Вы находитесь на странице: 1из 152

. ..

: . . , . . ,
. .


2007

51(07)
22.1
35

35

. . . / .
. . , . . , . . . .:
, 2007. 152 .: .
ISBN 978-5-94057-280-0
. . .
(20052007) .
. . .
, . .

22.1

ISBN 978-5-94057-280-0

, 2007.


. . . . . .
(2005)
. . . . . . .
. . . . . .
(2006)
. . . . . . .
. . . . . .
(2007) .
. . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

4
5
5
43
59
59
76
88
88

. . . ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ? . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ( )
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . , . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 93
. . 99
. . 120
.
.
.
.

.
.
.
.

122
126
133
137

. . 1382005
. , , .
. , ,
.
. , .
.
,
2005 .
2006 , III .

(2005)
1
1. (. ) AC BD P. AC BD C D, ,
Q. , AB PQ . (8 )
.
( ). R
DQ (. 1).
C
Q

. 1
1

. . .

(2005)

PDCQ (
PQ), CDQ CPQ .
CDQ = CAR, , , PQ AR
( ). BR ,
BD DQ, BAR = 90 .
2. (. ) , , , .
(89 )
. .

( ,
. , . )

( ,
. , 9)

( ,
. , 27)

3. (. ) K . , K ,
. (). (89 )
.
OK ( O )
R/2 ( R ).
. , PQ , M
, O1 . , OPO1 Q , M
OO1 . MM1 OKO1
P
K
M
M
M
M
M
M11111111
O

O1

. 2

P
K
K
K
K
K
K
K11111111
O

. 3

O1

(2005)

KO1 , . . . ,
OK R/2 (. 2).
, .
. , K , K R.
O1 , , , M OO1 .
, ,
O 1/2 (. 3).
4. (. ) n n, ,
? (911 )
. . , . ,
. -. ,
, f,
180 f. ,
, ,
.
. ,
a, b, c, d.


,
ab + cd = ad + bc
(a c) (b d) = 0. , , . ,
, 60
(. 4).

120

60

. 4

. 108
, , (. 5).
5. (. ) p1 p2 . A B
p1 , C p2 .
BC
ABC, . ,
: )
; )
; ) .
(810 )

108

. 5

. , , (. 6).
p1

p2

p1

A
H0

M0

C0

C0

B
H

p2

p1
A

p2
O0

C0

B
C

. 6

10

(2005)

, , , BC
A. ,

1 : 2,
m
. , BC
p1
p2
, ,
A
M0
. , A BC,
2 : 1, , ,

M
B
. M0 ,
A1
AC0 ( C
BC, A)
1 : 2,
2 : 1 , A
. 7
AC0 .
: A1 ( BC)
.
A1 . ,
m1 .
M p1 m.
M,
2. , ,
p1 m, 2 : 1 (. 7).
p1

p2
K

O0

C0

. 8

11

, AC BC
,
( ) .
,
AK , AC0 ( A B)
A p2 .
, ,
. , ,
ABC, p2
K , AK = BC.
A K (. 8).
,
( ).
6. (. ) AB ABC
n ( B0 = A, B1 , B2 , . . . , Bn = B),
AC n + 1 (
C0 = A, C1 , C2 , . . . , Cn+1 = C). Ci Bi Ci+1 .
? (1011 )
. , . B1 , . . . , Bn A
S1

2S1
h2

B2

C1

h1

B1

S
S
S
S
S
S11111111
C2
2S
2S
2S
2S
2S
2S11111111

3S1
h3

B3

C3
3S
3S
3S
3S
3S
3S11111111

4S1

C4

4S
4S
4S
4S
4S
4S11111111

h4
B

. 9

12

(2005)

AC.
Ci Bi Ci+1 , ,
, hi = ih1 . ,
: Si = iS1 . ( . 9 n = 4.)
C1 , . . . , Cn AC
,
. ,
(
, h1 ). -, .
, ( )
, , Bi Ci
( , ). SBi1 Bi Ci = SCi1 Bi Ci
( Bi Ci , ,
) SCi1 Bi Ci = SBi Ci Ci+1 ( Bi , Ci1 Ci = Ci Ci+1
).
7. (. ) 1 2
O. A ABC
, BC .
BOC? (89 )

A1

B1

C1
I1

B2

C2
O

O
O
O
O
O
O

A2

. 10

13

. 60 , 120 .
. ,
B C
,
(. 10).
,
A
( )
1
2

B1 OC1 = B1 I1 C1 = 60 ,
.
B
B2 OC2 = 120 .

.
I1 ,
AB AC
ABC B C , K
BC. K
AI1 3 : 1, I1 K
(. 11).
(. 12).
A

O1

C
Q
I1

. 12

O1
R
R
R

R
R
R

R
R
R
C
R
R
R

I1

. 11

14

(2005)

AO P Q . M, O1 K AI1
, R/2, R
, AB AC B C.
, I1 O = R. , P O
AQ , , ,
, MP KQ . PKQ
, MPK .
, , ,
O1 P = O1 M = O1 K =

R
.
2

, O1 P
AI1 O , , I1 O.
. ( , . , 9) , , , O A BC (. 13).
A

O1

. 13

15

K BC, G ABC. OK
O1 . BK = KC, OK = KO1 , BOCO1 . , , G
( ) AOO1 ,
AK , AG : GK = 2 : 1.
, OG ,
AGO O1 GO. ,
GA = GO1 = GB = GC, . . A, B, C, O1
, . .
BO1 C = 180 BAC = 120 .
, 60 .
. ( , . ,
) , , .
AB
l. X , AX/BX = l, . P Q
, AB l (
), , PQ .
(. 14).
A

G
O
B

. 14

16

(2005)

,
AG
AB
AC
AO
=
=
=
= 2,
KG
KB
KC
KO

, B, G, O, C
AK l = 2. , BGC = BOC (
180 BOC).

8. (. ) ABCD
. , Q . , A
P
? (
ABCD,

B
). (89 )
.
.
D
. A
S
R
C
C
, B D .
. 15
AC BD AC = BD
(. 15).
, . ,
, A , BD,
Q2
P1

Q1

P2
B

R2
D
S1

C1

C
C2

S2

. 16

R1

17

C1 C2
(. 16).
, AC1 = BD
AC2 = BD, . . AC1 = AC2 C1 , C2 .
, ,
C. ,
AC, , , ABCD . ,
, .
9. (. ) O ABC.
P . M .
, M PO. (9 )

. , 2PM = PO. ,
G ABC,
P

3PG = PA + PB + PC.

. ABC

(P),
P. PA, PB, PC,
n
a

n (P) n (P), P, b

. 17

18

(2005)

, P
.

(P) +
(P) +

2(
n
n
nc (P)) = PA + PB + PC.
a
b
, ,
P (. 17).
P,
. ( ,
P .)
, P ,
, .
, . ,
, P
ABC.
10. (. )
, .
(89 )
. AB 6= AC. B C ,
AC B = ACB (. 18).
, ABC AB C , B C
BC. B C M,
AB C AB A C . A1
AM BC AB1 A1 C1 .
A1 C1 , B1 A1 B1 C1 .
. ,
. ,
A
B
C
C1

B1

A1

. 18

19

,
. ( BC ) PQ c
AB AC, BC. , APQ = ABC
AQP = ACB (. 19). ( BC ) RT c AB AC , ART = ACB
ATR = ABC. ( , , ,
, .) , ,
.
, .
. ,
(. 19).
A

T
Q

O1
R
B

A1

A0

. 19

(. 20).
A
B1
O
O
O
O
O
O
C1

A1

. 20

20

(2005)

, AB 6= AC. AA1 ,
A1 C1 A1 B1 AC AB . A1 C1 AB1 , , . . C1 B1 ,
, , C1 B1 .
, A1 B1 C1 , AB1 C1 , C1 BA1 B1 A1 C
ABC, . (
A1 BC.
, BA1 /CA1 = AB 2 /AC 2
.)
11. (. ) n ai bi ,
i = 1, . . . , n. n a1 , . . . , an , b1 . . . , bn
? (810 )
. n = 5. ,
( , ) ,
, . , ,
. , , . ( ), (
, ).
, , .
: ( ),
.
, (. 21).

B
1

2
P

. 21

21

39

5 13
7 10

2 11

1 12

. 22

( , , , ).
, P.
C, , D , ,
.
5 (. 22).
12. (. )
a, b, c d l . (810 )
. ABCD , P, Q, R, S,
X, Y AB, BC, CD, DA, AC, BD .
QX, SY ABC ABD,
QX = YS =
,

a
.
2
c
2

QY = XS = .
, X Y XYQ
XYS, Q S. P R.

22

(2005)

C
Q
b
B

a/2
c/2

X
a
P

c
R

llllll
Y

A
d

S
D

. 23

P, Q, R, S , QX, PX, QY ,
PY , (. 23).
13. (. ) ABC l1 , l2 .
D AB , l1 , AC E, , l2 , BC F . D, EF
. (9 )
. P AC E BC F . D
AB, DEPF , ,
,
. , CP,
CEF ,
(. 24). , , . .
C, Q. EF
C, CEF . ,
, , ,
, CQ .
, , D.
A , l2 , U BC. B , l1 ,
V AC. Q
, ACU BCV , E -

23

D
P

OD
B

. 24

AC CQ. ,
E l1 , AB .
14. (. ) P ABC. A1 , B1 C1 AP,
BP CP BC, CA AB. AB1 C1 , A1 BC1 , A1 B1 C, S1 ,
S2 , S3 . ,
p
p
S1 S2 6 S 6 S2 S3 ,

S A1 B1 C1 . (1011 )
.
. A1 B1 C1 P. , ABC A B C , P , P (,
, . 25).
, B C
A1 ,
B A1
BA1
,
=
A1 C
A1 C

B C . A0 ,
p
B A0 C =
2

24

(2005)

A
A
B1

C1
P

B1

C1

A1

H
H
H
H
H
H

A1

. 25

( , B C
, . 26).
, A B B1 A C . A A0 ,
C B1 /B1 A , A0 ,
A
.
, A ,
C B1
CB1
=
.
B1 A
B1 A

A
A
A
A
A
A
A00000000

B1
B1

. , ABC
A B C B
A1
C
, . . 26
,
,
, . ,
. ,
.
,
AB1 C1 , A1 BC1 , A1 B1 C S1 , S2 , S3 . cos A, cos B, cos C , , ,

25

. ,
C 6

p
3

6 A.

, S1 S2 6 S.
S 2

cos2 A cos2 B
6 1.
(1 cos2 A cos2 B cos2 C) 2

, ,
1 cos2 A cos2 B cos2 C = 2 cos A cos B cos C,

1/4 6 cos2 C, . . C 6 p/3.

, S2 S3 > S.
. ,
AB1 C1 , A1 BC1 , A1 B1 C S1 ,
S2 , S3 (. 27).
P ( ABC) (p, q, r), . . p + q + r = 1. P , p, q, r
. S1 /S. A2 B1 C1 AA1 . AB1 C1 A1 B1 C1
, , ,
AA2
S1
=
.
S
A1 A2
A

C1

B1

A2

A1

. 27

26

(2005)

, , A2 (2p : q : r) (
2pA (q + r)A1 AA1 , (p + q)C1
(p + r)B1 B1 C1),
AA2
q +r
1 p
=
=
.
A1 A2
2p
2p

,
S2
1q
=
S
2q

S3
1r
=
.
S
2r

S1 6 S2 6 S3 , , p > q > r.

p + q + r = 1 p > 1/3 > r. ,

S1 S2 6 S.
,
(1 p) (1 q) 6 4pq,
. . r 6 3pq.

pq
1 q
1
> > .
r
3 r
3

,
r 6 1/3).

S2 S3 > S (

. , , , . ,

a=

BA1
,
CA1

b=

CB1
,
AB1

g=

AC1
BC1

( )
.

. ( , . --,
5)
. P
ABC. A1 , B1 C1
AP, BP CP BC, CA, AB,
AB1 C1 , A1 BC1 , A1 B1 C A1 B1 C1 S1 , S2 ,
S3 S .
S 3 + (S1 + S2 + S3)S 2 4S1 S2 S3 = 0.
( , , , .)
(x) = x 3 + (S1 + S2 + S3)x 2 4S1 S2 S3 .

27

(S) = 0. , , (x) (0, ) ( ).


,
p
p
( S1 S2) 6 0 6 ( S2 S3).

p
p
( S1 S2) = S1 S2 ( S1 S2 + S1 + S2 3S3),
p
3
S1 S2 + S1 + S2 3S3 6 (S1 + S2) 3S3 6 0
2

(
). .
15. (. ) .
, ,
. (11 )
.

, 1/ 2 p/4.
,
, .
, ,
(1/2, 1/2). . 28
, .

. 28

28

(2005)

, (x, y)
(x , y ) =

xy x+y
,
.
2
2

, x y ,
x , y
x 2 + y 2 =

R2
x2 + y2
=
.
2
2

, x y ,
(1/2, 1/2) (x , y )

1 2
1 2
R2
x
.
+ y
=
2

16. (. , . )
4 : , ( ) ( ). . ,
, . . (89 )
. , ,
, arccos(1/4).
ABC , A1 , B1 , C1 BC,
CA AB . ABC A1 B1 C1
M ( 1/2), O
ABC A1 B1 C1 , M OH (H
ABC) HM = 2MO (, ,
ABC).
I ( )
, ABC. ,
,
, A B .
OBA = HBC =

p
2

C,

BI HBO. , I
OH, OI = 2IH ( ).

29

, BO = 2BH. , , AO = 2AH. ,
AH = BH =

R
,
2

R ABC . , , , ,
AH = 2OA1 ( ). ,
OA1 = R cos A.
AH = 2R cos A

1
4

cos A = .

, cos B = 1/4.
17. (. ) ABC I P, Q, R BC, CA AB
. K , , B C, ( )
. (11 )
. , ,
, . ,
, . ,
. , ! , AB = AC, (K ,
P),
, AB 6= AC.
.
1. BC.
2. QR T
BC.
3. Pd , P.
4. Pd T K . K
(. 29).
. , T BC
, P ( ).
. KP
BKC ( :

30

(2005)

(3)

(4)
(2)
Pd
Q

K
R
I

(1)
T

. 29

B C; , K , BC P; KP
BC) 1 .

BP
KB
=
= l 6= 1.
CP
KC

K (. 7,
) BC l, PT
, . . TKP = 90 , , PKPd = 90 .
.
18. (. ) l1 , l2 , l3 , , O
. O
Oi , O li .
) , M ,
O1 O2 M1 M2 , O2 O3 M2 M3 , O3 O1 M3 M1 , . (1011 )
) ? (1011 )
.
. , , . (, ABC , 1 .:

, , 6, .

31

O3

A1

O2

H
C1

B1
B

O1

. 30

, . . .
,
.)
ABC , li , H
. O2 O3 , O3 O1 , O1 O2
AH, BH, CH ( A1 , B1 , C1)
, , ABC. , O1 O2 O3
ABC ,
O 2. , O1 O2 O3 ABC. , ,
C O1 O2 , , O3
AB, . . ABC, H
ABC A1 B1 C1 (. 30).
, , M , D M1 M2 .

DO1 + DO2
DC1 =
2


, M1 O1 M2 O2

C 2C, DC1 , C.

32

(2005)

A
M2

O2
O
M

D
C1

M1

O1

. 31

, M1 O1 M2 O2 MO

CB CA , DC1 MO
C ( , C1
A1 B1 C1 , (. 31).
,
, , A1 , B1 , C1
M1 M2 M3 , A1 B1 C1 , A1 , B1 , C1
OM.
.
. , , ,
, ,
,
, . (
).

A1 B1 C1 , . .
.

33

A
M3
M1
M2

P
M

. 32

. ( , . --,
5) , ABC , li , H A , B , C ,
BC, CA, AB .
. 1 2
H, . ,
1 2 1 2 ,
H 1 2 . ,
M1 ( M3 M2) M
AB C ABC ( ,
1/| cos A|,
A
A . 10).
,
AM =

AM1
| cos A|

( ) M1 AB AC
M (. .
AM1 A
AM, . 32).
P, Q M AB AC. M1 Q M2 MM3 , AB.
M1 P AC, M1
APQ, ,
AM1 = 2r cos A,

34

(2005)

r , APQ. ,

r=

AM1
.
2

. ,
M2 M
A BC ABC, M3
A
M A B C ABC.
, M
O
O1
ABC , , , C
O1 , O2 , O3
B
, H
ABC H
. ( ,
O2
O3
H O,
B
C
A
, ,
. 33
16 , , O1 AH. , AO = R AH = 2R cos A,
, AO1 = AH/2 . .). , O1 M1 , O2 M2 O3 M3 AB C , A BC A B C (. 33).
, ( , , ,
), O1 A , O2 B O3 C
,
ABC. , ,
O1 M1 O1 A , O2 M2 O2 B , O3 M3 O3 C .
, , O1 M1 , O2 M2 O3 M3 ,
.
19. (. ) , .
, ,
.
. ( A)

35

T
Ox

Oy
L2

L1

X
Z

. 34

( A) , AA
, .
.
) , ,
. (811 )
) , , ,

, , . (811 )
.
a) .
: ,
L1 , L2 .

2L1 L2 .
X Y

L1 L2 , XY = 2L1 L2 . , , ,
, XY ,
XY/2, Z,
,
.
X Y 2. , -

36

(2005)

, R Ox , Oy , (. 34)
Ox Oy < XY + 2(XZ + YZ) < 4R.
) L0 , L1 .
, .

2ZL, T
t0 t1 Z , ,
.

T . , ,

k T ( T ,
, ).
, X Y ,

XY , ki Ti ,
ki Z, Ti t0 t1 ,
(. 35).

XY
v1 +
v2 ,
.

v2 = XY
v1 .
,
v1 = l ( t1 t0 ),

v1 l
t1/2

T3 T2

T1

T4
t0

t1
L1

L0
Z

v1

X
YY
YY
Y
Y

. 35

v2

37

l
v2
v1 ,

l v2 . ,
m1 m2
T1 , T2 , T3 , T4 , ,

v = m (T T )
v = m (T T ). .
1

20. (. ) I ,
ABCD, A , B , C , D , IBCD,
ICDA, IDBA, IABC . , ,
ABCD, , A B C D .
(811 )
. R, r
ABCD, O ABCD, L
ABC, H I ABC.
, O D ABC,
L, OD IH .
, D A = D I ( , IABC), OA = R,
IH = r.
AD O
OD I:
R 2 = D A2 + D O 2 2D A D O cos AD O

OI 2 = D I 2 + D O 2 2D I D O cos ID O.
, :

R 2 OI 2 = 2D O (D I cos ID O D A cos AD O).


,
DO =

R 2 OI 2
.
2r

, A , B , C O
. , ABCD A B C D (. .
), D O = r ,
A B C D . , r > R. DOI.
O,
I R, r, . D
,
. ,

.

38

(2005)

, D DX1 DY1 , , DX1 Y1 . ,


.
, , (
r ) DX Y , D.
, ,
( ):
OI = R 2 2Rr .
,
r =

R 2 OI 2
.
2R

, r > r. .
21. (. ) , ,
900 .
2
) , ) ,
300 /? (1011 )
.
) ,
D

O
X
C
A

A
X

. 36

. O
ABC, X ABD
O X AC. ,
AD.

AB, X
(. 36).
,
,
600 (. 37).

39

O
B

. 37

900
OC
3
=
=
,
cos POC =
OP
2
600 3

POQ = p/3.

:


1 p
6002 p
3
S = 6002 S =
.

,


3
p
3
p 6002 6002
=
2
3
2

= 180 000p + 270 000 3.


)
,
, (. 38).
, ,
.

A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B

O
O
O

Q
C

. 38

PQ = 2PO sin POA = 300 7,

3
S = 2180 000 arccos 67 500 7,
4

3
3
2
S = p 600 720 000 arccos +135 000 7 = 720 000 arcsin +135 000 7.
POA = arccos

OA
3
= arccos ,
OP
4

40

(2005)

22. (. )
( ). ,
.
(1011 )
. ABCD , A , B , C , D
BCD, CDA, DAB, ABC. , , , . , , ABC
A B C . .
, P Q AC AB.
2 : 1, , , B C k PQ. PQ k BC , ,
B C k BC. A C k AC,
. ,
A , B , C , D ABCD, A B C D . A B C , ,
.
ABC .
23. (. . ) . (1011 )
. , , (. 39).

. 39

41

24. (. ) , f,
f < 2p/3. , ,
f. (1011 )
.
. ABC .
, f.
, BC, CA, AB X, Y , Z , AZ = AY , BZ = BX, CX = CY . AC
, AB . Z AB, BC X , BX = BZ (X
, AB 6 BC), Y ,
B AC, AY = AZ, CY = CX.
Z = B AY = AB, CY = CB. , AYC = B < f
Y , AC (. 40).
Z = A Y , AC > BC. ,
Z Y
AC (. 41).
, ABC, ABZ, BCX, ACY
, . . A,

C
X

. 40

42

(2005)

A
Y
Z

. 41

A
B
C

L
K

120 120
T

M
B

. 42

43

B, C ABC
. ,
A + B + C > 3p 3f > 3p 2p = p . (
:
,
).
. (

, . , 192)
AB, BC CA
, f 6 .
BC wA , AC wB AB wC . K , L, M
(. 42). , , (
, , ,
2p/3).
, M, L, K , wA ,
wB , wC . , , BC f ,
wA BC. FA .
FB , FC . FA FB
, C K , K
, FC , C . , FA
FB FC . .


9
1. (. . ) ABCD ,
O . , BAO = DAC,
.
.
p AOB

ADB,
p
DAC + ADB = ,

ABO =

(. 43).
2. (. . ) , .

44

(2005)

B
D

. 43

.
. ABC (C ),
AB A , B ,
AB = B C = CA = A B,
AB C, A B C A BC (. 44).
C

. 44

, :
, ,
(. 45).
, ABC (AC = BC)
.
AXB AX = BX,

45

. 45

. . ,
, C D , AD = AC. ,
,
, .
3. (. . ) O A, B
. ,
AB, .
. K . , K , OK . AB ,
OKA, OKB , . ,
,
OA, OB (. 46).

K
K
K
K
K
K

O
O
O
B

. 46

46

(2005)

4. (. . ) P ABCD, M ,
, O , H ,
APD BCP, APB CPD. , M OH.
. O1 AC, O2 BD.
, M O1 O2 (,
M 1A, 1B, 1C, 1D, . .
, A, B, C, D. 1A, 1C
1B, 1D, 2O1 , 2O2).
, H1 H3 H2 H4 , , , , . H .
, HO1 OO2 , , ,
BD. ,
H ,
O1 . AH4 K .
AH3 H4 , K
C
H3

O1
B
P
H1

H
H
H
H
H
H

M
M
M
M
M
M

H2

O2
D

A
K
H4

. 47

47

AH4 . ,
AH4 C, O1 .
, ,
HO2 OO1 , . . HO1 OO2 , M
(. 47).
, O, M, H
OM = MH.
5. (. . ) ,
,
. , 135 .
. ,
.
- 60 ,
,
, .
,
60 . 60 ,
- , . . .
A , B C ,
AM , AH , M
BH. AMH < 30 . ABM BAM.

. ABM < 15 .
B 60
, BC. ACB < 30 . ,
BAC > 180 15 30 = 135 .

10
1. (. . ) . ,
,
. ,
.
. D ABCD
ABCD. BCA < CAD BAC <
< ACD.
ABCD AB BC B. ,
(. 48).

48

(2005)

. 48

. ABCD ,
ABCD , . CD AD C1 A1 .
D

C1

SABC = SABD = SABC1 < SABD ,

A1

SABC < SACD .

D
A

SABC < SACD + SABC SABD = SBCD ,


C
B

. 49

. . ABC , . , , A1 C1
, SABC = SABC1 = SA1 BC , AA1 CC1
(. 49).

2. (. . )
. ,
.
. ABC C AX, BX, CX. AXB > ACB,
AXB AXC

49

BXC. ,
AXB = AXC = BXC = 120 .
AX = BX = CX ABC .
,
, , .
, , . . ,
. , ,
, . ,
.
3. (. . ) O
AB CD. AB CD
P. ,
OP
AB CD.
. X, Y X
A
B
AB CD, Q OP.
XQ 2 =

2OX 2 + 2XP 2 OP 2
=
4

2OX 2 + 2XA2 OP 2
=
4

2OA2 OP 2
= YQ 2 .
4

P
Q
O
C

, Q X Y , , AB
CD (. 50).
4. ( , )
A1 B1
A2 B2 ,

. 50

A2 B2
= k < 1.
A1 B1

A1 A2 A3 ,
A2 A4 ,
A3 A2
A A
= 4 2 = k.
A3 A1
A4 A1

50

(2005)

, B1 B2 B3 ,
B2 B4 ,
B3 B2
B B
= 4 2 = k.
B3 B1
B4 B1

A3 B3 A4 B4 .
. O , A1 A2 B1 B2 . OA1 B1 OA2 B2 ,
B4
A1 OB1 = B2 OA2
A1 OA2 B1 OB2 .

OB2
OA2
=
= k,
OA1

OB1

A4

A1 A2 B1 B2 A3 B3 ,
B2

A2
A4 B4 (. 51). A3
B3
O
, .
O, A1
A3 A4
B3 B4 B1
.
A3 A4 ,
. 51

A2 A1 k,
, A1 A2 B1 B2 .
, .

. A1 B1 =
u , A2 B2 =
v ,

2
2
2
, v = k u .

A3 B3 = A3 A1 + A1 B1 + B1 B3 =
,

A3 B3 = A3 A2 + A2 B2 + B2 B3 =
k

1
1
B B ;
A A +
u +
1+k 2 1
1+k 1 2

k
k
B B .
A1 A2 +
v +
1+k
1+k 2 1

()

()

()
, ()
,
1+k
1+k

1
k

u +
v.
A3 B3 =
1+k

1+k

51


A4 B4 =

k
1

v
u.
1k
1k

 

v 2 k2
u2
(k
u +
v,
v k
u)
A3 B3 , A4 B4 =
=
= 0,
2
(1 + k) (1 k)

1k

. . .

. (. )

A1 A2 B2 X A1 Y A1 XB1 .
A B
B1 Y
= 1 1 = k,
XY
A1 X

B2

B3 Y k B2 X

A2
B
B
B
B
B
B33333333

A3

B3 Y = kB2 X = A1 A3 .

, A1 A3 B3 Y , . . A3 B3 k A1 Y (. 52).
, A4 B4
XA1 B1 , , A3 B3 A4 B4
.

A1

B1

. 52

5. (. . ) 1 X, Y , 1. C
CA, CB . CB A . AA .
. O ,

C, O . OO = 3, A B ,
B CA c ,
C . ,
1
2
1
= CB A + CA B ,
2

A O A = AO C + C O B = 2ABC + C AB =

O A O = O A B + B A O =
1
2

p
2

C O A +
1
2

p
2

BCA =

= p BCA CA B = CB A + CA B .

52

(2005)

C
B

A
B
O

. 53

O
A = OA , AO A O , AA =

= OO = 3 (. 53).

6. (. . ) H ABC, X
. XH
AH, BH, CH A1 , B1 , C1 , AX, BX, CX
A2 , B2 , C2 . , A1 A2 , B1 B2 , C1 C2
.
. ,
A1 B2 C1 A2 B1 C2 . XH = d.

A1 B2 = d sin A1 HB2 = d sin XBC,


HA1 BC, HB2 BX. ,
sin XBC sin XCA sin XAB
A1 B2 C1 A2 B1 C2
=
= 1,
A2 B1 C2 A1 B2 C1
sin XAC sin XCB sin XBA

(. 54).

53

B
B
B
B
B
B22222222

C1

A2

H
X

B1
A1

C2
C

. 54

. , A1 B1 C1 ABC, , X.

11
1. (. . ) A1 , B1 , C1
ABC. , A1 ,
B1 , C1 , B1 C1 , C1 A1 , A1 B1 A2 , B2 , C2 . , AA2 ,
BB2 , CC2 , C

Z
ABC .
A2
. Z A1
B1
AA2 BB2 . B B1
A1 C1 ,
B2
ABZ = C1 BB2 = B2 B1 C1 .
BAZ = A2 A1 C1 .
A1 A2 B1 B2 , A2 A1 C1 = B1 B2 C1 , ,
AZB = ACB A, B, C, Z ,
(. 55).

C1

. 55

54

(2005)

2. (. . ) ABCD.
BC AD O, B OC, A
OD. I OAB , J
OCD , CD . ,
IJ BC AD,
( ) X Y . ,
XY ABCD ,
BC AD XY
.
. , , , , , X Y
AD BC
, OX + OY = l, l ,

.
M IJ. ,
OX + OY = l.
MXX MYY , ,
MXY MX Y . , X Y ,
MX , . . X X (. 56).

I
O

X X

. 56

3. (. . ) ABCD
K , ABCD . , K
ABCD.

55

. U
ABCD A C, X, Y U AB BC.

UX
sin UAX
sin BCA
AB
=
=
=
,
UY
sin UCY
sin BAC
BC

. . K UB. , K UD,
, , K = U. , , AV CV , V
B D, K = V , .
, B, D, U.
AB /AD = AU /UD = CU /UD = BC /CD A, C, V
. , K AC BD.
. ,
AB CD ,
, AB CD. ABCD
, LAB LCD, L , , . . L . , L
, , K .
4. (. . ) ABC A = a, BC = a.
AB AC M P.
, MP BC.
.
B C MP (. 57), . .
1
a
a
a
1
(BM sin AMP + CP sin APM) = (BM + CP) cos = cos .
2
2
2
2
2

a
, a sin .
2

. 57

56

(2005)

. I , X, Y BI, CI MP.
MXB = AMP MBX =

C
.
2

, BXM BCI , . .

BM
B
BX
=
= cos
.
BC
BI
2

M Y

, BXC (. 58).
, BYC . ,

a
XY = BC sin XCY = a sin .

I
B

5. (. . )
K . , . 58
M, : ,
K , A B, MK
AMB.
. , K A B,
K , AK /BK = AK/BK . K l, , KK
K

M
A
K

. 59

57

M K l.
AM/BM = AK/BK , . . M (. 59).
. (. ) O . KXOY ,
. M , K XY . ,
M .
, K , OX OY
A B. ,
MX = KX,

MY = KY ,

MXY = KXY = OYX,

MOYX MXO = MYO. ,


MXA = 180 MXO = 180 MYO = BYM.
, AXK KYB , , KX/XA = BY/YK .
KX
BY
BY
MX
=
=
=
.
XA
XA
YK
YM

MXA BYM ,
MXA BYM (. 60).
A
M

. 60

, ,
MA
MX
KX
AK
=
=
=
,
BM
BY
BY
KB

, MK AMB.

58

(2005)

6. (. . ) , ABCD,
A , B , C , D . AA BB ,
. ,
CC DD .
. AA BB , AB
A B . (, ) P. P CD, CDP
B
A
.
, .
A B , AB
.
AA BB ,
A
B
AB
. 61
( . 61 ABA B ).
, ABC ABD 60 , , C D , 120 , ,
C , D ABC, ABD, ( . 62
, AB).
C

AB

. 62

(2006)

1. (. ) , 46 , F .
? (8 )
. 90.
. l1 , l2 F . l1 , l2
l1 , ,
l2 l1 (. 63). , F , l1 46 , 2 46 , . . . , n 46 , . . .
46n n < 90 180, n = 1, . . . , 90
, . . F 90 .

l2

l1

. 63

60

(2006)

, 90-
90 .
2. (. ) A, B
. , AB
. (89 )
. (
1543 .) l , , A ,
A l. B A , ,
A B . l
AA B, , AB
.
3. () ,
,
. , ,
,
.
, ?
(89 )
. P.
P k
A, B, C, , O ABC
. P 1/k O
.
4. (. , . )
) ABCD DEFG, E
CD, F , G ABCD.
AE BF. (8 )
) OKLMN OPRST , P ON, R, S, T
OKLMN. KP MS. (911 )
.
) H
(. 64).
AHD = 45 ,

DHF = 90 ,

EHF = 135 ,

61

H
E

. 64
M
N

P
L
S

O
T
K

. 65

A, E, H . , B, H, F . , BHA = 45 .
) . 72 . . ) (. 65).
5. (. )
) 10 10 1 118.
(8 )

) 1010 1 (100+9 3)
( 1 115,58). (911 )
, .

62

(2006)

.
) A, B
10 , C, D 12.
, . 66, , CD, , AB.
9 ,
.
B

. 66

) A, B

10 , C, D 10 + 3.
, . 67, ,
CD, , AB.
9 ,
.
B

. 67

6. (. )
) AB C ,
R. ,
C .
(89 )

63

) AB D , r. A B , . (910 )
. .
. , ,
AB, X, C.
XC AXB.
. O , O
, L AB, X (. 68).
O OX, O C k OL,
O CX OLX . , C XL
XC AXB .

X
O
A

. 68

.
) X.
, AX/XB = AC/CB. , , AB (
A B). ,
,
C AB. .
,
, AB .
) . ) X . -

64

(2006)

A, B.
.
7. (. ) ABCD E,
F , ABE BCF . ABE, , EF ,
BFD . (810 )
. BFD , F
, . . BFC = 135 = AEB (
AEB, , ).
ABE = CBF 1 ,

EBF = 90

1
BE
BE
= =
.
EF
AB
2

ABE , ,
sin EAB =

BE sin AEB
1
= .
AB
2

, EAB = 30 , EBA = 15 (. 69).


F
C

. 69

8. (. ) AB ,
.
r1 r2 , r1 > r2 . AB. (89 )
. AB ,
, r1 = r2 ,
1

, ABE = BCF .

. , AB

(. 70),
. , AB (. 71).
r1 , r2 ABC. ,
r1 =

AB + BC + CA
,
2

r2 =

BC + CA AB
2

65

. 70

AB = r1 r2 .

. 71

9. (. -) L(a) , a p 2a. ,
a + b + g = 2p, L(a), L(b) L(g) 1 .
(810 )
. A, B, C ,
a, b, g. AB
, (a + b) /2 = p g/2,
L(g) ,
(g + p 2g) /2 = p/2 g/2. , L(g)
ABC. , L(a), L(b) ABC, ,
.
1

66

(2006)

10. (. ) n n- n 2 (,
, ) ?
(811 )
. n , (
n ).
. ABC, (. 72). AB , ,
AB. . 72
, AB ,
. , , , AB, . (
AB ,
20 .)
BC AC. ABC
,
. 73

n = 2k + 2k + 2l = 2k+1 + 2l .

, n = 2k + 2l , k > 0. A
n-, B C 2k1
. AB = AC,
, ABC (. 73).
11. (. ) ABC O
; A , B , C , A, B, C
; A1 , B1 , C1 OA
BC, OB AC, OC AB. , AA1 , BB1 , CC1
. (910 )
. Oa , Ob , Oc , O BC, CA, AB. , COc , OC AB
, ,
AOa , BOb COc .
Oa Ob Oc ABC O 2,

67

ABC, ,
, .
,
9 .
12. (. ) ABC A
, A. ,
A , AB = AC. (910 )
. , .
H, L, M , , P
BC , A
(. 74).
A

M
H L

. 74

A , PM > AH. L AP,


, HL < LM, , AL
AHM, , ,
AH AM .
13. (. ) a b, A B. X
a, Y b , AX k BY .
AY XB. (910 )
. A , b a U. , B , a b V .
X, Y AUX YVB
. , , . .

68

(2006)

AY , BX UV . ,
UV .
14. (. ) P. ABP, AB . (911 )
. O , C , A , B ,

C ABP, A, B, P; P C
OP (. 75).
CC O = CP O = 90 ,
O, C, C , P , CP PC = OP PP . , CP PC = BP PA . A ,
,
BP A P = |R 2 OP 2 |.
, OP PP , , P ,
AB, . . ,
P OP.
P

B
P
C
A

A
B

. 75

15. (. ) ABC
, BC, CA, AB
A1 , B1 , C1 . B1 C1 BC
P, M PA1 . ,
, M . (911 )

69

. AB < AC. AA1 , BB1 CC1


, ,
PB
A B
= 1 .
PC
AC

,
PC + A1 C
PB A1 B
, MC =
,
2
2
PC A1 C
PB + A1 B
=
.
MA1 =
2
2

MB =

,
MA1
A B
MB
=
= 1 ,
MA1
MC
A1 C

.
16. (. ) ABC
. ,
. , ? (911 )
. .
. . ABC, , A > 60 . B C AB C,
C
B

. 76

70

(2006)

A B C = AB C = 60 , B A
, , A B B AC (. 76). , A C ,
B A C = BA C = 60 .
17. (. ) ,
A B, A1 B1 A2 B2 . AA1 BB2
X, AA2 BB1 Y . ,
XY k A1 B1 . (911 )
. , A, B,
X, Y , . . XAY = XBY .
XAY = BAA2 BAX = BAA2 BB1 A1 ,
XBY = B2 BA AA1 B1 .

A1 B1 A2 B2 ,
ABB1 + A1 B1 B = BAA2 + B2 A2 A,
, , (. 77).
A2

B1
A
Y

X
A1

B
B2

. 77

18. (. ) H ABC
, BC X, AC Y . AZ, BZ
HX HY . , X, Y , Z
. (911 )
. , . 78. U HX BZ, V
HY AZ.

HU
YV
=
UX
HV

HU
HV
=
.
YV
UX

AYV
BUH AYV BUH ,
. ,

BU
HU
=
.
YV
AV

71

X
U

HV
BU
=
.
UX
AV

H
A

. 78
19. (. )

T ,
.
T1 . ,
T1 , T .
(1011 )
. T1 T0 , T ,
, .
T0
T1 , . .
H
I0
T1 , O0 O1
O0
, T1 , , ,
I0
I
M
I0 O1 , O1 T1 . , O0
OH, O, H - O
. 79
T , T M
HO 2 : 1 (. 79).
I0 1/3 I T M, O0 3
M H.
O1 , O1 IH.

72

(2006)

20. (. ) A, B, C, D. A1 , B1 , C1 ,
D1 BCD, CDA, DAB, ABC. A2 , B2 ,
C2 , D2 B1 C1 D1 , C1 D1 A1 , D1 A1 B1 , A1 B1 C1
. . , ,
, . (1011 )
. , ,
ABC, BCD, CDA DAB,
. X 9 ACD BCD, AB; Y , Z, U
AC, BC, CD.
YXZ = YXU + XUZ = DCA + BDC = BCD,
. . X 9 ABC. , X
9 ABD. , 9 CDA ACB1 , X
9 ABB1 CBB1 .
9 ABA1 BCC1 , , ,
9 A1 B1 B, BB1 C1 A1 B1 C1 ,
.
, .
U, V , W .
UVW ,
9 .
, A, B,
C, D, , .
21. (. ) AB, BC, CA ABC
C , A , B . ,
:
SABC SA2 B C > 4SAB C SBC A SCA B ,
, AA ,
BB , CC . (1011 )
. P1 = AB BC CA , P2 = BA AC CB .
, SA B C = (P1 + P2) /4R, R ABC, , ,
P1 P2
1
SAB C SBC A SCA B
=
6 ,
4
SABC (SA B C ) 2
(P1 + P2) 2

P1 = P2 , AA , BB CC .

73

22. (. ) , A, B P.
X , Y
AX BP. ,
PXY . (1011 )
. Q X ABX PXY .
ABQ = AXQ = YXQ = YPQ = BPQ.
,

BQP = p (BPQ + QBP) = p ABP

, , X.
PXY Q
PQ.
23. (. ) ABCD , G
(. .
, ,
).
) ABCD O.
H G, .
, H, G, O HG : GO = 2 : 1.
(910 )
) ABCD I. N
, , . (
). , N, G, I
, NG : GI = 2 : 1. (1011 )
.
) Ma Ha BCD. . O. ,
, Ma Mb Mc Md
Ha Hb Hc Hd O 3.
.
) M1 . G IM1 2 : 1.

74

(2006)

, M1 ,
,
, G ,
IAB, IBC, ICD, IDA , . ,
I 2/3.
a, b, c, d
A, B, C, D. , , A, B, C, D a,
b, c, d, N, ,
2a + b + d, 2b + a + c, 2c + b + d, 2d + c + a,
M1 . , I b + d,
a + c, b + d, a + c.
I SIAB SIBC + SICD SIDA = 0.
U V . , (
). X, Y
BC AD. XY
L .
LXB LYD, , BL/DL = b/d. ,
AL/CL = a/c.
BL
SUBC
=
,
SUAD
DL

SVBC
CL
=
,
SVAD
AL

SIBC
b+c
=
SIAD
a+d

, I AC (a + c) / (b + d),
.
24. ()
) P , A B. P AB.
(910 )
) P
, A, B,
C. P ABC.
(1011 )
.
) P1 , P AB,
P2 , P AB. ABP1 ABP2
AB, , OP1 = OP2 . APBP2

75

, OA2 + OB 2 = OP 2 + OP22 , . . OP2


PA, PB. , P1 , P2
O, P AB
OP.
) PABC
PAC BCB P A . . ) , OP 2 = 3R 2 2OP 2 ,
. . P O. M
ABC PP 1 : 2,
M , ,
OP 2 : 1. , O
ABC O ABC ,
P H. M O H
MH = 2MO , MK
= KH, . . K
3R 2 2OP 2 /3.
25. (. ) ABCD
BC, CD DA a, b.
AB/CD. (11 )
. A B, C D. ,
CBD = CBA = DAC = DAB,
ADB = CDB = DCA = BCA,
.
AB
BC
BD
sin BAC
sin a
=
=
=
=
.
BC
BD
CD
sin BAD
sin b

,
AB
=
CD

sin a
sin b

3

26. (. ) (, , ).
. ,
. (11 )
. , .
, ,
.
, ,
.

76

(2006)


8
1. (. )
.
. ,
: ,
, , ,
, .
B
. A, B .
AB
A
. ,
(. 80).
. 80

,
, . 81, . ,
.

. 81

2. (. ) n n-,
, , ..., 2006-?

. n = 3.
. . 82 , n > 3
n- (n + 1)-. , , ,

. 82

77

1002 ,
, , ..., 2005- 2006-.
3. (. ) ABCD.
A C D. l
D X, Y . ,
BX = BY .
. , , ,
. 83. AX = AD = BC CY = CD = AB. ,
BCY = C DCY = C (p 2CDY) =
= 2CDY D = CDY ADX,
BAX = DAX A = p 2ADX A =
= D 2ADX = CDY ADX.

, ABX CYB , . X, Y .
X

B
Y

. 83

4. (. ) A
B. P A B , X, Y
PA, PB . ,
, P AB,
XY .

78

(2006)

. , P (. 84). Q , P AB, .
QPX =

QX +
AP ,

AP
BP
2

QPY =

QY +
BP .
2

= PBA PAB = QPX QPY ,

, QX QY .
.
Y
A
Q

. 84

5. (. , . ) ,
- ,
- ?
E
. .
D
. ,

AB C
, CD (AB CD
), E , CD
, A B (. 85).
, AE 6 AB BE 6 AB,
B
A
AEB > 60 . ,
CE > CD DE > CD, CED 6 60 .
. 85
CED > AEB .
6. (. ) ABC P . A ,
B , C P BC, CA, AB. ,

79

B1
B

A1
A

C
B

C1

. 86

, A B C ,
ABC.
. A1 , B1 , C1 , P BC, CA, AB. CA1 = CP = CB1 , A1 B1 A1 CB1 .
A1 CB1 = 2ACB, ACB (. 86).
, A1 C1 B1 C1 ABC. , Q , A1 B1 C1 ,
ABC. A B C A1 B1 C1 P 1/2,
, A B C , PQ
, , ABC.

9
1. (. ) R. , R, .
, , ,
.
. O , O1 , O2 , A, B . O1 ,

80

(2006)

O1

OB, O2 , OA.
C,
AB.

O2

O1 C = O1 A

O2 C = O2 B

, C (. 87).
2. (. )
,
A M . . 87
BC, M. , , ABC,
.
. O , O
, ABC, P ABC. ABC
P 1/2, P
OO 2 : 1. ,
, M, OM,
ABC ,
A 2/3.
, O (. 88).
A

O
B

P
M
O

. 88

81

,
ABC, , , ,
O ( M O,
).
3. (. ) ABC A1 B1 C1 -
. AA1 A ,
BC
AA
=
.
A1 A
B1 C1

B C . , A , B C
.
. , ABC A1 B1 C1 , l
, l, k, . ,
AA1 , BB1 , CC1 l , k, . . A ,
B , C l.
4. (. )
90, 270 . ,

?
. t t 4 + t 2 = 1.
ABCDEF ,
BC
CD
AF
FE
1
AB
=
=
=
=
= ,
BC
CD
AF
FE
ED
t
C

. 89

82

(2006)

, . 89.
ABCDEF t t 2 .
5. (. ) ,

ABC, .
.
. 1 : 1.
. ,
,
. ,
AC, BC X, Y , C
J; d1 J AB, d2 J
.
2SCXY = (CX + CY)d2 ,
2SAXYB = (AX + BY)d2 + AB d1 ,
, d2 = d1 , . . J
.
O, I H .
.
A B. AI, BI HAO, HBO,
,
HI
BH
AH
=
=
.
AO
IO
BO

AO = BO, AH = BH, . . ABC


1 : 1.
6. (. , . ) ABCD.
A , B , C , D BCD, CDA, DAB, ABC.
, ABCD A B C D
.
. .
KLMN ; X, Y KL NM a; U, V LM KN
b. XY UV
b, a (. 90)
.
A1 , B1 , C1 , D1 BCD,
CDA, DAB, ABC; A2 , B2 , C2 , D2

. A1 B1 C1 D1 ABCD
1/3. ,
. ,
A2 B2 C2 D2 .
P
ABCD.
AP BP
sin ABD sin ACB
AP
=
=
.
CP
BP CP
sin BAC sin CBD

83

U
Y
L
X
K

. 90

A2 B2 C2 D2 ABCD (,
A2 , B2 CD),
A2 C2 .
P1 , P2 A1 B1 C1 D1 , A2 B2 C2 D2 ; P A C ,
A2 P2 /P2 C2 . A1 , C1 A A2 ,
C C2 2 : 1,
, P1 P P2 2 : 1. B D , .
, P A B C D , ,
A1 B1 C1 D1 , A2 B2 C2 D2 ABCD.

10
1. () . ,
,
,
.
. O .
l1 A1 l3 A2 , B
A1 A2 l2 (. 91).
OA1 B OA2 B, ,
sin A1 OB
OA2
=
.
OA1
sin A2 OB

84

(2006)

A1
B
A2
l1

l2
l3
O

. 91

A2 l5 A3 ,
A2 A3 l4 . . ,
, A6 A1 .
2. (. ) X
ABCD . Y , X . , B
AX, XC, CY , YA .
. , X ABCD,
. K , L, M, N X
AB, BC, CD, DA; K , L , M , N , X . K , L, M, N , K ,
L , M , N . BK = BX = BL ,
K L B K BL , . . BX
B. , ,
, X ABCD,
, X ,
K L M N .
KLMN XX , , X
Y . , XKBL, XLCM, XMDN, XNAK
,
AXB + CXD = KXA + KXB + CXM + DXM =
= KNA + BLK + CLM + MND =
= (p KLM) + (p MNK) = p.
, XB DX
AXC. , YB DY
AYC. , ,
BAD XAY , BCD XCY . ,

85

C
L

X
M

Y
K
A
N

. 92

, BA, BX, BC, BY AXCY , D. ,


, (. 92).
3. (. ) P , . ,
P.
.
. X . X XP
. , P, ,
, . ,
. , ,
. . X XP, X
P . ,
, . .
P .

86

(2006)

C
A2

A1
A
A0

. 93

4. (. ) ,
ABC, A1 , B1 ,
C1 . , A, B, C , A2 , B2 , C2 . ,
A1 A2 , B1 B2 , C1 C2 .
. (. ) A w B C (
B C ). , , AA
ABC (. . , AA1 A). AA w A0 .
A1 AB = A0 AC, BA1 CA0 .
A BC , w
, l BA C.
, A1 A0 . , l BC,
A A2 (. 93), , ,
A1 A2 AA . , AA , BB ,
CC L ABC,
A1 A2 , B1 B2 , C1 C2 ,
L A B C .
, A , B , C , .
5. (. ) 3, 4 5 ( )?
. .
. , , . 94 ( , 4 : 1). ,

87

, ,
; ,
, , .
6. (. ) ,
.
,
, .
.

. 94

. .
1. , O I, L,
OI I.
2. , (
).
, M
, , .
1 , OL. 2
, M , I OL. ,
M , IM,
OI, OL, , L. ,
X
OL
MI, . , , O I L
OI, , X XI OXL
(. 95). .
. 95

(2007)

1. ( ) . ( ),
. . (8 )
2. . , ?
(8 )
3. , n- , n- n
. n ? (89 )
4. ,
? (8 )
5. n-
, ,
. n
) ? (8 )
) ? (810 )
6. ) ,
. . ,
? ( ) (89 )
) , . .
, ,
? (1011 )
7. .

89

( ). ,
? (89 )
8. P, A, B, C . A1 , B1 , C1
AP, BP, CP .
C2 AB1 BA1 . A2 , B2 . , A1 B1 C1 A2 B2 C2 . (89 )
9. ,
.
. (89 )
10. , 3 A, B, C (. .

). (89 )
11. .
, 1 ,
, 2 .
? ( 0,1,
6 000 .) (810 )
12. ABCD P. ,
A B , , PC PD,
Q. , PQ AB. (910 )
13. AB ABC X, Y ,
AX = BY . CX CY
U V . , UV
. (910 )
14. AD BC, P Q AC BD . , ,
DAQ = CAB, PBA = DBC. (911 )
15. ABC AA , BB CC .
A B CC = P A C BB = Q. , PAC = QAB.
(911 )
16. A, B. M AB
,
A1 , B1 , A2 , B2 . A1 B2 A2 B1 AB
P Q. , M PQ. (911 )

90

(2007)

17. ? (911 )
18. . (911 )
19. A, a, ,
B C. , M,
AB AC P Q .
a SPAQ < SBMC ? (1011 )
20. 1. .
. (11 )
21. ( 4 ). ,
, . ,
, .
. (11 )

. .

? 1
, , , ,
,
. . ,
,
, .
1. 10
. ,
. 99%.
,
1%. ( 98%.) ,
?
, , , . ( .)
,
,
. , , .
2. .
, 15 .

7,5 . ,
, .
5 . . 3 .
1

Quantum 78, 1998. .

94

1 . . 6,5 .
6,5 2 13 . 3 . .
13+3 = 16 . ? (
.)
, ,
. ,
. , . (
.)
.
3. . ABC A1 B1 C1 : AB = A1 B1 ,
AC = A1 C1 , ABC = A1 B1 C1 , .
. AB C . 1.
CAB = C1 A1 B1 , AB = A1 B1 . AB C A1 B1 C1 . (
AC = A1 C1 .) ,
AB C = ABC,

AB = AB.

BB . BAB . ,
ABB = AB B.
, CBB = CB B. ,
CBB CB = CB . ,
B

. 1

. . . ?

95

ACB ACB , . . ABC


A1 B1 C1 . ?
. ,
, . : ?

. , ,
.
, ,
,
, , , . .
.
, .
4. ABCD, ABD = 40 .
, , ABC
CAD BD. ABC?
. O Q ,
ABC CAD.
AC , OQ AC .
, . , ABC = 80 .
?
5. , p q x 2+px+q = 0.
p q.
. : p + q = p,
pq = q. , : p = q = 0 p = 1,
q = 2. - ?
6. tg(x + p/4) = 3 ctg x 1.
. y = tg x.
:
3
y +1
= 1.
1y
y

y = 3/5. , x = arctg 3/5 + pk. ?


7. log1/16 x = (1/16) x ?

96

O C

. 2

. . , ,
. , . ?
. . .
8. . ,
. .
,
.
9. .
, , , 5 .
.
: S = 2pRh, R , h
.
. R r . ,
(. 2).
OA = OB = R,

AB = r.

. . . ?

97

B BC OA. AC
, , . AC = h. ABC OBC :
r 2 h2 = R 2 (R h) 2 .
: h = r 2 /2R.
S = pr 2 .
4pr 2 .
4 .
, 5 . . ,
(?)

1. 5 .
.
2. 13 3 . ,
, . 13 = 10 + 3,
10 , , 3
.
3. BB C,
. CBB CB B , 0 , ,
.
4. :
. . : 90 .
5. , p q
. p = q, ,
: p = q = 1/2.

6.
, , x = p/2 + pn.

7. , 1/2 1/4 . ,
.
. ,

98

. , loga x = ax
. (
:
.)
8. , ,
. a , g
, 0 < g 6 a.
sin g. , a 6 90 ,
. a > 90 ,
, g = 90 .
, a > 90 sin a = 1/2, a = 150 .
9. ,
5

(
) 5.
, , , ,
.

. .

? 1

,
. -, , , , , , , . -, ( , ) 2 . .
,
,
. ,
: , .
, , ,
, . , .
,
.

.
1. , ,
,
.
. , : a = 2R sin A. (
1

8, 9, 1991.
15 ,
. ( geom_olymp@isa.ru).
2

100

a, b, c , A, B, C
, ha , hb , hc , R
.)
, ,
. , .
, .
,
. ,
, ,
- ( ).
. XXIV (1990).
.
. AB, BC CA
C , A B , ABC, , C
A, B , C ; A , B, C A ,
B , C . (
, M
A
.) B
- .
M
, , B
A
A , B C . C
, . 1,
M
AB C A BC , ,
. 1
A , B , C, M .
.
2. AB ABCD
E, A B. AC DE
F . , ,
ABC, CDF BDE, .
. . 2 ,
, 2 ,

. . . ?

101

D
C

. 2

AEF (
E B, B C , F C, C B , D A). ,
2 , , , . ,
2.
, .

. , (
?). ,
c
y
x
a, b, c
a
1/ha , 1/hb , 1/hc
.
a,
b
b, c, x, y, z. z
,
x, y, z. ,
. 3
(. 3).
3.

p
2
2
2
2

px c + y c = z,
2
2
2
y a + z a2 = x,

2
z b 2 + x 2 b 2 = y.

, ,
(
1/a, 1/b, 1/c), a . ( ,
, ,
.)

102

, ,
,
. ( ,
, . , ,
.) ,
, ,

. , ( H) ABC
:
HAB = HCB,

HBA = HCA,

HAC = HBC.

.
4. M,
MAB = MCB,

MBA = MCA,

ABC .
. , . ,
: ? . AM,
C

B1
M
A

C1

. 4

A1

. . . ?

103

BM CM A1 , B1
C1 (. 4). A, C, A1 C1 . ,
MA1 C1 = MCA = MBC1

MAC = MC1 A1 .

, M, B, A1 C1
MBA1 = MC1 A1 = MAC.
a = MCA, b = MCB g = MAC, ,
a + b + g = p/2, , AA1 , BB1 CC1

. . AB
ABC , BC CA ( ).


,
.
-, , ,
.
, , . 1990 ,
, 1 2 1990 1991 .

, - ( ) -
( , ).
,
. , ( ) -.
5.
. ,
.
6. , ,
, .
5 6 ,
.

104

7. ABCD, M. S ,
,
B
ABM CDM 1/4.
. , (. 5),
S1

S2

S3

S4

. 5

S1 S3 = S2 S4 =

1
4

( 5), ,
S = S1 + S2 + S3 + S4 >
p
p
> 2 S1 S3 + 2 S2 S4 = 2

( ).
( 6), S 6 2 ,
, 2. , ABCD
2.
,
, .
,
, , ,
( !). , ,
, XXIV .
8. A1 A2 A2 A3 2n-
A1 A2 . . . A2n K N ,
KAn+2 N =

p
2n

, NAn+2 KNA3 .
. .
ABC B , A C (. 6). , ,
ABC. ( , .
,
.)

. . . ?

105

P. , APC 90 (1/2)B.
: B
ABC P ,
1
2

APC = 90 B,

AP CP
. (.) .
C
A
, 8.
( ABC KA2 N, P
An+2 .)
2n- , .
. ,
P
, ,
.
. 6
8
.
, ,
, ,
(
, . . 6) , ,
.
,
, ...
9. ABC B 120 . AC
M, AB K , BM
ABC, a CK , ACB. MK
BC P. , APM = 30 .
. .
BMC BK CK B C (. 7).
, MP BMC, P
, B M ABM. ,
AP BAC.

APM = PMC PAM =

1
(BMC BAM) = 30 .
2

106

B
P
A

. 7

, ( ) , , .
- (
), .
(
), . ,
,
, . ,
.
10. , 6, 10, 7,
60 . .
. ,
60 120 ( 60 ,
!), , , , ,
. , . 6,
, , 10. ABCD

AB = BC(= 10),

AD = DC(= 6),

O1 O2 ,
(. 8). ,

. . . ?

7/ 3. O1
ABCD ,
ABCD

7
3

16 . ABCD -

O1

60 ( 60,
7
> 60. 3

A C ), 16

, O2 ,
,
ABCD,

7/ 3.

107

A
D

7
3

SABCD = (10 6) ,

196
3 3

V = .

O2

. 8


, ,
, .
, , . A, B, C, D, E F
, , , AB DE, BC EF , FA CD,
. .
11. ABCD ,
AB CD M, BC AD K .
, B D
KM.
, ,
, ,
.
,
, ,
,
,

108

. ,
,
. (
.) , ,
.
. (, ). , 2n
A1 , . . . , A2n ,
,
A1 A2 = A2 A3 = . . . = A2n A1 .
2n , A1 ,
,
.
.

. , , .
12. R r
a. , ,
.

,
: R 2 + r 2 a2 .


, ,
: ) ;
) ; ) ; ) . ,
.
, , , . ,
.
, ,
. . - , , aha = bhb , : , ,
? .

. . . ?

109

13. A B. C , ABC
:
) ama = bmb (ma mb ABC);
) ala = blb , (la , lb ABC).
. ).
AA1 BB1 , AA0 BB0 .
AA0 A1 BB0 B1 .
A1 , A0 , B1 , B0 ABC, . 9. A, B, A0
B0 .
A0 B0 AB AB0 A0 B, ,
AC = BC.
C, M, A0 , B0 . CA0 MB0 A0 B0
AB CM . CM
(2/3)mc A0 B0 3 : 1.

3
4

m2c = AB 2 .
, AB
AB (AB 3) /2.
) AB, , AB
60 .
, . ( ).
C
C
B0
B1

A0
A1

B0
B1

. 9

A1
A0
M
M
M
M
M
M

110

, ,

( ).
, ,
, , .
.
.
14. ABC,
:
) A B,
) KA1 KB1 , AA1 BB1 , K ,
) C1 (CC1 C)
CA CB,
) C1 A1 = C1 B1 ,
) ,
A
,
1 B1 C1 AB
B2
?
A2
.

C
) ).

B1
A1
,
. ,
, , ,
C1
B
A
.
AA1 , BB1 CC1 . 10
ABC (. 10).
AC BC A2 B2 , CA2 = CA1 ,
CB2 = CB1 . , A1 , A2 , B1 B2
. , AC1 BC1
, A B ,
AB C1 . ( , , .
.) ,
:
AC12 = AB1 AA2 ,

BC12 = BA1 BB2 .

. . . ?

111

ABC (AB1 =
= bc / (c + a) . .), ,

(a + b + c) (a + b) 2 = c(c + a) (c + b).
, , . . c = 1, a + b = 1 + l.
ab = l (2 + l) 2 . l , a b,
a 6= b.

. , ( )
,
. ,
, . ,
, .
15.
, ABCD :
) ,
) ,
) 180 ,
) BAD = BCD = ABC = ADC,
) BAC = BDC, ABD = ACD, BAD =
= BCD,
) ,
) ,
) ,
) , , ,
) ,
) ,
) ,
) 2,
)
,
?
!.. , . ,
, ,
. , , 8
,

112

, , ) (
) ) (
180).
, . , , , )
. . ,
.
, .
). , .
, ) .
, .
A, B, C D ,
.

. ,
, , ,
.
.
. ,
.
16. ABCD AD
, B C AD. , AB + CD = AD.
, , .
,
, AD .
. .
16 . , B C ABCD AD,
AD = AB + CD.
( ) . P AD,
B C. BCP M -

. . . ?

113

AD. ,
ABCD BCPM,
ABM (AB = AM) CDM
(CD = DM). .
,
, , ,
,
. , .
1990 (.: 10, 1990)
.
17. D E AB BC
ABC. K M DE . BK
BM AC T P. ,
1
3

TP 6 AC.
.
, ,
.
, .
, ( ).
, , .
17 . ,
. D E,
K M. ,

KM
,
DE

DK = ME.
- ,
, E
D1 , K1 M1 (. 11). DK = ME = a, KM = b,
OD1 = lOD. D1 DE, :
D1 K2 = la,

D1 M1
l (a + b)
=
,
M1 E
a
la
D1 K1 =
D1 E,
la + b + a

K2 M2 = lb,

l (a + b)
D1 E,
l (a + b) + a


l (a + b)
la
K1 M1 =
D1 E.

l (a + b) + a la + b + a

D1 M1 =

114

D1

K2

M2

K1
M1
D

. 11


b
l (b 2 + 2ab)
6
,
(l (a + b) + a) (la + a + b)
2a + b


(l 1) 2 a(a + b) > 0.
, ,
. .
18. AB CD,
A C , B D . ,
AC BD , , .
.
. ( , ,
. .) , ,
, . .
. :
,
, .
19. ,
?

. . . ?

115

. 12

. , , , .
, .
: . ( ,
, . , ,
- . . .)

. ,
. ,
A1 A2 . . . An (. 12, n = 5). n- A1 A2 . . . An ,
n-, . M
A1 . . . An A1 . . . An .
- n- ,
n- . , M
A1 . . . An M
A1 . . . An , . . .
, ( ). .

116

20. n ,
. n-,
.
n-
.
. , . ,
, - 20, , ?


. ,
, . -
, -.
, , .
21.
?
1989 .
,
. , ! (
. .
.
, .)
, ,
, .
, . ,
.
.
22.
- ,
?
: 6. ,
, , . ,
, . ,
l1 l2 , O.

. . . ?

117


: l1 , l2 ; , l2 ,
l1 .
.
, ,
(). ,
.
: (a, b, 0); (b, 0, a); (0, a, b) . ,
. , a > b > 0,
a2 ab b 2 = 0.
b = 1,

a=

1+ 5
.
2

, ,
. ,
: ,
,
1. ,
.
, ,
.
, , , .
, .
. ,
, (,
,
), - .
,
, ( 9, 1978),
, . , .

118

. 13

. 14

, . :
4 + a 0 < a < 1?
, ,
.
, , .
, 4 + a
17 . a, .
, , . , ,

. . . ?

119

a.

, . 13, a = 2/2.
51 (
. . ). , ,
(!), , a
, . 14. ( , a ,
. 13).
, . , .
( , ?) , .
, ,
, . ! !

. .


. . , ,
.

. ,
-
,
,
,
. ,
, , - ,
.
, ,
. ,
, , ,
.
, ,
, , :
...
.
56
. -

. . .

121

- , . ,
, , , ,
, . ,
, . ,
:
,
.
, , , .
. , , ,
: ,
.

. .


1
: .
. .
, . . , ,
.
,
. ,
: , . . ,
.
.
. ...
, XIX ,
, ,
-. ,
,
- . , ,
.
, . :
!
: .
, . ,
1

9, 2005.

. . .

123

, ?
?

, , , . , , , ,
. ( , .
6 . ,
?!) ,
, - .
,
.
. , . , .

, , , ,
.
.
1997 . . . :
, . ,
, .
, ,
, ,
? .
, , ? ?
: , !
1996 , . ,
- . ,
. ,
. . , , ,
. , ,
. ... ... , ,
... .
1996 . . .
. . 10 , 23. :

124

, ,
,
.
, , . ! !
, . , .
. 199 , .
12 , ,
( ).
. . !
!
.
, -,
199 . : , .
, , -.
, , , . , , . ,
,
(! , !), (
, ? ?
, !).
, . ,
. : .
, , , .
.
...
, .
,
.
, 4 : , ,
.

.
,
, 1991 . .

. . .

125

2000 . . , ? .
! .
. . !
2001 . . ,
, , .
.
2001 . . ,
, .
, .
-, . -
, , .

. .

..
( )
... , ,
.

.
, .
.
, ,
( . . . ),
,
e- .
.
.
, . . .
. ,
, .
, -,
- ,
.
,
- .
. :

. . . . . ( )

127

, ,
.

,
,
.
( ) ,
.

. ,
, ,
.
. 1967
- ,
.
. .
.
, .
.
, ,
, , . .
, .
.
, , (
-, ) , , ,
. ,
.
,
.
, .
, .

,
. . .
. , ,
(

).
(

128

, , , ), (
) ,
, . , ,
, , , . .
:
.
- ,
.
.
. ,

, ,
. .
,
.

.
-.
, , , ,
, ,
.
( )
, ,
.

,
.
, ,
.
, , , ,
. -,
(
. . ,
).
,
,

. . . . . ( )

129

. -
.
. . .
: , ,
. .
, , ,
;
; ,
.

, ,
. , ,
, , ,
. (
, ,
, , , , ,

.)
, (, , ,
).
,
, , .

, ,
, .
. .
.
( . . .: , 1996.
. 474479), . .
, .
, , , .
.

130

2000 . ,
. ,
,
.
, , :
, ,
.
,
2004 .
. ,
. . .
,
.
,
.
. .
. . XXI ? (

(.: , 2004); ).
:
, ,
, . -
,
.
, (
) .
. ,
:

.
, , , ,

, , -

. . . . . ( )

131

,
, , , .
, , . . ?
. .
, ,
. (
, 2004 ).
, ,
, . :
! - 2004 ,

, ,
, , . - , . ,
, . , , :
.
, , ,
.
. , . .
. , ,
. :
, .
. , , .
, .
.
, .
, 12 , -
. , : - ,
.
... - :
. , .
.

132


,
. : .
, , ...
. . . . ,
.
, , ,
,
, , .
, ,
.
, ,
. .
: ,
, , .
.

. .

..
. .
: ,
? ,
, :
. . .
(), . , . , ,
.
. , ,
.

( ). ,
, .
.
, . . . . . ()

( . .
). . . .
.
, ,
. ,
,
.

134

. .
. . - . . . , . .
(
).
,
( ) .
( - ) , , ,
, . ,
,
. . . ( , ), , - ,
, . ,
,
. , (
).
, ,
. , ,
, .
( , ,
). 50
. ,
, .
, ,
. ,
(230 )
(11 ) 2025 . ( ).
, .
, ,
( ).
,
( ),

. . . . .

135

, .
, ,
. . , ,

. , ,
,
,
?.
,
, .
, , ,
.
69 , ,
, ,
. : . .
. . ( 56 ), . . ( ) . . ( 79 ).
, ( ,
- - ).
.
, : . .
? . , . . , .
, 40 ( ,
),
. . . . .
, ,
, (
) ,
.
.
. , ,
. , , ,

136

,
. . , . . ,

, ,

.
,
, ,
5.
, . ,
.
, (
). ,
, ,
.
. .

. .


,
. .
1533 ,
, ?.
. . ,
. , - , ...
. , , :
. , .
,
,
.
.
12 2004 50 , , ,
8 2004 . ,
,
, ,
, . ,
, , , , ... , .
: , . : -...
. ... .
, . , ,
. , ...
.
.

. . , . .


.. 1

. p .
1959 , , ,
.


. , , ,
, . .
.
. .
. . ,
.
? ,
, . :
, .
, , . ,
: , !
.
1. ABC, B = 120
AA , BB CC . A B C ?
1

1, 2006.

. . , . . . . .

139

, 7
1 , , , ,
. : .
, .
, .
. ,
, ,
, ,
. 1 .
, ,
.
1. ABB (!).
2. B 120 , B BC 60 , BB
.
3. AB BD ,
AB. CBD 60 , B
.
4. , BC (
ABB ) B BD.
5. :
. ,
6. B A (
ABB ) BB C (!).
7. , B C
BB A ,
8. A B C AB C, . . 90 .
1 .
, . , ,
- .
. A, B C.
1 (.: . .,
. . . . 7 . .: , 1997). ,
,
.

140

, .
, B .
, , .
.
1, , , !
, , , ,
1, , ,
.
: 1 (. .
).

: 1?
, .

,
p
( ), ,
.
.
.
. , , . 2: B = 120 , BB B BC = 60 .
.
5. ( , , - ). .
, .
: , , p . , ,
ABB , ,
. , ,
B A . ,
.
: p,
, . , ,
, .

. . , . . . . .

141

p ,
.
2. ABCD ,
AD, . , AD
( AD) AB + CD.
,
.
, ,
( ), , , ,
. -,
.
.
1. B, C O, O AD
, AB, BC CD (!).
2. M ( , O),
. 1 AD, AMB a (!).
3. p MBCO , BCO = a.
4. CB CD ( )
O, CO .
5. . 4 3 , BCD = 2a.
6. p ABCD ( ), ,
. 5 , BAD = 180 2a.
7. ABO A O, ,
ABO
180 (180 2a + a) = a.
8. . 7 , ABO , . .
AB = AO.
9. , CD = DM, .
, 9 ,
(, B, C O
, ,
, , M
).
: . 3 ,
; . 4 ; . 6
p; . 7
; , . 9
.

142

, ,
.
1993 ( )
. . .
. 9 .
.
3. ABCD. ,
BAC = 30 ,

D = 150

, , AB = BD. , AC C.
.
1. B B AC.
2. AB = AB BAC = B AC.
3. . 2 , BAC = 30 , ABB
.
4. . 3 AB = BD , A, B D
B ( AB) (!).
5. . 3 4 , ADB 60 .
6. . 5 , ADB = 30 .
7. . 6 , D B C.
8. , CD CB, . . AC BCD, .
. -
, ? ,
:
.
3.
.
.
:
? , ,
, . . ,
.
( , ),
, , - ,
. , , ,

. . , . . . . .

143

.
.
.
1. BCA f, a DCA y, AB
a, BC b.
2. ABC :
a
b
= 2b.
=
sin f
sin 30

(1)

3. CAD q; (ADC = 150), . 1 :

q = 180 150 y = 30 y.
4. (BAC = 30 AB = BC) . 3 ,
A = 60 y = BDA.
5. . 4 , BDC = 90 + y.
6. CBD :
a
b
=
.
sin(f + y)
sin(90 + y)

(2)

7. (1) (2) :
sin(f + y) = 2 sin f cos y.
8. , :
sin f cos y = cos f sin y.
9. . 8 , f = y. .
?
, : . :
, ,
.
56 ,
- . , :
, !
, - , . . . 1984 .

144

.
.
, . .

,
: , ,
, .
, (
).
, .
: , ,

. , , ,
; 1980- .
4. O, AC ,
OC F . , BD
F , ABCD ?
.
. .
1. ABC OBF .
2. , ,
, OF AC.
3. :
OF
S
SOBF
=
= ODF .
SABC
AC
SADC

4. , , ,
OF
SOBD
=
.
SABCD
AC

5. , , , OBD.
6. , , sin BOD.
.
7. BOD f. f . , f0 6 p, f0 AC

. . , . . . . .

145

BD, , f0 6 p/2,
f = p/2; f0 > p/2, f = f0 . (
. . ,
.)
, - . .
1. . AC = 1, OF = a, a
BFC f.
2. , , ,
.
q
3. BD 2 1 a2 sin2 f.
4. . 2 3 ,
q
g(f) = 1 a2 sin2 f sin f

, 0 6 f 6 p/2.
5. (a sin f) 2 = z
f(z) = (1 z)z , 0 6 z 6 a2 .
,

: a 6 1/ 2, z = a2 , . e. f = p/2, 1/ 2 < a 6 1,
z = 1/2, . . sin f = 1/ (a 2).
,
.
, ,
p , . ,
, -,

: - !.
- -
. .
A M N.
BC M ,
ABNC ?
, ,
,
(.: , 2 ., . 2006). :
.
. . . ,
, .
.

146

5 ( ).
AB, M N, AM = BN. M
N PQ RS . QS RP
AB K L. , AK = BL.
. , , . M = N.
, M
AB, PQ RS,
, AK = BL, K L AB QS RP .
.
: 1815 Gentlemans Dairy (
, ,
).
,
. ,
, , .
,
, , . . ,

, , .
? ,

,
. ,

V
P
A

Q
R

. 15

. . , . . . . .

147

M M N.
!
. !
,
.
. AB. ,
N, Q, R M, Q , R . , Q K
R M , , L K , . V PMK . PMKV PQQ V ,
QPV = 180 MKV = 180 QQ V ,
MKV = QQ V . , QQ MK
, , V , K , Q .
, Q K V . ,
R M V . , Q K R M , .

.
6. A B
, AB .
ABMN, . ,
AMBN (. . AMB, MBN, BNA
NAM) M N.
.
, , .
. Q, S, P R
AMB, ANB, BMN AMN .
BQ = BS B BQ
BS , , AQ = AS, AQB ASB
. .
-, ABQ = ABS BAQ = BAS. ,
MBP = MBQ NBP = NBS. ,

148

ABM + ABN MBN = ABQ + ABS = 2ABQ.


,
,

BAM + BAN NAM = 2BAQ.

ABM + BAM + ABN + BAN MBN NAM =


= 2ABQ + 2BAQ.
, 180 AMB, 180 BNA,
360 2AQB. , AMB + MBN + BNA+ NAM
2AQB, , M N.

, . . . ,
.
,
!
. .
.
7 ( ). ,
, .
. (18751941).
1899 , ,
1902 .
XX ,
. ,
, , ,
, . : ,
1.
(.: . . 911.
.: , 1996. 677). ,
, , . ABC, AB = 1, A = 60 ,
, AB, cos 10 . ,

. . , . . . . .

149

? , (
), 10 .
(120 , 90 , 60 . .), 72 , 36 ...
10
!
, , , , . .
. , ,
.
: ?
? - ? , ,
.
. ,
. , ,
. 1997 (
) : ,
, .
, III .
.
8. ABCD
ABC D, a. , ABC AD, BD CD
A1 , B1 , C1 .
ABCA1 B1 C1 : A1 B1 , B1 C1 , C1 C, CA AB.
a ?
- ! ( , , )
? ,
2 ( , ), . . !
. : a > 100 .
,

150

: ?
! ( , , .) . ,
, ,
! ...
9. , ?
(.: . . 911. .:
, 1996. 500) ,
. , . .
, .
, ,
. :
,
,

 

1
17 5
, . . 102
, arccos
arccos
4

104 . , ,
,
.
,
. ABC M
. M
ABC , M
, ABC.
M ABC.
10 ( n-). ABCD, , M
. M
ABC, ABD,
ACD, BCD.
( M ABCD). n.
n-, ,
M . M
n (n 1)-
n-. n
( M
n-).

. . , . . . . .

151

. ( . . 911. .:
, 1996. 613).
11. ,
, . .
,

.
. ( . . 911. .:
, 1996. 676).
12. 1 S1 . , S2 .
S1 + S2 ?
: 6. .
, - , , .
, 20 .
. ,
,
, ,
. , ,
, - . , ,
, .
, ?
, .
,
: ! , !
!

. . .

. . , . . , . .
1.03.2007 . 60 90 1/16. 1.
. . . 9,5. 3000 .
.


119002, , ., 11. . (495)-241-74-83.
.
,
., . 11. . (095) 2417285. E-mail: biblio@mccme.ru