Вы находитесь на странице: 1из 34

WТЪ ІWАННА СВZТОЕ БЛАГОВЭСТВОВАНІЕ.

ГЛАВА ПЕРВАZ.

В
ъ началэ бэ слово, и слово бэ u бога, и богъ бэ слово. 2 Сей бэ искони u бога:
3
всz тэмъ бьiша, и безъ негw ничтоже бьiсть, єже бьiсть. 4 Въ томъ
животъ бэ, и животъ бэ свэтъ человэкwмъ: 5 и свэтъ во тмэ свэтитсz, и тма єгw
не wбъzтъ. 6 Бьiсть человэкъ посланъ wтъ бога, имz єму іwаннъ: 7 сей пріиде во
свидэтелство, да свидэтелствуетъ w свэтэ, да вси uвэруютъ чрезъ него. 8 Не
бэ той свэтъ, но да свидэтелствуетъ w свэтэ: 9 бэ свэтъ истинньiй, иже
просвэщаетъ всzкаго человэка грzдущаго въ міръ: 10 въ мірэ бэ, и міръ тэмъ
бьiсть, и міръ єго не позна: 11 во своz пріиде, и свои єгw не пріzша. 12 Елицьi же
пріzша єго, даде имъ wбласть чадwмъ божіимъ бьiти, вэрующьiмъ во имz єгw,
13
иже не wтъ кровэ, ни wтъ похоти плотскіz, ни wтъ похоти мужескіz, но wтъ бога
родишасz. 14 И слово плоть бьiсть и вселисz въ ньi, и видэхомъ славу єгw,
славу іакw єдинороднагw wтъ oтца, исполнь благодати и истиньi. 15
Іwаннъ
свидэтелствуетъ w немъ и воззва глагола: сей бэ, єгоже рэхъ, иже по мнэ
грzдьiй, предо мною бьiсть, іакw первэе менє бэ. 16 И wтъ исполненіz єгw мьi
вси пріzхомъ и благодать возъ благодать: 17 іакw законъ мwvсеомъ данъ бьiсть,
благодать же и истина іисусъ хрістомъ бьiсть. 18 Бога никтоже видэ нигдэже:
єдинородньiй сьiнъ, сьiй въ лонэ oтчи, той исповэда. 19
И сіе єсть
свидэтелство іwанново, єгда послаша жидове wтъ іерусалима іереєвъ и
леvітwвъ, да вопросzтъ єго: тьi кто єси; 20 И исповэда и не wтвержесz: и исповэда,
іакw нэсмь азъ хрістосъ. 21 И вопросиша єго: что uбо; иліа ли єси тьi; И глагола:
нэсмь. Пророкъ ли єси; И wтвэща: ни. 22 Рэша же єму: кто єси; да wтвэтъ дамьi
пославшьiмъ ньi: что глаголеши w тебэ самэмъ; 23 Рече: азъ гласъ вопіющагw
въ пустьiни: исправите путь господень, іакоже рече исаіа пророкъ. 24 И посланніи
бэху wтъ фарісєй: 25 и вопросиша єго и рэша єму: что uбо крещаеши, аще тьi нэси
хрістосъ, ни иліа, ни пророкъ; 26 Wтвэща имъ іwаннъ, глаголz: азъ крещаю водою:
посредэ же васъ стоитъ, єгwже вьi не вэсте: 27 той єсть грzдьiй по мнэ, иже предо
мною бьiсть, ємуже нэсмь азъ достоинъ, да wтрэшу ремень сапогу єгw. 28 Сіz въ
виfаварэ бьiша wбъ wнъ полъ іoрдана, идэже бэ іwаннъ крестz. 29 Во uтрій же
видэ іwаннъ іисуса грzдуща къ себэ и глагола: се, агнецъ божій, вземлzй грэхи
міра: 30 сей єсть, w немже азъ рэхъ: по мнэ грzдетъ мужъ, иже предо мною бьiсть,

страница 1 wтъ 34
іакw первэе менє бэ: 31 и азъ не вэдехъ єгw: но да іавитсz ісраилеви, сегw ради
пріидохъ азъ водою крестz. 32 И свидэтелствова іwаннъ, глаголz, іакw видэхъ
духа сходzща іакw голубz съ небесе, и пребьiсть на немъ: 33 и азъ не вэдэхъ єгw:
но пославьiй мz крестити водою, той мнэ рече: надъ негоже uзриши духа сходzща
и пребьiвающа на немъ, той єсть крестzй духомъ свzтьiмъ: 34 и азъ видэхъ и
свидэтелствовахъ, іакw сей єсть сьiнъ божій. 35
Во uтрій же паки стоzше
іwаннъ, и wтъ uченикъ єгw два. 36
И uзрэвъ іисуса грzдуща, глагола: се, агнецъ
божій. 37
И сльiшаста єго oба uченика глаголющаго, и по іисусэ идоста.
38
Wбращьсz же іисусъ и видэвъ z по себэ идуща, глагола има: чесw ищета; Wна
же рэста єму: равві, єже глаголетсz сказаемо uчителю, гдэ живеши; 39 И глагола
има: пріидита и видита. Пріидоста и видэста, гдэ живzше, и u негw пребьiста
день той. Бэ же часъ десzтьiй. 40 Бэ же андрей, братъ сімwна петра, єдинъ wтъ
oбою сльiшавшєю wтъ іwанна и по немъ шедшєю. 41 Wбрэте сей прежде брата своего
сімwна и глагола єму: wбрэтохомъ мессію, єже єсть сказаемо хрістосъ. 42
И
приведе єго ко іисусови. Воззрэвъ же нань іисусъ рече: тьi єси сімwнъ сьiнъ
іwнинъ: тьi наречешисz кифа, єже сказаетсz петръ. 43 Во uтрій же восхотэ изьiти
въ галілею: и wбрэте філіппа и глагола єму: грzди по мнэ. 44 Бэ же філіппъ wтъ
виfсаідьi, wтъ града андреова и петрова. 45
Wбрэте філіппъ наfанаила и
глагола єму: єгоже писа мwvсей въ законэ и пророцьi, wбрэтохомъ іисуса сьiна
іwсифова, иже wтъ назарета. 46 И глагола єму наfанаилъ: wтъ назарета можетъ
ли что добро бьiти; Глагола єму філіппъ: пріиди и виждь. 47 Видэ же іисусъ
наfанаила грzдуща къ себэ и глагола w немъ: се, воистинну ісраилтzнинъ, въ
немже льсти нэсть. 48 Глагола єму наfанаилъ: какw мz знаеши; Wтвэща іисусъ
и рече єму: прежде даже не возгласи тебе філіппъ, суща тz подъ смоковницею
видэхъ тz. 49 Wтвэща наfанаилъ и глагола єму: равві, тьi єси сьiнъ божій,
тьi єси царь ісраилевъ. 50 Wтвэща іисусъ и рече єму: зане рэхъ ти, іакw видэхъ
тz подъ смоковницею, вэруеши: бwлша сихъ uзриши. 51 И глагола єму: аминь, аминь
глаголю вамъ, wтселэ uзрите небо wтверсто и аггельi божіz восходzщьiz и
низходzщьiz надъ сьiна человэческаго.

ГЛАВА ВТОРАZ.

И
въ третій день бракъ бьiсть въ канэ галіейстей: и бэ мати іисусова ту.
2
Званъ же бьiсть іисусъ и uченицьi єгw на бракъ. 3 И недоставшу віну,
глагола мати іисусова къ нему: віна не имутъ. 4 Глагола єй іисусъ: что єсть

страница 2 wтъ 34
мнэ и тебэ, жено; не u пріиде часъ мой. 5 Глагола мати єгw слугамъ: єже аще
глаголетъ вамъ, сотворите. 6 Бэху же ту водоноси каменни шесть, лежаще по
wчищенію іудейску, вмэстzщій по двэма или тріемъ мэрамъ. 7 Глагола имъ
іисусъ: наполните водоносьi водьi. И наполниша ихъ до вера. 8 И глагола имъ:
почерпите ньiнэ и принесите архітриклінови. И принесоша. 9
ІАкоже вкуси
архітриклінъ віна бьiвшагw wтъ водьi, и не вэдаше, wткуду єсть: слуги же
вэдzху почерпшіи воду: пригласи жениха архітриклінъ. 10 И глагола єму: всzкъ
человэкъ прежде доброе віно полагаетъ, и єгда uпіютсz, тогда хуждшее: тьi же
соблюлъ єси доброе віно доселэ. 11 Се сотвори начатокъ знаменіємъ іисусъ въ
канэ галілейстэй и іави славу свою: и вэроваша въ него uченицьi єгw. 12 По
семъ сниде въ капернаумъ самъ и мати єгw, и братіz єгw: и ту не мнwги дни
пребьiша. 13
И близъ бэ пасха іудейска, и взьiде во іерусалимъ іисусъ 14
и
wбрэте въ церкви продающаz oвцьi и вольi и гwлуби, и пэнzжники сэдzщьiz. 15
И
сотворивъ бичь wтъ вервій, всz изгна изъ церкве, oвцьi и вольi: и торжникwмъ
разсьiпа пэнzзи и дски wпроверже: 16
и продающьiмъ гwлуби рече: возмите сіz
wтсюду и не творите дому oтца моегw дому купли. 17 Помzнуша же uченицьi єгw,
іакw писано єсть: ревность дому твоегw снэде мz. 18 Wтвэщаша же іудеє и рэша
єму: кое знаменіє іавлzеши намъ, іакw сіz твориши. 19 Wтвэща іисусъ и рече имъ:
разорите церковь сію, и треми денми воздвигну ю. 20 Рэша же іудеє: четьiредесzть
и шестію лэтъ создана бьiсть церковь сіz, и тьi ли треми денми воздвигнеши
ю; 21 Oнъ же глаголаше w церкви тэла своегw. 22 Егда uбо воста wтъ мертвьiхъ,
помzнуша uченицьi єгw, іакw се глаголаше, и вэроваша писанію и словеси, єже
рече іисусъ. 23 Егда же бэ въ іерусалимэхъ въ праздникъ паски, мнози вэроваша
во имz єгw, видzще знамєніz єгw, іаже творzше. 24 Самъ же іисусъ не вдаzше
себе въ вэру ихъ, зане самъ вэдzше всz, 25
и іакw не требоваше, да кто
свидэтелствуетъ w человэцехъ: самъ бо вэдzше, что бэ въ человэцехъ.

ГЛАВА ТРЕТІZ.

Б
э же человэкъ wтъ фарісєй, нікодимъ имz єму, кнzзь жидовскій: 2 сей пріиде
ко іисусу нощію, и рече єму: равві, вэмъ, іакw wтъ бога пришелъ єси
uчитель: никтоже бо можетъ знаменій сихъ творити, іаже тьi твориши, аще не
будетъ богъ съ нимъ. 3 Wтвэща іисусъ и рече єму: аминь, аминь глаголю тебэ:
аще кто не родитсz свьiше, не можетъ видэти царствіz божіz. 4 Глагола къ нему
нікодимъ: какw можетъ человэкъ родитисz старъ сьiй; єда можетъ второе внити

страница 3 wтъ 34
во uтробу матере своеz и родитисz; 5 Wтвэща іисусъ: аминь, аминь глаголю
тебэ: аще кто не родитсz водою и духомъ, не можетъ внити во царствіе божіе:
6
рожденное wтъ плоти плоть єсть, и рожденное wтъ духа духъ єсть. 7 Не дивисz,
іакw рэхъ ти: подобаетъ вамъ родитисz свьiше. 8 Духъ, идэже хощетъ, дьiшетъ, и
гласъ єгw сльiшиши, но не вэси, wткуду приходитъ и камw идетъ: такw єсть всzкъ
человэкъ рожденньiй wтъ духа. 9 Wтвэща нікодимъ и рече єму: какw могутъ сіz
бьiти; 10 Wтвэща іисусъ и рече єму: тьi єси uчитель ісраилевъ, и сихъ ли не
вэси; 11
Аминь, аминь глаголю тебэ, іакw, єже вэмьi, глаголемъ, и, єже
видэхомъ, свидэтелствуемъ, и свидэтелства нашегw не пріемлете: 12
аще
земнаz рекохъ вамъ, и не вэруете: какw, аще реку вамъ небеснаz, uвэруете; 13
И
никтоже взьiде на небо, токмw сшедьiй съ небесе сьiнъ человэческій, сьiй на
небеси: 14 и іакоже мwvсей вознесе ѕмію въ пустьiни, такw подобаетъ вознестисz
сьiну человэческому, 15 да всzкъ вэруzй въ oнь не погибнетъ, но имать животъ
вэчньiй. 16 Такw бо возлюби богъ міръ, іакw и сьiна своего єдинороднаго далъ
єсть, да всzкъ вэруzй въ oнь не погибнетъ, но имать животъ вэчньiй. 17 Не посла
бо богъ сьiна своего въ міръ, да судитъ мірови, но да спасетсz имъ міръ.
18
Вэруzй въ oнь не будетъ wсужденъ: а не вэруzй uже wсужденъ єсть, іакw не
вэрова во имz єдинороднагw сьiна божіz. 19 Сеи же єсть судъ, іакw свэтъ пріиде
въ міръ, и возлюбиша человэцьi паче тму, неже свэтъ: бэша бо ихъ дэла ѕла.
20
Всzкъ бо дэлаzй ѕлаz ненавидитъ свэта и не приходитъ къ свэту, да не
wбличатсz дэла єгw, іакw лукава суть: 21 творzй же истину грzдетъ къ свэту,
да іавzтсz дэла єгw, іакw w бозэ суть содэлана. 22 По сихъ же пріиде іисусъ и
uченицьi єгw въ жидовскую землю: и ту живzше съ ними, и крещаше. 23 Бэ же іwаннъ
крестz во єнwнэ близъ саліма, іакw водьi мнwги бzху ту: и прихождаху и
крещахусz: 24 не u бо бэ всажденъ въ темницу іwаннъ. 25 Бьiсть же стzзаніе wтъ
uченикъ іwанновьiхъ со іудєи w wчищеніи: 26 и пріидоша ко іwанну, и рекоша єму:
равві, иже бэ съ тобою wбъ wнъ полъ іoрдана, ємуже тьi свидэтелствовалъ єси,
се сей крещаетъ, и вси грzдутъ къ нему. 27
Wтвэща іwаннъ и рече: не можетъ
человэкъ пріимати ничесwже, аще не будетъ дано єму съ небесе. 28 Вьi сами мнэ
свидэтелствуете, іакw рэхъ: нэсмь азъ хрістосъ, но іакw посланъ єсмь предъ
нимъ. 29 Имэzй невэсту женихъ єсть: а другъ жениховъ, стоz и послушаz єгw,
радостію радуетсz за гласъ жениховъ: сіz uбо радость моz исполнисz: 30 oному
подобаетъ расти, мнэ же малитисz. 31 Грzдьiй свьiше надъ всэми єсть: сьiй
wтъ земли, wтъ земли єсть, и wтъ земли глаголетъ: грzдьiй съ небесе надъ
всэми єсть: 32 и єже видэ и сльiша, сіе свидэтелствуетъ: и свидэтелства єгw

страница 4 wтъ 34
никтоже пріемлетъ. 33 Пріемьiй єгw свидэтелство uтверди іакw богъ истиненъ
єсть. 34 Егоже бо посла богъ, глагольi божіz глаголетъ: не въ мэру бо богъ даетъ
духа. 35 Oтецъ бо любитъ сьiна, и всz даде въ руцэ єгw. 36 Вэруzй въ сьiна имать
животъ вэчньiй: а иже не вэруетъ въ сьiна, не uзритъ живота, но гнэвъ божій
пребьiваетъ на немъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАZ.

Е
гда uбо разумэ іисусъ, іакw uсльiшаша фарісеє, іакw іисусъ множайшьiz
uченики творитъ и крещаетъ, неже іwаннъ: 2 іисусъ же самъ не крещаше, но
uченицьi єгw: 3 wстави іудею, и иде паки въ галілею. 4 Подобаше же єму проити
сквозэ самарію. 5 Пріиде uбо во градъ самарійскій, глаголемьiй сіхарь, близъ
веси, юже даде іакwвъ іwсифу сьiну своему: 6 бэ же ту источникъ іакwвль.
Іисусъ же uтруждсz wтъ пути, сэдzше такw на источницэ: бэ же іакw часъ
шестьiй. 7 Пріиде жена wтъ самаріи почерпати воду. Глагола єй іисусъ: даждь
ми пити. 8 Uченицьi бо єгw wтшли бzху во градъ, да брашно купzтъ. 9 Глагола єму
жена самарzньiнz: какw тьi жидовинъ сьiй wтъ менє пити просиши, женьi
самарzньiни сущіz, не прикасаютбосz жидове самарzнwмъ. 10 Wтвэща іисусъ и
рече єй: аще бьi вэдала єси даръ божій, и кто єсть глаголzй ти: даждь ми пити:
тьi бьi просила u негw, и далъ бьi ти воду живу. 11 Глагола єму жена: господи,
ни почерпала имаши, и студенецъ єсть глубокъ: wткуду uбо имаши воду живу,
12
єда тьi боліи єси oтца нашегw іакwва, иже даде намъ студенецъ сей, и той
изъ негw питъ, и сьiнове єгw, и скоти єгw; 13 Wтвэща іисусъ и рече єй: всzкъ піzй
wтъ водьi сеz вжаждетсz паки: 14 а иже піетъ wтъ водьi, юже азъ дамъ єму, не
вжаждетсz во вэки: но вода, юже дамъ єму, будетъ въ немъ источникъ водьi
текущіz въ животъ вэчньiй. 15 Глагола къ нему жена: господи, даждь ми сію
воду, да ни жажду, ни прихожду сэмw почерпати. 16
Глагола єй іисусъ: иди,
пригласи мужа твоего и пріиди сэмw. 17 Wтвэща жена и рече єму: не имамъ мужа.
Глагола єй іисусъ: добрэ рекла єси, іакw мужа не имамъ: 18 пzть бо мужей имэла
єси, и ньiнэ, єгоже имаши, нэсть ти мужъ: се воистинну рекла єси. 19 Глагола єму
жена: господи, вижу, іакw пророкъ єси тьi: 20 oтцьi наши въ горэ сей поклонишасz: и
вьi глаголете, іакw во іерусалимэхъ єсть мэсто, идэже кланzтисz подобаетъ.
21
Глагола єй іисусъ: жено, вэру ми ими, іакw грzдетъ часъ, єгда ни въ горэ сей,
ни во іерусалимэхъ поклонитесz oтцу: 22 вьi кланzетесz, єгwже не вэсте: мьi
кланzемсz, єгоже вэмьi, іакw спасеніе wтъ іудєи єсть: 23 но грzдетъ часъ, и

страница 5 wтъ 34
ньiнэ єсть, єгда истинніи поклwнницьi поклонzтсz oтцу духомъ и истиною: ибо
oтецъ таковьiхъ ищетъ покланzющихсz єму: 24 духъ єсть богъ: и иже кланzетсz єму,
духомъ и истиною достоитъ кланzтисz. 25 Глагола єму жена: вэмъ, іакw мессіа
пріидетъ, глаголемьiй хрістосъ: єгда той пріидетъ, возвэститъ намъ всz.
26
Глагола єй іисусъ: азъ єсмь, глаголzй съ тобою. 27 И тогда пріидоша uченицьi
єгw и чудzхусz, іакw съ женою глаголаше: oбаче никтоже рече: чесw ищеши; или: что
глаголеши съ нею; 28 Wстави же водоносъ свой жена, и иде во градъ, и глагола
человэкwмъ: 29 пріидите и видите человэка, иже рече ми всz, єлика сотворихъ: єда
той єсть хрістосъ; 30 Изьiдоша же изъ града, и грzдzху къ нему. 31 Между же симъ
молzху єго uченицьi єгw, глаголюще: равві, іаждь. 32 Oнъ же рече имъ: азъ брашно
имамъ іасти, єгwже вьi не вэсте. 33 Глаголаху uбо uченицьi къ себэ: єда кто
принесе єму іасти; 34 Глагола имъ іисусъ: мое брашно єсть, да сотворю волю
пославшагw мz и совершу дэло єгw. 35 Не вьi ли глаголете, іакw єще четьiри
мэсzцьi суть, и жатва пріидетъ; Се глаголю вамъ: возведите oчи ваши, и
видите нивьi, іакw плавьi суть къ жатвэ uже: 36 и жнzй мзду пріемлетъ, и
собираетъ плодъ въ животъ вэчньiй, да и сэzй вкупэ радуетсz, и жнzй: 37 w семъ
бо слово єсть истинное, іакw инъ єсть сэzй, и инъ єсть жнzй: 38 азъ послахъ вьi
жати, идэже вьi не трудистесz: иніи трудишасz, и вьi въ трудъ ихъ внидосте.
39
Wтъ града же тогw мнози вэроваша въ oнь wтъ самарzнъ, за слово женьi
свидэтелствующіz, іакw рече ми всz, єлика сотворихъ. 40 Егда uбо пріидоша къ
нему самарzне, молzху єго, да бьi пребьiлъ u нихъ: и пребьiсть ту два дни. 41 И
многw паче вэроваша за слово єгw: 42 женэ же глаголаху, іакw не ктому за твою
бесэду вэруемъ: сами бо сльiшахомъ, и вэмьi, іакw сей єсть воистинну спасъ
міру, хрістосъ. 43 По двою же дню изьiде wттуду, и иде въ галілею: 44 самъ бо
іисусъ свидэтелствова, іакw пророкъ во своемъ oтечествіи чести не имать.
45
Егда же пріиде въ галілею, пріzша єго галілеане, всz видэвше, іаже сотвори
во іерусалимэхъ въ праздникъ: и тіи бо пріидоша въ праздникъ. 46 Пріиде же паки
іисусъ въ кану галілейскую, идэже претвори воду въ віно. И бэ нэкій царевъ
мужъ, єгwже сьiнъ болzше въ капернаумэ. 47 Сей сльiшавъ, іакw іисусъ пріиде
wтъ іудеи въ галілею, иде къ нему и молzше єго, да снидетъ и исцэлитъ сьiна
єгw: имэzше бо uмрети. 48 Рече uбо іисусъ къ нему: аще знаменіи и чудесъ не
видите, не имате вэровати. 49
Глагола къ нему царевъ мужъ: господи, сниди,
прежде даже не uмретъ oтроча мое. 50 Глагола єму іисусъ: иди, сьiнъ твой живъ
єсть. И вэрова человэкъ словеси, єже рече єму іисусъ, и идzше. 51 Абіе же входzщу
єму, се, раби єгw срэтоша єго, и возвэстиша єму, глаголюще, іакw сьiнъ твой

страница 6 wтъ 34
живъ єсть. 52 Вопрошаше uбо wтъ нихъ w часэ, въ которьiй легчае єму бьiсть, и
рэша єму, іакw вчера въ часъ седмьiй wстави єго oгнь. 53 Разумэ же oтецъ, іакw
той бэ часъ, въ oньже рече єму іисусъ, іакw сьiнъ твой живъ єсть: и вэрова
самъ и весь домъ єгw. 54 Сіе паки второе знаменіе сотвори іисусъ, пришедъ wтъ
іудеи въ галілею.

ГЛАВА ПZТАZ.

П
о сихъ же бэ праздникъ іудейскій, и взьiде іисусъ во іерусалимъ. 2 Е$сть
же во іерусалимэхъ oвчаz купэль, іаже глаголетсz єврейски виfесда, пzть
притвwръ имущи: 3 въ тэхъ слежаше множество болzщихъ, слэпьiхъ, хромьiхъ,
сухихъ, чающихъ движеніz водьi: 4 аггелъ бо господень на всzко лэто схождаше въ
купэль и возмущаше воду: и иже первэе влазzше по возмущеніи водьi, здравъ
бьiваше, іацэмъ же недугомъ wдержимь бьiваше. 5 Бэ же ту нэкій человэкъ,
тридесzть и oсмь лэтъ имьiй въ недузэ своемъ. 6 Сего видэвъ іисусъ лежаща,
и разумэвъ, іакw мнwга лэта uже имzше въ недузэ, глагола єму: хощеши ли цэлъ
бьiти; 7 Wтвэща єму недужньiй: єй, господи, человэка не имамъ, да, єгда
возмутитсz вода, ввержетъ мz въ купэль: єгда же прихожду азъ, инъ прежде менє
слазитъ. 8 Глагола єму іисусъ: востани, возми oдръ твой, и ходи. 9 И абіе
здравъ бьiсть человэкъ: и вземъ oдръ свой, и хождаше. Бэ же суббwта въ той
день. 10
Глаголаху же жидове исцэлэвшему: суббwта єсть, и не достоитъ ти
взzти oдра твоегw. 11 Oнъ же wтвэща имъ: иже мz сотвори цэла, той мнэ рече: возми
oдръ твой и ходи. 12 Вопросиша же єго: кто єсть человэкъ рекіи ти: возми oдръ твой и
ходи; 13 Исцэлэвьiй же не вэдzше, кто єсть: іисусъ бо uклонисz, народу сущу на
мэстэ. 14 Потомъ же wбрэте єго іисусъ въ церкви, и рече єму: се здравъ єси: ктому
не согрэшай, да не горше ти что будетъ. 15 И$де же человэкъ, и повэда іудеwмъ,
іакw іисусъ єсть, иже мz сотвори цэла. 16 И сегw ради гонzху іисуса іудеє, и
искаху єго uбити, зане сіz творzше въ суббwту. 17 Іисусъ же wтвэщаваше имъ:
oтецъ мой доселэ дэлаетъ, и азъ дэлаю. 18 И сегw ради паче искаху єго іудеє
uбити, іакw не токмw разорzше суббwту, но и oтца своего глаголаше бога, равенъ
сz творz богу. 19 Wтвэща же іисусъ и рече имъ: аминь, аминь глаголю вамъ, не
можетъ сьiнъ творити w себэ ничесwже, аще не єже видитъ oтца творzща: іаже бо
oнъ творитъ, сіz и сьiнъ такожде творитъ. 20
Oтецъ бо любитъ сьiна, и всz
показуетъ єму, іаже самъ творитъ: и бwлша сихъ покажетъ єму дэла, да вьi
чудитесz. 21 ІАкоже бо oтецъ воскрешаетъ мєртвьiz и живитъ, такw и сьiнъ, ихже

страница 7 wтъ 34
хощетъ, живитъ. 22 Oтецъ бо не судитъ ни комуже, но судъ весь даде сьiнови, 23 да
вси чтутъ сьiна, іакоже чтутъ oтца. А иже не чтитъ сьiна, не чтитъ oтца
пославшагw єго. 24 Аминь, аминь глаголю вамъ, іакw слушаzй словесе моегw и
вэруzй пославшему мz имать животъ вэчньiй, и на судъ не пріидетъ, но
преидетъ wтъ смерти въ животъ. 25 Аминь, аминь глаголю вамъ, іакw грzдетъ
часъ, и ньiнэ єсть, єгда мертвіи uсльiшатъ гласъ сьiна божіz, и uсльiшавше
wживутъ. 26 ІАкоже бо oтецъ имать животъ въ себэ, такw даде и сьiнови животъ
имэти въ себэ 27 и wбласть даде єму и судъ творити, іакw сьiнъ человэчь єсть.
28
Не дивитесz сему: іакw грzдетъ часъ, въ oньже вси сущіи во гробэхъ
uсльiшатъ гласъ сьiна божіz, 29 и изьiдутъ сотворшіи благаz въ воскрешеніе
живота, а сотворшіи ѕлаz въ воскрешеніе суда. 30 Не могу азъ w себэ творити
ничесwже. ІАкоже сльiшу, сужду, и судъ мой праведенъ єсть, іакw не ищу воли
моеz, но воли пославшагw мz oтца. 31
Аще азъ свидэтелствую w мнэ,
свидэтелство мое нэсть истинно: 32 инъ єсть свидэтелствуzй w мнэ, и вэмъ,
іакw истинно єсть свидэтелство, єже свидэтелствуетъ w мнэ: 33 вьi посласте
ко іwанну, и свидэтелствова w истинэ. 34 Азъ же не wтъ человэка свидэтелства
пріемлю, но сіz глаголю, да вьi спасени будете. 35 Oнъ бэ свэтилникъ горz и
свэтz: вьi же восхотэсте возрадоватисz до времене въ свэтэніи єгw. 36 Азъ же
имамъ свидэтелство болэе іwаннова: дэла бо, іаже даде мнэ oтецъ, да совершу
z, та дэла, іаже азъ творю, свидэтелствуютъ w мнэ, іакw oтецъ мz посла. 37 И
пославьiй мz oтецъ самъ свидэтелствова w мнэ. Ни гласа єгw нигдэже
сльiшасте, ни видэніz єгw видэсте, 38 и словесе єгw не имате пребьiвающа въ
васъ, зане, єгоже той посла, сему вьi вэрьi не ємлете. 39 Испьiтайте писаній,
іакw вьi мните въ нихъ имэти животъ вэчньiй: и та суть свидэтєлствующаz
w мнэ. 40 И не хощете пріити ко мнэ, да животъ имате. 41 Славьi wтъ человэкъ не
пріемлю, 42 но разумэхъ вьi, іакw любве божіz не имате въ себэ. 43 Азъ пріидохъ
во имz oтца моегw, и не пріемлете мене: аще инъ пріидетъ во имz свое, того
пріемлете. 44 Какw вьi можете вэровати, славу другъ wтъ друга пріемлюще, и
славьi, іаже wтъ єдинагw бога, не ищете; 45 Не мните, іакw азъ на вьi реку ко
oтцу: єсть, иже на вьi глаголетъ, мwvсей, наньже вьi uповаете. 46 Аще бо бьiсте
вэровали мwvсеови, вэровали бьiсте uбw и мнэ: w мнэ бо той писа. 47 Аще ли тогw
писаніємъ не вэруете, какw моимъ глаголwмъ вэру имете;

ГЛАВА ШЕСТАZ.

страница 8 wтъ 34
П
о сихъ иде іисусъ на wнъ полъ морz галілеи тіверіадска: 2 и по немъ идzше
народъ многъ, іакw видzху знамєніz єгw, іаже творzше надъ недужньiми.
3
Взьiде же на гору іисусъ, и ту сэдzше со uченики своими. 4 Бэ же близъ пасха,
праздникъ жидовскій. 5 Возведъ uбо іисусъ oчи и видэвъ, іакw многъ народъ
грzдетъ къ нему, глагола къ філіппу: чимъ купимъ хлэбьi, да іадzтъ сіи; 6 Сіе
же глаголаше, искушаz єго: самъ бо вэдzше, что хощетъ сотворити. 7 Wтвэща єму
філіппъ: двэма стома пэнzзей хлэбьi не довлэютъ имъ, да кіиждо ихъ мало что
пріиметъ. 8 Глагола єму єдинъ wтъ uченикъ єгw, андрей, братъ сімwна петра:
9
єсть oтрочищь здэ єдинъ, иже имать пzть хлэбъ іачменньiхъ и двэ рьiбэ: но сіи
что суть на толико; 10 Рече же іисусъ: сотворите человэки возлещи. Бэ же трава
многа на мэстэ. Возлеже uбо мужей числомъ іакw пzть тьiсzщъ. 11 Пріzтъ же
хлэбьi іисусъ и, хвалу воздавъ, подаде uченикwмъ, uченицьi же
возлежащьiмъ: такожде и wтъ рьiбу, єликw хотzху. 12
И іакw насьiтишасz,
глагола uченикwмъ своимъ: соберите избьiтки uкрухъ, да не погибнетъ ничтоже.
13
Собраша же, и исполниша дванадесzте кошz uкрухъ wтъ пzтихъ хлэбъ
іачменньiхъ, иже избьiша іадшьiмъ. 14 Человэцьi же видэвше знаменіе, єже
сотвори іисусъ, глаголаху, іакw сей єсть воистинну пророкъ грzдьiй въ міръ.
15
Іисусъ uбо разумэвъ, іакw хотzтъ пріити, да восхитzтъ єго и сотворzтъ єго
царz, wтиде паки въ гору єдинъ. 16 ІАкw поздэ бьiсть, снидоша uченицьi єгw на
море, 17 и влэзоша въ корабль, и идzху на wнъ полъ морz въ капернаумъ. И тма абіе
бьiсть, и не u бэ пришелъ къ нимъ іисусъ. 18 Море же, вэтру велію дьiхающу,
воздвизашесz. 19 Гребше же іакw стадій двадесzть пzть или тридесzть, uзрэша
іисуса ходzща по морю и близъ кораблz бьiвша, и uбоzшасz. 20 Oнъ же глагола имъ:
азъ єсмь, не бойтесz. 21 Хотzху uбо пріzти єго въ корабль: и абіе корабль бьiсть
на земли, въ нюже идzху. 22 Во uтрій же народъ, иже стоzше wбъ wнъ полъ морz,
видэвъ, іакw кораблz иногw не бэ ту, токмw єдинъ той, въ oньже внидоша uченицьi
єгw, и іакw не вниде со uченики своими іисусъ въ корабль, но єдини uченицьi єгw
идоша: 23 и ини пріидоша корабли wтъ тіверіадьi близъ мэста, идэже іадоша
хлэбьi, хвалу воздавше господеви: 24 єгда же видэша народи, іакw іисуса не
бьiсть ту, ни uченикъ єгw, влэзоша сами въ корабли, и пріидоша въ капернаумъ,
ищуще іисуса, 25 и wбрэтше єго wбъ wнъ полъ морz, рэша єму: равві, когда сэмw
пришелъ єси; 26 Wтвэща имъ іисусъ и рече: аминь, аминь глаголю вамъ, ищете
менє, не іакw видэсте знаменіе, но іакw іали єсте хлэбьi и насьiтистесz:
27
дэлайте же не брашно гиблющее, но брашно пребьiвающее въ животъ вэчньiй, єже
сьiнъ человэческій вамъ дастъ: сего бо oтецъ знамена богъ. 28 Рэша же къ нему:

страница 9 wтъ 34
что сотворимъ, да дэлаемъ дэла божіz; 29 Wтвэща іисусъ и рече имъ: се єсть
дэло божіе, да вэруете въ того, єгоже посла oнъ. 30 Рэша же єму: кое uбо тьi твориши
знаменіе, да видимъ и вэру имемъ тебэ, что дэлаеши, 31 oтцьi наши іадоша
манну въ пустьiни, іакоже єсть писано: хлэбъ съ небесе даде имъ іасти. 32 Рече
uбо имъ іисусъ: аминь, аминь глаголю вамъ, не мwvсей даде вамъ хлэбъ съ
небесе, но oтецъ мой даетъ вамъ хлэбъ истинньiй съ небесе: 33 хлэбъ бо божій
єсть сходzй съ небесе и даzй животъ міру. 34 Рэша uбо къ нему: господи, всегда
даждь намъ хлэбъ сей. 35
Рече же имъ іисусъ: азъ єсмь хлэбъ животньiй:
грzдьiй ко мнэ не имать взалкатисz, и вэруzй въ мz не имать вжаждатисz
никогдаже. 36 Но рэхъ вамъ, іакw и видэсте мz, и не вэруете. 37 Все, єже даетъ мнэ
oтецъ, ко мнэ пріидетъ, и грzдущаго ко мнэ не изжену вонъ: 38 іакw снидохъ съ
небесе, не да творю волю мою, но волю пославшагw мz oтца. 39 Се же єсть волz
пославшагw мz oтца, да все, єже даде ми, не погублю wтъ негw, но воскрешу є въ
послэдній день. 40 Се же єсть волz пославшагw мz, да всzкъ видzй сьiна и
вэруzй въ него имать животъ вэчньiй, и воскрешу єго азъ въ послэдній день.
41
Роптаху uбо іудеє w немъ, іакw рече: азъ єсмь хлэбъ сшедьiй съ небесе. 42 И
глаголаху: не сей ли єсть іисусъ сьiнъ іwсифовъ, єгwже мьi знаемъ oтца и
матерь, какw uбо глаголетъ сей, іакw съ небесе снидохъ; 43 Wтвэща uбо іисусъ и
рече имъ: не ропщите между собою: 44 никтоже можетъ пріити ко мнэ, аще не oтецъ
пославьiй мz привлечетъ єго, и азъ воскрешу єго въ послэдній день. 45 Е$сть
писано во пророцэхъ: и будутъ вси научени богомъ. Всzкъ сльiшавьiй wтъ oтца
и навьiкъ, пріидетъ ко мнэ. 46 Не іакw oтца видэлъ єсть кто, токмw сьiй wтъ бога,
сей видэ oтца. 47
Аминь, аминь глаголю вамъ: вэруzй въ мz имать животъ
вэчньiй. 48 Азъ єсмь хлэбъ животньiй: 49 oтцьi ваши іадоша манну въ пустьiни,
и uмроша: 50 сей єсть хлэбъ сходzй съ небесе, да, аще кто wтъ негw іастъ, не
uмретъ: 51 азъ єсмь хлэбъ животньiй, иже сшедьiй съ небесе: аще кто снэсть wтъ
хлэба сегw, живъ будетъ во вэки: и хлэбъ, єгоже азъ дамъ, плоть моz єсть, юже
азъ дамъ за животъ міра. 52 Прzхусz же между собою жидове, глаголюще: какw
можетъ сей намъ дати плоть свою іасти; 53 Рече же имъ іисусъ: аминь, аминь
глаголю вамъ: аще не снэсте плоти сьiна человэческагw, ни піете крове єгw,
живота не имате въ себэ. 54 ІАдьiй мою плоть и піzй мою кровь имать животъ
вэчньiй, и азъ воскрешу єго въ послэдній день. 55 Плоть бо моz истиннw єсть
брашно, и кровь моz истиннw єсть пиво. 56 ІАдьiй мою плоть и піzй мою кровь во
мнэ пребьiваетъ, и азъ въ немъ. 57 ІАкоже посла мz живьiй oтецъ, и азъ живу
oтца ради: и іадьiй мz, и той живъ будетъ менє ради. 58 Сей єсть хлэбъ сшедьiй

страница 10 wтъ 34
съ небесе: не іакоже іадоша oтцьi ваши манну, и uмроша: іадьiй хлэбъ сей живъ
будетъ во вэки. 59
Сіz рече на сонмищи, uчz въ капернаумэ. 60
Мнози uбо
сльiшавше wтъ uченикъ єгw, рэша: жестоко єсть слово сіе: и кто можетъ єгw
послушати; 61 Вэдьiй же іисусъ въ себэ, іакw ропщутъ w семъ uченицьi єгw, рече
имъ: сіе ли вьi блазнитъ; 62
аще uбо uзрите сьiна человэческаго восходzща,
идэже бэ прежде; 63
духъ єсть, иже wживлzетъ, плоть не пользуетъ ничтоже:
глагольi, іаже азъ глаголахъ вамъ, духъ суть и животъ суть: 64 но суть wтъ
васъ нэцьiи, иже не вэруютъ. Вэдzше бо искони іисусъ, кіи суть невэрующіи, и
кто єсть предаzй єго. 65 И глаголаше: сегw ради рэхъ вамъ, іакw никтоже можетъ
пріити ко мнэ, аще не будетъ єму дано wтъ oтца моегw. 66 Wтъ сегw мнози wтъ
uченикъ єгw идоша вспzть, и ктому не хождаху съ нимъ. 67
Рече же іисусъ
oбэманадесzте: єда и вьi хощете ити; 68
Wтвэща uбо єму сімwнъ петръ: господи,
къ кому идемъ; глагольi живота вэчнагw имаши, 69 и мьi вэровахомъ, и познахомъ,
іакw тьi єси хрістосъ, сьiнъ бога живагw. 70 Wтвэща имъ іисусъ: не азъ ли васъ
дванадесzте избрахъ; и єдинъ wтъ васъ діаволъ єсть. 71 Глаголаше же іуду
сімwнова іскаріwта: сей бо хотzше предати єго, єдинъ сьiй wтъ oбоюнадесzте.

ГЛАВА СЕДМАZ.

И
хождаше іисусъ по сихъ въ галілеи: не хотzше бо во іудеи ходити, іакw
искаху єго іудеє uбити. 2 Бэ же близъ праздникъ іудейскій, потченіе сэни.
3
Рэша uбо къ нему братіz єгw: прейди wтсюду, и иди во іудею, да и uченицьi
твои видzтъ дэла твоz, іаже твориши: 4 никтоже бо въ тайнэ творитъ что, и ищетъ
самъ іавэ бьiти: аще сіz твориши, іави себе мірови. 5 Ни братіz бо єгw вэроваху
въ него. 6 Глагола uбо имъ іисусъ: времz мое не u пріиде: времz же ваше всегда
готово єсть: 7 не можетъ міръ ненавидэти васъ: мене же ненавидитъ, іакw азъ
свидэтелствую w немъ, іакw дэла єгw ѕла суть: 8 вьi взьiдите въ праздникъ
сей: азъ не u взьiду въ праздникъ сей, іакw времz мое не u исполнисz. 9 Сіz рекъ
имъ, wста въ галілеи. 10 Егда же взьiдоша братіz єгw въ праздникъ, тогда и
самъ взьiде, не іавэ, но іакw тай. 11
Жидове же искаху єго въ праздникъ, и
глаголаху: гдэ єсть oнъ; 12 И ропотъ многъ бэ w немъ въ народэхъ: oвіи глаголаху,
іакw благъ єсть: иніи же глаголаху: ни, но льститъ народьi. 13 Никтоже uбw іавэ
глаголаше w немъ, страха ради іудейскагw. 14 Абіе же въ преполовеніе праздника
взьiде іисусъ во церковь, и uчаше. 15 И дивлzхусz іудеє, глаголюще: какw сей
книги вэсть не uчивсz; 16 Wтвэща uбо имъ іисусъ и рече: мое uченіе нэсть мое,

страница 11 wтъ 34
но пославшагw мz: 17 аще кто хощетъ волю єгw творити, разумэетъ w uченіи, кое wтъ
бога єсть, или азъ wтъ себє глаголю: 18 глаголzй wтъ себє, славьi своеz ищетъ:
а ищzй славьi пославшагw єго, сей истиненъ єсть, и нэсть неправдьi въ немъ.
19
Не мwvсей ли даде вамъ законъ; и никтоже wтъ васъ творитъ закона. Что мене
ищете uбити; 20
Wтвэща народъ и рече: бэса ли имаши; кто тебе ищетъ uбити;
21
Wтвэща іисусъ и рече имъ: єдино дэло сотворихъ, и вси дивитесz: 22 сегw ради
мwvсей даде вамъ wбрэзаніе, не іакw wтъ мwvсеа єсть, но wтъ oтєцъ: и въ
суббwту wбрэзаете человэка: 23 аще wбрэзаніе пріемлетъ человэкъ въ суббwту,
да не разоритсz законъ мwvсеовъ: на мz ли гнэваетесz, іакw всего человэка
здрава сотворихъ въ суббwту; 24 не судите на лица, но праведньiй судъ судите.
25
Глаголаху uбо нэцьiи wтъ іерусалимлzнъ: не сей ли єсть, єгоже ищутъ uбити;
26
и се, не wбинуzсz глаголетъ, и ничесwже єму не глаголютъ: єда
какw воистинну разумэша кнzзи, іакw сей єсть хрістосъ; 27
но сего вэмьi,
wткуду єсть: хрістосъ же єгда пріидетъ, никтоже вэсть, wткуду будетъ.
28
Воззва uбо въ церкви uчz іисусъ и глаголz: и мене вэсте, и вэсте, wткуду
єсмь: и w себэ не пріидохъ, но єсть истиненъ пославьiй мz, єгwже вьi не вэсте:
29
азъ вэмъ єго, іакw wтъ негw єсмь, и той мz посла. 30 Искаху uбо, да имутъ єго:
и никтоже возложи нань руки, іакw не u бэ пришелъ часъ єгw. 31 Мнози же wтъ народа
вэроваша въ него, и глаголаху, іакw хрістосъ, єгда пріидетъ, єда бwлша
знамєніz сотворитъ, іаже сей творитъ; 32 Сльiшаша фарісеє народъ ропщущь w
немъ сіz: и послаша фарісеє и архіереє слуги, да имутъ єго. 33 Рече uбо іисусъ:
єще мало времz съ вами єсмь, и иду къ пославшему мz: 34 взьiщете мене, и не
wбрzщете: и идэже єсмь азъ, вьi не можете пріити. 35 Рэша же іудеє къ себэ: камw
сей хощетъ ити, іакw мьi не wбрzщемъ єгw; єда въ разсэzніе єллинское хощетъ ити
и uчити єллиньi; 36 что єсть сіе слово, єже рече: взьiщете мене, и не wбрzщете; и
идэже єсмь азъ, вьi не можете пріити; 37
Въ послэдній же день великій
праздника стоzше іисусъ, и зваше, глаголz: аще кто жаждетъ, да пріидетъ ко мнэ
и піетъ: 38 вэруzй въ мz, іакоже рече писаніе, рэки wтъ чрева єгw истекутъ водьi
живьi. 39 Сіе же рече w дусэ, єгоже хотzху пріимати вэрующіи во имz єгw: не u бо
бэ духъ свzтьiй, іакw іисусъ не u бэ прославленъ. 40
Мнози же wтъ народа
сльiшавше слово, глаголаху: сей єсть воистинну пророкъ. 41 Друзіи глаголаху:
сей єсть хрістосъ. Oвіи же глаголаху: єда wтъ галілеи хрістосъ приходитъ; 42 не
писаніе ли рече, іакw wтъ сэмене давідова и wтъ виfлеемскіz веси, идэже бэ
давідъ, хрістосъ пріидетъ; 43 Распрz uбо бьiсть въ народэ єгw ради. 44 Нэцьiи же
wтъ нихъ хотzху іати єго: но никтоже возложи нань руцэ. 45 Пріидоша же слуги ко

страница 12 wтъ 34
архіереwмъ и фарісеwмъ: и рэша имъ тіи: почто не приведосте єгw; 46 Wтвэщаша
слуги: николиже такw єсть глаголалъ человэкъ, іакw сей человэкъ. 47 Wтвэщаша
uбо имъ фарісеє: єда и вьi прельщени бьiсте; 48 єда кто wтъ кнzзь вэрова въ oнь,
или wтъ фарісєй; 49 но народъ сей, иже не вэсть закона, проклzти суть. 50 Глагола
нікодимъ къ нимъ, иже пришедьiй къ нему нощію, єдинъ сьiй wтъ нихъ: 51 єда законъ
нашъ судитъ человэку, аще не сльiшитъ wтъ негw прежде и разумэетъ, что
творитъ; 52 Wтвэщаша и рекоша єму: єда и тьi wтъ галілеи єси; испьiтай и виждь,
іакw пророкъ wтъ галілеи не приходитъ. 53 И иде кійждо въ домъ свой.

ГЛАВА OСМАZ.

І
исусъ же иде въ гору єлеwнску. 2 Заутра же паки пріиде въ церковь, и вси
людіе идzху къ нему: и сэдъ uчаше ихъ. 3 Приведоша же книжницьi и фарісеє
къ нему жену въ прелюбодэzніи іату, и поставивше ю посредэ, 4 глаголаша єму:
uчителю, сіz жена іата єсть ньiнэ въ прелюбодэzніи: 5 въ законэ же намъ
мwvсей повелэ такwвьiz каменіемъ побивати: тьi же что глаголеши; 6 Сіе же
рэша искушающе єго, да бьiша имэли что глаголати нань. Іисусъ же долу
преклоньсz, перстомъ писаше на земли, не слагаz имъ. 7
ІАкоже прилэжаху
вопрошающе єго, восклоньсz рече къ нимъ: иже єсть безъ грэха въ васъ,
первьiй верзи камень на ню. 8 И паки долу преклоньсz, писаше на земли. 9 Oни же
сльiшавше и совэстію wбличаеми, исхождаху єдинъ по єдиному, наченше wтъ
старєцъ до послэднихъ: и wста єдинъ іисусъ, и жена посредэ сущи. 10 Восклоньсz
же іисусъ, и ни єдинаго видэвъ, точію жену, рече єй: жено, гдэ суть, иже важдаху
на тz; никійже ли тебе wсуди; 11 Oна же рече: никтоже, господи. Рече же єй іисусъ:
ни азъ тебе wсуждаю: иди, и wтселэ ктому не согрэшай. 12 Паки же имъ іисусъ рече,
глаголz: азъ єсмь свэтъ міру: ходzй по мнэ не имать ходити во тмэ, но имать
свэтъ животньiй. 13 Рэша uбо єму фарісеє: тьi w себэ самъ свидэтелствуеши:
свидэтелство твое нэсть истинно. 14
Wтвэща іисусъ и рече имъ: аще азъ
свидэтелствую w себэ, истинно єсть свидэтелство мое: іакw вэмъ, wткуду
пріидохъ и камw иду: вьi же не вэсте, wткуду прихожду и камw грzду: 15 вьi по
плоти судите, азъ не сужду никомуже: 16 и аще сужду азъ, судъ мой истиненъ
єсть: іакw єдинъ нэсмь, но азъ и пославьiй мz oтецъ: 17 и въ законэ же вашемъ
писано єсть, іакw двою человэку свидэтелство истинно єсть: 18
азъ єсмь
свидэтелствуzй w мнэ самомъ, и свидэтелствуетъ w мнэ пославьiй мz
oтецъ. 19 Глаголаху же єму: гдэ єсть oтецъ твой; Wтвэща іисусъ: ни менє вэсте,

страница 13 wтъ 34
ни oтца моегw: аще мz бьiсте вэдали, и oтца моего вэдали бьiсте. 20
Сіz
глагольi глагола іисусъ въ газофvлакіи, uчz въ церкви: и никтоже іатъ єго,
іакw не u бэ пришелъ часъ єгw. 21 Рече же имъ паки іисусъ: азъ иду, и взьiщете
мене, и во грэсэ вашемъ uмрете: аможе азъ иду, вьi не можете пріити.
22
Глаголаху uбо іудеє: єда сz самъ uбіетъ, іакw глаголетъ: аможе азъ иду,
вьi не можете пріити; 23 И рече имъ: вьi wтъ нижнихъ єсте, азъ wтъ вьiшнихъ єсмь:
вьi wтъ міра сегw єсте, азъ нэсмь wтъ міра сегw: 24 рэхъ uбо вамъ, іакw uмрете
во грэсэхъ вашихъ: аще бо не имете вэрьi, іакw азъ єсмь, uмрете во грэсэхъ
вашихъ. 25 Глаголаху uбо єму: тьi кто єси; И рече имъ іисусъ: начатокъ, іакw и
глаголю вамъ: 26 мнwга имамъ w васъ глаголати и судити: но пославьiй мz
истиненъ єсть, и азъ іаже сльiшахъ wтъ негw, сіz глаголю въ мірэ. 27
Не
разумэша uбо, іакw oтца имъ глаголаше. 28
Рече же имъ іисусъ: єгда вознесете
сьiна человэческаго, тогда uразумэете, іакw азъ єсмь, и w себэ ничесwже творю,
но, іакоже научи мz oтецъ мой, сіz глаголю: 29 и пославьiй мz со мною єсть: не
wстави менє єдинагw oтецъ, іакw азъ uгwднаz єму всегда творю. 30 Сіz єму
глаголющу, мнози вэроваша въ него. 31 Глаголаше uбо іисусъ къ вэровавшьiмъ
єму іудеwмъ: аще вьi пребудете во словеси моемъ, воистинну uченицьi мои
будете: 32 и uразумэете истину, и истина свободитъ вьi. 33 Wтвэщаша и рэша єму:
сэмz авраамле єсмьi, и никомуже работахомъ николиже: какw тьi глаголеши, іакw
свободни будете; 34
Wтвэща имъ іисусъ: аминь, аминь глаголю вамъ, іакw
всzкъ творzй грэхъ рабъ єсть грэха: 35 рабъ же не пребьiваетъ въ дому во вэкъ:
сьiнъ пребьiваетъ во вэкъ: 36 аще uбо сьiнъ вьi свободитъ, воистинну свободни
будете: 37 вэмъ, іакw сэмz авраамле єсте: но ищете мене uбити, іакw слово мое
не вмэщаетсz въ вьi: 38 азъ, єже видэхъ u oтца моегw, глаголю: и бьi uбо, єже
видэсте u oтца вашегw, творите. 39 Wтвэщаша и рэша єму: oтецъ нашъ авраамъ
єсть. Глагола имъ іисусъ: аще чада авраамлz бьiсте бьiли, дэла авраамлz
бьiсте творили: 40
ньiнэ же ищете мене uбити, человэка, иже истину вамъ
глаголахъ, юже сльiшахъ wтъ бога: сегw авраамъ нэсть сотворилъ: 41 вьi творите
дэла oтца вашегw. Рэша же єму: мьi wтъ любодэzніz нэсмьi рождени: єдинаго
oтца имамьi, бога. 42 Рече же имъ іисусъ: аще богъ oтецъ вашъ бьi бьiлъ, любили
бьiсте uбw мене: азъ бо wтъ бога изьiдохъ и пріидохъ: не w себэ бо пріидохъ, но
той мz посла: 43
почто бесэдьi моеz не разумэете; іакw не можете сльiшати
словесе моегw: 44 вьi oтца вашегw діавола єсте, и похwти oтца вашегw хощете
творити: oнъ человэкоубійца бэ искони, и во истинэ не стоитъ, іакw нэсть
истиньi въ немъ: єгда глаголетъ лжу, wтъ своихъ глаголетъ: іакw ложь єсть и

страница 14 wтъ 34
oтецъ лжи: 45
азъ же зане истину глаголю, не вэруете мнэ: 46
кто wтъ васъ
wбличаетъ мz w грэсэ; аще ли истину глаголю, почто вьi не вэруете мнэ; 47 иже
єсть wтъ бога, глаголwвъ божіихъ послушаетъ: сегw ради вьi не послушаете,
іакw wтъ бога нэсте. 48
Wтвэщаша uбо іудеє и рэша єму: не добрэ ли мьi
глаголемъ, іакw самарzнинъ єси тьi и бэса имаши; 49 Wтвэща іисусъ: азъ бэса
не имамъ, но чту oтца моего, и вьi не чтете менє: 50 азъ же не ищу славьi моеz:
єсть ищz и судz: 51 аминь, аминь глаголю вамъ: аще кто слово мое соблюдетъ,
смерти не имать видэти во вэки. 52 Рэша uбо єму жидове: ньiнэ разумэхомъ, іакw
бэса имаши: авраамъ uмре и пророцьi, и тьi глаголеши: аще кто слово мое
соблюдетъ, смерти не имать вкусити во вэки: 53 єда тьi болій єси oтца нашегw
авраама, иже uмре; и пророцьi uмроша: кого себе самъ тьi твориши; 54 Wтвэща
іисусъ: аще азъ славлюсz самъ, слава моz ничесwже єсть: єсть oтецъ мой
славzй мz, єгоже вьi глаголете, іакw богъ вашъ єсть: 55 и не познасте єгw, азъ
же вэмъ єго: и аще реку, іакw не вэмъ єгw, буду подобенъ вамъ ложь: но вэмъ єго,
и слово єгw соблюдаю: 56 авраамъ oтецъ вашъ радъ бьi бьiлъ, да бьi видэлъ день
мой: и видэ, и возрадовасz. 57 Рэша uбо іудеє къ нему: пzтидесzтъ лэтъ не u
имаши, и авраама ли єси видэлъ; 58 Рече же имъ іисусъ: аминь, аминь глаголю
вамъ: прежде даже авраамъ не бьiсть, азъ єсмь. 59
Взzша uбо каменіе, да
вергутъ нань: іисусъ же скрьiсz, и изьiде изъ церкве, прошедъ посредэ ихъ: и
мимохождаше такw.

ГЛАВА ДЕВZТАZ.

И
мимоидьiй видэ человэка слэпа wтъ рождества. 2 И вопросиша єго uченицьi
єгw, глаголюще: равві, кто согрэши, сей ли, или родитєлz єгw, іакw слэпъ
родисz; 3 Wтвэща іисусъ: ни сей согрэши, ни родитєлz єгw, но да іавzтсz дэла
божіz на немъ: 4 мнэ подобаетъ дэлати дэла пославшагw мz, дондеже день єсть:
пріидетъ нощь, єгда никтоже можетъ дэлати: 5 єгда въ мірэ єсмь, свэтъ єсмь
міру. 6 Сіz рекъ, плюну на землю, и сотвори бреніе wтъ плюновеніz, и помаза oчи
бреніемъ слэпому, 7
и рече єму: иди, uмьiйсz въ купэли сілwамстэ, єже
сказаетсz, посланъ. И$де uбо, и uмьiсz, и пріиде видz. 8 Сосэди же и иже бzху
видэли єго прежде, іакw слэпъ бэ, глаголаху: не сей ли єсть сэдzй и просzй;
9
Oвіи глаголаху, іакw сей єсть: иніи же глаголаху, іакw подобенъ єму єсть. Oнъ
же глаголаше, іакw азъ єсмь. 10 Глаголаху же єму: какw ти wтверзостэсz oчи;
11
Wтвэща oнъ и рече: человэкъ нарицаемьiй іисусъ бреніе сотвори, и помаза oчи

страница 15 wтъ 34
мои, и рече ми: иди въ купэль сілwамлю и uмьiйсz. Шедъ же и uмьiвсz, прозрэхъ.
12
Рэша uбо єму: гдэ той єсть; Глагола: не вэмъ. 13 Ведоша же єго къ фарісеwмъ,
иже бэ иногда слэпъ. 14 Бэ же суббwта, єгда сотвори бреніе іисусъ и wтверзе єму
oчи. 15 Паки же вопрошаху єго и фарісеє, какw прозрэ. Oнъ же рече имъ: бреніе положи
мнэ на oчи, и uмьiхсz, и вижу. 16 Глаголаху uбо wтъ фарісєи нэцьiи: нэсть сей
wтъ бога человэкъ, іакw суббwту не хранитъ. Oвіи глаголаху: какw можетъ
человэкъ грэшенъ сицєва знамєніz творити; И распрz бэ въ нихъ. 17 Глаголаху uбо
слэпцу паки: тьi что глаголеши w немъ, іакw wтверзе oчи твои; Oнъ же рече, іакw
пророкъ єсть. 18 Не іаша uбо вэрьi іудеє w немъ, іакw слэпъ бэ и прозрэ, дондеже
возгласиша родитєлz тогw прозрэвшагw 19 и вопросиша z, глаголюще: сей ли єсть
сьiнъ ваю, єгоже вьi глаголете, іакw слэпъ родисz; какw uбо ньiнэ видитъ;
20
Wтвэщаста же имъ родитєлz єгw и рэста: вэмьi, іакw сей єсть сьiнъ наю и
іакw слэпъ родисz: 21 какw же ньiнэ видитъ, не вэмьi: или кто wтверзе єму oчи,
мьi не вэмьi: самъ возрастъ имать, самого вопросите, самъ w себэ да
глаголетъ. 22
Сіz рекоста родитєлz єгw, іакw боzстасz жидwвъ: uже бо бzху
сложилисz жидове, да, аще кто єго исповэсть хріста, wтлученъ wтъ сонмища
будетъ: 23 сегw ради родитєлz єгw рекоста, іакw возрастъ имать, самого вопросите.
24
Возгласиша же вторицею человэка, иже бэ слэпъ, и рэша єму: даждь славу богу:
мьi вэмьi, іакw человэкъ сей грэшенъ єсть. 25 Wтвэща uбо oнъ и рече: аще грэшенъ
єсть, не вэмъ: єдино вэмъ, іакw слэпъ бэхъ, ньiнэ же вижу. 26 Рэша же єму паки:
что сотвори тебэ; какw wтверзе oчи твои; 27 Wтвэща имъ: рекохъ вамъ uже, и не
сльiшасте: что паки хощете сльiшати; єда и вьi uченицьi єгw хощете бьiти; 28 Oни
же uкориша єгw и рэша єму: тьi uченикъ єси тогw: мьi же мwvсеwвьi єсмьi
uченицьi: 29 мьi вэмьi, іакw мwvсеови глагола богъ: сегw же не вэмьi, wткуду
єсть. 30 Wтвэща человэкъ и рече имъ: w семъ бо дивно єсть, іакw вьi не вэсте,
wткуду єсть, и wтверзе oчи мои: 31 вэмьi же, іакw грэшники богъ не послушаетъ: но
аще кто богочтецъ єсть и волю єгw творитъ, тогw послушаетъ: 32 wтъ вэка нэсть
сльiшано, іакw кто wтверзе oчи слэпу рождену: 33 аще не бьi бьiлъ сей wтъ бога,
не моглъ бьi творити ничесwже. 34 Wтвэщаша и рэша єму: во грэсэхъ тьi родилсz
єси весь, и тьi ли ньi uчиши; И изгнаша єго вонъ. 35
Uсльiша іисусъ, іакw
изгнаша єго вонъ: и wбрэтъ єго, рече єму: тьi вэруеши ли въ сьiна божіz;
36
Wтвэща oнъ и рече: и кто єсть, господи, да вэрую въ него; 37 Рече же єму іисусъ:
и видэлъ єси єго, и глаголzй съ тобою той єсть. 38 Oнъ же рече: вэрую, господи. И
поклонисz єму. 39 И рече іисусъ: на судъ азъ въ міръ сей пріидохъ, да невидzщіи
видzтъ, и видzщіи слэпи будутъ. 40 И сльiшаша wтъ фарісєй сіz сущіи съ нимъ,

страница 16 wтъ 34
и рэша єму: єда и мьi слэпи єсмьi; 41 Рече имъ іисусъ: аще бьiсте слэпи бьiли,
не бьiсте имэли грэха: ньiнэ же глаголете, іакw видимъ: грэхъ uбо вашъ
пребьiваетъ.

ГЛАВА ДЕСZТАZ.

А
минь, аминь глаголю вамъ: не входzй дверьми во дворъ oвчій, но прелазz
инудэ, той тать єсть и разбойникъ: 2 а входzй дверьми пастьiрь єсть
oвцамъ: 3 сему дверникъ wтверзаетъ, и oвцьi гласъ єгw сльiшатъ, и своz oвцьi
глашаетъ по имени, и изгонитъ ихъ: 4 и єгда своz oвцьi ижденетъ, предъ ними
ходитъ: и oвцьi по немъ идутъ, іакw вэдzтъ гласъ єгw: 5 по чуждемъ же не идутъ,
но бэжатъ wтъ негw, іакw не знаютъ чуждагw гласа. 6 Сію притчу рече имъ
іисусъ: oни же не разумэша, что бzше, іаже глаголаше имъ. 7 Рече же паки имъ
іисусъ: аминь, аминь глаголю вамъ, іакw азъ єсмь дверь oвцамъ. 8 Вси, єликw
ихъ пріиде прежде менє, татіе суть и разбойницьi: но не послушаша ихъ oвцьi.
9
Азъ єсмь дверь: мною аще кто внидетъ, спасетсz: и внидетъ и изьiдетъ, и пажить
wбрzщетъ. 10
Тать не приходитъ, развэ да uкрадетъ и uбіетъ и погубитъ: азъ
пріидохъ, да животъ имутъ и лишше имутъ. 11
Азъ єсмь пастьiрь добрьiй:
пастьiрь добрьiй душу свою полагаетъ за oвцьi: 12
а наемникъ, иже нэсть
пастьiрь, ємуже не суть oвцьi своz, видитъ волка грzдуща, и wставлzетъ
oвцьi, и бэгаетъ: и волкъ расхититъ ихъ, и распудитъ oвцьi: 13 а наемникъ бэжитъ,
іакw наемникъ єсть, и нерадитъ w oвцахъ. 14 Азъ єсмь пастьiрь добрьiй: и знаю
моz, и знаютъ мz моz: 15 іакоже знаетъ мz oтецъ, и азъ знаю oтца: и душу мою
полагаю за oвцьi. 16 И иньi oвцьi имамъ, іаже не суть wтъ двора сегw: и тьiz
ми подобаетъ привести, и гласъ мой uсльiшатъ: и будетъ єдино стадо и єдинъ
пастьiрь. 17 Сегw ради мz oтецъ любитъ, іакw азъ душу мою полагаю, да паки
пріиму ю: 18 никтоже возметъ ю wтъ менє, но азъ полагаю ю w себэ: wбласть имамъ
положити ю, и wбласть имамъ паки пріzти ю. Сію заповэдь пріzхъ wтъ oтца моегw.
19
Распрz же паки бьiсть во іудеехъ за словеса сіz. 20 Глаголаху же мнози wтъ
нихъ: бэса имать и неистовъ єсть: что єгw послушаете; 21 Иніи глаголаху: сіи
глагwли не суть бэснующагwсz: єда можетъ бэсъ слэпьiмъ oчи wтверсти;
22
Бьiша же тогда wбновлєніz во іерусалимэхъ, и зима бэ. 23 И хождаше іисусъ
въ церкви, въ притворэ соломwни. 24 Wбьiдоша же єго іудеє, и глаголаху єму:
доколэ душьi нашz вземлеши, аще тьi єси хрістосъ, рцьi намъ не wбинуzсz.
25
Wтвэща имъ іисусъ: рэхъ вамъ, и не вэруете: дэла, іаже азъ творю w имени

страница 17 wтъ 34
oтца моегw, та свидэтелствуютъ w мнэ: 26 но вьi не вэруете: нэсте бо wтъ oвецъ
моихъ, іакоже рэхъ вамъ: 27 oвцьi моz гласа моегw слушаютъ, и азъ знаю ихъ, и по
мнэ грzдутъ: 28 и азъ животъ вэчньiй дамъ имъ, и не погибнутъ во вэки, и не
восхититъ ихъ никтоже wтъ руки моеz: 29 oтецъ мой, иже даде мнэ, болій всэхъ
єсть: и никтоже можетъ восхитити ихъ wтъ руки oтца моегw: 30 азъ и oтецъ єдино
єсма. 31 Взzша же каменіе паки іудеє, да побіютъ єго. 32
Wтвэща имъ іисусъ:
мнwга дwбра дэла іавихъ вамъ wтъ oтца моегw: за кое ихъ дэло каменіе мещете
на мz; 33 Wтвэщаша єму іудеє, глаголюще: w добрэ дэлэ каменіе не мещемъ на тz,
но w хулэ, іакw тьi, человэкъ сьiй, твориши себе бога. 34 Wтвэща имъ іисусъ:
нэсть ли писано въ законэ вашемъ: азъ рэхъ: бози єсте; 35 Аще oньiхъ рече богwвъ,
къ нимже слово божіе бьiсть, и не можетъ разоритисz писаніе: 36 єгоже oтецъ свzти
и посла въ міръ, вьi глаголете, іакw хулу глаголеши, зане рэхъ: сьiнъ божій
єсмь. 37 Аще не творю дэла oтца моегw, не имите ми вэрьi: 38 аще ли творю, аще и
мнэ не вэруете, дэлwмъ моимъ вэруйте: да разумэете и вэруете, іакw во мнэ
oтецъ, и азъ въ немъ. 39 Искаху uбо паки іати єго: и изьiде wтъ рукъ ихъ, 40 и иде
паки на wнъ полъ іoрдана, на мэсто, идэже бэ іwаннъ прежде крестz: и пребьiсть
ту. 41
И мнози пріидоша къ нему, и глаголаху, іакw іwаннъ uбw знаменіz не
сотвори ни єдинагw: всz же, єлика рече іwаннъ w семъ, истинна бzху. 42 И мнози
вэроваша въ него ту.

ГЛАВА ПЕРВАZНАДЕСZТЬ.

Б
э же нэкто болz лазарь wтъ виfаніи, wтъ веси маріиньi и марfьi сестрьi
єz. 2 Бэ же маріа помазавшаz господа мvромъ и wтершаz нозэ єгw власьi
своими, єzже братъ лазарь болzше. 3 Посластэ uбо сєстрэ къ нему, глаголющэ:
господи, се, єгоже любиши, болитъ. 4 Сльiшавъ же іисусъ рече: сіz болэзнь нэсть
къ смерти, но w славэ божіи, да прославитсz сьiнъ божій єz ради. 5 Люблzше же
іисусъ марfу и сестру єz и лазарz. 6 Егда же uсльiша, іакw болитъ, тогда
пребьiсть на немже бэ мэстэ два дни. 7 Потомъ же глагола uченикwмъ: идемъ во
іудею паки. 8 Глаголаша єму uченицьi: равві, ньiнэ искаху тебе каменіемъ
побити іудеє, и паки ли идеши тамw; 9 Wтвэща іисусъ: не два ли надесzте часа
єста во дни; аще кто ходитъ во дни, не поткнетсz, іакw свэтъ міра сегw видитъ:
10
аще же кто ходитъ въ нощи, поткнетсz, іакw нэсть свэта въ немъ. 11 Сіz рече, и
посемъ глагола имъ: лазарь другъ нашъ uспе: но иду, да возбужу єго. 12 Рэша uбо
uченицьi єгw: господи, аще uспе, спасенъ будетъ. 13 Рече же іисусъ w смерти єгw:

страница 18 wтъ 34
oни же мнэша, іакw w uспеніи сна глаголетъ. 14
Тогда рече имъ іисусъ не
wбинуzсz: лазарь uмре: 15
и радуюсz васъ ради, да вэруете, іакw не бэхъ тамw: но
идемъ къ нему. 16
Рече же fwма, глаголемьiй близнецъ, uченикwмъ: идемъ и мьi,
да uмремъ съ нимъ. 17 Пришедъ же іисусъ, wбрэте єго четьiри дни uже имуща во
гробэ. 18 Бэ же виfаніа близъ іерусалима іакw стадій пzтьнадесzть, 19 и мнози
wтъ іудєй бzху пришли къ марfэ и маріи, да uтэшатъ ихъ w братэ єю. 20 Марfа
uбо єгда uсльiша, іакw іисусъ грzдетъ, срэте єго: маріа же дома сэдzше. 21 Рече
же марfа ко іисусу: господи, аще бьi єси здэ бьiлъ, не бьi братъ мой uмерлъ:
22
но и ньiнэ вэмъ, іакw єлика аще просиши wтъ бога, дастъ тебэ богъ. 23 Глагола
єй іисусъ: воскреснетъ братъ твой. 24
Глагола єму марfа: вэмъ, іакw
воскреснетъ въ воскрешеніе, въ послэдній день. 25 Рече же єй іисусъ: азъ єсмь
воскрешеніе и животъ: вэруzй въ мz, аще и uмретъ, wживетъ: 26 и всzкъ живьiй и
вэруzй въ мz не uмретъ во вэки. Е$млеши ли вэру сему; 27 Глагола єму: єй,
господи: азъ вэровахъ, іакw тьi єси хрістосъ сьiнъ божій, иже въ міръ грzдьiй.
28
И сіz рекши, иде и пригласи марію сестру свою тай, рекши: uчитель пришелъ єсть,
и глашаетъ тz. 29 Oна же іакw uсльiша, воста скорw и иде къ нему. 30 Не uже бо бэ
пришелъ іисусъ въ весь, но бэ на мэстэ, идэже срэте єго марfа. 31 Іудеє же uбо
сущіи съ нею въ дому и uтэшающе ю, видэвше марію, іакw скорw воста и изьiде,
по ней идоша, глаголюще, іакw идетъ на гробъ, да плачетъ тамw. 32 Маріа же іакw
пріиде, идэже бэ іисусъ, видэвши єго, паде єму на ногу, глаголющи єму: господи,
аще бьi єси бьiлъ здэ, не бьi uмерлъ мой братъ. 33 Іисусъ uбо, іакw видэ ю
плачущусz и пришедшьiz съ нею іудєи плачущz, запрети духу, и возмутисz самъ,
34
и рече: гдэ положисте єго; Глаголаша єму: господи, пріиди и виждь.
35
Прослезисz іисусъ. 36 Глаголаху uбо жидове: виждь, какw люблzше єго. 37 Нэцьiи
же wтъ нихъ рэша: не можаше ли сей, wтверзьiй oчи слэпому, сотворити, да и сей
не uмретъ; 38 Іисусъ же паки претz въ себэ, пріиде ко гробу. Бэ же пещера, и камень
лежаше на ней. 39
Глагола іисусъ: возмите камень. Глагола єму сестра
uмершагw марfа: господи, uже смердитъ: четверодневенъ бо єсть. 40 Глагола єй
іисусъ: не рэхъ ли ти, іакw аще вэруеши, uзриши славу божію; 41 Взzша uбо камень,
идэже бэ uмерьiй лежz. Іисусъ же возведе oчи горэ и рече: oтче, хвалу тебэ
воздаю, іакw uсльiшалъ єси мz: 42 азъ же вэдэхъ, іакw всегда мz послушаеши:
но народа ради стоzщагw wкрестъ рэхъ, да вэру имутъ, іакw тьi мz послалъ єси.
43
И сіz рекъ, гласомъ великимъ воззва: лазаре, грzди вонъ. 44 И изьiде uмерьiй,
wбzзанъ рукама и ногама uкроемъ, и лице єгw uбрусомъ wбzзано. Глагола имъ
іисусъ: разрэшите єго, и wставите ити. 45 Мнози uбо wтъ іудєй пришедшіи къ

страница 19 wтъ 34
маріи и видэвше, іаже сотвори іисусъ, вэроваша въ него: 46 нэцьiи же wтъ нихъ
идоша къ фарісеwмъ и рекоша имъ, іаже сотвори іисусъ. 47 Собраша uбо архіереє и
фарісеє сонмъ, и глаголаху: что сотворимъ; іакw человэкъ сей мнwга знамєніz
творитъ: 48 аще wставимъ єго такw, вси uвэруютъ въ него: и пріидутъ римлzне, и
возмутъ мэсто и іазьiкъ нашъ. 49 Единъ же нэкто wтъ нихъ каіафа, архіерей сьiй
лэту тому, рече имъ: вьi не вэсте ничесwже, 50 ни помьiшлzете, іакw uне єсть
намъ, да єдинъ человэкъ uмретъ за люди, а не весь іазьiкъ погибнетъ. 51 Сегw же
w себэ не рече: но архіерей сьiй лэту тому, прорече, іакw хотzше іисусъ uмрети
за люди, 52 и не токмw за люди, но да и чада божіz расточєнаz соберетъ во єдино.
53
Wтъ тогw uбо дне совэщаша, да uбіютъ єго. 54 Іисусъ же ктому не іавэ хождаше
во іудеехъ, но иде wттуду во страну близъ пустьiни, во єфремъ нарицаемьiй
градъ, и ту хождаше со uченики своими. 55 Бэ же близъ пасха іудейска, и взьiдоша
мнози во іерусалимъ wтъ странъ прежде пасхи, да wчистzтсz. 56
Искаху uбо
іисуса, и глаголаху къ себэ, въ церкви стоzще: что мнитсz вамъ, іакw не имать
ли пріити въ праздникъ; 57
Даша же архіереє и фарісеє заповэдь, да аще кто
wщутитъ єго, гдэ будетъ, повэсть, іакw да имутъ єго.

ГЛАВА ВТОРАZНАДЕСZТЬ.

І
исусъ же прежде шести дній пасхи пріиде въ виfанію, идэже бэ лазарь
uмерьiй, єгоже воскреси wтъ мертвьiхъ. 2 Сотвориша же єму вечерю ту, и
марfа служаше: лазарь же єдинъ бэ wтъ возлежащихъ съ нимъ. 3 Маріа же пріемши
літру мvра нарда пістіка многоцэнна, помаза нозэ іисусwвэ, и wтре власьi
своими нозэ єгw: храмина же исполнисz wтъ вони масти. 4 Глагола же єдинъ wтъ
uченикъ єгw, іуда сімwновъ іскаріwтскій, иже хотzше єго предати: 5 чесw ради
мvро сіе не продано бьiсть на тріехъ стэхъ пэнzзь и дано нищьiмъ; 6 Сіе же рече,
не іакw w нищихъ печашесz, но іакw тать бэ, и ковчежецъ имэzше, и вметаємаz
ношаше. 7 Рече же іисусъ: не дэйте єz, да въ день погребеніz моегw соблюдетъ є:
8
нищьiz бо всегда имате съ собою, мене же не всегда имате. 9 Разумэ же народъ
многъ wтъ іудєй, іакw ту єсть: и пріидоша не іисуса ради токмw, но да и лазарz
видzтъ, єгоже воскреси wтъ мертвьiхъ. 10
Совэщаша же архіереє, да и лазарz
uбіютъ, 11 іакw мнози єгw ради идzху wтъ іудєй и вэроваху во іисуса. 12 Во
uтрій же день народъ многъ пришедьiй въ праздникъ, сльiшавше, іакw іисусъ
грzдетъ во іерусалимъ, 13 пріzша ваіа wтъ фінікъ, и изьiдоша въ срэтеніе єму,
и зваху глаголюще: wсанна, благословенъ грzдьiй во имz господне, царь

страница 20 wтъ 34
ісраилевъ. 14 Wбрэтъ же іисусъ oслz, всэде на не, іакоже єсть писано: 15 не бойсz,
дщи сіwнz: се царь твой грzдетъ, сэдz на жребzти oсли. 16 Сихъ же не разумэша
uченицьi єгw прежде: но єгда прослависz іисусъ, тогда помzнуша, іакw сіz
бьiша w немъ писана, и сіz сотвориша єму. 17 Свидэтелствоваше uбо народъ, иже
бэ прежде съ нимъ, єгда лазарz возгласи wтъ гроба и воскреси єго wтъ мертвьiхъ:
18
сегw ради и срэте єго народъ, іакw сльiшаша єго сіе сотворша знаменіе.
19
Фарісеє uбо рэша къ себэ: видите, іакw никаzже польза єсть; се міръ по немъ
идетъ. 20
Бzху же нэцьiи єллини wтъ пришедшихъ, да поклонzтсz въ праздникъ:
21
сіи uбо приступиша къ філіппу, иже бэ wтъ виfсаідьi галілейскіz, и молzху
єго, глаголюще: господи, хощемъ іисуса видэти. 22
Пріиде філіппъ и глагола
андреови: и паки андрей и філіппъ глаголаста іисусови. 23 Іисусъ же wтвэща
има, глаголz: пріиде часъ, да прославитсz сьiнъ человэческій: 24 аминь, аминь
глаголю вамъ: аще зерно пшенично падъ на земли не uмретъ, то єдино пребьiваетъ:
аще же uмретъ, многъ плодъ сотворитъ: 25
любzй душу свою, погубитъ ю: и
ненавидzй души своеz въ мірэ семъ, въ животъ вэчньiй сохранитъ ю: 26 аще кто
мнэ служитъ, мнэ да послэдствуетъ: и идэже єсмь азъ, ту и слуга мой
будетъ: и аще кто мнэ служитъ, почтитъ єго oтецъ мой: 27
ньiнэ душа моz
возмутисz и что реку; Oтче, спаси мz wтъ часа сегw: но сегw ради пріидохъ на
часъ сей: 28 oтче, прослави имz твое. Пріиде же гласъ съ небесе: и прославихъ, и
паки прославлю. 29 Народъ же стоzй и сльiшавъ, глаголаху: громъ бьiсть. Иніи
глаголаху: аггелъ глагола єму. 30 Wтвэща іисусъ и рече: не менє ради гласъ сей
бьiсть, но народа ради: 31 ньiнэ судъ єсть міру сему: ньiнэ кнzзь міра сегw
изгнанъ будетъ вонъ: 32 и аще азъ вознесенъ буду wтъ земли, всz привлеку къ себэ.
33
Сіе же глаголаше, назнаменуz, коею смертію хотzше uмрети. 34 Wтвэща єму
народъ: мьi сльiшахомъ wтъ закона, іакw хрістосъ пребьiваетъ во вэки: какw тьi
глаголеши: вознестисz подобаетъ сьiну человэческому; кто єсть сей сьiнъ
человэческій; 35 Рече же имъ іисусъ: єще мало времz свэтъ въ васъ єсть: ходите,
дондеже свэтъ имате, да тма васъ не иметъ: и ходzй во тмэ не вэсть, камw
идетъ: 36 дондеже свэтъ имате, вэруйте во свэтъ, да сьiнове свэта будете.
Сіz глагола іисусъ, и wтшедъ скрьiсz wтъ нихъ. 37 Толика же знамєніz сотворшу
єму предъ ними, не вэроваху въ него, 38 да сбудетсz слово исаіи пророка, єже рече:
господи, кто вэрова слуху нашему; и мьiшца господнz кому wткрьiсz; 39 Сегw
ради не можаху вэровати, іакw паки рече исаіа: 40 wслэпи oчи ихъ, и wкаменилъ єсть
сердца ихъ, да не видzтъ oчима, ни разумэютъ сердцемъ, и wбратzтсz, и исцэлю
ихъ. 41 Сіz рече исаіа, єгда видэ славу єгw и глагола w немъ. 42 Oбаче uбw и wтъ

страница 21 wтъ 34
кнzзь мнози вэроваша въ него: но фарісєй ради не исповэдоваху, да не изъ сонмищъ
изгнани будутъ: 43 возлюбиша бо паче славу человэческую, неже славу божію.
44
Іисусъ же воззва и рече: вэруzй въ мz не вэруетъ въ мz, но въ пославшаго мz:
45
и видzй мz видитъ пославшаго мz: 46 азъ свэтъ въ міръ пріидохъ, да всzкъ
вэруzй въ мz во тмэ не пребудетъ: 47 и аще кто uсльiшитъ глагольi моz и не
вэруетъ, азъ не сужду єму: не пріидохъ бо, да сужду мірови, но да спасу міръ:
48
wтметаzйсz менє и не пріемлzй глагwлъ моихъ имать судzщаго єму: слово,
єже глаголахъ, то судитъ єму въ послэдній день: 49
іакw азъ wтъ себє не
глаголахъ: но пославьiй мz oтецъ, той мнэ заповэдь даде, что реку и что
возглаголю: 50 и вэмъ, іакw заповэдь єгw животъ вэчньiй єсть: іаже uбо азъ
глаголю, іакоже рече мнэ oтецъ, такw глаголю.

ГЛАВА ТРЕТІZНАДЕСZТЬ.

П
режде же праздника пасхи, вэдьiй іисусъ, іакw пріиде єму часъ, да прейдетъ
wтъ міра сегw ко oтцу, возлюбль своz сущьiz въ мірэ, до конца возлюби ихъ.
2
И вечери бьiвшей, діаволу uже вложившу въ сердце іудэ сімwнову
іскаріwтскому, да єго предастъ, 3 вэдьiй іисусъ, іакw всz даде єму oтецъ въ
руцэ, и іакw wтъ бога изьiде и къ богу грzдетъ: 4 воста wтъ вечери, и положи ризьi,
и пріемъ лентіонъ, препоzсасz: 5 потомъ вліz воду во uмьiвалницу, и начатъ
uмьiвати ноги uченикwмъ и wтирати лентіемъ, имже бэ препоzсанъ. 6 Пріиде же
къ сімwну петру, и глагола єму той: господи, тьi ли мои uмьiеши нозэ;
7
Wтвэща іисусъ и рече єму: єже азъ творю, тьi не вэси ньiнэ, uразумэеши же по
сихъ. 8 Глагола єму петръ: не uмьiеши нwгу моєю во вэки. Wтвэща єму іисусъ:
аще не uмьiю тебе, не имаши части со мною. 9 Глагола єму сімwнъ петръ: господи,
не нозэ мои токмw, но и руцэ и главу. 10 Глагола єму іисусъ: измовенньiй не
требуетъ, токмw нозэ uмьiти, єсть бо весь чистъ: и вьi чисти єсте, но не вси.
11
Вэдzше бо предающаго єго: сегw ради рече, іакw не вси чисти єсте. 12 Егда же
uмьi ноги ихъ, пріzтъ ризьi своz, возлегъ паки, рече имъ: вэсте ли, что сотворихъ
вамъ; 13 Вьi глашаете мz uчителz и господа: и добрэ глаголете, єсмь бо. 14 Аще
uбо азъ uмьiхъ ваши нозэ, господь и uчитель, и вьi должни єсте другъ другу
uмьiвати нозэ: 15 wбразъ бо дахъ вамъ, да, іакоже азъ сотворихъ вамъ, и вьi
творите. 16 Аминь, аминь глаголю вамъ: нэсть рабъ болій господа своегw, ни
посланникъ болій пославшагw єго. 17 Аще сіz вэсте, блажени єсте, аще творите z.
18
Не w всэхъ васъ глаголю: азъ бо вэмъ, ихже избрахъ: но да писаніе сбудетсz:

страница 22 wтъ 34
іадьiй со мною хлэбъ воздвиже на мz пzту свою. 19
Wтселэ глаголю вамъ,
прежде даже не будетъ, да, єгда будетъ, вэру имете, іакw азъ єсмь. 20 Аминь,
аминь глаголю вамъ: пріемлzй, аще кого послю, мене пріемлетъ: а пріемлzй мене
пріемлетъ пославшаго мz. 21
Сіz рекъ іисусъ возмутисz духомъ и
свидэтелствова и рече: аминь, аминь глаголю вамъ, іакw єдинъ wтъ васъ
предастъ мz. 22
Сзирахусz uбо между собою uченицьi, недоумэющесz, w комъ
глаголетъ. 23
Бэ же єдинъ wтъ uченикъ єгw возлежz на лонэ іисусовэ, єгоже
люблzше іисусъ: 24 поману же сему сімwнъ петръ вопросити, кто бьi бьiлъ, w
немже глаголетъ. 25 Нападъ же той на пєрси іисусwвьi, глагола єму: господи,
кто єсть; 26 Wтвэща іисусъ: той єсть, ємуже азъ wмочивъ хлэбъ подамъ. И wмочь
хлэбъ, даде іудэ сімwнову іскаріwтскому. 27 И по хлэбэ тогда вниде въ oнь
сатана. Глагола uбо єму іисусъ: єже твориши, сотвори скорw. 28 Сегw же никтоже
разумэ wтъ возлежащихъ, къ чесому рече єму. 29 Нэцьiи же мнzху, понеже ковчежецъ
имzше іуда, іакw глаголетъ єму іисусъ: купи, єже требуемъ на праздникъ: или
нищьiмъ да нэчто дастъ. 30 Пріимъ же oнъ хлэбъ, абіе изьiде: бэ же нощь. Егда
изьiде, 31
глагола іисусъ: ньiнэ прослависz сьiнъ человэческій, и богъ
прослависz w немъ: 32 аще богъ прослависz w немъ, и богъ прославитъ єго въ себэ,
и абіе прославитъ єго. 33 Чадца, єще съ вами малw єсмь: взьiщете мене, и іакоже
рэхъ іудеwмъ, іакw аможе азъ иду, вьi не можете пріити: и вамъ глаголю ньiнэ.
34
Заповэдь новую даю вамъ, да любите другъ друга: іакоже возлюбихъ вьi, да и
вьi любите себе: 35 w семъ разумэютъ вси, іакw мои uченицьi єсте, аще любовь
имате между собою. 36 Глагола єму сімwнъ петръ: господи, камw идеши; Wтвэща
єму іисусъ: аможе азъ иду, не можеши ньiнэ по мнэ ити: послэди же по мнэ идеши.
37
Глагола єму петръ: господи, почто не могу ньiнэ по тебэ ити; ньiнэ душу мою
за тz положу. 38 Wтвэща єму іисусъ: душу ли твою за мz положиши; аминь, аминь
глаголю тебэ: не возгласитъ алектwръ, дондеже wтвержешисz менє трищи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАZНАДЕСZТЬ.

Д
а не смущаетсz сердце ваше: вэруйте въ бога, и въ мz вэруйте: 2 въ дому
oтца моегw wбитєли мнwги суть: аще ли же ни, реклъ бьiхъ вамъ: иду
uготовати мэсто вамъ: 3 и аще пойду и uготовлю мэсто вамъ, паки пріиду и
поиму вьi къ себэ, да, идэже єсмь азъ и вьi будете: 4 и аможе азъ иду, вэсте, и
путь вэсте. 5 Глагола єму fома: господи, не вэмьi, камw идеши: и какw можемъ
путь вэдэти; 6 Глагола єму іисусъ: азъ єсмь путь и истина и животъ: никтоже

страница 23 wтъ 34
пріидетъ ко oтцу, токмw мною: 7 аще мz бьiсте знали, и oтца моего знали бьiсте
uбw: и wтселэ познасте єго, и видэсте єго. 8 Глагола єму філіппъ: господи,
покажи намъ oтца, и довлэетъ намъ. 9 Глагола єму іисусъ: толико времz съ вами
єсмь, и не позналъ єси мене, філіппе; видэвьiй мене видэ oтца: и какw тьi
глаголеши: покажи намъ oтца; 10 не вэруеши ли, іакw азъ во oтцэ, и oтецъ во мнэ
єсть; глагольi, іаже азъ глаголю вамъ, w себэ не глаголю: oтецъ же во мнэ
пребьiваzй, той творитъ дэла: 11 вэруйте мнэ, іакw азъ во oтцэ, и oтецъ во мнэ:
аще ли же ни, за та дэла вэру имите ми. 12 Аминь, аминь глаголю вамъ: вэруzй
въ мz, дэла, іаже азъ творю, и той сотворитъ, и бwлша сихъ сотворитъ: іакw азъ
ко oтцу моему грzду: 13 и єже аще что просите wтъ oтца во имz мое, то сотворю, да
прославитсz oтецъ въ сьiнэ: 14 и аще чесw просите во имz мое, азъ сотворю. 15 Аще
любите мz, запwвэди моz соблюдите, 16 и азъ uмолю oтца, и иного uтэшителz
дастъ вамъ, да будетъ съ вами въ вэкъ, 17 духъ истиньi, єгwже міръ не можетъ
пріzти, іакw не видитъ єгw, ниже знаетъ єгw: вьi же знаете єго, іакw въ васъ
пребьiваетъ и въ васъ будетъ. 18 Не wставлю васъ сирьi: пріиду къ вамъ: 19 єще
малw, и міръ ктому не uвидитъ мене, вьi же uвидите мz, іакw азъ живу, и вьi
живи будете: 20 въ той день uразумэете вьi, іакw азъ во oтцэ моемъ, и вьi во
мнэ, и азъ въ васъ. 21 Имэzй запwвэди моz и соблюдаzй ихъ, той єсть любzй мz:
а любzй мz возлюбленъ будетъ oтцемъ моимъ, и азъ возлюблю єго, и іавлюсz
єму самъ. 22 Глагола єму іуда не іскаріwтскій: господи, и что бьiсть, іакw
намъ хощеши іавитисz, а не мірови; 23 Wтвэща іисусъ и рече єму: аще кто любитъ
мz, слово мое соблюдетъ: и oтецъ мой возлюбитъ єго, и къ нему пріидема, и
wбитель u негw сотворима: 24 не любzй мz словесъ моихъ не соблюдаетъ: и слово,
єже сльiшасте, нэсть мое, но пославшагw мz oтца. 25 Сіz глаголахъ вамъ въ
васъ сьiй: 26 uтэшитель же, духъ свzтьiй, єгоже послетъ oтецъ во имz мое, той
вьi научитъ всему, и воспомzнетъ вамъ всz, іаже рэхъ вамъ. 27 Миръ wставлzю
вамъ, миръ мой даю вамъ: не іакоже міръ даетъ, азъ даю вамъ. Да не смущаетсz
сердце ваше, ни uстрашаетъ. 28 Сльiшасте, іакw азъ рэхъ вамъ: иду и пріиду къ
вамъ. Аще бьiсте любили мz, возрадовалисz бьiсте uбw, іакw рэхъ: иду ко oтцу:
іакw oтецъ мой болій менє єсть. 29 И ньiнэ рэхъ вамъ, прежде даже не будетъ, да,
єгда будетъ, вэру имете. 30 Ктому не многw глаголю съ вами: грzдетъ бо сегw
міра кнzзь, и во мнэ не имать ничесwже. 31 Но да разумэетъ міръ, іакw люблю
oтца, и іакоже заповэда мнэ oтецъ, такw творю: востаните, идемъ wтсюду.

ГЛАВА ПZТАZНАДЕСZТЬ.

страница 24 wтъ 34
А
зъ єсмь лоза истиннаz, и oтецъ мой дэлатель єсть: 2 всzку розгу w мнэ не
творzщую плода, изметъ ю: и всzку творzщую плодъ, wтребитъ ю, да
множайшій плодъ принесетъ. 3 Uже вьi чисти єсте за слово, єже глаголахъ вамъ.
4
Будите во мнэ, и азъ въ васъ. ІАкоже розга не можетъ плода сотворити w себэ,
аще не будетъ на лозэ, такw и вьi, аще во мнэ не пребудете. 5 Азъ єсмь лоза, вьi
же рождіе: и иже будетъ во мнэ, и азъ въ немъ, той сотворитъ плодъ многъ, іакw
безъ менє не можете творити ничесwже: 6 аще кто во мнэ не пребудетъ, извержетсz
вонъ, іакоже розга, и изсьiшетъ: и собираютъ ю и во oгнь влагаютъ, и сгараетъ:
7
аще пребудете во мнэ и глагольi мои въ васъ пребудутъ, єгwже аще хощете,
просите, и будетъ вамъ: 8 w семъ прослависz oтецъ мой, да плодъ многъ сотворите,
и будете мои uченицьi. 9 ІАкоже возлюби мz oтецъ, и азъ возлюбихъ васъ: будите
въ любви моей: 10 аще запwвэди моz соблюдете, пребудете въ любви моей, іакоже
азъ запwвэди oтца моегw соблюдохъ, и пребьiваю въ єгw любви. 11 Сіz глаголахъ
вамъ, да радость моz въ васъ будетъ и радость ваша исполнитсz. 12 Сіz єсть
заповэдь моz, да любите другъ друга, іакоже возлюбихъ вьi: 13 болши сеz любве
никтоже имать, да кто душу свою положитъ за други своz. 14 Вьi друзи мои єсте,
аще творите, єлика азъ заповэдаю вамъ: 15 не ктому васъ глаголю рабьi, іакw рабъ
не вэсть, что творитъ господь єгw: васъ же рекохъ други, іакw всz, іаже сльiшахъ
wтъ oтца моегw, сказахъ вамъ. 16 Не вьi мене избрасте, но азъ избрахъ васъ, и
положихъ васъ, да вьi идете и плодъ принесете, и плодъ вашъ пребудетъ, да, єгwже
аще просите wтъ oтца во имz мое, дастъ вамъ. 17 Сіz заповэдаю вамъ, да любите
другъ друга. 18
Аще міръ васъ ненавидитъ, вэдите, іакw мене прежде васъ
возненавидэ: 19 аще wтъ міра бьiсте бьiли, міръ uбw свое любилъ бьi: іакоже
wтъ міра нэсте, но азъ избрахъ вьi wтъ міра, сегw ради ненавидитъ васъ міръ.
20
Поминайте слово, єже азъ рэхъ вамъ: нэсть рабъ болій господа своегw: аще мене
изгнаша, и васъ изженутъ: аще слово мое соблюдоша, и ваше соблюдутъ: 21 но сіz
всz творzтъ вамъ за имz мое, іакw не вэдzтъ пославшагw мz. 22 Аще не бьiхъ
пришелъ и глаголалъ имъ, грэха не бьiша имэли: ньiнэ же извиненіz не имутъ w
грэсэ своемъ: 23 ненавидzй мене, и oтца моего ненавидитъ: 24 аще дэлъ не бьiхъ
сотворилъ въ нихъ, ихже инъ никтоже сотвори, грэха не бьiша имэли: ньiнэ же и
видэша, и возненавидэша мене и oтца моего: 25 но да сбудетсz слово, писанное въ
законэ ихъ, іакw возненавидэша мz туне. 26 Егда же пріидетъ uтэшитель, єгоже
азъ послю вамъ wтъ oтца, духъ истиньi, иже wтъ oтца исходитъ, той
свидэтелствуетъ w мнэ: 27 и вьi же свидэтелствуете, іакw искони со мною єсте.

страница 25 wтъ 34
ГЛАВА ШЕСТАZНАДЕСZТЬ.

С
іz глаголахъ вамъ, да не соблазнитесz. 2 Wтъ сонмищъ ижденутъ вьi: но
пріидетъ часъ, да всzкъ, иже uбіетъ вьi, возмнитсz службу приносити
богу: 3 и сіz сотворzтъ, іакw не познаша oтца, ни менє. 4 Но сіz глаголахъ вамъ,
да, єгда пріидетъ часъ, воспомzнете сіz, іакw азъ рэхъ вамъ: сихъ же вамъ
исперва не рэхъ, іакw съ вами бэхъ. 5 Ньiнэ же иду къ пославшему мz, и никтоже
wтъ васъ вопрошаетъ мене: камw идеши; 6 Но іакw сіz глаголахъ вамъ, скорби
исполнихъ сердца ваша. 7 Но азъ истину вамъ глаголю: uне єсть вамъ, да азъ
иду: аще бо не иду азъ; uтэшитель не пріидетъ къ вамъ: аще ли же иду, послю єго
къ вамъ, 8 и пришедъ oнъ wбличитъ міръ w грэсэ и w правдэ и w судэ: 9 w грэсэ uбw,
іакw не вэруютъ въ мz: 10 w правдэ же, іакw ко oтцу моему иду, и ктому не видите
менє: 11 w судэ же, іакw кнzзь міра сегw wсужденъ бьiсть. 12 Еще многw имамъ
глаголати вамъ, но не можете носити ньiнэ: 13
єгда же пріидетъ oнъ, духъ
истиньi, наставитъ вьi на всzку истину: не wтъ себє бо глаголати имать, но
єлика аще uсльiшитъ, глаголати имать, и грzдущаz возвэститъ вамъ: 14 oнъ мz
прославитъ, іакw wтъ моегw пріиметъ и возвэститъ вамъ. 15 Всz, єлика имать
oтецъ, моz суть: сегw ради рэхъ, іакw wтъ моегw пріиметъ и возвэститъ вамъ.
16
Вмалэ, и не видите менє: и паки вмалэ, и uзрите мz, іакw иду ко oтцу. 17 Рэша
же wтъ uченикъ єгw къ себэ: что єсть сіе, єже глаголетъ намъ: вмалэ, и не видите
менє: и паки вмалэ, и uзрите мz: и: іакw азъ иду ко oтцу; 18 Глаголаху uбо: что
сіе єсть, єже глаголетъ: вмалэ, не вэмьi, что глаголетъ. 19 Разумэ же іисусъ,
іакw хотzху єго вопрошати, и рече имъ: w семъ ли стzзаетесz между собою, іакw
рэхъ: вмалэ, и не видите менє: и паки вмалэ, и uзрите мz; 20 аминь, аминь глаголю
вамъ, іакw восплачетесz и возрьiдаете вьi, а міръ возрадуетсz: вьi же
печальни будете, но печаль ваша въ радость будетъ: 21 жена єгда раждаетъ, скорбь
имать, іакw пріиде годъ єz: єгда же родитъ oтроча, ктому не помнитъ скорби за
радость, іакw родисz человэкъ въ міръ: 22 и вьi же печаль имате uбw ньiнэ: паки
же uзрю вьi, и возрадуетсz сердце ваше, и радости вашеz никтоже возметъ wтъ
васъ: 23 и въ той день мене не воспросите ничесwже. Аминь, аминь глаголю вамъ,
іакw єлика аще чесw просите wтъ oтца во имz мое, дастъ вамъ: 24
доселэ не
просисте ничесwже во имz мое: просите, и пріимете, да радость ваша исполнена
будетъ. 25 Сіz въ притчахъ глаголахъ вамъ: но пріидетъ часъ, єгда ктому въ
притчахъ не глаголю вамъ, но іавэ w oтцэ возвэщу вамъ. 26 Въ той день во имz

страница 26 wтъ 34
мое воспросите, и не глаголю вамъ, іакw азъ uмолю oтца w васъ: 27 самъ бо oтецъ
любитъ вьi, іакw вьi мене возлюбисте и вэровасте, іакw азъ wтъ бога изьiдохъ.
28
Изьiдохъ wтъ oтца, и пріидохъ въ міръ: и паки wставлzю міръ, и иду ко oтцу.
29
Глаголаша єму uченицьi єгw: се, ньiнэ не wбинуzсz глаголеши, а притчи ни
коеzже не глаголеши: 30 ньiнэ вэмьi, іакw вэси всz и не требуеши, да кто тz
вопрошаетъ: w семъ вэруемъ, іакw wтъ бога изшелъ єси. 31 Wтвэща имъ іисусъ:
ньiнэ ли вэруете; 32 се, грzдетъ часъ, и ньiнэ пріиде, да разьiдетесz кійждо во
своz и мене єдинаго wставите: и нэсмь єдинъ, іакw oтецъ со мною єсть: 33 сіz
глаголахъ вамъ, да во мнэ миръ имате: въ мірэ скорбни будете: но дерзайте,
іакw азъ побэдихъ міръ.

ГЛАВА СЕДМАZНАДЕСZТЬ.

С
іz глагола іисусъ и возведе oчи свои на небо и рече: oтче, пріиде часъ:
прослави сьiна твоего, да и сьiнъ твой прославитъ тz: 2 іакоже далъ єси
єму власть всzкіz плоти, да всzко, єже далъ єси єму, дастъ имъ животъ
вэчньiй: 3 се же єсть животъ вэчньiй, да знаютъ тебе єдинаго истиннаго бога, и
єгоже послалъ єси іисусъ хріста. 4 Азъ прославихъ тz на земли, дэло совершихъ,
єже далъ єси мнэ да сотворю: 5 и ньiнэ прослави мz тьi, oтче, u тебє самогw
славою, юже имэхъ u тебє прежде міръ не бьiсть. 6 ІАвихъ имz твое человэкwмъ,
ихже далъ єси мнэ wтъ міра: твои бэша, и мнэ ихъ далъ єси, и слово твое
сохраниша: 7 ньiнэ разумэша, іакw всz, єлика далъ єси мнэ, wтъ тебє суть: 8 іакw
глагольi, ихже далъ єси мнэ, дахъ имъ, и тіи пріzша, и разумэша воистинну,
іакw wтъ тебє изьiдохъ, и вэроваша, іакw тьi мz послалъ єси. 9 Азъ w сихъ молю:
не w мірэ молю, но w тэхъ, ихже далъ єси мнэ, іакw твои суть: 10 и моz всz твоz
суть, и твоz моz: и прославихсz въ нихъ: 11 и ктому нэсмь въ мірэ, и сіи въ мірэ
суть, и азъ къ тебэ грzду. Oтче свzтьiй, соблюди ихъ во имz твое, ихже далъ єси
мнэ, да будутъ єдино, іакоже и мьi. 12 Егда бэхъ съ ними въ мірэ, азъ соблюдахъ
ихъ во имz твое: ихже далъ єси мнэ, сохранихъ, и никтоже wтъ нихъ погибе, токмw
сьiнъ погибельньiй, да сбудетсz писаніе: 13
ньiнэ же къ тебэ грzду, и сіz
глаголю въ мірэ, да имутъ радость мою исполнену въ себэ. 14 Азъ дахъ имъ
слово твое, и міръ возненавидэ ихъ, іакw не суть wтъ міра, іакоже и азъ wтъ
міра нэсмь: 15
не молю, да возмеши ихъ wтъ міра, но да соблюдеши ихъ wтъ
непріzзни: 16 wтъ міра не суть, іакоже и азъ wтъ міра нэсмь: 17 свzти ихъ во
истину твою: слово твое истина єсть. 18 ІАкоже мене послалъ єси въ міръ, и азъ

страница 27 wтъ 34
послахъ ихъ въ міръ, 19 и за нихъ азъ свzщу себе, да и тіи будутъ свzщени во
истину. 20 Не w сихъ же молю токмw, но и w вэрующихъ словесе ихъ ради въ мz, 21 да
вси єдино будутъ: іакоже тьi, oтче, во мнэ, и азъ въ тебэ, да и тіи въ насъ єдино
будутъ: да міръ вэру иметъ, іакw тьi мz послалъ єси: 22 и азъ славу, юже далъ
єси мнэ, дахъ имъ: да будутъ єдино, іакоже мьi єдино єсма: 23 азъ въ нихъ, и тьi
во мнэ: да будутъ совершени во єдино, и да разумэетъ міръ, іакw тьi мz
послалъ єси и возлюбилъ єси ихъ, іакоже мене возлюбилъ єси. 24 Oтче, ихже далъ
єси мнэ, хощу, да идэже єсмь азъ, и тіи будутъ со мною, да видzтъ славу мою,
юже далъ єси мнэ, іакw возлюбилъ мz єси прежде сложеніz міра. 25
Oтче
праведньiй, и міръ тебє не позна, азъ же тz познахъ, и сіи познаша, іакw тьi мz
послалъ єси: 26 и сказахъ имъ имz твое, и скажу, да любьi, єюже мz єси возлюбилъ,
въ нихъ будетъ, и азъ въ нихъ.

ГЛАВА OСМАZНАДЕСZТЬ.

И
сіz рекъ іисусъ, изьiде со uченики своими на wнъ полъ потока кедрска, идэже
бэ вертоградъ, въ oньже вниде самъ и uченицьi єгw: 2 вэдzше же и іуда
предаzй єго мэсто, іакw множицею собирашесz іисусъ ту со uченики своими.
3
Іуда uбо пріемь спіру и wтъ архіерєй и фарісєй слуги, пріиде тамw со
свэтильi и свэщами и oружіи. 4 Іисусъ же вэдьiй всz грzдущаz нань, изшедъ
рече имъ: когw ищете; 5 Wтвэщаша єму: іисуса назwреа. Глагола имъ іисусъ: азъ
єсмь. Стоzше же и іуда, иже предаzше єго, съ ними. 6 Егда же рече имъ: азъ єсмь,
идоша вспzть и падоша на земли. 7 Паки uбо вопроси ихъ іисусъ: когw ищете; Oни же
рэша: іисуса назwреа. 8 Wтвэща іисусъ: рэхъ вамъ, іакw азъ єсмь: аще uбо менє
ищете, wставите сихъ ити: 9 да сбудетсz слово, єже рече, іакw ихже далъ єси мнэ,
не погубихъ wтъ нихъ ни когwже. 10 Сімwнъ же петръ, имьiй ножъ, извлече єго, и
uдари архіереова раба, и uрэза єму uхо десное: бэ же имz рабу малхъ. 11 Рече uбо
іисусъ петрови, вонзи ножъ въ ножницу: чашу, юже даде мнэ oтецъ, не имамъ ли
пити єz, 12 спіра же и тьiсzщникъ и слуги іудейстіи іаша іисуса и свzзаша єго,
13
и ведоша єго ко аннэ первэе: бэ бо тесть каіафэ, иже бэ архіерей лэту тому: 14 бэ
же каіафа давьiй совэтъ іудеwмъ, іакw uне єсть єдиному человэку uмрети за
люди. 15 По іисусэ же идzше сімwнъ петръ и другій uченикъ: uченикъ же той бэ
знаемь архіереови, и вниде со іисусомъ во дворъ архіереовъ: 16 петръ же стоzше при
дверехъ внэ. Изьiде uбо uченикъ той, иже бэ знаемь архіереови, и рече дверницэ, и
введе петра. 17 Глагола же раба дверница петрови: єда и тьi uченикъ єси человэка

страница 28 wтъ 34
сегw; Глагола oнъ: нэсмь. 18 Стоzху же раби и слуги oгнь сотворше, іакw зима бэ,
и грэzхусz: бэ же съ ними петръ стоz и грэzсz. 19 Архіерей же вопроси іисуса w
uченицэхъ єгw и w uченіи єгw. 20 Wтвэща єму іисусъ: азъ не wбинуzсz глаголахъ
міру: азъ всегда uчахъ на сонмищахъ и въ церкви, идэже всегда іудеє
снемлютсz, и тай не глаголахъ ничесwже: 21
что мz вопрошаеши; вопроси
сльiшавшихъ, что глаголахъ имъ: се, сіи вэдzтъ, іаже рэхъ азъ. 22 Сіz же рекшу
єму, єдинъ wтъ предстоzщихъ слугъ uдари въ ланиту іисуса, рекъ: такw ли
wтвэщаваеши архіереови; 23
Wтвэща єму іисусъ: аще ѕлэ глаголахъ,
свидэтелствуй w ѕлэ: аще ли добрэ, что мz біеши; 24
Посла же єго анна свzзана
къ каіафэ архіереови. 25
Бэ же сімwнъ петръ стоz и грэzсz. Рэша же єму: єда и тьi
wтъ uченикъ єгw єси; Oнъ же wтвержесz и рече: нэсмь. 26 Глагола єдинъ wтъ рабъ
архіереовьiхъ, южика сьiй, ємуже петръ uрэза uхо: не азъ ли тz видэхъ въ
вертоградэ съ нимъ; 27
Паки uбо петръ wтвержесz, и абіе пэтель возгласи.
28
Ведоша же іисуса wтъ каіафьi въ претwръ. Бэ же uтро: и тіи не внидоша въ
претwръ, да не wсквернzтсz, но да іадzтъ пасху. 29 Изьiде же пілатъ къ нимъ вонъ
и рече: кую вину приносите на человэка сего; 30 Wтвэщаша и рэша єму: аще не бьi
бьiлъ сей ѕлодэй, не бьiхомъ предали єго тебэ. 31 Рече же имъ пілатъ: поимите
єго вьi и по закону вашему судите єму. Рэша же єму іудеє: намъ не достоитъ
uбити ни когоже: 32
да слово іисусово сбудетсz, єже рече, назнаменуz, коею
смертію хотzше uмрети. 33 Вниде uбо паки пілатъ въ претwръ, и пригласи іисуса,
и рече єму: тьi ли єси царь іудейскъ; 34 Wтвэща єму іисусъ: w себэ ли тьi сіе
глаголеши, или иніи тебэ рекоша w мнэ; 35 Wтвэща пілатъ: єда азъ жидовинъ
єсмь; родъ твой и архіереє предаша тz мнэ: что єси сотворилъ; 36 Wтвэща іисусъ:
царство мое нэсть wтъ міра сегw: аще wтъ міра сегw бьiло бьi царство мое,
слуги мои uбw подвизалисz бьiша, да не преданъ бьiхъ бьiлъ іудеwмъ: ньiнэ
же царство мое нэсть wтсюду. 37 Рече же єму пілатъ: uбо царь ли єси тьi; Wтвэща
іисусъ: тьi глаголеши, іакw царь єсмь азъ: азъ на сіе родихсz и на сіе пріидохъ
въ міръ, да свидэтелствую истину: и всzкъ, иже єсть wтъ истиньi, послушаетъ
гласа моегw. 38 Глагола єму пілатъ: что єсть истина; И сіе рекъ, паки изьiде ко
іудеwмъ, и глагола имъ: азъ ни єдиньiz виньi wбрэтаю въ немъ: 39
єсть же
wбьiчай вамъ, да єдинаго вамъ wтпущу на пасху: хощете ли uбо, да wтпущу
вамъ царz іудейска; 40 Возопиша же паки вси, глаголюще: не сего, но варавву. Бэ
же варавва разбойникъ.

ГЛАВА ДЕВZТАZНАДЕСZТЬ.

страница 29 wтъ 34
Т
огда uбо пілатъ поzтъ іисуса, и би єго: 2 и воини сплетше вэнецъ wтъ
терніz, возложиша єму на главу, и въ ризу багрzну wблекоша єго, 3 и
глаголаху: радуйсz, царю іудейскій. И біzху єго по ланитома. 4 Изьiде uбо паки
вонъ пілатъ, и глагола имъ: се, извожду єго вамъ вонъ, да разумэете, іакw въ
немъ ни єдиньiz виньi wбрэтаю. 5 Изьiде же вонъ іисусъ, носz терновенъ вэнецъ
и багрzну ризу. И глагола имъ: се, человэкъ. 6 Егда же видэша єго архіереє и слуги,
возопиша глаголюще: распни, распни єго. Глагола имъ пілатъ: поимите єго вьi, и
распните, азъ бо не wбрэтаю въ немъ виньi. 7 Wтвэщаша єму іудеє: мьi законъ
имамьi, и по закону нашему долженъ єсть uмрети, іакw себе сьiна божіz сотвори.
8
Егда uбо сльiша пілатъ сіе слово, паче uбоzсz, 9 и вниде въ претwръ паки, и
глагола іисусови: wткуду єси тьi; Іисусъ же wтвэта не даде єму. 10 Глагола
же єму пілатъ: мнэ ли не глаголеши; не вэси ли, іакw власть имамъ распzти
тz и власть имамъ пустити тz; 11 Wтвэща іисусъ: не имаши власти ни єдиньiz
на мнэ, аще не бьi ти дано свьiше: сегw ради предавьiй мz тебэ болій грэхъ
имать. 12 Wтъ сегw искаше пілатъ пустити єго. Іудеє же вопіzху, глаголюще: аще
сего пустиши, нэси другъ кесаревъ: всzкъ, иже царz себе творитъ, противитсz
кесарю. 13 Пілатъ uбо сльiшавъ сіе слово, изведе вонъ іисуса и сэде на судищи,
на мэстэ глаголемэмъ ліfострwтонъ, єврейски же гавваfа. 14
Бэ же пzтокъ
пасцэ, часъ же іакw шестьiй. И глагола іудеwмъ: се, царь вашъ. 15
Oни же
вопіzху: возми, возми, распни єго. Глагола имъ пілатъ: царz ли вашего распну;
Wтвэщаша архіереє: не имамьi царz токмw кесарz. 16 Тогда uбо предаде єго имъ,
да распнетсz. Поемше же іисуса и ведоша: 17
и носz крестъ свои, изьiде на
глаголемое лобное мэсто, єже глаголетсz єврейски голгоfа, 18 идэже пропzша єго,
и съ нимъ ина два сюду и сюду, посредэ же іисуса. 19 Написа же и тітла пілатъ,
и положи на крестэ. Бэ же написано: іисусъ назwрzнинъ, царь іудейскій. 20 Сегw
же тітла мнози чтоша wтъ іудєй, іакw близъ бэ мэсто града, идэже пропzша
іисуса: и бэ написано єврейски, гречески, римски. 21
Глаголаху uбо пілату
архіереє іудейстіи: не пиши: царь іудейскій: но іакw самъ рече: царь єсмь
іудейскій. 22
Wтвэща пілатъ: єже писахъ, писахъ. 23
Воини же, єгда пропzша
іисуса, пріzша ризьi єгw, и сотвориша четьiри части, коемуждо воину часть, и
хітwнъ: бэ же хітwнъ нешвенъ, свьiше истканъ весь. 24
Рэша же къ себэ: не
предеремъ єгw, но метнемъ жрєбіz w немъ, кому будетъ: да сбудетсz писаніе,
глаголющее: раздэлиша ризьi моz себэ и w іматісмэ моей меташа жрєбіz. Воини
uбо сіz сотвориша. 25 Стоzху же при крестэ іисусовэ мати єгw, и сестра матере

страница 30 wтъ 34
єгw, маріа клеwпова, и маріа магдалина. 26 Іисусъ же видэвъ матерь и uченика
стоzща, єгоже люблzше, глагола матери своей: жено, се, сьiнъ твой. 27 Потомъ
глагола uченику: се, мати твоz. И wтъ тогw часа поzтъ ю uченикъ во своz си.
28
Посемъ вэдьiй іисусъ, іакw всz uже совершишасz, да сбудетсz писаніе,
глагола: жажду. 29 Сосудъ же стоzше полнъ oцта. Oни же исполнивше губу oцта и
на трость вонзше, придэша ко uстwмъ єгw. 30 Егда же пріzтъ oцетъ іисусъ, рече:
совершишасz. И преклонь главу, предаде духъ. 31 Іудеє же, понеже пzтокъ бэ, да не
wстанутъ на крестэ тэлеса въ суббwту, бэ бо великъ день тоz суббwтьi,
молиша пілата, да пребіютъ гwлени ихъ и возмутъ. 32
Пріидоша же воини, и
первому uбw пребиша гwлени, и другому распzтому съ нимъ: 33
на іисуса же
пришедше, іакw видэша єго uже uмерша, не пребиша єму голеній, 34
но єдинъ wтъ
вwинъ копіемъ ребра єму прободе, и абіе изьiде кровь и вода. 35
И видэвьiй
свидэтелствова, и истинно єсть свидэтелство єгw, и той вэсть, іакw истину
глаголетъ, да вьi вэру имете. 36 Бьiша бо сіz, да сбудетсz писаніе: кость не
сокрушитсz wтъ негw. 37 И паки другое писаніе глаголетъ: воззрzтъ нань, єгоже
прободоша. 38 По сихъ же моли пілата іwсифъ, иже wтъ аримаfеа, сьiй uченикъ
іисусовъ, потаенъ же страха ради іудейска, да возметъ тэло іисусово: и повелэ
пілатъ. Пріиде же и взzтъ тэло іисусово. 39 Пріиде же и нікодимъ, пришедьiй ко
іисусови нощію прежде, носz смэшеніе смvрнено и алойно, іакw літръ сто.
40
Пріzста же тэло іисусово, и wбвиста є ризами со арwматьi, іакоже wбьiчай
єсть іудеwмъ погребати. 41 Бэ же на мэстэ, идэже распzтсz, вэртъ, и въ вертэ
гробъ новъ, въ немже николиже никтоже положенъ бэ: 42 ту uбо пzтка ради іудейска,
іакw близъ бzше гробъ, положиста іисуса.

ГЛАВА ДВАДЕСZТАZ.

В
о єдину же wтъ суббwтъ маріа магдалина пріиде заутра, єще сущей тмэ,
на гробъ, и видэ камень взzтъ wтъ гроба: 2 тече uбо и пріиде къ сімwну петру
и къ другому uченику, єгоже люблzше іисусъ, и глагола има: взzша господа wтъ
гроба, и не вэмъ, гдэ положиша єго. 3 Изьiде же петръ и другій uченикъ, и идzста
ко гробу, 4 течаста же oба вкупэ: и другій uченикъ тече скорэе петра и пріиде прежде
ко гробу, 5 и приникъ видэ ризьi лежащz: oбаче не вниде. 6 Пріиде же сімwнъ петръ
въслэдъ єгw, и вниде во гробъ, и видэ ризьi єдиньi лежащz 7 и сударь, иже бэ на
главэ єгw, не съ ризами лежащь, но wсобь свитъ на єдинэмъ мэстэ. 8 Тогда uбо
вниде и другій uченикъ, пришедьiй прежде ко гробу, и видэ, и вэрова: 9 не u бо

страница 31 wтъ 34
вэдzху писаніz, іакw подобаетъ єму изъ мертвьiхъ воскреснути. 10 Идоста же
паки къ себэ uченика. 11 Маріа же стоzше u гроба внэ плачущи: іакоже плакашесz,
приниче во гробъ 12
и видэ два аггела въ бэльiхъ ризахъ сэдzща, єдинаго u
главьi и єдинаго u ногу, идэже бэ лежало тэло іисусово. 13 И глаголаста єй
wна: жено, что плачешисz; Глагола има: іакw взzша господа моего, и не вэмъ, гдэ
положиша єго. 14 И сіz рекши wбратисz вспzть и видэ іисуса стоzща, и не вэдzше,
іакw іисусъ єсть. 15 Глагола єй іисусъ: жено, что плачеши, кого ищеши; Oна же
мнzщи, іакw вертоградарь єсть, глагола єму: господи, аще тьi єси взzлъ єго,
повэждь ми, гдэ єси положилъ єго, и азъ возму єго. 16 Глагола єй іисусъ: маріе.
Oна же wбращшисz глагола єму: раввуні, єже глаголетсz, ўч™лю. 17 Глагола єй
іисусъ: не прикасайсz мнэ, не u бо взьiдохъ ко oтцу моему: иди же ко братіи моей
и рцьi имъ: восхожду ко oтцу моему и oтцу вашему, и богу моему и богу вашему.
18
Пріиде же маріа магдалина повэдающи uченикwмъ, іакw видэ господа, и сіz
рече єй. 19
Сущу же поздэ въ день той во єдину wтъ суббwтъ, и дверемъ
затворєнньiмъ, идэже бzху uченицьi єгw собрани, страха ради іудейска, пріиде
іисусъ и ста посредэ, и глагола имъ: миръ вамъ. 20 И сіе рекъ, показа имъ руцэ и
ребра своz. Возрадовашасz uбо uченицьi, видэвше господа. 21 Рече же имъ іисусъ
паки: миръ вамъ: іакоже посла мz oтецъ, и азъ посьiлаю вьi. 22 И сіе рекъ, дуну и
глагола имъ: пріимите духъ свzтъ: 23 имже wтпустите грэхи, wтпустzтсz имъ:
и имже держите, держатсz. 24
Fwма же, єдинъ wтъ oбоюнадесzте,
глаголемьiй близнецъ, не бэ ту съ ними, єгда пріиде іисусъ. 25 Глаголаху же
єму друзіи uченицьi: видэхомъ господа. Oнъ же рече имъ: аще не вижу на руку єгw
іазвьi гвоздинньiz, и вложу перста моегw въ іазвьi гвоздинньiz, и вложу
руку мою въ ребра єгw, не иму вэрьi. 26
И по днехъ oсмихъ паки бzху внутрь
uченицьi єгw, и fwма съ ними. Пріиде іисусъ дверемъ затворєнньiмъ, и ста
посредэ ихъ и рече: миръ вамъ. 27 Потомъ глагола fwмэ: принеси перстъ твой сэмw,
и виждь руцэ мои: и принеси руку твою, и вложи въ ребра моz: и не буди невэренъ,
но вэренъ. 28 И wтвэща fwма и рече єму: господь мой и богъ мой. 29 Глагола єму
іисусъ: іакw видэвъ мz, вэровалъ єси: блажени не видэвшіи и вэровавше.
30
Мнwга же и ина знамєніz сотвори іисусъ предъ uченики своими, іаже не суть
писана въ книгахъ сихъ: 31 сіz же писана бьiша, да вэруете, іакw іисусъ єсть
хрістосъ сьiнъ божій, и да вэрующе животъ имате во имz єгw.

ГЛАВА ДВАДЕСZТПЕРВАZ.

страница 32 wтъ 34
П
осемъ іависz паки іисусъ uченикwмъ своимъ, на мори тіверіадстэмъ.
ІАвисz же сице: 2 бzху вкупэ сімwнъ петръ, и fwма нарицаемьiй близнецъ,
и нафанаилъ, иже бэ wтъ каньi галілейскіz, и сьiна зеведеwва, и ина wтъ
uченикъ єгw два. 3 Глагола имъ сімwнъ петръ: иду рьiбьi ловити. Глаголаша
єму: идемъ и мьi съ тобою. Изьiдоша же и всэдоша абіе въ корабль, и въ ту нощь
не іаша ничесwже. 4 Uтру же бьiвшу, ста іисусъ при брезэ: не познаша же
uченицьi, іакw іисусъ єсть. 5 Глагола же имъ іисусъ: дэти, єда что снэдно
имате; Wтвэщаша єму: ни. 6 Oнъ же рече имъ: вверзите мрежу w десную страну
кораблz и wбрzщете. Ввергоша же, и ктому не можаху привлещи єz wтъ множества
рьiбъ. 7 Глагола же uченикъ той, єгоже люблzше іисусъ, петрови: господь єсть.
Сімwнъ же петръ сльiшавъ, іакw господь єсть, єпендvтомъ препоzсасz, бэ бо
нагъ, и ввержесz въ море: 8 а друзіи uченицьi кораблецемъ пріидоша, не бэша бо
далече wтъ земли, но іакw двэ стэ лактей, влекуще мрежу рьiбъ. 9 Егда uбо
излэзоша на землю, видэша oгнь лежащь, и рьiбу на немъ лежащу и хлэбъ. 10 И
глагола имъ іисусъ: принесите wтъ рьiбъ, іаже іасте ньiнэ. 11
Влэзъ же
сімwнъ петръ, извлече мрежу на землю, полну великихъ рьiбъ сто пzтьдесzтъ и
три: и толикw сущьiмъ, не проторжесz мрежа. 12 Глагола имъ іисусъ: пріидите,
wбэдуйте. Ни єдинъ же смэzше wтъ uченикъ истzзати єго: тьi кто єси; вэдzще,
іакw господь єсть. 13 Пріиде же іисусъ, и пріzтъ хлэбъ, и даде имъ, и рьiбу
такожде. 14
Се uже третіе іависz іисусъ uченикwмъ своимъ, воставъ wтъ
мертвьiхъ. 15 Егда же wбэдоваше, глагола сімwну петру іисусъ: сімwне іwнинъ,
любиши ли мz паче сихъ; Глагола єму: єй, господи, тьi вэси, іакw люблю тz.
Глагола єму: паси агнцьi моz. 16
Глагола єму паки второе: сімwне іwнинъ,
любиши ли мz; Глагола єму: єй, господи, тьi вэси, іакw люблю тz. Глагола єму:
паси oвцьi моz. 17 Глагола єму третіе: сімwне іwнинъ, любиши ли мz; Wскорбэ
же петръ, іакw рече єму третіе: любиши ли мz; и глагола єму: господи, тьi всz
вэси: тьi вэси, іакw люблю тz. Глагола єму іисусъ: паси oвцьi моz. 18 Аминь,
аминь глаголю тебэ: єгда бьiлъ єси юнъ, поzсалсz єси самъ, и ходилъ єси, аможе
хотэлъ єси: єгда же состарэешисz, воздэжеши руцэ твои, и инъ тz поzшетъ, и
ведетъ, аможе не хощеши. 19 Сіе же рече, назнаменуz, коею смертію прославитъ бога.
И сіz рекъ, глагола єму: иди по мнэ. 20 Wбращьсz же петръ видэ uченика, єгоже
люблzше іисусъ, въслэдъ идуща, иже и возлеже на вечери на перси єгw и рече:
господи, кто єсть предаzй тz; 21 Сего видэвъ петръ, глагола іисусови: господи,
сей же что; 22 Глагола єму іисусъ: аще хощу, да той пребьiваетъ, дондеже пріиду,
что къ тебэ; тьi по мнэ грzди. 23 Изьiде же слово се въ братію, іакw uченикъ той

страница 33 wтъ 34
не uмретъ. И не рече єму іисусъ, іакw не uмретъ, но: аще хощу тому пребьiвати,
дондеже пріиду, что къ тебэ; 24 Сей єсть uченикъ свидэтелствуzй w сихъ, иже и
написа сіz: и вэмъ, іакw истинно єсть свидэтелство єгw. 25 Суть же и ина мнwга,
іаже сотвори іисусъ, іаже аще бьi по єдиному писана бьiша, ни самому мню
міру вмэстити пишемьiхъ книгъ. Аминь.

Конецъ єже wтъ іwанна свzтагw єvаггеліа.

страница 34 wтъ 34

Вам также может понравиться