Вы находитесь на странице: 1из 5

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ NÔ‡ÙÛÔ˜ 33

M·ÓÈʤÛÙÔ ÙÔ˘ KÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ KfiÌÌ·ÙÔ˜


OÈ «‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ» ˆ˜ «ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜»

Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ë ÚÒÙË Â˘ÎÚÈÓ‹˜ ıÂÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ «‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ» ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È


ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ SPD ηٿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. §›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÓˆÚ›ÙÂÚ·
·fi ÙÔ Manifeste des intellectuels (1898), fiˆ˜ ÙÈÙÏÔÊÔÚ‹ıËÎÂ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· «·ÓıÚÒˆÓ
ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ» (Cagniard 1899: 471-487Ø Deville 1898: 785-803) ÁÈ·
ÙËÓ ·Ó·„ËÏ¿ÊËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Dreyfus, ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Sorel Le Devenir
social ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Kautsky ÌÂ Á·ÏÏÈÎfi È· Ù›ÙÏÔ: «Le socialisme et les carrières liberales»
(1895: 105-119), ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÚÔÎÚÈı› Ë ·fi‰ÔÛË «travailleurs intellectuels» (ÁÓˆÛÙ‹
ÎÈfiÏ·˜ ·fi ·ÚÂÌÊÂÚ‹ ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ VanderveldeØ 1893: 40-43) Î·È Â›¯Â ÙÂı› Û ˘ÔÛËÌ›ˆ-
ÛË: «Intelligenz: Ce mot comprend les avocats, les juges, il n’y en pas en français». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È
ÁÈ· ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ Ô˘ ÔÚÈÔı¤ÙËÛÂ, Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔ˘ Kautsky, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Die
Neue Zeit ˆ˜ «proletarische Intelligenz» ‹ «Proletariat der Intelligenz», ·ÔÛÎÔÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ
ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ «ÂÚÁ·ÙÒÓ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ» Î·È ÛÙË Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ
Ù˘ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÔÔ›· ‰È¤ÂÈ Ë ıÂÌÂÏÈ҉˘ ·ÓÙ›ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿-
Ï·ÈÔ Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Î·È ÁÈ· ÙÔ‡ÙÔ ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ˘˜ «‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÚÔÏÂÙ¿ÚÈÔ˘˜» ÛÙÔ ÛÔ-

O ¶. NÔ‡ÙÛÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ.TÔ ·ÚfiÓ Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ÂÈÛ‹ÁËÛ‹
ÙÔ˘ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· Ù· 150 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ KÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ M·ÓÈʤÛÙÔ˘.
A˘Ù‹ Ë «¢ÈÂıÓ‹˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛË» ÁÈ· Ù· ÂηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ KÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ M·ÓÈ-
ʤÛÙÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ̤۷ M·˝Ô˘, ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ OÌ›ÏÔ˘ «Espaces Marx». ™˘ÌÌÂ-
Ù›¯·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û‡Ó‰ÚÔÈ ·fi ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ‰Âο‰Â˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ Ô˘ Ï·ÈÛ›ˆÛ·Ó ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜
ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙ‹ÚÈ· Û˘Ó‰ڛ· (ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ AÌÊÈı¤·ÙÚÔ Ù˘ ™ÔÚ‚fiÓ˘, Ì ÊfiÓÙÔ
ÙËÓ ÎÏ·ÛÈÎÈÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ¶Ô›ËÛ˘ Î·È IÛÙÔÚ›·˜). TÔ Ì·¯ËÙÈÎfi ·˘Ùfi ΛÌÂÓÔ ÙˆÓ M·ÚÍ Î·È
ŒÓÁÎÂϘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠ·fi ÌÈ· ‰ÈÙÙ‹ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÔÙÈ΋: ÛÙË Û˘Á΢ڛ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi
ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜, Ì ÙÂÏÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· «Û ÔÈÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·Ù·Ù›ÓÔ˘Ì». ™˘¯Ó¿ ÔÈ ‰˘Ô ·˘Ù¤˜ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜
ÚÔÛÂÏ¿ÛÂȘ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÏÏËϤӉÂÙ˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó (·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙË-
Î·Ó ¿Óˆ Û ÔÙ·ÌfiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ™ËÎÔ˘¿Ó·, οو ·fi ÙË ÓÂfiÙ¢ÎÙË EıÓÈ΋ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ô˘ ÔÚıÒÓÂÙ·È
˘ÂÚÔÙÈο ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ «ºÚ·ÓÛÔ˘¿ MÈÙÙÂÚ¿Ó»). ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Ì ٛÙÏÔ «£ÂˆÚËÙÈ΋ ηٷÓfiËÛË
ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜» Î·È Ì ÚÔ‰Ú‡ÔÓÙ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ú¿ÏÏËϘ Û˘Ó‰ڛ˜
ÙÔÓ J. Biard, Ù¤ıËΠ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ηٿ fiÛÔ Â›Ó·È «Î·Ù·ÓÔ‹ÛÈÌË» Ë ÈÛÙÔÚ›·, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‚·ı‡ÙÂÚË
«¤ÓÓÔÈ¿» Ù˘ Î·È ÔÈ «ÓfiÌÔÈ» Ù˘, fiˆ˜ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È fiÛÔÈ ÙÔ˘˜ «·ÔηχÙÔ˘Ó» ηٿ ÙËÓ ·fiÂÈÚ· ۯ‰ȷÛÌÔ‡
ÙˆÓ fiÚˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.
34 ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ NÔ‡ÙÛÔ˜

ÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·. M ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ fï˜ ·˘ÙÔ›, ÏfiÁˆ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi η-
Ù·ÌÂÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ÙÔÓ «ÙÂÏÈÎfi»
Ù˘ ÛÎÔfi, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜
(Kautsky 1895: 10-16, 43-49, 74-80Ø 1900/1901: 89-91Ø 1901/1902: 80Ø 1902: 27).

II

™ÙȘ ··Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂÎÊ¿ÓÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜,
Ë ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÚˆÙfiÏÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· Ù˘ Ï›ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ
ÁÈ· ÙȘ ˘ÔÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ. OÈ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÙÔ˘ M·ÓÈʤÛÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Ì ·ÎÚ›-
‚ÂÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ «‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ»:
«fiˆ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÌÂÙ·‹‰ËÛ ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÒÚ·
¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ÚÔÛ¯ˆÚ› ÛÙÔ ÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ
·ÛÙÒÓ È‰ÂÔÏfiÁˆÓ (Bourgeoisideologen) Ô˘ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ÙË ıˆÚËÙÈ΋ ηٷ-
ÓfiËÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÔÚ›·˜». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋ ÂÈÙ¤ÏÂÛË Ì¤Ûˆ
ÂÓfi˜ ·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î·ÙfiÙ¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Ê¿ÛÂ-
ˆÓ Ô˘ ·˘Ù‹ ‰È‹Ó˘Û ‹ ÙˆÓ «‚·ıÌ›‰ˆÓ ÂͤÏÈÍ‹˜» Ù˘ (Entwicklungsstufen). AÓ Ë «ÈÛÙÔÚ›·
ˆ˜ ÙÒÚ· fiÏ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚ›· Ù·ÍÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ», ÙÔ ·ÊÂÙËÚÈ·Îfi ÛËÌÂ›Ô ·˘Ù‹˜
Ù˘ Â›ÁÓˆÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·ÙÚ·› Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘
«·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÚfiÓ» ηÈ, Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı·, Ó· ‰ڷȈı› Ë ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ «·ÚfiÓÙÔ˜
¿Óˆ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ», ηٿ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ «·ÛÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜» ·fi ÙËÓ «ÎÔÌÌÔ˘-
ÓÈÛÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·». ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰›Ù˘¯Ô ‰È·ÎÚ›‚ˆÛ˘ Î·È ‰È¿ÁÓˆÛ˘ ˘fiÎÂÈÙ·È ¤Ó· ϤÁÌ·
ıˆÚËÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·Ó¿Ï˘Û˘ Î·È Û˘Ó¿Ì· ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘. ø˜ ‰ÂÛfi-
˙Ô˘Û· Û˘ÓÈÛÙÒÛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈfiÏÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ Û˘ÓÂÎÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›-
Ô˘ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ı· ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ› Â·ÚÎÒ˜ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ı· ÚÔÛʤÚÂÈ
¤ÙÛÈ ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ›ψÛË ÂΛӢ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹
ÙÔ˘ «·ÚfiÓÙÔ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ» (1848: 471/472, 464,462,476).
◊‰Ë Ô Ó·Úfi˜ Marx ›¯Â ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿‰Ú·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË «ıˆڛ·» Î·È ÙË «Ì¤-
ıÔ‰Ô», fiÙ·Ó Â›ÌÔÓ· ··ÈÙÔ‡Û ÙË «ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÏËıÈÓÔ‡ ˘ÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜
ÂÈÛÙ‹Ì˘» Ô˘ ı· ÂÚÂ˘Ó¿ Ì ÂÓÈ·›Ô ÙÚfiÔ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ʇÛ˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜
(1844: 570, 544). H ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÛÙÔÓ «Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ», fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ
ˆ˜ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ «Ì˘ÛÙÈÎÔÔÈË̤ӈӻ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙË «‰ÔÁÌ·ÙÈ-
΋» ÚfiÏË„Ë ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ —ÌfiÓÔ Ë «·Ì›ÏÈÎÙË ÎÚÈÙÈ΋ fiÛˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó» ÌÔÚ› Ó· ·Ô-
Û·ÊËÓ›ÛÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· ÙˆÓ «Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ» Î·È Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ «ÎÚÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔ-
Ê›·» (™ÂÙ. 1843: 343-346). H ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ·ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔ-
ÓÙÔ˜ Û˘ÌÔÚ‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô «‰ÔÁÌ·ÙÈÛÌfi˜», Ô «Ì‡-
ıÔ˜», Ë «·˘Ù·¿ÙË», ÙÔ «È‰Â҉˜», Ë «ıˆÚËÛȷ΋» ÛΤ„Ë Î·È Ë «È‰ÂÔÏÔÁ›·», Ô˘ Û˘ÓÈ-
ÛÙÔ‡Ó ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·˘ÙÔÓfiÌËÛ˘ Ù˘ «Û˘Ó›‰ËÛ˘» ·fi ÙË «˙ˆ‹»,
ÛÙËÓ «Ú·ÁÌ·ÙÈ΋, ıÂÙÈ΋ (positive) ÂÈÛÙ‹ÌË», ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ «¤ÎıÂÛË Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜» ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. OÈ ıˆÚËÙÈΤ˜ ÚÔΛÌÂÓ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ I‰ÂÔÏÔÁ›·˜, Ô˘
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÒÙË Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ˘ÏÈÛÙÈ΋˜ «Geschichtsauffassung», ·ÍÈÒ-
M·ÓÈʤÛÙÔ ÙÔ˘ KÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ KfiÌÌ·ÙÔ˜ 35

ÓÔ˘Ó Ó· Â·ÏËı¢ÙÔ‡Ó Ì «Î·ı·Ú¿ ÂÌÂÈÚÈÎfi ÙÚfiÔ», ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
«Ì˘ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË» Î·È «ıˆÚËÛÈ·ÛÌfi» (Spekulation) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ «Û‡Ó‰ÂÛÌÔ» Ù˘
«ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜» Î·È «ÔÏÈÙÈ΋˜ ¿ÚıÚˆÛ˘» (Gliederung) Ì ÙËÓ «·Ú·ÁˆÁ‹» (1845/1846: 27,
20, 37, 25).
™ÙÔ M·ÓÈʤÛÙÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÎÔÈÓ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ «·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜»
ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ÙÔ˘ Ì ·Ùfi ÙÔ «Î·ıÔ‰ËÁËÙÈÎfi Ó‹Ì·» (1859: 10) ÙˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ
ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ‰›Ô Á¤ÓÂÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. H «Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÛÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·» ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
fiÙÈ «·ÏÔÔ›ËÛ ÙȘ Ù·ÍÈΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ» Ì ÙË ‰È¿Ù·ÍË «‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¯ıÚÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤-
‰ˆÓ» Ô˘ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔ˘Ó ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Ì ÙÔ ÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ. O ·ÁÒÓ·˜,
Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· «Ì ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘», Ô˘ ˆ˜ «Ù¿ÍË
ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ» ˙ÂÈ ÌfiÓÔ fiÛÔ Ù· ̤ÏË Ù˘ «‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›·», ‰ËÏ·‰‹ fiÛÔ Ë «ÂÚ-
Á·Û›· ÙÔ˘˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ». M’ ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ
«·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜» (Produktions-und Verkehrsweise) ‹
ÛÙ· «Ì¤Û· ·Ú·ÁˆÁ‹˜» (Produktionsinstrumente) Î·È ÛÙȘ «Û¯¤ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜» (Produk-
tionsverhälnisse), ÛÙËÓ «ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·» Ô˘ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ ÙËÓ «ÔÏÈÙÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·» Ù˘
·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ «ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹» Î·È ÛÙÔÓ «ÔÏÈÙÈÛÌfi» (Zivilisation).
ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰›Ô, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi, ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÙÔ˘ M·ÓÈʤ-
ÛÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ·Ó·ÚˆÙËıÔ‡Ó ÙÈ «¿ÏÏÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ È‰ÂÒÓ (Geschichte der Ideen),
·Ú¿ fiÙÈ Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ˘ÏÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹», ı· ·ÔÊ·Ó-
ıÔ‡Ó Í·Ó¿ fiÙÈ ÔÈ «Î˘Ú›·Ú¯Â˜ ȉ¤Â˜ ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ·ÏÒ˜ ÔÈ È‰¤Â˜ Ù˘ ΢ڛ·Ú¯Ë˜
Ù¿Í˘». M ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ‰È·ÓÔËÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÌÈÛıˆÙ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ (ÛÙ·
ÔÈΛ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Ô ÔÈËÙ‹˜ Î·È Ô «¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘»), ÔÈ ‰È·-
ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó ÒÛÙ ӷ ÂÊԉȿ˙ÂÙ·È ÙÔ ÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ Ì «ÌÔÚʈÙÈο ÛÙÔȯ›·»
(Bildungselemente), Ô˘ ÙÂÏÈο ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. AÎÚÈ‚Ò˜
ÔÈ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È «ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜», «˘ÂÚ¤¯ÔÓÙ·˜» ·ÏÒ˜
·fi ÙËÓ «˘fiÏÔÈË Ì¿˙· ÙÔ˘ ÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ˘» ÛÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi ‰›Ô, Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ
«Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ, Ù˘ ÔÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÂÙ·ÚÈ·ÎÔ‡
ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜». M’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ÔÈ «ıˆÚËÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ» ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÁÔ-
ÓÙ·È ·fi «·ÍÈÒÌ·Ù· Ô˘ ÂÈÓÔ‹ıËÎ·Ó ‹ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Ù¿‰Â ‹ ÙÔ ‰Â›Ó· ÎÔÛÌÔ-
‰ÈÔÚıˆÙ‹» (Weltverbesserer), ·ÏÏ¿ Û˘ÓÙ›ıÂÓÙ·È ˆ˜ «ÁÂÓÈΤ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ
Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÓfi˜ ˘·ÚÎÙÔ‡ Ù·ÍÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·, ÌÈ·˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿
ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜». H «ÈÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ Ú‹ÍË Ì ÙȘ ÎÏËÚÔÓÔÌË̤Ó˜ ȉ¤Â˜» Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È ÌÂ
ÙËÓ «ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË», Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ «ÈÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ Ú‹ÍË Ì ÙȘ ÎÏËÚÔ-
ÓÔÌË̤Ó˜ Û¯¤ÛÂȘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜». Afi ÙË ÛÎÔÈ¿ ·˘Ù‹ ·ÔÙÈÌ¿Ù·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ «ÛÔÛÈ·ÏÈ-
ÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜» («·ÓÙȉڷÛÙÈÎfi˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi˜», «Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜
‹ ·ÛÙÈÎfi˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi˜», «ÎÚÈÙÈÎfi˜-Ô˘ÙÔÈÎfi˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi˜ Î·È ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜») Î·È ‰È¢-
ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ «ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ» ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· «‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓ· ÎfiÌÌ·-
Ù·», Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ «·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË ÏÈ-
ÁfiÙÂÚÔ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË ÌÔÚÊ‹ Ù˘» (1848: 463, 470, 468, 464, 465, 464, 466, 480,
465, 471, 474, 475, 481, 482-492, 492, 493).
36 ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ NÔ‡ÙÛÔ˜

III

¢ÂÓ ı· ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ûˆ Â‰Ò ÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‰È·ÓÔËÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ ·Ó·‰ÂÈ-
ÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô Marx Î·È Ô Engels ÛÙ· ηÙÔÈÓ¿ ÙÔ˘˜
‰ËÌÔÛȇ̷ٷ. O ÚÒÙÔ˜, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, Ôχ ÓˆÚ›˜ ·ÔÔÈ‹ıËΠοı ÂÚÌËÓ›· «sub specie
rei publicae», ÁÈ· Ó· ÛÙÚ·Ê› ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Â·-
Ó¿ÛÙ·Û˘. O ÙÚfiÔ˜ fï˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ International Working-
men’ s Association, ÙË Ó·ÓÈ΋ ÙÔ˘ ·fiÊ·ÓÛË fiÙÈ Ë «ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ¯ÂÈڷʤÙËÛ˘» Â›Ó·È Ë ÊÈ-
ÏÔÛÔÊ›· (1843/1844: 391) ‹, fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘, Ô «ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ÛÔÛÈ·-
ÏÈÛÌfi˜», ˆıÔ‡Û ÙÔÓ M·ÎÔ‡ÓÈÓ (Ô˘ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ë «ÊÈÏÔÛÔÊ›· ı· ·›ÍÂÈ ·ÎfiÌË
ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ÙfiÛÔ ¤Ó‰ÔÍ· ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ ÛÙË °·ÏÏ›·») ÛÙËÓ Â›ÎÚÈÛË ÙÔ˘ «ÏfiÁÈÔ˘
ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡», Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë «ÌÂÈÔ„ËÊ›·» ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Ù˘ «ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÈ-
ÛÙ‹Ì˘» Ú¤ÂÈ Ó· «‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹» (Marx 1874/75: 735/36). B¤‚·È·, Ë ·¿-
ÓÙËÛË ÙÔ˘ Marx (1874/75: 636) ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô «ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi˜» ÛËÌ·›ÓÂÈ
ÙË ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ «ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Ï·fi˜ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›» ‹ fiÙÈ Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È «·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙË ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ·Ó¿-
Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, fiˆ˜ ı· ÚԤ΢Ù ·Ó·Áη›· ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË Î·È Û˘˙‹ÙË-
ÛË» (Engels 1890: 57). H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¿Ô„Ë, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ «Ì·ÚÍÈÛÌÔ‡» Ù˘ Bã ¢ÈÂıÓÔ‡˜,
Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·Ó·ÁÔÚ¢ı› Û «ÚÔÏÂÙ·Úȷ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË» (Kautsky 1908: 20-22) ·Ú¤ÂÌÂ
ÛÙË Û‡˙¢ÍË Ù˘ Ì·ÎÚ¿˜ ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ì ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË Ù˘ «Naturnotwen-
digkeit», Ô˘ ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ÙËÓ Î·ıfiÚÈ˙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
Ù˘ EÚÊÔ‡ÚÙ˘ (Kautsky 1892: 253), Ô˘ ˘‹ÚÍ ÙÔ «ÚfiÁÚ·ÌÌ·-Ô‰ËÁfi˜» ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ
ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ™ÙË °·ÏÏ›·, fiÔ˘ ›¯Â ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ıÂÙÈÎÈÛÌÔ‡ ηÈ
Ô «ÂÈÛÙËÌÔÓÈÛÌfi˜» ›¯Â ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ AÚÈÛÙÂÚ¿, ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘
ηٷÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ KÔÌÌÔ‡Ó·˜ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È¢ڢÓı› ÙÔ «ÓfiÌÈÌÔ» ‰È·ÊˆÙÈ-
ÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Parti Ouvrier Français Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛÂ-
ˆÓ. ™’ ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·ÙÈÌ¿Ù·È Ë ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ Guesde
fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ Grave (Idt 1969: 35-46), Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙÔÓ
Kautsky (1895: 10-16, 43-49, 74-80 Î·È 1895: 105-119) ÁÈ· ÙÔ˘˜ «travailleurs intellectuels»,
ÔfiÙ ı· ·˘ÙÔÓÔÌËı› ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi È· Ô fiÚÔ˜ «intellectuel», Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙË ÛÙÂÓ‹
ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «·ÓıÚÒÔ˘ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ» ÁÈ· Ó· ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Î¿ı ÌÔÚÊ‹ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ‰È·ÓÔË-
ÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜.

IV

AÔ̤ÓÂÈ ‚¤‚·È· Ó· ηٷ‰ÂȯÙ› ÂÈÛÙÈο fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Í·Ó¿ Â›Î·ÈÚË —mutandis


mutandis— Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ M·ÓÈʤÛÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ «‰ÂÓ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó Í¯ˆÚÈ-
ÛÙ¤˜ ·Ú¯¤˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÏÂÙ·ÚÈ·Îfi ΛÓËÌ·» ηÈ
ÂÔ̤ӈ˜ «˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÓÙÔ‡ οı Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘
˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘» (1848: 474, 493).
M·ÓÈʤÛÙÔ ÙÔ˘ KÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ KfiÌÌ·ÙÔ˜ 37

BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

Cagniard G., «Les “intellectuels” et l’ affaire Dreyfus», Revue Socialiste, 29 (1899a), 471-487.
Deville G., «L’affaire Dreyfus et le Parti socialiste», Le Devenir social, 4 (1898), 785-803.
Engels F., «Vorwort zur vierten deutchen Ausgabe des “Manifests der Kommunistischen Partei”» (1890), MEW, 22.
Idt G., «L’ “intellectuel” avant l’affaire Dreyfus», Cahiers de Lexicologie, XV (1969), 35-46.
Kautsky K., Das Erfurter Programm (1892), éd. S. Miller, Berlin 1974.
_______ «Die Intelligenz und die Sozialdemokratie», Die Neue Zeit, 13b (1895), 10-16, 43-49, 74-80 [=«Le
socialisme et les carrières liberales», Le Devenir social, 1 (1895), 105-119].
_______ «Akademiker und Proletarier», Die Neue Zeit, 19b (1900/1901), 89-91.
_______ «Die Revision des Programms der Sozialdemokratie in Österreich», Die Neue Zeit, 20a (1901/1902), 68-82.
_______ Die soziale Revolution, Berlin 1902.
_______ Die historische Leistung von Karl Marx (1908), Berlin 1919.
Marx K., «An A. Ruge (Sept. 1843)», MEW, 1.
_______ «Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie» (1843/1844), MEW, 1.
_______ «Ökonomisch-philosophische Manuskripte» (1844), MEW, Ergbd, A’ partie.
_______ «Zur Kritik der Politischen Ökonomie» (1859), MEW, 13.
_______ «Konspekt von Bakunins Buch “Staatlichkeit und Anarchie”» (1874/1875), MEW, 18.
Marx K.-Engels F., «Die Deutsche Ideologie» (1845/1846), MEW, 3.
_______ «Manifest der Kommunistischen Partei» (1848), MEW, 4.
NÔ‡ÙÛÔ˜ ¶., «Marx: ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘» (1983), ÛÙÔ TÔ̤·˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›-
Ô˘ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, O Karl Marx Î·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›·, Aı‹Ó· 1987, 114-120.
_______ «¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÚÌËÓ›·˜ Ù˘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘ Marx», ¢ˆ‰ÒÓË, M¤ÚÔ˜ III, 15 (1986), 9-24.
_______ Karl Marx, Ô ÎÚÈÙÈÎfi˜ Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜, Aı‹Ó· 1988.
_______ H ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ÛΤ„Ë ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÙfiÌ. 2·, Aı‹Ó· 1992.
_______ «OÓÔÌ¿ÙˆÓ Â›Û΄Ș: ÁÈ· ÔÈÔ “Ì·ÚÍÈÛÌfi” ÚfiÎÂÈÙ·È;», ÛÙÔ EÙ·ÈÚ›· ™Ô˘‰ÒÓ, M·ÚÍÈÛÌfi˜, Aı‹Ó·
1997, 15-31.
Noutsos P., Le marxisme européen. Une théorie en construction, Jannina 1989.
_______ Sozialpolitische Theorie und Geschichtsschreibung, Jannina 1993.
Vandervelde E., «Les travailleurs intellectuels», Almanach de la Question Sociale, 3(1893), 40-43.
_______ «Die geistigen Arbeiter», Der Sozialistische Student, 2 (1898), 139-142.

Оценить