Вы находитесь на странице: 1из 17

1. ºí¸ ¸¡Äò¾¢ø Á¨ÄÔõ Á¨Ä¨Âî º¡÷ó¾ þ¼í¸¨ÇÔõ þùÅ¡Ú «¨ÆôÀ÷.

A. Óø¨Ä
B. ÌȢﺢ
C. ÁÕ¾õ
D. ¦¿ö¾ø

2. ºí¸ ¸¡Äò¾¢ý ÁýÉ÷¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Çò §¾÷ó¦¾Î.

A. §ºÃý, §º¡Æý, À¡ñÊÂý


B. §º¡¸Ãý, §º¡ÆÅý, À¡ñÊÂý
C. §º¡Æý, §ºÃý, ÁýÉý
D. §º¡Æý, §ºÅ¸ý, À¡ñÊÂÅý

3. ºí¸ ¸¡Äò¾¢ø §¾¡ýȢ þÄ츢Âí¸û ¡¨Å?

A. ÀƦÁ¡Æ¢ ¿¡ëÚ, º¢ÚÀïº ãÄõ


B. ³ó¾¢¨½ ³õÀÐ, ³ó¾¢¨½ ±ØÀÐ
C. þýÉ¡ ¿¡üÀÐ, þɢ¨Š¿¡üÀÐ
D. ±ðÎò ¦¾¡¨¸, ÀòÐô À¡ðÎ

4. ºí¸ ¸¡Äò¾¢ø ÌȢﺢ ¿¢Ä Áì¸¨Ç þùÅ¡Ú «¨ÆôÀ÷.

A. ҧá¾¢¸÷
B. ¾îº÷
C. ¸ÕÁ¸¡Ã÷
D. §ÅðÎÅ÷

5. ºí¸ ¸¡Äò¾¢ø ¦¿ö¾ø ¿¢ÄôÀ̾¢Â¢ø __________ þò¦¾¡Æ¢ø À¢ÃÀÄÁ¡ÉÐ.

A. §Åð¨¼Â¡Î¾ø
B. Á£ý À¢Êò¾ø
C. ¯Øò ¦¾¡Æ¢ø
D. ÅÆ¢ôÀÈ¢ ¦¸¡ûÇý

6. ¾¢ÕìÌ鬂 ±Ø¾¢ÂÅ÷ ¡÷?

A. ¾¢ÕãÄ÷
B. ¾¢ÕÅûÙÅ÷
C. ¾¢Õ¿¡×ì¸Ãº÷
D. ¾¢Õ»¡ÉºõÀó¾÷

7. ¾¢ÕìÌÈÇ¢ø ±ò¾¨É «¾¢¸¡Ãí¸û ¯ûÇÉ?


1
A. 10
B. 13
C. 133
D. 1330

8. ÓôÀ¡áø ±É ±¾¨Éì ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷?

A. ¾¢Õ¦ÅñÀ¡
B. ¾¢ÕÁó¾¢Ãõ
C. ¾¢ÕìÌÈû
D. ¾¢ÕôÒ¸ú

9. ¾¢ÕÅûÙÅâý Á¨ÉŢ¢ý ¦ÀÂ÷ ±ýÉ?

A. š͸¢
B. Ţ¡º¸¢
C. ¸ñ½¸¢
D. «¸ø¡

10. ¾¢ÕìÌÈû ±ò¾¨É «Ê¸¨Çì ¦¸¡ñ¼Ð?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

11. ³õ¦ÀÕí¸¡ôÀ¢Âí¸Ùû ´ý¨È þÂüÈ¢ÂÅ÷?

A. ¸ñ½¸¢
B. ¦ºíÌðÎÅý
C. §¸¡ôÀ¢Õó§¾Å¢
D. þÇí§¸¡Åʸû

12. ±Ð ³õ¦ÀÕí¸¡ôÀ¢Âí¸Ùû «¼í¸¡¾Ð?

A. þáÁ¡Â½õ
B. Ìñ¼Ä§¸º¢
C. º£Å¸ º¢ó¾¡Á½¢

13. §¸¡ÅÄý ¡â¼õ ¸ñ½¸¢¨Â «¨¼ì¸ÄÁ¡¸ Å¢ðÎî ¦ºýÈ¡÷?

2
A. Á¡¾Ã¢
B. Á¡¾Å¢
C. Á½¢§Á¸¨Ä
D. ¸×ó¾¢ «Ê¸û

14. º¢ÄôÀ¾¢¸¡Ãò¾¢ø ¿¡ðÊÂò ¾¡Ã¨¸Â¡¸ Åó¾Å÷ ¡÷?

A. ¸ñ½¸¢
B. Á¡¾Å¢
C. Á½¢§Á¸¨Ä
D. Á¡¾Ã¢

15. ¸ñ½¸¢Â¢ý ¸¡üº¢ÄõÀ¢ø ¯ûǨŠ¡¨Å?

A. Á¡½¢ì¸õ
B. ÓòÐ
C. ÀÅÇõ
D. ¾í¸õ

16. Á½¢§Á¸¨Ä¢ý ¾¡Â¡÷ ¡÷?

A. Á¡¾Å¢
B. ¸ñ½¸¢
C. š͸¢ «õ¨Á¡÷
D. ¸¡¨Ã측ø «õ¨Á¡÷

17. Á½¢§Á¸¨Ä ±ó¾ Á¾ò¨¾î §º÷ó¾Å÷?

A. ¦ÀÇò¾õ
B. ºÁÉõ
C. þóÐ
D. º£ì¸¢Âõ

18. Á½¢§Á¸¨Ä ¨¸Â¢ø ¨Åò¾¢Õó¾ À¡ò¾¢Ãò¾¢ý º¢Èô¦ÀýÉ?

A. ÀÆí¸û ̨È¡¾¢ÕìÌõ
B. º¡¾õ ̨È¡¾¢ÕìÌõ
C. ¿£÷ ̨È¡¾¢ÕìÌõ

19. «ôÀ¡ò¾¢Ãò¾¢ý ¦ÀÂ÷ ±ýÉ?

A. ¾÷Á µÎ
3
B. «Ó¾ ÍÃÀ¢
C. «ðºÂÀ¡¾¢Ãõ

20. Á½¢§Á¸¨ÄìÌ ¯¾Å¢Â ¦Àñ ¦¾öÅò¾¢ý ¦ÀÂ÷ ±ýÉ?

A. ¸ñ½¸¢
B. Á¡¾Å¢
C. Á½¢§Á¸Ä¡

21. Å¢¨º¨Â ±¾ý ãÄõ Å¡ý ÅÆ¢§Â ¦ºýÈ¡û?

A. Á¢ø °÷¾¢
B. §¾÷
C. ̾¢¨Ã ÅñÊ
D. Å¢Á¡Éõ

22. Å¢¨º¨Â¢ý Á¸ý ±íÌô À¢Èó¾¡ý?

A. ÁÕò¾ÅÁ¨É¢ø
B. Å£ðÊø
C. Íθ¡ðÊø
D. «ÃñÁ¨É¢ø

23. ²Á¡í¸¾ ¿¡ð¨¼ ¬ñ¼ ÌÕÌÄòÐ «Ãºý ¡÷?

A. ;ïºÉý
B. ¸ðÊÂí¸¡Ãý
C. º¢¾ò¾ý
D. ºîºó¾ý

24. ºîºó¾ «Ãºý ¾ÉÐ ¿¡ð¨¼ ¬ÙõÀÊ Â¡Ã¢¼õ ´ôÀ¨¼ò¾¡ý?

A. ¸ðÊÂí¸¡Ãý
B. Å¢¨º¨Â
C. ºîºó¾ý
D. ¾ÕÁò¾ý

25. Á¾õ À¢Êò¾ ¡¨É¨Â «¼ì¸¢ÂР¡÷?

A. º£Å¸ý
B. ¸ðÊÂí¸¡Ãý
4
C. ;ïºÉý
D. º¢¾ò¾ý

26. Ìñ¼Ä§¸º¢ ±¾ý «¨¼ô¦ÀÂ÷?

A. ÍÕ¨Ç ÓÊ
B. «¼÷ó¾ ÓÊ
C. ¿£ñ¼ ÓÊ
D. ¸¨Äó¾ ÓÊ

27. Ìñ¼Ä§¸º¢ ¾ý ¸½Å¨É ±í¸¢ÕóÐ ¾ûÇ¢ Å¢ð¼¡÷?

A. Á¡Ê
B. 笀
C. ¬Ú
D. ¸¢½Ú

28. Ìñ¼Ä§¸º¢ ¡÷?

A. þÇÅú¢
B. á½¢
C. º¨ÁÂü¸¡Ã¢
D. §¾¡Æ¢

29. Ìñ¼Ä§¸º¢Â¢ý ¸½Åý ¡÷?

A. ÌüÈÅ¡Ç¢
B. «Ãºý
C. ¾ÇÀ¾¢

30. Ìñ¼Ä§¸º¢ ¾ý ¸½Åý þÈó¾ À¢ÈÌ ±ó¾ Á¾ò¨¾ò ¾ØŢɡû?

A. þŠÄ¡õ Á¾õ
B. þóÐ Á¾õ
C. ¦ÀÇò¾ Á¾õ
D. ¸¢È¢ŠÐÅ Á¾õ

31. ŨÇ¡À¾¢Â¢ø ÅÕõ ¿¡Ã¡Â½ý, ¿Å§¸¡Ê ¿¡Ã¡Â½ý ±ýÚ º¢ÈôÀ¢òÐ


«¨Æì¸ôÀΞý ¸¡Ã½õ ±ýÉ?

A. «Åý ¬Ú §¸¡Ê ¦À¡ýÛìÌ «¾¢À¾¢Â¡¸ þÕ󾾡ø


B. «Åý ²Ø §¸¡Ê ¦À¡ýÛìÌ «¾¢À¾¢Â¡¸ þÕ󾾡ø
5
C. «Åý ±ðÎ §¸¡Ê ¦À¡ýÛìÌ «¾¢À¾¢Â¡¸ þÕ󾾡ø
D. «Åý ´ýÀÐ §¸¡Ê ¦À¡ýÛìÌ «¾¢À¾¢Â¡¸ þÕ󾾡ø

32. ŨÇ¡À¾¢ ¸¡ôÀ¢Âò¨¾ þÂüÈ¢ÂÅ÷ ¡÷?

A. Ò¸§Æó¾¢
B. º£ò¾¨Ä º¡ò¾É¡÷
C. þÇí§¸¡Åʸû
D. ¾¢Õò¾ì¸ §¾Å÷

33. ŨÇ¡À¾¢ ±Éô ¦ÀÂ÷ ÅÃ측ýõ ±ýÉ?

A. ±¾üÌõ ŨÇóÐ ¦¸¡Îì¸ Á¡ð¼¡÷


B. ±¾üÌõ ŨÇóРŨÇóÐ ¦ºøÅ¡÷
C. ±¾üÌõ ŨÇóÐ ¦¸¡ÎôÀ¡÷

34. ³õ¦ÀÕõ ¸¡ôÀ¢Âí¸Ç¢ø þÐ×õ ´ýÚ.

A. ¯¾ÂÉý
B. Ţ츢ÃÁ¡¾¢ò¾ý
C. ŨÇ¡À¾¢
D. ºÌó¾¨Ä

35. ³õ¦ÀÕõ ¸¡ôÀ¢Âí¸Ç¢ø Ó¾ý¨Á¡ÉÐ ±Ð?

A. º£Å¸ º¢ó¾¡Á½¢
B. º¢ÄôÀ¾¢¸¡Ãõ
C. Á½¢§Á¸¨Ä
D. Ìñ¼Ä§¸º¢

36. ¿Ç¦ÅñÀ¡¨Å þÂüÈ¢ÂÅ÷ ¡÷?

A. À¡Ã¾¢Â¡÷
B. Ò¸§Æó¾¢
C. º£ò¾¨Ä º¡ò¾É¡÷
D. ¸Õ½¡¿¢¾¢

37. ¿Ç¨Éò ¾£ñÊ À¡õÀ¢ý ¦ÀÂ÷ ±ýÉ?

A. ƒ¼¡Ô
B. ¸¡÷째¡¼ý
C. «ÍÅò¾¡Áý
D. «ÛÁ¡ý
6
38. ¿ÇÉ¢ý Á¨ÉÅ¢ ¡÷?

A. ¾ÁÂó¾¢
B. º£¨¾
C. ģġž¢
D. Áñ§¼¡¾Ã¢

39. ¿ÇÛìÌõ ¾ÁÂó¾¢ìÌõ ྡ¸ Åó¾Ð ±Ð?

A. ƒ¼¡Ô
B. ÒÈ¡
C. ÅñÎ
D. «ýÉõ

40. ¿Çý ±ó¾ ¿¡ðÎ «Ãºý?

A. «§Â¡ò¾¢
B. ÀÃõÀ ¿¡Î
C. «Š¾¢É¡Òâ
D. ¿¢¼¾ ¿¡Î

41. Á⡨¾ þáÁý ¸¨¾¸û ãÄõ ¿¡õ «È¢óÐ ¦¸¡ûÙõ ¿£¾¢ ¡Ð?

A. ¾ó¾¢ÃÓõ ¾¢È¨ÁÔõ
B. §ÀᨺÔõ ¦ÀÕ¿ð¼Óõ
C. ¸¼¨ÁÔõ ¬üÈÖõ

42. ¦¾É¡Ä¢Ã¡Áý ¡ը¼Â Àì¾÷?

A. º¢Åý
B. ¸¡Ç¢
C. Å¢¿¡Â¸÷
D. ¸¢Õ‰½÷

43. À¢ýÅÕõ áø¸Ç¢ø º¢ÚÅ÷ «Èáø ±Ð?

A. Áñ½¢ý ÁÉõ
B. ®º¡ô ¸¨¾¸û
C. ¦ºõÁñÏõ ¿£Ä ÁÄ÷¸Ùõ

7
44. Àïº ¾ó¾¢Ãì ¸¨¾¸Ç¢ø ÅÕõ ¸¾¡À¡ò¾¢Ãõ ±Ð?

A. º¢ÚÅ÷¸û
B. Á¢Õ¸í¸û
C. ÁÃí¸û
D. ¦Àâ§Â¡÷¸û

45. º¢ÚÅ÷¸Ùì¸¡É áø¸Ç¢ø ´ý¨Èò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A. ¦¾É¡Ä¢Ã¡Áý
B. ÌȢﺢ ÁÄ÷
C. ¦ÀüÈ ÁÉõ
D. Å¡¼¡ ÁøÄ¢

46. «ôÀ¨Ãî Íñ½¡õÒì ̨¸Â¢ø ¾ûǢ «Ãº÷ ±ó¾ Á¾ò¨¾î §º÷ó¾Å÷?

A. Òò¾÷
B. ¸¢È¢ŠÐÅ÷
C. ºÁ½õ
D. þóÐ

47. ¾¢ÕÅ¡º¸ò¨¾ «ÕÇ¢ÂÅ÷ ¡÷?

A. Íó¾Ã÷
B. «ôÀ÷
C. Á¡½¢ì¸Å¡º¸÷
D. ¾¢Õ¿¡×ì¸Ãº÷

48. ºÁÂìÌÃÅ÷¸Ç¢ø Á¢¸×õ þÇž¢ø þ¨ÈÂÕû ¦ÀüÈÅ÷ ¡÷?

A. ¾¢Õ»¡ÉºõÀó¾÷
B. Íó¾Ã÷
C. Á¡½¢ì¸Å¡º¸÷
D. ¾¢Õ¿¡×ì¸Ãº÷

49. ¾¢Õ»¡ÉºõÀó¾÷ «ÕǢ §¾Å¡Ãõ ±ó¾ò ¾¢ÕӨȸǢø ¸¡½ôÀθ¢ÈÐ?

A. Ӿġõ, ²Æ¡õ, ´ýÀ¾¡õ ¾¢ÕÓ¨È


B. Àò¾¡õ, À¾¢¦É¡ýÈ¡õ, ÀýÉ¢Ãñ¼¡õ ¾¢ÕÓ¨È
C. Ӿġõ, þÃñ¼¡õ, ãýÈ¡õ ¾¢ÕÓ¨È
D. ³ó¾¡õ, ¬È¡õ, ²Æ¡õ ¾¢ÕÓ¨È

8
50. ‘±ý ¸¼ý À½¢ ¦ºöÐ ¸¢¼ôÀ§¾’ þ¡ü¦È¡¼¨Ãì ÜÈ¢ÂÅ÷ ¡÷?

A. ¾¢Õ»¡ÉºõÀó¾÷
B. ¾¢Õ¿¡×ì¸Ãº÷
C. Á¡½¢ì¸Å¡º¸÷
D. Íó¾Ãã÷ò¾¢ ¿¡ÂÉ¡÷

51. ¸£úì¸ñ¼Å÷¸Ç¢ø ±Å÷ ¾Á¢ú ÅÇ÷ò¾ §Áø ¿¡ðÎ «È¢»÷?

A. Àþý
B. ¸¡øÎ ¦Åø
C. Å¡º¢í¼ý
D. «À¢ÁýÔ

52. Å£ÃÁ¡ ÓÉ¢Å÷ ±Ûõ ¾Á¢ú ÅÇ÷ò¾ «È¢»÷ ±ó¾ ¿¡ð¨¼î §º÷ó¾Å÷?

A. ¦¿øÄ¡ Á¡Åð¼õ
B. ³§Ã¡ôÀ¡
C. þò¾¡Ä¢
D. Á§Äº¢Â¡

53. §Áø ¿¡ðÎ «È¢»÷¸Ç¢ø ±Å÷ ¾¢ÕìÌÈÙìÌ Å¢Ã¢×¨Ã ±ØÐõ ÓÂüº¢Â¢ø


®ÎÀð¼¡÷?

A. ºòÕ¾ý
B. ¼Â¡É¡
C. §ƒ¡÷î Ò‰
D. ±øÄ£Š

54. “¿¡ý þÈó¾ À¢ýÉ÷ ±ÉÐ ¸øĨÈ¢ø, ¿¡ý ´Õ ¾Á¢ú Á¡½Åý ±ýÚ
±ØÐí¸û”, ±ýÚ ÜȢ «È¢»÷ ¡÷?

A. þ§ÃɢŠ
B. ƒ¢.Ô.§À¡ô
C. ´Ç¨Å
D. ¾¢ÕÅûÙÅ÷

55. ºÐøá¾¢¨Â ¯Õš츢ÂÅ÷ ¡÷?

A. Á¸¡òÁ¡ ¸¡ó¾¢
B. Å¢§Å¸¡Éó¾÷
C. Å£ÃÁ¡ ÓÉ¢Å÷
D. ¾¢ÕÅûÙÅ÷

56. À¡Ã¾¢¾¡ºÉ¢ý þÂü¦ÀÂ÷ ±ýÉ?


9
A. «Õ½¸¢Ã¢
B. Å¢ÍÅ¿¡¾ý
C. ÍôÃÁ½¢Âõ
D. ¸É¸ ÍôÒÃò¾¢Éõ

57. ÒÃ𺢠¸Å¢»÷ ±ÉôÀÎÀÅ÷ ¡÷?

A. À¡¾¡º¡ý
B. À¡Ã¾¢Â¡÷
C. À¡Ã¾¢¾¡ºý
D. ¸ñ½¾¡ºý

58. Ò¾¢Â ¬ò¾¢Ýʨ þÂüÈ¢ÂÅ÷ ¡÷?

A. ´Ç¨Å¡÷
B. À¡Ã¾¢Â¡÷
C. À¡Ã¾¢¾¡ºý
D. ¾¢ÕÅûÙÅ÷

59. Óò¾Á¢úì ¸¡ÅÄ÷ ±É þŨà «¨Æô§À¡õ.

A. À¡Ã¾¢Â¡÷
B. À¡Ã¾¢¾¡ºý
C. ¸ñ½¾¡ºý
D. ¸¢.¬.¦À.Å¢ÍÅ¿¡¾õ

60. ¾¢Õ.Ó.ÅþáºÉ¡÷ ±Ø¾¢Â¨Å ¡¨Å?

i ¿¡Åø ii º¢Ú¸¨¾ iii ¸Å¢¨¾ iv ¿¡¼¸õ

A. i, ii, iv
B. i, ii, iii
C. ii, iii, iv
D. i, iii, iv
61. Á§Äº¢Â¡Å¢ý ÌÆó¨¾ ¸Å¢»÷ ¡÷?

A. «Æ. ÅûÇ¢ÂôÀ¡
B. ³. þÇÅÆÌ
C. ÓÃÍ ¦¿ÎÁ¡Èý
D. ¾Á¢ú§Åø §¸¡.º¡Ãí¸À¡½¢

62. ±Øò¾¡Ç÷ ¾¢Õ.¦Ã.¸¡÷ò¾¢§¸Í ±ò¾¨É ¸¨¾¸¨Ç ±Ø¾¢ÔûÇ¡÷?

A. 20
10
B. 40
C. 80
D. 90

63. Á§Äº¢Â¡Å¢ø ÒÐì¸Å¢¨¾¸¨Ç «È¢Ó¸ôÀÎò¾¢ ÅÇ÷ò¾ ¦ÀÕ¨Á ¡ÕìÌ


¯ñÎ?

A. ¦Ã. ¸¡÷ò¾¢§¸Í
B. ¬¾¢ ÌÁ½ý
C. Ã. Á¡¾Åý
D. Á¡. þá¨Á¡

64. Á§Äº¢Â ¾Á¢ú þÄ츢Âò¾¢ø þÄ츢 ‘Ì⺢ø’ ±ýÚ Â¡¨Ã «¨ÆôÀ¡÷¸û?

A. º¢. ÅʧÅÖ
B. ¾¢Õ. þᧃó¾¢Ãý
C. Á¡. þá¨Á¡
D. Á¨ÄÀ¡÷ ÌÁ¡÷

65. ¦ºõÁñÏõ ¿£Ä ÁÄ÷¸Ùõ ±Ø¾¢ÂР¡÷?

A. ¬¾¢ ÌÁ½ý
B. Á¨ÄÀ¡÷ ÌÁ¡÷
C. ¾¢Õ. þᧃó¾¢Ãý
D. º¢. ÅʧÅÖ

66. ¾üÀ§À¡¨¾Â Á§Äº¢Â ±Øò¾¡Ç÷ ºí¸ò¾¢ý ¾¨ÄÅ÷ ¡÷?

A. ¾¢Õ. þᧃó¾¢Ãý
B. Á¡. þá¨Á¡
C. ¾Á¢ú¦ºøÅý
D. §º¡ÁºýÁ¡

67. þ¨º, þÄ츢Âõ §À¡ýÈ Ð¨È¸Ç¢ø ¾¢Õ.¦Ã.ºñÓ¸õ Ó츢ÂÁ¡ÉÅ÷.


þ¨º ¯Ä¸¢ø þÅÕìÌ ¸¢¨¼ò¾ Å¢ÕÐ ±ýÉ?

A. ¦ºùÅ¢¨º º¢ò¾÷
B. ². §¾Åáºý
C. ¸Å¢ÂÃÍ §º¡ÁºýÁ¡
D. §¾¡. Á¡½¢ì¸õ

68. þÃôÀ÷ ÁÃí¸¨Ç ¿ð¼Åý. þÅý ¿ð¼ ÁÃí¸û ±øÄ¡õ ¿¢Á¢÷óÐ, ÁÃõ ¿¼
ÌÉ¢ó¾Åý þýÛõ Å¡ú쨸¢ø ¿¢Á¢ÃÅ¢ø¨Ä. þì¸Å¢¨¾¨Â ±Ø¾¢ÂÐ
¡÷?
11
A. §¸¡. Òñ½¢ÂÅý
B. §¾¡. Á¡½¢ì¸õ
C. ¦ºùÅ¢¨º º¢ò¾÷
D. º¢. ÅʧÅÖ

69. §ƒ¡Ü÷ Á¡¿¢Ä ¾Á¢ú ±Øò¾¡Ç÷ ¾¢Õ. º¢ ÅʧÅÖ 1987-ø ±Ø¾¢Â


ÌÚ¿¡ÅÖìÌ Ó¾ø ÀÃ¢Í ¸¢¨¼ò¾Ð. «ó¾ ¿¡ÅÄ¢ý ¦ÀÂ÷ ±ýÉ?

A. þó¾ ÁñÏìÌõ Á½ÓñÎ


B. Áñ½ý¨É¢ý Á¸É¡õ
C. ¿¢Æø ¦¸¡Îì¸ Å¡Ã£÷
D. “±¾¢÷ ţΔ ´Õ Á¨È¡ Å£Î

70. ºÁ£Àò¾¢ø Á¨Èó¾ Á§Äº¢Âò ¾Á¢ú ±Øò¾¡Ç÷ ºí¸ò¾¢ý ÓýÉ¡û ¾¨ÄÅ÷


¡÷?

A. ¬¾¢ºí¸Ã÷
B. «ì¸¢É¢
C. ¬¾¢ ÌÁ½ý
D. º¡Ã¡

71. Á§Äº¢Âò ¾Á¢ú þÄ츢 ÅÇ÷¢ø ¦ÀÕõ ÀíÌ Å¸¢ò¾Ð ±Ð?

A. ¾Á¢Æ÷ ¾¢Õ¿¡û þÂì¸õ


B. Á§Äº¢Âò ¾Á¢ú ¿¡Ç¢¾ú¸û
C. Á§Äº¢Âò ¾Á¢ú ±Øò¾¡Ç÷ ºí¸õ
D. Á§Äº¢Âò ¾Á¢ú Å¡¦É¡Ä¢

72. 1950 ¸Ç¢ø Á§Äº¢Âî º¢Ú¸¨¾ ÅÇ÷¨¼Â §Áü¦¸¡ûÇôÀð¼


¾¢ð¼í¸Ùû ´ýÈ¢¨Éò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A. ¾Á¢ú Óú¢ý À×ý ÀâÍò¾¢ð¼õ


B. Ì. «Æ¸¢Ã¢º¡Á¢Â¢ý þÄ츢 Åð¼ì Üð¼í¸û
C. Á§Äº¢Âò ¾Á¢ú ±Øò¾¡Ç÷ º¹¸õ §¾¡üÚÅ¢ì¸ôÀð¼Ð.
D. ¾Á¢ú ¿¡ðμý ¯È¨Å ²üÀÎò¾¢ì¦¸¡ñ¼Ð.

73. Áġ¡Ţø ±Ø¾ôÀð¼ Ó¾ø ¾Á¢ú ¿¡Åø ¡Ð? «¾ý ¬º¢Ã¢Â÷ ¡÷?

A. ¸Õ½¡¸Ãý / ¸¡¾Ä¢ý Á¡ðº¢ - ¸.¦Åí¸¼Ãò¾¢Éõ


12
B. À¡ÄÍó¾Ãõ / ºýÁ¡÷ì¸ ¦ƒÂõ - ¸.ÍôÀ¢ÃÁ½¢Âõ
C. ÁÄá¾ ÁÄ÷ - «¸¢Äý
D. Å£Îõ Å¢ØиÙõ - ºñÓ¸º¢Å¡

74. 1930¸Ç¢ø Áġ¡Ţø ±ýÉ Å¨¸Â¡É ¿¡Åø¸û ±Ø¾ôÀð¼É?

A. ºÓ¾¡Â ¿¡Åø¸û
B. ÅÃÄ¡üÚ ¿¡Åø¸û
C. ÐôÀÈ¢Ôõ ¿¡Åø¸û
D. Á÷Á ¿¡Åø¸û

75. Á§Äº¢Â¡Å¢ý ¾Á¢ú ¿¡¼¸ò ШÈ¢ý ¾ó¨¾ ±Éô §À¡üÈôÀÎÀÅ÷ ¡÷?

A ¬Æ¢ «Õû¾¡ºý
B. À.ºó¾¢Ã¸¡ó¾ý
C. ¨À§Ã¡ƒ¢ ¿¡Ã¡Â½ý
D. Ðý ºõÀó¾ý

76. ºÓ¾¡Â ¿¡Åø¸û ±ØО¢ø Ò¸ú¦ÀüÈÅ÷ ¡÷?

A. ÒШÁô À¢ò¾ý
B. ¼¡ì¼÷ Ó.Å
C. ¦ƒ¸º¢üÀ¢Âý
D. ¸ø¸¢

77. ÒÐì¸Å¢¨¾ìÌ Å¢ò¾¢ð¼Å÷ ¡÷?

A. À¡Ã¾¢Â¡÷
B. À¡Ã¾¢¾¡ºý
C. ¸ñ½¾¡ºý
D. ¨ÅÃÓòÐ

78. Ó¾ø ¾Á¢ú ¿¡Åø ±Ð? «ó¿¡Å¨Ä ±Ø¾¢ÂÅ÷ ¡÷?

A. ÀòÁ¡Å¾¢ ºÃ¢ò¾¢Ãõ - Å£ÃÁ¡ÓÉ¢Å÷


B. ¸ÁÄ¡õÀ¡û ºÃ¢ò¾¢Ãõ - H.A.¸¢Õͽô À¢û¨Ç
C. À¢Ã¾¡À ӾĢ¡÷ ºÃ¢ò¾¢Ãõ- §Å¾¿¡Â¸õ À¢û¨Ç
D. þáÁÉ¢ý ºÃ¢ò¾¢Ãõ - ¸õÀý

79. ¿ýë¨Ä ±Ø¾¢ÂÅ÷ ¡÷?

A. ÀŽó¾¢Â÷
B. ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â÷
C. ̽ţà Àñʾ÷
13
D. ¸×ó¾¢ «Ê¸û

80. ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ±ó¾ ¦Á¡Æ¢ ÌÎõÀò¨¾î º¡÷ó¾Ð?

A. ¾¢Ã¡Å¢¼õ
B. À¢Ã¡¸¢Õ¾õ
C. ºÁŠ¸¢Õ¾õ
D. ¬Ô¾ì¸¢Õ¾õ

81. Á§Äº¢Â¡Å¢ø ¾Á¢ú ¿¡¼¸ò¨¾ §¾¡üÚÅ¢ò¾Å÷ ¡÷?

A. ͸ý ÀﺡºÃõ
B. §¸¡.º¡Ãí¸À¡½¢
C. ¸¡¨Ã츢ơ÷

82. ºÁ£Àò¾¢ø ¦ÅÇ¢Â¡É ¿¡¼¸ò¾¢ý ¦À¦ÃýÉ?

A. ´ð¼¡¾ ¯È׸û
B. ¦Àýº¢ø
C. À¡Ôõ ÒÄ¢

83. À¢ýÅÕõ ¿¡¼¸í¸Ç¢ø ±¾¢ø «í¸Å£É¨Ãî º¢ò¾Ã¢ìÌõ «í¸õ þ¼õ


¦ÀüÚûÇÐ?

A. ¦Àýº¢ø
B. ´ð¼¡¾ ¯È׸û
C. ¾¢¨º¸û
D. À¡Ôõ ÒÄ¢

84. ºÁ£Àò¾¢ø ¸¡ÄÁ¡É Á§Äº¢Â ¿Ê¨¸Â¢ý ¦À¦ÃýÉ?

A. ̓¡¾¡
B. ƒŠÁ¢ý
C. ÁÄ÷ŢƢ
D. §¸¡¸¢Ä¡

85. Á§Äº¢Â¡Å¢ø ¿£ñ¼ ¸¡ÄÁ¡¸ ¾Á¢ú ¿¡¼¸ò¨¾ þÂ츢 ÅÕõ ¦Àñ


þÂìÌÉâý ¦À¦ÃýÉ?

A. ̓¡¾¡
B. ÁÄ÷ŢƢ
C. §¾Åá½¢
D. ¸£¾¡
14
86. °º¢ þ¨Ä ÁÃõ ±Ûõ º¢Ú¸¨¾ ¡áø ±Ø¾ôÀð¼Ð?

A. ¾¢Õ. ¸¡÷ò¾¢§¸Í
B. ¨º. À£÷Ó¸ÁÐ
C. º¢.ÅʧÅÖ

87. À¢ýÅÕõ º¢Ú¸¨¾¸Ç¢ø ´ýÚ ¨º.À£÷Ó¸ÁÐ ±Ø¾¢ÂÐ?

A. °º¢ þ¨Ä ÁÃõ


B. §¾Å¨¾
C. À¢û¨Ç¡÷ ÀóÐ

88. Á¸¡À¡Ã¾ò¾¢ý º¡ÂÄ¢ø ±Ø¾ôÀð¼ º¢Ú¸¨¾ ±Ð?

A. §¾Å¨¾
B. °º¢ þ¨Ä ÁÃõ
C. À¢û¨Ç¡÷ ÀóÐ

89. Óû ¸¢Ã£¼õ ±Ûõ º¢Ú¸¨¾ ¡áø ±Ø¾ôÀð¼Ð?

A. რ¿¡Ã¡Â½ý
B. ¸¡÷ò¾¢§¸Í
C. ¨º.À£÷Ó¸ÁÐ

90. Á¡½Å÷¸¨ÇÔõ ¬º¢Ã¢Â÷¸¨ÇÔõ ¦¾¡¼÷Ò ÀÎòÐõ º¢Ú¸¨¾ ±Ð?

A. Óû ¸¢Ã£¼õ
B. °º¢ þ¨Ä ÁÃõ
C. §¾Å¨¾

91. Á§Äº¢Â¡Å¢ø ¦ÅǢ¡Ìõ ¾Á¢ú þ¾ú¸Ç¢ø ´ýÚ «øÄ?

A. ¦¾ýÈø
B. ÁýÉý
C. ÌÓ¾õ
D. ¿ÂÉõ

15
92. ¦ƒÂÀì¾¢ ¿¢ÚÅÉò¾¡÷ ¦ÅǢ¢¼ôÀÎõ Á¡¾ þ¾ú ¡Ð?

A. Å¡ÉõÀ¡Ê
B. Ðí¸£ºõ
C. Ì¢ø
D. Àì¾¢

93. «â÷Å¡Š ¦ÅǢ¢Îõ ºÁ áø ±Ð?

A. Àì¾¢
B. ¾¢ÕÁ¸û
C. Ðí¸£ºõ
D. ¿ÂÉõ

94. ¸Å¢»÷ §ÅÖº¡Á¢ þÂüȢ Á¡¾ þ¾ú ±Ð?

A. ¾¢ÕÁ¸û
B. Àì¾¢
C. Ì¢ø
D. ¿ÂÉõ

95. ¯í¸û ÌÃø Òò¾¸ò¨¾ ¦ÅǢ¢ÎÀÅ÷ ¡÷?

A. ¾¢Õ. ÀÃÁº¢Åõ
B. ¾¢Õ. º£É¢ ¨¿É¡ Ó¸ÁÐ
C. ¾¢Õ.Ì.¦ºøÅქ
D. ¾¢Õ.ÅʧÅÖ

96. Á§Äº¢Âò ¾Á¢úô ÒÄÅ÷¸Ç¢ø ´ÕÅ÷ ¡÷?

A. ¾¢Õ. ¸¡÷ò¾¢§¸Í
B. ¾¢Õ. À¡ø
C. ¾¢Õ. ¸¡¨Ã¸¢Æ¡÷

97. À¢ýÅÕõ ÒÄÅ÷¸Ç¢ø ¡÷ ºÁÂõ º¡÷ó¾ áø¸¨Ç ±Ø¾¢ÂÅ÷?

A. ¾¢Õ. §ÅÖº¡Á¢
B. ¾¢Õ. ÅʧÅÖ
C. ¾¢Õ.³. þÇÅÆÌ

98. §ƒ¡Ü÷ Á¡¿¢Äò¨¾î §º÷ó¾ ÒÄŨÃò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸?

16
A. ¾¢Õ. §ÅÖº¡Á¢
B. ¾¢Õ. ÅʧÅÖ
C. ¾¢Õ.³. þÇÅÆÌ

99. ¸õÀ¡÷ ±ýÈ «¨¼¦Á¡Æ¢¨Âì ¦¸¡ñ¼ ÒÄÅ÷ ¡÷?

A. ¸É¢¦Á¡Æ¢ ÌôÒº¡Á¢
B. ¾¢Õ. ¸Ä¢Â ¦ÀÕÁ¡û
C. ¾¢Õ. ÓÃÍ ¦¿ÎÁ¡Èý

100. Á§Äº¢Â¡Å¢ý º¢Èó¾ ÌÆó¨¾ì ¸Å¢»÷ ±Éô ¦ÀÂ÷ ¦ÀüÈÅ÷ ¡÷?

A. ¸É¢¦Á¡Æ¢ ÌôÒº¡Á¢
B. ¾¢Õ. ¸Ä¢Â ¦ÀÕÁ¡û
C. ¾¢Õ. ÓÃÍ ¦¿ÎÁ¡Èý

17