Manastira, akova, Donjeg Miholjca i Valpova).
U sustavu natjecanja moe sudjelovati
99 kolskih sportskih drutava, koliko
trenutno djeluje na podruju Osjekobaranjske upanije. Sustav natjecanja
provodi se u nekoliko rangova; meurazredna natjecanja, opinska te gradska
natjecanja iji pobjednici ostvaruju pravo nastupa na upanijskom natjecanju. Finalno upanijsko natjecanje okuplja 7
najuspjenijih kolskih sportskih drutava.
U sustav natjecanja ukljueno je gotovo 90% drutava s
podruja upanije, a na samoj zavrnici upanijskog natjecanja, u protekloj kolskoj godini, sudjelovalo je 63 kolskih
portskih drutava (44 O i 19 S) to iznosi 62,3% ukupnog
broja drutava OB.
23 ekipe, do sada, u ovoj kolskoj godini ostvarilo je pravo nastupa na zavrnici Dravnog prvenstva, a 6 medalja
(do sada) obradovalo je svoje voditelje, kole, gradove i
Osjeko-baranjsku upaniju. Posebice smo ponosni za rukometaice akova koje su 5 puta slavile naslov dravnih
prvakinja i po trei put ostvarile pravo nastupa na Svjetskom prvenstvu. Njihovu voditeljicu Mirelu undu, prof.
Hrvatski kolski sportski savez proglasio je najuspjenijim
voditeljem u konkurenciji srednjih kola.

72

SOB provodi sve programe i


projekte Hrvatskog kolskog sportskog
saveza pa je tako u projekt Univerzalne
sportske kole ukljueno 31 odjeljenje
iz 21 kole Osjeko-baranjske upanije
s 800-tinjak uenika 1.-4. razreda, a 50
uenika i 10 voditelja sudjelovalo je na
7. Danu univerzalne sportske kole Republike Hrvatske; u projekt Vrtim zdravi
film ukljueno je 4 kole s 280 sedmokolaca; u Virtualnom plesnom show-u
sudjelovali su uenici iz 4 kole Osjeko-baranjske upanije;
s poluzavrnica izvjetavali su nai IPLovci, a Maja Bori iz O
Bijelo Brdo odnijela je uvjerljivu pobjedu; sudjelovali smo
i u projektu HSS-a i HOA te je naa uenica Sonja Erceg
iz Gimnazije Antuna Gustava Matoa iz akova osvojila 3.
mjesto; Vlatka Toki najvie je lajkana za objavu kratkih zapaanja s puta prema Poreu.
Skuptina kolskog portskog saveza Osjeko-baranjske
upanije proglasila je najuspjenija kolska sportska drutva
u protekloj kolskoj godini.
Najuspjenije kolsko sportsko drutvo OSNOVNIH KOLA Osjeko-baranjske upanije je :
SD FILIPOVIKA OSNOVNA KOLA IVANA FILIPOVIA OSIJEK
Najuspjenije kolsko sportsko drutvo SREDNJIH KOLA
Osjeko-baranjske upanije je :
SD GYMNICUS I. GIMNAZIJA OSIJEK

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAKO MOSLAVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
RC Mladost
DATUM I MJESTO
18. 02. 2015., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Ljiljana Gavranovi

R. BR.
IME KOLE
1
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
2
IV. OSNOVNA KOLA BJELOVAR
3
OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
BOGUMILAC
MLADOST
VIHOR

MJESTO
Samobor
Bjelovar
Kutina

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BOGUMILAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

PATRIK PAVLIN, FILIP ELEPIROVI, BORNA IVOEVI, MIHAEL DEVUNI, MATEJ OI,
MORAN ERKEZ, LYON NENADI, BORNA SEVER, ROKO VRANEKOVI, NOA UVELA,
FILIP MUEVI, DAVID KALINGAR, FILIP EBEK
VODITELJ: ZORAN RAJEVI

ISTOK

OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Ivana Filipovia
DATUM I MJESTO
21. 10. 2014., Osijek, Stadion Gradski vrt
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mirna Rajle Broanac

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR
OSNOVNA KOLA IVANA KOZARCA UPANJA
OSNOVNA KOLA JULIJA KEMPFA
OSNOVNA KOLA HUGO BADALI

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MLADOST
IVAN KOZARAC
SLOGA
PLAVI SOKOL

MJESTO
akovo
upanja
Poega
Slavonski Brod

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

KARLO MIKEI, TONI SABO, LUKA LAITKAM, IAN KALMAN, JAKOV TRBARA, MARKO
OREKOVI, LUKA DUJMI, STJEPAN LEKO, KARLO IASEGI, ANTE LUKI, MATEO KNEZ,
JOSIP MITROVI, PETAR DROBINA
VODITELJ: MARKO VUI

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gradski stadion
DATUM I MJESTO
20. 02. 2015., Makarska
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Boris Krstievi, prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA SMILJEVAC
SMILJEVAC
2
OSNOVNA KOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIA
GUSAR
3
OSNOVNA KOLA LUAC
ZEC

MJESTO
Zadar
Metkovi
Split

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SMILJEVAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

EDMOND BRALI, JOSIP VIDOVI, DEKI RRACI, MATE BRCANIJA, PETAR JEZIDI,
JAKOV SANTINI, ROKO VII, LOVRE VII, STIPE VUJEVI, DINO NINEVI, LUKA
VRSALJKO, ROKO ULJEBRKA, MATE ZRILI
VODITELJ: DARINKA KOTLAR

OSNOVNE KOLE - SJEVER

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA MEIMURSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mladost
DATUM I MJESTO
11. 02. 2015., akovec
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Marin Horvat, prof.

R. BR.
1
2
3
4

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA NOVI MAROF
TORNADO
OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI VIROVITICA
IBM
OSNOVNA KOLA PRELOG
MLADOST
OSNOVNA KOLA "VLADIMIR NAZOR" KRIEVCI
PLAMEN

MJESTO
Novi Marof
Virovitica
Prelog
Krievci

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TORNADO


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

FRANJO HORVAT, DOMINIK ZRNO, LOVRO IPA, FILIP GAA, FRANJO HOKMAN, SAA
SEKOVANI, MIHAEL HORVAT, NIKOLA KOREN, PATRIK JENKA, LEONARDO UTI,
TOMISLAV DEGA, ANTONIO BELEETI, PATRIK KOAK
VODITELJ: TOMISLAV HORVATI

73

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SP Mladost, atletski stadion
DATUM I MJESTO
21. 10. 2014., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Goran Hudovsky

R. BR.
1
2
3
4

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA MALENICA
MALENICA
OSNOVNA KOLA ANTUNA BRANKA IMIA
TRNOVICA
OSNOVNA KOLA TRNSKO
TRNSKO
OSNOVNA KOLA BREZOVICA
BREZOVICA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MALENICA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

MARIO DOEN, BRUNO ZDUNI, FRAN IRKO, BORNA SEIDL, LEON JURI, MARKO
LIPOVAC, LOVRO OBAJDIN, DAVID ORI, MARIO JUKI, SHKELZEN SAMAHODAJ, LUKA
URKOVI, LUKA PRLJA, TONI KORABEK
VODITELJ: ILIJA JURENDI

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportski centar Veli Joe
DATUM I MJESTO
16. 12. 2014., Pore
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Sinia Ivanievi, prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN
MLADOST
2
OSNOVNA KOLA DRAGOJLE JARNEVI
CENTAR
3
OSNOVNA KOLA GORNJA VEICA
GORNJA VEICA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Pazin
Karlovac
Rijeka

NOEL BUDON, LUKA DELENO, DAJAN JURMAN, DANIJEL PUTINJA, GVIDO GUTIN,
LEON KURELOVI, TEO ERIK, LUKA STRANI, DINO UJI, MATTIA GRUBIA, FILIP KRNJUS
ALEX PAVAT, DENI ERIK
VODITELJ: DALIBOR RADOVI

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
18. i 19. svibnja 2015., stadion Gradski vrt, Osijek

KOORDINATOR NATJECANJA
Mirna Rajle Broanac

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Mirna Rajle Broanac
Zoran Rajevi
Ilija Jurendi
Tomislav Horvati

Mihaela Kuec
Marko Vui
Dalibor Radovi

KONAAN POREDAK EKIPA


RED.
BR.
1
2
3
4
5
6

IME SD-a
SMILJEVAC
TORNADO
MLADOST
BOGUMILAC
MLADOST
MALENICA

IME KOLE
O SMILJEVAC
O NOVI MAROF
O VLADIMIRA NAZORA
O BOGUMILA TONIJA
O VLADIMIR NAZOR
O MALENICA

MJESTO
ZADAR
NOVI MAROF
PAZIN
SAMOBOR
AKOVO
ZAGREB

OSVOJENI BODOVI

100 m 300 m 1000 m


20
21
19
15
9
15
9
17
12
15
11
6
10
12
13
9
8
13

Vis
23
11
9
13
10
12

Dalj
16
22
10
11
5
14

Kugla 4x100 m
14
12
12
10
19
9
14
11
13
7
6
8

Ukupno
125,00
94,00
85,00
81,00
70,00
70,00

PRVOPLASIRANA EKIPA
SD SMILJEVAC
NASTUPILA JE U SASTAVU:
Edmond Brali,
Mate Zrili,
Roko Uljebrka,
Luka Vrsaljko,
Josip Babi,
Stipe Vujevi,
Lovre Vii,
Roko Vii,
Jakov Santini,
Petar Jezidi,
Deki Rraci,
Josip Vidovi,
Ivan Birki
VODITELJ:
Darinka Kotlar

74

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE
100 m
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
Brali Edmond
Koren Nikola
Pavlin Patrik
Drobina Petar
Zrili Mate
Zduni Bruno
Krnjus Filip
elepirovi Filip
Horvat Mihael
Pavat Alex
Doen Mario
Mitrovi Josip

RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
Uljebrka Roko
Deleno Luka
Ivoevi Borna
Vrsaljko Luka
Kii Dominik
uti Leonardo
Erik Deni
Seidl Borna
Luki Ante
irko Fran
Jenka Patrik
Devuni Mihael

RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
Iasegi Karlo
Babi Josip
Dega Tomislav
Putinja Danijel
Vujevi Stipe
Juri Leon
Lipovac Marko
Beleeti Antonio
oi Matej
Budon Noel
erkez Moran
Leko Stjepan

RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
Sekovani Saa
Santini Jakov
Hokman Franjo
Grubia Mattia
Obajdin Lovro
Nenadi Lyon
Prlja Luka
Jezidi Petar
Sever Borna
Trbara Jakov
Na Ivan
Moibob Giacomo

RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
Vii Lovre
Vii Roko
Muevi Filip
Laitkam Luka
ori David
Strani Luka
Koak Patrik
Gaa Filip
Juki Mario
Kalingar David
Gutin Gvido
Sabo Toni

SD
SMILJEVAC
TORNADO
BOGUMILAC
MLADOST (akovo)
SMILJEVAC
MALENICA
MLADOST (Pazin)
BOGUMILAC
TORNADO
MLADOST (Pazin)
MALENICA
MLADOST (akovo)

REZULTAT
12,12
12,23
12,26
12,42
12,43
12,53
12,55
12,71
12,79
13,02
13,21
17,30

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

REZULTAT
39,24
40,80
41,34
41,90
42,31
42,47
42,78
43,08
43,52
44,01
44,88
45,66

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

REZULTAT
2:53,74
2:55,69
3:00,28
3:01,38
3:01,50
3:01,67
3:02,03
3:02,11
3:03,80
3:10,63
3:13,53
3:25,34

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

REZULTAT
5,80
5,53
5,22
5,14
5,10
5,06
4,96
4,96
4,82
4,79
4,75
4,66

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

REZULTAT
1,75
1,68
1,65
1,62
1,59
1,59
1,56
1,53
1,50
1,50
1,50
1,45

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

300 m
SD
SMILJEVAC
MLADOST (Pazin)
BOGUMILAC
SMILJEVAC
MLADOST (akovo)
TORNADO
MLADOST (Pazin)
MALENICA
MLADOST (akovo)
MALENICA
TORNADO
BOGUMILAC
800 m
SD
MLADOST (akovo)
SMILJEVAC
TORNADO
MLADOST (Pazin)
SMILJEVAC
MALENICA
MALENICA
TORNADO
BOGUMILAC
MLADOST (Pazin)
BOGUMILAC
MLADOST (akovo)
DALJ
SD
TORNADO
SMILJEVAC
TORNADO
MLADOST (Pazin)
MALENICA
BOGUMILAC
MALENICA
SMILJEVAC
BOGUMILAC
MLADOST (akovo)
MLADOST (akovo)
MLADOST (Pazin)
VIS
SD
SMILJEVAC
SMILJEVAC
BOGUMILAC
MLADOST (akovo)
MALENICA
MLADOST (Pazin)
TORNADO
TORNADO
MALENICA
BOGUMILAC
MLADOST (Pazin)
MLADOST (akovo)

75

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
Kurelovi Leon
Dujmi Luka
Rraci Deki
Horvat Franjo
Vranekovi Roko
Jurman Dajan
uvela Noa
Samahodaj Shkelzen
Birki Ivan
Ipa Lovro
Orekovi Marko
Korabek Toni

RB
1
2
3
4
5
6

KOLA
O SMILJEVAC
O BOGUMILA TONIJA
O NOVI MAROF
O VLADIMIRA NAZORA, PAZIN
O MALENICA
O VLADIMIR NAZOR, AKOVO

KUGLA (4 kg)
SD
MLADOST (Pazin)
MLADOST (akovo)
SMILJEVAC
TORNADO
BOGUMILAC
MLADOST (Pazin)
BOGUMILAC
MALENICA
SMILJEVAC
TORNADO
MLADOST (akovo)
MALENICA
TAFETA 4 x 100m
SD
SMILJEVAC
BOGUMILAC
TORNADO
MLADOST
MALENICA
MLADOST

REZULTAT
14,74
12,64
12,02
11,52
11,22
11,03
10,99
10,90
10,40
10,25
9,86
9,72

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

REZULTAT
47,98
48,537
48,539
49,94
50,99
51,57

BODOVI
12
11
10
9
8
7

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

76

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - ISTOK

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
HNK Cibalia
DATUM I MJESTO
20. 02. 2015., Vinkovci
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Stipe Tomi, profesor

R. BR.
1
2
3
4
5

IME KOLE
OSNOVNA KOLA PETRA PRERADOVIA
OSNOVNA KOLA IVANA FILIPOVIA
OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO
OSNOVNA KOLA ZDENKA TURKOVIA
OSNOVNA KOLA HUGO BADALI

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
SOKOL
FILIPOVIKA
AGMA
VIHOR
PLAVI SOKOL

MJESTO
Pitomaa
Osijek
Vinkovci
Kutjevo
Slavonski Brod

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SOKOL


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

SANDI IVANOVI, RONALDO IVANOVI, IVAN APO,TIN ARAPINAC, MARKO PLIVALI,


LEO JAKUPEC, JOSIP PINTARI, SILVIO BALI, JOSIP TUKAR, TEO KRMI, MATEJ BABI,
MARKO LONAR, EMIL SESVEAN
VODITELJ: IVAN KOS

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG SPORTA SPLITSKO DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Park mladei, stadion ASK-a
DATUM I MJESTO
30. 01. 2015., Split
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Boris Poljak, prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA SMILJEVAC
SMILJEVAC
2
OSNOVNA KOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIA
GUSAR
3
OSNOVNA KOLA LUAC
ZEC

MJESTO
Zadar
Metkovi
Split

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SMILJEVAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

DAVID KATUA, GABRIEL DOKOZA, GABRIJEL-ANTON PAVLICA, IVAN KLARIN, HRVOJE


GLAVI, MISLAV MIKOVI, ADRIAN DRAINA, MATIJA LUI, JOSIP VRSALJKO, GABRIJEL
ULINA, MARIN JAMNICKI, ROMANO SURA
VODITELJ: ANITA VODOPIVEC

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SP Mladost na Savi
DATUM I MJESTO
19. 02. 2015., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Goran Hudovsky

R. BR.
1
2
3
4
5

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA MALENICA
MALENICA
OSNOVNA KOLA NOVI MAROF
TORNADO
OSNOVNA KOLA MURSKO SREDIE
KONDOR
IV. OSNOVNA KOLA BJELOVAR
MLADOST
OSNOVNA KOLA LJUDEVITA MODECA KRIEVCI
IZVOR

MJESTO
Zagreb
Novi Marof
Mursko Sredie
Bjelovar
Krievci

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MALENICA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

ALEN JUKI, ANTE SABLJI, DAVID ARAPOVI, FILIP BOROVAC, FILIP SAMBOL, FILIP
MARKUS, FILIP BUDIA,GABRIEL PERICA IVAN VUKANI, KREIMIR HARTL, MATEO
JURII, IMUN NIKOLI, TIN ESTAK
VODITELJ: ILIJA JURENDI

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mladost
DATUM I MJESTO
11. 02. 2015., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Zoran Rajevi, prof.

R. BR.
1
2
3
4

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA SVETA NEDELJA
ABAC
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN
MLADOST
OSNOVNA KOLA BRAA RIBAR
RIBARI
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA
KATEL

MJESTO
Sveta Nedelja
Pazin
Sisak
Crikvenica

77

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ABAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

FRAN SOKOLI, TOMISLAV JAKOPEC, FRAN KUFRIN, DINO VLAI, DOMINIK LORKOVI,
BRUNO GALI, LOVRO PETRAVI, JAKOV KEVA, MATEJ JEI, LOVRO METROVI,
BORNA KEDMENEC, DAVID VRKOVI, LUKA GROFELNIK
VODITELJ: ZORAN LIPI

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI (5. i 6. razredi)


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
05. 06.2015., Gradski stadion Vinkovci

KOORDINATOR NATJECANJA
Damir Juki

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1.Damir Juki, predsjednik
2. Ilija Jurendi
3. Darinka Kotlar

4. Matija Vuzem
5. Ivan Kos

KONAAN POREDAK EKIPA


RED.
BR.

IME KOLE

IME SD-a

MJESTO

OSVOJENI BODOVI

100 m 200 m 600 m

Vis

Dalj

O SMILJEVAC

SMILJEVAC

Zadar

11

14

10

Loptica tafeta Ukupno


13

67,00

O MALENICA

MALENICA

Zagreb

13

10

64,00

O SVETA NEDELJA

ABAC

Sveta Nedelja

13

10

13

62,00

O PETRA PRERADOVIA

SOKOL

Pitomaa

49,00

PRVOPLASIRANA EKIPA
SD SMILJEVAC
NASTUPILA JE U SASTAVU:
Marko Knez,
Luka Mari,
Luka Grge,
Mateo kalec,
Josip Vrsaljko,
Mislav Mikovi,
Adrian Draina,
Ivan Klarin,
Hrvoje Glavi,
Marin Jamnicki,
Romano Sura,
Ivan Gagula,
Mateo Glavi
VODITELJ:
Anita Vodopivec

100 m
RB
1
2
3
4
5
6
7
8

PREZIME I IME
Juki Alen
Kedmenec Borna
Vrkovi David
Arapinac Tin
Jamnicki Marin
Sesvean Emil
Mari Luka
Vidovi Lovro

RB
1
2
3
4
5
6
7
8

PREZIME I IME
Jurii Mateo
apo Ivan
Lorkovi Dominik
kalec Mateo
Avdi Lucijan
Knez Marko
Mikec Emanuel
Bakula Miro

RB
1
2
3
4
5
6
7
8

PREZIME I IME
Vrsaljko Josip
Vukani Ivan
Hartl Kreimir
Plivali Marko
Jakupec Leo
Mikovi Mislav
Svenjak Marko
Gali Bruno

RB
1
2
3
4

KOLA
OSNOVNA KOLA MALENICA
OSNOVNA KOLA SVETA NEDELJA
OSNOVNA KOLA PETRA PRERADOVIA
OSNOVNA KOLA SMILJEVAC

SD
MALENICA
ABAC
ABAC
SOKOL
SMILJEVAC
SOKOL
SMILJEVAC
MALENICA

REZULTAT
13,11
13,32
13,81
14,22
14,51
14,67
14,85
15,04

SD
MALENICA
SOKOL
ABAC
SMILJEVAC
ABAC
SMILJEVAC
SOKOL
MALENICA

REZULTAT
29,34
30,15
30,18
30,18
30,72
30,84
31,57
32,60

8
7
6
5
4
3
2
1

REZULTAT
1:44,49
1:45,89
1:46,06
1:51,32
1:52,84
1:54,55
1:59,72
2:01,75

8
7
6
5
4
3
2
1

REZULTAT
54,26
55,77
56,05
56,27

8
7
6
5

8
7
6
5
4
3
2
1

200 m

600 m
SD
SMILJEVAC
MALENICA
MALENICA
SOKOL
SOKOL
SMILJEVAC
ABAC
ABAC
TAFETA 4 x 100m
SD
MALENICA
ABAC
SOKOL
SMILJEVAC

78

960
961
962
964
959
958
963
965

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI (5. i 6. razredi)


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE
DALJ (zona)
RB
1
2
3
4
5
6
7
8

PREZIME I IME

SD

Sambol Filip
tukar Josip
Glavi Hrvoje
Jei Matej
Glavi Mateo
Jakopec Tomislav
Markus Filip
Bali Silvio

MALENICA
SOKOL
SMILJEVAC
ABAC
SMILJEVAC
ABAC
MALENICA
SOKOL

REZULTAT
4,95
4,53
4,43
4,40
4,36
4,25
4,05
4,04

8
7
6
5
4
3
2
1

VIS
RB
1

PREZIME I IME

SD

2
3
4
5
6
7
8

Draina Adrian
Budia Filip
Klarin Ivan
Kufrin Fran
Pintari Josip
Metrovi Lovro
Nikoli imun
Krmi Teo

SMILJEVAC
MALENICA
SMILJEVAC
ABAC
SOKOL
ABAC
MALENICA
SOKOL

RB

PREZIME I IME

1
2
3
4
5
6
7
8

Vlai Dino
Sura Romano
Gagula Ivan
Sokoli Fran
Jaki Kristijan
Babi Matej
estak Tin
Lonar Marko

LOPTICA (250 G)
SD
ABAC
SMILJEVAC
SMILJEVAC
ABAC
MALENICA
SOKOL
MALENICA
SOKOL

REZULTAT
1,50
1,39
1,36
1,33
1,33
1,30
1,25
1,25

REZULTAT
52,47
46,20
44,66
44,24
44,20
44,12
43,69
38,47

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI (5. i 6. razredi)


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

79

1
2
3
4
5
6
7
8

8
7
6
5
4
3
2
1

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

CENTAR KOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAKO MOSLAVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mladost
DATUM I MJESTO
18. 02. 2015., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Ljiljana Gavranovi

R. BR.
IME KOLE
1
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
2
OSNOVNA KOLA STJEPANA KEFELJE
3
OSNOVNA KOLA GARENICA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
BOGUMILAC
DUNJA
VIHOR

MJESTO
Samobor
Kutina
Garenica

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BOGUMILAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

EMA VUKADIN, ANJA HARAMINA, ANA FRESL, STELA PETRUI, TINA MID, PETRA
JELENI, DARIJA RAZUM, ARIANNA DUKI, EMANUELA MAAR, LUCIJA MILAKOVI,
ANJA SKENDROVI, MARTINA SLAKOPER, BUGA EMA TEFANAC
VODITELJ: ISMETA ERKEZ

OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Ivana Filipovia
DATUM I MJESTO
11. 02. 2015., Osijek, Stadion Gradski vrt
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mirna Rajle Broanac

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA IVANA FILIPOVIA
OSNOVNA KOLA DRAGUTIN TADIJANOVI
OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO
OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
FILIPOVIKA
TADIJA
AGMA
SOKOL

MJESTO
Osijek
Slavonski Brod
Vinkovci
Poega

PRVOPLASIRANA EKIPA SD FILIPOVIKA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

HELENA BONJAK, LUCIJA AKI, LUCIJA PIKORJANAC, LIDIJA NA, PETRA SONNENFELD,
PATRICIJA MAJI, LORA KUNA, IVA BRKI, ANA JOSI, LUCIA JOVANOVI-UA, LANA
VIEVI, LARA JANJI, LORENA PERI
VODITELJ: ZVONIMIR E

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gradski stadion
DATUM I MJESTO
20. 02. 2015., Makarska
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Boris Krstievi, prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA SMILJEVAC
SMILJEVAC
2
OSNOVNA KOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIA
GUSAR
3
OSNOVNA KOLA RAVNE NJIVE
DRAEN PETROVI

MJESTO
Zadar
Metkovi
Split

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SMILJEVAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MARTA PILIPOVI, JOSIPA JELOVAC, SARA MEDVIDOVI, HANA MARII, MARTA SANTINI,
EMA BACALJA, LORENA GLAVI, LARISA VEKI, KARLA KLASI, DONATELA MITROVI,
MARIJA UI, LAURA MIKEREVI, MIHAELA ULINA
VODITELJ: MIHAELA KUEC

OSNOVNE KOLE - SJEVER

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA MEIMURSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mladost
DATUM I MJESTO
17. 02. 2015., akovec
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Marin Horvat, prof.

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA PETRA PRERADOVIA
OSNOVNA KOLA "BRAA RADI"
OSNOVNA KOLA NOVI MAROF
OSNOVNA KOLA NEDELIE

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
SOKOL
BRAA RADI
TORNADO
PUME

MJESTO
Pitomaa
Koprivnica
Novi Marof
Nedelie

80

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SOKOL


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

ANA KUDAR, NIVES MAKVI, PAULA RAKIJAI, ENA RAVLI, IVANA KIRIN, MERI
MARAKOVI, NINA GREGURA, TENA OLINI, KARLA BEGOVI, MARIJA MATOEC,
LORENA BLAGA, DANELA RELI, PETRA VELIAN
VODITELJ:

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
kolski sportski savez Grada Zagreba
DATUM I MJESTO
17. 02. 2015. Zagreb, SD Mladost
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Goran Hudovsky

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA MALENICA
OSNOVNA KOLA LJUBLJANICA ZAGREB
OSNOVNA KOLA ANTUNA MIHANOVIA
OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MALENICA
LJUBLJANICA
DUBEC
LOVRAK

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MALENICA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

JANA PRLJA, LEA BABI, ANA MARKI, LAURA IKICA, KLARA KRENEK, PIA ULJAK,
LANA IJAKOVI, IVONA KALI, KLARA BLAEVI, MATEA KALI, EMA ORLOVAC,
ANTONELA MEDUNI
VODITELJ: LILI OVARI

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportski centar Veli Joe
DATUM I MJESTO
16. 12. 2014., Pore
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Sinia Ivanievi, prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN
MLADOST
2
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA
KATEL
3
OSNOVNA KOLA MAHINO
MAHINO

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Pazin
Crikvenica
Mahino

KASANDRA FLEGAR, JOSIPA LANA, MAGDALENA ANELINI, ELENA GALANT, ANI


PAULII, LENA PAMI, NINA MARETI, EMA DUMAN, LINA PUTINJA, ANTONELA
MOIBOB, NINA FAKIN, LUCIA MARCAN, STEPHANY IROL
VODITELJ: JADRANKA ERVAR

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
18. i 19. svibnja 2015., stadion Gradski vrt, Osijek

KOORDINATOR NATJECANJA
Mirna Rajle Broanac

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Mirna Rajle Broanac
Ismeta erkez
Zvonimir e
Lili Ovari

Ivan Kos
Darinka Kotlar
Jadranka ervar

KONAAN POREDAK EKIPA


RED.
BR.
1
2
3
4
5
6

IME SD-a
BOGUMILAC
SMILJEVAC
MLADOST
SOKOL
FILIPOVIKA
MALENICA

IME KOLE
O BOGUMILA TONIJA
O SMILJEVAC
O VLADIMIRA NAZORA
O PETRA PRERADOVIA
O IVANA FILIPOVIA
O MALENICA

MJESTO
SAMOBOR
ZADAR
PAZIN
PITOMAA
OSIJEK
ZAGREB

OSVOJENI BODOVI

100 m 300 m 600 m


20
20
23
18
13
11
14
9
15
13
16
14
10
3
4
3
17
11

Vis
21
16
17
10
11
3

Dalj
14
15
12
5
18
14

Kugla
12
17
19
11
13
6

tafeta Ukupno
12 122,00
11 101,00
9 95,00
10 79,00
7 66,00
8 62,00

PRVOPLASIRANA EKIPA
SD BOGUMILAC
NASTUPILA JE U SASTAVU:
Ema Vukadin,
Anja Haramina,
Ana Fresl,
Stela Petrui,
Tina mid,
Petra Jeleni,
Emanuela Maar,
Lucija Milakovi,
Darija Razum,
Arianna Duki,
Anja Skendrovi,
Martina Slakoper,
Buga Ema tefanac
VODITELJ:
Ismeta erkez

81

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

100 m
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
Vukadin Ema
Mikerevi Laura
Makvi Nives
Fakin Nina
tefanac Buga Ema
ulina Mihaela
Peri Lorena
irol Stephany
Vievi Lana
kudar Ana
Marki Ana
Prlja Jana

RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
Rakijai Paula
Fresl Ana
Blaevi Klara
Petrui Stela
Bubi Tea
kali Ivona
Marcan Lucia
ui Marija
Ravli Ena
Duman Ema
Janji Lara
Josi Ana

RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
mid Tina
Haramina Anja
Moibob Antonela
Klasi Karla
Kirin Ivana
uljak Pia
Marakovi Meri
Tomai Leana
Krenek Klara
Jovanovi-ua Lucia
Veki Larisa
Kuna Lora

RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
Bacalja Ema
Brki Iva
Paulii Ani
Milakovi Lucija
kali Matea
Sonnenfeld Petra
Orlovac Ema
Maar Emanuela
Blaga Lorena
Glavi Lorena
Duman Lucija
Matoec Marija

RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
Medvidovi Sara
Razum Darija
Duki Arianna
Anelini Magdalena
Flegar Kasandra
Begovi Karla
Na Lidija
Bonjak Helena
Marii Hana
Reli Danela
ijakovi Lana
Babi Lea

SD
BOGUMILAC
SMILJEVAC
SOKOL
MLADOST
BOGUMILAC
SMILJEVAC
FILIPOVIKA
MLADOST
FILIPOVIKA
SOKOL
MALENICA
MALENICA

REZULTAT
13,20
13,45
13,80
13,97
14,02
14,29
14,30
14,35
14,70
14,95
14,98
15,00

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

SD
SOKOL
BOGUMILAC
MALENICA
BOGUMILAC
SMILJEVAC
MALENICA
MLADOST
SMILJEVAC
SOKOL
MLADOST
FILIPOVIKA
FILIPOVIKA

REZULTAT
43,59
45,14
45,41
46,25
47,97
48,11
48,61
48,94
51,77
51,91
52,02

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

SD
BOGUMILAC
BOGUMILAC
MLADOST
SMILJEVAC
SOKOL
MALENICA
SOKOL
MLADOST
MALENICA
FILIPOVIKA
SMILJEVAC
FILIPOVIKA

REZULTAT
1:44,71
1:50,78
1:51,39
1:55,59
1:58,01
1:58,87
1:59,21
2:01,43
2:02,04
2:02,95
2:04,04
2:10,17

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

SD
SMILJEVAC
FILIPOVIKA
MLADOST
BOGUMILAC
MALENICA
FILIPOVIKA
MALENICA
BOGUMILAC
SOKOL
SMILJEVAC
MLADOST
SOKOL

REZULTAT
4,96
4,85
4,50
4,47
4,43
4,37
4,33
4,32
4,27
4,17
4,14
4,09

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

SD
SMILJEVAC
BOGUMILAC
BOGUMILAC
MLADOST
MLADOST
SOKOL
FILIPOVIKA
FILIPOVIKA
SMILJEVAC
SOKOL
MALENICA
MALENICA

REZULTAT
1,68
1,51
1,51
1,48
1,48
1,45
1,45
1,42
1,39
1,39
1,33
1,33

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
1.5
1.5

300 m

55,27

600 m

DALJ

VIS

82

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
Lana Josipa
Pilipovi Marta
Maji Patricija
olini Tena
Skendrovi Anja
Mareti Nina
Jelovac Josipa
Ikica Laura
Slakoper Martina
Pikorjanac Lucija
Velian Petra
Meduni Antonela

RB
1
2
3
4
5
6

KOLA
O BOGUMILA TONIJA
O SMILJEVAC
O PETRA PRERADOVIA
O VLADIMIRA NAZORA PAZIN
O MALENICA
O IVANA FILIPOVIA

KUGLA (3 kg)
SD
MLADOST
SMILJEVAC
FILIPOVIKA
SOKOL
BOGUMILAC
MLADOST
SMILJEVAC
MALENICA
BOGUMILAC
FILIPOVIKA
SOKOL
MALENICA

REZULTAT
10,37
10,18
9,78
9,44
8,88
8,66
8,50
8,42
8,32
8,22
7,85
6,56

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

TAFETA 4 x 100m
SD
BOGUMILAC
SMILJEVAC
SOKOL
MLADOST
MALENICA
FILIPOVIKA

REZULTAT
53,24
53,87
54,58
56,52
57,10
57,19

BODOVI
12
11
10
9
8
7

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

83

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5 i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - ISTOK

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
HNK Cibalia
DATUM I MJESTO
20. 02. 2015., Vinkovci
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Stipe Tomi, prof.
R. BR.
1
2
3
4

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIA
ZRINSKI
OSNOVNA KOLA PETRA PRERADOVIA
SOKOL
OSNOVNA KOLA IVANA FILIPOVIA
FILIPOVIKA
OSNOVNA KOLA DRAGUTIN TADIJANOVI
TADIJA

MJESTO
Bonjaci
Pitomaa
Osijek
Slavonski Brod

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ZRINSKI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

KLARA MARJANOVI, MONIKA MATANOVI, DOROTEA MATANOVI, RUICA MARTI,


URA MARI, SANJA MARI, BRIGITA MATANOVI, VERONIKA IGI, KARLA TROJAN,
MARIJA BIJELJI, LEA BABI, MATEJA GOLUBII, ANTONIJA GOLUBII
VODITELJ: TOMISLAV PETRIEVI

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Park mladei, stadion ASK-a
DATUM I MJESTO
30. 01. 2015., Split
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Boris Poljak, Prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA SMILJEVAC
SMILJEVAC
2
OSNOVNA KOLA RAVNE NJIVE
DRAEN PETROVI
3
OSNOVNA KOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIA
GUSAR

MJESTO
Zadar
Split
Metkovi

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SMILJEVAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MARTA ORI, VANESSA FRANKI, PETRA VRSALJKO, MARTA SANTINI, MIHAELA ULINA,
TEA BUBI, EMA BARI, LARISA VEKI, DONATELA MITROVI, KATA PEA, TEUTA
KOLGJERAJ, ANELI MARII, NIKOLINA JOKI
VODITELJ: DARINKA KOTLAR

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SP Mladost na Savi
DATUM I MJESTO
19. 02. 2015., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Goran Hudovsky
R. BR.
1
2
3
4
5

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA MALENICA
MALENICA
OSNOVNA KOLA NOVI MAROF
TORNADO
OSNOVNA KOLA PRELOG
MLADOST
OSNOVNA KOLA LJUDEVITA MODECA KRIEVCI
IZVOR
OSNOVNA KOLA SLAVKA KOLARA
DINAMO

MJESTO
Zagreb
Novi Marof
Prelog
Krievci
Hercegovac

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MALENICA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

KARLA ANTUNOVI, LEA BABI, MATEA BOLJEI, ANA BRDAREVI, PIA ULJAK,
KATARINA ALI, LEONA TIA HAJNI, JELENA KOEVI, VALENTINA MARI, NIKA
OBAJDIN, LUCIJA RENI, ANJA TVRTKOVI
VODITELJ: LILI OVARI

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mladost
DATUM I MJESTO
11. 02. 2015., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Zoran Rajevi, prof.

R. BR.
1
2
3
4

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN
MLADOST
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
BOGUMILAC
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA
KATEL
OSNOVNA KOLA NOVSKA
NOVSKA

MJESTO
Pazin
Samobor
Crikvenica
Novska

84

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

VANESA BRAJUHA, DORIA IVETAC, EMA DUMAN, EMANUELA AINA, LEANA TOMAI,
LUANA MILANOVI, LUCIJA DUMAN, IDA BRAJKOVI, LINA PUTINJA, NIKOLINA
JURMAN, LUCIJA ANDROI, TINA BLAEVI, ENA BULI
VODITELJ: JADRANKA ERVAR

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE (5. i 6. razredi)


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

KONAAN POREDAK EKIPA

05. 06.2015., Gradski stadion Vinkovci

KOORDINATOR NATJECANJA
Damir Juki

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Damir Juki, predsjednik
2. Jadranka ervar
3. Lili Ovari

4. Mihaela Kuec
5. Tomislav Petrievi

RED.
BR.

IME KOLE

IME SD-a

MJESTO

OSVOJENI BODOVI

100 m 200 m 600 m

Vis

Dalj

O SMILJEVAC

SMILJEVAC

Zadar

15

10

15

Loptica tafeta Ukupno


7

68,00

O VLADIMIRA NAZORA PAZIN

MLADOST

Pazin

10

11

12

11

10

68,00

O MALENICA

MALENICA

Zagreb

11

10

14

62,00

O FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIA ZRINSKI

Bonjaci

10

10

44,00

PRVOPLASIRANA EKIPA
SD TORNADO
NASTUPILA JE U SASTAVU:
Mihaela ulina,
Marta Santini,
Tea Bubi,
Ema Bari,
Larisa Veki,
Donatela Mitrovi,
Kata Pea,
Teuta Kolgjeraj,
Nikolina Joki,
Aneli Marii,
Vanessa Franki,
Marta ori,
Petra Vrsaljko
VODITELJ:
Jadranka ervar

100 m
RB

PREZIME I IME

SD

REZULTAT

1
2
3
4
5
6
7
8

ulina Mihaela
Santini Marta
Brajuha Vanesa
Koevi Jelena
Ivetac Doria
Tvrtkovi Anja
Trojan Karla
Bijelji Marija

SMILJEVAC
SMILJEVAC
MLADOST
MALENICA
MLADOST
MALENICA
ZRINSKI
ZRINSKI

13,87
14,03
14,15
14,39
14,56
14,84
15,16
15,43

RB

PREZIME I IME

SD

REZULTAT

1
2
3
4
5
6
7
8

Bubi Tea
ali Katarina
aina Emanuela
igi Veronika
Hajni Leona Tia
Duman Ema
Bari Ema
Matanovi Brigita

SMILJEVAC
MALENICA
MLADOST
ZRINSKI
MALENICA
MLADOST
SMILJEVAC
ZRINSKI

29,59
30,40
31,17
31,513
31,519
31,61
31,88
34,80

RB

PREZIME I IME

1
2
3
4
5
6
7
8

Mitrovi Donatela
Veki Larisa
Tomai Leana
Milanovi Luana
Ovari Iva-Matilda
Obajdin Nika
Mari Sanja
Mari ura

RB
1

KOLA

8
7
6
5
4
3
2
1

200 m
8
7
6
5
4
3
2
1

600 m

2
3
4

Osnovna kola Smiljevac


Osnovna kola fra Bernardina Tome Leakovia
Osnovna kola Malenica
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN

SD
SMILJEVAC
SMILJEVAC
MLADOST
MLADOST
MALENICA
MALENICA
ZRINSKI
ZRINSKI

TAFETA 4 x 100m
SD
SMILJEVAC
ZRINSKI
MALENICA
MLADOST

85

REZULTAT
951
954
950
956
957
955
953
952

1:55,79
1:57,16
1:58,98
2:00,16
2:01,62
2:03,25
2:12,30
2:16,16

8
7
6
5
4
3
2
1

REZULTAT
56,19
57,00
58,08
59,23

8
7
6
5

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE (5. i 6. razredi)


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE
DALJ (zona)
RB
1
2
3
4
5
6
7
8

PREZIME I IME

SD

Golubii Mateja
Galant Elena
Joki Nikolina
Brdarevi Ana
Duman Lucija
Marii Aneli
umanovac Tena
Boljei Matea

ZRINSKI
MLADOST
SMILJEVAC
MALENICA
MLADOST
SMILJEVAC
ZRINSKI
MALENICA

REZULTAT
4,47
4,38
4,27
4,26
4,20
3,95
3,86
3,73

8
7
6
5
4
3
2
1

VIS
RB
1
2
3
4
5
6
7
8

RB
1
2
3
4
5
6
7
8

PREZIME I IME

SD

Golubii Antonija
Putinja Lina
Babi Lea
Jurman Nikolina
Leko Lea
Pea Kata
Babi Lea
Kolgjeraj Teuta

ZRINSKI
MLADOST
MALENICA
MLADOST
MALENICA
SMILJEVAC
ZRINSKI
SMILJEVAC

KOLA

LOPTICA (250 g)
SD

Antunovi Karla
Androi Lucija
Mari Valentina
ori Marta
Marti Ruica
Blaevi Tina
Franki Vanessa
Matanovi Dorotea

MALENICA
MLADOST
MALENICA
SMILJEVAC
ZRINSKI
MLADOST
SMILJEVAC
ZRINSKI

REZULTAT
1,41
1,38
1,35
1,35
1,32
1,29
1,26
1,15

REZULTAT
40,95
37,04
33,83
33,71
32,84
32,51
32,26
27,69

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE (5. i 6. razredi)


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

86

1
2
3
4
5
6
7
8

8
7
6
5
4
3
2
1

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAKO MOSLAVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mladost
DATUM I MJESTO
24. 02. 2015., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Ljiljana Gavranovi

R. BR.
IME KOLE
1
TEHNIKA KOLA BJELOVAR
2
SREDNJA KOLA BAN JOSIP JELAI
3
SREDNJA KOLA TINA UJEVIA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
TEHNIAR
BAN
AUGUSTIN

MJESTO
Bjelovar
Zaprei
Kutina

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TEHNIAR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

JAN JELINEK, TOMISLAV PAVII, IVAN LJUBII, IVAN STJEPANOVI, LUKA IVANEVI,
JOSIP ZRINAK, ADRIAN-ZVONIMIR KORDI, MIRKO NESEK, ANTONIO PAVLI,
KRISTIJAN MARKI, FILIP MARUI, MATKO POPOVI, VEDRAN MLINARI
VODITELJ: ZDENKO KUNA

SREDNJE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Ivana Filipovia
DATUM I MJESTO
18. 02. 2015. ,Osijek, Stadion Gradski vrt
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mirna Rajle Broanac
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
ELEKTROTEHNIKA I PROMETNA KOLA OSIJEK
KUNE
2
EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA IVANA DOMCA
MLADOST

MJESTO
Osijek
Vinkovci

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KUNE


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

DINO KALKAN, PATRICK EFER, DARIO PEEROVI, VIKTOR FLAUDER, FILIP KRPAN,
ANTONIO TENC, MARIN KNEEVI, DOMAGOJ KATUI, IGOR RADO, IVAN BRAJKOVI,
MARIN GVERIJERI, IVAN IVEZI, RENATO KUNA
VODITELJ: SREBRENKA PRELEC

SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gradski stadion
DATUM I MJESTO
21. 02. 2015., Makarska
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Boris Krstievi, prof.

R. BR.
IME KOLE
1
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA
2
GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA
3
GIMNAZIJA DUBROVNIK

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
OCTOPUS
V. NAZOR
GIMNAZIJALAC

MJESTO
Split
Zadar
Dubrovnik

PRVOPLASIRANA EKIPA SD OCTOPUS


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

KARLO PLEI, TEO OSI, DOMAGOJ OMREN, IVAN GABRI, JOSIP BATINI, HRVOJE
TROGRLI, LOVRE PRALJA, BRUNO KALA, TOMISLAV MARETI, KRISTIAN EVRNJA,
JURE PRANEVI, IVAN LOVRINEVI, DINO VATAVUK
VODITELJ: ENKO BULJUBAI

SREDNJE KOLE - SJEVER

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA MEIMURSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mladost
DATUM I MJESTO
23. 02. 2015., akovec
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Marin Horvat, prof.

R. BR.
1
2
3
4

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEKOGA KRIEVCI GIMNAZIJA KRIEVCI
TEHNIKA KOLA AKOVEC
TIO
SREDNJA KOLA MARKA MARULIA SLATINA
MARUL
ELEKTROSTROJARSKA KOLA
ELS

MJESTO
Krievci
akovec
Slatina
Varadin

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJA KRIEVCI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

JOSIP ZIDARI, ANTONIO MARTINI, MAKS BRI, MARKO TKALEC, IVAN KRANJI,
ANTONIO JAGODI, OGNJEN MERGON, EMANUEL EVAI, JURAJ PALI, DARIJE TKALEC,
MATIJA PANI, KARLO PAVKOVI, JAKOV IVRAG
VODITELJ: MAGDALENA TARITA

87

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
kolski sportski savez Grada Zagreba
DATUM I MJESTO
24. 02. 2015., Zagreb, SD Mladost
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Goran Hudovsky

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
III. GIMNAZIJA
V. GIMNAZIJA
PORTSKA GIMNAZIJA
I. TEHNIKA KOLA TESLA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
III. GIMNAZIJA
PETA
POGI
TESLA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD III. GIMNAZIJA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

JAKOV VRDOLJAK, NIKOLA IBARI, EURA IVAN, LUKA MARI, JURE PIRI, DORIJAN
GRIVI VOJNOVI, IVAN GAVRAN, IVAN BEKAVAC, LEON LEKO, DOMINIK BRKI, DOMINIK
GUTIN, TOMISLAV KATALENI
VODITELJ: MATO BANOVAC

SREDNJE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportski centar Veli Joe
DATUM I MJESTO
17. 02. 2015. Pore
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mato Kukuruzovi, prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
GIMNAZIJA PULA
GIMNAZIJALAC
2
GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIIA RIJEKA
GAM

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Pula
Rijeka

TIN OI, STEFANO JUKOPILA, MARCO FRANCESCO RISTI, LUKA DRANDI, MATIJA
PRPI, PETAR MELNJAK, LEO PAVLETI, IVAN BUDISAVLJEVI, MARIN MILIKI, ANDI
DRANDI, IVAN JURI, DAMJAN PERKOVI, DANIEL MARINKOVI
VODITELJ: ENI BLAREINA

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


ATLETIKA - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
17. i 18. svibnja 2015., Osijek

KOORDINATOR NATJECANJA
Mirna Rajle Broanac

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Mirna Rajle Broanac
Zdenko Kuna
Mato Banovac
eni Blareina

Magdalena Tarita
Srebrenka Prelec
Enko Buljubai

KONAAN POREDAK EKIPA


RED.
BR.
1
2
3
4
5
6

IME SD-a
III. GIMNAZIJA
KUNE
GIMNAZIJA KRIEVCI
GIMNAZIJALAC
OCTOPUS
TEHNIAR

IME KOLE
III. GIMNAZIJA
ELEKTROTEHNIKA I PROMETNA KOLA
GIMN. I. ZAKMARDIJA DIJANKOVEKOGA
GIMNAZIJA PULA
EKONOMSKOBIROTEHNIKA KOLA
TEHNIKA KOLA BJELOVAR

MJESTO
ZAGREB
OSIJEK
KRIEVCI
PULA
SPLIT
BJELOVAR

OSVOJENI BODOVI

100 m 400 m 1000 m


17
11
20
16
13
12
12
18
17
17
13
8
11
12
13
5
11
8

Vis
21
13
15,5
4,5
11,5
12,5

Dalj
19
11
9
19
4
15

Kugla
17
20
3
11
13
14

tafeta Ukupno
9 114,00
12 97,00
10 84,50
11 83,50
8 72,50
7 72,50

PRVOPLASIRANA EKIPA
SD III. GIMNAZIJA
NASTUPILA JE U SASTAVU:
Dominik Gutin,
Leon Leko,
eura Ivan,
Karlo Zebi,
Luka Mari,
Nikola ibari,
Ivan Gavran,
Dominik Brki,
Ivan Bekavac,
Jure Piri,
Jakov Vrdoljak,
Dorijan Grivi Vojnovi
VODITELJ:
Mato Banovac

88

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


ATLETIKA - SREDNJE KOLE
100 m
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
Juri Ivan
Gutin Dominik
Zidari Josip
Kalkan Dino
Vatavuk Dino
efer Patrick
Leko Leon
Budisavljevi Ivan
Ljubii Ivan
Pranevi Jure
Jagodi Antonio
Mlinari Vedran

SD
GIMNAZIJALAC
III. GIMNAZIJA
GIMNAZIJA KRIEVCI
KUNE
OCTOPUS
KUNE
III. GIMNAZIJA
GIMNAZIJALAC
TEHNIAR
OCTOPUS
GIMNAZIJA KRIEVCI
TEHNIAR

RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
Ivezi Ivan
Risti Marco Francesco
Bri Maks
Lovrinevi Ivan
Pali Juraj
Marki Kristijan
Zebi Karlo
eura Ivan
Marui Filip
Borovi Petar
Drandi Luka
Gverijeri Marin

RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
Evai Emanuel
Mari Luka
Jaki Kristijan
Dibari Nikola
Kneevi Marin
oi Tin
Pavli Antonio
Palijan Tvrtko
Katui Domagoj
Batini Josip
Baak Marko
Leveri Ivan

RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
Zrinak Josip
Marinkovi Daniel
Bekavac Ivan
Brki Dominik
Prpi Matija
pani Matija
ivkovi Dominik
Peerovi Dario
Ramljak Edi
Kordi Adrian-Zvonimir
Martini Antonio
Mareti Tomislav

RB

PREZIME I IME

SD

1
2
3
4
5
6
7
7
9
9
11
12

Gavran Ivan
Brajkovi Ivan
Kranji Ivan
Grivi Vojnovi Dorijan
Budi Josip
Ivanevi Luka
Pavkovi Karlo
Stjepanovi Ivan
Cvrlje Deni
Kovaevi Filip
Rado Igor
Pavleti Leo

III. GIMNAZIJA
KUNE
GIMNAZIJA KRIEVCI
III. GIMNAZIJA
OCTOPUS
TEHNIAR
GIMNAZIJA KRIEVCI
TEHNIAR
OCTOPUS
GIMNAZIJALAC
KUNE
GIMNAZIJALAC

REZULTAT
11,63
11,78
11,79
11,82
11,96
12,02
12,04
12,13
12,34
12,53
12,65
12,95

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

REZULTAT
50,34
52,17
52,39
53,09
54,01
54,67
54,92
55,48
55,85
56,46
57,26
57,32

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0

REZULTAT
2:37,76
2:43,65
2:43,76
2:43,79
2:45,52
2:45,84
2:49,67
2:50,04
2:52,31
3:06,50
3:14,43
3:46,83

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0

REZULTAT
6,46
6,33
6,10
5,82
5,80
5,73
5,66
5,65
5,50
5,37
5,07
DNS

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0

REZULTAT

BODOVI
12
11
10
9
8
7
5,5
5,5
3,5
3,5
2
1

400 m
SD
KUNE
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJA KRIEVCI
OCTOPUS
GIMNAZIJA KRIEVCI
TEHNIAR
III. GIMNAZIJA
III. GIMNAZIJA
TEHNIAR
OCTOPUS
GIMNAZIJALAC
KUNE
1000 m
SD
GIMNAZIJA KRIEVCI
III. GIMNAZIJA
OCTOPUS
III. GIMNAZIJA
KUNE
GIMNAZIJALAC
TEHNIAR
GIMNAZIJA KRIEVCI
KUNE
OCTOPUS
TEHNIAR
GIMNAZIJALAC
DALJ
SD
TEHNIAR
GIMNAZIJALAC
III. GIMNAZIJA
III. GIMNAZIJA
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJA KRIEVCI
KUNE
KUNE
OCTOPUS
TEHNIAR
GIMNAZIJA KRIEVCI
OCTOPUS
VIS

89

187
187
175
172
172
169
169
169
163
163
163
163

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


ATLETIKA - SREDNJE KOLE

RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
tenc Antonio
Jelinek Jan
Piri Jure
Gabri Ivan
Krpan Filip
Vrdoljak Jakov
Miliki Marin
Jukopila Stefano
Plei Karlo
Pavii Tomislav
Majhen Matija
ivrag Jakov

RB
1
2
3
4
5

KOLA
ELEKTROTEHNIKA I PROMETNA KOLA OSIJEK
GIMNAZIJA PULA
GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEKOGA KRIEVCI
III. GIMNAZIJA
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA

TEHNIKA KOLA BJELOVAR

KUGLA (5 kg)
SD
KUNE
TEHNIAR
III. GIMNAZIJA
OCTOPUS
KUNE
III. GIMNAZIJA
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJALAC
OCTOPUS
TEHNIAR
GIMNAZIJA KRIEVCI
GIMNAZIJA KRIEVCI

REZULTAT
14,82
14,66
14,48
13,45
12,95
12,73
12,64
12,04
11,57
11,36
10,76
10,58

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

TAFETA 4 x 100m
SD
KUNE
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJA KRIEVCI
III. GIMNAZIJA
OCTOPUS

REZULTAT
45,27
45,52
47,06
47,67
47,76

BODOVI
12
11
10
9
8

49,17

TEHNIAR

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


ATLETIKA - SREDNJE KOLE

90

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAKO MOSLAVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mladost
DATUM I MJESTO
25. 02. 2015., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Ljiljana Gavranovi
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
SREDNJA KOLA JASTREBARSKO
JASTREB
2
EKONOMSKA I BIROTEHNIKA KOLA BJELOVAR
KEBB
3
SREDNJA KOLA TINA UJEVIA
AUGUSTIN

MJESTO
Jastrebarsko
Bjelovar
Kutina

PRVOPLASIRANA EKIPA SD JASTREB


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

SARA MESIC, PAULA PINTURI, PATRICIA KRCIVOJ, ANA TRAKI, MARIJA PUKARI,
MIA GUGEC, MIRELA CRNILO, SARAH PIKI, ANA-MARIJA BULJAN, JULIJA PUKAR,
KLARA BORKOVI, DORA PAVKOVI, ANJA KOVAI
VODITELJ: ELJKA KOVAI

SREDNJE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Ivana Filipovia
DATUM I MJESTO
17. 02. 2015. Osijek, Stadion Gradski vrt
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mirna Rajle Broanac
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA IVANA DOMCA
MLADOST
2
I. GIMNAZIJA OSIJEK
GYMNICUS

MJESTO
Vinkovci
Osijek

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

ANA MARTINOVI, VANESSA LUI, MARTINA KOVA, MIHAELA OBRADOVI, PAMELA


RETAROVI, LEA IMI, ANELA UGLJAR, ENA TANDARA, ANTONIJA DAMJANOVI,
SANJA GRGI, MARTINA KAJKI, HELENA JUREVI, ANAMARIJA EKI
VODITELJ: MATO DALTO

SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gradski stadion
DATUM I MJESTO
25. 02. 2015., Makarska
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Vlaho Zloilo, prof.

R. BR.
IME KOLE
1
GIMNAZIJA FRANJE PETRIA ZADAR
2
V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT
3
SREDNJA KOLA VELA LUKA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MIOC
AZINUS
DUPIN

MJESTO
Zadar
Split
Vela Luka

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MIOC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

ZRINKA MIOI, JOSIPA LUKI, LORA SURI, ENA TRIFKOVI, HELENA MURK, ANDRIJANA
LUKI, PETRA URJURI, KATJA IZMIN, DORIS UPAN, NORA PERI, ANA MARI,
IVONA VIDUKA, IVA ILI
VODITELJ: HELENA HORDOV

SREDNJE KOLE - SJEVER

SJEVER SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA MEIMURSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mladost
DATUM I MJESTO
23. 02. 2015. akovec
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Marin Horvat, prof.

R. BR.
1
2
3
4

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG AKOVEC
GIMNAZIJALAC
PRVA GIMNAZIJA VARADIN
SREDNJOKOLAC
GIMNAZIJA " FRAN GALOVI" KOPRIVNICA
GIMNAZIJALAC
SREDNJA KOLA MARKA MARULIA SLATINA
MARUL

MJESTO
akovec
Varadin
Koprivnica
Slatina

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC (K)


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

HANA LAPTO, PATRICIJA KONI, KARLA DUJI, ANA STANKOVI, MAGDALENA HAMER,
EVA ZIMPRICH, NIKA HORVAT, NINA DOBA, SARA PETAK, TAJANA IDOV, MAJA CMRENJAK, LUCIJA LESJAK, KLARA HAEK
VODITELJ: GORAN KARAMARKOVI

91

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
AS Mladost
DATUM I MJESTO
24. 02. 2015., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Goran Hudovsky

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
PORTSKA GIMNAZIJA
VII. GIMNAZIJA
III. GIMNAZIJA
GIMNAZIJA TITUA BREZOVAKOG

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
POGI
VIKTORIJA
III. GIMNAZIJA
OSMICA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

JOSIPA ANELOVI, ANA MARIJA BONI, JELENA BRKI, EMA CETUI JAKOPOVI, LARA
JURIA, PETRA KARTELA, VALENTINA KOS, KARLA KOVAI, LUCIJA NEMANI, DANIELA
PEI, ANAMARIJA PETTERS, LAURA TEFANAC
VODITELJ: SAA IVANIEVI

SREDNJE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportski centar Veli Joe
DATUM I MJESTO
18. 02. 2015., Pore
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mato Kukuruzovi, prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
GIMNAZIJA PULA
GIMNAZIJALAC
2
EKONOMSKA KOLA MIJE MIRKOVIA RIJEKA
EKONOMIST

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Pula
Rijeka

FRANCISKA MARI, LUCIJA IPURA, ALBA LUKE, DEA PERUKO, TEA BURI, EMA
HONJAK, ELIZABETA CRNKOVI, IVA MIKOLI, IVANA BABI, LUCIA VAREKO, NINA
BOAC, WANDA HABER, ANA VAREKO
VODITELJ: ENI BLAREINA

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


ATLETIKA - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
17. i 18. svibnja 2015., Osijek

KOORDINATOR NATJECANJA
Mirna Rajle Broanac

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Mirna Rajle Broanac
Saa Ivanievi
eni Blareina
Goran Karamarkovi

Zvonimir poljari
Helena Hordov
eljka Kovai

KONAAN POREDAK EKIPA


RED.
BR.
1
2
3
4
5
6

IME SD-a
POGI
GIMNAZIJALAC (P)
GIMNAZIJALAC ()
MIOC
MLADOST

JASTREB

IME KOLE
PORTSKA GIMNAZIJA
GIMNAZIJA PULA
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG
GIMNAZIJA FRANJE PETRIA
EKON. I TRGOV. KOLA IVANA DOMCA
SREDNJA KOLA JASTREBARSKO

MJESTO
ZAGREB
PULA
AKOVEC
ZADAR
VINKOVCI
JASTREBARSKO

OSVOJENI BODOVI

100 m 400 m 800 m


17
15
16
20
19
19
11
17
17
18
9
4
6
15
15
5
3
7

Vis
18,5
16
13
19,5
4
7

Dalj
17
13
17
21
7
3

Kugla 4x100 m
23
11
3
12
15
9
15
10
12
8
10
7

Ukupno
117,50
102,00
99,00
96,50
67,00
42,00

PRVOPLASIRANA EKIPA
SD POGI
NASTUPILA JE U SASTAVU:
Josipa Anelovi,
Ana Marija Boni,
Jelena Brki,
Ema Cetui Jakopovi,
Antonela Golobi,
Lara Juria,
Daniela Pei,
Valentina Kos,
Laura tefanac,
Lucija Nemani,
Karla Kovai,
Anamarija Petters,
Dora Dundi
VODITELJ:
Saa Ivanievi

92

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


ATLETIKA - SREDNJE KOLE
100 m
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PREZIME I IME
Pei Daniela
Vareko Lucia
ili Iva
Babi Ivana
Viduka Ivona
Lesjak Lucija
Martinovi Ana
Kos Valentina
Koni Patricija
Gugec Mia
koc Andrea
Kajki Martina

RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
Haber Wanda
Tandara Ena
Brki Jelena
idov Tajana
Cmrenjak Maja
Boac Nina
upan Doris
Anelovi Josipa
Jurevi Helena
Peri Nora
piki Sarah
Pukari Marija

RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
Petters Anamarija
Doba Nina
Mari Franciska
Vareko Ana
Lui Vanessa
Grgi Sanja
Petak Sara
Pinturi Paula
Golobi Antonela
urjuri Petra
Krcivoj Patricia
Mari Ana

RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
Nemani Lucija
Luki Andrijana
Murk Helena
Duji Karla
Horvat Nika
Honjak Ema
Crnkovi Elizabeta
Kovai Karla
Ugljar Anela
Kovaevi Tonka
Borkovi Klara
Buljan Ana-Marija

RB
1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
Peruko Dea
Juria Lara
Trifkovi Ena
Suri Lora
Cetui Jakopovi Ema
Stankovi Ana
Zimprich Eva
Kovai Anja
ipura Lucija
Retarovi Pamela
Pavkovi Dora
Kova Martina

SD
POGI
GIMNAZIJALAC
MIOC
GIMNAZIJALAC
MIOC
GIMNAZIJALAC
MLADOST
POGI
GIMNAZIJALAC
JASTREB
JASTREB
MLADOST

REZULTAT
12,57
13,13
13,47
13,74
13,93
14,31
14,47
14,67
14,83
14,91
17,77
DNS

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0

REZULTAT
56,75
59,45
59,63
59,65
1:04,14
1:05,14
1:08,04
1:08,20
1:10,29
1:11,95
1:14,58
1:20,63

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

REZULTAT
2:15,12
2:19,49
2:22,13
2:25,93
2:30,62
2:31,66
2:32,67
2:40,44
2:42,34
2:46,64
2:48,31
3:05,91

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

SD
POGI
MIOC
MIOC
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJALAC
POGI
MLADOST
MLADOST
JASTREB
JASTREB

REZULTAT
5,42
5,26
5,09
4,97
4,89
4,87
4,76
4,53
4,38
4,18
4,09
4,02

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

SD
GIMNAZIJALAC
POGI
MIOC
MIOC
POGI
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJALAC
JASTREB
GIMNAZIJALAC
MLADOST
JASTREB
MLADOST

REZULTAT
167
167
167
164
161
146
146
143
140
135
135
125

BODOVI
12
10,5
10,5
9
8
7
6
5
4
3
2
1

400 m
SD
GIMNAZIJALAC
MLADOST
POGI
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJALAC
MIOC
POGI
MLADOST
MIOC
JASTREB
JASTREB
800 m
SD
POGI
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJALAC
MLADOST
MLADOST
GIMNAZIJALAC
JASTREB
POGI
MIOC
JASTREB
MIOC
DALJ

VIS

93

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


ATLETIKA - SREDNJE KOLE

RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREZIME I IME
tefanac Laura
Boni Ana Marija
Radikovi Lucija
Luki Josipa
eki Anamarija
Pukar Julija
Mioi Zrinka
Hamer Magdalena
imi Lea
Crnilo Mirela
imunjak Ivana
Dabo Antonia

KUGLA (4 kg)
SD
POGI
POGI
GIMNAZIJALAC
MIOC
MLADOST
JASTREB
MIOC
GIMNAZIJALAC
MLADOST
JASTREB
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJALAC

REZULTAT
11,69
10,20
8,99
8,85
8,79
8,66
8,62
8,36
8,05
7,96
7,96
7,72

BODOVI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

RB
1
2
3
4
5
6

KOLA
GIMNAZIJA PULA
PORTSKA GIMNAZIJA
GIMNAZIJA FRANJE PETRIA
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG
EKON.A I TRGOV. KOLA I. DOMCA
SREDNJA KOLA JASTREBARSKO

TAFETA 4 x 100m
SD
GIMNAZIJALAC (P)
POGI
MIOC
GIMNAZIJALAC ()
MLADOST
JASTREB

REZULTAT
50,09
50,12
52,14
52,86
53,79
55,99

BODOVI
12
11
10
9
8
7

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


ATLETIKA - SREDNJE KOLE

94

4.3.6. REZULTATI

GIMNASTIKA

95

4.3.6. REZULTATI
OPINA NEDELIE
Meimurje malo - naziv je puke pjesme, no, upravo
je prostor malog Meimurja prepun prekrasnih krajolika,
bogate prolosti i tradicije, susretljivih ljudi te velikih dogaaja i mogunosti. Izmeu dva najvea grada na sjeveru Hrvatske, akovca i Varadina, smjestila se Opina
Nedelie sa svojih jedanaest ivopisnih naselja u kojima
prema popisu stanovnitva iz 2011. godine ivi 12.028
stanovnika. Po broju stanovnika te po povrini od 58,33
km etvornih rije je o najveoj opini u Meimurju.
Opina Nedelie prostire se na sredinjem dijelu Meimurske upanije, koja je smjetena na sjeveru Republike Hrvatske, izmeu rijeka Mure i Drave. Opina se nalazi u nizinskom dijelu srednjeg Meimurja i smjetena je
izmeu dva grada sjeverozapadne Hrvatske, akovca i
Varadina. Podruje opine zauzima povrinu od 58,33
etvornih kilometara te je po veliini trea jedinica lokalne samouprave u upaniji (iza gradova akovca i Preloga). U sadanjem sastavu osnovana je kao samostalna
jedinica lokalne samouprave 8. lipnja 1993. godine.
Sredite Opine je naselje Nedelie, koje je ime dobilo po danu nedjelji, kada se tuje Presveto Trojstvo,
kome je posveena nedelianska katolika upa. Prvi

put ime Nedelie spominje se godine 1226. u darovnici


kralja Bele IV. U srednjem vijeku Nedelie se razvilo kao
trgovite sa sajmovima i raznovrsnim obrtima te je bilo
gospodarsko, a neko vrijeme i kulturno sredite Meimurja. U samom Nedeliu na mjestu starog nogometnog igralita niknuo je NGC Aton.

ATON - Nacionalni-gimnastiki centar je najsuvremeniji sportski centar u Hrvatskoj na 5.200 metara neto
korisne povrine, s ugraenom vrhunskom opremom
u skladu sa u skladu sa standardima Meunarodne gimnastike federacije (FIG) i jedinstvena u radijusu od
500 km od Nedelia. Otvoren je 2008. Godine neposredno prije OI u Pekingu I sportski je dom Filipa Udea,
osvajaa srebrne olimpijske, svjetske i europske medalje na konju s hvataljkama.
U NGC-Aton se nalazi specijalizirana gimnastika

dvorana u kojoj e se odrati Dravo prvenstvo SD-a i


jedinstvena je u Republici Hrvatskoj. Dvorana ima ugraenu vrhunsku opremom u skladu sa u skladu sa standardima Meunarodne gimnastike federacije (FIG).
Velika sportska multifunkcionalna dvorana, dimenzija 56mx38m s 1.400 sjedeih mjesta, idealna je odravanje vrhunskih gimnastikih natjecanja ali i drugih
sportskih (rukomet, koarka, odbojka, badminton, mali
nogomet), kulturno-umjetnikih i gospodarskih manifestacija.

96

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI

GIMNASTIKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
25. i 26. veljee 2015., Nedelie

DOMAIN NATJECANJA
Nacionalni gimnastiki centar Aton

ORGANIZACIJSKI ODBOR ZAVRNICE DP-a


1. Marin Horvat - predsjednik, 2. Ivana Putarek, 3. Hrvoje ustonja

R. BR.

NAZIV KOLE

MJESTO

SD

PREZIME I IME

TLO

PRESKOK

RUE

OSNOVNA KOLA BARILOVI

BARILOVI

BARILOVI

BELAVI MARKO

15,80

19,00

18,20

19,00

OSNOVNA KOLA BARILOVI

BARILOVI

BARILOVI

KRIVAI DOMINIK

17,90

18,90

18,50

18,70

PREA

OSNOVNA KOLA BARILOVI

BARILOVI

BARILOVI

KRTI MATEJ

17,80

18,20

17,50

18,20

OSNOVNA KOLA BARILOVI

BARILOVI

BARILOVI

TEFANAC MARTIN

18,70

18,50

18,70

19,10

OSNOVNA KOLA BARILOVI

BARILOVI

BARILOVI

UPI TOMISLAV

18,90

19,00

18,40

19,40

OSNOVNA KOLA BLATO

BLATO

BLATO

BAI IVAN

18,30

19,20

18,50

18,60

OSNOVNA KOLA BLATO

BLATO

BLATO

BERTALAN NIKOLA

18,00

19,30

18,50

18,90

OSNOVNA KOLA BLATO

BLATO

BLATO

DONJERKOVI PETAR

18,40

18,90

18,30

18,70

OSNOVNA KOLA BLATO

BLATO

BLATO

REBO VINKO

18,20

18,90

18,70

19,20

10

OSNOVNA KOLA BLATO

BLATO

BLATO

EPAROVI TONI

18,40

19,40

18,90

19,10

11

OSNOVNA KOLA BRAJDA

RIJEKA

BRAJDA

MATAKOVI ANTONIO

19,30

19,80

19,40

19,90

12

OSNOVNA KOLA BRAJDA

RIJEKA

BRAJDA

DEKOVI VINKO GRACIJA

18,90

19,00

19,10

19,60
19,00

13

OSNOVNA KOLA BRAJDA

RIJEKA

BRAJDA

TRAVICA NOAM

19,20

19,00

19,10

14

OSNOVNA KOLA BRAJDA

RIJEKA

BRAJDA

URAN NOEL

18,80

19,30

19,50

19,60

15

OSNOVNA KOLA BRAJDA

RIJEKA

BRAJDA

SERI DARIO

18,80

18,80

19,20

19,50

16

OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI

POEGA

SOKOL (P)

LETI JAN

19,30

19,30

19,10

19,50

17

OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI

POEGA

SOKOL (P)

MARETI GABRIEL

17,90

18,70

18,20

17,50

18

OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI

POEGA

SOKOL (P)

NOUAK ANDREJ

19,10

19,40

18,90

19,40

19

OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI

POEGA

SOKOL (P)

UNJO GABRIEL

17,40

18,40

18,60

18,70

20

OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI

POEGA

SOKOL (P)

MARKANJEVI MATIJA

18,00

18,40

18,40

18,30

21

OSNOVNA KOLA DON LOVRE KATIA

SOLIN

JADRO

JADRIJEV IME

19,30

19,80

19,40

19,60

22

OSNOVNA KOLA DON LOVRE KATIA

SOLIN

JADRO

JADRIJEV TONI

19,10

19,00

18,90

19,20

23

OSNOVNA KOLA DON LOVRE KATIA

SOLIN

JADRO

MIJI PETAR

19,30

18,60

19,40

19,10

24

OSNOVNA KOLA DON LOVRE KATIA

SOLIN

JADRO

RUI IVANO

16,90

18,10

18,10

17,00

25

OSNOVNA KOLA DON LOVRE KATIA

SOLIN

JADRO

LEKO LUKA

14,60

17,00

17,40

16,50

26

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA

VINKOVCI

MLADOST 3

VIEVI ENIO

18,70

18,60

18,70

18,60

27

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA

VINKOVCI

MLADOST 3

JURI STJEPAN

14,50

18,10

17,80

17,60

28

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA

VINKOVCI

MLADOST 3

BELJO LEON

16,70

18,50

18,50

0,00

29

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA

VINKOVCI

MLADOST 3

RAJKOVI LUKA

16,70

18,40

19,00

18,50

30

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA

VINKOVCI

MLADOST 3

RADI KARLO

17,20

18,30

17,90

17,50

31

OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI

JALABET

MLADOST (J)

MREK DANIJEL

18,70

19,60

19,30

19,90

32

OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI

JALABET

MLADOST (J)

JURAN NIKOLA

18,30

19,10

19,20

19,90

33

OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI

JALABET

MLADOST (J)

JAMBREK MATEO

18,40

18,60

19,20

19,50

34

OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI

JALABET

MLADOST (J)

MLINARI EMERIK

18,50

18,20

18,90

19,60

35

OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI

JALABET

MLADOST (J)

BALAINEC ALEKSANDAR

18,30

18,30

18,70

19,20

36

OSNOVNA KOLA SELNICA

SELNICA

MLADOST (S)

SAKA LEON

18,20

18,80

18,70

19,40

37

OSNOVNA KOLA SELNICA

SELNICA

MLADOST (S)

IMON ABEL

17,80

18,40

18,40

18,50

38

OSNOVNA KOLA SELNICA

SELNICA

MLADOST (S)

TOMI PETAR

18,80

19,00

18,60

18,80

39

OSNOVNA KOLA SELNICA

SELNICA

MLADOST (S)

SEDMAK LUKA

19,50

19,90

19,60

20,00

40

OSNOVNA KOLA SELNICA

SELNICA

MLADOST (S)

URAN DAVID

19,50

19,70

19,70

20,00

41

OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC

SOKOLOVAC

SOKOL (S)

AMI DANIJEL

17,10

18,80

18,50

18,60

42

OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC

SOKOLOVAC

SOKOL (S)

RAPLINOVI MARKO

18,50

18,90

18,70

19,00

43

OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC

SOKOLOVAC

SOKOL (S)

DEVI BRUNO

18,60

19,10

19,00

19,30

44

OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC

SOKOLOVAC

SOKOL (S)

VUK DOMAGOJ

17,00

18,30

18,70

18,40

45

OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC

SOKOLOVAC

SOKOL (S)

POKOS ADRIAN

18,40

18,30

17,90

19,00

46

OSNOVNA KOLA STJEPANA KEFELJE

KUTINA

DUNJA

JERBI JOSIP

17,70

18,90

18,50

18,70

47

OSNOVNA KOLA STJEPANA KEFELJE

KUTINA

DUNJA

OTAR DARIO

18,50

18,70

18,90

19,10

48

OSNOVNA KOLA STJEPANA KEFELJE

KUTINA

DUNJA

PETRLI DENIS

18,00

19,10

18,70

19,00

49

OSNOVNA KOLA STJEPANA KEFELJE

KUTINA

DUNJA

RUDI JAN

18,40

19,60

18,80

19,30

50

OSNOVNA KOLA STJEPANA KEFELJE

KUTINA

DUNJA

OTAR MARIN

17,10

18,90

18,70

18,80

51

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA BECIA OSIJEK

OSIJEK

ROKUS

VIVJORA TIBOR

15,00

18,50

18,40

17,80

52

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA BECIA OSIJEK

OSIJEK

ROKUS

GALJER MAKS

17,80

19,00

19,00

19,20

53

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA BECIA OSIJEK

OSIJEK

ROKUS

LASI MARIN

16,40

19,50

18,50

18,70

54

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA BECIA OSIJEK

OSIJEK

ROKUS

ANTOLOVI ADRIAN

18,20

19,30

19,40

19,70

55

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA BECIA OSIJEK

OSIJEK

ROKUS

DAVIDOVI NEVEN-LUCIAN

18,00

19,90

19,50

20,00

97

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


GIMNASTIKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
25. i 26. veljee 2015., Nedelie

DOMAIN NATJECANJA
Nacionalni gimnastiki centar Aton

ORGANIZACIJSKI ODBOR ZAVRNICE DP-a


1. Marin Horvat - predsjednik, 2. Ivana Putarek, 3. Hrvoje ustonja

UKUPAN POREDAK - DJEACI

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BRODARICA


NASTUPILA JE U SASTAVU:

R.
BR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ivan Vrbnjak, Toni Grozdani, Ante Nii, Andrija


Smoli, Luka Perovi, Ivan Medani, Antonio Milin,
Robert Stankovi, Marin Rekov
VODITELJ: Draen Adi

Naziv
OSNOVNA KOLA BRAJDA
OSNOVNA KOLA SELNICA
OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA BECIA
OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI
OSNOVNA KOLA DON LOVRE KATIA
OSNOVNA KOLA BLATO
OSNOVNA KOLA STJEPANA KEFELJE
OSNOVNA KOLA BARILOVI
OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC
OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA

Mjesto
RIJEKA
SELNICA
JALABET
OSIJEK
POEGA
SOLIN
BLATO
KUTINA
BARILOVI
SOKOLOVAC
VINKOVCI

SD
BRAJDA
MLADOST (S)
MLADOST (J)
ROKUS
SOKOL
JADRO
BLATO
DUNJA
BARILOVI
SOKOL
MLADOST 3

Ukupno
bodova
309,1
308,2
305,0
302,1
301,0
300,8
300,6
300,4
298,7
298,5
289,4

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BRAJDA NASTUPILA JE U SASTAVU:


Matakovi Antonio, Dekovi Vinko Gracija, Travica Noam, Uran Noel, Seri Dario
VODITELJ:

SLIKE S NATJECANJA

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


GIMNASTIKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
25. i 26. veljee 2015., Nedelie

DOMAIN NATJECANJA
Nacionalni gimnastiki centar Aton

ORGANIZACIJSKI ODBOR ZAVRNICE DP-a


1. Marin Horvat - predsjednik, 2. Ivana Putarek, 3. Hrvoje ustonja

R. BR.

NAZIV KOLE

MJESTO

SD

PREZIME I IME

1
2
3
4
5

I. OSNOVNA KOLA AKOVEC


I. OSNOVNA KOLA AKOVEC
I. OSNOVNA KOLA AKOVEC
I. OSNOVNA KOLA AKOVEC
I. OSNOVNA KOLA AKOVEC
I. OSNOVNA KOLA PETRINJA
I. OSNOVNA KOLA PETRINJA

AKOVEC
AKOVEC
AKOVEC
AKOVEC
AKOVEC
PETRINJA
PETRINJA

PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
I. O PETRINJA
I. O PETRINJA

LESJAK INES
MIKULI LARA
DEBELEC JANJA
HALABAREC EMA
MIJI SAMANTA
EARI PETRA
UGAJ ZRINKA

6
7

98

TLO
18,20
18,40
18,60
18,50
18,30
18,50
18,10

RUE
18,70
18,60
18,70
17,85
18,10
18,10
19,20

GREDA
17,45
18,00
18,70
19,00
18,00
18,00
18,45

PRESKOK
18,80
18,55
19,10
18,85
18,30
18,60
18,80

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


GIMNASTIKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
25. i 26. veljee 2015., Nedelie

DOMAIN NATJECANJA
Nacionalni gimnastiki centar Aton

ORGANIZACIJSKI ODBOR ZAVRNICE DP-a


1. Marin Horvat - predsjednik, 2. Ivana Putarek, 3. Hrvoje ustonja

R. BR.

NAZIV KOLE

MJESTO

SD

PREZIME I IME

I. OSNOVNA KOLA PETRINJA


I. OSNOVNA KOLA PETRINJA
I. OSNOVNA KOLA PETRINJA
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
OSNOVNA KOLA DON LOVRE KATIA
OSNOVNA KOLA DON LOVRE KATIA
OSNOVNA KOLA DON LOVRE KATIA
OSNOVNA KOLA DON LOVRE KATIA
OSNOVNA KOLA DON LOVRE KATIA
OSNOVNA KOLA FRA KAJE ADIA
OSNOVNA KOLA FRA KAJE ADIA
OSNOVNA KOLA FRA KAJE ADIA
OSNOVNA KOLA FRA KAJE ADIA
OSNOVNA KOLA FRA KAJE ADIA
OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA
OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA
OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA
OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA
OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA
OSNOVNA KOLA IVAN FILIPOVI
OSNOVNA KOLA IVAN FILIPOVI
OSNOVNA KOLA IVAN FILIPOVI
OSNOVNA KOLA IVAN FILIPOVI
OSNOVNA KOLA IVAN FILIPOVI
OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG
OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG
OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG
OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG
OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG
OSNOVNA KOLA MOKOICA
OSNOVNA KOLA MOKOICA
OSNOVNA KOLA MOKOICA
OSNOVNA KOLA MOKOICA
OSNOVNA KOLA MOKOICA
OSNOVNA KOLA PRIMOTEN
OSNOVNA KOLA PRIMOTEN
OSNOVNA KOLA PRIMOTEN
OSNOVNA KOLA PRIMOTEN

PETRINJA
PETRINJA
PETRINJA
SAMOBOR
SAMOBOR
SAMOBOR
SAMOBOR
SAMOBOR
SOLIN
SOLIN
SOLIN
SOLIN
SOLIN
PLETERNICA
PLETERNICA
PLETERNICA
PLETERNICA
PLETERNICA
OSIJEK
OSIJEK
OSIJEK
OSIJEK
OSIJEK
VELIKA KOPANICA
VELIKA KOPANICA
VELIKA KOPANICA
VELIKA KOPANICA
VELIKA KOPANICA
ZABOK
ZABOK
ZABOK
ZABOK
ZABOK
MOKOICA
MOKOICA
MOKOICA
MOKOICA
MOKOICA
PRIMOTEN
PRIMOTEN
PRIMOTEN
PRIMOTEN

I. O PETRINJA
I. O PETRINJA
I. O PETRINJA
BOGUMILAC
BOGUMILAC
BOGUMILAC
BOGUMILAC
BOGUMILAC
JADRO
JADRO
JADRO
JADRO
JADRO
SLAVONAC
SLAVONAC
SLAVONAC
SLAVONAC
SLAVONAC
FRANKOPAN
FRANKOPAN
FRANKOPAN
FRANKOPAN
FRANKOPAN
IVAN FILIPOVI
IVAN FILIPOVI
IVAN FILIPOVI
IVAN FILIPOVI
IVAN FILIPOVI
ZABOK
ZABOK
ZABOK
ZABOK
ZABOK
OMBLA
OMBLA
OMBLA
OMBLA
OMBLA
PRIMOTEN
PRIMOTEN
PRIMOTEN
PRIMOTEN

SILAJ IVA
BOLTUI PAULA
ILIJEVI LORENA
AGUD DUNJA
GANJER KNEEVI KATJA
AGUD DOLORES
GARAI KARLA
JURKOVI DORA
MUDNI NORA
PIVAC ELA
TEKLI DINA
MARA MILANA
MAMI MARIS
MAJETI JOSIPA
MAJETI MADLEN
MAJETI LANA
SENJAK ROBERTA
ARI ANA
MARCI MARJA
VIDOVI MATEA
LUKETI LANA
JURI LARISA
SEKERE IVANA
BULJAN SARA
JOSIPOVI PATRICIJA
VILI IVANA
ILAKOVAC RITA
JANKOVI LORENA
HAJDA DONI CLEA
DESPENI DORA
KREBLIN MAGDALENA
HERCEG PAULA
BALEN TENA
DAMONJA IVANA
HUDSPETH PAULINA
MASLA MATEA
POPOVI REBECA
POA BRUNA
GRACIN LARA
ARKOV LAURA
GRACIN DANIJELA
MATOIN LORETA

OSNOVNA KOLA SINIE GLAVAEVIA


OSNOVNA KOLA SINIE GLAVAEVIA
OSNOVNA KOLA SINIE GLAVAEVIA
OSNOVNA KOLA SINIE GLAVAEVIA
OSNOVNA KOLA SINIE GLAVAEVIA
OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC
OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC
OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC
OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC
OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC
OSNOVNA KOLA SRAINEC
OSNOVNA KOLA SRAINEC
OSNOVNA KOLA SRAINEC
OSNOVNA KOLA SRAINEC
OSNOVNA KOLA SRAINEC
OSNOVNA KOLA SRDOI
OSNOVNA KOLA SRDOI

VUKOVAR-BOROVO NASELJE
VUKOVAR-BOROVO NASELJE
VUKOVAR-BOROVO NASELJE
VUKOVAR-BOROVO NASELJE
VUKOVAR-BOROVO NASELJE
SOKOLOVAC
SOKOLOVAC
SOKOLOVAC
SOKOLOVAC
SOKOLOVAC
SRAINEC
SRAINEC
SRAINEC
SRAINEC
SRAINEC
RIJEKA
RIJEKA

DUNAV
DUNAV
DUNAV
DUNAV
DUNAV
SOKOL
SOKOL
SOKOL
SOKOL
SOKOL
SRAINEC
SRAINEC
SRAINEC
SRAINEC
SRAINEC
SRDOI
SRDOI

GRAANIN LUCIJA
UKI MILICA
CETINA MELANI
OVAT ANDREA
SOLAKOVI BRIGITA
UI IRINA
VUK GLORIA
ZEKO KATARINA
KLARI PETRA
MILINKOVI LORENA
CRLENI MELANIA
IVANAGI MIA
PLANTAK DORA
SABATI PETRA
PREM KLARA
VRSALOVI JANA
BENINI IRA

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

99

TLO
17,80
17,80
17,00
0,00
19,20
19,40
19,40
18,90
19,70
19,40
19,50
17,80
17,00
19,00
18,50
18,70
19,20
19,00
19,40
18,80
17,00
17,60
17,90
18,90
18,90
18,00
17,50
17,80
18,70
18,20
18,80
19,30
16,50
18,70
19,80
18,20
19,00
18,40
16,40
17,20
17,80
16,00
0,00
19,10
18,90
18,50
18,20
18,30
17,50
17,10
17,60
17,40
18,40
17,90
18,10
18,00
18,00
17,80
19,60
19,60

RUE
17,30
17,10
17,30
0,00
19,45
19,25
19,55
19,30
19,70
19,20
19,10
18,75
17,50
19,35
19,20
18,60
19,05
19,35
19,25
19,40
18,50
18,40
18,10
18,75
12,00
17,85
15,20
14,85
19,10
18,15
17,55
19,15
0,00
18,55
19,00
18,80
19,35
17,75
17,40
16,85
17,05
16,90
0,00
18,80
18,60
18,00
17,60
18,40
17,60
18,50
18,20
18,20
18,00
18,50
17,60
17,05
17,60
17,80
19,15
19,25

GREDA
18,50
17,90
17,30
0,00
19,15
18,95
19,30
18,90
19,55
19,25
19,50
19,10
16,80
19,15
19,55
19,10
19,20
19,15
19,00
19,15
18,50
19,00
17,80
18,80
18,80
16,00
18,10
16,40
18,55
18,35
18,80
19,30
17,45
18,90
19,30
18,20
19,10
19,10
16,10
17,40
17,60
16,20
0,00
19,45
18,90
18,90
18,60
18,80
18,30
16,30
18,00
17,85
18,40
18,20
17,90
16,60
18,30
18,40
19,45
19,50

PRESKOK
18,90
18,60
18,20
19,00
19,60
19,25
19,00
19,00
19,55
19,60
19,60
18,75
18,20
18,70
19,00
18,60
19,30
18,80
19,40
18,80
18,10
18,90
18,00
18,60
18,50
18,50
18,70
18,30
18,70
18,50
19,10
18,95
18,40
19,20
18,60
19,30
19,50
18,80
17,80
18,25
18,45
18,00
0,00
18,85
18,90
18,60
18,60
18,00
18,10
18,30
18,50
18,55
19,00
18,80
18,60
18,80
18,80
18,70
20,00
19,80

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


GIMNASTIKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
25. i 26. veljee 2015., Nedelie

DOMAIN NATJECANJA
Nacionalni gimnastiki centar Aton

ORGANIZACIJSKI ODBOR ZAVRNICE DP-a


1. Marin Horvat - predsjednik, 2. Ivana Putarek, 3. Hrvoje ustonja

R. BR.

NAZIV KOLE

MJESTO

SD

PREZIME I IME

68

OSNOVNA KOLA SRDOI


OSNOVNA KOLA SRDOI
OSNOVNA KOLA SRDOI
OSNOVNA KOLA IJANA PULA
OSNOVNA KOLA IJANA PULA
OSNOVNA KOLA IJANA PULA
OSNOVNA KOLA IJANA PULA
OSNOVNA KOLA IJANA PULA
OSNOVNA KOLA VARA
OSNOVNA KOLA VARA
OSNOVNA KOLA VARA
OSNOVNA KOLA VARA
OSNOVNA KOLA VARA

RIJEKA
RIJEKA
RIJEKA
PULA
PULA
PULA
PULA
PULA
KARLOVAC
KARLOVAC
KARLOVAC
KARLOVAC
KARLOVAC

SRDOI
SRDOI
SRDOI
IJANA
IJANA
IJANA
IJANA
IJANA
VARA
VARA
VARA
VARA
VARA

BOBI NORA
DODIG MIRNA
DODIG MIA
PADA MAGDALENA
KAPELOTO LARA
FANET ISABELL
DROBNJAK JELENA
DRANDI PAOLA
ASOLI LUCIJA
PINTARI KLARA
BROZOVI MAGDALENA
SMOLAC ANJA
EGAVI MARTINA

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

TLO
19,30
18,90
18,90
17,80
18,30
14,00
0,00
17,20
19,90
19,50
19,10
18,90
19,00

RUE
18,75
18,35
18,50
15,45
13,10
15,70
0,00
14,00
19,00
19,60
19,25
18,60
18,75

GREDA
18,30
18,60
18,00
17,80
19,00
16,60
17,80
18,20
19,30
19,40
19,25
18,45
18,15

PRESKOK
19,30
19,15
19,40
18,55
18,30
17,95
18,00
18,45
19,55
19,60
19,10
19,00
19,05

UKUPAN POREDAK - DJEVOJICE


R.
BR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PRVOPLASIRANA EKIPA SD JADRO NASTUPILA JE U SASTAVU:


Mudni Nora, Pivac Ela, Tekli Dina, Mara Milana, Mami Maris.
VODITELJ:

Naziv
OSNOVNA KOLA DON LOVRE KATIA
OSNOVNA KOLA VARA
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
OSNOVNA KOLA SRDOI
OSNOVNA KOLA FRA KAJE ADIA
OSNOVNA KOLA SINIE GLAVAEVIA
OSNOVNA KOLA MOKOICA
OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA
OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG
I. OSNOVNA KOLA AKOVEC
I. OSNOVNA KOLA PETRINJA
OSNOVNA KOLA SRAINEC
OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC
OSNOVNA KOLA IVAN FILIPOVI
OSNOVNA KOLA IJANA
OSNOVNA KOLA PRIMOTEN

SLIKE S NATJECANJA

100

Mjesto
SOLIN
KARLOVAC
SAMOBOR
RIJEKA
PLETERNICA
VUKOVAR-BOROVO NASELJE
MOKOICA
OSIJEK
ZABOK
AKOVEC
PETRINJA
SRAINEC
SOKOLOVAC
VELIKA KOPANICA
PULA
PRIMOTEN

SD
JADRO
VARA
BOGUMILAC
SRDOI
SLAVONAC
DUNAV
OMBLA
FRANKOPAN
ZABOK
PRVA
I. O PETRINJA
SRAINEC
SOKOL
IVAN FILIPOVI
IJANA
PRIMOTEN

Ukupno
bodova
308,1
307,8
307,6
307,4
305,7
305,0
304,8
300,1
299,2
296,9
291,9
291,4
290,7
286,7
271,7
208,7

4.3.7. REZULTATI

PLIVANJE

101

4.3.7. REZULTATI

PRIMORSKO-GORANSKA UPANIJA

rimorsko-goranska upanija smjetena je na najsjevernijem dijelu hrvatskog Jadrana i Sredozemlja.


Po broju stanovnika Primorsko-goranska upanija
peta je po veliini u Republici Hrvatskoj i zauzima
6,3% povrine Republike Hrvatske. Rijeka je upravno-administrativno, poslovno, gospodarsko, sveuilino, kulturno i
sportsko sredite upanije i trei je grad po veliini u Republici Hrvatskoj.

Prema prirodnim i gospodarskim obiljejima, u upaniji


postoje tri podruja:
Primorje priobalno podruje, intenzivne prometne, trgovake i industrijske razvijenosti
Kvarnerski otoci jako turistiko i ugostiteljsko podruje
sa sve intenzivnijim razvojem poljoprivrede i ribarstva
Gorski kotar brdsko-planinsko podruje u kojem je razvijeno stoarstvo, umarstvo i drvna industrija.

CRTICE O RIJECI
Prva stara vrata podignuta u vrijeme Rimljana u 1. stoljeu
bila su ulaz u Rimski principij u sreditu grada.
Prema legendi, Sveti Franjo doivio je poetkom 13. stoljea brodolom na Kvarneru i prenoio na Trsatu te je
imao viziju o dolasku Franjevaca.
Iz 1230. godine potie prvi pisani spomen Rijeke na narodnom jeziku Rika.
Godine 1747. uvedena je potanska koija koja je Rijeku
povezivala s Trstom i Beom.
Zabiljeeno je da je 1777. godine kroz rijeku luku prolo
ak 3000 jedrenjaka.
Rijeka hartera prodana je 1827. godine Walteru Smithu,
bratu Adama Smitha, utemeljitelja suvremene ekonomske znanosti. Godine 1833. proradio je u Tvornici papira
prvi parni stroj u ovome dijelu Europe.
Museum Nugent, u katelu na Trsatu zapoeo je slubeno
s radom 1843. godine. Bio je to prvi muzej u tadanjoj Hrvatskoj.
Prema projektima Britanca Roberta Whiteheada i Hrvata
Ivana Luppisa u Rijeci je 1866. godine proizveden prvi torpedo. Kao svjetski raritet i danas postoji lansirna rampa za
torpedo.
Lijepa Rijeanka, Karolina Belini, enskim je armom udobrovoljila britanskoga kapetana Johna Learda da potedi

grad bombardiranja i palea. U povijesti je ostala poznata


pod imenom Karolina Rijeka.
Morii - rijeki moretti - jedan su od najpoznatijih simbola Grada Rijeke. Rije je o tipinom rijekom nakitu koji su
za zatitu od crnoga zla nosili ribari, sinovi jednici i pomorci. Mori je popularnost stekao u 19. st. kad ga je nadvojvotkinja Ana Maria uvela na beki dvor.
U Rijeci je prvi put u povijesti fotografiran let puanoga
zrna. Uinio je to Peter Salcher, istodobno kada i Ernest
Mach.
Rijeka je grad s najvie baroknih mramornih oltara na
istonoj obali Jadrana.

BAZENI KANTRIDA

azeni Kantrida sastoje se od pet bazena. Uz rekonstrukciju starog, otvorenog plivalita, 2008. godine
dograen je jo Olimpijski bazen 1 (dvoransko plivalite), Bazen 25m te Djeji bazen, a 2011. godine
zavrena je gradnja Bazena za skokove u vodu. Olimpijski
bazen 2 i Bazen za skokove u vodu tijekom hladnijeg dijela
godine pokriveni su balonom, to omoguuje njihovo koritenje tijekom cijele godine.
Bazeni Kantrida do sada su dobili niz priznanja:
nagrada IOC/IAKS, nagrada IPC Distinction 2009. - Meunarodni olimpijski odbor (IOC) i Meunarodno udruenje
za sportske i rekreacijske objekte (IAKS) te Meunarodni
paraolimpijski odbor
posebno priznanje Plai Ploe u sklopu akcije Plavi cvijet,
2011.

102

nagrada Plai Ploe u sklopu akcije Turistiki cvijet kvaliteta za Hrvatsku za najbolju plau u kategoriji urbane/
mjesne plae, 2012.

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


PLIVANJE - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
17. i 18. oujka 2015., Rijeka

DOMAIN NATJECANJA
Gradski bazeni Kantrida

ORGANIZACIJSKI ODBOR ZAVRNICE DP-a


1. Gerhard Lempl - predsjednik, 2. Davor Hini, 3. Ivan Duji

50 m SLOBODNO
IME I PREZIME

VRIJEME

KOLA

SD

AUGUSTI MARKO

00:27.57

26

OSNOVNA KOLA KANTRIDA

KANTRIDA

RIJEKA

MARKI JAKOV

00:28.00

25

OSNOVNA KOLA TITUA BREZOVAKOG

PAN

ZAGREB

RBR

BODOVI MJESTO

MJESTO

PETROVI ANTE

00:28.37

24

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

BRODARICA

ZADAR

POARI ROKO

00:28.77

23

OSNOVNA KOLA TITUA BREZOVAKOG

PAN

ZAGREB

KRONSTEIN KARLO

00:29.26

22

OSNOVNA KOLA VIKTOROVAC

VIKTOROVAC

SISAK

POPOVI DOMINIK

00:30.25

21

OSNOVNA KOLA KANTRIDA

KANTRIDA

RIJEKA

KADI SVEN

00:30.41

20

OSNOVNA KOLA MLADOST

MLADOST

OSIJEK

MALDINI DUJE

00:30.43

19

OSNOVNA KOLA BOL

BOLII

SPLIT

VEZMAROVI ILAN

00:30.51

18

OSNOVNA KOLA VIKTOROVAC

VIKTOROVAC

SISAK

10

AKAR ANDRE

00:31.08

17

10

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE ROVINJ

GALEB

ROVINJ

11

GOVORIN RENATO

00:31.11

16

11

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

BRODARICA

ZADAR

12

OK MATEJ

00:31.22

15

12

VI. OSNOVNA KOLA VARADIN

ESTA

VARADIN

13

KOUL LEON

00:31.35

14

13

OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULIA

GUNDULI

DUBROVNIK

14

PERNJAK EMIL

00:31.49

13

14

OSNOVNA KOLA BRAA RADI

BRAA RADI

KOPRIVNICA

15

MAMONTOV IVAN LUKA

00:33.99

12

15

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE ROVINJ

GALEB

ROVINJ

16

HUNJEK ERIK

00:34.04

11

16

VI. OSNOVNA KOLA VARADIN

ESTA

VARADIN

17

KRALJ PIETRO

00:34.18

10

17

OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULIA

GUNDULI

DUBROVNIK

18

PRVI TIN

00:34.86

18

OSNOVNA KOLA BRAA RADI

BRAA RADI

KOPRIVNICA

19

ADI ANTON

00:35.25

19

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA, VINKOVCI

MLADOST 3

VINKOVCI

20

VUKO VEDRAN

00:37.07

20

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA, VINKOVCI

MLADOST 3

VINKOVCI

21

UPANOVI JOSIP

00:37.15

21

OSNOVNA KOLA BOL

BOLII

SPLIT

22

TIMA VIKTOR

00:37.58

22

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR
SAMOBOR

23

LINDI FABIJAN

00:38.33

23

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

24

BALENT JURICA

00:38.48

24

OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI ENKOVEC

EKO TIGRII

AKOVEC

25

FURDI SVEN

00:42.27

25

OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI ENKOVEC

EKO TIGRII

AKOVEC

26

HUNJADI TONI

00:30.62

dqRS

OSNOVNA KOLA MLADOST

MLADOST

OSIJEK

MJESTO

50 m PRSNO
IME I PREZIME

VRIJEME

KOLA

SD

LAKOVI ANTEO

00:32.11

26

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE ROVINJ

GALEB

ROVINJ

KMETI LUKA

00:35.83

25

OSNOVNA KOLA TITUA BREZOVAKOG

PAN

ZAGREB

HLEVNJAK KARLO

00:36.61

24

OSNOVNA KOLA BRAA RADI

BRAA RADI

KOPRIVNICA

HRSTI NIKO

00:37.16

23

OSNOVNA KOLA KANTRIDA

KANTRIDA

RIJEKA

DUDEVI DOMINIK

00:37.21

22

OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULIA

GUNDULI

DUBROVNIK

TISAJ FRAN

00:37.64

21

OSNOVNA KOLA BRAA RADI

BRAA RADI

KOPRIVNICA

MILAKOVI PETAR

00:37.71

20

OSNOVNA KOLA VIKTOROVAC

VIKTOROVAC

SISAK

TOMI KARLO

00:37.96

19

OSNOVNA KOLA VIKTOROVAC

VIKTOROVAC

SISAK

NOVAK NIKO

00:38.28

18

OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI ENKOVEC

EKO TIGRII

AKOVEC
ZADAR

RBR

BODOVI MJESTO

10

SMOLI FILIP

00:38.60

17

10

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

BRODARICA

11

SRHOJ JURE

00:39.18

16

11

OSNOVNA KOLA BOL

BOLII

SPLIT

12

MAJNARI TONI

00:40.72

15

12

OSNOVNA KOLA KANTRIDA

KANTRIDA

RIJEKA

13

KOBOEVI LINDO

00:40.79

14

13

OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULIA

GUNDULI

DUBROVNIK

14

KULJANI IVAN

00:45.13

13

14

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA, VINKOVCI

MLADOST 3

VINKOVCI

15

RADI SVEN

00:45.85

12

15

OSNOVNA KOLA MLADOST

MLADOST

OSIJEK

16

ARAS NIKO

00:45.96

11

16

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

BRODARICA

ZADAR

17

CVETKO JOSIP

00:46.01

10

17

VI. OSNOVNA KOLA VARADIN

ESTA

VARADIN

18

ERKEZ MORAN

00:47.87

18

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

19

KOVAEC FRAN

00:48.53

19

OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI ENKOVEC

EKO TIGRII

AKOVEC

20

CESTAR JOSIP

00:57.84

20

OSNOVNA KOLA MLADOST

MLADOST

OSIJEK

21

ARI KARLO

00:51.18

dqNP

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA, VINKOVCI

MLADOST 3

VINKOVCI

22

ALOV ROKO

00:53.70

dqNS

OSNOVNA KOLA BOL

BOLII

SPLIT

23

JANKOVI NIKO

00:43.56

dqPO

OSNOVNA KOLA TITUA BREZOVAKOG

PAN

ZAGREB

24

BIKI LEONARDO

00:55.23

dqPO

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

25

LJUBEK IZIDOR

00:44.12

dqUC

VI. OSNOVNA KOLA VARADIN

ESTA

VARADIN

26

STANKOVI IVAN

00:49.38

dqUC

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE ROVINJ

GALEB

ROVINJ

103

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


PLIVANJE - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
17. i 18. oujka 2015., Rijeka

DOMAIN NATJECANJA
Gradski bazeni Kantrida

ORGANIZACIJSKI ODBOR ZAVRNICE DP-a


1. Gerhard Lempl - predsjednik, 2. Davor Hini, 3. Ivan Duji

50 m LENO
IME I PREZIME

VRIJEME

KOLA

SD

ALETA ALOJZIJE

00:30.33

26

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA, VINKOVCI

MLADOST 3

VINKOVCI

ZALOVI FILIP

00:32.73

25

OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULIA

GUNDULI

DUBROVNIK

RBR

BODOVI MJESTO

MJESTO

IRJAK MATEO

00:32.74

24

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

BRODARICA

ZADAR

UVELA NOA

00:32.77

23

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

VEVEREC STEFANO

00:33.57

22

OSNOVNA KOLA KANTRIDA

KANTRIDA

RIJEKA

LAKOVI LUCA

00:33.75

21

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE ROVINJ

GALEB

ROVINJ
VINKOVCI

BUDAK MARKO

00:33.93

20

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA, VINKOVCI

MLADOST 3

APONJA ALAN

00:34.20

19

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

BRODARICA

ZADAR

ULINA KRISTIJAN

00:34.24

18

OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULIA

GUNDULI

DUBROVNIK

10

LJUBI TONI

00:34.57

17

10

OSNOVNA KOLA BOL

BOLII

SPLIT

11

KNEEVI PETAR

00:34.64

16

11

OSNOVNA KOLA MLADOST

MLADOST

OSIJEK

12

CVANCIGER GABRIJEL

00:35.07

15

12

OSNOVNA KOLA VIKTOROVAC

VIKTOROVAC

SISAK

13

MUINA MATIJA

00:35.08

14

13

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE ROVINJ

GALEB

ROVINJ

14

INJORI ADAM

00:35.73

13

14

OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI ENKOVEC

EKO TIGRII

AKOVEC

15

PINTAR FRAN

00:35.74

12

15

OSNOVNA KOLA BRAA RADI

BRAA RADI

KOPRIVNICA

16

NOVINC LEON

00:37.45

11

16

OSNOVNA KOLA KANTRIDA

KANTRIDA

RIJEKA

17

IMI LEO

00:38.05

10

17

OSNOVNA KOLA VIKTOROVAC

VIKTOROVAC

SISAK

18

METROVI LUKA

00:38.36

18

OSNOVNA KOLA TITUA BREZOVAKOG

PAN

ZAGREB
ZAGREB

19

FRENGE LUKA

00:40.53

19

OSNOVNA KOLA TITUA BREZOVAKOG

PAN

20

DELI MIRKO

00:44.26

20

OSNOVNA KOLA BOL

BOLII

SPLIT

21

SINJERI IVAN

00:44.33

21

OSNOVNA KOLA BRAA RADI

BRAA RADI

KOPRIVNICA

22

CINGULA NOA

00:44.62

22

VI. OSNOVNA KOLA VARADIN

ESTA

VARADIN

23

BALENTA NIKO

00:44.67

23

VI. OSNOVNA KOLA VARADIN

ESTA

VARADIN
SAMOBOR

24

ZOVKO LUKAS

00:45.76

24

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

25

RATKOVI MIHAEL

00:48.00

25

OSNOVNA KOLA MLADOST

MLADOST

OSIJEK

26

UBI IVAN

00:55.67

26

OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI ENKOVEC

EKO TIGRII

AKOVEC

MJESTO

50 m LEPTIR
IME I PREZIME

VRIJEME

KOLA

SD

KARLI ANTONIO

00:28.20

26

OSNOVNA KOLA KANTRIDA

KANTRIDA

RIJEKA

NII ANTE

00:28.37

25

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

BRODARICA

ZADAR

RADOTOVI LUKA

00:29.08

24

OSNOVNA KOLA BRAA RADI

BRAA RADI

KOPRIVNICA

SMOLI ANDRIJA

00:29.54

23

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

BRODARICA

ZADAR

MEHI FRAN

00:30.73

22

OSNOVNA KOLA KANTRIDA

KANTRIDA

RIJEKA

ULI SAA

00:31.07

21

OSNOVNA KOLA VIKTOROVAC

VIKTOROVAC

SISAK

JURII MATIJA

00:31.36

20

OSNOVNA KOLA VIKTOROVAC

VIKTOROVAC

SISAK

KALINGAR DAVID

00:31.76

19

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

RBR

BODOVI MJESTO

CVETKO LUKA

00:31.83

18

VI. OSNOVNA KOLA VARADIN

ESTA

VARADIN

10

KELEMEN RENE

00:32.36

17

10

VI. OSNOVNA KOLA VARADIN

ESTA

VARADIN
DUBROVNIK

11

BONI IVAN

00:32.51

15,5

11

OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULIA

GUNDULI

12

ZOVI BRANIMIR

00:32.51

15,5

11

OSNOVNA KOLA BOL

BOLII

SPLIT

13

FURDI TIN

00:33.69

14

13

OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI ENKOVEC

EKO TIGRII

AKOVEC

14

STUNKOVI VINKO

00:34.89

13

14

OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI ENKOVEC

EKO TIGRII

AKOVEC

15

ELER NOA

00:34.95

12

15

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

16

RAJNDL ADAM

00:34.97

11

16

OSNOVNA KOLA MLADOST

MLADOST

OSIJEK

17

KOVAEVI VEDRAN

00:36.66

10

17

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE ROVINJ

GALEB

ROVINJ

18

HERAK MANUEL

00:37.60

18

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE ROVINJ

GALEB

ROVINJ

19

ZOVI LOVRE

00:38.24

19

OSNOVNA KOLA BOL

BOLII

SPLIT

20

LIINSKI LEON

00:39.36

20

OSNOVNA KOLA MLADOST

MLADOST

OSIJEK

21

KMETI FRAN

00:42.11

21

OSNOVNA KOLA TITUA BREZOVAKOG

PAN

ZAGREB

22

LONAR MATEJ

00:46.75

22

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA, VINKOVCI

MLADOST 3

VINKOVCI

23

MATIJEVI TOMISLAV

00:33.31

dqPO

OSNOVNA KOLA BRAA RADI

BRAA RADI

KOPRIVNICA

24

KORDI FRANO

00:34.29

dqPO

OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULIA

GUNDULI

DUBROVNIK

25

JANKOVI TEO

00:39.60

dqPO

OSNOVNA KOLA TITUA BREZOVAKOG

PAN

ZAGREB

26

ALETA NIKOLA

00:34.43

dqRS

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA, VINKOVCI

MLADOST 3

VINKOVCI

104

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


PLIVANJE - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
17. i 18. oujka 2015., Rijeka

DOMAIN NATJECANJA
Gradski bazeni Kantrida

ORGANIZACIJSKI ODBOR ZAVRNICE DP-a


1. Gerhard Lempl - predsjednik, 2. Davor Hini, 3. Ivan Duji

4x50 m SLOBODNO
RBR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

IME KOLE

VRIJEME

OSNOVNA KOLA KANTRIDA


OSNOVNA KOLA TITUA BREZOVAKOG
OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE
OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE
VI. OSNOVNA KOLA VARADIN
OSNOVNA KOLA MLADOST
OSNOVNA KOLA VIKTOROVAC
OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULIA
OSNOVNA KOLA BRAA RADI
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA
OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI
OSNOVNA KOLA BOL

01:55.70
01:56.48
01:56.82
02:01.30
02:02.03
02:02.08
02:04.83
02:07.49
02:07.77
02:11.98
02:31.53
02:37.24
02:37.60

IME KOLE

VRIJEME

BODOVI MJESTO
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

SD

MJESTO

KANTRIDA
PAN
GALEB
BRODARICA
ESTA
MLADOST
VIKTOROVAC
GUNDULI
BRAA RADI
BOGUMILAC
MLADOST 3
EKO TIGRII
BOLII

RIJEKA
ZAGREB
ROVINJ
ZADAR
VARADIN
OSIJEK
SISAK
DUBROVNIK
KOPRIVNICA
SAMOBOR
VINKOVCI
AKOVEC
SPLIT

SD

MJESTO

BRODARICA
KANTRIDA
GUNDULI
BRAA RADI
BOLII
EKO TIGRII
PAN
GALEB
ESTA
MLADOST
MLADOST 3
BOGUMILAC
VIKTOROVAC

ZADAR
RIJEKA
DUBROVNIK
KOPRIVNICA
SPLIT
AKOVEC
ZAGREB
ROVINJ
VARADIN
OSIJEK
VINKOVCI
SAMOBOR
SISAK

4x50 m MJEOVITO
RBR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE


OSNOVNA KOLA KANTRIDA
OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULIA
OSNOVNA KOLA BRAA RADI
OSNOVNA KOLA BOL
OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI
OSNOVNA KOLA TITUA BREZOVAKOG
OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE
VI. OSNOVNA KOLA VARADIN
OSNOVNA KOLA MLADOST
OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
OSNOVNA KOLA VIKTOROVAC

BODOVI MJESTO

02:04.30
02:10.79
02:12.40
02:14.22
02:18.87
02:29.52
02:46.54
02:47.22
02:50.50
02:58.94
02:20.97
03:02.65
02:14.91

26
25
24
23
22
21
20
19
18
dqI1
dqPO
dqPO
dqRS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
0
0

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KANTRIDA


NASTUPILA JE U SASTAVU:
Niko Hrsti, Fran Mehi, Toni Majnari, Antonio Karli,
Dominik Popovi, Marko Augusti, Stefano Veverec, Leon
Novinc
VODITELJ: Mladen Mari

UKUPNI POREDAK
R. BR.

IME KOLE

50 M
SLOBODNO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

OSNOVNA KOLA KANTRIDA


OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE
OSNOVNA KOLA VIKTOROVAC
OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULIA
OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE
OSNOVNA KOLA BRAA RADI
OSNOVNA KOLA TITUA BREZOVAKOG
OSNOVNA KOLA BOL
VI. OSNOVNA KOLA VARADIN
OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI
OSNOVNA KOLA MLADOST
OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

47
40
40
24
29
22
48
25
26
5
20
15
9

50 M
PRSNO

50 M
LENO

50 M
LEPTIR

4x50
SLOBODNO

4X50
MJEOVITO

33
43
25
43
35
18
17
24
9
14
18
46
26

38
28
39
36
26
45
25
16
10
26
19
13
9

48
48
41
0
19
24
6
23,5
35
27
18
5
31

50
49
0
24
19
23
20
22
18
21
0
0
15

26
23
20
19
24
18
25
14
22
15
21
16
17

105

UKUPNO
217
208
165
161,5
152
150
141
124,5
120
108
96
95
92

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


PLIVANJE - OSNOVNE KOLE

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


PLIVANJE - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
17. i 18. oujka 2015., Rijeka

DOMAIN NATJECANJA
Gradski bazeni Kantrida

ORGANIZACIJSKI ODBOR ZAVRNICE DP-a


1. Gerhard Lempl - predsjednik, 2. Davor Hini, 3. Ivan Duji

50 m SLOBODNO
RBR

IME I PREZIME

VRIJEME

BODOVI MJESTO

KOLA

SD

MJESTO
ZAGREB

MARTI IVA

00:30.01

26

OSNOVNA KOLA MATIJE GUPCA

GUBEC

BUTI DOMINA

00:30.90

25

OSNOVNA KOLA SPINUT

RUER

SPLIT

PAVII LANA

00:31.56

24

OSNOVNA KOLA 22. LIPNJA

POLET

SISAK

RATKOVI ALEXANDRA

00:32.35

23

OSNOVNA KOLA "KANTRIDA"

KANTRIDA

RIJEKA

RAFAJ KLARA ANA

00:32.58

22

OSNOVNA KOLA 22. LIPNJA

POLET

SISAK

LUEV PETRA

00:32.73

21

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

BRODARICA

ZADAR
VINKOVCI

BRI ANA

00:32.89

20

OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO

AGMA

SRDANOVI KARLA

00:33.76

19

OSNOVNA KOLA SPINUT

RUER

SPLIT

FABRIS ZRINKA

00:34.08

18

OSNOVNA KOLA PETRA KANAVELIA

PETAR KANAVELI

KORULA

10

PIVAC MARIJA

00:35.07

17

10

OSNOVNA KOLA PETRA KANAVELIA

PETAR KANAVELI

KORULA

11

FERRARA CHIARA

00:35.08

16

11

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE ROVINJ

GALEB

ROVINJ

12

BELTRAN-MIRANDA KRISTINA

00:35.26

15

12

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

BRODARICA

ZADAR

13

GAPARAC PETRA

00:35.95

14

13

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

VARADIN

14

PREKRAT IVA

00:36.38

13

14

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

15

TOMIA ZITA

00:36.91

12

15

OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

ANG

KOPRIVNICA

16

KOVAI TEA

00:37.38

11

16

OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

ANG

KOPRIVNICA

17

KUVEDI BARBARA

00:37.76

10

17

OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO

AGMA

VINKOVCI

18

HORVAT MIA

00:38.14

18

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

VARADIN

19

TOMI STELLA

00:38.25

19

OSNOVNA KOLA "KANTRIDA"

KANTRIDA

RIJEKA

20

MORI PATRICIA

00:39.78

20

OSNOVNA KOLA MATIJE GUPCA

GUBEC

ZAGREB

21

BAI RUA

00:41.37

21

OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

FRANKOPAN

OSIJEK

22

REETAR MAGDALENA

00:41.74

22

III. OSNOVNA KOLA AKOVEC

ORLII

AKOVEC

23

HORVAT ESTELA

00:42.84

23

OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

FRANKOPAN

OSIJEK

24

KAMO IZABELA

00:43.92

24

III. OSNOVNA KOLA AKOVEC

ORLII

AKOVEC

25

HORVAT TENA

00:44.98

25

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

26

KOSI MARIJA

00:46.51

26

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE ROVINJ

GALEB

ROVINJ

106

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


PLIVANJE - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
17. i 18. oujka 2015., Rijeka

DOMAIN NATJECANJA
Gradski bazeni Kantrida

ORGANIZACIJSKI ODBOR ZAVRNICE DP-a


1. Gerhard Lempl - predsjednik, 2. Davor Hini, 3. Ivan Duji

50 m PRSNO
IME I PREZIME

VRIJEME

KOLA

SD

MJESTO

KREBEL RAFAELA

00:38.08

25,5

OSNOVNA KOLA "KANTRIDA"

KANTRIDA

RIJEKA

BRNAD NOLA

00:38.08

25,5

OSNOVNA KOLA 22. LIPNJA

POLET

SISAK

STIPANOVI ZRINKA

00:40.22

24

OSNOVNA KOLA PETRA KANAVELIA

PETAR KANAVELI

KORULA

RBR

BODOVI MJESTO

BUTORAC MATEA

00:41.31

23

OSNOVNA KOLA "KANTRIDA"

KANTRIDA

RIJEKA

FARAC KARLA

00:41.51

22

OSNOVNA KOLA PETRA KANAVELIA

PETAR KANAVELI

KORULA

PODRI NINA

00:42.67

21

OSNOVNA KOLA 22. LIPNJA

POLET

SISAK

FOLO MARIA

00:42.85

20

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE ROVINJ

GALEB

ROVINJ

STAREVI MAGDALENA

00:43.10

19

OSNOVNA KOLA MATIJE GUPCA

GUBEC

ZAGREB

BARILA NOLA

00:43.50

18

III. OSNOVNA KOLA AKOVEC

ORLII

AKOVEC

10

ANTUNOVI ENA

00:44.70

17

10

OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

FRANKOPAN

OSIJEK

11

GOTAL MIA

00:45.99

16

11

OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

FRANKOPAN

OSIJEK

12

AMPERA LEA

00:47.53

15

12

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE ROVINJ

GALEB

ROVINJ

13

SARIC LENA

00:47.54

14

13

III. OSNOVNA KOLA AKOVEC

ORLII

AKOVEC
SAMOBOR

14

AVLOVI NIKOL

00:51.35

13

14

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

15

BARI LADA

00:51.95

12

15

OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO

AGMA

VINKOVCI

16

ARAI PETRA

00:53.04

11

16

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

VARADIN

17

JOVANOVI LARA

00:53.22

10

17

OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

ANG

KOPRIVNICA

18

UKER IVA

00:55.00

18

OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO

AGMA

VINKOVCI

19

BITUNJAC IVONA

00:55.47

19

OSNOVNA KOLA SPINUT

RUER

SPLIT

20

KAROGLAN ANA

00:55.64

20

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

21

BRNJAK PALMA

00:58.76

21

OSNOVNA KOLA MATIJE GUPCA

GUBEC

ZAGREB

22

APEC SOFIJA

00:52.54

dqNP

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

VARADIN

23

KOVAI DORA

00:55.06

dqNP

OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

ANG

KOPRIVNICA

24

RAI ANDREA

00:42.87

dqPO

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

BRODARICA

ZADAR

25

RUI LUCIJA

00:46.50

dqPO

OSNOVNA KOLA SPINUT

RUER

SPLIT

26

MILIN JANA

00:51.07

dqRS

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

BRODARICA

ZADAR

IME I PREZIME

VRIJEME

SD

MJESTO

50 m LENO
RBR

BODOVI MJESTO

KOLA

PODRI SAA

00:34.37

26

OSNOVNA KOLA 22. LIPNJA

POLET

SISAK

BAI ANA

00:35.46

25

OSNOVNA KOLA "KANTRIDA"

KANTRIDA

RIJEKA

KRAPEC ELENA

00:35.80

24

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

VARADIN

BELAI LEA

00:36.03

23

OSNOVNA KOLA "KANTRIDA"

KANTRIDA

RIJEKA

SIGUR MAJA

00:37.13

22

OSNOVNA KOLA 22. LIPNJA

POLET

SISAK

VOJINOVI MATEA

00:37.48

21

OSNOVNA KOLA PETRA KANAVELIA

PETAR KANAVELI

KORULA

VII DEA

00:38.51

20

OSNOVNA KOLA SPINUT

RUER

SPLIT

SERTI KARLA

00:39.50

19

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE ROVINJ

GALEB

ROVINJ
ZADAR

JANKOVI MARIJA

00:39.63

18

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

BRODARICA

10

BILI PETRA

00:39.64

17

10

OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

FRANKOPAN

OSIJEK

11

FORETI BERNARDA

00:39.67

16

11

OSNOVNA KOLA PETRA KANAVELIA

PETAR KANAVELI

KORULA

12

JERKI DOROTEA

00:40.67

15

12

OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO

AGMA

VINKOVCI

13

BRI LEA

00:40.97

14

13

OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO

AGMA

VINKOVCI

14

KUZMINSKI NERA

00:41.71

13

14

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

VARADIN

15

RADONI KARLA

00:43.16

12

15

OSNOVNA KOLA SPINUT

RUER

SPLIT

16

KIRIN KARLA

00:43.85

11

16

OSNOVNA KOLA MATIJE GUPCA

GUBEC

ZAGREB

17

VITEZ GABRIELA

00:43.96

10

17

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

BRODARICA

ZADAR

18

NOVAK ANJA

00:44.48

18

III. OSNOVNA KOLA AKOVEC

ORLII

AKOVEC

19

KOLEGJERAJ DOROTEA

00:45.58

19

OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

FRANKOPAN

OSIJEK

20

JANI MARTA

00:46.13

20

OSNOVNA KOLA MATIJE GUPCA

GUBEC

ZAGREB

21

MODRI PETRA

00:46.31

21

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE ROVINJ

GALEB

ROVINJ

22

SUDI BARBARA

00:46.69

22

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

23

HEGEDUI DORIS

00:49.51

23

OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

ANG

KOPRIVNICA

24

JAKI UNA

00:51.55

24

III. OSNOVNA KOLA AKOVEC

ORLII

AKOVEC

25

OSTRI RAMONA

00:55.85

25

OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

ANG

KOPRIVNICA

26

VOLAR NIKA

00:38.51

dqUC

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

107

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


PLIVANJE - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
17. i 18. oujka 2015., Rijeka

DOMAIN NATJECANJA
Gradski bazeni Kantrida

ORGANIZACIJSKI ODBOR ZAVRNICE DP-a


1. Gerhard Lempl - predsjednik, 2. Davor Hini, 3. Ivan Duji

50 m LEPTIR
RBR

IME I PREZIME

VRIJEME

BODOVI MJESTO

KOLA

SD

MJESTO

GOLEM PETRA

00:33.28

26

OSNOVNA KOLA 22. LIPNJA

POLET

SISAK

MILIN ANDREA ANNA

00:33.68

25

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

BRODARICA

ZADAR

KNEEVI SARA

00:33.82

24

OSNOVNA KOLA "KANTRIDA"

KANTRIDA

RIJEKA

DARADI ANDRIJANA

00:34.04

23

OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

FRANKOPAN

OSIJEK

PANCIROV NIKA

00:34.14

22

OSNOVNA KOLA 22. LIPNJA

POLET

SISAK

KOPRTLA PETRIC KLARA

00:34.93

21

OSNOVNA KOLA SPINUT

RUER

SPLIT

TRIOVI TEA

00:35.20

20

OSNOVNA KOLA MATIJE GUPCA

GUBEC

ZAGREB

RUI IVA

00:35.61

19

OSNOVNA KOLA SPINUT

RUER

SPLIT

JUKI KARLA

00:35.62

18

OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

ANG

KOPRIVNICA

10

TRIOVI LANA

00:35.87

17

10

OSNOVNA KOLA MATIJE GUPCA

GUBEC

ZAGREB

11

JURI LANA

00:36.03

16

11

OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO

AGMA

VINKOVCI

12

BAI LEDA

00:36.39

15

12

OSNOVNA KOLA "KANTRIDA"

KANTRIDA

RIJEKA

13

HRVATIN ANELA

00:36.74

14

13

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE ROVINJ

GALEB

ROVINJ

14

KRITO KARLA

00:37.32

13

14

OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

FRANKOPAN

OSIJEK

15

MARI IDA

00:37.57

12

15

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

VARADIN

16

TOMAI ANTONELA

00:38.19

11

16

OSNOVNA KOLA PETRA KANAVELIA

PETAR KANAVELI

KORULA

17

BRDAR NIKA

00:39.01

10

17

OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO

AGMA

VINKOVCI

18

KOKI NIKA

00:39.70

18

OSNOVNA KOLA PETRA KANAVELIA

PETAR KANAVELI

KORULA

19

BOJANOVI NINA

00:40.06

19

OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

ANG

KOPRIVNICA

20

NOVAK TARA

00:41.97

20

III. OSNOVNA KOLA AKOVEC

ORLII

AKOVEC

21

HORVAT ANJA

00:42.28

21

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

VARADIN

22

KRALJ MAGDALENA

00:42.81

22

III. OSNOVNA KOLA AKOVEC

ORLII

AKOVEC

23

VOLAR EMA

00:45.78

23

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

24

ANTONINA DORA-MATIJA

00:46.60

24

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

BRODARICA

ZADAR

25

KOLETI JOSIPA

00:35.73

dqUC

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

4x50 m SLOBODNO
KOLA

VRIJEME

OSNOVNA KOLA 22. LIPNJA

02:03.98

26

POLET

SISAK

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE

02:11.78

25

GALEB

ROVINJ

RBR

BODOVI MJESTO

SD

MJESTO

OSNOVNA KOLA KANTRIDA

02:14.33

24

KANTRIDA

RIJEKA

OSNOVNA KOLA PETRA KANAVELIA

02:18.07

23

PETAR KANAVELI

KORULA

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

02:18.64

22

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

VARADIN

OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO

02:29.09

21

AGMA

VINKOVCI

OSNOVNA KOLA SPINUT

02:30.57

20

RUER

SPLIT

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

02:34.21

19

BOGUMILAC

SAMOBOR
ZADAR

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

02:34.68

18

BRODARICA

10

OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

02:38.17

17

10

FRANKOPAN

OSIJEK

11

III. OSNOVNA KOLA AKOVEC

02:42.91

16

11

ORLII

AKOVEC

12

OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

02:45.96

15

12

ANG

KOPRIVNICA

13

OSNOVNA KOLA MATIJE GUPCA

02:49.71

14

13

GUBEC

ZAGREB

SD

VRIJEME

KOLA

MJESTO

OSNOVNA KOLA 22. LIPNJA

02:19.12

26

POLET

SISAK

OSNOVNA KOLA KANTRIDA

02:19.64

25

KANTRIDA

RIJEKA

4x50 m MJEOVITO
RBR

BODOVI MJESTO

OSNOVNA KOLA PETRA KANAVELIA

02:29.90

24

PETAR KANAVELI

KORULA

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

02:31.24

23

BRODARICA

ZADAR

OSNOVNA KOLA SPINUT

02:32.35

22

RUER

SPLIT

OSNOVNA KOLA MATIJE GUPCA

02:35.14

21

GUBEC

ZAGREB

OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

02:38.67

20

FRANKOPAN

OSIJEK

OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO

02:41.95

19

AGMA

VINKOVCI
KOPRIVNICA

OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

02:48.26

18

ANG

10

III. OSNOVNA KOLA AKOVEC

02:56.18

17

10

ORLII

AKOVEC

11

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

03:05.79

16

11

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

VARADIN

12

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

03:06.76

15

12

BOGUMILAC

SAMOBOR

13

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE

NN

GALEB

ROVINJ

108

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


PLIVANJE - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
17. i 18. oujka 2015., Rijeka

DOMAIN NATJECANJA
Gradski bazeni Kantrida

ORGANIZACIJSKI ODBOR ZAVRNICE DP-a


1. Gerhard Lempl - predsjednik, 2. Davor Hini, 3. Ivan Duji

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POLET


NASTUPILA JE U SASTAVU:
Petra Golem, Saa Podri, Lana Pavii, Klara Ana
Rafaj, Nika Pancirov, Nola Brnad, Maja Sigur, Nina
Podri, Iskra Krnjaji
VODITELJ: Alma opi

UKUPNI POREDAK
R. BR.

IME KOLE

50 M
SLOBODNO

50 M
PRSNO

50 M
LENO

50 M
LEPTIR

4x50
SLOBODNO

4X50
MJEOVITO

OSNOVNA KOLA 22. LIPNJA

46

48

46,5

48

26

240,5

OSNOVNA KOLA KANTRIDA

31

48

23

39

24

215,5

OSNOVNA KOLA PETRA KANAVELIA

35

37

46

20

23

185

OSNOVNA KOLA SPINUT

44

32

40

20

166

OSNOVNA KOLA MATIJE GUPCA

33

18

25

37

14

148

UKUPNO

OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO

30

29

21

26

21

146

OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

10

25

33

36

17

141

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

36

28

28

18

133

I. OSNOVNA KOLA VARADIN

23

37

11

18

22

127

10

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE

17

25

35

14

25

116

11

OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

23

10

26

15

98

12

III. OSNOVNA KOLA AKOVEC

12

32

12

16

97

13

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

15

20

19

78

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


PLIVANJE - OSNOVNE KOLE

109

4.3.8. REZULTATI

STOLNI TENIS

110

4.3.8. REZULTATI
VARADIN

sjeverozapadnoj Hrvatskoj, na desnoj obali rijeke Drave nalazi se grad Varadin, danas sjedite
Varadinske upanije, grad obrtnika i male industrije, ali i sauvanog bogatog kulturnog i povijesnog naslijea. Prirodni uvjeti oduvijek su ljudima bili
privlani i pogodni za ivot, o emu nam govore mnogobrojni poznati arheoloki lokaliteti kao to su pilja Vindija,
Punikve kod Ivanca, pilja Vilenica kod Novog Marofa te
pronaeni ostatci materijalne batine.

STOLNI TENIS

aradinci nisu poznati samo po bogatoj kulturi i


povijesti, bogatiji su za jo jednu granu aktivnostisport. Varadin se moe pohvaliti bogatom ponudom sportova kao to su: nogomet, rukomet, koarka, odbojka, tenis, stolni tenis, bejzbol, hokej na ledu,
vaterpolo, badminton, biciklizam, paintball, sportski
ples, savate box, karate, taekwondo i kraljicom svih
sportova-atletika. Stolni tenis u Varadinu jedan je
od najpopularnijih sportova. Najbolje rangirani
klubovi iz Varadinske upanije su STK LJUBEICA i STK VARADIN. Takoer, Varadinska upanija

moe se pohvaliti mladim talentima, to dokazuje i broj varadinaca i varadinki na hrvatskoj stolnoteniskoj rang listi.
Meu TOP 12 u svojim kategorijama nali su se: Ivona triga,
Janja Matijaec, Leon antek, Nino Hrelec iz stolnoteniskog
kluba Ljubeica, Sara Solar, Jelena Vukeli, Doroteja Hrman,
Tena Kovaek, Lana Premu, Mihaela Brodar i Petra Petek iz stolnoteniskog kluba Varadin, Leona antek iz
Aquaestila, te Marko Vidaek i Matija Hrelec iz GSZa.
Takoer, Petra Petek na hrvatskoj stolnoteniskoj
rang listi stoji kao prva nositeljica, lanica je hrvatske
enske reprezentacije i 258. igraica svijeta.

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

kolski portski savez Varadinske upanije ima ast


biti domain i suorganizator HS-u Zavrnice Dravnog prvenstva kolskih sportskih drutava osnovnih
i srednjih kola Republike Hrvatske iz stolnog tenisa
koje e se odrati 14. i 15.04. u Drugoj gimnaziji Varadin.
Druga gimnazija Varadin ima tri smjera; opa gimnazija,
prirodoslovno-matematika gimnazija i sportska gimnazija.

Takoer, Druga gimnazija Varadin s ponosom naglaava pojedine sportsko nadarene uenike kao to su Neven urasek,
Elena Milenkovi, Vedran Sraga, Bernard Bara. Ove godine,
kola za budunost, moe se pohvaliti brojnim nagradama,
uspjesima te pohvalama, a najvea ast biti je domain 24
najboljih ekipa, odnosno 120 sudionika koji brane boje svojih kola.
111

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Josip Zori
DATUM I MJESTO
24. 03. 2015., Dugo Selo
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Jozo Jurkovi, prof.

REZULTATI
GORICA - TEFEKI

3:1

ZABOK - RIBARI

3:0

RIBARI - TEFEKI

2:3

ZABOK - GORICA

3:0

GORICA - RIBARI

3:2

TEFEKI - ZABOK

0:3

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG
ZABOK
2
OSNOVNA KOLA NIKOLE HRIBARA
GORICA
3
OSNOVNA KOLA TEFANJE
TEFEKI
4
OSNOVNA KOLA BRAA RIBAR
RIBARI

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ZABOK


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zabok
Velika Gorica
tefanje
Sisak

KARLO FRANJEC, FILIP POZNI, IVAN TUA, DOMAGOJ KRAMARI


VODITELJ: SANJA PAPITA

OSNOVNE KOLE - ISTOK

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ POEKO SLAVONSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolski portski savez Poeko slavonske upanije
DATUM I MJESTO
25. 03. 2015., Poega
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Josip Neferovi, nastavnik

REZULTATI
TADIJA - GOLUBICA

3:0

SOKOLOVAC - TINKA

3:0

GOLUBICA - TINKA

0:3

TADIJA - SOKOLOVAC

0:3

SOKOLOVAC - GOLUBICA

3:0

TINKA - TADIJA

3:2

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA ANTUNA KANILIA
SOKOLOVAC
2
OSNOVNA KOLA TIN UJEVI
TINKA
3
OSNOVNA KOLA DRAGUTIN TADIJANOVI
TADIJA
4
OSNOVNA KOLA ANTUNA BAUERA
GOLUBICA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SOKOLOVAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Poega
Osijek
Slavonski Brod
Vukovar

IVAN DUJOMOVI, DAVID HNATYYN, LUKA KOVAEVI, ANDREJ SAMARI


VODITELJ: HRVOJE DUJMOVI

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA ZADARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Stolnoteniski klub Donat
DATUM I MJESTO
25. 03. 2015., Zadar
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Jadranka Duvani, prof.

REZULTATI
VAL - SOKOL

3:0

VAL - JOSIP JOVI

3:0

VAL - BRODARICA

3:0

BRODARICA - JOSIP JOVI

0:3

JOSIP JOVI - SOKOL

3:0

BRODARICA - SOKOL

0:3

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA VELA LUKA
VAL
2
OSNOVNA KOLA ARANO
JOSIP JOVI
3
KATOLIKA OSNOVNA KOLA
Sokol
4
OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE
BRODARICA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VAL


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Vela Luka
Arano
ibenik
Zadar

IVAN EPAROVI, PETAR UVELA, MARIN EPAROVI, ANTONIO DRAGOJEVI


VODITELJ: MIRKO EPAROVI

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
II. gimnazija

REZULTATI
KOTORIBA - PODRAVAC

3:0

DATUM I MJESTO
27. 03. 2015., Varadin

TORNADO - ISKRA

3:0

PODRAVAC - ISKRA

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Alen Melnjak, prof.

KOTORIBA - TORNADO

3:1

TORNADO - PODRAVAC

3:1

ISKRA - KOTORIBA

0:3

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA JOE HORVATA KOTORIBA
KOTORIBA
2
OSNOVNA KOLA NOVI MAROF
TORNADO
3
OSNOVNA KOLA PROF. FRANJE VIKTORA IGNJARA
PODRAVAC
4
OSNOVNA KOLA VOIN
ISKRA

MJESTO
Kotoriba
Novi Marof
Virje
Voin

112

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KOTORIBA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

DAVID UKULIC, STJEPAN KODA, LOVRO RADMANI, PAVLO DORNIK


VODITELJ: STJEPAN VIDOVI

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
Dom sportova, dvorana III

REZULTATI
KRGUS - ALOJZIJE STEPINAC

DATUM I MJESTO
25. 03. 2015., Zagreb

TRENJA - GAJ

3:1

ALOJZIJE STEPINAC - GAJ

3:1

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Goran Hudovsky

KRGUS - TRENJA

3:1

TRENJA - ALOJZIJE STEPINAC

1:3

GAJ - KRGUS

1:3

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA ALOJZIJA STEPINCA
OSNOVNA KOLA GUSTAVA KRKLECA
OSNOVNA KOLA AUGUSTA ENOE
OSNOVNA KOLA SAVSKI GAJ

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
ALOJZIJE STEPINAC
KRGUS
TRENJA
GAJ

1:3

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ALOJZIJE STEPINAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

ROKO METER, IVOR BAN, VITO STANI, KARLO BENKOVI


VODITELJ: NENAD KLJAI

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ KARLOVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Stipaniev dom

REZULTATI
SVETI LOVRE - REICA

3:0

DATUM I MJESTO
08. 04. 2015., Duga Resa

OTOAC - FRAN KRSTO FRANKOPAN

0:3

SVETI LOVRE - OTOAC

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


uro Batini, prof.

FRAN KRSTO FRANKOPAN - REICA

3:0

SVETI LOVRE - FRAN KRSTO FRANKOPAN

3:0

OTOAC - REICA

3:0

R. BR.
1
2
3
4

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA JOAKIMA RAKOVCA
SVETI LOVRE
OSNOVNA KOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN KRK
FRAN KRSTO FRANKOPAN
OSNOVNA KOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA
OTOAC
OSNOVNA KOLA REICA
REICA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SVETI LOVRE


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Sveti Lovre
Krk
Otoac
Reica

LUKA VAGANOVI, IVAN GLAVOEVI, KARLO JOHANNES ANTOLOVI


VODITELJ: LORIS BENASSI

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


STOLNI TENIS - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
14. i 15. travnja 2015., Varadin

KOORDINATOR NATJECANJA
Damir Vidovi

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Nenad Kljai
Goran Mlakar
Loris Benassi

Stjepan Vidovi
Sanja Papita
Lenko Dragojevi

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
ZABOK
SVETI LOVRE
ALOJZIJE STEPINAC
VAL
SOKOLOVAC
KOTORIBA

IME KOLE
O KSAVER ANDOR GJALSKI
O JOAKIMA RAKOVCA
O ALOJZIJA STEPINCA
O VELA LUKA
O ANTUNA KANILIA
O JOE HORVATA KOTORIBA

MJESTO
ZABOK
SVETI LOVRE
ZAGREB
VELA LUKA
POEGA
KOTORIBA

GRUPA A
I. Kolo
SOKOLOVAC - SVETI LOVRE
II. Kolo

0:3

ZABOK - SOKOLOVAC

3:1

III. Kolo
SVETI LOVRE - ZABOK

2:3

GRUPA B
I. Kolo
ALOJZIJE STEPINAC - KOTORIBA
II. Kolo

3:2

VAL - ALOJZIJE STEPINAC

1:3

III. Kolo
KOTORIBA - VAL

2-3

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
ZABOK - VELA LUKA
3:0
2. utakmica poluzavrnice
ALOJZIJE STEPINAC - SV. LOVRE

za III. mjesto
VELA LUKA - A. STEPINAC
za I. mjesto
ZABOK - SVETI LOVRE

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ZABOK NASTUPILA JE U SASTAVU:


Karlo Franjec, Filip Pozni, Ivan Tua, Domagoj Kramari
VODITELJ: Sanja Papita

113

1-3
1:3
3:0

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


STOLNI TENIS - OSNOVNE KOLE

OSNOVNE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Josip Zori

REZULTATI
DUGO SELO - MLADOST

3:0

DATUM I MJESTO
24. 03. 2015., Dugo Selo

AMPION - VIKTOROVAC

0:3

VIKTOROVAC - MLADOST

1:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Jozo Jurkovi, prof.

AMPION - DUGO SELO

0:3

DUGO SELO - VIKTOROVAC

3:0

MLADOST - AMPION

3:0

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA JOSIPA ZORIA
DUGO SELO
2
III. OSNOVNA KOLA BJELOVAR
MLADOST
3
OSNOVNA KOLA VIKTOROVAC
VIKTOROVAC
4
OSNOVNA KOLA AUGUSTA CESARCA, KRAPINA
AMPION

PRVOPLASIRANA EKIPA SD DUGO SELO


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Dugo Selo
Bjelovar
Sisak
Krapina

PAPAK ANTONELA, PETRA BULI, ANA MURAT


VODITELJ: JOZO JURKOVI

OSNOVNE KOLE - ISTOK

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ POEKO SLAVONSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolski portski savez Poeko slavonske upanije

REZULTATI
MLADOST 3 - AUGUST HARAMBAI

DATUM I MJESTO
25. 03. 2015., Poega

NAZOR - SLOGA

1:3

AUGUST HARAMBAI - SLOGA

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Josip Neferovi, nastavnik

MLADOST 3 - NAZOR

3:0

NAZOR - AUGUST HARAMBAI

0:3

SLOGA - MLADOST 3

2:3

R. BR.
1
2
3
4

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA AUGUST HARAMBAI
AUGUST HARAMBAI
OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA, VINKOVCI
MLADOST 3
OSNOVNA KOLA JULIJA KEMPFA
SLOGA
OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR
NAZOR

MJESTO
Donji Miholjac
Vinkovci
Poega
Slavonski Brod

114

0:3

PRVOPLASIRANA EKIPA SD AUGUST HARAMBAI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

SOFIJA OAJ, LORENA DORKI, MARTA JUREVI, MAGDALENA LUKAEVI


VODITELJ: VEDRAN ALADI

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA ZADARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Stolnoteniski klub Donat
DATUM I MJESTO
25. 03. 2015., Zadar
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Jadranka Duvani, prof.

REZULTATI
VAL - Skradin

3:0

VAL - BIJAI

1:3

VAL - KABRNJA

3:0

KABRNJA - SKRADIN

2:3

BIJAI - SKRADIN

3:0

KABRNJA - BIJAI

0:3

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA BIJAI
BIJAI
2
OSNOVNA KOLA VELA LUKA
VAL
3
OSNOVNA KOLA SKRADIN
Skradin
4
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA - KABRNJE
KABRNJA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BIJAI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Katel Novi
Vela Luka
Skradin
kabrnja

PAULA KRALJEVI, ILIJANA LUKA, KREIMIRA ANA LUKA


VODITELJ: ANTE BURGER

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
II. gimnazija

REZULTATI
SLATINA - EMOVEC

0:3

DATUM I MJESTO
08. 04. 2015., Varadin

KOTORIBA - KOLARAC

1:3

EMOVEC - KOLARAC

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Alen Melnjak, prof.

SLATINA - KOTORIBA

0:3

KOTORIBA - EMOVEC

0:3

KOLARAC - SLATINA

3:1

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA EMOVEC
OSNOVNA KOLA "URO ESTER"
OSNOVNA KOLA JOE HORVATA KOTORIBA
OSNOVNA KOLA EUGENA KUMIIA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
EMOVEC
KOLARAC
KOTORIBA
SLATINA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD EMOVEC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Trnovec Bartoloveki
Koprivnica
Kotoriba
Slatina

MATEJA BEENI, SARA SOLAR, LUCIJA SITAR, SARA MAREC


VODITELJ: DAMIR POPOVI

OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
Dom sportova, dvorana III

REZULTATI
JARUN - CANKARICA

2:3

DATUM I MJESTO
27. 03. 2015., Zagreb

KRGUS - GORNJE VRAPE

3:0

CANKARICA - GORNJE VRAPE

3:1

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Goran Hudovsky

JARUN - KRGUS

0:3

KRGUS - CANKARICA

3:0

GORNJE VRAPE - JARUN

1:3

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA GUSTAVA KRKLECA
OSNOVNA KOLA IVANA CANKARA
OSNOVNA KOLA BARTOLA KAIA
OSNOVNA KOLA GORNJE VRAPE

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
KRGUS
CANKARICA
JARUN
GORNJE VRAPE

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KRGUS


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

NIKA SUAC, MARTA BOROVNJAK, SARA SUAC, KLARA BARDA


VODITELJ: IVANA OLIVARI

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ KARLOVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Stipaniev dom

REZULTATI
OTOAC - LABIN

1:3

DATUM I MJESTO
09. 04. 2015,. Duga Resa

PLAVI ZMAJ - GLAVO

0:3

LABIN - GLAVO

0:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


uro Batini, profesor

PLAVI ZMAJ - OTOAC

3:0

OTOAC - GLAVO

0:3

PLAVI ZMAJ - LABIN

3:1

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA ZVONKA CARA
OSNOVNA KOLA "VLADIMIR NAZOR"
OSNOVNA KOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
OSNOVNA KOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GLAVO
PLAVI ZMAJ
LABIN
OTOAC

MJESTO
Crikvenica
Duga Resa
Labin
Otoac

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GLAVO


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

CHIARA VII, MAJA PERHAT, NORA SMILJANI


VODITELJ: READ MUJKANOVI

115

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


STOLNI TENIS - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
14. i 15. travnja 2015., Varadin

KOORDINATOR NATJECANJA
Damir Vidovi

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Vedran Aladi
Ante Burger
Ivana Olivari

Jozo Jurkovi
Damir Popovi
Read Mujkanovi

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME KOLE

IME SD-a
O GUSTAVA KRKLECA
O JOSIPA ZORIA
O AUGUST HARAMBAI
O ZVONKA CARA
O EMOVEC
O BIJAI

KRGUS
DUGO SELO
AUGUST HARAMBAI
GLAVO
EMOVEC
BIJAI

GRUPA A
I. Kolo

MJESTO
ZAGREB
DUGO SELO
DONJI MIHOLJAC
CRIKVENICA
TRNOVEC BARTOLOVEKI
KATEL NOVI

EMOVEC - KRGUS

0:3

II. Kolo
DUGO SELO - EMOVEC

3:1

III. Kolo
KRGUS - DUGO SELO

GRUPA B
I. Kolo
A. HARAMBAI - GLAVO
II. Kolo

3:1

3:2

BIJAI - AUGUST HARAMBAI

0:3

III. Kolo
GLAVO - BIJAI

3:0

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
KRGUS - GLAVO
3:0
2. utakmica poluzavrnice
A. HARAMBAI - DUGO SELO
za III. mjesto
GLAVO -A. HARAMBAI
za I. mjesto
DUGO SELO - KRGUS

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KRGUS NASTUPILA JE U SASTAVU:


Klara Barda, Marta Borovnjak, Nika Suac, Sara Suac
VODITELJ: Ivana Olivari

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


STOLNI TENIS - OSNOVNE KOLE

116

0:3
2:3
2:3

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
S Dugo Selo

REZULTATI
MARTIN - GIMNAZIJALAC

3:1

DATUM I MJESTO
14. 04. 2015., Dugo selo

GAJ - MLADOST

3:1

GIMNAZIJALAC - MLADOST

3:1

MARTIN - GAJ

3:0

GAJ - GIMNAZIJALAC

2:3

MLADOST - MARTIN

0:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Franjo Adani, prof.

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
SREDNJA KOLA DUGO SELO
GIMNAZIJA SISAK
SREDNJA KOLA KRAPINA
GIMNAZIJA BJELOVAR

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MARTIN
GIMNAZIJALAC
GAJ
MLADOST

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MARTIN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Dugo Selo
Sisak
Krapina
Bjelovar

DOMINIK KRIAN, ROMAN BUDEK, MATEJ MURAT, TOMISLAV NAGY


VODITELJ: ZORAN HORINA

SREDNJE KOLE - ISTOK

UPANIJSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ POEKO SLAVONSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolski portski savez Poeko slavonske upanije

REZULTATI
EKONOMIK - EKONOMAC

DATUM I MJESTO
13. 04. 2015., Poega

S.M.. - EKONOMIK

3:0

EKONOMAC - S.M..

3:2

0:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Josip Neferovi, nastavnik

R. BR.
IME KOLE
1
EKONOMSKA I UPRAVNA KOLA OSIJEK
2
SREDNJA MEDICINSKA KOLA
3
EKONOMSKA KOLA, POEGA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
EKONOMAC
S.M..
EKONOMIK

PRVOPLASIRANA EKIPA SD EKONOMAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Osijek
Slavonski Brod
Poega

FILIP MIKULI, DOMINIK KRESI, MARIO BANEK, JURAJ TALAJA


VODITELJ: ELJKO PAVII

SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA ZADARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Stolnoteniski klub Donat
DATUM I MJESTO
09. 04. 2015., Zadar
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Jadranka Duvani, prof.

REZULTATI
BROKERI - OCTOPUS

1:3

BROKERI - LOVRE MONTI

3:0

OCTOPUS - LOVRE MONTI

3:0

BROKERI - DUPIN

2:3

OCTOPUS - DUPIN

3:1

DUPIN - LOVRE MONTI

3:1

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA
OCTOPUS
2
SREDNJA KOLA VELA LUKA
DUPIN
3
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA I TRGOVAKA KOLA
BROKERI
4
SREDNJA KOLA LOVRE MONTIJA
LOVRE MONTI

PRVOPLASIRANA EKIPA SD OCTOPUS


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Split
Vela Luka
Zadar
Knin

VEDRAN BAKA, MIROSLAV NINEVI, JOSIP MUSTAPI, TONI MARASOVI


VODITELJ: ENKO BULJUBAI

SREDNJE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Druga gimnazija Varadin

REZULTATI
MARUL - DRUGA GIMNAZIJA VARADIN

0:3

DATUM I MJESTO
14. 04. 2015., Varadin

GIMNAZIJALAC (KC) - GIMNAZIJALAC (K)

0:3

DRUGA GIMNAZIJA VARADIN - GIMNAZIJALAC

2:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Kos, prof.

MARUL - GIMNAZIJALAC

0:3

GIMNAZIJALAC - DRUGA GIMNAZIJA VARADIN

0:3

GIMNAZIJALAC - MARUL

3:0

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG AKOVEC
GIMNAZIJALAC
2
DRUGA GIMNAZIJA VARADIN
DRUGA GIMNAZIJA VARADIN
3
GIMNAZIJA " FRAN GALOVI" KOPRIVNICA
GIMNAZIJALAC
4
SREDNJA KOLA MARKA MARULIA SLATINA
MARUL

MJESTO
akovec
Varadin
Koprivnica
Slatina

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC (K)


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

LUKA CRNEC, IVAN MIKAC, IVAN LOVREK


VODITELJ: ROBERT SILADI

117

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
Dom sportova, dvorana III

REZULTATI
POGI - III. GIMNAZIJA

3:0

DATUM I MJESTO
09. 04. 2015., Zagreb

DR.ASL - TESLA

3:0

III. GIMNAZIJA - TESLA

3:1

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Goran Hudovsky

POGI - DR.ASL

3:2

DR.ASL - III. GIMNAZIJA

3:0

TESLA - POGI

0:3

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
PORTSKA GIMNAZIJA
POGI
2
PRIVATNA GIMNAZIJA "DR. ASL", S PRAVOM JAVNOSTI
DR.ASL
3
III. GIMNAZIJA
III. GIMNAZIJA
4
I. TEHNIKA KOLA TESLA
TESLA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

MARKO VIDAEK, MATIJA HRELEC, JOSIP ARBANAS


VODITELJ: SAA IVANIEVI

SREDNJE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ KARLOVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Stipaniev dom

REZULTATI
OLIMPIJA 1908 - ELEKTRON

3:2

DATUM I MJESTO
15. 04. 2015., Duga Resa

GIMGOS - SREDNJOKOLAC

0:3

OLIMPIJA 1908 - SREDNJOKOLAC

3:0

ELEKTRON - GIMGOS

3:0

OLIMPIJA 1908 - GIMGOS

3:0

ELEKTRON - SREDNJOKOLAC

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Kreimir Boievi, prof.

R. BR.
1
2
3
4

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GIMNAZIJA KARLOVAC
OLIMPIJA 1908
SREDNJA KOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAUNALSTVO
ELEKTRON
GIMNAZIJA I STRUKOVNA KOLA JURJA DOBRILE, PAZIN
SREDNJOKOLAC
GIMNAZIJA GOSPI
GIMGOS
IME KOLE

PRVOPLASIRANA EKIPA SD OLIMPIJA 1908


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Karlovac
Rijeka
Pazin
Gospi

JOSIP FUDURI, LUKA MATEA, KARLO MATEA


VODITELJ: SREBRENKA KUMI

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


STOLNI TENIS - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
14. i 15. travnja 2015., Varadin

KOORDINATOR NATJECANJA
Damir Vidovi

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
eljko Pavii
Enko Buljubai
Robert Siladi

Srebrenka Kumi
Zoran Horina
Saa Ivanievi

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME KOLE

IME SD-a
PORTSKA GIMNAZIJA
EKONOMSKO BIROTEHNIKA KOLA
EKONOMSKA I UPRAVNA KOLA
SREDNJA KOLA DUGO SELO
GIMNAZIJA KARLOVAC
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG

POGI
OCTOPUS
EKONOMAC
MARTIN
OLIMPIJA 1908
GIMNAZIJALAC

MJESTO
ZAGREB
SPLIT
OSIJEK
DUGO SELO
KARLOVAC
AKOVEC

GRUPA A
I. Kolo
MARTIN - OLIMPIJA 1908
II. Kolo

3:0

POGI - MARTIN

3:0

III. Kolo
OLIMPIJA 1908 - POGI

0:3

GRUPA B
I. Kolo
OCTOPUS - EKONOMAC

3:1

II. Kolo
GIMNAZIJALAC - OCTOPUS

1:3

III. Kolo
EKONOMAC - GIMNAZIJALAC

3:2

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
POGI - EKONOMAC
3:0
2. utakmica poluzavrnice
OCTOPUS - MARTIN

3:1

za III. mjesto
PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI NASTUPILA JE U SASTAVU:
Josip Arbanas, Matija Hrelec, Marko Vidaek, Damjan Peterlin
VODITELJ: Saa Ivanievi

118

EKONOMAC - MARTIN

3:2

za I. mjesto
POGI - OCTOPUS

3:0

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


STOLNI TENIS - SREDNJE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
S Dugo Selo

REZULTATI
MLADOST - JASTREB

DATUM I MJESTO
14. 04. 2015., Dugo Selo

3:0

GIMNAZIJALAC - MLADOST

3:2

JASTREB - GIMNAZIJALAC

1:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Franjo Adani, prof.

R. BR.
IME KOLE
1
GIMNAZIJA SISAK
2
GIMNAZIJA BJELOVAR
3
SREDNJA KOLA JASTREBARSKO

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GIMNAZIJALAC
MLADOST
JASTREB

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Sisak
Bjelovar
Jastrebarsko

HANA PETROVI, KRISTINA MAJSTOROVI, ANTONIJA MATAL, MARTINA RADENI


VODITELJ: BOIDAR DUJMI

SREDNJE KOLE - ISTOK

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ POEKO SLAVONSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolski portski savez Poeko slavonske upanije
DATUM I MJESTO
13. 04. 2015., Poega

REZULTATI
EKONOMIK - POLET

0:3

SREDNJOKOLAC - EKONOMIK

2:3

POLET - SREDNJOKOLAC

3:1

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Josip Neferovi, nastavnik

R. BR.
IME KOLE
1
Gimnazija Matije Antuna Reljkovia
2
Ekonomska kola, Poega
3
Srednja kola Isidora Krnjavoga Naice

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
POLET
Ekonomik
SREDNJOKOLAC

MJESTO
Vinkovci
Poega
Naice

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POLET


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

ENA BOTI, MARTINA JAKOVLJEVI, MAGDALENA KRATOFIL, ANAMARIJA PAVLOVI


VODITELJ: MATEJ BUHA

119

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA ZADARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Stolnoteniski klub Donat
DATUM I MJESTO
13. 04. 2015., Zadar

REZULTATI
DOMAGOJ - NAPRIJED

3:1

GIMNAZIJALAC - NAPRIJED

1:3

DOMAGOJ - GIMNAZIJALAC

3:1

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Jadranka Duvani, prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
SREDNJA KOLA FRA ANDRIJE KAIA MIOIA
DOMAGOJ
2
SREDNJA STRUKOVNA KOLA IBENIK
NAPRIJED
3
GIMNAZIJA DUBROVNIK
GIMNAZIJALAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD DOMAGOJ


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Makarska
ibenik
Dubrovnik

MIA RIBAREVI, PETRA MATIJAEVI, VIKTORIJA GRANI, LUCIJA DIVI


VODITELJ: LIDIJA PEHAR

SREDNJE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Druga gimnazija Varadin

REZULTATI
GIMNAZIJA - GOK

0:3

DATUM I MJESTO
14. 04. 2015., Varadin

GIMNAZIJALAC - GIMNAZIJALAC

0:3

GOK - GIMNAZIJALAC

3:2

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Kos, prof.

GIMNAZIJA - GIMNAZIJALAC

3:1

GIMNAZIJALAC - GOK

0:3

GIMNAZIJALAC - GIMNAZIJA

3:1

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
GOSPODARSKA KOLA VARADIN
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG AKOVEC
GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA
GIMNAZIJA " FRAN GALOVI" KOPRIVNICA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GOK
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJA
GIMNAZIJALAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GOK


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Varadin
akovec
Virovitica
Koprivnica

MIHAELA BRODAR, TAJANA KOAK, DOROTEJA ZAGOREC, NORA DOMINKO


VODITELJ: DUBRAVKA KUNI

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
Dom sportova, dvorana III

REZULTATI
DR.ASL - PETA

3:0

DATUM I MJESTO
09. 04. 2015., Zagreb

POGI - MEDVEDGRAD

3:1

PETA - MEDVEDGRAD

2:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Goran Hudovsky

DR.ASL - POGI

3:1

POGI - PETA

3:2

MEDVEDGRAD - DR.ASL

0:3

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
PRIVATNA GIMNAZIJA "DR. ASL", S PRAVOM JAVNOSTI
DR.ASL
2
PORTSKA GIMNAZIJA
POGI
3
ZDRAVSTVENO UILITE
MEDVEDGRAD
4
V. GIMNAZIJA
PETA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD DR.ASL


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

KLARA CAKOL, MATEA OMBLA, PETRA PETRINAK


VODITELJ: MARTIN-TINO ASL

SREDNJE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ KARLOVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Stipaniev dom

REZULTATI
VINICA - EKONOMIST

3:0

DATUM I MJESTO
14. 04. 2015., Duga Resa

UGOSTITELJ - MATE BALOTA

0:3

VINICA - MATE BALOTA

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Kreimir Boievi, prof.

EKONOMIST - UGOSTITELJ

3:1

VINICA - UGOSTITELJ

3:0

EKONOMIST - MATE BALOTA

0:3

R. BR.
1
2
3
4

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
SREDNJA KOLA DUGA RESA
VINICA
SREDNJA KOLA MATE BALOTE
MATE BALOTA
EKONOMSKA KOLA MIJE MIRKOVIA RIJEKA
EKONOMIST
SREDNJA KOLA PLITVIKA JEZERA
UGOSTITELJ

MJESTO
Duga Resa
Pore
Rijeka
Korenica

120

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VINICA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MATEJA ARLOVI, ANA TRBUI, LEONA ANTEK, KARLA FRANOVI


VODITELJ: TANJA KRAK

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


STOLNI TENIS - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
14. i 15. travnja 2015., Varadin

KOORDINATOR NATJECANJA
Damir Vidovi

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Matej Buha
Boidar Dujmi
Dubravka Kuni

Martin-Tino asl
Tanja krak
Lidija Pehar

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME KOLE
DR ASL
VINICA
POLET
GOK
GIMNAZIJALAC
DOMAGOJ

IME SD-a
PR.GIMN.DR. ASL S.P. J.
S DUGA RESA
GIMNAZIJA M.A. RELJKOVIA
GOSPODARSKA KOLA VARADIN
GIMNAZIJA SISAK
S FRA A. KAIA MIOIA

MJESTO
ZAGREB
DUGA RESA
VINKOVCI
VARADIN
SISAK
MAKARSKA

GRUPA A
I. Kolo
GIMNAZIJALAC - GOK
II. Kolo

POLET - GIMNAZIJALAC
III. Kolo
GOK - POLET
GRUPA B
I. Kolo
DR.ASL - VINICA
II. Kolo
DOMAGOJ - DR.ASL
III. Kolo
VINICA - DOMAGOJ

0:3

1:3
1:3

3:0
0:3
3:0

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
GOK - VINICA
0:3
2. utakmica poluzavrnice
DR. ASL - POLET
za III. mjesto
GOK - POLET
za I. mjesto
VINICA - DR.ASL

PRVOPLASIRANA EKIPA SD NASTUPILA JE U SASTAVU:


Klara Cakol, Matea Ombla, Petra Petrinak, Klara Somek
VODITELJ: Martin-Tino asl

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


STOLNI TENIS - SREDNJE KOLE

121

3:0
1:3
0:3

4.3.9. REZULTATI

AH

122

4.3.9. REZULTATI

OSNOVNA KOLA VUKOVINA

Vukovina osmogodinja je kola. Uz matinu


kolu u istoimenom mjestu u ima i est podrunih etverogodinjih kola: Buevec, Mraclin, Rakitovec, Veleevec, Bukevje i Novo ie. Nastava
se odvija u 54 razredna odjela, s oko 1200 uenika.
Ravnatelj O Vukovina je prof. Kreimir Matain. Vijee uitelja ima oko 60 uitelja struno obrazovanih za svoja nastavna podruja.
Dana 10. rujna 1976. godine otvorena je nova kolska zgrada u Vukovini koja je odgovarala pedagokim standardima
toga vremena. Danas je kolska zgrada dotrajala, prostorni
uvjeti u kojima se treba odvijati odgojno-obrazovni proces nisu zadovoljavajui, nedostaje uionikog prostora,
podrune kole su jako udaljene od matine (P Veleevec
udaljena je 30 km od matine kole u Vukovini). Unato
spomenutim tekoama, uitelji, struni suradnici i rav-

PROLOST

amisao da se osnuje kola u Vukovini istaknuta je


na Turopoljskom spraviu 3.studenog 1774. Toga
dana kraljica Marija Terezija odobrila je osnivanje
kole o emu svjedoi njeno pismo upueno plemenitoj opini Turopolje. No, dosta je vremena prolo od
odobrenja osnivanja kole do njene izgradnje i djelovanja.
Za osnivanje kole u Vukovini najvie zasluga ima upnik iz
Starog ia, Nikola pl. Folnegovi, koji je postao upnik 1896.
godine. Prva kola bila je na granici izmeu Vukovine i Staroga ia, a prvi uitelj u Vukovini Josip Metrovi koji je, kao
to je u to vrijeme bio obiaj, bio i crkveni orgulja. Godine 1884. (30.studenog) umro je upnik Folnegovi. Njegova ostavtina je, osim zasluga za osnivanje kole, osnivanje
knjinice koja se i danas nalazi u upnom dvoru u Starome
iu. U Buevcu je 1908. godine izgraena nova kola. Od
tada uenici iz Buevca pohaaju kolu u svom selu. Tako je
k. god. 1921./1922. (prva godina za koju postoje podatci),
kolu u Vukovini pohaao 261 uenik, a od toga 92 opetov-

natelj ulau napore kako bi uenicima O Vukovina pruili


solidno osnovnokolsko obrazovanje. Uenici O Vukovina
s uspjehom se upisuju u srednje kole Velike Gorice i Zagreba, te postiu zapaene rezultate na gradskim, upanijskim
i dravnim natjecanjima iz gotovo svih nastavnih podruja.

nicu. U selu Kue 10.veljae 1923. otvara se nova kola pa


od tada, uenici iz Kua naputaju kolu u Vukovini. Nou,
25. studenog 1943. godine, u poaru je izgorjela kola u Vukovini. Zajedno sa zgradom izgorjela je i knjinica (oko 700
knjiga) te sva kolska dokumentacija i Spomenica kole.
Budui da se u poarom unitenoj koli nije mogla odravati
nas-tava tadanji kolski odbor, a osobito njegov predsjednik
Ivan Peternac iz Podotoja, nastoji to prije sakupiti sredstva
za obnovu kolske zgrade. Kamen temeljac za gradnju nove
kolske zgrade poloen je 18. srpnja 1975. godine. Sredstvima samodoprinosa poinje se graditi prva kolska zgrada na
podruju Velike Gorice. Godine 1979. u zasluenu mirovinu
odlazi direktor Mato Paveli, a za novog direktora imenovan
je Borislav Golemac, nastavnik tehnike kulture. kola u Bukevju obnovljena je i otvorena 1990., a 1991. godine za ravnatelja kole imenovan je profesor Kreimir Matain koji
i danas obavlja ovu dunost. kolske godine1991./1992.
kola je dobila ime: OSNOVNA KOLA VUKOVINA.

BUEVEC

uevec je mjesto s neto vie od 1000 itelja, smjeteno je 25 km juno od Zagreba na glavnoj prometnici Zagreb-Sisak. Ve svojim poloajem i granicom izmeu Zagrebake i Sisako-moslavake
upanije mjesto, a i organizacije unutar istog, otvorene su za itelje jedne i druge upanije. U samom mjestu
aktivno djeluje velik broj drutvenih organizacija, a jedno
od najstarijih seljakih kulturno-umjetnikih drutava u
Hrvata, Ogranak Seljake sloge upravo je iz Buevca. Ogranak okuplja veliki broj mladih, pa tako unutar 4 folklorne,
2 tamburake, 1 dramske sekcije i pjevakog zbora, aktivno sudjeluje vie od polovice mjesta, uz lanove iz naih
susjednih sela. Sportsko drutvo Polet okuplja lanove i
sportae unutar dvije sekcije: nogometne i ahovske, a moemo se pohvaliti s gotovo 200 reg-istriranih sportaa u
svim kategorijama. Izuzetno snano i kvalitetno drutvo
unutar mjesta je i DVD Buevec. Njegovi lanovi su brojni
mladi u mukim i enskim sekcijama, a uz bok ovim trima
organizacijama su i Lovaka udruga Kuna, Drutvo ena
Buevec, Informatiki klub PoletINFO koji djeluje od 2002.

godine, a najmlaa sportska udruga koja djeluje u Buevcu je Konjiki klub Buevec 2003, koji je registriran u 2003.
godini.
Uz brojne sadraje, te kolu jahanja, moete iskoristiti i ponudu rekreativnog jahanja u prirodi. KK Buevec je smjeten na samom ulazu u Buevec iz Zagreba s lijeve strane.
Naselje Buevec se prvi put spominje u pisanim dokumentima od 1459. godine., a prva zabiljeena graevina drvena
kapela Sv. Ivana Krstitelja iz 1668. godine.
Podruna kola Buevec poela je s radom 1908. godine u
unajmljenoj kui Bare pl. Roi, u dvije male sobe. Godine
1923. sagraena je od drveta suijska kua koja je imala
jednu veu sobu (vijenicu) i dvije male prostorije. Iste
je godine suijska skuptina predala zgradu na koritenje
koli. Godine 1932. suija Buevec izgradila je novu kolsku
zgradu s jednom uionicom i prostranim predsobljem. Ta je
zgrada 1977. godine preureena u djeji vrti. Suvremena
kolska zgrada izgraena je 1977. godine, a ima 4 uionice i
druge pratee prostorije. Danas je kola Buevec etverorazredna podruna kola O Vukovina.
123

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


AH - OSNOVNE KOLE

1. KOLO
1.1 1
1
2
3
4
1.2 2
1
2
3
4
1.3 3
1
2
3
4

O Sveta Nedelja, abac,


Sveta Nedelja
Cigrovski Jakov
Leskovar Viktor
Kenda Luka
Galoi David

6
1:0
0:1
1:0
1:0

O Vladimir Nazor, Mladost,


akovo
ota Lucija
Skoibui Ivan
Ragu Frano
Tomako Patrik

5
0:1
1:0
0:1
1:0

O ime Budini, Knez Branimir,


Zadar
Levai Matej
Antulov Marta
agi Kotlar Mario
Vuenovi Damjan

4
0:1
1:0
0:1
1:0

Br. SBr.
Ekipa
1
1 O Sveta Nedelja, abac, Sveta Nedelja
2
2
O Vladimir Nazor, Mladost, akovo
3
3 O ime Budini, Knez Branimir, Zadar

2.1 6
1
2
3
4
2.2 5
1
2
3
4
2.3 1
1
2
3
4

Rez.
3-1
2-2
2-2

2. KOLO
O Ivan Goran Kovai, Petehovac,
Delnice
Saboli Matija
0:1
Cvitan Ena
1:0
Mance Antonio
:
Jakovac Jakov
1:0
O Belica, Belica,
Belica
Kaniaj Benjamin
Krnjak Dilan
Mihov Aleksandar
Krnjak an Karlo
O Sveta Nedelja, abac,
Sveta Nedelja
Cigrovski Jakov
Leskovar Viktor
Kenda Luka
Galoi David

O Ivan Goran Kovai, Petehovac,


Delnice
Saboli Matija
Cvitan Ena
Mance Antonio
Jakovac Jakov
O Belica, Belica,
Belica
Kaniaj Benjamin
Krnjak Dilan
Mihov Aleksandar
Krnjak an Karlo

Ekipa
O Belica, Belica, Belica
I. O Dugave, Dugave, Zagreb

1
2
3
4
4.2 1
1
2
3
4

I. O Dugave, Dugave,
Zagreb
Muha Miljenko
Muha Magdalena
Markovi Matej
Krili Filip

O Ivan Goran Kovai, Petehovac, Delnice

4.1 6

4.3 2
1
2
3
4
S SBr.
6
5
4

4. KOLO
O Ivan Goran Kovai, Petehovac,
Delnice
Cvitan Ena
1:0
Jusi Edin
:
Mance Antonio
1:0
Jakovac Jakov
1:0
O Sveta Nedelja, abac,
Sveta Nedelja
Horvati Filip
Cigrovski Jakov
Leskovar Viktor
Kenda Luka

O Belica, Belica,
Belica
Kaniaj Benjamin
Krnjak Dilan
Mihov Aleksandar
Krnjak an Karlo

I. O Dugave, Dugave,
Zagreb
Muha Miljenko
Muha Magdalena
Markovi Matej
Krulin Karlo

4
0:1
:
1:0
1:0

O Vladimir Nazor, Mladost,


akovo
ota Lucija
Skoibui Ivan
Ragu Frano
Tomako Patrik

O ime Budini, Knez Branimir,


Zadar
Levai Matej
Antulov Marta
agi Kotlar Mario
Jaki Josip

3
0:1
0:1
0:1
1:0

Br. SBr.
Ekipa
Rez.
Ekipa
S SBr.
5
O Belica, Belica, Belica
1
6 O Ivan Goran Kovai, Petehovac, Delnice 3 -
4
2
1 O Sveta Nedelja, abac, Sveta Nedelja 2 - 1
I. O Dugave, Dugave, Zagreb
3
2
O Vladimir Nazor, Mladost, akovo
1-3
O ime Budini, Knez Branimir, Zadar 3
5. KOLO

3
0:1
0:1
:
1:0
2
1:0
1:0
:
0:1

I. O Dugave, Dugave,
Zagreb
Muha Miljenko
Muha Magdalena
Markovi Matej
Krulin Karlo

5.1 3
1
2
3
4

O ime Budini, Knez Branimir,


Zadar
Levai Matej
Antulov Marta
agi Kotlar Mario
Vuenovi Damjan
O Vladimir Nazor, Mladost,
akovo
ota Lucija
Skoibui Ivan
Ragu Frano
Tomako Patrik

5.2 4
1
2
3
4
5.3 5
1
2
3
4

Br. SBr.
Ekipa
Rez.
Ekipa
S SBr.
4
I. O Dugave, Dugave, Zagreb
1
6 O Ivan Goran Kovai, Petehovac, Delnice 2 - 1
2
5
O Belica, Belica, Belica
1 - 2 O ime Budini, Knez Branimir, Zadar 3
2
3
1 O Sveta Nedelja, abac, Sveta Nedelja 2 - 1 O Vladimir Nazor, Mladost, akovo

O ime Budini, Knez Branimir,


Zadar
Levai Matej
Antulov Marta
agi Kotlar Mario
Vuenovi Damjan
I. O Dugave, Dugave,
Zagreb
Muha Miljenko
Muha Magdalena
Markovi Matej
Krili Filip
O Belica, Belica,
Belica
Kaniaj Benjamin
Krnjak Dilan
Mihov Aleksandar
Krnjak an Karlo

Br. SBr.
Ekipa
1
3 O ime Budini, Knez Branimir, Zadar
2
4
I. O Dugave, Dugave, Zagreb
3
5
O Belica, Belica, Belica

6
1:0
0:1
0:1
1:0

O Ivan Goran Kovai, Petehovac,


Delnice
Saboli Matija
Cvitan Ena
Mance Antonio
Jakovac Jakov
O Vladimir Nazor, Mladost,
akovo
ota Lucija
Skoibui Ivan
Ragu Frano
Tomako Patrik

2
1:0
1:0
0:1
0:1

O Sveta Nedelja, abac,


Sveta Nedelja
Cigrovski Jakov
Leskovar Viktor
Kenda Luka
Galoi David

1
:
0:1
0:1
:
Rez.
2-2
2-2
1-3

Ekipa

S SBr.
6
2
O Vladimir Nazor, Mladost, akovo
O Sveta Nedelja, abac, Sveta Nedelja 1

O Ivan Goran Kovai, Petehovac, Delnice

3. KOLO
3.1 2
1
2
3
4
3.2 3
1
2
3
4
3.3 4
1
2
3
4

O Vladimir Nazor, Mladost,


akovo
ota Lucija
Skoibui Ivan
Ragu Frano
Tomako Patrik
O ime Budini, Knez Branimir,
Zadar
Levai Matej
Antulov Marta
agi Kotlar Mario
Vuenovi Damjan
I. O Dugave, Dugave,
Zagreb
Muha Miljenko
Muha Magdalena
Markovi Matej
Krili Filip

6
0:1
0:1
0:1
:
1
0:1
0:1
1:0
:
5
1:0
:
1:0
0:1

O Ivan Goran Kovai, Petehovac,


Delnice
Saboli Matija
Cvitan Ena
Mance Antonio
Jakovac Jakov
O Sveta Nedelja, abac,
Sveta Nedelja
Cigrovski Jakov
Leskovar Viktor
Kenda Luka
Galoi David
O Belica, Belica,
Belica
Kaniaj Benjamin
Krnjak Dilan
Mihov Aleksandar
Klari-Kukuz Rea

Mj.

Br. SBr.
Ekipa
Rez.
Ekipa
S SBr.
1
2
O Vladimir Nazor, Mladost, akovo
- 3 O Ivan Goran Kovai, Petehovac, Delnice 6
2
3 O ime Budini, Knez Branimir, Zadar 1 - 2 O Sveta Nedelja, abac, Sveta Nedelja 1
5
3
4
I. O Dugave, Dugave, Zagreb
2 - 1
O Belica, Belica, Belica

124

1
2
3
4
5
6

Ekipa

KONAAN POREDAK EKIPA


Gam. +

O Sveta Nedelja, abac, Sveta Nedelja


O Ivan Goran Kovai, Petehovac, Delnice
O ime Budini, Knez Branimir, Zadar
I. O Dugave, Dugave, Zagreb
O Vladimir Nazor, Mladost, akovo
O Belica, Belica, Belica

5
5
5
5
5
5

5
3
2
1
0
0

0
1
2
2
2
1

0
1
1
2
3
4

MB Bod.
10
7
6
4
2
1

13
12
11
9
7
6

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


AH - OSNOVNE KOLE

125

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


AH - OSNOVNE KOLE

1. KOLO
1.1 1
1
2
3
4
1.2 2
1
2
3
4

O trigova, trigova,
trigova
iek Magdalena
Stankovi Elena
Heric Martina
Zadravec Ivana
O Rovie, Mrav,
Rovie
ibari Bernarda
Habek Ema
ea Manuela
Horvat Ana Marija

6
0:1
0:1
0:1
0:1

0:1
0:1
0:1
0:1

1
2
3
4

1:0
1:0
1:0
1:0

Br. SBr.
1
1
2
2
3
3

Ekipa
O trigova, trigova, trigova
O Rovie, Mrav, Rovie
O Gustav Krklec, Krgus, Zagreb

Rez.
0-4
0-4
4-0

O Kralj Tomislav, Tomislav,


Naice
Vidovi Petra
Njegovanovi Oceli Paula
Crnkovi Valentina
Flegar Ana

4.1 6
1
2
3
4

O Ivan Goran Kovai, Goran,


Vrbovsko
uteg Dorotea
Krajai Leona
Obajdin Jasna
Buri Arijana

O Gustav Krklec, Krgus,


Zagreb
Smetiko Marija
iti Renata
Smetiko Lucija
Smetiko Renata

1.3 3

4. KOLO
O Kralj Tomislav, Tomislav,
Naice
Vidovi Petra
Njegovanovi Oceli Paula
Crnkovi Valentina
Flegar Ana

O Blato, Blato,
Blato
Sardeli Marina
uvela Adela
Bai Antonia
Ivankovi Stela

1
2
3
4

1
2
3
4
Br. SBr.
1
6
2
1
3
2

2.1 6
1
2
3
4
2.2 5
1
2
3
4
2.3 1
1
2
3
4

O Ivan Goran Kovai, Goran,


Vrbovsko
Osojniki Magdalena
uteg Dorotea
Obajdin Jasna
Buri Arijana
O trigova, trigova,
trigova
iek Magdalena
Stankovi Elena
Heric Martina
Zadravec Ivana

0:1
1:0
0:1
1:0

O Gustav Krklec, Krgus,


Zagreb
Smetiko Marija
iti Renata
Smetiko Lucija
Smetiko Renata

3
0:1
0:1
0:1
1:0

Ekipa
O Kralj Tomislav, Tomislav, Naice
O trigova, trigova, trigova
O Rovie, Mrav, Rovie

2. KOLO
O Kralj Tomislav, Tomislav,
Naice
Vidovi Petra
Njegovanovi Oceli Paula
Crnkovi Valentina
Flegar Ana

O Blato, Blato,
Blato
Sardeli Marina
uvela Adela
Bai Antonia
Ivankovi Stela

O Rovie, Mrav,
Rovie
imi Patricija
ibari Bernarda
ea Manuela
Horvat Ana Marija

4.3 2

SBr.
Ekipa
6
O Kralj Tomislav, Tomislav, Naice
O Ivan Goran Kovai, Goran, Vrbovsko 5
4
O Blato, Blato, Blato

0:1
1:0
0:1
:

O trigova, trigova,
trigova
iek Magdalena
Stankovi Elena
Heric Martina
Zadravec Ivana

4.2 1

O Ivan Goran Kovai, Goran,


Vrbovsko
uteg Dorotea
Krajai Leona
Obajdin Jasna
Buri Arijana

Rez.
Ekipa
SBr.
1 - 2 O Ivan Goran Kovai, Goran, Vrbovsko 5
4
2-2
O Blato, Blato, Blato
3
1-3
O Gustav Krklec, Krgus, Zagreb
5. KOLO

4
0:1
1:0
0:1
1:0
3
0:1
:
1:0
0:1
2
0:1
1:0
1:0
1:0

Br. SBr.
Ekipa
Rez.
1
6
O Kralj Tomislav, Tomislav, Naice
2-2
2
5 O Ivan Goran Kovai, Goran, Vrbovsko 1 - 2
3
1
O trigova, trigova, trigova
3-1

O Blato, Blato,
Blato
Sardeli Marina
uvela Adela
Bai Antonia
Ivankovi Stela

5.1 3
1
2
3
4

O Gustav Krklec, Krgus,


Zagreb
Smetiko Marija
iti Renata
Smetiko Lucija
Smetiko Renata

5.2 4
1
2
3
4

O Rovie, Mrav,
Rovie
ibari Bernarda
Habek Ema
ea Manuela
Horvat Ana Marija
Ekipa
O Blato, Blato, Blato
O Gustav Krklec, Krgus, Zagreb
O Rovie, Mrav, Rovie

5.3 5
1
2
3
4
SBr.
4
3
2

O Gustav Krklec, Krgus,


Zagreb
Smetiko Marija
iti Renata
Smetiko Lucija
Smetiko Renata
O Blato, Blato,
Blato
Sardeli Marina
uvela Adela
Bai Antonia
Ivankovi Stela
O Ivan Goran Kovai, Goran,
Vrbovsko
uteg Dorotea
Krajai Leona
Obajdin Jasna
Buri Arijana

Br. SBr.
Ekipa
1
3
O Gustav Krklec, Krgus, Zagreb
2
4
O Blato, Blato, Blato
3
5 O Ivan Goran Kovai, Goran, Vrbovsko

O Kralj Tomislav, Tomislav,


Naice
Vidovi Petra
Njegovanovi Oceli Paula
Crnkovi Valentina
Flegar Ana

6
1:0
0:1
0:1
0:1

O Rovie, Mrav,
Rovie
imi Patricija
ibari Bernarda
ea Manuela
Horvat Ana Marija

2
1:0
1:0
0:1
0:1

O trigova, trigova,
trigova
iek Magdalena
Stankovi Elena
Heric Martina
Zadravec Ivana

1
1:0
0:1
1:0
1:0
Rez.
1-3
2-2
3-1

Ekipa
O Kralj Tomislav, Tomislav, Naice
O Rovie, Mrav, Rovie
O trigova, trigova, trigova

SBr.
6
2
1

3. KOLO
3.1 2
1
2
3
4
3.2 3
1
2
3
4
3.3 4
1
2
3
4
Br. SBr.
1
2
2
3
3
4

O Rovie, Mrav,
Rovie
imi Patricija
ibari Bernarda
ea Manuela
Horvat Ana Marija
O Gustav Krklec, Krgus,
Zagreb
Smetiko Marija
iti Renata
Smetiko Lucija
Smetiko Renata
O Blato, Blato,
Blato
Sardeli Marina
uvela Adela
Bai Antonia
Ivankovi Stela
Ekipa
O Rovie, Mrav, Rovie
O Gustav Krklec, Krgus, Zagreb
O Blato, Blato, Blato

6
:
0:1
0:1
0:1
1
1:0
1:0
1:0
1:0
5
1:0
0:1
0:1
0:1
Rez.
- 3
4-0
1-3

O Kralj Tomislav, Tomislav,


Naice
Vidovi Petra
Njegovanovi Oceli Paula
Crnkovi Valentina
Flegar Ana
O trigova, trigova,
trigova
iek Magdalena
Stankovi Elena
Heric Martina
Zadravec Ivana
O Ivan Goran Kovai, Goran,
Vrbovsko
Osojniki Magdalena
uteg Dorotea
Obajdin Jasna
Buri Arijana

Ekipa
SBr.
6
O Kralj Tomislav, Tomislav, Naice
1
O trigova, trigova, trigova
O Ivan Goran Kovai, Goran, Vrbovsko 5

126

Mj.
1
2
3
4
5
6

Ekipa

KONAAN POREDAK EKIPA


Gam. +

O Gustav Krklec, Krgus, Zagreb


O Ivan Goran Kovai, Goran, Vrbovsko
O Kralj Tomislav, Tomislav, Naice
O Blato, Blato, Blato
O trigova, trigova, trigova
O Rovie, Mrav, Rovie

5
5
5
5
5
5

4
4
3
0
1
0

0
0
1
3
1
1

1
1
1
2
3
4

MB Bod.
8
8
7
3
3
1

14
14
14
7
6
4

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


AH - OSNOVNE KOLE

127

4.3.10. REZULTATI

KROS

128

4.3.10. REZULTATI

KRAPINSKO ZAGORSKA UPANIJA

rene li cestom ili prugom put sjeverozapada iz


Zagreba, zaobie li planinu Medvednicu, odmah
poslije prelaska rijeke Save, za lijepa vremena sjeverno ispred, tvoje e oko ugledati more valovitog
zelenila. Poe li dalje, sve vie e ulaziti u prostor Hrvatskog Zagorja iji je vei dio objedinjen u teritorijalnu jedinicu uprave i samouprave, upaniju Krapinsko-zagorsku.
To je nevelik kraj, zauzima svega 1264m2 i u njemu ivi
priblino 133 000 stanovnika. Smjeten je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Takvo zalee daje ugodnu
blagost njegovoj kontinentalnoj klimi i pitomost njegovu
prostoru punom zelenila i voda. Kud oko see, izmjenjuju
se brojni breuljci i doline, umarci i livade, oranice i vinogradi, rjeice i potoci. Ta ljupkost ispunjava ljudsku duu
spokojem, blagou i mirom. Zbog toga je taj prostor oduvijek bio lijepo i pogodno mjesto za ivot ovjeka.
Sve vie ljudi posjeuje zagorski kraj i zbog brojnih ljeilita koja su nastala na izvorima termalnih i mineralnih
voda. Poznate Krapinske, Tuheljske i Stubike Toplice ine
ovaj kraj jednim od centara zdravstvenog turizma u Hrvatskoj i ovom djelu Europe.

Sredite Krapinsko-Zagorske upanije je grad Krapina,


rodno mjesto velikana Ilirskog pokreta, Ljudevita Gaja. Krapina je privredni i politiki centar Zagorja, trgovite staro
800 godina. Ona je okupljalite onih koji su zaljubljenici
Zagorja i zagorskog kajkavskog dijalekta i koji to iskazuju ve peto desetljee na Krapinskom festivalu kajkavskih
popevki Em nikaj ni slaje, ne uje se raje nek dobri i dragi na kaj(D. Domjani ).

KRAPINSKE TOPLICE

rapinske Toplice su spoj termalne vode, kulture i


prekrasnog krajolika Hrvatskog Zagorja, smjetene
meu pitomim zagorskim bregima.
Od Zagreba su udaljene 46 km, a samo mjesto je
smjeteno u kotlini koja je otvorena prema jugu. Nadmorska visina na kojoj se nalaze je 164 m.
Osnova Krapinskih Toplica su ljeilite koje je osnovao Jakob Badel i kolstvo koje e uskoro proslaviti svoju 170. godinjicu.

OSNOVNA KOLA KRAPINSKE TOPLICE

snovnu kolu Krapinske toplice pohaa 399 uenika u 22 razredna odjela, a uz matinu zgradu
imamo i dvije podrune kole.
Obrazovanje je u Osnovnoj koli Krapinske Toplice zastupljeno vrhunskim strunjacima. Stoga, ne mora
uditi injenica da smo izborili nastupanje na dravnim
natjecanjima u krosu i engleskom jeziku. Ekipa koja se
plasirala u krosu je u sastavu Patricija Pevec, Mateja Golubi, Lara Lonari i Lana Halapir uz mentora eljka Fort, a
dravno iz engleskog jezika izborila je Mateja Koba sa
mentoricom Martinom Kuntek Smiljanec. Ravnatelj kole
Samson tibohar nastoji stvoriti kvalitetnije uvjete za rad i
napredovanje uenika. Uz podrku upanije i lokalne zajednice mnotvom projekata osiguravaju se sredstva za ulaga-

nje, a uspjesi su neizostavni. Imamo etno muzej zagorsku


tradicijsku Hiu sa vrijednim eksponatima. Vrijedna zbirka
otvorena je javnosti a o njoj brinu vrijedni zadrugari kolske
zadruge Zvirek Veselja.

UPANIJSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZA KRAPINSKOZAGORSKE UPANIJE

upanijski kolski sportski savez


Krapinsko zagorske upanije
osnovan je pod imenom Savez
kolskih klubova Krapinsko-zagorske upanije 16. lipnja 1999. godine
u Donjoj Stubici.
Na podruju Krapinsko-zagorske upanije djeluju 33 osnovne kole i 9 srednjih

kola s ukupno 59 profesora tjelesne i zdravstvene


kulture. Sve osnovne i srednje kole imaju registrirana kolska sportska drutva.
U upanijskom kolskom sportskom savezu
KZ naglaavamo vanost kolskog sporta, bilo kao ishodite razvoja sporta uope, bilo kao aktivnost koja bitno utjee na
zdravlje i psihofiziki razvoj mladih ljudi.
129

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


KROS - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

Organizacijski odbor zavrnice DP-a:

19. i 20. travnja 2015., Krapinske toplice

1. Tatjana Tua - predsjednik, 2. Ivan Duji, 3. Radovan Cesarec

MJESTO

IME I PREZIME

IME KOLE, MJESTO

MJESTO

IME I PREZIME

IME KOLE, MJESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

NIKOLA KLARI
MARKO KRIVAI
DAVID VERLI
KARLO CIBAN
IVAN KUKRIKA
ANDRIJA PALIKA
LEONARDO FRANKOVI
KARLO VIDEKA
FRAN PEEK
TOMISLAV DEGA
KRISTIJAN ZAPALAC
MARIJAN MATKOVI
MATEJ VUK
DOMINIK KRALI
FRAN KUHTI
ANTE MILIEVI
JAKOV JANEK
DINO MARKOTA
PATRIK ANTALAB
KRISTIJAN VOLAREVI
FILIP HORVAT
LUKA OSTARI
STIPE VUJEVI
JOSIP BABI
LEONARDO PEHAR
LUKA MORBER
ELJKO MARKI
LUKA ZEBEC
NOAH MARKO MESI
TOMISLAV JANE
LUKA RADI
BORNA TOMAI
STIPE MIO
LOVRE VII
LEON PANDI
ROBERT BEDEKOVI
BOO SUI
DINO LEDENKO
JURE RASTOI
DOMINIK KUPRES

MEDVEDGRAD, ZAGREB
DRAGOJLE JARNEVI, KARLOVAC
PRELOG
STJEPANA KEFELJE, KUTINA
A. G. MATO, VINKOVCI
MEDVEDGRAD, ZAGREB
MEDVEDGRAD, ZAGREB
LUAC, SPLIT
STJEPANA KEFELJE, KUTINA
NOVI MAROF
DOBRIA CESARI, POEGA
III. O. ., BJELOVAR
PRELOG
MARIJE I LINE, UMAG
STJEPANA KEFELJE, KUTINA
DOBRIA CESARI, POEGA
DOBRIA CESARI, POEGA
DON M. PAVLINOVIA, METKOVI
III. O. ., BJELOVAR
DON M. PAVLINOVIA, METKOVI
III. O. ., BJELOVAR
"BRAA RADI", KOPRIVNICA
SMILJEVAC, ZADAR
SMILJEVAC, ZADAR
I. G. K., STARO PETROVO SELO
I. G. K., STARO PETROVO SELO
A. G. MATO, VINKOVCI
VLADIMIR NAZOR, EPIN
LJ. GAJA, ZAPREI
PETRA PRERADOVIA, PITOMAA
LUAC, SPLIT
ZRINSKIH I FRANKOPANA, OTOAC
DON M. PAVLINOVIA, METKOVI
SMILJEVAC, ZADAR
DOBRIA CESARI, POEGA
PETRA PRERADOVIA, PITOMAA
LUAC, SPLIT
VODICE
DON M. PAVLINOVIA, METKOVI
LJ. GAJA, ZAPREI

MEDO
CENTAR
MLADOST
DUNJA
AGMA
MEDO
MEDO
ZEC
DUNJA
TORNADO
SOKOL
MLADOST
MLADOST
MLADOST
DUNJA
SOKOL
SOKOL
GUSAR
MLADOST
GUSAR
MLADOST
BRAA RADI
SMILJEVAC
SMILJEVAC
SLAVIJA
SLAVIJA
AGMA
NAZOR
GAJ
SOKOL
ZEC
OTOAC
GUSAR
SMILJEVAC
SOKOL
SOKOL
ZEC
OKIT
GUSAR
GAJ

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

MARIN VRDOLJAK
ANTONIO BELEETI
PATRIK BABI
JURICA OTAR
PETAR OP
NIKOLA MAGDI
LUKA ATLIJA
ANTONIO PILJAK
NIKOLA VIDI
MARKO FANJKUTI
MARKO MAJER
ANTONIO PERVAN
TIN JERGOVI
PATRIK JENKA
DAVOR KAPA
DOMINIK ABRAMOVI
ZVONIMIR MRLE
MARKO ABRAMOVI
LUKA JAAREVI
DANIEL GAGULI
NIKO RADII
IVAN CVITANOVI
MARKO GOLUBI
DOMINIK ZRNO
ERIK BUI
LUKAS BOI
DOMINIK VERLI
MARIN LIPINI
JOSIP GNJE
LOVRO RADOI
JURA TIMAC
TIN PRVI
MARIN JURKOVI
MATEJ DENIS
ROBERT BATARILO
MARKO HONJAK
FLORIJAN VORIH
TOMISLAV BABAC
LORIS HRUBY
IVIJAN SVRNJAK

VLADIMIR NAZOR, EPIN


NOVI MAROF
PETRA PRERADOVIA, PITOMAA
VELIKO TRGOVIE
I. G. KOVAIA, DELNICE
PETRA PRERADOVIA, PITOMAA
LJ. GAJA, ZAPREI
VELIKO TRGOVIE
MEDVEDGRAD, ZAGREB
VELIKO TRGOVIE
STJEPANA KEFELJE, KUTINA
VODICE
ZRINSKIH I FRANKOPANA, OTOAC
NOVI MAROF
VLADIMIR NAZOR, EPIN
I. G. KOVAIA, DELNICE
I. G. KOVAIA, DELNICE
I. G. KOVAIA, DELNICE
MARIJE I LINE, UMAG
VLADIMIR NAZOR, EPIN
A. G. MATO, VINKOVCI
DRAGOJLE JARNEVI, KARLOVAC
"BRAA RADI", KOPRIVNICA
NOVI MAROF
MARIJE I LINE, UMAG
MARIJE I LINE, UMAG
PRELOG
DRAGOJLE JARNEVI, KARLOVAC
LUAC, SPLIT
I. G. K. ,STARO PETROVO SELO
LJ. GAJA, ZAPREI
"BRAA RADI", KOPRIVNICA
ZRINSKIH I FRANKOPANA, OTOAC
I. G. K., STARO PETROVO SELO
SMILJEVAC, ZADAR
PRELOG
VELIKO TRGOVIE
VODICE
III. O. ., BJELOVAR
"BRAA RADI", KOPRIVNICA

NAZOR
TORNADO
SOKOL
GAJ
PETEHOVAC
SOKOL
GAJ
GAJ
MEDO
GAJ
DUNJA
OKIT
OTOAC
TORNADO
NAZOR
PETEHOVAC
PETEHOVAC
PETEHOVAC
MLADOST
NAZOR
AGMA
CENTAR
BRAA RADI
TORNADO
MLADOST
MLADOST
MLADOST
CENTAR
ZEC
SLAVIJA
GAJ
BRAA RADI
OTOAC
SLAVIJA
SMILJEVAC
MLADOST
GAJ
OKIT
MLADOST
BRAA RADI

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MEDO NASTUPILA JE U SASTAVU:


Nikola Klari, Andrija Palika, Leonardo Frankovi, Nikola Vidi
VODITELJ: Goran Firt

130

IME KOLE
MEDVEDGRAD, ZAGREB
STJEPANA KEFELJE, KUTINA
DOBRIA CESARI, POEGA
III. O. ., BJELOVAR
DON M. PAVLINOVIA, METKOVI
LUAC, SPLIT
SMILJEVAC, ZADAR
PRELOG
A. G. MATO, VINKOVCI
NOVI MAROF
PETRA PRERADOVIA, PITOMAA
LJ. GAJA, ZAPREI
I. G. K., STARO PETROVO SELO
VLADIMIR NAZOR, EPIN
DRAGOJLE JARNEVI, KARLOVAC
MARIJE I LINE, UMAG
VELIKO TRGOVIE
"BRAA RADI", KOPRIVNICA
I.G.KOVAIA, DELNICE
ZRINSKIH I FRANKOPANA, OTOAC
VODICE

IME SD-a
MEDO
DUNJA
SOKOL
MLADOST
GUSAR
ZEC
SMILJEVAC
MLADOST
AGMA
TORNADO
SOKOL
GAJ
SLAVIJA
NAZOR
CENTAR
MLADOST
GAJ
BRAA RADI
PETEHOVAC
OTOAC
OKIT

BODOVI
14
28
44
52
71
76
81
83
93
106
109
116
121
124
132
138
142
157
158
158
168

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


KROS - OSNOVNE KOLE

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


KROS - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

Organizacijski odbor zavrnice DP-a:

19. i 20. travnja 2015., Krapinske toplice

1. Tatjana Tua - predsjednik, 2. Ivan Duji, 3. Radovan Cesarec

MJESTO

IME I PREZIME

IME KOLE, MJESTO

MJESTO

IME I PREZIME

IME KOLE, MJESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ELIPEVEC
DORABOGI
ANASANKOVI
MAJABIUK
ANTONELAMOIBOB
DOLORESBARI
LUCIJAZIMONJI
VERONIKADRLJAI
LARAMERLO
MAJAPETRUI
LENASABO
ANJAHARAMINA
MARTINATARITA
MAGDALENADRLJAI
SARAJELUI
KARLAPULJKO
EVABAI
PATRICIJAPEVEC
MATEJAGOLUBI
MATEJAGRETA
DORAKRALJ
EMAVUKADIN
URULABLAKOVI
NIKOLINAKOVAI
MARTANOVAK
LENAPAMI
LEAGABRILO
STELAKLENIK
PAULAZEKI

JOSIPA RAIA ZAGREB


MATE LOVRAKA KUTINA
TENJA
I B.MAURANI VIROVITICA
VLADIMIRA NAZORA PAZIN
D. TADIJANOVI SLAVONSKI B.
LJUDEVITA MODECA KRIEVCI
LJUDEVITA MODECA KRIEVCI
. K. BENJE ZADAR
BOGUMILA TONIJA SAMOBOR
I B.MAURANI VIROVITICA
BOGUMILA TONIJA SAMOBOR
IVANSKA
LJUDEVITA MODECA KRIEVCI
LJUDEVITA MODECA KRIEVCI
JOSIPA RAIA ZAGREB
VELA LUKA
KRAPINSKE TOPLICE
KRAPINSKE TOPLICE
MATE LOVRAKA KUTINA
I. G. KOVAI DUGA RESA
BOGUMILA TONIJA SAMOBOR
I. G. KOVAIA DELNICE
KRAPINSKE TOPLICE
MURSKO SREDIE
VLADIMIRA NAZORA PAZIN
BLATINE-KRAPE SPLIT
. K. BENJE ZADAR
JOSIPA LOVRETIA OTOK

RAI
VIHOR
GINKO
IBM
MLADOST
TADIJA
IZVOR
IZVOR
BRODARICA
BOGUMILAC
IBM
BOGUMILAC
IVAN OBRLJAN
IZVOR
IZVOR
RAI
VAL
TOPLICE
TOPLICE
VIHOR
GORAN
BOGUMILAC
PETEHOVAC
TOPLICE
KONDOR
MLADOST
MLADOST
BRODARICA
MLADOST OTOK

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

PAULAKUEK
IVABONJAK
KATARINAALERI
MATEAKLENIK
LARALONARI
LUCIJACAPAN
TINAMID
LORENAMIHI
LENASTOJKOVI
CARMENDRNASIN
ANIPAULII
TEABABEL
LEONARUHEK
SUZANAMII
MAGDALENAMII
HELENALUKAEVI
MARTINAJURI
REBEKAPINTARI
ALMADEDI
VERONIKACVILKO
IVAORAK
ANDREAIVEI
MARIJASLOBOAN
LUCIJAKROPEK
VALENTINAPEJANOVI
KARLASABO
ANATASLAK
LORENAKOS
LEANATOMAI

IVANSKA
VODICE
TENJA
. K. BENJE ZADAR
KRAPINSKE TOPLICE
IVANSKA
BOGUMILA TONIJA SAMOBOR
VODICE
BLATINE-KRAPE SPLIT
JOSIPA LOVRETIA OTOK
VLADIMIRA NAZORA PAZIN
TENJA
D. TADIJANOVI SLAVONSKI BROD
JOSIPA LOVRETIA OTOK
. K. BENJE ZADAR
I B.MAURANI VIROVITICA
VODICE
MURSKO SREDIE
I. G. KOVAIA DELNICE
NOVI MAROF
D. TADIJANOVI SLAVONSKI BROD
VODICE
TENJA
NOVI MAROF
JOSIPA LOVRETIA OTOK
D. TADIJANOVI SLAVONSKI BROD
BLATINE-KRAPE SPLIT
MURSKO SREDIE
VLADIMIRA NAZORA PAZIN

IVAN OBRLJAN
OKIT
GINKO
BRODARICA
TOPLICE
IVAN OBRLJAN
BOGUMILAC
OKIT
MLADOST
MLADOST OTOK
MLADOST
GINKO
TADIJA
MLADOST OTOK
BRODARICA
IBM
OKIT
KONDOR
PETEHOVAC
TORNADO
TADIJA
OKIT
GINKO
TORNADO
MLADOST OTOK
TADIJA
MLADOST
KONDOR
MLADOST

131

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


KROS - OSNOVNE KOLE

MJESTO

IME I PREZIME

IME KOLE, MJESTO

MJESTO

IME I PREZIME

IME KOLE, MJESTO

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

MATEJAKASUNI
LORENAMIHALJEK
IVONAGRETA
LUCIJAMARII
MARIJANATULI
VERONIKAJANDRILOVI
TINATUEK
KLARARASTOVI
VLATKAOLI
TARARAKI
NIKAJAMBREI

I. G. KOVAI DUGA RESA


NOVI MAROF
MATE LOVRAKA KUTINA
VELA LUKA
VELA LUKA
IVANSKA
VILIMA KORAJCA KAPTOL
BLATINE-KRAPE SPLIT
VILIMA KORAJCA KAPTOL
I. G. KOVAIA DELNICE
MURSKO SREDIE

GORAN
TORNADO
VIHOR
VAL
VAL
IVAN OBRLJAN
IJAK
MLADOST
IJAK
PETEHOVAC
KONDOR

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

PAULATOMLJENOVI
PETRAVESELI
GABRIJELALUJI
IVONARAKI
MARTINAPUKADIJA
VITAPRPI
NIKACVJETIANIN
IVAZRILI
ENNI MARTINAFUDURI
TENARADOAJ
ANTONIJADAJI

S. S. KRANJEVIA SENJ
I B.MAURANI VIROVITICA
VILIMA KORAJCA KAPTOL
I. G. KOVAIA DELNICE
NOVI MAROF
S. S. KRANJEVIA SENJ
S. S. KRANJEVIA SENJ
S. S. KRANJEVIA SENJ
I. G. KOVAI DUGA RESA
I. G. KOVAI DUGA RESA
JOSIPA RAIA ZAGREB

USKOK
IBM
IJAK
PETEHOVAC
TORNADO
USKOK
USKOK
USKOK
GORAN
GORAN
RAI

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PRVOPLASIRANA EKIPA SD IZVOR NASTUPILA JE U SASTAVU:


Magdalena Drljai, Veronika Drljai, Sara Jelui, Lucija Zimonji
VODITELJ: Darinka imuni

IME KOLE
LJUDEVITA MODECA, KRIEVCI
BOGUMILA TONIJA, SAMOBOR
I B.MAURANI, VIROVITICA
KRAPINSKE TOPLICE
. K. BENJE, ZADAR
VLADIMIRA NAZORA, PAZIN
TENJA
IVANSKA
MATE LOVRAKA, KUTINA
JOSIPA RAIA, ZAGREB
D. TADIJANOVI, SLAVONSKI BROD
JOSIPA LOVRETIA, OTOK
VODICE
BLATINE-KRAPE, SPLIT
MURSKO SREDIE
I. G. KOVAIA, DELNICE
VELA LUKA
I. G. KOVAI, DUGA RESA
NOVI MAROF
VILIMA KORAJCA, KAPTOL
S. S. KRANJEVIA, SENJ

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


KROS - OSNOVNE KOLE

132

IME SD-a
IZVOR
BOGUMILAC
IBM
TOPLICE
BRODARICA
MLADOST
GINKO
IVAN OBLJAN
VIHOR
RAI
TADIJA
MLADOST
OKIT
MLADOST
KONDOR
PETEHOVAC
VAL
GORAN
TORNADO
IJAK
USKOK

BODOVI
29
44
60
61
70
71
76
78
83
97
98
111
114
121
129
139
142
158
162
204
221

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


KROS - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO

Organizacijski odbor zavrnice DP-a:

21. i 22. travnja 2015., Krapinske toplice

1. Tatjana Tua - predsjednik, 2. Ivan Duji, 3. Radovan Cesarec

MJESTO

IME I PREZIME

IME KOLE, MJESTO

MJESTO

IME I PREZIME

IME KOLE, MJESTO

OGNJEN MERGON

GIMNAZIJA I. Z. D. KRIEVCI

GIMNAZIJA KRIEVCI

37

JOSIP RUNTAS

STRUKOVNA KOLA SAMOBOR

MLADOST 1957

MARINO BLOUDEK

GIMNAZIJA P. PRERADOVIA VIROVITICA

GIMNAZIJA

38

IME PEI

EKONOMSKA KOLA IBENIK

EKONOMIST

JURAJ PALI

GIMNAZIJA I. Z. D. KRIEVCI

GIMNAZIJA KRIEVCI

39

MARCO FRANCESCO RISTI

GIMNAZIJA PULA

GIMNAZIJALAC

ROKO MITROVI

POMORSKA KOLA ZADAR

IDRO

40

MARK TOMEK

SREDNJA KOLA ZABOK

GROM

MARKO RUBI

SREDNJA KOLA OTOAC

GACKI SOKOLI

41

MATEO MARINOVI

S MEDICINSKA K. SLAVONSKI BROD

S.M..

EMANUEL EVAI

GIMNAZIJA I. Z. D. KRIEVCI

GIMNAZIJA KRIEVCI

42

PETAR VRBANI

STRUKOVNA KOLA SAMOBOR

MLADOST 1957

GABRIJEL STOJANOVI

TEHNIKA KOLA AKOVEC

TIO

43

MIRKO NESEK

TEHNIKA KOLA BJELOVAR

TEHNIAR

FRAN TOPOL

PETA GIMNAZIJA ZAGREB

PETA

44

KRISTIJAN MARKI

TEHNIKA KOLA BJELOVAR

TEHNIAR

KREIMIR GODE

GIMNAZIJA P. PRERADOVIA VIROVITICA

GIMNAZIJA

45

BRUNO KONTI

GIMNAZIJA DUBROVNIK

GIMNAZIJALAC

10

IVAN BARII

GIMNAZIJA A.G.M. AKOVO

MLADOST '96

46

DUJE PEI

EKONOMSKA KOLA IBENIK

EKONOMIST

11

TVRTKO PALIJAN

GIMNAZIJA I. Z. D. KRIEVCI

GIMNAZIJA KRIEVCI

47

SEBASTIJAN ANTOKOVI

TEHNIKA KOLA AKOVEC

TIO

12

DARIO FOTAK

STR. I PROM. KOLA VARADIN

STROJAR

48

MARIO LOBA

GIMNAZIJA DUBROVNIK

GIMNAZIJALAC

13

MATEJ GRABUI

SREDNJA KOLA ZABOK

GROM

49

BRUNO TIGLI

S MEDICINSKA K. SLAVONSKI BROD

S.M..

14

VEDRAN BUDIMIR

GIMNAZIJA A.G.M. AKOVO

MLADOST '96

50

ANTONIO UVELA

GIMNAZIJA DUBROVNIK

GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJA

15

LUKA DUMANI

PETA GIMNAZIJA ZAGREB

PETA

51

LUKA VINOVRKI

GIMNAZIJA P. PRERADOVIA VIROVITICA

16

MARKO VRBANEC

SREDNJA KOLA ZABOK

GROM

52

MARKO BAAK

TEHNIKA KOLA BJELOVAR

TEHNIAR

17

VALENTINO RUNTAS

STRUKOVNA KOLA SAMOBOR

MLADOST 1957

53

ANTE KOSTELAC

SREDNJA KOLA OTOAC

GACKI SOKOLI

18

MISLAV MUNJIZA

GIMNAZIJA A.G.M. AKOVO

MLADOST '96

54

JOSIP KOCI

S MEDICINSKA K. SLAVONSKI BROD

S.M..

19

JURIJ KOS

PETA GIMNAZIJA ZAGREB

PETA

55

LEO TOMUI

SREDNJA KOLA PETRINJA

PETRYNIA

20

ANTE LERGA

POMORSKA KOLA ZADAR

IDRO

56

ANTONIO UNI

S. ZA ET I RA. RIJEKA

ELEKTRON

21

SEBASTIJAN KOCEN

TEHNIKA KOLA AKOVEC

TIO

57

TOMISLAV OGNJENI

GIMNAZIJA POEGA

GIMNAZIJA

22

TIN OI

GIMNAZIJA PULA

GIMNAZIJALAC

58

STJEPAN TETI

GIMNAZIJA POEGA

GIMNAZIJA
TEHNIAR

23

DOMAGOJ DVORAK

SREDNJA KOLA ZABOK

GROM

59

ANTONIO DRETVI

TEH. KOLA R. BOKOVI VINKOVCI

24

ANTONIO PAVLI

TEHNIKA KOLA BJELOVAR

TEHNIAR

60

MARIO VIDAI

POMORSKA KOLA ZADAR

IDRO

25

DAVID ALAMON

STR. I PROM. KOLA VARADIN

STROJAR

61

FRANJO KOSTELAC

SREDNJA KOLA OTOAC

GACKI SOKOLI

26

LUKA DUVNJAK

GIMNAZIJA P. PRERADOVIA VIROVITICA

GIMNAZIJA

62

MARKO ANDRIJI

PETA GIMNAZIJA V. NAZOR SPLIT

AZINUS

27

JOSIP SIGUR

SREDNJA KOLA PETRINJA

PETRYNIA

63

MATIJA PRPI

GIMNAZIJA PULA

GIMNAZIJALAC

28

ROMANO POLI

S. ZA ET I RA. RIJEKA

ELEKTRON

64

MATEO PONGRAC

TEHNIKA KOLA AKOVEC

TIO

29

JOSIP RUKAVINA

TEH. KOLA R. BOKOVI VINKOVCI

TEHNIAR

65

BRUNO KOVAKO

STRUKOVNA KOLA SAMOBOR

MLADOST 1957

30

KRISTIJAN SIGUR

SREDNJA KOLA PETRINJA

PETRYNIA

66

MATEJ RUBI

SREDNJA KOLA OTOAC

GACKI SOKOLI

31

DANIEL MARINKOVI

GIMNAZIJA PULA

GIMNAZIJALAC

67

LUKA KLARI

S MEDICINSKA K. SLAVONSKI BROD

S.M..

32

NIKOLA URSI

GIMNAZIJA DUBROVNIK

GIMNAZIJALAC

68

JAKOV KOTAN

EKONOMSKA KOLA IBENIK

EKONOMIST

33

IVAN BOGDANOVI

GIMNAZIJA A.G.M. AKOVO

MLADOST '96

69

TOMISLAV VINJI

EKONOMSKA KOLA IBENIK

EKONOMIST

34

RENATO SPERANZA

S. ZA ET I RA. RIJEKA

ELEKTRON

70

IVAN KAPITANOVI

POMORSKA KOLA ZADAR

IDRO

35

GORAN STRELEC

STR. I PROM. KOLA VARADIN

STROJAR

71

DOMINIK BIKUP

STR. I PROM. KOLA VARADIN

STROJAR

36

EUGEN STAMBULI

S. ZA ET I RA. RIJEKA

ELEKTRON

72

DOMAGOJ CELI

SREDNJA KOLA PETRINJA

PETRYNIA

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJA KRIEVCI NASTUPILA JE U SASTAVU:


Ognjen Mergon, Emanuel Evai, Juraj Pali, Tvrtko Palijan
VODITELJ: Ante Tomas

133

IME SD-a

BODOVI

GIMNAZIJA I. Z. D., KRIEVCI

IME KOLE I MJESTO

GIMNAZIJA KRIEVCI

10

GIMNAZIJA P. PRERADOVIA, VIROVITICA

GIMNAZIJA

37

GIMNAZIJA A.G.M., AKOVO

MLADOST-96

42

PETA GIMNAZIJA, ZAGREB

PETA

42

SREDNJA KOLA,ZABOK

GROM

52

STR. I PROM. KOLA VARADIN

STROJAR

72

TEHNIKA KOLA AKOVEC

TIO

75

POMORSKA KOLA, ZADAR

IDRO

84

GIMNAZIJA PULA

GIMNAZIJALAC

92

10

STRUKOVNA KOLA, SAMOBOR

MLADOST1957

96

11

S. ZA ET I RA., RIJEKA

ELEKTRON

98

12

TEHNIKA KOLA BJELOVAR

TEHNIAR

111

13

SREDNJA KOLA PETRINJA

PETRYNIA

112

14

SREDNJA KOLA OTOAC

GACKI SOKOLI

119

15

GIMNAZIJA DUBROVNIK

GIMNAZIJALAC

125

16

S MEDICINSKA K. SLAVONSKI BROD

S.M..

144

17

EKONOMSKA KOLA IBENIK

EKONOMIST

152

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


KROS - SREDNJE KOLE

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


KROS - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO

Organizacijski odbor zavrnice DP-a:

21. i 22. travnja 2015., Krapinske toplice

1. Tatjana Tua - predsjednik, 2. Ivan Duji, 3. Radovan Cesarec

MJESTO

IME I PREZIME

IME KOLE, MJESTO

MJESTO

IME I PREZIME

IME KOLE, MJESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NINA DOBA
ANA VAREKO
LORA ONTL
DOROTEJA SANTI
SANJA GRGI
PAULA TEPU
SARA VIDAKOVI
ANICA IKO
ELA IMUNI
TAJANA IDOV
HILDA HELLER
KSENIJA JURKOVI
KATARINA MAJSTORI
MARINA NOVOSELEC
JOSIPA BEBEK
KATARINA BALI
FRANCISKA MARI
SARA PETAK
ANDREA GALETI
KARLA PAVLIEK
KARLA EELJA
NIVES ZEBI
LUCIJA PETROVI
WANDA HABER
MAJA PRAVDI
LIDIJA UVELA
ANA VIEKRUNA
MONIKA TOKI
ENA TANDARA

GIMNAZIJA J S. AKOVEC
GIMNAZIJA PULA
III. GIMNAZIJA ZAGREB
SREDNJA KOLA M. M. SLATINA
EKON. I TRG. KOLA VINKOVCI
SALEZIJANSKA GIMNAZIJA RIJEKA
III. GIMNAZIJA ZAGREB
III. GIMNAZIJA ZAGREB
GIMNAZIJA I. Z. D. KRIEVCI
GIMNAZIJA J S. AKOVEC
TEHNIKA KOLA SLAVONSKI BROD
SREDNJA KOLA OTOAC
TEHNIKA KOLA SLAVONSKI BROD
SREDNJA KOLA M. M. SLATINA
SREDNJA KOLA DUGO SELO
GIMNAZIJA I. Z. D. KRIEVCI
GIMNAZIJA PULA
GIMNAZIJA J S. AKOVEC
SREDNJA KOLA OTOAC
GIMNAZIJA I. Z. D. KRIEVCI
SALEZIJANSKA GIMNAZIJA RIJEKA
SREDNJA KOLA A. . GARENICA
SALEZIJANSKA GIMNAZIJA RIJEKA
GIMNAZIJA PULA
III. GIMNAZIJA ZAGREB
SREDNJA KOLA VELA LUKA
SREDNJA KOLA OTOAC
SREDNJA KOLA M. M. SLATINA
EKON. I TRG. KOLA VINKOVCI

GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJALAC
III. GIMNAZIJA
MARUL
MLADOST
DOMINIK SAVIO
III. GIMNAZIJA
III. GIMNAZIJA
GIMNAZIJA KRIEVCI
GIMNAZIJALAC
TEHNIAR
GACKI SOKOLI
TEHNIAR
MARUL
MARTIN
GIMNAZIJA KRIEVCI
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJALAC
GACKI SOKOLI
GIMNAZIJA KRIEVCI
DOMINIK SAVIO
SOKOL
DOMINIK SAVIO
GIMNAZIJALAC
III. GIMNAZIJA
DUPIN
GACKI SOKOLI
MARUL
MLADOST

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

LARISA GERENIR
VANESSA LUI
ANA VOJTULEK
JELENA SURJAN
DANIELA GAPAR
GABRIELA BUBANKO
ANA EBALJ
ANDREA JURII
ROMANA JOSKI
IVA MARTINKO
NIVES METROVI
ANA PTIEK
MATEJA CESAREC
ANA MAKOVI
IDA IMUNI
INGA KUNERT
PAULA PERCA
PETRA GABRE
TEA BURI
NIKOLINA MEZNARI
INES BINA
ANA MARTINOVI
KARLA DUJI
SABINA HORVAT
MARIJA ARINI
IVA SEDLAR
VALENTINA FILIPI
NADA SIKRA
MARTA ERSLAN

SREDNJA KOLA M. M. SLATINA


EKON. I TRG. KOLA VINKOVCI
EKONOMSKA KOLA, POEGA
SREDNJA KOLA VELA LUKA
SREDNJA KOLA DUGO SELO
SREDNJA KOLA ZABOK
SREDNJA KOLA DUGO SELO
SALEZIJANSKA GIMNAZIJA RIJEKA
SREDNJA KOLA OTOAC
SREDNJA KOLA ZABOK
PRVA GIMNAZIJA OSIJEK
PRVA GIMNAZIJA VARADIN
PRVA GIMNAZIJA VARADIN
SREDNJA KOLA VELA LUKA
GIMNAZIJA I. Z. D. KRIEVCI
SREDNJA KOLA PETRINJA
PRVA GIMNAZIJA VARADIN
GIMNAZIJA A. VRANIA IBENIK
GIMNAZIJA PULA
PRVA GIMNAZIJA OSIJEK
SREDNJA KOLA A. . GARENICA
EKON. I TRG. KOLA VINKOVCI
GIMNAZIJA J S. AKOVEC
PRVA GIMNAZIJA VARADIN
SREDNJA KOLA PETRINJA
SREDNJA KOLA DUGO SELO
SREDNJA KOLA ZABOK
PRVA GIMNAZIJA OSIJEK
GIMNAZIJA J. B. ZADAR

MARUL
MLADOST
EKONOMIK
DUPIN
MARTIN
GROM
MARTIN
DOMINIK SAVIO
GACKI SOKOLI
GROM
GYMNICUS
SREDNJOKOLAC
SREDNJOKOLAC
DUPIN
GIMNAZIJA KRIEVCI
PETRYNIA
SREDNJOKOLAC
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJALAC
GYMNICUS
SOKOL
MLADOST
GIMNAZIJALAC
SREDNJOKOLAC
PETRYNIA
MARTIN
GROM
GYMNICUS
GJB

134

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


KROS - SREDNJE KOLE

MJESTO

IME I PREZIME

IME KOLE, MJESTO

MJESTO

IME I PREZIME

IME KOLE, MJESTO

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

MARTA RADOVI
JOSIPA TAVALJ
JOSIPA SUDI
LORENA SIKAEK
MIA ERI
ELENA LOVRI
LARA REGJO
ANAMARIJA DEBELJAK
AGATA BLASLOV
ANTONIA RUPI

GIMNAZIJA J. B. ZADAR
SREDNJA KOLA A. . GARENICA
TEHNIKA KOLA SLAVONSKI BROD
SREDNJA KOLA A. . GARENICA
V. GIMNAZIJA V. NAZOR SPLIT
SREDNJA KOLA PETRINJA
V. GIMNAZIJA V. NAZOR SPLIT
SREDNJA KOLA ZABOK
GIMNAZIJA J. B. ZADAR
GIMNAZIJA A. VRANIA IBENIK

GJB
SOKOL
TEHNIAR
SOKOL
AZINUS
PETRYNIA
AZINUS
GROM
GJB
GIMNAZIJALAC

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ENA DEVI
LAURA LONAR
JOSIPA CECI VIDO
DOROTEA BELJAN
PETRA RAJI
KLARA RAJNOVI
MARTINA PILA
LAURA KVARTU
LUCIJA SKORI
TEA LJUBEI

TEHNIKA KOLA SLAVONSKI BROD


EKONOMSKA KOLA, POEGA
V. GIMNAZIJA V. NAZOR SPLIT
V. GIMNAZIJA V. NAZOR SPLIT
GIMNAZIJA A. VRANIA IBENIK
EKONOMSKA KOLA, POEGA
EKONOMSKA KOLA, POEGA
GIMNAZIJA J. B. ZADAR
GIMNAZIJA A. VRANIA IBENIK
SREDNJA KOLA PETRINJA

TEHNIAR
EKONOMIK
AZINUS
AZINUS
GIMNAZIJALAC
EKONOMIK
EKONOMIK
GJB
GIMNAZIJALAC
PETRYNIA

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TREA GIMNAZIJA NASTUPILA JE U SASTAVU:


Anica iko, Lora Ontl, Maja Pravdi, Sara Vidakovi
VODITELJ: Zoran Gali

IME KOLE I MJESTO

135

BODOVI

III. GIMNAZIJA ZAGREB

TREA GIMNAZIJA

18

GIMNAZIJA J S. AKOVEC

GIMNAZIJALAC

29

GIMNAZIJA PULA

GIMNAZIJALAC

43

GIMNAZIJA I. Z. D. KRIEVCI

GIMNAZIJA KRIEVCI

45

SREDNJA KOLA M. M. SLATINA

MARUL

46

SALEZIJANSKA GIMNAZIJA RIJEKA

DOMINIK SAVIO

50

SREDNJA KOLA OTOAC

GACKI SOKOLI

58

EKON. I TRG. KOLA VINKOVCI

MLADOST

65

SREDNJA KOLA DUGO SELO

MARTIN

85

10

TEHNIKA KOLA SLAVONSKI BROD

TEHNIAR

11

SREDNJA KOLA VELA LUKA

DUPIN

102

12

PRVA GIMNAZIJA VARADIN

SREDNJOKOLAC

129

13

SREDNJA KOLA ZABOK

GROM

130

14

SREDNJA KOLA A. . GARENICA

SOKOL

132

15

PRVA GIMNAZIJA OSIJEK

GYMNICUS

146

16

SREDNJA KOLA PETRINJA

PETRYNIA

163

17

EKONOMSKA KOLA, POEGA

EKONOMIK

176

18

GIMNAZIJA J. B. ZADAR

GJB

184

19

GIMNAZIJA A. VRANIA IBENIK

GIMNAZIJALAC

188

20

V. GIMNAZIJA V. NAZOR SPLIT

AZINUS

199

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


KROS - SREDNJE KOLE

IME SD-a

85

4.3.11. REZULTATI

BADMINTON

136

4.3.11. REZULTATI

DUBROVNIK

port u Dubrovniku ima dugu tradiciju koja je od


poetka 20. stoljea bila je organizirana u Hrvatskom sokolu iji je rad bio zabranjen 1914. godine. Nakon Prvog svjetskog rata osnivaju se 1919.
godine nogometni klubovi Plamen i Jadran koji se ne
uspijevaju registrirati, a prva portska drutva u Dubrovniku registriraju se 1922. godine i to nogometni klubovi
Gok i Jug koji djeluju i danas.
1923. godine osniva se Vaterpolo klub Jug, a iza toga
portski klub Graanski s vie sportskih selekcija.
Dubrovaki sport dao je 13 osvajaa olimpijskih medalja a od toga neki su osvajali i po etiri odnosno dvije
olimpijske medalje.
Badmintonski klub Aedium osnovan je u veljai
1999. godine pod imenom Gimnazijalac, nakon to je
u dubrovakoj Gimnaziji povodom Feste svetoga Vlaha
( 3. veljae) odrano prvo pojedinano prvenstvo Dubrovnika u badmintonu u mukoj i enskoj konkurenciji.
Prvih dvadesetak mjeseci klub je poivao na djelatnosti rekreativnih igraa, organizirao razna lokalna natjecanja i postao lanom Hrvatskog badmintonskog saveza i
Dubrovakog saveza portova. U listopadu 2000. godine
poeo je organizirani rad sa mlaim uzrastima, najprije u
dvorani Gimnazije s uenicima O Marina Getaldia, od
veljae 2001. u Lazaretima a od sijenja 2013. godine u

dijelu jednog Konzumovog skladita. Prostor za trening i


natjecanja nije time rijeen i predstavlja najvei zadatak
upravi kluba.
Veliki doprinos odravaju Zavrnice dravnog prvenstva SD-a u badmintonu pruile su Osnovne kole Marina Dria i Ivana Gundulia. Domain natjecanja, O
Marina Dria, osigurala je odline uvjete natjecanja.

137

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Ljube Babia

REZULTATI
PRVA - GORICA

DATUM I MJESTO
25. 02. 2015., Jastrebarsko

0:3

NOVSKA - PRVA

3:0

GORICA - NOVSKA

1:4

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ratko Stojkovi, prof.

R. BR.
IME KOLE
1
OSNOVNA KOLA NOVSKA
2
OSNOVNA KOLA NIKOLE HRIBARA
3
I. OSNOVNA KOLA BJELOVAR

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
NOVSKA
GORICA
PRVA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD NOVSKA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Novska
Velika Gorica
Bjelovar

MARKO STOJANOVI, LUKA BIOF, IVAN KOLAR, KARLO SLADOJEVI


VODITELJ: DONALD VEBLE

OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Okuani

REZULTATI
AGMA - SLAVONAC

3:0

DATUM I MJESTO
04. 03. 2015., Okuani

OKUANI - SLAP

3:0

SLAVONAC - SLAP

0:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Bruno tefanek

AGMA - OKUANI

2:3

OKUANI - SLAVONAC

3:0

SLAP - AGMA

1:3

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA OKUANI
OKUANI
2
OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO
AGMA
3
OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI
SLAP
4
OSNOVNA KOLA FRA KAJE ADIA PLETERNICA
SLAVONAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD OKUANI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Okuani
Vinkovci
Osijek
Pleternica

DAVID BAKI, TIBOR PAUI, IVAN GUBEROVI, MATEJ VUGRINEC


VODITELJ: MLADEN ULEKI

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Dvorana O Marina Dria

REZULTATI
VISOKA - DOMAGOJ

3:1

DATUM I MJESTO
12. 03. 2015., Dubrovnik

METERIZE - STANOVI

1:3

DOMAGOJ - STANOVI

2:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Vlaho Zloilo, prof.

VISOKA - METERIZE

3:0

STANOVI - VISOKA

1:3

METERIZE - DOMAGOJ

2:3

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA VISOKA
OSNOVNA KOLA STANOVI
OSNOVNA KOLA MARINA GETALDIA
OSNOVNA KOLA METERIZE

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
VISOKA
STANOVI
DOMAGOJ
METERIZE

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VISOKA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Split
Zadar
Dubrovnik
ibenik

VINKO RADI, ANTE ZOKO, IVAN AKI, ANTE DUGE


VODITELJ: ZORAN UGARKOVI

OSNOVNE KOLE - SJEVER

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA MEIMURSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
I. O akovec

REZULTATI
SLATINA - AK

0:3

DATUM I MJESTO
27. 02. 2015., akovec

MARUEVEC - REKA

3:0

AK - MARUEVEC

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Marin Horvat, prof.

SLATINA - REKA

1:3

REKA - AK

1:3

MARUEVEC - SLATINA

3:2

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
II. OSNOVNA KOLA AKOVEC
AK
2
OSNOVNA KOLA GUSTAV KRKLEC MARUEVEC
MARUEVEC
3
OSNOVNA KOLA SIDONIJE RUBIDO ERDODY
REKA
4
OSNOVNA KOLA EUGENA KUMIIA
SLATINA

MJESTO
akovec
Maruevec
Gornja Rijeka
Slatina

138

PRVOPLASIRANA EKIPA SD AK
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

NIKA JALOVEC, NOA JALOVEC, LUKA GRUBI, ROMEO DOMBAJ


VODITELJ: MLADEN DEI

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
kolski sportski savez Grada Zagreba

REZULTATI
PROLJEE - MATKO LAGINJA

3:2

DATUM I MJESTO
26. 02. 2015., Zagreb

PAN - MLADOST

3:0

MATKO LAGINJA - MLADOST

3:2

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Goran Hudovsky

PROLJEE - PAN

1:3

PAN - MATKO LAGINJA

3:2

MLADOST - PROLJEE

0:3

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA TITUA BREZOVAKOG
PAN
2
OSNOVNA KOLA IVE ANDRIA
PROLJEE
3
OSNOVNA KOLA MATKA LAGINJE
MATKO LAGINJA
4
OSNOVNA KOLA KRALJA TOMISLAVA
MLADOST

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PAN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

JANKO MLINAR, FILIP BAI, MARKO TERZI, LOVRO DOBROVI


VODITELJ: JOSIP GUDELJ

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Kozala

REZULTATI
VELI VRH - KOZALA

3:1

DATUM I MJESTO
03. 03. 2015., Rijeka
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Edo Hri

R. BR.
IME KOLE
1
OSNOVNA KOLA VELI VRH PULA
2
OSNOVNA KOLA KOZALA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
VELI VRH
KOZALA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VELI VRH


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Pula
Rijeka

ALEN RADOLOVI, DAVID ZANGHIRELLA, LEON JUKI, IVAN ROCE


VODITELJ: BERNARD ROVIS

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


BADMINTON - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
4, 5. i 6. oujka 2015., O Ivana Gundulia, O Marina Dria, Dubrovnik

KOORDINATOR NATJECANJA
Boris Krstievi

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Mladen Dei
Donald Veble
Mladen uleki

Josip Gudelj
Bernard Rovis
Zoran Ugarkovi

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
PAN
NOVSKA
VELI VRH
AK
OKUANI
VISOKA

IME KOLE
O TITUA BREZOVAKOG
O NOVSKA
O VELI VRH PULA
II. O AKOVEC
O OKUANI
O VISOKA

MJESTO
ZAGREB
NOVSKA
PULA
AKOVEC
OKUANI
SPLIT

GRUPA A
I. kolo
OKUANI - VELI VRH
II. kolo

2 :3

AK - OKUANI

3:2

III. kolo
VELI VRH - AK

2:3

GRUPA B
I. kolo
NOVSKA, PAN
II. kolo

0:3

VISOKA - NOVSKA

1:3

III. kolo
PAN - VISOKA

3:0

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
AK - NOVSKA
2:3
2. utakmica poluzavrnice
PAN - VELI VRH
za III. mjesto
VELI VRH - AK
za I. mjesto
PAN - NOVSKA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PAN NASTUPILA JE U SASTAVU:


Filip Bai, Janko Mlinar, Lovro Dobrovi, MarkoTerzi
VODITELJ: Josip Gudelj

139

3:0
3:2
3:0

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


BADMINTON - OSNOVNE KOLE

OSNOVNE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Ljube Babia

REZULTATI
NOVSKA - RIBAR

DATUM I MJESTO
25. 02. 2015., Jastrebarsko

3:0

EUGEN KUM - NOVSKA

3:0

RIBAR - EUGEN KUM

0:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ratko Stojkovi, prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
OSNOVNA KOLA EUGENA KUMIIA
EUGEN KUM
2
OSNOVNA KOLA NOVSKA
NOVSKA
EKA O JOSIPA RUIKE-ESK ZKLADN KOLA JOSEFA RIKY RIBAR
3

PRVOPLASIRANA EKIPA SD EUGEN KUM


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Velika Gorica
Novska
Konanica

PETRA SENFNER, IRA MISIR, MATEA KRLI


VODITELJ: BORIS OPAI

OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Okuani

REZULTATI
OKUANI - 5. RAJON

DATUM I MJESTO
03. 03. 2015., Okuani
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Bruno tefanek

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA ZDENKA TURKOVIA
OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO
OSNOVNA KOLA GRIGOR VITEZ
OSNOVNA KOLA OKUANI

0:3

VIHOR - AGMA

3:1

5. RAJON - AGMA

0:3

OKUANI - VIHOR

0:3

VIHOR - 5. RAJON

3:0

AGMA - OKUANI

3:0

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
VIHOR
AGMA
5. RAJON
OKUANI

MJESTO
Kutjevo
Vinkovci
Osijek
Okuani

140

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VIHOR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

IVA BUDIMIR, BARBARA HORA, KATARINA PUHARI, ANELIKA MATIJEVI


VODITELJ: ZVONKO IMUNOVI

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Dvorana O Marina Dria

REZULTATI
STANOVI - VISOKA

0:3

DATUM I MJESTO
12. 03. 2015., Dubrovnik

METERIZE - GUNDULI

0:3

VISOKA - GUNDULI

1:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Vlaho Zloilo, prof.

STANOVI - METERIZE

3:1

METERIZE - VISOKA

0:3

GUNDULI - STANOVI

3:2

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULIA
OSNOVNA KOLA VISOKA
OSNOVNA KOLA STANOVI
OSNOVNA KOLA METERIZE

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GUNDULI
VISOKA
STANOVI
METERIZE

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GUNDULI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Dubrovnik
Split
Zadar
ibenik

MARA PALFI, NIKOLINA KABIEK, BARBARA JANII


VODITELJ: ANA MEDO

OSNOVNE KOLE - SJEVER

SJEVER SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA MEIMURSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
I. O akovec

REZULTATI
PLAMEN - SLATINA

DATUM I MJESTO
27. 02. 2015. akovec
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Marin Horvat, prof.

R. BR.
1
2
3
4

0:3

KLEN - PRVA

0:3

SLATINA - PRVA

0:3

PLAMEN - KLEN

0:3

KLEN - SLATINA

3:0

PRVA - PLAMEN

3:0

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
I. OSNOVNA KOLA AKOVEC
PRVA
OSNOVNA KOLA GROFA JANKA DRAKOVIA
KLEN
OSNOVNA KOLA EUGENA KUMIIA
SLATINA
OSNOVNA KOLA "VLADIMIR NAZOR" KRIEVCI
PLAMEN

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PRVA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
akovec
Klenovnik
Slatina
Krievci

KATJA SIROI, LAURA HORVAT, INA DERK, JANA BRAKO


VODITELJ: MARINKO HORVAT

OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
ZV, paviljon 25 Turbo limach

REZULTATI
NOVE KRUGE - MLADOST

3:0

DATUM I MJESTO
21. 02. 2015., Zagreb

PROLJEE - TRENJA

0:3

MLADOST - TRENJA

0:3

NOVE KRUGE - PROLJEE

1:3

PROLJEE - MLADOST

3:0

TRENJA - NOVE KRUGE

3:2

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Goran Hudovsky

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
OSNOVNA KOLA JULIJA KLOVIA
OSNOVNA KOLA IVE ANDRIA
OSNOVNA KOLA JURE KATELANA
OSNOVNA KOLA KRALJA TOMISLAVA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
TRENJA
PROLJEE
NOVE KRUGE
MLADOST

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TRENJA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

TIHANA DOKO, INGA SADAI, ANTEA DUJMUI, MAJA BALENOVI


VODITELJ: IVANA KULAN

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Kozala

REZULTATI
BRAJDA - VELI VRH

3:0

DATUM I MJESTO
12. 03. 2015., Rijeka
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Edo Hri

R. BR.
IME KOLE
1
OSNOVNA KOLA BRAJDA
2
OSNOVNA KOLA VELI VRH PULA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
BRAJDA
VELI VRH

MJESTO
Rijeka
Pula

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BRAJDA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

ANA RUIZ, MONIKA PUI, MATEA MILIA, MIA MARAS


VODITELJ: LJILJANA TURINA-BUJANOVI

141

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


BADMINTON - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
4, 5. i 6. oujka 2015., O Ivana Gundulia, O Marina Dria, Dubrovnik

KOORDINATOR NATJECANJA
Boris Krstievi

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Marinko Horvat
Ljiljana Turina-Bujanovi
Boris Opai

Ana Medo
Gordana Seferovi
Zvonko imunovi

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
EUGEN KUM
GUNDULI
PRVA
VIHOR
TRENJA
BRAJDA

IME KOLE
O EUGENA KUMIIA
O IVANA GUNDULIA
I. O AKOVEC
O ZDENKA TURKOVIA
O JULIJA KLOVIA
O BRAJDA

MJESTO
VELIKA GORICA
DUBROVNIK
AKOVEC
KUTJEVO
ZAGREB
RIJEKA

GRUPA A
I. Kolo
BRAJDA - GUNDULI
II. Kolo

0:3

VIHOR - BRAJDA

3:2

III. Kolo
GUNDULI - VIHOR

3:2

GRUPA B
I. Kolo
TRENJA - EUGEN KUM
II. Kolo

2:3

PRVA - TRENJA

3:2

III. Kolo
EUGEN KUM - PRVA

3:2

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
GUNDULI - PRVA
3:2
2. utakmica poluzavrnice
EUGEN KUM - VIHOR
za III. mjesto
PRVA - VIHOR
za I. mjesto
GUNDULI - EUGEN KUM

PRVOPLASIRANA EKIPA SD EUGEN KUM NASTUPILA JE U SASTAVU:


Ira Misir, Matea Krli, Petra Senfner, Leona Torbica
VODITELJ: Boris Opai

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


BADMINTON - OSNOVNE KOLE

142

3:2
3:1
2:3

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
S jastrebarsko

REZULTATI
SREDNJOKOLAC - JASTREB

0:3

DATUM I MJESTO
13. 03. 2015., Jastrebarsko

MEDICINAR - SREDNJOKOLAC

2:3

JASTREB - MEDICINAR

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


eljka Kovai, prof.

R. BR.
IME KOLE
1
SREDNJA KOLA JASTREBARSKO
2
SREDNJA KOLA NOVSKA
3
MEDICINSKA KOLA BJELOVAR

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
JASTREB
SREDNJOKOLAC
MEDICINAR

PRVOPLASIRANA EKIPA SD JASTREB


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Jastrebarsko
Novska
Bjelovar

VIKTOR OLI, MARKO GUGEC, BORNA POPOVI, ZVONIMIR STUNJA


VODITELJ: SAA RODI

SREDNJE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Okuani

REZULTATI
GIMNAZIJA - PRIMAG

3:2

DATUM I MJESTO
18. 03. 2015., Okuani

GIMNAZIJALAC - TEHNIAR

0:3

TEHNIAR - PRIMAG

3:1

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Slavenka Vuji, prof.

GIMNAZIJA - GIMNAZIJALAC

3:0

GIMNAZIJALAC - PRIMAG

0:3

TEHNIAR - GIMNAZIJA

3:2

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
TEHNIKA KOLA RUERA BOKOVIA VINKOVCI
TEHNIAR
2
GIMNAZIJA
GIMNAZIJA
3
III. GIMNAZIJA OSIJEK
PRIMAG
4
GIMNAZIJA NOVA GRADIKA
GIMNAZIJALAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TEHNIAR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Vinkovci
Poega
Osijek
Nova Gradika

ANTONIO PASTOR, DINKO LJOLJO, DUMANI LUKA,IVAN ALI


VODITELJ: SEAD KLEBI

SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Dvorana O Marina Dria

REZULTATI
TEHNIAR - POMORAC

DATUM I MJESTO
20. 03. 2015., Dubrovnik

0:3

MERKUR - TEHNIAR

3:0

POMORAC - MERKUR

3:1

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Martin bogoje

R. BR.
IME KOLE
1
POMORSKO-TEHNIKA KOLA DUBROVNIK
2
KOMERCIJALNO-TRGOVAKA KOLA SPLIT
3
TEHNIKA KOLA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
POMORAC
MERKUR
TEHNIAR

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POMORAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Dubrovnik
Split
ibenik

MATEJ OLAN, ANTONIO BARKIDIJA, MARIO BARKIDIJA,LUKA UEVI


VODITELJ: MARTIN SENTI

SREDNJE KOLE - SJEVER

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA MEIMURSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gimnazija akovec

REZULTATI
MARUL - GIMNAZIJALAC (KC)

DATUM I MJESTO
17. 03. 2015., akovec

GIMNAZIJALAC (K) - RUDAR

3:0

GIMNAZIJALAC (KC) - RUDAR

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Marin Horvat prof.

0:3

MARUL - GIMNAZIJALAC (K)

0:3

GIMNAZIJALAC (KC) - GIMNAZIJALAC (K)

3:2

RUDAR - MARUL

1:3

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
GIMNAZIJA " FRAN GALOVI" KOPRIVNICA
GIMNAZIJALAC
2
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG AKOVEC
GIMNAZIJALAC
3
SREDNJA KOLA MARKA MARULIA SLATINA
MARUL
4
GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA KOLA
RUDAR

MJESTO
Koprivnica
akovec
Slatina
Varadin

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC (KC)


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MARKO BOROJEVI, FILIP CVEK, KRSTO DOMINKOVI, ADRIANO SLATINA


VODITELJ: MIROSLAV SAMARDI

143

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
ZV, Paviljon 25 Turbo limach

REZULTATI
FRANJO BUAR - POGI

DATUM I MJESTO
16. 03. 2015., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Goran Hudovsky

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
I. GIMNAZIJA
II. GIMNAZIJA
PORTSKA GIMNAZIJA
V. GIMNAZIJA

3:0

PRVA - PETA

3:0

POGI - PETA

3:2

FRANJO BUAR - PRVA

2:3

PRVA - POGI

3:0

PETA - FRANJO BUAR

0:3

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
PRVA
FRANJO BUAR
POGI
PETA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PRVA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

DOMINIK BEZI, BORNA DRVODELI, MARKO PEKAS


VODITELJ: MERI MATUAN

SREDNJE KOLE - ZAPAD

AVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Kozala

REZULTATI
GAM - MEDICINAR

3:0

DATUM I MJESTO
19. 03. 2015., Rijeka
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Edo Hri
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIIA RIJEKA
GAM
2
MEDICINSKA KOLA PULA
MEDICINAR

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GAM


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Rijeka
Pula

NOA POKLEPOVI, TEO TOMULI, FRANKO ANTI


VODITELJ: TONI ITKO

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


BADMINTON - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
4, 5. i 6. oujka 2015., O Marina Dria, Dubrovnik

KOORDINATOR NATJECANJA
Boris Krstievi

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Miroslav Samardi
Toni itko
Meri Matuan

Martin Senti
Saa Rodi
Sead Klebi

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
PRVA
POMORAC
GIMNAZIJALAC
GAM
JASTREB
TEHNIAR

IME KOLE
I. GIMNAZIJA
POMORSKO-TEHNIKA KOLA
GIMNAZIJA FRAN GALOVI
GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIIA
SREDNJA KOLA JASTREBARSKO
TEHNIKA KOLA RUERA BOKOVIA

MJESTO
ZAGREB
DUBROVNIK
KOPRIVNICA
RIJEKA
JASTREBARSKO
VINKOVCI

GRUPA A
I. Kolo
JASTREB - GIMNAZIJALAC
II. Kolo

0:3

GAM - JASTREB

3:2

III. Kolo
GIMNAZIJALAC - GAM

2:3

GRUPA B
I. Kolo
TEHNIAR - PRVA
II. Kolo

1:3

POMORAC - TEHNIAR

3:0

III. Kolo
PRVA - POMORAC

3:0

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
3:2
PRVA - GIMNAZIJALAC
2. utakmica poluzavrnice
GAM - POMORAC
za III. mjesto
GIMNAZIJALAC - GAM
za I. mjesto
POMORAC - PRVA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PRVA NASTUPILA JE U SASTAVU:


Dominik Bezi, Ivan Bilui, Marko Pekas, Borna Drvodeli.
VODITELJ: Meri Matuan

144

1:3
3:1
1:3

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


BADMINTON - SREDNJE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
S jastrebarsko

REZULTATI
GVG - SREDNJOKOLAC

DATUM I MJESTO
17. 03. 2015., Jastrebarsko

3:0

MLADOST - GVG

0:3

SREDNJOKOLAC - MLADOST

3:2

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


eljka Kovai, prof.

R. BR.
IME KOLE
1
GIMNAZIJA VELIKA GORICA
2
SREDNJA KOLA NOVSKA
3
GIMNAZIJA BJELOVAR

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GVG
SREDNJOKOLAC
MLADOST

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GVG


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Velika Gorica
Novska
Bjelovar

LUCIJA BUCHBERGER, ELENA MIEVI, KLARA DUGALI, IVANKA ULJAK


VODITELJ: GORDAN POLAN

SREDNJE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Okuani

REZULTATI
MLADOST - TRGOS

2:3

DATUM I MJESTO
18. 03. 2015., Okuani

GIMNAZIJA - GIMNAZIJALAC

3:2

TRGOS - GIMNAZIJALAC

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Slavenka Vuji prof.

MLADOST - GIMNAZIJA

3:0

GIMNAZIJA - TRGOS

0:3

GIMNAZIJALAC - MLADOST

1:3

R. BR.
1
2
3
4

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
TRGOVAKA I KOMERCIJALNA KOLA DAVOR MILAS
TRGOS
EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA IVANA DOMCA
MLADOST
GIMNAZIJA
GIMNAZIJA
GIMNAZIJA NOVA GRADIKA
GIMNAZIJALAC

MJESTO
Osijek
Vinkovci
Poega
Nova Gradika

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TRGOS


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

ALMA UREK, VALENTINA UREK, LUCIJA ORLOVI, TEA JANJI


VODITELJ: MIROSLAV MEREP

145

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Dvorana O Marina Dria

REZULTATI
GIMNAZIJALAC (I) - GRADITELJ

3:2

DATUM I MJESTO
20. 03. 2015., Dubrovnik

GIMNAZIJALAC (DU) - GIMNAZIJALAC (I)

3:0

GRADITELJ - GIMNAZIJALAC (DU)

0:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Martin Bogoje

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1
GIMNAZIJA DUBROVNIK
GIMNAZIJALAC
2
GIMNAZIJA ANTUNA VRANIA
GIMNAZIJALAC
3
GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIKA KOLA
GRADITELJ

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC (DU)


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Dubrovnik
ibenik
Split

NIKA VOJVODA, MARGARITA TOLJA, MARA VLAI


VODITELJ: VLAHO ZLOILO

SREDNJE KOLE - SJEVER

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA MEIMURSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gimnazija akovec

REZULTATI
GIMNAZIJALAC (K) - GIMNAZIJALAC (KC)

3:1

DATUM I MJESTO
17. 03. 2015., akovec

MARUL - RUDAR

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Marin Horvat, prof.

R. BR.
1
2
3
4

GIMNAZIJALAC - RUDAR

3:0

GIMNAZIJALAC - MARUL

3:1

MARUL - GIMNAZIJALAC

2:3

RUDAR - GIMNAZIJALAC

1:3

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG AKOVEC
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJA " FRAN GALOVI" KOPRIVNICA
GIMNAZIJALAC
SREDNJA KOLA MARKA MARULIA SLATINA
MARUL
GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA KOLA
RUDAR

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC (K)


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
akovec
Koprivnica
Slatina
Varadin

BARBARA KANCIJAN, PAULA HORVAT, KARMELA VADLJA, LANA NOVKOVI


VODITELJ: GORAN KARAMARKOVI

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
ZV, Paviljon 25 Turbo limach

REZULTATI
77 - MEDVEDGRAD

3:0

DATUM I MJESTO
11. 03. 2015., Zagreb

PETA - POGI

0:3

MEDVEDGRAD - POGI

0:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Goran Hudovsky

77 - PETA

2:3

PETA - MEDVEDGRAD

3:0

POGI - 77

3:0

R. BR.
1
2
3
4

IME KOLE
PORTSKA GIMNAZIJA
V. GIMNAZIJA
XI. GIMNAZIJA
ZDRAVSTVENO UILITE

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
POGI
PETA
77
MEDVEDGRAD

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

DORA DRVODELI, LUCIJA TRGOVAC, KATARINA GALENI


VODITELJ: SAA IVANIEVI

SREDNJE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Kozala

REZULTATI
GEK - MATE BALOTA

3:0

DATUM I MJESTO
20. 03. 2015., Rijeka
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Edo Hri

R. BR.
IME KOLE
1
GIMNAZIJA EUGENA KUMIIA OPATIJA
2
SREDNJA KOLA MATE BALOTE

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GEK
MATE BALOTA

MJESTO
Opatija
Pore

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GEK


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

AURORA SREN, LUCIJA AGAR, LUCIJA STANKI


VODITELJ: DAMIR KUVAI

146

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


BADMINTON - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
4, 5. i 6. oujka 2015., O Marina Dria, Dubrovnik

KOORDINATOR NATJECANJA
Boris Krstievi

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Vlaho Zloilo
Damir Kuvai
Goran Karamarkovi

Gordan Polan
Stipe Perii
Miroslav Merep

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
POGI
GIMNAZIJALAC
TRGOS
GVG
GEK
GIMNAZIJALAC

IME KOLE
PORTSKA GIMNAZIJA
GIMNAZIJA DUBROVNIK
TRGOVAKA I KOMERCIJALNA KOLA DAVOR MILAS
GIMNAZIJA VELIKA GORICA
GIMNAZIJA EUGENA KUMIIA
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG

MJESTO
ZAGREB
DUBROVNIK
OSIJEK
VELIKA GORICA
OPATIJA
AKOVEC

GRUPA A
I. Kolo
GEK - TRGOS
II. Kolo

1:3

GIMNAZIJALAC - GEK

3:0

III. Kolo
TRGOS - GIMNAZIJALAC

0:3

GRUPA B
I. Kolo
POGI - GIMNAZIJALAC
II. Kolo

3:0

GVG - POGI

1:3

III. Kolo
GIMNAZIJALAC - GVG

0:3

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK
OD 1. DO 4. MJESTA
1. utakmica poluzavrnice
3:0
GIMNAZIJALAC - GVG
2. utakmica poluzavrnice
POGI - TRGOS
za III. mjesto
GVG - TRGOS
za I. mjesto
GIMNAZIJALAC - POGI

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI NASTUPILA JE U SASTAVU:


Dora Drvodeli, Katarina Galeni, Lucija Trgovac, Jelena Brki
VODITELJ: Saa Ivanievi

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


BADMINTON - SREDNJE KOLE

147

3:0
1:3
0:3

4.3.12. REZULTATI

JUDO

148

4.3.12. REZULTATI

DOBRODOLI U KATELA !
SEDAM KATELA U JEDNOM GRADU

rad Katela smjeten je u prekrasnom zaljevu izmeu Splita i Trogira, a danas ga sainjavaju katelanska naselja: Katel tafili,
Katel Novi, Katel Stari, Katel Luki, Katel
Kambelovac, Katel Gomilica i Katel Suurac.
Izgraena su krajem XV. i u XVI. stoljeu kao sustav
utvrda-katela i naselja opasanih zidinama i po tim
utvrdama su Katela dobila ime.
Za ugodan boravak turistima nudi se udoban smjetaj u hotelima, apartmanima, sobama, i kampovima.
Osim kupanja na prekrasnim katelanskim plaama ,
etnje po Kozjaku i mjesnim jezgrama osebujnog graditeljskog umijea, sa katelima utvrdama i crkvama,
za posjetiti preporuamo : staru maslinu Mastrinku
u K.tafiliu , crkvicu Gospe Stomorije i Biblijski vrt u

Katel Novom, Botaniki vrt Osnovne kole Ostrog i


Muzej grada Katela u Dvorcu Vitturi u Katel Lukiu,
te u biskupovoj palai u K.Suurcu.
Kulturno zabavne priredbe (izlobe, koncerti, ribarske fete), raznovrsni sportsko-rekreativni sadraj
(tenis, ronjenje, planinarenje, jedrenja..) i zabave na
terasama i konobama uz domae specijalitete ine
ponudu Grada Katela svima zanimljivom, a izvrsna
prometna povezanost (Zrana luka Split- Katela, autoput), omoguit e brz dolazak putnicima namjernicima u na grad. Podatak da je Crljenak katelanski
genetski jednak svjetski poznatom amerikom vinu
Zinfandel je dodatni poziv svim ljubiteljima kvalitetne
kapljice i izvorne gastronomije.
elimo im srdanu dobrodolicu i ugodan boravak!

JUDO SPORT U SPLITSKO DALMATINSKOJ UPANIJI I GRADU KATELIMA

e etrdeset godina katelani se bave judo


sportom. 1973. godine u Splitsko dalmatinskoj upaniji bila su samo dva kluba Split i
eljezara s otprilike 150 sportaa o oba kluba. Danas je broj sportaa- judaa daleko iznad brojki
iz prolog stoljea.
Judo sport u Splitsko dalmatinskoj upaniji narastao je na petnaestak klubova s preko 1500 aktivnih
lanova u svim uzrastima. Broj poklonika ove sportske
grane raste iz godine u godinu zadivljujuom brzinom.
to ti judo sport nudi mladima? Odgovor je jednostavan: sportsku atmosferu, druenje, odgoj, razvoj,
dinamiku, putovanja i zadovoljstvo mladih, njihovih
obitelji i ire drutvene zajednice.
Brojni vrhunski rezultata postignuti na svim razina-

ma natjecanja: dravnih, europskih, svjetskih i olimpijskih daju novi zamah judo sportu.
Danas u Katelima postoje 3 judo kluba, a u svakom je oko 150 do 200 mladih sportaa.

149

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

KOORDINATOR NATJECANJA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO

22. i 23. 03. 2015., Katel Suurac

Ivica Zeli

Srebrenka Petra enji, Zoran Rajevi, Ivan Buan, Jakov iki, Marko Giljaa, Elizabeta Marjanovi, Sonja Valerijev, Mirjana Jankovi, Nikolina imuni

DJEACI

-34 kg

Prednatjecanja i finale
III. O akovec - akovec

O Ivan Goran Kovai -

Keki Leon

01 Golubi Filip

ainka Vid

Hrkec Antonio

O Podmurvice - Rijeka

02

O Bogumila Tonija - Samobor

05 ainka Vid

Hrkec Antonio

06

Finale
5

Ituk Ivan

O Ivan Goran Kovai

03 Babi Eol

Ituk Ivan

Hrkec Antonio

III. O akovec - akovec

1.

Ituk Ivan

2.

Hrkec Antonio

3.

Babi Eol

3.

ainka Vid

imuni Borna

imuni Borna

04

O Bogumila Tonija - Samobor

07 Ituk Ivan

08

Repasa
Golubi Filip

Keki Leon

III. O akovec - akovec

O Ivan Goran Kovai


7

Babi Eol

Keki Leon

Babi Eol
O Ivan Goran Kovai

Babi Eol

3. mjesta

imuni Borna

ainka Vid

10

ainka Vid

III. O akovec - akovec

O Podmurvice - Rijeka

150

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

KOORDINATOR NATJECANJA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO

22. i 23. 03. 2015., Katel Suurac

Ivica Zeli

Srebrenka Petra enji, Zoran Rajevi, Ivan Buan, Jakov iki, Marko Giljaa, Elizabeta Marjanovi, Sonja Valerijev, Mirjana Jankovi, Nikolina imuni

DJEACI

-38 kg

O Josipa Kozarca - Vinkovci

O Ivan Goran Kovai - Duga Resa

01 Levakovi Luka

Martinja Frane

Levakovi Luka

Martinja Frane

Prednatjecanja i finale

02

O Podmurvice - Rijeka

09 Njegovan Luka

10
9

Rei Andro

Kunin Fran

11

O Marina Getaldia - Dubrovnik

O Marina Getaldia - Dubrovnik

05 Rei Andro

Kunin Fran

Rei Andro

Kunin Fran

13

06

14

Finale
17

O Ivan Goran Kovai - Duga Resa

Rei Andro

Kunin Fran

18

O Bogumila Tonija - Samobor

03 Papa Jure

04

Sirovica Marin

1.

Papa Jure

11
10

Papa Jure

Kunin Fran

2.

Rei Andro

3.

Bajn Bernard

3.

Papa Jure

Sirovica Marin

12
Bajn Bernard

12

O Bogumila Tonija - Samobor

O Pujanki - Split

07 kalec Nikola

Bajn Bernard

kalec Nikola

Bajn Bernard

08

15

15

Repasa

13

Martinja Frane

Levakovi Luka

15

O Ivan Goran Kovai - Duga Resa

O Josipa Kozarca - Vinkovci

Levakovi Luka

Martinja Frane

19

kalec Nikola

Martinja Frane

20

3. mjesta
21

14

Bajn Bernard

Papa Jure

22

kalec Nikola

O Bogumila Tonija - Samobor

Sirovica Marin
O Pujanki - Split

O Ivan Goran Kovai - Duga Resa

Bajn Bernard

Papa Jure

kalec Nikola

16

O Bogumila Tonija - Samobor

Sirovica Marin

151

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

KOORDINATOR NATJECANJA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO

22. i 23. 03. 2015., Katel Suurac

Ivica Zeli

Srebrenka Petra enji, Zoran Rajevi, Ivan Buan, Jakov iki, Marko Giljaa, Elizabeta Marjanovi, Sonja Valerijev, Mirjana Jankovi, Nikolina imuni

DJEACI

-42 kg

III. O akovec - akovec

O Zaprue - Zagreb

01 Pintari Ivan Patrik

Gusteti Luka

Doboevi Bono

Goriki Leon

Prednatjecanja i finale

02

O Bogumila Tonija - Samobor

O Ivan Goran Kovai - Duga Resa

09 Doboevi Bono

10

Goriki Leon
9

Lindi Ivan

Lui Mauro

11

O Bogumila Tonija - Samobor

O Pujanki - Split

05 Lindi Ivan

Lui Mauro

Lindi Ivan

Lui Mauro

13

06

14

Finale
17

O Josipa Kozarca - Vinkovci

Peri Timon

Lale Ivan

18

O Josipa Kozarca - Vinkovci

03 alac Gabriel

04

Kalini Robert

1.

Vido Mihael

O Marina Getaldia - Dubrovnik

11 Vido Mihael
10

Peri Timon

Peri Timon

2.

Lale Ivan

3.

Vido Mihael

3.

Lindi Ivan

Kalini Robert

12
Lale Ivan

12

O Mladost - Osijek

O Marina Getaldia - Dubrovnik

07 Peri Timon

Lale Ivan

Peri Timon

Lale Ivan

08

15

15

Repasa

13

Goriki Leon

Doboevi Bono

O Ivan Goran Kovai - Duga Resa

15

O Bogumila Tonija - Samobor

Doboevi Bono

Goriki Leon

19

Vido Mihael

Goriki Leon

20

3. mjesta
21

14

Vido Mihael

Lindi Ivan

22

Vido Mihael

O Marina Getaldia - Dubrovnik

Kalini Robert
O Pujanki - Split

O Bogumila Tonija - Samobor

Lui Mauro

Lindi Ivan

Vido Mihael

16

O Josipa Kozarca - Vinkovci

Kalini Robert

152

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

KOORDINATOR NATJECANJA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO

22. i 23. 03. 2015., Katel Suurac

Ivica Zeli

Srebrenka Petra enji, Zoran Rajevi, Ivan Buan, Jakov iki, Marko Giljaa, Elizabeta Marjanovi, Sonja Valerijev, Mirjana Jankovi, Nikolina imuni

DJEACI

-46 kg

O Marina Getaldia - Dubrovnik

O Marina Getaldia -Dubrovnik

01 Konjevod Leon

Konjevod Kristian

Konjevod Leon

Mrkovi Lovre

Prednatjecanja i finale

02

O Pujanki - Split

III. O akovec - akovec

09 tebih Luka

10

Mrkovi Lovre
9

Konjevod Leon

Mrkovi Lovre

11

O Bogumila Tonija - Samobor

O Mladost - Osijek

05 Muevi Vedran

Varvodi Lovre

Muevi Vedran

Varvodi Lovre

06

OIvan
IvanGoran
GoranKovai
Kovai--Duga
DugaResa
Resa
O

13 Rogulji Roko

14

Finale
17

O Mladost - Osijek

Konjevod Leon

Mrkovi Lovre

18

III. O akovec - akovec

03 Petrovi Matej

04

Vuk Dino
Milano Luka

O Pujanki - Split

11 Milano Luka
10

Milano Luka

1.

Konjevod Leon

2.

Mrkovi Lovre

3.

Hlapi Domagoj

3.

Konjevod Kristian

Hlapi Domagoj

O Zaprue - Zagreb

Hlapi Domagoj
Hlapi Domagoj

12

12

O Zaprue - Zagreb

O Josipa Kozarca - Vinkovci

07 umera Hrvoje

Bliml Andrija

umera Hrvoje

Bliml Andrija

08

15

15

Repasa

III. O akovec - akovec

O Marina Getaldia - Dubrovnik

Konjevod Kristian

tebih Luka

13

Konjevod Kristian

Muevi Vedran

O Bogumila Tonija - Samobor

O Mladost - Osijek

Muevi Vedran

Varvodi Lovre

19

Muevi Vedran

Konjevod Kristian

20

III. O akovec - akovec

O Mladost - Osijek

3. mjesta

Petrovi Matej
21

14

O Zaprue - Zagreb

15

Hlapi Domagoj

Vuk Dino
Konjevod Kristian

22

umera Hrvoje

Vuk Dino
O Zaprue - Zagreb

O Pujanki - Split

Hlapi Domagoj

Milano Luka

umera Hrvoje

16

O Josipa Kozarca - Vinkovci

Bliml Andrija

153

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

KOORDINATOR NATJECANJA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO

22. i 23. 03. 2015., Katel Suurac

Ivica Zeli

Srebrenka Petra enji, Zoran Rajevi, Ivan Buan, Jakov iki, Marko Giljaa, Elizabeta Marjanovi, Sonja Valerijev, Mirjana Jankovi, Nikolina imuni

DJEACI

-50 kg

O Josipa Kozarca - Vinkovci

O Zaprue - Zagreb

01 ari Filip

umera Marin

Drobnjak Tino

Tihi Mateo

Prednatjecanja i finale

02

O Ivan Goran Kovai - Duga Resa

O Pujanki - Split

09 Drobnjak Tino

10

Tihi Mateo
9

Drobnjak Tino

Risti Maro

11

O Mladost - Osijek

O Marina Getaldia - Dubrovnik

05 Graan Tomislav

Risti Maro

Graan Tomislav

Risti Maro

06

O Ivan Goran Kovai - Duga Resa

13

14

Finale
17

O Marina Getaldia - Dubrovnik

Drobnjak Tino

Drobnjak Rino

18

O Podmurvice - Rijeka

03 Plea Mateo

04

Trlin Robert

Plea Mateo

III. O akovec - akovec

11 Vabec Marin
10

Bosak Marko

1.

Drobnjak Tino

2.

Drobnjak Rino

3.

Plea Mateo

3.

Bosak Marko

Trlin Robert

12
Drobnjak Rino

12

O Zaprue - Zagreb

O Pujanki - Split

07 Bosak Marko

Drobnjak Rino

Bosak Marko

Drobnjak Rino

08

15

15

Repasa

O Josipa Kozarca - Vinkovci

ari Filip

13

Tihi Mateo

Graan Tomislav

O Mladost - Osijek

15

O Ivan Goran Kovai - Duga Resa

Graan Tomislav

Tihi Mateo

19

Plea Mateo

Tihi Mateo

20

3. mjesta
21

14

Plea Mateo

Bosak Marko

22

Plea Mateo

O Marina Getaldia - Dubrovnik

Trlin Robert
O Marina Getaldia - Dubrovnik

O Zaprue - Zagreb

Risti Maro

Bosak Marko

Plea Mateo

16

O Podmurvice - Rijeka

Trlin Robert

154

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

KOORDINATOR NATJECANJA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO

22. i 23. 03. 2015., Katel Suurac

Ivica Zeli

Srebrenka Petra enji, Zoran Rajevi, Ivan Buan, Jakov iki, Marko Giljaa, Elizabeta Marjanovi, Sonja Valerijev, Mirjana Jankovi, Nikolina imuni

DJEACI

-55 kg

Prednatjecanja i finale
O Mladost - Osijek

O Zaprue - Zagreb

Popec Kristian

01 Zeli Zvonimir

Zeli Zvonimir

Bali Filip

III. O akovec - akovec

02

O Mladost - Osijek

05 Daj Natan

Bali Filip

06

Finale
5

Copi Ivan

O Pujanki - Split

03 Copi Ivan

Copi Ivan

Bali Filip

O Pujanki - Split

1.

Copi Ivan

2.

Bali Filip

3.

Lovri imun

3.

Popec Kristian

Lovri imun

Lovri imun

04

O Bogumila Tonija - Samobor

07 erkez Moran

08

Repasa
Daj Natan

Popec Kristian

III. O akovec - akovec

O Zaprue - Zagreb
7

erkez Moran

Popec Kristian

erkez Moran

O Bogumila Tonija - Samobor

Lovri imun

3. mjesta

Lovri imun

Popec Kristian

10

Zeli Zvonimir

O Pujanki - Split

O Mladost - Osijek

155

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

KOORDINATOR NATJECANJA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO

22. i 23. 03. 2015., Katel Suurac

Ivica Zeli

Srebrenka Petra enji, Zoran Rajevi, Ivan Buan, Jakov iki, Marko Giljaa, Elizabeta Marjanovi, Sonja Valerijev, Mirjana Jankovi, Nikolina imuni

DJEACI

-60 kg

Prednatjecanja i finale
O Marina Getaldia - Dubrovnik

O Mladost - Osijek

esko Ian

01 Mati Ivo

Mati Ivo

Mikulandra Matej

O Josipa Kozarca - Vinkovci

02

O Zaprue - Zagreb

05 Gelji Luka

Mikulandra Matej

06

Finale
5

Vrbani Dorian

O Ivan Goran Kovai - Duga Resa

03 Vrbani Dorian

Vrbani Dorian

Mikulandra Matej

O Josipa Kozarca - Vinkovci

1.

Mikulandra Matej

2.

Vrbani Dorian

3.

Kanc Ivan

3.

esko Ian

Kanc Ivan

Kanc Ivan

04

07

08

Repasa
Gelji Luka

esko Ian

O Josipa Kozarca - Vinkovci

O Mladost - Osijek
7

Gelji Luka

esko Ian

Kanc Ivan

3. mjesta

esko Ian

10

Kanc Ivan

Mati Ivo

O Josipa Kozarca - Vinkovci

O Marina Getaldia - Dubrovnik

156

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

KOORDINATOR NATJECANJA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO

22. i 23. 03. 2015., Katel Suurac

Ivica Zeli

Srebrenka Petra enji, Zoran Rajevi, Ivan Buan, Jakov iki, Marko Giljaa, Elizabeta Marjanovi, Sonja Valerijev, Mirjana Jankovi, Nikolina imuni

DJEACI

-66 kg

Prednatjecanja i finale
O Pujanki - Split

III. O akovec - akovec

Srebrenjak Jan

01 Varka Marin

Varka Marin

Erdeljac Tomislav

O Zaprue - Zagreb

02

O Ivan Goran Kovai - Duga Resa

05 Struji Ivo

Erdeljac Tomislav

06

Finale
5

Ivoevi Borna

O Bogumila Tonija - Samobor

03 Ivoevi Borna

Ivoevi Borna

Erdeljac Tomislav

O Josipa Kozarca - Vinkovci

1.

Ivoevi Borna

2.

Erdeljac Tomislav

3.

Struji Ivo

3.

Varka Marin

Mari Marko

Mari Marko

04

III. O akovec - akovec

07 Lovrek Marko

08

Repasa
Struji Ivo

Srebrenjak Jan

O Zaprue - Zagreb

III. O akovec - akovec


7

Struji Ivo

Srebrenjak Jan

Lovrek Marko
III. O akovec - akovec

Struji Ivo

3. mjesta

Varka Marin

10

Mari Marko

Varka Marin

O Josipa Kozarca - Vinkovci

O Pujanki - Split

157

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

KOORDINATOR NATJECANJA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO

22. i 23. 03. 2015., Katel Suurac

Ivica Zeli

Srebrenka Petra enji, Zoran Rajevi, Ivan Buan, Jakov iki, Marko Giljaa, Elizabeta Marjanovi, Sonja Valerijev, Mirjana Jankovi, Nikolina imuni

DJEACI

-73 kg

Prednatjecanja i finale
III. O akovec - akovec

O Zaprue - Zagreb

Gusteti Filip

01 Srebrenjak Leo

Kapitanovi Duje

Gusteti Filip

02

O Zaprue - Zagreb

05 Kapitanovi Duje

06

Finale
5

Kapitanovi Duje

O Josipa Kozarca - Vinkovci

03 Sejfovi Mateo

Sejfovi Mateo

Gusteti Filip

O Marina Getaldia - Dubrovnik

1.

Ivoevi Borna

2.

Kapitanovi Duje

3.

Kristovi Stijepo

3.

Sejfovi Mateo

Kristovi Stijepo

Kristovi Stijepo

04

07

08

Repasa
Srebrenjak Leo
III. O akovec - akovec
7

Srebrenjak Leo

Kristovi Stijepo

3. mjesta

Sejfovi Mateo

10

Kristovi Stijepo

Sejfovi Mateo

O Marina Getaldia - Dubrovnik

O Josipa Kozarca - Vinkovci

158

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

KOORDINATOR NATJECANJA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO

22. i 23. 03. 2015., Katel Suurac

Ivica Zeli

Srebrenka Petra enji, Zoran Rajevi, Ivan Buan, Jakov iki, Marko Giljaa, Elizabeta Marjanovi, Sonja Valerijev, Mirjana Jankovi, Nikolina imuni

DJEACI

+73 kg

Prednatjecanja i finale
O Bogumila Tonija - Samobor

O Zaprue - Zagreb

Bagari Tomislav

01 Franjko Martin

Pliveli Luka

Brozovi Luka

02

O Ivan Goran Kovai - Duga Resa

O Josipa Kozarca - Vinkovci

05 Pliveli Luka

Brozovi Luka

06

Finale
5

Pliveli Luka

O Podmurvice - Rijeka

03 Stani Mateo

Stani Mateo

Brozovi Luka

O Podmurvice - Rijeka

1.

Brozovi Luka

2.

Pliveli Luka

3.

Franjko Martin

3.

Stani Mateo

Stani Daniel

Stani Daniel

04

O Mladost - Osijek

07 Filipovi Edi

08

Repasa
Franjko Martin

Bagari Tomislav

O Bogumila Tonija - Samobor

O Zaprue - Zagreb
7

Franjko Martin

Bagari Tomislav

Filipovi Edi
O Mladost - Osijek

Franjko Martin

3. mjesta

Stani Mateo

10

Stani Daniel

Stani Mateo

O Podmurvice - Rijeka

O Podmurvice - Rijeka

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.

IME KOLE

MJESTO

BODOVI

O PUJANKI

PUJANKI 95

SPLIT

62

O MARINA GETALDIA

DOMAGOJ

DUBROVNIK

60

O BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

51

O ZAPRUE

OSVIT

ZAGREB

47

O IVAN GORAN KOVAI

GORAN

DUGA RESA

46

O MLADOST

MLADOST

OSIJEK

31

O JOSIPA KOZARCA

MLADOST 3

VINKOVCI

23

III. O AKOVEC

ORLII

AKOVEC

20

O PODMURVICE

PODMURVICE

RIJEKA

16

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PUJANKI 95 NASTUPILA JE U SASTAVU:


Marin Varka, Duje Kapitanovi, imun Lovri, Luka Milano, Ivan Copi,
Lovre Mrkovi, Rino Drobnjak, Tino Drobnjak, Mauro Lui, Bernard Bajn
VODITELJ: Mirjana Jankovi

159

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

KOORDINATOR NATJECANJA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO

22. i 23. 03. 2015., Katel Suurac

Ivica Zeli

Irena Bui Kliman, Ismeta erkez, Josip Pilji, Dario Cifrek Kolari, Mirjana Jankovi, Ivan Buan, Miroslav Pavlini, Ivica Oberan

DJEVOJICE

-36 kg

Prednatjecanja i finale
O Vladimir Nazor - Dug

O Pujanki - Split

Ninevi Ena

01 Grguri Marija

Marinovi Iris

Serti Diana

02

O Pujanki - Split

O Bogumila Tonija - Samobor

05 Marinovi Iris

Serti Diana

06

Finale
5

Marinovi Iris

O Ivan Kozarac - Nijemci

Serti Diana

1.

03 Itvanovi Ivona

Palameta Paula

O Vladimir Nazor - Dug

Tomas-Kosijer Iva

Marinovi Iris

2.

Serti Diana

3.

Mikli Katarina

3.

Ninevi Ena

Mikli Katarina

04

O upa Dubrovaka - Mlini

O Dolac - Rijeka

Mikli Katarina

07 Palameta Paula

08

Repasa
Grguri Marija

Ninevi Ena

O Vladimir Nazor - Dug

O Pujanki - Split
7

Grguri Marija

Ninevi Ena

Itvanovi Ivona

Tomas-Kosijer Iva

O Ivan Kozarac - Nijemci

O Vladimir Nazor - D

Mikli Katarina

3. mjesta

Ninevi Ena

10

Mikli Katarina

Palameta Paula

O Dolac - Rijeka

O upa Dubrovaka - Mlini

DJEVOJICE

-40 kg

NATJECATELJICE
R. BR.
1
2
3

IME

KOLA

Asanovi Tijana
Hrnjak Nikolina
Retarovi Tamara

O upa Dubrovaka - Mlini


O Pujanki - Split
O Ivan Kozarac - Nijemci

2
2

0
2

POB. BOD. POZ.


0
2
1

0
4
2

3
1
2

MEEVI
R. BR.
1
2
3

R. BR.
1.
2.
3.

160

PLAVI

BIJELI

Asanovi Tijana
Hrnjak Nikolina
Retarovi Tamara

Hrnjak Nikolina
Retarovi Tamara
Asanovi Tijana

POBJEDNIK
Hrnjak Nikolina
Hrnjak Nikolina
Retarovi Tamara

KONAAN POREDAK
IME
KOLA
Hrnjak Nikolina
Retarovi Tamara
Asanovi Tijana

O Pujanki - Split
O Ivan Kozarac - Nijemci
O upa Dubrovaka - Mlini

BOD.
2
2
2

REZULTAT

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

KOORDINATOR NATJECANJA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO

22. i 23. 03. 2015., Katel Suurac

Ivica Zeli

Irena Bui Kliman, Ismeta erkez, Josip Pilji, Dario Cifrek Kolari, Mirjana Jankovi, Ivan Buan, Miroslav Pavlini, Ivica Oberan

DJEVOJICE

-44 kg

Prednatjecanja i finale
O Vladimira Becia - Osijek

O Dolac - Rijeka

01 Grbei Karla

Mui-Frbear Zrinka

Nakata Lucija

Mui-Frbear Zrinka

02

O Bogumila Tonija - Samobor

05 Nakata Lucija

06

Finale
5

Nakata Lucija

O Dolac - Rijeka

03 Altumbabi Edina

Altumbabi Edina

Peri Laura Valentin

O Pujanki - Split

1.

Nakata Lucija

2.

Peri Laura Valentin

3.

Grbei Karla

3.

Altumbabi Edina

Peri Laura Valentin

Peri Laura Valentin

04

07

08

Repasa
Grbei Karla
O Vladimira Becia - Osijek
7

Grbei Karla

Grbei Karla

3. mjesta

Mui-Frbear Zrinka

Altumbabi Edina

10

Altumbabi Edina

O Dolac - Rijeka

O Dolac - Rijeka

161

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

KOORDINATOR NATJECANJA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO

22. i 23. 03. 2015., Katel Suurac

Ivica Zeli

Irena Bui Kliman, Ismeta erkez, Josip Pilji, Dario Cifrek Kolari, Mirjana Jankovi, Ivan Buan, Miroslav Pavlini, Ivica Oberan

DJEVOJICE

-48 kg

O Pujanki - Split

O Vladimira Becia - Osijek

01 Ljubii Jana

iri Ana

Ljubii Jana

iri Ana

Prednatjecanja i finale

02

O Dolac - Rijeka

09 Car Victoria

10
9

Kati Nika

Bani Mirela

11

O Vladimira Becia - Osijek

O Pujanki - Split

05 Kati Nika

Bani Mirela

Kati Nika

Bani Mirela

13

06

14

Finale
17

Kati Nika

Lindi Marija

18

O upa Dubrovaka - Mlini

O Miroslava Krlee - Z

03 Vien Nika

04

Filipovi Ines

Vien Nika

11
10

Vien Nika

1.

Lindi Marija

2.

Kati Nika

3.

ani Ema

3.

Filipovi Ines

Filipovi Ines

12
Lindi Marija

12

O Miroslava Krlee - Za

O Bogumila Tonija - Samobor

07 ani Ema

Lindi Marija

ani Ema

Altumbabi Edina

08

15

15

Repasa

13

iri Ana

Ljubii Jana

15

O Vladimira Becia - Osijek

O Pujanki - Split

Ljubii Jana

iri Ana

19

ani Ema

Filipovi Ines

20

3. mjesta
21

14

O Miroslava Krlee - Za

ani Ema

Filipovi Ines

22

ani Ema

Filipovi Ines
O Pujanki - Split

O upa Dubrovaka

Bani Mirela

Vien Nika

ani Ema

16

O Miroslava Krlee -

Filipovi Ines

162

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

KOORDINATOR NATJECANJA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO

22. i 23. 03. 2015., Katel Suurac

Ivica Zeli

Irena Bui Kliman, Ismeta erkez, Josip Pilji, Dario Cifrek Kolari, Mirjana Jankovi, Ivan Buan, Miroslav Pavlini, Ivica Oberan

DJEVOJICE

-52 kg

O Bogumila Tonija - Samobor

O Ivan Kozarac - Nijemci

01 Pisk Marta

deri Marija

Itvanovi Adriana

deri Marija

Prednatjecanja i finale

02

O Ivan Kozarac - Nijemci

09 Itvanovi Adriana

10
9

Itvanovi Adriana

Kuli Karla

11

O Vladimira Becia - Osijek

O Pujanki - Split

05 Ribii Tea

Kuli Karla

Ribii Tea

Kuli Karla

13

06

14

Finale
Tomas-Kosijer Hana

17

Garai Matea

18

O Miroslava Krlee - Za

O Bogumila Tonija - S

03 Sedmak Tena

04

Garai Matea

Sedmak Tena

11
10

Tomas-Kosijer Hana

1.

Tomas-Kosijer Hana

2.

Garai Matea

3.

Kuli Karla

3.

Itvanovi Adriana

Garai Matea

12
Garai Matea

12

O Vladimir Nazor - Dug

O Dolac - Rijeka

07 Tomas-Kosijer Hana

Mati Elena

Tomas-Kosijer Hana

Mati Elena

08

15

15

Repasa

O Bogumila Tonija - Samobor

Pisk Marta

13

deri Marija

Ribii Tea

15

O Ivan Kozarac - Nijemci

O Vladimira Becia - Osijek

Ribii Tea

deri Marija

19

Sedmak Tena

Mati Elena

20

3. mjesta
21

14

O Miroslava Krlee - Za

Kuli Karla

Itvanovi Adriana

22

Sedmak Tena

Mati Elena
O Pujanki - Split

O Ivan Kozarac - Nijemci

Kuli Karla

Itvanovi Adriana

Sedmak Tena

16

O Dolac - Rijeka

Mati Elena

163

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

KOORDINATOR NATJECANJA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO

22. i 23. 03. 2015., Katel Suurac

Ivica Zeli

Irena Bui Kliman, Ismeta erkez, Josip Pilji, Dario Cifrek Kolari, Mirjana Jankovi, Ivan Buan, Miroslav Pavlini, Ivica Oberan

DJEVOJICE

-57 kg

Prednatjecanja i finale
O Vladimir Nazor - Dug

O Vladimira Becia - Osijek

Stani Daniela

01 Grguri Sara

Pai Sandra

Grebliki Martina

O Miroslava Krlee - Za

02

O Bogumila Tonija - Samobor

05 Pai Sandra

Grebliki Martina

06

Finale
5

Pavi Petrunjela

O Vladimira Becia - Osijek

03 Kriek Lucija

Pavi Petrunjela

Grebliki Martina

O Vladimir Nazor - Dug

1.

Pavi Petrunjela

2.

Grebliki Martina

3.

Holjevac Antonela

3.

Pai Sandra

Holjevac Antonela

Holjevac Antonela

04

O upa Dubrovaka - Mlini

07 Pavi Petrunjela

08

Repasa
Grguri Sara

Stani Daniela

O Vladimir Nazor - Dug

O Vladimira Becia - Osijek


7

Grguri Sara

Stani Daniela

Kriek Lucija
O Vladimira Becia - Osijek

Holjevac Antonela

3. mjesta

Holjevac Antonela

Pai Sandra

10

Pai Sandra

O Vladimir Nazor - Dug

O Miroslava Krlee - Za

164

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

KOORDINATOR NATJECANJA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO

22. i 23. 03. 2015., Katel Suurac

Ivica Zeli

Irena Bui Kliman, Ismeta erkez, Josip Pilji, Dario Cifrek Kolari, Mirjana Jankovi, Ivan Buan, Miroslav Pavlini, Ivica Oberan

DJEVOJICE

-63 kg

NATJECATELJICE
R. BR.

IME

01
02
03
04

KOLA

Shandini Turk Jana


ikoti Palmina
Vukovi Helena
ulabi Lorena

O Miroslava Krlee - Zagreb


O Pujanki - Split
O Bogumila Tonija - Samobor
O Ivan Kozarac - Nijemci

0
0

0
0
2

0
2
2

2
2

POB. BOD. POZ.

1
0
3
2

2
0
6
4

3
4
1
2

MEEVI
R. BR.
01-02

03-04
03-01

04-02
01-04

02-03

PLAVI
Shandini Turk Jana
Vukovi Helena
Vukovi Helena
ulabi Lorena
Shandini Turk Jana
ikoti Palmina

DJEVOJICE

POBJEDNIK
Shandini Turk Jana
Vukovi Helena
Vukovi Helena
ulabi Lorena
ulabi Lorena
Vukovi Helena

BOD.
2
2
2
2
2
2

REZULTAT

KONAAN POREDAK
IME
KOLA

R. BR.
1.
2.
3
4.

BIJELI
ikoti Palmina
ulabi Lorena
Shandini Turk Jana
ikoti Palmina
ulabi Lorena
Vukovi Helena

Vukovi Helena
ulabi Lorena
Shandini Turk Jana
ikoti Palmina

O Bogumila Tonija - Samobor


O Ivan Kozarac - Nijemci
O Miroslava Krlee - Zagreb
O Pujanki - Split

+63 kg

Prednatjecanja i finale
O Vladimir Nazor - Dug

O Vladimira Becia - Osijek

Stani Daniela

01 Grguri Sara

Pai Sandra

Grebliki Martina

O Miroslava Krlee - Za

02

O Bogumila Tonija - Samobor

05 Pai Sandra

Grebliki Martina

06

Finale
5

Pavi Petrunjela

O Vladimira Becia - Osijek

03 Kriek Lucija

Pavi Petrunjela

Grebliki Martina

O Vladimir Nazor - Dug

1.

Pavi Petrunjela

2.

Grebliki Martina

3.

Holjevac Antonela

3.

Pai Sandra

Holjevac Antonela

Holjevac Antonela

04

O upa Dubrovaka - Mlini

07 Pavi Petrunjela

08

Repasa
Grguri Sara

Stani Daniela

O Vladimir Nazor - Dug

O Vladimira Becia - Osijek


7

Grguri Sara

Stani Daniela

Kriek Lucija
O Vladimira Becia - Osijek

Holjevac Antonela

3. mjesta

Holjevac Antonela

Pai Sandra

10

Pai Sandra

O Vladimir Nazor - Dug

O Miroslava Krlee - Za

165

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

KOORDINATOR NATJECANJA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO

22. i 23. 03. 2015., Katel Suurac

Ivica Zeli

Irena Bui Kliman, Ismeta erkez, Josip Pilji, Dario Cifrek Kolari, Mirjana Jankovi, Ivan Buan, Miroslav Pavlini, Ivica Oberan

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.

IME KOLE

MJESTO

BODOVI

O BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

62

O PUJANKI

PUJANKI 95

SPLIT

44

O UPA DUBROVAKA

BRENUM

MLINI

31

O VLADIMIRA BECIA

ROKUS

OSIJEK

29

O IVAN KOZARACIVAN

KOZARAC

NIJEMCI

24

O MIROSLAVA KRLEE

KAPTOL

ZAGREB

23

O VLADIMIR NAZOR

PLAVI ZMAJ

DUGA RESA

23

O - SCUOLA ELEMENTARE DOLAC OLIMPIA

RIJEKA

17

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BOGUMILAC NASTUPILA JE U SASTAVU:


Diana Serti, Lucija Nakata, Marija Lindi, Marta Pisk, Matea Garai,
Martina Grebliki, Helena Vukovi, Lorena tengl
VODITELJ: Ismeta erkez

166

4.4.1. SLIKE S NATJECANJA UENIKA OSNOVNIH KOLA

167

4.4.1. SLIKE S NATJECANJA UENIKA OSNOVNIH KOLA

168

4.4.2. SLIKE S NATJECANJA UENIKA ZA 5. I 6. RAZREDE

169

4.4.2. SLIKE S NATJECANJA UENIKA ZA 5. I 6. RAZREDE

170

4.4.3. SLIKE S NATJECANJA UENIKA SREDNJIH KOLA

171

4.4.3. SLIKE S NATJECANJA UENIKA SREDNJIH KOLA

172

5. DRAVNO PRVENSTVO KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA REPUBLIKE


HRVATSKE ZA UENIKE S INTELEKTUALNIM TEKOAMA U RAZVOJU

rvatski kolski portski savez, sedmi puta za redom, organizirao je i Dravno prvenstvo kolskih
sportskih drutava za uenike s intelektualnim
tekoama u razvoju. Pravo nastupa na Dravnom prvenstvu imao je bilo koji centar za odgoj i obrazovanje uenika s intelektualnim tekoama u razvoju i redovne kole koje provode posebne programe za uenike s
intelektualnim tekoama u razvoju.
Dravno prvenstvo za uenike s intelektualnim tekoama u razvoju odralo se u sklopu Zavrnice Dravnog
prvenstva od 03. do 05. svibnja 2015. godine. Svi sudionici
bili su smjeteni u Hotelu Delfin u Poreu, a natjecanja su
se odravala u Poreu (atletika, stolni tenis i tafetna

igra) i Rijeci (plivanje).


Ukupno je sudjelovao 32 centra/kole sa 197 uenika
koje je pratilo 70 voditelja. Na ovogodinjem natjecanju
po prvi put smo imali prijavu jedne redovne kole (O..
Hugo Badali iz Slavonskog Broda) sto znai da u narednim godinama oekujemo da e se i druge redovne kole
ukjluiti sa svojim uenicima na ovo natjecanje. Takoer po
prvi put je organiziran prijevoz za sve i on je proao bez
ikakvih potekoa i svi prijavljeni sudionici su stigli u Pore.
Odgovarajuim promjenama u Propisniku omoguili smo
da se povea broj uenika i voditelja na to su veina sudionika dobro reagirala, a uvoenjem novih sportova stolni
tenis i tafetna igra dobili smo i na atraktivnosti natjecanja.

Tablica 22. Sudionici natjecanja DP ITR-a

Tablica 23. Organizacijski odbor DP ITR-a

SUDIONICI NATJECANJA
NAZIV SD-a

KOLA/CENTAR

MJESTO

ORGANIZACIJSKI ODBOR
DP 2015 ITR

1. SD IZAZOV

Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica

Velika Gorica

1. Nikola Perkovi, predsjednik

2. SD LUG

Centar za odgoj, obrazovanje Lug

Lug Samoborski

2. Edita Rui

3. SD ZAJEZDA

Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda

Budinina

3. Miroslav Jelovica

4. SD DRAL

Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner

Daruvar

4. Damir Vidovi

5. SD UBIEVAC

Centar za odgoj i obrazovanje ubievac

ibenik

5. Damir Juki

6. SD J. BONAI

Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai

Split

6. Stjepan Crnoki

7. SD PREKRIJE

Centar za odgoj i obrazovanje Tukanac podrunica Prekrije

Zagreb

8. SD 4 RIJEKE

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac

Karlovac

9. SD KOJOT

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar

Varadin

10. SD CENTAR

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci

Krievci

11. SD UKARI

Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka

Rijeka

12. SD HITRII

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica

Virovitica

13. SD DUGA

Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek

Osijek

14. SD LAVII

Centar za odgoj i obrazovanje akovec

akovec

15. SD KRUG

Centar za Autizam

Zagreb

16. SD LAVANDICE

Centar Lie Faraguna Labin

Labin

17. SD ZAGI

Srednja kola-Centar za odgoj i obrazovanje

Zagreb

18. SD DUBRAVA

Centar za odgoj,obrazovanje Dubrava

Zagreb

19. SD PODRAVSKO SUNCE

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce

Koprivnica

20. SD HOBOTNICA

kola za odgoj i obrazovanje Pula

Pula

21. SD LIPA

Osnovna kola Nad lipom

Zagreb

22. SD SLOGA

Osnovna kola Julija Kempfa

Poega

23. SD AGMA

Osnovna kola Antun Gustav Mato

Vinkovci

24. SD GOLUBICA

Osnovna kola Josipa Matoa Vukovar

Vukovar

25. SD POLET

Osnovna kola 22. lipnja

Sisak

26. SD PETICA

V. osnovna kola

Bjelovar

27. SD TADIJA

Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja

Petrinja

28. SD AMRU

Osnovna kola Milan Amru

Slavonski Brod

29. SD LEPTIRI

Osnovna kola Votarnica Zadar

Zadar

30. SD VIDRA

Osnovna kola Marina Dria

Dubrovnik

31. SD MAJSTOR

Srednja strukovna kola

Varadin

32. SD PLAVI SOKOL

Osnovna kola Hugo Badali

Slavonski Brod

173

PONEDJELJAK 4. SVIBNJA 2015.


Mjesto odravanja natjecanja u
ATLETICI: Gradski stadion, Pore
Mjesto odravanja natjecanja u
PLIVANJU: Bazeni Kantrida, Rijeka
Mjesto odravanja natjecanja u
STOLNOM TENISU: Velika dvorana
Intersport, Pore
UTORAK 5. SVIBNJA 2015.
Mjesto odravanja natjecanja u
TAFETNIM IGRAMA: Velika dvorana
Intersport, Pore

5.1. SLIKE KOLA/CENTARA

Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica


Velika Gorica

Centar za odgoj, obrazovanje Lug


Lug Samoborski

Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda


Budinina

Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner


Daruvar

Centar za odgoj i obrazovanje ubievac


ibenik

Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai


Split

Centar za odgoj i obrazovanje Tukanac podrunica Prekrije


Zagreb

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac


Karlovac

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci


Krievci

Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka


Rijeka

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica


Virovitica

Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek


Osijek

Centar za odgoj i obrazovanje akovec


akovec

Centar za Autizam
Zagreb

Centar Lie Faraguna Labin


Labin

Srednja kola-Centar za odgoj i obrazovanje


Zagreb

Centar za odgoj,obrazovanje Dubrava


Zagreb

174

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar


Varadin

5.1. SLIKE KOLA/CENTARA

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce


Koprivnica

kola za odgoj i obrazovanje Pula


Pula

Osnovna kola Nad lipom


Zagreb

Osnovna kola Julija Kempfa


Poega

Osnovna kola Antun Gustav Mato


Vinkovci

Osnovna kola Josipa Matoa Vukovar


Vukovar

Osnovna kola 22. lipnja


Sisak

V. osnovna kola
Bjelovar

Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja


Petrinja

Osnovna kola Milan Amru


Slavonski Brod

Osnovna kola Votarnica Zadar


Zadar

Osnovna kola Marina Dria


Dubrovnik

Srednja strukovna kola


Varadin

Osnovna kola Hugo Badali


Slavonski Brod

175

5.2. SLIKE S NATJECANJA

176

5.3. REZULTATI

ATLETIKA, PLIVANJE, STOLNI


TENIS I TAFETNE IGRE

177

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama u razvoju ATLETIKA
ATLETIKA - TRANJA
UIT STARIJI
POREDAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

M
IME I PREZIME
Matija Potoi
Hrvoje Dermiek
eljko Dermiek
Mateo irak
Zlatko Mikovi
Filip Kulonja
Josip pori
Danijel Zvonimir Boban
Boris Jugovi
Luka Posavec
Ante Jovi
David Bogar
Bruno Mali
Kristofor Rain
Silvio Juri
Marko Puci
Niko Puci
Mihael Sveti

60 m
IME KOLE/CENTRA
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola Votarnica - Zadar
kola za odgoj i obrazovanje Pula
Osnovna kola Votarnica Zadar
Osnovna kola Nad lipom
kola za odgoj i obrazovanje Pula
Centar za odgoj i obrazovanje ubievac
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci
Osnovna kola Marina Dria
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Osnovna kola 22.lipnja
Osnovna kola Votarnica Zadar
Osnovna kola 22. lipnja
Centar Lie Faraguna Labin
Centar Lie Faraguna Labin
Osnovna kola Marina Dria

REZULTAT
7,94
8,34
8,60
8,75
9,00
9,07
9,23
9,39
9,89
10,10
10,16
11,80
12,38
12,61
12,69
17,42
18,53
30,38

UIT MLAI
POREDAK
1
2
3
4
5

IME I PREZIME
Bisera Topagi
Ivana Piljac
Helena Tufekovi
Ana Bai
Erika Aliu

60 m
IME KOLE/CENTRA
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Centar za odgoj i obrazovanje ubievac
Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja
kola za odgoj i obrazovanje - Pula - Izvan konkurencije
Centar Lie Faraguna Labin

REZULTAT
10,94
11,88
12,45
13,40
27,84

M
IME I PREZIME
Valentino Pofuk
Mario Crepulja
Marcel Pu
Klaudio Opuvai
Mateo Krii
Josip Gadanac
Luka Mika
Nino Kalanjo
Ivan Guliija
Boris krbec
Ivica Majeti
Krunoslav Furian
Josip Mujagi
Josip Mireni
Stjepan Hanak
Saa Kritofec
Danijel Bradi
Marijan Bivi
Ivica Bradi
Darko Brih
Mihael Bosak
Martin Gadanac
Marko Opaak
Antonio Nikoli

80 m
IME KOLE/CENTRA
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar
Osnovna kola Julija Kempfa
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce
Centar za odgoj i obrazovanje " Ivan tark " Osijek
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai
Centar za odgoj i obrazovanje " Ivan tark " Osijek
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja
Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica
Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica
V. osnovna kola Bjelovar
Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica
Osnovna kola Josipa Matoa Vukovar
Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar
Osnovna kola 22. lipnja
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
Osnovna kola Hugo Badali
Osnovna kola 22. lipnja

REZULTAT
11,50
11,52
12,10
12,28
12,31
12,33
12,66
12,67
12,78
12,84
12,97
13,03
13,35
13,67
13,97
14,00
14,40
14,74
15,01
15,95
16,30
16,57
16,95
21,00

IME I PREZIME
Stevana Vujasinovi
Gabrijela Bunjaki
Valentina Hrenjak
Sanela Guani
Marija upi
Nikolina Hrenjak
Antonija Vinkovi
Senada Horvat
Anamarija Oru
Marina Koli
Marina Brnjakovi
Katarina Brih
Draenka Ignac
Dejana Jovanovi
Gabrijela Bunjaki

80 m
IME KOLE/CENTRA
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce
Centar za autizam
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar
Osnovna kola Hugo Badali
V. osnovna kola Bjelovar
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar
V. osnovna kola Bjelovar
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja
V. osnovna kola Bjelovar
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar
Osnovna kola Nad lipom
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar
Centar za Autizam

REZULTAT
12,32
12,75
13,33
13,45
13,56
13,65
13,94
14,19
14,35
15,09
15,69
16,04
18,06
18,07
0,00

LIT MLAI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UIT MLAI
POREDAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

178

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama u razvoju ATLETIKA
LIT STARIJI
POREDAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

M
IME I PREZIME
Vid Oro
Meid Osmani
Boidar arga
Mladen Oro
Kristijan Bogdan
Kristijan imek
Mihajel Jeleni
Ivan Amft
Emil Maek
Luka Jelui
Franjo Sliko
Nenad Ignac
Mihael otari
Adnan Bilali
Antonijo Golub
Josip Prebeg
Robert Modri
Antonio Lori
Stipe Kuani
Adrian Minko
Petar Brni
Selmir Deki
Robert Mari

80 m
IME KOLE/CENTRA
Srednja strukovna kola
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Srednja strukovna kola
Srednja strukovna kola
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Centar za odgoj i obrazovanje Tukanac podrunica Prekrije
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav poljar"
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
Centar za odgoj i obrazovanje " Ivan tark " Osijek
Osnovna kola Hugo Badali
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava

REZULTAT
10,44
10,65
10,85
10,87
10,94
10,98
11,00
11,19
11,66
11,67
11,69
12,03
12,15
12,17
12,19
12,21
12,22
12,31
12,56
12,94
13,10
15,86
16,06

LIT STARIJI
POREDAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

IME I PREZIME
Ana Vrci
Matea Juri
Barbara triga
Magdalena ale
Katarina Vuljani
Dijana Balja
Martina Suac
Danijela Raki
Laura Horvat
Katarina Marijanovi
Antonija ari

80 m
IME KOLE/CENTRA
Centar za odgoj i obrazovanje ubievac
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
Osnovna kola Milan Amru
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska

REZULTAT
12,31
12,38
13,25
13,87
14,41
15,03
15,35
15,53
15,67
18,25
18,90

LIT STARIJI
POREDAK
1
2
3
4

IME I PREZIME
Katarina Brajko
Katarina Smreki
Melita Golub
Mirjana Luki

300 m
IME KOLE/CENTRA
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda
Srednja strukovna kola
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac

REZULTAT
54,81
56,60
1;03,33
1;03,45

UIT STARIJI
POREDAK
1
2
3
4

M
IME I PREZIME
Stipe Vii
Matija Kunovi
Josip Oro
Antun Dermiek

400 m
IME KOLE/CENTRA
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Osnovna kola Antun Gustav Mato

REZULTAT
1;09,09
1;11,31
1;11,74
1;32,47

LIT MLAI
POREDAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

M
IME I PREZIME
Nikola Oru
Jakob Kljaji
Ivan Zubovi
Mateo Uji
Manuel Gani
Draen Hrukovec
Antonijo Slivar
Leon varcinger
Mario osi

400 m
IME KOLE/CENTRA
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Osnovna kola Julija Kempfa
Osnovna kola Julija Kempfa
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci
Centar za odgoj i obrazovanje Tukanac podrunica Prekrije
Centar za odgoj i obrazovanje Tukanac podrunica Prekrije
Osnovna kola Hugo Badali

REZULTAT
1;06,90
1;08,22
1;08,53
1;12,53
1;14,47
1;15,51
1;26,63
1;29,55
1;47,83

LIT STARIJI
POREDAK
1
2
3
4

M
IME I PREZIME
Josip Muak
Matija Horvat
Stefano Hodak
Kristijan Zemlji

400 m
IME KOLE/CENTRA
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda

REZULTAT
1;03,47
1;09,25
1;11,81
1;32,30

179

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama u razvoju ATLETIKA
ATLETIKA - SKOKOVI I BACANJA
UIT STARIJI
POREDAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

M
IME I PREZIME
Hrvoje Dermiek
Antun Dermiek
Valentin Matijaevi
Filip Kulonja
Domagoj Barii
Matija Kunovi
Oliver Barievi
Marko ivkovi
David Bogar

UIT MLAI
POREDAK
1
2
3
4

M
IME I PREZIME
eljko Dermiek
Domagoj Barei
Niko Puci
Marko Puci

BACANJE LOPTICE 200g SA ZALETOM


IME KOLE/CENTRA
Osnovna kola Antun Gustav Mato
V. osnovna kola Bjelovar
Centar Lie Faraguna Labin
Centar Lie Faraguna Labin

REZULTAT
35,54
25,10
4,69
3,71

UIT MLAI
POREDAK
1
2
3
-

IME I PREZIME
Bisera Topagi
Helena Tufekovi
Erika Aliu
Martina Gulin
Ana Bai

BACANJE LOPTICE 200g SA ZALETOM


IME KOLE/CENTRA
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja
Centar Lie Faraguna Labin
Centar za odgoj i obrazovanje ubievac IZVAN KONKURENCIJE
kola za odgoj i obrazovanje - Pula IZVAN KONKURENCIJE

REZULTAT
17,86
11,30
1,10
15,92
9,26

LIT MLAI
POREDAK
1
2
3
4
5
6
7

IME I PREZIME
Stevana Vujasinovi
Gabrijela Bunjaki
Katarina Bunjaki
Anamarija Oru
Antonija Vinkovi
Sanela Guani
Marina Brnjakovi

SKOK U DALJ S MJESTA


IME KOLE/CENTRA
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce
Centar za Autizam
Centar za Autizam
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
V. osnovna kola Bjelovar
Osnovna kola Hugo Badali
V. osnovna kola Bjelovar

REZULTAT
2,05
1,99
1,59
1,56
1,55
1,46
1,36

LIT STARIJI
POREDAK
1
2
3
4
5
6
7
8

M
IME I PREZIME
Dominik Koloni
Matija Levai
Vid Oro
Draen Kriani
Nenad Ignac
Mihajel Jeleni
Stjepan Pelesk
Selmir Deki

BACANJE KUGLE 4kg


IME KOLE/CENTRA
Srednja strukovna kola
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Srednja strukovna kola
Srednja strukovna kola
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Centar za odgoj i obrazovanje Tukanac podrunica Prekrije
Centar za odgoj i obrazovanje Tukanac podrunica Prekrije
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai

REZULTAT
11,95
11,77
11,43
9,60
8,10
7,70
7,52
5,40

UIT STARIJI
POREDAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

M
IME I PREZIME
Matija Potoi
Valentin Matijaevi
Zlatko Mikovi
Mateo irak
Josip Oro
Luka Posavec
Josip pori
Danijel Zvonimir Boban
Boris Jugovi
Marko ivkovi
Oliver Barievi
Stipe Vii
Kristofor Rain
Silvio Juri
Bruno Mali

LIT MLAI
POREDAK
1
2
3
4
5

M
IME I PREZIME
Ivan Zubovi
Jakob Kljaji
Ivan Guliija
Mario Crepulja
Leon varcinger

SKOK U DALJ S MJESTA


IME KOLE/CENTRA
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola Josipa Matoa Vukovar
Osnovna kola Votarnica - Zadar
V. osnovna kola Bjelovar
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci
Osnovna kola Votarnica - Zadar
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Centar za odgoj i obrazovanje akovec

BACANJE LOPTICE 200g SA ZALETOM


IME KOLE/CENTRA
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci
Osnovna kola Josipa Matoa Vukovar
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Osnovna kola Votarnica - Zadar
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci
Osnovna kola Nad lipom
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Centar za odgoj i obrazovanje ubievac
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola Votarnica - Zadar
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai
Osnovna kola Votarnica - Zadar
Osnovna kola 22. lipnja
Osnovna kola 22. lipnja
SKOK U DALJ S MJESTA
IME KOLE/CENTRA
Osnovna kola Julija Kempfa
Osnovna kola Julija Kempfa
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai
Osnovna kola Julija Kempfa
Centar za odgoj i obrazovanje Tukanac podrunica Prekrije

180

REZULTAT
2,38
2,02
1,97
1,88
1,61
1,50
1,45
1,41
1,35

REZULTAT
50,11
41,55
37,32
36,17
36,13
35,76
28,90
28,50
28,49
27,48
25,64
22,02
16,09
15,06
12,86

REZULTAT
2,38
2,16
1,95
1,90
1,89

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama u razvoju ATLETIKA

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Draen Hrukovec
Stjepan Hanak
Josip Mireni
Josip Gadanac
Marijan Bivi
Antonio Beli
Danijel Bradi
Ivica Bradi
Ivica Majeti
Antonio Nikoli
Mihael Bosak
Filip Bubalo
Saa Kritofec
Milenko Uvali
Darko Brih
Antonio Barei
Marko Opaak
Jakov Kekez

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci


Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica
Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
Osnovna kola Josipa Matoa Vukovar
Osnovna kola Julija Kempfa
Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica
Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
Osnovna kola 22. lipnja
Osnovna kola 22. lipnja
Osnovna kola Julija Kempfa
V. osnovna kola Bjelovar
Osnovna kola Josipa Matoa Vukovar
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar
Osnovna kola Julija Kempfa
Osnovna kola Hugo Badali
Osnovna kola MARINA DRIA

LIT MLAI
POREDAK
1
2
3
4
5
6
7
8

IME I PREZIME
Valentina Hrenjak
Katarina Bunjaki
Marina Koli
Senada Horvat
Marija upi
Dejana Jovanovi
Draenka Ignac
Katarina Brih

BACANJE LOPTICE 200g SA ZALETOM


IME KOLE/CENTRA
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar
Centar za autizam
Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
V. osnovna kola Bjelovar
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar
Osnovna kola Nad lipom
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar

REZULTAT
22,90
16,83
16,80
16,78
12,51
12,50
9,63
7,43

LIT STARIJI
POREDAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

M
IME I PREZIME
Kristijan Bogdan
Meid Osmani
Matija Levai
Mladen Oro
Boidar arga
Stefano Hodak
Josip Muak
Emil Maek
Luka Jelui
Kristijan Perun
Matija Horvat
Ivan Amft
Adnan Bilali
Antonijo Golub
Kristijan Zemlji
Adrian Minko
Robert Modri
Stipe Kuani
Mihael otari
Antonio Lori
Josip Prebeg
Franjo Sliko
Robert Mari

SKOK U DALJ SA ZALETOM


IME KOLE/CENTRA
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Srednja strukovna kola
Srednja strukovna kola
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci
Srednja strukovna kola Varadin
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda
Centar za odgoj i obrazovanje " Ivan tark " Osijek
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava

REZULTAT
4,94
4,76
4,65
4,61
4,33
4,32
4,13
4,08
4,03
3,92
3,75
3,73
3,68
3,66
3,36
3,10
3,01
2,98
2,82
2,69
2,55
0,00
0,00

LIT MLAI
POREDAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

M
IME I PREZIME
Nikola Oru
Nino Kalanjo
Marcel Pu
Luka Mika
Klaudio Opuvai
Antonijo Slivar
Krunoslav Furian
Mateo Krii
Mateo Uji
Milenko Uvali
Josip Mujagi
Martin Gadanac
Manuel Gani

BACANJE LOPTICE 200g SA ZALETOM


IME KOLE/CENTRA
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
Centar za odgoj i obrazovanje " Ivan tark " Osijek
Centar za odgoj i obrazovanje Tukanac podrunica Prekrije
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Osnovna kola Josipa Matoa Vukovar
Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
kola za odgoj i obrazovanje - Pula

181

1,74
1,72
1,64
1,63
1,55
1,55
1,54
1,49
1,43
1,38
1,37
1,30
1,22
1,17
1,15
1,03
0,86
0,67

REZULTAT
47,21
39,04
37,78
36,60
33,92
29,73
26,49
22,76
22,50
21,90
20,64
20,30
19,48

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama u razvoju ATLETIKA

14
15
16
17
18

Boris krbec
Antonio Barei
Mario osi
Filip Bubalo
Antonio Beli

Centar za odgoj i obrazovanje " Ivan tark " Osijek


Osnovna kola Julija Kempfa
Osnovna kola Hugo Badali
Osnovna kola Julija Kempfa
Osnovna kola Julija Kempfa

LIT STARIJI
POREDAK
1
2
3
4
5
6
7
8

IME I PREZIME
Matea Juri
Maja Bogdan
Slaana urila
Katarina Brajko
Antonija ari
Martina Suac
Magdalena ale
Katarina Marijanovi
Dijana Balja

SKOK U DALJ SA ZALETOM


IME KOLE/CENTRA
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
Srednja strukovna kola
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Osnovna kola Milan Amru
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava

LIT STARIJI
POREDAK
1
2
3
4
5
6
7
8

IME I PREZIME

BACANJE KUGLE 3kg


IME KOLE/CENTRA

Maja Bogdan
Melita Golub
Barbara triga
Danijela Raki
Slaana urila
Ana Vrci
Katarina Vuljani
Laura Horvat

19,11
16,85
12,70
12,18
10,90

REZULTAT
3,22
3,10
3,06
2,91
2,09
1,65
1,15
0,00

REZULTAT

Srednja strukovna kola


Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar
Centar za odgoj i obrazovanje ubievac
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda

7,71
7,67
6,79
6,20
5,78
5,78
5,44
5,00

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama u razvoju PLIVANJE

LIT
POREDAK
1
2

UIT
POREDAK
1
2
3

LIT
POREDAK
1
2
3
4

UIT
POREDAK
1
2
3
4

LIT
POREDAK
1
2
3
4
5
6
7

UIT
POREDAK
1
2
3

M
IME I PREZIME
Filip NELOVI
Darijo HARMINA

M
IME I PREZIME
Matej KLISURI
Marin MALI
Juraj PLAZIBAT

25 m SLOBODNO
IME KOLE/CENTRA

REZULTAT

Centar za odgoj i obrazovanje 'Ivan tark' Osijek


Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinina

00:18.03
00:25.92

25 m SLOBODNO
IME KOLE/CENTRA

REZULTAT

Osnovna kola 'Josip Mato' Vukovar


Centar za odgoj i obrazovanje 'Juraj Bonai' Split
Centar za odgoj i obrazovanje 'Ivan tark' Osijek

M
IME I PREZIME

25 m LENO
IME KOLE/CENTRA

Ivo KRALJ
Ohran OSMANOVI
Marijo GULIN
Dominik STANI

Centar za odgoj i obrazovanje 'ubievac' ibenik


Centar za autizam Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje 'ubievac' ibenik
Osnovna kola 'Josip Mato' Vukovar

M
IME I PREZIME

25 m LENO
IME KOLE/CENTRA

eljko ZLATAR
Marin MALI
Matej KLISURI
Ivan ZVONAREVI

Centar za odgoj i obrazovanje 'Juraj Bonai' Split


Centar za odgoj i obrazovanje 'Juraj Bonai' Split
Osnovna kola 'Josip Mato' Vukovar
Centar za autizam Zagreb

M
IME I PREZIME

25 m PRSNO
IME KOLE/CENTRA

Ivo KRALJ
Ohran OSMANOVI
Filip NELOVI
Marijo GULIN
Dominik STANI
Marian TANGL
Peria MUSTAHINI

Centar za odgoj i obrazovanje 'ubievac' ibenik


Centar za autizam Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje 'Ivan tark' Osijek
Centar za odgoj i obrazovanje 'ubievac' ibenik
Osnovna kola 'Josip Mato' Vukovar
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinina
Osnovna kola 'Marin Dri' Dubrovnik

M
IME I PREZIME
Ivan ZVONAREVI
eljko ZLATAR
Juraj PLAZIBAT

182

00:29.19
00:31.15
00:47.35

REZULTAT
00:20.63
00:22.86
00:23.82
00:33.88

REZULTAT
00:27.57
00:33.27
00:47.02
00:27.91 (dqRS)

REZULTAT
00:24.92
00:25.24
00:25.41
00:25.45
00:35.08
00:36.89
00:45.72

25 m PRSNO
IME KOLE/CENTRA

REZULTAT

Centar za autizam Zagreb


Centar za odgoj i obrazovanje 'Juraj Bonai' Split
Centar za odgoj i obrazovanje 'Ivan tark' Osijek

00:25.73
00:27.71
00:43.20

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama u razvoju PLIVANJE

LIT
POREDAK
1
2
3

Dragana MIKOVI
Mihaela PRLJAN
ulijana IGNAC

UIT
POREDAK
1
2
3

1
2

1
2

1
2
3

1
2
3
4

REZULTAT
00:22.56
00:28.64
00:34.07

REZULTAT

Osnovna kola 'Josip Mato' Vukovar


Centar za autizam Zagreb

IME I PREZIME

00:37.75
00:42.45

25 m LENO
IME KOLE/CENTRA

REZULTAT

Centar za autizam Zagreb


Osnovna kola 'Votarnica' Zadar

IME I PREZIME

00:48.38
00:58.83

25 m PRSNO
IME KOLE/CENTRA

REZULTAT

Centar za autizam Zagreb


Osnovna kola 'Nada lipom' Zagreb
Osnovna kola 'Josip Mato' Vukovar

IME I PREZIME

00:30.13
00:34.57
00:36.08

25 m PRSNO
IME KOLE/CENTRA

Dragana MIKOVI
Mihaela PRLJAN
Dorotea STIPLOEK
Valentina HARMINA

UIT
POREDAK

25 m SLOBODNO
IME KOLE/CENTRA

25 m LENO
IME KOLE/CENTRA

Davorka PILIJA
ulijana IGNAC
Martina BONJAK

LIT
POREDAK

00:24.60
00:28.93
NN

IME I PREZIME

Valentina GLASNOVI
Iva IVANOV

LIT
POREDAK

REZULTAT

Centar za odgoj i obrazovanje 'Ivan tark' Osijek


Centar za odgoj i obrazovanje 'ubievac' ibenik
Osnovna kola 'Nada lipom' Zagreb

Osnovna kola 'Votarnica' Zadar


Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Osnovna kola 'Nada lipom' Zagreb

Martina BONJAK
Davorka PILIJA

UIT
POREDAK

25 m SLOBODNO
IME KOLE/CENTRA

IME I PREZIME
Lucija MIJOLOVI
Isabella HUJI
Franka LACKOVI

LIT
POREDAK

1
2
3
4
5
6

IME I PREZIME

REZULTAT

Centar za odgoj i obrazovanje 'Ivan tark' Osijek


Centar za odgoj i obrazovanje 'ubievac' ibenik
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinina

IME I PREZIME

25 m PRSNO
IME KOLE/CENTRA

Lucija MIJOLOVI
Franka LACKOVI
Valentina GLASNOVI
Isabella HUJI
Iva IVANOV
Marija URI

Osnovna kola 'Votarnica' Zadar


Osnovna kola 'Nada lipom' Zagreb
Centar za autizam Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Osnovna kola 'Votarnica' Zadar
Centar za odgoj i obrazovanje 'Ivan tark' Osijek

00:28.28
00:28.55
00:30.52
00:41.79

REZULTAT
00:28.59
00:32.24
00:36.13
00:39.76
01:23.19
00:43.87 (VK)

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama u razvoju STOLNI TENIS

STOLNI TENIS ITR 2015 - OSNOVNE KOLE DJEVOJICE


SKUPINA
I. kolo
SARA DUGALI - NIKOLINA ANTUNOVI
II. kolo
KRISTINA PIPEK - SARA DUGALI
III. kolo
NIKOLINA ANTUNOVI - KRISTINA PIPEK

KONAAN POREDAK
Por.

Ime i prezime

1:3 (11, 6, -6, 8)

KRISTINA PIPEK

3:1 (10, -7, 10, 8)

NIKOLINA ANTUNOVI

0:3 (8, 5, 7)

SARA DUGALI

kola
Centar za odgoj i obrazovanje
Velika Gorica
Osnovna kola Milan Amru
Slavonski Brod
Osnovna kola Milan Amru
Slavonski Brod

odig

pobj.

por.

kol.

bod

6-1

3-4

2-6

odig

pobj.

por.

kol.

bod

6-2

5:3

0-6

STOLNI TENIS ITR 2015 - SREDNJE KOLE DJEVOJKE


SKUPINA
I. Kolo
3:0 (1, 1, 1)
NATAA RAETA - ANTONELA OSMANOVI
II. Kolo
MIHAELA KOVAEVI - NATAA RAETA 2:3 (3, -7, -10, 6, 9)
III. Kolo
ANTONELA OSMANI - MIHAELA KOVAEVI
0:3 (4, 4, 3)

KONAAN POREDAK
Por.

Ime i prezime

NATAA RAETA

MIHAELA KOVAEVI

ANTONELA OSMANI

kola
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei
Karlovac
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje
Velika Gorica

183

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama u razvoju STOLNI TENIS

STOLNI TENIS ITR 2015 - OSNOVNE KOLE DJEACI


SKUPINA A
1.
2.
3.
4.
5.

MARTIN PLEA
ANTONIO BUKOVEC
KRISTIJAN OSI
NIKOLA VUKOVI
STJEPAN POLJAKOVI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KARLO FOTOVI
MARIO VUGER
LUKA ERGOVI
JOSIP URAN
DORIJAN MURINA
MATEO KOVATS

Osnovna kola 22. lipnja Sisak


Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja
Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci
O Milan Amru Slavonski Brod

0/3
0/3
3/0
0/3

SKUPINA B

Centar za odgoj i obrazovanje Tukanac podrunica Prekrije


Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce
Osnovna kola Milan Amru
Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica
Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica
Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja

IGRE

MJESTO

3/0
2/3

0/3
0/3
0/3

3/0
3/1
3/0
3/0

3/1
1/3
2/2
4/0
0/4

2
4
3
1
5

6
0/3
3/0
0/3
0/3
0/3

IGRE
3/2
5/0
2/3
1/1
0/5
4/1

MJESTO
3
1
4
5
6
2

3/2
3/0
1/3

2
0/3

3/0
2/3
0/3
2/3
3/0

2
3/0

3/0
0/3

3
3/2
3/0

0/3
0/3
0/3
0/3

0/3

4
3/0
3/0
3/2

2/3
0/3
3/0

5
3/2
3/0
3/0
3/2

2/3
3/0

3/0

KONAAN POREDAK
Utakmice poluzavrnice
1. utakmica poluzavrnice
A1 Nikola Vukovi - B2 Mateo Kovats 3:1 (8, -8, 10, 5)
2. utakmica poluzavrnice
A2 Martin Plea - B1 Mario Vuger
1-3 (7, -9, 5, 5)

Razigravanje za 1. i 3. mjesto
za III. mjesto
3:1 (-7, 5, 12, 6)
Mateo Kovats - Martin Plea
za I. mjesto
Vukovi Nikola - Mario Vuger
3:1 (-7, 9, 9, 10)

SKUPINA A

Por.

IME I PREZIME

CENTAR/KOLA

NIKOLA VUKOVI

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju

Krievci

MARIO VUGER

Centar za odgoj, odgoj i rehabilitaciju Podravsko sunce

Koprivnica

MATEO KOVATS

Osnovna kola Dragutina Tadijanovia

Petrinja

MARTIN PLEA

Osnovna kola 22. lipnja Sisak

Sisak

MJESTO

STOLNI TENIS ITR 2015 - SREDNJE KOLE MLADII


1

1.
2.
3.
4.
5.

MATEO MIRKOVI
MARIO KIAK
DOMAGOJ KUJADIN
BRANIMIR ULOVEC
MATIJA KOUTI

Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana


Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska Zagreb
Osnovna kola Milan Amru Slavonski Brod
V. osnovna kola Bjelovar
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci

1.

VALENTINO HELE

Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana

2.

DAVOR RIHTAR

Centar za odgoj i obrazovanje Tukanac podrunica Prekrije Zagreb

3/0
0/3
0/3
0/3

SKUPINA B

IGRE

MJESTO

0/3

3/0
3/0

3/0
3/0
2/3

3/0
3/0
3/0
3/0

3/1
4/0
1/3
2/2
0/4

2
1
4
3
5
MJESTO

0/3
0/3
0/3

3/2
0/3

0/3

IGRE

3/0

2/3

1/3

3/0

2/2

0/3

0/3

0/3

0/4

3/0

3/0

4/0

3/0

3/1

1/3

0/3

3.

IVAN NIKOLI

Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska Zagreb

3/2

4.

DEJAN DIANI

Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana

3/1

3/0
3/0

5.

ANTONIO GANEC

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci

0/3

3/0

0/3
0/3

0/3

KONAAN POREDAK
Utakmice poluzavrnice
1. utakmica poluzavrnice
0:3 (12, 6, 7)
A1 Mario Kiek - B2 Dejan Diani
2. utakmica poluzavrnice
A2 Mateo Mirkovi - B1 Ivan Nikoli
0:3 (7, 9, 7)

Razigravanje za 1. i 3. mjesto
za III. mjesto
3:0 (4, 7, 7)
Mario Kiek - Mateo Mirkovi
za I. mjesto
Dejan Diani - Ivan Nikoli
0:3 (6, 11, 5)

Por.

IME I PREZIME

CENTAR/KOLA

IVAN NIKOLI

Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska

Zagreb

DEJAN DIANI

Centar za odgoj i obrazovanje Lug

Bregana

MARIO KIEK

Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska

Zagreb

MATEO MIRKOVI

Centar za odgoj i obrazovanje Lug

Bregana

MJESTO

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama u razvoju TAFETNA IGRA

TAFETNA IGRA - REZULTATI


Centar za odgoj i obrazovanje ubievac
Rezultat
Ime i prezime

Boris Jugovi
Martina Gulin
Ivana Piljac

9,38

Osnovna kola Nad lipom Zagreb


Rezultat
Ime i prezime
Ivan Boovi Gelo
9,58 9,13
Filip Dida
Patricia Breki

8,92

kola za odgoj i obrazovanje Pula


Rezultat
Ime i prezime
Zlatko Mikovi
9,82 8,64
Ana Bai
Danijel Zvonimir Boban

Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark - Osijek


Rezultat
Ime i prezime
Marija uri
12,13 12,1
Juraj Plazibat
Mateo Kueni

KONAAN POREDAK
Plasman

Naziv centra/kole

Rezultat

kola za odgoj i obrazovanje Pula

8,64

Centar za odgoj i obrazovanje ubievac

8,92

Osnovna kola Nad lipom Zagreb

9,13

Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark - Osijek

12,1

184

6. UNIVERZALNA SPORTSKA KOLA

185

6. UNIVERZALNA SPORTSKA KOLA

niverzalna sportska kola namijenjena je djeci


od este do desete godine ivota, tj. uenicima od prvoga do etvrtoga razreda osnovne
kole. Cilj programa univerzalne sportske kole
ukljuivanje je to veeg broja najmlaih uenika u sportske i tjelovjebene aktivnosti, odnosno stvaranje navike
svakodnevnoga tjelesnog vjebanja. Djeca pod strunim
nadzorom kineziologa, igrajui se na zanimljiv i za njihovu
dob pedagoki i kinezioloki primjeren nain, ue osnovne oblike kretanja, kao i osnovne elemente brojnih sportova. Programi univerzalne sportske kole provode se dva
puta tjedno po 45 minuta tijekom cijele kolske godine.
U kolskoj 2013./2014. godini pohaalo ga je 9.107
uenika u 412 odjeljenja u 323 osnovnih kola u Republici Hrvatskoj. Program je provodilo 320 profesora tjelesne i
zdravstvene kulture i pritom odradilo 21 788 kolskih sati.
Prosjean broj godinje odranih sati po odjeljenju iznosi
53.5, to po pojedinom odjeljenju iznosi mjeseno u prosjeku 7.6 sati. Obuhvaenost osnovnih kola u Republici
Hrvatskoj programom Univerzalne sportske kole iznosi
visokih 37,60%.
U pogramu US mogu raditi samo osobe koje zadovoljavaju kriterije za rad s djecom u okviru izvannastavnih

kolskih sportskih aktivnosti koji su propisani u Zakonu o


sportu l. 60. stavak 3. (Osobe koje imaju odgovarajuu
strunu spremu na razini sveuilinog studija i ispunjavaju uvjete za uitelja odnosno nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture sukladno posebnom propisu). Vano je
istaknuti kako je univerzalna sportska kola za svu djecu
potpuno besplatna i predstavlja najvei sportski program
u Republici Hrvatskoj.
kole koje su izabrane za provoenje navedenog programa dune su odraditi promotivni dio, koji podrazumijeva informiranje djece i roditelja o programu te u konanici upisati djecu u odjeljenja univerzalne sportske kole.
Profesori imaju obvezu voditi evidenciju rada u univerzalnoj sportskoj koli te slati izvjea upanijskom kolskom sportskom savezu. Izvjee je potrebno nainiti u
skladu s uputama HSS-a i dostaviti upanijskim kolskim
sportskim savezima. Tijekom godine provode mjerenja
polaznika programa (inicijalno i finalno mjerenje), kako bi
mogli pratiti njihov razvoj i napredak.
Kako je program rastao od godine pokretanja vidljivo
je u sljedeoj tablici gdje su prikazane usporedbe broja
odjeljenja po upanijama u dosadanjih osam kolskih
godina.

Tablica 24. US odjeljenja po upanijama


broj realiziranih broj realiziranih broj realiziranih broj realiziranih broj realiziranih broj realiziranih broj realiziranih broj realiziranih
ukupan broj
NAZIV UPANIJE
odjeljenja
odjeljenja
odjeljenja
odjeljenja
odjeljenja
odjeljenja
odjeljenja
odjeljenja
osnovnih kola*
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.
1 Zagrebaka
49
8
10
14
15
16
17
21
21
2 Krapinsko-zagorska
34
5
8
11
10
12
13
16
16
3 Sisako-moslavaka
35
10
15
21
21
23
28
30
30
4 Karlovaka
28
5
5
6
8
10
13
13
5 Varadinska
40
7
10
15
16
18
23
26
26
6 Koprivniko-krievaka
23
6
6
8
9
9
12
12
12
7 Bjelovarsko-bilogorska
25
5
4
8
8
9
11
14
14
8 Primorsko-goranska
57
12
16
24
24
23
25
30
30
9 Liko-senjska
15
3
3
4
4
5
6
7
7
10 Virovitiko-podravska
16
3
5
6
6
7
8
10
10
11 Poeko-slavonska
15
3
4
3
4
5
5
6
6
12 Brodsko-posavska
32
8
11
12
13
14
15
16
16
13 Zadarska
36
4
7
8
9
10
12
16
14
14 Osjeko-baranjska
68
12
16
20
20
21
22
31
31
15 ibensko-kninska
22
4
5
6
5
7
7
8
8
16 Vukovarsko-srijemska
53
6
12
17
17
17
18
24
19
17 Splitsko-dalmatinska
93
16
21
28
29
30
31
39
40
18 Istarska
46
8
12
16
16
15
17
22
22
19 Dubrovako-neretvanska
31
5
7
9
10
11
12
15
15
20 Meimurska
30
5
7
9
10
11
13
16
16
21 Grad Zagreb

UKUPNO

111
859

22
157

30
209

39
283

*Ukupan broj osnovnih kola u Republici Hrvatskoj u kojima se moe provoditi program Univerzalne sportske kole.
NAPOMENA: U Karlovakoj upaniji program nije provoen u k. god. 08/09 radi neosnivanja S

186

34
286

36
307

40
344

48
421

46
412

6. UNIVERZALNA SPORTSKA KOLA


Tablica 25. Prikaz rasta broja odjeljenja od poetka realizacije programa

Broj odjeljenja US
421

450
400

344

350

283

300

2008.

307

286

2009.
2010.

250
200

412

209

2011.
2012.

157

2013.

150

2014.

100

2015.

50
0

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Tablica 26. Popis osnovnih kola u kojima se u kolskoj godini 2014./2015. provodi program Univerzalne sportske kole
RBR

IME KOLE

MJESTO

UPANIJA

2014./2015.

2. ODJ.

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

I. OSNOVNA KOLA VRBOVEC

SAMOBOR

ZAGREBAKA

VRBOVEC

ZAGREBAKA

II. OSNOVNA KOLA VRBOVEC

VRBOVEC

ZAGREBAKA

OSNOVNA KOLA ANTE KOVAIA

MARIJA GORICA

ZAGREBAKA

OSNOVNA KOLA BISTRA

DONJA BISTRA

ZAGREBAKA

OSNOVNA KOLA DRAGUTINA DOMJANIA

SVETI IVAN ZELINA

ZAGREBAKA

OSNOVNA KOLA EUGENA KVATERNIKA

VELIKA GORICA

ZAGREBAKA

OSNOVNA KOLA KLINA SELA

JASTREBARSKO

ZAGREBAKA

OSNOVNA KOLA IVAN BENKOVI

DUGO SELO

ZAGREBAKA

10

OSNOVNA KOLA MIHAELA ILOBODA

SVETI MARTIN POD OKIEM

ZAGREBAKA

11

OSNOVNA KOLA MILKE TRNINE

KRI

ZAGREBAKA

12

OSNOVNA KOLA PAVAO BELAS

PRIGORJE BRDOVEKO

ZAGREBAKA

13

OSNOVNA KOLA PUA

DONJA PUA

ZAGREBAKA

14

OSNOVNA KOLA SLAVKA KOLARA

KRAVARSKO

ZAGREBAKA

15

OSNOVNA KOLA STJEPANA BASARIEKA

IVANI-GRAD

ZAGREBAKA

16

OSNOVNA KOLA SVETA NEDELJA

SVETA NEDJELJA

ZAGREBAKA

17

OSNOVNA KOLA ITARJEVO

VELIKA GORICA

ZAGREBAKA

18

OSNOVNA KOLA JOSIPA ZORIA

DUGO SELO

ZAGREBAKA

19

OSNOVNA KOLA LJUBO BABI

JASTREBARSKO

ZAGREBAKA

20

OSNOVNA KOLA VUKOVINA

VUKOVINA

ZAGREBAKA

21

OSNOVNA KOLA KRAPINSKE TOPLICE

KRAPINSKE TOPLICE

KRAPINSKO-ZAGORSKA

22

OSNOVNA KOLA ANTUNA MIHANOVIA

KLANJEC

KRAPINSKO-ZAGORSKA

23

OSNOVNA KOLA LJUDEVIT GAJ MIHOVLJAN

MIHOVLJAN

KRAPINSKO-ZAGORSKA

24

OSNOVNA KOLA BELEC

BELEC

KRAPINSKO-ZAGORSKA

25

OSNOVNA KOLA URE PREJCA DESINI

DESINI

KRAPINSKO-ZAGORSKA

26

OSNOVNA KOLA GORNJE JESENJE

GORNJE JESENJE

KRAPINSKO-ZAGORSKA

27

OSNOVNA KOLA JANKA LESKOVARA

PREGRADA

KRAPINSKO-ZAGORSKA

28

OSNOVNA KOLA JOSIPA BROZA

KUMROVEC

KRAPINSKO-ZAGORSKA

29

OSNOVNA KOLA KONJINA

KONJINA

KRAPINSKO-ZAGORSKA

187

6. UNIVERZALNA SPORTSKA KOLA


RBR

IME KOLE

MJESTO

UPANIJA

2014./2015.

30

OSNOVNA KOLA LIJEPA NAA

TUHELJ

KRAPINSKO-ZAGORSKA

31

OSNOVNA KOLA PAVLA TOOSA

KRALJEVEC NA SUTLI

KRAPINSKO-ZAGORSKA

32

OSNOVNA KOLA SIDE KOUTI RADOBOJ

RADOBOJ

KRAPINSKO-ZAGORSKA

33

OSNOVNA KOLA STJEPANA RADIA BRESTOVEC OREHOVIKI

BRESTOVEC OREHOVIKI

KRAPINSKO-ZAGORSKA

34

OSNOVNA KOLA OROSLAVJE

OROSLAVJE

KRAPINSKO-ZAGORSKA

35

OSNOVNA KOLA VIKTORA KOVAIA

HUM NA SUTLI

KRAPINSKO-ZAGORSKA

36

OSNOVNA KOLA ZLATAR BISTRICA

ZLATAR BISTRICA

KRAPINSKO-ZAGORSKA

37

I. OSNOVNA KOLA PETRINJA

PETRINJA

SISAKO-MOSLAVAKA

38

OSNOVNA KOLA BRAA RIBAR

SISAK

SISAKO-MOSLAVAKA

39

OSNOVNA KOLA DRAGUTINA TADIJANOVIA PETRINJA

PETRINJA

SISAKO-MOSLAVAKA

40

OSNOVNA KOLA DVOR

DVOR

SISAKO-MOSLAVAKA

41

OSNOVNA KOLA NOVSKA

NOVSKA

SISAKO-MOSLAVAKA

42

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA VIDRIA

KUTINA

SISAKO-MOSLAVAKA

43

OSNOVNA KOLA "BRAA BOBETKO" SISAK

SISAK

SISAKO-MOSLAVAKA

44

OSNOVNA KOLA 22. LIPNJA

SISAK

SISAKO-MOSLAVAKA

45

OSNOVNA KOLA BRAA RADI

MARTINSKA VES

SISAKO-MOSLAVAKA

46

OSNOVNA KOLA DAVORINA TRSTENJAKA

HRVATSKA KOSTAJNICA

SISAKO-MOSLAVAKA

47

OSNOVNA KOLA GALDOVO

SISAK

SISAKO-MOSLAVAKA

48

OSNOVNA KOLA GLINA

GLINA

SISAKO-MOSLAVAKA

49

OSNOVNA KOLA GVOZD

GVOZD

SISAKO-MOSLAVAKA

50

OSNOVNA KOLA IVO KOZARANIN

HRVATSKA DUBICA

SISAKO-MOSLAVAKA

51

OSNOVNA KOLA JABUKOVAC

JABUKOVAC

SISAKO-MOSLAVAKA

52

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA

LIPOVLJANI

SISAKO-MOSLAVAKA

53

OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA PETRINJA

PETRINJA

SISAKO-MOSLAVAKA

54

OSNOVNA KOLA POPOVAA

POPOVAA

SISAKO-MOSLAVAKA

55

OSNOVNA KOLA SELA

SELA

SISAKO-MOSLAVAKA

56

OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVAI

PETRINJA

SISAKO-MOSLAVAKA

57

OSNOVNA KOLA SUNJA

SUNJA

SISAKO-MOSLAVAKA

58

OSNOVNA KOLA VIKTOROVAC

SISAK

SISAKO-MOSLAVAKA

59

OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR TOPUSKO

TOPUSKO

SISAKO-MOSLAVAKA

60

OSNOVNA KOLA ZVONIMIRA FRANKA

KUTINA

SISAKO-MOSLAVAKA

61

OSNOVNA KOLA "SLAVA RAKAJ"

OZALJ

KARLOVAKA

62

OSNOVNA KOLA GRABRIK

KARLOVAC

KARLOVAKA

63

OSNOVNA KOLA IVANE BRLI - MAURANI OGULIN

OGULIN

KARLOVAKA

64

PRVA OSNOVNA KOLA

OGULIN

KARLOVAKA

65

OSNOVNA KOLA "JOSIPDOL"

JOSIPDOL

KARLOVAKA

66

OSNOVNA KOLA "VLADIMIR NAZOR"

DUGA RESA

KARLOVAKA

67

OSNOVNA KOLA DRAGANII

DRAGANII

KARLOVAKA

68

OSNOVNA KOLA DRAGOJLE JARNEVI

KARLOVAC

KARLOVAKA

69

OSNOVNA KOLA DUBOVAC

KARLOVAC

KARLOVAKA

70

OSNOVNA KOLA IVANA KUKULJEVIA SAKCINSKOG

IVANEC

VARADINSKA

71

OSNOVNA KOLA KNEGINEC GORNJI

TURIN

VARADINSKA

72

OSNOVNA KOLA LUDBREG

LUDBREG

VARADINSKA

73

OSNOVNA KOLA NOVI MAROF

NOVI MAROF

VARADINSKA

74

OSNOVNA KOLA SRAINEC

SRAINEC

VARADINSKA

75

III. OSNOVNA KOLA VARADIN

VARADIN

VARADINSKA

76

IV. OSNOVNA KOLA VARADIN

VARADIN

VARADINSKA

77

OSNOVNA KOLA "PETAR ZRINSKI"

JALABET

VARADINSKA

78

OSNOVNA KOLA ANTE STAREVIA

LEPOGLAVA

VARADINSKA

188

2. ODJ.

6. UNIVERZALNA SPORTSKA KOLA


RBR

IME KOLE

MJESTO

UPANIJA

2014./2015.

79

OSNOVNA KOLA CESTICA

80

OSNOVNA KOLA FRANJE SERTA BEDNJA

CESTICA

VARADINSKA

BEDNJA

VARADINSKA

OSNOVNA KOLA GROFA JANKA DRAKOVIA

KLENOVNIK

VARADINSKA

82

OSNOVNA KOLA GUSTAV KRKLEC MARUEVEC

MARUEVEC

VARADINSKA

83

II. OSNOVNA KOLA VARADIN

VARADIN

VARADINSKA

84

OSNOVNA KOLA PETRIJANEC

PETRIJANEC

VARADINSKA

85

OSNOVNA KOLA SVIBOVEC

VARADINSKE TOPLICE

VARADINSKA

86

OSNOVNA KOLA EMOVEC

TRNOVEC BARTOLOVEKI

VARADINSKA

87

OSNOVNA KOLA TUNO

RADOVAN

VARADINSKA

81

88

OSNOVNA KOLA VINICA

VINICA

VARADINSKA

89

OSNOVNA KOLA VISOKO

VISOKO

VARADINSKA

90

OSNOVNA KOLA MARTIJANEC

DONJI MARTIJANEC

VARADINSKA

91

OSNOVNA KOLA IVANA RANGERA, KAMENICA

LEPOGLAVA

VARADINSKA

92

OSNOVNA KOLA VELIKI BUKOVEC

MALI BUKOVEC

VARADINSKA

93

V. OSNOVNA KOLA VARADIN

VARADIN

VARADINSKA

94

OSNOVNA KOLA GRIGOR VITEZ

SVETI IVAN ABNO

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

95

OSNOVNA KOLA LJUDEVITA MODECA KRIEVCI

KRIEVCI

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

96

OSNOVNA KOLA "VLADIMIR NAZOR" KRIEVCI

KRIEVCI

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

97

OSNOVNA KOLA "BRAA RADI"

KOPRIVNICA

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

98

OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

KOPRIVNICA

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

99

OSNOVNA KOLA FRAN KONCELAK DRNJE

DRNJE

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

100

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE

KOPRIVNICA

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

101

OSNOVNA KOLA KLOTAR PODRAVSKI

KLOTAR PODRAVSKI

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

102

OSNOVNA KOLA MOLVE

MOLVE

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

103

OSNOVNA KOLA SVETI PETAR OREHOVEC

OREHOVEC

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

104

I. OSNOVNA KOLA BJELOVAR

BJELOVAR

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

105

OSNOVNA KOLA MIRKA PEREA

KAPELA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

106

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA

DARUVAR

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

107

II. OSNOVNA KOLA BJELOVAR

BJELOVAR

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

108

OSNOVNA KOLA AZMA

AZMA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

109

OSNOVNA KOLA GARENICA

GARENICA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

110

OSNOVNA KOLA ROVIE

ROVIE

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

111

OSNOVNA KOLA SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

112

OSNOVNA KOLA TEFANJE

TEFANJE

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

113

OSNOVNA KOLA VELIKA PISANICA

VELIKA PISANICA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

114

OSNOVNA KOLA VELIKO TROJSTVO

VELIKO TROJSTVO

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

115

OSNOVNA KOLA MILAN BROZOVI

KASTAV

PRIMORSKO-GORANSKA

116

OSNOVNA KOLA DR. ANDRIJA MOHOROVII

MATULJI

PRIMORSKO-GORANSKA

117

OSNOVNA KOLA GORNJA VEICA

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

118

OSNOVNA KOLA KRALJEVICA

KRALJEVICA

PRIMORSKO-GORANSKA

119

OSNOVNA KOLA NIKOLA TESLA

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

120

OSNOVNA KOLA SRDOI

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

121

OSNOVNA KOLA ZAMET

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

122

OSNOVNA KOLA - SCUOLA ELEMENTARE SAN NICOLO

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

123

OSNOVNA KOLA BAKAR

BAKAR

PRIMORSKO-GORANSKA

124

OSNOVNA KOLA AVLE

AVLE

PRIMORSKO-GORANSKA

125

OSNOVNA KOLA DR. BRANIMIRA MARKOVIA

RAVNA GORA

PRIMORSKO-GORANSKA

126

OSNOVNA KOLA FRANE PETRIA

CRES

PRIMORSKO-GORANSKA

127

OSNOVNA KOLA IVANKE TROHAR

FUINE

PRIMORSKO-GORANSKA

189

2. ODJ.

6. UNIVERZALNA SPORTSKA KOLA


RBR

IME KOLE

MJESTO

UPANIJA

2014./2015.

128

OSNOVNA KOLA JELENJE - DRAICE

129

OSNOVNA KOLA KLANA

DRAICE

PRIMORSKO-GORANSKA

KLANA

PRIMORSKO-GORANSKA

OSNOVNA KOLA KOSTRENA

KOSTRENA

PRIMORSKO-GORANSKA

131

OSNOVNA KOLA KOZALA

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

132

OSNOVNA KOLA PODMURVICE

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

130

133

OSNOVNA KOLA SKRAD

SKRAD

PRIMORSKO-GORANSKA

134

OSNOVNA KOLA SVETI MATEJ

VIKOVO

PRIMORSKO-GORANSKA

135

OSNOVNA KOLA TRSAT

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

136

OSNOVNA KOLA TURNI

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

137

OSNOVNA KOLA VLADIMIR GORTAN

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

138

OSNOVNA KOLA - SCUOLA ELEMENTARE DOLAC

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

139

OSNOVNA KOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJEVIA SENJ

SENJ

LIKO-SENJSKA

140

OSNOVNA KOLA A. G. MATOA NOVALJA

NOVALJA

LIKO-SENJSKA

141

OSNOVNA KOLA DR. FRANJE TUMANA

KORENICA

LIKO-SENJSKA

142

OSNOVNA KOLA DR. FRANJE TUMANA LIKI OSIK

LIKI OSIK

LIKO-SENJSKA

143

OSNOVNA KOLA DR. JURE TURIA

GOSPI

LIKO-SENJSKA

144

OSNOVNA KOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA

OTOAC

LIKO-SENJSKA

145

OSNOVNA KOLA AUGUST CESAREC

PII BUKOVICA

VIROVITIKO-PODRAVSKA

146

OSNOVNA KOLA EUGENA KUMIIA

SLATINA

VIROVITIKO-PODRAVSKA

147

OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVAI

ZDENCI

VIROVITIKO-PODRAVSKA

148

OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVAIA GORNJE BAZJE

GORNJE BAZJE

VIROVITIKO-PODRAVSKA

149

OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI ORAHOVICA

ORAHOVICA

VIROVITIKO-PODRAVSKA

150

OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI VIROVITICA

VIROVITICA

VIROVITIKO-PODRAVSKA

151

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA

SLATINA

VIROVITIKO-PODRAVSKA

152

OSNOVNA KOLA PETRA PRERADOVIA

PITOMAA

VIROVITIKO-PODRAVSKA

153

OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR VIROVITICA

VIROVITICA

VIROVITIKO-PODRAVSKA

154

KATOLIKA OSNOVNA KOLA U POEGI

POEGA

POEKO-SLAVONSKA

155

OSNOVNA KOLA ANTUNA KANILIA

POEGA

POEKO-SLAVONSKA

156

OSNOVNA KOLA DRAGUTINA LERMANA

BRESTOVAC

POEKO-SLAVONSKA

157

OSNOVNA KOLA FRA KAJE ADIA PLETERNICA

PLETERNICA

POEKO-SLAVONSKA

158

OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVAIA

STARO PETROVO SELO

BRODSKO-POSAVSKA

159

OSNOVNA KOLA MATIJA GUBEC CERNIK

CERNIK

BRODSKO-POSAVSKA

160

OSNOVNA KOLA AUGUSTA ENOE

GUNDINCI

BRODSKO-POSAVSKA

161

OSNOVNA KOLA DR. STJEPAN ILIJAEVI

ORIOVAC

BRODSKO-POSAVSKA

162

OSNOVNA KOLA DRAGUTIN TADIJANOVI

SLAVONSKI BROD

BRODSKO-POSAVSKA

163

OSNOVNA KOLA URO PILAR

SLAVONSKI BROD

BRODSKO-POSAVSKA

164

OSNOVNA KOLA HUGO BADALI

SLAVONSKI BROD

BRODSKO-POSAVSKA

165

OSNOVNA KOLA IVAN FILIPOVI

VELIKA KOPANICA

BRODSKO-POSAVSKA

166

OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVAI

SLAVONSKI BROD

BRODSKO-POSAVSKA

167

OSNOVNA KOLA VIKTOR CAR EMIN

DONJI ANDRIJEVCI

BRODSKO-POSAVSKA

168

OSNOVNA KOLA LJUDEVIT GAJ

LUANI

BRODSKO-POSAVSKA

169

OSNOVNA KOLA LJUDEVITA GAJA NOVA GRADIKA

NOVA GRADIKA

BRODSKO-POSAVSKA

170

OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR

SLAVONSKI BROD

BRODSKO-POSAVSKA

171

OSNOVNA KOLA PETAR ZORANI

NIN

ZADARSKA

172

OSNOVNA KOLA BARTULA KAIA

ZADAR

ZADARSKA

173

OSNOVNA KOLA PETRA PRERADOVIA

ZADAR

ZADARSKA

174

OSNOVNA KOLA SMILJEVAC

ZADAR

ZADARSKA

175

OSNOVNA KOLA STJEPANA RADIA-BIBINJE

BIBINJE

ZADARSKA

176

OSNOVNA KOLA ZADARSKI OTOCI - ZADAR

ZADAR

ZADARSKA

190

2. ODJ.

6. UNIVERZALNA SPORTSKA KOLA


RBR

IME KOLE

MJESTO

UPANIJA

2014./2015.

177

OSNOVNA KOLA KRUNE KRSTIA - ZADAR

ZADAR

ZADARSKA

178

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

ZADAR

ZADARSKA

179

OSNOVNA KOLA IME BUDINIA - ZADAR

ZADAR

ZADARSKA

180

OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI

OSIJEK

OSJEKO-BARANJSKA

181

OSNOVNA KOLA IVANA FILIPOVIA

OSIJEK

OSJEKO-BARANJSKA

182

OSNOVNA KOLA JOSIPA ANTUNA OLNIA

AKOVO

OSJEKO-BARANJSKA

183

OSNOVNA KOLA KRALJA TOMISLAVA

NAICE

OSJEKO-BARANJSKA

184

OSNOVNA KOLA LJUDEVITA GAJA

OSIJEK

OSJEKO-BARANJSKA

185

OSNOVNA KOLA RETFALA

OSIJEK

OSJEKO-BARANJSKA

186

OSNOVNA KOLA SVETE ANE U OSIJEKU

OSIJEK

OSJEKO-BARANJSKA

187

OSNOVNA KOLA VINJEVAC

VINJEVAC

OSJEKO-BARANJSKA

188

OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR

EPIN

OSJEKO-BARANJSKA

189

OSNOVNA KOLA ANTE STAREVIA VILJEVO

VILJEVO

OSJEKO-BARANJSKA

190

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA BECIA OSIJEK

OSIJEK

OSJEKO-BARANJSKA

191

OSNOVNA KOLA DARDA

DARDA

OSJEKO-BARANJSKA

192

OSNOVNA KOLA DORE PEJAEVI NAICE

NAICE

OSJEKO-BARANJSKA

193

OSNOVNA KOLA JAGODNJAK

JAGODNJAK

OSJEKO-BARANJSKA

194

OSNOVNA KOLA ERNESTINOVO

ERNESTINOVO

OSJEKO-BARANJSKA

195

OSNOVNA KOLA FRANJE KREME

OSIJEK

OSJEKO-BARANJSKA

196

OSNOVNA KOLA LADIMIREVCI

VALPOVO

OSJEKO-BARANJSKA

197

OSNOVNA KOLA MLADOST

OSIJEK

OSJEKO-BARANJSKA

198

OSNOVNA KOLA TENJA

TENJA

OSJEKO-BARANJSKA

199

OSNOVNA KOLA ZMAJEVAC

ZMAJEVAC

OSJEKO-BARANJSKA

200

OSNOVNA KOLA ANTUNA MIHANOVIA PETROPOLJSKOG

DRNI

IBENSKO-KNINSKA

201

OSNOVNA KOLA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

KNIN

IBENSKO-KNINSKA

202

OSNOVNA KOLA JURJA DALMATINCA IBENIK

IBENIK

IBENSKO-KNINSKA

203

OSNOVNA KOLA METERIZE

IBENIK

IBENSKO-KNINSKA

204

OSNOVNA KOLA PETRA KREIMIRA IV.

IBENIK

IBENSKO-KNINSKA

205

OSNOVNA KOLA TINA UJEVIA

IBENIK

IBENSKO-KNINSKA

206

OSNOVNA KOLA ISTA VELIKA

ISTA VELIKA

IBENSKO-KNINSKA

207

OSNOVNA KOLA KISTANJE

KISTANJE

IBENSKO-KNINSKA

208

OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO TOVARNIK

TOVARNIK

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

209

OSNOVNA KOLA AUGUST CESAREC

IVANKOVO

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

210

OSNOVNA KOLA BARTOLA KAIA

VINKOVCI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

211

OSNOVNA KOLA MATIJA ANTUN RELJKOVI

CERNA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

212

OSNOVNA KOLA ANE KATARINE ZRINSKI

RETKOVCI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

213

OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVAIA

VINKOVCI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

214

OSNOVNA KOLA IVANA KOZARCA UPANJA

UPANJA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

215

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA, VINKOVCI

VINKOVCI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

216

OSNOVNA KOLA LIPOVAC

LIPOVAC

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

217

OSNOVNA KOLA LOVAS

LOVAS

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

218

OSNOVNA KOLA NIKOLE ANDRIA

VUKOVAR

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

219

OSNOVNA KOLA SINIE GLAVAEVIA

VUKOVAR-BOROVO NASELJE

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

220

OSNOVNA KOLA SLAKOVCI, SLAKOVCI

SLAKOVCI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

221

OSNOVNA KOLA STARI JANKOVCI

STARI JANKOVCI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

222

OSNOVNA KOLA BLATINE-KRAPE

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

223

OSNOVNA KOLA DUGOPOLJE

DUGOPOLJE

SPLITSKO-DALMATINSKA

224

OSNOVNA KOLA GORNJA POLJICA

DONJI DOLAC

SPLITSKO-DALMATINSKA

225

OSNOVNA KOLA GRIPE

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

191

2. ODJ.

6. UNIVERZALNA SPORTSKA KOLA


RBR

IME KOLE

MJESTO

UPANIJA

2014./2015.

2. ODJ.

226

OSNOVNA KOLA MAJSTORA RADOVANA

TROGIR

SPLITSKO-DALMATINSKA

227

OSNOVNA KOLA MANU-SPLIT

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

228

OSNOVNA KOLA MARKA MARULIA

SINJ

SPLITSKO-DALMATINSKA

229

OSNOVNA KOLA O.PETRA PERICE MAKARSKA

MAKARSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA

230

OSNOVNA KOLA PETRA KRUIA KLIS

KLIS

SPLITSKO-DALMATINSKA

231

OSNOVNA KOLA POJIAN

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

232

OSNOVNA KOLA PROF. FILIPA LUKASA

KATEL STARI

SPLITSKO-DALMATINSKA

233

OSNOVNA KOLA BOL

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

234

OSNOVNA KOLA BRDA

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

235

OSNOVNA KOLA DR. FRANJE TUMANA BRELA

BRELA

SPLITSKO-DALMATINSKA

236

OSNOVNA KOLA GROHOTE

GROHOTE

SPLITSKO-DALMATINSKA

237

OSNOVNA KOLA JOSIP PUPAI

OMI

SPLITSKO-DALMATINSKA

238

OSNOVNA KOLA KAMEN-INE

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

239

OSNOVNA KOLA KMAN-KOCUNAR

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

240

OSNOVNA KOLA KRALJICE JELENE

SOLIN

SPLITSKO-DALMATINSKA

241

OSNOVNA KOLA MEJE

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

242

OSNOVNA KOLA RAVNE NJIVE

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

243

OSNOVNA KOLA RUNOVI

RUNOVI

SPLITSKO-DALMATINSKA

244

OSNOVNA KOLA SKALICE

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

245

OSNOVNA KOLA STOBRE

STOBRE

SPLITSKO-DALMATINSKA

246

OSNOVNA KOLA TIN UJEVI

KRIVODOL

SPLITSKO-DALMATINSKA

247

OSNOVNA KOLA TUEPI

TUEPI

SPLITSKO-DALMATINSKA

248

OSNOVNA KOLA VISOKA

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

249

OSNOVNA KOLA VJEKOSLAVA PARAA

SOLIN

SPLITSKO-DALMATINSKA

250

OSNOVNA KOLA ZMIJAVCI

ZMIJAVCI

SPLITSKO-DALMATINSKA

251

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE ROVINJ

ROVINJ

ISTARSKA

252

OSNOVNA KOLA KATANJER PULA

PULA

ISTARSKA

253

OSNOVNA KOLA STOJA

PULA

ISTARSKA

254

OSNOVNA KOLA VELI VRH PULA

PULA

ISTARSKA

255

OSNOVNA KOLA VERUDA PULA

PULA

ISTARSKA

256

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA GORTANA

MINJ

ISTARSKA

257

OSNOVNA KOLA CENTAR

PULA

ISTARSKA

258

OSNOVNA KOLA FAANA

FAANA

ISTARSKA

259

OSNOVNA KOLA IVO LOLA RIBAR LABIN

LABIN

ISTARSKA

260

OSNOVNA KOLA IJANA PULA

PULA

ISTARSKA

261

OSNOVNA KOLA JOE URANA

VINJAN

ISTARSKA

262

OSNOVNA KOLA MARANA

MARANA

ISTARSKA

263

OSNOVNA KOLA MARIJE I LINE

UMAG

ISTARSKA

264

OSNOVNA KOLA MATIJE VLAIA

LABIN

ISTARSKA

265

OSNOVNA KOLA PETRA STUDENCA KANFANAR

KANFANAR

ISTARSKA

266

TALIJANSKA OSNOVNA KOLA BERNARDO BENUSSI ROVINJ SCUOLA


ELEMENTARE ITALIANA BERNARDO BENUSSI ROVIGNO

ROVINJ

ISTARSKA

267

OSNOVNA KOLA BLATO

BLATO

DUBROVAKO-NERETVANSKA

268

OSNOVNA KOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIA

METKOVI

DUBROVAKO-NERETVANSKA

269

OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULIA

DUBROVNIK

DUBROVAKO-NERETVANSKA

270

OSNOVNA KOLA MOKOICA, DUBROVNIK

MOKOICA

DUBROVAKO-NERETVANSKA

271

OSNOVNA KOLA PETRA KANAVELIA

KORULA

DUBROVAKO-NERETVANSKA

272

OSNOVNA KOLA VELA LUKA

VELA LUKA

DUBROVAKO-NERETVANSKA

273

OSNOVNA KOLA "VLADIMIR NAZOR"

PLOE

DUBROVAKO-NERETVANSKA

274

OSNOVNA KOLA ANTE CURA-PINJAC

RNOVO

DUBROVAKO-NERETVANSKA

192

6. UNIVERZALNA SPORTSKA KOLA


RBR

IME KOLE

MJESTO

UPANIJA

2014./2015.

275

OSNOVNA KOLA SMOKVICA

SMOKVICA

DUBROVAKO-NERETVANSKA

276

I. OSNOVNA KOLA AKOVEC

AKOVEC

MEIMURSKA

277

II. OSNOVNA KOLA AKOVEC

AKOVEC

MEIMURSKA

278

III. OSNOVNA KOLA AKOVEC

AKOVEC

MEIMURSKA

279

OSNOVNA KOLA BELICA

BELICA

MEIMURSKA

280

OSNOVNA KOLA DONJI KRALJEVEC

DONJI KRALJEVEC

MEIMURSKA

281

OSNOVNA KOLA DR. VINKA GANCA VRATIINEC

VRATIINEC

MEIMURSKA

282

OSNOVNA KOLA GORNJI MIHALJEVEC

MACINEC

MEIMURSKA

283

OSNOVNA KOLA IVANOVEC

AKOVEC

MEIMURSKA

284

OSNOVNA KOLA JOE HORVATA KOTORIBA

KOTORIBA

MEIMURSKA

285

OSNOVNA KOLA KURANEC

AKOVEC

MEIMURSKA

286

OSNOVNA KOLA NEDELIE

NEDELIE

MEIMURSKA

287

OSNOVNA KOLA PODTUREN

PODTUREN

MEIMURSKA

288

OSNOVNA KOLA TRIGOVA

TRIGOVA

MEIMURSKA

289

OSNOVNA KOLA TOMAA GORIANCA MALA SUBOTICA

MALA SUBOTICA

MEIMURSKA

290

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PRIBISLAVEC

AKOVEC

MEIMURSKA

291

OSNOVNA KOLA ANTUNA MIHANOVIA

ZAGREB-DUBRAVA

GRAD ZAGREB

292

OSNOVNA KOLA BRESTJE

SESVETE

GRAD ZAGREB

293

OSNOVNA KOLA GUSTAVA KRKLECA

ZAGREB-NOVI ZAGREB

GRAD ZAGREB

294

OSNOVNA KOLA IVANA CANKARA

ZAGREB

GRAD ZAGREB

295

OSNOVNA KOLA JELKOVEC

SESVETE

GRAD ZAGREB

296

OSNOVNA KOLA JULIJA KLOVIA

ZAGREB

GRAD ZAGREB

297

OSNOVNA KOLA KREATIVAN RAZVOJ S PRAVOM JAVNOSTI

ZAGREB

GRAD ZAGREB

298

OSNOVNA KOLA BOROVJE

ZAGREB

GRAD ZAGREB

299

OSNOVNA KOLA KAJZERICA

ZAGREB

GRAD ZAGREB

300

OSNOVNA KOLA LJUBLJANICA ZAGREB

ZAGREB

GRAD ZAGREB

301

OSNOVNA KOLA MALENICA

ZAGREB-SUSEDGRAD

GRAD ZAGREB

302

OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA

ZAGREB-DUBRAVA

GRAD ZAGREB

303

OSNOVNA KOLA OTOK

ZAGREB-SLOBOTINA

GRAD ZAGREB

304

OSNOVNA KOLA SESVETSKA SOPNICA

SESVETE

GRAD ZAGREB

305

OSNOVNA KOLA STENJEVEC

ZAGREB-SUSEDGRAD

GRAD ZAGREB

306

OSNOVNA KOLA TRNSKO

ZAGREB-NOVI ZAGREB

GRAD ZAGREB

307

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAKAJ ZAGREB

ZAGREB

GRAD ZAGREB

308

OSNOVNA KOLA LUKO

LUKO

GRAD ZAGREB

309

OSNOVNA KOLA ALOJZIJA STEPINCA

ZAGREB

GRAD ZAGREB

310

OSNOVNA KOLA BANA JOSIPA JELAIA

ZAGREB-SUSEDGRAD

GRAD ZAGREB

311

OSNOVNA KOLA BRAE RADI

ZAGREB-NOVI ZAGREB

GRAD ZAGREB

312

OSNOVNA KOLA UERJE

ZAGREB-DUBRAVA

GRAD ZAGREB

313

OSNOVNA KOLA DRAGUTINA KULANA

ZAGREB

GRAD ZAGREB

314

OSNOVNA KOLA GORNJE VRAPE

ZAGREB-SUSEDGRAD

GRAD ZAGREB

315

OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULIA

ZAGREB

GRAD ZAGREB

316

OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG

ZAGREB

GRAD ZAGREB

317

OSNOVNA KOLA MARINA DRIA

ZAGREB

GRAD ZAGREB

318

OSNOVNA KOLA KRALJA TOMISLAVA

ZAGREB

GRAD ZAGREB

319

OSNOVNA KOLA SESVETSKA SELA

SESVETE

GRAD ZAGREB

320

OSNOVNA KOLA VOLTINO

ZAGREB

GRAD ZAGREB
UKUPNO
SVEUKUPNO

Z - rad kole financirala je Zagrebaka upanija

193

2. ODJ.

319

93
412

7. DAN UNIVERZALNE SPORTSKE KOLE 2015.

an univerzalne sportske kole predstavlja festival sporta djece osnovnih kola te smotru
polaznika programa Univerzalne sportske
kole te je kao takav, 8. po redu, organiziran
29. svibnja 2015. godine na RC Mladost

u Zagrebu.

Ove godine, 8. po redu Dan Univerzalne sportske kole odran je u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom, Hrvatskom olimpijskom akademijom i Hrvatskim
klubom olimpijaca te je tog dana obiljeen i Meunarodni olimpijski dan.

Na 8. Danu Univerzalne sportske kole nastupili
su predstavnici iz 21 upanije Republike Hrvatske. Ukupno
je na 8. danu Univerzalne portske kole sudjelovalo 773
uenika i voditelja - 696 uenika te 77 voditelja.
Aktivnosti su se odvijale kroz 21 radno mjesto (od nogometa, hokeja, koarke, rukometa, atletike, tobogana, tafete, raznih igara...) koja su obili svi sudionici. Svi sudionici
i ove su godine dobili prigodne majice, zlatne medalje i
priznanja o sudjelovanju. Svi sudionici takoer su dobili
sendvie i vodu.
Osim uenika i njohovih voditelja proslavu ovog dana
uveliali su i brojni poznati sportai: Danira Bili Naki (koarka), Zoran Primorac (stolni tenis), Valentin i Martin Sinkovi (veslanje), Antonija Miura (koarka)...
194

Tablica 27. Popis sudionika po upanijama


UPANIJA
Zagrebaka
Krapinsko-zagorska
Sisako-moslavaka
Karlovaka
Varadinska
Koprivniko-krievaka
Bjelovarsko-bilogorska
Primorsko-goranska
Liko-senjska
Virovitiko-podravska
Poeko-slavonska
Brodsko-posavska
Zadarska
Osjeko-baranjska
ibensko-kninska
Vukovarsko-srijemska
Splitsko-dalmatinska
Istarska
Dubrovako-neretvanska
Meimurska
Grad Zagreb
UKUPNO

Dan US
uenici

voditelji

ukupno

33
75
26
14
30
19
26
43
45
40
33
45
30
30
30
36
29
30
14
28
40
696

3
6
2
1
1
1
3
6
7
7
2
6
4
4
5
4
2
2
2
4
5
77

36
81
28
15
31
20
29
49
52
47
35
51
34
34
35
40
31
32
16
32
45
773

7. DAN UNIVERZALNE SPORTSKE KOLE 2015.

195

7. DAN UNIVERZALNE SPORTSKE KOLE 2015.

196

7. DAN UNIVERZALNE SPORTSKE KOLE 2015.

197

7. DAN UNIVERZALNE SPORTSKE KOLE 2015.

198

8. MEUNARODNA SURADNJA
8.1. SVJETSKA KOLSKA SPORTSKA PRVENSTVA

ktivnosti Hrvatskog kolskog


sportskog saveza tijekom
2015. godine:
1. Svjetsko kolsko koarkako prvenstvo Limoges Portugal 17.04. do 25.04.
2. Svjetsko kolsko atletsko prvenstvo Wuhan - Kina 27.06. do
02.07.
3. ISF Konvencija Doha Katar
18. do 20. 03.

4. Sjednica Izvrnog odbora ISF-a Doha Katar 17. 22. 03


5. 1. Kontrolni posjet ISF-a SP u futsalu Pore Hrvatska 29. 30.
04
6. Sastanak ISF Tehnike komisije
za futsal - Pore Hrvatska - 01.
03.05
7. Koarkaki susret XIII. Gimnazije
Zagreb i Gimnazije Gjon Buzuku
iz Prizrena - 24. 27.03

Svjetska kolska prvenstva:


Tablica 28. Sudionici ISF Svjetskih kolskih prvenstava u 2015. godini
sport

koarka
atletika

kola

konkurencija

sportski rezultati

III. Gimnazija Zagreb

mladii

10. mjesto

III. Gimnazija Zagreb

djevojke

8. mjesto

III. Gimnazija Zagreb

mladii

10. mjesto

Gimnazija Pula

djevojke

11. mjesto

Na svjetskim kolskim prvenstvima sudjelovalo je ukupno 48 osoba

8.1.1. KOARKA - LIMOGES - FRANCUSKA - 17.04. DO 25.04.


Na natjecanju je sudjelovalo 56 ekipa u
obje konkurencije te oko 900 sudionika.
Delegaciju HSS-a predstavljalo je 33
osobe:
III. Gimnazija Zagreb (mladii i djevojke) - 23 uenika, 4 voditelja i 2 suca
ef delegacije Marko Soldo
Dodatna osoba Hrvoje ustonja
2 vozaa autobusa
Mladii su osvojili 10. mjesto dok su djevojke osvojile 8. mjesto.

Tablica 29. Sudionici Svjetskog kolskog


prvenstva u odbojci
SUDIONICI
Ekipa mladia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Luka Mari
Nikola Fili
Dominik Teskera
Luka Ani
Bruno Solomun
Tomislav urinovi
Petar unji
Ivan Radman
Petar Peri
Karlo Salopek
Ante Martinac
Bruno Tomi
Ana ai - voditeljica
Mato Banovac voditelj
Matija Glavurdi - sudac

Ekipa djevojaka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ivana Peri
Katarina ulina
Anita Kelava
Dora Jordani
Marta Nimac
Magdalena Mein
Klara Krpan
Ema Sjekavica
Nikolina Mari
Tonia Uzelac
Ivana Rogi
Antonio Peri - voditelj
Martin Oroli voditelj
Antun Toni Rei - sudac

REZULTATI (MLADII)
HRVATSKA - TURSKA
HRVATSKA - BUGARSKA
HRVATSKA - IZRAEL
HRVATSKA - R. EKA
HRVATSKA - KINA
HRVATSKA - LATVIJA

199

42:48
86:32
53:66
75:54
75:54
64:76

REZULTATI (DJEVOJKE)
HRVATSKA - IZRAEL
HRVATSKA - ENGLESKA
HRVATSKA - LATVIJA
HRVATSKA - MAARSKA
HRVATSKA - TURSKA
HRVATSKA - FRANCUSKA 2

49:44
65:33
42:41
32:67
52:65
40:68

8. MEUNARODNA SURADNJA
8.1.2. ATLETIKA WUHAN - KINA - 26.06. DO 02.07.
Na natjecanju je sudjelovala 21 ekipa sa oko 400 sportaa. Delegaciju HSS-a predstavljalo je 15 osoba:
Gimnazija Pula - 5 uenica i 1 voditelj
III. Gimnazija Zagreb - 6 uenika i 2 voditelja
ef delegacije - Josip Kouti
Vrhunski rezultati:
Wanda Haber Zelanto - 1. mjesto - 400m 56.48s
Ivan uki - 1. mjesto - troskok 14.74m
Ana Vareko 2. mjesto 1.500m 4:54 min
Domagoj pendi 3. mjesto kugla 13.73m
Mladii III. Gimnazije Zagreb osvojili su 10. mjesto dok
su djevojke iz Gimnazije Pula osvojile 11. mjesto.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tablica 30. Sudionici Svjetskog kolskog prvenstva u odbojci


SUDIONICI
Ekipa mladia
Ekipa djevojaka
Gutin Dominik
1. Wanda Haber Zelanto
Ivan eura
2. Ana Vareko
Ivan uki
3. Ivana Babi
Kataleni Tomislav
4. Lucia Vareko
Nikola ibari
5. Dea Peruko
pendi Domagoj
eni Blareina voditelj
Martin Oroli voditelj
Mato Banovac voditelj

8.2. ISF KONVENCIJA I SJEDNICA IZVRNOG ODBORA ISF-a DOHA KATAR


Od 18. do 20. oujka
u Dohi (Katar) odrala
se 1. ISF konvencija o
budunosti kolskog
sporta. Na konvenciji
je sudjelovalo 80 sudionika iz 39 zemalja
svijeta.
Predstavnici
HSS-a bili su glavni
tajnik Hrvoje ustonja
i struni suradnik Josip Kouti. Na konvenciji su odreene smjernice i vizija kojim e se kolski sport u svijetu
razvijati u slijedeih 15 godina. Odrano je mnogo radionica i predavanja na kojima su se obradile mnoge teme
vezane uz kolski sport i kolska sportska natjecanja.
U sklopu konvencije odrala se i redovna sjednica IO ISFa na kojoj je sudjelovao glavni tajnik Hrvoje ustonja.

200

8. MEUNARODNA SURADNJA
8.3. KONTROLNI POSJET ISF-A ZA SP U FUTSALU I SASTANAK
ISF TEHNIKE KOMISIJE ZA FUTSAL
Od 28.4. do 3.5. ove godine, lanovi ISF-a
boravili su u Poreu u kontrolnom posjetu
vezano za organizaciju Svjetskog kolskog
futsal prvenstva. lanovi ISF-a obili su sve
sportske i smjetajne objekte te su odrali
vie sastanaka sa lanovima Organizacijskog
odbora. U kontrolnoj komisiji ISF-a, bili su:
1. Henri Ausmaa (Estonija) - ISF delegat,
2. Berchtold Konrad (Austrija) - predsjednik ISF Futsal tehnike komisije
3. Jean Pierre Dummar (Brazil) - dopredsjednik ISF Futsal tehnike komisije
U sklopu posjeta lanovi ISF-a i HSS-a primljeni su od strane gradonaelnika grada
Porea Edija tifania koji je dao punu podrku SP u futsalu.
Tehnika komisija ISF-a sastala se od 30.4. do
3.5., a inili su je predstavnici kolskih sportskih saveza Brazila, Srbije, Francuske, Portugala, Cipra i Hrvatske te ISF direktor Norbert
Kever. Na odranim sastancima dogovoreni
su svi detalji vezano za organizaciju Svjetskog kolskog futsal prvenstva te je potpisan
izvjetaj o kontrolnom posjetu, a potpisali su
ga Nikola Perkovi (predsjednik HSS-a), Berchtold Konrad (predsjednik ISF Futsal tehnike komisije) i Henri Ausmaa (ISF delegat).

8.4. KOARKAKI SUSRET XIII. GIMNAZIJE ZAGREB


I GIMNAZIJE GJON BUZUKU IZ PRIZRENA
Od 24. do 27. oujka 2015. godine, u posjet HSS-u i XIII. gimnaziji stigli su uenici s Kosova - prizrenska Gimnazija Gjon
Buzuku u sklopu suradnje Hrvatskog i
Kosovskog kolskog sportskog saveza. U
delegaciji Gimnazije Gjon Buzuku bilo
je 12 uenika koarkaa, 8 uenica te 6
profesora u pratnji. Uenici su bili smjeteni kod uenika XIII. Gimnazije dok su
profesori bili smjeteni u Hotelu I. Prvi
dan za uenike je organizirana sveana
priredba s domjenkom na kojem su sudjelovali predstavnici ambasade Republike Kosovo i Albanije, predsjednik i glavni
tajnik HSS-a. Drugi dan gosti sa Kosova
posjetili su Hrvatski Sabor te se odrala
prijateljska koarkaka utakmica izmeu
uenika XIII. Gimnazije i Gimnazije Gjon
Buzuku u sklopu zavrnih utakmica u
sportskim igrama srednjih kola Grada
Zagreba. Uenici sa Kosova dobili su prigodne diplome i medalje za sudjelovanje
u prijateljskoj utakmici. Zadnji dan posjeta gosti su u pratnji profesora i uenika
XIII. gimnazije posjetili i Hrvatsko Zagorje,
Krapinu, Trakoan te grad Varadin.
201

9. AKTIVNOSTI SAVEZA
9.1. PBZ INDOORS - 02. VELJAE DO 08. VELJAE 2015. GODINE

terminu od 02. veljae do 08. veljae 2015.


godine u zagrebakom Domu portova odran je PBZ Zagreb Indoors 2015. Hrvatski
kolski sportski savez je sudjelovao u odravanju turnira tako da je po esti put, u dogovoru s
organizatorom turnira, dogovorio dolazak i besplatan
ulazak na teniske meeve i to u svim danima natjecanja. Baneri HSS-a bili su postavljeni unutar dvorane
tako da su bili vidljivi na izravnim prijenosima HTV-a.

202

HSS je takoer imao svoj info pult.


Ove godine, na poziv HSS prema svim upanijskim
savezima, na turnir je dolo oko 2.500 uenika osnovnih i srednjih kola sljedeih upanija: Krapinsko-zagorska, Koprivniko-krievaka, Poeko-slavonska,
Sisako-moslavaka, Primorsko-goranska, Brodskoposavska i Grad Zagreb.
Organizator turnira je bio izuzetno zadovoljan odazivom djece i izrazio elju za nastavkom suradnje.

9. AKTIVNOSTI SAVEZA
9.2. SKIJAKA UTRKA - AUDI FIS SKI WORLD CUP VIP SNOW QUEEN TROPHY

oetkom 2015. godine, HSS je nastavio suradnju s Hrvatskim skijakim savezom kao organizatorom skijake utrke Audi Fis Ski World Cup Vip
Snow Queen Trophy.
U promociji ovog sportskog dogaaja proveden je
itav niz akcija u suradnji s Hrvatskim skijakim savezom. HS dobio je od organizatora
na raspolaganje 600 ulaznica za ensku i muku FIS utrku koje su se trebale
odrati 04. i 06. sijenja 2015. godine, a
koje su bile namijenjene upanijskim
kolskim sportskim savezima, kolama,
odnosno kolskim sportskim drutvima
koje su imale elju posjetiti Zagreb i biti sudionici ove
sportske manifestacije.
U promociji ovog dogaaja obavljene su posjete kolama gdje je Nika Fleiss uenicima uruila ulaznice za
utrke Audi FIS Svjetskog kupa Vip Snow Queen Trophy
2015 Zagreb/Sljeme.
Posjetili smo sljedee kole:
O.. Split 3, (Splitsko dalmatinska upanija)
O.. Ivan Goran Kovai iz Delnica, (Primorsko goranska upanija)
Prva posjeta s Nikom Fleiss organizirana je 27. studenoga 2014 s uenicima Osnovne kole Split 3 u Splitu.
Sretna sam to u sklopu ove suradnje, koja je zapoela

prije tri godine, jo jednom imamo priliku nagraditi lanove kolskih sportskih drutva te im osigurati sudjelovanje u jednoj od najvanijih sportskih manifestacija
u Hrvatskoj Vip Snjenoj kraljici, rekla je Nika Fleiss,
promotorica utrka Vip Snow Queen Trophy. U ugodnoj
atmosferi jo jednom se zahvalila na srdanom doeku
od strane domaina iz Splita.
Drugi posjet je organiziran je 5. prosinca
2014. Osnovnoj koli Ivan Goran Kovai iz
Delnica. Sjajan atmosfera i veliko oduevljenje uenika iz Delnica toliko me razveselilo
da mi se inilo kao da sam opet na skijama,
rekla je Nika Fleiss.
Ovakav nain promoviranja skijanja i skijakih utrka
koje se ve niz godina organiziraju u Zagrebu, meu
uenicima iz cijele Hrvatske, pokazao je kako uenici
vole druenja s naim sportaima i zato se radujemo daljnjoj suradnji s Hrvatskim skijakim savezom.
Hrvatski kolski sportski savez dobio je na raspolaganje odreeni broj ulaznica za muku i ensku FIS utrku,
4. i 6. sijenja 2015. godine, koje su bile namijenjene
svim uenicima (lanovima kolskog sportskog drutva)
osnovnih i srednjih kola Republike Hrvatske koje su
imale elju posjetiti Zagreb i biti sudionici ove sportske
manifestacije. Promotivna akcija dijeljenja ulaznica odrana je u O Delnice na kojoj je sudjelovala promotorica
projekta Nika Fleiss. Ukupno je podijeljeno 764 karata,
475 za utrku 4.1. odnosno 289 karata za utrku 6.1.

203

9. AKTIVNOSTI SAVEZA
9.3. SIMPOZIJ KOLSKI SPORT - 2014

vgodinji trei po redu Simpozij kolski sport


odran je 24. i 25. listopada 2014. godine
na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u
Zagrebu. Organizatori simpozija kao i prethodnih godina su bili Hrvatski kolski sportski savez, Kinezioloki fakultet te Agencija za odgoj i obrazovanje.
Prema evidenciji ukupan broj potpisanih sudionika je
434, a od tog broja ukupno je 224 voditelja Univerzalne
sportske kole. Nakon uvodnih lijepih rijei predstavnika
institucija prelo se na radni dio simpozija.
Prvog dana odraena su planiranih pet teoretskih i
dva praktina predavanja. Na teoretskom dijelu sudionici su upoznati s radom i planovima Hrvatskog kolskog
portskog saveza u tekuoj kolskoj godini i upoznavanje s novim projektom pod radnim nazivom Vjebaonica (Hrvoje ustonja), zatim su nam predstsvljeni projekti
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pod nazivom ivjeti zdravo (Slaven Krtali), zatim na red dolaze teme
iz medicinske problematike i stvaranja dobrih navika u
funkciji zdravlja, a predavanje je drao (Tihomir Brki), i
na kraju terijska dva predavanja Europska iskustva-Sport
u gradovima EU Hugo Alonso i njegov domain Damir
Knjaz koji je predstavio veliki projekt pod nazivom- Kif /
Sveuilite razvojni planovi novi projekt KIF-a/ Zapadni
sportski kampus.
Slijedila je pauza s okrijepom i nastavak predavanja.
Prvo praktino prredavanje su prezentirali (Gordana Furjan-Mandi i Jasna Vuji) a tema je bila Izvannastavne
aktivnosti ples i aerobik i radni dan je zavren praktinim
prikazom Primjena orijentacijskog sporta u nastavi ( Damir Gobec)
Naveer je za sudionika organizirana zabava (restoran
Oliva).
204

Drugi dana je odraena su tri praktina i jedno teorijsko predavanje. Zapoeli smo s prikazom Gimnastike
u programu Univerzalne sportske kole (Damir Fotak)
zatim Primjena netipinih kineziolokih aktivnosti u
radu s djecom predkolske i mlae kolske dobi (eljko Hraski, Vedran Stojsavljevi i Matej Sini). U kratkoj
pauzi prije zadnjih predavanja organizirana je nagradna
igra za prisutne voditelje US gdje su podijeljeni paketi
lopti naeg sponzora Rost sporta. U nastavku predavanja
prestavljen je Trening brzine i agilnosti za mlade sportae (Igor Macner) i na kraju smo imali jedno predavanje
iz podruja psihologije pod nazivom Stvaranje navike
vjebanja kod djece i roditeljska uloga u tom procesu
(Luka krinjari).
Simpozij je u potpunosti ispunio oekivanja i ponovno izazvao oduevljenje sudionika, a s obzirom na broj
prijavljenih ovogodinji Simpozij je bio najbrojniji od
poetka njegovog nastanka. Zahvaljujemo se svim predavaima i sudionicima ovogodinjeg Simpozija kolski
sport uz najavu da se vidimo i idue godine.

9. AKTIVNOSTI SAVEZA
9.4. GODINJICA SAVEZA

rvatski kolski sportski savez, ve tradicionalno,


na kraju godine dodjeljuje nagrade najuspjenijim kolskim sportskim drutvima te pojedincima
u protekloj kolskoj godini.
Na sveanosti koje je odrana 22. prosinca 2014. u velikoj dvorani Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta u
Zagrebu dodijeljene su:
nagrada za ivotno djelo
tri (3) godinje nagrade za doprinos razvoju kolskog
sporta u k. god. 2013./2014.
najboljim kolskim sportskim drutvima osnovnih kola tri (3) nagrade
najboljim kolskim sportskim drutvima srednjih kola
tri (3) nagrade
Nagradu za ivotno djelo dobio je Anto Dragi, profesor
tjelesne i zdravstvene kulture iz akovca. Istinski zaljubljenik
u kolski sport i pedagog koji je generacijama uenika omoguio da se zaljube u sport i ostanu s njim u trajnoj vezi.
Nagrade za doprinos kolskom sportu u kolskoj godini
2013./2014. dobili su:
U kategoriji osnovnih kola - Zoran Rajevi, profesor
TZK u Osnovnoj koli Bogumila Tonija u Samoboru
U kategoriji srednjih kola - Mirela unda, profesorica TZK
Gimnazije Antuna Gustava Matoa iz akova
U kategoriji kolskih sportskih institucija - uro Batini,
tajnik kolskog sportskog saveza Karlovake upanije
U konkurenciji najboljih kolskih sportskih drutava
osnovnih kola nagrade su dobili:
Tree mjesto sa ukupno 53 boda osvojilo je kolsko
sportsko drutvo Smiljevac Osnovne kole Smiljevac iz Zadra.
Drugo mjesto sa ukupno 55 bodova pripalo je kolskom
sportskom drutvu MLADOST Osnovne kole Vladimir Nazora iz Pazina.
Najuspjeniji sa osvojenih 62 boda su lanovi kolskog
sportskog drutva BOGUMILAC Osnovne kole Bogumil
Toni iz Samobora.
U konkurenciji najboljih kolskih sportskih drutava sred-

njih kola nagrade su dobili:


Tree mjesto sa osvojenih 60 bodova pripalo je kolskom
sportskom drutvu III. GIMNAZIJA , III. Gimnazije iz Zagreba.
Drugo mjesto sa osvojena 65 boda pripalo je kolskom
sportskom drutvu GIMNAZIJALAC, Gimnazije Josipa Slavenskog iz akovca.
Naslov najuspjenijeg kod srednjih kola u k. god.
2013./2014. sa osvojenih 108 bodova pripada kolskom
sportskom drutvu POGI Sportske gimnazije Zagreb.
Zajednika slika laureata: Zoran Rajevi, Anto Dragi,
Duro Batini i Mirela unda.
205

9. AKTIVNOSTI SAVEZA

9.5. KOLSKI SPORT I OLIMPIJSKI POKRET

rvatski kolski sportski savez je u suradnji s


Hrvatskom olimpijskom akademijom proveo ve etvrtu godinu natjeaj pod nazivom kolski sport i olimpijski pokret. Tema
ovogodinjeg natjeaja je bila sportska fotografija. Na
natjeaj se prijavilo ukupno 94 fotografije (21 radova u kategoriji osnovnih i 26 u kategoriji srednjih
kola) koje su stizale od 1. veljae do 15. travnja 2015.
godine.

Pobjednici srednjih kola:


PRVO MJESTO:
Nirvana Sesvean - S Vrbovec (SD Sokol)
DRUGO MJESTO:
Tea Franji - Gimnazija Josipa Slavenskog (SD Gimnazijalac)
TREE MJESTO:
Sonja Erceg - Gimnazija Antuna Gustava Matoa, akovo (SD Mladost 96)

U prostorijama Saveza sastao se 17. travnja 2015.


godine u 13 sati ocjenjivaki sud u sastavu: Robert Valai (sportski fotograf ), Danira Bili (HOA), Maja izmi
Regula (HOA), Slavko Fukat (HSS) i Stjepan Crnoki
(HSS). Nakon dueg biranja, sud je donio odluku o
najboljoj fotografiji.

Izloba pristiglih radova organizirana je na Dravnom prvenstvu u Poreu dana 27.4.2015. godine u
holu hotela Delfin Na toj maloj sveanosit su podijeljene nagrade onima koji su snimili najbolju sportsku
fotografiju. kolsko sportsko drutvo koje je osvojilo
prvo mjesto, dobilo je nagradu u iznosu 6000 kn, drugo mjesto 5000 kn, a tree 4000 kn. Svaki autor fotografije dobijo je pojedinanu nagradu od 1200 kn za
prvo mjesto, 1000 kn za drugo mjesto i 800 kn za tree mjesto. Najbolji radovi bit e objavljeni u asopisu
Hrvatskog olimpijskog odbora Olimp i izloeni su na
slubenoj izlobi za vrijeme dravnog prvenstva. Svim
ostalim sudionicima poslane su zahvalnice za sudjelovanje na ovom natjeaju.

Pobjednici osnovnih kola:


PRVO MJESTO:
Kristijan Jali - O Popovaa (SD Moslavac)
DRUGO MJESTO:
Petra Ivani - O Braa Bobetko (SD Bobetko)
TREE MJESTO:
Matej Horvat - O Jurja Katelana (SD Nove Kruge)

206

9. AKTIVNOSTI SAVEZA

9.6. KOLEGIJ TAJNIKA U KOLSKOJ GODINI 2014./2015.

rvatski kolski sportski savez odrao je 4.


po redu Kolegij tajnika upanijskih kolskih
sportskih saveza. Susret je odran od 3. do 4.
listopada 2014. godine u prostorijama Hotela Donat u Zadru.
Prvog dana Kolegija tajnika predstavljene su novosti u Propisnicima Dravnih prvenstava u kolskoj
godini 2014./2015. Glavni tajnik HSS-a, Hrvoje ustonja objasnio je novosti u sustavu kolskih sportskih
natjecanja te vremenik natjecanja u kolskoj godini
2014./2015.
Razgovaralo se u nainima provedbe poluzavrnih
natjecanja, osobito s aspekta realizacije projekta Igram,
piem, lajkam, ali i o nainima prijave kroz internetsku
aplikaciju koji je razvio HSS.
Na skupu su iznijeta miljena i prijedlozi vezani za

izradu iskaznica HSS-a. Raspravljalo se o natjeajima


za domainstva dravnih prvenstava SD-a.
Na dnevnom redu 4. Kolegija tajnika bio je i plan
aktivnosti HSS-a u kolskoj godini 2014./2015. (3. Simpozij kolskog sporta, redovna izborna skuptina, 2nd
World School Sport Educational Games i sveanost
kolskog sporta (prosinac 2015.)
Na kraju rada prvog dana sudionici skupa su raspravljali o Poslovniku rada kolskih sportskih drutava.
Drugog dana rada 4. Kolegija tajnika predstavljena
su dva projekta: Vjebaonica i novi model provedbe
Univerzalne sportske kole.
Na kraju su prisutni raspravili o sustavu kolskih
sportskih natjecanja u kolskoj godini 2015./2016. i rastali se u nadi de se opet okupe na 5. Kolegiju tajnika
upanijskih kolskih sportskih saveza.

207

9. AKTIVNOSTI SAVEZA
9.7. VRTIM ZDRAVI FILM

rojekt Vrtim Zdravi Film, u k.god. 2014./2015.,


provodio se u 64 osnovne kole u svim upanijama Hrvatske. U Projektu je sudjelovao
3.401 uenik i 66 uitelja.
Prije poetka provedbe Projekta, u Zagrebu 2. listopada u Hotelu Westin, odrana je edukacija za provoditelje Projekta. Na edukaciji su sudjelovali predsjednik
HSS-a Nikola Perkovi, Irena Kurtanjek (tvrtka Nestle),
Kreimir amija (MZOS), Dijana Mayer (HZJZ), ambasadori Projekta Nika Fleiss, Matej Mami te mladi nogometai GNK Dinama. Uenici su odsluali 4 predavanja na temu pravilne prehrane i vanosti bavljenja
tjelesnom aktivnou te je napravljena zavrna anketa
kako bi se napravila evaluacija predavanja.
Nakon odranih predavanja, provedenih anketa i
atletskih natjecanja te snimljenih filmova proglaeni
su pobjednici Projekta za k.god. 2014./2015.:
najbolji edukativni film: O Meterize.
najvei napredak u znanju: O Donji Kraljevec
najbolje atletske ekipe: O Bogumil Toni Samobor
(djevojice) i O Smiljevac iz Zadra (djeaci).
Promotori Projekta bili su: Nika Fleiss, Matej Mami
te nogometai GNK Dinamo.
Tablica 31. kole i profesori sudionici u projektu Vrtim zdravi film u k. god. 2014./2015.
r. br.

osnovna
kola

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ivana Rangera
Grofa J. Drakovia
Antuna i Ivana Kukuljevia
Kraljevica
Vladimira Nazora
Milan Brozovi
Fran Frankovi
Petra Zorania
Petra Preradovia
Vladimira Belia
J.J Strossmayera
Matije Petra Katania
Vladimira Nazora
don Lovre Katia
Kman Kocunar
Petra Perice
Tuepi
Kneza Mislava
Ive Lola Ribara
Jurja Dobrile
Centar
Gruda
Cavtat
Ivana Gundulia
Perui
Dr. F. Tumana
A. Kanilia
Fra Kaje Adia
Brae Radi
Velika Pisanica
Ivanska
Veliko Trojstvo

ime
nastavnika
Mihael Liber
Josipa Polanec timec
Bojana Polansky
Davor Juria
Doni varc
Milena Obradovi Konjevoda
Bojana Kukec
Neven Vukovi
Snjeana Lovrakovi
Miroslav Pavlini
Spomenka Mihai
Sanja Slivar
Ivan Lozani
Zvonko Bali
Marijo Banovi
Damir Juki
Damir Juki
Sinia eko
Ivana Gripari Fable
Iva Dujmovi
Momilo orevi
Helena Karli Mujo
Ivana Mileti
Karmela Nikoli Prkain
Ivan Kolak
Josip Mraovi
Vjekoslav Lojber
eljko Buni
Anelko Luci
Biljana Novkovi
Ivan Nikoli
Marko Banjeglav

broj
odjeljenja
1
1
2
2
3
3
3
2
4
2
4
3
4
2
3
3
1
3
3
3
2
1
3
4
1
2
4
4
4
2
2
2

broj
uenika

r. br.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

17
24
43
27
54
65
75
35
69
41
72
73
80
54
79
84
25
65
55
76
34
21
59
65
17
41
86
89
87
29
28
29

208

osnovna
kola
Josipdol
Ivane Brli Maurani
Grabrik
Gornje Jesenje
A. Mihananovia
Viktora Kovaia
Mursko Sredie
III O akovec
Donji Kraljevec
A. Cesarca
Ivane Brli Maurani
Suhopoplje
Ane Katerine Zrinski
A.G Matoa
D. Tadijanovia
Sveti Petar Orehovec
Ljudevita Modeca
I.G Kovaia
. Pilara
M. Gupca
Dragutina Tadijanovia
Glina
Vladimira Nazora
Meterize
Brodarica
Katolika kola ibenik
Dragutina Domjania
Vukovina
Mihaela iloboda
I.G Kovaia
Ivana Cankara
I. Grane

ime
nastavnika

broj
odjeljenja

broj
uenika

Katarina Magdi
Katarina Magdi
Kristina Renko
Radovan Cesarec/Nikolina Milinkovi
Martina Halambek
Sandra Kovai
Aleksandar Puklavec
Goran Kolari
Damir egarac
Ivan Selci
Mario Hrenjak
Predrag Peji
Antun Perak
Hrvoje Bai
Jura Mari
Saa iki
Marjana Frovi
Mirna Matej vaganovi
Milenko Lubina
Zoran Doronti
Ivana Mai
Sinisa Stanei, eljko Cekovi
Nermin Nurki
Toni Skelin
Josipa Petri
Ive Labor
Ivanica Valek/Tanja Madarac
Tihana Josi
Josip uflaj
Damir toki
Magda Buljan
Sandra Jakubek Stoi

3
4
4
1
1
2
4
2
1
2
4
3
2
4
3
2
4
2
4
2
3
3
1
2
1
2
4
6
2
3
3
3
170

45
61
80
9
30
42
71
40
20
45
102
57
32
78
42
33
97
48
82
36
52
65
15
40
27
31
96
120
30
58
61
58
3.401

9. AKTIVNOSTI SAVEZA
9.8. IGRAM, PIEM, LAJKAM

rvatski kolski sportski savez i u k.god.


2014./2015 provodio je projekt Igram, piem,
lajkam. Cilj projekta je popularizacija kolskog
sporta meu uenicima, vea i kvalitetnija
promocija kolskih sportskih natjecanja, ukljuivanje to
veeg broja uenika u kolske sportske aktivnosti te edukacija uenika/novinara. U projektu Igram, piem,lajkam,
u k.god.2014./2015. ukupno je sudjelovalo 48 uenika/
novinara. S poluzavrnih natjecanja Dravnog prvensport

mjesto

stva, zaprimljeno je 56 izvjetaja sa 77 natjecanja.


Najaktivniji izvjetaji, zbroj komentara i like-ova na
Facebook i web stranici HSS-a, bili su nagraeni sudjelovanjem na zavrnici Dravnog prvenstva za O i S u
Poreu te Dravnog prvenstva za uenike 5. i 6. razreda u
Vinkovcima. Na osam Zavrnica DP-a (judo, atletika, kros,
stolni tenis, badminton, plivanje, ah i gimnastika) kao
uenici/novinari sudjelovali su sudionici prolih sezona
Projekta (13).

Tablica 32. Uenici / novinari na Zavrnicama DP-a


datum
novinar

1. gimnastika

Nedelie

24. - 25.02

Tea Franji/Marija Bobinski/Petra Ivani Lara Lender/


Sara Borzi/ Marko apina/Petra Ivani/ Sara Horvati

2. badminton

Dubrovnik

04. - 06.03.

Tea Franji/Marija Bobinski

3. plivanje

Rijeka

17. - 18.03.

Natali Antunovi/Petra Ivani

4. judo

Katel Suurac

22. - 23.03.

Lara Lender/Sara Borzi

5. ah

Vukovina

09. - 10.04.

Marko apina/Petra Ivani

6. stolni tenis

Varadin

14. - 15.04.

Sara Horvati

7. kros

Krapinske toplice

19. -22.04.

Marko apina/Sara Horvati

8. sportske igre

Pore

26.04 - 01.05.

Tea Franji, Nikolina Jurkovi, Gabrijela Kusanovi, Zara Bulat, Maja Sadikovi

9. ITR

Pore

03. - 05.05.

Marija Bobinski/Sara Borzi

10. atletika

Osijek

17. - 19.05.

Maja Nedeljko/Maria Levai

11. 5 i 6

Vinkovci

04.- 06.06.

Lara Lender, Nikolina Jurkovi, Julia aravanja, Marija Filipovi, Zara Bulat

Za najboljeg uenika/novinara te pobjednika tree sezone projekta Igram, piem, lajkam, proglaena je Nikolina
Jurkovi iz Gimnazije A.M. Reljkovia iz Vinkovaca. Svi
uenici koji su sudjelovali na zavrnici Dravnog prvenstva za O i S te 5. i 6. razrede bili su nagraeni od strane
HSS-a.

Mentori uenicima/ novinarima koji su pisali izvjetaje sa


zavrnica Dravnog prvenstva bili su Zlatko Karlo - novinar
Sportskih novosti i Milan Gudeljevi novinar Nacionala.
Svi izvjetaji projekta Igram, piem, lajkam bili su objavljeni na web i Facebook stranici HSS-a te dio njih u tiskanom izdanju Sportskih novosti.

209

9. AKTIVNOSTI SAVEZA
9.9. DRUTVENE MREE

9.9.1 FACEBOOK STRANICA

9.9.2 INSTAGRAM

9.9.3 TWITTER

rema podacima dostupnim iz FB Insights-a na


slubenoj stranici HSS-a objave su dosezale
prosjeku do oko 13 tisua korisnika i na najveoj su razini bile 27.4.2015 kad su bile 15.339
ivih korisnika. Prosjek dosega za navedeno vrijeme
je oko 13.000 korisnika. Za navedeno vrijeme broj novih svianja na Facebook stranici poveao se za vie od
1.500 i iznosi 7.560 korisnika (primjera radi u veljai ove
godine bilo ih je 6 253).
Najvei broj svianja odnosi se na fotogaleriju slika ekipa koje su se kvalificirale na Zavrnicu dravnog

odaci koji su dostupni za profil skolski_sport na


Instagramu, prema mjerenjima analitike kue
Simplymeasured Analytics, raun Hrvatskog
kolskog sportskog saveza ima od trenutka
kreiranja 160 objava, 126 sljedbenika, a sam raun prati
122 druga profila. Na svim objavama od svog osnivanja
Instagram profil HSS-a ima vie od 1 700 komentara i

arametri dostupni u izvjeu Twitter Analyticsa


govore kako je profil Hrvatskog kolskog sportskog saveza slijedilo 139 korisnika, te da su na
tom profilu objavljena 84 tweeta. Broj profila
koje HSS prati je 95. Tweet dojmovi (to je ekvivalent
dosegu na Facebooku) govori kako je ta brojka u padu

prvenstva u Poreu i iznosi doseg od 24.000 tisue korisnika i 1.400 komentara (angamana). U navedenom
periodu objavljeno je ukupno 18 video uradaka i 31
foto album s ukupno 4526 raznih fotografija s natjecanja i slinih dogaanja (Objave u postotcima: 58.3% fotoalbumi, 29.2% video uradci, 4.2% prenoenje drugih
objava, 8,3% tektualni statusi). Svaka objavljena slika,
video i status je u prosjeku imala 49.7 angamana (like,
share, komentar).
Prema procjeni statistike kue Likealyzer stranica
HSS-a je dobila vrlo visoku ocjenu 69 od 100.

svianja (to znai da velik broj korisnika lajka objave, ali


ne prati profil HSS-a).
Prosjek svianja po objavi iznosi 10.3 po fotografiji
objavljenoj na Instagramu, odnosno 9.4 po objavljenom videu. Prema dostupnim podacima za pojedine
objave najangairanija fotografija je ona muke koarkae reprezentacije u Francuskoj.

50.7% i trenutno iznosi 437 dojmova.


Za vrijeme trajanja Zavrnice dravnog prvenstva u
Poreu broj dojmova je iznosio 2 447. Razlog padu je
blagi porast ne aktivnosti na ovoj mrei uzrokovan veim fokusom na kod nas popularnije, i za ciljanu populaciju prihvaenije mree, Facebook i Instagram.

9.10. KOLSKI PLESNI VIRTUALNI SHOW

Projektu je, u k.god.2014./2015, ukupno je sudjelovalo 35 kola koje su prijavile 43 plesne


koreografije. U kategoriji osnovnih kola prijavila su se 23 kole sa 30 plesne toke dok se u
kategoriji srednjih kola prijavilo 12 kola sa 13 plesnih
toaka.
U kategoriji Najpopularnija plesna grupa zbrojem like-ova i komentara na facebook i web stranici dobio se
poredak nagraenih kola.:
Tablica 33. najpopularnije plesne grupe u kategoriji O
1
2
3

OSNOVNA KOLA BELICA


OSNOVNA KOLA MIHOVIL PAVLEK MIKINA ELEKOVEC
OSNOVNA KOLA NOVSKA 2

1
2
3

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA


GIMNAZIJA SESVETE
IX. GIMNAZIJA

BELICA
ELEKOVEC
NOVSKA

964
586
575

Tablica 34. najpopularnije plesne grupe u kategoriji S


ZAGREB
SESVETE
ZAGREB

2585
1230
1139

U kategoriji najbolja plesna grupa struni iri HSS-a


(Mirna Rajle Broanac, Josip Kouti i Sinia Striak) na temelju pristiglih video uradaka izabrao je najbolju plesnu
grupu u kategoriji osnovnih i srednjih kola koji su nastupili
210

na sveanosti otvaranja Zavrnice Dravnog prvenstva u Poreu. Prema ocjeni strunog irija u konkurenciji osnovnih
kola najbolja je bila O Kraljevica, a u konkurenciji srednjih
kola IX. Gimnazija iz Zagreba. Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava sa svojom plesnom tokom nastupio je na
sveanosti otvaranja DP uenika sa intelektualnim tekoama u razvoju u Poreu.
Tijekom glasanja na web i FB stranici zabiljeeno 9.206
like-ova i 4.401 komentar.

9. AKTIVNOSTI SAVEZA
9.11. MALI SPORTSKI MIKROFON

ali sportski mikrofon je radijska emisija koja


se svakog ponedjeljka emitira na Drugom
programu Hrvatskog Radija. Emisiju zajedniki stvaraju novinari Drugog programa Hrvatskog radija i strune slube Hrvatskog kolskog sportskog saveza. U emisiji svakog ponedjeljka sudjeluje jedan
profesor, voditelj kolskog sportskog drutva te jedna ili

dva uenika. Cilj je emisije promovirati popularizirati rad u


kolskom sportu. U prvoj sezoni emitiranja kolske godine 2013./2014. objavljeno je 30 emisija. U drugoj sezoni
Mali sportski mikrofon je objavljen je takoer 31. put. Popis objavljenih emisija s temama nalazi se u tablici ispod.
Sve o malom sportskom mikrofonu dostupno je na:
http://skolski-sport.hr/mali-sportski-mikrofon-8923.html

Tablica 35. Emisije Malog sportskog mikrofona

1. - 31. emisija

6.10.2014.

O Jurja Dobrile, Rovinj

2. - 32. emisija

13.10.2014.

O epin, epin

3. - 33. emisija

20.10.2014.

III. Gimnazija Zagreb

4. - 34. emisija

27.10.2014. 3. simpozij kolski sport

5. - 35. emisija

3.11.2014.

6. - 36. emisija

10.11.2014. O Garenica, Garenica

7. - 37. emisija

17.11.2014. Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik

8. - 38. emisija

24.11.2014. Prve rijeke hrvatske gimnazije, Rijeka

9. - 39. emisija

1.12.2014.

10. - 40. emisija 8.12.2014.

O Luidbreg, Ludbreg

O itarjevo, itarjevo
Gimnazija Pula, Pula

11. - 41. emisija 15.12.2014. O Franje Kreme, Osijek


12. - 42. emisija 29.12.2014. Nagrada kolskog sporta

22. - 52. emisija 16.3.2015.

O Mato Lovrak, Kutina

13. - 43. emisija 12.1.2015.

O Marin Dri, Zagreb

23. - 53. emisija 23.3.2015.

S Vladimir Nazor, abar

14. - 44. emisija 19.1.2015.

Ekonomska i trgovaka kola Ivana Domca, Vinkovci

24. - 55. emisija 13.4.2015.

Zavrnica ah, Vukovina

15. - 45. emisija 26.1.2015.

O Brajda, Rijeka

25. - 56. emisija 20.4.2015.

Zavrnica Stolni tenis, Varadin

16. - 46. emisija 2.2. 2015.

O Pujanki, Split

26. - 57. emisija 27.4.2015.

Najava DP - Pore

17. - 47. emisija 9.2.2015.

O Stanovi, Zadar

27. - 58. emisija 4.5.2015.

Pore- Sportske igre - S

18. - 48. emisija 16.2.2015.

O Bogimila Tonija , Samobor

28. - 59. emisija 11.5.2015.

Pore- Sportske igre- O

19. - 49. emisija 23.2.2015.

O Rovie, Rovie

29. - 60. emisija 18.5.2015.

Pore - Sportske igre

20. - 50. emisija 2.3.2015.

O Petrinja, Petrinja

30. - 61. emisija 25.5.2015.

Pore- najava svjetskog prvenstva

21. - 51. emisija 9.3.2015.

Zavrnica Badminton, Dubrovnik

31. - 62. emisija 1.6.2015.

Zavrnica Atletika, Osijek

211

10. SPONZOR

rvatski kolski sportski savez je 2014. godine


potpisao sponzorski ugovor sa tvrtkom Rost
port iz Zagreba. Tvrtka Rost port postala je
slubeni dobavlja sportske opreme za Hrvatski kolski sportski savez. Sponzorskim ugovorom
dogovoreno je da svi nastavnici i uitelji tjelesne i zdravstvene kulture, voditelji kolskih sportskih aktivnosti te
uenici koji posjeduju Iskaznicu Hrvatskog kolskog

portskog saveza imaju popust na svu ponudu iz asortimana tvrtke Rost port u visini od 15% ukoliko se plaa
gotovinom, odnosno 10% ukoliko se plaa karticama.
Takoer, omogueno je svim kolama, odnosno kolskim sportskim drutvima Republike Hrvatske, popust
na svu ponudu iz asortimana tvrtke Rost port u visini od minimalno 15%. Suradnja izmeu HSS-a i tvrtke
Rost port trajat e 4 godine.