Вы находитесь на странице: 1из 2

� ������ 2014 ���� ��������� ���� �������� � ������ ��������� �� �������������

����� ����� �����, ����� �����[9]. ������������� ��� �������� ���� �� ������
����������� Google ���� �����[10].

� ��� 2015 ���� Xiaomi ��������� �������� � ���������� ��������� �������-


����������� �� �������� ��������� MiPad[11]. 18 �� 2015 ���� �������� Xiaomi MiPad
���������� ����� ��������� � ��������� ���� �������[12][13]. �� ������ 2016 ����
������� �� ������ � ����� ������ �� ���������� ��������� ��������� � ������� �� ��
����������. ������ � ������ �������� 2017 ����, �� ������ ��������� �������, Xiaomi
��������� � ���-10 ���������� �������� �� ����� �������[14].

� ������ 2016 ���� ������ ������ ����������� ������������� ������� Xiaomi �


������[���������� �����?].

��� ����� ������ ���� �������� �� 2017 ���, ����� ������� ������������� ����������
����� ���������� ���������, �� 200 �������� �����, ���������� ���������� Xiaomi �
����, ���������� ������������ � ������� �������������� ���������� � ����������
������-�����.

� 2017 ���� ������� ���������� �����������[�������� �� ������ 541 ����] ��


���������� ����� �� ���������� � ������ ���������, ����� ������������� �������-
������� Mi MIX, ��������-������ Mi Max 2, �������� Mi A1 �� ������������ �������
Android One � ��.

�� ����������� 3 �������� 2017 ���� Xiaomi ����� ������ ����� �� ����� ���������� �
������ (�� ����� � ������)[15].

� ������ 2017 ���� ������ ������ ����������� ������� Xiaomi � ������.

� 14 ������ 2017 ���� �������� Redmi 5A ���������� �������� ����� ����������


������������� Tmall (AliExpress). �� ���������� � ���������������� ��������
�������������� ������� ������.

� ������� 2018 ���� ������� ����������� � ������ ������������� ���� ������������


��������� Mi MIX 2 Special Edition � ������������������ ������� � ����� �����. �
����� � ������ ������ ���������� ��������� ������������� ������ Redmi 5 � Redmi 5
Plus, � � ��� � Redmi Note 5.

� ����� 2018 ���� Xiaomi ������� ��������[16] �� ������ ����� � ������ �� ��������
� ��������-���������.

�� ��������� 2017�2018 ����� ����������� �������� ���� ���� �����������


�������������� ��������� ��������� Mi Store � ������� ������. � ��� 2018 ���� ���
������ 60-� ������� ����[17].
����������� ��������

����������� �������� �������� � ���������� Android-�������� MIUI[18].

� 2011 ���� ��� ������� ����������� ������� �������� � ������ ���������� �


���������� ����������������� MIUI, �������������������� ������������
���������������� � ��������� �����[19].

� 2012 ���� ������� ������ ��������, � ����� �������� ����������������[20], � �����


����� ��������� ����� Mi1 Plus[21].

Xiaomi Mi3 ��� ����������� � ������� 2013 ����. ����� ��� ����������� ������
��������� ���� �������� � Xiaomi MiTV.

�� ����������� ������� �������� 2014 ����, ������� ����� 3 ����� �� ����� ������
���������� �� ����� ���� (11 %), ������� Apple (10 %). � ���� ������� �������� 6
����� (3,8 %) � ���������� ���������� ����.

15 �� 2014 ���� ���� �� �����-����������� ���������� ��� ��������: ������� MiPad �


4�-����������� ���������� MiTV 2.

22 �� 2014 ���� � ���� ��������� ��������� �����������, ������� ������� � ��������


��������� ���������� ��� ��������� Xiaomi Mi4, � ����� ������������ ����� ������
������ �������� �� ���� �� Android � MIUI. � ���� ����������� ��� �����������
������ ������ ������� � Mi Band.

� ������� �������� 2014 ���� Xiaomi, �� ������ IHS iSuppli, ������� � ����� �������
����� �� ������ ����� � ���� �� �������� ����������.

� 2015 ���� Xiaomi ��������� ����� ���������� ����-������ Yi, ������ ��������
����������� GoPro[22]. ����� � 2015 ���� ���� ������������ ��������� Xiaomi Redmi
Note[23], Mi Note, Mi Note Pro, Redmi Note 2, Redmi Note 3, Redmi 2 � Mi4C. ��
����������� ����� �������� ������ ����[24] � �������� Bluetooth-������� Xiaomi
MiFa[25].

� ������� 2016 ���� ��� ����������� ����������� �������� Xiaomi Mi5.

� ����� 2016 ���� ��� ����������� ������ ������ ��������� ��������: Xiaomi QiCycle
R1[26].

�� ����������� ������������� 27 �� 2016 ���� �������� ������� ����������� ������


������� ��� ����� ������ � Xiaomi Mi Notebook Air, ��� ���� ��������� ����� 750
�������� ���[27].

�� ���� �� ���������� ��� ����������� ����� �������� � Xiaomi Redmi Pro[28].

5 ������ 2017 ���� ��� ����������� ������ �������� ��� ��������� Xiaomi Mi A1 �
������ ��������� Android One �� �������� Google, � ������� �� ����������� ��������
�������� MIUI � �� ���������� ���������� ������� ������ ������������ ������ OS
Android �� Google (����� ������ ����������� ����� ���������� ������������ ��������
Google). ������ ���������� ������������� ��� �������� ������� ��������� ��
������������� ���������� �� ��������� �� ���� OS Android[29]. Xiaomi Mi A1 ��������
��������� ��������� � ��������� ��������� Xiaomi Mi 5X c ��������� ��������� MIUI.
(��� ������� ������� ������������ ����� ������������� ���������� �������� �
��������� MIUI �� Xiaomi Mi 5X �� ���� Xiaomi Mi A1, � �������������� �� Xiaomi Mi
5X ����� ���������� ������� ����������� ������ OS Android �� Google �� ���������
Xiaomi Mi A1�)

11 ������ 2017 ���� ������� ����������� ����� ����������� �������� Xiaomi Mi Mix 2
� �������� ��������� 5,99 ����[30].

25 ����� 2018 ���� Xiaomi ������������ ���� ������ ��������-������� Mi Mix 3 �


��������� ������� � 10 �� ���[31].

������� �������� � 2018 ���� ��������� 26 ���� ��������.[32]

10 ����� 2019 ���� Xiaomi ����������� ������ �������� Redmi Note 7 � 48-
�������������� �������� ������� � ����������� 2017 ���� ������� Snapdragon
SDM660[33]. 18 ����� 2019 Xiaomi ���������� ������������ ����� �������� Xiaomi
Redmi 7, ��������� �� ������ ������� (����������� ������������ ���������,

Вам также может понравиться